Zelmer | 332.2 | Инструкция для Zelmer 332.2

Инструкция для
Zelmer 332.2
Перейти в карточку товара
8 800 775 98 98
л чит т нич
ю н льт цию.
гл т чн . Б з вы дны
www.sotmarket.ru
д бн я инф м ция
тзывы, бз ы и
т в
ы
,
PL
instrukcja
użytkowania
user
manual
CZ
SK
HU
RO
332.2
RU
BG
Czajnik elektryczny
Electric kettle
332.2
UA
EN
Czajnik elektryczny
Electric kettle
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
PL
Linia Produktów Product Line
CZ
SK
HU
RO
PL INSTRUKCJA U YTKOWANIA
RO INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
FIERB TOR ELECTRIC
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
RU
Typ 332.2
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
BG
Tip 332.2
4–5
Typ 332.2
RU
SK NÁVOD NA OBSLUHU
EN
332.2
BG
332-120
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
Tips 332.2
22–23
Tüüp 332.2
24–25
EN USER MANUAL
UA
10–11
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
ELEKTRITEEKANNUD
16–17
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
332.2 Típus
Krajalnica
Slicer
ET KASUTUSJUHEND
332.2
8–9
20–21
ELEKTRISK S T JKANNAS
14–15
ELEKTRICKÁ KANVICA
Typ 332.2
Tipas 332.2
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
T
6–7
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
12–13
ELEKTRICKÁ KONVICE
UA
LT
332.2
ELECTRIC KETTLE
18–19
Type 332.2
26–27
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
PL
A
4
5
5
Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji u ytkowania. Szczególn uwag nale y po wi cić wskazówkom
bezpiecze stwa. Instrukcj u ytkowania prosimy zachować,
aby mogli Pa stwo z niej korzystać równie w trakcie pó niejszej eksploatacji urz dzenia.
8
1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
2
7
6
12
10
3
9
11
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
Uwa aj na wydobywaj c si w czasie gotowania par .
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie u ywaj czajnika bez iltra.
Nie u ywaj czajnika z otwart pokrywk – nie zadziała
wówczas automatyczny wył cznik.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygn ć.
Do mycia obudowy nie u ywaj agresywnych detergentów
w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mog one mi dzy innymi usun ć naniesione informacyjne symbole graiczne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Niniejszy sprz t nie jest przeznaczony do u ytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno ci izycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie maj ce
do wiadczenia lub znajomo ci sprz tu, chyba e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj u ytkowania sprz tu, przekazanej przez osoby odpowiadaj ce
za ich bezpiecze stwo.
Nale y zwracać uwag na dzieci, aby nie bawiły si
sprz tem.
Szanowni Klienci!
2
3
4
Podczas u ywania urz dzenia elektrycznego, zawsze przestrzegaj poni szych podstawowych wymogów bezpiecze stwa:
Czajnik przeznaczony jest tylko do u ytku domowego.
Czajnik podł czaj jedynie do gniazdka sieci pr du zmiennego 230 V, wyposa onego w kołek ochronny.
Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód przył czeniowy nie mo e zwisać
poza kraw d powierzchni, na której stoi czajnik.
Zachowaj szczególn ostro no ć podczas pracy z czajnikiem w obecno ci dzieci.
Nie uruchamiaj czajnika, je li przewód zasilaj cy jest
uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.
Nie wyci gaj wtyczki z gniazdka sieci poci gaj c za
przewód.
Je eli przewód zasilaj cy nie odł czalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu unikni cia zagro enia.
Napraw urz dzenia mo e dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa mo e
spowodować powa ne zagro enia dla u ytkownika.
W razie wyst pienia usterek zwróć si do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie dotykaj korpusu czajnika podczas gotowania – do
przenoszenia u ywaj wył cznie uchwytu czajnika.
Czajnik mo e być eksploatowany tylko z zał czon podstawk zasilaj c , przeznaczon dla danego typu.
Nie przepełniaj czajnika ponad poziom „max” – w czasie
gotowania wrz ca woda mo e z niego wypryskiwać.
U ywaj czajnika tylko do gotowania wody.
Nie otwieraj pokrywki bezpo rednio po zagotowaniu si
wody – mo e nast pić spływanie skroplonej pary wodnej
na zewn trz czajnika.
Nie stawiaj czajnika na gor cych przedmiotach i w ich
pobli u.
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilaj cej w wodzie
podczas napełniania lub mycia.
Uwa aj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przył czeniowego.
W przypadku zalania wod wewn trznych elementów
elektrycznych, jak równie podstawki zasilaj cej, przed
ponownym wł czeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
4
Parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemno ć 1,7 litra.
Czajnik jest urz dzeniem klasy I, wyposa onym w przewód przył czeniowy z ył ochronn i wtyczk ze stykiem
ochronnym.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowi zuj cych norm.
Urz dzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urz dzenie elektryczne niskonapi ciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilno ć elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodno ci CE znajduje si na stronach
www.zelmer.pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lampka
Korpus
Metalowa obudowa
Dzióbek
Pokrywka
R czka
Wska nik poziomu wody
Przeł cznik Wł cz/Wył cz (I-0)
Przewód przył czeniowy
Schowek na przewód przył czeniowy
Filtr antyosadowy
Podstawka zasilaj ca
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Dane techniczne
Budowa czajnika
Notes
(Rys. A)
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Przygotowanie czajnika do pracy
Wymiana iltra – rozpuszczanie kamienia
Przed pierwszym u yciem czajnika nale y umyć go wewn trz (sposób mycia opisano w dalszej cz ci instrukcji), napełnić wod do poziomu „max”, a nast pnie czterokrotnie zagotować wod (ka dorazowo wie porcj )
i ponownie umyć.
Obsługa i działanie czajnika
(Rys. B)
1 Otwórz pokrywk (5) czajnika.
2 Umie ć iltr (11) w czajniku – je li wcze niej został wyj ty.
3 Napełnij czajnik potrzebn ilo ci wody (poziom widoczny jest na wska niku (7)).
UWAGA! Nie gotuj wody w ilo ci poni ej dolnego lub
powy ej górnego poziomu na wska niku (7).
4 Zamknij pokrywk .
5 Postaw czajnik na podstawce zasilaj cej (12).
6 Włó wtyczk przewodu przył czeniowego do gniazdka
sieci z kołkiem ochronnym.
7 Wł cz czajnik naciskaj c przycisk wył cznika w poz. I
– za wieci si lampka sygnalizacyjna.
8 Po zagotowaniu wody, czajnik wył czy si automatycznie,
wył cznik powróci do pozycji wyj ciowej – lampka zga nie.
Je li przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest
konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przył czeniowego
z gniazdka zasilaj cego.
UWAGA! Nale y zwracać uwag , aby nie przekraczać
znamionowej pojemno ci czajnika podczas nalewania
wody.
Podnoszenie si poziomu wody w czajniku jest opó nione
w stosunku do szybko ci nalewania wody. Jest to spowodowane hamowaniem przepływu przez iltr. Mo na temu zapobiec przez szczególnie ostro ne nalewanie ostatnich porcji
wody przed osi gni ciem maksymalnego poziomu wody.
W przypadku zał czenia pustego czajnika nast pi automatyczne odł czenie napi cia przez wył cznik termiczny.
W celu ponownego wł czenia czajnika po ostygni ciu
(ok. 15 min), nale y zdj ć go z podstawy, ponownie go tam
postawić i wł czyć czajnik naciskaj c d wigni (8). Ostygni cie
czajnika mo na przyspieszyć wlewaj c do niego zimn wod .
Czyszczenie i konserwacja
(Rys. C)
UWAGA! Czy ć tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczk przewodu przył czeniowego z gniazdka
zasilaj cego.
2 Wyjmij iltr (11).
3 Zewn trzne powierzchnie czy ć przy pomocy mi kkiej
ciereczki zwil onej płynem do mycia naczy .
W celu usuni cia osadu wodnego z wewn trznych i zewn trznych cianek czajnika, przetrzyj je ciereczk zwil on w occie.
4 Czajnik wypłucz czyst wod .
W przypadku pojawienia si osadu wapiennego na dnie
czajnika, nale y kamie usun ć. Do tego celu stosuje si 6%
lub 10% ocet.
Otwórz pokrywk (5) czajnika.
Wyjmij iltr (11).
Wymyj iltr pod bie ca wod .
Wlej do czajnika 0,5 l octu i wł cz czajnik.
Zagotuj ocet i pozostaw w czajniku na około 30 minut.
Wylej ocet, a czajnik wypłucz czyst wod .
Napełnij czajnik wie wod , zagotuj, a nast pnie wylej
wod .
W przypadku pozostania kamienia na dnie, powtórz powy sze czynno ci.
Po zako czeniu czynno ci włó iltr (11) do czajnika post puj c w kolejnosci odwrotnej do wyjmowania iltra.
UWAGA! Zaniechanie odkamieniania czajnika mo e
spowodować jego uszkodzenie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Ka dy u ytkownik mo e przyczynić si do ochrony rodowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przeka na makulatur , worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Zu yte urz dzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdy znajduj ce si
w urz dzeniu niebezpieczne składniki mog
być zagro eniem dla rodowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Zakup cz ci eksploatacyjnych – akcesoriów:
–
–
w punktach serwisowych,
sklep internetowy – jak poni ej.
Telefony:
1. Salon Sprzeda y Wysyłkowej Zelmer S.A.:
– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
– cz ci zamienne:
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe:
tel. (017) 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji:
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04 e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urz dzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewła ciw jego obsług .
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyikacji wyrobu w ka dej chwili, bez wcze niejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
5
CZ
Nepoužívejte konvici s otev eným víkem – nefungovalo
by automatické vypínání.
P ed čišt ním nechte varnou konvici vychladnout.
K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty a čisticí p ípravky obsahující písek, nap . emulze, pasty, apod.
Tyto by mohly p inejmenším odstranit r zné popisy a piktogramy uvedené na spot ebiči.
P ístroj není určen, aby jej obsluhovaly d ti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s p ístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpov dnou za jejich bezpečnost.
Dbejte, aby si s p ístrojem nehrály d ti.
Vážení zákazníci!
D kladn si prosím p ečt te tento návod k obsluze. Svou pozornost v nujte p edevším bezpečnostním pokyn m. Návod
k obsluze uschovejte pro další p ípadné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
P i používání elektrického spot ebiče, vždy dodržujte níže
uvedené základní bezpečnostní podmínky:
Varná konvice je určená pouze pro použití v domácnosti.
Konvici p ipojujte pouze k síti st ídavého nap tí 230 V,
do sí ové zásuvky s ochranným kolíkem.
Varnou konvici postavte na rovnou a stabilní plochu, p ívodní š ra nesmí viset p es hranu povrchu na kterém
stoji varná konvice.
Dbejte zvýšené opatrnosti p i použití konvice v p ítomnosti d tí.
Pokud je p ívodní š ra nebo konvice poškozená, konvici nepoužívejte.
Zástrčku ze zásuvky nevytahujte taháním za š ru.
Pokud dojde k poškození p ívodní š ry musí být vym n ná v specializovaném servisu nebo oprávn nou osobou s p íslušnou kvaliikací.
Neodborn provedená oprava m že zp sobit poruchu
p ístroje, který pak m že být nebezpečný pro uživatele.
V p ípad poruchy se obra te na autorizovaný servis.
V pr b hu va ení vody se nedotýkejte t la konvice, p i
p enášení uchop te konvici za rukoje .
Konvici lze používat pouze s originálním podstavcem
ZELMER určeným k danému typu konvice.
Nenapl ujte konvici vodou nad značku „max“, m že to
zp sobit náhlé a nekontrolované vylití horké vody v pr b hu va ení.
Nenapl ujte konvičku nad maximální označenou úrove .
Nezapínejte konvičku v p ípad poškození p ívodní š ry
nebo pokud samotná konvička jeví známky poškození.
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za š ru.
Konvici používejte pouze k va ení a oh ívání vody.
Neotevírejte víko konvice bezprost edn po uva ení
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blízkosti.
P i napl ování vodou nebo p i mytí nepono ujte konvici
ani podstavec do vody.
Dbejte aby nedošlo k namočení p ívodní š ry a zástrčky.
V p ípad , že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části p ed dalším použitím d kladn osušit.
Bu te opatrní, v pr b hu va ení vychází z konvice horká
pára, hrozí nebezpečí opa ení.
Nezapínejte prázdnou konvici.
Nepoužívejte konvici bez iltru.
6
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
p ístroje.
Pojemno ć 1,7 litra.
Konvice jsou vyrobené v t íd izolace I a jsou vybavené
kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným
kontaktem. Tyto p ístroje je nutno p ipojit do sí ové zásuvky
s ochranným kolíkem.
Provedení spot ebiče odpovídá českým a evropským
normám.
Výrobek vyhovuje požadavk na ízení:
– Nízkonap ový elektrický p ístroj (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Korpus konvičky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrolka
Pláš
Kovovy pláš
Nálevka
Víko
Rukoje
Stupnice
Vypínač zap./vyp. (I-0)
P ívodní š ra
Schránka na p ívodní š ru
Filtr proti usazeninám
Podstavec
(Obr. A)
Čištění iltru – odstraňování vodního kamene
Příprava a použití varné konvice
P ed prvním použitím vymyjte vnit ek konvice (zp sob
popsán v jiné části návodu), potom napl te konvici vodou až do úrovn „MAX“ a uve te vodu do varu, vodu
vym te a op t uve te do varu. Tento úkon opakujte 4x.
Obsluha a provoz konvičky
(Obr. B)
1 Otev ete víko (5) konvice.
2 Pokud jste vytáhnuli iltr (11), nasa te jej zp t na své
místo.
3 Napl te konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je viditelná na stupnici (7)).
UPOZORN NÍ! Neva te menší množství vody než ukazuje spodní část stupnice (7).
4 Zav ete víko.
5 Postavte konvici na podstavec (12).
6 Zasu te zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
7 Zapn te varnou konvici p epnutím ––vypínače do polohy I
– kontrolka se rozsvítí.
8 Po uva ení vody vypínač konvici automaticky vypne, vypínač se vrátí do p vodní pozice, kontrolka zhasne.
Budete li konvici pravideln používat není nutno vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
UPOZORN NÍ! Dbejte aby nebyla p ekročená maximální p ípustná hladina vody v konvici.
P i nalévání vody p es iltr dochází ke zpožd ní, jelikož iltr
propouští nalévanou vodu pomaleji a tedy skutečná hladina se m že zvednout o obsah vody dočasn zadržované
iltrem.
Toto m že zp sobit p ekročení maximální p ípustné hladiny
v konvici.
Zkontrolujte proto hladinu d íne než dáte vodu va it.
V p ípad zapnutí prázdné konvice dojde k okamžitému
vypnutí konvice tepelnou pojistkou. Aby bylo možné varnou
konvici znovu zapnout, musi vychladnout tepelná pojistka.
Tento proces je možné urychlit nalitím studené vody do konvice. Jakmile tepelná pojistka vychladne (cca 15 minut) sejm te konvici z podstavce a znovu ji tam postavte, pak teprve
zapn te vypínač.
Čištění a údržba
(Obr. C)
Vodní kámen, který se m že osadit na vnit ních st nách konvice, na dn , nebo na sítku iltru odstraníte 6% nebo 10%
octovým roztokem.
Otev ete víko (5) konvice.
Vyjm te iltr (11) a omyjte jej pod tekoucí vodou.
Nalijte 0,5 litru octového roztoku do konvice a zapn te
konvici.
Ocet uva te a ponechte v konvici 30 minut.
Vylijte ocet a propláchn te konvici čistou vodou.
Nalijte do konvice čistou vodu, uva te ji a vylijte.
V p ípad , že se vodní kámen zcela nerozpustí, postup
opakujte.
Po ukončení vložte iltr (11) do konvice.
UPOZORN NÍ! Vodní kámen je nutno pravideln odstra ovat, v opačném p ípad m že dojít k poškození
varné konvice.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodho te. Obaly a balicí prost edky elektrospot ebič Twist
jsou recyklovatelné, a zásadn by m ly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sb ren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sb ren PE k op tnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spot ebič zlikvidujte prost ednictvím
k tomu určených recyklačních st edisek. Pokud má být
spot ebič deinitivn vy azen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího p ívodu od elektrické sít jeho od íznutí, p ístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskav
u Vaší obecní správy o recyklačním st edisku, ke kterému
p íslušíte.
Toto elektroza ízení nepat í do komunálního odpadu. Spot ebitel p ispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektroza ízení u irmy Elektrowin a.s. Více na
www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy sv te odborník m v servisních st ediscích. Záruční i pozáruční opravy osobn doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní st ediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
UPOZORN NÍ! Čist te konvici jen pokud je ochlazená!
1 P ed čišt ním odpojte konvici z elektrické sít .
2 Vyjm te iltr (11).
3 Vn jší plochy čist te vlhkým had íkem a mycím prost edkem na nádobí.
Vodní nános na vnit ních i vn jších st nách konvice ot ete
had íkem smáčeným v octu.
4 Potom konvici propláchn te čistou vodu.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za p ípadné škody zp sobené použitím za ízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez p edchozího oznámení, upravovat za účelem p izp sobení výrobku právním
p edpis m, normám, sm rnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných d vod .
7
SK
Nezapínaj kanvicu bez vody.
Nepoužívaj kanvicu bez iltra.
Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený, alebo je vidite ne poškodená izolácia.
Nevy ahuj zástrčku zo zásuvky ahaním za kábel.
Nepoužívaj kanvicu s otvorenou pokrievkou – vtedy nebude fungova automatický vypínač.
Pred čistením má kanvica úplne vychladnú .
Na umývanie telesa nepoužívaj agresívne detergenty
v podobe emulzií, mliečka, pást at . Tieto môžu okrem
iného odstráni informačné graické symboly ako stupnice, označenia, výstražné znaky a pod.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.
Vážení zákazníci!
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Zvláštnu pozornos treba venova bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu treba uschova , aby ho bolo možné využi aj
v alšom období používania výrobku.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti a správneho
používania elektrickej varnej kanvice
Počas používania elektrického zariadenia vždy dodržuj základné bezpečnostné požiadavky uvedené nižšie:
Kanvica je určená iba pre domáce použitie.
Kanvicu pripájaj iba do zásuvky siete striedavého prúdu
230 V, vybavenej ochranným kolíkom.
Kanvicu postav vždy na stabilnom, rovnom a plochom
povrchu; napájací kábel nemôže visie mimo okraj plochy, na ktorej kanvica stojí.
Dodržuj zvláštnu opatrnos počas práce s kanvicou za
prítomnosti detí.
Kanvicu nezapínaj, ak je napájací kábel poškodený, alebo je vidite ne poškodená izolácia.
Nevy ahuj zástrčku zo zásuvky ahaním za kábel.
Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vym n n u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvaliikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
Opravy p ístroje m že provád t pouze proškolený personál. Neodborn provedena oprava m že být pro uživatele p íčinou vážného ohrožení. V p ípad poruchy se
obra te na specializovaný servis.
Nedotýkaj sa telesa kanvice počas varenia – na prenášanie používaj výlučne držiak kanvice.
Nedotýkaj sa kovového telesa kanvice počas varenia –
na prenášanie používaj výlučne držiak kanvice.
Kanvica môže by používaný iba s pripojenou napájacou
podložkou, určenou pre daný typ.
Nenap aj kanvicu nad úrove „max“, alebo nad maximálne označený objem – počas varenia môže z nej vriaca voda vystrekova .
Nezapínajte kanvicu v prípade poškodenia prívodovej
šnúry alebo pokia je samotná kanvica poškodená.
Nevy ahujte zástrčku zo zásuvky ahaním šnúry.
Kanvicu používaj iba na varenie vody.
Neotváraj veko bezprostredne po uvarení vody – môže
nasta stekanie kondenzovanej vodnej pary po vonkajšej
strane kanvice.
Nestavaj kanvicu na horúce predmety alebo do ich
blízkosti.
Neponáraj kanvicu ani napájaciu podložku do vody počas nap ania alebo umývania.
Daj pozor, aby si nenamočil zástrčku napájacieho kábla.
V prípade, že vodou budú zaliate vnútorné elektrické
časti, ako aj napájacia podložka, pred opätovným zapojením do siete ich dôkladne vysuš.
Dávaj pozor na paru, ktorá sa počas varenia dostáva von.
8
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Menovitý objem: 1,7 l.
Kanvica je zariadením triedy I, vybaveným napájacím káblom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Varné kanvice Zelmer sp ajú požiadavky platných noriem.
Zariadenie zodpovedá požiadavkám nariadení:
– Nízkonapä ové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Korpus kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Žiarovka
Korpus
Kovové puzdro
Lievik
Veko
Úchytka
Ukazovate hladiny vody
Prepínač Zapnuté/Vypnuté (I-0)
Prípojný kábel
Schránka na prívodovú šnúru
Vodoznak so stupnicou
Napájacia podložka
(Obr. A)
Príprava kanvice k použitiu, jeho zapnutie
a činnosť
Pred prvým použitím treba kanvicu zvnútra umy (spôsob umytia uvedený v alšej časti návodu), naplni vodou na úrove „max“ a následne štyrikrát uvari vodu
(zakaždým novú dávku) a opätovne umy .
Obsluha a prevádzka kanvice
(Obr. B)
1 Otvorte veko (5) rýchlovarnej kanvice.
2 Uloži ilter (11) do kanvice – pokia bol predtým vybratý.
3 Napl kanvicu potrebným množstvom vody (hladina je
vidite ná na ukazovateli (7)).
UPOZORNENIE! Nevar vodu v množstve pod dolnou
hladinou na ukazovateli (7).
4 Zatvor pokrievku.
5 Postav kanvicu na napájaciu podložku (12).
6 Zasu zástrčku prípojného kábla do sie ovej zásuvky
s ochranným kolíkom.
7 Zapnite kanvicu zatlačením vypínača do polohy I – signálne svetielko sa rozsvieti.
8 Po uvarení vody sa kanvica vypne automaticky, vypínač
sa vráti do východiskovej polohy – svetielko zhasne.
Pokia sa predpokladá alšie používanie kanvice, nie je nutné
vy ahovanie zástrčky prívodného kábla z napájacej zásuvky.
UPOZORNENIE! Treba dba na to, aby nebol prekročený menovitý objem kanvice počas nalievania vody.
Dvíhanie sa hladiny vody v kanvici je oneskorené vo vz ahu
k rýchlosti nalievania vody. Je to spôsobené brzdením prietoku cez ilter. Tomu možno predís ve mi opatrným nalievaním
posledných dávok vody pred dosiahnutím jej maximálnej
hladiny.
V prípade zapnutia prázdnej kanvice nastane automatické
vypnutie napätia tepelným vypínačom. Pre opätovné zapnutie kanvica musí vychladnú . Možno to urýchli naliatím do
kanvice studenej vody. Pre opätovné zapnutie kanvice po
vychladení (asi 15 min.) teba ho vybra z podložky, opätovne
tam uloži a zapnú kanvicu stláčajúc vypínač.
Čistenie a údržba
(Obr. C)
Výmena iltra – rozpúšťanie kameňa
V prípade, že sa na dne kanvice objaví vápenná usadenina, kame treba odstráni . Na to sa používa 6% alebo 10%
ocot.
Otvorte veko (5) rýchlovarnej kanvice.
Vyber ilter (11) a umy ho v tečúcej vode.
Nalej do kanvice 0,5 l octu a zapni ho.
Uvar ocot a ponechaj ho v kanvici asi 30 minút.
Vylej ocot a kanvicu prepláchni čistou vodou.
Napl kanvicu čerstvou vodou, prevar, po prevarení
vylej.
V prípade, že kame ešte ostal na dne, zopakuj činnosti.
Po ukončení činností vlož ilter (11) do kanvice.
UPOZORNENIE! Zanedbanie odstra ovania vodného
kame a z kanvice môže spôsobi jeho poškodenie.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovate né a zásadne
by mali by vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má by prístroj deinitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužite ný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho
odpadu. Spotrebite prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u irmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská irmy ZELMER – vi ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
UPOZORNENIE! Čisti iba studenú kanvicu!
1 Vytiahni zástrčku prípojného kábla z napájacej zásuvky.
2 Vyber ilter (11).
3 Vonkajšie plochy čisti mäkkou handričkou navlhčenou
prípravkom na umývanie riadu.
Na odstránenie usadenín vodného kame a z vnútorných
i vonkajších stien kanvice tieto pretri handričkou navlhčenou
v octe.
4 Kanvicu opláchni čistou vodou.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednos za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedyko vek upravova
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
9
HU
Ügyeljen a forralás közben felszálló g zökre.
Ne használja a készüléket víz nélkül.
Ne használja a készüléket sz r nélkül.
Tartózkodjon a készülék bekapcsolásától, amennyiben
a kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel láthatóan sérült.
Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog m ködni.
Tisztítás el tt hagyja a készüléket teljesen kih lni.
Ne használjon a készülék lemosására er s, emulzió, tej,
paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket. Ezek
többek között letörölhetik a tájékoztató graikai jeleket,
mint pld. a skálákat, jelöléseket, igyelmeztet jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
Ez a készülék nem a izikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelel tapasztalattal és ismeretekkel,
hacsak a készülék használatára a biztonságukért felel s
személy felügyelete mellett kerül sor vagy el tte ellátja
ket a megfelel kezelési utasításokkal.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak
a készülékkel.
Tisztelt Vásárló!
Kérjük, olvassa el igyelmesen a használati útmutatót, különös igyelmet szentelve a biztonsági el írásoknak. rizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék kés bbi használata során is hasznát veheti.
A gyártó nem felel a rendeltetés ellenes használat vagy
szakszer tlen kezelés okozta károkért.
Az elektromos vízforraló biztonságos és
helyes használatával kapcsolatos előírások
Az elektromos készülék használata során mindenkor tartsa
be az alábbi biztonsági el írásokat:
A vízforralót csak háztartási célokra szabad használni.
A vízforralót csupán 230 V váltóáram üzem , biztonsági
dugóval ellátott konnektorhoz csatlakoztassa.
A vízforralót mindig stabil, egyenes és sík felszínen állítsa fel, a hálózati kábel nem lóghat le a felületr l, amelyre
a készülék fel lett állítva.
Gyermekek jelenlétében bánjon a vízforralóval rendkívül
óvatosan.
Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben
a hálózati kábel sérült, vagy a szigetelés szemmel láthatóan meg lett rongálva.
Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a kábelnél fogva.
Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg, annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
A víz forralása közben ne érintse a kanna küls falát –
azt kizárólag csak –a fogantyújánál fogva emelje fel.
A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal szabad m ködtetni.
Nem szabad a tartályt a „max” felirat, vagy a megjelölt
maximális rtartalom fölé tölteni folyadékkal, hogy a forrásban lev víz ne fusson ki a tartályból.
Ne tölsd túl a kannát.
Ne kapcsold be a kannát, hogy ha a vezetéke sérült vagy
a felépítménye láthatóan sérült.
Ne kapcsold ki a kannát a vezetékét húzva.
A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz felforrását követ en – a kicsapódó vízg z lefolyhat a készülék
külsején.
Ne használja a készüléket forró tárgyakon, és ne is tárolja forró tárgyak közelében.
A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel dugója ne kerüljön
érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
A bels elektromos részek, és az aljzat elöntése esetén
újra bekapcsolás el tt alaposan szárítsa ki a készüléket.
10
Műszaki adataik
A m szaki paraméterek a törzslapon olvashatók.
Névleges rtartalom: 1,7 l.
A készülék az I. osztályba tartozik, véd érrel és biztonsági
dugóval felszerelt hálózati kábellel rendelkezik.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A Zelmer vízforralók megfelelnek a következ direktíváknak:
– Kisfeszültség elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
Kanna építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
M ködés jelz LED
Test
Fém palást
Tölcsér
Fedél
Fogantyú fogórész
Vízszínt jelz
Be- és Kikapcsoló gomb (I-0)
Hálózati kábel
Kábelfeltekerés
Lerakodás ellenes vízsz r
Csatlakozó alapzat
(A. ábra)
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Els használatbavétel el tt mossa le a készülék külsejét (a lemosás módját ld. a használati útmutató további
részében), töltse fel a készülék tartályát a „max” szintig,
majd ezt követ en négyszer egymás után forraljon fel
benne vizet (mindig új adagot). Ezt követ en újra mossa
le a készüléket.
Vízforraló működése és kezelése:
(B. ábra)
1 Nyissa fel a vízforraló fedelét (5).
2 Helyezze bele a sz r t a készülékbe – amennyiben el tte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (7)).
FIGYELEM! Ne forraljon a vízszintjelz (7) alsó jelénél
alacsonyabb vagy a fels szintjét meghaladó mennyiség vizet.
4 Zárja le a felelet.
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára.
6 Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt konnektorhoz.
7 Kapcsolja be a forralót a kapcsológomb I helyzetbe való
– kapcsolásával – a m ködést jelz LED fel fog gyulladni.
8 Mikor a víz eléri a forráspontját, a készülék automatikusan
le fog kapcsolni és a kapcsoló visszatér az eredeti helyzetbe –
a LED jelz kialszik.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
FIGYELEM! A víz feltöltése során ügyeljen arra, hogy ne
lépje túl a készülék tartályának névleges rtartalmát.
A víz szintje megkésve emelkedik a tartályban, mivel a sz r
lassítja a víz beáramlását.
Ezt megel zend , óvatosan öntse be a tartályba az utolsó
vízadagokat, amíg nem éri el a „MAX” szintet.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát
automatikusan megszakítja az áramellátást.
A készüléket hagyja kih lni, miel tt újra bekapcsolná.
Ez gyorsabban fog menni, ha a tartályba hideg vizet önt.
A kih lést követ újra bekapcsolás el tt (kb. 15 perc múlva)
vegye le a készüléket az aljzatról, újra helyezze vissza és
kapcsolja be.
Tisztítás és karbantartás
(C. ábra)
FIGYELEM! A tisztítást csak kih lt készüléken szabad
elvégezni!
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a sz r t (11).
3 Tisztítsa meg a készülék küls felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék bels és
küls felületér l a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse le a készüléket tiszta vízzel.
Szűrőcsere – vízkőoldás
A készülék alján képz dött vízkövet el kell távolítani. Erre
a célra használjon 6%-os vagy 10%-os ecetet.
Nyissa fel a vízforraló fedelét (5).
Vegye ki a sz r t (11) és mossa le folyóvízzel.
Öntsön a tartályba 0,5 l ecetet és kapcsolja be
a készüléket.
Forralja fel az ecetet és hagyja állni a tartályban kb. 30
percig.
Öntse ki az ecetet és öblítse ki a tartályt tiszta vízzel.
Öntsön a tartályba tiszta vizet, forralja fel, majd öntse ki.
Amennyiben a készülék aljáról nem t nt el az összes
vízk , ismételje meg az el bb felvázolt m veletet.
A m velet végeztével tegye vissza a sz r t (11) a helyére.
FIGYELEM! A vízk eltávolítás elmulasztása a készülék
meghibásodásához vezethet.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgy jt
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja m anyag gy jt
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a m anyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
Az Import r/gyártó nem vállal magára felel sséget a készülék nem
rendeltetésszer használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltér felhasználásából ered esetleges károkért.
Az Import r/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
el zetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történ módosítására.
11
RO
Nu folosi i ierb torul cu capacul deschis – atunci nu
func ioneaz întrerup torul automat.
Înainte de cur are, ierb torul trebuie l sat s se r ceasc complet.
Pentru sp larea carcasei, nu folosi i detergen i agresivi,
sub form de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot,
printre altele, s ştearg simbolurile graice înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de avertizare ş.a.
Aparatul nu este destinat utiliz rii de c tre persoanele
(inclusiv copii) cu facult i izice, psihice sau senzitive
restrânse, sau de persoanele care nu au experien în
folosirea aparatului sau nu ştiu s -l utilizeze, cu excep ia
situa iei când utilizarea aparatului de aceste persoane se
face sub supravegherea sau conform instruc iunilor de
folosire ob inute de la persoane care r spund de siguran a lor.
Nu l sa i copiii s se joace cu acest aparat.
Stimaţi Clienţi!
V rug m s citi i cu aten ie instruc iunile de utilizare de
fa . Se cuvine s acorda i o aten ie deosebit indica iilor
privind siguran a. V rug m s p stra i aceste instruc iuni,
pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utiliz rii
aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a ierbătorului electric
În timpul folosirii aparatului electric, întotdeauna respecta i
urm toarele cerin e de baz de siguran :
Fierb torul este destinat numai utiliz rii casnice.
Conecta i ierb torul numai la priza unei re ele de curent alternativ de 220-240 V, prev zut cu contact de
protec ie.
Aşeza i ierb torul întotdeauna pe o suprafa stabil ,
plan , nu l sa i cablul de alimentare s atârne pe marginea suprafe ei pe care st ierb torul.
Dac au ap rut deterior ri ale cablului de alimentare
nedetaşabil, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie
schimbat într-un punct specializat de servis.
Repara iile aparatului pot i efectuate numai de c tre personalul caliicat. Repara iile efectuate în mod necorespunz tor pot pune serios în pericol via a utilizatorului.
În cazul în care intervin defec iuni, adresa i-v punctului
specializat de servis.
Nu atinge i corpul ierb torului electric în timpul ierberii
apei – deplasa i - l prinzându-l numai de mâner.
Nu umple i ierb torul peste capacitatea maxim marcat pe vas – în timpul ierberii, apa ierbinte poate dep şi
marginile vasului.
Folosi i ierb torul electric numai pentru a ierbe ap .
Fi i deosebit de atent când folosi i ierb torul în preajma
copiilor.
Nu pune i în func iune ierb torul electric dac cablul de
alimentare prezint defec iuni sau dac observa i deterior ri ale carcasei sale.
Nu scoate i ştec rul din priza electric tr gând de cablul
de alimentare.
Nu deschide i capacul imediat dup ierberea apei – pot
i degaja i vapori de ap .
Nu aşeza i ierb torul pe obiecte ierbin i sau în apropierea lor.
Nu pune i în ap nici baza de alimentare, nici ierb torul,
atunci când îl umple i sau îl sp la i.
Fi i atent( ) s nu uda i ştec rul cablului de alimentare.
În cazul în care a i turnat ap peste elementele electrice
interne şi peste baza detaşabil de alimentare, usca i
bine aceste elemente înainte de urm toarea punere în
func iune a ierb torului.
Fi i atent( ) la aburul care se degaj în timpul ierberii.
Nu pune i în func iune ierb torul f r ap .
Nu folosi i ierb torul f r iltru.
12
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu speciica ii tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,7 l.
Ceainicul este un aparat de clasa I, echipat cu un conductor de racordare cu cablu de protec ie şi iş cu contact de
protec ie.
Fierb torul electric ZELMER îndeplineşte cerin ele normelor
în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerin ele directivelor:
– Aparatur electric de joas tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
– Compatibilitate electromagnetic (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poart inscrip ia CE pe eticheta cu speciica ii
tehnice.
Structura ceainicului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(Desen A)
Bec de control
Corp
Carcas din metal
Ciocul vasului
Capac
Mânerul ierb torului electric
Indicator pentru nivelul apei
Comutator Pornire/Oprire (I-0)
Cablu de alimentare
Spa iu pentru strângerea cablului de alimentare
Filtru împotriva depunerilor de calcar
Baz de alimentare detaşabil
Pregătirea ierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a ierb torului, acesta trebuie
sp lat pe din untru (modul de sp lare este descris la
punctul „Cur are şi conservare”). Umple i ierb torul cu
ap pân la nivelul maxim, ierbe i de patru ori ap (de
iecare dat schimba i apa) şi pe urm sp la i.
Modalitatea de utilizare şi funcţionarea
ierbătorului
(Desen B)
1 Se deschide capacul (5) ceainicului.
2 Aşeza i iltrul (11) în ierb tor – dac a fost scos mai înainte.
3 Umple i ierb torul cu cantitatea necesar de ap (nivelul
este vizibil pe indicator (7)).
ATEN IE! Nu ierbe i o cantitate mai mic de ap decât
nivelul minim prev zut sau mai mare decât nivelul maxim (ambele nivele sunt marcate pe indicator (7)).
4 Închide i capacul.
5 Aşeza i ierb torul pe baza detaşabil de alimentare (12).
6 Introduce i ştec rul cablului de alimentare în priza re elei
electrice prev zute cu contact de protec ie.
7 Pune i în func iune ierb torul aducând comutatorul în –
pozi ia I – se aprinde becule ul de semnalizare.
8 Dup ierberea apei, ierb torul se decupleaz automat;
comutatorul revine la pozi ia ini ial , becule ul se stinge.
Dac inten iona i s folosi i mai departe ierb torul electric,
nu este necesar scoaterea ştec rului din priza electric .
ATEN IE! Trebuie s i i atent( ), s nu dep şi i nivelul
maxim de umplere indicat, atunci când turna i apa.
Creşterea nivelului apei este întârziat în raport cu viteza de
turnare a apei. Acest fapt se datoreaz iltr rii apei. Putem preveni dep şirea nivelului maxim prin turnarea foarte atent a ultimelor cantit i de ap , înainte de atingerea nivelului maxim.
În cazul în care a fost pus în func iune ierb torul gol, întrerup torul termic îl decupleaz în mod automat de la re eaua de
alimentare. Pentru a utiliza din nou ierb torul dup r cirea
sa (cca. 15 minute), trebuie s -l lua i de pe baza detaşabil ,
s -l repune i la loc şi s -l pune i în func iune ap sând butonul nr. (9). R cirea ierb torului electric poate i gr bit turnându-se în el ap rece.
Curăţarea şi păstrarea aparatului
Schimbarea iltrului – îndepărtarea
depunerilor de calcar
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul ierb torului, ele trebuie îndep rtate. În acest scop, folosi i o et în
concentra ie de 6% sau de 10%.
Se deschide capacul (5) ceainicului.
Scoate i iltrul (11).
Pune i iltrul sub jet de ap .
Turna i în ierb tor 0,5 l de o et şi pune i ierb torul în
func iune (8).
Fierbe i o etul şi l sa i-l s stea în ierb tor cca. 60 de
minute.
V rsa i o etul şi cl ti i ierb torul cu ap curat .
Umple i ierb torul cu ap proasp t , ierbe i-o, pe urm
v rsa i apa.
În cazul în care au mai r mas depuneri de calcar pe fundul ierb torului, repeta i opera iunea de cur are descris mai devreme.
Dup încheierea opera iunii, monta i iltrul (11) în ierb tor, procedând în mod invers ca la scoaterea lui.
ATEN IE! Neîndep rtarea depunerilor de calcar de pe
ierb tor poate conduce la deteriorarea sa.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protec ia
mediului înconjur tor. Acest lucru nu este nici
diicil nici scump. În acest scop: cutia de carton
duce i-o la maculatur , pungile din polietilen
(PE) arunca i-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duce i-l la punctul de colectare corespunz tor deaorece componentele periculoase care se g sesc în
aparat pot i periculoase pentru mediul înconjur tor.
Nu arunca i aparatul împreun cu gunoiul menajer!!!
(Desen C)
ATEN IE! Cur a i ierb torul numai când e rece!
1 Scoate i ştec rul cablului de alimentare din priz .
2 Scoate i iltrul (11).
3 Cur a i suprafa a interioar cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în o et.
Pentru a îndep rta depunerile de pe suprafa a interioar şi cea exterioar a ierb torului, şterge i-o cu o cârp
muiat în o et.
4 Cl ti i ierb torul cu ap curat .
Importatorul/produc torul nu r spunde de eventualele defec iuni ap rute ca urmare a utiliz rii aparatului în neconformitate cu destina ia sa
sau ca urmare a între inerii sale necorespunz toare.
Importatorul/produc torul îşi rezerv dreptul de a modiica produsul
în orice moment – f r o informare prealabil – în scopul adapt rii
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce in de
construc ie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
13
RU
.
Уважаемые Пользователи!
.
.
,
.
o
,
:
,
:
,
.
.
,
-
,
,
.
I
.
.
-
–
.
«max» –
,
.
.
,
.
,
.
-
.
.
,
14
,
.
,
.
–
–
-
:
(LVD)
– 2006/95EC.
(EMC) – 2004/95/EC.
CE.
Устройство электрического чайника
.
,
.
-
.
.
ZELMER
.
,
,
.
-
. .
.
.
1,7
,
-
.
,
-
Техническая характеристика
.
,
,
,
,
,
.
,
. .,
-
–
.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации электрического
чайника
;
.
.
220÷240 V
.
1 C
2 op yc
3 ea
4
5
6
7
8
9
10
11
12
e
op yc
/
(I-0)
(Рис. A)
Очистка и консервация
Подготовка чайника к работе
!
(
«
»),
,a
(
)
y (5)
(11).
).
,
-
.
6%
y (5)
(11).
.
.
-
–
.
.
K
,
(8).
.
(11)
.
.
.
(PE)
,
.
,
,
.
:
.
.).
,
.
(o . 15
.
Экология – забота о окружающей среде
.
,
.
!
.
,
(8).
. 60
,
.
,
,
-
.
.
,
.
. I
,
,
.
a.
0,5
(12).
!
,
10%
.
.
O po e p
(7).
.
-
Замена фильтра – удаление накипи
-
,
,
.
4
!
7
–
8
-
(
a.
(11),
(7)).
4
5
6
o
.
1
2
3
.
Принцип действия и обслуживание
чайника
(Рис. B)
1 O po e p
2
.
3
!
-
(Рис. C)
,
-
.
, ..
-
.
-
,
!!!
/
,
.
/
,
,
-
,
,
-
.
,
15
BG
–
.
.
Уважаеми клиенти!
-
.
.
-
.
-
,
.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
(
.
;
,
,
.
.
,
.
.
.
.
.
,
-
,
,
.
.
16
1,7
.
o
.
.
a
oe o o
a
e a
ea
-
:
(LVD) – 2006/95/EC.
(EMC) – 2004/108/EC.
CE
Устройство на електрическата кана (Рис. A)
.
.
–
-
.
.
.
,
,
,
.
–
–
„max” –
.
-
,
.
o a I a a,
e
e
a
o o
e e
a
e o a .
ZELMER
.
e
.
.
,
-
,
-
.
.
,
-
,
,
Технически данни
,
.
,
)
:
.
220÷240 V,
.:
,
1
2
3 Me a e
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a
/
(I-0)
3
Подготовка на каната за работа
,
„
)
,
(
.
,
(
-
1 O op
2
e o (5)
a
(11)
op
.
.
-
-
”),
Употреба и работа на каната
,
-
,
.
.
4
Смяна на филтъра – отстраняване на
котления камък
(Рис. B)
a.
–
.
op
O op
3
6%
e o (5)
(11).
(7).
(
,
a.
.
0,5
!
.
,
.
(12).
.
.
.
,
,
.
-
-
(11)
.
7
I–
.
8
–
(8).
60
(7).
4
5
6
,
a
,
.
10%
,
!
.
,
.
,
-
Екология – Грижа за околната среда
.
!
,
.
,
.
,
.
-
.
.
15
.),
(8).
Почистване и поддръжка
.
,
.
.
(Рис. C)
/
,
(11).
,
-
.
.
:
;
-
!!!
(
!
1
2
,
,
,
.
.
.
,
,
/
,
,
.
,
,
,
-
,
17
UA
,
Шановні Клієнти!
.
,
.
,
.
.
,
.
Вказівки з безпеки і відповідного
користування електрочайником
,
,
,
.
.;
:
-
(
.
. .
,
,
,
,
.
’
,
-
.
’
.
,
-
.
’
’
’
–
’
.
–
.
„max” –
.
,
;
.
-
.
.
,
-
,
,
.
’
.
,
,
,
,
.
.
1,7 .
ZELMER
.
:
– 2006/95/EC.
1
2
3 Me a e
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(LVD)
(EMC) – 2004/108/EC.
–
Складові частини електрочайника
.
.
18
.
.
,
,
Технічні дані
.
.
.
,
220÷240 V,
;
:
–
,
)
.
.
op yc
/
(I/-0)
(Рис. A)
.
Підготовлення електрочайника до праці
(
«
, a
(
,
»),
i p
y (5) a
(11)
p
.
-
’
.
)i
Обслуговування і робота чайника
1
2
,
Заміна фільтра – видалення каменю
6%
10%
i p
p
(Рис. B)
–
’
60
(7)).
’
(7).
.
.
,
.I–
,
,
,
7
–
,
’
a.
,
,
,
-
,
.
.
-
.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
.
!
’
(11)
,
,
.
(8).
,
!
.
.
i
.
(12).
8
i
.
,
-
.
0,5
’
.
4
5
6
.
y (5) a
(11).
a.
(
.
.
3
!
,
4
.
,
:
,
.
.
.
-
.
,
.
.
.
!!!
.
( . 15
,
.),
(8).
Очищення і зберігання
,
.
(Рис. C)
!
!
/
,
.
1
2
3
.
(11).
,
.
’
,
,
,
,
,
’
/
.
,
-
19
LT
ant korpuso pavaizduotus grainius simbolius: padalas,
ženklinimus, sp jamuosius ženklus ir pan.
Šis prietaisas neskirtas naudotis vaikams ar žmon ms
su ribotais iziniais, jusliniais ar psichiniais geb jimais ar
neturintiems pakankamai žini ar patirties, be asmens,
atsakingo už j saugum , prieži ros arba šiam nesupažindinus j su prietaiso naudojimo principu.
B kite atsarg s ir neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Gerbiamieji klientai!
Prašome atidžiai perskaityti ši naudojimo instrukcij . Ypating d mes prašome atkreipti saugumo instrukcijas. Išsaugokite naudojimo instrukcij , kad prireikus gal tum te ja
pasinaudoti ir tolesn s gaminio eksploatacijos metu.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos
Naudodamiesi elektriniu prietaisu, visuomet laikykit s žemiau išvardint pagrindini saugumo reikalavim :
Virdulys yra skirtas tik buitiniam naudojimui.
Virdulys gali b ti jungiamas tiktai 220 V÷240 V tampos
kintamosios srov s tinklo lizd su apsauginiu žiedeliu.
Visuomet virdul statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio
paviršiaus; maitinimo laidas negali kab ti žemiau paviršiaus, ant kurio stovi virdulys, krašto.
Niekuomet nepalikite veikiančio prietaiso be prieži ros.
Steb kite, kad vaikai nežaistu su prietaisu.
Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas yra sugadintas ar
jo izoliacija yra akivaizdžiai pažeista.
Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
Sugedus neatjungiamai instaliuotam maitinimo laidui,
saugumo sumetimais jis turi b ti keičiamas gamintojo
arba specializuoto serviso, arba kvaliikuoto specialisto.
Prietaiso remont gali atlikti tik apmokytas personalas.
D l netinkamai atlikt remonto darb gali kilti pavojus
naudotojui. Pasireiškus gedimams, reikia kreiptis specializuot servis .
Virdulys turi b ti eksploatuojamas tiktai su pridedamu maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso tipui.
Nepripildykite virdulio aukščiau atžymos „max” arba virš
pažym tos maksimalios talpos atžymos – užvir s vanduo gali prad ti tikšti iš virdulio.
Naudokite prietais tiktai vandeniui virti.
Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo –
gar kondensato lašai gali nub gti ant virdulio išorinio
paviršiaus.
Nestatykite virdulio ant karšt pavirši ar arti j .
Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo
pagrindo vanden .
Saugokit s, kad nesušlapintum te maitinimo laido kištuko.
Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos b tina visiškai išdžiovinti, iki bus v l
galima naudotis virduliu.
Saugokit s virimo metu besiveržianči gar .
Nejunkite virdulio, kai jame n ra vandens.
Nenaudokite virdulio be iltro.
Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet nesuveiks automatinis išjungiklis.
Prieš valant virdulys turi b ti visiškai atv s s.
Korpuso valymui nenaudokite emulsij , pieneli , past ir
pan. pavidalo agresyvi valikli . Be to, jie gali panaikinti
20
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštel je.
Talpa: 1,7 l.
Virdulys yra I klas s prietaisas, turintis instaliuot maitinimo
laid su apsaugine gysla bei kištuk su apsauginiu kontaktu.
Elektrinis virdulys ZELMER atitinka galiojanči norm reikalavimus.
Prietaisas atitinka ši direktyv reikalavimus:
– Žemos tampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažym tas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštel je.
Virdulio konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lemput
Korpusas
Metalinis korpusas
Snapelis
Dangtelis
Rankena
Vandens lygio indikatorius
jungimo/Išjungimo (I-O) mygtukas
Maitinimo laidas
Ertm prijungimo laidui laikyti
Nuos d šalinimo iltras
Maitinimo pagrindas
(Pav. A)
Virdulio parengimas darbui
Filtro keitimas ir nuosėdų šalinimas
Prie naudojant virdul pirm kart , išplaukite jo vid
(plovimo b das aprašomas tolesniame instrukcijos
skyriuje), pripildykite iki atžymos „max”, keturis kartus
užvirinkite vanden (kaskart pripilkite šviežio vandens)
ir v l išplaukite.
Virdulio aptarnavimas ir funkcionavimas
(Pav. B)
1 Atidarykite virdulio dangtel (5).
2 d k virdul iltr (11) jeigu anksčiau buvo išimtas.
3 pilk virdul reikiam kiek vandens (lygis matomas indikatoriuje (7)).
D MESIO! nevirink vandens jeigu jo kiekis yra žemiau
apatinio arba aukščiau viršutinio indikatoriaus (7) lygio.
4 Uždaryk dangtel .
5 Pastatyk virdul ant maitinimo pagrindo (12).
6 Pad klo prijungiamojo laido kištuk sprausk elektros
tinklo rozet su žeminimo gnybtu.
7 junkite virdul , nuspausdami mygtu k poz. I – užsižiebs
jungimo indikatoriaus lemput .
8 Užvirus vandeniui, virdulys automatiškai išsijungia, išjungiklis gr žta pradin pozicij – lemput užg sta.
Jeigu yra numatomas tolesnis virdulio panaudojimas, n ra
b tina ištraukti prijungiamojo laido kištuk iš elektros tinklo
rozet s.
D MESIO! Pilant vanden b tina steb ti, kad neviršytum t nustatytos virdulio talpos.
Vandens lygis virdulyje kyla v luodamas vandens pylimo
greičio atžvilgiu. To priežastis – stabdomasis vandens per
iltr sunkimosi poveikis vandens t kmei. Galima su tuo susidoroti pilant paskutines vandens porcijas ypač atsargiai prieš
pasiekiant maksimal vandens lyg . Tuščio virdulio jungimo
atveju terminis jungiklis automatiškai atjungia tamp .
Pakartotinam virdulio jungimui, po jo ataušimo (maždaug
15 min.), reikia j nuimti nuo maitinimo pagrindo, v l j ten
pastatyti ir jungti spaudžiant svirtin mygtuk (8). Virdulio
aušim galima pagreitinti pylant j šalto vandens.
Valymas ir priežiūra
Ant virdulio dugno atsiradus kalki nuos d , susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Tam naudojamas 6% arba 10%
actas.
Atidarykite virdulio dangtel (5).
Išimk iltr (11).
šplauk iltr tekančiu vandeniu.
pilk virdul 0,5 l acto ir jung virdul .
Užvirink act ir palik j virdulyje maždaug 30 minuči .
Išpilk act , o virdul išplauk švariu vandeniu.
Pripildyk virdul šviežiu vandeniu, užvirink, o po to j išpilk.
Jeigu kalki nuos dos ant dugno dar išliko, min tus
veiksmus pakartok.
Užbaigus kalki šalinim d k iltr (11) virdul atvirkčia
jo iš mimui tvarka.
D MESIO! Nepašalinus kalki nuos d , virdulys gali
perkaisti ir sugesti.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisid ti prie aplinkos apsaugos.
Tai n ra nei sud tinga, nei per brangu.
Tam reikia:
Kartonin pakuot atiduoti makulat r . Polietilenin maišel (PE) išmesti plastiko atliekoms
skirt konteiner . Baigt eksploatuoti virdul
atiduokite atitinkam atliek surinkimo punkt , kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitin mis atliekomis!!!
(Pav. C)
D MESIO! Valykite tiktai šalt virdul !
1 Ištraukite maitinimo laido kištuk iš tinklo lizdo.
2 Išimkite iltr (11).
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudur liu, sudr kintu ind plovimo skysčiu.
Nor dami išvalyti vandens nuos das nuo vidinio ir išorinio
pavirši , patrinkite juos skudur liu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdul švariu vandeniu.
Importuotojas/gamintojas neatsako už galim žal , atsiradusi d l
gaminio naudojimo ne pagal paskirt ar netinkamos jo prieži ros. Importuotojas/gamintojas pasilieka teis bet kuriuo metu be išankstinio
sp jimo keisti gaminio modiikacij , siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teis s normoms, direktyvoms, o taip pat
d l priežasči , susijusi su prietaiso konstrukcija, estetin mis, prekybos ir kitomis s lygomis.
21
LV
vai nelieto ier ci p c instrukcijas, kas j padod par vi u
droš bu atbild gai personai.
P rliecinieties, ka b rni nerota jas ar ier ci.
Cienījamie pircēji!
L dzam uzman gi izlas t šo lietošanas instrukciju. pašu uzman bu pieversiet droš bas nor d jumiem. Saglab jiet to, lai
vajadz bas gad jum var tu ieskat ties taj ar turpm k.
Elektriskajas tējkannas drošības un pareizas
lietošanas nosacījumi
Lietojot šo elektrisko ier ci vienm r j veic pamata droš bas
pas kumi:
T jkanna pl nota izmantošanai m j s apst k os.
T jkannu piesl dziet tikai pie 220–240 V main gas str vas padeves ar str vas drošin t ju.
Vienm r novietojiet t jkannu uz stabilas un l dzenas
virsmas; elektr bas vads nevar nokar ties p ri galda vai
darbvirsmas malai.
Esiet uzman gi lietojot t jkannu b rnu kl tb tn .
Nelietojiet ier ci, ja boj ts elektr bas vads, vai apakšda ai
ir redzami boj jumi.
Neiz emtiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada.
Ja barošanas vads ir boj ts, tas j nomaina ražot jam,
specializ tai apkopei vai kvaliic tai personai lai izvair tos no b stam m situacij m.
Ier ces remontu var veikt tikai kvaliic ta apkope. Nepareizs remonts var b t kait gs lietot jam. Ja t jkannai ir
k ds defekts kontakt jiet ar specializ to servisa punktu.
T jkannu dr kst izmantot tikai kop ar komplekt esošo
pamatni.
Neiepildiet t jkann den virs maksim l l me a nor des – v r šanas laik dens var izl t pa sn pi.
Lietojiet t jkannu tikai dens v r šanai.
Neatveriet v ku t l t p c dens uzv r šan s – tvaiks var
pl st no t jkannas.
Nenovietojiet t jkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvum .
Neiegrimsiet t jkannu vai t s pamatni den aizpild šanas un t r šanas laik .
Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdakšu uz š idrumu.
Ja gad jum iekš jie elektriskie elementi vai b ze samirka pirms elektrisk t kl iesl gšanai r p gi izž v jiet tos.
Esiet uzman gi! No verdoša dens iet k rsti tvaiki!
Neiesl dziet t jkannu bez dens
Neizmantojiet t jkannu bez iltra
Neizmantojiet t jkannu ar atv rtu v ku – t jkanna neizsl dzas autom tiski.
Pirms t r šanas, t jkannai j atdziest.
T jkannas apakšda as t r šanai nekad nelietojiet nak dus agres vus š idrumus vai abraz vu mazg šanas
l dzek us. Ar to j z varat nopl st svar gu inform ciju no
t jkannas virsmas: skalu br din juma z mogus un tt.
Šo ier ci nevar izmantot personas (ar b rni) ar iziskiem,
ma u vai gar giem trauc jumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zin šan m, ja tie ir atst ti bez uzraudz bas
22
Tehniskas informācijas
Techniskie dati ir nor d ti produkta datu pl ksn t .
Tilpums: 1,7 l.
T jkanna ir I klases ier ce, kam ir padeves vads ar drošin t ju un kontaktdakša ar drošin t ju.
ZELMER t jkanna atbilst visiem oblig tajiem standartiem.
Ier ce atbilst direkt v m:
– Elektriskas zemsprieguma ier ces (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagn tiska sader ba (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts tika atzim ts ar CE zimi datu pl ksn t .
Tējkannas konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(Zim. A)
Lampi a
Korpuss
Met lisks apvalks
Sn pis
V ci š
Rokturis
dens l me a r d t js
Iesl gšanas/izsl gšanas sl dzis (I-0)
Elektr bas vads
Pievienošanas vada sl ptuve
Filtrs pret nogulsn m
Barošanas pamatne
Tējkannas sagatavošana lietošanai
Pirms izmantošanas izmazg jiet t jkannu iekš (t r šanas apraksts t l k instrukcijas da ), ielejiet deni l dz
‘max’ l menim, uzv riet deni četras reizes (ikreiz jaunu
porciju) un v lreiz izmazg jiet.
Tējkannas apkalpošana un darbība
(Zim. B)
1 Atv ret t jkannas v ci u (5).
2 Novietojiet iltru (11) t jkann – ja agr k bija no emts.
3 Uzpildiet t jkannu ar attiec gu dens daudzumu (l menis
nor d ts uz r d t ja (7)).
UZMAN BU! Nedr kst v r t deni, kad dens l menis ir
zem ks par apakš ju vai augst ks par augš ju r d t ja
l me u (7).
4 Sl dziet v ku.
5 Novietojiet t jkannu uz pamata (12).
6 Piesl dziet pievienošanas vadu pie elektr bu ligzdas ar
iezem šanas mieti u.
7 Iesl dziet t jkannu nospiežot sl dzi poz. I – sign llampia iedegsies.
8 P c dens uzv r šanas t jkanna izsl gs autom tiski, iesl dz js p rsl gs autom tiski uz izejas poz ciju – lampi a nodz s.
Ja ir paredz ta t l k t jkannas lietošana, nav vajadz gi atsl gt t jkannas elektr bas vadu no elektroapg des ligzdas.
UZMAN BU! Piev rsiet uzman bu, lai neiepild tu t jkann deni virs maksim l l me a nor des.
dens pacelšana t jkann ir nokav ta, sal dzin šot ar dens
ieliešanas trumu. To nokav šanu izaicina dens aptur šana
iltr . To var nov rst, seviš i uzman gi ieliešot dens p d jo
porciju pirms maksim la l me a sasniegšanas.
Tukšas t jkannas iesl gšanas gad jum elektroapg di atsl gs autom tisks termisks izsl dz js.
Lai v lreiz iesl gt t jkannu p c atdzišanas (apm. 15 min.),
no emiet to no pamata, p c tam v lreiz tur novietojiet un iesl dziet, spiežot sviru (8). T jkannas atdzišanu var pa trin t,
ieliešot tur aukstu deni.
Tīrīšana un konservācija
(Zim. C)
UZMAN BU! Mazg jiet t jkannu tikai kad t atv sin s!
1 Izsl dziet t jkannu no rozetes.
2 Izvelciet iltru (11).
3 r jas t jkannas virsmas mazg jiet ar m kstu v š i, kur
izš din ts viegls t r šanas l dzeklis.
Ja t jkannas iekš parad s nos dumi izmantojiet v ški ar eti i.
4 T jkannu izskalojiet ar karsto deni.
Filtra maiņa – katlakmeņa noņemšana
Ja t jkannas diben parad s ka u nos dumi, tie j likvid .
Izmantojiet 6% vai 10% eti u.
Atv ret t jkannas v ci u (5).
No emiet iltru (11).
Nomazg jiet iltru zem dens.
Ielejiet t jkann eti a 0,5 l un iesl gt t jkannu.
Uzv riet eti i un atst jiet t jkann uz apm. 30 min t m.
Izlejiet eti i, noskalojiet t jkannu ar deni.
Uzpildiet t jkannu ar svaigu deni, uzv riet un izlejiet deni.
Katlakmens atst šanas gad jum iepriekšmin tu darb bu
atk rtot.
P c darb bas pabeigšanas novietojiet iltru (11) t jkann ,
otr di iltra no emšanai.
UZMAN BU! Neno emts katlakmens var saboj t t jkannu.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Ikviens lietot js var palidz t saudz t apk rt jo
vidi. Tas ir ne gr ts un ne dargs.
P c ier ces kalpošanas laika beig m, neizmetiet to kop ar sadz ves atkritumiem, bet nododiet to oici l sav kšanas punkt p rstradei.
Neizmetiet to kop ar sadz ves atkritumiem!!!
Import t js/ražot js nenes atbild bu par iesp jamo zaud jumu, kas
nodar ts izmantojot ier ci ne p c noz mes vai ar pie nepareizas ier ces ekspluat cijas.
Import t js/ražot js saglab savas ties bas ier ces modiik cijai jebkur moment , bez iepriekš j pazi ojuma, ar m r i iev rot tiesisk s
normas, normat vus aktus, direkt vas vai konstrukt vu izmai u ievešanu, k ar p c komerci liem, est tiskiem un citiem iemesliem.
23
ET
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega ka agressiivseid vedelikke.
Seega võib eemaldada ka vajalikke graailisi infosümboleid: märgistusi, hoiatusmärke jne.
Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende
ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme
kasutamise kohta neile juhiseid andnud.
Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
Kallid kliendid!
Enne toote kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Palun pöörake
erilist tähelepanu ohutusjuhistele.
Elektriteekannu ohutuse ja sihipärase
kasutamise juhised
Elektriseadme kasutamisel alati järgige alltoodud ohutuse
põhinõudeid:
Teekann on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses
majapidamises.
Ühendage seade vooluvõrguga ainult 220–240 V vahelduvpingega ning maandatud pistikuga.
Paigaldage elektrikann alati kuivale, siledale ja kindlale
pinnale; ärge jätke toitejuhet üle tööpinna serva rippuma.
Olge eriti ettevaatlik seadme kasutamisel, kui läheduses
on lapsed.
Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või seade ise
on kahjustatud.
Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, tõmmates juhtmest.
Kui mitte-eemaldatav toitejuhe on kahjustatud, siis peab
selle välja vahetama kas tootja, kvaliitseeritud spetsialist või volitatud remonditöökoda, et vältida ohtlikke
olukordi.
Seadet tohib parandada ainult kvaliitseeritud spetsialist. Valesti tehtud parandus võib põhjustada tõsist ohtu
kasutajale. Rikke kõrvaldamiseks pöörduge teeninduskeskusse.
Ärge puudutage teekannu metallkorpust vee keetmise
ajal – tõstke kannu, hoides alati ainult käepidemest.
Teekannu võib kasutada ainult koos originaalalusega.
Vee sissevalamisel ärge kunagi ületage tähist „max”, või
lubatud maksimaalse taseme tähist – keemise ajal tuline
vesi võib välja pritsida.
Teekann on ette nähtud ainult vee keetmiseks.
Ärge avage kannu mõne aja jooksul pärast kasutamist –
kannust väljuv aur on väga tuline.
Ärge pange teekannu kuumade asjade peale või nende
lähedusse.
Ärge kastke seadet ega alust vette vee sissevalamisel
või pesemisel.
Ärge laske sisemisel vooluringil märjaks saada.
Kui sisemised elektriosad või alus ise on saanud märjaks, siis enne teekannu sisselülitamist, tuleb neid korralikult kuivatada.
Olge ettevaatlikud kannust väljuva auru suhtes vee keetmise ajal.
Ärge lülitage teekann sisse ilma veeta.
Ärge kasutage teekann ilma iltrita.
Enne kannu sisselülitamist sulgege kaas, muidu seade
ei lülitu automaatselt välja.
Enne puhastamist laske teekannul täielikult maha jahtuda.
24
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on ära toodud toote andmeplaadil.
Maht: 1,7 liitrit.
Teekann kuulub I klassi seadme hulka. Seade on varustatud
maandust omava pistikuga ja kaitsesoonega toitejuhtmega.
ZELMERi teekann vastab kehtivatele normidele ja direktiivide nõuetele:
– Madalpingeseadmed (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on märgistatud CE märgistusega, mis leidub andmeplaadil.
Teekannu ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(Joonis A)
Märgutuli
Korpus
Metallkorpus
Tila
Kaas
Käepide
Veetaseme näidik
Lüliti Sisse/Välja (I-0)
Toitejuhe
Toitejuhtme paigutuskoht
Katlakivi ilter
Toitealus
Teekannu tööks ettevalmistamine
Enne esmakasutamist tuleb teekann seest korralikult
ära pesta (pesemisviis on kirjeldatud kasutusjuhendis
allpool), täita maksimaalse tasemeni veega, lasta veel
neli korda keeta (igakord vahetada vett) ja kannu uuesti
pesta.
Teekannu kasutamisjuhis
(Joonis B)
1 Avage kaas (5).
2 Paiguta ilter (11) teekannu – kui see oli enne välja
võetud.
3 Täida kann vajalikul hulgal veega (veetase on nähtaval
näituril).
TÄHELEPANU! Ära keeda vett alla minimaalst või maksimaalse veetaseme hulka näituril.
4 Pane kaas kinni.
5 Pane kann toitealusele (12).
6 Pane toitejuhtme pistik maandatud kontakti.
7 Lülitage veekeetja sisse, vajutades ––lüliti asendisse I –
märgutuli süttib põlema.
8 Pärast vee keetmist lülitub teekann automaatselt välja,
lüliti liigub tagasi algasendisse ja lamp kustub.
Kui tahate kannu edasi kasutada, ei ole toitejuhtme pistiku
kontaktist väljavõtmine vajalik.
TÄHELEPANU! Vee sissevalamisel tuleb jälgida, et mitte ületada lubatud veekoguse taset.
Vala äädiaks välja ja loputa kannu puhta veega.
Täida kann puhta veega, keeda seda ja vala välja.
Juhul, kui kannu põhja jääb katlakivi, korda tegevust.
Pärast puhastamise lõpetamist pane kannu uuesti ilter
(11), korrates vastupidiselt eespool nimetatud tegevusi.
TÄHELEPANU! Katlakivi mitte-eemaldamine võib põhjustada teekannu kahjustusi.
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib tegeleda keskkonnakaitsega. Ei ole see
raske ega liiga kallis.
Selleks:
viige kartongist pakend vanapaberi kogumispunkti, visake polüetüleenkiled plastikpakendite jaoks ettenähtud konteineri.
Kasutuskõlbamatu seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia, kuna toote
koostisosad võivad kahjustada keskkonda.
Ärge visake tavalise olmeprügi hulka!!!
Veetase kannus tõuseb aeglasemalt kui sell veega täitmise
kiirus. Selle põhjuseks on iltri poolt tekitatud takistus. Seda
võib vältida, valades viimast veehulka enne maksimaalse taseme saavutamist eriti ettevaatlikult.
Tühja kannu sisselülitamine põhjustab toite automaatse väljalülitamise termilise kaitselüliti poolt.
Kannu uuesti sisselülitamist pärast selle jahtumist (umbes 15
minutit) tuleb see võtta aluselt, panna sinna uuesti ja lülitada
sisse lülitiga (8). Teekannu jahtumist võib kiirendada sinna
külma vett valades.
Puhastamine ja hooldus
(Joonis C)
TÄHELEPANU! Puhasta ainult külm kann!
1 Võtke toitejuhe vooluvõrgust välja.
2 Võtke ilter kannust välja (11).
3 Teekannu välispinda puhastage pehme, nõupesemisvahendis niisutatud lapiga.
Veeplekkide eemaldamiseks kannu seest- ja väljastpoolt kasutage äädikas niisutatud lappi.
4 Loputage kann puhta veega.
Filtri vahetamine – katlakivi lahustamine
Katlakivi eemaldamiseks kannu põhjas kasutage äädikas
(6%- või 10%-äädikhapet).
Avage kaas (5).
Võta kannust ilter (11).
Pese iltrit voolava vee all.
Vala teekannu 0,5 l äädikat ja lülita kann sisse.
Keeda äädikat ja jäta see kannu umbes 30 minutiks.
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest
kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
25
EN
Do not use any abrasive cleaning agents such as
emulsions, creams, pastes, etc for cleaning the kettle
body. They might remove graphic information symbols
such as: scales, marks, warning signs, etc.
This appliance is not intended for use by persons
(including Children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
Dear Customers!
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Always abide by the following basic safety measures during
the operation of the electric appliance:
The kettle is intended for household use only.
Plug the kettle into a 220÷240 V alternating current
socket equipped with an earth pin only.
Place the kettle on a stable, even and lat surface; the
connecting cord may not hang over the edge of the
surface on which the kettle is placed.
If the undetachable power cord gets damaged, it ought
to be replaced by a specialist repair shop in order to
avoid danger.
Only qualiied staff may make repairs of the appliance.
A wrongly done repair my cause a serious threat to the
user. It may also result in a cancellation of the warranty.
In case any defects occur, we recommend that you take
the appliance to a specialist service point.
The kettle can only be operated with the original power
base, each base is type-speciic.
Do not ill the kettle beyond the maximum ill indicator
„max” – water might spatter out of the kettle.
Use the kettle for boiling water only.
Special attention is necessary when the kettle is used in
the presence of children.
Do not operate the appliance if the power cord is
damaged or the kettle body is visibly damaged.
Do not remove the plug from the outlet by pulling by the
cord.
Do not open the lid immediately after water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior of
the kettle.
Do not place the kettle on or near hot objects.
Do not immerse the kettle or the power base in water
when illing or washing the electric kettle.
Be careful not to wet the plug of the connecting cord.
In the event that water gets into the inside electric
elements of the kettle, or onto the power base, carefully
dry these elements before plugging the kettle into the
mains.
Mind the steam coming out of the kettle while water is
boiling.
Do not operate the kettle when empty.
Do not use the kettle without a ilter.
Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
Allow the kettle to cool completely before cleaning it.
26
Technical data
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
1.7 liter capacity.
Zelmer electric kettles are built in I class insulation and they
are equipped with supplying cord with grounding wire and
grounding plug.
The ZELMER kettle meets the requirements of the standards
in force.
The appliance is compliant with the requirements of the
following directives:
– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is afixed with a CE Mark on the data plate.
Structure of the kettle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Control light
Housing
Kettle body
Spout
Lid
Handle
Water level indicator
On/Off (I-0) switch
Supplying cord
Storage space for the connecting cord
Anti-deposit ilter
Base
(Fig. A)
Preparation of the electric kettle for
operation
Before the irst use, wash the kettle inside (for washing
instructions see “Cleaning and maintenance”), ill it with
water up to the “max” level, and let it boil four times (use
fresh water each time) and wash again.
Operating instructions of the electric kettle
(Fig. B)
1 Open the lid (5).
2 Place the ilter (11) in the kettle – if it was taken out
before.
3 Fill the kettle up with the desired amount of water (the
level is visible on the indicator (7)).
WARNING! Do not boil the water if it is below the
minimum level or beyond the maximum level on the
indicator (7).
4 Close the lid.
5 Place the kettle on the power base (12).
6 Put the plug of the connecting cord into a mains socket
with an earth pin – the upper part of the kettle body will
light up.
7 Turn on the ketttle by pressing the switch button into
position I – the indicator light will come on.
8 The kettle switches off automatically when the water
has reached the boiling point, the lever switch returns to its
starting position – the light comes off.
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary to
remove the plug of the connecting cord from the power socket.
WARNING! Be careful not to ill up with water beyond
the nominal capacity when pouring water into the
kettle.
The rising of the water level in the kettle is delayed in relation
to the speed of pouring the water. It is caused by the ilter
slowing down the speed of the low. This can be prevented by
pouring the last portions of water extremely carefully before
the water reaches the maximum level on the indicator.
In the event that an empty kettle is switched on, it will be
switched off by a thermal device automatically.
In order to switch the kettle on again after it has cooled down
(approx. 15 minutes), take it off the base, replace it and
switch the kettle on by pressing the lever (8). The cooling
down of the kettle can be accelerated by puring cold water
into the kettle.
Cleaning and maintenance
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water ilm from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Filter replacement – descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. 6% or 10% vinegar is used for this
purpose.
Open the lid (5).
Take out the ilter (12).
Wash the ilter under running water.
Pour in 0.5 l of vinegar and switch on the kettle (8).
Boil the vinegar and leave in the kettle for about 30
minutes.
Pour the vinegar out and rinse the kettle with fresh
water.
Fill the kettle up with fresh water, boil the water and pour
it out after is has boiled.
Repeat the above procedure if there still is scale on the
bottom.
When the procedure is inished, replace the iter (11) in
the kettle, following the procedure of taking the ilter out
in reverse order.
WARNING! Negligence in descaling the kettle may
results in its damage.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
dificult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
(Fig. C)
WARNING! Always clean a cold kettle!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Take out the ilter (11).
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
27
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Zelmer 332.2
Описание
ф мл ни
дит
нл н з 2 мин ты
Д т в
в
м
Характеристики
Отзывы
з
л т з з любым
д бным
б м
нии
з в
ии
Д т в
и
гл
л жб
т чн я
дд ж и
л т
вин и
тзывы
ции и
ид и
Download PDF