Asus | VS228T-P | VS228T-P

VS228T-P
LCD монитор
Ръководство на
потребителя
Съдържание
Бележки ...................................................................................................... iii
Информация за безопасност................................................................... iv
Поддръжка и почистване.......................................................................... v
1.1
Добре дошли! . ............................................................................ 1-1
1.2
Съдържание на пакета............................................................... 1-1
1.3
Монтиране на основата на монитора...................................... 1-2
1.4
Свързване на кабелите.............................................................. 1-2
1.5
Запознаване с монитора............................................................ 1-3
1.5.1
Предна част на LCD монитора...................................... 1-3
1.5.2
Задна част на LCD монитора........................................ 1-5
2.1Отделяне на поставката (за поставка за стена VESA).......... 2-1
2.2
Настройване на монитора......................................................... 2-2
3.1
Екранно меню ............................................................................. 3-1
3.2
3.1.1
Пренастройване............................................................. 3-1
3.1.2
Запознаване с функциите на екрана............................ 3-1
Спецификации............................................................................. 3-6
3.3Отстраняване на проблеми (Често Задавани въпроси)....... 3-7
3.4
Списък с поддържани тайминги.............................................. 3-8
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.
Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат
размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици
под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с
цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Гаранцията и поддръжката на продукта не важат в следните случаи: (1) при поправка, модификация
или промяна на продукта, освен ако не е на лице писмено разрешение от ASUS; (2) ако серийният
номер на продукта е заличен или липсва.
ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА
БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ
ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ
НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ
НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ
КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ и АКО ASUS СА БИЛИ
ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА
РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS
НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В
РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.
Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са
регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за
идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.
ii
Бележки
Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите
(ФКК)
Това устройство отговаря на част 15 от правилника на ФКК. Работата
му е предмет на следните две условия:
• Устройството да не причинява вредна интерференция.
• Устройството трябва да приема всякаква интерференция
включително и такава, която може да причини нежелано действие.
Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово
устройство "Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК.
Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу
вредни интерференции в жилищни инсталации. Това оборудване
произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия.
Ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на
производителя, то може да причини вредна интерференция в радио
комуникациите. Няма гаранция, че тази интерференция няма да
се появи при определена инсталация. Ако устройството причинява
вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат
да се определят чрез включване и изключване на устройството,
потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или
повече от следните начини:
• Да преориентира или премести антената на приемника.
• Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
• Да включи устройството в контакт на електрическата верига, който
е различен от веригата, към която е включен приемникът.
• Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/
телевизионен техник.
Като партньор на Energy Star® , нашата компания
определи, че този продукт отговаря на критериите за
енергийна ефективност на Energy Star® .
Изявление на Канадски Отдел по Комуникациите
Този цифров уред не превишава ограниченията на "Class B" за
звукови емисии от цифров уред заложени в нормативите за радио
интерференция на КОК.
Този цифров уред от "class B" е в съответствие с канадския стандарт
ICES-003.
iii
Информация за безопасност
• Прочетете внимателно всички прилежащи документи на монитора,
преди да пристъпите към монтиране.
• Никога не излагайте монитора на дъжд или влага, ако искате да
предотвратите пожар или токов удар.
• Никога не опитвайте да отворите кутията на монитора. Високото
напрежение в монитора може да доведе до сериозно физическо
увреждане.
• Ако захранването е повредено, не се опитвайте да го ремонтирате
сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.
• Преди да използвате уреда, уверете се, че всички кабели са
свързани правилно и че захранващите кабели не са повредени.
Ако установите някаква неизправност, незабавно се свържете със
своя доставчик.
• Слотовете и отворите в задната и горната част на кутията
осигуряват вентилация. Не ги блокирайте. Никога не разполагайте
продукта близо до или върху радиатор или източник на топлина,
освен ако има подходяща вентилация.
• Мониторът трябва да функционира само с посочения на етикета
източник на електроенергия. Ако не сте сигурни за мощността на
електроенергията в дома Ви, консултирайте се с Вашия доставчик
или с месната електрическа компания.
• Използвайте подходящ контакт, който съответства на местните
стандарти.
