K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH
ZADNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
CZ
HCE-C300R
• UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Před použitím důkladně prostudujte.
Výhradní distributor v ČR
PERFECT SOUND s.r.o.
Leopoldova 2138
149 00 Praha 4 - Chodov
tel/fax: 272661420
email: perfectsound@perfectsound.cz
www.perfectsound.cz
Servis:
ODIS
Ovenecká 7
170 00 Praha 7
tel: 233374053
mob: 603231923
email: servis.hill@centrum.cz
www.servis-hill.com
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
OBSAH
Provozní Instrukce
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ............................. 2
VAROVÁNÍ ............................... 2
UPOZORNĚNÍ ........................ 3
POZNÁMKA ............................. 4
Charakteristika
O detekci objektů
Funkce ...................................5
Upozornění ohledně detekce objektů
Funkce ......................................... 6
O rozlišení objektů k varování ................. 7
Zobrazení zjištěného objektu ...8
Varovná ikona, pokud není zjištěn
objekt .......................................... 10
Ikona ověření objektu ...................... 10
Obraz Kamery .........................11
O zadní kameře .............................. 12
Chyba mezi zobrazením a
povrchem vozovky ...................... 13
Zobrazení varování ............................. 13
O kalibraci ................................14
Provoz kamery
Zapnutí a vypnutí
Kamery.................................15
Zobrazení zadního pohledu zařazením
zpátečky ..................................... 15
Zobrazení zadního pohledu
skrz provoz ostatních
produktů ..................................... 15
Změna nastavení zadního
zobrazení ............................16
Nastavení úrovně poplachu ......16
Nastavení citlivosti detekce .......16
Instalace a zapojení
Instalace
kamerového systému .........17
Montáž kamery ........................17
1. Příprava ................................... 17
2. Instalace kamery ...................... 18
3. Instalace bzučáku ..................... 20
4. Instalace spínače ..................... 20
5. Instalace ovladače ................... 21
Zapojení .................................22
Příklad systému ......................24
Připojení produktu s přímým
vstupním konektorem ................ 24
Připojení produktu s RCA
video vstupem ........................... 24
Potvrzení ..............................25
Kalibrace
Představení ..................,..........26
Co je kalibrace? ............................ 26
Nastavení asistenta ..................... 26
Přepínání “Calibration Mode”
a “Normal Use Mode” ................. 26
Příprava ..................................26
Příslušenství.................................. 26
Potřebné nářadí ............................ 26
Potřebný pracovní prostor .............. 27
Příprava karoserie ........................ 27
Připojení kalibračních tabulek .27
Provoz kalibračního
režimu ..................................30
Vyvolání kalibrace ....................31
Informace
Specifikace .............................35
V případě potíží ......................35
1-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Provozní instrukce
Varování
NEBEZPEČÍ
Tento symbol označuje důležité instrukce.
Co dělat v případě extrémně kritické situace,
v níž může někdo utrpět vážnou újmu nebo
újmu na životě.
NEPOKRAČUJTE V PARKOVÁNÍ VOZIDLA, POKUD
JSOU VE VAŠEM ZÁBĚRU LIDÉ. MŮŽE DOJÍT K
VÁŽNÉ NEHODĚ.
VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje důležité instrukce.
Jejich zanedbáním může někdo utrpět
vážnou újmu nebo újmu na životě.
PŘI POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU MUSÍ ŘIDIČ
SLEDOVAT AKTUÁLNÍ PODMÍNKY OKOLO VOZIDLA
A PROVĚŘIT, ZDA V OKOLÍ NEJSOU LIDÉ NEBO
ZVÍŘATA. ZVLÁŠTĚ VE SMĚRU, KTERÝM HODLÁ
COUVAT. MOHL BY JIM UBLÍŽIT.
Kamerová asistence vysílá snímky řidiči na displej se
zobrazením pohledu kamery. Kamera využívá širokoúhlý
objektiv, takže dochází ke zkreslení vzdáleností a perspektivy mezi normálním pohledem a zobrazením.
Dochází také k otočení jako v zrcátku stejně jako při
pohledu do zpětného zrcátka.
• náklon vozidla nebo cesty
• přímé vystavení prudkému světlu - světla vozidla,
přímé ostré slunce
• prudký přesun ze světla do tmy jako např.
parkování v garáži nebo tunelu
• stěny nebo objekty, které jsou umístěny diagonálně
vůči senzorům
• otevřené dveře nebo kufr
• změna výšky vozidla po naložení nákladu
rychlost vozidla nebo zjištěného objektu
• objekty, které se pohybují perpendikulárně s vozidlem
•
stejnou rychlostí
velké skupiny pohybujících se objektů jako např.
•
skupina chodců
stojí-li vozidlo i objekt
•
Pokud se objekt přiblíží k vozidlu z úhlu většího než 5°
• objekty vzdálenější než 3,7 m
• objekty skryté vozidlem
úzké objekty jako kužely nebo tyče
• objekty nad povrchem, které senzor nedokáže skenovat
• nepohybující se malé objekty těsně nad zemí
• vozidla jedoucí rychlostí nad 40 km/h
• vlastní vozidlo jedoucí nad 5 km/h
PŘED JÍZDOU PROVĚŘTE, ZDA kamera nebo senzory
jsou pevně připevněny.
Taková chyba může způsobit nehodu.
Může se stát, že kamera nepodá plný výkon z důvodu
jako například:
• povětrnostní podmínky jako hustý déšť, mlha, bláto
• extrémě vysoké nebo nízké teploty v blízkosti kamery
• náklon vozidla nebo cesty
• přímý záběr do prudkého světla jako světla vozidla
nebo ostré slunce
• přechod ze tmy do světla - například parkování v
garáži nebo tunelu
• extrémě tmavá místa
• stěny nebo objekty, které jsou orientovány diagonálně
vůči kameře
• vypouklá zrcadla, která změní směr pohledu kamery
• otevřené dveře nebo kufr
• změna výšky vozidla naložením nákladu a snížením
hydraulických tlumičů
• objekty v rozích vozidla
PŘI INSTALACI NEBO PROVĚŘOVÁNÍ zaparkujte na
rovném bezpečném místě, vypněte motor a zatáhněte
ruční brzdu.
PŘI POUŽITÍ SENZOROVÉHO SYSTÉMU MUSÍ ŘIDIČ
SLEDOVAT AKTUÁLNÍ PODMÍNKY OKOLO VOZIDLA
A PROVĚŘIT, ZDA V OKOLÍ NEJSOU LIDÉ NEBO
ZVÍŘATA. ZVLÁŠTĚ VE SMĚRU, KTERÝM HODLÁ
COUVAT. MOHL BY JIM UBLÍŽIT.
MALÉ SOUČÁSTKY UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
Funkce detekce objektů pomáhá řidiči prověřit přítomnost
objektů v okolí vozidla, nenahradí však jeho oči. Systém
nemusí plně fungovat v následujících podmínkách:
• povětrnostní podmínky jako hustý déšť, mlha, bláto
• extrémě vysoké nebo nízké teploty v blízkosti kamery
• výfukové plyny v oblasti senzoru
2-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Zanedbání může způsobit nehodu.
PŘI INSTALACI KAMERY NEBO SENZORŮ použijte
správné nastavení, které odpovídá danému vozidlu,
jinak souprava nebude fungovat správně.
Zanedbání může způsobit nehodu..
OMEZTE ZOBRAZENÍ BĚHEM JÍZDY.
Sledování displeje během jízdy odpoutá pozornost řidiče
a může způsobit nehodu.
NEROZEBÍREJTE, NEUPRAVUJTE.
Neuposlechnutí může způsobit nehodu, požár, el. šok.
Jejich spolknutí způsobí nehodu.
PŘI VÝMĚNĚ POUŽIJTE SPRÁVNOU POJISTKU.
Zanedbání může způsobit elektrický šok.
PROVEĎTE SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ.
Při provádění zapojení do elektrického systému vozidla
dávejte pozor na komponenty nainstalované ve vozidle.
(řídící jednotka, palubní počítač apod.) Nevyužívejte jejich
vodičů pro napájení tohoto zařízení. Při zapojování do
pojistkové skříňky prověřte, zda odpovídající pojistka má
patřičnou hodnotu. Opomenutí této instrukce může způsobit poškození vozidla nebo požár.
PŘED PROVEDENÍM ZAPOJENÍ ODPOJTE KOSTRU
VOZIDLA OD BATERIE.
Opomenutí může způsobit elektrický šok nebo požár.
NETAHEJTE ELEKTRICKÉ KABELY V BLÍZKOSTI
HORKÝCH NEBO POHYBLIVÝCH SOUČÁSTÍ.
Kabely veďte mimo horké a pohyblivé součásti vozidla a
bezpečně je ochraňte před roztavením nebo mechanickým poškozením izolace, toto může způsobit zkrat, požár nebo elektrický šok.
NESPLÉTEJTE ELEKTRICKÉ KABELY.
Nikdy neodřezávejte izolaci k napájení ostatního zařízení. Toto může překročit elektrickou kapacitu vodiče a
způsobit požár nebo elektrický šok.
NEINSTALUJTE V MÍSTECH, KTERÁ MOHOU OMEZIT
PROVOZ VOZIDLA JAKO VOLANT NEBO ŘADÍCÍ
PÁKA.
Toto může způsobit zabránění výhledu nebo ohrozit
možnost manipulace a způsobit nehodu.
PŘI VRTÁNÍ NEPOŠKOĎTE KABELY A TRUBKY.
Dávejte pozor abyste při vrtání děr do karoserie nepoškodili kabeláž, hadice nebo trubky s vedením palivy apod.
Toto může způsobit vážné poškození vozidla, požár
nebo nehodu.
NEPOUŽÍVEJTE ŠROUBY V ŘÍZENÍ NEBO V BRZDOVÉM SYSTÉMU K UCHYCENÍ KOSTRY.
Šrouby a matice v řízenía brzdovém systému (nebo
jiném bezpečnostním prvku) či nádrži nikdy nesmí být
použity k elektrické instalaci nebo jako kostra. Toto by
mohlo bránit ovládání vozidla nebo způsobit požár.
NENECHTE KABELY ZAPLÉST DO OKOLNÍCH
OBJEKTŮ.
Veďte kabeláže podle návodu tak aby nedošlo ke kolizi
s řízením. Kabely, které visí nebo jsou zapleteny v
místech jako volant, řadící páka, brzdové pedály apod.
mohou být extrémě nebezpečné.
PRODUKT POUŽIJTE PRO MOBILNÍ 12V APLIKACE.
Užití pro jiné než doporučené aplikace může způsobit
elektrický šok, požár apod.
POUŽIJTE POUZE V AUTECH S 12 V negativní kostrou.
(Pokud si nejste jisti, prověřte.) OPomenutí může způsobit
požár apod.
PŘI VRTÁNÍ POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ POMŮCKY
OPATRNĚ PŘI NASTAVENÍ HLASITOSTI ALARMU.
Hlasitost alarmu nastavte na dostatečnou úroveň.
Přeslechnutí alarmu kvůli hlasitému rádiu může mít za
následek vážnou nehodu.
DEJTE POZOR NA ROZDÍLY V CITLIVOSTI DETEKČNÍCH ÚROVNÍ
Je-li změněna úroveň citlivosti detektorů z High na Low
pamatujte na rozdíl. Objekty, které byly rozpoznány
dříve, nemusí být rozlišeny vůbec, toto může způsobit
vážnou nehodu.
PAMATUJTE NA PROVOZNÍ PODMÍNKY DETEKČNÍ
FUNKCE
Varovná funkce je v provozu jen při zařazené zpátečce.
Použití varovného signálu i při provozu vpřed by mohlo
způsobit nehodu.
NEPOUŽÍVEJTE U TAHAČŮ.
Pokud zařadíte zpátečku u tahače, ihned zjistí okamžitě
přívěs. Nedokáže pak rozlišit objekty v blízkosti přívěsu.
NESUĎTE SITUACI POUZE PODLE VAROVÁNÍ DETEKTORU.
Varování nemusí být vždy, je-li vozidlo nebo lidé v ohrožení. Je t závislé na mnoha různých faktorech jako je
rychlost vozidla nebo vzdálenost.
NEOPOMÍJEJTE VAROVÁNÍ DETEKTORŮ
Ozve-li se varování, prohlédněte okamžitě okolí.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol znamená důležité instrukce.
Jejich zanedbání může způsobit vážnou
újmu nebo poškození majetku.
NEPŘIPOJUJTE KAMERU A DETEKTORY NA
FLUOROCARBONOVÉ SOUČÁSTI NEBO SKLO.
Toto není pro montáž dost pevné a může způsobit,
že kamera vypadne, což může způsobit vážnou nehodu
nebo poškození.
NEPŘIPOJUJTE KAMERU NEBO SENZORY NA
POVRCHY, KDE NELZE POUŽÍT PŘIDANÉ LEPIDLO.
Toto není pro montáž dost pevné a může způsobit,
že kamera vypadne, což může způsobit vážnou nehodu
nebo poškození.
KROMĚ KAMERY A SENZORŮ NEUMISŤUJTE OSTATNÍ SOUČÁSTI DO PROSTŘEDÍ ZATÍŽENÉHO
VLHKOSŤÍ, PRACHEM NEBO VODOU.
Opomenutí může způsobit nehodu.
POUŽIJTE POUZE DOPORUČENÉ SOUČÁSTI A BEZPEČNĚ JE PŘIPEVNĚTE.
Opomenutí může způsobit poranění.
POŽADOVANÁ KALIBRACE.
Není-li kamerový systém zkalibrován, nebude jeho detekce
správná. Před použitím musí být zkalibrován. Kalibrace je
také nutná po přemístění.
3-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
NECHTE INSTALACI A ZAPOJENÍ PROVÉST ODBORNÍKY.
Zapojení a instalace zařízení vyžaduje utčité technické
zkušenosti. K zajištění bezpečnosti požádejte dealera,
u nějž jste zařízení zakoupili, k provedení instalace.
VEĎTE KABELÁŽ TAK ABY NEMOHLA BÝT POŠKOZENA OSTROU HRANOU.
Kabely veďte tak aby se vyhýbaly pohyblivým částem
nebo ostrým hranám.
OBJEVÍ-LI SE PROBLÉM, IHNED VYPNĚTE.
PŘED PŘIPOJENÍM PROVĚŘTE ZAPOJENÍ.
Dvakrát prověřte zapojení.
POZNÁMKA
• O údržbě zařízení
Nevyvíjejte nadměrný tlak na čočku kamery nebo na senzory. to může způsobit změnu směru nastavení nebo vypadnutí jednotky.
• Mytí vozidla neprovádějte a vautomatu nebo vysokým
tlakem. Toto může poškodit kameru nebo senzory.
• Před instalací HCE-C300R odpojte - kabel od baterie.
Toto eliminuje možnost poškození zkratem.
Zapojte barevné kabely přesně podle výkresu v návodu. Nesprávné zapojení může způsobit nefunkčnost
nebo poškození zařízení.
•
Při instalaci do vozidla dávejte pozor na konponenty
ve vozidle nainstalované. Palubní počítač, řídící jednotka
a podobně.
•
Při zapojování do pojistkové skříně se ujistěte, že má
pojistka správnou hodnotu.
• Pokud si nejste jisti, obraťte se na vašeho dealera.
V některých případech je k instalaci potřeba navrtat díru
do karoserie. Vyvrtanou díru je třeba ošetřit proti korozi.
Veďte kabely co nejdále od horkých míst a chraňte
izolace proti poškození.
• O nastevení kalibrace
Je třeba provést nastavení hodnot ke správné konfiguraci.
Při opomenutí tohoto procesu je možné, že systém nebude
fungovat správně. Proto po instalaci a přemístění kamery
• proveďte kalibraci.
O kameře
Tato kamera patří do tohoto systému. Nezaměňujte ji za
jiný produkt.
• Připojení napájení
Zapojte reversní vstupní kabel (oranžová/bílá) k napájecímu
kabelu zadních světel. Podrobnosti zjistíte u Alpine dealera.
V blízkosti kamery nepoužívejte mobilní telefon nebo jiné
bezdrátové zařízení. Toto může způsobit rušení obrazu.
Umístění kamery
Před instalací se ujistěte o vhodnosti umístění.
• Zvolte vhodné umístění pro kontrolní jednotku kamery.
4-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
• About Power Connection
Connect a reverse input cable (orange/white) to the
power cable of the rear lamp. For details, consult a dealer
purchased the camera, or car dealer.
• Connect this to a power cable of the rear lamp, but not to
the positive (+) of the rear lamp signal cable.
• Do not use a mobile phone and wireless device near the
camera.
• Doing so may result in noise on the screen or malfunction.
It is recommended to use a mobile phones or wireless
devices away from the camera.
• About Camera Installation Location
Before installing, make sure there is a enough space to be
able to install the camera.
If possible, install the camera in the centre of the bumper
or other fitting. If the camera is installed at a distance left
or right of centre, the image may differ from the real view.
• Choose the mounting locations for the control unit, camera
and buzzer carefully. This location must be able to support
the product weight when mounted by the supplied screws.
Otherwise, damage to the vehicle may result.
Charakteristika
Tento kamerový systém zobrazuje živé video prostoru za vozidlem. Je požadován samostatně
instalovaný monitor. Při zařazení zpátečky systém vedle videa detekuje také různé objekty jako
auta, osoby apod. pohybující se za vozidlem. Každý detekovaný objekt je akusticky a vizuálně
oznámen.
Zadní pohled lze nastavit do 4 různých konfigurací displeje.
O Funkci Detekce Objektů
Tento systém detekuje objekty z kamerového obrazu a varuje řidiče akustickým poplachem a
zobrazením na displeji.
Detekce objektů je vhodná v následujících situacích:
• Couváte-li z parkoviště u supermarketu , tato funkce pomůže rozpoznat auta jedoucí zleva a
zprava a akusticky oznámí jejich přítomnost.
• Couváte-li z garáže, tato funkce rozpozná auta jedoucí po silnici a chodce na chodníku a
akusticky oznámí, že prostor není volný.
ep
Be
B
p
ee
ep
Be
• Objekty vzdalující se vozidlu nejsou detekovány.
• Hlasitost signalizace lze nastavit. Viz “Nastavení hlasitosti Alarmu”.
• Citlivost na objekty lze nastavit. Viz “Nastavení citlivosti detekce”.
5-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Upozornění ohledně detekční funkce
Tento kamerový systém byl navržen aby pomohl řidiči. Nenahradí však jeho zrak.
Proto je třeba před couváním zkontrolovat prostor za vozidlem.
• Tento systém nedokáže rozlišit úplně každý objekt v rámci rozsahu možností kontaktu s vozidlem.
• Tato kamera zkresluje velikost a vzdálenost objektů od vozidla. Neneseme odpovědnost za jakoukoli
nehodu vzniklou přehlédnutím, špatným odhadem a viditelností nebo neviditelností na displeji.
Tento systém využívá obraz z kamery k detekci pohybujících se objektů. Proto lze rozlišit pouze
objekty viditelné kamerou.
Může dojít k falešnému poplachu i když objekt zobrazen není nebo může být poplach vynechán
i když je ojekt zobrazen.
Výstraha nemusí být provedena nebo zpožděna v následujících situacích nebo u následujících
objektů.
- Objekty mimo zásah kamery
Vaše vozidlo
3.7 m
- Objekty blížící se přímo ze zadu
30°
• Stojí-li vozidlo i objekt
6-CZ
•
•
•
•
•
•
– Nepohybující se objekty je těžké rozpoznat. Mohou nastat případy, kdy není varování nebo je vzdálenost
nesprávná. Vždy provádějte i vizuelní kontrolu.
Barva na silnici (přechod pro chodce), obrubníky apod.
Úzké objekty (např kužely, sloupy)
Nízké objekty (děti, malá kola, tříkolky)
Velké objekty (betonové bloky, stěny, zábradlí)
Objekty vzdálenější než 3.7 m za vozidlem
Objekty blížící se ze šikma
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přechází-li skupina chodců. Blíží-li se skupina rovnoměrně.
Pohybují-li se objekty stejnou rychlostí jako vozidlo.
Objekty bez pohybu, pokud vozidlo jede velmi pomalu.
Objekty pohybující se extrémě nízkou rychlostí.
Jsou-li objekty zastíněny z dosahu kamery (výfukové plyny, hustý déšť, mlha, sníh nebo bláto.
Falešná detekce kvůli výfukovým plynům, dešti, sněhu nebo reflexi povrchu.
Pohybuje-li se vozidlo rychleji než 5 km/h.
Pohybuje-li se objekt rychleji než 40 km/h.
Zúží-li se rozsah kamery zastíněním vozidlem.
Po výměně pneumatik nebo naložení vozidla bez kalibrace kamery.
Částečně temné místo, v noci.
Svítící světlo do kamery nebo blikající výstraha vozidla.
Přímé světlo do kamery.
Je-li vozidlo nakloněno.
Reflexe světla z povrchu vozovky.
Pohybující se předměty, které začnou pomalý pohyb těsně u vozidla.
Je-li zobrazen stín vozidla.
Odraz světeljiného vozidla.
O volbě Výstražných Předmětů
Je-li indikována skupina objektů, je signalizován nejkritičtější objekt zprava i zleva. Výstraha nejbližšího objektu je signalizována z obou stran.
Výstraha objektů je rozlišena podle času přiblížení k vozidlu. Proto jsou objekty, které se blíží
rychle signalizovány jako kritické již ve větší vzdálenosti. I když se objekt pohybuje pomaleji
(např. chodec) je blíže k vozidlu, další pohybující se objekt s kratším časem střetu (vozidlo) je
zobrazen s preferencí, je-li detekován.
12 mph (20 km/h)
Čas střetu je kratší
Vozidlo
2.5 mph (4 km/h)
Čas střetu je delší
Chodec
Vaše vozidlo
7-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Zobrazení Zjištěných Objektů
Je-li zjištěn ojekt, displej se liší podle nastavení obrazu.
Výstraha skončí, přiblíží-li se objekt přímo k
vozidlu. Výstraha skončí také, když se objekt
vzdálí z dosahu vozidla.
• Je-li mnoho objektů jako např. dav lidí, vnější
rámeček bliká na poplach. Jednotlivé objekty
nebudou rozpoznány.
• Jelikož tento systém rozpoznává objekty na
základě panoramatického obrazu, poplach
může nastat i když objekt není v poli zobrazení zadního a pozemního pohledu.
- Panoramatický pohled zobrazení
Indikace
Na objektu , který vstoupí do záběru kamery
se zobrazí schránka, která následuje objekt
po displeji.
• Schránka symbolizuje přibližnou pozici objektu
vůči vozidlu. Může nastat případ, kdy se
schránka nezobrazí nebo není její pozice
správná.
Je-li zjištěn objekt, zobrazí se červený rámeček okolo obrazovky (pouze poprvé).
Přidá se i zvuková signalizace.
Schránka objektu je červená.
8-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
- Indikace Zadního pohledu
Trojúhelník se zobrazí zprava nebo zleva
obrazovky, indikujíce, že se ze strany blíží
objekt. Když se objekt dostane do záběru
obrazovky objeví se na něm schránka, která
zobrazuje jeho přibližnou polohu.
Je-li zjištěn objekt, obrazovka je obklopena
červeným rámečkem (pouze poprvé) a je
spuštěna zvuková signalizace.
Dosáhne-li objekt střeženého prostoru, zobrazí se červené trojúhelníky.
Dosáhne-li objekt záběr obrazovky, zobrazí
se červená schránka.
Výstraha skončí, dosáhne-li objekt vozidla
nebo se dostane ze střežené oblasti.
• Pohled na zem zobrazuje pouze malou plochu.
I když není žádná výstraha, prohlédněte celý
prostor a ujistěte se, že je volný.
- Indikace pohledu stranou
Směr, ze kterého se objekt blíží je zobrazen
na levé nebo pravé straně obrazovky.
Výstraha skončí, dosáhne-li objekt vozidla.
Výstraha také skončí v případě, že objekt
opustí střežený prostor vozidla.
Levá nebo pravá polovina obrazovka je orámována červeným rámečkem.
- Indikace pohledu na zem
Značka trojúhelníku se zobrazí, pokud je
zleva nebo zprava indikován blížící se
objekt.
Je-li zachycen objekt, obrazovka je orámována červeným rámečkem (pouze poprvé).
Spustí se také zvuková signalizace.
Dosáhne-li objekt střežený prostor, zobrazí
se červené trojúhelníky.
Výstraha skončí pokud objekt dosáhne vozidla
nebo opustí střežený prostor.
9-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Výstražná Ikona není-li detekován
objekt
Systém detekuje objekt pouze, je-li zařazena
zpátečka.
• Je-li zobrazen zadní pohled bez zařazení zpáteč-
ky (vyvolání zadního pohledu z menu), detekce
objektů není aktivní.
Není-li aktivní detekce objektů, zobrazí se v
levém horním rohu ikona.
Výstražná ikona
Ikona ověření objektu
Tato ikona se zobrazí, když systém zjistí
objekt v blízkosti vozidla. Dokud je zobrazena
ikona, výstraha je lehce zpožděna.
• Ikona ověření objektu může být zobrazena i
když se zvýší rychlost vozidla.
10-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Obraz kamery
U HCE-C300R můžete volit a přepínat nastavení obrazu
Pomocné čáry se mění s nastavením.
Podrobnosti o přepínání nastavení naleznete
v sekci „Provoz kamery“.
Pohled na zem:
Zobrazí pohled dolů za vozidlo. Zobrazí polohu vozidla vůči obrubníku apod.
• Pomocné čáry zda slouží pouze k ilustraci. V
aktuálním obrazu budou jiné.
Zadní pohled
Boční pohled
Panoramtický
pohled (180°)
Boční pohled
Boční pohled:
Zobrazí rozdělený obraz pravé a levé strany.
Použijte v situaci, kdy potřebujete sledovat
objekty zboku.
Pohled na zem
Panoramatický pohled:
Zobrazí základní perspektivu toho co je za
vozidlem. Využijte pokud chcete vidět širší
obraz za vozidlem než normální.
• U bočního pohledu nejsou navigační čáry.
• Pohled zadní kamery je otočen aby dával stejný
pohled jako zpětné zrcátko. U použití širokoúhlého pohledu dochází k zkreslení aktuální vzdálenosti.
• Obraz nemusí být příliš čistý za následujících
podmínek. Toto je běžné.
– Ve tmě (noc, apod.)
– Vysoká nebo nízká teplota v blízkosti objektivu.
– Kapky na kameře nebo vysoká vlhkost.
– Zablácená kamera apod.
Zadní pohled:
Zobrazí co je přímo za vozidlem. Použijte například k couvání do parkovacího místa.
– Sluneční svit nebo světla z jiného vozidla do
kamery.
• Navigační linky na displeji nemusí vždy korespondovat se skutečnými vzdálenostmi zobrazených objektů. Skutečnosti jako povrch vozovky, počet pasažérů, zátěž nákladu, nastavení podvozku apod. mají
vliv na přesnost zobrazení. Vždy prověřujte informace ze systému.
11-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
O Navádění zadní kamery
- Význam indikačního znaku
Když zařadíte zpátečku, monitor se přepne na
pohled kamery. Objeví se navigační linky ve
zjištěných vzdálenostech od okolních objektů.
- Linky vzdálenosti
Naváděcí linky vzdálenosti reprezentují
vzdálenost k povrchu vozovky, takže skutečná vzdálenostnení úplně přesná.
<Obrazovka>
C
B
A (cca
(0.5m))
<Pozice A, B a C>
cca (1m)
A Značky šířka vozidla (červená, žlutá a
zelená) vůči vzdálenosti k okolí.
Čáry znamenají prodloužení vozidla.
Podle zobrazení na displeji parkuje nákladní auto
asi 1 metr od vozidla (pozice B). Ve skutečnosti,
pokud couvnete o 0,5m můžete do něj narazit.
B Označníky vzdálenosti.
Horizontální linky označují vzdálenost
od konce vozidla.
• Linky se nehýbou v synchronizaci s
volantem.
• Každá linka znamená vzdálenost 0.5 m,
1 m a 2m.
• Podle podmínek vozidla nebo cesty se může
dosah měnit.
• Dosah kamery je omezený, objekty na konci
nárazníku nebo pod nárazníkem nejsou viditelné.
• Obraz z kamery může mít jiný odstín než je
realita.
• Podle vozidla se může pravá od levé strany
lišit.
12-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
• Auto s prodloužením reprezentuje vzdálenost od
povrchu vozovky, tahže objekt na povrchu je zobrazen na displeji. Značka neodpovídá aktuální
vzdálenosti od objektu.
• Za následujících podmínek může být viditelnost zkreslena.
– Za tmy (v noci apod.).
– Při extrémě nízké nebo vysoké teploty v oblasti
čočky.
– Je-li kamera pocákána vodou nebo ve vysoké
vlhkosti.
– Zablácení kamery...
– Přímý sluneční svit nebo světla jiného vozu do
objektivu.
Chyba mezi zobrazením a
aktuálním povrchem silnice
- Cesta přechází v klesání
za vozidlem
Za následujících podmínek dochází k chybám
mezi zobrazením naváděcích linek a skutečnou situací. (Ilustrace popisuje stav, kdy je
kamera instalována ve standardní poloze.)
<Obrazovka>
- Cesta přechází v stoupání
za vozidlem
<Obrazovka>
Aktuální vzdálenost
<Situace vozidla>
Chyba Chyba
Naváděcí linky
<Situace vozidla>
V případě klesání za vozidlem nastává opačná situace. Zobrazení naváděcích linek ukaAktuální vzdálenost zuje větší vzdálenost nežli je ve skutečnosti.
Je-li v cestě překážka, jeví se blíže k vozidlu
nežli je ve skutečnosti.
Chyba Chyba
Naváděcí linky prezentují vzdálenost na rovné silnici. Jelikož silnice za vozidlem stoupá,
zobrazí se naváděcí linky vzdálenosti blíže k
vozidlu, než je skutečná vzdálenost. Je-li v
cestě překážka, zobrazí se dále než ve skutečnosti je.
Zobrazení Varovné Hlášky
Tento kamerový systém zobrazuje v horní
části obrazovky varovná hlášení.
• Je-li připojen monitor/navigace, který vysílá svoje
hlášky, zobrazí se tato dříve.
13-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
O Kalibraci
Pro efektivní identifikaci blížících se objektů je
potřeba nakonfigurovat navádění a instalovat
dete. Data jsou zadána během Kalibračního
režimu a zajistí nejlépe odpovídající detekční výsledek.
Podrobnosti jak konfigurovat kalibrační nastavení naleznete v sekci „Kalibrace“
• Nebyl-li systém zkalibrován, zobrazí se na
obrazovce hláška.
14-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Zobrazení pohledu dozadu z připojeného zařízení
Provoz Kamery
- Provoz z IVA-D511
VIEW
1
SET.
2
Provoz je vyvolán stlačením tlačítka nebo
zařazením zpátečky.
Podle typu připojeného navigačního monitoru
může být požadováno následující nastavení.
• Rear camera connection: ON
Nastavení ON je vyžadováno k zobrazení
kamery na displeji.
• Camera guidelines display: OFF
Tato kamera má vlastní naváděcí linky, není potřeba zobrazovat naváděcí linky monitoru.
• Nastudujte také manuál zažízení k němuž kameru připojujete.
Zapnutí/Vypnutí zadní Kamery
On/Off
Zobrazení pohledu kamery zařazením zpátečky
1
Zařaďte zpátečku.
Zobrazení pohledu dozadu závisí na
zařazené poloze řadící páky.
2
Přesunete-li páku řazení do jiné polohy
než couvání, obraz se vrátí na předchozí
program.
• Prostudujte také manuál připojeného monitoru.
Stlačte SOURCE na jednotce
Zobrazí se nabídka SOURCE.
Stlačte CAMERA .
Režim kamery je aktivován a zobrazí se
pohled dozadu.
3
4
- Provoz z IVA-W520
1
Stlačte VISUAL na jednotce.
Zobrazí se nabídka VISUAL.
2
Stlačte CAMERA. .
Je aktivován režim kamery a zobrazí se
pohled dozadu.
3
4
Stlačte ESC. .
Stlačte VISUAL k přístupu do nabídky .
Potom stlačte NORMAL k návratu do předchozího programu.
- Provoz z iXA-W404
1
Stlačte CAMERA.
Režim kamery je aktivován a zobrazí se pohled
dozadu. Stlačením podruhé vrátíte displej do
Audio/Visual režimu.
- Provoz z iXA-W407BT
1
• V závislosti na místu instalace se mohou zobra-
2
zené prvky a skutečnost lišit.
.
Stlačte [ ] k přístupu do Visual selection
nabídky a pak stlačte NORMAL k návratu
na hlavní obrazovku.
• Místo kam couváte je třeba zkontrolovat. Kameru používejte pouze k asistenci.
Stlačte GUIDE Off
Stlačte SOURCE k aktivaci režimu přepínání
obrazovky.
Přejeďte horizontálně prstem po obrazovce k
výběru režimu Camera.
15-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Změna konfigurace zadního
Pohledu
Nastavení citlivosti
Detekce
1
Detekce objektů má 2 nastavitelné úrovně citlivosti. V základu je nastaveno „High“
Stlačte VIEW
.
Konfigurace obrazu se změní každým
stlačením.
1
Stlačte a držte SET. alespoň jednu sekundu.
Zobrazí se nastavení hlasitosti.
2
Stlačte a držte SET. alespoň jednu sekundu
znovu. Zobrazí se nastavení citlivosti.
Rear View (zadní)
Panorama View (panoramatický)
3
Stlačte SET. k výběru úrovně citlivosti.
Corner View (boční)
Ground View (na zem)
Nastavení hlasitosti výstrahy
Výstražný signál lze nastavit na 3 hodnoty
hlasitosti. V základu je „Middle“ střední.
Stlačením přeskakujete mezi úrovněmi.
1
Stlačte a držte SET. alespoň jednu sekundu. Zobrazí se nastavení hlasitosti.
High
2
Stlačte SET. k přepnutí požadované
úrovně hlasitosti.
4
Low
Low:
Detekuje hlavně pohybující se
objekty.
High:
Detekuje pohybující se i pevné
objekty.
K návratu do normálního režimu stlačte
a podržte SET. alespoň 1 sekundu.
Stlačením přeskakujete mezi režimy.
Low
Middle
High
3
Stlačte a držte SET. alespoň jednu sekundu.
Zobrazí se nastavení citlivosti.
4
K návratu do normálního režimu stlačte a
podržte SET. alespoň jednu sekundu.
16-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Instalace a
Zapojení
• Před instalací kamerového systému odpojte (-) od
baterie. Toto zabrání možnosti zkratování během instalace.
• Zapojte všechny kabely podle schématu zapojení a
jejich popisu. Nesprávné zapojení může způsobit
poškození nejen kamery ale i vozidla.
• Při zapojování dávejte pozor na systémy vozidla jako
palubní počítač, řídící jednotka apod. Nikdy nenapojujte systém k těmto zařízením a jejich kabeláži.
Prověřte, zda pojistka, k níž zařízení připojujete má
správnou hodnotu.
Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého Alpine dealera.
Kabely veďte mimo horké součásti a součísti, které se
•
pohybují. Kabely ochraňte proti roztavení nebo mechanickému poškození izolace.
Provedení kalibrace (str 26)
Upevnění ovládací jednotky
Montáž zadní
kamery
1. Příprava
1
Zkontrolujte součásti příslušenství.
A
Kamera (50 cm)
B
Ovládací jednotka
C
Napájecí kabel
D
Prodlužovací kabel
k monitoru (3 m)
• Při instalaci kamery a jejích součástí pomocí šroubů
můžete vozidlo a jeho součásti poškodit.
• Není-li kamera připevněna dostatečně pevně, při přepínání režimů pohledu může dojít ke zkreslení.
• Kabel se může díky otevírání dveří nebo kufru přelomit.
• Pokud ovládací jednotka navlhne, může dojít ke zkratování.
• Přichycení oboustranou lepenkou může na interiéru
vozidla zanechat skvrnu.
• Tento systém byl navržen jako zpětná kamera, nelze
jej použít jako boční nebo přední kameru.
• Tato kamera není použitelná jako rohový senzor.
• Tato kamera je navržena specielně pro tento systém,
systém nelze použít s jinou kamerou.
• Tento systém nelze nainstalovat a používat jinde než
v automobilu. (nelze jej použít na motocykl, invalidní
vozík nebo jako zabezpečení domu apod.)
(Solderless connector)
E
G Samořezný šroub
(ovl. jednotka)
(M4 × 8)
Instalace couvacího
Kamerového Systému
Instalace Rearview camera (str 18)
Instalace bzučáku a provozního tlačítka
(str 20)
Prodlužovací kabel kameryF
(8m)
Velcro oboustranná páska
(ovl. jednotka)
H
Držák (základna
k uchycení kamery)
J
Imbusový klíč
X4
I
Šroub
(uchycení držáku
kamery) (M3 × 6)
K
Samořezný šroub (držák L
pro uchycení kamery)
(M3 × 8)
X2
Spínač (3m)
Prověření umístení ovládací jednotky
(str 21)
Připojení zařízení (str 22)
X4
17-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
M Páska k připevnění
vypínače
N
Držák kabelu (Vypínač)
2. Instalace zadní kamery
1
X3
Držák (Bzučák)
O Bzučák
P
Q Prodlužovací kabel
bzučáku (3m)
R
Samořezný šroub
(Bzučák) (M6 × 10)
T
Držák kabelu (Bzučák)
S
Páska k upevnění
bzučáku
U
Držák kabelu (Prodlužovací
kabel kamery)
Určete umístění kamery.
Při výběru umístění prověřte, zda kamera a
držák nebude v kontaktu s vozidlem. Prověřte
místa kontaktu po nastavení úhlu kamery.
Místo musí být ploché h umístění samolepící pásky na základnu pro dobré uchycení
kamery. Prověřte také přístup k bočním šroubům k nastavení úhlu kamery pro pevné
utažení imbusovým klíčem.
- Doporučené umístění
X3
Vodotěsná podložka
Prostudujte následující tabulku
k výběru úhlu umístění.
X5
W Vodotěsná podložka
X
Kalibrační štítek
(2039 × 100 mm)
Upevněte kameru tak aby vypouklá strana
byla viditelná z bočního pohledu na vozidlo.
<Úhly umístění>
Výška kamery
X2
Y
Kalibrační štítek
(1000 × 200 mm)
Úhel (stupně)
(od horizontální osy)
inch
mm
51.2
1300
40 - 59
47.2
1200
38 - 57
43.3
1100
35 - 55
39.4
1000
33 - 52
35.4
900
30 - 49
31.5
800
27 - 46
27.6
700
24 - 42
23.6
600
21 - 38
19.7
500
18 - 33
17.7
450
16 - 30
• Není-li kamera v předepsaném rozsahu, kalibraci
nelze správně provést.
- Výška instalace kamery
Nejnižší: 430 mm (16.9”)
Nejvyšší: 1300 mm (51.2”)
- Největší boční vyrovnání
400 mm (15.7”) od středu vozidla
do obou směrů.
18-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
- Hloubka
(1) Vyvrtejte 13 mm (1/2”) otvor v
montážním prostoru pro kabel kamery.
Ošetřte vyvrtanou hranu barvou.
Maximálně 300 mm (11.8”) od hrany
zadního nárazníku.
(2) Vyčistěte montážní ploch od nečistot
a mastnoty.
(3) Připevněte kameru k držáku (8) pomocí
přiložených šroubů (9).
(4) Prověřte, zda kamera sleduje přímo
prostor za vozidlem. Horizontální umístění musí být 90° vůči nárazníku. Nastavte
vertikální polohu cca 45° k zemi za vozem.
• Instalujte kameru co nejvíce ven aby byl zajištěn
rozsah pohledu 180°
• Zajistěte dostatečný prostor k zavírání kufru bez
(5) Vtáhněte kabel kamery do vozidla skrz
13 mm orvor vytvořený v kroku (1).
kontaktu s kamerou a prověřte, zda nejsou kabely
někde skřípnuty.
• Umístěte kameru tak aby se nedotýkala nebo neza-
(6) Sloupněte ochrannou fólii z adhezivní
pásky a nalepte ji na držák (8). Připevněte
držák na očištěnou plochu.
krývala poznávací značku.
• Prověřte, zda nevyčnívají žádné objekty mezi kamerou a nárazníkem.
• Neinstalujte kameru v blízkosti couvacích světel.
• Při montáži do plastu použijte samořezný šroub (11)
• Pokud něco kameru zakrývá, nebude detekce
k připevnění držáku.
možná.
2
3
Instalace kamery a jejího držáku
-
Vrtání průchodu pro kabel
-
Přichycení kamery
Zabezpečte kabel kamery. Připevněte vodotěsnou pásku (22) a samolepkou (23) a připevněte volný kabel pomocí úchytu (21).
Reverse In
Camera cable
Nastavení úhlu
Prověřte, že logo ALPINE
je nahoře.
• Prověřte, zda kabel není skřípnut kufrem nebo zadními dveřmi či pantem.
• Kabel by měl vést vnější stranou pantů a krytů.
• Po kompletaci několikrát otevřete a zavřete dveře či víko
k ověření, zda kabel není poškozován.
19-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
3. Instalace bzučáku
4. Instalace vypínače
1
1
Bzučák (15) přichyťte oboustrané lepící pásky (19) nebo samořezným šroubem (18).
• Před přichycením očistěte plochu od nečistot a
mastnoty.
• Držák připevněte do míst, kde nebude překážet řízení.
• Umístění zvolte tak aby nebyl vystaven vysoké
teplotě, zvláště ne slunci - např. palubní deska.
• Není to vodě odolné zařízení, nevystavujte jej
tedy vlhkosti a kabely neinstalujte zvrchu aby
kapky nezatekly do zařízení.
Připojte vypínač podle ilustrace.
Přilepte dodanou lepící pásku (13). Strhněte ochrannou fólii a přilepte ji na zadní stranu vypínače. Odtrhnete ochranou fólii na
druhé straně a přilepte vypínač na požadované místo. Pokud je třeba, zajistěte kabel
pomocí dodaného příchytu (14)
• Před přilepením očistěte a odmastěte lepené
plochy.
• Přilepte vypínač do místa, kde nebude překážet
řízení.
• Je-li průduch bzučáku ucpán, výstražný zvuk bude
tlumen. Okolí průduchu nechte volné v rozsahu
10 cm.
-
Připojení oboustranou páskou
(1) Strhněte ochranou fólii z jedné strany
pásky a nalepte ji na zadní stranu bzučáku.
(2) Strhněte ochranou fólii na druhé straně a
nalepte bzučák na požadovanou plochu.
Pokud je třeba, zajistěte kabel přibaleným
příchytem.
-
Přichycení šroubem
(1) Sestavte bzučák (15) s držákem (16).
(2) Přichyťte bzučák na požadované místo
(např. pod sedačku) pomocí šroubu (18).
Pokud je třeba, přichyťte kabel přibaleným
příchytem (20)
20-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Vypínač
5. Instalace Ovládací jednotky
1
Přilepte jednotku (2) suchým zipem (Velcro)
(6) nebo samořezným šroubem (7).
• Je doporučeno instalovat ovládací jednothu pod
palubní desku nebo pod sedačku.
-
Přichycení suchým zipem
(1) Přilepte suchý zip (hrubou stranu)
(6) na spodní stranu ovládací jednotky (2)
Ovládací jednotka
Suchý zip (Velcro)
• Přilepte suchý zip zespodu, kde není cedulka.
(2) Přilepte suchý zip (měká strana) na podlahu
a přichyťte ovládací jednotku.
• Pro přichycení na koberec stačí hrubá strana
suchého zipu na jednotce.
-
Přichycení samořeznými šrouby
(1) Přichycení jednotky samořeznými šrouby na
ploché místo
Ovládací jednotka
21-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Zapojení
N
A
(Červená)
ACC
B
(Žlutá)
BATT
C
GND
E
D
Spínací skříňka
(Černá)
Baterie
(Oranžová/Bílá)
REVERSE
F
(Oranžová/Černá) CAMERA CONTROL G
(Jasná Zelená)
ALERT OUT
VIDEO OUTPUT
H
I
REAR CAMERA OUT J
SWITCH
K
BUZZER
L
CAMERA IN
M
Na plus u couvacího světla
K Alpine Camera Control vodiči
Nebo vodiči zpátečky
K Alpine Alert In vodiči
Ke vstupnímu Video konektoru, připojujete-li
monitor nebo navigaci, která nemá samostatný
vstup pro kameru.
K samostatnému vstupu pro kameru na
monitoru nebo navigaci.
Spínač (přiložen)
Prodlužovací kabel
Bzučák
bzučáku (3m) (přiložen) (přiložen)
Prodlužovací kabel
Zadní kamera
kamery (8m) (přiložen) (přiložena)
REAR
* Aktuálně nevyužito.
22-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
A Napájecí kabel
B Vodič spínaného napájení (Spínací skříňka)
Tento vodič připojte na volný terminál pojistkové skříňky, který zajišťuje +12V pouze, je-li
klíček zapnut nebo v poloze Příslušenství.
C Vodič Baterie
Připojte k + terminálu baterie.
D Pojistka 7.5A
E Zemnící vodič
Připojte dobře ke karoserii vozidla. Prověřte
kvalitu propojení.
F Vstupní vodič zpátečky
Připojte k plus kabelu couvacího světla, které
svítí pouze při zařazené zpátečce.
Spíná obraz z kamery a kameru.
G V o d i č Camera Control
Slouží k propojení s komponenty, které nemají
aktivaci zadní kamery couvacím světlem.
H Alert Out Lead*
Výstup detekčního signálu
I
* Aktuálně nevyužit.
Video Výstup (Žlutá)
Připojte ke vstupnímu video konektoru zařízení,
které nemá samostatný vstup pro kameru.
J Konektor výstupu zadní kamery
Připokte ke vstupnímu konektoru pro kameru u
monitoru nebo navigace.
K Konektor spínače
L Konektor bzučáku
M Vstupní konektor zadní kamery
N SETUP spínač (ON/OFF)
Užijte tento spínač při kalibraci.
23-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Příklad Systému
Zapojení s monitorem, který má přímý vstup pro kameru
AV hlavní jednotka s
přímým Camera vstupem
INE-S900R, IVA-D511 series,
iXA-W404 series, iXA-W407BT
series, apod.
Monitor konektor
prodlužovací kabel
Konektor výstupu
zadní kamery
Přímý vstup pro
kameru
Připojení kamery do RCA video vstupu
Navigace nebo monitor
(komerční produkt)
Video vstupní
konektor
Video výstupní
konektor
IVA-W520 series, etc.
RCA prodlužovací kabel
(prodáváno samostatně)
Žlutá
Oranžová/Černá
Ovládací vodič kamery
Oranžová/Bílá
Opačný vodič
* Užijte toto zapojení u produktů, které mají Reverse lead trigger pro camera display.
24-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Potvrzení
1
Zabezpečení vodičů, apod.
Prověřte, že vodiče nejsou skřípnuty
pohyblivými částmi jako sedadlo apod.
Prověřte také, že jsou chráněny proti
přeříznutí ostrou hranou.
2
3
Připojte k (-) terminálu baterie.
Zapněte spínací klíček. Prověřte, zda jednotka pracuje správně podle návodu.
4
Prověřte, zda všechny tovární komponenty
jako brzdová světla apod. fungují správně.
25-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Kalibrace
Nastavte SETUP spínač jednotky na
“OFF.”
Představení
Co je kalibrace?
K efektivní identifikaci přibližujících se objektů
je třeba konfigurovat vodící linky a instalovat
data. Tato data jsou zadána během Kalibračního režimu a zajišťují nejstabilnější detekční výsledky.
V režimu kalibrace také nastavíte jazyk pro
výstražná hlášení a rozlišení (cm/inch).
• Kdykoliv je změněna poloha kamery nebo ji
•
•
•
•
•
•
•
•
instalujete do jiného vozu, je třeba znovu
zkalibrovat.
Pokud kalibraci neprovedete nebo nesprávně
nainstalujete kalibrační tabulku, detekce objektů nebude správná. Kalibraci je nutno provést.
Změní-li se po kalibraci výška vozidla, je třeba
provést kalibraci znovu.
Před započetím prověřte, zda je zatažena
ruční brzda a vozidlo je v pozici Parking.
Během kalibrace nehýbejte řadící pákou.
Vždy pracujte na rovné ploše.
Pokud nastartujete, zajistěte v okolí vozidla
dostatečné větrání.
Prověřte, zda je vše správně zapojeno.
Nepracujte ve špatně osvětleném místě nebo
na přímém slunci.
Průběh nastavení
Zapnutí zapalování aktivuje kamerový
systém v normálním režimu.
Přepínání mezi “Kalibračním“
a “Normálním” režimem
HCE-C300R má dva režimy: “Normal Use” a
„Calibration“. Spínačem SETUP na ovladači
můžete přepnout režim. Zapnete-li zapalování
s SETUP On, systém naskočí v kalibračním
režimu. Přepnete-li SETUP na Off a zapnete
zapalování, naskočí systém v normálním
režimu. Nastavení od výrobce je Off.
d
h
p
Příprava
Accessory parts
Kalibrační štítek 1
Kalibrační štítek 2
Externí krabice
Interní krabice
K vyvolání kalibrace použijte spínač.
Po připojeníkamerového systému k
navigaci/monitoru, připravte karoserii.
Připravte kalibrační tabulku.
Potřebné nářadí
Svinovací metr
Nastavte SETUP spínač jednotky na
“ON.”
Zapněte zapalování.
Vyvolejte kalibraci kamery.
Vypněte zapalování.
26-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
e
Lepící páska (na
značky polohy)
Značkovač (na značky polohy)
Potřebný pracovní prostor
Interiérová krabice
Za vozidlem nechte prostor minimálně 2m.
2m
Kalibrační štítek 2
Připravte auto
• Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
(2) Srovnejte se středovou čárou na
kalibračním štítku 2 a nakreslete středovou
čáru na boku interiérové krabice
Značkovač
• Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte polohu
Parking.
• V případě, že pracujete s nastartovaným motorem, zajistěte potřebné větrání.
• Zajistěte aby na kameře a v jejím okolí nebylo
Středová čára
bláto, sníh nebo led.
• Pracujte ze sedačky řidiče bez pasažérů ve
vozidle.
• Obraz kamery se může lišit podle nákladu nebo
pasažérů ve vozidle. Toto není porucha.
• Je-li kamera přeinstalována nebo změněna její
poloha, znovu zkalibrujte.
• Výkon detekce se může změnit, pokud změníte
pneumatiky nebo vozidlo zatížíte těžkým nákladem.
Nalepte kalibrační štítky
Nalepte kalibrační štítky a zaměřte umístění
kamery.
1
Pomocí kalibračního štítku 2 označte středovou čáru značkovačem na boku interiérové
krabice.
(1) Umístěte interiérovou krabici na kalibrační
štítek 2 aby odpovídala lince na štítku.
Nakreslete středovou čáru na krátké straně
interiérové krabice. Středovou čáru nakreslete
po celé délce stěny krabice.
27-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
2
Přilepte kalibrační štítky
1 na
tak aby označovaly šířku vozidla
a byly s ním rovnoběžné.
(2) Položte interiérovou krabici na Externí
tak aby středová čára na boku lícovala se
středem zadního kola.
Kalibrační štítek 1
Zadní pneumatika
Kalibrační štítek 1
Přilepení kalibračního štítku 1 na straně
pravého kola:
(1) Srovnejte hranu “PRAVÉ PNEUMATIKY”
s hranou kalibračního štítku a hranou externí
krabice. Prověřte, zda je štítek rovnoběžný s
krabicí a přilepte jej lepící páskou.
Externí krabice
Interiérová krabice
Externí krabice
Srovnejte středovou čáru na interiérové
krabici se středem kola.
(3) Rozmotejte kalibrační štítek a přilepte jej
lepící páskou aby se nepohnul.
Kalibrační štítek 1
Lepící páska
A
B
A’
B’
Kalibrační štítek 1
• Přilepte tak aby hrany A-A’ a B-B’ lícovaly.
• Zajistěte alespoň na 3 místech lepící
páskou.
28-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
(4) Odstraňte externí krabici z kalibračního
štítku.
• Ujistěte se, že se kalibrační štítek na zemi
nepohnul.
Tímto máte kalibrační štítek na pravé straně připraven. Stejným způsobem připravte
kalibrační štítek na levé straně.
Offset
• Levý a pravý kalibrační štítek musí být
rovnoběžný. Změřte vzdálenosti pod
nárazníkem a na konci štítku. Rozdíl
nesmí být větší než 5cm.
3
Zaměřte instalovanou kameru.
Hloubka, Výška, Rozdíl od středu auta(
(1) Postavte na sebe Interiérovou a
externí krabici tak aby byly na středu
zadního nárazníku.
Depth:
Measure the length from the
Height:
Measure the height from the
Offset:
Measure the length from the
• Write the measured values down for
Interiérová krabice
4
Stretch the measuring tape until
• Place the measuring tape so that it touches
Externí krabice
(2) Změřte hodnoty na 3 místech.
Kamera
Hloubka
Externí / Interiérová krabice
Svinovací metr
Výška
29-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
5
Posuňte měřící pásku 40 jednotek zpět
od místa v kroku 4.
40 jednotek = (40 cm)
7
Položte kalibrační štítek 2 na zem tak
aby středová linka na štítku korespondovala
se značkou pozice kamery, zaměřenou v
kroku 6.a zajistěte kalibrační štítek 2 lepící
páskou rovnoběžně s měřítkem.
Calibration sheet B
Offset
Měřící páska
• Prověřte, že měřící jednotky jsou na
obou stranách stejné.
• Prověřte, zda měřící páska koresponduje s
6
Zaměřte střed mezi kalibračními štítky a
označte jej lepící páskou. Odměřte vzdálenost, kterou jste zjistili při zaměření kamery od středu vozidla v kroku 3 a označte ji lepící páskou.
naměřenými hodnotami na obou kalibračních
štítcích.
O provozu v kalibračním
režimu
1
Stlačte VIEW, zvolte položku a stlačte
SET k potvrzení.
Lepící páska
(střed)
VIEW
Vzdálenost
kamery od
středu
SET.
Lepící páska
VIEW :
Kamera
30-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
SET. :
Zvolte požadovanou položku.
(zvolená položka je označená
žlutým rámečkem)
Aktivuje volbu.
Provedení kalibrace
• Měřte a zadávejte kalibrační data opatrně. Chy-
4
Stlačte VIEW, zvolte „Change“ pro cm nebo
inch a stlačte SET. k aktivaci.
by se mohou projevit poškozením obrazu, špatným umístěním naváděcích linek, poškozením
detekční schopnosti.
• Je-li vypnuté zapalování během kalibrace, nastavení nebude uloženo.
1
Sepněte SETUP na jednotce „ON“.
Zobrazí se nastavení rozsahu grafiky displeje
• Vyvolejte kalibraci na zvolené jednotce.
• Zvolte „Change“ u „Language“ k nastavení jazyka zobrazeného textu.
2
Zapněte zapalování.
5
Stlačte SET. k nastavení rozsahu displeje.
Linka odpovídající konci nárazníku
Kamerový systém naskočí v kalibračním
režimu.
Zobrazte obrazovku kamery a stlačte
VIEW. .
3
• Viz. „Zapnutí a vypnutí kamery“
Nastavte tak aby se nárazník zobrazil v
oranžovém rámečku nastavení a lícoval
s linkou. Měl by zabrat cca 10% plochy.
• Pokud nárazník zabírá příliš plochy nebo
na ní není, přenastavte úhel kamery v
rozsahu v tabulce na str. 18.
Zobrazí se Top Menu.
• Je-li rámeček nastaven na nejspodnější
pozici, oblast mimo rozsah kamery se
může zobrazit ve spodní části obrazovky. Ruší-li tato část, nastavte rámeček
o úroveň výš.
6
Stlačte VIEW, zvolte „Next“ a stlačte SET.
k provedení.
Zobrazí se vstupní poloha kamery.
31-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
7
Stlačte opakovaně SET. ke změně hodnoty „Depth“ (hloubka).
8
Hloubku můžete nastavovat po 1 cm intervalech stlačováním SET.
Rozsah nastavení: 0 až 30 cm
Stlačte VIEW, zvolte „Height“ (výška) a
stlačte opakovaně SET. ke změně hodnoty.
10 Stlačte VIEW a zvolte „Vehicle Width“
(šířka vozidla) a stlačte opakovaně SET.
k nastavení požadované hodnoty.
Šířku nastavíte po 5 cm stlačováním SET.
Rozsah nastavení 140 až 220 cm
• Nenastavujte hodnotu menší než šířka
vozidla.
• Nevejde-li se šířka do rozsahu nastavení,
zvolte nejbližší hodnotu.
11 Stlačte VIEW, zvolte „Next“ a stlačte SET. k
potvrzení.
Můžete nastavit výšku kamery od země
po 1cm intervalech stlačováním SET.
Rozsah nastavení: 43 až 130 cm
Objeví se nastavení Camera Angle Adjustment
(nastavení úhlu kamery)
12 Stlačujte opakovaně SET., dokud se kalibrační
štítek nesrovná rovnoběžně s oranžovými linkami.
9
Stlačte VIEW, zvolte „Offset“ (výchylka od
středu) a stlačte SET. k nastavení hodnoty.
Můžete nastavit výchylku od středu vozidla
po 1 cm stlačováním SET.
Rozsah nastavení: -40 až 40 cm
• Pravá strana je +, levá je -
Můžete nastavit po 0.5° skocích stlačováním
SET.
Opakovaným stlačováním VIEW přepínáte
otáčení doprava nebo doleva.
• Mezi stlačením SET. a změnou obrazu je
drobná prodleva.
13 Stlačte VIEW, zvolte „Next“ a stlačte SET. k
potvrzení.
Zobrazí se nastavení Camera Angle Adjustment
„Nastavení úhlu kamery“
32-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
14 Stlačte opakovaně SET. a nastavte spodní 18 Pomocí VIEW zvolte „Next“ a pak stlačte
hranu kalibračního štítku aby lícovala s linkou na spodní straně okna.
SET.
Zobrazí se nabídka výběru jazyka.
• Volba jazyka je také možná výběrem
„Change“ v „Options“ - „Language“
krok 4 (str. 31)
19 Vyberte “ON/OFF” pro varovné hlášky
na obrazovce. Pomocí SET. přepněte
mezi „DISP/ON a DISP/OFF“.
Opakovaným stlačením VIEW volíte mezi
šipkami nahoru, dolů a ostatními okny
nabídky.
15 Stlačte VIEW, vyberte „Next“ a stlačte SET.
k aktivaci.
Zobrazí se Camera Angle Adjustment
(nabídka nastavení úhlu kamery)
16 Stlačte SET. opakovaně a nastavte kalibrační štítky aby pasovaly do oranžových pásů
na obrazovce.
Disp/ON: Hlášky budou zobrazeny.
Disp/OFF: Hlášky se nezobrazí.
• Hlášky připojeného monitoru nebo navigace mají přednost před hláškami kamery.
20 Stlačte VIEW.
.
Aktivuje se režim volby Jazyka.
21 Opakovaně stlačte SET. k výběru požadovaného jazyka.
V základu je nastavena Angličtina.
Opakovaným stlačením VIEW přeskakujete
mezi šipkami a ostatními poly nabídky.
17 Jsou-li všechny 3 kalibrační štítky v rámečcích, pokračujte na krok 18.
Nepasují-lí kalibrační štítky do rámečků, pomocí VIEW přeskočte na „Retry“ a stlačte
SET.
Vrátíte se na krok 12 a postup opakujte.
• Pokud kalibrační štítky nepasují do rámeč-
ků, prověřte, zda jsou štítky správně umístěny viz. str. 27.
33-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
22 Stačte VIEW, zvolte „Done“ a potvrďte
pomocí SET.
Nastavené hodnoty jsou uloženy.
• Ukládání zabere asi 4 minuty.
Po uložení se zobrazí automaticky
následující hláška.
Upozornění
• Bylo-li před zobrazením hlášky, že data byla
uložena, vypnuto zapalování, data se neuloží.
23 Vypněte klíček zapalování.
24 Přepněte přepínač SETUP na jednotce do
polohy OFF.
25 Zapněte zapalování.
Kamerový systém naskočí v normálním režimu.
34-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
Informace
V případě potíží
• Obraz z kamery není zobrazen. (Obraz z
Specifikace
ostatních jednotek je normální.)
Projev
- Sekce Kamery
Obrazový sensor . . . . . . 1/4 Type Colour CMOS
Image sensor, aspect
ratio 4 : 3
Efektivní počet Pixelů . . . . 640 (horizontal) × 480
(vertical) přibližně
0.3 Megapixelů
Čočka . . . . . . . . . . . . . . . Fokální délka f = 0.8 mm,
jas F = 2.6
Úhel pole . . . . . . . . . . . . . Horizontal: 190 °,
Vertical: 155 °
(Výstup kontrolní jednotky:
180 °)
Automatické nastavení obrazu
Funkce . . . . . . . . . . . . . . . Automatické měření
nastavení, Automatické
vyvážení bílé
Synchro-System. . . . . . . . . .
Rozlišení (Horizontal) . . . . . .
Rozsah osvětlení . . . . . . . . .
Provozní teplota
Rozsah . . . . . . . . . . . . . . . .
Interní synchronizace
250 linek (centrální)
2 až 100,000 lx
-22 až +158 °F
(-30 až +70 °C)
Skladovací teplota
Rozsah . . . . . . . . . . . . . . . . -40 až +185 °F
(-40 až +85 °C)
Externí rozměry . . . . . . . . . 21 × 21 × 23.8mm
(Š × H × V)
(53/64” × 53/64” ×
15/16”)
Váha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 g (včetně kabelu)
- Sekce ovládací jednotky
Napájení . . . . . . . . . . . . . . . . 14.4 V DC
(11 až 16 V povoleno)
Typ kostry . . . . . . . . . . . . . Negativní
Výstupní obraz . . . . . . . . . Zrcadlový, CVBS
(NTSC Colour signal
system)
Výstupní kapacita . . . . . . . 75 ohm (W)
Provozní teplota
Rozsah . . . . . . . . . . . . . . . -4 až +140 °F
(-20 až +60 °C)
Externí rozměry . . . . . . . 176 × 110 × 30 mm
(Š × H × V)
(6-15/16” × 4-5/16” ×
1-3/16”)
Váha . . . . . . . . . . . . . . . . 450 g (včetně kabelu)
Řešení
Zapalování není
zapnuto.
Zapněte zapalování.
Není pojistka nebo
je přerušené napájení.
Zapojte pojistku nebo obnovte napájení.
Zapojení je chybně
provedeno.
Prověřte správnost zapojení
podle tohoto návodu.
Není zapojen signál Přopojte signál z couvacího
z couvacího světla. světla podle tohoto návodu.
Zapojte video kabel do
Video kabel není
kamerového vstupu podle
zapojen do kamerového vstupu připo- tohoto manuálu.
jeného zařízení.
Obraz z kamery není Přepínač SETUP na ovlázobrazen a je zobra- dací jednotce je v poloze
zen kalibrační režim. ON. Vypněte zapalování,
přepněte na OFF, vyčkejte
asi 1 min. a pak zapalování
zapněte.
• Obraz z kamery není normální. (Obraz z
ostatních jednotek je normální.)
Projev
Obraz bliká.
Příčina/řešení
Je-li prostor osvětlen
zářivkou, není to závada.
Obrazovka je špatně Jste-li v temnu nebo částeččitelná.
ně ostém světle nebo teplota kamery je vysoká, může
výt obraz špatně čitelný.
Obraz kamery kolísá.
Prověřte stav instalace a
pevnost šroubů.
Obraz kamery je
nečistý.
Je-l čočka kamery špinavá,
otřete ji čistým měkým, vlhkým hadříkem.
35-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)
• Funkce detekce objektů
Projev
Příčina/Řešení
Výstraha není zobrazena nebo není
výstražný signál.
Reverse line není zapojena.
Podle návodu zapojte
Zpátečku.
Alarm nefunguje.
Kamera je v režimu nastavení hlasitosti nebo nastavení
citlivosti detekce.
Vraťte kameru do normálního režimu podle tohoto
návodu str. 14, 15.
Detekce je slabá.
Čočka kamery může být
špinavá.
Vyčistěte ji vlhkým jemným
hadříkem.
Alarm je hlasitější
nebo slabší.
Mohli jste omylem změnit
hlasitost.
Nastavte hlasitost podle
návodu.
Zařízení detekuje
Možná jste omylem přepli
nepohyblivé objekty. úroveň citlivosti na High.
Podle návodu nastavte požadovanou citlivost.
• Ostatní
Projev
Příčina/Řešení
Rádio je rušeno.
Je-li rušeno rádio, veďte
kabeláž kamery co nejdále
od ostatních kabelů, zvláště anténních.
Pokud nastane vážný symptom, například ve
znacích navádění vzdálenosti, kontaktujte
svého ALPINE dealera.
36-CZ
ALPINE HCE-C300R_EN 68-18693Z26-B (A5)