DeWalt | DW920 | Technical data | DeWalt DW920 Technical data

www.
.eu
DW920
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
15
English (original instructions)
27
Español (traducido de las instrucciones originales)
37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
49
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
61
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
73
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
85
Português (traduzido das instruções originais)
96
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
108
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
118
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
129
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
140
Copyright DEWALT
2
3
5
4
2
1
14
6
7
A1
7
8
8
9
10
A2
1
15
A3
3
B
2
C
13
4
1
D
2
E
14
F
3
DANSK
OPLADELIG BOREMASKINE/
SKRUETRÆKKER MED TO POSITIONER
DW920
Tillykke!
ADVARSEL:
● Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer de primære anvendelser
af dette værktøj. Hvis værktøjet
anvendes til andre formål, med andet
tilbehør, eller bliver dårligt vedligeholdt,
kan vibrationsemissionsniveauet
imidlertid ændres. Dette kan øge
eksponeringsniveauet markant, målt
over hele arbejdsperioden.
● En vurdering af niveauet af eksponering
for vibration skal også tage i betragtning
tidsrum, hvor værktøjet er slukket,
og tidsrum, hvor det kører i tomgang.
Dette kan mindske eksponeringsniveauet
målt over hele arbejdsperioden
betragteligt.
● Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte brugeren mod vibration,
deriblandt: Vedligeholdelse af værktøjet
og tilbehør, holde hænderne varme,
organisering af arbejdsmetoder.
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere
for professionelle brugere.
Tekniske data
DW920
Spænding
VDC
7,2
Omdrejningstal ubelastet
min-1
0-550
Maks. vridmoment
Nm
Type
1
Værktøjsholder
9
6,35 mm hex
Maks. borekapacitet
stål/blødt træ
mm
6
Vægt (uden batteri)
kg
0,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
75
3
83
4,6
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsudsendelsesværdi ah
Boring i metal
ah, D =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, som angives på
dette informationsark, er blevet målt i henhold til
en standardiseret test i EN 60745 og kan bruges
til at sammenligne et stykke værktøj med et andet.
Det kan bruges til en indledende vurdering af
eksponeringsniveauer.
4
Spænding
DE9057
VDC
Batteritype
Usikkerhed K =
m/s²
Vibrationsudsendelsesværdi ah
Skruning uden kraft
ah =
m/s²
Usikkerhed K =
Batteri
DE9084
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Kapacitet
Ah
1,3
2,0
Vægt
kg
0,3
0,3
Lader
DE9116
Spænding (lysnet) VAC
230
Ladetid
min
60
Vægt
kg
0,4
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Ampere, lysnet
DANSK
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for værktøjet
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instrukser.
Hvis ikke advarsler og instruktioner
følges kan det resultere i elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
reference.
Udtrykket "elektrisk værktøj" i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DW920
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
09.12.2009
1 Sikkerhed i arbejdsområdet
a Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller dampene.
c Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2 Elektrisk sikkerhed
a Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge adapterstik
sammen med jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
5
DANSK
c Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn
eller våde forhold. Hvis der trænger vand ind
i et elektrisk værktøj øges risikoen for elektrisk
stød.
d Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære, trække
værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning, som
er egnet til udendørs brug. Brug af en ledning
der er egnet til udendørs brug reducerer
risikoen for elektrisk stød.
f Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en
fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3 Personlig sikkerhed
a Vær opmærksom, pas på hvad du foretager
dig, og brug sund fornuft, når du benytter
et elektrisk værktøj. Brug ikke elektrisk
værktøj, når du er træt eller påvirket af
narkotika, alkohol eller medicin.
Få sekunders uopmærksomhed ved brug af
el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
b Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr såsom
støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der er
slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller tilsluttes
når kontakten er tændt, giver det anledning til
ulykker.
d Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler,
før det elektriske værktøj startes.
En skruenøgle eller anden nøgle, der bliver
siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
6
e Undlad at række for langt. Hold hele tiden en
god fodstilling og balance. Dette giver bedre
kontrol af det elektriske værktøj når uventede
situationer opstår.
f Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke
løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og
handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4 Anvendelse og vedligeholdelse af elektrisk
værktøj
a Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst
egnet til det arbejde, der skal udføres.
Værktøjet vil klare opgaven bedre og mere
sikkert med den ydelse, som det er beregnet til.
b Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før
det elektriske værktøj justeres, dets tilbehør
udskiftes eller det stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for
at værktøjet startes utilsigtet.
d Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke personer
som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner at betjene
værktøjet. Elektrisk værktøj er farligt i hænderne
på personer, som ikke er instrueret i brugen deraf.
e Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder skævt,
binder eller er gået itu såvel som andre
forhold, der kan påvirke betjeningen af
værktøjet. Hvis det elektriske værktøj er
beskadiget, skal det repareres før brug.
Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
DANSK
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. i overensstemmelse med disse
instrukser, og sådan som det kræves for
denne specielle værktøjstype. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan
resultere i en farlig situation.
5 Brug og vedligeholdelse af batteriværktøj
a Oplades kun ved hjælp af ladeaggregater,
der er anbefalet af fabrikanten. Et ladeaggregat,
der er egnet til en bestemt type batterier, kan
udgøre brandfare, hvis det bruges med andre
batterityper.
b Brug kun el-værktøjet med specifikt
fremstillede batterier. Brug af andre batterier
kan øge risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.
c Batterier, der ikke er i brug, må ikke komme
i berøring med andre metalgenstande som f.
eks. kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer
eller andre små metalgenstande,
da disse kan kortslutte kontakterne. En
kortslutning mellem batteripolerne kan medføre
forbrændinger eller brand.
d Hvis batteriet anvendes forkert, kan der
slippe væske ud af det. Undgå kontakt med
denne væske. Hvis der alligevel skulle
forekomme kontakt, skylles med vand.
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.
Væske fra batteriet kan give hudirritation eller
forbrændinger.
6 Service
a Elektrisk værktøj skal serviceres af en
kvalificeret servicetekniker som udelukende
benytter identiske reservedele. Derved sikres
at værktøjets driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for
boremaskiner
● Brug høreværn, når du bruger bor.
Udsættelse for støj kan føre til høretab.
● Hold altid kun fast på maskinen på de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor der er risiko for, at
skæreværktøjet kan komme i kontakt med
strømførende ledninger eller apparatets eget
kabel. Ved kontakt med strømførende ledninger
vil metaldelene på maskinen være under
spænding og give elektrisk stød.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
boremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOMÆRKNING
Datomærkning, som også inkluderer
fremstillingsåret, er trykt ind i kabinetfladen, der
danner monteringssammenføjningen mellem
værktøj og batteri!
Eksempel:
2010 XX XX
Fremstillingsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne manual
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for
DE9116 batterioplader.
• Læs alle instruktioner og sikkerhedsafmærkninger
på opladeren, batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
7
DANSK
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren er sluttet
til ledningsnettet, kan de fritliggende
opladerkontakter inde i opladeren
blive kortsluttet af udefrakommende
materialer. Ledende fremmedlegemer
som f.eks., men ikke begrænset til,
ståluld, aluminiumsfolie eller ophobninger
af metalpartikler skal holdes væk fra
åbninger i opladeren. Tag altid opladeren
ud af strømstikket, når der ikke er et
batteri i opladeren. Tag opladeren ud af
strømstikket før rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med
andre opladere end dem, der er vist her i
vejledningen. Opladeren og batteripakken er
konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til anden
brug end opladning af DEWALT-genopladelige
batterier. Anden anvendelse kan medføre
brandfare, fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placér aldrig andre genstande oven på
opladeren, og placér aldrig opladeren
på et blødt underlag, som kan blokere
8
ventilationshullerne og føre til overophedning.
Placér ikke opladeren i umiddelbar nærhed af
andre varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller på
anden måde er blevet beskadiget. Opladeren
skal indleveres til et autoriseret serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før eventuel
rengøring. Herved undgås risiko for elektrisk
stød. Det er ikke nok at fjerne batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9116 opladeren accepterer 7,2–18 V NiCd og
NiMH batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er fremstillet
til at være så nemme at betjene som muligt.
Opladningsprocedure (fig. A2)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
1. Forbind opladeren (9) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for NiCd og NiMH batterier, skal batteriet oplades
minimum 10 timer, før det anvendes første gang.
DANSK
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
problem
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren i
mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning
og udtagning af batteriet fra opladeren kan
antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40˚ C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel livsfare.
Beskadigede batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan stå
oprejst på batteripakken, men kan være
lette at vælte.
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKELCADMIUM (NiCD) ELLER NIKKEL-METALHYBRID (NiMH)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom den
er alvorligt beskadiget eller helt brugt op.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
• En lille lækage fra batteripakkens celler kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette er ikke et tegn på en
fejl.
Hvis den ydre forsegling alligevel går i stykker:
a. og der kommer batterivæske på huden, skal
der omgående vaskes med vand og sæbe i
flere minutter.
b. og der kommer batterivæske i øjnene, skal de
skylles med rent vand i mindst
10 minutter, og søg omgående lægehjælp
(medicinsk bemærkning: Væsken er en
25–35 % kaliumhydroxidopløsning).
Batterihætte (fig. A3)
Der medfølger en beskyttende batterihætte til at
dække polerne på en udtaget batteripakke. Hvis
den beskyttende hætte ikke er sat på, kan løse
metalgenstande kortslutte polerne, medføre brandfare
og beskadige batteripakken.
1. Tag det beskyttende batteridæksel (15) af, før
batteripakken anbringes i opladeren
eller i værktøjet.
9
DANSK
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne straks
efter udtagning af batteripakken fra opladeren
eller værktøjet.
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i brug,
opbevares eller transporteres.
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Følg givne anbefalinger med hensyn til
at skille sig af med batteriet
Batteripakke
Brænd ikke batteriet
BATTERITYPE
DW920 kører på 7,2 volt batteripakker.
Oplader NiMH- og NiCd-batterier
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er i
brug.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Læs brugsanvisningen før laderen
tages i brug
Batteriet oplader
Batteriet er opladet
For opladningstid, se tekniske data
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Opladelig boremaskine/skruetrækker
1 Lader
1 Batteri (K-modeller)
2 Batterier (K2-modeller)
1 Skruebit
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
● Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
● Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A1)
Batteriet er defekt
Opladningsdødtid
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader
Må ikke udsættes for væske
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del deraf.
Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
Afbryder med variabel hastighedskontrol
Omskifter for højre/venstregang
Frikoblingsknap
Funktionsvælger/drejningsmomentkontrol
Værktøjsholdermanchet
Skruebit
Batteri
Udløserknapper
Lader
Ladeindikator (rød)
DANSK
TILSIGTET BRUG
Din DW920 bore-/skruemaskine er designet til
professionelle borings- og skruetrækningsopgaver.
justeringer eller afmontering/
installation af udstyr eller tilbehør.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken (7) er helt
opladet.
Disse bore-/skruemaskiner er professionelle
værktøjsmaskiner.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
LAD ikke børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60335. Derfor
kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DEWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale
længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt
ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL:
● Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
● Afbryd altid værktøjet før indsættelse
eller udtagning af batteriet.
ADVARSEL: Kun brug DEWALT
batterier og lader.
Isætning og udtagning af
batteripakken fra værktøjet (fig. A2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade, sluk og tag
batteripakken af, inden der foretages
1. Justér kærven indvendigt i værktøjets håndtag
med batteripakken (fig. A2).
2. Skub batteripakken helt ind i håndtaget, indtil du
hører låsen klikke på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på frigivelsesknapperne (8) og træk
batteripakken ud af værktøjets håndtag.
2. Sæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Sådan indsættes og fjernes et tilbehør
(fig. A1 & B)
● Træk manchetten (5) bagud, og indsæt
skruetrækkerindsatsen (11) eller boret (12).
● Løsn manchetten.
● Fjern indsatsen ved at trække manchetten
bagud og trække indsatsen ud af holderen.
Drejning af værktøjshovedet (fig. C)
Værktøjshovedet kan drejes for at opnå den mest
optimale alsidighed.
● Tryk på frikoblingsknappen (3).
● Drej værktøjshovedet til den ønskede position.
● Udløs knappen.
Valg af funktion eller justering af
drejningsmoment (fig. D)
Kransen på dette værktøj har 15 positioner til
justering af drejningsmomentet for at tilpasse det til
skruens størrelse og til arbejdsemnet. Vedrørende
indstilling af drejningsmoment, se afsnittet
"Skruetrækning".
● Vælg den ønskede funktion eller det ønskede
drejningsmoment ved at stille ind på symbolet
eller nummeret på funktionsvælgeren (4) mod
indikatoren (13) på huset.
Omskifter for højre/venstregang (fig. E)
● Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
omskifteren (2) som vist på tegningen (se pilene
på værktøjet).
11
DANSK
ADVARSEL: Værktøjet skal stå helt stille
inden der vælges ny rotationsretning.
Før værktøjet tages i brug
● Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
● Indsæt den ønskede bit.
● Vælg højre- eller venstregang.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/monteres
tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Boring (fig. A1)
● Vælg forlæns eller baglæns rotation ved hjælp
af omskifteren (2).
● Indstil kransen (4) til boring og start med at
bore.
Skruetrækning og boring
Hvis værktøjet skal bruges i langstrakt position og
med højeste reaktionsdrejemoment hold venligst
ved værktøjet med begge hænder.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit el-værktøj er fremstillet til at fungere i meget
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for skader skal du slukke for værktøjet
og trække stikket ud af stikkontakten,
før du monterer eller afmonterer
tilbehør, samt før du foretager justeringer,
ændrer opsætningen eller påbegynder
reparationer. Sørg for, at værktøjet er
slukket. En utilsigtet opstart af værktøjet
kan forårsage personskader.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedhåndtaget (14) som vist.
Tænd og sluk (fig. E)
● Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
● Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
● Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2)
i midterposition.
Skruetrækning (fig. A1)
● Vælg højre- eller venstregang ved hjælp af
omskifteren (2).
● Indstil kransen (4) på position 1 og begynd at
skrue (lavt moment).
● Hvis koblingen udløses for tidligt, justeres
kransen for at øge momentet.
12
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af
hovedhuset med tør luft, så snart der
samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendt
ojenbeskyttelse og stovmaske,
når du udforer denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre stærke
kemikalier til rengøring af værktøjets
DANSK
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer der bruges
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og en mild sæbe.
Der må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen
af værktøjets dele må nedsænkes
i væske.
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
ADVARSEL: Da andet tilbehør, end det
som DEWALT stiller til rådighed, ikke er
afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for skader bør du kun bruge
tilbehør fra DEWALT.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på
den adresse, som er opgivet i denne
brugsanvisning. Desuden findes en liste over alle
autoriserede DEWalt serviceværksteder og alle
oplysninger om vores eftersalgsservice på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet
ikke længere kan anvendes, skal det
affaldshåndteres under hensyntagen til miljøet.
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• NiCd og NiMH celler kan genbruges. Bring dem
til din forhandler eller nærmeste genbrugsstation.
De indsamlede batteripakker vil blive genbrugt
eller bortskaffet på forsvarlig vis.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis
du ikke skal bruge det længere, må det ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat
indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at
genbruge materialerne. Genbrug af
materialer forebygger miljøforurening
og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
13
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
14
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
DEUTSCH
ZWEI-POSITIONENAKKU-BOHRSCHRAUBER DW920
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner
aller professionellen Anwender.
Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemessen
worden und kann für den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er
eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der
Schwingungsbelastung.
WARNUNG:
● Der angegebene Schwingungspegel
repräsentiert die hauptsächlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
für andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenügender Wartung eingesetzt wird,
kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung
über den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhöhen.
● Für eine genaue Abschätzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die
Zeiten berücksichtigt werden, in denen
das Gerät abgeschaltet ist oder zwar
läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist.
Dies kann die Schwingungsbelastung
über den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich reduzieren.
● Legen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel:
Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der
Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.
Technische Daten
DW920
Spannung
VDC
7,2
Leerlaufdrehzahl
min-1
0-550
Max. Drehmoment
Nm
9
Type
1
Werkzeugaufnahme
6,35 mm Sechskant
Maximale Bohrleistung
Stahl/Holz
mm
6
Gewicht (ohne Akku)
kg
0,8
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
dB(A)
75
dB(A)
dB(A)
3
83
dB(A)
4,6
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Metall
ah, D =
m/s²
< 2,5
Uncertainty K =
Schwingungsemissionswert ah
Schlagloses Schrauben
ah =
Uncertainty K =
m/s²
1,5
Akku
Spannung
m/s²
< 2,5
m/s²
1,5
DE9057 DE9084
VDC
Akkutyp
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Kapazität
Ah
1,3
2,0
Gewicht
kg
0,3
0,3
15
DEUTSCH
Ladegerät
DE9116
Netzspannung
VAC
230
Ladezeit
min
60
Gewicht
kg
0,4
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Sicherungen:
Europa
230-V-Elektrowerkzeuge 10 Ampere,
Netzsicherung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW920
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
16
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.12.2009
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle Anweisungen
lesen. Die Nichtbeachtung der
Warnhinweise und Anweisungen kann
zu elektrischen Schlägen, Brand und/
oder schweren Verletzungen führen.
Alle Warnhinweise und Anweisungen zum
späteren Nachschlagen aufbewahren.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1 Sicherheit im Arbeitsbereich
a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder dunkle
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in der
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.
DEUTSCH
c Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können
dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
b
2 Elektrische Sicherheit
a Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verändert werden.
Verwenden Sie mit geerdeten
Elektrowerkzeugen keine Adapterstecker.
Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
Stromschlags.
b Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen wie Rohre, Heizungen, Herde
und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes
Stromschlagrisiko, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Werkzeug erhöht das Stromschlagrisiko.
d Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen
fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel
erhöhen das Stromschlagrisiko.
e Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien
benutzen, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die für Außenbereiche
geeignet sind. Die Verwendung eines für
Außenbereiche geeigneten Verlängerungskabels
verringert das Stromschlagrisiko.
f Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs an
einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden. Die
Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
verringert das Stromschlagrisiko.
3 Persönliche Sicherheit
a Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
c
d
e
f
g
Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.
Tragen Sie stets einen Augenschutz.
Schutzausrüstungen (wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehörschutz) für die entsprechenden
Einsatzbedingungen mindern das
Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen. Das
Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem Finger
am Schalter oder der Anschluss eingeschalteter
Werkzeuge führen unnötig Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil befindet,
kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Werkzeug in unerwarteten Situationen besser
unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe
von sich bewegenden Teilen fern. Lose
sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare
können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden sind,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Durch die Verwendung eines
Staubfangs können die mit Staub verbundenen
Gefahren reduziert werden.
4 Gebrauch und Wartung von
Elektrowerkzeugen
a Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
17
DEUTSCH
b
c
d
e
f
g
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann die
Arbeit besser und sicherer ausgeführt werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Elektrowerkzeuge nicht von
Personen benutzen, die damit nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets in einem
einwandfreien Zustand. Überprüfen Sie,
ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind
oder klemmen und ob Teile Bruchstellen
aufweisen oder so beschädigt sind, dass sie
die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete
Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für diesen
speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5 Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen
a Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf,
die vom Hersteller angegeben wurden.
Für ein Ladegerät, das nur für eine bestimmte
18
Akkuart geeignet ist, besteht Brandgefahr,
wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
b Verwenden Sie nur die für die Werkzeuge
vorgesehenen Akkus. Der Gebrauch von
anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr führen.
c Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen, die eine Überbrückung
der Kontakte verursachen könnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
d Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei unbeabsichtigtem
Kontakt mit Wasser abspülen. Gelangt die
Flüssigkeit in die Augen, ziehen Sie
außerdem ärztliche Hilfe hinzu. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6 Service
a Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird gewährleistet, daß die
Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Bohrmaschinen
● Tragen Sie bei der Arbeit mit
Bohrmaschinen einen Gehörschutz.
Lärm kann Gehörschäden verursachen.
● Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlußleitung berühren
könnte. Ein Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung setzt auch die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
unter Spannung und der Benutzer erleidet
einen Stromschlag.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohrmaschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
DEUTSCH
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften
und des Einsatzes von Schutzvorrichtungen können
bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese
sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel von
Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, welcher auch das Baujahr
enthält, ist auf der Gehäuseoberfläche an der
Verbindungsstelle zwischen Werkzeug und Akku
aufgedruckt!
Beispiel:
2010 XX XX
Baujahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DE9116.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Ein
elektrischer Schlag oder ein tödlicher
Stromschlag kann die Folge sein.
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich, Stahlwolle, Alufolie
oder die Ansammlung von Metallpartikeln
sollte von den Hohlräumen des
Ladegerätes ferngehalten werden. Ziehen
Sie den Stecker des Ladegerätes immer
aus der Steckdose, wenn kein Akku
im Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen
Ladegerät als dem in dieser Betriebsanleitung
beschriebenen geladen werden. Das
Ladegerät und der Akku sind speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem Stromschlag
führen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch
Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromversorgung
zu trennen. Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern kann oder
dass es auf andere Weise Beschädigungen
oder Belastungen ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der oberen
Seite und am Boden des Gehäuses belüftet.
19
DEUTSCH
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle,
wenn es gewartet oder repariert werden
muss. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann
zur Gefahr eines elektrischen Schlages, eines
tödlichen Stromschlags oder zu Brandgefahr
führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit Standard230-V-Haushaltsstrom konstruiert. Versuchen
Sie nicht, es mit einer anderen Spannung
zu betreiben. Dies betrifft nicht das FahrzeugLadegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das Ladegerät DE9116 kann 7,2–18 V NiCd- und
NiMH-Akkus laden.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen und
sind für einen möglichst einfachen Betrieb konstruiert.
Ladevorgang (fig. A2)
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren. Gefahr
eines elektrischen Schlages oder eines
tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (9) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Die rote
(Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich und
zeigt damit an, dass der Ladevorgang begonnen
hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet. Der
20
Akku ist vollständig aufgeladen und kann jetzt
benutzt oder im Ladegerät belassen werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der NiCdund NiMH-Akkus zu gewähren, laden Sie die Akkus
vor der ersten Verwendung mindestens 10 Stunden
auf.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle unten
aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
– – – –
vollständig geladen
–––––––––––
Temperaturverzögerung
–– – –– –
Akku ersetzen
•••••••••••
Problem
•• •• •• ••
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
Wichtige Sicherheitsanweisungen für
alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus
DEUTSCH
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und begeben Sie sich sofort in ärztliche
Behandlung. (Hinweis für den Arzt: Bei der
Flüssigkeit handelt es sich um eine 25–35 %
Kaliumhydroxid-Lösung.)
aus dem Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Akku-Schutzkappe (Abb. [fig.] A3)
• Das Gerät oder den Akku niemals an Orten
lagern oder verwenden, an denen die
Temperatur 40 °C erreichen oder übersteigen
könnte (wie z. B. in Schuppen oder in
Metallbauten im Sommer).
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus wird eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne
aufgesetzte Schutzkappe können lose Metallteile die
Kontakte kurzschließen und zu einer Brandgefahr und
einer Beschädigung des Akkus führen.
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder
ein Ladegerät, wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen,
überfahren oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn sie mit einem Nagel
durchlöchert wurden, mit einem Hammer
darauf geschlagen oder getreten
wurde). Ein elektrischer Schlag oder ein
tödlicher Stromschlag kann entstehen.
Beschädigte Akkus sollten zum Recycling
zur Kundendienststelle gebracht werden.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe des Akkus (15) ab,
bevor Sie das Akku in das Ladegerät
oder Werkzeug einsetzen.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko
darstellt und nicht herunterfallen
kann. Manche Werkzeuge mit großen
Akkus können aufrecht auf dem Akku
stehen, aber leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM- (NiCd) ODER
NICKELMETALLHYDRID-AKKUS (NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus den Akkuzellen austreten. Dies
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit ihrer Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie mehrere Minuten
lang mit Seife und Wasser ab.
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät oder
Gerät wieder auf die Kontakte.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Akku-Schutzkappe aufgesetzt
ist, bevor Sie den abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DW920 wird ein 7,2 Volt Akku
eingesetzt.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren gelagert
werden.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Akku wird geladen
Akku ist geladen
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
21
DEUTSCH
Akku ist defekt
Temperaturverzögerung
● Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A1)
Fassen Sie nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Laden Sie nur bei einer
Umgebungstemperatur zwischen +4 °C
und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
5
6
7
8
9
10
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre DW920 Bohrschrauber wurde für professionelle
Bohr- und Schraubarbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
Dieser Bohrschrauber ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
Für NiMH- und NiCd-Akkus
geeignetbattery packs
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Die Ladezeit entnehmen Sie bitte den
technischen Daten.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrschrauber
1 Ladegerät
1 Akku (K-Modelle)
2 Akkus (K2-Modelle)
1 Schrauberklinge
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
● Vergewissern Sie sich, daß das
Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim
Transport nicht beschädigt wurden.
22
1
2
3
4
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
Drehzahl-Regelschalter
Rechts-/Linkslauf-Umschalter
Freigabeknopf
Getriebeumschalter Bohren/Schlagbohren/
Drehmomenteinstellring
Werkzeugaufnahmebuchse
Schrauberklinge
Akku
Löseknöpfe
Ladegerät
Ladekontrolleuchte (rot)
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die Spannung
Ihres Ladegeräts der Netzspannung entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
DEUTSCH
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie
das Kabel vollständig ab.
Zusammenbauen und Einstellen
WARNUNG:
● Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Akku.
● Schalten Sie das Elektrowerkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku
einsetzen oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
DEWALT-Akkus und -Ladegeräte.
Einsetzen und Entnahme des Akkus
aus dem Gerät (Abb. A2)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Akku (7)
vollständig geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN GERÄTEGRIFF
1. Richten Sie die Kerbe im Gerätegriff an dem
Akku aus (Abb. A2).
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
ENTNAHME DES AKKUS AUS DEM GERÄT
1. Drücken Sie die Löseknöpfe (8) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Gerätegriff.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät, wie
im Abschnitt über das Ladegerät in dieser
Betriebsanleitung beschrieben.
Einsetzen und Entfernen eines Werkzeuges
(Abb. A1 & B)
● Ziehen Sie die Buchse (5) nach hinten und
setzen Sie die Schrauberklinge (11) oder die
Bohrspitze (12) ein.
● Lassen Sie die Buchse los.
● Um die Schrauberklinge zu entfernen, ziehen
Sie die Buchse nach hinten und ziehen Sie die
Klinge aus der Aufnahme heraus.
Schwenken des Werkzeugkopfes (Abb. C)
Der Werkzeugkopf läßt sich in die für den
jeweiligen Einsatz optimale Position schwenken.
● Drücken Sie den Freigabeknopf (3).
● Schwenken Sie den Werkzeugkopf in die
gewünschte Position.
● Lassen Sie den Knopf los.
Wählen der Betriebsart/Drehmoment-Vorwahl
(Abb. D)
Der Einstellring dieser Werkzeuge hat 15
Positionen für die Drehmomenteinstellung beim
Schrauben. Die richtige Einstellung hängt von der
Schraubengröße und dem Werkstückmaterial ab
und wird im Abschnitt "Schrauben" beschrieben.
● Wählen Sie die erforderliche Betriebsart bzw.
Drehmomenteinstellung, indem Sie das
entsprechende Symbol bzw. die richtige Zahl
auf dem Einstellring (4) zum Pfeil (13) am
Gehäuse drehen.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. E)
● Bedienen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf
zu wählen. Die Pfeile am Werkzeuggehäuse
zeigen die Drehrichtung an.
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der
Motor völlig stillsteht und ändern Sie
erst dann die Laufrichtung.
23
DEUTSCH
Vor dem Betrieb
● Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku
(vollständig) geladen ist.
● Setzen Sie das richtige Bit ein.
● Wählen Sie Rechts- bzw. Linkslauf.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
● Falls die Kupplung zu schnell auskuppelt,
stellen Sie den Einstellring auf einen größeren
Wert ein.
Bohren (Abb. A1)
● Wählen Sie Rechts- oder Linkslauf mit dem
Umschalter (2).
● Stellen Sie den Getriebeumschalter (4) auf die
Betriebsart Bohren und beginnen Sie mit dem
Bohren.
Schrauben und Bohren
Wenn das Werkzeug in der verlängerten Position
und mit der höchsten Drehzahl verwendet wird,
halten Sie es mit beiden Händen fest.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Pflege und Reinigung voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
WARNUNG: Um die Gefahr einer
Verletzung zu verringern, schalten Sie
das Werkzeug aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör
anbringen oder entfernen, Einstellungen
vornehmen, die Einrichtung ändern
oder Reparaturen durchführen.
Stellen Sie sicher, daß das Werkzeug
ausgeschaltet ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann Verletzungen verursachen.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie
abgebildet auf dem Haupthandgriff (14).
Ein- und Ausschalten (Abb. E)
● Betätigen Sie zum Starten des
Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter
(1). Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter
gedrückt wird, um so höher ist die Drehzahl des
Antriebsmotors.
● Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
● Um das Werkzeug in der Aus-Stellung zu
arretieren, schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) in die Mittelstellung.
Schrauben (Abb. A1)
● Wählen Sie mit dem Schieber (2) Rechts- oder
Linkslauf.
● Stellen Sie den Einstellring (4) auf Position 1
und fangen Sie mit dem Schrauben an
(niedriges Drehmoment).
24
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im Bereich
der lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
DEUTSCH
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie bei der Durchführung dieser
Arbeit einen Augenschutz und eine
zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie keine
lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der
nichtmetallischen teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über
das richtige Zubehör an Ihren Händler.
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile
verwendet werden.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und
Verpackungen können die Materialien
recycelt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und
verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALTProdukte gern zurück und sorgt für eine
umweltfreundliche Entsorgung und
Wiederverwertung. Um diesen Dienst zu nutzen,
bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten
und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie
der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen
werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten
ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt
werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt
und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiCd- und NiMH-Zellen sind recycelbar.
Geben Sie die gebrauchten Akkus bei Ihrem
Händler oder bei einer kommunalen RecyclingSammelstelle ab. Auf keinen Fall dürfen Akkus im
Hausmüll entsorgt werden.
25
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
26
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
CORDLESS TWO POSITION DRILL/DRIVER
DW920
Congratulations!
vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level
over the total working period.
● An estimation of the level of exposure
to vibration should also take into
account the times when the tool is
switched off or when it is running but
not actually doing the job. This may
significantly reduce the exposure level
over the total working period.
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
DW920
Voltage
VDC
Type
7.2
● Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects
of vibration, such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands
warm, organisation of work patterns.
1
No-load speed
min-1
Max. torque
Nm
Tool holder
0-550
9
6.35 mm hex
Maximum drilling capacity
steel/wood
mm
6
Weight (without battery pack)
kg
0.8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
75
3
83
4.6
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
Battery pack
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah, D =
m/s²
< 2.5
Uncertainty K =
m/s²
Vibration emission value ah
Screwdriving without impact
ah =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
1.5
DE9057
Voltage
VDC
Battery type
DE9084
7.2
7.2
NiCd
NiMH
Capacity
Ah
1.3
2.0
Weight
kg
0.3
0.3
Charger
DE9116
Mains voltage
VAC
Charging time
min
60
Weight
kg
0.4
230
Fuses:
Europe
230 V tools
10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING:
● The declared vibration emission level
represents the main applications of the
tool. However, if the tool is used for
different applications, with different
accessories or poorly maintained, the
The definitions below describe the level of severity for
each signal word. Please read the manual and pay
attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
27
ENGLISH
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW920
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the back
of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.12.2009
Safety instructions
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General power tool safety warnings
WARNING: Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or
serious injury.
28
Save all warnings and instructions for future
reference
The term "power tool" in the warnings refers to
your mains operated (corded) power tool or battery
operated (cordless) power tool.
1 Work area safety
a Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.
c Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2 Electrical safety
a Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.
b Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an
increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.
c Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.
e When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.
ENGLISH
3 Personal safety
a Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.
b Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
c Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off position before
connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.
e Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.
f Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
g If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4 Power tool use and care
a Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.
b Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is dangerous
and must be repaired.
c Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
e Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tools operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g Use the power tool, accessories and tool
bits etc., in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for
operations different from those intended could
result in a hazardous situation.
5 Battery tool use and care
a Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable for
one type of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery pack.
b Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and
fire.
c When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws, or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
29
ENGLISH
d Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. If
contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6 Service
a Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional safety instructions for drills
● Wear ear protectors with drills. Exposure to
noise can cause hearing loss.
● Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a "live"
wire will also make exposed metal parts of the
power tool "live" and shock the operator.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks cannot be avoided. These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9116 battery charger.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for any uses
other than charging DEWALT rechargeable
batteries. Any other uses may result in risk of
fire, electric shock or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
DATE CODE POSITION
Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery!
30
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
ENGLISH
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over, or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result in
excessive internal heat. Place the charger in a
position away from any heat source. The charger
is ventilated through slots in the top and the
bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
3. The completion of charge will be indicated by the
red light remaining ON continuously. The pack is
fully charged and may be used at this time or left
in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd and NiMH, charge the battery for a minimum of
10 hours before first use.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
Automatic Refresh
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
• Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the
risk of electric shock. Removing the battery
pack will not reduce this risk.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
Hot/Cold Pack Delay
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other voltage.
This does not apply to the vehicular charger.
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger then
automatically switches to the pack charging mode
This feature ensures maximum battery life.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE9116 charger accepts 7.2–18 V NiCd and
NiMH batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. A2)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or electrocution.
1. Plug the charger (9) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to
include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery from the charger may ignite
the dust or fumes.
31
ENGLISH
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery pack
in locations where the temperature may reach
or exceed 40˚ C (105° F) (such as outside
sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged, do not
insert into charger. Do not crush, drop
or damage battery pack. Do not use a
battery pack or charger that has received
a sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (i.e., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should be
returned to service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it is
severely damaged or is completely worn out.
The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage or
temperature conditions. This does not indicate
a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is 25–35%
solution of potassium hydroxide.)
Battery Cap (fig. A3)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
32
1. Take off the protective battery cap (15) before
placing the battery pack in the charger
or tool.
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack from
the charger or tool.
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DW920 operates on a 7.2 volt battery pack.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat or
cold. For optimum battery performance and life,
store battery packs at room temperature when
not in use.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack
show the following pictographs:
Read the instruction manual before
use.
Battery charging
Battery charged
Battery defective
Hot/cold pack delay
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal
injury and damage
Do not expose to water
ENGLISH
Have defective cords replaced
immediately
INTENDED USE
Charge only between 4 °C and 40 °C
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
Discard the battery pack with due care
for the environment
These drill/drivers are professional power tools.
Do not incinerate the battery pack
Charges NiMH and NiCd battery packs
See technical data for charging time
Package contents
The package contains:
1 Cordless drill/driver
1 Charger
1 Battery pack (K models)
2 Battery packs (K2 models)
1 Screwdriver bit
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
● Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
● Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. A1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Variable speed switch
Forward/reverse slider
Head release button
Mode selector/torque adjustment collar
Tool holder sleeve
Screwdriver bit
Battery pack
Release buttons
Charger
Charging indicator (red)
Your DW920 drill/driver has been designed for
professional drilling and screwdriving applications.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage
only. Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
33
ENGLISH
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING:
● Prior to assembly and adjustment, always
remove the battery pack.
● Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. A2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up can
cause injury.
NOTE: Make sure your battery pack (7) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the notch inside the tool’s handle with the
battery pack (fig. A2).
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release buttons (8) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described
in the charger section of this manual.
Inserting and removing bits (fig. A1 & B)
● Pull the sleeve (5) backwards and insert the
screwdriver (11) or drill bit (12).
● Release the sleeve.
● To remove the bit, pull the sleeve backwards
and pull the bit out of the holder.
Swivelling the tool head (fig. C)
The head of the tool can be swivelled for optimum
versatility.
● Press the release button (3).
● Swivel the tool head into the desired position.
● Release the button.
34
Selecting the operating mode or adjusting the
torque (fig. D)
The collar of this tool has 15 positions for the
adjustment of the torque to suit the size of the
screw and the workpiece material. For torque
adjustment, refer to the section "Screwdriving".
● Select the drilling mode or torque by aligning
the symbol or number on the collar (4) with the
indicator (13) on the housing.
Forward/reverse slider (fig. E)
● To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (2) as shown (see arrows
on tool).
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill before
changing the direction of rotation.
Prior to Operation
● Make sure your battery pack is (fully) charged.
● Insert the appropriate bit.
● Select forward or reverse rotation.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Proper Hand Position (fig. F)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (14) as shown.
Switching on and off (fig. E)
● To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
ENGLISH
● To stop the tool, release the switch.
● To lock the tool in off position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
Screwdriving (fig. A1)
● Select forward or reverse rotation using the
slider (2).
● Set the collar (4) to position 1 and begin
screwdriving (low torque).
● If the clutch ratchets too soon, adjust the collar
to increase the torque as required.
Drilling (fig. A1)
● Select forward or reverse rotation using the
slider (2).
● Set the collar (4) to drilling mode and begin
drilling.
Screwdriving and drilling
If the tool will be used in elongate position and
highest MR please hold tool with both hands.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury,
switch off and disconnect the tool from
the power source before installing and
removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making
repairs. Be sure the tool is switched off.
An accidental start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often
as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye
protection and approved dust mask
when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other
harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DEWALT, recommended
accessories should be used.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or by the
retailer when you purchase a new product.
35
ENGLISH
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
● Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
● NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
36
E S PA Ñ O L
TALADRO/ATORNILLADOR INALÁMBRICO
DE DOS POSICIONES DW920
¡Enhorabuena!
ADVERTENCIA:
● El nivel de emisión declarado
representa las aplicaciones principales
de la herramienta. Sin embargo si la
herramienta se utiliza para diferentes
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede diferir. Esto puede
aumentar de forma significativa el nivel
de exposición en el período total de
trabajo.
● Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto puede disminuir de forma
significativa el nivel de exposición en el
período total de trabajo.
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
Características técnicas
DW920
Voltaje
VDC
Tipo
1
Velocidad en vacío
min
Par de torsión máximo
Nm
-1
Portaherramienta
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
0 -550
9
6,35 mm hex
Capacidad máxima de perforación
acero/madera
mm
Peso (sin batería)
7,2
6
kg
0,8
dB(A)
75
dB(A)
dB(A)
3
83
dB(A)
4,6
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta
los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:
Valor de emisión de vibración (ah)
Perforación en metal
ah, D =
m/s²
< 2,5
Incertidumbre K =
m/s²
Valor de emisión de vibración (ah)
Atornillado sin impacto
ah =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibraciones suministrado
en esta hoja de información se ha medido de
conformidad con una prueba estandarizada
contenida en la norma EN 60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede
utilizarse para una evaluación preliminar de
exposición.
● Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración como:
el mantenimiento de la herramienta
y los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Batería
Voltaje
DE9057
VDC
Tipo de batería
DE9084
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Capacidad
Ah
1,3
2,0
Peso
kg
0,3
0,3
Cargador
DE9116
Tensión de la red
VAC
Tiempo de carga
min
60
Peso
kg
0,4
230
Fusibles:
Europa
Herramientas
a 230 V
10 Amperios,
red
37
E S PA Ñ O L
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen
el grado de intensidad correspondiente a cada
término de alarma. Lea el manual y preste atención a
estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión de
poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW920
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la Directriz
2004/108/EC. Si desea más información, póngase
en contacto con DEWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
38
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
09.12.2009
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión, lea el manual de instrucciones.
Advertencias generales de seguridad para las
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las
instrucciones y advertencias de
seguridad. Si no lo hace, pueden
producirse una descarga eléctrica,
incendio o lesiones graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones
para consultarlas posteriormente
El término "herramienta eléctrica" incluido en todas
las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico)
o a su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1 Seguridad del área de trabajo
a Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas,
como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica en
funcionamiento. Las distracciones pueden
provocar la pérdida de control.
2 Seguridad eléctrica
a Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas con
conexión a tierra. Los enchufes no modificados
E S PA Ñ O L
b
c
d
e
f
y que se adaptan a las tomas de corrientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.
Existe mayor riesgo de descarga eléctrica si su
cuerpo está puesto a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones de humedad. Si entra
agua en una herramienta eléctrica, aumentará
el riesgo de descarga eléctrica.
No use el cable indebidamente. Nunca utilice
el cable para transportar, tirar o desenchufar
la herramienta eléctrica. Mantenga el cable
alejado del calor, el aceite, los bordes
afilados o las piezas móviles. Los cables
dañados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en el
exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona húmeda,
utilice un dispositivo de corriente residual
(residual current device, RCD) de seguridad.
El uso de un RCD reduce el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica.
3 Seguridad personal
a Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común cuando
emplee una herramienta eléctrica. No utilice
una herramienta eléctrica si está cansado
o bajo el efecto de drogas, alcohol
o medicamentos. Un momento de descuido
mientras se opera una herramienta eléctrica
puede provocar lesiones personales graves.
b Utilice equipo de seguridad personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso de equipo
de seguridad, como mascarillas para polvo,
calzado de seguridad antideslizante, cascos
o protección auditiva en las condiciones
adecuadas reducirá las lesiones personales.
c Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que el
interruptor está apagado antes de conectar
la fuente de alimentación y/o la batería,
coger o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con su
dedo apoyado sobre el interruptor o enchufar
herramientas eléctricas con el interruptor
en la posición de encendido puede propiciar
accidentes.
d Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e No se estire demasiado. Conserve el equilibrio
y posiciónese adecuadamente en todo
momento. Esto permite un mejor control de la
herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
f Use la vestimenta adecuada. No use ropas
holgadas ni joyas. Mantenga el cabello,
la ropa y los guantes alejados de las piezas
en movimiento. Las ropas holgadas, las joyas
o el cabello largo pueden quedar atrapados
en las piezas en movimiento.
g Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y que
se utilicen correctamente. El uso del extractor
de polvo puede reducir los riesgos relacionados
con el polvo.
4 Uso y mantenimiento de la herramienta
eléctrica
a No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para el
trabajo que realizará. La herramienta eléctrica
correcta hará el trabajo mejor, y de un modo
más seguro, a la velocidad para la que fue
diseñada.
b No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderla o apagarla con el interruptor.
Las herramientas que no puedan ser
controladas con el interruptor constituyen un
peligro y deben repararse.
c Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación o la batería de la herramienta
39
E S PA Ñ O L
eléctrica antes de realizar cualquier ajuste,
cambio de accesorios o almacenar las
herramientas eléctricas. Estas medidas de
seguridad preventivas reducen el riesgo de
encender la herramienta eléctrica de forma
accidental.
d Guarde la herramienta eléctrica que no esté
en uso fuera del alcance de los niños y no
permita que otras personas no familiarizadas
con ella o con estas instrucciones operen
la herramienta. Las herramientas eléctricas
son peligrosas si son operadas por usuarios
que no tienen formación.
e Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación que
pueda afectar el funcionamiento de las
herramientas eléctricas. Si encuentra daños,
haga reparar la herramienta eléctrica antes
de utilizarla. Se producen muchos accidentes
a causa de las herramientas eléctricas que
carecen de un mantenimiento adecuado.
f Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas de corte con
mantenimiento adecuado y con los bordes de
corte afilados son menos propensas a trabarse
y son más fáciles de controlar.
g Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con las
presentes instrucciones, teniendo siempre
en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo que deba llevar a cabo. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones
diferentes de aquellas para las que fue
diseñada podría originar una situación peligrosa.
5 Uso y cuidado de herramientas con batería
a Recargue la batería únicamente con el
cargador especificado por el fabricante.
Un cargador adecuado para un tipo de batería
puede provocar un incendio si se utiliza con
otra batería.
b Use las herramientas únicamente con las
baterías específicamente designadas. El uso
de cualquier otra batería puede provocar
lesiones o un incendio.
c Cuando no utilice la batería, manténgala
alejada de objetos metálicos como clips,
40
monedas, llaves, clavos, tornillos, o cualquier
otro objeto metálico pequeño que pueda
dar lugar a una conexión entre los bornes.
El cortocircuito entre los bornes de la batería
puede ocasionar quemaduras o un incendio.
d Un mal uso puede dar lugar a que la batería
pierda líquido; evite cualquier contacto con
el líquido. Si accidentalmente entra en
contacto con el líquido, enjuáguese con
agua. Si le entra líquido en los ojos, busque
rápidamente asistencia médica. El líquido
que pierde la batería puede ocasionar irritación
o quemaduras.
6 Servicio técnico
a Haga reparar su herramienta eléctrica sólo
por personal técnico autorizado que emplee
exclusivamente piezas de repuesto
originales. Solamente así se garantiza la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad adicionales para
taladros
● Lleve protección acústica cuando utilice
taladros. La exposición al ruido puede
provocar la pérdida de audición.
● Sujete la herramienta eléctrica únicamente
por las empuñaduras aisladas al realizar
trabajos en los que la herramienta de corte
pueda tocar cables eléctricos ocultos o su
propio cable. El contacto con cables con
corriente puede hacer que las partes metálicas
al descubierto de la herramienta eléctrica
provoquen una descarga al usuario.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
correspondientes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
E S PA Ñ O L
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Símbolos en la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El Código de fecha, que también incluye el año
de fabricación, está impreso en la superficie de
la carcasa que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro del
cargador. Deben mantenerse fuera de las
cavidades del cargador objetos extraños
de naturaleza conductora como esponjas
de acero, láminas de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas,
entre otros. Cuando no haya una batería
en la cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador de
baterías DE9116 .
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece con
él, y que no esté sujeto a daños o tensiones.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, cargue
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato, existe
41
E S PA Ñ O L
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador de
la toma de corriente. Con ello minimizará el
riesgo de descarga eléctrica. Quitar la batería
no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar con
corriente eléctrica doméstica estándar de 230
V. No intente utilizarlo con otro voltaje. Esto no
se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
El cargador DE9116 acepta pilas NiCd y NiMH de
7,2–18 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. A2)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (9) en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. La luz roja
(de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente. La
batería está totalmente cargada y podrá utilizarse
en este momento o dejarse en el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas NiCd y NiMH, cargue
la batería como mínimo durante 10 horas antes de
utilizarla por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado de
carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
problema
42
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/fría
y suspende la carga hasta que la batería alcanza la
temperatura adecuada. En ese momento, el cargador
inicia automáticamente el modo de carga de la
batería. Esta función garantiza la máxima duración de
la batería.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador, lea
las instrucciones de seguridad a continuación. Luego
siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la batería
en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40˚ C (como cobertizos
al aire libre o construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice una
batería o un cargador que hayan recibido
un golpe fuerte, se hayan caído, pisado
o dañado de alguna forma (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con un
E S PA Ñ O L
martillo, pisado). Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución. Las
baterías dañadas deben devolverse al
centro de servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O NÍQUEL METAL
HIDRURO (NiMH)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extremos se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las pilas de la
batería. Esto no indica un fallo.
Sin embargo, si el precinto externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lávese inmediatamente con agua
y jabón durante varios minutos.
b. y el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, lávelos con agua limpia durante
10 minutos como mínimo y obtenga atención
médica inmediatamente. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%-35%).
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DW920 funciona con paquetes de pilas de
7,2 voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Cargando
Cargado
Batería defectuosa
Capuchón de la batería (fig. A3)
Retardo de carga
Para tapar los contactos de una batería suelta, se
suministra un capuchón protector para la batería. Sin
el capuchón protector puesto, puede que los objetos
metálicos sueltos provoquen un cortocircuito en los
contactos, con el consiguiente riesgo de incendio y
daño a la batería.
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
1. Retire la tapa de protección de las baterías (15)
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o en la herramienta.
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
2. Coloque el capuchón protector en los contactos
inmediatamente después de quitar la batería del
cargador o la herramienta.
No exponer a la lluvia
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
esté bien colocado antes de proceder
a almacenar o transportar una batería
suelta.
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
43
E S PA Ñ O L
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
No arroje la batería al fuego
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Carga baterías NiMH y NiCd
Para el tiempo de carga véanse las
características técnicas.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro atornillador sin cable
1 Cargador
1 Batería (modelos K)
2 Baterías (modelos K2)
1 Punta de atornillar
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
● Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
● Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede ocasionarse un daño
o una lesión personal.
Conmutador de velocidad variable
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
Botón soltador del cabezal
Selector de modo/collarín de regulación del par
de torsión
Manguito portaherramientas
Punta de atornillar
Batería
Pulsadores de arranque
Cargador
Indicador de carga (rojo)
USO PREVISTO
Su taladro/direccionadora DW920 ha sido diseñado
para realizar operaciones de taladro y perforación
profesionales.
44
Estos taladros/direccionadoras son herramientas
eléctricas profesionales.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería
coincida con el voltaje que figura en la placa de
especificaciones. Asegúrese también de que el voltaje
del cargador coincida con el de la red eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios de
DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
ADVERTENCIA:
● Antes de realizar el montaje y los
ajustes, extraiga siempre la batería.
● Apague siempre la herramienta antes
de insertar o retirar la batería.
ADVERTENCIA: Usar sólo baterías
y cargadores de DEWALT.
Cómo poner y sacar la batería de la
herramienta (fig. A2)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
E S PA Ñ O L
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
NOTA: Compruebe que la batería (7) esté totalmente
cargada.
PARA INSTALAR LA BATERÍA EN EL MANGO DE LA
HERRAMIENTA
1. Alinee la muesca dentro del mango de la
herramienta con la batería (fig. A2).
2. Deslice la batería firmemente en el mango hasta
que oiga el cierre del bloqueo.
PARA SACAR LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA
1. Apriete los botones de liberación (8) y saque la
batería del mango de la herramienta tirando hacia
afuera con firmeza.
2. Introduzca la batería en el cargador como se
describe en la sección del cargador de este
manual.
Insertar y quitar una punta (fig. A1 & B)
● Tire del manguito (5) hacia atrás e inserte la
punta de atornillar (11) o broca (12).
● Suelte el manguito.
● Para retirar la punta, tire del manguito hacia
atrás y extraiga la punta fuera del
portaherramientas.
Giro del cabezal de la herramienta (fig. C)
Para dotarle de la máxima versatilidad, se puede
girar el cabezal de la herramienta.
● Pulse el botón de desacoplamiento (3).
● Gire el cabezal de la herramienta hasta la
posición que desee.
● Suelte el botón.
Selección del modo de funcionamiento
o regulación del par de torsión (fig. D)
El collarín de esta herramienta cuenta con
15 posiciones para ajustar el par de torsión al
tamaño del tornillo y al material de la pieza de
trabajo. Para ver información sobre la regulación
del par, consulte el apartado "Atornillado".
● Seleccione el modo de funcionamiento o el par
adecuado alineando el símbolo o el número del
collarín (4) con el indicador (13) de la carcasa.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
(fig. E)
● Para seleccionar el sentido de giro hacia la
derecha o hacia la izquierda, utilice el botón
deslizante de avance/retroceso (2) tal como se
indica (observe las flechas en la herramienta).
ADVERTENCIA: Espere siempre hasta
que el motor esté completamente
parado antes de cambiar el sentido de
rotación.
Antes de trabajar
● Asegúrese de que la batería esté (totalmente)
cargada.
● Inserte la punta apropiada.
● Seleccione giro hacia adelante o hacia atrás.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. F)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura principal (14) tal y
como se indica en la ilustración.
