Original bruksanvisning (NO)
Robotgressklipper
RC302 / RC304 / RC306
TC150 / TC300 / TC500
MC150 / MC300 / MC500
Brukerhåndbok
Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 - Innledning og sikkerhet............................................................................................ 3
1.1 Innledning…………………………………...………………………....……………………… 3
1.2 Definisjoner på advarselssymboler……………………………..………………….…….… 4
1.3 Sikkerhetsadvarsler og forhåndsregler ………...…………………………………….. 4
1.4 Robomows sikkerhetsfunksjoner………...……………………………….…….... 6
Kapittel 2 – Kjenn din Robomow………………………………..……………...………......…...…. 7
2.1 Hva som er i esken.......................………………...…………….………………….……… 7
2.2 Hvordan Robomow fungerer for deg.......................………………...…………….……...
8
2.3 Driftsmetode....................………………...…………….………………………...........…… 9
Kapittel 3 - Planlegge på forhånd……………………………………………...........……………….. 10
3.1 Plentyper: Hvordan ser plenen din ut?……………….…………............………………… 10
3.2 Velg plassering av ladestasjonen………………………….………………………….……. 12
3.3 Velg plassering av Powerbox………………………………………...…….…….....………
14
3.4 Planlegge utlegging av kantledningen ………………………………….………….……… 14
3.4.1 Objekter på plenen…………………………………....……………..……………………
14
3.4.2 Skråninger……………………......................................................….………………..
15
3.4.2 Avstander fra kanten………………………………………………………….……............……
15
Kapittel 4 - Førstegangsutlegging……………………………………..……………………………..
16
4.1 Forberedelser……………………………………………………………………….…..........
16
4.2 Utlegging av kantledningen………………………………………….…............................. 16
4.3 Kantledning innenfor arbeidsområdet………………….………………...............…….…. 19
4.4 Feste kantledningen til bakken…………….…………………................................….….
21
4.5 Tilbake til ladestasjonen – Fullføre utlegging av kantledningen……........................….
22
4.6 Plassering og tilkobling til ladestasjonen………………..………………….................….
22
4.7 Installere Powerbox…………………………………..…………….…...............................
23
4.8 Utlegging i soner uten stasjon……………………………………..…………….…............ 24
Kapittel 5 - Forberede Robomow…………………………………………………………….............. 27
5.1 Justere klippehøyden……….…..................................................................................... 27
5.2 Engangsinstallasjon (steg for steg)…………………………………………..………….…. 27
Kapittel 6 - Drift………………………………………………………………………..………............... 30
6.1 Automatisk drift……………………………………..……………………............................. 30
6.2 Kontrollpanel……………………………………………………..………...................……... 30
6.3 Manuell drift…………………………………………………….…….............................…... 31
6.4 Menyvalg……………………………………………………..……………….............……...
32
6.5 Drift i en sone uten stasjon…………………………………………………..………........... 35
Kapittel 7 - Bruke Powerbox……………………………………..…………………........................... 36
Kapittel 8 - Lading…………………………………………………………………..……...............…... 37
Kapittel 9 - Feilsøking og brukermeldinger…………………………..………….................……… 37
Kapittel 10 - Spesifisering………………………………………………..…............................……... 43
Kapittel 11 - Vedlikehold og lagring…………..……………...............................................……… 44
11.1 Generelle instruksjoner………………………………….…………….……………..…….. 44
11.2 Vedlikehold og avfallshåndtering av batteriet…….…………….………………........….. 44
11.3 Vinterlagring og -service……….…………….…………………....................................... 44
11.4 Vedlikehold av klippeaggregatet………….…………….………….....................……….. 44
11.5 Vedlikehold av knivbladet……………….…………….……........................…………….. 45
11.6 Skjøting av kantledningen………….…………….…………………............................... 46
11.7 Vedlikehold av ladestasjonsområdet……………….…………….……………….......….. 46
11.8 Lyn- og tordenvær…….…………….…………………................................................... 46
Kapittel 12 - Tilbehør……………………………………………………….....................…..………...
47
Kapittel 13 - Tips for vedlikehold av din plen……………..…………………............................… 48
Garantikort…………………………………..…………….......................................................……… 49
1. Innledning og sikkerhet
Samsvarserklæring fra EU
Produsent: F. Robotics Acquisitions Ltd.
Hatzabar St., Industrial Zone
P.O.Box 1412 Pardesiya,
42815 Israel
Produkter som dekkes av denne erklæringen
26 Volts batteri brukt av følgende modeller av
robotgressklippere: Robomow RC 302/34/306 MC
150/300/500 og
TC 150/300/500 (med ladestasjon)
F. Robotics Acquisitions Ltd. erklærer på eget ansvar at produktene nevnt ovenfor er i samsvar med direktivene nedenfor:
- Maskineridirektiv 2006/42/EC
Standarder brukt: EN ISO 12100:2010
- EMC-direktiv 2004/108/EC
Standarder brukt: EN 55014-1:2011 EN 55014-2:2008 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2008
- Støydirektiv 2000/14/EC
Standarder brukt: BS EN ISO 3744:2010 ISO 11094:1991
- RoHS-direktiv 2011/65/EC
Representant for teknisk avdeling:
Herr Gerome De Schutter Friendly Robotics BV
Adresse: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673, Nederland.
Jeg erklærer herved at produktet ovenfor er i samsvar med de krav som er angitt ovenfor
Shai Abramson – Senior VP R&D
F. Robotics Acquisitions Ltd.
Israel
26.november 2013
1.1Innledning
Produktene er produsert av F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics).
© Friendly Robotics, 2014-A. Alle rettigheter reservert. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres, reproduseres,
overføres elektronisk eller oversettes uten skriftlig samtykke fra Friendly Robotics.
Produkt, produktspesifikasjoner og dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle andre varemerker tilhører sine
respektive eiere.
Velkommen til en verden av hjemmerobotikk med Robomow fra Friendly Robotics!
Takk for at du kjøpte dette produktet. Vi vet at du vil nyte den ekstra fritiden du får når du lar Robomow klippe plenen din.
Når den er satt opp og brukes riktig vil Robomow trygt være i drift på plenen din og gi deg en kvalitet få gressklippere
kan måle seg med. Du vil bli imponert over resultatet og best av alt vil Robomow gjøre jobben for deg.
VIKTIG!
De neste sidene inneholder viktige sikkerhets- og driftsinstruksjoner. Vennligst les og følg alle instruksjonene
i denne håndboken. Les nøye gjennom og gjennomgå alle sikkerhetsinstrukser, advarsler og forhåndsregler i
denne håndboken. Unnlatelse av å lese og følge disse instruksjonene, advarslene og forhåndsreglene kan føre
til alvorlige skader eller død for personer og husdyr eller skade på personlige eiendeler.
3
1.2Definisjon av advarselssymboler
Dette er symbolene på Robomow® ; Les nøye gjennom dem før du bruker Robomow®.
1
2
3
4
5
6
7
1. Dette er et farlig redskap. Vær forsiktig når du bruker Robomow og følg alle sikkerhetsregler og -advarsler.
2. Les nøye gjennom din drifts- og sikkerhetshåndbok før du bruker din Robomow.
3. Fare for at objekter kastes eller flyr mens den er i drift.
4. Hold deg på trygg avstand fra Robomow når den er i gang. Hold folk og spesielt barn, kjæledyr og tilskuere
på trygg avstand fra området hvor Robomow brukes.
5. Avkutting av tær eller fingre – Roterende klippeblad. Fare for skade på grunn av roterende knivblad. Hold
hender og føtter borte og forsøk ikke å løfte Robomow fra dette området.
6. Bruk deaktiveringsenheten før du vedlikeholder eller løfter Robomow.
7. Ikke sitt på Robomow.
Kast ikke Robomow eller deler av den som usortert husholdsningsavfall –
Dette avfallet bør håndteres separat.
Dette produktet samsvarer med relevante EU-direktiver.
1.3Sikkerhetsadvarsler og forhåndsregler
Opplæring 1. Les denne drifts- og sikkerhetshåndboken nøye før du bruker Robomow. Vær kjent med knappene og korrekt
bruk av Robomow.
2. La aldri barn eller personer som ikke er kjent med disse instruksjonene bruke Robomow.
3. Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer for andre personer eller deres eiendom.
Forberedelser 1. Forsikre deg om at kantledningssystemet er riktig installert som anvist.
2. Sjekk jevnlig området hvor Robomow skal brukes og fjern alle stein, pinner, ledninger, bein og andre
fremmedobjekter.
3. Sjekk jevnlig at ikke knivbladet er slitt eller skadet. Bytt ut et slitt eller skadet knivblad for å bevare balansen.
Drift 1. Ikke bruk Robomow hvis noen sikkerhetsfunksjoner eller deler er skadet, slitte eller ubrukelige.
2. Hold hender og føtter unna knivbladet og andre bevegelige deler.
3. Løft eller bær aldri Robomow mens motorene er i gang.
4. La ikke Robomow operere uten tilsyn hvis du vet at husdyr, barn eller andre mennesker oppholder seg i nærheten.
5. Klipp aldri plenen mens folk, spesielt barn, eller kjæledyr er i nærheten.
6. Slå alltid av sikkerhetsbryteren før du løfter klipperen eller forsøker å gjøre justeringer.
7. Rør ikke knivbladet før det har stanset helt.
8. Bruk ikke Robomow for noen formål foruten det den er ment til.
9. Behold alle beskyttere, skjold, sikkerhetsutstyr og sensorer på plass. Reparer eller bytt ødelagte deler, inkludert symboler.
10. Løft eller bær aldri Robomow® mens motoren er i gang.
4
Transport For å flytte den på en sikker måte fra eller innenfor arbeidsområdet:
1. Trykk på STOPP-knappen for å stoppe Robomow.
2. Bruk fjernkontrollen (tilgjengelig som tilbehør) for å kjøre den fra sted til sted.
3. Ved ulike høydenivåer skrur du av sikkerhetsbryteren og bærer klipperen ved hjelp av
håndtaket.
4. Ved lengre transport bruker du originalpakningen.
5. Når du transporterer Robomow over lange avstander skrur du av sikkerhetsbryteren.
VIKTIG! Etter at du har skrudd av sikkerhetsbryteren må du stille inn dato og tid på nytt.
Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at Robomow plutselig begynner å klippe.
Bruke fjernkontrollen (manuell klipping)
1. Klipp kun i dagslys eller i et godt kunstig lys og unngå å klippe i vått gress.
2. Ikke bruk Robomow når du går barbent eller har på deg åpne sandaler. Bruk alltid solid fottøy og lange bukser
samt pass på at du har godt fotfeste i skråninger.
3. Vær ytterst forsiktig når du rygger klipperen mot deg.
4. Slå alltid av motoren i henhold til instruksjonene med føttene godt unna knivbladet.
5. Klipp ikke manuelt i skråninger høyere enn 15 grader eller der et solid fotfeste ikke er mulig.
Vedlikehold og spesielle instruksjoner1. Slå alltid av sikkerhetsbryteren på Robomow før du fjerner blokkeringer/ kontrollerer / rengjør/ vedlikeholder
Robomow eller bytter knivbladet. Forsøk aldri å reparere eller justere klipperen mens den er i drift.
2. Ved unormale vibrasjoner stopper du klipperen, skrur av sikkerhetsbryteren og sjekker eventuelle skader
på knivbladet. Bytt ut et slitt eller skadd knivblad for å bevare balansen. Ring etter service hvis vibrasjonene
fortsetter.
3. Bruk kraftige hansker ved inspeksjon eller vedlikehold av knivbladet.
4. Utfør ikke vedlikehold når du går barbent eller har på deg åpne sandaler. Ha alltid på deg passende arbeidssko
og lange bukser;
5. Bytt ut slitte eller skadde deler for å opprettholde sikkerheten.
6. Bruk kun det originale utstyret og tilbehøret. Det er ikke tillatt å endre den originale utformingen av Robomow. Alle
endringer gjøres på eget ansvar.
7. Vedlikehold / service / rengjøring av Robomow® skal gjøres i henhold til produsentens instruksjoner.
8. Hold alle muttere, bolter og skruer stramme for å være sikker på at maskinen er i forsvarlig driftsstand.
9. Advarsel! Ved fare for lyn- og tordenvær kobler du kantledningen fra ladestasjonen / kantsenderen og pluggen på
230V/120V til Powerbox fra strømuttaket.
Batterier 1. Åpne eller ødelegg ikke batteripakken.
2. Batteripakken bør kun byttes av en servicetekniker.
3. Batteripakken inneholder elektrolytter. Ved lekkasje av elektrolytter fra batteripakken må handlingene beskrevet
nedenfor utføres:
- Hudkontakt: Vask kontaktområdene umiddelbart med mye vann og såpe.
- Øyekontakt: Skyll øynene umiddelbart med mye rent vann i minst 15 minutter uten å gni.
- Oppsøk medisinsk behandling.
4. Sørg for at batteriene er ladet med riktig lader som anbefalt av produsenten. Uriktig bruk kan føre til elektrisk
sjokk, overoppheting eller lekkasje av etsende væske fra batteriet.
Slutten på produktets driftstid 1. Robomow og dens tilbehør bør håndteres separat på slutten av dens levetid for å hindre at elektrisk og elektronisk avfall
ender opp på fyllsteder og for å sørge for gjenbruk, behandling og gjenoppretting av elektrisk og elektronisk utstyr uten
hensikt om å beholde, beskytte og forbedre miljøets kvalitet, beskytte folkehelsen og bruke naturlige ressuser på en
fornuftig måte.
2. Kast ikke Robomow eller deler av den (inkludert Powerbox, ladestasjonen og kantsenderen) som usortert husholdningsavfall
- dette bør håndteres separat.
3. Spør din lokale distributør/forhandler om retur- og innsamlingsmåter som er tilgjengelige.
4. Kast ikke batteripakken i en ovn/peis og legg ikke brukte batterier i husholdningsavfallet.
5. Batteriet må samles inn, resirkuleres eller kastes på en miljømessig fornuftig måte.
5
1.4Robomows sikkerhetsfunksjoner
1. Barnesikring
Barnesikringen hindrer utiltenkt bruk av Robomow forårsaket av et tilfeldig trykk på én av knappene. Kun trykking på
to av knappene i en viss rekkefølge vil starte driften.
2. Tyverisikring / sikkerhet
Tyverisikringssystemet gir brukeren en deaktiveringsfunksjon som vil hindre andre fra å bruke eller kjøre Robomow
med mindre de har en gyldig kode som kan tastes inn. Du vil bli bedt om å taste inn en firesifret kode du selv har valgt
og som du kan bruke som din personlige sikkerhetskode.
3. Løftesensor
Hvis klipperen heves fra bakken mens knivbladet er i drift vil knivbladet slutte å rotere umiddelbart.
4. Tiltesensor
Hvis klipperen tiltes opp mot en vertikal posisjon vil knivbladet stanse umiddelbart.
5. Hindringssensor
Robomow oppdager når det er en hindring i veien under drift. Når klipperen kolliderer med en hindring stopper klipperen
rotasjonen av knivbladet umiddelbart og vil slutte å bevege seg i den retningen og trekke seg bort fra hindringen av
seg selv.
6. Stoppknapp for nødstilfeller
Ved å trykke på STOPP-knappen når som helst mens klipperen er i drift vil klipperen og knivbladet stanse umiddelbart.
