Asus | VW223S | Серия VN289 LCD монитор Ръководство на потребителя

Серия VN289
LCD монитор
Ръководство на
потребителя
Съдържание
Бележки....................................................................................................... iii
Информация за безопасност................................................................... iv
Поддръжка и почистване.......................................................................... v
1.1
Здравейте..................................................................................... 1-1
1.2
Съдържание на опаковката....................................................... 1-1
1.3
Монтиране на основата на монитора...................................... 1-2
1.4
Свързване на кабелите:............................................................. 1-2
1.4.1
Отваряне на капачката за кабели................................. 1-2
1.4.2
Задна част на екрана..................................................... 1-3
1.5
Запознаване с монитора............................................................ 1-4
1.5.1
Използване на командните бутони .............................. 1-4
1.5.2
Функцията QuickFit......................................................... 1-6
2.1
Отделяне на конзолата/поставката
(за стойка за стена VESA)........................................................... 2-1
2.2
Нагласяне на екрана................................................................... 2-2
3.1
OSD (Екранно меню)................................................................... 3-1
3.1.1
Конфигуриране............................................................... 3-1
3.1.2
Въведение във функциите на OSD (екранно меню).... 3-2
3.2
Характеристики............................................................................ 3-9
3.3
Отстраняване на неизправности и
често задавани въпроси.......................................................... 3-10
3.4
Списък поддържани синхронизации..................................... 3-11
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени. Всички права запазени.
Никакви части от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да
бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други
езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, съхранявани у купувача
за поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Гаранцията и поддръжката на продукта не важат в следните случаи: (1) при поправка, модификация
или промяна на продукта, освен ако има писмено разрешение от ASUS за това; (2) ако серийният
номер на продукта е заличен или липсва.
ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО
ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ
ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ
НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ
НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ
КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ
ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА
РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ.
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА
ПРЕДОСТАВЕНИ САМО ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ И НЕ МОГАТ ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS
НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В
РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.
Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, могат да са или да не са
регистрирани търговски марки или авторски права на съответните фирми и се използват само за
идентифициране или обяснение в полза на притежателите, без никакви намерения за нарушение.
ii
Бележки
Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите
(ФКК)
Това устройство удовлетворява част 15 от правилника на ФКК. С
експлоатацията са свързани следните две условия:
• Устройството да не причинява вредни смущения.
• Устройството трябва да приема всякакви смущения включително и
такива, които могат да причинят нежелано въздействие.
Изпитанията на настоящото устройство показват, че то съответства
на ограниченията за цифрово устройство от Клас B съгласно Част
15 от Правилата на ФКК. Ограниченията имат за цел да осигуряват в
разумни граници защита от вредни смущения в битови условия. Това
оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна
енергия. Ако не се инсталира и използва в съответствие с
инструкциите на производителя, то може да причини вредни смущения
в радио комуникациите. Въпреки това няма гаранция, че в някои
конкретни случаи няма да възникнат смущения. Ако устройството
причинява вредни смущения в приеманите радио- и телевизионни
предавания (което може да се установи чрез изключване и включване
на устройството), препоръчва се потребителят да опита да отстрани
смущенията чрез някоя от следните мерки:
• Промяна на ориентацията или положението на приемната антена.
• Увеличаване на разстоянието между устройството и приемника.
• Включете устройството в контакт на електрически контур,
различен от контура, към който е включен приемникът.
• Съвет от продавача или опитен радиотелевизионен техник.
Като партньор на Energy Star® , нашата компания
определи, че този продукт отговаря на критериите за
енергийна ефективност на Energy Star® .
Изявление на Канадския Департамент по Комуникациите
(КДК)
Този цифров уред не превишава ограниченията на клас B за
радио шумови емисии от цифров уред, заложени в нормативите за
радиосмущения на КДК.
Този цифров уред от клас B съответства на канадския стандарт ICES003.
iii
Информация за безопасност
• Прочетете внимателно всички съпровождащи документи на
монитора, преди да пристъпите към монтиране.
