X1163 Refresh II UM_Dutch.book

nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
w
w
w
nd
a
.v
bo
en
e
.b
rre
Acer-projector
X1263/P1163/X1163/X113 series
Gebruikershandleiding
nl
ow
D
d
de
fro
m
w
w
w
Handleiding Acer Projector series X1263/P1163/X1163/X113
Originele uitgave: 01/2013
oa
Copyright © 2013 Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.
nd
a
.v
bo
en
Acer Projector series X1263/P1163/X1163/X113
Modelnummer: _________________________________
Serienummer: __________________________________
Aankoopdatum: ________________________________
Plaats van aankoop: ____________________________
Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated.
Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven die in dit document worden gebruikt,
zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en zijn eigendom van hun respectieve
bedrijven.
"HDMI™, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC."
e
Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
zoeksysteem, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.
.b
Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de
onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat
op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten
worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.
rre
Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de
verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden
opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en
publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet,
voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel af.
nl
ow
D
d
de
oa
iii
fro
Informatie voor uw veiligheid en
comfort
m
w
w
w
•
•
Installeer de voedingseenheid voordat u de voedingskabel aansluit op het
wisselstroomcontact.
Koppel de voedingskabel los voordat u de voedingseenheid van de
projector verwijdert.
Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, schakel dan de voeding
van het systeem uit door alle stroomkabels van de voedingsbronnen los te
koppelen.
Waarschuwing voor toegankelijkheid
Zorg dat het stopcontact waarop u de voedingskabel aansluit gemakkelijk
toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Wanneer u de
voeding van het apparaat moet loskoppelen, moet u de voedingskabel uit het
stopcontact trekken.
Waarschuwingen!
•
•
•
Gebruik dit product niet in de buurt van water.
Zet dit product niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of
tafel. Het product kan ernstige schade oplopen wanneer u het laat vallen.
Er zijn sleuven en openingen voorzien voor de ventilatie om een
betrouwbare werking van het product te garanderen en het tegen
oververhitting te beschermen. Deze openingen mogen niet worden
geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden
geblokkeerd door het product op een bed, sofa, tapijt of een ander
gelijkaardig oppervlak te zetten.
Dit product mag nooit bij of boven een radiator of een verwarmingsapparaat
worden geplaatst of in een installatie worden ingebouwd, tenzij voldoende
ventilatie is voorzien.
e
•
.b
Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u de voeding aansluit op
of loskoppelt van de externe voedingseenheid:
rre
Waarschuwing voor stekker bij het loskoppelen van
het apparaat
bo
Trek de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een
vochtige doek om het product te reinigen.
en
Het product uitschakelen voordat u het reinigt
nd
a
.v
Lees deze instructies aandachtig. Bewaar dit document zodat u het later
opnieuw kunt raadplegen. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op
het product zijn gemarkeerd.
nl
ow
D
Duw nooit objecten in dit product door de sleuven van de behuizing
aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een
kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of
elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op of
in het product morst.
Om schade aan interne onderdelen en het lekken van de batterij te
vermijden, mag u het product niet op een trillend oppervlak plaatsen.
Gebruik het nooit in een sport-, trainings- of andere trillende omgeving
omdat dit mogelijk onverwachte kortsluitingen of schade aan de
draaiende onderdelen of lamp kan veroorzaken.
fro
•
d
de
oa
iv
m
Waarschuwing! De pool voor de aarding is een veiligheidsfunctie. Wanneer
u een stopcontact gebruikt dat niet correct is geaard, kan die elektrische
schok en/of letsels veroorzaken.
Opmerking: de aardingspool biedt ook een goede bescherming tegen
onverwachte ruis die wordt geproduceerd door andere elektrische
apparaten in de nabije omgeving die de prestaties van dit product kunnen
storen.
•
Gebruik het product alleen met de bijgeleverde voedingskabelset. Als u de
voedingskabelset moet vervangen, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe
voedingskabel voldoet aan de volgende vereisten: afneembaar type, ULgeregistreerd/CSA gecertificeerd, VDE goedgekeurd of gelijkwaardig,
maximale lengte 4,5 meter (15 voet).
e
•
.b
•
rre
•
bo
•
Dit product moet worden gebruikt met het type stroom dat op het
markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het beschikbare
stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale
elektriciteitsmaatschappij.
Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats dit product niet
op een plaats waar mensen op de kabel kunnen trappen.
Als u een verlengkabel gebruikt met dit product, moet u ervoor zorgen dat
het totale ampèrevermogen van de apparatuur die op de verlengkabel is
aangesloten, het ampèrevermogen van de verlengkabel niet overschrijdt.
Zorg er ook voor dat het totale vermogen van alle producten die op het
stopcontact zijn aangesloten, het vermogen van de zekering niet
overschrijdt.
Zorg dat u het stopcontact, de strip of de contactdoos niet overbelast door
teveel apparaten aan te sluiten. De algemene systeembelasting mag niet
meer zijn dan 80% van het vermogen van het circuit. Als u powerstrips
gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van het
invoervermogen van de powerstrip.
De wisselstroomadapter van het product is uitgerust met een geaarde
stekker met drie draden. De stekker past alleen in een geaard elektrisch
stopcontact. Controleer of het stopcontact correct is geaard voordat u de
stekker van de wisselstroomadapter aansluit. Stop de stekker niet in een
niet-geaard stopcontact. Neem contact op met uw elektricien voor meer
informatie.
en
•
nd
Elektriciteit gebruiken
a
.v
•
w
w
w
•
nl
ow
D
fro
m
Reparatie en onderhoud product
d
de
oa
v
w
w
w
Probeer niet zelf het product te repareren, aangezien het openen of
verwijderen van de deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspieken
of andere risico's. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde
monteur.
Aanvullende veiligheidsinformatie
•
•
•
Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het
heldere licht kan uw ogen beschadigen.
Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in
Plaats het product niet in de volgende omgevingen:
•
•
•
•
•
•
een ruimte die slecht geventileerd of zeer ingesloten is. Zorg voor minstens 50
cm afstand van de muren. Er moet altijd lucht rond de projector kunnen
stromen.
Locaties waar de temperatuur extreem hoge waarden kan bereiken, zoals het
interieur van een auto waarvan alle ruiten gesloten zijn.
Locaties waar een extreme vochtigheid, veel stof of sigarettenrook de optische
onderdelen kan aantasten waardoor de levensduur wordt verkort en het beeld
wordt verdonkerd.
Locaties in de buurt van een brandalarm.
Locaties met een omgevingstemperatuur van meer dan 40 ºC/104 ºF.
Locaties die hoger liggen dan 3000 m.
e
Uw apparaat en de uitbreidingen kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze
buiten het bereik van kleine kinderen.
.b
Waarschuwing! Omwille van veiligheidsredenen mag u geen nietcompatibele onderdelen gebruiken wanneer u componenten toevoegt of
wijzigt. Raadpleeg uw wederverkoper voor aankoopopties.
rre
Opmerking: pas alleen de bedieningselementen aan die door de
gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan andere
bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het
mogelijk dat een bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet
uitvoeren aan het apparaat om het product te herstellen naar de normale
toestand.
bo
•
wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is
wanneer er vloeistof in het product is gemorst
wanneer het product werd blootgesteld aan regen of water
als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is
als het product een opvallende verandering in prestaties vertoont, wat
erop wijst dat reparatie of onderhoud nodig is
als het product niet normaal werkt nadat u de bedieningsinstructies hebt
gevolgd
en
•
•
•
•
•
nd
a
.v
In de volgende omstandigheden moet u dit product loskoppelen van het
stopcontact en contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:
nl
ow
D
Koppel het apparaat onmiddellijk uit als er iets verkeerd is met uw
projector. Gebruik het apparaat niet als er rook, vreemde geluiden of
geuren uit uw projector komen. Dit kan brand of elektrische schok
veroorzaken. Koppel in dat geval het apparaat onmiddellijk los en neem
contact op met uw leverancier.
Blijf dit product niet langer gebruiken als het gebroken of gevallen is.
Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier voor inspectie.
Richt de lens van de projector niet naar de zon. Dit kan brand veroorzaken.
Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige
koelcyclus van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt
van de netstroom.
Schakel de hoofdvoeding niet abrupt uit of koppel de projector niet los
tijdens de werking. De beste manier is te wachten tot de ventilator
uitschakelt, voordat u de hoofdvoeding uitschakelt.
Raad het rooster van de luchtuitlaat en de grondplaat niet aan. Deze
onderdelen kunnen zeer warm worden.
Reinig regelmatig de luchtfilter als deze is voorzien. De
binnentemperatuur kan stijgen en schade veroorzaken wanneer de filter/
ventilatie-openingen met vuil of stof zijn verstopt.
Kijk niet in het rooster van de luchtuitlaat wanneer de projector in gebruik
is. Dit kan uw ogen beschadigen.
Open altijd de lenssluiter of verwijder de lensdop wanneer de projector is
ingeschakeld.
Blokkeer de projectorlens niet met een object wanneer de projector wordt
gebruikt, anders kan het object hierdoor opwarmen, vervormen of zelfs
brand veroorzaken. Om de lamp tijdelijk uit te schakelen, drukt u op de
knop HIDE op de afstandsbediening.
De lamp wordt extreem warm tijdens het gebruik. Laat de projector
gedurende ongeveer 45 minuten afkoelen voordat u de lampmontage
verwijdert voor vervanging.
Gebruik de lampen niet langer dan de aangegeven levensduur. In
zeldzame gevallen kan de lamp hierdoor breken.
