DF 6260 DF 6160 CHDF 6260

nl
ow
D
d
de
oa
DF 6260
DF 6160
CHDF 6260
m
fro
e
.b
Montage- und Gebrauchsanweisung
Installatie- en gebruiksaanwijzing
Notice d’utilisation et d’installation
Operating and Installation Instructions
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Dunstabzugshaube
Afzuigkap
Hotte
Cooker Hood
nl
ow
D
d
de
oa
Geachte klant,
m
fro
Lees deze informatie aandachtig door.
Lees vooral het hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s. Bewaar dit
boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het door aan
een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
• Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG
service-afdeling, zie hoofdstuk “Klantenservice”.
e
.b
Verpakkingsmateriaal verwijderen
• Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim
onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en
eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden
weggegooid.
• Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de
materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling,
inzamelpunten).
Aanwijzingen voor het weggooien
• Waarschuwing! Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien
onbruikbaar worden gemaakt. Aansluitsnoer verwijderen (eerst de
stekker uit het stopcontact trekken resp. bij vaste aansluiting de
aansluiting door een vakman laten demonteren).
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese
richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt
verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en
de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen
worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
re
Afvalverwerking
Het symbool
op het product of op de bijbehorende documentatie
geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de
plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling
van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
waar u het product heeft aangeschaft.
21
nl
ow
D
23
23
24
or
nb
de
an
.v
w
w
26
26
26
Bediening van de afzuigkap
27
Onderhoud
Metalen vetfilters
Demonteren van de metalen vetfilters
Koolfilter
Vervangen van de gloeilamp
28
28
28
29
30
Reiniging
31
Extra leverbare accessoires
31
Klantenservice
32
Technische gegevens
Toebehoren/Montagemateriaal
33
33
Elektrische aansluiting
Installatie
33
34
e
.b
26
re
22
w
Beschrijving van de kap
m
Algemeen
Gebruik als afzuigkap
Gebruik als recirculatiekap
fro
Veiligheidsaanwijzingen
voor de gebruiker
voor de keukenmeubel-monteur
d
de
oa
Inhoudsopgave
nl
ow
D
d
de
oa
Veiligheidsaanwijzingen
e
.b
re
•
or
nb
de
an
.v
w
•
•
•
w
•
•
U dient erop te letten dat op ingeschakelde kookzones en
gasbranders altijd een pan staat, opdat het apparaat niet door te
sterke hitte-ontwikkeling wordt beschadigd. Bij olie-, gas- en
kolenfornuizen dient open vuur beslist te worden vermeden.
Bovendien moet bij het frituren op een fornuis of kookplaat de
frituurpan tijdens het gebruik altijd in het oog worden gehouden.
De olie in de frituurpan kan door oververhitting vlam vatten.
Bij gebruik van verontreinigde olie kan nog makkelijker
zelfontbranding ontstaan.
Wij wijzen u erop dat door oververhitting brand kan ontstaan.
Flamberen onder de afzuigkap is niet toegestaan.
Bij alle werkzaamheden aan de afzuigkap, ook bij het vervangen van
de lamp, moet het apparaat spanningloos worden gemaakt (zekering
in de huisinstallatie uitschakelen).
Het is belangrijk dat u tijdig de filters vervangt resp. reinigt.
Anders bestaat ten gevolge van vetafzetting brandgevaar.
w
•
m
•
fro
voor de gebruiker
23
nl
ow
D
d
de
oa
voor de keukenmeubel-monteur
m
•
•
•
•
•
•
•
24
e
.b
•
re
•
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
Alleen voor model DF 6160: De afvoerbuis moet bij gebruik als
afzuigkap een diameter van 120 mm hebben.
Alleen voor model DF 6260 - DF 6260-ml/1 - CHDF 6260:De
afvoerbuis moet bij gebruik als afzuigkap een diameter van 150 mm
hebben.
Alleen voor model DF 6260 - DF 6260-ml/1: Als een afvoerbuis in
wand of dak met een diameter van 125 mm al aanwezig is, kan het
meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt.
Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en
diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast)
verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met onze service-afdeling.
Bij de montage van de afzuigkap moeten de volgende
minimale afstanden van de bovenkant van de kookzones of
gasbranders tot de onderkant van de afzuigkap worden
aangehouden:
elektrisch fornuis
430 mm
gasfornuis
650 mm
Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere
afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden.
Bij gelijktijdig gebruik van het apparaat als afzuigkap en
stookplaatsen mag in de ruimte waar de stookplaats zich bevindt de
onderdruk niet groter dan 4PA (4x10-5 bar) zijn.
De afgewerkte lucht mag niet in een kanaal dat bestemd is voor de
afvoer van rook-/verbrandingsgassen of een schacht die dient voor de
ontluchting van ruimten met stookplaatsen geleid worden.
Voor het afvoeren van de afgewerkte lucht moeten de plaatselijke
voorschriften in acht genomen worden.
Bij gebruik als afzuigkap moet gezorgd worden voor een voldoende
grote toevoeropening, die ongeveer even groot als de afvoeropening
moet zijn.
Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het
gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn
aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals
kolen - of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde
beperkingen.
Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van
schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen
gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte
toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn,
waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt.
Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt
“toevoeropening even groot als afvoeropening” kan door de grotere
opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig
beïnvloed worden.
fro
•
nl
ow
D
Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de
genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder
bovengenoemde voorschriften.
Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het
volgende in acht neemt:
- korte, rechte afvoerverbindingen
- zo min mogelijk bochten in de buis
- buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten
verlopen
- zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter
als de afvoeropening).
Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden
met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid.
m
fro
•
d
de
oa
•
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
25
nl
ow
D
Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met
een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden
gebruikt.
Bij sommige modellen wordt het koolfilter meegeleverd, d.w.z. dat de
kap direct als recirculatiekap kan worden gebruikt. Als u de kap als
afzuigkap gaat gebruiken, raden we u aan het koolfilter te
verwijderen.
m
fro
•
d
de
oa
Algemeen
•
De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te
brengen buis naar buiten geleid.
Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter
hebben als de afvoeropening.
Gebruik als recirculatiekap
•
•
De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid.
Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra
leverbaar accessoire) nodig.
Beschrijving van de kap
afb. 1
A = Schuifschakelaar (ventilator, verlichting)
B = Filterrooster (vetfilter)
C = Verlichting
D = Bedieningspaneel
E = Dampscherm
26
e
.b
•
re
Gebruik als afzuigkap
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
nl
ow
D
d
de
oa
Bediening van de afzuigkap
De schuifschakelaars zijn aan de rechter bovenkant van het
dampscherm geplaatst (afb. 1 - E).
De verschillende getallen en symbolen hebben de volgende
betekenis (van links naar rechts):
m
fro
•
e
.b
= Intensief stand (altijd inschakelen als er
sprake is van veel damp)
DF 6260 -ML/1 - PNC 942 120 820
DF 6160 -ML - PNC 942 120 644
re
= Traploze vermogensregeling
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CHDF 6260 -ML/GB - PNC 942 120 679
DF 6260 -ML/AUS - PNC 942 120 712
DF 6260 -ML - PNC 942 120 645
1
2
3
4
=
=
=
=
Stand 1
Stand 2
Stand 3
Stand 4
= Verlichting
= Verlichting
= Verlichting uit
= Verlichting uit
= Verlichting aan
= Verlichting aan
De vermogensregeling vindt door het verschuiven van de
schuifschakelaar plaats. Met het uittrekbare dampscherm kunt u, als
het apparaat (ventilatormotor) is ingeschakeld, de ventilator in- resp.
uitschakelen.
Als u het dampscherm uittrekt (zonder dat de kap m.b.v. de
schuifschakelaar was uitgeschakeld) wordt het ingestelde vermogen
automatisch weer ingeschakeld.
Als u het dampscherm weer naar binnen schuift, zonder dat u de
schuifschakelaar verschuift, wordt de ventilator uitgeschakeld.
De verlichting kan apart met de schuifschakelaar worden in- en
uitgeschakeld.
Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in
te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te
laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd.
27
nl
ow
D
Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren,
eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
m
fro
•
d
de
oa
Onderhoud
Demonteren van de metalen vetfilters
•
Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar achteren
en trek de cassette dan naar beneden. Afb. 2.
Reinigen met de hand
Metaalfiltercassette ca. 1 uur in heet water met een vetoplossend
schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen.
Proces evt. herhalen. Cassette afdrogen en weer inzetten.
Afwasautomaat
Metaalfiltercassette in de afwasautomaat zetten. Sterkste programma en hoogste temperatuur (min. 65°C) kiezen. Proces evt.
herhalen. Cassette afdrogen en weer inzetten.
Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte
verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking
hebben.
• De binnenkant van de kap alleen met een warm sopje reinigen.
Geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen
gebruiken!
afb. 2
28
e
.b
De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het
koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d.w.z. zowel bij
gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt.
De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en
in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt.
re
or
nb
de
an
.v
w
•
w
w
Metalen vetfilters
nl
ow
D
e
.b
•
re
•
or
nb
de
an
.v
w
•
w
•
w
•
m
•
•
Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt
gebruikt.
Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie “Extra leverbare accessoires”).
Vervangen van het koolfilter Type 150
Opmerking: dit filter is als serie uitrusting geleverd in het model DF 6260 ml9.
Dit filter kan niet worden gewassen en hergebruikt.
Bij normaal gebruik moet het koolfilter elke 4 maanden worden vervangen.
Reinigen/vervangen van het koolfilter Type 150 LONG LIFE
In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter
gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap
moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een
gemiddeld gebruik van de kap van 2,5 uur per dag).
Dat kunt u het beste in de afwasautomaat doen. Normaal reinigingsmiddel
gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet apart
worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter vastzetten die
later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het
filter in de oven worden gedroogd. Boven- en onderwarmte en een temperatuur
van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen.
Na ca. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om
wasem op te nemen minder is geworden.
Montage
1. Trek het dampscherm (afb. 1 - E) geheel naar voren los.
2. Verwijder eerst het achterste en dan het voorste vetfilter.
3. Koolfilter met de 2 rode clips naar beneden in de nokken van het frame
bovenaan schuiven, de 2 rode clips naar binnen druken en het koolfilter in het
frame zetten. Afb. 3.
Demontage
1. De twee rode nokken naar boven (naar de binnenkant van de ommanteling)
drukken en het koolfilter naar beneden losnemen.
2. Reinig de binnenkant van de ommanteling alleen met een warm sopje
(gebruik geen scherpe reinigingsmiddelen, borstel of schuurmiddel).
Bij bestelling van een nieuw filter modelnaam en E-nr. opgeven. Deze gegevens
vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat.
Het koolfilter kunt u bestellen bij de service-afdeling.
fro
•
d
de
oa
Koolfilter
afb. 3
29
nl
ow
D
Als u deze aanwijzingen m.b.t. reiniging van het apparaat en
vervanging resp. reiniging van de filters niet opvolgt, kan dat tot brand
leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of
schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of
niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.
m
fro
•
d
de
oa
Attentie
Vervangen van de gloeilamp
afb. 4
30
D
e
.b
•
•
•
Stekker uit het stopcontact trekken.
Vergrendelingen van de lampafdekking (D) linksom draaien, losnemen
en lampafdekking naar beneden (achteren) klappen. Afb. 4.
Defecte lamp door een gelijkwaardige lamp vervangen.
De lampafdekking sluiten en de vergrendeling naar rechts draaien.
Voordat u contact opneemt met onze service-afdeling, omdat de
gloeilamp niet brandt, eerst controleren of de lamp stevig vast zit.
re
•
•
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
nl
ow
D
d
de
oa
Reiniging
Attentie: eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
Geen spitse voorwerpen in het beschermrooster van de motor
steken.
De buitenkant van het apparaat met een mild sopje reinigen. Gebruik
geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddel.
Het bedieningspaneel en het vetfilterrooster alleen met een vochtige
doek en mild afwasmiddel reinigen.
Het is belangrijk om op tijd de filters te vervangen resp. te reinigen.
Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kan t.g.v. vetafzetting
brandgevaar ontstaan.
m
fro
•
•
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
•
w
w
•
Extra leverbare accessoires
Koolfilter Type 150 LONG LIFE
Koolfilter Type 150
Wisselfront M BF6060-m
Wisselfront AL BF6060-al
Muurkast
Afvoerbuis
Wandafsluitlijst*
Clips* om de wandafsluitlijst
te bevestigen (3x)
942 120 646
942 120 647
Neem contact op met
onze service-afdeling
Neem contact op met
onze service-afdeling
ET-NR.: 502 426 420 02
ET-NR.: 502 302 940 06
* alleen verkrijgbaar via onze service-afdeling
31
nl
ow
D
d
de
oa
Klantenservice
m
fro
Geef in geval van storing onze service-afdeling onderstaande gegevens
door:
1. modelaanduiding
2. E-nummer
3. F-nummer
Deze gegevens vindt u op het typeplaatje op de binnenzijde van
de afzuigkap, achter de vetfilters.
Belangrijk!
Houd bij het opgeven van een storing altijd het E-nr. en F-nr. van uw
apparaat bij de hand. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van de
afzuigkap, nadat u de vetfilters hebt losgenomen en kunt u het beste
hieronder noteren.
E-nr. ......
F-nr. ......
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose
en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
- Hoe doet de storing zich voor?
- Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste
voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de
servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u
slechts één maal thuis te blijven.
32
e
.b
Klantenservice
Als u vragen hebt waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op
geeft, kunt u de volgende afdelingen raadplegen:
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
(0172) 468 172
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Constructie- en kleurwijzigingen in het kader van de technische
ontwikkeling voorbehouden.
nl
ow
D
DF 6160
m
38,7
59,9
27,5 (+ wisselfront)
200 W
1 x 110 W
2 x 40 W (E14)
150 cm
220-240 V
150 cm
220-240 V
e
.b
38,7
59,9
27,5 (+ wisselfront)
250 W
2 x 110 W
2 x 9 W (PL)
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
DF 6260
DF 6260-ml/1
CHDF 6260
fro
Afmetingen (in cm):
Hoogte
Breedte
Diepte
Totale aansluitwaarde:
Ventilatormotor:
Verlichting:
Lengte van het
aansluitsnoer:
Elektrische aansluiting:
d
de
oa
Technische gegevens
Toebehoren/Montagemateriaal
1 afvoerbuis: Ø 150 mm (DF 6260 - DF 6260-ml/1 - CHDF 6260), Ø 120 mm (DF 6160)
1 verloopstuk: Ø 125-120 mm (DF 6260), Ø 125-110-100 mm (DF 6160)
1 luchtgeleider
2 houtschroeven 2,9 x 22 mm
4 houtschroeven 4,5 x 16 mm
2 plaatschroeven 3,5 x 9,5
2 plaatschroeven 3,5 x 13 (DF 6260 - DF 6260-ml/1 - CHDF 6260)
1 frame
Elektrische aansluiting
Veiligheidsaanwijzingen voor de elektroinstallateur
Controleer vóór het in gebruik nemen of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de netspanning. Als het apparaat is voorzien van een
stekker, kan het aan elk volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed
bereikbaar stopcontact worden aangesloten.
Als vaste aansluiting noodzakelijk is, mag het apparaat alleen door een
erkend elektro-installateur worden aangesloten. In de elektrische
installatie moet een inrichting zijn aangebracht die het mogelijk maakt
om met een contactopening van min. 3 mm alle polen van het net te
scheiden.
Voor storingen die het gevolg zijn van niet opvolgen van bovengenoemde
aanwijzingen is de fabrikant niet aansprakelijk.
Vaste aansluiting alleen door een erkend elektro-installateur!
33
nl
ow
D
d
de
oa
Installatie
m
fro
Voorbereiding bovenkast - afzuigkap/recirculatiekap
• De kap wordt door de fabriek voor het ingebruik nemen met de afvoer
naar boven geleverd.
Alvorens de kap te installeren, een gat
172
boren in de bovenkant van de bovenkast 190
238
(zie afb. 5). Door dit gat worden de
afvoerbuis en het aansluitsnoer gevoerd
en het dient ook om eventuele reparaties
te vergemakkelijken.
• De bovenkast moet een min. rompdiepte
(zonder deur) van 300 mm bij naar
achteren geplaatst wisselfront en
minstens 280 mm bij gelijk liggend
afb. 5
wisselfront hebben. Binnenwerkse
hoogte minstens 370 mm.
afb. 6
34
afb. 7
e
.b
Voorbereiding bovenkast - recirculatiekap (DF 6160)
• Voor montage van de kap moet in de bovenplank van de bovenkast
een gat van115x115 mm voor het ventilatierooster (recirculatiekap)
uitgezaagd worden. Afb. 6-7.
• Naar gelang van de hoogte van de bovenkast hebt u voor gebruik als
recirculatiekap een aansluitbuis of bovendien een niet brandbaar
stuk buis (100/115/120 mm Ø) tot de bovenplank van de bovenkast
nodig.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voorbereiding muurkast - afzuigkap (DF 6260 - DF 6260-ml/1 - CHDF 6260)
• Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en
diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast)
verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met onze service-afdeling.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Afvoeropening voor DF 6260 - CHDF 6260 (afzuigkap/recirculatiekap)
• De afvoerbuis moet een
diameter van 150mm hebben.
Alleen voor model DF 6260:
Als een afvoerbuis in wand of
dak met een diameter van 125
mm al aanwezig is, kan het
meegeleverde verloopstuk,
150/125 mm, worden gebruikt.
Het bedrijfsgeluid wordt dan
iets hoger.
afb. 8a
afb. 8b
Samen met het verloopstuk
kan de afvoerslang 125 worden
gemonteerd (Neem contact op met onze service-afdeling).
De afvoerbuis met 2 schroeven op de kap bevestigen. Afb. 8a.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
Alleen voor gebruik als recirculatiekap
De luchtgeleider op de afvoerbuis bevestigen. Afb. 8b.
Afvoeropening voor DF 6160 (afzuigkap/recirculatiekap)
• De afvoerbuis moet een diameter van 120 mm hebben.
• De afmetingen en de positie van de luchtuitgangsopening ziet u op
afb. 9.
• Bevestig de meegeleverde afvoerbuis op de afvoeropening (bajonet
bevestiging).
•
Door gebruik te maken van de bijgeleverde adapter zijn ook buizen
met Ø 100, 110 en 125 mm mogelijk.
Diameter van de buis van 125 mm: monteer de adapter op de
aansluitring A en snijd het gedeelte van 110 en 100 mm Ø af.
Diameter van de buis van 110 mm: ga te werk zoals voor de buis
van 125 mm Ø, maar snijd alleen het gedeelte van 100 mm Ø af.
Diameter van de buis van 100 mm: monteer de adapter op de
afvoerbuis, er zijn geen andere wijzigingen nodig.
A
afb. 9
afb. 10
35
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Kruidenrekje
• Als vóór de kap een kruidenrekje wordt aangebracht, moet er een
min. afstand van 5 mm tussen de voorkant van de kap en de wand
van het kruidenrekje aangehouden worden (deze luchtspleet is voor
de luchtcirculatie absoluut nodig).
• Het bovenste gedeelte van de achterwand van het kruidenrekje moet
uitneembaar zijn (toegang voor afvoerbuis respectievelijk de
justering van de bovenkast).
e
.b
36
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Montage van de kap in de bovenkast - afzuigkap
(recirculatiekap met koolfilter)
• Boorsjabloon aan de binnenkant van de zijwand van de bovenkast
rechts respectievelijk Iinks
aanleggen, bevestigingsgaten 2
mm Ø en 2 gaten 6 mm Ø, diepte
5 mm voor de bevestigingsnagels
(montagehulp) aftekenen en
voorboren.
• Dampscherm van de kap helemaal
naar buiten trekken.
• Let op: Verwijderen en inzetten
van de vetfilterroosters alleen bij
geheel naar buiten getrokken
afb. 11
dampscherm.
Metalen vetfilters verwijderen.
Eerst het achterste en dan het voorste vetfiter.
• Bij zijwanden van 19 mm moeten de aan de ommanteling geclipste
afstandsschijven verwijderd worden. Kap met 4 respectievelijk 6
schroeven 4 mm Ø bevestigen. Afb. 11.
• Kap in de meubelombouwkast schuiven, de 2 bevestigingsnagels
(montagehulpen) pakken rechts en Iinks in de zijwand van de
bovenkast en houden de kap voor de verdere bevestiging vast. De
kap wordt dan met de 4, respectievelijk 6 schroeven 4 mm Ø
bevestigd.
• Metalen vetfilters weer inzetten. Dampscherm naar binnen schuiven.
nl
ow
D
d
de
oa
•
m
fro
Bij bovenkasten met meer dan 300 mm rompdiepte moet de spleet
naar de muur met een wandafsluitlijst (extra leverbaar accessoire)
afgedekt worden.
Bij de montage handelt u als volgt:
Meet de wandafstand en zorg bij de afsluitlijst voor de nodige
breedte (wandafstand +5 à 8 mm), doordat u de afsluitlijst bij de in
aanmerking komende kerf afknikt en het overtollige materiaal
afscheurt (beschermfolie eraf trekken).
De afsluitlijst nu met drie clips (extra leverbaar accessoire) aan de
onderkant van de kap bevestigen.
Stevig aandrukken! Afb. 12.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
afb. 12
Inzetten van het koolfilter bij gebruik als recirculatiekap
Als de kap als recirculatiekap gemonteerd wordt (luchtafvoer via het
rooster van de bovenkast) moet voor het inzetten van de metalen
vetfilters absoluut het koolfilter (extra leverbaar accessoire) worden
gemonteerd.
Volgorde van de montage:
1. Het meegeleverde frame voor het koolfilter met de 2 nokken naar
boven in de schacht van de kap schuiven en in de onderste gaten
inclipsen.
2. Met de 2 bijgevoegde schroeven het frame onder aan de
ommanteling van de kap bevestigen. Afb. 13.
3. Het koolfilter installeren (zie hoofdstuk “Koolfilter”)
4. De vetfilters weer monteren. Dampscherm naar binnen schuiven.
afb. 13
37
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Kap uit de bovenkast halen
Als om technische redenen (omschakeling afzuigkap-recirculatiekap)
de kap uit de bovenkast moet worden verwijderd handelt u als volgt:
• Dampscherm helemaal uittrekken en de metalen vetfilters
verwijderen.
• De 4 respectievelijk 6 bevestigingsschroeven van de kap (bevestiging
aan de bovenkast) losmaken.
• Om de beide bevestigingsnagels (montagehulp) los te maken een
kruiskopschroevendraaier van max. 3 mm Ø in de veeropening
steken en de veer tegelijk naar binnen (naar de ommanteling van de
kap) drukken. Afb. 14.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
afb. 14
Let op: kap vasthouden!
Verstellen van het dampscherm (E - afb. 1) - afb. 15
Bij wandkasten met een rompdiepte van 275 mm tot 335 mm kan de
diepte van het dampscherm als volgt versteld worden:
• De beide metalen vetfilters door ontgrendelen verwijderen.
• Schroeven aan de beide aanslagbeugels losdraaien en de
uittrekdiepte instellen. (minimum 275 mm, maximum 335 mm).
• Schroeven weer bevestigen.
• Vetfilters inzetten.
afb. 15
38
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Montage wisselfront (extra leverbaar accessoire)
• De vetfilters verwijderen, eerst het achterste, daarna het voorste.
• Binnenste afdekking van het aanwezige front door indrukken van de
beide ontgrendelingen (drukken en trekken) losnemen eraf halen.
Afb. 16.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
afb. 16
•
Het wisselfront volgens het sjabloon voorboren en met 3 schroeven
aan het dampscherm bevestigen. Afb. 17-18.
afb. 17
•
afb. 18
Binnenste afdekking weer inklikken en beide vetfilters weer
monteren, eerst het voorste vetfilter, daarna het achterste.
39
nl
ow
D
d
de
oa
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
m
fro
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators,
cookers, washing machines,vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each
year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
AEG
55-77 High Street
SLOUGH
Berks
SL1 1DZ
http://www.aeg.co.uk
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
LI1SGK Ed. 04/05