Encender y apagar (fig. E)
● Para encender, pulse el interruptor de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
● Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
● Para mantener la herramienta desconectada,
desplace el deslizador de avance/retroceso (2)
a la posición central.
45
E S PA Ñ O L
Atornillado (fig. A1)
● Seleccione el giro hacia la derecha o hacia la
izquierda utilizando el botón deslizante (2).
● Sitúe el collarín (4) en la posición 1 y comience
a atornillar (par bajo).
● Si el embrague actúa demasiado pronto, ajuste
el collarín para aumentar el par según sea
necesario.
Perforación (fig. A1)
● Seleccione la rotación hacia delante o hacia
atrás utilizando la guía de deslizamiento (2).
● Fije el collarín (4) en el modo de perforación
para empezar a perforar.
Taladrado y perforación
Si la herramienta va a utilizarse en posición
alargada y con la mayor MR, mantenga su
herramienta con ambas manos.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio continuado depende de un cuidado
apropiado y una limpieza periódica de
la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesión, apague y desconecte la
herramienta de la fuente de alimentación
antes de instalar o retirar accesorios,
antes de ajustar o cambiar
configuraciones o al realizar
reparaciones. Asegúrese de que la
herramienta esté apagada. Una puesta
en marcha accidental podría provocar
lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
46
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y
el polvo de la carcasa principal con aire
seco siempre que vea acumularse el
polvo alrededor de los respiraderos.
Lleve protección ocular y una máscara
antipolvo que tengan la debida
homologación al realizar este
procedimiento.
ADVERTENCIA: No use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar los
materiales de dichas piezas. Use un
trapo humedecido solo con agua y
jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta;
no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en un líquido.
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse los accesorios
recomendados DEWALT.
E S PA Ñ O L
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse y
reutilizarse. La reutilización de
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación medioambiental y
reduce la demanda de materias primas.
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de NiCd y NiMH son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o a un centro de
reciclaje local. Los paquetes de baterías
recogidos se reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso
doméstico en centros municipales de recogida de
desechos o a través del distribuidor cuando
adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la
oficina local de DEWALT en la dirección que se
indica en este manual. Como alternativa, encontrará
en Internet, en la dirección siguiente, la lista de
servicios técnicos autorizados de DEWALT e
información completa de nuestros servicios de
posventa y contactos: www.2helpU.com
47
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
48
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
FRANÇAIS
PERCEUSE/VISSEUSE-DÉVISSEUSE
SANS FIL DW920
Félicitations!
AVERTISSEMENT :
● le niveau d'émission vibratoire déclaré
correspond aux applications principales
de l'outil. Néanmoins, si l'outil est utilisé
pour différentes applications, associé
à des accessoires différents ou mal
entretenu, l'émission vibratoire peut
varier. Cela peut considérablement
augmenter le niveau d'exposition sur la
période totale de travail.
● Une estimation du niveau d'exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte le temps où l'outil est mis
hors tension ou lorsqu'il tourne, mais
n'effectue aucune tâche. Cela peut
considérablement réduire le niveau
d'exposition sur la période totale de
travail.
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
DW920
Tension
VDC
7,2
Vitesse à vide
min-1
0-550
Couple max.
Nm
Type
1
Porte-outil
9
6,35 mm hex
Capacité maximum de perçage
acier/bois
mm
6
Poids (sans pack-batteries) kg
0,8
LPA (pression acoustique)
dB(A)
75
KPA (incertitude de
pression acoustique)
dB(A)
3
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
83
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
dB(A)
4,6
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d'émissions de vibrations (ah)
Perçage du métal
ah, D =
m/s²
Incertitude (K) =
m/s²
● Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l'opérateur des effets des vibrations,
telles que : l'entretien de l'outil et des
accessoires, le maintien des mains au
chaud, l'organisation des tâches de
travail.
Pack-batteries
< 2,5
1,5
Valeur d'émissions de vibrations (ah)
Vissage sans percussion
ah =
m/s²
< 2,5
Incertitude (K) =
m/s²
1,5
Le niveau de l'émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d'essai normalisée dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de
l'exposition.
Tension
DE9057
VDC
Type de batterie
DE9084
7,2
7,2
Ni-Cd
NiMH
Capacité
Ah
1,3
2,0
Poids
kg
0,3
0,3
Chargeur
DE9116
Tension secteur
VAC
Temps de charge
min
60
Poids
kg
0,4
230
Fusibles :
Europe
outils 230 V 10 Ampères,
secteur
49
FRANÇAIS
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la notice
d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
09.12.2009
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessure, lisez le mode
d'emploi.
Avertissements de sécurité généraux pour les
outils électriques
AVERTISSEMENT : Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les instructions. Le non respect de
ces avertissements et instructions peut
être à l'origine d'une électrocution, un
incendie et/ou de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et les
instructions pour référence ultérieure
Le terme « outil électrique » mentionné dans tous
les avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur batteries (sans fil).
DIRECTIVES MACHINES
DW920
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
1 Sécurité de l'aire de travail
a Maintenez l'aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou mal
éclairée augmente les risques d'accident.
b N'utilisez pas les outils électriques dans un
environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil électrique.
Une distraction peut vous faire perdre le
contrôle de l'outil.
2 Sécurité électrique
a La fiche de l'outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez
50
FRANÇAIS
b
c
d
e
f
pas de fiches adaptatrices avec des outils
électriques reliés à la terre (masse). Les
fiches non modifiées et les prises de courant
adaptées réduisent les risques d'électrocution.
Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse, tels
que tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques
et réfrigérateurs. Le risque d'électrocution
augmente si votre corps est relié à la terre.
N'exposez pas les outils électriques à la
pluie ou à l'humidité. Le risque d'électrocution
augmente si de l'eau pénètre dans un outil
électrique.
Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation.
N'utilisez jamais le cordon pour transporter,
tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez
le cordon à l'écart des sources de chaleur,
de l'huile, des bords tranchants ou des
pièces en mouvement. Le risque d'électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour l'utilisation
à l'extérieur si vous utilisez l'outil électrique
dehors. Le risque d'électrocution diminue si
vous utilisez un cordon conçu pour l'utilisation
à l'extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu'utiliser l'outil électrique dans un endroit
humide, utilisez un circuit protégé par
dispositif de courant résiduel (RCD).
L'utilisation d'un RCD réduit le risque
d'électrocution.
3 Sécurité personnelle
a Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un
outil électrique si vous êtes fatigué ou sous
l'influence de drogues, d'alcool ou de
médicaments. Un moment d'inattention durant
l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner
de graves blessures corporelles.
b Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes de
sécurité. Un équipement de sécurité comme
un masque anti-poussières, des chaussures de
sécurité antidérapantes, un casque de sécurité
ou un serre-tête antibruit, utilisé selon la tâche
c
d
e
f
g
à effectuer, permettront de diminuer le risque
de blessures corporelles.
Évitez tout démarrage intempestif. Assurezvous que l'interrupteur est en position arrêt
avant de relier l'outil à la source
d'alimentation et/ou au bloc-piles, ou de
ramasser ou transporter l'outil. Transporter
les outils électriques le doigt placé sur
l'interrupteur ainsi que brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position
Marche augmentent les risques d'accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre avant
de mettre l'outil sous tension. Une clé laissée
en place sur une pièce rotative de l'outil électrique
peut entraîner des blessures corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous aurez
ainsi une meilleure maîtrise de l'outil électrique
en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne portez
pas de vêtements amples ni de bijoux.
Maintenez cheveux, vêtements et gants à
l'écart des pièces en mouvement. Les pièces
en mouvement peuvent happer les vêtements
amples, les bijoux et les cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d'aspiration et de
collecte de la poussière, vérifiez qu'ils sont
bien raccordés et bien utilisés. L'utilisation
de dispositifs de collecte de la poussière peut
réduire les risques liés à la poussière.
4 Utilisation et entretien des outils électriques
a Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez
l'outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l'outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b N'utilisez pas l'outil électrique s'il est
impossible de l'allumer ou de l'éteindre avec
l'interrupteur. Un outil électrique qui ne peut
être contrôlé par l'interrupteur représente un
danger et doit être réparé.
c Débranchez la fiche de la source
d'alimentation et/ou le bloc-piles de l'outil
électrique avant d'effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger les
outils électriques. Ces mesures de sécurité
51
FRANÇAIS
préventives réduiront les risques de démarrage
accidentel de l'outil électrique.
d Après utilisation, rangez l'outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l'utiliser si elle n'est pas
familiarisée avec les outils électriques ou
ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e Procédez à l'entretien des outils électriques.
Assurez-vous que les pièces en mouvement
ne sont pas désalignées ou coincées,
qu'aucune pièce n'est cassée ou que l'outil
électrique n'a subi aucun dommage pouvant
affecter son bon fonctionnement. Si l'outil
électrique est endommagé, faites-le réparer
avant de le réutiliser. De nombreux accidents
sont causés par des outils mal entretenus.
f Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien affûtés
risquera moins de se coincer et sera plus facile
à maîtriser.
g Utilisez l'outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément aux
instructions, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer.
L'utilisation d'un outil électrique à des fins
autres que celles prévues est potentiellement
dangereuse.
d Dans des conditions inappropriées, la
batterie peut rejeter du liquide. Évitez le
contact. Si un contact accidentel se produit,
rincez à l'eau. Si le liquide touche les yeux,
consultez un médecin. Le liquide rejeté par
la batterie peut causer une irritation cutanée
ou des brûlures.
5 Utilisation des outils à batterie et
précautions
a Ne rechargez le pack-batteries qu'avec le
chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur
prévu pour un type de pack-batteries présente
un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre
type de pack-batteries.
b N'utilisez les outils électroportatifs qu'avec
les packs-batteries spécifiquement conçues
pour eux. L'utilisation d'autres packs-batteries
peut comporter un risque de blessures ou
d'incendie.
c Quand vous ne l'utilisez pas, rangez la
batterie loin d'autres objets métalliques tels
que trombones, pièces, clous, vis ou autres
pouvant créer une connexion entre deux
bornes. Court-circuiter les bornes du packbatteries peut provoquer des brûlures ou un
incendie.
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses :
52
6 Réparations
a Faites réparer votre outil électroportatif
uniquement par du personnel qualifié et
seulement avec des pièces de rechange
d'origine. Cela garantira le maintien de la
sécurité de votre outil.
Instructions de sécurité supplémentaires pour
les perceuses.
● Portez une protection auditive avec les
perceuses. L’exposition au bruit peut causer
des pertes de l’audtion.
● Tenez l’outil uniquement par les surfaces
isolées des poignées si l’opération effectuée
peut mettre la lame en contact avec des
câbles électriques cachés ou son propre
cordon électrique. Le contact avec un câble
sous tension met les parties métalliques de
l’appareil sous tension et peut provoquer une
électrocution de l’utilisateur.
Risques résiduels
– Dommages corporels par contact avec les pièces
rotatives ou des parties brûlantes de l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de dommages corporels dus à un usage
prolongé.
FRANÇAIS
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
EMPLACEMENT DU CODE DATE
Le code date, qui comprend également l’année
de fabrication, est imprimé sur la surface interne
du boîtier qui forme la charnière entre l’outil et la
batterie !
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du chargeur de batterie
DE9116.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne et
avertissement apposés sur le chargeur, la batterie
et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batteries pourrait exploser et causer
des dommages corporels ou matériels.
ATTENTION : Sous certaines conditions,
lorsque le chargeur est branché sur le
secteur, les bornes de charge exposées
à l’intérieur du chargeur pourraient
être court-circuitées par des corps
étrangers. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais sans
s’y limiter, la paille de fer, les feuilles
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
maintenus à distance des orifices du
chargeur. Débrancher systématiquement
le chargeur lorsqu’aucune batterie n’y est
insérée. Débrancher le chargeur avant
tout entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour des
utilisations autres que recharger les batteries
rechargeables DEWALT. Toute autre utilisation
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa fiche
plutôt que sur son cordon. Cette précaution
réduira tout risque d’endommager la fiche ou le
cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. L’utilisation d’une rallonge inadéquate
pose des risques d’incendie, de décharges
électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne pas
mettre le chargeur sur une surface molle qui
pourrait en bloquer la ventilation et provoquer
une surchauffe interne. Éloigner le chargeur de
toute source de chaleur. Le chargeur dispose
d’orifices d’aération sur le dessus et le dessous
du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé de
quelque façon que ce soit. Le ramener dans un
centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de le
réassembler de façon incorrecte comporte des
risques de décharges électriques, d’électrocution
ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
53
FRANÇAIS
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner sur
courant électrique domestique standard de
230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser sous toute
autre tension. Cette directive ne s’applique pas
aux chargeurs de postes mobiles.
CONSERVER CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE9116 est compatible avec les
batteries NiCd et NiMH de 7,2 et 18 V.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. A2)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera ou
équilibrera chaque cellule de la batterie pour lui
permettre de fonctionner à son rendement optimum.
La batterie doit être équilibrée de façon hebdomadaire
ou chaque fois qu’elle perd de sa capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la batterie
dans son chargeur un minimum de 10 heures.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
1. Brancher le chargeur (9) dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer
d’inclure son numéro de catalogue et sa tension.
2. Insérer la batterie dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée. La
batterie est alors complètement chargée et peut
être immédiatement utilisée ou laissée dans son
chargeur.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries NiCd et NiMH, chargez la batterie pendant
au moins 10 heures avec la première utilisation.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
– – – –
pleinement chargée
–––––––––––
suspension de charge
–– – –– –
remplacer la batterie
•••••••••••
problème
•• •• •• ••
54
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute poussière
ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout
autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et la
batterie à une température ambiante pouvant
excéder 40 °C (comme dans des hangars ou
des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir la
batterie pour quelque raison que ce soit.
Si le boîtier de la batterie est fissuré ou
endommagé, ne pas l’insérer dans un
chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber,
ou endommager les batteries. Ne pas
utiliser une batterie ou un chargeur qui
a reçu un choc violent, est tombé, a
FRANÇAIS
été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (p. ex. percé par un
clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné), car il y a risques de décharges
électriques ou d’électrocution. Les
batteries endommagées doivent être
renvoyées à un centre de réparation pour
y être recyclées.
ATTENTION : Après utilisation, ranger
l’outil, à plat, sur une surface stable
là où il ne pourra ni faire tomber ni
faire trébucher personne. Certains
outils équipés d’une large batterie
peuvent tenir à la verticale sur celle-ci,
mais manquent alors de stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AU
NICKEL-CADMIUM (NiCd) OU AU NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact des
flammes.
• De légères fuites de liquide peuvent se
produire au niveau des cellules de la batterie
en cas d’utilisation ou de conditions de
températures extrêmes. Cela ne représente en
aucun cas une défaillance du produit.
Toutefois, si le joint d’étanchéité extérieur est
endommagé :
a. et que son liquide entre en contact avec
la peau, la rincer immédiatement à l’eau
savonneuse pendant quelques minutes.
b. et que son liquide entre en contact avec
les yeux, les rincer à l’eau claire pendant au
moins une dizaine de minutes puis consulter
immédiatement un médecin. (Note médicale :
le liquide est composé d’une solution
d’hydroxyde de potassium à 25–35 %).
Capuchon protecteur de batterie
(fig. A3)
Un capuchon protecteur est fourni avec l’appareil
pour recouvrir les bornes d’une batterie hors de son
chargeur/appareil. Sans ce capuchon protecteur,
des objets métalliques pourraient court-circuiter les
contacts, et poser des risques d’incendie ou de
dommages sérieux à la batterie.
1. Retirer le capuchon protecteur de la batterie (15)
avant de placer le bloc batterie dans le chargeur
ou l’outil.
2. Placer systématiquement le capuchon protecteur
sur les bornes une fois celle-ci retirée du
chargeur ou de l’outil.
AVERTISSEMENT : vérifier que le
capuchon protecteur est bien en place
avant de ranger ou transporter une
batterie hors de son chargeur/outil.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Le modèle DW920 fonctionne avec un bloc batterie
de 7,2 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec,
à l’abri de toute lumière solaire directe et de tout
excès de température. Pour des performances
et une durée de vie optimales, entreposer
les batteries à température ambiante après
utilisation.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Etiquettes figurant sur le chargeur et
le pack-batteries
Outre les symboles utilisés dans le présent
manuel, les étiquettes sur le chargeur et le
pack-batteries comportent les symboles suivants:
Lire le manuel d'abord
Pack-batteries en charge
Battery charged
Pack-batteries défectueux
Chargement retardé
Ne pas introduire d'objet conducteur
Pack-batteries endommagé.
Ne pas charger.
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Ne pas exposer à l'eau
Remplacer immédiatement
55
FRANÇAIS
Charger uniquement entre 4 °C et
40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Charge des pack-batteries NiMH et
NiCd
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
L'emballage contient:
1 Perceuse-visseuse sans fil
1 Chargeur
1 Pack-batteries (modèles K)
2 Packs-batteries (modèles K2)
1 Foret de vissage
1 Coffret de transport
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
● Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires
ne présentent pas de dommages dus au
transport.
● Prendre le temps de lire et de comprendre
à fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Description (fig. A1)
56
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces perceuses/visseuses sont des outils électriques
professionnels.
Contenu de l'emballage
5
6
7
8
9
10
Votre perceuse/visseuse DW920 a été conçue pour
les applications professionnelles de perçage et de
vissage.
Ne pas incinérer un pack-batteries
Voir les caractéristiques techniques
pour le temps de charge
1
2
3
4
USAGE PRÉVU
AVERTISSEMENT : Ne modifiez
jamais l'outil électrique ou une de ses
pièces sous peine de provoquer des
dégâts matériels ou des blessures
corporelles.
Interrupteur à variateur de vitesse
Sélecteur de rotation gauche/droite
Bouton de libération tête
Sélecteur de mode/xollier de réglage du couple
de serrage
Bague du porte-outil
Foret de vissage
Pack-batteries
Boutons de dégagement
Chargeur
Voyant rouge
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement que
la tension de la batterie correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier également
que la tension du chargeur correspond bien à la
tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée compatible
avec la tension nominale du chargeur (consulter la
fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
Assemblage et réglage
AVERTISSEMENT :
● Toujours enlever le pack-batteries avant
de procéder à l'assemblage ou au
réglage.
FRANÇAIS
● Toujours mettre l'outil à l'arrêt avant
d'introduire ou d'enlever le pack-batteries.
AVERTISSEMENT : Utiliser
uniquement les pack-batteries et
chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait de la batterie de
l’outil (fig. A2)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou installer toute
pièce ou tout accessoire. Tout
démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
REMARQUE : s’assurer que la batterie (7) est
complètement chargée.
POUR INSTALLER LA BATTERIE DANS LA POIGNÉE DE
L’OUTIL
1. Aligner la batterie sur l’encoche de la face interne
de la poignée de l’outil (fig. A2).
2. Insérer la batterie fermement dans la poignée
jusqu’à ce qu’elle s’y enclenche complètement.
POUR RETIRER LA BATTERIE DE L’OUTIL
1. Pousser sur le bouton de déverrouillage (8) et
tirer fermement la batterie hors de la poignée de
l’outil.
2. Insérer la batterie dans son chargeur comme
décrit dans la section appropriée de ce manuel.
Montage et démontage d'un foret ou d'un
embout de vissage (fig. A1 & B)
● Tirez la bague (5) vers l’arrière et insérez un
embout de tournevis (11) ou un foret (12).
● Relâchez la bague.
● Pour enlever l’embout, tirez la bague vers
l’arrière et sortez l’embout du support.
Rotation de la tête de l’outil (fig. C)
Vous pouvez avoir besoin de faire pivoter la tête de
l’outil pour plus de commodité.
● Appuyez sur le bouton de verrouillage (3)
● Faites tourner la tête de l’outil dans la position
souhaitée.
● Relâchez le bouton.
Sélection du mode de travail et réglage du
couple de serrage (fig. D)
Le collier de l'outil dispose de 15 positions
différentes pour adapter le couple de serrage à la
pièce à ouvrer et aux vis utilisées. Pour le réglage
du couple de serrage, voir la section "Vissage".
● Sélectionnez le mode de travail ou le couple de
serrage en tournant le collier (4) vers le repère
(13) sur le boîtier d'engrenage en alignant le
repère et le symbole ou le numéro souhaité.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. E)
● Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les
flèches sur l'outil).
AVERTISSEMENT : Attendre que le
moteur soit complètement arrêté avant
de changer le sens de rotation.
Avant la mise en marche
● Vérifiez si votre pack-batterie est
(complètement) chargé.
● Introduisez un foret adapté.
● Choisissez le sens de rotation désiré.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout
accessoire.
Position correcte des mains (fig. F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa part
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (14) comme illustré.
57
FRANÇAIS
Mise en marche et arrêt (fig. E)
● Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur à variateur (1). La vitesse
augmente avec la pression exercée sur
l'interrupteur.
● Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
● Pour bloquer l'outil en position arrêt, mettez le
sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
Vissage (fig. A1)
● Sélectionnez le sens de rotation désiré au moyen
du sélecteur de rotation gauche/droite (2).
● Positionnez le collier (4) sur 1 (couple réduit)
et commencez le vissage.
● Si la perceuse-visseuse débraye trop tôt,
augmentez le couple en tournant le collier.
Perçage (fig. A1)
● Sélectionnez la rotation avant ou arrière à l’aide
du sélecteur de rotation (2).
● Réglez le collier (4) sur le mode de perçage et
commencez à percer.
Vissage et perçage
Si l’outil est utilisé dans une position allongée et
avec la vitesse la plus élevée, tenir l’outil avec les
deux mains.
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire les
risques de blessure, arrêtez et
débranchez l'outil de la source
d'alimentation avant d'installer ou de
retirer un accessoire, avant d'ajuster ou
de modifier les réglages et avant toute
réparation. Assurez-vous que l'appareil
est éteint. Une mise en marche
accidentelle peut occasionner des
blessures.
58
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : Retirez la saleté
et la poussière du logement principal en
soufflant de l'air sec aussi souvent que
vous remarquez de la saleté accumulée
dans et autour des orifices d'aération.
Pour effectuer cette procédure, portez
une protection oculaire et un masque
anti-poussière agréés.
AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais
de solvants ou autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l'outil.
Ils risqueraient d'affaiblir les matériaux
utilisés dans ces pièces. Utilisez un
chiffon imbibe d'eau et de détergent
neutre. Ne laissez jamais un liquide
pénétrer dans l'outil et n'immergez
jamais les pièces de l'outil dans un
liquide.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
AVERTISSEMENT : L'utilisation
d'accessoires autres que ceux fournis
par DEWALT peut se reveler dangereuse
car ils n'ont pas été testés sur ce
produit. Afin de réduire le risqué de
blessure, utilisez uniquement des
accessoires recommandés par DEWALT.
FRANÇAIS
Protection de l'environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit
pas être jeté avec les déchets
domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques. Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à nouveau.
Le fait d'utiliser à nouveau des produits
recyclés permet d'éviter la pollution
environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu'ils ne fournissent plus suffisamment d'énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules NiCd et NiMH sont recyclables.
Apportez-les à votre revendeur ou à un centre de
recyclage local. Les blocs-piles collectés seront
recyclés ou éliminés correctement.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau
produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de
collecter et de recycler les produits DEWALT
lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie.
Pour en bénéficier, il vous suffit de retourner votre
produit à un réparateur agréé qui fera le
nécessaire.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le
plus proche de chez vous, contactez le bureau
DEWALT à l'adresse indiquée dans ce manuel.
Vous pourrez aussi trouver une liste des
réparateurs agréés de DEWALT et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site
Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
59
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
60
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
I TA L I A N O
AVVITATORE/TRAPANO A BATTERIA A DUE
POSIZIONI DW920
Congratulazioni!
AVVERTENZA:
● Il livello di emissione di vibrazioni
dichiarato è relativo alle applicazioni
principali dell'utensile. Tuttavia, se
l'utensile è usato per applicazioni
diverse, con accessori diversi o con
scarsa manutenzione, l'emissione di
vibrazioni potrebbe essere diversa.
Ciò potrebbe aumentare sensibilmente
il livello di esposizione in un dato
periodo di lavoro.
● Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche prendere in
considerazione il tempo durante cui
l'utensile viene spento o i periodi in cui
è acceso ma non effettivamente
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione in
un dato periodo di lavoro.
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
DW920
Tensione
VDC
7,2
Velocità a vuoto
min-1
0-550
Coppia max.
Nm
Tipo
1
Portautensile
Massima capacità di perforazione
acciaio/legno
mm
Peso (senza batterie)
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
9
6,35 mm hex
6
kg
0,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
75
3
83
4,6
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni (ah)
Foratura nel metallo
ah, D =
m/s²
< 2,5
Incertezza K =
m/s²
Valore di emissione delle vibrazioni (ah)
Avvitatura senza percussione
ah =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
1,5
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni riportato in questa
scheda informativa è stato misurato secondo un
test standard specificato dalla norma EN 60745
e può essere usato per confrontare fra loro due
utensili. Esso può essere usato per una valutazione
preliminare dell'esposizione.
● Individuare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l'operatore dagli effetti
delle vibrazioni, come la manutenzione
dell'utensile e degli accessori,
il mantenere le mani calde e
l'organizzazione dei turni di lavoro.
Gruppo batterie
Tensione
DE9057
VDC
Tipo batterie
DE9084
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Capacità
Ah
1,3
2,0
Peso
kg
0,3
0,3
Caricabatterie
DE9116
Tensione di rete
VAC
Tempo di carica
min
60
Peso
kg
0,4
230
Fusibili:
Europa
utensili a 230 V 10 ampère, rete
61
I TA L I A N O
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DW920
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
09.12.2009
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni personali, leggere attentamente
il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla sicurezza
degli elettroutensili
AVVERTENZA: Leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni
relative alla sicurezza. La mancata
osservanza di avvertenze e istruzioni
può provocare scosse elettriche,
incendi e/o lesioni personali gravi.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni
per riferimento futuro
Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli elettroutensili
alimentati da rete (tramite cavo), sia a quelli
alimentati a batteria (cordless).
1 Sicurezza dell'ambiente di lavoro
a Mantenere l'ambiente di lavoro pulito e ben
illuminato. Gli ambienti disordinati o bui
favoriscono gli incidenti.
b Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
generano scintille che possono provocare
l'accensione di polvere o fumi.
c Durante l'uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trova nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2 Sicurezza dal punto di vista elettrico
a Le spine dell'elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare mai
la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per ridurre il
62
I TA L I A N O
b
c
d
e
f
rischio di scosse elettriche evitare di modificare
le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
Evitare il contatto delle parti del corpo con
superfici collegate a terra, quali condotti,
radiatori, fornelli e frigoriferi. Se il proprio
corpo è collegato a terra, il rischio di scosse
elettriche aumenta.
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all'umidità. L'ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l'elettroutensile. Tenere il cavo al
riparo da calore, olio, spigoli o parti in
movimento. Se il cavo è danneggiato o
impigliato, il rischio di scosse elettriche aumenta.
Durante l'uso dell'elettroutensile in ambienti
esterni, utilizzare una prolunga adatta all'uso
esterno. Per ridurre il rischio di scosse elettriche,
utilizzare un cavo adatto ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l'uso di un elettroutensile in
una zona umida, usare una fonte di corrente
protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L'uso di un interruttore differenziale
riduce i rischi di scosse elettriche.
3 Sicurezza personale
a Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare un elettroutensile se si
è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un solo attimo di distrazione
durante l'uso di tali elettroutensili potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari. L'uso
di protezioni antinfortunistiche quali mascherine
per la polvere, scarpe antiscivolo, elmetti o
cuffie protettive, in condizioni opportune
consente di ridurre le lesioni personali.
c Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l'interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l'utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull'interruttore o collegati alla
rete elettrica con l'interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d Prima di accendere l'elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli di
regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell'elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e Prestare attenzione a non perdere
l'equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti. In
questo modo si detiene un maggiore controllo
sull'elettroutensile nelle situazioni impreviste.
f Indossare un abbigliamento adatto.
Non indossare abiti larghi o gioielli.
Tenere capelli, abiti e guanti lontano dalle
parti in movimento. Gli abiti larghi, i gioielli
o i capelli lunghi possono rimanere impigliati
nelle parti in movimento.
g Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione e
raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli
in modo corretto. La raccolta della polvere
può ridurre i pericoli legati alla polvere.
4 Uso e manutenzione dell'elettroutensile
a Non forzare l'elettroutensile. Utilizzare
l'elettroutensile adatto alla situazione.
L'elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b Non utilizzare l'elettroutensile se
l'interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile che non
possa essere controllato con l'interruttore
è pericoloso e deve essere riparato.
c Disconnettere la presa dalla fonte di corrente
e/o dal il blocco batteria dell'elettroutensile
prima di effettuare qualsiasi tipo di
regolazione, prima di cambiare accessori
o riporre l'elettroutensile. Tali misure di
sicurezza preventive riducono il rischio di
accensione accidentale dell'elettroutensile.
d Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l'uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l'elettroutensile e con le presenti
istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi
nelle mani di persone non addestrate.
63
I TA L I A N O
e Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi siano
errori di allineamento o grippaggio delle
parti in movimento, parti rotte e altre
situazioni che potrebbero influire sull'uso
dell'elettroutensile. In caso di danni, riparare
l'elettroutensile prima dell'uso. Molti incidenti
sono provocati da elettroutensili su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da taglio
con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo le
presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L'uso dell'elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5 Uso e cura degli utensili a batteria
a Ricaricare il gruppo batterie esclusivamente
con il caricabatteria specificato dal
fabbricante. Un caricabatteria adatto per un
tipo di gruppo batterie può esporre al rischio
d'incendio se usato con gruppo batterie diverso.
b Utilizzare gli elettroutensili solo con i gruppi
batterie indicati. L'uso di gruppi batterie diverse
può esporre al rischio di infortuni e incendi.
c Quando non è in uso, il gruppo batterie va
conservato lontano da oggetti metallici come
graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altre
minuterie in metallo che possono creare
contatto tra i poli. Il cortocircuito dei poli del
gruppo batterie può causare ustioni o incendi.
d In condizioni di sovraccarico, le batterie
possono perdere liquido: evitare di toccarlo.
In caso di contatto accidentale, sciacquare
con acqua. Se il liquido entra a contatto con
gli occhi, rivolgersi ad un medico. Il liquido
che fuoriesce dalla batteria può causare
irritazioni o ustioni.
In tal modo la sicurezza dell'elettroutensile sarà
garantita.
Istruzioni di sicurezza supplementari per
trapani
● Lavorando con i trapani, indossare
protezioni acustiche. L’esposizione al rumore
può causare la perdita dell’udito.
● Eseguendo lavori in cui l’utensile da taglio
può entrare in contatto con linee elettriche
nascoste o con il cavo di alimentazione,
afferrare l’elettroutensile tramite le apposite
impugnature isolanti. In caso di contatto con
una linea sotto tensione anche le parti
metalliche dell’elettroutensile vengono
sottoposte a tensione provocando una scossa
elettrica.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi
apparati:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o
le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si sega il legno.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEL CODICE DELLA DATA
6 Riparazioni
a Fare riparare l'elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale specializzato
e solo impiegando pezzi di ricambio originali.
64
Il codice della data, che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie di
protezione che forma il giunto di montaggio tra
lo strumento e la batteria!
I TA L I A N O
Esempio:
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il rischio
che si danneggino entrambi.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da
non essere calpestato, non faccia inciampare
o altro che lo possa danneggiare o sollecitare.
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per il caricatore DE9116.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare Il pacco batterie con
qualsiasi altro caricabatteria diverso da quelli
di questo manuale. Il caricabatterie e il pacco
batteria sono progettati specificatamente per
lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione
e causare calore interno eccessivo. Tenere il
caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di calore.
Il caricabatteria viene ventilato con le fessure
sopra e sotto l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che abbia
il cavo o la spina danneggiati - farli sostituire
immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di scossa
elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima di
qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di
scossa elettrica. La rimozione del pacco batteria
non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricatore DE9116 accetta batterie NiCd e NiMH da
7,2–18 V.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
65
I TA L I A N O
Procedura di carica (fig. A2)
PERICOLO: rischio di folgorazione. Ai
terminali di carica sono presenti 230
volt. Non toccare con oggetti conduttivi.
Pericolo di scossa elettrica o folgorazione.
1. Innestare il caricabatterie (9) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla spia
rossa che rimane ACCESA di continuo. Il pacco
è completamente carico e va utilizzato subito o
lasciato nel caricabatteria.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e la
tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di carica
descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata
delle batterie NiCd e NiMH, caricare la batteria per un
minimo di 10 ore prima di utilizzarla per la prima volta.
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
Procedura di carica
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria alla
propria capacità di picco. I pacchi batteria dovrebbero
essere sottoposti a refresh settimanale oppure ogni
volta che il pacco non fornisce più la stessa quantità
di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire la
batteria nel caricabatterie come di consueto. Lasciare
il pacco batteria nel caricabatterie per almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria come
troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente
un ritardo dovuto a pacco caldo/freddo, sospendendo
la carica fino a quando la batteria raggiunga una
temperatura appropriata. Il caricabatterie commuta
poi automaticamente alla modalità di carica del
pacco. Questa caratteristica assicura la massima
durata delle batterie.
66
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40˚ C
(105° F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o
di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
I TA L I A N O
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER NICKEL
CADMIO (NiCd) O NICKEL METAL IDRIDE (NiMH)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco.
• Una piccola perdita di liquido dalle celle del
pacco batterie può avvenire con utilizzo o in
condizione di temperatura estremi. Ciò non
indica un deterioramento.
Ad ogni modo, se la tenuta esterna è rotta:
a. e il liquido della batteria viene a contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. e il liquido delle batterie viene a contatto
con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita
per un minimo di 10 minuti e cercare
immediatamente cure mediche. (Nota per i
medici: il liquido è una soluzione di idrossido
di potassio al 25-35%).
Coperchio della batteria (fig. A3)
Viene fornito un coperchio protettivo della batteria per
coprire i contatti del pacco batteria separato. Senza il
coperchio protettivo al suo posto, pezzetti di metallo
potrebbero cortocircuitare i contatti, provocando il
rischio di incendio e danneggiando il pacco batteria.
1. Rimuovere il coperchio protettivo della batteria
(15) prima di inserirla nel caricatore
o nell’apparato.
2. Porre il coperchio protettivo sopra i contatti
immediatamente dopo aver rimosso il pacco
batteria dal caricabatterie o dall’apparato.
AVVERTENZA: assicurarsi che il
coperchio della batteria sia al suo posto,
prima di riporre o di trasportare un pacco
batteria separato.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il modello DW920 funziona con batterie da 7,2 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde o
fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di
durata dalla batteria, conservare i pacchi batteria
a temperatura ambiente quando non utilizzati.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo. In
opportune condizioni, possono essere conservati
fino a 5 anni.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo
batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Batteria sotto carica
Batteria carica
Batteria difettosa
Raffreddamento/riscaldamento batteria
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Usate solamente batterie DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
Temperatura di carica tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l'ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Carica batterie NiMH e NiCd
Il tempo di carica è indicato nei dati
tecnici.
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Avvitatore/trapano a batteria
1 Caricabatterie
1 Gruppo batterie (modelli K)
67
I TA L I A N O
2 Gruppi batterie (modelli K2)
1 Punta per avvitatura
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
● Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
● Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Descrizione (fig. A1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AVVERTENZA: Non alterare
l'elettroutensile o le sue parti.
Diversamente, si potrebbero provocare
danni o infortuni.
Interruttore a velocità variabile
Comando reversibilità
Pulsante di rilascio della testa
Selettore percussione-rotazione/collare
registrazione coppia
Manicotto del mandrino
Punta per avvitatura
Gruppo batterie
Pulsanti di rilascio
Caricabatterie
Indicatore di carica (rosso)
DESTINAZIONE D’USO
Il trapano/avvitatore DW920 è stato studiato per
impieghi professionali di avvitatura e foratura.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi trapani/avvitatori sono apparati elettrici
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se
non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di
prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso del
caricabatterie (vedere i dati tecnici). La sezione minima
del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza massima è
30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA:
● Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
● Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l'utensile.
AVVERTENZA: Usate solamente
batterie e caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del pacco
batteria dall’utensile (fig. A2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione
di dotazioni o accessori. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria (7) sia
completamente carico.
68
I TA L I A N O
INSERIRE IL PACCO BATTERIA NELL’IMPUGNATURA
DELL’UTENSILE
1. Allineare la dentellatura interna dell’impugnatura
con il pacco batteria (fig. A2)
2. Far scorrere il pacco batteria all’interno
dell’impugnatura fino a sentire lo scatto che la
blocca al suo posto.
RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’UTENSILE
1. Premere i pulsanti di rilascio (8) ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria, come
descritto nella relativa sezione di questo manuale.
Inserimento e rimozione della punta (fig. A1 & B)
● Tirare indietro il manicotto (5) e inserire la punta
del cacciavite (11) o la punta del trapano (12).
● Rilasciare il manicotto.
● Per togliere la punta, tirare indietro il manicotto
ed estrarre la punta dal mandrino.
Rotazione della testa dell'elettroutensile (fig. C)
La testa dell'elettroutensile può essere ruotata per
garantirne la versatilità.
● Premere il pulsante di rilascio (3).
● Ruotare la testa dell'elettroutensile nella
posizione desiderata.
● Rilasciare il pulsante.
Prima del funzionamento
● Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
● Inserire il tipo di punta più adatto.
● Selezione la rotazione in avanti o all'indietro.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Selezione del modo operativo o regolazione
della coppia (fig. D)
Il collare di questo elettroutensile presenta
15 posizioni di regolazione della coppia che ne
consentono l'impiego con vari tipi di viti e di
materiali. Per la regolazione della coppia,
consultare la sezione "Avvitatura".
● Selezionare la coppia o il modo operativo
desiderati allineando il simbolo o il numero sul
collare (4) con la freccia (13) sulla scatola degli
ingranaggi.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (14), come illustrato.
Comando reversibilità (fig. E)
● Selezionare il senso di rotazione con il comando
reversibilità (2) così come indicato (vedere le
frecce sull'elettroutensile).
Avvitatura (fig. A1)
● Selezionare la rotazione in avanti o all'indietro
mediante il comando di reversibilità (2).
● Regolare il collare (4) sulla posizione 1 e
cominciare ad avvitare (a bassa coppia).
● Se la frizione comincia a slittare troppo presto,
intervenire sul collare per aumentare di quanto
necessario il valore di coppia.
AVVERTENZA: Attendere sempre che
il motore sia completamente fermo
prima di invertire il senso di rotazione.
Accensione e spegnimento (fig. E)
● Per mettere in funzione l'utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell'utensile.
● Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
● Per bloccare l'elettroutensile in posizione
disattivata, portare il comando di reversibilità (2)
in posizione centrale.
69
I TA L I A N O
Foratura (fig. A1)
● Selezionare il senso di rotazione, avanti o indietro,
tramite il comando reversibilità (2).
● Posizionare il collare di selezione coppia (4) nella
modalità di foratura e iniziare a forare.
Avvitatura e foratura
Se l’apparato viene utilizzato in posizione allungata
e al valore MR massimo, si prega di tenerlo con
entrambe le mani.
MANUTENZIONE
Il vostro elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per ottenere prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell'utensile e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni, spegnere l'elettroutensile e
scollegarlo dalla sorgente di
alimentazione prima di inserire o
rimuovere accessori, prima di regolare
o cambiare le impostazioni o prima di
eseguire riparazioni. Verificare che
l'elettroutensile sia spento. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulizia
AVVERTENZA: Soffiare via lo sporco
e la polvere dall'alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l'accumulo di sporco sia all'interno che
intorno alle prese d'aria. Indossare
occhiali di sicurezza e maschera
anti-polvere approvati per eseguire
questa procedura.
70
AVVERTENZA: Non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dell'utensile. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire le
summenzionate parti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e con
un sapone delicato. Non lasciare mai
che un liquido penetri all'interno dello
strumento e non immergere mai alcuna
parte dello strumento in un liquido.
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
AVVERTENZA: Poiché accessory
diversi da quelli offerti da DEWALT non
sono stati testati con questo prodotto, il
loro uso con l'utensile potrebbe essere
pericoloso. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, si consiglia di
utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Protezione dell'ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto
oppure di disfarsene in quanto non più necessario,
non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la
raccolta differenziata di elettrodomestici possono
I TA L I A N O
essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento
dell'acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta
differenziata e la possibilità di riciclare i prodotti
DEWALT che hanno esaurito la loro durata in
servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell'azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il
recapito indicato in questo manuale. Altrimenti,
un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati
DEWALT e i dettagli completi sui contatti e i servizi
post-vendita sono disponibili su Internet alla
pagina: www.2helpU.com
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata
quando la potenza erogata risulta insufficiente
all'esecuzione di lavori effettuati senza alcuna
difficoltà in precedenza. Al termine della durata
utile, scartarlo con le dovute precauzioni per
l'ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle NiCd e NiMH sono riciclabili. Consegnarli
al rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di
zona. I blocchi batteria raccolti vengono riciclati o
smaltiti in modo corretto.
71
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
72
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
NEDERLANDS
SNOERLOZE SCHROEF-/BOORMACHINE
MET ZWENKBARE KOP DW920
Gefeliciteerd!
WAARSCHUWING:
● Het aangegeven trillingsemissieniveau
vertegenwoordigt de belangrijkste
toepassingen van het gereedschap.
Maar als het gereedschap wordt gebruikt
voor andere toepassingen, met
verschillende accessoires of als het niet
goed wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit kan
het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
● Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak het
gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan staat
maar niet daadwerkelijk gebruikt wordt.
Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
DW920
Spanning
VDC
7,2
Toerental, onbelast
min-1
0-550
Max. koppel
Nm
Type
1
Accessoire-houder
9
6,35 mm hex
Max. boorcapaciteit staal/hout
mm
6
Gewicht (zonder accu)
kg
0,8
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
75
dB(A)
dB(A)
3
83
dB(A)
4,6
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in metaal
ah, D =
m/s²
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroevendraaien zonder slagkracht
ah =
m/s²
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
Het trillingsemissieniveau dat is aangegeven in dit
informatieblad is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test zoals aangegeven
in EN 60745 en deze kan gebruikt worden om
verschillende stukken gereedschap met elkaar
te vergelijken. Het kan gebruikt worden voor een
voorlopige vaststelling van blootstelling.
● Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Spanning
DE9057
VDC
Type accu
DE9084
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Capaciteit
Ah
1,3
2,0
Gewicht
kg
0,3
0,3
Oplader
DE9116
Netspanning
VAC
Oplaadduur
min
60
Gewicht
kg
0,4
230
Zekeringen:
Europa
230 V machines 10 A
73
NEDERLANDS
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW920
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
09.12.2009
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING: lees de handleiding
met instructies om de kans op letsels te
verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrische werktuigen
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Geen acht slaan op de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies
voor later gebruik
De term 'elektrisch gereedschap' in de
waarschuwingen verwijst naar uw elektrische
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap.
1 Veiligheid van het werkgebied
a Houd het werkgebied schoon en zorg voor
goede verlichting. Rommelige of donkere
plekken vragen om ongelukken.
b Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen vatten.
c Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig. Verstrooidheid kan leiden
tot verlies van controle over het werktuig.
2 Elektrische veiligheid
a Stekkers van elektrische werktuigen mogen
alleen worden gebruikt in een geschikt
stopcontact. Pas de stekker op geen enkele
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers
met een geaard elektrisch werktuig.
74
NEDERLANDS
b
c
d
e
f
Ongemodificeerde stekkers en bijpassende
stopcontacten verminderen het risico van
elektrische schokken.
Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik het
snoer nooit om een elektrisch werktuig te
verplaatsen, te slepen of de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd het snoer uit
de buurt van hitte, olie, scherpe kanten of
bewegende delen. Beschadigde of verwarde
snoeren verhogen het risico van een elektrische
schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten bedient,
gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik in de open lucht. Het gebruik
van een snoer dat geschikt is voor gebruik in de
open lucht, vermindert het risico van een
elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats niet kan
worden vermeden, gebruik dan een voeding
beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van een
RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3 Persoonlijke veiligheid
a Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen elektrische
werktuigen als u moe of onder de invloed
van drugs, alcohol of medicijnen bent. Een
moment van onoplettendheid tijdens het gebruik
van een elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b Gebruik een beschermende uitrusting. Draag
altijd oogbescherming. Het gebruik van
veiligheidsuitrustingen zoals een stofmasker,
antislip-veiligheidsschoenen, een helm of
gehoorbescherming, vermindert de kans op
letsels.
c Vermijd dat het werktuig onopzettelijk start.
Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand
'uit' is voordat u aansluit op de stroombron
en/of accu bij het opnemen of verdragen van
het gereedschap. Als u elektrische werktuigen
met uw vinger op de schakelaar verplaatst, of
een elektrisch werktuig aansluit met de schakelaar
al aan, kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d Verwijder alle afstelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische werktuig aanzet.
Een moersleutel of afstelsleutel die nog vastzit
aan een draaiend onderdeel van het elektrische
werktuig, kan tot letsels leiden.
e Reik niet te ver. Sta stevig op de grond en
behoud voortdurend uw evenwicht. Hierdoor
hebt u in onverwachte omstandigheden een
betere controle over het elektrische werktuig.
f Draag geschikte kleding. Draag geen losse
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding
en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de
verbinding van voorzieningen voor stofafvoer
en stofverzameling, zorg dan ervoor dat ze
aangesloten zijn en op de juiste manier
worden gebruikt. Stofverzameling kan aan stof
gerelateerde gevaren beperken.
4 Het gebruik en onderhoud van elektrische
werktuigen
a Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig voor
uw toepassing. Het gereedschap zal zijn werk
beter en veiliger doen tegen de snelheid
waarvoor het is bedoeld.
b Gebruik het elektrische werktuig niet als de
schakelaar het niet in- en uitschakelt. Elk
werktuig dat niet met de schakelaar kan worden
bediend, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische gereedschap
voordat u aanpassingen aanbrengt,
accessoires verwisselt of elektrisch
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische werktuig toevallig wordt
geactiveerd.
75
NEDERLANDS
d Bewaar elektrische werktuigen die niet
worden gebruikt buiten het bereik van
kinderen en laat mensen die niet vertrouwd
zijn met het elektrische werktuig of met deze
instructies het elektrische werktuig niet
gebruiken. Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk
in de handen van onervaren gebruikers.
e Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of vastlopen
van beweegbare delen, gebroken
onderdelen of een andere omstandigheid
die de werking van het elektrische werktuig
kan beïnvloeden. Als het elektrische
werktuig beschadigd is, laat dit dan
repareren voordat u het gebruikt. Veel
ongevallen worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrische werktuigen.
f Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met de
werkomstandigheden en het uit te voeren
werk. Het gebruik van het elektrische werktuig
voor handelingen die afwijken van die waarvoor
het werktuig bedoeld is, zou een gevaarlijke
situatie tot gevolg kunnen hebben.
d Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
accu lekken. Voorkom contact. Spoel in
geval van onvoorzien contact met water af.
Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient
u bovendien een arts te raadplegen. Uit de
accu gelekte vloeistof kan huidirritaties of
brandwonden veroorzaken.
5 Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
a Laad accu's alleen op in opladers die door
de fabrikant zijn gespecificeerd. Voor een
oplader die voor een bepaald type accu
geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer hij
met andere accu's wordt gebruikt.
b Gebruik elektrische gereedschappen alleen
met de daarvoor bedoelde accu's.
Het gebruik van andere accu's kan leiden tot
verwondings- en brandgevaar.
c Houd accu's die niet in gebruik zijn uit de
buurt van metalen voorwerpen zoals
paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven en andere kleine metalen
voorwerpen die overbrugging van de
contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of
brand tot gevolg hebben.
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
boren:
76
6 Service
a Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het gereedschap in stand blijft.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
boormachine
● Draag oorbeschermers bij boormachines.
Blootstelling aan lawaai kan gehoorbeschadiging
veroorzaken.
● Houd de machine alleen aan de geïsoleerde
greepvlakken vast als u werkzaamheden
uitvoert waarbij het zaagblad verborgen
stroomleidingen of de eigen machinekabel
kan raken. Het contact met een onder
spanning staande leiding zet ook de zichtbare
metalen machinedelen onder spanning en leidt
tot een elektrische schok.
Overige risico’s
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
NEDERLANDS
Markeringen op gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
POSITIE VAN DATUMCODE
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
staat gedrukt op het oppervlak van het omhulsel dat
de bevestigingsverbinding vormt tussen het werktuig
en de accu!
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
Voorbeeld:
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2010 XX XX
Fabricagejaar
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en voor
de bediening van de DE9116-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
77
NEDERLANDS
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De lader DE9116 is geschikt voor 7,2–18 V NiCd- en
NiMH-accu's.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en zijn
ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Oplaadprocedure (fig. A2)
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (9) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu AAN blijft. De
accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de acculader worden gelaten.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van NiCd en NiMH-accu’s garanderen
door de accu’s minstens 10 uur op te laden voordat u
ze in gebruik neemt.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
Oplaadproces
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
probleem
•• •• •• ••
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
78
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METALLISCH HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt. De
accu kan in vuur exploderen.
• Een kleine vloeistoflekkage van de accucellen
kan zich voordoen bij extreem gebruik of
extreme temperatuuromstandigheden. Dit is
geen storing.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding
Als echter het buitenste zegel is verbroken:
a. en de accuvloeistof op uw huid komt, was dit
dan onmiddellijk gedurende een aantal minuten
met water en zeep.
Laadproces op gang
b. en de accuvloeistof in uw ogen komt, spoel
ze dan tenminste gedurende 10 minuten met
schoon water en zoek onmiddellijk medische
hulp. (Medische opmerking: De vloeistof
bestaat uit een 25-35% oplossing van
kaliumhydroxide.)
Accu defect
Accukap (fig. A3)
Een beschermende accukap wordt meegeleverd
om de contactpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Als de beschermende kap niet is
aangebracht kunnen losse metalen voorwerpen
kortsluiting met de contactpunten veroorzaken,
hetgeen leidt tot brandgevaar en de beschadiging van
de accu.
Laadproces beëindigd
Vertraagd opladen van hete/koude
accu's
Niet met geleidende voorwerpen aan
de contactpunten komen
Geen beschadigde accu's laden
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu's; andere accu's kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
1. Neem de accubeschermkap (15) van de accu
voordat u deze in de lader of het
gereedschap plaatst.
Niet aan water blootstellen
2. Breng de beschermende kap onmiddellijk over
de contactpunten aan nadat u de accu uit de
oplader of het gereedschap hebt verwijderd.
Beschadigd snoer direct laten
vervangen
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
beschermende accukap is aangebracht
voordat u de ontkoppelde accu opbergt
of transporteert.
Accu
ACCUTYPE
De DW920 werkt op een 7,2V-accu.
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Versleten accu's dienen op milieubewuste
wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Geschikt voor NiMH- en NiCd-accu's
79
NEDERLANDS
Voor oplaadduur zie technische
gegevens.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze schroef-/boormachine
1 Oplader
1 Accu (K-modellen)
2 Accu's (K2-modellen)
1 Schroevendraaierbit
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
● Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WAARSCHUWING: Verander nooit het
elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
Schakelaar voor elektronisch regelbaar
toerental
L/R-schakelaar
Ontgrendelingsknop
Keuzeschakelaar boren/klopboren/instelring
voor koppel en boorstand
Kraag
Schroevendraaierbit
Accu
Accu-vergrendelingsknoppen
Oplader
Oplaadindicatie (rood)
GEBRUIKSDOEL
Uw DW920 boor/schroevendraaier is ontworpen
voor professionele toepassingen als boor en
schroevendraaier.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze boren/schroevendraaiers zijn professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van de
accu overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer van
uw oplader (zie technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTEREN EN INSTELLEN
WAARSCHUWING:
● Verwijder vóór het monteren en
instellen altijd de accu uit de machine.
● Schakel de machine altijd uit alvorens
de accu aan te brengen of te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu's en -opladers.
De accu in het gereedschap plaatsen
of eruit verwijderen (fig. A2)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw accu (7) volledig
is opgeladen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
PLAATSEN
1. Richt de inkeping in de handgreep van het
gereedschap uit met de accu (fig. A2).
2. Schuif de accu stevig in de handgreep totdat u
het slot hoort dicht klikken.
80
NEDERLANDS
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP VERWIJDEREN
1. Druk op de vrijgaveknoppen (8) en trek de accu
stevig uit de handgreep van het gereedschap.
2. Plaats de accu in de acculader zoals beschreven
in de paragraaf over de acculader in deze
gebruiksaanwijzing.
Plaatsen en verwijderen van een boor of
schroevendraaierbit (fig. A1 & B)
● Trek de huls (5) naar achteren en steek de
schroevendraaier (11) of het boorstuk (12) erin.
● Laat de kraag los.
● Om de bit te verwijderen, trekt u de kraag naar
achteren en de bit uit de houder.
Zwenken van de kop (fig. C)
De kop van de machine kan worden gezwenkt voor
optimale veelzijdigheid.
● Druk de ontgrendelingsknop (3) in.
● Zwenk de kop in de gewenste positie.
● Laat de knop los.
Kiezen van de functie of instellen van het
koppel (fig. D)
De instelring kent 15 posities voor het afstemmen
van het koppel op de afmetingen van de schroeven
en het materiaal van het werkstuk. Voor instelling
van het koppel, zie "In- en uitdraaien van
schroeven".
● Kies de gewenste boorstand of het juiste koppel
door de instelring (4) te verdraaien tot het
betreffende symbool of positienummer recht
tegenover de indicatie (13) op de behuizing
staat.
L/R-schakelaar (fig. E)
● Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
door het verschuiven van de L/R-schakelaar
(2), zoals afgebeeld (zie pijlen op de machine).
WAARSCHUWING: Wijzig de
draairichting uitsluitend als de machine
volledig stilstaat.
Voor gebruik
● Zorg ervoor dat de accu (volledig) is opgeladen.
● Plaats de juiste boor of schroevendraaierbit.
● Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom).
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen (fig. F)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (14), zoals wordt afgebeeld.
In- en uitschakelen (fig. E)
● Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
● Stop de machine door de schakelaar los te laten.
● Schuif de L/R-schakelaar (2) in de centrale
positie om de machine in de uit-stand te
vergrendelen.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A1)
● Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
met behulp van de L/R-schakelaar (2).
● Zet de instelring (4) in pos. 1 (laag koppel) en
begin met schroevendraaien.
● Indien de slipkoppeling te vroeg geactiveerd
wordt, stel dan met behulp van de ring een
hoger koppel in.
Boren (fig. A1)
● Kies voorwaarts of achterwaarts roteren met
behulp van de schuif (2).
● Stel de kraag (4) in op de boormodus en begin
met boren.
81
NEDERLANDS
vloeistof in het gereedschap lopen en
dompel nooit enig deel van het
gereedschap onder in vloeistof.
Schroevendraaien en boren
Houd het gereedschap met beide handen vast als
u het gebruikt in de verlengde stand en met de
hoogste MR.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
WAARSCHUWING: Om het risico van
letsel te beperken: schakel het
gereedschap uit en ontkoppel het van
de voeding voordat u toebehoren
aanbreng of verwijdert, het gereedschap
instelt of verandert, of reparaties
uitvoert. Wees ervan verzekerd dat de
machine is uitgeschakeld. Het per
ongeluk opstarten kan leiden tot
lichamelijk letsel.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de behuizing als vuil
zich zichtbaar opstapelt in en rond de
ventilatieopeningen. Draag een
goedgekeurde oogbescherming en
goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Nooit
oplosmiddelen of andere scherpe
chemicaliën gebruiken om niet-metalen
onderdelen van het werktuig te
reinigen. Deze chemische stoffen
kunnen het materiaal gebruikt in deze
onderdelen verzwakken. Gebruik een
doek die alleen met water en een milde
zeep is bevochtigd. Laat nooit een
82
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die aangeboden
door DEWALT, niet zijn getest met dit
product, kan het gebruik ervan met dit
werktuig gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen uitsluitend
hulpstukken worden gebruikt die zijn
aanbevolen door DEWALT.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product
mag niet met het gewone huishoudelijke
afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan
vervanging toe is of het u niet langer van dienst
kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk
afval. Zorg ervoor dat het product gescheiden kan
worden ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclede materialen
voorkomt milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service,
retourneert u het product naar een van de erkende
servicecentra, die deze producten voor ons
verzamelt.
NEDERLANDS
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen, zodra
deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu's dienen
op milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar. Breng ze
naar uw dealer of een plaatselijk recyclagecentrum.
De ingezamelde accu’s worden gerecycleerd of op
de correcte manier weggegooid.
83
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
84
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
NORSK
OPPLADBAR BOREMASKIN/SKRUTREKKER
MED TO INNSTILLINGER DW920
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
ADVARSEL:
● Det utstrålingsnivået ved vibrasjon, som
er oppgitt, representerer det verktøyet i
hovedsaken blir brukt til. Hvis verktøyet
derimot tas i bruk på andre områder
med forskjellig utstyr eller dårlig
vedlikehold, vil utstrålingesnivået
muligens avvike. Dette vil kunne øke
utstrålingsnivået betydelig mens
arbeidet pågår.
● En beregning av utstrålingsnivået ved
vibrasjon bør også ta i betraktning den
tiden verktøyet er slått av eller når det
går på tomgang og ikke er i bruk.
Dette vil nok redusere utstrålingsnivået
betydelig så lenge arbeidet pågår.
Tekniske data
DW920
Spenning
VDC
7,2
Turtall, ubelastet
min-1
0-550
Maks. dreiemoment
Nm
9
Type
Verktøyholder
1
6,35 mm sekskantet
Maks. borekapasitet
stål/mykt tre
mm
6
Vekt
kg
0,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
75
3
83
4,6
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsemisjonsverdi (ah)
Boring i metall
ah, D =
m/s²
< 2,5
Usikkerhet K =
m/s²
Vibrasjonsemisjonsverdi (ah)
Skrutrekking uten slag
m/s²
ah =
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
< 2,5
1,5
Ustrålingsnivået ved vibrasjon, som er angitt i
denne informasjonen, er blitt målt i henhold til en
standardisert test ved EN 60745 og kan benyttes
når det gjelder å sammenligne et verktøy med et
annet. Det kan gjerne benyttes som et første skritt
når det gjelder å vurdere risikoen.
● Identifiser ekstra sikkerhetstiltak som
kan gi operatøren bedre beskyttelse fra
virkning av vibrasjon, slike som: hold
vedlike verktøyet og tilleggsutstyret,
hold hendene varme, organiser
arbeidsmønstret.
Batteripakke
Spenning
VDC
Batteritype
DE9057
DE9084
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Kapasitet
Ah
1,3
2,0
Vekt
kg
0,3
0,3
Lader
DE9116
Nettspenning
VAC
Ladetid
min
60
Vekt
kg
0,4
230
Sikringer:
Europa
nettspenning
230 V verktøy 10 Ampere,
85
NORSK
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
09.12.2009
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og legg
merke til disse symbolene.
Sikkherhetsveiledning
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW920
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av
håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
86
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for
å redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og all
anvisningene. Følges ikke advarslene
og anvisningene, kan dette resultere
i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
skade.
Oppbevar alle advarsler og anvisninger for
senere bruk
Begrepet "elektrisk verktøy" i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1 Sikkerhet på arbeidsstedet
a Arbeidsstedet skal være rent og godt belyst.
Rotete eller mørke områder øker faren for
ulykker.
b Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøy produserer
gnister som kan antenne støv eller gass.
c Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2 Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
a Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
NORSK
c Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk
ikke ledningen til å bære, dra eller frakople
det elektriske verktøyet. Hold ledningen på
god avstand fra varme, olje, skarpe kanter
eller bevegelige deler. Skadde eller
sammenviklede ledninger øker faren for
elektrisk støt.
e Ved utendørs bruk av det elektriske verktøyet
skal du bruke en skjøteledning som er
beregnet på utendørs bruk. Bruk av ledning
som er beregnet på utendørs bruk reduserer
faren for elektrisk støt.
f Hvis du må bruke et elektrisk verktøy
i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter
reduserer faren for elektrisk støt.
3 Personsikkerhet
a Vær oppmerksom, følg med på det du gjør,
og bruk sunn fornuft når du bruker et
elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern
der det trengs, reduserer faren for personskade.
c Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel
som er festet til en roterende del i det elektriske
verktøyet, kan forårsake personskade.
e Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre
kontroll over det elektriske verktøyet hvis det
skulle oppstå en uventet situasjon.
f Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse
at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte.
Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som
er forbundet med støv.
4 Bruk og behandling av elektriske verktøy
a Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med
den hastigheten som er det konstruert for.
b Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det
ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy
som ikke kan styres med bryteren, er farlig og
må repareres.
c Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta
batteripakken ut av det elektriske verktøyet,
før du foretar justeringer, bytter tilbehør
eller legger det bort til oppbevaring. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren
for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for
barn, og la ikke personer som ikke er kjent
med verktøyet eller disse anvisningene,
bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige
i hendene på ukyndige brukere.
e Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som kan
påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet
er skadet, skal det repareres før bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
elektriske verktøy.
f Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe
og rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy
med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere
bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere å
håndtere.
g Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være farlig
å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
87
NORSK
5 Aktsom håndtering og bruk av snorløst
elektroverktøy
a Lad batteriepakken kun opp i ladeapparater
som er anbefalt av produsenten. Det oppstår
brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til
en bestemt type batteripakker, brukes med
andre batteripakker.
b Bruk derfor kun riktig type batteripakker for
elektroverktøyene. Bruk av andre
batteripakker kan medføre skader og brannfare.
c Hold batteripakker som ikke er i bruk, unna
binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller
andre mindre metallgjenstander som kan
lage en forbindelse mellom kontaktene.
En kortslutning mellom batterikontaktene kan
føre til forbrenninger eller brann.
d Ved gal bruk kan det lekke væske ut av
batteriet. Unngå kontakt med denne væsken.
Ved tilfeldig kontakt må det skylles med
vann. Hvis det kommer væske i øynene,
må du i tillegg oppsøke lege. Batterivæske
som renner ut, kan føre til hudirritasjoner eller
forbrenninger.
6 Service
a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av
kvalifisert personell og kun med originale
reservedeler. Dette forsikrer at elektroverktøyets
sikkerhet opprettholdes.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for
boremaskiner
● Bruk hørselvern når du bruker boremaskiner.
Høy lyd kan gi hørselskader.
● Hold maskinen kun på de isolerte gripeflatene,
hvis du utfører arbeid der skjæreverktøyet
kan treffe på skjulte strømledninger eller
den egne maskinledningen. Kontakt med en
spenningsførende ledning setter også maskinens
metalldeler under spenning og fører til
elektriske støt.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er
88
det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid med tre.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Les brukerhåndboken før bruk.
PLASSERING AV DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
er trykt på overflaten ved montasjeleddet mellom
verktøyet og batteriet!
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DE9116 batteriladere.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke la
væske trenge inn i laderen. Dette kan føre
til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen under visse
NORSK
forhold bli kortsluttet av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer med strømførende
egenskaper inkludert, men ikke begrenset
til, stålull, aluminiumsfolie eller alle
avleiringer av metalliske partikler må
holdes borte fra kamrene på laderen.
Koble alltid laderen fra kraftforsyningen
når det ikke er noen batteripakke
i kammeret. Koble fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt i
denne håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen annen
bruk enn å lade opp DEWALT-batterier. Enhver
annen bruk kan føre til fare for brann, elektrosjokk
eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når du
kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen for
skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt remontering
kan føre til fare for elektrosjokk, dødelig
elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Dette reduserer faren for elektrosjokk. Å fjerne
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• Laderen er designet for å gå på standard 230
V nettspenning. Ikke forsøk å drive den med
noen annen spenning. Dette gjelder ikke laderen
for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ladere
DE9116 laderen bruker 7,2–18 V NiCd og NiMH
batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. A2)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene. Ikke
undersøk med strømførende gjenstander.
Fare for elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk.
1. Plugg laderen (9) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og levetid på
NiCd og NiMH, lad opp batteriet i minimum 10 timer
før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
Problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
89
NORSK
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for
kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd
en passende temperatur. Laderen kobler deretter
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer
maksimal levetid for batteriet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40˚ C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et kraftig
støt, mistet på gulvet eller skadet på noen
måte (f.eks. gjennomboret av en spiker,
truffet med en hammer, tråkket på).
Dette kan føre til elektrosjokk eller dødelig
elektrosjokk. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
90
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme brukseller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Er imidlertid den ytre forseglingen brutt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere
minutter.
b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle
med rent vann i minst 10 minutter og søke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk
opplysning: Væsken er en 25ñ35%
oppløsning av kaliumhydroksid.)
Batterihette (fig. A3)
En beskyttende batterihette følger med for å
dekke over polene på en frakoblet batteripakke.
Uten beskyttelseshetten på plass kan løse
metallgjenstander kortslutte polene, forårsake
brannfare og skade batteripakken.
1. Ta av batteriets beskyttelseskappe (15) før du
plasserer batteripakken i laderen
eller verktøyet.
2. Sett beskyttelseshetten over polene umiddelbart
etter at du har tatt ut batteripakken fra laderen
eller verktøyet.
ADVARSEL: Sørg for at den beskyttende
batterihetten er på plass før du lagrer eller
bærer en frakoblet batteripakke.
Batteripakke
BATTERITYPE
DW920 bruker en 7,2 volts batteripakke.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
NORSK
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
Batteriet lader
1 Skrutrekker-bit
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
● Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Batteri ladet
Beskrivelse (fig. A1)
Batteri defekt
Varmt/kaldt batteri ventetid
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Må bare anvendes for lading av
DEWALT batterier; andre batteripakker
kan revne og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
skal aldri modifiseres, ellers kan det
oppstå materiell skade eller personskade.
Bryter for variabelt turtall
Forover/bakover-skyvebryter
Tilsatsens frigjøringsknapp
Slagvelger/justeringskrage for dreiemoment
Verktøyholderhylse
Skrutrekker-bit
Batteripakke
Sperrer
Lader
Ladelampe (rød)
BRUKSOMRÅDE
Skift skadet ledning
DW920 drill/trekker er designet for profesjonell boring
og skrutrekking.
Temperaturområde for lading 4 °C til
40 °C
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse driller/trekkere er profesjonelle elektroverktøy.
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Ikke brenn batteripakken
Elektrisk sikkerhet
Lader NiMH- og NiCd-batterier
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
For ladetid, se tekniske data.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar boremaskin/skrutrekker
1 Lader
1 Batteripakke (K-modeller)
2 Batteripakker (K2-modeller)
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
91
NORSK
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner
seg for kraftforsyningen til din lader (se tekniske data).
Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL:
● Før du monterer og justerer, må du
alltid ta ut batteripakken.
● Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
ADVARSEL: Bare bruk DEWALT
batterier og lader.
Hvordan sette inn og ta ut
batteripakken fra verktøyet (fig. A2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
MERK: Pass på at batteripakken (7) er helt oppladet.
HVORDAN INSTALLERE BATTERIPAKKEN I HÅNDTAKET PÅ
VERKTØYET
1. Innrett hakket inne i verktøyhåndtaket med
batteripakken (fig. A2).
2. Skyv batteripakken bestemt inn i håndtaket til du
hører at den låses på plass.
HVORDAN FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk utløserknappene (8) og trekk batteripakken
bestemt ut av håndtaket på verktøyet.
2. Før inn batteripakken i laderen som beskrevet i
avsnittet om laderen i denne bruksanvisningen.
Innsetting og fjerning av bits (fig. A1 & B)
● Trykk hylsen (5) bakover og sett inn borkronen
for skrujernet (11) eller bor (12).
● Slipp hylsen.
● For å ta ut borkronen, trekk hylsen bakover
og dra borkronen ut av holderen.
92
Dreie verktøytilsatsen rundt (fig. C)
Tilsatsen på verktøyet kan dreies rundt slik at det
blir optimalt allsidig.
● Trykk på utløserknappen (3).
● Drei verktøytilsatsen til ønsket posisjon.
● Slipp knappen.
Valg av driftsmåte eller justering av vrimoment
(fig. D)
Kragen på denne maskinen har 15 trinn for
justering av vrimomentet slik at dette passer til
skruestørrelse og arbeidsmateriale. For innstilling
av vrimoment, se avsnittet "Skrutrekking".
● Velg ønsket driftsmåte eller vrimoment ved å
sette symbolet eller tallet på kragen (4) overfor
indikatoren (13) på maskinen.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. E)
● Velg forovergang eller revers med skyvebryteren
(2) som vist (se pilene på maskinen).
ADVARSEL: Vent alltid til motoren har
stanset helt før rotasjonsretningen
endres.
Før maskinen tas i bruk
● Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
● Sett inn det egnede tilbehøret.
● Velg forover- eller bakover-rotasjon.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. F)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
NORSK
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket
(14) som vist.
Start - stopp (fig. E)
● Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger
av hvor hardt man trykker på bryteren.
● Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
● Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter
du forover/bakover-skyvebryteren (2) til
midtstillingen.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
verktøyhuset med tørr luft så ofte som
du ser at skitt legger seg i og rundt
lufteåpningene. Bruk vernebriller og
godkjent stovmaske når du utforer
denne prosedyren.
Skrutrekking (fig. A1)
● Velg høyre-/venstregange med bryteren (2).
● Innstill kragen (4) på 1 og start skrutrekkingen
(lavt vrimoment).
● Hvis clutchen skraller for raskt, justeres kragen
slik at vrimomentet økes etter behov.
Boring (fig. A1)
● Bruk skyvebryteren (2) og velg rotasjon forover
eller revers.
● Still kragen (4) på boring og begynn å bore.
Skrutrekking og boring
Dersom verktøyet brukes i utstrukket posisjon og
høyeste MR, hold verktøyet med begge hender.
ADVARSEL: Bruk aldri løsningsmidler
eller andre harde kjemikalier for rengjøring
av deler av verktøyet som ikke er laget
av metall. Disse kjemikaliene kan
svekke materialene som er brukt i disse
delene. Bruk en klut som er fuktet med
bare vann og mild såpe. Pass på at det
aldri kommer væske inn i verktøyet.
legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT, ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved å
bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik
at det kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere faren for
skade, slå av verktøyet og trekk ut
støpslet før du installerer og fjerner
tilbehør, før justering eller endring av
oppsett, og når du utfører reparasjoner.
Sørg for at verktøyet er slått av. En
utilsiktet oppstart kan føre til skader.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
93
NORSK
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det,
må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til å
forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har
utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle
inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt
i denne bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig
på Internett, adresse: www.2helpU.com
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades
opp på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber
som det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres. Ta dem med
til en forhandler eller et lokalt gjenvinningssenter.
Innsamlede batteripakker blir gjenvunnet eller
kassert på forsvarlig måte.
94
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
95
PORTUGUÊS
BERBEQUIM/APARAFUSADOR SEM FIO,
DE DUAS POSIÇÕES DW920
Parabéns!
ATENÇÃO:
● O nível de emissão de vibrações
declarado refere-se às principais
aplicações da ferramenta. Se, no
entanto, a ferramenta for utilizada para
diferentes aplicações, envolvendo
diferentes acessórios ou mantida de
forma ineficiente, a emissão de
vibrações poderá divergir. Este factor
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição no decorrer do
período total de trabalho.
● Uma estimativa do nível de exposição
à vibração deverá ainda tomar em
consideração o número de vezes em
que a ferramenta é desligada ou
quando se encontra em funcionamento,
mas sem realizar nenhuma função.
Isto poderá reduzir significativamente
o nível de exposição no decorrer do
período total de trabalho.
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
DW920
Voltagem
VDC
Tipo
1
Velocidade em vazio
min
Binário máximo
Nm
Suporte de ferramenta
-1
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
0-550
9
6,35 mm hexagonal
Capacidade de perfuração máxima
aço/madeira
mm
Peso (sem a bateria)
7,2
6
kg
0,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
75
3
83
4,6
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações (ah)
Perfuração em metal
ah, D =
m/s²
< 2,5
K de variabilidade =
m/s²
1,5
Valor de emissão de vibrações (ah)
Operação de aparafusar e desaparafusar sem impacto
ah =
m/s²
< 2,5
K de variabilidade =
m/s²
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado
neste folheto informativo foi medido de acordo
com um teste-padrão apresentado em EN 60745
e poderá ser utilizado na comparação das diversas
ferramentas entre si. Pode ser utilizado para uma
avaliação preliminar do nível de exposição.
● Identifique medidas de segurança
adicionais que possam proteger o
operador dos efeitos da vibração, tais
como: manutenção da ferramenta e
acessórios, conservar as mãos quentes,
organização dos padrões de trabalho.
Bateria
DE9057 DE9084
Voltagem
VDC
Tipo de bateria
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Capacidade
Ah
1,3
2,0
Peso
kg
0,3
0,3
Carregador
DE9116
230
Voltagem
VAC
Tempo de carga
min
60
Peso
kg
0,4
Fusíveis:
Europa
96
Ferramentas de 230 V 10 Amperes,
rede
PORTUGUÊS
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW920
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1 e
EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE. Para
obter mais informações, contacte a DEWALT através
da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
09.12.2009
Instruções de segurança
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não cumprimento dos avisos e
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
Guarde todos os avisos e instruções para
futuras consultas
Em todos os avisos que se seguem, o termo
"ferramenta eléctrica" refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica
(com fio) ou por bateria (sem fio).
1 Segurança da área de trabalho
a Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
podem inflamar as poeiras ou os fumos.
c Mantenha crianças e outras pessoas à
distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à perda
de controlo.
2 Segurança eléctrica
a As fichas das ferramentas eléctricas têm
de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma alguma.
Não utilize fichas adaptadoras com
ferramentas eléctricas ligadas à terra.
Fichas não modificadas e tomadas compatíveis
reduzem o risco de choque eléctrico.
97
PORTUGUÊS
b Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é maior.
c Não exponha as ferramentas eléctricas à
chuva ou a condições de humidade.
A entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque
eléctrico.
e Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para a
utilização ao ar livre. A utilização de um cabo
adequado para o ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
f Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local húmido,
utilize uma alimentação protegida por um
dispositivo de corrente residual (DCR).
A utilização de um DCR reduz o risco de
choque eléctrico.
3 Segurança pessoal
a Mantenha-se atento, preste atenção ao que
está a fazer e faça uso de bom senso ao
operar uma ferramenta eléctrica. Não utilize
uma ferramenta eléctrica quando estiver
cansado ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos. Um momento de desatenção
durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b Use equipamento de protecção pessoal. Use
sempre protecção ocular. O equipamento de
protecção, como máscara anti-poeira, sapatos
de segurança antiderrapantes, capacete de
segurança ou protecção auricular, usado nas
condições apropriadas, reduz o risco de lesões.
c Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja na
posição de desligado antes de ligar a fonte
de alimentação eléctrica e/ou bateria ou
antes de levantar ou transportar a ferramenta.
Se mantiver o dedo sobre o interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se ligar
98
aparelhos que estejam com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d Retire qualquer chave de ajuste ou chave de
porcas antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma chave de porcas ou chave de ajuste
colocada numa parte móvel do aparelho poderá
resultar em lesões.
e Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f Use roupa apropriada. Não use roupa larga
nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas
afastados de partes em movimento. Roupas
largas, jóias ou cabelos compridos podem ficar
presos nas peças em movimento.
g Se for prevista a montagem de dispositivos
de aspiração de pó e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estejam ligados
e sejam utilizados correctamente.
A utilização de dispositivos de recolha do pó
pode reduzir os riscos provocados por poeiras.
4 Utilização e manutenção de ferramentas
eléctricas
a Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o
seu trabalho. A ferramenta eléctrica adequada
fará um trabalho melhor e mais seguro ao ritmo
para que foi concebida.
b Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica que
não possa ser controlada através do interruptor
de ligar e desligar é um perigo e tem de ser
reparada.
c Retire a ficha da tomada e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança evitam
que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance de
crianças e não permita que o aparelho seja
utilizado por pessoas não familiarizadas
com o mesmo ou com estas instruções. As
PORTUGUÊS
ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos
de pessoas sem formação.
e Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis do
aparelho estão alinhadas e não emperram,
se existem peças partidas ou danificadas e
qualquer outra situação que possa interferir
com o funcionamento do aparelho.
Caso existam peças danificadas, devem ser
reparadas antes da utilização do aparelho.
Muitos acidentes têm como causa a manutenção
insuficiente das ferramentas eléctricas.
f Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. Ferramentas de corte
devidamente tratadas, com arestas de corte
afiadas, emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios
e as peças, etc., de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições
de trabalho e a tarefa a ser efectuada.
A utilização da ferramenta eléctrica para fins
diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5 Utilização e manutenção da bateria
a Recarregue apenas com o carregador
especificado pelo fabricante. Um carregador
que seja adequado a um tipo de conjunto de
baterias pode causar o risco de incêndio
quando utilizado noutro tipo de conjunto de
baterias.
b Utilize as ferramentas eléctricas apenas com
os conjuntos de baterias especificamente
designados. A utilização de outro tipo de
conjunto de baterias pode causar o risco de
lesões ou incêndio.
c Quando o conjunto de baterias não está
a ser utilizado, mantenha-o afastado de
quaisquer outros objectos metálicos, como
clips de papel, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros objectos metálicos
pequenos que possam efectuar a ligação de
um terminal para outro. O contacto de ambos
os terminais da bateria pode causar
queimaduras ou incêndio.
d Em condições abusivas, o líquido pode ser
ejectado da bateria; evite o contacto.
Caso isso aconteça, passe por água. Caso
o líquido entre em contacto com os olhos,
procure ajuda médica. O líquido ejectado da
bateria pode causar irritação ou queimaduras.
6 Reparação
a A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por pessoal qualificado e só
devem ser colocadas peças sobressalentes
originais. Desta forma, é assegurada a
segurança da ferramenta eléctrica.
Instruções de segurança adicionais para
berbequins
● Utilize protectores auriculares com os
berbequins. A exposição ao ruído poderá
provocar perda de audição.
● Segure sempre a ferramenta pelas superfícies
de pega isoladas ao efectuar trabalhos,
durante os quais a ferramenta de corte possa
entrar em contacto com cabos eléctricos
escondidos ou com o cabo da ferramenta.
O contacto com um cabo com tensão também
coloca as partes metálicas expostas da
ferramenta eléctrica sob tensão, resultando em
choque eléctrico.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de
segurança, alguns riscos residuais não podem ser
evitados. Estes riscos são os seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
partículas produzidas ao trabalhar em madeira.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Marcações na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
99
PORTUGUÊS
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, que também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do invólucro
que forma a junta de montagem entre a ferramenta
e a bateria.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança importantes
para todos os carregadores de
baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores de pilhas DE9116.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de aviso
no carregador, na bateria e no produto que a for
utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá resultar
em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura. Para
reduzir o risco de ferimentos, carregue
apenas baterias recarregáveis da
DEWALT. Outros tipos de baterias podem
explodir, causando ferimentos e danos.
CUIDADO: em determinadas condições,
com o carregador ligado à tomada
de electricidade, os contactos de
carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
100
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
• Certifique-se de que o cabo fica posicionado
de forma a não ser pisado, fazer tropeçar ou
ser sujeito de qualquer outra forma a uma
tensão excessiva ou quaisquer danos.
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione o
carregador num local afastado de qualquer fonte
de calor. O carregador é ventilado através das
ranhuras na parte superior e inferior da respectiva
caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído ou
tiver sido danificado de qualquer outra forma.
Leve-o a um centro de assistência autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
PORTUGUÊS
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
Restauro automático
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de 230 V.
Não o utilize com qualquer outra voltagem.
Isto não se aplica ao carregador de automóvel.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DE9116 aceita pilhas de NiCd e NiMH
de 7,2 – 18 V.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Procedimento de carregamento
(fig. A2)
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
1. Ligue o carregador (9) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e
duração das pilhas de NiCd e NiMH, deve carregá-las
durante um mínimo de 10 horas antes da primeira
utilização.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, irá activar automaticamente
a função de Suspensão do Carregamento Devido a
Bateria Quente/Fria, interrompendo o carregamento
até a bateria alcançar uma temperatura apropriada.
O carregador muda então automaticamente para
o modo de carregamento da bateria. Esta função
assegura a máxima vida útil possível da bateria.
Instruções de segurança importantes
para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se
de que inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal no
Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague, não
101
PORTUGUÊS
deixe cair nem danifique a bateria. Não
utilize uma bateria ou um carregador
que tenham caído ou sido esmagados,
sujeitos a uma pancada forte ou
danificados, seja de que forma for
(por exemplo, furados com um prego,
atingidos com um martelo ou pisados).
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas
deverão ser enviadas para um centro de
assistência para serem recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA BATERIAS
DE NÍQUEL-CÁDMIO (NiCd) OU
NÍQUEL-HIDRETO DE METAL (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama.
• Poderá ocorrer uma pequena fuga de líquido
das células da bateria em condições de
utilização intensa ou de temperatura extrema.
Isto não significa que a bateria esteja defeituosa.
No entanto, se houver uma ruptura do vedante
exterior:
a. e o líquido da bateria entrar em contacto com
a sua pele, lave-a imediatamente com sabão
e água durante vários minutos.
b. e o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os por água limpa
durante, no mínimo, 10 minutos e procure
imediatamente assistência médica (nota
médica: o líquido é uma solução de hidróxido
de potássio a 25-35%).
Tampa da bateria (fig. A3)
A tampa protectora da bateria é fornecida para
cobrir os contactos de uma bateria desligada. Sem a
tampa protectora colocada, objectos metálicos soltos
poderiam fazer os contactos entrar em curto-circuito,
originando um risco de incêndio e danificando a
bateria.
1. Retire a tampa de protecção da pilha (15) antes
de colocá-la no carregador
ou na ferramenta.
102
2. Coloque a tampa protectora sobre os contactos
imediatamente após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta.
ATENÇÃO: certifique-se de que a
tampa protectora está colocada antes de
guardar ou transportar uma bateria.
Bateria
TIPO DE BATERIA
O modelo DW920 funciona com pilhas de 7,2 volt.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local
fresco e seco, afastado da luz directa do sol e de
fontes de calor ou de frio. Para obter o máximo
desempenho e a maior vida útil possíveis das
baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
Leia o manual de instruções antes de
usar
Em carga
Carregada
Bateria defeituosa
Retardador de carregar em quente/frio
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
PORTUGUÊS
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
9 Carregador
10 Indicator da carga (vermelho)
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
Aceita baterias NiMH e NiCd
Para o tempo de carga veja os dados
técnicos
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim/aparafusador sem fio
1 Carregador
1 Bateria (modelos K)
2 Baterias (modelos K2)
1 Ponta de aparafusar
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
● Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
● Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A1)
1
2
3
4
5
6
7
8
ATENÇÃO: Nunca modifique
a ferramenta eléctrica ou qualquer uma
das suas peças. Podem ocorrer danos
ou lesões.
Interruptor de velocidade variável
Selector de sentido de rotação
Botão de libertação da cabeça
Selector de modo de percussão/anel de
regulação do binário
Manga do suporte da ferramenta
Ponta de aparafusar
Bateria
Manipulos de fixação
O berbequim/ DW920 foi concebido para aplicações
de aparafusamento e perfuração profissionais.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes berbequins são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com
as mesmas. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com a
norma EN 60335. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
Montagem e afinação
ATENÇÃO:
● Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
● Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar o conjunto de baterias.
ATENÇÃO: Use só baterias e
carregadores DEWALT.
103
PORTUGUÊS
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. A2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
NOTA: certifique-se de que a sua bateria (7) está
totalmente carregada.
INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria com a ranhura no punho da
ferramenta (fig. A2).
2. Faça deslizar a bateria com firmeza para dentro
do punho até ouvir o trinco encaixar.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
Selector de sentido de rotação (fig. E)
● Para escolher a rotação para a frente ou para
trás, utilize o selector de reversibilidade (2),
tal como indicado (veja as setas na ferramenta).
ATENÇÃO: Espere sempre que o
motor deixe de funcionar completamente
antes de mudar a direcção de rotação.
Antes da operação:
● Certifi que-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
● Insira a ponta adequada.
● Seleccione o sentido de rotação.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
1. Prima os botões de libertação (8) e puxe a
bateria com firmeza para fora do punho da
ferramenta.
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador deste manual.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Como inserir e remover pontas (fig. A1 & B)
● Puxe a manga (5) para trás e insira uma
cabeça de chave de parafusos (11) ou uma
broca (12).
● Solte a manga.
● Para remover a ponta, puxe a manga para trás
e retire-a do suporte.
Posição correcta das mãos (fig. F)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
Rodar a cabeça da ferramenta (fig. C)
É possível rodar a cabeça da ferramenta para
obter uma maior versatilidade.
● Pressione o botão de libertação (3).
● Rode a cabeça da ferramenta para a posição
desejada.
● Liberte o botão.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega principal (14), tal como indicado.
Seleccione o modo de operação ou regulação
do binário (fig. D).
O anel desta ferramenta tem 15 posições para
regular o binário, adaptando-o ao tamanho do
parafuso e ao material da peça de trabalho.
Para regular o binário, consulte a secção
"Operações de aparafusar e desaparafusar".
● Seleccione o modo de perfuração ou o binário,
alinhando o símbolo ou número no anel (4)
com a indicação (13) no corpo da ferramenta.
Ligar e desligar (fig. E)
● Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
● Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
● Para manter a ferramenta na posição
desligada, mova o selector de reversibilidade
(2) para a posição central.
104
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da mesma.
PORTUGUÊS
Operações de aparafusar e desaparafusar
(fig. A1)
● Seleccione a rotação para a frente ou para trás
utilizando o selector (2).
● Coloque o anel (4) na posição 1 e comece a
aparafusar (binário reduzido).
● Se a embraiagem entrar em funcionamento
demasiado cedo, regule o anel para aumentar
o binário, conforme necessário.
Perfurar (fig. A1)
● Seleccione a rotação para a frente ou para trás
utilizando o selector (2).
● Coloque o anel (4) no modo de perfuração e
comece a perfurar.
Aparafusagem e perfuração
Se a ferramenta for utilizada numa posição
alongada e RM mais elevada, segure a ferramenta
com ambas as mãos.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados
e limpeza regular da ferramenta.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a ferramenta e
retire a ficha da tomada antes de
instalar e remover acessórios, antes
de ajustar ou alterar as posições de
instalação ou durante a realização de
reparações. Certifique-se de que a
ferramenta foi desligada. Um arranque
acidental pode resultar em ferimentos.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
ATENÇÃO: Limpe com ar seco para
retirar a sujidade e o pó do alojamento
principal, sempre que notar uma
acumulação de sujidade nos respiradores
ou em torno dos mesmos. Utilize
protecção ocular adequada e uma
máscara de protecção contra pó
aprovada durante a realização deste
procedimento.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros produtos químicos agressivos
para limpar as partes não metálicas da
ferramenta. Estes produtos químicos
podem deteriorar os materiaisutilizados
nestas partes. Utilize um pano
humedecido apenas em água e sabão
neutro. Nunca permita que entre
nenhum líquido na ferramenta; nunca
submerja qualquer parte da ferramenta
num líquido.
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor
autorizado.
ATENÇÃO: dado que os acessórios,
que não os disponibilizados pela
DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios
nesta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de lesão, devem
utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
105
PORTUGUÊS
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e
embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a evitar a poluição ambiental e
a reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de
reparação mais próximo de si contacte o escritório
local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes
autorizados da DEWALT e os dados completos dos
nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
106
• As baterias de NiCd e NiMH são recicláveis.
Leve-as ao seu revendedor ou ao centro de
reciclagem local. As baterias serão recicladas ou
eliminadas adequadamente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
107
SUOMI
LADATTAVA KAKSIASENTOINEN
PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN DW920
Onneksi olkoon!
huonosti, värinäarvo voi erota
ilmoitetusta. Tämä voi merkittävästi lisätä
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
● Tietyn työjakson aikana koetun
värinäaltistuksen arvioinnissa tulee
myös ottaa huomioon se aika, jonka
työkalu on kytkettynä pois tai on
käynnissä, mutta sitä ei varsinaisesti
käytetä työhön. Tämä voi merkittävästi
vähentää kokonaistyöjakson aikaista
altistustasoa.
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DW920
Jännite
VDC
Tyyppi
7,2
1
Kuormittamaton kierrosnopeus min-1
Suurin vääntömomentti
Nm
Laitteen pidike
0-550
● Ota huomioon työntekijää
värinävaikutukselta suojaavat
lisätoimenpiteet, kuten työkalun huolto,
käsien pitäminen lämpiminä ja töiden
organisointi.
9
6,35 mm hex
Suurin porauskapasiteetti
teräkseen/puuhun
mm
6
Paino (ilman akkua)
kg
0,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
75
3
83
4,6
Akkupaketti
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo (ah)
Poraus metalliin
ah, D =
m/s²
< 2,5
Vaihtelu K =
Tärinän päästöarvo (ah)
Ruuvaus ilman iskua
ah =
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
m/s²
< 2,5
m/s²
1,5
VAROITUS:
● Ilmoitettu värinäarvo edustaa työkalun
pääsovelluksia. Jos työkalua kuitenkin
käytetään eri sovelluksina, eri
lisälaitteiden kanssa tai sitä huolletaan
VDC
Akkutyyppi
DE9057
DE9084
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Teho
Ah
1,3
2,0
Paino
kg
0,3
0,3
Latauslaite
DE9116
Jännite
VAC
Latausaika
min
60
Paino
kg
0,4
230
Sulakkeet:
Eurooppa
Tässä tiedotteessa ilmoitettu värinäarvo on mitattu
EN 60745 standardissa kuvatun testin mukaan, ja
sen avulla voidaan verrata yhtä työkalua toiseen.
Tätä arvoa voidaan käyttää myös altistuksen
esiarviointiin.
108
Jännite
230 V:n työkalut 10 A, verkkovirta
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
SUOMI
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DW920
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.12.2009
Turvaohjeet
VAROITUS: Tapaturmavaaran
vähentämiseksi lue ohje.
Yleisiä moottorityökalujen turvallisuutta
koskevia varoituksia
VAROITUS: Lue kaikki turvavaroitukset
ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyönnistä voi aiheutua sähköisku,
tulipalo ja/tai vakava vamma.
Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet
myöhempää tarvetta varten
Käsite "moottoroitu työkalu" viittaa
verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottoroituun
työkaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottoroituun työkaluun.
1 Työalueen turvallisuus
a Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat
sytyttää pölyn tai kaasut palamaan.
c Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottoroitua työkalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2 Sähköturvallisuus
a Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä
maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna
tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota
sitä pistorasiasta johdosta vetämällä.
Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin
pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai
liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun riskiä.
e Kun käytät moottorityökalua ulkona, käytä
ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
109
SUOMI
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3 Henkilökohtainen turvallisuus
a Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten
pölynaamari, liukastumista estävät kengät,
kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä
vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja.
c Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
kytkin on pois-asennossa ennen työkalun
yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai
akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut
työkaluun. Työkalun kantaminen sormi
kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on
koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Näin voit paremmin hallita moottoroidun
työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa.
f Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet
poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut
tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4 Moottorityökalun käyttö ja huolto
a Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn
paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun
käytät sille tarkoitettua nopeutta.
110
b Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei
kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita
ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne
on korjattava.
c Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai akkupakkaus
työkalusta ennen kuin teet mitään säätöjä,
vaihdat lisävarusteita tai varastoit
moottorityökalun. Tällaiset ehkäisevät
turvatoimet alentavat vahingossa käynnistymisen
riskiä moottorityökalua käytettäessä.
d Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos
laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä.
Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen
työkalujen puutteellisesta huollosta.
f Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina.
Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on
terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän
ja ovat helpommin hallittavissa.
g Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms.
käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet
ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun
kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa
vaaratilanteeseen.
5 Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito
a Lataa akku vain valmistajan määräämässä
latauslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu
määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa
tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
b Käytä sähkötyökalussa ainoastaan
kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua
akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa
johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä,
kuten paperinliittimistä, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai muista
pienistä metalliesineistä, jotka voivat
SUOMI
oikosulkea akun koskettimet.
Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa
aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
d Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta
vuotaa nestettä, jota ei tule koskettaa. Jos
nestettä vahingossa joutuu iholle, huuhtele
kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee
silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin
apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
ärsytystä ja palovammoja.
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
PÄIVÄYSKOODIN KOHTA
Päiväyskoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden,
on painettu kotelon pinnan siihen kohtaan, joka
muodostaa työkalun ja akun välisen kiinnityskohdan.
Esimerkki:
6 Huolto
a Anna koulutettujen ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja
hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä
varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Porien lisäturvallisuusohjeet
● Käytä kuulonsuojaimia porien käytön
aikana. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
● Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistä
pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa saattaisit
osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai
sahan omaan sähköjohtoon. Kosketus
jännitteiseen johtoon saattaa myös koneen
metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköiskuun.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
porakonetta:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
– kuulon heikkeneminen.
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DE9116akkulaturille.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
111
SUOMI
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Lataaminen (fig. A2)
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite. Älä
työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen
sisään. Sähköiskun vaara on olemassa.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
1. Työnnä latauslaitteen (9) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Punainen latausvalo
vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että lataaminen on
alkanut.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman jatkojohdon
käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen latausvalo
palaa jatkuvasti. Akku on nyt ladattu, ja se
voidaan ottaa käyttöön tai jättää latauslaitteeseen.
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa. Pidä
latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma kiertää
latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta latauslaitetta
toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DE9116-laturissa voi ladata 7,2–18 V:n NiCd- ja
NiMH-akkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
HUOM: Jotta varmistat NiCd- ja NiMH-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akkua tulee ladata vähintään 10 tuntia
ennen ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
ongelma
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain tai
kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma tai
kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun saavutettua
oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila on saavutettu,
latautuminen alkaa automaattisesti. Tämä ominaisuus
pidentää akun ikää.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
112
SUOMI
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun asettaminen
latauslaitteeseen tai poistaminen siitä voi sytyttää
pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI
NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH)
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
• Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos
sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Jos ulompi sinetti on murtunut
a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se
huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin
ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja
lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista
natriumhydroksidia.)
Akun kansi (kuva [fig.] A3)
Kun akku ei ole kiinni latauslaitteessa tai työkalussa,
suojaa sen navat kannella. Jos kansi ei ole paikoillaan,
irtonaiset metalliesineet voivat oikosulkea navat, jolloin
akku voi vaurioitua ja voi aiheutua tulipalon vaara.
1. Ota akun suojus (15) pois ennen kuin laitat
akkuyksikön laturiin
tai työkaluun.
2. Aseta suojakansi paikoilleen, kun akku on irrotettu
latauslaitteesta tai työkalusta.
VAROITUS: Kun akku ei ole kiinni
latauslaitteessa tai työkalussa, varmista,
että suojakansi on paikoillaan.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DW920 toimii 7,2 voltin akkuyksiköillä.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
Lue käyttöohje
Lataus käynnissä
Akku latautunut
Akku viallinen
Ylikuumentunut akku
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
113
SUOMI
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Hävitä akku ympäristöystävällisellä
tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Lataa NiMH- ja NiCd-akut
Latausajan tietämiseksi katso teknisiä
tietoja.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ladattava porakone/ruuvinväännin
1 Latauslaite
1 Akkupaketti (K-mallit)
2 Akkua (K2-mallit)
1 Ruuvitaltta
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
114
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
moottoroituun työkaluun tai mihinkään
sen osaan. Siitä voi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
Suunnanvaihtokytkin
Työstöpään vapautusnappi
Toimintovalitsin/vääntömomentin säätö
Koneen istukan holkki
Ruuvitaltta
Akkupaketti
Vapautinpainikkeet
Latauslaite
Latausvalo (punainen)
KÄYTTÖTARKOITUS
DW920-porakone/ruuvinväännin on suunniteltu
ammattimaisiin poraus- ja ruuvaussovelluksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä porakoneet/ruuvinvääntimet ovat
ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
ASENNUS JA SÄÄDÖT
VAROITUS:
● Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
● Kytke aina kone päältä ennen kuin
asennat tai poistat akkupaketin.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akku ja -latauslaite.
Akun irrottaminen ja asettaminen
paikoilleen (kuva A2)
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
SUOMI
HUOMAUTUS: Varmista, että akku (7) on ladattu
täyteen.
AKUN ASETTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku työkalun kahvan sisällä olevaan
tappiin (kuva A2).
2. Työnnä akku kahvaan, kunne se napsahtaa
paikalleen.
AKUN IRROTTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainikkeita (8) ja vedä akku ulos
kahvasta.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Ohjeet ovat
lataamisesta kertovassa kohdassa.
Terän asentaminen ja irrottaminen
(kuvat A1 & B)
● Vedä holkkia (5) taaksepäin ja kiinnitä
ruuvinvääntöterä (11) tai porankärki (12).
● Päästä irti holkista.
● Poista terä vetämällä holkkia taaksepäin ja
irrottamalla terä istukasta.
Työstöpään kääntäminen (kuva C)
Koneen työstöpäätä voidaan kääntää eri asentoon,
minkä ansiosta kone on mahdollisimman
monikäyttöinen.
● Paina vapautusnappia (3).
● Käännä työstöpää haluttuun asentoon.
● Vapauta painike.
Ennen käyttämistä
● Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
● Asenna sopiva terä.
● Valitse pyörimissuunta.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käsien oikea asento (kuva F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa (14) kuten kuvassa näytetään.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva E)
● Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä
säätää koneen kierrosnopeuden.
● Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
● Kun haluat lukita koneen off-asentoon, käännä
suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Toimintavaihtoehdon valinta ja vääntömomentin
säätö (kuva D)
Tämän työkalun kauluksessa on 15 vääntömomentin
säätömahdollisuutta ruuvauksen ja työkappaleen
mukaan. Katso vääntömomentin säätöä kohdasta
"Ruuvaus".
● Valitse haluttu toimintatila tai vääntömomentti
kohdistamalla kauluksen (4) symboli tai numero
kuoren ilmaisimen (13) kanssa.
Ruuvaus (kuva A1)
● Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).
● Säädä kaulus (4) asentoon 1 ja aloita ruuvaus
(pieni vääntömomentti).
● Lisää tarvittaessa vääntömomenttia kauluksesta.
Suunnanvaihtokytkin (kuva E)
● Kun haluat vaihtaa pyörimissuuntaa, käytä
eteen/taakse -liukukytkintä (2) kuten kuvassa
(ks. nuolia työkalussa).
Poraaminen kuva A1)
● Valitse toimintasuunta liukusäätimen (2) avulla.
● Aseta istukka (4) porausasentoon ja aloita
poraaminen.
VAROITUS: Odota aina, että moottori
on täysin pysähtynyt ennen kuin
vaihdat pyörimissuuntaa.
Poraus ja ruuvaus
Jos työkalua käytetään pidennetyssä asennossa ja
suurimmalla nopeudella, pidä työkalua molemmilla
käsillä.
115
SUOMI
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan tyydyttävän
toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisen vaaran
välttämiseksi kytke laite pois päältä ja
irrota se virtalähteestä ennen
lisävarusteiden asentamista ja
poistamista, ennen säätämistä tai
asetusten vaihtoa tai korjausten aikana.
Varmista, että työkalu on pois päältä.
Tahaton käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkehyksestä kuivalla ilmalla aina,
kun havaitset lian kertyvän
tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille.
Käytä hyväksyttyä suojalaseja ja
hyväksyttyä pölynsuojanaamaria
toimenpiteiden suorittamisen aikana.
VAROITUS: Älä käytä liuottimia tai
voimakkaita kemikaaleja työkalun
ei-metallisten osien puhdistamiseen.
Tällaiset kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja.
Käytä ainoastaan veteen kostutettua
kangasta ja mietoa saippuaa. Älä
koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle; älä koskaan upota
työkalun mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
116
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa voi
olla vaarallista. Vahinkoriskin
vähentämiseksi tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
SUOMI
TAKUU
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun
se ei enää anna riittävästi virtaa töiden
tekemiseen. Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä
ne ympäristöystävällisesti.
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä. Vie ne
jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
117
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR BORRMASKIN/
SKRUVDRAGARE MED TVÅ LÄGEN DW920
Vi gratulerar!
underhåll, kan vibrationsvärdet vara ett
annat. Det kan betydligt öka den
exponering för vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
● En uppskattning av exponeringen för
vibration som användaren utsätts för,
bör också ta i beaktande antalet gånger
verktyget slås av eller den tid det är
igång, men inte i bruk. Det kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
DW920
VDC
7,2
Varvtal obelastad
min-1
0-550
Max. vridmoment
Nm
Spänning
Typ
1
Verkygshållare
9
Max. borrkapacitet stål/trä
mm
6
Vikt (utan batteripaket)
kg
0,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
75
3
83
4,6
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i metall
ah, D =
m/s²
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s²
Vibration, emissionsvärde ah
Skruvdragning utan belastning
m/s²
ah =
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
< 2,5
1,5
Vibrationsvärdet som anges på det här
informationsbladet, har uppmätts i enlighet med
ett standardiserat test som beskrivs i EN 60745
och kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Det kan användas för en preliminär
bedömning av utsättande för vibration.
VARNING:
● Det deklarerade vibrationsvärdet
representerar normal användning av
verktyget. Om verktyget används för
andra användningsområden, med
andra tillbehör eller vid bristande
118
● Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda användaren från
vibrationspåverkan, så som: underhåll
av verktyget och tillbehören, att hålla
händerna varma, organisation av
arbetsmönster.
6,35 mm hex
Batteripaket
Spänning
DE9057
VDC
Batterityp
DE9084
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Kapacitet
Ah
1,3
2,0
Vikt
kg
0,3
0,3
Laddare
DE9116
Nätspänning
VAC
Laddningstid
min
60
Vikt
kg
0,4
230
Säkringar:
Europa
230 V verktyg 10 Ampere,
nätel
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SVENSKA
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks,
skulle kunna resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg
VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar
och instruktioner. Om varningarna inte
följs kan det resultera i elektrisk stöt,
brand och/eller allvarlig skada.
Spara alla varningar och instruktioner för
framtida referens
Termen "elverktyg" i varningar, syftar på ditt
eldrivna elverktyg (anslutet via sladd till eluttag),
eller ditt batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DW920
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
09.12.2009
Säkerhetsanvisningar
VARNING! Läs bruksanvisningen för
att minska risken för personskada.
