Odtwarzacz
multimediów MINI
O!PLAY MINI
Podręcznik użytkownika
PL6072
Wydanie poprawione
Październik 2010
Prawa Autorskie© 2010 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Żadna część tego informatora, produkt i opisane oprogramowanie nie mogą być bez pisemnej zgody
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) powielane, przekazywane, przepisywane, przechowywane w
systemach zbioru informacji, ani tłumaczona na żaden język, w żadnej formie i w żadnej postaci, za
wyjątkiem zabezpiecznia dokumentacji przez osobę która produkt zakupiła.
Gwarancja nie będzie przedłużona jeśli (1) produkt był reperowany, usprawniany lub modyfikowany chyba,
źe taka naprawa, usprawnienie lub modyfikacja była autoryzowana na piśmie przez ASUS lub (2)numer
seryjny produktu jest uszkodzony, albo zaginął.
ASUS ODDAJE TEN INFORMATOR W TAKIEJ FORMIE JAKIEJ JEST BEZ ABSOLUTNIE ŻADNEJ
GWARANCJI CZY TO WYRAŻONEJ CZY ZASUGEROWANEJ WŁĄCZAJĄC ALE NIE OGRANICZAJĄC
SIĘ DO SUGEROWANYCH GWARANCJI CZY ICH WARUNKÓW LUB MOŻLIWOŚCI SPRZEDAWCY
W DANEJ DZIEDZINIE. W ŻADNEJ SYTUACJI ASUS JEGO DYREKTORZY, OFICEROWIE,
PRACOWNICY LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE POŚREDNIE
SPECJALNE WYPADKOWE LUB NASTĘPUJĄCE JAKO KONSEKWENCJE SZKODY (WŁĄCZAJĄC
ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ BIZNESU, UTRATE DANYCH LUB DOSTĘPU DO
NICH, PRZERWY W FUNKCJONOWANIU BIZNESU I TYM PODOBNE) NAWET JEśLI ASUS ZOSTAŁ
POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH STRAT SPOWODOWANYCH DEFEKTEM
LUB BŁĘDEM W INFORMATORZE LUB PRODUKCIE.
DANE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM INFORMATORZE SĄ TYLKO DLA CELÓW
INFORMACYJNYCH I NIE SĄ ŻADNĄ FORMĄ ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ASUS. MOGĄ BYĆ
ZMIENIONE W KAŻDEJ CHWILI BEZ INFORMOWANIA KOGOKOLWIEK. ASUS NIE BIERZE
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ANI CYWILNEJ ZA POMYŁKI LUB BŁĘDY JAKIE MOGŁY SIĘ
POJAWIĆ W TYM INFORMATORZE, WŁĄCZAJĄĆ W TO PRODUKT I OPROGRAMOWANIE GO
OPISUJĄCE.
Produkty i nazwy firm występujące w tym informatorze, są w celach wyjaśnienia lub indetyfikacji tylko i bez
intencji naruszania prawa autorskiego.
ii
Spis Treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa....................................................... v
License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital...... vii
License notice and trademark acknowledgement for DTS..................... vii
Informacja o instrukcji............................................................................... vii
Rozdział 1
Zapoznanie się
Powitanie.................................................................................................... 1-1
Zawartość opakowania............................................................................. 1-1
Podstawowe dane techniczne.................................................................. 1-2
Wymagania systemowe............................................................................ 1-3
Zapoznanie się odtwarzaczem multimedialnym O!Play HD.................. 1-3
Panel przedni/lewy.......................................................................... 1-3
Panel tylny....................................................................................... 1-4
Pilot zdalnego sterowania............................................................... 1-5
Przygotowanie do pracy odtwarzacza multimedialnego O!Play HD..... 1-8
Podłączanie zasilacza sieciowego.................................................. 1-8
Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD......... 1-8
Pierwsze uruchomienie................................................................. 1-10
Rozdział 3
Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego
O!Play MINI
Ekran główny............................................................................................. 2-1
Konfiguracja ustawień O!Play MINI......................................................... 2-2
Odtwarzanie filmu...................................................................................... 2-3
Przyciski sterowania filmami pilota zdalnego sterowania................ 2-3
Odtwarzanie filmu........................................................................... 2-4
Odtwarzanie muzyki.................................................................................. 2-5
Przyciski sterowania muzyką pilota zdalnego sterowania............... 2-5
Odtwarzanie pliku muzycznego...................................................... 2-6
Konfiguracja ustawień odtwarzania audio....................................... 2-7
Podgląd zdjęć............................................................................................. 2-8
Przyciski sterowania zdjęciami pilota zdalnego sterowania............ 2-8
Podgląd zdjęć.................................................................................. 2-9
Widok zdjęć w trybie pokazu slajdów.............................................. 2-9
Ustawianie tła muzycznego dla pokazu slajdów........................... 2-10
Konfiguracja ustawień odtwarzania zdjęć..................................... 2-10
iii
Zarządzanie plikami................................................................................. 2-11
Kopiowanie plików/folderów...........................................................2-11
Zmiana nazwy plików/folderów......................................................2-11
Rozdział 3
Instrukcja rozwiązywania problemów
Instrukcja rozwiązywania problemów...................................................... 3-1
Wyświetlacz.................................................................................... 3-1
Audio
......................................................................................... 3-2
Wideo ......................................................................................... 3-3
Urządzenie pamięci masowej USB................................................. 3-3
Pilot zdalnego sterowania............................................................... 3-4
Aktualizacja firmware...................................................................... 3-4
Usterka obsługi/działania................................................................ 3-4
Informacje dodatkowe..................................................................... 3-5
Dodatek
Adnotacje...................................................................................................A-1
GNU General Public License....................................................................A-2
ASUS contact information........................................................................A-8
iv
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Do czyszczenia urządzenia stosować tylko suchą szmatkę.
NIE WOLNO stawiać
urządzenia na nierównych
lub niestabilnych
powierzchniach roboczych.
W przypadku uszkodzenia
obudowy udać się do
serwisu. Wszystkie
czynności serwisowe należy
zlecić personelowi serwisu.
NIE WOLNO wystawiać
urządzenia na działanie
lub użytkować go w pobliżu
cieczy, deszczu lub wilgoci.
BEZPIECZNA
TEMPERATURA:
Urządzenie wolno użytkować
jedynie w środowiskach o
temperaturze otoczenia od
5oC (41oF) do 35oC (95oF).
NIE WOLNO instalować
urządzenia w pobliżu
jakichkolwiek urządzeń
wytwarzających ciepło lub
źródeł takich jak grzejniki,
mierniki ciepła, piecyki i
wzmacniacze.
Zapewnić, że urządzenie
zostanie podłączone do
zasilania o odpowiednich
parametrach (prąd stały 12
V, 2 A).
Ostrzeżenia:
Symbol pioruna
zakończony grotem
umiwszczonego w
trójkącie równobocznym
informuje użytkownika
o obeności
niezaizolowanych części
pod wysokim napięciem
w obudowie produktu,
które może być na tyle
wystarczające, aby
stanowić dla użytkownika
ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Aby zmniejszyć ryzyko
porażenia prądem
elektrycznym, nie należy
zdejmować osłony (lub
tylnej części). Wewnątrz
produktu nie znajdują się
części, które użytkownik
mógłby naprawiać we
własnym zakresie.
Naprawę należy zlecić
wykwalifikowanemu
serwisowi.
NIE WOLNO wyrzucać
urządzenia do odpadów
komunalnych. Urządzenie
zaprojektowane zostało tak,
aby umożliwić odpowiednie
powtórne użycie lub
recykling. Należy zapoznać
się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji
produktów elektronicznych.
Wykrzyknik umieszczony
w trójkącie równobocznym
informuje uzytkownika
o obecności ważnych
instrukcji na temat
obsługi oraz konserwacji
(serwisowania) w
dokumentacji dołączonej
do urządzenia.
•
Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją baterii. Baterię można
wymieniać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu
zalecanego przez producenta.
•
Zużyte baterie należy usuwać według instrukcji producenta.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1.
Przeczytać niniejszą instrukcję.
3.
Zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
2.
4.
5.
6.
Zachować instrukcję.
Przestrzegać wszystkich zaleceń.
Nie stosować urządzenia w pobliżu wody.
Czyścić tylko suchą ściereczką.
7.Nie wolno blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Urządzenie musi
zostać zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta.
8.Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła
takich jak grzejniki, mierniki ciepła, piecyki oraz innych urządzeń (w tym
wzmacniacze) wytwarzających ciepło.
9.Nie wyłączać zabezpieczenia wtyczki spolaryzowanej lub z uziemieniem.
Wtyczka spolaryzowana posiada jeden bolec większy niż drugi. Wtyczka z
uziemieniem ma dwa bolce oraz otwór na bolec uziemienia. Szeroki bolec lub
otwór służą celom bezpieczeństwa użytkowania. Jeżeli dostarczona wtyczka
nie pasuje do gniazdka, skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany
przestarzałego gniazdka.
10.Nie chodzić po przewodzie zasilającym ani nie ściskać go, szczególnie
w pobliżu wtyczek, wygodnych odbiorników oraz w punkcie, w którym
wychodzą z urządzenia.
11. Stosować jedynie wyposażenie/akcesoria określone przez producenta.
12.Stosować jedynie wózki, stojaki, trójnogi, wsporniki lub stoły określone przez
producenta lub sprzedawane razem z urządzeniem. W przypadku stosowania
wózka, podczas przemieszczania połączenia wózka/urządzenia zachować
ostrożność, celem uniknięcia obrażeń spowodowanych wywróceniem.
13.W przypadku burz z piorunami lub okresu długiej przerwy w użytkowaniu
należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego.
14.Wszystkie czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu
personelowi serwisu. Serwisowanie jest konieczne w przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu
zasilającego lub wtyczki, rozlania cieczy lub wpadnięcia przedmiotów
do urządzenia, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci,
nietypowego zachowania lub upadku urządzenia.
vi
License notice and trademark
acknowledgement for Dolby Digital
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
License notice and trademark
acknowledgement for DTS
Manufactured under license under US Patent #s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974, 380; 5,978,762; 6,487,535 & other US and worldwide patents issued &
pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and DTS
logos and symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Informacja o instrukcji
Układ instrukcji
•
•
•
Rozdział 1: Zapoznanie się
Zawiera podstawowe informacje o odtwarzaczu multimedialnym ASUS
O!Play MINI.
Rozdział 2: Obsługa odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play MINI
Zawiera informacje o obsłudze odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play
MINI.
Rozdział 3: Wykrywanie i usuwanie usterek
Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące odtwarzacza
multimedialnego ASUS O!Play MINI.
vii
Oznaczenia użyte w tym informatorze
By mieć pewność, że wykonuje się prawidłowo pewne operacje, proszę zapoznać
się z następującymi oznaczeniami używanymi w tym Informatorze.
Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia ciała podczas wykonywania danego zadania.
Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia elementu
podczas wykonywania danego zadania.
WaŻne: Należy koniecznie zrobić, by wykonać zadanie.
UWAGA: Rady i dodatkowe informacje ułatwiające wykonanie zadania.
Gdzie znaleść informacje
Po więcej informacji oraz aktualizacje urządzenia i oprogramowania, należy
zwrócić się do następujących źródeł:
1.
2.
3.
viii
Portal wsparcia ASUS
Pobierz najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego, sterowniki i
narzędzia z portalu wsparcia firmy ASUS, pod adresem http://support.asus.
com.
Forum ASUS
Uzyskaj ostatnie nowości i informacje o tym produkcie na Forum firmy ASUS,
pod adresem http://vip.asus.com/forum/.
Dodatkowa Dokumentacja
Indywidualne produkty mogą zawierać rownież inne informacje jak ulotki
gwarancji dodane przez dealera. Nie stanowią one części standartowego
pakietu.
Rozdział 1
Zapoznanie się
Powitanie
Dziękujemy za zakup odtwarzacza multimedialnego ASUS O!Play MINI!
Odtwarzacz multimediów ASUS O!PLAY MINI umożliwia przesyłanie plików
mediów cyfrowych z zewnętrznych urządzeń pamięci USB/dysków twardych lub
kart pamięci do telewizora lub systemu kina domowego.
Zawartość opakowania
Odtwarzacz multimedialny
O!Play MINI
Pilot zdalnego sterowania
zasilany dwoma bateriami AAA
Zasilacz prądu przemiennego i przewód
zasilania
(Instrukcja obsługi/narzędzia)
Pomocniczy dysk CD
O!Play Mini
HD Media Player
Quick Start Guide
Kabel HDMI (opcja)
Kabel
komponentowego
wideo AV (audio-wideo)
Instrukcja szybkiego
uruchomienia
• Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub jest uszkodzony należy
skontaktować się ze sprzedawcą.
• Zależnie od regionu, kabel HDMI może zostać dołączony do opakowania.
1-1
Podstawowe dane techniczne
Obsługiwane formaty
wideo
MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9
Obsługiwane rozszerzenia
plików wideo
.mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm, .rmvb,
.ts, m2ts, .tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts, .tso, .ifo, .mlv,
.m2v, .m4v
Obsługiwane formaty
audio
MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, Dolby Digital AC3,
DTS Digital Surround, PCM/LPCM, Dolby TrueHD,
ID3 Tag
Obsługiwane formaty
obrazów
JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Obsługiwane formaty
napisów
SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS
Gniazda WE/WY
1 x wejście zasilania (pr. stałego)
1 x gniazdo USB 2.0
Gniazda wyjść audio/wideo
1 x gniazdo HDMI
1 x optyczne gniazdo wyjściowe (S/PDIF)
1 x czytnik kart pamięci SD/MMC/MS/xD
Wymiary
Szer. x Gł. x Wys.: 151.85 mm x 106.7 mm x 29.03 mm
Masa: 175 g
Parametry znamionowe
zasilania
Prąd stały 12 V, 2A
Pobór mocy
5W
Temperatura pracy
5˚C (41˚F) – 35˚C (95˚F)
Prawo do zmian charakterystyki bez uprzedzenia zastrzeżone.
1-2
Rozdział 1: Zapoznanie się
Wymagania systemowe
•
•
•
HTelewizor HDTV, telewizor standardowy lub monitor HDMI
Urządzenie pamięci masowej (napęd USB flash / USB HDD)
Karta pamięci (SD/MMC/MS/xD)
• Za pomocą kabla HDMI połączyć odtwarzacz multimedialny HD z
telewizorem HDTV lub monitorem HDMI.
• Za pomocą dołączonego kabla komponentowego wideo AV połączyć
odtwarzacz multimedialny HD ze zwykłym telewizorem.
Zapoznanie się odtwarzaczem multimedialnym
O!Play HD
Panel przedni/lewy
1
2
3
4
Wskaźniki LED
Wyświetlają stan odtwarzacza multimedialnego HD.
1
Dioda LED
Zasilanie
Status
Opis
WYŁĄCZONA
Urządzenie jest wyłączone.
Czerwona
Urządzenie jest w trybie czuwania.
Niebieska
Urządzenie jest włączone.
2
Port USB 2.0.
Gniazdo to służy do podłączenia urządzenia USB 2.0.
3
Gniazdo combo kart pamięci SD/MMC/MS/xD
Włożyć do gniazda kartę pamięci SD/MMC/MS/xD.
4
Odbiornik podczerwieni (IR)
Umożliwia sterowania odtwarzaczem multimedialnym HD za pomocą pilota na
podczerwień.
Odtwarzacz multimediów HD ASUS O!Play MINI
1-3
Panel tylny
1
1
2
3
4
5
6
1-4
2
3
4
5
6
Wejście zasilania prądem stałym (DC-In)
Gniazdo służy do podłączania wtyczki zasilacza.
Analogowe wyjście video (żółte)
Służy do wkładania kabla komponentowego celem połączenia z telewizorem lub
innym wyposażeniem audio.
Analogowe wyjście audio (czerwone i białe)
Służy do wkładania wtyczek lewego i prawego kanału audio celem połączenia z
telewizorem lub innym wyposażeniem audio.
Port HDMI
Gniazdo służy do wkładania kabla HDMI służącego do połączenia z urządzeniem
multimedialnym HDMI.
Cyfrowy port wyjścia audio (Optyczny S/PDIF)
Gniazdo służy do wkładania kabla optycznego przeznaczonego do połączenia z
zewnętrznym systemem Hi-Fi.
Przycisk Reset.
Za pomocą przedmiotu takiego jak szpilka lub spinacz do papieru nacisnąć
przycisk Reset, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
Rozdział 1: Zapoznanie się
Pilot zdalnego sterowania
Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia/wyłączenia odtwarzacza
multimediów HD O!Play HD, przeglądania menu i wyboru multimediów do
odtwarzania, przeglądania lub słuchania.
Zasilanie 1
17 Przewodnik
Przyciski 2
nawigacji/przycisk
Powrót
3
Opcja
4
Szybkie przewijanie do tyłu
5
Poprzedni
6
Zwiększenie głośności
7
11 Powiększenie
Zmniejszenie głośności
8
10 Edit
16 Informacja
15 Odtwarzaj/Pauza
14 Do przodu
13 Zatrzymanie/Wysunięcie
12 Następny
9
Odtwarzacz multimediów HD ASUS O!Play MINI
Wyciszenie
1-5
1
Zasilanie
Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza multimediów HD
Przyciski nawigacji/zatwierdzania (OK)
Naciskać przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przeglądać
pozycje paska menu niższego rzędu.
Naciskać przycisk strzałki w górę lub w dół, aby zmniejszyć/
zwiększyć wartość liczbową.
2
Naciskać przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby
przeglądać opcje menu głównych na ekranie głównym.
Naciskać przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby
przeglądać pozycje w menu niższego rzędu.
Nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru.
3
Powrót
Powrót/przejście do poprzedniego ekranu
4
Opcja
Nacisnąć w celu wybrania filmu, muzyki lub efektów obrazu.
5
6
Poprzedni
Powrót do poprzedniego pliku mediów.
7
Poziom głośności w górę
Powoduje zwiększenie poziomu głośności
8
Poziom głośność w dół
Powoduje zmniejszenie poziomu głośności
9
10
1-6
Szybkie przewijanie do tyłu
Naciśnij, aby przewinąć odtwarzanie
Wyciszenie
Nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk.
Edit
Nacisnąć, aby kopiować, usuwać, zmieniać nazwę oraz przenosić
Rozdział 1: Zapoznanie się
11
Powiększenie
Powoduje powiększenie obrazu na ekranie.
