24e Jaar Nr 18 i - Gemeente Maldegem

i
J
24e Jaar
U i t de
- Lieder a v o n d e n
voor het volk - • *
;
Nr 18
Uitgegeven door het
Algemeen Nederlandsch Verbond
Meilied.
Qedfc&t
Piet Van Assche.
„ t
Muziek ven Lodewijk D* Vocht
Uo« tiutif spnmkctt >0aaM00d
[m 't woud t (.2 VMl)
Wit woeh w groen uit «rood en b°ttt. "
(in 't woud I (2 nul)
Het geurt zoo zoet in loombaag. ,
Wwr kUakt en o»eltV06glM«ngi
Tfenkstahctackooafttii?
[der Mew. Ct
S
* DIT IS HET
tf MERK VAN
T OETROUWE
MALDEGHEM,
D A I WEKELIJKS
10 000 LEPELKES
KUNST AAN KEIVOLK UITDEELT
Boe heerNJk
1 fleurtde groene «prey,
[ter wei! t2 nul) ZIJNDE EIETOGK
DeernuKhtde b«ek eo aastde bij»
ALS EEN AMEI.A
[ter wei 'j(2 bimI) KEN ZOO GROOT
O .VIDE V ELE AAJS
Daar «rwt er vee (otia't TtrecWet
nj0 ucw»
KONDIGINGEN «
Eo Scout
sc&t de
de leeuwen*
leeuwtrik^n'5
119.
Zondag
,246 |
120
Maandag
M E T D E P O S T 4,80
245
121
2
244
Dinsdag
i
30
:7Vuatahet se*** f * ^ Mei», (2 naai) 4 KRANK TE J ARE.
VOOR DE DUIMD.M zingt*"*®»
„ e , (2
H. Catharina, H. Erkoni» PJES LED EN 2 . e o ,
H. Philippns, H JacoH. Atbanasius, H. Ra*
J>« brakke t t ó
, . „ NEDERJLAND/2,5C
bus, H, Ftorina, H. Sigis- cbilda. H. Zoè
[ter cee l M(2 BMl) AMERIKA 1 DOL- wald.
mond. Zoe, teven, ven bet grieksch
De IIMM solf rolt over 't zand
LAR EN 30 CENTS
dfoi.
Het geld heeft geenen
En * te«a jaicht alom een t «raad,
Philippus, die de paarden teFRANKRIJK 6,50.
Tb«» » het schoon getij»
•teert,
| mint, vtui het grieksch, philos
'
fder Mde,-(2 maI) 'T WORDT AAS 'T 1I
Hij zal er een oom van
0
Koud bier maakt «arm * iffOf.
VOLK VERKOCHT
Sckoon Uet, AMT trecdhet hrnd ou in,
VOOR 5 CZKTDLES i bloed.
j
[de mia! (2muJ) VRAAGT PROEF- ! Hij spuwt&lseen reiger.
Haver op de mage kriiScbooo lief, eo jeftgtdoor bert eo tin,
BLADEN.««««• '
[demifl'!(2 me«J) SCHRIJFT IN BIJ
Hij is schalk als : eeo gen.
Do lente woelt door ome borst,
UITGEVER vos
WE wallen rijker d«» eeo vortt,
! DEN
Htj is naar putthem.
ViCTOR DELLLLA
Tbt» 10 bet schoon getije
TE
S4
ALDKGHKjii.
Biermaand
i
April
[der Uete. (2 ma*})
Vrouwenmaand ] Mei
CM I " 1 i
2t
3I
4,{
51
61"
7|
8|
9j
,
' oèntkw»*»»
VlaanderUnd.
Gedicht van Th. Van Rijswijck.
Muziek van R. Hol.
Voor Vlaandrens gouden kusten,
Klinke aller lofgeschal;
Daar waar ons vaadren rusten
en 't nakroost wonen zal:
Waar moeder- ooft eens baarde
Bn opleidde san beur hand;
DIT IS HET
O Vlaanderland i
MERK VAN
E DUIMPJESHier rooken geen vulkanen,
UITGAVE, EEN
Uit bergen hoog van kruin ;
OOEDKOOPE
Slechts heffen de eiken lanen
UITGAVE VAN
Zich boven veld en tuin.
1»
240 DURE BOEKEN
Dat geeft er vaster waarde
ZESSE 'S JAARS
Dan kolk en klippig strand ;
VOOR 3,60 FR.
O schoonste land der aarde,
O Vlaanderland!
VOOR NEDERL A N D 2 OLD.
Beroemd voor duizend jaren
MEN KAN ALLE
De heele wereld rond,
D A G E N VAN
Om uwe vrome scharen
HET JAAR INEn vruchtbren akkergrond :
SCHRIJVEN.
#
H Jan in de olie, H. VaGeen nabuur evenaarde
V O O R AANlentie, H. Petronox, H.
In kunstmin en verstand,
KON ÜIÜINUEN IN
Prudentia.
Het roemrijkst land der aarde,
'T GETROUWE
Oas Vlaanderland!
ZIBTAJUKF
3E&4«8LZ
Hij staat waar den be- U > O R D E Z E B U I zem staat.
TEN VLANDEREN
Geen vijand overheerde
3C H O L L A N D T O T
Hier ooit het voorgeslacht;
't Lot spaart niemand.
AGENCE HAVAS
Der oudren koenheid weerde
't Zal ten oordeele geld
TE BRUSSEL
Steeds list en overmacht,
M.ARTELA.VRSPLAATS 8
doen.
En 't kroost nooit ontaarde,
P A B U S , PLACE
Hij is lijk een aap.
Gedenkt der vaderen trant.
»K LA BOURSS, 8
TE LONDEN
O dierbaarst ons op aarde,
C A I U I I D Ï , 113
Knapemaand | Mei
i
O Vlaanderland !
vwf^^.'atMff;-
10 j
11 T 12 l! 13 1 14 | IS S 16 | 17 I
,
"J hebben.
dood
Varen is zoete, 't en
schokt niet.
Hij drinkt lijk een snoek
Winnemaand I Mei
18 i
19 | 20 | 21 [ 22 I
Donderdag
Vrijdag
4
5
H. Monik, H. GodeharH. Alexander, H. Bven- dns.
tius, H. Ju»ena)is.
't Zal uitkomen al moesAlexander, iHeschermettdt
krijgsman, Taa^let grieksch ten bet de kraaien uitalexS, anèr. r;
brengen.
't Is een slangevel.
Men zal hét pem tn zijn
Potstaken worden boohaver mengelt
men.
't Zal beteren als ik onMan en wijf zijn twee
der de groene Bargie ben. zielen in een lijf.
Blommemnaond | Mei
«xa*>
23 j 24
26 | 27
O. L. V. maand i Mei
28 | 29 | 30
Eerste kwartier 13 u. 14
H Pias, H. Veneranda,
H Waldrada.
Hij schettert lijk eene
ekster.
't Is al boter aan de
galge.
't Lot valt altijd op Judas,
Bloeimaand | Mei
31 | „32 f" 33 f 34 1 35 1 36 1 37 I
Zaterdag
6
38
39 | 40 j, 41 j
42 f 43 |" 44 [ 45 T " 46 ) " 47 ]~48 \" 49
50
:
.
' «0W(huilÉiWui.i 50'OfcstiaMtaft?~dns
halve'mètéfrAllé'd^êtf'ljebben de menschen iets bij den centimeter te meten : de boeren bebbeo Jat noodig als ze hunne koeibeestea moetea overgeven bij den ontvanger : ze noeten zeggen hoeveel
saalcea,Zi>0<fcr .e^a meter kan geea enkel ambachtsmap voort: metser,timmenoa&.-smid.schoen- ofte kleermaker, 't Gebeort dik wij U dat ze hem niet bi; der band bebbeji. 's Zondags b. v. zonder schor, maar nu met 't Getrouwe weten
'
ze altijd' waar
naartoe.
i
-'*•"• " - 1
•
-
;
' *
had dat het feest meteen zou gelW a a r rollen bittere tranen langs
Ons onderwijs w o r d e dus her- kjortewagenwiel. Doorke stond boven'een vuil dik, kinderpap-wezen dat
— « Maar, ne neen,»gebood bodde pooten van den (oren in 't midden
den ais eené. betooging tegen M
d e tasse» m e t w»J'd uitgestrekte met eene vette, omgeplootde dubbele «toe weert huider maar, boe eer ze krijgt, gelijk te Westcappelle gebeurdëgerimpelde
wangen
der
ouders,
vormd
;
één
in-wezen
en
werkine
°P
geschreid
Schol laert en. d e nieuwe 1 school wet
, , ons wezen één is..in zijn
' . K«CHij zal er afspringen, moeteniafsprintranen,
geschreid
over? 1 wange- evenais
? . 1 ? ^ : ! Slag
ï 't Lag daarï dom
i ï ® en
" ^dwaas,
" r S roerf ^ l l l ^ J T j ^ . J e r " " k"aI: ^
aUijd is. geweest te
drag hunner
kinderen
a l d e g h e m , iels
w a t vele priesters
tewege. J
auizenavouaige samenstelling
{ ^ n » lachte de guit in zijn eigen. De loos, zonder pinken, te droomen in de ?d 0e anne ke^n,e> n> f nndaea8ra S d^ ee nn as nPd^eor ne Sn e Vk 7a an°t , M
jT|F___ ' • .
V^KI 'Z.
no
hthans n i e t
eerne hebben
De Hoogeschool van Gent, heel kpopman reed ernstig voort en de jon blikkende zonne.
stekten de patatten meê een rapken 58 rechtzinnig ' dat zij
Wij
bekennen
vervlaamscht.moet ons weer man- gens zonder iets te zeggen lieten hem' 't Hoorde niet wat die gasten zei op en ze smeten ze soms met een kluit
Heden Zaterdag gaat minister
Heden Zaterdag komen koning
Het gebrek aan karakter en wil nen leveren met Sterk karakter en dpor maar van als ze zijn achterwiel den en 't wist niet dat of waarom aarde er bij in de mande die Lowie in zeüer oogpunt gelijk hebben, en
van
daar waar het kan vermeden worden,
en koningin terug van hunne reis Hubert de tentoonstelling
sterkte is eene der voornaamste { s t a | i e n w j i
zagen: « Van Houwaert, Van Hon- Mielken zijn broeder was; Zoo ver- tusschen de jongens sleepte.
naar Egypte er. zoo 't schijnt heeft Ghnrleroi openen.
« Lowie, 'k zal ik begmnen meê 't zouden wij het vermijden, met den
vtfaert, Verbist! riepen ze te gelijk: veelde 't zich zonder te kunnen klap
oorzaken.
„ •
Ik kom hierop later terug.
ingang onder den toren te maken.
kruid
op een hoop te scbarten. »
«jEi,
baasken
a
v
wiel
draait.
Ei
1
Van
pen
heele
dagen
in
dien
zelfden
kin
de reis Haar goed gedaan.
V a n w a a r dat steeds aangroeien
Welnu, te Aarseele kon men dat
—
«
Toe
laat
ons
voortdoen,
hier
Houwaert
I
hij
kan
niet
meer!»
spotten
derwagen.
Al
meê
eens,
zonder
te
W a t moeten ze van ver dat geJ. L. Jacobi .
der zwakheid van karakter en
heel gemakkelijk doen, en men heeft
d^ gasten den man achterna.
I weten waarom of waarvoor begint het gauw 't en zal niet lang duren ».
kibbel hier io 't land belachelijk
wil ?
; Lieten's hondje, dat bij al dat ge-juij daar te scbreemen, te laweiten Doorke Verheggen was toch wegge- het niet gedaan.
W a a r ó m eene Vlaamsche Hoovinden.
rncht opgesprongen was, knapte en ! genoeg om heel de straat uit te komen flint achter den riek. — « Och gij kleiOns verkeerd onderwijsstelsel
Zoó is minister Scholia^rt, ver- geschool ?
baste geweldig t' enden adem bijna, In 't eerste gaven de gasten er geen ne pruts van een jongen, schart het
draagt er de meeste schuld van
i,en krabde en scharte vervelend op het acht op en Miel boorde 't niet, hij was bijeen, maür dat d' andere zeere voortOmdar onze maatschappij be- •Geleerdheid alleen is riet volleden zaterdag te Antwerpen uitLons Blee rapen. » De oude Lowie moedigde d'
Meê bun vijven lagen ze daar, zon-1
hofpoortje. Meê al zijn geweld en 't schreeuwen gewend
gefloten, ja heel den weg naar de hoefte heefi.aan karakter en wil- doende. Vorming van het karakter
kers. die toch niet veel • meésprak andere aan en gebaarde ze te kunnen
der
vest
in
hun
vuil
vettig
bemd4,
dat
&
o
e
naar
de
gasten
hadde
het
heel
sterkte
statie begeleid geweest van fluitjes
karaktersterkte is broodnoodig. E r
verveelde zich en stak 't kind zijn voorsteken ; «laat ons nen keer doen
jSfi.^L"8'VlÜ^SJZXÏJL
^
Het is de weekheid, de ver- zijn veie gekerden die nietsgewor- opplooide van onder de twee uitgèrok- \ atTcra
en schuifetding^kes. hij, komende
'Vramme's en kleine had' caoutchouën tap, die met een vetge om het eerst veertig ! en al te gelijk
ken banden, die kruislings op den rug
van een feest waarmede hij eere wi.fdhekt, de karakterloosheid die d e n z i ; n ' 0 m d a t zij gebrek *adden de broek opspanden, balrvoets boven eèrst de pootjes bemerkt Oh. dat was peuterd koordeken rond zijn hals vast zochten en scharten om het meest en
* *
'
oitrnirv
>i/\/\r/lAM /4A h / v n H h o e e a n Ati
;flan
e n k a r a k r e r , doch er zijn op 't warme zand rond den dorpslan- aardig, ze hoorden de hond bassen en was, in den laweitenden kindermond stampten elkaar als ze met tweeën te
gedaan had aan ariisten van alle de voll en ten val brengt.
k|abben,
hij
was zoo te&en hen, ze die naar de lutte gegroeid was . Door gelijk naar eene aardappel stekten
Karak
er
en
wtlsierkte
leiden
ongeleerden
of
weiv
e
e
l
m
e
e
r
teern, op 't heetste van den dag të
gezindheid
— « 't Brandt al I » en Bleekers die
z^gen
't
poortje
lutsen bij iederen ke was 't klappen t'enden, kroop
: nig geleerden die door taaien wil spiegelen in de laaiende noenezonne, schart en alleen bemerkten
Uitgefloten door liberalen en tot eervaart en bloei
ze twee recht, rekte zich door ^et venster met een rapken eens tusschen zijn
Lons
Bleekers,
tjef
Dokers,
Wiesken
Griekeland viel ; t Romeinscbe e n volharding, dus door karakter
« niemand » mompelde hij, en zonsocialisten, hij die me' zijne school
naar Doorken gekeken had
Vramme, Doorke'Verheg'ge en Van de hiüige hondepootjes, juist katteklauw- der zeggen of spreken al over de an- beenen
draaide zich om en d' andere al gelijk
kens
die
om
en
weer
liepen.
—
«t
Eijewet bad willen alle gezindheden rijk verdween, door de weekheid het. zeer ver brachten
Velde's en Fons
Ze kenden heel de jei 1 toe, kom, Liete's en hond, boe, dere hun beenen en voeten sprong bij —« Eijejei, toe 't brandt» riepen ze en
en verwijfdheid. Frankrijk boert
tevredLen stellen.
Ons verfranscht onderwijs nu gemeente en alleman kende 't ben de boe I » Ze liepen er naartoe en drum naar de winkeldeur, stampte ze open sprongen naar 't vuur dat op een,
Wie iedereen wil voldoen, vol» achteruit om de zelfde reden.
is veel te veel een onderwijs, van ten uit : het Pastoorsstraaije. In hun dén.en wikkelden . op banden en voe en bij 't hooren der bel beenden ze op twee, drie een hoogen, brandenden
Men zegt. België staat aan de vorm, v a n volpomperij; van na- warrelende spelende gedachten spra ten om tegen'st de spletè te liggen. - hun pietsvoeten de baan op ; Miel groezemijt was.
doet niemnnd.
kén ze van visschen en vogels,van rust « böë, boe, ei, leelikaardf in uw kot Blekaart kon ze niet krijgen, maar
Men zou het te Aarseele zooveel
— « Hoe, gij stommerikken, zijt ge
'k Heb het nog gezegd : M spitse door zijne nijverheid en Sper ij.en werk.
liep ze toch achterna meê het dave weg! » en Lowie met zijne oude bee- te meer nog moeten % doen hebben
ssskk,
kksss,
weg!
»
Schollièrts bedoelingen .zijn voor- handel. Men7egt in Belgieheerscht
De grond, de ziel, het karakter
— « De derschtnaksieme is toe -Van
rende kind in den hobbelenden holle— « Gaat weg,, laat mij een keer wagen Hij zag ze niet meër, ze'waren nen strompelde in eenen adem naar gezien dé middenbeuk 'zoo smal was,
zeker goed in de groote steden welvaart a l s i r r btjna geen ander b U j v e S t e veel buiten de werking Heekens, dat is iets, jongens !
den vuurhoop, waar allé vijf de schur| d e r schooJ< D e
schijnschoone
— «Ja, 'khebbeze hooien fluiten, zi^n ! » Doorke Verhégge kwam meê achter Peleken's huis ingeslagen en, ken met heele armvullén groeze in- en dé bogen zijn maar 4 meters breed
zouden.ze veel wat krom i? recht land der wereld
en zoo zijn de zijbeuken veel wijder
eem stokje uit Vlemmen's baag gëloo trokken 't baantje op naar Van Ho
Gave God dat dit zoo wa^e voor; v r u c h t c n v a n z u l k . o n d e r w i i s l i j k e n jnist een trein »
maken. Daarom zijn aldaar de
opwierpen. « Zijt ge weg ! »
pen,
zakte
diep
bij
d'andere
neer
en
der dan den middenbeuk!)
—
«
AU
ei,
jongen
wie
heeft
ze
doen
ven's
bosselken
;
ze
zagen
't
ginder
al
alle bewoners van Belgte.
| t e v e e | o p d i e rozen, die een ijzer— « Toe Lowie » en ze liepen naar
machthebbers e'tegen.
Die pooten zijn van veldsteenen
fluiten, de maksimist is daar nog niet, strekte zich in de lengte plat op zijnen in de verte
't baantje. »
ten spreekwoord zegt : t zijn • draad^lot stengel hebben. Ge kunt dat er iemand moest aankomen hi; buik met een scheeve kop voor het
O p 4«n buiten w»»rden integen(gelijk heel de toren) 't zijn gelijk
— « Eüa, stommerik, 'k zal eens aan
u
— « Ganw, bij Lowie Codde eens »
„„„
^
;n
deel de wereldlijke onderwijzers sterke schouders die de wereld ze nog
niet inet fatsoen tn een ware dood. Ze heb en steenen moeten dëurken — « Gaat weg. » — Met zijn — 't Was een oude man uit het dorp uw vader zeggen, » en bij meeude 'i kasseisteenen die erin zitten en dat
een
oog.toe
keek
hij
tegen;
den
grond
kunnen
dragen.
voor
de
wielen
steken
of
ze
sou
voortin ' h u n eigen bestaan bedreigd,
heeft in de oogen van de kenners
vaas met waterzeilen, om ze twee
die hier met zijn VTOUW de laatste pa nog te kunnen uitdooven.
En eilaas, hoeveel mannen zien dager» te bewaren. Vingt cinq cen- rijden, ze is veel meerder dan een door de garre onder 't poortje. — tanen had uitgedaan en nu zijn land
zooveel weerde gehad dat men heel
daar vooral waar de kloosterorden
—
«
Lowie,
mogen
we
voort
rapen,
zulle » D'andere waren jaloersch « <^Vaar is hij ? bieserwiezewies, bsss, opkuischte, daar zijlings aan 't baant- hé Lowie ? »
de kerk al buiten met zulken steen
het onderwijs in •handen- hebben. wij niet rondom ons, die onder times le bouquét ! 't Is niet duur, Drein
van Lons Bleekers, hij had al eene bi^zewies, kom, Foksken, kom, beet- jeheeft
willen herstellen.
—
«
Zijt
ge
verdommeling
weg
!
'k
de weelde bezwijken.
derschmachiene gezien « We znllen ze jei, piep, piep » - en stillekens stak
en nog zijt ge.gefopt
»
•
— « Lowie, mogen we vuur ma- zal om de gendarmen gaan ! » Van.dc
Juist -was men verleden jaar- bezig
sioksken door. de grefe, er was
't Ztjn de miskende VJamjngen
van,
die waren ze benauwd, ze gingen den de' vaart tusschen Aalter en Bloeken 1? »
M . Maktt^eetrtatboKek -vofk»- n iét'die Bez w i j i e n oh der cie 'weeld2 Bleekers. «Willen we een keer nog niets te zien, 't hondje; was weg
ouden bode dus maar in zijn weêr la- mendale recht te trekken, dweersdoor
—
«
Lowie,
mogen
we
vuur
ma
en
diep
aandachtig
keek
Doorken
naar
vertegenwoordiger van Natnen de. Zoo zij buigen, 't is onder de
Voluntas sequitur intellectum. gaan kijken ».
ken !? » hij hoorde 't niet, en al gelijk: ten en 't baantje weer op gaan langs een lage veldsteen, 't Is deze steen
twee
dingskens
die
hij
dpor
de
splete
— «Ja, gauw,» en ze sprongen
schri]tt in zijn blad dat het best armoede, de verdrukking, het sla- d. i de wil volgt het verstand
« Lowie, mogen wij vunr maken .'!? » waar ze gekomen waren en waarop
recht; Lons ging ginder 't haantje van zag, hij wist niet of 't bij of verre was nog niet, ze moesten nader zijn en ze ze Mielken Bteckaert met zijn kiuder die gebruikt werd voor de kerk van
ware de kamers te ontbinden.
venwerk ; 't is onder honger, honDat verstand nu moet verlicht 't kot moeten spelen en z'en mochten dat hij die dingskens zag.
Aarseele,
't was maar drie uren
W a a r zijn zijne gedachten !
ger naar beter brood voor 't lijf wordtin ! Het moet ons duidelijk op d^n hof niet komen van Van Heeke: Altijd maar koteren, ze hoorden 't trokken met hun vijven over d'aarde- wagentje zagen afkomen.
verre ; maar ook de kerk van Vijve
kluiten
't
land
op
« Ge zult het hebben van VerMeerderheid bitsen ware nog en beter brood voor den geest.
toonen wat w e zijn, wij z e l f ; w i t hij wist het van te morgend al. « We beestje niet meer, «bsss, bsss, kom,
— «Ze zijn uit, Lowie ? » vroeg ern- sturtegem ; Mele was kwaad, jongens, Sint Baafs is ermede hersteld, ja
geene eer, maar minderheid worzijn
mêe
veel
te
velen,
we
zullen
wij
Foksen. kom, » en nu verroerden die stig Doorke Verhegge en Codde keek gaat maar langs daar naar huis niet » dat is verder om voeren geweest,
En die Vlamingen die tot w e l - ! o n s ontbreekt, onszelf Het echte
den ware een groote schande voor stand kwamen en daarbij hun s t a a j van ons eigen wezen moet op den hof tiet mogen, Van Heeke twee dingskens 't waren verdeke hon op
— « Zotte Mele, zotte Mele, » borst- en men heeft het gedaan uit liefde
heeft het aan mijn vader gezeid ; mijn
de katholieken.
klopte
Doorke. « Dat ze eens aan mij voor den antiek.
zelfcijn verloren, die verbasterd, blinken boven het klatergoud en vader moet helpen znlle ; 'k zal mis- depootjes, wel, wel Doorken had ze al
— « Ah, brave jongens, ja ze zijn al
zoolang in 't oog en hij wist niet wat
komt
??
» « Wat zei ze ? » — « Gauw
Welnu de 4 pooten onder den toEn dat gevaar
er toch altijd : werden tot halfslachtige wezens vreemd gedoe.
op
hun
plaatse,
mannekens
»
schien ook CDoeten gaan helpen als de het waren. « Stil, zwijg, biesewit-zewe
gaan
langs
hier
?
en
Doorke
Ver
ren
van Maldeghem zijn ook van
—
«
Lowie,
Li-tje
kan
niet
meer
men wage dus niet wat men heeft ook zij zullen bezwijken m groomachiene
werkt».
wies, kom, mijn beestje, kom » De
Het goede dat er kiemt of sluihegge
wees
de
weg
langs
Van
Hecke
zulken
steen ; ten minste voor zoohelpen
zeker,
ze
wordt
te
oud,
hé
»
—
Dat minister Schollaert luistere ten getalle.
— « Ei, wat zoudt gij gaan helpen, hond kwam aan 't stokje niet, snufte
mert in ons moet gewekt,gekweekt
's meersch Ze lieten Miel onverschil- veel de kleine beetjes kunnen getui«en
wie
zou
er
d<n
thuis
wachten,
w
langs
den
anderen
kant
van
de
garre
wat zouden ze meê u doen » schoot
naar den raad van goede vrienden
gaan mei zijn « kom nog eens Laugs gen die bloot gemaakt geweest zijn.
geste* kt worden. De slechte eigèn- Doorke
*
•
en begon te bassen « Ei, leelikaard in niet waar, Lowie ? » voegde Bleeker lig
Verhegge in een spot uit
en vooral voldoening geve aan de
Versturtegems
» — « Roef! kom » en
W a a r woekert de onzedelijk- schappen verbeterd, geleid, en zoo
Waarom dat niet eens ernstig on— « We wonen toch tegender Van uw kot, oe ! » begonnen de andere en er bij.
de
twee
verschrikte
opspringende
nederige dorpsonderwijzers.
—
«
Lowie,
mogen
we
die
groeze
heid in al hare naaktheid ?
derzocht
?
het vurige paarden ziju.men wrin- Heekens dan g'hulder, hé, » beweerde de bond kauwte nog meer Doorke
*
veulens die langs 't vermak in de wei
was kwaad « Li te ! Liete ! » ze verbranden ? » vroeg Doorke Verheg- de
De oude kerk van Maldeghem is
W a a r huldigt men het stelsel ge her gebit tusschen de tanden, Bleekers.
lagen,
vierklauwden
wild
en
woest
•
*
— « Wat is dat een derschmachiene» sprongen allemaal recht « Liete, ze gen.
heel wat ouder en heel wat grooter
in dolle vaart den meersch.rond.
• En dat men eerst de Vlaamsche van twee, één of geen kinderen ? gorde er de teugels aan vast en lachte Vramme schokschouderend.
breken uw poorte open ! toe Liete, ze
— « Bij vcrdekelioge, neen » kwam
en
heel wat hooger dan die van
Ze
staken
den
hoek
van
Driezen's
W
a
a
r
huist
de
verkwisting
die
legt die in de handen van den
Hoogcschool stemme ! Eerst dan
— « G'en hebt toch nog geene ge- gaan uw huis afbreken » en de strate zoo rap als kijken uit den vent zijnen verschgezaaid ioofland over om langs Aerseele.
steeds
geld
vraagt
en
dat
geld
zoekt
meester : de wil Deze zal ze lei- zien, Lé! »
op 't Wijf lag te slapen. Ze waren al mond « waarmeê zou 'k van den Winmogen de katholieken met vast
Wat in Maldeghem noodig i-j, is
den ste enweg naar huis te slenteren.
den op den weg waar de lantaarn
« Mijn vader heeft driemaand aan verre genoeg en zonder nog omzien ter mijnen oven heeten ? »
betrouwen naar de stembus gaan ! door alle middelen ?
enkel een grooter schip aan de
XENÉ.
gingen
ze
voort
en
slenterden
tot
aan
— « Mogen we dat kruid ? »
eene derschmachiene gewerkt» fierde
W a a r vindt gij die oppervlak- licht werpt : het verstand.
kerk, de plaats tusschen de -voor
Versturtegem's spekwinkelken Miel— « Maar neen, 'k ga 't ginder al op
kigheid ?
Men werpt tevergeefs op dat een Lons
deur en den toren, (dus waar de
ken
Beeckaart
stond
er
voor
te
kijken,
— « Wat zou hij !» lachende Doorke
nen hoop voeren ; maar weet ge wat
Waa» is geleerdheid, wel levend- verlranscht onderwijs zulks ook «kwestie
En wat hebben w e nu zien gepreekstoel staat), de stekdraad van
heeft hij al eene hooren naar al de spekken die hij al geproefd ge eens moogt doen », lachte Lowie,
had ; achter hem stond het kinderwa « nog eeos over 't land gaau en al de
vóór de deure weg, en een hoogen
beuren in den Gentschen gemeen- heid, eerlijkheid, deftigheid, fat vermag
schuifelen w
ringmuur met drummers, die al de
soen — waar is dit alles maar
T e n eerste : 8o jaar oudervinteraad ?
— «Neen. zeker, gij weet bet, als gentje Zijn moeder ging er gebruik patatten op>apen die neig blijven ligkoterijen daarachter dekt.
hij naar 't Fransche gaat dan ? 't zijn van maken om hem van d' en achtter gen zijn, ik zie ze niet goed meer ligding bewijzen het tegendeel.
O p ï Mei zal de roode vlag ui - uiterlijke schijn ?
noen meê den kleine te laten spelen ; gen. »
Wil men den toren optrekken geginder
veel
grootere
dan
hier
»,
bofte
W a a r zijn de witgekalkte gragestoken worden op het stadhuis,
T e n tweede : opvoeding is toch
t en is toch geen school « Eijf jei!
Bleekers.
lijk hij vroeger was, men kan met
—
«'k
En
zou
niet
georne,
raap
ze
Roeland zal luiden en de scholen ven waarin de verrottine huist 1 vorming, afronding van ons eigen
— «Toe, zeeveraar, ge wilt het Miel moet meê 't kind spelen. »
of zonder kaai aan den drup :
zelf op ! » lachte Vramtne. « Ja zulle,
W a a r spot men met de eerbaar- en niet beschildering, aanplak- altoos best weten », en Doorke maakte
krijgen verlof !
« Kleine kinkers is bucht, he, Miel- wel honderd keeren zullen wij uw
Wil men het middendak hooger
deftige Vlaamsche king.
Dat is zoo gestemd doordat de heid onzer
zich kwaad.
Te Aarseele.
ke. ;> spotte Doorke en d' andere kro werk doen : mogen we dan dat kruid
opsteken, om meer luchtruimie al
vrouwen en meisjes ?
« Toe-toe toet! »
liberalen zich onthielden !
T e n derde : kunstbloemen geupen tegen den muur onder het venster verbranden ? » voegde de kleine Verbinnen te krijgen, en ja zelfs daar
— « Ei, velos! uw mutse ! hier J » en bloot op den grond die nog schoon heggen erbij
Verleden Zondag vielen wij zoo omhoog ook lichtgaten steken (het
W a a r spot men met de idealen ? ren niet, ai rieken ze soms naar
Dus, rechtzinnig door hunne
alle vijf zooveel ze springen konden bard en effen geloopen was van de
De vent bad liever de gasten verlo- gansch onverwachts te Aarseele in de
schuld is te Gent het feest der soci- Idealen van kunst, idealen van de reukwater of eau de Cologne.
scberrelden langs weerkanten van] zondag jongens. Ze vertelden aan ren dan gevonden, maar toch al wat kerk die half afgebroken ligt, en in bekend triforium) men kan, de toren
toekomst
?
En-verder: een sprekend pape ; den steenweg In rechte lijn, op den'Mielken wat ze uitgestoken hadden • gedaan was, bleef gedaan en hij stel- eene voordracht, die M. de Notaris is hoog genoeg, en dan de zijbeualisten officieele feestdag geworW
a
a
r
haalt
men
de
schouders
gaai is nooit een mensch; een1 { ru ?fT e v an de kasseide kwam een j bij Liete en wat ze nog gingen doen ; de zich in de were om de mannen aan Viaene gaf over vele dingen die ken veranderen in kapellen, men kan
den.
op
voor
de
menschen
die
en
aan'pruik
nooit groeiend h a a r ; gé-'.vreemde
koopman op twee dunne; de jongen dierf niet zeggen dat hij 't werk te stellen. — « Ja, als ze opge boer en werkman zouden moeten ook.
T e Brussel hebben ze meer vergé't Zal al nog veel min kosten dan
stand gehad ; daar is de wensch hunne kinderen leeren : eert va- schilderde druiven- geven geen 'wielkens aangedraaid Velorijden was heel den achternoen met 't kind moest raap» zijn, d<m moogt gij vuur ma weten.
I te Aarseele, waar men zelfs de pilaken
*
niet ste- wijn ; verfranschte heertjes en jufknost, ze kunnen zij dat nooit spelen
. . . . . .
»
' T
der socialisten met 18 stemmen der en moeder : gij zult .....
*
*
! ren heeft moeten herbouwen om den
j .
i
i.
, » ,
*
• - • niet leeren, t was een wonder ztch' Doezeher deuedter lae t kind in 't
—«Maar. Lowie. zee eens. willen
tegen 17 verwoi pen, nadat
Wat eerst in de oogen sprong is'middenkoor smaller te maken,
ge- len,; gi, zult geene onkuischeid fertjes zijn nog geen menschen uit r e c b t h o n d e n o p t w e e d u D O e i 8 ( n a l l c h o ] ,
fDtj
i V d w r l?k te vet- we e e n t ' t krnid Jèrbfandèn' e r d a !
zei Huysmans rechtzinnig gezegd doen ?
.een stuk ; geen karakters
® dikke wollen slaapmuts rond. rapen, » meende Doorke.
I wielkens, te w
kunnen zij nog op geen ^ ten. Een
dat'men te Aarseele ook de vierj Ik kon bijna mijn oogen niet ge-
KRONIJK.
. %
Kleine Schurken.
lieden in de stad it> schulden geraken. »
Regina hechtte. bc«wel zij zag dat alles en verzorgd tot den laatsten levensdag! Hoe een eentoonig, maar zoet liedeken zong, en aan eene duidelijk afgeteekende kaart van het
t Wat
is het hier veranderd, » riep
Terwijl Regioa die rekening maakte, klapten verkeerd ging. bare goedkenring aan elke gaarne bad zij, die nooit hare moeder had de boomen, die boomen met bunne breede, vijandelijk kamp.
VII.
broeder Karei, wanneer hij de deur van
moeder en Triene Slange onder het koffiedrin- huishoudkundige* les van het voormalige gekend, dete vrouw, die zü mocht moeder zoetgeurende bladerenk roon, waarbij zij de
Langs waar zal zij het leger spinnekoppen,
Regina's buizeken openstak ; en met welgevalken van den opslsit der aardappelen, en van de fabriekmeisje,
molmen, als eene moeder geacht en bemind ! eerste maal haar I w t bad voelen trillen, onder dac onder zijoe lichtgeweven tenten aan de
Den zondag morgen ging Regina Karei en' len staarde- bij van de witgekalkte muren op
slechte hoedanigheid der boter, die men in het
De oude'betrok op den bepaalden dag haar Maar zie. de schoonmoeder koesterde voor bet den teedren handdruk van haren Petrus
zolderribben wemelt, de tnillioenen stof^-s, die Nelleken op een tasje koffie verzoeken, om den
roodgeschuurden vloer, tn
op de
«ink>-ltj" v<rtc«'Chi, «aar zij beiden huren klein huizekeo in-h-1 GodsHuis.na plechtig biceke wouJmeisjf met hare platte muts de • O ranchr ik met hem ond< r de boomen in de eenmanl witte muren overwolkt-n, nanvalen ? njder kennis te maken ; en de zwager en de blinkende keukenstoof, waar de smid den d.'g
voorraad haaldenaan Petnis b^lqpfd te hobtx-n. d^t cij van tijd gevoelens niet. die men voor eene dochter het groene Kleit wonen ! - zuchtte zij met een Want zij wil eene grondige huiselijke hervor- ; zwagerin namen die uitnoodiging gaarne aan. te voren eene nieuwe buis bad opgezet,
tot tijd zijne vrouw nog wat ?,ou onderrichten- koestert. Nelieken de vrouw van haren Karei, bitteren glimlach
j
Omtrent
tien
oren
verliet
Trien
de
buurming. eene radicale herstelling van de wanorde i Zij vond Nelleken bezig met hare weekkleedeNelleken trok de bovenlip op, < Men heeft
door
t vrouw, en t-ien nam moeder De Bie het over dc huishoudkundige punten, die Regina die zulken schoonen stuivei op de fabriek won
De werkende mecscSi-n hebb.n gclukki><- der gri-ze schoonmoeder. Langs waar zal rij... ren (e wasschen, gelijk het bij de fabriekmeis hier goeden tijd om te kuischen, » .mompelde
. weekboekje eo snelde ounr het winkeltje. Zij het mir.st scheen Revat te bebben. Verder engai'schals een 'abikkmeisje wist te leven, lijk geen.1 n tijd om zich aan' lange mijmeriDg.,:. i'.uics strijkt zij, als ware zij van gedacht jes. die de gansche week hebben gearbeid, het zij.
1
nog dat hij moest zorgen, en zag zij veel liever ; die was hare lievelinge, de over te geven. Had men Regina. dë blanke veranderd, de jakmouwen weer neder en gebniik ia Dit kwam het vrome buitenmeisjel Karei had die mompeling niet gehoord en
rekende alle* te- zaraen met Lucia dc winket- gelastte
(geboren Berchmaa»).
rvrouxv ; zoodat z;i nog acht ennr gertig frank dit voor de eer der familie, dat zijne ,echtgc- nchoondocbter van baar hart. En dat was de dallelie van onder do boomen, in een prachtig fluistert :
vreemd voor. Het was zondag I de rustdag,! Regioa gaf geeo antwoord,
, schuldig bleef, die ten Uste van Pctrns moest noote die:v'erschrik'kelijke platte mutsen afleg- verstandige R' gina niet ontgaan, doch dat heerenhuis overgebracht, had ?ij zich io eene
« Neen. eerst voor de schulden gezorgd ; dien men in de dorpen aan den Heer toewijdt, j Na het koffiedrinken werd er gesproken
Bsnooiro IK OHM VIJFJAA*UJKSCH8 laten.
de.
"'
'
' verbitterde haar niet ; zij deed integendeel sierlijke zaal, opeen gemakkelijke rustbank, eerst de winkelvrouw en dan de trouwkleede- Maar die bevreemding
* - - • • —traebte
— - zij
« te
- verber
- van eene wandeling naar buiten te doen,
reuuuxr (1865).
I in de schaduw van dicht geplooide gordijnen
• Gij bebt het nochtans beter getroffen dan haar best om de oude te believen.
« Zie, kind, • sprak de oude vroaw tot
ren betaald ; en dan zal ik Triene Slange om de gen.
« Alasceur zal blijde zijn als zij de groene
R' glna toen zij te huis kwam, • dat is, buiten ik gemeend fcéb, » voegde zij er troostend bij!; In het gezelschap der schoonmoeder waren ' mogen neder vlijen, en geene zorgen, geen weggedragen kleederen zenden. >
« Hoe laat is 't al, masceur ? * vroegboomen 2iet, en de aardappelen en bet koren
Dit verbaal verscheen reeds als num- de trouwkleederen van Petrus, die oog té' • Zij is nog al zoet van aard en lieflijk van de eerste dagen, die Regina in de stad verbleef,. kommer gebad. aan die, welke hare verbeelding j Het WdS nog geen middag, en reeds was Nelleken.
ziet bloeien. » zei Nelleken. ün
inderdaad,
mer 10 der « Duimpjesuitgave » ; wij betalen zün. de eenige schnld, die gij op a voorkomen Lotte Spoele en Trien e Slange nog al vluchtig voortgevaren ; maar, nu de haar voortooverde, dan had zij zich gewis Regina met dat alles klaar. Met van geluk « Omtrent halt negen, • was het antwoord ; de bleeke bloem snakte naur de opene lucht
even 't nn als feuilleton, ter gelegen- [neemt. Vaa bet goed te lossen wil ik niet zeggen dat zij schoon is, zoo schoon a l 3 de oude vrouw weg was, scheen bet donker gansche dagen aan dusdanige mijmeringen, ! stralend gelaat verhaalde zij baren echtgenoot < ik kom van de achturen-misse. >
en naar het groene veld.
eid van 't Honderdjarig Jubelfeest | spreken, hieraan hebt gij, natuurlijk, meer marmeren beelden in de Academie, maar dat huizekea met zijn zwart berookte en besto- aan doodende droomerijen overgeven ; maar [onderhet noenmaal, dat al de schalden betaald Nelleken baalde de schouders op. • Van de
Ik moet noc'stans iets doen opmerken, *
der Schrijfster, dezen ?omer binnen | profijt dan nadeel. Voor vijf en twintig frank vindt ik niet Ent dan die platte mutsen l die vene muren haar een doodcchuis.
noch burgervrouw, noch werkmensch hebben waren, en ook de kleederen, benevens het misse. » sprak zii ; « daar heb ik geen driemaal sprak Xclltktn veri
de kameraden v.in
I lost gii h' t trouwgoed, voor twaalf frank het platte matsen ! •
j Den eersten dag. toen Petrus naar de fabriek detiid nm door het rijk der verbeelding linnengoed, waarvan de oude moeder had in het jaar den tiid toe. .Men moet den zondag. Petrus en Kiirel zuüen ons uitlachen tv'Cücns
llaldegbem te vieren'.
. zondugspak van Petrus, en dan staan er nog
gesproken, uit den Berg gelost.
Van de,gebeele familie bad niemand de oude was, en zij baar morgenwerk bad verricht,. te zweven.
Mas&ur moest mij ne
morgen waschen en f-.uisch.n, wil men des • do plattj
' drie pakken met linnengoed' die gij voor eene vrouw met zooveel droefheid zien vertrekken zette de jonge vrouw zich voor het ven9ter te J
i r mijnen
( 9e vervolg )
baP.r luten koopen. in
Weldra
richte
Regina
zich
op
gelijk
eene
namiddags
eene
waodiling
kunnen
doen.
>
J
kornet
voor
bar.r
«
En
wei
t
gij
hoeveel
ik
thans
nog
overkleiniehrld kunt balen, en waar gij een Schoon als Regi n a. H-ire eigene kfnderen hadden mijmeren Zij keek door de doffe groenachtege
door den plasregen nedergeslagene plant, wier _ beb ? • /egde zij verder ; « nog drie stukjes Regina durfde geene aanmerkingen maken,'winkel zijn er zeer schoone voor ze5 ir.'nk,
gerief zult aan hebben. Voor die acht en negen moedf roader richtbar^ ontro-.riog zien beea- rutten in de hoogte, als zocht zij naar de zon ;
kruin, als door eene onzichtbare band, door van twintig frank. »
en de andere hernam :
jen wanneer ik er borg voor spreek, zal mca
Een op vi}f eo twintig maakt vier ten honderd
tig franken, die met een kleinigheid per week gaan.Zij begrepen ten volle de voortreffelijkheid maar de schitterende locbtschoone hing nog
den rukwind wordt opgeheven. Hare mijmeio de week, of tweehonderd en acht in het jour.
« Dat is allemaal wel voor u ; gij, die geeni ze op den plak geven »
« Nog zestig frank, » zei Petrus.
in bef winkeltje kunt betalen, blijft gij ook in derGodahuisioricbtin^. maar bet bezemmeisje langs den kant van het Oosten achter de hooge
ringen waren tot ernstige gedachten overgeEn dan moet de boodschap om het goed terug
kunt in de week j Nelleken bad een goed hart ; zij wilde
Ja, nog zestig frank, en geeo centiem schuld, duit kunt verdienen,
't bezit van bed en stoof, tafel, stoelen^ wasch-. was aan zoó iéts niet gewoon.
! buizen; het venster van Regioa zag langs den gaan. Zij dacbt aan het schuldboekje éer en geen enkel kleediogstuk in den Berg; dat wasschen ; maar voor ODS, fabriekmenscben, 'gaarne borg blijven voor de nieuwe zuster,
te balen oog vernieuwd worden, dat maakt
: kuip en al bet huisgerief. »
j « Gód I » zuchtte zij, t indien grootvader westerkaot, op de zwarte gevels, aan de]
winkel vrouw, aan de kleederen, die uit het was zeker een groot fortuin vooreen fabriek- is het geheel wat anders. •
'ofschoon deze haar niet te best beviel.
aogmaal» twee en vijftig maal veertig centiemen
Zoo maakte moeder De Bie mondeling den lo een vreemd 'huis ging wonen, wat zou Ida overzijde van den poortkoer, en op de zwarte berghnis moesten gelost worden, aan bet werkersgezin. En wanneer Petrus en Regina
of twintig frank tachtig centiemen
zoodat
« Neen, ik kan niets verdieneD, m; ar ik;
moeder r>p die wijt» tegen twee honderd mekt inventaris van hare goederen, eeoen inventaris en Wardje weenen l Neen, dot kan ik niet schoorsteenpijpen der geburen. Dos, geene zon buizeken, dat zü moest witten en reioigen, en tegenover elkander in het bijna onkennelijk' kan sparen, zuster, en het spreekwoord zegd : !
j
tn twintig frank en. tachtig centiemen 's welken de jonggehuwden, zonderde minste goedkeuren, wanneer men kinderen of klein- schier geen licht, geeo versche lucht, geen ook aan het noenmaal voor haren echtgenoot. geworden huizeken zaten, dat de jonge vrouw Het is eer gespaard dan gewonnen. »
kinderen beeft ; dat is goed wanneer men nié- leven. Het woudmiisje dacht aan de ouderlijke Zij stroopte de jakmouwt n op om zich tot den van op den zolder tot op den buisdorpel j « Wat men spaart heeft noen te kort, » j
Wordt voortgezet,
jaars intrest ten honderd betaalt; dat is biina aanmerking'te maken, aanvaardden
bet driedubbel van het geleeend kapitaal, De oude vrouw bleef, zooals zij het geschikt mand meer bezit, die u kan verzorgen. • , hut. aan het groene mostopijt der dret-f. aan de arbeid te bereiden, en sloeg toen de blikken gekuischt had, was er geen gelukkiger paar op luchte Nelleken ; en bij het vriendelijk : \
j • Tot namiddag, ?
Eo Regina. de goede Regina weende, Hoe zoete zonnestralen die bet woa<1 vergulden, aan van den eenen hoek vao bet wanordelijk huis den gar.scben aardbodem dan zij.
namen
dc jeugdige;
tonder de schade, die op het goed komt. O p b a l . nog acht dagen bij haren zoon Petros,
om
Reglna
het
huishouden
te
leeren;
en
gaarne
bad zij de oude vrouw bij rich gi houden de heldere beek, die achter bet tuintje gestadig naar den anderen, gelijk de krijgsheer op
zwagerinnen afscheid.
;'
.die wijze ia het goed te verstaan, dat de werk
Het Geschenk
van den Jager
Mevrouw Courtmans
iij,PetTus
f
Heden Zondag, 30 April, om 3 ure, zal er in den Velodrom van Maldeghem ee^ 3-Uren-koers gereden worden, op zijn amerikaansch, 't is te zeggen gemaats ;
18 ploegen, saméngestéld uit die beste" rijders' van' ver ih 'r ronde, zijn reeds ingeschreven; zoodat men zich aan een schoonen koers mag verwachten ; de prijzen der plaatsen zijn : Ju ceuiiemes, banken 5o cs, inbuu.i y5.es ; (zie programma op de 3e bladzijde)
MP*?
\
mmmm
4
Bladzijde-
Prijs der AANKONDIGINGEN, 4e bladzijde, p. vierkanten centimeter
d. jaar, 1 Fr.; 1/2 jaar, 0,75;3 maanden, 0,50; 1 maand, 0,25; 1 maal 0,10
Ziltlijders!
'ft Gfetrbü^e^aldeghem van 3 O April 1911
M
E
U
8
E
L
B
N
tij til*
lQ2S
IU allanall* IU<lt aan Bckiemnh,«!«i
De schaapswolle, flacuns, kopok enz is ook
verkrijgbaar in balen Groote keus van Régula-
upmtif, uiuuufis MTirtim
M(TTFTMA.MOO0JRJLAUUI MMÜTUAU
L
• Mn*WATM«a vmavwij MM faocroott«i
Colonial Banden
(merk « AN KER » te loopen.
Zulks bewijst dat zij het grootste
vertrouwen hebben in de
STFVIOHEID, KWALITEIT en
DUUSZAAaHEIO dezer banden.
Wejuffer
m
Cigarxtwi.
EaoaiBdn
l taUJkrWvqMtaUaa
Apotheek REMi BOONB
D e . schielijke wijze
. waarop men een snij wond
kao krijgen en bet hevigs
bloeden dat alt os maakt
het noodig een middel bij
de hand te hebben dat de
genezing bespoedigt.
De beroemde KI. OOSTER BALSEM,
Klooster Sancta Pa*lo, is oogeêreaaard voor
sniiwonden
De KLOOSTERBAL&EM verzekert ecne
ipoedige goucón^,, neemt snel alle on steking weg en voorkomt het etteren.
— De KL OOST ER B 4 LSEif is ook een uitstekend middel tegen: rhumatism,
wonden, sneden, kneuzingen, vcrstuikicgcn, brandwonden, schurft, dauwworm, open plekken, zee re b eenen. loopeade zweren, zeere knoesels, stijven
buis. vorst aan handen en voeten — D e KLOOSTERBALSEit is h»t eenige
werkzame middel tegen speen, zoowel blind ols bloedend
De KL OOSTERBA LSEif moet in elk gezia aanwe«g üin v . .
Prijs per pot van 50 gram fr. 1,50, v«n 100 grom fr. i 5 0 en 2B0 gr«n» fr. B.
— Hoe groote re pot, hoe voardediger dus 1
Hoafd-Depöt voor België: O . D s B i c t , L a n g e
Xieuwstriat 57, Antwerpen.
Edmond Goethals-WHlems
D. Steyaert-Heene,
FiorentMachiels zoon
88
88
ZENUWZIEKEN!
J a ! Ja ! 't is een aangenomen feit:
De Wonderbare Poeders van het Wit Kruis
Zaadhandel — Boomkweekerij
Ed. en Cam. VAN HULLE
Alle Zenuwziekten :
Pijnlijke en verachterde maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn, (migraine)
draaiingen, zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel,
rheumatisme,flereajn,jicht, enz. enz.
GED. B O O M K W E E K E R S -
%
ZONDER
ALS
VOOR
KONSTRUCTIE
HUISGEZIN
EN
VOLMAAKTHEID
NIJVERHEID.
U
Daar waar MEUBELEN GEMAAKT worden zijn zij NATUURLIJK
beterkoop dan bij VOORTVERKOOPERS. Daar waar men KOMPTANT
betaalt is het goedkoopst Spaart eerst en wend u dan naar de reeds 24
jaar bestaande
'
daar zult gij altijd vinden : eene groote keus van alle slach van MEUBELEN
— van de goedkoopste tot de .duurste modellen — STOELEN van. af fr.
2,25 — Alle1 soorten van TAFELS, groote keus van SPIEGELS, MATRASSEN in Wolle, ZeegTas, Flocon en Konijnhaar, VERGULDE LIJSTEN voor
prenten en portretten. Komt zien en gij zult overtuigd zijn van de groote
keuze, schoone afwerking en genadige prijzen.
N. B. Het huis heeft geene voortverkoopers of rondleurders.
B R U S S E L , 1910 : QRAND PRIX, de hoogste onderscheiding.
Catalogen op aanvraag. — Gemak van betaling.
M E E R D A N 80 E I G E N M A G A Z I J N E N IN B E L G I E .
* .
=TSUNU6HT"Zeep maakt de
wasch kinderspel voor het
QENT :Langemunt 18 - QENT : Lange Vlolettenstraat 17
Depot te EECLOO : 119 Qroote Markt 119.
meisje van 14jaar,en <7eeft dan
het iynwaac/die frisehe&üru
grenaine reuk v a n 't buiten
suis camiel mm-m mmim
31-33 Kaaistraat, EECLOO.
Bijzondere fabriek van MATRASSEN
Konijnhaar
de kilo.in
— Stalen
op aanvraag —
Specialiteit van Juweel en:
Haar te verkrijgen, l e kwaliteit 0,70 f r , 2e kw. 0,6-> fr
Het huis is ook voorzien van MEUBELEN zooals : Bedstoelen, Ressorts
ROYAL L1NE.
Kassen, Tafels, Spiegels, Stoelen, Schilderijen, enzoovoorts
— Als ook BIERPOMPEN aan genxatige prijzen. —
Benevens ELLEQOEDEREN in alle kleuren en prijzen.
Snelste schepen met. tnrbienen en met 3
schroeven. — De Oceaan overzettend op 3 1/2
dagen De'kortste vaart tusschen Europa en
Amerika.
Voor alle inlichtingen en kaarten, zich wenden tot
CL SCHYNS, algemeen agent,
Keizerslaan, Antwerpen.
Bovenstaande Artikelen zijn ook verkrijgbaar op tijd van betaling.
Ook alle benoodigheden te bekomen voor electrieke bellen. Plaatsing van electrieke bellen.
Benige agent voor het huis AUG. DE BACKER, Keere, WAABSCHOOT.
»
i
EENEN ÖÜDE^ DOKTÜOR !
!
(NDIEN : Jij lijdt \rfinff&2.draaiingen
in c hoofd, aiechtc ^'jnv^ritnog,
2Oro+vige gedachten, ic>* zek-ru i>j.i.;uwaLeid, 'u tiHchts
horikluppiuQ ent
^ _,
^^
_
INDIEN g W E
MAAQ ONTSTELD I S ?
ma&ict
n ragêJniMtig
gebrutlc van
-V!
^
''
k
ï>5
Dagelijksche vertrekken met de Koninklijke
Poststoorobooten der C U N A R D , A M E R I K A N
Uolland-America, Dominion Leyland lijnen, enz
aan verminderde prijzen.
Derde klas passagiers reizen 2e klas over Har
iverpool2zonder verhooging van priis.
^
wich nnar Liverpooi
De nieuwe groote Exprcss-Turbvnen booten Lucitania en .Vlaarctania der « Cunanl Lijn • van
32.500 ton groot en 68,000 paardenkracht, maken dc zeereis van Liverpool naar New-York in
3/4 dagen en bieden alle waarborg onder oogpunt van snelheid, zekerheid en goede bedienin
mg
Dit zijn de grootste en snelste stoombooten der wereld. De landverhuizers en reizigers v
alle
klassen hebben den grootstco intrest zicb direkt hia bet centraal bureau te weodeo
Raydt
& Pruynseeis
;
o r s l S K S s » ' ,
Kunmeastraat 6 Antwerpen — Agenten : OCTAVE LEHOCCQ, Eekloo, EJUXL Spiso*LAA«I
Maldwem. Theofiel De Rycke Somergem.AcinLE DECLMQ, Aeltre, Aif. DÏTXITE.St-LanrevDS
FLORBNT DE COXTNCK, Maldeghem.
i
« 't G e t r o u w e » gaat in veel gemeenten w a a r drukkers
gevestigd zijn. — Dat ze de I N K T gebruiken van het
H u i s C A L F F Hoedstraat, 19, Brussel, (Telefoon 5904).
O o k dit blad is ermede gedrukt
Veel drakkers hebben last van kleuren-drokken ; M. Calff heeft daarin
voorzien met het maken van eene doos met twaalf dicht-sloitende potjes
aller kleoien en van de fijnste uit; prijs 25 fr. en 30 fr.
en alles wat U noodig hebt aan PLANTRK SK Boona»
alsook aan BOON-, Haos en Vaay.uju'pftsBx
'
Wendt u ter OUD GEKBNP8 BOOMKWEEKERIJ
s
fim F. SN L. SS con
opvolgen
G. V1TS & C*
fioudetiLeeuwp laats,
\ Nr 10.
GENT,
; (bij den Pouükmarkt ea
de Stadhuisstuge)
i
te
De Ptanos YANIIVFTE
't Beste
Landverhuizers,
j Wilt gij een GOEDKOOPE, RAPPE
i en AANGENAME overvaart naar de
Vereenigde Staten, of naar de landbeste slaping der wereld.
bouwstreken van Canada, met of zon»
— 10 jaar waarborg. —
der aanlanding in Engeland ? Tot nieKonijnhaar de kg. 0,90, 0,70, 0,50, 0,35 fr.
mand beter kunt ge • wenden dan tot
Matras, hoofdpeluw, 2 oorkussens dea Agent van 't Gouvernement
groot voor 2 personen, opgemaakt in Water-
Theoph. DE RIJCKE,
twist : 20, 3o, 34 en 39 fr. (10 jaar waarborg.)
Dezelfde opgemaakte in Streepcoutil
24,31, 35 en 40 frank.
STALEN
OP
te SOMERGHBM, Rondom.
Wordt gij vervolgd
AANVRAAG.
O U D G E K E N D H U I S . G E S T I C H T in 1883
Let wel op mijn adres :
J . DUMORTIER-VAN GANSEN
OPVOÏ.GERS :
G. EN J . DU MORT! ER, Gebroeders.
sn moet gij voor de rechtbank verschijnen ; wordt gij door scbald-,
eiscaers lastig gevallen en moet'
gij voor de' Koophandelsrachtbank verschijnen; moet gij erven;
hebt gij moeilijkheden gelijk voor
wat... wendt n tot het
Huis van Vertrouwen.
Edmond De Poorter
Marktplaats N* 14, MALDEGHfiM,
Laat bet geacht PubEffk w e t » d « tui ziet goed roemen heeft
voor tot seizoen I p l l . van het echte N A U M A N N X » 7 i « a c h l e n wette
deBcre Dipkuma* behaald heeft is de Wereld,
tsntooostelkingeo. Het N a a m a a n N a a i m a c h i e a U neoiMfc
-.^.^vv., Ï^J ^
«taal- Door hncr.ca
hchtwi m
mi ' '
V
" c ^ t e n loop, de ccuftJÏAJÏ
T o u < i l 8 e construcö» W 4 de beste
M
f
de gemakkebjfcste aller n ^ h i e .
^f.;
_ J ! w » .
dienstig voor haiahooden es
^—
^ aUebednjvon.
Er zijn staodTOtig 35 versclü!
ng« steUeia ran machienca in
magttsijn Het buis gelaat zich met
de reparatie es
\-u
NaainachieoeB aller itrisei»,
te bekoa»cn alk toebefeoortcc,
zooaisOHe,NaaWeüenz Letwel
r.m*
op, menschen, dat het buis groot
gemai geeft van beratey, en dat
elke kaknt bij mij grari*
krijgt
voor N«A>«a en Smjden en patro^
nen van aöe Modeikn Daarux
,
,
kooper» Kbenkt dc voorkeur a u
m^m
Ks
middel
tegen tandpijn, hoofdpijn
Serecnn m *t hoofa & ie tas^ca,
seoaw toorts, ntiuchutfen, in 't
hoofd aa is da oaren en tü aaderv
Wan«rkw*ka, tip wèl'da
Granuies
de echte NAU.NUN» NAALMAGHIENBN aa RIJWIELEN
Antinévrai|ti<}ite8 ^OC v» ea'liMi c oiet bednegta mai u eca ouitieu im te steden tas
Piuux Roiontsa. Apotbekcr
ewsrorikoop oark.
Hoofdige»! vooe BELGIE :
Statiestraat, nr 7, Becloo. R Ö D J O S T , Papenve«utr«at. Brussel
Op eco jaar end bobben den
llu^ihea te Atóar. BcacastiMt,
bi) Eeiei Oocöats.
pillen meer data 50UC g
t>vr«gg«brecht es om hune soo
goede ftoedsniAfaMcs 2 ga»de«
o«laSe$ bebMU op de tmtoom
•rteDing van Parijs en Patas ea
afvuren op die rta Oostcmia.
ixw : 1^0 fr, frmco
r
ic hut bcstold mit3 lSpostscgtit
,
WISSELAGENT
raa IQ ca&tiam of aea postxsaninx raa l,öü.
Kuiperskaaif 3, GENT,
Ook bq Em-VaaJeaBROUCKt
inoiheker.
lire
(bij de Qroote Statie) (TELEFOON 1656)
E. P u t t e m a n s
mmm
Wissel, Koepons,
Publieke fondsen,
Vreemde Munten,
Leeningen op titels.
Telefoon 67,
Fabriek tinrechte,gecmtrecrde
Lüstes tc aüe bout. Hout op
«fijnentie -. in Eken, Uvoaie, Belgische Hypotheek en Spaarkas
Wtgeachoot, Amenkasaschea
K A P I T A A L 5,000,000 frank.
EJk. D*«z)g, Pkcb-PSoe, Beoken Hout mor trappen, eoz- — Gevestigd, Kunstlei 71, ANTWERPEN.
xSjxoodor MagMjJocM v. KTOOB- Vult èa rot dar Spaarkas ran J«& Suat sas. A«a»wdt onder
btwt roor schnjowerkers. tr«p- mtm,
oo tetftie snjze al» bij de Postkantoren, op boeki« mM
makers, beddboenrert, ocnbeK ptikfognL, ia aikdwnoe goaachtigda Ageociia : ti msUm. tot
maker», r^tuigmakeia, au — woabepwJd IwJruf, t u 3,25 0Ailatr**tfrjmre,rnvtetfitroaua
KzooapUncfaeni m a l k dikua b telkens
of
4«r Maad <&e op da «corüog ruwt en oaar
Hk, Pftch Pine. Caroliae-PIoe, wifiekaar cenw eiKtow ohuta fc/ g«Uce, tot eoa ««ogoteik
Gede, eox. tonder voerea ot oebcpaaflw&Bdrag, aw3.8Ó 'i iaar», al* d m mor een To^nl
vstttgtMi «wdcü, ca dw iatnnCHi ta rakcaca raa das dM
blairw; ook KroocptaacKtttea
i) WORDTB VAMKCMT.
voor kerkaUfands, Gjtfea. pSaVttM»,
(tfiscb kosteloo»; aieatt t«gca hrud ea dfeftctmu
tea voor boctaeenoaea, enx.
z&ia kas LEVERT BONBAFI*», TOOT bee
papierro UA
Grootea keaa van Kucn Uvode .mtman,
favpotiMekoUgatitaaf -- rtstm iotmt aaa 3,60
.
op btoem gesaoad (sar qaartl^r) *a taart.
van 7 • / • tot '£0»f* «Skte aüe} Taniffb<daliB««i. - Voor daa wordeo da
breedten en leagteo alaook in dea {vwteand ta do vasta p&egwnBtsa opyetegd
Ataerikaanechen Notelaar) Rjeb t
AlIde(^«nraaawideg^Un, bautQbot botofft^pitaal, worben in xSk en ikok vao 4-4 tot dea tot oi*t* omkrs aaagvarcni das tot bctauWen ap
r rwu
veiKge
^oedaras.
20-20. - Acajou, Esch, Aberi,
u«m«it>gdeAgent
t«
Eodoo.
Pitu
RytCmack,
«riueiKer*har,Tuhpier,Katoeahout. j
K.erkstnutt, 37 ; te A*6aa«de, M. Prodant V-e-.llard , ta
. — Sprckdük 's Zatordags'
.xide, M. Jatoa
ontran^er vin het Araib«ninr • te
tn de «Cafe Francais, • Gr«otc< Caprvcke,
51. l*a Dc V r t e « , OeorwMntec ; te Bouchaate ' H
.Markt. BRUGGE <w 12 tnt l. angel De «-«tod*, tremacatoootraager ; te Stiwcta, M Aitoa»
De Colreaücn», onderwjjwr ;'tt Waarschoot. H
«> SPEEN «»
(Aambeiën)
Latairé &
Fabriek
van
Ontroomers
GEiSfT.
dan worden. — Wendt n tot bet
huis Mattbys. Zandberg, 6, Gent
— Open van 9 tot 111/2 uren 't
mor^ends, en van 3 tot 5 uren ' i
namiddags. — Mits een postzegel
geeft men schriftelijk inlichtingen
1423
ZAMDBEKO. 8, G E N T
Bareel open van 9 tot 11 ure en
van 3 tot 5 ure. — 's Zondags
van 8 tot 11 ure 's morgens
Dé 'raa'd wordt kosteloos ae«even
Vlamingstraat, 6, bij de Groote Markt, te Brugge.
Aankomst der Laatste Nieuwigheden
voor Damenen
Heerenkostumen.
Artikels voor Blousen.
Danxenpaletots, laken en zyden Pélérinnen,
opgemaakte Bovenrokken, Imperméables.
Onmogelijke concurentie.
Zelfde Huis : LANGE MUNT, 29-31, GENT.
HET
GROOTSTE
HUIS
DER
TWEE
VLAANDEREN
,\ïl Qe M«tl©-
a»ec.a«, koste ; te Zatftorfiwa, .VU JUyttwwJ Do
owauiat
t» Adegos, M. Ronraaod Van Qeempat, Oftdorwiiter; te JtüOd«g«m, M.Edaard Penjujr. gwuftRtebo^sade ; ta Oo»t Eakjoo,
M. Albert Stttvana.gog.afmcBccmart»; ta Wachtabeka; M.Jsta»
van lasche. gaacentaoatvangcr
L1EUULE
60, Langemunt, 60
Huls flATTHYS,
Vaste prijzen.
HEM,
Ücse lastige kvaal wordt alleen'
genezen door de beroemde
Em. TYTOADT-SOENBN
Rem«di«n van Or ROCK.
Geneest altqd.Daizendegevallsa X / u r » A ex Oiafé-pk
». allerhande soorten vaa bp«ea, * <*•• v I C r l i l l v Maldeghem ea Eecio'o.
wnike aan alle andere gancc»- Grooie M irktj, hoek dér
sdddeltn weerstaan hadden, zqn
Pateratraat, B 8 K L 0 0
door deze remedien genazen ea
Bewijzen Juidciijt. dat deze raedictuneaien alle andere ovortre&a.
A. Groote kent van catMtfMr,
Genreen Mtijd en f*U* tooit.
gegoten ifier, staal,zink,aaibM(Franco tegen opzending van
daa, Uaaabalgec, vuroo ea sa»
;xn pMtwisiel van 5 F R A K K
claccan, slijpsteeaon, ca ijxarea
aan R CO OLS,
balken, (Pootrellea} ea alles wat
Apothckcr-ücbeikundtge
het snids uabacht betreft. —
ltMB LOKKRBN • Ooat-Vl.
B. Uier-werk voor winkelaala:,/
nagels, pontan, caaaeroOan, aaz.
CBIJ HET GROOT KANON)
— C. Foorneixea, kachels, Ajoerikaasscbe
vuren van 't nieuw
Ontroomera
Volledige uitverkoop v a n G o u d e n
S7steeaB,ijz«ea afelttitingen root
van
eerste
en zilveren Ju weelen en Horlogen,
boedtungbeid, weiden, ijusrdraad, koorden is
aan alle aanneemliike prijzen.
verb«tardUe<s«l staal, prikkeldraad, traüawerk.—
Handel in Belgische, Engeksche
stipte
ontroomlng, stovekolen, atachiankolan, ANTOUD SOLDATEN
Wilt gij den overschot van het'
onverslijtbaar, waarborg. SAtHTE bijzonder geschikt
g«td uwer militieversoeding wanzeer voordaélif voor adorifèraa
Landbouwers,
neer gij het noodig h e b t ; alsook
briketten'; Cok*.
Koopt
rechtstreeks
aan
de
G e n a d e . Indien gij veroordeeld zijt voor de rechtbank gelijk
fabriek der atreek, waar alk Praxam op aaamag.
1008
welke straf, bet .nogelijke zal sedèeJes gemaakt worden.
AU LOUVRE
Huis van vertrouwen.
M A L D E O
Degrootate en beste ingerichte der streek. — Vraagt onzen
gewastreerden kntalogau. — Plans cn bestekken op annvr.iuv
Ttngrtiik wölke beplantingen.
tO+ü
! GKBROEDHH'S Ofiderschd; den zich door bunce wel: luidmlbctd cn duarzaam' beid. zQ sijn voorzien VM
i alk laatste vobnaakthodea,
]fcnnschemekiüncken, etui.
; 10 Jaren waarborg.
• Buorpümoe aan alle pi^Mn
,
ea groote keus van
Occasie Pincos;
Verkoop; Verwiraeiing;
| Verhoring ; Accordagifa ;
1
Reperatiéa
| Oemak vao iMtaling,
ook p«r maand
1
T
1063
'
IJzer & Kolen
ANTWERPEN'S BOUW- & HYPOTHEEKBANK.
NAAMLOOZE
Zetel:
C.»^ IN ALUC F;0,TDIÏ \
. F»O T M «I K K
>
Hooreweder
of al naar Canada!
matrassen in
KONIJNHAAR,
Meubelmaker en Timmerman,
H a n d e l g e m s c h e n steenweg, 289,
Noordstraat, MALDEGEM
I n 't huis vroeger bewoond door Camiel L E D E B E R Q , bij QENT.
DHAENENS.
na leder mnjïtijfl ia «•••« !i:.!f
wai^r e«n Uofsift'crt-.! %
6 T A f i i O A E « T » 3 - f f l A A G P O E : E i r i
Vi'pt Peien raad en gij zult altijri g-zond zijn!
ISDEf. [loni: I'ÖO. — A^niL. Hiincrt STAVDAESI. Slee.•tlrjil, n' c^, Xc C.-i •,.
V>1
De ondergeteekende maakt het geacht publiek
bekend, dat hij eenen winkel komt te openen van
alle slach van meubelen zooais Bedden, Ressortbakken, Kleerkassen, Comoden,
Lavabos,
Nachttafels, Spiegels in soort ; alle slach van
Stoelen in alle pnjzen en hoedanigheid Rende
HerbeTg- en K.enkentafels, Lijsten voor Meubels
en Kaders, Vloermatten, Vloer- en Tafeltapjiten,
Brise Bises, Boorden, Behangsels, Toile Cirée
en Linoleum, Borstels en Zeemvellen, alle soor
ten van Vernis Spoedige en zorg/uldige bedie
ning. Matige prijzen
Henrl DECcERCK-Van
Ï.-T'1
STfiïLDttKP
Huis Qe broeders
VAN HYFTE
Naar Amerika IN HET ZWART UURWERK
Horlogiën in Gond, Zilver en Nickel, Regulateur^, Wekkers, Pendulen, kettingen in alle soort,
enz. — Alle reparatiën worden gedaan door mijne beide zonen, binnen de 8 dagen.
LUISTERT ï i m m E ? s D Ek i l
d->[) ril v-in
v a n
Zagerij & Schaven]
Meubelmakerij Cl De Groote-Van Rie
Statiestraat 7 Maldegem,
EN
Voor Fruithoornen,
Sieraad-, Boschen Hageplanten
Ro5en Conifcwren en Btoembotlen,
Verapejcnstr. (OudBcrfnbof/
o e n t T ^
bekomt.
UITSTEKEND
GELIJKE
!
b.
- MEUBELMAKERIJ
zult gij overal de Magazijnen erkennen waar men uitsloitelijk de
Fabriek
i Pianos
HOUTHANDEL
Groote keus van Groensel- en Bloemzaden — Bloemkoolplantea (weea! wen) — Roode Kooien - Drijkroppers (draaisavooieu) — Hoog- eii Laag•stammige Frnitboomen — Haag- en Taüiieplanten, enz
|
Matige prijzen.
Stalen op aanvraag.
Aan dit Merk,
Naaimachienen Singer
w
j
V E R E D E L D E B E E T Z A D E N : Gele Eckendorfs, gele Vauriac, gele lange. / Roode
; Eckendorfe roode Vlammouth. / Witte rooskleurige (collet rosé), witte groeohais (co!let
;vert). ƒ V O E D E R W O R T E L E N : Ropde.lqnge dikke. Gele langeGroenkop. / G R A S en
; V O E D E R Z A D E N :. Engelsch Raygras. Italiaan^ch Ravgras, Pac^y Gras ('voor boven),
i Lammersteert. Zweedsche bastaard Klaver, Steenklaver, gewone Klaver (polderznad), SSeradelle, Vitsen, Mais.
ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.
PRLJS : fr. 1,25 de doos ; fr. 3,25 de 3 dooaen of de driedubbele doos, fr. 6,25
de Gdoozen of dq zesdubbele doos.
Algemeen depot: Apotheker F. TUYPENS. Houtbriel, 24. ST. NIKLAAS :
alsook te verkrijgen bij M. SYMOENS, Apctheker EEKLOO en in alle goede
apotheken.
W A C H T ü V A N N A M A A K S E L S , ze ziin z o n d e r w a a r d e .
'fi
;
Maldegrem-R'eit, Knusse'eersteen weg.
De Poeders van het W»* Kruis
versterken de Zenuwen,
•h
i
ZAADHANDELAARS
2J,
weken. De lessen worden ^neeneonfeHbartg^ing A M T I S E P T I C V0LAT1L
i afzonderlijk aan iederen
| leerling gegevea Kost en Fillen-Derboven
Mnuooaflcacbpwpost.
1 inwoon, voordeelige prijs. de doos 2 fr. / d e l f i d o o » 1 fr.
'Vraagt prospectus koateloo«. Zelfde fiaU.leergaog
vanmoden.
1062
Hoogpoort 65, aBNT t alsook bij uwea Apotheker.
8. S T R O P K A A I , G E N T
verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig
Wie zijne Ueve duifjes, hennen
en andere vQgelen, van ^
Z *
2 "" ' wpeede ^ ^
wilt genesea
Uondarde getuigschrift»» bo vr * agt d *
Brugge.
Volledige Leergang in 6
agent te ADEOEM Dorp voor de
Algemeen-Depót:
De tijd van 't zaaien der haver en generale agentie van Union Ticket
L. I. AKKER, Rotterdam,
~'ta' a D a A » * « k « l u i a "
Office,
Antwerpen.
zomertarwe is daar. Wilt gij uw beVerkrijgbaar bij':;
:,
«i
zaaide gerust gelaten hebben en u
Emlel Van d«n Broecke, rialdetetn
Algomeenc
Dienst
van
Overvaartverzekeren van eenen schoonea oogst,
•P. Tavernler. Aeltr»; Ch. Vandea
1
en Landverhuizing.
komt ofwel, zendt of schrijft, als gij te
Abeele Latnpe, S t Kruis ; Joa. Slmocns, J , v. d. Qhlnst, Thl*lt
verre, woont, om voor 20 cent « Doben in alle uothekes.
beltne » per honderd lands, of voor
éen frank per gemete, of voor. fr 2,20
(NJLXMLOOIE MAATSCHAFPU)
per hectare, en solfert dftartnee uw
Vooraleer uwe aankoopen ce doen, g u t
Hulpbank van EECLOO : Statiestraat 12, — Telefoon: E 11 graan De goeden uitslag is verzekerd
uitstallingen tien van de -alomgekeade
Agentschap der Société Générale deBelgique teBrussel.
SPAARKAS en bij lauge jaren ondervinding, zijn
KAAISTRAAT, 35 37, EECLOO.
Hoeden makerij
Aan 1 0/00 commissieloon, aan- en verkoop en uitwisseling. van alle Titels. —
Inschrijvingen er bij duizende getuigen van : géan
- TELEFOON E 32 —
ronder kosten ap alle leeningen. — Betaling van alle koepons ponder kosten — Dls-onteerineen enkel henne, dnive of vogel, zal een
Metalen, Kolen» Machienen
van Wissels. — Aan- en verkoop van vreemde Wissels, Bahkbrieven, Manten aan de voorde» enkel graan op rapen Gij moogt e e n
igste koersen. —- Inkassecringen. — Bankrekeningen met of zonder krediet — GeMbewanngen d e r d e m i n zaaigraan bezigeu ; 't
Poutrellen tot 30+ m/m hoogte. Road ea
Steenstraat
gevende intrest, aanstonds betaalbaar op verzoek vuri den vrager, ofwel met voorafgaande vervierkant
ijzer van 4 rn/tn tot 125 m/m. Plat
wittiging. — Leeningen op Titels.
Bewaring van Obligatien, Afctiên, enz. mits een klexn graan dat veelal bloot ligt,, zal schie
ijzer van 10 x 1 tot 200 x 30 — Cavalier,
ten, even alsof het gedekt ware j gij
commissieloon. — cJnêquee en Kredietbrieven op aDe landen.
-Yrtt Wo«u>. Hoek, T. U. halfrond en chassis ijzer. Alle
aan 3 °/o voor groote en kleine kapitalen
moogt met de machien zaaien of met
maten eveneens ia zacht losbaar staal. GegoDe hulpbank is altijd voordien van eeneti voorraad verschillige obtigatii».
ten kolommen. Specialiteit van platen, vso
Bureel en open
e weekdagen» 's morgens van 9 tot 12 ore en 's namiddags van 2 tot 4 uren. de hand, 't is juist gelijk: de samenW h i t e Star LijD. A l l a n Lijnv;
stelling is zoodanig geschikt, dat de
ploeg- en stovengerief. Brute en gedraaide
Den Donderdag alleen (Marktdag) opening om 8 uren.
assen, punten, vijzen,rivetten,vertinde ketel»
De Rtkexplicktige
De Bestuurder
De Afgevaardigde Hesbatrder weelderige groei ervan verzekerdis,
U n i o n Castle lijn.
en
het
stroo
straf
blijft.
Wij
verzenden
C
h
.
V
a
n
D
o
o
r
n
e
V
.
fitoe^iers-VanderHofstadt
Q . W U l e m s
Snelle postbooten voor Canada Alle soorten van bruter en gegalvaniseerde
draad. Foorneizen Godiu, Barsiculen. Oven
T E
B R U O O E .
naar alle bestemmingen op order.
Vereenigde Staten, Zuid-Afrika Au- deureh.
dakvensters, voetbanken, ettz.^cnz.
stralia, enz. —Prachtig gerief voor. rei- Zink, lood, tin en koper.
Sedert 25 jar.'n is dit bttia gekend voor
schoooe kcas van Eerste U n u a u a i *
zigers van alle klassen — RechtstreekAnthracieten, Cokes, Eogelsche en Bcrg- bqxondereIeder
H Dobbels-De Vaere,
kooper v»n een hoed vin 3,50 —
sche kaartjes en alle inlichtingen bij sche kolen. Smeekolen .Nlijne magtuiijnn ma jHoeden.
^ . 5 . 8 «, i, fr' krijgt «en portemormaie
FEDOR BERNS, algemeen .agent, S4 van de grootste en best in^enchte van gansch boeden borstel, alsook eeoe schone dooa' ' of
. 0347
Goethalsplaats, Meutebeke
Handelslaan, Antwerpen". , 0192
Vlaanderen. Stipte bediening. Prijzen buiten j Refciaam Artikel: Z-cM« Uoe-Jeaaan tr. 2,75.
alle copcmeutle.
Let wel op het nummer 88.
Pwtert
OENBZING IN 24 UHEN"
5 N 0 T
R A M A U T
Ouden {akstraat,
Theofiel De Pré
Heeren Landbouwers!
COLONIAL RUBBER sa.
Naaischool
^n Snijschooi,
Waarom lijden aan
bestuurd door
TI.MNLERMAN
teurs, Wekkers, Peiuiuleit. Ketens, Zakkorlogièn,
M.ALDEGHEM, Westeindeke. Nr 7.
Chronometers, enj.
GOUDWERK, schoont. keus, gewaariorgü
Voor
LANDVERHUIZERS
die
i S karaat Aankoop van oud gond en zilver '
Canada begeBovenstaande artikelen worden verkocht aan zich naar Amerika of
is de beste gelegenheid voor
den prijs uan comptant met wekeiijtsche. ven
1+
daagscae ot muondeü'jksch betahngeo.
kaarten en inlichtingen te bekomen,
Comptant 10 "fo korting
Alle onze artikelen zijn gewaarborgd en wor- met de snelvarende postbooten -der
ANCHORLINE, Withéstar- Dominion
den koste oos ten huize besteld
N li — Op.aakvtaag begeven, wij dis spoedig
Americainline naar Niew - yorlc en
(en Aioj-e.
Philadelphian,
Canadian
Parafic
Service bij
|
De vermaardste
1
BEROEPSRENNERS
' '
en
|
LIEFHEBBERS
hebben rich voor het seizoen
1911 weder verbonden op
nvtmwNnmpaMBQii
.
Vooraleer uwe MEUBELEN te koopea laat
niet na, eens te komen zien bij mij ondèrgeteeGom wanhoop m<«r / Want de
kenden. Daar zult gu u moeten overtuigen van
Edmond DE POORTER
5t-NfklaaMcH« ZUtZALF
den goeden koop : BEDDE met RJESsORTco *t bloedzuiverend middel,
en Trlphoa DECANDT BAK nog dagelijks verkocht aanöO.OO fr., van
geacMn onfeilbaar alle »elbeden af aan 40.00 tr. OLMEN BEDDE mit
12-14
Markt MALDEGEM 12-14.
gekten, droog en nat zilt, eezeRESSURTBAK aan 52.50 tr. KLEERKASaoas, dartres, ka trien wiel en
200 soorten van Stoelen, Olmen Bedden, SEN te beginnen van 37.50 fr.
leukingen, puisten, het pellen,
Kleerkassen in alle prijïen. Wiegen, K'nder- en
Alle siacb van TAFELS, als KEUKENTAvervellen en het klieven van de
Kerkstoelen, Lavabos, Nachttatels. Kindervoi FELS met schoof ran af 7,00 fr.
huid, es baardziekte, haarRed-Star-Lfxx*
RESSORTBAKKEN op mate gemaakt en
worm, rappea op het hoofd, Eenige rechtstreeksdie Postlijn van Antwerpen turen. Spiegels, gewatteeide SarniSn. « selles
d'artiste • colonunea carpetten, Lijawaadkessen,
zoo menigvuldig bij kinderen,
t' huis geplaceeid 17.50 fr. Alle alach van
oaar
Amerika.
—
Wekelijksöie
overvaart
des
Kapstokken,
Glazen
kassen,
Keukctafels,
be— verders ellen anderen brand.
TOOGSteb^ianen van20,00 fr. Pit«h-ptce
D e St-Niklaassche ziitzalf kost Zaterdags mét de preebtige Stoombootea zooalslegd met toile cirée, R E S S O R T B A K K E X O P idem aan 45,00 tr.
M A A T , ropde, vierkante ea. coulisse Tafcis
_
slechts 65 centiemen, per halve Lapland, Vaderland, FinJacd en Kroonland.
Verdere bied ik ttaj aan voor al hetgece den
Reiskaarten vooralle plaatsen der Vereenigde Estapiiaets en Winkeltoogs, Toile cirée en
p o t ; fr. 1,25 de pot (per post 1,35 fr.) Het
Üooleum. Stoelzitsels, Zetels, Herbergtafels met TIH.MERMANSST1EL betreft. Hetzij in 't
Staten.
—
Voor
alle
inlichtingen,
prijzen
en
reis
bloedzuiverend «tiddsl 1&- (per post'J f o M
marmeren bladen.of-n olm, beuk, en canadahout, groot ot in *t klein.
Te verkrijgen hij Em. V w DSN BEOUCi-E, kaarten gelieve men zich'te wenden tot den agent Canapés Bijf onder kuis voor Ha trassen m echte
Vriendelijke aanbeveling.
Jialdeghem; Dubc'sson, Rousselaere ; Duthoo.
C H A R L E S . D K V L E E S G H O L' W E ï t
inlar.dsche J. haapswolle. alsook iQ fllacons,(Let
zee-wel op bet adres)
1020 gras,
KortmkT De VsUcnser, Aalst; Van der Schue- Yj&ldeghe® Scheiding.
konijohaur : n Kapok in alle boedanigheden.
ren, Sottege®; apotheek Simoens, te Twelt;
alsook bij den uitvinder
^ „ ,
TIL Van Aerschodt, 0.-L.-Vrouw-straat, i,
TB S T - N I K L A A S , (WABS).
Vraagt altijd d* middels van St-Niklaas mant
Aankondigingen op de tweede bladzijde betalen de helft «eer
eerste biadiyde het dnbbele. — — Alles voorop betaalbaar. - -
MAATSCHAPPIJ
KAPITAAL 2,000,000 FRANK.
Antwerpen, Twaalf Maandenstraat
n° 13
( N E V E N S D E BEURS.)
VOORZITTER : Graaf, van der Stegen de Schrieck.
BEHEERDERS: Baron van der Gracht d'Eeghem; Bernard Janssen*,
nij veraar te St Niklaas ; Valère Danaos, advocaat te Zoningen ; Leopold
VÏyt8am, koopman te Antwerpen.
AFGEVAARDIGDE BEHEERDERS : Ridder R.de Schontheetd de Tervarent ; Tos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen.
,
KOLLEGIE VAN KOMMIS8ARISSBN : MM. Florênt Boeynaema, notaris
te Antwerpen ; SchöUer, advokaat te Antwerpen ; Cb. Tnyttetos Antwerpen.
Spaarboekjes a a n 3,6o % 's jaars interest daags na storting. >
Grondpandelijke obligatiefin van i5 jaar a a n 4 % .
Leeningen op mts goederen in eersten raag van Hypotheek aan vootdeetigé voorwaarden.
Voor nadere inlichtingen mende mén {ick m:
E E G H E M : M r Hector Bruneel, Boekhouder.
P 1 T T H E M : M f Jozef Gousaens, Gemeentebediende.
Ganatig gekende en ijverige agenten worden gevraagd In «Ike atad of dorp waar oog gooii
vertegenwoordiger i».
'
W i l t gij goed en ter t r o u w bediend' zijn gaat
naar d e n H o r l o g e w i n k e l der
Kinderen Delille
Noordstraat, N r 10 M a l d e g h e m .
Gouden en zilveren Juweelen. brochen, dormcuzen,
oorbellen, ketens, borstspelden. Groote keus gouden
zilveren, zilver-niclé en nickelen zakhorloglen voor heerea.eit aamen is alle prijten en gewaarborgd.
Gedrukt bij Victor Dellile, te M a l d e g h e m .
Heden Zondag, 30 April om 3 ure, zal f>r in den Velodrom van Maldeghem, een 3-Uren-Koers gereden1 worden op zijn amerikaanscÖ; 't is te zeggen gemaats ;
18 ploegen, samengesteld uit de bcs.e rijders van ver in
i ronde, zijn reeds ingeschreven ; zooddi tn:n zich aan een schoonen koers mag_ v e r w a c h t e n ; de prijzen der plaatsen zijn V 3o centimes,: banken i o .cs,. tribjiun
75
cs • (zie p x o g r a m m a o p . d e 3e bladzijde)
NotariCele AANKONDIOINGBN 20centiemen den regeL — Kleine
Aankondigingen (tót 5 regels), 1 Frank. — Prijskampen, 1 Frank.
t
Ctetrouwe Maldeghem van 30
April
1911
Voor min dan één frank wordt niets opgenomen. — Men zende voor
de kleine aankondigingen en prijskampen één frank in postzegels
Bladzijde
3
Overlijdens - Dhuvrettere Loalae, 54 jaar —
en bij lange jaren ondervinding, zijn te Knesselatre, gekend op .het kadaTwintigste koop
AALTBR
Uit Hanabeke,
Ben gantsche luchtvlltger
\i Benrijean, geneesheer, leeraar aan
Debeu Ferdinand 82] aar — Dhuyvettara Maria,
Een perceel ZAAILAND, gelegen
over een jaar ) _ vei L woenadag er bij dnizende getuigen van: géén ster Sectie D, nummer 927b, groot 50
a> hoogescbool van Luik, bevond, die Verleden Woensdag omstreeks drij ure io 71 jaren — Vandamme Sophie. 78 jarea, wad*
vtrtfroaJkan.
Boter 5125. kilos a 2.50 Boter 5290 kilos a 2,6» enkel henne, duive of vogel, zal een aren 20 centiaren.
Knesselaere, gekend op het kad&r
„!or Sint Truiden geroepen was otu den n-iroMdag is er brand ontstaan is het Oevrfase Carolua - Vactorr» Blondinu», 82 j-,
2.10 enkel graan, op rapen Qij moogt e e n In pachte by M. Ernest Bockaert te
1.90 Eieren per i 6
Ben telegram uit Tnouval (Oostelijk Eieren por 26
ster Sectie A, nummers 316, 317, 319,
tfïoe heelkundige bewerking te magazijn van d'heer Gustaat Morthier, wed* Vangampelaere Euganie — Ansaeuw
27K
gens
24B
Vlggens
v er bij hem zat nog M. Rate.
August, 76 jaar, eek' Lambracht CSnaaaea.
Indi«) meldt dat M. Bmmannel de
d e r d e m i n zaaigraan bezigen ; 't mits 75 frs 's jaar*. Ingesteld 2700 frs groot 1 hectare 60 centiaren
erscbil l ^ verleden j«ar:
winkelier in kleurstoffen. Spoedig stond het
i
Huwelijken - Sloort Alphoase ca De Jonck- Hemptinne. oud 2$ jaar, zoon van M.
graan dat veelal bloot ligt, zal schieDerde koop.
In pachte b\j M. Victor Martlé, mits
•t Io den draai van Hasseltbroek lie gaaache dak in Ifchtlaaie vlura De toegesnelde heere
.
1C5
kilos
boter
m
eer
Irma. belde te Rujrsselade — Vardaest
ten, even alsof het gedekt ware ; gij
'
aan
centiemen meer
v
15 frs, We Verschuere, mits 25 frt en
de twee voertuigen op elkander, buren en vooral het ijzerenwegpersouetl Petrus en Vanpoucke Rosa ia, beide te Ruyaaa- Jozef de Hemptinne, van Oent, met
Een
perceel
ZAAILAND,
gelegen
pen
de eieren 'J> centiemen meer
moogt met de machien zaaien of met te Knesselaere, gekend op het kada- een deel bij M. Henri De Spiegelaere
had eene verschrikkelijke bot- bestredeo met ven-enigde krachten bet vernie- lede. - Oaat&als Octaaf en Lanckriat I r a a , beid* zijo vliegtoestel in een stroom gevalviggens er markt
meer
de
band, 't is juist gelijk : de samen- ster Sectie D. nummers 483c en 485b, (Zie koop 19)
te Ruyasalede — Vandevoorda Alpboos* ta len en verdronken is
Ingesteld 1100 frs
lend
element
zoodat
alles
zich
alleenlijk
bij
vier
kinderen
van
M
plaats De vier kinderen van
Nn later wordt gemeld dat de heer
schade bopjalt. door venekering Atltre en Cozapcroolla Emalie, ta Ruy*atl«de.
stelling is zoodanig geschikt, dat de samen groot 51 aren 90 centiaren.
Een en Twintigste koop
BRUSSEL, markt van dinsdag
Robertien Henrijean werden op de stoffelijke
gedekt. Men keot de oorzaak van dea brand
Bmmanuel De Hemtiune versmoord is Er warea 280 varkens ter markt; prijs per weelderige groei ervan verzekerdis,
Een perceel ZAAILAND, gelegen
Op te leggen Boomprijs 20 fr.
ADBQHBM
straatsteenen geworpen. Ben meisje niet. maar gelukkiglijk dat de ramp bij dage
en het stroo straf blijft. Wij verzenden
— Pattya CyrieJ, z. •. Augustus en tengevolge van een jachtongeval, kilo l . t ó tqt 1,20 tr.
In pachte bij M. Ernest Bockaert te Knesselaere, gekend op het kadawerd reven meters ver en het kwam plaats greep of gaosch de groep hutzen bij de DeGeboorten
Baets Alma. Veldekens.
't was in BirnraniC in den Ironadynaar alle bestemmingen op order.
mits 75 frs 's jaais. Ingesteld 2700 frs ster Sectie A, nummers 301 en 311, saEECLOO, markt van donderdag
e f als door een wonder, ongedeerd statie ware de ptooi dtrr vlammen geweest.
Overlijden» — Tresonie Jan, landbouwer, 69 j. siroom. Pus niet door een vliegonge
men $ root 87 aren 90 centiaren
H. Dobbels-De Vaere,
Vierde koop
Tarwe per,heet.
,
Rogge
van af, geen der andere kinderen beech« van Maihilde Vandeaberghe. Balgerhoeke.
In pachte bij We August Martlé,
Boekweit
,
Haver
. C,
Een perceel ZAAILAND, gelegen
HuweKjksbeloftea — Regelbrugge Juüaoaa, val.
0347
Goethalsplaats,
Menlebeke
kwam ook eeoige letsel, doch M HenUit.
Somergem.
Garst
,
Paardeboonen
,
mits
15 frs en August Goethals met
schoenmaker,
te
Adegam
en
Lataire
Calina,
te
Knesselaere,
gekend
op
het
kadarliean lag bewusteloos uitgestrekt,jae
Aardappelen
H
Boter per lrilo
2.80
dienstmeid, te Oostwinkel —• Vande Velde Hokoop Vijftien, mits 86,50 's jaars
atejr
Sectie
D,
nummer
1019,
groot
21
Heyst
aan
Zee.
' ongelukkige was den schedel gekloSTUDENTEN, OP !
Eieren
de>».
L.9>)
Loopers
Ü
a
noré, kleermaker eo Uaeys Aogusta, hocdaoIngesteld 700 frs
aren 30 centiaren.
a 0 Kleine verkoos 16 a 26
Op Zondag 4 Jnni (Sinksendag) sul- Hoornvee '
ven, de toestand van het «lach offer
Donderdag acht dagen geweest is er maakster, beide ta Adeghem.
en Twintigste en laatste koop
len te Heyst groote wederlandsche ANDERLBCHT-KUREQEM dijnsdag
liet geene hoop op redding De stoker hier soo heel in stilte eeae afdeeliog
In pachte bij M. Henri De Pickere, Twee
perceel ZAAILAND, gelegen
AARSBELB
wielrijdersfeesten ingericht worden Ter verkansmarkt wardea &>l verkeas te kcap
eo M Raxe bekwameu slechts lichte gesticht van de Kath VI. Stndentenmits 40 frs 's jaars. Ingesteld 925 frs te Een
Geboorten
Blondeel
Maurice,
z.
v.
Gustaaf
Knesselaere,
gekend op het kadagestald,
prijs
per
küo
vaa
i.U6
tot
1,21
tr.
kneuzingen, doktoor Henr ean U af- gilde # Eikels worden Boomen. * Op en Emereoce De Smet, Karmstraat — Hays door «Heyst Vélo » Meer dan 1300
Vijfde koop.
Kantoor van den
ster Sectie A, nummer 309, groot l
ko matig van Spa, waar bil Dakkers bet beetje propaganda waren de Robert, z v. Ravraoud en Irma Braet, Appelstr. frank prijzen zullen te winnen zijn
Een
perceel
ZAAILAND,
gelegen
KORTRIJK, maandagtmarkt
99 aren 90 centiaren
«™geweest ia, door z.jn werk ge Studenten van hier en 't omliggende
V«n DierdonckGabr Clle, d v. Henri en Matie door de deelnemende clnbs.
te Knesselaere, gekend op het kada- hectare
3,30
Boter
| per kilo
3,10
In pachte met koop Achttien bij M.
Vanden
Heede,
<
anegbemstraat
wikte hij er toe «ü» diploma van buitengewoon talrijk opgekomen. NaDe Maatschappijen welke nog niet Eeren
ster
Sectie
C,
nummer
821,
groot
80
2,10 a 2,20
de 25
te Maldeghem
Charles Musschoot, mits 133 frs 's
Overlijdens ~ De Volder Clara, C jaar. Kano- ingeschreven zijn, worden dringend
geneesheer aan de boogschool te tuurlijk zal die afdeeliog Katholiek straat
aren 80 centiaren.
— Van Haxtel Alberic, 15 tn , damstraat
DEESZE.
markt
van
woensdag
jaars.
Ingesteld 4350 frs
behalen waar hij na professor is.
De Wever Frans. I jaar. Karmstraat — verzocht zouder uitstel hunne bijtre Aardappelen de 100 kilos
1100 a U 00
Op te leggen Boomprijs 100 frs
zijn, want Vlaamsch zonder Katholiek
OPENBARE VERKOOPING
Zitdag
te
Knesselaere.
ding
te
zenden
aan
den
voorzitter
Dr
Callens
CJiarles,
76
jaren,
Fleschhoek.
Nieuwe aardappelen •
—
a —
In pachte bij M. Ernest Bockaert,
is onzin.
VAN
bij M. Charles QOB11AERB,
Leclercq, Leopoldlaan 13.
Boter
per kilo
290 e 3 10
Schaarbeek. - Ofschoon het onder
mits
125 frs 's jaar. Ingesteld 35C0 frs
Dijnsdag,
2»
Mei,
belegt
zij
eene
VBRBLIJF ;
2 00 a 2 09
Aan ieder van hen zal een knnstig Eieren ',de 26
soek io bet strengzte geheim geleid tweede vergadering, en 't zal eene
Zesde koop.
'dekilo
185 »
19")
eeremetaal geschonken worden : van Hespen
DINSDAG
9 MEI 1911,
•ordt, kunnen we toch meedeelen wel- puike zijo. Studenten van Somergem
Een
perceel
ZAAILAND,
gelegen
te
Maldeghem
(wijk
Cleyt)
Viggens » per stuk
46
a 48
na af is de medewerking verzekerd Kalotten, ; eerste kwaliteit
ke de twee voornaamste besluiten zijn en 't omliggende, vooruit naar *t heilig
55
a 60
te Knesselaere, gekend op het kada- om 2 ure.
van vier velofantaren waarvan twee
id
twcedekw.liteit
45
a 50
tan de experten. Berst en vooral de ideaal onzer Kath. VL Beweging,
De Notaris W A L L Y N te Mal- ster Sectie C, nummer 1243, groot 42
id
; derde kwaliteit
25
a 30
zullen blijven vernachten om 's andebrandstichter moet een man « van 't komt allen naar de vergadering.
deghem, zal, in openbaarlijk verkoo- aren 40 centiaren
id
j
vierde
kwaUteit
10
a
:5
KANTOOR
rendaags eene nienwe uitvoering te
rak » *ijo HU heeft gehandeld zooals
pen:
In
pachte
bij
Aloïs
Van
Landschoot,
VAM OBN
V
E
L
O
D
R
O
M
M
A
L
D
E
G
H
E
M
doen.
ANDB^LECHT- Kuregem. Veemarkt
«ij reed* gemeld hebben : eene blaas, Z'hehben nu maandag vijf balen plantaardtpEenen schoonen E I G E N D O M , mits 76 frs 's jaars. Ingesteld 2800 frs
Te koop gestelde üieren : '339
Notaris
SNOECK,
met terpentijn
gevnld,opgehangen
bopels gestolen bij Edm. Van de Walle aan 't
Zevende koop.
524 ossea
prijs per kilo op voet 0.H8 a 1.03 groot h 18,11,55 cn gelegen te Maldeten e®0 brandende bougie, die op een Rondomken. De daders zijn onbekend.
te
THIBLT,
St Janstraat
•
ti,80 a 1,00 ghem, Cleyt, tusschen te Halle, Torre
Beernem. — Qroote PA ARDEN- 277 stieran
Een
perceel
ZAAILAND,
gelegen
hoop schavelingen rust. Eo het inzicht
0,66 a 0,86 en Lieve Vrouw dreven. Verdeeld in
LOOPSTRIJDEN
op Zondag 4 Juni, 1028 koeien en veerzen >
INSTEL : Donderdag 4 nel
te Knesselaere, gekend op het kada,e
tan den brandstichter ? Persoonlijk —Woenadag stond beel 'tdorp in rep en roer,
— om 3 ure —
«
i»
Sicxendag.
»
0533
18 koopen.
Boomprijs frs 2480 ster Sectie C, nummer 453, groot 68 0VER5LAQ : Donderdag 18 Mei 1911
door dc onverwachte terugkomst der kolonisten
ANTWERPEN,
markt
van
maandae
beeft die kerel geen doel gehad In- ait Canada. Uit genomes ialicbÜDgen blijkt,
1* kw 2" kw. 3o k-w
Verpacht aan verscheide tot 1 8ber aren 50 centiaren.
telkens om 2 ure namiddag, ter herdien hij het gemeentehuis in brand ge dat Canada voor alleenstaande werklieden
94
22 Oiseafverkocht vee 108
1911, mits frs 1232 boven de lasten.
In pachte bij M. Ernest Bockaert, berg « Den Hert»te Thielt, Markt, van
itoken heeft, dan heeft hij gehandeld goede kan*-o van lukken bied', maar dat het
78 Koeiefa
Met reebt van samenvoeging.
mits 100 frs 's jaars.
Gemeente Schuyöerscapelle,
96
voortekening vaneen opstoker.die slechter is voor geheele familiëu, ons er eene
1-6
62 Veerzpn
,•
l"ö
S4
38 Stieren
94
7t
L
A
A
T
S
T
E
Z
I
T
D
A
G
:
Ingesteld 3500 frs
(wijk Ratte)
hem sal betaald hebben ; en die op. geschikte plaats van nederzetting aan te trtffén,
op zijn Amerikaansch,
110
27 Kalveren
120
90
Dinsdag g Mei 1911
Achtste koop.
itoker moet rechtstreeks of onrecht eensdeels tengevolge van bet klimaat, en ook
Eene
TWEEWOONST,
't is te zeggen gemaals.
Gemeente Maldegbem, Broeckhuize.
Ben HOFSTEDEKEN met verdere met schuurken.en 97 aren 60 centiaren
THIBLT, markt van donderdag
streeki belang hebben inde vernie- tengevolge van de groote onderhoudskosten.
om EEN en HALF nre namiddag, te
Prijskamp met de K.RUL80L op Zondag 30Viggens ' per stuk
40
a
45
Gebouwen, Boomgaard, Tuin en Land LAND, langs den Gravier — Onmidling van be* gemeentehuis.
Maldeghem,
Statie,
ter
herberg
van
1
April
bij
Froncies
Leloup.
De
prijzen
zijn
6,
4,
2
Boter per
3,10
— Vandaag wordco dus d'eerste vtlokoersen
per kilo
te Knesselaere, gekend op het kada- delijk genot.
Zijn reeds ingeschreven:
De brandstichter heeft ziju akelig gegeven
Louis Rodts.
fr. Inleg 25 centiemen per man.
^10
op de wijk Necke bij P De Kol. Die
Eieren de 25
ster Sectie C, nummers 454a, 456a,
De
commissie
:
de
vereenigde
vrienden.
0376
werk begonnen in den solder van den de talrijke beginnelingen ne keer rood de zon 1 Achilles Goegebuur, Knessdaere.
2,20
1/2 0/o insteipenning
Hespen per kilo
L'
457a, 458b, 458a, groot 1 hectare 37
linkervleugel. Hij heeft er op drie ver- en dc maan wil zien draaien, moet bijgevolg
2."5
Vlas
pier küo
Spiegtlaere
•
Met
tnsschenkomst
van Mler BABRT
Kantoor van
aren en 30 centiaren.
•chillige plaatsen vuur gemaakt en is achter 't koffiedrinken naar Necke gaan 2 Arthur Verschaeve, Zwevoecla.
Gemeente St. Laureins.
notaris te Meulebeke.
veemarkt van dinsdag
Deurwaarder DE LILLE
PRIJSBOLUNG op Zondag 7 Mei bij TeBRUQGE,
In pachte het grootste gedeelte met
dan naar het gelijkvloers gedaald, om kijken.
Prijs op voet
Verkocht
koop
Remi Lanckriet, Eaphetn.
Leonardus
Roets,
Pieter
Verstraete
en
Louis
te Maldeghem.
koop Elf en een deel van koop Tien
«ja werk in bet kontroolbnreel voort
19
£4 st ereh
0,75 a 0,90
Van Loo in 't Smissestraatje. Vaste prijzen 1F5 ossea'
Emiel Meert. Maldecem.
KANTOOR VAN DEN
137
0,95
1,08
bij M. Edmond Boddyn, mits 450 frs
te zetten. Hij kon zonder gehinderd te — De peetjes hebben zich baast zot gelachen 3 Jacob
55 fr 1*20, 2* 15. 3» 10, 4« 5 5« 5 fr. voor 't 141 vette koeien
Vaa Overwerf, Aardeabarg.
132
0.76 a 0.9J
MAANDAG 1 MEI t g i l ,
's jaars en een deel bij M. Ernest BocNOTARIS
HERTELEER
«ordes, het gemeentehuis verlaten omdat de knecht vaa nit bet klooster raar de
meeste getal bolders eeaer vreemde en zelfde 126 vaarzen
113
0,90 a 1,04
4 Caxniel Allemeerscb. St Andriea.
2 nre, (JAARMARKT)
gemeente minstens zes peletons voorzien van 51 melkkoeien
kaert, mits 130 frs 's jaars.
laags den uitgang der werklieden der Rondom gereden was met een leeg aalkordeel
te Lootenhulle.
44
335
a
610
per
kop
Edward
Bonbeure,
St.
Micktels.
Er «tonden er twee aan de pompe, en 't vol
een wettiggetuigschrift door 't gemeentebestuur.
VENDITIE
waterleiding. In het controolbnreel 'tWee
Ingesteld 8000 frs
Inleg 1 fr. per peleton *>an 2 man. Begin om
staan, en als de knecht op den akker den
5 Louis Drieaaena, Brugge.
VERKOOPiNGEN :
te Maldeghem, Bloemestraat, voor
beeft de kerel de verkensbtaaa gevnld tap
Negende koop <
51/zure stipt De commissie: Camiel Roets,
uittrok, was 't ledig.
Heori Herreboudt, Blankenberge.
CAMIEL VERSTRYNGE- DE SMET
met terpentijn op het blad der boeEen perceel ZAAILAND te KnessePieter Verstraete en Louis Van Loo.
C371
I
6 Sjlvain De Wulf, Oost camp
en anderen van
kenkast. Hij heeft de koord der blaas
laere, gekend op het kadaster Sectie
van een beste
Jules
Beiriaadt,
>
Uit Siot-Laureyns.
vastgenageld io den muur, onder eene
Gemeente Maldegem Felvelde
Gezaagde Houtwaren, Brand- C, nummer 460, groot 38 aren 60 cent.
7 De Smet Richard, Klait
Groote prijskamp met de KRULBOL, op
groote schilderij. Men heeft daar het
In pachte bij M. Cyriel Van de Walhout, H o o i e n Stroo.
Dhulstera Albert, Eecloo
Op Zondag 7 Mei om haJf vier uren
gegeven de vereenigde
zondag, den
den 7 mei 1911,
I!
aageltje weergevonden en op den
le, mits 56 frs 's jaars
te Lootenhulle, Proosdij, groot 3 h 10 a
herbergie'S
van
Eelvelde
20>>
frank
p-ijzen
verBOUT ook de sporen van groote vlam 's namiddags zal in de meisjesschool 8 Leon Snoek, Waarschoot
30 c. In pachte bij Petrus Vlaminck
Ingesteld
2050
frs
V
E
N
D
1
T
I
E
deeld
ais
volgt:
le
prijs
50
fr.;
2=
prijs
40
tr
;
3«
Cyriel De Jaeger,
»
de eerste algemeene vergadering van
mes.
mits frs 600 's jaars. SI. Ing. 17675 frs
prijs 30 fr. ; 4* prijs S' fr ; 5« prijs 10 fr
50 fr.
Tiende koop.
Dinsdag 16 Mei 1911,
de Katholieke Vereeniging plaats 9 Hesri De Smet, Ruisselede
voor degene die de eerste ronde afgehold zijn ;
VERBLIJF :
Een
perceel
ZAAILAND,
gelegen
Hij moet in «ijoe verstrooidheid de hebben Belangrijke punten staan op
2 nren, te M-ildeghem, Kleyt,
Remy R e » y ,
•
1* prijs 20 fr ; 2» prijs 15 fr. ; 3* prijs "0 fr.; 4«
te Knesselaere, gekend op het kadaDINSDAG 9 HEI 1911,
Nu zijn er alreeds jongelingen geKfeavettages is brand gestoken heb 't dagorde, onder andere : 1* Aandui 10 August Hïlkgeer. Moerkerke
priis S fr Inschrijving van 2 tot 3 uren en half
40 Gemeten en Schaapveld
ster Sectie C, nummer 461, groot 53 bij J. DE MEYER, telkens om 3 ure te
bij Louis Roels aan 1 tr per peloton van 2 man. noeg aangegeven, maar men vraagt voor de heeren Diris en Melis van
ben, t oenhij de bougie nog in zijn tak ding der afgeveerdigden der gemeenJuni Dc Waela. St-Laureins
Er
worden
hoegemaaad
geen
bolders
maar
aanaren 40 centiaren.
Lootenhulle aan de Kerk.
nog meisjes van 14 tot 30 jaar bijhad, want tuen heeft geene bougie ge te naar den Arrondissementsbond te 11 Florent de TUUauz. Emelgem
vaard na 31/- ure.
15,ooo zware Sparrebusschen
In pachte bij M. Karei Van Poncke,
vonden, maar wel een half opgebrand Bekloo of m a w aanstellen van 8 man
zonderlijk
zulke
die
reeds!
ervaren
Emiel Ameye. Emelgem.
n
De commissie : Camiel Braet en Altons van de
in koopen verdeeld. Vergadering in de mits 20 frs 's jaars en een deel bij M.
withouten stekje, zooals men is 't ge nen die de gemeente zullen vertegen 12 Constant Vaaderhaeghe. Eeghem
zijn in . naald- en borduurwerk.
Gcbnchte.
van een
40
Gemeten.
Henri
Boddyn.
Ingesteld
3200
frs
meenlehois geen gebruikt Het is niet woordigen bij den poll der kandidaten
Zich aanbieden ook bij 't Getrouwe.
Maurice Vaa Leeauts, Eeghem.
W O O N H U I S en L A N D
Elfde koop.
onmogelijk dat de schnrk getroffen voor de katholieke lijst. 2* Politieke 13 Gebroeders Hoornaert, IJzendijke.
Gemeente St Laureyns, Oosthoek.
te Kanegem, Nagelstraat, groot 38 a
Een
perceelZAAILAND,
gelegen
Jaarlijksehe
HOEPELBOLUSG
op
Zondag
weid door des terpentijn, die' in alle voordrachten door de Heeren VerhaeBERICHT.
K A N T O O R VAN DEN
85 ca. In pachte bij Henri Vande Voor7 Mei 1911 b5 Victor Pi-Ie 5fr. prijzen voor *t.
te
Knesselaere,
gekend
op
het
kadarichtingen moet gespat sijs Zooals gen en Hnishanwers, volkavertegen 14 Jules Tevels; Poucques
mannevolk en een bloeze voor 't vrouwvolk Inleg > W « De Saer te St Laureins laat weten dat 'Zaakwaarnemer
Herpeiinck
V'atóre
Coene,
Poucqea.
de, mits £rs 140 's jaars.
ster
Sectie
B,
nummers
658
en
659,
hunne geprimeerde stieren dienst doen aan 2 en
men wel denken kan, tal hij in aller* woordigers. Zonder twijfel zullen deze
0,10 fr. Begin om 4 uur
b.
te MALDEGEM.
samen groot 81 aren 40 centiaren.
VERBLIJF :
5 frs, op de maaltijden a. u. b.
0375
haast de vlncht genomen hebben, en het hebben over het achoolwetsont 15 Martens O m Somergas
Meekircl Jul Somergem
Z
A
T
E
R
D
A G 13 M E I 1911,
In
pachte
bij
M.
Henri
Boddvn.
was hU reeds nit de voeten, toen de werp. De leden der aangeslotene ver
Gemeente St Laureins, Moershoofde.
O p Maandag 1 Mei 1911,
om 3 nre bij Adolf Van Hecke,
Ingesteld~3100 frs
PRIJSBOLLING op Zondag 14 Mei Vaste Cit ter hand te koopen:
voorbijgangers het vuur bemerkten, eenigingen worden nitgeuoodigd die 16 Henri Vasdicrendaock, Thielt
om 3 nren namiddag, ten verzoeke en
schoone z w a r e sparrebusschen
Verhulat, TTaelt.
prijzen 5<J franken : 20, 15. 10. 5 fr. Inleg 1 fr
te poeke, dorp.
Twaalfde koop
Zoo hJj brandwonden bekomen heeft, eerste vergadering bij te wonen, als
man
bij P. Vande Voorde. liggende' te Maldeghem, Donkschen heirweg in profijte van Juffer Nathalie Van
per
peloton
tan
twee
1
17
Benoit
Van
Damme,
ClerVen
Een
perceel
ZAAILAND,
gelegen
zoumenkemnog kunnen ontdekken ook aiwie belang stelt in dat zooveel
ach
te,
bevragen
bij
Eduard
De
Laere
,
te
Begin ten 5 ure atipt.
Wassenbove Houthandelaarster te te Knesselaere,gekend op het kadaEmiel De Riaoraecker. West Roasebeke.
besproken ontwerp DiAr zal men de
De commissie: ae vareenigde herbergiers 117 Maldegqem. Westeindeken.
b.
Maldegem (Wést-Eindeken):
—Benige dagen geleden speelde de laanen der regeering dea aangaande 18 Michel V n a , begfaem
ster Sectie B, nummer 186, groot 79 O P E N B A R E V E R K O O P I N G
Aimé Lefere.
>
100
koopen
gezaagde
Planken,
zoon vaat een beambte in de dierentuin ooren uiteendoen.
aren 10 centiaren.
van
Ruvsselrde Doomkerke. wijk Veldkapellekc
20 Klokhennen met Kiekens
te Antwerpen nabij bet van den rhino»
Jairlijltsche VELO KOERSEN op Zundag
14 van Minürka Lrghoom en Brakelsch ras te koop waaronder zolder en beslagberd In pachte bij M. Desiré De Baets,
De bclft van bat inko*geld is voor de rijders
mits 61,50 frs 's jaars tot Kerstavond
ceros met een baL Opeens vloog de
Mei 191 gegeven door de vereenigde herber- b i j C H . G E I R N A E R T t e S t L a u eins 1 0381
20 koopen droog Brandhout
Hoeneer rijders hoemeer volk. faoemeer volk
te BRTVBLDB, TBRVENEN.
ers : Jan Li,>«a«"
eisse. Camiel Wyckhuvs, Bern.
1919.
Ingesteld 1500 frs
bal over bet tralie hek en den rhinoceboemeer geld; 't kan gebeureu dat de eerste
r5 koopen Eiken Slaken en Stij. Cam Hullcbuach en Jules Maerens. 45
ros slokte hem op. Dit veroorzaakte
Dertiende
koop.
prijt bij de 100 fr. u l zijn.enge kunt bem winnen frank p'ijzen verdeeld als volgt: 1* koers voor
Meft vraagt een jongeling,
De Notaris H. VERMEERSCH te
'
Zegt het voort.
zonder moe te o'jn omdat ge u zult kunnen alle liefhebbers : 20 fr prijzen : 8, 6. 4 en 2 fr. Fransch'en Vlaamsch kunnende lezen en schrij- len.
veel besregin onder bet personeel en
Een perceel ZAAILAND, gelegen Ertvelde, zal verkoopen :
J
aflossen
2 Vertroostingskoera : 15 frank prijzen : 6. 4 3 ven om kis kiert te" dienen in eene f bliek te
betbcatnnr van den dierentuin, want
N.B. - Ambt PIETER MACATER, te Knesselaere, gekend op het kadasM A A N D A G 8 M E I 1911,
en2fr > koers voor dese die rog geen p ijs be- E E K L 0 O . Adres • bureel van 'i Getrouwe op 't deurwaarder Waerschoot.
Ingang 30 ca. Banken 50 en Tribuun 75 ca.
ter Sectie B, nummers 149 en 150, sa- om4 ure, ter herberg «het oude Gede bal kon het leven van den Deushaald
hebben
1
W
Crmok
pcüaea
:
4,
3,
2
en
1
fr.
kasteeltje
te
Maldeghem.
<
MALDEGHEM.
men groot 92 aren 90 centiaren.
hoorn, die 35000 frank waard l», in geEr zal streng nazicht gehouden worden in de Inscbrijviog tot 4 ure namiddag stipt.
meentehuis »te Ertvelde-Dorp:
Geboortes.
klasaea, alsook in de piste.
In pachte met andere goederen bi
vaar brengen.
Namens
het
bestuur.
Te
bekomen
bii
CH
Dtvleesschouwer,
handel
Een H0F5TEDEKEN bestaande in
104 Mkurits Joseph, i v. Fraderic Maeokont en
STUDIËN
M. Alfons Lekens. Ingesteld 1500 frs Woonhuis, Schuur, Stalling, Tuin,
Reeds sprak mes van een proces en
in kruideniers en verfwaren, Maldegbem ScheiIda Pl»ey, Vaake
V
A
K
OS
NOTARISSEN
Veertiende
koop.
ding,
nabij
Eede
schadevergoeding, toen een advocaat (06 Atida Pharaï'dis Maria, d v Emile Polücr De . prijzen zullen verdeeld worden lijk dc
Maldeghem Cleit Burkel.
Boomgaard, Zaai en Weilanden, te
Prijskamp met de KRULBOL op Zondag 14 Plegings holfandsche glaosv'erf
b
ea Maria Coopeas Klein Borkel.
Een perceel ZAAILAND, gelegen Bertvelde, Tervenen, sectie D, n™ 1030
het bestsnr aanried het di;r een flinke
laatste maal/, er zullen, weerom 7 premies zijn.
Bekaert
en
Dossche
Mei
bij
Pieter
De
Roo,
50
frs
prijzen,
verdeeld
Victoria Philomma Virginia, d v Karei De
te Knesselaere, gekend op het kada- 1031,1032a, 1033a, 1033b, 1019, 1020,
porgeexior te geven. Alsoo werd ge- 108 Cock
Voorbeeld : U'O tr* te verdeelen onder de als volgt 2 . 15, 10 5, den inleg 1 fr per peleton
ea Leonie Rjrckaart. Bragscbe ateenw
Te koopen
ster
Sectie A, nummer 701, groot 52 1021, 1022,1023, 1024,1161,1162, 1163,
daan, en & bal kwam eruit
van
2
man,
inschrnving
van
3
tot
4
ure,
aUe
bol.
rijden
:
Eerst
moet
hieraf
7
frs
premies,
biïjft
KJ
107 Jotc Ernest Bcrtrand z v Chi L»
20 000 kilo Roggestroo en
aren 70 centiaren.
len zijn geldig Volgens Commissie
bCaraevt en Marie Louis* De Zatter, Kat
1164,1165, sectie E, n» 417,418, samen
Eerate
prijs
30
ten
honderd
is
27,90
20 000 kilo Koeibeeten
tenhoekIn pachte bij Henri Smessaert, mits j groot 4hl6a40c. Verdeeld in 8 koopen.
Tweede
18,60
2»
bij
C.
L,
BLONDEEL,
Eede.
106 Jeroom C T r i el. z ». Aogitst Wittocck en
Gemeente Maldegem (Kleit).
85 frs 's jaars.
Ingesteld 2250 frs
Derde •
13,95
15
Van onze medewerkers.
Op D1NSDAQ 2 MEI,
Gebruikt door de We J. B. Lippens
Sylvie Dhont, Butswerre.
Jaarlijksche
»che monsterp
moosterprijskamp
"
met de KRULVierde •
11,62
12,50
Vijftiende koop.
100 Jordaan Adolf Disiré, x. v. Clara Leers,
BOL
OL op Zondag 28 Mei 1911 4)0 firmnlr
Vijlde »
9.30
frankprijn
prijzen De ondergeteekende maakt bet geacht publiek 1911, te Watervliet-Oudeman, bij den Een perceel ZAAILAND, gelegen tot 24 December 1911 voor de Landen
10
Siroo bniRgc.
100,71,50, 40.2), 15 fr De inleg is bepaald op kenbaar dat hij dees jaar voorzien is van
Ze*de •
6,97
en 30 April 1912 voor de gebouwen
7,50
Heer Fransch Dossche : 's morgens te Knesselaere, zijnde het zuiddeel mits fr. 500 's jaars, boven de lasten.
110 Omer Jozef, i . v Camiel Jocckbcere er.
Zevende
465
1 fr. per peloton van 2 man. De wschniving zal
V e l o s en T o e b e h o o r t e n
5,00
Uit UrteL
K ibalie Van Bie. Vaake.
van nummers 327, 328, 329 en 330 der
laats hebben,
om 10 ure :
N. B. Indien de goederen bij samen. C
p l r Tner' lin'
f geheel buiten een ander ; keus van 5» velo'. alle
111 Albert Quiies Josepk, i . v. Edmor.d ^ ao
Sameu
92.99
Huis- en Keerngerief, kleinen Halm, Sectie A, groot volgens meting 55 voeging worden verkocht, zal de kooHeden zondag, meeting voor de
Rfybroeck en Marie Louise Vcrstricge
^l)
IIimmesoete
Leonard
^
^
t
e
njerken
zijn
M
.
j
e
^
frank,
de
eerste
prijs
is
Is hunne helft 200
aren 75 centiaren.
Brandhout, Doorns enz.
Statiestraat
VervUuunsching der Gentsche Hoogeper het vermogen hebben in minde(n'25). Na 2 ure zal niemand meer aanvaard
Fusile, D.amand Saph.r LéR,., De^as
57,90 0.. enz.
In pachte bij M. August Goethals ring zijner koopsom op de gekochte
worden, dus opgepast! Alle verdere voorwaarden i L,fa> ° P e l e n
^
l m . " ^ n s Namiddags om 1 nre stipt:
ichool, in *t Oemeentehuis, na de 7) Ros^He LeooieOverlijdens
! alIe c
curT t c
est e
Ma ie De Brabander.z b .
14 Paarden, waarvan 5 beveulend of met deel van koop Een en Twintig.
D« rijders moeten e c « n mui aanstellen om ix zullen vóór hetbegin de bolling bekend gemaakt
°"
" ' ' ® ..
" " q ^ T met
goederen te behouden een kapitaal
hoogmis.
44 i 3 Bi , echtst* Camirl D« Sutter. Donck het kaartenhuisje h-.t geld te helpen tellen.
worden. Alle bollen worden toegelaten. Elke! waarborg ; de banden M.cielen aan 9 » velo-;
fr
met veulen, 9 Melkkoeien, 9 drijjaarIngesteld 2350 frs van frs 8000 aan 4 °/0 voor tien jaren,
te
m
een3
72
Birbar»
Van
L«ad«cboot.
z
b
,
89
j.
10
m..
Allen daar naartoe — 2 Katholieke
bolder is verantwoordelijk voor 3e
|beginnen
? Benomen
aan
9._&p
fr
Occasie
sche Veerzen, 4 tweejaaxsche VeerZestiende koop.
aan 25 fr., aan 50 fr. met een jaar waarWed* Ferdinand Roete. Statiestraat
Iedere rijder mag een verzorger hebben.
zonder eenige kosten van hypotheekdoor zijne bol veroorzaakt.
'
sprekers.
zen, 9 eenj iarsche Veerzen, 3 een
Een perceel ZAAILAND, gelegen stelling moeten betalen.
73 Ower Alb»rt Joseph Vaa Landschoot, ISd.,
Het Bestuur: de vereenigde herbergiers. 0356 borg Gem-'k van betaling op velos en toebehoorten.
Voor iedere premie zullen er5ciifers uitgehan
Klein Barkel
jaarsche Stiers, 80 Hoenders en te Knesselaere, zijnde het noorddeel
Let wel op het adres :
Uit Aeraaele.
74 Lodwina Malvina Maria Sierens, 7 m., Gryt. gen worden en op v o wordt er gebeld.
Haans, 23 Eenden, Hond, al den van nummers 327, 328, 329 en 330 der
Gemeente St Laurevns, 'wijk Celie).
EMIEL YSEBAËRT
't W a s al lange dat de vruchten te lande wat 75 Maria Mudaleoa Mariens, 31/2 maasden,
Landbouwhalm.
Sectie A, groot volgens meting 61
KANTOOREN
PRIJSBOLLING
op Donderdag 25 Mei 1911
Markt,
Maldegem.
Statiestraat.
lafcob ver bedden en nu woensdag morgen
OP Z O N D A G 14 MEI. zal een Z uren koers (zijnde O H. Hemelvaart) bij B. van Canneyt.
aren 42 centiaren.
Koopen
tot
frs
10
strict
compBeloften.
V
A
N DE
NOTARISSEN
sond State Jtfarcus den eersten regen, 's
Désiré De Wiad", Undbouwer, 46 j , weduw gereden worden door dezen die in d« twee Ea. Veramme cn C. Wauters. Vaste prijzen 60
tant, de overige op tijd/van betalen
In pachte bij M. Charles Louis De D O S S C H E te Oostroozebeke, en
Namiddags n m 4 ure werd heel het WVzten Maria Pbilomeaa Caawels. en Sidonie Marie De koersen geen prijs gewonnen hebben.
frank : 25, 15,10, 5 en 5 fr voor 't meeste getal
mits dat elke kooper goede borg stelle Spiegelaere, mits 80 frs 's jaars.
bolders eener vreemde en zelfde gemeente, minduister. St donder ratelde en een harde bliksem Pauw, z. b.,' 30
beiden alhier.
M E U L E R S te Ingelmunster.
Ingesteld 2350 frs
stens 7 pelotons, voorzien van eeu getuigschrift
flits viel op den toren der kerk.
Huwelijken
Bekken.
Lampen,
Lusters
en
al
andere
benoodigdoor
't
Gemeentebestuur.
Inleg
1
fr.
per
peloton
Zeventiende koop
Allen naar Mnldeghem op van 2 man, begit om 5 ure stipt.
Arthur De LUI», vischleorder, 20 j. en Marte
De arbeiders d k aan de berstel'ing van 't
heden, Glazen, Kousjes, genadigen prijs spoeD O N D E R D A G 4 M E I 1911.
Een perceel ZAAILAND, gelegen in het Gemeentehuis te Oost-Roosbedige bediening schrijven naar E.1JE G R U Y T E R
gebouw dptndc züo den boterham halverwege Francisca Vaa Qecke, dagloonster, i j . , beiden 30 April Begin 3 ure stipt.
Kantoor
van
den
De
commissie
:
de
vereenigde
jonkheden,
b,
EN Z O N E N , Mallebergplaats 5. BRUGGE.
opetende ürpen zien ; er was geene schade alhier
te Knesselaere, en een klein deelken ke, om 3 ure namiddag (stipt 4 ure)
Prospar Jacque» Coene. z. b , 34 j., en Anna
,
Vriendelijke aanbeveling.
Notaris
L.
G.
JAMES
te bespeuren maar dadelijk v u bet marktplein
van nummers 327, 328, 329 en 330 en
Maria uodeUave D* Meyere, z b., 26j.,bei<
INSTEL :
Gemeente Sysseele (Dyken)
te SLUIS.
vol meuwsgierigca. Binnen de kerk was een alhier.
het zuiddeel van nummer 315 der SecUitslag van dea velokoera van 23 April op
VAN 8BN8
doop.
tie A, groot volgens meting 32 aren
Augnstus Da Coninck, landarbeider, 26 j., en
Uit Adagem.
Pmma Mei re, landarbeidster, 77 j., beiden (Homme treineur). 7 1/2 ki om
HOFSTEDE
en TWEEWOONST
26
centiaren.
1* Em. Meert. Maldegem op Wanderer —
OPENBARE VEKOOPINGEN
te Oost-Roosbeke (Ginsthoek) kadaZiehier den uitslag der veekeuring welke alhier.
tuben
Michelin
—
6
minuten
;
2*
Vanden
DriesIn
pachte
bij
M.
August
Almey,
mits
Petros Coene, boevekoecht, 47 j.. en Helena
Maaadag laatst alhier heeft plaats gehad :
van
30 frs 's jaars.
Ingesteld 1600 frs straal bekend Sectie A nummers 316,
O p Maandag 8 Mei 1911,
GFNT.
Maria De Metscnaere, boeremeid, 20 j., beiden sche op 7 m. 17 c ; 3* Danekint op 7 m. 55 c
Geprimeerd» Stieren.
4*PoIct op Lea,8m. ;5*Huyaidemop8m.40c.
317a, 317b, 318, 319a, 320a, 320b, 321,
Achttiende koop.
ten 1 ure 's nam op de Berg-hofstede
Veemarkt van Woensdag
B. Banweas, Eecloo, Indigcne, serie B. 3* gesl. alhier
August Rogga, boe re werkman, 24 j., en
322,323, 324, 325,326b en 327b en SecTe koop gestelde beesten : o . l
Een
perceel
ZAAILAND,
gelegen
te
Zuidzande,
bewoond
door
den
Heer
•
>
Astrakan. B
Antwerpen-Meenen
Ludoeica Mara De WrepeUcrt, kantbordunrster
Te koop
OP stal Totaal
Willens, Adegen, Manux, B.
140 km. werd gewonnen door Van Daele,
te Knesselaere, zijnde het middendeel tie B nummer 25 samen groot 4 hecta27 i , beiden alhier.
De heer L O U I S VAN HEES, Boulevard Emile S. Lako, van
9
15
105
Joogc Stieren.
Moeskroen 1 Mécbant, St Niklaas 3. Rossius Vette koeien
van nummer 315 der Sectie A, groot ren 39 aren, 22 centiaren, verdeeld in
8
Werkpaarden,
1
Vosveulen,
24
Camille
De
Baets,
hovenier,
27
j
,
en
Bertha
Bockstael
292
te
Laeken.
schrijft
ons
:
R. Banwaaa, Bcdoo, Paiinyre,
72 p 4*geil Maria Geysaans, vrouwenkleermaakster, 24 j., Heuseux 4. Doms. Vurst 5 Mo.its, N>men 6. Melkkoeien
volgens
meting 41 aren 65 centiaren. koopen en verpacht:
«
Mijn
zoontje,
de
kleine
René,
werd
tenge
stuk Hoorvee, 4 Varkens, Viggens.
6
6
>
»
Bara,
71 p .'3» gesl beiden alhier.
Demarteau Luik 7. Lauwers Wedemael & Roe- Groote ossen
volge van eene gevatte koude uangetast door
De hofplaats met 2h59a47c land mits
182
17a
In pachte bij M. Cb. Musschoot met
Wagens.
Zaaimachine,
Schrooma>
•
Parfait
71 p. 3* gesl.
land St Niklaas 9 Castelein, Wattreloos 10 Van Jonge ossen
heioge bronchitis Gedurende een gebeele winter
194
^aarzen
190
471,65
frs ten jare laste vrij tot KerstGeprimeerde Koetan eo Vaarzen.
Damme
Ninove.
koop
Twee
en
Twintig.
chine, Massy' Harris zelf binder,
E E K L O O fde verl. week )
is hij daarmede ziek te bed geweest, zoodat wij
184
B i sa
Stieren
181
serie A
R . Bau waas Eecloo,
avond 1913, en Ih03al0c land mits
Ingesteld
1650
frs
Geboorten:
Mannelijk
3,
Vrouwelijk
1
Ploegen,
Eegden,
Landbouwgereed
het
ergste
vreesden
Hij
hoestte
voortdurend
en
979
Varkens
979
Qaris
A
»
a
Velodrom La Lonvière
180,46 frs ten jare ook lastenvrij tot
Overlijdens. — De Graa e Maria, S4jaran,
gaf groote fluimen op en had het daarbij benauwd
Negentiende koop.
schappen.
A
L De Bruvcker, Adagaa Blara
60 km. voor beroepsrenners werd gewonnen Kalkeren
/onder
boroep,
echtgenoote
van
Joannes
Baptiop zijn borstje. Vele remedies, die wij aanwendKerstavond 1911,
aan de medeverMagere beesten
I)
Een
perceel
ZAAILAND,
gelegen
Vinke
E. De Bnivcker,
•
door
Van
Houwaert,
1.
Sartioux,
3.
Boudoux,
4.
den, mochten niet baten. Zelfs hebben wij hem
koopster W?de Charles Vanlerberghe
Schapen
Wilhelm in*
B ste Van DeSype Zuidmofrstnwt. - Van Veer Soret, 5. Bareortse.
B. Oaegeman, Eecloo,
te
Knesselaere,
zijnde
het
noorddeel
O p Donderdag 11 Mei 1911,
Er waren 98 beest mear dan verleden week. eenigen lijd naar een andere luchtstreek gezonden
Sara
B dertfem Seraphinus, 81 jaren, zonder beroep,
A. Longueville, Adegem
De tweewoonst met67a20c land aan
doch ook dit hielp niet. Gelukkig werd ons toen ten 1 ure 's nam. op de hofstede te van nummer 215 der Sectie A, groot
Lotte
A «cduK'cnajr van Henrika I^mpaert en ech'ge
P. Van d« Walle, >
Velodrom
Oosselies.
Henri Verhaegbe mits 212 frs ten jare,
de
Abdijsiroop
aanbevolen
Vanaf
den
tijd.
dat
hij
Markt
van
vrijdag.
noot
van
Virginie
Van
Damme,
Kaaistraat.
volgens
meting
41
aren
Clara
A
Retranchement bewoond door den
A. Longue vil Io
>
De 10 -.km werd gewonnen door Louis Heusde Abdijsiroop innam, begon hij te beteren en na
Getal te koop gestalde beesten : 4"1
Huwelijken - Vaa de Walle Charles Looi»,
Lotte
In pachte bij M. Henri De Spiege- laste vrij tot 31 Oktober 1911.
A
K m Willem»,
•
h«m, 2. Wancour, 3. Garrigou, 4. Sales, 5.
liet |Mcuik van. 4 & 5 flesschen was .zijne ziekte heer P J. Possonier, van
Te
koop
Opstal
Totaal
.
31
jaren,
stoSeabercidcr
te
Robaais.
en
Van
Marqais
A
ïipeningi
1/2 % instelpeningen.
B. Baegeman. Eecloo
tosart.
laere
met deel van koop Twinti,
3g,
totaal
genezen.
Ik
kan
daarom
dé
Abdijsiroop
6 Werkpaarden, 26 stuks Hoornvee,
Schapen
3
3
Sazanna
B Vcerdcgem Clara, 51 jaren, zonder beroep te
R Bauwens, Eecloo
Zie plak brieven.
met vertrouwen aanbevelen »
mits
50
frs
's
jaars.
Ingesteld
1600
frs
Velodrom
Luik.
Geiten
12
Varkens,
Viggens.
130
stnks
Eecloo
Willems
Arthur
Joseph,
18
jaren,
Mi
za
A
E De Braycker, Adegem
De
100
km.
door
Victor
Dethier,
2.
Jan
MelotLammeren
'1
0
De
c
ABDIJSIROOP,
Klooster
Sancta
Paulo,
Liza
vlasbewerker,
en
uaes
Bertha,
f
l
jareo,
landB
Pluimgedierte,
Wagens,
Ploegen,
W« v. d. Hauwe, Eecloo
1:4
84
198
versterkt de luchtpijpen en longen, zij geneest
vetfabriekwerkster, beiden ta Eecloo. — Gryp te, 3. Everaertb, 4. Van den Berghe, 5. De Kalveren
Nieuwe aangeboden jonge Vaarzen.
Eegden, landbouw en melkgereedwaar alle andere middelen faatdea.
Vei te zwijnen
262
31
- 293.'..
W » Van den Hauwe, Eecloo, Syra 71 p. 1» gesl ChariM Louis, 24 jareo, 's jouwer en Van Ba» Fraeye 6. Bragard.
schappen, enz.
Brenkbanden zonderstaai ea zonder elastiek
Loopers
••- ' ' 10
10
PrijS per fiesch van 230 grammen 2 fr.; van 550
Jol Van Hyfte. St Laureins, Proba72p. 3 ge»l setaere Romanie, 21 jaren, velleabewerkster,
Velodrom Vervieis.
Viegens
3f*i
390
gr. * fr. en van 1000 gr. 71rank. —• Hoe grootere
3maal gabravataerd Otneilnf zonder operatie
Blesse 73 p 3* gesl beiden te Eecloo — Schnabel Johannes, 27 jaP. Willem», Adegcn
§ mimm. §
Notaris Wallyn
ZAAILANDEN
SPORT.
Zondag 30 April
Prijskampen.
Berichten
HOFSTEDEKEN
WEVERIJ
van Maldeghem.
HOFSTEDEKEN & LANDEN
Burgerlijken
Stand
KOOPDAG
o n g e v a l l e n
Leggen i Gazebuizen
Marktprijzen
Bel'a "Op 3* gesl ren rsoorwegarbiider wonende te Venlocn JaRr-t^u 7.' p 4e :esl. cobs Rosatc, 20 jaren, zonder beroep, wonende
Lertho 72 p 2« gesl te Eecloo.
Laum 7.> p. 2« gesl
WYNQHBNE
Geboorten •— Alidor Vanmaele. Pype — Marcel üonne, PerstJÜc ~ Angcla Baesén, Luchtbal
Maurits Lannoo, Plattebeurze
Ovcrlijdcos — Louis D'bulster, H7 jaar, wed'
Dt koetsier vut Dokter Claerkout Amelia D'hoogbe, Wildenburg - Silvia Vande
Brawaene, landbouwster, 76 jaar, wed» Ivo Van
rijdt naar Brussel.
Eennoo. Scheewecbe
Dokter Claerhout van Lootenhulle Huwelijken - Emeric Muiier, alachter, 31 j
Euphrasie Vanlaere, nasis er, tl jaar. b ide
kreeg maandag verleden voor de met
alhier - Edraond Vanhenne, landman, 29 jaar,
tweede maal gelijk vóór. het beroeps met Maria Craeymeersch, kantwerkster, 20|aar,
beide alhier — \ phons Cannoot, landwerkman
hof van Oent.
jaar, met dothilde Schotte, kantwerkster, 29
De koetsiers van geneesheeren zijn 32
jaar, belde alhier
Adolphe Vromman, boom
dus geen dienstboden, maar eenvou- snoeier, 24 jaar te Wildenburg met Irma Van
dig werkmenschen ,waarvoor ge^n Garopelaere. kantwerkster, .'1 {aar. te Wijngene
Julius Pereyn, landman. 30 jaar mat. Irma De
belasting moet betaald worden.
Volder, kantwerkster,
jaar, beide ta Wilden
Maar*. 1 ministerie van geldwezen burg.
R. Bauwens, Eecloo
.
•
A. Longueville, 'Adegem
Uit Loo-ten-Hulle
Is nu in verbreking, naar Brussel.
Hoe die koetsier het op die reis
zal maken zullen wij moeten afwach
ten 1
in alle geval is het met belangstelling dat de geneesheeren van den
buiten die nieuwe soort van koers
opvolgen.
RÜYSBLBDE
Geboartan •— Vandevyvar Rosalia d. v. Fardlnand en Dageyter Maria — Vanryckcgbaai
Maurice, z v. August en Vanpachtenbake Maria
— Vanhauwaert Gustaaf, z. v. Alphonse en Cannoot .Matbilde —- Vanbruwaene Maurlra, z. v.
Victor sn Bossuyt Leonie — Vandecasteela Marcel. z v Alphonse en Dhuyvetter Mathi'ide —
Lampaert Margareu, d. v.'Emiel en Vanrenterghera Alida.
Genezen
Bronchitis.
De driearenkoers werd gewonnen door Sarolea. 2 hariet, 3 Üierikx. 4. Frans Faber ivele
Ongelukken) 5. Pevée, Blaise en Da Baets gaven
bet op.
Melkkoeien
12
12
flesch, hoe voordeeliger dus !
Groote c&s».»
5
4
9
ALLEEN" ECHT MET ROODEN O P E N B A R E V E R K O O P 1 N G
jonge ossen
lü
8
23
VAN
BAND MET HANDTEEKENINO
Vaarzeo
19
6
25
Vette koeien
31
12
4-3
Velodrom Tbourout.
24
3
27
De 75 km werden gewonnen door Leon Buys- Stierer
Magere beesten
292
30
312
EN
se, Z Van I.erberghe, 3 Billiet, 4 De Voghe
Er wareo 22 bersten meer dan ver . week.
Algemeen depot:
laereG.5, Mortier, 6 Martens. 7. A De Voge
De goede stalbeeston goicten gemidatid van
L I. AKKER, Rotterdam
laere, 8 Steyart, 9 Brutin, 10 Leliaert.
fr. 1,50 tot 1,70 geslacht vleescb.
te
KNESSELAERE.
Hoofddep^t voor België : O. DE BEUL,
Da
kalveren
fr.
2,00
tot
2,30
per
k
'o
geslacht
Zondag 30 April en Maandag 1 Mei. vleesch.
Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen.
L'étoile Carolegienne in l ótapen 1460 fr. prij
Verkrijgbaar bij :
De Notaris
te
D>- schapen van fr. 1,40 tot 1,70 per küo. gezen, met de deelneming van Van Houwaert,
Emiel
Vanden
Broecke,
Maldegem;
KNESSELAERE,
en
de
NOTARIS
slacht
vleesch.
Platteau. Burggraeve, D fiaen, Wancour, Van
Da verleen* van 70 tot 100 kilos cn daarbovan, P Tavernler. Aeltre; Ch van den
ie U R S E L zulDaele, Lamon, Billiet. Ruysse Marcel, Hanlet,
Melotte, Steyasrt, Veistraete Alois en Frans levend gewogen, polden van fr. 1C0 •> fr. 1,10. Abeele-Larapo, St-Kruis ; Joa 51- len op de hierna gestelde Zitdagen
HUIDEN HARKT
m o e o s . J v d Ohlnst, Thielt
enz. De strijd zal hevig zijn.
en met gewin van 1/2 °/o InstelpenninOssen-eu vaarzenvcl/en v b ven de 28<ilos 1,30
idem
van onder de 28 kilo's 1,25 en in alle apotheken
gen openbaar verkoopen:
Ka fsve'len to' 9 kilos
1,'<4
In Frankrijk wordt heden het kam
Gemeente
KNESSELAERE.
idem
boven de 9 kilos
1,89
betwist der 100 km op de baan. met Paber,
n sv
1
Eerste koop
plze, Georgct, Alavoine, Petit Beton enz.
KirpeU g ®'ltt
1-40
S i c e n rllen
1,20
Een WOONHUIS, dienende tot Her
De tijd van 't zaaien der haver en
1,2-t 1,25 (volgeas kwaliteit)
berg
en Winkel, staande te KnesselaeWelhaast hebben wij de ronde van Belgil die Koeivellen
zomertarwe
ii
daar.
Wilt
gij
uw
beVoor het schoonste roet 0,60 a 0,30; klein
reeds al % Inschrijvers telt.
zaaide gerust gelaten hebben en u re in het Dorp, gekend op het kadareet 0,20; nierroct 0.&0 a 90
Boter in stukken 2,50 a 2,70 per kilo
verzekeren van eenen schoonen oogst, ster Sectie D, nummers 674i en 674b,
id. in kilos
2.SOa3,OD
komt ofwel, zendt of schrijft, als gij te groot 15 aren 30 centiaren.
Van Chfttelet naar Brussel.
Versche eieren da 26, van 2,15 tot 2,25
verre woont, om voor 20 cent « Dob- In pachte bij M. Ernest Bockaert
Domenjoz vloog gisteren morgen Witte <arwe per 100 kilos
21,
a
14,75 a 15, 50 beline » per honderd lands, of voor mits 270 frs 's jaars.
van Cb&telet naar Etterbeek in 57 mi* Rogge
Haver
17,
a 1 'éiu frank per gemete, of voor fr 2,20
Ingesteld 6050 frs
nuten. Vandaag zal hij naar Bercbem Iolar.duch«arst
16,53 a 2o'
per hectare, en solfert daarmee nw
Tweede koop
St*Agatha vliegen en vandaar teing. Poldergarst
18.
a
) graan. De goeden uitslag is verzekerd, Ben perceel ZAAILAND, gelegen
naar Ch&telet.
Vreemde boonan
21,
»
WOONHUIZEN
Z A A I L A N D E N
MAE YENS
BOUCKAERT
Heeren Landbouwers!
Breuken
1085
ï
Honoré Verdonck-Minne
ras isra,
BAMDAonra-OamoraDis'
EtndrikSerruystaan,
12 ,
OOSTENDE
•uyst
(bij de nienwe Post)
Leverancier van den Staat en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal
Deze zal U vrijwaren van alle nuttelooxe uitgaven l
Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van personen met breuk.»
zoo groot als eca kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of doo.
het dragen van slechte banden, bijzonderlijk door ae elastieke, die
door bunne uitrekking zonder weerde zijn voor het ophouden eenei
begin- of volledige zakbreuk. Vraagt nonderde adressen ons uit
menschenlievendheid gegeven van personen 1, 2 cn 3 maal geopereerd en die na de oneratie duizendmaal slechter waren. Neemt wc
in acht dat wij door onze 40 jaren ondervinding alle3 Kannen beten
gelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. ^ Kinde
ren worden gewaarborgd genezen. — iooo frank beloonmg aan
ijk welken Specialist o f Breuklijder welke bet bovengemelde
B
>l7sG I R8iïINGEN. — Zelfde Huis gelast zich bijzoader met
't recht»aken van alle misvormde lidmaten, zooais : aiisgroeingon
der ruggraat, a m e n , beenen en voeten. — Bijzondere Toestellen om
de hooge rog te doen verdwijnen en de 3lechte houding bij kinders.
Onzichtbare Corsets om de misgroeing der rug graai te genezen,
X
H
'"B^ÏKBAI'JDEN. — Bijzonder Huis voor het maken van Buik
a ndeu, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van dea buik
Kousen »oor geborsten aders. De personen van beide geslachten die door de operatie ongelukkig
zijn geworden, mogen zich altijd komen aanbieden, oogenblikkeüjke hulp is hun verzekerd!
BETALING NA TEVREDENHEID. Sprekelijk alle Zaterdagen, in het Hotel den
Gouden Hoorn, Siaion Stevinsplaats te Brugge, van 9 tot 3 ure. aue andere dagen ten huize des
uitvinders, in den voormiddag. Op verzoek begeeft AI. V E H D O N C K zich tan huize van eenieder
Heden Zondag, 30 April, om 3 ure, zal er in den Velodrom van Maldeghem ee* 3-Uren-koers gereden worden, op zijn amerikaansch, 't is te zeggen gemaats ;
xS ploegen, samengesteld uit i e beste rijders van ver in 't ronde, zijn reeds ingeschreven ; zoodat men zich aan een schoonen koers mag verwachten ;
de prijzen der p l e t s e n zijn : 3o centiemes, banken 5o cs, tribuun
75
cs
;
(zie
programma
hierboven)
/
•f
•
Bladzijde
2
T GETROUWE verschijnt in twee nitgaven, eene den Vrijdag en
eene den Zaterdag; beide onder dagteekeoing van den Zondag
' t Getrouwe MaldGghoni v&fl 30 April 1911
Thourout. — Gisteren dinsdag, rond
De Meimaand
Kinders De Baets
dat Beelaart en nen zekeren Karei De viel voorover, waardoor haar baby op
r. w. 71
10 1/2 ure
morgens, is alhier in
Pol Cocïuvt
looven. Smaller te maken, hoort gij lldan vanPitthem pp een concert zag. schrift van heel het land en is daarbij MM ^w. zw.72
^ ^
• Lodder, te Kanegem geboren hen de brandenden kachel terecht kwam
automobiel,
toegekomen
de heer
De
schoone
lieve,
Meimaand
is
daar
weer
Aug.
De
Rycke.
Smaller! Omdat het zulkeen s m a l l e s p e l e n t e Aarseele I En notaris Viaene een ouwe goeie vlaamsche vriend, T r10i pafgekeurde.
geholpen hadden, De Lodder is naar Toen de moeder tot bewustzijn kwam, Z5 zoo schoon, als eeapas ontloken blo«m
honwe9
Staatsminister Beernaert, vergezeld
ook
van
Lodewijk
De
Vriese,
Karei
waa
haar
kinddj;
reeds
aan
de
bekoAmerika, Nu zal er eene herziening
toren is die in 't midden komt te ook weet alzoo het nuttige bij het
Toegewijd, aan da Moeder van den Heer
van Mevr. Beernaert. Hij werd ontK O E I E N en V E E R Z E N .
Lybaert en heel het Courtmanscomi- Lies
aangename te paren.
serie c» van dat proces zijn, en «al Van Dorpe men brandwonden overleden.
A a n h a a r , Maria,Zij óofe otuo roem.
staan !
w. r. gebroeders Cauwels
haald door den Z. B. H, Wervillie,
teit
sarie
c
losgelaten
worden
gr.
Kam. Van Hijfte
Kooxe
Te Maldeghem zijn de drie kooren
pastor-deken, die hem tot leidsman
•
•
Menig werkvolk, ziet men gaan, caar 't land
sarviC
Kinders Verstrvoge
r.
Voor deze «aak werden in 1904
Hij kon niet verstaan hoe er iemand Bruin
Koffie
onder
Marktprijs
l
evenwijd; (de middenkoor kan ietwat
diende tijdens zijn bezoek aan de kerk.
O
m
te
arbeiden,
in
het
mooie
groen
serie
B
Wij zouden 't allemaal nog meer
Pieter
Verbeke
r. w.
reeds twee kerels, Ivo Kesteloot eft Wegens te ve«l voorkoop (nog uit • jen goed Het ia voor den laadbo' v.-er, 't dnurbaarst pand De beroemde Staatsminister Is met
. B
breeder zijn), 't Ware zeker beter dat moeten doen, zoo besloot hij. Maar hier kon tegen het gedenkteeken ge-1 Bertha r. w. Kinders De Baats
i B Jules De Koeef, aangehouden eu met koopati tijd) lever ik thans goede gebrande Hij smeekt, Gods aaildsten zegen, voor den groei mevrouw Beernaert rechtstreeks van
hij nog een meter breeder was, (dat wat is 't ? Notarissen en advokaten, weest zijn. Zijn meester, meende hij, j>£Sng r. w.
% B zekeren Al/ons Vao Dorpe veroor- K O F F I E 20 cem. onder de markt. Monaters ea
r, w.
Thourout naar Brussel vertrok en.
is vooral noodig voor den hoogal- ze kunnen geen vlaamsch genoeg om zou de zaak wel effen brengen. Het Rooze
ten gratia E C de BACKBRE-ITKRBEKE Aanschouwen wij eens de schoone weide
• B deeld, elk tot 15 jaar dwangarbeid.
r. w.
Vos
issicr, Marktstraat, Aardenburg
0383
Duizeot bloetmjes ziet men. nog veel meer.
. B In November laatstleden, hebben
taar) maar te Aarseele heeft men het klaar aan de menschen te zeggen. ware toch spijtig voor Maldeghemr.
Vos
W « P. Van Craneyt
St Danils-bli-Kortrljk - Dinsdag
Zij verheffen zich, toch.ook 200 Eüjdo.
« B
r.
Alzoo is t altijd, de vreemde men- Vos
P. Verbeke
daar weeral niet omgegeven, en daar
De geleerdheid, gelijk volksverteTot bun Schepper, en d« Moeder van den Haar
namiddag heeft een 9 jarige jongen,
% B DeKueefen Kesteloot, die met Van
w.
r.
Lotte
Van
Rie
HipPQUet
zoowel als overal, worden dezelfde genwoodiger Huysmans zei te Gent, schen hebben meer voor ons over Roote r.
. B Dorpe in de gevangenis van Leuven
die met fosfoorstekjes speelde twee
Kinders De Smet
BREUKEN
En al de volgels met hun schoon gezang
diensten gedaan, alhoewel de bevol- is gelijk een groote waterketel die dan eigene geburen 1
.
« B opgesloten waren, bekend dat dese
Prins
w. r Coppens Louis
atroomijten in brand gestoken toebeE
N
M
I
S
G
R
O
E
I
N
G
E
N
Zi)
tuigen,
ook
soo
verheugd
een
mooi
lied
« B laatste onschuldig veroordeeld was,
Sterre
w. r. Gastra Verstrynge
king verschilt
v.,.
hoorende aan M. August De Smet,
heel de stad moet laven. Oelijk het
(Zie aankondieing
Alsof, zi] beduiden, met bun geklaok.
Naar de kerk I
• B
Sterregr. w.
De Sloovere
De stroomijten zijn
tocl ook niet. landbouwer.
• A een nieuw onderzoek werd geopend
Hevneman Emjel
Honoré Verdonck Oostende 'k Vergeet mijn goeden Schepper toch
d
r
water In dien ketel is, zoo willen al
Nadat het procesverbaal door ajle ^ e r r ;w De Baets Reari
« A en Van Dorpe in vrijheid gesteld
niettegenstaande
de spoedige hulp
op
de
3«
bladzijde.)
de kraantjes, zijn.
In een woord, alles schijnt 't herleven,
• A Kesteloot en de Kneef deden vollediaanwezigen was geteekend, ging men Vvnke r.
ten gronde vernield. De. schade beOp
dezen
blijden
stond,
-a
zati^
uur,
Die groote ketel is de Hooge- naar de kerk.
» A ge bekentenissen.
Coppens L«
j Luitenant r.
draagt
verscheidene
hónderden
\
\ at zuöan wij den Heere. weerc geven,
« A
r. w. NV* Cueienaere
school.
—
Verleden,
Zondag,
was
het
een
franks
;
er
bestaat
verzekering:
Voor
al
het
overschoond
der
natuur
I
De
ICneef,
de
kleinste,
en
Kesteloot
De eerw. heer pastoor, omringd j
«
A
De Prest Gaston
Is zij Vlaamsch, 't zal al Vlaamsch van al de geestelijken, bood deniRooze vr. w Blomme
« A drongen in het huis van Heliebuyck jaar geleden dat de wereldtentoonkinders
AdiDkerke. — De brouwersgast
» A en handelden tooals de slachtolfers stelling van Brussel plechtig geopend Laten wij ons tcch ook. op dezen blijden tijd
klaar water zijn dat door de men Hoogen Bezoeker de wijwaterkwast j Biesse w v.
<
a de schooaste der maanden, in hei jaar
Constant Kasteels, in dienst van
zw.w.
P. Van Poucke
werd door den koning. Bijna zes JLaten
schen gedronken wordt
•het
verhaalden
Zij
vertelden
ook,
boe
wij ons ook, van harte zeer verblijd,
aan en sprak in schoone woorden Vos
r
L . Van Praet
Bdward Vandenberg, kwam-woeDsdag
maanden is het geleden dat zij geslo- (jod loven
Schoone gezeid en nog schooner Gods zegen over hem uit
en danken, voor Zijn altaar.
. A allen vluchtten en den trein namen te
zw w. L. Van Rie
Sterre
met zijn gespau huiswaarts. Op eens
ten
werd.
Velen
zullen
zich
denkelijk
« A Becloo, naar Wondelghem. De Kneef
w. r Pol Perquv
gedaan !
Rooie
Dan werd binnen een zeer vlug- Lisa
verschrikte het peerd, door het voorbij
« A voegde er bij, dat de twee medeplich- voorstellen dat, toen de laatste bezoe- Laten wij 003 ook. Haar beeld bekroont»
zw w. L De Riscke
Met de prachtigste bloemen, uit den hot
rijden van eenen automobiel, ea ging
gen blik geworpen, zelfs een bezoek B-inte zw.w. Cb. Verstrvnge
67 punten tigen waren: Petrus .«Beelaert
ker
was
verdwenen,
men
dadelijk
aat>
en
Laten wij haar ook, ons vreugde toon en
tSS
Aug Crul
op hol Kasteels viel van zijne kar, en
Overkomst van den nieuwen
gebracht aan den orgelist, den jongen Lisa
het
afbreken
is
gegaan
van
paleizen
Karei
De
Lodder,
Ivo
•
Kesteloot,
En
veel
v
e
e
l
doen
ter
Harer
lof.
C7
l j e Lotte
r. w. Cherlet. Moerhnize
werd zoo vreeselijk gekwetst, dat. bij
Arrondissements-Commissaris. heer Tinei, die, onder ander de
zonder De Koeef te willen tegenspre- en praebtgebouwen en daarvan reeds
; Lisa
68
r. w Honoré Dobbelaere
lang niets meer is overgebleven (A. CAU>N, Hoofdplaat, leerlinge, nor- een ure later den geest gaf.
Vlaamsche Leeuw
had gespeeld, Lotte
•71
w. r. P Verbeke
ken,
wilde
echter
de
medeplichtigen
Donderdag bracht WelEd. Heer {eene attentie nog voor M. De Bruy- j Bertha r w. Kinders De Baets
70
niet noemeD; er valt op te merken, Maar het is niet zoo
maalschool, St-Amandsberg (by Geut)
Ingslniuoster. — Het waren de
70
Henri de Kerckhove d'Exaerde aan ne-Miry), maar tot een wetenschap- j
r w Kinders De Baets
Na
«es
maanden
zijn
nog
honderden
dat
Petrus
Beelaert
de
broeder
is
van
heeren
Cooreman, voorzitter d e r
6K
w zw De Baets Edmond
Maldeghem zijn eerste bezoek.
Kesteloot's vrouw. Petrus Beelaert, werklieden aan den arbeid vau de af- Ü 5 V U L I - O V H K Z B K E R I K g ö M A A T - Kamer, voorzitter ook van den Hoo66
pelijke
bespreking
van
het
nu
sedert
Blomme r. w. Coppens Louis
Hij kwam hier toe per automobiel
75
41 jaar oud, werd ondervraagd en braak Ben groot gedeelte der oude 3CHAPPIJ « La Populaire » vraagt geren Arbeidsraad ; Strauss, voorzitBoerione r. w Coppens Louis
67 •
een weinig na tien ure, — ook al iets zooveel jaren bedreigde gebouw,' Lotte r. w, De Prest Gustave
bekende dat hij waarlijk medeplichtig « world's fair » ligt plat, doch langs de goede personen voor agenten op Mal- ter van den Hoogen Handelsraad, en
Rooze
w r. Kinders De Coninck 66
waaraan men niet gedacht had : een ging het niet
was in de zaak. Karei De Lodder kon lanen en straten, die er eens zooveel deghem, Br n?ge, Steeubrngge, Asse- Dubo;s, algemeen bestuurder van het
60
Bertha
w r. W e Dc Sloovere
De
genoodigden
gingen
noenmaniet aangehouden worden, daar hij wereldburgers zagen voorbijkomen, btoucke, Sysseele, Oedelem, Donck, Atbeidsambt, die gelaat waren met
70
Vvat we te Aarsücie gelec-id ns*»- wijde poort in 't stadhuis om een len in de pastorij /en de anderen Bertha r w. Henri De Baets
bemerkt men nog tal van overblijfse Beeraem, 8t Jooris, KnesseJare, Urael, uitsprake te doen iu bet verschil
w. r. wit rood ; r w rood wit; v. \v. vaal wit ; inaar een vreemd land vluchtte.
ben, is dat de zucht naar den antiek automobiel te bergen. — Alle vlaggen naar eigen heerd.
w. v. wit vaal'; zw. w.- zwart w i t ; w. zw. wit K*-J>e zaak komt nu opnieaw voor de len der aantrekkelijkheden. Duitschzaten
"uit
op
de
markt
en
om
10
1/2,
Konsele, Wacrdatnme, Oostcamp. St tusschen de w«.*tkiieden en dé bazen
nog alle dagen vermeerdert.
zwart; r; rood ; zw. zwart.
assisen, en Beelaert verschijnt alleen land Holland, België rn Engeland heb Marguerite, Waterlaud-Oudeman.
van vvMScheidette fabrieken té Ingel-'
het officieel uur, luidden de drie
Voor
eene
nieuwe
statie.
Jasquè ounance ! zei aaar een klokken. De vergadering was voltalben hun paviljoenen doen verdwijnen,
voor den jury.
munster.
Schrijven
naar
Het
Blad,
op
A
N
heer, die bij den burgemeester was. lig : Gemeenteraad, Geestelijkheid en
doch de Fransche en Italiaansche
Na de aanspraak van den nieuwen
Genoemde heeren hebben un die
: Door den voorzitter ondervraagd,
125.
b
f
Ben
begravenis
is
altijd
droevig,
alsmede de taachi angaleNeen, zei ik, jusqu'au scrupule.
uitsprake gedaan bij eenparigheid, enf
alle bestierlijke inrichtingen, zoowat commissaris wees de heer Edmond maar zoo droevig waren wij zelden bekende de betichte dat hij met afdeelingen
rij
staan
nog
overeind
en
er
rijden
nog
Ze hebben te Aarseele inderdaad een vijftig man.
De Meyere, op de noodzakelijkheid als op deze van vrouw Rosalie De Kesteloot, De Lodder, die voortvluchOamMote Koesielar*.
hun oordeel is als volgt:
voortdurend waggons.
scrupuleus het oude kerkje weergetig
is,
en
De
Kneef
het
misdrijf
begaan
Luisterrijk
Liefdadigheidsfeest
Voor wat den loon betreft, verklaart
van
eene
statie
die
weerd
was
van
Sutter
De
Brabander,
die
haren
De heer burgemeester sprak den
De zomer zal voorbijgaan vooralleer gegevca ten voordoe Ie vao des Klaas der arsm het besluit van den scbeidsraad, dat
maakt. Ze hebben 't zelfs daarvoor
heeft, doch dat hij alleen buiten de
de
belangrijkheid
eener
plaats
als
achtbaren
echtgenoot,
koster-onder
de Solboschvlakte is schoongemaakt kinderen op Z O N D A G 30 A P R I L 1911. ia de er geene reden bestaat om de eiscben
heelemaal omgekeerd : de poort is hoogen bezoeker het gebruikelijke Maldeghem.
wijzer te Donck, met zijne twaalf w'acht gehouden had.
r en de gronden kunnen te koop geateld ruime zaal der patronage, door de zangafdeatisg
welkom toe, waarop deze antwoordder werklieden aan te nemen; doch in
Gisteren
in
zijne
pleidooi
vroeg
M
nu waar vroeger tte autaar was !
der coogregatie van O . L V.
De heer de Kerchöve zet reeds kinderen achterlaat.
eenen geest van verzoening, wordt de
Remy, advokaat van Beelaert, dat worden om villa's te bouwen waar
Programma:
In 1779 hadden ze dat zoo mis- de in een lange rede, hulde bren- iets van de zaak af te weten en
Zij
was
maar
pas
44
jaar
oud!
gende aan schepencollege, heeren bureens wonderpaleizeu hebben gestaan
1
Vaderlandse*»
Koor.
I
I
.
Het
Garnaolmeuje,
»ensch uitgedrukt dat de bozen den
het
hof
eene
bijgevoegde
vraag
van
maakt 1
Wat er voor geleden en gebeden
Opérette ;z»Dgspel) ia l bedrijf I H De Kaartja»- middel zuilen zoeken om de werkvoorgemeester en secretaris en heel den beloofde zijne hulp.
werd is niet zeggelijk en de heer De medeplichtigheid zou stellen.
En 't is nog maar vijftig jaar ge- gemeenteraad.
deebter, Komische scèao, doorverscltiU'getvpea.
I V . Maria's laaUtedac ! Ueesretijk drama' 10 3 waarden en deu toon trapsgewijze te
Over 't aanstaande Fabriek- Sutter verzocht ons hier openlijk Het openbaar ministerie verklaarde
Algemeen Agentschap bedrijven
leden dat ze te Adegem den zelfden
Hij
noemde
Maldeghem
een
kleine
zich
daar
tegen
en
het
hof
trad
zijne
met zaog. V Verhrertjiung vaa O L. verbeteren.
allen
te
bedanken,
die
haar
zoolang
wezen,
dat
heel
het
aanschijn
van
kemel schoten.
van een groote Mij, Brand, Leven V. (lerende
beckJei». TV. Hare hoogheid komt !
zienswijze
bij.
Aangaande het aanplakken der
stad
en
was
verheugd
geweest
te
en
zoo
vnrig
hunne
genegenheid
Ongevallen en Uitdoovers, te begeven Bbjspel in 2 bedrijven De tuiacheopootea rol ten
Maldeghem kan veranderen, is niet
En 't is de eere van onzen tijd
Er
werden
aan
den
jury
twee
Vratarieven, verklaren hoogergenoemde
vernemen hoe hier het eeuwfeest gesproken.
getoond
hebben.
afgewiMcM
worde»
door
moziek
«n
rang
Deuren
300
trs
te
maande,
voorwaarden
overde kunstrijke, waarheidsvolle herstel- van Mevr. Courtmans ging gevierd
gen gesteld: de inbraak en dc bezwaheeren dat, In den tcgenwoordigen
open om 3 ara, begin om 3 Ifi uxw stipt.
ling der oude gebouwen.
De Eekloosché bladen spreken er
— De eerw Zuster Maria, in de rende omstandigheden. Beide vragen een te komen. Opziener zal 't komen
Pnjzeo der piaataaa : V o o m b o o d e m 2 frmak. staat van zaken, de verplichting nietworden.
leeren.
(Achtbare
en
begoede
persooD
*
erttelfr. Tweede O.f"
meer van dan wij.
wereld jufvr. Jalia Ghesqaière, gebo- •werden bevestigend beantwoord.
t.SOfr.
kan ge€ischt worden- Deze tarieven
*
*
Te Brussel was hij gehecht ge
daarom zijn ambt niet moet verlaren te Gheluwe, sedert 37 jaar overste Het hof nam evenwel verzachtende die
zijn n handen van den bestuurder of
De
Gazette
schreef
rechtuit
:
IeGtmaant» Adegvm.
Nu wordt er veel schoons ge weest aan 't- ministerie van Schoone
van het godshuis van Bellem, vereerd omstandigheden in -aanmerking en ten). Schrijf Z. Posbns 616, Antwer|ieD. Oproep aan de oud soldaten : Alge- van den meestergast, die ze ter bemands
dood
is
iemands
brood.
MalKunsten- 't Was nog wel uit den
bouwd.
deghem zal oprapen wat Eekloo liet met het burgerlijk kruis van eerste veroordeelde Beelaert tot - 8 jaar
meene en dringende vergadering in schikking van de werklieden houden.
Maar een nieuwe kerk, een nieuw monde van koning Aalbrecht zelf vallen 1
klas, is godvrnchtig overleden in den opsluiting.
Voor het meten van het gedane
't
lokaal bij de Kinders De Pré, Staat»
Amftrikaansche
kasteel, wat beteekent het ? Pastoor dat hij deze woorden hoorde : laat
ouderdom van 73 jaar.
werk, oordeelt de commis&ie dat het
steenweg
op
Zondag
30
April
om
3
are.
Briefwisseling
Verriest preekt Vlaanderen rond dat ons veel doen voor de kunstenaars
ni«:t noodig is bijzondere maatregels
De Burgemeester der gemeente
Ontvangen voor « ' t Getrouwe » VerschilUge schikkingen zijn te be- voor te schrijven, daar de werklieden
hij nog maar twee schoone kérken en vooral voor de letterkundigen.
spreken.
Diegene
van
Oostwinkel
die
van M. August Martens, een dollar van l Maart
R L O R E N door Edmond Dela Meilleure
Mevrouw Courtmans verdient het Maldeghem bedankt bij deze, namens vanV Eaan
weten bouwen heeft én hij is 70
tot einde 1911.
bcgeecenlid te xtjo zullen aanvaard niet aangetoond hebben dat de wet
de Statiestraat naar Kloyt. eene zwarte
den
Wel
Bd
heer
Hendrik
de
Kercop het meten van het gedaan werk dat Maldeghem en heel het land
Idem van M Fr C&auvin een dollar ran 15 worden.
lederen geldbeugel inhoudende omtrent 125 fr. •
jaar oud.
Het bestuur.
höve d'Exaerde, ome nieuwe arron- Goede belooning aan degene die hem terug
April
1911
tot
15
Februari
1912.
overtreden
geworden is. Er wordt
laar
in
brons
vereeuwige.
In
al
hare
Maar als er een beetje oudheid
Mocrkarke. — Vrijdag avond tus- evcntwcl aan de baxen aangeraden
dissementscommissaris, de ingezete- brengt.
De Politie commissaris
Idem van M . Alpbons Boate een dollar van 10
Ambachtschool Oostburg
aan is, hoe blijven de vreemdelingen vertellingen, en vooral in 't Geschenk aen, voor het goed onthaal dat zij
schen
3
en
9
uur
was
hier
een
AfrikaS. M O E R M A N .
April 1911 tot 10 Februari 1912
aan bun personeel alle gemak te
van den jager, waar zij de landelijke dien Hoogen Ambtenaar gejond hebIdem van M . fienri Maenbont, (nieuw abonne- ner, die de menschen bedreigde en
<ts!aan ! Hoe rijst ineens, de waarde
verleeoen om het meten van den
ment)
een
dollar
van
1
Mei
1911
tot
1
Maart
eenvoud
stelt
nevens
het
verderf
van
Eerste
groota
Tentoonstelling
na
opstand
tegen
de
policie
pleegde,
van 't gene zij zien l
ben bij zijn officiëele bezoek aan onze
arbeidsvoonbrengst
te kontroleeren.
1911
afloop van den driejarigen curaus.
BERICHT
Wij hebben vijf jaar op de herstel- de groote fabriekstad, geeft zij gou gemeente op 27 dezer maand.
Idem ran M.
Edmond Lips ( nieuw abon- hetgeen ee&e geheele opschudding
De
klaebte
wegens
het afbouden
Burgemeester,
nement ) een dollar van 1 Mei 1911 tot 1 Maart onder het volk verwekte. Ten slotte
Het armbestuur van Maldeghem,
ling van 't kasteeltje nagedacht; ten den lessen aan onze kleine menvan
15°/,
voor
het
maken
dtr spoelen
werd
hij
in
het
gemeentegevang
opge1912
Chs Rottsart de Hertaing. brengt ter kennis, dat het op ZonT o e g a n g voor het publiek :
minste twintig plans gemaakt en tien schen.
Idem van M Eduard Manman twee doftara sloten, en Zaterdag norgend gevanke- op mekanieke w i j " , Wordt niet aanMet haar te vieren zal ook de
dag 30 dezer (achter 'de vespers en
plaasteren beelden ; alle artist, die
Z a t e r d a g 29 April, 's voorm, vao i Maart 1911 tot einde October 1912.
genomen. De basen, zoo zegt de
lijk naar Brugge overgebracht.
ter herberg van Jozef De Candf,ji0-I2, 's nam.2 5, 7 9 I/2uur
zijn hoofd binnenstak, moest er zijn goede naam van uwe gemeente geuitspraak, hebben aangeboden die
Gemeente Maldgehem.
Watervliet. — De heer Stevens afhouding niet langer te doen, als de
gedacht over zeggen, en toen wij vierd worden. Uit ganscher harte
V
U
L
M
B
U
Ü
M
W
I
I
Markt,
zal
overgaan
tot
^
herzie.,
30
April,'s
nam.
1-5,uur.
z
0
n
d
a
g
e
&
De wet op de barakken. Qaston, onderwijzer alhier, heeft voor werklieden de spoelen zelve wilden
VOLKSBOEKERIJ.
Vu^aD^nr^rvij.
,
mng der «sten l ) der aanbestede-'
eindelijk aan 't metsen waren, heb- wensch ik u geluk..!!
De lezers der bibliotheek worden'.. ®
<>e\
-w kni,«> n
e
Rij ka Jury te Gent, met vrucht het maken, soo als voorheen; doch de
Van
het
kieine
kwartuurtje
dat
Z.
ben wij het wel vijftienmaal doen
beleefd verzocht de ia hun bezit zijnde ;lin«en ten huize en 2 ) der bijlagen
Toegang uitsluitend voor besturen m 1 ^
T l n h f E k S i T 8 ^ exaam
van landbouw ieeraar afgelegd. werklieden bebben daar niet in toege:d. sprak, was er meer dan tien ontleende boeken heden Zondag, 30, m d e hmspachten.
afbreken.
van bij dra g : gemeenten instellingen, •
°P
steenbïkkenjen begonProficiat
aan den jongen onderwijzer. stemd.
minuten
aan
dat
eeuwfeest
gewijd
en
genoodigden, leden, donateurs en corl,
J * ™»t^«istaande de patroons
't Is maar om te zeggen wat er
d e z e r , om 11 ure voormiddag, te wil-j
Namens t Armbestuur
De commissie van nitspraak, heeft'
de
aanwezigen
juichten
in
bewonde{het
Koninklijk
bestuit
kennen
van
einOant.
—
De minister van spoorwevoor oud gesteente mag en moet
respondenten der school:
len terugbezorgen.
| De Secretaris,
De Voorzitter,
verder sekere klachten der werkliering toe.
gedaan worden.
Tot eene gansche herziening, is de- (get) F. Herpelinck. (get) H. Potvliege V r ij d a g ,28 April van 'a nata. 2-5 de de maand Juni 1910, zijn er op gen heeft besloten dat de ijzerenweg den gegrond bevonden, andere klacb»
Eilaas l Te laat!
heden nog een overgroot getal pa- van Destelbergen naar Qent (Waas)
Iedereen heeft dat niet
aanwezigheid van al de werken nood
uur.
troon steen bakkers die nog niet de sal uitgebroken worden. Hij wordt ver- ten of eischen heeft zij. van de band
Kon men nu de woorden terugne- zakelijk en daarom is het boogstdriaEen onzer verdienstelijkste volksGetrouwe Oud-Wapenbroeders
Het bestuur:
Alzoo, in de fabriek van
minste verbetering aan hunne barak- vangen door den nieuwen spoorweg gewezen.
vertegenwoordigers, die bouwkundige men die gezegd en geschreven en gend dat zij op voormelden dag allen
r
Maldegem.
Pieters en Schotte, wordt gefiischt dat
aangelegd
ttuschen
Destelbergen
en
M
F.
J.
N.
V,
Dam,
voorz.
sijn jngebracht, om den 14 Mei a. s. de Op Zondag 7 Mei om 2 1/2 ure namiddag, ..v
ken hebben gebracht en die luid veris, schreef ons te nieuwjare : Altijd gedrukt geweest.zijn:
een weggetonden werkman weder zal .
in 't lokaal. "
" ' '
A. M i j » , secretaris
klaren er niets te zullen aan verin- de statie van Qent (Antwerpache aanveèrd worden. De ïedèn yan'déh
Geen g e d e n k t e e k e n
h i e r ! 'volksboékéfij öp 'neti nieuwen voet drqinaandeliikscbe vergadering
. is het mijn droom geweest eens een
Dagorde:
Poort.)
De
staties
van
Weatvéld"
en
deren.
oud kasteel te mogen herstellen om Het m o e t te Audegh.em zijn, te kannen toegankelijk stellen.
le Betaling der inleggelden.
van Gent (Waas) worden afgeschaft. scbeidsraad verklaren dezen eiscb.
Dus
heden
en
aanstaan
den
Zondag
Aanvdardiog
van
nieuwe
leden.
<
De
gewezen
Daarover werd door het kristen Op de nienwe lijn worden twee nieuwe ongegrond, omdat hier de zake van
waar
ze
g
e
b
o
r
e
n
is
!
Een
plaatje
er zelf in te wonen. Die droom is
Schooodijke — Ben
81 jange
jarige S y n d i k a a t v t n 0 e n t ^
soldaten, meer als 50 jaren oud, zulltfi oak aan
sen ruim ot
krachige staties gebouwd: eene op Westveld jijndicaliaoe volstrektelijk in het, «pel
met haar naam op is veel goed- worden geene uitleenicgen gedaan.
voor u verwezenlijkt gewordenvaard worden).
vrouw die eenige werkzaamheden u> ^
A- Van Maldeghem.
geschrevcn n M r d e minister.
k
o
o
p
e
r
I
en de andere op Oostacker, De werken niet is.
Zeker, iedereen heeft dat niet,
3» Bespreking voor het feest en voor dracht van den kelder wilde verrichten, had het
14
Mei
en
bekendmaking
der
maatschappijen,
Met
het
bestuur
van
ons
Syndikaat
zijn bijna voltooid.
Eilaas
l
kon
men
nu
die
woorden
maar wij hebben allen onze oude
ongeluk daarin te vallen, waarbij zij
Wervlclc. — Vrijdag achternoen
welke aan het feest zullen deel komen nemen.
hebt
gij
de
op
steenbakkerijen
de
kerk. - Laat ze ons dan in eer herstel-terugnemen.
verschillende
verwondingen
bekwam,
Voor de Kantwerksters.
4« Toestaad der kas.
Cornciis zette 't op een toopkea,
speelde de 7 jarige Oerard.' zoon van
barakken
bezocht,
en
de
ongehoorde
Dat al onze leden, die een kepï bezitten niet die zoo ernstig waren, dat zij aan de
len.
Raadt, vrieadan, een* waarhaen ?...
Henri De Qryse, fabriekwerker, met
In de sociale week te Brussel.
nalaten, dezen op te zetten, den
d»g der bekomen wonden is overleden.
Er eenen pakken van 't
Witftaofkt*
misbruiken bestatigd die, onder geWij hebben in 't openbaar geen
een vijftal kinderen van den zelfden
vergadering in 't lokaal, voor ons, om dan stoets
Want b«ur is er geen
Dinsdagmorgen gaf, M Pieter Ver- gewijs
zondheids en zedelijk opzicht, uit die
woord willen spreken, om de innigouderdom op den koer van zijnenom 2 ure naar de markt te gaan.
Vïetu-sjrrtéffl . merk : 't Wit ttoopktn
NOTARISLESSEN.
Middelburg.
—
^Woensdagavond
ellendige huisvesting voortspruiten.
oom, Paul De Qryse, boefemid in de
heid van het feestje niet te stooren.; haegeu een boeiende voordracht over
Namens bet Bestuur
Jacqnca
Neef»,
A
a
t
a
e
r
p
m
.
heeft, doordat bij het schoonmaken
N. CI.EMB.VT, Voorz.
Kinderen van 13 tot 18 jaren, zooDuivenstraat. Al spelende, liep de
Van de kerk gingen wij naar de bij de voorstelling heb ik aan Z. Ed. de kantwerksters, die nabij de helft
dentbrugge.
—
Dinsdag
voormld
van
den
voorgevel
van
een
huis
een
Qerard tegen eenen ijzeren
voordracht van M. den notaris Vi- gezegd, dat het nu de oogenblik niet der thuiswerksters uitmaken. Zij zijn
wel
meisjes
als
jongens,
slapen
daar,
dag, om 10 are, kwam de elektrische kleine
ladder brak, zekere H- v. D. een been
gevestigd in de landbouwgekraiwngec,
viel, en werd den schedel
aene ; dertig veertig groote menschen was om daarover te spreken, maar dat vooral
niet
alleen
in
dezelfde
hut,
maar
in
i
AUGUST VERSTRYNQE voerman gebroken. Hij werd naar de wees
tram van het Arsenaal, langs den ürns
westen, waar het kantwerk op vele
rijke en arme, tol de onderpastoor toe, het zeer spijtig was dat hij geen plaatsen — in Vlaanderen bijzonderlijk te Maldeghem. laat weten dat hij op de school vervoerd,
hetzelfde bed, als men het een bed selschen steenweg, voorbij de Mager gebroken. De dood waa oogenblikkezaten tusschen de schoolbankjes ge- maand vroeger was gekomen. Dan — eene overlevering is. Ongelukkig H Bloed Processie den 8 MEI naar
noemen mag, den bak waarin eenig traat gereden, toen juist Jaak van lijk.
— Te Oosterend op Terschelling strooi is gelegd In diezelfde plaatsen Doorselaere, wonende in de Wolle
kropen en heer ende meester Viaene hadden hij en wij onzen wensch ge- bevindt zich deze nijverheid ia de na Brugge zal rijden aan 60 centiemen
Ousaelgaat. — Alfous De Cleeue,
stond daar les te geven gelijk de eer- had, nu zal waarschijnlijk de wensch deeligst mogelijke voorwaarden: de weg en weer. Vertrek op bet Molentje is een gehuwde vrouw door 't vutrr nog, slapen gehuwde personen, man straat, te Qent met zijne petroolkar uit St-Amandaberg, reed zondag per rijste beste schoolmeester.
vervuld worden van onze achtbare kantwerksters worden slecht betaald bijSeraöen Landuit een kwart voor in een stoof in brand geraakt. Zich en vrouw, zooals het U tijdens ons de Magerstraat op den steenweg wiel ïaogs het gehucht « Vrede », alkwam en door dentram getroffenwercL hier. De jongen viel zoo ongelukkig,
Als ge wilt verstandig pachten overheid : niet te Maldeghem, maar te en kennen bijna nooit de fabrikanten, zeven uren en op 't Westeindeke bij zelf redden kon eij niet, daar ze stijf bezoek is bewezen.
Camiel
Heneman
om
7
uren
b
van
de
rheumatiek
was.
Haar
man,
Van Doorselaere weid ten gronde ge- dat bij de borst schier heelemaal
die
den
kant
doen
opkoopen
door
de
Auweghem.
vraagt een pachtvoorwaarde : ge
die achter in de schuur bij 't vee was,
slingerd en het rechter dijbeen gebro iogedrukt werd. Zijn toestand is zeer
iusschenkomst van makelaars.
moet daarom geen notaris hebben
Daarover zal in de eerste vergadeOm kieine werktuigen
door de brandlucht opmerkzaam
ken ; zijne kar was aan splinters gesla- onrustwekkend.
Ook ziet men het kantwerk verdwijschrijf het zelf, voor hoelange, voor ring van hef Gentsche comiteit beslist
gemaakt,
spoedde
zich
naar
de
woongen en zijn paard erg gekwetst
te koopen.
nen overal waar de groot of de kleinhoeveel, en doet het op zegel van een worden.
Zeveren. — Vrijdag voornoen is
kamer, waar hij zijae vrouw in lichte
Na verzorging werd Van Doorselaere
nijïerheid
verschijnt,
die
winstgevend
TOOODAQ TE ANTWERPEN.
brand uitgebroken in de boltent van
halffrankske. 't Is 't eenige waf de wet
— wonende te BRUGGE,
— laaie vond.
naar
het
hospitaal
van
Qent
overgeis en spoediger aangeleerd word:.
Th. Mestdagb, herbergier, winkelier
vraagt. Als 't later noodig is voor
Des nachts nog is.zij ten gevolge
Geestelijke vader van
Wij hebben verleden week gemeld bracht.
Men heeft zeveu jarei* noodig om eene — — E\elstraal, 123, — —
eo
landbouwer op bet dorp Het vuur
gerecht kunt ge het ook doen boeken
Z A L T E R A A D P L E G E N ZIJN van de hevige brandwonden overle- dat het Belgisch Öouvernement toe— Thans wordt beweerd dat het sloeg over op de stallen, eu ook op de
Stijn Streuvels ! handige kantwerkster te worden.
bij den ontvanger te Meulebeke, 't is
den.
lagen schenkt aan de ambachtslieden lijk, Zaterdag uit de Lei opgehaald, boltent van deu gebuur Bastiel Van
Het zijn jonge meisjes en bijzonderT E MALDEGEM
te zeggen enregistreeren
Edele heer Hendrik de Kerckove is lijk oude vrouwen die kant maken.
en kleine nijveraars voor den aankoop dit niet was van Frans Van Holle 22 Hoé, bakker, herbergier en landbonIade
R.
K.
Kerk
te
Oudenbosch
ten
huize
van
Deurwaarder
Delille
Het goed moet gebruikt worden een zeer aangenaam mensch. Men
Deze zoo scboooe nationale nijverheeft zich een ergerlijk geval voorge van werktuigen, motoren, en alle ma- jaar, van Geatbrugge. De policie heeft wer, zoo dat kort daarna schureni'
voorwat het bestemd is : Is 't voor heeft vroeger wel eens gelezen in 't heid dreigt onverbiddelijk ten onder iederen Maandag van 8 tot t ure daan, op den hoogdag van Paschen.
chienen, die kunnen bijbrengen om nu beticht ontvangen dat die Van stallen en tenten van beiden fn vuur eu
Zaailand verpacht, ge mocht er geen Oetrouwe dat hij geen Vlaamsch kon, te gaan, indien er niet onmiddelijk
vlamme stonden.
Nauwelijks hadden de priesters, na hunnen toestand te verbeteren, om Hulle nog in leven is.
Maandag sou het opgehaalde lijk
fabriek op zetten ; misschien mocht maar sedert is dit reeds drie, vier maal maai regels genomen worden om dit
De staking iu de weverijen te atloop der plechtige hoogmis, zich hen toe te laten betier en meer voort
Het vuur liej» zoo snel voort, dat
gij zaailand veranderen in weilandj; de heel anders gezegd en wij konden 't onheil— want het ware een echt on- Eekloo, is nog verre van gedaan. Over naar de sacristie begeven, of een te brengen, in een woord, om hun herkend zijn, als zijnde dat van toen de pompiers van Deense ter
rechtbanken beginnen dat toe te la nu niet beter vernemen dan uit zijn heil — te vermijden De kloosters zijn een tiental dagen schenen de zaken vreemdeling trad op het altaar toe en de macht te geven met voordeel het August Calletu, wonende te Gent- plaats kwameo, alles in asch lag. Drié
brugge.
misschien de best geschikte inrichtin- goed te staan. Nu is alles weêr be- riep de geloovigen, die zich reeds uit
ten : ik ben ook van dat gedacht en eigen mond.
koeibeesten lagen daar half verkoold ;
hoofd te bieden aan de groote nijgen
om
dezen
toestand
te
redden
;
zij
dorven.
Reeds
zijn
veel
wevers
weg.
de
kerk
begaven,
met
luider
stem
toe
toekomenden keer zal ik alles daarover
Hij kan nog geestig zijn ook en zoo
gansch de voorraad strooi en hooi waa
Knocke.
—
Ten
einde
voldoening
te
verheid
opgebrand; karren, windmolen en
zeggen ; nu dat er meer geld met den zegde hij dat hij het wel wist dat wij kunnen de kantwerksters vereenigen Andere zoeken ook elders naar werk. te blijven staan, waarna hij aanstalten
geven
aan
menigvuldige
badgasten
Het
Gouvernement
heeft
een
Syndaardoor zelf de looaea doen stijmaakte om een redevoering te honveestapel te winnen is, wordt dat met onze Duimpjesuitgave de gees- eu
van Kaokke, zal het draailiebt y*n ander ulaam waren vernield.
gen.
den. Voordat hij hiermeê een begia dikaat gelast de geschiktheid der den lichttoren dezer badplaats voormeer en meer aangenomen, is 'i een telijke v a d e r waren geweest van
De ppmpiers hebben gelukkiglijk
B a r o n d e K e r c h o v e d'Ex- kon maken, werd hij echter door aanvragen te onderzoeken, en op een
herberg, 't moet herberg blijven ; er Stijn Streuvels, den meest beroemden
a e r d e , onze geachte gouverneur* eeoige mannen gegrepen, die hem gunstig verslag wordt de subsiede taan langs anderen kant gericht wor de beide woningen kunnen vrijwaren.
Voor Mestdagb en voor Van' Hoe
den.
was eens alzoo een herbergier die schrijver nu van 't land...
In 't Congres der Katholieke Wer- heeft den zilveren jubilé van zijn ambt .van het altaar trachtten af te trekken. toegestaan.
bestaat
er verzekering.
r
zei: 't is goed : ik zal tegen mijn gegevierd.
Geestelijke vader !..
ken van het a rondissement GentDaar hij nog al tegenstand bood,
Oct. VandeveHe-De P a u w
Dit zelfde Syndikaat zal, zoo noodacht herberg houden, maar ik zal 20
Dat woord had ik nog nooit ge- Eekloo vinden wij onder de verslagkwamen weldra meer geloovigen ter dig, den kooper leiden, en ais belang- h e n g s t e n h o u d e r op het woes
Té Nleuwpocrt. — Bij dën iugang '
centiemen vragen van de pint Neen, hoord. 't Kan wel dat Streuvels tot gevers van kennis : Advokaat De
hulp, die er ten slotte met vereenigde looze bemiddelaar tusschen den koo- tijnegoed te Aalter laat aan de paar der haven en er in gaat men nu
DUIMPJES.
neen, hij werd veroordeeld : ge moet twaalf ure's nachts op 't kasteeltje te Bevere (vroeger te Maldeghem) DeelTe Hunne/.:! in Kansas is Bet je krachten in slaagden hem "uit de kerk per en den fabrikant van de machien denkweekers weten dat bij de volgen baggeren, met felle machienen.
uw gepachte houden in den staat praten zit, maar dat is toch geen
de goedgekeurde hengsten ten dienste
Broek
als burgemeester gekozen en te. sleuren
De haven van Nieuwpoort'is ver- "
waarin gij het gevonden hebt. En biechten en dat ik dan de rol vervul- neming aan de H. Sakramentsproces- haar eerste benoeming was deze vat» -Nog ia de kerk zijnde poogde bij dienen ; nog meer, het zal het kapi- stelt :
zand
en verslijkt, en als de cee wat.
sie
;
Notaris
Vari
Hoorebeke
Eekloo,
taal voorschieten 'om den aankoop
ge moet er de zorgen aan wijden van de van geestelijke vader, daar had ik
1* Passé Partout bruinen 3 jaar aan roert, het invaren ervan is gevaarlijk.
een nieuwen policiecommissaris ih met de hand in een zijner zakken te té kunnen doen en den kooper zal
Geestelijke
afzondering,
B)
voor
de
een goeden huisvader, alsof het 't uwe nooit aan gedacht.
15 fr 2 e Botha de Meerbeke vos 12 jaar Reeds sedert lang, is er ofets gedaanwerklieden, C) meester Vergauwen, den persoon van haar vriendin Roze- komen, welke beweging echter door met maandelijksche afkortingen kun- aan
ware. Ge moet zelfs uw gepacht huis
20 fr. 3* Baras bruin 3 jaar aan 25 geworden om deze baveu te verbeteeen
der
omstanders
gezien
werd.
Bij
Wat zal er gelachen worden op zijn
ken Osborn.
nen vereffenen.
fr. 4• Brin d'or bruinen 7 jaar aau 25 fr ren en bruikbaar te maken.
doen verzekeren, want bij eenen brand Lijsternest als morgen 't Getrouwe Melle, voor de Onderwijzers.
oniniddehjke
aftasting
werd
er
op
Beide
vriendinnetjes
zijn
vijand
van
Op de algemeene vergadering zullen
Eene gansche nienwe klienteel is 5* Condé vos 3 jaar tweede prijs der Men rekent dat er een 160 000 ku».
moet ge kunnen bewijzen dat het opengaat;
hem bevonden een nieuw revolver
spreken Co: frater De Munnynck, van alle sterken drank en hebben daarbij groot
hengsten op de keuring 30 fr. bieke meters zand eu slijkt gaan uit-"
dus daar gevonden, die niet beter 3jarige
uwe schuld niet is. Daarom moet ge
.kaliber,
geladeu
met
zes
4
Maar nü herinner ik mij hoe ik eens het Volk, de heeren Siffer en Verhae- een paar sterke vuisten. De drinke-,
vraagt dan te koopen, zoohaast ze 6 Victorieux d'Hornues eerste prijs gebagerd worden, eene groo^ massa,
ook verzekerd zijn tegenover uwen
scherpe
patronen,
terwijl
later
nog
broers zullen 't mogen ontgelden.
't Zal een schoon werk zijn, en dat
eigenaar dat kost maar eenige centi- twaalf jaar geleden voor Streuvels gen. — Mgr zal aanwezig zijn.
een patroontasch met 18 scherpe overtuigd is van de voordeelen, der hengsten van 4 jaai eu meer, ec
Lenteleven
eene
toelaag
vroeg
aan
't
Een andere Amerikaansche Mrs patronen werd gevonden. Nu kende die ze uit de machienen trekken zoon van den vermaarden Indigène du te Nieuwpoort bij overheden en volk
mes. De opzeg (als er niets beschreFosteau zal dekken aan 40 fr. Miin welgekomen zijn sal.
Kate Elkins heeft ook van haar doen
woede der omstanders geen gren- kan.
ven staat) verschilt van streek tot ministerie en ze geweigerd werd. 't
Uitslag der keuring van verleden spreken : Ze was weduwe met een de
Croisé hengst zal gelijk voorgaande
zen. Onder stampen en slagen werd
streek, maar ge moet daarom niet ge- Was nog niet klaar in mijn hoofd, Maandag :
Het komt er dus op aan haar de jaren te Adegem Kruipult de merriëo
OostduioKerke. — Donderdag tegen
toen
de
hooge
bezoeker
terugkwam
millioen
en
een
kwart
dollars,
maar
hij overgeleverd aan de policie, die machienen, motoren, ambachtstuigen proeven alle Donderdag en van 6 1/2 avond,
deurwaardera worden als de pacht
STIEREN.
is het elfjarig zoontje van Henri
als ze hertrouwde was ze alles kwijt. nog groote moeite bad om hem tegen te (oonen, niet in de katalogen, niet
de 150 fr. niet le boven gaat, gaat dat en weer begon van dien... geestelijken Voor de 2<le maal aangeboden
Collier, dat op ledige wagons van dea
tot 7 uur.
De Ruchtbaarheid
vader
(de
Broeders
konden
't
genoeg
Welnu,
ze
is
hertrouwd
en
dan
nog
de
verbitterde,
menigte
te
bescherJef
r.
w
serie
A
Jan
De
Clercq,
Maldegem
ook met twee getuigen.
in de magazijnen, maar in werking, 0240
tram speelde, er zóó ongelukkig vanÖ. VANDBVELDE.
zw. w « A Heeren D'Hont
hooren) en hoe alle schoone dingen Jan
men.
met nen armen advokaat
gestuikt, dat hij twee urén' 'later een
en dit is het vraagstuk,dat het SynJules
w. r. Gust Verleye.
in
't
eerste
gedwarsboomd
worden,
Wat er weinigen weten, is dat wan16 wijnboeren, die met al de andere
Voor de 1"° maal aangeboden
Blsegera. — Zondag reed Leo Van lijk was.
s
— B o o n t j e k o m t o m z i j n dikaat der Kleine werktuigen wil beSyndikaatstieren
neer het niet beschreven staat dat de maar ten slotte toch triomfeeren...
gevochten hadden, wilden zich niet l o o n t j e . Te Groningen wierp een reiken door het inrichten der Interna- Haubrecht, wijk Schophoek, met zijn
w. gr 75 punten Ilonoré Potvliege
Oostende. — Alhier is op de kust het
Doelde dit alles op hef gebeurde Jan
pachter in gangbare munte moet begevangen geven, zeggende gansch kwajongen een flesch stuk op de plek tionale tentoonstelling van ambachts- rijwiel, tengevolge eener verkeerde
Fox
r. w. 71
« W«Cuelenaere, Ie ges).
lijk
aangespoeld van den ongelukkigen
talen ten huize van den eigenaar, de van over 12 jaren, toen hij waar Loor w. r. 73
beweging in eene beek, waar bij
onschuldig te zijn, maar ze waren in waar een auto moest passeeren. De werktuigen.
• NV* P. Van Canreyt
Eylaodt, die over eenige dagen, door
eigenaar om zijn geld moet komen schijnlijk reeds aan 't ministerie was, Césnr w.
70
"Hoiore Potvliege
bewusteloos
bleef
liggen
met
twee
den cinema getrokken : daar stonden chauffeur ziet dit, stopt vlak voor de
Deze zal piaats hebben van 13 Mei groote wonden aan het hoofd Hij het omslagen van zijnen.boot, in zee
Louis Derycke, 3« ges! ze bezig met flesschen werpen naar gevaarlijke plek plotseling springt als
Best mogelijk mag hij het trekken dan zeg ik dat het een fijne geest is Bara r. w, 73
Andere stieren
tot
13 Juli, onder de hooge bescher- moest door den geneesheer" verzorgd viel
een acrobaat uit het rijtuig,grijpt voor
met de post, maar dat is gerioeg om en nog een goed hert erbij.
Jan
zw. w 63
Van Maldegem Hippol. de soldaten en ze konden 't niet meer
ming
van het Öouvernement, de Pro- worden.
de
aanrander
er
om
denk
dezen
bij
alle pachters afkeerig te maken.
Mnuriccr w. 64
We Roman
™
Borgworm. — Zondag namiddag
loochenen.
vincie en de Stad.
Laureht r. w. 71
Bij
M.
De
Bruyne-Miry,
Ch»Rocges
den
kraag
en
sleept
hem
naar
de
auto
Poperingbe.
—
Zaterdag
morgend
gebeurde
te Borgworm een scbrikké^'
Veel meer nog zal de notaris op
Baron w. r. 67
Henri De Baets
Dat de fabrikanten van machienen, gebeurde op den steenweg van IJper lijk automobielongeluk. Rond 5 ure*
Na een korte strubbeling hijscht bij
een naasten keer vertellen — 't zal in
Terwijl de heer arrondissements- Baron r.
07
QERECHT.
Wo Coppens
den deugniet in zijn vehikel, haalt de motoren, ambachtswerktuigen van de
Aug. verleye
't Oetrouwe staan. — Nu moest hij commissaris voort zijn ronde deed, César gr. v. 67
Maandag werd in het Assissenhof te kruk over en koerst met den hevig gelegenheid gebruik maken en aan een schrikkelijk ongeluk. De voerman kwam de automobiel vati M, Roberti,
w. r. 6 ),
Jaa De Clercq
zeere voort naar 't concert van Cane- trad ik tot bij zijn secretaris, M. De Philem.
Gent Beelaart een kerel van Gent grienenden jongen ver weg om hem deze Tentoonstelling deel nemen ; de Desmaret reed met twee aan elkaar suikerfabrikant te Borgworm, naar
Fox
w. zw63
Felix Verstrynga
gebonden wagens naar den B r a n d - deze stad toegereden latfgo de groote
ghem.
veroordeelt tot acht jaar gevang om van daar terug te doen loopen.
gr. w. 68
Kinders Van Rie
Bruyne, gehuwd, met eene dochter Pier
kosten zijn gering, en het is zeker h o e k . Nabij de hoeve Van Caey- baan van Borgworm naar Sint-Truiden
Fox
w.zw.
73
Fem.
De
Cuyper
in
te
breken
met
geweidaden
te
Wat hebben menschen en streken van den gevierdftn toondichter Karei Pier
v. w. 66
Kinders Blomme
Aalter. Voor zaak waren al in 1905
— Te Zundert stond de vrouw van dat er een groot getal verhandelingen seele sprougen drie kinderen op den gevoerd door den stoker , en in het
verschil I
Miry.die in zijnen tijd bij zijnen vriend Ko
r. w. 72
Verleye Aug.
tweeden wagen. Het 10 jarig meisje voertuig zaten vier kinderen van denKesteloot,
De
Kneef
en
Van
Dorpe
een molenaar met haar kindje, dat zullen uit voortvloeien.
Potvliege Honoré
Dat is daar een heel andere streek Giovanni Smezio op 't kasteeltje zijne Machiel w.zw 66
Het Secretariaat, Lange Nieuwstraat Julie Van de Casteele, viel eraf, en nijveraar, van § tot 12. jaar oud,' in
veroordeeld nu op 't einde van 1910 slechts een paar weken oud was, op
.leppen w. r. G8
Kam Martcos
dan bij ons zie. Heb ik het vroeger schoonste liedjes kwam voorzingen
Jan
r. w. 67
P. Fran^ois
hadden Kesteloot en De Kneef gezeid; den arm, voorde kachel De vrouw 109, houdt zich ter beschikking, om en werd overreden Het slachtoffer is j tegenovergestelde richting kwam een
nog niet verteld hoe ik notaris Leuri- j M, De Bruyne heeft het schoonste Po"
w.r ca
P. Franjois
i kort nadien gestorven.
automobiel aangereden, waarin zich
1
dat Van Dorpe onschuldig was, maar kreeg een aanval van epilepsie en alle inlichtingeu te geven.
I
:.t
Dokter F . D E L I L L E
Heden-Zondag, 30 April, om 3 ure, zal er in den Velodrom van Maldeghem, een 3-Uren-Koers gereden worden op zijn amerikaansch, 't is te zeggen gemaats ;
t8 ploegen, samengesteld uit de beste rijders van ver in 't ronde, zijn reeds ingeschreven; zoodat men zich aan een schoonen koers mag verwachten ; de prijzen der plaatsen zijn : 3o centimes,, banken* 5o cs,_tribuun 75 cs ; (zie programma op de 3e bladzijde)
Download PDF
Similar pages
EM7385 - Eminent
DF 1090 700 D - Vanden Borre
Brand Strategy Brochure Nederlands
Beko Washer WM 6111 W
KRO NUK. - Gemeente Maldegem
Universal remote control
DF 6260 DF 6160 CHDF 6260
`t Kiekske
Babytrage Youmi