Gebruikershandleiding
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 1
FUSION FX BAR 5
Inhoudsopgave
Hoofdfuncties……………………………………………………………………………………. 2
Introductie………………………………………………………………………………………... 2
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit…………………………………….. 4
Algemene veiligheidsvoorschriften……………………………………………………………. 5
Veiligheidsvoorschriften laser…………………………………………………………………. 6
Waarschuwingslabels laser……………………………………………………………………. 8
Installatie…………………………………………………………………………………………. 8
Systeemmenu…………………………………………………………………………………… 11
Bediening………………………………………………………………………………………… 14
Doorlussen netspanning……………………………………………………………………….. 15
DMX kanalen en kenmerken…………………….…………………………………………..... 16
UC3 Controller…………………………………………………………………………………... 17
Onderhoud……………………………………………………………………………………….. 17
Problemen oplossen……………………………………………………………………………. 17
Vervangen zekering…………………………………………………………………………….. 17
Technische gegevens………………………………………………………………………….. 18
ROHS…………………………………………………………………………………………….. 19
WEEE…………………………………………………………………………………………….. 19
FUSION FX BAR 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hoofdfuncties
Witte LED wash / stroboscoop effect, 1x TRI color LED moonflower, 1 x groene laser
en 1 x rode laser
3 werkmodi: Sound Active, Show Mode en DMX control
Ingebouwde microfoon
Stroboscoop effect
Bestuurbaar via optionele UC3 controller
DMX-512 protocol
7 DMX kanalen
16 show modi, 1 random modus
Doorlussen netspanning
Instellen gevoeligheid ingebouwde microfoon
FUSION FX BAR 5
Introductie
Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig
door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke
informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie
bij het apparaat.
Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van de Fusion FX Bar 5 van American DJ®. Elke
Fusion FX Bar 5 wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt, en gebruiksklaar geleverd.
Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport.
Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de Fusion FX Bar 5 op
eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de Fusion
FX Bar 5 aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen,
neemt u contact op met uw American DJ® dealer.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 2
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.
Introductie: De Fusion FX Bar 5 maakt onderdeel uit van American DJ’s streven naar het
creëren van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige intelligente lichteffecten. De Fusion FX
Bar 5 is een intelligent DMX LED licht- en lasereffect. Het apparaat kan als stand-alone
effect of in Master/Slave configuratie gebruikt worden. De Fusion FX Bar 5 heeft drie
verschillende werkmodi; sound-active mode (gevoeligheid microfoon instelbaar), show mode
of DMX bestuurbaar. Gebruik voor het beste resultaat rook of speciale effect rook, dit
versterkt het effect van de geprojecteerde stralen.
Waarschuwing! Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Vermijd dit ten allen tijde, dit kan
leiden tot ernstig oogletsel.
Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.
Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Reparaties mogen
niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw
lokale dealer of stuur een mail naar service@americandj.eu.
American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van
deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde
aanpassingen van het apparaat.
Veiligheidsaspect: Let op bij het installeren van dit lichteffect. Zorg ervoor dat het
apparaat dusdanig wordt gemonteerd dat het publiek nooit rechtstreeks in de
laserstraal kan kijken en dat de laserstraal niet op het publiek is gericht.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 3
FUSION FX BAR 5
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit
Waarschuwing: ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok moet
het apparaat beschermd worden tegen
water en vocht.
Attentie:
1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt
beschadigd, bijvoorbeeld doordat de
kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld
raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot
elektrische schok, brandgevaar of storing
in het apparaat. Houd het stopcontact
vast als u de steker eruit trekt. Niet aan
de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische
schok mag de behuizing nooit worden
geopend als het apparaat op de
netspanning
is
aangesloten.
Bij
problemen kunt u contact opnemen met
uw American DJ dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het
apparaat steken of vloeistoffen in het
apparaat gieten. Dit kan leiden tot een
elektrische schok of storing in het
apparaat.
PAS OP!
niet openen gevaar
voor
elektrische schok
Pas op: teneinde het risico van een
elektrische schok te verkleinen mag de
behuizing
niet
worden
geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet
door gebruikers worden uitgevoerd.
Wendt u zich tot een erkende American
DJ dealer.
LET OP! Ter voorkoming van elektrische
schok alleen gebruik maken van het
originele netsnoer. Maak geen gebruik
van een verlengkabel of tussenstuk met
een steker die niet volledig in het
stopcontact past.
LET OP! Andere toepassingen of instellingen
dan in deze handleiding beschreven worden,
kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. De
speler mag alleen door gekwalificeerd
personeel afgeregeld en onderhouden
worden.
LET OP. Het apparaat kan storingen in
de ontvangst van radio- en
televisieontvangst veroorzaken.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke informatie over de
veiligheid bij het gebruik en over het
onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de
symbolen en waarschuwingstekens die op
het apparaat en in de gebruikershandleiding
staan. Bewaar deze handleiding bij het
apparaat.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
voor ongeïsoleerde onderdelen in het
apparaat waar spanning op staat. Het
negeren van dit symbool kan ernstig
letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Dit symbool geeft aan dat er in de
handleiding belangrijke informatie staat
voor gebruik en onderhoud. Het negeren
van deze informatie kan leiden tot
persoonlijk letsel of beschadiging van het
product.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 4
FUSION FX BAR 5
Algemene veiligheidsvoorschriften
1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig
lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruikershandleiding dienen
precies opgevolgd te worden. Verwijder geen
waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve
poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv.
naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad
en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar
beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een
daarvoor bedoelde flightcase. Vermijd schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is
noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen.
Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot
storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank,
tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een
boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie
gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte
produceren.
10. Stroomvoorziening - De Fusion FX Bar 5 mag alleen worden aangesloten op een
stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat.
Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient
deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor
een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom
dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor
bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de
voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming
van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten
of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op
het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle
waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot
gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of
elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de
gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat
dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de
servicedienst ter reparatie aan te bieden.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 5
Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:
• Kabel of steker zijn beschadigd.
• Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.
18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.
Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer
hier en bewaar deze notities.
Typenummer……………………………………………………………………………………………
Serienummer……………………………………………………………………………………………
Aankoop:
Aankoopdatum…………………………………………………………………………………………
Dealer…………………………………………………………………………………………………..
Adres dealer……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer dealer………………………………………………………………………………
FUSION FX BAR 5
Veiligheidsvoorschriften Laser
WAARCHUWING NIET-VERGRENDELDE BEHUIZING
De Fusion FX Bar 5 bevat krachtige laser units. OPEN NOOIT de behuizing van de laser
vanwege de potentiële blootstelling aan een onveilig niveau laserstraling. Bij een geopend
apparaat kan het niveau van de laserstraling onmiddellijke blindheid, verbranding van de
huid of brand veroorzaken.
LEES EERST DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN
VOOR HET GEBRUIK VAN LASERAPPARATUUR
De van dit apparaat afkomstige lichtbron kan, bij onjuiste installatie en/of gebruik, oogletsel
veroorzaken. De van een laser afkomstige lichtbron verschilt van alle andere lichtbronnen
waarmee u mogelijk vertrouwd bent. Het licht van een laser is vele duizenden keren sterker
en geconcentreerder dan het licht van iedere andere soort lichtbron. Deze lichtconcentratie
kan onmiddellijk oogletsel veroorzaken, voornamelijk door verbranding van het netvlies (de
achterkant van de oogbal waar zich de lichtgevoelige cellen bevinden). Zelfs als de “hitte”
van een laserstraat niet voelbaar is, kan deze toch blindheid veroorzaken of verwondingen
toebrengen aan u of uw publiek. Zelfs een kleine hoeveelheid straling van een laserlamp is
potentieel gevaarlijk, ook op lange afstand. Oogletsel veroorzaakt door laser kan sneller
worden opgelopen dan het knipperen met je oog.
Denk NIET dat een individuele laserstraal, deze laser splitst de straal in honderden stralen,
of de hoge snelheid waarmee de laserstraal wordt gescand geen schade toebrengt aan het
oog. Deze laser gebruikt tientallen milliwatt aan laservermogen (class 3B level intern)
voordat de laserstraat gesplitst wordt in meerdere stralen (class 3R levels). Veel individuele
stralen kunnen potentieel gevaarlijk zijn voor de ogen.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 6
Denk NIET dat de laserstraal veilig is omdat deze beweegt. Bovendien beweegt de
laserstraal niet voortdurend. Aangezien oogletsel onmiddellijk veroorzaakt kan worden is het
van het allergrootste belang dat zelfs de kleinste kans op directe blootstelling van het oog
aan de laserstraal wordt vermeden. Een Class 3R laser mag NOOIT gericht worden op
gebieden waar mensen mogelijk aan de laserstralen worden blootgesteld. Dit geldt ook als
de laserstraal niet op ooghoogte maar bijvoorbeeld op een dansvloer is gericht.
Lees voor de ingebruikname van de laser alle veiligheidsinstructies en de technische
gegevens van deze handleiding zorgvuldig en grondig door.
Installeer alle lasereffecten dusdanig dat alle laserlicht zich tenminste 3 meter boven het
vloeroppervlak waarop het publiek staat bevindt. Na de installatie, en voor de openbare
ingebruikname, dient de laser getest te worden om een betrouwbaar functioneren van het
apparaat te garanderen. GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET NIET VOLGENS DE
GEBRUIKSAANWIJZING FUNCTIONEERT. Gebruik het apparaat niet als er slechts een of
twee laserstralen worden uitgestraald, in plaats van enkele tientallen of honderden
laserstralen. Mogelijk is er schade aan de optiek van het diffractierooster en kan daardoor
emissie van een hoger laserlevel plaatsvinden dan het toegestane Class 3R level.
Richt NOOIT een laserstraal op mensen of dieren. Kijk nooit in de laseropening of
laserstralen.
Richt de laserstraal NOOIT op gebieden waar mensen mogelijk blootgesteld kunnen worden
aan de laserstraal, bijvoorbeeld hoger gelegen balkons etc.
Richt de laserstraal NOOIT op reflecterende oppervlaktes zoals ramen, spiegels of
glimmende materialen. Ook gereflecteerde laserstralen kunnen gevaarlijk zijn.
Richt de laserstraal NOOIT op een vliegtuig, dit is een misdrijf.
Richt NOOIT onbegrensde laserstralen hemelwaarts.
Breng de laseropening niet in aanraking met chemische schoonmaakmiddelen.
Gebruik de laser NOOIT als er maar een of twee laserstralen worden uitgestraald.
Gebruik de laser NOOIT als de behuizing is beschadigd, als de behuizing is geopend of als
de optiek op enige wijze beschadigd lijkt.
Open NOOIT de behuizing van de laser. Het krachtige laserniveau in de beschermende
behuizing kan direct brand, huidverbranding of oogletsel veroorzaken.
Laat het apparaat NOOIT onbeheerd functioneren.
De bediening van een class 3R laser show dient alleen plaats te vinden door een deskundige
en ervaren operator, die vertrouwd is met alle instructies uit deze handleiding.
De wettelijke vereisten voor het gebruik van laserapparatuur verschillen per land. De
gebruiker is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke vereisten zoals die in het
betreffende land/regio gelden.
Gebruik altijd de juiste veiligheidskabels als lichtapparatuur boven hoofden van publiek wordt
gehangen.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 7
FUSION FX BAR 5
FUSION FX BAR 5
Waarschuwingslabels Laser
Installatie
Stroomvoorziening: De Fusion FX Bar 5 is uitgevoerd met een elektronische ballast die
zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Fusion FX Bar 5 op de
netspanning wordt aangesloten. Met deze elektronische ballast kan het apparaat overal
direct worden aangesloten en worden gebruikt, ongeacht de hoogte van de netspanning.
Gebruik alleen de bijgeleverde I.E.C. netkabel.
DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal
protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller
stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van lichteffect
naar lichteffect doorgekoppeld via de DATA “IN” en DATA “OUT” XLR aansluitingen op alle
DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA “OUT” aansluiting).
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 8
DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende
fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één
besturingsorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data
transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de
lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX
adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden
aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect
geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het
specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.
DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):
De Fusion FX Bar 5 is een 7 kanaals DMX apparaat. Het DMX adres
wordt elektronisch ingevoerd op het achterpaneel van de Fusion FX
Bar 5. Zowel het apparaat als de DMX controller moeten een 3polige XLR connector voor data-ingang en data-uitgang hebben (zie
fig. 1). Aanbevolen zijn de Accu-Cable DMX kabels. Indien u uw
eigen kabels maakt dient u erop te letten 2-aderige afgeschermde
110 Ohm kabel te gebruiken (te verkrijgen bij de professionele lichten geluidsvakhandel). De kabels moeten voorzien zijn van een
mannelijke en vrouwelijke XLR connector. Let er ook op dat de DMX
kabel in serie en niet parallel wordt aangesloten.
Fig. 1
OPMERKING: Volg figuur twee en drie, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip
van de XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of
op de behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of
onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.
Fig. 2
XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal
Fig. 3
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 9
EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt,
wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde
storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 110-120 Ohm ¼ watt weerstand die is
verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en DATA -). Deze
afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste
apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een
afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 392128) verkleint de kans op storingen. (Zie Fig.
4)
Een afsluitweerstand verkleint de kans op signaalstoringen
en voorkomt interferentie- en signaaloverdrachtproblemen.
Het is altijd raadzaam een DMX afsluitweerstand (110-120
Ohm / ¼W) tussen Pin 2 (DMX-) en Pin 3 (DMX+) van het
laatste apparaat in de DMX keten aan te sluiten.
Fig. 4
5-POLIGE XLR DMX CONNECTOREN. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR
connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen
worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren
worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze
adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details
voor de juiste kabelconversie.
3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie
Geleider
3-polige XLR Female (Uit)
Massa / Afscherming Pin 1
Data (- signaal)
Pin 2
Data (+ signaal)
Pin 3
Niet gebruikt
Niet gebruikt
5-polige XLR Male (In)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4 – Niet gebruiken
Pin 5 – Niet gebruiken
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 10
FUSION FX BAR 5
Systeemmenu
Ingebouwd systeemmenu: De Fusion FX Bar 5 heeft een eenvoudig bedienbaar
systeemmenu. Hierna worden de functies en bediening van het systeemmenu gedetailleerd
toegelicht. Lees deze toelichting a.u.b. aandachtig door!
Druk op de MENU toets om in het hoofdmenu te komen. Druk zo vaak op de UP of DOWN
toetsen tot de functie die u wilt wijzigen in het display verschijnt. Druk op ENTER. Nadat de
gewenste functie is geselecteerd kunnen met de UP en DOWN toetsen de functieinstellingen worden gewijzigd. Druk nadat de instellingen zijn gewijzigd de ENTER toets in
ter bevestiging en houd de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt om de
wijziging in het systeemgeheugen op te slaan. Indien er gedurende 8 seconden niets wordt
gewijzigd keert het apparaat automatisch terug naar de laatste instelling. Om het menu te
verlaten zonder wijzigingen in de menufuncties te maken dient de MENU toets ingedrukt te
worden.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 11
- DMX adressering.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “ADDR” in het display verschijnt. Druk
vervolgens op de ENTER toets.
2. “X” wordt in het display weergegeven. “X” vertegenwoordigt het weergegeven adres.
Gebruik de UP en DOWN toetsen om het gewenste adres te zoeken.
3. Druk op ENTER ter bevestiging en sluit de DMX controller aan. Let op: Indien het
apparaat na aansluiting van de DMX controller niet in de DMX modus terechtkomt
dient de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt worden ter
bevestiging.
- Hiermee wordt het apparaat in de Master of de Slave mode van de
Master/Slave configuratie gezet.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SLND” in het display verschijnt. Druk op
ENTER. “SL 1” of “SL 2” verschijnt in het display.
2. Druk zo vaak op de UP of DOWN toets totdat de gewenste instelling in het display
staat en druk op ENTER ter bevestiging.
In een Master/Slave configuratie kan een apparaat als Master worden
aangewezen en het volgende apparaat als “SL2” worden geprogrammeerd. De
bewegingen van beide apparaten zijn nu ten opzichte van elkaar geïnverteerd.
- Showmodi 0-16 (op de fabriek geprogrammeerd)
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. “SH X” verschijnt in het display. “X”vertegenwoordigt een nummer tussen 0-16.
Programma 1 -16 zijn voorgeprogrammeerde shows. “SH 0” is een random modus.
Gebruik de UP of DOWN toetsen om de gewenste show te selecteren en druk op
ENTER ter bevestiging en hou de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden
ingedrukt.
- Het apparaat reageert op geluid.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Druk op de UP of DOWN toets om met “ON”
de sound-active modus te activeren of om met “OFF”de sound-active modus uit te
schakelen.
3. Druk op ENTER en hou de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt.
- Met deze functie wordt de geluidsgevoeligheid ingesteld.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SENS” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt een nummer tussen 0 – 100. Gebruik de UP of DOWN toets
om de geluidsgevoeligheid in te stellen. 0 is het minst gevoelig en 100 is het meest
gevoelig
3. Druk op ENTER ter bevestiging en hou de MENU toets gedurende tenminste 3
seconden ingedrukt.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 12
- Black-out en Stand by modus.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “BLND” in het display verschijnt en druk op
ENTER. In het display verschijnt YES of NO.
2. Om Black-out te activeren dient de UP of DOWN toets ingedrukt te worden totdat
YES in het display verschijnt. Druk op ENTER ter bevestiging. Druk de MENU toets
gedurende tenminste 3 seconden in. Het apparaat staat nu in de Black-out modus.
Om de Black-out modus te verlaten dient NO geselecteerd te worden en met ENTER
bevestigd te worden.
- Met deze functie kan het LCD display aan of uitgeschakeld worden.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “LED” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Met de UP of DOWN toets kan “ON”
geselecteerd worden om het display continu aan te laten, of “OFF” om het display na
2 minuten uit te schakelen.
3. Druk op de ENTER toets en hou de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden
ingedrukt ter bevestiging.
- Deze functie draait het display 180°.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “DISP” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Druk op ENTER om het display te keren. Druk nogmaals op ENTER om het display te
keren. Druk op MENU als de gewenste instelling is bereikt.
3. Druk op ENTER ter bevestiging.
- In deze functie doorloopt het apparaat een zelftestprogramma.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “TEST” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Het apparaat doorloopt nu een zelftestprogramma.
- Met deze functie kan de speelduur van het apparaat worden aangegeven.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “FHRS” in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt de speelduur van het apparaat. Druk op MENU om de functie
te verlaten.
- Gebruik deze functie om de Software versie van het apparaat weer te geven.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “VER” in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt de software versie. Druk op MENU om het menu te verlaten.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 13
FUSION FX BAR 5
Bediening
Veiligheidsaspect: Let op bij het installeren van deze projector. Zorg ervoor dat de
projector dusdanig wordt gemonteerd dat het publiek nooit rechtstreeks in de
laserstraal kan kijken, en dat de laserstraal niet op het publiek is gericht.
UNIVERSAL DMX CONTROL: Met deze functie kan een universele Elation® DMX-512
controller worden gebruikt om alle afzonderlijke functies te bewerken. Met de DMX controller
kunnen unieke, op ieders persoonlijke wensen toegesneden programma’s worden
gecreëerd.
1. De Fusion FX Bar heeft 7 DMX kanalen. Zie de tabel op pagina 16 voor
gedetailleerde beschrijving van de DMX kenmerken.
2. Volg de installatieprocedure van pagina 8-9 voor het gebruik van het apparaat in de
DMX modus. Volg tevens de installatieprocedure volgens de specificaties van de
DMX controller.
3. Gebruik de faders op de controller om de DMX waarden in te stellen.
4. Dit maakt het mogelijk om een eigen programma te creëren.
5. Volg de instructies van pagina 12 voor het instellen van een DMX adres. Sluit daarna
de controller aan.
6. Gebruik een eindweerstand op het laatste apparaat in de keten bij het gebruik van
langere stukken kabel.
7. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw DMX controller voor hulp of vragen als
apparaat in DMX modus werkt.
MASTER/SLAVE : Met deze functie kunnen tot 16 apparaten met elkaar verbonden worden
en zonder controller functioneren. De apparaten reageren op geluid. In de Master/Slave
functie stuurt een apparaat het programma aan en de andere apparaten reageren hierop. Elk
willekeurig apparaat kan zowel Master als Slave zijn.
1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR
connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de
input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten
(Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten
gebruikt alleen de mannelijke connector. Indien langere stukken kabel worden
gebruikt is het raadzaam een eindweerstand te gebruiken bij het laatste apparaat.
2. Kies een apparaat dat als Master functioneert en selecteer een show of selecteer de
sound active modus. Druk op ENTER. Verbind vervolgens de andere apparaten met
elkaar via XLR kabel.
3. Druk bij de Slave apparaten op de MENU toets totdat “SLND” in het display verschijnt
en druk op ENTER. Kies “SL1” of “SL2” en druk op ENTER. Zie pagina 12 voor meer
informatie.
4. De Slave apparaten volgen nu het Master apparaat.
5. De optionele UC3 controller (niet meegeleverd) kan worden gebruikt voor het
bedienen van de verschillende functies, inclusief black-out.
SOUND ACTIVE MODE: Met deze functie kan een enkel apparaat, of meerdere aan elkaar
gekoppelde apparaten, functioneren op de beat van de muziek.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets om “ON” te selecteren en druk op ENTER en hou de
MENU toets gedurende tenminste 2-3 seconden ingedrukt.
3. Voor het instellen van de geluidsgevoeligheid dient de MENU toets ingedrukt te
worden totdat “SENS” in het display verschijnt. Druk op ENTER. Gebruik de UP of
DOWN toetsen om de geluidsgevoeligheid in te stellen.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 14
4. De optionele UC3 controller (niet meegeleverd) kan worden gebruikt voor het
bedienen van de verschillende functies, inclusief black-out.
SHOW MODE: Met deze functie doorloopt een enkel apparaat, of meerdere aan elkaar
gekoppelde apparaten, een voorgeprogrammeerde show.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets totdat het gewenste showprogramma in het display
verschijnt en druk op ENTER. (kijk voor meer details bij systeemmenu SH0-SH16).
Houd vervolgend de MENU toets minimaal 3 seconden ingedrukt om te bevestigen.
3. De optionele UC3 controller (niet meegeleverd) kan worden gebruikt voor het
bedienen van de verschillende functies, inclusief black-out.
FUSION FX BAR 5
Doorlussen Netspanning
Met deze optie kunt u de apparaten met elkaar doorlussen, gebruik makend van de IEC
netstekers. Het maximum aantal apparaten dat op elkaar aangesloten kan worden bedraagt
10. Bij een groter aantal moet er op een nieuwe spanningsgroep worden aangesloten. Kies
voor het doorlussen ALLEEN apparaten van hetzelfde type.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 15
FUSION FX BAR 5
Kanaal
1
DMX kanalen en kenmerken
Waarde
0–7
8 – 190
191 – 200
201 – 247
248 – 255
2
0–7
8 – 190
191 – 200
201 – 247
248 – 255
3
0 – 18
19 – 37
38 – 56
57 – 75
76 – 94
95 – 113
114 – 127
128 – 159
160 – 191
192 – 223
224 – 255
4
0–9
10 – 120
121 – 134
135 – 245
246 – 255
5
0 – 127
128 – 255
6
0 – 127
128 – 255
7
0–9
10 – 120
121 – 134
135 – 245
246 – 255
Functie
WITTE DIMMER/STROBE
UIT
MASTER DIMMER 0% - 100%
SOUND ACTIVE
STROBE LANGZAAM - SNEL
VOLLEDIG AAN
MOON FLOWER DIMMER/STROBE
UIT
MASTER DIMMER 0% - 100%
SOUND ACTIVE
STROBE LANGZAAM - SNEL
VOLLEDIG AAN
MOON FLOWER KLEUR
ROOD
ROOD & GROEN
GROEN
GROEN & BLAUW
BLAUW
ROOD & BLAUW
ROOD, GROEN & BLAUW
ROOD – GROEN
GROEN – BLAUW
ROOD – BLAUW
ROOD – GROEN – BLAUW
ROTATIE MOON FLOWER
GEEN ROTATIE
MET DE KLOK MEE SNEL – LANGZAAM
GEEN ROTATIE
TEGEN DE KLOK IN LANGZAAM – SNEL
GEEN ROTATIE
RODE LASER
LASER UIT
LASER AAN
GROENE LASER
LASER UIT
LASER AAN
ROTATIE LASER
GEEN ROTATIE
ROTATIE MET DE KLOK MEE SNEL – LANGZAAM
GEEN ROTATIE
ROTATIE TEGEN DE KLOK IN LANGZAAM –
SNEL
GEEN ROTATIE
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 16
FUSION FX BAR 5
UC3 Controller
Stand-by
Functie
Black-out
1. Witte LED stroboscoop
2. Moon flower stroboscoop
Selecteer Show
Show 1-16
Modus
Sound (LED brandt niet)
Snelheid (LED Brandt)
FUSION FX BAR 5
Onderhoud
Schoonmaken apparaat: voor een optimaal lichteffect dient zowel de interne als de externe
optische lenzen en de spiegels regelmatig gereinigd te worden en te worden ontdaan van
aanslag ontstaan door nevel, rook en stof. De schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de
omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in een club adviseren
we het apparaat maandelijks te reinigen. Regelmatig onderhoud garandeert een lange
levensduur en een scherpe heldere output.
1. Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
2. Maak met een zachte borstel de ventilatieopeningen schoon.
3. Reinig de externe optiek en de spiegel iedere 20 dagen met glasreiniger en een
zachte doek.
4. Reinig de interne optiek iedere 30-60 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
5. Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat
weer op de netspanning aan te sluiten.
FUSION FX BAR 5
Problemen oplossen
Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende oplossingen.
Apparaat doet niets:
1. Controleer of het apparaat correct op de netspanning is aangesloten.
Apparaat reageert niet op geluid:
Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het
apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.
Apparaat reageert niet op DMX:
1. Controleer of de DMX kabels goed zijn aangesloten (pin 3 is “heet”(+), mogelijk is op
andere DMX apparatuur pin 2 “heet”). De richting van de in- en uitgangen is hierbij niet
belangrijk.
Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.
FUSION FX BAR 5
Vervangen Zekering
Verwijder de steker uit het stopcontact. De zekeringhouder bevindt zich naast de ingang van
de stroomkabel. Maak de zekeringhouder open met een schroevendraaier en verwijder de
kapotte zekering. Vervang de zekering door een gelijkwaardige nieuwe zekering.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 17
FUSION FX BAR 5
MODEL:
Netspanning:
LED’s:
Laser:
Doorlussen netspanning:
Verbruik:
Afmetingen (L x B x H)
zonder ophangbeugel:
Gewicht:
Kleuren:
Zekering:
DMX kanalen:
Bedrijfslocatie:
Technische gegevens
FUSION FX BAR 5
100V~240V / 50Hz~60Hz
90 x 5mm witte LED’s, 1 TRI color LED
30mW Groene Laser Diode, 80mW Rode Laser Diode
max.10 apparaten
32W
542mm x 178mm x 143mm
4,7kg
RGB & wit
7A
7 DMX kanalen
Iedere gewenste veilige positie
Automatische netspanning instelling: De Fusion FX Bar 5 is uitgevoerd met een
elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Fusion
FX Bar 5 op de netspanning wordt aangesloten.
ATTENTIE:
voorbehoud.
Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 18
ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een
veel besproken thema in de elektronica branche.
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:
Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende
vlamvertragers (PBB en PBDE).
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en
ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar
voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve,
milieuvriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de
ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement
geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de
toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk
mogelijk worden geproduceerd.
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
Jaarlijks
worden
er
wereldwijd
duizenden
tonnen
milieuverontreinigende
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten.
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 19
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu – Fusion FX Bar 5 – Gebruikershandleiding pagina 20