7. Sikkerhetsbryter
Ved å skru sikkerhetsbryteren av vil enhver drift av Robomow hindres. Det er nødvendig å skru den av før du løfter
Robomow og før vedlikehold utføres.
8. Forseglede batterier
Batteriene som følger med Robomow er fullstendig forseglede og vil ikke lekke ut noen typer væske uansett posisjon.
9. Ladestasjon / kantsender og kantledning
Robomow fungerer ikke uten at en kantledning er installert og aktivert gjennom ladestasjonen / kantsenderen. Hvis
kantsenderen er skrudd av eller slutter å fungere vil Robomow slutte å klippe.
6
2. Kjenn din Robomow
2.1Hva som er i esken
Modeller med ladestasjon
1
9
10
11
2
3
12
13
4
Operating & Safety Manual
5
DVD
6
14
7
Modeller uten
ladestasjon
8
1
Robomow®
8
2
Ledningsplugger
9
3
Kantledning
10
4
Drifts- og sikkerhetshåndbok
11
5
DVD
12
6
RoboLinjal
13
7
Skjøtehylser
Brukes for å feste kantledningen til bakken.
Brukes til å lage en virtuell vegg for din Robomow
Oppsetts- og driftsvideo.
Brukes for å vise avstanden til kantledningen fra plenens kant.
Brukes for skjøting av ledninger (ved behov)
Sett sammen kantledningspluggene
Brukes for å koble kantledningen til ladestasjonen.
Ladestasjon
Brukes av Robomow for å parkere og lade når den ikke
klipper.
Ladestasjonens påler
Brukes for å feste ladestasjonen til bakken
Skjøteledning
15 meter (50 fot), (lavspenningskabel)
Powerbox
Brukes for å deaktivere (forsinke) modusen for
automatisk drift og reaktivere den ved behov. Gir også en
indikasjon på Robomows status (parkering eller drift) og
kantledningens stand.
Montering av Powerbox
Brukes for å feste Powerbox til en vegg (inkludert skruer og
plugger).
Kantsender (inkl. strømforsyning og -påle)
14
Brukes for å generere signalet i en sone uten stasjon.
Kantsenderen kommer med modeller som ikke følger med
en ladestasjon og er tilgjengelig som tilbehør.
7
2.2Hvordan Robomow fungerer for deg
Utfør en engangsinstallasjon før du bruker Robomow for
første gang.
[Detaljerte instruksjoner finnes i de følgende kapitlene]
• Sett opp en ledning rundt hele plenen og rundt beskyttede
områder innenfor plenområdet.
• Kantledningen
setter
grensene
for
Robomow.
Kantledningen legges rundt plenens kanter og rundt trær,
planter, dammer og objekter som du vil hindre at Robomow
støter i.
• Hvis den medfølgende ledningen ikke er lang nok kan mer
ledning kjøpes og skjøtes til den eksisterende kabelen med en
vedlagt skjøtehylse.
• Små plugger brukes til å feste kantledningen i bakken under
gressnivå.
• Kantledningen vil gradvis forsvinne når nytt gress vokser og vil
til slutt bli usynlig.
Kantledning
Plugg
• Du plasserer ladestasjonen langs kantledningen. De utfører to
grunnleggende funksjoner:
- Generer et signal langs kantledningen.
- Lader Robomows batterier.
• Powerbox er koblet mellom ladestasjonen og et 230V veggfeste
ved bruk av en 15m lang lavspenningskabel.
• Etter at du har fullført installasjonen av kantledningen, ladestasjonen og Powerbox samtutført
engangsinstallasjonen vil Robomow ta seg av klipping hele sesongen!
• Robomow er en robotgressklipper strømforsynt av et vedlikeholdsfritt batteri. Den forlater ladestasjonen sin
på det planlagte klippetidspunktet. Robomow klipper plenen og kjører seg da tilbake til ladestasjonen for å bli
ladet og klar for dens neste planlagte klipping.
• Så snart Robomow kjører ut for klipping, utløser ladestasjonen automatisk et spesielt signal. Dette signalet
skaper en virtuell vegg, synlig bare for Robomow. Dette signalet holder Robomow innenfor plenens grenser
og hindrer den fra å komme inn i områder den ble programmert til å hoppe over eller beskytte.
Ladestasjon
og Powerbox :
Base Station
and Power Box:
- Genererer
signal
langsalong
kantledningen.
- Generates signal
the wire.
- Lader Robomows batteri.
- Charges Robomow’s battery.
Store trær:
Robomow
har tillatelse
til å støte
Large
trees:
Robomow
is allowed
to bump
iinto
dem.
på
denne
størrelsen
trenger
objektene
them. at this size, the objects
do not
ikke en kantledning rundt dem
require
a Perimeter Wire around them
Robomow oppdager
Robomow
detects signalet
the signal
og endrer retningen når den
and
changes direction as it
når ledningen
reaches the wire
Kantledningwire
somas
en a
Perimeter
virtuell wall,visible
vegg, kun synlig
virtual
only
for Robomow
to Robomow
Tre omgitt av en hule, pytt eller blomsterbed
Tree surrounded by a groove, ditch or flower beds
krever en ledning rundt seg.
requires a wire around it.
8
2.3 Driftsmetode
• Robomow er en robotgressklipper designet for å klippe og vedlikeholde din plen helt på egen hånd.
• Enkel engangsinstallasjon - Robomow krever kun en enkel engangsinstallasjon som lett kan utføres av
brukeren. Robomow gjenkjenner ledningen ved å bruke spesielle sensorer som sikrer at den alltid holder seg
innenfor det anviste området. Det viktigste tilbehøret følger med produktet.
• Funksjonsmetode -Robomow vilklippe plenen automatisk. Den veksler kontinuerlig mellom klipping og lading.
-Den forlater ladestasjonen på egen hånd og klipper penen.
- Kantklipping - Ulikt andre robotgressklippere er Robomow den eneste
robotklipperen som har en spesiell kantmodus hvor den følger kantledningen for
full dekning av plenkantene. Robomow er den eneste robotklipperen som kutter
på utsiden av hjulene sine.
- Søk etter ladestasjonen - Robomow begynner å søke etter ladestasjonen når
batterikapasiteten er for lav. Den klipper ikke når den søker etter ladestasjonen.
- Robomow vil lades opp igjen og fortsette å klippe ved behov. Den vil fortsette å
klippe til den har fullført den innstilte klippetiden for din plen (basert på området
du har stilt inn).
- Når du fullfører klippingen av hele området (klippesyklus) vil Robomow forbli i
ladestasjonen til den neste klippesyklusen starter.
- Robomow fullfører to klippesykluser per uke for å holde din plen sunn og pen å se
på. Men hvis det kreves mer tid for å vedlikeholde din plen kan du lett justere tiden
Robomow er i drift i hver klippesyklus.
- Kontrollpanelet på toppen av Robomow er der du styrer innstillingene for klipperen
og driften av den.
- Sterkt kuttesystem - Robomows ekstra skarpe blad gjør det mulig å utføre
LAWN
PLENFREE
FRI
sesongens første klipp når gresset er ganske høyt.
TIL
TONYTELSE
ENJOY
- Tilgjengelighet - Klippebredden til Robomow (28cm) og det sterke kuttesystemet
hjelper Robomow å fullføre arbeidet raskt og etterlater din plen tilgjengelig for deg
og din familie.
• En fjernkontroll er tilgjengelig som tilbehør og brukes til å kjøre Robomow til en separat sone om nødvendig.
Den brukes også for å klippe små gresstuster som ikke kan nås under automatisk drift.
• Gressirkulering - Robomow klipper gresset i svært små biter som begraves i plenens røtter hvor de
dekomposteres og fungerer som naturlig gjødsel. Gresstuster inneholder 80-85% vann og frigjør verdifull
næring som går tilbake inn i jorda. Dette er naturlig resirkulering av gress.
• Robomow-applikasjonen – Muliggjør en brukervennlig og intuitiv drift
av din Robomow og åpner for flere menyvalg og -funksjoner som ikke er
tilgjengelige gjennom klipperens kontrollpanel. Robomow-applikasjonen
kan lastes ned fra App Store.
Robomow-applikasjonen er kompatibel med smarttelefoner/nettbrett
som bruker et av de følgende operativsystemene: Android (Google) eller
iOs (Apple).
3G
9:41 AM
100%
12
SCAN
HOME
EDGE &
SCAN
Mobilenheten må inkludere Bluetooth Low Energy (BLE) merket
somBluetooth SMART.
Følgende mobilenheter inkluderer BLE:
o Samsung Galaxy SIII, Galaxy S4 og
Note II.
o Apples iPhone 4S, iPhone 5, iPad (3. og
4.generasjon), iPad Mini og andre.
o HTC One, One X+ og Droid DNA
STOP
04:26
Scanning
For å laste ned Robomow-applikasjonen kan
du bruke din mobil til å scanne QR-koden til
høyre eller laste den ned fra App Store.
9
3. Planlegge på forhånd
Klargjøring av plenen din for Robomow er ganske enkelt.
Men fordi hver plen er unik anbefaler vi å lese dette kapittelet før du begynner å legge ut kantledningen.
Planlegging av ledningsruten og en enkel opptegning av plenen inkludert alle hindringer og ladestasjonens
plassering vil forenkle og forhindre feil under installasjonen.
Vennligst se installasjonsvideoen på Robomow-DVDen. Denne videoen vil lede deg gjennom hele
installasjonsprosessen.
Vennligst les gjennom hele kapittelet "Planlegge på forhånd" før du starter oppsettet. Det vil veilede
deg i å finne de beste stedene for ladestasjonen og Powerbox samt kantledningen.
Kantledningen fungerer som en "usynlig vegg" for Robomow. Den avgrenser plenens soner og spesifikke
områder der du ikke vil at Robomow skal klippe. Kantledningen er festet til bakken med små plugger som følger
med Robomow. Etter en kort stund vil kantledningen bli usynlig under veksten av nytt gress.
Så snart Robomow begynner å jobbe blir det utløst et signal som går langs kantledningen. Dette signalet holder
Robomow innenfor dens grenser og borte fra forhåndsinnstilte avgrensede områder.
3.1Plentyper: Hvordan ser plenen din ut?
Det er 3 grunnleggende typer plen: Noen plener er kombinasjoner
av mer enn én type.
Din første oppgave er å fastsette hvilken type plen du har.
Merk - hvis du har kjøpt en Robomow uten ladestasjon må
sonene dine stilles inn som 'Separat sone' (les avsnittene 3.2.3,
4.8 og 6.5)
o Kun hovedsone
Robomow vil klippe plenen innenfor dens fastsatte grenser.
o Hovedsone + Delsone(r)
Robomow klipper hovedsonen og forflytter seg automatisk til
delsonen(e).
Hovedsone
Del
son
Hovedsone
VIKTIG! Installasjon og drift av en delsone kan kun gjøres og
kontrolleres ved å bruke Robomow-applikasjonen.
o Separat sone
Robomow vil klippe hver sone separat. Dens bevegelser
mellom sonene er begrenset. Derfor må du flytte klipperen
fra hovedsonen til den separate sonen hver gang du ønsker å
klippe den.
3.1.1 “Kun hoved- sone” Plen- type
Plenen med "kun hovedsone" består av et helt område.
Det har ingen delsoner eller separate soner.
Hvis du svarer «ja» på de alle de følgende spørsmålene er
plenen din av typen «Kun hovedsone»:
o Er gressområdet ditt en kontinuerlig sone ?
Og :
o Er alle områder av din plen brede nok for
Robomow til å navigere gjennom på en effektiv
måte? (Minimum 3 meter (10 fot) bred på dens
smaleste punkt).
10
e
Sep
arat
son
e
Hovedsone
Minst 3 meter
(10 fot) bred
Kun hovedsone
Hvis plenen din ikke passer denne beskrivelsen, les de neste kapitlene for å finne plentypen din.
Hvis plenen din er «Kun hovedsone» kan du hoppe over dette kapittelet for å fastsette ladestasjonens
plassering.
3.1.2 Plentypen "Hovedsone + delsone(r)"
Hvis din plen inneholder en delsone som beskrevet i dette kapittelet MÅ du laste ned Robomow-applikasjonen
for å klippe den effektivt i automatisk modus fra ladestasjonen, ellers må du stille den inn som en separat
sone som beskrevet i kapittel 3.2.3 nedenfor. Robomow-applikasjonen kan lastes ned fra App Store. For
mer detaljer om Robomow-applikasjonen og dens kompatibilitet med din smarttelefon/nettbrett, vennligst les
avsnitt 2.2 - Driftsmetode.
Denne typen plen består av mer enn én
sone og disse sonene blir forbundet av en
smal passasje.
I denne typen plener vil Robomow kunne
kjøre fra én sone til en annen for å klippe
hele området.
Hvis du svarer «ja» på alle de følgende
spørsmålene er plenen din av plentypen
«Hovedsone + delsone(r)»:
De
lso
ne
Hovedsone
Hovedsone
Hovedsone + delsone med en smal passasje
o Er gressområdet ditt et kontinuerlig område ?
o Er deler av plenen din separert fra hovedsonen ?
o Er det en smal passasje på minimum 1 meter (3,3 fot) som er bred nok for Robomow til å kjøre gjennom
mellom disse sonene?
o Er denne smale passasjen fast, plan og jevn (ikke steinete, sandete eller forhøyet)?
For eksempel: gressområde, fortau, fast sti, hardt underlag.
Slike tilleggsområder kalles delsoner.
For å aktivere oppsett og kontroll av delsoner må du laste ned Robomow-applikasjonen på din smarttelefon
eller nettbrett. Definisjon av delsone(r) vil gjøre Robomow i stand til å kjøre gjennom den smale passasjen for
å komme til en delsone og til å klippe både hovedsonen og dens delsoner én sone av gangen.
Hvis din plen ikke passer denne beskrivelsen, hopp til neste avsnitt av dette kapittelet: «Separate soner»
3.1.3 Plentypen «Separate soner»
Hvis din plen inneholder en separat sone som definert i dette kapittelet, les kapittel 6.4.2 (Legg til separat sone
- nummer p014 i tabellen).
Plentypen «Separate soner» består av to eller flere soner som er ikke forbundet. Robomow kan ikke kjøre
mellom disse sonene.
Hvis du svarer «ja» på minst ett av følgende spørsmålene er plenen din av plentypen «Separate soner».
o Er plenen din omgitt av gjerder, fortau
eller andre objekter som Robomow ikke
kan passere?
Separatsone
sone
Separat
Eller
o Er plenen din separert fra en grussti
eller lignende underlag som kan skade
klippebladet?
Eller
o Blir soner av plenen din forbundet av en
Hovedsone
Hovedsone
passasje som er altfor smal for Robomow
til å kjøre gjennom: mindre enn 1 meter
Hovedsone
Hovedsone
(3,3 fot) i bredde?
Separat
Eller
Separatsone
sone
o Ligger plenen din på et lavere eller høyere nivå ?
Hvis plenen din ikke passer noen av disse beskrivelsene, er det sannsynlig at du enten har plentypen
«Kun hovedsone» eller «Hovedsone + delsone» Gå til kapittel 3.3 - Velg plassering av ladestasjon og
Powerbox.
 En plen kan bestå av opptil 2 separate soner.
 Klipperen må bæres eller kjøres til dette området manuelt.
 Alle disse 3 typene kan være en kombinasjon av mer enn én type plen.
11
Typer av separat sone- installasjoner:
En separat sone mindre enn 100 m² (1100 fot²)
Separat sone mindre enn 100m2 (1100fot2)
o Separat område som er mindre
enn 100m² (1100 fot²) kan
dekkes i en enkel klipp, men om
mulig kan det separate området
kobles
til
hovedområdets
kantledning (få signal fra
hovedladestasjonen).
2 kantledninger
under samme
plugg
Eller
o Det kan være at den må ha sin
egen, separate kantledning.
I så fall må den kobles til en
kantsender (valgfritt tilbehør - se
kapittel 12 - Tilbehør).
Ladestasjon
Eller:
En separat sone større enn 100 m² (1100 fot²)
o Hvis et separat område er større
enn 100m² (1100 ft²) krever det
mer enn én klipp for å dekke
området;
Separat sone mindre enn 100m2 (1100fot2)
o I slike tilfeller kan en ekstra
ladestasjon (valgfritt tilbehør)
installeres i den separate sonen,
ellers vil du måtte flytte klipperen
flere ganger til den separate sonen
for å fullføre klippen av området.
3.2Velg plassering av ladestasjonen
Valgfri Powerbox og
ladestasjon
Powerbox og ladestasjon
for hovedsone
3.2.1 Retningslinjer for plassering av ladestasjonen

Sett
ikke
ladestasjonen
innen
3 meter (10 fot) etter et hjørne (kun relevant for
intern installasjon (kapittel 3.3.2).
t
t) ls
fo e
0 h
(1 om
m ts e
. 3 ke rn
in il jø
M t hv h
e
12
fra
Ladestasjonen bør plasseres maksimalt 15m (50
fot) fra et strømuttak (230V / 120V).
Hvis plenen har mer enn én sone plasserer du
ladestasjonen innenfor den største sonen.
Gjør ladestasjonen usynlig fra gaten for å unngå
tyveri.
Velg et skyggefullt sted. Dette vil forlenge batteriets
levetid.
Sett ladestasjonen på et relativt jevnt underlag. Sett
ikke ladestasjonen i en skråning.
Sett ladestasjonen bort fra sprinklere.
Det er to alternativer for å sette opp ladestasjonen:
3.2.2 Internt oppsett (på plenkanten)
Velg et sted langs kantledningen hvor du ønsker
å plassere ladestasjonen basert på informasjonen
gitt i paragraf 3.3.1.
Sett ladestasjonen i retningen vist på figuren til
høyre.
3.2.3 Eksternt oppsett (utenfor plenkanten):
Det finnes to typer eksternt oppsett:
A. I et hjørne
Ved denne typen oppsett plasseres ladestasjonen i ett
av hjørnene på plenen som vist i figuren til høyre.
Velg et hjørne hvor du ønsker å plassere ladestasjonen
utenfor plenområdet.
Sett basestasjonen slik at dens forside kommer i
kontakt med plenkanten eller plasseres på plenen til
en viss grad.
Fortsett å legge kantledningen som vist på figuren
til høyre hvor den fortsetter minst 10cm utenfor
ladestasjonen og vender tilbake mot plenen på en
avstand på 10cm fra den andre ledningen.
Ladestasjonen kan plasseres på et lite område til høyre
for å tillate at klipperen går lett inn i ladestasjonen.
Du vil ha muligheten til å tilpasse ladestasjonens
plassering for å sikre lett innkjøring i ladestasjonen.
m
10c
)
(4”
4”)
m(
0c
in. 1
M
10cm (4”)
Hovedsone
B. Utenfor plenen
(kan kun settes opp gjennom Robomowapplikasjonen for utvalgte modeller)
•
.5
m
(5
fo
t)
s
ak
-M
4m
(1
Kantøy
30 cm
3
t)
fo
50
)
0”
(2
10cm (4”)
cm
•
.1
•
in
•
M
•
Velg et sted utenfor plenen hvor du ønsker at
Robomow skal parkere og lade.
Bekreft at strekningen mellom plenen og det
utenforliggende området er jevnt uten noen
høydeforskjeller slik at Robomow ikke setter seg
fast og følger ledningen.
Overflaten mellom plenen og ladestasjonen bør
være hard (som for eksempel et fortau eller fast
underlag) og ikke sandete eller steinete slik at
Robomow ikke vil skli eller sette seg fast på det.
Området mellom plenen og ladestasjonen bør være
fritt for hindringer og objekter.
Legg ledningen som vist på figuren til høyre:
-Smal strekning med vidde på 50cm.
-Firkantet kantøy med 30cm kanter.
-Øyen starter 50cm fra kantledningen.
-Hold en avstand på 10cm mellom kantledningen
og øyen fra begge sider.
-Forsiden på ladestasjonen bør plasseres minst
1.5m (5 fot) fra kantledningen og IKKE mer enn
4m (13 fot) fra den.
50
cm
”)
(20
13
3.3Velg plassering av Powerbox
(5
t)
fo
s
ak
M
4m
3
(1
Kantøy
30 cm
t)
fo
50
(2
0”
)
10cm (4”)
cm
 Powerbox vil kobles til ladestasjonen ved å bruke
15m (50 fot) skjøteledning.
 Velg en passende plassering for Powerbox for
veggmontering i nærheten av et strømuttak.
 Sett den utenfor plenkanten.
 Velg et lett tilgjengelig sted.
 Velg et tørt og beskyttet sted.
 Powerbox skal monteres vertikalt.
m
.5
.1
in
M
Ta i betraktning følgende for å velge den beste
plasseringen av Powerbox:
50
cm
”)
(20
Powerbox egner seg for utendørs bruk. Likevel bør den plasseres på et beskyttet, tørt og
godt ventilert sted. Powerbox bør ikke utsettes for direkte sollys eller regn.
3.4Planlegging av utlegging av kantledningen
3.4.1 Objekter på plenen
 Objekter som for eksempel blomsterbed, dammer eller
små trær kan beskyttes ved å stille inn "Kantøyer" som
er utvalgte områder av plenen hvor Robomow ikke går
inn.
 Hvis områder med hindringer er gruppert tett sammen
bør de bli avgrenset med en enkel, kontinuerlig
kantøy.
 Hindringer som er vertikale, relativt rigide og høyere
enn 15 cm som for eksempel trær, telefon- eller
kraftpåler trenger ikke kantøy. Robomow vil snu når
den kolliderer med disse hindringene.
3.4.2 Skråninger
Skråning på kanten
 Kantledningen kan legges i en skråning med en
stigning på ikke mer enn 10% (10cm stigning per 1m).
ADVARSEL! Hvis kantledningen legges i en
skråning brattere enn 10% er det en sjanse for at
klipperen vil skli og gå utenfor ledningen, spesielt
når gresset er vått.
Men hvis det finnes en barriere (f.eks. et gjerde
eller en vegg) som kan beskytte klipperen fra å skli
kan kantledningen plasseres på en slik skråning.
14
Kantskråning
Maks. 10%
Skråning på plenen
Robomow kan klippe områder innenfor arbeidsområdet med en skråning på maksimalt 35% (35cm stigning
per 1m).
Tips: Hvis klipperen vipper av bakken mens den klipper en skråning er det altfor bratt. Unngå dette bratte
området fra Robomows klippeområde.
Skråning i plen 35%
100cm (3,3 fot)
Lengde
35cm (1,1 fot)
Maks 35%
skråning
Stigning
Hvordan kalkulere skråningen på plenen din?
Hvordan kalkulere skråningen på plenen din?
35cm (Stigning)
100cm (Lengde)
35% (skråning)
3.4.3 Avstander fra kanten (bassenger, dammer, fjell osv.)
RoboLinjalen brukes for å måle avstanden fra kanten hvor ledningen skal plasseres.
I noen tilfeller er det behov for større avstand fra kanten, for eksempel nær vannkanter som bassenger og
dammer eller store høydeforskjeller slik som fjell (se Kapittel 4.2.2).
15
4. Første installasjon
4.1Forberedelser
Anbefaling før du starter:
I løpet av installasjonen vil du sette plugger i bakken. For å
gjennomføre denne oppgaven korrekt anbefaler vi deg ikke
å gjøre det mens gresset er høyt og at du vanner det før du
begynner.
Hammer
Kombinasjonsstenger
4.1.1 Klargjøring
Sørg for å ha alle nødvendige deler tilgjengelige. Ha
Robomows boks i nærheten slik at alle deler er tilgjengelige.
Små flate og Philips
skrutrekkere
I tillegg trenger du følgende verktøy: En hammer, et lite og
flatt skrujern, skrujern fra Phillips samt kombinasjonsstenger.
4.1.2 Installere Powerbox
Metallbøylen monteres på en vertikal overflate med de
vedlagte skruene. Forsikre deg om at den smale delen har
hullene vendt oppover som vist på figuren til høyre.
• Powerbox plasseres over metallbøylen og skyves i
posisjon langs den vertikale overflaten.
• Koble Powerbox til et vanlig strømuttak (230V / 120V).
4.1.3 Lading av batteriet før førstegangsbruk
Du kan lade Robomows batteri mens du installerer kantledningen. Dette vil sikre at Robomow er driftsklar når
installasjonen er fullført.
• Klipperens strøm er skrudd av når den sendes fra
fabrikken. Trykk på knappen for 'Innstillinger' på
kontrollpanelet i 3 sekunder for å slå på klipperen.
• Koble DC-kabelen fra Powerbox til ladeuttaket på
baksiden av Robomow.
• Bekreft at batteriets LED på Robomow blinker, noe som
er en indikasjon på at det lader.
• La Robomow være koblet til Powerbox mens du fullfører
installasjonen av kantledningen.
4.2Utlegging av kantledningen
Før du starter med å legge ut kantledningen bør ha du en plan for plassering av ladestasjonen. Planen din bør
ta i betrakting følgende:
o Hva slags plenområder har din plen?
(Kun Hovedsone / Hoved + delsoner / Separate Soner / kombinasjon av typene).
o Er det beskyttede eller ekskluderte områder på plenen? (Kantøyer).
o Er det noen skråninger som Robomow burde unngå?
o Er det bassengkanter, dammer, klipper osv, som trenger ekstra avstand fra kantledningen?
16
t)
fo
0 r
(1 n e
m jør
.3 h
in lle
M aa
fr
4.2.1 Startpunkt: Kantledning på ladestasjonsområdet.
• Sett ladestasjonen i henhold til din plan i retningen vist på
figuren til høyre.
• Sett ikke ladetasjonen innenfor 3m (10 fot) av et hjørne
• Velg ledningsrullen med en grønn kontakt festet til enden.
• Dra skjøtehylsen og litt ledning ut av plastomslaget.
!
Fjern
ikke
kantledningsspolen
fra
omslaget.
Plastdekket er dispenser for kantledningen.
•
Fest begynnelsen av ledningen til bakken hvor ladestasjonen
vil bli plassert. Plugger medfølger i Robomows eske.
•
Trekk ut 30 cm ledning og la den ligge løs nær ladestasjonen.
På slutten av installasjonen vil denne delen av ledningen
avslutte sløyfen på kantledningen.
•
Start med å legge kantledningen i motsatt retning av klokken.
•
Fortsett med å trekke kantledningen ut av plasten og legg den
løst mens du spaserer langs kanten av plenen.
Kantledning
Plugg
! Hvis du kommer til et område /objekt som trenger ekstra oppmerksomhet eller spesielle grenser må du
passe på at du legger kantledningen etter behov. De neste avsnittene omhandler slike særtilfeller.
4.2.2 Legge ut kantledningen
o Kantledningen er festet til bakken med pluggene
som følger med Robomow. Sett først ned plugger
for hver meter og i hjørner. Fest et minimum antall
plugger til å begynne med. Etter at du har testet
ledningsinstallasjonen kan du sette inn alle nødvendige
plugger.
18cm (7
tommer)
o Etter at du har spolt ut litt ledning og før du setter inn
plugger må du bruke RoboLinjalen for å bestemme
avstanden fra ledningen til plenkanten eller hindringer.
• Hvis arbeidsområdet grenser til et flatt område,
blomsterbed, lite trinn (mer enn 1cm), liten grøft eller
en liten forhøyning (opp til 5 cm) bør kantledningen
legges 20 cm (8 tommer) innenfor arbeidsområdet.
Dette hindrer hjulene i å kjøre inn i en grøft. Bruk
RoboLinjalens korte målefunksjon for å bestemme
avstand til ledningen fra plenkanten.
• Hvis kanten skråner (maksimalt 10% er tillatt) eller
grenser til høye hindringer som for eksempel en
vegg eller et gjerde bør kantledningen legges på en
avstand på 28 cm (11 tommer) fra hindringen. Bruk
RoboLinjalens lange målefunksjon for å bestemme
avstand til ledningen fra plenkanten.
28 cm fra veggen (11 tommer)
17
• Hvis arbeidsområdet grenser til en flat sti som ligger
på samme høyde som plenen er det mulig å la
Robomow kjøre over stien. Kantledningen bør da
legges 10 cm (4 tommer) fra kanten av stien.
• Når arbeidsområdet grenser til en flat sti som
ligger på samme høyde som plenen er det mulig
å la Robomow kjøre over stien. Kantledningen kan
legges under fortauskanter eller i skjøten mellom
dem.
Viktig! Klipperen må aldri kjøre over grus, kompost
eller liknende materiale som kan få klipperen til å
skli og skade knivbladet.
VIKTIG INFORMASJON
Hvis
arbeidsområdet
ligger
inntil
et
svømmebasseng, vannvei eller skråning mer
enn 10% stup høyere enn 50cm eller en offentlig
vei må kantledningen suppleres med et gjerde
eller liknende. Høyden må da være minste 15
cm (6 tommer). Dette vil hindre klipperen fra å
ende opp utenfor arbeidsområdet under noen
omstendigheter.
Hvis en slik barriere finnes kan du sette
kantledning 28 cm (11 tommer) fra barrieren.
Hvis det ikke finnes gjerder eller liknende legger
du kantledningen minimum 1.2m fra vannet.
)
ffot t)
(44
(
2mm
11.2.
n
i
n
MMi
Min
( 6’’ )
Min. 15cm
(615cm
tommer)
Kantledning
Perimeter Wire
28cm 28cm
(11 tommer)
(11’’ )
o Hold en 45 graders vinkel i alle hjørner med venstresving
når du legger ledningen langs kanten. Det er ikke
nødvendig å holde en 45 graders vinkel i hjørner med
høyresving langs kanten.
o Fortsett å legge ledningen i henhold til planen din. Dra
ledningen gradvis ut av sin beholder og legg den løst
mens du beveger den i retning mot klokka.
90
o
Høyresvinger
45
o
20cm
Venstresvinger
18
4.3Kantledning innenfor arbeidsområdet
4.3.1 Harde hindringer
o Hindringer som kan tåle en kollisjon, for eksempel trær eller busker
høyere enn 15 cm, trenger ikke å markeres med kantledning. Robomow
vil snu når den kolliderer med disse hindringene.
4.3.2 Kantøyer
o Bruk kant- ledningen for å markere områder innenfor arbeidsområdet ved å lage øyer rundt hindringer som
ikke kan tåle en kollisjon, for eksempel blomsterbed og fontener.
o Fortsett med å legge ut kantledningen mens du beveger deg bort fra kanten mot det beskyttede objektet.
o Fest kantledningen rundt det beskyttede objektet i retningen med klokka.
o Fullfør avgrensningen av øyen og gå tilbake til stedet for hvor du forlot plenens kant.
o Kantledningene som leder til øyen bør være parallelle og i kontakt med hverandre.
Fest derfor begge kantledningene til og fra øyen sammen med de samme pluggene.
o Robomow vil ikke gjenkjenne disse to kantledningene. Den vil klippe over dem som om de ikke finnes.
o Robomow vil gjenkjenne blokkeringsledningen rundt kantøyen og vil ikke gå inn i dette området.
2 ledninger
Wires under
under
same peg
samme plugg
Plassering
kantledning
Perimeter av
Wire
Position
Kantledning
Perimeter Wire
Instruksjoner
for
Direction of setup:
oppsett:
Clockwise around
Med
klokken rundt
obstacle
hindring
Min.
Min. avstand
distancemellom
between
øyer:
1m1m
(3,3(3.3ft).
fot)
islands:
Hvis
ikke, merk av
Otherwise,demarcate
sammen
øy.
jointly as som
one én
island
ADVARSEL ! Plassering av kantøyen mot klokkens retning rundt hindringen
vil føre til at klipperen kjører inn i øyen.
Hold følgende avstand når du stiller inn kantøyer:
- Minimumsavstanden for kantledningen fra det
beskyttede området bør være 28 cm (11 tommer).
- Hvis du trenger å beskytte et tynt område stiller
du inn et minimumsradius av øyen til 35 cm (15
tommer).
- Hold minst 1m (3,3 fot) mellom kantledninger fra
tilstøtende øyer.
- Hold minst 1m (3,3 fot) mellom øyledningen og
kantledningen.
- Hvis beskyttede objekter grupperes tett sammen
kan du markere dem som en enkelt kantøy.
m
28c
28cm
Min 1m
19
4.3.3 Legge en smal passasje
En smal passasje defineres som en sti som kobler sammen to av plenens soner. Stien gjør det mulig for Robomow
å kjøre mellom sonene mens den følger ledningen, men hindrer klipperen fra å krysse mellom dem mens den
klipper det indre området av sonene.
Følg instruksjonene gitt i figuren nedenfor for å sette opp en smal passasje:
50cm
Delsone
Sub-Zone
A. Ved punktet du ønsker at klipperen skal
begynne å kjøre til delsonen kan du
begynne å stille inn den smale passasjen.
Perimeter Island
30x30cm
Kantøy 30x30 cm
B. 50 cm (20 tommer) fra inngangen til
den smale passasjen, sett opp en
kantøy (les kapittel 4.2.4) med 30
cm på sidene (12 tommer) med en
avstand på 10 cm (4 tommer) fra
kantledningen.
C. Fortsett å legge ut ledning mot
delsonen og legg en ny øy med
samme mål, 50 cm (20 tommer) fra
kantledningen til delsonen.
10cm
10cm
50cm
Perimeter Island
30x30cm
Kantøy 30x30 cm
50cm
D. Etter at du har fullført utleggingen av
ledningen i delsonen må du holde en
avstand på 10 cm (4 tommer) mellom
ledningen og øyene på vei tilbake til
hovedsonen.
Main-Zone
Hovedsone
Oppsettet ovenfor tillater Robomow å kjøre langs ledningen for å komme til delsonen. Men når den klipper hver
sone individuelt vil den ikke krysse over til den andre sonen.
20
Hvis den smale passasjen er bredere enn 2 m og du vil at Robomow skal klippe området innenfor den smale
passasjen kan du legge ledningen som vist i figuren nedenfor. Et slikt oppsett tillater klipperen å klippe innenfor den
smale passasjen mens den klipper den indre delen av plenen, men forhindrer den fra å krysse mellom sonene.
Delsone
Sub-Zone
4.4 Feste kant- ledningen til bakken
10cm
30 cm
A. Ved punktet du ønsker at
klipperen skal begynne å kjøre til
delsonen kan du begynne å stille
inn den smale passasjen.
B. Sett opp en øy midt på den
smale passasjen og hold en
avstand på 10 cm (4 tommer) fra
kantledningen.
C. Målene på øyen bør være 30
cm langs side og så brede som
nødvendige, men hold 10 cm fra
begge sider.
D. Etter at du har fullført utleggingen
av ledningen i delsonen må du
holde en avstand på 10 cm (4
tommer) mellom ledningen og
øyene på vei tilbake hovedsonen.
Perimeter
Kant
øy
Island
AsSå
long
as som
needed
lang
nødvendig
when
keeping 10cm
når from
man both
holder
10cm
sides
fra begge sider
Main-Zone
o Før du begynner å legge kantledningen anbefales det at du klipper gresset der hvor ledningen skal
legges. Det vil da bli enklere å feste ledningen til bakken. Risikoen for at klipperen vil skade ledningen
mens den er i gang reduseres.
o Det er ikke nødvendig å begrave kantledningen selv om du kan gjøre det opp til en dybde på 5 cm (2 tommer).
o Dra ledningen stram mens du banker pluggene helt ned i bakken.
ADVARSEL !
Beskytt øynene dine! Beskytt hendene dine!
Bruk beskyttelsesbriller og ha på deg passende arbeidshansker når du banker inn pluggene.
Hard eller tør bakke kan gjøre at pluggene knekker når du banker dem inn.
o Bruk en hammer for å sette pluggene ned i bakken.
o Sett inn pluggene på avstander som vil holde ledningen
nede under gressnivå og forhindre at ledningen blir
mulig å snuble i (omtrent 75 cm mellom pluggene).
• Ledningen og pluggene vil gradvis bli usynlige når
nytt gress gror.
o Hvis en ekstra ledning er nødvendig for å fullføre
oppsettet kan du koble den til ved å bruke de vanntette
ledningskontaktene som følger med Robomow. (Se
Kapittel 11.4 - Skjøting av kantledningen).
21
Bruk kun ledningskontaktene som følger med Robomow.
Hverken vridde kabler eller en skrueterminal isolert med
isolasjonstape fungerer som god nok skjøte.
Fuktighet i jorda vil få lederne til å oksidere, noe som
senere vil føre til en ødelagt strømkrets.
4.5 Tilbake til ladestasjonen – Fullføre utlegging av kantledningen
Etter at kantledningssløyfen er fullført og festet til grunnen
fullfører du oppsettet ved å feste begynnelsen og slutten av
kantledningen til ladestasjonshodet.
Gå tilbake
5mm( 1/4’’)
(1/4
Strip
back 5mm
tomme)
o Hold begge endene av kantledningen: ledningen som
startet sløyfen er den som har en kontakt festet på seg.
o Vri sammen de to ledningene.
o Trim først endene uten kontakten slik at de er like lange. Fjern
all overflødig kantledning og stripp tilbake 5 mm (1/4 tommer)
av isolering fra enden på kantledningen.
o Fest de to kantledningene i bakken ved å bruke den samme
pluggen, noe som gir nok løs ledning. Vri sammen de to
løse delene.
o Sett inn enden på ledningen uten hylse i hullet til hylsent.
Bruk en smalt, flatt skrujern for å stramme og sikre denne
ledningen i hylsent.
Lite
flattflat
skrujern
Small
screwdriver
4.6 Plassering og tilkobling av ladestasjonen
o Ladestasjonen plasseres på kantledningen som vist i
figuren til høyre.
o Rett ut ladestasjonens midtpunkt på ledningen.
o Sett
på
kontakten
ladestasjonshodet.
22
til
kantledningen
på
o Etter at ladestasjonen har blitt plassert må du sette inn
2 påler i hullene til ladestasjonen som vist på figuren til
høyre. Du må kun sette inn de 2 gjenværende pålene
etter at ladestasjonens plassering har blitt testet.
Legge ut og feste skjøteledningen
Sikkerhet – Unngå skader!
Skjøteledningen fra Powerbox til ladestasjonen bør være forsvarlig festet
til bakken! Unngå at det oppstår fare for å snuble.
Skjøteledningen må KUN krysse over myke overflater.
Den bør ikke krysse over harde overflater (f.eks. fortau eller innkjørsel)
hvor den ikke kan festes forsvarlig.
o Den 15m (50 fot) lange skjøteledningen er
allerede festet til ladestasjonshodet, men
hvis du trenger å koble den fra fjerner du
ladestasjonshodet som vist i figuren til høyre:
4.7 Der hvor Powerbox er plassert:
• Koble til DC-kabelen fra Powerbox til den 15m
(50 fot) lange skjøteledningen.
• Koble Powerbox til et vanlig strømuttak (230V
/ 120V).
• Parkeringsindikatoren (1) vil lyse hvis
klipperen er i ladestasjonen.
• Driftsindikatoren (3) vil lyse hvis
klipperen ikke er i ladestasjonen.
Parkeringsindikator På/Av-knapp
Operasjonsindikator
Kantledningsindikator
23
4.8. Oppsett i en sone uten stasjon
En sone uten stasjon er et område av plenen som ikke er
koblet til en ladestasjon.
En kantsender bør installeres i disse områdene.
Om nødvendig kan kantsenderen enkelt flyttes til andre
soner.
Powerbox MÅ være montert
vertikalt for å opprettholde
dens vannmotstand
4.8.1 Bestemme plassering av kantbryteren
Ta følgende i betraktning for å installere Powerbox på en
optimal plassering:
• Kantsenderen bør installeres utenfor kanten av sonen
uten stasjon.
Ledninger fra plenen til
kantsenderen ligger inntil
hverandre.
• Velg en plassering som er tørr og beskyttet.
• Kantsenderen skal monteres vertikalt.
• Kantsenderen leveres med et strømuttak for
innendørs bruk. Velg en plassering i nærheten av et
vanlig strømuttak (230V / 120V).
Merk - et oppladbart batteri for kantsenderen er tilgjengelig
som tilbehør (se kapittel 12 - Tilbehør til Robomow).
4.8.2 Plasseringsalternativer for kantsenderen
•
Kontakten til kantsenderen kan lett kobles til og fra. Den tillater
rask veksling fra én sone til en annen.
•
Du kan bruke den store pålen som er festet på baksiden av
kantsenderen til å sette den i eller ta den ut av bakken på en
enkel måte.
•
Du kan feste kantsenderen på en vertikal overflate, som for
eksempel en vegg eller rekkverk. Bruk de tre merkene på
baksiden av dekselet til kantsenderen.
4.8.3 Legge ut kantledningen
Utlegging av kantledningen i en sone med og uten stasjon er lik
med unntak av startpunktet:
• Kantsenderen plasseres utenfor området (minst 1 meter fra
plenen).
• Start utlegging av kantledningen fra der hvor kantsenderen
befinner seg.
24
m
M
1
in.
t)
(3f
• Legg kantledningen fra kantsenderen til plenen.
• Start med å legge kantledningen i motsatt retning av
klokken.
2 ledninger under
samme plugg
• Når du har fullført sløyfen på kantledningen legger du
ledningen tilbake mot kantsenderen.
• På slutten av kantledningens sløyfe har du nå to ledninger.
Legg de to løse ledningene i retningen mot plassering av
kantsenderen og plugg dem inn i bakken ved å bruke én
plugg for hver ledning.
4.8.4 Der kantsenderen er plassert.
•
Trim endene på den løse ledningen til lik lengde og vri dem
sammen.
•
Ta bort 5mm (0.2 tommer) av isolasjon fra ledningen uten
kantledningspluggen.
•
Sett inn enden på denne ledningen i det ledige hullet i
hylsteret og stram skruene.
Lite flatt skrujern
•
Plugg skjøtehylsen til kantledningen inn i kantsenderen.
25
2
•
Hold kantsenderen og klem på sidene av den (1) for å ta
den ut av dekselet på baksiden (2).
•
Koble til pluggen til strømforsyningen til kantsenderbrettet.
Erstatt dekselet.
•
Koble strømuttaket til et vanlig strømuttak (230V / 120V).
1
! VIKTIG ! Strømuttaket er KUN til innendørs bruk.
Velg et beskyttet, tørt og godt ventilert område som IKKE er eksponert for direkte sollys, vann eller regn.
•
Trykk på "PÅ"-knappen på kantsenderen.
Et lite, blinkende grønt lys ved siden av "PÅ"-knappen indikerer at systemet er på og fungerer riktig.
Kontrollpanelet har andre indikatorer: en frakoblet eller knekt kantledning og et dårlig skjøte (kobling) i
kantledningen.
PÅ-knapp
ON button
Blinkende
Flashing
light lys
indicates
theat
system
indikerer
systemets
indikerer
Indicates
a en
disconnected/broken
frakoblet/ødelagt ledning
Indicates
splicing
of av
indikererpoor
dårlig
skjøting
perimeter
wires or perimeter
kantledninger
eller kantwire.
which
is too
ledning.
som
erlong
for lang
Kantsenderen kan slås seg av automatisk. Du trenger ikke å slå den av etter hver gang du har brukt den.
Kantsenderen vil slå seg selv av når det er over 12 timer siden siste bruk. Du kan slå den av manuelt ved å
trykke på PÅ/AV-knappen og holde den nede i 3 sekunder. En pipelyd vil høres for å indikere at kantsenderen
er slått av.
Kantsenderen kan opereres ved hjelp av et oppladbart batteri (tilgjengelig som tilbehør).
26
5. Klargjøre Robomow
Før du bruker Robomow for første gang må du utføre noen enkle innstillinger.
Etter at forberedelsene er utført er din Robomow klar for å klippe din plen.
5.1Justere klippehøyden
Knivbladets rekkevidde : 20 – 60 mm (0,8 – 2,4 tommer)
Sikkerhetsbryter
For å justere klippehøyden gjøres følgende :
ADVARSEL! SLÅ ALLTID AV SIKKERHETSBRYTEREN
AV FØR DU RØRER KNIVBLADET!
•
•
•
•
•
Løft forsiden av klipperen.
Vri knappen mens du skyver den ned.
For å heve skjærehøyden, vri mot klokken.
For å senke skjærehøyden, vri med klokken.
Skjærehøyden vises til venstre på siden på klipperen.
Justering av klippehøyde
LOW
HIGH
5.2Engangsinstallasjon (steg for steg)
Hvis klipperen lader må du ta den ut av ladestasjonen.
Ellers må du trykke på knappen for 'Innstillinger' for å slå
på klipperen.
Sjekk at Powerbox er koblet til.
Klipperen er nå klar
engangsinstallasjon.
til
å
utføre
prosessen
for
ok
5.2.1 Bruke kontrollpanelet
Bruk knappene på kontrollpanelet på følgende måte:
• Trykk på pilene 'Høyre' eller 'Venstre' til ditt valg vises.
• Trykk OK for å velge verdien vist på skjermen.
• Trykk 'Tilbake' (STOPP) for å gå tilbake eller avbryte.
STOP
5.2.2 Velge måleenheter og -formater
Område /
Avstand
Temp.
Klokke
EU
Meter
Celsius
24 timer
US
Fot
Fahrenheit
12 timer
(AM / PM)
5.2.3 Stille inn dag og tid
• Rull ned for å stille inn dag og trykk OK for å bekrefte.
• Rull ned for å stille inn tid og trykk OK for å bekrefte.
27
5.2.4 Hovedsonens område
• Rull ned for å velge et område (EU- m² / US- fot²) i
hovedsonen hvor ladestasjonen er installert.
Hvis en ekstra sone (delsone eller separat sone) finnes
må denne ikke inkluderes i dette området (det vil bli satt
opp separat).
Merk - Det er nødvendig å fullføre de ovennevnte innstillingene
(5.2.1 - 5.2.3) for å bruke klipperen. Hvert trykk på STOPPknappen vil ta skjermen et skritt tilbake i prosessen.
5.2.5 Test lade- stasjonens plassering
• Etter at du har stilt inn området vises U001 (plassering
for test av ladestasjon).
• Sett Robomow på plenen, rundt 3 m (10 fot) foran
ladestasjonen med fronten mot kantledningen og trykk
OK for å starte testen.
• Robomow kjører mot ladestasjonen:
Hvis klipperen ikke starter testen da vises en av
følgende meldinger:
E3 (Intet signal i ledning) – Bekreft at Powerbox
er koblet til strømuttaket og at skjøteledningen
er koblet til i begge ender fra Powerbox til
ladestasjonen.
U029 ( Bytt ledninger i kantledningspluggen) –
Kantledningen har blitt koblet til i motsatt retning.
Bytt ledningene ved kantledningspluggen.
• Robomow vil gå inn i ladestasjonen, kjøre tilbake, vente
foran ladestasjonen og vise U002 (Pluggbase).
Hvis U051 (Finn ny plassering til ladestasjon)
beskjeden vises:
• Flytt ladestasjonen litt for å sidestille den med
kantledningen.
• Se etter eventuelle hindringer som
kan
påvirkeklipperens
innkjørsel
i
ladestasjonen.
• Når ‘U002’ (Plugg stasjon) vises setter du inn de
gjenværende pålene til ladestasjonen for å feste den
ordentlig til bakken og trykker deretter OK.
28
5.2.6 Test plassering av ledningen
• U003 vises (Test ledningens plassering) – trykk OK.
• Robomow følger kantledningen rundt kanten for å teste
kantledningens plassering.
Gå ved siden av Robomow mens den følger kanten.
Når du har fullført prosessen vil Robomow kjøre inn i
ladestasjonen og oppsettet er fullført.
Hvis klipperen kolliderer med hindringer langs
kanten vil klipperen stoppe og kjøre baklengs
med ‘ U052’ (Juster ledning) vist:
• Flytt kantledningen litt innover.
• Trykk OK for å fortsette ledningstesten.
• Hvis du på noe tidspunkt ønsker at klipperen skal
kjøre nærmere kanten for å forståtte dekningsområdet
trykker du på Stopp (‘U003’ vises - Test ledningens
plassering):
- Flytt kantledningen litt utover.
- Sett klipperen foran den delen av ledningen som er
forandret.
- Trykk OK for å fortsette prosessen med å teste
ledningens plassering.
• Hvis du vil avslutte oppsettet trykker du på STOPPknappen kontinuerlig i 3 sekunder. Skjermen vil endres
til hoveddisplayet (nåværende klokkeslett).
• Etter at du har utført testen av ledningens plassering kan
du teste klipperen i modusen for klipping nær kanten for
å bekrefte at den kjører nær kanten på en god måte uten
å sette seg fast i ledninger eller treffe hindringer på sin
vei til ladestasjonen.
• Hvis klipperen ikke klarer å fullføre klipping nær kanten
på en god måte frem til ladestasjonen må du redusere
avstanden på klipping nær kanten (Meny P004) og gjenta
testen til den fullfører dette på en god måte.
5.2.7 Etter oppsettet er fullført
Når installasjonen av ledningen er fullført kan du sette inn
ekstra plugger med en avstand på rundt 0.75 m (2.5 fot)
mellom hverandre.
• Bruk flere plugger i områder der det er humper eller hull i
plenen.
Skaff flere plugger hvis det er nødvendig.
• Inspiser installasjonen av kantledningen for snublefarer.
29
6. Drift av Robomow
6.1 Automatisk drift
o I løpet av engangsinstallasjonen har du definert størrelsen på plenen din. Robomow vil automatisk beregne
den nødvendige klippetiden for plenen din.
o Engangsinstallasjonen konfigurer Robomow til å automatisk utføre følgende driftssyklus:
- Når batteriet er fullt oppladet går Robomow ut fra ladestasjonen.
- Robomow klipper plenen.
- Den letter etter ladestasjonen når batterinivået blir lavt (Robomow klipper ikke når den søker etter
ladestasjonen).
- Den lader opp batteriet og gjør seg klar for den neste planlagte klippen.
- Den fortsetter å klippe til den fullfører den innstilte tiden for plenområdet (dette kalles også en
klippesyklus).
Merk: Robomow klipper kun kanten under den første klippen i hver syklus. Robomow klipper plenen uten
kanten under resten av klippene.
o Robomow forblir i ladestasjonen i løpet av Inaktiv tid (hele søndag og hver dag om natten fra 23:00 til 06:00).
Inaktiv Tid kan endres – se kapittel 4.3.1.
o Klippetiden beregnes ut fra det innstilte plenområdet.
Klippetiden kan endres ved å bruke menyen for Intensitet - se kapittel 6.4.1.2.
o Robomow klipper hele området to ganger i uken.
Denne frekvensen kan endres ved å bruke menyen for Intervall - se kapittel 6.4.2 (s001 i tabellen).
Merk!
Robomow er i stand til å klippe høyt gress. Når du klipper høyt gress ved førstegangsbruk eller sesongens første
klipp kan du i begynnelsen oppdage ujevne striper av gress.
Vennligst vær tålmodig da det kan ta noen dager og opptil en uke for å få plenen til en jevn høyde og
konsistens.
6.2 Kontrollpanel
Kontrollpanel og knapper:
Ukedager
Bruker / feilmeldinger
Klipperen er i
ladestasjonsindikatoren
Mo
Tu
We
Th
Fr
Su
Batteri- og
ladeindikator
AM
Indikator for
intensitetsinnstilling
Rødt lyser konstant - Lavt batteri
Grønt blinker - Lader
Grønt lyser konstant - Fullt ladet
Indikator for
områdeinnstilling
Indikator for datoog tidsinnstilling
30
Sa
Regnsensor
Indikator for
innstilling av inaktiv
tid
OK å velge /
godkjenne valg
Klippe med kant / Venstre
pil
Innstillinger
Klippe uten kant / Høyre pil
ok
STOP
)GÅ til stasjon (hjem
Stopp (i drift) / Gå tilbake
mens man er i menyen
6.3 Manuell drift
Manuell drift brukes når plenen klippes på tidspunkter som ikke er planlagte.
For å starte manuell drift når Robomow er i ladestasjonen trykker du på én av knappene (unntatt STOPPknappen) for å vise skjermen.
Hvis batteriet er fullt ladet og klippeplanen er stilt på 'På' vil starttiden til neste klipp vises, ellers vil den aktuelle
dagen og tiden vises.
Når displayet vises velger du driftsmodus du ønsker som vist i tabellen nedenfor:
Driftsmodus
Klippe med kant Klipping av kanten før du starter å
klippe det indre området.
Det anbefales å bruke denne
modusen én eller to ganger i uken
avhengig av hvor fort gresset gror.
Klippe uten kant Klipper kun det indre området
uten kanten.
Det anbefales å bruke denne
modusen kun i den første
operasjonen i hver klippesyklus.
Barnesikring er av
Barnesikring er på
Trykk på knappen for 'Kant før
klipping' (venstre pil) én gang
Trykk på knappen for 'Kant før
klipping' (venstre pil) én gang og
trykk OK
Trykk på knappen for 'Klipp'
(høyre pil) én gang
Trykk på knappen for 'Klipp'
(høyre pil) én gang og trykk OK
Merk - hvis en delsone er stilt inn vil L1 (Hovedsone) vises når du velger driftsmodus. Bruk pilknappene for å
rulle ned og velge den ønskede sonen som skal klippes og trykk OK.
31
6.4 Menyvalg
Det finnes flere nivåer av menyvalg som kan stilles inn på din Robomow:
A. Grunnleggende innstillinger
B. Avanserte innstillinger
C. Innstillinger for Robomow-applikasjonen
6.4.1 Grunnleggende innstillinger
De grunnleggende innstillingene er de vanligste menyvalgene som endres av brukeren. Hver av de grunnleggende
innstillingene har et symbol på klipperen (se kapittel 6.2 - Kontrollpanel) som lyser for å indikere det valgte
menyalternativet.
o For å endre de grunnleggende innstillingene, trykk på knappen for 'Innstillinger'.
o Hvert trykk på knappen for Innstillinger vil bevege seg mellom følgende 4 menyvalg:
6.4.1.1 Dag og tid - still inn nåværende dag og tid
Trykk på knappen for 'Innstillinger' slik at ikonet for 'Dato og tid' (Klokke) lyser konstant.
‘Dag’ blinker  Rull ned til ønsket dag og trykk OK for å bekrefte;
‘Timer’ blinker  Rull ned til ønsket time og trykk OK for å bekrefte;
‘Minutter’ blinker  Rull ned til ønsket minutt og trykk OK for å bekrefte;
6.4.1.2 Intensitet - Øk/senk antall driftstimer nødvendig for å dekke plenens størrelse.
Trykk på knappen for 'Innstillinger' to gang til LED-lyset for 'Intensitet' lyser konstant.
Bruk pilene for å endre intensiteten og trykk OK for å bekrefte;
Standard intensitet er 100 % og den kan endres fra 50 % til 150 %.
Eksempel: Intensitet på 120 % betyr at Robomow vil kjøre 20 % flere timer på plenen.
6.4.1.3 Inaktiv tid – Still inn tider hvor klipperen vil være inaktiv. Inaktive driftstider kan stilles inn for spesifikke
ukedager og for spesifikke tider på døgnet for alle ukedager.
Inaktiv(e) dag(er) beskriver dagen(e) hvor klipperen vil være inaktiv (Standard: Søndag):
Inaktive timer beskriver timene hvor Robomow ikke vil klippe og forblir i ladestasjonen (Standard: 23:0006:00)
VIKTIG!
Det er nødvendig å gå gjennom hele sekvensen for inaktive dager og timer for å lagre innstillingene.
Trykking på STOPP før hele sekvensen er fullført vil ikke føre til at innstillingene blir lagret.
For å endre den inaktive tiden er det nødvendig å bruke følgende fremgangsmåte:
• Trykk på knappen for 'Innstillinger' tre ganger til ikonet for 'Inaktiv tid'' lyser konstant.
• Den nåværende inaktive dagen(e) vil lyse konstant.
• Trykk på OK-knappen; 'Man' vil begynne å blinke.
- Trykk på den HØYRE pilen for å velge den dagen du vil stille inn.
- Trykk 'OK' for å veksle mellom 'Aktive' og 'Inaktive' valg for den dagen:
LED-lyset er tent - 'Inaktiv dag' (klipperen vil forbli i ladestasjonen hele dagen).
LED-lyset er av - tilgjengelig dag for klipping.
Trykk på den HØYRE pilen for å velge den neste dagen du vil stille inn
• Gå gjennom alle dagene til høyre helt til 'Inaktive timer' starter å blinke.
• Still først inn tiden hvor de inaktive timene skal begynne og trykk ‘OK’. Still deretter inn tiden som de
inaktive timene vil ende.
• Robomow vil ikke være i drift i løpet av de inaktive timene i løpet av alle dagene i uken.
• Hvis for mange dager/timer har blitt deaktivert i forhold til soneområdet vil ‘E8’ (senk inaktiv tid) vises
– da trenger du å senke inaktiv tid slik at klipperen vil få nok tid til å klippe din plen.
• For å stille inn 'inaktive timer' på 'Av' stiller du inn den samme tiden for start og slutt (f.eks.: 00:00
til 00:00).
• Kun ett vindu for inaktive timer kan stilles inn under Grunnleggende innstillinger. For å åpne et ekstra
vindu for inaktive timer kan du bruke Robomow-applikasjonen.
32
6.4.1.4 Område – Oppdater størrelsen på plenen hvis den blir endret.
• Trykk på knappen for 'Innstillinger' 4 ganger til ikonet for Område blinker.
• Rull ned for å endre området og trykk 'OK' for å bekrefte.
• Hvis mer enn én sone er stilt inn må du først velge sone du ønsker å redigere og stille inn området for
den sonen som beskrevet ovenfor.
Navn på sonene er som følger:
L1 – Hovedsone
L2 – Separat sone A
L3 - Separat sone B
A1 – Delsone 1
A2 – Delsone 2
A3 – Delsone 3
A4 – Delsone 4
6.4.2 Avanserte innstillinger
De avanserte innstillingene er ekstra menyvalg som ikke endres veldig ofte og er derfor ikke inkludert i
Grunnleggende innstillinger.
•
•
For å endre et valg/en funksjon under Avanserte innstillinger trykker du på knappen for 'Innstillinger' kontinuerlig
i 3 sek.
'P001' vises. Bruk pilene for å finne innstillingen du ønsker å endre og trykk deretter OK.
Bruk pilknappen for å endre innstillingen og trykk OK for å bekrefte.
•
Rull ned for å endre ekstra menyvalg eller trykk STOPP for å gå tilbake til hoveddisplayet.
•
Nedenfor er valgene for Avanserte innstillinger:
Skjerm
Innstilling
Beskrivelse
Valg
• Kontrollerer intervallene (frekvensen) av klippesykluser i
sonen.
• Standardintervallet er to ganger i uken. Det betyr at Robomow
vil fullføre hele klippingen av plenen din to ganger hver uke (2
klippesykluser hver uke).
• Numrene i menyen representerer følgende:
2 - Annenhver dag
3 - To ganger i uken
7 - En gang i uken
14 - Annenhver uke
Intervall
P001
(Standard = 3)
• Hvis det finnes mer enn én sone kan intervallet stilles inn for all
soner sammen eller for hver sone individuelt. Du kan velge Alle
for alle soner eller velge sonen du ønsker å endre og forandre
dens innstillinger.
2/3/7/14
• I lavsesong når gressveksten er mindre anbefales det å endre
intervallet til 'En gang i uken' eller 'Annenhver uke'. Denne
hvileperioden hjelper gresset og forlenger klipperens levetid.
• Gressveksten endres gjennom året (avhengig av temperatur,
gresstype, gjødsel osv.)
• Mye gjødsling og gode værforhold kan føre til at gresset vokser
raskere. Ved slike tilfeller kan du bruke intervallvalget for å senke
tiden mellom syklusene.
• Minimumsintervallet er annenhver dag, men det er kun tilgjengelig
for ganske små områder hvor klipperen kan fullføre klippingen av
området innen 2 dager.
33
Skjerm
P002
P003
Innstilling
Beskrivelse
Øy
• I sjeldne tilfeller kan du legge merke til at klipperen sirkler unødvendig
rundt en kantøy mens den leter etter ladestasjonen.
(Standard = AV)
• Øy-funksjonen hjelper deg å håndtere denne situasjonen. For å
unngå slike tilfeller skrur du Øy-funksjonen på.
Klipping nær
kanten
(Standard = PÅ)
• Når Robomow fullfører arbeidet sitt eller når 'Hjem'-knappen
gir den beskjed om å gå tilbake til stasjonen kjører den selv til
ladestasjonen.
• Robomow kjører langs kantledningen på en dynamisk måte (ikke
sentrert) for å hindre at det dannes hjulspor langs den samme stien.
Denne returmåten kan skrus av.
Valg
På/ AV
På/ AV
• Maksimal avstand som Robomow vil kjøre fra ledningen når den går
tilbake til ladestasjonen.
P004
Maksimal avstand • Avstanden representerer ikke vanlige måleenheter.
på klipping nær
• Avstandsverdiene går fra 1 til 12. De representerer forskjellige
kanten
avstander fra kantledningen.
(Standard =
endret basert på
plenområdet)
P005
Minimum avstand
på klipping nær
kanten
(Standard = 1)
P006
Test av klipping
nær kanten
1-12
• Kantøyer som er relativt nære kantledningen eller smale passasjer
kan hindre klipperen i å fullføre sin retur til ladestasjonen i modusen
"Nær ledning". Ved slike tilfeller må du redusere avstanden for å gi
klipperen mulighet til å fullføre kjøringen tilbake til ladestasjonen.
• Minimumsavstand som Robomow vil kjøre fra ledningen når den går
tilbake til ladestasjonen.
• Jo høyere tall, jo større avstand vl klipperen kjøre fra ledningen når
den går tilbake til ladestasjonen.
1-5
• Gjør det mulig å teste klipperen i det maksimale 'Klipping nær kanten'
som beskrevet i meny P004.
• Hvis klipperen ikke er i stand til å fullføre kjøringen i modusen 'Nær
kanten' på en god måte anbefales det å redusere den maksimale
avstanden innstilt i meny P004.
Regnsensor
• Regnsensorfunksjonen hindrer drift i regnvær eller vær med høy
luftfuktighet.
(Standard = På)
• Dette anbefales for plenens helse. Likevel fører ikke klipping av vått
gress til tekniske problemer.
Regnsensorens
følsomhet
• Robomow oppdager regn når den nåværende avlesningsverdien er
under den innstilte følsomhetsverdien og utsetter driften.
(Standard = 25)
• Jo høyere følsomhet som er stilt inn, jo mer følsom er Robomow for
å oppdage regn.
P007
P008
• Jo høyere avstand som er stilt inn, jo mindre sannsynlig er det at det
vil bli dannet spor langs kanten.
På/ AV
0-30
• Kant er en spesiell modus hvor Robomow følger kantledningen for
fullstendig og nøyaktig klipping av plenkantene.
P009
Kant På/Av
(Standard = PÅ)
• På plener hvor kanten ikke er vedlikeholdt på en god måte og
klipperen ikke klarer å fullføre returen langs plenkanten anbefales
det å stille inn Kant til 'Av'.
På/ AV
• Sette Kant til 'Av' deaktiverer kantmodusen i automatiske utkjørsler
fra stasjonen, men tillater fremdeles klipping av Kant ved å trykke på
knappen for modusen 'Kant' på kontrollpanelet.
Barnesikring
• Barnesikringsfunksjonen låser knappene for å hindre utilsiktet bruk,
spesielt med tanke på barn.
(Standard = AV)
• Hvis barnesikringen er skrudd 'På' må du først trykke på én av
driftsmodusknappene og deretter OK-knappen for bekreftelse før du
kan bruke klipperen.
P010
34
På/ AV
Skjerm
Innstilling
Tyverisikring
P011
(Standard = AV)
P012
P013
Tyverisikring
Endre pinkode
Ladestasjon
(Standard = PÅ)
Beskrivelse
• Tyverisikringsfunksjonen varsler omgivelsene hvis utiltenkt
fjerning av klipperen fra dets innstilte område forekommer.
• For å skru på tyverisikringen på for første gang stiller du den på
'På' og velger en firesifret pinkode.
Tips: Velg en kode du kan huske. Skriv den ned (på bunnen av
kapittel 10) og oppbevar den på et trygt sted.
• Når tyverisikringssystemet er aktivert vil 0000 vises. Tast inn din
firesifrede kode for å deaktivere tyverisikringen.
• Hvis koden ikke tastet inn vil meldingen endres til U062 (alarm vil
snart aktiveres). Tast inn koden, ellers vil alarmen starte.
P014
P015
P016
Fjern separat sone
Lyd
(Standard = PÅ)
Mobilt
P017
kommunikasjonssystem
(Standard = AV)
P018
Statistikk
(Standard = AV)
P019
Sammenkobling av
Bluetooth fjernkontroll
På/ AV
1234
• Tillater endring av pin-koden for tyverisikring.
• Tast inn en ny kode og skriv deretter den nye koden inn på nytt
for bekreftelse.
• Dette valget bør brukes for en separat sone som har en
ladestasjon eller når du legger til en ladestasjon til en modell
som ikke har en slik stasjon.
0000
På/ AV
• Hvis du har stilt inn mer enn én sone velger du den aktuelle
sonen før du endrer innstillingen.
• Gjør det mulig å legge til en separat sone.
Legg til separat sone
Valg
• L2 vises for separat sone A - trykk OK.
L2
• Velg for å stille inn området til separat sone og trykk OK.
100
• Gjør det mulig å fjerne en separat sone.
L2
• Velg sonen du ønsker å fjerne og trykk OK.
L3
• Bruk lydfunksjonen til å slå av alle ikke-sikkerhetslyder.
På/ AV
• Aktiverer fjernkommunikasjon med klipperen ved hjelp av en
tilhørende GSM-modul som kan kjøpes separat.
På/ AV
• For mer informasjon se kapittel 12 - Tilbehør.
• Menyen vises kun hvis P018 er 'På'.
• Gjør det mulig å sende driftsstatistikk fra klipperen til
produsenten for diagnose i tilfelle problemer.
På/ AV
• Muliggjør sammenkobling mellom din Robomow og en utendørs
Bluetooth fjernkontroll som er tilgjengelig som tilbehør (les
avsnitt 12 Tilbehør).
6.4.3 Innstillinger for Robomow-applikasjonen
Ved å bruke Robomow-applikasjonen vil du ha tilgang til ekstra menyvalg som ikke er tilgjengelige på klipperen,
slik som et valg for å kontrollere ekstra soner og valget om å stille inn et ekstra vindu med Inaktive timer.
6.5 Drift i en sone uten stasjon (ved å bruke en kantsender)
For at Robomow skal fungere i en sone uten stasjon må kantsenderen være slått på og klipperen skal befinne
seg innenfor det aktive kantområdet.
• Bekreft at kantsenderen er koblet til sonen som skal klippes.
• Trykk på "PÅ"-knappen på kantsenderen.
• Kjør/bær Robomow til plenområdet.
• For å starte driften velger du driftsmodusen du ønsker, trykker på pilknappene for å velge sonen du ønsker
å klippe og trykker OK for å starte driften (les kapittel 6.3).
• Når Robomow fullfører klippingen vil den forbli på plenen. Du vil bli nødt til å kjøre/bære den tilbake for
lading.
35
7. Bruke Powerbox
7.1 Alarmer i Powebox
Hendelse
Parkeringsindikator
På/Av-knapp
Driftsindikator
Ledningsindikator
Alarm
Dockingindikatoren er tent.
Klipperen er i sin ladestasjon.
Driftsindikatoren er tent.
Klipperen er ikke i ladestasjonen.
Indikatoren for På/Avknappen er tent.
'AV' vil vises på klipperen.
Klippeplanen er Av.
Ledningsindikator - Blinkende
lys og lyder
Kantledningen er kuttet, frakoblet,
eller for lang.
Alle indikatorer blinker
Klipperen returnerte ikke til
ladestasjonen etter 4 timers fravær.
Når klipperen oppdages på
ladestasjonen vil alarmer slås Av.
Alle indikatorer blinker og
summelyder høres i 10
sekunder.
Valget for tyverisikring er stilt til
På og klipperen ble fjernet fra sin
ladestasjonen når det ikke var
planlagt at den skulle klippe.
Merk - For å stoppe en alarm når den går trykker på På/Av-knappen.
7.2 Skru summelyden På/Av
• Trykk og hold På/Av-knappen inne i 10 sekunder.
- Et kort pip indikerer På.
- Et blink indikerer Av.
7.3 Deaktivere automatisk drift
• Dette valget brukes for å deaktivere forhåndsinnstilt Automatiske drift av Robomow. Dette valg hindrer
ikke manuell operasjon (kapittel 6.3).
• Trykk og hold På/Av-knappen inne i 2 sekunder.
'AV' vil vises på klipperen.
o Hvis Robomow er i gang med å klippe:
Robomow vil fullføre den nåværende klippesyklusen.
Etter å ha returnert til ladestasjonen vil Robomow ikke gå ut til sin neste planlagte klipp.
• Aktivere Automatisk drift
o Trykk og hold På/Av-knappen inne i 2 sekunder.
36
8. Lading
8.1 Lading i høysesong
Ladestasjonen er den primære ladekilden når Robomow er docket og vil opprettholde det optimale batterinivået
mens den venter på utkjørsel.
8.2 Lading utenfor høysesong
I måneder i lavsesong er det nødvendig å:
• Lade batteri helt opp i ladestasjonen til
batterindikatoren er grønn og lyser konstant.
LED-indikatorer for lading:
- Rød lyser konstant - Lad batteriet.
- Grønt blinker - Under lading av batteriet.
- Grønt lyser konstant - Batteriet er fullt ladet.
• Fjern Robomow fra ladestasjonen. Skru
sikkerhetsbryteren av og lagre klipperen i
romtemperatur.
• Hvis klipperen lagres i mer enn 3 måneder er
det nødvendig å lade opp batteriet hver tredje
måned til batteriindikatoren viser at den er fullt
ladet.
• Ladingen kan utføres under et av følgende
valg:
1. Settklipperen i ladestasjonen for lading.
2. KobleRobomow direkte til Powerbox som følgende:
3. Koble fra RS-kabelen fra Powerbox til den 15 meter lange
skjøteledningen og koble den til baksiden av klipperen
som i figuren til høyre.
• Når sesongen starter plasserer du Robomow i
sin ladestasjon for å starte automatisk drift.
9. Feilsøking og brukermeldinger
9.1 Generelle feilkoder
Robomow overvåker kontinuerlig sin drift. Den lager feilkoder for å hjelpe deg med å bruke den på en god måte.
Et klistremerke med de vanligste feilkodene finnes på boksen. Du kan plassere det på klipperen.
E9* (se Feilsøking i brukerhåndboken)
representerer stopp og feil som ikke er vanlige og
derfor ikke vises i tabellen for feilkoder over. Hvis
E9 vises trykker du på knappen til HØYRE for å
finne årsaken til feilkoden for hvorfor klipperen
har stanset og leser i brukerhåndboken for mer
detaljer.
• Vanligvis vises en feilkode hvis klipperen stopper.
Denne vises i 5 minutter. Hvis du ankommer
etter disse 5 minuttene har gått vil displayet
være blankt.
• For å skru på Robomow og vise siste feilkode
før stopp trykker du på klipperens OK-knapp.
Tabell over feilkoder for Robomow
E1
Klipperen har kjørt seg fast
E2
Klipperen er utenfor
E3
Intet ledningssignal
E4
Sjekk strøm
E5
Sjekk knivbladet / klippehøyden
E6
Sjekk kjøring
E7
Problemer med forhjulet
E8
Begrens inaktiv tid
E9
Se feilsøking i manualen
E5XX
Ring kundeservice
37
Den følgende tabellen viser alle feilmeldinger og angir mulige årsaker og korrigerende handlinger:
Display
Melding
Sannsynlig årsak/hendelse
-
E1
Klipperen har
kjørt seg fast
-
-
-
-
E2
Klipperen er
utenfor
-
-
-
E3
E4
E5
38
Intet
ledningssignal
Sjekk strøm
Sjekk knivbladet
/ klippehøyden
Robomow ble sittende fast. Den
kan ikke fortsette driften.
Motorene har jobbet med høy
belastning.
Robomow har vanskelig for å
snu på stedet fordi forhjulet er
blokkert av en grøft eller ujevnt
underlag.
Kantledningen er for nær
plenkanten.
Kantledningen har blitt lagt feil
vei rundt en kantøy.
Skråningen i plenen er for bratt
langs kanten.
Robomow klarer ikke å snu ved
kanten og dette forårsaker at
klipperen sklir ut av det angitte
området.
Automatisk drift startes mens
roboten er plassert ut av
kantledningssløyfen.
Korrigerende handlinger
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Flytt klipperen bort fra dette bestemte
stedet og gjenoppta driften.
Finn årsaken til at den har satt seg fast.
Sjekk bakken rundt klipperen for grøftet
eller ujevn bakke. Fyll med jord og flat ut.
Sjekk at hjulene roterer fritt og at ingenting
blokkerer dem.
Bekreft at klippehøyden ikke er stilt inn
for lavt for det aktuelle gresset - hev
klippehøyden om nødvendig.
Sjekk at kantledningen ikke ligger for nær
kanten - fjern ledningen som ligger mot
innersiden av plenen.
Bekreft at kantledningen har blitt lagt ut i
henhold til instruksjonene i håndboken.
Områder med svært bratte skråninger må
ikke inkluderes.
Bekreft at klippehøyden ikke er stilt inn for
lavt - hev klippehøyden.
Sett klipperen på plenen og gjenoppta
driften.
- Powerbox/kantsender er ikke slått
på eller ikke koblet til.
- Kantledningen er ikke koblet til
basestasjonen/kantsenderen.
- Kantledningen er kuttet.
- Sjekk at ladestasjonen er tilkoplet
strømnettet.
- Koble Powerbox' en fra strømnettet og
koble på igjen etter 10 sekunder.
- Sjekk at lavspenningskabelen mellom
Powerbox og ladestasjonen er koblet til.
- Sjekk LED-indikasjonene på Powerbox.
- Sjekk tilkoblingen av kantledningen til
basestasjonen / kantsenderen.
- Sjekk installasjonen for kuttet ledning.
Reparer brukket kabel med det vanntette
hylsteret vedlagt i boksen.
- Powerbox er ikke plugget riktig inn
i strømuttaket.
- Strømmen til stikkkontakten eller
hovedbryteren er slått av.
- Klipperen eller ladestasjonen er
skitten.
- Lading er ikke oppdaget selv
om det er fysisk kontakt mellom
klipperes og ladestasjonens
kontakter.
- Bekreft av Powerbox er plugget inn i
strømuttaket.
- Slå på strømuttaket.
- Sjekk strømuttaket ved å bruke en annen
elektrisk enhet.
- Rengjør kontaktene med en børste eller
stykke tøy.
- Bekreft at koblingen er god mellom
Powerbox og ladestasjonen.
- Klippemotoren har møtt ujevne
forhold for lenge som et resultat av
høyt gress eller en hindring som
henger fast i eller er snodd rundt
knivbladet.
- Noe hindrer knivbladet fra å rotere
fritt (oppsamlet gresstuster under
klippeaggregatet; tau eller liknende
objekt snodd rundt klippebladet).
- ADVARSEL – Slå av sikkerhetsbryteren før
du sjekker knivbladet.
- Sjekk knivbladet for fremmedmaterialer eller
avfall som hindrer rotasjon.
- Ta ut oppsamlede gresstuster ved å bruke
en trepinne.
Display
E 6
Melding
Sannsynlig årsak/hendelse
- Gress eller et annet objekt har
snodd seg rundt hjulet.
Sjekk kjøring
- Motorene harjobbet med for høy
belastning for lenge
Korrigerende handlinger
- Sjekk hjulene og fjern gress eller andre
objekter.
- Hvis Robomow har støtt på en hindring
skrur du av sikkerhetsbryteren ved å heve
forparten: Fjern eller ekskludere objektet fra
klippeområdet.
- Hvis Robomow brukes i en skråning som er
for bratt for sikker klipping utelater du denne
fra klippeområdet
E 7
Problemer med
forhjulet
- Forhjulet har mistet kontakten med
bakken for lenge under driften.
E 8
Begrens inaktiv
tid
- For mange inaktive dager og/
eller timer har blitt stilt inn for ditt
plenområde.
- Senk antall inaktive dager og/eller antall
inaktive timer for å gi Robomow mulighet til å
fullføre klippingen av din plen.
E 9
Se feilsøking i
håndboken
- E 9 vises for alle andre meldinger
som ikke er nevnt i tabellen
ovenfor.
- Trykk på knappen med 'høyre pil' for å
motta nummeret med stoppårsak og les
i den neste tabellen for flere detaljer om
stoppårsaken, konsekvenser og handlinger.
- Hvis høyt gress hindrer forhjulet iå
snu fullstendig på bakken må du heve
klippehøyden
- Hvis bakken inneholder store hull
elleruregelmessigheter som forhjulet kan
falle ned i når klipperen krysser over må du
fylle disse områdene med jord og jevne dem
ut.
9.2 Detaljerte feilkoder
Hvis tabellen ovenfor (kapittel 9.1) ikke gir nok informasjon for å hjelpe deg å løse problemet trykker du på
pilen til HØYRE mens feilkoden vises for å motta et nummer som gir flere detaljer om problemet og les i
tabellen nedenfor:
Display
Melding
Sannsynlig årsak/hendelse
Korrigerende handlinger
0010
Overopphetet -Klippemotoren har jobbet med for høy
belastning for lenge.
klipp
-Ikke nødvendig å gjøre noe - Robomow
vil automatisk gjenoppta driften etter
klippemotoren har kjølt seg ned.
0011
Overopphetet -Motorene har jobbet med for høy
belastning for lenge.
kjøring
-Ikke nødvendig å gjøre noe.
-Robomow vil automatisk gjenoppta driften
etter klippemotoren har kjølt seg ned.
0012
Intet
ledningssignal -Se E3 i tabellen ovenfor
0014
Problemer
med forhjulet
0015
Knapp trykket -En av knappene på kontrollpanelet blir
konstant trykket på.
på
-Se E7 i tabellen ovenfor
-Trykk 'OK' for å bekrefte meldingen og
fortsette driften. Denne meldingen er bare
til informasjon.
0016
Lav
temperatur
-Klipperen går ikke automatisk fra
ladestasjonen når temperaturen er lavere
enn 5ºC (41ºF).
-Informasjon - Når temperaturen erunder
5ºC (41ºF) vokser ikke gresset eller det
vokser veldig sakte.
Likevel er manuell utkjørsel aktivert.
-Ikke nødvendig å gjøre noe.
-Robomow vil automatisk gjenoppta driften
så fort temperaturen er over 5ºC (41ºF).
0020
Regn
oppdaget
-Driften forsinkes når Robomow oppdager
regn.
-Ikke nødvendig å gjøre noe.
-Meldingen vises helt til Robomowikke
lenger oppdager regn og deretter starter å
klippe.
39
Display
Melding
Sannsynlig årsak/hendelse
Korrigerende handlinger
Sjekk
klippehøyde
-Klippemotoren har møtt ujevne forhold
for lenge som et resultat av høyt gress
eller en hindring som henger fast i eller er
snodd rundt knivbladet.
-Noe hindrer knivbladet fra å rotere fritt.
-Stor gressopphopning
underklippeaggregatet, tau eller liknende
objekter er snodd rundt klippebladet.
-ADVARSEL – Slå av sikkerhetsbryteren før
du sjekker knivbladet.
-Sjekk knivbladet for fremmedmaterialer
eller avfall som hindrer rotasjon.
-Ta ut oppsamlede gresstuster ved å bruke
en trepinne.
0022
Sjekk
klippemotor
-Klippemotoren har møtt ujevne forhold
for lenge i ladestasjonen før driften ble
igangsatt.
-ADVARSEL – Slå av sikkerhetsbryteren før
du sjekker knivbladet.
-Ta ut klipperen av ladestasjonen. Sjekk
knivbladet for fremmedmaterialer eller
avfall som hindrer rotasjon.
0023
Sjekk strøm
-Se E4 i tabellen ovenfor
0026
Problemer
med stasjon
-Robomow går ikke inn i ladestasjonen mer
enn én gang.
-Juster ladestasjonens posisjon.
-Rengjør kontaktene med en børste eller
stykke tøy.
-Motorene har jobbet med for høy
belastning under automatisk eller manuell
drift.
-Ta en sjekk for å sikre at klipperen ikke
sitter fast, noe som kan få hjulene til å skli.
-Sjekk bakken rundt klipperen for hull eller
fordypninger. Fyll med jord og flat ut.
-Sjekk om hjulene er fri til å rotere og
ingenting blokkerer dem.
-Flytt klipperen bort fra dette bestemte
stedet og restarte driften.
0021
0027
Start et annet
sted
0028
Utvendig
kryssing
-Kantledningen er for nær kanten.
-Plenens skråning er for stor.
-Robomow klarer ikke å snu på kanten
og det fører til at klipperen sklir ut av det
angitte området.
-Robomow har sklidd ut av sløyfen
til kantledningen på grunn av et
skråningsområde eller vått gress.
0030
Start inne i
sonen
-Automatisk drift startes mens roboten er
plassert ut av kantledningssløyfen.
0031
Klipperen har
kjørt seg fast
0060
Sjekk
intensitet
0061
Senk inaktiv
tid
-Flytt ledningen mot den indre delen av
plenen.
-Dette området må ikke inkluderes på grunn
av dets bratte skråninger.
-Ikke innbefatt områder med veldig bratte
skråninger.
-
Fyll hull og groper i bakken.
-Øk klippehøyden.
-Sett klipperen på plenen og gjenoppta
driften.
-Se E1 i tabellen ovenfor
-Intensiteten du har satt er for høy for ditt
plenområde.
-Senk intensiteten du har satt for sonen(e)
på din plen.
-Se E8 i tabellen ovenfor
9.3 Brukermeldinger
Den neste tabellen gir informasjon om brukermeldinger som kan bli vist på klipperen:
Skjerm
40
Melding / Beskrivelse
Nødvendig handling
BATT
Lad batteriet. Lav batterispenning.
Lad batteriet.
U001
Test ladestasjonens plassering.
Vist under engangsinstallasjon.
Les kapittel 5.2.4 i brukerhåndboken.
U002
Plugg ladestasjon.
Vist under engangsinstallasjon.
Les kapittel 5.2.4 i brukerhåndboken.
U003
Test ledningens plassering.
Vist under engangsinstallasjon.
Les kapittel 5.2.5 i brukerhåndboken.
U004
Test av ledningens plassering fullført (under
engangsinstallasjon)
Vises kun ved bruk av Robomow-applikasjonen.
Ingen tiltak er påkrevd.
U018
Driftstid er kortere enn forventet.
Batteriets tid er for kort. Bytt batteriet.
Skjerm
Melding / Beskrivelse
Fortsett å lade hvis den ikke brukes.
Nødvendig handling
Det anbefales å holde klipperen koblet til
strømuttaket når den ikke brukes.
U024
Vises kun hvis klipperen er koblet fraen
ladeadapter.
U025
Skru av før du løfter
Det er nødvendig å skru av systembryteren før du
løfter eller bærer klipperen.
U029
Bytt ledningene i kantledningspluggen.
Vist under engangsinstallasjon.
Bytt om kantledningene i kontakten.
Les kapittel 5.2.4 i brukerhåndboken.
Skru på systembryteren.
U032
Vises hvis klipperen er koblet til lading,men
systembryteren er 'Av'.
Skru systembryteren 'På'.
U041
Trykk på STOPP-knappen ved inngang til
delsone.
Vises kun når du bruker Robomow-applikasjonen
for å legge til en delsone.
Trykk på STOPP ved punktet der du vil at klipperen
skal begynne å klippe delsonen. U042
Bli kjent med kantavstander.
Vises kun ved bruk av Robomow-applikasjonen.
Klipperen lærer seg avstanden til kantledningen
i en separat sone. Trykk STOPP for å få vite
avstanden.
U043
Gå til inngangspunkt for delsone.
Vises kun ved bruk av Robomow-applikasjonen.
Trykk OK for å fortsette prosessen med å legge til
en delsone.
U044
Sett Robomow i ladestasjonen
Vises kun ved bruk av Robomow-applikasjonen.
Sett klipperen i ladestasjonen fører du starter
prosessen med å legge til en delsone.
U051
Endre ladestasjonens plassering.
Vist under engangsinstallasjon.
Les kapittel 5.2.4 i brukerhåndboken.
U052
Justere ledning
Les kapittel 5.2.5 i brukerhåndboken.
U062
En alarm vil snart bli aktivert.
Denne meldingen ber deg om å taste inn pinkoden
før tyverisikringsalarmen går av.
U064
Søk etter ladestasjon kan ikke utføres
Når du velger 'Hjem'-knappen i en sone uten
ladestasjon.
Venter på signal...
U086
Robomow har stoppet driften. Den oppdagerikke
et signal.
Klippemotor overopphetet, Kjøler ned...
U087
U088
Sjekk strømmen til Powebox.
Det kan ha forekommet en forstyrrelse i
strømforsyningen. Det er ikke nødvendig å gjøre
noe. Robomow vil gjenoppta driften så snart
strømmen er tilbake.
Klippemotoren har jobbet med for høy belastning
for lenge.
Ikke behov for handling - Robomow vil restarte
automatisk drift ettersom klippemotoren kjøler seg
ned.
Kjøremotor overopphetet, Kjøler ned...
Ikke nødvendig å gjøre noe.
Klippemotoren har jobbet med for høy belastning
for lenge.
Robomow vil automatisk gjenoppta driften når
kjøremotoren har kjølt seg ned.
41
9.4 Feilsymptom
Den neste tabellen vil gi detaljer og mulige årsaker til andre feil som ikke gir feilkoder. Hvis en feil ikke kan rettes
opp ved å bruke disse tabellene, vennligst ring din servicetilbyder.
Problem
Avdekket
Sannsynlig årsak/hendelse
- Sløvt knivblad
Korrigerende handlinger
- Bytt knivbladet.
- Det anbefales å klippe mindre enn 1/3 av den
grønne delen av gresset.
Dårlig kvalitet på
klippingen
Klipperen
finner ikke
ladestasjonen.
Robomow er
bråkete og
vibrerer
Klipperen parker
ikke ordentlig
og bommer
noen ganger på
ladestasjonens
hylstre.
Ujevne
klipperesultater
Robomow
klipper under
inaktiv tid.
Indikator for
kutteledning
blinker på
Powerbox
Indikatoren for
svak tilkobling
blinker på
Powerbox
- Gresset er for høyt i forhold til den angitte
klippehøyden.
- Hvis i høysesong - endreintervallet (les kapittel
6.4.2 – P001).
- Gresset er vått og forårsaker opphopning
av gresstuster rundt knivbladet.
- Robomow klipper best når gresset er tørt. Det
anbefales ikke å klippe tidlig på morgenen.
- Skru av sikkerhetsbryteren og bruk
kraftigehansker for å fjerne gresstustene.
- Det finnes en kantøy eller en smal
passasje som hindrer klipperen å fullføre
sin kjøring til ladestasjonen i modusen for
klipping nær kanten.
- Senk avstanden på klipping nær kanten i
innstillingsmenyen fra standarden 7.
- Skadet eller ubalansert knivblad
- Sjekk om plenen er fri for grener, steiner eller
andre objekter som kan skade knivbladet.
- Bytt knivbladet
- Høydeforskjeller mellom plenen og
ladestasjonens overflate.
- Fyll på litt jord for å flate ut plenen frem til
ladestasjonen for å gjøre god innkjøring mulig.
- Ledningen under ladestasjonen er ikke
stram og plassert midt på stasjonen.
- Bekreft at ledningen under ladestasjonen er rett,
stram og plassert under ladestasjonen.
- Ladestasjonen er satt på en
sideskråning.
- Flytt ladestasjonen til et relativt flatt underlag
- Ladestasjonen er plassert for nær hjørnet
av plenen
- Flytt ladestasjonen slik at den ikke er innen 3
meter fra et hjørne.
- Tiden mellom klipp er for lang på grunn
av lange perioder med inaktiv tid.
- Minimér periodene med inaktiv tid for å la
Robomow fullføre klippesyklusen raskere og
oppnå jevne klipperesultater.
- Gresset vokser svært fort.
- Hvis i høysesong - endre intervallet (les kapittel
6.4.2 – P001).
- Fasongen på plenen er komplisert (smale
passasjer, hindringer og øyer).
- På en komplisert plen er det nødvendig
med mer tid for at plenen skal oppnå bedre
klipperesultater.
- Øk intensiteten (les kapittel 4.3.2.1).
- Det angitte området er mindre enn den
faktiske plenstørrelsen.
- Øk soneområdet (les kapittel 4.3.3 Redigere en
eksisterende sone).
- Robomows klokke er stilt inn feil.
- Bekreft at tiden på klipperen er stilt inn riktig.
- Still inn tiden (les kapittel 4.4.4).
- Still inn inaktiv tid på nytt (les kapittel 4.3.1).
- Skjøteledningen er frakoblet eller skadet
mellom Powerbox og ladestasjonen.
- Bekreft at skjøteledningen er plugget inn og
ledningskontaktene er godt festede.
- Kantledningen er kuttet.
- Gå langs kantledningen.
- Let etter kutt eller brudd på ledningen.
- Reparer med Robomow spleiselasker.
- Dårlig kontakt
- Sjekk og reparer alle løse, dårlige eller
korroderte koblinger.
- Vridde kabler eller en skrueterminal
isolert med isolasjonstape er ikke en god
nok skjøte.
- Bruk hylstrene som følger med i boksen. De er
vanntette og gir en pålitelig elektrisk tilkobling.
- Fuktighet i jorda får lederne til åoksidere.
42
- Sett klippehøyden til et høyere nivå ogderetter et
lavere nivå.
10. Produktspesifikasjon
RC 302
RC 304
RC 306
Maksimal plenstørrelse
200 m
400 m
600 m2
Ladestasjon
Tilgjengelig som tilbehør
Inkludert
Inkludert
Robotens mål
63 x 46 x 21 cm
63 x 46 x 21 cm
63 x 46 x 21 cm
Pakkens mål
80 x 54 x 33 cm
80 x 54 x 33 cm
80 x 54 x 33 cm
Robotens vekt
10,3 kg
10,3 kg
10,3 kg
Pakkens vekt
22 kg
22 kg
22 kg
2
2
Klippebredde
28 cm
28 cm
28 cm
Klippehøyde
15-60 mm
15-60 mm
15-60 mm
Klippekraft
200 Watt
200 Watt
200 Watt
Klippemotorer
DC-børste
DC-børste
DC-børste
Støynivå
Høy strøm: 68 dB målt (Garantert 70 dB).
Lyden til brukerens ører er mindre enn 70 dB
Batteritype
26V Lithium (LiFePO4)
26V Lithium (LiFePO4)
26V Lithium (LiFePO4)
Robotdel nummer
PRD7002A
PRD7004A
PRD7006A
SIDE
BUNN
Pinkode for tyverisikring
Skriv ned din firesifrede tyverisikringspinkode.
Gå tilbake her hvis du glemmer koden din.
Serienummer for Robomow
43
11. Vedlikehold og lagring
11.1 Generelle instruksjoner
•
•
•
•
Skru alltid av Robomows sikkerhetsbryter® før du klarerer/vasker/jobber med Robomow® eller bytter ut
knivbladet. Forsøk aldri å reparere eller justere klipperen mens den klipper.
