R. 65(77)
Warszawa, 25 - 31 stycznia 2009 r.
Nr 5
Poz. 1964 - 2460
WYKAZ DZIAŁÓW UKD
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia)
0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści ogólnej
004 Informatyka
005 Zarządzanie. Biurowość
1 FILOZOFIA
159.9 Psychologia
2 RELIGIA. TEOLOGIA
272 Kościół rzymskokatolicki
3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
30 Metodologia nauk społecznych. Polityka społeczna. Problematyka płci. Socjografia
311+314 Statystyka. Demografia
316 Socjologia
32 Nauki polityczne. Polityka
33 Nauki ekonomiczne
331 Praca
336 Finanse. Podatki
338/339 Gospodarka. Handel
338.48 Turystyka
34+351/354 Prawo. Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
364/368 Opieka społeczna. Ubezpieczenia. Konsumeryzm
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska
51 Matematyka
52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
53 Fizyka
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
60 Biotechnologia
61 Medycyna
62 Technika
621.3 Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna
622 Górnictwo
629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna
63 Rolnictwo
630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo
64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo
654+656 Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta
655+659 Działalność wydawnicza. Reklama. Środki masowego przekazu
657 Rachunkowość. Księgowość
658 Organizacja przedsiębiorstw. Organizacja i technika handlu
658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
72 Architektura
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo. Grafika. Rzemiosło artystyczne
77 Fotografia i procesy pokrewne
78 Muzyka
791/792 Film. Teatr
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
796/799 Sport
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
82-1/-9 Literatura piękna
821.162.1-1/-9 Literatura polska
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
902/904 Archeologia
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
912 Atlasy. Mapy
913(438) Geografia Polski
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
94(438) Historia Polski
0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo.
Bibliografia. Informacja.
Bibliotekarstwo. Bibliologia)
Bibliogr. s. 109.
ISBN 978-83-7246-528-3
1. Badania operacyjne 2. Decyzje – oprogramowanie
malizacja – oprogramowanie 4. SAS (informat.)
004.42:005.311.6:519.8
b22312614
ANTCZAK, Mariola.
Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć
i stosować : podręcznik / Mariola Antczak, Anna Nowacka ;
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. – 130, [2]
s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). – (Nauka, Dydaktyka,
Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 99)
Bibliogr. s. 155-168. Indeks.
1. Algorytmy genetyczne – stosowanie – programowanie 2. Data
mining – metody 3. Decyzje – metody 4. Programowanie ewolucyjne
004.021:519.8:510.5:575:004.4:004.62
b23099136
001.81:01-027.21](07)
Nowacka, Anna.
1964/2009
1967/2009
MILEWSKI, Robert.
Technologie informacyjne : materiały do ćwiczeń / Robert Milewski, Piotr Ziniewicz, Jacek Jamiołkowski ; pod red. Stanisława Z. Mnicha. – Białystok : Wydawnictwo UMB, 2008. – 285
s. : il. ; 21 cm.
GWIOŹDZIK, Jolanta.
Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie / Jolanta Gwioździk, Edward Różycki. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. – 251, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 285.
ISBN 978-83-89934-36-9 : zł 20
1. Informatyka – podręcznik akademicki
Tyt. grzb.: Druki XVI wieku.
Indeksy.
ISBN 978-83-7181-531-7 : zł 40
1. Biblioteka Katedralna (Lwów) – zbiory – katalog 2. Stare druki
– Polska – 16 w. – katalog 3. Stare druki – zbiory – Polska – katalog
4. Lwów (Ukraina) – bibliotekarstwo – zbiory – katalog
004(075.8)
Ziniewicz, Piotr.; Jamiołkowski, Jacek.
b23063476
094/096”15”:017.1/.2(438)
1968/2009
Statystyka z pakietem Statgraphics R 5.0 / pod red. Agnieszki
Sompolskiej-Rzechuły ; [aut.] Aneta Becker [et al.] ; Akademia
Rolnicza w Szczecinie. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe
Akademii Rolniczej, 2007. – 208 s. : il. ; 24 cm.
Różycki, Edward.
b23212858
1966/2009
KRĘTOWSKI, Marek.
Obliczenia ewolucyjne w eksploracji danych : globalna indukcja drzew decyzyjnych / Marek Krętowski. – Białystok :
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. – 170 s. : il. ; 23
cm. – (Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka, ISSN
0867-096X ; nr 158)
Tyt. równol.: How to create and use annotations and references :
the manual. Na okł. błędny ISBN.
Bibliogr. s. 111-113.
ISBN 978-83-61464-03-7
1. Opis bibliograficzny – podręcznik 2. Bibliografia załącznikowa
– podręcznik
b23218034
3. Opty-
1965/2009
BŁASZCZYK, Ewa: Euro - wspólna waluta europejska =
poz.2089
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7317-037-7
1. Statgraphics – podręcznik akademicki
BRONOWSKI, Tadeusz R.: Koło łowieckie ”Orla jucha” w
Ełku 1958-2008 = poz.2223
004.42(075.8)
b23236103
FACES of the 21st Century = poz.2421
1969/2009
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych / [red. nauk. Janusz Wątroba]. – Kraków : StatSoft Polska,
2008. – 88 s. : il. ; 24 cm.
FAŁTYNOWICZ, Zbigniew: Środowisko literackie 1991-1998
w województwie suwalskim = poz.2291
Materiały na seminarium org. przez StatSoft Polska, październk
2008 r., Warszawa.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-88724-40-4
1. Data mining – stosowanie – materiały konferencyjne 2. Statystyka – stosowanie – materiały konferencyjne
GWÓŹDŹ, Krzysztof.: Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich
Górach : historia i współczesność / Krzysztof Gwóźdź ; Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach. = poz.2271
HENDZEL, Zenon.: Sterowanie neuronowe ruchem mobilnych robotów kołowych = poz.2196
004.62:311](06)
b22945143
THE INDIVIDUALITY of a scholar and advancement of social
science = poz.2061
1970/2009
DOBRZENIECKI, Karol.: Lex informatica = poz.2103
HENDZEL, Zenon.: Sterowanie neuronowe ruchem mobilnych robotów kołowych = poz.2196
JAK PRZEZWYCIĘŻAĆ trudności w nauce = poz.2130
MAJEWSKI, Wojciech.: Polish security policy = poz.2078
MIŁKOWSKI, Marcin: Słownik telekomunikacji i informatyki
angielsko-polski, polsko-angielski = poz.2208
PIECUCH, Aleksander: Edukacja informatyczna na początku
trzeciego tysiąclecia = poz.2142
WARCHOŁ, Stefan.: ”Rozprawy Slawistyczne” 1986-2006 =
poz.2288
PALECZEK, Witold: Metoda określania wielkości i zasięgu
deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną
eksploatacją złóż z uwzględnieniem własności geomechanicznych skał górotworu = poz.2212
004 Informatyka
PIECUCH, Aleksander: Edukacja informatyczna na początku
trzeciego tysiąclecia = poz.2142
DUDZIŃSKA-BARYŁA, Renata.
Optymalizacja decyzji w module SAS/OR / Renata Dudzińska-Baryła. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego, 2008. – 112, [1] s. : il. ; 24 cm. –
(Informatyka w Badaniach Operacyjnych) (Prace Naukowe
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
SCHEFFS, Waldemar.: Proces oceny elektronicznej w wojskach lądowych = poz.2122
TECHNOLOGIE informacyjne w przedsiębiorczości wirtualnej = poz.1974
WPŁYW Internetu na ewolucję państwa i prawa = poz.2115
2
005 Zarządzanie. Biurowość
Dla studentów zarządzania i marketingu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
Bibliogr. s. 166.
ISBN 978-83-60137-20-8
1. Zarządzanie – materiały pomocnicze dla szkół wyższych
BENNEWICZ, Maciej (1961- ).
Coaching czyli Restauracja osobowości : jak odkryć tajemnice
szczęściarzy i potem uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty? / Maciej Bennewicz. – Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop.
2008. – 470, [1] s. : il. ; 21 cm.
005(075.8)
b23261833
Bibliogr. s. 460-468.
ISBN 978-83-61299-15-8 : zł 49
1. Mentoring – poradnik 2. Osobowość – rozwój – poradnik
005.95/.96:159.923
b22888962
1976/2009
ANDREW, James P.: Od pomysłu do zysku = poz.2239
DUDZIŃSKA-BARYŁA, Renata.: Optymalizacja decyzji w
module SAS/OR = poz.1966
1971/2009
INNOWACJE w rozwoju turystyki = poz.2100
GALATA, Stanisław.
Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych : uwarunkowania, problemy, dylematy / Stanisław Galata. – Warszawa :
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. – 244 s. : il. ; 23
cm.
Bibliogr. s. 241-244.
ISBN 978-83-7251-926-9 : zł 46
1. Praca zespołowa – podręcznik
JAGNISZCZAK, Igor.: Zwiększenie efektywności żeglugi na
wodach śródlądowych w wyniku integracji regionalnego systemu sterowania ruchem statków = poz.2237
KELLY, Matthew.: Dream manager, czyli Zarządzanie oczekiwaniami pracowników = poz.2241
2. Zachowanie – podręcznik
005.32:331.103:658.3](07)
b22858052
SCHEFFS, Waldemar.: Proces oceny elektronicznej w wojskach lądowych = poz.2122
1972/2009
SOPIŃSKA, Agnieszka.: Wiedza jako strategiczny zasób
przedsiębiorstwa = poz.2242
STUDER, Quint.
Trwałe wyniki : programowanie zachowań, które wyniosą
firmę na szczyt / Quint Studer ; przekł. Michał Lipa. – Warszawa : MT Biznes, cop. 2008. – 331 s. : il. ; 24 cm. – (Biznesola
: nowe kierunki w biznesie)
STEBELSKA, Agnieszka.: Kontrola sprawowana przez dyrektora = poz.2147
ZARZĄDZANIE kryzysowe - ochrona przed powodzią =
poz.2161
Tyt. oryg.: ”Results that last : hardwiring behaviors that will take
your company to the top” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-61040-62-0 : zł 49,90
1. Kultura organizacyjna – poradnik 2. Menedżerowie – psychologia – poradnik 3. Przywództwo – psychologia – poradnik 4. Zarządzanie – psychologia – poradnik
005.32:005.73:159.9-057.17:316.46
b23164098
ZARZĄDZANIE kryzysowe - ochrona przed powodzią =
poz.2162
1 FILOZOFIA
1973/2009
ANZENBACHER, Arno (1940- ).
Wprowadzenie do etyki / Arno Anzenbacher ; tł. Juliusz Zychowicz. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 323 s. : il. ;
23 cm. – (Myśl Filozoficzna)
Technologie informacyjne w przedsiębiorczości wirtualnej
: materiały konferencyjne z I międzynarodowej konferencji
studenckiej ”Information Technologies in Virtual Enterprises”
/ red. nauk. Mieczysław Lech Owoc, Monika Sitarska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. –
110, [1] s. ; 24 cm. – (Debiuty Studenckie)
Tyt. oryg.: ”Einf¨
uhrung in die Ethik” 2001.
Bibliogr. s. 301-311. Indeksy.
ISBN 978-83-7505-054-7 : zł 49
1. Etyka
Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy ref.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-7011-905-8
1. Przedsiębiorstwo wirtualne – zarządzanie – materiały konferencyjne 2. Systemy informatyczne zarządzania – materiały konferencyjne
005.71-021.131:004.65](06)
b23168730
17
b23100667
BONDYRA, Michał.
Dziesięć słów o miłości : małżeństwo i rodzina dziś / Michał
Bondyra, Ines Krawczyk. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia
Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Świętego Wojciecha, cop.
2008. – 115, [1] s. : il. ; 21 cm.
1974/2009
WALIGÓRA, Grzegorz.
Discrete-continuous project scheduling - models and algorithms / Grzegorz Waligóra. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008. – 173, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy /
Politechnika Poznańska, ISSN 0551-6528 ; nr 423)
Streszcz. pol.
Bibliogr. s. 161-168.
ISBN 978-83-7143-383-2
1. Algorytmy 2. Badania operacyjne
– modele matematyczne
005.8:005.31:519.8:510.5
b21586664
1977/2009
ISBN 978-83-7516-130-4 : zł 12
1. Małżeństwo – filozofia – publicystyka 2. Miłość – filozofia – publicystyka 3. Publicystyka polska – od 2001 r. 4. Rodzina – filozofia
– publicystyka
177:173](047.53)
Krawczyk, Ines.
b22144213
3. Zarządzanie projektami
1978/2009
CHROST, Sławomir (1967- ).
Koncepcja człowieka a teleologia wychowania / Sławomir
Chrost. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. – 151, [1] s. ; 21 cm.
1975/2009
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 141-151.
ISBN 978-83-257-0063-8
1. Antropologia filozoficzna 2. Teleologia
zofia 4. Wychowanie – teoria
ZAWADZKI, Janusz.
Podstawy teorii organizacji i zarządzania : wykład w programie Microsoft PowerPoint / Janusz Zawadzki. – Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2007. – 166 s. :
il. ; 24 cm.
141.319.8:122/129:37.01
b23138336
3
3. Wychowanie – filo-
1979/2009
159.9 Psychologia
EVANS-PRITCHARD, Edward Evan (1902-1973).
Czary, wyrocznie i magia u Azande : wersja skrócona / Edward
E. Evans-Pritchard ; przeł. Sebastian Szymański ; wstępem
opatrzyła Joanna Tokarska-Bakir. – Warszawa : Państwowy
Instytut Wydawniczy, 2008. – 235 s. ; 24 cm. – (Seria Antropologiczna)
BIAŁECKA, Bogna (1971- ).
Psychologia a życie duchowe / Bogna Białecka. – Poznań : Flos
Carmeli, 2008. – 82 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Carmelitanum ;
nr 6)
ISBN 978-83-88570-44-5
1. Duchowość chrześcijańska
mopoznanie
Tyt. oryg.: ”Witchcraft : oracle and magic among the Azande” 1976.
Bibliogr. s. 230-232. Indeksy.
ISBN 978-83-06-03169-0 : zł 44,90
1. Magia – Azande (lud)
133(624:675)
b23055583
159.923:27-58
b23212172
1980/2009
1985/2009
Tyt. oryg.: ”Hide and speak : how to free ourselves from our secrets”
1991.
Bibliogr. s. 223-225.
ISBN 978-83-246-1430-1 : zł 37
1. Homoseksualizm – psychologia 2. Homoseksualizm – socjologia
Tyt. oryg.: ”Temps et r´
ecit. T. 2, L’intrigue et le r´
ecit historique” 1983.
– Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-233-2603-8 : zł 36
1. Czas – filozofia – podręcznik akademicki 2. Fenomenologia –
podręcznik akademicki 3. Narracja – teoria – podręcznik akademicki
159.9-055.34:316.837
b22312523
1981/2009
1986/2009
EDGCUMBE, Rose (1934- ).
Anna Freud / Rose Edgcumbe ; przekł. Sylwia Pikiel. – Wyd.
1 w jęz. pol. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 344 s. ; 21 cm. – (Twórcy Psychoterapii)
RICOEUR, Paul (1913-2005).
Konfiguracja w opowieści fikcyjnej / Paul Ricoeur ; przekł. Jarosław Jakubowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2008. – 250, [1] s. ; 24 cm. – (Czas i opowieść / Paul Ricoeur ; t. 2) (Eidos)
Tyt. oryg.: ”Anna Freud : a view of development, disturbance and
therapuetic techniques” 2000. Na okł. podtyt.: psychoanaliza.
Bibliogr. s. 319-333. Indeksy.
ISBN 978-83-7489-028-1 : zł 34,90
1. Freud, Anna (1895-1982) – biografia 2. Psychoanaliza – biografie
– Austria – 20 w.
Tyt. oryg.: ”Temps et r´
ecit. T. 2, La configuration dans le r´
ecit de
fiction” 1984. – Podręcznik akademicki.
ISBN 978-83-233-2604-5 : zł 29,90
1. Czas – filozofia – podręcznik akademicki 2. Fenomenologia –
podręcznik akademicki 3. Narracja – teoria – podręcznik akademicki
113/119:165:82.0](075.8)
b23165431
3. Sa-
CHERRY, Kittredge (1957- ).
Coming out : co ukrywać, a o czym mówić / Kittredge Cherry ;
[tł. Katarzyna Rybak, Paulina Dzwonnik]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008. – 234, [1] s. ; 21 cm. – (Sensus)
RICOEUR, Paul (1913-2005).
Intryga i historyczna opowieść / Paul Ricoeur ; przekł. Małgorzata Frankiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, cop. 2008. – 310, [1] s. ; 24 cm. – (Czas i opowieść / Paul Ricoeur ; t. 1) (Eidos)
113/119:165:82.0](075.8)
b23165418
2. Osobowość – psychologia
159.964.2:929-052A/Z](436)”19”
b21998802
1982/2009
1987/2009
KLEIN, Carmen.
Jak skutecznie mówić nie : instrukcja używania słowa, bez
którego nie sposób się obejść / Carmen Klein ; przekł. Marta
Borowczyk. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008. – 166, [1] s. : il. ; 24 cm.
STEINER, George (1929- ).
Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli / George Steiner
; przekł. Ola i Wojciech Kubińscy. – Gdańsk : Wydawnictwo
Słowo/obraz Terytoria, cop. 2007. – 78, [1] s. ; 17 cm.
Tyt. oryg.: ”Dix raisons (possibles) `a la tristesse de pens´
ee” 2005. –
Przekł. z ang. na podst. dwujęzycznej ed. fr.-ang.
ISBN 978-83-7453-841-1
1. Myślenie – filozofia 2. Smutek – filozofia
Tyt. oryg.: ”Erfolgreich nein sagen : Gebrauchsanweisung f¨
ur ein
unentbehrliches Wort” 2003.
ISBN 978-83-7516-104-5 : zł 24,90
1. Asertywność – wydawnictwa popularne
165
b21635237
159.923:316.64
b23205842
1983/2009
KUŹMICKI, Andrzej.
Symbolika jaźni / Andrzej Kuźmicki. – Warszawa : Enenteia
Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. – 412, [4] s. : il. ; 24
cm. – (Inspiracje Jungowskie)
Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie : prace
1950-2008 / red. Robert Janusz. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM,
2008. – 307 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 387-402. Indeks.
ISBN 978-83-85713-82-1 : zł 49
1. Archetyp (psychol.) 2. Jaźń – filozofia
Tyt. równol.: Consociatio Scientifica Societatis Jesu Cracoviensis :
commentaria 1950-2008. – Tekst częśc. ang.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-89631-99-2 (Ignatianum)
ISBN 978-83-7505-210-7
1. Filozofia – historia – 20 w.
1”19”
b2310031x
1988/2009
3. Jaźń – psychologia
159.96:159.922/.923:101
b22929654
1989/2009
MINDELL, Arnold (1940- ).
O istocie snów : psychologiczna i duchowa interpretacja snów
/ Arnold Mindell ; [tł. z jęz. ang. Robert Palusiński]. – Katowice
: Wydawnictwo Kos, 2007. – 223, [1] s. ; 21 cm.
1984/2009
DUCHOWOŚĆ Europy zakorzeniona w miłości = poz.2024
JAN Paweł: Pielgrzymowanie = poz.2029
Tyt. oryg.: ”The dreammaker’s apprentice” 2001.
Bibliogr. s. 219-[224].
ISBN 978-83-60528-51-8
1. Sen – psychologia 2. Sen – symbolika
KOSTKIEWICZ, Janina.: Wychowanie do wolności wyboru
= poz.2131
KOSTYŁO, Piotr: Wykluczanie jako problem filozofii edukacji
= poz.2132
159.963
b20575877
KUŹMICKI, Andrzej.: Symbolika jaźni = poz.1989
Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
/ red. Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. – Wrocław : Studio
Wydawniczo-Typograficzne ”Typoscript” : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2007. – 167,
[3] s. ; 24 cm.
MAKOWSKA, Beata.: Rola ornamentyki w architekturze do
okresu modernizmu = poz.2249
W TROSCE o godność człowieka = poz.2059
WHITE, Stuart Gordon: Równość = poz.2083
4
1990/2009
Na s. red. błędny ISBN. – Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-89366-81-8 (Typoscript)
ISBN 978-83-920186-7-4
1. Dziecko niepełnosprawne – psychologia 2. Młodzież niepełnosprawna – psychologia 3. Stosunki interpersonalne – psychologia
4. Więź rodzinna – psychologia
Materiały z sesji, 12 grudnia 2007 r., Kraków.
ISBN 978-83-7438-177-2
1. Jelonek, Tomasz (1937- ) – księga pamiątkowa
i interpretacja – materiały konferencyjne
159.922.76-056.23/.36:316.47:37.018.1
b21357985
BIBLIA. NT. Listy do Tesaloniczan (pol.)
Pierwszy i drugi list do Tesaloniczan / tł., wstęp i koment.
Hugolin Langkammer. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. –
102 s. ; 21 cm. – (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
w Przekładzie z Języków Oryginalnych) (Biblia Lubelska)
27-23/-24-27(06)(082.1)
b22903938
1991/2009
SENDOR, Magdalena.
Noś swoje dziecko : dlaczego, jak i w czym? : o chustach i nosidłach miękkich / Magdalena Sendor. – Gdańsk : Wydawnictwo
Harmonia, 2008. – 100 s., [7] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 96-97.
ISBN 978-83-7134-296-7 : zł 15
1. Niemowlę – rozwój psychofizyczny – poradnik
w rodzinie – metody – poradnik
Bibliogr. s. 89-102.
ISBN 978-83-7363-750-4
1. Biblia. NT. Listy do Tesaloniczan
niczan – analiza i interpretacja
2. Wychowanie
159.922.7-053.3:37.018.1
b23241512
Bibliogr. s. 74-76.
ISBN 978-83-60311-17-2
1. Jezus Chrystus – ikonografia – prawosławie
chrześcijańska – prawosławie
2. Stosunki inter-
27-31:271.2-526.6/.7
b23219488
1996/2009
2. Ikonografia
1997/2009
CHRYSSAVGIS, John (1958- ).
W sercu pustyni : duchowość Ojców i Matek Pustyni / John
Chryssavgis ; przedm. Benedicta Ward ; przekł. Marek Chojnacki. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. – XVI, 115, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 23 cm.
– (Mysterion)
1993/2009
BARAN, Tomasz: Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych = poz.2062
BARNES, Colin: Niepełnosprawność = poz.2063
Tyt. oryg.: ”In the heart of the desert : the spirituality of the Desert
Fathers and Mothers : with a translation of Abba Zosimas’ Reflections”
2003.
Bibliogr. s. 107-114.
ISBN 978-83-233-2249-8
1. Duchowość chrześcijańska – historia – 4 w. 2. Eremici – 4 w.
BENNEWICZ, Maciej: Coaching czyli Restauracja osobowości
= poz.1971
CHATZKY, Jean Sherman: Zarabiaj zamiast szukać wymówek
= poz.2090
27-788/-789:27-58]”03”
b19043272
¨
GRUN,
Anselm: Być człowiekiem spełnionym = poz.2026
HYBELS, Bill: Życie które działa = poz.2004
1998/2009
DZIEDZINA, Jacek (1979- ).
W drogę ze św. Pawłem / Jacek Dziedzina, Marcin Jakimowicz,
Tomasz Jaklewicz. – Katowice : Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej ”Gość Niedzielny”, 2008. – 116 s. : il. kolor. ; 22x24 cm.
– (Biblioteka Gościa)
MURKOFF, Heidi Eisenberg.: Pierwszy rok życia dziecka =
poz.2183
STUDER, Quint.: Trwałe wyniki = poz.1973
ISBN 978-83-927774-8-9
1. Paweł z Tarsu (św.) – wydawnictwa popularne
WINCZURA, Barbara: Dziecko z autyzmem = poz.2192
ŻŁOBICKI, Wiktor: Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt
= poz.2150
27-36A/Z
Jakimowicz, Marcin (1971- ).; Jaklewicz, Tomasz.
b23176210
1999/2009
ELDREDGE, John.
Dziennik pokładowy / John Eldredge ; przeł. Justyna Grzegorczyk. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2008. – 212, [4] s. ; 21 cm. – (Psychologia i
Wiara)
2 RELIGIA. TEOLOGIA
BIANCO, Enzo.
Święci patroni Europy : budowniczowie i wzory : Benedykt,
Cyryl i Metody, Brygida Szwedzka, Katarzyna ze Sieny, Teresa
Benedykta od Krzyża / Enzo Bianco ; [przekł. z jęz. wł. Anna
Gryczyńska]. – Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2008.
– 157, [2] s. ; 19 cm.
Tyt. oryg.: ”Walking with God” 2008.
ISBN 978-83-7033-672-1
1. Wiara – protestantyzm – rozmyślania religijne
274/278-184:274/278-58
b23247484
Tyt. oryg.: ”I santi patroni d’Europa” 2004.
Bibliogr. s. 157-[158].
ISBN 978-83-7201-314-9
1. Święci i błogosławieni – biografie – Europa – słownik
27-36:929-052](4)”04/19”
b23242851
2. Biblia. NT. Listy do Tesalo-
CHARKIEWICZ, Jarosław (1964- ).
Jezus Chrystus w ikonografii / Jarosław Charkiewicz. – Wyd.
2 popr. i uzup. – Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2008. – 79, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
1992/2009
159.9-057.17:316.47](07)
b21246737
1995/2009
27-248.3/.8-27
b23014015
SMÓŁKA, Paweł.
Generator charyzmy : kreowanie osobowości menedżera / Paweł Smółka. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007. – 262,
[1] s. ; 22 cm + dysk optyczny (DVD). – (Onepress) (Sensus)
Bibliogr. s. 245-251. Indeks.
ISBN 978-83-246-0740-2 : zł 34
1. Menedżerowie – psychologia – podręcznik
personalne – podręcznik
2. Biblia – analiza
2000/2009
GAĆ, Jan (1950- ).
Z Jerozolimy do Rzymu : śladami Pawła Apostoła / Jan Gać. –
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. – 366, [1] s., [32] s. tabl.
kolor. : il. ; 21 cm.
1994/2009
ISBN 978-83-7505-256-5
1. Paweł z Tarsu (św.) – duchowość 2. Paweł z Tarsu (św.) – nauczanie 3. Duchowość chrześcijańska
Biblia i kultura - dialog czy konflikt? / red. Roman Pindel,
Sylwester Jędrzejewski. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. – 124 s. ; 21 cm. –
(Hermeneutica et Judaica ; 1)
27-36”00”A/Z:27-58
b23100850
5
2001/2009
GEORGE, Elizabeth (1944- ).
Kobieta według Bożego serca / Elizabeth George ; [przekł.
Monika Mizak]. – Lublin : Wydawnictwo Pojednanie, 2008. –
222 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”A woman after God’s own heart” 1997.
ISBN 978-83-60258-19-4
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Duchowość chrześcijańska
Kobieta – chrześcijaństwo
27-23/-24-27:27-44-055.2:27-58
b23226407
MADRE, Evelyne.
Zawierzenie Opatrzności / Evelyne Madre ; tł. Anna Leszczyńska-Wojno. – Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2008. – 61, [2] s. ; 18 cm.
Tyt. oryg.: ”L’abandon `a la Providence” 1992.
ISBN 978-83-7502-139-4 : zł 8
1. Bóg – chrześcijaństwo 2. Wiara – chrześcijaństwo
3.
27-14:27-184
b23211684
2002/2009
MADRE, Philippe (1950- ).
Rozeznawanie duchów / Philippe Madre ; tł. Aleksandra Frej.
– Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2008. –
69, [1] s. ; 18 cm.
HOŁOWNIA, Szymon (1976- ).
Tabletki z krzyżykiem : pierwsza pomoc w lękach związanych z Bogiem, końcem świata, czyśćcem i duchami / Szymon
Hołownia. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
2007. – 333, [3] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Discernement des esprits” 1992.
ISBN 978-83-7502-142-4 : zł 9
1. Charyzmat 2. Duchowość chrześcijańska
Bibliogr. s. 319-325.
ISBN 978-83-240-0835-3 : zł 29
1. Biblia – analiza i interpretacja – wydawnictwa popularne 2. Duchowość katolicka – wydawnictwa popularne 3. Wiara – katolicyzm
– wydawnictwa popularne
27-23/-24-27:272-58:272-184
b19367508
27-181/-184:27-58
b2321160x
2003/2009
ISBN 978-83-7216-729-3
1. Paweł z Tarsu (św.) – duchowość 2. Biblia. NT. Listy św. Pawła –
analiza i interpretacja 3. Duchowość chrześcijańska
27-36”00”A/Z:27-58:27-248.3/.8-27
b23053690
Tyt. oryg.: ”Making life work : putting God’s wisdom into action :
with questions for reflection & discussion” 1998.
ISBN 978-83-60040-52-2 : zł 24,90
1. Biblia. ST. Księga Przysłów – analiza i interpretacja 2. Mądrość
– protestantyzm 3. Samopoznanie – protestantyzm 4. Stosunki interpersonalne – protestantyzm
Tyt. oryg.: ”Grˆace de l’instant pr´
esent : la chance du chr´
etien” 2007.
ISBN 978-83-7502-134-9 : zł 29
1. Duchowość chrześcijańska
2004/2009
27-58
b23211544
Bibliogr. s. 137-143.
ISBN 978-83-7438-186-4
1. Paweł z Tarsu (św.) – nauczanie
analiza i interpretacja
Streszcz. ang., ros.
Bibliogr. s. 127-133. Indeksy.
ISBN 978-83-60311-16-5
1. Prawosławie – Polska – 19-20 w.
krzyskie) – religia – 19-20 w.
2. Biblia. NT. List do Efezjan –
2005/2009
271.2(438)”18/19”
b2322003x
2. Sandomierz (woj. święto-
2012/2009
Św. Paweł - wielki nauczyciel prawdy o Chrystusie : (konspekty katechez) / red. Roman Ceglarek, Ewa Matysiak. –
Częstochowa : Wydział Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz
Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej : Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2008. – 109, [1]
s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Wydziału Katechizacji Dzieci i
Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Częstochowie)
Materiały z XXXII Dni Duchowości, 2007, Lublin. – Streszcz. ang.,
wł. przy ref.
ISBN 978-83-7306-400-3 (TNKULJPII)
1. Lectio divina – materiały konferencyjne
ISBN 978-83-87830-85-4 (Regina Poloniae)
1. Paweł z Tarsu (św.) 2. Katecheza – katolicyzm – scenariusze
zajęć
27-36”00”A/Z:272-75
b23210278
2006/2009
2013/2009
TERRINONI, Ubaldo.
Po tamtej stronie : Biblia odkrywa tajemnicę rzeczy ostatecznych / Ubaldo Terrinoni ; [przeł. z wł. Dariusz Chodyniecki].
– Kielce : Wydawnictwo ”Jedność”, cop. 2007. – 254 s. ; 21 cm.
ŁACH, Józef (1948- ).
Łamiąc chleb biblijny : modlitewne spotkania z Pismem Świętym / Józef Łach. – Rzeszów : Bonus Liber, 2008. – 288 s. : il.
kolor. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”C’`e l’Aldil`a? : indagine biblica sulle ultime realt`a
dell’uomo” 2006.
ISBN 978-83-7442-542-1
1. Biblia – analiza i interpretacja 2. Eschatologia – katolicyzm
Bibliogr. publ. J. Łacha s. 237-244 i bibliogr. s. 69.
ISBN 978-83-61312-09-3
1. Łach, Józef (1948- ) – księga pamiątkowa 2. Biblia – rozmyślania
religijne 3. Liturgia katolicka – rozmyślania religijne
27-23/-24-27:272-5](082.1)
b22757624
2011/2009
SŁAWIŃSKI, Piotr (1968- ).
Prawosławie w Sandomierzu i okolicy / Piotr Sławiński. – Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2008. – 208 s. :
il. ; 24 cm.
Lectio divina : praca zbiorowa / pod red. Jarosława M. Popławskiego. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2008. – 179 s. ; 24 cm. – (Homo
Meditans, ISSN 0239-7811 ; 29) (Prace Wydziału Teologii / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, ISSN 1230-2686 ; 146)
27-23/-24-27:272-58](06)
b23230575
2010/2009
SION, Victor (1909-1990).
Łaska chwili obecnej : szansa chrześcijanina / Victor Sion ; tł.
Aleksandra Frej. – Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2008. – 302, [1] s. ; 20 cm.
KLICH, Anna Emmanuela.
Kościół Chrystusa wspólnotą w Duchu Świętym : studium
egzegetyczno-teologiczne Ef 4, 1-16 / Anna Emmanuela Klich
; Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii
Teologicznej, 2008. – 143, [5] s. ; 23 cm. – (Duc in Altum ; t. 8)
27-36”00”A/Z:27-248.3/.8-27
b23270561
2009/2009
RAKOCY, Waldemar.
Listy apostoła Pawła : wprowadzenie i omówienie / Waldemar
Rakocy. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego
Księży Misjonarzy, [2008]. – 61, [2] s. ; 17 cm.
HYBELS, Bill (1951- ).
Życie które działa : jak znaleźć drogę do prawdziwej mądrości
/ Bill Hybels ; tł. Ryszard Zajączkowski. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2008. – 287, [2] s. ; 21 cm.
27-242/-244-27:274.5:159.923:316.47
b23186550
2008/2009
27-23/-24-27:272-187/-188
b22612051
2007/2009
6
2014/2009
ZAGÓRSKI, Dariusz.
Oblicza Chrystusa w ”Hexaemeronie” św. Ambrożego / Dariusz Zagórski. – Bydgoszcz ; [Toruń : Buczyńska Mirosława],
2007. – 94 s. ; 19 cm.
DAIKER, Angelika.
Miłość przekracza granice : o życiu małej siostry Magdaleny
założycielki Małych Sióstr Jezusa od Karola de Foucauld / Angelika Daiker ; [tł. Mała siostra Jezusa ; ze wstępem brata Morisa]. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2007. – 282, [3] s. : il. ;
20 cm.
Bibliogr. s. 83-92. Indeks.
ISBN 978-83-925474-1-9
1. Ambroży (św. ; ca 337-397). Exameron 2. Jezus Chrystus – teologia – historia – 4 w. 3. Kościół wczesnochrześcijański – 4 w. 4.
Patrologia – historia – 4 w.
27-36A/Z:27-9]”03”:27-31
b20650966
¨
Tyt. oryg.: ”Uber
Grenzen gef¨
uhrt : Leben und Spiritualit¨at der
kleinen Schwester Magdeleine” 1999.
Bibliogr. s. 281-282.
ISBN 978-83-60040-34-8 : zł 25,90
1. Magdeleine de J´
esus (mała siostra ; 1898-1989) – biografia 2.
Małe Siostry – biografie – Francja – 20 w.
2015/2009
BIAŁECKA, Bogna: Psychologia a życie duchowe = poz.1985
272-788/-789:929-052A/Z](44)”19”
b21273893
272 Kościół rzymskokatolicki
DŁUGOSZ, Antoni (1941- ).
Opowiem Ci o Jezusie / Antoni Długosz ; rys. Ewa Barańska-Jamrozik. – Kraków : Biały Kruk, 2008. – 95, [1] s. : il. kolor. ;
27 cm.
BENEDYKT XVI (papież ; 1927- ).
Encyklika Spe salvi Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych
i wszystkich wiernych świeckich o nadziei chrześcijańskiej.
– Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop.
2007. – 53, [3] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Spe salvi.
ISBN 978-83-7516-097-0
1. Encykliki – od 1965 r.
U dołu okł.: Pamiątka pierwszej Komunii Świętej.
ISBN 978-83-7553-019-3 : zł 28
1. Jezus Chrystus – wydawnictwa dla dzieci 2. Pierwsza Komunia
św. – wydawnictwa dla dzieci
272-31:272-549](02.025.2)(02.053.2)
b23257945
2. Nadzieja – teologia – katolicyzm
272-42(044.6)
b20515303
272-732.2”1965/...”A/Z:272-42:272-181/-184
b19182806
2016/2009
Zbiór felietonów ”Zza bramy klasztoru” publ. w latach 2005-2007
w lubelskiej ”Gazecie Wyborczej”.
ISBN 978-83-227-2771-3
1. Dominikanie – Polska – od 1980 r. – publicystyka 2. Duchowość
katolicka – publicystyka 3. Felieton polski – od 2001 r.
272-788/-789(438)”1980/...”:272-58
b20738201
2. Ciało ludzkie w
Tekst częśc. ang.
ISBN 978-83-7072-421-4
1. Duchowość katolicka
triotyzm – katolicyzm
2. Miłość – teologia – katolicyzm
3. Pa-
272-42:272-58:172.1
b19029032
2024/2009
´
GONZALEZ, Luis Jorge (1942- ).
Psychologia św. Teresy z Lisieux Doktora Kościoła : strategia
rozwoju dla każdego / Luis Jorge Gonz´
alez ; [tł. Maksymilian
Drozdowicz]. – Poznań : Flos Carmeli, 2007. – 188 s. : il. ; 19
cm. – (Wprowadzenia i Komentarze)
Tyt. okł.: Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego. W 750. rocznicę
śmierci św. Jacka. – Tekst częśc. łac.
ISBN 978-83-86881-47-5
1. Jacek (św. ; ca 1183-1257) – kult – Polska 2. Kazania o świętych
– katolicyzm – 17 w.
2018/2009
Tyt. oryg.: Psicolog´ıa de Teresa de Lisieux : desarrollo humano de
una Doctora de la Iglesia.
ISBN 978-83-88570-29-2
1. Teresa od Dzieciątka Jezus (św. ; 1873-1897) – duchowość 2.
Karmelitanki Bose – duchowość
CASTO, Lucio (1975- ).
Kierownictwo duchowe jako ojcostwo / Lucio Casto ; przekł.
Arkadiusz Soćko. – Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2008. – 251,
[3] s. ; 20 cm.
272-36”18”A/Z:[272-788/-789:272-58](44)”18”
b23211969
2025/2009
¨ Anselm (1945- ).
GRUN,
Być człowiekiem spełnionym : wskazówki na drodze do szczęścia / Anselm Gr¨
un ; tł. Ignacy Bokwa. – Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, cop. 2008. – 97 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”La direzione spirituale come paternita” 2003.
ISBN 978-83-7482-228-2
1. Duch Święty 2. Duchowość katolicka 3. Kierownictwo duchowe – katolicyzm
272-48:272-144.89:272-58
b23251360
2023/2009
Duchowość Europy zakorzeniona w miłości / red. Andrzej
Baran. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, 2007. – 271 s. ; 21 cm. – (Mistyka Chrześcijańska)
2017/2009
BIRKOWSKI, Fabian (1566-1636).
Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o świętym Jacku =
Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae / przeł.
Beata Gaj ; oprac. Maria Rowińska-Szczepaniak. – Opole :
Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 2007. – XXX,
[2] s., s. [195]-234, 52, [2] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm.
272-36”11/12”(042)A/Z
b20512934
2022/2009
DOSTATNI, Tomasz (1964- ).
Przekraczać mury / Tomasz Dostatni ; sł. wstępne Jan W. Góra.
– Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 162 s. : il. ; 24 cm.
BIENASZ, Tadeusz.
Człowiek w tajemnicy stworzenia i odkupienia : rozważania
nad ”antropologią biblijną” Jana Pawła II / Tadeusz Bienasz. –
Białystok : Wydawnictwo Buk, 2007. – 223 s. ; 21 cm.
Streszcz. ang.
ISBN 978-83-925153-4-0
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – nauczanie
teologii – katolicyzm – od 1965 r.
2021/2009
2019/2009
CATTANEO, Patrizia (1964- ).
Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? / Patrizia Cattaneo ;
przekł. Ewa Łukaszyk. – Kraków : Wydawnictwo WAM, cop.
2008. – 90, [3] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Ein ganzer Mensch sein : die Kraft eines reifen Glaubens” 2006.
ISBN 978-83-7422-184-9
1. Duchowość katolicka 2. Samopoznanie
Tyt. oryg.: ”La guarigione del cuore” 2007.
Bibliogr. s. [91].
ISBN 978-83-7505-122-3 : zł 12
1. Bóg – teologia – katolicyzm 2. Cierpienie – teologia – katolicyzm
2026/2009
272-14:272-42
b22909126
272-58:159.923
b23261766
HERBSTRITH, Waltraud (1929- ).
Edyta Stein - Żydówka i chrześcijanka / Waltraud Herbstrith
; przekł. Laura Mohort-Kopaczyńska. – Wyd. 2. – Kraków :
Wydawnictwo eSPe, 2008. – 148, [4] s. : il. ; 21 cm.
2020/2009
7
Tyt. oryg.: ”Edith Stein : J¨
udin und Christin”.
ISBN 978-83-7482-233-6
1. Teresa Benedykta od Krzyża (św. ; 1891-1942) – biografia
Karmelitanki Bose – biografie – Niemcy – 20 w.
ISBN 978-83-257-0042-3
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – rozmyślania religijne
2.
272-312.47:272-58
b23108204
272-36”19”A/Z:[272-788/-789:929-052A/Z](430)”19”
b23251396
2027/2009
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Nadzieja / Jan Paweł II ; [wybór cytatów Aleksandra Pawlińska ; aut. tekstów Grzegorz Polak]. – Warszawa : New Media
Concept : Axel Springer Polska, cop. 2008. – 110, [2] s. : il. ; 25
cm. – (Księgi myśli i wiary / Jan Paweł II ; t. 14)
ISBN 978-83-7031-634-1
1. Religijność – katolicyzm
2028/2009
Spis treści także ang., fr.
Bibliogr. s. 449-453. Indeksy.
ISBN 978-83-7033-678-3
1. Dominikanie – Polska – 13-18 w.
272-788/-789(438)”12/17”
b23247605
Bibliogr. s. [125].
ISBN 978-83-7300-965-3
1. Koper, Ryszard (1952- ) – pamiętniki 2. Duchowieństwo katolickie – Polska – od 2001 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – od
2001 r. 4. Pielgrzymki – Polska – od 2001 r. – pamiętniki 5. Guadalupe Hidalgo (Meksyk) – sanktuarium maryjne – pielgrzymki – od
2001 r. – pamiętniki
2029/2009
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Prawda / Jan Paweł II ; [wybór cytatów Tomasz Gołąb ; aut.
tekstów Milena Kindziuk, Grzegorz Polak]. – Warszawa : New
Media Concept : Axel Springer Polska, cop. 2008. – 110, [2] s. :
il. ; 25 cm. – (Księgi myśli i wiary / Jan Paweł II ; t. 13)
272-57(721/727=162.1):272-725(438):929-051(438)A/Z]”2001/...”
b21434827
2036/2009
Krzyżu święty ponad wszystko : materiały z sympozjum z
okazji 150-lecia posadowienia figury Chrystusa dźwigającego
krzyż przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie / red.
Stanisław Urbański, Janusz Śmigiera. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2008. – 190 s.,
[8] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Mistyka Polska ; 92)
Bibliogr. s. 108-110.
ISBN 978-83-7558-461-5 (Axel Springer Polska, t. 13) : zł 19,99
ISBN 978-83-7558-448-6 (całość)
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – nauczanie 2. Mowy i homilie
papieskie – od 1965 r. 3. Prawda – teologia – katolicyzm
ISBN 978-83-7216-720-0
1. Duchowość katolicka – materiały konferencyjne
katolicyzm – materiały konferencyjne
2030/2009
272-732.2”1965/...”(02.025.2)A/Z
b23242115
2037/2009
KWIECIEŃ, Tomasz (1965- ).
Modlitwa w stylu retro / Tomasz Kwiecień. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów w Drodze, cop. 2008.
