AGAiT Technology Corporation | E-Clean | User`s manual | AGAiT Technology Corporation E-Clean User`s manual

AGAiT Technology Corporation E-Clean User`s manual
Odkurzacz automatyczny /
Robotic Vacuum Cleaner
W pełni zautomatyzowany
inteligentny odkurzacz / Fully
Automated Intelligent Dust
Buster
Instrukcja obsługi / User’s Manual
Easy-Clean Life Style
Spis treści / Table of contents
1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
/ Safety Notice
2 Zawartość opakowania / Package Content
3 Części głównego urządzenia i instrukcje używania
/ Main Unit Parts and Operating Instructions

Części głównego urządzenia / Main unit parts

Funkcje przycisków / Button functions

Światło UV / UV light

Kontrolka / Indicator
4 Zamontowanie baterii / Battery Instructions
5 Ładowanie baterii / Charging the Battery

Ładowanie za pomocą stacji ładującej
/ Charging with the recharging dock

Ładowanie za pomocą zasilacza
/ Charging with adapter
6 Pilot zdalnego sterowania / Remote Control
 Jak zapisać ustawienia harmonogramu
/ How to Set Up
7 Konserwacja / Maintenance

Dwie szczotki przednie / Two front side brushes

Szczotka rolkowa / Roll brush

Pojemnik na kurz i filtr / Dust bin and filter
8 FAQ i rozwiązywanie problemów
/ FAQ and Troubleshooting
9 Gwarancja produktu / Product Warranty
10 Kopia klienta
2
3
5
6
6
8
8
9
10
11
11
12
13
15
17
17
17
18
19
21
23
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
użytkowania
Przed użyciem odkurzacza Eclean należy uważnie przeczytać uwagi
dotyczące bezpieczeństwa i zastosować się do podanych
poniższymi instrukcjami:
Zabrania się





Demontować urządzenia, gdyż może to skutkować porażeniem prądem. W
żadnych okolicznościach nie należy siadać na produkcie ani umieszczać na
nim jakichkolwiek obiektów.
Podczas używania tego produktu należy zachować odpowiednią odległość
od ognia i wszelkich palnych cieczy.
Nie należy czyścić tego produktu wodą lub używać go na wilgotnych
powierzchniach (np. w łazience), aby uniknąć nieprawidłowego działania
wszelkich przewodów elektrycznych lub komponentów.
Nie należy narażać tego produktu na bezpośrednie oddziaływanie słońca, w
przeciwnym razie może być zakłócone działanie urządzenia.
Aby uniknąć uszkodzenia oczu, nie należy zaglądać bezpośrednio w światło
ultrafioletowe, po jego włączeniu.
Uwagi






Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i zwierząt.
Aby uniknąć awarii bądź przewrócenia się urządzenia podczas jego
używania, przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć ze strefy
czyszczenia takie przedmioty jak ubrania, kable, plastikowe torby itp. aby
wylot powietrza nie został przez nie zablokowany.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa należy zwinąć pozostające w zasięgu
żaluzje, zasłony, prześcieradła lub frędzle dywanów.
Produkt służy wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do
używania w fabrykach lub do celów biznesowych. Jeśli produkt zostanie
uszkodzony w wyniku nieprawidłowego używania, utracona zostanie
gwarancja. Jeśli produkt zostanie wysłany do naprawy, użytkownik może
zostać obciążony kosztami robocizny i części.
Odkurzacz powinien być używany w temperaturach od 0 ° C do 45 ° C.
Używanie go poza tym zakresem może spowodować awarię.
W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z używaniem
produktu, prosimy o kontakt z naszymi dostawcami.
3
Safety Notice
Before using Eclean, please read the Safety Notice carefully and
follow the instructions below:
Forbidden





To reduce the risk of electric shock, do not disassemble the product. Do
not sit on the product or place any object upon it under any circumstance.
Keep away from fire or other volatile flammable liquid when using the
product.
Do not cleanse the product with water, or use it on moist surfaces to avoid
malfunction of electrical wire or component.
Do not expose the product to direct sunlight, otherwise machine operation
may be interfered.
To avoid eye damage, do not look straight into the Ultraviolet light (UV
light) when it's on.
Notice






