Black & Decker | GW200 | GW200 GW225 GW250 GW254

GW200
GW225
GW250
GW254
1
Dansk
7
Suomi
13
Norsk
19
Svenska
24
Copyright Black & Decker
2
A
3
2
1
11
4
5
6
8
7
6 (GW254)
10
B1
a
b
12
3
B2
B3
13
B4
14
15
16
C
B6
B5
0
D
E1
E2
E3
4
E5
E4
F1
F4
F2
F3
F5
F7
F6
5
F8
6
F9
G
Brugsanvisning
GW200/225/250/254
Brugsanvisning
Vi ønsker dig tillykke med din Black & Decker
løvsamler, som vil være en stor hjælp i haven.
GW200 - Mastervac
Løvsugning ✔ Findeling ✔
GW225
Løvsugning ✔ Findeling ✔ Variabel
blæsehastighed ✔
GW250 - Mastervac 123
Løvsugning ✔ Findeling ✔ Variabel
blæsehastighed ✔
GW254
Løvsugning ✔ Findeling ✔ Fleksibelt
blæserør ✔
Maskinen har mange fordele bl.a.:
• Kraftfuld motor, som blæser med en variabel
lufthastighed og med sugehastighed/findeling.
• Unikde 5 klinget kværn som findeler løvet til
små partikler i forholdet 7 til 1.
• Unik hastighedsregulering ved blæsefunktion
(GW250, GW225).
• Enestående fleksibel rørblæser, der giver større
komfort og kontrol (GW254).
• Ergonomisk design giver optimal komfort.
• Stort mundstykke i sugerøret maksimerer
opsugningen af løv.
• 35 liters opsamler.
Beskrivelse (Fig. A)
A
Følgende dele vil blive omtalt i
brugsanvisningen og vises i diagrammet:
GW200
1. Motor
2. Strømafbryder
3. Spærreknap
4. Øvre sugerør
5. Nedre sugerør
9. Bæresele
10. Opsamler
11. Fæste til ledning
GW225
1. Motor
2. Strømafbryder
3. Spærreknap
4. Øvre sugerør
5. Nedre sugerør
6. Øvre blæserør
7. Nedre blæserør
8. Blæsekontrol
11. Fæste til ledning
12. Opsamler
GW250
1. Motor
2. Strømafbryder
3. Spærreknap
4. Øvre sugerør
5. Nedre sugerør
6. Øvre blæserør
7. Nedre blæserør
8. Blæsekontrol
9. Bæresele
10. Opsamler
11. Fæste til ledning
GW254 (se også fig. B3)
1. Motor
2. Strømafbryder
3. Spærreknap
4. Øvre sugerør
5. Nedre sugerør
6. Øvre blæserør
9. Bæresele
10. Opsamler
11. Fæste til ledning
13. Blæserør - midterst
14. Blæserør - nederst
15. Låseknap
16. Blæserør - bøjeligt stykke
Lær din maskine at kende
Læs brugsanvisningen nøje. Iagttag alle
sikkerhedsanbefalinger inden, ved og efter
brug af maskinen. Sørg for, at maskinen
altid er i god stand.
Gør dig bekendt med betjening af
maskinen før den tages i brug. Vær sikker
på, at du ved hvordan maskinen afbrydes
i en eventuel nødsituation.
7
•
Gem denne brugsanvisning og al
relevant information, som medsendes til
fremtidig vejledning.
•
Sikkerhedsinstruktioner
6m
360˚
Træning
• Sikker arbejdsafstand ved blæsefunktion.
• Tillad aldrig at børn eller andre
personer, som ikke er vant til at betjene
maskinen, bruge den, heller ikke
personer som ikke har læst
brugsanvisningen.
• Lad ikke børn, voksne eller dyr komme
for nær, når du bruger maskinen. De
skal være mindst 6m fra
arbejdsområdet.
• Husk, at anvenderen er ansvarlig for
skade forvoldt på andre personer og
deres ejendom.
• Din maskine er kun beregnet til 230V
vekselstrøm. Forsøg aldrig at anvende
nogen anden form for strømkilde.
• Tilslut maskinen til en kontakt sikret
med 10A sikring.
• Bær aldrig maskinen i ledningen og
træk ikke i ledningen for at trække
stikket ud af kontakten. Hold ledningen
væk fra varme genstande, olie og
skarpe kanter. Kontrollér altid ledningen
inden maskinen anvendes. Anvend ikke
ledningen hvis den er beskadiget.
Forberedelse
• Anvend ikke maskinen hvis du har bare
fødder eller åbne sandaler på.
• For at beskytte fødderne, brug altid
kraftige sko eller støvler. Nyklippet græs
er vådt og glat. Ordentlige sko med
gummisåle øger sikkerheden.
• Bær beskyttelsesbriller ved brug
af maskinen.
• Bær beskyttelsesmaske hvis det støver.
• Anvend høreværn hvis lydniveauet
virker generende når maskinen bruges.
• Bær lange bukser for at beskytte benene.
Advarsel! Langt hår skal bindes således at
det sidder over skuldrene. Løsthængende
tøj, slips, kvaster og løse bælter skal holdes
væk fra åbninger og bevægende dele.
• Kontrollér regelmæssigt at ledningen
ikke er beskadiget. Brug kun maskinen
hvis ledningen ikke er beskadiget.
• Kontrollér altid at maskinen er sikker at
anvende og at alle dele er ordentligt
monterede bør brug.
8
•
•
!
Anvend ikke maskinen hvis nogen
del er beskadiget eller hvis
sikkerhedsdele savnes.
Sug ikke brændende ting op som
f.eks. cigaretfiltre.
Anvend ikke maskinen i nærheden af
letantændelige gasser da der normalt
kan komme gnister fra motoren.
Lad ikke personer under 16 år eller
personer, som ikke har læst
brugsanvisningen anvende maskinen.
Du er ansvarlig hvis der sker en ulykke.
Anvendelse
• Anvend ikke maskinen i sugefunktion
uden at sugerøret og opsamleren er
på plads.
Afbryd altid maskinen og træk stikket ud af
forlængerledningen ved:
• Skift fra blæse til sugefunktion.
• Skade på forlængerledningen eller
hvis ledningen er blevet kludret.
• Situationer hvor maskinen ikke er
under opsyn.
• Rengøring når noget har sat sig fast.
• Kontrol, justering og rengøring af
maskinen.
• Placér ikke opsug eller udblæsning nær
øjne eller øre, når maskinen er igang.
• Anvend ikke maskinen i regn og lad den
ikke blive fugtig.
• Anvend kun maskinen i dagslys eller
ved god belysning.
• Der må ikke krydses grusstier eller veje
medens maskinen er indstillet i blæse-/
sugemodus.
• Vær altid omhyggelig med fodfæstet
specielt på skråninger.
• Sug ikke materialer op, som kan
indeholde letantændelige væsker
såsom benzin. Brug heller ikke
maskinen på områder, hvor
letantændelige væsker kan forekomme.
• Placér ikke nogen genstand ved
opsuget. Brug ikke maskinen, hvis
opsuget er blokeret. Fjern alt som kan
mindske luftstrømmen.
Advarsel! Anvend altid maskinen som
bekrevet i denne brugsanvisning. Maskinen
skal anvendes i lodret stilling. Hvis maskinen
anvendes på anden måde, kan det resultere
i skader. Lad aldrig maskinen køre, hvis
den ligger på siden eller vendt på hovedet.
DANMARK
Vedligeholdelse og opbevaring
• Opbevar maskinen i et tørt rum
når den ikke er i brug, uden for
børns rækkevidde.
• Brug ikke opløsningsmidler eller andre
rengøringsmidler til rengøring af
maskinen. Brug en sneskraber for at
fjerne græs og skidt. Tag altid stikket ud
af kontakten inden rengøring.
• Anvend ikke maskinen hvis nogen del
er blevet beskadiget. Fjern beskadigede
dele og erstat dem med nye inden
maskinen anvendes.
• Alle skruer og møtrikker skal være
strammet til. Maskinen er da sikrere at
arbejde med.
• Anvend kun dele og tilbehør som
anbefales af Black & Decker.
• Udskiftningsblæsere er til rådighed fra
Black & Decker serviceværksteder.
Advarsel! Hvis ledningen er beskadiget,
skal den udskiftes med en originalledning,
art.nr 370017-02.
•
•
•
•
Blæserørssamling (GW254) (fig. B3)
• Fastgør det nederste rør (14) over det
midterste (13), til låseknappen (15)
klikker på plads.
• Indstil krydsmærket på det samlede
blæserør efter krydsmærket på øverste
blæserør (6).
• Indsæt det samlede blæserør i det
øverste blæserør, og drej det, så det
låser på plads.
• Alternativt kan det bøjelige stykke (16)
monteres mellem øverste blæserør og
det samlede blæserør. Med det bøjelige
rør kan enheden håndteres lettere og
med større kontrol.
Dobbeltisolering
Maskinen er dobbeltisoleret. Dette
indebærer, at alle tilgængelige metaldele er
elektrisk isoleret fra strømkilden.
Dette opnås ved en ekstra barriere, som er
placeret mellem de elektriske dele og de
mekaniske dele. Dobbeltisolering indebærer
øget elektrisk sikkerhed og medfører, at
maskinen ikke behøver at blive jordet.
Montering af bæresele (GW250) (Fig. B4)
• Fastgør bæreremmen på motoren hvis
man ønsker at bruge bæreselen samt
justér længden.
Advarsel! Skulderremmene må kun bruges
når maskinen er indstillet på suge-modus.
Remmen må ikke bruges når den er
indstillet på blæse-modus.
Montering før anvendelse (Fig. B & F)
B
Sammensætning af sugerør (Fig. B1)
• Sugerøret skal sættes sammen før
anvendelse.
• For at gøre monteringen lettere, kan en
sæbevandsopløsning anvendes på
samlingsområderne.
• Sæt riflerne på det øvre (4) og undre (5)
rør i linje.
• Begge dele skubbes sammen, indtil
clipsen sidder i indgreb, som beskrevet
i detaljestøbningen. (Maskinen må ikke
betjenes i adskilt tilstand).
• Af sikkerhedshensyn bør rørene ikke
skilles når de først er blevet samlet.
Montering af blæserør (Fig. B2)
Blæserørene skal monteres sammen
inden brug.
•
For at lette monteringen, tilsættes der
en opløsning af vand og sæbe på
sammenføjningsområdet.
Bring placeringsribbene på linie på de
øverste (6) og nederste (7) rør.
Skub begge dele godt sammen, indtil
klemmerne er gået i indgreb (må aldrig
betjenes i adskilt tilstand).
Af sikkerhedsmæssige årsager, bør
rørene ikke skilles fra hinanden, når de
først er monterede).
Transport af remsamlingen (GW254)
(fig. B5 og B6)
Til brug i fleksi-blæs eller vakuum mode.
• Montér den lille løkke over T-håndtaget.
• Justér den store løkke, så den passer til
brugeren.
• Enheden kan nu hænges over
skulderen og håndteres som vist.
F
Opsamlingspose (GW225) (Fig. F8)
• Opsamlingsposen sættes fast på
sugeåbningen med bajonet-beslaget.
9
Strømafbryderen (Fig. C)
• Strømafbryderen (2) er placeret på
C
•
•
•
motorens håndtag.
Start maskinen ved at trykke
strømafbryderen fremad.
Strømafbryderen fungerer ikke som hvis
spærreknappen (3) er trykket ned.
Stands maskinen ved at føre
strømafbryderen tilbage.
Fastgørelse af ledning (Fig. D)
• Et ledningsfæste er placeret på
D
•
motorens bagdel.
Fastgør ledningen ved at lave en løkke
på forlængerledningen indtil kontakten.
Fastgør derefter ledningen som vist.
F
•
E
F
Anvend altid beskyttelsesbriller når
maskinen anvendes i suge- eller
blæsefunktion. Hvis der er meget skidt i
luften, bør man også bære ansigtsmaske.
Blæsefunktionen (GW250/GW254)
• Kontrollér, at maskinen er slukket og
ledningen trukket ud af
forlængerledningen.
• Sæt blæserøret (6) på motoren (1)
(Fig. E1) ved at placere røret som på
figuren. Løft røret til det sidder
ordentligt på plads (Fig. E2).
• Hold røret ca. 20cm over jorden. Start
maskinen og lav en fejende bevægelse
fra side til side. Gå langsomt fremad og
hold det samlede løv foran dig (Fig. E4).
Blæse kontrol (GW225/GW250) (Fig. E5)
• Indstilling A - Maks. blæsehastighed.
• Position B - Blæsekontrollen kan
varieres mellem A og C. Dette gøres
ved at spærreknappen trykkes ned som
vist på billedet og regulatoren føres
fremad eller bagud for at den ønskede
lufthastighed opnås. Derefter slippes
regulatoren.
• Indstilling B - Min. blæsehastighed.
• Når løvet er blæst sammen i en bunke,
kan du ændre maskinen til
sugefunktionen for at suge løvet op.
Afmontering af blæse/sugerør (Fig. F)
• Stands maskinen og træk ledningen ud
af forlængerledningen. (Tag opsamleren
af hvis maskinen er sat til sugefunktion).
10
For at tage røret af motoren, trykkes
spærreknappen ned (Fig. F1). Sørg for
at røret ikke falder ned på jorden.
Spærreknappen kan ikke trykkes ned,
hvis strømafbryderen er tændt.
Sugefunktion (Fig. E & F)
• Stands maskinen og træk ledningen ud
Anvendelse af maskinen (Fig. E)
E
•
•
af forlængerledningen.
Sæt sugerøret på som beskrevet under
“Blæsefunktion” (Fig. E1 og Fig. E3).
Montering af opsamleren på maskinen:
• Anbring tappene på opsamlingsposen
så at de passer ind i fordybninger på
udtaget til støvposen (fig. F2).
• Skub posens klemme over udtaget til
støvposen og fastspænd klemmen (fig. F3).
• Anbring opsamlingsposens forside i
klemmen på undersiden af vakuumrøret
(Fig. 4).
• Anbring opsamlingsposens bagside over
den forkant, som sidder på bagsiden af
effekthovedet; dette gøres ved anvendelse
af nylonbåndet. (Fig. F5 & F6).
• Sørg for at posens lynlås er lukket
inden betjening (Fig. F5).
• Anbring røret et lille stykke over affaldet/
bladene. Tænd maskinen, hvorefter der
bruges en fejebevægelse for at suge
affaldet/bladene op i røret, som river
det itu og smider det ind i
opsamlingsposen (Fig. F7).
• Efterhånden som posen fyldes,
formindskes sugekraften og maskinen
skal slukkes, og stikket skal tages ud af
stikkontakten.
• For at fjerne posen, løsnes clipsene ved
hjælp af nylonhåndtaget som vist (fig. F6),
og løsnes klemmen. Luk posens lynlås op
og tøm posen, før du fortsætter (fig. F9).
Montering af blæserens vakuumhjul
(Fig. G) (kun for K-modeller).
• Inden hjulet monteres, skal
G
strømforsyningen til maskinen afbrydes.
Bemærk: Må kun anvendes i vakuum-mode.
• Placér hjulene på vakuumrøret.
Fejlsøgning
Træk altid stikket ud af kontakten inden
fejlsøgning påbegyndes.
DANMARK
Maskinen starter ikke
(1) Kontrollér, at ledningen
sidder ordenligt i.
(2) Kontrollér stikkets sikring.
(3) Kontrollér, at blæse/
sugerøret er ordentligt monteret.
(4) Hvis sikringen går hele
tiden, kontrolleres
sikringens amperetal.
Svag sugeevne/
(1) Stop maskinen og træk
høj pibelyd
stikket ud. Løv og affald
skrabes ud af røret.
(2) Opsamleren tages af
og tømmes.
(3) Kontrollér, at begge
åbninger på røret er fri for
affald og løv.
(4) Fjern skidt og løv fra
kværnen.
(5) Hvis sugeevnen stadig er
svag. Træk stikket ud og
kontakt et autoriseret
Black & Decker
serviceværksted.
Svag findelingsfunktion (1) Stop maskinen og træk
stikket ud. Tag opsamleren af.
(2) Tag sugerøret af og
kontrollér kværnen.
(3) Rengør eventuelt kværnen
for skidt.
(4) Hvis kværnen er beskadiget
kontaktes nærmeste
autoriserede serviceværksted.
Rengøring
•
•
•
•
Træk altid stikket ud inden rengøring eller
vedligeholdelse udføres. Hold maskinen tør.
Spol aldrig maskinen med vand.
Rengør maskinen regelmæssigt.
Fjern løv som har sat sig fast på sugerørets
inderside.
Plastdelene kan rengøres med en mild
sæbeopløsning og en fugtig klud med
varmt vand.
Anvend aldrig opløsningsmidler eller
rengøringsmidler, som indeholder kemikalier,
de kan lave alvorlig skade på plasten.
Smøring af lejre er ikke nødvendigt da lejrene er
selvsmørende.
Miljø
Når dit værktøj er udtjent, beskyt da naturen
ved ikke at smide det ud sammen med det
almindelige affald. Aflevér det til de
opsamlingssteder, der findes i din kommune
eller der hvor du købte værktøjet.
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede
Black & Decker serviceværksteder, som giver forslag
til omkostninger og reparerer vore produkter.
Oversigt over vore autoriserede værksteder findes
på internettet på vor hjemmeside
www.blackdecker.dk samt www.2helpU.com.
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for
materielle skader og/eller fabrikations- fejl ved
levering til kunden. Garantien er et tillæg til
konsumentens lovlige rettigheder og påvirker ikke
disse. Garantien gælder indenfor medlemsstaterne
af den Europæiske Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på
grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller
på anden måde ikke fungerer i overensstemmelse
med specifikationen, inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst muligt
besvær for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er
sket i forbindelse med:
• normal slitage
• uheldige følger efter unormal anvendelse af
værktøjet
• overbelastning, hærværk eller overdrevent
intensivt brug af værktøjet
• ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført af
nogen anden end et autoriseret Black & Decker
værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til forhandleren eller til
et autoriseret værksted, senest 2 måneder efter at
fejlen opdages. For information om nærmeste
autoriserede værksted: kontakt det lokale
Black & Decker kontor på den adresse som er
opgivet i brugsanvisningen.
11
Liste over alle autoriserede Black & Decker
serviceværksteder samt servicevilkår er tilgængelig
på internettet, på adressen www.2helpU.com.
Andet haveværktøj
Black & Decker har et stort sortiment af
haveværktøj, som gør havearbejdet let. Hvis De
ønsker yderligere information omkring vore
produkter, bedes De sætte dem i kontakt med vore
Service- og informationscentre, eller sæt Dem
i forbindelse med Deres lokale Black & Decker
forhandler.
Græstrimmere
Kædesave
Hækkeklippere
Beskærersakse
Plæneklippere
Løvsugere
Kompostkværne
En del af produkterne findes ikke i alle lande.
EU-overensstemmelseserklæring
GW200/GW225/GW250/GW254
Black & Decker erklærer, at disse værktøjer er
konstrueret i henhold til:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 55014, EN 55104, EN 60335,
2000/14/EØF, bladblæser/bladsamler
≤ 9,5 m3/min, Annex V
Lydniveauet målt i henhold til 2000/14/EØF:
LpA (lydniveau)
dB(A)
90
LWA (akustisk styrke) dB(A)
103
LWA (garanteret)
dB(A)
105
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
< 2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
12-06-2002
12
Käyttöohje
GW200/225/250/254
Käyttöohje
Olette hankkinut Black & Deckerin järjestelmän,
joka tulee helpottamaan lehtien siivoustyötä
puutarhassasi. Onnittelemme hyvästä hankinnasta!
GW200 - Mastervac
Lehti-imu ✔ Hienonnus ✔
GW225
Lehti-imu ✔ Hienonnus ✔ Portaaton
puhallusnopeus ✔
GW250 - Mastervac 123
Lehti-imu ✔ Hienonnus ✔ Portaaton
puhallusnopeus ✔
GW254
Lehti-imu ✔ Hienonnus ✔ Joustava
puhallusletku ✔
Koneessa on monia etuja mm.:
• Voimakas moottori, joka puhaltaa ja imee/silppuaa.
• Ainutlaatuinen 5-teräinen tuuletinsiipi hienontaa
lehdet pieniksi suhteessa 7:1.
• Ainutlaatuinen puhallustoiminnon nopeudensäätö
(GW250, GW225).
• Ainutlaatuinen, joustava letkupuhallin, joka
mahdollistaa paremman käyttömukavuuden ja
hallittavuuden (GW254).
• Ergonominen muotoilu takaa mukavan
työskentelyn.
• Suuri imuputken suukappale maksimoi
lehtien kokoamisen.
• 35 litran kokooja.
Tuotekuvaus (Kuva A)
A
Seuraavat osat mainitaan käyttöohjeessa ja
esitetään kuvissa:
GW200
1. Moottoriosa
2. Virrankatkaisija
3. Lukitusnappi
4. Ylempi imuputki
5. Alempi imuputki
9. Kantohihna
10. Kokooja
11. Johdon kiinnike
GW225
1. Moottoriosa
2. Virrankatkaisija
3. Lukitusnappi
4. Ylempi imuputki
5. Alempi imuputki
6. Ylempi puhallusputki
7. Alempi puhallusputki
8. Puhalluksen säätö
11. Johdon kiinnike
12. Kokooja
GW250
1. Moottoriosa
2. Virrankatkaisija
3. Lukitusnappi
4. Ylempi imuputki
5. Alempi imuputki
6. Ylempi puhallusputki
7. Alempi puhallusputki
8. Puhalluksen säätö
9. Kantohihna
10. Kokooja
11. Johdon kiinnike
GW254 (katso myös kuva B3)
1. Moottoriosa
2. Virrankatkaisija
3. Lukitusnappi
4. Ylempi imuputki
5. Alempi imuputki
6. Ylempi puhallusputki
9. Kantohihna
10. Kokooja
11. Johdon kiinnike
13. Puhallusletku - keski
14. Puhallusletku - ala
15. Lukituspainike
16. Puhallusletku - jousto-osa
Opettele tuntemaan työkalusi
Lue käyttöohje huolellisesti. Noudata kaikkia
turvallisuusohjeita ennen käyttöä, käytön
aikana ja käytön jälkeen. Pidä työkalu aina
hyvässä käyttökunnossa.
13
•
Tutustu koneen säätöihin ennen kuin käytät
konetta. Ennen kaikkea varmistu siitä, että
osaat sammuttaa työkalun hätätilanteessa.
Säilytä käyttöohje ja muut koneen mukana
tulleet paperit sekä tiedot tulevaisuuden
käyttöä varten.
•
•
Turvallisuusohjeet
6m
360˚
Harjoitteleminen
• Turvallinen työskentelyetäisyys
puhallustoiminnossa.
• Älä koskaan anna lasten, työkalua
tuntemattomien henkilöiden tai
sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole
lukeneet käyttöohjetta, käyttää konetta.
• Pidä lapset, eläimet ja ylimääräiset
henkilöt poissa työskentelyalueelta.
Turvavälin tulee olla vähintään 6 metriä.
• Muista, että koneen käyttäjä on
vastuussa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelleen koituneista vahingoista
ja vaaroista.
• Koneesi on tarkoitettu 230V:n
vaihtovirralle. Älä koskaan käytä
muita virtalähteitä.
• Kytke kone 10A:n hitaalla sulakkeella
varustettuun pistokkeeseen.
• Älä koskaan kanna konetta
sähköjohdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä johdosta vetämällä.
Pidä sähköjohto poissa kuumuudesta,
öljyistä ja terävistä reunoista. Tarkista
sähköjohto ennen koneen käyttöä. Älä
käytä konetta, jos johto on vioittunut.
Valmistautuminen
• Älä käytä konetta avojaloin tai avoimet
sandaalit jalassa.
• Käytä tukevia kenkiä tai saappaita
suojellaksesi jalkojasi. Vastaleikattu
ruoho on kosteaa ja liukasta.
Kunnolliset kumipohjin varustetut
kengät lisäävät käyttöturvallisuutta.
• Käytä suojalaseja työskennellessäsi
koneella.
• Käytä hengityssuojainta, jos
työskentelet pölyisessä ympäristössä.
• Käytä kuulosuojaimia,
jos melutaso konetta käytettäessä
nousee epämiellyttäväksi.
• Käytä pitkiä housuja suojataksesi jalkojasi.
Varoitus! Sido pitkät hiukset kiinni niin, että
ne ovat olkapäiden yläpuolella. Pidä väljät
vaatekappaleet, solmiot, nauhat sekä
roikkuvat hihnat poissa aukkojen ja
liikkuvien osien lähettyviltä.
14
•
•
•
!
Tarkista säännöllisesti, että koneen
sähköjohto ei ole vaurioitunut. Käytä
vain ehjää sähköjohtoa.
Varmista aina ennen työskentelyn
aloittamista, että koneen käyttö on
turvallista ja kaikki koneen osat on
oikein asennettu paikoilleen.
Älä käytä konetta, jos jokin osa on
vaurioitunut tai jos suojaosia puuttuu.
Älä ime koneella palavia roskia,
esimerkiksi savukkeentumppeja.
Älä käytä konetta herkästi syttyvien
kaasujen läheisyydessä, koska
moottorista saattaa lentää kipinöitä.
Älä anna alle 16-vuotiaiden tai
käyttöohjetta lukemattomien
henkilöiden käyttää konetta. Olet
vastuussa mahdollisista
onnettomuuksista.
Käyttö
• Älä käytä koneen imutoimintoa elleivät
imuputki ja kokooja ole paikoillaan.
Sammuta aina kone ja irrota pistoke
jatkojohdosta ennen kuin:
• Vaihdat puhallustoiminnosta
imutoimintoon.
• Tarkistat jatkojohdon vaurioita,
johdon juuttuessa tai sotkeentuessa.
• Kun jätät koneen valvomatta
paikoilleen.
• Poistat tukosta koneesta.
• Tarkistat, säädät tai puhdistat konetta.
• Älä suuntaa imua tai puhallusta silmien
tai korvien lähelle käyttäessäsi konetta.
• Älä käytä konetta sateella äläkä anna
sen kastua.
• Käytä konetta vain päivänvalossa tai
hyvässä valaistuksessa.
• Älä kulje sorakäytävien tai ajoteiden
ylitse laitteen ollessa päällekytkettynä
puhallus/imutilassa.
• Varmista työskennellessäsi aina hyvä
jalansija, varsinkin viettävissä paikoissa.
• Älä ime sellaista, joka saattaa sisältää
helposti syttyviä nesteitä, kuten bensiiniä.
Älä myöskään käytä konetta paikoissa,
joissa sellaisia nesteitä saattaa olla.
• Älä laita mitään imuputkeen.
Älä koskaan käytä konetta, jos imuputki
on tukossa. Poista kaikki mahdolliset
ilmavirran esteet.
Varoitus! Käytä konetta tässä
käyttöohjeessa olevien neuvojen mukaisesti.
Konetta tulee käyttää pystyasennossa.
SUOMI
Jos konetta käytetään muulla tavoin,
se saattaa vaurioitua. Älä koskaan käytä
konetta kyljellään tai ylösalaisin.
Huolto ja säilytys
Säilytä konetta kuivassa paikassa, kun
sitä ei käytetä, poissa lasten ulottuvilta.
• Älä käytä liuottimia tai muita
puhdistusaineita koneen
puhdistamiseen. Käytä tylsää lastaa
ruohon ja lian poistamiseen koneesta.
Irrota pistoke virtalähteestä aina ennen
koneen puhdistamista.
• Älä käytä konetta, jos jokin osa on
vaurioitunut. Irrota vahingoittuneet
osat ja vaihda ne uusiin ennen
koneen käyttämistä.
• Kaikki ruuvit ja mutterit tulee olla kiristetty.
Konetta on silloin turvallisempi käyttää.
• Käytä vain Black & Deckerin
suosittelemia varaosia ja tarvikkeita.
• Uusia tuulettimia on saatavana
Black & Decker -huoltopisteestä.
Varoitus! Mikäli johto on viallinen, on se
vaihdettava uuteen alkuperäisjohtoon
(tuotenro 370017-02).
•
•
•
•
Puhallusletkukokoonpano (GW254)
(kuva B3)
• Asenna alaletku (14) keskiletkun päälle
(13), kunnes lukituspainike (15)
napsahtaa paikalleen.
• Kohdista kootun puhallusletkun
ristimerkki ylemmän puhallusletkun (6)
ristimerkin kanssa.
• Työnnä koottu puhallusletku ylempään
puhallusletkuun ja lukitse paikalleen
kiertämällä sitä.
• Vaihtoehtoisesti jousto-osa (16) voidaan
asentaa yläpuhallusletkun ja kootun
puhallusletkun väliin. Jousto-osan avulla
laitetta voidaan käsitellä helpommin ja
tarkemmin.
Kaksoiseristys
Koneessa on kaksoiseristys. Tarpeelliset
metalliosat on sähköisesti eristetty
virtalähteestä. Tämä tapahtuu laittamalla
ylimääräinen eristyskaide sähköisten ja
mekaanisten osien väliin. Kaksoiseristys
suojaa erittäin hyvin sähköiskuilta eikä
konetta tarvitse maadoittaa.
Kantohihnan asennus (GW250)
(Kuvat B4)
• Kiinnitä kantohihna moottoriosaan ja
säädä pituus. Hihnaa ei ole pakko
asentaa.
Varoitus! Olkahihnaa tulisi käyttää
ainoastaan imuritilassa. Älä koskaan käytä
hihnaa puhallustilassa.
Kokoaminen ennen käyttöönottoa
(Kuva B & F)
B
Imuputken kasaaminen (Kuva B1)
• Imuputki tulee yhdistää ennen käyttöä.
• Helpottaaksesi kokoamista, laita
liitoskohtaan saippuavettä.
• Asenna ylemmän (4) ja alemman (5)
imuputken kolot linjaan.
• Työnnä kumpaakin osaa yhteen lujasti,
kunnes kiinnitin lukkiutuu. Älä koskaan
käytä laitetta osien ollessa erillään.
• Turvallisuussyistä putkia ei tulisi irrottaa
sen jälkeen, kun ne on liitetty yhteen.
Puhallusputken asennus (kuva B2)
Puhallusputket täytyy koota yhteen
ennen käyttöä.
• Laita saippuavettä liitoskohtaan
kiinnittämisen helpottamiseksi.
Laita ylemmässä (6) ja alemmassa (7)
putkessa olevat kohdistusurat kohdakkain.
Työnnä kummatkin osat lujasti toisiinsa,
kunnes pidike lukkiutuu (älä koskaan
käytä erillään).
Turvallisuussyistä ei ole suositeltavaa,
että putkia irrotetaan toisistaan
kokoamisen jälkeen.
Kantohihnakokoonpano (GW254)
(kuvat B5 & B6)
Käytettäväksi taivutuspuhallus- tai
imurointitilassa.
• Asenna pieni silmukka T-kädensijan yli.
• Säädä suuri silmukka käyttäjän mukaan.
• Laite voidaan nyt ripustaa olkapään yli
ja sitä voidaan käsitellä kuvan
osoittamalla tavalla.
F
Roskapussi (GW225) (Kuva F8)
• Kiinnitä roskapussi imuaukkoon
pikaliittimellä.
•
Virrankatkaisija (Kuva C)
• Virrankatkaisija (2) sijaitsee
C
moottoriosan kädensijassa.
15
•
•
•
Käynnistä kone työntämällä
virrankatkaisijaa eteenpäin.
Virrankatkaisija ei toimi, jos lukitusnappi
(3) on painettu pohjaan.
Sammuta kone vetämällä
virrankatkaisijaa taaksepäin.
Johdon kiinnike (Kuva D)
• Johdon kiinnike sijaitsee moottoriosan
D
•
takaosassa.
Tee jatkojohtoon silmukka lähelle
pistoketta. Laita silmukka johdon
kiinnikkeeseen kuvan osoittamalla tavalla.
•
Imutoiminto (Kuvat E & F)
• Sammuta kone ja irrota pistoke
E
F
Koneen käyttö (Kuva E)
Käytä aina suojalaseja, kun konetta
käytetään imu- tai puhallustoiminnolla.
Jos ilmassa on paljon pölyä, tulee käyttää
myös hengityssuojainta.
E
Puhallusasento (GW250/GW254)
• Varmista, että kone on sammutettu ja
irrota pistoke jatkojohdosta.
• Kiinnitä puhallusputki (6) moottoriosaan
(1) kuvan E1 osoittamalla tavalla. Nosta
putkea, kunnes se on hyvin paikoillaan
(kuva E2).
• Pidä putki noin 20cm maanpinnan
yläpuolella. Käynnistä kone ja
työskentele pyyhkivällä liikkeellä puolelta
toiselle. Etene rauhallisesti ja pidä
kokoon puhallettujen lehtien pino
edessäsi (kuva E4).
Puhalluksen säätö (GW225/GW250)
(Kuva E5)
• Asento A - Suurin puhallusnopeus.
• Asento B - Puhalluksen säätöä voidaan
vaihdella A:n ja C:n välillä. Tämä tapahtuu
painamalla lukitusnappi pohjaan kuvan
mukaisesti ja liikuttamalla säädintä eteentai taaksepäin halutun ilman nopeuden
saavuttamiseksi. Irrota sitten säätimestä.
• Asento C - Pienin puhallusnopeus.
• Kun olet puhaltanut lehdet kasaan, voit
vaihtaa imutoimintoon ja kerätä lehdet
kokoojaan.
Puhallus/imuputken irrotus (Kuva F)
• Sammuta kone ja irrota pistoke
F
16
•
jatkojohdosta. (Poista kokooja, jos kone
on ollut imutoiminnolla).
Irrottaaksesi putken moottoriosasta
paina lukitusnappia (kuva F1). Varmista,
ettei putki putoa maahan.
Lukitusnappia ei voi painaa, jos
virrankatkaisija on päällä.
•
jatkojohdosta.
Asenna imuputki kohdassa
“Puhallusasento” olevien ohjeiden
mukaisesti (kuvat E1 ja E3).
Kokoojan kiinnittäminen koneeseen:
• Kohdista kokoojan liittimen uurteet
siten, että ne sopivat puhallusaukon
syvennyksiin (kuva F2).
• Työnnä kokoojan liitin puhallusaukkoon
ja kiristä se (kuva F3).
• Laita kokoojan etuosa puhallusputken
alapuolella olevaan pidikkeeseen (kuva F4).
• Aseta kokoojan takaosa moottorin
takana olevaan ulokkeeseen
nailonlenkin avulla (kuvat F5 & F6).
• Varmista, että kokoojan vetoketju on
kiinni ennen käyttöä (kuva F5).
• Aseta putki hieman roskien/lehtien
yläpuolelle. Käynnistä laite ja kun liikutat
sitä pyyhkäisyliikkeillä, se imee roskat/
lehdet putkea pitkin, jauhaa ne pieniksi
ja kerää ne kokoojaan (kuva F7).
• Imuteho heikkenee kokoojan täyttyessä.
Sammuta laite ja kytke irti sähköverkosta.
• Poistaaksesi kokoojan, irrota se
käyttämällä nailonkahvaa kuvan F6
osoittamalla tavalla ja irrota liitin. Avaa
kokooja ja tyhjennä se, ennen kuin
jatkat työskentelyä (kuva F9).
Puutarhanpuhdistajan pyörän
asennus (kuva G) (ainoastaan K-malli)
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
G
pyörän kiinnittämistä.
Huom: Käytä ainoastaan imutoiminnon
yhteydessä.
• Kiinnitä pyörät imuputkeen.
Vian etsintä
Irrota pistoke virtalähteestä ennen
vianetsintää.
Kone ei käynnisty
(1) Varmista, että johto on
kunnolla kiinni.
(2) Tarkista sulakkeet.
(3) Varmista, että imu/
puhallusputki on oikein
asennettu.
Heikko imuteho/
kimeä vingunta
Heikko lehtien
hienonnus
(4) Jos sulakkeet menevät
jatkuvasti, tarkista ampeeriluku.
(1) Sammuta kone ja irrota
pistoke. Poista lehdet ja
lika putkesta.
(2) Irrota ja tyhjennä kokooja.
(3) Varmista, ettei
kummassakaan putken
suuaukoista ole lehtiä ja likaa.
(4) Poista lehdet ja lika
tuulettimesta.
(5) Mikäli imuteho on edelleen
heikko, irrota pistoke
virtalähteestä ja toimita kone
lähimpään huoltopisteeseen.
(1) Sammuta kone, irrota
pistoke ja kokooja.
(2) Irrota imuputki ja
tarkista tuuletin.
(3) Puhdista mahdollinen
lika tuuletinsiivistä.
(4) Jos tuuletin on vaurioitunut,
ota yhteyttä lähimpään
huoltopisteeseen.
Puhdistaminen
•
•
•
•
Irrota pistoke virtalähteestä aina ennen
puhdistusta tai huoltoa. Pidä kone kuivana.
Älä koskaan huuhtele konetta vedellä.
Puhdista kone säännöllisesti.
Poista imuputken sisään jääneet lehdet.
Muoviosien puhdistukseen voidaan käyttää
mietoa saippualiuosta ja lämpimässä vedessä
kostutettua riepua.
Älä koskaan käytä liuottimia tai kemikaaleja
sisältäviä puhdistusaineita; ne saattavat
vaurioittaa muoviosia.
Laakereita ei tarvitse rasvata, koska ne ovat
itsevoitelevat.
Ympäristö
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan
vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen
tai jätä valtuutettuun Black & Deckerin
huoltoliikkeeseen.
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
korjattavaksi (tiedot löytyvät uusimmasta
tuoteluettelostamme tai ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn).
SUOMI
Varaosia myyvät valtuutetut Black & Deckerin
huoltoliikkeet, ja heiltä voi myös pyytää
kustannusarvion koneen korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät myös
internetistä osoitteesta www.2helpU.com sekä
kotisivultamme www.blackdecker.fi.
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut
materiaali- ja/tai valmistusvikaa silloin, kun se
toimitettiin ostajalle. Takuu on lisäys kuluttajan
laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on
voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/
tai valmistusvirheen tai teknisten tietojen
epätarkkuuden vuoksi 24 kk:n kuluessa
ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen ilman
kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
• normaalista kulumisesta
• ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai
hoidosta
• vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai aineella
tai onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut
joku muu kuin Black & Deckerin valtuuttama
huoltoliike.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja
jättää koneen ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle huoltoliikkeelle viimeistään 2 kuukauden
kuluessa vian ilmenemisestä. Tiedot valtuutetuista
huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä Black & Decker
Oy:hyn sekä internetistä osoitteesta
www.2helpU.com, jossa on myös takuuehdot.
Muita puutarhatyökaluja
Black & Deckerillä on laaja valikoima
puutarhakoneita, jotka tekevät puutarhan hoidon
helpoksi. Lisätietoja alla olevista tuotteista saat
Black & Deckerin jälleenmyyjältä tai kotisivultamme
www.blackdecker.fi.
Sammaleenpoistajat
Pensasleikkurit
Ketjusahat
Puutarhanpuhdistaja
Nurmikonviimeistelijät
Ruohonleikkurit
Oksasilppurit
17
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus
GW200/GW225/GW250/GW254
Black & Decker vakuuttaa, että nämä työkalut
ovat
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 55014, EN 55104, EN 60335,
2000/14/EC, lehtipuhallin ≤ 9,5 m3/min,
Annex V mukaiset.
Melutaso, mitattu 2000/14/EC:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
dB(A)
90
LWA
(ääniteho)
dB(A)
103
LWA
(taattu)
dB(A)
105
Tärinätaajuuden painotettu geometrinen
keskiarvo EN 50144 mukaisesti: < 2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
12-06-2002
18
Bruksanvisning
GW200/225/250/254
Bruksanvisning
Gratulerer med ditt valg av Black & Decker
hageverktøy som kommer til forenkle din årlige
raking av løv.
GW200 - Mastervac
Løvsuging ✔ Finfordeling ✔
GW225
Løvsuging ✔ Finfordeling ✔ Variabel
blåsehastighet ✔
GW250 - Mastervac 123
Løvsuging ✔ Finfordeling ✔ Variabel
blåsehastighet ✔
GW254
Løvsuging ✔ Finfordeling ✔ Bøyelig
blåseslange ✔
Maskinen har mange fordeler, bl.a.:
• Kraftig motor som blåser med variabel lufthastighet
og med en sugekapasitet/finfordeling.
• Unik 5 blads vifte som finfordeler løvet til små
partikler i forholdet 7 til 1.
• Unik hastighetsregulering ved blåsefunksjonen
(GW250, GW225).
• Unik, bøyelig slangeblåser gir større komfort og
kontroll (GW254).
• Ergonomisk riktig design for bedre komfort.
• Stort munnstykke i sugerøret maksimerer
oppsugningen av løv.
• 35 liters oppsamler.
Beskrivelse (Fig. A)
A
Følgende deler vil bli omtalt i
bruksanvisningen og vises på tegningene:
GW200
1. Motordel
2. Strømbryter
3. Lås
4. Øvre sugerør
5. Nedre sugerør
9. Bærerem
10. Oppsamler
11. Ledningsvinne
GW225
1. Motordel
2. Strømbryter
3. Lås
4. Øvre sugerør
5. Nedre sugerør
6. Øvre blåserør
7. Nedre blåserør
8. Blåsekontroll
11. Ledningsvinne
12. Oppsamler
GW250
1. Motordel
2. Strømbryter
3. Lås
4. Øvre sugerør
5. Nedre sugerør
6. Øvre blåserør
7. Nedre blåserør
8. Blåsekontroll
9. Bærerem
10. Oppsamler
11. Ledningsvinne
GW254 (se også fig. B3)
1. Motordel
2. Strømbryter
3. Lås
4. Øvre sugerør
5. Nedre sugerør
6. Øvre blåserør
9. Bærerem
10. Oppsamler
11. Ledningsvinne
13. Blåseslange - midtre
14. Blåseslange - nedre
15. Låseknapp
16. Blåseslange - fleksienhet
Lær deg å kjenne maskinen
Les bruksanvisningen nøye. Legg merke til
sikkerhetsforskriftene, før, under og etter
bruk av maskinen. Sørg alltid for at
maskinen er i god stand.
19
•
Gjør deg kjent med maskinens brytere før
du bruker den. Vær først og fremst nøye
med å sette deg inn i hvordan du stopper
maskinen i en nødsituasjon.
Gjem bruksanvisningen og all annen
relevant informasjon som medfølger for
evnt. fremtidig veiledning.
•
•
Sikkerhetsinstruksjon
6m
360˚
Trening
• Sikker arbeidsavstand ved blåsefunktion.
• Tillat aldri barn eller andre personer
som ikke er kjent med maskinen å
bruke den. Dette gjelder også for
personer som ikke har lest
bruksanvisningen.
• La aldri barn, voksne eller dyr komme
for nær så lenge maskinen er i gang.
De skal være minst 6 meter fra
arbeidsområdet.
• Husk at brukeren er ansvarlig for
ulykker som rammer andre personer
eller deres eiendom.
• Maskinen kan kun brukes på 230V
vekselsstrøm. Forsøk aldri å benytte
noen annen strømkilde.
• Maskinen skal kun kobles til uttak med
10A treg sikring.
• Bær aldri maskinen i ledningen og dra
aldri i ledning for å ta kontakten ut av
uttaket. Hold ledningen borte fra
varmekilder, olje og skarpe kanter.
Kontroller ledningen før bruk. Benytt ikke
maskinen dersom ledningen er skadet.
Forberedelse
• Bruk ikke maskinen dersom du er
barbent eller har åpne sandaler.
• Bruk alltid kraftige sko eller støvler for å
beskytte føttene. Nyklipt gress er vått
og glatt, bruke derfor sko med
gummisåle, dette øker sikkerheten.
• Bruk vernebriller ved bruk av maskinen.
• Bruk munnbind dersom det er mye støv.
• Bruk hørselsvern dersom lydnivået føles
forstyrrende når maskinen går.
• Bruk langbukser for beskytte bena.
Advarsel! Sett opp langt hår slik at det er
over skulderlengde. Hold løse klær, slips,
dusker og stropper unna åpninger og
bevegelige deler.
• Kontroller alltid at maskinen er klar før
bruk og at alle deler er riktig montert.
• Bruk ikke maskinen dersom noen av
delene er skadet eller dersom noen av
sikkerhetsdelene mangler.
20
!
Sug ikke opp brennende gjenstander
som f.eks. sigarettstumper.
Bruk ikke maskinen i nærheten av
lettantennelige gasser da det normalt
kommer gnister fra motoren.
La ikke personer under 16 år eller
personer som ikke har lest
bruksanvisningen bruke maskinen. Du er
selv ansvarlig dersom det skjer en ulykke.
Bruk
• Bruk ikke maskinen i sugefunksjon uten
at sugerøret og oppsamleren er
montert.
Slå alltid av maskinen og dra ut
kontakten ved:
• Bytte fra blåse til sugefunksjon
• Skade på skjøteledningen eller
ledningen har satt seg fast eller slått
krøll på seg.
• Forlater maskinen uten at den
er overvåket.
• Rengjøring når noe har satt seg fast.
• Kontroll, justering og rengjøring
av maskinen.
• Sett aldri innsug eller utblåsing nær
øyne eller ører når maskinen er i gang.
• Bruk ikke maskinen når det regner og la
den ikke bli fuktig.
• Bruk maskinen kun i dagslys eller ved
god belysning.
• Kryss ikke over grusstier eller veier
mens maskinen er på i blåse/støvsugemodus.
• Vær alltid nøye med fotfeste, spesielt
i skråninger.
• Sug ikke opp materiell som kan
inneholde lett antennelig væske som
f.eks. bensin. Bruk heller ikke maskinen
i områder der eksplosjonsfarlig væske
kan forekomme.
• Sett aldri gjenstander ved innsuget.
Bruk aldri maskinen dersom innsuget
er blokkert. Fjern alt som kan redusere
luftgjennomstrømningen.
Advarsel! Bruk kun maskinen til de formål
som er beskrevet i denne
bruksanvisningen. Maskinen skal brukes i
oppreist posisjon. Dersom maskinen
brukes på annen måte kan det resultere i
skader. Kjør aldri maskinen dersom den
ligger på siden eller står opp ned.
Vedlikehold og oppbevaring
• Oppbevar maskinen på et tørt sted og
utenfor barns rekkevidde når den ikke
er i bruk.
NORGE
•
Bruk ikke løsningsmidler eller andre
rengjøringsmidler til rengjøring av
maskinen. Bruk en sløv skrape for å ta
bort gress og smuss. Ta alltid ut
kontakten før rengjøring.
• Bruk ikke maskinen dersom noen av
delene er skadet. Bytt ut skadde deler
før maskinen brukes.
• Alle skruer og muttere skal være
tildratt. Maskinen er da mer sikker å
arbeide med.
• Bruk kun deler og tilbehør som er
anbefalt av Black & Decker.
• Reservevifter er tilgjengelig hos en
Black & Decker serviceverksted.
Advarsel! Dersom ledningen er skadet må
den erstattes med en ny original ledning,
art.nr. 370017-02.
Dobbeltisolering
Maskinen er dobbeltisolert. Dette innebærer
at alle tilgjengelige metalldeler er elektrisk
isolert fra strømkilden. Dette oppnås
gjennom den ekstra barriere plasseres
mellom de elektriske og de mekaniske
delene. Dobbeltisolering innebærer økt
elektrisk sikkerhet og medfører at maskinen
ikke behøver være jordet.
Blåseslangeenhet (GW254) (fig. B3)
• Monter den nedre slangen (14) over
den midtre slangen (13) til låseknappen
(15) klikker på plass.
• Juster krysset på den monterte
blåseslangen etter krysset på øvre
blåseslange (6).
• Sett den monterte blåseslangen inn i
øvre blåseslange, og drei for å låse den
på plass.
• Fleksienheten (16) kan også monteres
mellom øvre blåseslange og den
monterte blåseslangen. Med
fleksienheten kan montasjen håndteres
enklere og med større kontroll.
Montering av bærerem (GW250) (Fig. B4)
• Fest bæreremmen i motordelen dersom
bærerem ønskes og juster lengden.
Advarsel! Skulderstroppen må kun brukes
i støvsuge-modus. Bruk aldri i blåse-modus.
Bærestropp (GW254) (fig. B5 & B6)
For bruk i fleksiblåse- eller vakuummodus.
• Sett den lille sløyfen over T-håndtaket.
• Juster den store sløyfen etter egne
preferanser.
• Enheten kan nå henges over skulderen
og håndteres som vist.
Montering før bruk (Fig. B & F)
B
Montering av sugerør (Fig. B1)
• Sugerøret må monteres før bruk.
• For å gjøre montering enklere, bruk
såpevannoppløsning på leddområde.
• Sett riflene på øvre (4) og nedre (5) røret
i linje.
• Dytt begge delene ordentlig sammen til
de klikker på plass, som vist i.
(Bruk aldri mens de er fra hverandre).
• Av sikkerhetsmessige grunner kan
slangene ikke tas fra hverandre etter at
de har blitt montert sammen.
Sette sammen blåserøret (Fig. B2)
Blåserør må settes sammen før bruk.
For enkle montering, påfør en såpevannoppløsning på forbindelsesområdet.
• Rett inn flensene på det øvre (6) og det
nedre (7) røret.
• Dytt begge deler godt sammen til
klemmen er tilkoplet (bruk aldri demontert).
• Med hensyn til sikkerheten er rørene
ikke egnet til å ta fra hverandre så snart
de er satt sammen.
F
Oppsamlingspose (GW225) (Fig. F8)
• Fest oppsamlingsposen til støvsugeuttaket ved hjelp av bajonettfestet.
Strømbrytere (Fig. C)
• Strømbryteren (2) er plassert på
C
•
•
•
•
•
motordelens håndtak.
Start maskinen ved å trykke
strømbryteren fremover.
Strømbryteren fungerer ikke dersom
låsen (3) er trykket ned.
Slås av ved å dra strømbryteren bakover.
Kobling (Fig. D)
• Et ledningsfeste befinner seg i
D
•
motordelens bakkant.
Lag en løkke på skjøteledningen ved
kontakten på maskinen. Fest så
ledningen i.h.h. til.
21
•
Bruk av maskinen (Fig. E)
Bruk alltid vernebriller når maskinen brukes i
suge- eller blåsefunksjon. Dersom det mye
støv i luften bør også munnbind benyttes.
E
•
Blåsenivåer (GW250/GW254)
• Kontroller at maskinen er slått av og dra
kontakten ut av skjøteledningen.
• Sett på blåserøret (6) på motordelen (1)
(Fig. E1) ved å sette røret som vist på
tegningen. Løft så røret til det sitter
ordentlig på plass (Fig. E2).
• Hold røret ca. 20 cm over bakken.
Start maskinen og bruk en sveipende
bevegelse fra side til side. Gå sakte
fremover og hold det sammenblåste
løvet forran deg (Fig. E4).
Blåse kontroll (GW225/GW250) (Fig. E5)
• Posisjon A - Høyeste blåsehastighet.
• Posisjon B - Blåsekontrollen kan
varieres mellom A og C. Dette gjøres
ved å trykke sperren ned som vist på
tegningen, deretter skyves bryteren
fremover eller bakover. Avhengig av
ønsket lufthastighet. Slipp deretter
bryteren.
• Posisjon C - Minste blåsehastighet.
• Når du har blåst sammen løvet til en
haug kan du endre maskinen til
sugefunksjon for å samle opp løvet.
•
•
•
Ved hjelp av nylonbåndet, plasser
oppsamlingsposen over kanten bak på
krafthodet (Fig. F5 & F6).
Sørg for at glidelåsen på posen er
lukket før bruk (Fig. F5).
Plasser røret like over rusk/blader.
Slå på. Ved hjelp av en svingbevegelse
vil rusk/blader suges opp i røret, males
opp og kastes inn i oppsamlingsposen
(Fig. F7).
Etterhvert som posen fylles opp vil
sugekraften minske. Slå av og kople fra
strømforsyningen.
Når du skal fjerne posen, løsner du
klipsene ved hjelp av nylonhåndtaket, som
vist (fig. F6), og løsner festeanordningen.
Åpne glidelåsen på posen og tøm den før
du fortsetter (fig. F9).
Montere blowervac-hjul (Fig. G)
(kun K-modeller)
• Kople produktet fra strømforsyningen
G
før du monterer hjulet.
Merk: Kun til bruk i sugemodus.
• Plasser hjulet på sugerøret.
Feilsøking
Dra alltid ut ledning før feilsøking starter:
Demontering av blås/sugerør (Fig. F)
• Steng av maskinen og kobl ledningen fra
F
•
•
skjøteledningen. (Ta bort oppsamleren
dersom maskinen er i sugeposisjon).
For å ta bort røret fra motordelen, trykk
ned låseknappen (Fig. F1). Pass på at
ikke røret faller ned på bakken.
Låseknappen kan ikke trykkes ned
dersom strømbryteren er på.
Maskinen starter ikke
Lav sugekapasitet/
høy pipelyd
Sugenivåer (Fig. E & F)
• Steng av maskinen og kobl ledningen
E
F
22
•
fra skjøteledningen.
Sett på sugerøret i.h.h. beskrivelsen
under “Blåsenivåer” (Fig. E1 og Fig. E3).
Montering av oppsamleren på maskinen:
• Plasser tappene på posen slik at de passer
inn i sporene på støvuttaket (fig. F2).
• Skyv festet på oppsamlingsposen inn i
støvuttaket og stram til (fig. F3).
• Plasser forsiden av oppsamlingsposen
på klemmen på undersiden av
sugerøret (Fig. F4).
Dårlig kverning
(1) Kontroller at ledninger er
skikkelig satt inn.
(2) Kontroller sikringen
til vegguttaket.
(3) Kontroller at blås/sugeslangen er ordentlig montert.
(4) Dersom sikringen går,
kontroller sikringens ampertall.
(1) Slå av maskinen og dra ut
kontakten. Fjern løv og avfall
fra røret.
(2) Tøm oppsamleren.
(3) Kontroller at begge
åpningene i røret er fri for løv
og avfall.
(4) Fjern løv og smuss fra
viften.
(5) Dersom det fortsatt er liten
sugekapasitet. Dra ut
ledningen og kontakt
nærmeste serviceverksted.
(1) Slå av maskinen, dra ut
kontakten og ta av
oppsamleren.
(2) Ta av sugeslangen og
kontroller viften.
(3) Gjør ren for smuss
fra viftebladene.
NORGE
Rengjøring
•
•
•
Dra alltid ut ledningen før rengjøring og
vedlikehold starter. Hold maskinen tørr.
Spyl aldri maskinen med vann.
Rengjør maskinen regelmessig.
Fjern løv som har festet seg på
sugeslangens innside.
Plastdelene kan rengjøres med mildt såpevann
og klut.
Bruk aldri løsningsmiddel eller
rengjøringsmiddel som inneholder
kjemikalier, det kan skade plasten.
Miljø
Når verktøyet ditt er utslitt, beskytt naturen
ved ikke å kaste det sammen med vanlig
avfall. Lever det til en oppsamlingsplass
som finnes i din kommune eller der hvor du
kjøpte verktøyet.
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte
Black & Decker serviceverksteder, som også gir
kostnadsoverslag og reparerer våre produkter.
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder
finnes på Internet, vår hjemmeside
www.blackdecker.no samt www.2helpU.com.
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt
utført av noen andre enn et autorisert Black & Decker
serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og
kjøpekvittering leveres til forhandleren eller til et
autorisert serviceverksted senest 2 måneder etter
at feilen har blitt oppdaget. For informasjon om
nærmeste autoriserte serviceverksted; kontakt det
lokale Black & Decker kontoret på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over
alle autoriserte serviceverksteder samt servicevilkår
finnes også tilgjengelig på Internet, adresse:
www.2helpU.com.
Andre hageverktøy
Black & Decker har et bredt sortiment av verktøy
for utendørsbruk som gjør arbeidet i hagen enklere.
Kontakt nærmeste Black & Decker forhandler for
ytterligere informasjon eller besøk vår hjemmeside:
www.blackdecker.no.
Mosefjerner
Gresstrimmere
Gressklippere
Løvfjerner
Hekksakser
Kompostkverner
Kjedesager
Ikke alle produkter er tilgjenglige i alle land.
EC Declaration of conformity
Garanti
Black & Decker garanterer at produktet ikke har
material- og/eller fabrikasjonsfeil ved levering til
kunde. Garantien er i tillegg til kundens lovlige
rettigheter og påvirker ikke disse.
Garantien gjelder innen medlemsstatene i den
Europeiske Unionen og i det Europeiske
Frihandelsområdet.
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grunn
av material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler
i forhold til spesifikasjonene, innen 24 måneder fra
kjøpet, påtar Black & Decker seg å reparere eller bytte
ut produktet med minst mulig vanskelighet for kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
• normal slittasje
• feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
• at produktet har blitt skadet av fremmede
gjenstander, emner eller ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er
beregnet på industriell/profesjonell/yrkesmessig
bruk, men til hus- og hjemmebruk.
GW200/GW225/GW250/GW254
Black & Decker declares that these tools
conform to:
98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 55014, EN 55104, EN 60335,
2000/14/EØF, Løvfjerner ≤ 9,5 m3/min, Annex V
Lydnivået, målt i henhold til 2000/14/EØF:
LpA (lydnivå)
dB(A)
90
LWA (akustisk effekt) dB(A)
103
LWA (garantert)
dB(A)
105
Den veide geometriske middelverdien av
vibrasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
< 2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
12-06-2002
23
GW200/225/250/254
Bruksanvisning
Gratulerar till Ditt köp av Black & Decker - systemet
som kommer att underlätta lövstädningen i Din
trädgård.
GW200 - Mastervac
Lövsugning ✔ Finfördelning ✔
GW225
Lövsugning ✔ Finfördelning ✔ Variabel
blåshastighet ✔
GW250 - Mastervac 123
Lövsugning ✔ Finfördelning ✔ Variabel
blåshastighet ✔
GW254
Lövsugning ✔ Finfördelning ✔ Böjligt
blåsrör ✔
Maskinen har många fördelar bl.a.:
• Kraftfull motor som blåser med variabel
lufthastighet och med sugkapacitet/finfördelning.
• Unik 5 blads fläkt som finfördelar löven till små
partiklar i förhållande 7 till 1.
• Unik hastighetsreglering vid blåsfunktion
(GW250, GW225).
• Unikt böjligt blåsrör - bekvämare med bättre
kontroll (GW254).
• Ergonomisk design för bättre komfort.
• Stort munstycke i sugröret maximerar
uppsugningen av löv.
• 35 liters uppsamlare.
Beskrivning (Fig. A)
A
Följande delar kommer att omnämnas i
bruksanvisningen och visas i diagram:
GW200
1. Motordel
2. Strömbrytare
3. Spärr
4. Övre sugrör
5. Lägre sugrör
9. Bärrem
10. Uppsamlare
11. Sladdfäste
24
GW225
1. Motordel
2. Strömbrytare
3. Spärr
Bruksanvisning
4. Övre sugrör
5. Lägre sugrör
6. Övre blåsrör
7. Lägre blåsrör
8. Blåskontroll
11. Sladdfäste
12. Uppsamlare
GW250
1. Motordel
2. Strömbrytare
3. Spärr
4. Övre sugrör
5. Lägre sugrör
6. Övre blåsrör
7. Lägre blåsrör
8. Blåskontroll
9. Bärrem
10. Uppsamlare
11. Sladdfäste
GW254 (se också fig. B3)
1. Motordel
2. Strömbrytare
3. Spärr
4. Övre sugrör
5. Lägre sugrör
6. Övre blåsrör
9. Bärrem
10. Uppsamlare
11. Sladdfäste
13. Blåsrör - mittdel
14. Rör - nederdel
15. Låsknapp
16. Rör - flexdel
Lär känna din maskin
Läs bruksanvisningen noggrant. Iakttag alla
säkerhetsrekommendationer innan, under
och efter användning av maskinen. Se till
att maskinen alltid är i bra skick.
Bekanta Dig med maskinens reglage
innan Du använder den. Var framförallt
noga med att Du vet hur maskinen stängs
av vid en nödsituation.
•
Behåll denna bruksanvisning och all annan
relevant information som skickats med för
framtida vägledning.
•
Säkerhetsinstruktioner
6m
360˚
Träning
• Säkert arbetsavstånd vid blåsfunktion.
• Tillåt aldrig barn eller andra personer
som inte är vana vid maskinen att
använda den, inte heller personer som
inte läst bruksanvisningen.
• Låt inte barn, vuxna eller djur komma
för nära, när Du använder maskinen. De
skall vara minst 6m från arbetsområdet.
• Kom ihåg att användaren är ansvarig
för olyckor samt fara som kan drabba
andra personer eller deras egendom.
• Din maskin är enbart avsedd för 230V
växelström. Försök aldrig att använda
någon annan strömkälla.
• Anslut maskinen till ett uttag säkrat
med 10A trög säkring.
• Bär aldrig maskinen i sladden och
dra inte i sladden för att få ut kontakten
ur uttaget. Håll sladden borta från
varma föremål, olja och skarpa kanter.
Kontrollera sladden innan maskinen
används. Använd den inte om sladden
är skadad.
Förberedelse
Använd inte maskinen om Du är barfota
eller har öppna sandaler.
• För att skydda fötterna, använd alltid
kraftiga skor eller stövlar. Nyklippt gräs
är vått och halt. Ordentliga skor med
gummisula ökar säkerheten.
• Använd skyddsglasögon vid
användning av maskinen.
• Använd andningsskydd om det är
dammigt.
• Använd hörselskydd om ljudnivån upplevs
som störande när maskinen körs.
• Använd långbyxor för att skydda benen.
Varning! Sätt upp långt hår så att det är
ovanför skuldrorna. Håll löst sittande kläder,
slipsar, tofsar och hängande remmar borta
från öppningar och rörliga delar.
• Kontrollera regelbundet att sladden inte
är skadad. Använd enbart maskinen om
sladden är oskadad.
• Kontrollera alltid att maskinen är säker
att använda och att alla delar är
ordentligt monterade innan användning.
• Använd inte maskinen om någon del är
skadad eller om säkerhetsdelar saknas.
•
•
!
Sug inte upp brinnande föremål som
tex. cigarettfimpar.
Använd inte maskinen i närheten av
lättantändliga gaser eftersom det
normalt kommer gnistor från motorn.
Låt inte personer under 16 år eller
personer som inte läst bruksanvisningen
använda maskinen. Du är ansvarig om
det händer en olycka.
Användning
• Använd inte maskinen i sugfunktion
utan att sugrören och uppsamlaren är
på plats.
Stäng alltid av maskinen och drag ur
pluggen ur förlängningssladden vid:
• Byte från blås till sugfunktion.
• Skada på förlängningssladden eller
om sladden fastnat eller trasslat sig.
• Situationer när Du lämnar maskinen
obevakad.
• Rengöring när något fastnat.
• Kontroll, justering och rengöring
av maskinen.
• Placera inte insug eller utblås nära ögon
eller öron när maskinen är igång.
• Använd inte maskinen vid regn och låt
den inte bli fuktig.
• Använd enbart maskinen i dagsljus eller
vid bra belysning.
• Gå ej över grusgångar eller vägar när
maskinen är påslagen och i blåsnings-/
insugningsläge.
• Var alltid noga med fotfästet särskilt
i sluttningar.
• Sug inte upp material som kan innehålla
lättantändliga vätskor såsom bensin.
Använd ej heller maskinen i områden
där dylika vätskor kan förekomma.
• Placera inte något föremål vid
insuget. Använd aldrig maskinen om
insuget är blockerat. Tag bort allt som
kan minska luftflödet.
Varning! Använd alltid maskinen enligt de
föreskrifter som lämnas i denna
bruksanvisning. Maskinen skall
användas i en upprätt position.
Om maskinen används på något annat sätt
kan det resultera i skador. Kör aldrig
maskinen om den ligger på sidan eller är
upp och ner.
Underhåll och förvaring
• Förvara maskinen i ett torrt utrymme
när den inte används, utom räckhåll för
barn.
25
•
•
Använd inte lösningsmedel eller andra
rengöringsmedel vid rengöring av
maskinen. Använd en slö skrapa för att
ta bort gräs och smuts. Tag alltid ur
kontakten innan rengöring.
• Använd ej maskinen om någon del
blivit skadad. Tag bort skadade delar
och ersätt dem med nya innan
maskinen används.
• Alla skruvar och muttrar skall vara
åtdragna. Maskinen är då säkrare att
arbeta med.
• Använd enbart delar och tillbehör
rekommenderade av Black & Decker.
• Reservfläktar finns tillgängliga från
Black & Deckers serviceverkstäder.
Varning! Om sladden är skadad måste
den ersättas med en ny originalsladd,
art.nr. 370017-02.
•
Montering (GW254) (fig. B3)
• Fäst den nedre rördelen (14) över
mittdelen (13), tills låsknappen (15)
klickar fast.
• Räta in kryssmärket på det monterade
röret så att det överensstämmer med
det övre röret (6).
• Sätt i det monterade röret i det övre
röret och vrid tills det har fästa.
• Alternativt kan flexdelen (16) sättas
mellan den övre rördelen och det
monterade röret. Med flexdelen får man
en enklare och bättre kontrollerad
hantering.
Montering av bärrem (GW250) (Fig. B4)
• Fäst bärremmen i motordelen om
bärrem önskas samt justera längden.
Varning! Bärremmen skall endast
användas i insugningsläge. Använd aldrig
bärremmen i blåsningsläge.
Dubbelisolerad
Maskinen är dubbelisolerad. Detta innebär
att alla åtkomliga metalldelar är elektriskt
isolerade från strömkällan. Detta uppnås
genom att en extra barriär placeras mellan
de elektriska delarna och de mekaniska
delarna. Dubbelisolering innebär ökad
elektrisk säkerhet och medför att maskinen
inte behöver vara jordad.
Montering före användning (Fig. B & F)
B
Ihopsättning av sugrör (Fig. B1)
• Sugröret måste sättas ihop före
användning.
• För att underlätta montering, stryk på
tvålvattenslösning runt fogen.
• Sätt räfflorna på övre (4) och undre (5)
röret i linje.
• Tryck ihop de båda delarna ordentligt
tills klämman kopplas in så som visas
av den pressade detaljen (använd aldrig
maskinen med delarna åtskilda).
• På grund av säkerhetsorsaker är de
båda rören inte avsedda att separeras
när de en gång monterats.
Montering av blåstub (Fig. B2)
• Innan blåstuben kan användas måste
den monteras ihop.
• För att underlätta monteringen, blöt
tubskarvarna i såpvatten.
• Rikta in räfflorna på den övre (6) och
nedre (7) blåstuben.
Tryck ihop tubarna tills de klickar på
plats (använd aldrig om tubarna inte är
ihopmonterade).
Ta av säkerhetsskäl inte isär tubarna
när de väl monterats ihop.
F
Montering med bärrem (GW254)
(fig. B5 & B6)
For bruk i fleksiblåse- eller vakuummodus.
• Dra den lilla öglan över T-handtaget.
• Justera den större öglan så att den
passar användaren.
• Apparaten kan nu hängas över axeln
och användas som illustrationen visar.
Uppsamlingspåse (GW225) (Fig. F8)
• Montera påsen i vakuumutloppet med
bajonettfästet.
Strömbrytare (Fig. C)
• Strömbrytaren (2) är placerad på
C
•
•
•
motordelens handtag.
Starta maskinen genom att trycka
strömbrytaren framåt.
Strömbrytaren fungerar ej om spärren
(3) är nedtryckt.
Stäng av genom att föra strömbrytaren
bakåt.
Sladdfäste (Fig. D)
• Ett sladdfäste är placerat i motordelens
D
•
bakkant.
Fixera sladden genom att göra en ögla
på förlängningssladden intill kontakten.
Fäst sedan sladden enligt.
SVERIGE
Användning av maskinen (Fig. E)
Använd alltid skyddsglasögon när
maskinen används i sug- eller blåsläge.
Om det är mycket smuts i luften bör även
andningsskydd användas.
E
Blåsläge (GW250/GW254)
• Kontrollera att maskinen är avstängd och
drag ur sladden från förlängningssladden.
• Sätt på blåsröret (6) på motordelen (1)
(Fig. E1) genom att placera röret enligt
figuren. Lyft sedan röret tills det sitter
ordentligt på plats (Fig. E2).
• Håll röret cirka 20cm ovanför marken.
Starta maskinen och använd en
svepande rörelse från sida till sida. Gå
sakta framåt och håll de ihopsamlade
löven framför Dig (Fig. E4).
Blås kontroll (GW225/GW250) (Fig. E5)
Läge A - Maximal blåsningshastighet.
Position B - Blåskontrollen kan varieras
mellan A och C. Detta görs genom att
spärren trycks ned enligt bild och
reglaget förs framåt eller bakåt för att
önskad lufthastighet skall uppnås.
Släpp därefter reglaget.
• Läge C - Minimal blåsningshastighet.
• När Du blåst ihop löven till en hög kan
Du ändra maskinen till sugläge för att
samla upp löven.
•
•
•
•
•
•
Demontering av blås/sugrör (Fig. F)
• Stäng av maskinen och drag ur sladden
F
•
•
ur förlängningssladden. (Tag bort
uppsamlaren om maskinen är i
sugläge).
För att ta bort röret från motordelen,
tryck ner spärrknappen (Fig. F1). Se till
att inte röret faller ner på marken.
Spärrknappen kommer inte att tryckas
ner om srtömbrytaren är på.
Sugläge (Fig. E & F)
• Stäng av maskinen och drag ur sladden
E
•
F
•
•
•
Fäst framsidan på uppsamlingspåsen i
klämman på sugtubens undersida
(Fig. F4).
Använd nylonbandet för att placera
uppsamlingspåsens baksida över kanten
baktill på motorhuvudet (Fig. F5 & F6).
Se till att påsen är tillsluten före
användning (Fig. F5).
Håll sugtuben strax ovanför skräpet/
löven. Sätt på trädgårdsstädaren och
för tuben med en svepande rörelse över
skräpet/löven som sugs upp i tuben
och sönderdelas för att slutligen hamna
i uppsamlingspåsen (Fig. F7).
Om sugkraften börjar avta när påsen
fylls, stäng av trädgårdsstädaren och
dra ur proppen från vägguttaget.
Avlägsna påsen genom att lossa den
med nylonhandtaget enligt bilden (fig. F6)
och lossa fattningen. Öppna påsens
blixtlås och töm den innan du fortsätter
(fig. F9).
Montering av hjul på
trädgårdsstädaren (Fig. G) (endast
K-modeller)
• Koppla ifrån trädgårdsstädaren innan
G
hjulet sätts på.
Obs: Endast för användning i sugläge.
• Placera hjulet på sugtuben.
Felsökning
Drag alltid ur sladden innan felsökning
påbörjas.
Maskinen startar ej
ur förlängningssladden.
Sätt på sugröret enligt beskrivning
under “Blåsläge” (Fig. E1 och Fig. E3).
Montering av uppsamlaren på maskinen:
Rikta inskärningarna i påsens fattning
gentemot fördjupningarna på
vakuumutloppet (fig. F2).
• Skjut påsens fattning över vakuumutloppet
och drag åt fattningen (fig. F3).
Maskinen startar ej
Svag sugförmåga/
högt tjutande ljud
(1) Kontrollera att sladden är
ordentligt isatt.
(2) Kontrollera vägguttagets
säkring.
(3) Kontrollera att blås/sugröret
är ordentligt monterat.
(4) Om säkringen går hela
tiden, kontrollera säkringens
amperetal.
(1) Stäng av och drag ur
sladden. Löv och skräp tas
bort ur röret.
(2) Tag av och töm
uppsamlaren.
Svag malning
(3) Kontrollera att båda
öppningarna på röret är fria
från smuts och löv.
(4) Tag bort smuts och löv
från fläkten.
(5) Om det fortsätter att vara
svag sugförmåga. Drag ur
sladden och kontakta en
serviceverkstad.
(1) Stäng av och drag ur
sladden samt tag av
uppsamlaren.
(2) Tag av sugröret och
kontrollera fläkten.
(3) Rengör eventuell smuts
från fläktbladen.
(4) Om fläkten är skadad
kontaktas närmaste
serviceverkstad.
Rengöring
•
•
•
•
Drag alltid ur sladden innan rengöring
eller underhåll utförs. Håll maskinen torr.
Spola aldrig maskinen med vatten.
Rengör maskinen regelbundet.
Tag bort löv som fastnat på sugrörets insida.
Plastdelarna kan rengöras med en mild
tvållösning och en trasa fuktad med
varmvatten.
Använd aldrig lösningsmedel eller
rengöringsmedel som innehåller kemikalier,
de kan allvarligt skada plasten.
Smörjnig av lager behövs ej eftersom lagren
är självsmörjande.
Miljö
När ditt verktyg är utslitet, skydda naturen
genom att inte slänga det tillsammans med
vanligt avfall. Lämna det till de
uppsamlingsställen som finns i din kommun
eller där du köpt verktyget.
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos auktoriserade
Black & Decker verkstäder, som även ger
kostnadsförslag och reparerar våra produkter.
Förteckning över våra auktoriserade verkstäder
finns på Internet, vår hemsida
www.blackdecker.se samt www.2helpU.com.
28
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från
material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till
kund. Garantin är i tillägg till konsumentens lagliga
rättigheter och påverkar inte dessa. Garantin gäller
inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och
i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker produkt går sönder på
grund av material- och/eller fabrikationsfel eller
brister i överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig Black & Decker
att reparera eller byta ut produkten med minsta
besvär för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
• normalt slitage
• felaktig användning eller skötsel
• att produkten skadats av främmande föremål,
ämnen eller genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon
annan än en auktoriserad Black & Decker verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och
inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en
auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det
att felet har upptäckts. För information om
närmaste auktoriserad verkstad; kontakta det
lokala Black & Decker kontoret på den adress som
är angiven i bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns
även tillgängligt på Internet, adress:
www.2helpU.com.
Andra trädgårdsredskap
Black & Decker AB har ett brett sortiment av verktyg
för utomhusbruk som gör arbetet i trädgården
enklare. Kontakta närmaste Black & Decker
återförsäljare för ytterligare information eller besök
vår hemsida www.blackdecker.se.
Mossrivare
Häcksaxar
Kedjesågar
Gräsklippare
Grästrimmare
Trädgårdsstädare
Kompostkvarnar
En del produkter är inte tillgängliga i alla länder.
CE-försäkran om överensstämmelse
SVERIGE
GW200/GW225/GW250/254
Black & Decker förklarar att dessa verktyg är
konstruerade i överensstämmelse med:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 55014, EN 55104, EN 60335,
2000/14/EEG, Trädgårdsstädare ≤ 9,5 m3/min,
Annex V
Ljudnivå, uppmätt enligt 2000/14/EEG:
LpA
(ljudtryck)
dB(A)
90
LWA
(ljudeffekt)
dB(A)
103
LWA
(garanterad) dB(A)
105
Det vägda geometriska medelvärdet av
vibrationsfrekvensen enligt
EN 50144: < 2,5 m/s2
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
12-06-2002
29
Australia
Belgique/België
Danmark
Deutschland
EÏÏ¿˜
España
France
Helvetia
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Portugal
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
30
578548-08
DEWALT Industrial Power Tool Company
7 Clarice Road, Box Hill, Victoria 3128
Black & Decker (Belgium) N.V.
Weihoek 1, 1930 Zaventem
Black & Decker
Hejrevang 26B, 3450 Allerød
Internet: www.blackdecker.dk
Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
16674 °Ï˘Ê¿‰·, ∞ı‹Ó·, EÏÏ¿‰·
Black & Decker Spain
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Black & Decker (France) S.A.S.
B.P. 21, 69571 Dardilly Cédex
ROFO AG
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Black & Decker Italia SpA
Viale Elvezia 2
20052 Monza (MI)
Black & Decker (Nederland) BV
Florijnstraat 10, 4879 AH Etten-Leur
Black & Decker
81 Hugo Johnson Drive
Penrose, Auckland, New Zealand
Black & Decker (Norge) A/S
Postboks 248, Leirdal, 1011 Oslo
Internet: www.blackdecker.no
Black & Decker Vertriebsges.m.b.H
Erlaaerstraße 165, 1231 Wien
Black & Decker
Rua Egas Moniz 173
S. João do Estoril 2766-651, Estoril
Black & Decker South Africa (Pty) Ltd
Physical address:
39 Commerce Crescent
Eastgate, ext. 12, Sandton, Kramerville 2148
Postal address:
Postnet Suite 107, Private Bag X65
Halfway House 1685
Black & Decker Oy
Palotie 3, 01610 Vantaa
Black & Decker Oy,
Brandvägen 3, 01610 Vanda
Black & Decker AB
Box 603, 421 26 Västra Frölunda,
Besöksadr. Ekonomivägen 11
Black & Decker Merkez Servis
Dudullu Cad. Kerembey Sok. No. 1
Küçükbakkalköy/Istanbul
Black & Decker
210 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3YD
Tel. 03 9895 9200
Fax 03 9899 7465
Tel. 02/719.07.11
Fax 02/721.40.45
Tel. 70 20 15 10
Fax 48 14 13 99
Tel. 06126/21 24 83
Fax 06126/21 26 01
∆ËÏ. (010) 8981 616
∆ËÏ. (010) 8982 630
º·Í Service (010) 8983 285
Tel. 934 797 400
Fax 934 797 419
Tel. 04 72 20 39 20
Fax 04 72 20 39 00
Tel. 026-6749391
Fax 026-6749394
Tel. 039-23871
Fax 039-2387592/2387594
Numero verde 800-213935
Tel. 076-5082000
Fax 076-5038184
Tel. 09 579 7600
Fax 09 579 8200
Tlf. 22 90 99 00
Fax 22 90 99 01
Tel. 01 66116-0
Fax 01 66116-14
Tel. 214667500
Fax 214667575
Tel. (011) 653-1400
Fax (011) 653-1499
Puh: (09) 825 4540
Fax: (09) 825 45 444
Tel: (09) 825 4540
Fax: (09) 825 45 444
Tel: 031-68 60 00
Fax: 031-68 60 08
Tel. 0216 455 89 73
Faks 0216 455 20 52
Tel. 01753 511234
Fax 01753 551155
Helpline 01753 574277
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ Yes ◆ Ja ◆ Oui ◆ Si ◆ Ja
◆ Sí
◆ Is this tool a gift? ◆ Ist dieses Gerät
ein Geschenk? ◆ S’agit-il d’un cadeau?
◆ Si tratta di un regalo? ◆ Kreeg u de
machine als cadeau? ◆ ¿Ha recibido
usted esta herramienta como regalo?
◆ Recebeu esta ferramenta como
presente? ◆ Är verktyget en gåva?
◆ Er verktøyet en gave? ◆ Er verktøjet
en gave? ◆ Onko kone lahja?
◆ ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ‰ÒÚÔ?
○
◆ Paikkakunta ◆ ¶fiÏË:
...........................................................
◆ Postal code ◆ Postleitzahl ◆ Code
postal ◆ Codice postale ◆ Postcode
◆ Código ◆ Código postal ◆ Postnr.
◆ Postnr. ◆ Postnr. ◆ Postinumero
◆ ∫ˆ‰ÈÎfi˜
...........................................................
◆ Ei
◆ Ciudad ◆ Localidade ◆ Ort ◆ By ◆ By
◆ Is this tool your first purchase? ◆ Ist
dieses Gerät ein Erstkauf? ◆ Est-ce un
1er achat? ◆ Questo prodotto è il suo
primo acquisto? ◆ Is deze machine uw
eerste aankoop? ◆ ¿Es esta
herramienta la primera de este tipo?
◆ Esta ferramenta é a sua primeira
compra? ◆ Är detta ditt första B&Dverktyg? ◆ Er dette ditt første B&D
verktøy? ◆ Er dette dit første B&D
◆ √¯È
◆ No ◆ Nein ◆ Non ◆ No ◆ Nee
◆ No ◆ Não ◆ Nej ◆ Nei ◆ Nej
◆ Town ◆ Ort ◆ Ville ◆ Cittá ◆ Plaats
◆ Sim ◆ Ja ◆ Ja ◆ Ja ◆ Kyllä ◆ ¡·È
○
...........................................................
...........................................................
◆ Address ◆ Adresse ◆ Adresse ◆
Indirizzo ◆ Adres ◆ Dirección ◆ Morada
◆ Adress ◆ Adresse ◆ Adresse ◆ Osoite
◆ ¢È‡ı˘ÓÛË:
...........................................................
◆ Navn ◆ Navn ◆ Nimi ◆ √ÓÔÌ·:
◆ Naam ◆ Nombre ◆ Nome ◆ Namn
◆ Name ◆ Name ◆ Nom ◆ Nome
○
Dealer address
Händleradresse
Cachet du revendeur
Indirizzo del rivenditore
Adres van de dealer
Dirección del detallista
Morada do revendedor
Återförsäljarens adress
Forhandlerens adresse
Forhandler adresse
Jälleenmyyjän osoite
¢È‡ı˘ÓÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ Sí
○
◆ √¯È
Cat. no.:
✍
...........................................................
...........................................................
◆ Cachet
address ◆ Händleradresse
du revendeur ◆ Indirizzo del
rivenditore ◆ Adres van de dealer
◆ Dirección del detallista ◆ Morada do
revendedor ◆ Återförsäljarens adress
◆ Forhandlerens adresse ◆ Forhandler
adresse ◆ Jälleenmyyjän osoite
◆ ¢È‡ı˘ÓÛË ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘
◆ Dealer
◆ Ei
◆ No ◆ Não ◆ Nej ◆ Nei ◆ Nej
◆ No ◆ Nein ◆ Non ◆ No ◆ Nee
◆ Sim ◆ Ja ◆ Ja ◆ Ja ◆ Kyllä ◆ ¡·È
◆ Yes ◆ Ja ◆ Oui ◆ Si ◆ Ja
verktøj? ◆ Onko tämä ensimmäinen
B&D-koneesi? ◆ E›Ó·È ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·˘Ùfi Ë ÚÒÙË Û·˜ ·ÁÔÚ¿?
○
Date of purchase
Kaufdatum
Date d’achat
Data d’acquisto
Aankoopdatum
Fecha de compra
Data de compra
Inköpsdatum
Innkjøpsdato
Indkøbsdato
Ostopäivä
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
protection act: Tick the box if
you prefer not to receive further
information. ◆ Bitte ankreuzen, falls Sie
keine weiteren Informationen erhalten
möchten. ◆ Si vous ne souhaitez pas
recevoir d’informations, cochez cette
case. ◆ Barrate la casella se non
desiderate ricevere informazioni.
◆ A.u.b. dit vakje aankruisen indien u
geen informatie wenst te ontvangen.
◆ Señale en la casilla sino quiere recibir
información. ◆ Por favor, assinale com
uma cruz se não desejar receber
informação. ◆ Vänligen kryssa för i
rutan om Ni inte vill ha information.
◆ Vennligst kryss av dersom du ikke
ønsker informasjon. ◆ Venligst sæt
kryds i ruden såfremt De ikke måtte
ønske at modtage information.
◆ Merkitkää rasti ruutuun, mikäli ette
halua vastaanottaa informaatiota.
◆ ¶·Ú·Î·Ï›ÛÙ ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ¿Ó
‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
○
◆ Data
○
✁
31
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ TAGLIANDO DI GARANZIA
◆ GARANTIBEVIS
◆ ∫∞ƒ∆∞ E°°À∏™∏™
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ CARTE DE GARANTIE
◆ CARTÃO DE GARANTIA
◆ TAKUUKORTTI
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ GARANTIEKARTE
◆ TARJETA DE GARANTÍA
◆ GARANTI KORT
Español
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
EÏÏËÓÈη
Después de haber comprado su herramienta envíe
usted, por favor, esta tarjeta a la central de
Black & Decker en su país.
Por favor, recorte esta parte, coloque-a num envelope
selado e endereçado e envie-o logo após a compra do
seu produto para o endereço da Black & Decker do
seu país.
Var vänlig klipp ur denna del och sänd den i ett frankerat
kuvert till Black & Deckers adress i Ditt land.
Vennligst klipp ut denne delen umiddelbart etter du
har pakket ut ditt produkt og legg det i en adressert
konvolutt til Black & Decker (Norge) A/S.
Venligst klip denne del ud og send frankeret til
Black & Decker i dit land.
Leikkaa irti tämä osa, laita se kuoreen ja postita kuori
paikalliseen Black & Decker osoitteeseen.
¶·Ú·Î·ÏÒ Îfi„ÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹Û·ÙÂ
ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û·˜ ÛÙËÓ
‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Black & Decker ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◆ GUARANTEE CARD
◆ GARANTIEKAART
◆ GARANTI KORT
○
○
✁
English
Deutsch
Français
Italiano
Nederlands
Please complete this section immediately after the
purchase of your tool and send it to Black & Decker in
your country. If you live in Australia or New Zealand,
please register by using the alternative guarantee card
supplied.
Bitte schneiden Sie diesen Abschnitt ab, stecken ihn in
einen frankierten Umschlag und schicken ihn an die
Black & Decker Adresse Ihres Landes.
Découpez cette partie et envoyez-la sous enveloppe
timbrée à l’adresse de Black & Decker dans votre pays,
ceci immédiatement après votre achat.
Per favore ritagliate questa parte, inseritela in una
busta con francobollo e speditela subito dopo
l’acquisto del prodotto all’indirizzo della
Black & Decker nella vostra nazione.
Knip dit gedeelte uit en zend het direct na aankoop in
een gefrankeerde, geadresseerde envelop naar het
adres van Black & Decker in uw land.
578548-08
32
○
○
○
○
○
Download PDF