Vervang de lampmontage of andere elektronische componenten nooit
tenzij de projector is losgekoppeld.
Het product zal zelf de levensduur van de lamp detecteren. Zorg dat u de
lamp vervangt wanneer een waarschuwingsbericht wordt weergegeven.
Laat het apparaat afkoelen voordat u de lamp vervangt en volg alle
instructies voor de aanpassing.
Voer de functie "Reset lampuren" uit via het OSD-menu "Beheer" nadat u
de lampmodule hebt vervangen.
Probeer deze projector niet te demonteren. Er is gevaarlijke spanning
aanwezig in het apparaat waardoor u letsels kunt oplopen. Het enige
onderdeel dat door de gebruiker kan worden vervangen, is de lamp die
over een afneembare afdekking beschikt. Laat reparaties alleen over aan
bevoegd professioneel onderhoudspersoneel.
Zet de projector niet verticaal op zijn zijkant. Hierdoor kan de projector
omvallen en letsels of schade veroorzaken.
Dit product is in staat omgekeerde beelden weer te geven wanneer de
projector aan het plafond is gemonteerd. Gebruik uitsluitend de
plafondmontagekit van Acer om de projector te monteren en controleer
of het apparaat veilig is geïnstalleerd.
fro
•
d
de
oa
vi
m
w
w
w
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e
•
.b
•
rre
•
bo
•
en
•
nd
•
•
a
.v
•
nl
ow
D
fro
m
Waarschuwing voor het beluisteren
d
de
oa
vii
w
De lamp(en) in dit product bevat(ten) kwik en moeten worden gerecycled of
verwijderd volgens de lokale, regionale of nationale wetten. Neem contact op
met de Electronic Industries Alliance op www.eiae.org voor meer informatie.
Raadpleeg www.lamprecycle.org voor specifieke informatie over
afvalverwijdering van lampen
e
"Lamp(en) bevat(ten) kwik, op de
juiste manier verwijderen."
.b
Voor projectors of elektronische producten die een LCD/CRT-monitor of -display
bevatten:
rre
Advies met betrekking tot kwik
bo
Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het
niet langer gebruikt. Recycleer om de pollutie te minimaliseren en de maximale
bescherming van het wereldwijde milieu te garanderen. Meer informatie over
afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op de website
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
en
Instructies met betrekking tot afvalverwijdering
nd
Verhoog het volume geleidelijk aan tot u duidelijk en comfortabel kunt
horen.
Verhoog het volumeniveau niet nadat uw oren zich hebben aangepast.
Beluister geen muziek met een hoog volume gedurende lange perioden.
Verhoog het volume niet om lawaaierige omgevingen buiten te sluiten.
Verlaag het volume als u de mensen in uw nabije omgeving niet kunt
horen.
a
.v
•
•
•
•
w
•
w
Volg deze instructies om uw gehoor te beschermen.
nl
ow
D
d
de
fro
Beginnen bij het begin
oa
viii
m
w
w
w
•
•
•
•
•
In een extreem warme, koude of vochtige omgeving.
In gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil.
In de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert.
In direct zonlicht.
Voorzorgsmaatregelen
Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsinstructies
zoals ze in deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen om de levensduur van
uw apparaat te optimaliseren.
Waarschuwing:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het heldere
licht kan uw ogen beschadigen.
Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische
schokken te vermijden.
Open of demonteer het product niet, anders loopt u het risico op elektrische
schokken.
Laat het apparaat afkoelen voordat u de lamp vervangt en volg alle instructies voor
de aanpassing.
Dit product zal zelf de levensduur van de lamp detecteren. Zorg dat u de lamp
vervangt wanneer de waarschuwingsberichten worden weergegeven.
Voer de functie "Reset lampuren" uit via het OSD-menu "Beheer" nadat u de
lampmodule hebt vervangen.
Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige koelcyclus
van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt van de netstroom.
Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in.
Gebruik de lenskap niet terwijl de projector wordt gebruikt.
Als de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, zal hij doorbranden of een luid
knallend geluid maken. Als dat gebeurt, zal de projector niet opnieuw inschakelen
tot de lampmodule is vervangen. Om de lamp te vervangen, volgt u de procedures die
zijn beschreven onder "De lamp vervangen".
e
•
De sleuven en openingen van het apparaat die voor de ventilatie zijn
voorzien, blokkeren.
Schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen gebruiken om het
apparaat te reinigen.
In de volgende omstandigheden gebruiken:
.b
•
rre
Dat mag u niet doen:
bo
•
Gebruik een zachte doek, bevochtigd met zacht schoonmaakmiddel om de
behuizing van het scherm schoon te maken.
Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product
gedurende langere tijd niet gebruikt.
en
•
nd
Dit moet u doen:
•
Schakel het product uit voordat u het reinigt.
a
.v
Gebruiksmededelingen
nl
ow
D
fro
iii
m
Projectoroverzicht
3
Uiterlijk projector
3
Afstandsbediening en bedieningspaneel
5
Aan de slag
7
De projector aansluiten
7
De projector in-/uitschakelen
8
De projector inschakelen
8
De projector uitschakelen
9
Het geprojecteerde beeld aanpassen
10
De hoogte van het geprojecteerde beeld
aanpassen
10
De beeldgrootte en afstand optimaliseren
11
De gewenste beeldgrootte verkrijgen door
de afstand en zoomfactor aan te passen
13
Bedieningselementen
15
Menu Installatie
15
Acer Empowering Technology
16
OSD-menu's
17
Kleur
18
Beeld
20
Instelling
22
Beheer
24
Geluid
24
3D
25
Taal
26
Bijlagen
27
e
2
.b
1
Overzicht verpakking
rre
Producteigenschappen
bo
1
en
Inleiding
nd
viii
a
.v
Voorzorgsmaatregelen
w
viii
w
viii
Gebruiksmededelingen
w
Beginnen bij het begin
Inhoud
d
de
oa
Informatie voor uw veiligheid en comfort
nl
ow
D
d
de
oa
Problemen oplossen
Definitielijst LED's & alarmberichten
32
De stoffilters vervangen en reinigen
33
De lamp vervangen
34
Installatie plafondmontage
35
Specificaties
38
Compatibiliteitsmodi
40
fro
w
w
w
nd
a
.v
bo
en
e
.b
rre
44
m
Voorschriften en veiligheidsrichtlijnen
27
nl
ow
D
m
Nederlands
fro
Inleiding
d
de
oa
1
w
w
w
bo
en
e
.b
rre
Dit product is een DLP®-projector met één chip. De uitstekende functies
omvatten:
nd
a
.v
Producteigenschappen
•
DLP®-technologie
•
Serie X1163/X113/P1163: Originele 800 x 600 SVGA-resolutie
Serie X1263: Originele 1024 x 768 XGA-resolutie
Ondersteuning voor beeldverhouding 4:3 / 16:9
•
De Acer ColorBoost-technologie levert natuurlijke ware kleuren voor
levendige, levensechte foto's
•
Hoge helderheids- en contrastverhouding
•
Veelzijdige weergavemodi (Helder, Presentatie, Standaard, Video, Spel,
Onderwijs, Gebruiker) zorgen voor optimale prestaties in elke situatie
•
Compatibel met NTSC / PAL / SECAM en ondersteuning van HDTV (720p,
1080i, 1080p)
•
Lager energieverbruik en besparingsmodus (ECO) voor een langere
levensduur van de lamp
•
De Acer EcoProjection-technologie biedt een intelligente benadering van
energiebeheer en een verbetering van de fysische efficiëntie
•
Met de Empowering-toets worden de hulpprogramma's van de Acer
Empowering Technology (Acer eView, eTimer, ePower, e3D Management)
weergegeven voor het gemakkelijk aanpassen van de instellingen
•
Uitgerust met HDMI™-aansluitingen met HDCP-ondersteuning (P1163)
•
De geavanceerde digitale trapeziumcorrectie optimaliseert de presentaties
•
De slimme detectie biedt een snelle, intelligente brondetectie
•
Meertalige OSD-menu's
•
Projectielens met handmatige scherpstelling en zoom tot 1,1x
•
2x digitale zoom- en panfunctie
•
Compatibel met de besturingssystemen Microsoft® Windows® 2000, XP,
Vista®, Windows 7, Macintosh® OS
nl
ow
D
Overzicht verpakking
fro
m
w
nd
a
.v
Deze projector wordt geleverd met alle onderstaande items. Controleer alle
items zodat u zeker bent dat uw apparaat compleet is. Neem onmiddellijk
contact op met uw leverancier als een item ontbreekt.
w
w
Nederlands
d
de
oa
2
bo
en
e
.b
rre
Projector
Voedingskabel
VGA-kabel
3,
©201
XXXXXX
3V
Acer Inc. All rights reserve
d.
