Zanussi Electrolux ZEF 55 W User manual

Zanussi Electrolux ZEF 55 W User manual
.-
9~14
1
n· '
Wv Ilrł'lnf·
listopada
o
•
)
sobota 14 I niedziela 15
ŁODZ,
· październik.a 1989 .-oku
l
2411 (ł.3057)
Nr indeksu 36004
Rok , :XLIV
. PL ISSN 0208-'1707
W dniach 9-14 lisfop&da br. zło- .
w Polsce kanclerz federalny Republiki Federal-. •
nej Niemiec Helmut · t{ohl na zaproszenie prezesa Rady Ministrów
Polskiej Rzeczypospolited Ludowej
Tadeusza Mazowieckiego.
ży oficjalną wizytę
• • •
· Agencja Re~tera, powołując się
na anonimowe oficjalne źródła boń­
skie, poinformowała; że rząd RFN
ma zamiar wesprzeć reformy w
Polsce udziel!l-jąc znacznych kredytqw mających wynieść w sumie co
najmniej 1· miliard dolarów. Przed. staw.iciele rządu RFN . o.odkreślili.
że gwarantowane przez Bonnl pożyczki będą przeznaczone · na finansowanie konkretnych przedsięwzięć.
Dziś
Uroczystość ·
Obradował
w Belwederze
(Od specjatnego
:;ynowi
kupi<"
llpowiada ktoś. znnj ąmemu. - alf<, Wy·
·
Chcla!em
ąite
obraź
sobie, 80
-
półbu.tąJ
· .-
tysięcy!
Pa.,.a czw szt.u.ka'?
ten dTU·gi. ·
·
-
pyt a
O czyw iś cie
troc hę,
wię·
para.
poc2ekaj 1eszcze
będzie tak jak mó-
to
No
a
.
- Przesadzasz!
- A pamiętasi jak kitka Lat
temu. wprowadzono 1ednr.csobona
wq opłatę za zaproszen' e
bal sylwestr'.lwy? Ż<eby "~ ~ y ­
glqdałr> tak drogo .._ podawana
no . koszt wstępu . wlaśn1e
jedną osobę . Kto sam· id.zie na
bal - prze cież to idiotyzm I Wię,
być moi:e wkrótce bu.ty wyce·
niane będą za szt1.1kę. Cz1r .to
n ie ?est u nas możliwe?
- No„. - ziastanowil się ten
pierwszy - no chyba tak.
'
d k
„,,,.r.r~ strugach
s
manifestowali
deszczu
wczoraj swe niezadowolenie zwią(DALSZY
CIĄG
NA
STR. 3)
17 .bm.
~ · Posiedzenie
Senatu
P'rezydium ·;- Senatu postanowiło
w
Inni i poselskii::h pozycji odb1e-I na w drugim miesiącu jej •obo- zwalać 9 posiedzenie Senatu
t;l.niu 17 października 1989 r . {wtorają cios, że pierwsza gospodarcza wiązywanla.
JakŻE;' ten krótki czas Zll;iienił rek) o godz. 14.00 w sali Kolumusta J.1a . nowego rządu '()kazała się
ni e wypa łe m i musi b y ć zmlenio- krajobraz ; role. Pod Sejmem w nowej Sejmu. · ·
· dzienny . posiedzenia
Porządek
'
'
przewiduje:
spra1. Stanowisko Senatu w
wie ustawy o zmianie ustawy o
za
wynag .odzeń
podwyższaniu
w
pracę i · dochogów rolniczyt·h
W związku z dużym wzr~tem cen surowców, materiałów i pół- związku 'Ze zmianami cen detalicz.fabi•ykatów oraz innych kosztów produkcji z. przyczyn niezależnych nych towarów ' I usług k<>n$ump·
od preducen~ów, jak również znacznym wzrostem kosztów sprzedaży C';'jnych w 1989 r .
2. Zmiany w· skład:i;ie Senatu
.(kttrsy dewiz. odsetld batrkowel n iezbędrle jest podniesienie cen deta·
komisji senackich.
licznych samochodów.
Ceny te od 16 października 1989 r. wyniosą:
'
9.000.boo.standard
lifting)
(face
FL
650
126p
Fiat
-1.
- 11 .500.0.0 0.2. Fiat 126p 703 bis z:estyling (standard)
- 6".000.000.. 3. 'Fiat 126p 650 , FL inwalidzki
- 14.000.000.4. FSO l;>OO berlina 1,5 c standard
- 20.0IJ0.000.5. Polonez standard 1,5 c
19.000.000.6. W AZ łada 21072 1300 ccm
- 28.000.000.7. W AZ niwa 2121
- Ił.OOO IJ00.8. ZAZ 968 zaporożec
- 27.000.000. 9. Wołga gaz 2410 .
- 13 OOO Q00.10. Skoda 105 L - ,1050 cero
- 14100.000.Na ·piątkowe zebranie redakcyj11.. Skoda 120 L - 1200 ccm
- · 7.500.000.- ne dziennikarze ,„Dt."
puynieśli
12. Trabant 601 limuzyna
8.000.000.wiadomość, ze nasza gazeta oie do- 13. Trabant uniwersa!
5.50!J.OOO.otarła rano do kiosków. Tak istet14. Trabant liiµuzyna hycomat
. - 14.100.000.- nie było. Przyczyną' - jak się oka•
·
15. Wartbvrg · tourist
..
13.500.000
.
s
limuzyna
353
był strajl! 20 pracowników
16. Wartburg
zało :::._ 14.100.000....,. ekspedycji, -czyli rozdzielni prasy
17. Wartburg 353 z rozsuwanym dachem
„Prasa
,Posiadaczom przedpłat, którzy uzyskali uprawnienia do nabycia i rozwozicieli RSW
samochodów w terminach wcześniejszych, samochody będą sprzeda- Ksiązka - Ruch" Rejonu Południe
wane w cenach roku, w któryią .nabyli upl."awnienia.
przy uL ·Zamenhofa. Do ' kłosków
(PAP) u.le c1Qtarło na czas przeszło 26 tys.
Samo~h·ody· droższe
• /.
okazją
była także
Uroczystość
czoraj uczes ~ ni czyliśmy w
nadzwyczaj- do uhonorowania zasłużonych prauroczystym
Medal Komisji
&matu cowników UL.
. nym ' posied zen iu
o.trzymali:
Narodowej
Łódzkiego z ,Edukacji
Uniwersytetu
okazji Dnia Edukacji Narodowej prof. dr W. ·caban, dr E. Iwaniec,
Obecni byli przedstawiciele władz doc. dr M. Koter, prof, dr J, Mamiasta, reprezentanci organizacji tuszPwski, prof. dr R. Panasiuk,
politycznych i społecznych, goście ppłk mgr S. Piotrowski, dr FJ.
zagr ani1'zni , delegacje innych uczel - .Tranda. Były także Honorowe Odni · I insty t u tów Rektor prof. dr taki ~nasta Łodzi dla jedenastu
_Leszek Wojtczak · szczególnie ser · osób ·i dwa 1I1edale „Uniwersytet
decznie witał uczonych, którym Łódzki ·w służbie społeczeństwa I
przyznano tytuły . do,ktora ' honoris nauki" oraz dyplomy I nagrody '
causa Godność tę otrzymali : prol . rektora UŁ za os i ągnięcia badawdr . Arnold W Wolfendale - wy- czo-naukowe w 1989 r.
,'bitny specjalista w dzi~zinre fi(DALSZY OIĄG NA STR. 3)
zyki promien iowania kosmicznego ·
i astrofizyki , profesor u niwersytetu w ; Durham. I prnf .. dr Ken·lchi
lnui Nakayama - specjalista z za·
(j:res u prawa karnego i krymino
. t"ogif, · profesor un iwersytet ów w
Kio to i Osa ce.
VI
.
018.cze-o .wczoraj nie było
w kioskach „Dt'~
zaledwie . paru „wiernych" i
dziennikarzy. Gdy w końcu
strażnik gwardii pałacowej zawlepieniem
„bogini"
groził
mandatu za zakłócanłe spokoju
publicznego przeniosła się ona
wraz ze swymi „uczniami" clo
pobliskiej stacjł metra.
Jak pisze budapeszteński korespondent PAP Tadc:usz Bele·r na razie ćwiczą
skl, statyści
zwalanie pomnika.
tożsamości
KONIEC SWIATA
· 17 LIPCA 1999 R.
SZWECJ.;\. Oską.dony o zamordowanie , byłego premiera Szwecji
Olofa. PaJmego Cljrister Pettersson został uwolniony od zarzutów I
zwolniony z więziflnia w środę wieczorem; Nz.: Pettersson (z prawej)
· CAF - Reuter
z· adwokatem Arne Liljerosem.
przysłuchiwało
POl\lNIK STAl,.INA
W BU~APESZCIE .
japońskiego pałacu
U wrót
cesarskiego w Tokio pewna pok11bieta
dająca się zr. boginię
zapowiedziała we wtorek przez
megafon koniec świata. „Moje
wylicze aia są· zbyt skompliko. '
wa.ne, by zwykli śmiertelnicy
mogli je · zrozumi e ć, ale koniec
i7
dokładnie
świata nastąpi
lipca 1999 roku" - oznajm.iła
ze
wyjaśniając,
nawiedzona
ś:wfat połrązy · się najpierw ' w
morzu o'gnfa, a w rok później
nastąpi pofop.
Po Budapeszcie zaczęła kr~­
- ,.Znów \VZDOSZ!l
pomnik Stalina". Okazało sii:,
generalissimus
iż. rżeczywiścic
w całeJ okazałości stanął na
dawnym miejscu:
żyó plotka
. Zaniepokojenie mieszkańców
rozwiała informacja zawiesŻo·
na na rusztowa:niachi „dekoracja do filmu". Tutaj boWlem
nowego
kręcone Sil sceny do
obrazu znanej rełyserkł Mart~
DZIS Bernard, Kalik~t,
Fortunata, Ra(lzim
JUT,O: Jadwiga, Teres~
Dhigosława
k
w' łnłu dzislej9zym dla I.obi
przewiduje następnjącą pogodę:
zachm11rzenie · duźe s włękQJ­
Okresami
mJ przeJaśnie6iamL
11pady deszczu Temp. maks. w
Wiatr nmialllr;o·
dzie6 lZ st.
wa~ I dośó ' silny, połudnłowo­
·'l:achoilnl i iachodui.
WczoraJ o _iodz. 19 ctśDlenłe
(743.5 m.ni
wynosiło 989,9 hPa
Hg) łemp. 13,1 •&.
W Zjednoczonych Emlrałach
karę
skażano na
Arabskich
chłosty 30-letnią nie ujawnio- '
nej narodowości kobietę, któr2'
znalezfono w miejscu publicznym w 11;tanle zamroezenia aikoholowego. Wyrok 80 batów
wykonano publicznie w miejscowości Ra.S. aJ Khayma, . 300 kni
na północ od •tolil)y kraju . . W
lokalnego ·u stawodawmyśl
stwa, miejscowe hotele mogą
podawali gościom alko.hol, ale
w stanie nietrzeźwym
osoby
znajdujące się w miejscach publicznych skazywane są na karę więzlenja lub chłosty.
1773 ·- 'owołanle w Warszawie Komisji Edukacji Narodo·
wej - pierwszej w Europie In
stytncji oświatowej o charakteric ministerstwa
1864 · - Ur. · S. 2eroJDSkl, plsarż .
1969 - Zm. L. Pasternak, poeta, ~rozałk
,.
a.
Zycie to stwarzanie
oporów.
zwyciężanie
prze-
UŚmłechn'j 1 ę
Opr. M. C.
..r,,ff..r..r,,,,,_,.,,_;,,.,,_,_,_,.,~
'
Ziem ia obie cana ?
Jeśli
łecznych w Łodzi i
zaufan iem ~ ńiż
kraju. Mniejgdzie indziej
c ieszyła się opozycja i Wałęsa.
W czasie obrad „okrągłego stotu" nastroje w Łodzi \)yły gorsze
nil w kraju. Jedynym wyjątkiem
zaufaniem
którego
był Wałęsa,
szym
więcej ło<;Jzian
obdarzało
mieszkańcy innych miast.
W styczn iu 1989 r. ,fodzianie. widzie] i ofa cz a ją cą ieh rzeczywistość
znacznie cie m nie j ani żeli mieszkań ­
cy in n ych m jast. Atmosfera w Ło ­
dzi była bardziej · wybuchowa niż
gdzie indziej. Towarzyszy) jej - a
z,decy·
może z niego wynikał? dowany brak zaufania do . więk
szo~cl Instytucji I organizacji apo-
ho .
80 ~ATOW · DLA ,PIJACZKI
,r,_,,,,;,,,,,;,,,„,.,',,,,,;;,,,,_,;,_,,,,_,,,_,,,_,.,,,.,,,,,_,,,,_,,_,_,,_,_,_,„_,,_,.,_,.,,_,.,,_,.,_,.,_,._,._,.,,,.;,,LTl77,I_,,,y.t'f,F'':,."',..r..r,,_,,,,,,,-_,.,,,,flr.T..r,..r..r
Prasa eentralna nigdy zbytnlo1nie . interesow.ala się Łodzią.
ukazywały się na Jej temat artykuły, to w znacznym
stopl}iu na skutek zabiegów miej.§cowych dziennikarzy . Mia.·
sto ŻYJ .; niejako na oho.ozu . Będąc w czołówce krajowej w
tworzeniu dochodu narodowego, inajd·uje się ono w końcówce
jeśio chodzi' o korzystanie z nie~lf . Miasto z ·uzasadnionym komple•· se ~ niźszo~<'I . , . Stąd pewne zaskoczenie przy lekturze „Po- ·
obszerne omówie,µie
lityi(i„ lostatni numer). która drukuje
przenrow.adzatiyc h od stycznia db września tego roku badań '
CBOS na tema& t.odzL
14 pai-
sobotę,
(DALSZY CIĄG NA STIL I)
Meszaros o powstaniu ludowym
w 1958 roku.
· ~oblety
o nieustalonej
silj.
Dziś mamy
d:dernika
egzemplarz,y „Dziennika t.6dzkiego"
oraż cały nakład innych gazet porannych, w tym także warszaw·
•
skich.
obejRejon „Ruchu" · Południe
i
muje dzielnice Widzew Górna
Sródm.ieście, Pracownicy ekspedycji
W
podjęli w czwartek wypłatę.
pi1\tek (wczoraj) napisali na bramie
w·
Przepowiedniom
średnim wieku
Jak wyglądamy na ~ej' dość znią­
ansow a ne j fotografii Jednym zda
niem : jako miasto, na którym byt
wycisnął ńa 1gorsze piętno . Nie hę·
dziemv przytaczać pytań - i procen
tów uzyskanych w ankietach ogranic-zmy się do krótkiego om6wlenia Kto odczuje niedosyt
sięgnie do „Polityki".
naszym Paniom i Panom!
Fot. A. WACH
wysłannika)
-' Jest ironią losu, ze nowy rząd, który 'Otrzymał w spadku
. zrujnow.an y system finansowy panstwa i takiż rynek, od czego· może odciąć się „gr-11bą krechą",. dziedziczv także indeksację , Ten „weksel okrągłego stoł1J" dobiteie określany jako
„ekonomiczna pułapka' ·, czy tez polityczny dynamit, jest już
niestety bagażem dorzucanym ·na chylące się pleey · goo;podarki
e lu z tych bowiem, którzy
pr~ez ohrmych jej uzdrowicieli. Wi_
lansowali w lipcu jej obecny kształt, siedzi dziś w rządo·
. , wych łlCWaeh.
I
-
.
'
piątki
• Do~toraty ,honoris ·c_a usa UŁ • Akademia w PŁ
9 Uroczystości w szkołach
•
Indeksacja... na
W przed.dzień Dnia Edukacji Narodowej grupa wyróżniających się
w działalności zawodowej i społecz­
nej pedagogów, przedstawicieli administracji oświatowej zaproszona
została , do Belwederu . . Vhonorowani tam zostali tytułami , Zasłużony
Nauczyciel PRL" oraz odznaczeniami oaństwowymi.
l'ytułem honol'owym „Zasłużony
Nauc:j:ycieJ PRL" odznaczona została: m. in.: Anna Holak · - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 10
·
w Sieradzu.
prezydent
powitał
Przybyłych
Wojciech Jaruzelski i złożył im
gratulacje w związku z" przyznanymi tytułami honorowymi i odznaI
·
czeniami. -
przyz
'
...
dywanik.
Sejm.
my stawiamy
aniżeli
.
KwiatAufoT' omówienia kowski - . wnioskuje: główny nurt
prremian I osie podziałów polityczprzebiegały w tym czasie
nych'
nurtów problemów
obok
nieco
iStotnych dla mieszkańców Łodzi
Przed wyborami do Sejmu utrzymafo Bię wśród łodzian większe ni~
gdzie l.ndzlej zau:tanle ·do Wałęsy
s:
mniejsze do Jaruzelskiego i Ra gdzie indziej kandydat.a koa:Ucjł w
zajmowanie
obciążało
kowskiego. Najgorzej oceniali lo wyborach
dzianie własne władze partyjne ·i jakiegokolwiek stani;>wiska we wla·
administracyjne. Zaufanie do „So dzach państwowych.
S. Kwiatkowski pisze: „Mo·żna z.
Udarności" było mniej wi;cej na
poziomie i·n nych miast. Przewaga dość dużym prawdopodobieństwem
w wyborach 'ni~ przyją ć, że miejscowe władze mu... ~o!idarnoścl"
była tak · mlazdiąca jak w Innych siały się · nieźle „zaslu·żyć" · mlesz·
miastach - prawdo'p odobnie z po kańcom miasta. Ten brak za'1fa .
wodu wewnętrznych . rozdźwięków nia obejmuje takw „ Solidarność~\
której zwycięstwo w Łodzi było
w jel łonie.
Po I turze wyborów Ł6dź · zn6w mniej spektakularne. · Cieszy się
by ła mniej optymistyczna niź inne ona w Łodzi jak I w Innych mias·
deklarowała ~tach, nadal większym poparciem
Gęneralnie
miasta.
mnlejsże zaufanie ·do wszelkich in· i popularnością n iż wszystkie po
stytucji, osobistości I organizacji ..... został~ ugrupowania razem wzięte.
z „Solidarnością" ł iWałęsą łącznie.
(DALSZ~ OW..ĄG NA S'l'B. ,ł)
w Łodeł bardziej. nliJ«lnakże
.... Ws:i:ystkłe decyzje podeJm-,a·
Je móJ nillł, Ja Je tylko 1mle·
.
nła.m.ł
"'
•••
• •••
o nasze
Oświadczenie
WIDZEW:
Odbić się
l\TSZZ
od dna!
Wojskowa przeszkoda
na drodze · zespołu tKS
Meci
· reprezentacji z Anglią dzisiejszemu meczowi na stadionie
trochę optymizmu. Ki- przy al. Unit
pomiędzy
ŁKS I
bice oczekuj4 w związku z tym warszawską Lelią. Piątkowy „Przelepszego
poziomu
sobotnio-nie- gląd Sportowy", zapowiadając to
dzielnej kolejki w ekstraklasie. Czy spotka'nie, napisał
mJn.1 „Czy
,,szczwany lis" Lenek Jezierski
alf! doczekajll? .••
l>ułe salnteresowanl,e łowarzyny zdoła · puechytrzyó . „trenera bez
nazwiska" Rudolfa Kaperę? Cokolwiek by jednak obaj panowie wymyślili, nie zmienia to faktu, te
wszystko w końcowym rozrachun·
ku zaldy od piłkarzy". Ano wła­
śnie! Porównywanie składów obu
zespołów mija się z celem de·
Siatkarki LKs udały się na pó~ cydować będzie forma i dyspozyfinałQwy turniej PP do Wa.rsza· cja psychiczna . piłkarzy._ Wiadomo,
wy jeszcze bez swojej nowej ko- że stołeczna jedena-stka ma jedną
leżanki klubowej Ludmiły Ma· z najlepszych formacji defensywkarkiny, Ta świetna zawodniczka nych w kraju. Kubicki, Kruszan(grająca dotychczas w Awtomobi~ kin, Budka (a jeżeli nie wyleczył
liście Taszkient) otrzymała zgodę kontuzji, to Kaczmarek) I Wdo·
na grę w łódzkiej drużynie. Ma- wczyk - muszą budzić r espekt
karkina - jak nas wczoraj poin- rywali. Dodajmy jeszcze nazwiska
formował trener ŁKS M. Makar- T'erleckiego i Koseckiego, a zroski - jest już w drodze do Ło­ złimi emy jak ciężkie zadanie c.zedzi. Zjawi się tu w niedzielę. War- ka piłkarzy gospodarzy.
.
. to przyp<imnieć, że ma ona za
Zauważmy również, że łodzianie
sobą udane występy w reprezen- mają niby niezłą sytuacją w tatacji Związku Radzieckiego, w któ- beli, · są „drużyną środka", ale
rej należała do najlepszych iroz- wbrew pozorom jedna druga
przyniósł
MAKARKINA
JUŻ WDRODZE DO ŁODZI
grywających.
W hali na Julianowie rozpocZął
turniej PP siatkarek. W · pierwszym spotkaniu łódz­
ki Start przegrał ze Stalą Mielec
0:3 (-13, -7, -13), a w drugim
Wisła Kraków zwyciężyła Polonię Swidnica 3:1 (11, -5, 9, 12).
Dziś o godz. 16 kolejne mecze
łódzkiego półfinału, a w niedzielę
od godz. 10.
się półfinałowy
• • •
Za libacje alkoholowe w czasie
do Tunisu kierownictwo
krakowskiego Hutnika postanowiło
ukarać najbardziej trunkowych zawodników. Rozwiązano umowę z ·
J. Pawe..dem, a .R. Ratajczyk i
Jabłoński przez • oół roku pozbawieni zostaną tzw. premii motywacyjnych.
podróży
z.
Łodzianki zaczęły 91) zwycięstwa,
wygrywając
z Warmią Olsztyn 3:0
(13, 2, Ol. W drugim wczorajszym
spotkaniu turnieju na warszawskich Bielanach AZS W-wa pokonał
Kolejarza Katowice 3:1 (-10, 5,
4, 4).
Na prośbę trenerów pozostałe mecze warszawskiego półfinału PP
będą rozegrane dziś.
(ww)
po.rażka
może
spowodować,
że
można nagle · znaleźć sl11 w gronie zespołów broniących się przed
spadkiem. Z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę zawodnicy
i trenerzy. Szkoda że w składzie
nie znajdzi e się utalentownny napastnik Cebula, k tóry zostanie potwierdzony do ŁKS dopiero w
przyszłym tygodniu. W ubiegłym
sezonie łodzianie w Łodzi wygra·
li. Bardzo dobrą dyspozycję. wykazał w t\Ym spotkaniu skrzydło­
wy Grad, Kibice liczą na powtór·
kę.
•
Piłkąrze Widzewa wyjeżdżają do
Krakowa na meez z Wisłą. Jedenastka z ul. Armii Czerwonej
przyjedzie tam prosto ze· zgrupowania w Spale. ~owy trener łódz­
kiej drużyny - Czesław Fudalej,
po przegranym sparringu z ŁKS.
zapowiedział
duże
zmiany. Czy
przyniesie
to
tak
oczekiwany
efekt?
W pozostałych meczach grają:
GKS Katowice Stal M ielec,
Lech - G6mik Zabrze, Sląsk Ruch, Zawisza - Zagłębie . Lubin,
Zagłębie Sosnowiec Olim-pia i
Jagiellonia - Motor. (a.n.)
Liczymy na Mrozównę
Wyjątkowo liczną
obsadę będą
miały rozpoczynające się w sobotę w Stutt1arcie mistrzostwa świa·
ta w gimnasty~ sportowej. W ju-
bileuszowych 25 MS w tej dyscyplinie sportu weźmie udział ponad
400 zawodniczek i zawodników z
f8
państw.
jednemu: nie stracić . kontaktu
"
gimnastycznym światem. Trochę to
z11 mało, ale takl jest niestety obraz polaklej gimnastyki.
.
Kierownictwo naszej , ekipy wią·
że jedynie nieśmiałe nad-zieje ze
startem czterokrotnej mistrzyni
Polski, reprezentantki ł6d7Jkiej Tęazy
Małgorzaty
Mrozówny.
Ta optymistyczna prognoza wyni ka
pnede wszystkim z udanego ttartu Mrozówny. w Moskwie (wygrała tam w siln,ej stawce rywalek
sko'k pi:zez konia) i · Lenin~adzie
(był.a druga w tE:j specjalności).
Jeśli
poprawnie
wykona ten
skok, ma szan~ na finał. Ale to
jedyny nur& atut. Obok Mroz6wny
w St!1ttgarcie wystąpi A. Równa
(stom1l Olsztyn), J. Urac'! ('Górnik
Zabrze) oraz klubowy ki:>lega p.
Małgosi - D, Reczulskł.
(ww)
Kto sięgnie po medale? Fawory·
tami są gimnastycy ZSRR. Dotyczy
to zarówno reprezentacji męskiej
. jak i żeńskiej, mimo że w ekipie
Związku
Radzieckiego nastąpiły
dość znaczne
zmiany personalne
Następcy mistrz-Ow olimpijskkh z
Seulu prezentują ponoć również miatrzowskie
umlejętnośei. Wielką
niewiadomą jest ekipa ChRL, kt6ra przybyła do stuttgartu w znacz·
nie odmłodzonym skład'l!ie, Ale w
rywalizacji indywidualnej wiele do
powiedzenia będą mieli zapewne
Japończycy, a także doskonali gimnastycy węgierscy.
Ekip" polska wyjechała do Stutt
rartu w skromnej obsadzie. A :z
•:• Z czwartku
piątek, dokojakimi szansami? Ich start podpo- nano włamania donamairazynu
spor.
rządkowany jest przede wszystkim towego RTS Widzew. Łupem złodziei
- • Jak poinformował nas
prezes
W. Brzozowski padły m. In. o.
cleplane ~u r tkl adidasą. Skrad"Ziono
tak:te odzież roboczą, przygotowaną
dla pracownlk6w klubu. w poniedziałek
przeprowadzona
będzie
1zczeg6łowa
lnwentaryzacJa maga·
zynu.
ąoBOTA'.
Przed paroma dniami •kradziono
PIŁKA NOZNA.
I liga: ŁKS
tak:!e marazY11 'bydgoskiego Zawl.
LEGIA WARSZAWA, al. Unii, godz, szyd
skąd zginął drogi cenny sprzęt
18 , W liga: WŁOKNIARZ PAB. au lowlzualny,
·
GORNIK KONIN - w Pabianicach
•) Na MS w dtudo W. Błach poo godz. 11; WŁOKNIARZ AL. GKS BEt.CHATOW - w ·Aleksan- konał w n rundzie Jugosłowłanlna
M. Kocica, ale przegrał z kolet
z
drowie o godz. 14.
Nigeryjczykiem o. Nayemtte.
SIATKOWKA. Turniej półfinało­
wy pp z udziałem: Startu, Wisi!
•:•. W c1asle narady trenerów liOD)aw1ano
Kraków,
Stali
Mielec,
Polonii gowych w Katowicach
in. metody skutecz,nleJszej wsp6ł­
Swidnlca. ul. Teresy, godz. 16 m.
pracy klub6w z PZPN. Rcmntano
(w niedzielę godz. 10).
takte mml!wośl!
zmiany nietycio.