Sjekk og rengjør Robomow® jevnlig og erstatte slitte deler for å bedre ytelse og drift samt sikre en lengre
levetid for ditt produkt.
Ved unormale vibrasjoner stopper du klipperen, skrur av sikkerhetsbryteren og sjekker eventuelle skader på
knivbladet. Skift ut slitte eller skadde knivblader for å bevare balansen. Ring etter service hvis vibrasjonene
fortsetter.
Bruk kun det originale utstyret og tilbehør. Det er ikke tillatt å endre Robomows originale design.®. Alle
modifikasjoner gjøres på eget ansvar.
11.2 Vedlikehold og avfallshåndtering av batteriet
•
•
•
•
Batteriet er vedlikeholdsfritt, men har en begrenset levetid på 2-4 år. Batteriets levetid avhenger av
sesongvarigheten og hvor mange timer Robomow® brukes. Derfor anbefales det å endre 'Intervall' (kapittel
6.4.2 - P001 i tabellen) når gressveksten er mindre for å forlenge levetiden til klipperen og batteriet.
I månedene med lavsesong er det nødvendig å holde Robomow fullt ladet for å unngå skade på batteriene
(les i kapittel 8.2 - Lade utenom sesongen).
Kaste den gamle batteripakken
VIKTIG! Legg ikke brukte batterier i husholdningsavfallet. Batteriet må samles inn, resirkuleres eller kastet
på en miljøvennlig måte. Gi tilbake den gamle batteripakken til en godkjent batteriresirkulør.
11.3 Vinterlagring og -service
•
•
•
Robomow®
- Rengjør Robomow® før du setter den bort for vinteren.
- I løpet av vinteren er det nødvendig å holde Robomow® kontinuerlig ladet for å unngå skader på batteriene
(se kapittel 8.2).
- Lagre klipperen i et tørt område, helst i romtemperatur.
Ladestasjon
- Fjern og lagre ladestasjonshodet innendørs.
- Dekk enden på skjøteledningen med dekselet for å hindre korrosjonsskade.
- Endene på kantledningen bør beskyttes fra damp ved å putte dem i en beholder med olje.
Vinterservice
- For å gjøre bedre vedlikehold mulig og holde Robomow® i god stand anbefales det at du tar med din
Robomow® til en sertifisert selger av Robomow® for service før vinterlagring.
- Vinterservice inkluderer tjenester som rengjøring av klipperens deler og klippeaggregat, sjekk etter
slitte deler og bytting om nødvendig (slik som knivblad, hjul og andre bevegelige deler), teste klipperens
funksjoner og sikkerhetskomponenter, sjekke batteriet og laste opp den siste programvareversjonen som
kan inneholde nye funksjoner.
11.4 Vedlikehold av klippeaggregatet
Robomow er en spesiallaget kompostklipper. Det kan samle seg opp gressklumper under klippeaggregatet,
spesielt når du klipper vått eller fuktig gress.
Advarsel!
Stor skadefare!
Skru alltid av sikkerhetsbryteren før du løfter klipperen.
Knivbladet er veldig skarpt. De kan forårsake alvorlige kutt eller
sårskader.
Bruk alltid krafitge arbeidshansker når du arbeider med eller i nærheten
av knivbladet.
Bruk ALDRI et skadet eller ødelagt knivblad. Bruk kun et skarpt knivblad.
44
•
•
Inspiser undersiden av klipperen regelmessig. Rengjør
hvis nødvendig.
Skrap forsiktig av oppsamlet gress under klippeaggreatet.
- Mesteparten av det oppsamlede gresset kan fjernes ved
hjelp av en liten trepinne eller lignende gjenstand.
- Du kan fjerne knivbladet for å få bedre adgang til
klippekamrene.
VIKTIG! Sett ikke klipperen på hodet.
I stedet kan du lene klipperen din mot en overflate for å få
tilgang til klippeaggregatet.
VIKTIG! Bruk ALDRI en vannslange eller noen type væske
for å rengjøre undersiden av klipperen. Væsker kan skade
komponentene.
Bruk kun et fuktig eller våt klede for å tørke av overflaten
etter avskraping.
11.5 Vedlikehold av knivbladet
• Undersøk skjærebladet regelmessig for skader.
• Bruk kun et skarpt knivblad. Bytt et eventuelt skadd
knivblad.
• Bytt knivbladet én gang i året mellom sesongene.
Sikkerhetsbryter
ADVARSEL! SLÅ ALLTID AV SIKKERHETSBRYTEREN AV
FØR DU RØRER KNIVBLADET!
VIKTIG! Maskinsliping anbefales ikke da det kan skape
vanskeligheter i balanseringen.
For å fjerne knvibladet:
- Sett klemmesiden av bladfjernerverktøyet inn i de åpne
spaltene ved siden av låsetappene på hver side av bladet.
- Vri bladfjernerverktøyet litt slik at klemmen ligger på toppen
av låsetappene på hver side.
- Knip
sammen
håndtaket
på
bladfjernerverktøyet.
Låsetappene på hver side av knivbladet blir trykket på (1).
- Trekk knivbladet av og bort fra klipperen (2).
- Når du setter inn knivbladet igjen må du rette opp
innmatingskurven og presse det på til du høyrer et klikk, noe
som indikerer at knivbladet er plassert riktig på skaftet.
45
11.6 Skjøte kantledningen
Hvis kantledningen må skjøtes bruker du hylsterne vedlagt
i Robomows boks. Den er vanntett og gir en pålitelig elektrisk
forbindelse.
VIKTIG! Før du skjøter kantledningen må du koble Powerbox fra
strømuttaket.
1. Ta 1 cm (0.5 tommer) av hver ledningsende sammen og vri
de avkuttede endene ved å bruke en tang.
2. Sett inn de vridde ledningene i skjøtehylsteret.
3. Skru ledningshylsteret på de vridde ledningene. Forsikre deg
om at den er forsvarlig sikret.
VIKTIG! Hverken vridde kabler eller en skruetermin isolert med
isolasjonstape fungerer som god nok skjøte. Fuktighet i jorda vil
få lederne til å oksidere, noe som senere vil føre til en ødelagt
strømkrets.
11.7 Vedlikehold av ladestasjonsområdet
•
•
•
•
Hold ladestasjonsinngangen og området fritt for blader,
stokker, kvister eller andre hindringer som vanligvis samler
seg opp i slike områder.
ALDRI spyl direkte på ladestasjonen med en vannslange.
Vær forsiktig når du trimmer rundt ladestasjonen med en
kantklipper da skade på skjøteledningen kan forekomme.
I tilfeller skade på deler av skjøteledningen må du
umiddelbart stanse bruken av klipperen og ladestasjonen.
Koble fra skjøteledningen og bytt den.
11.8 Lyn- og tordenvær
Advarsel! For å redusere fare for skade på komponentene ved
lyn- og tordenvær kobler du kantledningen fra ladestasjonen /
kantsenderen og pluggen på 230V/120V til Powerbox fra
strømuttaket.
46
Ledning
Hylster
12. Tilbehør
Knivblad
Ha alltid et knivblad ekstra
i reserve.
Et skarpt knivblad er viktig
for sikkerhet og optimal
klippeytelse.
Batteri
Brukes til å bytte
det eksisterende
batteriet og oppdatere
klippekapasiteten.
Kantledning
For større plener eller
ekstra soner.
Pluggpakke
Brukes for å feste
kantledningen til bakken.
For større plener eller
ekstra soner.
Skjøtehylser
Brukes til å reparere eller
skjøte ledninger
(etter behov).
Kantledningsplugg
Brukes til å koble
kantledningen til
ladestasjonen eller
kantsenderen.
Ladestasjon og
Powerbox
Brukes til:
◦ Aktivering av multiple
klippesykluser i en
separat sone.
◦ Oppgradering av
en modell uten
ladestasjon for at
den skal fungere i full
automatisk modus.
Fjernkontroll
Brukes for å klippe
og kjøre manuelt hvor
som helst. Inkluderer
en sikkerhetsfunksjon
for å forhindre tilfeldig,
utiltenkt bruk.
Kantsender
For soner som ikke er
koblet til ladestasjonen.
Batteripakke for
kantsenderen
Foretrekkes i områder
hvor elektrisitet ikke er
tilgjengelig eller ikke nær
nok for kantsenderen.
Robomowapplikasjonen
Muliggjør en vennlig
og intuitiv drift av din
Robomow og åpner
for flere menyvalg og
-funksjoner som ikke er
tilgjengelige gjennom
klipperens kontrollpanel.
GSM-modul
Muliggjør
fjernalarmer
gjennom
Robomowapplikasjonen (for
alle RC- og TCmodeller).
47
13. Tips for vedlikehold av plenen din
Robomow®- plenklipping har aldri vært så lett
Beste tiden for å klippe
Klipp plenen din når gresset er tørt. Dette forhindrer gress fra å klumpe seg og legge seg i hauger på plenen. Klipp
heller på ettermiddagen enn midt på dagen når det er varmest.
Klippefrekvens
Klipp ofte, noe som gir kortvarige, små klipper. I løpet av høysesongen når gressveksten er stor bør klippefrekvensen
økes til én gang hver 3-5 dager før gresset blir altfor langt. Korte klipp brytes ned kvikt og vil ikke dekke gressoverflaten.
Hvis gresset blir altfor høyt, hev klippehøyden, klipp og senk da gradvis i løpet av de neste klippene.
Klippehøyde
Følg '1/3'-regelen Klipp ikke mer enn 1/3 av gressets lengde.
God klipping vil produsere korte klipp som ikke vil dekke til
gressoverflaten.
Du må kanskje klippe plenen oftere eller dobbelt når plenen vokser
raskt, for eksempel på våren.
Gressirkulering
Gressirkulering reduserer mengden vann som plener trenger fordi klippene består av 80 - 85 % vann.
Gressirkulering bremser fordampningstap fra jordoverflaten og sparer vann. De fleste plener trenger mindre vann
ved gressirkulering.
Vanning
Vann plenen din mellom klokken 4 og 8 om morgenen slik at vannet får tid til å synke ned i jorda før varme fra sola
forårsaker avdampning.
Din plen trenger 1 til 1-1/2 tommer (3-4cm) av vann ukentlig. Dyp vanning tillater gress å utvikle et dypt rotsystem
som gjør plenen bedre i stand til å motstå sykdom og tørke.
Vann ikke for mye
For mye vann er ikke bare unødvendig men kan også øke ugressvekst som vil kreve klipping oftere. La jorden tørke
delvis mellom vanninger. Vann når øverste to tommer av jorden er tørr. Bruk et objekt som for eksempel et skrujern
til å sondere jorden din og måle dybden av fuktigheten.
Gjødsling
Gressirkulering reduserer mengden plengjødsel som er nødvendig fordi klippingene gir omtrent 1/4 av plenens årlige
behov.
Knivbladet
Hold ditt klippeblad skarpt. Et skarpt knivblad sørger for en ren, sikker og effektiv klipp. Et sløvt knivblad vil ødelegge
gressets tupper, noe som kan gjøre det enkelt for sykdomsorganismer å ødelegge gressveksten. Det anbefales å
bytte knivbladet én gang i året.
Halm
Klippet gress og halm hører ikke sammen. Som tidligere nevnt består gress av rundt 80-85 prosent vann med kun
små mengder av plantealkoholer og dekomposterer derfor raskt.
Når vi tenker over det har det blitt klippet og resirkulert gress i årevis på golfbaner, sportsarenaer og i parker uten
gressoppsamlere.
En liten mengde halm (rundt 1/2 tomme) er faktisk bra for plenen. Klippet gress beskytter din plens rotsystem fra tap
av varme og vann.
48
Garantikort
Begrenset garanti for RS-serien
Friendly Robotics garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at RS-seriens 'produkt' er feilfritt i materialer og utførelse
under normale boligformål* for en periode på 24 måneder, 12 måneder for batterier, som begynner fra kjøpsdatoen.
Tilbehør til produktet, inkludert ekstra batterier, har en garanti på nitti (90) dager fra kjøpsdatoen. Denne garantien
gis for kostnaden av deler og arbeid for å reparere dekket feil hvis utført av en autorisert Friendly Robotics service og
garantifasilitet. Gyldig kvittering er nødvendig for garantireparasjoner.
Den begrensede garantien dekker ikke transportkostnader av noe slag. Eieren bærer alt ansvar for
transportkostnader til en autorisert Friendly Robotics service- og garantiservice.
*Normale boligformål defineres som bruk av produktet på samme sted som ditt primære hjem. Bruk på mer enn ett sted
regnes som kommersiell bruk og denne garantien vil ikke gjelde.
Komponenter og betingelser som ikke dekkes
Denne garantien dekker ikke følgende:
• Kostnaden for regelmessig vedlikehold av reservedeler eller prosedyrer, som for eksempel knivblad eller skjerping
av knivbladet.
• Ethvert produkt eller del som har blitt endret, misbrukt, mishandlet eller krever erstatning eller reparasjon på grunn
av ulykker eller mangel på riktig vedlikehold.
• Normal slitasje, inkludert falming av maling eller plastdeler.
• Kostnader ved installasjon eller reinstallasjon, fjerning av installasjon eller andre kostnader eller skader forbundet
med uriktig installasjon eller bruk av produktet.
• Ethvert produkt som er blitt åpnet, reparert, modifisert eller endret av noen andre enn et Friendly Robotics autorisert
verksted.
• Reparasjoner som er nødvendige på grunn av feil batterihåndtering og/eller uriktig ladeprosess som lading under
våte forhold, uregelmessigheter i strømforsyningen eller utelatelse av ordentlig forberedelse av klipperen eller
batteriet før en periode uten bruk.
• Reparasjoner som er nødvendige på grunn av vannskader unntatt tilfeldig eksponering for regn, reparasjoner i
forbindelse med lynnedslag eller andre naturforekomster.
Instruksjoner for å få garantiservice
Hvis du mener at ditt produkt fra Friendly Robotics inneholder en defekt i materialer eller utførelse kontakter du selgeren
som solgte deg produktet.
Eiers ansvar
Du må opprettholde og ta vare på ditt produkt fra Friendly Robotics ved å følge prosedyrene for vedlikehold og omsorg
som er beskrevet i brukerhåndboken. Rutinemessig vedlikehold, enten utført av en tjenesteleverandør eller av deg, er
på din bekostning.
Generelle vilkår
Reparasjon utføres av en service- og garantibedrift autorisert av Friendly Robotics og er din eneste utvei under
garantien. Det er ingen andre uttrykte eller underforståtte garantier. Alle garantier for salgbarhet og egnethet for bruk er
begrenset til varigheten av denne garantien. Friendly Robotics er ikke ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller følgeskader
i forbindelse med bruk av Friendly Robotics Produkt som omfattes av denne garantien, herunder eventuelle kostnader
eller utgifter for erstatningsutstyr eller -service under begrensede perioder om feil eller manglende bruk i påvente av
reparasjoner som dekkes av denne garantien. Noen stater tillater ikke utelukkelse av tilfeldige skader eller følgeskader,
eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så den ovennevnte utelukkelse og begrensninger ikke
gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan også ha andre rettigheter som varierer
fra stat til stat.
Følg alltid sikkerhetsanvisningene spesifisert i denne brukerhåndboken
49