AEG | HK854220XB | User manual | AEG HK854220XB User manual

HK854220XB
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
19
35
53
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van
8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan van een volwassene of van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
• Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
• Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
• Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. De verwarmingselementen niet aanraken.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
4
www.aeg.com
• Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of
olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
• Probeer brand nooit met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de
vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
• Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.
• Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
• Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
• Als de glaskeramische oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
• Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de pandetector.
2.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat hete pannen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.
• Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte van 2 mm vrij is tussen het werkblad
en de voorkant van de onderste unit.
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.
NEDERLANDS
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook uitvoert.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt
belast door trekken.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met de serviceafdeling of een elektromonteur om
een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3
mm.
• Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
5
2.2 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel, brandwonden
of elektrische schokken.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Leg geen bestek of deksels van steelpannen op de kookzones. Deze kunnen heet worden.
• Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik. Vertrouw niet alleen op de pandetector.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Als er een scheur in het oppervlak zit,
trek dan de stekker uit het stopcontact
om elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm
bewaren van de inductiekookzones als
het apparaat in werking is.
WAARSCHUWING!
Brand- of explosiegevaar.
• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de
buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de
eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
6
www.aeg.com
• Probeer niet om een brand te blussen
met water. Haal het apparaat uit het
stopcontact en dek de vlammen af
met een deksel of blusdeken.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met leeg
kookgerei of zonder kookgerei erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als
u ze moet verplaatsen op de kookplaat.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
2.4 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
2.3 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
180 mm
300 mm
1 Inductiekookzone
2 Inductiekookzone
3 Bedieningspaneel
180 mm
5
4 Inductiekookzone
145 mm
4
5 Inductiekookzone
3
NEDERLANDS
7
3.1 Indeling bedieningspaneel
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays,
indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
1
Het apparaat in- en uitschakelen.
2
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
Timerindicatie van de kookzo- Geeft aan voor welke zones u de tijd innes.
stelt.
4
Het timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
De Powerfunctie inschakelen.
5
6
Een kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
7
Een bedieningsstrip
Voor het instellen van de kookstand.
De tijd verlengen of verkorten.
/
8
9
De kookzone instellen.
10
De functie STOP+GO in- en uitschakelen.
3.2 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
De
-functie is in werking.
De automatische verwarmingsfunctie is in werking.
De Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): door
gaan met koken / warmhouden / restwarmte.
/
8
www.aeg.com
Display
Beschrijving
Slot/kinderbeveiliging is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen
kookgerei op de kookzone geplaatst.
De functie Automatische uitschakelen is in werking getreden.
3.3 OptiHeat Control (3 staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
\
\
Verbrandingsgevaar
door restwarmte!
OptiHeat Control toont het niveau van
de restwarmte. De inductiekookzones
creëren de voor het koken benodigde
warmte direct in de bodem van de pan.
Het glaskeramiek is heet door de warmte van de pannen.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 In- en uitschakeling
Raak
1 seconde aan om het apparaat
in– of uit te schakelen.
4.2 Automatische
uitschakeling
De functie schakelt het apparaat
automatisch uit als:
• Alle kookzones uitgeschakeld zijn (
).
• U de kookstand niet instelt nadat u het
apparaat hebt ingeschakeld.
• U iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt zes keer een geluidssignaal en
het apparaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• Het apparaat wordt te heet (b.v. als
een pan droogkookt). Wacht totdat de
kookzone is afgekoeld voordat u het
apparaat weer kunt gebruiken.
• U ongeschikt kookgerei gebruikt. Het
gaat branden en na 2 misymbool
nuten schakelt de kookzone automatisch uit.
• U een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
branden en wordt het appagaat
raat uitgeschakeld. Zie hieronder.
• De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:
•
,
— 6 uur
•
-
•
-
•
— 5 uur
— 4 uur
-
— 1,5 uur
4.3 De kookstand
Raak de bedieningsstrip aan bij de gewenste kookstand. Beweeg uw vinger
over de bedieningsstrip om de instelling
te wijzigen. Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display
toont de kookstand.
4.4 Automatisch opwarmen
U kunt een gewenste kookstand sneller
verkrijgen als u de functie Automatisch
opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie
diagram) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone:
NEDERLANDS
9
1.
Raak
aan (
verschijnt dan in
het display).
2. Selecteer meteen de benodigde
kookstand. Na 3 seconden verschijnt
op het display.
Verander de kookstand om de functie te
stoppen.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
4.7 Timer
3
2
1
0
Timer met aftelfunctie
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
4.5 Powerfunctie
De Powerfunctie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De Powerfunctie kan een beperkte tijd
worden ingeschakeld (zie het hoofdstuk
Technische informatie). Daarna wordt de
inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand.
aan om de functie in te schakeRaak
len;
gaat branden. Wijzig de kookstand om de kookstand uit te schakelen.
4.6 Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een
paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het vermogen naar het
maximale niveau voor één kookzone per
paar. De kracht in de tweede kookzone
neemt automatisch af. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone
verandert tussen twee niveaus.
Gebruik de timer met aftelfunctie om in
te stellen hoe lang de kookzone op dat
moment moet werken.
Stel de timer met aftelfunctie in nadat
de kookzone is geselecteerd.
U kunt de kookstand voor of na het instellen van de timer selecteren.
• Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt.
• De timer met aftelfunctie activeren:
van de timer aan om de tijd in
raak
te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het
lampje van de kookzone langzaam
knippert, wordt de tijd afgeteld.
• Resterende tijd weergeven: selec. Het indicateer de kookzone met
tielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt
de resterende tijd weergegeven.
• De timer met aftelfunctie wijzin.
gen:selecteer de kookzone met
Raak
of aan.
• De timer uitschakelen: selecteer de
kookzone met
. Raak aan. De
resterende tijd telt af tot 00 . Het indicatielampje van de kookzone gaat
uit. Om de kookzone uit te schakelen
kunt u ook
en gelijktijdig aanraken.
Als de afteltijd verstreken is, klinkt er
een geluidssignaal en knippert 00 .
De kookzone wordt uitgeschakeld.
10 www.aeg.com
• Het geluidssignaal stopzetten: aanraken van
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik CountUp Timer om in de gaten
te houden hoelang de kookzone werkt.
• De kookzone instellen (indien er
meer dan 1 kookzone actief is):raak
meerdere malen aan tot het lampje
van de gewenste kookzone brandt.
• Voor het inschakelen vanCountUp
Timer: door
van de timer aan te
raken gaat branden. Als het lampje
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd opgeteld. De display
en getelde tijd (mischakelt tussen
nuten).
• Om in de gaten te houden hoelang
de kookzone werkt: selecteer de
kookzone met
. Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen. Het display geeft de tijd aan die
de kookzone werkt.
• Voor het uitschakelen van CountUp
en
Timer: stel de kookzone in met
raak
of aan voor het inschakelen
van de timer. Het indicatielampje van
de kookzone gaat uit.
Kookwekker
U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn.
Raak
aan. Raak
of van de timer
aan om de tijd in te stellen. Als de tijd
verstreken is, klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00 .
• Het geluidssignaal stopzetten: aanraken van
4.8 STOP+GO
De
-functie stelt alle kookzones in op
de laagste instelling (
).
Als
in werking is, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.
stopt de timerfunctie niet.
• Voor het inschakelen van deze functie, raakt u
aan. Het symbool
gaat branden.
• Raak voor het uitschakelen van deze
aan. De kookstand die u
functie
eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.
4.9 Slot
Wanneer de kookzones in gebruik zijn,
kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet
. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk
wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
aan.
Raak om deze functie te starten
Het symbool
verschijnt gedurende
vier seconden.
De timer blijft aan.
aan.
Raak om deze functie te stoppen
De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.
Als u het apparaat stopt, stopt deze
functie ook.
4.10 De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt dat het apparaat
onbedoeld wordt gebruikt.
De kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
geen kookstand in.
• Raak
4 seconden aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel het apparaat in met
. Stel
4 secongeen kookstand in. Raak
den aan. Het symbool
gaat branden.
• Schakel het apparaat uit met
.
De kinderbeveiliging gedurende een
kooksessie onderdrukken
• Schakel het apparaat in met
. Het
gaat branden.
symbool
• Raak
4 seconden aan. Stel de
kookstand in binnen 10 seconden. U
kunt het apparaat bedienen.
• Als u het apparaat uitschakelt met
,
gaat de kinderbeveiliging weer werken.
NEDERLANDS
4.11 OffSound Control (In- en
uitschakelen van de geluiden)
Uitschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak
3 seconden aan. De displays
3 seconden
gaan aan en uit. Raak
aan.
gaat aan, het geluid is aan. Raak
aan,
gaat aan, het geluid is uit.
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u
alleen de geluiden horen als:
• u
aanraakt
11
• de kookwekker af gaat
• de Timer met aftelfunctie gaat af
• als u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
Inschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak
3 seconden aan. De displays
3 seconden
gaan aan en uit. Raak
aan.
gaat aan, omdat het geluid uit
staat. Raak
aan,
gaat aan. Het geluid is aan.
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
INDUCTIEKOOKZONES
Bij een inductiekookzone zorgt een sterk
elektro-magnetisch veld ervoor dat de
pan erg snel heet wordt.
5.1 Kookgerei voor
inductiekookzones
Gebruik de inductiekookzones
met geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse bodem (aangemerkt als geschikt voor inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als…
• ... een beetje water op de hoogste
kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd.
• ... een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen: inductiekookzones passen zich tot op zekere
hoogte automatisch aan de grootte van
de bodem van het kookgerei aan.
5.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van één of
meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie)
• Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt.
• Klikken: er treedt elektrische schakeling op.
• Sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
5.3 Energie besparen
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op het kookgerei.
• Zet het kookgerei op de kookzone
voordat u deze inschakelt.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
De efficiëntie van de kookzone
De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookge-
12 www.aeg.com
rei. Kookgerei met een diameter die
kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk Technische gegevens
voor de minimale diameters.
5.4 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt
het verwarmingselement van de
kookzone eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. Het verschil in werkingstijd hangt af van het niveau
van de kookstand en de lengte
van de bereiding.
Te Te gebruiken voor:
mp
era
tuu
rinstellin
g
5.5 De voorbeelden van
kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van
de warmte-instelling en de kookzone is
niet lineair.
Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is dit niet proportioneel met de
toename in stroomverbruik van de kookzone.
Het betekent dat de kookzone met de
medium warmte-instelling minder dan
de helft van het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Tijd
Tips
Nominaal
stroomverbruik
Het door u gekookte
eten warm te houden
naar behoefte
Leg een deksel op
de pan.
3%
13
Hollandaise saus, boter smelten, chocolade, gelatine
5 - 25 min
Meng het geheel van 3 – 8 %
tijd tot tijd.
13
Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren
10 - 40 min
Met deksel bereiden
35
Zachtjes aan de kook
brengen van rijst en
gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen
25 - 50 min
Voeg minstens twee- 8 – 13 %
maal zoveel vloeistof
toe als rijst, melkgerechten tijdens het
bereiden tussendoor
roeren.
57
Stomen van groenten,
vis en vlees
20 - 45 min
Enkele eetlepels
vloeistof toevoegen
79
Aardappelen stomen
20 - 60 min
Gebruik max. ¼ l wa- 18 – 25 %
ter voor 750 g aardappelen
79
Bereiden van grotere
hoeveelheden voedsel, stoofschotels en
soepen
60 - 150
min
Tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
1
3–8%
13 – 18 %
18 – 25 %
NEDERLANDS
Te Te gebruiken voor:
mp
era
tuu
rinstellin
g
Tijd
Tips
912
zoals nodig
Halverwege de be25 – 45 %
reidingstijd omdraaien
5 - 15 min
Halverwege de be45 – 64 %
reidingstijd omdraaien
Lichtjes braden: kalfsoester, kalfs cordon
bleu, koteletten, rissoles, worstjes, lever,
roux, eieren, pannenkoeken, donuts
12 - Door-en-door gebra13 den, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden
van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet
13
Nominaal
stroomverbruik
100 %
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Powerfunctie is geactiveerd.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
Reinig het apparaat telkens na gebruik
Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
Krassen of donkere vlekken in de
glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
Vuil verwijderen:
– Verwijder direct:gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het
vuil het apparaat beschadigen.
Gebruik een speciale schraper
voor de glazen plaat. Plaats de
1.
schraper schuin op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat
voldoende is afgekoeld:kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken,
glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal
schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog
met een schone doek.
14 www.aeg.com
7. PROBLEEMOPLOSSING
Storing
Mogelijke oorzaak
U kunt het apparaat niet
inschakelen of bedienen.
Oplossing
Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets
tegelijk aan.
De STOP+GO-functie is
in werking.
Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssig- U hebt een of meer tipnaal en het apparaat
toetsen afgedekt.
wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als het apparaat uit is.
Verwijder het voorwerp
van de tiptoetsen.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
U hebt iets op de tiptoets
gezet.
Verwijder het object van
de tiptoets.
De restwarmte-indicatie
gaat niet aan.
De kookzone is niet
heet, omdat hij slechts
kortstondig is gebruikt.
Als het lang duurt alvorens de kookzone voldoende heet is, neem
dan contact op met de
klantenservice.
De automatische opwarmfunctie start niet.
Kookzone is heet.
Laat de kookzone voldoende afkoelen.
De hoogste kookstand is De hoogste kookstand
ingesteld.
heeft hetzelfde vermogen als de automatische
opwarmfunctie.
De kookstand schakelt
tussen twee kookstanden.
Het stroombeheer is ingeschakeld.
Zie “Energiebeheer”.
De sensorvelden worden Het kookgerei is te groot Plaats groter kookgerei
warm.
of staat te dicht bij het
op de achterste kookzobedieningspaneel.
nes indien nodig.
Er klinkt geen signaal
wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt.
gaat branden
De signalen zijn uitgeschakeld.
Activeer de signalen (zie
In- en uitschakelen van
geluiden).
De automatische uitschakeling is in werking
getreden.
Schakel het apparaat uit
en weer in.
NEDERLANDS
Storing
15
Mogelijke oorzaak
Oplossing
gaat branden
De kinderbeveiliging of
toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
gaat branden
Geen kookgerei op de
kookzone.
Zet kookgerei op de
kookzone.
Incorrect kookgerei.
Gebruik het juiste kookgerei.
De diameter aan de bo- Zet het kookgerei op
dem van het kookgerei is een kleinere kookzone.
te klein voor de kookzone.
en een getal gaan
branden.
gaat branden
Er is een fout in het apparaat opgetreden.
Ontkoppel het apparaat
enige tijd van de stroomtoevoer. Maak de zekering los in de meterkast
van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als
weer gaat branden,
neem dan contact op
met de klantenservice.
Er is een storing opgetreden in het apparaat,
omdat er kookgerei is
drooggekookt. De oververhittingsbeveiliging
voor de kookzones en de
Automatische uitschakeling zijn actief.
Schakel het apparaat uit.
Verwijder het hete kookgerei. Schakel na ongeveer 30 seconden de
kookzone opnieuw in.
Als het kookgerei het
probleem was, dan moet
het foutbericht van het
display verdwijnen, maar
de restwarmte-indicatie
kan aanblijven. Laat het
kookgerei voldoende afkoelen en controleer in
het hoofdstuk "Kookgerei voor inductiekookzone" of het kookgerei geschikt is voor inductiekookplaten.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet
kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het
typeplaatje, een driecijferige code voor
de glaskeramiek (bevindt zich op de
hoek van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of u het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek
van de technicus van de klantenservice
of de vakhandelaar in rekening gebracht,
zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de
garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
16 www.aeg.com
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
8.2 Aansluitkabel
Voor montage
Noteer voor montage van het apparaat
de onderstaande informatie van het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich
aan de onderkant van de behuizing van
het apparaat.
• Model ...........................
• Productnummer
(PNC) ........................................
• Serienummer (S.N.)..............
• Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer.
• Vervang de beschadigde voedingskabel door een speciale kabel (type
H05BB-F Tmax 90°C of hoger). Neem
contact op met een klantenservice bij
u in de buurt.
8.1 Inbouwapparatuur
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn
8.3 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
NEDERLANDS
17
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren1)), dan is de voorste ventilatieruimte van 2 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig.
U kunt de beschermdoos niet gebruiken
als u het apparaat boven een oven installeert.
1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op
met uw plaatselijke leverancier.
9. TECHNISCHE INFORMATIE
Modell HK854220XB
Prod.Nr. 949 595 026 01
Typ 58 GBD C2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
AEG
18 www.aeg.com
Vermogen van kookzones
Kookzone
Nominaal
vermogen
(max warmte-instelling)
[W]
Powerfunctie Maximale
ingeschakeld duur van de
[W]
Powerfunctie
[min]
Minimale diameter van
het kookgerei [mm]
Rechtsachter
— 300 mm
2400 W
3700 W
10
245
Middenvoor
— 145 mm
1400 W
2500 W
4
125
Linksachter —
180 mm
1800 W
2800 W
10
145
Linksvoor —
180 mm
1800 W
2800 W
10
145
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in
de tabel. Het verandert met het materiaal en de afmetingen van het kookgerei.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
ENGLISH
19
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
23
25
27
29
30
32
33
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
20 www.aeg.com
1. SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is
not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions
with the appliance for future reference.
1.1 Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they are supervised by an adult or a
person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance
when it operates or when it cools down. Accessible
parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
1.2 General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot
during use. Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be
dangerous and may result in fire.
ENGLISH
21
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off
the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids
should not be placed on the hob surface since they
can get hot.
• If the glass ceramic surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
• After use, switch off the hob element by its control
and do not rely on the pan detector.
2.
SAFETY INSTRUCTIONS
2.1 Installation
WARNING!
Only a qualified person must install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to
prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance
from steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent
to a door or under a window. This prevents hot cookware to fall from the appliance when the door or the window
is opened.
• If the appliance is installed above
drawers make sure that the space, between the bottom of the appliance
and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
• Make sure that the ventilation space of
2 mm, between the worktop and the
front of the below unit, is free. The
warranty does not cover damages
caused by the lack of an adequate
ventilation space.
• The bottom of the appliance can get
hot. We recommend to install a noncombustile separation panel under the
appliance to prevent access to the
bottom.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections must be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation
make sure that the appliance is disconnected from the power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable
tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot ap-
22 www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
pliance or hot cookware, when you
connect the appliance to the near
sockets
Make sure the appliance is installed
correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable)
can make the terminal become too
hot.
Make sure that a shock protection is
installed.
Use the strain relief clamp on cable.
Make sure not to cause damage to the
mains plug (if applicable) or to the
mains cable. Contact the Service or an
electrician to change a damaged
mains cable.
The electrical installation must have an
isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at
all poles. The isolation device must
have a contact opening width of minimum 3 mm.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
2.2 Use
WARNING!
Risk of injury, burns or electric
shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not use an external timer or a separate remote-control system to operate the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on
the cooking zones. They can become
hot.
• Set the cooking zone to “off” after
each use. Do not rely on the pan detector.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• If there is a crack on the surface, disconnect power supply to prevent the
electrical shock.
• Users with a pacemaker must keep a
distance of minimum 30 cm from the
induction cooking zones when the appliance is in operation.
WARNING!
Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release
flammable vapours. Keep flames or
heated objects away from fats and oils
when you cook with them.
• The vapours that very hot oil releases
can cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants, can cause fire at a lower temperature than oil used for the first
time.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not try to extinguish a fire with water. Disconnect the appliance and cover the flame with a lid or a fire blanket.
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
• Do not keep hot cookware on the control panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Be careful not let objects or cookware
fall on the appliance. The surface can
be damaged.
• Do not activate the cooking zones
with empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Cookware made of cast iron, aluminium or with a damaged bottom can
cause scratches on the glass ceramic.
Always lift these objects up when you
have to move them on the cooking
surface.
2.3 Care and Cleaning
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
ENGLISH
• Clean regularly the appliance to prevent the deterioration of the surface
material.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
23
• Contact your municipal authority for
information on how to discard the appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
2.4 Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
3. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
180 mm
1 Induction cooking zone
300 mm
2 Induction cooking zone
3 Control panel
180 mm
5
4 Induction cooking zone
145 mm
4
5 Induction cooking zone
3
3.1 Control panel layout
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and
sounds tell which functions operate.
Sensor field
1
Function
To activate and deactivate the appliance.
24 www.aeg.com
Sensor field
Function
To lock / unlock the control panel.
2
3
Timer indicators of cooking
zones.
To show for which of the cooking zones
you set the time.
4
The timer display
To show the time in minutes.
To activate the Power function.
5
6
A heat setting display
To show the heat setting.
7
A control bar
To set the heat setting.
To increase or decrease the time.
/
8
9
To set the cooking zone.
10
To activate and deactivate the STOP
+GO function.
3.2 Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
The cooking zone operates.
-
The
function operates.
The Automatic Heat Up function operates.
Power function operates.
+ digit
There is a malfunction.
/
OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator) : continue cook / stay warm / residual heat.
/
Lock / The Child Safety Device operates.
Not correct cookware or too small or no cookware on
the cooking zone.
The Automatic Switch Off function operates.
3.3 OptiHeat Control (3 step
Residual heat indicator)
WARNING!
\
\
The risk of burns
from residual heat!
OptiHeat Control shows the level of the
residual heat. The induction cooking
zones make the heat necessary for cooking directly in the bottom of the cookware. The glass ceramic is hot from the
heat of the cookware.
ENGLISH
25
4. DAILY USE
4.1 Activation and
deactivation
Touch
for 1 second to activate or deactivate the appliance.
4.2 Automatic Switch Off
The function deactivates the appliance
automatically if:
• All cooking zones are deactivated (
).
• You do not set the heat setting after
you activate the appliance.
• You spill something or put something
on the control panel for more than 10
seconds, (a pan, a cloth, etc.). An
acoustic signal sounds some time and
the appliance deactivates. Remove the
object or clean the control panel.
• The appliance becomes too hot (e.g.
when, a saucepan boils dry). Before
you use the appliance again, wait for
the cooking zone to cool down.
• You use incorrect cookware. The symcomes on and the cooking
bol
zone deactivates automatically after 2
minutes.
• You do not deactivate a cooking zone
or change the heat setting. After some
comes on and the appliance
time
deactivates. See below.
• The relation between heat setting and
times of the Automatic Switch Off
function:
•
,
— 6 hours
•
-
•
-
•
4.4 Automatic Heat Up
You can get a necessary heat setting in a
shorter time if you activate the Automatic Heat Up function. This function sets
the highest heat setting for some time
(see the diagram), and then decreases to
the necessary heat setting.
To start the Automatic Heat Up function
for a cooking zone:
1.
Touch
(
comes on in the display).
2. Immediately touch the necessary
heat setting. After 3 seconds
comes on in the display.
To stop the function change the heat
setting.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
— 5 hours
— 4 hours
-
— 1.5 hours
4.3 The heat setting
Touch the control bar at the heat setting. Move your finger along the control
bar to change the setting. Do not release before you have a correct heat setting. The display shows the heat setting.
4.5 Power function
The Power function makes more power
available to the induction cooking zones.
The Power function can be activated for
a limited period of time ( see Technical
Information chapter). After that, the induction cooking zone automatically sets
back to highest heat setting. To activate,
,
comes on. To deactivate,
touch
change the heat setting.
26 www.aeg.com
4.6 Power management
The power management divides the
power between two cooking zones in a
pair (see the illustration). The power
function increases the power to the maximum level for one cooking zone in the
pair. The power in the second cooking
zone automatically decreases. The heat
setting display for the reduced zone
changes between two levels.
• To deactivate the timer: set the
. Touch . The
cooking zone with
remaining time counts back to 00 .
The indicator of the cooking zone
goes out. To deactivate you can also
touch
and at the same time.
When the countdown comes to an
end, the sound operates and 00 flashes. The cooking zone deactivates.
• To stop the sound: touch
CountUp Timer ( The count up
timer)
4.7 Timer
Count Down Timer
Use the Count Down Timer to set how
long the cooking zone operates for only
this one time.
Set the Count Down Timer after the
selection of the cooking zone.
You can set the heat setting before or after you set the timer.
• To set the cooking zone: touch
again and again until the indicator of a
necessary cooking zone comes on.
• To activate the Count Down Timer:
touch
of the timer to set the time (
00 - 99 minutes). When the indicator
of the cooking zone start to flash slow,
the time counts down.
• To see the remaining time: set the
cooking zone with
. The indicator
of the cooking zone starts to flash
quickly. The display shows the remaining time.
• To change the Count Down Timer:
. Touch
set the cooking zone with
or .
Use the CountUp Timer to monitor how
long the cooking zone operates.
• To set the cooking zone (if more
than 1 cooking zone operate ) :
touch
again and again until the indicator of a necessary cooking zone
comes on.
• To activate the CountUp Timer:
touch of the timer
comes on.
When the indicator of the cooking
zone starts to flash slow, the time
counts up. The display switches beand counted time (minutes).
tween
• To see how long the cooking zone
operates: set the cooking zone with
. The indicator of the cooking zone
starts to flash quickly. The display
shows the time that the cooking zone
operates.
• To deactivate the CountUp Timer:
and
set the cooking zone with
touch
or to deactivate the timer.
The indicator of the cooking zone
goes out.
Minute Minder
You can use the timer as a Minute Minder while the cooking zones do not operate. Touch
. Touch
or of the
timer to set the time. When the time
comes to an end, the sound operates
and 00 flashes.
• To stop the sound: touch
ENGLISH
4.8 STOP+GO
The
function sets all cooking zones
that operate to the lowest heat setting (
).
When
operates, you cannot change
the heat setting.
The
function does not stop the timer
function.
• To activate this function touch
.
The symbol
comes on.
• To deactivate this function touch
.
The heat setting that you set before
comes on.
4.9 Lock
When the cooking zones operate, you
can lock the control panel, but not
. It
prevents an accidental change of the
heat setting.
First set the heat setting.
. The symTo start this function touch
bol
comes on for 4 seconds.
The Timer stays on.
To stop this function touch
. The heat
setting that you set before comes on.
When you stop the appliance, you also
stop this function.
4.10 The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation of the appliance.
To activate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do
not set the heat settings.
• Touch
for 4 seconds. The symbol
comes on.
• Deactivate the appliance with
.
To deactivate The Child Safety Device
• Activate the appliance with
. Do
not set the heat settings. Touch
27
for 4 seconds. The symbol
on.
comes
• Deactivate the appliance with
.
To override The Child Safety Device
for only one cooking time
• Activate the appliance with
. The
symbol
comes on.
• Touch
for 4 seconds. Set the heat
setting in 10 seconds. You can operate the appliance.
• When you deactivate the appliance
with
, The Child Safety Device operates again.
4.11 OffSound Control
(Deactivation and activation of
the sounds)
Deactivation of the sounds
Deactivate the appliance.
for 3 seconds. The displays
Touch
come on and go out. Touch
for 3 seconds.
comes on, the sound is on.
Touch
,
comes on, the sound is
off.
When this function operates, you can
hear the sounds only when:
• you touch
• the Minute Minder comes down
• the Count Down Timer comes down
• you put something on the control panel.
Activation of the sounds
Deactivate the appliance.
Touch
for 3 seconds. The displays
come on and go out. Touch
for 3 seconds.
comes on, because the sound
is off. Touch
,
comes on. The
sound is on.
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
INDUCTION COOKING ZONES
For induction cooking zones a strong
electro-magnetic field creates the heat
in the cookware very quickly.
28 www.aeg.com
5.1 Cookware for induction
cooking zones
Use the induction cooking zones
with correct cookware.
Cookware material
• correct: cast iron, steel, enamelled
steel, stainless steel, the bottom made
of multi-layer (with correct mark from a
manufacturer).
• not correct: aluminium, copper, brass,
glass, ceramic, porcelain.
Cookware is correct for an induction
hob if …
• ... some water boils very quickly on a
zone set to the highest heat setting.
• ... a magnet pulls on to the bottom of
the cookware.
The bottom of the cookware
must be as thick and flat as possible.
Cookware dimensions: induction cooking zones adapt to the dimension of the
bottom of the cookware automatically to
some limit.
5.2 The noises during
operation
If you can hear
• crack noise: cookware is made of different materials (Sandwich construction).
• whistle sound: you use one or more
cooking zones with high power levels
and the cookware is made of different
materials (Sandwich construction).
• humming: you use high power levels.
• clicking: electric switching occurs.
• hissing, buzzing: the fan operates.
The noises are normal and do not refer to appliance malfunction.
5.3 Energy saving
How to save energy
• If it is possible, always put the lids on
the cookware.
• Put cookware on a cooking zone before you start it.
• Use the residual heat to keep the food
warm or to melt it.
The cooking zone efficiency
The cooking zone efficiency is related to
the diameter of the cookware. The cookware with a smaller diameter than the
minimum receives only a part of the
power generated by the cooking zone.
For the minimum diameters see the
Technical Information chapter.
5.4 Öko Timer (Eco Timer)
To save energy, the heater of the
cooking zone deactivates before
the count down timer sounds.
The difference in the operation
time depends on the heat setting
level and the length of the cooking operation.
5.5 The Examples of cooking
applications
The relation between the heat setting
and the cooking zone consumption of
power is not linear.
When you increase the heat setting it is
not proportional to the increase of the
cooking zone consumption of power.
It means that the cooking zone with the
medium heat setting uses less than a
half of its power.
The data in the table is for guidance only.
ENGLISH
He
at
set
tin
g
29
Use to:
Time
Hints
Nominal
power consumption
Keep warm the food
you cooked
as required
Put a lid on a cookware
3%
13
Hollandaise sauce,
melt: butter, chocolate, gelatine
5 - 25 min
Mix from time to
time
3–8%
13
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs
10 - 40 min
Cook with a lid on
3–8%
35
Simmer rice and milkbased dishes, heating
up ready-cooked
meals
25 - 50 min
Add the minimum
twice as much liquid
as rice, mix milk
dishes part procedure through
8 – 13 %
57
Steam vegetables,
fish, meat
20 - 45 min
Add some tablespoons of liquid
13 – 18 %
79
Steam potatoes
20 - 60 min
Use max. ¼ l water
18 – 25 %
for 750 g of potatoes
79
Cook larger quantities
of food, stews and
soups
60 - 150
min
Up to 3 l liquid plus
ingredients
912
Gentle fry: escalope,
as necessaveal cordon bleu, cut- ry
lets, rissoles, sausages, liver, roux, eggs,
pancakes, doughnuts
1
12 - Heavy fry, hash
13 browns, loin steaks,
steaks
14
5 - 15 min
18 – 25 %
Turn halfway through 25 – 45 %
Turn halfway through 45 – 64 %
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast),
deep-fry chips
100 %
Boil large quantities of water. Power function is activated.
6. CARE AND CLEANING
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the
glass-ceramic cause no effect on
how the appliance operates.
To remove the dirt:
1. – Remove immediately: melted
plastic, plastic foil, and food with
sugar. If not, the dirt can cause
damage to the appliance. Use a
special scraper for the glass . Put
the scraper on the glass surface at
30 www.aeg.com
an acute angle and move the
blade on the surface .
– Remove after the appliance is
sufficiently cool: limescale rings ,
water rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special
cleaning agent for glass ceramic
or stainless steel.
2. Clean the appliance with a moist
cloth and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry
with a clean cloth.
7. TROUBLESHOOTING
Problem
Possible cause
You cannot activate the
appliance or operate it.
Remedy
Activate the appliance
again and set the heat
setting in less than 10
seconds.
You touched 2 or more
sensor fields at the same
time.
Touch only one sensor
field.
The STOP+GO function
operates.
Refer to the chapter
“Daily Use”.
There is water or fat
stains on the control
panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal
sounds and the appliance deactivates.
An acoustic signal
sounds when the appliance is deactivated.
You put something on
one or more sensor
fields.
Remove the object from
the sensor fields.
The appliance deactivates.
You put something on
.
the sensor field
Remove the object from
the sensor field.
The residual heat indicator does not come on.
The cooking zone is not
hot because it operated
only for a short time.
If the cooking zone operated sufficiently long to
be hot, speak to the
service centre.
The Automatic Heat Up
function does not operate.
The cooking zone is hot.
Let the cooking zone become sufficiently cool.
The highest heat setting
is set.
The highest heat setting
has the same power as
the Automatic Heat Up
function.
The heat setting changes The Power management
between two levels.
is activated.
Refer to “Power management”.
The sensor fields become hot.
Put large cookware on
the rear cooking zones if
necessary.
The cookware is too
large or you put it too
near to the controls.
ENGLISH
Problem
Possible cause
There is no signal when
The signals are deactivayou touch the panel sen- ted.
sor fields.
31
Remedy
Activate the signals (refer
to “OffSound control”).
comes on
The Automatic Switch
Off operates.
Deactivate the appliance
and activate it again.
comes on
The Child Safety Device
or the Lock function operates.
Refer to the chapter
“Daily Use”.
comes on
No cookware is on the
cooking zone.
Put cookware on the
cooking zone.
Incorrect cookware.
Use the correct cookware.
The diameter of the bot- Move cookware to a
tom of the cookware is
smaller cooking zone.
too small for the cooking
zone.
and number comes
on.
comes on
There is an error in the
appliance.
Disconnect the appliance from the electrical
supply for some time.
Disconnect the fuse from
the electrical system of
the house. Connect it
comes on
again. If
again, speak to the service centre.
There is an error in the
appliance because a
cookware boils dry. The
overheating protection
for the cooking zones
and the Automatic
Switch Off operate.
Deactivate the appliance. Remove the hot
cookware. After approximately 30 seconds, activate the cooking zone
again. If the cookware
was the problem, the error message goes out of
the display, but the residual heat indicator can
stay. Let the cookware
become sufficiently cool
and refer to “Cookware
for the induction cooking
zone” to see if your
cookware is compatible
with the appliance.
If you tried the above solutions and cannot repair the problem, speak to your
dealer or the customer service. Give the
data from the rating plate, three digit
letter code for the glass ceramic (it is in
the corner of the glass surface) and an
error message that comes on.
Make sure, you operated the appliance
correctly. If not the servicing by a customer service technician or dealer will
not be free of charge, also during the
warranty period. The instructions about
the customer service and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.
32 www.aeg.com
8. INSTALLATION
WARNING!
Refer to the Safety chapters.
Before the installation
rect built-in units and work surfaces
that align to the standards.
8.2 Connection cable
Before the installation of the appliance,
record the information below from the
rating plate. The rating plate is on the
bottom of the appliance casing.
• Model ...........................
• PNC .............................
• Serial number ....................
• The appliance is supplied with the
connection cable.
• Replace the damaged mains cable
with a special cable (type H05BB-F
Tmax 90°C; or higher). Speak to your
local Service Centre.
8.1 Built-in appliances
• Only use the built-in appliances after
you assemble the appliance into cor-
8.3 Assembly
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
ENGLISH
33
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
If you use a protection box (an additional
accessory1)), the front airflow space of 2
mm and protective floor directly below
the appliance are not necessary.
You can not use the protection box if
you install the appliance above an oven.
1) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact
your local supplier.
9. TECHNICAL INFORMATION
Modell HK854220XB
Prod.Nr. 949 595 026 01
Typ 58 GBD C2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
AEG
34 www.aeg.com
Cooking zones power
Cooking
zone
Nominal
Power (Max
heat setting)
[W]
Power Function activated [W]
Power function maximum duration [min]
Minimum
cookware diameter [mm]
Right rear —
300 mm
2400 W
3700 W
10
245
Middle front
— 145 mm
1400 W
2500 W
4
125
Left rear —
180 mm
1800 W
2800 W
10
145
Left front —
180 mm
1800 W
2800 W
10
145
The power of the cooking zones can be
different in some small range from the
data in the table. It changes with the material and dimensions of the cookware.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
FRANÇAIS
35
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
37
40
41
45
47
47
49
51
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
36 www.aeg.com
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut
être tenu pour responsable des dommages et blessures
liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez
toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés par une personne
responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
• Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
• Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
1.2 Sécurité générale
• L'appareil et ses parties accessibles deviennent
chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas
les éléments chauffants.
FRANÇAIS
37
• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
• Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
• N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.
Mettez à l'arrêt l'appareil puis couvrez les flammes,
par exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
• N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
• N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
• Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
• Si la surface vitrocéramique est fissurée, mettez à l'arrêt l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
• Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
2.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT
L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel
qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils.
• L'appareil est lourd, prenez toujours
des précautions lorsque vous le dépla-
•
•
•
•
cez. Portez toujours des gants de sécurité.
Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de
gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de tomber
de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que
l'air puisse circuler.
38 www.aeg.com
• Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de
travail et l'avant de l'unité qui se trouve dessous. La garantie ne couvre pas
les dommages causés par l'absence
d'un espace de ventilation adéquat.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Nous vous recommandons
d'installer un panneau de séparation
ignifuge sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'ensemble des branchements électriques doit être effectué par un technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche (si présente) n'entrent
pas en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients
brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si présente) non serrée peuvent être à l'origine
d'une surchauffe des bornes.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble d'alimentation. Contactez le service aprèsvente ou un électricien pour remplacer
le câble d'alimentation s'il est endommagé.
• L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
• N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des
fusibles (les fusibles à visser doivent
être retirés du support), un disjoncteur
différentiel et des contacteurs.
2.2 Utilisation
AVERTISSEMENT
Risque de blessures, de brûlures
ou d'électrocution.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Ne faites pas fonctionner l'appareil
avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les zones de cuisson. Elles
sont chaudes.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation. Ne vous fiez pas
uniquement au détecteur de récipient.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de votre table de cuisson
est endommagée (éclat, fêlure, etc.),
débranchez-la de la prise électrique
pour éviter tout risque de choc électrique.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à induction lorsque l'appareil est en cours de
fonctionnement.
AVERTISSEMENT
Risque d'explosion ou d'incendie.
• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets
chauds éloignés des graisses et de
FRANÇAIS
•
•
•
•
l'huile lorsque vous vous en servez
pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à
proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
Ne tentez pas d'éteindre un incendie
avec de l'eau. Débranchez l'appareil
et couvrez les flammes à l'aide d'un
couvercle ou d'une couverture à incendie.
AVERTISSEMENT
Risque d'endommagement de
l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson s'évaporer complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de
cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients dont
39
le fond est endommagé et rugueux. Ils
risqueraient de rayer la surface vitrocéramique. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer
sur la surface de cuisson.
2.3 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
Risque de dommage de l'appareil.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
2.4 Mise au rebut
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
40 www.aeg.com
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
180 mm
1 Zone de cuisson à induction
300 mm
2 Zone de cuisson à induction
3 Bandeau de commande
180 mm
5
4 Zone de cuisson à induction
145 mm
4
5 Zone de cuisson à induction
3
3.1 Description du bandeau de commande
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Appuyez sur les touches sensitives pour faire fonctionner l'appareil. Les
affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions
sont activées.
Touche sensitive
Fonction
1
Pour allumer et éteindre l'appareil.
2
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.
3
Indicateurs du minuteur des
zones de cuisson
Indiquent les zones de cuisson pour lesquelles vous avez sélectionné une durée.
4
Affichage du minuteur
Indique la durée, en minutes.
Pour activer la fonction Booster.
5
6
Affichage du niveau de cuisson
Indique le niveau de cuisson.
7
Bandeau de sélection
Pour régler le niveau de cuisson.
8
9
/
Augmente ou diminue la durée.
Pour choisir la zone de cuisson.
FRANÇAIS
Touche sensitive
41
Fonction
Pour activer et désactiver la fonction
STOP+GO.
10
3.2 Indicateurs du niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
La fonction
est activée.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson
est activée.
La fonction Booster est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à trois
niveaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud /
chaleur résiduelle.
/
Le dispositif de verrouillage/sécurité enfants est activé.
Le récipient est inapproprié ou trop petit ou bien il n'y a
pas de récipient sur la zone de cuisson.
La fonction d'arrêt automatique est activée.
3.3 OptiHeat Control (étape 3
Voyant de chaleur résiduelle)
AVERTISSEMENT
\
\
La chaleur résiduelle
peut être source de brûlures !
à induction génèrent la chaleur nécessaire directement sur le fond des plats de
cuisson. La table vitrocéramique est
chaude à cause de la chaleur des récipients.
OptiHeat Control indique le niveau de
chaleur résiduelle. Les zones de cuisson
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
4.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver l'appareil.
4.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête l'appareil
automatiquement si :
• Toutes les zones de cuisson sont désactivées (
).
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir allumé l'appareil.
• Vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de commande pendant plus de 10 secondes
(une casserole, un torchon, etc.). Un signal sonore retentit pendant quelques
instants et l'appareil s'éteint. Retirez
l'objet du bandeau de commande ou
nettoyez celui-ci.
• L'appareil surchauffe (par ex., lorsque
tout le liquide s'est évaporé du réci-
42 www.aeg.com
pient). Laissez refroidir la zone de cuisson avant de réutiliser l'appareil.
• Vous utilisez des récipients inadaptés.
s'allume et la zone de
Le symbole
cuisson se désactive automatiquement au bout de 2 minutes.
• Vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques inss'allume et l'appareil s'éteint.
tants,
Voir ci-dessous.
• La relation entre le niveau de cuisson
et les durées de la fonction d'arrêt automatique :
•
,
— 6 heures
•
-
— 5 heures
•
-
— 4 heures
•
-
2.
Réglez immédiatement le niveau de
cuisson souhaité. Au bout de 3 secondes,
s'affiche.
Pour désactiver cette fonction, modifiez
le niveau de cuisson.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
— 1,5 heures
4.5 Fonction Booster
4.3 Niveau de cuisson
Appuyez sur le bandeau de sélection sur
le niveau de cuisson souhaité. Faites
glisser votre doigt le long du bandeau
de sélection pour modifier le réglage.
Ne relâchez pas la pression tant que le
niveau de cuisson souhaité n'est pas atteint. L'affichage indique le niveau de
cuisson.
La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson à induction. La fonction Booster
peut être activée pour une durée limitée
(voir le chapitre « Caractéristiques techniques »). La zone de cuisson à induction
revient ensuite automatiquement au niveau de cuisson le plus élevé. Pour acti,
ver cette fonction, appuyez sur
s'affiche. Pour la désactiver, modifiez le
niveau de cuisson.
4.6 Gestionnaire de puissance
4.4 Démarrage automatique
de la cuisson
La fonction de démarrage automatique
de la cuisson permet d'atteindre plus rapidement le niveau de cuisson souhaité.
Cette fonction active le niveau de cuisson le plus élevé pendant un certain
temps (voir le schéma) puis redescend
au niveau sélectionné.
Pour activer la fonction de démarrage
automatique de la cuisson pour une zone de cuisson :
1.
Appuyez sur la touche
che).
(
s'affi-
Le gestionnaire de puissance répartit la
puissance disponible entre deux zones
de cuisson qui sont couplées pour former une paire (voir la figure). La fonction
Booster augmente la puissance au niveau maximal pour l'une des zones de
cuisson de la paire. La puissance de la
seconde zone de cuisson diminue automatiquement. L'affichage du niveau de
cuisson de la zone à puissance réduite
oscille entre deux niveaux.
FRANÇAIS
43
Lorsque le décompte du temps est terminé, le signal sonore retentit et 00
clignote. La zone de cuisson se met à
l'arrêt.
• Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur
CountUp Timer (minuteur
progressif)
4.7 Minuteur
Minuteur (Décompte du
temps)
Utilisez le minuteur pour régler la durée
de fonctionnement de la zone de cuisson pour cette cuisson uniquement.
Réglez le minuteur après la sélection
de la zone de cuisson.
Le niveau de cuisson peut être défini
avant ou après le réglage du minuteur.
• Pour choisir la zone de cuisson : apjusqu'à ce
puyez plusieurs fois sur
que l'indicateur correspondant s'affiche.
• Pour activer le minuteur en fonction
Décompte du temps : appuyez sur
du minuteur pour régler la durée (
00 - 99 minutes). Lorsque le voyant
de la zone de cuisson commence à clignoter plus lentement, le décompte a
commencé.
• Pour vérifier la durée restante : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide
. Le voyant de la zone de cuisde
son clignote rapidement. L'affichage
indique la durée restante.
• Pour modifier le minuteur dégressif : sélectionnez la zone de cuisson à
. Appuyez sur
ou .
l'aide de
• Pour désactiver le minuteur : sélectionnez la zone de cuisson à l'aide de
la touche
. Appuyez sur . Le décompte du temps restant s'effectue
jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de
cuisson s'éteint. Pour désactiver, vous
pouvez aussi appuyer sur
et en
même temps.
Utiliser la fonction CountUp Timer pour
vérifier la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson sélectionnée.
• Pour choisir la zone de cuisson (si
plusieurs zones de cuisson sont en
cours de fonctionnement) : appuyez
jusqu'à ce que
plusieurs fois sur
l'indicateur correspondant s'affiche.
• Pour activer la fonction CountUp Timer : appuyez sur la touche du minuteur, jusqu'à ce que
s'allume.
Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote lentement, le minuteur
démarre. L'affichage indique, en alteret le nombre de minutes
nance,
écoulées.
• Pour vérifier la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée. sélectionnez la zone de cuis. Le voyson à l'aide de la touche
ant de la zone de cuisson commence
à clignoter rapidement. L'affichage indique la durée de fonctionnement de
la zone de cuisson sélectionnée.
• Pour désactiver le CountUp Timer :
sélectionnez la zone de cuisson avec
et appuyez sur
ou pour désactiver le minuteur. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.
Minuterie
Vous pouvez utiliser le minuteur comme
Minuterie lorsque les zones de cuisson
ne sont pas en fonctionnement. Ap. Appuyez sur la touche
puyez sur
ou du minuteur pour régler la durée.
Lorsque le décompte du temps est terminé, le signal sonore retentit et 00 clignote.
• Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur
44 www.aeg.com
4.8 STOP+GO
La fonction
permet de basculer simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au
).
chaud (
Il n'est désormais plus possible de modifier le niveau de cuisson en cours
.
La fonction
n’interrompt pas le minuteur.
• Pour activer cette fonction, appuyez
. Le symbole
s'allume.
sur
• Pour désactiver cette fonction, appuyez sur
. Le niveau de cuisson
précédent s'allume.
4.9 Verrouillage
Pendant l'utilisation des zones de cuisson, vous pouvez verrouiller le bandeau
de commande, à l'exception de la touche
. Ceci empêchera une modification involontaire du niveau de cuisson.
Réglez tout d'abord le niveau de cuisson.
Pour démarrer cette fonction, appuyez
. Le symbole
s'allume pendant
sur
4 secondes.
Le minuteur reste allumé.
Pour mettre à l'arrêt cette fonction, ap. Le niveau de cuisson prépuyez sur
cédent s'allume.
Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt,
vous désactivez également cette fonction.
4.10 Dispositif de sécurité
enfants
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
Pour activer le dispositif de sécurité
enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Le symbole
s'allume.
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de
sécurité enfants
• Activez l'appareil avec
. Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson. Ap-
puyez sur
symbole
pendant 4 secondes. Le
s'allume.
• Désactivez l'appareil avec
.
Pour désactiver le dispositif de
sécurité enfants pour une seule
session de cuisson
• Activez l'appareil avec
. Le symbole
s'allume.
• Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent Vous pouvez
utiliser l'appareil.
• Lorsque vous éteignez l'appareil en
, la sécurité enfants
appuyant sur
fonctionne à nouveau.
4.11 OffSound Control
(Désactivation et activation
des signaux sonores)
Désactivation des signaux
sonores
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Appuyez sur
pendant 3 secondes.
Tous les indicateurs s'allument et s'éteipendant 3 secongnent. Appuyez sur
des.
s'allume, le signal sonore est activé. Appuyez sur
,
s'allume, le signal sonore est désactivé.
Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émet des signaux sonores uniquement dans les circonstances suivantes :
• quand vous appuyez sur
• quand le minuteur arrive en fin de
course
• quand le décompte se termine
• quand vous posez un objet sur le bandeau de commande.
Activation des signaux sonores
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Appuyez sur
pendant 3 secondes.
Tous les indicateurs s'allument et s'éteipendant 3 secongnent. Appuyez sur
des.
s'allume, le signal sonore est
désactivé. Appuyez sur
,
s'allume.
Les signaux sonores sont activés.
FRANÇAIS
45
5. CONSEILS UTILES
ZONES DE CUISSON À INDUCTION
Sur les zones de cuisson à induction, un
champ électromagnétique puissant
chauffe les récipients très rapidement.
5.1 Récipients de cuisson
compatibles avec les zones de
cuisson à induction
Utilisez des récipients adaptés
aux zones de cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Un récipient convient à l'induction si :
• ... une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un bref
laps de temps sur une zone de cuisson
réglée sur le niveau de cuisson maximal.
• ... un aimant adhère au fond du récipient.
Le fond du récipient de cuisson
doit être aussi plat et épais que
possible.
Dimensions du récipient de cuisson :
les zones de cuisson à induction s'adaptent automatiquement au diamètre du
fond du récipient utilisé, jusqu'à une certaine limite.
5.2 Bruit pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est composé de différents matériaux (conception "sandwich").
• un bruit de sifflement : vous utilisez
une ou plusieurs zones de cuisson
avec des niveaux de cuisson élevés et
le récipient est composé de différents
matériaux (conception "sandwich").
• Un bourdonnement : vous utilisez des
puissances élevées.
• Un cliquètement : des commutations
électriques se produisent.
• Un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Les bruits décrits sont normaux et ne
constituent pas un dysfonctionnement.
5.3 Économies d'énergie
Comment réaliser des économies d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle
pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la
zone de cuisson avant de mettre celleci en fonctionnement.
• Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour conserver les aliments au
chaud ou pour faire fondre.
Efficacité de la zone de cuisson
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal recommandé ne reçoit qu'une petite partie de la puissance générée par la zone
de cuisson. Pour connaître les diamètres
minimaux, reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techniques ».
5.4 Öko Timer (Minuteur Eco)
Pour réaliser des économies
d'énergie, la zone de cuisson se
désactive automatiquement
avant le signal du minuteur. La
différence de temps de fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
5.5 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone de cuisson n'est pas linéaire.
Lorsque vous augmentez le niveau de
cuisson, l'augmentation énergétique de
46 www.aeg.com
la zone de cuisson n'est pas proportionnelle.
Cela signifie que la zone de cuisson utilisée à un niveau de cuisson moyen utilise
moins de la moitié de sa puissance.
Ni- Utilisation :
vea
u
de
cui
sso
n
Conseils
Consommation
énergétique nominale
Maintenir au chaud les selon les
plats que vous venez
besoins.
de cuire
Mettez un couvercle
sur le récipient
3%
13
Sauce hollandaise, faire fondre : du beurre,
du chocolat, de la gélatine
Remuez de temps en 3 – 8 %
temps
13
Solidifier : omelettes
10 - 40 min
baveuses, œufs au plat
Couvrez pendant la
cuisson.
35
Cuire à feu doux le riz
et les plats à base de
produits laitiers ; réchauffage des plats
cuisinés
25 - 50 min
Ajoutez au moins
8 – 13 %
deux fois plus d'eau
que de riz. Remuez
car les aliments à base de lait se séparent
durant la cuisson.
57
Cuire les légumes, le
poisson, la viande à la
vapeur
20 - 45 min
Ajoutez quelques
13 – 18 %
cuillerées à soupe de
liquide
79
Cuire des pommes de
terre à la vapeur
20 - 60 min
Utilisez max. ¼ l
d'eau pour 750 g de
pommes de terre.
18 – 25 %
79
Cuire de grandes
quantités d'aliments,
ragoûts et soupes
60 150 min
Ajoutez jusqu'à 3 l
de liquide, plus les
ingrédients.
18 – 25 %
912
Poêler à feu doux : es- au besoin
calopes, cordons
bleus de veau, côtelettes, rissoles, saucisses,
foie, roux, œufs, crêpes, beignets
1
12 - Poêler à feu vif des
13 pommes de terre rissolées, filets, steaks
14
Durée
Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont fournies à titre
indicatif.
5 - 25 min
5 - 15 min
3–8%
Retournez à la moitié 25 – 45 %
du temps
Retournez à la moitié 45 – 64 %
du temps
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller la viande
(goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.
100 %
FRANÇAIS
Ni- Utilisation :
vea
u
de
cui
sso
n
Durée
Conseils
47
Consommation
énergétique nominale
Faire bouillir une grande quantité d'eau. Le gestionnaire de
puissance est activé.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre.
Les égratignures ou les taches
sombres sur la vitrocéramique
n'ont aucune influence sur le
fonctionnement de l'appareil.
Pour enlever les salissures :
– Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques et aliments contenant du sucre. Sinon,
la saleté pourrait endommager
l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la vitre. Tenez le racloir
1.
incliné sur la surface vitrée et faites glisser la lame du racloir pour
enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Utilisez un
agent de nettoyage pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de détergent.
3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide
d'un chiffon propre.
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème
Cause probable
Vous ne pouvez pas allumer l'appareil ou le faire
fonctionner.
Solution
Allumez de nouveau
l'appareil et réglez le niveau de cuisson en
moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur
N'appuyez que sur une
plusieurs touches sensiti- seule touche sensitive à
ves en même temps.
la fois.
La fonction STOP+GO
est activée.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches de graisse sur le
bandeau de commande.
Nettoyez le bandeau de
commande.
48 www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
Un signal sonore retentit
et l'appareil s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque l'appareil est
éteint.
Vous avez posé quelque Retirez l'objet des touchose sur une ou pluches sensitives.
sieurs touches sensitives.
L'appareil s'éteint.
Vous avez posé quelque
chose sur la touche sen.
sitive
Retirez l'objet de la touche sensitive.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est
pas chaude parce qu'elle
n'a fonctionné que peu
de temps.
Si la zone de cuisson a
eu assez de temps pour
chauffer, faites appel à
votre service après-vente.
La fonction de démarrage automatique de la
cuisson ne fonctionne
pas.
La zone de cuisson est
chaude.
Laissez la zone de cuisson refroidir.
Le niveau de cuisson le
plus élevé est réglé.
Le niveau de cuisson le
plus élevé est identique
à la fonction de démarrage automatique de la
cuisson.
Le niveau de cuisson
change.
Le gestionnaire de puissance est activé.
Reportez-vous au chapitre « Gestionnaire de
puissance ».
Les touches sensitives
sont chaudes.
Le récipient est trop
grand ou vous l'avez placé trop près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones de cuisson arrière, si
nécessaire.
Aucun signal sonore ne
Les signaux sonores sont
se fait entendre lorsque désactivés.
vous appuyez sur les touches sensitives du bandeau.
Activez les signaux (reportez-vous au chapitre
« Commande sans
son »).
s'allume
La fonction d'arrêt automatique est activée.
Éteignez l'appareil puis
allumez-le de nouveau.
s'allume
La fonction Sécurité enfants ou Verrouillage est
activée.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
s'allume
Aucun récipient ne se
trouve sur la zone de
cuisson.
Placez un récipient sur la
zone de cuisson.
Récipient inadapté.
Utilisez un récipient
adapté.
FRANÇAIS
Problème
et un chiffre s'affichent.
s'allume
49
Cause probable
Solution
Le diamètre du fond du
récipient est trop petit
pour la zone de cuisson.
Déplacez le récipient sur
une zone de cuisson plus
petite.
Une erreur s'est produite Débranchez l'appareil de
dans l'appareil.
l'alimentation électrique
pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique. Rebranchez
s'allume
l'appareil. Si
à nouveau, contactez votre service après-vente.
Une erreur s'est produite
dans l'appareil car un récipient chauffe à vide. La
protection anti-surchauffe des zones de cuisson
et l'arrêt automatique
sont activés.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème,
veuillez vous adresser à votre revendeur
ou au service après-vente. Veuillez lui
fournir les informations figurant sur la
plaque signalétique, la combinaison à 3
lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la table de
cuisson) et le type de message d'erreur
qui s'affiche.
Éteignez l'appareil. Enlevez le récipient chaud.
Au bout d'environ 30 secondes, remettez la zone
de cuisson en fonctionnement. Si le récipient
était la cause du problème, le message d'erreur
disparaît de l'affichage,
mais l'indicateur de chaleur résiduelle peut demeurer. Laissez le récipient refroidir et reportez-vous au chapitre
« Récipients de cuisson
compatibles avec les zones de cuisson à induction » pour voir si votre
récipient est compatible
avec l'appareil.
Veillez à faire fonctionner l'appareil correctement. En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien du service aprèsvente ou du magasin vendeur peut être
facturé même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.
Avant l'installation
50 www.aeg.com
Avant l'installation de l'appareil, notez
ci-dessous les informations figurant sur
la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve au bas de l'enveloppe
extérieure de l'appareil.
• Modèle ...........................
• PNC .............................
• Numéro de série ....................
8.1 Appareils encastrables
• Les appareils encastrables ne peuvent
être mis en fonctionnement qu'après
avoir été installés dans des meubles et
sur des plans de travail homologués et
adaptés.
8.2 Câble d'alimentation
• L'appareil est fourni avec le câble
d'alimentation.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C
ou de calibre supérieur). Contactez
votre service après-vente.
8.3 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
750+1mm
FRANÇAIS
51
min.
38 mm
min.
2 mm
Si vous utilisez une enceinte de protection (accessoire en option1)), l'espace de
circulation d'air de 2 mm et le fond de
protection installé directement sous l'appareil ne sont plus nécessaires.
Vous ne pouvez pas utiliser le boîtier de
protection si vous installez l'appareil audessus d'un four.
1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter
votre revendeur local.
9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modell HK854220XB
Prod.Nr. 949 595 026 01
Typ 58 GBD C2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
AEG
Puissance des zones de cuisson
Zone de cuis- Puissance no- Fonction
son
minale (niBooster activeau de cuis- vée [W]
son max.) [W]
Durée maxi- Diamètre mimale de la
nimal du récifonction
pient [mm]
Booster [min]
Arrière droite
— 300 mm
2400 W
3700 W
10
245
Avant centrale
— 145 mm
1400 W
2500 W
4
125
52 www.aeg.com
Zone de cuis- Puissance no- Fonction
son
minale (niBooster activeau de cuis- vée [W]
son max.) [W]
Durée maxi- Diamètre mimale de la
nimal du récifonction
pient [mm]
Booster [min]
Arrière gauche —
180 mm
1800 W
2800 W
10
145
Avant gauche
— 180 mm
1800 W
2800 W
10
145
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du ta-
bleau. Elle dépend de la matière et des
dimensions du récipient.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
DEUTSCH
53
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SICHERHEITSINFORMATIONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
55
57
59
62
64
65
67
69
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
54 www.aeg.com
1. SICHERHEITSINFORMATIONEN
Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die
durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren
Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
WARNUNG!
Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.
• Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen
ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen
Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer
Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern,
wenn es in Betrieb oder in der Abkühlphase ist. Berührbare Teile sind heiss.
• Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
• Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
• Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Berühren Sie nicht die
Heizelemente.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
DEUTSCH
55
• Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
• Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer
Feuerlöschdecke.
• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
• Benutzen Sie zum Reinigen des Gerätes keinen
Dampfreiniger.
• Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des
Kochfelds, da diese heiß werden können.
• Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf
der Glaskeramikfläche feststellen. Stromschlaggefahr!
• Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
2.
SICHERHEITSHINWEISE
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte Fachkraft
darf den Elektroanschluss des
Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten und Küchenmöbeln sind einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen
Sie stets Sicherheitshandschuhe.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation vorhanden ist.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und der Gerätefrontseite
ein Abstand von 2 mm zur Belüftung
frei gelassen wird. Schäden, die durch
das Fehlen eines Belüftungsabstands
56 www.aeg.com
entstehen, sind von der Garantie ausgenommen.
• Der Boden des Geräts kann heiß werden. Wir empfehlen eine feuerfeste
Trennplatte unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden nicht zugänglich ist.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Die elektrischen Anschlüsse müssen
von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das Gerät von der elektrischen Stromversorgung getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige
Kabel für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des Gerätes sicher, dass das
Netzkabel oder ggf. der Netzstecker
nicht mit dem heißen Gerät oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete Netzkabel oder Netzstecker verwendet
werden, kann der Anschluss überhitzen.
• Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz installiert wird.
• Kabel zugentlasten.
• Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels an den Kundendienst oder einen Elektriker.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3
mm ausgeführt sein.
• Verwenden Sie nur geeignete Trennvorrichtungen: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen
aus dem Halter entfernt werden können), Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
2.2 Gebrauch
WARNUNG!
Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Schalten Sie das Gerät nicht über eine
externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus. Verlassen Sie sich
nicht auf die Topferkennung.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.
• Bei Sprüngen in der Oberfläche des
Kochfelds schalten Sie die Stromversorgung aus, um einen Stromschlag zu
vermeiden.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von 30
cm zu den Induktionskochzonen einhalten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
WARNUNG!
Es besteht Explosions- und
Brandgefahr.
• Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe freisetzen. Halten Sie
Flammen und erhitzte Gegenstände
beim Kochen mit Fetten und Ölen von
diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste enthalten und schon bei
DEUTSCH
niedrigeren Temperaturen eher einen
Brand verursachen als frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
• Löschen Sie eine Flamme nicht mit
Wasser. Schalten Sie das Gerät aus
und bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen oder Aluminiumguss oder mit beschädigten
Böden kann die Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das Koch-
geschirr stets an, wenn Sie es auf dem
Kochfeld umsetzen möchten.
2.3 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Reinigen Sie das Geräts mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
2.4 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes wenden
Sie sich an die zuständige kommunale
Behörde vor Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
180 mm
300 mm
1 Induktionskochzone
2 Induktionskochzone
3 Bedienfeld
180 mm
5
4 Induktionskochzone
145 mm
4
5 Induktionskochzone
3
57
58 www.aeg.com
3.1 Bedienfeldanordnung
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen,
Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven
Funktionen.
Sensorfeld
Funktion
1
Ein- und Ausschalten des Geräts.
2
Verriegelung/Entriegelung des Bedienfelds.
3
Kochzonen-Anzeigen des
Timers.
Zeigen an, für welche Kochzonen der Timer eingestellt wurde.
4
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
Einschalten der Power-Funktion.
5
6
Anzeige der Kochstufe
Zeigt die Kochstufe an.
7
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
/
8
9
Auswählen der Kochzone.
10
Ein- und Ausschalten der Funktion STOP
+GO.
3.2 Anzeige der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
-
Die Kochzone ist eingeschaltet.
Die Funktion
ist eingeschaltet.
Die Ankochautomatik ist in Betrieb.
Die Power-Funktion ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
DEUTSCH
Display
/
/
59
Beschreibung
OptiHeat Control (3-stufige Restwärmeanzeige): Weitergaren/Warmhalten/Restwärme.
Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es
befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Abschaltautomatik ist in Betrieb.
3.3 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
\
\
Es besteht Verbrennungsgefahr durch Restwärme!
OptiHeat Control zeigt die Restwärmestufe an. Die Induktionskochzonen erzeugen die erforderliche Hitze zum Kochen direkt im Boden des Kochgeschirrs.
Die Glaskeramik wird nur durch die Wärme des Kochgeschirrs erhitzt.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
4.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang , um
das Gerät ein- oder auszuschalten.
4.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Gerät in
folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet (
).
• Nach dem Einschalten des Geräts wird
keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit verschütteten Lebensmitteln
oder einem Gegenstand bedeckt
(Topf, Tuch usw.). Ein akustisches Signal ertönt einige Male und das Gerät
schaltet ab. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie das Bedienfeld.
• Das Gerät wird zu heiß (z. B. durch einen leergekochten Topf). Bevor Sie
das Gerät erneut verwenden können,
muss die Kochzone abgekühlt sein.
• Sie verwenden ungeeignetes Kochgeleuchtet und die
schirr. Das Symbol
Kochzone wird automatisch nach 2 Minuten ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die Kochstufe wurde
nicht geändert. Nach einer gewissen
auf und
Zeit leuchtet das Symbol
das Gerät wird ausgeschaltet. Siehe
unten.
• Verhältnis zwischen der Kochstufe und
den Zeiten der Abschaltautomatik:
•
,
— 6 Stunden
•
-
— 5 Stunden
•
-
— 4 Stunden
•
-
— 1,5 Stunden
4.3 Kochstufe
Berühren Sie auf der Einstellskala die gewünschte Kochstufe. Fahren Sie mit dem
Finger entlang der Skala, um die Einstellung zu ändern. Nehmen Sie den Finger
erst von der Skala, wenn die richtige
Kochstufe eingestellt ist. Das Display
zeigt die eingestellte Kochstufe an.
4.4 Ankochautomatik
Bei Verwendung der Ankochautomatik
lässt sich die erforderliche Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit erzielen. Bei
Verwendung dieser Funktion wird eine
60 www.aeg.com
gewisse Zeit lang die höchste Kochstufe
(siehe Diagramm) eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe
zurückgeschaltet.
So schalten Sie die Ankochautomatik für
eine Kochzone ein:
1.
Berühren Sie
(
erscheint auf
dem Display).
2. Berühren Sie dann gleich danach die
gewünschte Kochstufe. Nach 3 Sekunden leuchtet
auf dem Display.
Ändern Sie die Kochstufe, um die Funktion abzuschalten.
4.7 Timer
12
11
10
9
Kurzzeitmesser
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
4.5 Power-Funktion
Die Power-Funktion stellt den Induktionskochzonen zusätzliche Leistung zur
Verfügung. Die Power-Funktion kann für
einen begrenzten Zeitraum eingeschaltet werden (siehe Abschnitt „Technische
Daten“). Danach schaltet die Induktionskochzone automatisch auf die höchste
Kochstufe um. Berühren Sie zum Ein.
leuchtet auf. Zum Ausschalten
schalten ändern Sie die Kochstufe.
4.6 Power-Management
Das Power-Management verteilt die verfügbare Leistung zwischen zwei Kochzonen, die ein Paar bilden (siehe Abbildung). Mit der Power-Funktion wird die
Leistung für eine Kochzone des Paares
auf das Maximum erhöht. Die Leistung
der zweiten Kochzone wird automatisch
verringert. Die Anzeige der reduzierten
Kochzone wechselt zwischen den beiden
Kochstufen.
Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein,
wie lange eine Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Wählen Sie erst die Kochzone aus und
stellen Sie dann den Kurzzeitmesser
ein.
Sie können die Kochstufe einstellen, bevor Sie den Kurzzeitmesser einstellen
oder umgekehrt.
• Auswählen der Kochzone: Berühren
so oft, bis die Anzeige der geSie
wünschten Kochzone aufleuchtet.
• Einschalten des Kurzzeitmessers: Berühren Sie
des Timers, um die Zeit
einzustellen ( 00 - 99 Minuten).
Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
• So wird die Restzeit angezeigt:
aus.
Wählen Sie die Kochzone mit
Die Anzeige der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Restzeit an.
• Ändern des Kurzzeitmessers:Wählen
aus. Berühren
Sie die Kochzone mit
Sie
oder .
• So schalten Sie den Kurzzeitmesser
aus: Wählen Sie die Kochzone mit
aus. Berühren Sie . Die Restzeit wird
auf 00 heruntergezählt. Die Anzeige
der Kochzone erlischt. Zum Ausschalten können Sie auch
und gleichzeitig berühren.
DEUTSCH
Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
CountUp Timer
(Garzeitmesser)
Benutzen Sie die Funktion CountUp Timer, um festzustellen, wie lange die
Kochzone bereits in Betrieb ist.
• Auswählen der Kochzone (wenn
mehr als 1 Kochzone in Betrieb ist):
so oft, bis die AnzeiBerühren Sie
ge der gewünschten Kochzone aufleuchtet.
• So schalten Sie den CountUp Timer
ein: Berühren Sie des Timers.
leuchtet auf. Wenn die Anzeige der
Kochzone langsamer blinkt, wird die
Zeit hochgezählt. Das Display schaltet
um zwischen
und der abgelaufenen Zeit (Minuten).
• So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb ist:
Wählen Sie die Kochzone mit
aus.
Die Anzeige der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Einschaltdauer der Kochzone an.
• So schalten Sie den CountUp Timer
aus: Wählen Sie die Kochzone mit
aus und berühren Sie
oder , um
den Garzeitmesser auszuschalten. Die
Anzeige der Kochzone erlischt.
Kurzzeitwecker
Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb
sind, können Sie den Timer als Kurzzeitwecker verwenden. Berühren Sie
.
oder des Timers, um
Berühren Sie
die Zeit einzustellen. Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal und 00 blinkt.
• Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
61
4.8 STOP+GO
Mit der Funktion
werden alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste
Kochstufe (
) geschaltet.
Ist
aktiviert, lässt sich die Kochstufe
nicht ändern.
Die Funktion
unterbricht nicht die Timer-Funktion.
• Berühren Sie zur Aktivierung dieser
Funktion
. Das Symbol
leuchtet.
• Berühren Sie zur Deaktivierung dieser Funktion
. Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.
4.9 Tastensperre
Wenn die Kochzonen in Betrieb sind,
können Sie zwar das Bedienfeld verrie. So
geln, jedoch nicht das Sensorfeld
wird verhindert, dass die Kochstufe versehentlich geändert wird.
Stellen Sie erst die Kochstufe ein.
zur Aktivierung der
Berühren Sie
Funktion. Das Symbol
wird 4 Sekunden lang angezeigt.
Die Uhr läuft weiter.
Berühren Sie
zur Deaktivierung der
Funktion. Die zuvor ausgewählte Kochstufe wird eingestellt.
Diese Funktion wird deaktiviert, sobald
das Gerät ausgeschaltet wird.
4.10 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert eine versehentliche Bedienung des Geräts.
Einschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein.
Stellen Sie keine Kochstufe ein.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang. Das
leuchtet.
Symbol
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
Ausschalten der Kindersicherung
• Schalten Sie das Gerät mit
ein.
Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren Sie
4 Sekunden lang. Das
leuchtet.
Symbol
• Schalten Sie das Gerät mit
aus.
62 www.aeg.com
Ausschalten der Kindersicherung für
einen einzelnen Kochvorgang
• Schalten Sie das Gerät mit
ein. Das
Symbol
leuchtet.
• Berühren Sie
4 Sekunden lang.
Stellen Sie die Kochstufe innerhalb
von 10 Sekunden ein. Das Gerät
kann jetzt benutzt werden.
• Nachdem das Gerät mit
ausgeschaltet wurde, ist die Kindersicherung
wieder aktiv.
4.11 OffSound Control
(Aktivierung und
Deaktivierung des Signaltons)
Deaktivieren des Signaltons
Schalten Sie das Gerät aus.
3 Sekunden lang. Die
Berühren Sie
Anzeigen leuchten auf und erlöschen.
3 Sekunden lang.
Berühren Sie
leuchtet und der Signalton ist aktiviert.
Berühren Sie
,
leuchtet auf, der
Signalton ist deaktiviert.
Haben Sie den Signalton deaktiviert, ertönt er nur in folgenden Fällen:
• Bei der Berührung von
• Bei Ablauf des Kurzzeitweckers
• Bei Ablauf des Kurzzeitmessers
• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
Aktivieren des Signaltons
Schalten Sie das Gerät aus.
Berühren Sie
3 Sekunden lang. Die
Anzeigen leuchten auf und erlöschen.
Berühren Sie
3 Sekunden lang.
leuchtet , da der Signalton deaktiviert
ist. Berühren Sie
,
leuchtet. Der
Signalton ist aktiviert.
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
INDUKTIONSKOCHZONEN
Das Kochgeschirr wird bei Induktionskochzonen durch ein starkes Magnetfeld
sehr schnell erhitzt.
5.1 Kochgeschirr für
Induktionskochzonen
Benutzen Sie für die Induktionskochzonen nur geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl, emaillierter Stahl, Edelstahl, ein mehrlagiger
Topfboden (wenn vom Hersteller als
geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktionskochfelder, wenn…
• ... Eine geringe Wassermenge kocht
sehr schnell auf einer Kochzone, die
auf die höchste Stufe geschaltet ist.
• ... Ein Magnet vom Geschirrboden angezogen wird.
Der Boden des Kochgeschirrs
muss so dick und so flach wie
möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs: Induktionskochzonen passen sich bis zu einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an.
5.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche.
• Prasseln: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben eine oder mehrere
Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet und das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben Kochzonen auf eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen Schaltvorgängen.
DEUTSCH
• Zischen, Surren: Das Gebläse läuft.
Die beschriebenen Geräusche sind
normal und weisen nicht auf einen Defekt hin.
5.3 Energiesparen
So sparen Sie Energie
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
• Setzen Sie das Kochgeschirr vor dem
Einschalten der Kochzone auf.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
Kochzoneneffizienz
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren Durchmesser als der Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil der von der Kochzone
erzeugten Hitze. Die Mindestdurchmesser sind im Abschnitt „Technische Daten“ aufgeführt.
Ko Verwendung:
chs
tufe
5.4 Öko Timer (Öko-Timer)
Um Energie zu sparen, schaltet
sich die Kochzonenheizung vor
dem Signal des Kurzzeitmessers
ab. Die Abschaltzeit hängt von
der eingestellten Kochstufe und
der Gardauer ab.
5.5 Anwendungsbeispiele zum
Kochen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der Kochzone ist nicht linear.
Bei einer höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch der Kochzone nicht
proportional an.
Das bedeutet, dass die Kochzone, die
auf eine mittlere Kochstufe eingestellt
ist, weniger als die Hälfte ihrer maximalen Leistung verbraucht.
Bei den Angaben in der folgenden Tabelle handelt es sich um
Richtwerte.
Zeit
Tipps
Nennleistungsaufnahme
Zum Warmhalten von
Speisen
Nach Bedarf
Benutzen Sie einen
Deckel
3%
13
Sauce Hollandaise,
schmelzen: Butter,
Schokolade, Gelatine
5 - 25 Min.
Ab und zu umrühren
3–8%
13
Stocken: Luftiges
Omelett, gebackene
Eier
10 - 40 Min. Mit Deckel garen
3–8%
35
Köcheln von Reis und
Milchgerichten, Erhitzen von Fertiggerichten
25 - 50 Min. Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit
zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch umrühren
8 – 13 %
57
Dünsten von Gemüse,
Fisch, Fleisch
20 - 45 Min. Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben
13 – 18 %
79
Dampfgaren von Kartoffeln
20 - 60 Min. Max. ¼ l Wasser für
750 g Kartoffeln verwenden
18 – 25 %
1
63
64 www.aeg.com
Ko Verwendung:
chs
tufe
Zeit
Tipps
Nennleistungsaufnahme
79
Kochen größerer Spei- 60 - 150
semengen, Eintopfge- Min.
richte und Suppen
Bis zu 3 l Flüssigkeit
plus Zutaten
18 – 25 %
912
Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel, Cordon bleu, Koteletts,
Frikadellen, Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier, Pfannkuchen,
Donuts
Nach Bedarf
Nach der Hälfte der
Zeit wenden
25 – 45 %
5 - 15 Min.
Nach der Hälfte der
Zeit wenden
45 – 64 %
12 - Bei starker Hitze an13 braten: Rösti, Lendenstücke, Steaks
14
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von
Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites
100 %
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Management-Funktion ist eingeschaltet.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken in
der Glaskeramik beeinträchtigen
die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht.
So entfernen Sie Verschmutzungen:
– Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können
die Verschmutzungen das Gerät
beschädigen. Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber
1.
für Glas. Den Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen
und über die Oberfläche bewegen.
– Folgendes kann nach ausreichender Abkühlphase entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden
Sie hierfür einen speziellen Reiniger für Glaskeramik oder Edelstahl.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem
feuchten Tuch und etwas Spülmittel.
3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
DEUTSCH
65
7. FEHLERSUCHE
Problem
Mögliche
Das Gerät kann nicht
eingeschaltet oder bedient werden.
Abhilfe
Schalten Sie das Gerät
erneut ein und stellen
Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kochstufe
ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein
Sensorfeld.
Die Funktion Stop+Go
ist eingeschaltet.
Siehe Abschnitt „Gebrauchsanleitung“.
Wasser- oder Fettspritzer Wischen Sie das Bedienbefinden sich auf dem
feld ab.
Bedienfeld.
Ein akustisches Signal er- Mindestens ein Sensortönt und das Gerät
feld wurde bedeckt.
schaltet ab.
Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Gerät wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das
Sensorfeld
gestellt.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige
funktioniert nicht.
Die Kochzone ist nicht
heiß, da sie nur kurze
Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange
genug eingeschaltet, um
heiß zu sein, wenden Sie
sich bitte an den Kundendienst.
Die Ankochautomatik
startet nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone
abkühlen.
Die höchste Kochstufe
ist eingestellt.
Die höchste Kochstufe
hat die gleiche Leistung
wie die Ankochautomatik.
Die Kochstufe schaltet
zwischen zwei Kochstufen um.
Die Power-Management- Siehe „Power-ManageFunktion ist eingeschal- ment“.
tet.
Die Sensorfelder werden Das Kochgeschirr ist zu
heiß.
groß, oder Sie haben es
zu nahe an die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr nötigenfalls auf
die hinteren Kochzonen.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder des Bedienfelds berühren.
Schalten Sie den Signalton ein (siehe „Einschalten des Signaltons“).
Der Signalton ist ausgeschaltet.
66 www.aeg.com
Problem
Mögliche
Abhilfe
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik
hat ausgelöst.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung
Siehe Abschnitt „Geoder die Tastenverriege- brauchsanleitung“.
lung ist eingeschaltet.
leuchtet auf.
Es befindet sich kein
Kochgeschirr auf der
Kochzone.
Stellen Sie Kochgeschirr
auf die Kochzone.
Ungeeignetes Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes Kochgeschirr.
Der Durchmesser des
Kochgeschirrbodens ist
für die Kochzone zu
klein.
Benutzen Sie eine kleinere Kochzone.
Im Gerät ist ein Fehler
aufgetreten.
Trennen Sie das Gerät
eine Zeit lang vom
Stromnetz. Schalten Sie
die Sicherung im Sicherungskasten der Hausinstallation aus. Schalten
Sie die Sicherung wieder
erneut aufein. Wenn
leuchtet, benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Im Gerät ist ein Fehler
aufgetreten, da ein
Kochgeschirr leer gekocht ist. Der Überhitzungsschutz der Kochzonen und die Abschaltautomatik sind eingeschaltet.
Schalten Sie das Gerät
aus. Entfernen Sie das
heiße Kochgeschirr.
Schalten Sie die Kochzone nach etwa 30 Sekunden wieder ein. Lag das
Problem am Kochgeschirr, erlischt die Fehlermeldung auf dem Display, aber die Restwärmeanzeige kann weiterhin leuchten. Lassen Sie
das Kochgeschirr abkühlen und überprüfen Sie
anhand der Angaben im
Abschnitt „Kochgeschirr
für Induktionskochzonen“, ob es für das Gerät geeignet ist.
und eine Zahl leuchten auf.
leuchtet auf.
Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an
Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf
Schalten Sie das Gerät
aus und wieder ein.
dem Typenschild, den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche)
und die angezeigte Fehlermeldung an.
DEUTSCH
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät
korrekt bedient haben. Wenn Sie das
Gerät falsch bedient haben, fällt auch
während der Garantiezeit für den Besuch
eines Kundendiensttechnikers oder
67
Händlers eine Gebühr an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
8.2 Anschlusskabel
Notieren Sie vor der Montage des Geräts alle Daten, die Sie unten auf dem
Typenschild finden. Das Typenschild befindet sich unten am Gerätegehäuse.
• Modell ...........................
• Produktnummer
(PNC) ........................................
• Seriennummer ............
8.1 Einbaugeräte
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
8.3 Montage
min.
500mm
passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
min.
50mm
min.
2mm
• Das Gerät wird mit dem Anschlusskabel geliefert.
• Ein beschädigtes Netzkabel muss
durch ein entsprechendes Spezialkabel (Typ H05BB-F Tmax 90 °C oder
höher) ersetzt werden. Wenden Sie
sich an den Kundendienst.
68 www.aeg.com
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm
750+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
Falls Sie einen Schutzboden verwenden
(zusätzliches Zubehör)1), ist die Einhaltung des vorderen Belüftungsabstands
von 2 mm unter dem Gerät nicht nötig.
Wenn Sie das Gerät über einem Backofen einsetzen, können Sie den Schutzboden nicht verwenden.
1) Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie
sich an Ihren Händler vor Ort.
DEUTSCH
69
9. TECHNISCHE DATEN
Modell HK854220XB
Prod.Nr. 949 595 026 01
Typ 58 GBD C2 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
AEG
Kochzonenleistung
Kochzone
Nennleistung Power-Funk(höchste
tion eingeKochstufe)
schaltet [W]
[W]
Max. Einschaltdauer
der PowerFunktion
[Min.]
Min. Kochgeschirrdurchmesser [mm]
Hinten rechts
—300 mm
2400 W
3700 W
10
245
Mitte vorn —
145 mm
1400 W
2500 W
4
125
Hinten links
—180 mm
1800 W
2800 W
10
145
Vorne links —
180 mm
1800 W
2800 W
10
145
Die Leistung der Kochzonen kann geringfügig von den Daten in der Tabelle
abweichen. Sie ändert sich je nach Mate-
rial und Abmessungen des Kochgeschirrs.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
70 www.aeg.com
DEUTSCH
71
892955499-B-032013
www.aeg.com/shop
Download PDF