Instrukcja Obsługi

Instrukcja Obsługi
Oscyloskopy cyfrowe serii DS1000
DS1000CD, DS1000C, DS1000MD, DS1000M
DYSTRYBUCJA I SERWIS:
„NDN - Z. Daniluk”
02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15
tel./fax (0-22) 641-15-47, 641-61-96
e-mail: ndn@ndn.com.pl
RIGOL
Bezpieczeństwo obsługi
Aby uniknąć uszkodzenia oscyloskopu lub innych urządzeń do niego dołączonych
należy bezwzględnie przestrzegać poniższych środków ostrożności. Aby uniknąć
niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy użytkować niniejszy
oscyloskop wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Procedury serwisowe mogą być wykonywane tylko przez osoby w tym celu
przeszkolone.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub obrażeń
Do zasilania oscyloskopu należy używać wyłącznie kabla sieciowego
dostarczonego przez producenta oscyloskopu lub równoważnego spełniającego
wymagania podane w danych technicznych oscyloskopu i mającego atest
dopuszczający do użytku w danym kraju.
Dołączanie i odłączanie elementów wyposażenia.
Nie należy dołączać ani odłączać od oscyloskopu sond oraz przewodów
pomiarowych w sytuacjach, gdy są one jednocześnie dołączone źródła napięcia.
Uziemianie oscyloskopu
Niniejszy oscyloskop jest uziemiony za pośrednictwem przewodu ochronnego kabla
sieciowego (zasilającego). Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym, przewód uziemiający musi być dołączony do uziemienia
pomieszczenia, w którym oscyloskop pracuje. Przed dołączeniem jakichkolwiek
urządzeń do gniazd wejściowych lub wyjściowych oscyloskopu należy go poprawnie
uziemić.
Poprawnie dołączyć sondy.
Masa sond znajduje się na potencjale ziemi. Nie należy łączyć masy sond z
wyższymi potencjałami napięciowymi.
Przestrzegać wszystkich granicznych wartości znamionowych
Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy
przestrzegać wszystkich granicznych wartości znamionowych oraz symboli
ostrzegawczych umieszczonych na obudowie oscyloskopu. Przed wykonaniem
jakichkolwiek dołączeń do oscyloskopu zapoznać się z informacjami dodatkowymi
podanymi w instrukcji obsługi na temat wartości granicznych.
Nie użytkować oscyloskopu ze zdjętą pokrywą obudowy
Nie należy obsługiwać niniejszego oscyloskopu przy zdjętej jego obudowie, płycie
tylnej lub przedniej.
Stosować właściwe bezpieczniki
Stosować wyłącznie bezpieczniki o parametrach znamionowych wyspecyfikowanych
dla tego wyrobu.
Unikać elementów, na których panuje napięcie
Nie należy dotykać nieosłoniętych połączeń ani elementów układów elektrycznych,
gdy jest włączone zasilanie.
Nie należy obsługiwać oscyloskopu w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie, że
nie działa on poprawnie
Jeśli takie podejrzenie zaistnieje, nie obsługiwać oscyloskopu, a przed jego
sprawdzeniem zabezpieczyć przed nieświadomym użyciem przez osoby o tym nie
poinformowane.
Zapewnić właściwą wentylację
Zapoznać się z dokładnymi instrukcjami instalacji oscyloskopu podanymi w jego
instrukcji obsługi tak, aby zapewnić jego właściwą wentylację.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
II
RIGOL
Nie należy obsługiwać oscyloskopu w środowiskach wilgotnych i mokrych.
Nie należy obsługiwać oscyloskopu w środowiskach wybuchowych gazów.
Utrzymywać powierzchnie oscyloskopu w stanie czystym i suchym.
Terminy i symbole bezpieczeństwa
Terminy w niniejszej instrukcji obsługi. Poniższe terminy mogą pojawić się w
niniejszej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZNIE: Instrukcje ostrzegawcze pozwalające
zidentyfikować warunki i czynności, które mogą spowodować utratę
zdrowia lub życia przez użytkownika.
OSTROŻNIE: Instrukcje ostrzegawcze pozwalające zidentyfikować
warunki i czynności, które mogą spowodować uszkodzenie
oscyloskopu lub dołączonych do niego urządzeń.
Terminy. Na obudowie niniejszego wyrobu mogą być naniesione się poniższe napisy
ostrzegawcze:
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Sygnalizuje niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym występujące w momencie odczytania tego napisu.
NIEBEZPIECZNIE: Sygnalizuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
występujące w momencie odczytania tego napisu.
OSTROŻNIE: Sygnalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia mienia włącznie z
niniejszym produktem (oscyloskopem).
Symbole na produkcie. Poniższe symbole mogą pojawić się na obudowie
niniejszego produktu:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
UWAGA
Wysokie napięcie
patrz Instrukcja
Obsługi
Wyprowadzenie
przewodu
ochronnego
Wyprowadzenie
ramy i chassis
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
Wyprowadzenie
uziemienia
III
RIGOL
OSCYLOSKOPY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
Oscyloskopy serii DS1000 produkowane przez firmę RIGOL oferują wyjątkową
jakość obserwacji wyświetlanych przebiegów i przy jednocześnie niewielkich
rozmiarach obudowy i masie. Oscyloskopy serii DS1000 są przystosowane do
zastosowań w procesach produkcyjnych, do prac serwisowych w terenie, w
laboratoriach naukowo-badawczych i konstrukcyjnych oraz w szkolnictwie. Nadają
się też doskonale do testowania układów cyfrowych i analogowych, wykrywania i
diagnozowania uszkodzeń itd.
Oscyloskopy serii DS1000 charakteryzują się następującymi funkcjami i
własnościami:
• Dwa kanały, pasmo:
100 MHz (DS1102CD, DS1102C, DS1102MD, DS1102M)
60 MHz (DS1062CD, DS1062C, DS1062MD, DS1062M)
40 MHz (DS1042CD, DS1042C, DS1042MD, DS1042M)
25 MHz (DS1022CD, DS1022C, DS1022MD, DS1002M)
• 16 opcjonalnych kanałów cyfrowych (oscyloskop mieszanych sygnałów), przy czym
każdy kanał można niezależnie włączyć lub wyłączyć, lub w grupie ośmiobitowej
• Wyświetlacz monochromatyczny / kolorowy, rozdzielczość 320 x 234 punktów
• Obsługa pamięci i drukarek z łączem USB, uaktualnianie oprogramowania
firmowego za pośrednictwem łącza USB
• Regulowana intensywność świecenia wyświetlonego przebiegu zwiększająca
komfort oglądania.
• Łatwość obsługi dzięki automatycznemu ustawianiu wstępnych parametrów pracy
oscyloskopu za pomocą tylko jednego naciśnięcia przycisk (AUTO)
• Pamięć 10 przebiegów, 10 ustawień konfiguracyjnych, obsługa plików z
rozszerzeniem CSV i formatu bitmapy
• Nowo zaprojektowana funkcja opóźnienia skanowania ułatwiająca obserwację
zarówno całego przebiegu jak i jego szczegółów
• 20 pomiarów wykonywanych automatycznie
• Pomiary z automatycznym śledzeniem za pomocą kursora
• Rejestrator przebiegu, rejestracja i odtwarzanie dynamicznych przebiegów
• Szybka kalibracja offsetu wybierana przez użytkownika
• Wbudowana funkcja analizy FFT, częstościomierz
• Filtry cyfrowe: dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, pasmowy,
przeciwzakłóceniowy
• Funkcja selekcji typu dobry/zły, wyjście sygnału selekcji typu dobry/zły z izolacją
optyczną
• Funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie i mnożenie
• Zaawansowane funkcje wyzwalania: zboczem, sygnałem telewizyjnym, szerokością
impulsu, naprzemienne, wzorcem i czasem trwania (oscyloskop sygnałów
mieszanych)
• Regulacja czułości wyzwalania
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
IV
RIGOL
• Wielojęzykowy interfejs użytkownika
• Czytelne, rozwijane menu ułatwiające obsługę
• Wbudowana funkcja pomocy ekranowej w języku angielskim
• Prosty w obsłudze system plików z obsługą znaków angielskich
Akcesoria do oscyloskopów serii DS1000:
• Dwie sondy oscyloskopowe: przełącznik tłumienia 1:1/1:10, długość przewodu 1,5 m
• Zestaw oscyloskopowy (tylko do oscyloskopów mieszanych sygnałów, DS1xxxxD),
zawierający:
Kabel do transmisji danych cyfrowych (Model: FC1868)
Aktywna sonda analizatora stanów logicznych (Model: LH1116)
Przewód pomiarowy 20-żyłowy (Model LC1150)
20 chwytaków pomiarowych do sondy analizatora stanów logicznych (Model:
TC1100)
• Kabel sieciowy – o parametrach zależnych od kraju przeznaczenia oscyloskopu
• Instrukcja Obsługi
• Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
V
RIGOL
SPIS TREŚCI
Bezpieczeństwo obsługi.......................................................................................... II
Oscyloskopy ogólnego przeznaczenia.................................................................... IV
ROZDZIAŁ 1: ROZPOCZĘCIE OBSŁUGI…………………….................................. 1
Płyta czołowa i interfejs użytkownika.................................................................. 2
Sprawdzenie oscyloskopu................................................................................... 6
Test funkcjonowania oscyloskopu....................................................................... 7
Kompensowanie sond......................................................................................... 9
Używanie sondy analizatora stanów logicznych (tylko w oscyloskopie sygnałów
mieszanych)………………………………..
10
Automatyczne wyświetlanie sygnału................................................................... 12
Ustawienia w bloku odchylania pionowego........................................................ 13
Ustawienia w bloku odchylania poziomego........................................................ 15
Wyzwalanie oscyloskopu.....................................................................................17
ROZDZIAŁ 2: OBSŁUGA OSCYLOSKOPU............................................................ 20
Blok odchylania pionowego................................................................................. 21
Blok odchylania poziomego................................................................................ 49
Układ wyzwalania............................................................................................... 55
Konfigurowanie systemu próbkowania............................................................... 78
Konfigurowanie parametrów wyświetlania.......................................................... 82
Zapis i odczyt przebiegów i zestawów nastaw.................................................... 84
Konfigurowanie funkcji użytkowych.................................................................... 92
Pomiar automatyczny......................................................................................... 110
Pomiar z użyciem kursorów................................................................................ 117
Obsługa przycisków funkcji RUN........................................................................ 124
ROZDZIAŁ 3: ZASTOSOWANIA I PRZYKŁADY.................................................... 126
Przykład 1: Wykonywanie prostych pomiarów.................................................... 126
Przykład 2: Oglądanie sygnału opóźnionego...................................................... 127
Przykład 3: Wychwytywanie krótkotrwałych sygnałów........................................ 128
Przykład 4: Redukowanie zakłóceń nałożonych na sygnał użyteczny................ 129
Przykład 5: Pomiar za pomocą kursorów........................................................... 131
Przykład 6: Zastosowanie pracy X-Y.................................................................. 133
Przykład 7: Wyzwalanie sygnałem telewizyjnym................................................ 135
Przykład 8: Analiza harmonicznych FFT – pomiar z użyciem kursorów............. 137
Przykład 9: Test selekcji typu dobry / zły............................................................ 138
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
VI
RIGOL
ROZDZIAŁ 4: KOMUNIKATY WYŚWIETLANE PRZY WŁĄCZENIU OSCYLOSKOPU
WYSZUKIWANIE I USUWANIE NIESPRAWNOŚCI...................... 139
Komunikaty wyświetlane przy włączeniu oscyloskopu....................................... 139
Wyszukiwanie i usuwanie niesprawności........................................................... 141
ROZDZIAŁ 5: WSPARCIE PRODUCENTA I SERWIS............................................ 143
ROZDZIAŁ 6:DANE TECHNICZNE, AKCESORIA I KONSERWACJA .................. 144
Dodatek A: Dane techniczne.............................................................................. 144
Dodatek B: Akcesoria do oscyloskopów serii DS1000....................................... 150
Dodatek C: Konserwacja.................................................................................... 151
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
VII
RIGOL
Rozdział 1: Rozpoczęcie obsługi
W rozdziale tym zostaną omówione następujące zagadnienia:
■ Płyta czołowa i interfejs użytkownika
■ Sprawdzenie oscyloskopu
■ Test funkcjonowania oscyloskopu
■ Kompensowanie sond
■ Używanie sondy analizatora stanów logicznych (tylko oscyloskop sygnałów
mieszanych)
■ Automatyczne wyświetlanie sygnału
■ Ustawianie czułości
■ Ustawianie podstawy czasu
■ Wyzwalanie oscyloskopu
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
1
RIGOL
Płyta czołowa i interfejs użytkownika
Jedną z pierwszych czynności, którą należy wykonać przed rozpoczęciem obsługi
nowego oscyloskopu, jest zaznajomienie się z jego płytą czołową. Niniejszy rozdział
pomoże zapoznać się z przeznaczeniem i sposobem obsługi poszczególnych
pokręteł i przycisków znajdujących się na płycie czołowej oscyloskopu.
Na płycie czołowej znajdują się pokrętła i przyciski. Pokrętła są używane najczęściej i
są podobne do pokręteł spotykanych w innych oscyloskopach. Przyciski nie
pozwalają na użycie niektórych funkcji bezpośrednio, lecz naciśnięcie ich powoduje
wyświetlenie na ekranie oscyloskopu menu zmieniającego przyporządkowanie tych
przycisków i umożliwiającego dostęp do wielu funkcji pomiarowych związanych
zaawansowaną funkcjonalnością oscyloskopu, funkcjami matematycznymi,
odniesieniem lub sterowaniem pracą oscyloskopu.
Rys. 1-1
Płyta czołowa oscyloskopu serii DS1000
Oscyloskopy serii DS1000 są wyposażone w łatwą w obsłudze płytę czołową, a
przeznaczenie poszczególnych przycisków i pokręteł jest następujące:
Przyciski menu: są związane z menu: MEASURE (pomiar), CURSOR (kursor),
ACQUIRE (akwizycja), DISPLAY (ekran), STORAGE (pamięć) i
UTILITY (funkcje użytkowe).
Przyciski odchylania pionowego (czułości): są związane z menu: CH1 (kanał 1), CH2
(kanał 2), MATH (funkcje matematyczne) i REF (odniesienie);
przycisk OFF służy do wyłączenia aktualnie aktywnego przebiegu
lub menu.
Przyciski odchylania poziomego (podstawy czasu): są związane z MENU podstawy
czasu.
Przyciski wyzwalania: są związane z MENU wyzwalania, natychmiastowego
ustawienia poziomu wyzwalania na 50% i FORCE – wymuszania
wyzwalania.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
2
RIGOL
Przyciski akcji: Są wśród nich przyciski sterowania pracą oscyloskopu tj. funkcji
AUTO (praca automatyczna) i RUN/STOP (bieg/zatrzymanie).
Przyciski funkcyjne: Pięć szarych przycisków umieszczonych od góry do dołu, po
prawej stronie ekranu ciekłokrystalicznego służących do wyboru różnych
operacji w aktualnie aktywnym menu.
Pokrętła: Służące do regulacji (ustawiania) położenia przebiegu w kierunku
pionowym i poziomym
wyboru podziałki
oraz
poziomu wyzwalania
.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
3
RIGOL
Rys. 1-2 Pokrętła i przyciski na płycie czołowej
Definicje symboli stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi
Symbole przycisków użyte w niniejszej instrukcji obsługi są takie same jak znajdujące
się na płycie czołowej.
Prostokątna ramka na nazwie przycisku wyróżnia przyciski funkcji MENU na płycie
czołowej takie jak pomiar MEASURE.
wyróżnia pokrętło wielofunkcyjne
.
Symbol
wyróżnia dwa przyciski POSITION (regulacja położenia)
Symbol
wyróżnia dwa przyciski SCALE (skala).
Symbol
wyróżnia pokrętło LEVEL (regulacja poziomu)
Nazwa na ciemnym tle wyróżnia przycisk obsługi menu, taki jak przycisk
WAVEFORM (przebieg) w menu STORAGE (pamięć).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
4
RIGOL
Rys. 1-3
Ekran wyświetlania (Tylko kanał analogowy)
Rys. 1-4
Interfejs użytkownika (kanały analogowe i cyfrowe)
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
5
RIGOL
Sprawdzenie oscyloskopu
Po otrzymaniu przesyłki z nowo-zakupionym oscyloskopem serii DS1000 należy
sprawdzić jej zawartość zgodnie z poniższą procedurą:
1. Sprawdzić zawartość opakowania na okoliczność występowania uszkodzeń
Zatrzymać uszkodzone opakowanie i materiał chroniący przesyłkę przed
narażeniami mechanicznymi, aż do momentu, gdy stwierdzi się, że przesyłka jest
kompletna, a stan przyrządu poprawny zarówno pod względem mechanicznym jak
i elektrycznym.
2. Sprawdzić akcesoria
Akcesoria dostarczone wraz z oscyloskopem są wyszczególnione w punkcie
„Dostępne akcesoria” w początkowej części niniejszej instrukcji obsługi.
Jeśli zawartość przesyłki jest niekompletna lub nosi ona ślady uszkodzeń, należy
powiadomić o tym dostawcę.
3. Sprawdzenie oscyloskopu
Jeśli dostarczony oscyloskop nosi ślady uszkodzeń mechanicznych lub nie działa
poprawnie, należy nie obsługiwać go dłużej lub wykonać szereg testów
sprawdzających jego działanie oraz zawiadomić o tym dostawcę.
Jeśli opakowanie oscyloskopu jest uszkodzone lub materiał zabezpieczający go
przed uszkodzeniami mechanicznymi nosi ślady tych narażeń, to należy
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zarówno firmę spedycyjną jak i dostawcę.
Uszkodzone opakowanie należy zatrzymać do sprawdzenia.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
6
RIGOL
Test funkcjonowania oscyloskopu
Aby sprawdzić czy oscyloskop działa poprawnie, należy przeprowadzić szybki test
jego funkcjonowania.
1. Włączyć oscyloskop
Do zasilania oscyloskopu stosować wyłącznie kabel zasilający wraz z nim
dostarczony. Oscyloskop może być zasilany napięciem przemiennym o wartości
skutecznej od 100 do 240 V i częstotliwości od 45 Hz do 440 Hz. Włączyć
oscyloskop i zaczekać, aż na jego ekranie pojawi się okno przebiegu. Nacisnąć
przycisk STORAGE (pamięć), wybrać w oknie górnego menu opcję Storage, a
następnie wybrać (nacisnąć) okno menu Factory (ustawienia fabryczne).
Rys. 1-5
NIEBEZPIECZNIE
Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy
zapewnić, aby oscyloskop był poprawnie uziemiony.
2. Doprowadzić sygnał do wejścia wybranego kanału oscyloskopu
c Ustawić przełącznik tłumienia sondy w pozycję x10, a następnie dołączyć sondę
do wejścia kanału 1 oscyloskopu. W tym celu założyć wtyk BNC przewodu sondy
na kołnierz gniazda kanału 1 na płycie czołowej oscyloskopu (tak, aby wycięcie we
wtyku weszło w występ na kołnierzu), docisnąć wtyk i zablokować jego położenie
przekręcając go w prawo. Dołączyć przewód masy sondy oraz jej zakończenie
pomiarowe do odpowiednich wyprowadzeń złącza PROBE COMP
(kompensowanie sondy).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
7
RIGOL
Rys. 1-6
d Ustawić tłumienie sondy na 10x. W tym celu nacisnąć kolejno przyciski:
CH1 → Probe → 10X .
Rys. 1-7
Rys. 1-8
e Nacisnąć przycisk AUTO. W ciągu kilku sekund na ekranie pojawi się przebieg
prostokątny o parametrach: wartość międzyszczytowa napięcia ok. 3 Vp-p,
częstotliwość 1 kHz.
f Aby wyłączyć kanał 1, nacisnąć przycisk OFF lub przycisk CH1. Następnie
włączyć kanał 2 naciskając przycisk CH2, po czym powtórzyć kroki 2 i 3 niniejszej
procedury.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
8
RIGOL
Kompensowanie sond
Regulację tę wykonuje się po to, aby dopasować właściwości sondy do parametrów
kanału wejściowego. Czynność ta jest niezbędna, gdy daną sondę dołącza się do
wejścia danego kanału oscyloskopu po raz pierwszy.
1. Ustawić tłumienie sondy na x10. Ustawić przełącznik sondy w pozycji 10x i
dołączyć ją do wejścia kanału 1 oscyloskopu. Jeśli jako zakończenie pomiarowe
sondy stosuje się miniaturowy chwytak haczykowy, to należy zapewnić poprawny
styk, nasuwając chwytak mocno na sondę. Dołączyć zakończenie pomiarowe
sondy do złącza PROBE COMP oscyloskopu, a obciążenie referencyjne do
złącza masy PROBE COMP, włączyć kanał 1, a następnie nacisnąć przycisk
AUTO.
2. Sprawdzić kształt wyświetlonego przebiegu.
Przekompensowana
Poprawnie skompensowana
Niedokompensowana
Rys. 1-9
3. W razie potrzeby, używając niemetalicznego zakończenia wkrętaka, ustawić
kondensator nastawny (trymer) sondy tak, aby przebieg prostokątny wyświetlany na
ekranie oscyloskopu był możliwie płaski.
4. W razie potrzeby powtórzyć powyższą operację.
NIEBEZPIECZNIE
Aby w trakcie używania sondy uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym, należy zapewnić jak najlepszy stan izolacji przewodu
połączeniowego sondy i nie dotykać metalicznych elementów głowicy sondy,
w trakcie, gdy jest ona dołączona do źródła napięcia.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
9
RIGOL
Używanie sondy analizatora stanów logicznych (tylko w oscyloskopie
sygnałów mieszanych)
1. W razie potrzeby, aby uniknąć zwarcia układu, wyłączyć zasilanie
testowanego urządzenia. Ponieważ w tym kroku procedury, do przewodów
pomiarowych nie jest przyłożone napięcie, oscyloskop może być włączony.
2. Dołączyć jedno zakończenie płaskiego kabla FC1868 do wejścia analizatora
stanów logicznych, a drugi jego koniec do sondy analizatora LH1116. Na
każdym z końców płaskiego kabla jest umieszczony identyfikator. Można go
dołączyć tylko w jeden sposób. Przed dołączeniem kabla nie ma potrzeby
wyłączać zasilania oscyloskopu.
Rys. 1-10
OSTROŻNIE: Do wyspecyfikowanych oscyloskopów mieszanych
sygnałów, należy używać wyłącznie elementów wyposażenia
opcjonalnego: FC1868, TC1100 i LC1150 produkcji firmy RIGOL.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
10
RIGOL
3. Do jednego przewodu kabla dołączyć chwytak pomiarowy. Upewnić się, że
dołączono go poprawnie.
Rys. 1-11
4. Dołączyć chwytak pomiarowy do punktu pomiarowego testowanego
urządzenia.
Rys. 1-12
5. Pamiętać, aby dołączyć przewód masy (kanał masy) do wyprowadzenia
masy testowanego urządzenia.
Rys. 1-13
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
11
RIGOL
Automatyczne wyświetlanie sygnału
Jedną z bardzo użytecznych funkcji niniejszego oscyloskopu jest funkcja Auto, która
automatycznie konfiguruje go tak, aby jak najlepiej wyświetlał przebieg sygnału
wejściowego. Funkcja Auto wymaga, aby częstotliwość sygnału wejściowego była co
najmniej równa 50 Hz, a współczynnik wypełnienia impulsu był większy od 1%.
Po naciśnięciu przycisku AUTO oscyloskop automatycznie ustawia regulacje
czułości, podstawy czasu oraz wyzwalania, aby wyświetlić na ekranie sygnał
wejściowy gotowy do oglądania. W razie potrzeby uzyskania lepszych warunków
wyświetlania można dokonać odpowiednich regulacji ręcznie.
Oscyloskopy serii DS1000 są oscyloskopami dwukanałowymi wyposażonymi w
wejście zewnętrznego sygnału wyzwalania. W poniższym ćwiczeniu dołącza się
sygnał badany do wejścia kanału 1.
1. Doprowadzić sygnał do wejścia oscyloskopu.
2. Nacisnąć przycisk AUTO.
Po naciśnięciu przycisku AUTO oscyloskop zmienia ustawienia elementów
manipulacyjnych płyty czołowej tak, aby dostosować je do jak najlepszego
wyświetlania przebiegu sygnału wejściowego. Dobiera on automatycznie wartość
podziałki na osi pionowej (czułości) i poziomej (podstawy czasu), wybiera też typ
sygnału wyzwalającego, rodzaj, punkt, zbocze, poziom oraz tryb wyzwalania.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
12
RIGOL
Ustawienia w bloku odchylania pionowego
Na rys. 1-14 przedstawiono przyciski wyboru: kanałów CH1 i CH2, funkcji
matematycznych MATH, odniesienia (REF) i analizatora stanów logicznych (LA), a
i
ponadto pokrętła regulacji położenia przebiegu w pionie (czułości)
. Poniższe ćwiczenie służy do zapoznania użytkownika z:
skalowania
przyciskami bloku odchylania pionowego, pokrętłami i paskiem stanu. Poniższe
informacje pomogą użytkownikowi oscyloskopu zaznajomić się z ustawianiem
parametrów pracy bloku odchylania pionowego.
Rys. 1-14
1. Pokrętłem
wypośrodkować przebieg wyświetlony na ekranie
oscyloskopu.
służy do przesuwania wyświetlonego przebiegu w kierunku
Pokrętło
pionowym i jest ono skalibrowane. Należy zwrócić uwagę, że gdy kręci się pokrętłem
, to na krótką chwilę jest wyświetlana wartość napięcia, co wskazuje
jak daleko od środka ekranu znajduje się masa odniesienia. Należy też zwrócić
uwagę, że symbol masy (ziemi) wyświetlony po lewej stronie ekranu przesuwa się
.
zgodnie z przebiegiem przesuwanym pokrętłem
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
13
RIGOL
Uwagi odnośnie wykonywania pomiarów
Jeśli jako typ doprowadzanego sygnału wybierze się sygnał stały (d.c.), to można
szybko zmierzyć składową stałą (d.c.) doprowadzonego sygnału, notując po prostu
jej odległość od symbolu masy (ziemi).