HOKEJ NA LODZIE. Il liga: we1ro zdaniem wielu trener6w
t
ł.K'> POLONIA BYJ)GOSZCZ - działaczy premiowania zwyclę~~ów za
w Pałacu Sportowym o godz. 17 3 pkt. W powszechnej opinii ta za·
llgoweJ
(w niedzielę godz 11)); BORUTA sada nie podnosi poziomu
~ywalizacJI.
- KTH KRYNICA w Zgierzu
o godz. 17 (w niedzielę godz. 11) · •:• Na turnteJa ellmlnacyJnym w
KOSZYKOWKA. Il liga kobil!t: Singapurze, gdzie drużyny ubiega.
t,KS HUTNIK KRAKOW, al Ją się o awans do finałów MS „Ita•
Unii, godz. 18.30, Il liga mężczyzn: lla-90" Korea Płd. uemlsowała
2
SPOŁEM - SPOJNIA STARGARD Katarem O:D I ,Koreą Płd.
ul. Północna, godz. 17.
•) Na półfinałowym turnieju sza.
ŁYZWIARSTWO
FIGUROWE. chowym pretendentów A. Jusupow
Otwarte mistrzostwa Łodzi, ul. pokonał eks.mlstrza śwłata A. Karpowa,
Stefanowskiego, godz. 9.30.
Jest to pierwsze zwycięstwo
PODNOSZENIE CIĘZAROW. To· Jusupowa w pojedynkach z Karpo·
wem.
warzyski mecz juniorów Łódt Po I rundzie prowadzi ChRL pned
ttarl-Marx-Stadt - w KonstantyKatare?tnowie o godz, 10.
Piłkarze AJaxu
NIEDZIELA
potraktowani
zostali nieco łagodnie przez Komt.
RUGBY. t liga: BUDOWLANI
sJ11 Dyscyplinarną UEFA. P1zy1>omORKA "i' SOOHACZEW, ul. G6rnl- nljltly, AJax za „rozr6bkl" widzów
cza. ~odz. IL
.
w meC"Zu pucharowym
z Austri ą
HOKEJ NA TRAWIE. I ll„a: BU- Wiedeń miał byl! odaunt41ty od tych
DOWLANI - LKS ROGOWO, ul rozgrywek na z lata.
Amsterdamscy piłkarze maJa u.
G6rnlcza, godz.
U.
ka.z występowania
w rozgrywkach
BOKS. U llrra.: GWARDIA
•
o
europeJskle pucharv przez Jeden
B'f,ĘKITNI KIELCE, al. Koścl'oszJ
rok, ale trzy koleJne spotkania bę.
kl, godz. 11.
dile musiał Ajax fłl\Zegral! na Ob•
KOLARSTWO. Wyścigi szosowe cym stadionie, oddalonym od Amw WlśnłoweJ Górze, 'łtart o godz. 10. sterdamu o co naJmnłeJ 101 km.
W
SKRÓ<~'IE
KALENDARZY.K
·a1
m~QD~teA
„
+
I DZIENNIK ŁODZKI nr 240 (13057)
l
•
„Solidarnośc"
Ił.Ko
sgłaszaJąc kandydata na prezydeata nie pOdJęła próby kOnsuJta.
cJI z łódzkim środowiskiem nleza.
leżnyni. W teJ 1ytuacjl .,Solidarność"
RI miała pełne prawo zglosit kom.
petentnego kandydata na to stanowt.
sko, p. Waldemara Bohdanowicza.
Fakt, że premier T. Mazowiecki po
rozmowie z kandydatami przedstawił oble kandydatury Radzie
Narodowej potwierdza trafność propo.
zycjl Rl ,SolidarnoAć",
W głosowaniu ponad Jedna trzecia
czlonk6w Rady Narodowej kontrolowanych przez PZPR - zabloko.
wała wybory I żaden z dwu kandy.
datów wiarygodnych dla spOłec~noścl
nie został wybrany. Stawia to znak
zapyq~la
na4
motllWOłell\
real!sacJJ
reform we współpracy s PZPR.
Łódł plint• pottaebuJe
wlarygod·
nego prezydenta
dla
rozwtj\:lanla
swycll problemów. W teJ sytuacji o
mianowaniu prezydenta . musi pnesądzlć premier. kierujl\C się łacho.
wośclą kandydat6w. Pewnym
wska.
zanlem mo~e byC: tu wynik gło&O·
wania tych członków rady, którzy
podjęli Idee premiera współpracy
przy reformowaniu kraju mimo róż­
nic w poglądach polltyc:r.nych I kle•
ruJąc się kryterium
fachowOścl. BYły to
74 · głosy
za Waldemarem
Bohdanowiczem I 3ł za Jerzym nry.
galsltlm.
Skierowanie listów
podpisanych
przez panów Kostrzew• I Edelmana,
sugerującelt'o radnym na kogo
mają
głosować uraziło
poczucie godnO}cl
radnych, przyczyniając się do
1a.
blokowania wyboru któregoś
z
kandydatów, Był to błąd politynny
RKO.
45 lat LOK
W łódzkich zakładach 1 Maja odbyła się wczoraj uroczystość z okazji 45-lecia Ligi Ochropy Kraju.
Komitet Obywatelsk.I na awym po.
Po okolicznościowym przemówie- siedzeniu w dniu 9 bm. nie zajął
niu wygłoszonym przez prezesa ZW stanowiska wobec zgłoszenia .J!.rllell
LOK, wiceprezydenta Łodzi - Le- premiera dwu kandydatów „Solidarności". Naszym zdaniem nie jest za
cha Krowirandę zasłużonym późno, by wypowiedz!
mleszkailców
działaczom
organiza::ji wręczono Łodzi kierowane do Rady Narodo·
srebrne I brązowe medale „Za za- wej I premiera Mazowieckiego umosługi dla obronr.1ości kraju'', Honożliwiły powierzenie
tego
naJwat.
stanowiska
fachowcowi,
rowe Odznaki m. Łodzi oraz złote, nlejszego
srebrne i brązowe medale „Za za- współpracującemu z ojcem Mlecz.
In.
sługi dla LOK". Przyznano rów- nlkowsklm w Ośrodku Pomocy
ternowanym w stanie
wojennym,
nież 6 zbiorowych medali „Za zaWaldemarowi Bohdanowlc:towi.
sługi dla LOK". Wśród uhonorowanych nimi instytucji znalazła się
·
Pr:r.ewodnlczący
TR NSZZ RI , .Solldarnotć"
również redakcja „DL".
PIOTR KOCHANOWSKI
(ab)
Dlaczego wczoraj nie byIo
(DOKO:RCZENIE ZE ST.Il. 1)
swoje credo: „Nie chcemy darmowych zupek" i postawili dyrekcji
warunki: 80 tys. pod,wy:i:ki do godz
13 - w przeciwnym razie gazety
odebrane z drukarni nie trafią do
sprzedaży. Protest nie był zapowiedziany. Pi:zewodnicząca NSZZ Od- działu „Ruchu" - Południe
E.
Chyćko dowiedziała
się o strajku
od dyrektora E. Rudnickiego. NSZZ
„Solidarność" w „Ruchu" nie
ma.
Dyrekcja orzekła, że nie
wyj ścia i pieniądze wysupłała.
pieniądze, to wyrównanie od
ma
Te
z~­
raz za nadgodziny za
wrzesien,
obiecano też wspomnianą wy:i;ej
podwyżkę. Zarabiają dziś od
!100
do 240
tys, zł. Szczegóły
mają
byó ustalone do środy.
Dyrektor oddziału
,,Ruchu" Południe wysłał do redakcji
prze-
prosiny
pod adresem klientów.
„Klienci" to czytelnicy gazet i redakcje, My też jako redakcja p:rzepraszamy, choĆ nie my zawiniliśmy,
a nie sprzedane g azety - to n a.sza
strata. Przeprosiny w tej sytuacji
brzmią zupełnie absurdalnie.
-
BI
runków socjalnych (zorganizowania
jadalni, zapewnienia odzieży o~bron­
nej, poprawy stanu sanitariatów).
Wczoraj zastrajkowali „na dziko".
Redakcja, sprzedająca
poprzez
,;Ruch" swój
produkt - gazetę,
nie po raz pierwszy nie
mogła
wpłynąć na dostarczenie
jej ezY·
telnikom. „Rp.eh'', po spełnieniu żą­
dań strajkujących orzekł, że gnety
- choć z opóźnieniem - czytelnicy otrzymają.
MARYNA
KRAJ
wspólne dobro
o dziecko .
Zaną4 Okręgu Zwłl\zku Naucsyc:lelatwa Polskiego w
Łodzi • okazJI
do
społeczeilstwa z apelem o
na rzecz szkól 1 Jflacówelt ośwh•
towo-wychowawcz ych. Wierzymy, te cale społeczeństwo jest zanlePolleJone pogłębiającym się regresem polskleJ oświaty.
Nauczyciele polscy
pracują od lat w bardzo trudnych warunkach.
DysponuJą
przestarzałą I dalece nlewystarczaJącl\
dla prawldłoweg~
procesu nauczania I wychOwanla bazą materialną. Brak Jest równlez
6ro4k6w flnan.owycb ne błril\ce pokrycie podstawowych codztennycb
potrzeb nanej ołwlaty. NlepOkOjl\CY Jett równlet proces stałe,!l'O zmnlej.
szanta się preatl:tu zawodu nauczycielskiego. Wynika to z niskiego uPO•
satenta pracownlk6W ołwlaty , niewystarczającego na tworzenie wł a sne.
ro
warll%tatu pracy l zaspokojenie minimum potrzeb
zawodewyra
I osobistych.
Taka aytuaeJa Jest pnede wszystkim rezuJtatem niskiego bo
al=•
spełna czteroprocentoweg o, udziału oświaty w podzielonym doc's
narodowym, eh~ od dawna Jut oficjalnie uznano, ie Udział ._ nlen wynosić co naJmnleJ 7 procent.
Dzlł, gdy twonony jest program wyprowadzania
naszego
kTaJU
z· kryzysu konieczne Jest powszechne srozumlenle l zaspokojenie m l•
nJmum potrzeb polskiej oświaty, 1ta:nowląceJ podstawę rozwoJu wszystkich der tycia 1połff:mego, gospodarczego I kulturalnego. srezeirótue10 zaanga:towanla w rozWfl\ZYWanlu problemów edukacji
narod-eJ
oczekujemy od pracown~6w ołwlaty, rodzlc6w, zaldad6w pracy l 911•
ranlzacjl społecznych.
Pragniemy tl\ drogą podziękować Związkowi Zawodowemu ltoll!Ja•
rzy, który Jak dotąd Je4yny spośród wszysfklch związków zawodowych
stwierdził oficjalnie, te oświata l slutba zdrowia winny być w Mnłrum
nwagl całego społeczeilstwa,
Dnia Edukacji NarodoweJ zwraca
swlększoną
aktywnolć I
Inicjatywę
I!!!_
aze~yp09POllte
b_ędll
Takle
-
Wczoraj
odbyło
się
apotkanie
,,Solidarność" Lecha Wałęsy, prezęsa NK
ZSL Dominika Ludwiczaka I przewodniczącego CK SD Jerzego Jóprz"ewodniczącego
źwiaka.
Wyrażono
NSZZ
z~niepokojenie
sytua·
cją społeczną. Podkreślono ko~leez·
ność wzmożenia działań zmierza·
jących do osłony najsłabszych grup
społeczeństwa.
Oceniono wspólpracę koalicyjn~
zwracając uwagę '!l& znaczne niedociągnięcia
w
tej ' dziedzinie
szczególn·ie jeśli chodzi o prace
nad formowaniem centralnej admi·
nistracji państwowej.
. Uznano konieczność poprawy il'·
formacji dotyczącej pracy rządu
Gimnazjum oo. Bernardynów
zno" w w lodzi
narium Duchownym oo. Bernardynów w Łodzi - po 50-letnfeJ przerwie.
Centralnym punktem uroczystości będzie msza ~ięta koncelebrowana, którą o godz. 10 w
kościele św. Elżbiety odprawi ks.
bp. ' Władysław Ziółek, crdyuarlusz
Ludzie z ekspedycji gazęt pracu· łódzki. Wraz z przedstawicielami
n ajwyższy ch władz zakonnych poją bardzo ciężko. W sierpniu
br. święci on gmach szkoły
i internawysłali do swojej dyrekcji
po- tu.
stulaty w sprawie poprawy
wa·
Prywatne gimnazjum w
Łodzi
PRL-USA
zawdzięcza swe
po:watanie ojcu
Anastazemu Pankiewiczowi. kt6ry w latach 1932-37 wybudował w
dzielnicy Doły 3-piętrowy gmach
z przeznaczeniem na gimnazjum i
.
aż
klasztor. O. Pankiewicz zaanf ował w uczelni wyłącznie nauczycieli świeckich. w roku 1939 szkoła
liczyła ponad 200 uczniów.
We wrześniu 1939 r llkupant zajął bernardyńskie po°mieszc:i.enia i
uniieścił tam obóz prze}śclowy dla
„dzieci Zamojszczyzny", przeznaczonych na wynarodowienie. O. Pankiewicz został aresztowany i poniósł· w 1942 r. męczeńską
śmierć
w Dachau. Po wo3nie władze pań­
stwowe przeznaczyły budynek dla
szkolnictwa dzielnicy Bałuty.
M. Kr.
Podpisanie umowy
Od niedzieli
o gwarancjach inwestycyjnych w Piotrkowskiem
Podniesiono zapor~ na jeszcze
jednym kanale, przez który powinny napłyn ąć do Polski kredyty I
kapitały. Dokonali tego 13 bm. w
Warszawie
minister
współpa'acy
gospodarczej z zagranicą Marcin
Swięcicki oraz prezydent Korporacji ds. Prywatnych Inwestycji Za- - - - - - - - - - - - - - --
granicznych (OPIC) F·r ed Zeder.
Podpisruli oni ·umowę między rzą­
dami PRL ·i USA - wynegocjo'waną i parafowaną w czerwcu br.
- o gwa.r ancjach inwestycyjnych
Fred Zeder powiedział dziennikarzom, że podpisanie umowy jest
pierwszym krokiem w wypełnieniu
zobowiązań prezydenta Busha z
17 kwietnia w Hammtrarnack, :krokiem który wyraźnie może we'sprzeć sanację ekonomiki w Pol·
sce. F. Zeder oświadczył też, że
pierwszą misji: inwestorów zamleW OSTATNIM d.niu wizyty dusz. ;rza wysłać do Polski w dniach
pasterskie-j w Indonezji, Jan Paweł 6-10 lis t opada.
II pnebywał na Sumatrze. w za.
chodnlej części archipelagu, Podczas
mszy z udziałem ok. 100 tys. wiernych odprawionej na terenie toru
wyscigowego na przedmieściach Me.
•:• GODZ.
'11.so. Ul. Zarzewska.
danu, papież zaapelował do dominu- 8-letni Tomasz G. wble&ł na JeldnS•
jącej w tym kraju ludności muzul.
l wpadł na fiata 12Sp.
mańskiej, by szanując Bo1ta. wspól. . ·:· GODZ. 12.30. Ul. WOJska Polskie.
nie z chrześcijanami budowała no. go. 13-letni Sylwester B. wpadł na
we społeczeństwo.
wartburga. Chłopiec przebywa
w
BEZPOSREDNIO
po posiedzeniu szpitalu.
Sejmu zebrała się na' krótko
ko•:• GODZ. 13,05, Pętla uamwaJowa
misja nadzwyczajna
d-o zbadania na Dąbrowie, Zwarcie w Instalacji
działalności Ministerstwa Spraw We- tramwaju 14/10 spowodowało 75 minuwnętrz.nych. Zdecydowano, że w pil- tową przerwi: w ruchu.
nym trybie podejmie pracę siedem
•:• GODZ. lS.30. Maratońska U. Jfle3-4-osobowych :iespoł6w poselskich, trzezwy c:zesław c. wpadł na tla.
na które podzieliła się komisja, dla ta 125p. SWiadk6w wypallku prost
szczegółowego
zbadania nie wyjaś. się o skontaktowanie z WRD ·WUSW
nionych 93 zabójstw
zgłoszonych w ŁOd2l, ul. :Zeromsklerro 88
teL
przze pos. Tadeusza Kowalczyka.
57-16-62
PO RAZ PIERWSZY od kilku dzie•:• GODZ. 16.50. Ul. Aleksandrow.
sięcioleci na Kremlu odbyło się naska. z autobusu 81/Z wypadł ale.
bożeństwo w dawnym soborze katetrzeźwy Mieczysław J.
dralnym patlHwa rosyjskiego gdzie
•:• GODZ. 17.25,
Ul. Tatr1a6ska.
w minionych wiekach
koronowali Ewa P. wpadła na skodę. Piesza
się rosyjscy carowie. Do tej poi"; przebywa w szpitalu.
wszystkie zabytki kremlowskie miały
•:• GODZ. 18.10. PablanJce, ul. Mar.
status obiekt6w muzealnych.
chlewsklego. Piotr s. kleruJąc fiaw AMBASADZIE RFN w warsza• tem 126p zderzył się z slmsonem kiewie liczba obywateli NRD, którzy rowanym . przez Michała K.. Motozo.
znaleźli tam schronienie, wzrOSl:a do
werzyst a przebywa w Hpltalu.
681) a w ambasaclzie w stolicy Cze.
O skont aktownle z WRD WU,SW
chostowacji do 50 osób.
proszeni są świadkowie wypałlk6w:
· KOMITET
kinematografii złożył
(• na ul. Odrzańskiej 28 - 13 bm.
dymisję w zwtązku z objęciem przez
o godz. 19.15
Juliusza Burskiego stanowiska nowe.
•:• na ul. W61czailskieJ 1tt - 11
go 1'l'Zew0dnlczącego komitetu.
bm. o godz. lS.50,
udenenle fiata
w STOLICY Arabii SudyjskleJ, RI. 12~ w stara
·Jadzie, wykonano 6 wyroków śmier­
.,.. na
ul. Obr0ńc6w Stallngratlu
ci przez ścięcie mleczem Jak poda- - 12 bm„ o godz.
1ł wpałnlęel•
ła saudyJska agencja prasowa, ska·
pleszegQ na tramwaJ lub pr1ewr6.
cen1a pieszego.
zańcy byli pospolitymi 11rzestępcao11.
Wielokrotnie
dopuścili się rozbo(- ul. Obywatelska - li ba., e
jów z bronią w r ęku. Trzej ze ska- godz. 18
zatlCów popełnili morderstwa. Ciała
•:• Ul, Stefpa - T bm. god.I, 28.U.
tych ostatnich zostały następnie u. uderzenie fiata 12Gp w saparkowane.
krzyżowane na jednym z miejskich go nissana.
placów.
Opr. M. c,
KRONIKA WYPADKÓW
MAREK CISZEWSKI
Jakle Jej
młodzie.ty
chowanie.
.Spotkanie. przywódców
„Solidarnoś~i", ZSL i SD
Po 5C'-..,etniej przerwie
W niedzielę, 15 pażdzierni1ta, odbędzie się uroczysta
inauguracja
roku szkolnego w Niższym Semi-
się
drożeją
bilety
autobusowe
i przedstawieni& społeczeństwu ca•
łęj prawdy o .stanie g~odarlrl
Podkreślono
wielkie
znaczenie
pracy ·nad programem gospodarczym rzlldU, który mote by6 zreali•
zowany tylko przy społecznym
zrozumieniu i akceptacJL
Uznano, ft trudna sytuacja w
ja~lej
znaleźliśmy
się
wymaga
zbliżenia
i konsolidacji · rótnycb
grup społecznych w tym szczególnie grup terenowych . organizacji.
tworzących koalicję.
A. Walczak
w „Uniontexie"
I
Wczoraj w ŁZPB ·1m. Obronc6w
Pokoju z grupą aktywistów partii
w zakładzie spotkał się
Adam
Walczak. Było to. jak sam powie·
dział, jego pierwsze
spotkanie w
fabryce po wyborze na I sekreta•
rza instancji łódzkiej. A. Walczak
odpowiadał na
nadesłane
m.u
wcześniej przez
tę
organizacJę
·partyjną pytania.
•
, Dotyczyły one_ najbardz•!!j aktualnych spraw m1a.sta, m1 m.
kryzyśu pretydeock1ego,
apelli
kob' t
p 0 lmerino" i uiuontexu",
ie z ·• ·
•
ó 'iono 0 rz Podczas .spotkania ro w
P Y_
gotowa~1acb
do zjazdu st~.uktµ
rach nieformalnych w partu ,
a
t~kże o przyszłoś~i przemys~ le~­
kiego, zaopatrzeniu i komumkacJ •
a. 0 •
Ruch na łódzk i m „Górniaku"
wczoraj ninie;izy niż zwy~le
- nie wiemy, czy z powodu mza·
wki, ezy :r: powodu cen. oto niektóre z nich.
Ziemniaki sprzedawano po 2'50
- 300 zł za kilogram. Kilogram
pomidorów (ale byle jakich) można było kupić już za tysillc zł,
ładne, ale nieduże kontowały 2
tys. zł, a najdroższe - 3 tys. zł.
Za kilogram cebuli, żądano 350 450 :r:ł, kapusty - 300 zł, burak6w
- 400 zł, Marchew ceniono na 300
400 zł za kg, pietruszkę na
800-900 zł, seler na 1000 zł za kg.
Główka sałaty kosztowała od lóO
do 400 zł, pęeżek natki lub koperku - 200 zł, o 50 zł taniej można
było kupić pęczek
szczypiorku 1
rzodkiewek. Za pOry żądano - w
zale!ności od wielkości od 50
do 200 zł za ntukę, za 1r&lotiory
- '1~ zł. Za kilogram w miarę przyzwoitych
ogórk6w trzeba
był
O 15 października czyli jui od
jutra mieszkańcy woj. piotl"kcw·
skiego będą więcej płacić za przejazdy mie~imi autobusami. Bi·
!et normalny w Piotrkowie, Tomaszowie, Radomsku, Bełcba.tow!e
i Opocznie będeie koszt<JWał 120 zł
(ulgowy 60 zł), a w nłedzie1• I
święta oraz na liniach nocnych 240 zł. ~a pracowniczego l:Jiletu było za.płacić 1500 zł, Jabłek
miesięcznego na jedn4 linię wy- od 600 do 1000 zł, gruszek od
niesie 7.200 zł, a szkolnego 3.600 zł. 600 do 2.200 zł, śliwek - 2.800 zł,
CM. K.) truskawek - 3 tys. zł.
(ab)
7JMIANA TRAS LINII TR.AMWAJOWYCH
MPK ZAWIADAMIA,
te se względu na 7emont tor6w na uL ZACHODNil!:l na octclnltu OGRODOWA - DREWNOWSKA ulegną zmianie tra1y
następnjl\Cych linii tramwajowych z dniem
11 pa:td1lernlka
1989 roku do odwołania,
'
TR AM W AJ E:
LINIA Z - s Kurczak6w do zbiegu ulic Zachodnla - Obr. Sta·
Ungradu bez 1mlap, następnie ftllcaml: Obr. Stalingradu,
pL Wolności, Nowomiejską, Zgierską, Limanowskiego I ila.,·
leJ właściwi\ trasą.
Zmiana obowiązuje w podanym kleru"ku Judy,
LINIA s - s ·Chojen do zbiegu ulic Kllllisklego - Nowotki hz
zmian, następnie ulicami: Nowotki, pl. Wolności, NowomteJliką, Zgierską, Limanowskiego I dalej wlaścfw11 trasą.
Zmiana obowiązuje w podanym kierunku jazdy.
LINIA U - z Chocianowie do zbiegu ulic Zachodnia - Obr.
Stalingradu bez smlan, następnie ullcaml: Obr. Stalingradu,
pL Wolnoicl, NowomleJslią, Zgierską do pętu lullanów.
zmiana oJJowlązuje w podallym kierunku jazdy.
LINIA 21 - z Punklna do zbiegu ulic zachodnia - Obr. Stalingradu bell nnlan, następnie ulli:aml: Obr Stalingradu, pl.
Wolności, Nowomiejski\, Zglerakl\, Limanowskiego· t
dalej
wlaśclw11 trasą.
Zmiana obowtazuJe w podanym kierunku Jazdy.
LINIA 2! - z Nl:hzeJ do &biegu ullc Kllltlsklego - Nowotki
bez zmian, następnie ulicami: Nowotki, pl. Wolności, No·
womlejską, Zglersk11 I dalej włałclwą trasą.
Zmiana obowiązuje w podanym kierunku Jazdy.
LINIA ff - tostaJe uruchomiona na trasie Aleksandr6w Co pętli ~blenlec.
.
LINIA '5 - ulega •v6cenla do Bałuckiego Rynku.
LINIA ł8 - ułep 1kr6cenlu do Bałuckiego Rynku.
LINIA 101 - se Zgierza ulicą Zglersk11 do pL Wolnolel.
AUTOBUSTs
Lt'NlA Z·l - 90lłlJe 1awle1so11a•
Za atrudnlenta w podr6:towanlu MPK pneprana panterów. ·
• • •••
••
• ••
KRZYSZToF PASIKOWSKI
łl51·k
R•
I
hl
I
'
•"'!'~~ ~"=-=~-=-~":'~-,..1J:,'_~'!'!'!.~~~~
'
)
our~in,
J
zdziwił się
bohater komedii Moliera,
kiedyś
niesłychanie, gdy mu powiedziano, że mówi prozą. Dziś,
choć n~ Inny sposób, Molierem jest Stefan Kisielewski,
tłumacząc wszystkim jak dalece myślą I mówią niczym .komuniści, i to starej daty. Znany felietonista ma dobre
ucho, ponieważ - w przeciwieństwie do wielu współczesnych
krytyków tzw. systemu - on ten system obśmiewał od poeątkn i nie musiał oddawać· e11erwonej legitymacji. Niedawno
sa komunistyczne myślenie dostało się od znanego Kisiela wybitnemu reżyserowi Wajdzie, który domagał sic społecznej kontroli nad finansami klnematcgrafii, tak, aby reżyser mógł realizować swoj_e artystowskie filmy. Przecież to nic Innego dowodził Kisiel w „Tygodniku Powszechnym" '- jak czystej
wody socjalizm realny, w Hollywood nikt nie bawi się w filantropię I filmy muszą Hyc kasowe. Owszem, czasem .,,ozwoli
Ilię znanemu reżyserowi dla honoru wytwórpl - zrobić jakld niekasowe arcydzieło, ale na tym koniec.
·
Pot7cskł Kłsielowe s myśll\cymi komunistycznie antykomunistami (czy socjalistycznie z antysocjalistami) często przycho•
dq ml na myśl, gdy słucham I czytam rozważania naszych
ekonomistów szukających dróg wyjścia 1 kryzysu. Wydaje się
Im często, że cała przemiana poglądów polega na matematycznym zabiegu postawienia plusa zamiast minusa i równanie
zmieni się zasadniczo. Tak, zmieni się, lecz jego struktura pozostanie ta sama, ltzecz polega bowiem na tym, że trzeba w
ogóle odejść od samego równanja i szukać rozwiązań ·w innej
dziedzinie . matematyki. Ale cóż, przyzwyczajenie, rutyna -:-
c •• na
zkowey spOd znali:u OPZZ, „Magdalenka" urodziła nędzę", „Darmowa zupa - słony rachunek" CłosiłY transparenty.
- Czy przewidywał pan jeszcze
'P6ł roku temu, że będzie stał
przed Sejmem z pikietującymi? zagadnięty przez diiennikarzy Al·
fred Miodowlr.r odparł: ,Nie! To
paradoks polskich dziejów Teraz
bardziej czuję się związkowcem
·nit wówczas, gdy siedziałem w
1:rselskich łąwa·ch i tiełniłem funkcję członka Biura Politycznego."
Uchwalić
ln-deksacje
mimo
ostrych suor6w - udało się w lincu w kilka !!'ldzin · Zm:ana usta-wy idzie h-udoiej ho łatwiej coś
dRwać nlż cvlbierać
W czwartek
oka7.ało się.. te odoowiedn.ie kom'sie seim„we nie z?kończyłv orar
nad dokumentem. W or7.eddzień
Uo!<led.,.enia Seimu nie obradowa
łv nawet. bo "hoć nr?.vbvli wys!„„ nl<'Y rzadu. ..S'1lirlarności" . i
\ O'P7,°'7. 7 TVIW"dU 11h~P„rii oosłów
zahr-:-kło
kwo-11m. W kuluara!'h
i:o<>lrulowano 'V"Z"·r ai: <!rvżbv to
że indeksacji nie udało się zakręcić k~rków z pieniędz­
mi.. Pomylili się ci, ·kt.órzy wld:zieli w niej szansę uporżądko­
wania wypływu pieniądza. Szef
OKP, Bronisław Geremek,· który
już wcześniej dobitnie ckreślił syt\!ację w jakiej ·znalazł się klub
(„Teraz musimy zjeść własne ' ję­
zyki") zapytany czy ta niezręc-zna
sytuacja nie jest przypadkiem powodem niemożności zebrania się
komisji, odparł: . Nie uważam że­
by ' to była dyplomatyczna absencja Choć prawdą jest, że wielu
z nas nie saty.sfakcjc>nuje żadne
z tych rozwia7ań Żadne bow'em
nie może hyć- dobre · - chodzi o
jak najm niP.is7e zło · Tstn ie je też
orooozycia któ-a wys-!1 z PZPR.
'niezmieniania usta wy. a stworze·
nia swego ródzaju qelegacji dla
rzadu (cno-lził, tu o przyznanie
l!ahinetowi sweg'> rodzaju carte
blariche - w g::>>.o odarcel . U nas
nie 7.nal~"'ła rna je:lnak r.otąd pooa"'cia.
W Klub'e PZPR swoich zwolenni·ków ma też ,„„a k'lncencia,
któ"A orzyoomniimv lAnsowali cni
h,fł" .,.,,.,er•enie
r--?v łPŻ dV1"'}1"lma
tvc»„a r.horohl! 1'old:e w klnbo- iuż w llocu. .TP.st riią indeksada
u'Vr-h '""7 ....... ,.,W.P"h "" ... eol""lwie nie krv' fund11s7owa .TE>~Ji "k:akolwiek intvlko ta
oowie· f' ..,.,.„p„;p.;.. 70 ~vl- .... óĄ w1Pl1J
nich -r1ek0a!'i• h
'1.ł'\8 : .... ni"'n~A
,;.., ~ n~ ... wo-o\tnnom;c7· r!?iPł w r-zm'1wie ·• nami oo~eł
Rlo~'1.
r!y„ektor lórl•k'e·
nv"'°' „ . . .,.UJ';'.l..,.!:),; : nh1:p1~Aw „;p iec:ł ,._~„„
J(o „Stom'lu"
Pr?.voomni.1mv - że
'Urf~l'k„
m r10...lp+lr11 ,.,„n;e1'ł l"\h„;~
„
•.,,;
'tnt"IV
;oeoł
~r".,.umło~
1;,..~nvm:
~r~A'!)...,.,.
"""f.... .,.pi.. ... -v
toc:t,
~"'
P.""
v-: . . . r ....... ~v
"Y"'ln-=t..,ł•.:,'hv o„q
orzvznan~11
„9
hodv w n•+elgniu
t)l')<lwvżPk
SWO·
nrzez
, nr-'"'_Ąc:;,..,"';"'rtt.}Va ~· ·· ~-...":ł !tory_gn~~:pju
I to nil'" hvl~ loki.
" T'(ld]eJ!-łhv 1<>rlv_
„'e orog wolny od
'!';konom!a •łożona· w. l\nau na •. karnPj!(".l". nn<la·~Jnf.
„
ołtar:m oolitvkl uoomn!Pł~ się •z
cała
ostrnścią
o swoje prawa
Opinie na temat tej opcji. ety-
a
e;;a
a
; .:za u ; tt;a:am&Im:w:.:. w a
new
Dzień
Ed·ukacji
(DOKOl4iCZENIE ZE STR. lJ
Podczas uroczystej akademii w
Politechnice
Łódzkiej
życzenia
przekazał
pracownikom
uczelqi
rektor prof. dr Czesław Strumiłło.
Z okazji Dnia Edukacji Narado·
wej tytuły honorowe ,Zasłuzony
NaiJ.czyciel PRL" przyznano· prof.
dr B. Narolskiemu, pnf dr 2'. Piotrowskiemu, doc dr P . Wasilewaklemu, Krzyż Kawalerski OOP
otrzymali Inż. W. Jędrzejewski,
prof. dr K. Kuźmińskl, orof. dr
M. Włodarczyk.
Medale Komisji
.F:dukadl Narodowej nrof. dr
I • .Dziubiński, prof dr P. Klemm,
9-~
· . ......•.•.
.......
ca•1·„„11n„„„12;
l.....,.„,..
prof. dr Z. Kowalski, prof. dr J.
Lucjński, prof dr Z. Orzechowski.
Wręczono także t:lwa . medale .,Za
Zasługi dla Obronnosci Kraju", 22
Honorowe Odznaki Miasta Łodzi i
17 odznak „Zasłużony
dla PŁ".
Były również nagrody indywidualne ministra i rektora.
ł
•
•
upnąć
••
Uroczyste sootkania i akademie
odbyły się także w Innych uczel
niach.
Pedagodzy otrzymali wiele dobrych
życzeń
od
swych
uczniów 1 i oodopiecznych. Dziś w
Muzeum Miasta wojewódzka uroczystośe z okazji
Dnia Edukacji
Narodowej.
(rs)
•·
re n1a a
minimum egzystencji, a bogaci zapewnione pole · do rozwnju
przedsiębiorczości bo to lokomotywa ciągnąca gospodarkę. Stąd
wyciągają konk\uzję: pomoc s 0 cjalna dla ub<tgich, kredyty i ,
odpowiednio dogodna polityka podatkowa dla bcgatych, a śre­
dniacy będą płacić.
Wygląda to ładnie, zgrabnie i prawie logicznie. Jednakże za~ dziwia mnie, ze profesorowie Zawiślak 1 Koźmiński,
o ile
wiem często przebywający na Zachodzie, nie :tauważyli po•
spolitego dośó tam · zjawiska stałego
zabiegania
polityków,
wspieranych przez ekonomistów, o to co się tam
nazywa
średniąt warstwą społeczeństwa. Ta wła.śnie middle-class --' jak
mówią Anglicy i Amery>kanie stanowi kościec systemu społeczno-gospodarczego i biada tym politykom, którzy by o fym
.zapomnieli. Wszystkie programy wyborcze, i konserwatystów
pani Thatcher i ameryk~ńskich republikanów oraz demokratów, muszą uwzględniać interesy srednich warstw, a nawet
stawiają je w centrum swojej, uwagi.
JW&Dild
Zwłaszcza
CoOKONCZENIE ZE STR. 1)
I najgrotniejsza choroba lntelektuallst6w - dcgmatyzm
1ą
dlniejsze. Co gorsza - nieuleczalne.
.
Tak sprawa ma się 1 dwoma profesorami, dość dziś głośnyml dwoma Andrzejami - Zawiślakiem I Kcźmińskim. Pierwszy ·
jest posłem, a drugi prowadzi szkołę menedżerów. Obaj na~
nowie w telewizji - i gdzie się da na łamach prasy - rozprawlają o społecznych kosztach wyjścia z kryzysu. Oryginałność łeb poglądów polega wszakże na tym, że te koszty ich
zdaniem muszą. ponieść przede wszystkim ludzie średni o uposażenl. Najubożsi powiadają
powinni mieć zapewnione
w
otoczeniu
. brakuje tychże
I frudnó się dziwić, bo głos6w
wybcrczych
dostarcnją,
przede wszystkim najbard:r;iej aktywne w społe<'zeństwie w;irstwy średnie. To jest motor napędowy wszelkiej prcspenty,
bez którego nie byłaby możliwa egzystencja I w:i.rstw uajbogatszych l na.lubozszych.
. Nie wiem skąd nasi dwaj profesorowie - a z pewnością mają wielu zwolenników wzięli , te swoje. za.dziwia .'ące roglądy. Mnie łudząco przypominają takie s11ned 30,--40 lat, k1cdy obowiązywała stara, także prawic logiczna, strategia -~slępowania wobec rolników, których podzit>hno na bogatych ku- ·
laków, średniaków o których należy zabiegać I klasowo bliskich b!,tdnlaków. W tamtym jednak układzie kułaków tl'niono,
hołubiono małorolnych, o średniaków zabiegano. Z tymi śre­
dniakami były jednak na.i;wlek~ze kłon11tv. b11 jak ich <"dgranlczyó od kułaków I biedniaków. Mówiono, że średniak
to
wahliwy element I stworz111t11 nawet J,tate'1'.11ri„ n<>dk1••a~z'1ików.
A w{adomo .if'ślł wahliwy, to najbardziej d<Js fa,·vał w kość
i 11łacił naiwłece.i.
·
Potem zm;o.drzeliśmy I skończvła sie w~lk'\
z kuhkiem a
tal•'i:e biadania ned wahliwym średniaki!'m. r t-lt j~..t do d~I~
slaj••
Ale widać stare dogmaty mają ~wal'dy żywot i teraz chce
się je rozciągnąć na cllłe społecz2ństwo. Profes,rowie z -., wlślak
I Kozminski znów odkryli stary dogmat, trochę 'gn skorygowali, ale średniak znów jest do łupienia.
·
.
!
kietowanej często mianem „dyrektorska", są rozmaite. Poseł Marfa
Dmochowska (OKP) z Łodzi po·
wiedziała nam: jestem .zdecydowa-·
nie przeciwko takiemu wal'iantowi.
Z'l(Vłaszcza w syt.uacji, gdy w wie-lu zakładach brak dobrych systemów płac opartych na warto5cio·
waniu pracy i gdy. nie ma dosta~
tecznej kontroli przez samorządy.
Rodzą się bowiem obawy o woluntarystyczny i nieuzasa<;lniony podział indeksacyjnych pi.?niędzy. Jestem natomiast Ził wariantem wyrównawczym - powiedział nam z
kolei inny łódzki pos'!ł Andrzej
EWA ŁUKASmwrcz
f\ ern (O~P). - Dotychczasowa ustawa preferowała bowiem nracowników dużych zakhdów Wymogi
D.:l
t ematem oią tkowych obs:nrawi~clliwoścl społecznej nakazurad na Wiejskiej 1 i ył projekt uią. bv ci co wzięli wcześniej wię­
cej pieniędzy teraz po~kromiJi. ~pe­ stawy o Krajowej Rartzie Sądow­
tyt. .
nictwa. $ciśle mówi'!C - chodziło o
'alszy ciąg pi erwszei::o czytania tePo pierwszym dniu dyskusji w
' nrojektu. Przed dwoma tygodSejmie, której przerwanie - dodaj- niami przed sta wił go Izbie min
my - przegłosowano trudno prze- ~ nrawi edliwości Alek~ander Bent·
widzieć dalsze losy ustawy (temakowski. Posłowie jednak nie zgotyka" ta wróci pod obrady ~ejmu dzili się, by do tego ograniczyło
w 'oonied:r.iałek}. Tym bardziej . że ·ie pi erwsze czy tlrnie i zażądali de-.
tylko co do. jednego •lest powszech- "latv. Odbyła się · ona właśnie w
na zgoda - że indeksacja w do- 'liatek. Generalnie naparto ideę pot~·chczasowej formie pogrąża iosw ołap.ia Kra .i owej Rady Sądownic­
·~darkę.
twa, podkr eś lono znaczenie jakie
Jakie zaś będzie ~tanowisko dru- fied?ie mieła we wzm.icnieniu niegiej Izby - próbowali~my wyba· 7;;twi~łoś'.!i· są"'ów i niezależnoś~i sę­
"'ziów.
dać łódzkiego senatora, prof. Jerze
i:-o Dietlą. - J11-k wiadoma. wa-sze
nalsze N eCe nad or::ijektem, nim
·obrady przesuniętł!I„. - tak·. spotkamy się w późniejszym terminie. mów nowr6ci na f:irum Tzby, to'rzy.puszczam. że większość se.na· n7.ve się będą w sejmowych komlt.orQ.w nie: będzie ~ię. sprzeciwiać ~jach:
.~atwi&dzeniu tej ustawy
Jednak
.. r
trzeba· powiedżieć, że ·1est . pewien
-tragizm naszej sytu'lc'ji ,Jesteśmy
moralnie rozdarci: mamy wiele
aktów ustawodawczych i spraw do
dyskusji w sytuacji czasowej presji przy świadomośd„ te rząd stoi
nod ścianą a społeczeństwo jest coraz bardziej niecierpliwe. Z tego
(DOKOŃCZltNIE ZE STR. l)
oowodu staramy się nie wstrzymywać ustaw.·
I ale w Łodzi jest ono nieco mniej- Ta jednak już ze swej natury sze".
Także rezerwa do nowego rządu
nie. zadowoli wsżystkich wyborców,
których aspiracje prze<'ież rozbu- i jego sżefa ' jest większa w Ło­
jak
dzono także podczas !ip<~owej deba~ dzi niż gdzie indziej. Łódt,
konkluduje „Polityka", oczekuje
ty.
- To jest kwestia zaufania do przede wszystkim poprawy warunPonieważ
tego nowy
rządu T. Mazowieckiego. Uważam ków życia
że on, a i część ministrów takie rząd nie obiecywał o<l zaraz, stąd
posiada. Oby ten kredyt nie został jego P'iogram nie wzbudził takiego
zachwiany, a może być zachwiany .. entuzjazmu jak gdzie indziej.
. Łodzianie z optymizmem więk­
Społeczeństwo bowiem jest gotowe
ponieść pewne ofiary, ograniczyć szym niż ihnl patrzą jednak na
swe roszczenia, ale musi zobaczyć działalność rtądu w takich sferach,
7.miany także w swoim otoczeniu jak postępy na drodze zmiany ureprywatyzacji, podniesiePrzykład wyborów prezydenta w stroju
"pracy i zapewnienia
f,odzi jest dowodem, że choć za~ nia jakości
pokoju
społecznego.
Ni!?zadowole'Zły zmiany w centrum I widać je
• •
1,.
)
)
EDJiUN·D TULKO
P. S. Pisałem w ub. tygodniu o nruisensach ustalania
cen
produkt6w rolnych według cen oleju napęd~wego. Oto za Da.nutą, Zagrodzką z „'Gazety Wyborcze.i " ;podaję, że w RFN z,,
1 litr oleju napędowego można kupić ,)„5 litra. mleka. U nas
przypominam - rolriry już w skupie domagd r si~. rel~ di ce _,
litr oleju za litr mleka.
'
ET
•
międzynarodowym,
najbliżej nas •••
Co1tolwiek by . dziś powiedzieć o
indeksacji, jedno jest pewne: i poprzednia i przyszła. wersja dotyczy
ty ch, co biorą pensje w sektorze
uspoJecznionym. Ą ten za upośle­
dzony płacowo · uważa się' od dawna. I każda statystyka wypływu
nadmięrnego pieni.ądza rozmija się
tutaj ze społecznyrp.i odczuciami.
Żyje , się bowiem coraz trudniej.
Uciążliwości jednak - choć to nieWięl.ka pociecha nie oII/'ijają .nikogo. Tak dłu~iej kolejl,{i przy sefmO'wym kiosku jeszcze na Wiejskiej nie widziano. Powód; rzucili
oapierosy. I tu samo . życ\e - obowiąz:;· wda i:eglamentacja. ·
.„
Warszaw~kie
.rozmowy
•
Szwecji
premiera
agadaienia stosunków dwustronnych, współpraca w
sferze gospodarki·.· i oohrony środowiska - to zasadnicze wątki rozmów, jakie, prze
prowadził 13 bm.
przebywający
z · ro łx>czą wizytą w P9lsce . premier Królestwa Szwecji Ingvar
Carlsson.
W gmachu Urzędu Rady Ministrów ze szwedzkim ·premierem
spotkał się premier Tadeusz Mazowiecki. Następnie pod przewodn:ctwem T. Mazowietkiego i I
Carlssona toczyły się polsko-szwedzk!e rozmowy plenarne
Podczas rozmów plenarnych mówiono o problemach gosoodarc~Ych
Wicepremier Leszek Balcerowicz
przedstawił szwed7kjemu
premierowi I czbnkom delegacji zał<>·
żenia programu gospodarczego polskiego rządu . Ingvar Carlsson zapowiedz'ał. że w 1991
r. zostaną
zniesionP ograniczenia celne i eks~
portowe w handlu Polski z iego
krajem.
·
Współpraca . Polski i Szwecji w
dzi~dzinie ek'.llogii to drugi temat.
jaki . oonuszono w trakcie rozmów
Bezoośrednio po 7.akońrzeniu rozmó.w olenarnycli obaj oremleny
podoisali międzyrządowa umowę o
ochronie ' wza.iem„ym pop·eraniu
inwPstycji
Nasteonie premiera SzweC'ji nrzy
jął w Belwederze orezy.deni Woj
cierh Jaruzelski
W siedzibie Komitetu Centralne-
Z
go PZPR
odbyło .się
spotkanie MieF. Rakowskiego z pr!?·
mierem Szwecji, przew o dniczącym
Socjaldemokratycznej Partii RoQotniczej, Ingvarem Ca'rlssonem.
W ambasadzie Króle~twa Szwecji
w Warszawie premier Rzwecjl Ingvar Catlsson spotkał się z przewodniczącym NSZZ „Solidarność" Lechem Wałęsą.
•
czysława
Sprawy s1kolenia ·
WO!SRtwego stuilentów
\
W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się .vczoraj spotkanie ministra · prof. Henr.Yka Samsonowicza i wiceministra Jadusza
Grzęlaka z przedstawicielami' Ministerstwa Obrony Nar-Jdowej - wicemini's\rem, głównym inspektorem
.:>brony teryto~ialnej, p,en broni Je- ·
rzym Sk'alskim .i gen. bryg. Wła­
lysławem Honkiszem. Dokonano o'eny obowiązującego ~ystemu szko' enia wojskowego ~tudentów.
W drugiej części 9potkania przy
1dzia·le przedstawicieli KKR Niezależnego Zrzeszenia Studentów omó~
. wiono wstępnie prohlernv dotyczą­
ee reformy szkolenia wojskowego I
,1bronneg·o studentów. Przewiduje
. ~ię kontynuowanie rozmó11!<' z najfiliższym czasie.
Ziemia -obiecana?
niu społecznemu nie udzielają moralnego poparcia większego o<l in
nych miast.
S. Kwiatkowski sądzi. że wygra
na „ Solidarności" i sformowanie
nowego · rządu utwierdziły łodzian
w przekonaniu. Iż pozostaną oni ze
swymi' problemami na uboczu. Utrz;rmujący
się
pesymizm co do
oerspektywy ·rychłej poprawy ldkalnej sytuacji świadczy o tym
że jest ona w rzeczywistości dolegliwa. I dalej - że strajki. roz·
dźwięk w ,;Soli<ląrności" przetasowania .w organizacjach politycznych nie są zjawiskiem czysto
politycznym,
ale
wynika iącym
rĘ>wnież z klimatu I nastroju mia sta.
Nasizef !wiadomoścf, czytaj: apatii
ł
rezygnacji - nie ukształtowało
ostatnie czterdzieści lat,
kt6re - iak wiadomo nie spełniło
nadziei. Przypomnijmy, że nie były one te nadzieje - tak rozbudzone jak gdzie Indziej. Łódż całymi latami
spok.ojnie czekała w
swoim. degradującym się mieście
na lepsze czasy Przypom'lijmy, że
Łódź ~wstała jako Ziemia Obiecana ludzi najh1edniejszych z biednych o bardzo skromnych żąda­
niach I z bardzo ogranirzoną 4wiadomością swoich możllwoś~i
Łódt
startowała w 1945 r ooóźniona w
rozwoju - I Łodź spóźnia się na
1
<Ażdv etap
Wido-czne w sondażu apatia I rezygnacja nie są dobrym dora~cą
Otrząśnijmy się!
opr.: A. P.
wyłącznie
!""-....„1!l:!lll!l~n111111111:!11111111111111sil1111B11111111111111„11111111.J!!!lllllllllllllllllll„1111111111:111B!llE11~111mai:m~1E:111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il8!11ii1S1111111:&111111„„;a
t:."&.:&łll
runm":l"tt"
A
-·=msry:=w, WSPtlhidłll'it
fW
SD 17 (1). W nawiasach iic7ba nieobecnych. Dane te potwierdzają· moją tezę,
że radni
PZPR nie mogli zablokować
wvboru , że co najmniej 22 z nich odda- ·
Io ważny głos na jednego ? dwóch kandydatów, a przecież nikt riikomu nie
zaglądał przez ramię i nigdv ~ię nie dowiemy jak głosowali 't'adni z innych ugrupowań
Nie należy .więc ferować pochoonyrh wyroków. ·
Inna jesz<'Ze sprawa zbulwersowała
czytelników ·czemu dali wyraz w licznych telefonach . Dlaczego - pytali , wybory prezydenta w druęim eo do wiei·
kości mleś!'ie polskim telewizja · potrakto.wała jako wydarzenie mari:-inesowe? Ani
·słowa o sesji- w głóWnvm wvdaniu dziennika TV. ani słowa w .,Panoramie dnia".
Pewnie dlatego - sugerow:Jli niektórzy że t.en rezultat to porażka premiera Mazowieckiego. Nie · mam zamiaru odpowiadać za telewizję. ale pozwolę sobie zauważyć, że to przede wszystkim porażka
naszego mia!lta - to ono. a więc my
wszyscy, od~zuje skutki . przedłużającego
' • ora1 g1·-0źnld. w cora, hardzl!'j pouurej tonacji brzmią ••<'Cll) naszej
bezkrólewia.
(
~ytuadi Lech W'4łęsa iui drugi raz
Tyle akcentów łódzkich. Rozejrzyjmy
. mówił o i:-roźbie .Yojny· <!urnowej
qję teraż nieco po świecie. W minioną
'iedzielę „New York TimPS" zaprezentoNa inBlm biurku w redak<>ji z:rlegaja
vał fragmenty książki poświęconej nastcsy roz vch aprll, ~tanowi~k. protes
tów. Nil' <posób wsLy~łld~h drukować -- :ze.i roda<'zce, pani· Barbarze Piaseckiej-Johnson. Autor. ma najwyraźniej miewy"' ieramy te bardził'Oj ,•h>uaktPrystycz·
~zane uczucia wobec swojej l:>ohaterki bo
ne, prezt'ntujące punkt widzenia dużycb
grup <Jpołł'Ocznych. Ostatnie dni mim:ły ·w jednym miejscu określa ją jako .,amerykańskiego anioła Lecha Wałęsy", natopoi! znakiem podnle~ionej temperaturv w
miast w •ipnym pisze: „Dla Amerykanów
związku z nieudanymi wyhorami ąrezy.
zawsze
pozostanie ona pokojówką," w
denta. Wydarzenie to zaowocowało kolej.
qjczystej Polsce traktowana jest jako króilą ~erią oświadczeń. z których wynika
lowa".
·
wielkie tze'c zy pomieszanie.
Wyjechała w . 1968 r.· do USA przez
Pisałem na ten temat w piątkowym
wydaniu „DŁ'", więc dziś tylko krótko w Włochy, z ·200 dolarami w kieszeni, z dyformie wyjaśnienia i refleksji. Czytelnicv plomem ukończenia historii sztuki. wże­
niła .się w fortunę, którą chce wykorzypytali mnie telefonicznie o listę obecnoś·
cl radnych na sesji. Spełniam tę ' prośbe. stać- aby pomóc polskim robotn,ikom.
Nie .brak opisów procesów pani PiaNa sesji obecnych było 80 radnych PZPR
(11), 118 bezpartyjnych (12), 15 ZSL (4), seckiej z .ro.dzlną , męża, , jej działalności
; 0
charytatywnej I wreszcie projekt1' kupna
Stoczni Gdańskiej. Sęk jednąk w tyin
że sprawa wlecze się. stocznia nie dostala jeszcze ni<' i nie wiadomo kiedy wydarzy się coś konkretnego Zupełnie tak.
jak z zapowiadaną pomocą lachodu. Trafnie i lapidarnie ujął to Wałęsa zapytany o , ocenę stosunków gospodarczych ze
Szwecją: _„Powiem (chodzi o premiera
Carlssona), że jestem niez:idowolony ze
współpracy. Szwecja, cała. Skandynawia,
popierała nas gdy walczyliśmy o zmiany
w Polsce, a teraz, jak tego dokonujemy,
mamy tylko oklaski" ,
I..
Można by to rozszrfrzyć na inne państwa zachodnie. Wszędzie nie szczędzą
nam oklasków, wszędzie zapewniają o
sympatii. Tylko że nic z tego nie wynika. Tymczasem, gdy nakłaiano na Pol~kę sankcje gospodarcze, robiono to szybko i sprawnie. Ciosy padały wt~dy jeden po drugim, dzień po dniu. Czemu
by dziś nie przyspieszyć w dobrej sprawie? .
'reform oraz zapewnia, że oba państwa
niemieckie wniosą znaczący wkład w
dzieło zbliźenia Wschodu z Zachodem.
Cbarakterystyczne, dla nas istotne, jest
stwierdzehie Genschera dotyczące granic
Jego zdaniem, „gadanina na temat pol"skiej granicy zachodniej za1dóca proces
reform".
·
'
Wicekanclerz zawsze traktował wypady antypolskie rewizjqp.istów różnych odcieni jako coś, co ketnprol1'.l1tuje Bonn,
stawia pod znakiem zapytania dobrą wolę rządu dotrzy.mania przyjętych zobowiązań. Genscher postępował tak nawet
wówczas, gdy jego polityczn.Y byt zależał
od polityków niechętnych · Polsce. co spra~
wią że cieszy się naszą zasłużoną sym-
rakterze. Jednego nie da ;;ię podważyć
- nie ma sobie równego je41l „hodzi o
wielkość dorobku
Dokonał
900 nagi ań
płytowych . któryrh tącznv rifłkład wynosi 115 milionów żaden z dvrygentów
nawet nie zbliżył się do tych wielkości
Cokolwi'ek b,y mówić ~ :ids?enł autentyczny tytan muzyczny 1ttórv \odcisnął
trwałe piętno na współc1 · •;nęj muzyce.
HENRYK WALENDA
M
patią.
inęły już
trzy mic'liące od śmier·
ci Herberta von Karajana - na:j.głośniejszego dyrygenta ostatnich
, lat - a wciąż nie 11Staje num
wokół jego osoby. Dzieje się tak ni~ tylko dlatego, ze zostawił po !lobie ogromną
astąpiło zmniejszenie fali uchodźfortunę (ocenianą na około 300 milionów
stwa obywateli NRD i jednocześdolarów), ale przede wszystkim z uwagi
nie pojawiły i;ię ~ygnały · popra- • na mnogość nie załatwionych IS'praw.
wy .napiętych sto~unków między
Karajan miał 80 lat, był właściwie kaBerlinem a · Bonn. Bezpo~rl'dni wpływ
teką (choroba kręgosłupa), ale oostępona ten stan miał pokojowy przebieg
wał tak, jakby . całe życie było jeszcze
demonstracji w Lipsku ·i podjęcie rozmów
przed nim. Zajmował się festiwalem muw Dreźnie z przedstawicielami qpozyc.Ji.
zycznym w Salzburgu, przygotowywał ·
To „ocieplenie"· znalazło wyraz m. in.
wystawienie opery, wszedł w kontakt z.
firmą „Sony", dla której obiecał dokonać
w przemówieniu kanclerza Kohla wygłoszonytn we Frankfurcie. W ,ypowiedział on
serii nagrań.
słowa uznania dla tych, którzy pozostają
W publikacjach pośmiertnych część au. świadomie w swym kraN, by' na miej- . torów nie przestrzega zasady: „o zmai:scu walczyć o zmiany, a jednocze§nie załych tylko dobrze". Przypomina się w
pewnił, że nie zamierza narzucać .,sąsia- _. ·nich jego nazistowską przeszłość, pazerdom ze Wschodu" własnych koncepcji
ność na pieniądze, pomiatanie ludźmi z
życia.
najbliższego otoczenia. Na usprawiedli'l.Kanclerzowi wtóruje mlniśtęr Genscher
wlenie autorzy dodają: „Beethoven I
Małżonka Barbara z przerażeniem rea•
w wywiadzie dla „Quicka", Wyraża on ' Wagner t'z byli nieprzyjemnymi, trudguje na potknięcie Jłusha. ·Na szczęście
.nadzieje, ~e ~opeckef uży.je s~ego autonyml ludźmi".
do upadku nie doszło.
.
·
rytetu dla przeprowadzenia niezbędnych
Cokolwiek by jednak sądzić o jego cha-
N
DZIENNIK ł.ODZKI ur 240 (13057) I
..
• Autostr.adą·pod earyżem? •Piratów drogowych
przed kamery .JV! • Policjanci oceniają „kolegę"
Maigreta• Kto najpopularniejszy?
Przyiac:iólka
Cic:c:iolin.Y
a,by przeprowadzić pują walką o ochronę A~tarktyld
i ekranów ...telewizyjnych, SI\ wy- ła 111a pomysł
wśród dzisiejszych - jedynego jeszcze nie znisLczonepadki na szosach i drogach. „Po- taką ankietę
- Pani pomysł, ieby na Wę­
umieścił go przez człowieka obszaru naszewinno si~ sądżić piratów d'!'ogo-. szefów , J?Olicjl. Pisau
srsech sałożyó partię feminis·
wych przed kamerami telewizyj- pqecież - jak pamiętamy - swe- go globu. Cousteau wciąż w forłek ma wi,elu przeciwników?
tu bohaterem
nymi" - powiedziała da:iennika- go głównego hohatera właśnie w mie (osta~nio był
- Zrodzlly się na tym tle
rrom Simone Ro:i;es, awtorytet w paryskiej policp. Pnez długie la- wielkiego prograll\U rozryw~ov~e-;
llieporozumlenia niektórzy bośrodoWisku
prawniczym, ·
ho- ta komis<irz Maigret był - z woli go), przyjęty został w szeregi niewiem sądzą, że byłaby to parnorowa przewodnicząca sądu kasa- Simenona - szefem słynnej , bry- śmiertelnych - jak tu we Fr.antia prostytutek. Nic podobnego,
a pro.pozycja, to już wiek cyjnego ·-:- francuskiego trybunału gady krymipalnej w stolicy Fran- cji, nazywa się dożywotnio dzierpartia mogłaby jedynie roztoXXI - komeniiuJą · FraJ!ICU• najwyższej instancji. Jak na tu- cji. Dziś szczególnie po obejrzeniu żących swą godnosć członków Ak8;czyć opiekę nad tymi nieszezę­
zi i.„ zgłasuiją zastweżenia tejsze abyctą.je, propozycja szo~u­ niesłychan ie t~ popularnego, przez demii Francuskiej. Piękna postac.
illwyml kobietami. U nas p110Ale po kplei. EksJl'l"esowe jąca - wystaTczy przypomnieć, że 20 · lat już kontynuowal!lego, s.eria- Tak możpa też powiedzieć o drug.1ej
•tytueja jest bardzo dµża, wyoJeU
telewizyjne·go
zdecydowana osobie tego ranklngu - o
Regionalne Podziemne Połąezenia· ekipy filmowe i !otoreporterz;" ma- lu
nika ze złe) sytuacji mate'!'ialwe
Samochodowe - tak b'I'.zmi ofi- ją tu s zasady wzbroniony wstęp wiwzość frąncuskich stróżów po- Piotrze. Ten zakonnik ' jest
nej ludzi. Młodzież z domów
mówi o swym powieścio­ Francji powszechnie znany zt. swej
poprawczych. kobiety po roz- dilą niej dramat~zne przeżycie . ' cjalna nazwa tego pomysłu, w na sal4 sądową. Wyjąitki sąniesły­ r.ządiku
działalności
charytatywnej
na
' skrócie (od frain~lch liter) ~ chanie tmdkie i obwvowańe wie- wym koledze: ·nasi: przyjaciel - rzecz najbiedniejszych,
wodach czasami nte mają środ­ i przypuszczam, że mogło wpły­
bezdo~­
wzór.
A
wspomniani
wyżej
nasz
LASER.
Jest
to
proje'kt
s\eci
podloma
warulllkami,
żeby
więc
WiProków do tycia i trafiają na. uli- ną6 na późniejszy wy<bór takiej
bo choć to może wydać się
ziemnych autostrad (dwa kierunki wadzi.6 praktykę transmisji · telewi- szefowie policji? Wszyscy przy- nych,
aę.
.
. a nie innej drogi życiowej.
dziwne, tu, w tym świeóe: peł­
ruchu, trzy pasma w kamą stro- zyjnych z procesu
np. winnego znają chętnie, że Maigret to postał nym 1>klepów i powszechnej do- Pisząc tę książkę nie oba.- Słyszałem, że
Jest pani
nę, :na głębokości co najmniej 30 wypadiku
drogowego,
trze.ba by fa.;;cynująca. godna najwyższej u- stępności dóbr codziennych, też są
że czytelnicy
1wolemilczką . tworzenia legal• Wiała się pa.n.i,
metrów -' pod tunelami metra!), /mienić przepisy postę,powania kar- wagi, a le dalej o:eny· są już bar- ludzie potrzebujący pomocy.
utożsamią panią z kobietami z
aych domów publicłJ:?YCh?
Im
łączących główne punMy ścisłego nego, Propozycję, ktbTa padła
z dziej zróżnicowane. Zalety komi. ojciec Piptr poświęcił całe swoje
- Minlstentwo uirowia
i branży Ciccioliny?
śródmieścfa stolicy Francji i mawybit·n ej prawniczki, t.'taktuje sarza ta'lt sformułował J. P. San- życie. Ostatnio pojawiły się,
- Byłam abSolutniie
czysta.
milicja też są za tym, ponieważ
tu
jących oczywiście kUka połączeń 'l ~ę tu jako jeszcze
j.ecJ..t'!n dowód guy - dzisiejszy i rzeczywisty propozycje by przyznać mu za tę
pozwoliłoby to zachować
kon- Od dwóch lait prqwadzę spe>koj~zef
·
Pflicji
kryminalnej
w
Paryautostradą okałającą J:?aTyż. Taiką wa.gł problemu, który w gazetach
trolą nad zjawiskiem.
Wiele ne życie, mam męża i psa. Chcą
działalność Nagrodę 'Nobla. Trzeci
podziemną
szosą
moźna
będeie <>'kreśl.a aią hasłem „dość masakry zu: Ma1gre1t ma znakomite podejście na liście Francuzów, to Harun Taprosty:tuitek, nie chodzi tfa przy- mie6 dziecko. Ale wielu czyteldo
spraw
i
ludzi.
Nie
uprzedza
ników
z
powodu
tej
ksf.ązkl>
1
przejechać
pod
całym
Parytem
w
na
drQ1achl".
Rocznif
bowiem
kład na badania
ze wstydu.
zieff - starszy pan (ma już
73
15 mil!lutl Ma to by6 wlęo le'ltar- pnELftło 10 tys. Franoliz6w ginie się, nie wierzy w narzucające się lat), urodzony w Warszawie, poTrudno przekonać pruderyjną tak myśll, że prowadzę się po
stwo na korki $amochodowe, któ- .na IROSllCh : ulicach, ldlkadziesiąt oczywistości, nie dowierza prostym wszechnie znany
cz~6 społeczeństwa, że burdele śwlflsku. O ironio, gdy kiedyś
w
zachodnim
re z poruszania się po tym pięk- tysi~y osób pozostaje ' kalekami na
z psychologami l seksuologami naiprawdą żyłam bunliwie-, nikt
świecie badacz wu1kanów, też tenym mi.eście czynią drziś. prawdzi- całe· życie. Rz!ld Michela Rocarda rozwią.zaniom, najzwyczajniej świet­ lewizyjny
to bardzo rozsądna rzecz. Mę­ o tym nie wi~t Teraz, g~y
popularyzll.tor przyrow!\ udrękę. Ale czy będzie? P1'7A!- wydal •tanowczą wal1kę tej pladze: ·nie zna, życie. Dwaj inni wysokiej dy. Następne miejsce zajmu-je prof.
tczyźni z kompleksami mogliby jestem spokojna, podej.rzewajĄ
ciwnicy propozycji, obc>k olbl"zy- radyQtal.nie z-wi~o MCZbę 'kontroli l!'angi funkcjonariusze, O. Fall i Schwa.rtzenberg - sława francutam podzielić się swoimi kł~ mnie o różne brzydkie sprawy.
- OpL<iała pani swe prywamich kosz.tów, kl.ących w mlllardy alkoholowych na drogach (ltu grape>tami.
skiej medycyny, głośny ze swych
dolarów, wysuwają taikże argument nica wynosi 0,9 promille) kon- A. Touvre, zarzucają Maigretowi niekonwencjonalnych poglądów i z
zbytni
subiektywizm
i
niechęć
do
nie byle jaki. otóż twierdzą, że trole szyb'kości są już codziennośtego, że tylko przez 9 dni był 'mitą Zalałnay
uxuchomienie
pc>dziemnych tras cią, U06trzono sankcje kaTne i fi- pracy zespołowej! No i co państwo nistrem zdrowia Premier t:wolnił
zwiększy na.pływ pojazdów do sto~ nansowe, wzmogła się akcja pro- na to, jako że oglądając kolejne go po
pierwszym, nie uzgodnioJicy Francji. Po PTostu miewJkan pa.gująca bezpieczną jawę, pojanym - też kontrowersyjnym
- Pani aniag;nłści t.;.etdzą. łne życie w książce, która uka·
cy rozległych przedmieś6 i całego wiły się nowe pe>mysły, w tym nip. odcinki serialu,' samemu można wystąpieniu. Piąty jest jakże zna,te dom publiczny to niemoral· za.la siQ kilka. lał temu. Tui
regionu, l~cząc na to usprawnienie, preyipomlinające nasze .ruanda.ty za- dokonać takiej analizy pracy ko ny Jean Paul Belmondo, a dziepo niej wydala pani
drugą,
Dl\ instytucja.
porzucą pociągi i kolejki dojaz®- ufatria. nagrody za wzorową jaz- misarza Maigreta, Tymczasem od- wiąty dopiero na. tej liście najpo~
sławnych.
we, a zaczną samochodami przy- dę. Jak przystało na kraj o naj twarzający , tę postać fr;mcuski pularniejszych i właściwie jedyny
- Co tu mówić o moralnOOcł. przedstawiaJl\C"
współczesnych artystów
wę­
w czołówce polityk, to
Francois
jeildżać do Paryża I - no właśnie! wymym sropniu zmotoryzowania,
zwłaszcza w kontekście
mlogiers~ich.
- jak było ciasno, ta:k i będzie. jut w ukole uczy się przepisów a'ktor Jean Ricliard udał się właś­ Mitterr;i.nd, prezydent Fran<.ji.
~ieży, feśl.i już ukazują się w
W pierwszym sondażu, przeprowa- .ruchu. Jednakże wyraźnych rezul- nie ' do
kraju pisma porn~aficzne, auStanów Zjednoczonych,
- To był bestseller, ludzie
N~ koniec miejsca postaci dobrze
dzonym przez tygodnik „Point" (tu tatów tych działań ciągle brak. gdzie powstaje · 91 odcinek z Maita i traktory wyklejone są zdję­
a
wypiekami
na
twarzy
czytali
w Polsce znanych. Czternaste miejoczywiście zaraz musi być sondaż) Największym proł>leinem są kieciami nagich dziewczyn, a w
gretem
w
roli
głównej.
Tym
razwierzeniia
Marty
Mesza.ros,
sce
w sondażu popularności FrancuLA&ER uzyskał więkl>zość pozy- rowcy nietrzeźwi 1 przek'I'aczający
wielu porządnych domach dzieci znajdują kasety porno. Nie dlaczego usunęła ciążę, no i . w
tywnych opinii, mimo że korzy- w takim stanie wszelkie dozwolo- zem ks>m1sarz z fajką ścigać bę­ zów zajmuje Alain Prost, piętnaste
reklamowałabym głośno bU!l'de- ogóle kto w kim się zakochał
stanie z podziemnych tras ma być ne granke szybkości na szosach dzie amerykańskkh przestępców. - Yves l\tontand, dziewiętnaste
- Alain Delon, dwudzieste
11, ale przecież mogłyby istnieć. I kogo zdradził.
płatne. ~'P'ra';J'a jest Jednak na ty- t autostradach. Propozycja Simone Bo Maigret przecież żyje.'..
.
Mic'hel Platini, dwud,ziesta
piąta
le ·powa.zna, .ze mer stolicy Jacques
.
.
Kto
pani
podsUDl\ł
myśl,
jest Catherine Deneuve.
Premier
Chirac zapowiedział referendum. RIOzes jmt wywołała dysk'1JS;ie. Obok
- Pani -trzecia z kolei ksią·
teby
ujawnió
sekrety
1
życia
Michel Rocard jest dopiero tłwu­
Wszyscy paryżanie mają się wy- głosów „za" wiele jest „przeciw"
żka. pt. „C,icciolina, seks,.-eyParyżu opublikowano
ko- dziesty siódmy. a za nim tr:iydziekloa" 1ostała wydana w g1ga.n- swych prsyjaciól ł 1aajomych?
powiedzieć za lub ·przeciw. Gdyby co nie dziwd jeśli się zważy że saZa
wsze
lubiłam
czybć
plolejną
listę
50
najpopularsta pierwsza - Mireille Mathieu,
tycsa1m nakładzie ponad 400
projękt przeszedł, podziemne auto- moch6d ł wino .są tu w równie poniejszycl1 obywateli tego trzydziesty trzeci - nasz niedawtySłęey erzemplaray. Jakle
są tkarskie książki l gaeety, barstrady· pod Pary.żem mają być go- wszechnym użyciu.
kraju. To najbard:i;ieJ ocze- ny gość, były prezydent
Valery
reakcje csytelalk6w aa tę pu- dzo mnie bawiły. A do pisania
nikt mnie nie namawial Tak·
kiwany i najbardziej ceniony son- Giscard
d'~staing,
kosmonauta
towe na przywitanie XXI meku.
bllkacię?
się ztożyło, że w 1981 roku po
daż nad Sekwaną.
Ciekawa
to francuski .J. L. Chretren jes.t na
A to p!"Lecież już niedługo - tyiiędu "wielki.eh ,,flików" oce- lektura. Wiele nazwisk
znanych 38 miejscu, Johny Haliday za nim
- Ciekawe. że waw!e ni• o- operacji nie mogłam się porunia
Maigreta„.
Tak
za•
t
ytuko
10
lat
i
3
·
miesiące„.
szać
I
zanosiło
się
na
to,
że
w
jest także w naszym kraju. Pier· na 39, a kardynał -. arcybiskup
trzymałam listów od dziewcząt,
łował swój artykuł paryski wsze miejsce okupuje
od kilku· Paryża Lustilder na miejscu czternatomiast chłopcom raczej po- ogóle nie wr6cę nigdy na esdziennik
„France
Soi~' lat Jacques Yves Cou<>tea'U,
tradę.
Wtedy
zaczęłam
pi.si.ie
zy
LASER
doczeka
się
reasie- dziestym.
Kilku znanych politydoba się moja bohaterka. Dużo
paliza.cji - Europa dowie się „FHik" to ' - ja!k wiadomo - po- demdziesięciokilkuletni badacz oce- ków, ciągle obecny'ch we
franbyło opinll śwlętoszk6w, że nie dla si.ebie, coś w rodzaju
niebawem. Tymczasem jed pularne francuskie określenie po- anów. człowiek - to nie przesada cuskich dziennikach, no a przede
powinnam napisać w og6le tej miętnika Pa~u pn:yjaciół, mię­
dzy mnyml Miklqs Janeso, pohumanista, wszystkim w telewizji, zajmuje onak na oo dzień tematem licjanta. Redakcja w związku · ze - wspaniały, wielki
kslążkł.
wiedziało, :i:e będę głUpla, jeśli
który nie schodzi z łamów PTasy śmiercią sławnego Simenona wpad d.ziś zajmujący się ze szczególną statnie miejsca w tym sondaż_u.
tego
ale
wydam.
- Co pani myśli o sweJ sła­
reJ prsyjaci6łce Clcciollnle'l
- Jak pani uniknęła proce- !e Jeśli ktoł przez 24 g~ sów sądowych?.
dzlny .,robi aię" na głupca, to
- Rz~e. to były skannie jest taki głUpl. Ona nit t1aksiążki
Pisałam
U, nie .pije nie narkotymjG się, dalizujące
ludzi.ach.
pornografię traktuje Jako swą przecież o żyjąc~li
Ale
moich
bohaterów
ujęłam
pracą. Na pewno ma rozum ł
tylko gra głupi'll~ gąskę. Stra- tym. te najpierw opubllkowasznie się t>l'lnuJe teby nie wy- la·m wszystko o sobie, bee ow~
piwie i strzykawkach. Prócz han- cia, co w wielu wypadkach pro
paś& z tef roli. nie
zdradzi& jani~ w baweł.nę. Ponadto kadlarzy oferujących ,,towar" nie wadzi do wykolejenia i narkoma·
się. Myślę, że w rzeczywistoś. żdy miał możliwoś6 aute>ryzoPark Platzspitz. ongiś ulubiony teren wypocrynkowy, obecnie
wa6
tekst.
brą.k drobnych sprzedawców wyro- ni i.
ci 1>rzeżywa wtelkle na'Pięcioa I
główna kwatera nar.komanów, stanowi niechlubną wizytówkę
bów pamiątkarskich, słodyczy i ostresy, a uśmiech słodkie! hlioza.możne.i Szwajcarii nie mającej wprawdzle bezrobocia, nato\
- Co pani teraz pisze?
woców.
Hans JUnd, profesor psychiatrii
tkl jest łedynie przy'k!rywką dla
miast niepokojąco wysokie wskaźniki narkomariii. Większość
Książkę o sław.nY.ch węna uniwersytecie w Zuryc;hu jest
tego wS'Zystklego.
turystów podziwiających widoki Alp lub tradycyjnie zaopatrugierskich
„chłopcach". W&r6cl
Kilka razy w roku policja urzą- zdania, że do rozszerzenia się narjących się w zegarki i czekoladę jest nieświadoma problemu,
innym!
dza rajdy na ~pitzpa::k zatrzymu- komanii przyczyniło się m. in. sto- Zblerająo
ma.terialy
do bohaterów są· międ.zy
którego rozmiarów przez wiele lat nie dostrzegali sami Szwajpolitycy,
tacy
jak
Janosz.
Be~
jąc jednak bardzo nieliczne osoby. sowanie zakazów i sankćji wobec
ksł!ltk1 była panł w Rzymie u
carzy. Ostatnio wyjątkowo drastyczny przypadek morderstwa
Tożsamość
pozostały<:h
ustalana ·użytkowników ąraz że jednym z
Ciccioliny. .Jak ona mieszka? . recz i Imre Po~a·y.
młodego narkomana aa Platzspitz wzbudził powai.11e zaniepojest na miejscu głównie do celów warunków zwalczania narkomanii
kojenie opinii publicznej w óalym kraju.
- Według pan\ chłopcy są
rejestracyjnych, natomiast bez po- jest ,_.. prócz terapii odwykowej - W białym. pięknym domu,
błażania traktowani są cudzoz'iem- zniesienie kar i legalizacja (pod ow ogrodowej dzielnicy. Są tam ·ciekawsi nlł dziewezęta?
cy narkomani, którzy muszą chroną lekarską) konsumpcji narJednak
chłopcy!
Tam
sekretat'ki, studfo tllmowe ł re'W
ułY. roku Szwajcaria osiągnęła problemu
narkotyków
powołana bezzwłocznie· opuścić Szwajcarię.
kotyków.
·
kwlzvtornia. Widziałam fak re- gdzie kobiety by zaprzeczyły,
rekordowy
bilans
205
zgenów.
wśród przez rząd Kcrmisja Ekspertów zai:y'!lerowała mm
riornograflcz.. oni jeszcze dokładają.
-narkomanów
w
porównaniu
ze
136 leciła legalizację konsumpcji i poZagraniczni turyści nraz przybyPowszechnie . wyrażany jest pony. Rozczarowałam się. bo byw 1986 r., a dane za pierwszą po- siadania pewnych niewielkich ilości sze z innych kantonów uważają gląd, że przeciwdziałanie fali narRozmawiał:
ło to c~ w rodzaju zi.mne.go
łowę br. dowodzą dalszego wzro- narkotyków przez osoby głęboko unarkomanów
za
swego
rodzaju
ciekomanii
stanowi sprawę naglącą,
PAWEŁ
LEWANDOWSKI
dyrygowania nagimi ciałam!.
stu tragicznej statystyki.
zależnione. - Karanie narkomanów kawostkę. Nierzadki widok stano· zaś .za pierwsze ostrzeżenie uważą
· jest bezcelowe, gdyż potrzebują oni wią autokary w~cieczkowe zatrzy- , się wspomniany na początku fakt
~ li P
U R
_,.
....,. · W poszukiwaniu rozwiązania pomocy w zupełnie innym zakresie mujące się, aby 'podróżni mogli zabójstwa 23-letn'iego narkomana,
zdjęcia narkomanów, podob- którego
związane zwłoki policja
UH//.U.U.UHH/H/.UUH/UHUUH.UOY/.UU7.U.U.U~/M"/.U/TU/UAW'~ ·~sji~w:~:~~ ~~~~~~n~hillJ%. ~~: zrobić
nie jak fotografuje się zwierzęta odkryła w przepły:wającej _przez
tomiast dr Werner Fuchs z Pr·o - w zoo. park rzece. Sprawcy mordu przegramu Walki s AIDS uważa, że
bywający na obserwacji psy'c hiapriorytetowym zadaniem powinna
Analizując
alarmujący
wzrost trycznej wyznali, że wrzucili swebyć kontrola 10-15 tysięcy heroino- narkomanii psycholodzy i socjolo- go kolegę do wody gdy jeszcze żył,
manów na nosicielstwo wirusa tej dzy za jedną z przyczyn tego zja- a przedmiotem sporu' była porcja
choroby, rozpowszechnianej używa­ wiska uważają dobrobyt kraju narkotyku oraz ·tabliczka czekol ·· niem skażonych strzykawek.
Młodzi ludzie znużeni tradycyjnym dy.
szwajcarskim konformizmem po·
Dr Fuchs stoi na czele zespoiµ szukują alternatywnych form ży
(wg Associated Press)
lekarzy. pielęgniarek, działaczy spoponia wydała na ,,zakupy" w Amer~e blisko łecznych i ochotników pełniących
Wieczorem oglądam film amerrkań&ki na eltra30 mld dola.rów, iponad połowę na nieruchomości, Ul-godzinne dyżury na Platzspitz. ~~
nie japom.kiego telew~Oll'a Toshtba. W nocy słu­
resmę na udziały w róinych spółkach i koncer- zaopatrujących narkomanów w igły
cham muzyki .z japońskiego radia ,,Sainyo". Rano
puścic gm!łchu. ·Po dwudziestonach.
jadę do biura samochodem ,,Mitsubishi" czyli
i strzykawki, przeproWa.dzających
1todz!nnych pertraktacjach poCo na to ~udzie w St!ll!lach?
amerykańskim „Coltem" złożonym w Detroit z jadordne testy na nosicielstwo . wiBlisko połowa z zapytanych przez „Newsweek" rusa, a tak:i:e dostarczających żyw­
li<'Janci •zdecydowali się uwolpońskich części...
.
osób, które słyszały o sprzedaży „Columbia Pic- ności, środków higieny osobistej
Ostatnlo japoński koncern ,,Sony" kupił za 8,4
nić cyrkowca.
tures" oceniła to jako „złą wiadomość".
mld. d<>luów amerykańską wytwórnię filmowo-teleoraz udzielających porad tym, któ·
Tygodn.ik zadał też inne pytanie~ co jest pan.a rzy wy~zują chę6 nawiązania konwizyjną „Columbia Pictures Entertainment": Zna~
(pani) zdaniem najwięlkszym zagrooeniem dla USA: taktu. Władze miejskie Zurychu
Jomy di;iennikarz amerykański m6wl z uśmiechem
NIE WCHODt w D2:INSACH
siła we>jskowa ZSRR czy potęga gospodarcza . ;ra- zatwierdzily ponadto bezpłatne roz-.
- Oni ty~ko ltuplli tę wytw6rnlę, nie będą w niej
DO WIĘZIENIA
ponf.i?
83
proc.
podpisało
się
pod
pierwszą
odpodawnictwo
strzykawek
również
kręcić japońskich filmów" ...
wiedzią,
52
proc.
pod
d!rugą„
·
w
wielu
Innych
miastach
na
zaWraz z o.a.byciem .,Columbia Piot'uires" koncern
Tr.anaakcja ;,Sony", 'o któ.rej mowa', nie j~t sadzie eksperymentu, który po peAdministracja federalnego włę·
,Sony" wszedł w pOSfadanie wielkiej filmoteki,
pierwszą tego .rodzaju. W 1987 r. ta firma kupiła wnym czasie powinien przynieść repełnej białych krUk6w - 2700 film6w. Wśród 'nich
zienia. w amerykańskim stanie
koncerny „CES Recilrds" za 2 mld dola·rów.
zultaty w . postaci zahamowania
jeet np. ,,Lawrence z Arabii", w!elogod.zlnna epoSŁO:R KONTRA POLICJA
Connecticut zwróciła się do roJapończycy trafili na dobry dla siebie moment. choroby AIDS. O zasięgu akcji
pea z Peterem O'Toollem.
·
dzin i przyjaciół odwiedzających
Wytwórnia „Columbia Pictures" przeżywała bar- świadczy fakt, że w samym tylko
To. co dzieje się na amerY'ka~~ r~ku. Pewien Hindus urządzał na „s\voich" więźniów z apelem,
dzo pow~ne . problemy fialasowe, w .1982 r. lrup.!ł Zurychu zespół dr- Fuchsa rozdaje
me . Jest
mianowicie „inwazja Japoń.cz;rków ją koncern „Coca-Cola" za 750 młn dolarów: Krę· ponad 5 tysięcy strzykawek dzienulicach pokazy tańca swego by na widzenia nie przychodzizemstą za Pearl Harbo.r: Japonczycy są ?becn~ ~a.
cone ·tam mmy nie przyniosły wielkich dochodów nie w zamian za zwr'o t używanych.
amerykańskim rynku, I .to w bardzo wielu. dziesłonia. Władze uznały jednak, li w dżinsach. Powodem tej niei
w
1987
r.
Coca-Cola
dzieliła
własność
Columbii
dzinach, nie od wczora3.
Przede Wl!zystklIIl w .
fe przedstawienie jest niebez· codziennej prośby jest fakt, że
z
inną
wytwórnią
filmową
„Tri-Star".
Koncern
Ekipa
doraźnej
pomocy
uzupeł­
przemysłach samochodowym l. elektron·icz1:1ym, al?
pieczne ćjla widzów ł wydały w więzieniu tym klasyczne pa·
„JVC-Vidor of Jap.ain" zainwestował 100 mln do- nia krajobraz dnia codziennego na
także kupują coraz więcej nteruchomośc1, hoitel1, ·
larów w spółkę mieszaną z producentem z Holly· Platzspitz, będący magnesem dla
nakaz aresztowaąia. Policjanci siaki zostały zastąpione przez u·
również w samym , centrum Nowego Jorku
na
wood Lawrencem Gordonem, ma•nym z głośnego narkoman6w również z innych ' reosadzill cyrkowca. w więzieniu brania dżinsowe. Strażnicy mogManhattanie.
ostatnio dreszczowca „Die Hard".
glonów Szwajcarll i Europy. Ław·
I... sami znaleźli się za krat· liby mleó zatem łrudności 11 od·
Jak dałece Japończycy" mlienią hollywoodzką kl I trawniki na placu zapełnione
,,Ameryka• zrzeka się wobec Japon\.I swego ekotabryką • snów"? Czy będ{\ wykorzystywać np. tale- są młodymi ludźmi, zwłaszcza w
nomiei;nego przeznaczenia -. pisał tygodnik ,,Newkami. Osierocony słoi\ podą!ył różnieniem swych podopiecznych
;,,izję (w „Coilumbia Pictures", powstają także pro- weekendr. Niektórzy śpią, inni
sweek". Pozwala, aby Ja'P(>nia rozwijała nOWobowiem, za l!Woim panem, roi· od gości. I pomyśleć, że są kra·
gramy
TV)
do
reklamowania
.
własnych
wyrobów?
spoglądaJą
nieruchomo
w
przeczesne technologie, wśr6d nich kom•putery, superJe, w których dżinsowy garniĄ moo~ ogranicz~ się do k!~e~ia "do'brych .•kaso- strzeń, jesza.e Inn.i wałęsają się
nowoczesne telewizory. Tokio iaeznie niedługo bułożył się • drzwi · komlsarla· turek uchodzi za szczyt szpanu
dować własny samolot bojowy ,,FX"... ".
wych fHm6w7 Wiedzą przi;ciez, ze to dobra idlwe- bel celu. W poblU:u fontanny znr.j·
tu l nie pozwalał nikomu o- 1 elegancji.
st~ja, a potrafią korzystme Inwestować...
d ł.., 1 ł
·
t
·
k
·
W11rtoś6 artykuł6w JlllPOOOkich sprzedawanych do
u,~ce, 1 ' w cen rum par u p1ęUSA pn:ekracza o SO mld dolarów amerykai\ski
LUDWIK AREND'! ~ sł, opakotvanla po napojach,
a
n
eksport do Kraju .Kwttn~cej Wiśni. W 1988 r. Ja-
'
Czy cenzura wyrzuciła jakieś fragmentJ • pani ksiązld?
- Dwie czy trzy l.'Zeczy. Jedna historia dotyczyła szpiegostwa. Cicoioliila, zanim wyjechała ·na Zachód, pracowała
w ,hotelu Dunainterkontinental
i tam otrzymała podobno zlef;enie od tajnych służb,
żeb:r
kogoś obserwować. Mówiła mi.
że okropnie si~ bała. Ingerowano r0wnfoż w jej zwierzenia
o wtracie dziewictwa. Było to
-
T
ust
- Rozmowa z SaroI
W
i
P
C
,.
NarRotyk I tóbliczka czekotady'
,
Japończvcv
..
ł DZmNNIK ŁODZKI
nr
w.•. Hollvwood
•
Z40 p3057) .
\
uu
-. --..!IEl§[K(tJ!łlłIUNUi Przed dzwonkiem
··---·
.....
-·........
.- ....
...
- ......
......
•_.......
....
-
----~
„-.........
---
··---- „
··~-·
--- ~ I
I •
I
•
•
.....
-
•
--------
&.~
__..-....--
Jak długo można H()WIC BEZ PRZERWY? Rekord w tej dziedzinie należy do N. S. Viswanatbana z Tamil Nadu (Indie), który mówił non
stop przez 240 godzin, czyli 10 dni i nocy. Wbrew pCJwszechnemu przekonaniu, kobiety mówią jedndk
rr6cej - damski rekord w tej dziedzinie należy do
Amerykanki Mary E. Davis, która przed mikrofonem lokalnej stacji radiowej w Buffalo (stan
Nowy Jork) mówiła bez przerwy UO godzin, 30
rninut i 5 sekund. Rekord ten ma już 31 lat.
Trzeba mieć SILNE 1 ZDROWE ZĘBY żeby
ustanawiać takie rekordy, „Herkules" Walter Arfenille z Belgii podniósł zębami ciężar 247,5 kg
na wysokość ~6 cm nad ziemię. Inny rekord usprzy pomocy
tanowił „Herkules" John Massis specjalnej uprzęży trzymanej tylko zębami zatrzymał na ziemi startujlfcy helikopter.
Kroniki notują wiele rekordów w CHODZENIU
NA LINIE. Najbardziej chyba spektakularny .l•'~t
ten ustanowiony przez Francuza Henri Rochetaina. Na 120-metrowej linie, rozciągniętej na ~•y­
sokoścl 25 metrów nad supermarketem w Saint
Etienne, spędził on aż 185 dni (28 marca - 29
września 1979 r.). Lekarzom nie ud'llo się rozszyfrować w jaki spQSób rekordzista mógł spa ~
w takich warunkach ...•
Wiele rzeczy mo~na zjesć, ale c~ y -;!yszał kto.i
•
.........._
•
ł
I
•
•
.•
_..
•
a
.._
-
~
..,.
-
-~
---...__
··----
1
I
-
„
•
J
I
Niełatwo traf!~ do młodzieży
fllmem o niej lalllej - przekonało
11lę o tym wie u tw6rc6w. Magdalena Łasarlde fos (autorka nagradzanego ,,Przez dotyk") może uwata~. że jej się powiodło. Na koi
„Młodzi
11zallńsldm przeglądzie
film" „OSTATNI DZWONEK" był
a
bezapelacyjnym faworytem
tam werdykt wydaje młodzieżowe,
nleprotesjonalne jury. W Gdyni
na XIV FPFF poddano obraz tnacznie bardziej krytycznej (czytaj:
zjmnej) analizie.
--------
o ZJEDZENIU.- DRZEWA? Okazuje się, że i tacy
smakosze znajdują się na jwiecie. Dowiódł tego
19-letni wówczas (1980 r.) mieszkaniec Chicago,
Jay Gwaltney, który zjadł brzozę wysokości 3,35
metra o średnicy' pnia 12 centymetrów. Konsump•
cja zajęła mu 89 godzin.
Rekordy świata w PISANIU NA MASZY?li'lE
notowane s!\ w dwóch kategoriach - zwykłych
maszyn oraz maszyn elektrycznych. Uekord w
dług\>ści pisania na maszynie elektrycznej wynosi 264 godziny (11 dni i nocy) i należy do Australijki Violet Gibson Burns. Na 7.wykłej maszynie Shambhoo Govind Anbhaware z Bombaju (Indie) pisała non stop przez 123 godziny,
Bezwzględny rekord świata w CHODZENIU NA
RĘKACH należy, od 89 lat do Austriaka JCJhanna Hur!ingera, który pokonał w taki sposób
l.400 kilometrów dzielących Wiedeń od Paryi:a.
Cały dystans podzielóny był na 55 dziesięciogo­
dzinnych odcink{lw. które rekordzista pokonał ze
śrE!d.nią szybkością 2,54 kilometra na godzinę.
NAJGŁOŚNIEJ GWIŻDŻll: Roy Lom11s z Man·
chesteru (Wielka Brytania). Podczas próby w studio BBC stwierdzono, że jego gwizd, mierzony w
odległości 2,5 metra, ma siłę 122,5 decybeli.
Tymczasem „Ostatni dzwonek"
jest filmem, który choe przemawiać aktualnością. Bohaterowie to
maturzyści '88. Beztroskie szkolne
swawole, psikusy ronione belfrom
stają się żenując, dziecinadą gdy
nowy - chłopak wydalony z gdań­
skiego liceum za roznoszenie ulotek - trafia do tego grona. „Ostatni dzwonek" jest op"Owieścit o
gwałtowny~ dojrzewaniu polit:rcznym. O zmianie optyki na to wszystko, co się dzieje dooko1a. Postawy pedagogów, ta „betonowe" i te
obojętne na \\'szystko byle tylko
pró!>y zrozumienia
był &pokój,
młodych ludzi i jednoczenie się z
nimi - to stanowi o komplikacjach mnożących si ę w szkolnym
opr.: (bar)
Na Jesień- komplety
jakie prawdo- rzą teatr, w którym grają nas2'
podobny, obrazek z życia przed- Po!Skę. Przepojone goryczą i smutstawiony został z reporterską swa- kiem spojrzenie na świat ma VI
dą i spleciony z ooeną reeczywis- sobie„ coś z atmosfery buntu, jalkł .
w sławnym
tości dokonan11 w imieni"u i gło­ niegdyś bulwersował
sem nastolatków. Maturzyści two- musicalu "Hair".
Zycie bardziej naśladuje sztukę,
nli sztuka życie" - pisał O. WU•
de i ten publicystyczno-teatralny
film zda się owo zdanie potwier•
ludzie grający VI
dzać. Młodzi
Ostatnim dzwonku" zjednują sympatię szczerością ,f spontanicznoś­
Zbl!l"niew
cią, a główna para Suszyński jako nowy i Agn1e.szha
młoda nauczycielka
Kowalska współdziałająca z młodzieżą - zasługują na szczególną uwagę.
Można zastanawiać się nad psypostaci,
konstrukcją
chologiczną
nazbyt westernowym podziałem na
białe I czarne charaktery, nad troteatrem, ale
chę manierycznym
r~cz nie w tym, lecz w temoeraturze ekranowej opowieści. Wiele \v filmie goryczy i beznadzie3•
ności. Nawet symboliczny wizeru•
nek podróży przed siebie w doronasły świat każe w y patrywać
dzi,ei przez łzy„.
„Ostatni dzwonek" wchodzi na ·
krany za kHka dni.
B.ENATA SAS
mikroświecie. Ten,
• • •
40 lat temu
Otóż to, inie ty.llko kostiumy, al• i -komplet_Y. Ą
więc także sp~!e z , .ża:it.ieta~!·. spódnl~e z in~el
tkaniny niż go.ra, chce. o~zyw'1Sc1e k~um ta.kze.
Komolet może składac się ze spódmcy układanej
w kontrafałdy lub plisowanej, a do tego żakiet
w kratę lub kurzą stopkę, na,t u.ralnie ~o~ory koordynowane. Spódnica do tego najlep1e] długa,
przed ko.stkę, żakiet tez przedłużany. Wskazana jest
kamizel"ka, do bluzki me.że być krawat.
Możma
inaczej. Wąska spódnica, np.
oczywiście
Polska, ZSRR i Inne pailstwa
socjalistyczne na wiązały stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową. Jak informują
agencje, półmilionowa armia ludowa przełamała "f ront na pół­
noc od Kantonu i kontynuuje
natarcie w kierunku miasta.
Władze kuomintangowskie przystąpiły do ewakuacji Kantonu.
• • •
w jodełkę, o dh.igości zachowawczej (?kolice kolana, przed lub za) z podwyższoną t~lią. Do tego
żakiecik
pudełkowy,
mały,
przY'krót.k1.
Takiego małego krawiec.kiego kompletu w czasie
s?oty nie włożycie oczywiście „do figury", będzie
natomiast świetnym wnętrzem do ocieplanego trencza. albo do dużego mięklciego płaszcz.a z flauS<!u
(bez podszewki).
No i nowość najbanmej tegorOoCtZna - lrostiwny
na watolinie. takie trochę w stylu nAszych matek.
Najle·piej jeśli będą -z futrzanym kołnierzem, ewentualnie i z takim.I· mankietami. Powinien to być
k:>stium z dobrej grubej wełny, fachowo skrojony
i d'.lbrze uszyty• . Słowem. KRAWIECTWO. No i
wykończenie. czyli kapelusz. Buty sznurowane na
niewielkim obcasie.
,
otto Grotewohl sformował
pierwszy rząd Niemleck;iej Republiki Demokratycznej. W jego skład wszedł m. in. jako
wicepremiel"' Walter Ulbricht.
Prezydentem NRD wybrany· został Wilhelm Pieck.
• • •
W Warszawie zakonczył się
JV :M:iędzynarodowy Konkurs
im. Fryderyka Chopina. Dwie
pierwsze nagrody zdobyły Bella
Dawidowicz (ZSRR) i Halina
Czerny-Stefańska. Druą:ie miejsce zajęła Barbara H esse-Bukowska, a trzecią nagrodę otrzymał Waldemar Maciszewski.
• • •
Ludowy
kasacyjne Rajka i jego wspólników, a
także ich prośby o ułaskawienie.
Wyroki śmierci na Laszlo Rajka, Tibora Szo.enyi i Andrasa
Szalai zostały wykonane.
Najwyższy Trybunał
Węgier odrzuc.ił skargi
Przebywający w Kairze ptemier Konga - Czombe poinformowany został przez władzę.
ZRA, że zabzymany zostanie w
Kairze w pałacu el Oruba tak
długo, dopóki nie zostanł~ zniesiona blokada amba~ady ZRA w
Leopoldville, którll odcięto od
b,czności i dostaw· żywności.
25 lat temu
lZ
• • •
Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za 1964 rok został znany murzyński dzfałacz amerykdski dr Martin Luther King.
Wartośc nagrody wynosi 273 tys.
koron szwedzkich (ok. 55 tys.
dolarów).
października
rozpoczął
• • •
się
kolejny etap w hist'lrii podb9ju
kosmpsu przez człowieka. Na
orbitę okołoziemską wystrzelony
został trzyosobowy ~tatek kosmiczny „\Voschod", którego załoęę stanowili 37-letnl inż. płk
Władimir Komarow, naukowiec
Konstantin Feoktistow (38 lat)
i 27-letni lekarz Boris Jegorow.
„Woschod" wylądował po 24
godzinach i 17 minutach lotu.
Ze . sportu: w Tokio ro?:poczę­
ly się XVIll Igrzyska. Olimpij-.
sklc. Znakomicie wystartowali
Polacy - w podnoszeniu cięża·
rów Waldemar Ba~7.anowsl;i zdob.Ył złoty medal, a Mieczysław
N owak i Marian Zieliński brązowe.
opr.: (bar)
AQNIESZKA OSTAPOWICZ
.
···mm11111111111mmmmm111Ha1111m1111um11111nmu111mmmnmam1nt1111m11nummu11u1muu111H1t111umummu11111111111111111111ummm1111111m~mrmm11111lm11m:mm11111111mm1111111111nmnra
1
1,
11
8l,1LJJ1,
~lfiZ!~Tl
·1m§§111~u!~11~,!~1'~t'~b~ll.lPjT
1
.~.:·
.
1
Kiedy · włączyć
Pan to ma dobrza .•.
światła awary1ne.
Ostatnio
dość
często
zdarza
się
wolniutko samojadące
chody z włączonymi pulsującymi
światłami. Taki sposób oznaczenja
pojazdu uszkodzonego, a będącego
widzieć
w ruchu. jest niedopt1$zczalny.
świateł awaryjnych puls~jących
nie powinien używa~ tak:OO ani
ani holowany,
pojazd holujący
ruchu będą
gdyż inni uczestnicy
czuli się zdezorientowani np. przy
próbie skrętu.
'Skutki nie dają na siebie dłUll"O
kolejne zdjo:cie :i cyklu
l\leldunki z pohkich czekać. W PZU · rwą włosy z gło­
dróg są z tygodni:>. na tydzień bar· wy, gdyż jcszrze nigdy nie było
Pulsujące żółte iwiatła mogił być
dziej tragiczne. Giną ludzie ni~ tyle pracy przy opracowywaniu
uży·te wyłącznie gdy pojazd stoi
na dołtumentacjl powypadkowej.
tylko z własnej winy, ale i
W prezentowanym na zdJi:ciu W taki sposób ostrzega się innych,
1kutek nieostrożności innych. ,
wypadku nie obeszło się niestety że w pobliżu błyskających Ś\viateł
Najwięcej wypacik6w zdara się bez ofiar śmiertelnych.
jest jakieś utrudnienie w ruchu.
w piątkowe popołudnie i wieczór.
Namawiam wszystkich wyruszają- eych w tym czasie w podróż na
uwagi. Jesteś·
potrzebę 'tdwojenia
my wszyscy ogromnie podenerwowani i zmęczeni, łatwo wyhllC'hanasze emocje
my, a wszystkie
przem>simy za kierownicę.
Oto
„Ostrzeżenie".
MO IODROBIAL'CI
• UNIWERSALNY silnik wor<>wac!za d'.l oroduke.1i firma Ford
Bedde on wvtwarw1v w różnv l.'l">
wersiach - od ~i.t e ~·'>evlindrowe~"
Po o~mbcylindrowv Beda nimi uape~hane ró±nf' modele ford6w
•
CHCĄC
POPRA WTĆ
jakość
w sta<"i:i.ch oali »()wvch. łód'­
ka C:entrah Pro'iuktów N"!towv"h
cześć
zc!<':'v<lr: w:ila si~ „rzckazać
punktów w svstem 11 ie:icviny.
usług
•
Polski
ków s.ind!owvc>h rve<"o Jl:'ie jest to
tvrh ::io1azdow dla
o;t•ln1~ d~~taw~
oo1„'<i.ńh
Warto
.beskidem?
prędkość,
I
użvtlcow~ików.
Co dalej
ż
Beskid trzeciej generacji jest WY·
rozwoju
nikiem k.-.nsekwentnego
koncepcji polskiej konstrukc-ii satej
mo~hodu małolitrażowego. W
beskida uwzględniono
O!łm i ańie
zastosowania zespołów
możliwość
uzyskanych w wynjku zakupu licencji na nowy samochód małoli .
trażowv
Prezentowany .na zdjęciu samochód ciężarowy można dość często
spotkać na u:icach i drogach we
Włoszech Jest to OM, produkowany jeszcze w latach sześćdziesią­
tych przez jeden z ~akładów wcho·
Pekaes wzbogacił się
w tvm rQku o 'iO n<:>wvch ci?tni·
Najnowszy beskid ma dwubryło­
we trzydrzwiowe nadwozie dłu­
go~ri około 3,5 m. Whśclwie dobrana sterokoś~ I wysokość pojaz-
Firma OM: powstała w 1881 roku
w Mediolanie i na pocz91tku jej
produkcja lokomodomeną była
tyw parowych. W .bogatym „życio­
również kilkunajest
firmy
rysie"
stoletni epizod, gd.y pod tym zna·
kiem powstawały tramwaje eledz~cych w skład koncernu li'IA'1;'. ktryczne. Pierwsze samochody cię­
farowe pojawiły się ' w 1917 roku,
gdy przejęto akcje znanej firmy
samochodów - Zilst. Później jest
jeszcze kilka reorganl:tacji, fuzji i
rozdzieleń nie tylko z włoskimi
Wiele pojazprzedsiębiorstwami.
dów i · tych fabryk ma na swoim
du zapewnia wygodny przewóz 5 koncie udzfał w I i II wojnie
osób i bagażu.
światowej.
tego modelu
Kształt nadwozia
Dziś wszyał'ko fe.st kontrolowane
zesp6ł wzorni<:twa
zaprojektował
przez zakłady FIAT IVECO. Nie
orzemysłowego przy Ośrodku Ba·
OM zniknlłł
'iawczo-Rozwojowym Samochodów ozrtacta to. że symbol samochodów.
zupełnie ' z nadwozi
Małolitrażowych w Biel sku-Białej
seKonstrukcja samochodu umożli­ Tej nazwy używają niewielkie
oraz niektóre powia budowę modeli pochodnych o rie autobusów
rozszerzony ch funkcjach użytko­ jazdy specjalizowane.
Pojazd na zdjęciu jest · jednll'k
wych (samochód dwubryłowy pi11·
ciodrzwiowy. kombi, furgon, oraz jeszcze „czy.lrtej krwi" c1ę!4rówką
OM.
pick up).
- ... napisał do mnie jeden z
Jeśli życie panu
czytelników. dokuczy, · to napisze pan o tym
w gazecie . i jest panu lżej na ser•
pokaleczvli
mi
Najpierw
cu.
przed blokiem samochód. Gdy zła­
chuligana, to okazało się
pałem
że rodzina bi~dna i .nie mają p ieniędzy, żeby zwrócić za zniszczenia rozwydrzonego synalka. „Niech
pan poda go do sądu" - radziła
·
mi matka.
Krew mnie zalała, ale cóż było
robić. Ledwo .zlikwidowałem zniszczenia, w nocy ukradziono mi akumulator I jedno kolo. żeby pan
w ied,z iał ile się nałaziłem żeby kUpić nowe. Nie wspomnę, że jeździć
w tym czasie autem nie mogłem
1' byłem stratny, gdyż wóz jest mi
niezbędny w pracy.
Gdy uzupełniłem braki w samochodzie, wysiadł ml silnik. Nie
wiem czy pan wie ile trzeba straz-irowia, żeby naprawić auto.
cić
Chyba że ma się tyle pieniędzy,
że mot.na na lewo i prawo dawać
łapówki i załatwiać co się chce.
Przeżyłem i to. Na razie- mam
auto sprawne i mogę spokojniej
robotę. Niestety, przez
planować
cały czas a to brakuje oleju, a
czas w kolejce,
tracić
to trzeba
paliwa itd.
trochę
żeby kupić
Powoli korzystanie z samochodu
w naszym kraju staje się jednym
wielkim J:!asmem udręk.
Pan, jeśli coś panu „nie leży"
to siadasz pan do maszyny I wystukujesz swoje żale. Potem ludzie
albo to czytają, albo i nie, a le
pan się „wygadałeś" i masz się
lepiej, a mnie? .„
Stały czytelnik Andrzej H.
Myślę, ze teraz jest nam już
.tednakowo na iluszy. Pan te:i się
przed czytelnikami wyżalił.
wiedzieć!
Nie wszyscy kierowcy respektują ten przepis. Dlatego przypominam go tym, którzy nie wiedzą, te„„
siit d1> przystanku
„Zbliżając
autobusowego lub trolejbusowego,
mają
OBOWIĄZEK
zmniejszyć
a w razie p()trzeby nawet satnymaó się, aby umożliwić
kierowcy atdob'lllJu czy trolejbusu włączenie się do ruchu, jeżeli
kierowca tego pojazdu sygnalizuje
kierunkowskazem· zamia·r zmiany
pasa ruchu lub wyjechania z zatoki na jezdnię. Nie jest to jednak pierwszeństwo bezw~lędne i
egzekwowane · w
nie mote być
każdej sytuacji, bowiem kierowca
autobll5U mote wyjechać na są·
slednl ~s ru<:hu lub z zatoki dopiero p~ upewnieniu sie. ile nie
spowoduje to zagroMnia bezpieczeń­
stwa ruchu dro(,owego".
I
Zabytkowy brzydal
W latach pięćdziesiątych Żapano·
wała moda na niewielkie samocho·
dy, które miały być przezuaczone
dla tych, którym znudził się już
motocykl, a nie stać ich na .,prawdziwy" , samochód. Kilka znanych
firm wypuściło na rynek tys~ce
mniej lub bardziej udanych po-Jazdów. Dzięki temu we Włoszech
pojawił się fiat 500, w Polsce mi·
krus, zaś w RFN prezentowany na
zd.ięciu BMW lsetta.
Ten niewielki pojazd mógł za·
blerać na swój „pokład" dwie oso·
by dorosłe l dwójkfl dzieci. Roz·
wljał prędkość maksymalną
km na godzinę i był dośó
larny także w Pols • Do dziś mo.
żna jeszcze spotkać np. na ulicach
Warszawy pokraczną &ylwe~kę za·
chodnioniemieckiego „malucha".
Kiedyś wyśmiewany pnez mo·
obecnie
toryzacyjnych ' estetów
do szacownego grona
awansował
weteranów szos. Na Jego wzorze
oparty był polski minisamochód
tamtych lat - smyk. Miał on równiet drzwi otwierane.„ do przodu
i ograniczoną „nośność".
Cokolwiek by m6wió o tej grupie pojazdów, zapoczątkowały one
popularne samochody.
później
cli\ 75 tak
11opu-
mało!itra:Wwe.
Fachowiec radzi
Jeździmy oszczędnie
W poprzednim odcinku p. Józef
Burzykowskl mówił o roli płynnej"
jazdy, która ma kapitalne znaczenie przy wielkości zużycia paliwa.
Dziś druga porada na temat stanu
technkznego silnika i układu ~zd­
nego.
- Czy ktoo z czytelników zwraca uwag~ jak w;rgląda smar w
łożyskach jego wozu i · ewentualnie co jakiś czas trzeha go wymienić? Głowę daję, że wielu użyt­
kowników poloneza nie \vie, że
trzeba to robić co 20 tys. kilometrów.
Stan . ogumienia (zawsze odpowiednie ciśnienie w oponach), prawidłowa zbieżnoś6 kół oraz sprawto kole jne e leność hamulców menty wpływające na ekonom i kę
może dro bne
samochodu. To sa
rzeczy, ale napra.wdę na dłu ższą
meti: mają one wpływ na to, ile
pali nasz pojazd.
ez. Il
Poza tym nie bójmy się, że auto
sprawne, dobrze reagujące na riasze sygnały, więcej spala. Jeśli
wóz chodzi dobrze, to musi palie
w normie. Ważne jest by silnik
tempepracował w odpowiedniej
raturze. Wystrzegajmy. się dodatli:owego „chłodzenia" fiatów 126p
przez odchyl.anie na czas jazdy pokrywy silnika. Tym sposobem zmieniamy obieg powietrza, zakłócamy
ustaloną konstrukcją cyrkulacje.
Nie zalecałbym również dodatkowych osłon. Może jedynie takie,
które chronią przed bezpośre<l nim
dostępem wody np. w czasie ~esz·
ci u.
musi
Każd e „przeoszczędzanie"
niekorzystn ie odbić się na stanie
silni ka . St ą_d zalecam przynajmniej
I'az w ro k u, jak do dentysty, zgło­
s ić się do specjalistyczn,ego warszt~ tu aby zrobić przegląd wozu.
DZIENNJK LODZK~ nr 240 (13037) I
•
sp6łka akcyjna z udziałem
· J'hdź, ul Jaracza 52
•
kapitału
zagranicznego
'
-
!Nie oferujemy wczasów, kolonii i zimowisk.
I
SZWACZKI
• OSOBY,
Oferujemy ZAROBKI, które um~żliwią
dostatnie ży·
cie i wypoczynek w dowolnym miejscu EUROPY (specjalne nagrody gwiazdkowe i wakacyjne).
PRACOWNIKOW ZAOPATRZENIA
Zgłoszenia
oryg~lne
kt6re majlt
osobiste przyjmuje ł informacji
udziela dział kadr, tel. 32-54-90.
I realne .. pomysły.·
. charakter . dający szamę Ich wdrożenia, chcą zwłąza6. się • naszą
firmą
bo-
\
KUPllll plac na JUlla.nowle lub
R·adiosta.cjł,
może by6 1 domem do
remO'lltu. Listy
49633
Biuro OgłoszeA, Piotrikow.ska 96.
RUDA dom z d1.1żą
d.zLałką IJPl'Zedam T4-28-85.
49701 I
DZIAŁKĘ
budowlaną lwpię. 55-65-30.
493}2 I
DU2Y dom na Julianowie lub
Radiostacji
kupię ewentualnie · zamienię. Listy 49630 Biuro Ogłoszeń, PiotdtoW·
5ka 96• .
SF.GMENT - stan mrowy si>rzedam.
T4-115-34.
53640 g
POśREDNICTWO
MA" - wideo, telewizory, 1ospodarstwo dom<l'We, meble,
samochody. 55-22-53. 50206 ł
ARTYKUŁY
zagraniczne - przyjmuje
komis „Ve1a", Klliflskiego 41.
45081 g
KUPNO-c.przedai - telewdzory, wideo - 57-52-12
Gambit.
50455 c
TELEWIZORY, maghetowidy,
odtw'al'Ulcze,
fospodustwo domowe,
meble. Autoi>ośrednic­
two. Kwpno-sprzedat 33-10-32. Mitelntet.
'
,
7'}!1( g
SPRZĘT RTV, gospodarstwo do!Ilo'llVe,
samochody, łodzie - kUJPno~ra:edaż,
l>QŚrednic­
two, 52-82-0T. Kik-wski,
52546 g
POSREDNICTWO - Au ,
. dio-wideo. overlocki 48-22-66
11032 g p
--- - --------
~I fi '; ,' • f • 1lf!lfll!:m
~---
~lLI 'f ' • ' -
•
PB~EDWOJENNE
mezegary.
porcelanę.
tyra·n dole.
Inne wyJ>osdenle mleekafl - kupię. 86-84-24
49562 g
KUPIE; dzianinę bist()roble.
wą
obrazy.
(czarną.
białą)
Konstantynów.
Prusa
26.
49716 g
PRALNICĘ susza.rke
kU1Pię 74-05-34. 53643 g
STĘBNÓWKĘ kupię.
74-05-34.
536~2 I!
DOLARY kui>l11. 86-56-04
46478 I!
KUPIĘ 9kll!'P r.entrum
78-67-74
~3936 I! p
[GŁY ooflczosznicze
kun •P ~1 qą B!'i
"i~R:-!R
I! r>
o
~„u.M.N~
.~!to-u
11
wieżę Faust sprzedam
34- 19-:-10
7996 g
TELEWIZOR Helin~ (gwarancia\ sprzed-łm
57-52-12.
8024 g
MASZYNĘ do
nli~owania 30 cm S?>rzedam. 33-03-48.
53033 g
}VTRY<:;KARKĘ
hydrauliczną
dużą.
karoserie
fiata
126 p
(rozbity
przód) - sprzedam Łódź, SportO'Wa 8.
•
49284 g
SUKNIĘ ślubną (170) tanio · sprzedam . . 57-~4-36
po 18.
49429 g
SPRZEDAM stolikowa 1 pilarkę taTczową 87-96-10
49650 g
widzą. możliwość
samorealizacji we
OVERLOCKI 4-15-nt.tikowe „Juki" - sprzedam.
Ceny
konkurencyjne.
Slera.kowsklego 88.
50960 I
GLAZURPJ ~am. 86-30-18.
53841 p
GRzETNIKI tellwne
spn:edam. 43-12-35.
53937 "p
SPRZEDAM bojler elelttryczny (węiownica) 84-45-65.
5366'7 p
OTVC
„Jowdn". magnetowid •i>rzedam
51-07-52.
8058 g p
GUZIKARKP;
- sprze·
'dam lub zamienię na
dz!urkarlt• 16-41-85.
49729 g
PRALNICJI; PCA-15 nową
zamien~
ni S\ISZarltę,
1przedam. 15-91>-57.
53696" p
SPRZEDAM
owcza·r ltl
po<l.hala.rurkle. 33~7-61.
8052 IP
126 p nowy - sprzedam.
51-01-87.
7737 g
FIAT 1500 (1985) sprzedam. 32-60-49. 805:'1 g P
WARTBURGA. 1986
sprzedam. 52-81-23.
5885 ł
SILNIK 1300 do remontu
- sprzedam, 78-56-48.
4951!5 '
WARTBURGA lux (1986)
- 91>rzedam. 57-89-26.
53884 g P
SPRZEDAM
mercedesa
115, przyczepę D 83 10 t, 52-56-70. 53986 • p
PRZYCZEPA N ·128, Plotl'lków, . 47~1-43.
7993 ł p
GARAŻU
ponukuję ...;.
Sr6dmlekle. T4-05-34.
53641 (
===ałll·-M-3 Olechów - ~am1e11;e
na większe Polesie 86-02-28.
48268 g
DUŻE mieszkanłe z
telefonem . w
centrum,
segment ..... kupię. ' 32-62-42. •
43781 g
CENTRUM, trzy pokoje z
wygodami
w stai'ym
budownlct'llVle
zamienię
na
M-4.
Tel.
74-81-73.
49698 g
POSZUKUJE; mlesl'lkanla
Listy 49695 · Biuro Ogło-'
szeń. Piotrkowska 96.
SPRZEDAM M-2 Górna
55-13-04.
5933 •
RLOKl M-4 (rondo Titowa) tamlenlę na M-2
M-3 Nafchetnlej
M-2
rondo Titowa. Telefon
81-77-92 oo 18. 49598 "
LOKAL
do wynalecia
. Sle:tlmwskl.
Knluszkl
15-lecla PRL 111.
49584 g
MtFS?:KANIE samodzie1ne 18 m. centrum wv~ody umlen!~
na
M-3 na lrorzystnych warunkach
Listv 49496
Biuro OJ?łni;zeń
Piotrkowska 96.
7 <\ MTENTĘ M-3 hlo1d. na
domek z działka.
81-43-77.
5830 g
M-4 · własnościowe - zamiP·„;" na więks-re . 87-70-73.
49354 g
T<T'ELCE M-3. ł9 m. telefon - zamlenle
na
Łódź:
Tel.
Kletce
31-27-90.
49403 g
M-3 z11mienie na wleksze. 55-65-~.
49313 .!(
DWA ookoie.
kuchn·i a ,
·t „lefnn hipoteka
na
Warszawę
lub sprzedam. Tel. 52-14-34.
'
6257 g
ł DZIENNIK ŁODZKI nr 240 (13ośfl
współpracy
WYNAJMĘ
M-3 (oony) Wasllewslmef 8/12.
8046 ł p
~DS M-4, M~. 42-85-66
8031 g p
ZA.MIENIP:
międzywojenne 65 m na M-3. 81-77-54.
8037 g p
M-4 sprzedam. :'IR 7?.- ?1
53899 g p
3ł m kwaterunk „ komfort - na większe, do. mek do remO'lltu. działke !1'1-RR-06
' !1Wl6 p
z nami.
szycie na over- Z~TRUDNIĘ
szwaczki
auperwynagrodzenie lock
- (śr&lmde9cle).
43-32-71.
Erojczego
23143 g
r.atrudnle.
33-14-78.
1zwa.c.zkę,
49682 g ZATRUDNIĘ
36-55-90.
49127 g
ZATRUDNIĘ panie biegle
CUKIERNIKÓW, p;ekai'oblące na drutach. 87-74-73 (17-21).
rzy, ekspedientkę
zatrudnię. 57-53-73.
43621 g
49677 g
SZWACZKĘ zatrudnie 48-34-02.
49314 I? ZATRUDNIĘ
wyikwalifikowane szwac7Jki (toTZATRUDNIĘ
szwaczki,
by ortalionowe), Sasaprasowaczk' ·~kóra) . nek 9, Radogbszcz.
51-73-21, 78-51-36.
7981 g
49425 g
DZIEWCZĘTA
do prac ZATRUDNIĘ krawca (płaszcze), szwaczki: ręcznych
zatrudni zaSI ;„,ti:, : i
kład. rzemieślniczy. Du- , , (kurtki), 32-78-56.
. tn• .u$+==
' 8051 g p
że zarol:Jki. Ul. Kolumny 224. Osobiste 7.l(ło- POTRZEBNA robiące na
szenia 14-16. 50198 g
ZATRUDNIĘ
bukieciardrutach. 32-15 ·45.
.
61)50 g I'
PZ „Karimex" zatrudni
kę 32-51-Q (20.00).
ZATRUDNIĘ szwa~:r.kl natychmiast szwaczki
8091 E
(teksas)
51-80-99.
Gwarantowane
bardzo
TQKARZA (d<rewno) za8048 Ił p
WYSokie zarobki. Adretrudnię. 48-21-40
oo 16
sy: Łódź . ul. Zbarask~ SZWACZKI (teksas) za7601 g
trudni-: 7/9, al. Kościuszki 132
74-40-45,
KOREPETYCJE che84-62-75.
53831 p
tel. 42-40-85, 36-42-91.
mia, fizyka, matematyka, 'T4-79-53.
6752 k PILNIE zatrudnimy praRaczak.
cowników władających
51838 g SZWACZKI!; rękawiczar­
biegle językiem
nie·
KOREPETYCJE, chemia,
kę zatrudnię.
Wvmieckim na
stanowi
43-75-06. Staszewska.
sokle zarobki. 86-25-92
ska
sekretarki,
specja51837 g
48866 g
listy ds. eksportu. Zatrudnimy ponadto mistrza konfekcji,
szwaczki. Praca niea1tordo•
wa, zapewniamy
wyPrzedsiębiorstwo
sokie zarobki.
Pro•imy o zgłoszenia
Budownictwa
osobiste. PZ
.•Andrema
Przemysłowego
EX" - Łódź, uL Traktorowa 141/143 (wejście
od ul Teresy).
TOKARZA
rewolwerowego zatrudnię.
Huul. Teresy
tora 27.
53837 P
SPÓŁKA 1 o.o. „Kalinex"
Konstantynów Ł6dzki ,
Srebrzyńska
5/7 tel.
11-l!l-16,
zatrudni na
ba~zo
dobrych warunkach szwaczki I do
majstr6w budowlanych,
przyuczenia. Dla przytechników budowlanych,
jezdnych hotel.
Pracownice z Łodtl
dpspecjalistę ds. zaopatr.zewożone autokarem.
806'.7
g
nia,
ZATRUDNI:!!; - szwac7Jki.
Tel. 81-58-27. 53870 J' P
murarzy,
SPóŁKA 11ANWA" Łód:I:,
tynkari.y,
Folwarczna 18
telefon
57-83-33 zatrudni szwabetoniarzy,
czki, wynagrodzenie do
zbrojarzy'~
500.000.
6705 g
MATEMA TYKA,
fizyka
stolarzy,
86-23-61.
52629 g
ANGIELSKI.
tłumaczeblacharzy,
nia mgT Najdowski dekarzy,
87-42-41.
41510 g
PRZYJMĘ rlecenf.a · na
malarzy,
telefon 34-98-99
49277 g
szklarzy, .
7ATRUDNIF.
sz:waC'zki
lastrykarzy,
Starowa Góra, Graniczna 6.
49486 g
mechaników,
SZWACZKI
zatrudnie
·(kurtki). Wysoka pła·
spawaczy montażystów,
ca. 81-66-lT.
49538 f!
robo-tników budowlanych,
ROBIĄCĄ na drutach operator6w cięż. sprzęt.
zatrudnię. 84-57-40.
497702 f'
bud., ·
·
JEŻELI
umlt!ft
tIWr>
bodnie
posługlwa6
opera~or6w żurawi sam:.
językiem
Turbo-.Pasc? •
ł "!'ieżowych,
a chcesz podją6
c:f'
kawą. dobrze
nłatn ·
ładowaczy do transp.
pracę za<lzwofl 18-46-0°
5915
zewnęt.
ROBOTY budowlane
sezonie
jesienno-zimo
OFERUJEMY bardzo dobre warunki
wym
przyimP
płacowe l socjalne.
16-42-49.
49710 f!
ZLECĘ
pjf.tfri~
-
a
91-341 Łódź,
111'
•
•
+
·'
VIDEOFILMOWANIE,
84-44-90, Makowski.
38917-g
VIPEOFILMOWANIE, Jóźwiak, 86-72-69.
.
46289-g
VlDEOFILMOW ANIE, 51-54-97, Cleplucha.
469211-R
VIDEOFILMOWANIE, Tomczak. 16-45-45. 5021-g
VIDEOFILMOW ANIE. ,,Movie". 43-77-13.
47040-g
DEKODERY PAL/SECAM
fonię przestra.jam.
lnż. Pumo. 52-60-73.
51877-g
PAL/SECAM,
video przestra.jarue ln.ż. Mecia.szczyk, 88-95-68.
51752-g
DEKODERY PAL telena·
praswa - radzieckie kolOT, 52-65-46, Firek.
51384-g
GClS F
5683-k
Śsl„•
t
52526-R
kolorowe,
51-99-88, Zu·b rzycki.
53386-g
ŻALUZJE wysokiej
jakości trzyletnia
gwarancja. 42-03-62 Zamysłowski
5600-1?
MYCIE okien. 57-22-46.
Dubowski.
52101-.1(
ŻALUZJE
33-77-29 Pasz.aJc.
51304-1?
OSADZANIE okien pianką polioceta.nową I wodoodoorńe Uszczelnienia
budowla111e mas.a.mi zachodnimi. .Siliconplsst"
57-88-49.
48116-1?
PODCISNIENIOWE prar
nie dywam6w, tapicerki.
Nazarczyik, 62-50-10.
50752-1!
DYWANY, ta•picerke Podciśnieniowo
plore
43-07-13 Bakl!ński.
l
51278-g
CYKLINOWANIE
Ja.ni·czek, 36-12-44.
51187-g
LODÓWKI
na.prawa 48-17-32 Wojciechowski
(8-10).
· 50196-1?
PRALKI automaityczne naipra.wa 78-80-07 (8-10)
Grali.
50165-J?
NAPRAWA maszyn ll'ZYfących, Skręta, 86-89-23.
50495-g
NAPRAW A maszyn szyjących. 57-89-16. (10-16).
Dmowski.
49454-~
SITODRUK - Tkacka 48.
34-97-47 Górsikl. 5904 rs
UKŁADY
wydechowe.
Judyma 20. Mvszkow&ka. MeJi11owski.
52973-i
FOTELE
samochodowe.
naprawa. przer6bka- na
rozkładane.
Ret?ulacja
ustawianie dnwi. zam·
k6w. Fi.rma Tobik Uli:
ca Kolumnv 390 ~"141-1?
SPÓŁKA z o.o. ..Kalinex"
Konstantynów
Łódzki.
5n.
tel.
11-15-16. oferuje: krojenie materiałów nożem
pionowvm.
8067-g
BIURO
Tłumll()zy
„ALIANS" Narutowicza
32.
52552-g
,BONA" opieka n•
dziećmi. 81-45-68.
7148-g
HAFT - automat dziurki guziki - „Kov ' . Milionowa 88 tprzy ' Lodowej).
5306 g
NAPRAW A maszyn szyją­
cych. Broże 55-61 13.
'1738 g
Srebrzyńska
--
~--=--
·--- -- - - - - - --~
~--
GRZl!:JN1Kł
>lPju\o\€ koraliki na siedzenia samochodowe, drzwi harmonijkowe wózki dzlecięce. żyrandole. kryształy poleca
sklep,
Plac J{ościelny 8. Pomorski.
50347 g
CUDZOZIEMIEC
przy•
stąpl do spółki z kapitalem
za11ranicznym.
Oczekuję
prol>Qzycjl.
Listy 47915 Biuro Ogłoszeń, Piotrkcwska 96.
LAKIERY samochodowe
poleca sklep Llmanowsklego 95.
52755 g
BOAZĘRIĘ. stoły szwalnicze - sklep. Jaracza
8.
53155 g
ORTALION, sk6ra ekspresy metal~ we oferuje sklep Wiankowa 5,
Rado~'lszcz
Wsrhód. Wojd'ł~iewlC?
· 40044 g
GIEŁDA koml'uter wa nledz11>la
10-14 Faflk,
-Struga 19.
5089 g
......
E rR 3
OTO RYZ CY
GŁO' ITE
o
na której
'
''
\.V
I.(
• dzłer-
n.i
można nabyć pełnowartościowe:
części do pojazdów: Kraz 255-258, Zil-157,
Zil-131, Star 66/660, Star 200, Star 244,
łożyska,
wyroby hut~ictwa żelaza i mat. ·nieżelaznych.
materiały wielobranżowe i części łączące
- norntalia 1
materiały i części ekektrotechniczne,
wyroby gumowe: węże, pierścienie, płyty,
=
.Ja....._..
GINEKOLOG - zgłosrre­
nia codziennie 87-73-79.
Widwwsil d,
43741-g
„ALMED'· - lekarźe specja.Uści, godz. 18-21, ul
. · Armi·i Czerwonej 81/83
od 13, tel. 74-74-70.
6693-k
POGOTOWIE
lekuzy
specjalist6w
„COR"
87-01-2T, 36-46-59. 6282-g
ka, 84-76-15.
n•~~ ~~;..""„w;.•,
g!eł
1
I
ŻALUZJE instaluję. Włu- c:::-xz;a;;"' •;; ·-===-=-„
ŻALUZJE
ORGANIZUJĄ
1=11'T:ti {U wJ, i;ij
W
VIDEOFILMOW ANIE,
33-44-85, Małas. 52226...g
TEL. 52-21-03
DEKODERY PAL/SECAM,
ma.gnetowłdy
przestra(10-22)
ja.nie, 86-24-30, Wiśniew­
PRYWATNE
ski.
47698-g
POGOTOWIE :
TELEPOGOTOWIE
LEKARZY
74-43-73, Skrzypczyk.
SPECJALISTÓW
50505-R
„SEZAM" - montaż do,,MEDYK"
daitkowych drzwi (staloP
O L E C A1
wych.
płycinowych).
lekarzy
różnych specjał·
kra.t okienn~h. 51-74-58.
Derczyński. ·
51 '173-g noścl oraz pomoc pielę­
DOMOALARMY. 43-37-56. gniarską I opiekę nad
wieczorem. Naiwlickd.
dziećmi.
51790-g
4422-g
Z \lKŁ
,,„
PROWADZIMY budowy w Łodzi,
Pabianicach oraz w Niewiadowie, ponadto w NRD, CSRS i WRL.
1
ZAPEWNIAMY bezpłatąe zakwaterowanie w hotelu pracowniczym.
ISTNtEJE mofliwość · wyjazdu na
budąw.ę eksportową Po przepracowaniu
roku na budowach w Łodzi.
Warunki pracy I płacy do uzgodnienia w dz~ale zatrudnienia, kadr I szkolenia w Łodzi, ul. TeTesy 111, telefon
52-56-99 lub 52-99-90, centr. wew. 236.
.
GABINET .stom&tolo.giczny. Tel. 33-26-75. Szraqn.
48,160-R
WIZYTY domowe leka.rzy
speejailistów
34-44-30,
Dąbrowska..·
53722-g
EKG - 51-27-13, Kooiewicz.
51178...g
GINEKOLOG - Tuwima
20, Czerwoniec, 33-55-30.
48573-g
POGOTOWIE .
Lekarzy
Specjalistów,
51-27-13,
KOOewicz.
51179-g
TEL - MED, Pogotowie
Lekiair&kie, 78-29-46.
51450-R
GINEKOLOGIA codziennie 18-19. żylaki
operacje, leczenie, USG
- brzucha. nerek
położnictwo od 16 „WILMED". ŻerJmskie­
go 1:1.
52757 g
PR YW A TN:A pomoc lekarzy specjalistów całodo­
bowa. 74-41-08 Sikorska.
52237 g
„ARKA"
pogotowie
· lekarzy specjalistów 78-15-00.
50583 g
.INTERMED" całodobow.e
pogotowie. 34-10-77,
51536 g
,CITO". Pogote>wle
Lekarskie 74-98-56. 52887 g
„ESKULAP" ...:.. lekarze
specjaliści 51-62-57 (~
22).
4~3 g
s"
.
6378-k
J
narzędzia.
Informacji udziela dział zaopatrzenia, tel. Gło­
wno 40, wewn. ' 262, telex 886288.
2980-k
•
•
aa
CPI
.
\
•
l!HJJT
WAŻNI:
TELEFONY
Północ
Łódź Południe
999
997
998
31-15-1'
36-55-55
3&-32-11
913
31-97-06
39-92-21
78-35-41
74-34-35
H-28-19
Po11:otowle gazowe
74-55-!3. 74-66-95, 992
Pogotowie dtwlgowe
14-87-66, 14-40-41
TELEFON ZAUFANIA - 33-37-37
w dni powszednie w godz. 15-7
w dni wolne od pracy całą dobę.
ORIENTACJI I POTELEFON
ZAWODOWEGO
RADNIC'f'WA
33-88-&1 czynny od poniedziałku
do piątku w gOdz. 15-19
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
czyn.ny
z ciążą problemową
w dni powszednie w godz. 11-22
nr 57-40-33
ANONIMOWI ALK.OJIOLlCY
tel. dla ludzi z problemem al(poni•·
kobolowym - 57-31-42
Piątek 17-20).
działek ZAUMŁonznisowv TELEFON
czynFANIA 'nr 33-50-66 w
piątku
ny od poniedziałku do
godz. 1Z-1S
••
Al
•••„
; ••z
ARCHEOLOGICZNB I ETNOGRAFICZNI: (pL WobnOOcł Ił) goca.
._.15
godz. 10-15
15.10. (Ul.
BISTORII MIASTA ŁODZI
Ogrodowa 1!1) 2 ooz. tCl-14
lUO. - :fak wy:l!ej
(Piotr1towWŁÓKIENNICTW A
74-21-00 .
lka 282) god'Z. 10-18
SCHRONIS'KO 44 zwlerz\t 1'1-ss.cz
15.10. - godz. 10-15
SZTUKI (WlęokOWSkl~ as) TEATRY
&Mz. 10-16
13.10. - jak wYżej
WIELKI - godz. 19 . Wacław NiMIASTA ZGIERZA (l)ąbrowldde' tyńSkl - In memoriam"
1<> 21) . godz. 10-13
15.10. - Jak wYtej
1!.10. - godz. 10-14
NOWY - godz. 111.15 „Czeto ni•
MIASTA PABIANIC (plac Obroń­
w1da6"
ców stallngradu 1) godz .10-.tł
1s.10. - Jak wYteJ
15.10. - godz. 10-13
MAŁA SALA - godz. 19 "RomanWYSTAWY
.ca''
GALERIA BAŁUCKA (Stary Ry15.10. - Jak wYłeJ
nek 2) godz. 12-1' malarstwo
POWSZECHNY - godz. 11.lłl ,,Dwa
razy tak"
A. Gentili
15.10. - jak wytej
15.10. - jak wytej
JARACZA - godz. 19 „Obywatel
SALON SZTUKI WSPOLCZES·
godz.
NEi (Piotrkowska 88)
Pekoslewlcz"
15.10. _;, Jak wYłej
12-16. Ł6dt Kaliska manifesty.
j.w.
15.10.
•
MAŁA SCENA - nleczy.nny
OSRODEK J>ROPAOANDY SZTY1s.10. - eodz. 18 ,Plnokt<f'
KI (park Sienkiewicza) godZ.
MUZVCZNY - godz. 18.30 „Wesoła
Stuttgart
Ł6dt lł-18 wdówka"
15.IO. - jak wyteJ
15JO. - godz. 1T jak wytej
• •
11
ARLEKIN - godz. 17.30 .• Co
9-1f
ZOQ - czynne od eodz.
tego wyrośnie"
· (kasa do godz 16) ·
15.10. - nieczynny
w
OGROD BOTANICZNY
„Po
godz. 17.2(1
PINOKIO
godz. ID-20 (kasa do 19>
:>prócz
bajce"
PALMIARNIA - czynna
15.!0. - gocl~ 12 - jak wYtei
poniedziałków w goctz. 10-17
Liceum
(sala
FILHARMONIA
KINA
Muzycznego ul. Sosnowa 9) ~odz. 17 Koncert Symfoniczny
- Kino protesPRZEDWIOSNIE
Symfon·lczn.a
Or'k!estra
skandali'
kino
tu
Dyrygent - Enrlqu~ DlePFŁ
18, ·„Man of
15.30,
„Cl.al<>" eodz
mecke - Meksyk. Solista. ·
Fl.re" USA od lat 18 (!'Od.z. 20
Stan!slaw Firlej , - w101onczela.
15.10. - Kino protestu - kino
w- programie· J. P . Moncayo skandalv 1 „Mechaniczna pomaSchuTlerra de Tempora! R
rańcza" godz. 15.30. 18, 20.:l<l ,
mann - Koncert wiolonczelowy - a-moll, J, l'!rahms - III
„Szklana pułapka"
BAŁTYK Symfonia F-dur.
(USA) od lat 15 g~z. IO. !2.30,
15.10. - ri!eczynna
CUSA)
15.30, 18; „sex-telefon"
od lat 18 !!'.od.z 211 30
MUZEA
15.to. - jak wytej
. Wall Stred"
IWANOWO
HISTORII RUCHU REWOLUCYJUSA od lat 15 - godz I~ 17.15.
NEGO (Gdańska 13) godz. &-15
F!lm z czytaną Usta dla· ogową.
15.10. - nieczynne
„Nico" USA !!'.odz. 19 30
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgier15.10. - BaJkl - „Oj, słon!u"
ska 147) godz 10-16
godz. 14 - dalej jak wyżej
wyżej
15.10. - jak
POLESIE - .,Konsul" pot od lat
„Czarowulce -z
15 godz. 16;
(Ul.
RUCHU MŁODZIEŻOWEGO
E~stwlck" USA Od lat 18 goM.
GdaMka 107) godz. 1a~1s
nieczynne
18
15-10.
„Krasnolu..
Bajki 15.10. dek" godz. 15 - dalej jak wylej
„Wpływ lts!ęty­
WŁOKNIARZ ca" USA od lat 15 godz. IO. 12.30,
15, 17.30, 20
,
15.10. - jaJt wY:l!eJ
WOLNOSC ..,.. .,Alchemik" poL od
lat 18 godz. 16, 18.15
15.10. - jak wytej
l MAJA - Iluzjon - ,.Alicja w
14,
godz.
krainie czarów" „Na pomoc" - ang. godz. 15.30,
,,XaI!uzjoni~:
w
17. Premiera
nadu" - USA goelz. 18.45. 20.30
15.10. - jak wytej
.
od
„Moonraker" USA
ŁDK lat 12 godz to, 12.15, 14.30, l7,
,Jenlec Europy" pol.-łranc. od
i at -15 godz. 19.30
15.10.' - Bejk! goelz. 11, 12, „Zadziwiające przy.gody muszkieterów" rum. godz. 13; „Moonraker" USA eodz. 14.30, 17 „Jeniec Europy" pol ...franc godz.
19.30
·„Króflkl fllm o miło­
WISŁA ści" poi od lat 15 goelz. 15 „Ludzie koty" USA od lat 18 godz.
17.15 19.30
15.10. - jak wytej
.PowlękS2en1e".
STYLOWY ang. od lat 18 eodz 17. 1P
15.10. - „Powięlcm:enle'· godz.
15, 17, 19
.,Magiczny W9rkocz"
TATRY 16.30,
chlńskl od lat 15 &:odz
18.30
15.tO. - jak wytej
od
.Interkosmos" USA
OKA „Dzika
lat 12 godz. 13.30, 16;
lat
od
USA
namiętność"
18 godz. 18.30
15.10. - jak wyżej
listą
POKÓJ - Film z czyta.n a
dialogową: „SZklana pułapka" USA godz. tS, 17, 19
14,
godz.
Bajki
15.10. 15,
„Szklana pułapka" godz.
17, 19
STUDIO - nieczynne
„Pilkarsld poker"
15.tO. not. od lat 15 gOdz. 17, 19
„Dawid I Sandy" pot.
SWIT USA
godz. 12, 14, „Rambo"
od la't 15 .e:odz, t6 18. 20
15.10. - jak wytej
„Bl!skle spotkania
ZACHETA diaz przyjacielem werole.e:o
bla" poi. godz. 11, 13, 15. „Czerlat
wona gorącz..l<:a" USA Od
18 l(odz .17, 19.30 z czytaną listą
TELEFON DLA RODZICOW
nr 33-Zł-99 - ezynny od. pontedzlałk11 do •l\tk• 11' soda. l.S15.
POGOTOWIE MIESZKANIOWE:
SZ-łl..11
sp6Jdzlelcze
Stl-35-95
komunalne
7'·29-55
osiedle Widzew
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Strat Potarna
Informacja słutby sdrowla
JnformacJa kolejowa
Informacja PKO
Informacja telefoniczna
Informacja PKS
Dworzec Centralny
lnformaćJa kulturalna
pogotowie wodociągowe
Pogotowie energetyczne
Łódź
•••
fl!ilU"llll . . .. , . . . . ,• • u,
n
•
••
fi
mwm
1
&UL
a
dia]OJ?OWą.
GDYNIA - !tino aon stoii.
od godz. 10 do JS; NSmleniionoł­
na ślicznotka" USA Od lał 11
1s.10. - jak 1(3'teJ
HALKA - nKrGltodyl DuMee" austr. ot!I lat 11 gods. 18 C.K.
Dezerterzy" poL od 18lł 18 CodlL
18
' 15.10. - Bajki - ,,Pn;e1 dńurę
w ścianie" - godz. 1Ś - 4a1e3
Jak wytej
„Stain
MŁODA GWARDIA
wewnętr2l!ly" pol. od lat 15
godz. 14.30, „lnted<~os"
USA od lat 12 godz. 16.30, 19
„t>orwante
15.10. - Bajkl serafillla" - Cod.s. l~.10 - dalej
jak wytej
godz.
,.Motyl"
MUZA - Bajki
15, „żabi król'" NRD b.o. god.%.
16, „Fatalne zauroczen.!e" USA
od lat 18 godz. 1~
15.10. - jak wyte:I
„Nocne gry• - tJSA
ROMA od lat . is - godz. IO, IS, 1'1.15,
pot.
19.30, „Gra złudzeń"
godz .12.1s
w
,µw
Baj.ld 15.lQ. gad.%, 10, 11. „Gra
k.,.,-iatkl" „Nocne
złm:izeń" 11odz. 12.ts.
itry" gOdz.. 18, 17.11. 19-*G
USA
STOKI - .• Złote dtl„eko 1·
od lat 12 godz. 18 „Co lubią
tygrysy" - poL od lat 18
godz. 18
„Obrońcy
15.tO. - Bajki
dallrJ jak
prawa" godz. IS .
.
wyżej
WYPOŻYCZALNm 'KASET WIDEO
I. Plotrk'i);vska 78 - e7:yl'Jna od
·
godz. 12 do 15.
2. Narutowi~a 20 - ei~niia od
godz. 12 do 15 (kino „Bałtyk")
15.10. - n!e~yn.ne
APTEKI
Mickiewicza !O,
19
Elsnera
Sklad·owa M, Gagarina 6, LutomierSka 146, Ol!mplj$k.a 7 a.
Pabianice - Armil Czenvonej 7
Aleksandrów - Koktusiltl ~
Sadowa 10
Konstantynów Głowno
-
Zgierz
Ozorków -
Łowicka
n
D•browsktego 10
Armil Czerwonej 61
. DYŻURY SZPITAL!
Szpital
Chlrurg•a urazowa Im. Radlińskiego (Drew-n«v!lka '15)
Sz1>lta1 Im.
Neurochirurgia lm. Kopernika (Patalanlcka 62)
.,
I:i~:;~~· ~:~i liij ~~oraiz':znl
~ O'Gi:.OSZFNIĘ..,
15.10.
-
jak
wy~ej
un B~r­
Okulistyka - Szplt.al
ltc1<1egb 1Kopctń,kteg< 22>
Srpltal
dzle<'l<;ca
Chtrur~ta
Im. Biernackiego (Pabianice. Katolewska 68)
, Laryngol<.>gta az1eclf:<!a - Szpl·
tal tm Korczaka CArmU Czerwone1 151
szczęk<>W~ twarzowa
Chtrurela
- Szpital !m. Barllcklego <Kop·
c!ńsklego 22)
im
S„p,taJ
Laryngolngla 22)
(Kopcińskiej!<
BarUcklego
Toksyknlog1a - lnstvt1.11 Medy
cynv Pracv <Teresy 81
Wenerologi.a - Przy"1'1c>dn~a Der.
<Zakatna 441
~atolog1czna
15
'
OZIS I JUTRO W RADIU
HELENA CHEN
ZBIGNIEW BARAN
ROMAN
BOGDAN PIETRZAK
SZTOBRYN
t
REG1NA OTOCKA
GENOWEFA POROS
IJL
br.
ORYGINALNE overlocki „Yuki" sprzedam. Ceny konkt.Irency jne.
54202 E
32-40-84.
FARBO W ANIE rajstop ciśnieniowo
5418!i g E
51-79-49.
8191 g E
mów - eud. ii.oo Fotel w C'ZWar- The Swing Jears (stereo). 21 OO Nie KUR'l'Kl, dresy,
koszule męskie,
SOBOTA, 14 PA2DZIERNIKA
Groct>owiak.
Stanisław
:tt.10 t>lac!do było lata tym rzędzie - fel.
spodnie damskie poleca ELMA.
Anny z hraMoje tycie na scenie. 21.20 Sw!at muzyki
Domlin.go KVK
PROGRAM 1
Łódź, Bratysławska lOA. Pawl- PIGMENTY fiuo,rescency3Jte
122.00
Wieczór ze słuchowiskiem Ed- biów Mycjelsldch L!sle<>klej przed54285 E
- sprzedam. 42-93-65
E
I
IU77
piętro.
I
lon
Dialotak!
22.00
Jędrusik
„Mlałhy!I'
Kalina
Kupiszewski
stawia
U.57 Kom.i?>lkaty. ward
11.00 Koncert.
SPRZEDAM hurtowo spodnifi jeans
11,59 Sygnał czasu. 12.05 Magazyn „z piękny pogrzeb" - słuch. 23.2'7 Ju- g! o arcydziełach Jonathan Swift CHAŁUPNICZKI szycie spodni, doczarne ,,Mawin". 32-40-84.
„Przygody Guliwera". 22.tS Lukraju I ze świata". 12.25 MóWi Za; tro w programie.„ 23.30 WU.d
puszUkuGarażu
warunki.bre
54283 E
ch6d. 12.35 Radio Artel. 12.36 Tańce
S2Um starej płyty 22.50 Roz_blę
komputerowa
Hafciarkę
ję.
z Galleji. 1~U5 Rolinlczv kw&.drans.
my:ślania przed północą. 23.00 Tahar
ZATRUDNIĘ chałupników - overE
a
8l77
36-51-78.
sprzedam.
Il.OO Komunikaty 13.05 Ra<ii<l kieBen .TeUeun „Swlęta noc" Odc. 24.00
NIEDZIELA, li P Ą.ZDZIERNiltA
lock;, kurtki, dresy. 42-08-11.
13.30 Koncert reklamowy.
rowców.
l'lil1ędzy dniem a snem.
„Singer"
LZ-3,
STĘBNÓWKI:
54319 g E
•
14.0<t Wlad. 14.05 Piosenka tyy<>dnia.
PROGRAM l
ZATRUDNIĘ
overlocki - sprzeda,m 78-42-07.
PROGRAM IV
14.55 Pięć ml.nut o filmie. 15 oo Mól
szwaezke (dz1s!llna),
18.00 Wiad.
33-26-10.
8226 I E
pi;ogram w RYTMIE.
54033 g ·E
u.oo Koncert. 11.59 Sy11:na1 czasu. 11.00 Magazyn Rozgłośni Harcer18.05 Muzylta I aktualności. 16.55 LOsprzedam. 74-30-86.
KUSNIERKĘ
(pracownia)
Mu12.45
poszukuję
południe.
LOKALU
samo
W
12.05
MuzycZJly
12.0:i
Teta1!1:atoSkiej. 12.00 Wlad
sowanle !Jler liczbowych
tygod.
54353 g E
87-20-23.
54194 E
Wvprawy
12.30
Przebo- zyczne nowości. 1s.oo Przegląd
17.00
prasowy.
serwis
Sportowego.
ra
17 30 ników 13.!5 Dla tych C<' nie lUczwórki" Krystyna Mellon -przedlisty . Jima Webera
je z
1400
My
1
oom
13.45
rocka.
btą
Sting
płyty
Arty.
lednej
17.50
Z
13.30
eud.
stawia
pamięci
Siady
,Gwla'Zdy Starego Kina" t4.31J W Je.
O
,Nothlne l!ke the sun'" tJ 45
ścl w mundurach. 18.00 Matvs\a.lt()feEcha
Gnla. z!orana,ch odc. 15.00 Koncert życzeń kulture słowa. 14.05
odc. 18.30 Koncert
wte Z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu lZ patdzlernlka 1989
Klasyki dla
ze świa­ 18.00 W!ad. 16.05 Teatr Pol«kle~o Radla stiwal!.
14.45 Teatr
19.00 Magazyn „z kra~u
roku zmarła nasza nieodżałowana :tona, Matka, Teściowa i Babcia
1Vallen.
Konrad
ta". 19.25 Chwila muzyki. 19.110 Ra- ,Wizja lokalna" - slucb 17.00 Wier-I Mtodzlety
Quiz popularnCl!lauk-0rod". 18.00
dio - d'llleclom „Supełek" - aud. sze 17.20 „Tango mych marzeń
$. t P.
20.00 Wtad 20J71 Na mar•lnes!e wy. snów" 18.00 Dialogi hlstorvczne. 18.15 wy - WIST „Ze świata technl'k;i".
Swlat muzyki. 19.10 Koncert na je- 17.00 Wlad 17.05 Przegląd pras~ sp()darzeń 20.10 Komunikaty rotallzatoRe\9.20
Flack.
Robert
glos
den
Szpetni
17.15
ra .. 20'.15 Koncert tyczeń 20.łO Alk<>łeczno-kulturalnej.
hol!zm, alkohol. 20.45 Jacek Bocheń­ lacja z mistrzostw śwtata w judo. czterdziestoletni z Agniesz.ka Osiec21.00 19.30 Radio dZ!ec!om „Skąd !Ile bio- ką rozmawia Andrzej Stankiewicz
„Nazo poeta" - fr
ski IO.OO
serze"
w
dziurki
z domu MATLA.
o rą .
Komuntkaty 21.05 Przy muzyce
mu7yce o 17.45 Refleksje uczonych 17.SO z na20.05 Przy
sporcie. 22.00 Wlad. 22.05 Z~orosze­ Wiadomości.
T<>tallzaKomunikaty
20.5!1
sporcie.
PoliChóru A.kademłcldeeo
nle do tańca 22.45 Radl\IWy Odeon.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 17 pa.tdzlernika br. (wtoNo- grań
23.00 Ozlenn!Jk wieczorny. 23.30 Za- tora. at.oo Komunikaty 21.0-;;
rek) mszą św. o godz. to. Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmen•
techniki Szczecińskiej .. 18.00 Nabo,proszente do tańca. 23.55 Północ pO- wa muzyka. 21.55 W kilku t&ktach,
ta~za komunalnego na Zarzewie o godz. 10.30, o czym zawiada22.00 Teatr Pol- teństwo
Prawosławnego.
Kościoła
w kilku słowach.
miają pogrążeni w smutku;
etów - !:da Ostrowska
słuch.
skiego Radia „Morderca" 18.40 Adam Jastrzębski ,Concerti a
23.25 Piosenki na~ych twórców
MĄŻ, CÓRKI s ~:tAMI ł WNUCZKAMI.
PROGRAM U
.TanuS2 Slaw!ń9k.I .23.55 Północ poe- tr~ vocl". 19.00 Alfa I Omega
19.:lll
magazyn popularnonaukowy
aud. tów - Eda ostrowska.
1%.23 Afrykańskie rytmy
Proślmy o· nieskładanie kondolencji. .
13.00 Wtad. 13.05 Serwis InformacyjW!ad. 19.35 Lektury „Czwórki" PROGRAM D
ny (Ł). 13.10 z eyklu "Okolice kulMagazyn
20.00
Dlalo!ł serdeczny
tury" 1- tel. Tadeuirza Paplera (Ł).
'
13.20 Jazzowe spotkania - aud. 14.00
11.00 Poranek z płytą kompakto- publicystyki kulturalnej. 20.30 MuW dniu 11 patdzlernika 1989 rpku zmarł najdroint M\t. OJclec
14.&0 wą. t2.00 Płytoteka Dwójltl. . 12.10 zyka w kolorze smutku I
Europejska Lista Przeb0j6w
radości.
l Dziadziu•
Leopold Pr:tebóJ sa przebojem. 13.00
Wlad.
Pam!ętntkt I wspomnienia
MiniaSUCI
polonijny.
Magazyn
!UMI
14.00
Illo.
odc.
poznał
13.-85 On pierwszy
T~nnand .• Ozlenn!.k !954" !luropejSka Lista Przebojów Piosenki Z dobl'I! dykcją:
LIU1'8 tury muzycme. 22.llO Włeezót muzy15.00
LAT 87, KPT REZ.,
15.30 Gwiazdy scen operowych 16.00 Łąez. lł.15 Marian Hem.ar .~6vt ki i myśli „P6ł wieku pótnle1" U.20
Rozwiązanie zagadki muzycznet (Ł),
Recital
lS..lHI
warszawa - X.Ondyn'\
prograKrzy:l:em Kawalerskim Ordern
w
Jutro
23.2'r
Walecznych,
Drupt.
Krzytem
Splewa
odznaczony
Pio• chopinowski. 15.30 Katalog wJd.awnl18.?4
(Ł).
Koncert
11;05
Odznll.ką GrunOdrodzenia Polski, Krzy\iem Bitwy pod Lenino
17.00 czy. 15.35 Piosenki na tyczenie. 17.00 mie... 23.30 Wlad. 23.3S R~mowY !n"
(Ł).
z ' dedykacją
senkl
waldzką, Honorową Odznaką m. Łodzi, uczestn'lk walk o Berlin,
(Ł). 17.15 Katalog
Aktualności dnia
Wlad. 17 05 Zakłócenia odbioru. 17.55 tynme ._ aud 13.115 Melodie na dowYdawniczy. n.20 Dzieła stvle epo- Katalog wYdawn!cey.
18.00 Alfredo branoc.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w dniu ·18 pałdzler­
.Swlat eatelan! „La Wally". 21.00
Wiad.
ki. 1815 Robertson Davies
nika br. (poniedziałek) o godz. 12 na cmentarzu WoJskoWym na
czarów"' - odc. 18.25 Reklama. 18.30 21.os W!ad. sport. (Ł). 7.1.20 Wie.
o czym zawiadamiają pogrążeni w rozpacsy:
Dolach,
Gwiazdozbiór - aud 1ą 30 "Yteczór czór płytowy. 23.20 Szanujmy wspOŻONA, CORKA, zn~e l WNUKI
I
w filharmon!L 21 oo Wtad. :n.os Wie- mnlenia.
czorne reflek91e. 21.10 Od ragttme•u.
z rłęboklm talem uwiadamiaProsimy o nieskładanie kondolencji.
my, :te w dniu U października
do swtnga. 21.20 Wieczór . UterackoPROGRAM m
r. zmarł nasz najukochań­
Bleta1981
Waldemar
21.~
·mUzyC'J?ly
szy Ojciec, :Dllla4zl1d l Pradzla22.00 Studio stenow!lkl „Stadion
11.00 Pod dachami Paryta U.18
dzluł
reo zaprasza. 23.00 Krst.o Spollar „Ró:IJOWa legitymacja".. 12.00 Recital
23.20 Wiktora Tret!akowa. lJ.!IO W·zyty I
odc.
„Czas I pajęczyna" w dll!u 11 patdzlernlka ltU roka llDlarl naa llrotl 'Kolega
studio stereo zaprasza.·
ł. ł P.
podróte Niny Lew1cldej. li.OS Serwis
Trójki 13.10 Niech gra muzyka. tł.OO
PROGRAM llI
u Tadeusza Strugally.
Prywatnie
Min!max: Mike Old.field Her14.15
14.00 Kompozytvrzy sły_nnym wirżycie na iorąoo.
15.00
Ridge.
e:est
tuozom - aud 15.00 serwt~ Trójki
przewodllłcząey SNZZ Prae. MUSI „Swtatowld" w Łóllzt.
15.05 ,Winien ' Ma" - mag spółki 15.3ll Co nam został<1 z tych . płyt?
18.05 Dzieła,
Rodzinie Zmarłego ·serdeczne wyrasy wsp6łcmcla 1kładajl\ głębo­
literacki.
Magazyn
t5.50
18.00 serwis Trój!.! 18.05
autor~k!ej.
Krajowej.
Armil
tołnler1
były
ko wstrząśnięci:
Ponagrania. 17.00
lnterpretacj~.
Lista Przebojów Programu Ul
Pogrzeb odbędzie się 17 paź­
17.30
aud
tel. 29-40-21 czynny w piątek 16.30- myślmy raz 1eszcze dziernika br. ;{wtorek) •o r;odz.
Serwl.S
19.00
nami.
z
ra?.em
się
Baw
RADA NADZORCZA, ZARalĄD SPOŁDZn:J,NI ora:i; KO19. 22.00 tnformacje sportowe 22.10
13.30 na cmenfarzu na Mani. PoLEŻANKI 1 KOLEDZY z MUSI „SWIATOWID"
- magazyn Trójki. 19.05 Dobrosława B3lazy ,.Mótcttek po polsku"
zostaja w głębokim 1mutku:
w ŁODZI.
dO „Arka". 20.05 Wspomnienia z komrozrywleowy. 23.00 Zapnszamy
z
SYN
MĘŻEM,
z
cORKA
20.50
aud.
Crosby
Bing
paktu:
Trójki.
ŻONĄ I WNUC~T.iL •
UroczystoAcl pogrzebowe odbęc!l\ się na Cmeatariro B.omvn&tnym
PROGRAM IV
na Dołach w Łodzi w dniu 16 patdziernlka 1981 roku o godz. 11.
11.00 Z mikrofonem po kraju
Z głębokim talem zawiadamiaz rłę,boktm' talem zawiadamia-11.so Redakcja reportaty
Olsztyp.
my, że w dniu 10 pai_dzlernlka.
my, te w dniu 1z patdzlernłka
proponuje. 12.00 Wlad. 12.05 t .aurea1989 r. zmarła nasza · kochana
1989 r. zmarł nasz najukochańszy
12.20
cl ZakoplańSk!ego Festiwalu
Matka, Babcia 1 Prababcia
Z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia u pddziernlka 1989
Mąt; Ojciec l Dziadek
12.30
Biuro t.lstów - odpowlPdd
roku odeszła od nas, prze:tywszy lat 81, ta, kt6ra poCw!ęeila nam
„ostatnl
Między fantaz1ą a nauką
ł p
!
tycie, nasza kochana Mamusl!l, Babcia t Prababcia
cale
tot" - słuch. 13.00 Sob0tl}1 koncert
P.
S.
!el
t3.55 Lektury I refleksje S. t P.
14.00 Popołudnie Ml~ych 16.SC Ma·
s domu DOMINIAK.
eazyn OtRT - aud. t't.00 Wlad 17.05
LAT to.
SWIĄTEK
T~DEUSZ
Magazyn Redakc11 KatollcklE'1 17 35
Jacque~ Brel - Pieśń · -złowl"'ka
Uroczysto~cl pogrzebowe o4bę­
Pogrzeb odbędzie si' dnia 16
po17.55 S<>clologta l tycie
aud.
dą się w dniu 17 patc!zlernłka br.
s domu KAGANK.IEWICZ. '
patc!zlernlka br. (poniedziałek) o ·
toczne - fe! 18 OO Muzyl< llterapla (wtorek) o r;odz. 13.30 na cmen·
godz. 11-,30 n& cmentarsu Manta.
lekcja
aud. 18.30 Język angielski tarzu rzym.-kat. Zarzew, o czym
odbędą się w dniu 19 pałdslernlka br.
pogrzebowe
Urnczystołcl
18.40 Pe1>.a:I! oolSkl ,- aud 19.o<• Kraj
zawiadamiają pogrążeni w wiel(poniedziałek) o godz. 13.30 na cmentarzu rzym.-kat. §w. Rocha tilstnrvrzne „Krasn"bród'
obrązy
kim smutku:
pogrążeni w smutkn:
zawiadamiają
czym
o
•
Radogoszcz,
tONA, CÓRKI, ~CIOWIE
CORKA, SYN Z ŻONĄ, WNU·
19.30 Wlad . 19.35 LektU1':V .C1,wó!'kl"
l WNUKL
KI I PRAWNUKI oras J'O·
- OlalO<! serdeczny - knresoonden
SYN, SYNOWA, WNUIU I PRĄ.WNUK.L
ZOSTAŁA RODZINA.
cja. 19.45 Instrumentarium 1az7owe skt'Tvpce 20.00 w śwlec!P humanlltylcl - aud. 20 30 Na~ranls z fil-
!!__:::::==:===:;::===-Jl
października
STO!tal
Chlrurttla ura?nwa
tm. Jonschera (Milionowa 14)
Szp ,tal Im.
Neurochirurgia
Barllcklego (Kopclńsl< iego 22)
Okulistyka - Szpital tm Jonschera (Milionowa , 14)
Szpital
Chirurgia dziecięca im. KQn®nlcklei (Sporna 36/50)
Szpl
Laryn2.ologta nlectęca :soorna
tal Im" Konoonlckie1
36/501
<><'•ękowo - tw!lrzowa
Chtrurgts
- Szpital lrn. Barl!cklea;o (Kop·
cińskiego 22)
tm
S1plta1
L arvn>:"' "~Ili
?lrognwa IWółczańska 1951
Tok• kolne:ta - Instvtut MedyraC'v ITeresv 8>
~yn v
Wenerologia - Przycnodn t a Der.
IZakatn• 44,
matolol!l<'•n~
l'eteronlczny Punkt rn f ormacyJ.
ny dotvczący choroby AID5'
czynny od izodz. 15 do 'I, telefon
. 2-81-M.
pnmocy
Ambulatoria doratne1
- Interna dla riorosłych ul S ien
klewlcza •137 tel. 36 ~I -OO w 31
- gabinet chlrur.!!'.11 dzleclęcei 11!
czynny
ArmJI Czerwonej IS
74-14-14
całą doba tel
Armil
oed1atr11 ul
- eabtnet
Czerwone1 15 czynnv od 15 de
7; w dni wolnP od oracy czyn
ny cala dob~ tel 74- 14-14
ul
iabtnet stomotolog1cznv
1 czynny 'ld godz
~apol<oklel
19 do 7: w dnt w'>lne nd pra
cy orze% cała dob" - 43 ~9-72
z ,.
ul
- gablnet okul!stycznv
czynnv od i!odz
polskiej 1
17 do 7: w dni wolne od praC':V.
czynnv ~ a 1a dobe
ODSTĄPIĘ
33-~7-19.
praLOwntę.
na
pokój
54270 E
maszynistę typograZA'.J:'RUDNIĘ
ficznego, zecera 48-70 38.
5-!2il:> g E
DWUIGLóWKĘ łańczuS>'kową stęb­
nówkę, nóż - sprzedam. 52 69-12.
54231 g E
materiały dentystySPRZEDAM
54229 g E
czne 78-92-29.
lokalu
POSZUKUJĘ Qgrzewanego
na krawiectwo. 87-36 OO
5419:' g E
TVC ..... sprzedam. 81-24- 46
54l!JI g E
SPRZEDAM zamrażarkt 500
chłodniczą 1200
plac Kościuszk:• 34.
fę
I
i
sza-
Poad~l>ire.
5419f> g E
bramy
'3IATKA ngrod7Priiowa na· zamówienie 86-83 22. 54~99 g E
ślubną
norki sukniP
BŁAM M267 E
spr:aedam . 36-59 84.
OVERLOCK Textima - spr-edam.
542118 g E
57-16-36.
automatyczną
TVC, pralkę
54297 g E
sprzedam. 32-~3-07.
HELIOSA - sprzedam 43-46-25.
5429f. g E
Z bólem zawiadamiamy o smlerc.
t
$.
P.
BOGDANA CENT
Pogrzeb . odbędzie się w dnia
U paźll.dernika br . (sobota) · o
godz. 14 na cmentarzu w Zgierzu.
przy ul. Spacerowej, o czym powjadamla:
RODZINA
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 października
1989 r. odS2edl od- nas na za wsze
ukochany Mąż, Ojciec t Dziadek
t
$.
P.
BOLESŁAW
JABŁOŃSKI
Pogrzeb- odbędzie się w dniu
października br. (poniedziałek)
16
o
godz. 12 na cmentarzu na Mani.
W • nieutulonym smutku pozostają:
ŻONA,
SYNO\VIE, SYNOWE
I WNUKL
W dniu 12 października 19S9 r.
chorobie
po długiej i ciężkiej
nasz
lat 77,
przeżywszy
zmarł,
najukochańszy Mąż, Ojciec, Dziadziuś, Pradziadziuś
$.
t
P.
STEFAN
JAŚKIEWICZ
były
długoletni pracownik
Mięsnych w Łodzi.
Zaklad6w
pogrzebowe odbę·
16 października br
o godz. 14 z ka·
plicv cmentan? rzvm -kat. n„.,.
ul. Ogrodowej. Pogrążone w bólu:
ŻONA, DZIECI i POZOSTALI-'
RODZINA,
Uroczystośct•
dą się w dniu
(poniedziałek)
Prosimy o
lencji.
nieskładanie
kondo-
„DZIENNIK t.ODZKl" - dziennik RobotnłczeJ 8p6łdzłetnl W1dawnlcseJ „Prasa-Ks111tka-Ruch". Wydawca: Ł6dzkle Wydawnldwo Prasowe, ł..6dt, ul Sienkiewicza 3/5 Druk
Prasowe zakłady Graficzne w ł.odzl. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-113 ł..6dź. ul Sienkiewicza 9. Adres pocztowy! „DŁ• Ł6di, skr7 poC'lt. 89. Telefony: centrala 32-93-00
(łą.czy • wszystkimi działami). Redaktor n&c'Zelny: Henryk Walenda: 36-45-85; .zastępcy redaktora naczelnego: 32-98-65 I 33-07-26, sekretarz odpowiedzialny 1 n sekretarz· 32-04· 75
Sprawy miasta· 33 41-10; 33-37-47; społeczno-ekonomiczne: 32-28-32; ·83-10-38; 32-89-47; 84-06· 15; fotorepo_rter: 3~·78-97;. kultura I o§włała: 36-21-60 sport: 32-08-95;. dział łączności
z czytelnikami· 32 98-63; Interwencje Telefon Usługow1: 33-03-0ł, aprawy terenowe: 32-23.-0S; (rękop1S6w nie zam~wionych redakcja nie twraca) Redakcja nocna: 74-72-01
1 74-71-30 Ogłoszenia t nekrologi - Bluro Reklam I Ogloneń, Ł6dź, al. Piotrkowska 96, tel 36-49-70 I ul. Slenklew1cza S/5. łel. 3Z.S9·1l (aa be§6 ogłoszeń - redakcja nie odpowiada}. Warunki prenumeraty podają oddzlał1 PUPIK RSW „Prasa-Ksl;\źka-Ruch" oraz odpowiednie urzędy pocztowe.
•
DU
Nr Cac1ek111
/
-
l500ł
DZIENNIK ŁODZKI
nr 240 (13057) f
'
trusie.
Japo'l\czvk
pra.wdę potrMł!
-
14
PAŻD'ZIERNIKA
PROGRAM I
8.00 Tydzień na działce
8.20 Na zdrowie - progr. rekreac.
8.55 Program dnia
9.00 Drops - mag. dla dzieci I
młodzieży oraz kino „Drop11a" „Postrach miasta" (3)
- ser.
10.30 DT - wiad.
10.40 Czas wolny, nie stracony ·wojskowy progr. ·pub!. .
U.IO „WSrprawa
pod podszewkę
Alp" (1) - „Amerykański komandos pod Częstochową"
ser. dok.
.
1U5 Magazyn „Powiększenie"
12.05 Szkoła mistrzów - Krzysztof
Zanussi
12.25, Wędrówki dalekie l bliskie
- Malta wyspa poWTacającego czasu" film dok.
13.05 Telewizyjny Teatr Prozy Melchior Wańkowicz - „Monte Cassino"
14.50 „Do trzech razy szituka"
15.20 Telewizyjny Informator Wydawnlczy
·
15.35 Komedie.„ komedie„. ko!lledie.„ - „Szczęściarz Antoni"
17.15 Teleexpress
17.30 „Defilada" - film dok. _
18.30 Butik
.
·
19.00 Dobranoc - „Przygody misia
Colargola"
19.10 Z kamerą wśr6d zwierząt
19.30 Dziennik - .
20.05 „Purpura I czerń" film
sensacyjny prod. ang.-wł.
22.25 Telewizyjny przegląd sportowy
U.45 Tydzień w polityce
22.55 śpiewa Saarah W.
23.20 Telegazeta
13.25 Klub filmowy
„Tom
Horn" - western prod, USA
11.55 Zakończenie programu
PROGRAM D
1UO S -10 -
lS.36
U.OO
111.211
16.SS
17.00
15
progr.
W 6wiecie ci&zy
dla niesłyszących
Małe
kino
„Odpuście
nam
nasze w!n:yN - film
dok.
Telewl17jny koncert t:yme:6
Powitanie
Za · chwll42 dalszy clili ~
gram u
111.00 Wladomołcl (ł.)
18.30 Wielka gra
19.30 Alfa I omega - Kastmezna
odyseja
IO.OO Fantazja · polska - program
z okazji jubileuszu 45-lecia
orkiestry koncertowej Wojska
Polskiego
21.00 PolagTa '89
21.30 Panorama dnła
21.45 Muzyka I polityka '(2) - W
Warszaw!• I w polu
2%.10 Witold Rowlcld
artysta
niezapomniany
22.%11 ,,Chateauvallon" (23)
23.20 Komentarz dnia
.e.r.
11 PA:tDZIERNIKA
PBOGRAMI
'7.00 Witamy o 1i6dmeJ '7.20 Notowania
mae.
U5 Po 1oapodanku
spraw wiejskich
lł.15 Tydz!e6
8.5S Pro·gram c!nla
11.00 Teleranek oraz kino teleran·
ka „Janka" <'> -· ser.
10.30 OT - wlad.
, 10.35 Zwierzęta Europy (1) - ser
11.05 Kraj za miastem
11.45 Muz:yczna telewizja - video
top
1%.05 Telewizyjny koncert tycze6
12.50 Teatr dla dzieci - Tadeusz
Kijoilka, Katarzyna Gaertner
„Do g6ry nogami" (1)
13.30 Sportowa niedziela
15.10 Antena·
15.35 „Panna dziedziczka" (23)
ser.
17.1~ Teleext>reu
1'7.30 Telewizyjny teatr rozmałtoł·
cl - Alfred de Musset
„Drżwl
muszl\
by.ó
albo
otwarte albo zamknięte" (Ł)
18.10 nbywatel G. C. - Live
19.00 Wieczorynka - „SiostTzeńcy
kaczora Donalda"
19.~n Oziennik
20.05 .,Pod zegarem w Bntmorę"
- film USA
1
31.35 7 dni - świat
22.05 Sportowa niedziela
22.25 Premiery 1'0 latach
•,Prosta pozioma"
23.0S Telegazeta
I
PROGRAM U
8.50 Przegląd tygodnia
(dla nie-
słysząrych)
D.25 'Film dla nleisłyszących
„Pod zegarem w Biltmore" film orod USA
10.60 Satysfakeja
wojskowy
oro~ram oubl.
11.20 Lokalny koncert tycze:6 (Ł)
11.45 .Jutro oonfedzlałek
12.15 Powitanie
12.20 PKF
12.30 100 pvtat\ do .. ministra MIT
cina Swlecfrlde~o
13.10 Aktualno~rl
kulturalne
„Madam.- · Butlrrfiy" w ł.O·
dzi - reportat (Ł)
13.30 Kino famłlline - „N!ebez·
pieezna zatoka" (11 I 12)
ser.
14.ZS ,Po1acy" .- ·film do11:.
14.50 Himalaje '89 ń>
15.05 Podr6te w czasie ł przestnenl „Badacze nieznanveh kultur" (R - ost.) I
DZIENNIK. t.ODZKI nr ZCO (18057)
/.
Edward B:vant1 Prltchard
ser.
15.55 Być tutaj
1awęda prof
Wiktora Zina
18.10 Zbliżenia, czyli to l owo o
filmie (Ł)
16.50 Himalaje '89 (2)
17.00 ' Studio sport
17.30 Bliżej świata
19.00 KOR - osiem lat później spotkanie z Jane111 Józefem
Lipskim
·
19.30 Galeria 37 milionów - ·Jurii
Czarysznikow
20.00 Studio sport - piłka w grze
20.50 Ballad'8 o drodze - Andrzej
Brycht
•
21.30 Panorama dnia .
21.45 „Wojna i pami-ęc'' (8) - ser.
aa.os F;omentarz .dnia·
16
PĄżDZIERN1KA
PROGRAM I
Program dnia- - telegazeta
„Lui;" - program nastolatków
Teleexpress
Gorące linie
„ Wędrówki dalekie I bliskie''
- „Istambuł'.' - film dok.
10 minut
Dobi:anoc „Ja cl jeszcze po-
16.20
16.25
17.15
17.30
18.00
18.45
19.00
każę"
19.10 W Sejmie I Senacie
19.30 Dziennik telewizyjny
20.05 Teatr telewizji na świecie
Malcolm McKay - „Przesłu­
chanie Johna"
21.35 Jego wysokość dolar - program publ
22.15 „Old jazz meeting" · - Zło­
ta Tarka'89 - big band „Stddoła"
22.45 Dt - echa dnia
23.05 Język francuski (1)
PROGRAM II
10.55 Transmisja z obrad Sejmu
PRL
16.55 Język angielski (1)
17.25 Program dnia
17.30 Antena „Dwójki" na najbliiszy tydzień
17.45 „Ojczyzna - polszczyzna"
18.00 Wiadomości (Ł)
18.30 Czarno ha biał:ym przegląd PKF
19.10 Alchemik
reportaż
1
prapremiery filmu ,
19.30 Zycie muzyczne - festiwal
pianistyki polskiej - Słupsk'
'89
20.00 Auto-Moto - Fan-Klub"
20.30 „Osądźmy sami"
21.15 Rozmowy o cierpieniu
21.30 Panorama dnia
21.45 Biografie: Książę Ge$.Ualdo"
- film tab prod ang,
22.43 Jacek Stwora - „Co
jest
za tym murem"
23.05 Komentarz dnia
17
PAŻDZIERNIKA
.
PROGRAM I ·
Domator - Rady na tyczenie - Tylkl moje miebZkanle
Domowe 'ł>rzedszkole
DT - wiadomości
„Cyklon Tracy" (3 - ost.) film fab.
Domator - rady na tycze-
17.30
18.00
18.30
18.45
19.00
Sensacje XX wieku
Dawniej nlł wczoraj
żyć maa ekologiczn7
10 minut
Dobranoc - ,,Porwani. Baltazara G11bkl"
19.10 Oferty Pegau
19.30 Dziennik
20.05 Studio sport - n runda europejskich pucharów w piłce
nożnej
22.05 „Kuchenka"
wldc>wlsko
muzyczne Barbary Ahrens-Ml:ynarskiej
22.45 Wódko, pozwól ży4
23.15 DT - echa dnia
23.35 Język ang. {l)
16.55
17.25.
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.15
21.30
21.45
2Z.l.'5
23.00
PROGRAM II
Język franc. (1)
Program dnia ·
Z życia clowna - r~.
.Wiadomości (Ł)
'
„Moje serce zostało we Lwowie'· - film dok.
'
„Hotel Zacisze" (2) - ser.
Z.wierzęta wokół nas
Rewelacje mie.siąca „Andrea
Chenier" akt l i 2 - :Umberto Giordano w La Scalł
Panorama dnia
„W labiryncie" (42)
er.
TP
Telewizja nocą·
Komentarz dnia
8.05
8.35
lt.50
' 9.15
9.25
10.15
16.20
16.25
'
16.50
17.13
środa
--·-- --
Z CORAZ
dokładnokłq
.
WIĘK·
okreś·
lana jest wartość liczby
„pi".
wyrażająca stosunek długości
okręgu do
jego średnicy. Gdy my uczyliśmy
było
się
geo metrił,
to po prostu 3,14, ale
od tego czasu nauka po·
czyniła
Jeszcze
ogromne
postępy.
w zesz!ym roku.
pewien ,zdoJny Japończyk
obliczył tę wartość do 201
milionów miejsc po przecinku, potem
Dartd
i
Gregory Chudnovsky, ma·
tematycy 2 amerykańskie­
go uniwersytetu Columbia,
doszli do 480 mln
„ .·:~ .... · ,~
' .'
'
wladomill klub, łe się odrobinkę spóźnią. Autobus
naprawiono I. przyjechali
26 minut po terminie roz·
poczęcia mcozu. Gospoda·
rze nie poczekali - wszyscy zawodnicy, a także sę­
dziowie, byli juz ubrani.
Z:;odnle z przepisami,
miejscowym w takim wypadku zali1iza się punkty.
Gościom pozostaje liczyć
na rewanż - ·tym z Łap
też
może
się
zepsuć
ą.35
•!• J APol'VCZYCY zno.
wu. coś wymyślili dta za.
dziwienia świata. miano·
miejsc po przecłnk.u,
a w icie skonstruowati zegarek z uap!eru.. Chodzi do·
ostatnio jeszcze
tę ilość
, miejsc powleksz11' i
mł­
do skonale , poru.s;anu
n
i aturowq bateryjką , a po
miliarda. Imponu;a,ce!
A w ŁAP , \Clł
~ię ' ośmiu miesiącach (na tyle
odbyć mecz piłki nożnej
017iewa gwarancja) można
(klasa okręgowa) miejsco· go bez żalu wyrzi,cić do
wej Pogoni z LKS Lega, kos:lla na śmieci, bó koszale gościom po drodze ze· tuje niecałe czteru dol a·
psuł
się
autobus, więc ry. Jak dobrze
pójdzie,
kierownik drużyny zate- to wkrótce taki ~egarek
lefonował 110 Łap na po·
zostanie jeszcze wyposasterunek milicji, żeby za- ŻQny w kuranty i wodo·
ciałka
,,Przedsiębiorczy
To
zmysłów
może
przydać
16.20 Program dnia - . telegaze.ta
16.25 Dla
młodych
widzów
Kwant - oraz kino Kwanta
- „świat, w którym tyjemy"
17.lS Teleexpress
17.30 Poligon - , mag. wojskowy ·
17.55 „Kaskader" - fllm dok. prod.
franc.
18.25 Mieszkać
wszechnica budowlana
18.~ 10 minut
19.00 Dobranoc
„Pr:zygod;r roo:·
bójnlka
Rumacajsa"
19.10 Teraz - tygodnik gospod.
19.30 Dziennik
20.05 „Glina z wyższ.ych sfer" (3)
- „Przedsiębiorczy księgowy"
ser.
21.00 · Pegaz ,
21.40 Czp.s - mag. publ.
22.10 Recital Krystyny Proflko
Targi . jazzowe - Łomia '89
22.35 D'l' - echa dnia
I
22.55 Jęz:yk angielski (31)
I
śpiewający
PROGRAMU
o
83. Zespołowe śpiewa­
nie 35. Rodzaj haftu z dziureczkami 37. Leczenie stosowane przy
chorobie płuo· 38. Wiejski, dawny
dom 39. Marszałkowska. 40•. Zna,k
wyróżniający państwa 41. Cieknie
głodnemu na widok Jedzenia 42.
Myśliwski pies 43. O.o przepływu
cieczy
45.
Najmniejsza cząstka
pierwiastka chemicznego ł6. Żniwo.
Oprac.: J,
PROGRAM ll
--
rak 32. Przysmak dl~ psa 34. PJerwiastek chemicz.ny (metal) 36. ~a.
tedralna l'erklew prawosławna 38
Pr:i:edmiot, ku któremu skierowane jest pewne działanie 40. -Ptak
płetwonogi 43. , Miarowy lub wa·
hadłowy 44. Z rodziny wielbłądów ·
/ 47. Grubianin 48. Feruje wyroki
49. Wyspa koralowa 50. Pochyłośó
góry 51. Odblask od ognia ' 52.
Szczelina \V .drewnie po przejściu
Piły 53. Gawiedź, tłum.
PIONOWO: L Jeden z twoich
2. Powil:kszające szkło 3.
mazen 4. Opłata za przesyłki pocztowe 11. .Kojar_" się z popytem
6. Górski strumyk 8. Nie rzucim
zlemt skąd nasz ród 9. Zbiorowisko roślin występujących w Australii 13. Na jego c7:ele T. Mazowlec. kl 15 .Dysputa 18. Autor „N.-dzników" 21. Siedlisko rozumu 2,3. Pa- .
puga 24 Woj~kowa Akademia Me;
dyczna 26. Tłuszcz zwierzęcy 28.
Drapieżnik
z kotów 30. \V,aćpan
3L Sztuka Cornellle'a 32. Ptak
ks!ęgos!ą
(• 40-LETNI Ja.wajczylc
dal się zagrzeba~ w zie·
mi i spędził ta.m tvdziet\
bez ~ywnoścł i pow1et.r za.
oddając
się medy ti c3om.
Wrócił potem do domu Ul
inakomitej formie.
śro­
Domator ._ Nasza poczta
Tylko moje mieszkanie
8.50 Domowe przedszkole
9.15 DT - wlad.
9.25 „Glina z wyższych sfer" (3)
wy" - ser.
10.20 Domator
rzyła, iadała jeJ clOI ła­
mocny, ze ofiara musiała
kurować się w szpitalu
przez kilka tygodni. Teraz
Już jest błogi spokój, o
czym Jednak piszemy nie
dla propagowania tak dra•
stycznych rozwiązań konfliktów, ale by trochę l!ogwarzyó o· naszej wspoł·
czesnej obyczajowoścL
dek lokoinocji.
l(R7,YŻÓ
17.25 Program dnia
17.30 „Wzrockowa
lista przebo18 PAZDZIERNIKA
jów Marka Nledźwięckiego"
PROGRAM I
18.00 Wiadomo.§cł (Ł)
'18.30 Hrabia zesłaniec - program
Poznaj sw6j kraj - kolejką
dok.
na Kopę
·
18.50 Olbrychski
Wyaocklm
bomator - NB,!!za poczta
19.30 Dookoła świata - „W kraju
Tylko !llOje mieszkanie
południa"
Domowe przedszkole
20.00 Zespół adwokacki „0,.1OT - wiad.
krecja" - pr~1ram kabare„Dorota" - film TP
towy
Domator - Przyjemne z po- 20.50 „'Brawo" - dyrygenci łwia­
żytecznym
_
ta
Progi am dnia - telegazeta 21.30 Panorama dnia
.Dla młodych widzów - Ka· 21.45 „Obraznlk" film ·dok. o
meleon
Kiejstucie Bereznickim
Dla dzieci ~ wyprawy prof. 22.10 „Narkomani"
film fab.
prod. ameryka(lsklej
Ciekawskiego
23.55 Komentaą dnia
Teleexpress
I
~
SZ..I\
. . ..
A SĄSmDZI Jolanty
M., 24-lelniej gdańszczan·
kl, często skarzyli się, ze
nieustanne balancł w jej
91ieszkaniu nie dają im
zyó 1111okojnle, ale kończy·
ło się na słowach. Wre·
szcie Jednak miarka się
przebrała: jedna z sąsia­
dek nie mogła zas1,1ąć, nę­
kana bólem zębów I do
tego hałasem zza ściany,
więc wzięła z kuchni wa·
lek do ciasta I zadzwoniła do drzwi wesołej Jo·
lanty, a gdy ta jej otwo-
pa z Nikozją 14. Dynastia 15. Pacierzowy lub atomowy 16. NaJ·
większy
centralny kontynent 17.
·Otręby
lub choroba 19. Myto 20.
19 PAŻDZmRNIKA
Owad
z
tęgopokrywych
22. Bija.
POZIOMO: 1. Powolny taniec to·
PROGRAM I
warzyski 7. Sposób postępowania tyka 24, Ropień 25. Pt•k z krasko·
8.05 Rytmy ciała - zapobiegliwe 10. Pora roku 11. Obwód 12. Wys. watycb 27. Miara gruntu 29. Sza.
16.SO J ęey<k rosyjski <U .
17.20 Program dnia
8.35
17.25 Skarby kultur:r tiolskłeJ
Józef Chełmoński .
·
18.00 Wiadomości (Ł)
8.50
9.15
18.30 Szanghaj - miasto otwarte
9.25
19.00 Magazyn „102"
IUO Zielo~e
kino - „Przyroda
10.55
polska - łąka" - film dok
nie,
.
20.15 Rewelacja lniesląca (2) 16.20 Program dnia - telegazeta
Un;iberto Giordano - „Andrea
16.25 · Dla dzieci: „Tik - · t.ak"
Chen!ęr" akt. 3 I " ·
16.50 Kino Tik-taka: ,Cudowna po- 21.30 Panorama . dnia.
dróż" 1erial ańlmowan:y
21.45 Studio teatralne Dwójki
lT.13 Teleexpz:e51
.
·
'
Elias Canetti „Wesele" (Ł)
17.30 Spojrzenia - Ukraina
23.30 Komentarz dnia
.
17.55 Klinika zdrowego · cżłowleka
18.15 Mozaika narodowo~ci - Banie mazurskie
18.45 10 minut
19.00 Dobranoc „Wesołe pnygody
Pika, Kwika l wieloryba Gruzo PAZDZIERNIKA
baska"
19.10 Dlaczego nie ·ma chleba
w
. PROGRAM I
Braniewip? - pr ,graID pubL
19.30 Dziennik telewizyjny
8.35 Domator - Nuza poczta
20.05 „Cyklon Tracy" (3 - ost.) Tylko moje mie1z}tanie
film fab. prod. australijskiej
8.50
Domowe przedszkole
21.35 Leksykon
polskiej muzyki 9.15 DT
- wiadomości
rozrywk_owej' - ,,8"
9.25 ,,Justyna" - fum TP
22.40 Studio · Solidarność
10.25' Domator Szkoła dla rq23.25 DT - echa dnia
dziców
'
23.45 Jęz:yk rosy1skl (1)
16.20 , Program dnła - telegazeta
16.25 Dla młodych widz6w: ,R•m·
PROGRAM O
l>it" (3) - teleturniej (Ł).
16.55· Język angielski 131)
16.50 dla
dzieci: „Okienkc,. Pan. 17.25 Program dnia
krace10"
17.30 Klub ludzi z przeszłością
17.15 Teleexpreu
18.00 Wiadomości (I:.) ,
film 17.30 Raport
18.30 „Zmęczone miasta" 17.55 „Dziękujemy wam Polac:y" dok.
film dok.
Blisko
nieba
mag.
19.30
18.25 Od A do Z
20.00 W 140 rocznicę hniercl Fr:v- 18.45 Weekend w jedyne„
deryka Ch mina -:- tra11smlsja 19.00
Dobranoc „Kret w zoo" ,
z kościoła $więtPgo Krzyza 19.10
Monitor rządowy
Requiem" W. A Mozarta
19.30
Dziennik -telewizyjn7
21.10 Zatrzymane w kadrze
20.05 Akademia filmowa „::r:.•1
i?o bitwie"
' ·
film prod. francuskiej
21.30 . Panorama · dnia ' ,
22.10 Kontrapunkt
21.45 „PrzVl)adek"
film · fab. 22.40 „LEX" - patmwo - system
prod poi.
opieki
23:40 Komęntarz dnia
'23.25 DT - echa dnia
-
..
no-
KAŁUŻKA
Do wyloaowanla1 talon warto§cl
li.OOO
zł
ufundowany
przez
SDH
.central".
Przed tygodniem agitowalłśmy w
tej rubryce, zeby trenować
rozgrywanie końcówek. Kilku czytelników zatelefonowało dC'
nas, by
poprzeć tę naszą propozycję, więc
zachęceni dajemy dziś znowu po-
dobny
przykład. .
,
Kodcówka siedmiokartowa. Gra·
my w pikL
Rozgrywający 8 ma
zadanie wzi11ć sześó lew, a
więc
może odda~ tylko jedną.
Jak zwykle, proponujemy abył·
cle najpierw spróbowali zagra6 to
sami, a dopiero potem porównali
swój sposób rozgrywki
z
na·
szym.
Czy już wiecie, jak należy popro-
ręki naldy wyrzuci6 króla kler!
W trzeciej lewie zagranie
blotką
karo do asa-waleta w ręku. ścii\­
gamy obydwa , kara l mamy
już
cztery lewy.
Teraz następuje decydujące zagranie blołka kier z
ręki. .
Gracz na pozycji W .zabija waletem, ale nie ma już · innych kolorów. tylko kiery, więc dopuszcza
naa na stół na ósemkę l<ler, a szóstą lewę daje nam wyrobiona szóstka karo.
Jeśli
grając samodzle!nle,
doszl~cie do podobnego wyniku
to
gratulujemy. Rozgrywk„ wcale nie
była
łatwa.
KRóL KIER
wadzić grę?
Dobry skutek da pierwsze zagranie z ręki blotką trefi, którą
trzeba przebić na stole piątką pik.
Następne zagranie walet
pik.
Dzi~ki temu odbieramy atuty
obrońcom. Uwaga, to watne:
•.
KOZIOROZEC (22. 12. - 20. 1.).
kompliltujesz swoje
tycie, którego bfeg mógł być
bardzo. korz:tstny. Dotychczaso·
we zasługi mają swą wagę, ale
nfe na tyle, aby Cię uchronić
przed niepowodzeniami. Pomyśl
' czy nie ma w tym Twojej wl.
ny.
Wyraźnie
WAGA (23. 9. - 23. 10.). Musisz
więcej da6 z siebie, nie
bojąc się trudności. Idąc odwa:t·
nie do pi:zodu, będziesz doceniany i poprawisz stosunki z
ludźmi, na których bardzo Ci
1
sależy. Korzyści finansowe tet;
są nie do pogardzenia.
. SKORPION (24. 10. - 22. 11.).
Zamknąłeś już pi;wien okres w
swym tyciu. Osiągnąłeś ty'pJ
samym spokój
I r6wnowagę
psychiczną.
Nie doprowadzaj
: więcej do konfliktowych
sytuacji, bo są one dla Ciebie naJ·
trudniejsze.
·
STRZELEC (23. 11. - 11. 12.).
Nie odwrócisz już biegu
wy
padków, musisz więo zaakcep.
towa6 powstały
stan rieczy.
Staraj się b',l'Ć blisko tych, któ·
rzy darzą Cję gorącymi uczuelamL
WODNIK
(21. L - 20. 2.).
Jeszcze kilkanaście dni i wszy•
stko się wyjaśni. Nie przy1pie·
szaj biegu wypadków, możesz
na tym tylko wygrać. Nie za·
pomlnaJ C) rozwadze I spokoju
nawet w krytycznych momen.
tach.
RYBY (2L !. - 20. 3.). Mu·
slsz
sobie
znaleźó wła§clwe
miejsce W zyciu, I którego bę·
dzlesz zadowolony. lmprowlza·
cja na dłuiszą metę nie popła·
ca. Pod koniec· tygodnia spot·
kanie które musisz wykorzysta6.
BARAN (21. 3. - 20. 4.). To
czego ·dotychczas dohvladczyłeł
będzie miało wpływ na dalszy
bieg wypadków. Przeanalizuj
dokładnie I wyciągnij
wnioski
na przyszłośii. Mogą by6 Cl bardzo J;IOtrzebne.
BYK
(21. 4. -
ZL 5.).
Prze·
Przy łódzkich stolikach: turniej
Resursy wygrali S. Hoffmann i M.
Jaworski, turniej w „Telexie" Z.
Bellng l J. Ronke, turniej dla mło­
dz!ety szkolnej · -ł\,. Stradomska I
A. Nosalska (MDK Gl>rna),
eeniasz grożące Cl nlebez1>ie·
czeństwa, nic złego nie
może
Cię spotkać. To tylko chwilowe
zakłórenie równowagi. Nie
powinieneś zbytnio s'ię nimi przejmowaó.
\
BLttNIĘTA
(22. 11. - 21. 8.):.
Liczysz na spore zyski. a mote spotkać Cię przykra niespodzianka. Bądź więc ostrożny i
nie wdawaj się w bdne finansowe 1zaleństwa.
'
RAK (ZZ. 8. - 2Z. '1.). Najlepsza pora na porozumienie z
kim§, 1 kim do tej pory Cl się
nie udawało. Jeśli zrezygnujesz
I pewnych swoich
warunków
sprawa ma szansę pomyślnego
załatwienia. Interesujące propo- ·
zycJe.
LEW (23. '1. - 22. 8.). Uwa·
bJ, może zaczą6 się niewinnie,
a później jut nie będziesz
w
stanie kontrolowa6 biegu wypadków. Klika r .azy pomyśl, za·
nim się n• coś zdecydujesz.
PANNA (23. 8. - 22. 9.). Ty.
dzień spokojny
bez większych
wzlotów I upadków. Uwikłany
w codzienne, szare sprawy nie
dostrzegasz rysujących się perspektyw peprawy Twego standarclu życia. A zmiany !Il\ Juz
na horyzoncie.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement