Dell | Latitude PP27L | Stručná referenční příručka pro instalaci a nastavení

Dell™ Latitude™ ATG E6400
Stručná referenční příručka
pro instalaci a nastavení
Tato příručka poskytuje přehled funkcí, specifikací a informací o rychlém
nastavení, softwaru a řešení potíží u vašeho počítače. Více informací
o svém operačním systému, zařízeních a technologiích najdete v Příručce
technologie Dell na adrese support.dell.com.
Model PP27L
w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m
Poznámky, upozornění a varování
POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají
lepšímu využití počítače.
UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečí poškození hardwaru nebo
ztráty dat a popisuje, jak se lze problému vyhnout.
VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku
a riziko úrazu nebo smrti.
Poznámky k produktu společnosti Macrovision
Produkt používá technologii podléhající ochraně autorských práv, která je
chráněna nároky některých amerických patentů a jinými právy na duševní
vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků. Použití této
technologie chráněné autorskými právy musí být schváleno společností
Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a omezené zobrazovací
použití, není-li uplatněna jiná licence společnosti Macrovision Corporation.
Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.
____________________
Změna informací v tomto dokumentu vyhrazena.
© 2008 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.
Jakákoli reprodukce bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.
Obchodní známky použité v tomto textu: Dell, DellConnect, Latitude, Wi-Fi Catcher, ExpressCharge,
Dell MediaDirect a logo DELL jsou obchodními známkami společnosti Dell Inc.; Bluetooth je
registrovaná obchodní známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Dell ji používá na základě
licence; Intel je registrovaná obchodní známka a Core je obchodní známka společnosti Intel
Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích; Microsoft, Windows, Windows Vista
a logo tlačítka Start systému Windows Vista jsou buď ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích; TouchStrip je ochranná známka
společnosti UPEK, Inc.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity buď v souvislosti
s organizacemi, které si na tyto ochranné známky a názvy činí nárok, nebo s jejich produkty.
Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na jiné obchodní známky a názvy než své vlastní.
Model PP27L
Květen 2008
P/N P697D
Rev. A00
Obsah
1
Váš počítač
Čelní pohled.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Pohled zezadu
Pohled zdola
Vyjmutí baterie
Přepínač bezdrátové komunikace a nástroj Dell™
Wi-Fi Catcher™ Network Locator . . . . . . . . .
2
Instalace počítače
Rychlá instalace
.
. . . . . . . . . . . . . . .
11
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
. . . . . . . . . . . . . . . .
16
Připojení k Internetu
Nastavení připojení k Internetu .
. . . . . . . . .
Přenos informací do nového počítače .
Operační systém
Technické údaje .
16
. . . . . . .
18
Vista® . . .
18
. . . . . . . . . . . . .
18
Microsoft®
Microsoft Windows® XP
3
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Windows
. . . . . . . . . . . . . . . .
23
Obsah
3
4 Řešení potíží .
Nástroje .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
. . . . . . . . . . . . . . .
33
Zvukové signály .
. . . . . . . . . . . . . . . .
33
Chybové zprávy .
. . . . . . . . . . . . . . . .
35
. . . . . . . . . . . . . . .
42
. . . . .
43
. . . . . .
44
. . . . . . . . .
46
. . . . . . . . . . . . . . .
46
. . . . . . . . . . . . . . . . .
48
. . . . . .
48
. . . . . . . .
51
. . . . . . . . . . .
51
Kontrolky napájení
Systémová hlášení
Řešení potíží s hardwarem a softwarem
Diagnostický nástroj Dell Diagnostics .
Rady pro odstraňování problémů .
Potíže s napájením
Potíže s pamětí
Zablokování a problémy se softwarem
Technická aktualizační služba Dell
Nástroj Dell Support Utility .
5 Přeinstalace softwaru .
Ovladače
. . . . . . . . . . . .
53
. . . . . . . . . . . . . .
53
Přeinstalace ovladačů a nástrojů .
Obnovení operačního systému
. . . . . . . .
54
. . . . . . . . . . .
56
Použití funkce Obnovení systému
Microsoft® Windows® . . . . . .
. . . . . . . .
Použití softwaru pro obnovení výrobní bitové
kopie Dell™ Factory Image Restore . . . .
Použití média s operačním systémem
Obsah
53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Identifikace ovladačů
4
33
57
. . .
59
. . . . . .
60
6
Vyhledání informací
7
Získání nápovědy .
Získání pomoci
. . . . . . . . . . . . . .
63
. . . . . . . . . . . . . . .
65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
. . . . .
66
Technická podpora a služby zákazníkům
DellConnect™ .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
66
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
. . . . . . . . . . . . . . . .
67
. . . .
68
Problémy s objednávkou
. . . . . . . . . . . . . .
68
Informace o produktech .
. . . . . . . . . . . . . .
68
Služby online
Služby AutoTech
Automatizovaná služba stavu objednávek
Vracení položek do záruční opravy
nebo dobropis . . . . . . . . . .
Než zavoláte.
. . . . . . . . .
68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Kontaktní informace společnosti Dell .
Rejstřík .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
73
Obsah
5
6
Obsah
Váš počítač
Čelní pohled
1 2
3
4
5
26
27
25
6
24
23
7
8
9
22
10
11
21
12
20
13
19
18
17
16
15
14
1
mikrofon (volitelný)
2
indikátor kamery (volitelný)
3
kamera (volitelná)
4
západka displeje
Váš počítač
7
5
displej a (volitelná) dotyková
obrazovka
6
stavové kontrolky klávesnice
7
tlačítka ovládání hlasitosti
8
tlačítko napájení
9
konektory USB (2)
10
nástroj pro vyhledání sítě Wi-Fi
Catcher™ Network Locator
11 přepínač bezdrátové
komunikace
12
zvukové konektory (2)
13 pravý reproduktor
14
pozice pro média (s optickou
jednotkou)
15 čtečka otisků prstů (volitelná) 16
zásuvka karty PC Card
17 konektor IEEE 1394a
18
bezkontaktní čtečka karet
Smart card
19 čtečka paměťových karet
Secure Digital (SD)
20
dotyková podložka
21 zajišťovací západka displeje
22
tlačítka pro dotykovou
podložku a páčku
23 levý reproduktor
24
páčka
25 klávesnice
26
stavové kontrolky zařízení
27 snímač okolního světla
8
Váš počítač
Pohled zezadu
1
10
2
9
3
4
5
6
7
8
1
konektor RJ-11 (volitelný)
2
konektor RJ-45
3
kontrolky baterie/napájení
4
vícerežimový port DisplayPort
5
adaptér napájení
6
bezpečnostní oko
7
konektor zobrazovacího zařízení 8
9
konektor USB PowerShare
konektor eSATA/USB
10 čtečka karet Smart Card
VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory, dejte pozor, aby se do nich nedostaly
žádné předměty, a zabraňte usazování prachu v otvorech. Spuštěný počítač
Dell™ neponechávejte v prostředí s nedostatečným větráním, například
v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození
počítače nebo požár. Počítač zapne ventilátor, když se jeho teplota příliš zvýší.
Hluk ventilátoru je normální a neznamená problém ventilátoru ani počítače.
Váš počítač
9
Pohled zdola
2
3
1
5
4
1
stupnice nabití baterie
2
větrací otvory
3
uvolnění západky baterie
4
baterie
5
konektor dokovacího zařízení
POZNÁMKA: Sejměte zabezpečovací panel na konektoru pro připojení
k dokovacímu zařízení před připojením počítače.
Vyjmutí baterie
VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části,
ujistěte se, že jsou splněny bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci
k počítači.
VAROVÁNÍ: V případě používání nevhodné baterie hrozí zvýšené
nebezpečí požáru nebo výbuchu. Baterii nahraďte pouze kompatibilní baterií
zakoupenou u prodejce Dell. Tato baterie je určena pro napájení tohoto
počítače Dell. V tomto počítači nepoužívejte baterie vyjmuté z jiných počítačů.
VAROVÁNÍ: Před vyjmutím nebo výměnou baterie vypněte počítač, odpojte
napájecí adaptér z elektrické zásuvky a od počítače, odpojte modem ze
zásuvky a od počítače a odpojte ostatní vnější kabely od počítače.
10
Váš počítač
Přepínač bezdrátové komunikace a nástroj
Dell™ Wi-Fi Catcher™ Network Locator
ikona přepínače bezdrátové komunikace
ikona Dell Wi-Fi Catcher Network Locator
Chcete-li připojení k bezdrátové síti aktivovat nebo deaktivovat, použijte spínač
bezdrátového připojení. Pomocí nástroje Wi-Fi Catcher Network Locator
vyhledejte sítě. Více informací o připojení k Internetu najdete v části „Připojení
k Internetu“ na straně 16.
Váš počítač
11
12
Váš počítač
Instalace počítače
Rychlá instalace
VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části,
ujistěte se, že jsou splněny bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci
k počítači.
VAROVÁNÍ: Adaptér napájení lze připojit k elektrickým zásuvkám kdekoliv
ve světě. V různých zemích se však typy zástrček a kabelů mohou lišit.
Použitím neodpovídajícího kabelu nebo jeho nesprávným připojením do
zásuvky můžete způsobit požár nebo poškození zařízení.
UPOZORNĚNÍ: Při odpojování adaptéru napájení od počítače uchopte konektor,
nikoliv kabel, a zatáhněte pevně, avšak nikoliv silně, aby nedošlo k poškození
kabelu. Při balení kabelu napájecího adaptéru se ujistěte, že je zachován úhel
konektoru na adaptéru, aby nedošlo k poškození kabelu.
POZNÁMKA: Některá zařízení uvedená v následujících krocích jsou volitelná.
1 Ke konektoru napájení počítače a do zásuvky napájení připojte napájecí
adaptér.
Instalace počítače
13
2 Připojte síťový kabel.
3 Připojte zařízení USB, například myš nebo klávesnici.
4 Připojte zařízení IEEE 1394, například přehrávač disků DVD.
5 Otevřete displej počítače a stisknutím tlačítka napájení počítač zapněte.
14
Instalace počítače
POZNÁMKA: Před instalací karet nebo připojení počítače k dokovacímu zařízení
nebo jinému externímu zařízení, například k tiskárně, doporučujeme počítač
alespoň jednou zapnout a vypnout.
6 Připojte se k Internetu. Více informací najdete v části „Připojení k Internetu“
na straně 16.
4
5
3
3
2
2
1
1
1
Internetové služby
2
kabelový nebo DSL modem
3
bezdrátový směrovač
4
přenosný počítač s kabelovým
připojením
5
přenosný počítač s bezdrátovým
připojením
Instalace počítače
15
Připojení k Internetu
POZNÁMKA: Poskytovatelé služeb Internetu a jejich nabídky se liší podle
jednotlivých zemí.
Chcete-li se připojit k Internetu, musíte mít modemové nebo síťové připojení
a poskytovateleslužeb Internetu (ISP). Pokud používáte telefonické připojení,
připojte telefonní linku ke konektoru modemu v počítači a do telefonní zásuvky
na zdi ještě před nastavením internetového připojení. Pokud využíváte připojení
prostřednictvím modemu DSL, kabelového nebo satelitního modemu,
kontaktujte svého poskytovatele služeb Internetu nebo operátora mobilních
telefonních služeb a vyžádejte si pokyny pro připojení.
Nastavení připojení k Internetu
Chcete-li nastavit připojení k Internetu pomocí připraveného zástupce ISP na
pracovní ploše:
1 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné
aplikace.
2 Poklepejte na ikonu Poskytovatele služeb Internetu na pracovní ploše
systému Microsoft® Windows®.
3 Pomocí pokynů na obrazovce dokončete nastavení.
Pokud na pracovní ploše nemáte ikonu ISP nebo chcete nastavit připojení
k Internetu pomocí jiného poskytovatele, postupujte podle kroků v příslušné
části níže:
POZNÁMKA: Pokud se nemůžete připojit k Internetu, vyhledejte informace
v příručce Průvodce technologiemi Dell. Pokud jste se v minulosti k Internetu již
úspěšně připojili, mohlo dojít například k výpadku služby. Kontaktujte Poskytovatele
služeb Internetu a informujte se o stavu služby, nebo se pokuste o připojení později.
POZNÁMKA: Připravte si informace od svého ISP. Pokud nemáte svého
poskytovatele připojení k internetu, můžete jej získat pomocí Průvodce připojením
k internetu.
Operační systém Microsoft® Windows Vista®
1 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné
aplikace.
2 Klepněte na tlačítko Start systému Windows Vista
16
Instalace počítače
→ Ovládací panely
3 V části Síť a Internet klepněte na položku Připojit k Internetu.
4 V okně Připojit k internetu klepněte buď na možnost Širokopásmové
připojení (PPPoE) nebo Telefonické připojení podle toho, jak se chcete
připojovat:
• Možnost Širokopásmové připojení použijte v případě, že používáte
modem DSL, kabelový modem, satelitní modem nebo bezdrátovou
technologii Bluetooth.
• Možnost Telefonické připojení vyberte, chcete-li se připojit pomocí
telefonického modemu nebo připojení ISDN.
POZNÁMKA: Nevíte-li, který typ připojení vybrat, klepněte na položku Chci
pomoc při výběru nebo kontaktujte svého poskytovatele připojení.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a použijte informace o nastavení
poskytnutá ISP k dokončení nastavení systému.
Microsoft Windows® XP
1 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné
aplikace.
2 Klepněte na tlačítko Start→ Internet Explorer→ Připojit k internetu.
3 V následujícím okně klepněte na příslušnou možnost:
• Pokud nemáte svého Poskytovatele služeb Internetu, klepněte na
položku Zvolit ze seznamu poskytovatelů služeb Internetu.
• Pokud jste již dříve získali informace od svého poskytovatele připojení
k internetu, ale neobdrželi jste instalační disk CD, klepněte na tlačítko
Nastavit připojení ručně.
• Pokud máte instalační disk CD, klepněte na tlačítko Použít disk
CD-ROM dodaný poskytovatelem služeb Internetu.
4 Klepněte na tlačítko Další.
Pokud jste v krok 3 zvolili možnost Nastavit připojení ručně, pokračujte
možností krok 5. V opačném případě dokončete nastavení pomocí pokynů na
obrazovce.
POZNÁMKA: Pokud nevíte, které připojení si máte vybrat, kontaktujte svého
poskytovatele služeb Internetu.
5 Klepněte na příslušnou možnost Jak se chcete připojit k internetu?
a klepněte na tlačítko Další.
6 Použijte informace od poskytovatele služeb Internetu a dokončete nastavení.
Instalace počítače
17
Přenos informací do nového počítače
Operační systém Microsoft® Windows Vista®
1 Klepněte na tlačítko Start systému Windows Vista, potom klepněte na
možnost Přenést soubory a nastavení→
Spustit migraci profilu
uživatele.
2 V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko
Pokračovat.
3 Klepněte na tlačítko Zahájit nový přenos nebo Pokračovat v probíhajícím
přenosu.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce v průvodci Migrace profilu uživatele.
Microsoft Windows® XP
Systém Windows XP nabízí Průvodce přenosem souborů a nastavení k přesunu
dat ze zdrojového počítače do počítače nového.
Můžete přenést data do nového počítače prostřednictvím síťového nebo
sériového připojení, nebo je můžete uložit na přenosném médiu, například
zapisovatelném disku CD, a přenést je tak do nového počítače.
POZNÁMKA: Informace ze starého počítače do nového můžete přenést přímo
připojením sériového kabelu do vstupního/výstupního portu (I/O) obou počítačů.
Pokyny pro nastavení přímého připojení kabelem mezi dvěma počítači naleznete
v článku 305621 znalostní báze Microsoft Knowledge Base Jak nastavit přímé
připojení kabelem mezi dvěma počítači v systému Windows XP. Tyto informace
nemusí být v některých zemích k dispozici.
Pro přenos informací do nového počítače je nutné spustit Průvodce přenosem
souborů a nastavení.
18
Instalace počítače
Spuštění Průvodce přenosem souborů a nastavení pomocí média operačního
systému
POZNÁMKA: Tento postup vyžaduje médium Operační systém. Toto médium je
dodáváno volitelně a nemusí být k některým počítačům dodáno.
Připravte si nový počítač pro přenos souborů:
1 Otevřete Průvodce přenosem souborů a nastavení: klepněte na tlačítko
Start→ Všechny programy→ Příslušenství→ Systémové nástroje→
Průvodce přenosem souborů a nastavení.
2 Na uvítací obrazovce Průvodce přenosem souborů a nastavení klepněte na
možnost Další.
3 Na obrazovce Který je toto počítač? klepněte na možnost Nový počítač→
Další.
4 Na obrazovce Máte disk CD systému Windows XP? klepněte na možnost
Použiji průvodce z disku CD systému Windows XP→ Další.
5 Po zobrazení obrazovky Nyní přejděte ke starému počítači se vraťte ke
svému starému (nebo zdrojovému) počítači. V tuto chvíli neklepejte na
možnost Další.
Zkopírování dat ze starého počítače:
1 Ve starém počítači vložte disk CD operačního systému Windows XP.
2 Na obrazovce Vítejte v systému Microsoft Windows XP klepněte na
tlačítko Provést další úkoly.
3 U možnosti Co chcete udělat? klepněte na tlačítko Přenést soubory
a nastavení→ Další.
4 Na obrazovce Který je toto počítač? klepněte na možnost Starý počítač→
Další.
5 Na obrazovce Vybrat způsob přenosu klepněte na tlačítko upřednostňované
metody přenosu.
6 Na obrazovce Co chcete přenášet? vyberte položky, které chcete přenést,
a klepněte na tlačítko Další.
Po zkopírování informací se zobrazí obrazovka Dokončení fáze
shromažďování.
7 Klepněte na tlačítko Dokončit.
Instalace počítače
19
Přenos dat do nového počítače:
1 Na obrazovce Nyní přejděte ke starému počítači v novém počítači klepněte
na tlačítko Další.
2 Na obrazovce Kde jsou soubory a nastavení? vyberte způsob přenosu
nastavení a souborů a klepněte na tlačítko Další.
Průvodce použije shromážděné soubory a nastavení v novém počítači.
3 Na obrazovce Dokončeno klepněte na tlačítko Dokončeno a restartujte nový
počítač.
Spuštění Průvodce přenosem souborů a nastavení bez média operačního
systému
Chcete-li spustit Průvodce přenosem souborů a nastavení bez média operačního
systému, musíte si vytvořit disk s průvodcem, který umožní vytvoření záložní
bitové kopie na přenosném médiu.
Chcete-li vytvořit disk s průvodcem, použijte nový počítač se systémem
Windows XP a proveďte následující kroky:
1 Otevřete Průvodce přenosem souborů a nastavení: klepněte na tlačítko
Start→ Všechny programy→ Příslušenství→ Systémové nástroje→
Průvodce přenosem souborů a nastavení.
2 Na uvítací obrazovce Průvodce přenosem souborů a nastavení klepněte na
možnost Další.
3 Na obrazovce Který je toto počítač? klepněte na možnost Nový počítač→
Další.
4 Na obrazovce Máte disk CD systému Windows XP? klepněte na možnost
Vytvořit disketu s průvodcem v této jednotce→ Další.
5 Vložte přenosné médium, například zapisovatelný disk CD, a klepněte na
tlačítko OK.
6 Jakmile je vytvoření disku dokončeno a zobrazí se hlášení Nyní
přejděte ke starému počítači, neklepejte na tlačítko Další.
7 Přejděte ke starému počítači.
20
Instalace počítače
Zkopírování dat ze starého počítače:
1 Ve starém počítači vložte disk s průvodcem a klepněte na tlačítko Start→
Spustit.
2 V poli Otevřít v okně Spustit přejděte v cestě k souboru fastwiz
(na příslušném přenosném médiu) a klepněte na tlačítko OK.
3 Na uvítací obrazovce Průvodce přenosem souborů a nastavení klepněte na
možnost Další.
4 Na obrazovce Který je toto počítač? klepněte na možnost Starý počítač→
Další.
5 Na obrazovce Vybrat způsob přenosu klepněte na tlačítko upřednostňované
metody přenosu.
6 Na obrazovce Co chcete přenášet? vyberte položky, které chcete přenést,
a klepněte na tlačítko Další.
Po zkopírování informací se zobrazí obrazovka Dokončení fáze
shromažďování.
7 Klepněte na tlačítko Dokončit.
Přenos dat do nového počítače:
1 Na obrazovce Nyní přejděte ke starému počítači v novém počítači klepněte
na tlačítko Další.
2 Na obrazovce Kde jsou soubory a nastavení? vyberte způsob přenosu
nastavení a souborů a klepněte na tlačítko Další. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Průvodce načte shromážděné soubory a nastavení a použije je v novém
počítači.
Jakmile jsou všechna nastavení a soubory použity, zobrazí se obrazovka
Dokončeno.
3 Klepněte na tlačítko Dokončeno a restartujte nový počítač.
POZNÁMKA: Další informace o tomto postupu naleznete na webu
support.dell.com v dokumentu č. 154781 (What Are The Different Methods To
Transfer Files From My Old Computer To My New Dell™ Computer Using the
Microsoft® Windows® XP Operating System? (Jaké různé metody existují pro
přenos souborů z mého starého počítače na můj nový počítač Dell™ pomocí
operačního systému Microsoft® Windows® XP?)).
POZNÁMKA: Přístup k dokumentu znalostní báze Dell™ Knowledge Base
nemusí být ve všech zemích k dispozici.
Instalace počítače
21
22
Instalace počítače
Technické údaje
POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Chcete-li získat
více informací o konfiguraci počítače, klepněte na nabídku Start→ Nápověda
a podpora a poté vyberte možnost zobrazení informací o počítači.
Procesor
Typ procesoru
Intel® Core™ 2 Duo
Mezipaměť L1
32 KB podle pokynů, 32 KB datové
mezipaměti pro každé jádro
Mezipaměť L2
sdílené 3 MB nebo 6 MB
Frekvence sběrnice FSB (fyzická
obousměrná datová sběrnice)
1067 MHz
Informace o systému
Čipová sada
Intel GM45
Šířka datové sběrnice
64 bitů
Šířka sběrnice DRAM
64 bitů
Šířka sběrnice adresování procesoru
36 bitů
Flash EPROM
SPI 32 MB
Karta PC Card
POZNÁMKA: Slot pro kartu PC Card je určen pouze pro karty PC Card. Karty
ExpressCard nejsou podporovány.
Řadič CardBus
Ricoh R5C847
Konektor karty PC Card
jeden (podporuje jednu kartu typu I nebo
typu II)
Podporované karty
3,3 V a 5 V
velikost konektoru karty PC Card
80 kolíků
Technické údaje
23
Čtečka paměťových karet Secure Digital (SD)
Podporované karty
SD, SDIO, SD HC, Mini SD (s adaptérem)
MMC, MMC+, Mini MMC (s adaptérem)
Paměť
Konektor paměťového modulu
dvě patice DIMM
Kapacity paměťových modulů
512 MB (jeden modul DIMM)
1 GB (jeden modul DIMM nebo dva
moduly DIMM)
2 GB (jeden modul DIMM nebo dva
moduly DIMM)
3 GB (dva moduly DIMM)
4 GB (jeden modul DIMM nebo dva
moduly DIMM)
8 GB (dva moduly DIMM, vyžaduje 64bitový
operační systémWindows XP nebo Windows
Vista)
Typ paměti
DDR2 800 MHz (pokud je podporován
čipovou sadou nebo kombinacemi procesoru);
pouze paměť jiného typu než ECC
Minimální velikost paměti
512 GB
Maximální velikost paměti
8 GB (vyžaduje 64bitový operační
systémWindows XP nebo Windows Vista)
POZNÁMKA: Chcete-li využívat výhody dvoukanálové šířky pásma, musí být
osazeny obě paměťové patice se shodnou velikostí.
POZNÁMKA: Zobrazená dostupná paměť neodpovídá celkové maximální velikosti
nainstalované paměti, protože část paměti je vyhrazena pro systémové soubory.
POZNÁMKA: Chcete-li povolit technologii Intel® Active Management Technology
(iAMT), musíte mít modul DIMM v paměťovém konektoru označeném písmenem A.
Další informace o paměťových konektorech naleznete v Servisní příručce na adrese
support.dell.com. Další informace o technologii iAMT naleznete v Příručce správce
systémů Dell™ na adrese support.dell.com.
24
Technické údaje
Porty a konektory
Audio
konektor mikrofonu, konektor stereo pro
sluchátka a reproduktory
IEEE 1394a
4kolíkový konektor
Podpora Mini-Card (vnitřní rozšiřující jeden vyhrazený slot karty Mini-Card
slot)
poloviční velikosti pro WLAN
jeden vyhrazený slot karty Mini-Card plné
velikosti pro WWAN (mobilní širokopásmová
karta)
jeden vyhrazený slot karty Mini-Card plné
velikosti pro WPAN (bezdrátová technologie
Bluetooth® nebo ultra wideband [UWB])
POZNÁMKA: Slot karty Mini-Card plné
velikosti pro WWAN nebo WPAN je možné
použít také pro kartu Intel® Flash Cache.
Modem
Konektor RJ-11
Síťový adaptér
Konektor RJ-45
USB, USB PowerShare, eSATA
čtyři 4kolíkové konektory kompatibilní
s rozhraním USB 2.0
POZNÁMKA: Váš počítač může podporovat
čtyři zařízení USB. Jeden z konektorů USB je
konektor USB PowerShare, který poskytuje
energii zařízením jiných výrobců (např.
mobilním telefonům). Jiný konektor USB lze
použít namísto konektoru eSATA.