• Не пренатоварвайте захранващите проводници и удължителите.
Пренатоварването може да доведе до пожар или токов удар.
• Избягвайте прах, влага и резки температурни промени. Не
разполагайте монитора в помещение, където може да се
навлажни. Поставете монитора на стабилна повърхност.
• Изключете продукта по време на гръмотевична буря или когато
няма да го използвате дълго време. Това ще предпази монитора от
повреди причинени от промени в напрежението.
• Никога не вкарвайте предмети и не изливайте течности в отворите
на кутията на монитора.
• За да гарантирате надеждно функциониране, използвайте
монитора само с изброените UL компютри, които имат подходящо
конфигурирани букси – между 100-240V AC.
• Ако срещнете технически проблеми, свържете се с квалифициран
техник или с Вашия доставчик.
iv
Поддръжка и почистване
• Преди да повдигнете или преместите монитора, откачете кабелите
и захранващия кабел. Когато позиционирате монитора, следвайте
инструкциите за повдигане. Когато повдигате или носите монитора,
дръжте го за крайните ръбове. Не повдигайте монитора като
държите основата или кабела.
• Почистване Изключете монитора и извадете захранващия кабел.
Почистете повърхността на монитора с кърпя, която не е мъхеста
или абразивна. Упорити петна могат да бъдат премахнати с кърпа,
напоена с мек почистващ препарат.
• Избягвайте използването на почистващ препарат, който съдържа
алкохол или ацетон. Използвайте препарат предназначен за
почистване на LCD. Никога не пръскайте със спрея директно
върху екрана, тъй като той може да проникне в монитора и да
предизвика токов удар.
Следните симптоми са нормални за монитора:
• Поради естеството на флуоресцентна светлина, екранът може да
трепти, когато го използвате в началото. Изключете захранването
и го включете отново, за да се уверите, че трептенето е изчезнало.
• Възможна е слаба промяна в яркостта на екрана в зависимост от
използвания режим на монитора.
• Когато не се сменя изображението на екрана за дълъг период
от време, може да се появи остатъчен образ след смяна на
изображението. Екранът постепенно ще се възстанови или може
да го изключите за няколко часа.
• Когато екранът стане черен, мига или престане да работи,
свържете се с Вашия доставчик или сервизен център за поправка.
Не поправяйте екрана сами!
Символи, използвани в ръководството
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информация за предпазване от
нараняване по време на работа с монитора.
ВНИМАНИЕ: Информация за избягване на повреда на
елементите по време на работа с монитора.
ВАЖНО: Информация, която задължително ТРЯБВА да
следвате докато работите с монитора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Съвети и помощна информация при работа с
монитора.
v
Къде да намерите повече информация
Вижте следните източници за допълнителна информация за продукта
и софтуерно актуализиране.
vi
1.
Уеб страници на ASUS
Уеб страниците на ASUS предлагат обновена информация за
хардуерните и софтуерни продукти на ASUS. Отидете на
http://www.asus.com
2.
Допълнителна информация
Продуктът Ви може да съдържа допълнителни документи, които
са били добавени от търговеца. Тези документи не са част от
стандартния пакет.
1.1
Добре дошли!
Благодарим Ви, че закупихте LCD монитора ASUS® серия VS228T-P!
Най-новият широкоекранен LCD монитор на ASUS Ви дава по-чист,
по-широк и по-ярък образ, както и множество функции за допълнително
удоволствие при гледане.
Благодарение на тези функции можете да се насладите на удобство и
прекрасен образ предлагани от VS228T-P!
1.2
Съдържание на пакета
Проверете дали Вашият LCD пакет VS228T-P съдържа следните
елементи:
LCD монитор
Основа на монитора
Ръководство за бърз старт
1 x захранващ кабел
1 x аудио кабел
1 x VGA кабел
1 x DVI кабел (само за някои модели)
1 x гаранционна карта
Ако някой от елементите по-горе е повреден или липсва,
незабавно се свържете се с Вашия доставчик.
LCD монитор ASUS VS228T-P
1-1
1.3
Монтиране на основата на монитора
Сглобяване на основата на монитора:
1.
Монтирайте основата към дръжкта и закрепете здраво с болта.
Можете да затегнете болта и ръчно.
2.
Настройте монитора на ъгъл за гледане според предпочитанията
си.
За да не повредите монитора, препоръчваме Ви да поставите
мека покривка, кърпа или плат на масата.
2
1
1.4
Свързване на кабелите
Свързване на кабелите:
Свържете нужните кабели както е описано в глава 1.5.2, стр. 1-5.
1-2
Глава 1: Представяне на продукта
1.5
Запознаване с монитора
1.5.1
Предна част на LCD монитора
1
1.
3
4
5
6
Бутон:
•
Автоматично настройване на образа до неговата оптимална
позиция, честота и фаза чрез продължително натискане на
този бутон за 2-4 секунди (само за VGA режим) (
)
•
Използвайте този бутон за бързо превключване между шестте
видео режима [(Scenery (Природа), Standard (Стандартен),
Theater (Кино), Game (Игри), Night View (Нощно гледане) и
sRGB Mode (sRGB режим)] с технологията SPLENDID™ Video
Enhancement. Излезте от екранното меню или се върнете в
предходното меню докато екранното меню е активно. (
)
•
Натиснете този бутон, за да намалите стойността на
избраната функция или за да отидете на следващата.
•
Това също е и бутон за бърз достъп до регулиране на силата
на звука.
2.
3.
2
Бутон:
Бутон MENU (МЕНЮ):
•
Натиснете този бутон, за да влезете в екранното меню.
•
Натиснете този бутон, за да изберете или маркирате икона
(функция) докато екранното меню е активно.
•
Натиснете този бутон, за да увеличите стойността на
избраната функция или преместете надясно/нагоре, за да
отидете на следващата.
•
Това също е и бутон за бърз достъп до настройките за яркост.
4.
Бутон:
LCD монитор ASUS VS228T-P
1-3
5.
Бутон за избор на входящ сигнал:
•
6.
1-4
Използвайте този бутона за бърз достъп, за да превключвате
между VGA или DVI входящ сигнал.
Бутон за включване и изключване/Индикатор на захранването:
•
Натиснете този бутон, за да включите или изключите
монитора.
•
Цветът на индикатора на захранването е посочен в
таблицата по-долу.
Статус
Описание
Синьо
ВКЛ.
Кехлибарено
Режим на
готовност
ИЗКЛ.
ИЗКЛ.
Глава 1: Представяне на продукта
1.5.2
Задна част на LCD монитора
1
1.
AC вход
2.
Аудио вход
3.
DVI-In вход
4.
VGA-In вход
LCD монитор ASUS VS228T-P
2
3
4
1-5
2.1Отделяне на поставката (за поставка
за стена VESA)
Отделящата се основа на LCD монитор серия VS228T-P е специално
създадена за стойка за стена VESA.
Отделяне на дръжката/основата:
1.
Дръпнете лоста за спиране и завъртете обратно на
часовниковата стрелка, за да отключите.
2.
Отстранете основата от монитора.
3.
Внимателно издърпайте пластината, която покрива горната част
на стойката. Използвайте отвертка, за да отстраните четирите
болта, които държат основата към монитора.
4.
Разделете основата от монитора.
•
За да не повредите монитора, препоръчваме Ви да поставите
мека покривка, кърпа или плат на масата.
•
Когато махате болтовете, придържайте основата на монитора.
2
1
3
4
5

2-1
•
Стойката за стена VESA (100 x 100 mm) се закупува отделно.
•
Използвайте само стойката за стена, одобрена от UL с
минимално тегло/натоварване според модела, показан в
таблицата със технически данни (размер на болтовете: M4 x
10 mm).
Глава 2: Настройки
2.2
Настройване на монитора
• За най-добро гледане Ви препоръчваме да разположите образа на
цял екран и да изберете най-удобния за Вас ъгъл на гледане.
• За да не падне мониторът докато променяте ъгъла, придържайте
основата.
• Можете да настроите ъгъла на монитора от -5˚ до 20˚.
-5 ~ 20
LCD монитор ASUS VS228T-P
2-2
3.1
Екранно меню
3.1.1
Пренастройване
VS228
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
Menu
Exit
1.
Натиснете бутон [MENU] (МЕНЮ), за да активирате екранното
меню.
2.
Натиснете  и , за да се движите между функциите.
Маркирайте и активирайте желаната функция чрез натискане на
бутона [MENU] (МЕНЮ). Ако избраната функция има подменю,
натиснете  и  отново за навигация във функциите на
подменюто. Маркирайте и активирайте желаната функция от
подменюто чрез натискане на бутона [MENU] (МЕНЮ).
3.
Натиснете  и  за да промените настройките на избраната
функция.
4.
За да излезете от екранното меню, натиснете бутона .
Повторете стъпки 2 и 3, за да настроите друга функция.
3.1.2
1.
Запознаване с функциите на екрана
Splendid
Тази функция съдържа шест подфункции, които можете да изберете както пожелаете. Всеки режим има опция Reset (Нулиране),
която позволява да съхраните собствените си настройки или да
възстановите стандартните настройки
VS228
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
•
3-1
Menu
Exit
Scenery Mode (Режим "Природа"): Това е най-добрият
избор за гледане на пейзажи със SPLENDID™ Video
Enhancement.
Глава 3: Основни инструкции
•
•
•
•
•
Standard Mode (Стандартен режим): Това е най-добрият
избор за редактиране на документи със SPLENDID™ Video
Enhancement.
Theater Mode (Режим "Кино"): Това е най-добрият избор за
гледане на филми със SPLENDID™ Video Enhancement.
Game Mode (Режим "Игри"): Това е най-добрият избор за
игране на игри със SPLENDID™ Video Enhancement.
Night View Mode (Режим "Нощни снимки"): Това е найдобрият избор за игри с по-тъмен образ или за гледане на
филм на тъмно със SPLENDID™ Video Enhancement.
sRGB: Това е най-добрият избор за разглеждане на снимки
и графики от компютри.

В режим Standard Mode (Стандартен режим), функциите
Saturation (Наситеност), Skin Tone (Цвят на кожата), Sharpness
(Рязкост) и ASCR не могат да се конфигурират от потребителя.
В режим sRGB функциите Brightness (Яркост), Contrast
(Контраст), Saturation (Наситеност), Color Temp. (Цветна
температура), Skin Tone (Цвят на кожата), Sharpness (Рязкост)
и ASCR не могат да се конфигурират от потребителя.
2.
Color (Цвят)
Изберете желания цвят на изображението чрез тази функция.
VS228
Splendid
Brightness
90
Color
Contrast
80
Image
Saturation
Input Select
Color Temp
System Setup
Skin Tone
50
User Mode
Natural
Smart View
Move
•
•
•
•
•
Menu
OFF
Exit
Brightness (Яркост): Интервалът за настройка е от 0 до 100.
Бутонът
се използва и за бърз достъп за активиране на
тази функция.
Contrast (Контраст): Интервалът за настройка е от 0 до 100.
Бутонът
се използва и за бърз достъп за активиране на
тази функция.
Saturation (Наситеност): Интервалът за настройка е от 0 до
100.
Color Temp. (Цветна температура): Има три готови режима
[Cool (Студени цветове), Normal (Нормални цветове), Warm
(Топли цветове)] и един User Mode (Потребителски режим).
Skin Tone (Тон на кожата): Има три цветови режима Reddish
(Червеникав), Natural (Неутрален) и Yellowish (Жълтеникав).
LCD монитор ASUS VS228T-P
3-2
•
Smart View: Активира ясен изглед след като екранът е бил
наклонен.

В User Mode (Потребителски режим) цветовете R (Червено), G
(Зелено) и B (Синьо) могат да се конфигурират от потребителя;
обхватът на настройката е 0 ~ 100.
3.
Image (Изображение)
От тази главна функция можете да настроите Sharpness
(Рязкост), Aspect Control (Пропорции), Position (Позиция) (само за
VGA) и Focus (Фокус) (само за VGA) на изображението.
VS228
Splendid
Sharpness
Color
Aspect Control
Full
Image
ASCR
OFF
Input Select
Position
System Setup
Focus
Move
Menu
40
Exit
•
Sharpness (Рязкост): Настройва рязкостта на образа.
Интервалът за настройка е от 0 до 100.(Деактивирано при
Standard Mode (Стандартен режим) и sRGB Mode (sRGB
режим) в меню Splendid)
•
Aspect Control (Съотношение на страните): Настройва
пропорциите на “Full” (Цял екран), “4:3”.
•
ASCR: Изберете ON (ВКЛ.) или OFF (ИЗКЛ.), за да
активирате или деактивирате функцията динамичен
контраст (ASCR: ASUS Smart Contrast Ratio (Интелигентно
контрастно съотношение на ASUS). Деактивирано при
Standard Mode (Стандартен режим) и sRGB Mode (sRGB
режим)).
•
Position (Позиция): Настройва хоризонталната позиция
[H-Position (Х. позиция)] и вертикалната позиция [V-Position
(В. позиция)] на изображението. Интервалът на настройката
е от 0 до 100 (налично само за VGA входящ сигнал).
•
Focus (Фокус): Намалява хоризонталната и вертикалната
граница на шума чрез индивидуално настройване на Phase
(Фаза) и Clock (Честота). Интервалът на настройката е от 0
до 100 (налично само за VGA входящ сигнал).
Опцията 4:3 е достъпна, само когато източникът на входен сигнал е с
формат 4:3.
3-3
Глава 3: Основни инструкции
4.
Input Select (Избор на входящ сигнал)
Изберете източника на входящ сигнал от VGA или DVI.
VS228
Splendid
VGA
Color
DVI
Image
Input Select
System Setup
Move
5.
Menu
Exit
System Setup (Настройка на системата)
Настройва конфигурацията на системата.
VS228
Splendid
Splendid Demo Mode
Color
Volume
Image
ECO Mode
Input Select
OSD Setup
System Setup
Language
OFF
50
OFF
English
Information
1/2
Move
страница 1/2:
Menu
Exit
VS228
Splendid
All Reset
Color
Image
Input Select
System Setup
2/2
страница 2/2:
Move
Menu
Exit
•
Splendid Demo Mode (Splendid демо режим): Активира
демо режима за функцията Splendid.
•
Volume (Сила на звука): Настройва силата на изходящия
звук на слушалките. Интервалът за настройка е от 0 до 100.
LCD монитор ASUS VS228T-P
3-4
3-5
•
ECO Mode: Активира еко режим за икономия на енергия.
[Някои нива на сивото може да не бъдат разпознати, ако
ECO (ЕКО) режимът е ON (Включен)]. Яркостта е по-ниска,
отколкото когато Contrast Ratio (Контрастно съотноешение)
е 100.)
•
OSD Setup (Настройка на екранното меню): Настройва
хоризонталната позиция [H-Position (Х. позиция)],
вертикалната позиция [V-Position (В. позиция)], OSD
Timeout (Таймаут на екр. меню), DDC/CI и Transparency
(Прозрачност) на екранното меню.
•
Language (Език): Избор на език на екранното меню.
Наличните езици са Английски, Френски, Немски, Испански,
Италиански, Холандски, Руски, Традиционен китайски,
Опростен китайски, Японски, Персийски, тайландски,
индонезийски, полски, турски, португалски, чешки,
хърватски, унгарски, румънски, корейски.
•
Information (Информация): Показва информация за
монитора за Input Port (Порт за входящ сигнал), Resolution
(Разделителна способност), H-freq. (Х. чест.), V-freq. (В. чест.)
и Model Name (Име на модела).
•
All Reset (Нулирай всички): Задайте “Yes” (Да), за да
върнете фабричните стойности на всички настройки.
Глава 3: Основни инструкции
3.2
Спецификации
Модел
Размер на панела
Максимална резолюция
Технология на задно осветяване
Яркост (тип.)
Вътрешно контрастно
съотношение (тип.)
Зрителен ъгъл (CR=10)
VS228T-P
Ширина 54,6 cm (21,5”)
1920 x 1080 (FHD)
LED технология на задно осветяване
250cd/m2
1000:1
≧170°(в.) ; ≧160°(х.)
Цветове на екрана
16,7 милиона
Време за отговор
5ms
Аудио вход
Да
DVI вход
Да
D-sub вход
Да
Консумация на
електроенергия в положение
ON (включено)
ЗАБЕЛЕЖКА
Мощност на <21,1 W*
* Базирано на Energy Star 6.0 standard
Икономичен режим
< 0.5 W
Режим Изключено
захранване
< 0.5 W
Наклон
-5° ~ +20°
Стойка за стена VESA
Да (100mm x 100mm)
Физ. Размери (ШxВxД)
514 x 386 x 200 mm
Размери на кашона (ШхВхД)
566 x 443 x 130 mm
Нето тегло (прибл.)
3,2 kg
Бруто тегло (прибл.)
5,3 kg
Напрежение
LCD монитор ASUS VS228T-P
Захранване:100~240V (вгр.)
3-6
3.3Отстраняване на проблеми (Често
Задавани въпроси)
Проблем
Вероятно разрешение
Индикаторът на захранването
не свети
• Натиснете бутона , за да проверете дали
мониторът е включен.
• Проверете дали захранващият кабел е правилно
свързан с монитора и контакта.
Индикаторът на захранването • Проверете дали мониторът и компютърът са
свети жълто, няма изображение
включени.
• Уверете се, че сигналният кабел е правилно
свързан с монитора и компютъра.
• Проверете сигналния кабел и се уверете, че
щифтчетата не са огънати.
• Свържете компютъра с друг монитор и
проверете дали компютърът функционира
нормално.
Изображението на екрана е
• Настройте Contrast (контраста) и Brightness
прекалено светло или тъмно.
(яркостта) чрез екранното меню.
Изображението на екрана
• Натиснете бутона
за две секунди, за да
не е центрирано или не е с
настроите изображението автоматично.
правилната големина.
• Настройте изображението H-Position
(хоризонтално) и V-Position (вертикално) чрез
екранното меню.
Изображението на екрана
• Уверете се, че сигналният кабел е правилно
подскача или има вълни.
свързан с монитора и компютъра.
• Преместете електрически устройства, които
могат да причинят интерференция
Има проблем с цветовете
• Проверете сигналния кабел и се уверете, че
(бялото не изглежда бяло)
щифтчетата не са огънати.
• Използвайте Reset (Нулиране) от екранното
меню.
• Настойте цвета от R/G/B или изберете Color
Temperature (цветова температура) от екранното
меню.
Изображението на екрана е
• За автоматично настройване на изображение
размазано или неясно.
натиснете бутона
(само за VGA
режим).
• Настройте Phase (фазата) и Clock (честотата)
чрез екранното меню.
Няма звук или звукът е слаб
• Уверете се, че аудио кабелът е правилно
свързан към монитора.
• Настройте звука както на монитора, така и на
компютъра.
• Уверете се, че драйверът на звуковата карта на
компютъра е инсталиран и активиран.
3-7
Глава 3: Основни инструкции
3.4 Списък с поддържани тайминги
Таймингин, поддържани във VESA/IBM режими (D-SUB, DVI-D входящ
сигнал)
Резолюция
640 x 350
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
Скорост на Хоризонтална честота
опресняване
70Hz
31,469KHz
60Hz
31,469KHz
67Hz
35KHz
75Hz
37,5KHz
70Hz
31,469KHz
56Hz
35,156KHz
60Hz
37,879KHz
72Hz
48,077KHz
75Hz
46,875KHz
60Hz
31,02KHz
60Hz
48,363KHz
70Hz
56,476KHz
75Hz
60,023KHz
75Hz
67,5KHz
60Hz
44,772KHz
60Hz
49,702KHz
60Hz
60KHz
60Hz
63,981KHz
75Hz
79,976KHz
60Hz
47,712KHz
60Hz
55,935KHz
60Hz
65,29KHz
60Hz
64,674KHz
60Hz
67,5KHz
60Hz
66,587KHz
*Режими, които не са присъстват в списъка, не се поддържат. За оптимална резолюция Ви
препоръчваме да изберете режим от таблици по-горе.
LCD монитор ASUS VS228T-P
3-8
Download PDF