American DJ | Stage Desk 16 | STAGE DESK-16 - Amazon Web Services

STAGE DESK-16
16kanálový dimmer ovladač
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Funkce ovladače
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16kanálový DMX dimmer ovladač
Jednoduché programování
16 vestavěných programů
16 uživatelských programů
Midi In, Out, a Thru
US ITT DMX-512 protokol s 3pinovým XLR konektorem
Ovládání Audio, Fade a Speed
16kanálový fade a flash – tlačítka ovládání
Master fader
Digitální LCD displej
Ovládání zvukem prostřednictvím vestavěného mikrofonu nebo vstupu Line-In
Tlačítko nezávislého výstupu pro mlhovač American DJ
DJ® Vaporizer,™ Stallion,™ & MB-700,™ MB-1000™
Mix chasy
Tlačítka Dark & Black Out, Tap Sync
Přepínač polarity
Hlavní vypínač na zadním panelu
Použití s American DJ® PP-DMX-20L™ nebo DP-DMX-20L™(nebo většinou DMX dimmer
sad)
Obsah
Funkce a ovládání............................................................................................................................................ 1
Základní operace.............................................................................................................................................. 2
Programování................................................................................................................................................... 2
Slider programování: ....................................................................................................................................... 3
Programování s funkcí zvukového ovládání sekvencí.................................................................................... 4
Spuštění vzorů a scén ................................................................................................................................. 5
Adresy MIDI: .................................................................................................................................................. 7
Displej:............................................................................................................................................................. 7
Dálkové ovládání:............................................................................................................................................ 7
Obnovení původního nastavení:...................................................................................................................... 7
Uzamčení ovladače:......................................................................................................................................... 7
Technické údaje:.............................................................................................................................................. 7
Funkce a ovládání
1.
Kanálové indikátory LED – zobrazují aktuální intenzitu jednotlivých kanálů.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Potenciometry kanálů – potenciometry mají dvě funkce: 1) jako stmívače jednotlivých kanálů. 2) spouští programy
přiřazené jednotlivým kanálům.
Tlačítka Flash – tlačítka mají dvě funkce: 1) v režimu program ukládají příslušný kanál do programu 2) V manuálním
režimu nastavují intenzitu kanálu na maximum.
Indikátor Pattern – signalizují, zda je kanál aktivní.
Tlačítka Pattern – spouští uživatelem naprogramované scény nebo vzory (pattern). Pod každé tlačítko je možné uložit
statickou nebo pohyblivou (chase) scénu.
Indikátory vestavěných vzorů (Built-in pattern) – signalizují, zda je příslušné tlačítko vzoru aktivní
Tlačítka vestavěných vzorů – spouští program uložený pod příslušným tlačítkem.
Tlačítko Add – zapínají funkci Add tlačítek vzorů umístěných ve stejné řadě. Tlačítko Add 1 přísluší tlačítkům 1 – 8,
tlačítko Add 2 tlačítkům 9 – 16. Aktivní funkci Add signalizuje rozsvícený indikátor nad příslušným tlačítkem.
LCD displej – zobrazuje aktuální stav a funkce ovladače.
Tlačítko Glide – tlačítko spouští funkci Glide (fade) pro aktivní vzor.
Tlačítko Program – spouští režim Program.
Tlačítko Go – má tři funkce.
Při použití s funkcí fade uzamkne úroveň potenciometru fade
Uzamyká úroveň intenzity světel.
Přidržením na cca. 1 vteřinu aktivuje režim nastavení doby přechodu Fade Time. Nastavení ukončíte
tlačítkem Blackout.
Tlačítko Manual – aktivuje manuální nastavení úrovní kanálových potenciometrů. Aktivní režim Manual signalizuje
zelený indikátor nad tlačítkem. Funkci vypněte tlačítkem Manual nebo Blackout.
Tlačítko Audio – spouští režim Audio. Tato funkce umožňuje synchronizovat běh programů podle rytmu hudby.
Tlačítko Tap Sync – Opakovaným stiskem tohoto tlačítka nastavíte rychlost běhu programů. Stisknete-li tlačítko
dvakrát za vteřinu, sekvence se budou měnit rychlostí dva kroky za vteřinu.
Tlačítko Step – stiskem tohoto tlačítka posunete přehrávaný program o jeden krok vpřed. Tato funkce může být
ovlivněna funkcemi Audio a Tap Sync, proto tyto funkce nejprve ztlumte zdroj zvuku a vypněte funkci Tap Sync.
Tlačítko Dark – toto tlačítko způsobuje dočasné ztlumení světel (blackout).
Tlačítko Full On – Přidržením tlačítka nastavíte dočasně všech 16 kanálů na maximální intenzitu.
Tlačítko Blackout – slouží ke ztlumení intenzity světel. Přidržením tlačítka na cca. 1 vteřinu se zapne funkce fade.
Potenciometr Audio Level – nastavení citlivosti pro ovládání běhu sekvencí zvukem.
Potenciometr Speed – nastavení rychlosti běhu sekvencí.
Potenciometr Fade Time – nastavení času přechodu mezi jednotlivými sekvencemi.
28. MIDI In – vstupní konektor dat MIDI.
29. DMX Out – výstupní konektor signálu DMX.
30. Music Input – vstupní konektor zvukového signálu. Zvukový signál slouží k ovládání programových sekvencí. Není-li
do vstupu přiveden žádný signál, automaticky se zapne mikrofon.
31. Remote Control – konektor pro zapojení pedálu dálkového ovládání. Pomocí dálkového ovladače lze ovládat dvě
základní funkce: Full On a Stand-By. Funkce Full On nastaví intenzitu všech výstupních kanálů na maximum. Funkce
Stand By všechny kanály naopak vypne.
32. Fog Machine Remote – konektor pro zapojení mlhovače American DJ. Kompatibilní mlhovače jsou: Vaporizer™,
Stallion™, Master Blaster 700™, a Master Blaster 1000™.
33. Power Switch – hlavní vypínač.
34. DC Power Input – zásuvka pro zapojení napájecího kabelu (DC 12V/500mA).
Základní operace
Programování
Krok 1:
Stiskněte tlačítko Program, až se rozsvítí červený indikátor. Nerozsvítí-li se červený indikátor, je
ovladač v uzamčeném režimu Lock. Pokyny k odemčení ovladače naleznete v kapitole „Funkce Lock“
této příručky.
Krok 2:
Zvolte vzor (tlačítka Program 1 – 6), pod který chcete uložit program. Stiskněte příslušné tlačítko
Pattern – aktivní vzor signalizuje blikající indikátor.
Krok 3:
Stiskem příslušného tlačítka Flash vyberte kanál, který chcete použít ve vašem programu. Chcete-li
v daném kroku použít více kanálů najednou, stiskněte současně příslušná tlačítka Flash.
Krok 4:
Jakmile uvolníte tlačítka Flash, indikátory signalizují krátkým bliknutím, že krok byl uložen do paměti.
Krok 5:
Kroky 3 a 4 opakujte, dokud neuložíte celou požadovanou sekvenci kroků. Do jednoho programu můžete
uložit až 100 kroků.
Krok 6:
Režim Program opusťte tlačítkem Blackout.
Slider programování:
Tato funkce umožňuje programovat statické scény nebo pohyblivé sekvence s proměnlivou intenzitou světla. Tyto programy
mohou být uloženy pod kterékoli z 16 tlačítek Pattern.
Krok 1:
Stiskněte tlačítka Program a Manual, až se rozsvítí zelený indikátor. Upozornění: Nerozsvítí-li se
indikátor, ovladač je v uzamčeném režimu Lock. Pokyny k odemčení ovladače naleznete v kapitole
„Funkce Lock“ této příručky.
Krok 2:
Vyberte vzor (tlačítka Program 1 – 16), pod který chcete uložit program. Stiskněte příslušné tlačítko
Pattern – indikátor nad tlačítkem začne blikat.
Krok 3:
Potenciometrem nastavte požadovanou intenzitu kanálu. Je-li potenciometr nastaven na „0“, kanál je
vypnutý. Intenzitu kanálu je zobrazena na displeji.
Krok 4:
Nastavenou scénu uložte do paměti ovladače tlačítkem Program.
Krok 5:
Kroky 3 a 4 opakujte, dokud neuložíte všechny požadované kroky do paměti.
Krok 6:
Po uložení všech kroků ukončete režim program tlačítkem Blackout.
Programování s funkcí zvukového ovládání sekvencí
Funkce Audio Effect umožňuje uložit vybrané kanály do interní zvukové banky. Pomocí funkce Audio Effect lze uložit pouze
jednu scénu a je možné ji aktivovat pouze zvukovým zdrojem. Tato funkce je aktivní pouze za běhu chasů.
Krok 1:
Tlačítkem Blackout vypněte všechny běžící sekvence.
Krok 2:
Tlačítky Manual a Program aktivujte režim programování.
Krok 3:
Kanálovými potenciometry vyberte kanály, které chcete ovládat pomocí funkce Audio Efekt.
Potenciometry kanálů, které chcete použít musí být v maximální poloze. Potenciometry kanálů, které
nebudete používat musejí být staženy na minimum.
Krok 4:
Nastavenou scénu uložte do paměti tlačítkem Audio.
Spuštění vzorů a scén
Vzory můžete spouštět ve 4 režimech: Audio, Speed, Glide a Tap Sync. Následující část příručky popisuje jednotlivé režimy:
Ovládání běhu sekvencí pomocí potenciometru Speed:
Tento režim umožňuje spouštět vzory v závislosti na nastavení potenciometru Speed. Rychlost běhu můžete měnit průběžně
za běhu sekvence vzorů.
Krok 1:
Zvolte tlačítko Pattern, které obsahuje vámi požadovaný vzor nebo scénu. Indikátory vybraných scén
se rozsvítí.
Krok 2:
Potenciometrem Speed nastavte rychlost s jakou se mají měnit jednotlivé kroky sekvence. Rozsah
nastavení je 1/10 vteřiny až 10 min.
Ovládání běhu sekvencí pomocí potenciometru Audio:
Tento režim umožňuje spouštět sekvence v rytmu hudby. Citlivost ovladače na zvukový signál je možné průběžně měnit za
chodu sekvence.
Krok 1:
Tlačítkem Audio spusťte režim Audio.
Krok 2:
Stiskněte tlačítko Chase Pattern, které obsahuje požadovaný vzor. Indikátory Pattern zvolených vzorů
se rozsvítí.
Krok 3:
Potenciometr Speed nastavte na minimum.
Krok 4:
Potenciometrem Audio můžete nyní nastavit citlivost ovladače na zvukový signál. Nastavení se projeví
na citlivosti mikrofonu nebo zvukového vstupu na zadní straně ovladače.
Ovládání sekvencí pomocí tlačítka Tap Sync:
Tento režim umožňuje nastavit rychlost (rytmus) běhu sekvencí poklepáním na tlačítko Tap Sync, např. v rytmu přehrávané
skladby. Z opakovaného stisku tlačítka Tap Sync určí ovladač rychlost přehrávání sekvencí.
Krok 1:
Potenciometry Audio, Speed a Fade nastavte na minimum.
Krok 2:
Vyberte požadovanou sekvenci.
Krok 3:
V pravidelném rytmu stiskněte tlačítko Tap Sync. Sekvence se začne přehrávat v rytmu stisku tlačítka,
stejně tak bliká v rytmu indikátor Tap Sync.
Krok 4:
Tento režim je možné kdykoli vypnout přepnutím do režimu Audio. Toto nastavení je také možné zrušit
pohnutím potenciometru Speed do jeho maximální polohy.
Ovládání sekvencí pomocí funkce Glide:
Tento režim umožňuje přehrávat sekvence podle přednastaveného času Fade Time. To způsobuje plynulé prolínání scén. Tuto
funkci je možné použít současně s předchozími 3 režimy.
Krok 1:
Jste-li v jakémkoli jiném pracovním režimu, stiskněte tlačítko Glide. Indikátor Glide se rozsvítí.
Krok 2:
Jakmile je aktivována funkce Glide, stiskněte tlačítko Chase Pattern, pod kterým je uložena sekvence,
kterou chcete přehrát v režimu Glide. Pokud se daná sekvence již přehrává je nutné ji zastavit a opět
spustit v režimu Glide.
Krok 3:
Glide efekt ukončíte stiskem tlačítka Glide a Chase Patter, nebo tlačítkem Blackout.
Funkce Kill:
Tato funkce umožňuje vypnout jednotlivé kanály v sekvencích. Vypnout můžete libovolný počet kanálů. I v případě, že je kanál
vypnutý, jeho indikátor zůstává svítit. Indikátor signalizuje, že vypnutý kanál je součástí sekvence. Funkci Kill aktivujete takto:
Krok 1:
Tlačítkem Kill aktivujte režim. Rozsvítí se žlutý indikátor.
Krok 2:
U kanálů, které chcete vypnout, stiskněte tlačítko Flash.
Krok 3:
Kanály opět zapnete tlačítkem Kill.
Funkce Add:
Tato funkce umožňuje zapnout více sekvencí ve stejné bance. Bez této funkce je možné zapnout více sekvencí pouze tehdy,
jsou-li uloženy v samostatných bankách. Funkci Add spustíte takto:
Krok 1:
V jakémkoli pracovním režimu stiskněte jedno z tlačítek Add, které obsahuje sekvenci, kterou chcete spustit. Rozsvítí se
červený indikátor Add.
Krok 2:
Nyní můžete zvolit sekvence, které chcete použít.
Krok 3:
Chcete-li některou sekvenci odstranit, tlačítkem sekvence sekvenci odstraňte. Tlačítkem Blackout vypnete všechny sekvence.
Např. chcete-li současně spustit sekvence 1 a 2, stiskněte nejprve tlačítko Add 1. Nyní můžete spustit sekvenci 2.
Ovládání pomocí MIDI:
Tento režim umožňuje ovládat ovladač pomocí MIDI ovladače nebo např. elektrických kláves.
Nastavení MIDI kanálů In a Out:
Abyste mohli spouštět ovladač pomocí zařízení MIDI, musíte nejprve nastavit MIDI kanály In a Out, podobně jako se např.
nastavují DMX adresy u ztmívačů – dimmerů. Nastavéní MIDI provedete takto:
Krok 1:
Ovladač vypněte.
Krok 2:
Ve vypnutém stavu stiskněte současně tlačítka Built-in Pattern 5, 6, 7 a 8 a ovladač zapněte. Indikátory tlačítek Pattern 1, 2, 3 a
4 začnou blikat a na displeji se zobrazí nápis “Set“.
Krok 3:
Zatímco blikají indikátory Pattern 1, 2, 3 a 4 stiskněte buď tlačítko 1 pro změnu nastavení kanálu In nebo tlačítko 2 pro změnu
nastavení kanálu Out.
Krok 4:
Po stisku tlačítka Pattern, které odpovídá nastavení, které chcete změnit, se rozsvítí indikátor kanálu. Ten určuje aktuální
hodnotu: indikátor kanálu 1 značí adresu 1, indikátor k.2 adresu 2, indikátor k.3 adresu atd. Chcete-li hodnotu nastavení změnit,
stiskněte tlačítko Flash. Adresu je možné nastavit v rozsahu 1 – 16.
Krok 5:
Stiskem tlačítka Blackout změny uložte a funkci ukončete.
Adresy MIDI:
V následující tabulce jsou uvedeny funkce a jejich čísla MIDI.
Číslo
22-37
38-45
46-61
62-64
65
66
67
68
69
70
71
Rychlost
Intenzita kanálů
Funkce
Zapíná/vypíná sekvence 1 – 16
Zapíná/vypíná vestavěné sekvence 1 – 8
Zapíná/vypíná potenciometry kanálů 1 – 16
Zapíná/vypíná funkci Add
DARK
FULL-ON
Zapíná režim Manual
Spouští funkci Glide
Zapíná/vypíná funkci Audio
Posunuje scénu v režimu Manual
BLACKOUT
Displej:
LCD Display Value Shift:
Tato funkce umožňuje měnit režim zobrazování displeje. Displej zobrazuje informaci buď v procentech (0 – 100) nebo
v hodnotách DMX od 0 – 255. Režim zobrazení změníte takto:
Krok 1:
Vypněte ovladač a stiskněte současně tlačítka Built-in Pattern 5, 6, 7 a 8.
Krok 2:
Přidržte tlačítka Built-in Pattern a ovladač zapněte.
Krok 3:
Indikátory Pattern 1, 2, 3 a 4 se rozsvítí. Stiskněte tlačítko 3 pro procentuální zobrazení nebo 4 pro zobrazení DMX 0 – 255.
Krok 4:
Dvakrát stiskněte tlačítko Blackout. Nastavení je uloženo do paměti ovladače.
Dálkové ovládání:
Na zadní straně ovladače je umístěn konektor pro zapojení dálkového ovládání pedálem. Ovládání pedálem umožňuje ovládat
dvě základní funkce ovladače, funkci Full On a Stand-By (Blackout).
Full On: Tato funkce nastaví všechny kanálové potenciometry na maximální intenzitu.
Stand-By: Tato funkce vypne všechny potenciometry kanálů. Sekvence v režimu Stand-By běží dále na pozadí, tzn. běh
sekvencí se nezastaví pouze se ztlumí intenzita světel na minimum.
Obnovení původního nastavení:
Tato funkce vymaže všechny uživatelem vytvořené programy a scény, obnoví se původní nastavení. Upozornění! Tato funkce je
nevratná. Původní nastavení obnovíte takto:
Krok 1: Zapněte ovladač. Nyní současně přidržte tlačítka Pattern 3, 6, 10 a 15, a ovladač vypněte.
Krok 2: Počkejte cca 30s a ovladač opět zapněte. Původní nastavení je nyní obnoveno.
Uzamčení ovladače:
Program Lock: Tato funkce umožňuje uzamknout nastavení funkce program proti náhodné změně nebo vymazání. Ovladač
uzamknete takto:
Krok 1:
Stiskněte současně tlačítka Step a Blackout. Na levé straně displeje začne blikat indikace uzamčení, která signalizuje, že
uzamčení je možné provést.
Krok 2:
Zatímco držíte tlačítka Step a Blackout, stiskem tlačítka Program můžete přepínat mezi volbami „On“ – zapnuto a „Off“ –
vypnuto. Zvolte požadovanou volbu a uvolněte tlačítko Program.
Krok 3:
Uvolněte tlačítka Step a Blackout.
Technické údaje:
Napájení
Pojistka
Rozměry
Hmotnost
DC 12V~20V 500mA Min.
1A 5 x 20mm GMA
482mm x 222mm x 8.5mm
4,4 kg
Download PDF