• Не излагайте монитора на дъжд или влага, за да предотвратите
пожар или токов удар.
• Не опитвайте да отворите кутията на монитора. Високото
напрежение в монитора може да причини сериозни наранявания.
• Ако захранването е повредено, не се опитвайте да го ремонтирате
сами. Свържете се с квалифициран техник или с доставчика.
• Преди да използвате уреда, уверете се, че всички кабели са
свързани правилно и че захранващите кабели не са повредени.
Ако установите някаква неизправност, незабавно се свържете със
своя доставчик.
• Цепките и отворите в задната и горната част на кутията са
необходими за вентилация. Да не се блокират. Никога не
поставяйте уреда върху или близо до радиатор или източник на
топлина, освен ако има подходяща вентилация.
• Мониторът трябва да функционира само с посочения на
етикета източник на електроенергия. Ако не сте сигурни за
електрозахранването в сградата, обърнете се към доставчика или
местната електрическа компания.
• Използвайте подходящ контакт, който съответства на местните
стандарти.
• Не претоварвайте разклонителите и удължителите.
Претоварването им може да причини пожар или токов удар.
• Да се пази от прах, влага и резки температурни промени.
Не разполагайте монитора в помещение, където може да се
навлажни. Поставете монитора на стабилна повърхност.
• Изключете уреда по време на гръмотевична буря и когато няма да
се използва дълго време. Това ще предпази монитора от повреди
поради свръхнапрежение.
• Не вкарвайте предмети и не изливайте течности в отворите на
кутията на монитора.
• За гарантиране на надеждно функциониране използвайте
монитора само с UL компютри, които имат подходящо
конфигурирани букси с маркировка между 100V и 240V AC.
• Контактът трябва да се намира близо до устройството и да бъде
лесно достъпен.
• При технически проблеми се свържете с квалифициран техник или
с доставчика.
iv
Поддръжка и почистване
• Преди да повдигнете или преместите монитора, откачете кабелите
и захранващия кабел. Когато поставяте монитора, следвайте
инструкциите за повдигане. За повдигане или носене на монитора
го дръжте за крайните ръбове. Не вдигайте монитора за стойката
или кабела.
• Почистване. Изключете монитора и извадете захранващия кабел.
Почистете повърхността на монитора с мека кърпа без влакна.
Упорити петна се премахват с кърпа, навлажнена с неутрален
почистващ препарат.
• Да не се използват почистващи препарати, съдържащи алкохол
или ацетон. Използвайте препарати за почистване на LCD. Не
пръскайте спрей директно върху екрана, тъй като той може да
проникне в монитора и да предизвика токов удар.
Следните симптоми са нормални за монитора:
• Поради естеството на флуоресцентна светлина, екранът може
да трепти при първо включване. Изключете захранването и го
включете отново, за да се уверите, че трептенето е изчезнало.
• Може да забележите известна неравномерност на яркостта на
екрана в зависимост от извежданото изображение.
• Ако картината не се сменя продължително време, може да се
появи остатъчен образ след смяна на изображението. Екранът
постепенно ще се възстанови или може да го изключите за
няколко часа.
• Ако екранът е черен, мига или не работи, свържете се с Вашия
доставчик или сервизен център за поправка. Не поправяйте
екрана сами!
Символи, използвани в ръководството
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информация за избягване на
нараняване при работа с монитора.
ВНИМАНИЕ: Информация за избягване на повреда на
елементите при работа с монитора.
ВАЖНО: Информация, която задължително ТРЯБВА да
следвате при работа с монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Съвети и помощна информация при работа с
монитора.
v
Къде да намерите повече информация
Вижте следните източници за допълнителна информация за продукта
и софтуерно актуализиране.
vi
1.
Уеб страници на ASUS
Уеб страниците на ASUS предлагат сведения от последния час за
хардуерните и софтуерни продукти на ASUS. Посетете
http://www.asus.com
2.
Допълнителна документация
Опаковката може да съдържа допълнителни документи, добавени
от търговеца. Тези документи не са част от стандартния пакет.
1.1
Здравейте
Благодарим Ви, че закупихте този ASUS® LCD монитор!
Най-новият широкоекранен LCD монитор на ASUS Ви дава по-чист, поширок и по-ярък образа, плюс множество функции за допълнително
удоволствие при гледане.
Благодарение на тези функции можете да се насладите на удобството
и прекрасното визуално изживяване, които предлага мониторът!
1.2
Съдържание на опаковката
Проверете дали опаковката съдържа следното:
LCD монитор
Основа на монитора
Ръководство за бърз старт
Гаранционна карта
1 х захранващ кабел
1x кабел VGA
1x Аудио кабел
1x Кабел HDMI (опция)
1x кабел HDMI към DVI (опция)
1x Кабел MHL (опция)
•
Ако някой от елементите по-горе е повреден или липсва, незабавно се
свържете се с Вашия доставчик.
ASUS VN289 LCD монитор
1-1
1.3
Монтиране на основата на монитора
1.
Монтирайте основата към конзолата. Изравнете внимателно
фиксатора с жлеба в основата.
2.
Краят на рамото се подава малко от основата. Не е необходимо
да се натиска навътре.
3.
Завийте здраво основата към рамото.
2
1
1
3
4
•
За да не повредите монитора, препоръчваме Ви да поставите мека
покривка, кърпа или плат на масата.
1.4
Свързване на кабелите:
1.4.1
Отваряне на капачката за кабели
1
3
1-2
1
2
Глава 1: Представяне на продукта
1.4.2
Задна част на екрана
7
6
8
HDMI / MHL -1
1
2
HDMI / MHL -2
3
4 5
1.
Порт вход AC (пром. ток)
2.
HDMI/ MHL порт
3.
VGA порт
4.
Порт аудио вход
5.
Порт изход слушалки
6.
Заключващ механизъм «Kensington»
7.
Отвори за болтове за монтиране на стойка за стена VESA
8.
Командни бутони
•
Вдигнете капачето на В/И порт за свързване на кабелите. След
свързването затворете капачето и го плъзнете внимателно нагоре до
изходна позиция с двата палеца от двете страни на капачето.
ASUS VN289 LCD монитор
1-3
1.5
Запознаване с монитора
1.5.1
Използване на командните бутони
С командните бутони на задната част на монитора можете да
настройвате картината.
Standard Mode
VGA 1920x1080@60Hz
Menu
QuickFit
Input Select
Close
Brightness
Splendid
7 6 5 4 3 2 1
1.
Бутон Вкл/Изкл / Индикатор захранване
•
Натискането на този бутон включва или изключва монитора.
•
Цветовите варианти на индикатора за захранване са дадени в
таблицата по-долу.
2.
Състояние
Описание
Бял
ON (Вкл.)
Кехлибарен
Режим на
готовност
Изкл.
Изкл.
Бутон MENU (МЕНЮ):
•
Натиснете този бутон, за да влезете в екранното меню.
•
Това е бутон за пряко активиране на функция QuickFit за
изравняване.
3.
1-4
1 2 3 4 5 6 7
Бутон QuickFit (бързи настройки):
Глава 1: Представяне на продукта
•
Функцията QuickFit съдържа 6 страници с най-често използвани
разделителни мрежи, размери хартия и размери на снимки. Поподробни обяснения на стр. 1-6 .
•
Бърз клавиш за избор на входен сигнал VGA, HDMI / MHL-1 или
HDMI / MHL-2.
4.
Бутон за избор на входящ сигнал:
5.
Бутон Close (затваряне)
•
6.
Изход от екранното меню.
Shortcut key1 (Бърз клавиш1)
•
Това е Shortcut key (бърз клавиш). По подразбиране е зададена
Brightness (Яркост).
