Asus | G70AB | Komputer biurkowy ASUS G70AB Podręcznik użytkownika

Komputer biurkowy ASUS
G70AB
Podręcznik użytkownika
PL8392
Wydanie drugie
Lipiec 2013
Polski
Copyright © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie
można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych
lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem
wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego,
pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był
naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany
zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub
usunięta etykieta z numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,
WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W
ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY
LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE,
SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ
ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB
UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET,
JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W
WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU
LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,
SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W
DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ
INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS
NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ
WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I
OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i
używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez
naruszania ich praw.
Spis treści
Uwagi ........................................................................................................... 5
Polski
Informacje dotyczące bezpieczeństwa........................................................... 8
Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku............................................ 9
Gdzie można znaleźć więcej informacji.......................................................... 9
Zawartość opakowania................................................................................. 10
Rozdział 1
Rozpoczęcie
Witamy!..........................................................................................................11
Poznanie komputera......................................................................................11
Ustawienia komputera.................................................................................. 16
WŁĄCZANIE komputera............................................................................... 19
Rozdział 2
Używanie Windows® 8
Pierwsze uruchomienie................................................................................. 21
Używanie interfejsu użytkownika w Windows®............................................. 22
Praca z aplikacjami Windows®..................................................................... 25
Inne skróty klawiaturowe.............................................................................. 30
Wyłączanie komputera Desktop PC............................................................. 31
Przełączanie komputera Desktop PC do trybu uśpienia.............................. 31
Przechodzenie do konfiguracji BIOS............................................................ 32
Rozdział 3
Podłączanie urządzeń do komputera
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.......................................... 33
Podłączanie mikrofonu i głośników............................................................... 34
Łączenie modułu Phoebus (z kartą dźwiękową Phoebus)........................... 37
Podłączanie wielu zewnętrznych wyświetlaczy............................................ 40
Podłączanie HDTV....................................................................................... 42
Rozdział 4
Używanie komputera
Prawidłowa postawa podczas używania komputera desktop PC................. 43
Używanie czytnika kart pamięci.................................................................... 44
Używanie napędu optycznego...................................................................... 45
Używanie klawiatury do gier ASUS ROG U9N............................................. 46
Używanie myszy do gier ASUS GX900........................................................ 47
Spis treści
Polski
Rozdział 5
Połączenie z Internetem
Połączenie przewodowe............................................................................... 55
Połączenie bezprzewodowe (wyłącznie w wybranych modelach)................ 60
Rozdział 6
Używanie narzędzi
Informacje o oprogramowaniu...................................................................... 63
ASUS AI Suite II............................................................................................ 63
System Level Up........................................................................................... 64
Probe II......................................................................................................... 65
Rejestrator stanu czujników.......................................................................... 68
Ai Charger II.................................................................................................. 70
ASUS Easy Update 2................................................................................... 71
Przywracanie systemu.................................................................................. 72
Rozdział 7
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów.......................................................................... 75
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific).................................................. 82
Uwagi
Recycling ASUS / Serwis odbioru
Polski
Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego zaangażowania w zapewnienie
najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań
umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych
elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe informacje o recyklingu
dla poszczególnych regionów znajdują się na stronie http://csr.asus.com/english/Takeback.
htm.
REACH
Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
chemikaliów), na stronie sieci web ASUS REACH, pod adresem http://csr.asus.com/english/
REACH.htm opublikowaliśmy substancje chemiczne znajdujące się w naszych produktach
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
• To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
•
To urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem
zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia wymagania dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały
opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach
domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o
częstotliwości radiowej i jeśli zostanie zainstalowane lub będzie używane niezgodnie z
instrukcjami producenta, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak
gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie
to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można
sprawdzić przez jego włączenie i wyłączenie) należy spróbować wyeliminować zakłócenia,
jedną z następujących metod:
• Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
•
Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego
podłączony jest odbiornik.
•
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w
celu uzyskania pomocy.
Aby zapewnić zgodność z przepisami FCC, do połączenia monitora z kartą graficzną,
wymagane jest używanie kabli ekranowanych. Zmiany lub modyfikacje wykonane
bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować
pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.
Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii. Baterię
można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez
producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.
IC: Oświadczenie zgodności z normą kanadyjską
Polski
Zgodność ze specyfikacjami kanadyjskiej normy ICES-003 klasa B. To urządzenie jest
zgodne z normą RSS 210 Industry Canada. To urządzenie klasy B spełnia wszystkie
wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia.
To urządzenie jest zgodne z licencją Industry Canada poza standardem(i) RSS. Jego
działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować
szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski
Departament Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych,
ustalonych przez Radio Interference Regulations of the Canadian Department of
Communications (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu
Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
VCCI: Oświadczenie zgodności z przepisami w Japonii
Oświadczenie klasy B VCCI
KC: Oświadczenie z ostrzeżeniem dotyczącym zgodności z
przepisami w Korei
Uwagi dotyczące urządzenia RF
CE: Oświadczenie o zgodności z przepisami Wspólnoty Europejskiej
Polski
To urządzenie jest zgodne z Wymaganiami ekspozycji RF 1999/519/EC, Zalecenia Rady z 1
lipca 1999 dotyczące ograniczenia ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne (0 - 300
GHz). To urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z Dyrektywą R&TTE.
Używanie radia bezprzewodowego
To urządzenie jest ograniczone do używania wewnątrz pomieszczeń, podczas działania w
paśmie częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz.
Ekspozycja na energię częstotliwości radiowej
Moc promieniowania technologii Wi-Fi mieści się poniżej limitów ekspozycji FCC na
promieniowanie częstotliwości radiowej. Mimo to, zaleca się, aby używać urządzenie
bezprzewodowe w taki sposób, aby zminimalizować jego szkodliwy wpływ podczas kontaktu
z człowiekiem.
Zgodność z ograniczeniami FCC dla bezprzewodowych połączeń Bluetooth
Antena używana w tym nadajniku nie może być przesuwana lub używana z inną anteną lub
nadajnikiem w odniesieniu do warunków FCC.
Oświadczenie dotyczące zgodności Bluetooth z przepisami Industry Canada
To urządzenie klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów dotyczących
urządzeń powodujących zakłócenia.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Oświaczenie dotyczące urządzeń bezprzewodowych na Tajwanie
Oświadczenie dotyczące urządzeń RF w Japonii
KC (Urządzenia RF)
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Polski
Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie prądem zmiennym i urządzenia peryferyjne.
Komputer dekstop PC należy czyścić używając czystego, celulozowego tamponu lub
szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości ścierających, z dodatkiem kilku kropel
ciepłej wody, a nadmiar wilgoci należy usunąć suchą szmatką.
•
NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach
roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
•
NIE NALEŻY używać komputera w miejscach brudnych lub zakurzonych. NIE NALEŻY
używać urządzenia podczas wycieku gazu.
•
NIE NALEŻY umieszczać lub upuszczać obiektów na górnej części komputera i nie
należy wpychać do komputera desktop PC żadnych obcych obiektów.
•
NIE NALEŻY narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.
•
NEI NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na
deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami
elektrycznymi.
•
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wrzucać baterii do ognia.
NIE NALEŻY zwierać styków. NIE NALEŻY demontować baterii.
•
Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C (32˚F)
do 35˚C (95˚F).
•
NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec
przegrzaniu systemu.
•
NIE NALEŻY używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych
urządzeń peryferyjnych.
•
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy
odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
•
Przed użyciem adaptera lub przedłużacza skonsultować się z profesjonalistą
elektrykiem. Urządzenia te mogą spowodować przerwanie obwodu uziemienia.
•
Należy upewnić się, że urządzenia te są ustawione na prawidłowe w danym regionie
napięcie. Przy braku pewności co do napięcia w używanym gniazdku elektrycznym
należy się skontaktowac z lokalnym zakładem energetycznym.
•
Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
Konwencje wykorzystywane w tym podręczniku
NIEBEZPIECZEŃSTWO/PRZESTROGA: Informacje, zapobiegające odniesieniu
obrażeń podczas wykonywania zadania.
OSTRZEŻENIE: Informacje, które mają zapobiegać uszkodzeniu komponentów
podczas wykonywania zadania.
Polski
Aby zapewnić prawidłowe działanie określonych działań należy zwracać uwagę na
występujące w tym podręczniku następujące symbole.
WAŻNE: Instrukcje, które NALEŻY wykonać, aby zakończyć zadanie.
UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą pomóc w wykonaniu
zadania.
Gdzie można znaleźć więcej informacji
Dodatkowe informacje oraz aktualizacje produktu i oprogramowania, można znaleźć w
następujących źródłach.
Strony sieci web ASUS
Strona sieci web ASUS udostępnia zaktualizowane informacje dotyczące sprzętu i
oprogramowania ASUS. Sprawdź stronę sieci web ASUS www.asus.com.
Lokalna pomoc techniczna ASUS
Sprawdź stronę sieci web ASUS, pod adresem http://support.asus.com/contact w celu
uzyskania informacji kontaktowych lokalnego technika serwisu.
Zawartość opakowania
Polski
Komputer biurkowy ASUS
G70AB
Opakowanie z klawiaturą do
gier ASUS ROG U9N x1
Laserowa myszka dla
graczy ASUS GX900 x1
Installation Guide
Przewód zasilający x1
Karta gwarancyjna x1
Podręcznik instalacji x1
Pomocniczy dysk DVD x1
Dysk DVD przywracania
(��������������
opcjonalna����
) x1
Moduł sterowania Phoebus
(opcjonalny)
LUB
Przenośna antena Wi-Fi Ring x 2
(�����������
opcjonalna�)
Antena (opcjonalna) x1
•�������������������������������������������������������������������������������������
Jeśli jakiekolwiek z wymienionych wyżej elementów będą uszkodzone lub nie będzie ich
w opakowaniu należy skontaktować się ze sprzedawcą.
•������������������������������������������������������������������������������������
Pokazane powyżej ilustracje elementów służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste
specyfikacje produktu zależą od modelu
• Szczegółowe informacje dotyczące używania dostarczonej klawiatury i myszy, sprawdź
w częściach Używanie klawiatury do gier ASUS ROG oraz Używanie myszy do gier
ASUS U9N i ASUS ROG oraz Używanie myszy do gier ASUS GX900.
10
Rozdział 1
Polski
Rozpoczęcie
Witamy!
Dziękujemy za zakupienie Komputer biurkowy ASUS G70AB!
Komputer biurkowy ASUS G70AB udostępnia najnowsze rozwiązania, bezkompromisową
niezawodność i dedykowane użytkownikowi narzędzia. Wszystkie te wartości są zawarte w
zadziwiającej, futurystycznej i stylowej obudowie.
Przed rozpoczęciem ustawień komputera desktop PC ASUS należy przeczytać kartę
gwarancyjną ASUS.
Poznanie komputera
Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Porty i ich lokalizacje oraz kolor obudowy
zależą od modelu.
Panel przedni
ASUS G70AB
11
Przycisk zasilania. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer.
Polski
Gniazdo Secure Digital™ / MultiMediaCard. Do tego gniazda można wkładać
karty Secure Digital™ / MultiMediaCard.�
Wnęka napędu optycznego. Do montażu napędu optycznego.
Przycisk ������������������������
Wnęka napędu optycznego. Umożliwia instalację dodatkowego
napędu optycznego.
Wnęka do podłączania bez wyłączania (Hot Swap) (pusta). Umożliwia
instalację dodatkowego dysku twardego.
Dioda LED zasilania. Ta dioda LED świeci po włączeniu komputera.
Gniazdo kart Memory Stick™ / Memory Stick Pro™. Do tego gniazda można
wkładać karty Memory Stick™ / Memory Stick Pro™.
Gniazdo kart CompactFlash® / Microdrive™. Do tego gniazda można wkładać
karty CompactFlash® / Microdrive™.
Przycisk OC. Ten przycisk reguluje profil System Level Up komputera. Panele
boczne i górne panele tylne obudowy desktop można wysunąć podczas
przetaktowywania Poziom 2 i Poziom 3 i pozostawić zamknięte dla opcji Poziom
1. System Anti-Pinch (Zabezpieczenie przed przyszczypnięciem, odwraca ich
ruch, co pozwala uniknąć uszkodzenia.
Porty USB 3.0. Te porty Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umożliwiają
podłączenie takich urządzeń USB 3.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i
inne.
• NIE NALEŻY podłączać klawiatury/myszy do któregokolwiek portu USB 3.0, podczas
instalacji systemu operacyjnego Windows®.
• Z powodu ograniczeń kontrolera USB 3.0, urządzenia USB 3.0 można używać
wyłącznie w środowisku systemu operacyjnego Windows®, po zainstalowaniu
sterownika USB 3.0.
• Urządzenia USB 3.0 można używać wyłącznie jako urządzenia pamięci masowej.
• Zalecamy, aby podłączać urządzenia USB 3.0 do portów USB 3.0 w celu uzyskania
większej szybkości i lepszej wydajności urządzeń USB 3.0.
Porty USB 2.0. Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają
podłączenie takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i
inne.
Port mikrofonu. Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
Port słuchawek. Ten port służy do podłączania słuchawek lub głośnika.�
12
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Polski
Panel tylny
Porty USB 2.0. Te porty Universal Serial Bus 2.0 (USB 2.0) umożliwiają
podłączenie takich urządzeń USB 2.0 jak mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i
inne.
Port HDMI. Ten port służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej jakości interfejs
multimedialny) i jest zgodny z HDCP, co zapewnia odtwarzanie HD DVD, Blu-ray i
innych zabezpieczonych treści.
Port DVI-D. Ten port służy do podłączania złącza urządzeń zgodnych z DVI-D
i jest zgodny z HDCP, co zapewnia odtwarzanie HD DVD, Blu-ray i innych
zabezpieczonych treści.
ASUS G70AB
13
Porty USB 3.0. obsługa trybu Boost UASP ASUS USB 3.0. Le porty Universal
Serial Bus 3.0 (USB 3.0) umożliwiają podłączenie takich urządzeń USB 3.0 jak
mysz, drukarka, skaner, kamera, PDA i inne.
Polski
• NIE NALEŻY podłączać klawiatury/myszy do któregokolwiek portu USB 3.0, podczas
instalacji systemu operacyjnego Windows®.
• Z powodu ograniczeń kontrolera USB 3.0, urządzenia USB 3.0 można używać
wyłącznie w środowisku systemu operacyjnego Windows®, po zainstalowaniu
sterownika USB 3.0.
• Urządzenia USB 3.0 można używać wyłącznie jako urządzenia pamięci masowej.
• Zalecamy, aby podłączać urządzenia USB 3.0 do portów USB 3.0 w celu uzyskania
większej szybkości i lepszej wydajności urządzeń USB 3.0.
Port wyjścia na głośnik boczny (szary). Ten port służy do podłączania
głośników bocznych w konfiguracji audio 8-kanałowego.
Port wyjścia na głośnik tylny (czarny). Ten port służy do podłączania głośników
tylnych w konfiguracji audio 4, 6 i 8-kanałowego.
Port Centralny/Subwoofer (pomarańczowy). Ten port służy do podłączenia
głośników centralny/subwoofer.
Port mikrofonu (różowy). Ten port umożliwia podłączenie mikrofonu.
Port wyjścia liniowego (jasnozielony). Ten port służy do podłączania słuchawek lub
głośnika. W konfiguracji 4, 6 lub 8-kanałowej, funkcja tego portu to wyjście na głośnik
przedni.
Port wejścia liniowego (jasnoniebieski). Ten port służy do podłączenia
odtwarzacza taśmowego, CD, DVD lub innych źródeł audio.
Sprawdź tabelę konfiguracji audio poniżej w celu uzyskania opisu funkcji portów audio w
konfiguracji 2, 4, 6 lub 8-kanałowej.
14
Audio 2, 4, 6 lub 8-kanałowe
Port
Słuchawki
2-kanałowe
Jasnoniebieski
Wejście
liniowe
Wejście liniowe
Wejście liniowe
Wejście liniowe
Jasnozielony
Wyjście
liniowe
Przednie wyjście na
głośnik
Przednie wyjście na
głośnik
Przednie wyjście na
głośnik
Różowy
Wejście
mikrofonu
Wejście mikrofonu
Wejście mikrofonu
Wejście mikrofonu
Pomarańczowy
–
–
Centralny/Subwoofer
Centralny/Subwoofer
Czarny
–
Wyjście na głośnik tylny
Wyjście na głośnik tylny
Wyjście na głośnik
tylny
Szary
–
–
–
Wyjście na głośnik
boczny
4-kanałowe
6-kanałowe
8-kanałowe
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Szczeliny wentylacyjne. Zapewniają przepływ powietrza.�
Polski
NIE NALEŻY blokować tych szczelin obudowy. Należy zawsze zapewnić prawidłową
wentylację komputera.
Przełącznik zasilania (wyłącznie wybrane modele). Przełącz w celu
WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA zasilacza komputera.
Złącze zasilania. Do tego portu należy podłączyć przewód zasilający.
DANE ZNAMIONOWE: 100~120/200~240 Vac, 10/5A, 60/50Hz.
Zaślepka gniazda rozszerzenia. Zaślepkę gniazda rozszerzenia należy odłączyć
podczas instalacji karty rozszerzenia�.
Karta WLAN ASUS (wyłącznie wybrane modele). Ta opcjonalna karta WLAN,
umożliwia połączenie komputera z siecią bezprzewodową.
Porty karty dźwiękowej (�������������
opcjonalne���
). Porty te umożliwiają podłączenie
urządzeń wyjścia, takich jak mikrofon, słuchawki i głośniki.
Karta graficzna ASUS (wyłącznie wybrane modele). Porty wyjścia wyświetlania
tej opcjonalnej karty graficznej ASUS zależą od modelu.
Port LAN (RJ-45). Ten port umożliwia wykonywanie połączeń Gigabit z siecią
LAN (Lokalna sieć komputerowa) przez hub sieciowy.����������������������
through a network hub.
ASUS G70AB
15
Ustawienia komputera
Ta część zawiera opis podłączania do komputera głównych urządzeń, takich jak zewnętrzny
monitor, klawiatura, mysz i przewód zasilający.
Polski
Podłączanie zewnętrznego monitora
Używanie karty graficznej ASUS (wyłącznie wybrane modele)
Podłącz monitor do portu wyjścia wyświetlania dyskretnej karty graficznej ASUS.
W celu podłączenia zewnętrznego monitora z wykorzystaniem karty graficznej ASUS:
1.
Podłącz monitor do portu wyjścia wyświetlania karty graficznej ASUS.
2.
Podłącz monitor do źródła zasilania.
Porty wyjścia wyświetlania karty graficznej ASUS zależą od modelu.
• Jeśli komputer jest dostarczany z kartą graficzną ASUS, karta graficzna jest ustawiana
w BIOS jako podstawowe urządzenie wyświetlania. Dlatego, monitor należy podłączyć
portu wyjścia wyświetlania na karcie graficznej.
• Szczegółowe informacje dotyczące podłączania do komputera kilku zewnętrznych
monitorów, znajdują się w części Podłączanie wielu zewnętrznych monitorów w
Rozdziale 3 tego podręcznika użytkownika.
16
Rozdział 1: Rozpoczęcie
Używanie wbudowanych portów wyjścia wyświetlania
Podłącz monitor do wbudowanego portu wyjścia wyświetlania.
1.
Podłącz monitor VGA do portu VGA lub monitor DVI-D do portu DVI-D albo monitor
HDMI do portu HDMI na panelu tylnym komputera.
2.
Podłącz monitor do źródła zasilania.
Polski
W celu podłączenia zewnętrznego monitora, z wykorzystaniem wbudowanych portów
wyjścia wyświetlania:
• Jeśli komputer jest dostarczany z kartą graficzną ASUS, karta graficzna jest ustawiana
w BIOS jako podstawowe urządzenie wyświetlania. Dlatego, monitor należy podłączyć
portu wyjścia wyświetlania na karcie graficznej.
• Szczegółowe informacje dotyczące podłączania do komputera kilku zewnętrznych
monitorów, znajdują się w części Podłączanie wielu zewnętrznych monitorów w
Rozdziale 3 tego podręcznika użytkownika.
ASUS G70AB
17
Podłączenie klawiatury USB i myszy USB
Podłącz klawiaturę USB i mysz USB do portów USB na panelu tylnym komputera.
Polski
Dostęp do preinstalowanego programu narzędziowego do dostarczonej myszy do gier
ASUS GX900 można uzyskać wyłącznie poprzez podłączenie myszy do komputera, przed
pierwszym uruchomieniem Windows® 8. W przeciwnym razie, konieczna będzie ręczna
instalacja programu narzędziowego z dostarczonej pomocniczego dysku DVD. Sprawdź
szczegółowe informacje w Rozdziale 4 Używanie myszy do gier ASUS GX900.
Podłączenie przewodu zasilającego
Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do złącza zasilania na panelu tylnym
komputera, a drugi koniec do źródła zasialnia.
18
Rozdział 1: Rozpoczęcie
WŁĄCZANIE komputera
Polski
W tej części znajduje się opis włączania komputera po wykonaniu ustawień komputera.
WŁĄCZANIE komputera
W celu WŁĄCZENIA komputera:
1.����������������������������
Włącz przełącznik zasilania.
2.��������������������������������������������������������������������������������������
Przestaw przełącznik zasilania na ON (WŁĄCZ), a następnie naciśnij przycisk zasilania
komputera.
Przycisk zasilania
3.���������������������������������������������������������
Zaczekaj na automatyczne załadowanie systemu oeracyjnego.
Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania komputera desktop PC, sprawdź w części
Wyłączanie komputera desktop PC w rozdziale.
ASUS G70AB
19
Polski
20
Rozdział 2: Używanie Windows® 8
Rozdział 2
Polski
Używanie Windows® 8
Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu komputera, wyświetlany jest szereg ekranów, umożliwiających
wykonanie podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.
W celu pierwszego uruchomienia:
1.
Włącz komputer. Zaczekaj kilka minut na wyświetlenie ekranu Konfigurowanie
systemu Windows®.
2.
Uważnie przeczytaj warunki licencji. Zaznacz I accept the license terms for using
Windows (Akceptuję warunki licencji używania Windows) i kliknij Accept
(Akceptuję).
3.
Wykonaj następne instrukcje ekranowe w celu konfiguracji następujących,
podstawowych elementów:
4.
•
Personalize (Personalizuj)
•
Settings (Ustawienia)
Po skonfigurowaniu podstawowych elementów, pojawi się przewodnik video Windows®
8. Obejrzyj ten przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach Windows® 8.
Sprawdź w następnych częściach szczegółowe informacje dotyczące używania Windows®
8.
ASUS G70AB
21
Używanie interfejsu użytkownika w Windows®
Windows® jest dostarczany z interfejsem użytkownika (UI) wykorzystującym kafelki, co
umożliwia organizację i łatwy dostęp do aplikacji Windows® z ekranu Start. Zawiera on
następujące funkcje, które można używać podczas pracy z komputerem Desktop PC.
Polski
Ekran startowy
Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika. Ekran ten pomaga w
organizacji wszystkich programów i aplikacji w jednym miejscu.
W celu uruchomienia ekranu Start z dowolnej aplikacji, można nacisnąć przycisk Windows
.
Konto użytkownika
Kafelki
Powiększanie/
zmniejszanie dla
aktywnych kafelków
Aplikacje Windows®
Te aplikacje są przypięte do ekranu Start i wyświetlane w formacie kafelków, dla ułatwienia
dostępu.
Do uruchomienia aplikacji Windows® wymagana jest rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub
wyższa.
Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają rejestracji konta Microsoft.
22
Rozdział 2: Używanie Windows® 8
Hotspoty
Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchamianie programów i dostęp do ustawień komputera
Desktop PC. Funkcje w tych hotspotach można uaktywnić używając myszy.
Polski
Hotspoty w uruchomionych aplikacjach
Hotspoty na ekranie startowym
Sprawdź funkcje hotspotów na następnej stronie.
ASUS G70AB
23
Hotspot
górny, lewy róg
Akcja
Polski
Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie kliknij
miniaturkę ostatniej aplikacji, aby powrócić do tej
aplikacji.
Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji, przesuń
w dół, aby pokazać wszystkie uruchomione aplikacje.
dolny, lewy róg
Z ekranu uruchomionych aplikacji:
Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie kliknij
miniaturkę ostatniej aplikacji, aby powrócić do tej
aplikacji.
UWAGA: Aby przejść z powrotem do ekranu Start,
można także nacisnąć przycisk Windows
na
klawiaturze.
Z ekranu Start:
Skieruj wskaźnik myszy, a następnie kliknij miniaturkę
ostatnio otwieranej aplikacji, aby do niej przejść.
góra
Zaczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się na ikonę
ręki. Przeciągnij, a następnie upuść aplikację do
nowej lokalizacji.
UWAGA: Te funkcja hotspota działa wyłącznie w
uruchomionej aplikacji lub, gdy wymagane jest użycie
funkcji Snap (Przyciąganie). Dalsze, szczegółowe
informacje, można sprawdzić w opcji Snap
feature (Funkcja przyciąganie) w części Praca z
aplikacjami w Windows®.
górny i dolny, prawy róg
24
Zaczekaj na wskaźnik uruchomienia myszy, aby
uruchomić Charms bar (pasek Charms).
Rozdział 2: Używanie Windows® 8
Praca z aplikacjami �������
Windows®
Użyj touchpada komputera lub klawiatury do uruchomienia i dostosowania aplikacji.
Polski
Uruchamianie aplikacji
•��������������������������������������������������������������������������������������
Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją, a następnie kliknij lewym przyciskiem lub stuknij
raz, aby ją uruchomić.
•����������������������������������������������������������������������������������
Naciśnij dwa razy zakładkę , a następnie użyj przycisków strzałek do przeglądania
aplikacji. Naciśnij enter , aby uruchomić wybraną aplikację.
Dostosowanie aplikacji
Aplikacje można przenieść, zmienić ich rozmiar lub odpiąć od ekranu Start, wykonując
następujące czynności.
•����������������������������������������������������������������������������
W celu przesunięcia aplikacji, przeciągnj i upuść aplikację na nowe miejsce.
Zmiana rozmiaru aplikacji
Kliknij prawym przyciskiem aplikację w celu uaktywnienie jej paska ustawień, a następnie
kliknij Smaller (Mniejsza).
Odpinanie aplikacji
Aby odpiąć aplikację od ekranu Start, kliknij prawym przyciskiem aplikację w celu
uaktywnienia jej ustawień, a następnie kliknij Unpin from Start (Wypnij z menu Start).
Zamykanie aplikacji
•�����������������������������������������������������������������������������������
Przesuń wskaźnik myszy na górną część uruchomionej aplikacji, a następnie zaczekaj
na zmianę wskaźnika na ikonę ręki.
•������������������������������������������������������������������������
Przeciągnij i upuść aplikację na dolną krawędź ekranu w celu zamknięcia.
•������������������������������������������������
Na ekranie uruchomionej aplikacji, naciśnij alt +
�� f4.
��
ASUS G70AB
25
Dostęp do ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje)
Na ekranie All Apps (Wszystkie aplikacje), można skonfigurować ustawienia aplikacji lub
przypiąć aplikację do ekranu Start lub do paska zadań trybu Desktop (Pulpit).
Polski
Uruchomienie ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje)
Kliknij prawym przyciskiem ekran Start lub naciśnij
(Wszystkie aplikacje).
+ <Z> i kliknij ikonę All Apps
Przypinanie aplikacji na ekranie Start
26
1.
Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje).
2.
Na ekranie All Apps (Wszystkie aplikacje), kliknij prawym przyciskiem aplikację, aby
wyświetlić jej pasek ustawień.
3.
Na pasku ustawień, kliknij Pin to Start (Przypnij do menu Start).
Rozdział 2: Używanie Windows® 8
Charms bar (pasek Charms)
Polski
Charms bar (pasek Charms) to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej strony
ekranu. Składa się z kilku narzędzi, które pozwalają na udostępnianie aplikacji i zapewniają
szybki dostęp do dostosowywania ustawień komputera Desktop PC.
Charms bar (pasek Charms)
Uruchamianie Charms bar (pasek Charms)
Po wywołaniu, Charms bar (pasek Charms) pojawia się początkowo jako zestaw białych
ikon. Obraz powyżej pokazuje pasek Charms, wyglądający jak po uaktywnieniu.
Użyj myszy lub klawiatury komputera Desktop PC do uruchomienia paska Charms bar.
•
Przesuń wskaźnik myszy na górny, prawy róg ekranu.
•
Naciśnij
ASUS G70AB
+ <C>.
27
Elementy Charms bar (pasek Charms)
Search (Szukaj)
Polski
To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji lub programów w
komputerze Desktop PC.
Share (Udostępnij)
To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez strony sieci
społecznościowej lub e-mail.
Start
To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu Start. Z ekranu
Start, można także użyć tego narzędzia do powrotu do ostatnio
otwartej aplikacji.
Devices (Urządzenia)
To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików urządzeniom
podłączonym do komputera Desktop PC, takim jak zewnętrzny
wyświetlacz lub drukarka.
Settings (Ustawienia)
To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień komputera Desktop PC.
28
Rozdział 2: Używanie Windows® 8
Funkcja Snap (Migawka)
Funkcja Snap (Przyciąganie) wyświetla obok siebie dwie aplikacje, umożliwiając pracę lub
przełączanie pomiędzy aplikacjami.
Polski
Do używania funkcji Snap (Migawka) wymagana jest rozdzielczość co najmniej 1366 x 768
pikseli.
Pasek Snap (Migawka)
Używanie funkcji Snap (Przyciąganie)
Aby używać Snap (Przyciąganie):
1.
Użyj myszy lub klawiatury komputera Desktop PC do uaktywnienia menu ekranowego
Snap (Przyciąganie).
Używając myszy
a) Kliknij aplikację w celu jej uruchomienia.
b) Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w górnej części ekranu.
c) Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij aplikację w prawą lub w lewą
stronę panela wyświetlacza.
Używając klawiatury
•
Uruchom aplikację, a następnie naciśnij
+ < . > w celu uaktywnienia paska
Snap (Przyciąganie).Pierwsza aplikacja może zostać automatycznie umieszczona
w mniejszym obszarze wyświetlacza.
2.
Uruchom inną aplikację. Ta druga aplikacja pojawi się automatycznie w większym
obszarze wyświetlania.
3.
W celu przełączenia pomiędzy aplikacjami, naciśnij
ASUS G70AB
+ <J>.
29
Inne skróty klawiaturowe
Używając klawiatury, można także użyć następujących skrótów, pomocnych w uruchamianiu
aplikacji i nawigacji w Windows®8.
Polski
Przełączanie pomiędzy ekranem Start, a ostatnio uruchomioną
aplikacją.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
30
Uruchomienie pulpitu.
Uruchomienie okna Computer (Komputer) na pulpicie.
Otwieranie panela File search (Wyszukaj pliki).
Otwieranie panela Share (Udostępnij).
Otwieranie panela Settings (Ustawienia).
Otwieranie panela Devices (Urządzenia).
Uaktywnienie ekranu Lock (Zablokuj).
Minimalizowanie okna Internet Explorer.
Otwieranie panela Second screen (Drugi ekran).
Otwieranie panela Apps search (Wyszukaj aplikacje).
Otwieranie okna Run (Uruchom).
Otwierania Ease of Access Center (Centrum ułatwień dostępu).
Otwieranie panela Settings search (Wyszukiwanie ustawień).
Otwieranie okna menu Windows tools (Narzędzia Windows)
Rozdział 2: Używanie Windows® 8
+ <->
+ <,>
+ <Enter>
+ <Prt Sc>
Uruchamianie lupy i powiększanie ekranu.
Zmniejszanie ekanu.
Polski
+ <+>
Umożliwia podgląd pulpitu.
Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia Narratora).
Włączenie funkcji drukowania ekranu.
Wyłączanie komputera Desktop PC
W celu wyłączenia komputera Desktop PC:
Aby wyłączyć komputer Desktop PC wykonaj jedną z następujących czynności:
•
Na pasku Charms bar, kliknij Settings (Ustawienia) > Power (Zasilanie) > Shut down
(Wyłącz), aby wykonać normalne wyłączenie.
•
Na ekranie logowania, klknij Power (Zasilanie) > Shutdown (Wyłącz).
•
Jeśli komputer Desktop PC nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania,
przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia komputera Desktop PC.
Przełączanie komputera Desktop PC do trybu uśpienia
Aby przełączyć komputer Desktop PC do trybu Sleep (Uśpienie), naciśnij raz przycisk Power
(Zasilanie).
ASUS G70AB
31
Przechodzenie do konfiguracji BIOS
BIOS (Podstawowy system wejścia i wyjścia) przechowuje ustawienia sprzętowe wymagane
do uruchomienia systemu w komputerze Desktop PC.
Polski
W normalnych okolicznościach, domyślne ustawienia BIOS są stosowane do większości
warunków, aby zapewnić optymalne działanie. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień
BIOS, poza następującymi sytuacjami:
•
Podczas uruchamiania systemu, na ekranie pojawia się komunikat błędu z żądaniem
uruchomienia programu konfiguracji BIOS.
•
Zainstalowany został nowy komponent systemu, który wymaga dalszych ustawień
BIOS lub aktualizacji.
Nieodpowiednie ustawienia BIOS mogą spowodować niestabilność lub błąd uruchamiania.
Stanowczo zalecamy zmianę ustawień BIOS, wyłącznie przez przeszkolony personel
serwisu.
Szybkie przechodzenie do BIOS
Czas uruchamiania Windows® 8 jest dość szybki, dlatego opracowane zostały następujące
sposoby szybkiego dostępu do BIOS:
•
Naciśnij przycisk zasilania na co najmniej cztery sekundy w celu wyłączenia komputera
Desktop PC, a następnie naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby z powrotem włączyć
komputer Desktop PC i naciśnij <Del> podczas testu POST.
•
Przy wyłączonym komputerze Desktop PC, odłącz przewód zasilający od złącza
zasilania komputera Desktop PC. Podłącz ponownie przewód zasilający i naciśnij
przycisk zasilania w celu włączenia komputera Desktop PC. Naciśnij <Del> podczas
testu POST.
POST (Autotest po włączeniu zasilania), to seria sterowanych programowo testów
diagnostycznych, uruchamianych po włączeniu komputera Desktop PC.
32
Rozdział 2: Używanie Windows® 8
Rozdział 3
Polski
Podłączanie urządzeń do komputera
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB
Ten komputer desktop PC udostępnia porty USB 2.0/1.1 I USB 3.0 na panelu przednim i
tylnym. Porty USB umożliwiają podłączanie urządzeń USB, takich jak urządzenia pamięci
masowej.
W celu podłączenia urządzenia pamięci masowej USB:
•
Wstaw urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
Panel przedni
Panel tylny
W celu odłączenia urządzenia pamięci masowej USB:
1.
Na ekranie Start, kliknij Desktop (Pulpit), aby
uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).
2.
Kliknij
na pasku zadań, a następnie kliknij
Eject (Wysuń) [Nazwa napędu USB].
3.
Po wyświetleniu komunikatu Sprzęt
może być bezpiecznie usunięty,
odłącz od komputera urządzenie
pamięci masowej USB.
NIE NALEŻY odłączać urządzenia pamięci masowej USB podczas transferu danych. Może
to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia pamięci masowej USB.
ASUS G70AB
33
Podłączanie mikrofonu i głośników
Polski
Ten komputer desktop PC jest dostarczany z portami mikrofonu i portami głośników na
panelach przednim i tylnym. Porty We/Wy audio na panelu tylnym, umożliwiają podłączenie
2.1-kanałowych, 4.1-kanałowych, 6-kanałowych i 8-kanałowych głośników stereo.
Podłączanie słuchawek i mikrofonu
Podłączanie 2.1-kanałowych głośników
WEJŚCIA
AUDIO
34
Rozdział 3: Podłączanie urządzeń do komputera
Polski
Podłączanie 4.1-kanałowych głośników
WEJŚCIA WEJŚCIA
AUDIO AUDIO
Tył
Przód
Podłączanie 6-kanałowych głośników
WEJŚCIA WEJŚCIA WEJŚCIA
AUDIO AUDIO AUDIO
Tył
ASUS G70AB
Centralny/
Przód Subwoofer
35
Podłączanie 8-kanałowych głośników
Polski
Tył
WEJŚCIA
AUDIO
Boczne
36
Przód
WEJŚCIA
AUDIO
Centralny/
Subwoofer
Rozdział 3: Podłączanie urządzeń do komputera
Polski
Łączenie modułu Phoebus (z kartą dźwiękową Phoebus)
1
Mic in (Wejście
Mic in mikrofonu)
HP outHP
(Wyjście
HP)
out
Box(Łącze
link
Box link
Box)
2
3
Line in (Wejście
liniowe)
Line in
Front
Przód
Ctr
Ctr // Sbw
Sbw
Tył
Rear
Side /
Boczny/Wyjście
SPDIF
SPDIFout
Nr
Element
1
Port wejścia
mikrofonu
Podłącz wtykę 3,5mm mikrofonu z modułu sterowania
Phoebus do tego portu wejścia mikrofonu, dla
komunikacji głosowej, nagrywania lub karaoke.
2
Port słuchawek
Port słuchawek ma wbudowany wysokiej jakości
wzmacniacz do obsługi słuchawek. Podłącz moduł
sterowania Phoebus Control bezpośrednio do tego
portu.
3
Port Box Link
Podłącz moduł sterowania Phoebus Control
bezpośrednio do tego portu.
ASUS G70AB
Opis
37
Podłączanie modułu sterownia Phoebus do zewnętrznego mikrofonu
i mikrofonu
Polski
1
Headphone Out (Wyjście
Headphone
słuchawek) Out
Mic in (Wejście mikMic In
rofonu)
2
38
Nr
Element
1
Port słuchawek
Podłącz słuchawki do portu słuchawek modułu
sterowania Phoebus.
Opis
2
Port wejścia
mikrofonu
Podłącz wtykę 3,5 mm mikrofonu do portu Mic-In
(Wejście mikrofonu) modułu sterowania Phoebus.
Rozdział 3: Podłączanie urządzeń do komputera
Przełączanie dźwięku i urządzenia nagrywania
1.
Kliknij prawym przyciskiem ikonę głośności w zasobniku systemu i kliknij Playback
devices (Urządzenia odtwarzania).
2.
Kliknij zakładkę Recording or Playback (Nagrywanie i odtwarzanie) i kliknij prawym
przyciskiem urządzenie audio. Kliknij Set as Default Communication Device (Ustaw
jako domyślne urządzenie komunikacji).
ASUS G70AB
Polski
W celu przełączenia pomiędzy urządzeniem dźwięku i urządzeniem nagrywania z
modułu sterowania Phoebus, a gniazdem audio FIO:
39
Podłączanie wielu zewnętrznych wyświetlaczy
Komputer desktop PC może być dostarczony z portami VGA, HDMI lub DVI i umożliwia
podłączenie wielu zewnętrznych wyświetlaczy.
Polski
Po zainstalowaniu w komputerze karty graficznej, podłącz monitory do portów wyjścia karty
graficznej.
Ustawienie wielu wyświetlaczy
Podczas używania wielu monitorów należy ustawić tryby wyświetlania. Dodatkowy
monitor można używać jako duplikat głównego wyświetlacza lub jako rozbudowę w celu
powiększenia pulpitu Windows®.
W celu ustawienia wielu wyświetlaczy:
1.
Wyłącz komputer.
2.
Podłącz dwa monitory do komputera i podłącz do monitorów przewody zasilające.
Szczegółowe informacje dotyczące podłączania monitora do komputera, znajdują się
w Rozdziale 1, w części Ustawienia komputera.
Dla niektórych kart graficznych, podczas testu POST, wyświetlany jest jedynie obraz na
monitorze, ustawionym jako wyświetlacz podstawowy. Funkcja podwójnego wyświetlacza
działa jedynie w systemie Windows®.
40
Rozdział 3: Podłączanie urządzeń do komputera
3.
Włącz komputer.
4.
Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień Rozdzielczość
ekranu:
Polski
Z ekranu Start
a) Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje) i przypnij Control Panel (Panel
sterowania) do ekranu Start.
W celu uzyskania szczegółów sprawdź, Przypinanie aplikacji na ekranie Start, w części
Praca z aplikacjami w Windows®.
b) W opcji Control Panel (Panel sterowania), kliknij Adjust screen resolution
(Wyeguluj rozdzielczość ekranu) w Appearance and Personalization (Wygląd
i personalizacja).
Z ekranu trybu Desktop (Pulpit)
a) Uruchom tryb Desktop (Pulpit) z ekranu Start.
b) Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu ekranu trybu Desktop (Pulpit).
Po wyświetleniu menu podręcznego, kliknij Personalize (Personalizuj) > Display
(Wyświetlacz) > Change display settings (Zmień ustawienia wyświetlania).
5.
Wybierz tryb wyświetlania na rozwijanej liście Wiele ekranów: .
•Powiel te ekrany: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako duplikat
głównego ekranu.
•Rozszerz te ekrany: Wybierz tę opcję, aby użyć dodatkowy monitor jako
rozszerzenie ekranu. Zwiększa to miejsce na pulpicie.
•Pokazuj pulpit tylko na 1 / 2: Wybierz tę opcję, aby pokazywać pulpit wyłącznie
na monitorze 1 lub na monitorze 2.
6.
Kliknij Zastosuj lub OK. Następnie kliknij w komunikacie potwierdzenia Zachowaj
zmiany.
ASUS G70AB
41
Podłączanie HDTV
Podłącz wyskiej jakości telewizor (HDTV) do portu HDMI komputera.
Polski
• Do podłączenia HDTV i komputera, potrzebny jest kabel HDMI. Kabel HDMI należy
zakupić oddzielnie.
• Aby uzyskać najlepszą jakość wyświetlania, kabel HDMI nie powinien być dłuższy niż 15
metrów.
42
Rozdział 3: Podłączanie urządzeń do komputera
Rozdział 4
Polski
Używanie komputera
Prawidłowa postawa podczas używania komputera
desktop PC
Podczas używania komputera desktop PC należy utrzymywać prawidłową postawę, aby
zapobiec zmęczeniu nadgarstków, rąk oraz innych stawów lub mięśni. W tej części znajdują się
wskazówki dotyczące unikania fizycznego dyskomfortu i możliwych obrażeń, podczas używania
i pełnego korzystania z komputera desktop PC.
Eye leveloczu
to the
of
Poziom
natop
poziomie
the monitor
screen
górnej
części
ekranu
monitora
Foot rest
Podnóżek
kąty
90˚90˚
angles
Aby zachować prawidlową postawę:
•
Aby uzyskać wygodną pozycję pisania, ustaw fotel komputera w taki sposób, aby
łokcie znajdowały się lekko nad klawiaturą.
•
Wyreguluj wysokość fotela, aby kolana znajdowały się lekko wyżej niż biodra, aby
rozluźnić tył ud. Jeśli to niezbędne, użyj podnóżka, aby podwyższyć poziom kolan.
•
Wyreguluj oparcie fotela, aby podstawa kręgosłupa była pewnie podparta i lekko
odchylona do tyłu.
•
Podczas używania komputera PC siedź prosto, z kolanami, łokciami i biodrami pod
kątem około 90°.
•
Ustaw monitor bezpośrednio przed sobą i ustaw górną część ekranu monitora na
poziomie oczu, aby oczy patrzyły lekko w dół.
•
Mysz powinna znajdować się blisko klawiatury, a jeśli to konieczne należy użyć
podparcia pod nadgarstki w celu zmniejszenia nacisku na nadgarstki podczas pisania.
•
Komputer desktop PC należy używać w wygodnie oświetlonym miejscu i z dala od
źródeł światła, takich jak okna i bezpośrednie promienie słońca.
•
Należy wykonywać niewielkie przerwy używania komputera desktop PC.
ASUS G70AB
43
Używanie czytnika kart pamięci
Polski
Aparaty cyfrowe i inne urządzenia obrazów cyfrowych wykorzystują karty pamięci do
przechowywania obrazów cyfrowych lub plików multimedialnych. Wbudowany czytnik kart
pamięci na panelu przednim systemu, umożliwia odczyt i zapis w różnych napędach kart
pamięci.
Aby używać karty pamięci:
1.
Włóż kartę pamięci do gniazda karty.
• Karta pamięci ma nacięcie, dlatego pasuje tylko w jednym kierunku. Aby uniknąć
uszkodzenia karty NIE NALEŻY wpychać karty do gniazda na siłę.
• Multimedia można umieścić w jednym lub w kilku gniazdach kart i używać niezależnie.
Jednocześnie do gniazda można włożyć tylko jedną kartę pamięci.
2.
Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików.
• Jeśli funkcja AutoPlay (Autoodtwarzanie) NIE jest włączona w komputerze, przesuń
wskaźnik myszy nad dolny, lewy róg pulpitu Windows®, a następnie kliknij prawym
przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym, kliknij File Explorer
(Eksplorator plików), a następnie kliknij ikonę karty pamięci w celu dostępu do
zapisanych na niej danych.
• Każde gniazdo karty ma własną ikonę napędu, wyświetlaną na ekranie Komputer.
3.
Po zakończeniu, kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu karty pamięci na ekranie
Komputer, kliknij Wysuń, a następnie wyjmij kartę.
Przesuń wskaźnik myszy nad dolny lewy róg pulpitu Windows®, a następnie kliknij prawym
przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym, kliknij File Explorer
(Eksplorator plików), aby otworzyć ekran Computer (Komputer).
Nigdy nie należy wyjmować kart w trakcie lub bezpośrednio po odczycie, kopiowaniu,
formatowaniu lub usunięciu danych na karcie, w przeciwnym razie grozi to utratą danych.
Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci należy użyć “Bezpieczne
usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników” w obszarze powiadomień Windows®.
44
Rozdział 4: Używanie komputera
Polski
Używanie napędu optycznego
Wkładanie dysku optycznego
Aby włożyć dysk optyczny:
1.
Przy włączonym systemie, naciśnij przycisk PUSH. Naciśnij przycisk wysuwania
poniżej pokrywy wnęki napędu, aby otworzyć tacę.
2.
Włóż dysk do napędu optycznego stroną z etykietą skierowaną do góry.
3.
Pchnij tacę w celu jej zamknięcia.
4.
Wybierz program z okna Autoodtwarzanie w celu dostępu do plików.
Jeśli funkcja AutoPlay (Autoodtwarzanie) NIE jest włączona w komputerze, przesuń
wskaźnik myszy nad dolny, lewy róg pulpitu Windows®, a następnie kliknij prawym
przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym, Kliknij w menu rozwijanym
File Explorer (Eksplorator plików), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD /DVD
w celu dostępu do danych na płycie.
Wyjmowanie dysku optycznego
Aby wyjąć dysk optyczny:
1.
Przy włączonym systemie w celu wysunięcia tacy wykonaj następujące czynności:
•
Naciśnij przycisk wysuwania poniżej pokrywy wnęki napędu.
•
Kliknij prawym przyciskiem ikonę napędu CD/DVD na ekranie Komputer, a
następnie kliknij Wysuń.
Przesuń wskaźnik myszy nad dolny lewy róg pulpitu Windows®, a następnie kliknij prawym
przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym, kliknij File Explorer
(Eksplorator plików), aby otworzyć ekran Computer (Komputer).
2.
Wyjmij dysk z tacy dysku.
ASUS G70AB
45
Używanie klawiatury do gier ASUS ROG U9N
Komputer desktop PC U9N Essentio jest dostarczany z klawiaturą do gier ASUS ROG U9N,
co zapewnia optymalne wrażenia podczas gier.
Polski
Instalacja klawiatury do gier ASUS ROG U9N
1.
Użyj wbudowanego adaptera PS/2 do USB, do podłączenia klawiatury do gier do portu
USB 2.0 komputera.
2.
Dopasuj i włóż podpórkę pod nadgarstki do gniazd mocowania podpórki pod nadgarstki
w klawiaturze do gier (A). Używając obu kciuków, naciśnij podpórkę pod nadgarstki, aż
do zaskoczenia na miejsce (B).
A
3.
46
B
Uruchom ponownie komputer. Windows® automatycznie zainstaluje wszystkie
niezbędne dla klawiatury sterowniki.
Rozdział 4: Używanie komputera
Używanie myszy do gier ASUS GX900
Polski
Komputer desktop PC U9N Essentio jest dostarczany z myszą do gier ASUS GX900 do
pełnego sterowania grami.
Laserowa myszka dla graczy ASUS GX900 wyposażona jest w lewy przycisk, prawy
przycisk, dwa przyciski boczne, przycisk DPI oraz specjalnie zaprojektowany przycisk do
przełączania profilu.
Przyciski Opis
Przyciski Opis
1
Lewy przycisk
7
Logo GX900
2
Prawy przycisk
8
Przycisk IE - Dalej
3
Kółko przewijania
9
Naciskany/pociągany przełącznik
10
DPI
przycisk przełączania profilu /
11
Wskaźnik profilu*
4
5
6
Wskaźnik LED DPI**
12
Przycisk IE - Wstecz
Stopka myszy
Stopka myszy oraz sensor
laserowy Twin-Eye
Podstawowa waga (5 x blok
obciążnika 4,5g)***
***Wagę myszy można regulować, poprzez dodanie lub usunięcie obciążników.
ASUS G70AB
47
*Wskazania LED przełącznika profili
Polski
Kolory LED
Znaczenie
Brak światła.
Normalny profil
Zielony
Czerwony
Pomarańczowy
Profil 1
Profil 2
Profil 3
**Wskazania LED przełącznika DPI
Ilośćzapalonych
diod
Znaczenie
2
DPI Poziom 1
4
DPI Poziom 2
Uruchamianie programu
W komputerze preinstalowany został specjalny program, umożliwiający wykonanie ustawień
myszy do gier ASUS GX900 w celu udostępnienia jej wszystkich funkcji.
Po podłączeniu myszy do gier ASUS GX900 do komputera, przed pierwszym uruchomieniem
Windows® 8, program automatycznie wykryje mysz i można będzie uzyskać do niego
dostęp bezpośrednio. W przeciwnym razie, konieczna będzie ręczna instalacja programu
narzędziowego z dostarczonego pomocniczego dysku DVD.
W celu instalacji programu z pomocniczego dysku DVD, wstaw pomocniczy dysk DVD do
napędu optycznego i wykonaj instrukcje ekranowe w celu uruchomienia programu.
Jeżeli opcja Autorun (Autoodtwarzanie) NIE jest włączona na komputerze, przejrzeć
zawartość płyty DVD, aby zlokalizować plik GX900.exe . Kliknij dwukrotnie plik GX900.exe
w celu uruchomienia programu.
Setowanie myszy do gier ASUS GX900
Upewnij się, czy mysz do gier jest podłączona do portu USB komputera. USB port.
Program automatycznie wykryje mysz i uruchomi menu główne.
48
Rozdział 4: Używanie komputera
Polski
Menu główne
Elementy Opis
1.
Kliknij każdą z zakładek, aby wyświetlić menu wybranego profilu.
2.
Wyświetla ikonę profilu, którą można skonfigurować w menu Profil 1~3.
3.
Kliknij, aby zresetować konfigurację DPI do ostatnio zapisanych
ustawień.
4.
Przeciągnij suwak, aby wyregulować wartość DPI dla każdego
poziomu.*
5.
Kliknij, aby zresetować ustawienia przycisku do ostatnio zapisanych
ustawień.
6.
Kliknij, aby wyświetlić wskazania różnych kolorów wskaźnika profilu.
7.
Kliknij, aby załadować profil zapisany w myszy.
8.
Kliknij, aby zapisać ustawienia bieżącego profilu na dysku twardym.
9.
Kliknij, aby zresetować wszystkie ustawienia myszy do domyślnych
wartości fabrycznych.
10.
Kliknij, aby zapisać wykonane ustawienia.
11.
Kliknij, aby zapisać wykonane ustawienia i opuścić program.
*Każdy profil udostępnia dwa poziomy DPI. Dwa światła LED przełącznika DPI, wskazują, że
używany jest Poziom 1, a cztery światła wskazują, że używany jest Poziom 2. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie 7.
ASUS G70AB
49
Menu Profil 1
Polski
Elementy Opis
1.
Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj, gdzie można zmienić nazwę profile i
ikonę profilu.
2.
Wprowadź nazwę profile, który ma być używany.
3.
Kliknij, aby zlokalizować plik z obrazem, który ma zostać wykorzystany jako
ikona profilu.
4.
Wybierz z rozwijanej listy funkcję dla każdego przycisku/działania.
* Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w tabeli poniżej.
Elementy
Przycisk L
Przycisk P
Przycisk Ś
IE - Wstecz
IE - Dalej
50
Opis
Upodabnia zachowanie przycisku do lewego przycisku myszy.
Upodabnia zachowanie przycisku do prawym przycisku myszy.
Upodabnia zachowanie przycisku do Środkowy przycisku myszy.
Upodabnia zachowanie przycisku do IE - Wstecz przycisku myszy.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzednio
przeglądanej strony.
Upodabnia zachowanie przycisku do IE - Dalej przycisku myszy.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzednio
następnej strony.
Rozdział 4: Używanie komputera
Opis
Po wybraniu, naciśnij przycisk, aby wykonać naciśnięcie
przycisku lub sekwencję naciśnięć przycisku.
Makro
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić polecenie
lub serię poleceń, które można edytować poprzez menu Edytuj
makro. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie
12.
Skrypt #1~6
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić skrypt,
który można edytować poprzez menu Edytuj skrypt. Dalsze,
szczegółowe informacje znajdują się na stronie 13.
DPI[+]
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć wartość DPI.
DPI[-]
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość DPI.
DPI Poziom 1/2
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zastosować DPI Poziom
1/2.
Przełączania
Upodabnia zachowanie przycisku do przycisku przełączania
profilu.
profilu
Normalny profil Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zastosować normalny
profilu.
Profil
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby użyć dostosowany profil
użytkownika 1/2/3 1/2/3 .
Pokrętło [lewe] / Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby przewinąć w lewo/ w
[prawe]
prawo, zgodnie z nachyleniem przechylanego pokrętła.
Polski
Elementy
Klawiatura
Ta funkcja działa jedynie w aplikacjach Microsoft®
Office w systemach operacyjnych Windows® 7 /
Vista/ 8.
Szybka seria
[mysz]
Szybka seria
[klawiatura]
Przeglądarka
sieci web
E-mail
Odtwarzacz
multimediów
Grać/pauza
Zatrzymaj
Następna ścieżka
Poprzednia
ścieżka
Zwiększenie/
Zmniejszenie
głośności
Wyciszenie
Kalkulator
Mój komputer
Wyłączone
ASUS G70AB
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby wykonać szybką serię w
grze, gdzie do ataku wykorzystuje się kliknięcia, efekt jest taki
sam jak trzykrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby wykonać szybką serię w
grze, gdzie do ataku wykorzystuje się naciśnięcia spacji, efekt
jest taki sam jak trzykrotne naciśnięcie spacji.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną
przeglądarkę sieci web.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną
aplikację obsługi e-mail.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić domyślną
aplikację odtwarzacz multimediów.
Po wybraniu, przyciski te stają się przyciskami do sterowania
odtwarzaniem, w aktywnym odtwarzaczu multimediów.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć/zmniejszyć
głośność systemu.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć
wyciszenie głośności.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić aplikację
Kalkulator.
Po wybraniu, naciśnij ten przycisk, aby otworzyć okno Mój
komputer.
Wybierz ten element, aby wyłączyć przycisk.
51
Menu Edytuj makro
Polski
Elementy
Edytuj makro
Taktowanie
Wstaw
Uruchom*
Zatrzymaj
Usuń
Przesuń w
górę/w dół
Usuń
Czas cyklu
instrukcji
Pętla
Seria
Kontynuacja
serii
Eksportuj
Importuj
52
Opis
Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj makro.
Zaznacz ten element, aby zapisać czas pomiędzy naciśnięciem i
zwolnieniem przycisku. (Domyślny: 12ms)
Po zaznaczeniu, przed wybraną instrukcją zostanie wstawiona nowa
instrukcja. W przeciwnym razie, priorytet będzie miała każda nowa
instrukcja.
Kliknij, aby uruchomić zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Kliknij, aby zatrzymać zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Kliknij, aby usunąć wszystkie zapisane instrukcje.
Kliknij, aby przesunąć w górę/w dół wybraną instrukcję.
Kliknij, aby usunąć zapisaną instrukcję.
Po usunięciu zaznaczenia Taktowanie, wszystkie czasy opóźnienia akcji
będą wartościami wybieranymi z rozwijanej listy.
Ustawienie uruchomienia makro i zatrzymania po ponownym kliknięciu.
Ustawienie jednorazowego uruchomienia makro, po jednym kliknięciu.
Ustawienie uruchomienia makro, po przytrzymaniu przycisku i
zatrzymania, po zwolnieniu przycisku.s
Kliknij, aby zapisać bieżące makro na dysku twardym.
Kliknij, aby załadować makro z dysku twardego.
Rozdział 4: Używanie komputera
Polski
Menu Edytuj skrypt
Items
Edytuj skrypt
Taktowanie
Wstaw
Uruchom*
Zatrzymaj
Usuń
Usuń
Przesuń w
górę/w dół
Czas cyklu
instrukcji
Pętla
Seria
Kontynuacja
serii
Eksportuj
Importuj
ASUS G70AB
Description
Kliknij, aby otworzyć menu Edytuj skrypt.
Zaznacz ten element, aby zapisać czas pomiędzy naciśnięciem i
zwolnieniem przycisku. (Domyślny: 12ms)
Po zaznaczeniu, przed wybraną instrukcją zostanie wstawiona nowa
instrukcja. W przeciwnym razie, priorytet będzie miała każda nowa
instrukcja.
Kliknij, aby uruchomić zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Kliknij, aby zatrzymać zapisywanie naciśnięć klawiszy i/lub akcji myszy.
Kliknij, aby usunąć wszystkie zapisane instrukcje.
Kliknij, aby usunąć zapisaną instrukcję.
Kliknij, aby przesunąć w górę/w dół wybraną instrukcję.
Po usunięciu zaznaczenia Taktowanie, wszystkie czasy opóźnienia akcji
będą wartościami wybieranymi z rozwijanej listy.
Ustawienie uruchomienia skrypt i zatrzymania po ponownym kliknięciu.
Ustawienie jednorazowego uruchomienia skrypt , po jednym kliknięciu.
Ustawienie uruchomienia skrypt, po przytrzymaniu przycisku i
zatrzymania, po zwolnieniu przycisku.
Kliknij, aby zapisać bieżące makro na dysku twardym.
Kliknij, aby załadować makro z dysku twardego.
53
Polski
54
Rozdział 4: Używanie komputera
Rozdział 5
Polski
Połączenie z Internetem
Połączenie przewodowe
Użyj kabla RJ-45 do podłączenia komputera do modemu DSL/kablowy lub do lokalnej sieci
komputerowej (LAN).
P dem DSL/kablowy
Aby połączyć przez modem DSL/kablowy:
1.
Skonfiguruj modem DSL/kablowy.
Sprawdź dokumentację dostarczoną z modemem DSL/kablowy.
2.
Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera,
a drugi koniec do modemu DSL/kablowy.
Modem
RJ-45 cable
3.
Włącz modem DSL/kablowy i komputer.
4.
Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.
• W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, sprawdź części Konfiguracja
dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE lub Konfiguracja statycznego
połączenia sieciowego IP.
• Skontaktuj się z dostawcą połączenia z Internetem (ISP) w celu uzyskania
szczegółowych informacji lub pomocy przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.
ASUS G70AB
55
Połączenie przez lokalną sieć komputerową (LAN)
W celu połączenia przez LAN:
1.
Polski
Podłącz jeden koniec kabla RJ-45 do portu LAN (RJ-45) na panelu tylnym komputera,
a drugi koniec do portu LAN.
RJ-45 cable
LAN
2.
Włącz komputer.
3.
Skonfiguruj niezbędne ustawienia połączenia z Internetem.
• W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, sprawdź części Konfiguracja
dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE lub Konfiguracja statycznego
połączenia sieciowego IP.
• Skontaktuj się z dostawcą połączenia z Internetem (ISP) w celu uzyskania
szczegółowych informacji lub pomocy przy konfigurowaniu połączenia z Internetem.
56
Rozdział 5: Połączenie z Internetem
Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE
1.
Na ekranie Start, kliknij Desktop (Pulpit), aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).
2.
Na pasku zadań Windows®, kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci
i kliknij Open
Network and Sharing Center (Otwórz centrum sieci i udostępniania).
3.
Na ekranie Open Network and Sharing Center (Otwórz centrum sieci i udostępniania),
kliknij Change Adapter settings (Zmień ustawienia adaptera).
4.
Kliknij prawym przyciskiem używaną
kartę LAN i wybierz Properties
(Właściwości).
5.
Kliknij Internet Protocol Version
4(TCP/IPv4) [Protokół internetowy
w wersji 4 (TCP/IPv4)] i kliknij
Properties (Właściwości).
ASUS G70AB
Polski
W celu konfiguracji dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE lub statycznego
połączenia IP:
57
6.
Kliknij Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj adres IP
automatycznie) i kliknij OK.
Polski
Kontynuuj następne czynności, jeśli używane jest połączenie PPPoE.
58
7.
Powróć do Centrum sieci i
udostępniania, a następnie
kliknij Ustaw nowe połączenie
lub sieć.
8.
Wybierz Connect to the Internet
(Połącz z Internetem) i kliknij Next
(Dalej).
Rozdział 6: Używanie narzędzi
Wybierz Broadband (PPPoE)
[Połączenie szerokopasmowe
(PPPoE)] i kliknij Next (Dalej).
Polski
9.
10. Wprowadź User name (Nazwa
użytkownika), Password (Hasło)
oraz Connection name (Nazwa
połączenia). Kliknij Connect
(Połącz).
11.
Kliknij Close (Zamknij), aby
zakończyć konfigurację.
12. Kliknij ikonę sieci na pasku
narzędziowym i kliknij utworzone
połączenie.
13. Wprowadź nazwę użytkownika i
hasło. Kliknij Connect (Połącz), aby połączyć z Internetem..
Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP
W celu konfiguracji statycznego połączenia sieciowego IP:
1.
Powtórz czynności 1 do 4 z poprzedniej części Konfiguracja dynamicznego
połączenia sieciowego IP/PPPoE.
2.
Kliknij Use the following IP address
(Używaj następującego adresu IP).
3.
Wprowadź IP address (Adres IP), Subnet
mask (Maska podsieci) i Gateway (Brama)
od dostawcy usługi.
4.
Jeśli to wymagane, wprowadź preferowany
adres serwera DNS i adres alternatywny.
5.
Po zakończeniu kliknij OK.
ASUS G70AB
59
Połączenie bezprzewodowe
(wyłącznie w wybranych modelach)
Podłącz komputer do Internetu przez połączenie bezprzewodowe.
Polski
W celu ustanowienia połączenia bezprzewodowego należy się połączyć z
bezprzewodowym punktem dostępowym (AP).
Wireless AP
Modem
• W celu zwiększenia zakresu i czułości bezprzewodowego sygnału radiowego, podłącz
zewnętrzne anteny do złączy anteny na karcie WLAN ASUS.
• Ustaw anteny na komputerze aby uzyskać najlepsze działanie połączenia
bezprzewodowego.
• Zewnętrzne anteny są elementami opcjonalnymi.
60
Rozdział 6: Używanie narzędzi
W celu połączenia z siecią Wi-Fi:
Wykonaj dowolne następujące czynności w celu uruchomienia paska Charms bar z
ekranu Start lub z innego, dowolnego trybu aplikacji:
a)
Skieruj wskaźnik myszy do górnej lub dolnej części ekranu.
b)
Naciśnij na klawiaturze
+ <c>.
2.
Na pasku Charms bar, wybierz Settings (Ustawienia) i kliknij ikonę sieci
3.
Wybierz sieć do połączenia z listy.
4.
Kliknij Connect (Połącz).
ASUS G70AB
Polski
1.
.
61
Polski
62
Rozdział 6: Używanie narzędzi
Rozdział 6
Polski
Używanie narzędzi
Informacje o oprogramowaniu
Większość aplikacji obsługujących DVD posiada kreatory, które w wygodny sposób prowadzą
przez proces instalacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji obejrzyj pomoc online lub
przeczytaj plik „readme” dostarczony wraz z oprogramowaniem.
ASUS AI Suite II
ASUS AI Suite II to interfejs wszystko-w-jednym, który integruje kilka narzędzi ASUS i umożliwia użytkownikom jednoczesne uruchamianie i używanie tych narzędzi.
Instalacja AI Suite II
W celu instalacji AI Suite II:
1.
Włóż pomocniczy dysk DVD do napędu optycznego. Jeśli komputer ma włączoną
funkcję Autouruchamianie, pojawi się zakładka Instalacja sterowników.
2.
Kliknij zakładkę Narzędzia, a następnie kliknij ASUS AI Suite II.
3.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia instalacji.
Używanie AI Suite II
Program AI Suite II jest uruchamiany automatycznie po przejściu do systemu operacyjnego
Windows® . Ikona AI Suite II pojawia się w obszarze powiadomień Windows®. Kliknij ikonę,
aby otworzyć pasek menu głównego AI Suite II.
Kliknij każdy przycisk, aby wybrać i uruchomić program narzędziowy, aby monitorować
system, aby zaktualizować BIOS płyty głównej, aby wyświetlić informacje o systemie i dostosować ustawienia AI Suite II.
Kliknij w
celu wyboru
narzędzia
Kliknij aby
monitorować
sensory lub
częstotliwość
CPU
Kliknij aby
zaktualizować
BIOS płyty
głównej
Kliknij aby dostosować ustawienia
interfejsu
Kliknij aby pokazać
Kliknij aby
informacje pomocy
pokazać
informacje o technicznej ASUS
systemie
• Aplikacje w menu Tool (Narzędzie) różnią się zależnie od modelu.
• Zrzuty ekranów AI Suite II w niniejszej instrukcji służą jedynie do celów informacyjnych.
Rzeczywiste zrzuty ekranów mogą się różnić zależnie od modelu
. •W
���������������������������������������������������������������������������������������
celu uzyskania szczegółowych informacji o konfiguracji oprogramowania zapoznaj się
z instrukcją oprogramowania umieszczoną na płycie DVD ze sterownikami lub odwiedź
stronę internetową ASUS po adresem www.asus.com.
ASUS G70AB
63
Narzędzia
Menu Tool (Narzędzie) zawiera opcje System Level Up, Probe II,
Sensor Recorder, Dr. Net, USB 3.0 Boost i Ai Charger+.
Polski
System Level Up
System Level Up umożliwia przetaktowanie systemu w środowisku
Windows® z wykorzystaniem ustawień profili.
Aby uruchomić System Level up, kliknij Tool (Narzędzia) > System Level Up na pasku menu
AI Suite II.
W ustawieniach funkcji, przydziel przyciski skrótu do wymiany profile system level up.
Ustawienia przycisków skrótu można regulować ręcznie. Szczegółowe informacje znajdują
się na rysunku poniżej.
64
Rozdział 6: Używanie narzędzi
Polski
System Level Up można regulować dwiema metodami:
BIOS
W programie konfiguracji BIOS, kliknij AI Tweaker > System Level Up i wybierz wymaganą
opcję.
Przycisk OC
Naciśnij przycisk OC w górnym, lewym rogu panela przedniego.
Probe II
Probe II to narzędzie, które monitoruje istotne komponenty komputera i wykrywa oraz alarmuje użytkownika o wszelkich problemach dotyczących tych komponentów. Probe II wykrywa
między innymi obroty wentylatora, temperaturę CPU i napięcie systemu. Dzięki temu narzędziu można mieć pewność, że komputer będzie zawsze w dobrym stanie.
Uruchamianie Probe II
Po zainstalowaniu oprogramowania AI Suite II z płyty DVD ze sterownikami płyty głównej,
uruchom program Probe II klikając menu Tool (Narzędzia) > Probe II na głównym pasku
menu programu AI Suite II.
Konfiguracja Probe II
Kliknij zakładki Napięcie/Temperatura/Obroty wentylatora w celu uaktywnienia sensorów
lub regulacji progowych wartości sensora. Zakładka Preferencje pozwala na dostosowanie
odstępu czasu alarmów sensora lub zmianę jednostki temperatury.
Zapisanie Załadowanie zapi- Załadowanie domyśl- Zastosowanie
nych, progowych
konfiguracji sanej konfiguracji
wartości dla każdego zmian
sensora
W celu uzyskania szczegółowych informacji o konfiguracji oprogramowania zapoznaj się
z instrukcją oprogramowania umieszczoną na płycie DVD ze sterownikami lub odwiedź
stronę internetową ASUS po adresem www.asus.com.
ASUS G70AB
65
Voltage (Napięcie)
Polski
Zakładka Voltage (Napięcie) wyświetla dane z czujników napięcia systemu, w tym
wartości bieżące oraz progowe. Jeżeli napięcie systemowe jest mniejsze lub większe
niż wartość progowa, czujnik wysyła sygnał alarmu do użytkownika przez panel monitora lub w postaci komunikatu wyświetlanego na ekranie.
Temperature (Temperatura)
Zakładka Temperature (Temperatura) wyświetla dane z czujników temperatury
procesora i płyty głównej, w tym wartości bieżące oraz progowe. Jeżeli temperatura
procesora/płyty głównej jest mniejsza lub większa niż wartość progowa, czujnik
wysyła sygnał alarmu do użytkownika przez panel monitora lub w postaci komunikatu
wyświetlanego na ekranie.
66
Rozdział 6: Używanie narzędzi
Fan Speed (Obroty wentylatora)
Polski
Zakładka Fan Speed (Obroty wentylatora) wyświetla bieżące i progowe wartości
obrotów (na minutę) wentylatorów procesora, płyty głównej i zasilacza. Jeżeli obroty
wentylatora są mniejsze lub większe niż wartość progowa, czujnik wysyła sygnał
alarmu do użytkownika przez panel monitora lub w postaci komunikatu wyświetlanego
na ekranie.
Preference (Preferencje)
Zakładka Preference (Preferencje) umożliwia włączenie wyświetlanego okna, ustawienie odstępu cyklu wykrywania i wybór jednostki temperatury.
ASUS G70AB
67
Alert Log (Dziennik alarmów)
Zakładka Alert Log (Dziennik alarmów) wyświetla wszystkie zwykłe i krytyczne
zdarzenia wykryte przez czujniki, w tym wartość podawaną przez czujnik w momencie
zdarzenia. Kliknij polecenie Clear (Oczyść), aby wyczyścić dziennik.
Polski
Rejestrator stanu czujników
Rejestrator stanu czujników monitoruje zmiany napięcia systemowego, temperatury i
prędkości obrotowej wentylatora zachodzące w czasie. Funkcja History Record (Zapis historii) umożliwia zapisywanie w określonych okresach czasu wszystkich trzech wartości.
Uruchamianie programu Sensor Recorder
Po zainstalowaniu oprogramowania AI Suite II z płyty DVD ze sterownikami płyty głównej,
uruchom program Probe II klikając menu Tool (Narzędzia) > Sensor Recorder (Rejestrator
stanu czujników) na głównym pasku menu programu AI Suite II.
68
Rozdział 6: Używanie narzędzi
Korzystanie z rejestratora stanu czujników
Polski
Kliknij zakładki Napięcie/Temperatura/Obroty wentylatorai wybierz sensory do monitorowania�����������������������������������������������������������������������������������
Na wykresie będą automatycznie wyświetlane kolorowe linie wskazujące zmiany stanu
systemu w czasie rzeczywistym.
Korzystanie z opcji History Record (Zapis historii)
1.
2.
3.
Kliknij zakładkę History Record (Zapis historii) i dostosuj z lewej strony ustawienia dla
opcji Type (Typ), Date (Data), Record Interval (Odstęp zapisu) i Record Duration
(Czas trwania zapisu).
Na wykresie będą wyświetlane kolorowe linie reprezentujące wartości, w celu
wskazania zmian w danym okresie czasu.
Kliknij przycisk Recording (Zapisywanie), aby zapisać zmiany.
Kliknij opcję Monitor > Sensor (Czujnik) na głównym pasku menu programu AI Suite II, co
spowoduje wyświetlenie stanów systemu w prawym panelu.
ASUS G70AB
69
Ai Charger II
Polski
Port USB jest wyposażony w funkcję AI Charger II, która umożliwia szybkie ładowanie
zgodnych urządzeń. Aby włączyć funkcję AI Charger II na komputerze, przejdź kolejno do
pozycji Desktop (Pulpit) > AI Suite II > AI Charger II, a następnie wybierz opcję Enable
(Włącz).
Port USB z funkcją AI Charger II
70
Rozdział 6: Używanie narzędzi
ASUS Easy Update 2
1.
W obszarze powiadamiania Windows®, kliknij prawym przyciskiem ikonę ASUS Easy
Update 2.
Wybierz Schedule (Harmonogram), aby
ustawić jak często ma być wykonywana
aktualizacja systemu.
Wybierz Update (Aktualizuj) w celu
uaktywnienia aktualizacji.
2.
Kliknij OK, aby wyświetlić elementy do
pobrania.
3.
Sprawdź element(y) do pobrania, a
następnie kliknij OK.
ASUS G70AB
Polski
ASUS Easy Update 2 to narzędzie programowe, które automatycznie wykrywa najnowsze
sterowniki i aplikacje dla systemu.
71
Przywracanie systemu
Resetowanie komputera PC
Polski
Opcja Reset your PC (Resetowanie komputera PC) zeruje komputer PC do fabrycznych ustawień
domyślnych.
Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową danych.
W celu wyzerowania komputera PC:
1.
Naciśnij <F9> podczas uruchamiania.
2.
Kliknij na ekranie Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).
3.
Wybierz Reset your PC (Resetuj komputer PC).
4.
Kliknij Next (Dalej).
5.
Wybierz Only the drive where the Windows is installed (Tylko napęd z
zainstalowanym systemem Windows).
6.
Wybierz Just remove my files (Usuń moje pliki).
7.
Kliknij Reset (Resetuj).
Przywracanie z pliku obrazu systemu
Można utworzyć napęd przywracania USB i użyć go do przywrócenia ustawień komputera
PC.
Utworzenie napędu przywracania USB
W urządzeniu pamięci masowej USB musi być co najmniej 16 GB wolnego miejsca.
Podczas tego procesu, zostaną trwale usunięte wszystkie pliki w urządzeniu pamięci
masowej USB. Przed kontynuowaniem należy sprawdzić, czy wykonano kopię zapasową
wszystkich ważnych danych.
Aby utworzyć napęd przywracania USB:
1.
Uruchom panel sterowania z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje).
W celu uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź część All Apps screen
(Uruchamianie ekranu Wszystkie aplikacje) w Working with Windows® Apps (Praca z
aplikacjami Windows®).
2.
72
W opcji System i zabezpieczenia panelu sterowania, kliknij Find and fix problems
(Znajdź i napraw problemy).
Rozdział 6: Używanie narzędzi
Kliknij Recovery (Przywracanie) >
Create a recovery drive (Utwórz
napęd przywracania).
4.
Kliknij Copy the recovery
partition from the PC to the
recovery drive (Skopiuj partycję
przywracania z komputera PC
do napędu przywracania), a
następnie kliknij Next (Dalej).
5.
Aby wykonać kopię plików
przywracania, wybierz urządzenie
pamięci masowej USB.
6.
Kliknij Next (Dalej).
7.
Kliknij Create (Utwórz). Zaczekaj
na zakończenie procesu.
8.
Po zakończeniu procesu, kliknij
Finish (Zakończ).
ASUS G70AB
Polski
3.
73
Usuwanie wszystkiego i ponowna instalacja Windows
Polski
Przywrócenie oryginalnych, fabrycznych ustawień komputera PC, można wykonać poprzez
użycie opcji Remove everything and reinstall (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie) w PC
Settings (Ustawienia PC). Aby użyć tę opcję, sprawdź czynności poniżej.
Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową danych.
Dokończenie tego procesu może trochę potrwać.
74
1.
Uruchom pasek Charms bar.
2.
Kliknij Settings (Ustawienia)> Change PC Settings (Zmień ustawienia PC) >
General (Ogólne).
3.
Przewiń, aby uzyskać widok opcji Remove everything and reinstall Windows
(Usuń wszystko i ponownie zainstaluj Windows). Kliknij w tej opcji Get Started
(Rozpocznij).
4.
Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dokończyć proces ponownej instalacji i zresetować
proces.
Rozdział 7: Rozwiązywanie problemów
Rozdział 7
Polski
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Ten rozdział prezentuje niektóre potencjalne problemy i możliwe rozwiązania.
?
?
?
?
Nie można włączyć zasilania mojego komputera i nie świeci dioda
LED zasilania LED na panelu przednim
•
Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo podłączony.
•
Sprawdź, czy działa gniazdko ścienne.
•
Sprawdź, czy jest włączony zasilacz. Sprawdź część WŁĄCZANIE
komputera w Rozdziale 1.
Mój komputer zawiesza się.
•
Wykonaj następujące czynności w celu zamknięcia nieodpowiadających
programów:
1.Jednocześnie naciśnij na klawiaturze przyciski <Alt> + <Ctrl> + <Delete>,
a następnie kliknij Menedżer zadań.
2.W zakładce Processes (Procesy) programu Task Manager (Menedżer
zadań), wybierz program, który nie odpowiada, a następnie kliknij End
Task (Zakończ zadanie).
•
Jeśli nie odpowiada klawiatura. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania w
górnej części obudowy, aż do wyłączenia komputera. Następnie naciśnij
przycisk zasilania w celu włączenia.
Nie można połączyć się z siecią bezprzewodową przez kartę WLAN
ASUS (wyłącznie wybranych modelach)?
•
Upewnij się, że wprowadzony został prawidłowy klucz zabezpieczenia dla sieci
z którą ma nastąpić połączenie.
•
Podłącz anteny zewnętrzne (opcjonalne) do złączy anteny karty WLAN ASUS
i ustaw anteny na obudowie komputera w celu zapewnienia najlepszego
działania.
Nie działają przyciski strzałek keypada numerycznego.
ASUS G70AB
Sprawdź, czy jest wyłączona dioda LED Number Lock. Jeśli dioda LED
Number Lock jest włączona, przyciski keypada numerycznego można używać
wyłącznie do wprowadzania liczb. Aby używać przycisków strzałek keypada
numerycznego, naciśnij przycisk Number Lock w celu wyłączenia diody LED.
75
?
Polski
?
?
?
Brak obrazu na monitorze.
•
Sprawdź, czy włączone jest zasilanie monitora.
•
Upewnij się, że monitor jest prawidłowo podłączony do portu wyjścia video
komputera.
•
Jeśli komputer jest dostarczany z dyskretną kartą graficzną, upewnij się, że
monitor jest podłączony do portu wyjścia video na dyskretnej karcie graficznej.
•
Sprawdź, czy nie są wygięte szpilki złącza video monitora. Jeśli okaże się, że
szpilki są wygięte należy wymienić kabel złącza video monitora.
•
Sprawdź, czy monitor jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
•
Sprawdź dokumentację dostarczoną z monitorem w celu uzyskania dalszych
informacji dotyczących rozwiązywania problemów.
Podczas używania wielu monitorów, obraz jest wyświetlany tylko na
jednym monitorze.
•
Sprawdź, czy jest włączone zasilanie obydwu monitorów.
•
W czasie autotestu POST, obraz jest wyświetlany tylko na monitorze
podłączonym do portu VGA. Funkcja podwójnego wyświetlacza działa jedynie
w systemie Windows.
•
Po zainstalowaniu w komputerze karty graficznej, upewnij się, że monitory są
podłączone do portów wyjścia karty graficznej.
•
Sprawdź, czy są prawidłowe ustawienia wielu wyświetlaczy. W celu uzyskania
szczegółowych informacji, sprawdź część Podłączanie wielu zewnętrznych
wyświetlaczy w Rozdziale.
Mój komputer nie wykrywa urządzenia pamięci USB.
•
Przy pierwszym podłączeniu urządzenia pamięci USB do komputera, Windows
automatycznie instaluje jego sterownik. Zaczekaj chwilę i przejdź do Mój
komputer, aby sprawdzić, czy zostało wykryte urządzenie pamięci masowej
USB.
•
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do innego komputera, aby
sprawdzić, czy urządzenie pamięci masowej USB działa nieprawidłowo lub
jest uszkodzone.
Chcę przywrócić lub cofnąć zmiany ustawień mojego komputera, bez
wpływu na moje osobiste pliki lub dane.
76
Do przywracania lub cofania zmian w ustawieniach systemu komputerowego,
bez wpływu na dane osobiste, takie jak dokumenty lub zdjęcia, można użyć
opcji przywracania Windows® 8 Refresh everything without affecting
your files (Odśwież wszystko, bez zmiany plików). Aby użyć tę opcję
przywracania, kliknij na pasku Charms bar Settings (Ustawienia) > Change
PC Settings (Zmień ustawienia PC) > General (Ogólne), wybierz Refresh
everything without affecting your files (Odśwież wszystko, bez zmiany
plików) i kliknij Get Started (Rozpoczęcie).
Rozdział 7: Rozwiązywanie problemów
?
Rozciągnięty obraz w HDTV.
•
Jest to spowodowane różnymi rozdzielczościami monitora i HDTV.
Wyreguluj rozdzielczość ekranu, aby dopasować ją do HDTV. W celu zmiany
rozdzielczosci ekranu:
Polski
Z ekranu Start
1.Wykonaj następujące działania w celu otwarcia ekranu ustawień
Rozdzielczość ekranu:
a) Uruchom ekran All Apps (Wszystkie aplikacje) i przypnij Control Panel
(Panel sterowania) do ekranu Start.
W celu uzyskania szczegółów sprawdź, Przypinanie aplikacji na ekranie Start, w
części Praca z aplikacjami w Windows®.
b) W opcji Control Panel (Panel sterowania), kliknij Adjust screen
resolution (Wyeguluj rozdzielczość ekranu) w Appearance and
Personalization (Wygląd i personalizacja).
Z ekranu trybu Desktop (Pulpit)
a) Uruchom tryb Desktop (Pulpit) z ekranu Start.
?
b) Kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu ekranu trybu Desktop
(Pulpit). Po wyświetleniu menu podręcznego, kliknij Personalize
(Personalizuj) > Display (Wyświetlacz) > Change display settings
(Zmień ustawienia wyświetlania).
Moje głośniki nie wytwarzają dźwięku.
•
•
•
•
Upewnij się, że głośniki są podłączone do portu wyjścia liniowego (jasnozielony)
na panelu przednim lub na panelu tylnym.
Sprawdź, czy głośnik jest podłączony do źródła zasilania prądem elektrycznym i
czy jest włączony.
Wyreguluj głośność głośnika.
Na ekranie trybu Desktop (Pulpit), upewnij się, że nie jest wyciszony dźwięk
systemu komputera.
•Jeśli są wyciszone, ikona głośności wygląda jak
. Aby
�������������������
włączyć dźwięk
systemu, kliknij na pasku zadań Windows, a następnie przesuń suwak
w celu regulacji głośności.�
?
?
•
•Jeśli nie są wyciszone, kliknij
i przeciągnij suwak w celu regulacji głośności.
Podłącz głośniki do innego komputera, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.
Nie można odczytać dysku w napędzie DVD.
•
Sprawdź, czy dysk został włożony stroną z etykietą skierowaną do góry.
•
Sprawdź, czy dysk jest wyśrodkowany na tacy, szczególnie dotyczy to dysków
o niestandardowych rozmiarach lub kształtach.
•
Sprawdź, czy dysk nie jest zarysowany lub uszkodzony.
Nie odpowiada przycisk wysuwania napędu DVD.
1.Przesuń wskaźnik myszy nad dolny lewy róg pulpitu Windows®, a następnie kliknij
2.Kliknij prawym przyciskiem
Wysuń w menu.
ASUS G70AB
prawym przyciskiem miniaturkę na ekranie Start. W menu pomocniczym, kliknij File
Explorer (Eksplorator plików), aby otworzyć ekran Computer (Komputer).
, a następnie kliknij
77
Zasilanie
Problem
Polski
Brak zasilania
(Wyłączony
wskaźnik
zasilania)
Możliwa przyczyna
Akcja
Nieprawidłowe napięcie
zasilania
• J eśli komputer ma przełącznik
napięcia zasilania, ustaw go na
parametry zasilania wymagane w
danym regionie.
• Wyreguluj ustawienia napięcia.
Upewnij się, że przewód zasilający
jest odłączony od gniazda zasilania.
Komputer nie jest
włączony.
Naciśnij przycisk zasilania na panelu
przednim, aby upewnić się, że
komputer jest włączony.
Nieprawidłowo podłączony
przewód zasilający
komputera.
• U
pewnij się, że przewód zasilający
jest prawidłowo podłączony.
• Użyj innego, zgodnego przewodu
zasilającego.
Problemy z zasilaczem
(PSU)
W celu zainstalowania innego PSU
na komputerze prosimy o kontakt z
Centrum Serwisowym ASUS.
Możliwa przyczyna
Akcja
Kabel sygnałowy nie
jest podłączony do
prawidłowego portu VGA
komputera.
• P
odłącz kabel sygnałowy do
prawidłowego portu wyświetlania
(wbudowany port VGA lub dyskretny
port VGA).
• Jeśli używana jest dyskretna karta
graficzna VGA, podłącz kabel
sygnałowy do portu dyskretnej karty
VGA.
Problemy dotyczące kabla
sygnałowego
Spróbuj podłączyć go do innego
monitora.
Wyświetlacz
Problem
Brak wyjścia
wyświetlania
po włączeniu
komputera
(Czarny ekran)
78
Rozdział 7: Rozwiązywanie problemów
Problem
Nie można
uzyskać dostępu
do Internetu
Możliwa przyczyna
Akcja
Niepodłączony kabel LAN.
Podłącz do komputera kabel LAN.
Problemy dotyczące kabla
LAN
Upewnij się, że jest włączona dioda
LED LAN. Jeśli nie, wypróbuj inny
kabel LAN. Jeśli dalej nie działa,
skontaktuj się z punktem serwisowym
ASUS.
Komputer nie jest
prawidłowo podłączony do
routera lub huba.
Upewnij się, że komputer jest
prawidłowo podłączony do routera
lub huba.
Ustawienia sieci
Skontaktuj się z ISP (Dostawca usługi
połączenia z Internetem) w celu
uzyskania prawidłowych ustawień
LAN.
Problemy spowodowane
programem
antywirusowym
Problemy związane ze
sterownikiem
Polski
LAN
Zamknij program antywirusowy.
Zainstaluj ponownie sterownik LAN
Audio
Problem
Brak audio
ASUS G70AB
Możliwa przyczyna
Akcja
Głośnik lub słuchawki
podłączone do
niewłaściwego portu.
• S
prawdź prawidłowy port w
podręczniku użytkownika
komputera.
• Odłącz i podłącz ponownie głośnik
do komputera.
Nie działa głośnik lub
słuchawki.
Wypróbuj inny głośnik lub słuchawki.
Nie działają porty audio z
przodu i z tyłu.
Wypróbuj porty audio z przodu i z
tyłu. Jeśli jeden z nich nie działa,
sprawdź, czy port jest ustawiony na
wiele kanałów.
Problemy związane ze
sterownikiem
Zainstaluj ponownie sterownik audio
79
System
Problem
Polski
Za wolne
działanie systemu
System często
zawiesza się lub
zatrzymuje.
80
Możliwa przyczyna
Akcja
Zbyt wiele uruchomionych
programów.
Zamknij niektóre programy.
Atak wirusa
komputerowowego
• U
żyj programu antywirusowego
do wyszukania wirusów i naprawy
komputera.
• Zainstaluj ponownie system
operacyjny.
Awaria dysku twardego
• Wyślij
uszkodzony dysk twardy do
punktu serwisowego ASUS w celu
naprawy.
• Wymień dysk twardy na nowy.
Problemy związane z
modułem pamięci
• S
kontaktuj się z ASUS Service
Center w celu uzyskania pomocy.
Nieprawidłowa wentylacja
komputera.
Przestaw komputer w miejsce o
lepszym przepływie powietrza.
Zainstalowane niezgodne
oprogramowanie.
Zainstaluj ponownie system
operacyjny i zainstaluj zgodne
oprogramowanie.
Rozdział 7: Rozwiązywanie problemów
Problem
Za duży hałas
po włączeniu
komputera.
Możliwa przyczyna
Akcja
Uruchamianie komputera.
Jest to normalne. Po właczeniu
zasilania komputera, wentylator
działa z pełną szybkością. Obroty
wentylatora zwalniają po przejściu
do systemu operacyjnego.
Zmienione zostały
ustawienia BIOS.
Przywróć domyślne ustawienia
BIOS.
Stara wersja BIOS
Zaktualizuj BIOS do najnowszej
wersji. Odwiedź stronę pomocy
technicznej ASUS, pod adresem
http://support.asus.com w celu
pobrania najnowszej wersji BIOS.
Wymieniony został
wentylator CPU.
Upewnij się, że używany jest zgodny
lub zalecany przez ASUS wentylator
CPU.
Niewystarczająca
wentylacja komputera.
Przestaw komputer w miejsce o
lepszym przepływie powietrza.
Za wysoka temperatura
systemu.
• W
ykonaj aktualizację BIOS.
• Jeśli wiesz jak ponownie
zainstalować płytę główną, spróbuj
oczyścić miejsce wewnątrz
obudowy.
• Skontaktuj się z Punktem
serwisowym ASUS w celu
uzyskania pomocy.
Komputer jest zbyt
głośny podczas
używania.
Polski
CPU
Jeśli problem nadal utrzymuje się, sprawdź kartę gwarancyjną komputera desktop PC i
skontaktuj się z punktem serwisowym ASUS. Odwiedź stronę pomocy technicznej ASUS,
pod adresem http://support.asus.com w celu uzyskania informacji o serwisie.
ASUS G70AB
81
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Polski
Adres
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Faks +886-2-2890-7798
E-mail
info@asus.com.tw
Strona internetowa
www.asus.com.tw
Pomoc techniczna
Telefon +86-21-38429911
Wsparcie online
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777
Faks+1-510-608-4555
Strona internetowa
usa.asus.com
Pomoc techniczna
Telefon +1-812-282-2787
Fax (wsparcie)+1-812-284-0883
Wsparcie online
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)
Adres
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks+49-2102-959911
Strona internetowa
www.asus.de
Kontakt online
www.asus.de/sales
Pomoc techniczna
Telefon (Podzespół)+49-1805-010923*
Fax (wsparcie)+49-2102-9599-11
Wsparcie online
support.asus.com
* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu
komórkowego.
82
Producent
ASUSTeK Computer Inc.
Adress:
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Autoryzowany przedstawiciel w
Europie:
ASUS Computer GmbH
Adress:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
Rozdział 7: Rozwiązywanie problemów
Download PDF