eSATA
konektor eSATA/PowerShare USB
Grafika
konektor VGA
vícerežimový port DisplayPort
Komunikace
Modem
volitelný interní modem
Síťový adaptér
10/100/1000 Ethernet LAN na systémové
desce
Technické údaje
25
Komunikace (pokračování)
Bezdrátové připojení
karta Mini Card poloviční velikosti pro
WLAN a karta Mini Card plné velikosti pro
WWAN a WPAN
bezdrátová technologie Bluetooth®
technologie UWB
Mobilní širokopásmové připojení
karta Mini-Card plné velikosti
GPS
podporováno kartou Mini-Card plné velikosti
s mobilním širokopásmovým připojením
Grafika
Typ videa
integrované na systémové desce, hardwarově
akcelerované
Datová sběrnice
integrované video
Řadič videa
integrované video: Intel Graphics Media
Accelerator X4500 HD
Paměť videa:
Celková grafická paměť:
Windows XP:
až 512 MB maximálně (s 1 GB až 1,5 GB
celkové systémové paměti)
až 768 MB maximálně (s 1,5 GB až 2 GB
celkové systémové paměti)
až 1 GB maximálně (se 2 GB a výš celkové
systémové paměti)
Windows Vista:
až 253 MB maximálně (s 1 GB celkové
systémové paměti)
až 552 MB maximálně (s 1,5 GB celkové
systémové paměti)
až 808 MB maximálně (se 2 GB celkové
systémové paměti)
až 1320 MB maximálně (se 3 GB celkové
systémové paměti)
až 1832 MB maximálně (se 4 GB celkové
systémové paměti)
26
Technické údaje
Grafika (pokračování)
Výstup Video
VGA a vícerežimový port DisplayPort
Audio
Typ zvuku
dvoukanálový zvuk s vysokým rozlišením
Řadič zvuku
IDT 92HD71B
Převod stereofonního signálu
24 bitový (analogový na digitální, digitální na
analogový)
Rozhraní:
Vnitřní
zvukový kodek s vysokým rozlišením
Externí
konektor vstupu mikrofonu, konektor stereo
pro sluchátka a reproduktory
Reproduktory
dva reproduktory 1 W, 4 ohmy
Vnitřní zesilovač reproduktorů
1 W na kanál, 4 ohmy
vnitřní mikrofon
jeden digitální mikrofon
Ovládání hlasitosti
tlačítka ovládání hlasitosti a programové
nabídky
Displej
typ (aktivní matrice TFT)
WXGA
Aktivní X/Y
303,36 x 189,6
Rozměry:
Výška
207 mm (8,15 palců)
Šířka
320 mm (12,6 palců)
Úhlopříčka
358,14 mm (14,1 palců)
Maximální rozlišení:
WXGA
1280 x 800 pixelů
Obnovovací frekvence
60 Hz
Operační úhel
0° (zavřený) až 160° (pokud není
zadokovaný)
Technické údaje
27
Displej (pokračování)
Zobrazovací úhly:
Horizontální
40/40°
Vertikální
15/30°
Velikost pixelů:
WXGA
0,2370 x 0,2370
Typická spotřeba energie (panel s
podsvícením):
WXGA
10,05 W maximálně
Klávesnice
Počet kláves
83 (USA a Kanada); 84 (Evropa);
87 (Japonsko)
Rozvržení
QWERTY/AZERTY/Kanji
Velikost
plná velikost (výška klávesy 19 mm)
Dotyková podložka
rozlišení polohy X/Y
240 CPI
(režim grafického tabletu)
Velikost:
Šířka
73 mm (2,9 palců) – aktivní oblast snímání
Výška
42,9 mm (1,7 palců) – obdélník
Baterie
Typ
12článková prizmatická baterie „smart“
Li-Ion (84 Wh)
9článková baterie „smart“ Li-Ion (85 Wh)
6článková baterie „smart“ Li-Ion (56 Wh)
4článková baterie „smart“ Li-Ion (35 Wh)
28
Technické údaje
Baterie (pokračování)
Rozměry:
4článková a 6článková baterie Li-Ion:
Hloubka
206 mm (8,11 palců)
Výška
19,8 mm (0,78 palce)
Šířka
47,0 mm (1,85 palců)
9článkové baterie Li-Ion:
Hloubka
208 mm (8,67 palců)
Výška
22,3 mm (0,88 palce)
Šířka
68,98 mm (2,70 palců)
12článkové ploché baterie Li-Ion:
Hloubka
14,48 mm
Výška
217,24 mm
Šířka
322,17 mm
Hmotnost:
4článková primární baterie
0,24 kg (0,53 liber)
6článková primární baterie
0,33 kg (0,73 liber)
9článková vysokokapacitní baterie
0,51 kg (1,12 liber)
12článková baterie
0,85 kg (1,87 liber)
Napětí:
4článková baterie
14,8 V DC
6článková a 9článková baterie
11,1 V DC
12článková baterie
14,8 V DC
POZNÁMKA: Doba provozu baterie závisí na provozních podmínkách a při
podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.
Přibližná doba nabíjení:
Vypnutý počítač
Životnost (přibližně)
přibližně 1 hodina, 80% ve standardním
režimu nabíjení
přibližně 4 hodiny, 100% v režimu nabíjení
Dell™ ExpressCharge™
1 rok
Technické údaje
29
Baterie (pokračování)
Teplotní rozsah:
Provozní
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Skladovací
-10 až 65 °C (14 až 149 °F)
Knoflíková baterie
CR-2032
Adaptér napájení
Vstupní napětí
100–240 V stř.
Vstupní proud (maximální)
1,5 A
Vstupní frekvence
50–60 Hz
Teplotní rozsah:
Provozní
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Skladovací
-40 až 65 °C (-40 až 149 °F)
Adaptér napájení PA-12 65 W Travel:
Výstupní napětí
19,5 V DC
Výstupní proud
3,34 A
Výška
15 mm (0,6 palců)
Šířka
66 mm (2,6 palců)
Hloubka
127 mm (5 palců)
Hmotnost
0,29 kg (0,64 liber)
Adaptér napájení PA-10 90 W
D-Series:
30
Výstupní napětí
19,5 V DC
Výstupní proud
4,62 A
Výška
32 mm (1,3 palců)
Šířka
60 mm (2,4 palců)
Hloubka
140 mm (5,5 palců)
Hmotnost
0,425 kg (0,9 liber)
Technické údaje
Adaptér napájení (pokračování)
Adaptér napájení PA-3E 90 E-Series:
Výstupní napětí
19,5 V DC
Výstupní proud
4,62 A
Výška
15 mm (0,6 palců)
Šířka
70 mm (2,8 palců)
Délka
147 mm (5,8 palců)
Hmotnost
0,345 kg (0,76 liber)
Čtečka otisků prstů (volitelná)
Typ
Páskový snímač UPEK TCS3 TouchStrip™
s aktivní kapacitní technologií snímání pixelů
CMOS
Rozměry a hmotnost
Výška
40,5 mm (1,594 palců)
Šířka
342 mm (13,464 palců)
Hloubka
251,7 mm (9,909 palců)
Hmotnost
2,78 kg (6,12 lb) s grafikou UMA, 6článková
baterie, kryt portu a optická jednotka
2,65 kg (5,84 lb) s grafikou UMA, 6článková
baterie, kryt portu a airbay
Pracovní prostředí
Teplotní rozsah:
Provozní
0 až 35 °C (32 až 95 °F)
Skladovací
-40 až 65 °C (-40 až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální):
Provozní
10% až 90% (bez kondenzace)
Skladovací
5% až 95% (bez kondenzace)
Technické údaje
31
Pracovní prostředí (pokračování)
Maximální vibrace (simuluje prostředí uživatele pomocí náhodného spektra vibrací):
Provozní
0,66 GRMS
Skladovací
1,3 GRMS
Maximální náraz (měřeno, když je pevný disk v provozu a při 2ms polosinusovém
impulzu při provozu; rovněž měřeno, když je pevný disk ve svislé poloze a při 2ms
polosinusovém impulzu při skladování):
Provozní
143 G
Skladovací
163 G
Nadmořská výška (maximální):
Provozní
-15,2 až 3 048 m (-50 až 10 000 stop)
Skladovací
-15,2 až 3 048 m (-50 až 10 000 stop)
Kamera (volitelně)
Rozlišení
32
640 x 480 pixelů (VGA)
Technické údaje
Řešení potíží
VAROVÁNÍ: Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, poraněním
od lopatek ventilátoru nebo jiným možným zraněním, před otevřením krytu
počítače vždy odpojte počítač od elektrické zásuvky.
VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části,
ujistěte se, že jsou splněny bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci
k počítači.
Nástroje
Kontrolky napájení
Dvoubarevná kontrolka tlačítka napájení umístěná na přední straně počítače se
rozsvítí a blikáním nebo trvalým svícením indikuje různé režimy:
•
Pokud kontrolka napájení zhasne, počítač se vypnul nebo není napájen.
•
Pokud kontrolka napájení svítí modře a počítač nereaguje, zkontrolujte, zda
je připojen monitor a zda je zapnutý.
•
Pokud kontrolka napájení bliká modře, počítač je v úsporném režimu.
Stiskněte klávesu na klávesnici, pohněte myší nebo stiskněte tlačítko
napájení a pokračujte v normální práci s počítačem. Pokud kontrolka bliká
oranžově, počítač je napájen elektrickou energií, avšak některé zařízení,
například paměťový modul nebo grafická karta, mohou být vadné nebo
nesprávně nainstalované.
•
Pokud kontrolka svítí trvale oranžově, může se vyskytovat problém
s napájením nebo vnitřní porucha.
Zvukové signály
Tento počítač může během spouštění vydávat série zvukových signálů, pokud
nelze chyby nebo problémy zobrazit na monitoru. Tyto série zvukových signálů
identifikují problém. Jeden zvukový signál může být například tvořen třemi po
sobě jdoucími krátkými signály. Tento kód signalizuje, že došlo k problému se
základní deskou počítače.
Řešení potíží
33
Pokud počítač vysílá zvukové signály během spouštění:
1 Zapište kód signálu.
2 Spusťte nástroj Dell Diagnostics a identifikujte závažnější příčinu problému
(viz „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na straně 44).
Kód
Popis
(opakované
krátké
zvukové
signály)
Doporučené řešení
1
Chyba kontrolního
Kontaktujte společnost Dell.
součtu BIOS. Možná
porucha základní
desky.
2
Nebyly zjištěny žádné
paměťové moduly.
3
Možná porucha
základní desky
4
Porucha čtení/zápisu
paměti RAM
34
Řešení potíží
1 Pokud jsou v počítači nainstalovány dva nebo
více paměťových modulů, vyjměte je, znovu
nainstalujte jeden modul (viz Servisní příručka
na adrese support.dell.com) a restartujte
počítač. Pokud se počítač spustí normálně,
nainstalujte znovu další modul. Pokračujte,
dokud nezjistíte závadný modul nebo dokud
nenainstalujete bez chyby všechny moduly.
2 Pokud máte k dispozici dobrý paměťový modul
stejného typu, nainstalujte jej do počítače viz
Servisní příručka na adrese support.dell.com).
3 Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte
společnost Dell.
Kontaktujte společnost Dell.
1 Ujistěte se, zda neexistují žádné zvláštní
požadavky na umístění speciálního paměťového
modulu/konektoru modulu (viz Servisní
příručka na adrese support.dell.com).
2 Zkontrolujte, zda je nainstalovaný paměťový
modul kompatibilní s počítačem (viz Servisní
příručka na adrese support.dell.com).
3 Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte
společnost Dell.
Kód
Popis
(opakované
krátké
zvukové
signály)
5
Porucha hodin
reálného času. Možná
porucha baterie nebo
základní desky.
Doporučené řešení
1 Vyměňte baterii (viz Servisní příručka na adrese
support.dell.com).
2 Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte
společnost Dell.
6
Porucha testu systému Kontaktujte společnost Dell.
BIOS grafické karty
7
Porucha testu
vyrovnávací paměti
procesoru
Kontaktujte společnost Dell.
Chybové zprávy
VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části,
ujistěte se, že jsou splněny bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci
k počítači.
Pokud zobrazené hlášení není uvedeno, informujte se v dokumentaci dodané
k operačnímu systému nebo programu, který v počítači pracoval při zobrazení
hlášení.
A U X I L I A R Y D E V I C E F A I L U R E (P O R U C H A P O M O C N É H O Z A Ř Í Z E N Í ) — Dotyková
podložka nebo externí myš mohou být vadné. V případě externí myši
zkontrolujte připojení kabelu. Povolte možnost Pointing Device (Ukazovací
zařízení) v programu nastavení systému. Více informací v Servisní příručce na
adrese support.dell.com. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost
Dell (viz část „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 71).
B A D C O M M A N D O R F I L E N A M E (Š P A T N Ý P Ř Í K A Z N E B O N Á Z E V S O U B O R U ) —
Ujistěte se, že jste příkaz zadali správně, že jste vložili mezery na správná místa
a že jste uvedli správnou cestu k souboru.
C A C H E D I S A B L E D D U E T O F A I L U R E (M E Z I P A M Ě Ť V Y P N U T A V D Ů S L E D K U
C H Y B Y ) — Došlo k selhání primární interní mezipaměti mikroprocesoru.
Obraťte se na společnost Dell (viz část „Kontaktní informace společnosti Dell“
na straně 71).
Řešení potíží
35
CD D R I V E C O N T R O L L E R F A I L U R E (C H Y B A Ř A D I Č E J E D N O T K Y CD-ROM) —
Jednotka CD nereaguje na příkazy z počítače.
D A T A E R R O R (C H Y B A D A T ) — Pevný disk nemůže číst data.
D E C R E A S I N G A V A I L A B L E M E M O R Y (S N Í Ž E N Í D O S T U P N É P A M Ě T I ) — Jeden
nebo více paměťových modulů může být vadný nebo špatně usazený. Znovu
nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte. Více informací
v Servisní příručce na adrese support.dell.com.
D I S K C: F A I L E D I N I T I A L I Z A T I O N (N E Z D A Ř I L A S E I N I C I A L I Z A C E D I S K U C:) —
Nezdařila se inicializace pevného disku. Spusťte testy pevného disku v nástroji
Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na
straně 44).
D R I V E N O T R E A D Y (D I S K N E N Í P Ř I P R A V E N ) — Aby mohla operace pokračovat,
musí být v diskové přihrádce nainstalován disk. Nainstalujte pevný disk do
pozice pro pevný disk. Více informací v Servisní příručce na adrese
support.dell.com.
E R R O R R E A D I N G PCMCIA C A R D (C H Y B A Č T E N Í K A R T Y PCMCIA) — Počítač
nedokáže rozpoznat kartu ExpressCard. Vložte kartu znovu nebo zkuste použít
jinou. Více informací v Servisní příručce na adrese support.dell.com.
E X T E N D E D M E M O R Y S I Z E H A S C H A N G E D (V E L I K O S T E X T E R N Í P A M Ě T I S E
Z M Ě N I L A ) — Množství paměti zaznamenané ve stálé paměti NVRAM
neodpovídá paměti nainstalované v počítači. Restartujte počítač. Jestliže se
chyba objeví znovu, kontaktujte společnost Dell (viz část „Kontaktní informace
společnosti Dell“ na straně 71).
THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE
(KOPÍROVANÝ SOUBOR JE PŘÍLIŠ VELKÝ PRO CÍLOVOU JEDNOTKU) —
Soubor, který se pokoušíte kopírovat, se na disk nevejde nebo je disk plný.
Zkuste soubor zkopírovat na jiný disk nebo použijte disk s větší kapacitou.
NÁZEV SOUBORU NESMÍ OBSAHOVAT TYTO ZNAKY: \ / : * ? “ < > | —
Nepoužívejte tyto znaky v názvu souboru.
G A T E A20 F A I L U R E (C H Y B A B R Á N Y A20) — Je možné, že se uvolnil
paměťový modul. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je
vyměňte. Více informací v Servisní příručce na adrese support.dell.com.
G E N E R A L F A I L U R E (O B E C N Á C H Y B A ) — Operační systém nemůže provést
příkaz. Za zprávou většinou následují konkrétní informace – například
Printer out of paper(V tiskárně došel papír). Proveďte odpovídající
akci.
36
Řešení potíží
H A R D - D I S K D R I V E C O N F I G U R A T I O N E R R O R (C H Y B A K O N F I G U R A C E P E V N É H O
D I S K U ) — Počítač nedokáže rozpoznat typ disku. Vypněte počítač, vyjměte
pevný disk (viz Servisní příručka na adrese support.dell.com) a spusťte
operační systém z disku CD. Poté počítač vypněte, znovu nainstalujte pevný
disk a restartujte počítač. Spusťte testy pevného disku v nástroji Dell
Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na straně 44).
H A R D - D I S K D R I V E C O N T R O L L E R F A I L U R E 0 (C H Y B A 0 Ř A D I Č E P E V N É H O
D I S K U ) — Pevný disk nereaguje na příkazy z počítače. Vypněte počítač,
vyjměte pevný disk (viz Servisní příručka na adrese support.dell.com) a
spusťte operační systém z disku CD. Poté počítač vypněte, znovu nainstalujte
pevný disk a restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, zkuste nainstalovat
jiný disk. Spusťte testy pevného disku v nástroji Dell Diagnostics (viz část
„Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na straně 44).
H A R D - D I S K D R I V E F A I L U R E (C H Y B A J E D N O T K Y P E V N É H O D I S K U ) — Pevný
disk nereaguje na příkazy z počítače. Vypněte počítač, vyjměte pevný disk (viz
Servisní příručka na adrese support.dell.com) a spusťte operační systém
z disku CD. Poté počítač vypněte, znovu nainstalujte pevný disk a restartujte
počítač. Pokud problém přetrvává, zkuste nainstalovat jiný disk. Spusťte testy
pevného disku v nástroji Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj Dell
Diagnostics“ na straně 44).
H A R D - D I S K D R I V E R E A D F A I L U R E (C H Y B A Č T E N Í J E D N O T K Y P E V N É H O
D I S K U ) — Pevný disk může být vadný. Vypněte počítač, vyjměte pevný disk
(viz Servisní příručka na adrese support.dell.com) a spusťte operační systém
z disku CD. Poté počítač vypněte, znovu nainstalujte pevný disk a restartujte
počítač. Pokud problém přetrvává, zkuste nainstalovat jiný disk. Spusťte testy
pevného disku v nástroji Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj Dell
Diagnostics“ na straně 44).
V L O Ž T E Z A V Á D Ě C Í M É D I U M — Operační systém se snaží provést zavedení
z nezaváděcího média, jako je např. disketa nebo CD. Insert bootable media
(Vložte spouštěcí médium)
N E P L A T N É I N F O R M A C E O K O N F I G U R A C I – S P U S ŤT E P R O G R A M N A S T A V E N Í
S Y S T É M U — The system configuration information does not match the
hardware configuration. (Informace o konfiguraci systému neodpovídají
konfiguraci hardwaru.) Tato zpráva se nejčastěji zobrazuje po instalaci
paměťového modulu. Opravte odpovídající možnosti v programu nastavení
systému. Více informací v Servisní příručce na adrese support.dell.com.
Řešení potíží
37
K E Y B O A R D C L O C K L I N E F A I L U R E (C H Y B A T A K T O V A C Í L I N K Y K L Á V E S N I C E ) —
V případě externích klávesnic zkontrolujte připojení kabelu. Spusťte test
Keyboard Controller v nástroji Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj
Dell Diagnostics“ na straně 44).
K E Y B O A R D C O N T R O L L E R F A I L U R E (C H Y B A Ř A D I Č E K L Á V E S N I C E ) —
V případě externích klávesnic zkontrolujte připojení kabelu. Restartujte počítač
a během spouštění systému se nedotýkejte myši ani klávesnice. Spusťte test
Keyboard Controller v nástroji Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj
Dell Diagnostics“ na straně 44).
K E Y B O A R D D A T A L I N E F A I L U R E (C H Y B A D A T O V É L I N K Y K L Á V E S N I C E ) —
V případě externích klávesnic zkontrolujte připojení kabelu. Spusťte test
Keyboard Controller v nástroji Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj
Dell Diagnostics“ na straně 44).
K E Y B O A R D S T U C K K E Y F A I L U R E (Z A S E K N U T Í K L Á V E S Y ) — V případě
externích klávesnic zkontrolujte připojení kabelu. Restartujte počítač a během
spouštění systému se nedotýkejte myši ani klávesnice. Spusťte test Stuck Key
v nástroji Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na
straně 44).
L I C E N S E D C O N T E N T I S N O T A C C E S S I B L E I N M E D I A D I R E C T (L I C E N C O V A N Ý
O B S A H N E N Í D O S T U P N Ý V A P L I K A C I M E D I A D I R E C T ) — Program Dell
MediaDirect™ nemůže ověřit omezení Digital Rights Management (DRM),
takže soubor nelze přehrát (viz část „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na
straně 44).
MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING
V A L U E (C H Y B A A D R E S N Í H O Ř Á D K U P A M Ě T I N A ( A D R E S A ), B Y L A O Č E K Á V Á N A
Č T E N Á H O D N O T A ( H O D N O T A ) ) — Paměťový modul může být vadný nebo
špatně usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je
vyměňte. Více informací v Servisní příručce na adrese support.dell.com.
M E M O R Y A L L O C A T I O N E R R O R (C H Y B A P Ř I D Ě L E N Í P A M Ě T I ) — Software, který
se snažíte spustit, je v konfliktu s operačním systémem, jiným programem nebo
nástrojem. Vypněte počítač, počkejte 30 sekund a poté jej znovu zapněte. Znovu
zkuste spustit program. Pokud se opět zobrazí chybová zpráva, hledejte řešení
v dokumentaci k softwaru.
38
Řešení potíží
MEMORY DATA LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE
(C H Y B A D A T O V É H O Ř Á D K U P A M Ě T I N A ( A D R E S A ), B Y L A O Č E K Á V Á N A Č T E N Á
H O D N O T A ( H O D N O T A ) ) — Paměťový modul může být vadný nebo špatně
usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.
Více informací v Servisní příručce na adrese support.dell.com.
MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE
E X P E C T I N G V A L U E (C H Y B A L O G I K Y D V O J I T É H O S L O V A P A M Ě T I N A ( A D R E S A ),
B Y L A O Č E K Á V Á N A Č T E N Á H O D N O T A ( H O D N O T A ) ) — Paměťový modul může
být vadný nebo špatně usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a
v případě potřeby je vyměňte. Více informací v Servisní příručce na adrese
support.dell.com.
MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING
V A L U E ( C H Y B A L O G I K Y S U D É H O / L I C H É H O S L O V A P A M Ě T I N A ( A D R E S A ), B Y L A
O Č E K Á V Á N A Č T E N Á H O D N O T A ( H O D N O T A ) ) — Paměťový modul může být
vadný nebo špatně usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě
potřeby je vyměňte. Více informací v Servisní příručce na adrese
support.dell.com.
MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE
(C H Y B A Z Á P I S U / Č T E N Í P A M Ě T I N A ( A D R E S A ), B Y L A O Č E K Á V Á N A Č T E N Á
H O D N O T A ( H O D N O T A ) ) — Paměťový modul může být vadný nebo špatně
usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.
Více informací v Servisní příručce na adrese support.dell.com.
N O B O O T D E V I C E A V A I L A B L E (N E N Í K D I S P O Z I C I Ž Á D N É S P O U Š T Ě C Í
Z A Ř Í Z E N Í ) — Počítač nemůže najít pevný disk. Pokud je spouštěcím zařízením
pevný disk, zkontrolujte, zda je řádně nainstalován a zda je rozdělen na oddíly
jako spouštěcí zařízení.
N O B O O T S E C T O R O N H A R D D R I V E (N A P E V N É M D I S K U C H Y B Í S P O U Š T Ě C Í
S E K T O R ) — Operační systém může být poškozen. Obraťte se na společnost Dell
(viz část „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 71).
N O T I M E R T I C K I N T E R R U P T (N E D O Š L O K P Ř E R U Š E N Í Č A S O V A Č E ) — Čip na
základní desce může být poškozen. Spusťte testy System Set v nástroji Dell
Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na straně 44).
N O T E N O U G H M E M O R Y O R R E S O U R C E S (N E D O S T A T E K P A M Ě T I N E B O
P R O S T Ř E D K Ů ) U K O N Č E T E N Ě K T E R É P R O G R A M Y A O P A K U J T E A K C I — Máte
spuštěno příliš mnoho programů. Uzavřete všechna okna a otevřete program,
který chcete použít.
Řešení potíží
39
O P E R A T I N G S Y S T E M N O T F O U N D (N E B Y L N A L E Z E N O P E R A Č N Í S Y S T É M ) —
Nainstalujte pevný disk (viz Servisní příručka na adrese support.dell.com).
Jestliže problém přetrvává, kontaktujte společnost Dell (viz část „Kontaktní
informace společnosti Dell“ na straně 71).
O P T I O N A L ROM B A D C H E C K S U M (N E S P R Á V N Ý K O N T R O L N Í S O U Č E T
V O L I T E L N É P A M Ě T I ROM) — Došlo k selhání volitelné paměti ROM. Obraťte
se na společnost Dell (viz část „Kontaktní informace společnosti Dell“ na
straně 71).
A R E Q U I R E D .DLL F I L E W A S N O T F O U N D (N E B Y L A N A L E Z E N A P O Ž A D O V A N Á
K N I H O V N A DLL) — Program, který se pokoušíte otevřít, postrádá důležitý
soubor. Odeberte a poté znovu nainstalujte program.
Microsoft® Windows Vista®:
1 Klepněte na tlačítko Start systému Windows Vista
Programy→ Programy a funkce.
→ Ovládací panel→
2 Vyberte program, který chcete odebrat.
3 Klepněte na možnost Odinstalovat.
4 Vyhledejte pokyny k instalaci v dokumentaci k programu.
Microsoft Windows® XP:
1 Klepněte na tlačítko Start→ Ovládací panely→ Přidat/Odebrat
programy→ Programy a funkce.
2 Vyberte program, který chcete odebrat.
3 Klepněte na možnost Odinstalovat.
4 Vyhledejte pokyny k instalaci v dokumentaci k programu.
S E C T O R N O T F O U N D (S E K T O R N E B Y L N A L E Z E N ) — Operační systém nemůže
najít sektor na pevném disku. Na pevném disku může být poškozen buď
samotný sektor, nebo tabulka FAT. Zkontrolujte strukturu souborů na pevném
disku pomocí nástroje pro kontrolu chyb systému Windows. Pokyny najdete
v Centru pro nápovědu a podporu pro systém Windows (klepněte na položky
Start ? Nápověda a podpora). Je-li vadné velké množství sektorů, proveďte
zálohu dat (je-li to možné) a přeformátujte pevný disk.
S E E K E R R O R (C H Y B A P O Z I C I O V Á N Í H L A V Y ) — Operační systém nemůže na
disku najít konkrétní stopu.
40
Řešení potíží
S H U T D O W N F A I L U R E (C H Y B A P Ř I V Y P N U T Í ) — Čip na základní desce může být
poškozen. Spusťte testy System Set v nástroji Dell Diagnostics (viz část
„Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na straně 44).
T I M E - O F - D A Y C L O C K L O S T P O W E R (N A P Á J E N Í H O D I N B Y L O P Ř E R U Š E N O ) —
Konfigurační nastavení systému jsou poškozena. Připojte počítač k elektrické
zásuvce, aby se baterie mohla nabít. Pokud problém přetrvává, zkuste data
obnovit tak, že spustíte program nastavení systému a vzápětí jej ukončíte (viz
Servisní příručka na adrese support.dell.com). Jestliže se zpráva znovu objeví,
kontaktujte společnost Dell (viz část „Kontaktní informace společnosti Dell“ na
straně 71).
T I M E - O F - D A Y C L O C K S T O P P E D (H O D I N Y Z A S T A V E N Y ) — Záložní baterie, která
udržuje systémová konfigurační nastavení, může vyžadovat nabití. Připojte
počítač k elektrické zásuvce, aby se baterie mohla nabít. Jestliže problém
přetrvává, kontaktujte společnost Dell (viz část „Kontaktní informace
společnosti Dell“ na straně 71).
T I M E - O F - D A Y N O T S E T - P L E A S E R U N T H E S Y S T E M S E T U P P R O G R A M (D E N N Í
Č A S N E N Í N A S T A V E N – S P U S ŤT E P R O G R A M N A S T A V E N Í S Y S T É M U ) — Čas
nebo datum uložené v programu nastavení systému neodpovídá systémovým
hodinám. Opravte nastavení Data a Času. Více informací v Servisní příručce na
adrese support.dell.com.
TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED (POČÍTADLO ČIPU ČASOVAČE 2 SELHALO) —
Čip na základní desce může být poškozen. Spusťte testy System Set v nástroji
Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj Dell Diagnostics“ na
straně 44).
U N E X P E C T E D I N T E R R U P T I N P R O T E C T E D M O D E (N E O Č E K Á V A N É P Ř E R U Š E N Í
V C H R Á N Ě N É M R E Ž I M U ) — Řadič klávesnice může pracovat chybně nebo může
být uvolněn paměťový modul. Spusťte testy System Memory a Keyboard
Controller v nástroji Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický nástroj Dell
Diagnostics“ na straně 44).
X :\ I S N O T A C C E S S I B L E .
PŘIPRAVENO
(J E D N O T K A X :\ N E N Í P Ř Í S T U P N Á ) Z A Ř Í Z E N Í N E N Í
— Vložte disk do jednotky a opakujte operaci.
W A R N I N G : B A T T E R Y I S C R I T I C A L L Y L O W (V A R O V Á N Í : B A T E R I E J E K R I T I C K Y
V Y B I T Á .) — Baterie je téměř vybitá. Vyměňte baterii nebo připojte počítač do
elektrické sítě. Jinak aktivujte režim spánku, nebo počítač vypněte.
Řešení potíží
41
Systémová hlášení
POZNÁMKA: Pokud zobrazené hlášení není uvedeno v tabulce, informujte se
v dokumentaci dodané k operačnímu systému nebo programu, který v počítači
pracoval při zobrazení hlášení.
ALERT! (VÝSTRAHA!) PREVIOUS ATTEMPTS AT BOOTING THIS SYSTEM HAVE
F A I L E D A T C H E C K P O I N T [ N N N N ]. (P Ř E D C H O Z Í P O K U S Y O S P U Š T Ě N Í T O H O T O
SYSTÉMU SE NEZDAŘILY V KONTROLNÍM BODĚ [NNNN].) FOR HELP IN
RESOLVING THIS PROBLEM, PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT
D E L L T E C H N I C A L S U P P O R T (C H C E T E - L I V Y Ř E Š I T T E N T O P R O B L É M ,
POZNAMENEJTE SI ČÍSLO KONTROLNÍHO BODU A KONTAKTUJTE TECHNICKOU
P O D P O R U S P O L E Č N O S T I D E L L ) — Počítači se nezdařilo dokončit zaváděcí
proceduru třikrát po sobě, v důsledku stejné chyby (pomoc viz „Kontaktní
informace společnosti Dell“ na straně 71).
CMOS C H E C K S U M E R R O R (C H Y B A K O N T R O L N Í H O S O U Č T U CMOS) — Možná
porucha základní desky nebo vybitá baterie RTC. Vyměňte baterii. Více
informací naleznete v Servisní příručce na adrese support.dell.com nebo v části
„Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 71.
CPU F A N F A I L U R E (P O R U C H A V E N T I L Á T O R U CPU) — Porucha ventilátoru
procesoru. Vyměňte ventilátor procesoru. Viz Servisní příručka na adrese
support.dell.com.
H A R D - D I S K D R I V E F A I L U R E (C H Y B A J E D N O T K Y P E V N É H O D I S K U ) — Možná
porucha pevného disku během testu pevného disku POST. Zkontrolujte kabely,
přepojte pevné disky nebo se vyhledejte pomoc v části „Kontaktní informace
společnosti Dell“ na straně 71.
H A R D - D I S K D R I V E R E A D F A I L U R E (C H Y B A Č T E N Í J E D N O T K Y P E V N É H O
D I S K U ) — Možná porucha pevného disku během testu zavádění systému (další
pomoc naleznete v části „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 71).
K E Y B O A R D F A I L U R E (P O R U C H A K L Á V E S N I C E ) — Porucha klávesnice nebo je
uvolněný kabel klávesnice.
N O B O O T D E V I C E A V A I L A B L E (N E N Í K D I S P O Z I C I Ž Á D N É S P O U Š T Ě C Í
Z A Ř Í Z E N Í ) — Na pevném disku není žádný spouštěcí oddíl, je uvolněn kabel
pevného disku nebo neexistuje spouštěcí zařízení.
•
42
Pokud je spouštěcím zařízením pevný disk, zkontrolujte, zda jsou k němu
řádně připojeny kabely a zda je nastaven jako spouštěcí zařízení.
Řešení potíží
•
Otevřete program Nastavení systému a ujistěte se, že informace o spouštěcí
sekvenci systému jsou správné (viz Servisní příručka na adrese
support.dell.com).
N O T I M E R T I C K I N T E R R U P T (N E D O Š L O K P Ř E R U Š E N Í Č A S O V A Č E ) —
•
Čip na základní desce může být vadný nebo se jedná a poruchu základní
desky další informace (viz část „Kontaktní informace společnosti Dell“ na
straně 71).
USB O V E R C U R R E N T E R R O R (C H Y B A N A D P R O U D U USB) —
•
Odpojte zařízení USB. Použijte externí napájecí zdroj pro zařízení USB.
NOTICE - H A R D D R I V E SELF MONITORING SYSTEM H A S R E P O R T E D T H A T
A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE
(UPOZORNĚNÍ – AUTODIAGNOSTICKÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ
DIS KU N A H L Á S I L , Ž E P A R A M E T R P Ř E K R O Č I L N O R M Á L N Í P R O V O Z N Í R O Z S A H .)
D E L L R E C O M M E N D S T H A T Y O U B A C K U P Y O U R D A T A R E G U L A R L Y.
(S P O L E Č N O S T D E L L D O P O R U Č U J E P R A V I D E L N Ě Z Á L O H O V A T D A T A .)
A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD
D R I V E P R O B L E M (P A R A M E T R J E M I M O R O Z S A H N E B O N E M U S Í I N D I K O V A T
POTENCIÁLNÍ PROBLÉM PEVNÉHO DISKU) —
•
Chyba systému S.M.A.R.T, možná porucha pevného disku. Tato funkce
může být povolena nebo zakázána v systému BIOS.
Řešení potíží s hardwarem a softwarem
Pokud některé zařízení není během spuštění operačního systému rozpoznáno
nebo je rozpoznáno, ale není správně nakonfigurováno, můžete k odstranění
nekompatibility použít Průvodce při potížích s hardwarem.
Průvodce řešením potíží s hardwarem spusťte následujícím způsobem:
Windows Vista™:
1 Klepněte na tlačítko Start systému Windows Vista
položku Nápověda a podpora.
a poté klepněte na
2 Do pole hledání zadejte výraz poradce při potížích
s hardwarem a stiskněte klávesu <Enter>.
3 Ve výsledcích hledání vyberte možnost, která nejlépe popisuje váš problém,
a postupujte podle zbývajících kroků pro řešení potíží.
Řešení potíží
43
Windows XP:
1 Klepněte na tlačítko Start→ Nápověda a podpora.
2 Do pole hledání zadejte výraz poradce při potížích
s hardwarem a stiskněte klávesu <Enter>.
3 V části Opravit problém klepněte na položku Poradce při potížích
s hardwarem.
4 V seznamu Poradce při potížích s hardwarem vyberte možnost, která
nejlépe odpovídá vašemu problému, a klepnutím na tlačítko Další pokračujte
podle příslušných kroků pro odstranění problému.
Diagnostický nástroj Dell Diagnostics
VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části,
ujistěte se, že jsou splněny bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci
k počítači.
Kdy použít diagnostický program Dell Diagnostics
Dojde-li k problémům s počítačem, před kontaktováním odborné pomoci
společnosti Dell proveďte kontrolu popsanou v části „Zablokování a problémy
se softwarem“ na straně 48 a spusťte nástroj Dell Diagnostics.
Doporučujeme vám si tyto postupy před zahájením práce vytisknout.
UPOZORNĚNÍ: Diagnostický nástroj Dell Diagnostics lze použít pouze u počítačů
společnosti Dell.
POZNÁMKA: Média Dell Drivers and Utilities jsou doplňková a s tímto počítačem
nemusela být dodána.
Vyhledejte také informace o konfigurace v Servisní příručce na adrese
support.dell.com a zajistěte, že zařízení, které chcete otestovat, se zobrazuje
v programu Nastavení systému a je aktivní.
Spusťte nástroj Dell Diagnostics z pevného disku nebo z médií Dell Drivers and
Utilities (Ovladače a nástroje).
44
Řešení potíží
Spuštění nástroje Dell Diagnostics z pevného disku
POZNÁMKA: Pokud počítač nezobrazuje na displeji žádný obraz, vyhledejte
informace v části „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 71.
1 Zkontrolujte, zda je počítač připojen k elektrické zásuvce a zda je tato
zásuvka funkční.
2 Zapněte (nebo restartujte) počítač.
3 Ihned po zobrazení loga DELL™ stiskněte klávesu <F12>. V počáteční
nabídce vyberte možnost Diagnostics (Diagnostika) a stiskněte klávesu
<Enter>.
POZNÁMKA: Pokud čekáte příliš dlouho a objeví se logo operačního
systému, počkejte, dokud se nezobrazí plocha Microsoft® Windows®. Teprve
poté vypněte počítač a akci opakujte.
POZNÁMKA: Jestliže se zobrazí zpráva, že nelze nalézt žádný oddíl
s diagnostickými nástroji, spusťte nástroj Dell Diagnostics z médií Drivers and
Utilities.
4 Stisknutím libovolné klávesy spustíte diagnostický nástroj Dell Diagnostics
z oddílu s diagnostickým nástrojem na pevném disku, pak postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Spuštění nástroje Dell Diagnostics z média Dell Drivers and Utilities (Ovladače
a nástroje)
1 Vložte médium Drivers and Utilities (Ovladače a nástroje).
2 Vypněte a restartujte počítač.
Ihned po zobrazení loga DELL stiskněte klávesu <F12>.
POZNÁMKA: Pokud čekáte příliš dlouho a objeví se logo operačního
systému, počkejte, dokud se nezobrazí plocha Microsoft® Windows®. Teprve
poté vypněte počítač a akci opakujte.
POZNÁMKA: Další kroky změní spouštěcí sekvenci pouze jednou. Při
příštím spuštění se systém spustí podle zařízení uvedených v programu
nastavení systému.
3 Po zobrazení seznamu spouštěcích zařízení vyberte položku CD/DVD/
CD-RW a stiskněte klávesu <Enter>.
4 V zobrazené nabídce vyberte příkaz Boot from CD-ROM (Spustit z disku
CD-ROM) a stiskněte klávesu <Enter>.
Řešení potíží
45
5 Zadáním hodnoty 1 otevřete nabídku disku CD. Potom pokračujte stisknutím
klávesy <Enter>.
6 Z číselného seznamu zvolte položku Run the 32 Bit Dell Diagnostics
(Spustit 32bitový diagnostický program Dell Diagnostics). Je-li v seznamu
uvedeno několik verzí, zvolte verzi odpovídající vašemu počítači.
7 Po zobrazení hlavní nabídky diagnostického nástroje Dell Diagnostics
zvolte test, který chcete spustit, a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Rady pro odstraňování problémů
Při řešení potíží s počítačem postupujte podle těchto základních tipů:
•
Pokud jste přidali nebo odebrali součást počítače, než došlo k potížím,
prostudujte si postupy pro instalaci a ujistěte se, že součást byla
nainstalována správně (viz Servisní příručka na adrese support.dell.com).
•
Pokud zařízení nepracuje, zkontrolujte, zda je řádně připojeno.
•
Pokud se na obrazovce zobrazí chybové hlášení, zapište si jeho přesné znění.
Toto hlášení může pomoci pracovníkům technické podpory diagnostikovat
problém a odstranit jej.
•
Pokud program zobrazí chybové hlášení, informujte se v dokumentaci
k programu.
POZNÁMKA: Postupy uvedené v tomto dokumentu byly napsány pro výchozí
zobrazení systému Windows, takže nemusí odpovídat vaší situaci v případě, že jste
v počítači Dell použili klasické nastavení systému Windows.
Potíže s napájením
VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části,
ujistěte se, že jsou splněny bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci
k počítači.
P O K U D K O N T R O L K A N A P Á J E N Í N E S V Í T Í — Počítač se vypnul nebo není
napájen.
46
•
Řádně připojte napájecí kabel do konektoru na zadní straně počítače i do
síťové zásuvky ve zdi.
•
Vyřaďte z okruhu ochranná (jisticí) zařízení, prodlužovací napájecí, a další
ochranná napájecí zařízení a ověřte si, že bez nich počítač řádně pracuje.
Řešení potíží
•
Zkontrolujte, zda jsou používané napájecí rozdvojky připojeny do elektrické
zásuvky a zda je rozdvojka zapnuta.
•
Zkontrolujte, zda řádně pracuje elektrická zásuvka tak, že do ní připojíte jiné
zařízení, například lampu.
•
Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabely a kabely předního panelu řádně
připojeny k základní desce (viz Servisní příručka na adrese
support.dell.com).
POKUD KONTROLKA NAPÁJENÍ SVÍTÍ MODŘE A POČÍTAČ NEREAGUJE —
•
Zkontrolujte, zda je připojen monitor a zda je zapnutý.
•
Pokud je monitor připojen a je zapnutý, viz „Zvukové signály“ na straně 33.
P O K U D K O N T R O L K A N A P Á J E N Í B L I K Á M O D Ř E — Počítač je v úsporném
režimu. Stiskněte klávesu na klávesnici, pohněte myší nebo stiskněte tlačítko
napájení a pokračujte v normální práci s počítačem.
P O K U D K O N T R O L K A N A P Á J E N Í B L I K Á O R A N Ž O V Ě — Pokud je počítač napájen
z externího zdroje, může být zařízení vadné nebo nesprávně nainstalované.
•
Vyměňte a poté znovu nainstalujte všechny paměťové moduly (viz Servisní
příručka na adrese support.dell.com).
•
Vyměňte a poté znovu nainstalujte rozšiřující karty včetně grafických karet
(viz Servisní příručka na adrese support.dell.com).
P O K U D K O N T R O L K A N A P Á J E N Í S V Í T Í O R A N Ž O V Ě — Došlo k problému
s napájením, zařízení může být vadné nebo nesprávně nainstalované.
•
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel procesoru připojen bezpečně
k napájecímu konektoru na základní desce (viz Servisní příručka na adrese
support.dell.com).
•
Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabel a kabel předního panelu řádně
připojeny ke konektoru na základní desce (viz Servisní příručka na adrese
support.dell.com).
O D S T R A Ň T E Z D R O J E P Ř Í P A D N É H O R U Š E N Í — Mezi některé zdroje rušení
mohou náležet následující:
•
Napájecí prodlužovací kabely, prodlužovací kabely klávesnice a
prodlužovací kabely myši
•
Příliš mnoho zařízení připojených k jedné napájecí rozdvojce
•
Několik napájecích rozdvojek připojených do stejné elektrické zásuvky
Řešení potíží
47
Potíže s pamětí
VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části,
ujistěte se, že jsou splněny bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci
k počítači.
POKUD SE ZOBRAZÍ HLÁŠENÍ O NEDOSTATKU PAMĚTI —
•
Uložte a uzavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny
nepoužívané otevřené programy a ověřte, zda se tím problém odstraní.
•
V dokumentaci k softwaru se informujte o minimálních požadavcích na
operační paměť. Pokud je to nutné, nainstalujte dodatečné paměťové moduly
(viz Servisní příručka na adrese support.dell.com).
•
Usaďte paměťové moduly znovu v jejich paticích (viz Servisní příručka na
adrese support.dell.com) a ujistěte se, že počítač s pamětí správně
komunikuje.
•
Spusťte diagnostický program Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický
nástroj Dell Diagnostics“ na straně 44).
POKUD SE SETKÁTE S DALŠÍMI POTÍŽEMI S PAMĚTÍ —
•
Usaďte paměťové moduly znovu v jejich paticích (viz Servisní příručka na
adrese support.dell.com) a ujistěte se, že počítač s pamětí správně
komunikuje.
•
Postupujte podle pokynů k instalaci paměti (viz Servisní příručka na adrese
support.dell.com).
•
Ověřte si, že použité paměťové moduly jsou počítačem podporovány. Další
informace o typu paměťových modulů podporovaných počítačem naleznete
v „Paměť“ na straně 24.
•
Spusťte diagnostický program Dell Diagnostics (viz část „Diagnostický
nástroj Dell Diagnostics“ na straně 44).
Zablokování a problémy se softwarem
VAROVÁNÍ: Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části,
ujistěte se, že jsou splněny bezpečnostní pokyny uvedené v dokumentaci
k počítači.
48
Řešení potíží
Počítač nelze spustit
ZKONTROLUJTE, ZDA JE NAPÁJECÍ ADAPTÉR ŘÁDNĚ PŘIPOJEN K POČÍTAČI
A K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE.
Počítač přestal reagovat
UPOZORNĚNÍ: Pokud řádně nevypnete operační systém, může dojít k ztrátě dat.
V Y P N Ě T E P O Č Í T A Č — Pokud není možné získat odezvu stisknutím klávesy na
klávesnici nebo pohybem myši, stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň
8 až 10 sekund (než se počítač vypne) a pak restartujte počítač.
Program přestal reagovat
UKONČETE PROGRAM —
1 Stiskněte současně kombinaci kláves <Ctrl><Shift><Esc>, zpřístupněte
Správce úloh a klepněte na kartu Aplikace.
2 Klepnutím vyberte program, který přestal reagovat a pak klepněte na tlačítko
Ukončit úkol.
Opakované zhroucení programu
POZNÁMKA: Většina softwaru se dodává s pokyny pro instalaci v dokumentaci
nebo na disketě, disku CD či DVD.
Z K O N T R O L U J T E D O K U M E N T A C I K S O F T W A R U . — V případě potřeby software
odinstalujte a znovu nainstalujte.
Program je určen pro starší verzi operačního systému Microsoft® Windows®.
S P U S ŤT E P R Ů V O D C E O V Ě Ř E N Í M K O M P A T I B I L I T Y P R O G R A M Ů —
Windows Vista™:
Průvodce ověřením kompatibility programů nakonfiguruje program tak, aby jej
bylo možné spustit v prostředí, které je podobné prostředí operačních systémů
jiných než Windows Vista.
1 Klepněte na položky Start
→ Ovládací panely→ Programy→ Použití
staršího programu s touto verzí systému Windows.
2 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Další.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Řešení potíží
49
Windows XP:
Průvodce nastavením kompatibility programu nakonfiguruje program tak, aby
jej bylo možné spustit v prostředí, které je podobné prostředí operačních
systémů jiných, než Windows XP.
1 Klepněte na položky Start→ Všechny programy→ Příslušenství→
Průvodce kompatibilitou programů→ Další.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí se modrá obrazovka
V Y P N Ě T E P O Č Í T A Č — Pokud není možné získat odezvu stisknutím klávesy na
klávesnici nebo pohybem myši, stiskněte a podržte tlačítko napájení alespoň
8 až 10 sekund (než se počítač vypne) a pak restartujte počítač.
Jiné problémy se softwarem
POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ VYHLEDEJTE V DOKUMENTACI
K S O F T W A R U N E B O S E O B R A ŤT E N A V Ý R O B C E S O F T W A R U —
•
Přesvědčte se, zda je program kompatibilní s operačním systémem
nainstalovaným v počítači.
•
Přesvědčte se, zda počítač splňuje minimální požadavky na hardware, který
je nezbytný pro spuštění softwaru. Další informace najdete v dokumentaci
k softwaru.
•
Přesvědčte se, zda je program řádně nainstalován a nakonfigurován.
•
Ověřte, zda nedochází ke konfliktu ovladačů zařízení s programem.
•
V případě potřeby software odinstalujte a znovu nainstalujte.
IHNED ZAZÁLOHUJTE SOUBORY
50
•
Prověřte pevný disk, diskety nebo disky CD a DVD antivirovým softwarem.
•
Uložte a zavřete všechny otevřené soubory, ukončete všechny spuštěné
programy a vypněte počítač prostřednictvím nabídky Start
Řešení potíží
Technická aktualizační služba Dell
Technická aktualizační služba Dell poskytuje aktivní upozorňování na
aktualizace softwaru a hardwaru pro váš počítač. Tato služba je bezplatná a lze
přizpůsobit její obsah, formát a frekvenci doručování upozornění.
Chcete-li se k odběru oznámení přihlásit, přejděte na adresu
support.dell.com/technicalupdate.
Nástroj Dell Support Utility
Nástroj Dell Support Utility je nainstalován v počítači a je k dispozici
prostřednictvím ikony Dell Support,
, nebo pomocí tlačítka Start. Tento
podpůrný nástroj použijte pro získání informací pro vlastní potřebu, softwarové
aktualizace a prověřování stavu počítače a systémového prostředí.
Přístup k nástroji Dell Support Utility
Nástroj Dell Support Utility lze spouštět prostřednictvím ikony
panelu nebo z nabídky Start.
na hlavním
Pokud se na hlavním panelu nezobrazuje ikona nástroje Dell Support Utility:
1 Klepněte na tlačítko Start→ Všechny programy→ Dell Support→ Dell
Support Settings.
2 Ujistěte se, že je zaškrtnuta možnost Show icon on the taskbar (Zobrazit
ikonu na hlavním panelu).
POZNÁMKA: Pokud v nabídce Start nástroj Dell Support Utility nenajdete,
navštivte stránku support.dell.com a software si stáhněte.
Nástroj Dell Support Utility je přizpůsoben pro vaše výpočetní prostředí.
Ikona
na hlavním panelu má jinou funkci, když na ní klepnete, poklepete
nebo klepnete pravým tlačítkem.
Řešení potíží
51
Klepněte na ikonu nástroje Dell Support Utility
Klepněte nebo klepněte pravým tlačítkem na ikonu
úkoly:
a proveďte následující
•
Zkontrolujte systémové prostředí.
•
Zobrazte nastavení nástroje Dell Support Utility
•
Zpřístupněte soubor nápovědy nástroje Dell Support Utility.
•
Prostudujte si časté dotazy.
•
Prostudujte si další informace o nástroji Dell Support Utility.
•
Vypněte nástroj Dell Support Utility.
Poklepejte na ikonu nástroje Dell Support Utility
Poklepejte na ikonu
a ručně zkontrolujte systémové prostředí, prostudujte
si časté dotazy, zpřístupněte soubor nápovědy nástroje Dell Support Utility a
zobrazte nastavení nástroje Dell Support Utility.
Chcete-li získat další informace o nástroji Dell Support Utility, klepněte na
symbol otazníku (?) v horní části obrazovky Dell™ Support.
52
Řešení potíží
Přeinstalace softwaru
Ovladače
Identifikace ovladačů
Pokud se setkáte s obtížemi s některým zařízením, identifikujte, zda je zdrojem
problému ovladač, a v případě potřeby jej aktualizujte.
Microsoft® Windows Vista®:
1 Klepněte na tlačítko Start systému Windows Vista™
tlačítkem klepněte na položku Počítač.
a pak pravým
2 Klepněte na možnost Vlastnosti→ Správce zařízení.
POZNÁMKA: Může se zobrazit okno Řízení uživatelských účtů. Pokud
jste k počítači přihlášeni jako správce, klepněte na tlačítko Pokračovat; jinak
se obraťte na správce, aby provedl požadovanou akci.
Microsoft Windows® XP:
1 Klepněte na tlačítko Start→ Ovládací panely.
2 V části Vybrat kategorii klepněte na položku Výkon a údržba a poté
Systém
3 V okně Vlastnosti systému klepněte na kartu Hardware a poté na položku
Správce zařízení.
Posouvejte seznam a zjistěte, zda je u ikony některého zařízení zobrazen
vykřičník (žlutý kruh s vykřičníkem [!]).
Pokud se vedle názvu zařízení zobrazuje vykřičník, může být nutné
přeinstalovat ovladač nebo nainstalovat nový (viz část „Přeinstalace ovladačů a
nástrojů“ na straně 54).
Přeinstalace softwaru
53
Přeinstalace ovladačů a nástrojů
UPOZORNĚNÍ: Na webových stránkách podpory společnosti Dell Support na
adrese support.dell.com a na médiu Drivers and Utilities najdete ovladače
schválené pro počítače Dell™. Pokud nainstalujete ovladače z jiného zdroje,
nemusí počítač pracovat správně.
Návrat k předchozí verzi ovladače zařízení
Windows Vista:
1 Klepněte na tlačítko Start systému Windows Vista
klepněte na položku Počítač.
a pravým tlačítkem
2 Klepněte na možnost Vlastnosti→ Správce zařízení.
POZNÁMKA: Může se zobrazit okno Řízení uživatelských účtů. Pokud
jste k počítači přihlášeni jako správce, klepněte na tlačítko Pokračovat; jinak
požádejte správce o spuštění Správce zařízení.
3 Klepněte pravým tlačítkem na zařízení s nově nainstalovaným ovladačem a
klepněte na položku Vlastnosti.
4 Klepněte na kartu Ovladače→ Vrátit změny ovladače.
Windows XP:
1 Klepněte na položky Start→ Tento počítač→ Vlastnosti→ Hardware→
Správce zařízení.
2 Klepněte pravým tlačítkem na zařízení s nově nainstalovaným ovladačem a
klepněte na položku Vlastnosti.
3 Klepněte na kartu Ovladače→ Vrátit změny ovladače.
Pokud vrácení změn ovladače problém nevyřeší, vraťte pomocí funkce
Obnovení systému (viz část „Obnovení operačního systému“ na straně 56)
počítač do funkčního stavu před instalací nového ovladače.
Použití média Drivers and Utilities (Ovladače a nástroje).
Pokud Vrácení změn ovladače nebo Obnovení systému (viz část „Obnovení
operačního systému“ na straně 56) problém nevyřeší, přeinstalujte ovladač
z média Drivers and Utilities (Ovladače a nástroje).
1 Se zobrazenou plochou systému Windows vložte médium F.
Pokud médium Drivers and Utilities používáte poprvé, přejděte ke kroku
krok 2. Pokud ne, přejděte ke kroku krok 5.
54
Přeinstalace softwaru
2 Po spuštění instalačního programu média Drivers and Utilities (Ovladače a
nástroje) postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Ve většině případů se program Drivers and Utilities spustí
automaticky. Pokud se tak nestane, spusťte Průzkumník Windows, klepněte
na jednotku s diskem a zobrazte jeho obsah a poté poklepejte na soubor
autorcd.exe.
3 Až se zobrazí okno InstallShield Wizard Complete (Průvodce InstallShield
byl dokončen), vyjměte médium Drivers and Utilities a klepnutím na
tlačítko Finish (Dokončit) restartujte počítač.
4 Po zobrazení plochy systému Windows znovu vložte médium Drivers and
Utilities.
5 Na obrazovce Welcome Dell System Owner (Vítáme uživatele systému
Dell) klepněte na tlačítko Next (Další).
POZNÁMKA: Program Drivers and Utilities zobrazí ovladače pouze pro
hardware dodaný s počítačem. Pokud nainstalujete další hardware, ovladače
nového hardwaru nemusí být zobrazeny. Pokud se nezobrazí, ukončete
program Drivers and Utilities. Informace o ovladačích naleznete
v dokumentaci dodané se zařízením.
Zobrazí se hlášení s informací, že médium Zdroje rozpozná hardware
v počítači.
Ovladače, které počítač používá, se automaticky zobrazí v okně My Drivers
– The ResourceCD has identified these components in your system (Moje
ovladače – Byly nalezeny tyto součásti systému).
6 Klepněte na ovladač, který chcete přeinstalovat, a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Pokud konkrétní ovladač není uveden v seznamu, není operačním systémem
vyžadován.
Ruční přeinstalace ovladačů
Po rozbalení souborů ovladačů na pevný disk způsobem popsaným v předchozí
části:
1 Klepněte na tlačítko Start systému Windows Vista
klepněte na položku Počítač.
a pravým tlačítkem
2 Klepněte na možnost Vlastnosti→ Správce zařízení.
Přeinstalace softwaru
55
POZNÁMKA: Může se zobrazit okno Řízení uživatelských účtů. Pokud
jste k počítači přihlášeni jako správce, klepněte na tlačítko Pokračovat; jinak
požádejte správce o spuštění Správce zařízení.
3 Poklepejte na typ zařízení, pro který ovladač instalujete (například Zvuk
nebo Video).
4 Poklepejte na název zařízení, pro které instalujete ovladač.
5 Klepněte na kartu Ovladač→ Aktualizovat ovladač→ Vyhledat ovladač
v počítači.
6 Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do umístění, kam jste soubory
ovladače zkopírovali.
7 Po zobrazení příslušného ovladače klepněte na název ovladače→ OK→
Další.
8 Klepněte na tlačítko Dokončit a restartujte počítač.
Obnovení operačního systému
Operační systém můžete obnovit následujícími způsoby:
56
•
Funkce Obnovení systému Windows vrací počítač do předchozího funkčního
stavu, aniž by přitom byly ovlivněny datové soubory. Funkci Obnovení
systému použijte jako první řešení pro obnovení operačního systému a
zachování datových souborů.
•
Aplikace Dell Factory Image Restore (dostupná pro systém Windows Vista)
vrací pevný disk počítače do stavu, ve kterém se nacházel při zakoupení.
Tento program trvale odstraňuje z pevného disku veškerá data a všechny
programy nainstalované po obdržení počítače. Aplikace Dell Factory Image
Restore používejte pouze v případě, že funkce Obnovení systému nevyřešila
problém s operačním systémem.
•
Pokud jste obdrželi médium Operačního systému s počítačem, můžete je
použít k obnově operačního systému. Použití média Operačního systému
však také odstraní všechna data z pevného disku. Toto médium použijte,
pouze pokud funkce Obnovení systému nevyřeší problém s operačním
systémem.
Přeinstalace softwaru
Použití funkce Obnovení systému Microsoft® Windows®
Operační systém Windows poskytuje možnost Obnovení systému, která počítači
umožní vrátit se k předchozímu provoznímu stavu (bez vlivu na datové
soubory), pokud změny hardwaru, softwaru nebo jiných systémových nastavení
převedou počítač do nežádoucího provozního stavu. Všechny změny, které
funkce Obnovení systému v počítači provede, jsou úplně vratné.
UPOZORNĚNÍ: Pravidelně zálohujte datové soubory. Funkce Obnovení systému
nesleduje ani neobnovuje datové soubory.
POZNÁMKA: Postupy uvedené v tomto dokumentu byly napsány pro výchozí
zobrazení systému Windows, takže nemusí odpovídat vaší situaci v případě, že jste
v počítači Dell™ použili klasické nastavení systému Windows.
POZNÁMKA: Nastavte počítač Dell™ na klasické zobrazení Windows.
Spuštění funkce Obnovení systému
Windows Vista:
1 Klepněte na tlačítko Start
.
2 Do pole Zahájit hledání zadejte výraz obnovení systému a stiskněte
klávesu <Enter>.
POZNÁMKA: Může se zobrazit okno Řízení uživatelských účtů. Pokud
jste k počítači přihlášeni jako správce, klepněte na tlačítko Pokračovat; jinak
se obraťte na správce, aby provedl požadovanou akci.
3 Klepněte na položku Další a postupujte podle pokynů na obrazovce.
V případě, že funkce Obnovení systému nevyřeší vzniklý problém, můžete
poslední akci obnovení systému vrátit zpět (viz „Vrácení posledního obnovení
systému“ na straně 58).
Windows XP:
UPOZORNĚNÍ: Před obnovením počítače uložte a zavřete všechny otevřené
soubory a ukončete všechny spuštěné programy. Dokud nebude obnovení
dokončeno, neměňte, nespouštějte ani neodstraňujte žádné soubory nebo
programy.
1 Klepněte na položky Start → Všechny programy→ Příslušenství→
Systémové nástroje→ Obnovení systému.
2 Klepněte na možnost Obnovit počítač do předchozího stavu nebo Vytvořit
bod obnovení.
3 Klepněte na položku Další a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Přeinstalace softwaru
57
Vrácení posledního obnovení systému
UPOZORNĚNÍ: Před vrácením posledního obnovení systému uložte a zavřete
všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné programy. Dokud nebude
obnovení dokončeno, neměňte, nespouštějte ani neodstraňujte žádné soubory
nebo programy.
Windows Vista:
1 Klepněte na tlačítko Start
.
2 Do pole Zahájit hledání zadejte výraz obnovení systému a stiskněte
klávesu <Enter>.
3 Vyberte položku Vrátit zpět poslední obnovení a poté klepněte na Další.
Windows XP:
1 Klepněte na položky Start→ Všechny programy→ Příslušenství→
Systémové nástroje→ Obnovení systému.
2 Vyberte položku Vrátit zpět poslední obnovení a poté klepněte na Další.
Povolení obnovení systému
POZNÁMKA: Systém Windows Vista funkci Obnovení systému nezakáže bez
ohledu na nedostatek volného místa na pevném disku. Proto se následující kroky
týkají pouze systému Windows XP.
Pokud nainstalujete znovu operační systém Windows XP s méně než 200 MB
volného místa na pevném disku, bude funkce Obnovení systému automaticky
zakázána.
Chcete-li zjistit, zda je funkce Obnovení systému povolena:
1 Klepněte na položky Start→ Ovládací panely→ Výkon a údržba→
Systém.
2 Klepněte na kartu Obnovení sytému a ujistěte se, že možnost Vypnout
nástroj Obnovení systému není vybrána.
58
Přeinstalace softwaru
Použití softwaru pro obnovení výrobní bitové kopie Dell™ Factory
Image Restore
UPOZORNĚNÍ: Použití aplikace Dell Factory Image Restore trvale odstraní
všechna data na pevném disku a odebere všechny programy nebo ovladače, které
jste po obdržení počítače nainstalovali. Pokud je to možné, vytvořte si před použitím
této možnosti zálohu dat. Aplikace Dell Factory Image Restore používejte pouze
v případě, že funkce Obnovení systému nevyřešila problém s operačním
systémem.
POZNÁMKA: Aplikace Dell Factory Image Restore nemusí být k dispozici
v určitých zemích nebo některých počítačích.
Aplikaci Dell Factory Image Restore (Windows Vista) používejte pouze jako
poslední možnost obnovení operačního systému. Tato možnost obnovuje pevný
disk do provozního stavu, ve kterém se nacházel při zakoupení počítače.
Všechny programy nebo soubory přidané po obdržení počítače - včetně
datových souborů - jsou trvale odstraněny z pevného disku. Datové soubory
zahrnují dokumenty, tabulky, emailové zprávy, digitální fotografie, hudební
soubory atd. Pokud to je možné, vytvořte si zálohu dat před použitím aplikací
Factory Image Restore.
Windows Vista: Dell Factory Image Restore (Obnovení výrobní bitové kopie)
1 Zapněte počítač. Když se zobrazí logo Dell, stiskněte několikrát klávesu
<F8> a zpřístupněte okno Rozšířené možnosti spuštění systému Windows
Vista.
2 Vyberte možnost Opravit počítač.
Zobrazí se okno Možnosti obnovení systému.
3 Vyberte rozvržení klávesnice a klepněte na tlačítko Další.
4 Chcete-li zpřístupnit možnosti obnovení, přihlaste se jako místní uživatel.
Chcete-li zpřístupnit příkazový řádek, zadejte příkaz administrator do
pole Jméno uživatele a pak klepněte na tlačítko OK.
5 Klepněte na tlačítko Dell Factory Image Restore.
POZNÁMKA: V závislosti na konfiguraci bude potřeba vybrat položku Dell
Factory Tools a poté položku Dell Factory Image Restore.
Zobrazí se úvodní obrazovka nástroje Dell Factory Image Restore.
Přeinstalace softwaru
59
6 Klepněte na tlačítko Next.
Zobrazí se obrazovka Confirm Data Deletion (Potvrdit odstranění dat).
UPOZORNĚNÍ: Pokud nechcete v práci s nástrojem Factory Image Restore
pokračovat, klepněte na možnost Cancel.
7 Klepnutím na políčko potvrďte, že chcete pokračovat ve formátování
pevného disku a obnovení systémového softwaru do stavu od výrobce a poté
klepněte na tlačítko Next.
Proces obnovení se spustí a může trvat 5 či více minut. Když jsou operační
systém a aplikace nainstalované ve výrobním závodě obnoveny do
počátečního stavu, zobrazí se hlášení.
8 Klepněte na tlačítko Finish a restartujte počítač.
Použití média s operačním systémem
Dříve než začnete
Pokud chcete odstranit problém novou instalací operačního systému Windows,
při které by se znovu nainstaloval ovladač, zkuste nejprve použít nástroj Vrátit
změny ovladače zařízení. Viz „Návrat k předchozí verzi ovladače zařízení“ na
straně 54. Pokud nástroj Vrátit změny ovladače zařízení problém neodstraní,
pomocí nástroje Obnovení systému v operačním systému Microsoft Windows
vraťte systém do funkčního stavu před instalací ovladače nového zařízení. Viz
„Použití funkce Obnovení systému Microsoft® Windows®“ na straně 57.
UPOZORNĚNÍ: Než provedete instalaci, zazálohujte všechny datové soubory na
primárním pevném disku. U běžných konfigurací jednotky pevného disku je primární
pevný disk první disk rozpoznaný počítačem.
K přeinstalaci systému Windows potřebujete médium Dell™ Operační systém a
médium Dell Drivers and Utilities.
POZNÁMKA: Médium Dell Drivers and Utilities obsahuje ovladače instalované
při sestavení počítače. Médium Dell Drivers and Utilities použijte k zavedení
všech požadovaných ovladačů. Zahrnutí médií Dell Drivers and Utilities a Dell
Operační systém do dodávky vašeho počítače závisí na oblasti, ve které jste si
počítač objednali, a na tom, zda jste si vyžádali média.
60
Přeinstalace softwaru
Přeinstalace systému Windows
Proces přeinstalace může trvat 1 - 2 hodiny. Po přeinstalaci operačního systému
bude třeba znovu nainstalovat ovladače zařízení, antivirové programy a ostatní
software.
1 Uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné
aplikace.
2 Vložte médium s operačním systémem.
3 Pokud se zobrazí zpráva Instalovat Windows, klepněte na tlačítko
Ukončit.
4 Restartujte počítač.
Ihned po zobrazení loga DELL stiskněte klávesu <F12>.
POZNÁMKA: Pokud čekáte příliš dlouho a objeví se logo operačního
systému, počkejte, dokud se nezobrazí plocha Microsoft® Windows®. Teprve
poté vypněte počítač a akci opakujte.
POZNÁMKA: Další kroky změní spouštěcí sekvenci pouze jednou. Při
příštím spuštění se systém spustí podle zařízení uvedených v instalačním
programu systému.
5 Po zobrazení seznamu spuštěných zařízení vyberte položku Jednotka
CD/DVD/CD-RW a stiskněte klávesu <Enter>.
6 Stisknutím libovolného tlačítka spustíte systém z disku CD-ROM. Potom
podle pokynů na obrazovce instalaci dokončete.
Přeinstalace softwaru
61
62
Přeinstalace softwaru
Vyhledání informací
POZNÁMKA: Některé funkce nebo média jsou doplňková a nemusela být s tímto
počítačem dodána. Některé funkce nebo média pravděpodobně nebudou
v některých zemích k dispozici.
POZNÁMKA: S počítačem byly pravděpodobně dodány dodatečné informace.
Dokument/Média/Označení
Servisní štítek/Kód expresní služby
Servisní štítek / kód expresní služby jsou
umístěny na vašem počítači.
Obsah
• Servisní štítek použijte pro identifikaci
počítače na webové stránce
support.dell.com nebo při kontaktování
podpory.
• Při kontaktu se servisní podporou zadejte
pro přesměrování hovoru kód expresní
služby
POZNÁMKA: Servisní štítek / kód
expresní služby jsou umístěny na vašem
počítači.
Média „Drivers and Utilities“ (Ovladače
a nástroje)
Média „Drivers and Utilities“ je disk CD
nebo DVD, který byl dodán s vaším
počítačem.
• Diagnostický program pro počítač
• Ovladače pro počítač
POZNÁMKA: Nejnovější ovladače a
aktualizace dokumentace jsou k dispozici
na webu support.dell.com.
• Notebook System Software (NSS)
• Soubory Readme
POZNÁMKA: Médium může obsahovat
soubory Readme, které poskytují
nejaktuálnější informace o technických
změnách počítače nebo rozšířené technické
referenční materiály pro technické
pracovníky a pokročilé uživatele.
Vyhledání informací
63
Dokument/Média/Označení
Obsah
Médium s operačním systémem
Přeinstalace operačního systému
Médium Operační systém je disk CD nebo
DVD, který byl dodán s počítačem.
Dokumentace s bezpečnostními pokyny,
předpisy, informacemi o záruce a
informacemi o podpoře
Tento typ informací může být dodán
s počítačem. Další regulatorní informace
najdete na domovské stránce Regulatory
Compliance (soulad s předpisy)
www.dell.com na tomto webu:
www.dell.com/regulatory_compliance.
• Informace o záruce
• Podmínky (jen USA)
• Bezpečnostní pokyny
• Informace o předpisech
• Informace o ergonomii
• Licenční smlouva s koncovým uživatelem
Servisní příručka
• Demontáž a výměna dílů
Servisní příručka k počítači se nachází na
webu support.dell.com.
• Konfigurace nastavení systému
Průvodce technologiemi Dell
• Informace o operačním systému
Příručka Průvodce technologiemi Dell je
k dispozici na adrese support.dell.com.
• Použití a správa zařízení
Licenční štítek systému Microsoft®
Windows®
Licenční štítek systému Microsoft
Windows je umístěn na počítači.
64
Vyhledání informací
• Odstraňování a řešení problémů
• Informace o technologiích RAID,
Internetu, bezdrátové technologii
Bluetooth®, e-mailu, sítích a dalších.
• Poskytuje kód Product Key operačního
systému
Získání nápovědy
Získání pomoci
VAROVÁNÍ: Potřebujete-li sejmout kryt počítače, odpojte nejdříve napájecí
kabel počítače a kabel modemu od elektrických zásuvek. Postupujte podle
bezpečnostních pokynů dodaných s počítačem.
Pokud se při práci s počítačem setkáte s potížemi, proveďte následující kroky a
pokuste se problém diagnostikovat a vyřešit:
1 Informace a postupy týkající se konkrétního problému najdete v části „Rady
pro odstraňování problémů“ na straně 46.
2 Postup spuštění nástroje Dell Diagnostics najdete v části „Diagnostický
nástroj Dell Diagnostics“ na straně 44.
3 Vyplňte kontrolní seznam „Diagnostický kontrolní seznam“ na straně 70.
4 Pokud potřebujete pomoci s instalací a postupy odstraňování problémů,
využijte rozsáhlou sadu online služeb na webu Dell Support
(support.dell.com). Podrobnější seznam možností podpory Dell Support
online najdete v části „Služby online“ na straně 66.
5 Pokud předchozí kroky problém nevyřešily, použijte část „Kontaktní
informace společnosti Dell“ na straně 71.
POZNÁMKA: Kontaktujte podporu společnosti Dell telefonicky v blízkosti svého
počítače, aby vám pracovník podpory mohl pomoci se všemi potřebnými postupy.
POZNÁMKA: Systém kódu expresní služby společnosti Dell nemusí být ve všech
zemích k dispozici.
Na výzvu automatizovaného telefonního systému společnosti Dell zadejte svůj
kód expresní služby a váš telefonát bude přesměrován přímo k odpovědnému
pracovníku podpory. Pokud nemáte kód expresní služby, otevřete složku Dell
Accessories, poklepejte na ikonu Express Service Code a postupujte podle
pokynů.
Získání nápovědy
65
Pokyny pro používání služeb podpory Dell, viz také „Technická podpora a
služby zákazníkům“ na straně 66.
POZNÁMKA: Některé z následujících služeb nejsou vždy dostupné ve všech
místech mimo kontinentální část USA. Informace o dostupnosti vám poskytne
místní zástupce společnosti Dell.
Technická podpora a služby zákazníkům
Služby podpory společnosti Dell jsou k dispozici, aby vám poskytly odpověď na
jakoukoli otázku týkající se hardwaru Dell™. Náš personál podpory využívá
počítačové diagnostické nástroje, pomocí kterých vám může poskytnout rychlé
a přesné odpovědi.
Pokud chcete kontaktovat službu podpory společnosti Dell, přečtěte si část „Než
zavoláte“ na straně 69a vyhledejte kontaktní informace pro vaši oblast nebo
přejděte na web support.dell.com.
DellConnect™
Nástroj DellConnect je jednoduchý online přístupový nástroj umožňující
pracovníkům servisních služeb a podpory Dell přístup do vašeho počítače
prostřednictvím širokopásmového připojení, diagnostikovat vaše potíže a
odstranit je pod vaším dohledem. Další informace najdete na adrese
support.dell.com po klepnutí na odkaz DellConnect.
Služby online
Informace o produktech a službách Dell můžete nalézt na následujících
stránkách:
www.dell.com
www.dell.com/ap (pouze pro oblast Asie a Tichomoří)
www.dell.com/jp (pouze pro Japonsko)
www.euro.dell.com (pouze pro Evropu)
www.dell.com/la (pro oblast Latinské Ameriky a Karibiku)
www.dell.ca (pouze pro Kanadu)
66
Získání nápovědy
Podpora společnosti Dell je přístupná prostřednictvím následujících webových
stránek a e-mailových adres:
•
Stránky podpory Dell
support.dell.com
support.jp.dell.com (pouze pro Japonsko)
support.euro.dell.com (pouze pro Evropu)
•
E–mailové adresy podpory společnosti Dell
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
la-techsupport@dell.com (pouze země Latinské Ameriky a Karibské oblasti)
apsupport@dell.com (pouze pro oblast Asie a Tichomoří)
•
E–mailové adresy marketingového a prodejního oddělení společnosti Dell
apmarketing@dell.com (pouze pro oblast Asie a Tichomoří)
sales_canada@dell.com (pouze Kanada)
•
Anonymní protokol přenosu souborů (FTP)
ftp.dell.com
Přihlaste se jako uživatel: anonymous a použijte svou e–mailovou adresu
jako heslo.
Služby AutoTech
Automatizované služby podpory společnosti Dell – AutoTech – poskytují
zaznamenané odpovědi na otázky, týkající se přenosných nebo stolních
počítačů, kladené zákazníky společnosti Dell nejčastěji.
Při volání služby AutoTech použijte telefon s tónovou volbou a vyberte téma,
které odpovídá vaší otázce. Telefonní číslo pro vaši oblast najdete v části
„Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 71.
Získání nápovědy
67
Automatizovaná služba stavu objednávek
Chcete-li zkontrolovat stav objednávky jakýchkoli produktů Dell, můžete přejít
na adresu support.dell.com nebo můžete zavolat na automatizovanou službu
stavu objednávek. Nahraná zpráva vás vyzve k zadání informací potřebných pro
vyhledání objednávky a sdělení informací o jejím stavu. Telefonní číslo pro vaši
oblast najdete v části „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 71.
Problémy s objednávkou
Pokud máte nějaký problém s objednávkou, například chybějící součásti,
nesprávné součásti nebo nesprávnou fakturu, kontaktujte zákaznickou podporu
společnosti Dell. Před telefonátem si připravte fakturu nebo balicí list. Telefonní
číslo pro vaši oblast najdete v části „Kontaktní informace společnosti Dell“ na
straně 71.
Informace o produktech
Pokud potřebujete informace o dalších produktech Dell nebo chcete provést
objednávku, navštivte webové stránky společnosti Dell na adrese
www.dell.com. Telefonní číslo pro vaši oblast nebo kontakt na prodejce najdete
v části. „Kontaktní informace společnosti Dell“ na straně 71
Vracení položek do záruční opravy nebo
dobropis
Připravte si všechny vracené položky, buď určené k opravě nebo vrácení částky,
a to následujícím způsobem.
1 Kontaktujte společnost Dell a získejte číslo oprávnění pro vrácení materiálu a
napište jej zřetelně na snadno viditelné místo na krabici.
Telefonní číslo pro vaši oblast najdete v části „Kontaktní informace
společnosti Dell“ na straně 71. Přiložte kopii faktury a dopis popisující
příčinu vrácení.
2 Přiložte kopii diagnostického kontrolního seznamu (viz „Diagnostický
kontrolní seznam“ na straně 70) s označením testů, které jste provedli,
a případných chybových hlášení nástroje Dell Diagnostics (viz „Kontaktní
informace společnosti Dell“ na straně 71).
68
Získání nápovědy
3 Přiložte veškeré příslušenství, které náleží k vracené položce (napájecí
kabely, softwarová média, příručky atd.), pokud vracíte zboží k úhradě vámi
zaplacené částky (dobropisem).
4 Zabalte vracené zařízení do originálního nebo jiného vhodného obalu.
Jste odpovědní za zaplacení přepravních nákladů. Jste také odpovědní za
pojištění vracených produktů a přejímáte rizika za případnou ztrátu při přepravě
do společnosti Dell. Nejsou přijímány balíky zasílané na dobírku.
Vracené zboží, které nesplní některé z předchozích požadavků, bude zamítnuto
a vráceno odesílateli.
Než zavoláte
POZNÁMKA: Při telefonátu mějte k dispozici kód expresní služby. Tento kód
pomůže automatizovanému telefonickému systému podpory lépe směrovat váš
hovor. Můžete být požádáni o poskytnutí informací ze servisního štítku (obvykle je
umístěn na dolní nebo zadní straně počítače).
Nezapomeňte vyplnit diagnostický kontrolní seznam (viz část „Diagnostický
kontrolní seznam“ na straně 70). Pokud to je možné, zapněte počítač před
zavoláním technické podpory společnosti Dell a zavolejte z takového
telefonního přístroje, který je v blízkosti počítače. Můžete být požádáni o zadání
některých příkazů na klávesnici, předávání podrobných informací během
prováděných operací nebo vyzkoušení jiných postupů odstraňování poruch,
které můžete provést pouze v daném počítači. Zkontrolujte, zda je k dispozici
dokumentace k počítači.
VAROVÁNÍ: Před manipulací uvnitř počítače postupujte podle
bezpečnostních pokynů v dokumentaci dodané s počítačem.
Získání nápovědy
69
Diagnostický kontrolní seznam
Jméno:
Datum:
Adresa:
Telefonní číslo:
Servisní štítek (čárový kód na dolní nebo zadní straně počítače):
Heslo expresní služby:
Číslo oprávnění pro vrácení materiálu (pokud je poskytnuto technikem podpory Dell):
Operační systém a verze:
Zařízení:
Rozšiřující karty:
Jste připojeni k síti? Ano/Ne
Síť, verze a síťový adaptér:
Programy a verze:
Obsah spouštěcích souborů operačního systému najdete v dokumentaci k operačnímu
systému. Pokud je počítač připojen k tiskárně, vytiskněte každý soubor. V opačném
případě před kontaktováním společnosti Dell zaznamenejte obsah každého souboru.
Chybová hlášení, zvukové kódy nebo diagnostické kódy:
Popis problému a postupy řešení potíží, které jste provedli:
70
Získání nápovědy
Kontaktní informace společnosti Dell
Pro zákazníky v USA je k dispozici telefonní číslo 800-WWW-DELL
(800-999-3355).
POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete nalézt
kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo
v produktovém katalogu společnosti Dell.
Společnost Dell poskytuje několik online a telefonních možnosti podpory a
služeb. Dostupnost se liší podle zemí a produktu a některé služby nemusí být ve
vaší oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell s otázkami
týkajícími se prodeje, technické podpory nebo zákaznických služeb:
1 Navštivte web support.dell.com a vyberte svou zemi nebo oblast
v rozevíracím seznamu Vyberte zemi/oblast v dolní části stránky.
2 Klepněte na tlačítko Kontaktujte nás na levé straně stránky a vyberte
příslušnou službu nebo odkaz na podporu podle potřeby.
3 Vyberte si metodu kontaktování společnosti Dell, která je pro vás pohodlná.
Získání nápovědy
71
72
Získání nápovědy
Rejstřík
A
aktualizace
software a hardware, 51
C
chybová hlášení
zvukové signály, 33
D
Dell
aktualizace softwaru, 51
Dell Factory Image Restore
(Obnovení výrobní bitové
kopie), 59
kontaktování, 65, 71
nástroj Dell Support Utility, 51
služby technické a zákaznické
podpory, 66
technická aktualizační služba, 51
diagnostika
Dell, 44
zvukové signály, 33
disk CD Drivers and Utilities
diagnostický nástroj Dell
Diagnostics, 44
dokumentace, 63
Průvodce technologiemi Dell, 64
Servisní příručka, 64
I
informace o ergonomii, 64
Internet
nastavení, 16
K
Klepněte na tlačítko Dell Factory
Image Restore., 59
DellConnect, 66
kontaktování společnosti
Dell, 65, 71
Diagnostický nástroj Dell
Diagnostics, 44
Kód expresní služby, 63
diagnostický nástroj Dell
Diagnostics
spouštění z média Drivers and
Utilities, 45
spouštění z pevného disku, 45
L
Licenční štítek systému Microsoft
Windows, 64
Rejstřík
73
M
médium
operační systém, 64
ovladače a nástroje, 63
ovladače, 53
identifikace, 53
médium Drivers and Utilities, 63
návrat k předchozí verzi, 54
přeinstalace, 54
Médium Drivers and Utilities
(Ovladače a nástroje), 54, 63
P
N
napájení
řešení potíží, 46
stavy kontrolky napájení, 46
nastavení
Internet, 16
O
Obnovení systému, 56-57
povolení, 58
Obnovení výrobní bitové
kopie, 59
odstraňování problémů, 33, 64
operační systém
Dell Factory Image Restore
(Obnovení výrobní bitové
kopie), 59
média, 60, 64
Obnovení systému, 56
PC Restore, 59
přeinstalace, 64
74
Rejstřík
paměť
řešení potíží, 48
PC Restore, 59
počítač
technické údaje, 23
podpora, 65
DellConnect, 66
kontaktování společnosti Dell, 71
oblastní, 66
online služby, 66
služby technické a zákaznické
podpory, 66
potíže
obnovení do předchozího stavu, 57
produktový kód operačního
systému, 64
Průvodce přenosem souborů a
nastavení, 18
Průvodce technologiemi Dell, 64
průvodci
průvodce kompatibilitou
programů, 49
Průvodce přenosem souborů a
nastavení, 18
přeinstalace
ovladače a nástroje, 54
software, 53
přenos informací do nového
počítače, 18
S
S.M.A.R.T, 43
servisní označení, 63
Servisní příručka, 64
připojení
napájecí adaptér, 13
síťový kabel, 14
zařízení IEEE 1394, 14
zařízení USB, 14
software
aktualizace, 51
potíže, 49
přeinstalace, 53
řešení potíží, 49-50
Ř
systém Windows Vista
Průvodce ověřením kompatibility
programů, 49
řešení potíží
chybová hlášení, 35
diagnostický nástroj Dell
Diagnostics, 44
modrá obrazovka, 50
napájecí kontrolky, 33
napájení, 46
obnovení do předchozího
stavu, 56-57
paměť, 48
počítač nereaguje, 48
programy a kompatibilita se
systémem Windows, 49
software, 48-50
stavy kontrolky napájení, 46
tipy, 46
zhroucení programu, 48
Systémový software
notebooku, 63
T
technické údaje, 23
telefonní čísla, 71
V
vyhledávání informací, 63
W
Windows Vista
Dell Factory Image Restore
(Obnovení výrobní bitové
kopie), 59
návrat k předchozí verzi ovladače
zařízení, 54
Rejstřík
75
Obnovení systému, 56-57
přeinstalace, 64
vrátit změny ovladače zařízení, 54
Windows XP
nastavení připojení k Internetu, 17
návrat k předchozí verzi ovladače
zařízení, 54
Obnovení systému, 56-57
PC Restore, 59
Průvodce přenosem souborů a
nastavení, 18
přeinstalace, 64
vrátit změny ovladače zařízení, 54
Z
zvukové signály, 33
Rejstřík
76
Download PDF