12
Następny
Przełączenie do następnego klipu video
13
Zatrzymanie/Wysunięcie
Nacisnąć przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie.
Nacisnąć na trzy sekundy, aby wysunąć dysk z zewnętrznego napędu
dysków.
14
SZYBKIE PRZEWIJANIE DO PRZODU
Naciśnij, aby przewinąć odtwarzanie do przodu
15
PAUZA/ODTWARZAJ
Przełączanie odtwarzania i pauzy
16
Informacja
Nacisnąć, aby wyświetlić informacje o filmie, wideo lub muzyce.
17
Przewodnik
Nacisnąć, aby zobaczyć menu Guide (Przewodnik).
Odtwarzacz multimediów HD ASUS O!Play MINI
1-7
Przygotowanie do pracy odtwarzacza
multimedialnego O!Play HD
Podłączanie zasilacza sieciowego
W celu podłączenia zasilacza:
1.
2.
Podłączyć wtyczkę zasilacz prądu przemiennego do gniazda prądu stałego z
tyłu odtwarzacza multimedialnego HD.
Podłączyć zasilacz prądu przemiennego do gniazdka.
Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD
W celu podłączania urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD:
1.
W celu podłączenia ekranu do odtwarzacza multimedialnego HD, wykonać
dowolną z poniższych czynności:
•Za pomocą kabla HDMI połączyć odtwarzacz multimedialny HD z
telewizorem HDTV lub monitorem HDMI.
Zależnie od regionu, kabel HDMI może zostać dołączony do opakowania
odtwarzaczem multimediów HD.
1-8
Rozdział 1: Zapoznanie się
•Za pomocą dołączonego kabla komponentowego wideo AV połączyć
odtwarzacz multimedialny HD ze zwykłym telewizorem.
2.
W celu podłączenia urządzenia pamięci masowej lub karty pamięci do
odtwarzacza multimedialnego HD, wykonać dowolną z poniższych czynności:
•Podłączyć do gniazda USB na panelu przednim odtwarzacza
multimediów HD urządzenie pamięci masowej USB takie jak dysk
przenośny lub pamięć USB flash.
•Włożyć kartę pamięci taką jak SD/MMC/MS/xD do odpowiedniego
gniazda z prawej strony odtwarzacza multimedialnego HD.
Odtwarzacz multimediów HD ASUS O!Play MINI
1-9
3.
4.
5.
6.
Do połączenia odtwarzacza multimediów HD z systemem audio skorzystać z
kabla S/PDIF.
Włożyć wtyczkę kabla zasilania odtwarzacza multimedialnego HD do źródła
zasilania.
Włączyć telewizor HDTV, telewizor zwykły lub monitor HDMI.
W przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwykłego telewizora ustawić
go w trybie wideo.
W przypadku korzystania z monitora HDMI upewnić się, że rozdzielczość
wyświetlania monitora ustawiona jest na HDMI.
Sprawdzić w dokumentacji dostarczonej z monitorem HDMI.
Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza multimedialnego HD wyświetlany
jest szereg ekranów prowadzący użytkownika przez konfigurację podstawowych
ustawień odtwarzacza multimedialnego HD.
W celu pierwszego uruchomienia:
1.
2.
Włączyć odtwarzacz multimedialny HD oraz telewizor HDTV, telewizor zwykły
lub monitor HDMI.
•W przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwykłego telewizora
ustawić go w trybie wideo.
•W przypadku korzystania z monitora HDMI upewnić się, że rozdzielczość
wyświetlania monitora ustawiona jest na HDMI.
Wyświetlony zostanie kreator konfiguracji. W celu zakończenia procesu
konfiguracji postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Do nawigacji na ekranach skorzystać z pilota.
1-10
Rozdział 1: Zapoznanie się
Rozdział 3
Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play MINI
Ekran główny
Ekran główny udostępnia poniższe główne opcje: Movies (Filmy), Music
(Muzyka), Photos (Zdjęcia), File Manager (Menadżer plików) i Setup
(Ustawienia).
File Manager (Menadżer plików) umożliwia przeglądanie wszystkich plików
multimediów zapisanych na urządzeniach pamięci.
2-1
Konfiguracja ustawień O!Play MINI
Konfiguracja ustawień O!Play MINI
1.
Na ekranie głównym nacisnąć
przycisk w lewo/prawo /
aby przejść do opcji Setup
(Ustawienia), a następnie
nacisnąć przycisk
.
2.
Naciskać przyciski strzałki w górę/w dół
/
aby przejść przez
opcje System, Audio, Video (Wideo) i Firmware Upgrade (Aktualizacja
oprogramowania), a następnie nacisnąć przycisk
aby skonfigurować
wybraną kategorię.
3.
4.
Nacisnąć przyciski poprzedni/następny
kategorii.
Naciskać przycisk strzałki w górę/w dół
wartość liczbową.
5.
2-2
/
Nacisnąć przyciski strzałek w górę/w dół
która ma zostać skonfigurowana.
/
aby przejść do pozycji,
aby przejść do innej
/
aby zwiększyć/zmniejszyć
aby zapisać ustawienia lub nacisnąć przycisk
Nacisnąć przycisk
wyjść z trybu ustawień.
aby
Rozdział 2:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play MINI
Odtwarzanie filmu
Przyciski sterowania filmami pilota zdalnego sterowania
Przycisk
Funkcja
Nacisnąć, aby wyświetlić informacje o pliku filmu.
Przejście z powrotem do poprzedniego ekranu.
Nacisnąć przycisk, aby przełączyć między odtwarzaniem i pauzą.
Nacisnąć przycisk, aby cofnąć. Naciśnij ten przycisk powtarzająco, aby
zmienić szybkość przewijania na x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 lub na szybkość
normalną (x1)
Nacisnąć przycisk, aby przewinąć do przodu. Naciśnij ten przycisk
powtarzająco, aby zmienić szybkość przewijania na x1,5, x2, x4, x8, x16,
x32 lub na szybkość normalną (x1)
Zatrzymaj odtwarzanie
Nacisnąć w celu skonfigurowania ustawień odtwarzania wideo.
Nacisnąć, aby zwiększyć głośność.
Nacisnąć, aby zmniejszyć głośność.
Przejdź do poprzedniego pliku video
Przejdź do następnego pliku video
Nacisnąć aby wyłączyć dźwięk.
Odtwarzacz multimediów MINI ASUS O!Play MINI
2-3
Odtwarzanie filmu
Aby odtworzyć film:
1.
Na ekranie głównym nacisnąć
przycisk w lewo/prawo / aby
przejść do opcji Movies (Filmy), a
następnie nacisnąć przycisk .
2.
Naciskając przyciski strzałki w
górę/w dół
/
, wybrać źródło
pliku wideo, a następnie nacisnąć
przycisk
.
3.
/
aby znaleźć film, która ma
Użyć przycisków strzałki w górę/w dół
być oglądany. W celu odtworzenia filmu nacisnąć przycisk
lub
Można
nacisnąć przycisk Option (Opcje)
2-4
aby wybrać efekt filmu.
Rozdział 2:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play MINI
Odtwarzanie muzyki
Przyciski sterowania muzyką pilota zdalnego sterowania
Przycisk
Funkcja
Nacisnąć, aby wyświetlić informacje o pliku muzyki.
Przejście z powrotem do poprzedniego ekranu
Nacisnąć przycisk, aby przełączyć między odtwarzaniem i pauzą.
Nacisnąć przycisk, aby cofnąć. Naciśnij ten przycisk powtarzająco, aby
zmienić szybkość przewijania na x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 lub na szybkość
normalną (x1)
Nacisnąć przycisk, aby przewinąć do przodu. Naciśnij ten przycisk
powtarzająco, aby zmienić szybkość przewijania na x1,5, x2, x4, x8, x16,
x32 lub na szybkość normalną (x1)
Zatrzymaj odtwarzanie.
Nacisnąć w celu skonfigurowania ustawień odtwarzania muzyki.
Nacisnąć, aby zwiększyć głośność.
Nacisnąć, aby zmniejszyć głośność.
Przejdź do poprzedniego pliku z muzyką.
Przejdź do następnego pliku z muzyką.
Nacisnąć, aby wyłączyć dźwięk.
Odtwarzacz multimediów MINI ASUS O!Play MINI
2-5
Odtwarzanie pliku muzycznego
W celu odtworzenia pliku muzycznego:
1.
Na ekranie głównym nacisnąć
przycisk w lewo/prawo / aby
przejść do opcji Music (Muzyka), a
następnie nacisnąć przycisk
.
2.
Naciskając przyciski strzałki w
górę/w dół
/
, wybrać źródło
pliku muzycznego, a następnie
nacisnąć przycisk
3.
2-6
.
/
aby znaleźć muzykę,
Naciskać przycisk strzałki w górę/w dół
która ma zostać odsłuchana. Nacisnąć przycisk
lub
aby odtworzyć
muzykę.
Rozdział 2:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play MINI
Konfiguracja ustawień odtwarzania audio
Menu ustawień odtwarzania audio umożliwia konfigurowanie ustawień audio takich
jak opcje Repeat (Powtórz) i Shuffle Loop (Odtwarzaj losowo w pętli).
W celu skonfigurowania ustawień odtwarzania audio:
1.
2.
W czasie odtwarzania nacisnąć
przycisk
aby uruchomić
menu ustawień odtwarzania audio.
Naciskać przyciski strzałki w górę/
w dół
/
aby wybrać jedną
z poniższych opcji odtwarzania:
Repeat Off (Powtarzanie wył.),
Repeat On (Powtarzanie wł.),
Repeat All (Powtórz wszystkie)
i Shuffle Loop (Odtwarzanie
losowe w pętli). Nacisnąć przycisk
w celu potwierdzenia wyboru.
W celu skonfigurowania ustawień audio z trybu Setup (Ustawienia)
1.
2.
Na ekranie głównym nacisnąć przycisk w lewo/prawo /
opcji Setup (Ustawienia), a następnie nacisnąć przycisk
aby przejść do
.
Przejść do opcji Audio, a następnie nacisnąć przyciski strzałki w górę/w dół
/
, co umożliwi wybranie z poniższych ustawień/trybu audio:
•Tryb nocny: wybrać to
ustawienie, jeżeli muzyka
ma być słuchana w nocy bez
przeszkadzania innym.
•Wyjście HDMI: Wybrać to
ustawienie jeżeli wyjście
audio będzie pochodzić z
zewnętrznego wyświetlacza
wysokiej rozdzielczości
podłączonego do
odtwarzacza multimediów HD za pośrednictwem kabla HDMI.
•Wyjście SPDIF: Wybrać to ustawienie w przypadku odbiornika audio
S/PDIF.
3. Nacisnąć prawy przycisk
audio.
aby wyświetlić opcje dla wybranego ustawienia
Odtwarzacz multimediów MINI ASUS O!Play MINI
2-7
Podgląd zdjęć
Przyciski sterowania zdjęciami pilota zdalnego sterowania
Przycisk
Funkcja
Nacisnąć, aby wyświetlić informacje o pliku zdjęcia.
Przejście z powrotem do poprzedniego ekranu
Nacisnąć przycisk, aby przełączyć między odtwarzaniem i pauzą.
Nacisnąć przycisk, aby cofnąć. Naciśnij ten przycisk powtarzająco, aby
zmienić szybkość przewijania na x1,5, x2, x4, x8, x16, x32 lub na szybkość
normalną (x1)
Nacisnąć przycisk, aby przewinąć do przodu. Naciśnij ten przycisk
powtarzająco, aby zmienić szybkość przewijania na x1,5, x2, x4, x8, x16,
x32 lub na szybkość normalną (x1)
Zatrzymaj odtwarzanie.
Naciśnij w celu konfiguracji ustawień odtwarzania zdjęć.
Naciśnij w celu zwiększenia głośności muzyki w tle pokazu slajdów.
Naciśnij w celu zmniejszenia głośności muzyki w tle pokazu slajdów.
Przejdź do poprzedniego pliku z muzyką.
Przejdź do następnego pliku z muzyką.
Nacisnąć aby wyłączyć dźwięk.
2-8
Rozdział 2:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play MINI
Podgląd zdjęć
Podgląd zdjęć
W celu przejrzenia zdjęć:
1.
Na ekranie głównym nacisnąć
przycisk w lewo/prawo / aby
przejść do opcji Photos (Zdjęcia),
a następnie nacisnąć przycisk
.
2.
Naciskając przyciski strzałki w
górę/w dół
/
, wybrać
źródło zdjęć, a następnie nacisnąć
przycisk . Zlokalizować plik
zdjęcia, który ma zostać pokazany.
3.
Nacisnąć przycisk
aby
przejrzeć zdjęcia. Nacisnąć
przycisk
aby obejrzeć zdjęcia
w trybie pokazu slajdów.
Widok zdjęć w trybie pokazu slajdów
W celu przeglądania zdjęć w trybie pokazu slajdów:
1.
Kiedy wybrane zdjęcie wyświetlane jest na pełnym ekranie, nacisnąć przycisk
na pilocie, aby uruchomić pokaz slajdów. Zdjęcia z tego samego folderu
źródłowego będą wyświetlane w kolejności.
2.
Nacisnąć przycisk
Naciśnij przycisk
aby wstrzymać pokaz slajdów.
lub
aby powrócić do folderu źródłowego.
Odtwarzacz multimediów MINI ASUS O!Play MINI
2-9
Ustawianie tła muzycznego dla pokazu slajdów
W celu ustawienia tła muzycznego dla pokazu slajdów
1.
Przed obejrzeniem zdjęć przejść do opcji Music (Muzyka) i najpierw
odtworzyć plik muzyczny.
2.
aby powrócić do ekranu głównego, a następnie
Nacisnąć przycisk
przejść do menu Photo (Zdjęcia), aby rozpocząć pokaz slajdów. Pokaz
slajdów odbywa się z tłem muzycznym.
Nacisnąć przycisk
zamiast przycisku
podczas odtwarzania plików
muzycznych. W przeciwnym razie muzyka tła nie będzie odtwarzana.
Konfiguracja ustawień odtwarzania zdjęć
Menu ustawień odtwarzania zdjęć umożliwia konfigurowanie ustawień zdjęć takich
jak obrót zdjęcia, czas pokazu slajdów, efekt przejścia pokazu slajdów, efekt Ken
Burns, opcje Repeat (Powtórz) i Shuffle Loop (Odtwarzaj losowo w pętli).
W celu skonfigurowania ustawień odtwarzania zdjęć:
1.
2.
3.
W czasie odtwarzania nacisnąć
przycisk
, aby uruchomić
menu ustawień odtwarzania
zdjęć.
Naciskać przycisk strzałki w
górę/w dół
/
aby przejść
do funkcji, która ma zostać
skonfigurowana. Nacisnąć
przycisk
w celu wejścia
do menu niższego rzędu i
potwierdzenia wyboru.
Przejść do wymaganej opcji, a następnie nacisnąć przycisk
przycisk
2-10
lub nacisnąć
aby anulować wykonane ustawienia.
Rozdział 2:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play MINI
Zarządzanie plikami
File Manager (Menadżer plików) oferuje zarówno zarządzanie urządzeniem jak i
plikami mediów, co pozwala na przeglądanie plików mediów w urządzeniach USB i
Card Reader (czytniku kart).
Kopiowanie plików/folderów
W celu skopiowania plików/folderów:
1.
2.
Na ekranie głównym nacisnąć przycisk w lewo/prawo / aby przejść do
opcji File Manager (Menadżer plików), a następnie nacisnąć przycisk .
Zlokalizować plik lub folder, który chcesz kopiować z dowolnego z poniższych
źródeł: Local HDD (Lokalny dysk twardy), USB i Card Reader (Czytnik
kart).
3.
Naciśnij
, i wybierz Copy (Kopiuj).
4.
Naciśnij
aby wybrać plik lub folder do skopiowania.
6.
/
aby wybrać folder docelowy lub
Naciśnij przyciski w górę/w dół
miejsce, do którego mają zostać skopiowane pliki/foldery.
5.
7.
8.
Naciśnij
w celu potwierdzenia wyboru.
Naciśnij
w celu potwierdzenia docelowego foldera lub miejsca
przeznaczenia.
Zaczekaj na zakończenie procesu, a następnie kliknij OK .
Zmiana nazwy plików/folderów
W celu zmiany nazwy plików/folderów:
1.
2.
Na ekranie głównym nacisnąć przycisk w lewo/prawo / aby przejść do
opcji File Manager (Menadżer plików), a następnie nacisnąć przycisk
.
Zlokalizować plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić w dowolnym z
poniższych źródeł: Local HDD (Lokalny dysk twardy), USB i Card Reader
(Czytnik kart).
, i wybierz Rename (Zmień nazwę).
3.
Naciśnij
5.
Po wprowadzeniu nowej nazwy, przejdź do przycisku OK wirtualnej
klawiatury w celu potwierdzenia nowej nazwy pliku lub foldera.
4.
Aby wprowadzić nową nazwę pliku lub foldera, użyj przycisków nawigacji w
celu przejścia do wirtualnej klawiatury.
Odtwarzacz multimediów MINI ASUS O!Play MINI
2-11
2-12
Rozdział 2:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O!Play MINI
Rozdział 3
Instrukcja rozwiązywania problemów
Instrukcja rozwiązywania problemów
Ta instrukcja rozwiązywania problemów udostępnia proste rozwiązania niektórych
popularnych problemów, które mogą wystąpić w czasie instalacji i/lub uzywania
odtwarzacza multimediów ASUS O!Play HD. Problemy te wymagają wykonania
prostych procedur, które użytkownik może przeprowadzić samodzielnie. W przypadku
napotkania problemów nie wspomnianych w tej części należy skontaktować się z
pomocą techniczną ASUS.
Wyświetlacz
Pytanie 1. Odtwarzacz multimediów nie działa. Problem może
dotyczyć adaptera zasilania odtwarzacza multimediów
•Sprawdź, czy adapter zasilania odtwarzacza multimediów uruchomił
funkcję zabezpieczenia przed przeciążeniem - automatyczne wyłączenie
przy przeciążeniu, takim jak Nadmierny prąd, Nadmierne napięcie i
Nadmierna temperatura w celu zabezpieczenia adaptera zasilania przed
uszkodzeniem spowodowanym przeciążeniem.
•Odłącz adapter zasilania odtwarzacza multimediów i zaczekaj kilka minut,
przed ponownym podłączeniem adaptera zasilania do gniazda zasilania.
Włącz ponownie odtwarzacza multimediów.
• Jeśli problem nadal pozostaje, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Pytanie 2. Ekran telewizora jest pusty i wyłączona jest dioda LED
zasilania odtwarzacza multimediów.
• Upewnij się, że telewizor jest włączony.
•Upewnij się, że działa adapter odtwarzacza multimediów i gniazdo zasilania.
•Upewnij się, że wtyczka adaptera zasilania odtwarzacza multimediów jest
pewnie podłączona do złącza na panelu tylnym odtwarzacza i do gniazda
zasilania.
Pytanie 3. Po pierwszym włączeniu odtwarzacza nie wyświetla się
Setup Wizard (Kreator ustawień). Ekran telewizora jest pusty i
włączona jest dioda LED zasilania odtwarzacza multimediów.
• Upewnij się, że telewizor jest włączony.
•Upewnij się, że kabel AV/HDMI jest prawidłowo podłączony do
odpowiednich złączy telewizora i odtwarzacza multimediów.
•Upewnij się, że telewizor jest przełączony na odpowiednie źródło
video (AV IN [Wejście AV] lub HDMI). Do zmiany źródeł video może być
konieczne użycie pilota zdalnego sterowania telewizora.
3-1
•Wyłączyć odtwarzacz multimediów i poczekać kilka minut przed ponownym
włączeniem go lub nacisnąć przycisk zerowania na panelu tylnym.
•Sprawdzić, czy rozdzielczość HDMI telewizora obsługuje 720p, 1080i lub
1080p.
Pytanie 4. Ekran telewizora miga i jest niewyraźny.
•Upewnij się, że kabel AV/HDMI jest prawidłowo podłączony do
odpowiednich złączy telewizora i odtwarzacza multimediów.
•Upewnij się ,że włączone jest światło diody LED zasilania odtwarzacza
multimediów.
•Upewnij się, że ustawienie systemu TV odpowiada systemowi używanemu
w danym kraju.
• Upewnij się, że wybrana została prawidłowa rozdzielczość video.
Pytanie 5. Nie można znaleźć żadnych plików audio, video lub plików z obrazami.
•Upewnij się, że jest włączony Media Center, serwer multimediów lub
komputer użytkownika oraz że urządzenie nie znajduje się w trybie
wstrzymania.
•Upewnić się, że pliki mają obsługiwany format i nie są uszkodzone.
Pytanie 6.Nie które pliki nie mogą być odtwarzane w odtwarzaczu
multimediów.
Odtwarzacz multimediów może nie obsługiwać formatu video lub audio
stosowanego w pliku. Informacje o obsługiwanych przez odtwarzacz
multimediów formatach plików multimediów, patrz podsumowanie danych
technicznych w Rozdziale 1.
Pytanie 7. Po wybraniu tej opcji odtwarzany jest tylko jeden plik
video/muzyki/zdjęcia. Jak można odtworzyć całą listę?
Po wybraniu do odtwarzania video/muzyki/zdjęcia, naciśnięcie przycisku OK
button na pilocie zdalnego sterowania powoduje odtworzenie wybranego
pliku, a naciśnięcie przycisku ODTWARZAJ/PAUZA powodje odtworzenie
całej listy plików.
Audio
Pytanie 1. Brak dźwięku.
•
Upewnij się, że nie jest wyciszona głośność modułu rozrywki.
•Przejdź do Setup (Ustawienia) > Audio i upewnij się, że włączone
zostało prawidłowe ustawienie Digital Output (Wyjście cyfrowe).
W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji, sprawdź część
Configuring the audio playback settings (Konfiguracja ustawień
odtwarzania audio).
3-2
Rozdział 3: Instrukcja rozwiązywania problemów
•W przypadku oglądania wideo obsługującego dźwięk wielokanałowy
nacisnąć przycisk opcji
na pilocie i wybrać Audio celem
zapewnienia, że jest wyświetlany wymagany kanał audio.
Pytanie 2. Nie słychać dźwięku podczas odtwarzania plików z
muzyką.
• Upewnij się, że kable audio są prawidłowo podłączone.
•Jeśli kable audio są podłączone do telewizora w celu odtwarzania plików z
muzyką, należy włączyć telewizor.
•Jeśli kable audio są podłączone do urządzenia stereo należy upewnić się,
że urządzenie stereo jest włączone oraz, że wybrane zostało prawidłowe
wejście stereo. Jeśli nie można wybrać prawidłowego źródła audio,
sprawdź instrukcje dostarczone z urządzeniem stereo.
Pytanie 3. Kilka plików z muzyką nie pojawia się.
Odtwarzacz multimediów obsługuje większość popularnych formatów plików.
Jednakże wykorzystywanych jest prawie nieskończenie wiele szybkości
przesyłania i częstotliwości próbkowania. Jeśli plik nie wyświetla się na ekranie,
najprawdopodobniej wykorzystuje nieobsługiwaną szybkość przesyłania lub
częstotliwość próbkowania. Należy używać wyłącznie pliki o obsługiwanych
formatach, szybkościach przesyłania i częstotliwościach próbkowania.
Wideo
Pytanie 1. Jak spowodować odtwarzanie napisów?
O!PLAY MINI posiada wyjątkową funkcję RightTxT, która inteligentnie wykrywa
i wyświetla napisy filmu. Jeżeli funkcja RightTxT ma zostać wyłączona, przejść
do Setup (Ustawienia) > System > RightTxT.
Urządzenie pamięci masowej USB
Pytanie 1. Nie mogę znaleźć żadnego mojego pliku z muzyką, filmem
lub zdjęciem.
•Upewnić się, że urządzenie pamięci USB (flash USB/dysk twardy USB)
nie znajduje się w trybie czuwania.
•Upewnić się, że pliki mają obsługiwany format.
Pytanie 2. Dlaczego urządzenie pamięci masowej USB nie jest
rozpoznawane przez Media Player?
Urządzenie pamięci masowej USB może nie być wykrywane ze względu
na problemy ze sterownikiem sprzętowym, przewodem zasilającym,
okablowaniem, dłuższym czasem odpowiedzi systemu, itp. Spróbuj ponownie
podłączyć urządzenie pamięci masowej i przewód zasilający do odtwarzacza
multimediów.
Odtwarzacz multimediów MINI ASUS O!Play
3-3
Pilot zdalnego sterowania
Pytanie 1. Nie działa pilot zdalnego sterowania odtwarzacza
multimediów.
• Należy upewnić się, że baterie są prawidłowo zainstalowane.
• Baterie mogły zostać rozładowane. Wymień baterie na nowe.
•Upewnij się, że nie jest zablokowana przestrzeń pomiędzy pilotem
zdalnego sterowania, a odtwarzaczem multimediów.
Aktualizacja firmware
Pytanie 1. Jaką mam wersję firmware? Jak zaktualizować firmware?
•Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji sprawdzić wersję
oprogramowania sprzętowego. Jeżeli zainstalowana jest najnowsza
wersja oprogramowania sprzętowego, aktualizacja oprogramowania
sprzętowego nie jest konieczna.
•W celu wykonania procesu aktualizacji przejść do Setup (Ustawienia)
> Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) >
USB upgrade (Aktualizacja USB).
•W celu znalezienia wersji oprogramowania sprzętowego przejść do Setup
(Ustawienia) > Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania
sprzętowego) > Version Info (Informacja o wersji).
•Jeżeli nadal nie można zaktualizować oprogramowania sprzętowego
wykonać resetowanie systemu i ponownie wykonać proces aktualizacji.
•Instrukcja aktualizowania oprogramowania sprzętowego dostępna jest
w pliku PDF (znajduje się w folderze zaktualizowanego oprogramowania
sprzętowego). Wejść na stronę wsparcia firmy ASUS, pod adresem http://
support.asus.com/ aby uzyskać dodatkowe informacje.
•Jeżeli urządzenie O!Play MINI wyłączyło się lub nastąpiła przerwa w
zasilaniu w czasie instalacji oprogramowania, aktualizacja zakończy się
niepowodzeniem. Jeżeli O!Play MINI nie włączy się, należy zresetować
urządzenie. Spowoduje to przywrócenie ustawień domyślnych urządzenia.
W tym momencie można ponowić próbę aktualizacji oprogramowania
sprzętowego.
Usterka obsługi/działania
Pytanie 1. Wystąpiła usterka obsługi/funkcji odtwarzacza
multimedialnego HD. Co można zrobić?
3-4
•Odłączyć zasilacz prądu przemiennego od źródła zasilania i podłączyć
go po chwili ponownie.
•Używając ostro zakończonego obiektu, naciśnij przycisk reset na panelu
tylnym.
•Jeżeli problem występuje nadal, skontaktować się z pomocą techniczną
ASUS.
Rozdział 3: Instrukcja rozwiązywania problemów
Pytanie 2. Dlaczego tak długo trwa wchodzenie na ekran Filmy,
Muzyka lub Zdjęcia z ekranu Głównego?
Po podłączeniu nowego urządzenia pamięci masowej USB, dysku twardego
lub karty pamięci, odtwarzacz multimediów HD automatycznie skanuje pliki
zapisane na tych uradzeniach, bazując na znacznikach czasowych plików.
Uniemożliwia to szybkie wejście na ekran Movies (Filmy), Music (Muzyka)
lub Photo (Zdjęcia) z ekranu głównego.
W celu wyłączenia funkcji indeksowania i szybszego wchodzenia na ekrany
Movies (Filmy), Music (Muzyka) lub Photo (Zdjęcia) nacisnąć przycisk Stop
i przejść do File Manager (Menadżer plików), aby obejrzeć wszystkie pliki
mediów na urządzeniach.
W celu wyłączenia funkcji automatycznego skanowania przejść do Setup
(Ustawienia) > System > Scan Storage (Skanuj nośnik) > Auto Scan Off
(Autoskanowanie wył.).
Pytanie 3. Niepoprawny czas kopii pliku.
W przypadku korzystania z funkcji kopiowania odtwarzacza mediów, może
ona nie zapisywać i nie wyświetlać właściwego czasu kopiowania pliku do
odtwarzacza mediów.
Informacje dodatkowe
Gdzie można znaleźć więcej informacji o odtwarzaczu multimediów
HD?
•
Podręcznik użytkownika na pomocniczej płycie CD
•
Witryna pomocy technicznej ASUS
Dalsze szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji
odtwarzacza multimediów HD znajdują się w podręczniku użytkownika
na pomocniczej płycie CD.
Najnowszy firmware, sterowniki i narzędzia można pobrać z witryny
pomocy technicznej ASUS, pod adresem http://support.asus.com
Odtwarzacz multimediów MINI ASUS O!Play
3-5
Rozdział 3: Instrukcja rozwiązywania problemów
Dodatek
Adnotacje
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/
english/REACH.htm.
Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
•
•
This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference including interference that may
cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer’s
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
•
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate this
equipment.
A-1
Canadian Department of Communications Statement
This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions
from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian
Department of Communications.
This class B digital device complies with Canadian ICES-003.
GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also
be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
A-2
Dodatek
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0.
This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms
of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the Program” means either the
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as
“you”.
Odtwarzacz multimediów HD ASUS O!Play
A-3
Activities other than copying, distribution and modification are not covered
by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made
by running the Program). Whether that is true depends on what the Program
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License
and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
2.
A-4
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or
in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print
an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution
of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.
Dodatek
3.
4.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.
You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1
and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give
any third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with the
object code.
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
Odtwarzacz multimediów HD ASUS O!Play
A-5
5.
6.
7.
8.
A-6
You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program
(or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this
License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Program or works based on it.
Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by
third parties to this License.
If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as
a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and
the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents
or other property right claims or to contest validity of any such claims; this
section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system, which is implemented by public license practices. Many
people have made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a licensee cannot impose
that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.
If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
Dodatek
9.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and “any
later version”, you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
11
BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
Odtwarzacz multimediów HD ASUS O!Play
A-7
ASUS contact information
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address
Telephone Fax E-mail
Web site
5 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus.com.tw
www.asus.com.tw
Technical Support
Telephone Online support
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)
Address
Telephone
Fax
Web site
Technical Support
Telephone Support fax
Online support
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)
Address
Fax
Web site
Online contact
Technical Support
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
Component Telephone
System/Notebook/Eee/LCD Telephone
Support Fax
Online support
+49-1805-010923*
+49-1805-010920*
+49-2102-9599-11
support.asus.com
* EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a mobile phone.
A-8
Dodatek