– 201, [4] s., [9] s. tabl. : il. kolor. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7033-670-7
1. Eucharystia – katolicyzm
2.
2. Modlitwa – katolicyzm
272-534:272-549
b23260889
2038/2009
´
MARAVILLAS DE JESUS (św. ; 1891-1974).
On wszystkiego dokona : 9 dni ze św. Matką Maravillas od
Jezusa. – Poznań : Flos Carmeli, 2008. – 46 s. ; 14 cm.
2031/2009
JOJKO, Adrian A. (1975- ).
Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ w Mikołowie / Adrian
A. Jojko. – Mikołów : Adrian A. Jojko, 2008. – 198 s. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm.
Na okł. podtyt.: nowenna. – Tekst częśc. tł.
ISBN 978-83-88570-72-8
1. Droga krzyżowa 2. Nowenna – katolicyzm
Bibliogr. s. 191-192. Indeks.
ISBN 978-83-921366-6-8
1. Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
– Polska 2. Bractwa religijne – katolicyzm – Polska – 20 w. 3. Mikołów (woj. śląskie) – religia – organizacje – 20 w.
272-784(438)”19”
b22900457
2. Krzyże –
272-526.6/.7:272-58](06)
b23061765
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Rok 16. : fotokronika : szpitalne ”sanktuarium” / słowo Jan
Paweł II ; fot. Arturo Mari. – Kraków : Biały Kruk, 2008. –
199, [1] s. : il. kolor. ; 33 cm. – (Dzieje Wielkiego Pontyfikatu
1978-2005)
ISBN 83-978-83-7553-067-4 : zł 89
Zł 79 (w subskrypcji)
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – wydawnictwa popularne
Papiestwo – od 1965 r. – wydawnictwa popularne
2035/2009
KOPER, Ryszard (1952- ).
Pielgrzymka do Guadalupe / Ryszard Koper. – Sandomierz :
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, [2008]. – 122, [3] s. : il.
kolor. ; 17x24 cm.
Bibliogr. s. 108-110.
ISBN 978-83-7558-463-9 (Axel Springer Polska, t. 15) : zł 19,99
ISBN 978-83-7558-448-6 (całość)
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – podróże apostolskie 2. Mowy
i homilie papieskie – od 1965 r. 3. Nauka społeczna Kościoła katolickiego – od 1965 r.
272-732.2”1965/...”A/Z:272-42(042)
b23231774
2034/2009
KŁOCZOWSKI, Jerzy (1924- ).
Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów / Jerzy Kłoczowski. – Poznań
: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze,
2008. – VI, 492, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Studia nad
Historią Dominikanów w Polsce ; t. 5)
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005).
Pielgrzymowanie / Jan Paweł II ; [wybór cytatów Anna Wojtas ;
aut. tekstów Grzegorz Polak, Milena Kindziuk, Tomasz Gołąb].
– Warszawa : New Media Concept : Axel Springer Polska, cop.
2008. – 110, [2] s. : il. ; 25 cm. – (Księgi myśli i wiary / Jan Paweł
II ; t. 15)
272-732.2”1965/...”A/Z:[3-027.21:172:272](042)
b23250185
2. Soteriologia – katolicyzm
272-185.5:272-44
b23093791
Bibliogr. s. 108-110.
ISBN 978-83-7558-462-2 (Axel Springer Polska, t. 14) : zł 19,99
ISBN 978-83-7558-448-6 (całość)
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – nauczanie 2. Mowy i homilie
papieskie – od 1965 r. 3. Nadzieja – katolicyzm
272-732.2”1965/...”A/Z:272-42(042)
b23231750
2033/2009
KĘPA, Sebastian.
Czy będą zbawieni katolicy niepraktykujący? / Sebastian Kępa.
– Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2008. – 123, [3] s. ; 21 cm.
272-282.5
b2320753x
2039/2009
Modlitewnik do krwi Chrystusa : odkupiłeś nas Panie krwią
swoją / [wybór, oprac. i red. Zofia Zawadzka, Małgorzata Przybyło]. – Wyd. 3 popr. i poszerz. – Częstochowa ; Wrocław :
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, 2008. – 168 s. ; 16 cm.
2032/2009
ISBN 978-83-926871-0-8
1. Jezus Chrystus – rozmyślania religijne
cyzm
KAŁDON, Stanisław Maria (1945- ).
Najukochańszej Matce kwiaty : modlitewnik / Stanisław Maria
Kałdon. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, cop. 2008. – 267, [5] s. : il. kolor. ; 18 cm.
272-282.5
b23211295
8
2. Modlitewnik – katoli-
2040/2009
NAGÓRNY, Janusz (1950-2006).
Mocni wiarą : refleksje nad słowem Bożym : rok A / Janusz Nagórny i jego uczniowie ; [zespół aut. Andrzej Derdziuk et al.].
– Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium,
2008. – 307 s. ; 21 cm.
RAINA, Peter (1935- ).
Arcybiskup Bronisław Dąbrowski : portret / Peter Raina. –
Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2008. – 332, [2] s. :
il. kolor. ; 24 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Indeks.
ISBN 978-83-87689-99-5 : zł 39,90
1. Dąbrowski, Bronisław (1917-1997) – biografia
stwo katolickie – biografie – Polska – 20 w.
ISBN 978-83-89659-98-9
1. Kazania – katolicyzm – 21 w.
272-475(042)
b2133481x
2041/2009
272-725:929-052A/Z](438)”19”
b23124659
NOWAK, Mieczysław (1937- ).
Przygoda z Bogiem / Mieczysław Nowak. – Warszawa [etc.] :
Agencja Wydawnicza i Reklamowa Akces, [2008]. – 303, [1] s.
; 20 cm.
ISBN 978-83-87520-14-4
1. Duchowość katolicka
twa – katolicyzm
2. Eschatologia – katolicyzm
272-187/-188:272-58:272-534
b23116870
3. Modli-
Tyt. oryg.: ”Accompagnement spirituel et vie d’oraison” 2007.
ISBN 978-83-7033-671-4
1. Duchowość katolicka 2. Duszpasterstwo – katolicyzm
272-48:272-58
b23247514
ˇ
SPIDLIK,
Tom´
aˇs (1919- ).
Nowenny za wstawiennictwem świętych i błogosławionych
naszych czasów / [oprac. i red. Anna Matusiak]. – Kraków :
Wydawnictwo eSPe, 2008. – 100, [4] s. ; 16 cm.
Tyt. oryg.: ”Slyˇset Boha v rann´ım v´
anku” 2005.
ISBN 978-83-7502-141-7 : zł 21
1. Rozmyślania religijne
2043/2009
Obecność : dar i odpowiedzialność : Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / red. Maria
Filipiak, Andrzej Szostek ; przedm. Stanisław Dziwisz ; posł.
Józef Życiński ; Instytut Jana Pawła II. – Lublin : Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II, cop. 2008. – 490 s., [56] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 25 cm.
272-58
b23211453
Streszcz. niem. Spis treści także niem.
Bibliogr. s. 251-265.
ISBN 978-83-60370-36-0
1. Katecheza – katolicyzm – metody 2. Pomoce dydaktyczne
2044/2009
272-75:37.091.64
b23210710
PEYRET, Raymond.
Życie Marty Robin / Raymond Peyret ; przeł. Dorota Śliwa. –
Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2008. – 126,
[2] s. ; 18 cm.
ISBN 978-83-85645-34-4
1. Krew Chrystusa – kult – katolicyzm
cyzm
2045/2009
ISBN 978-83-7216-694-4
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – rozmyślania religijne
272-312.47:272-58
b21336118
2046/2009
2053/2009
SZCZUREK, Kinga Helena.
Katolicka nauka o czyśćcu i formy niesienia pomocy zmarłym
/ Kinga Helena Szczurek. – Częstochowa : Edycja Świętego
Pawła, cop. 2008. – 152, [8] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Dnia Pańskiego ; 77)
PYRCHAŁA, Paweł (1932- ).
Rodem z Bytomia : biskup Maksymilian Kaller / Paweł Pyrchała. – Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna, 2008. – 93, [1]
s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
272-725:929-052A/Z](430)”19”
b23242504
2052/2009
SZARWARK, Teodor.
Bądź z nami w każdy czas : rozważania o Matce Bożej / Teodor
Szarwark. – Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego
Księży Misjonarzy, [2008]. – 79, [1] s. ; 20 cm. – (Głoście Ewangelię... ; 10)
2. Mistyka – katolicyzm
Streszcz. niem.
Bibliogr. s. 89-90.
ISBN 978-83-7593-000-9
1. Kaller, Maximilian (1880-1947) – biografia
katolickie – biografie – Niemcy – 20 w.
2. Modlitewnik – katoli-
272-282.5
b22190958
PEYROUS, Bernard (1947- ).
Życie Marty Robin / Bernard Peyrous ; przy współpr. Marie-Th´
er`ese Gille ; z przedm. Bernarda Michona ; przekł. z jęz.
fr. Maria Żurowska. – Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo
Łódzkie, [2008]. – 336 s. : il. kolor. ; 21 cm.
272-58:929-052A/Z](44)”19”
b2320607x
2051/2009
SZAFFER, Rudolf.
Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa : modlitwy i nabożeństwa z obietnicami / Rudolf Szaffer. – Wyd. 6 popr. i
poszerz. – Wrocław : Wydawnictwo P.P.H. ”Arka”, 2007. – 315
s. : il. ; 17 cm.
Tyt. oryg.: ”Petite vie de Marthe Robin : le secret de Marthe” 1988.
ISBN 978-83-7502-140-0 : zł 12
1. Robin, Marthe (1902-1981) – biografia 2. Mistyka – katolicyzm
– biografie – Francja – 20 w.
Tyt. oryg.: ”Vie de Marthe Robin” 2006.
ISBN 978-83-89790-47-7
1. Robin, Marthe (1902-1981) – biografia
– biografie – Francja – 20 w.
2050/2009
SROCZYŃSKI, Piotr.
Środki dydaktyczne i warunki ich skutecznego stosowania w
katechezie szkolnej / Piotr Sroczyński. – Wrocław : Papieski
Wydział Teologiczny, 2008. – 271 s. ; 24 cm. – (Rozprawy Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu ; nr 67)
Bibliogr. podmiotowa K. Wojtyły (1979-2008) s. 443-485.
ISBN 978-83-7306-388-4
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 3. Duchowieństwo katolickie – Polska – 20 w.
4. Lublin (woj. lubelskie) – szkolnictwo wyższe – 20 w.
272-58:929-052A/Z](44)”19”
b23177019
2049/2009
ˇ
Usłyszeć Boga w bryzie poranka / Tomasz Spidlik
; tł. Bogusław
Widła. – Warszawa : Wydawnictwo Księży Marianów MIC,
2008. – 153, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7482-223-7
1. Nowenna – katolicyzm
272-732.2”1965/...”A/Z:[378.4:272](438)”19”
b22767010
2048/2009
SAGNE, Jean-Claude (1936- ).
Towarzyszenie duchowe / Jean-Claude Sagne ; przeł. Katarzyna Kubaszczyk. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów ” W drodze”, 2008. – 227, [5] s. ; 20 cm.
2042/2009
272-282.5
b22975275
2. Duchowień-
Tyt. grzb.: Katolicka nauka o czyśćcu.
Bibliogr. s. 151-[153].
ISBN 978-83-7424-362-9 : zł 7,90
1. Czyściec – katolicyzm – wydawnictwa popularne
wość katolicka – wydawnictwa popularne
2. Duchowieństwo
272-187/-188:272-58
b22095214
2047/2009
9
2. Ducho-
2054/2009
TERCIC, Hans (1956- ).
Filip Neri : miłość zwycięża wszystkie lęki / Hans Tercic ; tł. z
jęz. wł. Mieczysław Stebart. – Gostyń : Kongregacja Oratorium
św. Filipa Neri, 2007. – [2], 192 s. ; 21 cm.
LECTIO divina = poz.2006
ŁACH, Józef: Łamiąc chleb biblijny = poz.2007
OSTERWA, Juliusz: Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru
Społecznego = poz.2267
Tyt. przekł.: [Filippo Neri : l’amore vince ogni paura], tyt. oryg.:
”Philippus Neri : Liefde overwint angst” 1995.
ISBN 83-919963-4-4
1. Filip Neri (św. ; 1515-1595) – biografia 2. Filipini – biografie –
Włochy – 16 w.
ŚW. PAWEŁ - wielki nauczyciel prawdy o Chrystusie =
poz.2013
TERRINONI, Ubaldo.: Po tamtej stronie = poz.2014
272-36”15”A/Z:[272-788/-789:929-052A/Z](450)”15”
b20890758
2055/2009
3 NAUKI SPOŁECZNE.
PRAWO. ADMINISTRACJA
TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS (św. ; 1873-1897).
Dzieje duszy / święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza (Teresa z Lisieux) ; wg pierwotnego układu autentycznych tekstów oprac. i opatrzonych przypisami przez
Conrada de Meester ; [tł. Katarzyna Rogalska]. – Poznań : Flos
Carmeli, 2008. – 528 s. ; 15 cm.
The individuality of a scholar and advancement of social
science : the scholarship of Antoni Kukliński / ed. by Anna
Gąsior-Niemiec and Józef Niżnik. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza ”Rewasz”, 2008. – 230 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Histoire d’une ˆame”. Wyd. poznańskie.
ISBN 978-83-88570-82-7
1. Teresa od Dzieciątka Jezus (św. ; 1873-1897) – pamiętniki 2. Karmelitanki Bose – Francja – 19 w. – pamiętniki 3. Pamiętniki francuskie
– 19 w.
272-36”18”A/Z:[272-788/-789:929-051A/Z](44)”18”
b2321188x
Bibliogr. A. Kuklińskiego s. 201-228, bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-89188-69-4
1. Kukliński, Antoni (1927- ) – księga pamiątkowa 2. Geografia
gospodarcza – historia – Polska – od 1944 r. 3. Nauka – socjologia
4. Nauki społeczne
2056/2009
3:001:316.74](082.1):[911.3:33](438)”1944/...”(082.1)
b21110906
TOMKIEL, Andrzej (1953- ).
Duch Święty w duchowym życiu człowieka / Andrzej Tomkiel.
– Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008.
– 304 s. ; 21 cm.
MIZERSKI, Witold.: ABC ucznia. = poz.2404
Bibliogr. s. 289-300. Indeks.
ISBN 978-83-257-0067-6
1. Duch Święty
272-144.89
b23108228
311+314 Statystyka. Demografia.
HOMECOMING = poz.2068
2057/2009
ZASTOSOWANIA statystyki i data mining w badaniach naukowych = poz.1970
TYMOSZ, Stanisław (1957- ).
Ewolucja kościelnego prawa polskiego w świetle kodyfikacji
do XIX wieku / Stanisław Tymosz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji. Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. – 241, [5] s., [8] s.
tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
316 Socjologia
BARAN, Tomasz (1976- ).
Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy ”obcy”
to też człowiek? / Tomasz Baran. – Warszawa : Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. – 107 s. : il. ; 21 cm. –
(Dissertationes WUW, ISSN 0509-7177 ; 463)
Streszcz. wł. Spis treści także wł.
Bibliogr. s. 201-229.
ISBN 978-83-7363-755-9
1. Prawo kanoniczne – historia – Polska – 14-18 w.
272-74(438)”13/17”
b23013680
Bibliogr. s. 76-81.
ISBN 978-83-235-0340-8 : zł 19
1. Grupy społeczne – psychologia – Polska – od 2001 r. 2. Postawy
– Polska – od 2001 r. 3. Spostrzeganie interpersonalne 4. Stereotyp
(psychol., socjol.) – Polska – od 2001 r.
2058/2009
W trosce o godność człowieka : praca zbiorowa / pod red.
Stanisława Bafii. – Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne
Metropolii Warmińskiej ”Hosianum”, 2007. – 159, [1] s. ; 24
cm. – (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ; nr 36)
316.45:316.64:316.47:159.93:316.35.023.4](438)”2001/...”
b19814112
2062/2009
BARNES, Colin (1946- ).
Niepełnosprawność / Colin Barnes, Geof Mercer ; przeł. Piotr
Morawski. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. – 218, [2] s.
; 21 cm. – (Key Concepts)
Na okł. odmienny tyt. serii: Biblioteka Wydziału Teologii oraz akronim serii: BWT UWM.
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-89093-39-4
1. Etyka chrześcijańska 2. Godność ludzka – filozofia 3. Godność
ludzka – katolicyzm
272-425:179
b23099719
2061/2009
JAN Paweł: Pielgrzymowanie = poz.2029
Tyt. oryg.: ”Disability” 2003.
Bibliogr. s. 177-204. Indeks.
ISBN 978-83-60457-49-8 : zł 29,90
1. Niepełnosprawni – psychologia
gia
2059/2009
2. Niepełnosprawni – socjolo-
316.344:159.9]-056.26/.36
WILKOŃSKA, Joanna.
Historia życia Ojca Świętego Jana Pawła II / Joanna Wilkońska
; [il. Piotr Warisch]. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. –
326 s. : il. ; 21 cm.
Mercer, G.
b23236152
2063/2009
CANOVAN, Margaret (1933- ).
Lud / Margaret Canovan ; przeł. Sebastian Szymański. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. – 187, [1] s. ; 21 cm. – (Key
Concepts)
ISBN 978-83-7505-147-6 : zł 29,90
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – biografia 2. Duchowieństwo
katolickie – biografie – Polska – 20 w. 3. Papiestwo – biografie – od
1965 r.
Tyt. oryg.: ”The people” 2005.
Bibliogr. s. 167-183. Indeks.
ISBN 978-83-60457-48-1 : zł 28,90
1. Naród – socjologia
272.732.2”1965/...”A/Z:[272-725:929-052A/Z](438)”19”
b23123746
2060/2009
CZERWONA księga męczenników chińskich = poz.2419
316.356.4
b23236115
HOŁOWNIA, Szymon: Tabletki z krzyżykiem = poz.2003
10
2064/2009
CZEŚNIK, Mikołaj.
Partycypacja wyborcza w Polsce : perspektywa porównawcza
/ Mikołaj Cześnik ; Instytut Studiów Politycznych PAN. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ”Scholar”, 2007. – 239, [1] s.
: il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 305-330.
ISBN 978-83-7587-070-1
1. Adopcja – socjologia – Polska – od 1989 r.
316.436.3-058.865:364-782.4](438)”1989/...”
b23260804
Bibliogr. s. 223-232. Indeks.
ISBN 978-83-7383-230-5
1. Postawy – Europa Środkowo-Wschodnia – od 1989 r. 2. Postawy
– Polska – od 1989 r. 3. Wybory – socjologia – Europa Środkowo-Wschodnia – od 1989 r. 4. Wybory – socjologia – Polska – od 1989 r.
316.334.3:324](438:4-191.2-11)”1989/...”
b20870607
MCCOMBS, Maxwell E.
Ustanawianie agendy : media masowe i opinia publiczna /
Maxwell McCombs ; przekł. Beata Radwan. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. – XXVIII,
182 s. : il. ; 24 cm. – (Media)
2065/2009
Tyt. oryg.: ”Setting the agenda : the mass media and public opinion”
2004. – Podręcznik akademicki.
Indeksy.
ISBN 978-83-233-2594-9 : zł 29,99
1. Opinia publiczna – podręcznik akademicki 2. Środki masowego
przekazu – socjologia – podręcznik akademicki
FILIPEK, Agnieszka.
Poziom i charakter kultury bezpieczeństwa młodzieży akademickiej / Agnieszka Filipek. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. – 188 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. –
(Monografie / Akademia Podlaska, ISSN 0860-2719 ; nr 100)
316.77:659.3:316.65](075.8)
b23165650
Bibliogr. s. 172-181.
1. Bezpieczeństwo publiczne – socjologia – Polska – od 2001 r. 2.
Poczucie bezpieczeństwa – Polska – od 2001 r. 3. Studenci – socjologia
– Polska – od 2001 r. 4. Biała Podlaska (woj. lubelskie) – socjologia –
od 2001 r. 5. Warszawa – socjologia – od 2001 r.
316.64:351.75:316.344-057.875](438)”2001/...”
b23001410
2066/2009
Tyt. oryg.: ”Mit der Liebe einer L¨
owin : wie ich die Frau eines Samburu-Kriegers wurde” 2004. Na okł. podtyt.: życie, które jest miłością
i przygodą. Publ. klubu Świat Książki nr 6086.
ISBN 978-83-247-0794-2 : zł 34,90
1. Hachfeld-Tapukai, Christina – pamiętniki 2. Małżeństwo międzyetniczne – od 1945 r. – pamiętniki 3. Niemcy za granicą – Kenia
– od 1945 r. – pamiętniki 4. Pamiętniki niemieckie – od 1945 r. 5.
Samburu (lud) – kultura – od 1945 r. – pamiętniki 6. Kenia – od 1945 r.
– pamiętniki
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-89055-55-2
1. Ambiwalencja kulturowa – materiały konferencyjne 2. Mniejszości (socjol.) – materiały konferencyjne 3. Pluralizm społeczny –
materiały konferencyjne 4. Świadomość społeczna – materiały konferencyjne
316.347:316.7:316.64](06)
b21892064
Wybrane materiały z dwóch konf.: 31 marca-1 kwietnia, Warszawa
oraz ”Biannual Conference of the European Association of Social Anthropologists”, 18-25 września, Bristol.
Bibliogr. s. 263-283.
ISBN 978-83-60490-59-4
1. Repatriacja – materiały konferencyjne 2. Repatriacja – socjologia – Polska – od 1944 r. – materiały konferencyjne
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 107-115.
ISBN 978-83-60714-34-8
1. Kobieta – socjologia – Polska – od 2001 r. 2. Rodzina – socjologia –
Polska – od 2001 r. 3. Świadomość społeczna – Polska – od 2001 r. 4.
Bielsko-Biała (woj. śląskie ; okręg) – socjologia – od 2001 r. 5. Cieszyn
(woj. śląskie ; okręg) – socjologia – od 2001 r. 6. Żywiec (woj. śląskie
; okręg) – socjologia – od 2001 r.
2068/2009
316.64:316.811/.815:316.346.2-055.2](438)”2001/...”
Barabasz, Anna.
KEPPLINGER, Hans Mathias (1943- ).
Mechanizmy skandalizacji w mediach / Hans Mathias Kepplinger ; przekł. Artur Kożuch. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. – 145, [2] s. ; 23 cm. –
(Media)
b23220090
2073/2009
SZMYTKOWSKA, Magdalena.
Przestrzeń społeczna miasta w okresie transformacji : przypadek Gdyni / Magdalena Szmytkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. – 209, [1] s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Die Mechanismen der Skandalierung : die Macht der
Medien und die M¨
oglichkeiten der Betroffenen” 2005. – Podręcznik
akademicki.
Bibliogr. s. 135-141.
ISBN 978-83-233-2563-5 : zł 29,99
1. Nonkonformizm – podręcznik akademicki 2. Opinia publiczna
– podręcznik akademicki 3. Środki masowego przekazu – socjologia
– podręcznik akademicki
316.77:659.3:316.64/.65](075.8)
b23169333
2072/2009
PIĄTEK, Katarzyna.
Kobiet polskich dzisiejsze rozterki... czyli O kobiecej roli w
utrwalaniu tradycyjnych relacji w rodzinie / Katarzyna Piątek, Anna Barabasz. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii
Techniczno-Humanistycznej, cop. 2007. – 117 s. : il. ; 24 cm.
2067/2009
Homecoming : an anthropology of return migrations / Ewa
Nowicka, Homa Firouzbakhch (eds.). – Kraków : Zakład Wydawniczy ”Nomos”, cop. 2008. – 283 s. : il. ; 21 cm.
316.344:314.151.5](438:100)”1944/...”(06)
b21924697
2071/2009
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY (13 ; 2007 ;
Zielona Góra).
”Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych : XIII Ogólnopolski Zjazd
Socjologiczny / pod red. Janusza Muchy i Bożeny Pactwa ;
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila
Szramka w Tychach, Polskie Towarzystwo Socjologiczne. – Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka, 2008. – 227
s. : il. ; 24 cm.
HACHFELD-TAPUKAI, Christina.
Miłość lwicy / Christina Hachfeld-Tapukai ; z niem. przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. – Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008. – 333, [1] s. ; 21 cm.
316.728:316.346.2-055.2:392.5](676.2)”1945/...”:
929-051(430)A/Z”1945/...”
b22033610
2070/2009
Bibliogr. s. 195-205.
ISBN 978-83-7383-313-5
1. Miasta – socjologia – Polska – od 1989 r.
skie) – socjologia – od 1989 r.
316.334.56(438)”1989/...”
b23246169
2069/2009
2. Gdynia (woj. pomor-
2074/2009
YOUNG, Michael W. (1937- ).
Bronisław Malinowski : odyseja antropologa, 1884-1920 / Michael W. Young ; przeł. Piotr Szymor. – Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2008. – 807, [1] s., [16] s. tabl. : il.
; 22 cm. – (Biografie)
ŁADYŻYŃSKI, Andrzej.
Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”,
2009. – 330 s. ; 24 cm.
11
Tyt. oryg.: ”Malinowski : odyssey of an anthropologist, 1884-1920”,
2004.
Bibliogr. s. 771-794. Indeks.
ISBN 978-83-7163-452-9 : zł 68
1. Malinowski, Bronisław (1884-1942) – biografia 2. Antropolodzy
społeczni – biografie – Polska – 20 w. 3. Etnografowie – biografie –
Polska – 20 w.
NAJGRAKOWSKI, Michał.
Historia harcerstwa wielkopolskiego : powojenna odbudowa
harcerstwa 1945-1950 / Michał Najgrakowski ; Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Wielkopolska. Komisja Historyczna. – Poznań : Komisja Historyczna Chorągwi Wlkp. ZHP,
2008. – 343 s. : il., err. ; 21 cm.
316.7:39:929-052A/Z](438)”19”
b23202385
Bibliogr. s. 317-328. Indeks.
ISBN 83-914406-5-6
ISBN 978-83-914406-6-7
1. Związek Harcerstwa Polskiego – 1944-1956 r.
wielkopolskie ; okręg) – organizacje – 1944-1956 r.
2075/2009
CHATZKY, Jean Sherman: Zarabiaj zamiast szukać wymówek
= poz.2090
2. Poznań (woj.
329.78(438)”1944/1956”A/Z
b22901504
CHERRY, Kittredge: Coming out = poz.1986
DOBRZENIECKI, Karol.: Lex informatica = poz.2103
2079/2009
Polityczne kwiatki 15-latki : sprawa tajnej organizacji młodzieżowej ”Orlęta” 1954-1958 / [oprac. s. Róża - Dobromiła
Falkiewicz]. – Warszawa : Siostry Urszulanki. Prowincja Polska, [2007]. – 200, [7] s. : il. ; 21 cm.
HYBELS, Bill: Życie które działa = poz.2004
THE INDIVIDUALITY of a scholar and advancement of social
science = poz.2061
Nazwa aut. oprac.: Róża Falkiewicz. Tyt. grzb.: Polityczne kwiatki.
ISBN 978-83-925734-0-1
1. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (Poznań) 2. Orlęta (Poznań) 3. Urszulanki Unii Rzymskiej – szkolnictwo – Polska – 1944-1989 r. 4. Młodzież – organizacje – Polska –
1944-1989 r. 5. Szkolnictwo ogólnokształcące – Polska – 1944-1989 r.
6. Poznań (woj. wielkopolskie) – organizacje – 1944-1989 r. 7. Poznań
(woj. wielkopolskie) – szkolnictwo i oświata – 1944-1989 r.
KLEIN, Carmen.: Jak skutecznie mówić nie = poz.1988
KOSTYŁO, Piotr: Wykluczanie jako problem filozofii edukacji
= poz.2132
PIECUCH, Aleksander: Edukacja informatyczna na początku
trzeciego tysiąclecia = poz.2142
ROLA więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
= poz.1991
329.78A/Z:373.5.046-021.66](438)”1944/1989”
b19619741
SMÓŁKA, Paweł.: Generator charyzmy = poz.1993
SAWARD, Michael (1960- ).
Demokracja / Michael Saward ; przeł. Aleksandra Burek. –
Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. – 204, [1] s. ; 21 cm. –
(Key Concepts)
STUDER, Quint.: Trwałe wyniki = poz.1973
TOŻSAMOŚĆ - język - rodzina = poz.2287
WOJTYŚ, Elżbieta: Echo kaliskich dni = poz.2459
Tyt. oryg.: ”Democracy” 2003.
Bibliogr. s. 187-195. Indeks.
ISBN 978-83-60457-53-5 : zł 29,90
1. Demokracja
32 Nauki polityczne. Polityka.
321.7
b23232250
BERNSTEIN, Carl (1944- ).
Hillary Clinton / Carl Bernstein ; przeł. Jacek Lang. – Warszawa
: Prószyński i S-ka, 2008. – 646, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Comrades : a world history of communism” 2007.
Bibliogr. s. 587-620. Indeks.
ISBN 978-83-240-1071-4
1. Komunizm – historia
32:347.96:929-052A/Z](73)”1945/...”
b23231919
2076/2009
´
COLAS, Alejandro.
Imperium / Alejandro Col´
as ; przeł. Jacek Dobrowolski. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. – 261, [1] s. ; 21 cm. – (Key
Concepts)
321.64
b23207280
2082/2009
WHITE, Stuart Gordon (1966- ).
Równość / Stuart White ; przeł. Marcin Wilk ; oprac. Katarzyna
Nadana. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. – 238, [1] s. ;
21 cm. – (Key Concepts)
Tyt. oryg.: ”Empire” 2007.
Bibliogr. s. 236-249. Indeks.
ISBN 978-83-60457-57-3 : zł 34,90
1. Imperializm – historia
Tyt. oryg.: ”Equality” 2007.
Bibliogr. s. 213-230. Indeks.
ISBN 978-83-60457-58-0 : zł 34,90
1. Demokracja 2. Egalitaryzm 3. Merytokracja
(prawo) 5. Sprawiedliwość społeczna
2077/2009
321.7:342.7:177
b23237272
MAJEWSKI, Wojciech.
Polish security policy : directions in the post-cold war period
: realist perspective / Wojciech Majewski ; forew. by Grzegorz
Rdzanek ; [Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych]. –
Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych, 2008.
– 76 s. ; 21 cm.
4. Równość
2083/2009
Wyzwania i zagrożenia dla Europy XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka. – Poznań : Wydawnictwo
Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. – 209 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60677-44-5
1. Unia Europejska – polityka
Tekst częśc. równol. ang., pol. Streszcz. pol.
Bibliogr. s. 63-67.
ISBN 978-83-922309-1-5
1. NATO – a Polska 2. Unia Europejska – a Polska 3. Bezpieczeństwo międzynarodowe – Europa – od 1989 r. 4. Polska – polityka –
od 1989 r.
327(438):327.39(4-67)]”1989/...”:
[327.51:355.3:061.1A/Z](100-622)
b23193773
2081/2009
SERVICE, Robert (1947- ).
Towarzysze : komunizm od początku do upadku : historia
zbrodniczej ideologii / Robert Service ; tł. Hanna Szczerkowska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008. –
635, [4] s., [24] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”A woman in charge : the life of Hillary Rodham Clinton”
2007.
Bibliogr. s. 607-619. Indeks.
ISBN 978-83-7469-856-6 : zł 59
1. Clinton, Bill (1946- ) – biografia 2. Clinton, Hillary Rodham
(1947- ) – biografia 3. Prawnicy – biografie – Stany Zjednoczone –
od 1945 r. 4. Politycy – biografie – Stany Zjednoczone – od 1945 r.
327.2
b23237181
2080/2009
327.39(4-67)
b23176398
CZEŚNIK,
poz.2065
2084/2009
Mikołaj.: Partycypacja wyborcza w Polsce =
JAKUBOWICZ, Karol: Polityka medialna a media elektroniczne = poz.2238
2078/2009
12
ROMANOWICZ, Tadeusz: Dwie opinie = poz.2454
WOLNE związki zawodowe z perspektywy trzydziestu lat =
poz.2460
ŚLIWERSKI, Wojciech.: Andrzejki = poz.2270
33 Nauki ekonomiczne
336 Finanse. Podatki.
Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie :
region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie / pod red.
Henryka Horbaczewskiego, Danuty Rucińskiej, Dariusza Tłoczyńskiego. – Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. – 286 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
BŁASZCZYK, Ewa (1978- ).
Euro - wspólna waluta europejska : zestawienie bibliograficzne (wybór) / Ewa Błaszczyk, Ilona Nowak. – Katowice :
Biblioteka Śląska, 2008. – 120 s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-60209-27-1
1. Euro (pieniądz) – bibliografia
Na książce wyłącznie błędny ISBN. – Tekst częśc. ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-89113-24-5
1. Polityka regionalna – Polska – od 2001 r. 2. Polityka regionalna
– Rosja – od 2001 r. 3. Kaliningrad (Rosja ; okręg) – gospodarka – od
2001 r. 4. Warmińsko-mazurskie, województwo – gospodarka
332.14(438:470.26)”2001/...”
b23200558
336.744(4-67):016
Nowak, Ilona.
b2291481x
2085/2009
Województwo zachodniopomorskie : ”od rzemiosła do przemysłu” = Zachodniopomorskie region : from handicraft to
industry / [tł. Magdalena Szarkiewicz, Lucyna Tate, Izabela
Tyburska]. – Bydgoszcz : Promocja Regionu, cop. 2008. – 293,
[2] s. ; 30 cm.
Tyt. oryg.: ”Make money, not excuses : wake up, take charge, and
overcome your financial fears forever” 2006.
ISBN 978-83-61040-46-0 : zł 44,90
1. Finanse – zarządzanie – poradnik 2. Kobieta – psychologia –
poradnik 3. Oszczędność – poradnik
Tekst równol. ang., pol.
Bibliogr. s. [295].
ISBN 978-83-61204-68-8
1. Zachodniopomorskie, województwo – gospodarka – wydawnictwa popularne
332.1(438)(02.025.2)
b23208818
336.72:316.64:159.9-055.2
b23168651
2086/2009
Streszcz. ang., fr., niem. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-88909-59-7
1. Heraldyka – Polska 2. Pieniądz – Polska
Materiały z konf., 24 czerwca 2008 r., Olsztyn. – Streszcz. ang. przy
ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83- 87867-67-6
1. Ekonometria – materiały konferencyjne
336.74:929.6](438)
b23176684
2091/2009
MALINOWSKA-MISIĄG, Elżbieta.
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005 / Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak. – Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji
Polityki Strukturalnej, 2008. – 156 s. : il. ; 30 cm.
2087/2009
DYDAKTYKA w naukach ekonomicznych = poz.2128
THE INDIVIDUALITY of a scholar and advancement of social
science = poz.2061
U dołu okł.: Narodowa Strategia Spójności.
ISBN 978-83-7610-009-8
1. Dochody państwowe – Polska – od 2001 r. – statystyka 2. Finanse
publiczne – Polska – od 2001 r. – statystyka 3. Wydatki budżetowe –
Polska – od 2001 r. – statystyka
331 Praca
Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut. Ryszard Celeda et al.].
– Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. – 939, [1] s. : il.
; 25 cm. – (Meritum)
336.1/.2:336.5](438)”2001/...”(083.41)
Misiąg, Wojciech (1951- ).; Tomalak, Marcin.
Indeks.
ISBN 978-83-7601-196-7 : zł 229
1. Bhp – podręcznik
331.45(07)
b23242036
2090/2009
KIERSNOWSKI, Ryszard (1925-2006).
Historia, pieniądz, herb : opera selecta / Ryszard Kiersnowski ;
[wybór i red. Stefan Krzysztof Kuczyński, Stanisław Suchodolski]. – Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk,
2008. – 548, [2] s., XLIII s. tabl. : il. ; 25 cm.
Współczesne trendy w ekonometrii / [red. nauk. Zygmunt
Zieliński]. – Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej
Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2008. – 299, [1] s. : il. ;
24 cm.
330.43(06)
b23242401
2089/2009
CHATZKY, Jean Sherman (1964- ).
Zarabiaj zamiast szukać wymówek : trzymaj swoje finanse
silną ręką / Jean Chatzky ; przekł. Michał Lipa. – Warszawa :
MT Biznes, cop. 2008. – 318 s. ; 22 cm. – (Biznes bez Granic)
b22759621
2092/2009
ADAMEK,
poz.2101
Marcin.: Księgowość podatkowa w gminie =
KODEKS postępowania administracyjnego. = poz.2107
2088/2009
EDUCATION in a reformed school = poz.2129
338/339 Gospodarka. Handel
ENERGIA w nauce i technice = poz.2195
GALATA, Stanisław.: Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych = poz.1972
ADAMIK, Anna.
Creating of competitive advantage based on cooperation /
Anna Adamik. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,
2008. – 109 s. : il. ; 24 cm. – (A Series of Monographs / Technical
University of Lodz)
KELLY, Matthew.: Dream manager, czyli Zarządzanie oczekiwaniami pracowników = poz.2241
PANKOWSKA, Dorota.: Pedagogika dla nauczycieli w praktyce = poz.2140
Tyt. oryg.: Budowa przewagi konkurencyjnej w oparciu o współpracę. Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1819. – Streszcz. pol.
Bibliogr. s. 99-106.
ISBN 978-83-7283-287-0
1. Konkurencja
PARKINSON, Joy.: Angielski dla pielęgniarek = poz.2284
PLENARNE Spotkanie Pracowników Szkół Ćwiczeń z Nauczycielami Akademickimi Akademii Pedagogicznej: Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w
zmieniającej się rzeczywistości = poz.2143
339.137
b23230277
13
2093/2009
CHRISTOWA-DOBROWOLSKA, Maria.
Konkurencyjność portów morskich basenu Morza Bałtyckiego
/ Maria Christowa-Dobrowolska. – Szczecin : Akademia Morska, 2007. – 262, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Studia /
Akademia Morska w Szczecinie, ISSN 0860-8806 ; nr 48)
OLCZAK, Artur.: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych w perspektywie rynku Unii Europejskiej = poz.2245
RAPORT o stratach wojennych Poznania 1939-1945 =
poz.2453
Bibliogr. s. 250-254.
1. Porty – gospodarka – konkurencyjność – bałtycki, region – od
1989 r. 2. Porty – gospodarka – konkurencyjność – Polska – od 1989 r.
338.4::627.2/.3:339.137](261.24-194.2:438)”1989/...”
b1956935x
338.48 Turystyka
2094/2009
Innowacje w rozwoju turystyki / pod red. Mikołaja Jalinika ;
[aut. Mieczysław Adamowicz et al.]. – Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. – 465 s. : il. ; 23 cm.
GRZEGORCZYK, Wojciech.
Marketing na rynku międzynarodowym / Wojciech Grzegorczyk. – Wyd. 2 poszerz. – Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer
Polska, 2009. – 278 s. : il. ; 24 cm.
Nazwy aut. na s. 7-8. – Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60200-57-5
1. Agroturystyka – Polska 2. Hotelarstwo – Polska – od 1989 r.
Innowacje – stosowanie – turystyka – Polska – od 1989 r.
Bibliogr. s. 265-271. Indeks.
ISBN 978-83-7526-653-5 : zł 39
1. Marketing międzynarodowy – podręcznik akademicki
339.9:339.138](075.8)
b23158499
338.48-53:63:640.41/.42:005.342](438)”1989/...”
b23107649
2095/2009
3.
2100/2009
GALIŃSKI, Zbigniew.: Rzeki Pomorza = poz.2406
Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i
uwarunkowania / pod red. nauk. Krzysztofa Kaszuby, Marka
Maciejewskiego, Stanisława Wydymusa. – Kraków : Fundacja
Uniwersytetu Ekonomicznego, [2008]. – 372 s. : il. ; 24 cm.
KWACZONEK, Marek.: Rzeki Mazur i Suwalszczyzny =
poz.2409
Materiały z konf., październik 2008 r., Kraków. – Tekst częśc. ang.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-927790-1-8
1. Handel międzynarodowy – materiały konferencyjne 2. Konkurencja – materiały konferencyjne
34+351/354 Prawo. Administracja
publiczna. Gospodarka komunalna
339.5:339.137](06)
b23259449
ADAMEK, Marcin.
Księgowość podatkowa w gminie : ewidencja, sprawozdawczość, windykacja / Marcin Adamek. – Olsztyn : Warmińsko-Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej, 2007. – 184 s. ;
21 cm.
2096/2009
MICHNA, Waldemar (1929- ).
Polityka gospodarcza Polski w pierwszych dekadach XXI
wieku / Waldemar Michna ; Akademia Finansów w Warszawie. – Warszawa : Akademia Finansów. Lam - Wydawnictwo
Akademii Finansów, 2009. – 270 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-925545-0-9
1. Finanse – sprawozdawczość – prawo – Polska – stan na 2007
r. 2. Podatki i opłaty lokalne – prawo – Polska – stan na 2007 r. 3.
Windykacja – prawo – Polska – stan na 2007 r.
346.52:347.728.1:336.226.2:336.226.4:347.4](438)
b19544595
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-89833-09-9
1. Polska – gospodarka – polityka – od 1989 r. – podręcznik akademicki
338.22(438)”1989/...”(075.8)
b23242838
CAŁKA, Edyta.
Geograficzne oznaczenia pochodzenia : studium z prawa
wspólnotowego i prawa polskiego / Edyta Całka. – Stan
prawny na 15 czerwca 2008 r. – Warszawa : Wolters Kluwer
Polska, 2008. – 362, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie, ISSN 1897-4392)
2097/2009
ROSIŃSKI, Stefan.
Skaryszewskie wstępy / Stefan Rosiński. – Radom : Skaut.pl
Dariusz Mariusz Zając ; Skaryszew : Urząd Miasta i Gminy,
2008. – 216 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Bibliogr. s. 351-[363].
ISBN 978-83-7601-355-8 : zł 69
1. Oznaczenia geograficzne – prawo – Polska – stan na 2008 r. 2.
Oznaczenia geograficzne – prawo wspólnotowe europejskie – stan na
2008 r. 3. Żywność – onomastyka – prawo – Polska – stan na 2008 r.
4. Żywność – onomastyka – prawo wspólnotowe europejskie – stan
na 2008 r.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. s. 201-206.
ISBN 978-83-60126-53-0 (Skaut.pl)
1. Handel uliczny – Polska – 17-21 w. 2. Handel uliczny – publicystyka – historia – 19-21 w. 3. Koń – handel – Polska – 18-21 w. 4. Koń
– handel – publicystyka – historia – 19-21 w. 5. Publicystyka polska
– tematyka – 19-21 w. 6. Skaryszew (woj. mazowieckie) – handel i
usługi – 17-21 w.
339.17:636.1](438)”18/20”
b22573604
347.77:664:637](438:4-67)
b2263468x
2102/2009
DOBRZENIECKI, Karol.
Lex informatica / Karol Dobrzeniecki. – Toruń : Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa ”Dom Organizatora”,
2008. – 281 s. ; 24 cm.
2098/2009
Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej / pod red. nauk. Stanisława
Zięby, Andrzeja Kowalskiego ; [aut. Marian G. Brodziński et
al.]. – Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna :
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, 2007. – 244, [1] s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 265-281.
ISBN 83-7285-422-X
ISBN 978-83-7285-422-3
1. Informatyka – prawo 2. Internet – prawo 3. Internet – socjologia 4. Komunikacja społeczna 5. Społeczeństwo informacyjne
347.77/.78:004:316.325:316.77
b2310014x
Nazwy aut. na s. [245].
Bibliogr. przy niektórych pracach.
ISBN 978-83-60197-55-4 (Almamer)
1. Unia Europejska – a Polska – rolnictwo 2. Gospodarka żywnościowa – Polska – od 2001 r. 3. Rolnictwo – Polska – od 2001 r. 4.
Wieś – Polska – od 2001 r. 5. Polska – a Unia Europejska – rolnictwo
338.43(438:4-67)”2001/...”
b20541569
2101/2009
2103/2009
HARTMAN, Jan (1967- ).
Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. – Stan prawny na 31 października 2008 r. – Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska,
2009. – 199, [1] s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 199-[200].
ISBN 978-83-7601-306-0 : zł 49
1. Bioetyka – prawo – Polska – stan na 2008 r.
2099/2009
347.56:614.25:608.1](438)
b23195563
FACES of the 21st Century = poz.2421
14
2104/2009
KĘDZIORA, Witold.
Driving manual for category ”B” license : how to drive safely? :
regulations and trafiic[!] signs / Witold Kędziora. – Piła : Studio
Promocyjno Handlowe Credo, 2008. – 115 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-7394-226-4
1. Prawo pracy – Polska – stan na 2008 r.
349.2(438)(094.4.072)
b2324706x
Tyt. oryg.: ”Podręcznik kierowcy kat. B : jak bezpiecznie jeździć :
przepisy i znaki drogowe” 2004.
ISBN 83-60362-01-7
1. Egzaminy na prawo jazdy 2. Komunikacja drogowa – prawo –
Polska – stan na 2008 r. – podręcznik
351.811.122:656.13.091](438)(07)
b21451060
Postępowanie karne - dynamika : materiały do konwersatoriów. Z. 4 / oprac. Anna Gerecka-Żołyńska [et al.]. – Poznań
: Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze - Michał
Rozwadowski, 2008. – 119 s. : il. ; 24 cm.
2105/2009
Dla studentów prawa studium stacjonarnego i niestacjonarnego.
ISBN 978-83-60550-15-1
1. Prawo karne procesowe – Polska – stan na 2008 r. – podręcznik
akademicki
KOBUS, Ireneusz.
Straż leśna, łowiecka, rybacka, parku : (akty prawne - komentarz do uprawnień) / Ireneusz Kobus, Ireneusz Dziugieł. – Stan
prawny na dzień 1 stycznia 2008 r. – Szczytno : Wydawnictwo
”Dorix”, 2008. – 975 s. : il. ; 22 cm.
343.13(438)(075.8)
b23200376
Na okł. błędna nazwa drugiego aut.: Ireneusz Dziugiel.
ISBN 978-83-920900-6-9
1. Łowiectwo – prawo – Polska – stan na 2008 r. 2. Prawo wykroczeń – Polska – stan na 2008 r. 3. Przestępstwa i wykroczenia leśne
– prawo – Polska – stan na 2008 r. 4. Przyroda – ochrona – prawo –
Polska – stan na 2008 r. 5. Rybołówstwo – prawo – Polska – stan na
2008 r. 6. Straż leśna – prawo – Polska – stan na 2008 r.
Współwyd.: Vademecum dyrektora instytucji kultury / aut. Helena
Strzemecka, Barbara Cudak, Rafał Turotszy.
ISBN 83-900675-2-8
ISBN 83-900675-6-0 (praca współwyd.)
1. Rachunkowość – prawo – Polska – stan na 2008 r. – źródła 2.
Polska – kultura – prawo – stan na 2008 r. – źródła
Dziugieł, Ireneusz
2106/2009
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : koszty i opłaty :
ze skorowidzami / [red. prowadzący Małgorzata Buczna]. – 9.
wyd., stan prawny na 15 października 2008 r. – Warszawa :
Wolters Kluwer Polska, 2008. – 561 s. ; 21 cm. – (Seria z Paragrafem)
346.52:347.728.1:351.85](438)(094.4)
Cudak, Barbara.; Turotszy, Rafał.
b23012286
Bibliogr. s. 347-[372].
ISBN 978-83-7601-217-9 : zł 79
1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości – orzecznictwo 2. Odpowiedzialność cywilna – prawo wspólnotowe europejskie – stan na
2008 r. 3. Odszkodowanie – prawo wspólnotowe europejskie – stan
na 2008 r. 4. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
347.41/.43:341.6](4-67)
b22443794
Wykaz orzeczeń przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7601-413-5 : zł 189
1. Ubezpieczenia społeczne – prawo – Polska – stan na 2009 r.
349.3:364.3](438)
b23238112
ISBN 978-83-60735-21-3
1. Prawo cywilne – Polska – stan na 2008 r. 2. Prawo pracy – Polska
– stan na 2008 r. 3. Przedsiębiorstwo – prawo – Polska – stan na 2008 r.
2114/2009
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa / pod red.
Radosława Grabowskiego ; [aut. rozdz. Anna Drzazga et al.]. –
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.
– 269 s. ; 24 cm.
349.2:347:346.26](438)
Raczyńska-Styczek, Krystyna.
2108/2009
Skrypt dla studentów prawa, administracji oraz europeistyki do
przedmiotów prawo w Internecie, technologie informacyjne i podstawy technik informatycznych.
Bibliogr. s. 257-262 i przy rozdz., wykaz aktów prawnych s. 263-267.
ISBN 978-83-7338-343-2
1. Internet – prawo – podręcznik akademicki 2. Internet – stosowanie – podręcznik akademicki
Nieuczciwe praktyki rynkowe : przewodnik / Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. – Warszawa : Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, 2008. – 40 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 34.
ISBN 987-83-60632-27-7
1. Konsumenci (ekon.) – prawo – Polska – stan na 2008 r. – poradnik 2. Nieuczciwa konkurencja – prawo – Polska – stan na 2008 r. –
poradnik
346.54(438)
b22988828
2113/2009
Ubezpieczenia społeczne 2009 / [red. prowadzący Magdalena Stojek-Siwińska, Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Ewa
Dziubińska-Lechnio et al.]. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. – 1052, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Meritum)
2107/2009
MAREK, Maria.
Wybrane zagadnienia z prawa / Maria Marek, Krystyna Raczyńska-Styczek ; [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Warszawie]. – Stan prawny na dzień
31.10.2008. – Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, 2008. – 135 s. ; 24 cm.
b23251980
2112/2009
SZPUNAR, Maciej.
Odpowiedzialność podmiotu prywatnego z tytułu naruszenia
prawa wspólnotowego / Maciej Szpunar. – Stan prawny na 31
lipca 2008 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. – 371,
[1] s. ; 22 cm. – (Monografie, ISSN 1897-4392)
Tyt. grzb.: Prawo admistracyjne : zbiór przepisów. U dołu okł.: 2008
edycja 3.
Indeksy.
ISBN 978-83-7601-422-7 : zł 49
1. Podatek – prawo – Polska – stan na 2008 r. – źródła 2. Postępowanie administracyjne – Polska – stan na 2008 r. – źródła 3.
Samorządowe kolegia odwoławcze – prawo – Polska – stan na 2008 r.
– źródła 4. Sądownictwo administracyjne – prawo – Polska – stan
na 2008 r. – źródła
351.077.3:336.221.24:342.25:351.95](438)(094.4)
b2297524x
2111/2009
STRZEMECKA, Helena.
Rachunkowość instytucji kultury / aut. Helena Strzemecka,
Barbara Cudak, Rafał Turotszy. – Chrzanów ; Katowice : Firma
Polekspert Helena Strzemecka, 2008. – 176, 344 s. ; 24 cm.
351.74:343.775:349.6:630.4:639.1/.2](438)(094.4.072)
b20975454
2110/2009
347.77/.78:004.738.5](075.8)
b21224158
2109/2009
2115/2009
ZACHARZEWSKI, Konrad.
Umowa o pośrednictwo giełdowe / Konrad Zacharzewski. –
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
”Dom Organizatora”, 2008. – 457, [5] s. : il. ; 24 cm.
NYCZ, Tadeusz (1952- ).
Kodeks pracy z komentarzem / Tadeusz M. Nycz. – Kraków ;
Tarnobrzeg : ”Tarbonus”, 2008. – 934 s. ; 24 cm.
15
Poradnik metodyczny dla prowadzących kroniki jednostek
wojskowych oraz kronikę Wojska Polskiego / Ministerstwo
Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji
Obronności, Wojskowe Biuro Badań Historycznych. – Warszawa : Wojskowe Biuro Badań Historycznych, 2008. – 30, [1]
s. : il. kolor. ; 15 cm.
Streszcz. niem.
Bibliogr. s. 441-457.
ISBN 978-83-7285-362-2
1. Maklerstwo – prawo – Polska – stan na 2008 r. 2. Pośrednictwo –
prawo – Polska – stan na 2008 r. 3. Umowa – Polska – stan na 2008 r.
347.731/.732:347.45/.46](438)
b20843033
2116/2009
ISBN 978-83-926691-1-1
1. Wojsko – historiografia – poradnik
polska
Zamówienia publiczne : podręcznik / Marek Chmaj [et al.] ;
pod red. Marka Chmaja. – Warszawa : Wydawnictwo Publicus,
2008. – 351 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Doradcy)
355.1:930.1(091)](438)(083.1)
b2266533x
Bibliogr. s. 342-351.
ISBN 978-83-88730-17-7
1. Zamówienia publiczne – prawo – Polska – stan na 2008 r. – podręcznik 2. Zamówienia publiczne – prawo wspólnotowe europejskie
– stan na 2008 r. – podręcznik
351.712(438:4-67)(07)
b23000946
2. Wojsko – historiografia
2121/2009
SCHEFFS, Waldemar.
Proces oceny elektronicznej w wojskach lądowych / Waldemar Scheffs ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk
Lądowych. Instytut Zarządzania i Dowodzenia. – Warszawa :
Akademia Obrony Narodowej, 2007. – 138 s. : il. ; 25 cm.
2117/2009
Bibliogr. s. 129-130.
1. Rozpoznanie (wojsk.) 2. Systemy informatyczne – stosowanie –
wojsko 3. Wojska lądowe – informacja 4. Wojska lądowe – strategia
i taktyka
BERNSTEIN, Carl: Hillary Clinton = poz.2076
BUKOWSKI, Krzysztof: Urzędy bezpieczeństwa publicznego
na środkowym Pomorzu w latach 1945-1956 = poz.2433
356:355.4:004.65:005
b21635183
FILIPEK, Agnieszka.: Poziom i charakter kultury bezpieczeństwa młodzieży akademickiej = poz.2066
2122/2009
CYGAN, Joanna.: Polacy w walce o wolność = poz.2434
KIERZKOWSKA, Danuta.: Tłumaczenie prawnicze = poz.2280
MAJEWSKI, Wojciech.: Polish security policy = poz.2078
KOZŁOWSKI, Patryk.: Jeden z wyklętych = poz.2442
TURLEJSKI, Grzegorz: Antoni Maszewski - olimpijczyk i żołnierz = poz.2275
POLAK, Wojciech: Szkice z najnowszej historii Torunia =
poz.2450
364/368 Opieka społeczna.
Ubezpieczenia. Konsumeryzm
WHITE, Stuart Gordon: Równość = poz.2083
Opieka nad dziećmi i młodzieżą : studia z dziejów oświaty
w XX wieku / pod red. nauk. Stefanii Walasek. – Kraków :
Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 252 s. : il. ; 24 cm.
355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne
BARNES, Ian (1946- ).
Rycerze i zamki / Ian Barnes ; przekł. Katarzyna Wydra. –
Warszawa : Bellona, cop. 2008. – 399, [1] s. : il. kolor. ; 34 cm.
ISBN 978-83-7587-049-7
1. Dziecko – opieka społeczna – Polska – 20 w.
społeczna – Polska – 20 w.
Tyt. oryg.: ”The historical atlas of knights & castles” 2007. Na okł.
podtyt.: rozkwit i upadek wieku rycerstwa.
Bibliogr. s. 386-387. Indeks.
ISBN 978-83-11-11152-3
1. Rycerstwo – historia 2. Zamki i pałace – 10-16 w.
355.1:728.8]”09/15”
b2321840x
364.4-053.2(438)”19”
b23248233
2118/2009
Tyt. równol.: Problem families and possibilities of helping them. –
Spis treści także ang.
Bibliogr. s. 216-227.
ISBN 978-83-89639-35-6
1. Młodzież – patologia społeczna – zapobieganie i zwalczanie –
Polska – od 1989 r. 2. Rodzina – patologia społeczna – Polska – od
1989 r.
Dla podchorążych, kadry oraz studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe.
Bibliogr. s. 231-250.
ISBN 978-83-60278-24-6
1. Marynarka wojenna – szkolnictwo wyższe – Polska – 20 w.
364-785/-787:364.6-055.5:364.6-053.6](438)”1989/...”
b1944641x
2124/2009
ŁADYŻYŃSKI, Andrzej.: Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce = poz.2070
2119/2009
PEDAGOGIKA opiekuńcza = poz.2141
KOŚMIDER, Tomasz (1967- ).
Operacje wojsk lądowych w poglądach przedstawicieli europejskiej myśli wojskowej od XVIII wieku do wybuchu drugiej
wojny światowej / Tomasz Kośmider, Jeremiasz Ślipiec. – Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. – 264 s., [9] k.
tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Bibliogr. s. 221-234. Indeksy.
ISBN 978-83-7523-036-9
1. Sztuka wojenna – Europa – 18-20 w.
i taktyka – 18-20 w.
UBEZPIECZENIA społeczne 2009 = poz.2114
37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
BEREŹNICKI, Franciszek (1937- ).
Prace magisterskie z pedagogiki / Franciszek Bereźnicki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 92 s. : il. ; 25 cm.
2. Wojska lądowe – strategia
Bibliogr. s. 91-92.
ISBN 978-83-7587-040-4
1. Pedagogika – prace dyplomowe – poradnik
356:355.4(4)]”17/19”
Ślipiec, Jeremiasz.
b21883774
2123/2009
Rodziny problemowe i możliwości ich wspomagania / pod
red. Renaty Stojeckiej-Zuber i Anny Róg ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w
Tarnobrzegu]. – Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007. – 227 s. : il.
; 24 cm.
BĘDŹMIROWSKI, Jerzy (1959- ).
Morskie szkolnictwo wojskowe w Polsce jako komponent systemu bezpieczeństwa państwa : od niepodległości do transformacji ustrojowej / Jerzy Będźmirowski ; Akademia Marynarki
Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. – Gdynia : Akademia
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 2008. – 254,
[1] s., [25] s. tabl. : il. ; 25 cm.
355.231/.232:359](438)”19”
b23219932
2. Młodzież – opieka
378.22:37::001.81
b23248142
2120/2009
16
2125/2009
DEGUTIS, Helena.
˙ : mokytojo
Lietuviu kalbos mokymas : III gimnazijos klaseje
˙ – Puńsk : Wydawnictwo ”Auˇsra”,
vadovas / Elena Degutiene.
2008. – 264 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 203-210. Indeksy.
ISBN 978-83-7587-044-2
1. Nauczyciele – etyka 2. Wychowanie – filozofia
społeczne
Tyt. równol.: Nauczanie języka litewskiego w kl. III gimnazjum :
przewodnik metodyczny dla nauczycieli.
Bibliogr. s. 255.
ISBN 978-83-60625-19-4
1. Język litewski – nauczanie – gimnazja
373.5.016.046-021.64:811.172
b23229937
37.01:37.091.2-057.16:174:316.64-044.257
b23248506
2126/2009
Streszcz. ang.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-7587-100-5
1. Szkolnictwo – historia 2. Szkolnictwo – teoria
37(091):37.013
b23248221
Bibliogr. s. 200-209.
ISBN 978-83-7338-415-6
1. Pedagogika – metody
2127/2009
Bibliogr. s. 40.
ISBN 978-83-926155-1-4
1. Ceremoniał szkolny – poradnik
nościowych
Łynka, Krystyna.
b22840357
2134/2009
˙ Janina (1956- ).
MACUKONIENE,
˙ : mokytojo vadovas / JaLietuviu kalbos mokymas V klaseje
˙ – Puńsk : Wydawnictwo ”Auˇsra”, 2008. –
nina Macukoniene.
239 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
2128/2009
Education in a reformed school = Wychowanie i kształcenie
w reformowanej szkole. 6 / scientific ed. by Tadeusz Koszczyc,
Marek Lewandowski, Wojciech Starościak. – Wrocław : Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2008. –
193 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Tyt. równol.: Nauczanie języka litewskiego w kl. V szkoły podstawowej : przewodnik metodyczny dla nauczycieli.
Bibliogr. s. 231-232.
ISBN 978-83-60625-17-0
1. Język litewski – nauczanie – szkoły podstawowe
ISBN 978-83-7374-053-2
1. Edukacja zdrowotna – Polska – od 1989 r. 2. Nauczyciele –
szkolenie – Polska – od 1989 r. 3. Sprawność motoryczna – Polska –
od 1944 r. 4. Wychowanie fizyczne – Polska – od 1989 r.
373.3.016:811.172
b23230162
2135/2009
Od Akademii Lekarskiej w stronę Uniwersytetu Medycznego
: instytucja / pod red. Ireneusza Kojdera. – Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, 2008. – 252, [3] s. : il.
; 25 cm. – (Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie ; t. 3)
37.016:613:796:37.091.2-057.16:331.108.4](438)”1944/...”
b23031578
2129/2009
Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod
red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. – 120 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61517-03-0 (t. 3 opr.)
ISBN 978-83-61517-00-9 (całość opr.)
1. Pomorska Akademia Medyczna (Szczecin) – absolwenci 2. Pomorska Akademia Medyczna (Szczecin) – pracownicy 3. Medycyna
– szkolnictwo wyższe – Polska – od 1944 r. 4. Pracownicy naukowi
– Polska – od 1944 r. 5. Studenci – Polska – od 1944 r. 6. Szczecin
(woj. zachodniopomorskie) – szkolnictwo wyższe – od 1944 r.
Na okł. i grzb. podtyt.: przewodnik dla nauczycieli i rodziców.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7173-191-4
1. Czytanie – korekcja – poradnik 2. Dysleksja i dysgrafia – zapobieganie – poradnik 3. Pisanie – korekcja – poradnik
378.6:61:378.091.2-057.4:378.091.2-057.875](438)”1944/...”
b22959427
2136/2009
2130/2009
Od Akademii Lekarskiej w stronę Uniwersytetu Medycznego
: instytucja / pod red. Ireneusza Kojdera. – Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, 2008. – 252, [3] s. : il.
; 25 cm. – (Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie ; t. 3)
KOSTKIEWICZ, Janina.
Wychowanie do wolności wyboru : ponadczasowy wymiar
pedagogiki Fryderyka Wilhelma Foerstera / Janina Kostkiewicz. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza
”Impuls”, 2008. – 294 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61517-07-8 (t. 3)
ISBN 978-83-61517-04-7 (całość)
1. Pomorska Akademia Medyczna (Szczecin) – absolwenci 2. Pomorska Akademia Medyczna (Szczecin) – pracownicy 3. Medycyna
– szkolnictwo wyższe – Polska – od 1944 r. 4. Pracownicy naukowi
– Polska – od 1944 r. 5. Studenci – Polska – od 1944 r. 6. Szczecin
(woj. zachodniopomorskie) – szkolnictwo wyższe – od 1944 r.
Bibliogr. s. 267-282. Indeks.
ISBN 978-83-7587-000-8
1. Foerster, Friedrich Wilhelm (1869-1966) – twórczość 2. Pedagodzy – Niemcy – 19-20 w. 3. Wychowanie moralne – historia – Niemcy
– 19-20 w.
37.017:17](430)”18/19”
b23248002
2. Scenariusze imprez okolicz-
37.091.8:394.4
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 83-88057-80-4
1. Nauki ekonomiczne – nauczanie – szkoły wyższe
373.3.016:003-028.31
b23100643
2133/2009
ŁYNKA, Aleksander.
Ceremoniał szkolny : poradnik z propozycjami scenariuszy
uroczystości szkolnych / Aleksander Łynka, Krystyna Łynka.
– Warszawa : Studio Koloru, 2008. – 52 s. : il. (w tym kolor.) ;
22 cm.
Dydaktyka w naukach ekonomicznych / red. nauk. Teresa
Kiziukiewicz ; Akademia Rolnicza w Szczecinie. Katedra Rachunkowości. – Szczecin : Katedra Rachunkowości Akademii
Rolniczej, 2008. – 208 s. : il. ; 24 cm.
378.016:33
b23247496
2132/2009
KUŹMA, Józef (1935- ).
Nauka o szkole : studium monograficzne : zarys koncepcji /
Józef Kuźma. – Wyd. 3 zm., uzup. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 277, [1] s. : il. ; 24 cm.
DURAJ-NOWAKOWA, Krystyna (1945- ).
Podejścia całościowe do pedagogiki : wybór / Krystyna Duraj-Nowakowa. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – 220 s. : il. ; 24 cm.
37.012
b23116225
3. Wykluczenie
2131/2009
378.6:61:378.091.2-057.4:378.091.2-057.875](438)”1944/...”
b22959348
2137/2009
KOSTYŁO, Piotr (1963- ).
Wykluczanie jako problem filozofii edukacji : komentarz do
badań empirycznych / Piotr Kostyło. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 224 s. : err. ; 24 cm.
Oni tworzyli Uczelnię : poczet profesury i kierowników akademickich / pod red. Ireneusza Kojdera. – Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, 2008. – 349, [2] s. : il.
; 25 cm. – (Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie ; t. 1 (Ł-Ż))
17
Powstawanie uczelni medycznej na Pomorzu Zachodnim : historia nauczania medycyny w Pomorskiej Akademii Medycznej / pod red. Ireneusza Kojdera. – Szczecin : Wydawnictwo
Pomorskiej Akademii Medycznej, 2008. – 393, [2] s. : il. ; 24
cm. – (Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w
Szczecinie ; t. 2)
Indeks.
ISBN 978-83-61517-05-4 (t. 1)
ISBN 978-83-61517-04-7 (całość)
1. Pomorska Akademia Medyczna (Szczecin) – pracownicy – biografie – słownik 2. Lekarze – biografie – Polska – 20-21 w. – słownik
3. Medycyna – szkolnictwo wyższe – biografie – Polska – od 1944 r.
– słownik 4. Pracownicy naukowi – biografie – Polska – 20-21 w. –
słownik 5. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – szkolnictwo wyższe – biografie – od 1944 r. – słownik
ISBN 978-83-61517-02-3 (t. 2 opr.)
ISBN 978-83-61517-00-9 (całość opr.)
1. Pomorska Akademia Medyczna (Szczecin) 2. Medycyna – szkolnictwo wyższe – Polska – od 1944 r. 3. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – szkolnictwo wyższe – od 1944 r.
378.6:61:614.25:378.091.2-057.4:929-052](438)”19/20”
b22959567
2138/2009
378.6:61](438)”1944/...”
b2295949x
Oni tworzyli Uczelnię : poczet profesury i kierowników akademickich / pod red. Ireneusza Kojdera. – Szczecin : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, 2008. – 350, [1] s. : il.
; 25 cm. – (Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie ; t. 1 (A-L))
Indeks.
ISBN 978-83-61517-05-4 (t. 1)
ISBN 978-83-61517-04-7 (całość)
1. Pomorska Akademia Medyczna (Szczecin) – pracownicy – biografie – słownik 2. Lekarze – biografie – Polska – 20-21 w. – słownik
3. Medycyna – szkolnictwo wyższe – biografie – Polska – od 1944 r.
– słownik 4. Pracownicy naukowi – biografie – Polska – 20-21 w. –
słownik 5. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – szkolnictwo wyższe – biografie – od 1944 r. – słownik
ISBN 978-83-61517-06-1 (t. 2)
ISBN 978-83-61517-04-7 (całość)
1. Pomorska Akademia Medyczna (Szczecin) 2. Medycyna – szkolnictwo wyższe – Polska – od 1944 r. 3. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – szkolnictwo wyższe – od 1944 r.
378.6:61](438)”1944/...”
b22959476
378.6:61:614.25:378.091.2-057.4:929-052](438)”19/20”
b22959634
2139/2009
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 341-377.
ISBN 978-83-231-2240-1
1. Oświata dorosłych – Niemcy – 19-20 w.
2. Pedagogika – nauczanie
37.091.321:37.091.2-057.16:331.108.4
b2324771x
37.013.83(430)”18/19”
b23031359
2140/2009
Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej. –
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. – 492 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7572-503-2
1. Dyrektor – szkolnictwo – poradnik 2. Nauczanie – kontrola –
poradnik 3. Szkolnictwo – kontrola – poradnik
2141/2009
37.091.113:005.584
Giruć, Katarzyna.
PIECUCH, Aleksander (1963- ).
Edukacja informatyczna na początku trzeciego tysiąclecia /
Aleksander Piecuch. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe
Fosze, 2008. – 320 s. : il., err. ; 24 cm.
b22759517
2147/2009
WOLNY, Barbara.
Edukacja zdrowotna w szkole : poradnik dla nauczycieli realizujących edukację prozdrowotną / Barbara Wolny. – Wyd.
2 rozsz. – Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2008. – 252 s. : il. ;
21 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 303-316.
ISBN 978-83-7586-005-4
1. Edukacja medialna 2. Informatyka – nauczanie 3. Komputery
– stosowanie – nauczanie 4. Społeczeństwo informacyjne
37.091.64:37.016:316.77+028:004:316.325
b23091836
2146/2009
STEBELSKA, Agnieszka.
Kontrola sprawowana przez dyrektora : 29 najważniejszych
obszarów czyli Co, kogo, kiedy i jak sprawdzać? / [aut.
Agnieszka Stebelska, Katarzyna Giruć]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2008. – [2], 62 s. ; 21 cm.
Dla studentów pedagogiki oraz pracy socjalnej.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7134-279-0
1. Pedagogika opiekuńcza – podręcznik akademicki
37.018.3:364.4-053.2](075.8)
b2324155x
2145/2009
SOLARCZYK-SZWEC, Hanna (1969- ).
Andragogika w Niemczech : warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej / Hanna Solarczyk. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. – 387 s. : il. ;
24 cm.
PANKOWSKA, Dorota.
Pedagogika dla nauczycieli w praktyce : materiały metodyczne / Dorota Pankowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza
”Impuls”, 2008. – 260 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 135-140.
ISBN 978-83-7308-717-0
1. Nauczyciele – szkolenie
2144/2009
Powstawanie uczelni medycznej na Pomorzu Zachodnim : historia nauczania medycyny w Pomorskiej Akademii Medycznej / pod red. Ireneusza Kojdera. – Szczecin : Wydawnictwo
Pomorskiej Akademii Medycznej, 2008. – 393, [2] s. : il. ; 24
cm. – (Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w
Szczecinie ; t. 2)
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-61307-02-0
1. Edukacja zdrowotna
2142/2009
37.016:613
b23259371
PLENARNE SPOTKANIE PRACOWNIKÓW SZKÓŁ ĆWICZEŃ Z NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI AKADEMII PEDAGOGICZNEJ (2 ; 2006 ; Kraków).
Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości : materiały z Drugiego
Plenarnego Spotkania Szkół Ćwiczeń z Nauczycielami Akademickimi Akademii Pedagogicznej / pod red. Krzysztofa Kraszewskiego. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii
Pedagogicznej, 2008. – 141, [1] s. : il. ; 21 cm.
2148/2009
ZIEJEWSKI, Tadeusz.
Nauczanie wielostronne, polimetodyczne, multimedialne :
nauka, edukacja, praktyka / Tadeusz Ziejewski ; Akademia
Rolnicza w Szczecinie. – Wyd. 3. – Szczecin : Wydawnictwo
Naukowe Akademii Rolniczej, 2008. – 124 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 117-119 i przy rozdz.
ISBN 978-83-7317-052-0
1. Nauczanie – metody
37.091.3
b23228039
ISBN 978-83-7271-514-2
1. Nauczanie – szkoły wyższe – Polska – od 2001 r. – materiały
konferencyjne 2. Nauczyciele – szkolenie – Polska – od 2001 r. –
materiały konferencyjne
2149/2009
ŻŁOBICKI, Wiktor (1955- ).
Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt : o wspieraniu rozwoju osoby / Wiktor Żłobicki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza
”Impuls”, 2008. – 335 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
378.091.3:37.091.2-057.16:331.108.4](438)”2001/...”(06)
b2309851x
2143/2009
18
Streszcz. ang, niem.
Bibliogr. s. 287-302. Indeksy.
ISBN 978-83-7587-061-9
1. Nauczanie – psychologia
logia postaci
51 Matematyka
2. Osobowość – rozwój
37.015.3:159.923
b23247022
GEWERT, Marian.
Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / oprac. Marian
Gewert, Zbigniew Skoczylas. – Wyd. 12 uzup. – Wrocław :
Oficyna Wydawnicza GiS, 2008. – 158 s. ; 24 cm. – (Matematyka
dla Studentów Politechnik)
3. Psycho-
2150/2009
50 lat Geologii Inżynierskiej na Uniwersytecie Warszawskim
: materiały sesji jubileuszowej, Warszawa, 26 września 2008 r.
/ red. Dorota Izdebska-Mucha [et al.] ; Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Wydział Geologii Uniwersytetu
Warszawskiego. – Warszawa : Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. – 184 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-89020-73-4
1. Analiza matematyczna – ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
2. Egzaminy – szkoły wyższe
517(075.8)(076):378.244
Skoczylas, Zbigniew.
b23253228
GEWERT, Marian.
Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. – Wyd. 17 powiększ. – Wrocław :
Oficyna Wydawnicza GiS, 2008. – 317 s. ; 24 cm. – (Matematyka
dla Studentów Politechnik)
Bibliogr. s. 92-93.
ISBN 978-83-916310-4-1
1. Uniwersytet Warszawski. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej – materiały konferencyjne 2. Geologia inżynierska – szkolnictwo wyższe – Polska – od 1944 r. – materiały konferencyjne 3.
Warszawa – szkolnictwo wyższe – od 1944 r. – materiały konferencyjne
378.4.096:624.131](438)”1944/...”(06)
b22927098
2152/2009
Bibliogr. s. 316-317.
ISBN 978-83-89020-72-7
1. Analiza matematyczna – podręcznik akademicki
2151/2009
517(075.8)
CHROST, Sławomir: Koncepcja człowieka a teleologia wychowania = poz.1979
b23253198
Skoczylas, Zbigniew.
2153/2009
DUDZIŃSKA-BARYŁA, Renata.: Optymalizacja decyzji w
module SAS/OR = poz.1966
GEWERT, Marian.: Analiza matematyczna 1 = poz.2152
JAN WYPLER = poz.2276
HENDZEL, Zenon.: Sterowanie neuronowe ruchem mobilnych robotów kołowych = poz.2196
MURKOFF, Heidi Eisenberg.: Pierwszy rok życia dziecka =
poz.2183
OBECNOŚĆ = poz.2044
KRĘTOWSKI, Marek.: Obliczenia ewolucyjne w eksploracji
danych = poz.1967
POLITYCZNE kwiatki 15-latki = poz.2080
MIZERSKI, Witold.: ABC ucznia. = poz.2159
ROLA więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
= poz.1991
PALECZEK, Witold: Metoda określania wielkości i zasięgu
deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną
eksploatacją złóż z uwzględnieniem własności geomechanicznych skał górotworu = poz.2212
SENDOR, Magdalena.: Noś swoje dziecko = poz.1992
SROCZYŃSKI, Piotr.: Środki dydaktyczne i warunki ich skutecznego stosowania w katechezie szkolnej = poz.2051
WALIGÓRA, Grzegorz: Discrete-continuous project scheduling - models and algorithms = poz.1975
39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia
FIJAŁKOWSKI, Jerzy: Opowieści z Gór Świętokrzyskich. =
poz.2334
Własności struktur wielkoskalowych we wszechświecie /
Piotr Flin [et al.]. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. –
303, [3] s. : il. ; 24 cm.
GREEN, Rod.: Renifery Świętego Mikołaja = poz.2166
HACHFELD-TAPUKAI, Christina.: Miłość lwicy = poz.2067
Bibliogr. s. 279-291. Indeks.
ISBN 978-83-7133-380-4
1. Gromady galaktyk – badanie
ŁYNKA, Aleksander.: Ceremoniał szkolny = poz.2134
NOWE spojrzenie na kulturę bułgarską = poz.2283
524.6
b22519713
TRZEŚNIOWSKI, Zbigniew: ”Od Rzeszowa... ” = poz.2376
2154/2009
YOUNG, Michael W.: Bronisław Malinowski = poz.2075
53 Fizyka
5 MATEMATYKA.
NAUKI PRZYRODNICZE
BAKER, Joanne.
50 teorii fizyki, które powinieneś znać / Joanne Baker ; [tł. Katarzyna Surowiecka]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, cop. 2008. – 248 s. : il. ; 21 cm.
502/504 Nauka o środowisku.
Ochrona i zagrożenie środowiska
Tyt. oryg.: ”50 physics ideas really need to know” 2007.
Indeks.
ISBN 978-83-01-15752-4
1. Fizyka – teoria – szkice
ENERGIA w nauce i technice = poz.2195
53.01
b2305377x
KOLLENDER-SZYCH, Anna.: Gleby miejskie = poz.2214
OCHRONA dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce = poz.2199
2155/2009
BALEJKO, Jerzy.
Reologia żywności / Jerzy Balejko ; Akademia Rolnicza w
Szczecinie. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii
Rolniczej, 2007. – 164 s. : il. ; 24 cm.
SPATIAL planning - social and environmental opportunities
and threats = poz.2247
19
KRZYWY-GAWROŃSKA, Ewa.: Analiza chemiczna gleb, nawozów i roślin = poz.2216
ISBN 978-83-7317-033-9
1. Lepkość – badanie – podręcznik akademicki 2. Sprężystość –
badanie – podręcznik akademicki 3. Reologia – podręcznik akademicki 4. Żywność – badanie – podręcznik akademicki
532:539.3:664](075.8)
b2323507x
55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
2156/2009
Zarządzanie kryzysowe - ochrona przed powodzią : (rozwiązania praktyczne) : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Wiatkowskiego, Alicji Czamary, Ryszarda Kosierba ; [aut. Wiesław
Adamczyk et al.] ; Uniwersytet Opolski. Wydział Przyrodniczo-Techniczny. Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi. – Opole
: Uniwersytet Opolski. Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi,
2008. – 248 s. : il. ; 24 cm.
ŻUCHOWICZ-WODNIKOWSKA, Iwonna.
Emisja i propagacja hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym = Emission and propagation of industrial noise
in the outdoor environment / Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Instytutu
Techniki Budowlanej, 2008. – 71 s., [1] k. tabl. luzem : il. ; 24
cm. – (Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Monografie = Scientific Papers of the Building Research Institute.
Monographs)
Tyt. równol.: Crisis management - flood protection : (practical solutions). Materiały z konf., 29-30 maja 2008 r., Opole. – Streszcz. ang.
przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-927861-4-6
1. Powódź – zapobieganie i zwalczanie – Polska – materiały konferencyjne 2. Zarządzanie kryzysowe – materiały konferencyjne
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 68-71.
ISBN 978-83-249-1519-4
1. Akustyka – pomiary 2. Hałas przemysłowy – pomiary
534.6:628.517.2
b22206036
556.166:551.4:627.8:005.334](438)(06)
b23043544
2157/2009
INTERNATIONAL Vacuum Nanoelectronics Conference:
Technical digest = poz.2206
MIZERSKI, Witold.: ABC ucznia. = poz.2159
ULAŃSKI, Piotr: Radiacyjnie i sonochemicznie indukowane
reakcje rodników polimerowych w roztworach wodnych =
poz.2160
ZJAZD Naukowy PTA: IV Zjazd Naukowy PTA, Nałęczów
17-19.09.2008 = poz.2221
Tyt. równol.: Crisis management - flood protection : (scientific research). Materiały z konf., 29-30 maja 2008 r., Opole. – Streszcz. ang.
przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-927861-0-8
1. Powódź – zapobieganie i zwalczanie – Polska – materiały konferencyjne 2. Zarządzanie kryzysowe – materiały konferencyjne
54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia
INTERNATIONAL CONFERENCE ON RARE EARTH
MATERIALS (1 ; 2008 ; Karpacz).
REMAT : the First International Conference on Rare Earth
Materials, Karpacz, Poland, 21-26 September 2008 : book of
abstracts / [ed. by Paweł Głuchowski et al.]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. – [32], 79,
[7] s. : il. ; 24 cm.
556.166:551.4:627.8:005.334](438)(06)
b2304357x
BECK, Paul.
Zwierzęta sawanny : przewodnik terenowy / Paul Beck ; [il.
Davide Bonadonna i Ryan Hobson ; tł. Paweł Kozłowski]. –
Warszawa : Muza, 2008. – 36 s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 26
cm.
Tyt. oryg.: The field guide to Safari animals, 2007. Na okł.: Zbadaj
egzotyczną sawannę. – Książka zabawka.
ISBN 978-83-7495-482-2 : zł 39,90
1. Sawanny – fauna – wydawnictwa dla dzieci 2. Układanki
2158/2009
MIZERSKI, Witold.
ABC ucznia. [T. C], Matematyka, fizyka, chemia / Witold Mizerski. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan, 2008. –
319 s. : il. ; 24 cm.
591.9(251.4)(02.025.2)(02.053.2)
b23202075
Tyt. oryg.: ”Cat : wild cats and pampered pets” 1999.
Indeks.
ISBN 978-83-213-4539-0 : zł 39,90
1. Koty – wydawnictwa popularne
2159/2009
ULAŃSKI, Piotr (1985- ).
Radiacyjnie i sonochemicznie indukowane reakcje rodników
polimerowych w roztworach wodnych / Piotr Ulański. – Łódź
: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. – 166 s. : il. ; 24
cm. – (Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka. Rozprawy
Naukowe, ISSN 0137-4834 ; z. 368)
Numeracja serii gł.: 1019. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s.132-159.
1. Polimery – chemia 2. Radioliza 3. Reakcje chemiczne
niki 5. Roztwory 6. Ultradźwięki – stosowanie – chemia
544.35:544.54:544.4:678.7:534-8
b22914134
2163/2009
EDNEY, A. T. B.
Kot : koty dzikie i rozpieszczani pupile / Andrew Edney ; [tł. z
ang. Ewa Gorządek]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Arkady”,
2008. – 400 s. : il. kolor. ; 13x18 cm.
ISBN 978-83-7350-110-2 (t. C) : zł 22,90
ISBN 978-83-7350-107-2 (seria)
1. Chemia – materiały pomocnicze dla szkół 2. Fizyka – materiały
pomocnicze dla szkół 3. Matematyka – materiały pomocnicze dla
szkół
54:53:51](075.3)
b22941216
2162/2009
56/59 Paleontologia. Antropologia.
Biologia. Botanika. Zoologia
Tyt. okł.: Rare Earth Materials : advances in synthesis, studies and
applications : book of abstracts.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
ISBN 978-83-7493-412-1
1. Ziemie rzadkie – materiały konferencyjne
546.3/.9(06)
b2289973x
2161/2009
Zarządzanie kryzysowe - ochrona przed powodzią : (zagadnienia naukowe) : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza
Czamary, Alfreda Dubickiego, Mirosława Wiatkowskiego ;
[aut. Mariusz Adynkiewicz-Piragas et al.] ; Uniwersytet Opolski. Wydział Przyrodniczo-Techniczny. Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi. – Opole : Uniwersytet Opolski. Katedra
Ochrony Powierzchni Ziemi, 2008. – 215 s. : il. (w tym kolor.) ;
24 cm.
599.742.7:636.8.045](02.025.2)
b23241950
2164/2009
FIAŁKOWSKI, Konrad (1939- ).
Homo przypadkiem sapiens / Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 301,
[3] s. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 273-290. Indeksy.
ISBN 978-83-01-15632-9
1. Pochodzenie człowieka
4. Rod-
572.1/.4
Bielicki, Tadeusz (1932- ).
2160/2009
b23044123
20
2165/2009
GREEN, Rod.
Renifery Świętego Mikołaja / napisał Rod Green ; zil. Jon Lucas, Carol Wright i Clayton McDermott ; [tł. z ang. Anna Bernat]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Arkady”, cop. 2008. – [28]
s. : il. kolor. ; 24x26 cm.
Tyt. oryg.: ”Santa’s reindeer” 2007.
ISBN 978-83-213-4559-8 : zł 49,90
1. Święty Mikołaj – wydawnictwa dla dzieci
nictwa dla dzieci
599.735.3:398.33](02.025.2)(02.053.2)
b23252510
ZALEWSKA-GAŁOSZ, Joanna (1972- ).
Rodzaj Potamogeton L. w Polsce : taksonomia i rozmieszczenie = The genus Potamogeton L. in Poland : taxonomy and
distribution / Joanna Zalewska-Gałosz. – Kraków : Instytut
Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 218 s. : il. ; 24
cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 194-204. Indeks.
ISBN 978-83-925080-7-6
1. Rdestnica – geografia – Polska
Polska
2. Renifer – wydaw-
2166/2009
582.52/.59(438)
b23256199
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA CHIROPTEROLOGICZNA (21 ; 2008 ; Sieraków).
XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Sieraków,
24-26 października 2008 / [red. Radosław Jaros, Agnieszka Szubert-Kruszyńska]. – Poznań : PTOP ”Salamandra”, 2008. – 52
s. ; 25 cm.
KAWECKI, Marek.: Translokacje bakteryjne w raku jelita grubego = poz.2180
KRĘTOWSKI, Marek.: Obliczenia ewolucyjne w eksploracji
danych = poz.1967
KRZYWY, Edward.: Żywienie roślin = poz.2215
2167/2009
MIZERSKI, Witold.: ABC ucznia. = poz.2404
PALEONTOLOGICAL CONFERENCE (9 ; 2008 ; Warszawa).
9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008
: abstracts / ed. by Andrzej Pisera, Maria Aleksandra Bitner and
Adam T. Halamski ; Polish Academy of Sciences. Institute of
Paleobiology. – Warszawa : Warszawska Drukarnia Naukowa
PAN, 2008. – 109, [1] s. ; 24 cm.
OCHRONA dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce = poz.2199
PRZEWODNIK do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro =
poz.2220
SOBIESKA, Magdalena.: Ocena przydatności oznaczania białek ostrej fazy w medycynie klinicznej = poz.2187
Bibliogr. przy streszcz. Indeks.
ISBN 978-83-61236-01-6
1. Paleontologia – materiały konferencyjne
56(06)
b22649311
2168/2009
6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA.
NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
Pathogenesis, epidemiology and zoonotic importance of animal chlamydioses : proceedings of the 5th annual workshop,
National Veterinary Research Institute Pulawy, Poland, 10-11
September 2007 / ed. by Krzysztof Niemczuk, Konrad Sachse,
Lisa D. Sprague. – Pulawy : National Veterinary Research Institute, 2007. – [2], 94 k. ; 25 cm.
60 Biotechnologia
HARTMAN, Jan: Bioetyka dla lekarzy = poz.2104
U góry s. tyt.: COST Action 855 : animal chlamydioses and its zoonotic implications. Na okł. podtyt.: proceedings of the 5th Annual
Workshop of COST Action 855 : animal chlamydioses and its zoonotic
implications. Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-89946-02-7
1. Chlamydie – materiały konferencyjne 2. Chlamydiozy – materiały konferencyjne
591.2:616.98:579.8](06)
b2009887x
61 Medycyna
BEDNARSKA-MAKARUK, Małgorzata.
Hipercholesterolemia pierwotna : badania kliniczne, biochemiczne i molekularne / Małgorzata Bednarska-Makaruk. –
Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2008. – 197 s. :
il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Monografie Neurologiczne ; 1)
2169/2009
PERRY, Phyllis Jean (1933- ).
Zwierzęta oceanu : przewodnik terenowy / Phyllis Perry ; [il.
Ryan Hobson ; tł. Paweł Kozłowski]. – Warszawa : Muza, 2008.
– 36 s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 26 cm.
Bibliogr. s. 179-197.
ISBN 978-83-85705-93-2
1. Hipercholesterolemia
616-008.9:577.11/.12
b23012146
Tyt. oryg.: The field guide to ocean animals, 2007. Na okł.: Zbadaj
wielką rafę koralową. – Książka zabawka.
ISBN 978-83-7495-535-5 : zł 39,90
1. Układanki 2. Zwierzęta morskie – wydawnictwa dla dzieci
591.9(26)(02.025.2)(02.053.2)
b23204096
2173/2009
CASSAN, Adolf.
Atlas ludzkiego ciała : poradnik rodzinny : anatomia, fizjologia, zdrowie / [tekst Adolfo Cassan] ; z jęz. ang. przeł. Sławomir
Kaczorowski. – Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild
Media, cop. 2008. – 192 s. : il. kolor. ; 32 cm.
2170/2009
RUSSELL, Tony.
Drzewa świata : ilustrowana encyklopedia / Tony Russell, Catherine Cutler, Martin Walters ; [przekł. Piotr Nowakowski].
– Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008. – 511, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.
Tyt. oryg.: ”Gran libro del cuerpo humano”.
ISBN 978-83-7404-917-7 : zł 44,90
1. Anatomia – atlas 2. Fizjologia – atlas
611/612(084.4)
b23225701
Tyt. oryg.: ”The illustrated encyclopedia of trees of the world” 2005.
Indeks.
ISBN 978-83-242-0842-5 : zł 65
1. Drzewa – encyklopedia
2174/2009
COLLIER, J. A. B.
Oksfordzki podręcznik specjalności klinicznych / Judith Collier, Murray Longmore, Mark Brinsden ; [tł. Marta Adamczyk-Korbel et al.]. – Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2007. – XVI,
1010 s. : il. ; 21 cm. – (Seria Podręczników Oksfordzkich)
582.091(03)
Cutler, Catherine.; Walters, Martin.
b23246327
2172/2009
BEDNARSKA-MAKARUK, Małgorzata.: Hipercholesterolemia pierwotna = poz.2173
Streszcz. ang. przy ref.
Indeks.
ISBN 978-83-921503-5-0
1. Nietoperze – materiały konferencyjne
599.4(06)
b23101805
2. Rdestnica – systematyka –
2171/2009
21
KAYSEN, Susanna (1948- ).
Aparat, który dała mi matka / Susanna Kaysen ; przeł. Barbara
Lindenberg. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. – 134, [2]
s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Oxford handbook of clinical specialties” 2006. – Podręcznik akademicki.
Indeks.
ISBN 978-83-60608-36-4
1. Medycyna – podręcznik akademicki
Tyt. oryg.: ”The camera my mother gave me” 2001.
ISBN 978-83-60457-54-2 : zł 27,90
1. Kaysen, Susanna (1948- ) – pamiętniki 2. Chorzy – Stany Zjednoczone – od 1989 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki amerykańskie – od
1989 r. 4. Pochwa – choroby
61(075.8)
Longmore, J. M.; Brinsden, Mark.
b23145961
2175/2009
CZECH, Anna.
Cukrzyca : podręcznik ukierunkowany na aktywną optymalizację diagnostyki, prewencji, leczenia i jakości życia pacjentów oparty na postępach patofizjologii oraz kontrolowanym
doświadczeniu klinicznym : cele i wzorce postępowania dla
lekarzy praktyków / Anna Czech, Jan Tatoń. – Katowice : Wydawnictwo Elamed, 2009. – 440 s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka /
Lekarz Miesięcznik POZ)
618.1:929-051A/Z](73)”1989/...”
b23232213
KULAS, Józef.
Modelowanie koron zębów / Józef Kulas. – Wyd. 4 uzup. i
uaktualnione. – Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008. – 132 s. :
il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7563-056-5
1. Protetyka dentystyczna – podręcznik
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-61190-01-1
1. Cukrzyca – podręcznik
616.31(07)
b23166770
616.37-008(07)
2176/2009
DOLNOŚLĄSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ONKOLOGICZNYCH (5 ; 2007 ; Piechowice).
Wkład chemioterapii w rozwój współczesnej onkologii : V
Dolnośląska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych, Piechowice 26-28 stycznia
2007 r. – [Wrocław] : Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju
Pielęgniarstwa Onkologicznego, [2007]. – [64] s. : il. (w tym
kolor.) ; 29 cm.
Tyt. oryg.: ”What to expect the first year” 1996. Kontynuacja poradnika: W oczekiwaniu na dziecko.
Indeks.
ISBN 978-83-7301-667-5 (opr.) : zł 65
ISBN 978-83-7301-660-6
1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – wydawnictwa popularne
2. Niemowlę – higiena – wydawnictwa popularne 3. Noworodek
– higiena – wydawnictwa popularne 4. Wychowanie w rodzinie –
wydawnictwa popularne
ISBN 978-83-924674-0-3
1. Chemoterapia – materiały konferencyjne 2. Onkologia – materiały konferencyjne 3. Pielęgniarstwo – materiały konferencyjne
616-006-083:615.3](06)
b21379087
613.95:159.922.7-053.3:37.018.1
Eisenberg, Arlene.; Hathaway, Sandee Eisenberg.
2177/2009
b23174596
HELLINGER, Bert (1925- ).
Porządki pomagania, czyli Jak, kiedy i komu skutecznie pomagać / Bert Hellinger ; przekł. Barbara Wyczesany. – Warszawa
: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 2008. – 260,
[3] s. ; 21 cm. – (BH Biblioteka Hellingerowska)
Bibliogr. s. 79.
ISBN 978-83-928344-0-3
1. Masaż – metody 2. Regeneracja (biol.)
615.82:616-003.9
Szczuka, Edyta.; Laber, Wojciech.
b23210655
2178/2009
2184/2009
PAWLAK, Jerzy.
O’Kanado... / Jerzy Pawlak. – [Łódź : Jerzy Kazimierz Pawlak,
2008]. – 134 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
HUGHES, Monica.
Na ratunek / Monica Hughes ; konsult. Mitch Cronick ; [tł.
Michał Sufin]. – Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Jacek
i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje, cop. 2007. – 24 s. : il. kolor.
; 23 cm. – (Lubię Czytać)
Tyt. okł.: O’Kanado! czyli Zmagania lekarza emigranta.
1. Pawlak, Jerzy – pamiętniki 2. Lekarze – Kanada – od 1945 r. –
pamiętniki 3. Lekarze – Polska – od 1980 r. – pamiętniki 4. Mniejszości narodowe – Kanada – od 1945 r. – pamiętniki 5. Pamiętniki
polskie – od 1980 r. 6. Polacy za granicą – Kanada – od 1945 r. –
pamiętniki
Tyt. oryg.: ”To the rescue” 2006. – Dla 6-8-latków.
ISBN 83-7512-138-x
ISBN 978-83-7512-138-X
1. Ratownictwo – wydawnictwa dla dzieci
614.8(02.025.2)(02.053.2)
b2127518x
2183/2009
PAWELEC, Ryszard.
Metodyka masażu w odnowie biologicznej / Ryszard Pawelec,
Edyta Szczuka, Wojciech Laber. – Wrocław : Agencja Usługowo-Handlowa ”AGIW”, 2008. – 79 s. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Ordnungen des Helfens : ein Schulungsbuch” 2006.
Indeks.
ISBN 978-83-7554-073-4 : zł 29,90
1. Psychoterapia – metody
615.851
b23174547
2182/2009
MURKOFF, Heidi Eisenberg.
Pierwszy rok życia dziecka / Heidi Murkoff, Arlene Eisenberg,
Sandee E. Hathaway ; słowo wstępne do wyd. pol. i konsult.
nauk. Marian Krawczyński ; przekł. Marzena Czubak [et al.].
– Wyd. 4 rozsz., popr. i uzup. (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. – XXII, 734 s. : il. ; 25 cm.
Tatoń, Jan (1930- ).
b23229172
2181/2009
614.25(71=162.1):929-051(438)A/Z]”1980/...”
b22334063
2179/2009
2185/2009
SEARS, Al.
Zdrowe serce : prawda i mity o lekach, dietach i ćwiczeniach
fizycznych / Al Sears ; z jęz. ang. przeł. Piotr Kostrzewski. –
Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2008.
– 318, [1] s. : il. ; 21 cm.
KAWECKI, Marek.
Translokacje bakteryjne w raku jelita grubego / Marek Kawecki. – Katowice : Śląski Uniwersytet Medyczny, 2008. – 140
s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawa Habilitacyjna / Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach ; nr 9/2008)
Bibliogr. s. 117-140.
ISBN 978-83-7509-078-9
1. Pałeczki okrężnicy 2. Jelito grube – mikrobiologia 3. Jelito
grube – nowotwory – chirurgia 4. Rak gruczołowy – chirurgia 5.
Translokacja bakteryjna 6. Węzły chłonne – mikrobiologia
Tyt. oryg.: ”The doctor’s heart cure” 2004. 1017 publ. Klubu dla
Ciebie.
Indeks.
ISBN 978-83-7404-795-1 : zł 22,50
1. Odżywianie – higiena – wydawnictwa popularne 2. Serce –
choroby – zapobieganie i leczenie – wydawnictwa popularne
616.33/.34-006-089:612.4:579.8
b22959385
616.12-084:613.2
b20557991
2180/2009
22
2186/2009
SOBIESKA, Magdalena.
Ocena przydatności oznaczania białek ostrej fazy w medycynie klinicznej / Magdalena Sobieska ; Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008. – 206 s. : il. ; 30 cm.
OD AKADEMII Lekarskiej w stronę Uniwersytetu Medycznego = poz.2136
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Medyczny, Poznań 2008. –
Tekst częśc. ang., ros.
Bibliogr. s. 22-25 i przy publ.
ISBN 978-83-7597-020-3
1. Białka ostrej fazy – badanie 2. Nowotwory – diagnostyka 3.
Urazy – diagnostyka 4. Zapalenie – diagnostyka
ONI TWORZYLI Uczelnię = poz.2139
616-001:616-002:616-006]-07:577.11/.12
b23203249
POWSTAWANIE uczelni medycznej na Pomorzu Zachodnim
= poz.2144
OD AKADEMII Lekarskiej w stronę Uniwersytetu Medycznego = poz.2137
ONI TWORZYLI Uczelnię = poz.2138
PARKINSON, Joy.: Angielski dla pielęgniarek = poz.2284
PATHOGENESIS, epidemiology and zoonotic importance of
animal chlamydioses = poz.2169
2187/2009
POWSTAWANIE uczelni medycznej na Pomorzu Zachodnim
= poz.2145
SPODARYK, Mikołaj.
Praktyczne aspekty leczenia żywieniowego / Mikołaj Spodaryk, Piotr Paluszkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 123 s. ; 17 cm.
WOLNY, Barbara.: Edukacja zdrowotna w szkole = poz.2148
Bibliogr. s. 119-123.
ISBN 978-83-233-2546-8
1. Żywienie dojelitowe 2. Żywienie pozajelitowe
62 Technika
615.874:613.2
BALTIC SEA GEOTECHNICAL CONFERENCE ON GEOTECHNICS IN MARITIME ENGINEERING (11 ; 2008 ;
Gdańsk).
Geotechnics in maritime engineering : proceedings of the 11th
Baltic Sea Geotechnical Conference on Geotechnics in Maritime Engineering, 11BC 2008, 15-18 September 2008, Polish
Committee on Geotechnics, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland. Vol. 1 / ed. by Z. Młynarek, Z. Sikora
& E. Dembicki. – Gdansk : Polish Committee on Geotechnics
: Gdansk University of Technology. Department of Geotechnics, Geology and Maritime Engineering, 2008. – 566 s. : il. ; 24
cm.
Paluszkiewicz, Piotr.
b23165261
2188/2009
VIDALING, Rapha¨
ele (1972- ).
Dobroczynne rośliny dla zdrowia i urody / tekst i fot. Rapha¨ele
Vidaling ; z fr. przeł. Joanna Józefowicz-Pacuła. – Warszawa :
Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2008. – 111, [1] s. : il.
kolor. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Le bon usage des plantes”. Tyt. grzb.: Dobroczynne
rośliny. 1180 publ. Klubu dla Ciebie.
ISBN 978-83-7404-872-9 : zł 19,90
1. Rośliny lekarskie 2. Ziołolecznictwo
615.322:633.88
b23055959
Bibliogr. przy ref. Indeks.
ISBN 978-83-60261-07-1 (GUoT)
1. Geologia inżynierska – materiały konferencyjne
morska – materiały konferencyjne
2189/2009
Warsztaty z elektrokardiografii dla studentów medycyny :
materiały do zajęć fakultatywnych dla studentów wydziału
lekarskiego / zebr. i oprac. Dariusz Kozłowski ; Akademia Medyczna w Gdańsku. – Gdańsk : Akademia Medyczna, 2008. –
164, [21] s. : il. ; 30 cm.
624.131:626/627(26)](06)
b22478024
2190/2009
WIECZOREK-CHEŁMIŃSKA, Zofia.
Dieta oczyszczająca i regeneracyjna / Zofia Wieczorek-Chełmińska. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop.
2009. – 216 s. : il. ; 15x21 cm.
Bibliogr. s. 208. Indeks.
ISBN 978-83-200-3745-6
1. Dieta oczyszczająca
613.2
b23089453
Bibliogr. przy ref. Indeks.
ISBN 978-83-60261-07-1 (GUoT)
1. Geologia inżynierska – materiały konferencyjne
morska – materiały konferencyjne
2191/2009
WINCZURA, Barbara (1969- ).
Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria
umysłu / Barbara Winczura. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna
Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 208 s. : il. ; 25 cm.
624.131:626/627(26)](06)
b22478012
2. Inżynieria
2194/2009
Energia w nauce i technice : VII konferencja naukowo-praktyczna : materiały konferencyjne / [Politechnika Białostocka.
Zamiejscowy Wydział Mechaniczny w Suwałkach]. – Suwałki
; Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. –
828 s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 185-193.
ISBN 978-83-7308-997-6
1. Autyzm – leczenie – pediatria – podręcznik akademicki 2.
Dziecko autystyczne – rozwój psychofizyczny – podręcznik akademicki
616.896-08-053.2:159.922.7-056.36](075.8)
b2324835x
2193/2009
BALTIC SEA GEOTECHNICAL CONFERENCE ON GEOTECHNICS IN MARITIME ENGINEERING (11 ; 2008 ;
Gdańsk).
Geotechnics in maritime engineering : proceedings of the 11th
Baltic Sea Geotechnical Conference on Geotechnics in Maritime Engineering, 11BC 2008, 15-18 September 2008, Polish
Committee on Geotechnics, Gdansk University of Technology,
Gdansk, Poland. Vol. 2 / ed. by Z. Młynarek, Z. Sikora & E. Dembicki. – Gdansk : Polish Committee on Geotechnics : Gdansk
University of Technology. Department of Geotechnics, Geology and Maritime Engineering, 2008. – S. [2], 569-1052 : il. ; 24
cm.
ISBN 83-87047-68-6
1. Elektrokardiografia – podręcznik akademicki
616.12(075.8)
b2298835x
2. Inżynieria
Tekst częśc. ang., ros. Streszcz. ang. przy ref.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-60200-49-0
1. Energetyka – materiały konferencyjne 2. Kadry – polityka –
materiały konferencyjne 3. Maszyny – budowa i konstrukcje – materiały konferencyjne 4. Maszyny – teoria – materiały konferencyjne
5. Odnawialne źródła energii – materiały konferencyjne
2192/2009
EDUCATION in a reformed school = poz.2129
HARTMAN, Jan: Bioetyka dla lekarzy = poz.2104
KACZYŃSKA, Izabela.: Polska = poz.2407
621.01:620.91:502.17:331.1](06)
b23092622
KACZYŃSKA, Izabela.: Polska = poz.2408
23
2195/2009
HENDZEL, Zenon.
Sterowanie neuronowe ruchem mobilnych robotów kołowych / Zenon Hendzel, Maciej Trojnacki. – Rzeszów : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008. – 234, [2] s. : il. ;
24 cm.
TECHNICZNE DNI DROGOWE (51 ; 2008 ; Międzyzdroje).
LI Techniczne Dni Drogowe, Międzyzdroje, 5-7 listopada
2008 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej. Krajowa Sekcja Drogowa, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA-Oddział w
Szczecinie. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Zarząd Krajowy, [2008]. – 194 s. : il. (gł.
kolor.) ; 24 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 229-234.
ISBN 978-83-7199-496-8
1. Roboty mobilne – mechanika – modele matematyczne 2. Sieci
neuronowe – stosowanie – technika 3. Sterowanie – stosowanie –
technika 4. Symulacja – stosowanie – technika
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN 978-83-89661-19-7
1. Drogi – budownictwo – Polska – materiały konferencyjne
Komunikacja drogowa – Polska – materiały konferencyjne
621.86/.87:007.5:681.5:004.032.26:004.94:519.87
Trojnacki, Maciej.
b21953478
2196/2009
ˇ
HOMISIN, Jaroslav.
Dostrajanie układów mechanicznych drgających skrętnie za
pomocą sprzęgieł pneumatycznych : kompendium wyników
prac naukowo-badawczych autora / Jaroslav Homiˇsin ; [tł.
Joanna Grzeszek]. – Bielsko-Biała : ATH, 2008. – 106 s. : il.
(w tym kolor.) ; 24 cm.
625.7/.8:656.1](438)(06)
b22913269
Streszcz. ang. przy pracach.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60714-57-7
1. Maszyny – teoria
2197/2009
Mieszanie : XI ogólnopolskie seminarium, Łódź-Rogów, 15-18
września 2008 : materiały konferencyjne / [wprow. Jerzy Bałdyga et al.]. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, dr.
2008. – 271 s. : il. ; 25 cm.
621.01
b22854502
2198/2009
Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce / [red. Rafał T. Kurek]. – Bystra : Stowarzyszenie
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, [2007]. – 103, [1] s. : il.
kolor. ; 21 cm.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-60714-58-4
1. Maszyny – teoria
621.01
b22854435
Materiały z Konferencji Naukowej pt. ”Ochrona dziko żyjących
zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce”, 24-26.09.2007, Łagów.
Bibliogr. s. 103-[104].
ISBN 83-919879-7-3
1. Drogi – budownictwo – wpływ na środowisko – Polska – materiały konferencyjne 2. Przejścia dla zwierząt – Polska – materiały
konferencyjne 3. Zwierzęta – ochrona – metody – Polska – materiały
konferencyjne
625.7/.8:625.1:504.61:591.6](438)(06)
b20965126
NAPĘDY hydrostatyczne w maszynach rolniczych = poz.2218
PALECZEK, Witold: Metoda określania wielkości i zasięgu
deformacji powierzchni terenu powodowanych podziemną
eksploatacją złóż z uwzględnieniem własności geomechanicznych skał górotworu = poz.2212
2199/2009
ZARZĄDZANIE kryzysowe - ochrona przed powodzią =
poz.2161
ZARZĄDZANIE kryzysowe - ochrona przed powodzią =
poz.2162
Bibliogr. s. 185-186.
ISBN 978-83-7207-776-0
1. Wodociągi – podręcznik akademicki
ŻUCHOWICZ-WODNIKOWSKA, Iwonna.: Emisja i propagacja hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym =
poz.2157
628.1(075.8)
Roman, Marek.
2200/2009
50 LAT Geologii Inżynierskiej na Uniwersytecie Warszawskim
= poz.2151
POKROPIŃSKI, Bogdan.
Hrubieszowskie koleje wąskotorowe / Bogdan Pokropiński,
Hubert Chwedyk. – Zamość : Atut Biuro Promocji, 2008. – 140,
[19] s. : il. ; 30 cm.
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. [141-142].
ISBN 978-83-89797-12-4
1. Koleje wąskotorowe – Polska
okręg) – komunikacja – 20 w.
621.3 Elektrotechnika. Elektronika.
Technika telekomunikacyjna
BOCZAR, Tomasz.
Energetyka wiatrowa : aktualne możliwości wykorzystania
/ Tomasz Boczar. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwo
Pomiary Automatyka Kontrola, 2008. – 312 s. : il. (gł. kolor.) ;
24 cm.
2. Hrubieszów (woj. lubelskie ;
625.3(438)”19”
Chwedyk, Hubert.
b23155966
2204/2009
INTERNATIONAL Vacuum Nanoelectronics Conference:
Technical digest = poz.2206
OSUCH-PAJDZIŃSKA, Elżbieta.
Sieci i obiekty wodociągowe / Elżbieta Osuch-Pajdzińska, Marek Roman. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, 2008. – 186 s. : il. ; 24 cm.
b23202257
2203/2009
Theory of machines and mechanisms / ed. Józef Wojnarowski,
Iwona Adamiec-Wójcik ; Faculty of Mechanical Engineering
and Computer Science. University of Bielsko-Biała, Polish
Committee of Theory of Machines and Mechanisms. Part of
the Machine Design Committee of Polish Academy of Science.
– Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. – 86 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. równol.: Mixing : XI Polish Seminar.
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-7283-274-0
1. Mieszanie – materiały konferencyjne
621.929(06)
b22929289
2202/2009
Teoria maszyn i mechanizmów / red. Józef Wojnarowski,
Iwona Adamiec-Wójcik ; Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. – Bielsko-Biała
: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008.
– 477 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 95-106.
ISBN 978-83-60714-55-3
1. Maszyny – teoria 2. Sprzęgła pneumatyczne – stosowanie
621.01:621.825:62-85
b23001495
2.
2201/2009
24
Bibliogr. s. 296-312.
ISBN 978-83-926319-8-9
1. Energetyka wiatrowa – podręcznik
621.311.245(07)
b23212676
Na grzb. wyłącznie tyt. serii. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 120-122.
ISBN 978-83-7538-444-4
1. Otwory wiertnicze – Polska 2. Budziszewice IG 1 (otwór
wiertn.)
2205/2009
INTERNATIONAL VACUUM NANOELECTRONICS CONFERENCE (21 ; 2008 ; Wrocław).
Technical digest : 21st International Vacuum Nanoelectronics
Conference, July 13-17, 2008, Wrocław, Poland : IVNC 08 / conf.
chair Jan A. Dziuban ; ed. Anna Górecka-Drzazga ; program
chair Anna Górecka-Drzazga ; program co-chair Włodzimierz
Drzazga. – [Wrocław] : Wrocław University of Technology
Press, [2008]. – 172 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
ISBN 83-914886-2-4
1. Mikroelektronika – urządzenia – materiały konferencyjne 2.
Nanoelektronika – materiały konferencyjne 3. Technika próżniowa
– materiały konferencyjne
621.3.049.77:620.3:533.5](06)
b22383141
3.
2211/2009
PALECZEK, Witold (1961- ).
Metoda określania wielkości i zasięgu deformacji powierzchni
terenu powodowanych podziemną eksploatacją złóż z
uwzględnieniem własności geomechanicznych skał górotworu / Witold Paleczek ; Polska Akademia Nauk. Komitet
Inżynierii Lądowej i Wodnej. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. – Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i
Wodnej PAN, 2007. – 166 s. : il. ; 24 cm. – (Studia z Zakresu
Inżynierii, ISSN 0137-5393 ; nr 58)
621.31:621.38
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 151-164.
ISBN 978-83-89687-30-2
1. Algorytmy – stosowanie – górnictwo 2. Analiza numeryczna
– stosowanie – górnictwo 3. Mechanika gruntów – górnictwo 4.
Szkody górnicze – prognozy – metody
Świątek, Henryk (1937- ).; Zymmer, Krzysztof.
2207/2009
MIŁKOWSKI, Marcin (1976- ).
Słownik telekomunikacji i informatyki angielsko-polski, polsko-angielski / oprac. Marcin Miłkowski. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. – IX, [1], 260 s. ; 20 cm.
622.83/.84:622.1:624.131:519.61/.64:004.021
b23041924
Tyt. równol.: Dictionary of telecommunications and computers English-Polish, Polish-English.
ISBN 978-83-255-0197-6 : zł 99
1. Informatyka – terminologia – słownik angielsko-polski 2. Informatyka – terminologia – słownik polsko-angielski 3. Telekomunikacja – terminologia – słownik angielsko-polski 4. Telekomunikacja –
terminologia – słownik polsko-angielski
2212/2009
629 Technika środków transportu.
Technika astronautyczna
JAGNISZCZAK, Igor.: Zwiększenie efektywności żeglugi na
wodach śródlądowych w wyniku integracji regionalnego systemu sterowania ruchem statków = poz.2237
2208/2009
WORKSHOP ON ADVANCED SAMPLE PREPARATION
TECHNIQUES FOR TEM (2007 ; Kraków).
Proceedings of the Workshop on Advanced Sample Preparation Techniques for TEM : 24-29.06.2007, AGH University
of Science and Technology, Kraków, Poland / ed. by Aleksandra Czyrska-Filemonowicz and Beata Dubiel ; ESTEEM
Enabling Science and Technology Trough European Electron
Microscopy, [AGH University of Science and Technology]. –
Kraków : Wydawnictwo Naukowe ”Akapit”, cop. 2007. – 178
s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
63 Rolnictwo
INNOWACJE w rozwoju turystyki = poz.2100
630/635 Leśnictwo. Ogólne
zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-89541-94-9
1. Mikroskop elektronowy – stosowanie – materiały konferencyjne
621.385.833(06)
b22205974
Jamno IG 1, IG 2, IG 3 / pod red. nauk. Hanny Matyi ; [aut.
Anna Becker et al.] ; Ministerstwo Środowiska. – Warszawa
: Państwowy Instytut Geologiczny, 2008. – 376, [3] s., [3] k.
tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – (Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, ISSN 1231-9848 ; z. 124)
622.24(438)
b23207516
2206/2009
Bibliogr. s. 459-460.
ISBN 978-83-922095-3-9
1. Energoelektronika – urządzenia – budowa i konstrukcje 2.
Energoelektronika – urządzenia – stosowanie 3. Półprzewodniki –
urządzenia – stosowanie
621.39:004.3](038)=162.1=111
b23074681
2210/2009
Na grzb. wyłącznie tyt. serii. – Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 268-274.
ISBN 978-83-7538-441-3
1. Otwory wiertnicze – Polska 2. Jamno IG 1 (otwór wiertn.)
Jamno IG 2 (otwór wiertn.) 4. Jamno IG 3 (otwór wiertn.)
JANUSZEWSKI, Stefan.
Przyrządy energoelektroniczne i ich zastosowania : zarys encyklopedyczny / Stefan Januszewski, Henryk Świątek, Krzysztof Zymmer. – Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Instytutu
Elektrotechniki, 2008. – 460 s. : il. ; 24 cm.
b23089234
622.24(438)
b23207589
KOBYŁECKA, Zofia.
Pokochać Bory Postomskie / Zofia Kobyłecka. – Łódź : Drukarnia Elipsa, 2007. – 93 s. : il. kolor. ; 27 cm.
ISBN 978-83-919353-1-6
1. Postomskie, Bory – wydawnictwa popularne
2209/2009
630.1(438)(02.025.2)
b22957273
622 Górnictwo
2213/2009
KOLLENDER-SZYCH, Anna.
Gleby miejskie : wybrane zagadnienia dla studentów kierunku ochrona środowiska / Anna Kollender-Szych, Edward
Niedźwiecki, Ryszard Malinowski ; Akademia Rolnicza w
Szczecinie. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii
Rolniczej, 2008. – 135 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Budziszewice IG 1 / pod red. nauk. Krzysztofa Leszczyńskiego ; [aut. Anna Becker et al.] ; Ministerstwo Środowiska.
– Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2008. – 149,
[3] s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. –
(Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, ISSN 1231-9848 ; z. 127)
25
ZJAZD NAUKOWY PTA (4 ; 2008 ; Nałęczów).
IV Zjazd Naukowy PTA, Nałęczów 17-19.09.2008 : referaty
i doniesienia / [red. Bogusław Szot, Wanda Woźniak] ; Polskie Towarzystwo Agrofizyczne oraz Instytut Agrofizyki im.
Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. – Lublin : Polskie
Towarzystwo Agrofizyczne, cop. 2008. – 157 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 131-135.
ISBN 978-83-7317-044-5
1. Industrio- i urbanoziemy – podręcznik akademicki 2. Gleboznawstwo – podręcznik akademicki 3. Rekultywacja gruntów –
podręcznik akademicki
631.4:504.61](075.8)
Niedźwiecki, Edward.; Malinowski, Ryszard
b23228209
Tekst częśc. ang.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-926649-0-1
1. Agrofizyka – materiały konferencyjne
2214/2009
KRZYWY, Edward.
Żywienie roślin / Edward Krzywy ; Akademia Rolnicza w
Szczecinie. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii
Rolniczej, 2007. – 178 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 177-178.
ISBN 978-83-7317-038-4
1. Gleba – chemia 2. Nawozy – stosowanie
– fizjologia
631:53](06)
b22562187
3. Rośliny uprawne
631/634:581.1:631.41
b23232407
VIDALING, Rapha¨ele: Dobroczynne rośliny dla zdrowia i
urody = poz.2189
2215/2009
636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty
zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo
KRZYWY-GAWROŃSKA, Ewa.
Analiza chemiczna gleb, nawozów i roślin / Ewa Krzywy-Gawrońska ; Akademia Rolnicza w Szczecinie. – Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej, 2007. – 199 s. :
il. ; 24 cm.
Anestezjologia weterynaryjna / William W. Muir III [et al.] ; il.
Tim Vojt ; red. wyd. 1 pol. Teresa Mastalerz ; [tł. Anna Cisło-Pakuluk, Magdalena Kalwas]. – Wrocław : Elsevier Urban &
Partner, cop. 2008. – X, 470 s. : il. ; 22 cm.
Bibliogr. s. 198-199.
ISBN 978-83-7317-034-6
1. Chemia analityczna – stosowanie – rolnictwo – podręcznik akademicki 2. Gleba – chemia – badanie – podręcznik akademicki 3.
Nawozy – chemia – badanie – podręcznik akademicki 4. Rośliny –
chemia – badanie – podręcznik akademicki
631:543](075.8)
b23236875
Tyt. oryg. i równol.: ”Handbook of veterinary anesthesia” 2007.
Indeks.
ISBN 978-83-7609-093-1
1. Znieczulanie – weterynaria – podręcznik akademicki
636.09(075.8)
b2318789x
2216/2009
630.4:630.23](438)
b2273031x
ISBN 978-83-927693-4-7
1. Polski Związek Łowiecki. Koło Łowieckie ”Orla Jucha” (Ełk) 2.
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie) – łowiectwo – organizacje – od 1944
r.
2. Pilicka, Puszcza
639.1:061.2A/Z](438)”1944/...”
b23226547
2217/2009
Bibliogr. s. 106-119.
ISBN 978-83-7317-022-3
1. Emu – hodowla
Bibliogr. s. 178-180.
ISBN 978-83-927505-0-5
1. Napęd hydrauliczny – stosowanie – podręcznik akademicki 2.
Rolnictwo – narzędzia i maszyny – napęd – podręcznik akademicki
636.6
b23236188
2218/2009
ISBN 978-83-7607-008-7
1. Encefalopatie gąbczaste – weterynaria
Owca – choroby
Nazwa aut. na okł.
Bibliogr. s. 157. Indeks.
ISBN 978-83-927834-0-4
1. Tulipan – odmiany – atlas
2. Owca – hodowla
636.3.09
b22942142
2219/2009
3.
2225/2009
LACHOWSKI, Włodzimierz.
Chów i hodowla owiec i kóz / Włodzimierz Lachowski, Małgorzata Szewczuk ; Akademia Rolnicza w Szczecinie. – Szczecin
: Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej, 2008. – 169 s. :
il. ; 24 cm.
Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro / pod red.
Barbary Skucińskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rolniczego, 2008. – 79, [4] s., 4 k. tabl. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. [81].
ISBN 978-83-60633-17-5
1. Rośliny uprawne – biologia – ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych 2. Rozmnażanie wegetatywne – botanika – ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
631.53:581.1](075.8)(076)
b23116705
2224/2009
Encefalopatia gąbczasta mózgu u owiec : genetyczne aspekty
scrapie, diagnostyka i program hodowlany / [oprac. Barbara
Rejduch] ; Instytut Zootechniki. Państwowy Instytut Badawczy. – Kraków : Instytut Zootechniki. Państwowy Instytut Badawczy, 2008. – 56 s. : il. ; 24 cm.
PIEKARZ, Jolanta.
Tulipany / [Jolanta Piekarz]. – Warszawa : Horticom, 2008. –
[2], 157 s. : il. kolor. ; 23 cm.
635.9(084.4)
b22957935
2223/2009
Emu / Danuta Szczerbińska [et al.] ; Akademia Rolnicza w
Szczecinie. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii
Rolniczej, 2007. – 132 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Napędy hydrostatyczne w maszynach rolniczych / Kazimierz
A. Dreszer [et al.]. – Poznań : Przemysłowy Instytut Maszyn
Rolniczych, 2008. – 180, [2] s., IV s. tabl. : il. ; 26 cm.
631.3:62-82](075.8)
b23218162
2222/2009
BRONOWSKI, Tadeusz R.
Koło łowieckie ”Orla jucha” w Ełku 1958-2008 / Tadeusz R.
Bronowski. – Ełk : Drukarnia Gryfix Kondrat, 2008. – 183 s. :
il. kolor. ; 20 cm.
KUTA, Marian.
Szumi las wokół nas : Leśny Kompleks Promocyjny ”Lasy
Spalsko-Rogowskie” / [tekst Marian Kuta]. – Wyd. 2. – Kaletnik
: Nadleśnictwo Brzeziny, 2008. – 144 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Bibliogr. s. 142-143.
ISBN 978-83-920072-4-1
1. Leśne kompleksy promocyjne
2221/2009
KOBUS, Ireneusz.: Straż leśna, łowiecka, rybacka, parku =
poz.2106
Na s. 4 okł. błędny ISBN
Bibliogr. s. 163-169.
ISBN 978-83-7317-047-6
1. Koza domowa – hodowla
2. Owca – hodowla
636.3
Szewczuk, Małgorzata.
2220/2009
b2322809x
26
2226/2009
MADEJ, Janusz Antoni (1947- ).
Histopatologia zwierząt domowych : przewodnik do ćwiczeń
= Histopathology of domestic animals : guidebook / Janusz
A. Madej, Marcin Nowak, Stanisław Dzimira. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2008. – 201 s. : il.
kolor. ; 24 cm. – (Skrypty Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, ISSN 1897-9408 ; nr 521)
MURAS, Jolanta.
Zupy po polsku : 80 przepisów / Jolanta Muras. – Warszawa :
Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2008. – 168 s. : il.
kolor. ; 21 cm.
1208 publ. Klubu dla Ciebie.
ISBN 978-83-7404-743-2 : zł 22,50
1. Zupy – Polska
641.55/.56(438-82)(083.12)
b23219130
Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-960574-33-1
1. Histopatologia – weterynaria – ćwiczenia i zadania dla szkół
wyższych
Piękny stół w 10 minut : ponad 150 szybkich i łatwych sposobów upiększenia stołu / z ang. przeł. Hanna Turczyn-Zalewska. – Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop.
2008. – 128 s. : il. kolor. ; 28 cm.
636.09(075.8)(076)
Nowak, Marcin.; Dzimira, Stanisław.
b2317870x
2227/2009
Tyt. oryg.: ”The 10-minute table decorator” 2008.
Indeks.
ISBN 978-83-7404-825-5
1. Nakrycie i dekoracja stołu
CAŁKA, Edyta.: Geograficzne oznaczenia pochodzenia =
poz.2102
642(02.025.2)
b23222219
EDNEY, A. T. B.: Kot = poz.2164
KOBUS, Ireneusz.: Straż leśna, łowiecka, rybacka, parku =
poz.2106
1467 publ. Klubu dla Ciebie.
Indeks.
ISBN 978-83-7404-764-7 : zł 22,50
1. Likiery 2. Nalewki
ROSIŃSKI, Stefan.: Skaryszewskie wstępy = poz.2098
64 Gospodarstwo domowe.
Gastronomia. Hotelarstwo
641.55/.56(083.12)
b20844177
Tyt. oryg.: ”Weihnachten : Kochen & Backen, Basteln & Dekorieren”
2007. Na okł. podtyt.: świąteczne dania, wypieki, dekoracje. 1207 publ.
Klubu dla Ciebie.
Indeks.
ISBN 978-83-7404-972-6 : zł 24,90
1. Potrawy świąteczne – wydawnictwa popularne 2. Roboty
ręczne – wydawnictwa popularne 3. Boże Narodzenie – wydawnictwa popularne
Tyt. oryg.: ”Debbie Brown ys 50 easy party cakes” 1999.
Indeks.
ISBN 978-83-927753-0-0
1. Potrawy dla dzieci 2. Torty
641.55/.56(083.12):745(02.025.2)
b23218988
2228/2009
ELLISON, Sheila.
365 smaków dla naszych dzieciaków : śmieszne, zdrowe i testowane na dzieciach :-) / Sheila Ellison i Judith Gray ; przeł.
Małgorzata Kafel. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. –
365, [7] s. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Fish basics” 2005.
Indeks.
ISBN 978-83-7495-485-3 : zł 49,90
1. Ryby – kucharstwo i przetwórstwo
641.562(083.12)
Gray, Judith.
641.55/.56(083.12)
2229/2009
Dickhaut, Sebastian.
KAGAN, Sasha.
Szydełkowe inspiracje / Sasha Kagan ; z ang. przeł. Aleksandra
Gietka-Ostrowska. – Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2008. – 256 s. : il. kolor. ; 29 cm.
b23040919
2236/2009
INNOWACJE w rozwoju turystyki = poz.2100
Tyt. oryg.: ”Crochet inspiration” 2007. 1194 publ. Klubu dla Ciebie.
ISBN 978-83-7404-824-8 : zł 44,90
1. Szydełkowanie
654+656 Telekomunikacja i
telemechanika. Transport. Poczta
JAGNISZCZAK, Igor.
Zwiększenie efektywności żeglugi na wodach śródlądowych
w wyniku integracji regionalnego systemu sterowania ruchem statków / Igor Jagniszczak. – Szczecin : Akademia Morska, 2007. – 176, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Studia / Akademia Morska
w Szczecinie, ISSN 0860-8806 ; nr 47)
2230/2009
KRĘGLICKA, Agnieszka.
W kuchni u Kręglickich / Agnieszka i Marcin Kręgliccy ; fot.
Mikołaj Grynberg. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2008. –
254, [2] s. : il. kolor. ; 26 cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-240-1072-1 : zł 69
1. Przepisy kulinarne
Bibliogr. s. 167-174.
1. Żegluga śródlądowa – zarządzanie – Europa – od 1989 r. 2.
Żegluga śródlądowa – zarządzanie – Polska – od 1989 r. 3. Odra
(rzeka) – żegluga – zarządzanie
641.55/.56(083.12)
Kręglicki, Marcin.
b2325354x
2235/2009
SCHINHARL, Cornelia.
Ryba z fantazją : wszystko o tych, co pływają, a potem goszczą
na stole / Cornelia Schinharl, Sebastian Dickhaut ; [tł. Małgorzata Chudzik]. – Warszawa : Muza, 2008. – 144 s. : il. kolor. ;
25 cm.
Tyt. oryg.: ”365 foods kids love to eat” 1995.
ISBN 978-83-7414-506-0 : zł 34,90
1. Potrawy dla dzieci
646.26/.27(02.025.2)
b2305590x
2234/2009
Przygotowujemy święta / z niem. przeł. Monika Kilis. – Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, 2008. – 142,
[2] s. : il. kolor. ; 25 cm.
BROWN, Debbie.
50 kolorowych tortów : poznaj styl angielski : proste przepisy,
oryginalne wzory, zaskakujące efekty / Debbie Brown ; [tł. Michał Sikora]. – Warszawa : tortownia.pl Agnieszka Klimczak,
cop. 2008. – 112 s. : il. kolor. ; 30 cm.
b23011774
2233/2009
POGGENPOHL, Gerhard.
Domowe nalewki i likiery / G. Poggenpohl ; z jęz. niem. przeł.
Monika Kilis. – Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild
Media, cop. 2008. – 79, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.
KRZYŻANEK, Joanna.: Pszczółka Patrycja i miodowe ciastko
= poz.2396
641.562(083.12)
b23158311
2232/2009
656.62:629.5.05:629.5.067:005](438:4)”1989/...”
b19569403
2231/2009
27
2237/2009
KĘDZIORA, Witold.: Driving manual for category ”B” license
= poz.2105
SOPIŃSKA, Agnieszka.
Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa : analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Agnieszka
Sopińska. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna
Wydawnicza, 2008. – 232 s. : il. ; 24 cm. – (Monografie i
Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, ISSN
0867-7727 ; 556)
TECHNICZNE Dni Drogowe: LI Techniczne Dni Drogowe,
Międzyzdroje, 5-7 listopada 2008 r. = poz.2202
Bibliogr. s. 221-232.
Zł 25
1. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – zarządzanie
dzanie strategiczne
655+659 Działalność wydawnicza.
Reklama. Środki masowego przekazu
658.310.8:005.336.4:005.94:005.2
b23155140
JAKUBOWICZ, Karol (1941- ).
Polityka medialna a media elektroniczne / Karol Jakubowicz.
– Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2008. – 287, [1] s. ; 24 cm. –
(Edukacja Medialna)
Tekst częśc. ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-7193-397-4
1. Przedsiębiorstwo – finanse – zarządzanie
2238/2009
658.15
b23199568
KEPPLINGER, Hans Mathias: Mechanizmy skandalizacji w
mediach = poz.2069
66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna
658 Organizacja przedsiębiorstw.
Organizacja i technika handlu
MARUSZEWSKI, Piotr.
Podstawy technologii syntetycznych materiałów obuwniczych / Piotr Maruszewski. – Radom : Politechnika Radomska.
Wydawnictwo, cop. 2008. – 283 s. : il. ; 24 cm.
ANDREW, James P. (1962- ).
Od pomysłu do zysku : jak zebrać owoce innowacji : lekcje
z Microsoft, Apple, Concorde i innych innowacyjnych firm /
James P. Andrew & Harold L. Sirkin ; we współpr. z Johnem
Butmanem ; przekł. Agnieszka Sobolewska. – Warszawa : MT
Biznes, cop. 2008. – 238 s. : il. ; 24 cm. – (Biznesola : nowe
kierunki w biznesie)
Streszcz. ang.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-7351-310-5
1. Materiały skóropodobne – technologia 2. Obuwie – materiały
– technologia 3. Tworzywa sztuczne – technologia
685.34:678.5
b23105756
Tyt. oryg.: ”Payback : reaping the rewards of innovation” 2006.
Indeks.
ISBN 978-83-6104061-3 : zł 49,90
1. Innowacje – zarządzanie – poradnik 2. Przedsiębiorstwo – organizacja – poradnik 3. Zysk – poradnik
Sirkin, Harold L.
2239/2009
Na okł. odmienny tyt. serii : Monografie Politechniki Łódzkiej. –
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 161-163.
ISBN 978-83-7283-278-8
1. Odzież – marketing – Polska – od 1989 r. 2. Przemysł odzieżowy
– kraje Unii Europejskiej
FRANC-DĄBROWSKA, Justyna.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / Justyna Franc-Dąbrowska. – Warszawa : Wydawnictwo
SGGW, 2008. – 163 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 161-163.
ISBN 978-83-7583-041-5
1. Przedsiębiorstwo – finanse – zarządzanie – materiały pomocnicze
dla szkół wyższych
687.1:339.138](438:4-67)”1989/...”
b23246157
2245/2009
BALEJKO, Jerzy.: Reologia żywności = poz.2156
2240/2009
CAŁKA, Edyta.: Geograficzne oznaczenia pochodzenia =
poz.2102
KELLY, Matthew.
Dream manager, czyli Zarządzanie oczekiwaniami pracowników / Matthew Kelly ; przekł. Marcin Karbowski. – Warszawa
: MT Biznes, cop. 2008. – 168 s. ; 22 cm.
HENDZEL, Zenon.: Sterowanie neuronowe ruchem mobilnych robotów kołowych = poz.2196
Tyt. oryg.: ”The dream manager : achieve results beyond your dreams by helping your employees fulfill theirs” 2007.
ISBN 978-83-61040-66-8 : zł 29,90
1. Kadry – polityka – poradnik 2. Motywacja pracy – poradnik
3. Zarządzanie – poradnik
658.310.8:005.95/.96:331.101.3](083.1)
b23167750
2244/2009
OLCZAK, Artur.
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych w perspektywie rynku Unii Europejskiej / Artur Olczak.
– Łodź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. – 167 s. :
il. ; 24 cm. – (Monografie / Politechnika Łódzka)
658.155:005.342](083.1)
658.15(075.8)
b23257313
2243/2009
GALATA, Stanisław.: Zachowanie się ludzi w pracach zespołowych = poz.1972
MCCOMBS, Maxwell E.: Ustanawianie agendy = poz.2071
b23164141
2242/2009
Wybrane problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie / pod red. Dariusza Wielgórki, Justyny Łukomskiej-Szarek ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. – 257 s. : il. ; 24
cm.
Bibliogr. s. 240-276. Indeks.
ISBN 978-83-60807-33-0 : zł 43
1. Środki masowego przekazu – polityka – podręcznik akademicki
2. Środki masowego przekazu – polityka – Polska – od 1989 r. – podręcznik akademicki
659.3:32](438:100)”1989/...”(075.8)
b22757661
2. Zarzą-
PROCIAK, Aleksander.: Poliuretanowe materiały termoizolacyjne nowej generacji = poz.2246
ULAŃSKI, Piotr: Radiacyjnie i sonochemicznie indukowane
reakcje rodników polimerowych w roztworach wodnych =
poz.2160
2241/2009
28
69 Przemysł budowlany. Rzemiosło
budowlane. Materiały budowlane
PILCH, Józef (1932- ).
Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska / Józef Pilch.
– Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2008. – 447, [1] s. : il. (gł.
kolor.) ; 31 cm.
PROCIAK, Aleksander.
Poliuretanowe materiały termoizolacyjne nowej generacji /
Aleksander Prociak. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2008. – 162
s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Monografia / Politechnika
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Inżynieria i Technologia
Chemiczna)
Bibliogr. s. 436-437. Indeksy.
ISBN 978-83-213-4485-0 : zł 105
1. Architektura niemiecka – zabytki – Polska – encyklopedia 2. Architektura polska – zabytki – encyklopedia 3. Śląsk, Górny – zabytki
– encyklopedia
72(438:430)(03)A/Z
b23256515
ISSN i numeracja serii gł.: 0860-097X ; 359. – Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 145-155.
Zł 25
1. Izolacje cieplne – materiały 2. Poliuretany
691:699.9:678.6
b2312085x
2246/2009
7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
Przedm. także ang., niem., ros.
Bibliogr. s. 471-510 oraz przy rozdz. Indeks.
ISBN 978-83-88387-22-7
1. Architektura polska – historia – od 1944 r. 2. Urbanistyka –
Polska – od 1944 r. 3. Płock (woj. mazowieckie) – budownictwo – od
1944 r.
GĄSSOWSKI, Jerzy: Prahistoria sztuki = poz.2403
MIZERSKI, Witold.: ABC ucznia. = poz.2295
72:711.4/.8](438)”1944/...”A/Z
71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka
Trębala, Bogumił.
b23207012
Spatial planning - social and environmental opportunities
and threats / ed. by Anna Haładyj, Paulina Legutko-Kobus ;
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lubelska Szkoła
Biznesu Fundacji Rozwoju KUL. – Lublin : The John Paul II
Catholic University of Lublin : Lublin Business School of the
KUL Development Foundation, 2007. – 121 s. : il. ; 25 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 597-611. Indeks.
ISBN 978-83-7438-185-7
1. Kościoły i kaplice – Polska – 20-21 w. 2. Kraków (woj. małopolskie) – Wawel – katedra św.św. Wacława i Stanisława – 20-21 w.
726::272(438)A/Z
b2324236x
2247/2009
JĘDRYSKO, Tadeusz: Akwarele i kościoły = poz.2254
NIERODA, J.: Powiat Rzeszowski = poz.2412
PFEIFFER, Heinrich: Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta =
poz.2255
72 Architektura
73/76 Rzeźba. Rysunek. Malarstwo.
Grafika. Rzemiosło artystyczne
Grudziądz i okolice na starej karcie i fotografii. T. 4 / [red.
wyd. Ryszard Bogdan Kucharczyk, Monika Kucharczyk ; tekst
Mariusz Żebrowski ; tł. niem. Anna Krzemińska, tł. ang.
Agnieszka Paschke]. – Grudziądz ; Grębocin k/Torunia : Lenz
i Załęcki, 2008. – 123 s. : il. (w tym kolor.) ; 16x22 cm.
Dźwięk, świałto, obraz w sztuce polskiej XX wieku : studia i
materiały / pod red. Teresy Grzybkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,
cop. 2008. – 258, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Opis wg okł. Tomy 1-3 pt.: Grudziądz i okolice na starej karcie
pocztowej. – Tekst równol. pol., ang., niem.
ISBN 978-83-917972-2
1. Fotografia niemiecka – 1901-1939 r. – album 2. Fotografia polska – 1918-1939 r. – album 3. Pocztówki – Niemcy – 1901-1939 r. 4.
Pocztówki – Polska – 1918-1939 r. 5. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 1901-1939 r. – ikonografia
Materiały z konf., 3 listopada 2005 r., Warszawa. – Przedm. także
ang.
Bibliogr. s. 45.
ISBN 978-83-61489-28-3
1. Muzyka – filozofia – materiały konferencyjne 2. Muzyka – ikonografia – historia – materiały konferencyjne 3. Sztuka – tematyka
– 20 w. – materiały konferencyjne 4. Sztuka polska – tematyka –
20 w. – materiały konferencyjne 5. Światło – a sztuka – materiały
konferencyjne
2248/2009
MAKOWSKA, Beata.
Rola ornamentyki w architekturze do okresu modernizmu /
Beata Makowska. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2008. – 90
s. : il. ; 24 cm. – (Monografia / Politechnika Krakowska im.
Tadeusza Kościuszki. Architektura)
73/76.04”19”:792.021/.024”19”:78.01](06)
b2303029x
2253/2009
JĘDRYSKO, Tadeusz (1933-2008).
Akwarele i kościoły / Tadeusz Jędrysko. – [Kraków] : F. P Sambud Lesław Jędrysko : Drukarnia GS, cop. 2008. – [112] s. : il.
(gł. kolor.) ; 21 cm.
ISSN i numeracja serii gł.: 0860-097X ; 360. – Streszcz. ang., fr.
Bibliogr. s. 80-85.
Zł 15
1. Architektura – estetyka 2. Architektura europejska – historia
3. Ornament – Europa 4. Ornament – teoria
72.04(4)”10/19”:72.01:111.852
b22430854
2252/2009
BARNES, Ian: Rycerze i zamki = poz.2118
SERAFIMOWICZ, Włodzimierz.: Z dziejów budownictwa w
Płocku = poz.2251
72(438:430)(084.121)A/Z
b2158445x
2251/2009
URBAN, Jacek.
Katedra na Wawelu po 1918 roku / Jacek Urban. – Kraków
: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej,
2008. – 714 s. ; 24 cm.
Na okł.: Cooperation of Universities supporting the development
of the Lublin and Lviv regions.
ISBN 978-83-7363-487-9 (KUL)
1. Ekorozwój – Europa Środkowo-Wschodnia 2. Planowanie przestrzenne – Europa Środkowo-Wschodnia – od 1989 r. 3. Regiony
przygraniczne – Europa Środkowo-Wschodnia – od 1989 r.
711.1:502.13/.14](4-191.2-11]-04)”1989/...”
b2154590x
2250/2009
SERAFIMOWICZ, Włodzimierz.
Z dziejów budownictwa w Płocku : inwestorzy, projektanci,
wykonawcy / Włodzimierz Serafimowicz, Bogumił Trębala ;
[współpr. merytor. Ewa Serafimowicz]. – Płock : Naczelna
Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Rada w Płocku, 2008. – 512 s., LXIV s. tabl.
kolor. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-88879-27-2 (D GS)
1. Jędrysko, Tadeusz (1933-2008) – album 2. Akwarela polska –
20-21 w. – album 3. Fotografia polska – od 1944 r. – album 4. Kościoły i kaplice – Polska – od 1944 r. – ikonografia
75.071(438)”19/20”(084.1)A/Z:726::272(438)”1944/...”(084.121)
b23051322
2254/2009
2249/2009
29
PFEIFFER, Heinrich (1939- ).
Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta / Heinrich W. Pfeiffer ;
[przekł. z wł. Hanna Borkowska, Jolanta Kornecka ; red. i tł. z
jęz. niem. Jolanta Sosnowska]. – Kraków : Biały Kruk, 2008. –
351, [1] s. : il. kolor. ; 34 cm.
Tekst częśc. tł. z ang.
ISBN 978-83-240-1053-0 : zł 89
1. Fotografia polska – od 1944 r. – album
77.04(438)”1944/...”(084.121)
b2322910x
Tyt. oryg.: [Die Sixtinische Kapelle neu entdeckt] 2007.
Bibliogr. s. 344-348. Indeks.
ISBN 978-83-7553-026-1 : zł 197
1. Buonarroti, Michelangelo (1475-1564) 2. Kościoły i kaplice –
Włochy – ikonografia 3. Malarstwo monumentalne włoskie – 16 w.
– album 4. Malarstwo monumentalne włoskie – historia – 16 w. 5.
Malarstwo sakralne włoskie – 16 w. – album 6. Malarstwo sakralne
włoskie – historia – 16 w. 7. Rzym (Włochy) – Kaplica Sykstyńska –
ikonografia
2260/2009
KACZMAREK, Andrzej Antoni: Żyć krótko intensywnie =
poz.2292
78 Muzyka
75.071A/Z:75.052:75.046.3:726::272A/Z](450)”15”(084.1)
b23237843
2255/2009
ASHWORTH, Steve.
Graj na keyboardzie / Steve Ashworth ; [przekł. Anna Ratajczyk]. – Warszawa : Muza, cop. 2008. – 256 s. : il. kolor. ; 21 cm
+ dysk optyczny (CD-ROM).
PITYŃSKI, Andrzej (1947- ).
Andrzej Pityński : rzeźba / [wstęp Irena Grzesiuk-Olszewska,
Andrzej K. Olszewski ; red. Anna Chudzik.]. – Olszanica :
Wydawnictwo Bosz, 2008. – 142, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Tyt. oryg.: Learn to play keyboards, 2008. Na okł.: Podręcznik do
nauki gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych.
Indeks.
ISBN 978-83-7495-524-9 : zł 49,90
1. Keyboard – podręcznik
ISBN 978-83-7576-011-8
1. Pityński, Andrzej (1947- ) – album
nografia
780.8:780.616:780.65](07)
b23206159
2. Pomniki – 20-21 w. – iko-
73.071(438)(084.121)A/Z
b22692289
SOUNES, Howard (1965- ).
Bob Dylan : autostradą do sławy / Howard Sounes ; przeł.
Bogusław Lubański. – Warszawa : Wydawnictwo Książkowe
Twój Styl, 2008. – 493, [2] s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm.
2256/2009
Sztuka tworzenia / [wybór prac, koncepcja i oprac. graf. Grzegorz Laszczyk]. – Wrocław : inMedia Polska, 2008. – 198, [2] s.
: il. (gł. kolor.) ; 34 cm.
Tyt. oryg.: ”Down the highway : the life of Bob Dylan” 2001.
Bibliogr. s. 489-493.
ISBN 978-83-7163-447-5 : zł 45
1. Dylan, Bob (1941- ) – biografia 2. Muzyka rozrywkowa amerykańska – biografie – od 1945 r. 3. Piosenkarze – biografie – Stany
Zjednoczone – od 1945 r.
ISBN 978-83-924020-1-5
1. Grafika użytkowa polska – od 2001 r. – album
766(438)”2001/...”(084.1)
b22972407
2257/2009
78.071.2A/Z:78.011.26:929-052A/Z](73)”1945/...”
b23209628
ZDZIECH, Józef (1949- ).
Józef Zdziech : malarstwo = painting / Józef Zdziech. – Białystok : Europejska Federacja Artystów Malarzy, 2008. – [30] s. :
il. kolor. ; 31 cm.
Tyt. okł.: Zdziech.
ISBN 978-83-924894-1-2
1. Zdziech, Józef (1949- ) – album
– album
2262/2009
TOMASZEWSKI, Mieczysław (1921- ).
Penderecki : bunt i wyzwolenie. T. 1, Rozpętanie żywiołów /
Mieczysław Tomaszewski. – Kraków : Polskie Wydawnictwo
Muzyczne, 2008. – 326, [2] s., [24] s. tabl. : il. ; 21 cm. – (Kompozytorzy Polscy XX Wieku)
2. Malarstwo polskie – 20-21 w.
75.071(438)”19/20”(084.1)A/Z
b2299998x
2261/2009
Indeksy.
ISBN 978-83-224-0894-0
1. Penderecki, Krzysztof (1933- ) – biografia
biografie – od 1944 r.
2258/2009
2. Muzyka polska –
DŁUGOSZ, Leszek: Podróżne = poz.2332
78.071.1:929-052](438)”1944/...”A/Z
b23240775
KACZMAREK, Andrzej Antoni: Żyć krótko intensywnie =
poz.2292
DŹWIĘK, świałto, obraz w sztuce polskiej XX wieku =
poz.2253
PRZYGOTOWUJEMY święta = poz.2235
KUTA, Renata.: Piosenki przedszkolaka = poz.2397
2263/2009
PIOSENKI biesiadne = poz.2367
77 Fotografia i procesy pokrewne
791/792 Film. Teatr
Fotografia : od dagerotypu do galerii Hybrydy : materiały
z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Historyków Sztuki / [red. Danuta Jackiewicz
i Zofia Jurkowlaniec]. – Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2008. – 152 s. : il. ; 30 cm.
DZIEWOŃSKI, Roman (1954- ).
Ostatni naiwni : leksykon Kabaretu Starszych Panów / Roman
Dziewoński, Monika i Grzegorz Wasowscy. – Wyd. 2 popr. i
uzup. – Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.
– 358, [1] s. : il. ; 25 cm.
Na grzb.: 1 oznacza nr sesji nauk., która odbyła się w 2002 r. w
Warszawie.
Indeksy.
ISBN 978-83-88341-40-3
1. Fotografia – historia – materiały konferencyjne
77(06)
b22731581
Publ. klubu ”Świat Książki” nr 6684.
Bibliogr. s. 356-358.
ISBN 978-83-247-1398-1 : zł 49,90
1. Kabaret Starszych Panów – encyklopedia
792.7.097(438)”1956/1989”(03)
2259/2009
Wasowska, Monika.; Wasowski, Grzegorz (1949- ).
b22929745
KAPUŚCIŃSKI, Ryszard (1932-2007).
Ze świata / Ryszard Kapuściński ; John Updike wstęp ; ed. fot.
Izabela Wojciechowska ; projekt graf. Witold Siemaszkiewicz
; [przekł. wstępu Magdalena Zielińska]. – Kraków : Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, 2008. – 236, [2] s. : il. (w tym kolor.)
; 32 cm.
2264/2009
KANIECKI, Stanisław.
Lawa - opowieść o ”Dziadach” Adama Mickiewicza / Przemysław Kaniecki. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. – 150, [2] s. : il. ; 21 cm. –
(Klasyka Kina = Classics of Cinema)
30
796/799 Sport
ISBN 978-83-232-1890-6
1. Mickiewicz, Adam (1798-1855). Dziady – adaptacje filmowe 2.
Lawa (film ; 1989) 3. Adaptacja filmowa – Polska 4. Dramat polski
– historia – 19 w. 5. Film polski – historia – od 1989 r.
791(438)”1989/...”:821.162.1(091)-2”18”A/Z
b22841970
GWÓŹDŹ, Krzysztof.
Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach : historia i współczesność / Krzysztof Gwóźdź ; Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Tarnowskich Górach. – Tarnowskie Góry : Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 2008. – 322, [2] s., [56] s. tabl. : il. kolor. ; 24
cm.
2265/2009
KOMOROWSKA, Małgorzata.
Za kurtyną lat : polskie teatry operowe i operetkowe 1918-1939
/ Małgorzata Komorowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza
”Impuls”, 2008. – 358, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 325-327. Indeksy.
ISBN 978-83-7308-627-2
1. Teatr muzyczny polski – historia – 1918-1939 r.
polski – historia – 1918-1939 r.
Bibliogr. s. 276-280. Indeks.
ISBN 978-83-926350-0-0
1. Kurkowe Bractwo Strzeleckie (Tarnowskie Góry) 2. Bractwa
kurkowe – Polska – 18-21 w. 3. Tarnowskie Góry (woj. śląskie) –
organizacje – 18-21 w.
799.3:061.2A/Z](438)”17/20”
b2326648x
2. Teatr operowy
792.5(438)”1918/1939”
b23247629
KURCZAB, Janusz (1937- ).
Lodowi wojownicy / Janusz Kurczab. – Warszawa : Agora, cop.
2008. – 160 s. : il. kolor. ; 20 cm + dysk optyczny (CD-ROM). –
(Polskie Himalaje ; cz. 2) (Biblioteka Gazety Wyborczej)
2266/2009
OSTERWA, Juliusz (1885-1947).
Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego / Juliusz
Osterwa ; wstęp, oprac. i red. Ireneusz Guszpit i Dariusz
Kosiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 270, [3] s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm. – (Dramat,
Teatr ; 18) (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ;
no 2954)
ISBN 978-83-7552-379-9 : zł 29,99
ISBN 978-83-7552-377-5 (całość)
1. Alpinizm – Polska – od 1944 r. 2. Himalaje – alpinizm – od 1945 r.
796.071(438):796.52(235.243)]”1944/...”(02.025.2)
b23032145
Streszcz. ang.
Indeks.
ISBN 978-83-229-2822-6 : zł 30
1. Sophocles (ca 496-406 a.C.). Antigoni – inscenizacje 2. Shakespeare, William (1564-1616). Hamlet – inscenizacje 3. Biblia. ST. Księga
Tobiasza – inscenizacje 4. Dramat angielski – inscenizacje 5. Dramat grecki – inscenizacje
ISBN 978-83-7552-378-2 : zł 29,90
ISBN 978-83-7552-377-5 (całość)
1. Alpinizm – Polska – 20 w. 2. Himalaje – alpinizm – 20 w.
796.071(438):796.52(235.243)]”19”(02.025.2)
b23001719
DŹWIĘK, świałto, obraz w sztuce polskiej XX wieku =
poz.2253
ISBN 978-83-918679-3-8
1. Wędkarstwo – wydawnictwa popularne
793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry
799.1
b23247228
LUCK, Steve.
Najciekawsze gry świata : 101 pomysłów na dobrą zabawę
/ Steve Luck ; [tł. Krzysztof Wojciechowski]. – Warszawa :
Wydawnictwo ”Arkady”, 2008. – 208 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 86.
ISBN 978-83-925349-1-4
1. Maszewski, Antoni (1908-1944) – biografia 2. Lekkoatletyka –
biografie – Polska – 1918-1939 r. 3. Sportowcy – biografie – Polska
– 1918-1939 r. 4. Wojsko – biografie – Polska – 1939-1945 r. 5. Kamieńsk (woj. łódzkie) – miejsca pamięci
2268/2009
RAYMOND, Richard.
Zasady gier w karty : 123 gry i ich warianty w tym 11 gier
dla dzieci / Richard Raymond ; z fr. przeł. Piotr Wrzosek. –
Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2008.
– 318, [1] s. : il. ; 22 cm.
796.071A/Z:796.42/.43:355.08:929-052A/Z](438)”19”
b23219579
2275/2009
EDUCATION in a reformed school = poz.2129
GALIŃSKI, Zbigniew.: Rzeki Pomorza = poz.2406
Tyt. oryg.: Regles des jeux de cartes, 2005.
Indeks.
ISBN 978-83-7404-857-6 : zł 24,90
1. Gry w karty – wydawnictwa popularne
KWACZONEK, Marek.: Rzeki Mazur i Suwalszczyzny =
poz.2409
LUCK, Steve.: Najciekawsze gry świata = poz.2268
2269/2009
ŚLIWERSKI, Wojciech.
Andrzejki / Wojciech Śliwerski. – Wyd. 6 popr. – Kraków :
Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 40, [1] s. ; 21 cm.
793.7:329.78(438)
b23252698
2274/2009
TURLEJSKI, Grzegorz (1954- ).
Antoni Maszewski - olimpijczyk i żołnierz / Grzegorz Turlejski.
– Kamieńsk : Gmina Kamieńsk, 2008. – 87 s. : il. (gł. kolor.) ; 21
cm.
Tyt. oryg.: ”Classic indoor games” 2006.
Indeks.
ISBN 978-83-213-4543-7 : zł 29,90
1. Gry i zabawy – poradnik
ISBN 978-83-7587-102-9
1. Gry i zabawy – poradnik
2273/2009
ROMUL, Janusz Gwidon.
Zwyczajny dziennik wędkarza : mity, rzeczywistość, humor
x 365 dni / Janusz Gwidon Romul. – Poznań : K&A K. M. A.
Karasiak, cop. 2008. – [192] s. ; 21 cm.
RUTKOWSKA, Maria.: Terminologia dramatu i teatru w polskim Oświeceniu = poz.2297
794.4
b23220107
2272/2009
KURCZAB, Janusz (1937- ).
Pierwsi zdobywcy / Janusz Kurczab. – Warszawa : Agora, cop.
2008. – 158, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm + dysk optyczny
(CD-ROM). – (Polskie Himalaje ; cz. 1) (Biblioteka Gazety Wyborczej)
792.2:821.111(091)-2”16”A/Z:821.14’02(091)-2”-04”A/Z:
272-235/-236
b1915253x
2267/2009
793.7:794:796](083.1)
b23138932
2271/2009
8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O
LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
Jan Wypler : śląski humanista / [materiały do dr. przygot. Rudolf Brom, Jan Malicki, Józef Śliwiok] ; Wszechnica Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. im. W. Roździeńskiego
w Katowicach. – Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : Drukarnia Archidiecezjalna, 2008. – 64 s. : il. ;
24 cm.
2. Harcerstwo – poradnik
2270/2009
KRZYŻANEK, Joanna.: Pszczółka Patrycja i miodowe ciastko
= poz.2396
31
Materiały z sesji, 28 listopada 2008 r., Katowice.
Bibliogr. s. 53-63.
ISBN 978-83-7593-016-0
1. Wypler, Jan (1890-1965) – materiały konferencyjne 2. Filologia
chińska – biografie – Polska – 20 w. – materiały konferencyjne 3.
Nauczyciele akademiccy – biografie – Polska – 20 w. – materiały konferencyjne 4. Śląsk – biografie – 19-20 w. – materiały konferencyjne
Na okł.: Italiano.
Bibliogr. s. 187. Indeks.
ISBN 978-83-01-15700-5
1. Język polski – frazeologia – słownik
– słownik
88(=581)(06):[378.091.2-057.4:929-052A/Z](438)”18/19”(06)
b23235287
2276/2009
b23212743
811.162.1::811.131.1]’373.72’374
Wójtowicz, Janina
DEGUTIS, Helena.
Kalbos namai : papildomos lietuviu kalbos uˇzduotys : III gim˙ – Puńsk : Wydawnazijos klasei / parenge˙ Elena Degutiene.
nictwo ”Auˇsra”, 2008. – 160 s. : il. ; 24 cm.
Tekst częśc. bułg., ros.
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN 978-83-927625-0-8
1. Folklor – Bułgaria – materiały konferencyjne 2. Język bułgarski – materiały konferencyjne 3. Literatura bułgarska – historia –
materiały konferencyjne
Tyt. okł.: Kalbos namai 3. – Pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki
jęz. litewskiego dla kl. 3 gimnazjum.
ISBN 978-83-60625-16-3
1. Język litewski – ćwiczenia i zadania dla gimnazjów
2277/2009
811.163.2:821.163.2(091):398(497.2)](06)
b22912599
Jidyszland : polskie przestrzenie / red. nauk. Ewa Geller i
Monika Polit. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. – 368, [1] s., [12] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ;
25 cm.
Tyt. oryg. i równol.: ”Everyday English for international nurses : a
guide to working in the UK ” 2004. Na okł.: Książka zawiera: przykłady
dialogów, spis przydatnych adresów, słownik określeń.
ISBN 978-83-7609-085-6
1. Język angielski – podręcznik 2. Pielęgniarstwo – terminologia –
podręcznik 3. Zatrudnienie cudzoziemców – Wielka Brytania – od
2001 r. – informator 4. Zatrudnienie za granicą – Polska – od 2001 r.
– informator
2278/2009
KAMIŃSKA, Izabela.
Język francuski : 20 minut każdego dnia / Izabela Kamińska.
– Warszawa : Langenscheidt Polska, cop. 2008. – 216 s. : il. ; 21
cm + dysk optyczny (CD).
811.111(07):616-083:331.5(410=162.1)”2001/...”(058)
Brooker, Chris.
b23189460
Na okł.: Nauka na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym.
ISBN 978-83-7476-387-5 : zł 19,90
1. Język francuski – podręcznik
811.133.1(07)
b23164724
811.162.1::81’25:81’25:340.1
b23251931
2279/2009
Bibliogr. przy ref.
ISBN 978-83-900773-4-5
1. Satkiewicz, Halina (1928- ) – księga pamiątkowa 2. Język polski
– socjologia 3. Język polski – słownictwo 4. Języki słowiańskie –
słownictwo
811.162.1’27:811.16]’373(082.1)
b22987812
2285/2009
3. Przekłady polskie
SZKUTNIK, Leon Leszek.
Mówimy po angielsku : kurs dla początkujących i średnio zaawansowanych / Leon Leszek Szkutnik. – Wyd. 2. – Warszawa
: Państwowe Wydawnictwo ”Wiedza Powszechna”, 2008. – 442
s. : il. ; 21 + 2 dyski optyczne (CD).
2280/2009
LOGI, Francesca.
Włoski 15 minut dziennie : nowatorska metoda nauki / Francesca Logi ; [tł. Monika Pawelec]. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, cop. 2007. – 159, [1] s. : il. kolor. ; 19 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-214-1268-9
1. Język angielski – podręcznik
Tyt. oryg.: 15-minute Italian.
ISBN 978-83-01-15313-7
1. Język włoski – podręcznik
811.131.1(07)
b23040622
2284/2009
Reverendissimæ Halinæ Satkiewicz cum magna æstimatione
/ pod red. Grzegorza Dąbkowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo i Drukarnia Plejada, 2008. – 377, [2] s., [1] k. tabl. : il.
kolor. ; 26 cm.
KIERZKOWSKA, Danuta.
Tłumaczenie prawnicze / Danuta Kierzkowska. – Wyd. 3. –
Warszawa : Wydawnictwo Translegis, 2008. – 200 s. : il. ; 21 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 175-190. Indeksy.
ISBN 978-83-85430-93-3
1. Prawo – język 2. Prawo – terminologia
4. Przekłady – teoria
2283/2009
PARKINSON, Joy.
Angielski dla pielęgniarek : jak podjąć pracę w Wielkiej Brytanii i przetrwać / Joy Parkinson, Chris Brooker ; tł. i red. nauk.
Marta Piaszczyk. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop.
2008. – IX, [1], 250 s. ; 21 cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 328-346 i przy pracach. Indeksy.
ISBN 978-83-235-0448-1 : zł 50
1. Język jidysz – szkice 2. Język jidysz – Polska – szkice 3. Literatura żydowska – historia – szkice 4. Mniejszości narodowe – kultura
– Polska – szkice 5. Żydzi – kultura – Polska – szkice
811.112.28:[94(438):94(=411.16)]::008
b23159376
2282/2009
Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską : materiały z drugiej międzynarodowej konferencji studenckiej, Poznań 11-12
grudnia 2003 roku / pod red. Diany Ivanowej, Tadeusza Lewaszkiewicza, Natalii Reczek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Katedra Filologii Słowiańskiej. – Poznań : Katedra
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
2008. – 168 s. ; 24 cm. – (Miscellanea Slavica et Balcanica)
80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki
811.172(075.3-021.64)(076)
b23247447
2. Język włoski – frazeologia
811.111(07)
b23250161
2281/2009
2286/2009
Tożsamość - język - rodzina : z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim / red. nauk. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna. – Warszawa : Slawistyczny
Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii
Nauk, 2008. – 282 s. : il. : 24 cm. – (Kultura na Pograniczach ; 4)
MAZANEK, Anna.
Idiomy polsko-włoskie = Fraseologia idiomatica polacco-italiana / Anna Mazanek, Janina Wójtowicz ; [weryfikacja tekstu
wł. Maria di Salvo]. – Wyd. 7. – Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2008. – 200, [2] s. ; 24 cm.
32
KACZMAREK, Andrzej Antoni (1949- ).
Żyć krótko intensywnie : rzecz o Januszu Leppku i... / Andrzej Antoni Kaczmarek. – Grudziądz : ZUP ”Kris-druk” K.
Klabuhn, 2007. – 84, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Tekst częśc. białorus., ros. Streszcz. ang.
Bibliogr. przy pracach.
ISBN 978-83-89191-69-4
1. Język białoruski – socjologia – od 1991 r. 2. Język litewski – socjologia – od 1991 r. 3. Język łotewski – socjologia – od 1991 r. 4.
Język polski – socjologia – od 1989 r. 5. Mniejszości narodowe – socjologia – Białoruś – od 1991 r. 6. Mniejszości narodowe – socjologia
– Litwa – od 1991 r. 7. Mniejszości narodowe – socjologia – Łotwa –
od 1991 r. 8. Mniejszości narodowe – socjologia – Polska – od 1989 r.
9. Regiony przygraniczne – socjologia – Białoruś – od 1991 r. 10. Regiony przygraniczne – socjologia – Litwa – od 1991 r. 11. Regiony
przygraniczne – socjologia – Łotwa – od 1991 r. 12. Regiony przygraniczne – socjologia – Polska – od 1989 r. 13. Świadomość narodowa –
Białoruś – od 1991 r. 14. Świadomość narodowa – Litwa – od 1991 r.
15. Świadomość narodowa – Łotwa – od 1991 r. 16. Świadomość
narodowa – Polska – od 1989 r.
Bibliogr. s. [86].
ISBN 83-914472-4-3
1. Leppek, Janusz (1954-1999) – biografia 2. Poezja polska – 20 w.
3. Poezja polska – biografie – 20 w. 4. Sztuka polska – biografie –
20 w.
821.162.1(091):75/76.071:77::7.071:929-052](438)”19”A/Z:821.162.1-1
b23123084
2292/2009
MARKIEWICZ, Marian (1926- ).
Serce jako motyw w twórczości poetów polskich : rozmyślania
medyczne / Marian Markiewicz. – Lublin : PWZN ”Print 6”,
2007. – [2], 267, [1] s. : il. ; 21 cm.
811.162.1:811.161.3:811.172:811.174]’27”1989/...”:
[316.356.4:316.64:316.347](438:476:474.3:474.5)”1989/...”
b22652656
2287/2009
Na grzb. podtyt.: poezja, proza, mitologia.
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 83-87414-48-4
1. Poezja polska – tematyka 2. Poezja polska – antologia
– literatura polska
WARCHOŁ, Stefan.
”Rozprawy Slawistyczne” 1986-2006 : bibliografia / Stefan Warchoł. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 91 s. ; 24 cm. – (Rozprawy Slawistyczne, ISSN
0860-2387 ; 21)
821.162.1(091)-1:821.162.1-1(082.2)
b19587405
Na s. red. błędny ISBN.
Bibliogr. s. 182-184. Indeks.
ISBN 978-83-08-04268-7 zł 32,90
1. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) – małżeństwo 2. Iwaszkiewiczowa, Anna (1897-1979) – małżeństwo 3. Literatura polska – historia – 20 w.
2288/2009
ZAKRZEWSKA, Barbara.
I ty będziesz dobrze czytać / Barbara Zakrzewska. – Wyd. 6. –
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. – 61,
[2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-02-07785-2
1. Czytanie – ćwiczenia i zadania
zadania
821.162.1(091)”19”A/Z
b22882418
2289/2009
ISBN 978-83-7350-108-9 (t. A) : zł 22,90
ISBN 978-83-7350-107-2 (seria)
1. Historia – materiały pomocnicze dla szkół 2. Język polski –
materiały pomocnicze dla szkół 3. Sztuka – materiały pomocnicze
dla szkół 4. Polska – historia – materiały pomocnicze dla szkół
DEGUTIS, Helena.: Lietuviu kalbos mokymas = poz.2126
GUILLOUX, Louis: Moja Bretania = poz.2422
˙ Janina: Lietuviu kalbos mokymas V klaseje
˙
MACUKONIENE,
= poz.2135
82(091):811.162.1:94(438):94:7](075.3)
b22829106
MIZERSKI, Witold.: ABC ucznia. = poz.2295
CLARKE, Gerald.
Truman Capote : biografia / Gerald Clarke ; przeł. Jarosław
Mikos. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.
– 735, [1] s., [32] s. tabl. : il. ; 23 cm. – (Oto Człowiek)
Nazwy aut. w cop. Materiały z sesji nauk. poświęconej twórczości
Zbigniew Herberta, 11.04.2008 r., Ostrów Wielkopolski.
Indeks.
ISBN 978-83-927580-0-6
1. Herbert, Zbigniew (1924-1998) – materiały konferencyjne 2. Literatura polska – historia – 20 w. – materiały konferencyjne
821.162.1(091)”19”(06)A/Z
b23063361
2. Literatura amerykań-
821.111(73)(091):929-052]”1945/1989”A/Z
b23059850
2296/2009
RUTKOWSKA, Maria.
Terminologia dramatu i teatru w polskim Oświeceniu / Maria
Rutkowska. – Poznań : Instytut im. Oskara Kolbego : Bonami,
2007. – 681, [2] s. ; 25 cm. – (Biblioteka Badań nad Wiekiem
Osiemnastym. Studia, ISSN 1733-4853 ; nr 3)
2290/2009
FAŁTYNOWICZ, Zbigniew (1954- ).
Środowisko literackie 1991-1998 w województwie suwalskim
: bibliografia / Zbigniew Fałtynowicz. – Suwałki : Muzeum
Okręgowe, 2008. – 82 s. ; 21 cm.
Indeks.
ISBN 83-921727-4-4
ISBN 978-83-921727-4-1 (IiOK)
ISBN 978-83-89621-62-7
1. Dramat – terminologia – Polska – 18-19 w. 2. Dramat – terminologia – słownik polski 3. Teatr – terminologia – Polska – 18-19 w. 4.
Teatr – terminologia – słownik polski
Indeks.
ISBN 978-8361494-08-9
1. Literatura polska – 20 w. – bibliografia 2. Suwałki (woj. podlaskie ; okręg) – piśmiennictwo – od 1944 r. – bibliografia
821.162.1(091)”1944/...”:821.162.1-1/-9:016
b23236942
2295/2009
Potęga smaku w czasach niesmaku : studia i szkice o twórczości Zbigniewa Herberta / [red. Tomasz Gruchot, Aleksandra
Kiełb-Szawuła ; aut. Piotr Śliwiński et al.]. – Ostrów Wielkopolski : Ostrowskie Centrum Kultury, 2008. – 143 s. : il. kolor. ;
21 cm.
82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze
Tyt. oryg.: ”Capote : a biography” 1988.
Bibliogr. s. 625-631. Indeks.
ISBN 978-83-06-03058-7 : zł 79,90
1. Capote, Truman (1924-1984) – biografia
ska – biografie – 1945-1989 r.
2294/2009
MIZERSKI, Witold.
ABC ucznia. [T. A], Język polski, historia, kultura i sztuka / Witold Mizerski. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan,
2008. – 287 s. : il. ; 24 cm.
2. Język polski – ćwiczenia i
811.162.1(076)
b23206093
2293/2009
MITZNER, Piotr (1955- ).
Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie : esej o małżeństwie / Piotr
Mitzner. – Wyd. 2 poszerz. i popr. – Kraków : Wydawnictwo
Literackie, 2008. – 193, [2] s. : il. ; 22 cm.
Tekst częśc. ukr. Streszcz. ang. przy ref. Spis treści równol. pol., ukr.
ISBN 978-83-227-2834-5
1. Rozprawy Slawistyczne (seria wyd.) – bibliografia zawartości 2.
Języki słowiańskie – bibliografia
811.16:016:014.3A/Z
b21877142
3. Serce
82(091)-2:792]”17/18”(038)
b21717631
2291/2009
33
2297/2009
STASZIC, Stanisław (1755-1826).
Przestrogi dla Polski / Stanisław Staszic ; oprac. Stefan Czarnowski. – Wyd. 3. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2008. – LVI, 255, [3] s. ; 20
cm.
KANIECKI, Stanisław.: Lawa - opowieść o ”Dziadach” Adama
Mickiewicza = poz.2265
NOWE spojrzenie na kulturę bułgarską = poz.2283
OSTERWA, Juliusz: Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru
Społecznego = poz.2267
Wyd. oparto na publ. Krakowskiej Spółki Wydawniczej z roku 1926
Seria I Biblioteki Narodowej nr 98.
Bibliogr. s. LII-LVI.
ISBN 978-83-04-04972-7
1. Staszic, Stanisław (1755-1826). Przestrogi dla Polski 2. Publicystyka polska – historia – 18 w. 3. Publicystyka polska – 18 w. 4.
Polska – polityka – 18 w. – publicystyka
821.162.1(091)-92”17”A/Z:94(438).06
b22250670
RICOEUR, Paul: Intryga i historyczna opowieść = poz.1981
RICOEUR,
poz.1982
SKARGA, Piotr: Kazania sejmowe = poz.2372
2298/2009
82-1/-9 Literatura piękna
SZCZEPAN-WOJNARSKA, Anna M.
Wybaczyć Bogu : Hiob w literaturze podejmującej tematykę
II wojny światowej / Anna Marta Szczepan-Wojnarska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Universitas, cop. 2008. – 322, [4] s. ; 21 cm.
Być człowiekiem... : aforyzmy, sentencje, złote myśli, przysłowia o człowieku / wybór i oprac. Aldona Różanek. – Wyd.
2. – Wrocław : Wydawnictwo Astrum, [2008]. – 320 s. ; 21 cm.
Tekst tł. z różnych jęz.
ISBN 978-83-7277-280-0 : zł 39
1. Aforyzmy – antologia 2. Przysłowia
Bibliogr. s. 301-313. Indeks.
ISBN 978-83-242-0940-8 : zł 33
1. Hiob (postać bibl.) – literatura polska 2. Literatura polska –
tematyka – od 1944 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – literatura polska
821.162.1(091)”1944/...”
b23250598
82-84(082.2)
b2301376x
2299/2009
Tyt. oryg.: ”Sister, sister” 1996.
ISBN 978-83-61299-29-5 : zł 24,90
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b23262783
2. Poezja polska – histo-
821.162.1(091)-1”19”A/Z
b23250483
SZEWCZYK-HAAKE, Katarzyna.
Poezja Emila Zegadłowicza wobec światopoglądu i estetycznego projektu ekspresjonizmu / Katarzyna Szewczyk-Haake.
– Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008. – 392 s. ; 24 cm. – (Modernizm
w Polsce : studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką,
kulturą i myślą humanistyczną ; 26)
Tyt. oryg.: ”Camp concentration” 2007.
ISBN 978-83-89951-85-4 : zł 23,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b23207760
Tyt. oryg.: ”Une ex´
ecution ordinaire” 2007.
ISBN 978-83-60457-47-4 : zł 37,90
1. Powieść francuska – 21 w.
2301/2009
821.133.1-3
b23231993
TAYLOR, D. J. (1960- ).
Orwell : 1903-1950 / D. J. Taylor ; przeł. Bartłomiej Zborski. –
Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2007. – 659,
[1] s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm. – (Biografie)
Tyt. oryg.: ”Deux jours a tuer” 2001.
ISBN 978-83-61299-30-1 : zł 24,90
1. Powieść francuska – 21 w.
821.133.1-3
b23262771
2302/2009
ZWEIG, Stefan (1881-1942).
Balzac : biografia / Stefan Zweig ; oprac. i posł. opatrzył Richard Friendenthal ; przeł. Wanda Kragen. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. – 357, [3] s., [12] s. tabl. :
il. ; 25 cm.
Tyt. oryg.: ”Balzac” 1976.
ISBN 978-83-7414-529-9 : zł 49,90
1. Balzac, Honor´
e de (1799-1850) – biografia
ska – biografie – 19 w.
821.133.1(091):929-052]”18”A/Z
b23001835
2307/2009
EPENOUX, Franc¸ois d’ (1963- ).
Dwa dni na Smierć / Franc¸ois d’Epenoux ; przeł. Beata Biały.
– Warszawa : G +J Gruner +Jahr Polska, cop. 2008. – 194, [1]
s. ; 21 cm. – (Demony)
2. Literatura angielska –
821.111(091):929-052]”19”A/Z
b23207887
2306/2009
DUGAIN, Marc (1957- ).
Zwyczajna egzekucja / Marc Dugain ; przeł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2008. – 322,
[3] s. ; 21 cm. – (Powieść)
Streszcz. ang.
Bibliogr. s.365-376. Indeksy.
ISBN 978-83-242-0947-7 : zł 35
1. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) – twórczość 2. Ekspresjonizm –
literatura polska 3. Poezja polska – tematyka – 20 w.
Tyt. oryg.: ”Orwell : the life” 2003.
Bibliogr. s. 530-551.
ISBN 978-83-7163-460-4 : zł 75
1. Orwell, George (1903-1950) – biografia
biografie – 20 w.
2305/2009
DISCH, Thomas Michael (1940- ).
Obóz koncentracji / Thomas M. Disch ; przeł. Dariusz Kopociński. – Stawiguda : Agencja ”Solaris” Małgorzata Piasecka,
2008. – 193 s. ; 20 cm. – (Seria Rubieże)
2300/2009
821.162.1(091)-1”19”A/Z
b23246261
2304/2009
DICKEY, Eric Jerome.
Siostrzane dusze / Eric Jerome Dickey ; przeł. Agnieszka Lipska-Nakoniecznik. – Warszawa : G +J Gruner +Jahr Polska,
cop. 2008. – 284, [2] s. ; 21 cm. – (Demony)
SZCZUKOWSKI, Dariusz.
Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego / Dariusz Szczukowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych Universitas, cop. 2008. – 298 s. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 275-288. Indeks.
ISBN 978-83-242-0804-3 : zł. 37,00
1. Różewicz, Tadeusz (1921- ) – twórczość
ria – 20 w.
Paul: Konfiguracja w opowieści fikcyjnej =
2308/2009
GAIMAN, Neil (1960- ).
Przedwieczni / [scen.] Neil Gaiman ; [rys. John Romita Jr ;
przekł. z jęz. ang. Michał Cetnarowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, cop. 2008. – 215, [48] s. : il. kolor. ; 26
cm. – (Klub Świata Komiksu ; album 584)
Tyt. oryg.: Neil Gaiman’s Eternals, 2007.
ISBN 978-83-237-2994-0 : zł 69
1. Komiksy
2. Literatura francu-
821.111-91
b23212846
2303/2009
34
2309/2009
ˆ
GROSMAN,
D¯
awid (1954- ).
Kto ze mną pobiegnie / Dawid Grosman ; przeł. Leszek Kwiatkowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. –
460, [4] s. ; 21 cm.
LASSERRE, Henri (1828-1900).
Niepokalana z Lourdes / Henri Lasserre ; [tł. J. Wortmann]. –
Wyd. popr. – Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, cop. 2008. – 223 s. ; 17 cm.
Tyt. oryg.: Mˆıˇsehˆ
u l¯arˆ
us ’itˆ
o, 2000.
ISBN 978-83-7414-512-1 : zł 39,90
1. Powieść hebrajska – 20 w.
821.411.16-3
b23229603
Tyt. oryg.: [Notre-Dame de Lourdes]. Oprac. wg oryg. fr. uzup. na
podstawie dokumentów sprawdzonych przez ks. B´
erengera, pamiętników L. Veuillota i niektórych monografii dra P. G. Boissairie pt.:
”Lourdes : les gu´
erisons”.
ISBN 978-83-60479-26-1
1. Bernadetta Soubirous (św. ; 1844-1879) – beletrystyka 2. Powieść
francuska – 19 w.
2310/2009
HERBERT, Brian (1947- ).
Diuna : dżihad Butleriański / Brian Herbert, Kevin J. Anderson
; przeł. Andrzej Jankowski ; [ill. by Wojciech Siudmak]. – Wyd.
1 (dodr.). – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. – 693, [2]
s. : il. ; 24 cm. – (Legendy Diuny / Brian Herbert, Kevin J.
Anderson)
821.133.1-3:929-052A/Z
b22913117
MAWER, Simon (1948- ).
Ewangelia Judasza / Simon Mawer ; z ang. przeł. Janusz Margański. – Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.
– 350, [1] s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Dune : the Butlerian jihad” 2002. Tyt. grzb.: Dżihad
Butleriański. Nazwa il. w cop.
ISBN 978-83-7510-099-0 : zł 49,90
1. Powieść amerykańska – 21 w.
Tyt. oryg.: ”Gospel of Judas” 2001. Publ. klubu Świat Książki nr 5779.
ISBN 978-83-247-0488-0 : zł 32,90
1. Powieść angielska – 21 w.
821.111(73)-3
821.111-3
b23012912
Anderson, Kevin J. (1962- ).
b23155061
2311/2009
Tyt. oryg.: Fredløs, 1991.
ISBN 978-83-7558-398-4 (Axel Springer) : zł 9,90
ISBN 978-83-7558-372-4 (całość)
ISBN 978-83-7602-097-6
ISBN 978-83-7602-092-1 (całość)
ISBN 83-87441-85-6 : zł 14
1. Powieść norweska – 20 w.
Tyt. oryg.: ”Children of Dune” 1976. Nazwa il. w cop.
ISBN 978-83-7301-726-9 : zł 49,90
1. Powieść amerykańska – 20 w.
2312/2009
HOUELLEBECQ, Michel (1958- ).
Cząstki elementarne / Michel Houellebecq ; przeł. Agnieszka
Daniłowicz-Grudzińska. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008. – 363, [5] s. ; 20 cm.
821.113.5-3
b23250252
Tyt. oryg.: ”The parliament of blood” 2008.
ISBN 978-83-10-11389-4 : zł 29,90
1. Powieść angielska – 21 w.
2313/2009
JEFFRIES, Sabrina.
Występna miłość / Sabrina Jeffries ; przeł. Elżbieta Zawadowska-Kittel. – Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2008. – 397, [1] s. ;
20 cm.
821.111-3
b23202944
Tyt. oryg.: ”N¨ar m¨
orkret faller” 1991.
ISBN 978-83-7558-487-5 (Axel Springer) : zł 9,99
ISBN 978-83-7558-484-4 (całość)
ISBN 978-83-7602-016-7
ISBN 978-83-7602-004-4 (całość)
1. Powieść norweska – 20 w.
2314/2009
JONES, James (1921-1977).
Cienka czerwona linia / James Jones ; tł. Bronisław Zieliński. –
Kraków : Wydawnictwo Vis-´
a-vis/Etiuda, cop. 2008. – 500, [2]
s. ; 20 cm.
821.113.5-3
b23252807
Tyt. oryg.: ”The thin red line” 1962.
ISBN 978-83-61516-05-7
1. Powieść amerykańska – 20 w.
821.111(73)-3
b23266697
2321/2009
TIECK, Ludwig (1773-1853).
Kot w butach : [bajka dla dzieci w trzech aktach z intermediami, prologiem i epilogiem] ; Świat na opak : [widowisko historyczne w pięciu odsłonach] / Ludwik Tieck ; z niem. przeł.,
objaśnieniami i posłowiem opatrzył Leszek Libera ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2007. – 167, [2] s. ; 22 cm.
2315/2009
KESSELE, Karl (1947- ).
Kocioł maltański / Karl Kessele, Hermann Weißdorner ; tł.
Aleksy Schubert. – Warszawa : Wydawnictwo Wielki Sen Grzegorza Cieleckiego, 2007. – 133 s. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Der gestiefelte Kater : Kinderm¨achen in drei Akten mit
Zwischenpielen einem Prologe und Epiloge” 1797 ; ”Die verkehrte
Welt : ein historisches Schauspiel in f¨
unf Aufz¨
ugen” 1798.
ISBN 978-83-7481-126-2
1. Dramat niemiecki – 18 w.
Tyt. oryg.: Bedauerlicherweise.
ISBN 978-83-923649-1-7
1. Powieść niemiecka – 20 w.
821.112.2-3
Weißdorner, Hermann (1937- ).
b20614895
2320/2009
SANDEMO, Margit (1924- ).
Zaklęty las / Margit Sandemo ; z norw. przeł. Iwona Zimnicka.
– Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, cop.
2009. – 217, [2] s. ; 18 cm. – (Saga o Czarnoksiężniku / Margit
Sandemo ; 3) (Fakt Kolekcja)
Tyt. oryg.: ”A notorious love” 2001.
ISBN 978-83-7551-066-9
ISBN 978-83-7551-067-36 (opr.)
1. Powieść amerykańska – 21 w.
821.111(73)-3
b23201794
2319/2009
RICHARDS, Justin.
Powrót władcy wampirów / Justin Richards ; przeł. Anna Klingofer. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, 2008.
– 327, [1] s. ; 20 cm.
Tyt. oryg.: ”Les particules ´
el´
ementaires” 1998.
ISBN 978-83-7414-609-8 : zł 39,90
1. Powieść francuska – 20 w.
821.133.1-3
b23229342
2318/2009
PEDERSEN, Bente (1961- ).
Wyjęty spod prawa / Bente Pedersen ; z norw. przeł. Izabela
Krepsztul-Załuska. – Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, cop. 2009. – 204, [1] s. : il. ; 18 cm. – (Raija ze
śnieżnej krainy : saga / Bente Pedersen ; 26) (Fakt Kolekcja)
HERBERT, Frank (1920-1986).
Dzieci Diuny / Frank Herbert ; przeł. Marek Marszał i Andrzej
Jankowski ; [ill. by Wojciech Siudmak]. – Wyd. 1 (w tym tł.). –
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. – 527, [1] s. ; 23 cm. –
(Kroniki Diuny / Frank Herbert)
821.111(73)-3
b23153714
2317/2009
821.112.2-2
b20106944
2316/2009
35
2322/2009
VACUL´ıK, Ludv´ık (1926- ).
Świnki morskie / Ludv´ık Vacul´ık ; przeł. Mirosław Śmigielski.
– Poznań : Drama, 2008. – 138, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-922643-5-4
1. Ciesielska-Tarkowska, Krystyna – beletrystyka
polskie – 21 w.
821.162.1-3:929-052A/Z
b22973515
Tyt. oryg.: ”Morˇcata” 1991. Wyd. spec. czas.: Pan Slawista. Na książce
zbędny ISSN.
1. Powieść czeska – 20 w.
821.162.3-3
b23180018
HARTWIG, Julia: Trzecie błyski = poz.2339
ISBN 978-83-7437-274-9
1. Barbara Radziwiłłówna (królowa Polski ; 1520-1551) – beletrystyka 2. Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572) – beletrystyka 3.
Powieść polska – 21 w.
821.162.1-1/-9 Literatura polska
821.162.1-3:929-052A/Z
b23219683
ABALAR, Łucja (1979- ).
Prawo drugiej nocy / Łucja Abalar. – Bytom : Wydawnictwo
Hyla, 2007. – 27, [1] s. : il. ; 15x21 cm.
ISBN 978-83-7553-027-8 : zł 35
1. Kapusta, Janusz (1951- ) – album
Rysunek polski – 21 w. – album
2324/2009
821.162.1-1
b23252297
ISBN 978-83-60921-18-0
1. Legendy i podania polskie 2. Opowiadanie polskie – 20 w.
Świętokrzyskie, Góry – etnografia
2326/2009
BOJANOWSKA-FRYDRYSIAK, Zofia.
Sercem układane, wierszem zapisane : 222 życzenia na różne
okazje / Zofia Bojanowska-Frydrysiak. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. – 111, [1] s. ; 21x28 cm.
821.162.1-3:398.2
b23224381
3.
2334/2009
GALAS, Krzysztof (1964- ).
Kamieniołomy dni / Krzysztof Galas. – Poznań : Związek Literatów Polskich. Oddział, 2009. – 47 s. ; 20 cm. – (Libra ; nr
9)
ISBN 978-83-7134-276-9
1. Dedykacje
2327/2009
ISBN 978-83-61412-32-8
1. Poezja polska – 21 w.
BORZESZKOWSKA, Małgorzata (1964- ).
U bramy / Małgorzata Borzeszkowska ; [graf. Marta Papierowska, Maja Borzeszkowska]. – Lębork : Miejska Biblioteka
Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza, [2008]. – 45 s. : il. ; 20
cm.
821.162.1-1
b2325841x
2335/2009
GAWRONKIEWICZ, Krzysztof.
Mikropolis : przewodnik turystyczny / Krzysztof Gawronkiewicz & Dennis Wojda. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, cop. 2008. – [70] s. : il. kolor. ; 22x30
cm.
ISBN 978-83-60731-04-8
1. Poezja polska – 21 w.
2328/2009
ISBN 978-83-237-2533-6 : zł 39
1. Komiksy
CIESIELSKA-PIECH, Irena.
Święty wśród ludzi : wybór wierszy / Irena Ciesielska-Piech.
– Wyd. 2 popr. i uzup. – Lublin : Wydawnictwo Polihymnia,
2008. – 62 s. : il. ; 21 cm.
821.162.1-1:929-052A/Z
b23258056
2333/2009
FIJAŁKOWSKI, Jerzy (1932- ).
Opowieści z Gór Świętokrzyskich. Cz. 17 / Jerzy Fijałkowski.
– Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2008.
– 96 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Świętokrzyska ; 242)
ISBN 978-83-7273-202-6
1. Poezja polska – 20-21 w.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-7270-627-0
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – beletrystyka
– 21 w.
2332/2009
ISBN 978-83-88866-55-5
1. Poezja polska – 21 w.
2325/2009
BIELENDA, Romuald (1945- ).
Nastroje wzruszeń / Romuald Bielenda ; posł. Jan Zdzisław
Brudnicki ; [il. Andrzej Rysiak]. – Kielce : Oficyna Wydawnicza
”Ston 2”, 2008. – 83 s., [8] k. tabl. kolor. : il. ; 17 cm.
821.162.1-1
b23248348
3.
ELERT, Kinga (1988- ).
Z ciszy / Kinga Elert ; wybór wierszy Maria Duszka. – Kraków
: Dom Wydawnictw Naukowych, 2008. – 54, [2] s. ; 21cm.
ISBN 978-83-7469-878-8 : zł 19,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-5
b23256813
2. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1:741/744.071(438)”1944/...”(084.1)A/Z
b23257908
BIAŁKOWSKI, Tomasz (1969- ).
Zmarzlina / Tomasz Białkowski. – Warszawa : Prószyński i
S-ka, 2008. – 142, [1] s. ; 20 cm.
821.162.1-1
b23231312
2331/2009
DŁUGOSZ, Leszek (1941- ).
Podróżne / Leszek Długosz ; rys. Janusz Kapusta. – Kraków :
Biały Kruk, 2008. – 71, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Niniejszy tomik jest główną nagrodą w ogólnopolskim konkursie
poetyckim ”Poezja jest kobietą”.
ISBN 978-83-89768-09-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-3
b23237065
2330/2009
CZARNECKA, Renata.
Królowa w kolorze karminu / Renata Czarnecka. – Kraków :
Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2008. –
744 s. ; 21 cm. – (Romanse Wszechczasów)
2323/2009
821.162.1-1
b2325290x
2. Opowiadanie
821.162.1-91
Wojda, Dennis (1973- ).
b23213188
2336/2009
GÓRNIAK, Zbigniew (1961- ).
Siostra i byk / Zbigniew Górniak. – Warszawa : Wydawnictwo
W.A.B., 2009. – 260, [4] s. ; 20 cm.
2. Poezja polska
ISBN 978-83-7414-544-2 : zł 29,90
1. Powieść polska – 21 w.
2329/2009
821.162.1-3
b23253332
CIESIELSKA-TARKOWSKA, Krystyna.
Nadzieja przetrwania 1939-1945 : opowiadania / Krystyna Ciesielska-Tarkowska. – Wyd. 2 popr. – Łódź : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara, 2008. – 68 s. : il. (w tym kolor.) ;
20 cm.
2337/2009
HARNY, Marek (1946- ).
Wszyscy grzeszą / Marek Harny. – Warszawa : Prószyński i
S-ka, 2008. – 359, [1] s. ; 20 cm.
36
KĘDZIERSKI, Bartek.
Wiedźma Shigella ; Higieniczny blues / Bartek Kędzierski ;
[adapt. komiksowa Kamil Śmiałkowski]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, cop. 2008. – 47, [1] s., [1] k.
tabl. złoż. : il. kolor. ; 26 cm. – (Włatcy móch / Bartek Kędzierski)
ISBN 978-83-7469-902-0 : zł 24,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b23105653
2338/2009
HARTWIG, Julia (1921- ).
Trzecie błyski / Julia Hartwig. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!,
2008. – 129, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60457-59-7 : zł 29,90
1. Aforyzmy – antologia 2. Cytaty – antologia
racka polska – 21 w.
821.162.1-3:82-84(082.2)
b23238434
ISBN 978-83-10-11588-1 : zł 9,99
1. Komiksy
821.162.1-91
b23202506
3. Miniatura lite-
KĘDZIERSKI, Michał.
Kot w hipermarkecie / Michał Kędzierski ; [zdj. Ewa Brzozowska]. – Łódź : Wydawnictwo Kwadratura : Łódzki Dom
Kultury, 2008. – 49, [2] s. : il. ; 19 cm.
2339/2009
HRYNCEWICZ-CHLEBNA, Irena (1938- ).
Płonące serce / Irena Hryncewicz ; [il. Maria Larenta et al.]. –
[Jelenia Góra] : Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Literacki,
cop. 2008. – 85 s., [6] k. tabl. kolor. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-61680-04-8 (ŁDK)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23246571
ISBN 978-83-923611-0-7
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23261407
2340/2009
ISBN 978-83-925164-9-1
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b23266582
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-88866-39-5
1. Opowiadanie polskie – 21 w.
2341/2009
JĘDRZEJCZYK, Anna.
Dogonić siebie / Anna Jędrzejczyk ; [il. Patryk Lewkowicz].
– Karpacz ; Jelenia Góra : Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub
Literacki, 2008. – 75 s. : il. ; 21 cm.
821.162.1-3
b23252315
2342/2009
ISBN 978-83-61680-08-6 (ŁDK)
1. Poezja polska – 21 w.
KACZMARCZYK, Irena.
Wzejdą wiosną : wiersze z lat 2001-2007 / Irena Kaczmarczyk.
– Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2008. – 63, [1] s. :
il. ; 22 cm. – (Kroniki Poetyckie ; nr 4)
821.162.1-1
b23246509
ISBN 978-83-85284-76-5
1. Powieść polska – 21 w.
2343/2009
821.162.1-3
b23242103
KĘDZIERSKI, Bartek.
Pierwsza Komunja ; Andżelika / Bartek Kędzierski ; [adapt.
komiksowa Kamil Śmiałkowski]. – Warszawa : Wydawnictwo
”Nasza Księgarnia”, cop. 2008. – 47, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il.
kolor. ; 26 cm. – (Włatcy móch / Bartek Kędzierski)
2351/2009
KORNAGA, Dawid (1975- ).
Znieczulenie miejscowe / Dawid Kornaga. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008. – 263, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7469-877-1 : zł 22
1. Powieść polska – 21 w.
ISBN 978-83-10-11587-4 : zł 9,99
1. Komiksy
821.162.1-3
b23237612
2344/2009
2352/2009
Krakowska Noc Poetów : almanach XXXVI / [oprac. red.
Szczęsny Wroński et al.]. – Kraków : Krakowski Oddział
Związku Literatów Polskich : Dom Wydawnictw Naukowych,
2008. – 159 s. ; 21 cm.
KĘDZIERSKI, Bartek.
Pranie mózgów ; Korzóch, mleczarka i korek rzaby / Bartek
Kędzierski ; [adapt. komiksowa Kamil Śmiałkowski]. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza Księgarnia”, cop. 2009. – 47, [1]
s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 26 cm. – (Włatcy móch / Bartek
Kędzierski)
ISBN 978-83-88866-50-0
1. Poezja polska – 21 w. – antologia
festiwale – od 2001 r.
821.162.1-1(082.2)(079)
b2325211x
Opis wg okł.
ISBN 978-83-10-11643-5 : 9,99
1. Komiksy
821.162.1-91
b23196154
2350/2009
KOŁODZIEJCZAK, Aleksandra (1985- ).
Całkiem nowa baśń / Aleksandra Kołodziejczak. – Warszawa :
Wydawnictwo Borgis, 2008. – 248, [4] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-88866-45-6
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-91
b23202841
2349/2009
KLESZCZ, Krzysztof (1974- ).
Ę / Krzysztof Kleszcz ; [il. Marzena Łukaszuk]. – Łódź : Wydawnictwo Kwadratura [etc.], 2008. – 54, [3] s. : il. (w tym
kolor.) ; 19 cm.
ISBN 978-83-923611-1-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23252194
2348/2009
KLECZKOWSKA, Krystyna (1929-).
Valparaiso / Krystyna Kleczkowska. – Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2008. – VIII, [4], 86, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-922465-7-2
1. Komedia polska – 20 w.
821.162.1-1
b23261341
2347/2009
KILJAN, Kazimierz.
Stamtąd się nie wraca / Kazimierz Kiljan. – Lubań : [Miejski
Dom Kultury], 2008. – 221 s. ; 20 cm.
JARECKI, Andrzej (1933-1993).
Marysia i Napoleon : komedia z piosenkami w 3 aktach z
epilogiem / Andrzej Jarecki. – Warszawa : Instytut Lwowski,
[2008]. – 99, [1] s. ; 24 cm. – (Polska Dramaturgia Współczesna)
821.162.1-2
b22652620
2346/2009
2. Poezja polska – konkursy i
2353/2009
KUSIOR, Anna.
Przemijanie / Anna Kusior (Szuba). – Gdańsk : Barbara Szymańska, 2008. – 70, [2] s. ; 21 cm.
2345/2009
37
PASZKIEWICZ, Mieczysław (1925-2004).
Wiersze z Gusen - pegaz w obozie zagłady / Mieczysław Paszkiewicz ; [wstęp Jan Sęk]. – Lublin ; Nałęczów : Fundacja Willa
Polonia, 2007. – 98, [2] s. : il. ; 21 cm.
Na s. tyt. także panieńskie nazwisko aut.: Szuba.
ISBN 978-83-927902-1-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23234507
2354/2009
ISBN 978-83-920364-1-8
1. Poezja polska – 20 w.
ŁUKASIK, Krystyna (1935- ).
Krew i popiół / Krystyna Łukasik ; il. Tadeusz Kurek. – Kielce :
Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”, 2008. – 70 s. : il. (w tym kolor.)
; 20 cm.
821.162.1-1
b23087973
ISBN 978-83-7273-377-1
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b23236541
2355/2009
ISBN 978-83-7611-113-1
1. Satyra polska – 21 w.
MINIAK, Robert (1969- ).
Czarne wesele / Robert Miniak ; [zdj. Krzysztof Wieczorek]. –
Łódź : Wydawnictwo Kwadratura [etc.], 2008. – 45, [2] s. : il. ;
19 cm.
821.162.1-7
Pawłowski, Julian.
b22677495
2356/2009
ISBN 978-83-89595-44-7 : zł 29,50
1. Powieść polska – 21 w.
NUROWSKA, Maria (1944- ).
Rosyjski kochanek / Maria Nurowska. – Wyd. 5. – Warszawa :
Wydawnictwo W.A.B., 2009. – 260, [4] s. ; 18 cm.
821.162.1-3
b23210795
2357/2009
ISBN 978-83-925412-2-6
1. Poezja polska – 21 w.
OBARA, Karina (1974- ).
Dwa światy Zofii / Karina Obara. – Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, cop. 2008. – 220, [1] s. ; 21 cm.
821.162.1-1
b23219403
Opis wg okł.
ISBN 978-83-60408-15-5 : zł 2
1. Piosenka biesiadna polska – teksty z chwytami gitarowymi
2358/2009
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. HALINY
POŚWIATOWSKIEJ (32 ; 2008 ; Częstochowa).
XXXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej : utwory nagrodzone i wyróżnione : praca zbiorowa /
pod red. Anny Woźniak. – Częstochowa : Regionalny Ośrodek Kultury, 2008. – 81, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-923028-5-8
1. Poezja polska – 21 w. – antologia
festiwale – od 2001 r.
821.162.1-1(082.2):784.031.4.089
b23206858
ISBN 978-83-89768-07-0
1. Poezja polska – 21 w. – antologia
festiwale – od 2001 r.
2359/2009
ISBN 83-919666-3-1
1. Poezja polska – 19-21 w. – antologia
styka
821.162.1-1(082.2)
b23041006
2360/2009
PACEK, Stefan.
Myśli o ludziach i świecie / Stefan Pacek. – Szczecin : Wydawnictwo My Book, 2008. – 279 s. ; 22 cm.
2. Wilno (Litwa) – beletry-
2369/2009
REDLIŃSKI, Edward (1940- ).
Bzik prezydencki / Edward Redliński. – Warszawa : Prószyński
i S-ka, 2008. – 143, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7564-108-0
1. Aforyzmy polskie – 20-21 w.
ISBN 978-83-7469-893-1 : zł 19,90
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b23238057
2361/2009
PALCZEWSKI, Tadeusz (1946- ).
Otworzyłem szufladę... / Tadeusz Palczewski. – Grudziądz :
Tadeusz Palczewski, [2008]. – 36 s. : il. ; 18 cm.
2370/2009
RUDNICKA, Olga (1988- ).
Martwe jezioro / Olga Rudnicka. – Warszawa : Prószyński i
S-ka, 2008. – 231, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-928237-0-4
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23252005
2368/2009
POMIAN-PIĘTKA, Zofia (1928- ).
Wilno / Zofia Pomian-Piętka. – Białystok : Wydawnictwo Multi
Press, 2008. – 84 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-926683-0-5 (ZPWD Teresa Muszyńska)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-84
b23040579
2. Poezja polska – konkursy i
821.162.1-1(082.2)(079)
b23250288
OLOFSSON, Krystyna (1941- ).
To do ciebie Pan Jezus puka. Cz. 1 / Krystyna Olofsson. –
Białystok : nakł. aut. ; [Juchnowiec Kościelny] : Znaki Projektowanie Wydawnictw Drukowanych Teresa Muszyńska, 2008.
– 191, [1] s. : il. ; 22 cm.
821.162.1-1
b23241317
2367/2009
Poezja jest kobietą : antologia pokonkursowa 2007 / wybór
i oprac. Magdalena Goik, Sławomir Krempa ; [il. Magdalena
Galiczek]. – Bytom : Wydawnictwo Hyla, 2007. – 92, [2] s. : il. ;
21 cm.
2. Poezja polska – konkursy i
821.162.1-1(082.2)(079)
b23226821
2366/2009
Piosenki biesiadne : 80 piosenek z chwytami na gitarę / [oprac.
Maria Sudnik]. – Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, 2008. – 72 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7611-168-1
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b23242930
2365/2009
PIETRZYK, Jan (1956- ).
Legendy olsztyńskie / Jan Pietrzyk. – Olsztyn : WIK, 2008. –
63 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7414-434-6 : zł 14,90
1. Powieść polska – 20 w.
821.162.1-3
b23253393
2364/2009
PIEKARA, Jacek (1965- ).
Ani słowa prawdy : opowieści o Arivaldzie z Wybrzeża / Jacek
Piekara. – Wyd. 2 zm. i popr. – Warszawa : Agencja Wydawnicza Runa A. Brzezińska, E. Szulc, 2008. – 607, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-61680-00-0 (Łódzki Dom Kultury)
ISBN 978-83-89-727-52-7 (Astra)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23246595
2363/2009
PAWŁOWSKI, Andrzej.
Pawian w kapeluszu : przypadki torontońskiego lekarza / Andrzej Pawłowski, Julian Pawłowski. – Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, cop. 2008. – 175 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7469-892-4 : zł 21
1. Powieść polska – 21 w.
821.162.1-3
b23247642
2362/2009
38
2371/2009
SKARGA, Piotr (1536-1612).
Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Janusz Tazbir ; przy
współudz. Mirosława Korolki. – Wyd. 7. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2008.
– CIII, 182 s. ; 20 cm.
WACHOWIAK, Eugeniusz (1929- ).
Wolności dla nas idzie czas : o zbrojnym czynie Ludu Wielkopolskiego 1918/1919 / Eugeniusz Wachowiak. – Leszno : Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka. Wydawnictwo Cicer : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział, 2008. – 96 s. : il. ; 20 cm.
Wyd. oparte na publ. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1995.
Biblioteka Narodowa. Seria 1 nr 70.
Bibliogr. s. XCIX-CIII.
ISBN 978-83-04-04971-0
1. Skarga, Piotr (1536-1612). Kazania sejmowe 2. Kazania patriotyczne – historia – Polska – 16-17 w. 3. Kazania patriotyczne – Polska
– 16-17 w. 4. Kościół a państwo – Polska – 16-17 w. 5. Polska –
polityka wewnętrzna – 16-17 w.
821.162.1-5:821.162.1(091)-5]”15/16”:
[94(438).03/.04::322/323]”15/16”
b22250621
Tyt. okł.: Wolności dla nas idzie czas 1918/19.
ISBN 978-83-923586-8-8 (Cicer)
1. Poezja polska – 20 w. 2. Powstanie 1918 r. wielkopolskie – źródła
821.162.1-1:94(438).081”1918”(093)A/Z
b23246388
WALAS, Zofia.
Zwodzone szczęście / Zofia Walas ; posł. Stanisław Nyczaj ;
[kolaże Tamary Maj]. – Kielce : Oficyna Wydawnicza ”Ston 2”,
2008. – 72 s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 20 cm.
2372/2009
ISBN 978-83-7273-305-4
1. Poezja polska – 21 w.
STRUŻYCKI, Krzysztof.
Z cienia & z ciszy : wiersze wybrane / Krzysztof Strużycki ;
z il. Stasysa Eidrigeviˇciusa ; [wybór i układ wierszy Grażyna
Król]. – Warszawa : Kajman, 2008. – 173, [3] s. : il. ; 21 cm.
821.162.1-1
b23231269
2373/2009
ISBN 978-83-87992-59-0
1. Poezja polska – 21 w.
SZLACHTA-PYTKO, Czesława.
Jesień / Czesława Szlachta-Pytko. – Zagnańsk : Świętokrzyskie
Towarzystwo Regionalne ; Strzyżów : Towarzystwo Przyjaciół
Sztuk Pięknych im. Władysława Gduli, 2008. – 111 s. ; 20 cm.
– (Biblioteka Świętokrzyska ; 246)
821.162.1-1
b23245694
ISBN 978-83-7469-881-8 : zł 19,90
1. Powieść polska – 21 w.
2374/2009
821.162.1-3
b23237569
SZTARBOWSKI, Marek.
Zwierzę ci się / Marek Sztarbowski ; [graf. Michalina Grodzka].
– Kraków : Bogdan Zdanowicz, 2008. – 69, [3] s. : il. ; 15 cm.
ISBN 978-83-88866-37-1
1. Poezja polska – 20-21 w.
2375/2009
821.162.1-1
b23252145
TRZEŚNIOWSKI, Zbigniew (1938- ).
”Od Rzeszowa... ” : legendy i opowieści regionu rzeszowskiego / Zbigniew Trześniowski. – Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2008. – 279, [1] s. ; 23 cm.
Indeks.
ISBN 978-83-89891-77-8
1. Legendy i podania polskie
okręg) – etnografia
2382/2009
WROŃSKI, Szczęsny (1951- ).
Nie pozwól milczeć sercu : wiersze z lat 1977-2007 / Szczęsny
Wroński ; wybór i oprac. Marcin Kania. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe DWN, 2008. – 78, [2] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-926773-5-2
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23247204
2381/2009
WILK, Małgorzata.
Zośka / Małgorzata Wilk. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008.
– 263, [1] s. ; 20 cm. – (Imiona Miłości : miłość niejedno ma
imię...)
ISBN 978-83-60921-22-7 (ŚTR)
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23232134
2380/2009
WASILCZUK, Tomasz.
Cień drzew / Tomasz Wasilczuk ; [zdj. Urszula Wasilczuk, Tomasz Wasilczuk]. – Warszawa : Wydawnictwo Retro-Art, 2009.
– 126 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-917470-5-6
1. Poezja polska – 20-21 w.
821.162.1-1
b23211878
2379/2009
2383/2009
ZAŃKO, Dorota.
Opowieści z powielacza / Dorota Zańko. – Kraków : Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, 2008. – 269, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-240-1066-0 : zł 29
1. Powieść polska – 21 w.
2. Rzeszów (woj. podkarpackie ;
821.162.1-3:398.2
b23270408
821.162.1-3
b23253538
2384/2009
2376/2009
FAŁTYNOWICZ, Zbigniew: Środowisko literackie 1991-1998
w województwie suwalskim = poz.2291
Tutaj się ze sobą mijamy : almanach poezji mrągowskiej /
wybór, układ i wstęp Zbigniew Chojnowski ; [il. Jan Gudelis, Waldemar Banach]. – Mrągowo : Biblioteka Miejska im.
Wacława Gołowicza, 2008. – 96 s. : il. ; 21 cm.
KACZMAREK, Andrzej Antoni: Żyć krótko intensywnie =
poz.2292
MARKIEWICZ, Marian: Serce jako motyw w twórczości poetów polskich = poz.2293
ISBN 83-978-83-927769-0-1
1. Poezja polska – 20-21 w. – antologia
821.162.1-1(082.2)
b23246406
SAGA o Polesiu = poz.2455
2377/2009
82-93 Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
TYLMAN, Barbara (1947- ).
Spóźnione powroty / Barbara Tylman. – Poznań : Związek
Literatów Polskich. Oddział, 2009. – 50 s. ; 20 cm. – (Libra ; nr
8)
BERĘSEWICZ, Paweł.
Pan Mamutko i zwierzęta / Paweł Beręsewicz ; il. Sylwia Perczak. – Wyd. 2. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat
Stanisław Porębski, 2008. – 101, [11] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-61412-28-1
1. Poezja polska – 21 w.
821.162.1-1
b23257155
ISBN 978-83-7437-317-3
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b23225841
2378/2009
39
2385/2009
BREZINA, Thomas (1963- ).
Szkolny upiór powraca / Thomas Brezina ; il. Jan Birck ; przeł.
Barbara Górecka. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska,
2008. – 166, [1] s. : il. ; 19 cm. – (Klub Detektywów / Thomas
Brezina ; przygoda 8)
Kopciuszek / tł. Małgorzata Nesteruk ; Disney. – Warszawa :
Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 20
cm. – (Księżniczka)
Tyt. oryg.: ”Cendrillon” 2007.
ISBN 978-83-237-2620-3 : zł 9,90
1. Opowiadanie dziecięce francuskie – 21 w.
Tyt. oryg.: ”Das Phantom der Schule spukt weiter” 2005, tyt. oryg.
cyklu: ”Die Knickerbocker Bande”.
ISBN 978-83-237-7872-1 : zł 19,90
1. Powieść młodzieżowa austriacka – 21 w.
821.112.2(436)-93
b23207632
821.133.1-93
b23210242
KRYSZTOFIAK, Jolanta.
Twoja żółta bajeczka / Jolanta Krysztofiak ; [il. Agata Nowak].
– Kraków : Skrzat, [2008]. – [12] s. : il. kolor. ; 17 cm. – (Świat
Malucha)
2386/2009
BUCZEK, Robert (1966- ).
Miś / Robert Buczek ; zil. Alicja Rybicka. – Kraków : Księgarnia
Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2008. – 111, [1] s. : il.
; 20 cm.
ISBN 978-83-7437-283-1
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b23243661
ISBN 978-83-7437-240-2
1. Powieść dziecięca polska – 21 w.
821.162.1-93
b23226262
2387/2009
Opis wg okł. U góry okł.: Baw się z nami, zwierzakami. – 7-10 lat.
ISBN 978-83-7435-947-4 : zł 7,99
1. Gry i zabawy umysłowe – wydawnictwa dla dzieci 2. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w. 3. Pszczoły – wydawnictwa dla
dzieci
Tyt. oryg.: ”Jasmine” 2007.
ISBN 978-83-237-2614-2 : zł 9,90
1. Opowiadanie dziecięce francuskie – 21 w.
821.162.1-93:[638.1:793.7](02.053.2)
b22611587
2388/2009
821.162.1-93
b23240945
Nazwy aut. na s. 5.
ISBN 978-83-7623-017-7 : zł 29,99
1. Piosenka dziecięca polska – 21 w. – melodia z tekstem podłożonym
2. Poezja dzie-
821.162.1-93:784.67.089
Wygonik-Barzyk, Edyta.; Baran, Jakub.; Bonarek, Andrzej.
2389/2009
b23225191
GINTOWT, Małgorzata.
Wyprawa do Miodocji / Małgorzata Gintowt ; [rys. Agata
Fuks]. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 40 s.
: il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ”Bullerbyboken” 1952. – Wiek: 6+.
ISBN 978-83-10-11604-8 : zł 44,90
1. Powieść dziecięca szwedzka – 20 w.
2390/2009
821.113.6-93
b23264998
GRAFF-OSZCZEPALIŃSKA, Marzanna.
Żyrafa Aldona idzie do dentysty / Marzanna Graff-Oszczepalińska ; il. Jacek Socha. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, cop. 2008. – 24 s. : il. kolor. ; 15 cm.
ISBN 978-83-7437-287-9
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
2391/2009
821.162.1-93
b23225622
GUZIAKIEWICZ, Edward (1952- ).
Radosny świat Mireczki / Edward Guziakiewicz. – [Mielec] :
Edward Guziakiewicz, cop. 2009. – 39 s. ; 21 cm.
2392/2009
Wiek: 3+.
ISBN 978-83-924434-1-4 : zł 24
1. Poezja dziecięca polska – 21 w.
HOŁUB, Grzegorz (1939- ).
I to by było na tyle, jeśli o mnie chodzi / Grzegorz Hołub. –
Warszawa : Wydawnictwo Wektor, 2008. – 180 s. ; 21 cm.
821.162.1-93
b23136996
ISBN 978-83-922198-4-2 : zł 29
1. Powieść młodzieżowa polska – 21 w.
821.162.1-93
b23243168
2399/2009
OWSIANY, Małgorzata (1956- ).
Rekiny w Pekinie / tekst Małgorzata Owsiany ; il. Maria Wilska.
– Warszawa : Fundacja na Starej Pradze/Teatr Wytwórnia, cop.
2008. – [24] s. : il. kolor. ; 21 cm. – (Teatr Wytwórnia Dzieciom ;
1)
Na okł. podtyt.: 12 opowiadań.
ISBN 978-83-925439-2-3
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b23261754
2398/2009
OSTROWSKA, Ewa (1938- ).
Pierścioneczek / [Ewa Ostrowska ; il. i oprac. graf. Agnieszka
Kłos]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław
Porębski, 2008. – 23, [1] s. : il. kolor. ; 16 cm. – (Z supełkiem /
Ewa Ostrowska)
ISBN 978-83-257-0050-8
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b23093729
2397/2009
LINDGREN, Astrid (1907-2002).
Dzieci z Bullerbyn / Astrid Lindgren ; przeł. Irena Wyszomirska ; il. Ilon Wikland. – Warszawa : Wydawnictwo ”Nasza
Księgarnia”, [2008]. – 229, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7587-075-6
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b23248312
2396/2009
KUTA, Renata.
Piosenki przedszkolaka / [teksty piosenek: Renata Kuta, Edyta
Wygonik, Jakub Baran ; muzykę skomponował Andrzej Bonarek] ; il. Dorota i Marek Szal. – Kraków : Wydawnictwo Zielona
Sowa, cop. 2008. – 39, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
FRĄCZEK, Agnieszka (1969- ).
Dobre obyczaje czyli W lekkim tonie o bon tonie / Agnieszka
Frączek ; il. Ewa Beniak-Haremska. – Warszawa : Wydawnictwo ”Arkady”, cop. 2008. – 55, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Tyt. grzb.: Dobre obyczaje.
ISBN 978-83-213-4570-3 : zł 24,90
1. Obyczaje towarzyskie – wydawnictwa dla dzieci
cięca polska – 21 w.
2395/2009
KRZYŻANEK, Joanna.
Pszczółka Patrycja i miodowe ciastko / Joanna Krzyżanek ; [il.
Marcin Ciseł]. – Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop.
2008. – 22, [1] s. : il. kolor. : 29 cm.
Dżasmina / tł. Małgorzata Nesteruk ; Disney. – Warszawa :
Wydawnictwo Egmont Polska, 2008. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 20
cm. – (Księżniczka)
821.133.1-93
b23210229
2394/2009
2400/2009
TUTAK, Monika.
O mamie, która połknęła budzik / Monika Tutak, Mateusz Goll
; [il. Mateusz Goll]. – Warszawa : Fundacja MaMa, 2008. – 49
s. : il. (w tym kolor.) ; 14x21 cm.
2393/2009
40
ISBN 978-83-928088-0-0 : zł 23
1. Opowiadanie młodzieżowe polskie – 21 w.
U góry s. tyt., okł. i na grzb.: Newsweek Polska.
ISBN 978-83-7558-446-2 (Axel Springer Polska, t. 11) : zł 29,90
ISBN 978-83-7558-435-6 (całość)
1. Polska – encyklopedia
821.162.1-93
Goll, Mateusz.
b23236474
913(438):94(438)](03)
b23253344
2401/2009
WIERZBOWSKA-WROŃSKA, Kaja (1961- ).
Ucieczka do Egiptu / tekst i il. Kaja Wierzbowska-Wrońska. –
Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2008. – 23, [1] s. :
il. kolor. ; 21x22 cm. – (Ewangelia Dzieciom)
GALIŃSKI, Zbigniew.
Rzeki Pomorza : Łupawa z Bukowiną, Słupia, Radunia / Zbigniew Galiński. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2008.
– 80 s. : il. kolor. ; 19 cm. – (FAN : funkcjonalny, aktywny,
niezbędny : przewodnik kajakowy)
ISBN 978-83-7422-209-9
1. Opowiadanie dziecięce polskie – 21 w.
821.162.1-93
b23246856
Na okł.: Łupawa, Bukowina, Słupia, Radunia : szczegółowy opis
tras, kolorowe mapy, co warto zobaczyć.
ISBN 978-83-7513-206-9
1. Kajakarstwo – Polska – przewodnik 2. Turystyka wodna – Polska – przewodnik 3. Pomorskie, Pojezierze – przewodnik
2402/2009
Literatura popularnonaukowa
dla dzieci i młodzieży
913(438)A/Z:338.48-52:797.12](036)
b23070961
BECK, Paul.: Zwierzęta sawanny = poz.2163
GREEN, Rod.: Renifery Świętego Mikołaja = poz.2166
HUGHES, Monica.: Na ratunek = poz.2179
Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-7495-481-5 : zł 49,90
1. Uzdrowiska – Polska – przewodnik
KRZYŻANEK, Joanna.: Pszczółka Patrycja i miodowe ciastko
= poz.2396
913(438):614.2](036)
Kaczyński, Tomasz
PERRY, Phyllis Jean: Zwierzęta oceanu = poz.2170
b22988294
902/904 Archeologia
Tekst równol. pol., niem.
ISBN 978-83-7495-583-6 : zł 49,90
1. Uzdrowiska – Polska – przewodnik
GĄSSOWSKI, Jerzy (1926- ).
Prahistoria sztuki / Jerzy Gąssowski. – Wyd. 2 rozsz. i uzup. –
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2008. – 260 s., [16] s. tabl. kolor.
: il. ; 25 cm.
913(438):614.2](036)
Kaczyński, Tomasz
b22987630
2408/2009
KWACZONEK, Marek.
Rzeki Mazur i Suwalszczyzny : Biebrza i Sidra, Czarna Hańcza, Krutynia, Rospuda / Marek Kwaczonek. – Bielsko-Biała :
Wydawnictwo Pascal, 2008. – 112 s. : il. kolor. ; 20 cm. – (FAN :
funkcjonalny, aktywny, niezbędny : przewodnik kajakowy)
2. Sztuka – historia – 30 w.
2403/2009
Na okł. podtyt.: Biebrza, Czarna Hańcza, Krutynia, Rospuda : szczegółowy opis tras, kolorowe mapy, co warto zobaczyć.
ISBN 978-83-7513-205-2
1. Kajakarstwo – Polska – przewodnik 2. Turystyka wodna – Polska – przewodnik 3. Mazury – przewodnik 4. Suwalskie, Pojezierze i Augustowska, Równina – przewodnik
91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
MIZERSKI, Witold.
ABC ucznia. [T. B], Biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie / Witold Mizerski. – Warszawa : Grupa Wydawnicza
Adamantan, 2008. – 335 s. il. ; 24 cm.
913(438)A/Z:338.48-52:797.12](036)
b23071047
ISBN 978-83-7350-109-6 (t. B) : zł 22,90
ISBN 978-83-7350-107-2 (seria)
1. Biologia – materiały pomocnicze dla szkół 2. Geografia – materiały pomocnicze dla szkół 3. Wychowanie obywatelskie – materiały
pomocnicze dla szkół
91:57/59:3](075.3)
b22826129
2407/2009
KACZYŃSKA, Izabela.
Polska : piękne kurorty i spa = Polen : sch¨
one Heilb¨ader und
Spa-Zentren / tekst i zdj. Izabela i Tomasz Kaczyńscy ; [tł. Jan
Scharmach]. – Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2008. –
190, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm.
9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
903/904:7.031.1
b23149681
2406/2009
KACZYŃSKA, Izabela.
Polska : piękne kurorty i spa = Poland : beautiful spas / tekst
i zdj. Izabela i Tomasz Kaczyńscy ; [tł. Elżbieta Kowalewska].
– Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2008. – 190, [2] s. : il.
kolor. ; 30 cm.
DŁUGOSZ, Antoni: Opowiem Ci o Jezusie = poz.2022
Bibliogr. s. 233-242. Indeksy.
ISBN 978-83-7436-176-7 : zł 38
1. Archeologia prahistoryczna
p.n.e.-10 w.
2405/2009
2409/2009
MARCINIAK, Bartosz.
Tarnów : perła renesansu / Bartosz Marciniak, Aleksander
Strojny. – Kraków : Amistad - Pion Wydawniczy Wydawnictwo Bezdroża, 2007. – 128 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 18 cm. –
(Polska Turystyczna)
2404/2009
Indeksy.
ISBN 978-83-60506-84-4
1. Tarnów (woj. małopolskie) – przewodnik
łopolskie ; okręg) – przewodnik
THE INDIVIDUALITY of a scholar and advancement of social
science = poz.2061
2. Tarnów (woj. ma-
913(438)(036)A/Z
Strojny, Aleksander (1976- ).
913(438) Geografia Polski
b23143447
2410/2009
Mazury, Warmia, Suwalszczyzna na weekend / [red. Barbara
Bigaj ; aktualizacja Joanna Felicja Bilska]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2008. – 196 s. : il. kolor. ; 22 cm. – (Przewodnik na Weekend)
Encyklopedia Polska. T. 11, Sza-Wap / [red. tekstów Wojciech
Baturo et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN :
Axel Springer Polska, cop. 2008. – 399, [1] s. : il. (w tym kolor.)
; 22 cm.
41
KACZMAREK, Andrzej Antoni: Żyć krótko intensywnie =
poz.2292
Na okł.: Warmia, Pojezierze Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior,
Puszcza Piska, Pojezierze Ełckie, Suwalszczyzna.
Indeks.
ISBN 978-83-7513-184-0
1. Mazury – przewodnik 2. Suwalskie, Pojezierze i Augustowska,
Równina – przewodnik 3. Warmia – przewodnik
913(438)(036)A/Z
b23064882
KARWOWSKI, Stanisław: Miasto Jarocin i jego dziedzice =
poz.2438
KAYSEN, Susanna: Aparat, który dała mi matka = poz.2181
KIERSNOWSKI, Ryszard: Historia, pieniądz, herb = poz.2091
2411/2009
KOPER, Ryszard: Pielgrzymka do Guadalupe = poz.2036
NIERODA, J.
Powiat Rzeszowski : wczoraj i dziś / [tekst J. Nieroda ; zdj. J.
Kuc et al.]. – Rzeszów ; Łąka : AWR Atrium, 2008. – 107 s. : il.
kolor. ; 31 cm.
ISBN 978-83-923934-7-4
1. Fotografia polska – od 2001 r. – album
packie ; okręg) – ikonografia
KOTLARSKI, Edmund: Wędrówki po niezwykłej historii Kębłowa = poz.2441
KOZŁOWSKI, Patryk.: Jeden z wyklętych = poz.2442
LASSERRE, Henri: Niepokalana z Lourdes = poz.2317
2. Rzeszów (woj. podkar-
913(438):72(438)](084.121)A/Z
b23267100
ŁASMAN,
poz.2446
2412/2009
NIEKRASZ,
poz.2424
TABOR, Artur (1968- ).
Bug : pejzaż nostalgiczny / Artur Tabor. – Warszawa : Gondwana, 2008. – [204] s. : il. ; 23x24 cm.
ISBN 978-83-920366-7-8 : zł 69
1. Fotografia polska – od 1989 r. – album
grafia
Lech Zdzisław: Dwaj jeźdźcy Apokalipsy =
ONI TWORZYLI Uczelnię = poz.2138
ONI TWORZYLI Uczelnię = poz.2139
2. Bug (dolina) – ikono-
913(438)(084.121)A/Z
b22930012
Stanisława Janina: Wojenne losy nastolatki =
PAWLAK, Jerzy: O’Kanado... = poz.2185
PEYRET, Raymond.: Życie Marty Robin = poz.2045
PEYROUS, Bernard: Życie Marty Robin = poz.2046
2413/2009
PLUTARCHUS : Żywoty równoległe. = poz.2425
PYRCHAŁA, Paweł: Rodem z Bytomia = poz.2047
929 Biografie. Genealogia. Heraldyka
RAINA, Peter: Arcybiskup Bronisław Dąbrowski = poz.2048
LESISZ, Zbigniew (1931- ).
Zwoleński słownik biograficzny / Zbigniew Lesisz. – Wyd.
nowe. – Zwoleń : [s.n.], 2008. – [13], 213, [1] s. : il. ; 21 cm. –
(Biblioteka Zwoleńska im. dr. Jana Pawłowskiego)
SARYUSZ-ZALESKA,
poz.2456
SMITH, W. H. C.: Ród Bonapartych = poz.2427
1. Zwoleń (woj. mazowieckie) – biografie – słownik
929-052(438)
b23252042
Anna: Niezapomniana Ukraina =
SOUNES, Howard: Bob Dylan = poz.2262
SZCZEPAŃSKI,
Jerzy: Książę Ksawery Drucki-Lubecki
(1778-1846) = poz.2457
2414/2009
Wokół Sanguszków : dzieje - sztuka - kultura : materiały I ogólnopolskiej konferencji naukowej, 29-30 czerwiec 2006, Ratusz,
Muzeum Okręgowe w Tarnowie / [red. nauk. Józef Skrabski,
Barbara Bułdys]. – Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2007. – 335
s. : il. ; 25 cm.
TAYLOR, D. J.: Orwell = poz.2302
TERCIC, Hans: Filip Neri = poz.2055
TERESA od Dzieciątka Jezus: Dzieje duszy = poz.2056
TOMASZEWSKI, Mieczysław: Penderecki = poz.2263
Bibliogr. s. 306-335.
ISBN 978-83-85988-78-6
1. Sanguszko (rodzina) – materiały konferencyjne 2. Arystokracja
– Polska – materiały konferencyjne 3. Rody – Polska – materiały
konferencyjne
TURLEJSKI, Grzegorz: Antoni Maszewski - olimpijczyk i żołnierz = poz.2275
WALLER, Maureen.: Królowe Anglii = poz.2428
929.5(438)”12/19”A/Z:94(438).02/.08::323.3-058.12](06)
b23237028
2415/2009
WILKOŃSKA, Joanna.: Historia życia Ojca Świętego Jana
Pawła II = poz.2060
BERNSTEIN, Carl: Hillary Clinton = poz.2076
YOUNG, Michael W.: Bronisław Malinowski = poz.2075
BIANCO, Enzo.: Święci patroni Europy = poz.1994
ZWEIG, Stefan: Balzac = poz.2303
BIRENBAUM, Halina: L’espoir est le dernier `a mourir =
poz.2431
93/94 Historia. Historiografia. Archiwistyka
BRZUSZKIEWICZ, Kazimierz: Ci z pierwszej linii = poz.2432
BARTOSZ, Adam.
Amen Roma/Jame Roma - My Romowie / Adam Bartosz. –
Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2008. – 44, [3] s. : il. ; 21 cm.
CIESIELSKA-PIECH, Irena.: Święty wśród ludzi = poz.2329
CIESIELSKA-TARKOWSKA, Krystyna.: Nadzieja przetrwania
1939-1945 = poz.2330
ISBN 978-83-85988-84-7
1. Cyganie
CLARKE, Gerald.: Truman Capote = poz.2290
CZARNECKA,
poz.2331
94(=214.58)
b23237089
Renata.: Królowa w kolorze karminu =
2416/2009
BONCZOL, Łukasz.
Timor Wschodni : od reliktu kolonializmu do problemu międzynarodowego / Łukasz Bonczol. – Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 198 s. : il. ; 21 cm. – (Acta
Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 3103)
CZERWONA księga męczenników chińskich = poz.2419
DAIKER, Angelika.: Miłość przekracza granice = poz.2021
EDGCUMBE, Rose: Anna Freud = poz.1987
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 185-192. Indeks.
ISBN 978-83-229-2979-7
1. Timor Wschodni – historia
HACHFELD-TAPUKAI, Christina.: Miłość lwicy = poz.2067
HERBSTRITH, Waltraud: Edyta Stein - Żydówka i chrześcijanka = poz.2027
94(594.9)
b23187633
JAN WYPLER = poz.2276
42
2417/2009
BUJAK, Adam (1942- ).
Auschwitz - rezydencja śmierci / Adam Bujak fot. ; Teresa i
Henryk Świeboccy tekst. – Wyd. 7. – Oświęcim : Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau ; Kraków : Biały Kruk, 2008. –
127, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Bibliogr. s. 451-454. Indeks.
ISBN 978-83-7399-286-3 : zł 54
1. Hitler, Adolf (1889-1945) – biografia 2. Stalin, Iosif Vissarionoviˇc (1878-1953) – biografia 3. Kommunistiˇceskaˆa partiˆa Sovetskogo Soˆ
uza – biografie 4. Hitleryzm – biografie 5. Polityka międzynarodowa – 20 w. 6. Politycy – biografie – Niemcy – 1918-1945 r.
7. Politycy – biografie – ZSRR
ISBN 978-83-7553-014-8 (Biały Kruk) : zł 69
1. Obóz hitlerowski Auschwitz-Birkenau – ikonografia 2. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (Oświęcim) – zbiory 3. Fotografia polska – od 1989 r. – album 4. Fotografia – 1939-1945 r. –
album 5. Oświęcim (woj. małopolskie) – muzealnictwo – zbiory
94(430):94(47+57)]::327”19”:929-052(430:47+57)”18/19”A/Z
b23054256
2424/2009
PLUTARCHUS (ca 45-post 120).
Żywoty równoległe. T. 3, Arystydes, Katon Starszy i ich porównanie / Plutarch ; przeł., wstępami do żywotów, przypisami
i koment. opatrzyli Lech Trzcionkowski i Aleksander Wolicki.
– Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008. – 202, [1] s. ; 20 cm. –
(Biblioteka Antyczna ; t. 42)
94(100)”1939/1945”::341.322.5(084.121)
Świebocka, Teresa.; Świebocki, Henryk (1940- ).
b23012468
2418/2009
Czerwona księga męczenników chińskich : świadectwa / red.
Gerolamo Fazzini ; [tł. Karolina Dyjas]. – Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa
Króla, 2008.Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. – 245, [3] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: Vioi parall¯ıloi, Aristid¯ıs kai Markos Kat¯
on.
Bibliogr. przy hasłach. Indeks.
ISBN 978-83-7469-907-5 : zł 39,90
1. Aristides (ca 530-ca 468 a.C.) – biografia 2. Cato, Marcus Porcius
(239-149 a.C.) – biografia 3. Politycy – biografie – Grecja – 5 w. p.n.e.
4. Politycy – biografie – Rzym – 3-2 w. p.n.e.
Tyt. oryg.: ”Il libro rosso dei martiri cinesi : testimonianze e resoconti
autobiografici” 2006.
ISBN 978-83-7031-641-9
1. Dyskryminacja religijna – Chiny – 1945-1989 r. – pamiętniki 2.
Katolicyzm – Chiny – 1945-1989 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki chińskie
– 1945-1989 r. – antologia
94(510)::323.281:272:929-051]”1945/1989”
b23092865
94(37)”-02/-01”:94(38)”-04”:929-052A/Z
b23237752
2419/2009
DZIEKAN, Marek M. (1965- ).
Dzieje kultury arabskiej / Marek M. Dziekan. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 543, [1] s., [36] s. : il.
kolor. ; 24 cm.
Tekst częśc. ang.
Bibliogr. prac B. Nowaka za lata 1969-2006. s. 11-21, bibliogr. przy
pracy na s. 432.
ISBN 978-83-7549-003-9
1. Nowak, Bronisław (1942- ) – księga pamiątkowa 2. Historia –
szkice
Bibliogr. s. 519-530. Indeks.
ISBN 978-83-01-15450-9
1. Arabskie, kraje – kultura
94(5/6=411.21)::008
b2304276x
94(082.1)
b21681004
2420/2009
94(4):338.22]”18/19”:001.18
b22601478
Tyt. oryg.: ”The Bonapartes : the history of a dynasty” 2005.
Bibliogr. s. 242-245. Indeks.
ISBN 978-83-11-11034-4
1. Bonaparte (ród) 2. Rody – Francja – 18-20 w. 3. Francja –
18-20 w.
3. Europa –
94(44):929.5A/Z]”17/19”
b21966503
2421/2009
94(44)A/Z:811.15(44)
b22942312
2427/2009
WALLER, Maureen.
Królowe Anglii : od krwawej Marii do Elżbiety II / Maureen
Waller ; [przekł. Edyta Jaczewska et al.]. – Wyd. 2. – Warszawa
: Wydawnictwo Amber, 2008. – 471, [1] s., [8] s. tabl. : il. kolor.
; 24 cm. – (Wielcy Historii)
GUILLOUX, Louis (1899-1980).
Moja Bretania / Louis Guilloux ; przekł. i oprac. Kazimierz
Brakoniecki ; zdj. Bretanii Claude Le Gall. – Olsztyn : Centrum
Polsko-Francuskie Cˆ
otes d’Armor - Warmia i Mazury, 2008. –
67, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Tyt. oryg.: ”Ma Bretagne” 1998.
ISBN 978-83-908534-8-2
1. Język bretoński – historia – szkice
– szkice
2426/2009
SMITH, W. H. C. (1925- ).
Ród Bonapartych / William H. C. Smith ; przeł. z ang. Michał
Kompanowski. – Warszawa : Bellona, cop. 2008. – 259, [1] s.,
[16] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm. – (Dynastie i Wielkie Rody)
Faces of the 21st Century : Globalfutures Forum GFF / ed. by
Anna Gąsior-Niemiec, Antoni Kukliński and Wojtek Lamentowicz ; Globalfutures forum GFF. – Warsaw : The 21st Century
Institute ; Pruszków : Rewasz Publishing House, 2008. – 162 s.
: il. ; 24 cm.
Na książce wyłącznie błędny ISBN.
ISBN 978-83-89188-73-1
1. Futurologia 2. Europa – gospodarka – 19-20 w.
polityka – 19-20 w.
2425/2009
Polska, Europa, Afryka : studia ofiarowane profesorowi Bronisławowi Nowakowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin /
[kom. red. Marian Dygo et al.] ; Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora, 2007. – 432 s. : il. ; 24 cm.
Tyt. oryg.: ” Sovereign ladies” 2006.
Bibliogr. s. 453-463. Indeks.
ISBN 978-83-241-2981-2 : zł 59,80
1. Kobieta – biografie – Wielka Brytania – 16-20 w. – słownik
Władcy – biografie – Wielka Brytania – 16-20 w. – słownik
2. Bretania (Francja) – historia
94(410):929-052]”15/19”
b22960995
2422/2009
2.
2428/2009
MARIX EVANS, Martin.
Największe i przełomowe bitwy I wojny światowej / Martin
Marix Evans ; przeł. Marian Baranowski. – Warszawa : Bellona,
cop. 2008. – 255, [1] s. : il. ; 21 cm.
WNĘK, Jan.
Krakowskie środowisko historyczne 1815-1860 / Jan Wnęk. –
Kraków : Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, 2008. – 315 s. : il. ; 24
cm.
Tyt. oryg.: ”Over the top : great battles of the First World War” 2002.
Bibliogr. s. 250-251.
ISBN 978-83-11-11329-9
1. Wojna 1914-1918 r. – bitwy
3.
94(100)”1914/1918”::355.4
b23218599
Bibliogr. s. 291-315.
ISBN 978-83-7587-053-4
1. Historiografia polska – 19 w. 2. Historycy – Polska – 19 w.
Kraków (woj. małopolskie) – nauka – 19 w.
930.1(438)(091)”18”
b23252716
2423/2009
2429/2009
ARCHIWUM Państwowe (Kalisz).: Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego w zasobie Archiwum Państwowego
w Kaliszu = poz.2430
NIEKRASZ, Lech Zdzisław (1933- ).
Dwaj jeźdźcy Apokalipsy : Stalin i Hitler : biografia porównawcza / Lech Z. Niekrasz. – Wyd. 2 poszerz. i uzup. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2008]. – 469, [2] s., [16] s.
tabl. : il. ; 25 cm.
BIRENBAUM, Halina: L’espoir est le dernier `a mourir =
poz.2431
43
EUROPA barbarica, Europa christiana = poz.2435
CYGAN, Joanna.
Polacy w walce o wolność : 1904-1922 / Joanna Cygan, Wiktor Krzysztof Cygan. – Warszawa : Bellona : Muzeum Ziemi
Mińskiej, cop. 2008. – 104 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
FLORENCJA i Kraków wobec dziedzictwa = poz.2436
JIDYSZLAND = poz.2278
KAWSKI, Tomasz: Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918-1942 =
poz.2439
ISBN 978-83-11-11312-1 (Bellona)
1. Wojsko – Polska – 1901-1939 r.
94(438).07/.081:355.1]”1901/1939”
Cygan, Wiktor Krzysztof (1961- ).
KUBÓW, Władysław: Terroryzm na Podolu Zachodnim =
poz.2444
b2321921x
Europa barbarica, Europa christiana : studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata / [kom. red. Roman Michałowski
(przewodn.) et al.] ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. – 322 s. :
il. ; 25 cm.
MATERIAŁY i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich
= poz.2447
MIZERSKI, Witold.: ABC ucznia. = poz.2295
PILICHOWSKA,
poz.2449
Agnieszka.: Arystokratka i święta =
Tekst częśc. fr.
Bibliogr. publ. K. Modzelewskiego s. 9-14.
ISBN 978-83-7181-554-6
1. Modzelewski, Karol (1937- ) – księga pamiątkowa
5-15 w. 3. Polska – 6-12 w.
POŁANIEC w dokumencie archiwalnym. = poz.2451
PORADNIK metodyczny dla prowadzących kroniki jednostek wojskowych oraz kronikę Wojska Polskiego = poz.2121
94(438).01/.03”05/11”:94(4)”04/14”](082.1)
b23064894
94(438) Historia Polski
94(438)A/Z:94(450)A/Z]::008(06)
b22886965
Materiały częśc. z konf., październik 2007, Warszkowo. – Streszcz.
niem. przy ref.
Bibliogr. przy ref. Indeksy.
ISBN 978-83-7591-046-9 (”Region”)
1. Sławno (woj. zachodniopomorskie ; okręg) – historia – materiały
konferencyjne
Tyt. tł.: Hope is the last to die, tyt. oryg.: ”Nadzieja umiera ostatnia”
1971.
ISBN 978-83-60210-66-6
1. Birenbaum, Halina (1929- ) – pamiętniki 2. Mniejszości narodowe – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 3. Obozy hitlerowskie –
pamiętniki 4. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 5. Żydzi – Polska –
1939-1945 r. – pamiętniki 6. Warszawa – 1939-1945 r. – pamiętniki
94(438)(06)A/Z
b23105458
2437/2009
KARWOWSKI, Stanisław (1848-1917).
Miasto Jarocin i jego dziedzice / Stanisław Karwowski. – Jarocin : Fundacja 750-lecia Jarocina, 2008. – 180 s. : il., err. ; 25
cm.
94(438).082A/Z:94(100)”1939/1945”::341.322.5:94(=411.16):
929-051(438)A/Z
b23223613
2431/2009
Reprint. Oryg.: Poznań, 1902.
ISBN 978-83-925825-4-0
1. Rody – Polska – 15-19 w. 2. Szlachta – Polska – 15-19 w.
Jarocin (woj. wielkopolskie) – 15-19 w.
BRZUSZKIEWICZ, Kazimierz (1920- ).
Ci z pierwszej linii / Kazimierz Brzuszkiewicz. – Wyd. 2 popr.
i uzup. – Poznań : Oficyna Wydawnicza 3.49, 2008. – 61, [2] s.
: il. ; 21 cm.
94(438).03/.07::323.3-058.12A/Z:929.5]”14/18”
b23138051
ISBN 978-83-85290-22-3
1. Brzuszkiewicz, Kazimierz (1920- ) – pamiętniki 2. Armia Krajowa – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 4. Powstanie
1944 r. warszawskie – pamiętniki
3.
2438/2009
KAWSKI, Tomasz (1969- ).
Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918-1942 / Tomasz Kawski, Monika
Opioła. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008.
– 402 s. : il. ; 23 cm.
2432/2009
BUKOWSKI, Krzysztof (1967- ).
Urzędy bezpieczeństwa publicznego na środkowym Pomorzu
w latach 1945-1956 / Krzysztof Bukowski. – Koszalin : Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 2008. – 353
s. : il. ; 24 cm.
94(438).083A/Z:351.746.1]”1944/1956”
b23223443
2436/2009
Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. T. 7, Gmina Sławno /
red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka ; Fundacja ”Dziedzictwo”. – Sławno : Fundacja ”Dziedzictwo” ; Gdynia : Wydawnictwo ”Region”, 2008. – 371 s., [1] k. tabl. złoż., [42] s. tabl.
: il. kolor. ; 24 cm
2430/2009
BIRENBAUM, Halina (1929- ).
L’espoir est le dernier `a mourir : une jeune adolescence sous
la terreur des nazis / Halina Birenbaum ; trad. de Corinne
´
Rouach. – Oświęcim : Mus´
ee d’Etat
d’Auschwitz-Birkenau,
2008. – 287 s. ; 19 cm.
Bibliogr. s. 340-353.
ISBN 978-83-87317-51-5
1. Służba bezpieczeństwa – Polska – 1944-1956 r.
chodnie – bezpieczeństwo publiczne – 1944-1956 r.
2435/2009
Materiały z konf., 15-16 października 2007 r., Kraków. – Tekst częśc.
tł. z ang., wł.
Indeksy.
ISBN 978-83-89273-54-3
1. Kraków (woj. małopolskie) – kultura – materiały konferencyjne
2. Florencja (Włochy) – kultura – materiały konferencyjne
Indeks.
ISBN 978-83-927408-4-1
1. Archiwum Państwowe (Kalisz) – zbiory – katalog 2. Archiwa
państwowe – zbiory – Polska – katalog 3. Powstanie 1918 r. wielkopolskie – źródła – katalog 4. Kalisz (woj. wielkopolskie) – archiwistyka – zbiory – katalog
94(438).082.218:929-051A/Z
b23116791
2. Europa –
Florencja i Kraków wobec dziedzictwa / red. nauk. Jacek Purchla ; [tł. z jęz. wł. Katarzyna Dereszewska et al., z jęz. ang.
Monika Murzyn-Kupisz]. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. – 395 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ARCHIWUM PAŃSTWOWE (Kalisz).
Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu / [oprac. Grzegorz Waliś i
Adam Nawrocki]. – Kalisz : Archiwum Państwowe, 2008. – 43
s., [32] s. tabl. : il. ; 18x21 cm.
94(438).081”1918”:930.255
b23244562
2434/2009
Streszcz. ang., niem.
Bibliogr. s. 376-386. Indeks.
ISBN 978-83-7611-006-6
1. Gmina żydowska – Polska – 1918-1939 r. 2. Gmina żydowska
– Polska – 1939-1945 r. 3. Mniejszości narodowe – samorząd – Polska – 1918-1939 r. 4. Mniejszości narodowe – samorząd – Polska –
1939-1945 r.
2. Pomorze Za-
94(438).081/.082:94(=411.16)
Opioła, Monika (1977- ).
b21967258
2433/2009
44
2439/2009
KIEFERLING, Krystyna.
Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej (1594-1635) : szkice do
portretu miasta i jego właścicielki / Krystyna Kieferling. – Przemyśl : Archiwum Państwowe : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział., 2008. – 311, [3] s. : il. ; 21 cm.
Na 4 s. okł.: Katowice. Materiały VI Katowickiej Konferencji Edukacji Regionalnej.
Bibliogr. s. 44.
ISBN 978-83-7593-014-6
1. Katowice (woj. śląskie ; okręg) – historia – materiały konferencyjne
Tyt. okł. i grzb.: Jarosław w czasach Anny Ostrogskiej.
Bibliogr. s. 244-262.
ISBN 978-83-88172-27-4 (AP)
1. Ostrogska, Anna (1575-1635) 2. Arystokracja – Polska – 16-17 w.
3. Miasta prywatne – Polska – 16-17 w. 4. Jarosław (woj. podkarpackie) – 16-17 w.
94(438).03/.04::323.3-058.12A/Z]”15/16”
b2288838x
94(438)(06)A/Z
b23235044
ŁASMAN, Stanisława Janina (1928- ).
Wojenne losy nastolatki / Stanisława Janina Łasman. – Kalisz
: Wydawnictwo ”Kropka”, 2007. – 107, [5] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-60925-08-9
1. Łasman, Stanisława Janina (1928- ) – pamiętniki 2. Dziecko –
Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r.
4. Wojna 1939-1945 r. – Polska – pamiętniki
2440/2009
KOTLARSKI, Edmund (1945- ).
Wędrówki po niezwykłej historii Kębłowa : genealogia rodziny Kotlarskich / Edmund Kotlarski. – Wolsztyn : Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera,
2008. – 160 s. : il. (w tym kolor.), err. ; 21 cm. – (Ocalić od
Zapomnienia)
Bibliogr. s. 94-96.
ISBN 978-83-89208-19-4
1. Kotlarski (rodzina) – genealogia 2. Rody – Polska – 17-21 w.
Kębłowo (woj. wielkopolskie) – historia
94(438)A/Z:929.5(438)”16/20”A/Z
b23156405
2445/2009
94(438).082:929-051A/Z
b23203146
2446/2009
Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich /
pod red. nauk. Bogumiła Grotta. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008. – 312 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. przy art. s. 228. Indeks.
ISBN 978-83-7188-073-5
1. Polska – a Ukraina – 20 w. 2. Ukraina – a Polska – 20 w.
3.
94(438).08:94(477)
b23160081
2441/2009
2447/2009
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie... : w 90. rocznicę
odzyskania niepodległości / materiały pod red. Pawła Juśko. –
Tarnów : Samorządowe Centrum Edukacji, 2008. – 148 s., [12]
s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Zeszyt Metodyczny SCE
: materiały pomocnicze do nauczania historii Polski XIX i XX
wieku ; nr 71)
KOZŁOWSKI, Patryk.
Jeden z wyklętych : Zygmunt Szendzielarz ”Łupaszko”
1910-1951 / Patryk Kozłowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2008]. – 213, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 25 cm.
Tyt. grzb.: Zygmunt Szendzielarz ”Łupaszko”.
Bibliogr. s. 179-186. Indeks.
ISBN 978-83-7399-280-1 : zł 29,90
1. Szendzielarz, Zygmunt (1910-1951) – biografia 2. Armia Krajowa – biografie 3. Kara śmierci – Polska – 1944-1956 r. 4. Podziemie
polityczne i zbrojne (1944-1956) – Polska 5. Więźniowie polityczni –
biografie – Polska – 1944-1956 r. 6. Wojsko – biografie – Polska – 20 w.
Materiały z sesji nauk., 23 kwietnia 2008 r., Tarnów.
1. Polska – 19-20 w. – materiały konferencyjne
94(438).073/.081(06)
b23196385
2448/2009
94(438).082.2:94(438).083.3”1944/1956”:343.32:343.25:
929-052”19”A/Z
b23054748
2442/2009
PILICHOWSKA, Agnieszka.
Arystokratka i święta : wzorce dobrej władczyni w Annales...
Długosza / Agnieszka Pilichowska. – Warszawa : Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, cop. 2007. – 229 s. : il. ; 25 cm.
KRÓL, Wojciech.
Łazy’43 : w sześćdziesiątą piątą rocznicę pacyfikacji wsi Łazy
/ [aut. tekstów Wojciech Król, Zygmunt Krzystanek]. – Jerzmanowice : Gminny Ośrodek Kultury, 2008. – 78 s. : il. kolor. ;
30 cm.
Bibliogr. s. 221-229.
ISBN 978-83-61140-03-0
1. Długosz, Jan (1415-1480). Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae 2. Doskonałość chrześcijańska – historiografia 3. Historiografia polska – 15 w. 4. Kobieta – historiografia polska 5. Kobieta
– Polska – 10-15 w. 6. Władcy – historiografia polska 7. Wzór osobowy – historiografia polska 8. Polska – historiografia
ISBN 978-83-927551-0-4
1. Łazy (woj. małopolskie, pow. Kraków) – 1939-1945 r.
(woj. małopolskie, pow. Kraków) – historia
94(438).02/.03”09/14”:930.1(091)”14”A/Z
b21392225
2. Łazy
POLAK, Wojciech (1962- ).
Szkice z najnowszej historii Torunia / Wojciech Polak. – Gdańsk
: Oficyna Wydawnicza Finna, 2008. – 348 s., [16] s. tabl. : il. ; 21
cm. – (Książka z Plusem)
94(438).082.2A/Z
Krzystanek, Zygmunt.
b22561304
2449/2009
2443/2009
KUBÓW, Władysław (1923- ).
Terroryzm na Podolu Zachodnim / Władysław Kubów ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. – Wyd. 3 popr. i
rozsz. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2008. – 276 s. : il. ; 21 cm.
Bibliogr. s. 344-346.
ISBN 83-89929-66-9
1. Ruchy społeczne – Polska – 1944-1989 r. 2. Służba bezpieczeństwa – Polska – 1944-1989 r. 3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) –
1944-1989 r.
Bibliogr. s. 273-274.
ISBN 978-83-60093-54-2
1. Organizaciˆa Ukra¨ıns’kih Nacionalistiv 2. Ukra¨ıns’ka Povstans’ka Armiˆa 3. Ludobójstwo – Ukraina – 1939-1945 r. 4. Wojna
1939-1945 r. – martyrologia – Polska 5. Tarnopol (Ukraina ; okręg) –
1939-1945 r.
2450/2009
94(438).082A/Z:94(477)
b21286176
94(438).083::323.2A/Z:351.746.1
b23262114
Połaniec w dokumencie archiwalnym. – Połaniec : Towarzystwo Kościuszkowskie, 2007. – 92 s. : il. ; 30 cm. – (Biblioteka
Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu ; t. 13)
Bibliogr. przy dok.
ISBN 978-83-925081-9-9
1. Archiwum Główne Akt Dawnych – zbiory 2. Archiwum Państwowe (Radom) – zbiory 3. Archiwa państwowe – zbiory – Polska
4. Połaniec (woj. świętokrzyskie) – historia – źródła 5. Radom (woj.
mazowieckie) – archiwistyka – zbiory 6. Warszawa – archiwistyka –
zbiory
2444/2009
Ligota, Murcki... i inne szkice historyczne / [red. i oprac. il. Andrzej Złoty]. – Katowice : Drukarnia Archidiecezjalna : Bractwo Gospodarcze Związku Górnośląskiego, 2008. – 103 s. : il. ;
24 cm.
94(438)(093)A/Z:930.253
b20865387
45
2451/2009
PRUCHNIK, Wioletta.
530 lat Hermanowej (1478-2008) : szkic do monografii / Wioletta Pruchnik. – Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu ; Tyczyn : na zlec. Gminy Tyczyn, 2008. – 327 s. : il. ; 23
cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-89891-93-8 (PIKiM)
1. Hermanowa (woj. podkarpackie) – historia
94(438)A/Z
b23259577
2452/2009
Raport o stratach wojennych Poznania 1939-1945 / pod red.
Andrzeja Saksona i Andrzeja Skarzyńskiego ; Miasto Stołeczne
Poznań. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie, 2008. – 276 s., [1]
k. tabl. kolor. złoż. luzem : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-7503-039-6
1. Poznań (woj. wielkopolskie) – straty wojenne – 1939-1945 r.
94(438).082A/Z:338.14
b23000892
2453/2009
ROMANOWICZ, Tadeusz (1843-1904).
Dwie opinie : wybór pism / Tadeusz Romanowicz ; wstępem i
przypisami opatrzył Włodzimierz Bernacki. – Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2007. – 227 s. ;
20 cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ; t. 20)
Indeks.
ISBN 978-83-7188-807-6 (KA)
ISBN 978-83-60125-09-0
1. Konserwatyzm – Polska – 19 w. – publicystyka 2. Powstanie
1863 r. styczniowe – publicystyka 3. Publicystyka polska – 19 w. 4.
Polska – polityka – 19 w. – publicystyka
94(438).07:329.11]”18”
b20737531
2454/2009
Saga o Polesiu : historia, ludzie, wspomnienia / [oprac. zespół red. Bohdan Miłaczewski (przewodn.) et al.]. – Warszawa
: Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe ”Graf ” Henryk
Czerski, 2008. – 127 s., [7] s. tabl. kolor. : il., err. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 119-120.
ISBN 978-83-928211-4-4
1. Poezja polska – 21 w. 2. Polesie – 19-21 w.
94(438).07/.08”18/20”A/Z:821.162.1-1
b23256138
SZCZEPAŃSKI, Jerzy (1950- ).
Książę Ksawery Drucki-Lubecki (1778-1846) / Jerzy Szczepański. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. – 278 s. : il. ; 22
cm.
Streszcz. ang.
Bibliogr. s. 245-260. Indeksy.
ISBN 978-83-7181-553-9 : zł 44
1. Drucki-Lubecki, Ksawery Franciszek (1778-1846) – biografia 2.
Politycy – biografie – Polska – 19 w. 3. Polska – gospodarka – 19 w.
94(438).07:929-052A/Z]”18”
b23211283
2457/2009
WĄTROBA, Henryk (1928- ).
Szum rytwiańskich jodeł / Henryk Wątroba. – Warszawa ;
Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2008. –
64 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka Świętokrzyska ; 238)
ISBN 978-83-60921-14-2
1. Publicystyka polska – od 1989 r.
; okręg) – historia – publicystyka
2. Staszów (woj. świętokrzyskie
94(438)A/Z
b23231464
2458/2009
WOJTYŚ, Elżbieta (1946- ).
Echo kaliskich dni / Elżbieta Wojtyś (Kryszak). – Kalisz : Edytor
- Sławomir Woźniak, 2007. – 136 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-60579-14-5
1. Kalisz (woj. wielkopolskie) – życie codzienne – 19-20 w.
94(438).07/.08A/Z:316.728]”18/19”
b21602955
2459/2009
Wolne związki zawodowe z perspektywy trzydziestu lat : materiały pokonferencyjne, Katowice, 21 lutego 2008 r. / red. Jarosław Neja ; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, Stowarzyszenie ”Pokolenie”, Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy ”Solidarność”. Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. – Katowice : Odział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 97, [2] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-61458-12-8
1. Wolne Związki Zawodowe – materiały konferencyjne
2455/2009
SARYUSZ-ZALESKA, Anna (1907- ).
Niezapomniana Ukraina / Anna Sariusz Zaleska. – Warszawa
: Rosner & Wspólnicy, 2007. – 297, [2] s. : il.(w tym kolor.) ; 23
cm.
Indeksy.
ISBN 978-83-60336-14-4
1. Saryusz-Zaleska, Anna (1907- ) – pamiętniki 2. Pamiętniki polskie – 1901-1939 r. 3. Ziemiaństwo – Polska – 1901-1914 r. – pamiętniki
4. Kresy wschodnie Rzeczypospolitej – 1901-1939 r. – pamiętniki
94(438).071/.081::323.3-058.12:929-051A/Z]”1901/1939”
b21835354
2456/2009
94(438).083/.084::323.2:331.105.44](06)
b23260981
2460/2009
ENCYKLOPEDIA Polska. = poz.2405
JIDYSZLAND = poz.2278
MIZERSKI, Witold.: ABC ucznia. = poz.2295
SKARGA, Piotr: Kazania sejmowe = poz.2372
STASZIC, Stanisław: Przestrogi dla Polski = poz.2298
WACHOWIAK, Eugeniusz: Wolności dla nas idzie czas =
poz.2379
WOKÓŁ Sanguszków = poz.2415
INDEKS
Abalar, Łucja (1979- ) 2324
Birck, Jan (1963- ) Il. 2386
Birenbaum, Halina (1929- ) 2431
Birkowski, Fabian (1566-1636) 2018
Bitner, Maria Aleksandra Red. 2168
Błaszczyk, Ewa (1978- ) 2089
Boczar, Tomasz 2205
Bojanowska-Frydrysiak, Zofia 2327
Bokwa, Ignacy (1957- ) Tł. 2026
Bonadonna, Davide Il. 2163
Bonarek, Andrzej 2397
Bonczol, Łukasz 2417
Bondyra, Michał 1978
Borkowska, Hanna Tł. 2255
Borowczyk, Marta Tł. 1988
Borzeszkowska, Maja Il. 2328
Babiak, Jerzy (1943- ) Red. 2084
Borzeszkowska, Małgorzata (1964- ) 2328
Bafia, Stanisław (1945- ) Red. 2059
Brakoniecki, Kazimierz (1952- ) Tł. 2422
Baker, Joanne 2155
Brezina, Thomas (1963- ) 2386
Bakir, Joanna zob. Tokarska-Bakir, Joanna
Brinsden, Mark 2175
(1958- )
Brodziński, Marian G. 2099
Balejko, Jerzy 2156
Brom, Rudolf (1943- ) Oprac. 2276
Bałdyga, Jerzy Wstęp 2198
Bronowski, Tadeusz R. 2223
Banach, Waldemar Il. 2377
Brooker, Chris 2284
Barabasz, Anna 2073
Brown, Debbie 2228
Baran, Andrzej (1960- ) Red. 2024
Brudnicki, Jan Zdzisław (1936- ) Posł.
Baran, Jakub 2397
2326
Baran, Tomasz (1976- ) 2062
Brzozowska, Ewa Fot. 2347
Baranowski, Marian Tł. 2423
Brzuszkiewicz, Kazimierz (1920- ) 2432
Barańska-Jamrozik, Ewa (1944- ) Il. 2022
Buczek, Robert (1966- ) 2387
Barnes, Colin (1946- ) 2063
Buczna, Małgorzata Red. 2107
Barnes, Ian (1946- ) 2118
Budziszewice IG 1 2210
Bartosz, Adam 2416
Bujak, Adam (1942- ) 2418
Baryła, Renata zob. Dudzińska-Baryła,
Bukowski, Krzysztof (1967- ) 2433
Renata
Bułdys, Barbara Red. 2415
Barzyk, Edyta zob. Wygonik-Barzyk,
Burek, Aleksandra Tł. 2081
Edyta
Butman, John 2239
Baturo, Wojciech Red. 2405
Być człowiekiem... 2304
Beck, Paul 2163
Becker, Aneta 1969
Całka, Edyta 2102
Becker, Anna 2210–1
Canovan, Margaret (1933- ) 2064
Bednarska-Makaruk, Małgorzata 2173
Cassan, Adolf 2174
Benedykt XVI (papież ; 1927- ) 2016
Casto, Lucio (1975- ) 2019
Beniak-Haremska, Ewa Il. 2389
Cattaneo, Patrizia (1964- ) 2020
Bennewicz, Maciej (1961- ) 1971
Ceglarek, Roman Red. 2013
Bereźnicki, Franciszek (1937- ) 2125
Celeda, Ryszard 2088
Beręsewicz, Paweł 2385
Cetnarowski, Michał Tł. 2309
Bernacki, Włodzimierz Przedm. 2454
Charkiewicz, Jarosław (1964- ) 1997
Bernat, Anna (1946- ) Tł. 2166
Chatzky, Jean Sherman (1964- ) 2090
Bernstein, Carl (1944- ) 2076
Chełmińska, Zofia zob. Wieczorek-ChełBezpieczeństwo i higiena pracy 2088
mińska, Zofia
Będźmirowski, Jerzy (1959- ) 2119
Cherry, Kittredge (1957- ) 1986
Białecka, Bogna (1971- ) 1985
Chlebna, Irena zob. Hryncewicz-ChleBiałkowski, Tomasz (1969- ) 2325
bna, Irena (1938- )
Biały, Beata Tł. 2308
Chmaj, Marek (1969- ) 2117
Bianco, Enzo 1994
Chodyniecki, Dariusz (1963- ) Tł. 2014
Biblia i kultura - dialog czy konflikt? 1995
Chojnacki, Marek Tł. 1998
Bielenda, Romuald (1945- ) 2326
Chojnowski, Zbigniew (1962- ) Wybór.
Bielicki, Tadeusz (1932- ) 2165
2377
Bienasz, Tadeusz 2017
Christowa-Dobrowolska, Maria 2094
Bigaj, Barbara Red. 2411
Chrost, Sławomir (1967- ) 1979
Bilska, Joanna Felicja Oprac. 2411
Chryssavgis, John (1958- ) 1998
Adamczyk, Wiesław 2161
Adamczyk-Korbel, Marta Anna Tł. 2175
Adamek, Marcin 2101
Adamiec-Wójcik, Iwona Red. 2203–4
Adamik, Anna 2093
Adamowicz, Mieczysław (1939- ) 2100
Adynkiewicz-Piragas, Mariusz 2162
Anderson, Kevin J. (1962- ) 2311
Andrew, James P. (1962- ) 2239
Anestezjologia weterynaryjna 2222
Antczak, Mariola 1964
Anzenbacher, Arno (1940- ) 1977
Ashworth, Steve 2261
47
Chudzik, Anna Red. 2256
Chudzik, Małgorzata Tł. 2236
Chwedyk, Hubert 2201
Ciesielska-Piech, Irena 2329
Ciesielska-Tarkowska, Krystyna 2330
Ciseł, Marcin Il. 2396
Cisło-Pakuluk, Anna Tł. 2222
Clarke, Gerald 2290
Col´
as, Alejandro 2077
Collier, J. A. B. 2175
Cronick, Mitch Oprac. 2179
Cudak, Barbara 2112
Cutler, Catherine 2171
Cygan, Joanna 2434
Cygan, Wiktor Krzysztof (1961- ) 2434
Czamara, Alicja Red. 2161
Czamara, Włodzimierz Red. 2162
Czarnecka, Renata 2331
Czarnowski, Stefan Zygmunt (1879-1937)
Oprac. 2298
Czech, Anna 2176
Czerwona księga męczenników chińskich
2419
Cześnik, Mikołaj 2065
Czubak, Marzena Tł. 2183
Czyrska-Filemonowicz, Aleksandra Red.
2209
Daiker, Angelika 2021
Daniłowicz-Grudzińska, Agnieszka Tł.
2313
Dąbkowski, Grzegorz Red. 2285
Dąbrowska, Justyna zob. Franc-Dąbrowska, Justyna
De Meester, Conrad (1936- ) Oprac. 2056
Degutis, Helena 2126, 2277
Dembicki, Eugeniusz (1929- ) Red. 2193–4
Derdziuk, Andrzej (1962- ) 2041
Dereszewska, Katarzyna Tł. 2436
Di Salvo, Maria Oprac. 2282
Dickey, Eric Jerome 2305
Dickhaut, Sebastian 2236
Disch, Thomas Michael (1940- ) 2306
Długosz, Antoni (1941- ) 2022
Długosz, Leszek (1941- ) 2332
Dobrowolska, Maria zob. Christowa-Dobrowolska, Maria
Dobrowolski, Jacek (1948- ) Tł. 2077
Dobrzeniecki, Karol 2103
Dostatni, Tomasz (1964- ) 2023
Dreszer, Kazimierz Andrzej (1943- ) 2218
Drozdowicz, Maksymilian Tł. 2025
Drzazga, Anna zob. Górecka-Drzazga,
Anna
Drzazga, Anna 2115
Drzazga, Włodzimierz Oprac. 2206
Dubicki, Alfred Red. 2162
Dubiel, Beata Red. 2209
Duchowość Europy zakorzeniona w miłości
2024
Dudzińska-Baryła, Renata 1966
Dugain, Marc (1957- ) 2307
Duraj-Nowakowa, Krystyna (1945- ) 2127
Duszka, Maria (1960- ) Wybór 2333
Dydaktyka w naukach ekonomicznych 2128
Dygo, Marian (1951- ) Red. 2426
Dyjas, Karolina Tł. 2419
Dziedzina, Jacek (1979- ) 1999
Dziekan, Marek M. (1965- ) 2420
Dziewoński, Roman (1954- ) 2264
Dzimira, Stanisław 2227
Dziuban, Jan A. Oprac. 2206
Dziubińska-Lechnio, Ewa 2114
Dziugieł, Ireneusz 2106
Dziwisz, Stanisław (1939- ) Przedm. 2044
Dzwonnik, Paulina Tł. 1986
Dźwięk, świałto, obraz w sztuce polskiej XX
wieku 2253
Dżasmina 2388
Edgcumbe, Rose (1934- ) 1987
Edney, A. T. B. 2164
Education in a reformed school 2129
Eidrigeviˇcius, Stasys (1949- ) Il. 2373
Eisenberg, Arlene 2183
Eldredge, John 2000
Elert, Kinga (1988- ) 2333
Ellison, Sheila 2229
Emu 2224
Encefalopatia gąbczasta mózgu u owiec 2225
Encyklopedia Polska 2405
Energia w nauce i technice 2195
Engelking, Anna (1959- ) Red. 2287
Epenoux, Franc¸ois d’ (1963- ) 2308
Europa barbarica, Europa christiana 2435
Evans-Pritchard, Edward Evan (1902-1973)
1980
Faces of the 21st Century 2421
Falkiewicz, Róża Oprac. 2080
Fałtynowicz, Zbigniew (1954- ) 2291
Fazzini, Gerolamo Red. 2419
Fiałkowski, Konrad (1939- ) 2165
Fijałkowski, Jerzy (1932- ) 2334
Filemonowicz, Aleksandra zob. Czyrska-Filemonowicz, Aleksandra
Filipek, Agnieszka 2066
Filipiak, Maria Red. 2044
Firouzbakhch, Homa Red. 2068
Flin, Piotr (1945- ) 2154
Florencja i Kraków wobec dziedzictwa 2436
Fotografia 2259
Franc-Dąbrowska, Justyna 2240
Frankiewicz, Małgorzata Tł. 1981
Frączek, Agnieszka (1969- ) 2389
Frej, Aleksandra Tł. 2009, 2011
Friedenthal, Richard (1896-1979) Posł.
2303
Fronia, Marcin Tł. 2064
Frydrysiak, Zofia zob. Bojanowska-Frydrysiak, Zofia
Fuks, Agata Il. 2390
Gać, Jan (1950- ) 2001
Gaiman, Neil (1960- ) 2309
Gaj, Beata Tł. 2018
Galas, Krzysztof (1964- ) 2335
Galata, Stanisław 1972
Galiczek, Magdalena Il. 2368
Galiński, Zbigniew 2406
Gałosz, Joanna zob. Zalewska-Gałosz,
Joanna (1972- )
Gawronkiewicz, Krzysztof 2336
Gawrońska, Ewa zob. Krzywy-Gawrońska, Ewa
Gąsior-Niemiec, Anna Red. 2061, 2421
Gąssowski, Jerzy (1926- ) 2403
Geller, Ewa (1955- ) Red. 2278
George, Elizabeth (1944- ) 2002
Geotechnics in maritime engineering 2193–4
Gerecka-Żołyńska, Anna Oprac. 2111
Gewert, Marian 2152–3
Giermakowska, Alicja Red. 2130
Gietka-Ostrowska, Aleksandra Tł. 2230
Gille, Marie-Th´
er`ese (1940- ) 2046
Gintowt, Małgorzata 2390
Giruć, Katarzyna 2147
Głuchowski, Paweł Red. 2158
Goik, Magdalena Oprac. 2368
Golachowska, Ewa Red. 2287
Goll, Mateusz 2401
Gołąb, Tomasz Oprac. 2029
Gołąb, Tomasz Wybór 2030
Gonz´
alez, Luis Jorge (1942- ) 2025
Gorządek, Ewa Tł. 2164
Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej
perspektywie 2085
Góra, Jan (1948- ) Przedm. 2023
Górecka, Barbara Tł. 2386
Górecka-Drzazga, Anna Red. 2206
Górniak, Zbigniew (1961- ) 2337
Grabowski, Radosław Red. 2115
Graff-Oszczepalińska, Marzanna 2391
Gray, Judith 2229
Green, Rod 2166
Grodzka, Michalina Il. 2375
Grˆ
osman, D¯awid (1954- ) 2310
Grott, Bogumił (1940- ) Red. 2447
Gruchot, Tomasz (1969- ) Red. 2296
Grudziądz i okolice na starej karcie i fotografii
2248
Grudzińska, Agnieszka zob. Daniłowicz-Grudzińska, Agnieszka
Gr¨
un, Anselm (1945- ) 2026
Gryczyńska, Anna Tł. 1994
Grynberg, Mikołaj Il. 2231
Grzegorczyk, Justyna Tł. 2000
Grzegorczyk, Wojciech 2095
Grzesiuk-Olszewska, Irena Wstęp 2256
Grzeszek, Joanna Tł. 2197
Grzybkowska, Teresa (1939- ) Red. 2253
Gudelis, Jan Il. 2377
Guilloux, Louis (1899-1980) 2422
Guszpit, Ireneusz (1951- ) Wstęp 2267
Guziakiewicz, Edward (1952- ) 2392
Gwioździk, Jolanta 1965
Gwóźdź, Krzysztof 2271
48
Haake,
Katarzyna zob. Szewczyk-Haake, Katarzyna
Hachfeld-Tapukai, Christina 2067
Halamski, Adam Tadeusz Red. 2168
Haładyj, Anna Red. 2247
Haremska, Ewa zob. Beniak-Haremska,
Ewa
Harny, Marek (1946- ) 2338
Hartman, Jan (1967- ) 2104
Hartwig, Julia (1921- ) 2339
Hathaway, Sandee Eisenberg 2183
Hellinger, Bert (1925- ) 2178
Hendzel, Zenon 2196
Herbert, Brian (1947- ) 2311
Herbert, Frank (1920-1986) 2312
Herbstrith, Waltraud (1929- ) 2027
Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej 2437
Hobson, Ryan Il. 2163, 2170
Hołownia, Szymon (1976- ) 2003
Hołub, Grzegorz (1939- ) 2393
Homecoming 2068
Homiˇsin, Jaroslav 2197
Horbaczewski, Henryk Red. 2085
Houellebecq, Michel (1958- ) 2313
Hryncewicz-Chlebna, Irena (1938- ) 2340
Hughes, Monica 2179
Hybels, Bill (1951- ) 2004
The individuality of a scholar and advancement of social science 2061
Innowacje w rozwoju turystyki 2100
Ivanova, Diana Red. 2283
Izdebska-Mucha, Dorota Red. 2151
Jackiewicz, Danuta Red. 2259
Jaczewska, Edyta Tł. 2428
Jagniszczak, Igor 2237
Jak przezwyciężać trudności w nauce 2130
Jakimowicz, Marcin (1971- ) 1999
Jaklewicz, Tomasz 1999
Jakubowicz, Karol (1941- ) 2238
Jakubowski, Jarosław Tł. 1982
Jalinik, Mikołaj Red. 2100
Jałowiecka, Aneta Red. 2130
Jamiołkowski, Jacek 1968
Jamno IG 1, IG 2, IG 3 2211
Jamrozik, Ewa zob. Barańska-Jamrozik,
Ewa (1944- )
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) 2028–31
Jan Wypler 2276
Jankowski, Andrzej Tł. 2311–2
Janusz, Robert Red. 1984
Januszewski, Stefan 2207
Jarecki, Andrzej (1933-1993) 2341
Jaros, Radosław Red. 2167
Jeffries, Sabrina 2314
Jędryka, Beata zob. Wawrzyńczak-Jędryka, Beata
Jędrysko, Tadeusz (1933-2008) 2254
Jędrzejczyk, Anna 2342
Jędrzejewski, Sylwester Red. 1995
Jidyszland 2278
Jojko, Adrian A. (1975- ) 2032
Jones, James (1921-1977) 2315
Józefowicz-Pacuła, Joanna Tł. 2189
Jundziłł, Elżbieta (1954- ) Red. 2141
Jurkowlaniec, Zofia Red. 2259
Juśko, Paweł Red. 2448
Kaczmarczyk, Irena 2343
Kaczmarczyk, Jolanta zob. Kornecka-Kaczmarczyk, Jolanta
Kaczmarek, Andrzej Antoni (1949- ) 2292
Kaczorowski, Sławomir Tł. 2174
Kaczyńska, Izabela 2407–8
Kaczyński, Tomasz 2407–8
Kafel, Małgorzata Tł. 2229
Kagan, Sasha 2230
Kalwas, Magdalena Tł. 2222
Kałdon, Stanisław Maria (1945- ) 2033
Kamińska, Izabela 2279
Kania, Marcin (1980- ) Wybór 2383
Kaniecki, Stanisław 2265
Kapusta, Janusz (1951- ) Il. 2332
Kapuściński, Ryszard (1932-2007) 2260
Karbowski, Marcin Tł. 2241
Karwowski, Stanisław (1848-1917) 2438
Kaszuba, Krzysztof Red. 2096
Kawecki, Marek 2180
Kawski, Tomasz (1969- ) 2439
Kaysen, Susanna (1948- ) 2181
Kelly, Matthew 2241
Kepplinger, Hans Mathias (1943- ) 2069
Kessele, Karl (1947- ) 2316
Kędzierski, Bartek 2344–6
Kędzierski, Michał 2347
Kędziora, Witold 2105
Kępa, Sebastian 2034
Kieferling, Krystyna 2440
Kiełb-Szawuła, Aleksandra (1962- ) Red.
2296
Kiersnowski, Ryszard (1925-2006) 2091
Kierzkowska, Danuta 2280
Kilis, Monika Tł. 2234–5
Kiljan, Kazimierz 2348
Kindziuk, Milena Oprac 2030
Kindziuk, Milena Oprac. 2029
Kittel, Elżbieta zob. Zawadowska-Kittel,
Elżbieta
Kiziukiewicz, Teresa (1947- ) Red. 2128
Kleczkowska, Krystyna (1929-) 2349
Klein, Carmen 1988
Kleszcz, Krzysztof (1974- ) 2350
Klich, Anna Emmanuela 2005
Klingofer, Anna Tł. 2320
Kłoczowski, Jerzy (1924- ) 2035
Kłos, Agnieszka Il. 2399
Kobus, Ireneusz 2106
Kobus, Paulina zob. Legutko-Kobus, Paulina
Kobyłecka, Zofia 2213
Kodeks postępowania administracyjnego 2107
Kojder, Ireneusz (1949- ) Red. 2136–9,
2144–5
Kollender-Szych, Anna 2214
Kołodziejczak, Aleksandra (1985- ) 2351
Komorowska, Małgorzata 2266
Kompanowski, Michał Tł. 2427
Konkurencyjność w handlu międzynarodowym 2096
Kopaczyńska, Laura zob. Mohort-Kopaczyńska, Laura
Kopciuszek 2394
Koper, Ryszard (1952- ) 2036
Kopociński, Dariusz Tł. 2306
Korbel, Marta Anna zob. Adamczyk-Korbel, Marta Anna
Kornaga, Dawid (1975- ) 2352
Kornecka-Kaczmarczyk, Jolanta Tł. 2255
Korolko, Mirosław (1935-2006) Oprac.
2372
Kosierb, Ryszard Red. 2161
Kosiński, Dariusz (1966- ) Wstęp 2267
Kostkiewicz, Janina 2131
Kostrzewski, Piotr Tł. 2186
Kostyło, Piotr (1963- ) 2132
Koszczyc, Tadeusz (1946- ) Red. 2129
Kośmider, Tomasz (1967- ) 2120
Kotlarski, Edmund (1945- ) 2441
Kowalewska, Elżbieta Tł. 2407
Kowalski, Andrzej Red. 2099
Kozłowski, Dariusz Oprac. 2190
Kozłowski, Patryk 2442
Kozłowski, Paweł Tł. 2163, 2170
Kożuch, Artur (1972- ) Tł. 2069
Kragen, Wanda (1893-1982) Tł. 2303
Krakowska Noc Poetów 2353
Kraszewski, Krzysztof Red. 2143
Krawczyk, Ines 1978
Krawczyński, Marian (1934- ) Przedm.
2183
Krempa, Sławomir Oprac. 2368
Krepsztul-Załuska, Izabela Tł. 2319
Kręglicka, Agnieszka 2231
Kręglicki, Marcin 2231
Krętowski, Marek 1967
Król, Grażyna Wybór 2373
Król, Wojciech 2443
Kruszyńska, Agnieszka zob. Szubert-Kruszyńska, Agnieszka
Krysztofiak, Jolanta 2395
Krzemińska, Anna Tł. 2248
Krzystanek, Zygmunt 2443
Krzywy, Edward 2215
Krzywy-Gawrońska, Ewa 2216
Krzyżanek, Joanna 2396
Krzyżu święty ponad wszystko 2037
Kubaszczyk, Katarzyna Tł. 2049
Kubińska, Olga Tł. 1983
Kubiński, Wojciech Tł. 1983
Kubów, Władysław (1923- ) 2444
Kuc, J. Fot. 2412
Kucharczyk, Monika Red. 2248
Kucharczyk, Ryszard Bogdan Red. 2248
Kuczyński, Stefan Krzysztof (1938- )
Oprac. 2091
Kukliński, Antoni (1927- ) Red. 2421
Kulas, Józef 2182
Kurczab, Janusz (1937- ) 2272–3
49
Kurek, Rafał T. Red. 2199
Kurek, Tadeusz Il. 2355
Kusior, Anna 2354
Kuta, Marian 2217
Kuta, Marian Oprac. 2217
Kuta, Renata 2397
Kuźma, Józef (1935- ) 2133
Kuźmicki, Andrzej 1989
Kwaczonek, Marek 2409
Kwiatkowski, Leszek Tł. 2310
Kwiecień, Tomasz (1965- ) 2038
Laber, Wojciech 2184
Lachowski, Włodzimierz 2226
Lamentowicz, Wojciech (1946- ) Red.
2421
Lang, Jacek Tł. 2076
Langkammer, Hugolin (1930- ) Tł. 1996
Larenta, Maria Il. 2340
Lasserre, Henri (1828-1900) 2317
Laszczyk, Grzegorz Oprac. 2257
Le Gall, Claude (1947- ) Fot. 2422
Lechnio, Ewa zob. Dziubińska-Lechnio,
Ewa
Lectio divina 2006
Legutko-Kobus, Paulina Red. 2247
Lesisz, Zbigniew (1931- ) 2414
Leszczyńska-Wojno, Anna Tł. 2008
Leszczyński, Krzysztof Red. 2210
Lewandowski, Marek (1957- ) Red. 2129
Lewaszkiewicz, Tadeusz Red. 2283
Lewkowicz, Patryk Il. 2342
Libera, Leszek (1948- ) Tł. 2322
Ligota, Murcki... i inne szkice historyczne
2445
Lindenberg, Barbara Tł. 2181
Lindgren, Astrid (1907-2002) 2398
Lipa, Michał Tł. 1973, 2090
Lipska-Nakoniecznik, Agnieszka Tł. 2305
Logi, Francesca 2281
Longmore, J. M. 2175
Lubański, Bogusław Tł. 2262
Lucas, Jon (1963- ) Il. 2166
Luck, Steve 2268
Łach, Józef (1948- ) 2007
Ładyżyński, Andrzej 2070
Łasman, Stanisława Janina (1928- ) 2446
Łukasik, Krystyna (1935- ) 2355
Łukaszuk, Marzena (1980- ) Il. 2350
Łukaszyk, Ewa Tł. 2020
Łukomska-Szarek, Justyna Red. 2243
Łynka, Aleksander 2134
Łynka, Krystyna 2134
Maciejewski, Marek Red. 2096
˙ Janina (1956- ) 2135
Macukoniene,
Maćkowiak, Krystyna zob. Szeżyńska-Maćkowiak, Krystyna
Madej, Janusz Antoni (1947- ) 2227
Madre, Evelyne 2008
Madre, Philippe (1950- ) 2009
Maj, Tamara (1962- ) Il. 2380
Majewski, Wojciech 2078
Makaruk, Małgorzata zob. Bednarska-Makaruk, Małgorzata
Makowska, Beata 2249
Malicki, Jan (1948- ) Oprac. 2276
Malinowska-Misiąg, Elżbieta 2092
Malinowski, Ryszard 2214
Mała siostra Jezusa Tł. 2021
Maravillas de Jes´
us (św. ; 1891-1974) 2039
Marciniak, Bartosz 2410
Marek, Maria 2108
Margański, Janusz (1956- ) Tł. 2318
Mari, Arturo (1940- ) Fot. 2031
Marix Evans, Martin 2423
Markiewicz, Marian (1926- ) 2293
Marszał, Marek Tł. 2312
Maruszewski, Piotr 2244
Mastalerz, Teresa Red. 2222
Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich 2447
Matusiak, Anna Oprac. 2043
Matyja, Hanna Red. 2211
Matysiak, Ewa Red. 2013
Mawer, Simon (1948- ) 2318
Mazanek, Anna 2282
Mazury, Warmia, Suwalszczyzna na weekend 2411
McCombs, Maxwell E. 2071
McDermott, Clayton Il. 2166
Mercer, G. 2063
Michałowski, Roman (1949- ) Red. 2435
Michna, Waldemar (1929- ) 2097
Michon, Bernard (1941- ) Przedm. 2046
Mieszanie 2198
Mikos, Jarosław Tł. 2290
Milewski, Robert 1968
Miłaczewski, Bohdan (1933- ) Red. 2455
Miłkowski, Marcin (1976- ) 2208
Mindell, Arnold (1940- ) 1990
Miniak, Robert (1969- ) 2356
Misiąg, Elżbieta zob. Malinowska-Misiąg,
Elżbieta
Misiąg, Wojciech (1951- ) 2092
Mitzner, Piotr (1955- ) 2294
Mizak, Monika Tł. 2002
Mizerski, Witold 2159, 2295, 2404
Młynarek, Zbigniew Red. 2193–4
Mnich, Stanisław Z. Red. 1968
Modlitewnik do krwi Chrystusa 2040
Mohort-Kopaczyńska, Laura Tł. 2027
Morawski, Piotr Tł. 2063
Moris (mały brat). Wstęp 2021
Mucha, Dorota zob. Izdebska-Mucha, Dorota
Mucha, Janusz (1949- ) Red. 2072
Muir, William (1946- ) 2222
Muras, Jolanta 2232
Murkoff, Heidi Eisenberg 2183
Murzyn, Monika A. (1973- ) Tł. 2436
Nadana, Katarzyna Oprac. 2083
Nagórny, Janusz (1950-2006) 2041
Najgrakowski, Michał 2079
Nakoniecznik, Agnieszka zob. Lipska-Nakoniecznik, Agnieszka
Napędy hydrostatyczne w maszynach rolniczych 2218
Nawrocki, Adam Oprac. 2430
Neja, Jarosław Red. 2460
Nesteruk, Małgorzata Tł. 2388, 2394
Niedźwiecki, Edward 2214
Niekrasz, Lech Zdzisław (1933- ) 2424
Niemczuk, Krzysztof Red. 2169
Niemiec, Anna zob. Gąsior-Niemiec,
Anna
Nieroda, J. 2412
Nieuczciwe praktyki rynkowe 2109
Niżnik, Józef (1943- ) Red. 2061
Nowacka, Anna 1964
Nowak, Agata Il. 2395
Nowak, Ilona 2089
Nowak, Marcin 2227
Nowak, Mieczysław (1937- ) 2042
Nowakowa, Krystyna zob. Duraj-Nowakowa, Krystyna (1945- )
Nowakowski, Piotr Tł. 2171
Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską 2283
Nowenny za wstawiennictwem świętych i
błogosławionych naszych czasów 2043
Nowicka, Ewa Red. 2068
Nurowska, Maria (1944- ) 2357
Nycz, Tadeusz (1952- ) 2110
Nyczaj, Stanisław (1943- ) Posł. 2380
Obara, Karina (1974- ) 2358
Obecność 2044
Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce 2199
Od Akademii Lekarskiej w stronę Uniwersytetu Medycznego 2136–7
XXI Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, Sieraków, 24-26 października
2008 2167
XXXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im.
Haliny Poświatowskiej 2359
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie...
2448
Olczak, Artur 2245
Olofsson, Krystyna (1941- ) 2360
Olszewska, Irena zob. Grzesiuk-Olszewska, Irena
Olszewski, Andrzej Kazimierz (1931- )
Wstęp 2256
Oni tworzyli Uczelnię 2138–9
Opieka nad dziećmi i młodzieżą 2123
Opioła, Monika (1977- ) 2439
Osterwa, Juliusz (1885-1947) 2267
Ostrowska, Aleksandra zob.
Gietka-Ostrowska, Aleksandra
Ostrowska, Ewa (1938- ) 2399
Osuch-Pajdzińska, Elżbieta 2200
Oszczepalińska, Marzanna zob. Graff-Oszczepalińska, Marzanna
Owoc, Mieczysław Lech Red. 1974
Owsiany, Małgorzata (1956- ) 2400
50
Pacek, Stefan 2361
Pactwa, Bożena Red. 2072
Pacuła, Joanna zob. Józefowicz-Pacuła,
Joanna
Pajdzińska, Elżbieta zob. Osuch-Pajdzińska, Elżbieta
Pakuluk, Anna zob. Cisło-Pakuluk, Anna
Palczewski, Tadeusz (1946- ) 2362
Paleczek, Witold (1961- ) 2212
Palusiński, Robert Tł. 1990
Paluszkiewicz, Piotr 2188
Pankowska, Dorota 2140
Papierowska, Marta Il. 2328
Parkinson, Joy 2284
Paschke, Agnieszka Tł. 2248
Paszkiewicz, Mieczysław (1925-2004) 2363
Pathogenesis, epidemiology and zoonotic importance of animal chlamydioses 2169
Patkiewicz, Józef Red. 1991
Pawelec, Monika Tł. 2281
Pawelec, Ryszard 2184
Pawlak, Jerzy 2185
Pawlińska, Aleksandra Wybór 2028
Pawłowska, Róża (1946- ) Red. 2141
Pawłowski, Andrzej 2364
Pawłowski, Julian 2364
Pedagogika opiekuńcza 2141
Pedersen, Bente (1961- ) 2319
Perczak, Sylwia Il. 2385
Perry, Phyllis Jean (1933- ) 2170
Pewniak, Adam Red. 2217
Peyret, Raymond 2045
Peyrous, Bernard (1947- ) 2046
Pfeiffer, Heinrich (1939- ) 2255
Piaszczyk, Marta Oprac. 2284
Piątek, Katarzyna 2073
Piech, Irena zob. Ciesielska-Piech, Irena
Piecuch, Aleksander (1963- ) 2142
Piekara, Jacek (1965- ) 2365
Piekarz, Jolanta 2219
Pierwszy i drugi list do Tesaloniczan 1996
Pietrzyk, Jan (1956- ) 2366
Piękny stół w 10 minut 2233
Piętka, Zofia zob. Pomian-Piętka, Zofia
(1928- )
Pikiel, Sylwia Tł. 1987
Pilch, Józef (1932- ) 2250
Pilichowska, Agnieszka 2449
Pindel, Roman (1958- ) Red. 1995
Piosenki biesiadne 2367
Piragas, Mariusz zob. Adynkiewicz-Piragas, Mariusz
Pisera, Andrzej Red. 2168
Pityński, Andrzej (1947- ) 2256
Plutarchus (ca 45-post 120) 2425
Poezja jest kobietą 2368
Poggenpohl, Gerhard 2234
Pokropiński, Bogdan 2201
Polak, Grzegorz (1952- ) Oprac. 2028–30
Polak, Wojciech (1962- ) 2450
Polit, Monika Red. 2278
Polityczne kwiatki 15-latki 2080
Polska, Europa, Afryka 2426
Połaniec w dokumencie archiwalnym 2451
Pomian-Piętka, Zofia (1928- ) 2369
Popławski, Jarosław M. (1963- ) Red. 2006
Poradnik metodyczny dla prowadzących kroniki jednostek wojskowych oraz kronikę
Wojska Polskiego 2121
Postępowanie karne - dynamika 2111
Potęga smaku w czasach niesmaku 2296
Powstawanie uczelni medycznej na Pomorzu
Zachodnim 2144–5
Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości 2143
Pritchard, Edward Evan zob. Evans-Pritchard, Edward Evan (1902-1973)
Proceedings of the Workshop on Advanced
Sample Preparation Techniques for TEM
2209
Prociak, Aleksander 2246
Pruchnik, Wioletta 2452
Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur
in vitro 2220
Przybyło, Małgorzata Oprac. 2040
Przygotowujemy święta 2235
Ptaszyńska-Sadowska, Elżbieta Tł. 2067
Purchla, Jacek (1954- ) Red. 2436
Pyrchała, Paweł (1932- ) 2047
Pytko, Czesława zob. Szlachta-Pytko, Czesława
Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i
obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej 2099
Róg, Anna Red. 2124
Różanek, Aldona (1960- ) Wybór 2304
Różycki, Edward 1965
Rucińska, Danuta (1946- ) Red. 2085
Rudnicka, Olga (1988- ) 2371
Russell, Tony 2171
Rutkowska, Maria 2297
Rybak, Katarzyna Tł. 1986
Rybicka, Alicja Il. 2387
Rysiak, Andrzej (1955- ) Il. 2326
Rzechuła, Agnieszka zob. Sompolska-Rzechuła, Agnieszka
Spatial planning - social and environmental
opportunities and threats 2247
ˇ
Spidlik,
Tom´
aˇs (1919- ) 2050
Spodaryk, Mikołaj 2188
Sprague, Lisa D. Red. 2169
Sroczyński, Piotr 2051
Sroka, Jan Red. 2437
Starościak, Wojciech Red. 2129
Staszic, Stanisław (1755-1826) 2298
”Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych 2072
Statystyka z pakietem Statgraphics R 5.0
1969
Stebart, Mieczysław (1925- ) Tł. 2055
Stebelska, Agnieszka 2147
Sachse, Konrad Red. 2169
Steiner, George (1929- ) 1983
Sadowska, Elżbieta zob. Ptaszyńska-SaStojecka-Zuber, Renata Red. 2124
dowska, Elżbieta
Stojek-Siwińska, Magdalena Red. 2114
Saga o Polesiu 2455
Strojny, Aleksander (1976- ) 2410
Sagne, Jean-Claude (1936- ) 2049
Strużycki, Krzysztof 2373
Sakson, Andrzej (1952- ) Red. 2453
Strzemecka, Helena 2112
Sandemo, Margit (1924- ) 2321
Studer, Quint 1973
Saryusz-Zaleska, Anna (1907- ) 2456
Styczek, Krystyna zob. Raczyńska-StySaward, Michael (1960- ) 2081
czek, Krystyna
Scharmach, Jan Tł. 2408
Suchodolski, Stanisław (1936- ) Oprac.
Scheffs, Waldemar 2122
2091
Schinharl, Cornelia 2236
Sudnik, Maria Oprac. 2367
Schubert, Aleksy Tł. 2316
Sufin, Michał Tł. 2179
Sears, Al 2186
Surowiecka, Katarzyna Tł. 2155
Sendor, Magdalena 1992
Szaffer, Rudolf 2052
Raczyńska-Styczek, Krystyna 2108
Serafimowicz, Ewa 2251
Szal, Dorota (1974- ) Il. 2397
Radwan, Beata Tł. 2071
Serafimowicz, Włodzimierz 2251
Szal, Marek Il. 2397
Raina, Peter (1935- ) 2048
Service, Robert (1947- ) 2082
Szarek, Justyna zob. Łukomska-Szarek,
Rakocy, Waldemar 2010
Sęk, Jerzy (1950- ) Przedm. 2363
Justyna
Raport o stratach wojennych Poznania Siemaszkiewicz, Witold Oprac. 2260
Szarkiewicz, Magdalena Tł. 2086
1939-1945 2453
Sikora, Michał Tł. 2228
Szarwark, Teodor 2053
Ratajczyk, Anna Tł. 2261
Sikora, Zbigniew Red. 2193–4
Szawuła, Aleksandra zob. Kiełb-Szawuła,
Raymond, Richard 2269
Sion, Victor (1909-1990) 2011
Aleksandra (1962- )
Rączkowski, Włodzimierz Red. 2437
Sirkin, Harold L. 2239
Szczepan-Wojnarska, Anna M. 2299
Rdzanek, Grzegorz Przedm. 2078
Sitarska, Monika Red. 1974
Szczepaniak, Maria zob. Rowińska-SzczeReczek, Natalia Red. 2283
Siudmak, Wojciech (1942- ) Il. 2311–2
paniak, Maria
Redliński, Edward (1940- ) 2370
Siwińska, Magdalena zob. Stojek-Siwiń- Szczepański, Jerzy (1950- ) 2457
ska, Magdalena
Rejduch, Barbara Oprac. 2225
Szczerbińska, Danuta 2224
Skarga, Piotr (1536-1612) 2372
REMAT 2158
Szczerkowska, Hanna Tł. 2082
Reverendissimæ Halinæ Satkiewicz cum ma- Skarzyński, Andrzej Red. 2453
Szczuka, Edyta 2184
gna æstimatione 2285
Skoczylas, Zbigniew 2152–3
Szczukowski, Dariusz 2300
Richards, Justin 2320
Skrabski, Józef (1975- ) Red. 2415
Szczurek, Kinga Helena 2054
Ricoeur, Paul (1913-2005) 1981–2
Skucińska, Barbara Red. 2220
Szewczuk, Małgorzata 2226
Rodziny problemowe i możliwości ich wspo- Sławiński, Piotr (1968- ) 2012
Szewczyk-Haake, Katarzyna 2301
magania 2124
Smith, W. H. C. (1925- ) 2427
Szeżyńska-Maćkowiak, Krystyna Tł. 2307
Rogalska, Katarzyna Tł. 2056
Smółka, Paweł 1993
Szkutnik, Leon Leszek 2286
Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży nie- Sobieska, Magdalena 2187
Szlachta-Pytko, Czesława 2374
pełnosprawnej 1991
Sobolewska, Agnieszka Tł. 2239
Szmytkowska, Magdalena 2074
Roman, Marek 2200
Socha, Jacek Il. 2391
Szostek, Andrzej (1945- ) Red. 2044
Romanowicz, Tadeusz (1843-1904) 2454
Soćko, Arkadiusz Tł. 2019
Szot, Bogusław (1931- ) Red. 2221
Romita, John Il. 2309
Solarczyk-Szwec, Hanna (1969- ) 2146
Szpunar, Maciej 2113
Romul, Janusz Gwidon 2274
Sompolska-Rzechuła, Agnieszka
Sztarbowski, Marek 2375
Red. 1969
Rosiński, Stefan 2098
Sztuka tworzenia 2257
Sopińska, Agnieszka 2242
Rouach, Corinne Tł. 2431
Szubert-Kruszyńska, Agnieszka Red. 2167
Rowińska-Szczepaniak, Maria Oprac. Sosnowska, Jolanta Tł. 2255
Szuch-Wyszomirska, Irena (1912-1986) Tł.
2018
Sounes, Howard (1965- ) 2262
2398
51
Szwec, Hanna zob. Solarczyk-Szwec, Tylman, Barbara (1947- ) 2378
Hanna (1969- )
Tymosz, Stanisław (1957- ) 2058
Szych, Anna zob. Kollender-Szych, Anna
Ubezpieczenia społeczne 2009 2114
Ulański, Piotr (1985- ) 2160
Szymański, Sebastian Tł. 1980, 2064
Updike, John (1932-2009) Przedm. 2260
Szymor, Piotr Tł. 2075
Urban, Jacek 2252
Urbański, Stanisław (1947- ) Red. 2037
Ślipiec, Jeremiasz 2120
Śliwa, Dorota (1958- ) Tł. 2045
Śliwerski, Wojciech 2270
Śliwiński, Piotr (1962- ) 2296
Śliwiok, Józef (1934- ) Oprac. 2276
Śmiałkowski, Kamil (1971- ) Adapt. 2344–6
Śmigielski, Mirosław Tł. 2323
Śmigiera, Janusz Red. 2037
Św. Paweł - wielki nauczyciel prawdy o Chrystusie 2013
Świątek, Henryk (1937- ) 2207
Świebocka, Teresa 2418
Świebocki, Henryk (1940- ) 2418
Tabor, Artur (1968- ) 2413
Tapukai, Christina zob. Hachfeld-Tapukai, Christina
Tarkowska, Krystyna zob. Ciesielska-Tarkowska, Krystyna
Tate, Lucyna Tł. 2086
Tatoń, Jan (1930- ) 2176
Taylor, D. J. (1960- ) 2302
Tazbir, Janusz (1927- ) Oprac. 2372
Technical digest 2206
LI Techniczne Dni Drogowe, Międzyzdroje,
5-7 listopada 2008 r. 2202
Technologie informacyjne w przedsiębiorczości wirtualnej 1974
Teoria maszyn i mechanizmów 2203
Tercic, Hans (1956- ) 2055
Teresa od Dzieciątka Jezus (św. ; 1873-1897)
2056
Terrinoni, Ubaldo 2014
Theory of machines and mechanisms 2204
Th´
er`ese zob. Gille, Marie-Th´
er`ese (1940- )
Tieck, Ludwig (1773-1853) 2322
Tłoczyński, Dariusz Red. 2085
Tokarska-Bakir, Joanna (1958- ) Wstęp
1980
Tomalak, Marcin 2092
Tomaszewski, Mieczysław (1921- ) 2263
Tomkiel, Andrzej (1953- ) 2057
Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w
Krakowie 1984
Tożsamość - język - rodzina 2287
Trębala, Bogumił 2251
Trojnacki, Maciej 2196
Trzcionkowski, Lech Oprac. 2425
Trześniowski, Zbigniew (1938- ) 2376
Turczyn-Zalewska, Hanna Tł. 2233
Turlejski, Grzegorz (1954- ) 2275
Turotszy, Rafał 2112
Tutaj się ze sobą mijamy 2377
Tutak, Monika 2401
Tyburska, Izabela Tł. 2086
Vacul´ık, Ludv´ık (1926- ) 2323
Vidaling, Rapha¨ele (1972- ) 2189
Vojt, Tim Il. 2222
W trosce o godność człowieka 2059
Wachowiak, Eugeniusz (1929- ) 2379
Walas, Zofia 2380
Walasek, Stefania (1947- ) Red. 2123
Waligóra, Grzegorz 1975
Waliś, Grzegorz Oprac. 2430
Waller, Maureen 2428
Walters, Martin 2171
Warchoł, Stefan 2288
Ward, Benedicta (1933- ) Przedm. 1998
Warisch, Piotr Il. 2060
Warsztaty z elektrokardiografii dla studentów
medycyny 2190
Wasilczuk, Tomasz 2381
Wasilczuk, Urszula Il. 2381
Wasowska, Monika 2264
Wasowski, Grzegorz (1949- ) 2264
Wawrzyńczak-Jędryka, Beata Red. 2114
Wątroba, Henryk (1928- ) 2458
Wątroba, Janusz Red. 1970
Weißdorner, Hermann (1937- ) 2316
White, Stuart Gordon (1966- ) 2083
Wiatkowski, Mirosław Red. 2161–2
Widła, Bogusław (1940- ) Tł. 2050
Wieczorek, Krzysztof Fot. 2356
Wieczorek-Chełmińska, Zofia 2191
Wielgórka, Dariusz Red. 2243
Wierzbowska-Wrońska, Kaja (1961- )
2402
Wikland, Ilon (1930- ) Il. 2398
Wilk, Małgorzata 2382
Wilk, Marcin Tł. 2083
Wilkońska, Joanna 2060
Wilska, Maria Il. 2400
Winczura, Barbara (1969- ) 2192
Wkład chemioterapii w rozwój współczesnej
onkologii 2177
Własności struktur wielkoskalowych we
wszechświecie 2154
Wnęk, Jan 2429
Wodnikowska, Iwonna zob. Żuchowicz-Wodnikowska, Iwonna
Wojciechowska, Izabela (1954- ) Oprac.
2260
Wojciechowski, Krzysztof (1947- ) Tł.
2268
Wojda, Dennis (1973- ) 2336
Województwo zachodniopomorskie 2086
Wojnarowski, Józef (1933- ) Red. 2203–4
Wojnarska, Anna M zob. Szczepan-Wojnarska, Anna M.
52
Wojno, Anna zob. Leszczyńska-Wojno,
Anna
Wojtas, Anna Wybór 2029
Wojtyś, Elżbieta (1946- ) 2459
Wokół Sanguszków 2415
Wolicki, Aleksander Oprac. 2425
Wolne związki zawodowe z perspektywy trzydziestu lat 2460
Wolny, Barbara 2148
Wortmann, J. Tł. 2317
Woźniak, Anna Red. 2359
Woźniak, Wanda Red. 2221
Wójcik, Iwona zob. Adamiec-Wójcik, Iwona
Wójtowicz, Janina 2282
Wpływ Internetu na ewolucję państwa i
prawa 2115
Wright, Carol Il. 2166
Wrońska, Kaja zob. Wierzbowska-Wrońska, Kaja (1961- )
Wroński, Szczęsny (1951- ) 2383
Wroński, Szczęsny (1951- ) Red. 2353
Wrzosek, Piotr Tł. 2269
Współczesne trendy w ekonometrii 2087
Wybrane problemy zarządzania finansami w
przedsiębiorstwie 2243
Wyczesany, Barbara Tł. 2178
Wydra, Katarzyna Tł. 2118
Wydymus, Stanisław Red. 2096
Wygonik-Barzyk, Edyta 2397
Wyszomirska, Irena zob. Szuch-Wyszomirska, Irena (1912-1986)
Wyzwania i zagrożenia dla Europy XXI
wieku 2084
Young, Michael W. (1937- ) 2075
Zacharzewski, Konrad 2116
Zagórski, Dariusz 2015
Zajączkowski, Ryszard (1961- ) Tł. 2004
Zakrzewska, Barbara 2289
Zaleska, Anna zob. Saryusz-Zaleska,
Anna (1907- )
Zalewska, Hanna zob. Turczyn-Zalewska, Hanna
Zalewska-Gałosz, Joanna (1972- ) 2172
Załuska, Izabela zob. Krepsztul-Załuska,
Izabela
Zamówienia publiczne 2117
Zańko, Dorota 2384
Zarządzanie kryzysowe - ochrona przed powodzią 2161–2
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych 1970
Zawadowska-Kittel, Elżbieta Tł. 2314
Zawadzka, Zofia Oprac. 2040
Zawadzki, Janusz 1976
Zborski, Bartłomiej (1953- ) Tł. 2302
Zdziech, Józef (1949- ) 2258
Ziejewski, Tadeusz 2149
Zielińska, Anna Red. 2287
Zielińska, Magdalena Tł. 2260
Zieliński, Bronisław (1914-1985) Tł. 2315
Zieliński, Zygmunt (1929- ) Red. 2087
Zięba, Stanisław Red. 2099
Zimnicka, Iwona Tł. 2321
Ziniewicz, Piotr 1968
IV Zjazd Naukowy PTA, Nałęczów
17-19.09.2008 2221
Złoty, Andrzej (1950- ) Red. 2445
Zuber, Renata zob. Stojecka-Zuber, Renata
Zweig, Stefan (1881-1942) 2303
Zychowicz, Juliusz (1924- ) Tł. 1977
Zymmer, Krzysztof 2207
Źródła do dziejów Powstania Wielkopolskiego
Anna
Żuchowicz-Wodnikowska, Iwonna 2157
Żurowska, Maria Tł. 2046
w zasobie Archiwum Państwowego w Ka- Życiński, Józef (1948- ) Posł. 2044
liszu 2430
50 lat Geologii Inżynierskiej na Uniwersytecie Warszawskim 2151
Żebrowski, Mariusz Oprac. 2248
Żłobicki, Wiktor (1955- ) 2150
9th Paleontological Conference, Warszawa,
Żołyńska, Anna zob. Gerecka-Żołyńska,
10-11 October 2008 2168
53
ISSN 1689-6521
Wydawca
Biblioteka Narodowa – Instytut Bibliograficzny, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
Redakcja
Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, tel. 0-22 608 24 22
Rozpowszechnianie
wersji drukowanej
Biblioteka Narodowa, Zakład – Wydawnictwo BN, Sekcja Promocji Wydawnictw, 02-086 Warszawa, al. Niepodległości
213, tel. 0-22 608 25 39, tel./faks 0-22 608 25 52
Cena prenumeraty
kwartalnej z indeksami – 104,00 zł, bez indeksów – 78,00 zł, pojedynczy numer – 6,00 zł (w tym VAT 0%)
Warunki prenumeraty Prenumerata krajowa: przez „RUCH” S.A. – wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe „RUCH”
S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpłat na prenumeratę krajową do 5 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty. Prenumerata opłacana w złotówkach ze zleceniem
wysyłki za granicę: informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH” S.A, Oddział
Krajowej Dystrybucji Prasy, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, tel. 0-22 532 87 31 – prenumerata płatna
w walucie obcej; tel. 0-22 532 88 16, 0-22 532 88 19 – prenumerata płatna w PLN, infolinia 0-800-1200-29, wpłaty
w PLN na konto w banku: PEKAO S.A. IV/O/Warszawa, nr 68124010531111000004430494 lub w kasie oddziału. Dokonując wpłaty za prenumeratę w banku czy też w urzędzie pocztowym należy podać: nazwę
naszej firmy, nazwę banku, numer konta, czytelny pełny adres odbiorcy za granicą, okres prenumeraty, rodzaj
wysyłki (pocztą lotniczą czy zwykłą) oraz zamawiany tytuł. Warunkiem rozpoczęcia wysyłki prenumeraty jest dokonanie wpłaty na nasze konto. Prenumerata opłacana w dewizach przez odbiorcę z zagranicy przelewem na nasze konto w banku, SWIFT banku: PKOPPLPWWA4 w USD PEKAO S.A. IV O/Warszawa
PL54124010531787000004430508, w EUR PEKAO S.A. IV O/Warszawa PL46 1240 1053 1978
0000 0443 0511. Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie kserokopii polecenia przelewu z podaniem adresu
i tytułu – nr faksu +48 0-22 532 87 32. Opłaty za prenumeratę można dokonać również czekiem wystawionym
na firmę „RUCH” S.A. OKDP i przesłanym razem z zamówieniem, listem poleconym na nasz adres jw. Informujemy, że klienci płacący z zagranicy mogą też dokonać wpłaty na prenumeratę kartami kredytowymi VISA I
MASTERCARD w internecie http://www/ruch.pol.pl
Skład komputerowy w systemie TEX: Zakład Technologii Informatycznych BN
54