X113/
X1163/
X1263/P1163
Series
Acer Projector
P/N:MC.JGL11.002
Batterij
Beveiligingskaart
Gebruikershandleiding
Afstandsbediening
Snelstartgids
Draagtas
(Optioneel)
Stoffilters
(Optioneel)
nl
ow
D
d
de
oa
3
m
Nederlands
fro
Projectoroverzicht
w
w
w
Uiterlijk projector
a
.v
nd
Voorkant / bovenkant
bo
en
6
7
e
.b
rre
8
5
3
4
9
8
2
#
1
2
3
4
5
3
1
Beschrijving
#
Zoomlens
Regelwiel voor kantelhoek
Ontvangers voor de afstandsbediening
Scherpstelring
Zoomhendel
6
7
8
9
Beschrijving
Voedingsknop
Afstandsbediening
Ventilatie (ingang)
Ventilatie (uitgang)
Achterkant
1
2
3
4
5
6
VGA IN
S-VIDEO
VIDEO
RS232
VGA OUT
7
P1163
AUDIO IN
8
9
X1263
VGA IN
X1163/X113
S-VIDEO
10
VGA IN
S-VIDEO
VIDEO
VIDEO
RS232
VGA OUT
AUDIO IN
nl
ow
D
fro
m
#
RS232-aansluiting
10
bo
5
en
8
9
nd
7
3
4
Ingang analoog pc-signaal/HDTV/
component video
S-video-ingang
Composiet-video-ingang
2
Beschrijving
Monitor loopthrough-uitgang (VGAuitgang)
Aansluiting voor de audio-ingang
a
.v
6
w
Beschrijving
HDMI-aansluiting
w
#
1
w
Nederlands
d
de
oa
4
e
Opmerking: De aansluitingen zijn onderhevig aan de specificaties
van het model.
.b
KensingtonTM-slotpoort
USB-besturingsaansluiting
rre
Voedingsaansluiting
nl
ow
D
m
w
w
w
2
1
Nederlands
fro
Afstandsbediening en bedieningspaneel
d
de
oa
5
nd
a
.v
bo
en
14
.b
rre
e
3
15
4
16
5
6
8
7
9
10
11
12
13
2
# Pictogram
Functie
Beschrijving
1
Ontvanger voor de Hiermee worden signalen vanaf de
afstandsbediening afstandsbediening ontvangen.
2
VOEDING
Raadpleeg het hoofdstuk "De projector in-/
uitschakelen".
3
MENU
•
Druk op "MENU" om het OSD-menu (On
screen display) te openen, terug te keren naar
de vorige stap van de OSD-menubewerking of
het OSD-menu af te sluiten.
•
Bevestig uw selectie van items.
4
VGA
Druk op "VGA" om de bron te wijzigen naar de
VGA-aansluiting. Deze aansluiting ondersteunt
analoge RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr
(480i/576i) en RGBsync.
5
VIDEO
Druk op "VIDEO" om de bron te wijzigen naar
Composiet video.
6
S-VIDEO
Druk op "S-VIDEO" om de bron te wijzigen naar
S-Video.
7
ZOOM
Zoomt het projectorbeeld in of uit.
8
SOURCE
Wijzigt de actieve bron.
9
RESYNC
Synchroniseert de projector automatisch met de
invoerbron.
nl
ow
D
# Pictogram
Functie
Beschrijving
m
ASPECT RATIO
Hiermee kunt u de gewenste beeldverhouding
selecteren (Auto/4:3/16:9).
11
FREEZE
Om het beeld op het scherm te pauzeren.
12
HIDE
Schakelt de video tijdelijk uit. Druk op de knop
"HIDE" om het beeld te verbergen. Druk opnieuw
om het beeld opnieuw weer te geven.
13
Empowering-knop Unieke Acer-functies: eView, eTimer, ePower
Management.
14
Trap. correctie
Past de beeldvervorming aan die door het kantelen
van de projector wordt veroorzaakt (±40 graden).
15
Vier
richtingstoetsen
Gebruik de knoppen omhoog, omlaag, links en
rechts om items te selecteren of uw selectie aan te
passen.
16
Toetsenblok 0~9
Druk op "0~9" om een wachtwoord in te voeren in
de "Beveiliging".
nd
a
.v
bo
en
e
.b
rre
Raadpleeg de afbeelding om de afstandsbediening aan de projector te bevestigen.
w
Plaatsing afstandsbediening
w
Opmerking:
w
10
fro
Nederlands
d
de
oa
6
nl
ow
D
d
de
oa
7
m
Nederlands
fro
Aan de slag
w
w
w
nd
a
.v
De projector aansluiten
en
bo
VGA
rre
USB
e
.b
Dvd-speler
D-Sub
HDMI
RS232
1
2
3
4
USB
D-Sub
HDMI
D-Sub
VGA IN
5
4
6
D-Sub
S-VIDEO
VIDEO
RS232
VGA OUT
AUDIO IN
Y
8
9
7
#
1
Beschrijving
R W
S-Video-uitgang
Y
Video-uitvoer
#
Beschrijving
Voedingskabel
6
Aansluiting audiokabel/aansluiting
2
USB-kabel
7
S-video-kabel
3
HDMI-kabel
8
Composiet videokabel
4
VGA-kabel
9
Aansluiting audiokabel/RCA
5
RS232-kabel
Opmerking: om zeker te zijn dat de projector goed werkt met uw
computer, moet u ervoor zorgen dat de timing van de
weergavemodus compatibel is met de projector.
Opmerking: De aansluitingen zijn onderhevig aan de specificaties
van het model.
Opmerking: USB-kabels die langer zijn dan 5 meter, hebben een
verlengstuk met voeding nodig.
nl
ow
D
De projector in-/uitschakelen
fro
m
w
w
De projector inschakelen
w
nd
a
.v
Nederlands
d
de
oa
8
Schakel uw bron in (computer, notebook, videospeler, enz.). De projector
zal de bron automatisch detecteren.
•
Als de pictogrammen "Vergrendelen" en "Bron" op het scherm
verschijnen, betekent dit dat de projector op een specifiek brontype is
vergrendeld en dat er geen dergelijk invoersignaal is gevonden.
•
Als "Geen signaal" op het scherm verschijnt, moet u controleren of de
signaalkabels stevig zijn aangesloten.
•
Als u op meerdere bronnen tegelijk aansluit, kunt u de knop SOURCE
op de afstandsbediening gebruiken om te schakelen tussen de
ingangen.
Voedingsknop
e
3
.b
Druk op het bedieningspaneel op de knop "Voeding" om de projector in
te schakelen. Het lampje van de voedingsindicator wordt blauw.
rre
2
bo
Controleer of de voedingskabel en de signaalkabel stevig zijn bevestigd.
Het lampje van de voedingsindicator zal rood knipperen.
en
1
nl
ow
D
m
Nederlands
fro
De projector uitschakelen
d
de
oa
9
De LED van de voedingsindicator licht ROOD op en knippert snel nadat de
projector is uitgeschakeld en de ventilators blijven ongeveer 2 minuten
werken om ervoor te zorgen dat het systeem goed afkoelt. (alleen
ondersteund onder de modus "Onm.herv.")
3
Zolang de voedingskabel aangesloten blijft, kunt u op elk ogenblik tijdens
het 2 minuten durende uitschakelproces op de voedingsknop drukken om
de projector onmiddellijk opnieuw in te schakelen. (alleen ondersteund
onder de modus "Onm.herv.")
4
Nadat het systeem is afgekoeld, stopt de LED van de voedingsindicator met
knipperen en licht deze stabiel rood op om de stand-bymodus aan te
geven.
5
Het is nu veilig om de voedingskabel los te koppelen.
w
w
"Ventilator defect. Lamp schakelt zichzelf binnenkort automatisch
uit."
Dit bericht op het scherm geeft aan dat de ventilator defect is. De
lamp wordt automatisch gedoofd, de projector wordt automatisch
uitgeschakeld en de LED van de temperatuurindicator zal knipperen.
Neem contact op met uw lokale leverancier of uw servicecentrum.
Opmerking: Als de projector automatisch uitschakelt en de LED
van de lampindicator stabiel ROOD oplicht, moet u contact
opnemen met uw lokale wederverkoper of onderhoudscentrum.
rre
•
bo
"Projector oververhit. Lamp schakelt zichzelf binnenkort automatisch
uit."
Dit bericht op het scherm geeft aan dat de projector is oververhit. De
lamp wordt automatisch gedoofd, de projector wordt automatisch
uitgeschakeld en de LED van de temperatuurindicator zal stabiel rood
oplichten. Neem contact op met uw lokale leverancier of uw
servicecentrum.
en
•
nd
a
.v
Waarschuwingsindicators:
e
2
.b
Druk op de voedingsknop om de projector uit te schakelen. Dit bericht
verschijnt: "Druk nogmaals op de voedingsknop om het afsluitproces te
voltooien." Druk opnieuw op de voedingsknop.
w
1
nl
ow
D
m
nd
a
.v
De hoogte van het geprojecteerde beeld aanpassen
w
w
w
Nederlands
fro
Het geprojecteerde beeld aanpassen
d
de
oa
10
bo
en
e
.b
rre
De projector is voorzien van afstelbare voetjes waarmee u de hoogte van het
beeld kunt aanpassen.
Het beeld verlagen/verhogen:
Gebruik het wiel voor het regelen van de kantelhoek om de weergavehoek fijn
af te stellen.
Regelwiel voor kantelhoek
nl
ow
D
m
Nederlands
fro
De beeldgrootte en afstand optimaliseren
d
de
oa
11
w
w
w
Raadpleeg de onderstaande tabel om het optimale beeldformaat te zoeken
wanneer de projector op de gewenste afstand van het scherm is geplaatst.
Voorbeeld: als de projector zich 2,0 m van het scherm bevindt, is een goede
beeldkwaliteit voor beeldformaten tussen 46" en 50".
nd
a
.v
bo
en
Ma
x. s
che
r
Min
mf
. sc
orm
her
m
aat
f or
ma
at
B
50"
46 "
Hoogte: 88 cm
van onderkant
tot bovenkant
Hoogte: van beeld
80 cm
C
A
2,0 m
Gewenste afstand
Figuur: vaste afstand met verschillende zoomfactor en schermformaat.
e
.b
rre
Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is
een hoogte van 88 cm vereist wanneer de projector op 2,0 m
afstand is geplaatst.
nl
ow
D
d
de
oa
12
m
Nederlands
fro
Schermformaat
w
(Max. zoom)
40
25
51 x 38
44
2
46
93 x 70
80
50
103 x 77
88
2,5
57
116 x 87
100
63
128 x 96
111
3
69
140 x 105
120
76
154 x 115
133
3,5
80
163 x 122
140
88
179 x 135
155
4
92
186 x 140
160
101
205 x 154
177
4,5
103
209 x 157
181
114
231 x 173
199
5
114
233 x 174
201
126
256 x 192
221
6
137
279 x 209
241
151
308 x 231
265
7
160
326 x 244
281
177
359 x 269
310
8
183
372 x 279
321
202
410 x 308
354
9
206
419 x 314
361
227
462 x 346
398
10
229
465 x 349
401
252
513 x 385
442
Zoomfactor: 1,1x
e
47 x 35
.b
23
rre
1
bo
B (cm) x
H (cm)
en
Diagonaal
(inch)
<B>
Van
onderkant
tot
bovenkant
van beeld
(cm)
<C>
nd
B (cm) x
H (cm)
Van
onderkant
tot
bovenkant
van beeld
(cm)
<C>
a
.v
(Min. zoom)
Gewenste
afstand
(m)
Diagonaal
<A>
(inch)
<B>
Boven
w
Boven
w
Schermformaat
nl
ow
D
d
de
oa
13
m
Nederlands
fro
De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de
afstand en zoomfactor aan te passen
w
w
w
nd
a
.v
bo
en
e
.b
rre
A
50"
Gewenste
beeldgrootte
D
Hoogte
van onderkant
tot bovenkant
van beeld
2,0 m
2,2 m
C
B
Gewenste afstand
De onderstaande tabel toont u hoe u het gewenste beeldformaat kunt
verkrijgen door de positie of de zoomring aan te passen. Bijvoorbeeld: om een
beeldgrootte van 50" te verkrijgen, plaatst u de projector op een afstand van
2,0 tot 2,2 m van het scherm en past u het zoomniveau overeenkomend aan.
nl
ow
D
fro
m
Boven (cm)
1,2
1,3
53
81 x 61
1,6
1,7
70
50
102 x 76
2,0
2,2
88
60
122 x 91
2,4
2,6
105
70
142 x 107
2,8
3,1
123
80
163 x 122
3,2
3,5
140
90
183 x 137
3,6
3,9
158
100
203 x 152
4,0
4,4
175
120
244 x 183
4,8
5,2
210
150
305 x 229
5,9
6,6
263
180
366 x 274
7,1
7,9
315
200
406 x 305
7,9
8,7
351
250
508 x 381
9,9
10,9
438
300
610 x 457
11,9
Zoomfactor: 1,1x
526
e
61 x 46
40
.b
30
rre
Van onderkant tot
bovenkant van beeld
<D>
bo
Min. zoom
<C>
en
Max. zoom
<B>
nd
B (cm) x H (cm)
a
.v
Diagonaal (inch)
<A>
w
Afstand (m)
w
Gewenste beeldgrootte
w
Nederlands
d
de
oa
14
nl
ow
D
m
Nederlands
fro
Bedieningselementen
d
de
oa
15
w
w
w
Druk op de menuknop op het bedieningsblok om het OSD voor het
onderhoud en de installatie van de projector te starten.
3
Het achtergrondpatroon werkt als een gids om de kalibratie- en
uitlijningsinstellingen, zoals de schermgrootte en -afstand, de scherpstelling
en meer aan te passen.
Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om een optie te selecteren, de
pijltoetsen naar links en rechts om de geselecteerde optie-instellingen aan
te passen en de pijl naar recht om een submenu voor de functie-instelling
te openen. De nieuwe instellingen worden automatisch opgeslagen
wanneer het menu wordt afgesloten.
4
Druk op een willekeurig ogenblik op de knop om het menu af te sluiten en
terug te keren naar het welkomstscherm van Acer.
e
2
.b
Schakel de projector in door op de knop "Voeding" op het bedieningsblok
te drukken.
rre
1
bo
De menuopties omvatten instellingen en aanpassingen voor de schermgrootte
en -afstand, de scherpstelling, de trapeziumcorrectie en meer.
en
Het installatiemenu biedt een OSD (onscreen display) voor de installatie en het
onderhoud van de projector. Gebruik het OSD alleen wanneer het bericht
"Geen signaalingang" wordt weergegeven op het scherm.
nd
a
.v
Menu Installatie
nl
ow
D
m
w
Acer Empowering Key biedt vier unieke Acer-functies: "Acer eView
Management", "Acer eTimer Management", "Acer ePower Management" en
"Acer e3D Management".
"Acer eTimer Management" biedt een
herinneringsfunctie voor de
tijdregeling van de presentatie.
Raadpleeg het hoofdstuk OSD-menu's
voor meer informatie.
Acer ePower Management
"Acer ePower Management" biedt de
gebruiker een sneltoets om de
levensduur van de projector te
verlengen. Raadpleeg het hoofdstuk
OSD-menu's voor meer informatie.
Acer e3D Management
"Acer e3D Management" levert de 3Dfuncties. Raadpleeg het hoofdstuk OSDmenu's voor meer informatie.
e
Acer eTimer Management
.b
"Acer eView Management" wordt
gebruikt voor de selectie van de
weergavemodus. Raadpleeg het
hoofdstuk OSD-menu's voor meer
informatie.
rre
Acer eView Management
bo
" om het hoofdmenu
en
Druk als het Empowering Menu verschijnt op de toets "
te kiezen.
nd
" om het hoofdmenu op het scherm weer te geven en zijn
a
.v
Druk op de knop "
functie te wijzigen.
w
w
Nederlands
fro
Acer Empowering Technology
d
de
oa
16
nl
ow
D
d
de
oa
17
m
Nederlands
fro
OSD-menu's
w
w
w
De projector beschikt over een meertalig OSD waarmee u aanpassingen kunt
aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen.
nd
a
.v
Wanneer het OSD wordt weergegeven, kunt u de knoppen
gebruiken om
een item in het hoofdmenu te selecteren. Nadat u het gewenste hoofdmenu-item
hebt geselecteerd, drukt u op
openen.
•
Gebruik de
om het submenu voor de functie-instelling te
knoppen om het gewenste item te selecteren en pas de
instellingen aan met de
knoppen.
•
Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas het aan zoals
hierboven beschreven.
•
Druk op "MENU" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel. Het scherm
keert terug naar het hoofdmenu.
•
Om het OSD-menu af te sluiten, drukt u opnieuw op "MENU" op de
afstandsbediening of het bedieningspaneel. Het OSD-menu wordt gesloten en de
projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan.
Hoofdmenu
Instelling
Submenu
e
•
.b
Om het OSD-menu te openen, drukt u op "MENU" op de afstandsbediening of op het
bedieningspaneel.
rre
•
bo
en
De OSD-menu's gebruiken
nl
ow
D
Kleur
fro
m
w
w
w
nd
a
.v
Nederlands
d
de
oa
18
bo
en
e
.b
rre
Weergavemodus
Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn
gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn
geoptimaliseerd.
•
•
•
•
•
•
•
Helder: voor de optimalisatie van de helderheid.
Presentatie: voor presentaties tijdens vergaderingen.
Standaard: voor een algemene omgeving.
Video: voor het afspelen van video in een heldere omgeving.
Spel: voor spelinhoud.
Onderwijs: voor een onderwijsomgeving.
Gebruiker: herinnert de gebruikersinstellingen.
Wandkleur
Gebruik deze functie om een geschikte kleur te kiezen in
overeenstemming met de achtergrond. Er zijn verschillende
keuzemogelijkheden, zoals wit, lichtgeel, lichtblauw, roze,
donkergroen. Dit zal de kleurafwijking die door de wandkleur
wordt veroorzaakt, compenseren om de juiste beeldtint weer te
geven.
Helderheid
Past de helderheid van het beeld aan.
Contrast
Verzadiging
•
Druk op
om het beeld donkerder te maken.
•
Druk op
om het beeld helderder te maken.
Het "Contrast" beheert het verschil tussen de helderste en
donkerste gedeelten van het beeld. Als u het contrast aanpast
wordt de hoeveelheid zwart en wit in het beeld gewijzigd.
•
Druk op
voor minder contrast.
•
Druk op
voor meer contrast.
Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde
kleuren.
•
Druk op
verlagen.
om de hoeveelheid kleur in het beeld te
•
Druk op
verhogen.
om de hoeveelheid kleur in het beeld te
nl
ow
D
d
de
oa
19
Gamma
Heeft effect op de voorstelling van een donkere scène. Met een
hogere gammawaarde ziet een donkere scène er helderder uit.
Opmerking: de functies "Verzadiging" en "Tint" worden niet ondersteund
in de computermodus of de HDMI-modus.
e
B-versterking
Past de blauwversterking aan voor optimalisatie van de
kleurtemperatuur.
.b
G-versterking
Past de groenversterking aan voor optimalisatie van de
kleurtemperatuur.
rre
R-versterking
Past de roodversterking aan voor optimalisatie van de
kleurtemperatuur.
bo
Gebruik deze functie om CT1, CT2 (Native), CT3, Gebruikersmodus
te kiezen.
en
Kleurtemperatuur Modus
nd
om de hoeveelheid rood in het beeld te
a
.v
Druk op
verhogen.
w
•
Nederlands
om de hoeveelheid groen in het beeld te
verhogen.
w
Druk op
w
•
m
Past de kleurbalans van rood en groen aan.
fro
Tint
nl
ow
D
Beeld
fro
m
w
w
w
nd
a
.v
Nederlands
d
de
oa
20
bo
en
e
.b
rre
Projectie
(alleen voor series X1163/X113)
•
Voorkant-bureau: De standaardinstelling.
•
Achterkant-bureau: Wanneer u deze functie selecteert, keert de
projector het beeld om zodat u kunt projecteren van achter een
doorschijnend scherm.
•
Achterkant-plafond: Wanneer u deze functie selecteert, wordt
het beeld gespiegeld en tegelijk ondersteboven gedraaid. U kunt
projecteren vanachter een doorzichtig scherm met een projectie
op het plafond.
•
Voorkant plafond: Wanneer u deze functie selecteert, draait de
projector het beeld ondersteboven voor projectie op het plafond.
Trap. correctie
Pas de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projectie
wordt veroorzaakt. (±40 graden)(alleen voor series X1163/X113)
Projectiemodus
(alleen voor series X1263/P1163)
•
Voorkant: De standaardinstelling.
•
Projectielocatie
Automatische
keystone
Achterkant: keert het beeld om zodat u kunt projecteren van
achter een doorschijnend scherm.
(alleen voor series X1263/P1163)
•
Auto: past de projectielocatie van het beeld automatisch aan.
•
Bureaublad
•
Plafond: draait het beeld ondersteboven voor projectie vanaf een
plafondmontage.
Past automatisch het verticale beeld aan. (alleen voor series X1263/
P1163)
nl
ow
D
d
de
oa
21
Pas de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projectie
wordt veroorzaakt. (±40 graden)(alleen voor series X1263/P1163)
m
Nederlands
fro
Handmatige
keystone
w
w
w
om de scherpte te verminderen.
Druk op
om de scherpte te vermeerderen.
•
Druk op
om het beeld naar links te verplaatsen.
•
Druk op
om het beeld naar rechts te verplaatsen.
•
Druk op
om het beeld omlaag te verplaatsen.
•
Druk op
om het beeld omhoog te verplaatsen.
Frequentie
Met "Frequentie" wordt de bemonsteringsfrequentie van de projector
aangepast aan de frequentie van de grafische kaart van uw computer.
Als u een verticale knipperende balk in het geprojecteerde beeld ziet,
kunt u deze functie gebruiken om de nodige aanpassingen uit te
voeren.
Tracking
Synchroniseert de signaaltiming van de projector met deze van de
grafische kaart. Als u een onstabiel of flikkerend beeld hebt, kunt u
deze functie gebruiken om dit te corrigeren.
HDMI-kleurbereik Stel het kleurenbereik van het HDMI-beeld in om fouten in de
kleurweergave te verbeteren. (alleen voor de P1163-serie)
HDMI-scaninfo
•
•
Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler.
•
Vol bereik: Verwerkt het ingevoerde beeld als gegevens met een
volledig kleurenbereik.
Beperkt bereik: Verwerkt het invoerbeeld zoals beperkt door de
gegevens van het kleurbereik.
Regelt de overscanverhouding van het HDMI-beeld op het scherm.
(alleen voor de P1163-serie)
•
•
•
Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler.
Onderscan: Nooit overscan houden op het HDMI-beeld.
Overscan: Altijd overscan houden op het HDMI-beeld.
Opmerking: De functies "H. positie", "V. positie", "Frequentie" en
"Tracking" worden niet ondersteund in de HDMI- of videomodus.
Opmerking: De functies "HDMI-kleurbereik" en "HDMI-scaninfo" worden
alleen in de HDMI-modus ondersteund.
e
V. positie
Druk op
•
.b
H. positie
•
rre
Past de scherpte van het beeld aan.
bo
Scherpte
en
Gebruik deze functie om de gewenste beeldverhouding te kiezen.
•
Auto: het beeld blijft behouden met de oorspronkelijke breedtehoogteverhouding om het beeld optimaal aan te passen aan de
originele horizontale of verticale pixels.
•
4:3: het beeld wordt geschaald om te passen op het scherm en
weer te geven met een verhouding 4:3.
•
16:9: het beeld wordt geschaald om te passen op de breedte van
het scherm en de breedte wordt aangepast om het beeld weer te
geven met de verhouding 16:9.
nd
Beeldverhouding
a
.v
<Opmerking> de Handmatige keystone is niet beschikbaar wanneer de
Automatische keystone is ingesteld op "Aan".
nl
ow
D
Instelling
fro
m
w
w
w
nd
a
.v
Nederlands
d
de
oa
22
bo
en
e
.b
rre
Ondertitels
Selecteert een gesloten bijschriftmodus van uw voorkeur uit OT1,
OT2, OT3, OT4, (OT1 toont bijschriften in de primaire taal in uw
gebied).
Selecteer “Uit” om de opnamefunctie uit te schakelen. Deze
functie is alleen beschikbaar wanneer een composiet video- of SVideo-ingangssignaal is geselecteerd en het systeemformaat NTSC
is.
<Opmerking> stel de beeldverhouding van uw scherm in op 4:3.
Deze functie is niet beschikbaar wanneer de beeldverhouding
"16:9" of "Auto" is.
Beveiliging
Beveiliging
Deze projector biedt een nuttige beveiligingsfunctie voor de
beheerder om het gebruik van de projector te beheren.
Druk op
om te schakelen naar de instelling "Beveiliging". Als
de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, moet u eerst het
"Wachtwoord beheerder" invoeren voordat u de
beveiligingsinstellingen wijzigt.
•
Selecteer "Aan" om de beveiligingsfunctie in te schakelen. De
gebruiker moet een wachtwoord invoeren om de projector te
bedienen. Raadpleeg het hoofdstuk "Wachtwoord
gebruiker" voor details.
•
Als "Uit" is geselecteerd, kan de gebruiker de projector
inschakelen zonder een wachtwoord in te voeren.
Time-out(min)
Zodra "Beveiliging" is ingesteld op "Aan", kan de beheerder de
time-outfunctie instellen.
•
Druk op
selecteren.
•
•
Het bereik ligt tussen 10 en 990 minuten.
•
•
De standaard fabrieksinstelling voor "Time-out(min)" is "Uit".
of
om het interval voor de time-out te
Wanneer de tijd verstreken is, zal de projector de gebruiker
vragen het wachtwoord opnieuw in te voeren.
Wanneer de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, zal de
projector de gebruiker vragen een wachtwoord in te voeren
wanneer de projector wordt ingeschakeld. Zowel
"Wachtwoord gebruiker" als "Wachtwoord beheerder"
worden in dit dialoogvenster geaccepteerd.
nl
ow
D
d
de
oa
23
Nederlands
m
Druk op
om "Wachtwoord gebruiker" in te stellen of te
wijzigen.
Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om uw
wachtwoord in te stellen en druk op "MENU" om te
bevestigen.
•
•
Druk op
om het "Wachtwoord beheerder" te wijzigen.
De standaardinstelling voor "Wachtwoord beheerder" is
"1234".
Als u uw beheerderwachtwoord bent vergeten, kunt u het
volgende doen om het beheerderwachtwoord op te halen:
•
Een uniek 6-cijferig "Universeel wachtwoord" is afgedrukt op
de beveiligingskaart (controleer of dit accessoire in de
verpakking aanwezig is). Dit unieke wachtwoord is het
nummer dat op elk ogenblik zal worden geaccepteerd door
de projector, ongeacht het Wachtwoord beheerder.
•
Als u deze beveiligingskaart en dit nummer verliest, neem
dan contact op met het Acer-servicecentrum.
VGA OUT (Stand-by) De standaardinstelling is "Uit". Selecteer "Aan" voor het
inschakelen van de VGA OUT-verbinding. (alleen voor X1263/
P1163)
Terugzetten
•
Druk op de knop
en kies "Ja" om de parameters op alle
menu's opnieuw in te stellen naar de standaard
fabrieksinstellingen.
e
Wachtwoord beheerder
Het "Wachtwoord beheerder" kan zowel in het dialoogvenster
"Typ wachtwoord beheerder" als in het dialoogvenster
"Wachtwoord typen" worden gebruikt.
.b
Als u "Vraag wachtwoord alleen aan na het aansluiten van
het voedingssnoer" selecteert, zal de projector de gebruiker
altijd vragen het wachtwoord in te voeren wanneer de
voedingskabel wordt aangesloten.
Als u "Altijd om wachtwoord vragen na aanzetten projector"
selecteert, moet de gebruiker het wachtwoord altijd invoeren
wanneer de projector wordt ingeschakeld.
rre
Voer het wachtwoord in wanneer "Wachtwoord bevestigen"
wordt weergegeven.
Het wachtwoord moet 4 tot 8 tekens lang zijn.
bo
•
om een teken te verwijderen.
en
•
•
Druk op
nd
•
•
a
.v
•
w
w
w
•
fro
Wachtwoord gebruiker
nl
ow
D
Beheer
fro
m
w
w
w
nd
a
.v
Nederlands
d
de
oa
24
bo
en
e
.b
rre
ECO-modus
Kies "Aan" om de projectorlamp te dimmen zodat er minder
energie wordt verbruikt, de levensduur van de lamp wordt
verlengd en de ruis wordt verminderd. Kies "Uit" om terug te
keren naar de normale modus.
Grote hoogte
Kies "Aan" om de modus Grote hoogte in te schakelen. Gebruik de
ventilators doorlopend op volle snelheid zodat de geschikte
koeling voor de projector op grote hoogte wordt voorzien.
Modus Uitschakelen
•
Onmiddellijk uit: Schakelt de projecor uit zonder
ventilatorkoeling.
•
Onm.herv.: Hervat het systeem als binnen 2 minuten weer op
de aan/uit-knop is gedrukt.
Automatisch uit
De projector wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen
signaal invoer is na de opgegeven tijd. (standaard is dit 120
minuten)
Verlopen uren lamp Toont de verstreken gebruiksduur van de lamp (in uren).
Herinnering lamp
Reset lampuren
Activeer deze functie om 30 uur voor het verwachte einde van de
levensduur van de lamp een herinnering weer te geven om de
lamp te vervangen.
Druk op de knop
en kies "Ja" om de teller voor de lampuren
in te stellen op 0 uren.
Geluid
Volume
(alleen voor serie X1263/P1163)
•
Druk op
om het volume te verlagen.
•
Druk op
om het volume te verhogen.
nl
ow
D
d
de
oa
25
m
w
w
w
Kies "Aan" om het volume te dempen.
Kies "Uit" om het volume opnieuw weer te geven.
Nederlands
(alleen voor serie X1263/P1163)
•
•
fro
Dempen
nd
a
.v
bo
en
3D
e
.b
rre
3D
Selecteer "Aan" om de DLP 3D-functie in te schakelen.
•
Aan: Selecteer dit item terwijl u een DLP 3D-bril, een 3D
120Hz grafische kaart en een bestand of dvd in HQFSformaat gebruikt met de overeenkomende softwarespeler.
•
Uit: de 3D-modus uitschakelen.
3D-formaat
Past het 3D-formaat aan om 3D-inhoud correct weer te geven.
("Framepakket" is alleen voor de P1163-serie)
3D L/R Omkeren
Als u een discreet of overlappend beeld zielt terwijl u een DLP
3D-bril draagt, zult u mogelijk "Omkeren" moeten uitvoeren om
de beste overeenkomst tussen de beeldreeksen links/rechts te
krijgen voor een correct beeld (voor DLP 3D).
3DKies "Aan" om het 3D-waarschuwingsbericht weer te geven.
waarschuwingsbericht
nl
ow
D
d
de
oa
26
m
Nederlands
fro
w
e
om de selectie te bevestigen.
.b
Druk op
rre
•
of
bo
om de menutaal van uw voorkeur te selecteren.
en
Kies het meertalige OSD-menu. Gebruik de toets
nd
Taal
a
.v
Taal
w
w
Opmerking: Voor een correcte 3D-weergave moeten de instellingen in het
3D toepassingsprogramma van de grafische kaart correct zijn opgegeven.
Opmerking: De softwarespelers, zoals de stereoscopische speler en de DDD
TriDef-mediaspeler, kunnen bestanden in 3D-formaat ondersteunen. U
kunt deze drie spelers downloaden vanaf de onderstaande webpagina.
- Stereoscopische speler (demo):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef-mediaspeler (demo):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Opmerking: "3D L/R Omkeren" is alleen beschikbaar wanneer 3D is
ingeschakeld.
Opmerking: Er is een herinneringsscherm als 3D nog steeds is ingeschakeld
wanneer de projector wordt ingeschakeld. Pas de instellingen aan op basis
van uw doelstellingen.
nl
ow
D
d
de
oa
27
m
Nederlands
fro
Bijlagen
w
w
w
nd
a
.v
Problemen oplossen
Gedeeltelijk,
schuivend of
onjuist
weergegeven
beeld (voor pc
(Windows 2000/
XP/Vista/Windows
7))
•
Is het apparaat aangesloten zoals beschreven in het
hoofdstuk "Aan de slag".
•
Controleer of er geen aansluitpinnen gebogen of
gebroken zijn.
•
Controleer of de projectorlamp veilig is
geïnstalleerd. Raadpleeg het hoofdstuk "De lamp
vervangen".
•
Controleer of u de lenskap hebt verwijderd en of de
projector is ingeschakeld.
•
Druk op "RESYNC" op de afstandsbediening of op het
bedieningspaneel.
•
Voor een onjuist weergegeven beeld:
•
Open "Deze computer", open het
"Bedieningspaneel" en dubbelklik op het
pictogram "Beeldscherm".
•
Selecteer het tabblad "Instellingen".
•
Controleer of de instelling voor de
beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is
aan WUXGA (1920 x 1200).
•
Klik op de knop "Geavanceerde
eigenschappen".
Als het probleem zich blijft voordoen moet u het
beeldscherm dat u gebruikt vervangen en de
onderstaande stappen volgen:
•
Controleer of de instelling voor de
beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is
aan WUXGA-RB (1920 x 1200).
•
Klik op de knop "Wijzigen" op het tabblad
"Beeldscherm".
•
Klik op "Alle apparaten weergeven". Selecteer
vervolgens "Standaardbeeldschermtypen"
onder het vak SP. Selecteer de resolutiemodus
die u nodig hebt onder het vak "Modellen".
•
Controleer of de instelling voor de
beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is
aan WUXGA-RB (1920 x 1200).
e
2
Er verschijnt geen
beeld op het
scherm
Oplossing
.b
1
Probleem
rre
#
bo
Beeldproblemen en -oplossingen
en
Raadpleeg de volgende gids voor probleemoplossingen als u problemen
ondervindt met uw Acer-projector. Neem contact op met uw lokale verdeler of
met een onderhoudsdienst als het probleem zich blijft voordoen.
nl
ow
D
Voor een onjuist weergegeven beeld:
•
Volg de stappen voor item 2 (hierboven) om de
resolutie van uw computer aan te passen.
•
Druk op de schakelaar voor de
uitvoerinstellingen. Voorbeeld: [Fn]+[F4],
Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway
[Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC
[Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Als u problemen ondervindt met het aanpassen van
de resolutie of als uw beeldscherm vastloopt, start
dan alle apparatuur en de projector opnieuw op.
•
Als u een notebook met Microsoft® Windows®
gebruikt: Sommige notebooks kunnen uw eigen
scherm deactiveren wanneer een tweede
weergaveapparaat in gebruik is. Elk scherm wordt
op een andere manier opnieuw geactiveerd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer
voor details.
•
Als u een notebook met Apple® Mac® OS gebruikt:
Open Beeldscherm in Systeemvoorkeuren en stel
Videospiegelen in op "Aan".
•
Gebruik "Tracking" om dit te corrigeren. Raadpleeg
de sectie "Beeld" voor meer informatie.
•
Wijzig de kleurdiepte-instellingen voor het
beeldscherm op uw computer.
Het beeld
vertoont een
verticale
flikkerende balk
•
Gebruik "Frequentie" om een aanpassing uit te
voeren. Raadpleeg de sectie "Beeld" voor meer
informatie.
•
Controleer de weergavemodus van uw grafische
kaart en configureer deze opnieuw om de kaart
compatibel te maken met de projector.
Beeld is niet
scherpgesteld
•
•
•
Controleer of de lenskap is verwijderd.
e
.b
rre
Zorg ervoor dat het projectiescherm op de vereiste
afstand van 1,2 tot 11,9 meter van de projector
staat. Raadpleeg de sectie "De gewenste
beeldgrootte verkrijgen door de afstand en
zoomfactor aan te passen" voor meer informatie.
bo
Stel de scherpstelring op de projectorlens bij.
en
Beeld is instabiel
of flikkert
nd
Het scherm van de
notebook geeft
uw presentatie
niet weer
a
.v
7
•
w
6
Druk op "RESYNC" op de afstandsbediening of op
het bedieningspaneel.
w
5
•
w
4
Gedeeltelijk,
rollend of onjuist
weergegeven
beeld
(voor notebooks)
m
3
fro
Nederlands
d
de
oa
28
nl
ow
D
d
de
oa
29
Nederlands
w
•
Druk op "MENU" op de afstandsbediening. Ga naar
"Beeld --> Beeldverhouding" en probeer
verschillende instellingen of druk op "Aspect Ratio"
op de afstandsbediening om de aanpassing
rechtstreeks uit te voeren.
•
Verplaats de projector indien mogelijk zodat het
beeld gecentreerd is op het scherm.
•
Druk op de knop "Trap. correctie / " op de
afstandsbediening tot de zijkanten verticaal zijn.
•
Druk op "MENU" op de afstandsbediening. Ga naar
"Beeld --> Automatische keystone" en kies "Uit " op
het OSD, als de knop "Trap. correctie" niet
beschikbaar is op de afstandsbediening.
•
Selecteer "Beeld --> Projectie" in het OSD en pas de
richting van de projectie aan.
e
Plaats de projector dichter bij of verder van het
scherm.
.b
•
rre
Pas de zoomhendel op de bovenkant van de
projector aan.
bo
•
en
Als het beeld nog steeds uitgerekt is, moet u ook de
beeldverhouding aanpassen. Stel het
beeldschermformaat in op de beeldverhouding 16:9
(breedbeeld) op uw dvd-speler.
nd
•
a
.v
Het beeld is
omgedraaid
w
11
Het beeld heeft
schuine zijden
w
10
Het beeld is te
klein of te groot
Wanneer u een dvd afspeelt die is gecodeerd met een
anamorfe of 16:9 beeldverhouding, zult u mogelijk de
volgende instellingen moeten aanpassen:
•
Als u een DVD-titel in 4:3-formaat afspeelt, moet u
het formaat in het OSD van de projector wijzigen
naar 4:3.
m
9
Het beeld is
uitgerekt
wanneer een dvdtitel met
"breedbeeld"
wordt
weergegeven
fro
8
nl
ow
D
OSD-berichten
fro
m
nd
bo
Ventilator defect - de systeemventilator werkt niet.
en
Bericht
Herinneringsbericht
a
.v
1
Omstandigh
eid
w
#
w
w
Nederlands
d
de
oa
30
e
.b
rre
Projector oververhit - de projector heeft de aanbevolen
bedrijfstemperatuur overschreden en moet afkoelen voordat u
het apparaat kunt gebruiken.
Vervang de lamp - de lamp zal binnenkort zijn maximale
levensduur bereiken. Bereid u voor om de lamp binnenkort te
vervangen.
nl
ow
D
d
de
oa
31
m
Nederlands
fro
Problemen met de projector
w
w
Oplossing
1
De projector reageert op geen
enkele besturing
Schakel, indien mogelijk, de projector uit en
trek vervolgens de voedingskabel uit. Wacht
30 seconden voordat u de voeding opnieuw
aansluit.
2
Lamp is doorgebrand of maakt
een knallend geluid
Als de lamp het einde van zijn nuttige
levensduur bereikt, zal hij doorbranden of
een luid knallend geluid maken. Als dat
gebeurt, zal de projector niet opnieuw
inschakelen tot de lampmodule is
vervangen. Om de lamp te vervangen, volgt
u de procedures die zijn beschreven in de
sectie "De lamp vervangen".
nd
a
.v
bo
en
rre
e
.b
Omstandigheid
w
#
nl
ow
D
Definitielijst LED's & alarmberichten
fro
m
w
LED-berichten
w
w
nd
a
.v
Nederlands
d
de
oa
32
Flitser AAN naar UIT
100ms
--
Stand-by
V
--
Voedingsknop AAN
--
V
Lamp opnieuw proberen
--
Snel knipperend
Uitschakelen (koelstatus)
Snel knipperend
--
V
--
e
.b
Blauw
rre
Rood
bo
en
Voedings-LED
Bericht
Ingangsstekker
Voedingsknop UIT:
koeling klaar; standbymodus
Fout (thermisch defect)
Afwisselend snel knipperend ROOD en stabiel BLAUW
Fout
(ventilatorvergrendeling)
Afwisselend snel knipperend ROOD en stabiel BLAUW
Fout (lamp defect)
Afwisselend snel knipperend BLAUW en stabiel ROOD
Fout (fout kleurenwiel)
Afwisselend snel knipperend BLAUW en stabiel ROOD
nl
ow
D
m
w
nd
a
.v
bo
en
e
.b
rre
Schakel de projector uit en koppel vervolgens de voedingskabel los.
Trek de stoffilters aan beide kanten naar buiten. (afbeelding 1)
Reinig of vervang de stoffilter.
Om de stoffilters terug te plaatsen, keert u de vorige stap om.
w
w
De stoffilters vervangen
1
2
3
4
Nederlands
fro
De stoffilters vervangen en reinigen
d
de
oa
33
(afbeelding 1)
De stoffilters reinigen
Reinig de stoffilters telkens na 1000 gebruiksuren. Als ze niet regelmatig
worden gereinigd, kunnen ze verstopt raken met stof en hierdoor een goede
ventilatie verhinderen. Dit kan oververhitting en schade aan de projector
veroorzaken. (Gewoonlijk wordt 1000 uur aanbevolen, de reinigingsperiode is
afhankelijk van de feitelijke omgeving)
Zie de volgende stappen voor de reinigingsprocedure:
1
2
Om de stoffilters te reinigen, kunt u een kleine stofzuiger gebruiken die
speciaal voor computers en andere kantoorapparaten is ontworpen.
Reinigen met water is eveneens mogelijk. (afbeelding 2)
Als het stof moeilijk te verwijderen is of als de filter gebroken is, moet u
contact opnemen met uw lokale leverancier of een onderhoudscentrum
om een nieuwe filter te krijgen.
Stoffilter
(afbeelding 2)
nl
ow
D
De lamp vervangen
fro
m
w
Gebruik een schroevendraaier om de schroeven uit het deksel te verwijderen en
trek vervolgens de lamp uit.
w
w
De lamp vervangen
1
Druk op de voedingsknop om de projector uit te schakelen.
2
Laat de projector minstens 30 min afkoelen.
3
Koppel de voedingkabel los.
4
Gebruik een schroevendraaier om de schroeven uit het deksel te
verwijderen. (afbeelding 1)
5
Duw het deksel omhoog en neem het af.
6
Draai de twee schroeven los die de lampmodule vasthouden (afbeelding 2)
en trek de lampstaaf uit. (afbeelding 3)
7
Gebruik kracht om de lampmodule uit te trekken. (afbeelding 4)
Keer de vorige stappen om, om de lampmodule te vervangen.
Waarschuwing: Laat de lampmodule niet vallen of raak de
gloeilamp niet aan om het risico op lichamelijke letsels te
voorkomen. De lamp kan uit elkaar vallen en bij het vallen letsel
veroorzaken.
e
4
.b
2
rre
3
bo
1
en
Waarschuwing: Het lampcompartiment is warm. Laat de projector
afkoelen voordat u de lamp vervangt.
nd
De projector zal de levensduur van de lamp detecteren. Het
waarschuwingsbericht "Nuttige levensduur lamp bij volledig vermogen nadert
zijn einde. Vervangen aanbevolen." Wanneer u dit bericht ziet, moet u de lamp
zo snel mogelijk vervangen. Zorg ervoor dat de projector minstens 30 minuten
is afgekoeld voordat u de lamp vervangt.
a
.v
Nederlands
d
de
oa
34
nl
ow
D
d
de
oa
35
m
Nederlands
fro
Installatie plafondmontage
w
w
w
Raadpleeg de onderstaande stappen als u de projector wilt installeren met
plafondmontage:
nd
a
.v
bo
2
m
13 m
m 0
m
e
.b
rre
Boor vier gaten in een stevig, structureel gezond deel van het plafond en
maak de montagevoet vast.
en
1
.9
49mm
mm
8.4
130 mm
Opmerking: De schroeven zijn niet bijgeleverd. Schaf de geschikte
schroeven aan voor uw type plafond.
2
Maak de plafondstaaf vast met het geschikte type viercilinderschroeven.
Voet plafondmontage
- Bevestigen aan plafond
Korte staaf
Lange staaf
Verlengstaaf
Schroef type A
50 mm lengte / 8 mm diameter-
Lange cilinderkap
Inbussleutel
- Voor het vastmaken/
losmaken
Spanschroef
Middenstaaf
nl
ow
D
m
w
w
Schroef type B
w
Kleinere sluitring
nd
a
.v
Nederlands
Gebruik het geschikte aantal schroeven voor het projectorformaat om
deze aan de plafondmontagehaak te bevestigen.
fro
3
d
de
oa
36
bo
en
Grote sluitring
e
.b
rre
Projectorhaak
Ondersteunt de projector en maakt aanpassingen
mogelijk
Afstandstuk
- voor
warmteverdeling
Opmerking: Wij raden u aan een redelijke ruimte te behouden
tussen de haak en de projector zodat een goede warmtespreiding
mogelijk is. Gebruik twee sluitringen voor extra steun als u denkt
dat dit nodig is.
4
Bevestig de plafondhaak aan de plafondstaaf.
Grote cilinderkap
Inbussleutel
Schroef type A
50 mm lengte / 8 mm diameter
- Voor het vastmaken/
losmaken
Spanschroef
nl
ow
D
Pas de hoek en plaatsing aan zoals nodig.
m
Nederlands
fro
5
d
de
oa
37
w
w
w
nd
a
.v
Spanschroef
bo
en
Inbussleutel
e
.b
rre
Inbussleutel
Spanschroef
Opmerking: Het geschikte type voor de schroef en sluitring voor
elk model, wordt in de onderstaande tabel weergegeven. Het
schroevenpakket bevat schroeven met een diameter van 3 mm.
Modellen
Type sluitring
Lengte (mm)
Groot
Klein
3
25
V
V
SCHROEFSPEC. M3 x 25 mm
82,30 mm
X1263/P1163/
X1163/X113
Schroef type B
Diameter (mm)
95,00 mm
15,00 mm
nl
ow
D
Specificaties
fro
m
Beeldverhouding
4:3 (origineel), 16:9
Weergeefbare kleuren
16,7 miljoen kleuren
Projectielens
F/ 2,41 - 2,55, f = 21,79 mm - 23,99 mm, 1,1x
handmatige zoomlens
Projectieschermgrootte
(diagonaal)
27" (70 cm) - 300" (762 cm)
Projectiebereik
3,9' (1,2 m) - 39,0' (11,9 m)
Spreidingsverhouding
50"@2m (1,95 - 2,15:1)
Horizontale scansnelheid
30k - 100 kHz
Verticale
scanvernieuwingsfrequentie
50-120 Hz
Lamptype
Door gebruiker vervangbare lamp 190 W
Trapeziumcorrectie
± 40 graden
Geluid
Interne luidspreker met 2 W uitgang (X1263/P1163)
Gewicht
2,2Kg
Afmetingen (B x D x H)
268 mm x 192 mm x 80 mm
Digitale zoom
2X
Voeding
AC-ingang 100-240V automatisch schakelende
voeding
Energieverbruik
Normale modus: 235 W ± 10% @ 110 V ac
ECO-modus: 197 W ± 10% @ 110 V AC
Stand-by modus <0,5 W
Bedrijfstemperatuur
0ºC tot 40ºC
e
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
.b
Videocompatibiliteit
rre
IBM-pc en compatibel, Apple Macintosh, iMac en
VESA-standaarden: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
bo
Computercompatibiliteit
en
X1163/X113/P1163: Native: SVGA (800 x 600),
Maximum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+
(1680x1050), 1080p (1920x1080), WUXGA (1920 x
1200-RB)
X1263: Native: XGA (1024 x 768), Maximum: UXGA
(1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050), 1080p
(1920x1080), WUXGA (1920 x 1200-RB)
nd
DLP®
Resolutie
a
.v
Projectiesysteem
w
w
De hieronder weergegeven specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de gepubliceerde
marketingspecificaties van Acer voor de definitieve specificaties.
w
Nederlands
d
de
oa
38
nl
ow
D
d
de
oa
39
Nederlands
Wisselstroomkabel x1
m
VGA-kabel x1
w
Afstandsbediening x1
bo
en
Snelstartgids x1
nd
Gebruikershandleiding (cd-rom) x1
a
.v
Batterij x 1 (voor afstandsbediening)
w
w
Beveiligingskaart x1
.b
rre
Draagtas x1 (optie)
e
•
•
•
•
•
•
•
•
fro
Standaardinhoud verpakking
I/O-aansluitingen
X1263
P1163
X1163/X113
Voedingsaansluiting
V
V
V
USB (voor besturing
externe computer)
X
X
V
HDMI
X
V
X
VGA IN
V
V
V
S-Video
V
V
V
Composiet video
V
V
V
RS232
V
V
X
VGA uitgang
V
V
X
3,5 mm audioaansluiting
V
V
X
*Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
nl
ow
D
Compatibiliteitsmodi
fro
m
w
A. VGA Analoog
w
a
.v
VGA analoog - pc-signaal
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
e
SVGA
.b
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
Horizontale
frequentie [KHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,60
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
68,67
98,80
63,80
67,50
77,10
63,98
77,90
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
rre
VGA
Verticale frequentie
[Hz]
60
72
75
85
119,51
56
60
72
75
85
119,85
60
70
75
85
119,804
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
bo
Resolutie
en
Modi
nd
1
w
Nederlands
d
de
oa
40
nl
ow
D
w
720x480
720x480
720x576
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
59,94 (29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
50(25)
60
50
24
23,97
15,70
31,47
15,60
31,25
45,00
37,50
33,75
28,10
67,50
56,25
27,00
26,97
Horizontale scansnelheid:
Limieten grafisch
Verticale scansnelheid:
bereik
bronmonitor
Max. pixelsnelheid:
30-100 kHz
50-120 Hz
165 MHz
B. HDMI digitaal
1
HDMI - PC-signaal (idem als DVI)
Modi
Resolutie
Verticale
frequentie [Hz]
Horizontale
frequentie [KHz]
VGA
640x480
60
31,47
e
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
.b
Horizontale
frequentie [KHz]
rre
Verticale
frequentie [Hz]
bo
Resolutie
en
Modi
nd
VGA analoog - component-signaal
a
.v
3
w
UWXGA
Horizontale
frequentie [KHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
49,60
55,90
65,30
47,71
66,60
74,04
w
WXGA
Verticale frequentie
[Hz]
1280x768
60
1280x768
75
1280x768
85
1280x720
60
1280x800
60
1440x900
60
1680x1050
60
1366x768
60
1920x1080-RB
60
1920x1200-RB
60 (59,95)
Resolutie
m
Modi
Nederlands
VGA analoog - uitgebreide breedbeeldtiming
fro
2
d
de
oa
41
nl
ow
D
43,27
640x480
119,51
61,61
800x600
56
35,20
800x600
60
37,88
800x600
72
48,08
800x600
75
46,88
800x600
85
53,67
800x600
119,85
77,20
1024x768
60
48,36
1024x768
70
56,48
1024x768
75
60,02
1024x768
119,804
98,80
1152x864
75
67,50
1152x864
85
77,10
1280x1024
60
64,00
1280x1024
72
77,90
1280x1024
75
79,98
1280x1024
85
91,15
1280x960
75
75,00
640x480
60
31,50
640x480
66,6(67)
35,00
75
75,20
1024x768
75
60,30
HDMI - Uitgebreide breedbeeldtiming (hetzelfde als DVI)
Modi
Resolutie
Verticale
frequentie [Hz]
Horizontale
frequentie [KHz]
WXGA
1280x768
60
47,78
1280x768
75
60,29
1280x768
85
68,63
1280x720
60
44,80
1280x800
60
49,60
1440x900
60
55,90
e
68,68
1280x960
.b
75
rre
48,36
1152x870
bo
37,88
60
en
60
nd
800x600
1024x768
a
.v
2
85
w
i Mac DV (G3)
37,50
640x480
w
PowerBook G4
37,86
75
w
XGA
72
640x480
m
SVGA
640x480
fro
Nederlands
d
de
oa
42
nl
ow
D
d
de
oa
43
60
65,30
1366x768
60
47,71
1920x1080-RB
60
66,60
1920x1200-RB
60 (59,95)
74,04
m
Nederlands
fro
w
w
w
nd
a
.v
UWXGA
1680x1050
bo
en
rre
HDMI - videosignaal
e
.b
3
Modi
Resolutie
Verticale
frequentie [Hz]
Horizontale
frequentie [KHz]
480i
720x480
59,94 (29,97)
15,70
480p
720x480
59,94
31,47
576i
720x576
50(25)
15,60
576p
720x576
50
31,25
720p
1280x720
60
45,00
720p
1280x720
50
37,50
1080i
1920x1080
60(30)
33,75
1080i
1920x1080
50(25)
28,10
1080p
1920x1080
60
67,50
1080p
1920x1080
50
56,25
1080p
1920x1080
24
27,00
1920x1080
23,97
26,97
1080p
1080p
Limieten grafisch
bereik
bronmonitor
1920x1200-RB
60(59,95)
Horizontale scansnelheid:
74,04
30-100 kHz
Verticale scansnelheid:
50-120 Hz
Max. pixelsnelheid:
170 MHz
nl
ow
D
m
w
w
w
Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz.) die
het certificaat dragen voor naleving van de beperkingen voor Klasse Bapparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik met nietgecertificeerde randapparatuur kan mogelijk storingen in radio- en tvontvangst veroorzaken.
Let op
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn
goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend
door de Federale Communicatiecommissie, om dit apparaat te gebruiken, nietig
verklaren.
Gebruiksvoorwaarden
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen
schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen
storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking
kunnen veroorzaken.
Opmerking: Canadese gebruikers
Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES003.
e
Opmerking: Randapparaten
.b
Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met
afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd.
rre
Opmerking: Afgeschermde kabels
bo
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere
installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan
radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in
en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren met
een van de volgende maatregelen:
•
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
en
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal
apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging
te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze
apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die,
indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,
schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.
nd
FCC-verklaring
a
.v
Nederlands
fro
Voorschriften en
veiligheidsrichtlijnen
d
de
oa
44
nl
ow
D
Nederlands
d
de
oa
45
m
Nederlands
fro
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
w
w
w
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Dit product voldoet aan de radiofrequentie- en veiligheidsnormen van elk land
of elke regio waar het werd goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk
van de configuratie kan dit product al dan niet draadloze radio-apparatuur
bevatten (zoals draadloos LAN en/of Bluetooth-modules).
Canada — Licentievrijstelling radiocommunicatieapparatuur met laag vermogen (RSS-210)
a
Algemene informatie
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van
storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
b
Werking in 2.4 GHz-band
Om radiostoring van de gelicentieerde service te voorkomen, is dit
apparaat bedoeld om binnenshuis te worden gebruikt. Als het
buitenshuis wordt geïnstalleerd, is het apparaat onderworpen aan
licenties.
Lijst van landen waar dit van toepassing is
Dit apparaat moet worden gebruikt in strikte naleving van de voorschriften en beperken
van het land waar het wordt gebruikt. Neem contact op met de lokale instanties van het
land waarin het product wordt gebruikt voor meer informatie. Raadpleeg http://
ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm voor de recentste landenlijst.
e
Algemeen
.b
Opmerking: De onderstaande regelgevende informatie is alleen
voor modellen met draadloos LAN en/of Bluetooth.
rre
Regelgevende voorschriften radio-apparatuur
bo
Conform de Russische regelgevende certificering
en
Acer verklaart hierbij dat deze projectorserie voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EC.
nd
a
.v
Verklaring van conformiteit voor EU-landen
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
w
w
w
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Jan. 31, 2013
Date
e
EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A; EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50581:2012
.b
•
•
•
•
rre
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
bo
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
DNX1132/DSV1133/DSV1134
X1263/D113/EV-X13/P1163/D103D/
EV-S13H/X1163/X113/D103/EV-S13 series
en
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
nd
a
.v
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
nl
ow
D
d
de
oa
fro
m
w
w
w
DLP Projector
Model Number:
DNX1132/DSV1133/DSV1134
Machine Type:
X1263/D113/EV-X13/P1163/D103D/
EV-S13H/X1163/X113/D103/EV-S13 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
e
Product:
.b
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
rre
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
bo
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
en
www.acer.com
nd
a
.v
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147