Notebook ASUS
Podręcznik elektroniczny
PL7926
Wydanie pierwsze
Marzec 2013
Informacje o prawach autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać,
transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne
języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK
COMPUTER, INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI,
ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI
LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM
PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ
ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE
Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM
DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O
MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji
lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM
INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO
TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE
ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU,
WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku
których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W
każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie
za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za
wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności
prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla
każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o
umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia
gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej
odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH
OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3)
SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE
SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY
LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Serwis i pomoc techniczna
Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem http://support.asus.com
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Spis treści
Informacje dotyczące tego Podręcznika............................................................7
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku.............................................. 8
Ikony..................................................................................................................................... 8
Typografia.......................................................................................................................... 8
Zasady bezpieczeństwa...........................................................................................9
Używanie notebooka..................................................................................................... 9
Pielęgnacja notebooka.................................................................................................. 10
Właściwa utylizacja urządzenia.................................................................................. 11
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu
Poznajemy notebooka..............................................................................................14
Widok z góry...................................................................................................................... 14
Widok z dołu...................................................................................................................... 19
Widok z prawej................................................................................................................. 21
Widok z lewej.................................................................................................................... 23
Widok z przodu................................................................................................................ 25
Rozdział 2: Użytkowanie notebooka
Przygotowanie urządzenia......................................................................................28
Zainstaluj zestaw baterii (w wybranych modelach)............................................ 28
Ładowanie notebooka................................................................................................... 29
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza........................................................... 31
Naciśnij przycisk zasilania............................................................................................. 31
Gesty dla panelu dotykowego...............................................................................32
Gest wykonywany trzema palcami........................................................................... 38
Używanie klawiatury.................................................................................................39
Klawisze funkcyjne.......................................................................................................... 39
Klawisze funkcyjne dla aplikacji ASUS..................................................................... 40
Przyciski Windows® 8...................................................................................................... 41
Klawisze sterowania multimediami (w wybranych modelach)..................... 41
Klawiatura numeryczna (w wybranych modelach)............................................. 42
Użytkowanie napędu optycznego.......................................................................43
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 3:
Obsługa notebooka w systemie Windows® 8
Pierwsze uruchomienie notebooka.....................................................................46
Ekran blokowania systemu Windows® 8............................................................46
Interfejs użytkownika Windows®..........................................................................47
Ekran startowy.................................................................................................................. 47
Aplikacje Windows®........................................................................................................ 47
Hotspoty............................................................................................................................. 48
Praca z aplikacjami Windows®...............................................................................51
Uruchamianie aplikacji.................................................................................................. 51
Dopasowywanie aplikacji............................................................................................. 51
Zamykanie aplikacji........................................................................................................ 52
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje............................................................ 53
Charms bar......................................................................................................................... 55
Funkcja Snap (Migawka)............................................................................................... 57
Inne skróty klawiaturowe........................................................................................59
Podłączanie do sieci bezprzewodowej...............................................................61
Wi-Fi...................................................................................................................................... 61
Bluetooth . ......................................................................................................................... 63
Tryb samolotowy............................................................................................................. 65
Podłączanie do sieci przewodowej......................................................................66
Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE.. 66
Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym adresem IP.................... 68
Wyłączanie notebooka.............................................................................................69
Przełączanie notebooka w tryb uśpienia................................................................ 69
Rozdział 4: Aplikacje ASUS
Specjalne aplikacje ASUS.........................................................................................72
LifeFrame............................................................................................................................ 72
Power4Gear Hybrid......................................................................................................... 74
Natychmiastowe włączenie......................................................................................... 76
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 5: Autotest podczas włączania zasilania (POST)
Autotest podczas włączania zasilania (POST)..................................................78
BIOS.................................................................................................................................78
Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a................................................................................. 78
Ustawienia BIOS'a............................................................................................................ 79
Rozwiązywanie problemów technicznych........................................................89
Odświeżanie notebooka............................................................................................... 89
Resetowanie notebooka............................................................................................... 90
Opcje zaawansowane.................................................................................................... 91
Rozdział 6: Usprawnianie notebooka
Instalacja modułu pamięci RAM............................................................................94
Wymiana dysku twardego (w wybranych modelach)...................................97
Instalacja nowego zestawu baterii (w wybranych modelach)...................103
Załączniki
Informacja dotycząca napędu DVD-ROM . ............................................................ 108
(w wybranych modelach)............................................................................................. 108
Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach)..................... 110
Zgodność wewnętrznego modemu......................................................................... 110
Przegląd.............................................................................................................................. 111
Deklaracja zgodności sieci........................................................................................... 111
Urządzenia nie-głosowe .............................................................................................. 111
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications
Commission (FCC)........................................................................................................... 113
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości
radiowej (RF)...................................................................................................................... 114
Deklaracja zgodności..................................................................................................... 115
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)................................................................................... 115
Oznakowanie CE.............................................................................................................. 115
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie
Kanady................................................................................................................................. 116
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa...................................................................... 119
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania............................................... 120
Uwagi dotyczące tunera TV ........................................................................................ 120
REACH.................................................................................................................................. 120
Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation.....................................120
Zapobieganie utracie słuchu....................................................................................... 120
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą
baterii litowo-jonowych).............................................................................................. 121
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego.......................... 122
Certyfikat CTR 21(dla komputerów notebook PC z wbudowanym
modemem)................................................................ ......................123
Produkt zgodny z ENERGY STAR................................................................................ 125
Recycling ASUS/Usługi zwrotu................................................................................... 126
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Informacje dotyczące tego Podręcznika
W tym Podręczniku są zawarte informacje na temat funkcji sprzętowych
i programowych notebooka, które zostały pogrupowane tematycznie w
następujące rozdziały:
Rozdział 1: Konfiguracja sprzętu
W tym rozdziale opisane są szczegółowo podzespoły sprzętowe
notebooka.
Rozdział 2: Użytkowanie notebooka
W tym rozdziale opisany jest sposób użytkowania różnych części
notebooka.
Rozdział 3: Obsługa notebooka w systemie Windows® 8
W tym rozdziale omówiona jest obsługa systemu Windows® 8
zainstalowanego w notebooku.
Rozdział 4: Aplikacje ASUS
W tym rozdziale omówiona zostały aplikacje ASUS, które
są dostępne w ramach systemu operacyjnego Windows® 8
zainstalowanego w notebooku.
Rozdział 5: Autotest podczas włączania zasilania (POST)
W tym rozdziale opisany jest sposób używania funkcji POST w
celu zmiany ustawień notebooka.
Rozdział 6: Usprawnianie notebooka
W tym rozdziale jest opisany sposób wymiany i ulepszania części
w notebooku.
Załączniki
W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o
bezpieczeństwie notebooka.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku
W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym
Podręczniku komunikaty prezentowane są w następujący sposób:
WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się
zastosować, aby dokończyć zadanie.
UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i
wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.
OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których
należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas
wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i
komponentów notebooka.
Ikony
Ikony poniżej wskazują, które urządzenie można zastosować do
wykonania serii zadań lub procedur w komputerze.
= Użyj touchpad.
= Użyj klawiaturę.
Typografia
Wytłuszczenie = Oznacza menu lub element, który należy wybrać.
Pochylenie
= Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do których
można się odnieść.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zasady bezpieczeństwa
Używanie notebooka
Ten komputer może być używany wyłącznie w
miejscach, gdzie temperatura otoczenia mieści się
pomiędzy 5°C (41°F) a 35°C (95°F).
Sprawdź etykietę wartości znamionowych w dolnej
części komputera i upewnij się, że adapter zasilania
może zapewnić wymagane zasilanie.
Nie należy umieszczać notebooka na kolanach
lub w pobliżu dowolnej części ciała, aby zapobiec
dyskomfortowi, bądź obrażeniom ciała z uwagi na
wystawienie na działanie ciepła.
Nie należy używać z komputerem uszkodzonych
przewodów zasilających, akcesoriów i innych
urządzeń peryferyjnych.
Nie należy przenosić notebooka lub przykrywać
go żadnym materiałem, które może ograniczyć
cyrkulację powietrza, gdy urządzenie jest włączone.
Nie należy umieszczać notebooka na nierównej lub
niestabilnej powierzchni.
Możliwe jest poddawanie notebooka prześwietleniu
na lotnisku (poprzez umieszczanie przedmiotów
na taśmociągu), jednak nie należy go wystawiać na
działanie wykrywaczy magnetycznych i bramek.
Należy skontaktować się z właściwymi liniami
lotniczymi, aby dowiedzieć się o odpowiednich
usługach, które mogą być używane podczas lotu, a
także ograniczeniach, do których należy się stosować
podczas używania notebooka w trakcie lotu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Pielęgnacja notebooka
Przed czyszczeniem notebooka należy odłączyć
przewód zasilający i wyjąć zestaw baterii (jeżeli jest
na wyposażeniu). Do czyszczenia należy używać
czystej gąbki celulozowej lub irchy zwilżonej w
roztworze środka czyszczącego bez właściwości
ściernych z kilkoma kroplami ciepłej wody. Nadmiar
wilgoci występujący na notebooku należy usunąć
przy użyciu suchej szmatki.
Na powierzchni notebooka lub w jego pobliżu
nie należy używać silnych rozpuszczalników, np.
rozcieńczalników, benzenu lub innych substancji
chemicznych.
Na notebooku nie należy umieszczać żadnych
przedmiotów.
Nie wolno wystawiać notebooka na działanie
silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.
Nie wolno używać notebooka w miejscach, gdzie
w pobliżu znajdują się płyny, pada deszcz lub
występuje wilgoć, bądź wystawiać urządzenia na
działanie tych niekorzystnych warunków.
Nie wolno wystawiać notebooka na działanie
zakurzonego środowiska.
Nie wolno używać notebooka w pobliżu miejsc
narażonych na wyciek gazu.
10
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Właściwa utylizacja urządzenia
NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt
ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić
właściwe ponowne wykorzystanie części i jego
utylizację. Symbol przekreślonego kosza na kółkach
wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny,
elektroniczny oraz akumulatory z zawartością
rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami
domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy
dotyczące usuwania produktów elektronicznych.
NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich.
Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza,
że baterii nie należy umieszczać razem ze śmieciami
miejskimi.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
11
12
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 1:
Konfiguracja sprzętu
Podręcznik elektroniczny do notebooka
13
Poznajemy notebooka
Widok z góry
UWAGA: Układ klawiatury zależy od regionu lub kraju. Wygląd od góry
może również różnić się zależnie od modelu notebooka.
Model 15”
14
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Mikrofon
Wbudowany mikrofon może być używany w celu prowadzenia
wideokonferencji, narracji głosowej, bądź prostego nagrywania
audio.
Kamera
Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub
nagrywanie materiału wideo przy użyciu notebooka.
Wskaźnik pracy kamery
Podczas używania wbudowanej kamery wyświetlany jest
wskaźnik pracy kamery.
Mikrofon (w wybranych modelach)
Wbudowany mikrofon może być używany w celu prowadzenia
wideokonferencji, narracji głosowej, bądź prostego nagrywania
audio.
Panel wyświetlacza
Ten panel wyświetlający oferuje doskonałą funkcjonalność w
zakresie oglądania zdjęć, filmów i innych plików multimedialnych
w notebooku�.
Przycisk zasilania
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia lub wyłączenia
komputera. Przycisk zasilania można także używać do
przełączania notebooka do trybu uśpienia lub hibernacji i
wybudzania z trybu uśpienia lub hibernacji.
Jeśli komputer przestaje reagować, naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania przez około cztery (4) sekundy, aż do wyłączenia
komputera.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
15
Klawiatura numeryczna(w wybranych modelach)
Klawiatura numeryczna umożliwia przełączanie pomiędzy
dwoma funkcjami: do wprowadzania liczb i jako przyciski
kierunku.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy
przejść do rozdziału Klawiatura numeryczna (w wybranych
modelach) w niniejszym Podręczniku.
Klawiatura
Klawiatura oferuje pełnowymiarowe klawisze w układzie
QWERTY z wygodnym, głębokim skokiem klawisza podczas
pisania. Umożliwia ona także używanie przycisków funkcyjnych,
zapewnia szybki dostęp do systemu Windows®, a także służy do
kontrolowania funkcji innych multimediów.
UWAGA��: Układ klawiatury zależy od modelu lub regionu�.
Panel dotykowy
Panel dotykowy umożliwia stosowanie gestów wielodotykowych,
aby poruszać się po ekranie, zapewniając w ten sposób
użytkownikowi intuicyjne doznania. Panel może również
symulować funkcje typowej myszki.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy
przejść do rozdziału Gesty na panelu dotykowym w niniejszym
Podręczniku.
16
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Wskaźniki stanu
Wskaźniki statusu ułatwiają identyfikację aktualnego stanu
sprzętu w notebooku.
Wskaźnik zasilania
Wskaźnik zasilania świeci się, gdy notebook jest
włączony i miga powoli, gdy urządzenie znajduje się
w stanie uśpienia.
Dwukolorowy wskaźnik ładowania baterii
Dwukolorowa dioda LED udostępnia wizualne
wskazanie stanu naładowania baterii. W celu
uzyskania szczegółowych informacji, sprawdź
następującą tabelę:
Kolor
Stan
Wskaźnik świeci
stale w kolorze
zielonym
Urządzenie ASUS Notebook jest
podłączone do źródła zasilania,
trwa ładowanie baterii, a poziom
naładowania baterii wynosi
między 95% a 100%.
Urządzenie ASUS Notebook jest
podłączone do źródła zasilania,
trwa ładowanie baterii, a poziom
naładowania baterii wynosi
mniej niż 95%.
Notebook działa w trybie
zasilania bateryjnego, a
naładowanie baterii wynosi
poniżej 10%.
Notebook działa w trybie
zasilania bateryjnego, a
naładowanie baterii wynosi 10%
do 100%.
Wskaźnik świeci
stale w kolorze
pomarańczowym
Wskaźnik miga
w kolorze
pomarańczowym
Wskaźnik
wyłączony
Podręcznik elektroniczny do notebooka
17
Wskaźnik aktywności napędu
Ten wskaźnik zapala się w celu zasygnalizowania, że
notebook uzyskuje dostęp do dysku twardego.
Bluetooth / Wskaźnik sieci bezprzewodowej
Ten wskaźnik zapala się w celu zasygnalizowania, że
funkcja Bluetooth lub sieć bezprzewodowa LAN jest
włączona w notebooku
Wskaźnik Number Lock (w wybranych modelach)
Ta kontrolka świeci się, gdy funkcja blokady
klawiatury numerycznej jest uaktywniona. Funkcja
ta umożliwia używanie niektórych klawiszy
na klawiaturze do wprowadzania wartości
numerycznych.
Wskaźnik wprowadzania dużych liter
Ten wskaźnik zapala się, gdy nastąpi uaktywnienie
funkcji blokady wielkich liter. Używania blokady
wielkich liter sprawia, że możliwe jest wprowadzanie
wielkich liter (np.. A, B, C) przy użyciu klawiatury
notebooka.
18
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Widok z dołu
UWAGA: Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu.
OSTRZEŻENIE! Dolna część notebooka może się nagrzewać do wysokich
temperatur podczas używania lub ładowania zestawu baterii. Podczas
używania notebooka nie należy ustawiać go na powierzchni, która
mogłaby zasłonić otwory wentylacyjne.
WAŻNE! Czas pracy baterii uzależniony jest od sposobu używania i
specyfikacji technicznej tego notebooka. Zestawu baterii nie można
demontować.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
19
Zestaw baterii
Ładowanie zestawu baterii następuje automatycznie,
gdy notebook jest podłączony do źródła zasilania. Przed
czyszczeniem notebooka należy odłączyć przewód zasilający i
wyjąć zestaw baterii (jeżeli jest na wyposażeniu).
Sprężynowa blokada baterii (w wybranych modelach)
Sprężynowa blokada baterii powoduje zablokowanie zestawu
baterii w sposób automatyczny niezwłocznie po jego włożeniu
do komory baterii.
WAŻNE! Blokada
�������������������������������������������
ta powinna znajdować się w pozycji
odblokowania podczas wyjmowania zestawu baterii.
Ręczne blokowanie baterii (w wybranych modelach)
Ręczne blokowanie baterii jest używane w celu unieruchomienia
zestawu baterii. Blokadę należy ręcznie przesunąć w położenie
blokady lub odblokowania, aby włożyć lub wyjąć zestaw baterii.
Szczeliny wentylacyjne
Otwory wentylacyjne służą do doprowadzania zimnego
powietrza i odprowadzania gorącego powietrza z notebooka.
WAŻNE! W celu zapobiegania przegrzaniu się urządzenia należy
upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez
kartki papieru, książki, ubrania, przewody lub inne przedmioty.
Gniazdo dysku twardego (w wybranych modelach)
Gniazdo to stanowi zarezerwowana przestrzeń dla dysku
twardego w notebooku.
Gniazdo modułu pamięci RAM (w wybranych modelach)
Gniazdo pamięci RAM umożliwia dodawanie modułów
pamięci RAM, aby zwiększyć pojemność dostępnej pamięci w
komputerze.
20
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Widok z prawej
Model 15- i 14-calowy
Złącze USB 2.0 (w wybranych modelach)
USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z
urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury,
urządzenia wskazujące, napędy dyskowe flash, zewnętrzne
dyski twarde, głośniki, kamery i drukarki.
Napęd optyczny
Napęd optyczny notebooka, może obsługiwać kilka formatów
dysku, takich jak CD, DVD, dyski z możliwością nagrywania lub
dyski z możliwością powtórnego zapisu.
Przycisk wysuwania napędu optycznego
Naciśnij ten przycisk, aby wysunąć tacę dysku napędu
optycznego.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
21
Otwór do ręcznego otwierania stacji dysków optycznych
Otwór wysuwania ręcznego jest używany do wysuwania tacy
napędu, gdy nie działa przycisk elektronicznego wysuwania.
OSTRZEŻENIE! Z otworu ręcznego wysuwania należy korzystać
wyłącznie wtedy, gdy nie działa przycisk elektronicznego
wysuwania.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy
przejść do rozdziału Użytkowanie napędu optycznego w
niniejszym Podręczniku.
Gniazdo zabezpieczenia Kensington®
Gniazdo zabezpieczenia Kensington® umożliwia
zabezpieczenie komputera za pomocą produktów
zabezpieczających do komputerów zgodnych z Kensington®.
22
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Widok z lewej
Model 15- i 14-calowy
Wejście zasilania
Do tego gniazda należy podłączyć dołączony zasilacz w celu
naładowania zestawu baterii a także zasilania notebooka.
OSTRZEŻENIE! W czasie używania adapter może się nagrzewać.
Gdy adapter jest podłączony do gniazdka elektrycznego, nie
należy go przykrywać i należy go trzymać z dala od ciała.
WAŻNE! W celu naładowania zestawu baterii i zasilenia
notebooka należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza.
Szczeliny wentylacyjne
Otwory wentylacyjne służą do doprowadzania zimnego
powietrza i odprowadzania gorącego powietrza z notebooka.
WAŻNE! W celu zapobiegania przegrzaniu się urządzenia należy
upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez
kartki papieru, książki, ubrania, przewody lub inne przedmioty.
Port VGA
Ten port umożliwia podłączenie komputera do zewnętrznego
wyświetlacza.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
23
Port HDMI
To gniazdo służy do podłączania złącza HDMI (Wysokiej
jakości interfejs multimedialny) i jest zgodne z HDCP w celu
odtwarzania HD DVD, Blu-ray oraz innych treści objętych
ochroną.
Port sieci LAN
Aby podłączyć urządzenie do sieci lokalnej LAN, należy włożyć
przewód sieciowy do tego portu.
Złącze USB 3.0
Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0), zapewnia
szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest wstecznie zgodny
ze standardem USB 2.0.
Złącze USB 2.0
USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z
urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury,
urządzenia wskazujące, napędy dyskowe flash, zewnętrzne
dyski twarde, głośniki, kamery i drukarki.
Gniazdo jack combo wyjścia słuchawek/ wejścia mikrofonu
Złącze to służy do podłączania głośników ze wzmacniaczem lub
słuchawek do notebooka. Złącza tego można również używać
do podłączania mikrofonu zewnętrznego.
24
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Widok z przodu
UWAGA: Wygląd przedniej części zależy od modelu.
Wskaźniki stanu
Wskaźniki statusu ułatwiają identyfikację aktualnego stanu
sprzętu w notebooku.
Czytnik kart pamięci Flash
Notebook ten wyposażony jest w pojedyncze gniazdo czytnika
kart pamięci, które obsługuje formaty kart SD oraz SDHC.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
25
26
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 2:
Użytkowanie notebooka
Podręcznik elektroniczny do notebooka
27
Przygotowanie urządzenia
UWAGA: Jeśli w notebooku nie jest zainstalowany zestaw baterii należy
zastosować do instalacji następujące procedury.
Zainstaluj zestaw baterii (w wybranych
modelach).
A.
Aby włożyć zestaw baterii, przesuń ręczną blokadę do pozycji
odblokowania.
B.
Włóż zestaw baterii pod pokazanym kątem, aż do kliknięcia
oznaczającego zaskoczenie na miejsce.
C.
Sprężynowa blokada spowoduje automatyczne zaskoczenie na
miejsce. Po włożeniu zestawu baterii, przesuń ręczną blokadę do
pozycji zablokowania.
28
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ładowanie notebooka.
A.
Podłącz przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza.
B.
Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).
C.
Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w
notebooku.
Przed pierwszym użyciem notebooka należy go
ładować przez 3 godziny.
UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
29
WAŻNE!
•
Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, że
komputer jest podłączony do adaptera zasilania.
•�����������������������������������������������
W pobliżu notebooka musi znajdować się gniazdo
elektryczne, do którego zapewniony jest łatwy dostęp, jeśli
urządzenie jest użytkowane w trybie zasilania za pomocą
zasilacza sieciowego.
30
•
Zlokalizuj na komputerze etykietę znamionową z parametrami
wejścia/wyjścia i upewnij się, że podane tam wartości są
zgodne z parametrami wejścia/wyjścia na adapterze zasilania.
Niektóre modele komputerów mogą mieć podane więcej
parametrów natężenia prądu wyjścia, w oparciu o dostępne
wersje wyposażenia.
•
Informacje na temat zasilacza:
-
Napięcie wejściowe: 100-240 Vac
-
Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz
-
Parametry wyjścia:3.42A (65W), 4.74A (90W)
-
Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Podnieś, aby otworzyć panel wyświetlacza.
Naciśnij przycisk zasilania.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
31
Gesty dla panelu dotykowego
Gesty umożliwiają uruchamianie programów oraz zapewniają dostęp
do ustawień notebooka. W przypadku używania gestów na panelu
dotykowym zapoznaj się z poniższymi ilustracjami.
Przesuwanie kursora
Aby uaktywnić kursor, możesz nacisnąć lub kliknąć panel dotykowy
w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palec po panelu w celu
poruszania kursora na ekranie.
Przesunięcie w poziomie
Przesunięcie w pionie
Przesunięcie po przekątnej
32
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Gesty jednym palcem
Stuknięcie/Dwukrotne stuknięcie
•
Na ekranie Start, stuknij aplikację w celu jej uruchomienia.
•
W trybie Desktop (Pulpit), stuknij dwukrotnie element w celu
jego uruchomienia.
Przeciągnięcie i upuszczenie
Stuknij dwukrotnie element, a następnie przesuń ten sam palec, bez
podnoszenia go z touchpada. Aby upuścić element w nowym miejscu,
unieś palec z touchpada.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
33
Kliknięcie lewym przyciskiem
Kliknięcie prawym przyciskiem
•
Na ekranie Start kliknij daną •
aplikację, aby ją uruchomić.
•
W trybie Pulpit dwukrotnie
kliknij aplikację, aby ją
uruchomić.
•
Na ekranie Start kliknij daną
aplikację, aby ją wybrać i
uruchomić pasek ustawień.
Możesz również nacisnąć
przycisk, aby uruchomić
pasek All Apps (Wszystkie
aplikacje).
W trybie Pulpit użyj tego
przycisku, aby otworzyć
menu dla kliknięcia prawym
przyciskiem.
UWAGA: Miejsca wyznaczone przez zakropkowane linie wskazują
położenie lewego i prawego przycisku myszy na panelu dotykowym.
34
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Przesunięcie po górnej krawędzi
•
Na ekranie Start, przesuń od górnej krawędzi w celu
uruchomienia paska All apps (Wszystkie aplikacje).
•
W uruchomionej aplikacji, przesuń od górnej krawędzi, aby
wyświetlić jej menu.
Przesunięcie po lewej krawędzi
Przesunięcie po prawej
krawędzi
Przesuń od lewej krawędzi w celu
wymieszania uruchomionych
aplikacji.
Przesuń od prawej krawędzi w
celu uruchomienia paska Charms
bar.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
35
Gesty dwoma palcami
Naciskanie
Obrót
Naciśnij panel dotykowy dwoma
palcami, aby zasymulować funkcję
kliknięcia prawym przyciskiem
myszy.
Aby obrócić obraz w aplikacji
Windows® Photo Viewer, umieść
dwa palce na panelu dotykowym,
a następnie obróć jeden palec w
prawo lub w lewo, jednocześnie
trzymając drugi palec nieruchomo.
Przewijanie dwoma palcami (w Przewijanie dwoma palcami (w
górę/w dół)
lewo/w prawo)
Przesuń dwa palce, aby przewinąć Przesuń dwa palce, aby przewinąć
w górę lub w dół.
w lewo lub w prawo.
36
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zmniejszenie
Powiększenie
Ściągnij do siebie dwa place na
touchpadzie.
Rozsuń dwa place na touchpadzie.
Przeciągnięcie i upuszczenie
Wybierz element, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego
kliknięcia. Używając innego palca, przesuń w dół po touchadzie w celu
przeciągnięcia i upuszczenia elementu do nowego miejsca.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
37
Gest wykonywany trzema palcami
Przeciąganie w górę
Przeciąganie w dół
Przeciągnij trzy palce w górę, aby Przeciągnij trzy palce w dół, aby
wyświetlić wszystkie uruchomione wyświetlić tryb Pulpit.
aplikacje.
38
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Używanie klawiatury
Klawisze funkcyjne
Klawisze funkcyjne, które dostępne są na klawiaturze notebooka, mogą
być uruchamiane za pomocą następujących poleceń:
przełączenie komputera do trybu Sleep mode
(Uśpienie)
Włączenie lub wyłączenie trybu Airplane (Samolot)
UWAGA: Po włączeniu, tryb Airplane (Samolot)
wyłącza wszystkie połączenia bezprzewodowe.
zmniejszenie jasności wyświetlacza
zwiększenie jasności wyświetlacza
wyłączenie panela wyświetlacza
uaktywnienie ustawień drugiego ekranu
UWAGA: Należy się upewnić, że drugi ekran jest
podłączony do notebooka.
Włączenie lub wyłączenie touchpada.
Włączenie lub wyłączenie głośnika.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
39
Zmniejszenie głośności głośnika.
Zwiększenie głośności głośnika.
Klawisze funkcyjne dla aplikacji ASUS
Ten notebook dostarczany jest również ze specjalnym zestawem
klawiszy funkcyjnych, które można używać do uruchamiania aplikacji
ASUS.
uruchomienie aplikacji ASUS Splendid Video
Enhancement Technology w celu przełączenia
pomiędzy tymi trybami poprawiania koloru
wyświetlacza: Gamma Correction (Korekcja Gamma),
Vivid Mode (Tryb Żywe), Theater Mode (Tryb Teatr),
Soft Mode (Tryb Łagodne), My Profile (Mój Profil) i
Normal (Normalne).
uruchomienie aplikacji ASUS Life Frame
uruchomienie aplikacji� ASUS Power4Gear Hybrid�
40
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Przyciski Windows® 8
Z klawiatury notebooka są dostępne dwa specjalne klawisze Windows®,
które używa się w następujący sposób:
Naciśnij ten przycisk, aby przejść z powrotem do ekranu
Start. Jeśli jesteś już na ekranie Start, naciśnij ten przycisk,
aby przejść z powrotem do ostatnio otwieranej aplikacji.
Naciśnij ten klawisz, aby symulować funkcje uruchamiane
kliknięciem prawym przyciskiem myszy.
Klawisze sterowania multimediami (w
wybranych modelach)
Klawisze sterowania multimediami służą do kontrolowania plików
multimedialnych, np. audio i wideo podczas ich odtwarzania w
notebooku.
Naciśnij w notebooku klawisz
w połączeniu z klawiszami strzałek
zgodnie z poniższą ilustracją.
Zatrzymanie
Przejście do Odtwarzanie Przejście do
następnego
poprzedniego lub
utworu lub
wstrzymanie utworu lub szybkie
przewinięcie do
przewinięcie
przodu
do tyłu
Podręcznik elektroniczny do notebooka
41
Klawiatura numeryczna (w wybranych modelach)
Klawiatura numeryczna jest
dostępna tylko w wybranych
modelach notebooków. Ta
klawiatura może być używana
do wprowadzania wartości
numerycznych lub jako klawisze
kierunkowe kursora.
Naciśnij kombinację
klawiszy
w celu przełączenia
klawiatury
numerycznej i
używania klawiszy
numerycznych lub
klawiszy kierunkowych
kursora.
42
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Użytkowanie napędu optycznego
UWAGA: Faktyczne umiejscowienie przycisku elektronicznego wysuwania
może być inne w przypadku danego modelu notebooka�.
Wkładanie dysku optycznego
1.
Jeżeli notebook jest
włączony, naciśnij przycisk
elektronicznego wysuwania,
aby częściowo wysunąć
szufladę napędu optycznego.
2.
Delikatnie pociągnij za
szufladę napędu.
WAŻNE! Należy zwrócić uwagę,
aby nie dotykać soczewki
napędu optycznego. Należy
upewnić się, że w pobliżu nie
znajdują się żadne przedmioty,
które mogłyby doprowadzić do
zacięcia szuflady napędu.
3.
Trzymaj nośnik za krawędź,
stroną zadrukowaną do góry,
a następnie delikatnie umieść
go na głowicy napędu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
43
4.
Dociśnij pierścień nośnika do
głowicy napędu optycznego,
aż słyszalne będzie
zatrzaśnięcie.
5.
Delikatnie dociśnij szufladę
napędu, aby zamknąć napęd
optyczny.
UWAGA: Podczas odczytu
danych normalnym zjawiskiem
jest to, że słyszalne jest
wirowanie, a także odczuwalne
są delikatne drgania w napędzie
optycznym.
Otwór ręcznego wysuwania
Otwór ręcznego wysuwania jest umieszczony na panelu napędu
optycznego i służy do wysuwania szuflady napędu optycznego w
przypadku, gdy przycisk elektronicznego wysuwania nie działa.
Aby ręcznie wysunąć szufladę napędu optycznego, włóż wyprostowany
spinacz do otworu ręcznego wysuwania, aż nastąpi otwarcie szuflady
napędu.
OSTRZEŻENIE! Otwór do ręcznego wysuwania należy używać tylko
wtedy, gdy przycisk elektronicznego wysuwania nie działa.
44
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 3:
Obsługa notebooka w systemie
Windows® 8
Podręcznik elektroniczny do notebooka
45
Pierwsze uruchomienie notebooka
Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlanych jest wiele
ekranów, które stanowią pomoc przy konfiguracji podstawowych
ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.
Aby uruchomić notebooka po raz pierwszy:
1.
Naciśnij przycisk zasilania na notebooku. Odczekaj kilka minut do
momentu wyświetlenia ekranu konfiguracji.
2.
Z ekranu konfiguracji wybierz język, który ma być używany w
notebooku.
3.
Dokładnie przeczytaj warunki licencji. Zaznacz pole I accept the
terms for using Windows (Akceptuję warunki użytkowania
systemu Windows), a następnie kliknij przycisk Accept
(Akceptuję).
4.
Wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie, aby
skonfigurować podstawowe elementy w poniższym zakresie:
5.
•
Zapewnienie ochrony
•
Personalizacja
•
Połączenie bezprzewodowe
•
Ustawienia
•
Logowanie do notebooka
Po zakończeniu konfiguracji podstawowych elementów
wyświetlany jest samouczek dla systemu Windows®8. Obejrzyj go,
aby dowiedzieć się, jaka jest funkcjonalność systemu Windows®8.
Ekran blokowania systemu
Windows® 8
Ekran blokowania Windows®8 może być wyświetlany, gdy następuje
uruchamianie systemu operacyjnego Windows. W tym celu należy
nacisnąć ekran blokowania lub nacisnąć dowolny klawisz na klawiaturze
notebooka.
46
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Interfejs użytkownika Windows®
Windows® 8 jest dostarczany z interfejsem użytkownika (UI)
wykorzystującym kafelki, co umożliwia organizację i łatwy dostęp
do aplikacji Windows® z ekranu Start. Obejmuj on także następujące
funkcje, z których można korzystać podczas pracy na komputerze.
Ekran startowy
Ekran startowy pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika.
Ekran ten pomaga w organizacji wszystkich programów i aplikacji w
jednym miejscu.
Aplikacje Windows®
Zoom in/out
(Powiększenie/
zmniejszenie)
Są to aplikacje zakotwiczone na ekranie Start i wyświetlane sąsiadująco
w celu zapewnienia łatwego dostępu.
UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają
rejestracji konta Microsoft.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
47
Hotspoty
Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchomienie programów i dostęp
do ustawień notebooka. Funkcje tych hotspotów można uaktywnić
poprzez użycie touchpada.
Hotspoty w uruchomionych aplikacjach
Hotspoty na ekranie startowym
48
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Hotspot
Akcja
górny, lewy róg
Ustaw kursor myszy w górnym, lewym
narożniku ekranu, a następnie naciśnij
miniaturę ostatnio uruchomionej aplikacji,
aby przywrócić jej działanie.
dolny, lewy róg
Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji,
przesuń w dół, aby pokazać wszystkie
uruchomione aplikacje.
Na ekranie uruchomionych aplikacji:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym
narożniku ekranu, a następnie naciśnij
miniaturę ekranu Start, aby powrócić do tego
ekranu.
UWAGA: Aby powrócić do ekranu Start,
możliwe jest również naciśnięcie klawisza
Windows
na klawiaturze.
Na ekranie Start:
Ustaw kursor myszy w dolnym, lewym
narożniku ekranu, a następnie naciśnij
miniaturę uruchomionej aplikacji, aby przejść
ponownie do tej aplikacji.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
49
Hotspot
Akcja
Górna część ekranu
Ustaw kursor myszy w górnej części ekranu
w taki sposób, aby nastąpiła zmiana kursora
w ikonę ręki. Przeciągnij, a następnie upuść
ikonę aplikacji w nowej lokalizacji.
UWAGA: Ta funkcja hotspotów działa tylko
w przypadku uruchamiania aplikacji lub
podczas używania funkcji Migawka. W
celu uzyskania szczegółowych informacji,
należy przejść do funkcji Migawka, która
jest opisana w rozdziale Obsługa aplikacji w
systemie Windows®.
górny i dolny, prawy
róg �
50
Ustaw kursor myszy w górnym lub dolnym,
prawym narożniku ekranu, aby uruchomić
Charms bar.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Praca z aplikacjami Windows®
Użyj touchpada komputera lub klawiatury do uruchomienia i
dostosowania aplikacji.
Uruchamianie aplikacji
Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją, a następnie kliknij
lewym przyciskiem lub stuknij raz, aby ją uruchomić.
Naciśnij dwukrotnie klawisz
, a następnie użyj
klawiszy strzałek, aby przeglądać dostępne aplikacje.
Naciśnij klawisz
, aby uruchomić daną
aplikację.
Dopasowywanie aplikacji
Na ekranie Start, wykonując poniższe czynności, możliwe jest
przesuwanie, zmienianie rozmiaru lub odkotwiczanie aplikacji:
Przesuwanie aplikacji
W celu przesunięcia aplikacji, kliknij dwukrotnie daną
aplikację, a następnie przeciągnij ją i upuść w nowej
lokalizacji.
Zmiana rozmiaru aplikacji
Kliknij prawym przyciskiem daną aplikację, aby
uaktywnić pasek ustawień tej aplikacji, a następnie
naciśnij
lub
Podręcznik elektroniczny do notebooka
.
51
Odkotwiczanie aplikacji
W celu zmiany rozmiaru aplikacji, kliknij prawym
przyciskiem apikację w celu uaktywnienia jej ustawień,
a następnie kliknij ikonę
.
Zamykanie aplikacji
1.
Przesuń wskaźnik myszy na górną część
uruchomionej aplikacji, a następnie zaczekaj na
zmianę wskaźnika na ikonę ręki.
2.
Przeciągnij i upuść aplikację na dolną krawędź
ekranu w celu zamknięcia.
Na ekranie uruchomionej aplikacji, naciśnij
52
.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje
Poza aplikacjami, które są już zakotwiczone na ekranie Start, możliwe
jest również otwieranie innych aplikacji za pomocą ekranu Aplikacje.
Pasek przewijania w poziomie
Uruchamianie ekranu Aplikacje
Uruchomienie ekranu Aplikacje przy użyciu panelu dotykowego lub
klawiatury notebooka.
Przeciągnij od górnej krawędzi ekranu, aby uruchomić
pasek All Apps (Wszystkie aplikacje).
Na ekranie Start naciśnij kombinację klawiszy
aby wybrać ikonę All Apps (Wszystkie
aplikacje)
a następnie naciśnij klawisz
Podręcznik elektroniczny do notebooka
.
53
Zakotwiczanie kolejnych aplikacji na ekranie Start
Na ekranie Start możesz zakotwiczyć więcej aplikacji za pomocą panelu
dotykowego.
54
1. Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją do dodania
na ekranie Start.
2.
Kliknij prawym przyciskiem aplikację, aby
uaktywnić ustawienia.
3.
Naciśnij ikonę
.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Charms bar
Charms bar to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej
strony ekranu. Składa się on z kilku narzędzi, które umożliwiają
udostępnianie aplikacji i zapewnianie szybkiego dostępu w celu
dostosowania ustawień notebooka.
Charms bar
Uruchamianie Charms bar
UWAGA: Po wywołaniu, Charms bar pojawia się początkowo jako zestaw
białych ikon. Obraz powyżej pokazuje jak wygląda Charms bar po
uaktywnieniu.
Użyj touchpad komputera lub klawiaturę do uruchomienia Charms bar.
Przesuń wskaźnik myszy na górny, prawy róg ekranu.
Naciśnij przycisk
Podręcznik elektroniczny do notebooka
55
Elementy Charms bar
Search (Szukaj)
To narzędzie umożliwia wyszukiwanie plików, aplikacji
lub programów w komputerze.
Share (Udostępnij)
To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez
strony sieci społecznościowej lub e-mail.
Start
To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu
Start. Z ekranu Start, można także użyć tego narzędzia do
powrotu do ostatnio otwartej aplikacji.
Devices (Urządzenia)
To narzędzie umożliwia dostęp i udostępnianie plików
urządzeniom podłączonym do komputera, takim jak
zewnętrzny wyświetlacz lub drukarka.
Settings (Ustawienia)
To narzędzie umożliwia dostęp do ustawień komputera.
56
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Funkcja Snap (Migawka)
Funkcja Snap (Migawka) wyświetla obok siebie dwie aplikacje,
umożliwiając pracę lub przełączanie pomiędzy aplikacjami.
WAŻNE! Przed użyciem funkcji Migawka należy upewnić się, że
rozdzielczość ekranu notebooka jest ustawiona co najmniej na 1366 x 768
pikseli.
Pasek Snap (Migawka)
Podręcznik elektroniczny do notebooka
57
Używanie funkcji Snap (Przyciągnij)
Użyj panelu dotykowego lub klawiatury notebooka, aby uaktywnić i
użyć funkcji Migawka.
1.
Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2.
Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w
górnej części ekranu.
3.
Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij
aplikację w prawą lub w lewą stronę panela
wyświetlacza.
4.
Uruchom inną aplikację.
1.
Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2.
Naciśnij
3.
Uruchom inną aplikację.
4.
W celu przełączenia pomiędzy aplikacjami, naciśnij
.
.
58
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Inne skróty klawiaturowe
Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących
skrótów, pomocnych w uruchamianiu aplikacji i nawigacji w Windows®8.
\
Przełączanie pomiędzy ekranem Start i ostatnio
uruchonioną aplikacją
Uruchamianie pulpitu
Uruchamianie okna Computer (Komputer) w
trybie Desktop (Pulpit)
Otwieranie panelu File search (Wyszukaj plik)
Otwieranie panelu Share (Udostępnij)
Otwieranie panelu Settings (Ustawienia)
Otwieranie panelu Devices (Urządzenia)
Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada)
Minimalizowanie okna Internet Explorer
Podręcznik elektroniczny do notebooka
59
Otwieranie panelu Second screen (Drugi
ekran)
Otwieranie panelu Apps search (Wyszukaj
aplikacje)
Otwieranie okna Run (Uruchom)
Otwieranie Ease of Access Center (Centrum
ułatwień dostępu)
Otwieranie panelu Settings (Ustawienia)
Otwieranie okna menu Windows tools
(Narzędzia Windows)
Uruchamianie ikony lupy i powiększanie
ekranu
Powiększanie ekranu
Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia
narratora)
Włączanie funkcji drukowania ekranu
60
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Wi-Fi
Dostęp do poczty e-mail, surfowanie w Internecie i współdzielenie
aplikacji przez strony sieci społecznościowych, z użyciem połączenia WiFi komputera.
WAŻNE! Aby włączyć funkcję Wi-Fi w notebooku, należy upewnić się,
że wyłączony jest tryb Airplane mode (Samolot). W celu uzyskania
szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w
niniejszym Podręczniku.
Włączenie Wi-Fi
Uaktywnij Wi-Fi w notebooku, poprzez wykonanie następujących
czynności:
1.��������
Uruchom Charms bar.
2.
Naciśnij
oraz
3.
Wybierz punkt dostępowy z listy dostępnych połączeń Wi-Fi.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
.
61
4.
Naciśnij Connect (Połącz), aby ustanowić połączenie sieciowe.
UWAGA: W celu uaktywnienia połączenia Wi-Fi, może się pojawić
polecenie wprowadzenia klucza zabezpieczenia.
5.
Jeżeli chcesz włączyć współdzielenie pomiędzy notebookiem a
innymi systemami z obsługą bezprzewodową, naciśnij Yes, turn
on sharing and connect to devices (Tak, włącz współdzielenie
i podłącz z urządzeniami). Naciśnij polecenie No, don't turn on
sharing or connect to devices (Nie włączaj współdzielenia lub
nie podłączaj z urządzeniami).
62
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Bluetooth
Użyj technologii Bluetooth, aby usprawnić bezprzewodowy transfer
danych z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth.
WAŻNE! Aby włączyć funkcję Bluetooth w notebooku, należy upewnić
się, że tryb Airplane mode (Samolot) jest wyłączony. W celu uzyskania
szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w
niniejszym Podręczniku.
Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth
Aby włączyć transfer danych, konieczne jest sparowanie notebooka
z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth. W tym celu należy użyć
panelu dotykowego w następujący sposób:
1.��������
Uruchom Charms bar.
2.��������
Naciśnij
, a następnie naciśnij polecenie Change PC
Settings (Zmiana ustawień).
3.���������
W sekcji PC Settings (Ustawienia), wybierz Device (Urządzenia),
a następnie naciśnij polecenie Add a Device (Dodaj urządzenie),
aby wyszukać urządzenia z obsługą Bluetooth.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
63
4.
Wybierz urządzenie z listy. Porównaj hasło w notebooku z hasłem
wysłanym do wybranego urządzenia. Jeżeli hasła te pasują do
siebie, naciśnij polecenie Yes (Tak), aby pomyślnie sparować
notebooka z danym urządzeniem.
UWAGA: W przypadku niektórych urządzeń z obsługą Bluetooth może
zostać wyświetlona prośba o wprowadzenie hasła dla notebooka.
64
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Tryb samolotowy
Tryb Airplane mode (Samolot) wyłącza komunikację bezprzewodową,
umożliwiając w ten sposób bezpieczne użytkowanie notebooka
podczas lotu samolotem.
Włączanie trybu Airplane (Samolot)
1.��������
Uruchom Charms bar.
2.
Naciśnij
3.
Przesuń suwak w prawą stronę, aby włączyć tryb
Airplane (Samolot).
Naciśnij
oraz
.
.
Wyłączanie trybu Airplane (Samolot)
1.��������
Uruchom Charms bar.
2.
Naciśni
3.
Przesuń suwak w lewą stronę, aby wyłączyć tryb
Airplane (Samolot).
Naciśnij
oraz
.
.
UWAGA: Należy skontaktować się z właściwymi liniami lotniczymi, aby
dowiedzieć się o odpowiednich usługach, które mogą być używane
podczas lotu, a także ograniczeniach, do których należy się stosować
podczas używania notebooka w trakcie lotu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
65
Podłączanie do sieci przewodowej
Przy użyciu portu LAN w notebooku możliwe jest także podłączenie
do sieci przewodowej, np. sieci LAN lub internetowego połączenia
szerokopasmowego.
UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować
się z dostawcą usług internetowych (ISP), bądź z administratorem sieci,
aby uzyskać pomoc w zakresie konfiguracji połączenia internetowego.
Aby skonfigurować ustawienia, należy wykonać poniższe czynności.
WAŻNE! Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że
port LAN w notebooku połączony jest do sieci LAN przy użyciu przewodu
sieciowego.
Konfiguracja połączenia sieciowego z
dynamicznym adresem IP/PPPoE
1.
Uruchom Desktop (Pulpit).
2.
Na pasku zadań systemu Windows® kliknij prawym
przyciskiem ikonę sieci
,�����������������������
a następnie naciśnij
polecenie Open Network and Sharing Center
(Otwórz centrum sieci i udostępniania).
66
3.
W oknie Centrum sieci i udostępniania naciśnij
polecenie Change adapter settings (Zmień
ustawienia karty).
4.
Kliknij prawym przyciskiem sieć LAN, a następnie
wybierz Properties (Właściwości).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
5.
Naciśnij Internet Protocol Version 4 (Protokół
internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)), a następnie
kliknij przycisk Properties (Właściwości).
6.
Naciśnij polecenie Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj automatycznie adres IP),
a następnie naciśnij OK.
UWAGA: Wykonaj dalsze czynności, jeżeli używasz połączenia PPPoE.
7.
Przejdź do okna Network and Sharing Center
(Centrum sieci i udostępniania), a następnie
naciśnij polecenie Set up a new connection or
network (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć).
8.
Wybierz Connect to the Internet (Połącz z
internetem), a następnie kliknij przycisk Next
(Dalej).
9.���������
Naciśnij Broadband (PPPoE) (Połączenie
szerokopasmowe - PPPoE).
10.
Wpisz nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę
połączenia, a następnie kliknij przycisk Connect
(Połącz).
11.
Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zakończyć
konfigurację.
12.
Naciśnij ikonę
na pasku zadań, a następnie
kliknij utworzone właśnie połączenie.
13.
Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie
kliknij przycisk Connect (Połącz), aby uzyskać
połączenie internetowe.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
67
Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym
adresem IP
68
1.
Powtórz czynności 1 - 5 opisane w rozdziale
Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym
adresem IP/PPPoE.
2
Kliknij Use the following IP address (Użyj
następującego adresu IP).
3.
Wprowadź dane uzyskane od swojego dostawcy
usług: adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę.
4.
W razie potrzeby możesz również wprowadzić
preferowany adres serwera DNS oraz
alternatywany adres serwera DNS, a następnie
naciśnij przycisk OK.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Wyłączanie notebooka
Wyłączenie notebooka jest możliwe po wykonaniu następujących
czynności:
•
Naciśnij
na Charms bar, a następnie
naciśni
> Shut down (Wyłącz), aby
normalnie wyłączyć notebooka.
•
Na ekranie logowania naciśnij
> Shut
down (Wyłącz).
•����������������������������������������������
Możesz również wyłączyć notebooka przy użyciu
trybu Panel. W tym celu uruchom pulpit, a
następnie naciśnij kombinację klawiszy alt + f4 ,
aby uaktywnić okno Wyłącz. Wybierz Shut Down
(Wyłącz) z rozwijanej listy, a następnie wybierz
polecenie OK.
•
Jeśli notebook nie odpowiada, naciśnij i
przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej
cztery (4) sekundy, aż nastąpi wyłączenie
notebooka.
Przełączanie notebooka w tryb uśpienia
Aby przełączyć notebooka w tryb uśpienia, naciśnij jednokrotnie
przycisk zasilania.
Możesz również przełączyć notebooka w tryb uśpienia
za pomocą trybu Panel. W tym celu uruchom pulpit, a
następnie naciśnij kombinację klawiszy alt + f4 , aby
uaktywnić okno Wyłącz. Wybierz Sleep (Uśpienie) z
rozwijanej listy, a następnie wybierz polecenie OK.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
69
70
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 4:
Aplikacje ASUS
Podręcznik elektroniczny do notebooka
71
Specjalne aplikacje ASUS
LifeFrame
Funkcje kamery sieci web, można poprawić przez aplikację Life Frame.
Poprzez użycie tej aplikacji można tworzyć migawki, edytować zdjęcia,
nagrywać wideo, nagrywać pliki audio, używać kamery sieci web, jako
urządzenia zabezpieczenia monitoringu i odtwarzać gry.
Aby uruchomić Life Frame
naciśnij
Przycisk
akcji
Tryby
Przechwyć
72
.
W pasku narzędzi archiwizacji są
wyświetlane zapisane pliki funkcji w
podglądzie miniatur.
Przycisk śledzenia
twarzy
Ustawienia
Powiększenie/
kamery
zmniejszeniet
internetowej
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Funkcje Life Frame
Camera (Aparat)
Użyj tej funkcji do wykonywania zdjęć z użyciem
kamery sieci web.
Camcorder (Kamera)
Użyj tej funkcji do nagrywania wideo z użyciem kamery
sieci web.
Monitor (Monitorowanie)
Ta funkcja umożliwia używanie kamery sieci web,
jako zabezpieczającego monitora wideo, który robi
automatycznie zdjęcie po wykryciu ruchu.
Voice Recorder (Dyktafon)
Użyj tej funkcji do nagrywania plików audio w
komputerze.
Game (Gra)
Ta funkcja umożliwia granie w gry z użyciem kamery
sieci web.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
73
Power4Gear Hybrid
Optymalizacja działania notebooka, z użyciem trybów oszczędzania
energii w Power4Gear.
UWAGA: Odłączenie notebooka od adaptera zasilania, automatycznie
przełącza Power4Gear Hybrid na tryb oszczędzania energii.
Aby uruchomić Power4Gear Hybrid
Naciśnij
.
Wybierz spośród tych trybów planu zasilania.
Użyj tych opcji, aby dopasować
tryb oszczędności energii do
własnych potrzeb.
74
Służy do ukrywania ikon na
pulpicie ekranu oraz do włączania/
wyłączania trybu prezentacji.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Performance mode (Tryb wydajności)
Użyj tego trybu podczas wykonywania działań wymagających wysokiej
wydajności, takich jak granie lub wykonywanie prezentacji biznesowych
z użyciem komputera.
Tryb Battery Saving (Oszczędzanie baterii)
Ten tryb wydłuża żywotność baterii komputera, po podłączeniu
do adaptera zasilania lub podczas działania wyłącznie na zasilaniu
bateryjnym.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
75
Natychmiastowe włączenie
W trybie głębokiego uśpienia komputera (Deep S3), można oszczędzać
energię baterii poprzez użycie funkcji Instant On.
UWAGA: Technologia Deep S3 pozwala oszczędzić więcej energii baterii,
gdy notebook ASUS znajduje się w trybie uśpienia.
WAŻNE! Czas oczekiwania zależy od pozostałej pojemności baterii
komputera, modelu komputera, konfiguracji i warunków działania.
Tryb wydajności
Tryb wydajności jest domyślnie
włączony w notebooku. Umożliwia
on powrót systemu w ciągu
dwóch sekund do ostatniego
stanu działania, nawet po przejściu
komputera do trybu głębokiego
uśpienia.
tryb oszczędzania baterii
Ten tryb umożliwia uzyskanie
dłuższych czasów oczekiwania,
pozwalając na uzyskanie do
trzydziestu (30) dni lub więcej
działania na zasilaniu bateryjnym
w trybie uśpienia. Po włączeniu,
komputer szybko, w ciągu kliku
sekund, powraca do ostatniego
stanu działania, cztery godziny
po przejściu do trybu głębokiego
uśpienia.
76
Kliknij, aby uaktywnić
tryb oszczędzania
energii baterii.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 5: Autotest podczas
włączania zasilania (POST)
Podręcznik elektroniczny do notebooka
77
Autotest podczas włączania zasilania (POST)
Autotest podczas włączania zasilania (POST) jest szeregiem testów
diagnostycznych kontrolowanych programowo, które są uruchamiane
podczas włączania lub ponownego włączania notebooka.
Oprogramowanie, które kontroluje funkcję POST jest instalowane jako
stały element architektury notebooka.
Używanie funkcji POST w celu uzyskania
dostępu do BIOS'a i rozwiązywania problemów
technicznych
Podczas wykonywania testów w ramach funkcji POST można uzyskać
dostęp do ustawień BIOS'a lub uruchomić opcje rozwiązywania problemów
przy użyciu klawiszy funkcyjnych w notebooku. W celu uzyskania
szczegółów, należy zapoznać się z informacjami zawartymi poniżej.
BIOS
Podstawowy system wejść/wyjść (BIOS) przechowuje sprzętowe ustawienia
systemu, które są niezbędne do uruchamiania systemu w notebooku.
W większości sytuacji w notebooku zastosowanie mają domyślne
ustawienia BIOS'a. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień BIOS'a,
chyba że dochodzi do następujących sytuacji:
•
Podczas uruchamiania systemu na ekranie wyświetlany jest
komunikat błędu i żądanie uruchomienia Konfiguracji BIOS'a.
•
Zainstalowany został nowy składnik systemowy, który wymaga
dalszej konfiguracji lub aktualizacji w BIOS'ie.
OSTRZEŻENIE: Używanie nieprawidłowych ustawień BIOS'a może
doprowadzić do niestabilności systemu lub wystąpienia awarii podczas
jego uruchamiania. Zalecamy zmianę ustawień BIOS'a tylko z pomocą
przeszkolonych pracowników serwisu.
Uzyskiwanie dostępu do BIOS'a
Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij
klawisz�
78
podczas wykonywania testów POST.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ustawienia BIOS'a
UWAGA: Wygląd
�������������������������������������������������������
ekranów BIOS w tej części służy wyłączenie jako
odniesienie.
Boot (Rozruch)
To menu umożliwia ustawienie priorytetów dla opcji uruchamiania.
Podczas ustawiania priorytetu uruchamiania należy stosować się do
poniższych procedur.
1.
Main
Na ekranie Boot (Uruchamianie), wybierz Boot Option #1 (Opcja
uruchamiania #1).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
[Windows Boot Manager]
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
79
2.
Naciśnij
Main
i wybierz właściwe urządzenie.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
[Enabled]
Launch CSM
[Disabled]
Sets the system
boot order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #1
Windows Boot
[Windows
Boot Manager
Manager]
Disabled
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
80
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Security (Bezpieczeństwo)
To menu służy do ustawiania hasła administratora i użytkownika
w notebooku. Zapewnia ono kontrolę dostępu do napędu dysku
twardego w notebooku, interfejsu wejścia/ wyjścia (I/O), a także złącza
USB.
UWAGA:
Main
•
W przypadku ustawienia User Password (Hasła
użytkownika), konieczne będzie wprowadzenie hasła przed
uruchomieniem systemu operacyjnego notebooka.
•
W przypadku ustawienia Administrator Password (Hasła
administratora), konieczne będzie wprowadzenie hasła
przed uruchomieniem BIOS'a.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup. If ONLY
the user’s password is set, then this is a
power on password and must be entered to boot
or enter Setup. In Setup, the User will have
Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set Administrator
Password. The
password length
must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
System Mode state
User
Secure Boot state
Enabled
Secure Boot Control
[Enabled]
Key Management
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
81
Aby ustawić hasło:
1.
a ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup
N
Administrator Password (Hasło administratora) lub User
Password (Hasło użytkownika).
2.
Wpisz hasło i naciśnij
3.
Wpisz ponownie hasło i naciśnij
.
.
Aby usunąć hasło:
1.
Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz Setup Administrator
Password (Hasło administratora) lub User Password (Hasło
użytkownika).
2.
Wprowadź bieżące hasło i naciśnij
3.
Pozostaw puste pole Create New Password (Utwórz nowe
hasło) i naciśnij
.
.
4.��������
Wybierz Yes (Tak) w oknie potwierdzającym, a następnie naciśnij
klawisz
82
.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Zabzpieczenie interfejsu We/Wy
W menu Security (Bezpieczeństwo) można uzyskać dostęp do
ustawień I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/O),
aby blokować lub odblokowywać niektóre funkcje interfejsu
notebooka.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
I/O Interface Security
LAN Network Interface
[UnLock]
Wireless Network Interface
[UnLock]
HD AUDIO Interface
[UnLock]
If Locked, LAN
controller will
be disabled.
USB Interface Security
LAN Network Interface
Lock
UnLock
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aby zablokować interfejs We/Wy:
1.Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface
Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy).
2.
Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery
.
3.��������
Wybierz Lock (Blokuj).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
83
Zabezpieczenie interfejsu USB
Poprzez menu I/O Interface Security (Bezpieczeństwo interfejsu I/O)
można również uzyskać dostęp do ustawień USB Interface Security
(Bezpieczeństwo złącza USB), aby blokować lub odblokowywać
porty oraz urządzenia.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
External Ports
[UnLock]
CMOS Camera
[UnLock]
Card Reader
Lock
[UnLock]
USB Interface
UnLock
If Locked, all
USB device will
be disabled
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aby zablokować interfejs USB:
1.Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O
Interface Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) >
USB Interface Password (Zabezpieczenie interfejsu USB).
2.Wybierz interfejs do zablokowania, a następnie wzbiery
Lock (Zablokuj).
UWAGA: Ustawienie USB Interface (Interfejsu USB) na Lock (Blokuj)
powoduje także zablokowanie i ukrycie External Ports (Portów
zewnętrznych) oraz innych urządzeń występujących w opcji USB
Interface Security (Bezpieczeństwo złącza USB).
84
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Set Master Password (Ustawienie hasła głównego)
W menu Security (Bezpieczeństwo) można użyć opcji Set Master
Password (Ustawienie hasła głównego), aby skonfigurować
dostęp do napędu dysku twardego przy użyciu hasła.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main Setup
Advanced
Security(C) Save
Exit
Aptio
UtilityBoot
- Copyright
2011 &American
Megatrends, Inc.
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is
set,then this only limits access to Setup
and is only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then
this is a power on password and must be
entered to boot or enter Setup. In Setup,
the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
NOT INSTALLED
User Password Status
NOT INSTALLED
Set HDD Master
Password.
***Advisable to
Power Cycle System
after Setting Hard
Disk Passwords***
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
NOT INSTALLED
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
→← : Select Screen
: Select Item
↑↓
Enter: Select
+/— : Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized
Defaults
F10 : Save & Exit
ESC : Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aby ustawić hasło dysku twardego:
1.
Na ekranie Security (Zabezpieczenie), kliknij Set Master
Password (Ustaw hasło nadrzędne).
2.
Wpisz hasło i naciśnij
3.
Wpisz ponownie, aby potwierdzić hasło i naciśnij
4.
Kliknij Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)
i powtórz poprzednie czynności w celu ustawienia hasła
użytkownika.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
.
.
85
Save & Exit (Zapis i wyjście)
Aby zachować ustawienia konfiguracyjne, należy wybrać opcję Save
Changes and Exit (Zapis zmian i wyjście) przed opuszczeniem BIOS'a.�
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advanced
Boot
Security Save & Exit
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Exit system setup
after saving the
changes.
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
86
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Aktualizacja BIOS:
1.
Sprawdź model notebooka, a następnie pobierz najnowszy plik
BIOS'a dla tego modelu ze strony internetowej ASUS.
2.
Zapisz kopię pobranego pliku BIOS'a na dysku Flash.
3.
Podłącz dysk Flash do notebooka.
4.
Uruchom ponownie notebooka, a następnie naciśnij klawisz
podczas wykonywania testów POST.
5.���������������������������������������
W programie konfiguracji BIOS, kliknij Advanced
(Zaawansowane) > Start Easy Flash (Uruchom Easy Flash), a
następnie naciśnij
.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced
Boot
Security
Save & Exit
Start Easy Flash
Internal Pointing Device
[Enabled]
Wake on Lid Open
[Enabled]
Power Off Energy Saving
[Enabled]
Press Enter to run
the utility to
select and update
BIOS.
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
→← :
:
↑↓
Enter:
+/— :
F1
:
F9
:
F10 :
ESC :
Select Screen
Select Item
Select
Change Opt.
General Help
Optimized Defaults
Save & Exit
Exit
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
87
6.������������������������������������������������������������������
Odszukaj pobrany plik BIOS'a na dysku Flash, a następnie naciśnij
klawisz
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: MXIC 25L Series
New BIOS
Current BIOS
Platform: X450/X550
Platform: Unknown
Version: 101
Version: Unknown
Build Date: Oct 26 2012
Build Date: Unknown
Build Time: 11:51:05
Build Time: Unknown
FSO
FS1
0 EFI
<DIR>
FS2
FS3
FS4
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7.��������������������������������������������������
Po zakończeniu procesu aktualizacji BIOS, kliknij Exit (Zakończ)
> Restore Defaults (Przywróć domyślne) w celu przywrócenia
systemu do ustawień domyśnych.�
88
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozwiązywanie problemów technicznych
oprzez naciśnięcie klawisza
podczas testów POST możliwe
jest uzyskanie dostępu do opcji rozwiązywania problemów systemu
Windows® 8, na które składa się:
•
Odświeżanie notebooka
•
Resetowanie notebooka
•
Opcje zaawansowane
Odświeżanie notebooka
Użyj opcji Refresh your PC (Odśwież notebook), jeśli chcesz wykonać
odświeżenie systemu bez utraty bieżących plików i aplikacji.
Aby uzyskać dostęp do tej opcji podczas testów POST:
1.
Uruchom ponownie notebooka, a następnie
naciśnij klawisz
podczas testów POST.
2.
Poczekaj, aż nastąpi załadowanie ekranu „Choose
an option” (Wybierz opcję), a następnie naciśnij
Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).
3.
Naciśnij Refresh your PC (Odśwież notebook).
4.
Na ekranie Refresh your PC (Odśwież notebook)
zapoznaj się z wypunktowanymi akapitami,
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
używania tej opcji, a następnie naciśnij polecenie
Next (Dalej).
5.
Naciśnij konto, które chcesz odświeżyć.
6.
Wpisz hasło konta, a następnie naciśnij polecenie
Continue (Kontynuuj).
7.
Kliknij polecenie Refresh (Odśwież).
WAŻNE! Należy upewnić się, że notebook jest podłączony
do zasilania przed uruchomieniem odświeżania systemu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
89
Resetowanie notebooka
WAŻNE! Przed uruchomieniem tej opcji należy wykonać kopię zapasową
wszystkich danych.
Użyj opcji Reset your PC (Resetowanie notebooka), aby przywrócić
ustawienia domyślne.
Aby uzyskać dostęp do tej opcji podczas testów POST:
1.
Uruchom ponownie notebooka, a następnie
naciśnij klawisz
podczas wykonywania testów
POST.
2.
Poczekaj, aż nastąpi załadowanie ekranu „Choose
an option” (Wybierz opcję), a następnie naciśnij
Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).
3.
Naciśnij Reset your PC (Resetowanie notebooka).
4.
Na ekranie Reset your PC (Resetowanie notebooka)
zapoznaj się z wypunktowanymi akapitami,
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
używania tej opcji, a następnie naciśnij polecenie
Next (Dalej).
5.
Naciśnij preferowany sposób resetowania: Just
remove my files (Tylko usuń pliki) lub Fully clean
the drive (Wyczyść całkowicie dysk).
6. Naciśnij opcję Reset (Resetowanie).
WAŻNE! Należy upewnić się, że notebook jest podłączony
do zasilania przed uruchomieniem odświeżania systemu.
90
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Opcje zaawansowane
Użyj opcji Advanced options (Opcje zaawansowane), aby uruchomić
dodatkowe opcje rozwiązywania problemów w notebooku.
Aby uzyskać dostęp do tej opcji podczas testów POST:
1.
Uruchom ponownie notebooka, a następnie
naciśnij klawisz
2.
podczas wykonywania testów
POST.
Poczekaj, aż nastąpi załadowanie ekranu „Choose
an option” (Wybierz opcję), a następnie naciśnij
Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).
3.
Naciśnij opcję Advanced options (Opcje
zaawansowane).
4.
Na ekranie Advanced options (Opcje
zaawansowane) wybierz opcję rozwiązywania
problemów, która ma być uruchomiona.
5.
Wykonaj kolejne czynności w celu dokończenia
tego procesu.
Używanie odzyskiwania za pomocą obrazu systemu
W ramach Advanced options (Opcje zaawansowane) można użyć
opcji System Image Recovery (Odzyskiwanie za pomocą obrazu
systemu), aby odzyskać system za pomocą określonego pliku obrazu.
Aby uzyskać dostęp do tej opcji podczas testów POST:
1.
Uruchom ponownie notebooka, a następnie
naciśnij klawisz�
2.
3.
podczas wykonywania
testów POST.
Poczekaj, aż nastąpi załadowanie ekranu „Choose
an option” (Wybierz opcję), a następnie naciśnij
Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów).
Naciśnij opcję Advanced options (Opcje
zaawansowane).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
91
4.
Na ekranie Advanced options (Opcje
zaawansowane) wybierz System Image Recovery
(Odzyskiwanie za pomocą obrazu systemu).
5.
Wybierz konto, które chcesz odzyskać za pomocą
pliku obrazu systemu.
6.
Wpisz hasło konta, a następnie naciśnij polecenie
Continue (Kontynuuj).
7.
Wybierz Use the latest available system image
(recommended) (Użyj najnowszego dostępnego
obrazu systemu (zalecane), a następnie kliknij
Next (Dalej). Możesz również wybrać opcję Select
a system image (Wybierz obraz systemu),
jeżeli obraz systemu znajduje się na urządzeniu
zewnętrznym lub nośniku DVD.
8.
Wykonaj kolejne czynności w celu dokończenia
procedury odzyskiwania za pomocą obrazu
systemu.
UWAGA: Zalecamy regularne wykonywanie kopii
zapasowych systemu, aby zapobiegać utracie danych w
przypadku wadliwego działania notebooka.
92
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Rozdział 6:
Usprawnianie notebooka
Podręcznik elektroniczny do notebooka
93
Instalacja modułu pamięci RAM (w
wybranych modelach)
Pojemność pamięci komputera można zwiększyć, instalując moduł
pamięci RAM w gnieździe modułu pamięci. Moduł pamięci RAM należy
zainstalować w komputerze zgodnie z poniższą procedurą:
OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy gniazda dysku twardego
należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, linie telefoniczne i
telekomunikacyjne, a także złącze zasilania (np. zasilacz zewnętrzny,
zestaw baterii, itd.).
WAŻNE��! Aby uzyskać informacje na temat rozbudowy pamięci w
notebooku, należy udać się do autoryzowanego centrum serwisowego
lub do sprzedawcy. W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności
i niezawodności, moduły rozszerzeń należy kupować tylko od
autoryzowanych sprzedawców tego notebooka.
UWAGA: Wygląd komputera od spodu, a także wygląd modułu pamięci
RAM mogą różnić się w zależności od modelu, ale instalację modułu
pamięci RAM wykonuje się w ten sam sposób.
94
Podręcznik elektroniczny do notebooka
A.
Poluzuj śrubę znajdującą się w pokrywie wnęki komputera.
B.
Wysuń pokrywę wnęki, a następnie wyjmij ją całkowicie z
komputera.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
95
C.Dopasuj i włóż moduł pamięci RAM do gniazda modułu pamięci
RAM.
D.Dociśnij moduł pamięci RAM do momentu usłyszenia kliknięcia
oznaczającego zabezpieczenie na miejscu.
Kąt 30°
wycięcia
E.
Wyrównaj, a następnie umieść pokrywę wnęki z powrotem na
miejscu.
F. ���������������������������������������
Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.
96
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Wymiana dysku twardego (w wybranych
modelach)
W przypadku wymiany dysku twardego komputera notebook PC należy
postępować zgodnie z poniższą procedurą.
WAŻNEW celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i
niezawodności dysk twardy należy kupić u jednego z autoryzowanych
sprzedawców tego komputera notebook PC.����������������������������
Zalecane
���������������������������
jest, aby wymiana
dysku twardego przebiegała pod nadzorem osoby mającej odpowiednią
wiedzę. Można także udać się do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu uzyskania pomocy. �
OSTRZEŻENIE! Przed zdjęciem pokrywy gniazda dysku twardego
należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, linie telefoniczne i
telekomunikacyjne, a także złącze zasilania (np. zasilacz zewnętrzny,
zestaw baterii, itd.).
UWAGA: Wygląd komputera notebook PC od spodu może różnić się w
zależności od modelu, ale instalację dysku twardego wykonuje się w ten
sam sposób.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
97
A.
Poluzuj śrubę znajdującą się w pokrywie wnęki komputera.
B.
Wysuń pokrywę wnęki, a następnie wyjmij ją całkowicie z
komputera.
98
Podręcznik elektroniczny do notebooka
C.������������������������������������������������������
Wykręć śruby mocujące kieszeń dysku twardego do wnęki�.
D.
Odłącz kieszeń dysku twardego od portu dysku twardego, a
następnie wyjmij kieszeń z wnęki.
Kieszeń dysku twardego
Podręcznik elektroniczny do notebooka
99
E.
Obróć kieszeń dysku twardego górą do dołu, a następnie wykręć
śruby.
F.
Wyjmij stary dysk twardy z kieszeni.
Dysk twardy
G.
Włóż nowy dysk twardy płytką drukowaną skierowaną w stronę
kieszeni dysku twardego. Upewnij się, że złącza dysku twardego
nie są blokowane przez żadną część kieszeni.
H.���������������������������������������
Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.
100
Podręcznik elektroniczny do notebooka
I.
Ponownie umieść kieszeń dysku twardego we wnęce, wyrównując
złącze dysku twardego z portem dysku twardego notebooka.
Wciśnij kieszeń dysku twardego do momentu jej połączenia z
komputerem.
J.
Zabezpiecz kieszeń dysku twardego za pomocą wykręconych
wcześniej śrub.
Kieszeń dysku twardego
Podręcznik elektroniczny do notebooka
101
K.
Wyrównaj, a następnie umieść pokrywę wnęki z powrotem na
miejscu.
L. ���������������������������������������
Włóż i przykręć wyjęte wcześniej śruby.
102
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Instalacja nowego zestawu baterii
(w wybranych modelach)
OSTRZEŻENIE! Przed wyjęciem zestawu baterii należy wyłączyć
komputer, odłączyć wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne, a także
rozłączyć linie telefoniczne lub telekomunikacyjne oraz złącze zasilania.
WAŻNE! W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności i
niezawodności zestawy baterii należy kupować u autoryzowanych
sprzedawców tego komputera.
UWAGA: Poniższa procedura dotyczy także wyjmowania i wymiany
zestawu baterii notebooka.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
103
Nowy zestaw baterii należy zainstalować w komputerze notebook PC
zgodnie z poniższą procedurą.
A.Przesuń ręczną blokadę baterii do pozycji odblokowania.
B.Przesuń sprężynową blokadę baterii do pozycji odblokowania i
przytrzymaj ja w tym położeniu.
C.Wyjmij stary zestaw baterii z gniazda baterii, a następnie zwolnij
przytrzymywaną sprężynową blokadę baterii.
104
Podręcznik elektroniczny do notebooka
D.Przesuń ręczną blokadę baterii do pozycji odblokowania.
E.Dopasuj i włóż nowy zestaw baterii do gniazda baterii w
komputerze notebook PC.
F.Po włożeniu zestawu baterii przesuń ręczną blokadę baterii z
powrotem do pozycji zablokowania.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
105
106
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Załączniki
Podręcznik elektroniczny do notebooka
107
Informacja dotycząca napędu DVD-ROM
(w wybranych modelach)
Napęd DVD-ROM umożliwia przeglądanie i tworzenie własnych płyt CD i DVD. Aby
oglądać tytuły DVD, można zakupić opcjonalne oprogramowanie do przeglądania
płyt DVD.
Informacje dotyczące regionalnego odtwarzania
Odtwarzanie tytułów filmu DVD obejmuje dekodowanie wideo MPEG2, cyfrowe
audio AC3 i deszyfrowanie zawartości zabezpieczonych poprzez CSS. CSS
(czasami określane nazwą strażnika kopiowania) to nazwa nadana schematowi
zabezpieczania zawartości, zaadoptowanego przez producentów obrazów
ruchomych w celu sprostania potrzebom zabezpieczenia niezgodnego z prawem
kopiowania zawartości dysków.
Ponieważ istnieje wiele reguł narzuconych przez licencjodawców CSS, najbardziej
istotna jest reguła dotycząca ograniczeń odtwarzania zawartości do regionów. W
celu ułatwienia geograficznego uporządkowania wydań filmowych, tytuły DVD
wideo są wydawane dla określonych regionów geograficznych, zgodnie z definicją
poniżej, w części “Definicje regionów”. Prawa autorskie wymagają, aby wszystkie
filmy DVD były ograniczone do określonego regionu (zwykle kodowane dla
regionu, w którym zostały sprzedane). Chociaż treść filmu DVD może być wydana
dla wielu regionów, zasady CSS wymagają, aby każdy system umożliwiający
odtwarzanie treści zaszyfrowanych przez CSS mógł odtwarzać jedynie treści
opracowane dla jednego regionu.
WAŻNE!Ustawienie regionu może zostać zmienione maksymalnie pięć razy, poprzez
użycie przeglądarki programowej, po czym będzie można odtwarzać wyłącznie
filmy DVD odpowiadające ostatnio określonemu regionowi. Późniejsza zmiana kodu
regionu będzie wymagała zmiany ustawienia fabrycznego, czego nie obejmuje
gwarancja. Jeśli resetowanie jest wymagane, kosztami transportu i resetowania
zostanie obciążony użytkownik.
108
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Definicje regionów
Region 1
Kanada, USA, terytoria USA
Region 2
Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Niemcy, kraje Zatoki Perskiej, Węgry, Islandia,
Iran, Irak, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Arabia
Saudyjska, Szkocja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria,
Syria, Turcja, Wielka Brytania, Grecja, kraje dawnej Jugosławii, Słowacja
Region 3
Birma, Indonezja, Korea Południowa, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajwan, Tajlandia,
Wietnam
Region 4
Australia, Karaiby (oprócz terytorium USA), Ameryka Środkowa, Nowa Zelandia,
Wyspy Pacyfiku, Ameryka Południowa
Region 5
CIS, Indie, Pakistan, pozostała część Afryki, Rosja, Korea Północna
Region 6
Chiny
Podręcznik elektroniczny do notebooka
109
Informacje o napędzie Blu-ray
ROM (w wybranych modelach)
Napęd Blu-ray ROM umożliwia oglądanie wysokiej jakości video (HD) i innych
formatów plików dyskowych, takich jak DVD i CD.
Definicje regionu
Region A
Kraje Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej oraz ich terytoria; Tajwan,
Hong Kong, Makao, Japonia, Korea (Południowa i Północna), kraje Azji Południowo
Wschodniej i ich terytoria.
Region B
Kraje Europy, Afryki i Azji Południowo Zachodniej oraz ich terytoria; Australia i
Nowa Zelandia.
Region C
Kraje Europy Środkowej, Wschodniej, Azji Południowej i ich terytoria; Chiny i
Mongolia.
UWAGA: Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się na stronie sieci web dysku Bluray, pod adresem www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx.
Zgodność wewnętrznego modemu
Komputer z wewnętrznym modemem, jest zgodny ze standardami JATE (Japonia),
FCC (USA, Kanada, Korea, Tajwan) i CTR21. Wewnętrzny modem posiada certyfikat
zgodności z Decyzją Rady 98/482/EC dotyczącą pan-Europejskich, pojedynczych
połączeń terminalowych z publiczną, telefoniczną siecią przełączaną (PSTN).
Jednakże, ze względu na różnice pomiędzy indywidualnymi PSTN w różnych krajach,
certyfikat nie daje bezwarunkowej pewności prawidłowego działania w każdym
punkcie sieci PSTN. W przypadku problemów należy najpierw skontaktować się z
dostawcą sprzętu.
110
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Przegląd
4-go sierpnia 1998, zgodnie z w oficjalnym dzienniku Rady Europy, opublikowana
została Decyzja Rady Europy dotycząca CTR 21. CTR 21 stosuje się do wszystkich
nie głosowych urządzeń terminalowych z wybieraniem DTMF, przeznaczonych
do łączenia z analogowymi sieciami PSTN (Public Switched Telephone Network
[Publiczna przełączana sieć telefoniczna]).
CTR 21 (Common Technical Regulation [Powszechne przepisy techniczne])
dotyczą wymagań w sprawie łączenia urządzeń terminalowych z analogowymi,
publicznymi sieciami telefonicznymi (z wyłączeniem urządzeń obsługi telefonii
głosowej), w których adresowanie sieciowe, o ile jest dostępne, jest uzyskiwane
poprzez dwutonowe sygnałowanie wieloczęstotliwościowe.
Deklaracja zgodności sieci
Oświadczenie producenta dla jednostek notyfikowanych i sprzedawcy: “Ta
deklaracja wskazuje sieci w których może działać to urządzenie i wszelkie
notyfikowane sieci dla których mogą wystąpić problemy współpracy”.
Oświadczenie producenta dla użytkownika: “Deklaracja ta wskazuje sieci, w
których może działać ten sprzęt i sieci, w których mogą pojawić się problemy
dotyczące współdziałania. Producent może także dołączyć oświadczenie,
aby wyjaśnić gdzie zgodność sieci zależy od ustawień fizycznych i ustawień
oprogramowania. Znajduje się tam także zalecenie, aby użytkownik skontaktował
się ze sprzedawcą, jeśli chce używać to urządzenie w innej sieci.”
Jak dotąd, notyfikowana jednostka CETECOM wydała kilka pan-Europejskich
certyfikatów, w oparciu o CTR 21. W wyniku tego, dostępnych jest pięć pierwszych
Europejskich modemów, które nie wymagają certyfikatów zgodności z przepisami
każdego indywidualnego kraju europejskiego.
Urządzenia nie-głosowe�
Do tej grupy kwalifikują się automatyczne sekretarki i telefony głośnomówiące
oraz modemy, faksy, urządzenia do automatycznego wybierania i systemy
alarmowe. Urządzenia, w których wyłączona jest jakość rozmowy dwustronnej
regulowana przepisami (np. telefony słuchawkowe i w niektórych krajach telefony
bezprzewodowe).
Podręcznik elektroniczny do notebooka
111
W tej tabeli wymieniono kraje aktualnie zgodne ze
standardem CTR21.
Kraj
Zastosowanie
Dalsze testy
Austria1
Tak
Nie
Belgia
Tak
Nie
Czechy
Nie
Nie dotyczy
Dania1
Tak
Tak
Finlandia Tak
Nie
Francja
Tak
Nie
Niemcy
Tak
Nie
Grecja
Tak
Nie
Węgry
Nie
Nie dotyczy
Islandia
Tak
Nie
Irlandia
Tak
Nie
Włochy
Nadal oczekujące
Nadal oczekujące
Izrael
Nie
Nie
Lichtenstein
Tak
Nie
Luksemburg
Tak
Nie
Holandia1
Tak
Tak
Norwegia
Tak
Nie
Polska
Nie
Nie dotyczy
Portugalia
Nie
Nie dotyczy
Hiszpania
Nie
Nie dotyczy
Szwecja
Tak
Nie
Szwajcaria
Tak
Nie
Wielka Brytania
Tak
Nie
112
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ta informacja została skopiowana z CETECOM i została dostarczone bez
odpowiedzialności. Aktualizacje dotyczące tej tabeli, znajdują się pod adresem
http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Wymagania krajowe będą miały zostosowanie wyłącznie wtedy, gdy urządzenie
będzie wykorzystywało wybieranie impulsowe (w tej instrukcji użytkownika
producenci utrzymują, że urządzenie może obsługiwać wyłącznie sygnałowanie
DTMF, co może wymagać dodatkowych testów).
W Holandii połączenia seryjne i urządzenia sprawdzania ID użytkownika wymagają
dodatkowych testów.
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
•
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z
uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te
zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku
określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego
lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego
urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych
metod:
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
•
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
113
•
Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do
którego podłączony jest odbiornik.
•
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i
zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego,
wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany
był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy)
należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany
lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z
tego urządzenia.
(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.)
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o
ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)
OSTRZEŻENIE! �����������������������������������������������������������
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego
zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie
użytkownika prawa do używania tego urządzenia. “Firma ASUS oświadcza, że
działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy
częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware.”
To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF
ustanowionymi dla środowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodności
z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności ekspozycji RF, należy wykonać
instrukcje działania z podręcznika użytkownika.
114
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Deklaracja zgodności
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:
•
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie
z [Paragraf 3.1a]
•
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
•
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w
[Paragraf 3.1b]
•
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
•
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
•
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]
Oznakowanie CE
Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji
Bluetooth
Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw
dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i „
Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.
Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji
Bluetooth
Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń
radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
115
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji
promieniowania na terenie Kanady
To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi
dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami
IC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną
nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF,
użytkownik musi wykonać określone instrukcje.
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
• Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
•
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z
uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami radiowymi licencjonowanych
usług (np. ruchome systemy satelitarne pracujące na wspólnym kanale) w
celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urządzenie to można używać
wewnątrz pomieszczeń i z dala od okien. Urządzenie (lub jego antena nadawcza)
instalowane na zewnątrz pomieszczeń, podlega licencjonowaniu.
To urządzenie jest zgodne ze standardami wyłączeń licencji RSS kanadyjskiego
ministerstwa przemysłu.
116
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych
domen
Ameryka Północna
2.412-2.462 GHz
Kanał 01 do 11
Japonia
2.412-2.484 GHz
Kanał 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanał 01 do 13
Ograniczenie pasma częstotliwości
bezprzewodowych we Francji
Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W
najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń
może wynosić:
•
10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
•
100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz
UWAGA: Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz.
Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie
prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych,
używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony,
przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz.
Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:
•Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
•Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW
Podręcznik elektroniczny do notebooka
117
W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz
z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż
10mW:
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
32 Gers
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart
bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu
uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.arcep.fr).
UWAGA: ��������������������������������������������������������������������
Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.
118
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa
Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon),
powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy
napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak),
300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany
zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).
Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń
bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i
obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:
•
Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu
wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w
pobliżu basenu kąpielowego.
•
Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami
elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z
wyładowania atmosferycznego.
•
Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.
Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne) i
dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów.
Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się
z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych
szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię
chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej
reakcji chemicznej.
•
Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ
baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania
specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka
zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
•
Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń,
ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub
wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem
UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych
sprzedawców.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
119
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania
Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze
większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów
zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 lub H05VV-F, 2G,
0,75mm2.
Uwagi dotyczące tunera TV
Uwaga dla intalatora systemu CATV - System rozprowadzania sygnału kablowego
powinien być uziemiony, zgodnie ze standardem ANSI/NFPA 70, NEC (National
Electrical Code), a dokładnie Część 820.93, Grounding of Outer Conductive
Shield of a Coaxial Cable – instalacja powinna zawierać złącze ekranu kabla z
uziemieniem budynku.
REACH
Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w
naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.
asus.com/english/REACH.htm.
Uwaga dotycząca produktów Macrovision
Corporation
Produkt ten zawiera technologię ochrony praw autorskich, wykorzystującą
pewne rozwiązania opatentowane w USA oraz podlegające innym prawom o
ochronie dóbr intelektualnych, które są własnością firmy Macrovision Corporation
i innych prawnych właścicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw
autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation. Ponadto
jest ona przeznaczona jedynie do użytku domowego i innych ograniczonych
zastosowań chyba, że autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej.
Przetwarzanie wsteczne i deasemblacja są zabronione.
Zapobieganie utracie słuchu
Aby zapobiec możliwej utracie słuchu, nie należy słuchać zbyt długo
przy wysokim poziomie głośności.
120
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla
krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowojonowych)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used
batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri
tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées
conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Podręcznik elektroniczny do notebooka
121
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu
optycznego
Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z
lasera
Ostrzeżenie bezpieczeństwa dotyczące napędu CDROM
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec narażeniu na promieniowanie lasera napędu
optycznego nie należy demontować lub naprawiać napędu optycznego samemu.
Dla własnego bezpieczeństwa w celu uzyskania pomocy należy się skontaktować z
technikiem profesjonalistą.
Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem
OSTRZEŻENIE! OTWORZENIE NARAŻA NA NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASERA. NIE NALEŻY PATRZEĆ NA WIĄZKĘ LUB OGLĄDAĆ BEZPOŚREDNIO POPRZEZ
INSTRUMENTY OPTYCZNE.
Przepisy CDRH
Centrum CDRH (Center for Devices and Radiological Health) Amerykańskiej
Agencji ds. Żywności i Leków wdrożyło przepisy dotyczące produktów
laserowych 2 sierpnia 1976 roku. Przepisy te stosują się do produktów laserowych
wyprodukowanych od 1 czerwca 1976 roku. Zgodność jest wymagana dla
produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
OSTRZEŻENIE! Używanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych
niż określone w tym podręczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, może
spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.
Informacje dotyczące powłoki zewnętrznej
WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachowanie bezpieczeństwa
elektrycznego, cały komputer notebook PC oprócz miejsc lokalizacji portów
We/We na bokach, jest pokryty warstwą izolacyjną.
122
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Certyfikat CTR 21
(dla komputerów notebook PC z wbudowanym
modemem)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
Podręcznik elektroniczny do notebooka
123
German
Greek
Italian
Portuguese
Spanish
Swedish
124
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Produkt zgodny z ENERGY STAR
ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska
USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu
oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez
promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie.
Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY
STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer
sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 15 i 30 minutach
braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij myszą
lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze. Szczegółowe informacje dotyczące
zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można
uzyskać pod adresem http://www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo,
szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY
STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.
UWAGA:Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach działajacych na
bazie systemów Freedos i Linux.
Etiqueta Ecológica da União Européia
Este Notebook PC recebeu a etiqueta da EU Flower, o que significa que este
produto tem as seguintes características:
1. Consumo de energia reduzido durante o uso e modos de espera.
2. Uso limitado de metais pesados tóxicos.
3. Uso limitado de substâncias prejudiciais ao meio ambiente e à saúde.
4. Redução do uso de recursos naturais por meio do encorajamento da
reciclagem.
5.
Łatwe aktualizowanie i wydłużenie żywotności, poprzez zapewnienie
kompatybilnych części zapasowych, takich jak baterie, zasilacze, klawiatura,
pamięć i jeśli dostępny jest napęd CD lub DVD.
6. Resíduos sólidos reduzidos por meio da política de take-back (retorno).
Para mais informações sobre a etiqueta EU Flower, visite a home page da Etiqueta
Eco da União Européia: http://www.ecolabel.eu.
Podręcznik elektroniczny do notebooka
125
Zgodność i deklaracja zgodności z
ogólnoświatowymi przepisami ochrony
środowiska
Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji
produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu
ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska.
Dodatkowo, ASUS udostępnia odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania
przepisów.
Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm w celu
uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z którymi
są zgodne produkty ASUS:
Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Koreańskie przepisy RoHS
Szwajcarskie przepisy dotyczące energii
Recycling ASUS/�������������
Usługi zwrotu
Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia
zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy
���������
w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów,
baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje
dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem http://csr.
asus.com/english/Takeback.htm.
126
Podręcznik elektroniczny do notebooka
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Model name :
Notebook PC
X450V, A450V, K450V, F450V, R409V, X450C, A450C,
K450C, F450C, R409C
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 15/04/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Signature : __________
Podręcznik elektroniczny do notebooka
127
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Model name :
Notebook PC
X550V, F550V, K550V, A550V, R510V, X550C, F550C,
K550C, A550C, R510C
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50385:2002
EN 62311:2008
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name : Jerry Shen
Declaration Date: 12/03/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
128
Signature : __________
Podręcznik elektroniczny do notebooka
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Model name :
Notebook PC
X450JF, F450JF, A450JF, K450JF, R409JF, X450CF,
K450CF, A450CF, F450CF, R409CF, X450VE, K450VE,
A450VE, F450VE, R409VE
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130208
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 26/04/2013
Year to begin affixing CE marking:2013
Podręcznik elektroniczny do notebooka
Signature : __________
129
130
Podręcznik elektroniczny do notebooka