Please pay special attention to prevent children, the elderly or pets from
any danger
To avoid malfunction, please ensure the air outlet is not blocked by foreign
objects while using the product. To avoid trapping the product, please
clear the cleaning zone and remove items, such as clothes, wires and
plastic bags, before cleaning.
To avoid danger, please remove the Venetian blinds, curtains, bed sheets
or carpet tassels from the cleaning ground.
The product is for domestic use only and not intended for factory or any
business-related use. If the product is damaged due to misuse, the
warranty shall be avoided. If the product is sent for repair, the fees for
labor and parts shall be assessed at our discretion.
The ideal operating temperature range is 0°C to 45°C. Subject the product
to temperatures outside of this range may cause malfunction.
If you have any problem using the product, please contact our dealers.
4
Zawartość opakowania / Package Content
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Część główna odkurzacza Eclean / Eclean Main Unit
Pilot zdalnego sterowania / Remote Control
Filtry / Filter
Ładowalna bateria / Rechargeable Battery
Zasilacz / Adapter
Stacja ładująca / Recharging Dock
Pojemnik na kurz / Dust Bin
Instrukcja obsługi / User’s Manual
1
2
4
3
5
6
7
5
8
Części głównego urządzenia i instrukcja
używania / Main Unit Parts and Operating
Instructions

Części głównego urządzenia / Main unit parts
Widok z przodu / Front View
1.
2.
3.
4.
Port odbierający sygnału z pilota / Receiving port
Zderzak / Bumper
Przyciski 1, 2, 3 na panelu sterowania / Operating panel button 1.2.3
Pokrywka osłaniająca pojemnik na kurz / Dust bin cover
6
Widok z dołu / Bottom View
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Styki do ładowania / Recharging connector
Wielokierunkowe kółko / Omni wheel
Szczotka przednia / Front side brush
Szczotka rolkowa / Roll brush
Główne koło / Main wheel
Dolna osłona / Bottom cover
Wlot zasysania kurzu / Dust suction entrance
Światło UV / UV light
Widok z tyłu / Rear View
13.
14.
15.
16.
Lewy wylot powietrza / Left air outlet
Miejsce na odświeżacz / Freshener room
Gniazdo do podłączenia zasilacza / Socket for adapter
Prawy wylot powietrza / Right air outlet
7

Funkcje przycisków i kontrolka / Button functions and
indicator
1.
2.
3.
Rozpoczęcie/zatrzymanie odkurzania / Start / Stop cleaning
Włącznik zasilania / Power Switch
Powrót i ładowanie w stacji ładującej / Charging with the Recharging Dock

Światło UV / UV light
1.
Eclean włącza światło UV podczas sprzątania i automatycznie wyłącza je po
podniesieniu głównego urządzenia. / Eclean will turn on the UV light while
cleaning, and it will automatically turn off once you pick up the main unit.
Eclean wyłącza światło UV gdy sprzątanie zostanie przerwane./ Eclean will
turn off the UV light once cleaning operation is discontinued.
2.
8

Kontrolka / Indicator
Znaczenie ikon kontrolki / Indicator Instructions
Ikona
kontrolki
Kolor
kontrolki
czerwony
niebieski
biały
czerwony
niebieski
Indicator
icon
Indicator
color
red
blue
white
red
blue
Oznaczenie
Czerwone migające światło oznacza słabą baterię.
Normalny stan działania.
Miga białym światłem podczas wykonywania funkcji
Harmonogram przy użyciu pilota.
Miga białym światłem podczas ładowania.
Po skonfigurowaniu funkcji Harmonogramu za pomocą
pilota.
Jeśli wskaźnik świeci czerwonym stałym światłem,
oznacza to wystąpienie błędu w czasie działania
urządzenia. Działanie urządzenia zostanie zatrzymane.
Gdy napotyka na krawędź podłogi.
Wskaźnik może migać niebieskim światłem, gdy
urządzenie wykryje krawędź podłogi lub przeszkodę.
Gdy urządzenie wykryje przeszkodę.
Function description
Flashing red means low battery.
In a normal operating state.
The indicator flashes white when performing the
Schedule function by using the remote control.
The LED indicator flashes white during charging.
When scheduling function is configured with your
remote control.
If the indicator stays red, it means that an error occur
when the machine is operating. The machine will stop
operating.
When there is a cliff ahead.
The indicator would flash blue when the machine
detects there is an cliff or obstacle ahead.
When the machine detects an obstacle ahead.
9
Zamontowanie baterii / Battery Instructions
1.
Odkręć śruby pokrywy baterii. / Remove
the screws from the battery cover.
2.
Otwórz pokrywę baterii. / Open the
battery cover.
3.
Dopasuj metalowe styki baterii do
głównego urządzenia, a następnie
włóż baterię. / Aligning the metal
domes on battery and main unit, then
insert the battery.