•
Това е Shortcut key (бърз клавиш). По подразбиране е зададено
7.
Shortcut key2 (Бърз клавиш2)
Splendid (Великолепно).
ASUS VN289 LCD монитор
1-5
1.5.2
Функцията QuickFit
Функцията QuickFit има три схеми: (1) Решетка (2) Размер на хартията
(3) Размер на снимката.
1.
Шарка на решетката: Улеснява дизайнери и потребители в
организирането на съдържанието и оформлението на дадена
страница за постигане на цялостен външен вид и усещане.
Alignment Grid
2.
Размер на хартията: Предлага на потребителите опцията да
разглеждат документите си в реален размер на екрана.
A4
B5
Писмо
A4
B5
Letter
EXIT
3.
EXIT
Размер на снимката: Предлага на фотографи и други
потребители опцията да разгледат и редактират снимките си в
реален размер на екрана.
4x6
1-6
EXIT
3x5
2x2
8x10
5x7
Глава 1: Представяне на продукта
2.1
Отделяне на конзолата/поставката (за
стойка за стена VESA)
Отстраняемата поставка на този монитор е специално проектирана за
стойка за стена VESA.
1.
Изключете захранващия и сигналните кабели. Внимателно
поставете монитора върху чиста маса с лицевата страна надолу.
2.
Разхлабете с пръсти винта в долната част на основата и свалете
основата от стойката.
3.
Можете с отвертка да развиете винтовете, закрепващи стойката
към монитора и да откачите стойката от монитора.
•
За да не повредите монитора, препоръчваме Ви да поставите мека
покривка, кърпа или плат на масата.
•
Придържайте стойката при сваляне на винтовете.
1
4
3
5
2
•
Стойката за стена VESA (100 x 100 mm) се закупува отделно.
•
Използвайте само стойки за стена одобрени от UL с минимално тегло/
натоварване 22,7kg (Размер на болтовете: M4 x 10 mm).
ASUS VN289 LCD монитор
2-1
2.2
Нагласяне на екрана
• За най-добро гледане Ви препоръчваме да застанете точно пред
екрана и да изберете най-удобния за Вас ъгъл на гледане.
• За да не падне мониторът докато променяте ъгъла, придържайте
основата.
• Ъгълът на монитора може да се наглася от -5˚ до 20˚.
-5 ~ 20
2-2
Глава 2: Настройки
3.1
OSD (Екранно меню)
3.1.1
Конфигуриране
VN289
Standard Mode VGA 1920x1080 @ 60Hz
Splendid
Scenery mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
Shortcut
sRGB Mode
Reading Mode
Darkroom Mode
1.
Натиснете бутон MENU (МЕНЮ) за активиране на екранното
меню.
2.
Натиснете бутони  и  за превъртане опциите на менюто.
При преместване от една на друга икона името на опцията се
зачерня.
3.
За избор на зачернения елемент натиснете бутон
4.
Натиснете бутони  и  за избор на желания параметър.
5.
Натиснете бутон
за показване на лентата с плъзгача, след
това с бутони  или  съгласно указанията в менюто въведете
измененията.
6.
Изберете
за връщане към предишното меню или
потвърждение и връщане към предишното меню.
ASUS VN289 LCD монитор
.
3-1
3.1.2
1.
Въведение във функциите на OSD (екранно меню)
Splendid (Великолепно)
Тази функция съдържа осем под-функции, които можете да
изберете както пожелаете. Всеки режим има опция Reset
(Нулиране), която позволява да съхраните собствените си
настройки или да възстановите стандартните настройки.
VN289
Standard Mode VGA 1920x1080 @ 60Hz
Splendid
Scenery mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
Shortcut
sRGB Mode
Reading Mode
Darkroom Mode
3-2
•
Scenery Mode (Режим Природа): Това е най-добрият избор за
гледане на пейзажи с технология SPLENDID™ Video Enhancement.
•
Standard Mode (Стандартен режим): Това е най-добрият избор за
редактиране на документи със SPLENDID™ Video Enhancement.
•
Theater Mode (Режим Театър): Това е най-добрият избор за гледане
на филми с технология SPLENDID™ Video Enhancement.
•
Game Mode (Режим Игри): Това е най-добрият избор за игране на
игри с технология SPLENDID™ Video Enhancement.
•
Night View Mode (Режим Нощни снимки): Това е най-подходящият
избор за игри с тъмни кадри или гледане на филми с тъмни кадри с
технология SPLENDID™ Video Intelligence.
•
sRGB Mode (sRGB режим): Това е най-добрият избор за
разглеждане на снимки и графики от компютри.
•
Reading Mode (Режим четене): Това е най-подходящият избор за
четене с технология SPLENDID™ Video Intelligence.
•
Darkroom Mode (Режим тъмна стая): Това е най-добрият избор при
слаба околна светлина с технология SPLENDID™ Video intelligence.
Глава 3: Основни инструкции
2.
•
При Standard Mode (стандартен режим) функциите Saturation
(Наситеност), SkinTone (Тен на кожата), Sharpness (Рязкост) и ASCR не
могат да се конфигурират от потребителя.
•
При sRGB функциите Saturation (Наситеност), Color Temp. (Температура
на цвета), SkinTone (Тен на кожата), Sharpness (Рязкост), Brightness
(Яркост), Contrast (Контраст) и ASCR не могат да се конфигурират от
потребителя.
•
При Reading Mode (режим четене) функциите Saturation (Наситеност),
SkinTone (Тен на кожата), Sharpness (Рязкост) и ASCR не могат да се
конфигурират от потребителя.
Color (Цвят)
Изберете желания цвят на изображението чрез тази функция.
VN289
Standard Mode VGA 1920x1080 @ 60Hz
Splendid
Brightness
Color
Contract
Image
Saturation
Input Select
Color Temp.
System Setting
Skin Tone
Shortcut
•
Brightness (Яркост): Интервалът за настройка е от 0 до 100.
•
Contrast (Контраст): Интервалът за настройка е от 0 до 100.
•
Saturation (Наситеност): Интервалът за настройка е от 0 до 100.
•
Color Temp. (Цветна температура): Има три готови режима (Cool
(Студени), Normal (Нормални), Warm (Топли)) и един User Mode
(Потребителски режим) .
•
Skin Tone (Тон на кожата): Съдържа три цветови режима – Reddish
(Червеникав) , Natural (Неутрален) и Yellowish (Жълтеникав).
•
В потребителски режим цветовете R (Red - Червен), G (Green - Зелен) и B
(Blue - Син) могат да бъдат конфигурирани от потребителя, а скалата за
настройки е от 0 до 100.
ASUS VN289 LCD монитор
3-3
3. Image (Изображение)
Можете да нагласяте Sharpness (рязкост) на картината, Trace
Free (без следи), Aspect Control (контрол на формата), Vivid Pixel
(Живи пиксели), ASCR, Position (позиция - само за VGA), Focus
(фокус - само за VGA) и Auto Adjust (Авто нагласяне - само за
VGA) от тази главна функция.
VN289
Standard Mode VGA 1920x1080 @ 60Hz
Splendid
Sharpness
Color
Trace Free
Image
Aspect Control
Input Select
VividPixel
System Setup
ASCR
Shortcut
Position
Focus
AUTO Adjust.
3-4
•
Sharpness (Рязкост): Регулиране на рязкостта на картината.
Интервалът за настройка е от 0 до 100.
•
Trace Free (без следи): Подобрява времето за реакция чрез Over
Drive технология. Диапазонът на регулиране е от най-ниска 0 до найбърза 100.
•
Aspect Control (Пропорции): Регулиране на формата на “Full
(Цял)”, “4:3”,“Overscan (Рамка)”.
•
VividPixel (Живи пиксели): Уникална технология на ASUS за
постигане на живи картини, кристално чисти и с всички подробности
образи. Интервалът за настройка е от 0 до 100.
•
ASCR: Изберете ON (Вкл) или OFF (Изкл) за активиране или
забрана на функция динамичен контраст.
•
Position (Позиция): Нагласяне на хоризонталната позиция
(H-Position (Х. позиция)) и вертикалната позиция (V-Position (В.
позиция)) на картината. Интервалът на настройката е от 0 до 100
(само за VGA входящ сигнал).
•
Focus (Фокус): Намалява хоризонталната и вертикалната граница
на шума чрез индивидуално настройване на (Phase (Фаза)) и (Clock
(Честота)). Интервалът на настройката е от 0 до 100 (само за VGA
входящ сигнал).
•
AUTO Adjust.(Автоматични настройки): За автоматична настройка
на изображението до неговата оптимална позиция, честота и фаза.
(само за VGA входящ сигнал).
Глава 3: Основни инструкции
4.
•
Phase (Фаза) променя фазата на сигнала за пикселова честота. При
погрешна настройка на фазата на екрана се появяват хоризонтални
вълни.
•
Clock (Часовник) (Честота на пикселите) контролира броя пиксели,
сканирани при един хоризонтален преход. Ако честотата не е
правилна, на екрана се появяват вертикални линии и пропорциите на
изображението са нарушени.
Input Select (Избор на входящ сигнал)
Източникът на входящ сигнал се избира между VGA, HDMI /
MHL-1 или HDMI / MHL-2 .
VN289
Standard Mode VGA 1920x1080 @ 60Hz
Splendid
VGA
Color
HDMI / MHL-1
Image
HDMI / MHL-2
Input Select
System Setup
Shortcut
ASUS VN289 LCD монитор
3-5
5.
System Setup (Настройка на системата)
Настройва конфигурацията на системата.
VN289
Standard Mode VGA 1920x1080 @ 60Hz
Splendid
Splendid Demo Mode
Color
Volume
Image
GamePlus
Input Select
ECO Mode
System Setup
OSD Setup
Shortcut
Language
Key Lock
More
VN289
Standard Mode VGA 1920x1080 @ 60Hz
Splendid
Back
Color
Information
Image
Power Indicator
Input Select
Power Key Lock
System Setup
All Reset
Shortcut
•
Splendid Demo Mode (Splendid демо режим): Активира демо
режима за функцията Splendid.
•
Volume (Сила на звука): Регулиране на силата на звука в
слушалките или високоговорителите. Интервалът за настройка е от
0 до 100.
•
GamePlus: Функцията GamePlus съдържа инструменти и създава
по-добра игрова среда за играчите на различни видове игри.
По-специално функцията Aimpoint (точка на прицелване) е
предназначена за нови играчи или начинаещи, интересуващи се от
игри First Person Shooter (FPS) (стрелец от първо лице).
За активиране на GamePlus:
3-6
•
Изберете ON (Вкл) за отваряне на главното меню на GamePlus.
•
Натиснете бутон и за избор между функции Aimpoint (точка
на прицелване) и Timer (Таймер).
Глава 3: Основни инструкции
•
Натиснете за потвърждение на избора. Натиснете
връщане. Натиснете за изключване и излизане.
Главно меню на GamePlus
за
GamePlus-Aimpoint (точка на
прицелване)
GamePlus
Aimpoint
Timer
(Practice Mode)
GamePlus главно-Timer
(Таймер)
GamePlus главно-Timer
(Таймер)-Position (Позиция)
Position
•
Режим ECO (икономичен): Активира еко режим за икономия на
енергия.
•
OSD Setup (Настройка на екранното меню): Задаване на
OSD Timeout (време за изключване), DDC/CI и Transparency
(Прозрачност) на екранното меню.
•
Language (Език): Избор на език на екранното меню. Възможни
варианти: английски, френски, Немски, испански, италиански,
холандски, руски, традиционен китайски, опростен китайски,
японски, персийски, тайски, индонезийски, полски, турски,
португалски, чехски, хърватски, унгарски, румънски и корейски.
•
Key Lock (Заключване клавиши): С натискане на втория бутон
отдясно за повече от пет секунди с активира функция заключване на
клавишите.
•
More (Още): Отваря следващата страница от системни настройки.
•
Back (Назад): Връща предишната страница от системни настройки.
•
Information (Информация): Показва информация за монитора.
•
Индикатор Power (захранване): За включване/изключване на
индикатора на захранването.
•
Power Key Lock (Заключване клавиш Вкл/Изкл): Активиране или
блокиране на клавиш Вкл/Изкл
•
All Reset (Пълно възстановяване): Изберете “Yes(Да)” за връщане
на всички настройки към фабричните стойности.
ASUS VN289 LCD монитор
3-7
6.
Shortcut (Пряк път)
С тази опция можете да изберете два горещи клавиша.
VN289
Standard Mode VGA 1920x1080 @ 60Hz
Splendid
Shortcut 1
Splendid
Color
Shortcut 2
Brightness
Image
AUTO Adjust.
Input Select
Contrast
System Setup
Color Temp.
Shortcut
Volume
GamePlus
• Shortcut 1 (Горещ клавиш 1): Можете да изберете “Splendid
(великолепно)”, “Brightness (яркост)”, “AUTO Adjust. (Авто
нагласяне)”, “Contrast (Контраст)”, “Color Temp. (Температура
цветове)”, “Volume (Сила на звука)”, “GamePlus” за този горещ
клавиш. По подразбиране е зададена Brightness (Яркост).
• Shortcut 2 (Горещ клавиш 2): Можете да изберете “Splendid
(великолепно)”, “Brightness (яркост)”, “AUTO Adjust. (Авто
нагласяне)”, “Contrast (Контраст)”, “Color Temp. (Температура
цветове)”, “Volume (Сила на звука)”, “GamePlus” за този горещ
клавиш. По подразбиране е зададено Splendid (Великолепно).
3-8
Глава 3: Основни инструкции
3.2
Характеристики
Модел
Размер на панела
VN289H
Ширина 71,12 cm (28”)
Максимална разрешителна
способност
1920 x 1080
Brightness (Яркост) (станд.)
300cd/m2
Вътрешно контрастно
съотношение (станд.)
3000:1
Зрителен ъгъл (CR≤10)
178°(Верт) ; 178°(Хориз)
Цветове на дисплея
Бързодействие (станд.)
D-sub вход
Вход HDMI / MHL
Консумация ON (вкл)
Бележка
Високоговорител
Слушалки
Режим икономия на енергия
Режим изключен
Наклон
16,7 милиона
≤5 ms (сиво към сиво)
Да
Да (MHL2.0)
Включен<32 W*
*Въз основа на стандарта Energy
Star 6.0
Да
Да
< 0,5 W
< 0,5 W
-5° ~ +20°
Стойка за стена VESA
Да (100mm x 100mm)
Физ. Размери (ШxВxД)
660,2 x 450,7 x 210 mm
Размери на кашона (ШхВхД)
Нетно тегло (прибл.)
Бруто тегло (прибл.)
Напрежение
ASUS VN289 LCD монитор
732 x 561 x 150 mm
5,4 kg
8,2 kg
Захранване:100~240V (вгр.)
3-9
3.3
Отстраняване на неизправности и често
задавани въпроси
Проблем
Възможни решения
Индикаторът на
захранването не свети
• Натиснете бутона , за да проверете дали мониторът е
включен.
• Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан
с монитора и контакта.
• Проверете статуса на функция индикатор на
захранването на екранното меню. Изберете ON (вкл) за
включване на индикатора.
Индикаторът на
захранването
свети жълто, няма
изображение
• Проверете дали мониторът и компютърът са
включени.
• Уверете се, че сигналният кабел е правилно свързан с
монитора и компютъра.
• Проверете сигналния кабел и се уверете, че щифтчетата
не са огънати.
• Свържете компютъра с друг монитор и проверете дали
компютърът функционира нормално.
Изображението на
екрана е прекалено
светло или тъмно
• Настройте Contrast (контраста) и Brightness (яркостта)
чрез екранното меню.
Изображението
на екрана не е
центрирано или не е с
правилната големина
• Отворете главното екранно меню - Execute Image
(изпълнение на образа) / Auto Adjust. (Авто нагласяне)
Функция (само за VGA).
• Настройте изображението H-Position (хоризонтално) и
V-Position (вертикално) чрез екранното меню.
Изображението на
екрана подскача или
има вълни
• Уверете се, че сигналният кабел е правилно свързан с
монитора и компютъра.
• Преместете електрическите уреди, които могат да
причинят смущения.
Има проблем с
цветовете (бялото не
изглежда бяло)
• Проверете сигналния кабел и се уверете, че щифтчетата
не са огънати.
• Използвайте Възстановяване от екранното меню.
• Настройте цветовете R/G/B или изберете Color
Temperature (Цветова температура) от екранното
меню.
Изображението на
екрана е размазано
или неясно
• Отворете главното екранно меню - Execute Image
(изпълнение на образа) / Auto Adjust. (Авто нагласяне)
Функция (само за VGA).
• Настройте Phase (фазата) и Clock (честотата) чрез
екранното меню.
Няма звук или звукът е • Уверете се, че аудио кабелът е правилно свързан към
прекалено слаб
монитора.
• Настройте звука както на монитора, така и на
компютъра.
• Уверете се, че драйверът на звуковата карта на
компютъра е инсталиран и активиран.
3-10
Глава 3: Основни инструкции
3.4
Списък поддържани синхронизации
Поддръжка на синхронизация за режими VESA / IBM
Разделителна
способност
640 x 350
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
Скорост на Хоризонтална честота
опресняване
70 Hz
31,469 KHz
60 Hz
31,469 KHz
67 Hz
35 KHz
75 Hz
37,5 KHz
70 Hz
31,469 KHz
56 Hz
35,156 KHz
60 Hz
37,879 KHz
72 Hz
48,077 KHz
75 Hz
46,875 KHz
60 Hz
31,02 KHz
60 Hz
48,363 KHz
70 Hz
56,476 KHz
75 Hz
60,023 KHz
75 Hz
67,5 KHz
60 Hz
44,772 KHz
60 Hz
49,702 KHz
60 Hz
60 KHz
60 Hz
63,981 KHz
75 Hz
79,976 KHz
60 Hz
47,712 KHz
60 Hz
55,935 KHz
60 Hz
65,29 KHz
60 Hz
64,674 KHz
60 Hz
67,5 KHz
60 Hz
66,587 KHz
Синхронизиране на формати HDMI 1.3 CEA-861
Разделителна
способност
640 x 480P
720 x 480P
720 x 576P
1280 x 720P
1280 x 720P
1440 x 480P
1440 x 576P
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080P
1920 x 1080P
1920 x 1080P
Скорост на Хоризонтална честота
опресняване
59,94 / 60 Hz
31,469 / 31,5 KHz
59,94 / 60 Hz
31,469 / 31,5 KHz
50 Hz
31,25 KHz
50 Hz
37,5 KHz
59,94 / 60 Hz
44,955 / 45 KHz
59,94 / 60 Hz
31,469 / 31,5 KHz
50 Hz
31,25 KHz
50 Hz
28,125 KHz
59,94 / 60 Hz
33,716 / 33,75 KHz
30 Hz
33.75 KHz
50 Hz
56,25 KHz
59,94 / 60 Hz
67,433 / 67,5 KHz
* Режими, които не са в таблиците, може да не се поддържат. За оптимална разрешителна
способност Ви препоръчваме да изберете режим от таблиците.
ASUS VN289 LCD монитор
3-11
Download PDF