1 Säkerhet i arbetslokalen
a Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder till
olyckor.
b Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närhet av lättantändliga vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg åstadkommer
gnistor som kan antända damm och gaser.
c Håll barn och åskådare på avstånd under
det att elverktyget används. Distraktioner kan
få dig att förlora kontrollen.
2 Elsäkerhet
a Elverktygets kontakt måste passa eluttaget.
Kontakten bör aldrig, på något som helst
sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om vatten
kommer in i elverktyget.
d Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra eller
dra ur kontakten till elverktyget. Håll sladden
borta från hetta, olja, vassa kanter och
rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e Vid användande av elverktyget utomhus bör
en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar risken
för elektrisk stöt.
119
SVENSKA
f
Om användning av elverktyg i fuktiga miljöer
inte går att undvika, skall strömtillförsel med
jordfelsbrytare (residual current device,
RCD) användas. Att använda en jordfelsbrytare,
reducerar risken för elektrisk stöt.
3 Personsäkerhet
a Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar personskador.
c Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge, före
du kopplar verktyget till strömkälla och/eller
batteripaket, eller då du lyfter eller bär det.
Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren
eller att koppla på strömmen då strömbrytaren
är påslagen inbjuder till olyckor.
d Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på.
En skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar
i en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar borta från rörliga maskindelar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår
kan fastna i rörliga maskindelar.
g Om utrustning tillhandahålls för utsugning
och insamling av damm, försäkra dig om att
de är anslutna och använda på rätt sätt.
Användande av damminsamlingssystem, kan
reducera dammrelaterade faror.
4 Användning och vård av elverktyg
a Pressa inte för hårt på elverktyget. Använd
rätt elverktyg för rätt uppgift. Elverktyget
120
b
c
d
e
f
g
kommer att utföra arbetet bättre och säkrare om
det används för arbete på den nivå det är avsett
för.
Använd inte elverktyget om det inte kan slås
av och på med strömbrytaren. Ett elverktyg
som inte kan kontrolleras via strömbrytare är
farligt att använda och måste repareras.
Koppla ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget före du
gör justeringar, byter tillbehör, eller lägger
undan elverktyget. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken för att
elverktyget slås på av misstag.
Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
Vård av elverktyg. Kontrollera om det finns
rörliga delar som inte sitter rätt eller som
har fastnat, delar som är trasiga eller annat
som kan påverka elverktygets funktion. Om
elverktyget är skadat bör det repareras före
det används. Många olyckor orsakas av
bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och det
arbete som skall utföras. Användande av
elverktyget för andra ändamål än det är menat
för, kan orsaka farliga situationer.
5 Bruk och skötsel av batteridrevnet elverktyg
a Ladda batterierna endast i de laddare som
tillverkaren rekommenderat. Om en laddare
som är avsedd för en viss typ av batteripaket
används för andra batterityper finns risk för
brand.
b Använd endast batteripaket som är avsedda
för aktuellt elverktyg. Används andra
batteripaket finns risk för kropsskada och brand.
c Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och
andra metallföremål på avstånd från
reservbatteripaket för att undvika att
SVENSKA
kontakterna kortsluts. Kortslutning av batteriets
kontakter kan leda till brännskador eller brand.
d Om batteriet används på fel sätt finns risk
för att vätska rinner ur batteriet. Undvik
kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt
spola med vatten. Om vätska kommer
i kontakt med ögonen uppsök dessutom
läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation
eller brännskada.
6 Service
a Låt elverktyget repareras endast av
kvalificerad fackpersonal och med
originalreservdelar. Detta garanterar att
elverktygets säkerhet bibehålls.
Extra säkerhetsföreskrifter för borrmaskiner
● Bär öronskydd vid arbete med borrmaskiner.
Att utsättas för buller kan leda till hörselskador.
● Håll fast verktyget endast vid de isolerade
handtagen när arbete utförs på ställen där
arbetet kan skada dolda elledningar eller
egen nätsladd. Om verktyget kommer i kontakt
med en spänningsförande ledning sätts
verktygets metalldelar under spänning som
sedan kan leda till elektriskt slag.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av borrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm som
uppstår vid arbete med trä.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användandet.
PLACERING AV DATUMKOD
Datumkoden, som även inkluderar tillverkningsår,
står tryckt på ytan där man sätter ihop verktyget och
batteriet.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DE9116 batteriladdare.
• Innan du använder laddaren, läs alla instruktioner
och varnande märken på laddare, batteripaket
och produkten för användning av batteripaketet.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk stöt
kan uppstå.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
SE UPP! Under vissa förhållanden, med
laddaren inkopplad i strömförsörjningen,
kan de exponerade laddningskontakterna
inuti laddaren kortslutas av främmande
ämnen. Främmande ämnen som är
ledande, såsom, men inte begränsade
till, stål ull, aluminiumfolie eller någon
ansamling av metalliska partiklar, bör
hållas borta från laddarens håligheter. Dra
alltid ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
121
SVENSKA
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett hårt
slag, tappats eller på annat sätt blivit skadad.
Ta den till ett godkänt servicecenter.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera i risk
för elektrisk stöt, dödande elchock eller eldsvåda.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på vanlig
230 V hushållsström. Försök inte att använda
den med någon annan spänning. Detta gäller
inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
Laddaren DE9116 accepterar 7,2-18 V NiCd och
NiMH batterier.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
122
Laddningsprocedur (fig. A2)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (9) i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och kan
användas vid detta tillfälle eller lämnas i laddaren.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för NiCd och NiMH batterier bör
batteriet laddas under minst 10 timmar innan första
användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt
eller för kallt, startar den automatiskt en het/kall
paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen tills
batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter
växlar laddaren automatiskt till paketets laddningsläge.
Denna funktion garanterar maximal livslängd för
batteriet.
SVENSKA
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Detta indikerar inte fallering.
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Emellertid, om den yttre förseglingen är bruten:
a. och batterivätskan hamnar på din hud, tvätta
omedelbart med tvål och vatten under flera
minuter.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
b. och batterivätskan hamnar i dina ögon, spola
ur dem med rent vatten under minst 10
minuter, och uppsök omedelbar medicinsk
tillsyn. (Medicinsk notering: Vätskan är en
25-35 % lösning av kaliumhydroxid.)
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Insättning eller
borttagning av batteriet från laddaren skulle
kunna antända dammet eller ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40° C (såsom
utanför skjul eller metallbyggnader på
sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets fodral är sprucket eller
skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa,
tappa eller skada inte batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket eller en
laddare som har fått ett hårt slag,
tappats, blivit överkörda eller skadade på
något sätt (dvs. genomstuckits med en
spik, träffats av en hammare, trampats
på). Elektrisk stöt eller dödande elchock
kan uppstå. Skadade batteripaket
bör återsändas till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR NICKELKADMIUM (NiCd) ELLER NICKEL-METALL HYDRID (NiMH)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet kan
explodera i elden.
• Ett litet läckage av vätska från batteripaketets
celler kan förekomma under extrema
användnings- eller temperaturförhållanden.
Batterilock (fig. A3)
Ett skyddande batterilock följer med för att täcka
kontakterna på ett borttaget batteripaket. Utan
det skyddande batterilocket på plats skulle lösa
metallföremål kunna kortsluta kontakterna, orsaka en
brandfara och skada batteripaketet.
1. Ta bort den skyddande batterikåpan (15) innan
batteripaketet placeras i laddaren
eller verktyget.
2. Placera det skyddande locket över kontakterna
omedelbart efter att ha tagit bort batteripaketet
från laddaren eller verktyget.
VARNING: Försäkra dig om att det
skyddande batterilocket sitter på plats
innan du förvarar eller bär ett borttaget
batteripaket.
Batteripaket
BATTERITYP
DW920 arbetar med 7,2 volts batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet eller
laddaren. Under korrekta förhållanden kan de
förvaras upp till 5 år.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet
visar följande symboler:
Läs bruksanvisningen
Batteriet laddar
123
SVENSKA
Batteri laddat
Batteri defekt
Fördröjning hett/kallt batteri
● Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du
börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1)
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Endast för laddning av DEWALT
batterier; andra batterier kan spricka
och förorsaka personskada och skada
på verktyget
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DW920 borr/skruvdragare har konstruerats för
professionellt borr- och skruvarbete.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa borr/skruvdragare är professionella
arbetsverktyg.
Batteripaketet får ej eldas upp
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Laddar NiMH- och NiCd-batterier
Elektrisk Säkerhet
Se tekniska data för laddningstiden.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar borrmaskin/skruvdragare
1 Laddare
1 Batteripaket (K-modeller)
2 Batteripaket (K2-modeller)
1 Skruvmejsel
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
● Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
124
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
Steglös strömbrytare
Väljare höger/vänstergång
Huvudets frikopplingsknapp
Funktionsväljare/vridmomentsreglage
Verktygshållarhylsa
Skruvmejsel
Batteripaket
Frikoppling batteripaket
Laddare
Laddningsindikator (röd)
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
SVENSKA
laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden
helt och hållet.
Montering och inställning
VARNING:
● Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
● Stäng alltid av verktyget innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
VARNING: Använd endast DEWALT
batterier och laddare.
Insättning och Borttagning av
Batteripaket från Verktyget (fig. A2)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
OBSERVERA: Se till att ditt batteripaket (7) är helt
uppladdat.
ATT INSTALLERA BATTERIPAKETET I VERKTYGETS
HANDTAG
1. Passa in skåran inuti verktygets handtag med
batteripaketet (fig. A2).
2. Dra batteripaketet med fast hand in i handtaget
tills du hör att låset snäpper på plats.
ATT TA UT BATTERIPAKETET UR VERKTYGET.
1. Tryck på lösgöringsknapparna (8) och dra
batteripaketet med fast hand ut ur verktygets
handtag.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren så som beskrivs i
laddar-avsnittet i denna handbok.
Sätta in och ta ut bits (fig. A1 & B)
● Dra hylsan (5) bakåt, och sätt in skruvmejseln
(11) eller borrspetsen (12).
● Släpp hållaren.
● Ta ut biten genom att dra hylsan bakåt och dra
ut biten ur hållaren.
Vrida på verktygshuvudet (fig. C)
Verktygets huvud kan vridas för optimal användbar.
● Tryck på spärrknappen (3).
● Vrid verktygshuvudet till önskat läge.
● Släpp knappen.
Funktionsval eller inställning av vridmomentet
(fig. D)
Kragen på detta redskap har 15 lägen för
inställning av vridmomentet så att det passar till
skruvens storlek och arbetsstyckets material.
För inställning av vridmomentet, se avsnittet
"Skruvdragning".
● Välj önskat funktionsläge eller vridmoment genom
att rikta symbolen eller numret på kragen (4)
gentemot märket (13) på maskinkroppen.
Väljare höger/vänstergång (fig. E)
● Välj vridriktning med väljaren (2) enligt bilden
(se pilarna på verktyget).
VARNING: Vänta alltid tills motorn har
stannat innan du byter rotationsriktning.
Innan Du börjar
● Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
● Montera lämpligt bits.
● Välj rotationsriktning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (fig. F)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget (14) såsom visas.
125
SVENSKA
Till- och från-koppling (fig. E)
● För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt
brytaren trycks in.
● För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
● För att spärra verktyget i avstängt läge, sätt
väljaren för höger/vänstergång (2) i mittläge.
Skruvdragning (fig. A1)
● Välj gångriktning med spaken (2).
● Ställ in kragen (4) på läge 1 och börja skruva
(lågt vridmoment).
● Om kopplingen släpper för tidigt, ställ in kragen
på ett högre vridmoment efter behov.
Borrning (fig. A1)
● Välj framåt- eller back-rotation genom att
använda väljaren (2).
● Ställ in funktionsväljaren (4) i borrningsläge och
börja borra.
Skruvdragning och borrning
Om verktyget kommer att användas i utdraget läge
och med högsta MR håll verktyget med båda
händerna.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med
så lite underhåll som möjligt, kunna användas
länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för
skador, stäng alltid av och koppla ur
verktyget ur elnätet innan du monterar
och tar bort tillbehör, innan justering
eller ändring av inställningar eller vid
reparationer. Kontrollera att verktyget är
avstängt. En ofrivillig start kan orsaka
skador.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
126
Rengöring
VARNING: Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt
luftventilerna. Använd alltid godkända
skyddsglasögon och andningsmask vid
utförandet av denna procedur.
VARNING: Använd aldrig
lösningsmedel eller andra starka
kemikalier för rengöring av delarna som
inte är av metall. Kemikalierna kan
försvaga materialet i de här delarna.
Använd endast milda rengöringsmedel
och en fuktig trasa. Låt aldrig vätska
komma in i verktyget; sänk aldrig någon
del av verktyget i vätska.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information
om lämpliga tillbehör.
VARNING: Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT, inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken bör
enbart tillbehör rekommenderade av
DEWALT användas med den här
produkten.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre behöver
den, ska du inte kasta den i hushållssoporna. Denna
produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan
materialen återvinnas och användas på
SVENSKA
nytt. Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma
särskilda insamlingar av uttjänt elutrustning från
hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer
eller hos detaljhandlaren när du köper en ny
produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får
du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt
på Internet på: www.2helpU.com
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten
som brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska
livslängd, tänk på miljön när du kastar
batteripaketet.
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut
det ur produkten.
• NiCd och NiMH batterier kan återvinnas. Ta med
dem till din handlare eller lokala återvinningscentral.
De insamlade batteripaketen återvinns eller avyttras
på lämpligt sätt.
127
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
128
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
ŞARJLI İKİ KONUMLU MATKAP/TORNAVİDA
TAKIMI DW920
uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
● Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı
kaldığı veya çalışmasına karşın iş
görmediği zamanları da dikkate almalıdır.
Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi
DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
DW920
Voltaj
VDC
7,2
Yüksüz hız
min-1
0-550
Maks. tork
Nm
Tip
1
Uç yuvası
● Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
9
6,35 mm hex
Maks. delme kapasitesi
çelik/ahşap
mm
6
Ağırlık (aküsüz)
kg
0,8
dB(A)
75
Akü tipi
KPA (ses basıncı belirsizliği) dB(A)
3
Kapasitesi
LWA (ses gücü)
dB(A)
83
Ağırlık
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
4,6
Akü
Voltaj
LPA (ses basıncı)
DE9057
VDC
7,2
7,2
NiCd
NiMH
Ah
1,3
2,0
kg
0,3
0,3
Şarj adaptör
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Metalin delinmesi
ah, D =
m/s²
< 2,5
Belirsizlik değeri K =
m/s²
1,5
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Tepkisiz vidalama
ah =
Belirsizlik değeri K =
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745'te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI:
● Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi,
aletin ana uygulamalarını yansıtır.
Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
DE9084
DE9116
Şebeke voltaj
VAC
Şarj süresi
min
60
Ağırlık
kg
0,4
230
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
129
TÜRKÇE
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik Uyarıları
UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve
tüm talimatları okuyun. Uyarı ve
talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DW920
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
ve EN 60745-2-2 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
09.12.2009
Güvenlik talimatları
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
130
Tüm uyarı ve talimatları ileride başvuru
amacıyla saklayın
Uyarılarda geçen "elektrikli alet" terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1 Çalışma alanının güvenliği
a Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
kullanmayın. Elektrikli aletler toz veya dumanı
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarmaktadır.
c Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları ve
etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dagıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2 Elektrik emniyeti
a Elektrikli aletin fişleri prize uygun olmalıdır.
Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Topraklanmış elektrikli aletler ile birlikte
adaptör fişlerini kullanmayın. Degiştirilmemiş
fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti taşımak,
sürüklemek veya prizden çekmek üzere
kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ, keskin
köşeler veya hareketli parçalardan uzak
TÜRKÇE
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini artırmaktadır.
e Bir elektrikli aleti dış mekanda kullanırken,
dış mekan kullanımına uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Dış mekan kullanımına
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltmaktadır.
f Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3 Kişisel güvenlik
a Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun,
ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyunuzu
kullanın. Yorgun olduğunuz zaman veya ilaç,
alkol ya da başka tedavi etkisi altında iken
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Her zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının. Güç
kaynağını ve/veya pil takımını bağlamadan,
aleti yerden kaldırmadan ya da taşımadan
önce anahtarın off (kapalı) konumda
olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri
parmagınız anahtar üzerindeyken taşımak veya
anahtarı açık konumdaki elektrikli aletleri prize
takmak kazalara yol açacaktır.
d Elektrikli aleti açık konuma getirmeden önce
varsa ayar anahtarını veya ayarlı penseyi
çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir parçasına
baglı kalan bir ayarlı pense veya anahtar kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
e Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın. Her
zaman için uygun ayak basacak yer bulun
ve dengenizi sağlayın. Böylece beklenmeyen
durumlarda elektrikli alet daha iyi kontrol
edilebilecektir.
f Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya takı
kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi halinde,
bunların uygun biçimde bağlanması ve
kullanılmasını sağlayın. Toz toplama kullanımı
tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
4 Elektrikli aletin kullanımı bakımı
a Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Dogru elektrikli
alet, tasarlandıgı hızda işi daha iyi ve daha
güvenli yapacaktır.
b Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli
aleti kullanmayın. Anahtar ile kontrol
edilemeyen herhangi bir elektrikli alet tehlikelidir
ve tamir edilmelidir.
c Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya elektrikli
aletleri saklamadan önce fişi güç kaynağından
çekin ve/veya pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu
güvenlik önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin ve
elektrikli aleti veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin
vermeyin. Elektrikli aletler egitimsiz
kullanıcıların elinde çok tehlikelidir.
e Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli
parçaların hizalanmasını veya bağlantılarını,
parçaların kırık olup olmadığını ve elektrikli
aletlerin çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin tamirini
yaptırın. Kazaların pek çogu, bakımı yapılmayan
elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.
f Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektigi şekilde yapılmış keskin uçlu
kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma olasılıgı
daha az, kontrolü daha kolaydır.
g Elektrikli el aletini, aksesuvarları ve uçları vb.
çalışma şartlarını ve gerçekleştirilecek işi göz
önüne alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5 Akü ile çalışmak ve doğru kullanmak
a Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye
edilen şarj cihazlarında şarj edin. Belirli bir tür
131
TÜRKÇE
akü için geliştirilmiş bir şarj cihazının değişik bir
akü için kullanılması yangın tehlikesine yol açar.
b Elektrikli el aletlerinde sadece o alet için
öngörülen aküleri kullanın. Başka akülerin
kullanılması yaralanmalara ve yangın
tehlikesinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
c Kullanım dışında bulunan aküleri, kontaklar
arasında köprüleme yapma olasılığı bulunan
büro ataçları, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya diğer küçük metal eşya
ve cisimlerden uzak tutun. Akü kontakları
arasındaki bir kısa devre yanmalara veya
yangın çıkmasına neden olabilir.
d Yanlış kullanım durumunda akünün dışına
sıvılar sızabilir. Bu sıvılara temas etmeyin.
Yanlışlıkla aküden sızan sıvılara temas
ederseniz, temas yerini hemen su ile yıkayın.
Eğer söz konusu sıvı gözünüze kaçacak
olursa hemen bir hekime başvurun. Aküden
dışarı sızan sıvılar cildinizde tahrişlere veya
yanmalara neden olabilir.
6 Servis
a Aletinizi sadece uzman bir elemana ve
orijinal yedek parçalar kullandırarak onartın.
Böylelikle aletin güvenliğini korumuş olursunuz.
Matkaplar için ilave güvenlik talimatları
● Matkaplarda kulak koruyucular kullanın.
Gürültüye karşı koruyucusuz kalma işitme
kaybına yol açabilir.
● Görünmeyen elektrik kablolarının geçme
olasılığı olan yerlerde çalışırken veya testere
bıçağı aletin şebeke bağlantısına temas
olasılığının bulunduğu durumlarda aleti
sadece izolasyonlu tutamaklarından tutun.
Elektrik akımı ileten kablolarla temas edilecek
olursa metal alet elemanlarına da gerilim geçer
ve bu da elektrik çarpmalarına neden olabilir.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler matkap kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
132
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken meydana
gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık
sorunları.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet üzerindeki İşaretler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile pil
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır!
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz DE9116 şarj
cihazları hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik şoku veya elektrik sebebiyle
ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine izin
vermeyin. Elektrik şokuna yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma veya
hasara yol açacak şekilde infilak edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, şarj cihazının
içinde bulunan açıktaki şarj temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa devre
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
yapabilir. Çelik yünü, alüminyum folyo
veya metalik parçacıklardan oluşan
herhangi bir takviye gibi iletken niteliği
olan yabancı maddeler, şarj etme
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Şarj
yuvasında akü olmadığında, daima şarj
cihazının güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin haricinde
herhangi başka şarj cihazlarıyla şarj etmeye
KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü, özel olarak
birlikte çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle ölüm riskine yol
açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken kabloyu
değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve kablonun
hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosunun
kullanılması, yangına, elektrik şokuna veya
elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını tüm
ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın. Şarj
cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki yuvalarla
havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis veya
onarım gerekirse yetkili bir servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden kurulması,
elektrik şoku, elektrikle ölüm veya yangın gibi
risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DE9116 aleti 7,2–18 V NiCd ve NiMH tip akülerle
çalışır.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (fig. A2)
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas etmeyin.
Elektrik çarpması veya elektrikle ölüm
tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (9) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj) ışığın
sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin başladığını
gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd ve NiMH akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce en az 10 saat şarj
edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi
arızalı akü, değiştirin
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
133
TÜRKÇE
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz aylarında
dışarıdaki sundurmalar veya metal binalar
gibi) saklamayın ve kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı aküyü
şarj cihazına takmayın. Aküyü ezmeyin,
düşürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi
134
almış, üzerine basılmış) aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
şokuna veya elektrik sebebiyle ölüme
neden olabilir. Hasarlı aküler, geri
dönüştürülmek üzere yetkili servise
götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL
METAL HİDRÜR (NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
akü hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika boyunca
yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25–35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
Akü Kapağı (şekil [fig. A3])
Bağlantısız bir akünün ilgili parçalarını örtmek üzere
bir koruyucu akü kapağı başlığı temin edilmiştir.
Koruyucu kapağın yerinde olmaması halinde,
gevşek metal nesneler bu parçalara kısa devre
yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve aküye
zarar verebilir.
1. Aküyü şarj cihazı veya alete yerleştirmeden
önce koruyucu akü kapağını (15)
çıkartın.
2. Aküyü şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu kapağı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin.
UYARI: Bağlantısız bir aküyü taşımadan
veya saklamadan önce koruyucu akü
kapağının yerinde olduğundan emin
olun.
TÜRKÇE
AKÜ
NiMH ve NiCd akü paketlerini kabul
eder
AKÜ TİPİ
DW920, 7,2 volt aküyle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
Şarj süresi için teknik verilere bakınız
Ambalajın içindekiler
Kullanmadan önce kılavuzu okuyun.
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Şarjlı matkap/tornavida takımı
1 Şarj adaptör
1 Akü (K modelleri)
2 Aküler (K2 modelleri)
1 Tornavida ucu
1 Kutu
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
● Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
● Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Akü şarj oluyor
Tanım (şekil A1)
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan resimyazılara ek olarak şarj
adaptörü ve akü üzerindeki etiketler aşağıdaki
resimyazıları gösterirler:
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Sıcak/soğuk akü kesintesi
Zararlı cisimleri sokmayın
Hasara uğramış aküleri şarj etmeyin
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayarak can ve mal kaybına
yol açabilir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasar veya kişisel yaralanmaya sebep
olabilir.
Değişken hız anahtarı
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
Kurtarma düğmesi
Konum seçici/tork ayar bileziği
Bilezik
Tornavida ucu
Akü
Kurtarma düğmeler
Şarj adaptör
Şarj lamba (kırmızı)
Su ile temas ettirmeyin
KULLANIM ALANI
Kusurlu kabloları derhal değiştirin
DW920 matkap/tornavida profesyonel delme ve
vidalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Sadece 4 °C ile 40 °C arasında şarj
edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek atın
Aküyü yakmayın
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu matkap/tornavidalar profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
135
TÜRKÇE
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke voltajı
ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden
temin edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla
değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine uygun
onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik verilere
bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman
kabloyu tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAR
UYARI:
● Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çıkartın.
● Aküyü takmadan ya da çıkartmadan
önce aleti daima kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullanın.
Aküyü Alete Takıp Çıkarma
(şekil A2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
NOT: Akünün (7) tam şarjı olduğundan emin olun.
AKÜYÜ ALETE TAKMAK İÇİN
1. Aletin kabzasının içinde bulunan tırnakla aküyü
aynı hizaya getirin (şek. A2).
136
2. Yerine oturduğunu duyuncaya dek aküyü sıkıca
kabzaya sokun.
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMAK İÇİN
1. Çıkarma düğmelerine (8) basın ve aküyü aletin
kabzasından çekerek çıkarın.
2. Aküyü şarj cihazına bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında anlatıldığı şekilde takın.
Matkap uçlarının takılması ve sökülmesi
(şekil A1 & B)
● Bileziği (5) geriye itin ve tornavida (11) ya da
matkap ucunu (12) takın.
● Bileziği bırakın.
● Ucu çıkartmak için bileziği geriye itin ve ucu
yerinden çekin.
Başlığın döndürülmesi (şekil C)
Aletin başlığı optimum hassaslığa döndürülebilir.
● Serbest bırakma düğmesine (3) basın.
● Başlığı istenen pozisyonda döndürün.
● Bileziği serbest bırakın.
Çalışma kipinin seçilmesi ve tork ayarı (şekil D)
Bu aletin bileziği, vidanın boyu ve işlem yapılacak
malzemesine göre en uygun tork ayarını
seçebilmek için onbeş ayrı konuma sahiptir.
Tork ayarı için "Vidalama" bölümüne bakın.
● Delme kipi ya da torku, bilezik (4) üzerindeki
sembol ya da rakamı, alet kasası üzerindeki
gösterge (13) ile birleştirerek ayarlayın.
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi (şekil E)
● İleri veya geri dönme hareketini seçmek için,
şekilde gösterildiği gibi ileri/geri kaydırıcıyı (2)
kullanın (alet üzerindeki oklara bakın).
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
Kullanmadan önce
● Akünüzün (tam) şarjlı olmasına dikkat edin.
● Uygun olan bir vidalama ucunu takın.
● İleri veya geri dönüşü seçin.
TÜRKÇE
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şek. F)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin ana
tutamak (14) üzerinde olduğu konumdur.
Makinenin açılıp-kapatılması ( E)
● Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarını (1)
basın. Değişken hız anahtarını uygulanan
basınç, aletin hızını belirlemektedir.
● Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
● Aleti kapalıyken kilitlemek için ileri/geri seçme
düğmesini (2) ortaya çekin.
Vidalama (şekil A1)
● Seçme düğmesini (2) kullanarak ileri ya da geri
dönüş yönünü seçin.
● Bileziği (4) 1 konumuna ayarlayın ve
vidalamaya (düşük tork) başlayın.
● Kavrama çok erken sesli bir şekilde boşalırsa,
kovanı ayarlayarak torku gerektiği kadar arttırın.
Delme (şekil A1)
● Kontrol düğmesini (2) kullanarak ileri veya geri
dönme hareketini seçin.
● Bileziği (4) delme moduna alın ve delmeye
başlayın.
Vidalama ve delme
Aletin uzanılarak kullanılması durumunda her iki elle
de tutulması gerekir.
BAKIM
DEWALT aletiniz minimum bakım ile uzun bir
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Her zaman
sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
aksesuarları takmadan ve çıkartmadan,
ayarları yapmadan veya değiştirmeden
önce veya tamir yaparken makineyi
kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
Aletin kapalı olduğuna emin olun.
Kazara olabilecek bir çalıştırma
yaralanmaya sebep olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve
etrafında toz toplanması halinde bu
tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana
gövdeden uzaklaştırın. Bu prosedürü
uygularken onaylanmış koruyucu
gözlük ve onaylanmış toz maskesi
takın.
UYARI: Aletin metal olmayan parçalarını
temizlemek için asla çözücü madde ya
da diğer sert kimyasal maddeleri
kullanmayın. Bu tür kimyasal maddeler
metal olmayan parçalarda kullanılan
malzemeleri zayıflatabilir.
Sadece su ve az sabun ile nemlendirilmiş
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
137
TÜRKÇE
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin
dışındaki aksesuvarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuvarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuvarlar kullanılmalıdır.
Çevreyi koruma
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev
atıkları ile çöpe atılmamalıdır.
DEWALT ürününüz şayet bir gün
değiştirilmesi gerekiyor ise, veya bundan böyle
sizin için kullanılmayacak ise bu aleti normal ev
atıkları ile çöpe atmayın. Bu ürünü ayrı bir
biriktirme için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrıca biriktirilmesi
ve paketlenmesi malzemelerin yeniden
dönüşümüne ve yeniden kullanımına
izin vermektedir. Yeniden dönüşümü
olan malzemelerin yeniden kullanımı,
çevre kirliliğini önlenmesine yardım
etmekte ve ham maddeye olan talebi
indirgemektedir.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın aldığınız
zaman, belediye atık bölgelerinde veya
perakendeciler tarafından evlerden elektrikli
aletlerin ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
DEWALT ürünleri çalışma ömürlerini
tamamladıklarında, DEWALT bunların geri
kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için
lütfen sahip olduğunuz ürünü, bunları toplayan
yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisine başvurarak size en yakın yetkili tamir
servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satış
sonrası hizmet veren yetkililerin tam detaylarını
öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
138
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca yapılan
işlerde yeterli güç üretemediğinde yeniden şarj
edilmelidir. Teknik ömrünün sonunda çevremize
gereken özeni göstererek atın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• NiCd ve NiMH piller geri dönüşümlüdür. Bunları
yetkili tamir servislerine veya yerel bir geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan aküler
uygun biçimde yeniden değerlendirilecek veya
imha edilecektir.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
139
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ/ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΥΟ
ΘΕΣΕΩΝ DW920
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT.
Η πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής
εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό
αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών.
Το επίπεδο κραδασμών που αναφέρεται στο
παρόν φύλλο πληροφοριών μετρήθηκε σύμφωνα
με μια τυποποιημένη δοκιμή κατά EN 60745
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση
ενός εργαλείου με κάποιο άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μια προκαταρκτική αξιολόγηση
της έκθεσης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
● Το δηλωμένο επίπεδο κραδασμών
αφορά στις κύριες εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο αν το εργαλείο
χρησιμοποιείται για διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά αξεσουάρ ή
ελλιπή συντήρηση, μπορεί το επίπεδο
κραδασμών να διαφέρει. Αυτό μπορεί
να μειώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης κατά τη διάρκεια ολόκληρης
της εργασίας.
● Μια εκτίμηση της έκθεσης σε
κραδασμούς θα πρέπει επίσης να
λαμβάνει υπόψη τις φορές που το
εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή
όταν λειτουργεί αλλά δεν εκτελεί
καθαυτή την εργασία. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
DW920
Τάση
VDC
7,2
Ταχύτητα άνευ φορτίου
min-1
0-550
Μέγιστη ροπή
Nm
Τύπος
1
Σφιγκτήρας εξαρτημάτων
9
6,35 mm εξαγ.
Μέγιστη ισχύς διάτρησης
ατσαλιού/ξύλου
mm
6
Βάρος
(χωρίς συγκρότημα μπαταριών) kg
0,8
LPA (ηχητική πίεση)
75
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
83
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
4,6
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
● Προβλέψτε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας
για την προστασία του χειριστή
από τις επιδράσεις των κραδασμών
όπως: συντήρηση του εργαλείου και
των εξαρτημάτων, διατήρηση της
θερμότητας των χεριών, οργάνωση των
διαδικασιών εργασίας.
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση κρούσης σε μέταλλο
ah, D =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
< 2,5
m/s²
1,5
Βίδωμα χωρίς κρούση
ah =
m/s²
< 2,5
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
140
Θήκη μπαταριών
Τάση
Τύπος μπαταριών
DE9057
VDC 7,2
NiCd
DE9084
7,2
NiMH
Χωρητικότητα
Ah 1,3
2,0
Βάρος
kg 0,3
0,3
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Φορτιστής
DE9116
Τάση δικτύου
VAC 230
Χρόνος φόρτισης
min 60
Βάρος
kg 0,4
Ασφάλειες:
Ευρώπη
230 V εργαλεία 10 Amperes,
κεντρική παροχή
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
09.12.2009
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες
τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν οι
προειδοποιήσεις και οδηγίες, αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW920
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Φυλάξτε όλεσ τισ προειδοποιήσεισ και οδηγίεσ
για μελλοντική αναφορά
Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1 Ασφάλεια χώρου εργασίασ
α Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή
σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
141
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
β Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων,
ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες που
αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί να
προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2 Ηλεκτρική ασφάλεια
α Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε τρόπο.
Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα
προσαρμογέα με γειωμένα (με γείωση
εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη
τροποποιημένα βύσματα και οι ταιριαστές
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
γ Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρής ατμόσφαιρας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση του
ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε το μακριά
από θερμότητα, ελαιώδεις ουσίες, αιχμηρά
αντικείμενα ή γωνίες, ή μετακινούμενα
εξαρτήματα. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά
ή που είναι "μπερδεμένα", αυξάνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε Οταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης κατάλληλο για χρήση σε
εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
142
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3 Προσ.πική ασφάλεια
α Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι
κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική
κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.
Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να επιφέρει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β Χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Φοράτε πάντα προστατευτικά
γυαλιά. Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού
όπως αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης είναι
κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε το εργαλείο
στην πρίζα ή/και στο πακέτο μπαταρίας καθώς
και πριν σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό
σας στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό
κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο. Ενα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που
έχει αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα
γάντια μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
ζ Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Η χρήση συσκευής συλλογής σκόνης μπορεί να
μειώσει τους σχετιζόμενος με σκόνη κινδύνους.
4 Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού
εργαλείου
α Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική δύναμη
το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το
κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή σας.
Το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα
εκτελέσει καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο
του όταν χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον
οποίο προορίζεται.
β Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
εάν ο διακόπτης (on-off)_δεν λειτουργεί.
Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί
μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και το πακέτο μπαταρίας από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκομένων, ή πριν
αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο απροσδόκητης
λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου.
δ Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου
μπορούν να το φτάσουν παιδιά και μην
επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση
ή στρέβλωση κινούμενων εξαρτημάτων,
για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το ηλεκτρικό
εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε για
την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε.
Πολλά ατυχήματα έχουν προκληθεί από
ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί
κατάλληλα.
στ Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν
μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη
λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας
και την εργασία που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου για εργασίες διαφορετικές απ' αυτές
για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να
δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση.
5 Χρήση και συντήρηση του εργαλείου
μπαταρίας
α Να επαναφορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με το
φορτιστή που προβλέπει ο κατασκευαστής.
Ενας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά όταν χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση
κάποιου άλλου τύπου μπαταρίας.
β Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις προβλεπόμενες γι' αυτά
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών διαφορετικού
τύπου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς
ή πυρκαγιά.
γ Να φυλάτε τις μπαταρίες που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μεταλλικά
αντικείμενα, όπως συνδετήρες χαρτιών,
νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα
παρόμοια μικροαντικείμενα, τα οποία θα
μπορούσαν να γεφυρώσουν τους δυο
πόλους. Τυχόν βραχυκύκλωση των πόλων της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή πυρκαγιά.
δ Υπό δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας
μπορεί να διαρρεύσουν υγρά από τη
μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή με μια
μη στεγανή μπαταρία. Σε περίπτωση
ακούσιας επαφής με τα υγρά, ξεπλύνετε
αμέσως με νερό. Εκτός από αυτό, αν τα
υγρά διεισδύσουν στα μάτια σας,
143
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
επισκεφτείτε χωρίς καθυστέρηση ένα
γιατρό. Τα διαρρέοντα υγρά των μπαταριών
μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς ή και
εγκαύματα.
6 Σέρβις
α Το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου
πρέπει να αναλαμβάνει έμπειρος τεχνικός
που θα χρησιμοποιεί μόνο γνήσια
ανταλλακτικά. Ετσι εξασφαλίζεται η διατήρηση
της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας για
δράπανα
● Να φοράτε προστατευτικά καλύμματα για
τα αυτιά με τα δράπανα. Η έκθεση σε θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
● Πιάνετε το μηχάνημα μόνο από τις
μονωμένες επιφάνειές του όταν κατά την
εργασία σας υπάρχει κίνδυνος το εργαλείο
κοπής να "χτυπήσει" ηλεκτρικές γραμμές
ή το ηλεκτρικό καλώδιο του ίδιου του
μηχανήματος. Η επαφή του πριονόδισκου με
μια υπό τάση ευρισκόμενη ηλεκτρική γραμμή
θέτει επίσης και τα μεταλλικά τμήματα του
μηχανήματος υπό τάση κι έτσι μπορεί να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η αποφυγή
ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την αλλαγή
εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
144
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω εικόνες:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος εντός
της επιφάνειας του περιβλήματος, στο σημείο που
σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής μεταξύ του
εργαλείου και της μπαταρίας!
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για το DE9116 φορτιστή μπαταριών.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές
ενδείξεις επάνω στο φορτιστή, την μπαταρία
και το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η
μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων, πρέπει να διατηρούνται
μακριά από τις υποδοχές του φορτιστή.
Να αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή. Να
αποσυνδέετε το φορτιστή προτού τον
καθαρίσετε.
ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστές άλλου τύπου εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν μαζί.
Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται
για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει
κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να τραβάτε
το καλώδιο από το φις και όχι από το ίδιο το
καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνεται ο
κίνδυνος φθοράς στο φις και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε να
το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό ή να
υποστεί άλλου είδους φθορά ή καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός εάν
είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε το
φορτιστή επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή σε σημείο μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται
μέσω υποδοχών στο επάνω και το κάτω μέρος
του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή όταν
υπάρχει φθαρμένο καλώδιο ή φις. Φροντίστε
για την άμεση αντικατάστασή τους.
Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε
•
•
•
•
για τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή. Εάν
χρειαστεί σέρβις ή επισκευή, φροντίστε για
τη μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις. Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
προτού τον καθαρίσετε. Έτσι ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της
μπαταρίας δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος να
λειτουργεί σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό
ρεύμα τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε
άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για τον φορτιστή
αυτοκινήτου.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9116 δέχεται μπαταρίες 7,2–18 V
NiCd και NiMH.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να είναι όσο
το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης (fig. A2)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή (9) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή. Η
κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση) αναβοσβήνει
συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι έχει ξεκινήσει η
διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη
δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και ωφέλιμη ζωή των μπαταριών NiCd και NiMH,
φορτίζετε τη μπαταρία τουλάχιστον 10 ώρες πριν
την πρώτη χρήση.
145
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
Γίνεται φόρτιση
– – – –
Πλήρης φόρτιση
–––––––––––
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
–– – –– –
Αντικαταστήστε
την μπαταρία
•••••••••••
Πρόβλημα
•• •• •• ••
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί ή
αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας μπαταρίας
στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες πρέπει να
ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που η
μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο βαθμό.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή ή
ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την καθυστέρηση
λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας, έως ότου η
θερμοκρασία της μπαταρίας προσεγγίσει την
κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής μεταβαίνει
αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης μπαταρίας. Με τη
δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε
να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την
τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση
146
της μπαταρίας από τον φορτιστή ενδέχεται
να προκαλέσει ανάφλεξη στη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει ή
να υπερβεί τους 40˚ C (105° F) (όπως σε
εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά κτίσματα το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να
ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε
λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει
σπάσει ή έχει υποστεί ζημιά, μην την
εισάγετε στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε,
μη ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία ή τον φορτιστή εάν υποστεί
απότομο χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί
από όχημα ή εάν υποστεί άλλου
είδους φθορά με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην μπαταρία,
αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η ΥΔΡΙΔΙΟΥ
ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και
εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία
μπορεί να εκραγεί.
• Κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης ή
θερμοκρασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί
μικρή διαρροή υγρού από τις κυψέλες της
μπαταρίας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Ωστόσο, εάν υπάρχει ρήξη της εξωτερικής
στεγανοποίησης:
α. εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό
και σαπούνι επί αρκετά λεπτά.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
β. Εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο
καθαρό νερό επί τουλάχιστον 10 λεπτά και
ζητήστε ιατρική βοήθεια. (Σημείωση για τους
γιατρούς: Το υγρό είναι διάλυμα καυστικού
καλίου περιεκτικότητας 25–35%.)
Καπάκι μπαταρίας (εικ. A3)
Παρέχεται ένα προστατευτικό καπάκι για την κάλυψη
των επαφών μιας αποσυνδεδεμένης μπαταρίας.
Εάν δεν τοποθετηθεί το προστατευτικό καπάκι,
τυχόν χαλαρά μεταλλικά αντικείμενα μπορούν να
βραχυκυκλώσουν τις επαφές, προκαλώντας κίνδυνο
πυρκαγιάς και καταστροφή στην μπαταρία.
1. Πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών στο
φορτιστή ή στο εργαλείο, αφαιρέστε το
προστατευτικό κάλυμμα μπαταρίας (15).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στις
επαφές αμέσως μόλις αφαιρέσετε την μπαταρία
από τον φορτιστή ή το εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχει
τοποθετηθεί το προστατευτικό καπάκι
προτού αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε μια
αποσυνδεδεμένη μπαταρία.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DW920 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών των 7,2 V.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα προξενήσει
βλάβη στην μπαταρία ή το φορτιστή. Υπό
κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να
διαρκέσει για έως και 5 έτη.
Πινακίδαι στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών
Οι πινακίδαι στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών δείχνει τα ακόλουθα σύμβολα:
Για ασφαλη λειτουργια διαβαστε το
βιβλιο οδηγιων
Φορτιζει
Φορτισε
Ελλατωματικη μπαταρια
Καθυστέρηση θερμού/κρυού
συσσωρευτή
Μην τοποθετειτε μεταλλικα ή αλλα
αγογιμα υλικα
Μην φορτιζετε κατεστραμμενες
μπαταριες
Χρησιμοποιητε μονο μπαταριες
DEWALT. Αλλες μπορει να καουν
προκαλωντας τραυματισμους και ζημιες
Μην εκθετετε τον φορτιστη στη βροχη
Να αλλαζετε τυχων φθαρμενο καλωδιο
αμεσως
Να χρησιμοποιειτε μονο σε
θερμοκρασιες απο 4° εως 40 °C
Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής,
απορρίψτε το συγκρότημα μπαταριών
με την δέουσα φροντίδα για το
περιβάλλον
Μη καίτε το συγκρότημα μπαταριών
Φορτιζει συγκρότηματα μπαταριών
NiMH και NiCd
Για τον χρόνο φόρτισης δείτε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Επαναφορτιζόμενο δράπανο/κατσαβίδι
1 Φορτιστής
1 Θήκη μπαταριών (τύπα K)
2 Θήκηες μπαταριών (τύπα K2)
1 Μύτη
1 Κιβώτιο
1 Φυλλάδιο οδηγιών
147
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
1 Αναλυτικό σχέδιο
● Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα
εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
● Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και
να κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν
να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
1 Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας
2 Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης περιστροφής
3 Κουμπί αποδέσμευσης κεφαλής
4 Διακόπτης τρόπου λειτουργίας/κολάρο
ρύθμισης ροπής
5 Μανδύας στερέωσης εργαλείων
6 Μύτη
7 Θήκη μπαταριών
8 Κουμπιά απελευθέρωσης
9 Φορτιστής
10 Ενδεικτικό φόρτισης (κόκκινο)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το δραπανοκατσάβιδό σας DW920 έχει σχεδιαστεί
για επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης και
βιδώματος.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα δραπανοκατσάβιδα είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
148
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη,
πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο που διατίθεται μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός
και αν είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο
ρεύματος του φορτιστή σας (ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1
mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
● Πριν από τη συναρμολόγηση και
ρύθμιση, αφαιρείτε πάντα το
συγκρότημα μπαταριών.
● Πάντα θέτετε εκτός το εργαλείο πριν
βάλετε ή αφαιρέσετε το συγκρότημα
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιητε
μονο μπαταριες και φορτιστή DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας από το εργαλείο
(εικ. A2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία (7) είναι
πλήρως φορτισμένη.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο εσωτερικό της
χειρολαβής του εργαλείου με την μπαταρία
(εικ. A2).
2. Μετακινήστε την μπαταρία σταθερά στη
χειρολαβή έως ότου ακούσετε τον ήχο κλικ που
υποδηλώνει ότι η μπαταρία ασφάλισε στη θέση
της.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (8) και
τραβήξτε προσεκτικά την μπαταρία από τη
χειρολαβή του εργαλείου.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή, όπως
περιγράφεται στην ενότητα για το φορτιστή στο
παρόν εγχειρίδιο.
Εισαγωγή και αφαίρεση μυτών (εικ. A1 & B)
● Τραβήξτε το μανδύα (11) προς τα πίσω και
τοποθετήστε το κατσαβίδι (11) ή τη μύτη του
δράπανου (12).
● Αφήστε το μανδύα.
● Για να αφαιρέσετε τη μύτη, τραβήξτε το μανδύα
προς τα πίσω και αφαιρέστε τη μύτη από τη
βάση, τραβώντας την.
Περιστροφή της κεφαλής του εργαλείου (εικ. C)
Η κεφαλή του εργαλείου μπορεί να περιστραφεί,
για τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία.
● Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης (3).
● Περιστρέψτε την κεφαλή του εργαλείου σε
όποια θέση θέλετε.
● Απελευθερώστε το κουμπί.
Επιλογή του τρόπου λειτουργίας ή ρύθμισης
της ροπής στρέψης (εικ. D)
Το κολάρο αυτού του εργαλείου έχει 15 θέσεις για
τη ρύθμιση της ροπής στρέψης ώστε να ταιριάζει
στο μέγεθος της βίδας και στο υλικό του τεμαχίου
εργασίας. Για τη ρύθμιση της ροπής στρέψης,
βλέπε στο τμήμα "Βίδωμα".
● Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας ή
τη ροπή στρέψης, ευθυγραμμίζοντας το σύμβολο
ή τον αριθμό στο κολάρο (4) με το δείκτη (13)
στη υποδοχή.
Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης
περιστροφής (εικ. E)
● Για να επιλέξετε κανονική ή αντίστροφη
περιστροφή, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
κανονικής/αντίστροφης περιστροφής (2) όπως
φαίνεται (δείτε τα βέλη πάνω στο εργαλείο).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αλλάξετε τη
φορά περιστροφής, περιμένετε πάντοτε
να σταματήσει εντελώς η κίνηση του
μοτέρ.
Πριν από τη λειτουργία
● Βεβαιωθείτε ότι το συγκρότημα μπαταριών σας
είναι (πλήρως) φορτισμένο.
● Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα.
● Επιλέξτε κανονική ή αντίστροφη φορά
περιστροφής.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα
χέρι στην κύρια λαβή (14), όπως δείχνει η εικόνα.
149
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Ανοιγμα και κλείσιμο με διακόπτη (εικ. E)
● Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το
διακόπτη μεταβλητής ταχύτητας (1) οπίζει η
ταχύτητα.
● Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
● Για να ασφαλίσετε το εργαλείο στη θέση εκτός
λειτουργίας off, μετακινήστε τον διακόπτη
κανονικής/αντίστροφης περιστροφής (2) στην
κεντρική θέση.
Χρήση ως κατσαβίδι (εικ. A1)
● Επιλέξτε κανονική ή αντίστροφη φορά
περιστροφής χρησιμοποιώντας τον δρομέα (2).
● Θέσατε το κολάρο (4) στη θέση 1 και αρχίστε να
βιδώνετε (χαμηλή ροπή στρέψης).
● Αν ο μοχλός "κολλήσει" πολύ σύντομα ρυθμίστε
το κολάρο.
Διάτρηση (fig. A1)
● Επιλέξτε κανονική ή αντίστροφη φορά
περιστροφής χρησιμοποιώντας το δρομέα (2).
● Ρυθμίστε το κολάρο (4) σε λειτουργία διάτρησης
και αρχίστε τη διάτρηση.
Βίδωμα και διάτρηση
Αν το εργαλείο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην
ευθύγραμμη θέση και στη μέγιστη τιμή MR (ροπής
αντίδρασης), κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο
χέρια.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η αδιάλειπτη και κανονική λειτουργία του εργαλείου
εξαρτάται από τη φροντίδα και τον τακτικό
καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, σβήστε και
αποσυνδέστε το εργαλείο από τη πυγή
ρεύματος πριν εγκαταστήσετε και
αφαιρέσετε τα εξαρτήματα, πριν
ρυθμίσετε ή αλλάξετε ρυθμίσεις ή όταν
κάνετε επισκευές. Βεβαιωθείτε ότι το
εργαλείο είναι απενεργοποιημένο. Μια
τυχαία ενεργοποίηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς.
150
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δε χρειάζεται πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη έξω
από το κύριο περίβλημα με ξηρό αέρα
κάθε φορά που βλέπετε τη συλλογή
αυτών γύρω από τους αεραγωγούς.
Να φοράτε εγκριμένη προστασία
ματιών και εγκριμένη μάσκα σκόνης
όταν εκτελείτε αυτή την διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά για
τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν τα
υλικά που χρησιμοποιούνται σ' αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και ήπιο
απορρυπαντικό ή ήπιο σαπούνι. Μην
αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο εργαλείο. Μην βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
οποιοδήποτε υγρό.
Προαιρετικά εξαρτήματα
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν
δοκιμαστεί με αυτό το προϊόν. Η χρήση
αυτών των παρελκομένων με το παρόν
εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Για μείωση του κινδύνου τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα
συνιστώμενα από τη DEWALT.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί με
συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας
χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα σπιτικά
απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για
ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση υλικών.
Η επανάχρηση ανακυκλωμένων υλικών
βοηθάει την προστασία του περιβάλλον
και μειώνει την ζήτηση για σπάνια
υλικά.
Επαναφορτηζόμενο συγκρότημα μπαταριών
Αυτό το συγκρότημα μπαταριών μακράς διαρκείας
πρέπει να φορτίζεται όταν δεν μπορεί να παρέχει
ισχύ για εργασίες που γίνονταν εύκολα
προηγουμένως. Κατά το τέλος της τεχνικής του
ζωής, απορρίψτε το με την δέουσα φροντίδα για το
περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλεςs NiCd και NiMH είναι ανακυκλώσιμες.
Προσκομίστε τις στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή
σε τοπικό κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες
που έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από
κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες απορριμμάτων ή
από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο
προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και
ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να κάνετε
χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το
παραλάβουν προς ανακύκλωση.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με
τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να
πληροφορηθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
επισκευών της DEWALT και τις λεπτομέρειες και
τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται
μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξτε στο
Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
151
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
152
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
153
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N078890
04/10
Download PDF