www.philips.com/welcome

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Register your product and get support at
e
.b
re
www.philips.com/welcome
19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
32PFL3614/12
42PFL3604/12
42PFL3704/12
NL
Gebruiksaanwijzing
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0810 000205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.06 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
local
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0821 611655
€0.09 Par minute
Deutschland
01803 386 852
€0.09 pro Minute
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Ireland
North 0800 055 6882
South 1800-PHILIPS 7445477
free
Italia
840320086
€0.08 Al minuto
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
67228896
local
Lithuania
52737691
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0900 8407
€0.10 Per minuut
Norge
2270 8111
Lokalsamtale
Polska
(022) 3491504
połączenie lokalne
Portugal
800 780 903
Chamada local
România
031-810 71 25
0800-89 49 10
Apel local
Россия
Moscow (495) 961-1111
Outside Moscow 8-800-200-0880
Местный звонок
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
902 888 784
€0.10 Por minuto
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0844 800 544
Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0870 900 9070
General National Rate No:
0870 911 0036
local
Україна
8-800-500-69-70
Місцевий виклик
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
2 Belangrijk
4
8 Product-informatie
Knoppen en indicatoren aan de zijkant
Afstandsbediening
6
6
6
4 Het product gebruiken
8
De televisie in-/uitschakelen of op stand-by
zetten
8
Overschakelen naar een andere zender 8
Aangesloten apparaten bekijken
9
Het volume van de TV regelen
9
Teletekst gebruiken
9
5 Meer uit uw product halen
10
Televisiemenu’s openen
10
Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen
10
Geavanceerde teletekstfuncties gebruiken
13
Lijsten met favoriete kanalen maken en
gebruiken
14
Timers gebruiken
15
TV-vergrendeling gebruiken
16
De TV-klok gebruiken
17
TV-voorkeuren wijzigen
17
Toegang tot de decoderzender
17
Een TV-demo starten
18
Fabrieksinstellingen herstellen
18
6 Zenders instellen
Zenders automatisch installeren
Zenders handmatig installeren
Zenders hernoemen
Zenders herschikken
26
26
26
26
26
26
Ondersteunde schermresoluties
Tuner/ontvangst/transmissie
Afstandsbediening
Voeding
Ondersteunde TV-steunen
9 Problemen oplossen
Algemene problemen met de televisie
Problemen met TV-zenders
Problemen met het beeld
Problemen met het geluid
Problemen met HDMI-verbindingen
Problemen met computerverbindingen
Contact met ons opnemen
10 Index
27
27
27
27
28
28
28
28
29
19
19
20
21
21
N ed erl an ds
3 Overzicht van de televisie
e
.b
2
Aansluiting achterkant voor TV van 26 inch
en groter
22
Aansluiting zijkant
23
Een computer aansluiten
23
Philips Easylink gebruiken
24
Een Kensington-slot gebruiken
25
re
1 Kennisgeving
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Inhoudsopgave
7 Apparaten aansluiten
22
Aansluiting achterkant voor TV van 19-22
inch
22
NL
1
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
2
NL
e
.b
De garantie vervalt in geval van
handelingen die in deze handleiding
uitdrukkelijk worden verboden of in geval
van aanpassingen of montages die niet in
re
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle
rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken
zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics
N.V of van hun respectievelijke eigenaars. Philips
behoudt zich het recht voor om op elk gewenst
moment producten te wijzigen en is hierbij niet
verplicht eerdere leveringen aan te passen.
De inhoud van deze handleiding wordt
toereikend geacht voor het bestemde gebruik
van het systeem. Indien het product of de
individuele modules of procedures worden
gebruikt voor andere doeleinden dan in deze
handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid
en geschiktheid van het systeem worden
bevestigd. Philips garandeert dat het materiaal
geen octrooien uit de Verenigde Staten schendt.
Philips biedt geen verdere garanties, uitdrukkelijk
dan wel impliciet.
Garantie
• Letselgevaar, schade aan de TV of
vervallen van de garantie. Probeer de TV
nooit zelf te repareren.
• Gebruik de TV en de accessoires alleen
waarvoor de fabrikant ze heeft bedoeld.
• Het waarschuwingsteken op de
achterkant van de TV duidt het risico
van een elektrische schok aan. Verwijder
nooit de behuizing van de TV. Neem
altijd contact op met de klantenservice
van Philips voor onderhoud of reparaties.
deze handleiding worden aanbevolen of
goedgekeurd.
Pixelkenmerken
Dit LCD-apparaat heeft een groot aantal
kleurenpixels. Ondanks de minimaal
99,999% effectieve pixels kunnen er
mogelijk voortdurend zwarte puntjes
of heldere lichtpuntjes (rood, groen
of blauw) op het scherm verschijnen.
Dit is een structureel kenmerk van het
scherm (binnen veel voorkomende
industriestandaarden); het is geen defect.
Voldoet aan EMF-normen
Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt
en verkoopt vele consumentenproducten
die net als andere elektronische
apparaten elektromagnetische signalen
kunnen uitstralen en ontvangen.
Een van de belangrijkste zakelijke
principes van Philips is ervoor te zorgen
dat al onze producten beantwoorden aan
alle geldende vereisten inzake gezondheid
en veiligheid en ervoor te zorgen dat
onze producten ruimschoots voldoen
aan de EMF-normen die gelden op het
ogenblik dat onze producten worden
vervaardigd.
Philips streeft ernaar geen producten
te ontwikkelen, produceren en op de
markt te brengen die schadelijk kunnen
zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt
dat als zijn producten correct voor het
daartoe bestemde gebruik worden
aangewend, deze volgens de nieuwste
wetenschappelijke onderzoeken op het
moment van de publicatie van deze
handleiding veilig zijn om te gebruiken.
Philips speelt een actieve rol in de
ontwikkeling van internationale EMFen veiligheidsnormen, wat Philips in
staat stelt in te spelen op toekomstige
normen en deze tijdig te integreren in zijn
producten.
Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)
Deze TV is uitgerust met een
goedgekeurde vaste stekker. Indien de
netzekering moet worden vervangen,
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1 Kennisgeving
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verwijder de afdekking van de zekering
en de zekering zelf.
2
De nieuwe zekering moet voldoen aan BS
1362 en zijn voorzien van het ASTA-logo.
Neem contact op met uw dealer als u het
type zekering niet kunt controleren.
e
.b
1
re
moet de nieuwe zekering dezelfde
waarde hebben als staat aangegeven op
de stekker (bijvoorbeeld 10A).
3 Plaats de afdekking van de zekering terug.
Als de netstekker van het snoer is verwijderd,
voldoet het product niet langer aan de EMCrichtlijn.
Auteursrecht
N ed erl an ds
VESA, FDMI en het VESA Mounting Compliantlogo zijn handelsmerken van de Video
Electronics Standards Association.
® Kensington en MicroSaver zijn gedeponeerde
Amerikaanse handelsmerken van ACCO World
Corporation met depots en aangevraagde
depots in andere landen, wereldwijd.
Alle andere gedeponeerde en nietgedeponeerde handelsmerken zijn eigendom
van hun respectievelijke eigenaars.
NL
3
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Veiligheid
•
Risico van brand of een elektrische schok!
• Stel de TV nooit bloot aan regen of
water. Plaats nooit containers met
vloeistoffen zoals vazen bij de TV.
Mocht er onverhoopt vloeistof in de
TV terechtkomen, dan moet u de
stekker direct uit het stopcontact
halen. Neem contact op met de
dienst na verkoop van Philips om de
TV te laten nakijken.
• U dient de TV, de afstandsbediening
en de batterijen van de
afstandsbediening uit de buurt te
houden van open vuur en andere
warmtebronnen, inclusief direct
zonlicht.
Om het ontstaan van een brand
te voorkomen, houdt u kaarsen en
andere vlammen altijd uit de buurt
van de TV, de afstandsbediening en
de batterijen.
•
Steek geen voorwerpen in de
ventilatiesleuven of andere
openingen van de TV.
• Als u de TV draait, moet u opletten
dat het netsnoer niet wordt
strakgetrokken. Als het netsnoer
wordt strakgetrokken, kunnen er
aansluitingen los gaan zitten. Dit kan
vonken of brand veroorzaken.
Risico op kortsluiting of brand!
4
NL
•
•
•
e
.b
•
re
U moet alle instructies lezen en begrijpen
voordat u de TV gebruikt. Als het product
wordt beschadigd omdat u de instructies
niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van
toepassing.
Stel de afstandsbediening of de
batterijen nooit bloot aan regen,
water of hoge temperaturen.
• Zorg ervoor dat geen grote
krachten op het netsnoer worden
uitgeoefend. Losse stekkers kunnen
een elektrische boog of een brand
veroorzaken.
Risico op verwondingen of schade aan
de TV!
• Een TV die meer dan 25 kilo weegt,
dient door minimaal twee mensen te
worden opgetild en gedragen.
• Gebruik alleen de meegeleverde
standaard als u een standaard op
uw TV monteert. Maak de TV stevig
vast aan de standaard. Plaats de
TV op een vlak oppervlak dat het
gewicht van de TV en de standaard
kan dragen.
• Gebruik bij wandmontage alleen
een steun die het gewicht van
uw TV kan dragen. Bevestig de
wandsteun aan een wand die het
gezamenlijke gewicht van de steun
en de TV kan dragen. Koninklijke
Philips Electronics N.V. aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor een
ondeskundige wandmontage die tot
ongevallen of verwondingen leidt.
Kinderen kunnen zich verwonden!Volg
deze voorzorgen strikt op om te
voorkomen dat de TV omkantelt
waardoor kinderen zich zouden kunnen
verwonden:
• Plaats de TV nooit op een
oppervlak met een meubelkleed
of ander materiaal dat kan worden
weggetrokken.
• Controleer of geen enkel onderdeel
van de TV over de rand van het
oppervlak hangt.
• Plaats de TV nooit op een smal
meubelstuk (zoals een boekenrek)
zonder het meubelstuk en de TV
met een geschikte steun veilig aan de
wand te bevestigen.
• Leer uw kinderen dat het gevaarlijk
is op meubilair te klimmen om de TV
aan te raken of te bedienen.
Risico van oververhitting! Plaats de
TV nooit in een afgesloten ruimte/
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
2 Belangrijk
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
•
•
•
Schermonderhoud
•
•
Vermijd stilstaande beelden zo veel
mogelijk. Stilstaande beelden zijn beelden
die gedurende langere perioden op
het scherm worden weergegeven.
Voorbeelden hiervan zijn: menu’s op
het scherm, zwarte balken en een
tijdweergave. Als u stilstaande beelden
moet gebruiken, verlaag dan het contrast
en de helderheid van het scherm om
beschadiging te voorkomen.
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u de TV gaat schoonmaken.
Oude producten en batterijen
weggooien
Uw product is ontworpen en gemaakt uit
materialen en onderdelen van hoge kwaliteit,
die kunnen worden gerecycled.
Als u op uw product een symbool met een
doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke
systeem voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw
oude producten niet samen met uw gewone,
huishoudelijke afval weg.
Een goede afvalverwerking van uw oude
product draagt bij aan het voorkomen van
mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die,
overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/
EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval
mogen worden weggegooid.
Informeer u over de lokale regels inzake de
gescheiden ophaling van gebruikte batterijen.
Een goede afvalverwerking draagt bij aan het
voorkomen van schadelijke gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
NL
5
N ed erl an ds
•
•
e
.b
•
•
Maak de TV en het kader schoon met
een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit
stoffen zoals alcohol, chemicaliën of
schoonmaakmiddelen voor de TV.
Risico op schade aan het TV-scherm!
Raak het scherm nooit aan met
voorwerpen, duw er niet tegen, wrijf er
niet over en sla er niet tegen.
Veeg waterdruppels zo snel mogelijk
van het scherm om vervormingen of
kleurvervaging te voorkomen.
re
•
•
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
bergvak. Laat voor voldoende ventilatie
aan alle zijden van de TV een ruimte
vrij van minstens 10 cm. Let op dat de
ventilatiesleuven op de TV niet worden
bedekt door gordijnen of andere
voorwerpen.
Risico van schade aan de TV! Controleer
voordat u de TV aansluit op het
stopcontact of het voltage overeenkomt
met de waarde op de achterzijde van
de TV. Sluit de TV nooit aan op het
stopcontact als het voltage afwijkt.
Risico op verwondingen, brand of schade
aan het netsnoer! Plaats nooit de TV of
een ander voorwerp op het netsnoer.
Zorg dat u altijd gemakkelijk bij het
netsnoer kunt zodat u de TV gemakkelijk
kunt loshalen van het stopcontact.
Trek bij het loshalen van het netsnoer
altijd aan de stekker en nooit aan het
snoer.
Koppel de TV los van het elektriciteitsnet
en de antenne als er onweer op komst
is. Raak tijdens onweer geen enkel
onderdeel van de TV, het netsnoer of de
antennekabel aan.
Risico op gehoorschade! Zet het volume
niet te hoog als u oortelefoons of
hoofdtelefoons gebruikt, en gebruik ze
niet te lang.
Als de TV wordt vervoerd bij een
temperatuur die lager is dan 5° C, dient
u de TV na het vervoer uit te pakken en
te wachten tot de temperatuur van de
TV gelijk is aan de kamertemperatuur.
Vervolgens kunt u de TV op het
stopcontact aansluiten.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Afstandsbediening
e
.b
re
In deze sectie vindt u een overzicht van de
meestgebruikte knoppen en functies van de
televisie.
1
2
22
21
20
Knoppen en indicatoren aan
de zijkant
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3 Overzicht van
de televisie
19
3
4
5
6
7
8
4
18
9
3
17
10
11
16
12
2
1
a
POWER: Schakelt het product in
of uit . Het product is nooit helemaal
uitgeschakeld, tenzij de stekker uit het
stopcontact wordt getrokken.
b P/CH +/-: Schakelt naar de vorige of
volgende zender.
c
SOURCE: Selecteert de aangesloten
apparaten.
d VOLUME +/-: Hiermee verhoogt of
verlaagt u het volume.
6
NL
13
15
14
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
n
PICTURE (Smart picture)
Hiermee opent u het menu Beeld.
b
MENU
Schakelt het hoofdmenu in of uit.
o
SOUND(Smart Sound)
Hiermee opent u het menu Geluid.
p
+/- (Volume +/-)
Hiermee verhoogt of verlaagt u het
volume.
c MHEG/TELETEXT
Schakelt teletekst in of uit.
d
SOURCE
Selecteert de aangesloten apparaten.
e Kleurenknop
Hiermee selecteert u taken of opties.
f AD (Audiodescriptie) (alleen voor RF
Digital TV)
Alleen VK: hiermee activeert u gesproken
commentaar voor visueel gehandicapten.
g
OPTIONS
Geeft toegang tot de opties met
betrekking tot de huidige activiteit of de
huidige instelling.
h OK
Hiermee bevestigt u ingevoerde
gegevens of een selectie en geeft u het
zenderoverzicht weer tijdens het kijken.
i
(Navigatieknoppen)
Hiermee navigeert u door de menu’s.
j
INFO
Geeft de programmagegevens weer, als
deze beschikbaar zijn. Als de gegevens
meerdere pagina’s beslaan, drukt u op
OPTIONS om naar de volgende pagina
te gaan.
k
(Mute)
Hiermee schakelt u de audio-uitvoer in
of uit.
q
•
•
r
e
.b
m 0-9 (Numerieke knoppen)
Hiermee selecteert u een zender of
instelling.
re
(Stand-by/aan)
Hiermee zet u de TV op stand-by als
deze aan staat.
• Hiermee zet u de TV aan als deze op
stand-by staat.
•
or
nb
de
an
.v
w
w
w
a
BACK P/P ( Vorige zender)
Keert terug naar een eerder scherm.
Naar de vorige zender.
GUIDE
Hiermee schakelt u tussen het
zenderoverzicht en de programmalijst.
s SUBTITLE (alleen voor RF Digital TV)
Schakelt ondertiteling in of uit.
t DEMO
Schakelt het menu Demo in of uit.
u
FORMAT
Hiermee selecteert u een beeldformaat.
v
INCR. SURR
Activeert Incredible Surround voor
stereobronnen. Activeert de ruimtelijke
modus voor monobronnen.
N ed erl an ds
l P +/- (Programma +/-)
Schakelt naar de vorige of volgende
zender. Als het TV-menu actief is,
fungeert deze knop als Pagina omhoog/
omlaag.
NL
7
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
verbruikt, wordt nog steeds energie verbruikt.
Als u de TV langere tijd niet gebruikt, kunt u
het beste de stekker uit het stopcontact halen.
Opmerking
• Als u de afstandsbediening niet kunt vinden en
de TV wilt inschakelen vanuit stand-by, drukt
u op P/CH +/- of SOURCE aan de zijkant van
de TV.
De televisie in-/uitschakelen
of op stand-by zetten
Overschakelen naar een
andere zender
Inschakelen
• Als de stand-byindicator uit is, drukt u op
POWER aan de zijkant van de TV.
• Als de stand-byindicator rood is,
drukt u op (Stand-by/aan) op de
afstandsbediening.
Naar stand-by schakelen
• Druk op (Stand-by/aan) op de
afstandsbediening.
» De stand-byindicator wordt rood.
Uitschakelen
• Druk op POWER aan de zijkant van
de TV.
» De stand-byindicator wordt
uitgeschakeld.
•
•
•
Druk op P +/- op de afstandsbediening of
op P/CH +/- aan de zijkant van de TV.
Kies een zender met de Numerieke
knoppen.
Gebruik het zenderoverzicht.
Opmerking
• When you use a favorite list, you can only
select those channels in the list.
8
NL
e
.b
• Hoewel uw TV in stand-by zeer weinig stroom
re
Dit gedeelte helpt u bij het uitvoeren van
algemene bedieningshandelingen (zie ‘Meer uit
uw product halen’ op pagina 10).
Tip
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4 Het product
gebruiken
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
bron selecteert op de TV.
De knop SOURCE gebruiken
2
3
Teletekst gebruiken
Druk op
SOURCE.
» De lijst met bronnen wordt
weergegeven.
1
Druk op Navigatieknoppen om het
apparaat te selecteren.
Druk op MHEG/TELETEXT.
» De pagina met de hoofdindex wordt
weergegeven.
2
Selecteer als volgt een pagina:
• Druk op de Numerieke knoppen
om een paginanummer in te voeren.
• Druk op P +/- of
om de
volgende of de vorige pagina weer
te geven.
• Druk op Kleurenknop om een item
met kleurcodering te selecteren.
• Druk op de
BACK om terug te
keren naar een eerder weergegeven
pagina.
3
Druk op MHEG/TELETEXT om teletekst
af te sluiten.
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
» De TV schakelt over naar het
geselecteerde apparaat.
Het volume van de TV
regelen
N ed erl an ds
1
e
.b
• Schakel het apparaat in voordat u dit als een
Het volume verhogen of verlagen
• Druk op
+/-.
• Druk op VOLUME +/- aan de zijkant van
de TV.
Het geluid dempen of weer inschakelen
• Druk op om het geluid te dempen.
• Druk opnieuw op om het geluid weer
in te schakelen.
re
Opmerking
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Aangesloten apparaten
bekijken
NL
9
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
1
Druk op MENU.
» Het menuscherm verschijnt.
Smart picture
Beeld
Contrast
Smart Picture gebruiken
Gebruik Smart Picture om vooraf
gedefinieerde beeldinstellingen toe te passen.
1
Druk op PICTURE.
» Het menu [Smart picture] verschijnt.
2
Druk op
om een van de volgende
instellingen voor Smart Picture te
selecteren.
• [Persoonlijk]Hiermee wordt een
overzicht van de persoonlijke
beeldinstellingen weergegeven.
• [Levendig]Hiermee kiest u de
optimale beeldinstellingen.
• [Normaal]Hiermee past u de
beeldinstellingen aan zodat ze
passen bij de meeste omgevingen en
beeldsoorten.
• [Film]Hiermee past u de
beeldinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor het kijken naar
films.
• [Game]Hiermee past u de optimale
beeldinstellingen toe voor games met
snelle bewegingen.
• [Energiebesparing]Hiermee past
u de beeldinstellingen toe met het
laagste energieverbruik.
3
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
» De geselecteerde Smart Pictureinstelling wordt toegepast.
Helderheid
Geluid
Kleur
Kleurschakering
Functies
Scherpte
Ruisreductie
Installatie
2
3
Tint
Druk op
om een van de volgende
menu’s te selecteren en door de menu’s
te navigeren.
• [Beeld]Hiermee past u de
beeldinstelling aan voor optimale
weergave.
• [Geluid]Hiermee past u de
geluidsinstelling aan.
• [Functies]Hiermee krijgt u toegang
tot verschillende functies als timer,
TV-vergrendeling en demo.
• [Installatie]Hiermee selecteert u het
menu Installatie zenders, past u de
voorkeuren aan en zet u de TV weer
terug op de fabrieksinstellingen.
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
Tip
• Druk op elk gewenst moment op
MENU
om het menu te sluiten.
• Druk op
BACK om één scherm terug te
gaan.
10
NL
Beeldinstellingen handmatig aanpassen
1
2
Druk op
MENU.
Druk op OK om [Beeld] te selecteren.
» Het menu [Beeld] verschijnt.
e
.b
Met de menu’s installeert u de zenders, past u
het beeld en het geluid aan en hebt u toegang
tot andere functies.
Pas de beeld- en geluidsinstellingen aan aan
uw voorkeuren. U kunt vooraf gedefinieerde
instellingen toepassen of de instellingen
handmatig wijzigen.
re
Televisiemenu’s openen
Beeld- en geluidsinstellingen
wijzigen
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5 Meer uit uw
product halen
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het beeldformaat wijzigen
1
Druk op
FORMAT.
» Er verschijnt een balk voor het
beeldformaat.
2
Druk op
om een beeldformaat te
selecteren.
» Het geselecteerde beeldformaat wordt
geactiveerd.
3
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
Overzicht van beeldformaten
De volgende beeldinstellingen kunnen worden
geconfigureerd.
Opmerking
• Het hangt af van het formaat van de beeldbron
welke beeldinstellingen beschikbaar zijn.
N ed erl an ds
•
•
[Pc-modus]Hiermee past u het beeld aan
wanneer een PC op de TV is aangesloten
via HDMI/DVI.
[Beeldformaat]Hiermee wijzigt u het
beeldformaat.
[Horiz. versch.]Hiermee past u het beeld
horizontaal aan voor PC-VGA of YPbPr
(EXT2 of EXT3).
[Verticale versch.]Hiermee past u het
beeld verticaal aan voor PC-VGA of
YPbPr (EXT2 of EXT3).
e
.b
•
•
re
•
Druk op
om een van de volgende
beeldinstellingen te selecteren.
[Smart picture]Hiermee opent u de
vooraf ingestelde instellingen voor Smart
Picture.
[Contrast]Hiermee past u de intensiteit
van lichte gebieden aan en blijven
donkere gebieden onveranderd.
[Helderheid]Hiermee past u de
intensiteit en details van donkere
gebieden aan.
[Kleur]Hiermee past u de
kleurverzadiging aan.
[Kleurschakering]Hiermee compenseert
u kleurvariaties in met NTSC gecodeerde
uitzendingen.
[Scherpte]Hiermee past u de scherpte
van beelddetails aan.
[Ruisreductie]Hiermee wordt de ruis in
het beeld gefilterd en onderdrukt.
[Tint]Hiermee past u de kleurbalans van
een beeld aan.
[Aangepaste tint]Hiermee maakt u een
aangepaste tintinstelling.
[Dig.CrystalClear]Hiermee past u de
beeldkwaliteit digitaal aan voor een
optimaal contrast en optimale kleuren en
scherpte.
• [Dyn. contrast]Hiermee wordt het
contrast van het beeld automatisch
verbeterd. De instelling [Medium]
wordt aangeraden.
• [Dyn. acht.gr.ver.]Hiermee
past u de helderheid van de
TV-achtergrondverlichting aan
zodat deze overeenkomt met de
lichtomstandigheden.
• [MPEG artefactred.]Hiermee zorgt
u voor vloeiende overgangen van
digitale beelden. U kunt deze functie
in- of uitschakelen.
• [Kleurverbetering]Hiermee worden
kleuren levendiger en wordt de
resolutie van details in heldere
kleuren verbeterd. U kunt deze
functie in- of uitschakelen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3
NL
11
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Gebruik Smart Sound om vooraf
gedefinieerde geluidsinstellingen toe te passen.
1
Druk op SOUND.
» Het menu [Smart sound] verschijnt.
2
Druk op
om een van de volgende
instellingen voor Smart Sound te
selecteren.
• [Normaal]Hiermee past u de
geluidsinstellingen aan zodat ze
passen bij de meeste omgevingen en
soorten geluid.
• [Nieuws]Hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor gesproken audio,
zoals het nieuwsbericht.
• [Film]Hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor films.
• [Persoonlijk]Hiermee past de
instellingen toe die zijn aangepast in
het menu Geluid.
3
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
» De geselecteerde Smart Soundinstelling wordt toegepast.
e
.b
NL
Smart Sound gebruiken
re
12
[Niet geschaald]Alleen
voor HD- en PC-modus,
en alleen bij bepaalde
modellen. Geeft maximale
scherpte. Er kan enige
vervorming aanwezig
zijn ten gevolge van de
systemen die de zender
gebruikt. Hiermee stelt u
de PC-resolutie in op de
breedbeeldmodus voor
optimale resultaten.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
[Auto formaat](Niet
voor PC-modus.)
Hiermee wordt het beeld
automatisch aangepast
aan de grootte van het
scherm. De ondertiteling
blijft zichtbaar.
[Super zoom](Niet voor
HD- en PC-modus.)
Verwijdert de zwarte
balken naast uitzendingen
op 4:3-formaat. De
vervorming is minimaal.
[4:3]Hiermee wordt het
traditionele formaat 4:3
ingesteld.
[Zoom voor
ondert.]Hiermee worden
beelden met het 4:3formaat over het volledige
scherm weergegeven
terwijl de ondertitels
zichtbaar zijn. Een deel
van de bovenkant van het
beeld is afgekapt.
[Filmformaat 14:9](Niet
voor HD- en PC-modus.)
Hiermee wijzigt u het 4:3formaat in 14:9.
[Filmformaat 16:9](Niet
voor HD- en PC-modus.)
Hiermee wijzigt u het 4:3formaat in 16:9.
[Breedbeeld] Hiermee
wordt het traditionele
formaat 4:3 uitgerekt tot
16:9.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Druk op
om een van de volgende
geluidsinstellingen te selecteren.
• [Smart sound]Hiermee opent u de
vooraf ingestelde instellingen voor
Smart Sound.
• [Bas]Hiermee past u het niveau voor
de lage tonen aan.
• [Hoge tonen]Hiermee past u het
niveau voor de hoge tonen aan.
• [Volume]Hiermee past u het volume
aan.
• [Balans]Hiermee past u de balans
van de linker- en rechterluidspreker
aan uw luisterpositie aan.
• [Dual I-II]Hiermee kunt u een
audiotaal kiezen als er een dubbel
geluid wordt uitgezonden.
• [Mono/Stereo]Hiermee kunt u
kiezen tussen mono en stereo als er
in stereo wordt uitgezonden.
• [Surround]Hiermee schakelt u
ruimtelijk geluid in.
• [Auto volume]Hiermee vermindert
u automatisch plotselinge wisselingen
in volumeniveau die bijvoorbeeld
optreden bij het overschakelen
naar een andere zender. Als deze
functie is ingeschakeld, wordt
een consequenter geluidsvolume
geproduceerd.
• [Delta volume]Hiermee worden
volumeverschillen tussen zenders
of aangesloten apparaten beperkt.
Schakel over naar het aangesloten
apparaat voordat u het Delta volume
wijzigt.
Het menu met teletekstopties openen
U vindt de meeste geavanceerde
teletekstvoorzieningen in het menu met
teletekstopties.
1
Druk op MHEG/TELETEXT.
» Het teletekstscherm verschijnt.
2
Druk op OPTIONS.
» Het menu met teletekstopties wordt
weergegeven.
3
Druk op
om een van de volgende
opties te selecteren.
• [Tonen]Hiermee kunt u verborgen
informatie op een pagina verbergen
of weergeven, zoals oplossingen van
raadsels of puzzels.
• [Subpag.’s doorl.]Hiermee bladert
u automatisch door subpagina’s als
deze aanwezig zijn.
• [Taal]Hiermee schakelt u over naar
een andere taalgroep om een taal
correct weer te geven wanneer deze
taal gebruikmaakt van een andere
tekenset.
• [Pagina bevriezen]Hiermee zet u de
huidige pagina stil.
4
Druk op OK om uw keuze te bevestigen
en het menu met teletekstopties af te
sluiten.
Subpagina’s van een teletekstpagina
selecteren
Een teletekstpagina kan verschillende
subpagina’s bevatten. Subpagina’s worden
weergegeven op een balk naast het nummer
van de hoofdpagina.
1
Druk op MHEG/TELETEXT.
» Het teletekstscherm verschijnt.
2
Kies een teletekstpagina met subpagina’s.
NL
13
N ed erl an ds
MENU.
Druk op
om [Geluid] te selecteren.
» Het menu [Geluid] verschijnt.
e
.b
3
Druk op
Geavanceerde
teletekstfuncties gebruiken
re
1
2
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De geluidsinstellingen aanpassen
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Druk op OPTIONS.
» Het menu met zenderopties wordt
weergegeven.
4
Druk op
om af te wisselen tussen
subpagina’s.
3
Druk op OK om [Fav. zndrs tonen] te
selecteren.
» De lijsten met favorieten worden
weergegeven.
4
Met behulp van T.O.P.-teletekstuitzendingen
(Table Of Pages) kunt u van het ene
onderwerp naar het andere overspringen
zonder paginanummers te gebruiken. T.O.P.teletekst wordt niet uitgezonden op alle
TV-zenders.
Druk op
om een lijst met favorieten
te selecteren.
5
Druk op OK.
» Alleen de zenders uit de lijst met
favorieten worden weergegeven in het
zenderoverzicht.
1
Druk op MHEG/TELETEXT.
» Het teletekstscherm verschijnt.
Alle zenders weergeven
2
Druk op INFO.
» Het T.O.P.- overzicht wordt
weergegeven.
Selecteer T.O.P. teletekstuitzendingen
selecteren
3
Druk op
selecteren.
4
Druk op OK om de pagina weer te
geven.
om een onderwerp te
Lijsten met favoriete kanalen
maken en gebruiken
U kunt een lijst met favorieten sluiten en weer
alle geïnstalleerde zenders weergeven.
1
Druk tijdens het televisie kijken op OK
om het zenderoverzicht weer te geven.
2
Druk op OPTIONS.
» Het menu met zenderopties wordt
weergegeven.
3
4
Selecteer [Fav. zndrs tonen] > [Alle].
Druk op OK.
» Alle zenders worden weergegeven in
het zenderoverzicht.
Opmerking
U kunt lijsten met favoriete TV- en radiozenders
maken zodat u deze zenders gemakkelijk kunt
vinden.
• Alle favoriete zenders worden aangeduid met
een asterisk in het zenderoverzicht.
Tip
• U kunt maximaal vier lijsten met favorieten op
de TV opslaan.
Een zender toevoegen aan een lijst
met favorieten
Tip
Een lijst met favorieten selecteren
1
Druk tijdens het televisie kijken op OK
om het zenderoverzicht weer te geven.
14
NL
• Geef alle zenders weer voordat u een zender
aan de lijst met favorieten toevoegt.
e
.b
2
re
Druk op om een subpagina te
selecteren.
» De subpagina verschijnt.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Tijdens het televisie kijken kunt u
overschakelen naar de zender die u wilt
toevoegen aan de lijst (zie ‘Overschakelen
naar een andere zender’ op pagina 8) met
favorieten.
8
2
Druk op OPTIONS.
» Het menu met zenderopties wordt
weergegeven.
Timers gebruiken
3
Druk op
om [Als fav. markeren] te
selecteren.
4
Druk op OK.
» De lijsten met favorieten worden
weergegeven.
Druk op OK.
» De zender wordt toegevoegd aan de
lijst met favorieten.
e
.b
6
Druk op
om een lijst met favorieten
te selecteren waaraan u de zender wilt
toevoegen.
Druk op OK.
» De zender wordt verwijderd uit de lijst
met favorieten.
re
5
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
U kunt timers instellen om de TV op een
opgegeven tijdstip in te schakelen of in de
stand-bymodus te zetten.
De televisie automatisch
overschakelen naar stand-by
(sleeptimer)
Met de sleeptimer wordt de televisie na
een vooraf bepaalde tijd automatisch
overgeschakeld naar de stand-bymodus.
Tip
• U kunt altijd de TV al eerder uitschakelen of
Opmerking
• Selecteer de lijst met favorieten die u wilt
bewerken, voordat u een zender verwijdert.
1
Druk tijdens het televisie kijken op OK
om het zenderoverzicht weer te geven.
2
Druk op OPTIONS.
» Het menu met zenderopties wordt
weergegeven.
3
Druk op OK om [Fav. zndrs tonen] te
openen.
4
Druk op
om een lijst met favorieten
te selecteren en druk op OK om de
keuze te bevestigen.
5
Druk op
om de zender te kiezen
die u uit de lijst wilt verwijderen.
6
7
Druk op
de sleeptimer opnieuw instellen.
1
2
Druk op
3
Druk op
om de tijd voor de
sleeptimer in te stellen.
» U kunt een instelling kiezen van
maximaal 180 minuten in stappen
van vijf minuten. De sleeptimer is
uitgeschakeld als u deze instelt op 0
minuten.
4
Druk op OK om de sleeptimer te
activeren.
» De televisie wordt na een vooraf
bepaalde tijd overgeschakeld naar de
stand-bymodus.
MENU.
Selecteer [Functies] > [Sleeptimer].
» Het menu [Sleeptimer] verschijnt.
N ed erl an ds
Een zender uit een lijst met favorieten
verwijderen
OPTIONS.
Druk op
om [Niet als fv. mrk.] te
selecteren.
NL
15
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
3
Druk op om het instelvenster voor de
code te openen.
4
Voer uw code in met de Numerieke
knoppen.
5
Voer dezelfde code ter bevestiging
nogmaals in in het nieuwe dialoogvenster.
» Als de code is ingesteld, wordt het
dialoogvenster gesloten. Als de code
echter niet kan worden ingesteld,
wordt u in een nieuw dialoogvenster
gevraagd om de code nogmaals in te
voeren.
Druk op
om [Tijd] te selecteren
en de begintijd in te stellen.
6
Selecteer [Functies] > [Code wijzigen]
als u de code wilt wijzigen.
Druk op [Gereed] om te bevestigen.
7
Voer uw huidige code in met de
Numerieke knoppen.
» Als de code is bevestigd, wordt u in
een nieuw dialoogvenster gevraagd om
de nieuwe code in te voeren.
8
Voer de nieuwe code in met de
Numerieke knoppen.
» Er verschijnt een bericht met de vraag
om de nieuwe code ter bevestiging
nogmaals in te voeren.
U kunt de TV vanuit de stand-bymodus op de
opgegeven tijd inschakelen op de ingestelde
zender.
1
2
3
Druk op
MENU.
Selecteer [Functies] > [Timer aan].
Druk op
openen.
om het menu [Timer aan] te
4
Druk op
om [Activeren] te
selecteren en stel een frequentie in
- [Elke dag], [Eén keer] of [Uit].
5
6
Druk op OK om te bevestigen.
7
8
Druk op
om [Programmanr.] te
selecteren en de zender in te stellen.
9 Druk op OK om te bevestigen.
10 Druk op MENU om af te sluiten.
Tip
• Selecteer [Timer aan] > [Activeren] > [Uit]
om [Timer aan] uit te schakelen.
• Wanneer [Timer aan] op [Uit] staat, kunt u
alleen [Activeren] selecteren.
• Stel de klok van de TV in voordat u de functie
(zie ‘De TV-klok instellen’ op pagina 17)[Timer
aan] activeert.
Tip
• Bent u uw code vergeten, voer dan ‘8888’ in
om nog aanwezige codes te negeren.
TV-vergrendeling gebruiken
U kunt voorkomen dat uw kinderen naar
bepaalde programma’s of bepaalde kanalen
kijken door de knoppen van de TV te
vergrendelen.
De code voor de TV-vergrendeling
instellen of wijzigen
1
Druk op
16
NL
MENU.
De TV vergrendelen of ontgrendelen
Als u de TV vergrendelt, voorkomt u dat
uw kind toegang heeft tot alle zenders en
aangesloten apparaten.
1
2
3
Druk op
MENU.
Druk op
om [Functies] > [TV
vergrendelen] te selecteren.
Druk op om [TV vergrendelen] op te
geven.
» Er verschijnt een scherm waarin u de
code kunt opgeven.
e
.b
Druk op
om [Functies] > [Code
instellen] te selecteren.
re
2
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De TV automatisch inschakelen (timer
aan)
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Druk op
of Numerieke knoppen
om de tijd in te voeren.
5
Druk op
om [Vergrendelen] of
[Ontgrendelen] te selecteren.
Druk op [Gereed] om te bevestigen.
6
4
5
Druk op OK.
» Alle kanalen en aangesloten apparaten
worden vergrendeld of ontgrendeld.
7
Druk op
TV-voorkeuren wijzigen
code elke keer invullen wanneer u de TV
aanzet.
1
2
3
Druk op
4
Druk op
selecteren.
5
6
Druk op OK.
Een of meer zenders vergrendelen of
ontgrendelen
1
Druk tijdens het televisie kijken op OK
om het zenderoverzicht weer te geven.
2
Druk op
om een zender te
vergrendelen of ontgrendelen.
3
4
Druk op
OPTIONS.
Druk op
om [Zender vergrendelen]
of [Zender ontgrendelen] te selecteren.
Druk voor elke selectie op OK om de
zender te vergrendelen of ontgrendelen.
Opmerking
• Start de TV opnieuw zodat de wijziging van
kracht wordt.
De TV-klok gebruiken
U kunt een klok weergeven op het TV-scherm.
De TV-klok instellen
Druk op
MENU.
Selecteer [Functies] > [Klok].
» Het menu [Klok] verschijnt.
MENU.
Selecteer [Installatie] > [Voorkeuren].
Druk op om [Voorkeuren] te openen.
• [Locatie]Hiermee optimaliseert u de
TV-instellingen voor uw locatie, thuis
of in de winkel.
• [Volumebalk]Hiermee geeft u de
volumebalk weer voor het aanpassen
van het volume.
• [EasyLink]Hiermee kunt u met één
druk op de knop afspelen vanaf
apparaten die compatibel zijn met
EasyLink en deze met één druk op
de knop op stand-by zetten.
• [Kleur] Hiermee stelt u de standaard
voor kleurentelevisie in die in uw
regio wordt gebruikt.
• [E-sticker]Alleen voor de modus
Winkel. Hiermee stelt u de locatie in
van de e-sticker.
Druk op
om uw voorkeur te
MENU om af te sluiten.
Toegang tot de
decoderzender
U kunt zenders die via een decoder of
descrambler worden geleverd, toewijzen aan
uw TV-selectie. Op die manier kunt u deze
zenders selecteren met de afstandsbediening
van uw TV. De decoder of descrambler moet
zijn aangesloten op EXT1 of EXT2.
NL
N ed erl an ds
• Als u [Vergrendelen] selecteert, moet u uw
1
2
MENU om af te sluiten.
MENU om af te sluiten.
Opmerking
5
Druk op
e
.b
3
re
Voer uw code in met Numerieke
knoppen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4
17
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
6
7
8
Druk op
MENU.
Selecteer [Installatie] > [Decoder].
Druk op
om [Decoder] te openen.
Druk op
om [Zender] te openen.
Druk op
om het zendernummer
te selecteren waaraan u de decoder-/
descramblerzender wilt toewijzen.
Druk op OK.
Druk op
om te selecteren en
[Status] te openen.
Druk op
om de aansluiting te
selecteren die door de decoder/
descrambler wordt gebruik ([Geen],
[EXT 1] of [EXT 2] .
9 Druk op OK.
10 Druk op MENU om af te sluiten.
Opmerking
• Selecteer [Geen] als u de decoder-/
descramblerzender niet wilt toewijzen.
• [EXT 2] is alleen beschikbaar bij TV’s van 26
inch en groter.
Een TV-demo starten
1
2
Druk op
3
Druk op
om een demo te selecteren.
• [Dig.CrystalClear]Hiermee past u
de beeldkwaliteit digitaal aan voor
een optimaal contrast en optimale
kleuren en scherpte.
• [Active Control]Hiermee past u
automatisch de beeldinstelling aan
voor een optimale beeldkwaliteit bij
welke signaalconditie dan ook.
18
NL
MENU.
Selecteer [Functies] > [Demo].
» Het menu [Demo] verschijnt.
Druk op
MENU om af te sluiten.
Fabrieksinstellingen herstellen
U kunt de standaard beeld- en
geluidsinstellingen voor de televisie herstellen.
De instellingen voor de installatie van zenders
blijven hetzelfde.
1
2
3
Druk op
4
Druk op OK om de fabrieksinstellingen
te herstellen.
5
Druk op
MENU.
Selecteer [Installatie] > [Fabrieksinst.].
Druk op om het menu [Fabrieksinst.]
te openen.
» [Reset] is gemarkeerd.
MENU om af te sluiten.
e
.b
1
2
3
4
5
Druk op OK om de demo te starten.
re
Zenders van een decoder of descrambler
instellen
4
5
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Decoderzender instellen
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Stap 2 Zenders instellen
re
6 Zenders
instellen
Als u de TV voor het eerst instelt, wordt u
gevraagd de menutaal in te stellen en de digitale
TV- en radiozenders te installeren (indien
beschikbaar). In dit hoofdstuk vindt u instructies
voor het opnieuw installeren en afstemmen van
zenders.
1
2
Druk op
e
.b
Selecteer uw land om de zenders correct in
te stellen.
MENU.
Selecteer [Installatie] > [Zenders
instellen] > [Zenderassistent].
Menutaal
Zenderassistent
Zenders instellen
Analoog: Handm.
Beeld
Voorkeuren
Geluid
Decoder
Fabrieksinst.
Functies
Zenders automatisch
installeren
In deze sectie leest u hoe u automatisch alle
zenders kunt zoeken en opslaan.
Huidige software
Installatie
3
Druk op
Selecteer uw land
Stap 1 De gewenste menutaal
selecteren
om uw land te selecteren.
Oostenrijk
België
Kroatië
Tsjechië
Denemarken
Opmerking
Finland
Frankrijk
• Ga verder met deze stap als de taalinstellingen
Duitsland
correct zijn.
1
2
3
4
Druk op
MENU.
Selecteer [Installatie] > [Menutaal].
Druk op
Druk op
4
5
om [Menutaal] te openen.
Druk op
voor de volgende stap.
Selecteer [Start] en druk op OK om de
zenders opnieuw in te stellen.
om een taal te selecteren.
Start autom. installatie. Dit kan een paar minuten duren.
Menutaal
Dutch
Zenders instellen
esky
Voorkeuren
Decoder
Dansk
Start?
Beeld
Fabrieksinst.
Deutsch
Huidige software
Ελληνικά
Functies
» Terwijl het systeem naar zenders zoekt,
kunt u het proces [Stoppen] .
6
Selecteer [Stoppen] en druk op OK als u
het zoeken wilt stopzetten.
» Er verschijnt een dialoogvenster met
de vraag of u het proces echt wilt
[Stoppen] of [Doorgaan].
7
Druk op
om [Stoppen] of
[Doorgaan] te selecteren.
Español
Installatie
5
6
Français
Druk op OK om te bevestigen.
Druk op
MENU om af te sluiten.
NL
19
N ed erl an ds
Geluid
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Druk op
om te selecteren en
[Systeem] te openen.
4
Druk op
om uw land of regio te
selecteren.
5
6
Druk op OK om te bevestigen.
MENU om
Zenders handmatig
installeren
In deze sectie leest u hoe u handmatig analoge
TV-zenders kunt zoeken en opslaan.
1
2
Druk op
MENU.
Selecteer [Installatie] > [Zenders
instellen] > [Analoog: Handm.]
» Het menu [Analoog: Handm.]
verschijnt.
Menutaal
Zenderassistent
Zenders instellen
Analoog: Handm.
Beeld
1
2
Druk op
3
Druk op
om te selecteren en
[Zoeken] te openen.
4
Druk op
of gebruik Numerieke
knoppen om de driecijferige frequentie
handmatig in te voeren.
5
Druk op OK om te beginnen met zoeken.
» Als er geen zender beschikbaar is op
de geselecteerde frequentie. drukt u
op OK om de volgende beschikbare
zender te zoeken.
6
Druk op
BACK als de nieuwe zender
is gevonden.
7
Druk op
om [Nwe znder vastl.] te
selecteren en de nieuwe zender onder
een nieuw zendernummer op te slaan.
8
Druk op
openen.
9
Druk op
om [Ja] te selecteren en
druk op OK om de nieuwe zender op te
slaan.
Geluid
Decoder
Fabrieksinst.
Huidige software
Installatie
3
Druk op
om het item te selecteren
dat u wilt aanpassen.
• [Systeem]
• [Zoeken]
• [Fijnafstemming]
• [Hd. zender vastl.]
• [Nwe znder vastl.]
• [Zender overslaan]
Stap 1 Uw systeem selecteren
Opmerking
MENU om af te sluiten.
Stap 2 Nieuwe televisiezenders
zoeken en opslaan
Voorkeuren
Functies
Druk op
MENU.
Selecteer [Installatie] > [Zenders
instellen] > [Analoog: Handm.].
» Het menu [Analoog: Handm.]
verschijnt.
10 Druk op
om [Nwe znder vastl.] te
MENU om af te sluiten.
• Ga verder met deze stap als de
systeeminstellingen correct zijn.
1
2
Druk op MENU.
Selecteer [Installatie] > [Zenders
instellen] > [Analoog: Handm.]
» Het menu [Analoog: Handm.]
verschijnt.
20
NL
Stap 3 Analoge zenders fijnafstemmen
1
2
Druk op MENU.
Selecteer [Installatie] > [Zenders
instellen] > [Analoog: Handm.].
» Het menu [Analoog: Handm.]
verschijnt.
e
.b
3
Als u klaar bent, drukt u op
af te sluiten.
re
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
8
9
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
8
9
Druk op
3
4
5
Druk op MENU.
Druk op
om [Installatie] >
[Zenders instellen] > [Analoog: Handm.]
te selecteren.
» Het menu [Analoog: Handm.]
verschijnt.
Druk op
om te selecteren en
[Zender overslaan] te openen.
Druk op
om [Ja] te selecteren en
druk op OK om de huidige zender over
te slaan.
» De geselecteerde zender wordt
overgeslagen als u op P +/- op de
afstandsbediening drukt of als u het
zenderoverzicht bekijkt.
Druk op
4
Druk op
om te selecteren en
[Zenders hernoemen] te openen.
» Er verschijnt een tekstinvoervak.
5
6
Druk op
MENU om af te sluiten.
Stap 4 Zenders overslaan
1
2
3
MENU om af te sluiten.
Opmerking
• U kunt een overgeslagen zender terugzetten
in uw lijst (zie ‘Stap 2 Nieuwe televisiezenders
zoeken en opslaan’ op pagina 20) met zenders.
Druk op OK om elk teken te bevestigen.
Tip
• Zenders hernoemen - de naam mag niet
langer zijn dan zes tekens.
• Gebruik [Aa] om de hoofdletters te wijzigen in
kleine letters en vice versa.
Zenders herschikken
Nadat u zenders hebt ingesteld, kunt u
de volgorde wijzigen waarin ze worden
weergegeven.
1 Druk tijdens het televisie kijken op OK
om het zenderoverzicht weer te geven.
2 Druk op OPTIONS.
» Het menu met zenderopties wordt
weergegeven.
3
4
5
6
7
Zenders hernoemen
om tekens te selecteren.
8
Druk op
om te selecteren en
[Herordenen] te openen.
Selecteer de zender die u op een andere
positie wilt plaatsen en druk op OK.
Druk op
om de nieuwe positie
voor de zender te selecteren.
Druk op OK om de nieuwe positie te
bevestigen.
Druk op OPTIONS.
» [Herordenen gereed] verschijnt.
Druk op OK als u klaar bent.
N ed erl an ds
7
2
Druk tijdens het televisie kijken op OK
om het zenderoverzicht weer te geven.
Selecteer de zender waarvan u de naam
wilt wijzigen.
Druk op OPTIONS.
» Het menu met zenderopties wordt
weergegeven.
e
.b
5
6
1
re
4
Druk op
om te selecteren en
[Fijnafstemming] te openen.
Druk op
om de frequentie aan te
passen.
Druk op OK als dit is voltooid.
Druk op
om [Hd. zender vastl.] te
selecteren en het zendernummer op te
slaan.
Druk op om [Hd. zender vastl.] te
openen.
Druk op
om [Ja] te selecteren en
druk op OK om de huidige zender op te
slaan.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
3
U kunt zenders hernoemen, zodat de naam van
uw keuze wordt weergegeven als de zender
wordt geselecteerd.
NL
21
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
• U kunt apparaten via verschillende
connectoren aansluiten op uw TV, afhankelijk
van de beschikbaarheid en uw behoeften.
Aansluiting achterkant voor
TV van 19-22 inch
f EXT 2 (Y Pb Pr en AUDIO L/R)
Analoge audio- en video-ingang vanaf
analoge of digitale apparaten zoals DVDspelers of gameconsoles.
g HDMI 1
Digitale audio- en video-ingang vanaf
digitale High Definition-apparaten zoals
Blu-ray-spelers.
Aansluiting achterkant voor
TV van 26 inch en groter
SERV.C
SERV.C
a SERV. C
Voor software-update.
b PC IN (VGA en AUDIO IN)
Audio- en video-ingang vanaf een
computer.
c TV ANTENNA
Signaalinvoer vanaf een antenne, kabel of
satelliet.
22
NL
a SERV. C
Voor software-update.
b AUDIO IN
Audio-ingang vanaf apparaten waarvoor
een afzonderlijke audio-aansluiting nodig
is, zoals een computer.
e
.b
Opmerking
e EXT 1 (RGB en CVBS)
Analoge audio- en video-ingang vanaf
analoge of digitale apparaten zoals DVDspelers of gameconsoles.
re
In deze sectie leest u hoe u verschillende
apparaten met verschillende aansluitingen en
functies kunt aansluiten. Voorbeelden kunt u
vinden in de Snelstartgids.
d AV OUT (VIDEO OUT en AUDIO
OUT L/R)
Audio- en video-uitgang naar analoge
apparaten zoals een andere TV of een
opname-apparaat.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
7 Apparaten
aansluiten
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Een computer aansluiten
e EXT 1 (RGB en CVBS)/ EXT 2 (CVBS)
Analoge audio- en video-ingang vanaf
analoge of digitale apparaten zoals
DVD-spelers of gameconsoles. EXT 2
ondersteunt CVBS.
f EXT 3 (Y Pb Pr en AUDIO L/R)
Analoge audio- en video-ingang vanaf
analoge of digitale apparaten zoals DVDspelers of gameconsoles.
g HDMI 1
Digitale audio- en video-ingang vanaf
digitale High Definition-apparaten zoals
Blu-ray-spelers.
e
.b
d SPDIF OUT
Digitale audio-uitgang naar home
theatre-systemen en andere digitale
audiosystemen.
re
c HDMI (voor TV van 26 inch en groter)
Digitale audio- en video-ingang vanaf digitale
High Definition-apparaten zoals Blu-ray-spelers.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
c TV ANTENNA
Signaalinvoer vanaf een antenne, kabel of
satelliet.
Voordat u een computer op de TV aansluit
• Stel de herhalingsfrequentie van het
scherm op de computer in op 60 Hz.
• Selecteer een ondersteunde
schermresolutie op de computer.
Sluit een computer aan met een van de
volgende aansluitingen:
Opmerking
• Aansluitingen via DVI of VGA vereisen een
extra audiokabel.
•
HDMI-kabel
•
DVI-HDMI-kabel
Aansluiting zijkant
For TV of size 19-22 inch
PC IN(AUDIO)
1
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
2
3
DVI
a AUDIO L/R
Audio-ingang vanaf analoge apparaten die
zijn aangesloten op VIDEO.
N ed erl an ds
b VIDEO
Composiete video-ingang vanaf analoge
apparaten zoals VCR’s.
NL
23
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
HDMI-kabel en HDMI-DVI-adapter
EasyLink in- of uitschakelen
PC IN(AUDIO)
Opmerking
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
• Schakel Philips EasyLink alleen in als u deze
functie wilt gebruiken.
1
2
DVI
3
Druk op MENU.
Selecteer [Installatie] > [Voorkeuren] >
[EasyLink].
Selecteer [Aan] of [Uit].
Afspelen met één druk op de knop
1
VGA-kabel
For TV of size 19-22 inch
PC IN(AUDIO)
Na activering van EasyLink drukt u op het
apparaat op de afspeeltoets.
» De TV schakelt automatisch naar de
juiste bron.
Met één druk op de knop naar standby
VGA
VGA
Philips Easylink gebruiken
Uw televisie ondersteunt Philips EasyLink.
Hiermee kunt u met één druk op de knop
afspelen vanaf apparaten die compatibel zijn
met EasyLink en deze met één druk op de
knop op stand-by zetten.
Opmerking
• U dient compatibele apparaten via HDMI aan
te sluiten op de TV.
24
NL
1
Druk minstens drie seconden op Standby op de afstandsbediening van de TV of
van het apparaat.
» De TV en alle andere aangesloten
HDMI-apparaten worden automatisch
uitgeschakeld.
e
.b
re
For TV of size 19-22 inch
•
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
re
Een Kensington-slot
gebruiken
N ed erl an ds
Uw TV beschikt aan de achterkant over een
opening voor een Kensington-beveiligingsslot.
Voorkom diefstal door een Kensington-slot met
een lus te bevestigen aan de opening en een
vast object, zoals een zware tafel.
NL
25
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Computerformaten
• Resolutie - herhalingsfrequentie:
• 640 x 480 - 60 Hz
• 800 x 600 - 60 Hz
• 1024 x 768 - 60 Hz
• 1280 x 1024 - 60 Hz
• 1360 x 768 - 60 Hz
• 1440 x 900 - 60 Hz (alleen voor Full
HD)
• 1680 x 1050 - 60 Hz (alleen voor
Full HD)
• Via HDMI/DVI-ingang
Videoformaten
• Resolutie - herhalingsfrequentie:
• 480i - 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i - 50 Hz
• 576p - 50 Hz
• 720p - 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz,
60Hz.
Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•
26
Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
TV-systeem: PAL I, B/G, D/K; SECAM
B/G, D/K, L/L’
Videoweergave: NTSC, SECAM, PAL
Tunerbanden: Hyperband, S-channel,
UHF, VHF
NL
•
•
Type: PF01E09B
Batterijen: 2 x AAA (type LR03)
Voeding
•
•
•
Netstroom: 220-240 V, 50 Hz
Voeding in stand-by: < 0,3 W
Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 graden
Celsius
Ondersteunde TV-steunen
Voor het monteren van de TV koopt u
een Philips TV-standaard of een met VESA
compatibele TV-standaard. Om schade aan
kabels en aansluitingen te voorkomen, moet u
een ruimte van ten minste 5,5 cm vrijlaten aan
de achterkant van de TV.
Waarschuwing
• Volg de instructies die bij de TV-standaard
worden geleverd. Koninklijke Philips Electronics
N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor een ondeskundige TV-montage die tot
ongevallen of verwondingen leidt.
Televisiebeeldformaat Vereiste Vereiste
(inch)
pitch
montage(mm)
bouten
19
100 x
4 x M4
100
22
100 x
4 x M4
100
26
100 x
6 x M4
200
32
200 x
4 x M6
200
42
400 x
4 x M6
400
e
.b
Ondersteunde
schermresoluties
re
Productinformatie kan zonder kennisgeving
worden gewijzigd. Ga naar www.philips.com/
support voor gedetailleerde informatie over het
product.
Afstandsbediening
or
nb
de
an
.v
w
w
w
8 Productinformatie
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Dit is normaal. De prestaties worden
hierdoor niet beïnvloed.
e
.b
re
9 Problemen
oplossen
Problemen met TV-zenders
Algemene problemen met de
televisie
De televisie gaat niet aan:
•
Haal het netsnoer uit het stopcontact.
Wacht één minuut en sluit het dan weer
aan.
•
Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
De afstandsbediening werkt niet goed:
•
Controleer of de batterijen juist in
de afstandsbediening zijn geplaatst, in
overeenstemming met de symbolen +
en -.
•
Vervang de batterijen als deze leeg of
bijna leeg zijn.
•
Maak de sensorlens van de
afstandsbediening en de televisie schoon.
Het stand-bylampje op de televisie knippert
rood:
•
Haal het netsnoer uit het stopcontact.
Wacht totdat de TV is afgekoeld voordat
u het netsnoer aansluit. Als het lampje
hierna nog knippert, neemt u contact op
met Philips Consumer Care.
U bent de code vergeten waarmee u de TVvergrendeling kunt ontgrendelen
•
Typ ‘8888’.
De taal van het televisiemenu is onjuist.
•
Wijzig de taal van het TV-menu.
Wanneer u de televisie in- of uitschakelt of
op stand-by zet, maakt de behuizing van de
televisie een krakend geluid:
•
Geen handeling nodig. Het krakende
geluid wordt veroorzaakt door het
uitzetten en inkrimpen van de televisie
wanneer deze warm wordt en afkoelt.
Eerder ingestelde zenders staan niet in de lijst
met zenders
•
Controleer of de juiste zenderlijst is
geselecteerd.
Problemen met het beeld
De TV is ingeschakeld, maar er is geen beeld:
•
Controleer of de antenne goed op de
televisie is aangesloten.
•
Controleer of het juiste apparaat is
geselecteerd als de TV-bron.
Er is geluid, maar geen beeld:
•
Controleer of de beeldinstellingen juist
zijn ingesteld.
De televisieontvangst van een
antenneaansluiting is slecht:
•
Controleer of de antenne goed op de
televisie is aangesloten.
•
Luidsprekers, niet-geaarde
audioapparaten, neonlampen, hoge
gebouwen of andere grote objecten
kunnen de ontvangstkwaliteit
beïnvloeden. Probeer indien mogelijk de
ontvangstkwaliteit te verbeteren door de
antenne te verplaatsen of apparaten in de
buurt van de TV verder weg te zetten.
•
Als de ontvangst voor slechts één zender
slecht is, probeert u deze zender fijn af te
stemmen.
De beeldkwaliteit van de aangesloten
apparaten is slecht:
•
Controleer of de apparaten goed zijn
aangesloten.
•
Controleer of de beeldinstellingen juist
zijn ingesteld.
NL
27
N ed erl an ds
In deze sectie worden veelvoorkomende
problemen en de bijbehorende oplossingen
beschreven.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Problemen met
computerverbindingen
Er is wel beeld, maar geen geluid op de
televisie:
Opmerking
• Als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd,
schakelt de TV de audio-uitgang automatisch
uit. Dit is geen defect.
Controleer of alle kabels juist zijn
aangesloten.
•
Controleer of het volume niet op 0 staat.
•
Controleer of het geluid niet gedempt is.
Er is beeld, maar de geluidskwaliteit is slecht:
•
Controleer of de geluidsinstellingen juist
zijn ingesteld.
Er is beeld, maar er komt maar uit één
luidspreker geluid:
•
Controleer of de balans van het geluid is
ingesteld op het midden.
•
De computerweergave op de TV is niet stabiel:
•
Controleer of u een ondersteunde
resolutie en herhalingsfrequentie hebt
geselecteerd op de computer.
•
Wijzig het beeldformaat voor de TV in
niet op schaal.
•
Contact met ons opnemen
Als u het probleem niet kunt oplossen,
raadpleegt u de veelgestelde vragen voor dit
product op www.philips.com/support.
Als het probleem daarna nog niet is opgelost,
neemt u contact op met Philips Consumer
Care in uw land (vermeld in het Addendum).
Waarschuwing
• Probeer het product niet zelf te repareren.
Problemen met HDMIverbindingen
Er zijn problemen met HDMI-apparaten:
•
Houd er rekening mee dat HDCPondersteuning de beeldoverdracht tussen
een HDMI-apparaat en een TV kan
vertragen.
28
NL
U kunt zich verwonden, het product
onherstelbare schade toebrengen of de
garantie doen vervallen.
Opmerking
• Schrijf het model en het serienummer van uw
TV op voordat u contact opneemt met Philips.
U vindt deze gegevens op de achterkant van
de TV en op de verpakking.
e
.b
Problemen met het geluid
•
Als de TV het HDMI-apparaat niet
herkent en er geen beeld wordt
weergegeven, probeert u de bron van
het ene apparaat naar een ander over te
schakelen en weer terug.
Als het geluid steeds wordt onderbroken,
controleert u of de uitganginstellingen van
het HDMI-apparaat correct zijn.
Als u een HDMI-DVI-adapter of HDMIDVI-kabel gebruikt, controleert u of er
een extra audiokabel is aangesloten op
AUDIO L/R of AUDIO IN (alleen miniaansluiting).
re
•
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De televisie heeft uw instellingen niet
opgeslagen:
• Controleer of de TV-locatie is ingesteld
op de thuisinstelling. In deze modus kunt
u instellingen wijzigen en opslaan.
Het beeld is niet gelijk aan het scherm, het is
te groot of te klein:
•
Probeer een ander beeldformaat.
De beeldpositie is incorrect:
•
Beeldsignalen van bepaalde apparaten
passen niet goed op het scherm.
Controleer de signaaluitvoer van het
apparaat.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
G
geluidinstellingen
28
22
28
26
24
6
26
9
B
batterijen
beeldformaat
beeldformaat wijzigen
problemen oplossen
Beeldinstellingen
26
11
27
10
C
computerformaat
technische specificaties
26
D
demo
digitale services
teletekst
e
.b
aansluitingen
HDMI
problemen oplossen
netsnoer
problemen oplossen
technische specificaties
Afspelen met één druk op de knop
afstandsbediening
overzicht
technische specificaties
apparaten
bekijken
14
14
re
A
or
nb
de
an
.v
w
w
w
favorietenlijst
installatie
selecteren
10 Index
18
13
H
HDMI-kabel
problemen oplossen
28
K
Kensington-slot
25
L
Lijst met zenders
favoriet
problemen oplossen
update
locatie
14
27
14
17
M
menu
hoofdmenu
teletekst
Met één druk op de knop naar stand-by
milieu
10
13
24
5
O
ontvangst
27
13
P
EasyLink
afspelen met één druk op de knop
inschakelen
met één druk op de knop naar stand-by
uitschakelen
problemen oplossen
24
24
24
24
F
fabrieksinstellingen
27
S
scherm
resolutie
sleep timer
Slimme instellingen
steun
26
15
10, 12
26
18
NL
29
N ed erl an ds
E
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
13
13
14
15
15
16
8
10
8
27
5
8
26
8
9
26
16
17
V
vergrendeling
Kensington
Videoformaat
technische specificaties videoformaat
volume
aanpassen
25
26
9
Z
zenders
favorietenlijst
herschikken
installeren
automatisch
handmatig
naam wijzigen
zenders instellen
automatisch
handmatig
30
NL
14
21
19
20
21
19
20
e
.b
14
26
re
Table of Pages
technische specificaties
Teletekst
diversen
subpagina’s
table of pages
timer
slaaptimer
stand-by
timer aan
TV
inschakelen
menu
overschakelen naar een andere zender
problemen oplossen
schermonderhoud
stand-by
technische specificaties tuner
uitschakelen
volume aanpassen
wandmontage
TV-vergrendeling
aangesloten apparaten vergrendelen
zenders vergrendelen
or
nb
de
an
.v
w
w
w
T
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: Q41G4201813 2C