Uwaga / Notice
Aby uniknąć zwarcia, należy upewnić się, metalowe styki są dopasowane
podczas instalacji baterii. / To avoid short circuit, please ensure the metal
domes are aligned while installing the battery.
W normalnych warunkach pracy, wielokrotne powtarzanie ładowania
skraca żywotność baterii, powodując stopniowe skracanie się czasu
czyszczenia. / Under normal operating conditions, the battery life will be
reduced after repeated charges, causing the cleaning time to be gradually
shortened.
Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek odkurzania, zalecamy, aby w pełni
naładować baterię. / Before starting any cleaning task, we recommend you
to fully charge the battery.
Jeżeli nie zamierzasz używać odkurzacza Eclean przez dłuższy okres czasu
(ok. 1 miesiąc), wyjmij baterię i schowaj ją w suchym, chłodnym miejscu,
aby zapewnić jej dłuższą żywotność. / If you’re not going to use Eclean for
an extended period of time (approx. one month), please remove the
battery and store it in a dry and cool place to ensure longer battery life.
10
Ładowanie baterii / Charging the Battery

Ładowanie za pomocą stacji ładującej / Charging with the
recharging dock
Stacja ładujca / Recharging Dock
1.
2.
3.
Kontrolka zasilania (czerwony kolor oznacza, że odkurzacz się ładuje)/
Power indicator (red color means vacuum is receiving power)
Miejsce na pilota/ Where remote control is placed
Styki za pomocą których odkurzacz się ładuje / Charging contacts
Sprawdzanie funkcji ładowania / Testing the Charging Function

Za pomocą głównego urządzenia: Naciśnij przycisk "Power" na odkurzaczu
Eclean. Po włączeniu odkurzacza, naciśnij przycisk "Home". / Testing with
main unit: Press "Power" button on Eclean. After Eclean has been turned
on, press "Home" button.

Za pomocą pilota: Naciśnij przycisk "Power" na pilocie. Po włączeniu
odkurzacza, naciśnij przycisk "Home" na pilocie. / Testing with remote
control: Press "Power" button on the remote control. After Eclean has
been turned on, press "Home" button on the remote control.
11
Jeśli odkurzacz Eclean jest prawidłowo podłączony do stacji ładowania,
wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy, kontrolka zasilania zamiga czerwonym
światłem i rozpocznie się ładowanie odkurzacza.
Jeśli odkurzacz Eclean nie powróci do stacji ładowania, dopasuje kierunek swojej
trasy tak aby prawidłowo się do niej podłączyć.
If Eclean is properly attached to the recharging dock, it will "beep" once, the
charging indicator will flash in red, and Eclean will start charging.
If Eclean failed to return to the recharging dock, it will adjust its direction to
properly attache to the recharging dock.
ustawić przy dowolnej ścianie i pozostawić dla
 Stację ładującą należy
2
odkurzacza ok. 1m miejsca na powrót do niej tak aby mógł się swobodnie
do niej podłączyć./ Place the recharging dock next to any wall, and leave a
1 m2-room for Eclean to return.



Ładowanie za pomocą zasilacza / Charging with adapter
Podczas ładowania kontrolka zasilania odkurzacza Eclean powinna migać
zielonym światłem. / The Power indicator on Eclean will fl ash in green while
charging.
12
Pilot zdalnego sterowania / Remote Control
Power:
Home:
Stop:
Spot:
Clean:
Max:
Plan:
Clock:
Area:
Uwaga:
Włącznik zasilania.
Lokalizuje stację ładowania, tak aby odkurzacz sam wracał naładować baterię. Funkcja
niedostępna w trybie "Max".
Zatrzymanie sprzątania.
Uaktywnienie trybu "Czyszczenie plamy" (uruchomienie trybu spiralnego w określonym
obszarze).
Uruchomienie sprzątania. Przytrzymaj przycisk “Clean” przez ok. 3~5 sekund, aż
wyświetli się on na ekranie pilota. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego możesz za
pomocą strzałek wybrać odpowiedni trybu sprzątania w celu wykonania pożądanego
czyszczenia. Po 30 sekundach wyświetlacz automatycznie przełączy się z powrotem na
zegar, a przyciski na pilocie będą znowu działać normalnie.
1
Tryb Przemieszczania Losowego
2
Tryb Wzdłuż Ściany - sprzątanie wzdłuż ściany lub mebli
3
Tryb "S" - sprzątanie prostokątnych obszarów (w bezpiecznej odległości
od schodów)
4
Tryb Wieloboczny - sprzątanie określonego obszaru
5
Tryb Spiralny - sprzątanie określonego obszaru (w bezpiecznej
odległości od schodów)
Odkurzacz Eclean czyści, aż do rozładowania baterii (ten tryb zużywa najwięcej energii).
Tryb ”Max” nie łączy się z trybem "Home".
Aktywacja planu sprzątania i jego ustawień zapisanych przez użytkownika. Dzięki temu
trybowi można dowolnie zaplanować i ustawić Harmonogram sprzątania odkurzacza w
ciągu tygodnia.
Ustawienia bieżącego czasu. Za pomocą "<" i ">" wybiera się kategorię: tydzień,
godzina albo minuta. Za pomocą "^" i "v" ustawia się konkretny dzień tygodnia i
godzinę. Po zakończeniu ustawienia, naciśnij przycisk "Enter". Po prawidłowym
ustawieniu zegara odkurzacza zostanie wyemitowany trzy razy sygnał dźwiękowy.
Ustaw obszar czyszczenia. (EC02 nie obsługuje tej funkcji)
Na czas ustawiania trybu PLAN i ustawieniu bieżącej godziny za pomocą przycisku
CLOCK, pozostałe przyciski funkcyjne są tymczasowo zablokowane.
13
Power:
Home:
Stop:
Spot:
Clean:
Max:
Plan:
Clock:
Area:
Note:
Power button.
Locate the recharging dock to charge the battery. Not available in "Max" mode.
Stop cleaning.
Activate "Spot Cleaning" mode (run Spiral mode in a specifi c area).
Start cleaning. Press the “Clean button” for 3~5 seconds and it will be shown on the
remote display. You can switch to the clean mode to perform cleaning after you hear a
“beeping” sound. The display of the remote control will automatically switch to clock
mode 30 seconds later. In this case, the buttons on the remote control can function
properly.
1
Random Wander mode
2
Along Wall mode - Cleaning along walls or furniture
3
"S" Shape mode - Cleaning rectangular areas (keep away from stairs)
4
Polygonal mode - Clean a specifi c area
5
Spiral mode - Clean a specifi c area (keep away from the stairs)
Instruct Eclean to clean until the battery runs out (consumes the most power)."Home"
mode can not be used in conjunction with this mode.
Activate cleaning plan and setup mode. You can designate the desired cleaning time in
a week.
Enter Clock Setting mode to set the current time (week / hour / minute). After fi
nishing setting, press “Enter” button. When the clock setting is properly completed on
Eclean, three beeps shall be heard.
Set the cleaning area. (EC02 does not support this function)
In PLAN and its CLOCK Setting mode, other function buttons cannot work.
14

Jak zapisać ustawienia harmonogramu/ How to Set Up
1.
Aby ustawić harmonogram sprzątania naciśnij przycisk "Plan" na pilocie /
Press "Plan" button on the remote control to set schedule
2.
Za pomocą przycisków "<" i ">" wybiera się kategorię harmonogramu
sprzątania: dni tygodnia, operacja sprzątania, czas rozpoczęcia/
zakończenia sprzątania. Będąc w odpowiedniej kategorii za pomocą
przycisków "^" i "v" wybiera się odpowiednio: konkretny dzień tygodnia,
jedną z 3 możliwych operacji i rozpoczęcie lub zakończenie sprzątania. /
Press "<" or ">" button to select, and press "^" or "v" to adjust time.



Wybór dni tygodnia: na ekranie pilota pojawi się NIE (niedziela), PON
(poniedziałek)…do SOB (sobota). Należy wybrać w które dni tygodnia
chcemy, aby odbywało się odkurzanie. / Day Setting: You will see SUN
(Sunday), MON (Monday)…to SAT (Saturday) on the remote control
display.
Wybór operacji sprzątania: odkurzacz Eclean ma możliwość ustawienia
do 3 oddzielnych sprzątań w ciągu dnia. Są oznaczone cyframi 1, 2, 3 i
znajdują się w lewym górnym rogu. Każdej należy oddzielnie przypisać
czas rozpoczęcia i zakończenia sprzątania.
Po lewej stronie zegara znajduje się wybór rozpoczęcia i zakończenia
sprzątania ("start" i "stop")
3.
Po wybraniu dnia tygodnia i jednej z operacji należy ustawić dla niej czas
rozpoczęcia i zakończenia sprzątania. W tym celu naciśnij przycisk "Plan” i
za pomocą przycisków "^" i "v" ustaw godzinę rozpoczęcia sprzątania.
Następnie przyciśnij "<" lub ">" aby przejść do ustawienia czasu
zakończenia sprzątania i tak samo ustaw godzinę przy pomocy przycisków
"^" i "v. / After confirmation, press "Plan" button to set the start / stop
cleaning time.
4.
W taki sam sposób należy ustawić po kolei pozostałe sprzątania
harmonogramu.
5.
Aby potwierdzić ustawienia harmonogramu naciśnij przycisk "Enter". /
After finishing setting, press "Enter" button to confirm the scheduled time.
 Jeżeli chcesz natychmiast rozpocząć sprzątanie za pomocą harmonogramu
ustaw czas startu sprzątania na co najmniej 3min późniejszy niż czas
bieżący. / The scheduled cleaning time should be at least 3 minutes later
than the current time.

