2013-04-12 Rev_B - CS5 - AMW 393_436_437_483_497_498_MW

AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200
Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso
Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
1
INSTALLATION
INSTALLATION AV PRODUKTEN
FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera ugnen.
INNAN MIKROVÅGSUGNEN NÄTANSLUTS
KONTROLLERA ATT NÄTSPÄNNINGEN på typskylten
överensstämmer med nätspänningen i ditt
hem.
TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets sidovägg.
Skyddsplattorna hindrar
fett och matsmulor från att
tränga in i mikrovågskanalerna.
ANVÄND INTE UGNEN om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om ugnen inte fungerar korrekt eller om den har fallit ned på golvet eller
skadats på något sätt. Doppa aldrig ned nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Elektriska stötar,
brand och andra tillbud kan annars bli följden.
KONTROLLERA att ugnen är
tom före installationen.
ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSKABLAR.
UNDERSÖK UGNEN OCH KONTROLLERA ATT DEN INTE ÄR
Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot
ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.
SKADAD.
OM NÄTKABELN ÄR FÖR KORT, låt en behörig
elektriker eller servicetekniker installera
ett eluttag nära produkten.
EFTER NÄTANSLUTNING
UGNEN FUNGERAR ENDAST när luckan är ordentligt
stängd.
DENNA PRODUKT måste vara jordad. Tillverkaren
ansvarar inte för personskador eller skador på
djur eller egendom som uppkommer på grund
av att ugnen inte har jordats på korrekt sätt.
Tillverkaren ansvarar inte för problem som
orsakas av att användaren inte har följt
dessa anvisningar.
2
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS
VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i eller nära ugnen. Ångor kan skapa en risk
för brand eller explosion.
ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att torka textilier,
papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller
andra brännbara material. Brand kan uppstå.
OM MATERIAL INUTI ELLER UTANFÖR UGNEN ANTÄNDS
håll ugnsluckan stängd och
stäng av ugnen. Koppla loss ugnen från eluttaget eller stäng av strömmen med säkringen
eller huvudströmbrytaren.
ELLER OM DU SER RÖK ,
UNDVIK ATT ÖVERKOKA MAT. Brand kan uppstå.
LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN, särskilt när du använder papper, plast eller andra brännbara material under tillagningen. Papper kan förkolna
eller brinna och vissa plaster kan smälta när de
används vid uppvärmning av mat.
ANVÄND INTE korrosiva kemikalier eller ångor i
denna produkt. Ugnar av denna typ är endast
avsedda för uppvärmning och tillagning av
mat. Den är inte avsedd för industriell användning eller laboratoriebruk.
ÄGG
ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att tillaga eller värma upp hela ägg, med
eller utan skal, eftersom de kan
explodera även efter att uppvärmningen har avslutats.
DENNA PRODUKT KAN ANVÄNDAS av barn som är
minst 8 år gamla och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller brist på erfarenhet och kunskap, om
de hålls under uppsikt eller har fått instruktioner i en säker användning av produkten och
förstår riskerna i samband med produktens användning.
BARN FÅR INTE LEKA med produkten.
BARN FÅR ENDAST ANVÄNDA, RENGÖRA OCH UTFÖRA UNDERHÅLL på produkten om de är minst 8 år gamla och står under uppsikt.
VARNING!
PRODUKTEN OCH DESS TILLBEHÖR KAN BLI HETA under
användning.
VAR NOGA MED ATT inte vidröra värmeelementen.
BARN UNDER 8 ÅR ska hållas på säkert avstånd
från produkten såvida de inte står under kontinuerlig uppsikt.
ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för
uppvärmning av någonting i lufttäta, förslutna behållare. Trycket ökar i behållaren och den
kan explodera eller orsaka annan skada när
den öppnas.
NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS UT mot en identisk
nätkabel som kan beställas genom vår serviceorganisation. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.
SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.
AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA.
LUCKTÄTNINGARNA OCH OMRÅDENA KRING TÄTNINGARNA måste inspekteras regelbundet avseende
skador. Om dessa områden skadas får produkten inte användas förrän den har reparerats av
en behörig servicetekniker.
3
VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
ALLMÄNT
DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK!
DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD att byggas in. Använd
den inte som en fristående produkt.
DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD för uppvärmning av
mat och drycker. Torkning av mat eller kläder
och uppvärmning av värmedynor, slippers,
svampar, fuktiga dukar och liknande kan leda
till risk för personskador, antändning eller
brand.
UGNEN FÅR INTE STARTAS FÖR MIKROVÅGSTILLAGNING utan
att det finns mat i den. Annars är risken stor att
ugnen skadas.
STÄLL IN ETT GLAS VATTEN I UGNEN när du skall prova
olika inställningar. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.
ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som förvaringsplats.
METALLKLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR
som innehåller metalltrådar måste
tas bort från plast- och papperspåsar
innan påsarna läggs in i ugnen.
FRITERING
ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritering
eftersom oljans temperatur
inte kan kontrolleras.
ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER GRYTVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl
och formar ur ugnen.
4
VÄTSKOR
TILL EXEMPEL DRYCKER ELLER VATTEN. Vätskan kan bli
överhettad till en temperatur
över kokpunkten utan att det
syns att den kokar. Det finns då
risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.
Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:
1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i
ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du
tar ut kärlet ur ugnen.
VAR FÖRSIKTIG
MER INFORMATION hittar du i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du
skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.
NÄR DU HAR VÄRMT EN NAPPFLASKA eller en
barnmatsburk i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. Då kan du vara säker på att värmen är
jämnt fördelad samtidigt som du undviker risken
för skållning eller brännskador.
Ta av lock och nappar innan maten värms!
TILLBEHÖR
ALLMÄNT
PÅ MARKNADEN finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.
KONTROLLERA ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA för
matlagningen är ugnssäkra
och släpper igenom mikrovågor.
SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i ugnen
inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.
Detta gäller speciellt tillbehör som helt
eller delvis är tillverkade av metall.
OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i
kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen
kan skadas.
KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra
fritt innan du startar ugnen.
RULLSTÖD
RULLSTÖDET skall sitta under glasplattan. Placera aldrig något annat
tillbehör på detta stöd.
Montera rullstödet i ugnen.
ROTERANDE GLASPLATTA
DEN ROTERANDE GLASPLATTAN skall användas för
samtliga tillagningsmetoder.
Den samlar upp droppande
vätskor och matpartiklar som
annars skulle fläcka och smutsa
ned ugnen invändigt.
Placera glasplattan på rullstödet.
CRISPHANDTAG
ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRISPHANDTAGET för att lyfta ut den heta
crisppannan ur ugnen.
CRISPPANNA
LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.
Använd alltid glasplattan
som underlag när du använder crisppannan.
LÄGG INGA TILLBEHÖR i crisppannan
eftersom den snabbt blir mycket het
och det finns risk att tillbehöret skadas.
CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används
(max. 3 minuter). Använd alltid crispfunktionen
vid förvärmning av crisppannan.
STARTSKYDD / KNAPPLÅS
DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION TRÄDER I
FUNKTION EN MINUT EFTER att ugnen har
återgått till viloläge (standby). (Ugnen är i standby-läge när 24-timmarsklockan visas på displayen eller, om
klockan inte har ställts in, när displayen är tom.).
FÖR ATT KOPPLA BORT KNAPPLÅSET måste du öppna
och stänga ugnsluckan. Annars visas “LUCKA”
i displayen.
5
AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN
AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:
ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL
AVBRYTA TILLAGNINGEN för att
kontrollera, vända eller röra
om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.
OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN
luckan och
trycker in stoppknappen.
TAR DU UT MATEN, stänger
GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:
STÄNG UGNSLUCKAN och tryck på startknappen EN GÅNG. Tillagningen
fortsätter då från den punkt där programmet
avbröts.
TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.
NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREgång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller
öppna luckan för att stänga av
ljudsignalen.
ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och sedan
stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.
PAS en
KYLNING
NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnen genomföra ett avkylningsprogram. Detta är normalt.
När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.
AVKYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas utan att ugnen skadas. Allt du behöver göra är att öppna luckan.
ÖPPNA LUCKAN
TRYCK PÅ KNAPPEN FÖR ATT ÖPPNA LUCKAN.
6
TIMER






ANVÄND DENNA FUNKTION när du
behöver en timer, dvs. en äggklocka, för att kunna ställa in exakt tid för att koka ägg, tillaga
pasta, jäsa degar, osv.
TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA för att ställa in tiden som skall mätas.
TRYCK FLERA GÅNGER PÅ EFFEKTKNAPPEN för att ställa in effekten på 0 W.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.
NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR ljuder en signal.
KLOCKA



NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET
FÖRSTA GÅNGEN eller efter ett strömavbrott är displayen släckt. Om
klockan inte ställs förblir displayen släckt tills en tillagningstid
ställs in.

HÅLL STOPPKNAPPEN intryckt (i tre sekunder) tills den vänstra siffran (timmar) börjar blinka.




TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in timtalet.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN (de två högra siffrorna (minuter) blinkar).
TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in minuttalet.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN IGEN.
NU ÄR KLOCKAN STÄLLD och går.
ANMÄRKNING:
HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER KLOCKAN. Du har då 10 minuter
på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig
för varje enskilt steg.
7
TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR






ANVÄND DENNA FUNKTION för normal
tillagning och uppvärmning av
grönsaker, fisk, potatis och kött.
TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in tiden.
TRYCK FLERA GÅNGER PÅ EFFEKTKNAPPEN för att ställa in effekten.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.
NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT
kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på
startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att trycka på plus-/minusknapparna (+/-).
TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN om du vill ändra effektnivån. Efter det första
trycket visas den inställda effekten. Tryck flera gånger på effektknappen för att ställa in önskad effekt.
EFFEKTNIVÅ
ENDAST MIKROVÅGOR
ANVÄNDNING:
EFFEKT
750 W
UPPVÄRMNING AV DRYCKER, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög
vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc.
500 W
FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att
avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W
SJUDA STUVNINGAR, smälta smör.
160 W
0W
8
UPPTINING. Mjukgöring av smör, ost och glass.
INSTÄLLNING av ståtid (när endast timern används).
JET START (SNABBSTART)


ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb
uppvärmning av mat med hög
vattenhalt såsom klara soppor,
kaffe eller te.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.
DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med full mikrovågseffekt och tilllagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30
sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att trycka på
plus-/minusknapparna (+/-) efter det att uppvärmningen påbörjats.
MANUELL UPPTINING
FÖLJ ANVISNINGARNA i ”Tillagning och värmning
med mikrovågor” och välj effektnivå 160 W vid
manuell upptining.
ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju
mer erfarenhet du får, desto lättare blir det
att avgöra hur lång tid som behövs för olika
mängder.
FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte
har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).
VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN efter halva upptiningstiden.
FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar
tinar fortare än massiva block.
SEPARERA DELARNA när de börjar tina.
Enskilda skivor tinar snabbare.
KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.
DET ÄR BÄTTRE ATT TINA lite för lite och låta
upptiningen avslutas under ståtiden.
STÅTIDEN EFTER UPPTINING FÖRBÄTTRAR ALLTID resultatet eftersom värmen då sprids och fördelas
jämnare i hela matvaran.
SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.ex.
kycklinglår och kycklingvingar)
med små bitar aluminiumfolie om de börjar bli varma.
9
JET DEFROST (SNABBUPPTINING)






ANVÄND DENNA FUNKTION för livsmedel med en nettovikt mellan
100 g och 2 kg.
LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan.
TRYCK PÅ JET DEFROST-KNAPPEN.
TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in matens vikt.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.
HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen med
uppmaningen VÄND MATEN (turn food).
Öppna luckan.
Vänd maten.
Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.
ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.
VIKT:
FRYST MAT:
NÄR DENNA FUNKTION ANVÄNDS BEHÖVER
matens nettovikt.
Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.
OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE följer du anvisningarna i “Tillagning och
värmning med mikrovågor” och väljer 160 W
vid manuell upptining.
UGNEN KÄNNA TILL
MAT
STÄLL IN EN LÄGRE VIKT om matens temperatur är
högre än djupfryst (-18 °C).
STÄLL IN EN HÖGRE VIKT om maten är kallare än djupfryst (-18 °C).
TIPS
KÖTT (100 g - 2 kg)
Köttfärs, kotletter, biffar eller stekar.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
FÅGEL (100 g - 2 kg)
Kyckling, hel, delar eller filéer.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
FISK (100 g - 2 kg)
Hel, i skivor eller filéer.
VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den
rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och
välj 160 W vid upptining.
10
GRILL






ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT
bryna ytan på mat som har placerats på bakgallret.
TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.
TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in önskad tid.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.
LÄMNA INTE UGNSLUCKAN ÖPPEN alltför länge under grillningen, eftersom det får ugnstemperaturen att sjunka.
ANMÄRKNING:
MED ETT TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN kan grillelementet stängas av och
kopplas på under grillningen. Timern fortsätter att räkna ned tillagningstiden även om grillelementet stängs av.
KONTROLLERA ATT TILLBEHÖREN som skall användas för grillningen är värmebeständiga och ugnssäkra.
ANVÄND INTE PLASTTILLBEHÖR när du grillar. De kommer att smälta. Trä och
papper är inte heller lämpliga material.
11
GRILL KOMBI








ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av rätter såsom gratänger,
lasagne, kyckling och bakad potatis.
TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.
TRYCK PÅ EFFEKTKNAPPEN för att ställa in mikrovågseffekten.
TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in tiden.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.
UNDER TILLAGNINGEN kan du sätta på och stänga av grillelementet genom att trycka på grillknappen.
NÄR GRILLEN ANVÄNDS ÄR mikrovågseffekten begränsad.
Du kan stänga av mikrovågorna genom att minska mikrovågseffekten till 0 W. Vid 0 W kopplar ugnen över till funktionen “endast grill”.
EFFEKTNIVÅ
GRILL KOMBI
ANVÄNDNING:
EFFEKT
350 - 500 W TILLAGNING AV kyckling, lasagne och grönsaker
160 - 350 W TILLAGNING av fisk och frysta gratänger
160 W
0W
12
TILLAGNING av kött
BRYNING, endast under tillagning
CRISP






TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN.
ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT
värma upp eller tillaga pizza
och annan degbaserad mat.
Crispfunktionen är också
lämplig för att steka bacon,
ägg, korv, hamburgare, etc.
TRYCK PÅ PLUS-/MINUSKNAPPARNA (+/-) för att ställa in önskad tid.
TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.
NÄR CRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT ändra effektnivån eller
sätta på/stänga av grillfunktionen.
UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT både mikrovågor och grill för att värma
upp crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur
som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.
VAR NOGA med att placera crisppannan mitt på glasplattan.
UGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.
PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.
VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket ovanför grillelementet.
ANVÄND GRYTLAPPAR
eller det speciella crisphandtaget när du skall ta
den heta crisppannan.
i
ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.
13
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
RENGÖRING är normalt det enda underhåll som
krävs.
OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dess ytor skadas,
vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd
och även orsaka farliga situationer.
ANVÄND INTE SKURSVAMPAR
SOM INNEHÅLLER METALL,
RENGÖRINGSMEDEL MED SLI PEFFEKT, stålull, skurtrasor eller liknande som
kan skada kontrollpanelen och ugnens invändiga och utvändiga ytor. Använd en
svamp och ett milt rengöringsmedel eller
ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.
SPRAYA INTE direkt på ugnens ytor.
GRILLELEMENTET behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet
måste rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp för detta. Om grillfunktionen inte används regelbundet, måste den köras i minst 10 minuter en
gång per månad så att fettstänk och matrester
bränns bort.
KAN MASKINDISKAS:
RULLSTÖD.
GLASPLATTA.
TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET DÅ OCH
DÅ och rengör ugnsutrymmets
botten, särskilt om något har kokat över eller spillts ut i ugnen.
CRISPHANDTAG.
GLASPLATTAN MÅSTE ALLTID vara på plats när denna
mikrovågsugn används.
ANVÄND ALDRIG ugnen när glasplattan har
tagits ut för rengöring.
ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en
mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt,
luckans fram- och baksida samt listerna runt
öppningen.
SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT och matpartiklar på luckans kanter.
SVÅRA FLÄCKAR ÄR LÄTTARE ATT FÅ BORT om du ställer
in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.
ANVÄND INTE ÅNGTVÄTT för att rengöra mikrovågsugnen.
OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET kan motverkas
genom att ett glas vatten med citronsaft ställs
in i ugnen och får koka i ett par minuter.
14
MILD RENGÖRING:
CRISPPANNAN skall rengöras med vatten och ett milt diskmedel.
Envis smuts går att få bort
med en kökssvamp och ett
milt rengöringsmedel.
LÅT ALLTID crisppannan kallna innan du rengör
den.
SKÖLJ INTE crisppannan under rinnande
vatten och doppa den inte i vatten när
den är het. Den skadas om den kyls för
snabbt.
ANVÄND INTE STÅLULL. Stålull repar crisppannans yta.
FELSÖKNING
OM UGNEN INTE FUNGERAR, gå igenom nedanstående punkter innan du kontaktar service:
Kontrollera att glasplattan och rullstödet
är på plats.
Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
Kontrollera att säkringarna är hela och att
det inte är strömavbrott.
Kontrollera att ugnen har god ventilation.
Vänta 10 minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
Öppna och stäng luckan en gång innan du
försöker igen.
SYFTET MED DESSA KONTROLLER är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste betala.
Uppge ugnens typnummer och serienummer
när du kontaktar service (se serviceetiketten).
Se garantisedeln för ytterligare information.
NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS ut mot en originalkabel som kan beställas
hos vår kundtjänst. Nätkabeln
får endast bytas ut av en
behörig servicetekniker.
SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN
BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att ut-
föra service eller reparation
som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som
saknar erforderlig utbildning.
AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA.
MILJÖTIPS
ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser vid kassering. Förvara farligt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren och liknande) utom räckhåll för barn.
DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv
2002/96/EC beträffande elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical och Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa
en korrekt kassering av denna produkt bidrar
du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.
SYMBOLEN på produkten, el- ler i medföljande
dokumentation, indikerar
att denna produkt inte får
behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in hos en lämplig uppsamlingsplats för återvinning
av elektrisk och elektronisk
utrustning.
PRODUKTEN måste kasseras
enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.
FÖR MER INFORMATION om
hantering, återvinning och återanvändning
av denna produkt, var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
INNAN DU KASSERAR PRODUKTEN, klipp av nätkabeln
så att produkten inte kan anslutas till ett eluttag.
15
DATA FÖR TEST AV VÄRMEPRESTANDA
ENLIGT IEC 60705.
IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning
av värmeprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:
Test
Mängd Ungefärlig tid
Effektnivå
Kärl
12.3.1
750 g
10 min
750 W
Pyrex 3.220
12.3.2
475 g
5½ min
750 W
Pyrex 3.827
12.3.3
900 g
15 min
750 W
Pyrex 3.838
13.3
500 g
2 min 40 sek
Jet Defrost (Snabbupptining)
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
NÄTSPÄNNING
230 V / 50 HZ
MÄRKEFFEKT
1900 W
10 A
SÄKRING
MIKROVÅGSEFFEKT
750 W
382 X 595 X X320
INVÄNDIGA MÅTT (HXBXD)
187 X 370 X 290
SE
4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 7 4 1 1
© Whirlpool Sweden AB 2012. All rights reserved. Made in Sweden.
16
Rev /B
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.
HXBXD
UTVÄNDIGA MÅTT (HXBXD)
Download PDF
Similar pages
QR2520W QR2520X NOBruksanvisning 2 SV Bruksanvisning 19
ASKO SENSE SERIE
Olympen grundskolor i söderort
AEG Neue Klasse
2008 Nummer 09
Ladda ner - Mitsubishi Electric
Electrolux Assistent N10
Wellers Auctioneers - i