Jeśli gdy natomiast jako typ doprowadzanego sygnału wybierze się sygnał
przemienny (a.c.), to składowa stała (d.c.) doprowadzanego sygnału jest blokowana,
co przy wyświetlaniu składowej przemiennej sygnału (a.c.) pozwala na uzyskanie
większej czułości.
Sprowadzanie offsetu czułości z powrotem do wartości zerowej przyciskiem
bezpośredniego dostępu
Aby zmienić położenie obrazu w kierunku pionowym, należy kręcić pokrętłem
, , aby natomiast sprowadzić wyświetlony przebieg do położenia
zerowego, należy nacisnąć to pokrętło jak przycisk bezpośredniego dostępu. Ta
ostatnia funkcja jest szczególnie przydatna wtedy, gdy ślad przebiegu jest poza
ekranem i trzeba natychmiast przesunąć go do centrum ekranu
2. Zmienić konfigurację odchylania pionowego i zauważyć, że każda zmiana w
różnym stopniu wpływa na pasek stanu.
Z wyświetlanego paska stanu można szybko określić konfigurację odchylania
pionowego (czułości).
• Pokrętłem
zmienić wartość czułości i zauważyć, że zmiana ta
spowoduje zmianę paska stanu.
• Nacisnąć przycisk CH1.
• Na ekranie oscyloskopu zostaje wyświetlona ikona "miękkiego" przycisku, a kanał
zostaje włączony (lub pozostaje włączony, jeśli już włączono go wcześniej).
• Naciskać każdy z tych "miękkich" przycisków, aby stwierdzić, który z nich powoduje
zmianę paska stanu. Kanałom 1 i 2 jest przyporządkowany "miękki" przycisk
przymiaru (vernier), który pozwala na zmianę wielkości skoku czułości w
niewielkich odstępach za pomocą pokrętła
. Naciskając "miękki"
przycisk Volts/Div można zmienić wielkość skoku na dokładny (Fine) lub zgrubny
(Coarse).
• Wyłączyć kanał, naciskając przycisk OFF (wyłączone).
Przycisk bezpośredniego dostępu Coarse/Fine (regulacja zgrubna/dokładna)
Pokrętłem regulacji czułości zgrubnej/dokładnej (Coarse/Fine) można ustawiać nie
tylko wartość Volt/Div (czułość), lecz także po prostu naciskając pokrętło skali
.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
14
RIGOL
Ustawienia w bloku odchylania poziomego
Na rysunku 1-15 przedstawiono przycisk MENU oraz pokrętła położenia
i skali
należące do bloku odchylania poziomego. Poniższe ćwiczenie
pozwoli użytkownikowi zaznajomić się szybko z działaniem tych przycisków, pokręteł
oraz paskiem stanu.
Rys. 1-15
i zanotować jakie zmiany powoduje to na
1. Pokręcić pokrętłem
pasku stanu.
Kręcenie pokrętłem
powoduje zmiany wartości podstawy czasu w
sekwencji skoków 1-2-5, a wybrana wartość jest wyświetlana na pasku stanu.
Podzakresy podstawy czasu oscyloskopów serii DS1000 są następujące:
od 5 ns/dz* do 50 s/dz.
*UWAGA: Parametry te są różne w różnych wersjach oscyloskopów tej serii.
Przycisk szybkiego dostępu do funkcji opóźnionej podstawy czasu (Delayed
Scan)
Innym sposobem wejścia lub wyjścia z trybu opóźnionej podstawy czasu (Delayed
Scan) jest naciśnięcie przycisku
znajdującego się na płycie czołowej w
polu (bloku) odchylania poziomego i jest ono równoważne wykonaniu poniższych
operacji menu: MENU → Delayed.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
15
RIGOL
2. Pokrętło podstawy czasu
sygnał w kierunku poziomym.
przesuwa wyświetlony na ekranie
Sprowadzanie offsetu podstawy czasu z powrotem do wartości zerowej
przyciskiem bezpośredniego dostępu
Aby sprowadzić offset podstawy czasu do wartości zerowej, należy nacisnąć pokrętło
tak, jak przycisk bezpośredniego dostępu. Funkcja ta jest szczególnie
przydatna wtedy, gdy punkt wyzwalania znajduje się daleko poza ekranem i trzeba
natychmiast przesunąć go do centrum ekranu.
3. Wyświetlić menu czasu TIME naciskając przycisk MENU
W trybie tym można wejść lub wyjść z trybu opóźnionej podstawy czasu (Delayed
Scan), ustawić wyświetlanie przebiegu w formacie Y-T (w funkcji czasu), pracę X-Y
lub przewijanie ekranu (ROLL). Można też kręcąc pokrętłem
regulować offset wyzwalania.
Regulacja podstawy czasu
Offset wyzwalania: Przy ustawianiu tego parametru kręcąc pokrętłem
zmienia się położenie punktu wyzwalania w kierunku poziomym.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
16
RIGOL
Wyzwalanie oscyloskopu
Na rysunku 1-16 przedstawiono elementy obsługowe obszaru (bloku) wyzwalania na
płycie czołowej. Zawiera on: pokrętło regulacji poziomu wyzwalania i trzy „miękkie”
przyciski. Poniższe ćwiczenie służy do zapoznania użytkownika z: przyciskami
wyzwalania, pokrętłami i paskiem stanu.
Rys. 1-16
1. Pokręcić pokrętłem regulacji poziomu wyzwalania Level i zaobserwować,
jakie zmiany spowoduje to na ekranie.
W oscyloskopach serii DS1000 kręcenie pokrętłem
lub naciśnięcie
przycisku menu 50% powoduje dwie zmiany na ekranie. Po pierwsze na dole ekranu
z lewej jego strony zostaje wyświetlona wartość poziomu wyzwalania. Jeśli wybierze
się typ sygnału wyzwalania stały (d.c.), to jest poziom jest wyświetlany w jednostkach
napięcia. Gdy jako typ sygnału wybierze się sygnał przemienny lub tłumienie
zakłóceń m.cz., to poziom wyzwalania jest wyświetlany jako wartość procentowa
zakresu wyzwalania. Po drugie, wyświetlona linia przedstawia położenie poziomu
wyzwalania (tak długo, jak długo nie wybierze się typu sygnału przemiennego lub
tłumienia zakłóceń m.cz.).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
17
RIGOL
Sprowadzanie poziomu wyzwalania do zera przyciskiem bezpośredniego
dostępu
Aby sprowadzić wartość poziomu wyzwalania do zera, należy kręcąc pokrętłem
,zmienić poziom wyzwalania, a następnie nacisnąć to pokrętło jak
przycisk bezpośredniego dostępu.
2. Zmienić ustawienia trybu wyzwalania i obserwować, jakie zmiany spowoduje
to w pasku stanu.
• Nacisnąć przycisk MENU w bloku regulacji wyzwalania.
Na ekranie pojawi się menu „miękkich” przycisków (tj. opisy przycisków o zmiennym
przyporządkowaniu) ukazujące wybór ustawień wyzwalania.
Na rys. 1-17 przedstawiono wyświetlone menu wyzwalania.
• Nacisnąć przycisk Mode (tryb wyzwalania), a następnie wybrać
opcję Edge.
• Nacisnąć przycisk Source (źródło), a następnie wybrać kanał
pierwszy CH1.
• Nacisnąć przycisk Slope (zbocze), a następnie wybrać opcję
Rising Edge (zbocze narastające).
• Nacisnąć przycisk podstawy czasu Sweep, a następnie wybrać
opcję Auto.
• Nacisnąć przycisk konfigurowania Setup, aby wprowadzić
oscyloskop w tryb wyświetlania menu pomocniczego.
Rys. 1-17
UWAGA: Typ sygnału wyzwalania, zbocze wyzwalania oraz źródło sygnału
wyzwalającego są zgodne z informacja podaną na pasku stanu wyświetlonym w
prawym górnym rogu ekranu.
3. Nacisnąć przycisk 50%
Przycisk ten jest przyciskiem akcji. Za każdym naciśnięciem przycisku 50%
oscyloskop ustawia poziom wyzwalania na środek sygnału.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
18
RIGOL
4. Nacisnąć przycisk FORCE
Naciśnięcie tego przycisku rozpoczyna akwizycję sygnału niezależnie od tego, czy
sygnał wyzwalania ma odpowiednią wartość. Zwykle używa się go w trybach
wyzwalania normalnym ("Normal") oraz jednorazowym ("Single"). Przycisk ten nie
ma żadnego wpływu na pracę oscyslokopu, jeśli proces akwizycji sygnału już
zatrzymano.
Uwaga:
Czas martwy (Holdoff): Jest to czas, jaki upłynie, zanim oscyloskop odpowie na
następny sygnał wyzwalania. W czasie martwym system wyzwalania staje się
nieczuły na sygnały wyzwalające. Funkcja ta pomaga oglądać sygnały złożone, takie
jak sygnały zmodulowane amplitudowo (AM). Nacisnąć przycisk Holdoff, aby
uaktywnić pokrętło
, a następnie kręcąc nim regulować czas martwy.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
19
RIGOL
Rozdział 2 Obsługa oscyloskopu
W tym rozdziale zawarto krótkie opisy przeznaczenia grup przycisków: odchylania
pionowego (VERTICAL), odchylania poziomego (HORIZONTAL) oraz wyzwalania
(TRIGGER) znajdujących się na płycie czołowej oscyloskopu serii DS1000. Zawarto
w nim też informacje, jak określić ustawienia oscyloskopu na podstawie obserwacji
paska stanu.
Dane zawarte w tym rozdziale pozwalają użytkownikowi zaznajomić się ze
wszystkimi grupami przycisków płyty czołowej, pokrętłami i ekranowymi menu.
Podano też w nim dodatkowe wskazówki pomocne przy obsłudze. Zaleca się
wykonanie wszystkich zamieszczonych w nim ćwiczeń po to, aby w pełni zaznajomić
się z efektywnymi funkcjami oscyloskopu.
W rozdziale tym zostaną omówione następujące zagadnienia:
■ Blok odchylania pionowego
(CH1, CH2, MATH, REF, LA
(Oscyloskop mieszanych
sygnałów), OFF, ,
■ Blok odchylania poziomego
(MENU,
,
■ Układ wyzwalania
■ Konfigurowanie układu próbkowania
■ Konfigurowanie parametrów wyświetlania
■ Zapis i odczyt przebiegów, plików w formacie csv, plików w formacie bmp i innych
nastaw konfiguracyjnych
■ Konfigurowanie funkcji użytkowych
■ Pomiar automatyczny
■ Pomiar z użyciem kursorów
■ Używanie przycisków sterowania funkcją RUN
(bieg)
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
20
RIGOL
Blok odchylania pionowego
I. Ustawianie kanałów
Każdy z kanałów oscyloskopu DS1000 ma własne menu obsługowe, które rozwija się
po naciśnięciu odpowiedniego z przycisków CH1 lub CH2. Ustawienia wszystkich
pozycji menu są przedstawione w poniższej tablicy.
Rys. 2-1
Tablica 2-1
Menu
Ustawienia
AC
Typ sygnału
wejściowego
(Coupling)
Ograniczenia
szerokości
pasma
(BW Limit)
Sonda
(Probe)
DC
GND
ON
OFF
1X
10X
100X
1000X
Filtr cyfrowy
1/2
Komentarze
Blokowanie składowej d.c.
sygnału wejściowego.
Przechodzi zarówno
składowa d.c. jak i a.c.
Odłączenie sygnału
wejściowego.
Ograniczenie szerokości
pasma kanału do 20 MHz w
celu redukcji zakłóceń
obrazu.
Otrzymuje się pełne pasmo.
Ustawianie tłumienia sondy
tak, aby dopasować je do
czułości (odchylania
pionowego) oscyloskopu.
Ustawienia filtru cyfrowego
(Patrz tablica 2-4).
Przejście do następnej
strony.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
21
RIGOL
Rys. 2-2
Tablica 2-2
Menu
Ustawienia
Komentarze
Powrót do poprzedniej
strony.
2/2
Coarse
(zgrubne)
Volts/div
Fine
(dokładne)
ON (włączone)
Invert
OFF (wyłączone)
Wybór rozdzielczości
pokrętła
w sekwencji skoków 1-2-5.
Dokładne zmiany
rozdzielczości małymi
skokami między nastawami
zgrubnymi.
Włączenie funkcji
odwracania wyświetlonego
przebiegu.
Przywrócenie pierwotnego
obrazu przebiegu.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
22
RIGOL
1. Typ sygnału wejściowego
Wybierając przykładowo kanał 1 (CH1), doprowadzić do wejścia tego kanału sygnał
sinusoidalny zawierający składową stałą (przesunięcie).
Nacisnąć kolejno CH1 → Coupling → AC , aby wybrać dla kanału CH1 typ sygnału
"a.c" . Przy tego typu ustawieniu blokuje to składową stałą (d.c.) sygnału
wejściowego.
Wyświetlony przy takich ustawieniach przebieg przedstawiono na rys. 2-3:
Rys. 2-3
Nacisnąć kolejno CH1 → Coupling → DC, aby wybrać typ sygnału d.c. Przy tego
typu ustawieniu obie składowe sygnału wejściowego przemienna (a.c.) i stała (d.c.)
wchodzą bez przeszkód na wejście układu pomiarowego oscyloskopu.
Wyświetlony przy takich ustawieniach przebieg przedstawiono na rys. 2-4:
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
23
RIGOL
Rys. 2-4
Nacisnąć kolejno CH1 → Coupling → GND, aby wybrać typ sygnału „GND” (masa).
Przy tego typu ustawieniu sygnał wejściowy jest odłączony.
Wyświetlony przy takich ustawieniach przebieg przedstawiono na rys. 2-5:
Rys. 2-5
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
24
RIGOL
2. Ustawianie ograniczenia szerokości pasma przenoszenia kanału
Wybierając na przykład kanał 1 (CH1), doprowadzić do wejścia tego kanału sygnał
zawierający składową w.cz.
Nacisnąć kolejno przyciski CH1 → BW Limit → OFF, aby wyłączyć ograniczenie
szerokości pasma (status „OFF”). Przy takim ustawieniu wszystkie składowe w.cz.
sygnału wchodzą na wejście pomiarowe oscyloskopu – oscyloskop jest ustawiony na
pełne pasmo przenoszenia.
Wyświetlony przy takich ustawieniach przebieg przedstawiono na rys. 2-6:
Rys. 2-6
Nacisnąć kolejno przyciski CH1 → BW Limit → ON, aby włączyć ograniczenie
szerokości pasma. Spowoduje to stłumienie składowych sygnału wejściowego o
częstotliwościach większych od 20 MHz.
Wyświetlony przy takich ustawieniach przebieg przedstawiono na rys. 2-7:
Rys. 2-7
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
25
RIGOL
3. Ustawianie tłumienia sondy
Jeśli do pomiarów używa się sondy, to oscyloskop pozwala użytkownikowi
wprowadzić wartość stosunku tłumienia tej sondy. Powoduje to zmianę pionowego
skalowania oscyloskopu tak, że wynik pomiaru odzwierciedla aktualny poziom
napięcia na zakończeniu pomiarowym sondy.
Aby zmienić (lub sprawdzić) ustawienie stosunku tłumienia sondy, należy nacisnąć
przycisk CH1 lub CH2 (zależnie od używanego kanału), a następnie „miękkim”
przyciskiem Probe wybrać wartość stosunku tłumienia odpowiednią do tłumienia
użytej sondy.
Ustawienia te będą aktywne aż do momentu wykonania następnej zmiany.
Na rys. 2-8 przedstawiono przykładowy przebieg wyświetlony przy użyciu sondy o
stosunku tłumienia 1000:1.
Rys. 2-8
Tablica 2-3
Stosunek tłumienia
1:1
10:1
100:1
1000:1
Odpowiadające mu ustawienie
1X
10X
100X
1000X
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
26
RIGOL
4. Ustawienie czułości (pokrętłem V/dz)
Pokrętło czułości Volts/div pracuje w dwóch stanach konfigurowanych przez
użytkownika tj. w stanie: regulacji zgrubnej Coarse i regulacji dokładnej Fine. Zakres
regulacji czułości wynosi: od 2 mV/dz do 5 V/dz.
Regulacja zgrubna Coarse: W stanie tym wykorzystuje się domyślne nastawy
czułości (ustawione fabrycznie na stałe): 2 mV/dz, 5
mV/dz, 10 mV/dz i do 5 mV/dz, wybierane w sekwencji
skoków 1-2-5.
Regulacja dokładna Fine: Włączenie tej funkcji pozwala
regulować czułość małymi skokami w zakresie ustawień
zgrubnych. Funkcja ta jest przydatna przy potrzebie
dokładnego ustawienia rozmiaru przebiegu wzdłuż osi
pionowej.
Rys. 2-9
Przycisk bezpośredniego dostępu: Coarse/Fine (regulacja zgrubna / dokładna):
Służy do szybkiej (bezpośredniej) zmiany regulacji zgrubnej na dokładną i odwrotnie,
a więc nie tylko z poziomu menu, lecz również naciskając przycisk skali czułości
.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
27
RIGOL
5. Odwrócenie przebiegu (invert)
Włączenie funkcji invert (inwersji) powoduje obrócenie wyświetlonego przebiegu o
180° w stosunku do poziomu masy. Gdy oscyloskop jest wyzwalany sygnałem
odwróconym, to sygnał wyzwalający jest także odwrócony.
Na rysunkach 2-10 i 2-11 przedstawiono w wyświetlony przebieg przed i po inwersji
(odwróceniu).
x
Przebieg przed inwersją
Rys. 2-10
Przebieg po inwersji
Rys. 2-11
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
28
RIGOL
Filtr cyfrowy
Nacisnąć kolejno przyciski CH1 → Digital Filter, aby wyświetlić menu filtru
cyfrowego. Pokrętłem
ustawić górną i dolną częstotliwość graniczną.
Rys. 2-12
Rys. 2-13
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
29
RIGOL
Rys. 2-14
Tablica 2-4
Menu
Filtr cyfrowy
Typ filtru
Górna wartość
graniczna
Dolna wartość
graniczna
Ustawienie
On (włączony)
Off (wyłączony)
Komentarz
Włączyć filtr cyfrowy.
Wyłączyć filtr cyfrowy.
Ustawić jako dolnoprzepustowy LPF.
Ustawić jako górnoprzepustowy HPF.
Ustawić jako pasmowy BBF.
Ustawić jako tłumiący w paśmie BRF.
Ustawić górną wartość graniczną
<częstotliwość> kręcąc pokrętłem ( ) .
Ustawić dolną wartość graniczną
<częstotliwość> kręcąc pokrętłem (
).
Powrót do menu wyższego poziomu.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
30
RIGOL
II. Funkcje matematyczne (Math)
Funkcje matematyczne zawierają operacje: dodawania, odejmowania, mnożenia,
oraz analizę harmonicznych FFT, które są wykonywane w kanałach 1 i 2. Wyniki
operacji matematycznych można też uzyskiwać mierząc przebiegi z wykorzystaniem
do tego siatki skali oraz kursora.
Rys. 2-15
Rys. 2-16 Tablica 2-5
Menu
Ustawienie
A+B
A-B
Operate
(operacja)
AxB
FFT
Source A
CH1
(źródło A)
CH2
Source B
CH1
(źródło B)
CH2
ON
Invert
(odwrócenie)
OFF
Komentarz
Dodać przebieg ze źródła A do przebiegu ze źródła B.
Odjąć przebieg ze źródła A od przebiegu ze źródła B.
Pomnożyć przebieg źródła A przez przebieg źródła B.
Szybka transformata Fourierowska FFT.
Zdefiniować kanał CH1 lub CH2 jako źródło A.
Zdefiniować kanał CH1 lub CH2 jako źródło B.
Odwrócić przebieg MATH.
Przywrócić pierwotny obraz przebiegu.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
31
RIGOL
I. Obsługa funkcji FFT
Szybka transformata Fourierowska (FFT) rozkłada (przetwarza matematycznie)
sygnał wyświetlony w domenie czasowej na poszczególne składowe
częstotliwościowe. Funkcja FFT jest przydatna w następujących przykładowych
zastosowaniach:
• Pomiar zawartości harmonicznych i odkształceń w instalacjach elektrycznych.
• Identyfikowanie typu zakłóceń w zasilaczach sieciowych.
• Analiza drgań i wibracji.
Rys. 2-17
Tablica 2-6
Menu
Operate
(operacja)
Source
(źródło)
Window
(okno)
Display
(wyświetlacz)
Scale
(skala)
Ustawienia
A+B
A-B
AxB
FFT
CH1
CH2
Rectangle
(prostokątne)
Hanning
Hamming
Blackman
Split
Full screen
Vrms
dBVrms
Komentarz
Dodać przebieg ze źródła A do przebiegu ze źródła B.
Odjąć przebieg ze źródła A od ze przebiegu źródła B.
Pomnożyć przebieg źródła A przez przebieg źródła B.
Szybka transformata Fourierowska FFT.
Zdefiniować kanał CH1 lub CH2 jako źródło FFT.
Wybrać okno analizy FFT.
Wyświetlić przebieg FFT na połowie ekranu.
Wyświetlić przebieg FFT na całym ekranie.
Ustawić jako jednostkę osi czułości V skuteczne.
Ustawić jako jednostkę osi czułości dBV skuteczne.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
32
RIGOL
Ważne uwagi odnośnie analizy FFT
1. Jeśli sygnał poddawany analizie FFT będzie zawierał składową stałą lub offset, to
w wyniku tej analizy otrzyma się składowe o błędnych amplitudach. Aby
zminimalizować wpływ składowej stałej, należy wybrać jako typ sygnału
wejściowego (źródła) – sygnał przemienny AC.
2. Aby zredukować poziom zakłóceń pojawiających się przypadkowo i związanych z
nimi składowych nałożonych na powtarzające się pojedyncze impulsy (zdarzenia),
należy funkcję akwizycji oscyloskopu ustawić w tryb uśredniania (average).
3. Aby wyświetlać wyniki analizy FFT sygnałów o dużym zakresie dynamiki, należy
używać skali dBVrms. Przy włączonej funkcji skali dBVrms amplitudy
poszczególnych składowych są wyświetlane w skali logarytmicznej.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
33
RIGOL
Wybór okna analizy FFT
Oscyloskopy serii DS1000 pozwalają na wybór jednego z czterech okien analizy
FFT. Każde okno jest kompromisem między potrzebną rozdzielczością
częstotliwości, a dokładnością amplitudy. Przy wyborze właściwego okna bierze się
pod uwagę właściwości mierzonego sygnału oraz mierzony parametr. W tym celu
można korzystać ze wskazówek podanych w poniższej tablicy:
Tablica 2-7
Okno
Parametr
Najlepsze do pomiaru:
Najlepsza rozdzielczość
częstotliwości, najgorsza
rozdzielczość amplitudy.
Prostokątne Funkcja ta jest
(Rectangle) zasadniczo taka sama jak
typu "Brak okna".
Hanning
Hamming
Blackman
- krótkotrwałych sygnałów związanych ze stanami
przejściowymi, zakłóceń, sygnału burst, gdy
poziom sygnału przed i po wystąpieniu zdarzenia
jest prawie taki sam.
- sygnałów sinusoidalnych o jednakowej
amplitudzie i ustalonej częstotliwości.
- zakłóceń o szerokim paśmie przy względnie
wolno zmieniającym się widmie.
Lepsza rozdzielczość
- sygnałów sinusoidalnych, okresowych, zakłóceń
częstotliwości, gorsza
o wąskim paśmie.
dokładność amplitudy niż - sygnałów związanych ze stanami przejściowymi
w przypadku okna
lub sygnałów typu burst, gdy poziomy sygnałów
prostokątnego.
przed i po wystąpieniu zdarzenia znacznie się
Okno Hamming ma nieco różnią.
lepszą rozdzielczość
częstotliwości niż okno
Hanning.
Najlepsza amplituda,
- przebiegów o jednej częstotliwości, przy
najgorsza rozdzielczość
wyszukiwaniu harmonicznych wyższego rzędu.
częstotliwości.
Ważne uwagi:
Rozdzielczość FFT:
Stosunek szybkości próbkowania do liczby punktów analizy FFT. Przy ustalonej
liczbie punktów analizy FFT mniejsza szybkość próbkowania przyniesie w efekcie
lepszą rozdzielczość częstotliwości.
Częstotliwość Nyquista
Najwyższa częstotliwość sygnału, którą może wyświetlić bez przeinaczania (aliasing)
oscyloskop cyfrowy pracujący w czasie rzeczywistym. Zwykle jest ona równa połowie
szybkości próbkowania. Częstotliwość ta jest nazywana częstotliwością Nyquista.
Sygnały o częstotliwościach powyżej częstotliwości Nyquista będą nadpróbkowane,
co spowoduje powstanie niekorzystnego zjawiska nazywanego przeinaczaniem.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
34
RIGOL
II. Funkcja REF
Wybrane przebiegi odniesienia nazywane też referencyjnymi można zapisywać w
pamięci oscyloskopu, a później w razie potrzeby przywoływać na ekran. Funkcja
odniesienia (REF) będzie dostępna dopiero po zapisaniu przebiegu w nieulotnej
pamięci oscyloskopu.
Aby wyświetlić na ekranie menu przebiegów referencyjnych, należy nacisnąć
przycisk REF.
Rys. 2-18 Tablica 2-8 Gdy używa się pamięci wewnętrznej
Menu
Source
(źródło)
Location
(lokalizacja)
Save
(zapis)
Imp./Exp.
Reset
Komentarz
Wybrać jako kanał REF kanał 1.
Wybrać jako kanał REF kanał 2.
Wybrać jako kanał REF przebieg Math/FFT.
Wybrać jako kanał REF przebieg LA (Oscyloskop
mieszanych sygnałów).
Wewnętrzna Wybrać lokalizację pamięci w oscyloskopie.
Zewnętrzna Wybrać lokalizację pamięci poza oscyloskopem.
Ustawienie
CH1
CH2
MATH/FFT
LA
Zapisać przebieg REF.
Idź do menu import/eksport (patrz tablica 2-10).
Zresetuj przebieg REF.
(resetowanie)
Rys. 2-19 Tablica 2-9 Gdy używa się pamięci zewnętrznej
Menu
Source
(źródło)
Location
(lokalizacja)
Save
(zapis)
Imp./Exp.
Reset
(resetowanie)
Ustawienie
CH1
CH2
MATH/FFT
LA
Komentarz
Wybrać jako kanał REF kanał 1.
Wybrać jako kanał REF kanał 2.
Wybrać jako kanał REF przebieg Math/FFT.
Wybrać jako kanał REF przebieg LA (oscyloskop
mieszanych sygnałów).
Wewnętrzna Wybrać lokalizację pamięci w oscyloskopie.
Zewnętrzna Wybrać lokalizację pamięci poza oscyloskopem.
Zapisać przebieg REF do lokalizacji w pamięci
zewnętrznej.
Idź do menu import (patrz tablica 2-14).
Zresetuj przebieg REF.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
35
RIGOL
Importowanie i eksportowanie plików z przebiegami
Nacisnąć kolejno przyciski REF → Imp//Exp. i przejść do poniższego menu.
Rys. 2-20 Tablica 2-10
Komentarz
Ustawienie
Path
Przełącz na ścieżkę, katalog lub plik.
(ścieżka)
Explorer
Directory
(eksplorator)
(katalog)
File (plik)
Export
Eksportuj plik referencyjny (REF) z wewnętrznej
(eksportuj)
pamięci do pamięci eksportu (patrz tablica 2-11).
Import
Importuj plik referencyjny (REF) do pamięci
(importuj)
wewnętrznej.
Delete
Skasuj plik.
Menu
(kasuj)
Na poniższym rysunku przedstawiono okno eksportowania i importowania:
Rys. 2-21
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
36
RIGOL
Eksportowanie plików
Nacisnąć kolejno przyciski REF → Imp.//Exp. → Export , poczym przejść do
poniższego menu.
Rys. 2-22 Tablica 2-11
Menu
Save
(zapisz)
Ustawienie
Komentarz
Przesuń kursor do góry.
Przesuń kursor do dołu.
Skasuj wybrany znak.
Wykonaj operację.
Na poniższym rysunku przedstawiono okno eksportowania:
Rys. 2-23
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
37
RIGOL
Zapis do zewnętrznej pamięci
Nacisnąć kolejno przyciski REF → Save, poczym przejść do poniższego menu.
Rys. 2-24 Tablica 2-12
Komentarz
Ustawienie
Path
Przełącz między ścieżką, katalogiem i plikiem.
(ścieżka)
Explorer
Directory
(eksplorator)
(katalog)
File (plik)
New File
Skonfiguruj nowy plik w opcji Path (ścieżka) i File
(Folder)
(plik).
(nowy plik)
Skonfiguruj nowy folder w katalogu.
(folder)
Delete
Skasuj plik (folder).
Menu
(kasuj)
Na poniższym rysunku przedstawiono okno zapisywania:
Rys. 2-25
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
38
RIGOL
Nowy plik (lub nowy folder)
Nacisnąć kolejno przyciski REF → Save → New File (New Folder), poczym przejść
do poniższego menu.
Rys. 2-26 Tablica 2-13
Menu
Save (zapisz)
Ustawienie
Komentarz
Przesuń kursor do góry.
Przesuń kursor do dołu.
Skasuj wybrany znak.
Wykonaj operację.
Na poniższym rysunku przedstawiono okno nowego pliku (New File)
Rys. 2-27
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
39
RIGOL
Importowanie plików
Nacisnąć kolejno przyciski REF → Import , poczymprzejść do poniższego menu.
Rys. 2-28 Tablica 2-14
Komentarz
Ustawienie
Path
Przełącz między ścieżką, katalogiem i plikiem.
(ścieżka)
Explorer
Directory
(eksplorator)
(katalog)
File (plik)
Importuj plik referencyjny (REF) do pamięci
Import
(importuj)
wewnętrznej.
Menu
Na poniższym rysunku przedstawiono okno eksportowania:
Rys. 2-29
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
40
RIGOL
Wyświetlanie przebiegu referencyjnego
Rys. 2-30
1. Nacisnąć przycisk REF, aby wyświetlić menu przebiegu odniesienia.
2. Wybrać potrzebny kanał przebiegu referencyjnego (REF): CH1, CH2, MATH, FFT
lub LA (oscyloskop przebiegów mieszanych); naciskając "miękki" przycisk 1.
3. Ustawić przebieg REF w potrzebnym położeniu kręcąc pokrętłami regulacji
położenia przebiegu w pionie
i regulacji skali w pionie
.
4. Wybrać lokalizację zapisu przebiegu referencyjnego (REF), naciskając "miękki"
przycisk nr 2.
5. Zapisać przebieg wyświetlony na ekranie, jako przebieg referencyjny (REF),
naciskając przycisk nr 3.
UWAGA:
W trybie X-Y funkcja referencyjna (REF) nie jest dostępna.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
41
RIGOL
III. Konfigurowanie kanału analizatora stanów logicznych (LA)
(oscyloskop sygnałów mieszanych)
Można włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) jeden kanał lub grupę kanałów. Można też
ustawić rozmiar przebiegu. Wybrać lokalizację na ekranie obrazu kanału logicznego
(cyfrowego) oraz styl progu.
Nacisnąć przycisk LA i przejść do poniższego menu:
Rys. 2-31 Tablica 2-15
Menu
Ustawienie
D7-D0
D15-D8
Current
(prąd)
Threshold
(próg)
User
(użytkownik)
Komentarz
Skonfigurować grupę kanałów D7-D0 (patrz
tablica 2-16)
Skonfigurować grupę kanałów D15-D8 (patrz 217)
.
Wybrać kanał, kręcąc pokrętłem
<D15-D0>
TTL
CMOS
Wybrać tryb "wszystkie kanały logiczne". Przy
ECL
włączonym stylu zdefiniowanym przez
User
użytkownika można wybrać napięcie progowe.
(użytkownik)
<Treshold
voltage>
(<napięcie
progowe>)
Ustawić napięcie progowe kręcąc pokrętłem
1. Wyświetlić i zmienić kolejność kanałów logicznych
(1) Nacisnąć kolejno przyciski LA → D7-D0 lub D15-D8, poczym przejść do menu
ustawiania grupy kanałów. Włączyć lub wyłączyć wyświetlanie kanałów
logicznych.
(2) Nacisnąć kolejno przyciski LA → Current, a następnie kręcąc pokrętłem
,
wybrać odpowiedni kanał logiczny. Wybrany kanał będzie wyświetlany na
czerwono (w wersji oscyloskopu z ekranem kolorowym).
(3) Zmienić położenie kanału na ekranie, kręcąc pokrętłem regulacji położenia w
poziomie
.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
42
.
RIGOL
Poniżej przedstawiono rysunek menu:
Rys. 2-32
2. Ustawić tryb progu kanałów logicznych
Nacisnąć kolejno przyciski LA → Threshold, wybrać standard logiczny (typ układu
logicznego) lub opcję User (użytkownik), aby zdefiniować własne napięcie progowe.
Poniżej przedstawiono rysunek menu:
Rys. 2-33
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
43
RIGOL
Napięcia progowe wybranych układów logicznych
STANDARD LOGICZNY
TTL
CMOS
ECL
Ustawienie użytkownika
NAPIĘCIE PROGOWE
1,4 v
2,5 V
-1,3 V
od -8 V do +8 V
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
44
RIGOL
Konfigurowanie grupy kanałów
Nacisnąć kolejno przyciski LA →D7-D0 lub D15-D8, włączyć / wyłączyć jeden kanał
lub ich grupę. Można też zmienić rozmiar przebiegów na 8 bitów jako grupę. Patrz
tablice 2-16 i 2-17.
Rys. 2-34 Tablica 2-16
Menu
Channel
(kanał)
D7-D0
Ustawienie
D7-D0
Turn on
(włączyć)
Turn off
(wyłączyć)
Komentarz
Włączyć lub wyłączyć jeden kanał z D7-D0.
Włączyć lub wyłączyć wszystkie 8 kanałów.
Size
(rozmiar)
Wyświetlić na jednym ekranie 8 kanałów.
Wyświetlić na jednym ekranie 16 kanałów.
Reset
Zresetować przebieg z kanału D7-D0.
Rys. 2-35 Tablica 2-17
Menu
Channel
(kanał)
D15-D8
Ustawienie
Komentarz
D15-D8
Włączyć lub wyłączyć jeden kanał z D15-D8.
Turn on
(włączyć)
Turn off
(wyłączyć)
Włączyć lub wyłączyć wszystkie 8 kanałów.
Size
(rozmiar)
Wyświetlić na jednym ekranie 8 kanałów.
Wyświetlić na jednym ekranie 16 kanałów.
Reset
Zresetować przebieg z kanału D15-D8.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
45
RIGOL
1. Włączyć lub wyłączyć jeden kanał logiczny
Nacisnąć kolejno przyciski LA → D7-D0 → Channel, a następnie kręcąc pokrętłem
wybrać potrzebny kanał. Aby włączyć lub wyłączyć, nacisnąć przycisk nr 1 lub
. Gdy kanał jest włączony, na ekranie jest widoczny znak
.
wcisnąć pokrętło
Gdy natomiast kanał jest wyłączony, znak ten zmienia postać na
.
Przedstawiono to poniżej na rys. 2-36.
Rys. 2-36
2. Wymuszenie włączenia lub wyłączenia wszystkich kanałów logicznych
Nacisnąć kolejno przyciski LA → D7-D0 → D7-D0 → Turn On / Turn Off (lub D15-D8
→ D15-D8 → Turn On / Turn Off). Spowoduje to włączenie / wyłączenie wszystkich
kanałów. Gdy zamiast tego zaistnieje potrzeba włączenia / wyłączenia jednego
dowolnego kanału, to należy wybrać opcję Channel kręcąc pokrętłem
,a
następnie nacisnąć "miękki" przycisk nr 1 lub pokrętło
.
3. Ustawić rozmiar wyświetlania kanałów logicznych:
Nacisnąć kolejno przyciski LA → D7-D0 → Size, lub D15-D8 → Size, aby wybrać
rozmiar wyświetlonego przebiegu kanału logicznego.
Wybrać opcję
, aby oglądać na ekranie przebiegi z 8. kanałów. Wybrać opcję
, aby oglądać na ekranie przebiegi z wszystkich 16. kanałów.
4. Resetowanie obrazu kanałów logicznych
Aby zresetować obraz kanałów logicznych, należy nacisnąć kolejno przyciski LA →
D7-D0 → Reset lub D15-D8 → Reset.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
46
RIGOL
IV. Włączanie / wyłączanie wszystkich kanałów
Wejściowymi kanałami w oscyloskopach serii DS1000 są kanały CH1, CH2, Ext.
Trigger i LA (w oscyloskopie sygnałów mieszanych). Wszystkie funkcje tych
oscyloskopów bazują na operacjach z kanałami. Także funkcje MATH i REF mogą
być uważane jako kanały względnie izolowane.
Aby włączyć lub wyłączyć jeden z kanałów, należy nacisnąć odpowiedni przycisk
znajdujący się na płycie czołowej oscyloskopu. Podświetlenie w tym momencie
przycisku wskazuje kanał aktualnie aktywny. Aby wyłączyć ten kanał, należy
ponownie nacisnąć przycisk lub, jeśli kanał jest już wybrany nacisnąć przycisk OFF.
Spowoduje to również wyłączenie kanału. Jednocześnie podświetlenie przycisku
zniknie.
Tablica 2-18
Kanał
Ustawienie
DS1000 MONO
Kanał 1
ON (włączone)
CH1 (czarne znaki)
(CH1)
Wybrane
CH1 (białe znaki)
OFF (wyłączone) Brak wskaźnika
Kanał 2
ON (włączone)
CH2 (czarne znaki)
(CH2)
Wybrane
CH2 (białe znaki)
OFF (wyłączone) Brak wskaźnika
Operacje
ON (włączone)
Math (czarne znaki)
matematyczne Wybrane
Math (białe znaki)
(MATH)
OFF (wyłączone) Brak wskaźnika
Symbol
DS1000 COLOR
CH1 (czarne znaki)
CH1 (żółte znaki)
Brak wskaźnika
CH2 (czarne znaki)
CH2 (białe znaki)
Brak wskaźnika
Math (czarne znaki)
Math (białe znaki)
Brak wskaźnika
Uwaga:
W oscyloskopach serii DS1000 z ekranem monochromatycznym wskaźniki stanu są
wyświetlane zgodnie z powyższą tablicą, gdy tryb wyświetlania ekranu (Screen) jest
ustawiony na normalny (Normal). W lewym, dolnym rogu ekranu jest wyświetlany
symbol stanu ekranu. Naciśnięcie przycisku LA powoduje włączenie / wyłączenie
wszystkich kanałów logicznych.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
47
RIGOL
V. Używanie pokręteł odchylania pionowego
i
Można użyć pokręteł bloku odchylania pionowego do wyświetlania przebiegów,
przesuwania w pionie, regulacji czułości oraz ustawiania parametrów wejściowych.
1. Używanie pokrętła przesuwania przebiegu w pionie
.
Pokrętłem przesuwania w pionie
można zmieniać położenie
przebiegów we wszystkich kanałach (włącznie z MATH, REF i LA). Rozdzielczość
regulacji pokrętła zmienia się zależnie od zmiany poziomu czułości (kanały
logiczne oscyloskopu sygnałów mieszanych zmieniają się zależnie od zmian
wyświetlonych przebiegów). Naciśnięcie tego pokrętła spowoduje ustawienie
offsetu kanału na zero (nie dotyczy to kanałów cyfrowych w oscyloskopie
sygnałów mieszanych).
2. Regulacja pokrętłem czułości
.
Pokrętłem regulacji czułości
można zmieniać czułość we wszystkich
kanałach oscyloskopu (włącznie z przebiegami uzyskanymi w trybach MATH i
REF, lecz nie w LA). Jeśli pokrętło Volts/div ustawi się w pozycję „Coarse”
(regulacja zgrubna), to można regulować czułość (skalę) oscyloskopu na
podzakresach od 2 mV do 5 V w sekwencji skoków 1-2-5. Jeśli natomiast pokrętło
Volts/div ustawi się w pozycję „Fine” (regulacja dokładna), to pokrętłem tym
można regulować dokładnie czułość oscyloskopu małymi, skokami w zakresie
podzakresów ustawionych zgrubnie.
3. Pokrętłami tymi (położenia i czułości) można operować tylko w tych kanałach,
które są wybrane.
4. Gdy zmieni się położenie przebiegu na osi pionowej, to w lewym dolnym rogu
ekranu są wyświetlane wartości liczbowe tego ustawienia. Jednostka wskazania
jest wolt (V).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
48
RIGOL
Blok odchylania poziomego
Na ekranie oscyloskopu można odczytać ustawioną wartość podstawy czasu
(podziałki skali) w jednostkach czasu na działkę. Ze względu na to, że wszystkie
aktywne (wyświetlone) w danym momencie przebiegi wykorzystują tę samą
podstawę czasu, oscyloskop wyświetla jedną wartość dla wszystkich aktywnych
kanałów z wyjątkiem, gdy używa się funkcji Delayed Scan (opóźnionej postawy
czasu).
Pokrętłami regulacji podstawy czasu można zmieniać skalę osi poziomej i położenie
na niej przebiegów. Pozioma oś na środku ekranu stanowi odniesienie czasowe
wyświetlanych przebiegów. Zmieniając skalę osi poziomej powoduje się zwężanie lub
rozciąganie przebiegów wzdłuż tej osi.
Pokrętłem regulacji położenia podstawy czasu ustawia się punkt, w którym wyzwalany
przebieg pojawia się na ekranie.
Pokrętła regulacji podstawy czasu
Pokrętłem podstawy czasu
reguluje się położenie
przebiegu wyświetlonego na ekranie wzdłuż osi czasu dla wszystkich
kanałów, w tym też przebiegów uzyskanych za pomocą funkcji MATH.
Rozdzielczość ustawiania tych pokręteł zmienia się wraz ze zmianą
wartości podstawy czasu. Naciskając ten przycisk, zeruje się wartość
offsetu wyzwalania i przesuwa punkt wyzwalania na środek osi poziomej
ekranu.
Pokrętłem
wybiera się wartość podstawy czasu w
jednostkach czasu na działkę (współczynnik skali) dla głównej lub
opóźnionej podstawy czasu (Delayed Scan). Gdy uaktywni się funkcję
Delayed Scan, to zmieniając wartość opóźnionej podstawy czasu, będzie
się zmieniać szerokość strefy okna.
Menu podstawy czasu (odchylania poziomego)
Aby wyświetlić menu podstawy czasu (odchylania poziomego), należy nacisnąć
przycisk MENU. Ustawienia tego menu są wyszczególnione w poniższej tablicy:
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
49
RIGOL
Rys.2-37 Tablica 2-19
Menu
Ustawienie
Komentarz
ON
Włącz opóźnioną podstawę czasu.
Delayed
(włączone)
(opóźniona) OFF
Wyłącz opóźnioną podstawę czasu.
(wyłączone)
Y-T
Wyświetl względną zależność między
napięciem na osi pionowej i czasem na osi
Time Base
poziomej.
(podstawa X-T
Przedstaw wartość z kanału CH1 na osi X, a
czasu)
wartość z kanału CH2 na osi Y.
Roll
W trybie przewijania przebieg jest
(przewijanie) odświeżany z prawa na lewo.
Trig-offset
Reset
Ustaw na środek.
(zerowanie
offsetu
wyzwalania)
Rys. 2-38 Pasek stanu i znak regulacji podstawy czasu
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
50
RIGOL
Znak na pasku stanu regulacji podstawy czasu
c Znak ten zaznacza aktualne położenie w pamięci okna przebiegu.
d Znak ten reprezentuje punkt wyzwalania w pamięci.
e Znak ten reprezentuje punkt wyzwalania w oknach aktualnego przebiegu.
f Pasek stanu reprezentujący podstawę czasu (główną podstawę czasu).
g Pasek stanu wskazuje offset wyzwalania podstawy czasu w odniesieniu do środka
okna.
Uwagi:
Y-T: Konwencjonalny format wyświetlania oscyloskopu. Przedstawia on napięcie
rekordu przebiegu (na osi pionowej) jak zmienia się ono z czasem (na osi
poziomej).
X-Y: Format jednoczesnego wyświetlania na osi poziomej wartości napięcia sygnału
z kanału 1, a na osi pionowej napięcia sygnału z kanału 2.
Tryb przewijania: W trybie tym obraz przebiegu przesuwa się prawa na lewo. W
trybie przewijania nie jest dostępna regulacja wyzwalania ani regulacja offsetu
podstawy czasu. Funkcje te są dostępne tylko przy wartościach podstawy
czasu 500 ms/dz lub podstawach wolniejszych.
Tryb wolnej podstawy czasu: Tryb ten jest dostępny, gdy podstawę czasu ustawi
się na 50 ms/dz lub wolniejszą. W trybie tym oscyloskop zbiera wystarczająco
dużo danych od lewej strony ekranu do punktu wyzwalania, poczym oczekuje
na wyzwolenie, a gdy to nastąpi, oscyloskop kontynuuje rysowanie pozostałej
części przebiegi od punktu wyzwalania do strony prawej ekranu. Wybierając ten
tryb pracy do oglądania sygnałów o małych częstotliwościach, zaleca się
ustawiać typ sygnału wejściowego oscyloskopu na stały (DC).
Time/div: Wartość skali podstawy czasu. Jeśli akwizycja sygnału zostanie
zatrzymana (przez naciśnięcie przycisku RUN/STOP), to wyświetlony przebieg
można rozciągać lub zmniejszać pokrętłem regulacji podstawy czasu Time/div.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
51
RIGOL
Opóźniona podstawa czasu:
Opóźniona podstawa czasu polega na rozciągnięciu części głównego okna
przebiegu. Funkcję opóźnionej podstawy czasu można wykorzystywać do
lokalizowania i rozciągania w kierunku poziomym głównego okna przebiegu w celu
dokładnej analizy sygnału (z większą rozdzielczością poziomą). Funkcji tej używa się
do rozciągnięcia pewnego fragmentu przebiegu w celu lepszej obserwacji jego
szczegółów. Nie można ustawić wartości opóźnionej podstawy czasu wolniejszej niż
nastawa głównej podstawy czasu.
Rys. 2-39 Okno funkcji opóźnionej podstawy czasu
Poniższa procedura pokazuje jak należy stosować funkcję opóźnionej podstawy
czasu:.
1. Dołączyć sygnał do wejścia oscyloskopu i uzyskać stabilny obraz przebiegu.
2. Wejść w tryb opóźnionej podstawy czasu naciskając kolejno przyciski:
MENU → Delayed → ON lub naciskając pokrętło regulacji skali podstawy czasu
.
Ekran jest podzielony na dwie części. W górnej jest wyświetlone główne okno
przebiegu, a w dolnej rozciągnięty segment głównego okna przebiegu. Ta
rozciągnięta część głównego okna jest nazywana oknem opóźnionej podstawy
czasu. Dwa zacienione prostokątne obszary są widoczne w górnej połówce ekranu;
w dolnej połówce ekranu jest zaś widoczny niezacieniony, rozciągnięty fragment
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
52
RIGOL
przebiegu. Wymiary i położenie fragmentu opóźnionej podstawy czasu reguluje się
pokrętłami podstawy czasu
i skali
. Symbol wyświetlony na
dole ekranu oznacza główną podstawę czasu, a symbol wyświetlony w środku
ekranu jest wartością czasu opóźnionej podstawy czasu.
• Do zmiany położenia rozciągniętej części należy używać pokrętła regulacji
położenia przebiegu na osi podstawy czasu
.
• Do ustawiania rozdzielczości opóźnionej podstawy czasu, należy używać pokrętła
regulacji skali podstawy czasu
.
• Aby zmienić wartość głównej podstawy czasu, należy najpierw wyłączyć tryb
opóźnionej podstawy czasu.
• Ze względu na to, że są wyświetlane jednocześnie oba okna: głównej podstawy
czasu i opóźnionej podstawy czasu, to na osi pionowej jest dostępna tylko połowa
działek czułości. Stąd też wartości podziałki skali jest podwojona. Zmianę tę
można zauważyć na pasku stanu.
Przycisk bezpośredniego dostępu do trybu „Opóźnionej podstawy czasu”
Tryb opóźnionej podstawy czasu (Delayed Scan) można uaktywnić nie tylko z
poziomu menu, lecz też naciskając przycisk skali podstawy czasu
.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
53
RIGOL
Praca X-Y
Funkcja ta jest przydatna przy obserwowaniu zależności fazowych dwóch sygnałów.
Kanał 1 wykorzystuje jako oś X oś podstawy czasu, a kanał 2 – jako oś Y oś czułości
(Y). Oscyloskop wykorzystuje wtedy tryb akwizycji z próbkowaniem bez wyzwalania i
wyświetla dane w postaci punktów.
Rys. 2-40 Przebieg uzyskany w trybie pracy X-Y
Przy pracy X-Y nie ma dostępu do następujących funkcji:
• Funkcja analizatora stanów logicznych (oscyloskop mieszanych sygnałów)
• Pomiary automatyczne
• Pomiary z użyciem kursora
• Operacje REF i MATH
• Tryb opóźnionej podstawy czasu
• Tryb wyświetlania wektorowego
• Regulacja położenia przebiegu w poziomie pokrętłem
.
• Pokrętła wyzwalania
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
54
RIGOL
Układ wyzwalania
Funkcja wyzwalania określa, kiedy oscyloskop rozpocznie zbierać dane pomiarowe i
wyświetlać je w postaci przebiegu. Gdy wyzwalanie skonfiguruje się właściwie, to
pozwoli to przetworzyć wyświetlony niestabilny przebieg lub ekran bez obrazu w
przebieg użyteczny.
Gdy oscyloskop zaczyna pobierać sygnał, to zbiera on wystarczająco dużo danych
tak, aby wykreślić przebieg na lewo od punktu wyzwalania. Oscyloskop kontynuuje
zbieranie danych, oczekując jednocześnie na to, aby spełniły się warunki
wyzwalania. Gdy wykryje on sygnał wyzwalający, nadal zbiera dane, dzięki czemu
może wyświetlić przebieg na prawo od punktu wyzwalania.
Pole obsługi funkcji wyzwalania na płycie czołowej zawiera pokrętło i trzy przyciski:
:
50%:
Pokrętło, którym ustawia się poziom wyzwalania. Naciskając pokrętło
sprowadza się poziom do zera.
Przycisk bezpośredniego dostępu – ustawiający poziom wyzwalania na
środek linii pionowej między wartościami szczytowymi sygnału wyzwalania.
FORCE: Wymusza wytworzenie sygnału wyzwalania. Przycisk ten jest używany
głównie w trybie normalnym (normal) i jednorazowym (single).
MENU: Przycisk ten uaktywnia menu regulacji wyzwalania.
Rys. 2-41 Elementy regulacyjne układu wyzwalania
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
55
RIGOL
Typy wyzwalania
Oscyloskop umożliwia wybór jednego z siedmiu typów wyzwalania: poziomem
zbocza (edge), impulsem (pulse), zboczem (slope), sygnałem telewizyjnym (video),
naprzemienne (alternative), wzorcem logicznym (pattern) (tylko w oscyloskopach
sygnałów mieszanych) oraz długością czasu (duration).
Poziom: Wyzwalanie poziomem występuje, gdy wejściowy sygnał wyzwalający
przejdzie przez wyspecyfikowany poziom napięcia przy wyspecyfikowanym
rodzaju zbocza.
Impuls: Należy stosować ten typ wyzwalania, aby wychwytywać impulsy o
określonej szerokości.
Sygnał telewizyjny: Przy obserwacji standardowych sygnałów wideo stosuje się
wyzwalanie sygnałem ramki (pola) lub linii.
Zbocze: Oscyloskop zaczyna wyzwalać zależnie od wyboru na zboczu sygnału
narastającym lub opadającym.
Sieć: Wyzwalanie sygnałów niezsynchronizowanych.
Wzorzec logiczny: Wyzwalanie w momencie wykrycia wyspecyfikowanego kodu
logicznego.
Długość czasu: Wyzwalanie w wyspecyfikowanym przedziale czasowym, przy
spełnieniu warunków wyspecyfikowanego kodu logicznego.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
56
RIGOL
Ustawienia w trybie wyzwalania poziomem zbocza
Przy wyzwalaniu poziomem zbocza (edge) określa się, czy oscyloskop znajduje
punkt wyzwalania na zboczu narastającym, czy też na zboczu opadającym sygnału.
Aby wybrać wyzwalanie na zboczu narastającym, zboczu opadającym lub zboczu
narastającym i opadającym, należy wybrać tryb wyzwalania zboczem (slope).
Rys. 2-42 Tablica 2-20
Ustawienie
Komentarz
Wybierz kanał 1 jako źródło sygnału
CH1
wyzwalania.
Wybierz kanał 2 jako źródło sygnału
CH2
wyzwalania.
Wybierz EXT TRIG jako źródło sygnału
EXT
wyzwalania (wyzwalanie zewnętrzne).
Source
Wybierz EXT TRIG/5 jako źródło sygnału
EXT/5
(źródło)
wyzwalania (wyzwalanie zewnętrzne).
Wybierz sieć zasilającą napięciem
AC Line
przemiennym jako źródło sygnału
wyzwalania.
Wybierz jako źródło sygnału wyzwalania
D15-D0
kanał logiczny D15-D0 (tylko w
oscyloskopie sygnałów mieszanych).
Wyzwalanie na narastającym zboczu.
Slope
Wyzwalanie na opadającym zboczu.
(zbocze)
Wyzwalanie na zboczach narastającym i
opadającym.
Auto
Pobierz dane przebiegu nawet, gdy
(automatyczne) wyzwalanie nie wystąpiło.
Normal
Sweep
Pobierz dane przebiegu, gdy wyzwalanie
(normalne)
wystąpiło.
(przemiatanie)
Single
Gdy wyzwalanie nastąpiło, pobierz przebieg
(jednorazowe) i zatrzymaj się.
Set up
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
(ustawienia
patrz tablica 2-38.
wstępne)
Menu
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
57
RIGOL
Ustawienia w trybie wyzwalania szerokością impulsu
Wyzwalanie sygnałem impulsowym występuje w zależności od szerokości impulsu.
Ustawiając warunki szerokości impulsu można wykrywać sygnały odbiegające od
normy.
Rys. 2-43 Tablica 2-21
Menu
Source
(źródło)
Ustawienie
Komentarz
Wybierz kanał 1 jako źródło sygnału
CH1
wyzwalania.
Wybierz kanał 2 jako źródło sygnału
CH2
wyzwalania.
Wybierz EXT TRIG jako źródło sygnału
EXT
wyzwalania.
Wybierz EXT TRIG/5 jako źródło sygnału
EXT/5
wyzwalania.
Wybierz jako źródło wyzwalania kanał logiczny
D15-D0
D15-D0 (tylko w oscyloskopie mieszanych
sygnałów).
Szerokość Impulsu dodatniego jest mniejsza niż
Szerokość Impulsu dodatniego jest większa niż
Szerokość Impulsu dodatniego jest równa
When
(gdy)
Szerokość Impulsu ujemnego jest mniejsza niż
Szerokość Impulsu ujemnego jest większa niż
Szerokość Impulsu ujemnego jest równa
Setting
(ustawienie)
<Width>
Ustawić szerokość impulsu
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
58
RIGOL
Rys. 2-44 Tablica 2-22
Menu
Ustawienie
Komentarz
Auto
Pobierz dane przebiegu nawet, gdy
(automatyczne) wyzwalanie nie wystąpiło.
Normal
Sweep
Pobierz dane przebiegu, gdy wyzwalanie
(przemiatanie) (normalne)
wystąpiło.
Single
Gdy wyzwalanie nastąpiło, pobierz przebieg
(jednorazowe) i zatrzymaj się.
Set up
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
(ustawienia
patrz tablica 2-38.
wstępne)
Uwaga: Zakres ustawiania szerokości impulsu wynosi od 20 ns do 10 s. Gdy
warunek ten zostanie spełniony, to oscyloskop wyzwoli i pobierze dane
przebiegu.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
59
RIGOL
Ustawienia w trybie wyzwalania sygnałem telewizyjnym
Aby wyzwalać linią lub polem sygnału telewizyjnego standardu NTSC, PAL lub
SECAM, należy wybrać wyzwalanie sygnałem telewizyjnym. Wstępnie ustawionym
typem sygnału wyzwalającego jest sygnał stały d.c.
Rys. 2-45 Tablica 2-23 (Strona pierwsza)
Menu
Ustawienia
CH1
CH2
Source
(źródło)
EXT
EXT/5
Polarity
(polaryzacja)
Polaryzacja
normalna
Polaryzacja
odwrócona
All lines
(wszystkie linie)
Line Num
Sync
(numer linii)
(sygnał
synchronizacji) Odd field
(pole parzyste)
Even field
(pole nieparzyste)
Komentarz
Wybierz kanał 1 jako źródło sygnału
wyzwalania.
Wybierz kanał 2 jako źródło sygnału
wyzwalania.
Wybierz EXT TRIG jako źródło sygnału
wyzwalania.
Wybierz EXT TRIG/5 jako źródło sygnału
wyzwalania.
Wyzwalanie na opadającym zboczu
impulsów sygnału synchronizacji.
Wyzwalanie na narastającym zboczu
impulsów sygnału synchronizacji.
Wyzwalanie na wszystkich liniach.
Wyzwalanie na wskazanej linii.
Wybierz wyzwalanie na polu parzystym (odd
field).
Wybierz wyzwalanie na polu nieparzystym (even
field).
Rys. 2-46 Tablica 2-24 (Strona druga, gdy opcja Sync jest ustawiona na wskazaną
linię)
Menu
Lin Num
(numer linii)
Standard
Set Up
(ustawienia
wstępne)
Ustawienia
Komentarz
Wybierz do synchronizacji wskazany numer
<Line sync>
(<synchronizacja linii.
linią>)
PAL/SECAM
Wybierz standard telewizyjny.
NTSC
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
patrz tablica 2-39.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
60
RIGOL
Rys. 2-47 Tablica 2-25 (gdy opcja Sync jest ustawiona na wszystkie linie All lines,
pole nieparzyste Odd field lub pole parzyste Even field)
Menu
Standard
Set Up
(ustawienia
wstępne)
Ustawienia
PAL/SECAM
NTSC
Komentarz
Wybierz standard telewizyjny.
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
patrz tablica 2-39.
Uwagi:
Impulsy synchronizacji (Sync. Pulses): Gdy wybierze się polaryzację normalną, to
wyzwalanie wystąpi zawsze na opadających zboczach
impulsów synchronizacji. Jeśli sygnał wideo ma impulsy
synchronizacji o zboczach narastających, to należy
wybrać polaryzację odwróconą.
Rys. 2-48 Synchronizacja linią
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
61
RIGOL
Rys. 2-49: Wyzwalanie sygnałem telewizyjnym: synchronizacja polem
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
62
RIGOL
Wywalanie zboczem
Funkcja wyzwalania zboczem konfiguruje oscyloskop do wyzwalania zboczem
narastającym lub opadającym w wyspecyfikowanym czasie.
Rys. 2-50 Tablica 2-26 (Strona pierwsza)
Menu
Source
(źródło)
Ustawienie
Komentarz
CH1
Wybierz kanał 1 jako źródło sygnału
wyzwalania.
CH2
Wybierz kanał 2 jako źródło sygnału
wyzwalania.
EXT
Wybierz EXT jako źródło sygnału wyzwalania.
EXT/5
Wybierz EXT/5 jako źródło sygnału wyzwalania.
Ustawić warunek zbocza.
When
(gdy)
Time
<Time Set>
(czas)
Ustawić czas zbocza.
(Ustawienie czasu)
Rys. 2-51 Tablica 2-27 (Strona druga)
Menu
Ustawienie
Vertical
Komentarz
Wybrać poziom, który można regulować
pokrętłem
(odchylanie
pionowe)
Auto
Pobierz dane przebiegu nawet wtedy, gdy
(automatyczne) warunek wyzwalania nie został spełniony.
Sweep
(przemiatanie)
Set up
(ustawienia
wstępne)
Normal
(normalne)
Single
Pobierz dane przebiegu, gdy warunek
wyzwalania został spełniony.
Gdy warunek wyzwalania zostanie spełniony,
(jednorazowe) pobierz jeden przebiegi i zatrzymaj się.
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
patrz tablica 2-38.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
63
RIGOL
Uwaga: Czas zbocza można ustawiać w zakresie od 20 ns do 10 s. Gdy sygnał
spełni warunek wyzwalania, to oscyloskop będzie pobierał dane sygnału. Kręcąc
pokrętłem
można regulować poziom A, poziom B lub oba poziomy
jednocześnie.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
64
RIGOL
Wyzwalanie naprzemienne
Gdy jest włączone wyzwalanie naprzemienne, to źródłami sygnału wyzwalania są
dwa główne kanały oscyloskopu. Tryb ten można używać do obserwacji dwóch
niezwiązanych ze sobą sygnałów. Można wybrać różne typy wyzwalania dla dwóch
różnych kanałów. Opcje są następujące: poziomem zbocza, impulsem, zboczem i
sygnałem telewizyjnym. W prawym, górnym rogu ekranu będzie wyświetlone okno
informacyjne z wartością poziomu wyzwalania w tych kanałach.
Rys. 2-52 Tablica 2-28 (Typ wyzwalania: poziomem zbocza – Edge)
Menu
Select
(wybierz)
Type
(typ)
Slope
(zbocze)
Set up
(ustawienia
wstępne)
Ustawienie
Komentarz
CH1
Wybierz kanał 1 jako źródło sygnału
wyzwalania.
CH2
Wybierz kanał 2 jako źródło sygnału
wyzwalania.
Ustaw jako typ wyzwalania wyzwalanie
Edge
poziomem zbocza.
Wyzwalanie na narastającym zboczu.
Wyzwalanie na opadającym zboczu.
Wyzwalanie na zboczach narastającym i
opadającym.
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
patrz tablica 2-38.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
65
RIGOL
Rys. 2-53 Tablica 2-29 (Typ wyzwalania: Impulsem
Menu
Select
(wybierz)
Type
(typ)
Strona pierwsza)
Ustawienie
Komentarz
CH1
Wybierz kanał 1 jako źródło sygnału
wyzwalania.
CH2
Wybierz kanał 2 jako źródło sygnału
wyzwalania.
Pulse
Ustawić dla kanału wyzwalanie impulsem.
(impuls)
Wybrać warunki impulsu:
Szerokość Impulsu dodatniego jest mniejsza niż
Szerokość Impulsu dodatniego jest większa niż
Szerokość Impulsu dodatniego jest równa
When
(gdy)
Szerokość Impulsu ujemnego jest mniejsza niż
Szerokość Impulsu ujemnego jest większa niż
Szerokość Impulsu ujemnego jest równa
Rys. 2-54 Tablica 2-30 (Typ wyzwalania: Impulsem
Menu
Setting
(ustawienie)
Set up
(ustawienia
wstępne)
Ustawienie
Strona druga)
Komentarz
<pulse width>
Ustaw szerokość impulsu.
(<szerokość
impulsu>)
Aby przejść do menu ustawień wstępnych, patrz
tablica 2-38.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
66
RIGOL
Rys. 2-55 Tablica 2-31 (Typ wyzwalania: Zboczem
Menu
Select
(wybierz)
Type
Ustawienie
Komentarz
CH1
Ustaw tryb wyzwalania dla kanału 1.
CH2
Slope
(zbocze)
(typ)
Strona pierwsza)
Ustaw tryb wyzwalania dla kanału 2.
Ustaw wyzwalanie zboczem dla kanału
odchylania pionowego.
When
Ustawić warunek zbocza.
(gdy)
Rys. 2-56 Tablica 2-32 (Typ wyzwalania: Zboczem
Strona druga)
Menu
Ustawienie
Time
<Time Set> Ustaw czas zbocza.
(czas)
Vertical
(odchylanie
pionowe)
Set up
(ustawienia
wstępne)
Komentarz
(<Ustawienie
czasu>)
Wybrać poziom, który można regulować
.
pokrętłem
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
patrz tablica 2-38.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
67
RIGOL
Rys. 2-57 Tablica 2-33 (Typ wyzwalania sygnałem telewizyjnym
Menu
Select
(wybierz)
Type
(typ)
Polarity
(polaryzacja)
Strona pierwsza)
Ustawienia
CH1
Komentarz
Ustaw tryb wyzwalania dla kanału 1.
CH2
Video
Ustaw tryb wyzwalania dla kanału 2.
(sygnał
telewizyjny)
Polaryzacja
normalna
Polaryzacja
odwrócona
Wyzwalanie sygnałem telewizyjnym dla
danego kanału.
Wyzwalanie na opadającym zboczu
impulsów sygnału synchronizacji.
Wyzwalanie na narastającym zboczu
impulsów sygnału synchronizacji.
Rys. 2-58 Tablica 3-24 (Tryb wyzwalania: sygnałem telewizyjnym strona druga)
Menu
Ustawienia
ALL lines
Komentarz
Wyzwalanie na wszystkich liniach.
(wszystkie linie)
Line Num
Sync
(sygnał
synchronizacji)
Wyzwalanie na wyznaczonych liniach.
(numer linii)
Odd field
(pole
nieparzyste)
Wybrać wyzwalanie na polu nieparzystym lub
na polu parzystym.
Even field
(pole parzyste)
Lin Num
(numer linii)
<Lines set>
(<ustawianie
linii>)
Standard
PAL/SECAM
NTSC
Set Up
(ustawienia
wstępne)
Wybierz do synchronizacji wskazany numer
linii.
Wybierz standard telewizyjny.
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
patrz tablica 2-39.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
68
RIGOL
Wyzwalanie wzorcem logicznym (w oscyloskopie mieszanych
sygnałów)
Wyzwalanie wzorcem logicznym identyfikuje warunki wyzwalania, sprawdzając
przyporządkowany im kod. Kod jest logiczną własnością wszystkich kanałów i
przyjmuje wartości H (stan wysoki), L (stan niski) oraz X (bez znaczenia).
Rys. 2-59 Tablica 2-35
Menu
Select
(wybierz)
Ustawienie
D15-D0
Komentarz
Wybrać kanał cyfrowy (logiczny) dla wzorca
logicznego.
Stan wysoki.
Stan niski.
Code
Stan be znaczenia.
(kod)
Zbocze narastające
Zbocze opadające
Pobierz dane przebiegu nawet wtedy, gdy
(automatyczne) wyzwalanie nie wystąpiło.
Normal
Pobierz dane przebiegu, gdy wyzwalanie
(normalne)
wystąpiło.
Single
Gdy wyzwalanie nastąpiło, pobierz przebieg
(jednorazowe) i zatrzymaj się.
Auto
Sweep
(przemiatanie)
Set up
(ustawienia
wstępne)
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
patrz tablica 2-40.
Uwagi:
H: Logiczny stan wysoki: napięcie jest większe niż ustawiony próg.
L: Logiczny stan niski: napięcie jest mniejsze niż ustawiony próg.
X: Stan logiczny bez znaczenia. Jeśli tak ustawione zostaną oba kanały, to
oscyloskop nie będzie wyzwalany.
Zbocze narastające (
) lub zbocze opadające (
): Ustawić kod logiczny
określający zbocze sygnału w kanale narastające lub opadające. Jeśli ustanowi się
zbocze to, jeśli nastawy kodowe pozostałych kanałów mają wartości logiczne
"prawdziwe", oscyloskop będzie wyzwalany na ustanowionym zboczu. Jeśli
natomiast nie wyznaczy się zbocza, to oscyloskop będzie wyzwalany na ostatnim
zboczu, którego kod miał wartość logiczną "prawdziwą".
Kod logiczny ustanowienia zbocza
Dla danego zbocza można ustanowić tylko jeden kod logiczny. Jeśli wyznaczy się
zbocze, to należy następnie wyznaczyć następne zbocze w innym kanale, a pierwsze
wyznaczone będzie ustawione jako X, czyli "bez znaczenia".
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
69
RIGOL
Wyzwalanie długością czasu (oscyloskop mieszanych sygnałów)
Wyzwalanie w wyznaczonym czasie, gdy zostaną spełnione warunki ustanowione
podaniem kodu logicznego.
Rys. 2-60 Tablica 2-36 (Strona pierwsza)
Menu
Selekt
(wybierz)
Ustawienie
D15-D0
Code
Komentarz
Wybierz kanał cyfrowy (logiczny) dla
wyzwalania długością czasu.
Stan wysoki.
Stan niski.
(kod)
Stan be znaczenia.
Qualifier
Ustaw warunki graniczne czasu.
(kwalifikator)
Rys. 2-61 Tablica 2-37 (Strona druga)
Menu
Time
(czas)
Sweep
(przemiatanie)
Set up
(ustawienia
wstępne)
Ustawienie
Komentarz
<Time Set> Ustaw czas trwania i czas symbolu
(<Ustawienie granicznego.
czasu>)
Auto
Pobierz dane przebiegu nawet wtedy, gdy
(automatyczne) wyzwalanie nie wystąpiło.
Normal
Pobierz dane przebiegu, gdy wyzwalanie
(normalne)
wystąpiło.
Single
Gdy wyzwalanie nastąpiło, pobierz przebieg
(jednorazowe) i zatrzymaj się.
Aby przejść do menu ustawień wstępnych,
patrz tablica 2-40.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
70
RIGOL
Uwagi:
H: Logiczny stan wysoki: napięcie jest większe niż ustawiony próg.
L: Logiczny stan niski: napięcie jest mniejsze niż ustawiony próg.
X: Stan logiczny jest bez znaczenia. Jeśli tak ustawione zostaną oba kanały, to
oscyloskop nie będzie wyzwalany.
Kwalifikator: Czas zaczyna biec, gdy zostaną spełnione warunki określone kodem
logicznym. Wyzwalanie długością czasu wystąpiło w czasie ustawionym przez
kwalifikator.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
71
RIGOL
Ustawienia wyzwalania
W menu konfigurowania wyzwalania można dokonać różnych ustawień wyzwalania,
w zależności od różnych trybów wyzwalania. Przy włączonym trybie wyzwalania
poziomem zbocza (Edge) lub sygnałem impulsowym (Pulse), źródłem sygnału są
kanały logiczne D15-D0 (oOscyloskop mieszanych sygnałów); jedyną funkcją
regulowaną jest podtrzymanie (Hold Off) (ustawianie czasu martwego). Gdy źródłem
sygnału nie jest kanał logiczny (cyfrowy), to można ustawiać tylko typ sygnału
wyzwalającego i regulować czułość wyzwalania oraz czas martwy. Przy wyzwalaniu
sygnałem telewizyjnym można ustawiać czułość i czas martwy. Przy wyzwalaniu
wzorcem logicznym i długością czasu (oscyloskop sygnałów mieszanych) można
ustawiać wyłącznie wartość czasu martwego. Przy wyzwalaniu naprzemiennym
można dokonywać różnych ustawień zależnie od wybranych różnych trybów
wyzwalania.
Rys. 2-62 Tablica 2-38 (Ustawienia typu sygnału wyzwalającego, czułości
wyzwalania i podtrzymania Holdoff)
Menu
Ustawienie
DC
Komentarz
Przepuść wszystkie sygnały.
(sygnał stały)
AC
Coupling
(typ sygnału)
Zablokuj sygnały stałe (d.c.).
(sygnał przemienny)
HF Reject
Stłum sygnały w.cz.
(tłumienie sygnałów w.cz.)
LF Reject
Sensitivity
(czułość)
Holdoff
(podtrzymanie)
Holdoff Reset
(resetowanie
podtrzymania)
(tłumienie sygnałów mcz.)
Stłum sygnał stały (d.c.) i
sygnały m.cz.
<Sensitivity Setting>
Ustaw czułość wyzwalania
(<Ustawienie czułości>)
<Holdoff >
(<Ustawienie podtrzymania>)
Ustaw szczelinę czasową
przed następnym
zdarzeniem wyzwalającym.
Zresetuj czas martwy na 100
ns.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
72
RIGOL
Rys. 2-63 Tablica 2-39 (Ustawienia czułości i czasu martwego w trybie podtrzymania
Holdoff)
Menu
Sensitivity
(czułość)
Holdoff
(podtrzymanie)
Ustawienie
<Sensitivity Setting>
(<Ustawienie czułości>)
<Holdoff >
(<Ustawienie
podtrzymania>)
Holdoff Reset
(resetowanie
podtrzymania)
Komentarz
Ustaw czułość wyzwalania
Ustaw szczelinę czasową
przed następnym
zdarzeniem wyzwalającym.
Zresetuj czas martwy na 100
ns.
Rys. 2-64 Tablica 2-40 (Ustawienia tylko dla trybu podtrzymania Holdoff)
Menu
Ustawienie
Holdoff
(podtrzymanie)
<Holdoff >
(<Ustawienie
podtrzymania>)
Holdoff Reset
(resetowanie
podtrzymania)
Komentarz
Ustaw szczelinę czasową
przed następnym
zdarzeniem wyzwalającym.
Zresetuj czas martwy na 100
ns.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
73
RIGOL
Podtrzymanie wyzwalania
Funkcję podtrzymania wyzwalania (Trigger Holdoff) można wykorzystywać do
ustabilizowania skomplikowanego przebiegu takiego jak np. złożony sygnał
impulsowy. Czas martwy (Holdoff time) jest czasem oczekiwania oscyloskopu na
nowy sygnał wyzwalający. W trakcie czasu martwego oscyloskop nie będzie
wyzwalał, aż do momentu, gdy czas ten upłynie. Na przykład, aby oscyloskop
wyzwolił na pierwszym impulsie lub na ich grupie, użytkownik może ustawić czas
martwy na szerokość wiązki impulsów.
Rys. 2-65 Podtrzymanie wyzwalania
Używanie funkcji podtrzymania wyzwalania:
1. Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić menu wyzwalania (Trigger Menu)
2. Nacisnąć przycisk Set Up, aby wyświetlić menu ustawiania wyzwalania.
3. Kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
, regulować czas martwy
(podtrzymania), aż do momentu, gdy przebieg stanie się stabilny.
4. Naciskając przycisk wyzwalania Holdoff reset można zresetować czas martwy
do wartości domyślnej.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
74
RIGOL
Uwagi na temat wyzwalania:
1.
Źródło wyzwalania:
Można użyć jednego z kilku źródeł wyzwalania: Kanały wejściowe (CH1, CH2 i
D15-D0 – w oscyloskopach mieszanych sygnałów), siecią a.c., sygnałem
zewnętrznym (Ext) i sygnałem zewnętrznym (Ext/5).
• CH1 lub CH2: Jest to najczęściej używane źródło wyzwalania. Dany kanał,
jeśli zostanie wybrany będzie wtedy pracować jako źródło wyzwalania.
• Ext Trig: Oscyloskop może być, w trakcie pobierania sygnału z kanału
pierwszego lub drugiego, wyzwalany sygnałem ze źródła trzeciego. Na
przykład można potrzebować wyzwalać oscyloskop zewnętrznym sygnałem
zegarowym lub sygnałem pochodzącym z innej części układu pomiarowego.
Źródła wyzwalania Ext, Ext/5 używają zewnętrznego sygnału wyzwalającego
doprowadzanego do gniazda EXT TRIG oscyloskopu. Funkcja Ext
wykorzystuje sygnał bezpośrednio; i charakteryzuje się zakresem poziomu
wyzwalania od +1,6 V do -1,6 V. Źródło wyzwalania Ext/5 tłumi sygnał
pięciokrotnie, co powoduje zwiększenie zakresu napięć wyzwalania od +8 V
do -8 V. Pozwala to, aby oscyloskop wyzwalał na większym sygnale.
• AC Line (sieć a.c.): Sieć zasilania napięciem przemiennym może być
wykorzystywana do wyświetlania sygnałów w zależności od częstotliwości tej
sieci w sprzęcie oświetleniowym i urządzeniach zasilających. Oscyloskop
pobiera sygnał wyzwalający z przewodu sieciowego, stąd też nie ma potrzeby
doprowadzania do niego przemiennego sygnału wyzwalającego. Gdy jako
źródło wyzwalania wybierze się sieć a.c., to oscyloskop przełączy się
automatycznie na ustawienie typ sygnału wejściowego – stały (d.c.) oraz
poziom wyzwalania 0 V.
2. Tryb podstawy czasu:
Tryb podstawy czasu określa jak oscyloskop będzie się zachowywać w
przypadku braku zdarzenia wyzwalającego. Oscyloskop może pracować w
jednym z trzech trybów wyzwalania: automatyczny (Auto), normalnym
(Normal) i jednorazowym (Single).
• Tryb automatyczny (Auto): Ten typ podstawy czasu pozwala, aby
oscyloskop pobierał przebiegi, nawet wtedy, gdy nie wykryje on spełnionego
warunku wyzwalania. Jeśli warunek wyzwalania nie wystąpi w trakcie, gdy
oscyloskop jest w stanie oczekiwania przez określony czas (jak to określono
ustawiając wartość podstawy czasu), to sam wymusi wyzwolenie.
Gdy wyzwolenie oscyloskopu zostanie wymuszone "nieważnym" sygnałem
wyzwalającym, to oscyloskop ten nie będzie mógł zsynchronizować przebiegu,
a wyświetlony obraz przebiegu będzie wydawał się przesuwać po ekranie.
Jeśli natomiast wystąpi wyzwalanie "ważne", to wyświetlony na ekranie
przebieg stanie się stabilny.
Funkcja automatycznego wyzwalania (Auto Trigger) może wykryć wszystkie
czynniki powodujące niestabilność przebiegów, takie jak np. sygnał wyjściowy
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
75
RIGOL
zasilacza.
UWAGA: Gdy pokrętło regulacji podstawy czasu ustawi się na poniżej 50
mV/dz, to tryb automatyczny (Auto) nie pozwoli, aby oscyloskop pobierał
sygnał.
• Tryb normalny (Normal): W trybie normalnym oscyloskop może pobierać
przebiegi, ale tylko, gdy zostanie wyzwolony. Jeśli sygnał wyzwalający nie
pojawi się, to oscyloskop nadal będzie w stanie oczekiwania, a na ekranie
oscyloskopu będzie wyświetlany przebieg pobrany poprzednio (o ile był
pobrany).
• Tryb jednorazowy (Single):W trybie jednorazowym po naciśnięciu przycisku
RUN/STOP oscyloskop oczekuje na pojawienie się sygnału wyzwalającego.
Gdy wyzwolenie nastąpi, to oscyloskop pobierze jeden sygnał (przebieg) i
zatrzyma się.
3. Typ sygnału wejściowego (Coupling):
Funkcja wyboru typu sygnału wejściowego (Coupling) określa, która część
sygnału przechodzi do układu wyzwalania. Są dostępne następujące typy
sygnału wejściowego: przemienny (AC), stały (DC), z tłumieniem sygnałów
m.cz. (LF Reject) oraz z tłumieniem sygnałów w.cz. (HF Reject).
AC: Funkcja ta blokuje składową stałą sygnału wejściowego.
DC: Jest przepuszczana zarówno składowa stała jak i przemienna.
LF Reject: Funkcja ta blokuje składową stałą oraz tłumi wszystkie sygnały
o częstotliwościach mniejszych od 8 kHz.
HF Reject: Funkcja ta tłumi wszystkie sygnały o częstotliwościach
większych od 150 kHz.
4. Przedwyzwalanie (pretrigger) / wyzwalanie opóźnione (delayed trigger)
Dane są pobierane przed i po momencie wyzwolenia.
Punkt wyzwalania ustawia się zwykle na środku poziomej osi ekranu. Przy
wyświetlaniu pełnoekranowym można przeglądać 6 działek danych zebranych
w trybie przedwyzwalania (pretrigger). Kręcąc pokrętłem położenia przebiegu
na osi poziomej
, można przeglądać co najmniej 14 działek
trybu pretrigger oraz jedną działkę wyzwalania opóźnionego.
Funkcja ta jest bardzo użyteczna, gdyż można oglądać zdarzenia, które
wystąpiły przed punktem (momentem) wyzwalania. Cały przebieg na prawo od
punktu wyzwalania jest nazywany informacją "po wyzwoleniu". Dostępne dane
uzyskane w zakresie opóźnienia wyzwalania (informacja przed i po momencie
wyzwalania) są zależne od wybranej wartości podstawy czasu (szybkości
przemiatania).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
76
RIGOL
5. Regulacja czułości wyzwalania
Aby uniknąć wpływu zakłóceń na oglądany przebieg i uzyskać stabilne
wyzwalanie, używa się funkcji zatrzymania Stickness. W oscyloskopie serii
DS1000, funkcję tę ustawia się w zakresie od 0,1 dz. do 1,0 dz. Gdy ustawi się
ją na 1,0 dz., to układ wyzwalania nie będzie oddziaływał na jakikolwiek sygnał
o wartości międzyszczytowej (amplitudy) mniejszej od 1,0 dz tak, aby uniknąć
szkodliwego wpływu zakłóceń.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
77
RIGOL
Konfigurowanie systemu próbkowania
Jak to przedstawiono na rysunku 2-66 przycisk ACQUIRE służący do wyboru
systemu próbkowania jest umieszczony w MENU.
Rys. 2-66
Przycisk ACQUIRE stosuje się do rozwinięcia menu w sposób następujący:
Rys. 2-67
Tablica 2-41
Menu
Acquisition
(akwizycja)
Averages
(liczba uśrednień)
Sampling
(próbkowanie)
Mem Depth
(głębokość pamięci)
Sa Rate
(szybkość
próbkowania)
Ustawienie
Komentarz
Tryb akwizycji normalnej.
Normal
Akwizycja z uśrednianiem.
Average
Peak Detect Akwizycja z wykrywaniem wartości
od 2 do 256
Real-Time
Equal-Time
Long Mem
Normal
100.0MSa
szczytowej.
Skok równy wielokrotności liczby dwa.
Ustaw liczbę uśrednień na od 2 do 256.
Próbkowanie w czasie rzeczywistym.
Tryb próbkowania równoważnego.
Ustaw pojemność pamięci na 512 kB lub
1 MB.
Ustaw pojemność pamięci na 1 kB lub 2
kB.
Wyświetl wartość szybkości
próbkowania.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
78
RIGOL
Przebieg wyświetlony na ekranie będzie zmieniać się w zależności od ustawień
dokonanych w menu Acquire.
Rys. 2-68: Sygnał zawierający zakłócenia i bez próbkowania z uśrednianiem
Rys. 2-69 Obraz sygnału po próbkowaniu z uśrednianiem
Uwaga:
• Wybrać akwizycję w czasie rzeczywistym (Real-time), aby obserwować krótkie
sygnały zakłócające lub impulsowe.
• Wybrać akwizycję z próbkowaniem w czasie ekwiwalentnym (Equal-Time), aby
obserwować powtarzalne sygnały w.cz.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
79
RIGOL
• Wybrać akwizycję z uśrednianiem (Averages), aby zmniejszyć wyświetlane szumy
i zakłócenia. Tryb ten może spowolnić odświeżanie ekranu.
• Aby uniknąć zjawiska przeinaczania, należy wybrać funkcję akwizycji z
wykrywaniem wartości szczytowej (Peak Detect).
Rys. 2-70 Sygnał z akwizycją detekcji wartości szczytowej
Na powyższym rysunku jest przedstawiony przebieg sygnału otrzymanego w trybie
akwizycji z wykrywaniem wartości szczytowej.
Stop Acquisition (Zatrzymaj akwizycję): Gdy oscyloskop zbiera (rejestruje)
przebiegi, to przebiegi te mają status "live" (na żywo), gdy natomiast akwizycja
zostanie zatrzymana, to jest wyświetlany przebieg „zamrożony”. Można go przesunąć
i zmienić skalę kręcąc pokrętłami regulacji położenia w kierunku poziomym i
pionowym.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
80
RIGOL
Uwagi:
Próbkowanie w czasie rzeczywistym:
Oscyloskopy serii DS1000 charakteryzują się szybkością próbkowania do 400
MSa/s. Przy podstawach czasu 50 ns lub szybszych, oscyloskop używa do
rozciągnięcia podstawy czasu interpolację (sinx)/x.
Próbkowanie ekwiwalentne:
Próbkowanie to jest też znane jako próbkowanie „powtarzane”. W trybie tym można
uzyskać wartość rozdzielczości podstawy czasu do 40 ps (co jest równoważne
szybkości próbkowania 25 GSa/s). Tryb ten jest przydatny do obserwowania
sygnałów powtarzających się, lecz nie jest zalecany przy obserwacji pojedynczych
sygnałów lub sygnałów impulsowych.
Tryb normalny:
Oscyloskop rejestruje sygnały w równych odstępach czasowych.
Akwizycja z uśrednianiem:
Uśrednianie stosuje się po to, aby usunąć nieskorelowane zakłócenia i poprawić
dokładność pomiaru. Tryb ten redukuje zakłócenia wyświetlane na ekranie
oscyloskopu i pojawiające się sporadycznie oraz zakłócenia nieskorelowane. W
trybie uśredniania przebieg jest poddawany operacji obliczania średniej ruchomej,
przy wyspecyfikowanej liczbie uśrednień od 2 do 256.
Wykrywanie wartości szczytowej: W trybie tym oscyloskop wychwytuje wartość
maksymalną i minimalną sygnału doprowadzonego do jego wejścia. W wyniku wielu
akwizycji znajduje punkt minimalny i maksymalny sygnału.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
81
RIGOL
Konfigurowanie parametrów wyświetlania
Na rysunku 2-71 przedstawiono przycisk menu na płycie czołowej wykorzystywany
do wyświetlania nastaw parametrów wyświetlania.
Rys. 2-71
Aby rozwinąć menu ustawiania parametrów wyświetlania, należy nacisnąć przycisk
DISPLAY.
Rys. 2-72
Tablica 2-42
Komentarz
Ustawienie
Vectors
Wyświetl przebieg w postaci wektorowej.
Type
Dots
(typ)
Wyświetl przebieg w postaci punktów.
Skasuj wszystkie przebiegi wyświetlone na
Clear
(kasuj)
ekranie.
Punkty próbkowania pozostają wyświetlone
Infinite
Perist
(nieskończona) do momentu, gdy funkcja "persistence" nie
(nieskończona
zostanie wyłączona ("OFF").
podstawa
OFF
Wyłącz funkcję "nieskończonej podstawy
czasu)
(wyłączona)
czasu (persistence).
Menu
<percentage> Ustaw intensywność świecenia
(intensywność) (<wartość
wyświetlonego przebiegu.
procentowa>)
Intensity
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
82
RIGOL
Rys. 2-73
Tablica 2-43
Menu
Ustawienie
Komentarz
Wyświetl na ekranie siatkę i współrzędne.
Grid
(siatka)
Wyłącz siatkę.
Wyłącz siatkę i współrzędne.
Brightness <percentage> Ustaw jaskrawość siatki.
(jaskrawość)
Menu
Display
(wyświetlanie
menu)
Screen
(ekran)
(<wartość
procentowa>)
1s
2s
5s
10 s
20 s
Infinite
Normal
Invert
Ustaw czas wyświetlania menu. Menu zwinie
się, zależnie od czasu, jaki upłynie od
ostatniego naciśnięcia przycisku.
Nieograniczony czas wyświetlania menu.
Ustaw ekran w tryb normalny.
Ustaw ekran w tryb wyświetlania z inwersją
(odwróceniem) kolorów.
Uwagi:
Typ wyświetlania: Oscyloskop może pracować w trybie wyświetlania wektorów lub
punktów. W trybie wektorowym oscyloskop wykonuje na danych punktów operację
interpolacji cyfrowej, w której liniowość wyświetlanego przebiegu uzyskuje za
pomocą funkcji (sinx)/x. Interpolacja typu (sinx)/x jest przydatna do próbkowania w
czasie rzeczywistym i ma największą skuteczność przy podstawach czasu równych
50 ns i szybszych.
Szybkość odświeżania: Jest to bardzo ważny parametr każdego oscyloskopu
cyfrowego. Oznacza on jak często na sekundę oscyloskop odświeża przebieg, co ma
bezpośredni wpływ na możliwości obserwowania tego przebiegu.
Ustawianie intensywności przebiegu
Intensywność świecenia przebiegu jest wykonywana zgodnie z ustawieniami
fabrycznymi (domyślnymi) za pomocą pokrętła
.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
83
RIGOL
Zapis i odczyt przebiegów i zestawów nastaw
Na rys. 2-74 przedstawiono przycisk menu służący do obsługi funkcji pamięciowych
oscyloskopu.
Rys. 2-74
Aby rozwinąć menu konfigurowania pamięci z nastawami systemu pamięciowego,
należy nacisnąć przycisk STORAGE. Przebiegi i nastawy konfiguracyjne zarówno te
obsługiwane przez pamięć wewnętrzną jak i pamięć zewnętrzną mogą być
zapisywane i przywoływane. Pliki przebiegu, pliki nastaw konfiguracyjnych,
bitmapowe oraz z rozszerzeniem CSV znajdujące się w pamięci zewnętrznej mogą
być tworzone i kasowane. System pamięciowy akceptuje wprowadzanie znaków
angielskich i chińskich.
Poniżej przedstawiono menu ustawień konfiguracyjnych i przebiegu:
Rys. 2-75
Tablica 2-44
Menu
Storage
(pamięć)
Internal
(wewnętrzna)
External
(zewnętrzna)
Disk Mana.
(obsługa
płyty)
Ustawienie
Waveform
Setups
Bit map
CSV
Factory
Komentarz
Zapisz lub przywołaj przebieg.
Zapisz lub przywołaj ustawienia oscyloskopu.
Utwórz lub skasuj pliki bitmapowe.
Utwórz lub skasuj pliki CSV.
Przywołaj ustawienia fabryczne.
Idź do menu w celu obsługi pamięci
wewnętrznej (patrz tablica 2-48).
Idź do menu w celu obsługi pamięci
zewnętrznej (patrz tablica 2-49).
Idź do menu obsługi dysku (patrz tablica 250).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
84
RIGOL
Poniżej przedstawiono opcję menu ustawień fabrycznych (domyślnych):
Rys. 2-76
Tablica 2-45
Menu
Storage
(pamięć)
Ustawienie
Waveform
Setups
Bit map
CSV
Factory
Load
Komentarz
Zapisz lub przywołaj przebieg.
Zapisz lub przywołaj ustawienia oscyloskopu.
Utwórz lub skasuj pliki bitmapowe.
Utwórz lub skasuj pliki CSV.
Przywołaj ustawienia fabryczne.
Przywołaj ustawienia fabryczne lub pliki.
(ładuj)
Disk Mana.
Idź do menu obsługi dysku (patrz tablica 250).
(obsługa
płyty)
Poniżej przedstawiono opcję menu obsługi plików CSV:
Rys. 2-77
Tablica 2-46
Menu
Storage
(pamięć)
Data Depth
(głębokość
danych)
Para Save
(zapis
parametru)
External
(pamięć
zewnętrzna)
Disk Mana.
(obsługa
płyty)
Ustawienie
Waveform
Setups
Bit map
CSV
Factory
Displayed
Maximum
On
Off
Komentarz
Zapisz lub przywołaj przebieg.
Zapisz lub przywołaj ustawienia oscyloskopu.
Utwórz lub skasuj pliki bitmapowe.
Utwórz lub skasuj pliki CSV.
Przywołaj ustawienia fabryczne.
Zapisz dane aktualnie wyświetlonego
przebiegu w pliku CSV.
Zapisz dane całego przebiegu zapisanego w
pamięci w postaci pliku CSV.
Zapisz aktualne ustawienia oscyloskopu w
różnym formacie w pliku o tej samej nazwie.
Idź do menu w celu obsługi pamięci
zewnętrznej (patrz tablica 2-49).
Idź do menu obsługi dysku (patrz tablica 250).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
85
RIGOL
Aby włączyć w opcję bitmapy, należy postępować następująco:
Rys. 2-78
Tablica 2-47
Menu
Storage
(pamięć)
Para Save
(zapis
parametru)
External
(pamięć
zewnętrzna)
Disk Mana.
(obsługa
płyty)
Ustawienie
Waveform
Setups
Bit map
CSV
Factory
Komentarz
Zapisz lub przywołaj przebieg.
Zapisz lub przywołaj ustawienia oscyloskopu.
Utwórz lub skasuj pliki bitmapowe.
Utwórz lub skasuj pliki CSV.
Przywołaj ustawienia fabryczne.
On
Off
Zapisz aktualne ustawienia oscyloskopu w
różnym formacie w pliku o tej samej nazwie.
Idź do menu w celu obsługi pamięci
zewnętrznej (patrz tablica 2-49).
Idź do menu obsługi dysku (patrz tablica 250).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
86
RIGOL
Pamięć wewnętrzna
Nacisnąć kolejno przyciski STORAGE → INTERNAL, aby wejść do poniższego
menu:
Rys. 2-79
Tablica 2-48
Menu
Internal
(pamięć
wewnętrzna)
Load
(ładuj)
Save
(zapisz)
Ustawienie
Int_00 (N)
.
.
.
Int_09 (N)
Komentarz
Skonfiguruj położenie plików w pamięci
wewnętrznej.
Przywołaj pliki przebiegów i pliki
konfiguracyjne z lokalizacji w pamięci
wewnętrznej.
Zapisz pliki przebiegu i pliki konfiguracyjne w
lokalizacji pamięci wewnętrznej.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
87
RIGOL
Pamięć zewnętrzna
Nacisnąć kolejno przyciski STORAGE → EXTERNAL, aby wejść do poniższego
menu:
Rys. 2-80
Tablica 2-49
Menu
Explorer
(eksplorator)
New File
(Folder)
(nowy plik,
folder)
Delete File
(Folder)
(skasuj plik,
folder)
Load
(załaduj)
Ustawienie
Path
Direktory
File
Komentarz
Przełączaj między ścieżką, katalogiem lub
plikiem.
Utwórz nowy plik lub folder.
Skasuj plik (folder).
Przywołaj przebieg lub nastawy z nośnika
pamięci USB.
Na poniższym rysunku przedstawiono system plików:
Rys. 2-81
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
88
RIGOL
Obsługa dysku (Disk manage)
Nacisnąć kolejno przyciski STORAGE → Disk Mana., aby wejść do poniższego
menu:
Rys. 2-82
Tablica 2-50
Menu
Explorer
(eksplorator)
Ustawienie
Path
Direktory
File
New File
(Folder)
Przełączaj między ścieżką, katalogiem lub
plikiem.
Aby utworzyć nowy folder (taki sam jak nowe
pliki, patrz tablica 2-13).
(nowy plik,
folder)
Delete File
Skasuj plik.
(skasuj plik)
Przywołaj przebieg, nastawy, zapisany
przebieg, plik oceny dobry/zły (Pass/Fail).
Load
(załaduj)
Rys. 2-83
Komentarz
Tablica 2-51
Menu
Rename
(zmień
nazwę)
Ustawienie
Komentarz
Aby zmienić nazwę pliku (patrz tablica 2-52)
Disk info
(informacja o
dysku)
Wyświetl informację o dysku.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
89
RIGOL
Rename (Zmień nazwę)
Nacisnąć kolejno przyciski STORAGE → Disk Mana. → Rename, aby wejść do
poniższego menu:
Rys. 2-84
Tablica 2-52
Menu
Ustawienie
Komentarz
Aby przesunąć kursor do góry.
Aby przesunąć kursor w dół.
Aby skasować wybrany znak.
OK
Aby zmienić nazwę pliku.
Zmień nazwę systemu, jak poniżej:
Rys. 2-85
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
90
RIGOL
Ustawienia fabryczne (Factory):
W fabryce do pamięci oscyloskopu wprowadzono ustawienia wstępne (tzw.
ustawienia fabryczne lub domyślne). Użytkownik oscyloskopu może je przywołać w
dowolnym momencie.
Lokalizacja w pamięci (Memory location):
Aby zapisać lub przywołać do lub z pamięci przebieg lub nastawy konfiguracyjne,
należy wyspecyfikować lokalizację w tej pamięci.
Ładuj (Load):
Można przywoływać zapisane przebiegi, nastawy lub ustawienia fabryczne.
Zapisz (Save):
Funkcja zapisu przebiegów i ustawień.
UWAGA:
1. Wybranie opcji Save, powoduje zapisanie nie tylko przebiegów, lecz również
aktualnych ustawień konfiguracyjnych oscyloskopu.
2. Użytkownik powinien odczekać przynajmniej pięć sekund, zanim po zmianie
ustawień konfiguracyjnych wyłączy zasilanie oscyloskopu. Oscyloskop może
zapisać 10 zestawów nastaw (w nieulotnej pamięci) i przywołać je w dowolnym
momencie.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
91
RIGOL
Konfigurowanie funkcji użytkowych
Na rys. 2-86 przedstawiono przycisk menu UTILITY (funkcje użytkowe) znajdującego
się na płycie czołowej oscyloskopu.
Rys. 2-86
Aby rozwinąć menu konfigurowania ustawień funkcji użytkowych (systemu Utility),
należy nacisnąć przycisk UTILITY.
Rys. 2-87
Tablica 2-53
Menu
I/O Setting
Ustawienie
Skonfiguruj ustawienia (wejść / wyjść).
(ustawienia
we/wy)
Sound
(dźwięk)
Counter
(licznik)
Language
(język)
Komentarz
(ON)
(OFF)
OFF
ON
Włącz sygnalizację dźwiękową.
Wyłącz sygnalizację dźwiękową.
Wyłącz częstościomierz.
Włącz częstościomierz.
Wybierz język:
(Więcej języków zostanie dodanych w
następnych wersjach oprogramowania
firmowego oscyloskopu).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
92
RIGOL
Rys. 2-88
Tablica 2-54
Menu
Ustawienie
Passs/Fail
(dobry / zły)
Record
(rejestracja)
Print set
Skonfiguruj drukarkę.
(ustaw drukarkę)
Rys. 2-89
Komentarz
Skonfiguruj ustawienia testu selekcji dobry /
zły.
Skonfiguruj ustawienia rejestratora
przebiegów.
Tablica 2-55
Menu
Fast-Cal
(kalibracja
szybka)
Ustawienia
ON
OFF
Komentarz
Włącz szybką kalibrację.
Wyłącz szubką kalibrację.
Self-Cal
(kalibracja
własna)
Service
(serwis)
Preferenc
(preferencje)
Wykonaj kalibracje własną.
Przejdź do menu serwisowego.
Przejdź do menu preferencji.
Uwagi:
Kalibracja szybka (Fast-Cal):
Po włączeniu funkcji szybkiej kalibracji oscyloskop będzie kalibrować offset
odchylania pionowego kilka razy, zależnie od czasu bieżącego. Szybka kalibracja
włączy się natychmiast po włączeniu oscyloskopu.
Kalibracja własna (Self-Cal):
Oscyloskop będzie kalibrować parametry układu odchylania pionowego (CH1, CH2 i
Ext), układu podstawy czasu i układu odchylania.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
93
RIGOL
Konfigurowanie urządzeń we. / wy.:
Aby wejść w poniższe menu, należy nacisnąć kolejno przyciski UTILITY → I/O setting.
Rys. 2-90
Tablica 2-56
Menu
Ustawienie
300
Komentarz
RS-232 Baud
.
(szybkość
transmisji)
.
Ustaw szybkość transmisji łącza
interfejsu RS-232C na: 300, 2400, 4800,
9600, 19200 lub 38400 bodów.
38400
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
94
RIGOL
Preferencje
Aby wejść w poniższe menu, należy nacisnąć kolejno przyciski UTILITY → Preferencje.
Rys. 2-91
Tablica 2-57
Menu
Screen saver
(wygaszasz
ekranu)
Expand Refer.
(odniesienie
rozciągu)
Wyświetlanie
1 min
.
.
5 hour
OFF
Ground
Center
Sticky key
(przycisk
zatrzymania)
Skin
(powłoka)
Classical
Modern
Traditional
Succint
Komentarz
Skonfiguruj układ czasowy (timer)
wygaszasza ekranu.
Skonfiguruj odniesienie rozciągu
odchylania pionowego (czułości)
przebiegu.
Skonfiguruj stan zatrzymania dla funkcji:
CH1, CH2, Math, Ref, Trig Level oraz
Trig Offset.
Skonfiguruj styl powłoki (klasyczny,
nowoczesny, tradycyjny, zwięzły).
UWAGA:
Wygaszasz ekranu (Screen saver): Funkcja pozwalająca wydłużyć czas życia
lampy podświetlającej ekran ciekłokrystaliczny.
Odniesienie rozciągu (Expand reference): Zmieniając wartość czułości (V/dz)
kanałów można rozciągać lub kompresować sygnał w odniesieniu do poziomu ziemi
(masy) lub środka ekranu. Gdy wybierze się opcję Center, to przebieg będzie
rozciągany lub kompresowany w odniesieniu do środka ekranu. Gdy wybierze się
opcję Ground, to poziom ziemi kanału pozostanie w tym samym położeniu na
ekranie, przebieg zostanie zaś rozciągnięty w stosunku do poziomu ziemi.
Przycisk zatrzymania (Sticky key): Jeśli włączy się funkcję Sticky key, to regulując
położenie (w trybach: CH1, CH2, Math, Ref, Trig Level i Trig Offset), obiekt będzie
zatrzymany w pozycji zerowej, aż do wykonania następnej regulacji. Ułatwia to
przywrócenie pozycji początkowych.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
95
RIGOL
Kalibracja własna
W trybie kalibracji własnej oscyloskopu są regulowane parametry jego układu
wewnętrznego tak, aby uzyskać jak najlepszą dokładność. Funkcji tej należy używać,
aby kalibrować układy odchylania pionowego i poziomego oscyloskopu.
Aby uzyskać możliwie najlepszą dokładność procesu kalibracji, należy
przeprowadzać procedury kalibracji przy zmianach temperatury równych lub
większych od 5°C.
Przed wykonaniem procedury kalibracji należy:
1. Odłączyć wszystkie sondy i kable od wejść wszystkich kanałów oscyloskopu, w
przeciwnym wypadku oscyloskop może nie działać poprawnie lub nawet ulec
uszkodzeniu.
2. Nacisnąć przycisk UTILITY i wybrać Self-Cal.
Na rys. 2-92 jest wyświetlane menu kalibracji własnej.
Rys. 2-92
UWAGA:
■ Przed wykonaniem procedury kalibracji oscyloskop musi pracować lub być
wygrzewany przez co najmniej 30 minut. Pozwoli to na uzyskanie możliwie
największej dokładności.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
96
RIGOL
Funkcja selekcji (dobry/zły)
Funkcja selekcji typu dobry/zły (pass/fail) służy do monitorowania zmian sygnałów i
sygnałów wyjściowych typu dobry lub zły przez porównanie ich z wcześniej
sporządzoną maską tj. czy sygnały te mieszczą się lub nie we wcześniej określonym
przedziale.
Aby wejść w poniższe menu, należy nacisnąć kolejno przyciski UTILITY → Pass/Fail.
Rys. 2-93
Tablica 2-58
Menu
Enable Test
(uaktywnić test)
Source
(źródło)
Operate
Rys. 2-94
Ustawienie
On
Off
CH1
CH2
RUN
(obsługa)
■ STOP
Msg display
On
(Wyświetlanie
wyników
porównania)
Off
Komentarz
Włącz test selekcji dobry / zły.
Wyłącz test selekcji dobry / zły.
Wybierz test dobry / zły w kanale 1.
Wybierz test dobry / zły w kanale 2.
Test dobry / zły zatrzymany. Naciśnij,
aby wykonać.
Test dobry / zły w trakcie wykonywania.
Naciśnij, aby zatrzymać.
Włącz wyświetlanie informacji testu
dobry / zły.
Wyłącz wyświetlanie informacji testu
dobry / zły.
Tablica 2-59
Menu
Ustawienie
Fail (zły)
Fail +
Output
(sygnał wyjściowy)
Pass (dobry)
Pass +
Stop on Output
On
(zatrzymać gdy na
wyjściu pojawi się
sygnał)
Off
Mask Setting
(kKonfiguracja maski)
Komentarz
Sygnał na wyjściu, gdy jest spełniony
warunek „zły”.
Sygnał na wyjściu i sygnał dźwiękowy,
gdy jest spełniony warunek „zły”.
Sygnał na wyjściu, gdy jest spełniony
warunek „dobry”.
Sygnał na wyjściu i sygnał dźwiękowy,
gdy jest spełniony warunek „dobry”.
Zatrzymanie testu, gdy na wyjściu pojawi
się sygnał.
Kontynuowanie testu, gdy na wyjściu
pojawi się sygnał.
Przejdź do menu konfigurowania maski.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
97
RIGOL
Konfigurowanie maski
Aby wejść w poniższe menu, należy nacisnąć kolejno przyciski UTILITY → Pass/Fail
→ Mask Setting.
Rys. 2-95
Tablica 2-60
Menu
Ustawienie
X Mask
(maska X)
<x div>
Y Mask
(maska Y)
<y div>
Create Mask
(utworzyć maskę)
Location
(lokalizacja)
Rys. 2-96
Internal
External
Komentarz
Ustaw szerokość maski na osi poziomej
na:
od 0,04 dz. do 4,00 dz.
Ustaw szerokość maski na osi pionowej
na:
od 0,04 dz. do 4,00 dz.
Utwórz test maski zgodnie z powyższymi
nastawami szerokości.
Ustaw lokalizację pamięci plików maski
(wewnętrzna, zewnętrzna).
Tablica 2-61 Relizacja opcji Save as (zapisz jako) w pamięci wewnętrznej
Menu
Save
(zapisz)
Load
(załaduj)
Imp./Exp.
(import/eksport)
Ustawienie
Komentarz
Zapisz utworzoną maskę do pamięci
wewnętrznej.
Przywołaj plik konfiguracyjny maski z
pamięci wewnętrznej.
Przejdź do menu import/eksport (takiego
samego jak menu import/eksport funkcji
REF. Patrz tablica 2-10).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
98
RIGOL
Rys. 2-97
Tablica 2-62 Realizacja opcji Save as (zapisz jako) w pamięci
zewnętrznej)
Menu
Save
(zapisz)
Load
(załaduj)
Import
Ustawienie
Komentarz
Przejdź do menu zapisz (save) (takiego
samego jak menu zapisz funkcji REF.
Patrz tablica 2-12).
Przejdź do menu ładuj (load). Patrz
tablica 2-63).
Przejdź do menu import (takiego samego
jak menu import funkcji REF. Patrz
tablica 2-14).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
99
RIGOL
Ładuj (load)
Aby wejść w poniższe menu, należy nacisnąć kolejno przyciski UTILITY → Pass/Fail
→ Mask Setting → Load.
Rys. 2-95
Tablica 2-60
Menu
Explorer
(eksplorator)
Load
(ładuj)
Ustawienie
Path
Direktory
File
Komentarz
Przełączaj między ścieżką, katalogiem
lub plikiem.
Przywołaj wyspecyfikowany plik.
Uwaga: W trybie pracy X-Y funkcja selekcji typu dobry/ zły nie jest dostępna.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
100
RIGOL
Połączenie w trybie selekcji typu dobry/zły
Wyprowadzenia gniazda oscyloskopu do selekcji typu / dobry zły są izolowane
optycznie. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy dołączyć do niego inne układy
zewnętrzne.
Przed dołączeniem układu zewnętrznego, należy upewnić się wcześniej, czy
maksymalne napięcie i prąd nie przekraczają wartości znamionowych wewnętrznego
przekaźnika fotooptycznego MOS tj.: 400 V/1000 mA. W oscyloskopach serii DS1000
zastosowano technikę separacji optycznej. Na tym wyjściu oscyloskopowym nie ma
potencjału i można dołączać do niego dowolne układy, lecz w zakresie powyższych
wartości znamionowych.
Rys. 2-99 Schemat elektryczny układu wyjściowego funkcji selekcji typu dobry/zły
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
101
RIGOL
Konfigurowanie funkcji drukowania (Print Set)
Oscyloskopy serii DS1000 obsługują drukarki zewnętrzne.
Aby wejść w poniższe menu, należy nacisnąć kolejno przyciski UTILITY → Print set.
Rys. 2-100
Tablica 2-64
Menu
Ustawienie
Print
Włącz funkcję drukowania.
(drukuj)
Inverted
(odwrócone kolory)
Palette
(paleta kolorów)
Komentarz
ON
OFF
Gray scale
Color
Odwróć kolory do drukowania.
Drukuj w oryginalnych kolorach.
Ustaw kolor drukowania (skala szarości,
kolor)
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
102
RIGOL
Rejestrator przebiegów
Rejestrator przebiegów może rejestrować sygnały doprowadzane do wejść kanałów
1 i 2 o maksymalnej długości rekordu równej 1000 ramek. Proces rejestracji może
być włączany sygnałem wyjściowym selekcji typu dobry / zły, co czyni tę funkcję
szczególnie przydatną w trakcie długoterminowej rejestracji do wychwytywania
przypadkowych sygnałów bez potrzeby stałego obserwowania ekranu.
Nacisnąć kolejno: UTILITY → Record → Mode → Record
Rejestrator przebiegów (Waveform recorder): Rejestruje przebiegi z określonym
odstępem czasowym.
Rys. 2-101
Tablica 2-65
Menu
Mode
(rodzaj pracy)
Source
(źródło)
Interval
(odstęp czasowy)
Ustawienie
Record
Play back
Storage
OFF
CH1
CH2
P/F-OUT
<1,00 ms1000 s>
End Frames
(ramki końcowe)
Operate
(obsługa)
<1-1000>
z (Run)
■ (Stop)
Komentarz
Wybierz tryb rejestracji.
Wybierz tryb odtwarzania.
Wybierz tryb zapisu.
Wyłącz wszystkie funkcje rejestratora.
Wybierz kanał jako źródło sygnału.
Ustaw odstęp czasowy między kolejnymi
ramkami rejestracji.
Ustaw liczbę ramek rejestracji.
Rejestracja zatrzymana, naciśnij przycisk Start,
aby rozpocząć rejestrację.
Rejestracja w trakcie, naciśnij, aby ją
zatrzymać.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
103
RIGOL
Odtwarzanie (Play back): Odtwarzanie zarejestrowanych przebiegów.
Rys. 2-102
Tablica 2-66
Menu
Operate
(obsługa)
Play Mode
(tryb odtwarzania)
Interval
(odstęp czasowy)
Rys. 2-103
Komentarz
Ustawienie
► (Play)
Odtwarzanie zatrzymane, naciśnij, aby
rozpocząć odtwarzanie.
■ (Stop)
Odtwarzanie, naciśnij, aby zatrzymać.
Ustaw tryb odtwarzania z powtarzaniem.
Ustaw tryb odtwarzania jednorazowego.
<1,00 ms20 s>
Ustaw odstęp czasowy.
Tablica 2-67
Menu
Ustawienie
Start frame
(ramka startowa)
Ustaw ramkę startową.
<1-1000>
Current frame
(ramka aktualna)
Wybierz aktualną ramkę do odtwarzania.
<1-1000>
End frame
(ramka końcowa)
Komentarz
Ustaw ramkę końcową.
<1-1000>
Uwaga: Przyciskiem RUN/STOP można także włączyć lub zatrzymać odtwarzanie.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
104
RIGOL
Pamięć (Storage): Zapisz zarejestrowane przebiegi w nieulotnej pamięci zależnie od
skonfigurowania ramek.
Rys. 2-104
Tablica 2-68
Menu
Ustawienie
Start frame
(ramka startowa)
End frame
(ramka końcowa)
Location
(lokalizacja)
Rys. 2-105
Komentarz
Ustaw pierwszą zapisywaną ramkę.
<1-1000>
Ustaw ostatnią zapisywaną ramkę.
<1-1000>
Internal
Skonfiguruj lokalizację zapisu.
External
Tablica 2-69 Gdy zapisuje się w pamięci wewnętrznej
Menu
Save
(zapisz)
Load
(załaduj)
Imp./Exp.
(import/eksport)
Ustawienia
Komentarz
Zapisz zarejestrowany przebieg do lokalizacji
w wewnętrznej pamięci.
Przywołaj zarejestrowany przebieg z
lokalizacji w wewnętrznej pamięci.
Przejdź do menu import/eksport (takiego
samego jak menu import/eksport funkcji REF,
patrz tablica 2-10).
→
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
105
RIGOL
Rys. 2-106
Tablica 2-70 Gdy zapisuje się w pamięci zewnętrznej
Menu
Save
(zapisz)
Load
(załaduj)
Import
(impor)
Ustawienia
Komentarz
Przejdź do menu zapisz (Save) (takiego
samego jak menu zapisz funkcji REF, patrz
tablica 2-12).
Przejdź do menu załaduj (Load), patrz tablica
2-63).
Przejdź do menu import (takiego samego jak
menu import funkcji REF, patrz tablica 2-14).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
106
RIGOL
Serwis (Service)
Nacisnąć kolejno: UTILITY → Service, aby wejść w poniższe menu:
Rys. 2-107
Tablica 2-71
Menu
System Info
(informacja o systemie)
Screen Test
(test ekranu)
Color Test
(test koloru)
Key Test
(test klawiatury)
Ustawienia
Naciśnij, aby wyświetlić informację o systemie.
Naciśnij, aby uruchomić program testujący ekran.
Naciśnij, aby przeprowadzić test koloru.
Naciśnij, aby przeprowadzić test klawiatury.
1. Informacja o systemie (System Info):
Nacisnąć ten „miękki” przycisk, aby wyświetlić informację o oscyloskopie. Zawiera
ona: model, czasy włączenia zasilania, nr seryjny, nr wersji oprogramowania i typ
zainstalowanego modułu oscyloskopu. Następnie pojawia się komunikat zachęty:
"<<Press ‘RUN’ Key to Exit the Test>>” (Naciśnij przycisk "RUN”, aby opuścić test).
2 Test ekranu (Screen Test):
Nacisnąć ten „miękki” przycisk, aby uruchomić program testujący ekran (Screen
Test). Gdy trzyma się przyciśnięty przycisk RUN/STOP to w oscyloskopach z
ekranem monochromatycznym, ekran zmienia się na przemian z czarnego na biały; a
w oscyloskopach z ekranem kolorowym, ekran zmienia się w sekwencji kolorów:
czerwony, zielony i niebieski. W tym czasie można obserwować wygląd ekranu na
okoliczność występowania na nim wad obrazu.
3 Test koloru:
Przełączyć tryb Color Test w kolorowy ekran testowy. Kręcąc pokrętłem
można regulować odcień (hue), nasycenie (saturation), jaskrawość (brightness) oraz
składowe czerwoną, zieloną i niebieską, a następnie zatwierdzać wybór naciśnięciem
przycisku
.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
107
RIGOL
4 Test klawiatury:
Nacisnąć ten „miękki” przycisk, aby uruchomić program testujący klawiaturę
(Keyboard Test) i rozpocząć procedurę testową. Wyświetlone bloki przedstawiają
przyciski na płycie czołowej oscyloskopu, a umieszczone obok prostokąty z dwoma
strzałkami przedstawiają pokrętła na płycie czołowej, kwadraty reprezentują zaś
funkcję przycisku pokrętła
. Wykonać test wszystkich przycisków i pokręteł
oraz sprawdzić, czy bloki na ekranie odpowiadają na ich naciśnięcie czy też nie.
UWAGA:
1. W momencie naciśnięcia przycisku odpowiadający mu blok zmieni na chwilę
barwę na zieloną (modele z ekranem kolorowym) lub na białą (modele z ekranem
monochromatycznym).
2. Gdy zostanie naciśnięty przycisk lub pokrętło, to odpowiadający mu blok zmieni
swoją barwę na czerwoną (modele z ekranem kolorowym) lub na czarną (modele
z ekranem monochromatycznym), i pozostanie tak zabarwiony na czas trwania
testu.
3. Diody LED podświetlenia będą zaświecać się kolejno, sygnalizując w ten sposób,
że diody te są sprawne.
4. Można postąpić zgodnie z wyświetlonym komunikatem zachęty „<<Press "RUN"
Key to Exit the Test>>” (Nacisnąć przycisk "RUN”, aby opuścić test).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
108
RIGOL
Język (Language):
Oscyloskopy serii DS1000 wyposażono w wielojęzyczne menu użytkownika. Należy
wybrać potrzebny.
Aby wybrać język należy nacisnąć kolejno: UTILITY →Language.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
109
RIGOL
Pomiar automatyczny
Funkcję pomiaru automatycznego uaktywnia się naciskając w obszarze menu
przycisk MEASURE. Poniższa instrukcja pomoże korzystać z wydajnej funkcji
pomiarowej.
Rys. 2-108
Korzystanie z menu:
Aby wyświetlić menu ustawień pomiaru automatycznego, należy nacisnąć przycisk
MEASURE.
Oscyloskop umożliwia pomiar 20 parametrów w trybie automatycznym włącznie z:
Vpp (wartość międzyszczytowa), Vmax, Vmin, Vtop (wartość szczytowa), Vbase
(wartość podstawy), Vamp (amplituda), Vavg (wartość średnia), Vrms (wartość
skuteczna), Overshoot (wyskok napięcia). Preshoot (wyskok poprzedzający), Freq
(częstotliwość), Period (okres), Rise Time (czas narastania), Fall Time (czas
opadania), Delay 1-2 (opóźnienie), Delay 1-2
(opóźnienie), +Width (szerokość
impulsu dodatniego), -Width (szerokość impulsu ujemnego), +Duty (współczynnik
wypełnienia dodatniego sygnału impulsowego), -Duty (współczynnik wypełnienia
ujemnego sygnału impulsowego). Daje to łącznie pomiar 10. napięć i 10. czasów.
Rys. 2-109
Tablica 2-72
Menu
Source
(źródło)
Komentarz
Ustawienie
CH1
Wybierz jako źródło mierzonego sygnału kanał 1
CH2
lub kanał 2.
Voltage
Wybierz napięcie jako mierzony parametr.
(napięcie)
Time
Wybierz prąd jako mierzony parametr.
(czas)
Clear
Skasuj wyświetlony na ekranie wynik pomiaru.
(skasuj)
Display All
(wyświetl
wszystko)
OFF
ON
Wyłącz wyświetlanie wszystkich wyników
pomiaru.
Włącz wyświetlanie wszystkich wyników
pomiaru.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
110
RIGOL
Strona 1 - pomiar napięcia
Rys. 2-110
Tablica 2-73
Menu
Ustawienie
Komentarz
Vmax
Zmierz maksymalne napięcie przebiegu.
Vmin
Zmierz minimalne napięcie przebiegu.
Vpp
Zmierz międzyszczytową wartość napięcia.
Vtop
Zmierz napięcie płaskiego szczytu przebiegu
prostokątnego.
Strona 2 - pomiar napięcia
Rys. 2-111
Tablica 2-74
Menu
Ustawienie
Vbase
Komentarz
Zmierz napięcie płaskiej podstawy przebiegu
prostokątnego.
Vamp
Zmierz napięcie między Vtop i Vbase.
Vavg
Zmierz wartość średnią napięcia przebiegu.
Vrms
Zmierz wartość skuteczną napięcia przebiegu
prostokątnego.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
111
RIGOL
Strona 3 – pomiar napięcia
Rys. 2-112
Tablica 2-75
Menu
Ustawienie
Overshoot
Komentarz
Zmierz wyskok napięcia w procentach zbocza.
(wyskok)
Preshoot
Zmierz wyskok poprzedzającego w procentach
zbocza.
(wyskok
poprzedzający)
Strona 1 – pomiar czasu
Rys. 2-113
Tablica 2-76
Menu
Period
Ustawienie
Komentarz
Zmierz okres przebiegu.
(okres)
Freq
Zmierz częstotliwość przebiegu.
(częstotliwość)
Zmierz czas narastania na zboczu
narastającym.
Rise time
(czas narastania)
Fall time
Zmierz czas opadania na zboczu opadającym.
(czas opadania)
Strona 2 - pomiar czasu
Rys. 2-114
Tablica 2-77
Menu
+Width
(szerokość
impulsu
dodatniego)
-Width
(szerokość
impulsu
ujemnego)
+Duty
(wypełnienie
impulsu
dodatniego)
-Duty
(wypełnienie
impulsu
ujemnego)
Ustawienie
Komentarz
Zmierz szerokość impulsu przebiegu o
amplitudzie dodatniej.
Zmierz szerokość impulsu przebiegu o
amplitudzie ujemnej.
Zmierz współczynnik wypełnienia przebiegu
impulsowego o amplitudzie dodatniej.
Zmierz współczynnik wypełnienia przebiegu
impulsowego o amplitudzie ujemnej.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
112
RIGOL
Strona 3 – pomiar czasu
Rys. 2-115
Tablica 2-78
Menu
Ustawienie
Zmierz czas opóźnienia między sygnałami w
dwóch kanałach liczony między zboczami
narastającymi
Delay1→2 )
(opóźnienie
1→2)
(Delay1→2
(opóźnienie
1→2)
Komentarz
)
Zmierz czasu opóźnienia między sygnałami w
dwóch kanałach liczony między zboczami
opadającymi
Uwaga: Wyniki pomiarów automatycznych będą wyświetlane w dole ekranu. W tym
samym czasie można wyświetlić maksymalnie trzy wyniki. Gdy nie ma na dany wynik
miejsca, to następny nowy pomiar spowoduje przesunięcie poprzednich wyników w
lewo, poza ekran.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
113
RIGOL
Procedura przeprowadzania pomiaru automatycznego:
1. Wybrać kanał, w którym ma być przeprowadzony pomiar automatyczny. Zależnie
od potrzeby można wybrać kanał 1 (CH1) lub kanał 2 (CH2).
Nacisnąć „miękkie” przyciski w następującej kolejności:
MEASURE → Source → CH1 lub CH2.
2. Aby zobaczyć na ekranie wszystkie wyniki pomiarów, ustawić funkcję Display All
na ON (włączone). Na ekranie zostaną wyświetlone wyniki pomiarów 18.
parametrów.
3. Wybrać stronę mierzonych parametrów. Można wybrać stronę pomiaru
parametrów napięcia lub czasu, naciskając kolejno „miękkie” przyciski w sposób
następujący:
MEASURE → Voltage → lub time Vmax, Vmin...
4. Aby uzyskać wynik pomiaru na ekranie. Można wybrać potrzebne parametry
naciskając na odpowiedni „miękki” przycisk po prawej stronie menu, a następnie
odczytać dane pomiarowe na dole ekranu.
Jeśli zamiast wartości liczbowej są wyświetlane symbole takie jak: "*****", to
znaczy to, że w aktualnych warunkach nie ma możliwości pomiaru tego
parametru.
5. Skasować wyniki pomiarów: nacisnąć Clear. W tym momencie wszystkie wyniki
pomiaru automatycznego znikają z ekranu.
Rys. 2-116
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
114
RIGOL
Automatyczny pomiar parametrów napięciowych
Oscyloskopy serii DS1000 umożliwiają pomiar następujących parametrów: Vpp,
Vmax, Vmin, Vavg, Vamp, Vrms, Vtop, Vbase, Overshoot (wyskok), Preshoot
(wyskok poprzedzający). Na rysunku 2-117 poniżej przedstawiono przykładowy
impuls z zaznaczonymi punktami pomiaru niektórych parametrów napięciowych.
Rys. 2-117
Vpp: Napięcie międzyszczytowe.
Vmax: Maksymalna amplituda impulsu. Maksymalna, dodatnia wartość szczytowa
napięcia w zakresie całego przebiegu.
Vmin: Minimalna amplituda. Minimalna, ujemna wartość szczytowa napięcia w
całym zakresie przebiegu.
Vamp: Napięcie między punktami przebiegu Vtop a Vbase.
Vtop: Napięcie płaskiej górnej części przebiegu, przydatne przy pomiarze
parametrów przebiegów prostokątnych i impulsowych.
Vbase: Napięcie płaskiej dolnej części przebiegu (podstawy), przydatne przy
pomiarze parametrów przebiegów prostokątnych i impulsowych.
Overshoot: Wyskok napięcia – definiowany jako: (Vmax-Vtop)/Vamp, przydatny przy
pomiarze parametrów przebiegów prostokątnych i impulsowych.
Preshoot: Wyskok poprzedzający zbocze impulsu: definiowany jako: (VminVbase)/Vamp, przydatny przy pomiarze parametrów przebiegów
prostokątnych i impulsowych.
Average: Średnia arytmetyczna napięcia w całym zakresie przebiegu.
Vrms: Wartość skuteczna napięcia (rzeczywista) w całym zakresie przebiegu.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
115
RIGOL
Automatyczny pomiar parametrów czasowych
Oscyloskopy serii DS1000 umożliwiają w trybie pomiaru automatycznego pomiar
następujących parametrów czasowych: częstotliwości, okresu, czasu narastania
(Rise Time), czasu opadania (Fall Time), szerokości impulsu dodatniego (+Width),
szerokości impulsu ujemnego (-Width), ), opóźnienia 1→2 , opóźnienia 1→2 ,
współczynnika wypełnienia impulsu dodatniego (+Duty), współczynnika wypełnienia
ujemnego (-Duty).
Na rysunku 2-118 przedstawiono przebieg impulsowy z zaznaczonymi punktami
pomiaru niektórych parametrów czasowych.
Rys. 2-118
Rise time: Czas narastania – czas, jaki potrzebuje napięcie narastającego zbocza
pierwszego impulsu przebiegu, aby zwiększyć swoją wartość z 10% do
90% amplitudy.
Fall time: Czas opadania – czas, jaki potrzebuje napięcie opadającego zbocza
pierwszego impulsu, aby zmniejszyć amplitudę z 90% do 10% amplitudy.
+Width: Szerokość pierwszego impulsu dodatniego liczona między punktami 50%
amplitudy przebiegu.
-Width: Szerokość pierwszego impulsu ujemnego liczona między punktami 50%
amplitudy przebiegu.
Delay1 →2 : Opóźnienie liczone między zboczami narastającymi sygnałów
doprowadzonych do wejść obu kanałów oscyloskopu.
Delay1 →2 : Opóźnienie liczone między zboczami opadającymi sygnałów
doprowadzonych do wejść obu kanałów oscyloskopu.
+Duty:
Współczynnik wypełnienia przebiegu impulsowego zdefiniowany jako
stosunek szerokości impulsu o amplitudzie dodatniej do okresu tego
przebiegu impulsowego.
-Duty:
Współczynnik wypełnienia przebiegu impulsowego zdefiniowany jako
stosunek szerokości impulsu o amplitudzie ujemnej do okresu tego
przebiegu impulsowego.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
116
RIGOL
Pomiar z użyciem kursorów
Na rysunku 2-119 przedstawiono przycisk Cursor znajdujący się w menu na płycie
czołowej.
Rys. 2-119
Funkcja pomiaru za pomocą kursora ma trzy tryby pracy: ręczny (Manual), śledzenie
(Track) i pomiar automatyczny (Auto Measure).
1. Ręczny (Manual):
W tym trybie pracy na ekranie są wyświetlane dwa kursory równoległe. Można
przesuwać je wzdłuż wyświetlonego przebiegu tak, aby móc mierzyć napięcie lub
czas przebiegu. Otrzymane w ten sposób wyniki są wyświetlane w kwadratach
poniżej menu. Przed użyciem kursorów należy sprawdzić, czy ustawiono
wcześniej źródło sygnału (Signal Source) tj. wybrano do pomiaru odpowiedni
kanał.
2. Śledzenie (Track):
W tym trybie pracy są wyświetlane na ekranie dwa kursory krzyżowe. Kursor taki
automatycznie ustawia swoją pozycję na ekranie. Można regulować położenie
kursora na przebiegu w poziomie, kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
.
Oscyloskop wyświetla wtedy wartości współrzędnych położenia kursora w
kwadratach poniżej menu.
3. Pomiar automatyczny (Auto Measure):
Ten tryb jest aktywny wyłącznie przy pomiarach automatycznych. W trakcie
pomiaru parametrów oscyloskop wyświetla kursory automatycznie.
Uwaga: Tryb pomiaru automatycznego (Auto Masure) z użyciem kursorów (Cursor)
jest aktywny wyłącznie przy włączonych pomiarach automatycznych.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
117
RIGOL
Menu i obsługa pomiarów za pomocą kursorów
1. Tryb ręczny (manual)
Rys. 2-120
Tablica 2-79
Menu
Mode
(tryb pracy)
Type
(typ)
Source
(źródło)
Komentarz
Manual Ustaw ręczny tryb pomiaru parametrów X/Y z
(tryb ręczny) użyciem kursorów.
X
Przedstaw jako lina pionowa, aby mierzyć
parametry podstawy czasu.
Y
Przedstaw jako linia pozioma, aby mierzyć
parametry odchylania pionowego (czułość).
CH1
CH2
Wybierz źródło mierzonego sygnału (opcja LA
MATH
jest dostępna wyłącznie w oscyloskopie
FFT
mieszanych sygnałów).
LA
Ustawienie
W trybie tym oscyloskop mierzy wartości współrzędnych Y lub X kursorów oraz
przyrost (odstęp) między dwoma kursorami.
Aby przeprowadzić pomiar ręczny z użyciem kursorów należy:
1. Wybrać tryb ręczny (manual) do pomiaru z użyciem kursorów, naciskając kolejno
„miękkie” przyciski: Cursor → Mode → Manual.
2. Wybrać kanał jako źródło (Source) mierzonego sygnału, naciskając kolejno
„miękkie” przyciski: Cursor → Source → CH1, CH2 lub MATH (FFT) lub LA (w
oscyloskopie mieszanych sygnałów).
Uwaga: Prowadząc pomiary z użyciem jako źródło sygnału mierzonego kanału
MATH (funkcje matematyczne), otrzymywane wyniki są oznaczane symbolem "d"
(działka) pełniącego rolę jednostki.
3. Wybrać typ kursora naciskając kolejno „miękkie” przyciski: Cursor → Type → X
lub Y.
4. Przesuwając kursory, ustawić wartość przyrostu między tymi kursorami:
(szczegółowe dane przedstawiono w poniższej tablicy).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
118
RIGOL
Tablica 2-80
Menu
Cursor A
(kursor A)
Ustawienie
X
Y
X
Cursor B
(kursor B)
Y
Komentarz
Kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
,
przesuwać kursor A w kierunku poziomym.
Kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
,
przesuwać kursor A w kierunku pionowym.
Kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
,
przesuwać kursor B w kierunku poziomym.
Kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
,
przesuwać kursor B w kierunku pionowym.
Uwaga: Przesuwanie kursora jest możliwe wyłącznie przy wyświetlonym menu
funkcji kursora.
5. Aby otrzymać wynik pomiaru należy dokonać poniższych ustawień:
Położenie kursora 1 (kursor czasu umiejscowiony na środkowym punkcie ekranu;
kursor napięcia ustawiony w środkowym miejscu poziomu ziemi-masy kanału).
Położenie kursora 2 (tak samo jak powyżej)
Odstęp między kursorami 1 i 2 w poziomie (∆X) : Czas między kursorami (1/∆X),
jednostki: Hz, kHz, MHz, GHz.
Odstęp między kursorami 1 i 2 w pionie (∆Y): Napięcie między kursorami: w
woltach (V).
Jeśli wybierze się źródło LA (analizator stanów logicznych – tylko w oscyloskopie
mieszanych sygnałów), to wartość mierzona będzie następująca:
Położenie kursora 1 (kursor czasu umiejscowiony w środkowym punkcie ekranu).
Położenie kursora 2 (kursor czasu umiejscowiony w środkowym punkcie ekranu)
Wartość wskazywana przez kursor 1: heksadecymalna.
Wartość wskazywana przez kursor 1: binarna.
Wartość wskazywana przez kursor 2: heksadecymalna.
Wartość wskazywana przez kursor 1: binarna.
Uwaga: Gdy menu funkcji kursora jest ukryte lub są wyświetlane inne menu, to
wartości zaznaczone kursorami będą wyświetlane automatycznie w prawym, górnym
rogu ekranu.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
119
RIGOL
Uwagi:
Kursor Y: Kursor ten pojawia się na ekranie oscyloskopu w postaci linii poziomych i
służy do pomiaru parametrów odchylania pionowego, czyli czułości. Zwykle mierzy
się ją w woltach (V). Gdy jako funkcję ustawi się "źródło", to do otrzymywanego
wyniku będzie dołączana jednostka.
Kursor X: Kursor ten pojawia się na ekranie w postaci linii pionowych i jest
wykorzystywany do pomiarów parametrów odchylania poziomego, czyli podstawy
czasu. Kursor X wskazuje zwykle czas biegu wyzwalania. Gdy jako źródło
mierzonego sygnału wybierze się FFT, to X będzie oznaczać częstotliwość.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
120
RIGOL
2. Tryb śledzenia (Track Mode)
Rys. 2-121
Tablica 2-81
Menu
Mode
Ustawienie
Track
(tryb)
(śledzenie)
Cursor A
(kursor A)
CH1
CH2
None
Komentarz
Ustaw tryb śledzenia przy pomiarze za pomocą
kursora.
Ustaw kursor A sprzężony z kanałami CH1,
CH2 lub wyłącz kursor B.
(brak)
Cursor B
(kursor B)
CH1
CH2
None
Ustaw kursor B sprzężony z kanałami CH1,
CH2 lub wyłącz kursor B.
(brak)
Cur A
(kursor A)
Cur B
(kursor B)
,
Kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
przesuwać kursor A w kierunku poziomym.
,
Kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
przesuwać kursor B w kierunku poziomym.
W trybie pomiaru kursorowego ze śledzeniem, kursory przesuwają się wraz z
wybranym przebiegiem.
Aby wykonać pomiar kursorowy ze śledzeniem należy:
1. Wybrać tryb pomiaru kursorowego ze śledzeniem (Track Mode), naciskając
kolejno„miękkie” przyciski:
Cursor → Mode → Track.
2. Wybrać kanał źródłowy (Source) dla kursora A i kursora B naciskając kolejno
„miękkie” przyciski:
Cursor → Cursor A lub Cursor B → CH1, CH2 lub None.
3. Przesuwając kursory, regulować ich położenie w poziomie: (szczegółowe dane w
poniższej tablicy).
Tablica 2-82
Kursor
Kursor A
Kursor B
Działanie
Kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
kierunku poziomym.
Kręcąc pokrętłem wielofunkcyjnym
kierunku poziomym.
, przesuwać kursor A w
, przesuwać kursor B w
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
121
RIGOL
Uwaga: Przesuwanie kursora w kierunku poziomym jest możliwe wyłącznie przy
uaktywnionym innym menu (tzn. nie przy wyświetlonym menu kursora śledzącego).
4. Aby otrzymać wynik pomiaru należy dokonać następujących ustawień:
Położenie kursora 1 (kursor czasu umiejscowiony na środkowym punkcie ekranu;
kursor napięcia ustawiony w środkowym miejscu poziomu ziemi-masy kanału).
Położenie kursora 2 (kursor czasu umiejscowiony na środkowym punkcie ekranu;
kursor napięcia ustawiony w środkowym miejscu poziomu ziemi-masy kanału).
Odstęp między kursorami 1 i 2 w poziomie (∆X): Czas między kursorami,
jednostki: sekundy.
(1/∆X), jednostki: Hz, kHz, MHz, GHz.
Odstęp między kursorami 1 i 2 w pionie (∆Y): Napięcie między kursorami,
jednostki wolty (V).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
122
RIGOL
3. Tryb automatyczny
Rys. 2-122
Tablica 2-83
Menu
Mode
(tryb pracy)
Ustawienie
Auto
Komentarz
Wyświetl kursory dla aktualnego pomiaru
automatycznego. (Patrz poniższy rysunek).
Rys. 2-123 Tryb pomiaru automatycznego z użyciem kursorów
Jeśli w menu Measure (pomiar) nie wybierze się żadnego parametru, to nie zostanie
wyświetlony żaden kursor. Niniejszy oscyloskop może w menu Measure przesuwać
kursor automatycznie tak, aby zmierzyć wartości 20 parametrów.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
123
RIGOL
Obsługa przycisków funkcji RUN
Wśród funkcji tych przycisków są dostępne; operacja AUTO (automatyczne
ustawianie) i RUN/STOP (praca / zatrzymanie).
Auto (automatyczne ustawianie):
Funkcja AUTO polega na automatycznym wyświetleniu na ekranie oscyloskopu
użytecznego obrazu sygnału doprowadzonego do wejścia tego oscyloskopu. Po
naciśnięciu przycisku AUTO na ekranie oscyloskopu pojawia się poniższe menu.
Rys. 2-124
Tablica 2-84
Menu
Ustawienia
Komentarz
Nacisnąć, aby wyświetlić na ekranie
przebieg wielookresowy.
(wielookresowy)
Nacisnąć, aby wyświetlić na ekranie
przebieg jednookresowy.
(jednookresowy)
(zbocze
narastające)
Nacisnąć, aby wyświetlić na ekranie
narastające zbocze przebiegu i
automatycznie mierzyć jego czas
narastania.
Nacisnąć, aby wyświetlić na ekranie
opadające zbocze przebiegu i
automatycznie mierzyć jego czas opadania.
(zbocze
opadające)
(kasuj)
Nacisnąć, aby skasować wszystkie
czynności automatycznego ustawiania
(Auto Set), oscyloskop wróci do
poprzednich ustawień.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
124
RIGOL
Funkcje automatycznego ustawianie (Auto-set)
Po naciśnięciu przycisku AUTO, oscyloskop jest konfigurowany zgodnie z
poniższymi nastawami domyślnymi (fabrycznymi):
Tablica 2-85
Menu
Format wyświetlania
Tryb akwizycji
Typ sygnału wejściowego
Czułość "V/div", ("V/dz")
Pokrętło Volts/div
Ograniczenie pasma
Odwrócenie sygnału
Położenie w poziomie
Podstawa czasu "S/div”
("s/dz")
Typ wyzwalania
Źródło wyzwalania
Rodzaj sygnału wyzwalania
Napięcie wyzwalania
Typ wyzwalania
Pokrętło
Ustawienia
Y-T
Normalny
Ustawiony zależnie od sygnału na a.c. lub d.c.
Ustawiona
Regulowana zgrubnie
Pełne
Wyłączone
Na środku
Ustawiona w prawym położeniu
Zboczem
Automatyczne wyszukanie kanału, do którego wejścia
doprowadzono sygnał.
Stały (d.c.)
Ustawione na punkt środkowy
Automatyczny
Offset wyzwalania
RUN/STOP: (praca / zatrzymanie)
Akwizycja przebiegu typu praca / zatrzymanie.
UWAGA:
W stanie zatrzymania (STOP) można regulować w ustalonych granicach wartość
czułości (V/dz) i podstawy czasu. To znaczy, że można rozciągać lub zmniejszać
wyświetlony przebieg w kierunku poziomym i pionowym.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
125
RIGOL
Rozdział 3: Zastosowania i przykłady
Przykład 1: Wykonywanie prostych pomiarów
Funkcja ta jest używana do obserwacji nieznanego sygnału oraz do wyświetlania i
pomiaru jego częstotliwości oraz wartości międzyszczytowej.
Aby szybko wyświetlić przebieg sygnału, należy wykonać kolejne kroki
poniższej procedury:
1. Ustawić tłumienie sondy i w kanale oscyloskopu na 10x.
2. Dołączyć sygnał do wejścia kanału 1 (CH1) za pośrednictwem sondy.
3. Nacisnąć przycisk AUTO.
Oscyloskop ustawi automatycznie możliwie najlepsze wartości czułości i podstawy
czasu oraz parametry wyzwalania. Aby zoptymalizować obraz przebiegu tak, aby
spełniał indywidualne wymagania, można dokonać powyższych regulacji ręcznie.
Wybór pomiarów automatycznych
W przypadku większości typów sygnałów oscyloskop może dokonać pomiaru
automatycznego. Aby zmierzyć częstotliwość i wartość międzyszczytową, należy
postępować w sposób następujący:
1. Zmierzyć wartość międzyszczytową przebiegu.
Nacisnąć Measure → Source → CH1, aby wybrać źródło mierzonego sygnału.
Nacisnąć Voltage → Vpp , aby wybrać pomiar wartości międzyszczytowej. Wynik
pomiaru będzie wyświetlony na ekranie.
2. Zmierzyć częstotliwość.
Nacisnąć Measure → Source → CH1, aby wybrać źródło mierzonego sygnału.
Nacisnąć Time → Freq – pomiar wartości międzyszczytowej. Wynik pomiaru
będzie wyświetlony na ekranie.
Uwaga: Wyniki pomiaru częstotliwości, okresu i wartości międzyszczytowej
przebiegu są wyświetlane na ekranie i są okresowo odświeżane.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
126
RIGOL
Przykład 2: Oglądanie sygnału opóźnionego
Przykład ten dotyczy testowania sygnału na wejściu i wyjściu urządzenia (układu) i
obserwowania wprowadzanego przez nie opóźnienia sygnału. Najpierw należy
ustawić tłumienie sondy i kanału 1 (CH1) oscyloskopu na x10, a do wejścia tego
kanału dołączyć sondę. Do wejścia kanału 2 (CH2) należy doprowadzić sygnał z
wyjścia urządzenia (układu).
Należy wykonać poniższe czynności:
1. Wyświetlić sygnały (w kanale 1 i 2):
1) Nacisnąć przycisk AUTO.
2) Kręcąc pokrętłami skali
, ustawić wartość skali na osi pionowej i
poziomej tak, aby uzyskać odpowiedni zakres wyświetlania.
3) Wybrać kanał 1 naciskając przycisk CH1, a następnie kręcąc pokrętłem
, ustawić położenie na osi pionowej przebiegu z kanału 1.
4) Wybrać kanał 2 naciskając przycisk CH2, a następnie kręcąc pokrętłem
, ustawić położenie na osi pionowej przebiegu z kanału 2.
2. Zmierzyć czas opóźnienia sygnału po przejściu przez testowany układ.
Automatyczny pomiar opóźnienia:
Nacisnąć kolejno przyciski: Measure → Source → CH1 , aby wybrać źródło
mierzonego sygnału.
Nacisnąć Time, aby wybrać typ pomiaru.
Nacisnąć Delay 1-> 2 , aby wyświetlić na ekranie wynik pomiaru.
Można obserwować zmiany przebiegu, jak to przedstawiono na poniższym
rysunku:
Rys. 3-1: Opóźnienie sygnałów
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
127
RIGOL
Przykład 3: Wychwytywanie krótkotrwałych sygnałów
Przy potrzebie wychwytywania krótkotrwałych sygnałów, należy przedtem
zaznajomić się odpowiednimi metodami pomiarowymi. Pozwoli to ustawić prawidłowo
poziom i zbocze wyzwalania. Na przykład, gdy zdarzenie pochodzi z układu
logicznego typu TTL, należy wybrać narastające zbocze wyzwalania, a poziom
wyzwalania na 2 V.
Poniższa procedura pozwoli ustawić tak oscyloskop, aby wychwycił on pojedyncze
zdarzenie.
1. Dołączyć sygnał do wejścia oscyloskopu.
2. Ustawić parametry wyzwalania.
• Nacisnąć przycisk MENU w obszarze ustawiania wyzwalania, aby wyświetlić menu.
• Nacisnąć Edge, aby wybrać tryb wyzwalania.
• Nacisnąć Slope, aby wybrać zbocze narastające Rising.
• Nacisnąć Source, aby wybrać kanał 1 (CH1).
• Nacisnąć Sweep, aby wybrać tryb wychwytywania pojedynczych sygnałów Single.
• Nacisnąć kolejno Set Up → Coupling, aby wybrać typ sygnału wejściowego stały
DC.
3. Kręcąc pokrętłami skali
osi pionowej i poziomej, ustawić właściwe
wartości czułości (V/dz) i podstawy czasu odpowiednie do parametrów sygnału.
4. Kręcąc pokrętłem
, ustawić poziom wyzwalania.
5. Rozpocząć akwizycję sygnału naciskając przycisk RUN/STOP. Gdy warunki
wyzwalania zostaną spełnione, to na ekranie jest wyświetlany obraz
reprezentujący punkty danych, które uzyskał oscyloskop w trakcie jednej akwizycji.
Funkcja ta ułatwia wychwytywanie zdarzeń takich jak zakłócenia o dużej
amplitudzie. Ustawić wtedy poziom wyzwalania nieco powyżej poziomu
normalnego, poczym nacisnąć przycisk RUN/STOP i zaczekać. Gdy zakłócenie
pojawi się, to przyrząd będzie rejestrował przebieg przed i po momencie
wyzwalania. Kręcąc pokrętłem
w obszarze regulacji podstawy
czasu, zmienić położenie poziomu wyzwalania, otrzyma się wtedy odwrócone
opóźnienie wyzwalania. Przydaje się to, gdy chce się obserwować przebieg przed
wystąpieniem zakłócenia.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
128
RIGOL
Przykład 4: Redukowanie zakłóceń nałożonych na sygnał użyteczny
Jeśli sygnał doprowadzany do oscyloskopu jest zakłócony (rys. 3-2), to można tak
ustawić oscyloskop, aby zredukować zakłócenia nałożone na jego przebieg i uniknąć
interferencji tych zakłóceń z sygnałem.
Rys. 3-2
1. Ustawić tłumienia sondy i kanału na 10x.
2. Do wejścia oscyloskopu doprowadzić sygnał i uzyskać stabilny przebieg.
3. Poprawić warunki wyzwalania, ustawiając typ sygnału (Coupling)
(1) Nacisnąć przycisk MENU w obszarze regulacji wyzwalania.
(2) Nacisnąć kolejno: Set Up → Coupling --> LF Reject lub HF Reject
Funkcja HF Reject (High Frequency Reject) włącza w układ oscyloskopu filtr
dolnoprzepustowy o tłumieniu -3 dB przy częstotliwości 150 kHz. Filtr ten używa
się po to, aby usunąć z obwodu wyzwalania sygnały zakłócające w.cz. emitowane
przez stacje nadawcze w pasmach AM i FM.
Funkcja LF Reject (Low Frequency Reject) włącza w układ oscyloskopu filtr
górnoprzepustowy o tłumieniu -3 dB przy częstotliwości 8 kHz. Filtr ten używa się
po to, aby usunąć z obwodu wyzwalania sygnału zakłócające m.cz. pochodzące
np. z sieci zasilającej.
4. Zredukować zakłócenia, ustawiając typ akwizycji sygnału oraz wyregulować
intensywność świecenia wyświetlonego przebiegu.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
129
RIGOL
(1) Jeśli na sygnał użyteczny są nałożone zakłócenia i przebieg wygląda na zbyt
szeroki, to w takim przypadku można wybrać funkcję uśredniania. W trybie
tym przebieg będzie wąski i łatwy do obserwacji i pomiaru.
Aby włączyć funkcję uśredniania, należy zastosować poniższą procedurę:
• Nacisnąć kolejno „miękkie” przyciski: Acquire → Acquisition → Average
• Nacisnąć odpowiednią liczbę razy „miękki” przycisk Average, aby wybrać
liczbę uśrednień, przy której zostaną najlepiej usunięte zakłócenia z
wyświetlanego przebiegu. Liczbę uśrednień można ja wybierać z zakresu od
2 do 256. (Patrz rys. 3-3).
Rys. 3-3
(2) Redukcję zakłóceń można też uzyskać redukując intensywność świecenia
przebiegu.
Uwaga:
Jest rzeczą normalną, że gdy tryb akwizycji włączy się, to szybkość odświeżania
ulegnie zmniejszeniu.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
130
RIGOL
Przykład 5: Pomiar za pomocą kursorów
Istnieje 20 najbardziej potrzebnych parametrów, które można mierzyć automatycznie
za pomocą oscyloskopu. Parametry te można też mierzyć używając do tego celu
kursorów. Wykorzystując kursory można szybko zmierzyć czas i napięcie na
wyświetlonym przebiegu.
Pomiar częstotliwości oscylacji
Aby zmierzyć częstotliwość oscylacji na narastającym zboczu sygnału, należy
postępować w następujący sposób:
1. Wyświetlić menu kursora naciskając przycisk Cursor.
2. Ustawić tryb ręczny Manual, naciskając przycisk Mode.
3. Naciskając przycisk Type, aby wybrać X.
4. Kręcąc pokrętłem
, umieścić kursor A na pierwszym piku sygnału oscylacji.
5. Kręcąc pokrętłem
, umieścić kursor B na drugim piku sygnału oscylacji.
Rys. 3-4
Można teraz odczytać wartość częstotliwości i przyrostu czasu
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
131
RIGOL
Pomiar amplitudy pierwszego piku przebiegu sygnału synchronizacji
Zmierzmy teraz amplitudę sygnału synchronizacji. W tym celu należy postępować
następująco:
1. Wyświetlić menu kursora naciskając przycisk Cursor.
2. Włączyć tryb ręczny Manual, naciskając przycisk Mode.
3. Wybrać Y, naciskając przycisk Type.
4. Kręcąc pokrętłem
, umieścić kursor A na pierwszym piku przebiegu.
5. Kręcąc pokrętłem
, umieścić kursor B na drugim piku przebiegu.
Można następnie odczytać w menu kursora wartości następujących parametrów
(patrz rys. 3-5):
■ Przyrostu napięcia (wartość szczytowa napięcia przebiegu).
■ Napięcia w miejscu oznaczonym kursorem 1.
■ Napięcia w miejscu oznaczonym kursorem 2.
Rys. 3-5
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
132
RIGOL
Przykład 6: Zastosowanie pracy X-Y
Obserwowanie zmian fazy w sieci
Temat: Dołączyć oscyloskop, aby obserwować na nim sygnał wejściowy i wyjściowy
układu i wychwytywać zmiany fazy w tym układzie.
Aby monitorować sygnały wejściowy i wyjściowy układu na obrazie wykresu X-Y,
należy postępować następująco:
1. Ustawić w menu sondy tłumienie na 10x. Ustawić przełącznik tłumienia sond na
10x.
2. Dołączyć sondę kanału 1 do wejścia sieci, a sondę kanału 2 do wyjścia tej sieci.
3. Jeśli przebiegi w kanałach nie są wyświetlane, należy nacisnąć przyciski CH1 i
CH2.
4. Nacisnąć przycisk AUTO.
5. Kręcić pokrętłem skali pionowej
tak, aby w każdym kanale uzyskać w
przybliżeniu tę samą amplitudę wyświetlonego przebiegu.
6. Nacisnąć przycisk MENU znajdujący się w bloku regulacji podstawy czasu, aby
wyświetlić menu.
7. Wybrać pracę X-Y, naciskając „miękki” przycisk Time Base.
Oscyloskop wyświetli figurę Lissajous odzwierciadlającą własności sygnału
wejściowego i wyjściowego układu.
8. Kręcąc pokrętłami czułości
i położenia na osi pionowej
, wyświetlić potrzebny przebieg.
9. Zastosować metodę elipsy, aby obserwować różnicę faz między dwoma
kanałami.
(Patrz rys. 3-6)
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
133
RIGOL
Rys. 3-6
Sinθ = A/B lub C/D
gdzie θ = przesunięcie fazowe (w stopniach) między
dwoma sygnałami.
Z powyższego wzoru otrzymuje się:
θ = ±arcsin(A/B) lub ±arcsin(C/D)
Jeśli oś główna elipsy jest w ćwiartce I i III, to wartość kąta θ musi się mieścić w
zakresie (0 – π/2) lub (3 π/2 - 2 π). Jeśli natomiast oś główna elipsy jest w ćwiartce II
i IV, to wartość kąta θ musi się mieścić w zakresie (π/2 – π) lub (π - 3 π/2).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
134
RIGOL
Przykład 7: Wyzwalanie sygnałem telewizyjnym
Testowanie układu wizji w odtwarzaczu DVD. Stosować wyzwalanie sygnałem
telewizyjnym po to, aby uzyskać stabilny obraz.
Wyzwalanie sygnałem telewizyjnym pola (ramki)
Aby wyzwalać sygnałem pola należy:
1. W bloku regulacji wyzwalania nacisnąć przycisk MENU – zostanie wyświetlone
menu wyzwalania Trigger.
2. Nacisnąć przycisk Mode, aby wybrać tryb wideo Video.
3. Nacisnąć przycisk Source, aby wybrać jako źródło wyzwalania kanał 1 (CH1).
4. Nacisnąć Polarity, aby wybrać .
5. Naciskając kolejno przycisk Sync, wybrać pole nieparzyste (Odd Field) lub pole
parzyste (Even Field).
6. Kręcąc pokrętłem skali poziomej
obraz przebiegu.
, uzyskać na ekranie kompletny
Rys. 3-7
Oscyloskopy serii DS1000 mogą wyzwalać na wskazanym polu nieparzystym lub
parzystym po to, aby uniknąć zmieszania sygnałów, w momencie jednoczesnego
wyzwolenia polem nieparzystym i parzystym. Wystarczy jako piąty krok procedury
wybrać opcję Odd Field lub Even Field.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
135
RIGOL
Wyzwalanie sygnałem telewizyjnym linii
1. Wyświetlić menu wyzwalania (trigger), naciskając przycisk MENU znajdujący się
w bloku regulacji wyzwalania.
2. Nacisnąć przycisk Mode, aby wyświetlić tryb wideo Video.
3. Nacisnąć przycisk Source, aby wybrać jako źródło wyzwalania kanał 1 (CH1).
4. Nacisnąć Polarity, aby wybrać
.
5. Nacisnąć Sync, aby wybrać numer linii Line Num.
6. Kręcić pokrętłem
numerze.
tak, aby oscyloskop wyzwolił na linii o wybranym
7. Kręcąc pokrętłem
ustawić tak poziom wyzwalania na telewizyjnym
sygnale impulsowym synchronizacji, aby uzyskać stabilne wyzwalanie.
8. Kręcąc pokrętłem skali poziomej
obraz przebiegu.
, uzyskać na ekranie kompletny
Rys. 3-8
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
136
RIGOL
Przykład 8: Analiza harmonicznych FFT – pomiar z użyciem kursorów
Pomiar w ramach analizy FFT zawiera: pomiar amplitudy (w jednostkach wartości
skutecznej napięcia Vrms lub dBVrms) i częstotliwości (Hz)).
W tym celu należy postępować następująco:
1. Nacisnąć kolejno przyciski Cursor → Manual.
2. Naciskając kolejno przycisk Type, wybrać X lub Y.
3. Nacisnąć Source, aby wybrać FFT.
4. kręcąc pokrętłem
. nasunąć kursor na interesujący nas punkt przebiegu.
Rys. 3-9
Rys. 3-10
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
137
RIGOL
Przykład 9: Test selekcji typu dobry / zły
Test typu dobry / zły jest jedną z zaawansowanych funkcji oscyloskopów serii
DS1000. Po włączeniu tej funkcji oscyloskop automatycznie sprawdza sygnał
wejściowy i porównuje go z wprowadzoną wcześniej maską. Jeśli przebieg mieści się
wewnątrz maski ("dotyka maski"), to wynik testu jest "dobry", w przeciwnym wypadku
(przebieg poza maską) wynik testu jest "zły". W razie potrzeby można stosować
funkcję programowanego sygnału wyjściowego oscyloskopu do różnorodnych
aplikacji z dziedzin automatyki przemysłowej i sterowania takich jak np.
automatyczna selekcja (odrzucanie) wadliwego wyrobu na linii produkcyjnej.
Aby wykonać test dobry / zły należy postępować następująco:
1. Nacisnąć kolejno przyciski Utility → Pass/Faill.
2. Włączyć wykonywanie testu, naciskając Enable Test i wybierając opcję ON
(włączone).
3. Nacisnąć Load, aby przywołać maskę z pamięci lub nacisnąć X Mask i Y Mask,
aby ustawić wartości graniczne poziomą i pionową, a następnie nacisnąć
Create Mask, aby stworzyć nową maskę.
4. Nacisnąć Output, wybrać oczekiwane przebiegi wyjściowe.
5. Aby rozpocząć test, nacisnąć Operate.
Rys. 3-11
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
138
RIGOL
Rozdział 4: Komunikaty wyświetlane przy włączeniu
oscyloskopu i usuwanie niesprawności
Komunikaty wyświetlane przy włączeniu oscyloskopu
Setting at limit (osiągnięto wartość graniczną ustawienia): Komunikat ten
informuje użytkownika oscyloskopu, że dana nastawa osiągnęła już wartość
graniczną i nie można już dalej jej zmienić.
Trigger level at limit (osiągnięto wartość graniczną poziomu wyzwalania):
Komunikat informuje, że w trakcie kręcenia pokrętłem
, poziom
wyzwalania osiągnął wartość graniczną.
Trigger position at limit (osiągnięto wartość graniczną punktu wyzwalania):
W trakcie regulacji offsetu wyzwalania pokrętłem położenia na osi poziomej
komunikat informuje, że położenie punktu wyzwalania jest w miejscu
początkowym lub końcowym pamięci.
Volts/div at limit (osiągnięto wartość graniczną czułości): W trakcie kręcenia
pokrętłem skali pionowej
komunikat informuje, że wartość czułości V/dz
osiągnęła wartość graniczną.
Vertical position at limit (osiągnięto wartość graniczną położenia na osi
pionowej): Komunikat ten informuje, że w trakcie kręcenia pokrętłem regulacji
położenia przebiegu na osi pionowej
osiągnięto graniczną wartość
pełnozakresową.
No active cursor (brak aktywnego kursora): Komunikat ten informuje, że w trakcie
pomiarów kursorowych ze śledzeniem nie ustawiono wcześniej źródła kursora.
Delayed scale at limit (osiągnięto wartość graniczną skali opóźnienia): W trybie
opóźnionej podstawy czasu (Delayed Scan), w trakcie kręcenia pokrętłem skali
poziomej
informuje, że osiągnięto już pełną wartość rozdzielczości
poziomej).
Delayed position at limit (osiągnięto wartość graniczną położenia opóźnienia):
W trybie opóźnionej podstawy czasu (Delayed Scan), w trakcie kręcenia pokrętłem
położenia na osi poziomej
komunikat informuje, że osiągnięto
położenie graniczne okna rozciągania (zoom) w kierunku poziomym.
Function not available (funkcja nie dostępna): Komunikat ten informuje, że przy
aktualnych ustawieniach dana funkcja nie jest dostępna.
Sampling at limit (osiągnięto wartość graniczną szybkości próbkowania):
Komunikat informuje, że w trybie X-Y szybkość próbkowania osiągnęła wartość
graniczną.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
139
RIGOL
Real Time div at limit (osiągnięto wartość graniczną podstawy czasu):
Komunikat informuje, że w trybie próbkowania w czasie rzeczywistym wartość
podstawy czasu osiągnęła największą rozdzielczość w kierunku poziomym.
Time/Div at limit: Komunikat informuje, że w trybie próbkowania ekwiwalentnego,
pokrętło skali poziomej osiągnęło największą rozdzielczość w kierunku poziomym.
Memory position at limit (osiągnięto graniczną pojemność pamięci): Komunikat
ten informuje, że offset pamięci (Memo Offset) jest równy pełnemu zakresowi
pojemności pamięci.
The storage is empty (pamięć jest pusta): Komunikat ten informuje, że aktualna
zawartość pamięci jest pusta, i w związku z tym nie można z niej przywołać ani
przebiegów ani nastaw.
Measurement already selected (pomiar już wybrano): Komunikat informuje, że
parametr mierzony, wybrany w danym momencie przez naciśnięcie przycisku, jest
już wyświetlany na ekranie.
Dot display only (wyświetlanie tylko punktów): Komunikat informuje, że przy
aktualnych ustawieniach można używać wyłącznie punktowego typu wyświetlania.
Failed operation on files (operacja na plikach nie udała się): Komunikat ten
informuje, że operacja na plikach znajdujących się na przenośnym nośniku pamięci
USB nie udała się.
Failed print (drukowanie nie udało się): Komunikat informuje, że próba
przeprowadzenia operacji drukowania nie udała się.
Failed upgrade (uaktualnienie nie udało się): Komunikat informuje, że operacja
uaktualniania z napędu USB nie udała się.
Files are covered (pliki są zastępowane): W trakcie zapisu do pamięci nowego
pliku komunikat ten informuje, że oryginalny plik zostanie zastąpiony plikiem nowym.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
140
RIGOL
Wyszukiwanie i usuwanie niesprawności
1. Jeśli po włączeniu zasilania oscyloskopu ekran pozostaje nierozświetlony,
należy:
(1) Sprawdzić miejsce dołączenia kabla sieciowego.
(2) Upewnić się, że wyłącznik zasilania oscyloskopu jest w położeniu „włączone”.
(3) Po wykonaniu powyższych czynności, ponownie wyłączyć i włączyć
oscyloskop.
(4) Jeśli problem istnieje nadal, skontaktować się z dystrybutorem oscyloskopu.
2. Jeśli nie po wykonaniu akwizycji sygnału przebieg nie pojawia się należy:
(1) Sprawdzić stan sond doprowadzających sygnał do wejścia oscyloskopu.
(2) Sprawdzić czy wtyki sond oscyloskopowych są wystarczająco dociśnięte.
(3) Sprawdzić czy układ pomiarowy dostarcza sygnał do punktu pomiarowego.
(4) Powtórzyć próbę akwizycji sygnału.
3. Wynik pomiaru jest dziesięciokrotnie większy lub mniejszy od
oczekiwanego:
Sprawdzić czy ustawione wartości tłumienia sondy i oscyloskopu są takie same.
4. Jeśli na ekranie oscyloskopu nie można uzyskać stabilnego przebiegu, to
należy:
(1) Sprawdzić źródło wyzwalania (Trigger Source) i czy ma ono ten sam numer,
jak używany kanał oscyloskopu.
(2) Sprawdzić typ wyzwalania (Trigger Type). W przypadku zwykłych sygnałów
należy stosować wyzwalanie zboczem („Edge”), a w przypadku sygnałów
telewizyjnych - wyzwalanie „video”.
(3) Przełączyć przełącznik wyboru typu sygnału (coupling) w pozycję
HF Rejection lub LF Rejection, aby odfiltrować sygnały zakłócające pracę układu
wyzwalania.
5. Jeśli po naciśnięciu przycisku RUN/STOP, oscyloskop nie wyświetla na
ekranie przebiegu, należy:
Sprawdzić czy tryb wyzwalania (Trigger Mode) został ustawiony na „normal”
(wyzwalanie normalne) lub „single” (wyzwalanie jednorazowe), i czy poziom
wyzwalania jest poza zakresem sygnału, czy też nie. Jeśli tak, to kręcąc
pokrętłem
lub naciskając przycisk 50%, ustawić poziom wyzwalania
tak, aby mieścił się we właściwym zakresie. Można też ustawić tryb wyzwalania
na „AUTO”. Aby wyświetlić przebieg na ekranie, można ponadto nacisnąć
przycisk AUTO.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
141
RIGOL
6. Jeśli wybierze się akwizycję sygnału z uśrednianiem „Averages”, lub włączy
się funkcję nieskończonej poświaty "Display Peristence", to przebieg
odświeża się wolno.
Przy takich ustawieniach jest to zjawisko normalne.
7. Sygnał jest wyświetlany w postaci nałożonych na siebie przebiegów
tworzących rodzaj drabiny.
(1) Być może wybrana podstawa czasu jest zbyt wolna. Należy wtedy poprawić
jakość wyświetlania, zwiększając rozdzielczość osi poziomej za pomocą pokrętła
regulacji skali poziomej
(2) Być może typ wyświetlania ekranu (Type) jest ustawiony na „wektorowe”
(„Vectors”). Można wtedy poprawić jakość wyświetlania wybierając wyświetlanie
punktowe („Dots”).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
142
RIGOL
Rozdział 5 Wsparcie producenta i serwis
Gwarancja (Oscyslokopy cyfrowe serii DS1000)
Firma RIGOL gwarantuje nabywcy, że jej produkt jest wolny od defektów
materiałowych i produkcyjnych i, że będzie pracował niezawodnie przez okres trzech
(3) lat od daty zakupu u autoryzowanego dystrybutora tej firmy. Jeśli jednak w trakcie
tego czasu uwidoczni się wada oscyloskopu, to firma RIGOL w osobie jej lokalnego
dystrybutora zobowiązuje się dokonać naprawy i/lub wymiany wadliwych elementów
zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami pełnych warunków gwarancyjnych.
Aby dokonać naprawy serwisowej, lub otrzymać kopię postanowień pełnych
warunków gwarancyjnych, należy skomunikować się z lokalnym punktem sprzedaży
lub placówką serwisową firmy RIGOL.
Firma Rigol nie świadczy żadnych innych usług gwarancyjnych, niż wyżej
wymienione i podane w postanowieniach pełnych warunków gwarancyjnych.
Firma Rigol nie bierze odpowiedzialności w przypadkach związanych bezpośrednio,
lub pośrednio z uszkodzeniami i będących ich następstwami.
W razie jakichkolwiek problemów technicznych należy kontaktować się z lokalnym
dystrybutorem lub biurem sprzedaży firmy RIGOL.
Aby otrzymać listę zakładów serwisowych na świecie należy odwiedzić naszą stronę
internetową: www.rigol.com
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
143
RIGOL
Rozdział 6: Dane techniczne, akcesoria i konserwacja
Dodatek A: Dane techniczne
Wszystkie wartości parametrów wyspecyfikowanych w niniejszych danych
technicznych dotyczą warunków, w których oscyloskopy cyfrowe serii DS1000 i
współpracujące z nimi sondy oscyloskopowe mają ustawioną taką samą wartością
tłumienia równą 10x chyba, że jest to zaznaczone inaczej. Aby oscyloskop tej serii
miał parametry takie, jak podane w niniejszych danych technicznych, muszą być
spełnione następujące dwa warunki:
• Oscyloskop ten musi działać w sposób ciągły przez trzydzieści minut w zakresie
wyspecyfikowanych temperatur pracy.
• Jeśli zmiany temperatury pracy są większe od 5°C, to należy przeprowadzić
kalibrację własną (Self Cal), do której dostęp jest możliwy z poziomu menu funkcji
użytkowych (Utility menu).
Wszystkie poniższe dane techniczne są gwarantowane chyba, że oznaczono je
adnotacją „typowo”.
Dane techniczne
Akwizycja
Rodzaje próbkowanie
Szybkość próbkowania
Uśrednianie
w czasie rzeczywistym
ekwiwalentne
400 Sa/s
25 GSa/s
200 MSa/s**
liczba uśrednień N, jednocześnie we wszystkich kanałach,
liczbę N można wybrać ze zbioru: 2, 4, 8, 16, 32, 64 128 i
256
Wejścia
Typ sygnału wejściowego
Impedancja wejściowa
Współczynniki tłumienia sondy
Maksymalne napięcie wejściowe
Opóźnienie czasowe między kanałami
(typowo)
a.c., d.c., ziemia (GND)
1 MΩ ±2% równolegle z 15 pF ±3 pF
1x, 10x, 100x, 1000x
400 V (d.c. + a.c. szczytowe, impedancja
wejściowa 1 MΩ)
40 V (d.c. + a.c. szczytowe)
500 ps
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
144
RIGOL
Odchylanie poziome
Zakres szybkości
próbkowania
Interpolacja przebiegu
Długość rekordu
1 Sa/s – 400 MSa/s (w czasie rzeczywistym), 25 GSa/s
(ekwiwalentne)
(sinx)/x
1 MSa – przy pracy w jednym kanale, 512 kSa – przy pracy
we wszystkich kanałach
512 KSa **
Zakres podstawy czasu od 5 ns/dz do 50 s/dz - DS1102XX, DS1062XX
(s/dz)
od 10 ns/dz do 50 s/dz – DS1042XX
od 20 ns/dz do 50 s/dz – DS1022XX
w sekwencji skoków 1-2-5
Dokładność szybkości ±100 ppm (w każdym odstępie czasowym równym 1 ms)
próbkowania i czasu
opóźnienia
Dokładność pomiaru
Impuls pojedynczy: ±(odstęp jednej próbki + 100 ppm x
przyrostu czasu
wskazanie + 0,6 ns)
(pełne pasmo)
> 16 uśrednień: ±(odstęp jednej próbki + 100 ppm x
wskazanie + 0,4 ns)
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
145
RIGOL
Odchylanie pionowe
Przetwornik a/c
Zakres czułości V/dz
Zakres offsetu
Pasmo analogowe
Pasmo pojedynczego
impulsu
rozdzielczość 8 bitów, każdy kanał próbkowany
jednocześnie*
od 2 mV/dz do 5 V/dz na wejściu (złącze BNC)
±40 V (200 mV – 5 V), ±2 V (2 mV – 100 mV)
100 MHz (DS1102CD, DS1102C, DS1102MD, DS1102M)
60 MHz (DS1062CD, DS1062C, DS1062MD, DS1062M)
40 MHz (DS1042CD, DS1042C, DS1042MD, DS1042M)
25 MHz (DS1022CD, DS1022C, DS1022MD, DS1022M)
80 MHz (DS1102CD, DS1102C, DS1102MD, DS1102M)
60 MHz (DS1062CD, DS1062C, DS1062MD, DS1062M)
40 MHz (DS1042CD, DS1042C, DS1042MD, DS1042M)
25 MHz (DS1022CD, DS1022C, DS1022MD, DS1022M)
20 MHz
Wartość graniczna
wybieranego pasma
analogowego (typowo)
Wartość graniczna
≤5 Hz (na wejściu - złączu BNC)
częstotliwości (a.c. – 3 dB)
Czas narastania na złączu <3,5 ns, <5,8 ns, <8,7 ns, <14 ns
BNC (typowo)
dla wersji odpowiednio: 100 MHz, 60 MHz, 40 MHz i 25
MHz
Dokładność wzmocnienia 2 mV/dz - 5 mV/dz:
d.c.
±4% (tryb akwizycji z próbkowaniem lub akwizycji z
uśrednianiem)
10 mV/dz - 5 V/dz:
±3% (tryb akwizycji z próbkowaniem lub akwizycji z
uśrednianiem)
Dokładność pomiaru d.c., Uśrednianie ≥16 przebiegów przy ustawieniu ich w
tryb akwizycji z
punkcie zerowym osi pionowej:
uśrednianiem
±(4% wskazania + 0,1 dz + 1 mV) przy czułości
ustawionej na 2 mV/dz lub 5 mV/dz
±(3% wskazania + 0,1 dz + 1 mV) przy czułości
ustawionej na 10 mV/dz – 5 V/dz
Uśrednianie ≥16 przebiegów przy ustawieniu ich w
punkcie zerowym osi pionowej:
±[3% (wskazania + pozycji pionowej) + 1% (pozycji
pionowej) + 0,2 dz]
dodać 2 mV w zakresie ustawień czułości od 2 mV/dz do
200 mV/dz
dodać 50 mV w zakresie ustawień czułości od 500 mV/dz
do 5 V/dz
Dokładność pomiaru
Przyrost (różnica) napięcia między dwoma uśrednieniami
przyrostu napięcia (tryb
16 przebiegów zebranych przy takich samych
akwizycji z uśrednianiem) ustawieniach i warunkach otoczenia:
±(3% wskazania + 0,05 dz).
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
146
RIGOL
Wyzwalanie
Czułość wyzwalania
Zakres poziomu wyzwalania
od 0,1 dz do 1,0 dz (regulowana)
Internal
±12 działek liczonych od środka ekranu
(wewnętrzne)
EXT
±1,6 V
(zewnętrzne)
EXT/5
±8 V
(zewnętrzne)
Dokładność poziomu
Internal
±(0,3 dz x V/dz) (±4 działki od środka ekranu)
wyzwalania (typowo),
(wewnętrzne)
dotycząca sygnałów o czasie EXT
±(6% nastawy + 40 mV)
narastania i opadania ≥20ns (zewnętrzne)
EXT/5
±(6% nastawy + 200 mV)
(zewnętrzne)
Offset wyzwalania
Tryb normalny: przed-wyzwalanie (262144 dz/szybkość
próbkowania), wyzwalanie opóźnione 1 s
Zakres czasu martwego
od 100 ns do 1,5 s
wyzwalania (Holdoff)
Ustaw poziom na 50%
Możliwe tylko przy częstotliwości sygnału wejściowego ≥ 50
(typowo)
Hz.
Wyzwalanie poziomem zbocza
Zbocze wyzwalania
Narastające, opadające, narastające + opadające
poziomem
Wyzwalanie impulsem
Warunek wyzwalania
(>, <, =) – impuls dodatni, (>, <, =) – impuls ujemny
Zakres szerokości impulsu
od 20 ns do 10 s
Wyzwalanie sygnałem telewizyjnym
Standard telewizyjny i liczba Obsługa standardów telewizyjnych NTSC, PAL i SECAM.
linii
Zakres liczby linii: 1- 525 (NTSC) i 1 – 625 (PAL/SECAM)
Wyzwalanie zboczem
Warunek wyzwalania
(>, <, =) – impuls dodatni, (>, <, =) – impuls ujemny
Zakres szerokości impulsu
od 20 ns do 10 s
Wyzwalanie naprzemienne
Poziomem zbocza, impulsem, sygnałem telewizyjnym,
Wyzwalanie w kanale 1 (CH1)
zboczem
Poziomem zbocza, impulsem, sygnałem telewizyjnym,
Wyzwalanie w kanale 2 (CH2)
zboczem
Wyzwalanie wzorcem logicznym**
Tryb wyzwalania
D0 – D15, wybór stanu: H, L, X,
Wyzwalanie długością czasu**
Tryb wyzwalania
D0 – D15, wybór stanu: H, L, X
Kwalifikator
(>, <, =
Ustawianie czasu
w zakresie: od 20 ns do 10 s
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
147
RIGOL
Pomiary
Pomiar za pomocą kursorów
Ręczny
Śledzenie
Pomiar
automatycz
ny
Pomiar automatyczny
Różnica napięcia między kursorami (∆V)
Różnica czasu między kursorami (∆T)
Odwrotność czasu w Hz (1/∆T)
Wartość napięcia na osi Y przebiegu
Wartość czasu na osi X przebiegu
Kursory wyświetlane przy pomiarze
automatycznym
Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Overshoot
(wyskok napięcia), Preshoot (wyskok poprzedzający), Freq, Period
(okres), Rise Time (czas narastania), Fall Time (czas opadania),
+Width (szerokość impulsu dodatniego), -Width (szerokość impulsu
ujemnego), +Duty (współczynnik wypełnienia dodatniego sygnału
impulsowego), -Duty (współczynnik wypełnienia ujemnego sygnału
impulsowego), Delay 1-2 (opóźnienie), Delay 1-2
(opóźnienie).
Dane ogólne
Wyświetlanie
Typ ekranu
Rozdzielczość wyświetlania
Kolor wyświetlania
Kontrast wyświetlania
(typowo)
Jaskrawość podświetlenia
(typowo)
Ciekłokrystaliczny TFT, przekątna 5,7 cala (145 mm)
320 (pozioma) x RGB x 234 (pionowa) [piksele]
64k – kolor (DS1000C, DS1000CD)
Monochromatyczny (DS1000M, DS1000MD)
150:1
300 nitów
Sygnał wyjściowy kompensatora sondy
Napięcie wyjściowe (typowo) 3 Vpp na obciążeniu ≥ 1 MΩ
Częstotliwość (typowo)
1 kHz
Zasilanie
Napięcie źródła zasilania
Pobór mocy
Bezpiecznik
100 - 240 V skut., 45 - 440 Hz, kat. II
mniejszy od 50 VA
2 A, 250 V, typu T
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
148
RIGOL
Warunki otoczenia
Temperatura
W stanie pracy: od 10°C do 40°C
W stanie wyłączenia: -20°C do +60°C
Metoda chłodzenia
Wymuszony przepływ powietrz przez wentylator
≤90%, w temperaturze +35°C lub poniżej
Wilgotność względna
≤60%, w temperaturze od +35°C do 40°C
W stanie pracy: 3000 m npm
Maksymalna wysokość pracy
W stanie wyłączenia: 15000 m npm
Parametry mechaniczne
Wymiary
Masa (w przybliżeniu)
Długość
Szerokość
Wysokość
Bez opakowania
Z opakowaniem
303 mm
154 mm
133 mm
2,4 kg
3,8 kg
Stopień zanieczyszczenia środowiska
2
Kalibracja
Zaleca się wykonywać kalibrację z odstępem rocznym
* - Gdy szybkość próbkowania ustawi się na 1 tj. 400 MSa/s,to będzie dostępny tylko
jeden kanał wejściowy oscyloskopu.
** - Dane techniczne analizatora stanów logicznych oscyloskopów serii DS1000xD
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
149
RIGOL
Dodatek B: Akcesoria do oscyloskopów serii DS1000
Akcesoria standardowe:
1 Sonda oscyloskopowa pasywna - 2 szt., długość przewodu 1,5 m, przełącznik
czułości sondy (1:1, 10:1)
Gdy przełącznik czułości sondy pasywnej jest ustawiony w pozycji 1x, to sondy
pasywne mają pasmo 6 MHz, przy maksymalnym znamionowym napięciu pracy
150 V, kat II, a gdy przełącznik ten jest w pozycji 10x, to pasmo sondy jest równe
pełnemu pasmu oscyloskopu, przy maksymalnym napięciu znamionowym 300 V
kat. II.
2 Zestaw elementów sondy logicznej (do oscyloskopów mieszanych sygnałów)
zawiera:
Kabel do transmisji danych cyfrowych (Model: FC1868)
Aktywna sonda analizatora stanów logicznych (Model: LH1116)
Przewód pomiarowy 20-żyłowy (Model: LC1150)
20 chwytaków pomiarowych do sondy analizatora stanów logicznych (Model:
TC1100)
3 Kabel sieciowy przystosowany do norm kraju przeznaczenia.
4 Instrukcja Obsługi.
5 Formularz rejestracyjny klienta.
Akcesoria dodatkowe (opcjonalne):
• Oprogramowanie Ultra Scope pracujące pod nadzorem systemu operacyjnego
MS Windows 98/2000/XP
• Neseser miękki do przenoszenia oscyloskopów serii DS1000
Wszystkie akcesoria (standardowe i dodatkowe) są dostępne u autoryzowanego
dystrybutora firmy RIGOL.
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
150
RIGOL
Dodatek C: Konserwacja
Dbałość o ogólny stan oscyloskopu
Nie należy ustawiać ani przechowywać oscyloskopu w miejscach, w których jego
ekran ciekłokrystaliczny byłby wystawiony na długotrwałe oddziaływanie
bezpośredniego światła słonecznego.
OSTROŻNIE: Aby niknąć uszkodzenia oscyloskopu lub jego sond, nie
należy poddawać ich oddziaływaniu aerozoli, płynów i rozpuszczalników.
Czyszczenie
W razie potrzeby oczyszczenia oscyloskopu, należy odłączyć go od źródła zasilania i
źródeł sygnału, a następnie oczyścić obudowę roztworem wodnym delikatnego
detergentu. Przed ponownym dołączeniem zasilania upewnić się, że oscyloskop jest
całkowicie suchy.
Aby oczyścić zewnętrzne powierzchnie obudowy oscyloskopu należy:
1. Usunąć niepylącą się ściereczką ślady kurzu zgromadzone na jego
powierzchniach zewnętrznych i sondach. Szczególnie uważać, aby nie porysować
plastykowego filtru pokrywającego ekran oscyloskopu.
2. Do czyszczenia oscyloskopu używać miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.
UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni zewnętrznych oscyloskopu i sond,
nie należy używać do tego celu substancji ściernych ani chemicznych
środków czyszczących.
02-784 Warszawa, Janowskiego 15
tel./fax (0-22) 641-15-47, 644-42-50
http://www.ndn.com.pl
e-mail: ndn@ndn.com.pl
Instrukcja obsługi oscyloskopów serii DS1000
151