15

Gdy nadejdzie godzina wybrana w harmonogramie na rozpoczęcie
czyszczenia, Eclean wyemituje dwa razy sygnał dźwiękowy i rozpocznie
czyszczenie. / Upon the scheduled start time, Eclean will "beep" twice and
start cleaning.

Gdy nadejdzie godzina wybrana w harmonogramie na ukończenie
czyszczenia, Eclean wyemituje dwa razy sygnał dźwiękowy, zatrzyma
czyszczenie i skieruje się w stronę stacji ładującej./ Upon the scheduled
stop time, Eclean will "beep" twice, stop cleaning, and head for the
recharging dock.
16
Konserwacja / Maintenance

Dwie szczotki przednie/ Two front side brushes
jeżeli włoski szczotek poskręcają się, zdeformują lub powypadają należy je
wymienić tak jak pokazano poniżej: / When the brushes got curled,
deformed or came off, please replace them as shown below:

Szczotka rolkowa / Roll brush
jeżeli szczotka zostanie zapchana przez poplątane włosy lub jeśli konieczna
będzie jej wymiana, aby ją wyjąć należy nacisnąć ją lekko od lewej do
prawej strony. Podczas ponownego wkładania szczotki rolkowej najpierw
trzeba dopasować prawą stronę szczotki, a następnie wstawić lewą. /When
the roll brush is tangled with hair, or needs to be replaced, please slightly
push the roll brush from left to right to remove it. When installing the roll
brush, please align the right side of the brush, then insert the left side.
17

Pojemnik na kurz oraz filtr / Dust bin and filter
1.
Otwórz pokrywę pojemnika na
kurz / Open the dust bin cover
2.
Wyjmij pojemnik na kurz / Take
out the dust bin
3.
Otwórz filtr pojemnika na kurz /
Open the dust bin filter
4.
Usuń z pojemnika kurz i śmieci /
Remove the dust and trash inside
the bin
Kurz będzie zbierał się na siatce filtra, powodując zmniejszenie efektywności
czyszczenia. Filtr należy oczyścić co 3~4 użycia odkurzacza Eclean.
Dust will accumulate on the filter mesh, causing the cleaning efficiency to
deteriorate. Please clean the filter after using Eclean every 3~4 times.
18
FAQ i rozwiązywanie problemów / FAQ and
Troubleshooting
1
Symptom
Odkurzacz nie
zaczyna się
ładować po
powrocie do stacji
ładowania lub nie
może do niej
dojechać.
Przyczyna
1. Stacja ładowania nie
jest przymocowany do
ściany.
2. Stacja ładowania
znajduje się pod lampą
halogenową.
3. Eclean ma za mało
miejsca na powrót do
stacji ładowania.
Pilot nie działa.
1. Bateria nie
zamontowana.
2. Bateria została
zamontowana
odwrotnie.
3. Bateria jest całkowicie
rozładowana.
Spowodowane
czyszczeniem lub
sposobem zapakowania.
Sensor jest zablokowany
kurzem lub obcymi
obiektami.
Na podłodze znajdują się
kable lub przewody.
2
3
4
5
6
7
8
Szczotka boczna
jest poskręcana po
czyszczeniu.
Odkurzacz porusza
się do tyłu.
Boczne szczotki
zostają złapane lub
zatrzymane przez
kable itp.
Odkurzacz
zatrzymuje się na
dywanie o
ciemnych kolorach.
Nie można
odkurzyć z podłogi
niektórych dużych
obiektów.
Świeci się
kontrolka błędu.
Rozwiązanie
Sprawdź kotrolkę na
odkurzaczu. Jeśli wskaźnik
nie miga białym światłem
należy sprawdzić czy może
nie jest to wina którejś z
podanych obok
"przyczyn". Jeśli Eclean
nadal nie może się
ponownie naładować
należy przekazać produkt
do serwisu.
Zamontuj prawidłowo
baterię lub wymień ją na
nową.
Namocz ją w gorącej
wodzie.
Oczyść sensor.
Usuń z podłogi obce
obiekty, takie jak kable,
ubrania i przewody.
Światło sensora nie może
się odbić, przez co sensor
nie może odebrać
sygnału.
Obiekty są większe niż
otwór zasysania kurzu.
Urządzenie nie może
działać na dywanie o
ciemnych kolorach.
Koła się zablokowały lub
odkurzacz został
podniesiony.
Usuń obiekt blokujący
koła lub ustaw odkurzacz z
powrotem na podłodze.
19
Użyj innych metod
czyszczenia.
1
2
3
4
5
6
7
8
Symptom
Eclean won't start
charging after
returning to the
recharging dock or
couldn't approach
the recharging
dock.
The remote
control is not
working.
The side brush is
curled after
cleaning.
Eclean keeps
moving
backward.
Eclean's side
brushes are
trapped and
stopped by cables
and phone lines.
Eclean stopped on
the dark-colored
carpet.
Cannot clean
certain large
objects.
Error indicator
lights up.
Cause
1. The recharging dock is
not attached to the wall.
2. The recharging dock is
placed under a halogen
lamp.
3. There's not enough
space for Eclean to
return to the recharging
dock.
1. Battery is not
installed.
2. Battery is installed
reversely.
3. Battery is discharged
completely.
Caused by the cleaning
or packing process.
Solution
Check the indicator on
Eclean. If the charging
indicator isn't flashing
white, please check
against the "causes". If
Eclean still cannot
recharge, please return
the product for service.
The sensor is blocked by
dust or foreign objects.
Clean the sensor.
There are cables or cords
on the floor.
Please remove foreign
objects from the floor,
such as phone lines,
cables, clothes and cords.
The light from the sensor
couldn't reflect, disabling
the sensor from
receiving any signal.
The objects are larger
than the dust suction
entrance.
The wheels are jammed
or Eclean has been lifted
up.
Keep away from black or
darkcolored carpet.
20
Install the battery
properly or replace it with
a new one.
Soak it in hot water.
Use other clearing
methods.
Remove the object that
jammed Eclean, or put
Eclean back onto the
floor.
Gwarancja produktu
W normalnych warunkach działania, AGAiT zapewnia jednoroczną ograniczoną gwarancję na Eclean, sześciomiesięczną
ograniczoną gwarancję na baterię, włącznie, ale nie tylko z 3-miesięczną ograniczoną gwarancją na elementy z rabatem.
Czas obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. Sprawdź warunki gwarancji obowiązujące w czasie zakupu.
Warunki ograniczonej gwarancji
1. Kartę gwarancyjną należy dołączyć podczas wysyłania Eclean do naprawy. Kartę gwarancyjną należy umieścić w
bezpiecznym miejscu, nie udostępniamy duplikatów karty gwarancyjnej.
2. Ograniczona gwarancja zgodnie z podanymi warunkami, jest ważna, wyłącznie w kraju, w którym dokonano zakupu.
3. Części eksploatacyjne nie są objęte tą ograniczoną gwarancją (tj. filtr, szczotka rolkowa, szczotka boczna i zestaw
kół).
4. W okresie gwarancji, części lub produkty mogą być naprawiane lub mogą być wymieniane na części lub produkty o
podobnych funkcjach. AGAiT zwróci naprawiony produkt lub wymieni go na produkt o podobnych funkcjach.
Wszystkie uszkodzone części lub moduły, wyjęte z produktu zostaną własnością AGAiT.
5. Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje defektów w następujących okolicznościach:
a.
b.
c.
usunięty, zmieniony i/lub nieczytelny numer seryjny produktu, kod paskowy i plomba gwarancji; lub
zużycie produktu w wyniku normalnego używania; lub
uszkodzenie spowodowane nie stosowaniem się do instrukcji znajdujących się w podręczniku użytkownika,
upadek w wyniku nieprawidłowej obsługi, mycia, używanie odkurzacza Eclean w miejscach wilgotnych,
używanie odkurzacza Eclean w miejscach o temperaturze przekraczającej zalecany zakres temperatur, przy
nagłych zmianach otoczenia, otwieranie lub naprawianie odkurzacza Eclean lub akcesoriów przez
autoryzowanego technika, naprawa odkurzacza Eclean i akcesoriów bez oryginalnych części, wypadki,
używanie nadmiernej siły lub bezzasadne używanie odkurzacza Eclean lub akcesoriów.
6. Aby uzyskać naprawę w ramach tej ograniczonej gwarancji, klienci powinni powiadomić AGAiT lub
autoryzowanych przedstawicieli tej firmy w rozsądnym odstępie czasu od wykrycia defektu. Po zakończeniu
ważności gwarancji, nie będą uwzględniane żadne żądania naprawy gwarancyjnej.
7. W przypadku stwierdzenia problemu z odkurzaczem Eclean, zaleca się klientom wykonanie następujących akcji:
a.
b.
c.
Sprawdź podręcznik użytkownika w celu zlokalizowania problemu i możliwych rozwiązań.
Jeśli problem utrzymuje się w celu uzyskania dalszych instrukcji, klienci powinni skontaktować się z
lokalnym dostawcą od którego zakupili odkurzacz Eclean, z dostawcą online lub z telefonicznym
punktem obsługi klienta AGAiT.
Przed skontaktowaniem się z telefonicznym punktem obsługi klienta AGAiT, przedstawicielami AGAiT lub
dostawcami, klienci powinni przygotować następujące informacje:
-
Numer modelu, numer seryjny i kolor zakupionego odkurzacza Eclean.
Należy podać adres i informacje kontaktowe klienta.
Fotokopia dowodu zakupu, pokwitowania sprzedaży. AGAiT poinformuje klientów o czasie, miejscu i
sposobie zwrotu uszkodzonego odkurzacza Eclean. Jeśli gwarancja uszkodzonego odkurzacza Eclean jest
nadal ważna, AGAiT poniesie wszelkie koszty dostawy.
8. Jeśli klient straci kartę gwarancyjną, fakturę zakupu, rachunek lub potwierdzenie sprzedaży albo jakikolwiek
dowód zakupu, firma AGAiT obliczy okres gwarancji, poprzez dodanie trzech miesięcy do daty produkcji
odkurzacza Eclean.
W przypadku uszkodzenia wynikającego z następujących przyczyn, klienci muszą zapłacić za dostawę, naprawę,
konserwację i robociznę odkurzacza Eclean:
1. Wszelkie produkty z uszkodzoną, zamazaną, zabrudzoną lub przerobioną naklejką gwarancji lub kodem paskowym.
2. Uszkodzenia/awarie spowodowane częściami nie wyprodukowanymi przez tę firmę.
3. Wszelkie naprawy spowodowane nieodpowiednią instalacją i używaniem (wymagania dotyczące napięcia
zasilania można sprawdzić w podręczniku użytkownika).
4. Siły natury, siłę wyższą, umyślne uszkodzenia lub nieprawidłowe używanie, takie jak: niezastosowanie się do
instrukcji z podręcznika użytkownika,
5. i wszelkich uszkodzeń nieodnoszących się do samego produktu.
6. Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanym demontażem, modyfikacjami specyfikacji lub
instalacją nielicencjonowanych części.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących używania odkurzacza Eclean lub akcesoriów należy skontaktować się z
dostawcą AGAiT lub ze sklepem, gdzie zakupiono odkurzacz Eclean.
21
Product Warranty
Under normal operating conditions, AGAiT provides a one-year limited warranty for Eclean, a six-month limited warranty
for the battery, and including but not limited to a 3-month limited warranty for discount items. Warranty coverage begins
from the day of purchase. Please refer to warranty terms at the time of purchase.
Limited Warranty Terms
1. Please enclose this warranty card when sending your Eclean for repair.Please keep this warranty card in a safe place,
no warranty card will be reissued.
2. The limited warranty covered under these terms is valid only in the country where you were purchased.
3. Consumables are not covered by this limited warranty (e.g. filter, roll brush, side brush and wheel set).
4. During the warranty period, parts or products may be repaired or replaced with repaired parts or products of
similar functions.AGAiT will return the repaired product or a replacement with similar functions to customers.All
faulty parts or units removed from the product shall become the properties of AGAiT.
5. This limited warranty shall not cover defects as a result of the following circumstances:
a.
b.
c.
removed, altered and/or illegible product serial number, accessory barcode and warranty seal; or
wear and tear of product as a result of normal use; or
damage arising out of not following instructions provided in the user’s manual, fall due to improper handling,
washing, use of Eclean in wet areas, use of Eclean in a temperature exceeding the recommended
temperature range, a sudden change in the environment, opening or servicing Eclean or accessories by an
authorized technician, repairing Eclean and accessories without genuine parts, accidents, use with excessive
force, or unreasonable operation of AGAiT products.
6. Consumers should notify AGAiT or its authorized dealers within a reasonable timeframe from detecting the
defect to apply for service covered by this limited warranty. No request for warranty service after warranty
expiration will be considered.
7. Consumers are recommended to take the following actions if there are problems with Eclean:
a.
b.
c.
Please refer to the user’s manual to locate the problem and possible solutions.
If the problem persists, consumers should contact their local dealer from which Eclean was
purchased, the online dealer or the AGAiT Call Center for further instructions.
Consumers should prepare the following information before contacting AGAiT Call Center, AGAiT agents or
dealers:
-
The model number, serial number and color of the Eclean purchased.
The complete address and contact information of the consumer.
The photocopy of the purchasing invoice, receipt or sales statement. AGAiT will inform consumers of the
time, place and manner of returning the faulty Eclean.If the warranty of the faulty Eclean is still valid,
AGAiT will be responsible for all delivery fees.
8. If the consumer have lost the warranty card, purchasing invoice, purchasing receipt, sales statement or any
purchasing voucher, AGAiT will calculate the warranty period by adding three months to the manufacturing
date of Eclean.
In case of damage as a result of any of the following reasons, customers must pay for the delivery, repair,
maintenance and labor of Eclean:
1.
2.
3.
4.
Any product with the warranty sticker or bar code being destroyed, obliterated, soiled or modified.
Damages/malfunctions caused by parts not produced by the company.
Any repairs caused by inappropriate installation and usage (for voltage requirement, refer to User’s Manual).
Act of God, force majeure, deliberate damage or improper operation, such as: not following the instructions
provided in the user’s manual,
5. and any damage unrelated to the product itself.
6. Any damage caused by unauthorized disassembling, modification of the specification or installing any
unlicensed parts.
Should you have any problems regarding the use of Eclean or accessories, please contact an AGAiT dealer or the shop
where your Eclean was purchased.
22
Kopia klienta
Informacje o produkcie:________ Sprzedawca: ________________
Numer modelu: ______________
Numer seryjny (P/N): _________
Data nabycia: _______ / _______ /
Nazwa dostawcy/pieczątka sklepu
* W celu ochrony swoich praw i korzyści należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1.
Należy zachować dowód zakupu, taki jak faktura, rachunek, itp. Bez
dowodu zakupu, AGAiT obliczy ważność gwarancji, poprzez dodanie trzech
miesięcy od daty produkcji odkurzacza Eclean.
2. Na karcie gwarancyjnej należy podać dokładne informacje. Karta
gwarancyjna jest ważna jedynie z pieczątką dostawcy.
3. Jeśli wymagana jest naprawa należy przygotować następujące informacje:
 Numer modelu, numer seryjny i informacje o sklepie, gdzie zakupiono
odkurzacz Eclean.
 Pełny adres i informacje kontaktowe.
4. Aby zagwarantować sobie prawa do serwisu po sprzedaży, produkt należy
zarejestrować online w ciągu jednego miesiąca po zakupieniu. Rejestracja
daje możliwość zostania członkiem AGAI i korzystania z bardziej
ekskluzywnych korzyści związanych z członkostwem (Wyłącznie Tajwan).
23
Customer Copy
Product information: __________ Salesperson: ________________
Model Number: ______________
Serial Number (P/N): _________
Date of purchase: _____ / ______/
Dealer name / store stamp
* To protect your rights and benefits, please pay attention to the following:
1.
2.
3.
4.
Please keep the purchase voucher, such as the invoice, receipt etc.Without
the purchase voucher, AGAiT will calculate the warranty period by adding
three months from the manufacturing date of Eclean.
Please fill out the warranty card with accurate information. The warranty
card will be validated only with the dealer’s stamp.
Please prepare the following information when requesting service:
 The model number, serial number and the information of the shop
where your Eclean was purchased.
 Your complete address and contact information.
To guarantee your after-sales service rights, please register you product
online within one month after your purchase. After registration, you can
become an AGAI member and enjoy more exclusive membership benefits
(Taiwan only).
24
Easy-Clean Life Style
AGAiT Technology Corporation
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising