Vaisala HMT330 User manual

Vaisala HMT330 User manual
BRUKSANVISNING
Vaisala HUMICAP® Fukt- och
temperaturmätare i serien
HMT330
M210566SV-K
PUBLICERAD AV
Vaisala Oyj
Besöksadress:
Postadress:
Telefon (int.):
Fax:
Vanha Nurmijärventie 21, FI-01670 Vantaa, Finland
P.O. Box 26, FI-00421 Helsingfors, Finland
+358 9 8949 1
+358 9 8949 2227
Besök vår hemsida på www.vaisala.com.
© Vaisala 2014
Denna bruksanvisning får inte till någon del reproduceras, publiceras eller visas offentligt
i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt (inklusive fotokopiering).
Innehållet i den får heller inte ändras, översättas, omarbetas, säljas eller röjas till tredje
part utan föregående skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren. Översatta
bruksanvisningar och översatta delar av flerspråkiga dokument är baserade på de engelska
originalversionerna. I oklara fall gäller de engelska versionerna, inte översättningarna.
Innehållet i den här bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Denna bruksanvisning utgör inte någon juridiskt bindande förpliktelse för Vaisala gentemot
kunder eller användare. Alla juridiska förpliktelser och överenskommelser ingår enbart
i det tillämpliga leveranskontraktet eller Vaisalas allmänna försäljningsvillkor och allmänna
servicevillkor.
_________________________________________________________________________________
Innehållsförteckning
KAPITEL 1
ALLMÄN INFORMATION ............................................................................ 11
Om denna bruksanvisning .................................................... 11
Innehåll i denna bruksanvisning .......................................... 11
Dokumentets principer ........................................................ 12
Säkerhet .................................................................................. 13
ESD-skydd .......................................................................... 13
Återvinning ............................................................................. 14
Efterlevnad av bestämmelser ............................................... 14
EU-försäkran om överensstämmelse .................................. 14
DNV-typgodkännande ......................................................... 15
Mätare med LAN- eller WLAN-gränssnitt ............................ 16
Mätare med WLAN-gränssnitt ............................................. 16
Patentmeddelande ................................................................. 17
Varumärken ............................................................................. 17
Programvarulicens ................................................................. 17
Garanti ..................................................................................... 17
KAPITEL 2
PRODUKTÖVERSIKT .................................................................................. 19
Presentation av HMT330 ........................................................ 19
Grundfunktioner och tillval................................................... 20
Mätarens konstruktion ......................................................... 21
Probalternativ ...................................................................... 23
Uppvärmd prob HMT337 ..................................................... 25
Filteralternativ ......................................................................... 25
Katalytiskt VHP-filter ........................................................... 25
KAPITEL 3
INSTALLATION ............................................................................................ 27
Montera höljet ......................................................................... 27
Standardmontering utan monteringsplatta .......................... 27
Väggmontering med väggmonteringssats ............................. 28
Montering med installationssats för DIN-skena .................. 30
Installation på stång med installationssats
för stång eller rörledning ..................................................... 30
Montera regnskydd med installationssatsen ....................... 32
Panelmonteringsram ........................................................... 33
Kabeldragning ........................................................................ 34
Kabelbussningar ................................................................. 34
Jorda kablarna..................................................................... 35
Jorda mätarens hölje ........................................................... 36
Ledningsdragning för signal och strömförsörjning .............. 37
Kopplingar till en 24 VAC strömkälla ................................... 38
Probmontering ........................................................................ 40
VAISALA _________________________________________________________________________ 1
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Allmänna instruktioner för prober med kabel....................... 41
HMT333 för kanaler och trånga utrymmen ............................ 43
HMT334 för högtrycks- och vakuumtillämpningar ............... 43
HMT335 för höga temperaturer ........................................... 45
HMT337 för högfuktighetstillämpningar............................... 46
Temperaturprob (tillval) .................................................. 46
HMT338 för tryckrörledningar .............................................. 46
Dra åt ledarmuttern ........................................................ 48
Tillvalsmoduler ....................................................................... 49
Strömförsörjningsmodul....................................................... 49
Installation ...................................................................... 50
Varningar ........................................................................ 51
Galvanisk isolering av strömförsörjningen ............................. 54
Tredje analog utgång........................................................... 54
Installation och ledningsdragning ................................... 55
Relän ................................................................................... 56
Installation och ledningsdragning ................................... 56
Välja reläets aktiveringstillstånd ..................................... 56
RS-422/485-gränssnitt......................................................... 57
Installation och ledningsdragning ................................... 58
LAN-gränssnitt ..................................................................... 62
WLAN-gränssnitt ................................................................. 63
Koppla WLAN-antennen................................................. 64
Dataloggningsmodul ............................................................ 64
Kontakt med åtta stift ........................................................... 66
KAPITEL 4
ANVÄNDNING .............................................................................................. 67
Komma igång .......................................................................... 67
Display/knappsats (tillval) ..................................................... 67
Basdisplay ........................................................................... 67
Grafikhistorik ........................................................................ 68
Menyer och navigering ........................................................ 70
Ändra språket ................................................................. 71
Avrundningsinställning ................................................... 71
Inställning av displayens bakgrundsbelysning ............... 71
Inställning av displayens kontrast .................................. 72
Använda displayen/knappsatsen .............................. 72
Använda seriell linje .................................................. 72
Knappsatslås (knappskydd) ........................................... 73
Låsa PIN-kod för meny................................................... 73
Fabriksinställningar ........................................................ 74
Konfigurera displayalarm ..................................................... 74
Använda displayen/knappsatsen ................................... 75
Använda seriell linje ....................................................... 77
Programmet MI70 Link för datahantering ............................ 78
Seriell linjekommunikation .................................................... 79
Användarportkoppling.......................................................... 80
Användarportens driftlägen ............................................ 80
Serviceportkoppling ............................................................. 81
Anslutningskablar ........................................................... 81
Installera USB-kabelns drivrutiner .................................. 81
Använda serviceporten ................................................... 82
LAN-kommunikation .............................................................. 82
IP-konfiguration ................................................................... 83
Använda displayen/knappsatsen ................................... 84
2 ____________________________________________________________________ M210566SV-K
_________________________________________________________________________________
Använda seriell linje ....................................................... 85
Konfiguration av trådlöst LAN ............................................. 86
Använda displayen/knappsatsen ................................... 87
Använda seriell linje ....................................................... 88
Kommunikationsprotokoll .................................................... 89
Webbkonfiguration för LAN och WLAN............................... 89
Terminalprograminställningar.............................................. 90
Öppna en seriell/USB-anslutning ................................... 90
Öppna en Telnet-session (LAN/WLAN) ......................... 91
Lista över seriella kommandon ............................................ 93
Få mätvärdesmeddelande från seriell linje.......................... 95
Starta kontinuerlig utsändning ....................................... 95
Stoppa kontinuerlig utsändning...................................... 96
Skicka mätvärdet en gång ............................................. 96
Tilldela ett alias till SEND-kommandot ........................... 96
Skicka mätvärdet en gång från alla mätare ................... 97
Kommunicera med en mätare i POLL-läge .......................... 97
OPEN .................................................................................. 97
CLOSE ................................................................................ 97
Formatera meddelande från seriell linje .............................. 98
FTIME och FDATE .............................................................. 98
FST ...................................................................................... 99
Allmänna inställningar ......................................................... 100
Ändra mätparametrar och enheter .................................... 100
Använda displayen/knappsatsen ................................. 100
Använda seriell linje ..................................................... 101
FORM...................................................................... 101
UNIT ........................................................................ 103
Tryckkompensationsinställning ......................................... 104
Använda displayen/knappsatsen ................................. 104
Använda seriell linje ..................................................... 104
PRES och XPRES .................................................. 104
Begränsa RH-utgångsområdet ......................................... 105
Datum och tid .................................................................... 106
Använda displayen/knappsatsen ................................. 106
Använda seriell linje ..................................................... 106
Datafiltrering ...................................................................... 107
Använda displayen/knappsatsen ................................. 107
Använda seriell linje ..................................................... 107
Enhetsinformation ............................................................. 108
? ................................................................................... 109
LIGHT ........................................................................... 109
HELP ............................................................................ 110
ERRS ........................................................................... 110
MODS .......................................................................... 110
VERS ........................................................................... 111
Återställa mätaren med hjälp av den seriella linjen .............. 111
RESET ......................................................................... 111
Låsa menyn/knappsatsen med
hjälp av den seriella linjen ................................................. 111
LOCK ........................................................................... 111
Inställningar för seriell utgång ............................................ 112
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 112
Använda seriell linje .......................................................... 113
SERI ............................................................................. 113
SMODE ........................................................................ 114
VAISALA _________________________________________________________________________ 3
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
ADDR ........................................................................... 114
INTV ............................................................................. 115
SDELAY ....................................................................... 115
ECHO ........................................................................... 115
Dataregistrering .................................................................... 116
Välja mätparametrar för dataregistrering........................... 116
DSEL ............................................................................ 116
Visa registrerade data ....................................................... 116
DIR ............................................................................... 117
PLAY ............................................................................ 118
Radera registrerade filer .................................................... 119
UNDELETE .................................................................. 119
Analoga utgångsinställningar ............................................. 120
Ändra utgångsläge och område ........................................ 120
Analoga utgångsmätparametrar ........................................ 121
AMODE/ASEL .............................................................. 122
Tester av analog utgång .................................................... 123
ITEST ........................................................................... 123
Ställa in felindikation för analoga utgångar ........................... 124
AERR............................................................................ 124
Utöka området för analog utgång ...................................... 125
Reläfunktioner....................................................................... 125
Mätparameter för reläutgång ............................................. 125
Mätvärdesbaserade reläutgångslägen .............................. 125
Reläinställningspunkter ................................................ 125
Hysteres ....................................................................... 127
Reläet indikerar mätarfelstatus .......................................... 127
Aktivera/inaktivera relän .................................................... 129
Ställa in reläutgångar......................................................... 129
RSEL ............................................................................ 130
Testa relädriften ................................................................. 132
RTEST .......................................................................... 132
Sensorfunktioner .................................................................. 133
Kemisk rekonditionering (tillval) ......................................... 133
Automatisk kemisk rekonditionering (i intervall) ........... 134
Manuell kemisk rekonditionering .................................. 134
Kemisk rekonditionering vid start ................................. 134
Starta och konfigurera kemisk rekonditionering ................ 135
Använda knappar på moderkortet ................................ 135
Använda displayen/knappsatsen (tillval) ...................... 135
Använda seriell linje ..................................................... 136
PURGE .................................................................... 136
PUR ......................................................................... 136
RGLIMIT .................................................................. 137
Sensoruppvärmning .......................................................... 138
Ställa in fuktsensoruppvärmning .................................. 138
XHEAT .................................................................... 138
KAPITEL 5
MODBUS .................................................................................................... 141
Översikt över stöd för Modbus-protokoll ........................... 141
Börja använda Modbus...................................................... 142
Aktivera seriell Modbus ....................................................... 143
Använda displayen/knappsatsen (tillval) ........................... 143
Använda seriell linje........................................................... 143
4 ____________________________________________________________________ M210566SV-K
_________________________________________________________________________________
Aktivera Ethernet Modbus ................................................... 144
Använda displayen/knappsatsen (tillval) ........................... 144
Använda seriell linje .......................................................... 146
Diagnostisk Modbus-statistik ............................................. 147
Visa statistik med displayen/knappsatsen ........................... 147
Visa statistik med serviceporten........................................ 148
Inaktivera Modbus ................................................................ 148
KAPITEL 6
UNDERHÅLL .............................................................................................. 149
Regelbundet underhåll ........................................................ 149
Rengöring .......................................................................... 149
Byta probfiltret ................................................................... 149
Byta sensorn ......................................................................... 150
Feltillstånd ......................................................................... 151
Teknisk support .................................................................... 153
Produktreturer ...................................................................... 153
KAPITEL 7
KALIBRERING OCH JUSTERING ............................................................ 155
Öppna och stänga justeringsläget ..................................... 155
Justering av relativ fuktighet .............................................. 157
Använda tryckknapparna .................................................. 157
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 158
Använda seriell linje .......................................................... 159
Flerpunktsjustering med hjälp av den seriella linjen ......... 161
MPC-kommandots syntax ............................................ 161
Exempel på flerpunktsjusteringsproceduren ................ 162
Justering av relativ fuktighet efter sensorbyte ................. 164
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 164
Använda seriell linje .......................................................... 164
FCRH ........................................................................... 164
Temperaturjustering ............................................................ 165
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 165
Använda seriell linje .......................................................... 165
Justering av analog utgång ................................................ 167
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 167
Använda seriell linje .......................................................... 167
ACAL ............................................................................ 167
Mata in justeringsinformation ............................................. 168
Använda displayen/knappsatsen ...................................... 168
Använda seriell linje .......................................................... 168
CTEXT ......................................................................... 168
CDATE ......................................................................... 168
KAPITEL 8
TEKNISKA DATA....................................................................................... 169
Specifikationer ...................................................................... 169
Prestanda .......................................................................... 169
Relativ fuktighet............................................................ 169
Temperatur (+ drifttryckområden) ................................ 170
Temperaturprob (tillval) ................................................ 170
VAISALA _________________________________________________________________________ 5
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Beräknade variabler ..................................................... 171
Precision i beräknade variabler ......................................... 171
Precision i daggpunktstemperatur °C ........................... 171
Precision i fuktkvot g/kg
(omgivande tryck 1 013 mbar)........................................ 171
Precision i våttemperatur °C......................................... 172
Precision i absolut fuktighet g/m³ ................................. 172
Daggpunktstemperatur (HMT337
med tillvalet uppvärmd prob) ............................................. 173
Driftmiljö ............................................................................. 173
Ingångar och utgångar ...................................................... 174
Mekanik ............................................................................. 175
Tekniska specifikationer för tillvalsmoduler ....................... 176
Strömförsörjningsmodul ............................................... 176
Analog utgångsmodul................................................... 176
Relämodul .................................................................... 176
RS-485-modul .............................................................. 177
LAN-gränssnittsmodul .................................................. 177
WLAN-gränssnittsmodul............................................... 177
Dataloggningsmodul ..................................................... 177
Reservdelar och tillbehör .................................................... 178
Mått (mm/tum) ....................................................................... 180
HMT331 ............................................................................. 182
HMT333 ............................................................................. 183
HMT334 ............................................................................. 183
HMT335 ............................................................................. 183
HMT337 ............................................................................. 184
HMT338 ............................................................................. 184
Temperaturprob ................................................................. 184
BILAGA A
PROBINSTALLATIONSSATSER OCH INSTALLATIONSEXEMPEL ......... 185
Kanalinstallationssatser (till HMT333/337/335) .................. 185
Kanalinstallationssats till
temperaturprob (till HMT337) .............................................. 186
Installationssatser för trycktät
Swagelok-koppling (till HMT337) ........................................ 187
RH-probinstallation ............................................................ 187
Installation av temperaturprob ........................................... 187
Exempel på ångtäta installationer
med kabelförskruvning ........................................................ 188
RH-probinstallationer (för HMT333/337) ........................... 188
T-probinstallationer (HMT337) .......................................... 189
Exempel på klimatkammarinstallation ............................... 190
Exempel på installation genom tak .................................... 191
Installationssats för kulventil till HMT338 .......................... 192
Meteorologisk installationssats (till HMT337) ................... 194
BILAGA B
BERÄKNINGSFORMLER .......................................................................... 195
BILAGA C
MODBUS-REFERENS ............................................................................... 199
6 ____________________________________________________________________ M210566SV-K
_________________________________________________________________________________
Funktionskoder .................................................................... 199
Registerkarta ........................................................................ 200
Datakodning ...................................................................... 200
Formatet 32-bitars flyttal .............................................. 200
Formatet 16-bitars heltal med tecken .......................... 201
Mätdata (skrivskyddade) ................................................... 202
Statusregister (skrivskyddade) .......................................... 202
Konfigurationsregister ....................................................... 203
Exception Status-utgångar ................................................. 204
Diagnostiska underfunktioner ............................................ 204
Enhetsidentifieringsobjekt .................................................. 205
Undantagssvar ..................................................................... 206
VAISALA _________________________________________________________________________ 7
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Lista över bilder
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11
Bild 12
Bild 13
Bild 14
Bild 15
Bild 16
Bild 17
Bild 18
Bild 19
Bild 20
Bild 21
Bild 22
Bild 23
Bild 24
Bild 25
Bild 26
Bild 27
Bild 28
Bild 29
Bild 30
Bild 31
Bild 32
Bild 33
Bild 34
Bild 35
Bild 36
Bild 37
Bild 38
Bild 39
Bild 40
Bild 41
Bild 42
Bild 43
Bild 44
Bild 45
Bild 46
Bild 47
Bild 48
Bild 49
Bild 50
Bild 51
Bild 52
Mätarkropp ..................................................................................... 21
Mätarens innandöme ..................................................................... 22
HMT331 fast prob .......................................................................... 23
HMT331-prob med kort kabel ........................................................ 23
Probalternativ ................................................................................. 24
Standardmontering ........................................................................ 27
Montering med väggmonteringssats ............................................. 28
Mått för monteringsplattan av plast (mm/tum) ............................... 28
Mått för probhållarplattan (mm/tum) .............................................. 29
Montering med installationssats för DIN-skena ............................. 30
Lodrät stång ................................................................................... 30
Vågrät stång .................................................................................. 31
Montering med väggmonteringsplatta av metall ............................ 31
Mått för monteringsplattan av metall (mm/tum) ............................. 32
Montera regnskyddet med installationssatsen .............................. 32
Panelmonteringsram ...................................................................... 33
Panelmonteringsmått (mm/tum) .................................................... 34
Kabelbussningar ............................................................................ 34
Jordning av elkabelns skärm ......................................................... 35
Skruvkopplingsplint på moderkort ................................................. 37
Kopplingar till en 24 VAC strömkälla ............................................. 39
Mätfel vid 100 % RH ...................................................................... 40
Vågrät montering av prob .............................................................. 41
Lodrät montering av prob............................................................... 42
HMT344-prob ................................................................................. 44
Dra åt muttern ................................................................................ 44
Rengöring av tätningskonan .......................................................... 45
HMT338-prob ................................................................................. 47
Tätning av monteringsstommen i processen ................................. 47
Dra åt ledarmuttern ........................................................................ 48
Strömförsörjningsmodul ................................................................. 49
Galvanisk isoleringsmodul ............................................................. 54
Tredje analog utgång ..................................................................... 54
Val av tredje analog utgång ........................................................... 55
Relämodul ...................................................................................... 57
RS-422/485-modul ......................................................................... 58
4-Wire RS-485-buss ...................................................................... 60
2-Wire RS-485-buss ...................................................................... 61
LAN-gränssnittsmodul ................................................................... 62
WLAN-gränssnittsmodul ................................................................ 63
Dataloggningsmodul ...................................................................... 65
Stiftbeskrivning för tillvalskontakten med åtta stift ......................... 66
Basdisplay...................................................................................... 67
Grafikdisplay .................................................................................. 68
Grafikdisplay med dataloggning .................................................... 69
Huvudmenyer ................................................................................ 70
Alarmgränser visas på diagramskärmen ....................................... 75
Displayalarm aktivt ......................................................................... 75
Displayalarm .................................................................................. 76
Redigera en alarmgräns ................................................................ 76
Serviceportkontakt och användarportkontakter på moderkortet ........ 79
Exempel på koppling mellan datorns
seriella port och användarporten ................................................... 80
8 ____________________________________________________________________ M210566SV-K
_________________________________________________________________________________
Bild 53
Bild 54
Bild 55
Bild 56
Bild 57
Bild 58
Bild 59
Bild 60
Bild 61
Bild 62
Bild 63
Bild 64
Bild 65
Bild 66
Bild 67
Bild 68
Bild 69
Bild 70
Bild 71
Bild 72
Bild 73
Bild 74
Bild 75
Bild 76
Bild 77
Bild 78
Bild 79
Bild 80
Bild 81
Bild 82
Bild 83
Bild 84
Bild 85
Bild 86
Bild 87
Bild 88
Bild 89
Bild 90
Bild 91
Bild 92
Bild 93
Bild 94
Bild 95
Bild 96
Bild 97
Bild 98
Bild 99
Bild 100
Bild 101
Bild 102
Bild 103
Menyn Nätverksgränssnitt ............................................................. 84
Menyn IP-konfiguration ................................................................. 84
Inställningar för trådlöst LAN ......................................................... 87
Ange nätverksnamn....................................................................... 87
Välja det trådlösa nätverkets typ ................................................... 87
Webbkonfigurationsgränssnitt för LAN .......................................... 90
Öppna en seriell anslutning ........................................................... 91
Öppna en Telnet-anslutning .......................................................... 92
Enhetsinformation på display ...................................................... 108
Ström-/spänningsswitchar för utgångsmoduler ........................... 120
Mätvärdesbaserade reläutgångslägen ........................................ 126
Reläutgångslägen för FEL/ONLINESTATUS .............................. 128
Reläindikatorer på displayen ....................................................... 130
Minskning av sensorförstärkning ................................................. 133
Purge-knappar på moderkortet ................................................... 135
Inställningar för kemisk rekonditionering ..................................... 135
Utföra kemisk rekonditionering .................................................... 136
Inställningar för datagränssnittet ................................................. 143
IP-konfiguration ........................................................................... 145
Inställningar för trådlöst LAN ....................................................... 145
Kommunikationsprotokoll ............................................................ 145
Modbus-statistik ........................................................................... 147
Byta sensorn ................................................................................ 150
Felindikator och felmeddelande .................................................. 151
Justerings- och rekonditioneringsknappar .................................. 156
Justeringsmenyn ......................................................................... 156
Val för Punkt 1 referenstyp .......................................................... 158
Precision inom temperaturområde .............................................. 170
Precision i daggpunktsmätning ................................................... 173
Mätarkroppens mått..................................................................... 180
WLAN-antennmått ....................................................................... 181
Mått på HMT331 fast prob ........................................................... 182
Mått på HMT331-prob med kort kabel......................................... 182
HMT333-probens mått ................................................................ 183
HMT334-probens mått ................................................................ 183
HMT335-probens mått ................................................................ 183
HMT337-probens mått ................................................................ 184
HMT338-probens mått ................................................................ 184
Mått på temperaturprob (tillval) ................................................... 184
Installationssats för kanalmontering ............................................ 185
Installationssats för kanalmontering till T-prob ............................ 186
Swagelok-installationssats till RH-prob ....................................... 187
Swagelok-installationssats till T-prob .......................................... 187
Kabelinstallation med kabelförskruvning ..................................... 188
Probinstallation med kabelförskruvning ...................................... 188
Ångtät installation ........................................................................ 189
Väggmonteringsinstallation ......................................................... 189
Klimatkammarinstallation (inte tillgänglig från Vaisala) ................... 190
Exempel på installation genom tak.............................................. 191
Installera HMT338-proben med en kulventilmontering ............... 192
Meteorologisk installationssats för utomhusmontering ............... 194
VAISALA _________________________________________________________________________ 9
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Lista över tabeller
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Tabell 4
Tabell 5
Tabell 6
Tabell 7
Tabell 8
Tabell 9
Tabell 10
Tabell 11
Tabell 12
Tabell 13
Tabell 14
Tabell 15
Tabell 16
Tabell 17
Tabell 18
Tabell 19
Tabell 20
Tabell 21
Tabell 22
Tabell 23
Tabell 24
Tabell 25
Tabell 26
Tabell 27
Tabell 28
Tabell 29
Tabell 30
Tabell 31
Tabell 32
Tabell 33
Tabell 34
Tabell 35
Tabell 36
Tabell 37
Tabell 38
Tabell 39
Tabell 40
Tabell 41
Tabell 42
Tabell 43
Tabell 44
Tabell 45
Tabell 46
Tabell 47
Tillämpningar, placeringsklasser .............................................. 15
Mätparametrar som mäts av HMT330 ...................................... 19
Tillvalsmätparametrar som mäts av HMT330 ........................... 19
HMT338-probens mått .............................................................. 47
Koppla de tvinnade parkablarna till skruvkontakterna.................. 59
4-Wire (Switch 3: ON) ............................................................... 60
2-Wire (Switch 3: OFF) ............................................................. 61
Observationsperioder och lösning ............................................ 64
Ledningsdragning för tillvalskontakten med åtta stift................ 66
Perioder för trend- och max-/miniberäkningar .......................... 68
Diagraminformationsmeddelanden i markörläge ...................... 69
ALSEL-parametrar .................................................................... 77
Användarportens standardinställningar
för seriell kommunikation .......................................................... 80
Kommunikationsinställningar för serviceporten ........................ 82
LAN- och WLAN-gränssnittens IP-inställningar ........................ 83
Inställningar för trådlöst LAN .................................................... 86
Mätkommandon ........................................................................ 93
Kommunikationskommandon ................................................... 93
Formateringskommandon ......................................................... 94
Dataregistreringskommandon .................................................. 94
Kommandon för kemisk rekonditionering ................................. 94
Kalibrerings- och justeringskommandon .................................. 94
Ställa in och testa analoga utgångar ........................................ 94
Ställa in och testa relän ............................................................ 95
Andra kommandon ................................................................... 95
Modifierare för FORM-kommandot ......................................... 102
Konverteringsfaktorer för tryckenheter ................................... 105
Filtreringsnivåer ...................................................................... 107
Val av utgångslägen ............................................................... 114
Exempel på relätillstånd ......................................................... 129
Modbus-typer som stöds ........................................................ 141
Felmeddelanden ..................................................................... 152
LED-indikatorns funktioner ..................................................... 156
Lista som exempel på en flerpunktskorrigering ...................... 162
Beräknade variabler (typiska områden) ................................. 171
Kabellängder för standardprober
och ungefärlig mätarvikt (i kg/lb)............................................. 175
Reservdelar och tillbehör ........................................................ 178
Funktionskoder som stöds ...................................................... 199
HMT330 Modbus-registerblock .............................................. 200
Mätdataregister ....................................................................... 202
Statusregister.......................................................................... 202
Konfigurationsparameterregister ............................................ 203
Konfigurationsflaggregister ..................................................... 203
HMT330 Exception Status-utgångar ...................................... 204
HMT330 Modbus-diagnostik................................................... 204
HMT330 Modbus-enhetsidentifiering...................................... 205
HMT330 Modbus undantagssvar ........................................... 206
10 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 1 ___________________________________________________________ Allmän information
KAPITEL 1
ALLMÄN INFORMATION
Detta kapitel innehåller allmänna anmärkningar för bruksanvisningen
och produkten.
Om denna bruksanvisning
Den här bruksanvisningen innehåller information om installation, drift och
underhåll av Vaisala HUMICAP® fukt- och temperaturmätare i serien
HMT330.
Innehåll i denna bruksanvisning
Denna bruksanvisning består av följande kapitel:
- Kapitel 1, Allmän information, innehåller allmänna anmärkningar
för bruksanvisningen och produkten.
- Kapitel 2, Produktöversikt, presenterar HMT330:s funktioner, fördelar
och produktterminologi.
- Kapitel 3, Installation, innehåller information som är till hjälp vid
installation av produkten.
- Kapitel 4, Användning, innehåller information som behövs för att
använda den här produkten.
- Kapitel 5, Modbus, innehåller information som behövs vid
användning av mätaren tillsammans med Modbus-protokoll.
- Kapitel 6, Underhåll, innehåller information som behövs vid
grundläggande underhåll av produkten.
- Kapitel 7, Kalibrering och justering, innehåller information
och instruktioner om kalibrering och justering av HMT330.
- Kapitel 8, Tekniska data, innehåller tekniska data för produkten.
- Bilaga A, Probinstallationssatser och installationsexempel,
presenterar tillgängliga HMT330-installationssatser och ger
några installationsexempel.
- Bilaga B, Beräkningsformler, presenterar ekvationerna i HMT330
som används för att beräkna värden för daggpunkt, fuktkvot, absolut
fuktighet och entalpi vid normalt tryck.
- Bilaga C, Modbus-referens, beskrivs Modbus-funktioner och data
om mätaren.
VAISALA ________________________________________________________________________ 11
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Dokumentets principer
I hela bruksanvisningen markeras viktiga säkerhetshänsyn på följande sätt:
VARNING
Varningar meddelar dig om allvarlig risk. Om du inte läser och följer
anvisningarna vid dessa punkter noggrant finns det risk för personskada
eller dödsfall.
FÖRSIKTIGT Försiktigt varnar dig om en möjlig risk. Om du inte läser och följer
anvisningarna vid dessa punkter noggrant kan produkten skadas eller
så kan viktiga data gå förlorade.
OBS!
OBS! visar viktig information om användning av produkten.
12 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 1 ___________________________________________________________ Allmän information
Säkerhet
Den Vaisala HUMICAP® fukt- och temperaturmätare i serien HMT330
som levereras till dig har testats för säkerhet och godkänts så som den
lämnade fabriken. Observera följande försiktighetsåtgärder:
VARNING
Jorda produkten och kontrollera utomhusinstallationers jordning
regelbundet för att minska risken för elstötar.
FÖRSIKTIGT Gör inga ändringar på enheten. Felaktiga ändringar kan skada
produkten, orsaka funktionsfel eller göra så att produkten inte
längre uppfyller tillämpliga lagar.
ESD-skydd
Elektrostatisk urladdning (ESD) kan orsaka direkta eller dolda skador
på elektroniska kretsar. Vaisala-produkter är adekvat skyddade mot ESD
för deras avsedda användning. Det är dock möjligt att produkten skadas
genom elektrostatiska urladdningar när man vidrör, tar bort eller för in
föremål innanför utrustningens hölje.
Försäkra dig om att du själv inte överför statisk spänning genom att:
- Hantera känsliga ESD-komponenter på en ordentligt jordad och
skyddad ESD-arbetsbänk. Om detta inte är möjligt, jorda dig själv
till utrustningens chassi innan du vidrör korten. Jorda dig med ett
armband och en resistiv sladd. Om inget av dessa alternativ är
möjligt, rör vid en ledande del av utrustningens chassi med din
andra hand innan du vidrör korten.
- Håll alltid korten i kanterna och undvik att vidröra
komponentkontakterna.
VAISALA ________________________________________________________________________ 13
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Återvinning
Återvinn allt lämpligt material.
Avyttra enheten enligt gällande bestämmelser. Kassera den inte med
vanliga hushållssopor.
Efterlevnad av bestämmelser
EU-försäkran om överensstämmelse
Vaisala HUMICAP® fukt- och temperaturmätare i serien HMT330
överensstämmer med villkoren i följande EU-direktiv:
- Lågspänningsdirektivet
- EMC-direktivet
- ROHS-direktivet
Överensstämmelse visas genom att följande normer efterlevs:
- SS-EN 60950-1: Utrustning för informationsbehandling –
Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar.
- SS-EN 61326-1: Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för
laboratorieändamål – EMC-krav – för användning i industrimiljö.
- EN 550022: Informationsteknikutrustning – Egenskaper
för radiostörning – Gränser och mätmetoder.
- SS-EN 61000-3-2: Gränser för övertoner.
- SS-EN 61000-3-3: Begränsning av spänningsfluktuationer
och flimmer i lågspänningsdistributionssystem.
14 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 1 ___________________________________________________________ Allmän information
DNV-typgodkännande
Vaisala HUMICAP® fukt- och temperaturmätare i serien HMT330 har
visats uppfylla Det Norske Veritas' regler för klassificering av fartyg,
höghastighets- och lätta fartyg och Det Norske Veritas' Offshore-normer.
Tillämpliga test har utförts enligt normen för certifiering nr 2.4, april 2006.
Tabell 1
Tillämpningar, placeringsklasser
Typ
Temperatur
Fuktighet
Vibration
EMC
Kapsling
HMT330
B
B
A
B
B/IP65
TYPGODKÄND PRODUKT
CERTIFIKAT NR: A-13529
VAISALA ________________________________________________________________________ 15
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Mätare med LAN- eller WLAN-gränssnitt
Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med
gränsvärdena för klass B-digital enhet enligt del 15 i FCC-reglerna.
Dessa gränsvärden är utformade till att ge rimligt skydd mot skadlig
störning i en bostadsinstallation. Användning sker på följande villkor:
(1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste
acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka
oönskad drift av enheten.
Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi
och kan om den inte installeras och används enligt anvisningarna orsaka
skadliga störningar av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti
för att störningar inte uppstår i någon viss installation. Om denna utrustning
orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan
bekräftas genom att stänga av och slå på utrustningen, bör användaren
försöka korrigera störningarna på ett eller flera av följande sätt:
- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till en kontakt i en annan krets än den som
mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en kunnig radio/tv-tekniker.
Mätare med WLAN-gränssnitt
Den här utrustningen är konstruerad för att användas med en 2 dBi
halvvågsantenn. Det är inte tillåtet att använda antenner med högre
förstärkning än 2 dBi med den här enheten. Antennens impedans är
50 ohm.
För att minska potentiell radiostörning för andra användare bör man välja
antenntyp och förstärkning så att motsvarande rundstrålande styrka (EIRP)
inte överstiger den tillåtna för fungerande kommunikation.
Denna klass [B] digitala apparat uppfyller kanadensiska ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003
du Canada.
16 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 1 ___________________________________________________________ Allmän information
Patentmeddelande
Vaisala HUMICAP® fukt- och temperaturmätare i serien HMT330 skyddas
av bl.a. följande patent och deras motsvarande nationella rättigheter:
Finska patenten 98861 och 99164, franska patenten 6650303 och 9504397,
tyska patenten 69418174 och 19513274, japanska patenten 3585973 och
2801156, brittiska patenten 0665303 och 2288465 och USA-patent 5607564.
Varumärken
HUMICAP® är ett registrerat varumärke som tillhör Vaisala Oyj.
Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
Programvarulicens
Denna produkt innehåller programvara som är utvecklad av Vaisala.
Användning av programvaran regleras av licensvillkor som ingår i det
tillämpliga leveranskontraktet eller, om separata licensvillkor saknas,
Vaisala-gruppens allmänna licensvillkor.
Garanti
Besök vår hemsida för att läsa våra standardgarantivillkor:
www.vaisala.com/warranty.
Observera att sådan eventuell garanti kanske inte gäller vid skador till
följd av normalt slitage, extrema driftsförhållanden, oaktsam hantering
eller installation eller obehöriga ändringar. Se gällande leveranskontrakt
eller försäljningsvillkor för information om garantin för varje produkt.
VAISALA ________________________________________________________________________ 17
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
18 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 2 ______________________________________________________________ Produktöversikt
KAPITEL 2
PRODUKTÖVERSIKT
I det här kapitlet presenteras funktioner, fördelar och produktterminologi
för Vaisala HUMICAP® fukt-och temperaturmätare i serien HMT330.
Presentation av HMT330
HMT330-mätaren ger tillförlitlig fuktmätning i en rad olika tillämpningar.
Analoga utgångar kan väljas mellan ström- eller spänningssignaler.
Alternativt kan digitala utgångarna RS-232 (standard) eller RS-422/485
(tillval) väljas.
Mätparametrar som uppmäts och beräknas av HMT330 visas i Tabell 2
nedan. Mätparametrar som är tillgängliga som tillval visas i Tabell 3 nedan.
Tabell 2
Mätparametrar som mäts av HMT330
Mätparameter
Förkortning
Relativ fuktighet (RH)
Temperatur (T)
RH
T
Tabell 3
Metrisk
enhet
% RH
ºC
Icke-metrisk
enhet
% RH
ºF
Tillvalsmätparametrar som mäts av HMT330
Mätparameter
Förkortning
TDF
Metrisk
enhet
ºC
Icke-metrisk
enhet
ºF
Daggpunkts-/
frostpunktstemperatur (Td/f)
Daggpunktstemperatur (Td)
Absolut fuktighet (a)
Fuktkvot (x)
Våt termometers temperatur (Tw)
Volym fuktig luft/volym torr luft
(enligt volym eller vikt) (H2O)
Vattenångtryck (Pw)
Vattenångans mättningstryck (Pws)
Entalpi (h)
Skillnad mellan T och Td/f (∆T)
TD
A
X
TW
H2O
ºC
3
g/m
g/kg
ºC
ppmv/ppmw
ºF
3
gr/ft
gr/lb
ºF
ppmv/ppmw
PW
PWS
H
DT
hPa
hPa
kJ/kg
ºC
psi
psi
Btu/lb
ºF
VAISALA ________________________________________________________________________ 19
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Grundfunktioner och tillval
-
Flera prober för olika tillämpningar
Användarvänligt display- och knappsatsgränssnitt (tillval)
Tillgängliga beräknade utgångsmätparametrar
Olika probmonteringssatser, sensorskyddstillval och probkabellängder
Mätarmonteringssatser för flerinstallationsbruk
Kemisk rekonditionering för tillämpningar där störande kemikalier
i mätmiljön utgör en risk
Uppvärmd prob och sensoruppvärmning för högfuktighetsförhållanden
(HMT337)
Extra temperatursensor (HMT337)
Stöd för Modbus-protokoll för seriell kommunikation
USB-anslutningsmöjlighet för serviceanslutningar via tillvald
USB-RJ45-kabel
Tillvalsmoduler:
- Isolerad strömförsörjning
- Strömförsörjningsmodul för AC-nätström
- RS-422/485-modul
- LAN- och WLAN-gränssnitt
- Dataloggningsmodul med realtidsklocka
- Extra analog utgångsmodul
- Relämodul
20 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 2 ______________________________________________________________ Produktöversikt
Mätarens konstruktion
1104-001
Bild 1
Mätarkropp
Följande siffror avser Bild 1 ovan:
1
2
=
=
3
4
5
6
=
=
=
=
Kabelförskruvning för signal- och strömkabel
Kabelförskruvning för tillvalsmodul
eller WLAN-antennkontakt
Kabelförskruvning för tillvalsmodul eller AC-nätkabel
Lockskruv (4 st.)
Display med knappsats (tillval)
Lockets LED-lampa
VAISALA ________________________________________________________________________ 21
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0508-010
Bild 2
Mätarens innandöme
Följande siffror avser Bild 2 ovan:
1
2
3
4
=
=
=
=
5
6
7
8
9
10
11
=
=
=
=
=
=
=
Serviceport (RS-232)
DIP-switchar för analoga utgångsinställningar
Skruvkontakter för ström- och signalledningar
Relä-, dataloggnings-, RS-422/485-, LAN- eller
WLAN-modul (tillval)
Jordanslutning
Strömförsörjningsmodul (tillval)
Relä-, dataloggnings- eller analog utgångsmodul (tillval)
Fuktprobens kabel
Temperaturprobens kabel (tillval)
Galvanisk isoleringsmodul (tillval)
Justeringsknappar (för kemisk rekonditionering) med
LED-indikator
22 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 2 ______________________________________________________________ Produktöversikt
Probalternativ
HMT331 är avsedd för krävande väggmonterade tillämpningar.
Standardversionen har en fast prob.
1102-025
Bild 3
HMT331 fast prob
HMT331-proben med kort kabel är en specialversion för användning med
WLAN-modulen och när LAN-modulen och strömförsörjningsmodulen
installeras samtidigt. Den har HMT333-proben på en kort kabel (21 cm)
och en monteringsplatta med en probhållare.
1102-024
Bild 4
HMT331-prob med kort kabel
VAISALA ________________________________________________________________________ 23
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0911-066
Bild 5
Probalternativ
Följande siffror avser Bild 5:
1
2
=
=
3
=
4
=
5
=
HMT333 för kanaler och trånga utrymmen
HMT334 för högtrycks- och vakuumtillämpningar
(upp till 100 bar)
HMT335 för höga temperaturer (upp till 180 °C, ångtät)
*) Fläns finns som tillval
HMT337 för högfuktighetstillämpningar
(uppvärmd prob som tillval)
HMT338 för tryckrörledningar (upp till 40 bar)
Probkabellängder visas i Tabell 36 på sidan 175.
24 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 2 ______________________________________________________________ Produktöversikt
Uppvärmd prob HMT337
Temperaturskillnad mellan prob och extern miljö kan orsaka risk för
kondensering på sensorn. En våt prob kan inte observera den faktiska
fuktigheten i omgivningsluften. Om det kondenserade vattnet är kontaminerat
kan probens livslängd bli kortare och kalibreringen kan ändras.
HMT337-proben ska användas i tillämpningar där kondensering
kan inträffa p.g.a. hög fuktighet och snabba fuktighetsväxlingar.
Den uppvärmda proben värms upp oavbrutet så att dess temperatur
alltid är högre än omgivningens. Detta förebygger kondensering på
proben. Strömförbrukningen för den uppvärmda proben är något högre
än för andra prober.
Filteralternativ
Det finns flera typer av filter för HMT330. Alla filter är 12 mm
i diameter med hongänga och är kompatibla med alla HMT330probmodeller. Rekommenderade filter för en probtyp kan väljas på
motsvarande HTM330-beställningsformulär.
Mer information finns i avsnittet Reservdelar och tillbehör på sidan 178.
Katalytiskt VHP-filter
Förångad väteperoxid (VHP) är väteperoxid i gasform som ofta används
för dekontamination och sterilisering. Väteperoxid har relativt lågt
mättningstryck, vilket ökar möjligheten till mättning när den används
i fuktiga förhållanden. När mättningsförhållanden uppnås bildas flytande
väteperoxid på ytorna i det dekontaminerade utrymmet.
Vaisala HUMICAP®-sensor kan användas vid direkt VHP-exponering
även vid höga koncentrationer och hundratals VHP-cykler upp till mättning.
Den har mycket god långtidsprestanda vid koncentrationer som är högre
än de som vanligtvis används för sterilisering. För tillämpningar där full
mättning är möjlig rekommenderar Vaisala dock att det katalytiska VHPfiltret används för att skydda sensorn och förlänga kalibreringsintervallet.
Det katalytiska filtret bygger på en allmänt känd metod där H2O2 delas till
H2O och O2. Denna reaktion skapas av katalysatorlagret som har applicerats
på filtret. Eftersom filtret förhindrar att VHP når fuktsensorn svarar sensorn
bara på fukt. Det katalytiska filtret påverkar mätvärdet med cirka +1 % RH
vid 300 pmm VHP, eller +3 % RH vid 900 ppm VHP (vid 23 °C/73,4 °F).
VAISALA ________________________________________________________________________ 25
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
26 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
KAPITEL 3
INSTALLATION
Detta kapitel innehåller information som är till hjälp vid
installation av produkten.
Montera höljet
Höljet kan monteras antingen utan monteringsplatta eller
med monteringsplattor, som är tillval.
Standardmontering utan
monteringsplatta
Montera höljet genom att fästa mätaren vid en vägg med
fyra skruvar, t.ex. M6 (ingår ej).
0804-066
Bild 6
Standardmontering
VAISALA ________________________________________________________________________ 27
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Väggmontering med väggmonteringssats
Vid montering med väggmonteringssats kan monteringsplattan
(Vaisala orderkod 214829) installeras direkt på väggen eller på
en standardväggbox (även US kopplingsbox). Vid ledningsdragning
genom bakstycket ska plastpluggen dras ur ledningsdragningshålet
i mätaren före montering.
0503-004
Bild 7
Montering med väggmonteringssats
Följande siffror avser Bild 7 ovan:
1
2
3
4
=
=
=
=
5
=
Monteringsplatta av plast
Montera plattan på väggen med fyra M6-skruvar (ingår ej)
Svängd sida uppåt
Fäst HMT330 på monteringsplattan med fyra M3-fästskruvar
(ingår)
Hål för vägg-/kopplingsboxmontering
183 (7,20)
Ø6,2 (0,24)
59 (2,32)
8,5 (0,33)
6,5 (0,26)
10,5 (0,41)
84 (3,30)
104 (4,09)
116 (4,57)
4,5 (0,18)
133 (5,24)
Tjocklek
9,5 (0,37)
59 (2,32)
0804-065
Bild 8
Mått för monteringsplattan av plast (mm/tum)
28 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
HMT331-proben med kort kabel är konstruerad för väggmontering med
probhållarplattan (Vaisala orderkod 226252). Probhållarplattan liknar
standardmonteringsplattan, bortsett från probhållaren nedtill.
0911-061
Bild 9
Mått för probhållarplattan (mm/tum)
VAISALA ________________________________________________________________________ 29
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Montering med installationssats
för DIN-skena
Installationssatsen för DIN-skena består av en väggmonteringssats, två
klämfästen och två M4-skruvar × 10 DIN 7985 (Vaisala orderkod: 215094).
1.
Fäst två fjäderhållare på plastmonteringsplattan med hjälp av
skruvarna som ingår i installationssatsen.
Fäst HMT330 på plastmonteringsplattan med fyra skruvar (ingår).
Tryck fast mätaren på DIN-skenan så att klämfästena klickas fast
i skenan.
2.
3.
0503-002
Bild 10
Montering med installationssats för DIN-skena
Installation på stång med installationssats
för stång eller rörledning
I installationssatsen för stång eller rörledning (Vaisala orderkod: 215108)
ingår metallmonteringsplatta och fyra monteringsmuttrar för montering
på stång. Vid monteringen måste pilen på metallmonteringsplattan peka
uppåt, se Bild 13 på sidan 31.
0503-006
Bild 11
Lodrät stång
Följande siffror avser Bild 11 ovan:
1
2
=
=
Fixeringsfästen (2 st.) M8 (ingår) för 30–102 mm-stänger
Monteringsmuttrar M8 (4 st.)
30 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
0503-007
Bild 12
Vågrät stång
Följande siffra avser Bild 12 ovan:
1
=
Monteringsmuttrar M8 (4 st.)
Metallmonteringsplatta ingår i regnskydd med installationssats och
installationssats för stång eller rörledning.
0503-041
Bild 13
Montering med väggmonteringsplatta av metall
Följande siffror avser Bild 13 ovan:
1
2
=
=
3
=
Montera plattan på väggen med fyra M8-skruvar (ingår ej)
Fäst HMT330 på monteringsplattan med fyra M6-fästskruvar
(ingår)
Observera pilens riktning vid monteringen. Denna sida måste
vara uppåt vid montering.
VAISALA ________________________________________________________________________ 31
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0509-151
Bild 14
Mått för monteringsplattan av metall (mm/tum)
Montera regnskydd med
installationssatsen
Regnskydd rekommenderas högt för utomhusinstallationer, speciellt
för mätare med tillvalet display/knappsats.
0503-008
Bild 15
Montera regnskyddet med installationssatsen
Följande siffror avser Bild 15 ovan:
1
2
3
= Fäst regnskyddet med installationssatsen
(Vaisala orderkod: 215109) på metallmonteringsplattan
med två (M6) monteringsskruvar (ingår)
= Fäst monteringsplattan med regnskydd med installationssats
på väggen eller stången (se installation på stång)
= Fäst mätaren på monteringsplattan med fyra fästskruvar (ingår)
32 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Panelmonteringsram
För att få en jämn och smutsfri infälld montering av mätaren finns en
panelmonteringsram som tillval (Vaisala orderkod: 216038). Ramen är
en tunn, flexibel plastram för mätaren med självhäftande tejp på ena sidan.
Ramen är till för att dölja eventuella ojämna kanter i installationshålet
och ge ett mer fulländat utseende. Observera att panelmonteringsramen
inte är avsedd för att bära mätarens vikt och inte har några monteringsstöd.
Använd panelmonteringsramen så här:
1.
Använd ramen som mall för att märka ut storleken på
installationshålet i panelen.
Skär ut hålet i panelen.
Montera mätaren genom panelen med lämpliga stöd.
Ta av skyddspappret från den självhäftande tejpen på ramen
och fäst ramen runt mätaren. Se Bild 16 nedan.
2.
3.
4.
0704-002
Bild 16
Panelmonteringsram
Följande siffror avser Bild 16 ovan:
1
2
=
=
Panel (ingår ej)
Panelmonteringsram
VAISALA ________________________________________________________________________ 33
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0804-083
Bild 17
Panelmonteringsmått (mm/tum)
Kabeldragning
Kabelbussningar
En elkabel med skärm och tre till tio trådar rekommenderas för
ström- och analoga/seriella anslutningar. Kabelns diameter bör
vara 8–11 mm. Antalet kabelbussningar beror på mätaralternativen.
Se följande rekommendationer för kabelbussningarna:
0503-010
Bild 18
Kabelbussningar
Följande siffror avser Bild 18 ovan:
1
2
3
= Kabel för signal/ström Ø8–11 mm
= Kabel för tillvalsmodul Ø8–11 mm
= Kabel för tillvald strömförsörjningsmodul Ø8–11 mm
34 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
OBS!
När nivån på elektriskt brus i driftmiljön är hög (t.ex. i närheten av
en kraftig elmotor) rekommenderas användning av skärmad kabel
eller att säkerställa att signalkablarna är avskilda från andra kablar.
Jorda kablarna
Jorda elkabelns skärm ordentligt för att få bästa möjliga EMC-prestanda.
0605-027
Bild 19
Jordning av elkabelns skärm
VAISALA ________________________________________________________________________ 35
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Se Bild 19 på sidan 35 när nedanstående procedur utförs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Skär ner det yttre höljet till önskad längd.
Skär ner skärmflätningen eller skärmfolien till måttet X.
Tryck på den välvda kapselmuttern (föremål 1) och avståndsbrickan
med kabelförskruvningens fattning (föremål 2+3) på kabeln så som
visas i diagrammet.
Böj skärmflätningen eller skärmfolien cirka 90º (föremål 4).
Skjut upp avståndsbrickan med kabelförskruvningens fattning
(föremål 2+3) till skärmflätningen eller skärmfolien.
Montera den lägre delen (föremål 5) på höljet.
Skjut in avståndsbrickan med kabelförskruvningens fattning
(föremål 2+3) i den lägre delen (föremål 5).
Fäst den välvda kapselmuttern (föremål 1) på den lägre delen
(föremål 5).
Jorda mätarens hölje
Om du behöver jorda mätarens hölje så sitter jordanslutningen innanför
höljet, se Bild 2 på sidan 22. Observera att proben är kopplad till samma
potential som höljet. Se till att olika jordningar görs till samma potential.
Skadlig jordström kan annars genereras.
Om strömförsörjningen måste vara galvaniskt isolerad från utgångarna
kan HMT330 beställas med en galvanisk isoleringsmodul som tillval.
Modulen förebygger skadliga jordslingor.
36 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Ledningsdragning för signal
och strömförsörjning
Vid koppling av mätaren med 8-stifts kontakt, se avsnittet Kontakt med
åtta stift på sidan 66. Vid ledningsdragning för strömförsörjningsmodulen,
se avsnittet Strömförsörjningsmodul på sidan 49.
0506-028
Bild 20
Skruvkopplingsplint på moderkort
Följande siffror avser Bild 20 ovan:
1
2
3
VARNING
=
=
=
Strömförsörjningskontakter 10–35 VDC, 24 VAC
Användarport (RS-232-kontakter)
Analoga utgångskontakter
Försäkra dig om att du bara kopplar strömlösa ledningar.
1.
2.
3.
4.
-
Lossa de fyra lockskruvarna och öppna mätarens lock.
För in strömförsörjnings- och signalledningarna genom
kabelbussningen i mätarens botten, se jordningsinstruktionerna
i de föregående avsnitten.
Koppla de analoga utgångskablarna till kontakterna: Ch1+, Ch1-,
Ch2+, Ch2-. Koppla RS-232-användarportkablarna till kontakterna
RxD, GND och TxD. Mer information om RS-232-kopplingen finns
i avsnittet Seriell linjekommunikation på sidan 79.
Vid ledningsdragning för tillvalsmoduler, se motsvarande avsnitt
för anvisningar:
RS-422/485-gränssnitt på sidan 57
Relän på sidan 56
Tredje analog utgång på sidan 54
LAN-gränssnitt på sidan 62
WLAN-gränssnitt på sidan 63
VAISALA ________________________________________________________________________ 37
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
5.
6.
7.
Koppla strömförsörjningsledningarna till kontakterna: POWER
10–35 V+ 24 V~ (+) och (-). Om 24 VAC strömförsörjning används,
se anmärkningen nedan innan strömledningarna kopplas.
Slå på strömmen. LED-indikatorn på locket lyser med fast sken under
normal drift.
Stäng locket och dra åt de fyra lockskruvarna. Mätaren är färdig att
använda.
Kopplingar till en 24 VAC strömkälla
Separat flytande försörjning för varje mätare rekommenderas
(se den övre delen av Bild 21 på sidan 39). Om flera mätare eller andra
instrument måste kopplas till en AC-källa måste fasen (~) alltid kopplas
till varje mätares (+) kontakt (se den nedre delen av Bild 21).
FÖRSIKTIGT ANVÄNDNING AV 24 VAC STRÖM
För att förebygga brand och/eller skada, om någon av
24 VAC-ledningarna är jordad eller kopplad till ”-”, ”0” eller
”GND”-kontakten för någon annan enhet, måste du koppla
samma ledning på ”-”-kontakten också på det instrumentet.
38 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
0703-041
Bild 21
Kopplingar till en 24 VAC strömkälla
VAISALA ________________________________________________________________________ 39
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Probmontering
Vid fuktmätning och särskilt vid kalibrering är det mycket viktigt
att probens och mätmiljöns temperatur är densamma. Även en liten
temperaturskillnad mellan mätmiljön och proben orsakar fel. Som kurvan
nedan visar orsakar en skillnad på ±1 °C mellan miljön och proben ett fel
på ±6 % RH om temperaturen är +20 °C och den relativa fuktigheten är
100 % RH.
Diagrammet nedan visar mätfelet vid 100 % RH när skillnaden mellan
omgivningens och sensorns temperatur är 1 °C.
0507-023
Bild 22
Mätfel vid 100 % RH
40 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Allmänna instruktioner för prober
med kabel
Montera prober med kabel vågrätt eftersom eventuellt vatten
som kondenserar på röret då inte kan rinna ned på sensorn.
0507-024
Bild 23
Vågrät montering av prob
Följande siffror avser Bild 23 ovan:
1
2
3
4
=
=
=
=
Ska förslutas
Ska isoleras
Isolera kabeln
Låt kabeln hänga löst. Detta förhindrar att kondenserat
vatten rinner ned på proben längs kabeln.
VAISALA ________________________________________________________________________ 41
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Om det inte finns något annat val än att installera proben lodrätt,
så måste ingångspunkten vara ordentligt isolerad. Kabeln måste också
få hänga löst eftersom det förebygger att eventuellt kondenserat vatten
rinner ned på proben längs kabeln.
0507-022
Bild 24
Lodrät montering av prob
Följande siffror avser Bild 24 ovan:
1
2
3
4
OBS!
=
=
=
=
Ska förslutas
Isolera kabeln
Ska isoleras
Låt kabeln hänga löst. Detta förhindrar att kondenserat
vatten rinner ned på sensorn längs kabeln.
Fäst inte en uppvärmd prob (HMT337) på metallstrukturer för att undvika
problem med kondensering p.g.a. värmeöverföring längs metallen.
Om processtemperaturen är betydligt högre än omgivningstemperaturen bör
hela proben och helst en bra bit kabel vara inom processen. Detta förebygger
mätfel p.g.a. värmeöverföring längs kabeln.
När proben monteras vid sidan av en rörledning eller kanal ska den föras
in från kanalens sida. Om detta inte är möjligt utan proben måste föras in
uppifrån, så måste ingångspunkten vara ordentligt isolerad.
Vaisala probinstallationssatser och några installationsexempel finns
i Bilaga A på sidan 185.
42 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
HMT333 för kanaler och trånga utrymmen
HMT333 är en liten (ø = 12 mm) universalprob med installationssats från
Vaisala som är lämplig för rörledningar och kanaler.
HMT333 har två mätområdesalternativ. Den första versionen av proben
är försedd med en flexibel kabel och kan användas vid mätning i miljöer
upp till 80 °C. Den andra versionen är lämplig för mätning i miljöer upp
till 120 °C.
Följande probinstallationssatser för HMT333 och installationsexempel
finns i Bilaga A på sidan 185.
- Kanalmonteringssats
- Kabelförskruvning
HMT334 för högtrycks- och
vakuumtillämpningar
HMT334-proben är avsedd för daggpunktsmätning i trycksatta rum och
industriprocesser. Proben levereras med en mutter, en fästskruv och en
tätningspackning. Håll fästskruven och muttern på plats på probkroppen
under hantering för att undvika skada på probens högpolerade yta. Följ
anvisningarna nedan för att få en läcktät montering:
1.
2.
3.
4.
Ta loss fästskruven från muttern och proben.
Sätt fästskruven i kammarväggen med en tätningspackning.
Dra åt fästskruven i den gängade hylsan med en momentnyckel.
Fästvridmomentet är 150 ± 10 Nm (110 ± 7 ft-lbs).
Sätt i probkroppen i fästskruven och dra fast muttern för hand
på fästskruven så att kopplingen känns ordentligt åtdragen.
Märk både fästskruven och sexkantsmuttern.
VAISALA ________________________________________________________________________ 43
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0506-029
Bild 25
HMT344-prob
Följande siffror avser Bild 25 ovan:
1
2
3
4
5
5.
=
=
=
=
=
Tätningskona
Mutter
Fästskruv, M22x1,5 eller NPT 1/2"
Tätningspackning
Prob: Ø12 mm
Dra åt muttern ytterligare 30º (1/12 varv), eller om du har en
momentnyckel drar du åt den med ett vridmoment på 80 ± 10 Nm
(60 ± 7 ft-lbs).
0503-034
Bild 26
OBS!
Dra åt muttern
När muttern dras åt igen efter borttagning ska muttern dras åt utan ökad
kraft.
6.
Torka ren och smörj fästskruvens tätningskona efter var tionde
borttagning. Byt tätningspackning varje gång fästskruven tas bort.
Använd högvakuumfett (t.ex. Dow Corning) eller liknande.
44 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
0503-033
Bild 27
Rengöring av tätningskonan
Följande siffror avser Bild 27 ovan:
1
2
3
4
=
=
=
=
Fästskruv
Tätningspackning
Tätningskona
Ren bomullspinne
FÖRSIKTIGT I trycksatta processer är det mycket viktigt att dra åt stödmuttrar och
skruvar ordentligt för att förhindra att proben lossar av tryckpåverkan.
OBS!
Vid installation i en process med ett tryck som skiljer sig från normalt
atmosfäriskt tryck ska processens tryckvärde (i hPa eller mbar) anges
i mätarens minne med hjälp av display-/knappsatstillvalet, med seriell
linje (se avsnittet PRES och XPRES på sidan 104), eller med Modbusprotokollet (se Konfigurationsregister på sidan 203).
HMT335 för höga temperaturer
HMT335 installeras på liknande sätt som HMT333-proben, men
utan stödstången. Se Bilaga A på sidan 185 för mer information om
kanalinstallationssats för HMT335.
För att felaktiga fuktmätningar ska undvikas får temperaturskillnaden
mellan kanalens in- och utsida inte vara för stora.
VAISALA ________________________________________________________________________ 45
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
HMT337 för högfuktighetstillämpningar
HMT337 är konstruerad för miljöer där den relativa fuktigheten är
mycket hög, nära mättning. Den uppvärmda proben förebygger att
sensorn mättas. En extra temperaturprob är också tillgänglig.
Följande probinstallationssatser för HMT337 och installationsexempel
presenteras i Bilaga A på sidan 185.
-
Kanalmonteringssats
Kabelförskruvning
Trycktät Swagelok-koppling
Vaisalas meteorologiska installationssats
Installationssatserna finns för både fukt- och temperaturprob.
Temperaturprob (tillval)
En extra temperaturprob är tillgänglig för mätning av omgivningstemperaturen när HMT337 (med probuppvärmning) används. Med den
extra temperaturproben kan du mäta andra fuktparametrar utöver daggpunkt
och fuktkvot. Temperaturproben måste kopplas till mätaren på fabriken.
Skär inte av och återkoppla kabeln själv.
Den extra temperaturproben måste installeras i samma mätmiljö som
HMT337-proben. Se till att värmen inte överförs från den uppvärmda
proben till temperaturproben. Ett installationsexempel finns i avsnittet
Exempel på installation genom tak på sidan 191.
HMT338 för tryckrörledningar
Tack vare den lösa passningen är HMT338 lätt att installera i och tas bort
från den trycksatta processen. Proben är särskilt lämplig för mätningar
i rörledningar. Se avsnittet Installationssats för kulventil till HMT338
på sidan 192.
46 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
0508-077
Bild 28
HMT338-prob
Följande siffror avser Bild 28 ovan:
1
2
=
=
Ledarmutter, 24 mm sexkantsmutter
Monteringsstomme, 27 mm sexkantshuvud
Det finns två monteringsstommar att välja på:
- Monteringsstomme ISO1/2 massiv struktur
- Monteringsstomme NPT1/2 massiv struktur
Tabell 4
Probtyp
Standard
Tillval
HMT338-probens mått
Probens mått
178 mm
400 mm
Justeringsområde
120 mm
340 mm
0507-025
Bild 29
Tätning av monteringsstommen i processen
VAISALA ________________________________________________________________________ 47
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Dra åt ledarmuttern
1.
2.
3.
4.
Justera proben till ett lämpligt djup beroende på typ av installation.
Dra åt ledarmuttern för hand först.
Märk fästskruven och ledarmuttern.
Dra åt muttern ytterligare 50–60º (ca 1/6 varv) med en skiftnyckel.
Om du har en lämplig skruvnyckel kan du dra åt muttern till max.
45 ± 5 Nm (33 ± 4 ft-lbs).
0505-276
Bild 30
Dra åt ledarmuttern
Följande siffror avser Bild 30 ovan:
1
2
3
4
=
=
=
=
Prob
Ledarmutter
Fästskruv
Penna
FÖRSIKTIGT Var försiktig så att probkroppen inte skadas. En skadad kropp gör proben
mindre tät och kan förhindra att den går igenom ledarmuttern.
FÖRSIKTIGT I trycksatta processer är det mycket viktigt att dra åt stödmuttrar och
skruvar ordentligt för att förhindra att proben lossar av tryckpåverkan.
OBS!
Se till att inte dra åt ledarmuttern för mycket så att det blir svårt att lossa den.
48 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
OBS!
Vid installation i en process där trycket avviker från det normala
atmosfäriska trycket ska processens tryckvärde (i hPa eller mbar) anges
i mätarens minne. Värdet kan anges med display-/knappsatstillvalet,
med den seriella linjen (se avsnittet PRES och XPRES på sidan 104)
eller med Modbus-protokollet (se Konfigurationsregister på sidan 203).
Tillvalsmoduler
Strömförsörjningsmodul
AC-strömanslutningen (nätströmmen) får endast kopplas till strömförsörjningsmodulen av en behörig elektriker. En lättillgänglig brytarenhet
måste ingå i den fasta ledningsdragningen.
0506-027
Bild 31
Strömförsörjningsmodul
Följande siffror avser Bild 31 ovan:
1
=
2
3
=
=
4
5
=
=
Anslut AC-spänningsledningarna (nätströmmen) till dessa
kontakter
Jordningskontakt
Om modulen inte är fabriksinstallerad: koppla ledningarna
från dessa kontakter till kontakterna POWER 10–35 V 24 V
på moderkortet.
+
-
VAISALA ________________________________________________________________________ 49
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Installation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koppla bort strömmen och öppna mätarens lock.
Ta bort skyddspluggen från kabelförskruvningen och trä igenom
ledningarna. Om modulen är fabriksinstallerad hoppar du till steg 5.
Fäst strömmodulen i höljets nederdel med fyra skruvar. Se läget
i Bild 2 på sidan 22.
Koppla ledningarna från strömförsörjningsmodulens kontakter
märkta med + och - till kontakterna POWER 10–35 V 24 V på
mätarens moderkort.
Koppla AC-nätströmsledningarna till strömförsörjningsmodulens
kontakter märkta med N och L.
Koppla jordningsledningen till jordningskontakten till höger på
mätaren.
Koppla på strömmen. LED-lampan på mätarlocket lyser med fast
sken under normal drift.
VARNING
Ta inte loss strömförsörjningsmodulen från mätaren medan strömmen
är på.
VARNING
Koppla inte nätströmmen till strömförsörjningsmodulen när den inte
är installerad i mätaren.
VARNING
Koppla alltid in skyddsjordningskontakten.
50 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Varningar
Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EWG).
-
Das Netzmodul darf nur von einem dazu befugten Elektriker angeschlossen werden.
-
Trennen Sie das Netzmodul nicht vom Messwertgeber, wenn der Strom eingeschaltet ist.
-
Verbinden Sie das Netzmodul nur mit der Spannungsquelle, wenn es im Messwertgeber
HMT330 montiert ist.
-
Das Erdungskabel muss zum Schutz immer angeschlossen sein.
Ce produit est conforme à la Directive relative à la Basse Tension (2006/95/EEC).
-
Seul un électricien compétent est habilité à raccorder le module d’alimentation au secteur.
-
Ne pas détacher le module d’alimentation du transmetteur lorsqu’il est en service.
-
Ne pas raccorder le secteur au module d’alimentation lorsque celui-ci n’est pas installé dans
le transmetteur HMT330.
-
Toujours raccorder un bornier de protection à la terre.
Tämä tuote on pienjännitedirektiivin (2006/95/EEC) mukainen.
-
Vaihtovirtaliitännän saa kytkeä tehonsyöttömoduuliin ainoastaan valtuutettu sähköasentaja
-
Älä irrota tehonsyöttömoduulia lähettimestä, kun virta on kytkettynä.
-
Älä kytke verkkovirtaa tehonsyöttömoduuliin, jos kyseistä moduulia ei ole asennettu HMT330
lähettimeen.
-
Kytke aina maadoitusliittimet.
Denna produkt uppfyller kraven i direktivet om lågspänning (2006/95/EEC).
-
Nätanslutningen (växelströmsanslutningen) får bara anslutas till strömförsörjningsmodulen
av en behörig elektriker.
-
Ta inte loss strömförsörjningsmodulen från mätaren när strömmen är på.
-
Anslut inte strömförsörjningsmodulen till nätet när den inte är installerad i HMT330-mätaren
-
Anslut alltid en skyddande jordningsplint.
Questo prodotto è conforme alla Direttiva sul basso voltaggio (2006/95/CEE).
-
La conduttura elettrica può essere collegata al modulo di alimentazione elettrica soltanto
da un elettricista autorizzato.
-
Non staccare l’alimentazione elettrica dal trasmettitore quando è acceso.
-
Non collegare la corrente elettrica al modulo di alimentazione elettrica se non è installato nel
trasmettitore HMT330.
-
Collegare sempre il morsetto protettivo a terra!
VAISALA ________________________________________________________________________ 51
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Dette produkt er i overensstemmelse med direktivet om lavspænding (2006/95/EØS).
-
Netstrømskoblingen til må kun tilsluttes strømforsyningsmodulet af en autoriseret elinstallatør
-
Strømforsyningsmodulet må ikke løsgøres fra senderen, mens spændingen er sluttet til.
-
Slut ikke netspændingen til strømforsyningsmodulet, når det ikke er installeret i HMT330- senderen
-
Forbind altid den beskyttende jordklemme!
Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn 2006/95/EEG (Laagspanningsrichtlijn).
-
De stroom kan aan de stroomtoevoer module aangesloten worden alleen door een bevoegde
monteur.
-
Het is niet toegestaan de stroomtoevoer module van de transmitter los te koppelen wanneer
de stroom aan is.
-
Het is niet toegestaan de stroom aan de stroomtoevoer module aan te sluiten als deze niet in
een HMT330-transmitter is gemonteerd.
-
Altijd beschermend aardcontact aansluiten!
Este producto cumple con la directiva de bajo voltaje (2006/95/EEC).
-
La conexión de la alimentación principal al módulo de alimentación sólo puede realizarla
un electricista autorizado.
-
No desenchufe el módulo de alimentación del transmisor cuando esté encendido.
-
No conecte la alimentación principal al módulo de alimentación cuando no esté instalado en el
transmisor HMT330.
-
Conecte siempre el terminal de protección de conexión a tierra.
See toode vastab madalpinge direktiivile (2006/95/EEC).
-
Voolukaabli võib vooluallika mooduli külge ühendada ainult volitatud elektrik.
-
Ärge ühendage vooluallika moodulit saatja küljest lahti, kui vool on sisse lülitatud.
-
Ärge ühendage voolukaablit vooluallika mooduli külge, kui seda pole HMT330-tüüpi
saatjasse paigaldatud.
-
Ühendage alati kaitsev maandusklemm!
Ez a termék megfelel a Kisfeszültségű villamos termékek irányelvnek (2006/95/EGK).
-
A hálózati feszültséget csak feljogosított elektrotechnikus csatlakoztathatja a tápegységmodulra.
-
A bekapcsolt távadóról ne csatolja le a tápegységmodult.
-
Ne csatlakoztassa a hálózati feszültséget a tápegységmodulhoz, ha az nincs beépítve a HMT330
távadóba.
-
Feltétlenül csatlakoztasson földelő védőkapcsot!
52 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Šis produktas atitinka direktyvą dėl žemos įtampos prietaisų (2006/95/EB).
-
Elektros tinklą su energijos tiekimo moduliu sujungti gali tik įgaliotas elektrikas.
-
Niekada neišimkite energijos tiekimo modulio iš siųstuvo, kai maitinimas yra įjungtas.
-
Jei energijos tiekimo modulis nėra įmontuotas HMT330 siųstuve, nejunkite jo į elektros
tinklą.
-
Visada prijunkite prie apsauginės įžeminimo jungties!
Šis produkts atbilst Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EEC).
-
Strāvas pieslēgumu var pieslēgt pie barošanas avota moduļa tikai autorizēts elektriķis.
-
Neatvienot barošanas avota moduli no raidītāja, kad pieslēgta strāva.
-
Nepievienot strāvu barošanas avota modulim, ja tas nav uzstādēts HMT330 raidītājā
-
Vienmēr pievienot aizsargājošu iezemētu terminālu !
Ten produkt spełnia wymogi Dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/EEC).
-
Napięcie zasilające powinno zostać podłączone do modułu zasilacza tylko przez
wykwalifikowanego elektryka.
-
Nie wolno odłączać modułu zasilacza od nadajnika, kiedy zasilanie jest włączone.
-
Nie wolno podłączać napięcia zasilającego do modułu zasilacza, kiedy nie jest on
zamontowany w nadajniku HMT330.
-
Zawsze należy podłączać zabezpieczający zacisk uziemiający!
Tento výrobek vyhovuje Směrnici pro nízké napětí (2006/95/EEC).
-
Připojení síťového napájení k napájecímu modulu smí provádět pouze oprávněný elektrikář.
-
Neodpojujte napájecí modul od snímače při zapnutém napájení.
-
Nepřipojujte síťové napájení k napájecímu modulu, pokud není instalován ve snímači HMT330.
-
Vždy zapojte ochrannou zemnící svorku!
VAISALA ________________________________________________________________________ 53
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Galvanisk isolering av strömförsörjningen
Om strömförsörjningen måste vara galvaniskt isolerad från utgångarna
kan HMT330 beställas med en galvanisk isoleringsmodul som tillval.
Modulen förebygger skadliga jordslingor.
OBS!
Galvanisk isoleringsmodul behövs inte när AC-strömförsörjningsmodulen används. Observera också att dessa två moduler är fysiskt
inkompatibla för samtidig installation. Om båda modulerna installeras
går det inte att stänga mätarlocket ordentligt.
0506-030
Bild 32
Galvanisk isoleringsmodul
Följande siffra avser Bild 32 ovan:
1
=
Galvanisk isoleringsmodul
Tredje analog utgång
0503-030
Bild 33
Tredje analog utgång
Följande siffror avser Bild 33 ovan:
1
2
3
=
=
=
Plattkabelstift
Skruvkontakter för signallinje
DIP-switchar för val av utgångsläge och -område
54 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Installation och ledningsdragning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OBS!
Koppla bort strömmen. Om den analoga utgångsmodulen är
fabriksinstallerad hoppar du till steg 4.
Öppna mätarlocket och fäst den analoga utgångsmodulen vid
läget för MODULE 2 med fyra skruvar. Se Bild 2 på sidan 22.
Koppla plattkabeln mellan den analoga utgångsmodulen och
moderkortets kontakt för MODULE 2.
Ta bort skyddspluggen från kabelförskruvningen och trä igenom
ledningarna.
Koppla ledningarna till skruvkontakterna märkta med Ch+ och Ch-.
Välj utström/-spänning genom att ställa den ena av switcharna 1 eller
2 i läget ON.
Välj område genom att ställa en av switcharna 3–7 i läget ON.
Endast en i taget av switcharna 1 eller 2 kan vara i läget ON.
Endast en i taget av switcharna 3–7 kan vara i läget ON.
0508-029
Bild 34
8.
9.
Val av tredje analog utgång
Koppla på strömmen.
Välj mätparameter och skala kanalen via den seriella
linjen eller displayen/knappsatsen, se avsnittet Analoga
utgångsmätparametrar på sidan 121. Angående testning av
den analoga utgången, se avsnittet Tester av analog utgång på
sidan 123. Angående inställning av felindikation, se avsnittet
Ställa in felindikation för analoga utgångar på sidan 124.
VAISALA ________________________________________________________________________ 55
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Relän
HMT330 kan förses med en eller två konfigurerbara relämoduler.
Vardera modul innehåller två konfigurerbara relän. Se kontaktmärkdata
i avsnittet Tekniska specifikationer för tillvalsmoduler på sidan 176.
Installation och ledningsdragning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Koppla bort strömmen och öppna mätarens lock. Om relämodulen
är fabriksinstallerad hoppar du till steg 5.
Fäst relämodulen i höljets nederdel med fyra skruvar. Se läget
i Bild 2 på sidan 22.
Koppla jordningsledningen till jordningskontakten när nätströmmen
används.
Koppla plattkabeln mellan relämodulen och stiften MODULE 1
eller MODULE 2 på moderkortet.
Ta bort skyddspluggen från kabelförskruvningen och trä igenom
reläledningarna.
Koppla ledningarna till skruvkontakterna: NO, C, och NC.
Se avsnittet Välja reläets aktiveringstillstånd nedan.
FÖRSIKTIGT För installationer i USA: Om din mätare har både relämodulen och
en LAN- eller WLAN-modul är den maximala tillåtna spänningen
som kan kopplas till relämodulen 50 V.
7.
Koppla på strömmen och stäng locket.
Välja reläets aktiveringstillstånd
Den mittersta C-kontakten en av kontakterna NO/NC måste kopplas.
Polaritet kan väljas fritt.
NO
C
NC
Normalt öppen
Gemensamt relä
Normalt stängd
Relä INTE aktiverat:
Relä ÄR aktiverat:
OBS!
C- och NC-utgångarna är stängda, NO är öppen.
C- och NO-utgångarna är stängda, NC är öppen.
För anvisningar om hur reläet används (t.ex. välja mätparameter för
reläutgången och ställa in reläets inställningspunkter), se avsnittet
Reläfunktioner på sidan 125.
56 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
0503-037
Bild 35
Relämodul
Följande siffror avser Bild 35 ovan:
1
2
3
4
=
=
=
=
LED-indikator för relä 1 eller 3
Relätestknappar
Plattkabelstift
LED-indikator för relä 2 eller 4
VARNING
Relämodulen kan innehålla farlig spänning även om mätarströmmen
har kopplats bort. Innan mätaren öppnas måste både mätaren och
spänningen som är kopplad till reläkontakterna stängas av.
VARNING
Koppla inte nätströmmen till reläenheten utan att jorda mätaren.
RS-422/485-gränssnitt
RS-422/485-gränssnittet möjliggör kommunikation mellan
ett RS-485-nätverk och HMT330-mätaren. RS-485-gränssnittet
är isolerat och ger en högsta kommunikationshastighet på
115 200 bitar/s. (För maximal busslängd på 1 km, använd
överföringshastigheten 19 200 b/s eller lägre.)
Vid val av RS-232 till RS-485-konverter till nätverket, undvik
självförsörjande konvertrar eftersom de eventuellt inte klarar den
strömförbrukning som krävs.
OBS!
RS-232-användarporten på HMT330-moderkortet kan inte användas
och kopplas in när RS-485-modulen är inkopplad. Serviceporten fungerar
normalt.
VAISALA ________________________________________________________________________ 57
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
2
3
1
1102-023
Bild 36
RS-422/485-modul
Följande siffror avser Bild 36 ovan:
1
2
3
OBS!
=
=
=
Plattkabelstift
Inställningsswitchar
Skruvkontakter för ledningar
Datalinjerna på tidigare versioner av RS-422/485-modulen är märkta
A och B i stället för D1+ och D0-. När linjen inte används har D1+ positiv
spänning i förhållande till D0-.
När modulen kopplas, var beredd på att kasta om ledningarna D1+ och
D0- om du har kommunikationsproblem.
Installation och ledningsdragning
1.
2.
3.
4.
Koppla bort strömmen. Om RS-422/485-modulen är fabriksinstallerad
hoppar du till steg 4.
Öppna mätarlocket och fäst RS-422/485-modulen i höljets nedre del
med fyra skruvar.
Koppla plattkabeln mellan RS-422/485-modulen och moderkortstiften
MODULE1 (kommunikation).
Dra nätverksledningarna genom kabelförskruvningen.
58 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
5.
Koppla de tvinnade parkablarna (1 eller 2 par) till skruvkontakterna
enligt beskrivningen i Tabell 5 nedan:
Tabell 5
Koppla de tvinnade parkablarna till skruvkontakterna
Skruvkontakt
Datalinje
(2-wire RS-485)
Datalinje
(4-wire RS-422/485)
1
2
3
4
5
(inte inkopplad)
(inte inkopplad)
Common
D0D1+
Rx D0Rx D1+
Common
Tx D0Tx D1+
För att undvika problem i RS-422/485-nätverket ska kontakten
Common kopplas till motsvarande kontakter för de andra enheterna.
6.
OBS!
Om du använder RS-422 eller RS-485 för att ansluta endast
en HMT330 till en masterdator aktiverar du intern avslutning
av HMT330 genom att ställa switcharna 1 och 2 i läget ON.
Se till att masterns linjeända också är avslutad (med masterns
interna avslut eller med ett separat).
Om du kopplar flera mätare till samma RS-485-buss ska du
se till att switcharna 1 och 2 är i läget OFF och avsluta bussen
med separata avslut i båda ändar. Mätaren kan då tas bort utan att
bussdriften blockeras.
Om du använder mätarens interna avslut i RS-485-bussänden (i stället för
att använda separata avslut) blockeras bussdriften om mätaren tas bort.
7.
Använd busstypen (4-wire/2-wire) till att välja inställningsswitch 3.
I 4-wire-läge skickar RS-485-mastern data till HMT330
via kontakterna Rx D1+ och Rx D0- och tar emot data från
HMT330 genom kontakterna Tx D1+ och Tx D0-.
VAISALA ________________________________________________________________________ 59
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Avslut
Avslut
120R
Rx D0Rx D1+
Common
Tx D0Tx D1+
120R
Kopplingsbox
Gemensam
linje
Avgrening
RS485 bussmaster
Tvinnat par
Adress NN
Switch
Term off
Term off
2/4 wire on
RS422 off
Tx D0Tx D1+
Common
Rx D0Rx D1+
Kopplingsbox
Gemensam
linje
Avgrening
RS485-1
Tvinnat par
Adress MM
Switch
Term off
Term off
2/4 wire on
RS422 off
Tx D0Tx D1+
Common
Rx D0Rx D1+
RS485-1
Kopplingsbox
120R
120R
Avgrening
Baud > 19.2K Avgrening < 3m, 10ft
Baud > 112K Avgrening < 0,3m, 1ft
Avslut
Avslut
1102-028
Bild 37
4-Wire RS-485-buss
Tabell 6
4-Wire (Switch 3: ON)
RS-485 master
Tx D1+
Tx D0Rx D1+
Rx D0-
Data
→
→
←
←
HMT330
Rx D1+
Rx D0Tx D1+
Tx D0-
60 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Avslut
120R
D0D1+
Common
Kopplingsbox
Avgrening
RS485 bussmaster
Tvinnat par
Gemensam linje
Adress NN
Switch
Term off
Term off
2/4 wire off
RS422 off
Kopplingsbox
Common
D0D1+
Avgrening
RS485-1
Tvinnat par
Gemensam linje
Adress MM
Switch
Term off
Term off
2/4 wire off
RS422 off
Kopplingsbox
Common
D0D1+
120R
Avgrening
RS485-1
Avslut
1102-027
Bild 38
2-Wire RS-485-buss
Tabell 7
2-Wire (Switch 3: OFF)
RS-485 master
D1+
D0-
8.
9.
Data
↔
↔
HMT330
D1+
D0-
Vid drift i kommunikationsläge RS-422 ska båda switcharna 3 och
4 ställas i ON-läge (4-wire-ledningsdragning krävs för RS-422-läge).
Koppla på strömmen och stäng locket.
VAISALA ________________________________________________________________________ 61
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
LAN-gränssnitt
LAN-gränssnittet (tillval) möjliggör Ethernet-anslutning till mätaren.
Användaren kan upprätta en virtuell terminalsession med hjälp av ett
Telnet -klientprogram som PuTTY eller med Modbus TCP-protokoll.
När LAN-gränssnittet används är seriell kommunikation via RS-232användarporten inaktiverad.
LAN-gränssnittsmodulen måste installeras på fabriken (när mätaren beställs)
eller av ett Vaisala-servicecenter. När den är installerad används modulen
automatiskt av mätaren. Den fysiska anslutningen till nätverket görs till
RJ45-kontakten på LAN-gränssnittsmodulen med en vanlig tvinnad Ethernetparkabel (10/100Base-T). Mätare med tillvalet LAN-gränssnitt levereras
med detta förinstallerat och med lämplig kabel och kabelförskruvning.
LAN-gränssnittet kan använda både statiska och dynamiska
nätverksinställningar. Om gränssnittet är konfigurerat till att använda
dynamiska inställningar måste nätverket som LAN-gränssnittet är
kopplat till ha en DHCP-server som ger de inställningarna.
Nätverkskonfigurationen kan göras via tillvalet display och knappsats
eller via serviceporten. Anvisningar finns i avsnittet LAN-kommunikation
på sidan 82. LAN-gränssnittet ger också ett webbkonfigurationsgränssnitt
som du får åtkomst till genom att ange LAN-gränssnittets IP-adress
i adressfältet i en webbläsare. Se avsnittet Webbkonfiguration för LAN
och WLAN på sidan 89.
FÖRSIKTIGT LAN-gränssnittet är avsett för användning i tillförlitliga nätverksmiljöer
(tillförlitliga LAN i företag eller VPN-baserad anslutning via internet).
Undvik att ansluta mätaren direkt till ett offentligt nätverk eftersom
enheten kan utsättas för skadliga angrepp via nätverket.
1 = Plattkabelkontakt
2 = RJ45-kontakt med
LED-indikatorer för
länk och aktivitet
0709-003
Bild 39
LAN-gränssnittsmodul
62 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
WLAN-gränssnitt
WLAN-gränssnittet (tillval) möjliggör en trådlös Ethernet-anslutning
(IEEE 802.11b) till mätaren. Användaren kan upprätta en virtuell
terminalsession med hjälp av ett Telnet -klientprogram som PuTTY
eller med Modbus TCP-protokoll. När WLAN-gränssnittet används
är seriell kommunikation via RS-232-användarporten inaktiverad.
Gränssnittet stödjer Wired Equivalent Privacy (WEP) och Wi-Fi
Protected Access (WPA, WPA2). För WEP stöds 64- och 128-bitars
kryptering med öppet system eller delad nyckelautentisering. WPA
används i läget I förväg delad nyckel (PSK) med antingen TKIP- eller
CCMP-kryptering (kallas även AES).
I likhet med LAN-gränssnittet kan WLAN-gränssnittet använda både
statiska och dynamiska nätverksinställningar. Om gränssnittet är konfigurerat
till att använda dynamiska inställningar måste nätverket som WLANgränssnittet är kopplat till ha en DHCP-server som ger de inställningarna.
WLAN-gränssnittet ger också ett webbkonfigurationsgränssnitt som du får
åtkomst till genom att ange WLAN-gränssnittets IP-adress i adressfältet
i en webbläsare. Se avsnittet Webbkonfiguration för LAN och WLAN på
sidan 89.
1 = Plattkabelkontakt
2 = Kontakt för antennkabel
(kopplad till mätarlocket)
0802-103
Bild 40
WLAN-gränssnittsmodul
FÖRSIKTIGT WLAN-gränssnittet är avsett för användning i tillförlitliga nätverksmiljöer
(tillförlitliga LAN i företag eller VPN-baserad anslutning via internet).
Undvik att ansluta mätaren direkt till ett offentligt nätverk eftersom
enheten kan utsättas för skadliga angrepp via nätverket.
OBS!
Standardinställningen för land i WLAN-gränssnittet är USA, vilket
begränsar användningen till WLAN-kanalerna 1–11. Om du vill aktivera
kanalerna (12–14) kan du ändra landsinställningen via webbkonfigurationsgränssnittet.
VAISALA ________________________________________________________________________ 63
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
OBS!
WLAN-gränssnittet rekommenderas inte för användning med
modellen HMT331 med fast prob (för väggmonterade tillämpningar).
HMT331-proben med kort kabel är konstruerad för användning
med WLAN-gränssnittet.
Koppla WLAN-antennen
WLAN-gränssnittsmodulen måste installeras på fabriken (när mätaren
beställs) eller av ett Vaisala-servicecenter. Innan mätaren används måste
WLAN-gränssnittets antenn kopplas till RP-SMA-kontakten på mätarens
lock. Antennens placering visas i Bild 83 på sidan 181.
Dataloggningsmodul
Dataloggningsmodulen (tillval) utökar datalagringen av mätvärdedata.
När dataloggningsmodulen är installerad används lagringen automatiskt
av mätaren. Lagrade data kan visas med tillvalsmodulen display och tillgås
via de seriella anslutningarna. Se avsnitten Grafikhistorik på sidan 68 och
Dataregistrering på sidan 116.
Dataloggningsmodulen innehåller beständigt flash-minne som ger
en lagringstid på fyra år och fem månader för fyra parametrar vid ett
tiosekunders samplingsintervall. Dataregistreringen upphör inte när
minnet blir fullt. I stället skrivs äldsta data över. För varje parameter
och observationsperiod lagrar modulen mini- och maxvärdena under
intervallet och ett datatrendvärde som är ett genomsnitt från de samplingar
som tagits under intervallet (se Tabell 8 på sidan 64).
Tabell 8
Observationsperioder och lösning
Observationsperiod
20 minuter
3 timmar
1 dag
10 dagar
2 månader
1 år
4 år
Period för trend-/max-/miniberäkningar
(lösning)
10 sekunder
90 sekunder
12 minuter
2 timmar
12 timmar
3 dagar
12 dagar
Mätparametrarna som loggas är desamma som de som har valts ut för
mätning med displayen/knappsatsen eller den seriella linjen. Kontrollera
att önskade mätparametrar har valts när mätaren tas i bruk. Om du ändrar
mätparametrarna senare börjar mätaren att logga de nya mätparametrarna
och slutar att logga de som inte längre är valda. Mätvärdedata som redan
ligger i minnet raderas inte när mätparametrarna ändras. Data från en
raderad mätparameter kan dock inte kommas åt såvida inte mätparametern
återaktiveras först.
64 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 3 _________________________________________________________________ Installation
Dataloggningsmodulen har en realtidsklocka med batteribackup.
Klockan har ställts in enligt Coordinated Universal Time (UTC) på
fabriken och tiden kan inte ändras av användaren. Data som lagras
i loggningsmodulens minne tidsstämplas enligt dess klocka.
När datum och tid ställs in på mätaren lagras dessa uppgifter i mätarens
minne som en avdrift från tiden på loggningsmodulens klocka. När man
söker i lagrade data tillämpas avdriften på de tidsstämplar som visas
i grafikhistoriken och utdata från den seriella porten. Tidsstämplarna
i loggningsmodulens minne förblir så som de ursprungligen lagrades.
Du kan kompensera för klockans förskjutning (mindre än ±2 min/år)
genom att ställa tiden på mätaren. Då uppdateras den avdrift som används
av displayen och den seriella porten. Du kan ställa tiden med hjälp av
knappsatsen/displayen eller de seriella kommandona.
1 = Plattkabelstift
2 = Batteri
0706-068
Bild 41
Dataloggningsmodul
Efter återställning eller strömpåslagning tar det normalt minst 10 sekunder
innan dataloggningsmodulen startas. Instrumentet startar inte förrän
dataloggningsmodulen är redo.
LED-indikatorn på modulen blinkar grönt under normal drift.
Om LED-indikatorn lyser rött är det något problem med modulen.
Mätaren indikerar också problemet genom att aktivera felmeddelandet
”Internt fel i tilläggsmodul”. Om modulen inte fungerar som den ska
måste mätaren skickas till Vaisala för underhåll.
Dataloggningsmodulen måste installeras på fabriken (när mätaren beställs)
eller av ett Vaisala-servicecenter. När den är installerad används modulen
automatiskt av mätaren. När modulen behöver ett nytt batteri måste mätaren
skickas till Vaisala för underhåll.
VAISALA ________________________________________________________________________ 65
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Kontakt med åtta stift
1104-126
Bild 42
Stiftbeskrivning för tillvalskontakten med åtta stift
Tabell 9
Ledningsdragning för tillvalskontakten med åtta stift
Stift
Ledning
1
2
Vit
Brun
Seriell signal
RS-232 (EIA-232) RS-485 (EIA-485)
Data ut TX
D1+
(Seriell JRD)
(Seriell JRD)
3
4
5
6
7
8
Grön
Gul
Grå
Rosa
Blå
Skärm/röd
Försörjning Försörjning +
Data in RX
Kabelskärm
Försörjning Försörjning +
D0Kabelskärm
Analog signal
Signal JRD
(för båda kanalerna)
Ch 2+
Ch 1 +
Försörjning Försörjning +
Kabelskärm
66 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
KAPITEL 4
ANVÄNDNING
Det här kapitlet innehåller information som behövs för att använda den
här produkten.
Komma igång
Inom några sekunder från starten tänds LED-lampan på mätarlocket och
lyser med fast sken som indikerar normal drift. Om dataloggningsmodulen
är installerad kan starten ta upp till 18 sekunder.
När displayen (tillval) används och mätaren slås på för första gången
öppnas fönstret med språkvalsmenyn. Välj språket med ▼▲-pilknapparna
och tryck på knappen VÄLJ (den vänstra
-knappen).
Tryck påverkar fuktberäkningar och precision. Därför kan korrekta
beräkningar endast fås när omgivningstrycket beaktas. Anvisningar om
inställning av trycket finns i avsnittet Tryckkompensationsinställning
på sidan 104.
Display/knappsats (tillval)
Basdisplay
På displayen visas mätvärdena för de valda mätparametrarna i de valda
enheterna. Du kan välja 1–4 mätparametrar för den numeriska basdisplayen
(se avsnittet Ändra mätparametrar och enheter på sidan 100).
1 = Genvägsknappen INFO,
se avsnittet Enhetsinformation
på sidan 108.
2 = Genvägsknappen DIAGR.
se avsnittet Grafikhistorik
på sidan 68.
3 = Valda mätparametrar
för displayen.
0705-209
Bild 43
Basdisplay
VAISALA ________________________________________________________________________ 67
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
OBS!
Från alla vyer, även om AVSL.-knapp saknas, kan du förflytta dig direkt
till basdisplayen genom att trycka på den högra funktionsknappen i fyra
sekunder.
Grafikhistorik
På grafikdisplayen visas datatrenden eller mini-/maxdiagrammet för de
valda mätparametrarna en i taget. Diagrammet uppdateras automatiskt
under mätningen.
0705-210
Bild 44
Grafikdisplay
Trenddiagram: Visar en kurva över genomsnittliga värden. Varje värde
är ett beräknat genomsnitt för en period. Se Tabell 10 nedan.
Max-/minidiagram: Visar mini- och maxvärden i form av en kurva. Varje
punkt visar det absoluta minimum och maximum som observerats under den
tidsperiod som representeras av datapunkten. Se Tabell 10 på sidan 68.
Tabell 10 Perioder för trend- och max-/miniberäkningar
Observationsperiod
20 minuter
3 timmar
1 dag
10 dagar
2 månader
1 år
4 år*
Period för trend-/max-/miniberäkningar
(lösning)
10 sekunder
90 sekunder
12 minuter
2 timmar
12 timmar
3 dagar
12 dagar
* Dataloggningsmodulens maximala loggningsperiod
(kan användas när dataloggningsmodulen är installerad).
Använd följande funktioner i grafikdisplayen:
- Tryck på NÄSTA-knappen för att växla mellan trenddiagrammet och
max-/minidiagrammet för de mätparametrar som har valts för displayen.
- Tryck på AVSL.-knappen för att återgå till basdisplayen.
- Tryck på ▼▲-pilknapparna om du vill zooma in och ut i diagramfönstret.
68 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
- Tryck på ◄►-pilknapparna om du vill flytta markören (lodrätt streck)
längs tidsaxeln. Med markörläget kan du granska enskilda mätpunkter.
Det numeriska värdet vid markörens position visas i det övre vänstra
hörnet. I det övre högra hörnet visas tiden från nutid till den valda
tidpunkten (utan dataloggningsmodulen), eller datum och tid vid
markörens position (när dataloggningsmodulen är installerad).
- Om tillvalet dataloggningsmodulen är installerad kan du rulla av
markören från skärmen om du vill gå till en ny punkt på tidsaxeln.
Det nya datumet visas och markören centreras på det datum som
markören rullades av skärmen ifrån.
0706-030
Bild 45
Grafikdisplay med dataloggning
Om dataloggningsmodulen är installerad kan du förflytta dig snabbt
på tidsaxeln: zooma ut, flytta markören och zooma tillbaka in.
Tiden som visas nedanför diagrammet justeras med mätarens aktuella
avdrift. Om du ändrar mätarens datum- och tidsinställning ändras
de tidsstämplar som visas i grafikhistoriken likadant. En förklaring
av vad det innebär att ändra datum och tid manuellt finns i avsnittet
Dataloggningsmodul på sidan 64.
Tabell 11 Diagraminformationsmeddelanden i markörläge
Meddelande
Strömavbrott
Inga data
Systemfel
Missl. T-mätn.
Missl. RH-mätn.
I just.läge
Betydelse
Strömavbrott (markeras också med en streckad lodrät linje)
Mätparametern har inte valts för displayen
Allmänt enhets- eller strömförsörjningsproblem
Temperaturmätnings-/sensorfel
Fuktmätnings-/sensorfel
Justeringsläget är aktivt
(data som registreras i justeringsläge visas inte)
Ett frågetecken efter tiden betyder att minst ett strömavbrott
(streckad lodrät linje) har inträffat efter den valda tidpunkten.
I så fall är den exakta tidsskillnaden mellan nutid och markörspositionen inte helt känd. Om dataloggningsmodulen är installerad
är tidpunkten känd och inget frågetecken visas.
VAISALA ________________________________________________________________________ 69
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Menyer och navigering
På menyerna kan du ändra inställningar och välja funktioner.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av
▼▲◄►-pilknapparna i displayens (numeriska) basläge.
Förflytta dig på menyerna med hjälp av ▲▼-pilknapparna.
Öppna en undermeny med ►-knappen.
Tryck på ◄ om du vill gå tillbaka till föregående nivå.
Funktionsknappen AVSL. tar dig tillbaka till basdisplayen.
0705-208, 0802-040
Bild 46
Huvudmenyer
Vissa menyposter, som Purge på Mätning-menyn, visas bara
om de stöds av mätaren och installerade tillval.
70 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Ändra språket
1.
Gå tillbaka till basdisplayen genom att hålla den högra
-knappen nedtryckt i fyra sekunder.
2.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av
▼▲◄►-knapparna.
Rulla till menyalternativet System och tryck på ►-knappen.
Menyalternativet betecknas av skruvnyckelsymbolen .
Rulla till menyalternativet Språk och tryck på den vänstra
knappen. Menyalternativet betecknas av flaggsymbolen .
Välj språket med ▼▲-knapparna och bekräfta valet genom att
trycka på den vänstra
-knappen.
Tryck på den högra
-knappen för att återgå till basdisplayen.
3.
4.
5.
6.
Avrundningsinställning
Runda av en decimal med avrundningsfunktionen. Avrundning är aktiv
som standard. Avrundning påverkar inte mätparametrar utan decimaler.
1.
2.
3.
4.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▼▲◄►-pilknapparna.
Välj Display och bekräfta genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Avrundning och tryck på TILL/FRÅN-knappen.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Inställning av displayens bakgrundsbelysning
Som standard är displayens bakgrundsbelysning alltid på.
I automatiskt läge är bakgrundsbelysningen på i 30 sekunder
efter den senaste knapptryckningen. Belysningen tänds igen
när du trycker på någon av knapparna.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▼▲◄►-pilknapparna.
Välj Display och tryck på ►-pilknappen.
Välj Bakgr.belysn. och tryck på ÄNDRA-knappen.
Välj Till/Från/Autom. och tryck på VÄLJ-knappen.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
VAISALA ________________________________________________________________________ 71
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Inställning av displayens kontrast
Displayens kontrast justeras automatiskt baserat på omgivningstemperaturen. Beroende på installationsplats och synvinkel kan dock
manuell finjustering av kontrasten behövas.
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▼▲◄►-pilknapparna.
Välj Display och tryck på ►-pilknappen.
Välj Kontrast och tryck på JUST.-knappen.
Justera kontrasten genom att trycka på ◄►-pilknapparna.
Tryck på OK och AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot CON för att visa eller ställa
in displayens kontrast.
CON [xxx]<cr>
där
xxx
= Kontrastvärdet för displayen. Rekommenderat område
-9–9, standard är 0. Negativa värden gör skärmen ljusare
och positiva värden gör den mörkare.
Exempel (visa aktuell kontrastinställning):
>con
Contrast
>
: 0
Exempel (ställa in kontrasten på 5):
>con 5
Contrast
>
: 5
72 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Knappsatslås (knappskydd)
Den här funktionen låser knappsatsen och förebygger oavsiktliga
knapptryckningar.
1.
2.
Håll den vänstra funktionsknappen nedtryckt i fyra sekunder
om du vill låsa knappsatsen (på valfri display).
När du vill låsa upp knappsatsen trycker du på ÖPPNA-knappen
i fyra sekunder.
Låsa PIN-kod för meny
Du kan förhindra obehöriga ändringar av enhetsinställningarna genom att
aktivera låset för meny-PIN-koden. När den här funktionen är aktiverad
är basdisplayen, grafikvyn och enhetsinformationsdisplayerna tillgängliga,
men åtkomst till menyerna är låst. Nyckelsymbolen indikerar aktiveringen
av denna funktion.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▼▲◄►-pilknapparna.
Välj System och tryck på ►-pilknappen.
Välj PIN-kod för meny och tryck på TILL-knappen.
Ange en PIN-kod med hjälp av ▼▲-pilknapparna. Tryck på OK
för att bekräfta inställningen. Nu är PIN-kodslåset aktiverat och
en nyckelsymbol visas i en display.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen. Det är bara möjligt
att återgå till menyn om rätt PIN-kod anges.
När du vill stänga av PIN-kodslåset går du till menyn genom att ange
PIN-koden och väljer System, PIN-kod för meny och trycker på FRÅNknappen.
Om du har glömt PIN-koden öppnar du mätarlocket och trycker på
ADJ-knappen en gång. Efter ett par sekunder öppnas justeringsmenyn.
Välj Ta bort meny-PIN-kod och tryck på
RENSA.
OBS!
Du kan också inaktivera knappsatsen helt med det seriella kommandot
LOCK. Se avsnittet Låsa menyn/knappsatsen med hjälp av den seriella
linjen på sidan 111.
VAISALA ________________________________________________________________________ 73
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Fabriksinställningar
Använd displayen/knappsatsen för att återställa fabriksinställningarna.
Den här åtgärden påverkar inte justeringarna. Det är bara inställningar
som finns på menyerna som återställs.
1.
2.
3.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj System genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Fabriksinställning och tryck på ÅTERST.-knappen för
att bekräfta ditt val. Tryck på JA-knappen för att återställa alla
inställningar till fabriksinställningar.
Se avsnittet Allmänna inställningar på sidan 99 för en beskrivning
av de andra menyalternativen.
Konfigurera displayalarm
Displayalarmfunktionen har två oberoende konfigurerbara alarm för
mätare med tillvalet display/knappsats. Varje alarm spårar en vald
mätparameter med fritt konfigurerbara gränsvärden. Varje alarm har
också ett konfigurerbart hysteresvärde för att förhindra onödig utlösning
när mätvärdet fluktuerar runt en alarmgräns. Alarmen kan konfigureras
för valfri mätparameter som stöds av mätaren. Displayalarm kan bara
konfigureras med tillvalet display/knappsats.
Du kan bestämma om alarmet ska aktiveras inom eller utom det angivna
området genom att ställa in gränserna rätt:
- Om larmet ska aktiveras när den angivna mätparametern ligger utanför
det angivna området ställer du in Akt. över-gränsen högre än Akt.
under-gränsen.
- Om larmet ska aktiveras när den angivna mätparametern ligger innanför
det angivna området ställer du in Akt. över-gränsen lägre än Akt. undergränsen.
Alarmgränserna visas på diagramdisplayen som tjockare prickade linjer.
När ett displayalarm aktiveras håller diagramdisplayens automatiska
skalning gränserna synliga hela tiden.
74 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
1102-012
Bild 47
Alarmgränser visas på diagramskärmen
När ett alarm aktiveras visas ett alarmmeddelande på displayen och alla
displayens lampor blinkar. Om dataloggningsmodulen är installerad anges
alarmets datum och tidpunkt i alarmmeddelandet.
0802-041
Bild 48
Displayalarm aktivt
Flera alarm kan vara aktiva samtidigt; det alarm som utlöstes först visas på
displayen. Nästa aktiva alarm visas när det alarm som visas för närvarande
har bekräftats genom att trycka på OK-knappen.
Aktiverade alarm visas bara på skärmen; inga alarmmeddelanden
går ut till den seriella linjen. När ett alarm är bekräftat måste du titta
på datadiagrammen för att se när mätparametrarna överskred gränserna.
Du kan använda reläutgångarna (tillval) som alarmutgångar genom att
konfigurera dem separat; se avsnittet Ställa in reläutgångar på sidan 129.
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
Gå in på Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna
på knappsatsen.
Använd pilknapparna till att välja Display följt av Alarm, så öppnas
Displayalarm-menyn. Displayalarm-menyn visar de för närvarande
aktiverade och inaktiverade alarmen.
VAISALA ________________________________________________________________________ 75
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0802-069
Bild 49
3.
OBS!
Displayalarm
Använd pilknapparna till att välja det alarm som ska konfigureras.
Alarmredigeringssidan öppnas.
De ändringar du gör på alarmredigeringssidan träder i kraft omedelbart
och kan få ett alarm att visas på skärmen.
4.
5.
Välj en mätparameter för alarmet genom att trycka på
Ändra-knappen och välja mätparametern från listan.
Om du vill redigera eller ta bort alarmgränsvärden flyttar
du markeringen ovanför fältet Akt. över eller Akt. under
och trycker på Regl.-knappen. Du uppmanas att RED (redigera)
eller TABORT värdet.
0802-070
Bild 50
6.
7.
8.
Redigera en alarmgräns
När ett värde redigeras ändrar du värdet under markören med
upp- och nedpilknapparna. Markören flyttas med vänster och
höger pilknappar. Tryck på OK-knappen om du vill godkänna det
redigerade värdet eller på Avbryt om du vill ångra redigeringen.
Ställ in ett lämpligt värde för Hysteres för att förhindra
att alarmet utlöses i onödan av små mätningsändringar
som överskrider alarmgränsen upprepade gånger.
Aktivera eller inaktivera alarmet genom att markera eller
avmarkera kryssrutan Aktivera alarm.
Tryck på Avsl.-knappen för att stänga konfigurationsskärmen
och återgå till basvyn.
76 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot ALSEL för att visa eller ställa
in displayalarm.
ALSEL [mätparameter1 mätparameter2]<cr>
där
mätparameter1 = Mätparameter för displayalarm 1. Du kan ställa
in valfri mätparameter som finns på din mätare;
se Tabell 2 på sidan 19 och Tabell 3 på sidan 19.
Utöver mätparametrar kan du också välja följande:
FAULT – Alarm för enhetsfel.
ONLINE – Alarm för sensorfunktioner som fryser
mätningsutgångarna (t.ex. kemisk rekonditionering).
mätparameter2 = Mätparameter för displayalarm 2. Alternativen är
samma som för mätparameter1.
Exempel (visa aktuella displayalarminställningar):
>alsel ?
Al1 RH
Al1 RH
Al1 RH
Al1 RH
Al2 T
Al2 T
Al2 T
Al2 T
>
above:
below:
hyst :
enabl:
above:
below:
hyst :
enabl:
80.00 %RH
1.00 %RH
ON
40.00 'C
1.00 'C
ON
Tabell 12 ALSEL-parametrar
Namn
above
below
hyst
enabl
Beskrivning
Om denna anges utlöses alarmet när mätparameterns värde stiger
över det exakta värdet för denna inställningspunkt. Om above < below
utlöses dock alarmet vid (above + hyst) och (below – hyst) i stället.
Kan inte ställas in för fel- och onlinealarm.
Om denna anges utlöses alarmet när mätparameterns värde sjunker
under det exakta värdet för denna inställningspunkt. Om above < below
utlöses dock alarmet vid (above + hyst) och (below – hyst) i stället.
Kan inte ställas in för fel- och onlinealarm.
Avstånd från inställningspunktens mängd extra tillbakadragande behövs
för att regenerera alarmet nästa gång inställningspunkten korsas.
Kan inte ställas in för fel- och onlinealarm.
Aktivera (ON) eller inaktivera (OFF) displayalarmet.
VAISALA ________________________________________________________________________ 77
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Exempel (ställ in Tdf och T som displayalarmets mätparametrar
och konfigurera alarmen enligt uppmaningen):
>alsel tdf t
Al1 Tdf
above:
Al1 Tdf
below:
Al1 Tdf
hyst :
Al1 Tdf
enabl:
Al2 T
above:
Al2 T
below:
Al2 T
hyst :
Al2 T
enabl:
>
80.00 'C ? 0
- ?
1.00 'C ?
ON ?
40.00 'C ? 30
- ?
1.00 'C ?
ON ?
Programmet MI70 Link för datahantering
MI70 Link är ett stödprogram som gör det möjligt att hantera mätvärdedata
från Vaisala-mätaren på en Windows-dator. Med MI70 Link kan du t.ex.:
- Övervaka mätarens mätvärden direkt med hjälp
av realtidsfönsterfunktionen.
- Överföra registrerade data från huvudmätarens minne i numeriskt
eller grafiskt format för vidare användning i ett kalkylbladsprogram
(som Microsoft Excel) eller praktiskt taget vilket annat program som
helst. Observera att det högsta antalet datapunkter som kan laddas
ned i en överföring är 65 000.
Om du vill använda programmet MI70 Link måste du ansluta din Windowsdator till mätarens serviceport med en seriell eller USB-kabel. Programmet
MI70 Link och anslutningskablarna (tillval) är tillgängliga från Vaisala.
Se avsnittet Reservdelar och tillbehör på sidan 178.
Följ stegen nedan för att ansluta mätaren och börja använda MI70 Link:
1.
2.
3.
4.
OBS!
Anslut din dator till mätarens serviceport. Se avsnittet
Serviceportkoppling på sidan 81.
Kontrollera att strömmen till HMT330 är på.
Starta programmet MI70 Link.
Börja använda programmet. Det är vanligtvis inte nödvändigt att
välja en COM-port manuellt eftersom MI70 Link-programvaran
kan detektera den automatiskt.
För anvisningar om hur MI70 Link används hänvisas till programmets
onlinehjälp.
78 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Seriell linjekommunikation
Anslut datagränssnittet via antingen användarporten eller serviceporten.
Om du vill ha ett permanent gränssnitt till värdsystemet ska du använda
användarporten. Du kan ändra seriella inställningar och köra i RUN-, STOP-,
SEND-, POLL- och Modbus-lägen.
För tillfälliga anslutningar ska du använda serviceporten. Serviceporten
är alltid tillgänglig med fasta seriella inställningar.
0605-039
Bild 51
Serviceportkontakt och användarportkontakter
på moderkortet
Följande siffror avser Bild 51 ovan:
1
2
=
=
Serviceportkontakt
Användarportkontakter
VAISALA ________________________________________________________________________ 79
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Användarportkoppling
Använd en lämplig seriell kabel mellan användarportens RxD-, GNDoch TxD-skruvkontakter och datorns seriella port, se Bild 52 nedan.
Tabell 13 Användarportens standardinställningar för seriell
kommunikation
ANALOG OUTPUTS USER PORT POWER
RS-232
10…36 V=
24 V~
Parameter
Baud
Paritet
Databitar
Stoppbitar
Flödeskontroll
Värde
4800
Jämn
7
1
Ingen
+
–
RxD
GND
TxD
Ch1+
Ch1–
Ch2+
Ch2–
1 2 3 4 5
6 7 8 9
IOIOI
0506-033
Bild 52
Exempel på koppling mellan datorns seriella port
och användarporten
Koppling till stift 4, 6, 7 och 8 i datorns seriella port behövs bara om
du använder programvara som kräver maskinvaruhandskakning.
Användarportens driftlägen
När strömmen till mätaren slås på kommer den att bete sig enligt dess
konfigurerade driftläge:
- I STOP-läge skickar mätaren ut programvaruversionen och kommandotolken (om ekot är på).
- I RUN-läge påbörjas en mätvärdesutgång omgående.
- I SEND-läge skrivs ett mätvärdesmeddelande ut och kommandotolken
visas (om ekot är på).
- I POLL- eller Modbus-läge skickar mätaren inte ut någonting när
strömmen slås på.
En beskrivning av lägena finns i avsnittet SMODE på sidan 114.
OBS!
RS-232-användarporten kan inte användas när en kommunikationsmodul
(LAN-, WLAN- eller RS-422/485-gränssnitt) är installerad.
80 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Serviceportkoppling
Anslutningskablar
Du behöver en lämplig kabel med RJ45-kontakt för anslutning till
serviceporten. Beroende på din dators kopplingar kan du antingen använda
den seriella anslutningskabeln (tillvalstillbehör 19446ZZ) eller den seriella
anslutningskabeln USB-RJ45 (tillvalstillbehör 219685). Med USB-kabeln
kan du ansluta mätaren till en dator via en vanlig typ A USB-port. Observera
att USB-kabeln inte kan användas till höghastighetsdataöverföring eftersom
överföringshastigheten begränsas av serviceportens datagränssnitt.
Installera USB-kabelns drivrutiner
Om du inte har använt USB-kabeln från Vaisala förut måste du installera
drivrutinen innan du försöker använda kabeln. När du installerar drivrutinen
måste du beakta eventuella säkerhetsuppmaningar som visas.
1.
Se efter att USB-servicekabeln inte är ansluten. Koppla loss kabeln
om du redan har anslutit den.
2.
Sätt i mediet som medföljde kabeln eller ladda ned den senaste
drivrutinen från www.vaisala.com.
3.
Följ installationsprogrammet (setup.exe) för USB-drivrutinen,
och godkänn installationsstandardåtgärderna.
4.
När drivrutinen har installerats ansluter du USB-servicekabeln till
en USB-port på din dator. Windows detekterar den nya enheten och
använder drivrutinen automatiskt.
5.
Installationen reserverar en COM-port för kabeln. Bekräfta
portnummer och kabelstatus med programmet Vaisala USB
Instrument Finder som har installerats på Windows Start-meny.
Windows känner igen varje enskild kabel som en egen enhet och reserverar
en ny COM-port. Kom ihåg att använda rätt port i inställningarna i ditt
terminalprogram.
VAISALA ________________________________________________________________________ 81
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använda serviceporten
1.
2.
3.
Lossa skruvarna i mätarlocket och öppna mätaren.
Anslut önskad kabel (kabel för datagränssnitt eller USB-kabel) till
datorn och mätarens serviceportkontakt. Serviceportens placering
framgår av Bild 51 på sidan 79.
Öppna ett terminalprogram och ställ in kommunikationsinställningarna
enligt följande:
Tabell 14 Kommunikationsinställningar för serviceporten
Parameter
Baud
Paritet
Databitar
Stoppbitar
Flödeskontroll
Värde
19200
Ingen
8
1
Ingen
En detaljerad beskrivning av hur man använder ett terminalprogram
finns i avsnittet Terminalprograminställningar på sidan 90.
4.
Slå på strömmen till HMT330.
LAN-kommunikation
För att kunna använda LAN-kommunikation måste ett LAN- eller WLANgränssnitt vara fysiskt installerat i nätverket, och nätverksinställningarna
måste vara lämpliga för ditt nätverk. En beskrivning av gränssnitten finns
i avsnitten LAN-gränssnitt på sidan 62 och WLAN-gränssnitt på sidan 63.
LAN- och WLAN-gränssnitten fungerar via mätarens datagränssnitt
(användarport). Alla kommandon och protokoll som är tillgängliga
via datagränssnittet är tillgängliga via LAN- och WLAN-gränssnitten;
se avsnittet Lista över seriella kommandon på sidan 93. Anvisningar
om hur man ansluter med ett terminalprogram finns i avsnittet
Terminalprograminställningar på sidan 90.
82 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
IP-konfiguration
LAN- och WLAN-gränssnittens IP-inställningar beskrivs i Tabell 15.
Aktuella inställningar framgår av den seriella linjen eller enhetens
informationsdisplay, se avsnittet Enhetsinformation på sidan 108.
Tabell 15 LAN- och WLAN-gränssnittens IP-inställningar
Parameter
Beskrivning
Automatisk konfiguration Om den är aktiverad kommer mätaren att hämta
(DHCP)
sina nätverksinställningar (inklusive IP-adressen)
från en server i nätverket. Om den inte är aktiverad
används statiska nätverksinställningar i stället.
Webbkonfiguration
Om de är aktiverade kan gränssnittsinställningarna
ändras via en webbläsare. Konfigurationssidan kan
öppnas genom att gå till mätarens IP-adress.
IP-adress
Mätarens fyrdelade nätverks-ID. Måste ställas in
manuellt om automatisk konfiguration inte används.
Nätmask
Gateway
MAC
Exempelvärde: 192.168.0.222
Används tillsammans med IP-adressen för att
avgöra vilket nätverk mätaren ingår i. Måste
ställas in manuellt om automatisk konfiguration
inte används.
En vanlig nätmask är 255.255.255.0
IP-adressen till den server som ger mätaren
åtkomst till andra nätverk. Måste ställas in
manuellt om automatisk konfiguration inte
används.
Exempelvärde: 192.168.0.1
MAC-adressen är LAN- eller WLAN-gränssnittets
unika maskinvaruadress. Kan inte ändras.
VAISALA ________________________________________________________________________ 83
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använda displayen/knappsatsen
Du kan konfigurera LAN- och WLAN-gränssnittens IP-adresser med
tillvalet display/knappsats på följande sätt:
1.
2.
3.
4.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Tryck på ►-pilknappen och välj Gränssnitt.
Tryck på ►-pilknappen och välj Nätverksinställningar. Det dröjer
lite medan mätaren uppdaterar nätverksinformationen.
Du är nu på menyn Nätverksgränssnitt. Om du markerar alternativet
IP-konfiguration öppnas menyn IP-konfiguration.
1102-015
Bild 53
5.
Menyn Nätverksgränssnitt
På menyn Nätverksgränssnitt kan du också konfigurera
kommunikationsprotokollet, aktivera eller inaktivera
alternativet webbkonfiguration eller bryta alla aktuella
anslutningar till LAN- eller WLAN-gränssnittet.
På menyn IP-konfiguration markerar du Autom. konfig.
(DHCP) eller anger IP-adress, nätmask och Gateway
manuellt. Om automatisk konfiguration är aktiverad går
det inte att konfigurera manuellt.
0709-004
Bild 54
6.
Menyn IP-konfiguration
Om du vill ange ett värde manuellt använder du ▲▼ -pilknapparna
för att välja den parameter som ska ändras och trycker sedan på Ändra.
En markör visas vid den första siffran. Flytta markören med hjälp av
◄►-pilknapparna och ändra värdet under markören med hjälp av
▲▼ -pilknapparna. Bekräfta markeringen genom att trycka på OK.
När önskade parametrar har konfigurerats trycker du på AVSL. för
att införa ändringarna och återgå till basdisplayen.
84 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot NET för att visa eller ställa in LANoch WLAN-gränssnittens nätverksinställningar. Du kan också uppdatera
nätverksinformationen eller bryta alla aktiva anslutningar.
NET [REFRESH] [DISCONNECT] [DHCP WEB] [DHCP IP SUBNET
GATEWAY WEB]<cr>
där
REFRESH
= Uppdaterar nätverksinformationen och visar den.
DISCONNECT = Bryter alla aktuella sessioner.
DHCP
= ON eller OFF. Aktiverar eller inaktiverar den
automatiska IP-konfigurationen.
WEB
= ON eller OFF. Aktiverar eller inaktiverar
webbkonfigurationssidan.
IP
= Mätarens fyrdelade nätverks-ID. Måste ställas in
manuellt om automatisk konfiguration inte används.
SUBNET
= Används tillsammans med IP-adressen för att avgöra
vilket nätverk mätaren ingår i. Måste ställas in manuellt
om automatisk konfiguration inte används.
GATEWAY
= IP-adressen till den server som ger mätaren åtkomst till
andra nätverk. Måste ställas in manuellt om automatisk
konfiguration inte används.
Exempel:
>net refresh
OK
DHCP
:
IP address
:
Subnet mask
:
Default gateway:
Web config.
:
MAC address
:
Status
:
>
>net on off
DHCP
:
IP address
:
Subnet mask
:
Default gateway:
Web config.
:
MAC address
:
Status
:
OK
>
OFF
192.168.0.101
255.255.255.0
192.168.0.1
OFF
00:40:9d:2c:d2:05
Not connected
ON
192.168.0.104
255.255.255.0
192.168.0.1
OFF
00:40:9d:2c:d2:05
Connected
VAISALA ________________________________________________________________________ 85
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
>net off 192.168.0.101 255.255.255.0 192.168.0.1 off
DHCP
: OFF
IP address
: 192.168.0.101
Subnet mask
: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.1
Web config.
: OFF
MAC address
: 00:40:9d:2c:d2:05
Status
: Connected
OK
>
Konfiguration av trådlöst LAN
LAN- och WLAN-gränssnittens inställningar beskrivs i Tabell 16.
Aktuella inställningar framgår av den seriella linjen eller enhetens
informationsdisplay, se avsnittet Enhetsinformation på sidan 108.
- CCMP-kryptering kallas AES i en del nätverksprodukter.
- WLAN-gränssnittet stödjer både WPA- och WPA2-säkerhet
(kallas även 802.11i) när något av WPA-PSK-lägena väljs.
- Om ditt WLAN-nätverk använder någon annan säkerhetsmetod än de som
anges nedan måste du inrätta ett tillfälligt WLAN-nätverk med någon av
dessa inställningar och sedan ställa in WLAN-säkerhetsinställningarna
för det aktuella nätverket med hjälp av webbkonfigurationen. Se avsnittet
Webbkonfiguration för LAN och WLAN på sidan 89.
Tabell 16 Inställningar för trådlöst LAN
Parameter
SSID
Säkerhetstyp
Beskrivning
Service set identifier (d.v.s. nätverksnamnet) på det
trådlösa nätverket som det ska anslutas till. 1–32 tecken.
Det trådlösa nätverkets säkerhetstyp. Alternativen är:
ÖPPET
ÖPPET/WEP
WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK/CCMP
Säkerhetsnyckel
För alla alternativ utom ÖPPET krävs en säkerhetsnyckel,
se nedan.
Krypteringsnyckeln eller lösenordet som används i ett
krypterat nätverk.
86 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Använda displayen/knappsatsen
Du kan konfigurera inställningar för trådlöst LAN med displayen/knappsatsen
på följande sätt:
1.
2.
3.
4.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Tryck på ►-pilknappen och välj Gränssnitt.
Tryck på ►-pilknappen och välj Nätverksinställningar. Det dröjer
lite medan mätaren uppdaterar nätverksinformationen.
Tryck på ►-pilknappen och välj Inställn. för trådl. LAN.
0802-111
Bild 55
5.
Inställningar för trådlöst LAN
Namnet som anges på sidan är det för närvarande valda trådlösa
nätverkets nätverksnamn. Om du vill ändra nätverksnamnet trycker
du på REGL.-knappen. Använd ▲▼ -pilknapparna till att ändra
tecknet under markören och ◄►-pilknapparna till att flytta markören.
Tryck på OK-knappen när du är klar.
0802-110
Bild 56
6.
Ange nätverksnamn
Om du vill ändra den för närvarande valda nätverkstypen markerar
du aktuell typ och trycker på Ändra-knappen. Välj den nya typen
i listan och tryck på Välj-knappen.
0802-112
Bild 57
Välja det trådlösa nätverkets typ
VAISALA ________________________________________________________________________ 87
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
7.
8.
Om du har valt en krypterad nätverkstyp (WEP eller WPA)
måste du ange den säkerhetsnyckel som används. Välj den aktuella
posten för Nyckel/lösenord och tryck på Regl.-knappen. Skriv
in nyckeln på samma sätt som nätverksnamnet och tryck på OKknappen. För WEP-krypteringen måste du ange krypteringen
hexadecimalt (10 hexadecimaler för 64-bitars kryptering eller
26 hexadecimaler för 128-bitars kryptering). En WPA-nyckel
måste bestå av 8–63 ASCII-tecken.
När det trådlösa nätverkets parametrar har ställts in trycker du på
Avsl.-knappen på menyn Inställn. för trådl. LAN. Du ombeds
sedan att bekräfta de nya inställningarna. Observera att när de
nya inställningarna sparas bryts eventuella WLAN-anslutningar
som är aktiva för närvarande.
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot WLAN för att visa eller ställa in
inställningarna för det trådlösa nätverket. Om du ställer in en krypterad
nätverkstyp ombeds du att ange säkerhetsnyckeln. För WEP-krypteringen
måste du ange krypteringsnyckeln hexadecimalt (10 hexadecimaler för 64bitars kryptering eller 26 hexadecimaler för 128-bitars kryptering) eller med
vanliga ASCII-tecken (5 tecken för 64-bitars kryptering eller 13 tecken för
128-bitars kryptering). En WPA-nyckel måste bestå av 8–63 ASCII-tecken.
WLAN [SSID TYPE]<cr>
där
SSID
TYPE
=
=
Nätverksnamn med 1–32 tecken.
Det trådlösa nätverkets säkerhetstyp. Alternativen är:
OPEN
OPEN/WEP
WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK/CCMP
Exempel:
>wlan ?
Network SSID
Type
>
: WLAN-AP
: OPEN
>wlan accesspoint wpa-psk/tkip
Network SSID
: accesspoint
Type
: WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK phrase ? thequickbrownfox
Save changes (Y/N) ? y
OK
>
88 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Kommunikationsprotokoll
När en anslutning upprättas via LAN- eller WLAN-gränssnittet har
sessionen samma kommunikationsläge, run-intervall, avsökningsadress
och ekoinställningar som den seriella portens (användarportens) session
skulle ha.
Dessa inställningar kan ändras med display-/knappsatsen, med den seriella
linjen (användar- eller serviceporten) eller direkt under en Telnet-session.
Displayens menysökväg till kommunikationsprotokollets inställningar är:
Huvudmeny ► Gränssnitt ► Nätverksgränssnitt ► Kommunikat.
protokoll.
Kommandona för att ändra inställningarna är SMODE, INTV, ADDR
och ECHO.
Webbkonfiguration för LAN och WLAN
Både LAN- och WLAN-gränssnittet har en webbkonfigurationssida
som kan öppnas med en webbläsare. Om du inte har blockerat sidan
i nätverksinställningarna kan du öppna den med en webbläsare på
gränssnittets IP-adress. Du kan kontrollera gränssnittets för närvarande
tilldelade IP-adress på enhetens informationssidor (se Enhetsinformation
på sidan 108), eller från den seriella linjen med net ?-kommandot.
När du ska öppna webbkonfigurationssidan måste du logga in först.
Username: user
Password: vaisala
Webbkonfigurationen har liknande nätverkskonfigurationsalternativ som
den seriella linjen och displayen/knappsatsen. Den har också ytterligare
alternativ för avancerade användare. Det finns t.ex. fler alternativ för att
säkra det trådlösa nätverket.
Om dessa avancerade alternativ används kommer de att visas som standardkonfigurationer från den seriella linjen eller displayen/knappsatsen.
VAISALA ________________________________________________________________________ 89
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
1102-017
Bild 58
Webbkonfigurationsgränssnitt för LAN
Terminalprograminställningar
Anvisningarna nedan beskriver hur du ansluter till HMT330 med terminalprogrammet PuTTY för Windows. Utför nödvändig kabeldragning och
konfiguration för mätaren innan du följer anvisningarna.
PuTTY kan laddas ned från www.vaisala.com.
OBS!
PuTTY kan inte användas till att komma åt mätaren via användarporten om
mätaren är konfigurerad för användning av Modbus-protokollet. Du kan dock
alltid använda PuTTY för att komma åt mätaren via serviceporten.
Öppna en seriell/USB-anslutning
1.
2.
3.
Slå på strömmen till HMT330 och starta PuTTY-programmet.
Välj inställningskategorin Serial & USB och se efter att rätt COMport har valts i fältet Serial or USB line to connect to. Ändra port
om det behövs.
Om du använder en Vaisala USB-kabel kan du se efter vilken port
den använder genom att klicka på knappen USB Finder.... Då öppnas
programmet Vaisala USB Instrument Finder som installerades tillsammans med USB-drivrutinerna.
Se efter att de andra seriella/USB-linjeinställningarna är korrekta för
din anslutning, eller ändra om det behövs. Standardinställningarna
(som visas i Bild 59 på sidan 91) används av serviceporten i HMT330.
90 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
0810-070
Bild 59
4.
Öppna en seriell anslutning
Klicka på knappen Open för att öppna anslutningsfönstret och börja
använda den seriella linjen.
Om PuTTY inte kan öppna den seriella port som du har valt så
visas ett felmeddelande i stället. Om detta händer så startar du om
PuTTY och kontrollerar inställningarna.
Öppna en Telnet-session (LAN/WLAN)
OBS!
Anvisningarna nedan förutsätter att mätarens LAN-/WLAN-gränssnitt
är korrekt konfigurerat och att nätverksanslutningen redan är upprättad.
1.
2.
3.
Slå på strömmen till instrumentet och starta PuTTY-programmet.
Om din mätare hämtar en nätverksadress med DHCP ska du vänta
en stund till det är slutfört och sedan bekräfta adressen från mätaren.
I sessionsfönstret markerar du Telnet som anslutningstyp.
Ange mätarens IP-adress i fältet Host Name (or IP address).
Använd Telnets standardport 23.
VAISALA ________________________________________________________________________ 91
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0810-071
Bild 60
4.
Öppna en Telnet-anslutning
Klicka på knappen Open för att öppna anslutningsfönstret och börja
använda Telnet-sessionen.
Om PuTTY inte kan ansluta till den IP-adress som du angav så
visas ett felmeddelande i stället. Om detta händer så kontrollerar du
IP-adressen och inställningarna, startar om PuTTY och försöker igen.
92 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Lista över seriella kommandon
Alla kommandon kan skrivas med antingen små eller stora bokstäver.
I kommandoexemplen visas den text som användaren ska skriva in
i fet stil.
Notationen <cr> betyder att göra en vagnretur genom att trycka på
Enter-knappen på datorns tangentbord. Gör en <cr> för att rensa
kommandobufferten innan du börjar lägga in kommandon.
I tabellerna nedan är den feta texten inom hakparenteser
standardinställningen.
Tabell 17 Mätkommandon
Kommando
R
S
SEND [0–255]
DSEND
Beskrivning
Starta den kontinuerliga utsändningen
Stoppa den kontinuerliga utsändningen
Skicka mätvärdet en gång
Skicka mätvärdet en gång från alla anslutna
mätare (i STOP- eller POLL-läge)
Tabell 18 Kommunikationskommandon
Kommando
INTV [0–255 S/MIN/H]
SMODE [STOP/SEND/
RUN/POLL/MODBUS]
SDELAY
SERI [baud p d s]
ADDR [0–255]
NET
WLAN
OPEN [0–255]
CLOSE
Beskrivning
Ställa in intervall för kontinuerlig utsändning
(för RUN-läge)
Ställa in datagränssnittsläget
Visa eller ställa in användarportens
(RS232 eller RS485) minsta svarsfördröjning
ABaud för användarportinställningar
(standard: 4800 E 7 1): 300–115200
Ställa in mätaradressen
(för POLL- och MODBUS-lägen)
Visa eller ställa in nätverksparametrar
för LAN- och WLAN-gränssnitt
Visa eller ställa in parametrar för
trådlöst nätverk för WLAN-gränssnitt
Öppna en tillfällig anslutning till en POLL-lägesenhet
Stänga den tillfälliga anslutningen
(tillbaka till POLL-läge)
VAISALA ________________________________________________________________________ 93
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tabell 19 Formateringskommandon
Kommando
FORM
TIME
DATE
FTIME [ON/OFF]
FDATE [ON/OFF]
FST [ON/OFF]
SCOM
UNIT
Beskrivning
Ställa in utgångsformatet för
SEND- och R-kommandon
Ställa in tiden
Ställa in datum
Lägga till tid till SEND- och R-utgångar
Lägga till datum till SEND- och R-utgångar
Lägga till tillstånd för probuppvärmning
och kemisk rekonditionering i samband
med SEND- och R-kommandon
Tilldela ett nytt kommandonamn som
fungerar som SEND-kommandot
Välja metriska eller icke-metriska utgångsenheter
Tabell 20 Dataregistreringskommandon
Kommando
Beskrivning
DIR
Visa registrerade filer
PLAY [0–28] [START END] Skicka registrerad datafil. Start- och sluttider kan
endast specificeras om dataloggningsmodulen är
installerad. Tiderna måste anges i följande format:
åååå-mm-dd hh:mm:ss
DSEL
Välja dataregistrering och
displaymätparametrar (1–4)
DELETE
Radera alla datafiler, inklusive minnet
i dataloggningsmodulen (tillval)
UNDELETE
Återställa raderade filer som inte har skrivits över
Tabell 21 Kommandon för kemisk rekonditionering
Kommando
PUR
PURGE
RGLIMIT [ON/OFF]
Beskrivning
Ställa in automatisk kemisk rekonditionering
Starta manuell kemisk rekonditionering
Förhindra kemisk rekonditionering om
sensortemperaturen är lägre än 0 °C
Tabell 22 Kalibrerings- och justeringskommandon
Kommando
CRH
CT
CTA
FCRH
CTEXT
CDATE
ACAL
MPC
Beskrivning
Relativ fuktkalibrering
Temperaturkalibrering
Ytterligare temperaturprobskalibrering
Relativ fuktkalibrering efter sensorbyte
Skicka texten till kalibreringsinformationsfältet
Ställa in kalibreringsdatumet
Kalibrering av analog utgång
Flerpunktsrelativ fuktkalibrering
Tabell 23 Ställa in och testa analoga utgångar
Kommando
AMODE
ASEL
ITEST
AERR
AOVER [ON/OFF]
Beskrivning
Visa de analoga utgångslägena
Välja parametrar för analoga utgångar
Testa analoga utgångar
Ändra analoga felutgångsvärden
Utöka området för analog utgång med 10 %
94 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Tabell 24 Ställa in och testa relän
Kommando
RSEL
RTEST
Beskrivning
Ställa in och visa relän
Testa relän
Tabell 25 Andra kommandon
Kommando
?
??
ALSEL
CON
ECHO [ON/OFF]
ERRS
FILT
FIND
HELP
LIGHT
LOCK
MODBUS
MODS
PRES [hPa]
RHLIMIT [ON/OFF]
VERS
XHEAT
XPRES [hPa]
Beskrivning
Utgångsinformation om enheten
Utgångsinformation om enheten i POLL-läge
Ställa in displayalarm
Ställa in displayens kontrast
Slå på/stänga av datagränssnittsekot
Lista aktuella mätarfel
Ställa in resultatfiltrering
Alla enheter i POLL-läge skickar sina adresser
Lista kommandon som är tillgängliga för närvarande
Ställa in läget för displayens bakgrundsbelysning
Låsa menyn eller inaktivera knappsatsen
Visa diagnostisk Modbus-statistik
Visa information om anslutna moduler
Ställa in värdet för tryckkompensation
Begränsa högsta värdet för RH-utgång till 100 %
Visa information om programvaruversion
Sensoruppvärmning
Ställa in värdet för tryckkompensation tillfälligt
Få mätvärdesmeddelande från seriell linje
Starta kontinuerlig utsändning
Använd R-kommandot för att starta kontinuerlig utsändning av mätvärden.
R<cr>
Standardformatet för utgångar beror på vilka mätparametrar din mätare
stödjer. Du kan ändra utgångsmeddelandets format och intervall med
kommandona FORM och INTV. Se avsnitten FORM på sidan 101 och
INTV på sidan 115.
Exempel:
>r
RH= 60.5 %RH T= 23.7 'C Tdf= 15.6 'C Td= 15.6 'C a= 13.0
g/m3
x= 11.1 g/kg Tw= 18.5 'C H2O= 17889 ppmV pw=
17.81 hPa pws= 29.43 hPa h= 52.3 kJ/kg dT= 8.1 'C
Om ett värde är för långt för att få plats i det tillgängliga utrymmet eller
om det uppstår fel med utsändning av mätparametern visas värdet med
stjärnor ’*’.
Exempel:
>r
RH=***.* %RH T= 31.0 'C
VAISALA ________________________________________________________________________ 95
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Stoppa kontinuerlig utsändning
Använd S-kommandot för att avsluta RUN-läget. Efter detta kommando
kan alla andra kommandon användas. Du kan också stoppa utsändningen
genom att trycka på Esc-tangenten eller återställa mätaren.
S<cr>
Se kommandot SMODE för att ändra standarddriftläge (strömpåslagning).
Skicka mätvärdet en gång
Använd SEND-kommandot för att skicka mätvärdet en gång i STOP-läge.
SEND<cr>
Exempel:
>send
RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C
>send
RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C Td= 36.0 'C Tdf= 36.0 'C a= 42.4
g/m3
x= 38.8 g/kg Tw= 30.8 'C ppm= 62414 pw= 59.53 hPa
pws= 60.52 hPa h= 130.7 kJ/kg
Tilldela ett alias till SEND-kommandot
Använd SCOM-kommandot för att tilldela ett nytt kommando som fungerar
som SEND-kommandot. Mätarens standardkommando SEND fungerar
alltid normalt oavsett vad SCOM-definitionen är. Kommandonamn är inte
skiftlägeskänsliga.
SCOM<cr>
Exempel (tilldela kommandot MEASURE som ett alias för SENDkommandot):
>scom
Send command
:
? measure
>measure
RH= 23.8 %RH T= 21.4 'C
>
Du kan ta bort SCOM-definitionen genom att trycka på Esc när du anger
kommandonamnet:
>scom
Send command
>
: measure ? <esc>
96 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Skicka mätvärdet en gång från alla mätare
Använd DSEND-kommandot för att skicka mätvärdet en gång
från alla anslutna mätare som är i STOP- eller POLL-läge. För att
undvika datakollisioner kommer mätarna att skicka sina svar efter
en lämplig fördröjning. Svaren innehåller mätarnas adress följt av
mätvärdesmeddelandet.
OBS!
Den totala utförandetiden för DSEND-kommandot beror på den seriella
portanslutningens överföringshastighet. Vid låga hastigheter tar det
avsevärd tid för enheter med ett stort antal adresser att svara. Fördröjningen
blir densamma även om det inte finns några andra enheter alls.
DSEND<cr>
Exempel (mätarna med adresserna 3 och 25 svarar):
>dsend
3 RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C
25 RH= 71.1 %RH T= 34.0 'C
>
Kommunicera med en mätare i POLL-läge
OPEN
När alla mätare på RS-485-bussen är i POLL-läge ställer OPENkommandot tillfälligt över en mätare till STOP-läge så att andra
kommandon kan läggas in.
OPEN [aa]
där
aa =
Mätarens adress (0–255).
CLOSE
CLOSE-kommandot återställer mätaren till POLL-läge.
Exempel:
>OPEN 2
(opens the line to transmitter 2, other
transmitters stay in POLL mode)
>CRH
...
>CLOSE
(for example, calibration performed)
(line closed)
VAISALA ________________________________________________________________________ 97
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Formatera meddelande från seriell linje
OBS!
I stället för att använda kommandona FTIME, FDATE och FST som
beskrivs i det här avsnittet kan du använda FORM-kommandot med
modifierarna TIME, DATE och STAT. Se avsnittet FORM på sidan 101.
FTIME och FDATE
Kommandona FTIME och FDATE aktiverar/inaktiverar utsändning av
tid och datum till den seriella linjen. För att lägga till tid till R- och SENDutsändningar, skriv:
FTIME [x]<cr>
För att lägga till datum till R- och SEND-utsändningar, skriv:
FDATE [x]<cr>
där
x
=
ON eller OFF.
Exempel:
>send
RH= 98.4 %RH T= 31.0 'C
>ftime on
Form. time
: ON
>send
03:47:59 RH= 98.4 %RH T= 31.0 'C
>fdate on
Form. date
: ON
>send
2004-07-05 03:48:03 RH= 98.4 %RH T= 31.0 'C
>
98 ___________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
FST
För att lägga till tillstånd för valfri probuppvärmning och kemisk
rekonditionering i samband med SEND- och R-kommandon, skriv:
FST [x]<cr>
där
x
=
ON eller OFF (standard).
Exempel:
>fst on
Form. status
: ON
>send
N
0 RH= 40.1 %RH T= 24.0 'C Td= 9.7 'C Tdf= 9.7 'C a=
8.7 g/m3
x=
7.5
g/kg Tw= 15.6 'C ppm= 11980 pw= 12.00 hPa pws= 29.91 hPa
h= 43.2 kJ/kg
>purge
Purge started, press any key to abort.
>send
S 134 RH= 40.2 %RH T= 24.1 'C Td= 9.8 'C Tdf= 9.8 'C a=
8.8 g/m3
x=
7.5
g/kg Tw= 15.7 'C ppm= 12084 pw= 12.10 hPa pws= 30.11 hPa
h= 43.5 kJ/kg
>
där probens tillstånd anges med följande bokstäver och värden:
N ... xxx
X ... xxx
H ... xxx
S ... xxx
=
=
=
=
Normal drift
där h xxx =
Sensoruppvärmning där xxx =
Kemisk rekond.
där xxx =
Sensorkylning
där xxx =
efter rekond.
Probuppvärmningsstyrka
Sensortemperatur (ºC)
Sensortemperatur (ºC)
Sensortemperatur (ºC)
Mer information om kemisk rekonditionering finns i avsnittet Kemisk
rekonditionering (tillval) på sidan 133.
VAISALA ________________________________________________________________________ 99
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Allmänna inställningar
Ändra mätparametrar och enheter
Använd seriella kommandon eller tillvalet display/knappsats för att
ändra mätparametrar och enheter. Se Tabell 2 på sidan 19 för tillgängliga
mätparametrar och Tabell 3 på sidan 19 för tillvalsmätparametrar.
OBS!
Det är bara de mätparametrar som väljs vid beställning av enheten som
kan väljas som displayens utgångsmätparametrar.
Använda displayen/knappsatsen
Använda displayen/knappsatsen för att välja displayens utgångsmätparametrar.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Tryck på ►-pilknappen och välj Display.
Tryck på ►-pilknappen och välj Mätparametrar.
Välj mätparametern med hjälp av ▲▼ -pilknapparna. Bekräfta valet
genom att trycka på VÄLJ. Du kan välja 1–4 displaymätparametrar
åt gången.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Välja displayenheter:
1.
2.
3.
4.
5.
OBS!
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Tryck på ►-pilknappen och välj Display.
Använd ▲▼-pilknapparna för att välja Enheter. Bekräfta valet
genom att trycka på den högra pilknappen.
Använd ▲▼-pilknapparna för att välja displayenheter. Bekräfta
valet genom att trycka på ÄNDRA. Enheten ändras från metrisk till
icke-metrisk eller tvärtom.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Ändring av displaymätparametrar/enheter (med displayen/knappsatsen)
påverkar inte seriella utgångsdata.
100 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Använda seriell linje
Använda det seriella linjekommandot FORM för att ändra formatet och
kommandot UNIT för att välja metriska eller icke-metriska utgångsenheter.
FORM
Använda det seriella linjekommandot FORM för att välja utgångsmätparametrar och format för mätvärdesmeddelande från seriell linje.
FORM [x]<cr>
där
x
=
Formateringssträng
Formateringssträngen består av mätparametrar och modifierare. Om ingen
formateringssträng anges visar kommandot den för närvarande aktiva
formateringssträngen. Observera att hash-symbolen ”#” visas som ett
omvänt snedstreck”\” när den aktuella formateringssträngen visas.
Exempel:
>form
3.1 "RH=" RH " " U4 3.1 "T=" T
3.1 "Td=" Td " " U3 3.1 "a=" a
"Tw=" Tw " " U3 6.0 "H2O=" H2O
4.2 "pws=" pws " " U4 4.1 "h="
\r \n
>
"
"
"
h
"
"
"
"
U3 3.1 "Tdf=" Tdf
U7 4.1 "x=" x " "
U5 4.2 "pw=" pw "
" U7 3.1 "dT=" dT
" " U3
U6 3.1
" U4
" " U3
Använd mätparametrarnas förkortningar i kommandot när det anges. Mer
information om mätparametrar finns i Tabell 2 och Tabell 3 på sidan 19.
Modifierarna visas i Tabell 26 på sidan 102.
VAISALA _______________________________________________________________________ 101
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tabell 26 Modifierare för FORM-kommandot
Modifierare
x.y
#t
#r
#n
””
#xxx
U5
ADDR
ERR
STAT
SN
TIME
DATE
CS2
CS4
CSX
Beskrivning
Längdmodifierare (antal siffror och decimaler)
Tabulator
Vagnretur
Radmatning
Strängkonstant
Specialtecken, kod ”xxx” (decimal), t.ex. #027 för ESC
Enhetsfält och -längd (längd är tillval)
Mätarens adress [00–255]
Felflaggor för P, T, Ta, RH [0000 ... 1111], 0 = inget fel
Mätarstatus i fält med sju tecken, t.ex.:
N
0
ingen uppvärmning
h 115
probuppvärmning aktiv, styrka 115/255
H 159,0 rekonditioneringsuppvärmning aktiv, temperatur 159 °C
S 115,0 rekonditioneringskylning aktiv, temperatur 115 °C
X 95,0 sensoruppvärmning aktiv, temperatur 95 °C
Mätarens serienummer
Tid [hh:mm:ss]
Datum [åååå-mm-dd]
Modulus-256-kontrollsumma för hittills sänt meddelande,
ASCII-kodad hexadecimal notation
Modulus-65536-kontrollsumma för hittills sänt meddelande,
ASCII-kodad hexadecimal notation
NMEA xor-kontrollsumma för hittills sänt meddelande,
ASCII-kodad hexadecimal notation
Exempel:
>form "RH=" 4.2 rh U5 #t "T=" t U3 #r #n
OK
>send
RH= 16.03%RH
T= 74.66'F
>form "Tfrost=" tdf U3 #t "Temp=" t U3 #r#n
OK
>send
Tfrost=
36.0'C
Temp=
31.0'C
>
Kommandot ”FORM /” returnerar standardformatet för utgångar.
Standardformatet för utgångar beror på enhetskonfigurationen.
>form /
OK
>send
RH= 98.4 %RH T= 31.1 'C
>
102 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
UNIT
Använd UNIT-kommandot för att välja metriska eller icke-metriska
utgångsenheter och ändra enheten för H2O-mätparametern:
UNIT [x]<cr>
där
x
=
Enhetssystem som ska användas. Alternativen är:
M (metriska enheter)
N (icke-metriska enheter)
UNIT H2O [y]<cr>
där
y
OBS!
=
Enhet som ska användas för H20. Alternativen är:
PPMV (delar per miljon enligt volym)
PPMW (delar per miljon enligt vikt)
Detta kommando ändrar både den seriella utgången
och displayenheterna. När du vill visa både metriska och
icke-metriska enheter samtidigt på displayen väljer du
displayenheterna senare med hjälp av displayen/knappsatsen.
Exempel:
>unit m
Output units
>
: metric
>unit h2o ppmv
H2O units
: ppmV
>
VAISALA _______________________________________________________________________ 103
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tryckkompensationsinställning
Trycket påverkar fuktberäkningar och precision. Därför kan korrekta
beräkningar endast fås när processtrycket beaktas.
Observera att konversioner från mmHg och inHg definieras vid 0 °C
och för mmH2O och inH2O vid 4 °C.
OBS!
Tryckkompensation är endast avsedd att användas i normal luft. Vid
mätning i andra gaser bör Vaisala kontaktas för vidare information.
Använda displayen/knappsatsen
Ställ in tryckkompensationen med hjälp av displayen/knappsatsen.
Se avsnittet Ändra mätparametrar och enheter på sidan 100 om att välja
tryckenheten med hjälp av displayen/knappsatsen.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Mätning och tryck på ►-pilknappen för att bekräfta ditt val.
Välj Tryckkompensation och tryck på ►-pilknappen för att bekräfta
ditt val.
Tryck på REGL. och ange tryckvärdet i den valda enheten med hjälp
av pilknapparna.
Tryck på OK och AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Använda seriell linje
PRES och XPRES
Kommandot XPRES måste användas om värdet ändras ofta (t.ex. av ett
automatiskt system som uppdaterar värdet). Värdet bibehålls inte vid
återställning och vid inställning på 0, det sista värdet med PRES används
i stället. Använd den seriella linjen och gör följande:
PRES [aaaa.a]<cr>
XPRES [aaaa.a]<cr>
där
aaaa.a = Absolut processtryck (hPa)
Exempel:
>pres
Pressure
>pres 2000
Pressure
>
: 1013.00 hPa ?
: 2000.00 hPa
104 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Tabell 27 Konverteringsfaktorer för tryckenheter
Från
mbar
2
Pa N/m
mmHg torr
inHg
mmH2O
inH2O
atm
at
bar
1)
psia
1) psia = psi absolut.
Till: hPa
1
0,01
1,333224
33,86388
0,09806650
2,490889
1013,25
980,665
1000
68,94757
T.ex. 29,9213 inHg = 29,9213 × 33,86388 = 1013,25 hPa.
Begränsa RH-utgångsområdet
Använd det seriella linjekommandot RHLIMIT om du vill strikt begränsa
det tillåtna mätparametervärdet för den relativa fuktigheten (RH) till
området 0–100 %. Gränsen tillämpas på alla utgångar och displayen. Andra
mätparametrar påverkas inte, bara RH. Observera att det är praktiskt att se
värden över 100 % RH för att detektera kondensering på sensorn och möjlig
mätvärdesdrift vid mycket hög fuktighet. Därför rekommenderar Vaisala att
den här funktionen lämnas på sin standardinställning (från).
RHLIMIT [ON/OFF]<cr>
där
ON =
OFF =
Tillåtet område för RH-utgång är 0–100 %.
Tillåtet område för RH-utgång är -5–110 % (standard).
Exempel (visa aktuell inställning):
>rhlimit ?
RH limit 0...100: OFF
>
Exempel (aktivera RH-gräns):
>rhlimit on
RH limit 0...100: ON
>
VAISALA _______________________________________________________________________ 105
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Datum och tid
Använda displayen/knappsatsen
Om tillvalet dataloggningsmodulen är installerad kan du ändra tid och
datum med hjälp av displayen/knappsatsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj System och tryck på ►-pilknappen för att bekräfta ditt val.
Välj Datum och tid och tryck på ►-pilknappen.
Tryck på REGL.-knappen för att aktivera justeringsläget, och välj
eller ändra värden med hjälp av pilknapparna.
Du kan också ändra de datum- och tidsformat som visas i diagrammen.
De valda formaten används bara i grafikdisplayen, de ändrar inte
formaten som används i den seriella kommunikationen.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Använda seriell linje
Om du vill ställa in tiden anger du kommandot TIME. Om du vill ställa
in datumet anger du kommandot DATE.
TIME<cr>
DATE<cr>
Dessa tids- och datuminställningar visas i PLAY-kommandots tidsstämplar.
Om du vill inkludera tid och datum i kommandona R och SEND använder
du kommandona FTIME och FDATE.
Exempel:
OBS!
>time
Time
: 13:42:49 ?
>date
Date
: 2007-05-31 ?
Om dataloggningsmodulen (tillval) inte är installerad raderas tid och
datum som är tillgängliga på de seriella portarna (endast) till 2000-01-01
00:00:00 vid återställning eller strömavbrott.
106 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Datafiltrering
Genomsnittsdatafiltret beräknar ett genomsnitt över en viss tidsperiod.
Lägst mätningsbrus fås med förlängd filtrering. Det finns tre filtreringsnivåer.
Tabell 28 Filtreringsnivåer
Inställning
FRÅN
STANDARD
FÖRLÄNGD
Filtreringsnivå
Ingen filtrering (standardinställning)
Standardfiltrering, ca 13 s rörligt genomsnitt
Förlängd filtrering, ca 1 min i genomsnitt som standard
men kan konfigureras på den seriella linjen
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Mätning genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Filtrering och tryck på ÄNDRA för att bekräfta ditt val.
Välj Från/Standard/Förlängd och tryck på VÄLJ för att bekräfta
ditt val.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Använda seriell linje
Använd det seriella linjekommandot FILT för att ställa in filternivån.
FILT [nivå] [förlfaktor]<cr>
där
nivå
= Filtreringsnivå. Alternativen är:
OFF (ingen filtrering, standardinställning).
ON (standardfiltrering, ca 13 s rörligt genomsnitt).
EXT (förlängd filtrering, ca 1 min genomsnitt som standard
men kan konfigureras genom att ändra förlfaktorn).
förlfaktor = Viktat genomsnitt-faktor för den förlängda filtreringsnivån.
Område 0–1, standard är 0,030.
I förlängt filtreringsläge beräknas utgången baserat
på följande formel:
[(nytt resultat * förlfaktor) + (gammalt resultat *
(1,0 - förlfaktor))]. Det innebär att med förlfaktorvärdet 1 beaktar mätaren bara den senaste mätningen,
men med förlfaktor-värdet 0,1 är en ny utgång en
kombination av den föregående utgången (90 %)
och den senaste mätningen (10 %).
VAISALA _______________________________________________________________________ 107
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Exempel (aktivera standardfiltrering):
>filt on
Filter
>
: ON
Enhetsinformation
Använd displayen/knappsatsen eller den seriella linjen för att visa
enhetsinformation.
Tryck på INFO-knappen i basdisplayen för att se följande information:
- Aktuell sensoraktivitet (t.ex. kemisk rekonditionering), om någon,
som pågår
- Aktuella eller tidigare obekräftade fel, om några
- Enhetsinformation
- Aktuellt datum och tid (visas endast om dataloggningsmodulen
är installerad)
- Justeringsinformation som kommer från användaren
- Mätvärdesinställningar
- Information om inställningar för kemisk rekonditionering (om tillämpligt)
- Displayalarminställningar
- Information om datagränssnittet
- LAN- och WLAN-gränssnittens nätverksinställningar och status
- Analog utgångsinformation
- Reläutgångsinformation (om tillämplig)
1103-064
Bild 61
Enhetsinformation på display
Gå framåt i informationssidorna genom att trycka på FORTS.-knappen
flera gånger tills du ser önskad information. Du kan också bläddra mellan
informationsdisplayerna med pilknapparna. Tryck på OK för att återgå till
basdisplayen.
108 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
?
Använd det seriella linjekommandot ? för att kontrollera den aktuella
mätarkonfigurationen. Kommandot ?? är liknande, men kan också
användas om mätaren är i POLL-läge.
Exempel:
>?
HMT330 / 5.10.0
Serial number :
Batch number
:
Adjust. date
:
Adjust. info
:
Date
:
Time
:
Serial mode
:
Baud P D S
:
Output interval:
Address
:
Echo
:
Pressure
:
Filter
:
Module 1
:
Module 2
:
>
D1140055
D0750008
2010-12-17
Helsinki / FIN
2011-02-09
09:29:35
STOP
19200 N 8 1
10 s
0
ON
1013.25 hPa
OFF
LOGGER-1
(1024 MB; HW: B; SW: 3)
not installed
LIGHT
Använd kommandot LIGHT för att visa eller ställa in läget för displayens
bakgrundsbelysning (tillval). Om kommandot utfärdas utan att ett läge
specificeras visas det aktuella bakgrundsbelysningsläget.
LIGHT [läge]<cr>
där
mode = Driftläge för displayens bakgrundsbelysning. Alternativen är:
ON (bakgrundsbelysningen är alltid på).
OFF (bakgrundsbelysningen är alltid av).
AUTO (bakgrundsbelysningen tänds och släcks automatiskt
när tangentbordet används).
Exempel:
>light
Backlight
>light auto
Backlight
>
: OFF
: AUTO
VAISALA _______________________________________________________________________ 109
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
HELP
Använd HELP-kommandot för att visa en lista över kommandon som är
tillgängliga för närvarande. Vilka kommandon som är tillgängliga beror
på enhetskonfigurationen och installerade tillval.
Exempel:
>help
?
ASEL
CT
DSEL
FILT
LIGHT
PRES
SEND
TIME
>
ACAL
CDATE
CTEXT
DSEND
FORM
LOCK
R
SERI
UNDELETE
ADDR
CLOSE
DATE
ECHO
HELP
MODBUS
RESET
SMODE
UNIT
AERR
CON
DELETE
ERRS
INTV
MODS
SCOM
SYSTEM
VERS
ALSEL
CRH
DIR
FCRH
ITEST
PLAY
SDELAY
TEST
XPRES
ERRS
Använd ERRS-kommandot för att visa mätarfelmeddelanden, se Tabell 32
på sidan 152.
Exempel (inga aktiva fel):
>errs
No errors
>
Exempel (visar aktivt fel):
>errs
Error: E2
>
Humidity sensor open circuit.
MODS
Använd MODS-kommandot för att visa information om tillvalsmoduler
som är anslutna till mätaren.
Exempel:
>mods
Module 1
: WLAN-1 (POST: release_82000941_J; FW:
Version 82000977_K1 10/16/2008)
Module 2
: LOGGER-1
(1024 MB; HW: B; SW: 5)
>
110 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
VERS
Använd VERS-kommandot för att visa information om programvaruversion.
Exempel:
>vers
HMT330 / 5.10
>
Återställa mätaren med hjälp
av den seriella linjen
RESET
Det här kommandot återställer enheten. Användarportens switchar växlar
till startutgångsläget som valts med kommandot SMODE.
Låsa menyn/knappsatsen med hjälp
av den seriella linjen
LOCK
Använd LOCK-kommandot för att förhindra att användaren går in på menyn
med hjälp av knappsatsen, eller för att låsa knappsatsen helt. Alternativt kan
du ställa in en 4-siffrig PIN-kod, t.ex. 4444.
Om en PIN-kod har ställts in ombeds användaren uppge koden när denna
försöker öppna menyn. Om rätt kod anges inaktiveras låset tills användaren
återgår till basvyn.
LOCK [x] [yyyy]<cr>
där
x
= Knappsatslåsningsnivå, område 0–2. Alternativen är:
0 – Inget lås (full åtkomst).
1 – Menyn är låst men diagram är åtkomliga.
2 – Knappsatsen är helt inaktiverad.
yyyy = 4-siffrig PIN-kod. Koden kan endast ställas in när
knappsatslåsningsnivån är 1.
Exempel:
>lock 1 4444
Keyboard lock
>
: 1 [4444]
>lock 1
Keyboard lock
>
: 1
VAISALA _______________________________________________________________________ 111
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Inställningar för seriell utgång
Användarportens kommunikationsinställningar kan ändras med den seriella
linjen eller med display-/knappsatsen. Kommunikationsinställningarna för
serviceporten är fasta och kan inte ändras.
OBS!
Om en kommunikationsmodul (LAN-, WLAN- eller RS-422/485gränssnitt) är installerad är användarporten inte åtkomlig. Eventuella
ändringar av inställningarna används i modulens gränssnitt, om tillämpligt.
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Gränssnitt och tryck på ►-pilknappen för att bekräfta ditt val.
Välj Datagränssnitt och tryck på ►-pilknappen för att bekräfta ditt
val.
Välj Överf.hast. och Dataformat genom att trycka på ÄNDRAknappen. Välj med ▲▼-pilknapparna och tryck på VÄLJ för att
bekräfta ditt val.
Välj det protokoll som ska användas av den seriella utgången
genom att trycka på ÄNDRA-knappen. Markera alternativet med
▲▼-pilknapparna och tryck på VÄLJ. Detta är samma seriella
lägesinställning som ändras med det seriella kommandot SMODE.
- RUN-läget skickar kontinuerligt ut mätvärdesmeddelandet med
det angivna intervallet. Om du väljer RUN-läget ska du också ställa
in önskat RUN-intervall.
- POLL-läget gör det möjligt för flera mätare att dela samma RS-485linje. Om du väljer POLL-läget ska du också välja Enhetsadress
eftersom varje mätare på linjen måste ha en unik adress.
- I STOP-läge skickar mätaren ut mätarprogramvaruversionen vid
återställning och start och är sedan tyst i väntan på kommandon.
- SEND-läget är nästan identiskt med STOP-läget. Den enda
skillnaden är att mätaren skickar ut ett mätvärdesmeddelande
i stället för programvaruversionen vid starten.
- I MODBUS-läge är endast Modbus-protokollkommunikation
tillgänglig. Se Kapitel 5, Modbus, på sidan 141.
Välj RUN-intervall och enhet. Tryck på OK för att bekräfta.
Välj Enhetsadress och tryck på REGL. för att bekräfta.
Välj Eko och tryck på TILL för att slå på det eller FRÅN för att
stänga av den.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen. De nya användarportsinställningarna som ställts in med displayen/knappsatsen träder
i kraft direkt.
112 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Använda seriell linje
OBS!
Du kan använda de seriella kommandona för att ändra/visa
användarportsinställningarna om du för närvarande använder
serviceporten.
SERI
Använd SERI-kommandot för att ställa in användarportens
kommunikationsinställningar. Ändrade inställningar aktiveras
vid nästa återställning eller start.
SERI [b p d s]<cr>
där
b
=
p
d
s
=
=
=
Överföringshastighet (110, 150, 300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200).
Paritet (n = ingen, e = jämn, o = ojämn).
Databitar (7 eller 8).
Stoppbitar (1 eller 2).
Inställningarna kan ändras en parameter i taget eller alla parametrar
samtidigt.
Exempel (ändra alla parametrar):
>SERI 600 N 8 1
600 N 8 1
>
Exempel (ändra endast paritet):
>SERI O
4800 O 7 1
VAISALA _______________________________________________________________________ 113
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
SMODE
Använd SMODE-kommandot för att ställa in användarportens driftläge
vid start.
SMODE [xxxx]<cr>
där
xxx =
STOP, SEND, RUN, POLL, eller MODBUS.
Tabell 29 Val av utgångslägen
Läge
STOP
SEND
Mätvärdesutgång
Endast med SEND-kommandot.
Ett mätvärdesmeddelande
automatiskt vid start, sedan
endast med SEND-kommandot.
Automatisk utgång.
Endast med kommandot SEND
[addr].
RUN
POLL
MODBUS
Måste läsas från mätaren med
hjälp av Modbus-protokoll.
Tillgängliga kommandon
Alla (standardläge).
Alla.
Endast kommandot S.
SEND [addr] och OPEN [addr].
Andra kommandon blir
tillgängliga när en linje till
mätaren har öppnats med
OPEN-kommandot.
Använd med RS-485-bussar där
flera mätare kan dela samma linje.
Endast Modbus-protokoll, se
Kapitel 5, Modbus, på sidan 141.
Valt utgångsläge aktiveras vid nästa återställning eller start.
ADDR
Använd ADDR-kommandot för att ställa in mätarens enhetsadress.
Adresser krävs för POLL-läge och MODBUS-läge (seriell Modbus).
ADDR [aa]<cr>
där
aa =
Mätarens enhetsadress, område 0–255 (standard = 0).
Exempel (ändra mätaradressen från 0 till 52):
>addr
Address
>
: 0 ? 52
114 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
INTV
Använd INTV-kommandot för att ställa in RUN-lägets utgångsintervall.
Tidsintervallet används endast när RUN-läget är aktivt. När intervallet är
inställt på noll erhålls den snabbaste möjliga utgångshastigheten.
INTV [xxx yyy]<cr>
där
xxx
yyy
= Fördröjning, område 0–255.
= Enhet: S, MIN eller H.
Exempel (ställa in utgångsintervallet på 10 minuter):
>intv 10 min
Output interval: 10 min
>
SDELAY
Med SDELAY-kommandot kan du ställa in fördröjningstid (svarstid) för
användarporten eller visa det för närvarande inställda fördröjningsvärdet. Det
kan vara nödvändigt att justera fördröjningen om halvduplexkommunikation
(vanligen 2-wire RS-485) används.
Fördröjningsvärdet motsvarar tiondels millisekunder (t.ex. 5 = 0,050 s
minimum svarsfördröjning). Värdet kan ställas in på mellan 0–254.
Exempel:
>sdelay
Serial delay
: 0 ? 10
>sdelay
Serial delay
: 10 ?
ECHO
Använd ECHO-kommandot för att ställa in användarportens eko.
Kommandot antingen aktiverar eller inaktiverar eko av mottagna tecken.
ECHO [x]<cr>
där
x
OBS!
=
ON (aktiverad, standard) eller OFF (inaktiverad).
När RS-485-gränssnittet används med en tvåledningsanslutning ska ekot
alltid inaktiveras. När RS-232- eller RS-422/485-fyraledningsanslutning,
LAN eller WLAN används kan du inaktivera den som du vill.
VAISALA _______________________________________________________________________ 115
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Dataregistrering
Dataregistreringsenheten är alltid på och samlar in data automatiskt till
enhetsminnet. Om dataloggningsmodulen (tillval) är installerad används
den automatiskt av mätaren. Registrerade data försvinner inte från minnet
när strömmen stängs av. Insamlade data kan visas i form av ett diagram
i displayens grafikvy eller så kan de sammanställas i en lista med hjälp
av den seriella linjen eller programmet MI70 Link.
Välja mätparametrar för dataregistrering
Om enheten har tillvalsdisplayen är de registrerade mätparametrarna alltid
de som har valts för displayen. Upp till fyra mätparametrar kan registreras
samtidigt. Anvisningar om hur man väljer displaymätparametrar med
knappsatsen finns i avsnittet Ändra mätparametrar och enheter på sidan 100.
DSEL
Använd det seriella linjekommandot DSEL för att välja de mätparametrar
som ska registreras om mätaren inte är utrustad med display/knappsats.
DSEL [xxx]<cr>
där
xxx =
Mätparameter för dataregistrering. Se Tabell 2 på sidan 19
och Tabell 3 på sidan 19 för mätparametrarna.
Exempel:
>dsel rh t tdf
RH T Tdf
>
Ange kommandot utan parametrar och tryck på ENTER för att visa
de aktuella registreringsparametrarna.
Visa registrerade data
Om enheten har tillvalsdisplayen visas data från de valda mätparametrarna
på grafikdisplayen en i taget. Se avsnittet Grafikhistorik på sidan 68 för
närmare information om grafikdisplayen.
Du kan också dumpa loggade data till den seriella linjen i numeriskt format
med följande kommandon.
116 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
DIR
Använd den seriella linjen och ange kommandot DIR för att kontrollera
de tillgängliga filerna.
Utan dataloggningsmodulen registrerar enheten sex filer (sex observationsperioder) för varje vald mätparameter. Dataloggningsmodulen höjer antalet
registrerade filer till sju för varje mätparameter. Det totala antalet filer varierar
alltså mellan 6 och 28. Se Tabell 10 på sidan 68.
Välj t.ex. tre mätparametrar (RH, T och Tdf). Den sista kolumnen visar antalet
datapunkter som har lagrats i filen.
Exempel (dataloggningsmodul installerad):
>dir
File
1 RH
2 RH
3 RH
4 RH
5 RH
6 RH
7 RH
8 T
9 T
10 T
11 T
12 T
13 T
14 T
15 Tdf
16 Tdf
17 Tdf
18 Tdf
19 Tdf
20 Tdf
21 Tdf
>
description
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(12 d intervals)
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(12 d intervals)
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(12 d intervals)
Oldest data available
2007-05-30 08:26:50
2007-05-30 05:25:30
2007-05-29 05:48:00
2007-05-19 02:00:00
2007-03-23 12:00:00
2006-04-20 00:00:00
2002-12-16 00:00:00
2007-05-30 08:26:50
2007-05-30 05:25:30
2007-05-29 05:48:00
2007-05-19 02:00:00
2007-03-23 12:00:00
2006-04-20 00:00:00
2002-12-16 00:00:00
2007-05-30 08:26:50
2007-05-30 05:25:30
2007-05-29 05:48:00
2007-05-19 02:00:00
2007-03-23 12:00:00
2006-04-20 00:00:00
2002-12-16 00:00:00
No. of points
13996800
1555200
194400
19440
3240
540
135
13996800
1555200
194400
19440
3240
540
135
13996800
1555200
194400
19440
3240
540
135
Exempel (utan dataloggningsmodul):
>dir
File
1 RH
2 RH
3 RH
4 RH
5 RH
6 RH
7 T
8 T
9 T
10 T
11 T
12 T
13 Tdf
14 Tdf
15 Tdf
16 Tdf
17 Tdf
18 Tdf
>
description
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
(10 s intervals)
(90 s intervals)
(12 min intervals)
(2 h intervals)
(12 h intervals)
(3 d intervals)
Oldest data available
2008-04-11 23:41:10
2008-04-11 20:41:11
2008-04-10 21:03:41
2008-03-31 18:03:41
2008-02-04 12:03:41
2007-03-04 00:03:41
2008-04-11 23:41:11
2008-04-11 20:41:11
2008-04-10 21:03:41
2008-03-31 18:03:41
2008-02-04 12:03:41
2007-03-04 00:03:41
2008-04-11 23:41:11
2008-04-11 20:41:11
2008-04-10 21:03:41
2008-03-31 18:03:41
2008-02-04 12:03:41
2007-03-04 00:03:41
No. of points
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
VAISALA _______________________________________________________________________ 117
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
PLAY
Använd kommandot PLAY för att skicka den valda filen till den seriella
linjen. Om dataloggningsmodulen är installerad kan du specificera ett
intervall som ska skickas.
Data i utskicket är <TAB>-avgränsade. Detta är kompatibelt med de flesta
kalkylbladsprogram. Ställ vid behov in lokalt datum och tid med TIME
och DATE-kommandona innan kommandot ges.
PLAY [x] [startdatum starttid slutdatum sluttid]<cr>
där
x
= Antal av datafilen som kommer att skickas ut,
område 0–21. Antalet motsvarar utskicket med
DIR-kommandot, se exemplet på sidan 117.
Om antalet 0 väljs skickas alla datafiler.
startdatum = Startdatum för det intervall som ska skickas ut.
Måste anges i följande format: åååå-mm-dd.
starttid
= Starttiden för det intervall som ska skickas ut.
Måste anges i formatet hh:mm:ss eller h:mm.
slutdatum = Slutdatum för det intervall som ska skickas ut.
Måste anges i följande format: åååå-mm-dd.
sluttid
= Sluttid för det intervall som ska skickas ut.
Måste anges i formatet hh:mm:ss eller h:mm.
Exempel:
>play 3 2007-05-05 00:00:00 2007-05-06 00:00:00
RH
(12 min intervals) 2007-05-05 00:00:00 121
Date
Time
trend
min
max
yyyy-mm-dd hh:mm:ss %RH
%RH
%RH
2007-05-05 00:00:00 19.16
18.99
19.33
2007-05-05 00:12:00 19.30
19.09
19.55
2007-05-05 00:24:00 20.01
19.28
21.17
2007-05-05 00:36:00 21.21
20.98
21.44
2007-05-05 00:48:00 19.57
17.72
21.11
2007-05-05 01:00:00 19.09
18.62
19.84
...
Utskicket kan avbrytas med <ESC>-tangenten.
OBS!
Utskick av stora mängder registrerade data kan leda till mycket stora
datafiler och ta lång tid, upp till flera dagar för dataloggningsmodulens
hela minne vid en upplösning på 10 sekunder. För att underlätta
databehandlingen rekommenderas det att välja det största lämpliga
dataintervallet och att specificera start-och sluttider noga.
118 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Radera registrerade filer
Du kan radera registrerade datafiler med hjälp av knappsatsen/displayen
eller kommandot DELETE på den seriella linjen. Raderingen görs alltid
för alla data; du kan inte radera enskilda filer.
Observera att mätaren automatiskt skriver över gamla data när minnet är fullt,
så registrerade filer behöver inte raderas manuellt vid normal användning.
Så här raderas datafilerna med hjälp av displayen/knappsatsen:
1.
2.
3.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj System genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Rensa diagramminnen genom att trycka på RENSA-knappen.
Tryck på JA-knappen för att bekräfta valet.
FÖRSIKTIGT Med den här funktionen raderas mätarens hela datahistorik, inklusive alla
diagram och innehållet i dataloggningsmodulen (tillval).
UNDELETE
I likhet med DELETE-kommandot används UNDELETE-kommandot
utan argument. Det återställer alla raderade data som inte har skrivits över
ännu.
VAISALA _______________________________________________________________________ 119
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Analoga utgångsinställningar
De analoga utgångarna ställs in på fabriken enligt beställningsformuläret.
Om du vill ändra inställningarna följer du dessa instruktioner. Se avsnittet
Tredje analog utgång på sidan 54.
Ändra utgångsläge och område
Båda utgångskanalerna har sin egen DIP-switchmodul med 8 switchar,
se placeringen i Bild 2 på sidan 22 (DIP-switchar för analoga utgångsinställningar).
1.
Välj utström/-spänning genom att ställa den ena av switcharna
1 eller 2 i läget ON.
Välj område genom att ställa en av switcharna 3–7 i läget ON.
2.
0503-045
Bild 62
Ström-/spänningsswitchar för utgångsmoduler
Följande siffror avser Bild 62 ovan:
OBS!
1
2
=
=
3
=
Utgångsswitchar för ström-/spänningsval (från 1 till 2).
Switchar för val av ström-/spänningsområde (från 3 till 7)
i analog utgång 1 och 2.
Switchar för endast serviceändamål. Ska alltid stå i OFF-läge.
Ställ bara in en läges- och en områdesswitch på ON för en utgångskanal.
Resten av switcharna måste stå kvar på OFF.
120 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Exempel: 0–5 V utspänning har valts för kanal 1, och 4–20 mA har
valts för kanal 2.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
OBS!
OFF ON
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
█
Val
Vald utspänning
0–5 V vald
█
Vald utgångsström
█
4–20 mA vald
Om du har anpassat felutgångsinställningen (AERR) ska du kontrollera
att inställda felvärden fortfarande är giltiga efter ändring av utgångsläget/
-området. Se avsnittet Ställa in felindikation för analoga utgångar på
sidan 124.
Analoga utgångsmätparametrar
Använd displayen/knappsatsen för att ändra och skala analoga
utgångsmätparametrar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Gränssnitt genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Analoga utgångar genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Utgång 1/2/3 genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Mätparameter genom att trycka på ▲▼-pilknapparna.
Bekräfta ditt val genom att trycka på ÄNDRA.
Välj mätparametern med hjälp av pilknapparna. Tryck på VÄLJ
för att bekräfta valet.
Välj Skala, lägre gräns, genom att trycka på ▲▼-pilknapparna.
Tryck på REGL. för att bekräfta valet. Tryck på OK för att bekräfta
inställningen.
VAISALA _______________________________________________________________________ 121
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
8.
9.
Välj den övre gränsen genom att trycka på ▲▼-pilknapparna.
Ställ in värdet för den övre gränsen med hjälp av pilknapparna.
Tryck på REGL. för att bekräfta valet. Tryck på OK för att
bekräfta inställningen.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
AMODE/ASEL
Välj och skala analoga utgångsmätparametrar med den seriella linjen.
Kontrollera analoga utgångslägen med AMODE-kommandot.
AMODE<cr>
Exempel:
>amode
Ch1 output
Ch2 output
>
: 0...1V
: 0...1V
Välj och skala mätparametrar för analoga utgångar med kommandot ASEL.
Observera att de mätparametrar som är tillval bara kan väljas om de har
valts vid beställning av enheten.
ASEL [xxx yyy zzz]<cr>
där
xxx =
yyy =
zzz =
Mätparameter för kanal 1.
Mätparameter för kanal 2.
Mätparameter för den analoga utgångskanalen 3, som är tillval.
Ange alltid alla mätparametrar för alla utgångar. Mätparametrar och deras
förkortningar visas i Tabell 2 på sidan 19 och Tabell 3 på sidan 19.
Använd kommandot ASEL [xxx yyy] enligt exemplet nedan när en enhet
med två analoga utgångar används.
Exempel:
>asel rh t
Ch1 (RH ) low
Ch1 (RH ) high
Ch2 (T ) low
Ch2 (T ) high
>
:
:
:
:
0.00 %RH ? 0
100.00 %RH ? 100
-40.00 'C ? -50
60.00 'C ? 80
122 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Tester av analog utgång
Använd displayen/knappsatsen för att testa de analoga utgångarnas
funktion genom att tvinga utgångarna till kända värden. Mät sedan
utgångarna med en ström-/spänningsmätare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj System genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Diagnostik genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Tester av analog utg. genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj ett av testalternativen Tvinga 0 %/50 %/100 % av skala.
Tryck på TEST för att bekräfta valet. Alla utgångar testas samtidigt.
Det faktiska utgångsvärdet beror på det valda området.
Tryck på OK för att stoppa testningen. Tryck på AVSL. för att
återgå till basdisplayen.
ITEST
Använd kommandot ITEST för att testa de analoga utgångarnas
funktion. Kommandot ITEST tvingar de analoga utgångarna till
angivna värden. De analoga utgångarna är kvar på dessa värden tills
du anger kommandot ITEST utan parametrar eller återställer mätaren.
ITEST [aa.aaa bb.bbb cc.ccc]<cr>
där
aa.aaa = Ström- eller spänningsvärde som ska ställas in för kanal 1
(mA eller V).
bb.bbb = Ström- eller spänningsvärde som ska ställas in för kanal 2
(mA eller V).
cc.ccc = Ström- eller spänningsvärde som ska ställas in för kanal 3
(tillval) (mA eller V).
Exempel:
>itest 20 5
Ch1 (Td )
Ch2 (T )
>itest
Ch1 (Td )
Ch2 (T )
>
:
:
:
:
*
*
-23.204 'C
22.889 'C
20.000 mA
5.000 mA
H'672A
H'34F9
16.238 mA
8.573 mA
H'FFFE
H'5950
VAISALA _______________________________________________________________________ 123
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Ställa in felindikation för analoga utgångar
Fabriksstandardtillståndet för analoga utgångar under feltillstånd är 0 V/0
mA. Var noggrann vid valet av det nya felvärdet. Mätarens feltillstånd får
inte orsaka oväntade problem med processövervakningen.
Använd displayen/knappsatsen för att ställa in felindikation för den analoga
utgången.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj Gränssnitt genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Analoga utgångar genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Utgång 1/2/3 genom att trycka på ►-pilknappen.
Välj Vid fel. Tryck på REGL. för att bekräfta valet. Ange
felindikationsvärdet med hjälp av pilknapparna. Tryck på OK för att
bekräfta inställningen. Detta värde skickas ut om ett mätarfel uppstår.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
AERR
Använd det seriella linjekommandot AERR för att ändra felutgången.
Exempel:
>aerr
Ch1 error out
Ch2 error out
>
: 0.000V ? 5.0
: 0.000V ? 5.0
OBS!
Felutgångsvärdet måste ligga inom ett giltigt område av utgångsläget.
OBS!
Felutgångsvärdet visas endast vid mindre elfel, som skada på en fuktsensor.
Vid allvarligt enhetsfel skickas felutgångsvärdet inte nödvändigtvis ut.
124 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Utöka området för analog utgång
Använd kommandot AOVER för att låta de analoga utgångskanalerna
överskrida sitt specificerade område med 10 %. Parameterskalningen
förblir densamma; det extra området används som extra mätområde
i skalans högre ände.
AOVER [ON/OFF]<cr>
Exempel:
>aover on
Extended output: ON
>
Följande exempel visar hur den analoga utgången påverkas. Kanal 1
skickar ut RH med utspänning 0–5 V (0–100 % RH). Efter att ha gett
AOVER ON-kommandot är området 0–5,5 V (0–110 % RH). Observera
att punkten 100 % RH fortfarande är på 5 V.
Reläfunktioner
Mätparameter för reläutgång
Ett relä övervakar den mätparameter som valts för reläutgången.
Vilken som helst av de tillgängliga mätparametrarna kan väljas.
Mätvärdesbaserade reläutgångslägen
Reläinställningspunkter
När det uppmätta värdet ligger mellan värdena ”över” och ”under”
är reläet passivt. När det lägre värdet väljs som ”över”-värde och det
högre värdet som ”under”-värde är reläet passivt när det uppmätta värdet
inte ligger mellan inställningspunkterna. Du kan också ställa in bara en
inställningspunkt. Se Bild 63 på sidan 126 för beskrivande exempel på
olika mätvärdesbaserade reläutgångslägen.
VAISALA _______________________________________________________________________ 125
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
1102-007
Bild 63
Mätvärdesbaserade reläutgångslägen
Läge 4 används normalt när ett alarm ska utlösas om det uppmätta värdet
överstiger ett säkert område. Reläet är aktivt när mätresultatet ligger inom
området, och utlöses om värdet går utanför området eller om mätningen
misslyckas.
OBS!
Om mätningen av den valda mätparametern misslyckas eller om mätaren
blir strömlös löses reläet ut.
126 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Hysteres
Hysteresfunktionen är till för att förhindra att reläet växlar fram och
tillbaka när det uppmätta värdet är nära inställningspunkternas värden.
Reläet aktiveras när det uppmätta värdet passerar inställningspunktens
exakta värde. När det återvänder och passerar inställningspunkten igen
löses inte reläet ut förrän värdet uppnår inställningspunkten ökad/minskad
med hysteresvärdet.
Hysteresen ska vara mindre än skillnaden mellan inställningspunkterna.
Exempel: När värdet ”aktiv över” är 60 % RH och hysteresvärdet är 5 % RH,
aktiveras reläet när den relativa fuktigheten når 60 % RH. När fuktigheten
minskar löses reläet ut vid 55 % RH.
OBS!
Om båda inställningspunkterna har specificerats och inställningspunkten
”över” är lägre än inställningspunkten ”under” fungerar hysteresen
i motsatt riktning, d.v.s. reläet utlöses när det uppmätta värdet passerar
inställningspunktens exakta värde.
Reläet indikerar mätarfelstatus
Du kan ställa in ett relä till att följa enhetens driftstatus. Genom att välja
FEL/ONLINESTATUS för utgångsmätparametern växlar ett relä tillstånd
baserat på driftstatusen enligt följande:
FELSTATUS
Normal drift: reläet är aktivt (C- och NO-utgångarna är stängda).
Mätningslöst tillstånd (feltillstånd eller strömmen av): reläet löses
ut (C- och NC-utgångarna är stängda).
ONLINESTATUS
Realtidsmätning (data tillgängliga): reläet är aktivt
(C- och NO-utgångarna är stängda).
Inga realtidsdata (t.ex. feltillstånd, kemisk rekonditionering eller
justeringsläge): reläet löses ut (C- och NC-utgångarna är stängda).
Se Bild 64 på sidan 128 för beskrivande exempel på reläutgångslägen
för FEL/ONLINESTATUS.
VAISALA _______________________________________________________________________ 127
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
1102-040
Bild 64
Reläutgångslägen för FEL/ONLINESTATUS
Relän för FEL/ONLINESTATUS används oftast med en analog utgång
för att få valideringsinformation för utgångsvärdet.
OBS!
Om mätaren blir strömlös löses alla statusbaserade relän ut i likhet med
vid instrumentfel.
128 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Tabell 30 Exempel på relätillstånd
Kriterium för
reläaktivering
Mätarens driftstatus
NC-C
inkopplad
NO-C
inkopplad
Inte vald
Strömmen av
Uppmätt RH över 50 %
RH under 50 %*
Uppmätt RH under 50 %
Uppmätt RH över 50 %
RH över 50 %*
Uppmätt RH under 50 %
Mätning OK
Felstatus
Fel aktivt
Mätning i realtid
Onlinestatus
Rekonditionering eller
sensoruppvärmning aktiv
* Hysteres påverkar när reläväxling baseras på realtidsmätning.
Se avsnittet Hysteres på sidan 127.
Aktivera/inaktivera relän
Du kan inaktivera reläutgångarna, t.ex. om systemet behöver service.
Ställa in reläutgångar
OBS!
Om du bara har en relämodul installerad kallas dess relän ”relä 1” och
”relä 2”.
Om du har två relämoduler kallas reläna som är kopplade till platsen
MODULE 1 ”relä 1” och ”relä 2”, och relän som är kopplade till platsen
MODULE 2 kallas ”relä 3” och ”relä 4”.
VAISALA _______________________________________________________________________ 129
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0706-003
Bild 65
Reläindikatorer på displayen
Följande siffra avser Bild 65 ovan:
1
=
Visar en lista över aktiverade relän. Aktiveringstillstånd visas
i svart. Inaktiverade relän visas inte.
Ställ in reläutgångarna med hjälp av displayen/knappsatsen.
1.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
2.
Välj Gränssnitt och bekräfta genom att trycka på ►-pilknappen.
3.
Välj Reläutgångar och bekräfta genom att trycka på ►-pilknappen.
4.
Välj Relä 1/2/3/4 och bekräfta genom att trycka på ►-pilknappen.
5.
Välj Mätparameter och bekräfta genom att trycka på Ändra. Välj
mätparametern med hjälp av pilknapparna. Bekräfta ditt val genom
att trycka på Välj.
6.
Välj Akt. över/Akt. under. Tryck på REGL. för att bekräfta
valet. (Om du blir tillfrågad väljer du RED. om du vill ställa in
inställningspunkten med hjälp av pilknapparna. Välj TABORT
om du vill ta bort inställningspunkten.).
7.
Välj Hysteres med hjälp av pilknapparna. Tryck på REGL.
för att ställa in hysteresen. Tryck på OK.
8.
Välj Aktivera relä med hjälp av pilknapparna och tryck på
TILL/FRÅN för att aktivera/inaktivera reläet.
RSEL
Använd den seriella linjen för att välja mätparameter, inställningspunkter
och hysteres eller aktivera/inaktivera reläutgångarna. Ange kommandot
RSEL.
RSEL [q1 q2 q3 q4]<cr>
där
q1
q2
q3
q4
=
=
=
=
Mätparameter för relä 1 eller Fel/Online
Mätparameter för relä 2 eller Fel/Online
Mätparameter för relä 3 eller Fel/Online
Mätparameter för relä 4 eller Fel/Online
Fabriksinställning: alla relän är inaktiverade.
130 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Använd mätparameterförkortningarna som presenteras ovan. Se Tabell 2
på sidan 19 och Tabell 3 på sidan 19.
Exempel på fönsterbegränsningsswitch: Välja att relä 1 ska följa
mätningen av relativ fuktighet och att relä 2 ska följa temperaturmätningen.
Två reläinställningspunkter ställs in för båda relän.
>rsel rh t
Rel1 RH
above: 0.00 %RH ? 30
Rel1 RH
below: 0.00 %RH ? 40
Rel1 RH
hyst : 0.00 %RH ? 2
Rel1 RH
enabl: OFF ? ON
Rel2 T
above: 0.00 'C ? 30
Rel2 T
below: 0.00 'C ? 40
Rel2 T
hyst : 0.00 'C ? 3
Rel2 T
enabl: OFF ? ON
>
Exempel på normalbegränsningsswitch: Välja att relä 1 ska följa relativ
fuktighet, relä 2 ska följa temperatur, relä 3 ska följa daggpunkt och relä
4 ska följa daggpunkt. En inställningspunkt väljs för alla utgångar.
>rsel rh t td td
Rel1 RH
above: 60.00 %RH ? 70
Rel1 RH
below: 70.00 %RH ? Rel1 RH
hyst : 2.00 %RH ? 2
Rel1 RH
enabl: ON ? on
Rel2 T
above: 50.00 'C ? 60
Rel2 T
below: 40.00 'C ? Rel2 T
hyst : 2.00 'C ? 2
Rel2 T
enabl: ON ? on
Rel3 Td
above: 5.00 'C ? 10
Rel3 Td
below: 0.00 'C ? Rel3 Td
hyst : 1.00 'C ? 1
Rel3 Td
enabl: OFF ? on
Rel4 Td
above: 0.00 'C ? 20
Rel4 Td
below: 0.00 'C ? Rel4 Td
hyst : 0.00 'C ? 2
Rel4 Td
enabl: OFF ? on
>
Exempel på användning av relä 1 som felalarm: Välja att relä 1 ska
följa felstatus och att relä 2 ska följa temperaturmätningen.
>rsel fault t
Rel1 FAUL above:
Rel1 FAUL below:
Rel1 FAUL hyst :
Rel1 FAUL enabl:
Rel2 T
above:
Rel2 T
below:
Rel2 T
hyst :
Rel2 T
enabl:
>
ON ?
0.00 'C ? 30
0.00 'C ? 0.00 'C ? 2
OFF ? ON
VAISALA _______________________________________________________________________ 131
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Testa relädriften
Testning aktiverar relän även om de är inaktiverade.
Aktivera reläna med modulens tryckknappar. Tryck på knappen REL 1
eller REL 2 för att aktivera motsvarande relä.
Reläet är aktiverat:
Reläet är inte aktiverat:
LED-lampan lyser
LED-lampan lyser inte
Testa relädriften med hjälp av displayen/knappsatsen.
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av pilknapparna.
Välj System och tryck på ►-pilknappen.
Välj Diagnostik och tryck på ►-pilknappen.
Välj Relätester och tryck på ►-pilknappen.
Välj Kasta om relä 1... och tryck på TEST. Nu tvingas den valda
reläutgången till det motsatta tillståndet. Tryck på OK för att återgå
till normal drift.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
6.
RTEST
Använd det seriella linjekommandot RTEST för att testa relädriften.
RTEST [x1 x2 x3 x4]<cr>
där
x
=
ON/OFF
Exempel: Aktivera och lös sedan ut alla fyra relän.
>rtest on on on on
ON ON ON ON
>
>rtest off off off off
OFF OFF OFF OFF
>
Ange kommandot RTEST utan parametrar för att stoppa testningen.
132 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Sensorfunktioner
Kemisk rekonditionering (tillval)
I vissa specifika tillämpningar kan sensorförstärkningen minska
gradvis p.g.a. en störning orsakad av en viss kemikalie i gasen som
mäts, t.ex. Minskning av sensorförstärkning p.g.a. en störande kemikalie
och effekten av kemisk rekonditionering beskrivs nedan, se Bild 66 nedan.
Sensorpolymeren absorberar den störande kemikalien och detta minskar
polymerens förmåga att absorbera vattenmolekyler. Till följd av detta minskar
sensorförstärkningen. I kemisk rekonditionering dunstar den störande
kemikalien efter uppvärmning av fuktsensorn till cirka 160 °C i flera minuter.
Rekonditioneringen inleds med uppvärmning och fortsätter med
stabilisering, och när sensorns temperatur minskar återgår mätaren
till normalt läge. Hela processen tar cirka sex minuter.
OBS!
Den kemiska rekonditioneringsfunktionen låser utgångsvärdena i cirka
sex minuter.
0508-035
Bild 66
Minskning av sensorförstärkning
VAISALA _______________________________________________________________________ 133
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Observera följande innan den kemiska rekonditioneringen påbörjas:
- Sensorn skyddas av ett PPS-galler med ett nät och ett sintrat filter eller
ett membranfilter i rostfritt stål.
- Sensortemperaturen måste vara lägre än 100 °C. Vid högre temperaturer
dunstar kemikalierna spontant från sensorn och kemisk rekonditionering
är då inte nödvändig.
- Minusgrader gör sensorns återhämtning efter den kemiska
rekonditioneringen långsammare. Sensorn är helt torr efter
rekonditioneringen och i mycket kalla temperaturer kan det
dröja mer än två timmar innan den når omgivningsfuktighet igen.
Automatisk kemisk rekonditionering (i intervall)
När HMT330 lämnar fabriken sker den automatiska kemiska
rekonditioneringen (om den har valts) upprepat enligt de tidsintervall
som ställts in på fabriken. Användaren kan ändra intervallet för
rekonditioneringen med hjälp av seriella kommandon eller med
displayen/knappsatsen (tillval). Det kan behövas om mätmiljön innehåller
höga koncentrationer av störande kemikalier. Den automatiska kemiska
rekonditioneringen kan också stängas av om det blir nödvändigt.
Manuell kemisk rekonditionering
Den kemiska rekonditioneringen ska alltid utföras före kalibrering
(se avsnittet Kalibrering och justering på sidan 155) eller när det finns
anledning att tro att en sensor har exponerats för en störande kemikalie.
Se till att sensorns temperatur har sjunkit till den normala innan kalibrering
påbörjas.
Kemisk rekonditionering vid start
Kemisk rekonditionering (vid start) kan ställas in för start inom 10 sekunder
från påslagning av enhetens ström.
134 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Starta och konfigurera kemisk
rekonditionering
Använda knappar på moderkortet
Starta manuell kemisk rekonditionering genom att trycka samtidigt
på två PURGE-knappar på moderkortet inuti mätaren i några sekunder.
LED-indikatorn blinkar tills rekonditioneringen är slutförd (upp till
6 minuter).
0508-011
Bild 67
Purge-knappar på moderkortet
Använda displayen/knappsatsen (tillval)
1.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▼▲◄►-pilknapparna.
2.
Välj ►Mätning och tryck på ►-knappen.
3.
Välj ►Kemisk rekonditionering och tryck på ►-knappen.
1102-016
Bild 68
Inställningar för kemisk rekonditionering
-
Starta den kemiska rekonditioneringen manuellt genom att välja
Starta rekond. nu och tryck på STARTA.
-
Välj Rekond. vid start med hjälp av pilknapparna. Tryck på
Till/Från för att slå på eller stänga av starten av rekonditioneringen.
-
Slå på/stäng av den automatiska rekonditioneringen genom att välja
Autom. rekonditionering och tryck på ►TILL/FRÅN-knappen.
VAISALA _______________________________________________________________________ 135
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
-
Ställ in intervallet för den automatiska rekonditioneringen genom att
välja Intervall: ... och tryck på REGL. Ställ in rekonditioneringsintervallet och enheten (timma/dag) med pilknapparna. Intervallet
måste vara 1 timma till 10 dagar. Tryck på OK.
-
Om tillvalet dataloggningsmodulen är installerad kan du också
specificera Datum och Tid för när nästa rekonditionering ska ske.
4.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
0706-004
Bild 69
Utföra kemisk rekonditionering
Använda seriell linje
PURGE
Använd kommandot PURGE för att starta den kemiska rekonditioneringen
direkt.
>purge
Purge started, press any key to abort.
>
Prompten ”>” visas när uppvärmningsperioden är över. Mätarens utgångar är
dock låsta i de värden som uppmättes innan den kemiska rekonditioneringen
utfördes tills stabiliseringstiden är över.
PUR
Med PUR-kommandot kan du aktivera eller inaktivera automatisk och vid
start-rekonditionering och ställa in intervallet för automatisk rekonditionering.
Om sensorn är exponerad för kemikalier rekommenderas kemisk
rekonditionering minst en gång per 720 min (=12 timmar). I tillämpningar
där kemisk exponering inte är trolig kan intervallet vara längre.
Om mätaren har en dataloggningsmodul installerad kan du också ställa
in startdatum och -tid för intervallrekonditioneringen. När den inställda
tiden infaller utförs intervallrekonditioneringen med det angivna intervallet.
Med den här funktionen kan man se till att den kemiska rekonditioneringen
börjar vid en viss tidpunkt på dygnet.
Ändra inte inställningarna för varaktighet, stabilisering, temperatur eller
temperaturskillnad annat än enligt instruktioner från Vaisalas personal.
136 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Skriv PUR och tryck på ENTER för att gå vidare. Hoppa över
oändrade värden genom att trycka på ENTER. Skriv in ändrade
värden i samma format som det befintliga värdet (t.ex. datum och tid).
Det längsta intervallet är 14 400 minuter (=10 dagar).
Exempel (dataloggningsmodul inte installerad):
>pur
Interval Purge
Interval
Power-up Purge
Duration
Settling
Temperature
Temp. diff.
>
:
:
:
:
:
:
:
OFF
720
OFF
120
240
160
0.5
?
min ?
?
s ?
s ?
'C ?
'C ?
Exempel (dataloggningsmodul installerad):
>pur
Interval Purge :
Interval
:
Next Purge date:
Next Purge time:
Power-up Purge :
Duration
:
Settling
:
Temperature
:
Temp. diff.
:
>
OFF ?
720 min ?
2011-02-09 ?
12:00:00 ?
OFF ?
120 s ?
240 s ?
160 'C ?
0.5 'C ?
OBS!
Återställ mätaren om du vill aktivera de nya intervallinställningarna direkt.
OBS!
När kemisk rekonditionering vid start är aktiverad ska du vänta sex
minuter efter starten innan mätningar görs. Utgångskanalerna är låsta
under de första minuterna i drift till de första mätvärdena.
RGLIMIT
Använd RGLIMIT-kommandot för att förhindra kemisk rekonditionering
i temperaturer under noll grader.
RGLIMIT [ON/OFF]<cr>
där
ON = Kemisk rekonditionering inaktiverad < 0 °C temperatur.
OFF = Kemisk rekonditionering tillåts vid < 0 °C temperatur.
Exempel: (aktivera begränsaren för att förhindra kemisk rekonditionering
i temperaturer under noll grader):
>rglimit on
No purge if <0'C: ON
>
VAISALA _______________________________________________________________________ 137
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Sensoruppvärmning
Denna funktion är ett tillval endast till mätare med HUMICAP®180C- eller
HUMICAP®180RC-sensor. Den ska bara användas med den uppvärmda
proben.
Sensoruppvärmningen rekommenderas för miljöer med hög fuktighet
där även små temperaturförändringar kan orsaka kondens av vatten på
sensorn. Sensoruppvärmningen påskyndar fuktsensorns återhämtning
från kondensering.
Sensoruppvärmningen börjar när den relativa fuktigheten i mätmiljön
når det RH-värde som användaren har angivit (RH-gräns). Användaren
kan ange RH-sensorns uppvärmningstemperatur och varaktighet.
Efter uppvärmningscykeln kontrolleras fuktighetsförhållandena och en
ny sensoruppvärmning utförs om de förangivna förhållandena uppstår igen.
OBS!
Under sensoruppvärmningen är utgångarna låsta i de värden som uppmättes
innan uppvärmningscykeln.
Ställa in fuktsensoruppvärmning
När HMT330 lämnar fabriken har sensoruppvärmningen fabrikens
standardvärden. Du kan aktivera/inaktivera funktionen, ändra RH-gränsen
och ange uppvärmningstemperatur och varaktighet för den här funktionen.
XHEAT
Aktiverar/inaktiverar sensoruppvärmningen.
XHEAT [xx]<cr>
där:
xx =
ON/OFF
Exempel:
>xheat on
Extra heat
>xheat off
Extra heat
>
: ON
: OFF
138 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 4 _________________________________________________________________Användning
Konfigurera sensoruppvärmningen med hjälp av XHEAT-kommandot
utan parametrar. Skriv in värdena efter frågetecknen. Tillgängliga områden
omfattar följande:
Extra värme RH-gräns
(uppvärmningsfunktionen
startar över inställningspunkten)
Extra uppvärmningstemperatur
Extra uppvärmningstid
0 ... 100 % RH (standard: 95 % RH)
0 ... 200 °C (standard: 100 °C)
0 ... 255 s (standard: 30 s)
Exempel:
>xheat
Extra heat
:
Extra heat RH :
Extra heat temp:
Extra heat time:
>xheat on
Extra heat
:
>
OFF
95 ? 90
100 ? 85
30 ? 10
ON
VAISALA _______________________________________________________________________ 139
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
140 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 5 ____________________________________________________________________ Modbus
KAPITEL 5
MODBUS
Det här kapitlet innehåller information som behövs vid användning
av mätaren tillsammans med Modbus-protokoll.
Översikt över stöd för Modbus-protokoll
HMT330-mätaren kan användas med Modbus seriellt kommunikationsprotokoll. Stöd för Modbus-protokoll är standard på alla HMT330-mätare
från programvaruversion 5.10 och framåt. De Modbus-typer som stöds
och vilka kopplingar de använder anges i Tabell 31 nedan.
Tabell 31 Modbus-typer som stöds
Modbus-typ som stöds
Modbus RTU (Seriell Modbus)
Modbus TCP (Ethernet Modbus)
Kopplingar
RS-232 (standardanvändarport)
RS-422/485-gränssnitt (tillvalsmodul)
LAN-gränssnitt (tillvalsmodul)
WLAN-gränssnitt (tillvalsmodul)
Modbus-funktioner, register, konfigurationsalternativ och diagnostik
beskrivs i Bilaga C, Modbus-referens, på sidan 199.
Observera att Modbus-implementationen har följande begränsningar:
- Modbus TCP-läge godkänner bara en TCP-anslutning i taget.
Utforma systemet så att bara en Modbus TCP-klient tillgår mätaren.
- Modbus TCP kan bara tillförlitligt behandla en Modbus-transaktion
i taget. Minska klientens avsökningshastighet för att undvika kapslade
transaktioner.
VAISALA _______________________________________________________________________ 141
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Börja använda Modbus
När Modbus-protokollet ska börja användas på HMT330 måste viss
konfiguration göras med den inbyggda displayen och knappsatsen (tillval)
eller en dator som är ansluten till den seriella linjen. Du kan t.ex. ansluta
till serviceporten med USB-servicekabeln (Vaisala orderkod: 219685).
Mätaren måste strömförsörjas av en lämplig källa under konfigurationen.
Anvisningar om konfiguration finns i följande avsnitt:
- Aktivera seriell Modbus på sidan 143
- Aktivera Ethernet Modbus på sidan 144
När mätaren har konfigurerats ska den installeras och ledningsdras enligt
anvisningarna i Kapitel 3, Installation, på sidan 27.
Konfigurationsanvisningarna förutsätter att du känner till hur man använder
mätaren. Närmare detaljer om display/knappsats, användning av serviceport
och seriella kommandon finns i andra avsnitt i den här bruksanvisningen:
- Användning av displayen/knappsatsen (tillval) beskrivs i avsnittet
Display/knappsats (tillval) på sidan 67.
- Om det är första gången du använder USB-servicekabeln hittar
du detaljerade anvisningar om detta i avsnittet Serviceportkoppling
på sidan 81. Du måste installera nödvändig drivrutin för att kunna
använda servicekabeln.
- Konfiguration av LAN-/WLAN-gränssnitt beskrivs i avsnittet LANkommunikation på sidan 82.
- De seriella kommandon som är tillgängliga via serviceporten beskrivs
med början i avsnittet Lista över seriella kommandon på sidan 93.
142 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 5 ____________________________________________________________________ Modbus
Aktivera seriell Modbus
Utöver aktivering av Modbus-protokollet i enheten kräver Modbus
via RS-232 eller RS-485 följande programvaruinställningar: seriell
överföringshastighet, paritet, antal stoppbitar och Modbus-enhetsadress.
Använda displayen/knappsatsen (tillval)
1.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon
av ▼▲◄►-pilknapparna.
2.
Gå till Gränssnitt ► Datagränssnitt.
3.
På inställningsskärmen datagränssnitt:
- Aktivera Modbus-protokollet.
- Ändra överföringshastigheten om nödvändigt.
- Ställ in Modbus-enhetsadressen.
1101-033
Bild 70
4.
Inställningar för datagränssnittet
Tryck på AVSL.-knappen efter att ha ändrat inställningarna. Modbuskonfigurationen är nu slutförd eftersom konfigurationsändringar som
görs med displayen och knappsatsen träder i kraft direkt.
Använda seriell linje
1.
2.
3.
4.
5.
Öppna mätarens lock.
Dra och koppla strömförsörjningsledningarna (om inte strömförsörjningsmodulen används) och slå på strömmen till mätaren.
Koppla USB-servicekabeln mellan en dator och serviceporten på
mätaren.
Starta programmet Vaisala USB Instrument Finder (som har installerats
på datorn tillsammans med USB-servicekabelns drivrutiner) och
kontrollera COM-porten som kabeln använder.
Öppna ett terminalprogram och anslut till serviceporten. Serviceportens
fasta seriella linjeinställningar är 19200, 8, 1, N.
VAISALA _______________________________________________________________________ 143
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
6.
Använd SMODE-kommandot för att aktivera Modbus-läget:
>smode modbus
Serial mode
>
7.
: MODBUS
Använd om nödvändigt SERI-kommandot för att kontrollera
och/eller ändra datagränssnittsinställningarna för användarporten.
För att t.ex. ställa in användarportens seriella linjeinställningar till
19200 N 8 1, utfärdar du följande kommando:
>seri 19200 N 8 1
OBS!
Antalet databitar måste alltid vara 8 för Modbus RTU.
HMT330:s seriella Modbus-gränssnitt fungerar inte med
överföringshastigheterna 115, 150 och 300 b/s.
8.
Använd ADDR-kommandot för att ställa in mätarens Modbusadress. För att t.ex. ställa in Modbus-adressen till 52, utfärdar
du följande kommando:
>addr 52
9.
Adressen får inte vara noll, för då fungerar inte Modbus RTU.
Modbus-konfigurationen är nu slutförd. Aktivera Modbus-läget
genom att återställa mätaren eller slå av och på strömmen och
fortsätt med installationen av mätaren och ledningsdragningen
för datagränssnittet.
Aktivera Ethernet Modbus
Utöver aktivering av Modbus-protokollet i enheten kräver Modbus TCP
följande programvaruinställningar: IP-adress, nätmask och standardgateway-adress. Nätverksnamn (SSID) och säkerhetsinställningar måste
också konfigureras om trådlöst nätverk används.
Använda displayen/knappsatsen (tillval)
1.
2.
3.
Öppna Huvudmenyn genom att trycka på någon av ▼▲◄►pilknapparna.
Gå till Gränssnitt ► Nätverksinställningar ► IP-konfiguration.
Ställ in nätverkskonfigurationens inställningar på skärmen
IP-konfiguration och stäng sedan för att spara ändringarna.
144 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 5 ____________________________________________________________________ Modbus
1101-034
Bild 71
4.
5.
IP-konfiguration
Gå tillbaka till menyn Nätverksinställningar. Om du använder
WLAN-gränssnittet väljer du Trådlösa LAN-inställ.
Ställ in nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsalternativen på skärmen
Trådlösa LAN-inställ. och stäng sedan för att spara ändringarna.
1101-036
Bild 72
6.
7.
Inställningar för trådlöst LAN
Gå tillbaka till menyn Nätverksinställningar. Välj Kommunikat.
protokoll.
Aktivera Modbus-protokollet på skärmen Kommunikat.protokoll.
Tryck på AVSL.-knappen för att spara ändringarna.
Observera att enhetsadressinställning inte behövs för Modbus TCP.
I Modbus-läge svarar mätaren på alla giltiga Modbus-meddelanden
med vilket ”Enhets-id”-värde som helst.
1101-035
Bild 73
8.
Kommunikationsprotokoll
Modbus-konfigurationen är nu slutförd eftersom konfigurationsändringar som görs med displayen och knappsatsen träder i kraft
direkt.
VAISALA _______________________________________________________________________ 145
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använda seriell linje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppna mätarens lock.
Dra och koppla strömförsörjningsledningarna (om inte strömförsörjningsmodulen används) och slå på strömmen till mätaren.
Koppla USB-servicekabeln mellan en dator och serviceporten
på mätaren.
Starta programmet Vaisala USB Instrument Finder (som har
installerats på datorn tillsammans med USB-servicekabelns
drivrutiner) och kontrollera COM-porten som kabeln använder.
Öppna ett terminalprogram och anslut till serviceporten.
Serviceportens fasta seriella linjeinställningar är 19200, 8, 1, N.
Använd SMODE-kommandot för att aktivera Modbus-läget:
>smode modbus
serial mode
>
7.
OBS!
: MODBUS
Konfigurera nätverksparametrarna för det gränssnitt som används:
När mätaren startas kan det ta ett par minuter innan nätverksgränssnittet
blir tillgängligt för konfiguration.
a.
Använd NET-kommandot för att konfigurera nätverksparametrarna för både LAN- och WLAN-gränssnittet.
Du kan t.ex. ange kommandot utan parametrar och ange
inställningarna som efterfrågas:
>net
DHCP
: ON ? OFF
IP address
: 0.0.0.0 ? 143.154.142.102
Subnet mask
: 0.0.0.0 ? 255.255.0.0
Default gateway: 0.0.0.0 ?
Web config.
: ON ? OFF
Save changes (Y/N) ? y
OK
>
146 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 5 ____________________________________________________________________ Modbus
b.
Om du använder WLAN-gränssnittet använder du
WLAN-kommandot för att konfigurera nätverksnamnet
(SSID) och säkerhetsinställningarna. T.ex.:
>wlan
Network SSID
: NAME ? NETWORKID
Type
: OPEN ? WPA-PSK/TKIP
WPA-PSK phrase ? thequickbrownfox
Save changes (Y/N) ? y
OK
>
En beskrivning av tillgängliga inställningar finns i avsnittet
Konfiguration av trådlöst LAN på sidan 86.
8.
Modbus-konfigurationen är nu slutförd. Aktivera Modbus-läget
genom att återställa mätaren eller slå av och på strömmen och fortsätt
med installationen av mätaren.
Diagnostisk Modbus-statistik
HMT330 har diagnostisk statistik som kan användas till att precisera
Modbus-problem. Statistiken är alltid aktiv när Modbus-protokollet
är aktivt.
Visa statistik med displayen/knappsatsen
Statistiken kan visas och rensas med displayen/knappsatsen (tillval). Öppna
Huvudmenyn och gå till System ► Diagnostik ► MODBUS-statistik.
1101-037
Bild 74
Modbus-statistik
VAISALA _______________________________________________________________________ 147
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Visa statistik med serviceporten
Använd MODBUS-kommandot för att visa statistiken:
MODBUS<cr>
Exempel:
>modbus
Bus messages
:
Bus comm. error:
Bus exceptions :
Slave messages :
Slave no resp. :
Last message
:
>
0
0
0
0
0
Förutom den diagnostiska statistiken visas det senaste meddelandet
(mottaget eller skickat) i hexadecimalt format. Om det senaste meddelandet
var ett broadcast-meddelande visas det ignorerade svarsmeddelandet.
Det senaste meddelandet kan vara ofullständigt om det förekommer aktiv
Modbus-trafik medan MODBUS-kommandot används.
Endast Modbus RTU: Om det senast inkomna meddelandet avvisades p.g.a.
ogiltig CRC-kontrollsumma, visar MODBUS-kommandot meddelandet
med korrigerat CRC (två sista byten uppdaterade).
Om du vill rensa statistiken väljer du Modbus-läget igen med SMODEkommandot:
>smode modbus
Inaktivera Modbus
Om du slutar använda Modbus med mätaren ska du ställa in den på något
annat driftläge med displayen/knappsatsen(tillval) eller SMODE-kommandot.
För att t.ex. återställa mätaren till RUN-läge där mätvärdena skickas
ut i jämna intervall utfärdar du följande kommando via serviceporten:
>smode run
Alternativt kan du öppna Huvudmenyn med displayen/knappsatsen
(tillval) och ändra läget från undermenyn Gränssnitt.
Utgångsgränssnittets andra kommunikationsinställningar (användarport,
LAN- eller WLAN-gränssnitt) förblir som de konfigurerats, men Modbusprotokollet kommer att vara inaktiverat.
148 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 6 __________________________________________________________________ Underhåll
KAPITEL 6
UNDERHÅLL
Detta kapitel innehåller information som behövs för det grundläggande
underhållet av produkten.
Regelbundet underhåll
Rengöring
Rengör mätarens kapsel med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett milt
rengöringsmedel.
Byta probfiltret
1.
2.
Vrid filtret motsols för att lossa det.
Lyft av filtret från proben. Var försiktig så att filtret inte
nuddar sensorn. När filtret inte sitter på plats kan sensorn
lätt bli skadad – hantera proben varsamt.
3.
Sätt ett nytt filter på proben. När filtret av rostfritt stål
används (för bränslecelltillämpningar) ska filtret dras åt
ordentligt (rekommenderad kraft är 5 Nm).
Nya filter kan beställas från Vaisala, se avsnittet Reservdelar och
tillbehör på sidan 178.
VAISALA _______________________________________________________________________ 149
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Byta sensorn
OBS!
När sensorn byts ut måste den nya vara av samma typ som den
gamla (t.ex. HUMICAP180R). Sensortyp kan endast ändras av
ett Vaisala-servicecenter. Information om Vaisalas sensorer finns
online på www.vaisala.com/sensorinfo.
Att byta HUMICAP180 och HUMICAP180R fuktsensorer är enkelt.
Om mätaren har tillvalet kemisk rekonditionering och/eller probuppvärmning som använder HUMICAP180C- eller HUMICAP180RC-sensor
är bytet lite svårare eftersom stiften i det inbyggda temperatursensorelementet måste lödas. Vaisala rekommenderar att du överlåter byte
av HUMICAP180C- och HUMICAP180RC-sensorer till ett Vaisalaservicecenter, men delar är tillgängliga om du vill göra det själv.
Anvisningar för lödningsarbetet bifogas inte.
Byte av sensorn är att betrakta som korrigerande underhåll och är inte
nödvändig i normal drift. Om mätarens precision inte verkar ligga inom
specifikationen är det troligt att mätaren behöver kalibrering och justering
snarare än sensorbyte. Se kapitlet Kalibrering och justering på sidan 155.
Byta HUMICAP180- eller HUMICAP180R-sensorn:
1.
2.
3.
4.
Lyft av filtret från proben. Se anvisningarna i avsnittet Byta
probfiltret på sidan 149.
Ta bort den skadade sensorn och sätt i en ny. Fatta den nya
sensorn i plasthållaren. VIDRÖR INTE SENSORPLATTAN.
Utför en kalibrering och justering enligt anvisningarna i avsnitt
Justering av relativ fuktighet efter sensorbyte på sidan 161.
Fäst ett nytt filter på proben. När filtret av rostfritt stål används
ska filtret dras åt ordentligt (rekommenderad kraft är 5 Nm).
1
2
=
=
Dra ut sensorn
Plasthållare
0508-079
Bild 75
Byta sensorn
150 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 6 __________________________________________________________________ Underhåll
Feltillstånd
I ett feltillstånd mäts inte de berörda mätparametrarna och utdata visas
enligt följande:
- Den analoga kanalen ger 0 mA eller 0 V (detta felindikationsvärde
kan ändras med det seriella linjekommandot AERR eller displayen/
knappsatsen, se avsnittet Ställa in felindikation för analoga utgångar
på sidan 124).
- Den seriella porten ger stjärnor ”***” i stället för mätdata.
- Displayen visar ”----” i stället för mätdata.
- Lockets LED blinkar.
- Felindikatorn visas på displayen.
1103-068
Bild 76
Felindikator och felmeddelande
Följande siffra avser Bild 76 ovan:
1
= Felindikator
Felindikatorn försvinner när feltillståndet är över och du har läst
felmeddelandet. Tryck på INFO-knappen för att visa felmeddelandet.
Du kan också läsa felmeddelandet i datagränssnittet med hjälp
av kommandot ERRS. Om felet kvarstår ska du kontakta Vaisala.
Se avsnittet Teknisk support på sidan 153.
VAISALA _______________________________________________________________________ 151
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tabell 32 Felmeddelanden
Felkod
E0
E1
Felmeddelande
Störning vid fuktsensormätning.
Fuktsensor, kortslutning.
E2
E3
E4
E5
Fuktsensor, ledningsavbrott.
Temperatursensor, ledningsavbrott.
Temperatursensor, kortslutning.
Störning vid temperaturmätning.
E6
Temperatursensor, strömförlust.
E7
Internt ADC-läsfel.
E8
Extra temperatursensor, kortslutning.
E9
Felaktig kontrollsumma
i internt konfig.-minne.
Internt EEPROM-läsfel.
Internt EEPROM-skrivfel.
Anslutningsfel för tilläggsmodul 1 (eller 2). Slå av strömmen och kontrollera
modulanslutningen. Slå på strömmen.
Enhetens interna temperatur
Se till att drifttemperaturen
utanför området.
ligger inom det giltiga området.
Fel på internt RAM-minne
Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
eller programkontrollsumma.
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
Intern ADC-referensspänning
Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
utanför området.
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
Analoga utsignalens int.
referensspänning utanför området.
Konfig.strömstyrkan för analog
Kontrollera och ställ om switcharna, se sidan 55.
utgång 1/2/3 felaktigt inställd.
Internt fel i tilläggsmodul 1 (eller 2).
Koppla bort strömmen och kontrollera
modulanslutningen.
Kommunikationsmodul installerats
Koppla bort strömmen och flytta
i felaktig tilläggsmodulplats.
kommunikationsmodulen till en annan
modulplats.
Okänd/ej kompatibel modul installerats Se till att modulen är kompatibel med HMT330.
i tilläggsmodulplats 1 (eller 2).
Intern analog spänning utanför området. Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
Intern systemspänning utanför området. Kontrollera att matningsspänningen är rätt
och att strömkällan kan förse instrumentet
med tillräcklig ström.
E10
E11
E12–E13
E14
E15
E18
E19
E20–E22
E24–E25
E26
E28–E29
E30
E31
Åtgärd
Kontrollera att fuktproben och probkabeln inte
är skadade. Rengör proben från smuts, vatten,
is eller andra föroreningar.
Kontrollera att fuktproben och probkabeln inte
är skadade.
Kontrollera att fuktproben och probkabeln inte
är skadade. Rengör proben från smuts, vatten,
is eller andra föroreningar.
Kontrollera att fuktproben och probkablarna
inte är skadade. Rengör proberna från smuts,
vatten, is eller andra föroreningar.
Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
Kontrollera att temperaturproben och probkabeln
inte är skadade. Rengör probkabeln från smuts,
vatten, is eller andra föroreningar.
Internt mätarfel. Ta loss mätaren och skicka
den felaktiga enheten till Vaisala Service.
152 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 6 __________________________________________________________________ Underhåll
Teknisk support
Vid tekniska frågor kan du kontakta Vaisalas tekniska support via e-post
på [email protected] Lämna minst följande information till vår hjälp:
-
Namn och modell på produkten i fråga
Produktens serienummer
Installationsplatsens namn och plats
Namn och kontaktinformation till en tekniskt kunnig person som kan
lämna ytterligare information om problemet.
Produktreturer
Se www.vaisala.com/returns om produkten måste returneras för service.
Kontaktinformation till Vaisala-servicecenter finns på
www.vaisala.com/servicecenters.
VAISALA _______________________________________________________________________ 153
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
154 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 7 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
KAPITEL 7
KALIBRERING OCH JUSTERING
HMT330 är fullt kalibrerad och justerad när den lämnar fabriken. Typiskt
kalibreringsintervall är ett år. Beroende på tillämpning kan det vara bra att
göra kontroller oftare än så. Kalibrering måste alltid göras när det finns
anledning att tro att enheten inte ligger inom precisionsspecifikationerna.
Kalibrering och justering bör utföras av Vaisala. Kontaktinformation till
Vaisala-servicecenter finns på www.vaisala.com/servicecenters.
Kalibrering och justering utförs antingen med hjälp av tryckknapparna på
moderkortet, via den seriella porten eller med displayen/knappsatsen (tillval).
(Vaisalas bärbara instrument HM70 och HMI41 kan också användas).
Öppna och stänga justeringsläget
1.
2.
3.
4.
Öppna mätarens lock. Knapparna som används vid justering sitter
till vänster på moderkortet.
Om tillvalet kemisk rekonditionering är tillgängligt ska den alltid
utföras före kalibrering. Kemisk rekonditionering startas genom att
samtidigt trycka på två PURGE-tryckknappar (på moderkortet)
i några sekunder. Den röda LED-indikatorn blinkar snabbt tills
rekonditioneringen är slutförd (upp till 6 minuter).
Tryck på ADJ-knappen för att öppna justeringsläget.
Tryck på ADJ-knappen igen för att stänga justeringsläget.
VAISALA _______________________________________________________________________ 155
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
0508-013
Bild 77
Justerings- och rekonditioneringsknappar
Följande siffror avser Bild 77 ovan:
1
2
3
=
=
=
LED-indikator
Justeringsknapp
Starta kemisk rekonditionering (om tillgänglig) genom
att samtidigt trycka på PURGE-knapparna
Justeringsmenyn visas endast när man trycker på ADJ-knappen
(på moderkortet inuti mätaren).
0706-007
Bild 78
Justeringsmenyn
Tabell 33 LED-indikatorns funktioner
LED-indikatorfunktion
LED av
LED på
LED blinkar jämnt
LED blinkar med korta pulser
Beskrivning
justering låst
justering tillgänglig
mätning ej stabiliserad
utför kemisk rekonditionering
OBS!
Om en uppvärmd prob används (tillval till HMT337) avbryts probuppvärmningen när man trycker på ADJ-knappen. Ge proben tillräckligt med
tid för att anta omgivningstemperatur innan justeringsproceduren påbörjas.
OBS!
Ett fast tryckkompensationsvärde på 1013,25 hPa används i justeringsläge.
156 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 7 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
Justering av relativ fuktighet
Använda tryckknapparna
En enkel tryckknappsjustering utförs med hjälp av två referenser för
relativ fuktighet: 11 % RH (LiCl) och 75 % RH (NaCl).
1.
Utför kemisk rekonditionering (om tillgänglig).
LiCl-referens
2.
3.
4.
5.
Tryck på ADJ-knappen (se Bild 77 på sidan 156) på moderkortet
för att öppna justeringsläget. LED-indikatorn börjar blinka.
Ta av filtret från proben och för in proben i ett mäthål för 11 % RH
(LiCl) i fuktkalibratorn HMK15. Använd adapterdonet för proberna
till HMT334, HMT335, HMT337 och HMT338.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras (LED-indikatorn
tänds och lyser med fast sken). Justering kan inte göras om tillståndet
inte är stabiliserat (LED-indikatorn blinkar).
När LED-indikatorn lyser med fast sken trycker du på knappen LiCl~11 %
för att justera 11 % RH-tillståndet. Efter justeringen återgår mätaren
till normalt driftläge (LED-indikatorn släcks).
NaCl-referens
6.
7.
8.
9.
Vid justering i den andra referensen 75 % RH trycker du på ADJknappen för att öppna justeringsläget. LED-indikatorn börjar blinka.
För in proben i ett mäthål för 75 % RH (NaCl) i referenskammaren
i fuktkalibratorn HMK15. Använd adapterdonet för proberna till
HMT334, HMT335, HMT337 och HMT338.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras (LED-indikatorn
tänds och lyser med fast sken). Justering kan inte göras om tillståndet
inte är stabiliserat (LED-indikatorn blinkar).
Tryck på knappen NaCl 75 % för att justera 75 % RH-tillståndet. Efter
justeringen återgår mätaren till normalt driftläge (LED-indikatorn
släcks).
VAISALA _______________________________________________________________________ 157
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Använda displayen/knappsatsen
Observera att skillnaden mellan de två fuktreferenserna måste vara minst
50 % RH.
1.
2.
3.
4.
5.
Utför kemisk rekonditionering (om tillgänglig).
Tryck på ADJ-knappen (JUSTERINGSMENY öppnas).
Välj Justera RH-mätning och tryck på ►-knappen.
Välj 1-punkts-/2-punktsjustering och tryck på STARTA.
Välj referens enligt vägledningen på displayen och tryck på VÄLJ.
0706-005
Bild 79
6.
7.
8.
9.
10.
Val för Punkt 1 referenstyp
Ta av filtret från proben och för in proben i ett mäthål i den torra änden
av referenskammaren (t.ex. LiCl: 11 % RH i fuktkalibratorn HMK15.)
Använd adapterdonet för proberna till HMT334, HMT335, HMT337
och HMT338.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras. Stabiliseringen
kan följas på displayen DIAGR.
Tryck på KLAR när stabilitet har uppnåtts. Om du har valt referensvärdet Manuell anger du nu referensvärdet med hjälp av pilknapparna.
När 2-punktsjusteringen utförs går du vidare till nästa justeringspunkt
och utför proceduren enligt beskrivningen i de föregående stegen.
Tryck på JA för att bekräfta justeringen. Tryck på OK för att återgå
till justeringsmenyn.
Tryck på AVSL. för att stänga justeringsläget och återgå till basdisplayen. Innan justeringsläget stängs ska justeringsinformationen
matas in i enheten, se avsnittet Mata in justeringsinformation på
sidan 168.
158 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 7 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
Använda seriell linje
Observera att skillnaden mellan de två fuktreferenserna måste vara minst
50 % RH.
1.
2.
3.
4.
5.
Anslut HMT330 till en dator. Se avsnittet Seriell linjekommunikation
på sidan 79. Öppna ett terminalprogram.
Utför kemisk rekonditionering (om tillgänglig).
Tryck på ADJ-knappen.
Ta av filtret från proben och för in proben i ett mäthål i den torra änden
av referenskammaren (t.ex. LiCl: 11 % RH i fuktkalibratorn HMK15).
Använd adapterdonet för proberna till HMT334, HMT335, HMT337
och HMT338.
Ange CRH-kommandot och tryck på ENTER.
>crh
6.
7.
8.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras.
Skriv C och tryck på ENTER några gånger för att se om mätvärdet
är stabilt.
När mätvärdet är stabilt anger du referensfuktigheten efter frågetecknet
och trycker på ENTER.
>crh
RH :
11.25 Ref1 ? c
RH :
11.25 Ref1 ? c
RH :
11.25 Ref1 ? c
RH :
11.24 Ref1 ? c
RH :
11.24 Ref1 ? 11.3
Press any key when ready ...
9.
10.
Nu väntar enheten på referensen från den högre änden. För in proben
i mäthålet i referenskammarens högre ände (t.ex. NaCl): 75 % RHkammaren i fuktkalibratorn HMK15). Använd adapterdonet för
proberna till HMT334, HMT335, HMT337 och HMT338. Tryck
på valfri tangent när du är klar.
Låt proben stabiliseras i cirka 30 minuter. Du kan följa stabiliseringen
genom att skriva C och trycka på ENTER.
VAISALA _______________________________________________________________________ 159
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
11.
När stabilitet har uppnåtts skriver du in värdet på referensen från
den högre änden och trycker på ENTER.
>crh
RH :
11.25 Ref1 ? c
RH :
11.24 Ref1 ? c
RH :
11.24 Ref1 ? 11.3
Press any key when ready ...
RH
RH
RH
RH
OK
>
12.
13.
14.
:
:
:
:
75.45
75.57
75.55
75.59
Ref2
Ref2
Ref2
Ref2
?
?
?
?
c
c
c
75.5
OK indikerar att justeringen har lyckats och de nya
kalibreringskoefficienterna beräknats och lagrats. Lägg in
justeringsinformationen (datum och text) i mätarens minne;
se kommandona CTEXT och CDATE.
Tryck på ADJ-knappen på moderkortet för att stänga justeringsläget.
Ta ut proben ur referensmiljön och sätt tillbaka filtret.
160 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 7 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
Flerpunktsjustering med hjälp
av den seriella linjen
Med MPC-kommandot (introducerat i programvaruversionen 5.14)
kan du utföra flerpunktsjustering av mätningen av den relativa
fuktigheten. På grund av HUMICAP®-sensorns linjära svar
rekommenderas standardjustering med två punkter för alla
användare. Använd endast flerpunktskorrigering om:
- Du har ett krav på att justera mätningen av den relativa
fuktigheten i 3–6 justeringspunkter.
- Du vill ha ett smalt mätområde och optimera RH-mätningen
för det området.
Flerpunktsjusteringen tillämpar en korrigeringstabell som innehåller
2– 6 justeringspoäng. Idén är att för varje punkt anger du det RHmätvärde som mätaren visar och det korrekta fuktreferensvärdet.
Du kan välja vilka referenser som helst i området 0–100 % RH,
men Vaisala rekommenderar att skillnaden mellan den lägsta och
den högsta referenspunkten är minst 50 % RH.
OBS!
Flerpunktsjusteringen läggs till ”ovanpå” den standardmässiga
användargjorda tvåpunktsjusteringen (gjord med CRH-kommandot,
tryckknappar eller displayen). Vi rekommenderar att du rensar
den befintliga fuktighetsjusteringen innan du börjar använda MPCkommandot. Detta görs som en del av den flerpunktsjusteringsprocedur
som presenteras här som exempel.
MPC-kommandots syntax
MPC [mätparameter] [funktion]<cr>
där
mätparameter = Mätparameter som ska justeras.
Den enda tillgängliga mätparametern är RH.
funktion
= Önskad funktion. Alternativen är:
ON – Aktivera flerpunktskorrigering.
OFF – Inaktivera flerpunktskorrigering.
LIST – Visa korrigeringstabell.
INIT – Börja lägga in värden i korrigeringstabellen.
CLEAR – Ta bort alla värden från korrigeringstabellen
och inaktivera flerpunktskorrigering.
VAISALA _______________________________________________________________________ 161
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Exempel på flerpunktsjusteringsproceduren
1.
2.
Anslut HMT330 till en dator. Se avsnittet Seriell linjekommunikation
på sidan 79. Öppna ett terminalprogram.
Utfärda kommandot PURGE för att utföra kemisk rekonditionering och
vänta sex minuter tills den är slutförd. Mätare som inte har funktionen
kemisk rekonditionering svarar inte på kommandot.
>purge
Purge started, press any key to abort...
3.
4.
Tryck på ADJ-knappen på moderkortet.
Visa aktuellt tillämpad avdrift och förstärkning för standardanvändarjustering med L-kommandot. Om avdriften är noll och
förstärkningen är ett (se exemplet nedan) görs ingen korrigering:
>l
RH offset
RH gain
T offset
T gain
5.
0.00000000E+00
1.00000000E+00
0.00000000E+00
1.00000000E+00
Om viss RH-avdrift eller förstärkning tillämpas ska du anteckna
justeringen och sedan rensa den genom att skriva 0 till RH-avdriften
och 1 till RH-förstärkningen med hjälp av LI-kommandot:
>li
RH offset
RH gain
T offset
T gain
6.
:
:
:
:
:
:
:
:
0.001300000E+00 ? 0
1.040000000E+00 ? 1
0.00000000E+00 ?
1.00000000E+00 ?
Gör en lista med 3–6 korrigeringspunkter med hjälp av en fuktgenerator
eller saltlösningar (t.ex. med fuktkalibratorn HMK15). Du måste mäta
mätarens RH-avläsning vid varje punkt och anteckna referensmätvärdet
för RH. Här är en lista som exempel på en fyrpunktskorrigering:
Tabell 34 Lista som exempel på en flerpunktskorrigering
Punktnummer
1
2
3
4
Mätarens mätvärde
12,2 % RF
34 % RF
75,5 % RF
97,3 % RF
Referens
11 % RF
33 % RF
75 % RF
97 % RF
Börja med att ta av filtret från proben och föra in den i ett mäthål
i den torraste referenskammaren som du tänker använda. Gå från
låg till hög fuktighet. Kom ihåg att ge sensorn minst 30 minuter till
att stabilisera sig vid varje punkt.
162 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 7 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
7.
8.
När listan är gjord tar du ut proben från den sista mätningskammaren
och sätter på filtret igen.
Utfärda kommandot MPC RH INIT på den seriella linjen och börja
lägga in mätvärdena och referenspunkterna från listan som du gjorde
i steg 6. När alla punkter är inlagda trycker du på Enter för att spara
dem.
>mpc rh init
1 Reading :
1 Reference:
2 Reading :
2 Reference:
3 Reading :
3 Reference:
4 Reading :
4 Reference:
5 Reading :
?
?
?
?
?
?
?
?
?
12.2
11
34
33
75.5
75
97.3
97
Mpc points saved.
9.
Utfärda kommandot MPC RH LIST för att bekräfta listan
som du lade in:
>mpc rh list
MPC
#
Reading
1
12.20
2
34.00
3
75.50
4
97.30
10.
: OFF
Reference Correction
11.00
-1.20
33.00
-1.00
75.00
-0.50
97.00
-0.30
Om du är nöjd med korrigeringslistan aktiverar du flerpunktskorrigeringen med kommandot MPC RH ON.
>mpc rh on
11.
Flerpunktsjusteringen är nu slutförd.
VAISALA _______________________________________________________________________ 163
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Justering av relativ fuktighet efter sensorbyte
Använda displayen/knappsatsen
Om displayen/knappsatsen (tillval) används följer du instruktionerna
i avsnittet Använda displayen/knappsatsen på sidan 158 men välj Just.
för ny RH-sensor (i stället för 1-punkts-/2-punktsjustering).
Använda seriell linje
Efter sensorbytet utför du proceduren enligt beskrivningen i de föregående
avsnitten. Ersätt då CRH-kommandot med FCRH-kommandot.
FCRH
Exempel:
>fcrh
RH
:
1.82 1. ref
?
Press any key when ready...
RH
:
74.22
2. ref
OK
>
0
? 75
OK indikerar att kalibreringen har lyckats.
164 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 7 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
Temperaturjustering
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tryck på ADJ-knappen på moderkortet för att öppna
JUSTERINGSMENYN. Om en uppvärmd prob används för
mätningen avbryts probuppvärmningen när man trycker på ADJknappen. Vänta en stund tills proben uppnår omgivningstemperatur.
Välj ►Justera T-mätning och tryck på ►-knappen.
Välj 1-punkts-/2-punktsjustering och tryck på STARTA.
Ta bort filtret från proben och för in den i referenstemperaturen.
Vänta minst 30 minuter medan sensorn stabiliseras. Stabiliseringen
kan följas på displayen DIAGR.
Tryck på KLAR när stabilitet har uppnåtts. Ange referenstemperaturen
med hjälp av pilknapparna.
När 2-punktsjusteringen utförs går du vidare till nästa justeringspunkt
och utför proceduren enligt beskrivningen i den föregående posten.
Observera att skillnaden mellan de två temperaturreferenserna måste
vara minst 30 °C.
Tryck på OK. Tryck på JA för att bekräfta justeringen.
Tryck på OK för att återgå till justeringsmenyn.
Tryck på AVSL. för att stänga justeringsläget och återgå till
basdisplayen.
Använda seriell linje
1.
2.
3.
Tryck på ADJ-knappen på moderkortet för att öppna
justeringsläget. Om en uppvärmd prob används för mätningen
avbryts probuppvärmningen när man trycker på ADJ-knappen.
Vänta en stund tills proben uppnår omgivningstemperatur.
Ta bort probfiltret och för in proben i referenstemperaturen.
Ange kommandot CT (eller CTA för extra T-prob) och tryck
på ENTER.
>ct
eller för extra T-prob:
>cta
VAISALA _______________________________________________________________________ 165
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
4.
Skriv C och tryck på ENTER några gånger för att se om mätvärdet
är stabilt. Låt mätvärdet stabiliseras, ange referenstemperaturen efter
frågetecknet och tryck på ENTER tre gånger.
Om två referenstemperaturer används (2-punktskalibrering) trycker
du bara två gånger på ENTER och för in proben i den andra referensen.
När mätvärdet är stabilt anger du den andra referenstemperaturen
efter frågetecknet och trycker på ENTER. Observera att skillnaden
mellan de två temperaturreferenserna måste vara minst 30 °C.
Exempel (enpunktsjustering):
>ct
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? c
T
:
16.06 Ref1 ? 16.0
Press any key when ready ...
T
:
16.06 Ref2 ?
OK
>
5.
6.
7.
OK indikerar att kalibreringen har lyckats. Lägg in kalibreringsinformationen (datum och text) i mätarens minne; se de seriella
kommandona CTEXT och CDATE.
Tryck på ADJ-knappen på moderkortet för att stänga justeringsläget.
Ta ut proben ur referensmiljön och sätt tillbaka filtret.
166 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 7 _______________________________________________________ Kalibrering och justering
Justering av analog utgång
Vid kalibrering av analog utgång tvingas den analoga utgången till
följande värden:
- Utström: 2 mA och 18 mA
- Utspänning: 10 % och 90 % av området
Anslut HMT330 till en kalibrerad ström-/spänningsmätare för att
mäta antingen ström eller spänning beroende på vald utgångstyp.
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tryck på ADJ-knappen för att öppna JUSTERINGSMENYN.
Välj Just. analoga utsign. och tryck på ►-knappen.
Välj den utgång som ska justeras (Justera analog utgång 1/2)
och tryck på STARTA.
Mät det första analoga utgångsvärdet med en multimeter. Ange
det uppmätta värdet med hjälp av pilknapparna. Tryck på OK.
Mät det andra analoga utgångsvärdet med en multimeter. Ange
det uppmätta värdet med hjälp av pilknapparna. Tryck på OK.
Tryck på OK för att återgå till justeringsmenyn.
Tryck på AVSL. för att stänga justeringsläget och återgå till
basdisplayen.
Använda seriell linje
Ange ACAL-kommandot och skriv in multimetermätvärdet för varje fall.
Tryck på ENTER för att gå vidare.
ACAL
Exempel (utström):
>acal
Ch1
Ch1
Ch2
Ch2
>
I1
I2
I1
I2
(mA)
(mA)
(mA)
(mA)
?
?
?
?
2.046
18.087
2.036
18.071
VAISALA _______________________________________________________________________ 167
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Mata in justeringsinformation
Denna information visas i enhetens informationsfält. Se avsnittet
Enhetsinformation på sidan 108.
Använda displayen/knappsatsen
1.
2.
3.
4.
5.
Om justeringsmenyn inte är öppen trycker du på ADJ-knappen
på moderkortet (JUSTERINGSMENY öppnas).
Välj Justeringsinfo och tryck på ►-knappen.
Välj Datum och tryck på REGL. Ange datumet med hjälp av
pilknapparna. Tryck på OK.
Välj i och tryck på REGL. Skriv in informationstext med max.
17 tecken med hjälp av pilknapparna. Tryck på OK.
Tryck på AVSL. för att återgå till basdisplayen.
Använda seriell linje
CTEXT
Använd CTEXT-kommandot till att lägga in texten i fältet för justeringsinformationen.
Exempel:
>ctext
Adjust. info
>
: (not set) ? HMK15
CDATE
Använd CDATE-kommandot till att lägga in datumet i fältet för justeringsinformationen. Ställ in justeringsdatumet med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
Exempel:
>cdate
Adjust. date
>
: (not set) ? 2004-05-21
168 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 8 _______________________________________________________________ Tekniska data
KAPITEL 8
TEKNISKA DATA
Det här kapitlet innehåller tekniska data för den här produkten.
Specifikationer
Prestanda
Relativ fuktighet
Mätområde
0–100 % RH
Precision (inkl. icke-linjäritet, hysteres och upprepningsbarhet)
med
HUMICAP®180
HUMICAP®180R
HUMICAP®180C
HUMICAP®180RC
vid 15–25 °C
vid -20–40 °C
vid -40–180 °C
för typiska tillämpningar.
för typiska tillämpningar.
för tillämpningar med kemisk
rekonditionering och/eller uppvärmd prob.
för tillämpningar med kemisk
rekonditionering och/eller uppvärmd prob.
± 1 % RH (0–90 % RH).
± 1,7 % RH (90–100 % RH).
± (1,0 + 0,008 × mätvärde) % RH.
± (1,5 + 0,015 × mätvärde) % RH.
Osäkerhet för fabrikskalibrering (20 °C)
±0,6 % RH (0–40 % RH).
±1,0 % RH (40–97 % RH).
(Definierade som ± 2 standardavvikelsegränser. Små variationer är
möjliga, se även kalibreringscertifikatet.)
Svarstid (90 %) för HUMICAP®180 och HUMICAP®180C i stiltje.
8 s med gallerfilter.
20 s med galler + stålnätsfilter.
40 s med sintrat filter.
Svarstid (90 %) för HUMICAP®180R och HUMICAP®180RC vid 20 °C i 0,1 m/s luftflöde.
17 s med gallerfilter.
50 s med galler + stålnätsfilter.
60 s med sintrat filter.
VAISALA _______________________________________________________________________ 169
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Temperatur (+ drifttryckområden)
HMT331
HMT333 80 °C
HMT333 120 °C
HMT334
-40–60 °C (-40–140 °F).
-40–80 °C (-40–176 °F).
-40–120 °C (-40–248 °F).
-70–180 °C (-94–356 °F),
0–10 MPa (0–100 bar).
-70–180 °C (-94–356 °F).
-70–180 °C (-94–356 °F).
-70–180 °C (-94–356 °F),
0–4 MPa (0–40 bar).
HMT335 (ångtät)
HMT337 (ångtät)
HMT338
Precision vid 20 °C (68 °F)
± 0,2 °C.
Precision inom temperaturområde (se diagrammet nedan):
D °C
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
°C
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0507-021
Bild 80
Precision inom temperaturområde
Temperatursensor
Pt100 RTD Klass F0.1 IEC 60751
Temperaturprob (tillval)
Temperaturmätningsområde:
Typisk precision:
Sensor:
Kabellängd:
Trycktät:
Probmaterial:
-70–180 °C (-94–356 °F).
0,1 °C (0,18 °F).
Pt100 PRT DIN IEC 751 klass 1/4 B.
2 m, 5 m och 10 m.
Upp till 7 bar.
Rostfritt stål.
170 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 8 _______________________________________________________________ Tekniska data
Beräknade variabler
Tabell 35 Beräknade variabler (typiska områden)
Variabel
HMT331-prob
HMT333-prob
Daggpunktstemperatur
Fuktkvot
Absolut fuktighet
Våttemperatur
Entalpi
Vattenångtryck
-20–60 °C
0–160 g/kg torr luft
3
0–160 g/m
0–60 °C
40–1 500 kJ/kg
0–1 000 hPa
-20–80 °C
0–500 g/kg torr luft
3
0–500 g/m
0–100 °C
40–1 500 kJ/kg
0–1 000 hPa
Proberna
HMT334/335/337/338
-20–100 °C
0–500 g/kg torr luft
3
0–500 g/m
0–100 °C
40–1 500 kJ/kg
0–1 000 hPa
Precision i beräknade variabler
Precisionen i beräknade variabler beror på kalibreringsprecisionen för
fukt- och temperatursensorerna. Här anges precisionerna för ± 2 % RH
och ± 0,2 °C.
Precision i daggpunktstemperatur °C
Temp.
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Relativ fuktighet
10
20
30
1,86 1,03
0,76
2,18 1,19
0,88
2,51 1,37
1,00
2,87 1,56
1,13
3,24 1,76
1,27
3,60 1,96
1,42
4,01 2,18
1,58
4,42 2,41
1,74
4,86 2,66
1,92
5,31 2,91
2,10
5,80 3,18
2,30
40
0,63
0,72
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,54
1,69
1,85
50
0,55
0,62
0,70
0,79
0,88
0,97
1,08
1,19
1,31
1,44
1,57
60
0,50
0,56
0,63
0,70
0,78
0,86
0,95
1,05
1,16
1,26
1,38
70
0,46
0,51
0,57
0,64
0,71
0,78
0,86
0,95
1,04
1,14
1,24
80
0,43
0,48
0,53
0,59
0,65
0,72
0,79
0,87
0,96
1,05
1,14
90
—
—
0,50
0,55
0,61
0,67
0,74
0,81
0,89
0,97
1,06
100
—
—
0,48
0,53
0,58
0,64
0,70
0,76
0,84
0,91
0,99
Precision i fuktkvot g/kg (omgivande tryck 1 013 mbar)
Temp.
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Relativ fuktighet
10
20
30
0,003 0,003 0,003
0,017 0,018 0,019
0,08 0,09
0,09
0,31 0,33
0,35
0,97 1,03
1,10
2,68 2,91
3,16
6,73 7,73
8,92
16,26 21,34 28,89
40,83 74,66 172,36
40
0,003
0,021
0,10
0,37
1,17
3,43
10,34
40,75
—
50
60
70
0,003 0,004 0,004
0,022 0,023 0,025
0,10
0,11
0,11
0,39
0,41
0,43
1,24
1,31
1,38
3,72
4,04
4,38
12,05 14,14 16,71
60,86 98,85 183,66
—
—
—
80
0,004
0,026
0,12
0,45
1,46
4,75
19,92
438,56
—
90
—
—
0,13
0,47
1,54
5,15
24,01
—
—
100
—
—
0,13
0,49
1,62
5,58
29,29
—
—
VAISALA _______________________________________________________________________ 171
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Precision i våttemperatur °C
Temp.
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Relativ fuktighet
10
20
30
0,20 0,20
0,20
0,21 0,21
0,22
0,27 0,28
0,28
0,45 0,45
0,45
0,84 0,77
0,72
1,45 1,20
1,03
2,23 1,64
1,32
3,06 2,04
1,58
3,85 2,40
1,81
4,57 2,73
2,03
5,25 3,06
2,25
40
0,20
0,22
0,29
0,44
0,67
0,91
1,13
1,31
1,48
1,65
1,82
50
0,20
0,22
0,29
0,44
0,64
0,83
0,99
1,14
1,28
1,41
1,55
60
0,20
0,22
0,29
0,44
0,61
0,76
0,89
1,01
1,13
1,25
1,37
70
0,20
0,23
0,30
0,43
0,58
0,71
0,82
0,92
1,03
1,13
1,24
80
0,20
0,23
0,30
0,43
0,56
0,67
0,76
0,85
0,95
1,04
1,13
90
—
—
0,31
0,42
0,54
0,63
0,72
0,80
0,88
0,97
1,05
100
—
—
0,31
0,42
0,52
0,60
0,68
0,75
0,83
0,91
0,99
80
0,006
0,036
0,15
0,51
1,44
3,52
7,61
15,0
27,1
45,9
73,5
90
—
—
0,16
0,53
1,49
3,63
7,83
15,3
27,8
46,9
74,9
100
—
—
0,17
0,55
1,54
3,74
8,05
15,7
28,4
47,9
76,4
Precision i absolut fuktighet g/m³
Temp.
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Relativ fuktighet
10
20
30
0,004 0,004 0,005
0,023 0,025 0,027
0,10 0,11
0,12
0,37 0,39
0,41
1,08 1,13
1,18
2,73 2,84
2,95
6,08 6,30
6,51
12,2 12,6
13,0
22,6 23,3
23,9
39,1 40,0
41,0
63,5 64,9
66,4
40
50
0,005 0,005
0,029 0,031
0,13
0,13
0,43
0,45
1,24
1,29
3,07
3,18
6,73
6,95
13,4
13,8
24,6
25,2
42,0
43,0
67,8
69,2
60
0,006
0,032
0,14
0,47
1,34
3,29
7,17
14,2
25,8
44,0
70,7
70
0,006
0,034
0,15
0,49
1,39
3,40
7,39
14,6
26,5
45,0
72,1
172 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 8 _______________________________________________________________ Tekniska data
Daggpunktstemperatur
(HMT337 med tillvalet uppvärmd prob)
Hitta skärningspunkten för daggpunktstemperaturens kurva och mätvärdet
för daggpunktsskillnad (processtemperatur-daggpunktstemperatur) på
x-axeln och läs av precisionen i daggpunktsmätning på y-axeln.
Precision i daggpunktsmätning (°C)
Daggpunktstemperatur (°C)
0
5
-40
20
-20
40
60
4
80
3
100
2
1
0
0
20
40
60
80
100
Daggpunktsskillnad (°C)
0508-017
Bild 81
Precision i daggpunktsmätning
Driftmiljö
Drifttemperaturområde
för fuktmätning
för mätarkroppens elektronik
med display
Förvaringstemperaturområde
utan display
med display
Elektromagnetisk kompatibilitet
-70–180 °C (-94–356 °F)
se probspecifikationer.
-40–60 °C (40–140 °F).
0–60 °C (32–140 °F).
-55–80 °C (-67–176 °F).
-40–80 °C (-40–176 °F).
EN61326-1: Elektrisk utrustning för
mätning, styrning och för laboratorieändamål –
EMC-krav – för användning i industrimiljö.
VAISALA _______________________________________________________________________ 173
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Ingångar och utgångar
Driftspänning
med strömförsörjningsmodul (tillval)
Starttid efter strömpåslagning
Strömförbrukning vid 20 °C (Uin 24 VDC)
RS-232
Uut 2 × 0–1 V/0–5 V/0–10 V
Iut 2 × 0–20 mA
display och bakgrundsbelysning
under sensorrekonditionering
Analoga utgångar (2 standard, 3:e tillval)
utström
utspänning
Precision i analoga utgångar vid 20 °C
Temperaturberoende för analoga utgångar
Externa belastningar
utström
0–1 V utgång
0–5 V och 0–10 V utgångar
Trådstorlek
Digitala utgångar
Protokoll
Reläutgångar (tillval)
Display (tillval)
Menyspråk
10–35 VDC, 24 VAC.
100–240 VAC, 50/60 Hz
3 s.
max. 25 mA.
max. 25 mA.
max. 60 mA.
+ 20 mA.
+ 110 mA max.
0–20 mA, 4–20 mA.
0–1 V, 0–5 V, 0–10 V.
± 0,05 % full skala.
± 0,005 %/°C full skala.
RL < 500 ohm.
RL > 2 kohm.
RL > 10 kohm.
0,5–2,5 mm2 (AWG 20–14)
tvinnad kabel rekommenderas.
RS-232.
RS-422/485 (tillval).
LAN (tillval).
WLAN (tillval).
ASCII-kommandon.
Modbus RTU.
Modbus TCP.
0,5 A, 250 VAC, SPDT.
LCD med bakgrundsbelysning,
grafiktrenddisplay.
Engelska, Finska, Franska,
Japanska, Kinesiska, Ryska,
Spanska, Svenska, Tyska.
174 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 8 _______________________________________________________________ Tekniska data
Mekanik
Kabelbussning
M20x1,5 för kabel med
diameter 8–11 mm/
0,31–0,43 tum.
1/2 tum NPT.
M12-serien, 8 stift (hane).
med kontakt (hona) med
5 m/16,4 fot svart kabel.
med kontakt (hona) med
skruvkontakter.
Skarvmuff
Användarkabelkontakt (tillval)
tillval 1
tillval 2
Probkabelns diameter
HMT333 80 °C
Andra prober
Probslangmaterial
HMT331
Andra prober
Höljets material
Kapslingsklass
utan display
med display och knappsats
Mätarens vikt (med prob, kabel och moduler)
6 mm.
5,5 mm.
Kromad ABS-plast.
AISI 316L.
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725).
IP 66 (NEMA 4X).
IP 65 (NEMA 4X).
1–3 kg (2,2–6,6 lb).
Tabell 36 Kabellängder för standardprober och ungefärlig
mätarvikt (i kg/lb)
Probtyp
Probens kabellängd
2m
5m
HMT333
1,1/2,4
1,2/2,6
HMT334
1,4/3,1
1,6/3,5
HMT335
1,3/2,9
1,4/3,1
HMT337
1,2/2,6
1,3/2,9
HMT338 232 mm 1,3/2,9
1,5/3,3
HMT338 454 mm 1,4/3,1
1,6/3,5
10 m
1,5/3,3
1,9/4,2
1,7/3,7
1,5/3,3
1,7/3,7
1,9/4,2
15 m
2,0/4,3
-
20 m
2,1/4,5
2,1/4,5
2,5/5,6
VAISALA _______________________________________________________________________ 175
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Tekniska specifikationer
för tillvalsmoduler
Strömförsörjningsmodul
Driftspänning
Kopplingar
Bussning
Drifttemperatur
Förvaringstemperatur
UL-filnummer
100–240 VAC, 50/60 Hz.
skruvkontakter för 0,5–2,5 mm2 tråd (AWG 20–14).
för 8–11 mm i diameter kabel.
-40–60 °C (-40–140 °F).
-40–70 °C (-40–158 °F).
E249387
Analog utgångsmodul
Utgångar
Drifttemperaturområde
Strömförbrukning
Uut 0–1 V
Uut 0–5 V/0–10 V
Iut 0–20 mA
Externa belastningar
utström
Maxbelastning + kabelns slingresistans
0–1 V
0–5 V och 0–10 V
Förvaringstemperaturområde
Trepolig skruvkontakt
max. trådstorlek
0–20 mA, 4–20 mA,
0–1 V, 0–5 V, 0–10 V.
-40–60 °C (-40–140 °F).
max. 30 mA.
max. 30 mA.
max. 60 mA.
RL< 500 ohm.
540 ohm.
RL> 2000 ohm.
RL> 10 000 ohm.
-55–80 °C (-67–176 °F).
1,5 mm2 (AWG16).
Relämodul
Drifttemperaturområde
Drifttryckområde
Strömförbrukning vid 24 V
Kontakter SPDT (omkoppling), t.ex.
kontaktarrangemang Form C
Imax
Imax
Säkerhetsstandard för reläkomponenten
Förvaringstemperaturområde
Trepolig skruvkontakt/relä
max. trådstorlek
-40–60 °C (-40–140 °F).
500–1 300 mmHg.
max. 30 mA.
0,5 A 250 VAC.
0,5 A 30 VDC.
IEC60950 UL1950.
-55–80 °C (-67–176 °F).
2,5 mm2 (AWG14).
176 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 8 _______________________________________________________________ Tekniska data
RS-485-modul
Drifttemperaturområde
Driftlägen
Max. drifthastighet
Bussisolering
Strömförbrukning vid 24 V
Externa belastningar
standardbelastningar
Förvaringstemperaturområde
Max. trådstorlek
-40–60 °C (-40–140 °F).
2-trådigt (1-par) halv duplex.
4-trådigt (2-par) full duplex.
115,2 kbaud.
300 VDC.
max. 50 mA.
32 RL> 10 kohm.
-55–80 °C (-67–176 °F).
1,5 mm2 (AWG16).
LAN-gränssnittsmodul
Drifttemperaturområde
Förvaringstemperaturområde
Driftfuktighetsområde
Strömförbrukning vid 24 V
Ethernet-typ
Kontakt
IPv4-adresstilldelning
Protokoll
Max. antal Telnet-/Modbus-klienter
-40–60 °C (-40–140 °F).
-40–85 °C (-40–185 °F).
5–95 % RH.
max. 60 mA.
10BASE-T 100BASE-TX.
8P8C (RJ45).
DHCP (automatisk), statisk.
Telnet, Modbus TCP.
1
WLAN-gränssnittsmodul
Drifttemperaturområde
Förvaringstemperaturområde
Driftfuktighetsområde
Strömförbrukning vid 24 V
Standarder som stöds
Kontakt
IPv4-adresstilldelning
Protokoll
Max. antal Telnet-/Modbus-klienter
Säkerhet
-20–60 °C (-4–140 °F).
-40–85 °C (-40–185 °F).
5–95 % RH.
max. 80 mA.
802.11b
RP-SMA
DHCP (automatisk), statisk
Telnet, Modbus TCP.
1
WEP 64/128, WPA2/802.11i.
Dataloggningsmodul
Drifttemperaturområde
Förvaringstemperaturområde
Strömförbrukning vid 24 V
Loggade parametrar
Loggningsintervall
Max. loggningsperiod
Loggade punkter
Klockans precision
Batteritid
vid -40–30 °C (-40–86 °F)
vid 30–60 °C (86–140 °F)
-40–60 °C (-40–140 °F).
-55–80 °C (-67–176 °F).
max. 10 mA.
upp till fyra med
trend/min/max-värden för varje.
10 s (fast).
4 år och 5 månader.
13,7 miljoner punkter/parameter.
bättre än ±2 min/år.
7 år.
5 år.
VAISALA _______________________________________________________________________ 177
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Reservdelar och tillbehör
Information om reservdelar, tillbehör och kalibreringsprodukter finns
online på www.vaisala.com och store.vaisala.com.
Tabell 37 Reservdelar och tillbehör
Beskrivning
MODULER
Relämodul
Analog utgångsmodul
Isolerad RS485-modul
Strömförsörjningsmodul
Galvanisk isoleringsmodul
SENSORER
HUMICAP180
HUMICAP180R
HUMICAP180C
HUMICAP180RC
PT100-sensor
FILTER
PPS plastgaller med rostfritt stålnät
PPS plastgallerfilter
Sintrat filter AISI 316L
Katalytiskt VHP-filter
Rostfritt stålfilter
Rostfritt stålfilter med membran
MÄTARMONTERINGSTILLBEHÖR
Väggmonteringssats
Probhållarplatta
Installationssats för stång eller rörledning
Regnskydd med installationssats
Klämmor till DIN-skena med installationsplatta
Meteorologisk installationssats
Panelmonteringsram
PROBMONTERINGSTILLBEHÖR
HMT334
Monteringsstomme M22x1,5
Monteringsstomme NPT1/2
HMT335
Monteringsfläns till HMT335
HMT337
Swagelok för 12 mm prob 3/8 tum ISO-gänga
Swagelok för 12 mm prob 1/2 tum ISO-gänga
Swagelok för 12 mm prob 1/2 tum NPT-gänga
Swagelok för 6 mm prob 1/2 tum ISO-gänga
Swagelok för 6 mm prob 1/8 tum ISO-gänga
Swagelok för 6 mm prob 1/8 tum NPT-gänga
Kabelförskruvning M20x1,5 med delad tätning
Kanalinstallationssats till HMT333 och HMT337
Kanalinstallationssats till temperaturprob
Orderkod
RELAY-1
AOUT-1
RS485-1
POWER-1
DCDC-1
15778HM
HUMICAP180R
229011SP
HUMICAP180RC
10429SP
DRW010281SP
DRW010276SP
HM47280SP
231865
HM47453SP
214848SP
214829
226252
215108
215109
215094
HMT330MIK
216038
17223SP
17225SP
210696
SWG12ISO38
SWG12ISO12
SWG12NPT12
SWG6ISO12
SWG6ISO18
SWG6NPT18
HMP247CG
210697
215003
178 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 8 _______________________________________________________________ Tekniska data
Beskrivning
HMT338
Kulventil ISO1/2 med svetsfog
Monteringsstomme ISO1/2 massiv struktur
Monteringsstomme NPT1/2 massiv struktur
Gängadapter ISO1/2 till NPT1/2
Manuell press
Pluggsats (ISO 1/2)
ANSLUTNINGSKABLAR
Datagränssnittskabel
USB-RJ45 datagränssnittskabel
MI70 anslutningskabel med RJ45-kontakt
HMI41 anslutningskabel med RJ45-kontakt
UTGÅNGSKABLAR FÖR 8-STIFTS KONTAKT
Anslutningskabel 5 m 8 stift M12 hona, svart
Honkontakt 8 stift M12 med skruvkontakter
Hankontakt 8 stift M12 med kabel och adapter
KABELBUSSNINGAR
Kabelförskruvning M20x1,5 till 8–11 mm kabel
Kabelförskruvning M20x1,5 till 11–14 mm kabel
Kabelförskruvning M16x1,5 till
väggmonteringsplattans passage
Skarvmuff M20x1,5 till NPT1/2 ledning
Blindplugg M20x1,5
WINDOWS-PROGRAMVARA
Programvarugränssnittssats
ÖVRIGT
HMK15 Kalibreringsadapter till 12 mm
prober med >7 mm sensorstift
HMK15 Kalibreringsadapter till 12 mm
prober med <3 mm sensorstift
Reservsats till hölje: sexkantiga lockskruvar
(4 st.) och gångjärn med fästskruvar
Orderkod
BALLVALVE-1
DRW212076SP
NPTFITBODASP
210662SP
HM36854SP
218773
19446ZZ
219685
211339
25917ZZ
212142
212416
214806SP
214728SP
214729
216681SP
214780SP
214672SP
215005
211302SP
218377SP
238509
VAISALA _______________________________________________________________________ 179
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
27.5
(1.08)
71 (2.80)
77 (3.03)
Mått (mm/tum)
53.5 (2.10)
38 (1.50)
38 (1.50)
53.5 (2.10)
183 (7.20)
ø 7 (0.28)
96 (3.78)
116 (4.57)
169 (6.65)
0506-035
Bild 82
Mätarkroppens mått
180 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 8 _______________________________________________________________ Tekniska data
92 (3.62)
116 (4.57)
183 (7.20)
0804-035
Bild 83
WLAN-antennmått
VAISALA _______________________________________________________________________ 181
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
120 (4.72)
HMT331
12 (0.47)
0508-030
Bild 84
Mått på HMT331 fast prob
106 (4.17)
116 (4.57)
183 (7.20)
42 (1.65)
0911-060
Bild 85
Mått på HMT331-prob med kort kabel
182 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Kapitel 8 _______________________________________________________________ Tekniska data
HMT333
0804-060
Bild 86
HMT333-probens mått
HMT334
0804-059
Bild 87
HMT334-probens mått
HMT335
0508-020
Bild 88
HMT335-probens mått
Flänsen är tillgänglig som tillval till HMT335-proben.
VAISALA _______________________________________________________________________ 183
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
HMT337
0804-061
Bild 89
HMT337-probens mått
HMT338
0508-078
Bild 90
HMT338-probens mått
Temperaturprob
0804-062
Bild 91
Mått på temperaturprob (tillval)
184 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga A ____________________________________ Probinstallationssatser och installationsexempel
BILAGA A
PROBINSTALLATIONSSATSER
OCH INSTALLATIONSEXEMPEL
Kanalinstallationssatser (till HMT333/337/335)
I kanalinstallationssatsen ingår en fläns, en tätningsring, en stödstång,
ett probfäste och skruvar till att fästa flänsen i kanalens vägg. Vaisala
orderkoder: 210697 (till HMT333 och HMT337), 210696 (till HMT335,
ingen stödstång) och 215003 till temperaturprob.
0508-021
Bild 92
Installationssats för kanalmontering
Följande siffror avser Bild 92:
1
2
3
4
5
6
OBS!
=
=
=
=
=
=
Kanalens vägg
Fläns
Tätningsring
Stödstång (ingår inte i satsen till HMT335)
Probfäste (fästs vid stödstången)
Prob för relativ fuktighet
När temperaturskillnaden mellan kanalen och luften utanför den är
avsevärd måste stödstången installeras så djupt in i kanalen som möjligt.
Detta förebygger fel p.g.a. värmeöverföring i stången och kabeln.
VAISALA _______________________________________________________________________ 185
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Kanalinstallationssats till temperaturprob
(till HMT337)
I Vaisala kanalinstallationssats för T-proben ingår fläns, stödstång,
probfäste, tätningsring och fästskruvar (4 st.). Vaisala orderkod: 215003.
borrning 16–22 mm
0507-018
Bild 93
Installationssats för kanalmontering till T-prob
Följande siffror avser Bild 93:
1
2
3
4
5
6
7
=
=
=
=
=
=
=
Kanalens vägg
Fläns
Tätningsring
Stödstång
Probstöd (fästs vid stödstången)
Bussningshållare (fästs vid probstödet)
Temperaturprob (fästs vid bussningshållaren)
186 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga A ____________________________________ Probinstallationssatser och installationsexempel
Installationssatser för trycktät Swagelokkoppling (till HMT337)
RH-probinstallation
Swagelok-installationssats för proben för relativ fuktighet innehåller
Swagelok-koppling med ISO3/8 tums eller NPT1/2 tums gänga. Vaisala
orderkoder: SWG12ISO38 eller SWG12NPT12.
0508-032
Bild 94
Swagelok-installationssats till RH-prob
Följande siffror avser Bild 94:
1 = Prob för relativ fuktighet
2 = Kanalkoppling
3 = ISO3/8 tums eller NPT1/2 tums gänga
4 = Swagelok-koppling
5 = Beslag
Installation av temperaturprob
Swagelok-installationssatsen för T-proben innehåller Swagelok-koppling
med antingen ISO1/8 tums eller NPT1/8 tums gänga. Vaisala orderkoder:
SWG6ISO18 eller SWG6NPT18.
135 mm
33 mm
18 mm min
P = max 10 bar
T = max 180 ºC
max 30 mm
1 2 3
4
0508-016
Bild 95
Swagelok-installationssats till T-prob
Följande siffror avser Bild 95:
1 = T-prob
2 = Kanalkoppling
3 = Swagelok-koppling
4 = Beslag
VAISALA _______________________________________________________________________ 187
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Exempel på ångtäta installationer
med kabelförskruvning
RH-probinstallationer (för HMT333/337)
AGRO kabelförskruvning är tillgänglig från Vaisala (orderkod: HMP247CG.)
1
3
2
0508-026
Bild 96
Kabelinstallation med kabelförskruvning
Följande siffror avser Bild 96:
1 = Mutter (dras åt mot kroppen)
2 = Tätning
3 = Kropp och O-ring
0508-018
Bild 97
Probinstallation med kabelförskruvning
Probinstallation med kabelförskruvning är inte tillgänglig från Vaisala.
Följande siffror avser Bild 97:
1
2
= AGRO 1160.20.145 (T = -40–100 °C) inte tillgänglig från Vaisala.
= På trycksatta ställen bör en låsring användas (t.ex. 11× 1 DIN471).
188 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga A ____________________________________ Probinstallationssatser och installationsexempel
T-probinstallationer (HMT337)
0508-015
Bild 98
Ångtät installation
Ångtät installation är inte tillgänglig från Vaisala.
Följande siffror avser Bild 98:
1
=
2
=
Kabelförskruvning, t.ex. AGRO 1100.12.91.065
(T = -25–200 °C)
I trycksatta processer bör en låsring användas
(t.ex. 6x 0,7 DIN471)
0508-022
Bild 99
Väggmonteringsinstallation
Väggmonteringsinstallation är inte tillgänglig från Vaisala.
Följande siffror avser Bild 99:
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
Kabelförskruvning, t.ex. AGRO 1100.12.91.065
Komprimerad PTFE-hylsa
Silikonlim mellan PTFE-hylsan och kabeln
Temperaturprob
Rekommenderat stöd för att hålla proben i vågrät position
VAISALA _______________________________________________________________________ 189
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Exempel på klimatkammarinstallation
0507-016
Bild 100
Klimatkammarinstallation (inte tillgänglig från Vaisala)
Följande siffror avser Bild 100:
1
2
3
4
5
6
7
OBS!
=
=
=
=
=
=
=
PTFE-hylsa
Kabelförskruvning, t.ex. AGRO 1100.12.91.065
Kabelband av rostfritt stål eller liknande lämpligt fäste
Ska förslutas (silikon)
Temperaturprob
Prob för relativ fuktighet
HMP247CG, kabelförskruvning AGRO (tillgänglig från Vaisala)
Låt kablarna hänga löst för att förhindra att kondenserat vatten rinner
ned på proben.
190 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga A ____________________________________ Probinstallationssatser och installationsexempel
Exempel på installation genom tak
2
1
12
3
Utomhusmiljö
11
10
9
8
4
5
Process:
T.ex. 85 °C, 85 % RH
7
6
0507-015
Bild 101
Exempel på installation genom tak
Följande siffror avser Bild 101:
1
2
3
4
5
6
7
8
=
=
=
=
=
=
=
=
9
10
11
12
=
=
=
=
Isolerade probkablar
Tätningar
Tak
Kabelförskruvning till temperaturprob (t.ex. AGRO 1100.12.91.065)
Temperaturprob
Prob för relativ fuktighet
Kabelförskruvning till prob för relativ fuktighet (t.ex. AGRO 1160.20.145)
Plastadapter som skyddar proberna från kondenserat vatten från röret.
Diametern är något mindre än rörets diameter.
Plaströr för prob (2 st.)
Rostfritt stålrör som går genom taket
Två gängstänger som håller plastadaptern
Isolerad rörände
VAISALA _______________________________________________________________________ 191
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Installationssats för kulventil till HMT338
Installationssatsen för kulventil (Vaisala orderkod: BALLVALVE-1)
är att föredra vid koppling av proben till en trycksatt process eller
rörledning. Använd kulventilsetet eller en 1/2 tums kulventilmontering
med ett kulhål på minst ø14 mm. Om du installerar proben (ø12 mm)
i ett processrör, observera att den nominella storleken på röret måste vara
minst 1 tum (2,54 cm). Använd det manuella presshandtaget till att pressa
in proben i den trycksatta (< 10 bar) processen eller rörledningen.
0507-043
Bild 102
Installera HMT338-proben med en kulventilmontering
Följande siffror avser Bild 102:
1
2
3
4
5
6
7
8
=
=
=
=
=
=
=
=
Manuellt pressverktyg
Kulventilens handtag
Prob
Processkammare eller rörledning
Skåra på proben som indikerar den övre justeringsgränsen
Filter
Kulventilens kula
Fästskruv
192 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga A ____________________________________ Probinstallationssatser och installationsexempel
OBS!
Proben kan installeras i processen med den medföljande kulventilmonteringen förutsatt att processtrycket är lägre än 10 bar. Därmed
behöver processen inte stängas ned när proben installeras eller tas bort.
Om processen stängs ned innan proben tas bort kan processtrycket vara
max. 20 bar.
OBS!
Vid mätning av temperaturberoende mätparametrar ska temperaturen
vid mätpunkten vara densamma som processens temperatur, annars kan
fuktmätningen bli inkorrekt.
Installera HMT338-proben med en kulventilmontering enligt stegen nedan.
Efter installationen ska proben sitta i processkammaren eller röret så som
visas i Bild 102 på sidan 192.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OBS!
Stäng ned processen om processtrycket överstiger 10 bar. Om trycket
är lägre behöver processen inte stängas ned.
Stäng kulventilen.
Täta monteringsstommens gängor, se Bild 29 på sidan 47.
Fäst monteringsstommen vid kulventilen och dra åt den.
Skjut probens ledarmutter mot filtret så långt det går.
Sätt i proben i monteringsstommen och dra åt ledarmuttern för hand
mot monteringsstommen.
Öppna kulventilen.
Tryck proben genom kulventilmonteringen in i processen. Om trycket
är högt kan presshandtaget som medföljer proben användas. Om du
trycker på proben hårt utan att använda handtaget kan kabeln skadas.
Observera att proben måste tryckas in tillräckligt djupt för att filtret
ska vara helt inne i processflödet.
Märk fästskruven och ledarmuttern.
Dra åt ledarmuttern med en gaffelnyckel ytterligare 50–60º
(cirka 1/6 varv). Om du har en lämplig momentnyckel kan du dra åt
muttern till max. 45 ± 5 Nm (33 ± 4 ft-lbs). Se Bild 30 på sidan 48.
Se till att inte dra åt ledarmuttern mer än 60° så att det inte blir svårt att
lossa den.
Observera att du måste dra ut proben tillräckligt långt om du vill ta
bort proben från processen. Du kan inte lossa ventilen om inte skåran
på probkroppen syns.
VAISALA _______________________________________________________________________ 193
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Meteorologisk installationssats (till HMT337)
Med Vaisala meteorologisk installationssats HMT330MIK
(Vaisala orderkod: HMT330MIK) kan HMT337 installeras utomhus
för tillförlitliga mätningar för meteorologiska ändamål. Mer information
finns i HMT330MIK-broschyren och beställningsformuläret.
Strålskyddsalternativ:
DTR502
DTR502
Ø 220 (8,7)
211 (8,3)
299 (11,8)
Ø 105 (4,1)
Alternativa platser för extra
mätarmonteringsplatta.
Mätarmonteringsplatta.
371 (14,6)
160 (6,3)
Ø 40 (1,6)
Ø 100 (3,9)
645 (25,4)
800 (31,5)
När statisk tryckhöjd (SPH10/20) används måste mätaren installeras på
stången. En lufttät koppling mellan mätaren och den statiska tryckhöjden
görs med en tryckslang. Se till att slangen inte hänger löst för att förhindra
att kondenserat vatten orsakar stopp i slangen om det fryser.
800 (31,5)
Stångmonteringsplatta
för stödstänger.
Stödstång och skydd
för uppvärmd T -prob
(mätarmonteringsplatta
ingår i tillvalet).
Stödstång och strålningsskydd för extra T-prob
eller för ouppvärmd RH-prob eller T -prob.
0804-063
Bild 103
Meteorologisk installationssats för utomhusmontering
194 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga B ___________________________________________________________ Beräkningsformler
BILAGA B
BERÄKNINGSFORMLER
Denna bilaga innehåller de formler som används för de beräknade
utgångsparametrarna.
HMT330-seriens mätare mäter relativ fuktighet och temperatur.
Från dessa värden beräknas daggpunkt, fuktkvot, absolut fuktighet
och entalpi vid normalt tryck med följande ekvationer:
Daggpunkt:
Td =
Tn
m
−1
 Pw 
log

 A 
(1)
Pw är vattenångtrycket. Parametrarna A, m och Tn beror på temperaturen
enligt följande tabell:
t
1)
<0 °C
0–50 °C
50–100 °C
100–150 °C
150–180 °C
A
6,1134
6,1078
5,9987
5,8493
6,2301
m
9,7911
7,5000
7,3313
7,2756
7,3033
Tn
273,47
237,3
229,1
225,0
230,0
1) Används för frostpunktsberäkning om daggpunkten är negativ.
VAISALA _______________________________________________________________________ 195
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Fuktkvot:
x = 621,99 ⋅
Pw
p - Pw
(2)
Absolut fuktighet:
a = 216,68 ⋅
Pw
T
(3)
Entalpi:
h = (T − 273,15) ⋅ (1,01 + 0,00189 ⋅ x) + 2,5 ⋅ x
(4)
Vattenångans mättningstryck Pws beräknas med två ekvationer (5 och 6):
3
Θ = T − ∑ CiT i
(5)
i =o
där:
T
Ci
C0
C1
C2
C3
=
=
=
=
=
=
temperaturen i K
koefficienter
0,4931358
-0,46094296 * 10-2
0,13746454 * 10-4
-0,12743214 * 10-7
3
ln Pws = ∑ bi Θ i + b4 ln Θ
(6)
i = −1
där:
bi
b-1
b0
b1
b2
b3
b4
=
=
=
=
=
=
=
koefficienter
-0,58002206 * 104
0,13914993 * 101
-0,48640239 * 10-1
0,41764768 * 10-4
-0,14452093 * 10-7
6,5459673
196 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga B ___________________________________________________________ Beräkningsformler
Vattenångtrycket beräknas med:
Pw = RH ⋅
Pws
100
(7)
Delar per miljon efter volym beräknas med:
ppmv = 106 ⋅
Pw
( p − Pw )
(8)
Symboler:
Td
Pw
Pws
RH
x
p
A
T
h
=
=
=
=
=
=
=
=
=
daggpunktstemperatur (°C)
vattenångtryck (hPa)
vattenångans mättningstryck (Pa)
relativ fuktighet (%)
fuktkvot (g/kg)
atmosfäriskt tryck (hPa)
absolut fuktighet (g/m3)
temperatur (K)
entalpi (kJ/kg)
VAISALA _______________________________________________________________________ 197
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
198 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga C ____________________________________________________________ Modbus-referens
BILAGA C
MODBUS-REFERENS
I denna bilaga beskrivs Modbus-funktioner och data om mätaren.
Funktionskoder
HMT330 stödjer alla Modbus-funktionskoder för överensstämmelse
klass 0 och klass 1 som definieras i Open Modbus/TCP-specifikationen,
version 1.0.
Tabell 38 Funktionskoder som stöds
Funktionskod
01 (0x01)
02 (0x02)
03 (0x03)
04 (0x04)
05 (0x05)
06 (0x06)
07 (0x07)
08 (0x08)
15 (0x0F)
16 (0x10)
22 (0x16)
23 (0x17)
43/14 (0x2B/0x0E)
Namn
Read Coils
Read Discrete Inputs
Read Holding Registers
Read Input Registers
Write Single Coil
Write Single Register
Read Exception Status
Diagnostics
Write Multiple Coils
Write Multiple Registers
Mask Write Register
Read/Write Multiple Registers
Read Device Identification
Anm.
Klass 1
Klass 1
Klass 0
Klass 1
Klass 1
Klass 1
Klass 1
Klass 2
Klass 0
Klass 2
Klass 2
Klass 0-funktionskoderna räcker för att få tillgång till alla mätdata
och konfigurationsinställningar för HMT330-mätaren. Alla klass 1och vissa klass 2-kommandon stöds också och ger bättre kompatibilitet
och effektivare kommunikation vid behov.
Modbus-diagnostikdata och enhetsidentifieringsdata kan endast läsas ut
med de funktionskoder som är avsedda för dessa syften (08 och 43/14).
VAISALA _______________________________________________________________________ 199
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Registerkarta
Alla data som är tillgängliga via Modbus-gränssnittet är indelade
i sex angränsande registerblock så som beskrivs i Tabell 39 nedan.
Tabell 39 HMT330 Modbus-registerblock
Adress
0001…0068
0257…0290
0513…0517
0769…0790
1025…1035
1281…1288
Dataformat
32-bitars IEEE-float
16-bitars heltal med tecken
Bitfält
32-bitars IEEE-flyttal
16-bitars heltal med tecken
Bitfält
Beskrivning
Mätdata (skrivskyddade)
Statusregister (skrivskyddade)
Konfigurationsinställningar
Konfigurationsflaggor
Adresserna är 1-baserade decimala Modbus-datamodelladresser utan den
första siffran (t.ex. 0xxxx, 1xxxx, 3xxxx eller 4xxxx). Dra ifrån 1 för att
få de adressfältvärden som används i Modbus-protokolldataenheten (PDU).
Registerkartan är samma för alla Modbus-funktionskoder. Funktionskoderna
03 och 04 returnerar t.ex. exakt samma resultat som 01 och 02 gör.
Funktionskoderna 01 och 02 returnerar 0 om motsvarande register har värdet
0x0000 och 1 om registret är icke-noll. När du skriver med funktionskoderna
05 eller 15 skrivs i själva verket värdet 0x0000 eller 0x0001 i registret(n).
Datakodning
All numeriska värden är tillgängliga i båda formaten 32-bitars IEEE-flyttal
och 16-bitars heltal med tecken.
Formatet 32-bitars flyttal
Flyttalsvärden representeras i standardformatet IEEE 32-bitars flyttal.
Minst signifikanta 16 bitar flyttal placeras på den mindre Modbusadressen som anges i Open Modbus TCP-specifikationen, version 1.0.
Detta kallas även ”little-endian”- eller ”Modicon”-ordordning.
OBS!
Trots specifikationen kan vissa Modbus-masters förvänta sig ”big-endian”ordordning (mest signifikanta ordet först). I sådana fall måste du välja
”ordbytt” flyttalsformat i din Modbus-master för HMT330 Modbus-register.
Ett ”tyst NaN”-värde returneras för värden som inte är tillgängliga.
Skrivning av NaN- eller infinit värde ignoreras tyst. Ett tyst NaN är
t.ex. 0x7FC00000; mastern ska dock förstå vilket NaN-värde som helst.
200 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga C ____________________________________________________________ Modbus-referens
OBS!
Ett komplett 32-bitars flyttalsvärde ska läsas och skrivas i en enda
Modbus-transaktion (funktionskoderna 05, 06 och 22 påverkar t.ex.
inte flyttalsvärden).
Formatet 16-bitars heltal med tecken
16-bitars heltalsvärden skalas till att omfatta nödvändiga decimaler
(se skalningsfaktor i motsvarande registertabell). Negativa värden (om
tillämpliga) representeras i 2-komplement (65535 = -1, 65534 = -2 osv.).
OBS!
Mätparametrar med normalt positiva värden (t.ex. 0–100 % RH)
kan tillfälligtvis returnera små negativa värden p.g.a. mätoriktigheter.
Dessa negativa värden returneras som stora 16-bitars heltalsvärden
(2-komplement).
Om det skalade värdet inte passar in i området 0–65535 (16-bitarsområde)
”bryts” värdet till området genom att lägga till eller dra ifrån 65536 så
många gånger som det behövs.
T.ex; fuktkvoten (x) värdet 658,92 g/kg returneras i formatet 16-bitars
heltal med tecken som 356 (0x0164). Du måste lägga till lämplig avdrift
till 16-bitarsdata i Modbus-mastern för att få ett giltigt utvärde:
356 (16-bitars registervärde) + 65536 (avdrift) = 65892 --> 658,92 g/kg
(skalat med ×0,01).
De flesta av mätdatavärdena behöver dock ingen avdrift.
Ett 16-bitars nollvärde returneras för värden som inte är tillgängliga.
Det går inte att särskilja saknade värden från faktiska nollvärden om
nollvärdet ingår i parameterns giltiga mätområde.
OBS!
Om din Modbus-master stödjer 32-bitars flyttalsvärden bör dessa alltid
användas i stället för 16-bitars heltalsregister.
Användning av 16-bitars heltalsvärden rekommenderas inte i kritiska
tillämpningar eftersom det inte går att särskilja verkliga nollvärden från
nollvärden som genererats av mätfel.
Dessutom får 2-komplement negativa värden att se ut som stora positiva
värden, vilket man måste tänka på vid användning av 16-bitars registervärden.
När 16-bitarsvärden skrivs i konfigurationsregister bearbetas de alltid som
heltal med tecken i området -32768 – +32767. Använd flyttalsregistren
till att skriva värden utanför detta område med 16-bitars heltal med tecken.
Maximalt skrivbart värde är 32767 även för konfigurationsregister som
inte accepterar negativa värden.
VAISALA _______________________________________________________________________ 201
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Mätdata (skrivskyddade)
Tabell 40 Mätdataregister
Namn
RH
T
Td
Td/f
a
x
Tw
H2O
pw
pws
H
ΔT
H2O
Flyttal
0001…0002
0003…0004
0007…0008
0009…0010
0015…0016
0017…0018
0019…0020
0021…0022
0023…0024
0025…0026
0027…0028
0031…0032
0065…0066
Heltal
0257 (×0,01)
0258 (×0,01)
0260 (×0,01)
0261 (×0,01)
0264 (×0,01)
0265 (×0,01)
0266 (×0,01)
0267 (×1)
0268 (×0,1)
0269 (×0,1)
0270 (×0,01)
0272 (×0,01)
0289 (×1)
Enhet
%
°C
°C
°C
g/m³
g/kg
°C
ppmV
hPa
hPa
kJ/kg
°C
ppmW
Tillgängliga mätningar beror på instrumentkonfigurationen. Värden är
eventuellt inte tillgängliga vid fel på enheten. Läs statusregister eller
utgående undantagsstatus för att se efter om fel har uppstått.
OBS!
Endast realtidsdata kan läsas från instrumentet. Data som registreras
i mätarens minne (internt minne eller dataloggningsmodul) kan inte
läsas via Modbus.
Statusregister (skrivskyddade)
Tabell 41 Statusregister
Namn
Felstatus
Onlinestatus
Felkod (bitar 15–0)
Felkod (bitar 31–16)
Adress
0513
0514
0516
0517
Beskrivning
1 = Inga fel
1 = Onlinedata tillgängliga
Bitfält som representerar felkoder som
visas i Tabell 32 på sidan 152. Aktiva fel
ställs in på 1. Om t.ex. bit 14 är inställd
på 1, är felkoden E14 aktiv.
Felinformation kan också återställas med funktionskoden 08,
underfunktion 02.
OBS!
HMT330-mätarens grundläggande statusinformation är också tillgänglig
med Read Exception Status-funktionskoden 07. Närmare detaljer finns
i avsnittet Exception Status-utgångar på sidan 204.
202 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga C ____________________________________________________________ Modbus-referens
Konfigurationsregister
Konfigurationsparameterregister används till att konfigurera mätningen.
Skrivning av värden utanför området ignoreras tyst.
Tabell 42 Konfigurationsparameterregister
Namn
Standardvärde
för tryckinställning
Tillfälligt värde
för tryckinställning
Intervall för kemisk
rekonditionering
Molekylär vikt för
ppmw-beräkning
Flyttal
0769…0770
Heltal
1025 (×1)
Giltigt område
0–9999 hPa
0771…0772
1026 (×1)
0–9999 hPa
0773…0774
1027 (×1)
10–2880 min
0775…0776
1028 (×0,001)
0–999,999 g/mol
Om tryckinställningen ändras upprepade gånger ska det tillfälliga värdet
i register 0771–0772 (1026) ändras i stället för den permanenta inställningen
i register 0769–0770 (1025). Ställ in det tillfälliga värdet på noll för att återgå
till standardtryckinställningen.
Icke-metriska enheter är inte tillgängliga i Modbus. Om dessa behövs
måste konverteringen beräknas utanför mätaren.
Konfigurationsflaggor används till att välja en del av instrumentets
grundläggande alternativ och till att starta sensoraktiviteter manuellt.
Tabell 43 Konfigurationsflaggregister
Namn
Standardfiltrering av/på
Förlängd filtrering av/på
Automatisk kemisk
rekonditionering av/på
Adress
1281
1282
1283
Start av kemisk
1284
rekonditionering av/på
Kemisk rekonditionering
1285
pågår
Sensoruppvärmning av/på 1287
Beskrivning
1 = Filtrering på
1 = Förlängd filtrering på
1 = Automatisk rekonditionering på.
Se Konfigurationsregistret 0773–0774
(1027).
1 = Start av rekonditionering på
1 = Rekonditionering pågår
(skriv 1 för manuell start)
1 = Sensoruppvärmning på
(tillvalsfunktion)
Flaggorna 1281 och 1282 är ömsesidigt exklusiva.
Vissa konfigurationsregister har eventuellt ingen effekt beroende
på instrumentmodell och konfiguration.
Andra konfigurationsinställningar behövs normalt inte och är inte
tillgängliga med Modbus-gränssnittet. Servicekabeln måste användas
vid ändring av andra konfigurationsinställningar vid behov.
VAISALA _______________________________________________________________________ 203
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Exception Status-utgångar
Exception status-utgångar (lästa med funktionskoden 07) redovisar
sammanfattningen av HMT330-mätarens status så som beskrivs
i Tabell 44 nedan.
Tabell 44 HMT330 Exception Status-utgångar
Utgång
0 (0x01)
1 (0x02)
Namn
Felstatus
Onlinestatus
Beskrivning
1 = Inga fel
1 = Onlinedata tillgängliga
Statusinformation är även tillgänglig med registeråtkomst, se avsnittet
Statusregister (skrivskyddade) på sidan 202.
Diagnostiska underfunktioner
HMT330 stödjer några av de diagnostiska Modbus-funktionerna
som beskrivs i Modbus Application Protocol-specifikationen V1.1b.
De diagnostiska funktionerna tillgås med funktionskoden 08, se detaljer
i Tabell 45 nedan.
Tabell 45 HMT330 Modbus-diagnostik
Kod
00 (0x00)
01 (0x01)
02 (0x02)
04 (0x04)
10 (0x0A)
11 (0x0B)
Underfunktionens namn
Anm.
Return Query Data
Restart Communications Option Avbryter ”Listen Only”-läget.
Return Diagnostic Register
Force Listen Only Mode
Clear Counters and Diagnostic
Register
Return Bus Message Count
12 (0x0C)
Return Bus Communication
Error Count
13 (0x0D)
Return Bus Exception Error
Count
Datafältet måste ställas in på
”00 00” för alternativet Restart
Communications. Underfunktion
01 med datafält ”FF 00” avvisas.
Icke-noll om aktiva mätarfel
föreligger.
Se statusregister 0516 och
0517 för samma felinformation.
Det diagnostiska registrets
värde är ett logiskt ELLER
av dessa två statusregister.
Försätter enheten ”offline”.
Diagnostiskt register
kan inte rensas.
Det totala antalet meddelanden
som ses på bussen/i gränssnittet.
Antal meddelanden med
ogiltig Modbus RTU CRCeller Modbus TCP-ram.
Antalet skickade Modbusundantagssvar.
204 __________________________________________________________________ M210566SV-K
Bilaga C ____________________________________________________________ Modbus-referens
Kod
14 (0x0E)
Underfunktionens namn
Return Slave Message Count
15 (0x0F)
Return Slave No Response
Count
Anm.
Antal bearbetade Modbusmeddelanden.
Antal mottagna Modbusmeddelanden som inte
besvarats. Detta inträffar för
mottagna broadcast-meddelanden
(endast Modbus RTU) eller när
HMT330 är i ”Listen Only”-läge.
Modbus-diagnostik är endast standardiserad för seriella linjeenheter, men
HMT330 stödjer samma diagnostiska funktioner också på Modbus TCP.
OBS!
Vid återställning, påslagning av mätarströmmen eller omval av Modbusläge (med seriellt kommando eller användargränssnittet) återställs all
Modbus-diagnostisk statistik och eventuellt ”Listen Only”-läge avbryts.
Enhetsidentifieringsobjekt
HMT330 Modbus uppfyller den utökade identifieringsnivå som anges i
Modbus Application Protocol-specifikationen V1.1b. Både strömmande
åtkomst och individuell åtkomst till objekten stöds.
Tabell 46 HMT330 Modbus-enhetsidentifiering
Objekt-id
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x80
0x81
Objektnamn
VendorName
ProductCode
MajorMinorVersion
VendorUrl
ProductName
SerialNumber
CalibrationDate
0x82
CalibrationText
Beskrivning
”Vaisala”
Produktkod (t.ex. ”HMT330”)
Programvaruversion (t.ex. ”5.10”)
”http://www.vaisala.com/”
Instrumentets produktnamn
Serienummer (t.ex. ”D0710040”)
Datum för senaste kalibrering
(t.ex. ”2011-02-07”, är tom om
uppgift saknas)
Informationstext om
den senaste kalibreringen
(är tom om uppgift saknas)
VAISALA _______________________________________________________________________ 205
BRUKSANVISNING _________________________________________________________________
Undantagssvar
Undantagssvar från mätaren är i enlighet med Modbus Application
Protocol-specifikationen V1.1b.
Tabell 47 HMT330 Modbus undantagssvar
Kod
01
02
03
Namn
ILLEGAL FUNCTION
ILLEGAL DATA ADDRESS
ILLEGAL DATA VALUE
Orsak
Funktionskoden stöds inte
Adressen ligger utanför giltigt område
På annat sätt ogiltig förfrågan
Om register som inte är tillgängliga (som inte stöds eller som saknas
för tillfället) inom de områden som anges i Tabell 40 tillgås, genererar
detta inget undantag. Värdet ”Unavailable” (en tyst NaN för flyttalsdata
eller noll för heltalsdata) returneras i stället. Ett undantag genereras endast
för eventuell åtkomst utanför de registerspärrar som anges i avsnittet
Registerkarta på sidan 200.
206 __________________________________________________________________ M210566SV-K
www.vaisala.com
*M210566SV*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement