AEG FAVORIT 65020 User manual

advertisement

AEG FAVORIT 65020 User manual
AFWASAUTOMAAT
DISHWASHER
LAVE-VAISSELLE
GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
d
de
oa
NL
EN
FR
DE
nl
ow
D
FAVORIT 65020 VI
2
23
44
66
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
2
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
BEDIENINGSPANEEL
PROGRAMMA’S
OPTIES
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
DAGELIJKS GEBRUIK
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEEMOPLOSSING
TECHNISCHE INFORMATIE
fro
4
6
7
8
10
12
15
18
19
22
d
de
oa
INHOUD
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
nl
ow
D
3
d
de
oa
VOOR PERFECTE RESULTATEN
NEDERLANDS
m
fro
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het
typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
e
.b
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat
niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het
schoon is voordat u het apparaat
aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
•
re
WAARSCHUWING!
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd of bekwaam persoon.
or
nb
de
an
.v
w
MONTAGE
Aansluiting aan de waterleiding
w
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij
moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van
dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Laat
kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit
de buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
w
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
m
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
• Zorg ervoor dat het apparaat onder
en naast veilige installaties wordt geinstalleerd.
fro
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat
voor toekomstig gebruik.
d
de
oa
VEILIGHEIDSINFORMATIE
nl
ow
D
4
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
• Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal dan onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact. Neem
contact op met de service-afdeling
om de watertoevoerslang te vervangen.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt
met de stroomvoorziening. Zo niet,
nl
ow
D
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl er een programma wordt uitgevoerd.
e
.b
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe
punten in het bestekmandje met de
punten omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan zonder toezicht om te
voorkomen dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken, brand of brandwonden.
re
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
or
nb
de
an
.v
w
GEBRUIK
w
•
w
•
m
•
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid.
Er kan vaatwasmiddel op de borden
zitten.
fro
•
5
d
de
oa
•
neem dan contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op
met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
NEDERLANDS
VERWIJDERING
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat
af en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
nl
ow
D
6
d
de
oa
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
3
2
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
12
e
.b
re
11
10
1 Top sproeiarm
2 Bovenste sproeiarm
3 Onderste sproeiarm
4
5
6
7
8
9
10
11
Filters
Typeplaatje
Zoutreservoir
Waterhardheidsknop
Glansmiddeldoseerbakje
Wasmiddeldoseerlade
Bestekmand
Onderrek
9
8
7
6 5
4
12 Bovenrek
LICHTSTRAAL
• Als een programma in werking is,
verschijnt er een rode lichtstraal op
de vloer onder de deur van het apparaat. Als het programma klaar is, verandert het rode licht in een groen
licht.
• Als het apparaat een storing heeft,
gaat het rode licht knipperen.
nl
ow
D
1
2
3
4
d
de
oa
BEDIENINGSPANEEL
NEDERLANDS
5
6
7
7
9
8
m
fro
6 ÖKO PLUS-toets
2 Display-
7 Multitab-toets
3 Uitgestelde start-toets
8 RESET-toets
4 Programmatoets (omlaag)
9 Indicatielampjes
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma
werkt.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
Einde-indicatielampje.
e
.b
Indicatielampjes
re
5 Programmatoets (omhoog)
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1 Aan/uit-toets
nl
ow
D
8
d
de
oa
PROGRAMMA’S
Mate van vervuiling
Type lading
Programmafasen
1
Alles
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 45°C of 70°C
Spoelen
Drogen
ÖKO PLUS
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelen
Drogen
ÖKO PLUS
re
or
nb
de
an
.v
w
Net gemaakt vuil Wassen 60 °C
Serviesgoed en
Spoelen
bestek
3)
4
4)
5
Normaal bevuild
Serviesgoed en
bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelen
Drogen
Alles
Voorspoelen
e
.b
3
w
2)
w
2
m
1)
Opties
fro
Programma
ÖKO PLUS
5)
1) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de
korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur
worden automatisch aangepast.
2) Dit programma heeft een spoelfase op hoge temperatuur voor betere resultaten voor de
hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C.
3) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede
wasresultaten in een korte tijd.
4) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest
efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
5) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen
voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in
het apparaat.
U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
Verbruikswaarden
Programma1)
Duur (min)
Energie (kWh)
Water (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
Duur (min)
3
nl
ow
D
Programma1)
NEDERLANDS
Water (l)
30
0.8
9
4
160 - 180
0.8 - 0.9
5
14
0.1
d
de
oa
Energie (kWh)
9
m
fro
4
e
.b
1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de
hoeveelheid vaat kan deze verbruikswaarden en de programmaduur veranderen.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
9 - 10
nl
ow
D
10
MULTITAB-FUNCTIE
Met deze functie wordt de temperatuur
in de droogfase verlaagd. Het energieverbruik daalt met 25%.
De borden kunnen nog nat zijn aan het
einde van het programma. We raden u
aan de deur op een kier te houden totdat de vaat droog is.
e
.b
re
Voer deze stappen uit als u stopt met
het gebruik van alles-in-1-tabeltten
en apart vaatwasmiddel,
glansspoelmiddel en vaatwaszout
gaat gebruiken:
1. Schakel de multitabfunctie uit
2. Stel de waterontharder in op het
hoogste niveau.
3. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en
het glansmiddeldoseerbakje vol
zijn.
4. Start het kortste programma met
een spoelfase, zonder vaatwasmiddel en zonder servies.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
or
nb
de
an
.v
w
De functie blijft aan tot u de
functie uitschakelt. Druk op de
multitabtoets. Het multitabindicatielampje gaat uit.
w
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Druk op de multitabtoets. Het multitabindicatielampje gaat branden.
w
Schakel de multitabfunctie in of
uit, voordat u een programma
start. U kunt deze functie niet inschakelen of uitschakelen als er
een programma bezig is.
Schakel de functie in of uit,
voordat u een programma start.
U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er een
programma bezig is.
m
De multitabfunctie inschakelen.
ÖKO PLUS
fro
Activeer deze functie alleen als u allesin-1-tabletten gebruikt.
Deze functie stopt de stroom van glansmiddel en zout. De bijbehorende indicatielampje gaan uit.
De programmaduur kan stijgen.
d
de
oa
OPTIES
GELUIDSSIGNALEN
De geluidssignalen klinken onder de
volgende omstandigheden:
• Het programma is voltooid.
• Het niveau van de waterontharder is
elektronisch gewijzigd.
• Er een storing in het apparaat optreedt
Fabrieksinstelling: aan. U kunt
de geluidssignalen uitschakelen.
De geluidssignalen uitschakelen
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Druk tegelijkertijd op toets (4) en (5)
en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toets
(3), (4) en (5) knipperen.
4. Druk op toets (5),
• De indicatielampjes van toets (3)
en (4) gaan uit.
• Het indicatielampje van toets (5)
blijft knipperen.
• De instelling van de geluidssignalen wordt op de display weergegeven.
Aan
nl
ow
D
5. Druk op toets (5) om de instelling te
wijzigen.
11
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
d
de
oa
Uit
NEDERLANDS
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
12
DE WATERONTHARDER
INSTELLEN
fro
Hard water bevat een grote hoeveelheid mineralen die schade aan het apparaat en slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen.
Het vaatwaszout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Zie de
tabel om de waterontharder af te stellen op het juiste niveau. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste
hoeveelheid regenereerzout en water
gebruikt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Activeer de multitabfunctie als u
gecombineerde vaatwastabletten gebruikt. Deze tabletten bevatten vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en andere middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie
de instructies op de verpakking
van de producten.
m
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Als dat niet het geval is, dan stelt u
de waterontharder in. Neem contact
op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid
van het water in uw omgeving.
2. Het zoutreservoir vullen.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen wasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start
een programma om ze te verwijderen. Gebruik geen wasmiddel en
gebruik de mandjes niet.
d
de
oa
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
U moet de waterontharder
handmatig en elektronisch instellen.
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duits
graden
(°dH)
Nederlands
graden
(°fH)
mmol/l
Clarke
graden
Handmatig
Elektronische
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling.
nl
ow
D
13
d
de
oa
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
NEDERLANDS
Handmatig instellen
fro
m
Zet de waterhardheidsknop in stand 1
of 2.
• Het indicatielampje van toets (3)
blijft knipperen.
• De geluidssignalen klinken. Voorbeeld: vijf onderbroken geluidssignalen = niveau 5.
• Het display toont de instelling
van de waterontharder. Voor= niveau 5.
beeld:
5. Druk herhaaldelijk op functietoets
(3) om de instelling te wijzigen.
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
LET OP!
Gebruik alleen regenereerzout.
Andere producten kunnen het
apparaat beschadigen.
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het
bijvult. Gevaar voor roest. Start
om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
Doe een liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
Vul het zoutreservoir met zout voor
afwasautomaten.
Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Draai de dop rechtsom om het
zoutreservoir te sluiten.
e
.b
re
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Druk tegelijkertijd op toets (4) en (5)
en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toets
(3), (4) en (5) knipperen.
4. Druk op toets (3).
• De indicatielampjes van toets (4)
en (5) gaan uit.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Elektronische instelling
nl
ow
D
14
d
de
oa
HET GLANSMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
LET OP!
Gebruik alleen glansmiddel voor
afwasautomaten. Andere producten kunnen het apparaat beschadigen.
m
fro
B
A
4
1
3 2
-
Het glansmiddel helpt om tijdens de laatste spoelfase het
servies te drogen zonder strepen en vlekken.
1.
3.
4.
U kunt het schuifje voor de vrij
te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste
hoeveelheid).
e
.b
2.
Druk op de ontgrendelknop (D) om
de deksel (C) te openen.
Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)
niet verder dan de aanduiding
'max'.
Verwijder gemorst glansmiddel
met een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
re
C
D
or
nb
de
an
.v
w
w
w
M AX
+
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat die gemaakt zijn van hout,
hoorn, aluminium, tin en koper.
w
Zie de meegeleverde folder
voor voorbeelden voor het inruimen van de rekken.
m
DE REKKEN INRUIMEN
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen. Meng lepels met ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen
niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
fro
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie
‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN
STARTEN'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
als het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de rekken in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
15
d
de
oa
DAGELIJKS GEBRUIK
NEDERLANDS
nl
ow
D
16
d
de
oa
VAATWASMIDDEL GEBRUIKEN
LET OP!
Gebruik alleen wasmiddel voor
afwasautomaten.
B
m
fro
A
4
2.
C
3.
Druk op de ontgrendelknop (B) om
de deksel (C) te openen.
Doe de vaatwastablet in het doseerbakje (A) .
Plaats een kleine hoeveelheid van
het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat
als het programma een voorwasfase heeft.
Als u vaatwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A).
Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
4.
5.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
-
1
32
w
1.
MAX
+
w
30
20
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie
de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
Vaatwastabletten lossen niet helemaal op bij korte programma's en er blijven resten van het
vaatwasmiddel achter op het
servies.
Wij raden aan dat u vaatwastabletten gebruikt bij lange programma's.
HET PROGRAMMA INSTELLEN
EN STARTEN
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus
staan om bepaalde acties te accepteren.
Het apparaat staat in de instelmodus
als, na de activering:
• De display twee horizontale statusstreepjes weergeeft.
Druk op RESET, als het bedieningspaneel andere omstandigheden weergeeft, tot het apparaat in de instelmodus staat.
Een programma starten zonder
een uitgestelde start
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Stel het programma in.
• Het bijbehorende nummer knippert op het display.
4. Indien gewenst kunt u de opties instellen.
5. Sluit de deur van het apparaat. Het
programma wordt gestart.
• Als u de deur opent, dan toont
het display de programmaduur
nl
ow
D
Wanneer het programma is voltooid,
hoort u met tussenpozen een geluidssignaal.
1. Open de deur van het apparaat.
• Het eindlampje staat aan.
• Op het display wordt 0 weergegeven.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te deactiveren.
3. Draai de waterkraan dicht.
e
.b
Het programma annuleren
Aan het einde van het
programma
re
1. Open de deur van het apparaat.
2. Druk herhaaldelijk op de uitgestelde start-toets totdat het programmanummer op het display wordt
weergegeven.
3. Sluit de deur van het apparaat. Het
programma wordt gestart.
or
nb
de
an
.v
w
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
w
Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het
apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
w
De deur openen als het
apparaat in werking is
Controleer of er afwasmiddel in
het afwasmiddeldoseerbakje
aanwezig is voordat u een nieuw
programma start.
m
1. Stel het programma in.
2. Blijf op de toets uitgestelde start
drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van
1 tot 24 uur).
• De uitgestelde tijd knippert op
de display.
• Het indicatielampje van de uitgestelde start staat aan.
3. Sluit de deur van het apparaat. Het
aftellen start.
• Als u de deur opent, dan toont
het display het aftellen van de uitgestelde start die afloopt in stappen van 1 uur.
• Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het programma gestart.
Druk op RESET tot:
• De display twee horizontale statusstreepjes weergeeft.
fro
Een programma starten met
een uitgestelde start
17
d
de
oa
die afloopt in stappen van 1 minuut.
NEDERLANDS
Als u niet op de aan-/uittoets
drukt, dan schakelt de AUTO
OFF-voorziening het apparaat
automatisch uit na een paar minuten. Dit helpt het energieverbruik te verminderen.
• Laat de deur van het apparaat een
paar minuten op een kier staan, voor
betere droogresultaten.
• Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het
apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
nl
ow
D
18
d
de
oa
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
fro
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters
en reinig deze zo nodig.
m
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
1.
C
2.
B
4.
5.
A1
A2
6.
Een onjuiste plaatsing
van de filters kan leiden
tot slechte wasresultaten
en het apparaat beschadigen.
DE SPROEIARMEN REINIGEN
BUITENKANT REINIGEN
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal en puntig
voorwerp.
Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.
e
.b
3.
A
Draai het filter (A) linksom en
verwijder het.
Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit
elkaar.
Verwijder het filter (B).
Reinig de filters met water.
Zet het filter (B) terug in de
startpositie. Zorg ervoor dat
ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).
Monteer het filter (A) en zet
het in positie in filter (B).
Rechtsom draaien tot het
vastzit.
re
C
or
nb
de
an
.v
w
w
w
DE FILTERS REINIGEN
nl
ow
D
•
- Het apparaat pompt geen water weg.
•
- Het bescherminssysteem tegen
waterlekkage is in werking getreden.
m
fro
w
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat
u controles uitvoert.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het programma
start niet.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de deur van het apparaat.
De zekering in de zekeringkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
Startuitstel is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde
start of wacht tot het einde
van het aftellen.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met het
waterleidingbedrijf.
Het apparaat wordt
niet met water gevuld.
De waterkraan is verstopt of Maak de waterkraan schoon.
aangezet met kalkaanslag.
Het filter in de watertoevoerslang is verstopt.
Maak de filter schoon.
De watertoevoerslang is ge- Zorg ervoor dat de positie
knikt of gebogen.
van de slang correct is.
Het beschermingssysteem
tegen lekkage is aan. Er zijn
waterlekkages in het apparaat.
Het apparaat pompt De gootsteenafvoer is gegeen water weg.
blokkeerd.
De waterafvoerslang is geknikt of gebogen.
Schakel het apparaat na de controles
in. Het programma gaat verder vanaf
het punt waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze serviceafdeling.
Draai de waterkraan dicht
en neem contact op met de
service-afdeling.
Ontstop de gootsteenafvoer.
Zorg ervoor dat de positie
van de slang correct is.
Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze
service-afdeling.
e
.b
Storing
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Het apparaat start of stopt niet tijdens
de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te
lossen (zie tabel). Zo niet, bel dan de
service-afdeling.
Bij sommige problemen wordt er op
de display een alarmcode weergegeven:
•
- Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
19
d
de
oa
PROBLEEMOPLOSSING
NEDERLANDS
nl
ow
D
20
d
de
oa
DE WAS- EN DROOGRESULTATEN ZIJN NIET NAAR
TEVREDENHEID
fro
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De borden zijn niet
schoon.
De filters zijn verstopt.
Reinig de filters.
De filters zijn niet juist gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
juist zijn gemonteerd en geinstalleerd.
De sproeiarmen zijn verstopt.
Verder het vuil met een dun,
puntig voorwerp.
Het programma is niet geschikt voor het type lading
en de mate van vervuiling.
Zorg ervoor dat het programma geschikt is voor het
type lading en mate van vervuiling.
Onjuiste positie van de
items in de mandjes. Water
kan niet alle items afwassen.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat het water eenvoudig alle items kan afwassen.
De sproeiarmen konden
niet vrij draaien.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
Er zit geen vaatwasmiddel
in het afwasmiddeldoseerbakje.
Zorg ervoor dat er vaatwasmiddel in het doseerbakje zit
voordat u een programma
start.
Het zoutreservoir is leeg.
Zorg ervoor dat er regenereerzout in het zoutreservoir
zit.
Het ingestelde niveau van
de waterontharder is onjuist.
Controleer of het ingestelde
niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving.
De dop van het zoutreservoir zit los.
Draai de dop vast.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te
hoog.
Stel de hoeveelheid glansmiddel lager in.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Witte strepen of
vlekken of een blauwe waas op glazen
en serviesgoed.
w
Er zitten kalkresten
op de borden.
m
Probleem
nl
ow
D
Mogelijke oorzaak
21
Mogelijke oplossing
d
de
oa
Probleem
NEDERLANDS
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag.
Stel de hoeveelheid glansmiddel hoger in.
De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan de oorzaak
zijn.
Probeer een ander merk
vaatwasmiddel.
Het serviesgoed is
nat.
• Het programma had
geen droogfase.
• Het programma heeft
een droogfase met lage
temperatuur.
Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor
betere droogresultaten.
Het serviesgoed is
nat en mat.
Het glansmiddeldoseerbak- Zorg ervoor dat er glansmidje is leeg.
del in het glansmiddeldoseerbakje zit.
m
fro
Er is te veel vaatwasmiddel
gebruikt.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk
glansmiddel.
De kwaliteit van de gecombineerde vaatwastabletten
kan de oorzaak zijn.
• Probeer een ander merk
gecombineerde vaatwastabletten.
• Activeer de glansmiddeldosering en gebruik het
glansmiddel samen met
de gecombineerde vaatwastabletten.
Activeer het
glansmiddeldoseerbakje als de
multitabfunctie geactiveerd is
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Druk tegelijkertijd op toets (4) en (5)
en houd de toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van toets
(3), (4) en (5) knipperen.
4. Druk op toets (4).
• De indicatielampjes van toets (3)
en (5) gaan uit.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Opgedroogde waterdruppels op de
glazen en de borden.
• Het indicatielampje van toets (4)
blijft knipperen.
• Op het display wordt de instelling
van het glansmiddeldoseerbakje
weergegeven.
Uit
Aan
5. Druk op toets (4) om de instelling te
wijzigen.
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
7. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
8. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
Afmetingen
d
de
oa
TECHNISCHE INFORMATIE
nl
ow
D
22
Koud water of warm water2)
Vermogen
Couverts
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Sluit de watertoevoerslang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het
energieverbruik te verminderen.
e
.b
re
Watertoevoer 1)
220-240 V
or
nb
de
an
.v
w
Min. / max. (bar / MPa)
w
Frequentie
Druk watertoevoer
w
Spanning
m
Aansluiting op het elek- Zie het typeplaatje.
triciteitsnet
596 / 818 - 898 / 550
fro
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SAFETY INFORMATION
PRODUCT DESCRIPTION
CONTROL PANEL
PROGRAMMES
OPTIONS
BEFORE FIRST USE
DAILY USE
CARE AND CLEANING
TROUBLESHOOTING
TECHNICAL INFORMATION
23
d
de
oa
25
27
28
29
31
33
36
39
40
42
nl
ow
D
CONTENTS
ENGLISH
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers
to recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
VISIT OUR WEBSITE FOR:
- Products
- Brochures
- User manuals
- Trouble shooter
- Service information
www.aeg.com
LEGEND
Warning - Important Safety information.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
d
de
oa
FOR PERFECT RESULTS
nl
ow
D
24
m
fro
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend
a few minutes reading to get the very best from it.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from
specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate.
Model
PNC
Serial Number
nl
ow
D
e
.b
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe
structures.
re
WARNING!
This appliance must be installed
by a qualified or competent person.
or
nb
de
an
.v
w
INSTALLATION
w
• Do not let persons, children included, with reduced physical sensory,
reduced mental functions or lack of
experience and knowledge use the
appliance. They must have supervision or instruction for the operation
of the appliance by a person who is
responsible for their safety. Do not
let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from
the appliance door when it is open.
w
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• Make sure not to cause damage to
the water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a
long time, let the water flow until it is
clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
•
m
CHILDREN AND VULNERABLE
PEOPLE SAFETY
Water connection
fro
Before the installation and use of the
appliance, carefully read the supplied
instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
25
d
de
oa
SAFETY INFORMATION
ENGLISH
WARNING!
Dangerous voltage.
The water inlet hose has a safety
valve and a sheath with an inner
mains cable.
• If the water inlet hose is damaged,
immediately disconnect the mains
plug from the mains socket. Contact
Service to replace the water inlet
hose.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with
the power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the mains plug and to the mains cable. Contact the Service or an electri-
nl
ow
D
26
w
WARNING!
Risk of electrical shock, fire or
burns.
or
nb
de
an
.v
w
w
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• The appliance can release hot steam
if you open the door while a programme operates.
e
.b
re
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Put knives and cutlery with sharp
points in the cutlery basket with the
points down or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door
open without supervision to prevent
to fall on it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous. Obey the safety instructions on
the detergent packaging.
m
WARNING!
Risk of injury.
fro
USE
• Do not drink and play with the water
in the appliance.
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent
on the dishes.
d
de
oa
cian to change a damaged mains cable.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access
to the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
DISPOSAL
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and dispose
of it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
nl
ow
D
d
de
oa
PRODUCT DESCRIPTION
ENGLISH
1
27
3
2
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
12
e
.b
re
11
10
9
8
7
6 5
4
1 Top spray arm
11 Lower basket
2 Upper spray arm
12 Upper basket
3 Lower spray arm
4 Filters
5
6
7
8
9
10
Rating plate
Salt container
Water hardness dial
Rinse aid dispenser
Detergent dispenser
Cutlery basket
LIGHT BEAM
• When a programme operates, a red
light beam shows on the floor below
the appliance door. When the programme is completed, the red light
changes to a green light.
• When the appliance has a malfunction, the red light beam flashes.
nl
ow
D
28
1
2
3
4
d
de
oa
CONTROL PANEL
5
6
7
9
8
m
fro
w
w
6 ÖKO PLUS button
2 Display
7 Multitab button
3 Delay button
8 RESET button
4 Programme button (down)
9 Indicators
Description
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
Rinse aid indicator. This indicator is off while the programme operates.
End indicator.
e
.b
Indicators
re
5 Programme button (up)
or
nb
de
an
.v
w
1 On/off button
nl
ow
D
d
de
oa
PROGRAMMES
ENGLISH
Heavy soil
Prewash
Crockery, cutlery, Wash 70 °C
pots and pans
Rinses
Dry
2)
4
4)
5
Wash 60 °C
Rinse
Normal soil
Crockery and
cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
All
Prewash
e
.b
3)
Fresh soil
Crockery and
cutlery
ÖKO PLUS
re
3
m
2
ÖKO PLUS
or
nb
de
an
.v
w
All
Prewash
Crockery, cutlery, Wash 45 °C or 70 °C
pots and pans
Rinses
Dry
Options
w
1
1)
Programme phases
w
Degree of soil
Type of load
fro
Programme
29
ÖKO PLUS
5)
1) The appliance senses the degree of soil and the quantity of items in the baskets. It
automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy consumption
and the programme duration.
2) This programme has a high temperature rinsing phase for better hygiene results. During
the rinsing phase, the temperature stays at 70 °C for 10 to 14 minutes.
3) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a
short time.
4) This is the standard programme for test institutes. With this programme you have the most
efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil.
Refer to the supplied leaflet for test information.
5) Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond
on the dishes and bad odours to come out from the appliance.
Do not use detergent with this programme.
Consumption values
Programme 1)
Duration (min)
Energy (kWh)
Water (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
30
0.8
9
Programme 1)
Duration (min)
4
5
nl
ow
D
30
Water (l)
160 - 180
0.8 - 0.9
9 - 10
14
0.1
d
de
oa
Energy (kWh)
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4
1) The water pressure and temperature, the variations of the mains supply, the options and
the quantity of dishes can change the programme duration and the consumption values.
e
.b
re
nl
ow
D
MULTITAB FUNCTION
This function decreases the temperature in the drying phase. The energy
consumption decreases by 25%.
The dishes can be wet at the end of the
programme. We recommend that you
keep the door ajar and let the dishes
dry.
e
.b
re
If you stop to use the combi
detergent tablets, before you start
to use separately detergent, rinse aid
and dishwasher salt, do these steps:
1. Deactivate the multitab function.
2. Set the water softener to the highest level.
3. Make sure that the salt container
and the rinse aid dispenser are full.
4. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent
and without dishes.
5. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
6. Adjust the released quantity of rinse
aid.
or
nb
de
an
.v
w
The function stays on until you
deactivate it. Press the multitab
button, the multitab indicator
goes off.
w
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME'.
3. Press the multitab button, the multitab indicator comes on.
w
Activate or deactivate the multitab function before the start of a
programme. You cannot activate or deactivate this function
when a programme operates.
Activate or deactivate the function before the start of a programme. You cannot activate or
deactivate this function when a
programme operates.
m
Activating the multitab function
ÖKO PLUS
fro
Activate this function only when you
use the combi detergent tablets.
This function deactivates the flow of
rinse aid and salt. The related indicators
are off.
The programme duration can increase.
31
d
de
oa
OPTIONS
ENGLISH
ACOUSTIC SIGNALS
The acoustic signals operate in these
conditions:
• The programme is completed.
• The level of the water softener is adjusted electronically.
• The appliance has a malfunction.
Factory setting: on. You can deactivate the acoustic signals.
Deactivating the acoustic signals
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold buttons (4) and (5) at
the same time until the indicators of
buttons (3), (4) and (5) flash.
4. Press button (5),
• The indicators of buttons (3) and
(4) go off.
• The indicator of button (5) continues to flash.
• The display shows the setting of
the acoustic signals.
On
Off
5. Press button (5) to change the setting.
nl
ow
D
32
6. Deactivate the appliance to confirm.
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
ADJUSTING THE WATER
SOFTENER
fro
Hard water contains a high quantity of
minerals that can cause damage to the
appliance and bad washing results. The
water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water
softener clean and in good conditions.
Refer to the table to adjust the water
softener to the right level. It makes sure
that the water softener uses the correct
quantity of dishwasher salt and water.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
If you use the combi detergent
tablets, activate the multitab
function. These tablets contain
detergent, rinse aid and other
added agents. Be sure that
these tablets are applicable to
the water hardness in your area.
Refer to the instructions on the
packaging of the products.
m
1. Make sure that the set level of the
water softener agrees with the water
hardness in your area. If not, adjust
the water softener. Contact your local water authority to know the water hardness in your area.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Processing residues can stay in the
appliance. Start a programme to remove them. Do not use detergent
and do not load the baskets.
33
d
de
oa
BEFORE FIRST USE
ENGLISH
You must adjust the water softener manually and electronically.
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
nl
ow
D
34
d
de
oa
Manual adjustment
m
fro
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2.
• The indicator of button (3) continues to flash.
• The acoustic signals operate. Example: five intermittent acoustic
signals = level 5.
• The display shows the setting of
the water softener. Example:
= level 5.
5. Press button (3) again and again to
change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
e
.b
re
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold buttons (4) and (5) at
the same time until the indicators of
buttons (3), (4) and (5) flash.
4. Press button (3).
• The indicators of buttons (4) and
(5) go off.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Electronic adjustment
FILLING THE SALT CONTAINER
CAUTION!
Only use dishwasher salt. Other
products can cause damage to
the appliance.
Water and salt can come out
from the salt container when
you fill it. Risk of corrosion. To
prevent it, after you fill the salt
container, start a programme.
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
Fill the salt container with dishwasher salt.
Remove the salt around the opening of the salt container.
Turn the cap clockwise to close the
salt container.
nl
ow
D
CAUTION!
Only use rinse aid for dishwashers. Other products can cause
damage to the appliance.
m
fro
B
A
35
d
de
oa
FILLING THE RINSE AID DISPENSER
ENGLISH
w
w
M AX
4
The rinse aid, during the last
rinsing phase, helps to dry the
dishes without streaks and
stains.
-
1.
3.
4.
You can turn the selector of the
released quantity (B) between
position 1 (lowest quantity) and
position 4 (highest quantity).
e
.b
2.
Press the release button (D) to
open the lid (C).
Fill the rinse aid dispenser (A), no
more than the mark 'max'.
Remove the spilled rinse aid with
an absorbent cloth to prevent too
much foam.
Close the lid. Make sure that the
release button locks into position.
re
C
D
or
nb
de
an
.v
w
3 2
1
+
nl
ow
D
36
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the baskets.
m
LOADING THE BASKETS
• Do not put in the appliance items
that can absorb water (sponges,
household cloths).
• Remove remaining food from the
items.
• Make soft the remaining burned food
on the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put small items in the cutlery basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not
move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a programme.
fro
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the
appliance is in setting mode. Refer
to ’SETTING AND STARTING A
PROGRAMME’.
• If the salt indicator is on, fill the
salt container.
• If the rinse aid indicator is on, fill
the rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme for the type of load and
soil.
d
de
oa
DAILY USE
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items
made of wood, horn, aluminium,
pewter and copper.
USING THE DETERGENT
CAUTION!
Use only detergents for dishwashers.
B
30
+
32
-
1
20
1.
MAX
4
A
2.
C
3.
4.
5.
Press the release button (B) to
open the lid (C).
Put the detergent in the compartment (A) .
If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
If you use detergent tablets, put
the tablet in the compartment (A).
Close the lid. Make sure that the
release button locks into position.
nl
ow
D
1. Set the programme.
2. Press the delay button again and
again until the display shows the de-
Opening the door while the
appliance operates
e
.b
Starting a programme with
delay start
re
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the
appliance is in setting mode.
3. Set the programme.
• The related programme number
flashes in the display.
4. If you want, you can set the options.
5. Close the appliance door. The programme starts.
• If you open the door, the display
shows the programme duration
that decreases with steps of 1 minute.
or
nb
de
an
.v
w
Starting a programme without
delay start
w
The appliance must be in setting mode
to accept some operations.
The appliance is in setting mode when,
after the activation:
• The display shows two horizontal status bars.
If the control panel shows other conditions, press RESET until the appliance is
in setting mode.
w
Setting mode
m
SETTING AND STARTING A
PROGRAMME
lay time you want to set (from 1 to
24 hours).
• The delay time flashes in the display.
• The delay indicator is on.
3. Close the appliance door. The
countdown starts.
• If you open the door, the display
shows the countdown of the delay start that decreases with steps
of 1 hour.
• When the countdown is completed,
the programme starts.
fro
Detergent tablets do not fully
dissolve with short programmes
and detergent residues can stay
on the dishes.
We recommend that you use
detergent tablets with long programmes.
37
d
de
oa
Do not use more than the correct quantity of detergent. Refer
to the instructions on the detergent packaging.
ENGLISH
If you open the door, the appliance
stops. When you close the door, the
appliance continues from the point of
interruption.
Cancelling the delay start while
the countdown operates
1. Open the appliance door.
2. Press the delay button again and
again until the display shows the
programme number.
3. Close the appliance door. The programme starts.
Cancelling the programme
Press RESET until:
• The display shows two horizontal status bars.
Make sure that there is detergent in the detergent dispenser
before you start a new programme.
At the end of the programme
When the programme is completed, an
intermittent acoustic signal operates.
1. Open the appliance door.
• The end indicator is on.
• The display shows 0.
2. Press the on/off button to deactivate the appliance.
3. Close the water tap.
nl
ow
D
38
fro
There can be water on the sides
and on the door of the appliance. Stainless steel becomes
cool more quickly than the
dishes.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• For better drying results, keep the
appliance door ajar for some minutes.
• Let the dishes become cold before
you remove them from the appli-
d
de
oa
If you do not press the on/off
button, the AUTO OFF device
automatically deactivates the
appliance after some minutes.
This helps to decrease the energy consumption.
ance. Hot dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
nl
ow
D
39
d
de
oa
CARE AND CLEANING
ENGLISH
WARNING!
fro
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if
necessary, clean them.
m
Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
1.
C
2.
A
B
4.
5.
6.
A1
A2
CLEANING THE SPRAY ARMS
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged, remove remaining parts of soil
with a thin pointed object.
EXTERNAL CLEANING
Clean the appliance with a moist soft
cloth.
An incorrect position of
the filters can cause bad
washing results and damage to the appliance.
Only use neutral detergents. Do not
use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents.
e
.b
3.
Turn the filter (A) counterclockwise and remove it.
To disassemble the filter (A),
pull apart (A1) and (A2).
Remove the filter (B).
Wash the filters with water.
Put the filter (B) to its initial
position. Make sure that it
assembles correctly under
the two guides (C).
Assemble the filter (A) and
put it into position in filter
(B). Turn it clockwise until it
locks.
re
C
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CLEANING THE FILTERS
nl
ow
D
40
•
- The appliance does not drain
the water.
•
- The anti-flood device is on.
m
fro
WARNING!
Deactivate the appliance before
you make the checks.
Possible cause
Possible solution
The programme
does not start.
The mains plug is not connected in the mains socket.
Connect the mains plug.
The appliance door is open. Close the appliance door.
The appliance does
not fill with water.
The appliance does
not drain the water.
The fuse in the fuse box is
damaged.
Replace the fuse.
The delay start is set.
Cancel the delay start or
wait for the end of the
countdown.
The water tap is closed.
Open the water tap.
The water pressure is too
low.
Contact your local water authority.
The water tap is clogged or
there is limescale on it.
Clean the water tap.
The filter in the water inlet
hose is clogged.
Clean the filter.
The water inlet hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
The anti-flood device is on.
There are water leakages in
the appliance.
Close the water tap and
contact the Service.
The sink spigot is clogged.
Clean the sink spigot.
The water drain hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
After the checks are completed, activate the appliance. The programme
continues from the point of interruption.
e
.b
Problem
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
The appliance does not start or it stops
during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the table). If not, contact
the Service.
With some problems, the display
shows an alarm code:
•
- The appliance does not fill with
water.
d
de
oa
TROUBLESHOOTING
If the problem occurs again, contact the
Service.
If the display shows other alarm codes,
contact the Service.
nl
ow
D
ENGLISH
41
d
de
oa
THE WASHING RESULTS AND DRYING RESULTS ARE NOT
SATISFACTORY
fro
Possible cause
Possible solution
The dishes are not
clean.
The filters are clogged.
Clean the filters.
The filters are not correctly
assembled and installed.
Make sure that the filters are
correctly assembled and installed.
The spray arms are clogged.
Remove remaining soil with a
thin pointed object.
The programme was not
applicable for the type of
load and soil.
Make sure that the programme is applicable for the
type of load and soil.
Incorrect position of the
items in the baskets. Water
could not wash all items.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and that the water
can easily wash all items.
The spray arms could not
turn freely.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and does not cause
the blockage of the spray
arms.
The quantity of detergent
was not sufficient.
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
There was no detergent in
the detergent dispenser.
Make sure that you add detergent in the dispenser before you start a programme.
The salt container is empty.
Make sure that there is dishwasher salt in the salt container.
The set level of the water
softener is incorrect.
Make sure that the set level
of the water softener agrees
with the water hardness in
your area.
The cap of the salt container is loose.
Tighten the cap.
The released quantity of
rinse aid is too much.
Decrease the released quantity of rinse aid .
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Whitish streaks and
stains or bluish layers on glasses and
dishes.
w
Limescale particles
on the dishes.
m
Problem
Possible cause
Possible solution
d
de
oa
Problem
nl
ow
D
42
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
The released quantity of
rinse aid was not sufficient .
Increase the released quantity of rinse aid.
m
fro
The quantity of detergent
was too much.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Dry water drop
stains on glasses
and dishes.
The quality of the detergent Try a different brand of decan be the cause.
tergent.
• The programme had no
drying phase.
• The programme had a
low temperature drying
phase.
For better drying results,
keep the door ajar for some
minutes.
The dishes are wet
and matt.
The rinse aid dispenser is
empty.
Make sure that there is rinse
aid in the rinse aid dispenser.
The quality of the rinse aid
can be the cause.
Try a different brand of rinse
aid.
The quality of the combi
detergent tablets can be
the cause.
• Try a different brand of
combi detergent tablets.
• Activate the rinse aid dispenser and use the rinse
aid together with the combi detergent tablets.
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold buttons (4) and (5) at
the same time until the indicators of
buttons (3), (4) and (5) flash.
4. Press button (4).
• The indicators of buttons (3) and
(5) go off.
• The indicator of button (4) continues to flash.
• The display shows the setting of
the rinse aid dispenser.
Off
On
5. Press button (4) to change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
7. Adjust the released quantity of rinse
aid.
8. Fill the rinse aid dispenser.
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth (mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
e
.b
Activating the rinse aid
dispenser with the multitab
function activated
re
The dishes are wet.
596 / 818 - 898 / 550
220-240 V
nl
ow
D
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
Capacity
Place settings
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
m
Min. / max. (bar / MPa)
fro
Water supply pressure
43
50 Hz
d
de
oa
Frequency
ENGLISH
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian
energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
BANDEAU DE COMMANDE
PROGRAMMES
OPTIONS
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
UTILISATION QUOTIDIENNE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
fro
46
48
49
50
52
54
58
61
62
65
d
de
oa
SOMMAIRE
nl
ow
D
44
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole
avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services municipaux.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
LÉGENDE
Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
nl
ow
D
45
d
de
oa
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
FRANÇAIS
m
fro
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
•
e
.b
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
Raccordement à l'arrivée d'eau
re
AVERTISSEMENT
Cet appareil doit être installé
par un professionnel qualifié.
or
nb
de
an
.v
w
INSTALLATION
w
• Cet appareil n'est pas conçu pour
être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés
physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à
moins qu'une personne responsable
de leur sécurité ne les supervise ou
leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser. Ne laissez pas les
enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la
portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la
portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
w
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure
ou d'invalidité permanente.
m
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
• Vérifiez que l'appareil est installé
sous et à proximité de structures sûres.
fro
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions
fournies. Le fabricant ne peut être tenu
pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours
cette notice avec votre appareil pour
vous y référer ultérieurement.
d
de
oa
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
nl
ow
D
46
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse.
Le tuyau d'arrivée d'eau comporte
une soupape de sécurité et une gaine avec un câble d'alimentation intérieur.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur.
Contactez le service après-vente
pour remplacer le tuyau d'arrivée
d'eau.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
nl
ow
D
47
• Les produits de lavage pour lavevaisselle sont dangereux. Suivez les
consignes de sécurité figurant sur
l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme. Il
peut rester du produit de lavage sur
la vaisselle.
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution, d'incendie ou de brûlures.
re
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à
proximité ou sur l'appareil.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un programme.
e
.b
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez
un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d’alimentation.
Contactez le service après-vente ou
un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• Ne connectez la fiche d'alimentation
à la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
• Ne tirez pas sur le câble électrique
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
FRANÇAIS
UTILISATION
AVERTISSEMENT
Risque de blessure.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts
avec des bouts pointus dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil
ouverte sans surveillance pour éviter
tout risque de chute.
• Ne montez pas sur la porte ouverte
de votre appareil ; ne vous asseyez
pas dessus.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage
de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
nl
ow
D
48
d
de
oa
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
3
2
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
12
e
.b
re
11
10
9
8
7
1 Bras d'aspersion supérieur
2 Bras d'aspersion intermédiaire
3 Bras d'aspersion inférieur
4
5
6
7
8
9
10
11
Filtres
Plaque signalétique
Réservoir de sel régénérant
Sélecteur de dureté de l'eau
Distributeur de liquide de rinçage
Distributeur de produit de lavage
Panier à couverts
Panier inférieur
6 5
4
12 Panier supérieur
POINT LUMINEUX
• Lorsqu'un programme démarre, un
point lumineux rouge s'illumine sur le
sol, sous la porte de l'appareil. Lorsque le programme est terminé, le
point rouge devient vert.
• Lors d'un dysfonctionnement de l'appareil, le point lumineux rouge clignote.
nl
ow
D
1
2
3
4
d
de
oa
BANDEAU DE COMMANDE
FRANÇAIS
5
6
7
49
9
8
m
fro
w
w
6 Touche ÖKO PLUS
2 Affichage
7 Touche « Tout en 1 »
3 Touche Départ différé
8 Touche RESET
4 Touche Programme (moins)
9 Voyants
e
.b
Voyants
re
5 Touche Programme (plus)
or
nb
de
an
.v
w
1 Touche Marche/Arrêt
Voyant du réservoir à sel régénérant. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est éteint
pendant le déroulement du programme.
Voyant de fin.
nl
ow
D
50
d
de
oa
PROGRAMMES
Degré de salissure
Type de vaisselle
Phases des programmes
1
Tous
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage à 45 °C ou
70 °C
Rinçage
Séchage
ÖKO PLUS
Très sale
Vaisselle, couverts, plats et
casseroles
Prélavage
Lavage 70 °C
Rinçage
Séchage
ÖKO PLUS
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage 60 °C
Rinçage
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage 50 °C
Rinçage
Séchage
Tous
Prélavage
4)
5
e
.b
4
re
3)
or
nb
de
an
.v
w
3
w
2)
w
2
m
1)
Options
fro
Programme
ÖKO PLUS
5)
1) L'appareil est sensible au degré de saleté et à la quantité d'articles qui se trouvent dans les
paniers. Il règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la
consommation d'énergie et la durée du programme.
2) Ce programme comprend une phase de rinçage à haute température, pour des résultats
plus hygiéniques. Au cours de la phase de rinçage, la température reste à 70 °C pendant 10
à 14 minutes.
3) Ce programme vous permet de laver une charge de vaisselle légèrement sale. Il offre de
bons résultats de lavage en peu de temps.
4) Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme vous permet
d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts
normalement sales. Reportez-vous à la brochure fournie pour en savoir plus sur ces tests.
5) Ce programme permet de rincer les plats rapidement. Cela empêche les restes de
nourriture de coller sur les plats et évite les mauvaises odeurs.
N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.
Valeurs de consommation
Programme 1)
Durée (min)
Énergie (KWh)
Eau (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
2
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
Durée (min)
3
nl
ow
D
Programme 1)
FRANÇAIS
Eau (l)
30
0.8
9
4
160 - 180
0.8 - 0.9
5
14
0.1
d
de
oa
Énergie (KWh)
51
m
fro
4
or
nb
de
an
.v
w
w
w
9 - 10
e
.b
re
1) La durée du programme et les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de
la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la
quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
nl
ow
D
52
FONCTION « TOUT EN 1 »
Activez ou désactivez cette
fonction avant de démarrer un
programme. Vous ne pouvez
pas activer ni désactiver cette
fonction pendant le déroulement d'un programme.
e
.b
re
Si vous arrêtez d'utiliser des pastilles
de détergent multifonctions, avant
de commencer à utiliser séparément
du produit de lavage, du liquide de
rinçage et du sel régénérant,
effectuez ces étapes :
1. Désactivez la fonction « Tout en 1 ».
2. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau maximum.
3. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.
4. Démarrez le programme le plus
court par une phase de rinçage,
sans produit de lavage ni vaisselle.
ÖKO PLUS
or
nb
de
an
.v
w
Cette fonction reste activée jusqu'à ce que vous la désactiviez.
Appuyez sur la touche « Tout en
1 » ; le voyant « Tout en 1 »
s'éteint.
w
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
3. Appuyez sur la touche « Tout en
1 » ; le voyant « Tout en 1 » s'allume.
w
Activez ou désactivez la fonction
« Tout en 1 » avant de démarrer
un programme. Vous ne pouvez
pas activer ni désactiver cette
fonction pendant le déroulement d'un programme.
m
Activation de la fonction « Tout
en 1 »
5. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre
région.
6. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
fro
Activez cette fonction uniquement si
vous utilisez des pastilles de détergent
multifonctions.
Cette fonction désactive le débit du liquide de rinçage et du sel. Les voyants
correspondants sont éteints.
La durée du programme peut augmenter.
d
de
oa
OPTIONS
Cette fonction diminue la température
pendant la phase de séchage. La consommation d'énergie diminue ainsi de
25 %.
Il se peut que la vaisselle soit encore
mouillée à la fin du programme. Nous
recommandons de laisser la porte entrouverte pour laisser sécher la vaisselle.
SIGNAUX SONORES
Les signaux sonores retentissent dans
les conditions suivantes :
• Le programme est terminé.
• Le niveau de l'adoucisseur d'eau est
réglé électroniquement.
• L'appareil présente une anomalie de
fonctionnement.
Réglage d'usine : activés. Vous
pouvez désactiver les signaux
sonores.
Désactivation des signaux sonores
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez enfoncées les touches (4)
et (5) simultanément jusqu'à ce que
les voyants des touches (3), (4) et (5)
clignotent.
4. Appuyez sur la touche (5),
53
désactivés
d
de
oa
5. Appuyez sur la touche (5) pour modifier le réglage.
6. Éteignez l'appareil pour confirmer.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
activés
nl
ow
D
• Les voyants des touches (4) et (5)
s'éteignent.
• Le voyant de la touche (5) continue à clignoter.
• L'écran indique le réglage des signaux sonores.
FRANÇAIS
nl
ow
D
54
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR
D'EAU
fro
L'eau dure contient une grande quantité de minéraux pouvant endommager
l'appareil et donner de mauvais résultats de lavage. L'adoucisseur d'eau
neutralise ces minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté
et le bon état de l'adoucisseur d'eau.
Reportez-vous au tableau pour régler
l'adoucisseur d'eau au niveau adapté. Il
garantit que l'adoucisseur d'eau utilise
la quantité correcte de sel régénérant
et d'eau.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Assurez-vous que le niveau réglé
pour l'adoucisseur d'eau est compatible avec la dureté de l'eau de votre région. Dans le cas contraire, réglez l'adoucisseur d'eau. Contactez
votre compagnie des eaux pour
connaître la dureté de l'eau de votre région.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Des résidus de traitement peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle.
Démarrez un programme pour les
supprimer. N'utilisez pas de produit
de lavage et ne chargez pas les paniers.
d
de
oa
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Si vous utilisez des pastilles de
détergent multifonctions, activez la fonction « Tout en 1 ».
Ces pastilles contiennent du
produit de lavage, du liquide de
rinçage et d'autres adjuvants.
Assurez-vous que ces pastilles
sont adaptées à la dureté de
l'eau de votre région. Reportezvous aux instructions figurant
sur l'emballage de ces produits.
Adoucisseur d'eau
réglage
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
nl
ow
D
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
<4
<7
< 0.7
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
12)
12)
m
fro
Degrés
allemands
(°dH)
or
nb
de
an
.v
w
w
Réglage manuel
w
1) Réglage d'usine.
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
<5
55
Adoucisseur d'eau
réglage
d
de
oa
Dureté de l'eau
FRANÇAIS
Réglage électronique
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez enfoncées les touches (4)
et (5) simultanément jusqu'à ce que
les voyants des touches (3), (4) et (5)
clignotent.
4. Appuyez sur la touche (3).
• Les voyants des touches (4) et (5)
s'éteignent.
• Le voyant de la touche (3) continue à clignoter.
• Les signaux sonores retentissent.
Exemple : cinq signaux sonores
intermittents = niveau 5.
• L'écran indique le réglage de
l'adoucisseur d'eau. Exemple :
= niveau 5.
5. Appuyez sur la touche (3) à plusieurs reprises pour modifier le réglage.
6. Éteignez l'appareil pour confirmer.
e
.b
re
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2.
nl
ow
D
56
d
de
oa
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT
m
fro
ATTENTION
Utilisez uniquement du sel régénérant pour lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
De l'eau et du sel peuvent sortir
du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque de corrosion. Afin d'éviter
cela, après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, démarrez
un programme.
2.
3.
4.
5.
Tournez le couvercle vers la gauche
et ouvrez le réservoir de sel régénérant.
Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant (uniquement
la première fois).
Remplissez le réservoir avec du sel
régénérant.
Enlevez le sel qui se trouve autour
de l'ouverture du réservoir de sel
régénérant.
Tournez le couvercle vers la droite
pour fermer le réservoir de sel régénérant.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
nl
ow
D
FRANÇAIS
57
d
de
oa
REMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE
ATTENTION
Utilisez uniquement du liquide
de rinçage pour lave-vaisselle.
D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
m
fro
B
A
4
1
3 2
-
Lors de la dernière phase de rinçage, le liquide de rinçage permet de sécher la vaisselle sans
laisser de traînées ni de taches.
1.
3.
4.
Vous pouvez tourner le sélecteur de quantité délivrée (B) entre la position 1 (quantité minimale) et la position 4 (quantité
maximale).
e
.b
2.
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(D) pour ouvrir le couvercle (C).
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage (A), en ne dépassant
pas la marque « max ».
Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant pour éviter tout excès de
mousse.
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
re
C
D
or
nb
de
an
.v
w
w
w
M AX
+
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer
au lave-vaisselle.
w
Reportez-vous à la brochure
fournie pour consulter des
exemples de charge des paniers.
m
CHARGEMENT DES PANIERS
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les
articles.
• Laissez tremper les casseroles contenant des restes d'aliments brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres ni se chevaucher. Mélangez les
cuillères avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier à couverts.
• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon
à ce qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d’aspersion tournent librement avant de lancer un programme.
fro
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurezvous que l'appareil est en mode
Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez
celui-ci.
• Si le voyant du liquide de rinçage
est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme
adapté au type de vaisselle et au
degré de salissure.
d
de
oa
UTILISATION QUOTIDIENNE
nl
ow
D
58
nl
ow
D
FRANÇAIS
59
d
de
oa
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE
ATTENTION
Utilisez uniquement des produits de lavage pour lave-vaisselle.
B
m
fro
A
4
-
1
32
1.
2.
C
3.
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(B) pour ouvrir le couvercle (C).
Versez du produit de lavage dans
le compartiment (A).
Si le programme comporte une
phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage à
l'intérieur de la porte de l'appareil.
Si vous utilisez des tablettes de détergent, placez une tablette dans le
compartiment (A).
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
4.
5.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
MAX
+
w
w
30
20
N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du produit de lavage.
Les tablettes de détergent ne se
dissolvent pas complètement
avec des programmes courts et
des résidus de détergent peuvent apparaître sur la vaisselle.
Nous recommandons d'utiliser
des tablettes de détergent avec
des programmes longs.
RÉGLAGE ET DÉPART D'UN
PROGRAMME
l'appareil se mette en mode Programmation.
Mode Programmation
Démarrage d'un programme
sans départ différé
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer certaines opérations.
L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque, après sa mise en marche :
• Deux lignes horizontales s'affichent à
l'écran.
Si le bandeau de commande indique
d'autres conditions, maintenez enfoncée la touche RESET jusqu'à ce que
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurezvous que l'appareil est en mode
Programmation.
3. Sélectionnez le programme.
• Le numéro du programme correspondant clignote sur l'écran.
nl
ow
D
60
Assurez-vous que le distributeur
de produit de lavage n'est pas
vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.
e
.b
À la fin du programme
re
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche
de départ différé jusqu'à ce que
l'écran indique le numéro du programme.
or
nb
de
an
.v
w
Annulation du départ différé au
cours du décompte
w
Si vous ouvrez la porte, l'appareil s'arrête. Lorsque vous refermez la porte, l'appareil reprend là où il a été interrompu.
w
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de
l'appareil
Appuyez sur RESET jusqu'à ce que :
• Deux lignes horizontales s'affichent à
l'écran.
m
1. Sélectionnez le programme.
2. Appuyez sur la touche de départ
différé à plusieurs reprises jusqu'à
ce que l'affichage indique la durée
du départ différé que vous souhaitez régler (de 1 à 24 heures).
• La durée du départ différé clignote sur l'écran.
• Le voyant correspondant au départ différé s'allume.
3. Fermez la porte de l'appareil. Le décompte démarre.
• Si vous ouvrez la porte, l'affichage
indique le décompte du départ
différé par intervalles d'une heure.
• Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.
Annulation du programme
fro
Démarrage d'un programme
avec départ différé
3. Fermez la porte de l'appareil. Le
programme démarre.
d
de
oa
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez
définir des options.
5. Fermez la porte de l'appareil. Le
programme démarre.
• Si vous ouvrez la porte, l'écran indique le décompte de la durée
du programme par intervalles
d'une minute.
Lorsque le programme est terminé, un
signal sonore intermittent retentit.
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
• Le symbole de fin de programme
est allumé.
• L'affichage indique 0.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil.
3. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Si vous n'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt, la fonction
AUTO OFF met à l'arrêt automatiquement l'appareil au bout
de quelques minutes. Cela permet de diminuer la consommation d'énergie.
• Pour de meilleurs résultats de séchage, entrouvrez la porte pendant quelques minutes.
• Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle.
La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés.
L'acier inoxydable refroidit plus
rapidement que la vaisselle.
nl
ow
D
AVERTISSEMENT
fro
Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les
résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
m
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise
secteur.
1.
C
2.
A
4.
5.
A1
A2
6.
Une position incorrecte
des filtres peut donner de
mauvais résultats de lavage et endommager l'appareil.
e
.b
3.
Tournez le filtre (A) vers la
gauche et sortez-le.
Pour démonter le filtre (A),
détachez (A1) et (A2).
Retirez le filtre (B).
Lavez les filtres à l'eau courante.
Replacez le filtre (B) dans sa
position initiale. Vérifiez qu'il
est correctement placé sous
les deux guides (C).
Assemblez le filtre (A) et
mettez-le en place dans le
filtre (B). Tournez-le vers la
droite jusqu'à la butée.
re
C
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NETTOYAGE DES FILTRES
B
61
d
de
oa
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
FRANÇAIS
m
fro
NETTOYAGE EXTÉRIEUR
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide.
•
•
- L'appareil ne se vidange pas.
- Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
AVERTISSEMENT
Éteignez l'appareil avant de
procéder aux vérifications.
Problème
Cause possible
Solution possible
Le programme ne
démarre pas.
La fiche n'est pas branchée
à la prise murale.
Branchez la prise d'alimentation.
La porte de l'appareil est
ouverte.
Fermez la porte de l'appareil.
Le fusible de la boîte à fusibles a grillé.
Remplacez le fusible.
Le départ différé est sélectionné.
Annulez le départ différé ou
attendez la fin du décompte.
Le robinet d'arrivée d'eau
est fermé.
Ouvrez le robinet d'eau.
L'appareil ne se
remplit pas d'eau.
La pression de l'eau est trop Contactez votre compagnie
faible.
des eaux.
Le robinet d'eau est bouché Nettoyez le robinet d'eau.
ou entartré.
Le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée d'eau est
plié ou tordu.
Vérifiez que la position du
tuyau est correcte.
e
.b
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête
en cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de
trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous n'y parvenez pas, contactez le service aprèsvente.
Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d’alarme :
•
- L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
re
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices
des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à
l'aide d'un objet fin et pointu.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer ni de
solvants.
d
de
oa
NETTOYAGE DES BRAS
D'ASPERSION
nl
ow
D
62
Solution possible
Fermez le robinet d'eau et
contactez le service aprèsvente.
m
fro
Le système de sécurité antidébordement s'est déclenché. Il y a des fuites d'eau
dans l'appareil.
Le siphon de l'évier est bou- Nettoyez le siphon de
ché.
l'évier.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
L'appareil ne vidange pas l'eau.
63
d
de
oa
Cause possible
nl
ow
D
Problème
FRANÇAIS
Le tuyau d'évacuation d'eau Contrôlez que les filtres sont
est plié ou tordu.
correctement positionnés.
Si le problème persiste, contactez le
service après-vente.
Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme, contactez le service après-vente.
LES RÉSULTATS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE NE SONT PAS
SATISFAISANTS
Problème
Cause possible
La vaisselle n'est pas Les filtres sont obstrués.
propre.
Solution possible
Nettoyez les filtres.
Les filtres sont mal montés
et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont montés et installés correctement.
Les bras d'aspersion sont
obstrués.
Enlevez les résidus à l'aide
d'un objet fin et pointu.
Le programme n'était pas
approprié pour ce type de
vaisselle et de salissure.
Vérifiez que ce programme
est approprié pour ce type
de vaisselle et de salissure.
La vaisselle est mal positionnée dans les paniers.
L'eau n'a pas pu laver toute
la vaisselle.
Vérifiez que la vaisselle est
bien placée dans les paniers
et que l'eau peut facilement
laver toute la vaisselle.
Les bras d'aspersion ne
Vérifiez que la vaisselle est
pouvaient pas tourner libre- bien placée dans les paniers
ment.
et qu'elle ne bloque pas les
bras d'aspersion.
La quantité de produit de
lavage n'était pas suffisante.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
Il n'y avait pas de produit
de lavage dans le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que vous ajoutez du
produit de lavage dans le
distributeur avant de démarrer un programme.
e
.b
re
Après avoir effectué les vérifications,
mettez l'appareil en marche. Le programme reprend là où il a été interrompu.
nl
ow
D
64
Cause possible
Traces de calcaire
sur la vaisselle.
Le réservoir de sel régénérant est vide.
Solution possible
Vérifiez qu'il y a du sel régénérant dans le réservoir de
sel régénérant.
Le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau est incorrect.
Assurez-vous que le niveau
réglé pour l'adoucisseur
d'eau est compatible avec la
dureté de l'eau de votre région.
Le bouchon du réservoir de
sel régénérant est dévissé.
Serrez le bouchon.
d
de
oa
Problème
m
fro
La quantité de produit de
lavage était excessive.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
La quantité de liquide de
rinçage libérée n'était pas
suffisante.
Augmentez la quantité de liquide de rinçage libérée.
Il se peut que la qualité du
produit de lavage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est
mouillée.
• Le programme n'a pas de
phase de séchage.
• Le programme comprend
une phase de séchage à
basse température.
Pour de meilleurs résultats
de séchage, entrouvrez la
porte pendant quelques minutes.
La vaisselle est
mouillée et terne.
Le distributeur de liquide
de rinçage est vide.
Vérifiez qu'il y a du liquide
de rinçage dans le distributeur de liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité du
liquide de rinçage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité des
pastilles de détergent multifonctions soit en cause.
• Utilisez une autre marque
de pastilles de détergent
multifonctions.
• Activez le distributeur de
liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage
avec les pastilles de détergent multifonctions.
Traces de gouttes
d'eau séchées sur
les verres et la vaisselle.
e
.b
Diminuez la quantité de liquide de rinçage libérée.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Traînées et taches
La quantité de liquide de
blanchâtres ou pelli- rinçage libérée est trop imcules bleuâtres sur
portante.
les verres et la vaisselle.
nl
ow
D
• Le voyant de la touche (4) continue à clignoter.
• L'écran indique le réglage choisi
pour le distributeur de liquide de
rinçage.
m
fro
désactivé
w
w
activé
or
nb
de
an
.v
w
5. Appuyez sur la touche (4) pour modifier le réglage.
6. Éteignez l'appareil pour confirmer.
7. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
8. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
e
.b
re
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez enfoncées les touches (4)
et (5) simultanément jusqu'à ce que
les voyants des touches (3), (4) et (5)
clignotent.
4. Appuyez sur la touche (4).
• Les voyants des touches (3) et (5)
s'éteignent.
65
d
de
oa
Activation du distributeur de
liquide de rinçage lorsque la
fonction « Tout en 1 » est
activée
FRANÇAIS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
596 / 818 - 898 / 550
Branchement électrique Reportez-vous à la plaque signalétique.
Tension
Fréquence
Pression de l'arrivée
d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de
l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée
d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
nl
ow
D
66
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SICHERHEITSHINWEISE
GERÄTEBESCHREIBUNG
BEDIENFELD
PROGRAMME
OPTIONEN
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
TÄGLICHER GEBRAUCH
REINIGUNG UND PFLEGE
FEHLERSUCHE
TECHNISCHE DATEN
fro
68
70
71
72
74
76
80
83
84
87
d
de
oa
INHALT
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE:
- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen
www.aeg.com
LEGENDE
Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
nl
ow
D
67
d
de
oa
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
DEUTSCH
m
fro
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist
mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu
lernen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom
Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Modell
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch
die Schläuche fließen, bis es sauber
austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
•
e
.b
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur un-
re
WARNUNG!
Das Gerät muss von einer Fachkraft montiert werden.
Wasseranschluss
or
nb
de
an
.v
w
MONTAGE
w
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten, mangelnder
Erfahrung oder mangelndem Wissen
dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des
Geräts angeleitet werden, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist. Lassen
Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
von Kindern fern.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von
Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom
geöffneten Gerät fern.
w
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr oder Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
m
SICHERHEIT VON KINDERN
UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN
PERSONEN
ter 0 °C absinken kann, und benutzen
Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur unter 0 °C absinken könnte.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät unter und an angrenzenden sicheren
Konstruktionen montiert ist.
fro
Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung
sorgfältig vor der Montage und dem
ersten Gebrauch des Geräts durch. Der
Hersteller ist nicht dafür verantwortlich,
wenn eine fehlerhafte Montage oder
Verwendung Verletzungen und Schäden verursacht. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Gerät für den
zukünftigen Gebrauch auf.
d
de
oa
SICHERHEITSHINWEISE
nl
ow
D
68
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Der Wasserzulaufschlauch verfügt
über ein Sicherheitsventil und eine
Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker
aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden Sie sich für den Austausch des
Wasserzulaufschlauches an den Kundendienst.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
nl
ow
D
WARNUNG!
Stromschlag-, Brand- und Verbrennungsgefahr.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach
unten in den Besteckkorb oder legen
Sie sie in eine waagerechte Position.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne
Beaufsichtigung offen stehen, damit
von der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
m
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf
die offene Tür.
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht
zum Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem
Gerät, bevor das Programm beendet
ist. Es könnte sich noch Reinigungsmittel auf dem Geschirr befinden.
fro
GEBRAUCH
69
d
de
oa
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild
den Daten Ihrer Stromversorgung
entsprechen. Wenden Sie sich andernfalls an einen Elektriker.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie das defekte Kabel
austauschen möchten.
• Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
DEUTSCH
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
ENTSORGUNG
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
nl
ow
D
70
d
de
oa
GERÄTEBESCHREIBUNG
1
3
2
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
12
e
.b
re
11
10
9
1 Oberer Sprüharm
2 Mittlerer Sprüharm
3 Unterer Sprüharm
4
5
6
7
8
9
10
11
Filter
Typenschild
Salzbehälter
Wasserhärtestufen-Wähler
Klarspülmittel-Dosierer
Waschmittelschublade
Besteckkorb
Unterkorb
8
7
6 5
4
12 Oberkorb
LICHTSTRAHL
• Während eines laufenden Programms scheint ein roter Lichtstrahl
auf den Boden vor der Gerätetür.
Nach Ende des Programms wird anstelle des roten Lichtstrahls ein grüner Lichtstrahl angezeigt.
• Bei einer Störung des Geräts blinkt
der rote Lichtstrahl.
nl
ow
D
1
2
3
4
d
de
oa
BEDIENFELD
DEUTSCH
5
6
7
71
9
8
m
fro
6 Taste ÖKO PLUS
2 Display
7 Taste Multitab
3 Taste Zeitvorwahl
8 Taste RESET
4 Programmtaste (nach unten)
9 Kontrolllampen
Salz-Kontrolllampe. Diese Kontrolllampe erlischt während des
Programmbetriebs.
Klarspülmittel-Kontrolllampe. Diese Kontrolllampe erlischt während des Programmbetriebs.
Programmende-Kontrolllampe.
e
.b
Kontrolllampen
re
5 Programmtaste (nach oben)
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1 Taste Ein/Aus
nl
ow
D
72
d
de
oa
PROGRAMME
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
1
Alle
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
ÖKO PLUS
Hauptspülgang 45 °C
oder 70 °C
Klarspülgänge
Trocknen
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck, Töpfe und
Pfannen
Vorspülen
ÖKO PLUS
Hauptspülgang 70 °C
Klarspülgänge
Trocknen
Vor Kurzem benutztes Geschirr
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 60 °C
Klarspülgang
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
ÖKO PLUS
Hauptspülgang 50 °C
Klarspülgänge
Trocknen
Alle
Vorspülen
4)
5
5)
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den
Körben. Es stellt dann automatisch die Wassertemperatur und -menge, den
Energieverbrauch und die Programmdauer ein.
2) Dieses Programm hat eine Spülphase mit hoher Temperatur, um hygienischere
Spülergebnisse zu liefern. Während der Spülphase wird die Temperatur für 10 bis 14
Minuten auf 70 °C gehalten.
3) Mit diesem Programm können Sie vor Kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten ein
gutes Spülergebnis in einer kurzen Zeit.
4) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Dieses Programm gewährleistet den
wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und
Besteck. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
5) Verwenden Sie dieses Programm zum schnellen Abspülen des Geschirrs. Damit wird
vermieden, dass sich Essensreste am Geschirr festsetzen und unangenehme Gerüche aus
dem Gerät entweichen.
Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
Verbrauchswerte
Waschprogramm1)
Dauer (Min.)
Energie (kWh)
Wasser (l)
1
90 - 160
0.9 - 1.7
8 - 15
e
.b
4
re
3)
or
nb
de
an
.v
w
3
w
2)
w
2
m
1)
Optionen
fro
Programm
Energie (kWh)
Wasser (l)
140 - 160
1.4 - 1.6
13 - 14
3
30
0.8
4
160 - 180
0.8 - 0.9
9 - 10
5
14
0.1
4
73
m
fro
2
d
de
oa
Dauer (Min.)
nl
ow
D
Waschprogramm1)
DEUTSCH
w
e
.b
1) Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung, die
Optionen und die Geschirrmenge können diese Werte verändern.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
9
nl
ow
D
74
MULTITAB-FUNKTION
Schalten Sie die Funktion vor
dem Beginn eines Programms
ein oder aus. Sie können diese
Funktion nicht ein- oder ausschalten, wenn ein Programm
läuft.
e
.b
re
Wenn Sie die KombiReinigungstabletten nicht mehr
benutzen, führen Sie zur separaten
Verwendung von Reinigungsmittel,
Klarspülmittel und Geschirrspülsalz
die folgenden Schritte aus:
1. Schalten Sie die Funktion Multitab
aus.
2. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die höchste Stufe ein.
3. Stellen Sie sicher, dass Salzbehälter
und Klarspülmittel-Dosierer aufgefüllt sind.
ÖKO PLUS
or
nb
de
an
.v
w
Die Funktion bleibt so lange
eingeschaltet, bis Sie von Ihnen
ausgeschaltet wird. Drücken Sie
die Taste „Multitab“, die Multitab-Kontrolllampe erlischt.
w
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES PROGRAMMS“.
3. Drücken Sie die Taste „Multitab“,
die Multitab-Kontrolllampe leuchtet
auf.
w
Schalten Sie die Multitab-Funktion vor dem Beginn eines Programms ein oder aus. Sie können diese Funktion nicht einoder ausschalten, wenn ein Programm läuft.
m
Einschalten der Funktion
Multitab
4. Starten Sie das kürzeste Programm
mit einem Spülgang ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter
entsprechend der Wasserhärte in Ihrer Region ein.
6. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
fro
Schalten Sie diese Funktion nur ein,
wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten
verwenden.
Die Funktion Multitab sperrt automatisch die Zufuhr von Klarspülmittel und
Salz. Die entsprechenden Anzeigen
sind ausgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich verlängern.
d
de
oa
OPTIONEN
Diese Funktion senkt die Temperatur in
der Trocknungsphase. Der Energieverbrauch wird um 25 % gesenkt.
Das Geschirr kann am Ende des Programms noch feucht sein. Wir empfehlen, die Tür einen Spalt breit zu öffnen
und das Spülgut trocknen zu lassen.
SIGNALTÖNE
Es ertönen akustische Signale, wenn:
• Das Programm beendet ist.
• Die Wasserenthärterstufe elektronisch eingestellt wird.
• Eine Störung des Geräts vorliegt.
Werkseitige Einstellung: Ein. Sie
können die akustischen Signale
ausschalten.
Ausschalten der akustischen Signale
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES PROGRAMMS“.
3. Halten Sie die Tasten (4) und (5)
gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen der Tasten (3), (4) und
(5) blinken.
4. Drücken Sie die Taste (5).
nl
ow
D
5. Ändern Sie die Einstellung durch
Drücken der Taste (5).
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Ein
75
Aus
d
de
oa
• Die Kontrolllampen der Tasten (3)
und (4) erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Taste (5)
blinkt weiterhin.
• Das Display zeigt die Einstellung
für die akustischen Signale an.
DEUTSCH
nl
ow
D
76
EINSTELLEN DES
WASSERENTHÄRTERS
fro
Hartes Wasser enthält viele Mineralien,
die das Gerät beschädigen können und
zu schlechten Spülergebnissen führen.
Der Wasserenthärter neutralisiert diese
Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand.
Beachten Sie für die richtige Einstellung
des Wasserenthärters nachfolgende Tabelle. Sie stellt sicher, dass der Wasserenthärter die richtige Menge Geschirrspülsalz und Wasser verwendet.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des
Wasserenthärters der Wasserhärte
in Ihrem Gebiet entspricht. Stellen
Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches
Wasserversorgungsunternehmen,
um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet
zu erfahren.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
5. Möglicherweise haben sich im Gerät
Verarbeitungsrückstände angesammelt. Starten Sie ein Programm, um
diese zu entfernen. Verwenden Sie
kein Reinigungsmittel und beladen
Sie die Körbe nicht.
d
de
oa
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch
einstellen.
Schalten Sie die Funktion Multitab ein, wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden. Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel
und andere Zusätze. Achten Sie
darauf, dass die Tabletten der
Wasserhärte in Ihrer Region entsprechen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
nl
ow
D
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
<4
<7
< 0.7
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
m
fro
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
77
WasserenthärterEinstellung
d
de
oa
Wasserhärte
DEUTSCH
Elektronisch
12)
e
.b
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES PROGRAMMS“.
3. Halten Sie die Tasten (4) und (5)
gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen der Tasten (3), (4) und
(5) blinken.
4. Drücken Sie Taste (3).
• Die Kontrolllampen der Tasten (4)
und (5) erlöschen.
re
Stellen Sie den WasserhärtestufenWähler auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
12)
or
nb
de
an
.v
w
Manuelle Einstellung
w
w
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
<5
• Die Kontrolllampe der Taste (3)
blinkt weiterhin.
• Es ertönen akustische Signale.
Beispiel: Signaltonfolge aus 5 Signalen = Stufe 5.
• Das Display zeigt die Einstellung
des Wasserenthärters an. Bei= Stufe 5.
spiel:
5. Drücken Sie zur Einstellungsänderung wiederholt die Taste (3).
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
nl
ow
D
78
d
de
oa
FÜLLEN DES SALZBEHÄLTERS
m
fro
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Spezialsalz
für Geschirrspüler. Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
Beim Befüllen des Salzbehälters
können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten
Sie ein Programm, nachdem Sie
den Salzbehälter befüllt haben,
um die Korrosion zu vermeiden.
2.
3.
4.
5.
Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie den
Salzbehälter.
Füllen Sie 1 Liter Wasser in den
Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu
schließen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1.
nl
ow
D
DEUTSCH
79
d
de
oa
FÜLLEN DES KLARSPÜLMITTEL-DOSIERERS
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Klarspülmittel für Geschirrspüler. Andere
Produkte können das Gerät beschädigen.
m
fro
B
A
4
1
3 2
-
Das Klarspülmittel während der
letzten Spülphase lässt das Geschirr ohne Streifen und Flecken
trocknen.
1.
3.
4.
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1 (geringste Menge) und Position 4 (größte Menge) einstellen.
e
.b
2.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(D), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer (A) nicht über die Marke
„max“ hinaus.
Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch
auf, um zu große Schaumbildung
zu vermeiden.
Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
re
C
D
or
nb
de
an
.v
w
w
w
M AX
+
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn
oder Kupfer.
w
Beispiele für die Beladung der
Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
m
BELADEN DER KÖRBE
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen
können (Schwämme, Geschirrtücher
usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in
den Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen
können, bevor Sie ein Programm
starten.
fro
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe „EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf,
wenn die Salz-Kontrolllampe
leuchtet.
• Leuchtet die Klarspülmittel-Kontrolllampe, füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und
Verschmutzungsgrad das passende
Programm ein.
d
de
oa
TÄGLICHER GEBRAUCH
nl
ow
D
80
nl
ow
D
DEUTSCH
81
d
de
oa
VERWENDUNG DES REINIGUNGSMITTELS
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Reinigungsmittel für Geschirrspüler.
B
m
fro
A
4
2.
C
3.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie das Reinigungsmittel in
den Behälter (A).
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine
kleine Menge Reinigungsmittel auf
die Innenseite der Gerätetür.
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den
Reinigungsmittelbehälter (A).
Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
4.
5.
Verwenden Sie nicht mehr als
die angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben auf der Reinigungsmittelverpackung.
Geschirrspüler-Tabs lösen sich
bei kurzen Programmen nicht
vollständig auf und Reinigungsmittelreste können auf dem Geschirr haften bleiben.
Wir empfehlen daher, Geschirrspüler-Tabs nur bei langen Programmen zu verwenden.
EINSTELLEN UND STARTEN
EINES PROGRAMMS
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für einige Einstellungen im Einstellmodus befinden.
Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn
nach dem Einschalten:
• Im Display zwei horizontale Balken
angezeigt werden.
Wenn das Bedienfeld andere Einstellungen anzeigt, drücken Sie RESET, bis
sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
3. Wählen Sie das Programm.
• Die Nummer des eingestellten
Programms blinkt im Display.
4. Stellen Sie nach Bedarf die Optionen ein.
5. Schließen Sie die Gerätetür. Das
Programm startet.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
-
1
32
w
1.
MAX
+
w
30
20
Am Programmende
Nach Ablauf des Programms ertönt eine Signaltonfolge.
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
• Die Programmende-Kontrolllampe leuchtet auf.
• Im Display erscheint 0.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät auszuschalten.
3. Schließen Sie den Wasserhahn.
Wenn Sie die Ein/Aus-Taste
nicht drücken, schaltet die AUTO OFF-Funktion das Gerät
nach einigen Minuten automatisch aus. Diese Funktion hilft
bei der Senkung des Energieverbrauchs.
• Um bessere Trocknungsergebnisse
zu erzielen, lassen Sie die Gerätetür
für einige Minuten einen Spaltbreit
offen.
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen,
bevor Sie es aus dem Gerät nehmen.
Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und
dann den Oberkorb.
An den Innenseiten und an der
Tür des Gerätes kann sich Wasser niederschlagen. Edelstahl
kühlt schneller ab als Geschirr.
e
.b
re
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl
wiederholt, bis das Display die Zahl
des gewünschten Spülprogramms
anzeigt.
3. Schließen Sie die Gerätetür. Das
Programm startet.
or
nb
de
an
.v
w
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
w
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht
das Gerät das Programm. Wenn Sie die
Tür wieder schließen, arbeitet das Gerät ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Bevor Sie ein neues Programm
starten, stellen Sie sicher, dass
der Reinigungsmittelbehälter
gefüllt ist.
w
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
m
1. Wählen Sie das Programm.
2. Drücken Sie wiederholt die Zeitvorwahl-Taste, bis das Display die gewünschte Zeitvorwahl anzeigt (1 bis
24 Stunden).
• Die Zeitvorwahl blinkt im Display.
• Die Kontrolllampe für die Zeitvorwahl leuchtet auf.
3. Schließen Sie die Gerätetür. Der
Ablauf der Zeitvorwahl beginnt.
• Wenn Sie die Tür öffnen, zeigt
das Display die Zeitvorwahl an,
die in Schritten von jeweils 1
Stunde abnimmt.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das
Programm gestartet.
Drücken Sie RESET, bis:
• Im Display zwei horizontale Balken
angezeigt werden.
fro
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
Beenden des Programms
d
de
oa
• Wenn Sie die Tür öffnen, zeigt
das Display die Programmdauer
an, die in 1-Minuten-Schritten zurückgezählt wird.
nl
ow
D
82
nl
ow
D
WARNUNG!
fro
Verschmutzte Filter und verstopfte Sprüharme beeinträchtigen das Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
m
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
REINIGEN DER FILTER
1.
C
2.
A
3.
4.
5.
A1
A2
6.
Eine falsche Anordnung
der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen und
kann das Gerät beschädigen.
REINIGEN DER SPRÜHARME
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.
REINIGEN DER
AUSSENSEITEN
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen oder Lösungsmittel.
e
.b
C
Drehen Sie den Filter (A)
nach links und nehmen Sie
ihn heraus.
Um den Filter (A) auseinanderzubauen, ziehen Sie (A1)
und (A2) auseinander.
Nehmen Sie den Filter (B)
heraus.
Reinigen Sie die Filter mit
Wasser.
Setzen Sie den Filter (B) wieder in der ursprünglichen
Position ein. Vergewissern
Sie sich, dass er korrekt unter den beiden Führungen
(C) sitzt.
Bauen Sie den Filter (A) zusammen und setzen Sie ihn
in Filter (B) ein. Drehen Sie
ihn nach rechts, bis er einrastet.
re
B
83
d
de
oa
REINIGUNG UND PFLEGE
DEUTSCH
•
- Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
•
- Die Aquasafe-Einrichtung ist
ausgelöst.
m
fro
w
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.
Mögliche Ursache
Das Programm startet nicht.
Der Netzstecker steckt nicht Stecken Sie den Netzstecker
richtig in der Steckdose.
richtig in die Steckdose.
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Gerätetür.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Setzen Sie eine neue Sicherung ein.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab oder warten Sie auf das
Ende des Countdowns.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn
auf.
Der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen.
Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Die Aquasafe-Einrichtung
ist eingeschaltet. Im Gerät
sind Wasserlecks aufgetreten.
Drehen Sie den Wasserhahn
zu und wenden Sie sich an
den Kundendienst.
Das Gerät pumpt
Der Siphon ist verstopft.
das Wasser nicht ab.
Der Wasserablaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird
Reinigen Sie den Siphon.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
e
.b
Problem
Es läuft kein Wasser
in das Gerät.
Mögliche Abhilfe
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.
Versuchen Sie zunächst selbst eine Lösung für das Problem zu finden (siehe
Tabelle). Wenn Sie keine Lösung finden, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Bei manchen Störungen zeigt das
Display einen Alarmcode an:
•
- Es läuft kein Wasser in das Gerät.
d
de
oa
FEHLERSUCHE
nl
ow
D
84
nl
ow
D
85
Wenn das Display andere Alarmcodes
anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
d
de
oa
Tritt das Problem erneut auf, wenden
Sie sich an den Kundendienst.
DEUTSCH
fro
m
DIE SPÜL- UND TROCKNUNGSERGEBNISSE SIND NICHT
ZUFRIEDENSTELLEND.
w
w
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das Geschirr ist
nicht sauber.
Die Filter sind verstopft.
Reinigen Sie die Filter.
Die Filter sind nicht richtig
zusammengebaut und eingesetzt worden.
Kontrollieren Sie, dass die
Filter sauber und richtig eingesetzt sind.
Die Sprüharme sind verstopft.
Entfernen Sie die Speisereste mit einem dünnen spitzen
Gegenstand.
Das ausgewählte Programm
ist für das Spülgut und den
Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Achten Sie darauf, dass das
Programm für die Art der Beladung und den Verschmutzungsgrad geeignet ist.
Falsche Anordnung der Geschirrteile in den Körben.
Das Wasser konnte nicht alle Geschirrteile erreichen.
Achten Sie darauf, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und das Wasser leicht alle Geschirrteile
erreicht.
Die Sprüharme konnten
sich nicht frei drehen.
Achten Sie darauf, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und nicht die
Sprüharme behindert.
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar nicht ausreichend.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Kalkablagerungen
auf dem Geschirr.
Es befand sich kein Reinigungsmittel im Behälter.
Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit Reinigungsmittel, bevor Sie ein
neues Programm starten.
Der Salzbehälter ist leer.
Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter mit Geschirrspülsalz gefüllt ist.
Der Wasserenthärter ist
nicht auf die richtige Stufe
gestellt.
Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters
der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht.
Der Deckel des Salzbehälters ist locker.
Drehen Sie den Deckel fest.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Problem
nl
ow
D
86
Mögliche Ursache
Weißliche Streifen
und Flecken oder
blauschimmernder
Belag auf Gläsern
und Geschirr.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu hoch.
Mögliche Abhilfe
d
de
oa
Problem
Verringern Sie die Menge
des Klarspülmittels.
m
fro
w
w
Erhöhen Sie die Menge des
Klarspülmittels.
e
.b
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu niedrig.
re
Getrocknete Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
or
nb
de
an
.v
w
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar zu hoch.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Die Ursache kann in der
Verwenden Sie eine andere
Qualität des Reinigungsmit- Reinigungsmittelmarke.
tels liegen.
Das Geschirr ist
nass.
• Es wurde ein Programm
ohne Trocknungsphase
gewählt.
• Es wurde ein Programm
mit einer niedrigen
Trocknungstemperatur
gewählt.
Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse einige Minuten lang die Tür einen
Spaltbreit.
Das Geschirr ist nass Der Klarspülmittel-Dosierer
und glanzlos.
ist leer.
Achten Sie darauf, dass der
Klarspülmittel-Dosierer gefüllt ist.
Die Ursache kann in der
Qualität des Klarspülmittels
liegen.
Verwenden Sie eine andere
Klarspülmittelmarke.
Die Ursache kann in der
Qualität der Kombi-Reinigungstablette liegen.
• Verwenden Sie eine andere Tablettenmarke.
• Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein und
verwenden Sie ihn zusammen mit den Kombi-Reinigungstabletten.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers bei eingeschalteter
Funktion „Multitab“
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES PROGRAMMS“.
3. Halten Sie die Tasten (4) und (5)
gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen der Tasten (3), (4) und
(5) blinken.
4. Drücken Sie Taste (4).
• Die Kontrolllampen der Tasten (3)
und (5) erlöschen.
• Die Kontrolllampe der Taste (4)
blinkt weiterhin.
87
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
7. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
8. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel.
d
de
oa
Aus
nl
ow
D
• Das Display zeigt die Einstellung
des Klarspülmittel-Dosierers an.
DEUTSCH
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Min. / max. (bar / MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z.B.
Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an
die Heißwasserversorgung Energie sparen.
e
.b
Frequenz
Wasserdruck
596 / 818 - 898 / 550
re
Spannung
or
nb
de
an
.v
w
Abmessungen
w
TECHNISCHE DATEN
w
5. Ändern Sie die Einstellung durch
Drücken der Taste (4).
m
fro
Ein
nl
ow
D
www.aeg.com/shop
117927520-A-302011
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement