Yamaha CD-S300 käyttöohje
CD-S300
CD-soitin
Käyttöohje
Julkaisija:
Musta Pörssi Oy
Kutojantie 4
02630 Espoo
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
i Fi
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of
procedures other than those specified herein may result
in hazardous radiation exposure.
AVERTISSEMENT
L’utilisation de commandes et l’emploi de réglages ou
de méthodes autres que ceux décrits ci-dessous,
peuvent entraîner une exposition à un rayonnement
dangereux.
VORSICHT
Die Verwendung von Bedienelementen oder die
Einstellung bzw. die Ausführung von anderen als in
dieser Anleitung beschriebenen Vorgängen kann zu
Gefährdung durch gefährliche Strahlung führen.
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande
av åtgärder på annat sätt än så som beskrivs häri kan
resultera i farlig strålning.
ATTENZIONE
L’uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure
non specificati in questo manuale possono risultare in
esposizione a radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos
que no se especifican enste manual pueden causar una
exposición peligrosa a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of
procedures anders dan beschreven in dit document kan
leiden tot blootstelling aan gevaarlijke stralen.
ÅÐÅÆÅÍÈÅ
Èñïîëüçîâàíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ èëè ïðîèçâåäåíèå íàñòðîåê èëè
âûïîëíåíèå ïðîöåäóð, íå óêàçàííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè, ìîæåò
îòðàçèòüñÿ íà âûäåëåíèè îïàñíîé ðàäèàöèè.
CAUTION
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ADVARSEL
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRALING VED
ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL
SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR
DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR
STRÅLEN.
VARNING
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR
DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ
STRÅLEN.
i
VARO!
AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄ TEILYLLE. ÄLÄ
KATSO SÄTEESEEN.
VORSICHT
SICHTBARE UND UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG
GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETSEN.
DANGER
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO
BEAM.
ATTENTION
RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN
CAS D’OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE
AU FAISCEAU.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÏPÈ OTKPÛTÈÈ ÓCTPOÉCTBA BÛ MOÆETE
ÏÎÄBEPÃHÓTÁÑß ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÞ BÈÄÈMOÃO È
HEBÈÄÈMOÃO ËAÇEPHOÃO ÈÇËÓ×EHÈß. ÈÇÁÅÃAÈTE
BOÇÄÅÉÑÒÂÈß ËÓ×A.
VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai
asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai
muille vaarallisille toiminnoille.
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse
for stråling.
Bemærk: Netafbryderen POWER er sekundært indkoblet
og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede
netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.
VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS
OHITETTAESSA OLET ALTTIINA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD.
BETRAKTA EJ STRÅLEN.
N
Observer: Nettbryteren POWER er sekundert innkoplet.
Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så
lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sättþän i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.
Observera! Strömbrytaren POWER är sekundärt kopplad
och inte bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda
nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge
stickproppen sitter i vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä
käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina
tippu-ja roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin POWER on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä
sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
ii
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1 Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen
hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
varten.
2 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi
laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 2,5 cm
Taakse: 2,5 cm
Sivuille: 2,5 cm
3 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai
muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
4 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim.
huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu
laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai
vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
5 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin
esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
6 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää
lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä
kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko
laitteelle tai sen käyttäjälle.
7 Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki
kytkennät.
8 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
9 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
10 Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä
vedä johdosta.
11 Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat
vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla
liinalla.
12 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman
jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon
tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. YAMAHA ei ole
vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin sallitun
jännitteen käyttämisestä.
13 Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto
pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
14 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä
avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
15 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
16 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan
irrottaa helposti.
17 Lue vianmääritysohjeet ennen kuin toteat, että laite on
viallinen.
18 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta virta tästä laitteesta
painamalla -painiketta. Irrota sitten verkkojohto
pistorasiasta.
iii Fi
19 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta.
20 VOLTAGE SELECTOR [mallit Asia ja General]
The VOLTAGE SELECTOR on the rear panel of this unit
must be set for your local main voltage BEFORE plugging
into the AC wall outlet. Jännitteet:
.....................................AC 110/120/220/230-240 V, 50/60 Hz
Kun verkkojohto on kytketty pistorasiaan, laite on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka sammuttaisit
laitteen painamalla -painiketta .
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei
saa kastua eikä kostua.
LASERTURVALLISUUS
Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen
suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain valtuutettu
huolto.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä
katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä
verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.
Laitteen laserosan säteily voi ylittää luokan 1 rajan.
„
For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the
plug supplied with this appliance, it should be cut off and
an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the
instructions described below.
Huom!
The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a
plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live
socket outlet.
„
Special Instructions for U.K. Model
TÄRKEÄÄ
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN
ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus
may not correspond with the coloured markings identifying
the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the
terminal which is marked with the letter N or coloured
BLACK. The wire which is coloured BROWN must be
connected to the terminal which is marked with the letter L or
coloured RED.
Making sure that neither core is connected to the earth
terminal of the three pin plug.
SISÄLTÖ
LISÄTIETOJA
LAITTEEN RAKENNE ........................................ 2
TOISTOKELPOISET LEVYT JA
TIEDOSTOFORMAATIT .................................8
ADVANCED-VALIKON KÄYTTÖ .....................9
VIANMÄÄRITYS.................................................10
TEKNISET TIEDOT ...........................................11
Etulevy ...................................................................... 2
Takalevy .................................................................... 3
Kauko-ohjain ............................................................ 4
Audio CD
Soitto-ohjelma............................................................
5
JOHDANTO
JOHANTO
TOIMINNOT
KÄYTTÖ
Ohjelman toisto iPodista/USB-laitteesta .............. 6
iPod/USB-laitteen kytkentä ....................................... 6
Ohjelman toisto iPodista............................................ 6
Ohjelman toisto USB-laitteesta ................................. 6
iPod/USB-laitteen irrottaminen ................................. 7
Tuetut iPodit/USB-laitteet ......................................... 7
Ominaisuudet
• Optinen digitaalilähtö
• Koaksiaalinen digitaalilähtö
• CD-R, CD-RW
(Lisätietoja, s.8)
• Toistaa MP3, WMA-levyt
• MP3/WMA -tiedostojen toisto USB-laitteesta
(Lisätietoja, page 8.)
• iPod -toisto
• Soitto-ohjelma (vain Audio CD)
• Satunnaistoisto
• Yhden raidan/tiedoston, koko levyn/kansion/laitteen
kaikkien tiedostojen uusintatoisto
• Uusintatoisto A-B (vain Audio CD)
• Säädettävä näyttötietue ja näytön kirkkaus
• PURE DIRECT -äänentoisto
„
Mukana toimitetut tarvikkeet
Tarkasta, että sait seuraavat osat.
• Verkkojohto
• Kauko-ohjain
• Paristot (AA, R6, UM-3) (x2)
• RCA-stereokaapelit
„
Paristot
„
Kauko-ohjaimen käsittely
• Kauko-ohjaimen ja tämän laitteen välissä ei saa olla
isoa estettä.
• Älä kaada vettä tai laita mitään nestettä kaukoohjaimen päälle.
• Älä pudota kauko-ohjainta.
• On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa
seuraavissa olosuhteissa:
– kosteassa, kuten kylpyhuoneessa
– kuumassa, kuten lähellä lämmitintä tai hellaa
– erittäin kylmässä
– pölyisessä paikassa
• Jos kauko-ohjainsignaalien vastaanottimeen osuu
voimakas valo (etenkin loistevalo), kauko-ohjaus ei
välttämättä toimi kunnolla. Sijoita laite tarvittaessa
pois valosta.
„
Tietoja käyttöohjeesta
• ! on vinkki.
• Tässä käyttöohjeessa CD-audioon viitataan
tunnuksilla: “Audio CD”, MP3/WMA-levyihin
viitataan tunnuksella “Data Disc”, MP3/WMAraitoihin USB-laitteessa viitataan tunnuksella “USB”.
Audio CD , Data Disc ja
USB
•
tarkoittavat musiikkidataformaatteja, joihin toiminto
vaikuttaa.
• Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa.
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua parannusten
ja muiden vastaavien muutosten myötä. Jos
käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudata
ensisijaisesti laitteen antamia vaihtoehtoja.
1 Fi
suomi
• Vaihda kaikki paristot, jos kauko-ohjaimen
toimintaetäisyys lyhenee.
• Käytä paristoja, joiden tyyppimerkintä on AA, R6,
UM-3.
• Laita paristot oikein päin. Napaisuusmerkit ovat
paristotilassa!
• Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää
pitkään aikaan.
• Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä
että uusia paristoja.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkalija mangaanipareja). Lue paristopakkauksen tiedot
tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot voivat
olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
• Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat
vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen
esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila
huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
• Älä hävitä paristoja sekajätteenä. Tarkasta oikea
hävitystapa jätehuolto-ohjeista.
LISÄTIETOA
„
JOHDANTO
LAITTEEN RAKENNE
Etulevy
1
(virta)
Laite toimintaan - pois toimintatilasta
Huom!
!
Tee kytkentä ANALOG OUT-liittimiin, jos haluat käyttää PURE
DIRECT-toimintoa (s. 3).
• Yllä oleva virran merkkivalo palaa, kun laite on toimintatilassa.
• Levykelkassa olevan levyn toisto alkaa automaattisesti, kun
kytket laitteen toimintatilaan.
2 Virran merkkivalo
Valon merkitys:
ON: Kirkas
OFF: Ei pala
3 iPod/USB-liitin
Kytke iPod/USB-laite (ks. s. 6).
4 iPodin/USB-toiston merkit
Ei käytössä: CD-tila valittuna.
Oranssi: Yhteys muodostettu.
Vihreä: iPod/USB on kytkettynä ja toistokelpoisia
tiedostoja on tunnistettu (toistovalmis).
5 CD/USB
Valitsee CD-toistotilan tai iPod/USB-toistotilan (s. 6).
!
Kun iPod/USB-merkkivalo ei pala, tämä laite on CDtoistotilassa.
6 PURE DIRECT
Kytke PURE DIRECT -äänentoisto käyttöön tai pois
käytöstä äänenlaadun parantamiseksi.
!
• PURE DIRECT -merkkivalo syttyy.
• Digitaalilähtöliittimestä ei lähde eteenpäin signaalia.
• Etulevyn näyttö sammuu toiston ajaksi, ja käytön aikana
näkyviin tulee vain vähimmäismäärä ilmaisimia ja viestejä.
2 Fi
7 Levykelkka
Levyn paikka soittimessa.
8
(avaa / sulje)
Avaa tai sulkee levykelkan.
9 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Vastaanottaa kauko-ohjaussignaalit.
(hyppy/haku taakse),
(hyppy/haku eteen)
/
: Raidan ohitus eteenpäin.
/
: Aloittaa uudelleen parhaillaan toistuvan
raidan toiston.
/
(kahdesti): Kappaleen / raidan ohitus
taaksepäin.
Pidä painettuna
/
tai
/
: haku taakse tai
eteen.
0
/
/
A
(Toisto)
Käynnistää toiston.
B
(Tauko)
Keskeyttää toiston taukotilaan (pause). Jatka toistoa
painamalla
tai .
C
(Toiston lopetus)
Lopettaa toiston.
LAITTEEN RAKENNE
JOHDANTO
D Toiston tilan ilmaisin
Valo palaa, kun laite toistaa tai toisto on keskeytetty
(pause).
G ADVANCED SETUP -valikko
Ilmaisee käyttöön otetut erikoistoiminnot. Lisätietoja,
ADVANCED-valikon käyttö (s. 9).
E Ohjelmalähteen ilmaisin
Ilmaisee toistettavan materiaalin tyypin.
H Vaihtuvan tiedon näyttö
F Ajan ja toistotavan näyttötapa
Ilmaisee valittuna olevan toistotavan ja aikanäytön tilan
(toistotavat: s. 5, aikanäyttö: s.6).
Takalevy
VAROITUS
Ennen kuin teet kytkentöjä, sammuta virta tästä laitteesta, vahvistimesta ja kaikista muista laitteista.
Optinen
digitaalikaapeli
Audiokaapeli (mukana)
Koaksiaalinen
digitaali-Kaapeli
Vahvistin
„
Kytke mukana toimitettu virtajohto
takalevyn AC IN-liittimeen, kun olet
tehnyt kaikki muut kytkennät. Kytke
sitten virtajohto pistorasiaan.
Audiosignaali lähtee eteenpäin vain ANALOG OUT -liittimistä,
kun PURE DIRECT -toistotapa on käytössä.
VOLTAGE SELECTOR
[mallit Asia ja General]
Voltages are as follows:
AC 110/120/220/230-240 V, 50/60 Hz
VAROITUS
230240V
Voltage indication
VOLTAGE
SELECTOR
suomi
The VOLTAGE SELECTORon the rear panel of this unit
must be set for your local voltage BEFORE plugging the
power cable into the AC wall outlet. Improper setting of
the VOLTAGE SELECTOR may cause damage to this
unit and create a potential fire hazard.
Rotate the VOLTAGE SELECTOR clockwise or
counterclockwise to the correct position using a straight
slot screwdriver.
3 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Kauko-ohjain
‹
Paristot kauko-ohjaimeen
1
Paina
ja irrota akkutilan kansi
työntämällä sitä.
2
Laita kaksi mukana toimitettua paristoa (AA,
R6, UM-3) paristostilassa olevien
napaisuusmerkkien (+ / ) suuntaisesti.
3
Työnnä kansi takaisin paikalleen niin, että se
napsahtaa kiinni.
„
Kauko-ohjaimen käyttö
Kauko-ohjain lähettää suoria infrapunasäteitä.
Osoita kauko-ohjaimella suoraan tämän laitteen
etulevyssä olevaa kauko-ohjainsignaalien vastaanotinta.
Enintään 6 m
1 Infrapunasignaalien lähetin
Lähettää infrapunasignaalia tähän laitteeseen.
2 CD/USB
Valitsee CD-toistotilan tai iPod/USB-toistotilan (s. 6).
!
Asetus jää muistiin, vaikka sammuttaisit tämän laitteen.
3 PROGRAM
Kytkee soitto-ohjelman käyttöön tai pois käytöstä. Katso
“Soitto-ohjelmatoisto” seuraavalla sivulla.
4 DIMMER
Etulevyn näytön kirkkaus vaihtuu joka kerta, kun painat
DIMMER. Neljä vaihtoehtoa.
!
4 Fi
Asetus jää muistiin, vaikka sammuttaisit tämän laitteen.
5 Numerot
Valitse haluamasi raita levyltä tai tiedosto valittuna
olevasta kansiosta.
6
(Haku taakse) (
) (Haku eteen)
Pikahakee raitaa taaksepäin/eteenpäin niin kauan, kun
painike on painettuna.
(Hyppy taakse)
(Hyppy eteen)
: Raidan ohitus eteenpäin.
: Aloittaa uudelleen parhaillaan toistuvan raidan
toiston.
(kahdesti): Kappaleen / raidan ohitus taaksepäin.
7
LAITTEEN RAKENNE
8 FOLDER
kansio)
Data Disc
(edellinen kansio),
(seuraava
USB
Huom!
9 OPEN/CLOSE
Avaa tai sulkee levykelkan.
0 PURE DIRECT
Kytke PURE DIRECT -äänentoisto käyttöön tai pois
käytöstä äänenlaadun parantamiseksi. Lisätietoja, Ks. s. 2.
! Asetus jää muistiin, vaikka sammuttaisit tämän laitteen.
A RANDOM
Kytkee satunnaistoistotavan käyttöön tai pois käytöstä.
Huom!
Satunnaistoisto kytkeytyy pois käytöstä, kun levykelkka avataan.
B REPEAT
Yhden raidan tai kaikkien raitojen uusintatoisto. Painele
toiston aikana REPEAT. Uusintatoistotapa muuttuu
seuraavassa järjestyksessä:
• REP TRACK (raidan uusintatoisto): Soitin toistaa yhtä
raitaa.
• REP ALL (kaikkien raitojen uusintatoisto): Soitin
toistaa kaikkia raitoja (koko levyltä).
Data Disc
USB
• REP FOLDER (kansion uusintatoisto): Soitin toistaa
kaikkia tiedostoja (koko kansiosta).
• Välin A-B uusintatoiston aloitus- ja lopetuskohdan on oltava
samassa raidassa.
• Et voi käyttää välin A-B uusintatoistoa datalevyn ja USBlaitteen toiston aikana.
• Jos lopetat toiston painamalla
(Stop), välin A-B uusintatoisto
kytketyy pois käytöstä.
• Et voi käyttää välin A-B uusintatoistoa, jos käyttöön on valittu
PURE DIRECT -toistotapa.
E CLEAR
Ohjelmoidun raidan poistaminen
F ENTER
Vahvistaa soitto-ohjelmaan valitsemasi raidan numeron.
G
(Tauko)
Keskeyttää toiston taukotilaan (pause). Jatka toistoa
painamalla
tai .
H
(Toisto)
Käynnistää toiston.
S. 8, lisätietoja MP3/WMA -toistosta.
I
(Toiston lopetus)
Lopettaa toiston.
! Uusintatoisto toimii myös soitto-ohjelman ja satunnaistoiston
aikana.
C DISPLAY
Aikatietueen valitseminen. Painele toiston aikana
DISPLAY. Näyttötietue muuttuu seuraavassa
järjestyksessä:
Soitto-ohjelmatoisto Audio CD
Soitto-ohjelma toistaa raidat ohjelmoimassasi
järjestyksessä.
1
Paina PROGRAM, kun laitteisto on
perustilassa (stop).
Tämä laite kytketyy soitto-ohjelman muokkaustilaan.
2
Valitse raita numeroilla ja vahvista ENTERpainikkeella.
3
Ohjelmoi seuraava raita toistamalla vaihe 2.
Voit tallentaa soitto-ohjelmaan 24 raitaa.
Audio CD
Parhaillaan toistuvan raidan
toistoon kulunut aika (oletus)
Albumin nimi
Parhaillaan toistuvan raidan
jäljellä oleva toistoaika
Esittäjän nimi
Levyn jäljellä oleva kesto
Raidan nimi
(vain CD-TEXT)
Data Disc
USB
Parhaillaan toistuvan tiedos-ton
toistoon kulunut aika (oletus)
Albumin nimi
Esittäjän nimi
(vain tiedosto, joissa
tunnistetietoja)
!
Poista raita ohjelmasta painamalla CLEAR.
4
Paina
-painiketta.
Toisto alkaa ohjelman alusta.
!
Jos haluat poistaa kaikki raidat ohjelmasta, paina CLEAR, kun
toisto ei ole käynnissä (stop).
Huom!
Soitto-ohjelma häviää muistista, kun levy otetaan pois tai tämä
laite sammutetaan.
5 Fi
suomi
Nimike
JOHDANTO
: Kansion ohitus taaksepäin.
: Kansion ohitus eteenpäin.
Lisätietoja s. 6.
D A/B Audio CD
Uusintatoistaa määritettyä kohtaa raidasta. Määritä alkuja loppukohta (A ja B) painamalla A/B kahdesti toiston
aikana.
Peru välin A-B uusintatoisto painamalla uudestaan A/B.
KÄYTTÖ
Ohjelman toisto iPodista/USB-laitteesta
iPod/USB-laitteen kytkentä
Huom!
iPod
• Käytä iPodin mukana toimitettu USB-kaapelia. Ellei USB-kaapelia ole toimitettu laitteen mukana, hanki sellainen (valmistaja Apple
Inc).
• Sammuta iPod.
• Älä käytä USB-hubia.
1
4
Kytke USB-laite tai iPod USB-kaapelilla.
Ohjelman toisto iPodista
1
2
Valitse CD/USB-painikkeella iPod/USBtoistotila.
Etulevyn iPod/USB-merkkivalo syttyy oranssiksi ja
muuttuu vihreäksi sitten, kun laitteisto on
toistovalmis.
Ohjelman toisto USB-laitteesta
1
Valitse CD/USB-painikkeella iPod/USBtoistotila.
Etulevyn iPod/USB-ilmaisin syttyy.
2
Käynnistä toisto
Tiedoston nimi näkyy etulevyn näytössä, toisto
käynnistyy automaattisesti ja tapahtuu tiedostojen
luomispäivän ja -ajan mukaisessa järjesteksessä,
mikäli USB-laitteessa on toistokelpoisia tiedostoja.
3
Valitse raita.
Valitse kauko-ohjaimen FOLDER
/
painikkeella kansio, ja valitse sitten raita I<</>>I- tai
numeropainikkeilla.
Käynnistä toisto
Käytä iPodia, kun käynnistät toiston, valitset raidan,
keskeytät toiston (pause) ja lopetat toiston (stop).
!
Vaihtoehtoisesti voit käyttää seuraavia painikkeita: (toisto),
(tauko), (stop), (hyppy taakse), (hyppy eteen), (haku taakse) ja
(haku eteen), etulevyssä ja kauko-ohjaimessa.
Huom!
iPod ei välttämättä toimi kunnolla tämän laitteen yhteydessä, ellei
iPodin ohjelmistoa ole päivitetty. Käytä aina uusinta saatavilla
olevaa iPod-ohjelmistoversiota.
4
Lopeta toisto.
Paina „ (stop).
Ks. s. 8, lisätietoja MP3/WMA -toistosta.
6 Fi
Ohjelman toisto iPodista/USB-laitteesta
iPod/USB-laitteen irrottaminen
Lopeta toisto ja irrota iPod/USB-laite. Suosittelemme, että
valitset CD/USB-painikkeella CD-toistotilan, varmistat
CD/USB-ilmaisimen sammumisen ja irrotat sitten iPod/
USB-laitteen.
VAROITUS
Älä irrota iPod/USB-laitetta toiston aikana tai jos etulevyn
näytössä on "USB READING".
Tuetut iPod/USB-laitteet
Tuetut iPod-mallit
KÄYTTÖ
„
• iPod classic (myös 120GB)
• iPod nano (2nd, 3rd, 4th generations)
• iPod touch (1st, 2nd generations)
(huhtikuu 2009)
Huom!
• iPod on lisensoitu sillä ehdolla, että käyttäjä yksityisessä
käytössään ottaa kopioita ja toistaa tekijänoikeuslain
suojaamatonta materiaalia tai materiaalia, jonka kopioiminen ja
toistaminen on laillista Tekijänoikeuden loukkaaminen on lailla
kiellettyä
• Yamaha ja sen jälleenmyyjät eivät ole vastuussa datasta, joka
on kadonnut tähän laitteeseen kytketystä iPodista.
Suosittelemme, että teet tiedostoista varmuuden vuoksi
turvakopiot.
„
Yhteensopivat USB-laitteet
Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. flashmuisteja, kortinlukijoita, kannettavia audiosoittimia),
jotka on alustettu FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmään.
Huom!
• Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäisivät
tekniset vaatimukset.
• Tämä laite ei tue salattuja USB-muistilaitteita.
• Älä kytke laitteeseen muita kuin USB-massamuistilaitteita:
USB-latureita, USB-hubeja, tietokoneita, ulkoisia kovalevyjä
jne.
• Jos laitat tämän laitteen iPod/USB-liittimeen kytkettyyn
kortinlukijaan kaksi muistikorttia tai useapmia, laitteisto
tunnistaa vain yhden muistikortin.
• Yamaha ja sen jälleenmyyjät eivät ole vastuussa datasta, joka
on kadonnut tähän laitteeseen kytketystä USB-laitteesta.
Suosittelemme, että teet tiedostoista varmuuden vuoksi
turvakopiot.
• Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole taattua.
suomi
7 Fi
LISÄTIETOA
TOISTOKELPOISET LEVY- JA TIEDOSTOFORMAATIT
„
Toistokelpoiset MP3- ja WMA-tiedostot
(USB-laite ja datalevy)
MP3
Bitti-nopeus
(kbps)
Näytetaajuus
(kHz)
MPEG1 Audio Layer-3
32-320 *
32/44.1/48
MPEG2 Audio Layer-3, 2
8-160 *
16/22.05/24
MPEG-2,5 Audio Layer-2
8-160 *
8/11.025/12
Formaatti
„
Levyt, joita voi toistaa
Käytä CD-levyjä, joissa on jokin seuraavista merkeistä.
....
CD (digital audio)
....
CD-R, CD-RW (digital audio)
• CD-R- tai CD-RW-levyt, joissa on yksi
seuraavista merkeistä.
FOR CONSUMER
FOR CONSUMER USE
FOR MUSIC USE ONLY
• Viimeistelty CD-R- tai CD-RW -levy.
* Laite tukee myös vaihtuvaa bittinopeutta (VBR).
Huom
WMA
Tämä laite ei välttämättä pysty toistamaan CDR/CD-RW-levyä eikä levyä, jonka
tallennusvaiheessa on tapahtunut virhe.
• Version 8
• Version 9 (Laite tukee normaalia ja vaihtuvaa
bittinopeutta. Laite ei tue tiedostotyyppejä Professional
ja Lossless ).
Bittinopeus
(kbps)
Näytetaajuus
(kHz)
High Profile
32-320 *
32/44.1/48
Mid Profile
16-32
16/22.05
Profiili
* Laite tukee myös vaihtuvaa bittinopeutta (VBR).
Huom!
• Datalevyn toisto alkaa aakkosnumeerisessa järjestyksessä.
• USB-toisto alkaa luomispäivän ja -ajan mukaisessa
järjestyksessä.
• Kopiosuojattu WMA-tiedosto (DRM) ei soi tässä laitteessa.
• Levyn on oltava ISO 9660-yhteensopiva.
• Toistoon kulunut aika ei välttämättä näy oikein silloin, kun laite
toistaa vaihtuvan bittinopeuden materiaalia.
Datalevy
USB
Tiedostojen
enimmäislukumäärä
999
32767
Kansioiden enimmäismäärä
256
256
Tiedostojen enimmäismäärä
kansiossa
512
512
8 Fi
....
CD-TEXT
• Levyn nimi, esittäjän nimi ja raidan
nimi näkyvät aikatietueen ohella, kun
laite toistaa CD TEXT -tietoja
sisältävää CD-levyä.
8 cm:n CD-levyn toisto
Laita levy kelkan sisempään syvennykseen. Älä laita
tavallista (12 cm) levyä 8 cm:n levyn päälle.
Estä häiriötoiminnot
• Älä laita soittimeen
erikoismuotoiltua levyä (esim.
sydämenmuotoista). Ne voivat
vaurioittaa laitetta.
• Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on
teippiä, tarraa tai liimaa. Levy voi jäädä kiinni
soittimeen ja rikkoa sen.
TOISTOKELPOISET LEVY- JA TIEDOSTOFORMAATIT
„
Levyjen käsittely
• Käsittele levyä aina varovaisesti niin, ettei toistopuoli
naarmuunnu. Älä väännä levyä.
• Puhdista toistopinta pyyhkimällä sitä puhtaalla,
kuivalla liinalla. Älä puhdista levyä millään
levynpuhdistusaineella, sumutteella tai muulla
kemikaalilla.
• Pyyhkäise keskeltä suoraan kohti reunaa. Älä hankaa
pyörivin liikkein.
• Kirjoita levyn etikettipuolelle pehmeäkärkisellä
kynällä.
• Poista levy käytön jälkeen soittimesta, ja laita se
levykoteloon.
• Levy on suojattava pitkäaikaiselta altistumiselta
suoralle auringonpaisteelle, kuumuudelle ja
kosteudelle.
Huom! Älä puhdista linssinpuhdistimella, koska ne
voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
LISÄTIETOA
ADVANCED-VALIKON KÄYTTÖ
Tässä laitteessa on kaksi erikoistoimintoa, joista saattaa
olla hyötyä myymälä- ja toimistotiloissa.
Avaa ADVANCED-valikko noudattamalla seuraavia
vaiheita. Käytä etulevyn painikkeita.
Huom!
Erikoistoiminnot eivät ole yhteensopivia iPod-laitteen kanssa.
Toistotavan muisti
Muistaa valitun toistotavan (REPEAT tai RANDOM)
virran sammuttamisen jälkeen ja palauttaa sen käyttöön,
kun käynnistät virran seuraavan kerran.
RESUM-ilmaisin etulevyn näytössä palaa, kun tämä
toiminto on käytössä.
POWER OFF
Avaa
Advanced
-valikko
(Open/Close) + POWER ON
/
PLAY MEM OFF
PLAY MEM ON
/
READY-toiminto
Keskeyttää (pause) toiston jokaisen raidan jälkeen, jolloin
voit käynnistää seuraavan raidan toiston halutessasi.
RDY-ilmaisin etulevyn näytössä palaa, kun tämä toiminto
on käytössä.
PURE DIRECT +
Toistotavan
muisti
(Stop)
READYtoiminto
/
RDY MODE OFF
RDY MODE ON
/
Tallenna
asetukset
(Play)
POWER OFF
*:Perusasetus
Kun seuraavan kerran kytket laitteeseen virran, laite
valitsee käyttöön määrittämäsi asetukset.
suomi
9 Fi
VIANMÄÄRITYS
Jos laite ei toimi kunnolla, tarkasta seuraavat kohdat siltä varalta, että vika on korjattavissa taulukossa esitetyillä
helpoilla keinoilla. Ellei vikaa voi korjata tai vikaa ei ole vianmääritystaulukossa, irrota verkkojohto ja ota yhteys
valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lisätietoja
sivulla
Laite ei kytkeydy
toimintatilaan.
Verkkojohto ei ole kytketty tämän laitteen
takalevyn AC IN-liittimeen tai pistorasiaan.
Kytke verkkojohto kunnolla.
Levykelkka ei
sulkeudu kokonaan.
Vierasesine estää kelkan sulkeutumisen.
Tarkasta levykelkka ja poista vierasesineet.
Levyn toisto ei
käynnisty.
Levy on viallinen.
Tarkasta levy ja vaihda se tarvittaessa.
—
Laser-lukupäässä on kosteutta.
Kytke soitin toimintatilaan, mutta odota sitten
20-30 minuuttia, ennen kuin yrität käynnistää
levyn toiston.
—
Levy voi olla väärin päin.
Laita levyn etikettipuoli ylöspäin.
—
Levy on likainen.
Puhdista levy.
9
MP3/WMA-tiedoston formaatti ei sovi tähän
laitteeseen.
Toista vain soittimen tunnistamia levytyyppejä.
CD-RW on koostettu (tallennettu) väärin.
Toista vain soittimen tunnistamia levytyyppejä.
9
Soitin ei tunnista levytyyppiä.
Toista vain soittimen tunnistamia levytyyppejä.
9
Laite on iPod/USB-tilassa.
Valitse levytila painamalla CD/USB.
2
Tämä laite ei pysty käyttämään kyseistä iPodia.
Kytke iPod, jota tämä laite tukee.
Tuetut iPodit:
• iPod classic (myös 120GB)
• iPod nano (2nd, 3rd, 4th generations)
• iPod touch (1st, 2nd generations)
(huhtikuu 2009)
7
Laite on levytilassa.
Valitse iPod/USB-toimintatila painamalla CD/
USB.
6
USB-laitekytkentä on virheellinen.
Kytke USB-laite uudelleen.
6
MP3/WMA-tiedoston formaatti ei sovi tähän
laitteeseen.
Korvaa tiedosto tiedostolla, joka on tallennettu
sellaisella tavalla, jonka tämä laite tunnista.
8
Laite on levytilassa.
Valitse iPod/USB-tila painamalla CD/USB.
6
Toiston aloittaminen
kestää kauan tai
toisto alkaa väärästä
kohdasta.
Levy on naarmuinen tai viallinen.
Tarkasta levy ja vaihda se tarvittaessa.
Ei ääntä.
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä,
kaapelit voivat olla vialliset.
3
Väärä vahvistintoiminto.
Valitse soitin vahvistimen ohjelmalähteeksi.
—
DIGITAL OUTliitännän laitteen ääni
ei tule kuuluviin.
PURE DIRECT on käytössä.
Kytke PURE DIRECT pois käytöstä.
Vaihtoehtoisesti tee analoginen audiokytkentä.
2, 3
Ääni "hyppii".
Laite tärisee tai siihen kohdistuu iskuja.
Sijoita laite uudelleen.
—
Levy on likainen.
Puhdista levy.
8
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke audiokaapeli oikein. Jos ongelma ei
häviä, kaapelit voivat olla vialliset.
3
iPod-toisto ei
käynnisty, vaikka
iPod on kytkettynä.
USB-toisto ei
käynnisty.
Ääni "hurisee".
10 Fi
3
—
9
8
VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lisätietoja
sivulla
—
Lähellä oleva viritin
hurisee.
Viritin on liian lähellä.
Siirrä laitteet kauemmas toisistaan tai sammuta
tämä laite.
Levykelkan sisältä
kuuluu häiriöääniä.
Levy voi olla vääntynyt.
Vaihda levy.
Kauko-ohjain ei toimi
(kunnolla).
Väärä käyttöetäisyys tai -kulma.
Kauko-ohjain toimii enintään 6 metrin päässä
laitteesta ja enintään 30 asteen kulmassa
etulevystä.
Suora auringonvalo tai lamppu (loistevalo tms.)
osuu soittimessa olevaan kauko-ohjaussignaalien
vastaanottimeen.
Sijoita laite tarvittaessa muualle.
Paristot ovat tyhjät.
Vaihda kaikki paristot.
—
4
—
4
TEKNISET TIEDOT
Yleistä
• Taajuusvaste ................................................ 2 Hz - 20 kHz, ± 0.5 dB
• Tehontarve
USA, Canada ................................................... AC 120 V, 60 Hz
Australia ......................................................... AC 240 V, 50 Hz
UK, Eurooppa ................................................. AC 230 V, 50 Hz
General, Asia ........................ AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz
China .............................................................. AC 220 V, 50 Hz
• Harmoninen särö ja kohina (1 kHz)...............0,003 % tai vähemmän
• Häiriöetäisyys ................................................... 105 dB tai enemmän
• Dynamiikka-alue................................................. 96 dB tai enemmän
• Lähtöjännite (1 kHz, 0 dB) ...............................................2.0 ± 0.3 V
• Käyttöympäristön lämpötila..........+5 °C - +35 °C (+41 °F - +95 °F)
LASER-OMINAISUUDET
• Virrankulutus............................................................................. 13 W
• Tyyppi....................................................................................GaAlAs
• Mitat (l x k x s) .................................................. 435 × 86 × 260 mm
• Aallonpituus............................................................................790 nm
• Paino ........................................................................................ 3,5 kg
• Laserlähtö .................................................................enint. 1,23 μW*
* Antotaso mitattu noin 200 mm etäisyydeltä optisen lukupään
objektiivilinssin pinnasta.
LISÄTIETOA
Audio-osa
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
iPod™
"iPod" on Apple Inc:in tavaramerkki, rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
“Made for iPod” tarkoittaa, että laite on suunniteltu
kytkettäväksi iPodiin ja valmistaja on sertifioinut laitteen
täyttämään Applen suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen
yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.
suomi
11 Fi
suomi
Rajoitettu takuu Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä
Kiitos, kun valitsit Yamaha-tuotteen. On epätodennäköistä, että Yamaha-tuotteesi tarvitsisi takuuhuoltoa, mutta mikäli niin tapahtuu, ota yhteys
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Ongelmatilanteessa ota yhteys Yamaha-edustajaan omassa kotimaassasi. Täydelliset tiedot löydät kotisivuiltamme
(http://www.yamaha-hifi.com/ tai http://www.yamaha-uk.com/ Iso-Britannia).
Takaamme, että tuotteessa ei ilmene valmistus- eikä materiaalivirheitä ensimmäistä ostopäivää seuraavan kahden vuoden aikana. Yamaha lupaa seuraavien
ehtojen ja rajoitusten mukaisesti korjata viallisen tuotteen tai sen osan tai oman harkintansa mukaan korvata sen uudella ilman osa- tai työkustannuksia.
Yamaha pidättää oikeuden korvata tuotteen tuotteella, joka vastaa alkuperäistä ominaisuuksiltaan ja/tai arvoltaan ja kunnoltaan, mikäli alkuperäisen mallin
valmistus on lopetettu tai korjaaminen arvioidaan kannattamattomaksi.
Ehdot
1. Viallisen tuotteen mukana on EHDOTTOMASTI toimitettava alkuperäinen lasku tai kassakuitti (jossa näkyy ostopäivä, tuotekoodi ja jälleenmyyjän
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
nimi) sekä tarkka kuvaus viasta. Mikäli edellä mainittu selvä todiste ostotapahtumasta puuttuu, Yamaha pidättää oikeuden kieltäytyä tarjoamasta
ilmaista huoltoa ja tuote voidaan palauttaa asiakkaan kustannuksella.
Tuote on EHDOTTOMASTI oltava ostettu VALTUUTETULTA Yamaha-myyjältä Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsistä.
Tuotetta ei ole saanut mitenkään muuntaa tai muuttaa, ellei Yamaha ole antanut siihen kirjallista lupaa.
Tämä takuu ei kata seuraavia:
a. Määräaikaishuolto ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset ja osanvaihdot.
b. Vaurio, jonka on aiheuttanut:
(1) Korjaus, jonka tekee asiakas itse tai valtuuttamaton kolmas taho.
(2) Puutteellinen pakkaus tai käsittelyvirhe, kun tuote toimitetaan asiakkaan luota. Huomaa, että on asiakkaan velvollisuus taata tuotteen
asiaankuuluva pakkaaminen ennen tuotteen lähettämistä korjaukseen.
(3) Väärinkäyttö, jolla tarkoitetaan muiden muassa (a) tuotteen käyttöä muuhun kuin sen normaaliin käyttötarkoitukseen tai käyttöä tavalla, joka ei
vastaa Yamahan antamia ohjeita oikeasta käytöstä, huollosta tai säilytyksestä ja (b) tuotteen asennusta ja käyttöä tavalla, joka ei vastaa niitä
teknisiä ja turvallisuutta koskevia standardeja, jotka ovat voimassa maassa, jossa laitetta käytetään.
(4) Onnettomuus, salama, vesi, tuli, riittämätön ilmanvaihto, paristojen vuotaminen tai mikä tahansa syy, johon Yamaha ei ole voinut vaikuttaa.
(5) Vika järjestelmässä, johon tämä tuote on liitetty ja/tai yhteensopimattomuus kolmannen tahon tuotteiden kanssa.
(6) Euroopan talousalueelle (ETA) ja/tai Sveitsiin tuotu (ei Yamahan tuoma) tuote, joka ei vastaa teknisiä ja turvallisuutta koskevia standardeja, jotka
ovat voimassa käyttömaassa ja/tai teknisiä tietoja, jotka on annettu tuotteelle, jota Yamaha myy Euroopan talousalueella (ETA) ja/tai Sveitsissä.
Jos takuu eroaa tuotteen osto- ja käyttömaassa voimassa olevassa takuusta, voimassa on käyttömaan takuu.
Yamaha ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, olivatpa ne seurausta joko suoraan, välillisesti tai muulla tavoin, vaan ainoastaan tuotteen
korjaamisesta tai vaihtamisesta.
Ota aina turvakopiot asetuskokonaisuuksista ja datasta, sillä Yamaha ei ole vastuussa asetuksien tai datan muutoksista tai katoamisesta.
Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lainmukaisiin oikeuksiin, jotka perustuvat voimassa oleviin kansallisiin lakeihin, eikä asiakkaan jälleenmyyjää
kohtaan voimassa oleviin oikeuksiin, jotka liittyvät heidän väliseensä myynti/ostosopimukseen.
Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet
ja käytetyt paristot
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta,
paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen aineeseen
liittyvän direktiivin vaatimuksia.
i
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement