Philips | 32PFL7605H/05 | www.philips.com/welcome

nl
ow
D
Register your product and get support at
d
de
oa
www.philips.com/welcome
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NL Gebruikershandleiding
nl
ow
D
www.philips.com/support
Model
Serial
d
de
oa
fro
0810 000 205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.03 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
kohalik kõne tariifi
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0805 025 510
numéro sans frais
Deutschland
0800 000 7520
gebührenfreier Anruf
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Hrvatska
0800 222778
free
Ireland
North 0800 055 6882
South 1800-PHILIPS 7445477
free
Italia
800 088774
Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
52737691
local
Lithuania
67228896
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0800 0230076
Gratis nummer
Norge
22 70 81 11
Lokalsamtale
Polska
(022) 349-15-05
Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal
800 780 903
Chamada Grátis
România
0800-894910
0318107125
Apel gratuit
Apel local
Россия
(495) 961-1111
0.15 USD/minute
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
900 800 655
Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0844 800 544
Schweizer Festnetztarif
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036
free
National rate
Україна
8-800-500-69-70
Місцевий виклик
m
Österreich
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
nl
ow
D
Overzicht
Knoppen en indicatoren aan de
zijkant
Afstandsbediening
Standaard TV-menu's
Televisie kijken
Een aangesloten apparaat bekijken
Ambilight gebruiken
Net TV gebruiken
10
7
Meer uit uw televisie halen
10
10
12
13
16
16
17
20
Favoriete zenders
EPG gebruiken
Teletekst gebruiken
Timers, vergrendelingen en
ondertitelingen gebruiken
Videotheek openen
Multimedia openen
Miniaturen gebruiken
Universele toegang
20
20
20
8
De TV instellen
22
23
23
25
26
28
Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen 28
Zenderinstellingen wijzigen
30
Zenders opnieuw installeren
31
Taalinstellingen wijzigen
33
Een netwerk instellen
33
Andere instellingen wijzigen
38
De software van de TV bijwerken 39
De TV opnieuw installeren
39
De TV aansluiten
40
Eerste aansluitingen
Informatie over kabels
Overzicht van de TV-aansluitingen
Apparaten aansluiten
Meer apparaten aansluiten
Philips EasyLink gebruiken
Een CAM gebruiken
40
40
42
44
49
53
57
2
Technische gegevens
61
Overzicht
Voeding en ontvangst
Scherm en geluid
Schermresoluties
Multimedia
Connectiviteit
Afmetingen
61
61
61
61
62
62
62
Index
64
e
.b
10
Contact opnemen
58
Algemene problemen met de
televisie
58
Problemen met TV-zenders
58
Problemen met het beeld
58
Problemen met het geluid
59
Problemen met HDMI-verbindingen 60
Problemen met USB-verbindingen 60
Problemen met PC-verbindingen
60
re
NL
De TV gebruiken
58
or
nb
de
an
.v
w
5
3
7
7
8
9
Problemen oplossen
w
4
Belangrijk
Genieten van HD-TV
De televisie aan de wand monteren
Productkenmerken
Meer informatie openen
6
w
3
3
m
2
Aan de slag
fro
1
d
de
oa
Inhoud
NonPu blish
e
.b
U moet alle instructies lezen en begrijpen
voordat u de TV gebruikt. Als het product
wordt beschadigd omdat u de instructies
niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van
toepassing.
Risico van brand of een elektrische schok!
Stel de TV nooit bloot aan regen of water.
Plaats nooit containers met vloeistoffen zoals
vazen bij de TV. Mocht er onverhoopt
vloeistof in de TV terechtkomen, dan moet u
de stekker direct uit het stopcontact halen.
Neem contact op met Philips Consumer
Care om de TV te laten nakijken.
•
Steek geen voorwerpen in de
ventilatiesleuven of andere openingen
van de TV.
•
Als u de TV draait, moet u opletten dat
het netsnoer niet wordt strakgetrokken.
Als het netsnoer wordt strakgetrokken,
kunnen er aansluitingen los gaan zitten.
Dit kan vonken of brand veroorzaken.
Nederlands
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Veiligheid
w
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
bij Philips! Registreer uw TV op
(http://www.philips.com/welcome) om
optimaal gebruik te kunnen maken van de
door Philips geboden ondersteuning.
m
NonPu blish
U dient de TV, de afstandsbediening en
de batterijen van de afstandsbediening
uit de buurt te houden van open vuur
en andere warmtebronnen, inclusief
direct zonlicht. Om het ontstaan van
een brand te voorkomen, houdt u
kaarsen en andere vlammen altijd uit de
buurt van de TV, de afstandsbediening
en de batterijen.
fro
Gefeliciteerd
•
d
de
oa
Belangrijk
nl
ow
D
1 Aan de slag
Risico op kortsluiting of brand!
•
Stel de afstandsbediening of de
batterijen nooit bloot aan regen, water
of hoge temperaturen.
•
Zorg ervoor dat geen grote krachten
op het netsnoer worden uitgeoefend.
Losse stekkers kunnen een elektrische
boog of een brand veroorzaken.
Risico op verwondingen of schade aan de
TV!
•
Er zijn twee mensen nodig om een TV
op te tillen en te dragen die meer dan
25 kilo weegt.
•
Gebruik alleen de meegeleverde
standaard als u een standaard op uw
TV monteert. Maak de TV stevig vast
aan de standaard. Plaats de TV op een
vlak oppervlak dat het gewicht van de
TV en de standaard kan dragen.
•
Gebruik bij wandmontage alleen een
steun die het gewicht van uw TV kan
dragen. Bevestig de wandsteun aan een
wand die het gezamenlijke gewicht van
de steun en de TV kan dragen.
Koninklijke Philips Electronics N.V.
aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor een ondeskundige wandmontage
die tot ongevallen of verwondingen
leidt.
NL
3
Schermonderhoud
NonPu blish
•
•
•
•
•
Risico op schade aan het TV-scherm!
Raak het scherm nooit aan met
voorwerpen, duw er niet tegen, wrijf er
niet over en sla er niet tegen.
Haal de stekker uit het stopcontact
voordat u de TV gaat schoonmaken.
Maak het scherm en de behuizing
schoon met een zachte, vochtige doek.
Gebruik nooit stoffen zoals alcohol,
chemicaliën of schoonmaakmiddelen
voor de TV.
Veeg waterdruppels zo snel mogelijk
van het scherm om vervormingen of
kleurvervaging te voorkomen.
Vermijd stilstaande beelden zo veel
mogelijk. Stilstaande beelden zijn
beelden die gedurende langere
perioden op het scherm worden
weergegeven. Stilstaande beelden zijn
onder andere schermmenu's, zwarte
balken en tijdsweergaven. Indien u
stilstaande beelden moet gebruiken,
verlaagt u het beeldcontrast en de
helderheid om schade aan het scherm
te voorkomen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
4
w
NL
m
Plaats de TV nooit op een oppervlak
met een meubelkleed of ander
materiaal dat kan worden
weggetrokken.
•
Zorg ervoor dat geen enkel onderdeel
van de TV over de rand van het
oppervlak hangt.
•
Plaats de TV nooit op een hoog
meubelstuk (zoals een boekenkast)
zonder het meubelstuk en de TV veilig
aan de wand of aan een geschikte steun
te bevestigen.
•
Leer uw kinderen dat het gevaarlijk is
op meubilair te klimmen om de TV aan
te raken of te bedienen.
Risico van oververhitting!
•
Plaats de TV nooit in een afgesloten
ruimte/bergvak. Laat voor voldoende
ventilatie aan alle zijden van de TV een
ruimte vrij van minstens 10 cm. Let op
dat de ventilatiesleuven op de TV niet
worden bedekt door gordijnen of
andere voorwerpen.
Risico op verwondingen, brand of schade
aan het netsnoer!
•
Plaats nooit de TV of een ander
voorwerp op het netsnoer.
•
Zorg dat u altijd gemakkelijk bij het
netsnoer kunt zodat u de TV
gemakkelijk kunt loshalen van het
stopcontact.
•
Trek bij het loshalen van het netsnoer
altijd aan de stekker en nooit aan het
snoer.
Koppel de TV los van het
elektriciteitsnet en de antenne als er
onweer op komst is. Raak tijdens
onweer geen enkel onderdeel van de
TV, het netsnoer of de antennekabel
aan.
Risico op gehoorschade!
Zet het volume niet te hoog als u
oortelefoons of hoofdtelefoons gebruikt, en
gebruik ze niet te lang.
Lage temperaturen
Als de TV is vervoerd bij een temperatuur
onder 5 °C, laat u de TV na het uitpakken
eerst op kamertemperatuur komen voordat
u de stekker van de TV in het stopcontact
steekt.
fro
•
•
d
de
oa
Controleer voordat u de TV aansluit op
het stopcontact of het voltage
overeenkomt met de waarde op de
achterzijde van de TV. Sluit de TV nooit
aan op het stopcontact als het voltage
afwijkt.
Kinderen kunnen zich verwonden!
Volg deze voorzorgen strikt op om te
voorkomen dat de TV omkantelt waardoor
kinderen zich zouden kunnen verwonden:
nl
ow
D
•
Uw product bevat batterijen die,
overeenkomstig de Europese richtlijn
2006/66/EG, niet bij het gewone
huishoudelijke afval mogen worden
weggegooid. Informeer u over de lokale
regels inzake de gescheiden ophaling van
gebruikte batterijen. Een goede
afvalverwerking draagt bij aan het
voorkomen van schadelijke gevolgen voor
het milieu en de volksgezondheid.
Nederlands
m
fro
Uw product is vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en onderdelen die
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen
worden.
d
de
oa
NonPu blish
nl
ow
D
Verwijdering
e
.b
re
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw
oude producten niet samen met uw
gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede
afvalverwerking van uw oude product draagt
bij aan het voorkomen van mogelijke
schadelijke gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als u op uw product een symbool met een
doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke
systeem voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten.
Milieuvriendelijk
NonPu blish
Deze TV is bekroond met een Ecolabel van
de Europese Unie voor de milieukwaliteit
van het apparaat.
Een TV met een Ecolabel is uitgerust met de
volgende milieuvriendelijke functies die
bijdragen aan een energiezuinig gebruik:
Milieuvriendelijke instellingen
De milieuvriendelijke instellingen kunnen
tijdens het televisie kijken worden geopend
door op de groene knop op de
afstandsbediening te drukken.
Deze milieuvriendelijke instellingen
omvatten:
•
Energiebesparende beeldinstellingen:
dankzij de instelling [Energiebesp.]
wordt een combinatie van
beeldinstellingen toegepast om het
energieverbruik te verlagen.
•
Omgevingslichtsensor: om energie te
besparen verlaagt de ingebouwde
omgevingslichtsensor de helderheid van
het beeld wanneer er minder
omgevingslicht is.
•
Scherm dempen: schakelt het TVscherm uit. Andere functies, zoals het
geluid, blijven normaal werken. Door
het scherm te 'dempen', bespaart u
energie wanneer u bijvoorbeeld alleen
audio wilt beluisteren via de TV.
NL
5
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
6
w
NL
m
Wij richten ons voortdurend op het
verminderen van de gevolgen voor het
milieu van onze innovatieve
consumentenproducten. Wij richten tijdens
het productieproces onze inspanningen op
verbeteringen met betrekking tot de
milieuvriendelijkheid, waaronder het
reduceren van het gebruik van gevaarlijke
stoffen, het promoten van energiezuinigheid
en het aanbieden van informatie over
verwijdering en productrecycling.
fro
•
Speciale aan-uitknop: sluit de stroom
naar de TV volledig af met de speciale
aan-uitknop aan de onderkant van het
apparaat.
Geavanceerd energiebeheer: het
geavanceerde energiebeheer van deze
TV verzekert het efficiëntste
stroomverbruik. Als u wilt zien hoe de
ingestelde TV-instellingen het relatieve
energieverbruik van de TV beïnvloeden,
drukt u op en selecteert u
[Configuratie] > [Demo] > [Active
Control].
d
de
oa
•
nl
ow
D
Zie De TV instellen > Andere instellingen
wijzigen > Milieuvriendelijke instellingen
(Pagina 38) voor meer informatie over deze
milieuvriendelijke instellingen.
Geïntegreerde milieuvriendelijke
instellingen
•
Laag stroomverbruik in
energiebesparende stand-bymodus: de
toonaangevende en zeer geavanceerde
energiecircuits brengen het
stroomverbruik van de TV omlaag tot
een extreem laag niveau terwijl de TV
toch continu in de stand-bymodus kan
blijven.
Dankzij onze inspanningen op het gebied van
milieuvriendelijkheid heeft deze TV het
Europese Ecolabel gekregen*.
Gedetailleerde gegevens over
energieverbruik in de stand-bymodus,
garantiebeleid, reserveonderdelen en
recycling van deze TV vindt u op de Philipswebsite voor uw land
(http://www.philips.com/).
Informatie over het einde van de
levensduur
Zie Aan de slag > Belangrijk > Einde van de
levensduur (Pagina 5) voor informatie over
de correcte verwijdering van deze TV en de
batterijen.
Een Kensington-slot gebruiken
NonPu blish
Uw TV is aan de onderkant voorzien van
een opening voor een Kensingtonbeveiligingsslot.
Schaf een Kensington-antidiefstalslot (niet
meegeleverd) aan om de TV te beveiligen.
nl
ow
D
Full HD
e
.b
re
•
Voordat u de TV plaatst, dient u alle
veiligheidsvoorschriften te lezen (zie
Aan de slag > Belangrijk > Veiligheid).
Plaats de televisie op een plek waar er
geen licht op het scherm valt.
or
nb
de
an
.v
w
•
•
w
NonPu blish
•
w
De televisie plaatsen
m
Deze TV kan Full HD-video-inhoud (HighDefinition) weergeven. Om optimaal te
genieten van HD-inhoud dient u de TV op
een HD-bron aan te sluiten, aangezien de
beeldkwaliteit anders hetzelfde is als die van
een standaard-TV.
Neem contact op met uw dealer voor meer
informatie over waar u in uw land HDvideo-inhoud kunt verkrijgen. U kunt ook
(http://www.philips.com/support) bezoeken
voor een lijst met HD-kanalen en aanbieders in uw land.
Uw TV kan HD-video-inhoud weergeven
vanaf:
•
Een Blu-ray Disc-speler, als deze is
aangesloten via een HDMI-kabel en op
de speler een Blu-ray Disc wordt
afgespeeld
•
Een DVD-speler (met upscaling), als
deze is aangesloten via een HDMI-kabel
en op de speler een DVD wordt
afgespeeld
•
Een HD-zender die via de ether
uitzendt (DVB-T MPEG4)
•
Een digitale HD-ontvanger, als deze is
aangesloten via een HDMI-kabel en
met behulp van de ontvanger HDinhoud wordt afgespeeld via een kabelof satellietaanbieder
•
Een HD-kanaal op uw DVB-C-netwerk
•
Een HD-gameconsole (bijvoorbeeld XBox 360 of PlayStation 3), als deze is
aangelsoten via een HDMI-kabel en op
de console een HD-game wordt
gespeeld
fro
NonPu blish
De ideale afstand om TV te kijken
bedraagt drie keer het diagonale
beeldformaat. Als de diagonale afmeting
van het scherm van de TV bijvoorbeeld
116 cm is, is de ideale kijkafstand circa
3,5 m, gemeten vanaf de voorkant van
het scherm.
Als u zit, moeten uw ogen zich op
dezelfde hoogte bevinden als het
midden van het scherm.
Het Ambilight-effect komt het best tot
zijn recht als de TV op een afstand van
10 tot 20 cm van de muur is geplaatst.
Nederlands
•
d
de
oa
Genieten van HD-TV
De televisie aan de wand
monteren
Voor het monteren van de TV koopt u een
Philips TV-steun of een compatibele TVsteun. Controleer de grootte van het TVscherm en kijk in de lijst welke
wandmontageset hiervoor geschikt is:
32 inch/81 cm: 200 mm x 300 mm, M6
37 inch/94 cm: 200 mm x 200 mm, M6
40 inch/102 cm: 200 mm x 200 mm, M6
42 inch/107 cm: 200 mm x 200 mm, M646
inch/117 cm: 300 mm x 300 mm, M8
Waarschuwing: volg de instructies die bij
de TV-standaard worden geleverd.
Koninklijke Philips Electronics N.V.
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
een ondeskundige TV-montage die tot
ongevallen of verwondingen leidt.
Om schade aan kabels en aansluitingen te
voorkomen, moet u een ruimte van ten
minste 5,5 cm vrijlaten aan de achterkant van
de TV.
NL
7
Productkenmerken
d
de
oa
Full HD LCD-scherm
fro
Deze TV is uitgerust met een Full HD LCDscherm (High-Definition) en ondersteunt de
maximale HD-resolutie van 1920 x 1080p.
Dit scherm geeft een helder, trillingsvrij
Progressive Scan-beeld met optimale
helderheid en verbluffende kleuren.
De LED-achtergrondverlichting van het
scherm levert een uitzonderlijk beeldcontrast
met een uitzonderlijke energiebesparing.
m
NonPu blish
Voor TV's van 46 inch (117 cm):
Noteer eerst welke maat schroeven u nodig
hebt voordat u de TV aan de wand
monteert.
U bepaalt de lengte van de schroef door de
dikte van de wandmontage op te tellen bij
de lengte van de schroef in de afbeelding.
Ambilight is de technologie waarmee licht
vanaf de achterzijde van de televisie op de
wand wordt geprojecteerd. Met deze
innovatieve technologie worden kleuren en
de helderheid van het licht automatisch
aangepast aan het TV-beeld.
Dit zorgt voor een ongeëvenaarde
kijkervaring. Het licht is minder belastend
voor de ogen, waardoor u meer ontspannen
televisie kijkt.
Zie De TV gebruiken > Ambilight
gebruiken (see "NonPublish" op pagina 16).
Digitale TV
Naast gewone analoge TV-uitzendingen
ontvangt uw TV ook digitale terrestrialuitzendingen (DVB-T). Indien beschikbaar
kan uw TV ook digitale TV- (DVB-C) en
digitale radio-uitzendingen ontvangen.
Met DVB (Digital Video Broadcasting) krijgt
u een beter beeld en een betere
geluidskwaliteit. Sommige uitzenders bieden
ook diverse audio- (spraak) en/of
teleteksttalen bij digitale uitzendingen.
Programmagids (EPG)
De EPG (Elektronische programmagids) is
een gids op het scherm voor digitale
zenders. Met EPG kunt u:
•
Een lijst weergeven met digitale
programma's die worden uitgezonden
•
Zien welke programma's binnenkort
worden uitgezonden
•
Programma's op genre sorteren
NL
8
e
.b
re
Ambilight
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Noteer eerst welke maat schroeven u nodig
hebt voordat u de TV aan de wand
monteert.
U bepaalt de lengte van de schroef door de
dikte van de wandmontage op te tellen bij
de lengte van de schroef in de afbeelding.
nl
ow
D
Voor TV's van 32 tot 42 inch (81 tot 107
cm):
NonPu blish
Nederlands
w
Op internet
w
Een afdrukbare versie van de
gebruikershandleiding is beschikbaar op
internet. Deze bevat de meest recente
informatie en uitgebreide beschrijvingen die
niet in deze gebruikershandleiding op het
scherm zijn opgenomen.
Bekijk de PDF-versie en andere
productinformatie, waaronder veelgestelde
vragen en firmware-upgrades, op
(http://www.philips.com/support).
Videotheek
NonPu blish
De Philips-videotheek biedt toegang tot een
grote collectie kwaliteitsfilms die u direct op
uw TV kunt bekijken.
Zie Meer uit uw TV halen > Videotheek
openen (see "NonPublish" op pagina 23).
Multimedia
U kunt uw eigen multimediabestanden
(bijvoorbeeld foto's, muziek, video's)
weergeven of afspelen via de USB-aansluiting
aan de zijkant van de TV of rechtsreeks vanaf
uw PC.
Zie Meer uit uw TV halen > Multimedia
openen.
Meer informatie openen
Op het scherm
NonPu blish
U leest de gebruikershandleiding op het
scherm. In deze handleiding vindt u alle
informatie die u nodig hebt om deze TV te
installeren en te bedienen.
Kies [Help] in het hoofdmenu om de
gebruikershandleiding te openen.
NL
9
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Met Net TV kunt u genieten van films,
muziek en andere infotainment, rechtstreeks
van het internet op uw TV-scherm. Zie De
TV gebruiken > Net TV gebruiken (see
"NonPublish" op pagina 17).
Als u Net TV wilt gebruiken, moet u de TV
aansluiten op een netwerk. Zie De TV
instellen > Een netwerk instellen (see
"NonPublish" op pagina 33).
m
NonPu blish
fro
Net TV
Voordat u de instructies uitvoert, dient u de
gebruikershandleiding tijdelijk te sluiten door
op de gele knop op de afstandsbediening te
drukken. Druk nogmaals op de gele knop
om de gebruikershandleiding opnieuw te
openen op dezelfde pagina.
d
de
oa
Een herinnering instellen voor het begin
van een programma
•
Favoriete EPG-zenders instellen
Opmerkingen:
•
EPG is niet in alle landen beschikbaar.
•
Raadpleeg Meer uit uw TV halen >
EPG gebruiken (Pagina 20) voor meer
informatie over EPG.
nl
ow
D
•
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
2 De TV
gebruiken
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Overzicht
In deze sectie vindt u een overzicht van de
meestgebruikte knoppen en functies van de
TV.
e
.b
re
Knoppen en indicatoren
aan de zijkant
NonPu blish
1. Omgevingssensor/sensor voor de
afstandsbediening.
Afstandsbediening
Overzicht
NonPu blish
1. +/-:hiermee zet u het geluid harder of
zachter. In het hoofdmenu kunt u met deze
knoppen horizontaal navigeren.
2. : hiermee opent u het hoofdmenu.
Druk een tweede keer op deze knop om
een activiteit in het hoofdmenu te starten.
3. P/CH +/-: hiermee schakelt u naar de
vorige of volgende zender. In het
hoofdmenu kunt u met deze knoppen
verticaal navigeren.
4. (Ambilight): hiermee schakelt u
Ambilight in of uit. Wanneer de TV stand-by
staat, schakelt u hiermee Loungelight in of
uit.
NL
10
1. (Stand-by): hiermee zet u de TV op
stand-by als deze aan staat. Hiermee zet u
de TV aan als deze op stand-by staat.
2. (Home): hiermee opent u het
hoofdmenu.
3. (Bladeren): hiermee opent u het
browsermenu waarin u de lijst met TVzenders, de elektronische programmagids en
teletekst kunt selecteren.
nl
ow
D
13. (Ondertit.): hiermee schakelt u de
ondertiteling in of uit.
14. (Terug): hiermee keert u terug naar
een vorig menu. Houd deze knop ingedrukt
als u weer TV wilt kijken.
w
Batterijen
m
fro
Nederlands
d
de
oa
Open het batterijvak aan de achterzijde van
de afstandsbediening en plaats de batterijen
(type AAA-LR03-1,5 V). Zorg ervoor dat de
plus- en minpolen (+ en -) van de batterijen
overeenkomen met de markeringen aan de
binnenkant van het batterijcompartiment.
Verwijder de batterijen als u de
afstandsbediening langere tijd niet zult
gebruiken. Gooi de batterijen weg volgens
de geldende richtlijnen. Lees Aan de slag >
Belangrijk > Einde levensduur.
7. (Experience): hiermee opent u het
menu van de experiencebalk.
8. (Opties): hiermee geeft u opties voor
de huidige activiteit of selectie weer.
9.+/- (Volume) en (Mute): hiermee
verhoogt of verlaagt u het volume, en
schakelt u het geluid uit of in.
10.Color buttons: hiermee selecteert u
taken of opties.
11.0-9 (Cijfertoetsen): hiermee selecteert u
een zender of instelling.
12. (Beeldformaat): hiermee selecteert u
een beeldformaat.
Afstandsbediening op het scherm
NonPu blish
Er is een OSRC (On-Screen Remote
Control - afstandsbediening op het scherm)
beschikbaar waarmee u snel toegang hebt
tot veelgebruikte functies. De
beschikbaarheid van schermknoppen kan per
TV-installatie verschillen.
De OSRC weergeven
1. Druk op terwijl u naar de TV of een
aangesloten apparaat kijkt.
2. Selecteer [Apparaattoetsen weergeven]
en druk vervolgens op OK.
3. Gebruik de Navigatietoetsen enOK om
een schermknop te selecteren en te
gebruiken.
NL
11
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
4.
(Navigatietoetsen): hiermee bladert u
door menu's en selecteert u items.
5. (Vorige/volgende): hiermee selecteert u
het vorige of volgende kanaal. Hiermee gaat
u naar de vorige of volgende pagina van het
menu. Hiermee gaat u naar de vorige of
volgende track, album of map.
6.OK: hiermee bevestigt u een invoer of
selectie.
Het browsermenu geeft u toegang tot de
volgende opties:
•
Lijst met TV-zenders
•
Elektronische programmagids
•
Teletekst
Druk op als u het browsermenu wilt
openen terwijl u TV kijkt.
m
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het hoofdmenu bevat de activiteiten die u
met de TV kunt uitvoeren.
1. Druk op .
2. Selecteer een pictogram in het
hoofdmenu en druk op OK om de activiteit
te starten.
3. Druk nogmaals op of om het
hoofdmenu te sluiten.
NonPu blish
fro
NonPu blish
Bladeren
d
de
oa
Hoofdmenu
nl
ow
D
Standaard TV-menu's
U kunt een activiteit starten door het
gewenste item te markeren met de
Navigatietoetsen. Druk vervolgens op OK.
•
[TV kijken] Hiermee schakelt u terug
naar de antennebron als er een andere
bron is geselecteerd.
•
[Gehuurde video's] Hiermee opent u
een internetportaal om door lijsten
video's te bladeren en video's te kopen.
•
[USB openen] Als er een USBopslagapparaat is aangesloten, opent u
hiermee de inhoudsbrowser.
•
[PC openen] Hiermee schakelt u terug
naar de antennebron als er een andere
bron is geselecteerd.
•
[Net TV openen] Hiermee opent u
Net TV.
•
[Scenea] Hiermee activeert u de
Scenea-achtergrond.
•
[Widgets weergeven] Hiermee opent
u miniaturen van online
serviceproviders (alleen beschikbaar bij
verbinding met het internet).
•
[Uw apparaten toevoegen] Hiermee
voegt u nieuwe apparaten toe aan het
hoofdmenu.
•
[Configuratie] Hiermee hebt u toegang
tot menu's waarmee u beeld-, geluiden andere TV-instellingen kunt wijzigen.
NL
12
1. Druk op de Navigatietoetsen om een
item te selecteren:
•
[Zenderlijst]: hiermee opent u de lijst
met TV-zenders.
•
[Programmagids]: hiermee opent u de
elektronische programmagids.
•
[Teletekst]: hiermee opent u teletekst.
2. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
Experience
Druk op om de Experience-menubalk te
openen. Via dit menu hebt u toegang tot
enkele veelgebruikte instellingen.
De Experience-menubalk geeft u toegang tot
de volgende opties:
•
[Ambilight]: hiermee schakelt u
Ambilight in of uit.
•
[Ambilight actieve modus]: hiermee
past u de Ambilight-reactiesnelheid aan.
•
[Beeldformaat]: hiermee wijzigt u het
beeldformaat.
•
[Smart beeld]: veelgebruikte
beeldinstellingen.
•
[Smart geluid]: veelgebruikte
geluidsinstellingen.
e
.b
re
3. Selecteer een zender en druk op OK om
de zender weer te geven.
4. Druk op om de lijst met zenders af te
sluiten zonder van zender te veranderen.
Uw apparaten toevoegen
NonPu blish
Wanneer u een apparaat op de TV hebt
aangesloten, moet u dit apparaat altijd als
een item aan het hoofdmenu toevoegen.
Wanneer dit item in het hoofdmenu staat,
kunt u de TV snel overschakelen naar dit
apparaat.
Selecteer in het hoofdmenu [Uw apparaten
toevoegen] en druk op OK. Volg de
instructies op het scherm om het apparaat
aan het hoofdmenu toe te voegen.
Als u een apparaat uit het hoofdmenu wilt
verwijderen, selecteert u het item, drukt u
op en selecteert u [Dit apparaat
verwijderen]. Druk op OK.
Televisie kijken
In-/uitschakelen of op stand-by zetten
Setup
NonPu blish
[Configuratie] in het hoofdmenu biedt u de
mogelijkheid om de meeste TV-instellingen
te wijzigen, waaronder:
•
Beeld- en geluidsinstellingen
•
TV-zenders installeren of bijwerken
•
TV-software bijwerken
•
Andere speciale functies
Nederlands
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het zenderoverzicht toont de TV- en
radiozenders die op de TV zijn geïnstalleerd.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Zenderlijst] en druk op OK.
Optiemenu's bevatten handige instellingen
met betrekking tot wat er op het scherm te
zien is.
1. Druk op om de beschikbare opties
weer te geven.
2. Druk nogmaals op om het menu te
sluiten.
m
NonPu blish
NonPu blish
fro
Lijst met kanalen
Opties
d
de
oa
•
[Luidsprekers]: hiermee configureert u
TV-luidsprekers voor Philips EasyLink.
[Beeldverschuiving]: hiermee past u de
positie van het beeld aan.
nl
ow
D
•
Inschakelen
Druk op de Aan-uitknop (1) aan de
onderzijde van de TV.
Inschakelen vanuit stand-by
Druk op de afstandsbediening op (2).
Naar stand-by schakelen
Druk op op de afstandsbediening.
Uitschakelen
Druk op de Aan-uitknop aan de onderzijde
van de TV.
NL
13
nl
ow
D
Volume aanpassen
NonPu blish
m
fro
Het volume verhogen of verlagen
•
Druk op +/- op de afstandsbediening.
•
Druk op +/- aan de zijkant van de
TV.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Overschakelen naar een andere zender
•
d
de
oa
Hoewel uw TV in stand-by zeer weinig
stroom verbruikt, wordt nog steeds energie
verbruikt. Wanneer u de TV langere tijd niet
gaat gebruiken, schakelt u de TV uit met de
Aan-uitknop aan de onderzijde van het
toestel.
Tip: als u de afstandsbediening niet kunt
vinden en de TV wilt inschakelen vanuit
stand-by, drukt u op P/CH +/- aan de zijkant
van de TV.
e
.b
re
Druk op
op de afstandsbediening of
op P/CH +/- aan de zijkant van de TV.
NonPu blish
•
•
•
Druk op en selecteer [Zenderlijst]
om de lijst met zenders te gebruiken.
Druk op om terug te keren naar een
eerder bekeken zender.
Kies een zender met de Cijfertoetsen.
Alleen analoge of digitale zenders
weergeven
Filter de lijst met zenders om alleen analoge
of digitale zenders te openen.
1. Druk in de lijst met zenders op .
2. Selecteer [Selecteer lijst] > [Analoge
zenders] of [Digitale zenders] en druk
vervolgens op OK.
Afhankelijk van uw selectie zijn alleen digitale
of analoge zenders beschikbaar.
NL
14
Het geluid dempen of weer inschakelen
•
Druk op om het geluid te dempen.
•
Druk opnieuw op om het geluid te
herstellen.
Gebruik het menu [Geluid] om het volume
van de hoofdtelefoon te regelen. Zie De TV
instellen > Beeld- en geluidsinstellingen
wijzigen > Meer geluidsinstellingen (Pagina
29) voor meer informatie.
Smart Picture-instellingen gebruiken
NonPu blish
Gebruik de experiencebalk voor [Smart
beeld] om toegang te krijgen tot
veelgebruikte beeldinstellingen.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Smart beeld] en selecteer
daarna een van de volgende instellingen:
•
[Persoonlijk]: hiermee stelt u de TV in
op uw persoonlijke voorkeuren die zijn
ingesteld in de [Beeld]-menu's onder
[Configuratie].
•
[Intens]: uitgebreide en dynamische
instellingen, ideaal voor gebruik bij
daglicht.
•
[Natuurlijk]: een natuurlijke
beeldinstelling.
Nederlands
U kunt het beeldformaat naar wens wijzigen.
1. Druk op .
2. Selecteer een beeldformaat en druk op
OK om uw keuze te bevestigen.
m
Opmerking: u kunt de beeldformaten ook
openen via de Experience-menubalk ( ) en
het menu [Configuratie].
or
nb
de
an
.v
w
w
w
U kunt de volgende beeldformaten
selecteren:
•
[Auto-fill]: hiermee wordt het beeld
vergroot zodat het scherm wordt
gevuld (de ondertiteling blijft zichtbaar).
Aanbevolen voor zo min mogelijk
beeldvervorming, maar niet voor HD of
PC.
•
[Auto-zoom]: hiermee wordt het beeld
automatisch vergroot zodat het scherm
wordt gevuld. Aanbevolen voor zo min
mogelijk beeldvervorming, maar niet
voor HD of PC.
•
[Super zoom]: hiermee worden de
zwarte balken verwijderd aan de
zijkanten van uitzendingen in het
formaat 4:3. Niet aanbevolen voor HD
of PC.
•
[Filmformaat 16:9]: hiermee wijzigt u
het traditionele formaat 4:3 in 16:9.
Niet aanbevolen voor HD of PC.
[Breedbeeld]: hiermee rekt u het
traditionele formaat 4:3 uit tot 16:9.
•
[Niet op schaal]: biedt maximale details
voor de PC. Alleen beschikbaar als
[PC-modus] is ingeschakeld in het
menu [Beeld].
Opmerkingen:
•
Afhankelijk van de beeldbron, zijn
sommige beeldformaten niet
beschikbaar en worden ze niet
weergegeven op het scherm.
•
NL
15
e
.b
re
Gebruik de experiencebalk voor [Smart
geluid] om toegang te krijgen tot
veelgebruikte geluidsinstellingen.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Smart geluid] en selecteer
daarna een van de volgende instellingen:
•
[Persoonlijk]: hiermee stelt u de TV in
op uw persoonlijke voorkeuren die zijn
ingesteld in de [Geluid]-menu's onder
[Configuratie].
•
[Standaard]: hiermee past u de
geluidsinstellingen aan zodat ze passen
bij de meeste omgevingen en soorten
geluid.
•
[Nieuws]: hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor gesproken audio,
zoals het nieuwsbericht.
•
[Films]: hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor films.
•
[Spel]: ideale instellingen voor games.
•
[Drama]: hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor drama.
•
[Sport]: hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor sport.
3. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op om af te sluiten.
NonPu blish
fro
NonPu blish
Het beeldformaat wijzigen
d
de
oa
Smart Sound-instellingen gebruiken
nl
ow
D
[Cinema]: ideale instellingen voor het
kijken naar films.
•
[Spel]: ideale instellingen voor games.
•
[Energie sparen]: de meest
energiebewuste instellingen.
Standaardfabrieksinstellingen.
•
[Standaard]: hiermee past u de
beeldinstellingen aan zodat ze passen bij
de meeste omgevingen en soorten
video.
•
[Foto]: ideale instellingen voor het
kijken naar foto's.
•
[Gewenst]: hiermee kunt persoonlijke
beeldinstellingen aanpassen en opslaan.
3. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op om af te sluiten.
•
nl
ow
D
U kunt ook op de TV op drukken om
Ambilight in of uit te schakelen.
d
de
oa
Een aangesloten apparaat
bekijken
fro
m
Nieuw apparaat toevoegen
NonPu blish
e
.b
re
Actieve modus instellen
NonPu blish
1. Druk op .
2. Selecteer het apparaat in het hoofdmenu.
3. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
Ambilight gebruiken
Ambilight inschakelen
NonPu blish
Geniet van een aangenamere kijkervaring en
een verbeterde beeldkwaliteit. Voor het
beste Ambilight-effect dimt u het licht in de
kamer.
Let op
Om slechte ontvangst van de
afstandsbediening tegen te gaan, moet u uw
apparatuur uit het zicht van Ambilight
opstellen.
1. Druk op (Experience).
2. Selecteer [Ambilight] en druk vervolgens
op OK.
3. Selecteer [Aan] of [Uit] om Ambilight in
of uit te schakelen.
NL
or
nb
de
an
.v
w
NonPu blish
w
Via een aangesloten apparaat kijken
w
Opmerkingen:
•
voordat u via een aangesloten apparaat
kunt kijken, moet u het apparaat eerst
aan het hoofdmenu toevoegen.
•
HDMI ARC-compatibele apparaten die
via een HDMI ARC-aansluiting met de
TV zijn verbonden, worden automatisch
aan het hoofdmenu toegevoegd.
1. Sluit het apparaat aan en schakel het in.
2. Druk op .
3. Selecteer [Uw apparaten toevoegen] en
druk op OK. Volg de instructies op het
scherm.
16
Opmerking: voordat u de actieve modus
van Ambilight instelt, moet u Ambilight
[Kleur] instellen op [Actieve modus].
Met de actieve modus van Ambilight stelt u
in met welke snelheid Ambilight reageert op
beelden op het scherm.
1. Druk op (Experience).
2. Selecteer [Actieve modus] en druk
vervolgens op OK.
3. Beweeg de schuifregelaar om de reactie
van Ambilight in te stellen.
4. Druk op om de schuifregelaar te sluiten.
5. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
LoungeLight gebruiken
NonPu blish
Als de TV in stand-by staat, kunt u Ambilight
inschakelen om een Ambilight LoungeLighteffect te creëren in uw kamer. Druk aan de
zijkant van de TV op terwijl de TV standby staat.
Opmerking: het kan meer dan 5 seconden
duren voordat LoungeLight inschakelt.
Als u een ander LoungeLight-kleurenpalet
wilt selecteren, raadpleegt u De TV
gebruiken > Ambilight gebruiken > Meer
Ambilight-instellingen (see "NonPublish" op
pagina 17).
Wat u nodig hebt.
U kunt Net TV gebruiken door de TV aan te
sluiten op een router die een
breedbandverbinding heeft met het internet.
Voor meer informatie over het instellen van
een netwerk raadpleegt u De TV instellen >
Een netwerk instellen (see "NonPublish" op
pagina 33).
Eerste gebruik
Wanneer u Net TV voor de eerste keer
gebruikt, wordt u gevraagd om de
gebruiksvoorwaarden te accepteren.
Wanneer u deze voorwaarden accepteert,
wordt u gevraagd om u te registreren voor
Net TV. Na de registratie kunt u het
kinderslot inschakelen.
NL
17
Nederlands
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Koninklijke Philips Electronics N.V.
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
inhoud die door Net TV-providers wordt
aangeboden.
w
Voordelen
m
Net TV gebruiken
Net TV biedt internetservices en websites
die zijn afgestemd op uw TV. Gebruik de
afstandsbediening van de TV om door de
Net TV-internetpagina's te bladeren. U kunt
films afspelen, foto's bekijken, naar muziek
luisteren, infotainment raadplegen, games
spelen en meer, allemaal op uw TV-scherm.
•
Omdat Net TV een onlinesysteem is,
kan het na verloop van tijd worden
aangepast om de service te verbeteren.
•
Bepaalde Net TV-services kunnen
worden toegevoegd, gewijzigd of na
verloop van tijd worden gestopt.
•
Net TV toont pagina's op volledig
scherm, één pagina per keer.
•
Het is niet mogelijk om bestanden te
downloaden en op te slaan en om plugins te installeren.
fro
In het menu Ambilight kunt u meer
Ambilight-instellingen kiezen.
Druk tijdens het TV-kijken op >
[Configuratie] > [Geavanceerde TVinstellingen] > [Ambilight].
Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
•
[Dynamisch]: hiermee wordt Ambilight
ingesteld tussen een ontspannen en een
dynamisch niveau. Deze functie is alleen
beschikbaar als Ambilight [Kleur] is
ingesteld op [Dynamisch].
•
[Helderheid]: hiermee past u de
helderheid van Ambilight aan.
•
[Kleur]: hiermee selecteert u een
voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
•
[Gewenste kleur]: hiermee past u de
voorgeprogrammeerde kleurinstelling
nauwkeurig aan.
•
[Scheiding]: hiermee stemt u de
verschillende kleurniveaus voor elke
kant van de TV af. Schakel deze functie
uit voor een dynamische, gelijkmatige
Ambilight-kleur.
•
[TV uitschakelen]: hiermee stelt u in
hoe de TV wordt uitgeschakeld.
•
[Lounge light]: hiermee selecteert u
een LoungeLight-modus. Deze instelling
wordt toegepast wanneer LoungeLight
is ingeschakeld voor stand-by.
•
[Scenea lounge light]: hiermee schakelt
u Scenea LoungeLight in of uit.
•
[Muurkleur]: hiermee selecteert u de
kleur van de muur zodat de Ambilightkleuren correct worden weergegeven.
d
de
oa
NonPu blish
nl
ow
D
Meer Ambilight-instellingen
Door Net TV bladeren
De startpagina van Net TV openen
1. Druk op (Bladeren).
2. Selecteer [Net TV] en druk vervolgens op
OK. The TV links up to Net TV and opens
the start page.
Door de startpagina van Net TV bladeren
Druk op:
•
om de lijst met bladwijzers weer te
geven of een vrij toegankelijke
internetpagina te openen.
•
Navigatietoetsen om door Net TV of
webpagina's te bladeren.
Door de startpagina van Net TV bladeren
Druk op:
om het optiemenu te openen.
•
•
OK om een item te bekijken of te
selecteren.
om terug te gaan naar een vorige
•
pagina.
•
(Home) om Net TV te sluiten en
terug te gaan naar het hoofdmenu.
Op de pagina [Browse all] staan alle
services.
Op de pagina [Browse all] kunt u de Net
TV-services per categorie bekijken. Selecteer
een categorie en druk op OK.
Een ander land instellen
Op de pagina [Browse all] kunt u een ander
land instellen voor Net TV. Een ander land
biedt mogelijk andere services.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
18
w
NL
w
Met het kinderslot ingeschakeld:
•
kunt u services en/of categorieën
services vergrendelen en ontgrendelen
•
sommige services die niet geschikt zijn
voor kinderen, zijn standaard
vergrendeld maar kunnen worden
ontgrendeld
•
Alleen services op de Net TV-pagina's
kunnen worden vergrendeld.
Advertenties en vrij toegankelijke
websites kunnen niet worden
vergrendeld.
Wanneer u de startpagina van Net TV Voor
de eerste keer opent, wordt u gevraagd of u
het kinderslot wilt inschakelen. Als u het
kinderslot inschakelt, moet u een
persoonlijke vergrendelings/ontgrendelingscode invoeren.
Voer een code van 4 cijfers in voor het
vergrendelen/ontgrendelen van Net TV.
Gebruik de nummertoetsen op de
afstandsbediening. Voer ter bevestiging
nogmaals dezelfde PIN-code in.
m
U kunt de registratie voor Net TV starten
door uw e-mailadres in te voeren op het
TV-scherm. Voer het adres in met het
toetsenbord op de afstandsbediening, op
dezelfde manier als waarop u een SMS/tekstbericht opstelt. Volg de instructies op
het scherm.
Wanneer er een registratie-e-mail naar uw
e-mailadres is verzonden, wordt er een
bericht weergegeven. Open het emailbericht op uw PC en klik op de
koppeling naar het registratieformulier. Vul
het formulier in en klik op de verzendknop.
Selecteer [OK] op de TV en druk op OK
om de startpagina van Net TV te openen.
Voordelen van kinderslot
Services worden vergrendeld per land.
Categorieën worden vergrendeld voor
alle landen.
Kinderslot inschakelen
fro
Voor het registreren hebt u een e-mailadres
nodig en een PC die is verbonden met het
internet. Als u bij het eerste gebruik de
registratie overslaat, kunt u zich later
registreren vanaf de startpagina van Net TV.
•
d
de
oa
Wanneer u zich hebt geregistreerd voor Net
TV, worden de pagina's die u selecteert als
favoriete pagina's of als vergrendelde
pagina's opgeslagen als reservekopie.
Daarnaast worden de laatste 16
webadressen (URL's) die u bezoekt
opgeslagen.
U kunt uw selecties delen met een andere
Net TV-televisie als u die TV registreert met
hetzelfde e-mailadres. Na registratie kunt u
de selecties herstellen wanneer u per
ongeluk een reset van Net TV hebt
uitgevoerd met [Geschiedenislijst wissen].
Registreren
nl
ow
D
Voordelen van registratie
Nederlands
m
fro
NonPu blish
w
Een pagina vergroten
w
1. Druk in Net TV op .
2. Selecteer [Op pagina zoomen] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer de actie die u wilt uitvoeren en
klik vervolgens op OK.
NonPu blish
1. Druk in Net TV op .
2. Selecteer [Net TV-geheugen wissen] en
druk vervolgens op OK.
Wachtwoorden, cookies en andere
navigatiegegevens worden van de TV
verwijderd.
Een webpagina openen
Opmerking: sommige vrij toegankelijke
websites zijn niet geschikt om weer te geven
op een TV-scherm en worden op uw TV
mogelijk niet correct weergegeven.
1. Druk op (Bladeren).
2. Selecteer [Ga naar adres] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer het tekstinvoerveld en druk op
OK.
4. Selecteer een cijfer/letter/symbool en druk
op OK om elke invoer te bevestigen.
5. Selecteer [Ga naar adres] en druk op OK
om de webpagina te bekijken.
De afstandsbediening op het scherm
gebruiken
Met de afstandsbediening op het scherm
bedient u het afspelen van een onlinefilm of
schuift u omhoog of omlaag op een
webpagina.
NL
19
e
.b
re
Geschiedenis wissen
or
nb
de
an
.v
w
Favoriete Net TV-pagina's markeren
1. Druk in Net TV op .
2. Selecteer [Bladwijzer voor deze pagina
maken] en druk vervolgens op OK.
3. Druk op om af te sluiten.
Opmerking: alleen Net TV-services kunnen
worden gemarkeerd als favoriet.
Advertenties en vrij toegankelijke websites
kunnen niet worden gemarkeerd.
Al uw favoriete services worden
weergegeven op de startpagina van Net TV.
Op de pagina [Bladwijzers] zijn favoriete
services gemarkeerd met een ster.
1. Druk in Net TV op .
2. Selecteer [Toon de afstandsbediening] en
druk vervolgens op OK.
3. Gebruik de Navigatietoetsen om de
schuifbalk op de pagina omhoog of omlaag
te verplaatsen en druk vervolgens op OK.
d
de
oa
U kunt maximaal 12 Net TV-pagina's of services markeren als favoriet, zodat u deze
gemakkelijk kunt openen. Favoriete pagina's
worden gemarkeerd met een ster.
Opmerking: alleen Net TV-services kunnen
worden gemarkeerd als favoriet.
Advertenties en vrij toegankelijke websites
kunnen niet worden gemarkeerd.
nl
ow
D
Selecteer [Browse: ...], kies een ander land
en druk op OK.
Favoriete Net TV-pagina's markeren
nl
ow
D
Opmerking: EPG is niet in alle landen
beschikbaar.
d
de
oa
De elektronische programmagids
inschakelen
NonPu blish
fro
3 Meer uit uw
televisie halen
Zenders toevoegen of verwijderen
EPG-opties
1. Druk op .
2. Selecteer [Lijst met zenders] en druk
vervolgens op OK.
3. Druk op .
4. Selecteer [Als favoriet merken] of [Niet
als favoriet aanmerken] en druk vervolgens
op OK.
In het zenderoverzicht verschijnt een
sterretje om aan te geven dat de zender is
toegevoegd aan de lijst met favorieten. Het
sterretje verdwijnt als u de zender uit de lijst
met favorieten verwijdert.
Gebruik het menu met EPG-opties om
herinneringen in te stellen of te wissen, de
dag te wijzigen en voor andere handige EPGopties. Deze opties zijn alleen toegankelijk
voor 8 dagen TV-zendergegevens.
1. Druk in de EPG op .
2. Druk op de Navigatietoetsen en op OK
om een optie te selecteren en aan te passen:
•
[Voorprogrammering instellen]:
hiermee stelt u
programmaherinneringen in.
•
[Voorprogrammering wissen]: hiermee
wist u herinneringen voor programma's.
•
[Dag wijzigen]: hiermee stelt u de EPGdag in. Selecteer [Vandaag], [Volgende
dag] of [Vorige dag].
•
[Meer informatie]: hiermee kunt u
programma-informatie raadplegen.
•
[Zoeken op genre]: hiermee zoekt u
TV-programma's op genre.
•
[Vastgelegde voorprogr.]: hiermee
geeft u een overzicht van
programmaherinneringen weer.
•
[Voorkeurzenders]: hiermee stelt u
voorkeurs-EPG-zenders in.
Overzicht
NonPu blish
De EPG (elektronische programmagids) is
een gids op het scherm voor digitale
zenders. Met EPG kunt u:
•
Een lijst weergeven met digitale
programma's die worden uitgezonden
•
Zien welke programma's binnenkort
worden uitgezonden
•
Programma's op genre sorteren
•
Een herinnering instellen voor het begin
van een programma
•
Favoriete EPG-zenders instellen
NL
20
Teletekst gebruiken
Een pagina selecteren
NonPu blish
1. Druk op .
2. Selecteer [Teletekst] en druk op OK.
3. Selecteer op de volgende manier een
pagina:
•
Voer het paginanummer in met de
Cijfertoetsen.
om de volgende of
•
Druk op of
vorige pagina weer te geven.
•
Druk op de Color buttons om een
item met kleurcodering te selecteren.
e
.b
EPG gebruiken
re
Alleen zenders in een favorietenlijst bekijken,
of alle zenders bekijken als er momenteel
een favorietenlijst geselecteerd is.
1. Druk in de zenderlijst op .
2. Selecteer [Selecteer lijst] >
[Voorkeurzenders] om zenders in een lijst
met favorieten weer te geven, of [Alle] om
alle zenders weer te geven.
3. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
NonPu blish
or
nb
de
an
.v
w
NonPu blish
w
Een lijst met favorieten selecteren
w
NonPu blish
m
Favoriete zenders
1. Druk op .
2. Selecteer [Programmagids] en druk op
OK.
NonPu blish
NonPu blish
or
nb
de
an
.v
w
Een teletekstpagina kan meerdere
subpagina's bevatten. Deze subpagina's
worden weergegeven op een balk naast het
nummer van de hoofdpagina.
Druk op of om subpagina's te selecteren
als deze op een teletekstpagina beschikbaar
zijn.
Teletekst doorzoeken
NonPu blish
1. Druk in teletekst op OK om het eerste
woord of nummer te markeren.
2. Druk op de Navigatietoetsen om naar het
woord of nummer te gaan dat u wilt zoeken.
3. Druk op OK om te beginnen met zoeken.
4. Druk op tot er geen woorden of
nummers meer zijn gemarkeerd, om het
zoeken te beëindigen.
Digitale teletekst gebruiken
NonPu blish
Sommige uitzenders van digitale TV bieden
speciale digitale tekstservices of interactieve
services (bijvoorbeeld BBC1) op hun digitale
TV-zenders.
Ga in digitale teletekst als volgt te werk:
•
Druk op de Navigatietoetsen om items
te selecteren of te markeren.
•
Gebruik de Color buttons om een
optie te selecteren en druk op OK om
te bevestigen of te activeren.
Opmerking: digitale tekstservices worden
geblokkeerd wanneer ondertiteling wordt
uitgezonden en [Ondertiteling] is
ingeschakeld. Zie Meer uit uw TV halen >
Ondertiteling gebruiken (Pagina 22).
Teletekst 2.5 gebruiken
NonPu blish
Teletekst 2.5 biedt meer kleuren en betere
grafische afbeeldingen dan normale teletekst.
Als Teletekst 2.5 wordt uitgezonden door
een zender, wordt dit standaard
ingeschakeld.
NL
21
e
.b
re
Bij sommige uitzenders van digitale TV zijn
meerdere teleteksttalen beschikbaar. U kunt
een primaire en secundaire taal instellen.
1. Druk op .
Subpagina's selecteren
w
Een teleteksttaal selecteren
w
[T.O.P. overzicht]: met behulp van
T.O.P.-teletekstuitzendingen (Table Of
Pages) kunt u van het ene onderwerp
naar het andere gaan zonder
paginanummers te gebruiken.
•
[Vergroten] / [Normaal beeld]: u kunt
de teletekstpagina vergroten, zodat u
deze gemakkelijker kunt lezen. Druk op
de Navigatietoetsen om over het
vergrote scherm te bewegen.
•
[Subpagina's doorlopen]: hiermee
worden de subpagina's een voor een
weergegeven als subpagina's
beschikbaar zijn.
•
[Talen]: hiermee schakelt u naar een
andere taalgroep om een taal correct
weer te geven als die taal uit afwijkende
lettertekens bestaat.
3. Druk op om het optiemenu af te
sluiten.
•
m
NonPu blish
fro
1. Druk in de teletekst op .
2. Selecteer een optie:
•
[Pagina vastzetten] / [Vastzetten
pagina opheffen]: hiermee zet u de
huidige pagina vast of heft u het
vastzetten op.
•
[Dual screen] / [Vol scherm]: hiermee
schakelt u Dual Screen-teletekst in of
uit, waarbij de huidige zender of bron
links op het scherm wordt
weergegeven en teletekst rechts.
•
[Verborgen info]: hiermee kunt u
verborgen informatie op een pagina
verbergen of weergeven, zoals
oplossingen van raadsels of puzzels.
Nederlands
Teletekstopties openen
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde zenderinstellingen] of
[Geavanceerde satellietinstellingen] >
[Talen] > [Voorkeurtaal teletekst] of
[Alternatieve taal teletekst].
3. Selecteer uw voorkeurstalen voor
teletekst en druk op OK.
d
de
oa
om teletekst af te sluiten.
nl
ow
D
4. Druk op
nl
ow
D
NonPu blish
Zenders vergrendelen of ontgrendelen
1. Selecteer in het menu Kinderslot de optie
[Zender vergrendelen].
2. Voer de code voor het kinderslot in met
de Cijfertoetsen. Het menu [Zender
vergrendelen] wordt weergegeven.
d
de
oa
m
fro
Teletekst 2.5 in- of uitschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[Voorkeuren] > [Teletekst 2.5] > [Aan] of
[Uit] en druk op OK.
w
NonPu blish
To prevent children from watching TV, you
can lock the TV or block age rated
programmes.
De code voor het kinderslot instellen of
wijzigen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde zenderinstellingen] >
[Kinderslot].
3. Selecteer [Code ingeven] of [Code
wijzigen].
4. Voer de code in met de Cijfertoetsen.
Tip: als u uw code bent vergeten, voert u
‘8888’ in om eventuele bestaande codes te
negeren.
NL
22
Sommige digitale uitzenders hebben een
leeftijdsgrens aan hun programma's
toegekend. U kunt uw TV zo instellen dat
alleen programma's met een leeftijdsgrens
lager dan de leeftijd van uw kind worden
weergegeven.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde zenderinstellingen] of
[Geavanceerde satellietinstellingen] >
[Kinderslot] > [Leeftijdsclassificatie]. Er
wordt een bericht weergegeven waarin u
wordt gevraagd de code voor het kinderslot
in te voeren.
3. Voer de code voor het kinderslot in met
de Cijfertoetsen.
4. Selecteer een leeftijdclassificatie en druk
op OK. Alle programma's boven de
geselecteerde leeftijdsgrens worden
geblokkeerd.
Zie Meer uit uw TV halen > Timers en
vergrendelingen gebruiken > Kinderslot
voor meer informatie over codes voor
kindersloten.
Ondertiteling
NonPu blish
1. Zet de TV op een analoge TV-zender.
2. Druk op , selecteer [Teletekst] en druk
op OK.
3. Voer het driecijferige paginanummer van
de ondertitelingspagina in (gewoonlijk '888').
4. Druk op om teletekst af te sluiten.
Ondertiteling wordt weergegeven indien
beschikbaar.
e
.b
Kinderslot
NonPu blish
re
Met de sleeptimer wordt de televisie na een
vooraf bepaalde tijd automatisch
overgeschakeld naar de stand-bymodus. U
kunt altijd de TV al eerder uitschakelen of de
sleeptimer opnieuw instellen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[Voorkeuren] > [Sleeptimer].
3. Druk op Navigatietoetsen om de
sleeptimer in te stellen. U kunt de sleeptimer
tot maximaal 180 minuten instellen, in
stappen van vijf minuten. De sleeptimer
wordt uitgeschakeld wanneer deze op nul
minuten is ingesteld.
4. Druk op OK om de sleeptimer te
activeren. De TV wordt na de ingestelde tijd
overgeschakeld naar de stand-bymodus.
Leeftijdclassificatie
or
nb
de
an
.v
w
Sleeptimer
3. Selecteer de zenders die u wilt
vergrendelen of ontgrendelen.
w
Timers, vergrendelingen en
ondertitelingen gebruiken
m
fro
•
Deze TV beschikt standaard over een
SD-kaartsleuf en de SD-kaart mag
alleen met Videostore worden gebruikt.
Gebruik een lege SD-geheugenkaart.
De SD-kaart moet een minimale
opslagcapaciteit hebben van 4 GB. Voor
High Definition-video hebt u een SDkaart nodig met een capaciteit van
minimaal 8 GB.
Nederlands
•
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Druk op .
2. Selecteer in het menu dat wordt geopend
de optie [Uit], [Aan] of [Aan tijdens mute]
en druk op OK.
Opmerking: bij [Aan tijdens mute] geeft de
TV alleen ondertiteling weer als het geluid is
uitgeschakeld met .
nl
ow
D
NonPu blish
NonPu blish
Deze functie wordt alleen ondersteund op
geselecteerde digitale zenders.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Taal ondertitels].
3. Selecteer een ondertitelingstaal in de lijst
en druk op OK.
Opmerking: zie De TV instellen >
Taalinstellingen wijzigen > Taal voor audio,
ondertitels en teletekst (Pagina 33) voor
meer informatie over taalinstellingen.
Videotheek openen
Voordelen
NonPu blish
U kunt video's bekijken en opslaan die zijn
gehuurd via Net TV. Als u Net TV wilt
gebruiken, sluit u de TV aan op een router
die een breedbandverbinding heeft met het
internet. Zie voor meer informatie De TV
instellen > Een netwerk instellen (see
"NonPublish" op pagina 33).
Een SD-kaart plaatsen
Let op: volg nauwkeurig de hierna
beschreven instructies. Het niet op de juiste
wijze plaatsen van de SD-kaart kan
beschadiging van de kaart tot gevolg hebben.
Alle inhoud op de SD-kaart wordt gewist
voordat de gehuurde video's worden
gedownload.
Opmerkingen:
1. Verwijder eerst de Conditional Access
Module uit de TV voordat u de SDgeheugenkaart plaatst.
2. Plaats een lege SD-geheugenkaart in de
SD-kaartsleuf met het etiket aan de voorkant
naar boven.
Gehuurde video's bekijken
Selecteer [Gehuurde video's] > [Video
huren] in het hoofdmenu en druk op OK.
Volg de instructies op het scherm.
Multimedia openen
Door USB bladeren
NonPu blish
Foto's kijken of muziek en video's afspelen
op de TV vanaf een USB-geheugenapparaat.
Waarschuwing: Philips is niet
verantwoordelijk als het USB-opslagapparaat
niet wordt ondersteund en is ook niet
verantwoordelijk voor beschadiging of verlies
van gegevens op het apparaat.
NL
23
•
•
•
•
Door PC-netwerk bladeren
Bekijk foto's en speel muziek en video's af
op de TV vanaf een PC of een ander
opslagapparaat in uw thuisnetwerk.
Als u door uw PC-netwerk wilt bladeren,
moet u eerst de netwerkverbinding instellen.
Zie voor meer informatie De TV
instellenEen netwerk instellen (see
"NonPublish" op pagina 33).
Als het netwerk niet is ingesteld toen u [PC
openen] de eerste keer opende, wordt de
netwerkinstallatie nu gestart. Volg de
instructies op het scherm.
Door PC-netwerk bladeren
Selecteer [PC openen] in het hoofdmenu en
druk vervolgens op OK.
Zodra uw PC en uw router zijn ingeschakeld,
geeft uw TV de multimediaserverinhoud van
uw PC weer. Terwijl de PC-inhoudslijst
geopend is op het scherm, selecteert u het
bestand dat u wilt afspelen en drukt u op
OK.
Er wordt een nummer, een diapresentatie
met foto's of een video afgespeeld.
•
Druk nogmaals op OK om het afspelen
te onderbreken.
•
Druk op om naar het volgende
bestand te gaan.
•
Druk op om naar het vorige bestand
te gaan.
•
Druk op om een muziekbestand snel
vooruit te spoelen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
24
w
NL
[Shuffle uit]: hiermee schakelt u het in
willekeurige volgorde weergeven van
afbeeldingen in de diavoorstelling uit.
[Snelheid diapresentatie]: hiermee stelt
u in hoe lang een afbeelding wordt
weergegeven.
[Overgang diapresentatie]: hiermee
stelt u de overgang tussen afbeeldingen
in.
w
Muziekinstellingen
•
[Herhalen]: hiermee herhaalt u een
nummer of album.
•
[Shuffle aan] / [Shuffle uit]: hiermee
schakelt u het willekeurig afspelen van
nummers in of uit.
Beeldinstellingen van diapresentaties
•
[Roteren]: hiermee draait u een beeld.
m
fro
•
•
Druk op of om een bestand terug
te spoelen of snel vooruit te spoelen.
•
Druk op om het browsermenu te
sluiten.
•
Druk tijdens het afspelen van een
bestand op om de instellingen voor
uw bestandstype weer te geven.
Video-instellingen
•
[Klein scherm]: hiermee wordt video in
een klein scherm afgespeeld.
•
[Vol scherm]: hiermee wordt video op
het volledige scherm afgespeeld.
•
[Herhalen]: hiermee wordt een video
herhaald.
•
[Shuffle aan] / [Shuffle uit]: hiermee
schakelt u het willekeurig afspelen van
video's in of uit.
Opmerkingen:
•
U kunt de USB-inhoudsbrowser ook
openen door [USB openen] te
selecteren in het hoofdmenu.
•
Als u meerdere USB-opslagapparaten
aansluit via een USB-hub, wordt een
bericht weergegeven waarin u wordt
gevraagd een apparaat te selecteren.
Selecteer het apparaat en druk op OK.
Een bestand afspelen
Selecteer het bestand dat u wilt afspelen in
de inhoudsbrowser en druk op OK.
•
Druk nogmaals op OK om het afspelen
te onderbreken of te stoppen.
•
Druk op of om naar het vorige of
volgende bestand te gaan.
[Herhalen]: hiermee herhaalt u de
diapresentatie.
[Shuffle aan]: hiermee worden
afbeeldingen in de diavoorstelling in
willekeurige volgorde weergegeven.
d
de
oa
Terwijl de TV is ingeschakeld, sluit u het
USB-apparaat aan op de USB-poort aan de
zijkant van de TV.
De USB-inhoudsbrowser wordt
weergegeven.
nl
ow
D
Een USB-opslagapparaat aansluiten
Nederlands
or
nb
de
an
.v
w
w
Luisteren naar digitale radio
NonPu blish
3. Druk in de lijst met zenders op .
4. Selecteer [Selecteer lijst] > [Radio] en
druk op OK.
5. Selecteer een radiozender en druk op
OK.
Miniaturen gebruiken
Wat u nodig hebt.
Miniaturen zijn pictogrammen of
weergavevakken die informatie bevatten,
zoals het weer, de klok, enz. Welke
miniaturen beschikbaar zijn, is afhankelijk van
het land. Als u miniaturen wilt gebruiken,
sluit u de TV aan op een router die een
breedbandverbinding heeft met het internet.
Zie De TV instellen > Een netwerk
instellen (see "NonPublish" op pagina 33).
Miniaturen weergeven
NonPu blish
Miniaturen toevoegen of verwijderen
NL
25
e
.b
Als er digitale uitzendingen beschikbaar zijn,
worden er tijdens de installatie automatisch
digitale radiozenders geïnstalleerd.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Lijst met zenders] en druk op
OK.
re
Opmerking: als de sleeptimer is
uitgeschakeld, wordt de achtergrond
gedurende 120 minuten weergegeven.
Anders wordt deze gedurende de duur van
de sleeptimer weergegeven. Zie Meer uit
uw TV halen > Timers en vergrendelingen
gebruiken > Sleeptimer (Pagina 22) voor
meer informatie over de sleeptimer.
w
Diapresentatie als achtergrond
Zorg ervoor dat de achtergrond nog niet is
geactiveerd.
1. Sluit een USB-opslagapparaat aan op de
TV.
2. Druk op .
3. Selecteer [Scenea] en druk vervolgens op
OK.
Alle afbeeldingen in het USB-opslagapparaat
worden weergegeven.
m
Met de Scenea-functie kunt u een afbeelding
als achtergrond op uw TV weergeven. Zorg
ervoor dat de locatie van de TV is ingesteld
op de modus [Thuis].
Achtergrond met één afbeelding
1. Druk op .
2. Selecteer [Scenea] en druk op OK.
De standaardafbeelding of vooraf geladen
afbeelding wordt weergegeven.
Opmerking: het bestand mag niet groter zijn
dan 1 MB.
1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op de
TV.
2. Druk op .
3. Selecteer [USB openen] en druk
vervolgens op OK.
4. Selecteer een afbeelding en druk op .
5. Selecteer [Instellen als Scenea] en druk
op OK.
fro
NonPu blish
NonPu blish
d
de
oa
Scenea gebruiken
nl
ow
D
Druk op (Opties) voor meer opties, zoals
[1x afspelen], [Herhalen], [Shuffle
aan]/[Shuffle uit], [Roteren].
Video's kijken
Selecteer in het menu Gids een video en
druk op afspelen OK.
•
Als u een video wilt onderbreken, drukt
u op de pauzeknop OK.
•
Als u vooruit wilt spoelen, drukt u één
keer op om langzaam vooruit te
spoelen en twee keer op om snel
vooruit te spoelen.
•
Druk nogmaals op voor de normale
snelheid.
Druk op (Opties) om over te schakelen
naar [Vol scherm], [Klein scherm], [1x
afspelen] en meer.
Als u het PC-netwerk wilt afsluiten, drukt u
op en selecteert u een andere activiteit.
NL
26
Sommige digitale TV-zenders zenden
speciale audio voor slechtzienden uit. De
normale audio wordt voorzien van extra
commentaar.
Audio voor slechtzienden inschakelen
(indien beschikbaar)
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Druk op de groene knop om
[Slechtzienden] te selecteren.
3. Gebruik de volgende knoppen om de
bijbehorende functie te selecteren:
•
Groen - [Luidsprekers]: hiermee hoort
u audio voor slechthorenden alleen via
de luidsprekers.
•
Geel - [Hoofdtelefoon]: hiermee hoort
u audio voor slechtzienden alleen via de
hoofdtelefoon.
•
Blauw - [Luidsprekers +
hoofdtelefoon]: hiermee hoort u audio
voor slechtzienden alleen via de
luidsprekers en de hoofdtelefoon.
•
Rood - [Uit]: hiermee schakelt u audio
voor slechtzienden uit.
4. Druk op om af te sluiten.
Tip: als u wilt nagaan of audio voor
slechtzienden beschikbaar is, drukt u op
en selecteert u [Audiotaal]. Talen met een
oogpictogram wijzen op ondersteuning voor
slechtzienden.
Het volume aanpassen voor slechtzienden
1. Druk in het menu [Universele toegang]
op de gele knop om [Gemengd volume] te
selecteren.
2. Druk op de Navigatietoetsen om de
schuifknop hoger of lager te zetten, en druk
op OK.
3. Druk op om af te sluiten.
e
.b
Sommige digitale TV-zenders zenden
speciale audio en ondertiteling voor
slechthorenden uit.
Audio en ondertiteling voor
slechthorenden inschakelen (indien
beschikbaar)
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Druk op de rode knop om
[Slechthorenden] te selecteren.
NonPu blish
re
NonPu blish
Slechtzienden
or
nb
de
an
.v
w
Slechthorenden
w
Wanneer dit door de uitzender van uw
digitale TV wordt ondersteund, kunt u met
deze TV speciale audio en ondertiteling voor
slechthorenden, en speciale audio voor
slechtzienden bieden.
Om deze functies in te schakelen, moet u
universele toegang aanzetten in het menu
[Voorkeuren].
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[Voorkeuren] > [Universele toegang] >
[Aan] en druk op OK.
w
NonPu blish
m
Universele toegang inschakelen
fro
Universele toegang
3. Druk op de groene knop om audio en
ondertiteling voor slechthorenden in te
schakelen; druk op de rode knop om deze
uit te schakelen.
4. Druk op om af te sluiten.
Tip: als u wilt nagaan of een audiotaal voor
slechthorenden beschikbaar is, drukt u op
en selecteert u [Audiotaal]. Talen met een
oorpictogram wijzen op ondersteuning voor
slechthorenden.
d
de
oa
Druk tijdens het televisiekijken op de blauwe
knop om miniaturen weer te geven.
nl
ow
D
1. Selecteer [Widgets weergeven] in het
hoofdmenu en druk op OK.
2. Selecteer de miniatuur die u wilt
toevoegen of verwijderen en druk
vervolgens op .
3. Gebruik de navigatieknoppen om te
selecteren en druk op OK om uw
instellingen te bevestigen.
Miniaturen weergeven
nl
ow
D
m
fro
Nederlands
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Audiofeedback voor slechtzienden
Met deze functie activeert u audiofeedback
wanneer op een knop op de
afstandsbediening of de TV wordt gedrukt.
1. Druk in het menu [Universele toegang]
op de blauwe knop om [Toetstoon] te
selecteren.
2. Druk op de groene knop om
audiofeedback in te schakelen en op de rode
knop om deze uit te schakelen.
3. Druk op om af te sluiten.
NL
27
[Gewenst]: hiermee kunt persoonlijke
beeldinstellingen aanpassen en opslaan.
3. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op om af te sluiten.
•
d
de
oa
fro
Meer beeldinstellingen
NonPu blish
m
Beeld- en geluidsinstellingen
wijzigen
nl
ow
D
4 De TV instellen
Smart Picture-instellingen
•
•
•
NL
28
•
•
•
•
•
•
•
[Helderheid]: hiermee past u de
intensiteit en details van donkere
gebieden aan.
[Kleur]: hiermee past u de verzadiging
aan.
[Kleurschakering]: hiermee
compenseert u kleurvariaties in met
NTSC gecodeerde uitzendingen.
[Scherpte]: hiermee past u de scherpte
van het beeld aan.
[Ruisreductie]: hiermee wordt de ruis
in het beeld gefilterd en onderdrukt.
[Tint]: Hiermee past u de kleurbalans
van een beeld aan.
[Gewenste tint]: hiermee past u de
tintinstelling aan.
[Pixel Plus HD]: hiermee geeft u
geavanceerde instellingen weer, zoals
[100 Hz Clear LCD], [Dynamisch
contrast], [Dynamische
achtergrondverlichting], [MPEG
artefact-reductie], [Kleurverbetering],
[HD Natural Motion], [Gamma].
e
.b
•
•
[Cinema]: ideale instellingen voor het
kijken naar films.
[Spel]: ideale instellingen voor games.
[Energie sparen]: de meest
energiebewuste instellingen.
Standaardfabrieksinstellingen.
[Standaard]: hiermee past u de
beeldinstellingen aan zodat ze passen bij
de meeste omgevingen en soorten
video.
[Foto]: ideale instellingen voor het
kijken naar foto's.
re
•
or
nb
de
an
.v
w
Gebruik de experiencebalk voor [Smart
beeld] om toegang te krijgen tot
veelgebruikte beeldinstellingen.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Smart beeld] en selecteer
daarna een van de volgende instellingen:
•
[Persoonlijk]: hiermee stelt u de TV in
op uw persoonlijke voorkeuren die zijn
ingesteld in de [Beeld]-menu's onder
[Configuratie].
•
[Intens]: uitgebreide en dynamische
instellingen, ideaal voor gebruik bij
daglicht.
•
[Natuurlijk]: een natuurlijke
beeldinstelling.
w
NonPu blish
w
Gebruik de Settings assistant om u te
begeleiden bij de instellingen voor beeld en
geluid.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Beeld en
geluid aanpassen] en druk vervolgens op
OK.
3. Selecteer [Start] en druk op OK.
Volg de aanwijzingen op het scherm om uw
voorkeursinstellingen te kiezen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] > [Beeld]
en druk op OK.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
•
[Smart beeld]: hiermee opent u de
vooraf ingestelde instellingen voor
Smart Picture.
•
[Terugstellen]: hiermee herstelt u de
standaardfabrieksinstellingen.
•
[Contrast]: hiermee past u de
intensiteit van lichte gebieden aan en
blijven donkere gebieden onveranderd.
Assistent bij het instellen
•
•
•
•
[Treble]: hiermee past u het niveau
voor de hoge tonen aan.
[Surround]: hiermee schakelt u
ruimtelijke geluidsbeleving in.
[Volume hoofdtelefoon]: hiermee past
u het volume van de hoofdtelefoon
aan.
[Automatische afstelling volume]:
hiermee vermindert u automatisch
plotselinge wisselingen in volumeniveau
die bijvoorbeeld optreden bij het
overschakelen naar een andere zender.
[Balans]: hiermee past u de balans van
de linker- en rechterluidspreker aan uw
luisterpositie aan.
Fabrieksinstellingen herstellen
NonPu blish
Als u de fabrieksinstellingen op uw TV
herstelt, worden de fabrieksinstellingen voor
beeld en geluid ingesteld.
De instellingen voor de installatie van
zenders blijven hetzelfde.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[Fabrieksinstellingen] en druk op OK.
De standaardfabrieksinstellingen van de TV
worden opnieuw ingesteld.
Een TV-demo starten
NonPu blish
Start een demo voor meer informatie over
de functies van uw TV.
Opmerking: demo's worden niet
ondersteund op MHEG-zenders.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
NL
29
Nederlands
e
.b
•
re
[Films]: hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor films.
•
[Spel]: ideale instellingen voor games.
•
[Drama]: hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor drama.
•
[Sport]: hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor sport.
3. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op om af te sluiten.
•
or
nb
de
an
.v
w
Gebruik de experiencebalk voor [Smart
geluid] om toegang te krijgen tot
veelgebruikte geluidsinstellingen.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Smart geluid] en selecteer
daarna een van de volgende instellingen:
•
[Persoonlijk]: hiermee stelt u de TV in
op uw persoonlijke voorkeuren die zijn
ingesteld in de [Geluid]-menu's onder
[Configuratie].
•
[Standaard]: hiermee past u de
geluidsinstellingen aan zodat ze passen
bij de meeste omgevingen en soorten
geluid.
•
[Nieuws]: hiermee past u de
geluidsinstellingen toe die het beste
geschikt zijn voor gesproken audio,
zoals het nieuwsbericht.
w
Smart Sound-instellingen
w
•
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] > [Geluid]
en druk op OK.
3. Selecteer de instelling die u wilt aanpassen:
•
[Smart geluid]: hiermee opent u de
vooraf ingestelde instellingen voor
Smart Sound.
•
[Terugstellen]: hiermee herstelt u de
standaardfabrieksinstellingen.
•
[Bass]: hiermee past u het niveau voor
de lage tonen aan.
m
•
NonPu blish
fro
•
Meer geluidsinstellingen
d
de
oa
•
[PC-modus]: hiermee schakelt u het
aanpassen van beeldinstellingen in
wanneer een PC op de TV is
aangesloten via HDMI. Als deze optie is
ingeschakeld, kunt u [Beeldformaat] >
[Niet op schaal] selecteren voor
maximale details bij de weergave van
PC-inhoud.
[Lichtsensor]: hiermee past u
instellingen dynamisch aan de
belichtingsomstandigheden aan.
[Beeldformaat]: hiermee wijzigt u het
beeldformaat.
[Schermranden]: hiermee wijzigt u de
beeldgrootte.
[Beeldverschuiving]: hiermee past u de
positie van het beeld aan.
nl
ow
D
•
6. Als u klaar bent, drukt u op de
Navigatietoetsen om [Klaar] te selecteren.
•
Selecteer [Wissen] als u de invoer wilt
wissen.
•
Als u wilt annuleren, selecteert u
[Annuleer].
7. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
8. Druk op om af te sluiten.
NL
30
Herhaal stap 5 en 6 als u andere zenders
zichtbaar wilt maken.
Lijst met zenders bijwerken
NonPu blish
Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV
voor het eerst werd ingeschakeld.
U kunt de TV zo instellen dat digitale
zenders automatisch worden toegevoegd of
verwijderd. U kunt zenders ook handmatig
bijwerken.
Automatisch bijwerken
Laat de TV in de stand-bymodus staan als u
digitale TV-zenders automatisch wilt
bijwerken. Eenmaal per dag werkt de TV
eerder gevonden zenders bij en worden
nieuwe zenders opgeslagen. Lege zenders
worden uit het zenderoverzicht verwijderd.
e
.b
3. Druk in de lijst met zenders op .
4. Selecteer [Nieuwe naam] en druk op OK.
5. Druk in het invoerscherm dat wordt
geopend op de Navigatietoetsen of de
Cijfertoetsen om de naam te bewerken, en
druk op OK.
Zenders zichtbaar maken
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Zenderlijst] en druk vervolgens
op OK.
3. Druk in de lijst met zenders op .
4. Selecteer [Verborgen zenders
weergeven] en druk vervolgens op OK.
Verborgen zenders staan wel in de lijst met
zenders, maar zonder dat de
zenderinformatie wordt weergegeven.
5. Selecteer de zender die u zichtbaar wilt
maken en druk op .
6. Selecteer [Zender weergeven] en druk
op OK.
re
Na de installatie kunt u de namen van de
zenders naar eigen voorkeur wijzigen.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Zenderlijst] en druk op OK.
3. Selecteer in de lijst met zenders de zender
die u wilt verbergen en druk op .
4. Selecteer [Zender verbergen] en druk op
OK.
De zender wordt verborgen.
or
nb
de
an
.v
w
NonPu blish
w
Zenders hernoemen
w
Na de installatie kunt u de volgorde van de
zenders in de lijst met zenders naar eigen
voorkeur wijzigen.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Zenderlijst] en druk vervolgens
op OK.
3. Druk in de lijst met zenders op .
4. Selecteer [Herordenen] en druk
vervolgens op OK.
5. Selecteer de zender waarvan u de
volgorde wilt wijzigen, verplaats deze naar de
gewenste locatie en druk op OK.
6. Selecteer [Insert] om de zender op de
gewenste locatie in te voegen, [Swap] om
de locatie te wisselen met een andere
zender of [Cancel] om het wijzigen van de
volgorde te annuleren.
7. Druk op OK om te activeren.
Zenders verbergen
U kunt zenders in de lijst met zenders
verbergen om ongeoorloofde toegang te
voorkomen.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Zenderlijst] en druk op OK.
m
NonPu blish
NonPu blish
fro
Volgorde van zenders wijzigen
Zenders verbergen of zichtbaar maken
d
de
oa
Zenderinstellingen wijzigen
nl
ow
D
2. Selecteer [Configuratie] > [TV-demo's]
en druk vervolgens op OK.
3. Selecteer een demo en druk op OK.
4. Druk op om de demo af te sluiten.
Handmatig opnieuw installeren
NonPu blish
In deze sectie leest u hoe u handmatig
analoge TV-zenders kunt zoeken en opslaan.
Stap 1: Selecteer uw systeem
Opmerking: sla deze stap over als de
systeeminstellingen correct zijn.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
NL
31
Nederlands
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Alle zenders zijn geïnstalleerd toen de TV
voor het eerst werd ingeschakeld. U kunt
deze volledige installatie opnieuw uitvoeren
om uw taal en land in te stellen en alle
beschikbare TV-zenders te installeren.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Automatisch
zenders zoeken] of [Automatisch satelliet
zoeken] en druk op OK. [Automatisch
satelliet zoeken] is alleen beschikbaar als de
TV DVB-S ondersteunt.
m
NonPu blish
fro
Automatisch opnieuw installeren
3. Volg de instructies op het scherm om de
zenderinstallatie te voltooien. Als de
installatie is voltooid, wordt [Klaar]
geselecteerd en wordt een lijst met
geïnstalleerde zenders weergegeven.
4. Druk op OK.
Opmerkingen
•
Verander [Instellingen] tijdens de
installatie niet, tenzij u van uw digitale
provider de specifieke waarden hebt
gekregen die u moet invoeren.
•
Als er digitale TV-zenders worden
gevonden, worden er in de lijst met
geïnstalleerde zenders mogelijk lege
zendernummers weergegeven. U kunt
de naam en volgorde van zenders
wijzigen en zenders verwijderen.
DVB-C- of DVB-T-zenders weergeven
Als u zowel DVB-C- als DVB-T-zenders hebt
geïnstalleerd, moet u naar het
desbetreffende netwerk schakelen als u
zenders op dat netwerk wilt bekijken.
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde zenderinstellingen] of
[Geavanceerde satellietinstellingen] >
[Installatie zenders] > [Antenne of kabel
DVB] > [Antenne (terrestrial)] om
ongecodeerde DVB-T-zenders weer te
geven, of [Kabel] om DVB-C-zenders weer
te geven.
3. Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op om af te sluiten. De TV
schakelt over naar het geselecteerde
netwerk.
d
de
oa
Zenders opnieuw
installeren
nl
ow
D
Als een zenderupdate wordt uitgevoerd,
wordt bij het opstarten een bericht
uitgevoerd.
Ga als volgt te werk als u niet wilt dat dit
bericht wordt weergegeven
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde zenderinstellingen] of
[Geavanceerde satellietinstellingen] >
[Installatie zenders] > [Melding
zenderupdate] > [Uit] en druk op OK.
Ga als volgt te werk om automatische
updates uit te schakelen
1. Selecteer in het menu [Installatie
zenders] de optie [Zenderupdate in standbystand] > [Uit] en druk op OK.
Handmatig bijwerken
U kunt de zenders ook zelf op elk gewenst
moment handmatig bijwerken.
1. Selecteer in het menu [Installatie
zenders] de optie [Automatische installatie]
en druk op OK.
2. Start de update en selecteer [Zenders
bijwerken]. De update kan een paar
minuten duren.
Opmerkingen
•
U kunt ook zelf een specifieke digitale
frequentie invoeren.
Selecteer de frequentie en verander
deze met de Navigatietoetsen.
Selecteer [Zoeken] om de frequentie
te controleren.
•
Als u de zender met DVB-C ontvangt,
zijn de opties [Modus signaalsnelheid]
en [Signaalsnelheid] beschikbaar.
Selecteer in [Modus signaalsnelheid] de
optie [Automatisch] tenzij uw
kabelaanbieder u een specifieke waarde
voor de signaalsnelheid heeft gegeven.
Voer deze waarden in [Signaalsnelheid]
in met behulp van de Cijfertoetsen.
Fijnafstemming van analoge zenders
NonPu blish
Als de ontvangst van een analoge TV-zender
slecht is, kunt u proberen om de TV-zender
af te stemmen.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] of
[Geavanceerde satellietinstellingen] >
[Installatie zenders] > [Handmatige
installatie] > [Fijnafstemming] en druk op
OK.
3. Druk op of om de zender af te
stemmen, en selecteer [Klaar] wanneer u
klaar bent.
4. Selecteer [Vastleggen onder huidig
zendernummer] als u de afgestemde zender
onder het huidige zendernummer wilt
opslaan, of selecteer [Vastleggen onder
nieuw zendernummer] als u deze onder een
nieuw zendernummer wilt opslaan.
e
.b
re
32
or
nb
de
an
.v
w
NL
w
Als u digitale TV-uitzendingen (DVB)
ontvangt, kunt u de kwaliteit en
signaalsterkte van een zender controleren.
Als de ontvangst slecht is, kunt u
bijvoorbeeld de antenne of satellietschotel
verplaatsen om de ontvangst te verbeteren.
Neem voor het beste resultaat altijd contact
op met een gespecialiseerde
antennemonteur.
w
NonPu blish
m
Fijnafstemming digitale zenders
fro
2. Druk op:
•
De Navigatietoetsen of Cijfertoetsen
om de zenderfrequentie handmatig in
te voeren.
•
De Navigatietoetsen om [Zoeken] te
selecteren. Druk op OK om
automatisch de volgende beschikbare
zender te zoeken.
3. Wanneer de juiste zenderfrequentie is
ingevoerd, selecteert u [Klaar] en drukt u op
OK.
4. Selecteer [Vastleggen onder huidig
zendernummer] als u de afgestemde zender
onder het huidige zendernummer wilt
opslaan, of selecteer [Vastleggen onder
nieuw zendernummer] als u deze onder een
nieuw zendernummer wilt opslaan.
1. Selecteer de zender die u wilt testen en
druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde zenderinstellingen] of
[Geavanceerde satellietinstellingen] >
[Installatie zenders] > [Digitaal: ontvangst
testen] > [Zoeken] en druk op OK.
De digitale ontvangstkwaliteit voor deze
zender wordt weergegeven. Als de
ontvangst slecht is, verplaatst u uw antenne
of satellietschotel en herhaalt u de
procedure.
d
de
oa
Stap 2: Nieuwe TV-zenders zoeken en
opslaan
1. Selecteer in het menu [Analoog:
handmatige installatie] de optie [Zender
zoeken] en druk op OK.
nl
ow
D
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde zenderinstellingen] of
[Geavanceerde satellietinstellingen] >
[Installatie zenders] > [Analoog:
handmatige installatie] > [Systeem] en druk
op OK.
3. Selecteer in de lijst die wordt
weergegeven het systeem voor uw land of
regio en druk op OK.
Als u de TV wilt aansluiten op een PCnetwerk en het internet, moet het PCnetwerk een router hebben. Schakel DHCP
in op de router. Sluit de router aan op de
TV met een netwerkkabel (Ethernet-kabel).
U kunt Net TV gebruiken door de TV aan te
sluiten op een router die een snelle
verbinding heeft met het internet.
U kunt deze TV ook draadloos op een PCnetwerk aansluiten via een optionele
draadloze USB-adapter. Ga voor meer
informatie naar uw lokale leverancier.
Een netwerk instellen
Voordelen
PC-netwerk
Sluit de TV aan op uw PC-netwerk als u
foto's, muziek en films wilt weergeven vanaf
een computer of opslagapparaat in dat
netwerk.
Nadat het netwerk is geïnstalleerd, selecteert
u [PC openen] in het hoofdmenu om de
PC-inhoud te bekijken.
Net TV
Als de TV op een PC-netwerk met
internetverbinding is aangesloten, kunt u de
TV verbinden met Net TV. De startpagina
van Net TV biedt films, foto's, muziek,
amusement, games en nog veel meer,
allemaal geschikt voor uw TV-scherm.
De functie voor het PC-netwerk heeft de
DLNA 1.5-certificering. U kunt op uw
computer Microsoft Windows XP of Vista,
Intel Mac OSX of Linux gebruiken.
Als u PC-inhoud op uw TV wilt weergeven,
hebt u recente mediaserversoftware op uw
computer nodig, Windows Media Player 11
of gelijkwaardig.
De mediaserversoftware moet worden
ingesteld om bestanden met de TV te
kunnen delen.
Voor de lijst met ondersteunde
mediaserversoftware, ziet u Technische
gegevens > Multimedia (see "NonPublish"
op pagina 62).
NL
33
Nederlands
e
.b
re
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[Voorkeuren] > [Menutaal].
3. Selecteer een menutaal in de lijst en druk
op OK.
NonPu blish
or
nb
de
an
.v
w
NonPu blish
w
Menutaal
WAARSCHUWING
Deze TV voldoet alleen aan de EMC-richtlijn
als u een afgeschermde Cat5 ethernetkabel
gebruikt.
Voor het aansluiten van de router op uw TV
adviseren wij u een ethernetkabel te
gebruiken die korter is dan 3 meter.
w
3. Selecteer een taal in de lijst en druk op
OK.
4. Druk op om af te sluiten.
Tip: stel in hetzelfde menu een tweede taal
in. U ontvangt deze taal als de eerste taal
niet beschikbaar is.
Wat u nodig hebt.
m
Digitale TV-zenders kunnen diverse talen
voor audio, ondertiteling en teletekst met
een uitzending streamen. Stel voorkeurstalen
in wanneer meerdere talen beschikbaar zijn.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde zenderinstellingen] of
[Geavanceerde satellietinstellingen] >
[Taal] > [Voorkeurtaal audio] /
[Voorkeurtaal ondertitels] / [Voorkeurtaal
teletekst].
fro
NonPu blish
Nadat het netwerk is geïnstalleerd, selecteert
u [Net TV openen] in het hoofdmenu om
de startpagina van Net TV te openen.
d
de
oa
Talen voor audio, ondertiteling en teletekst
nl
ow
D
Taalinstellingen wijzigen
NL
34
e
.b
De netwerkinstellingen in de TV die worden
gebruikt om verbinding te maken met de
router, zijn standaard ingesteld op
Automatisch. Zo kunt u eenvoudig
verbinding maken met een beschikbaar
netwerk.
Als u problemen hebt met de
netwerkverbinding, kunt u specifieke
instellingen aanpassen zodat deze geschikt
zijn voor uw thuisnetwerk.
Als u het niet zeker weet, vraag dan iemand
met kennis over netwerkinstellingen om u te
helpen.
U kunt specifieke netwerkinstellingen
instellen door op > [Configuratie] >
[Geavanceerde netwerkinstellingen] te
drukken en vervolgens op OK.
re
NonPu blish
or
nb
de
an
.v
w
Netwerkinstellingen
w
De TV zoekt continu naar een
netwerkverbinding.
Ga desgevraagd akkoord met de
licentieovereenkomst voor eindgebruikers. U
vindt de meest recente licentieovereenkomst
voor eindgebruikers op
(http://www.philips.com/).
w
Volg de instructies op het scherm om het
bekabelde netwerk te installeren.
m
Sluit de router met een netwerkkabel aan op
de TV en schakel de router in voordat u de
netwerkinstallatie start.
U kunt de installatie van het bekabelde
netwerk starten door de
gebruikershandleiding te sluiten, op >
[Configuratie] > [Verbinding maken met
netwerk] te drukken en vervolgens op OK.
fro
NonPu blish
d
de
oa
Wired installation
nl
ow
D
Opmerking: als het apparaat niet wordt
hersteld in de DLNA-modus door een
elektrostatische ontlading, dient de gebruiker
dit zelf te regelen.
nl
ow
D
d
de
oa
m
Klik op het groene plusje en selecteer Add
folder (Map toevoegen).
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Start TVersity in Microsoft Windows. Klik op
het tabblad Settings (Instellingen) en klik op
de knop Start Sharing (Delen starten).
fro
Instellingen mediaserver op de PC
TVersity v.0.9.10.3 (Microsof Windows)
Delen van media inschakelen
Klik in het pop-upvenster Add media (Media
toevoegen) op de knop Browse (Bladeren).
Er verschijnt een pop-upvenster met de
mededeling dat de mediaserver is
ingeschakeld. Klik op OK.
Mappen instellen voor het delen van media
Klik in TVersity op het tabblad Sharing.
Selecteer in het venster Browse for Folder
(Naar map bladeren) een map met muziek,
foto's of video's die u wilt delen en klik op
OK.
Twonky Media v4.4.2 op Macintosh OS X
Delen van media inschakelen
In Mac OS X start u Twonky Media.
Twonky Media wordt geopend.
Klik in het vak Basic Setup (Basisinstellingen)
op Clients/Security (Gebruikers/beveiliging).
De instellingen van Clients/Security
(Gebruikers/beveiliging) worden
weergegeven.
Start Windows Media Player 11 in Microsoft
Windows. Windows Media Player wordt
weergegeven.
d
de
oa
m
fro
Schakel in het venster Media Sharing (Media
delen) het selectievakje Share my media
(Mijn media delen) in en klik op OK.
Klik op Browse om een maplocatie toe te
voegen. Klik op Add new content directory
(Nieuwe map toevoegen) om meer mappen
toe te voegen.
Wanneer u alle mappen hebt toegevoegd,
klikt u op Save changes (Wijzigingen
opslaan) en vervolgens op Rescan content
directories (Mappen opnieuw scannen).De
mediabestanden kunnen vanop de TV
worden geopend.
Microsoft Windows Media Player 11
Opmerking: de instructies gelden zowel
voor Microsoft Windows XP als voor Vista.
Delen van media inschakelen
NL
36
Als er geen netwerkverbinding is gevonden
en als u dit selectievakje niet kunt
inschakelen, klikt u op de knop Networking
(Netwerk) om het venster Network and
Sharing Center (Centrum voor netwerk en
delen) weer te geven, …
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Klik in het vak Basic Setup (Basisinstellingen)
op Sharing (Delen). De instellingen voor
Sharing (Delen) worden weergegeven.
nl
ow
D
Klik op Enable sharing for new clients
automatically (Delen voor nieuwe
gebruikers automatisch toestaan) en klik
vervolgens op Save Changes (Wijzigingen
opslaan).
Het delen van media is ingeschakeld.
Mappen voor het delen van media
toevoegen
Selecteer in het venster Add To Library
(Aan mediabibliotheek toevoegen) de optie
My folders and those of others that I can
access (Mijn mappen en mappen van
anderen waar ik toegang tot heb) en klik op
de knop Advanced Options (Geavanceerde
opties).
m
fro
Nederlands
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als de TV via de router is aangesloten op de
PC, en alle apparaten zijn ingeschakeld,
wordt de TV in het venster Media sharing
(Media delen) een Unkown Device
(Onbekend apparaat) genoemd. Selecteer
het apparaat en klik op Allow (Toestaan).
nl
ow
D
Stel Network discovery (Netwerkdetectie)
in op On (Aan).
Stel File sharing (Bestanden delen) in op On
(Aan).
Ga terug naar het venster Media Sharing
(Media delen) in Windows Media Player en
schakel het selectievakje Share my media
(Mijn media delen) in. Klik op OK.
Onder Advanced Options (Geavanceerde
opties) kunt u specifieke mappen die u wilt
delen aan de lijst toevoegen en op Add
(Toevoegen) klikken.
Als u bepaalde instellingen voor het delen
van media wilt wijzigen, opent u het venster
Settings (Instellingen). Als er op het
apparaatpictogram (de TV) een groen vinkje
staat, klikt u op OK.
Mappen instellen voor delen
Selecteer in het menu van Windows Media
Player de optie Library (Mediabibliotheek)
en selecteer vervolgens Add to Library (Aan
mediabibliotheek toevoegen).
Selecteer in het venster Add Folder (Map
toevoegen) een map met muziek, foto's of
video's die u met andere apparaten wilt
delen en klik op OK.
NL
37
nl
ow
D
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[Voorkeuren] > [Vertraging audio-uitvoer]
> [Aan] en druk op OK.
d
de
oa
NonPu blish
w
TV-klok
m
fro
In het venster Add To Library (Aan
mediabibliotheek toevoegen) wordt de
zojuist toegevoegde map weergegeven. U
kunt meer mappen toevoegen om te delen.
Klik op de knop OK om de bestanden aan
de bibliotheek toe te voegen.
Nu kunt u luisteren naar muziek, en foto's en
video's bekijken op uw TV.
Andere instellingen wijzigen
Milieuvriendelijke instellingen
NonPu blish
1. Druk tijdens het televisie kijken op de
groene knop.
2. Selecteer een van de volgende instellingen
en druk vervolgens op OK:
•
[Energiebesp.]: hiermee past u een
combinatie van beeldinstellingen toe
om energieverbruik te verminderen.
•
[Scherm dempen]: hiermee schakelt u
het TV-scherm uit. Door het scherm te
'dempen', bespaart u energie wanneer
u bijvoorbeeld alleen audio wilt
beluisteren via de TV.
•
[Lichtsensor]: om energie te besparen,
verlaagt de ingebouwde
omgevingslichtsensor de helderheid van
het TV-scherm wanneer er minder
omgevingslicht is.
Audioplayback
NonPu blish
Schakel digitale audioplayback in als u het
beeld op de TV automatisch wilt
synchroniseren met audio van het
aangesloten Home cinema-systeem.
NL
38
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[Voorkeuren] > [Klok] > [Auto klok
modus] > [Automatisch], [Handmatig] of
[Verschilt per land] en druk vervolgens op
OK.
Zomertijd inschakelen of uitschakelen
Als de klokmodus is ingesteld op [Verschilt
per land], schakelt u zomertijd in of uit als
dat nodig is voor uw tijdzone.
1. Selecteer in het menu [Klok] de optie
[Zomertijd] > [Zomertijd] of [Wintertijd]
en druk op OK. De zomertijd wordt
ingeschakeld of uitgeschakeld voor uw
tijdzone.
Locatie TV
NonPu blish
Er wordt een reeks TV-instellingen toegepast
die zijn afgestemd op de locatie van de TV.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
U kunt een klok weergeven op het TVscherm. De klok geeft de huidige tijd weer
op basis van de tijdgegevens die worden
ontvangen van uw TV-aanbieder.
De TV-klok weergeven
1. Druk tijdens het televisie kijken op .
2. Selecteer [Klok] en druk vervolgens op
OK. De klok wordt weergegeven op het
TV-scherm.
Opmerking: als u de klok wilt uitschakelen,
herhaalt u deze procedure.
De klokmodus wijzigen
De klokmodus is standaard ingesteld op
[Automatisch], waarbij de TV-klok wordt
gesynchroniseerd met UTC (Coordinated
Universal Time). Als uw TV geen UTCtransmissies kan ontvangen, stelt u de
klokmodus in op [Handmatig]. [Verschilt
per land] past UTC toe en geeft u de optie
om [Zomertijd] in te stellen.
Nederlands
Met digitale uitzending
NonPu blish
De TV kan software-updates ontvangen via
digitale uitzendingen (indien beschikbaar).
Als er een update beschikbaar is, wordt een
bericht weergegeven waarin u wordt
gevraagd om de software bij te werken. Wij
adviseren u sterk de software bij te werken
wanneer u daarom wordt gevraagd.
De TV opnieuw installeren
Wanneer u uw TV opnieuw installeert,
worden alle beeld- en geluidsinstellingen
opnieuw ingesteld en alle TV-zenders
opnieuw geïnstalleerd.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] > [TV
opnieuw instellen] en druk op OK.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.
NL
39
e
.b
Als uw televisie is aangesloten op een router
die is verbonden met het internet, kunt u de
software van de televisie rechtstreeks via
internet bijwerken. U hebt een high-speed
internetverbinding nodig.
Druk op > [Configuratie] > [Nu
bijwerken] en vervolgens op OK.
Selecteer [Internet] en druk op OK. Volg de
instructies op het scherm.
Als de update is voltooid, schakelt de TV
automatisch uit en weer in. Wacht tot de
televisie weer is ingeschakeld. Gebruik de
Aan-uitknop van de televisie niet.
re
Via internet
or
nb
de
an
.v
w
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Software
bijwerken], selecteer vervolgens
[Geavanceerde software-update] >
[Huidige software-informatie] en druk op
OK.
De versie van de huidige software wordt
weergegeven.
w
NonPu blish
Controleer het volgende voordat u deze
procedure uitvoert:
•
Reserveer wat tijd om de volledige
update uit te voeren.
•
Zorg ervoor dat u een USBopslagapparaat ter beschikking hebt
met minimaal 256 MB opslagruimte.
•
Zorg ervoor dat uw computer beschikt
over een USB-poort en
internettoegang.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] > [Software
bijwerken] en druk op OK. De Updateassistent wordt gestart. Volg de instructies
op het scherm om de update te voltooien.
Opmerking: indien u het upgradebestand al
naar een USB-opslagapparaat hebt
gedownload, moet u dit apparaat aansluiten
op de TV. Selecteer vervolgens
[Configuratie] > [Software bijwerken] en
daarna [Geavanceerde software-update] >
[Lokale updates].
w
De softwareversie controleren
NonPu blish
m
De software van de TV
bijwerken
With USB
fro
1. Druk tijdens het televisiekijken op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[Voorkeuren] > [Locatie] > [Thuis] of
[Shop] en druk op OK.
Montage aan steun of wandmontage
Er worden specifieke TV-instellingen
toegepast die zijn afgestemd op de locatie
van de TV.
1. Selecteer in het menu [Voorkeuren] de
optie [Plaatsing van de TV] > [Op een TVstandaard] of [Muurbevestiging] en druk op
OK.
Als de TV verbinding heeft met internet,
wordt bij het inschakelen van de TV een
melding weergegeven over de
beschikbaarheid van nieuwe software.
d
de
oa
NonPu blish
nl
ow
D
Modus Shop of Home
De flexibiliteit voor het wijzigen van
instellingen is beperkt als de TV-locatie is
ingesteld op de modus [Shop]. Stel de TVlocatie in op de modus [Thuis] voor toegang
tot alle TV- instellingen.
Zoek de antenneaansluiting aan de
achterkant van de TV. Steek de
antennekabel goed in de antenneaansluiting.
Opmerking: als u DVB-S-uitzendingen wilt
ontvangen, steekt u de antennekabel in de
SAT (DVB-S)-aansluiting aan de zijkant van
de TV. Deze is alleen op bepaalde modellen
beschikbaar.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NonPu blish
NonPu blish
fro
Voeding
Antenne
d
de
oa
Eerste aansluitingen
nl
ow
D
5 De TV
aansluiten
e
.b
re
Zorg ervoor dat de stekker in het
stopcontact altijd bereikbaar is. Trek het
netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan
het snoer uit het stopcontact.
Hoewel deze TV in stand-by zeer weinig
energie verbruikt, wordt u geadviseerd de
TV met de aan-uitknop aan de onderkant
van de TV uit te schakelen als u de TV
langere tijd niet gebruikt.
Informatie over kabels
Overzicht
NonPu blish
Controleer voordat u apparaten op de TV
aansluit welke aansluitingen beschikbaar zijn
op het apparaat. Sluit het apparaat op de TV
aan via de aansluiting met de hoogst
beschikbare kwaliteit. Kabels van goede
kwaliteit zorgen voor een goede overdracht
van beeld en geluid.
De aansluitingen in deze
gebruikershandleiding zijn slechts
aanbevelingen. Er zijn ook andere mogelijke
oplossingen.
Tip: als uw apparaat Composite /RCAaansluitingen heeft, gebruikt u een SCARTcinch-adapter om het apparaat aan te sluiten
op een SCART-aansluiting op de TV.
HDMI
Een HDMI-aansluiting biedt de beste beelden geluidskwaliteit.
NL
40
Nederlands
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
d
de
oa
•
Video- en audiosignalen worden
gecombineerd in één kabel. Gebruik
HDMI voor HD-TV-signalen (HighDefinition) en om EasyLink in te
schakelen.
De HDMI ARC-aansluiting op de TV
biedt HDMI ARC-functionaliteit.
Hierdoor kan de audio-uitgang van de
TV worden aangesloten op een HDMI
ARC-compatibel apparaat.
Gebruik geen HDMI-kabel die langer is
dan 5 m.
nl
ow
D
•
SCART
Een SCART-kabel combineert video- en
audiosignalen. SCART-aansluitingen zijn
geschikt voor RGB-videosignalen maar zijn
niet geschikt voor HD TV-signalen (High
Definition).
Y Pb Pr
Gebruik de Component Video YPbPraansluiting samen met een audio-aansluiting
(links en rechts) voor geluid.
Sluit de kabelstekkers aan op de YPbPraansluiting met dezelfde kleur. YPbPr kan
HD TV-signalen (High Definition )
verwerken.
NL
41
m
fro
NonPu blish
4.EXT 3 Component (Y Pb Pr): analoge
audio- en video-invoer vanaf analoge of
digitale apparaten zoals DVD-spelers en
gameconsoles.
5. : stereo audio-uitgang naar
hoofdtelefoons of oortelefoons.
d
de
oa
Achterzijde
nl
ow
D
Overzicht van de TVaansluitingen
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
NonPu blish
w
Onderzijde
1.NETWERK: gegevensinvoer van een
netwerk.
2. EXT 2 (SCART): analoge audio- en videoinvoer vanaf analoge of digitale apparaten
zoals DVD-spelers en gameconsoles.
3. SERV. U: uitsluitend bestemd voor
onderhoudsmonteurs.
NL
42
1. EXT 1 (SCART): analoge audio- en videoingang vanaf analoge of digitale apparaten
zoals DVD-spelers of gameconsoles.
2. DIGITAL AUDIO OUT: digitale audiouitgang naar home cinema-systemen en
andere digitale audiosystemen.
3. HDMI: digitale audio- en video-invoer
vanaf digitale HD-apparaten zoals Blu-rayspelers.
4.HDMI ARC: naast gewone HDMIfunctionaliteit, wordt TV-audio ook
uitgevoerd naar een HDMI ARC-compatibel
apparaat, zoals een home cinema-systeem.
nl
ow
D
m
fro
Nederlands
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5.AUDIO IN: audio-invoer vanaf een
computer.
6. ANTENNA: signaalinvoer vanaf een
antenne, kabel of satelliet.
7.VGA: video-invoer vanaf een computer.
Zijkant
NonPu blish
2. USB: gegevensinvoer vanaf USBopslagapparaten.
3.CI (Common Interface): sleuf voor een
CAM (Conditional Access Module).
4. SD CARD: sleuf voor een SDgeheugenkaart.
1. 1. HDMI: digitale audio- en video-invoer
vanaf digitale HD-apparaten zoals Blu-rayspelers.
NL
43
nl
ow
D
fro
Blu-ray Disc-speler
d
de
oa
Apparaten aansluiten
m
Gebruik een HDMI-kabel om de Blu-ray Disc-speler aan te sluiten op een HDMI-aansluiting aan de
onderzijde van de TV.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
DVD-speler
Gebruik een HDMI-kabel om de DVD-speler aan te sluiten op een HDMI-aansluiting aan de
onderzijde van de TV.
DVD-recorder
Gebruik eerst twee antennekabels om de antenne aan te sluiten op de DVD-recorder en de TV.
NL
44
nl
ow
D
m
fro
Nederlands
d
de
oa
Gebruik vervolgens een SCART-kabel om de DVD-recorder aan te sluiten op de SCART-aansluiting
op de onderzijde van de TV.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Home cinema-systeem
Gebruik eerst een HDMI-kabel om het apparaat op de TV aan te sluiten.
Finally, use a digital audio cinch cable to connect the device to the TV or alternatively, use the
analogue Audio Out L/R.
Audio L/R-uitgang
Als het home cinema-systeem geen digitale
audio-uitgang heeft, kunt u de analoge Audio
L/R-uitgang van de TV gebruiken.
Beeld en geluid synchroniseren (sync)
Het is mogelijk dat het geluid niet gelijkloopt
met het beeld op het scherm. Op de meeste
home cinema-systemen kunt u een
vertraging instellen zodat het geluid en beeld
synchroon lopen.
NL
45
nl
ow
D
home cinema-systeem. Always lead the
sound through the TV first.
d
de
oa
Sluit het audiosignaal van een DVD-speler of
ander apparaat niet rechtstreeks aan op het
Dig. ontvanger/satelliet
m
fro
Gebruik eerst twee antennekabels om de antenne aan te sluiten op de ontvanger en TV.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruik vervolgens een SCART-kabel om de ontvanger aan te sluiten op de achterzijde van de TV.
Dig. ontvanger en DVD-R
Gebruik eerst drie antennekabels om de digitale ontvanger en de DVD-recorder aan te sluiten op
de TV.
NL
46
nl
ow
D
m
fro
Nederlands
d
de
oa
Gebruik vervolgens een SCART-kabel om de digitale ontvanger aan te sluiten op de TV.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
e
.b
Gebruik vervolgens twee SCART-kabels om de twee apparaten aan te sluiten op de TV.
Dig. ontvanger, DVD-R en HTS
Gebruik eerst drie antennekabels om de twee apparaten aan te sluiten op de TV.
NL
47
nl
ow
D
d
de
oa
Gebruik vervolgens twee SCART-kabels om de digitale ontvanger aan te sluiten op de DVDrecorder en de DVD-recorder aan te sluiten op de TV.
m
fro
Gebruik ten slotte een digitale audiokabel (cinch) om het home cinema-systeem op de TV aan te
sluiten.
NL
48
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Then use an HDMI cable to connect the Home Theatre System to the TV.
nl
ow
D
Nederlands
d
de
oa
Dig. HD-ontvanger
Gebruik eerst twee antennekabels om de digitale HD-ontvanger aan te sluiten op de TV.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Use an HDMI cable to connect the Digital HD receiver to the TV.
Meer apparaten aansluiten
Gameconsole
1. Druk op .
2. Selecteer [Smart beeld] > [Spel] en druk
op OK.
3. Druk op om af te sluiten.
De meest praktische aansluiting voor een
gameconsole bevindt zich aan de zijkant van
de TV. Indien nodig vindt u aan de
achterzijde van de TV ook nog aansluitingen.
De spelmodus inschakelen
Stel de TV in op de [Spel]modus om
vertraagde beeldweergave te voorkomen.
NL
49
nl
ow
D
d
de
oa
De meest praktische aansluiting voor een gameconsole bevindt zich aan de zijkant van de TV.
m
fro
50
e
.b
NL
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als u de aansluiting aan de zijkant niet kunt gebruiken, gebruikt u een HDMI- of de EXT3-kabel
(YPbPr en Audio L/R) aan de achterzijde van de TV om de spelconsole aan te sluiten.
m
fro
Nederlands
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als u foto's op uw digitale camera wilt
bekijken, sluit u de camera aan op de USBaansluiting aan de zijkant van de TV en zet u
deze aan. Als de inhoud van de camera niet
automatisch wordt weergegeven, moet u
mogelijk PTP (Picture Transfer Protocol) op
de camera inschakelen. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van de camera voor
instructies.
nl
ow
D
Dig. camera
Dig. camcorder
De meest praktische aansluiting voor een camcorder bevindt zich aan de zijkant van de TV.
Als u de aansluiting aan de zijkant niet kunt gebruiken, gebruikt u een HDMI- of de EXT2-kabel
(YPbPr en Audio L/R) aan de achterzijde van de TV om de camcorder aan te sluiten.
NL
51
Sluit een computer aan met een van de volgende kabels:
HDMI-kabel
DVI-HDMI-kabel
52
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NonPu blish
NL
m
PC
fro
Voordat u een SCART-decoder voor digitale
zenders gebruikt, selecteert u de zender die
u wilt decoderen en wijst u de decoder toe
aan de SCART-aansluiting.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde zenderinstellingen] of
[Geavanceerde satellietinstellingen] >
[Installatie zenders] > [Decoder] >
[Zender].
3. Stel de zender in die u wilt decoderen.
4. Selecteer [Status] en selecteer vervolgens
de locatie van de decoder.
5. Druk op OK.
d
de
oa
NonPu blish
nl
ow
D
Zenderdecoder
nl
ow
D
m
fro
Nederlands
d
de
oa
HDMI-kabel en HDMI-DVI-adapter
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Philips EasyLink gebruiken
EasyLink in- of uitschakelen
NonPu blish
Philips EasyLink biedt diverse functies
waarmee u apparaten kunt bedienen die via
HDMI zijn aangesloten. Aangesloten
apparaten moeten de HDMI-CEC-standaard
ondersteunen en op de juiste manier zijn
geconfigureerd, anders werkt EasyLink niet.
Opmerking: de HDMI-CEC-functionaliteit
staat bij andere merken onder andere
namen bekend. Bijvoorbeeld Anynet
(Samsung), Aquos Link (Sharp) of BRAVIA
Sync (Sony). Niet alle merken zijn volledig
compatibel met EasyLink.
EasyLink in- of uitschakelen
Opmerking: schakel Philips EasyLink alleen in
als u deze functie wilt gebruiken.
e
.b
VGA-kabel
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[EasyLink] > [Aan] of [Uit] en druk op OK.
EasyLink-functies
NonPu blish
Als Philips EasyLink is ingeschakeld, zijn de
volgende functies beschikbaar:
Afspelen met één druk op de knop
Wanneer u inhoud vanaf een HDMI-CECcompatibel apparaat afspeelt, wordt de TV
direct vanuit stand-by ingeschakeld en wordt
automatisch de juiste bron geselecteerd.
In stand-by zetten met één druk op de
knop
Wanneer u een HDMI-CEC-compatibel
apparaat op uw TV aansluit en op op de
afstandsbediening van de TV drukt, worden
de TV en alle aangesloten HDMI-apparaten
op stand-by gezet.
NL
53
m
fro
De EasyLink-afstandsbediening inschakelen
of uitschakelen
NonPu blish
Let op: dit is een geavanceerde instelling.
Controleer of alle aangesloten HDMI-CECcompatibele apparaten deze instelling
ondersteunen. Apparaten die deze instelling
niet ondersteunen, reageren niet op
opdrachten van de afstandsbediening van de
TV.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[EasyLink] > [EasyLink-afstandbediening] >
[Aan] of [Uit].
3. Druk op OK om te activeren.
Opmerkingen:
•
als u een menu van een apparaat niet
kunt afsluiten, drukt u op .
•
Als u terug wilt gaan naar TV-bediening,
drukt u op en selecteert u [TV
kijken].
•
Als u een ander apparaat wilt bedienen,
drukt u op en selecteert u het
apparaat in het hoofdmenu.
•
Ga naar De TV aansluiten > Philips
EasyLink gebruiken > EasyLinkknoppen (Pagina 55) voor een
overzicht van de EasyLink-knoppen die
u kunt gebruiken met de
afstandsbediening van de TV.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
54
Ondertitels automatisch verschuiven
inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[EasyLink] > [Ondertitels automatisch
verschuiven] > [Aan].
3. Druk op OK om te activeren.
De modus Alleen audio
Met de modus Alleen audio kunt u audio
van een aangesloten Philips EasyLinkapparaat via de TV-luidsprekers afspelen
terwijl de TV in stand-by staat. Indien
beschikbaar wordt de modus Alleen audio
ingeschakeld door het aangesloten Philips
EasyLink-apparaat; accepteer de vraag op de
TV om de modus Alleen audio in te
schakelen.
d
de
oa
NL
nl
ow
D
Volumeregeling
Als u bijvoorbeeld uw TV aansluit op een
HDMI-CEC-compatibel home cinemasysteem, wordt het geluid van uw TVluidsprekers uitgeschakeld en audio van de
TV automatisch via het home cinemasysteem afgespeeld.
Raadpleeg De TV aansluiten > Philips
EasyLink gebruiken > TV-luidsprekers
(Pagina 55) voor meer informatie over
systeemaudiobediening en andere typen TVluidsprekerconfiguraties.
EasyLink-afstandbediening
Met de EasyLink-afstandsbediening kunt u
HDMI-CEC-compatibele apparaten
bedienen met de afstandsbediening van uw
TV. Raadpleeg De TV aansluiten > Philips
EasyLink gebruiken > De EasyLinkafstandsbediening inschakelen of
uitschakelen (Pagina 54)om de EasyLinkafstandsbediening in te schakelen.
Pixel Plus Link
Aangesloten Philips EasyLink-apparaten
passen mogelijk hun eigen
beeldkwaliteitsverwerking toe op een video
alvorens deze naar de TV wordt gestreamd.
Deze kunnen problemen opleveren met de
beeldverwerking van de TV. Schakel Pixel
Plus Link in om de beeldkwaliteitsverwerking
van aangesloten Philips EasyLink-apparaten te
negeren.
Pixel Plus Link inschakelen
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[EasyLink] > [Pixel Plus-link] > [Aan].
3. Druk op OK om te activeren.
Ondertitels automatisch verschuiven
Met Ondertitels automatisch verschuiven
worden ondertitels van Philips EasyLinkcompatibele home cinema-systemen op het
videobeeld op uw TV weergegeven. Het
videobeeld wordt dus over de gehele
breedte van uw TV-scherm weergegeven
zonder dat u een aparte ondertitelingsbalk
onder aan het scherm hoeft te maken.
Nederlands
TV-audio inschakelen in het Experiencemenu
Als u [EasyLink] of [EasyLink automatisch
starten] hebt geselecteerd, kunt u het
Experience-menu openen om de TV-audio
in te schakelen.
1. Druk tijdens het televisiekijken op .
2. Selecteer [Luidsprekers] en druk
vervolgens op OK.
3. Selecteer een van de volgende opties en
druk vervolgens op OK:
•
[TV]: standaard ingeschakeld. Streamt
TV-audio via de TV-luidsprekers totdat
het HDMI-CEC-audioapparaat
overschakelt op systeemaudiobediening.
Daarna wordt de TV-audio via het
aangesloten apparaat gestreamd.
NL
55
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
Doorgaans sluit u de TV op een HDMICEC-compatibel apparaat zoals een home
cinema-systeem aan met zowel een HDMIkabel voor video als een digitale audiokabel
voor audio. U kunt TV-audio alleen via de
HDMI-kabel uitvoeren, mits zowel de TV als
het apparaat compatibel is met HDMI ARC
(raadpleeg De TV aansluiten > Philips
EasyLink gebruiken > HDMI ARC
gebruiken).
w
NonPu blish
3. Selecteer een van de volgende opties en
druk vervolgens op OK:
•
[Uit]: hiermee schakelt u de TVluidsprekers uit.
•
[Aan]: hiermee schakelt u de TVluidsprekers in.
•
[EasyLink]: hiermee wordt het geluid
van de TV verder gestreamd via de TVluidsprekers. Hiermee speelt u de TVaudio af via het aangesloten HDMICEC-audioapparaat via het Experiencemenu.
•
[EasyLink automatisch starten]:
hiermee schakelt u de TV-luidsprekers
automatisch uit en wordt TV-audio
naar het aangesloten HDMI-CECaudioapparaat gestreamd.
w
De TV-luidsprekers configureren
m
Andere EasyLink-knoppen zijn beschikbaar
via OSRC (afstandsbediening op het
scherm).
De OSRC weergeven
1. Druk op terwijl u naar een aangesloten
apparaat kijkt.
2. Selecteer [Toon de afstandsbediening] en
druk vervolgens op OK.
3. Gebruik de Navigatietoetsen enOK om
een schermknop te selecteren en te
gebruiken.
4. Druk op om af te sluiten.
fro
Bedien HDMI-CEC-compatibele apparaten
met de volgende knoppen op de
afstandsbediening van de TV.
•
OK: hiermee start, onderbreekt of
hervat u het afspelen op het
aangesloten apparaat. Hiermee
activeert u ook een selectie of opent u
het menu van het apparaat.
•
(Vorige) / (Volgende): hiermee
zoekt u achteruit en vooruit op het
aangesloten apparaat.
•
Cijfertoetsen: als EasyLink is
ingeschakeld, selecteert u hiermee een
titel, hoofdstuk of track.
•
(Opties): hiermee geeft u het menu
van het aangesloten apparaat weer. Als
wordt ingedrukt, wordt het TVmenu weergegeven.
(Stand-by): druk hierop om de functie
•
voor in stand-by zetten met één druk
op de knop in te schakelen. Hiermee
worden de TV en het aangesloten
apparaat in stand-by gezet.
De TV-luidsprekers configureren
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[EasyLink] > [TV luidsprekers].
d
de
oa
NonPu blish
nl
ow
D
EasyLink-knoppen
m
fro
NL
56
e
.b
Aansluiting HDMI 1 is compatibel met HDMI ARC (Audio Return Channel). Gebruik deze voor de
uitvoer van digitale audio naar een HDMI home cinema-systeem.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
HDMI ARC gebruiken
d
de
oa
[Versterker]: hiermee wordt audio via
het aangesloten HDMI-CEC-apparaat
gestreamd. Als de systeemaudiomodus
niet op het apparaat is ingeschakeld,
wordt de audio via de TV-luidsprekers
gestreamd als [EasyLink] is
geselecteerd. Als [EasyLink
automatisch starten] is ingeschakeld,
vraagt de TV het aangesloten apparaat
om naar de systeemaudiomodus over
te schakelen.
nl
ow
D
•
nl
ow
D
1. Schakel de TV uit.
2. Volg de aanwijzingen op de CAM, plaats
de CAM voorzichtig in de Common
Interface aan de zijkant van de TV. Duw de
CAM zo ver mogelijk naar binnen.
3. Schakel de TV in en wacht tot de CAM
wordt geactiveerd. Dit kan enkele minuten
duren. Verwijder de CAM tijdens het gebruik
niet uit de sleuf. Als u de CAM verwijdert,
deactiveert u de digitale services.
m
fro
Nederlands
d
de
oa
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Toegang tot CAM-services
NonPu blish
3. Selecteer een CAM-toepassing en druk op
OK. De geselecteerde CAM-toepassing
wordt ingeschakeld.
Een CAM gebruiken
Een CAM plaatsen en activeren
NonPu blish
Waarschuwing: volg de instructies hieronder
nauwkeurig op. Door een verkeerde
plaatsing van een CAM kan zowel de CAM
als de TV beschadigd raken.
Opmerkingen:
•
Deze TV ondersteunt zowel CI als CI+.
Met CI+ kunnen serviceproviders
hoogwaardige HD digitale programma's
bieden met uitstekende
kopieerbeveiliging.
•
Raadpleeg de documentatie van uw
aanbieder voor het plaatsen van een
smartcard in de CA-module.
NL
57
e
.b
1. Druk na het plaatsen en activeren van de
CAM op .
2. Selecteer [Common interface] en druk
vervolgens op OK.
re
Met HDMI ARC kunt u Philips EasyLink
gebruiken om TV-audio rechtstreeks uit te
voeren via een aangesloten audioapparaat,
zonder een extra digitale audiokabel te
hoeven gebruiken.
Zorg dat het apparaat geschikt is voor
HDMI-CEC en ARC en dat de TV op het
apparaat is aangesloten met behulp van een
HDMI-kabel die op de HDMI ARCaansluitingen is aangesloten.
HDMI ARC in- of uitschakelen
Opmerking: als u HDMI ARC inschakelt,
wordt het apparaat automatisch aan het
hoofdmenu toegevoegd.
1. Druk op .
2. Selecteer [Configuratie] >
[Geavanceerde TV-instellingen] >
[EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Aan] of
[Uit].
3. Druk op OK om te activeren.
Problemen met TV-zenders
Eerder ingestelde zenders staan niet in de
lijst met zenders
Controleer of de juiste zenderlijst is
geselecteerd.
Er zijn tijdens de installatie geen digitale
zenders gevonden
Controleer of de TV DVB-T, DVB-C of
DVB-S in uw land ondersteunt. Raadpleeg
de lijst met landen op de achterkant van de
TV.
Problemen met het beeld
De TV staat aan, maar er is geen beeld of
het beeld is vervormd:
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
58
w
NL
w
De televisie gaat niet aan:
•
Haal het netsnoer uit het stopcontact.
Wacht één minuut en sluit het dan
weer aan.
•
Controleer of het netsnoer goed is
aangesloten.
•
Controleer dat de TV is ingeschakeld
met de aan-uitknop aan de
onderzijde/achterzijde van de TV.
De TV reageert niet op de
afstandsbediening of op de knoppen aan de
zijkant wanneer de TV is ingeschakeld
Het duurt even voor de TV is opgestart.
Zolang de stand-byindicator knippert, zal de
TV niet reageren op de afstandsbediening of
op de knoppen aan de zijkant. Dit is
normaal.
m
Algemene problemen met
de televisie
fro
Als u het probleem niet kunt oplossen,
raadpleeg dan de veelgestelde vragen voor
deze televisie op
(http://www.philips.com/support).
Als u het probleem nog steeds niet kunt
oplossen, neemt u contact op met Philips
Consumer Care in uw land zoals in de folder
bij het product wordt beschreven.
Schrijf het model en het serienummer van
uw TV op voordat u contact opneemt met
Philips. U vindt deze gegevens op de
achterkant van de TV en op de verpakking.
Waarschuwing:probeer niet zelf de TV te
repareren. U kunt uzelf verwonden, de TV
onherstelbaar beschadigen of ervoor
zorgen dat de garantie vervalt.
Het stand-bylampje op de televisie knippert
rood:
Haal het netsnoer uit het stopcontact.
Wacht totdat de TV is afgekoeld voordat u
het netsnoer aansluit. Als het lampje hierna
nog knippert, neemt u contact op met
Philips Consumer Care.
U bent de code vergeten waarmee u het
kinderslot kunt ontgrendelen:
Voer ‘8888’ in.
De taal van het TV-menu is onjuist:
Wijzig de taal van het TV-menu in de taal
van uw voorkeur.
Wanneer u de televisie in- of uitschakelt of
op stand-by zet, maakt de behuizing van de
televisie een krakend geluid:
Geen handeling nodig. Het krakende geluid
wordt veroorzaakt door het uitzetten en
inkrimpen van de televisie wanneer deze
warm wordt en afkoelt. Dit is normaal. De
prestaties worden hierdoor niet beïnvloed.
In de stand-bymodus wordt een
opstartscherm weergegeven, waarna de TV
terugkeert naar de stand-bymodus:
Dit is normaal. Het opstartscherm wordt
weergegeven als de TV wordt losgekoppeld
van het elektriciteitsnet en vervolgens weer
wordt aangesloten.
d
de
oa
Contact opnemen
nl
ow
D
6 Problemen
oplossen
Problemen met het geluid
Er is wel beeld, maar geen geluid op de
televisie:
Als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd,
schakelt de TV de audio-uitgang automatisch
uit. Dit is geen defect.
•
Controleer of alle kabels juist zijn
aangesloten.
•
Controleer of het volume niet op 0
staat.
•
Controleer of het geluid niet gedempt
is.
•
Controleer of de instelling voor de TVluidsprekers is ingeschakeld in het menu
Geluid.
•
Controleer of de TV-audio-uitgang
wordt aangesloten op de audio-ingang
op het voor HDMI CEC/EasyLink
geschikte HTS-apparaat. Er moet geluid
uit de HTS-luidsprekers komen.
Er is beeld, maar de geluidskwaliteit is
slecht:
Controleer of de geluidsinstellingen juist zijn
ingesteld.
Er is beeld, maar er komt maar uit één
luidspreker geluid:
Controleer of de balans van het geluid is
ingesteld op het midden.
NL
59
Nederlands
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het beeld is niet gelijk aan het scherm, het
is te groot of te klein:
Probeer een ander beeldformaat.
De beeldpositie is incorrect:
Beeldsignalen van bepaalde apparaten passen
niet goed op het scherm. Controleer de
signaaluitvoer van het apparaat.
m
De beeldkwaliteit van de aangesloten
apparaten is slecht:
•
Controleer of de apparaten goed zijn
aangesloten.
•
Controleer of de beeldinstellingen juist
zijn ingesteld.
De televisie heeft uw instellingen niet
opgeslagen:
Controleer of de TV-locatie is ingesteld op
de thuisinstelling. In deze modus kunt u
instellingen wijzigen en opslaan.
fro
De televisieontvangst van een
antenneaansluiting is slecht:
•
Controleer of de antenne goed op de
televisie is aangesloten.
•
Luidsprekers, niet-geaarde
audioapparaten, neonlampen, hoge
gebouwen of andere grote objecten
kunnen de ontvangstkwaliteit
beïnvloeden. Probeer indien mogelijk
de ontvangstkwaliteit te verbeteren
door de antenne te verplaatsen of
apparaten in de buurt van de TV verder
weg te zetten.
•
Als de ontvangst voor slechts één
zender slecht is, probeert u deze
zender fijn af te stemmen.
Het uitgezonden beeld is gecodeerd:
Het is mogelijk dat u een Conditional Access
Module moet gebruiken om bepaalde
uitzendingen te bekijken. Raadpleeg uw
provider.
Er wordt een 'e-sticker' met informatie
weergegeven op het TV-scherm:
De TV staat in de modus [Shop]. Verwijder
de e-sticker door de TV in de modus
[Thuis] te zetten en vervolgens de TV
opnieuw in te schakelen. Zie De TV
instellen > Andere instellingen wijzigen >
TV-locatie (Pagina 38) voor meer
informatie.
d
de
oa
Controleer of de antenne goed is
aangesloten op de TV.
•
Controleer of het juiste apparaat is
geselecteerd als bron voor de TV.
•
Controleer of het externe apparaat of
de externe bron op de juiste wijze is
aangesloten.
Er is wel geluid maar geen beeld:
Controleer of de beeldinstellingen juist zijn
ingesteld.
nl
ow
D
•
De computerweergave op de TV is niet
stabiel:
•
Controleer of de PC de ondersteunde
resolutie en herhalingsfrequentie
gebruikt.
•
Wijzig het beeldformaat voor de TV in
niet op schaal.
e
.b
Problemen met PCverbindingen
re
or
nb
de
an
.v
w
60
w
NL
Audio- en beeldbestanden worden niet
goed weergegeven
De overdrachtsprestaties van het USBopslagapparaat kunnen de snelheid van de
gegevensoverdracht naar de TV beperken,
waardoor beeld en geluid niet goed worden
weergegeven.
w
De inhoud van het USB-apparaat wordt
niet weergegeven:
•
Controleer of het USB-opslagapparaat
geschikt is voor massaopslag zoals
wordt beschreven in de documentatie
bij het opslagapparaat.
m
Problemen met USBverbindingen
•
Controleer of het USB-opslagapparaat
compatibel is met de TV.
Controleer of de audio- en
beeldbestanden worden ondersteund
door de TV.
fro
U kunt de EasyLink-functies niet gebruiken:
Controleer of uw HDMI-apparaten aan de
HDMI CEC-standaard voldoen. EasyLinkfuncties werken alleen met apparaten die
aan de HDMI CEC-standaard voldoen.
Als er een HDMI CEC-compatibel
audioapparaat is aangesloten op de TV en
er geen mute- of volumesymbool wordt
weergegeven op de TV als het volume
wordt gedempt, verhoogd of verlaagd.
Dit is normaal als er een HDMI CECaudioapparaat is aangesloten.
•
d
de
oa
Er zijn problemen met HDMI-apparaten:
•
Houd er rekening mee dat HDCPondersteuning (High-bandwidth Digital
Content Protection) de
beeldoverdracht tussen een HDMIapparaat en een TV kan vertragen.
•
Als de TV het HDMI-apparaat niet
herkent en er geen beeld wordt
weergegeven, probeert u de bron van
het ene apparaat naar een ander over
te schakelen en weer terug.
•
Als het geluid steeds wordt
onderbroken, controleert u of de
uitganginstellingen van het HDMIapparaat correct zijn.
•
Als u een HDMI-DVI-adapter of HDMIDVI-kabel gebruikt, controleert u of er
een extra audiokabel is aangesloten op
AUDIO L/R of AUDIO in (alleen miniaansluiting).
nl
ow
D
Problemen met HDMIverbindingen
Scherm en geluid
Beeld/display
•
Schermtype: LCD Full HD W-UXGA
Nederlands
e
.b
Digitale TV: MPEG-4, DVB-T
(Terrestrial), DVB-C (kabel), DVB-S *
(satelliet), MHP (Multimedia Home
Platform - alleen beschikbaar in Italië).
•
Tunerfrequentiebanden: VHF, UHF,
Speciaal kanaal, Hyperband
•
Alleen beschikbaar op bepaalde
modellen.
Geluid
•
Uitgangsvermogen (RMS): 20 W
•
Incredible Surround
•
Helder geluid
•
Dynamic Bass Enhancement
•
Mono/Stereo/NICAM
re
•
or
nb
de
an
.v
w
Vermogen
•
Netstroom: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
•
Voeding in stand-by: < 0,15 W
•
Omgevingstemperatuur: 5 tot 40
graden Celsius
•
Zie voor meer informatie over
stroomverbruik de productspecificaties
op (http://www.philips.com/support).
Ontvangst
•
Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal
(IEC75)
•
TV-systeem: DVB COFDM 2K/8K
•
Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
w
NonPu blish
w
Voeding en ontvangst
m
Productinformatie kan zonder kennisgeving
worden gewijzigd. Ga naar
(http://www.philips.com/support) voor
gedetailleerde productinformatie.
•
•
•
•
•
Diagonale schermafmeting:
- 32 inch / 81 cm
- 37 inch / 94 cm
- 40 inch / 102 cm
- 46 inch / 117 cm
Beeldverhouding: breedbeeld 16:9
Schermresolutie: 1920 x 1080p, 100 Hz
Beeldverbetering met Pixel Precise HD
1080p 24/25/30/50/60Hz-verwerking
100 Hz LCD
fro
NonPu blish
•
d
de
oa
Overzicht
nl
ow
D
7 Technische
gegevens
Schermresoluties
NonPu blish
Computerformaten - HDMI
(Resolutie - vernieuwingsfrequentie)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Computerformaten - VGA
(Resolutie - vernieuwingsfrequentie)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
Videoformaten
(Resolutie - vernieuwingsfrequentie)
480i - 60 Hz
480p – 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.
NL
61
Afmetingen
NonPu blish
Opmerking: afmetingen en gewichten zijn
alleen bij benadering. Ontwerp en
specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
e
.b
Achterzijde
•
EXT 2: SCART (RGB/CVBS)
•
EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio
L/R
•
Hoofdtelefoons: mini-stereoaansluiting
van 3,5 mm
•
SERV.U: servicepoort
•
Netwerk: Ethernet
Onderzijde
•
EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
•
HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return
Channel
•
HDMI(2)/(3): HDMI
•
DIGITAL AUDIO OUT: coaxiaal
•
AUDIO-INGANG: DVI/VGA-ministereoaansluiting van 3,5 mm
•
Antenne: 75 ohm, coaxiaal
•
VGA: PC-invoer
Zijkant
•
HDMI
•
USB
•
SD-kaart
•
Common Interface: CI
re
Connectiviteit
or
nb
de
an
.v
w
w
62
w
NL
m
Ondersteunde DLNA-compatibele
mediaserversoftware **
•
Windows Media Player (voor Microsoft
Windows)
•
Twonky Media (voor Microsoft
Windows en Mac OS X)
•
Sony Vaio Media Server (voor
Microsoft Windows)
•
TVersity (voor Microsoft Windows)
•
Nero MediaHome
•
DiXiM (voor Microsoft Windows XP)
•
Macrovision Network Media Server
(voor Microsoft Windows)
•
Fuppes (voor Linux)
•
uShare (voor Linux)
** Dit is niet de volledige lijst. Zie
http://www.dlna.org voor de laatste
updates.
fro
Ondersteunde audio-/videobestanden*
•
AVI-video (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4
ASP
•
AVI audio (*.avi): MPEG Layer 2/3, AC3
•
MPEG-video (*.mpg, *.mpeg, *.vob):
MPEG-1, MPEG-2
•
MPEG-audio (*.mp2, *.mp3, *.mpg,
*.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2,
MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3
•
MPEG-4-video (*.mp4): MPEG-4 AVC
(H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264,
L4-HD)
•
MPEG-4-audio (*.mp4): AAC-LC,
AAC-HE
•
WMV-video (*.wmv): WMV9/VC1
•
WMA-audio (*.wma): WMA (v2 tot
v9.2)
•
Namen van multimediabestanden
mogen niet langer zijn dan 128 tekens.
Ondersteunde DLNA audio/videobestanden
•
WMV-video (*.wmv): WMV9/VC1
•
MPEG-audio (*.mp2, *.mp3, *.mpg,
*.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2,
MPEG-1 Layer 3, LPCM, AC3
•
MPEG-4-video (*.mp4): MPEG-4 AVC
(H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264,
L4-HD)
•
MPEG-4-audio (*.mp4): AAC-LC,
AAC-HE
d
de
oa
Ondersteunde multimedia-aansluitingen
•
USB (geformatteerd voor FAT of DOS;
alleen geschikt voor massaopslag)
•
SD-kaartsleuf
Ethernet UTP5 Ondersteunde
beeldbestanden JPEG (*.jpg), ALB (*.alb)
nl
ow
D
Multimedia
nl
ow
D
m
fro
Nederlands
d
de
oa
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
32PFL7605H
… zonder standaard
Breedte: 777 mm
Hoogte: 472 mm
Diepte: 42 mm
Gewicht: 9,5 kg (ongeveer)
… met standaard
Hoogte: 540 mm
Diepte: 221 mm
Gewicht: 11,6 kg (ongeveer)
37PFL7605H
... zonder standaard
Breedte: 898 mm
Hoogte: 554 mm
Diepte: 42 mm
Gewicht: 12 kg (ongeveer)
… met TV-standaard
Hoogte: 602 mm
Diepte 242 mm
Gewicht: 15 kg (ongeveer)
40PFL7605H
... zonder standaard
Breedte: 966 mm
Hoogte: 593 mm
Diepte: 41,5 mm
Gewicht: 13 kg (ongeveer)
… met standaard
Hoogte: 641 mm
Diepte 242 mm
Gewicht: 16 kg (ongeveer)
46PFL7605H
... zonder standaard
Breedte: 1103 mm
Hoogte: 669 mm
Diepte: 42,4 mm
Gewicht: 17,8 kg (ongeveer)
… met standaard
Hoogte: 716 mm
Diepte 265 mm
Gewicht: 21,4 kg (ongeveer)
UMv 3139 137 03592 - 18/02/2010
NL
63
D
d
de
oa
decoder - 47
demo - 26
fro
A
nl
ow
D
8 Index
digitale radio - 23
aansluiten, PC - 47
digitale zenders, afstemmen - 28
aansluiten, stroom - 36
digitale zenders, ondertitels - 21
aansluitingen, achterzijde - 38
aansluitingen, onderzijde - 38
aansluitingen, zijkant - 39
afmetingen - 54
afstandsbediening, op het scherm - 11
afstandsbediening, overzicht - 10
EasyLink, inschakelen - 48
EasyLink, knoppen - 49
EasyLink, toets vooruit op afstandsbediening
- 49
EasyLink, TV-luidsprekers - 49
EPG, inschakelen - 19
EPG, menu - 19
EPG, overzicht - 19
Ambilight - 8
F
Ambilight, actieve modus - 15
fabrieksinstellingen - 26
Ambilight, inschakelen - 15
Ambilight-instellingen - 16
apparaat aansluiten - 36
favorietenlijst, selecteren - 19
favorietenlijst, toevoegen - 19
apparaten, kijken - 15
G
apparaten, toevoegen - 15
geluidinstellingen - 26
B
H
bedieningselementen, zijkant - 10
High-Definition (HD), inhoud - 6
beeldformaat - 14
hoofdmenu - 11
beeldinstellingen - 25
I
C
informatie, op het scherm - 9
CAM, inschakelen - 50
informatie, op internet - 9
CAM, invoegen - 50
instellen, assistent - 25
common Interface - 50
instellingen, beeld - 25
instellingen, geluid - 26
NL
64
e
.b
aansluitingen op de onderzijde - 38
EasyLink, functies - 48
re
aansluitingen op de achterzijde - 38
E
or
nb
de
an
.v
w
aansluitingen aan de zijkant - 39
w
aansluiten, zenderdecoder - 47
w
aansluiten, USB - 22
m
aansluiten, antenne - 36
nl
ow
D
onderhoud - 5
kinderslot, leeftijdsclassificatie - 21
ondertitels, analoog - 21
kinderslot, overzicht - 21
ondertitels, digitaal - 21
klok - 33
ondertitels, taal - 21, 28
m
P
lijst met zenders - 12
PC, aansluiten - 47
lipsynchronisatie audio - 33
PC-netwerk, bekabeld - 29
locatie, standaard of wandmontage - 34
PC-netwerkinstellingen - 29
locatie, thuis of winkel - 34
positie TV - 7
LoungeLight - 15
product registeren - 4
M
R
menu, apparaat toevoegen - 12
recycling - 5
menu, bladeren - 12
menu, hoofdscherm - 11
menu, instellen - 12
menu, lijst met zenders - 12
menu, opties - 13
menu, taal - 28
milieu, milieuvriendelijk - 5
milieuvriendelijk, instellingen - 33
milieuvriendelijk, overzicht - 5
miniaturen - 23
modus Thuis - 34
modus Winkel - 34
S
Scenea, afbeelding uploaden - 23
Scenea, inschakelen - 23
schermonderhoud - 5
schermresolutie - 53
slechthorenden - 24
slechtzienden - 24
sleeptimer - 20
smart picture - 14
smart sound - 14
smartcard - 50
multimedia, bestanden afspelen - 22
software, digitale update - 34
N
software, versie - 34
software, internetupdate - 34
Net TV - 8
specificaties - 53
Net TV, geschiedenis wissen - 18
standaardinstellingen - 26
Net TV, op pagina's zoomen - 17
e
.b
leeftijdclassificatie - 21
re
or
nb
de
an
.v
w
optiemenu - 13
w
w
L
fro
kensington-slot - 6
Nederlands
O
d
de
oa
K
T
taal audio - 28
NL
65
nl
ow
D
zenders, hernoemen - 26
d
de
oa
taal, menu - 28
taal, overig - 28
zenders, installeren (automatisch) - 27
zenders, installeren (handmatig) - 27
zenders, verbergen of weergeven - 26
teletekst, digitale tekst - 20
zenders, volgorde wijzigen - 26
TV-luidsprekers dempen - 14
U
universele toegang, inschakelen - 24
V
veiligheid - 4
verbinding maken, PC-netwerk - 29
verwijdering - 5
Videotheek - 8
Videotheek, video's huren - 21
voeding - 53
volgorde van zenders wijzigen - 26
volume, aanpassen - 13
volume, geluid uitschakelen - 14
Z
zenders hernoemen - 26
zenders installeren (automatisch) - 27
zenders installeren (handmatig) - 27
zenders, afstemmen (analoog) - 28
zenders, afstemmen (digitaal) - 28
zenders, bijwerken - 27
zenders, favorieten - 19
NL
66
e
.b
teletekst, vergroten - 20
teletekst, zoeken - 20
re
teletekst, taal - 28
or
nb
de
an
.v
w
teletekst, subpagina's - 20
w
teletekst, paginatabel - 20
w
teletekst, inschakelen - 19
teletekst, menu - 19
m
teletekst, dual screen - 19
fro
technische specificaties - 53
teletekst 2.5 - 20
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Documentordernummer 313913703592
Download PDF