SIMA INDUSTRI ApS
SIMA INDUSTRI ApS · Industrivej Nord 40 · DK-7490 Aulum
Tlf.: +45 97 47 26 11 · Fax.: +45 97 47 37 11
E-mail.: mail@simaindustri.dk · Web: www.simaindustri.dk
DK
UK
D
Tillykke med dit nye SIMA-katalog
Congratulations on your new
SIMA Catalogue
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem
neuen SIMA Katalog
Dette SIMA-katalog giver informationer
omkring vort standardprogram indenfor
bygningsbeslag og hyldeknægte, som
produceres af SIMA Industri ApS. I kataloget er der endvidere et afsnit omkring
tekniske informationer på vore beslag
samt plads til at arkivere vor prisliste, så
alt kan være samlet i en mappe.
This SIMA catalogue provides information on our standard range in building
connectors and brackets, which are produced by SIMA Industri ApS. This catalogue also includes a section on technical
information on our connectors, as well as
space for archiving our price list, for collection of all items in one folder only.
Dieser SIMA-Katalog erteilt Informationen über unser Standardprogramm in
den Bereichen Holzverbinder und Konsolen, die von der SIMA Industri ApS hergestellt werden. Im Katalog befindet sich
ausserdem ein Abschnitt über technische
Informationen über unsere Verbinder sowie Platz, um unsere Preisliste zu archivieren, damit alles in einer Mappe vereint
werden kann.
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
SIMA INDUSTRI ApS
Virksomheden
The Company
Das Unternehmen
DK
UK
D
SIMA Industri ApS (Sinding Maskinfabrik)
startede tilbage i midten af 50’erne som
en smedeforretning i landsbyen Sinding.
I 1969 flyttede fabrikken fra Sinding til
sin nuværende bopæl i Aulum ca. 20 km
fra Herning i Midt- jylland. SIMA Industri
ApS udviklede sig frem til i dag fra en traditionel smedevirksomhed til en international, moderne industri som leverandør
af bygningsbeslag og stanseemner til de
europæiske markeder.
SIMA Industri ApS (Sinding Maskinfabrik) started back in the middle 50’es as
a smith’s shop in a village called Sinding.
In 1969, the plant moved from Sinding
to its existing domicile at Aulum about
20 km from Herning in Central Jutland.
SIMA Industri ApS developed up to this
date from a traditional smith’s shop to an
international, modern industry as a supplier of building connectors and stamping items for the European markets.
Die SIMA Industri ApS (Sinding Maskinfabrik) leitete ihre Tätigkeit Mitte der
50’er Jahre in einem Schmiedebetrieb
im Ort Sinding ein. 1969 zog die Fabrik
von Sinding in sein jetziges Domizil nach
Aulum, ca. 20 km von Herning in Mitteljütland entfernt. Die SIMA Industri ApS
entwickelte sich bis heute von einem herkömmlichen Schmiedebetrieb zu einer
internationalen, modernen Industrie als
Lieferant von Holzverbindern und Stanzware für die europäischen Märkte.
I 1990 blev SIMA Industri ApS et 100 %
ejet datterselskab af NKT Trådværk A/S.
I 1990, SIMA Industri ApS became a fully
owned subsidiary of NKT Trådværk A/S.
Med basis i optimal viden om stanseprocesser og materialer er det SIMA Industri
ApS’s målsætning at levere kvalitets-produkter til det europæiske marked. SIMA
Industri ApS’s gode udvikling skyldes, at
vi sikrer vore kunder en total oplevelse af
kvalitet gennem produkters brugsværdi
og udførelse samt overholder leveringstiderne. Det handler om tillid og fortrolighed mellem os og vore kunder.
Siden 1998 har SIMA Industri ApS været en del af den verdensomspændende
ITW-koncern, der udvikler, producerer og
sælger produkter indenfor befæstigelse
til bygningsindustrien. ITW-koncernen
har i dag over 650 virksomheder og omsætter på verdensplan for mere end 100
mio. dollars om året.
Basing ourselves on our optimal knowledge of stamping processes and materials, SIMA Industri ApS aims to provide
quality products for the European market. The favourable development realized by SIMA Industri ApS is due to our
providing for our clients a total sense of
quality through the service value and
execution of our products while keeping
our times of delivery. This is all a matter
of trust and confidence between our clients and us.
Since 1998, SIMA Industri ApS has been
part of the world wide ITW group which
develops, produces, and sells products in
fastening for the building industry. The
ITW group now comprises more than 650
companies, and their global turnover exceeds 100 billions US dollars a year.
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
1990 wurde die SIMA Industri ApS eine
Tochtergesellschaft, die zu 100 % im Besitz von NKT Trådværk A/S ist.
Auf der Basis eines optimalen Wissens
über Stanzverfahren und Werkstoffe, ist
es die Zielsetzung der SIMA Industri ApS,
Qualitätsprodukte an den europäischen
Markt zu liefern. Die gute Entwicklung
der SIMA Industri ApS liegt darin, dass wir
unseren Kunden ein völliges Qualitätserlebnis bereiten, das durch den Nutzwert
und die Ausführung der Produkte sowie
durch die Einhaltung der Liefertermine
bestimmt wird. Es handelt von Vertrauen
und Vertraulichkeit zwischen uns und unseren Kunden.
Seit 1998 ist die SIMA Industri ApS ein
Teil des weltweiten ITW-Konzerns, der
Produkte innerhalb der Befestigung für
die Bauindustrie entwickelt, produziert und verkauft. Der ITW-Konzern hat
heute über 650 Unternehmen und setzt
weltweit für mehr als 100 Mio. Dollars im
Jahr um.
SIMA INDUSTRI ApS
DK
SIMA – a strong connection
Hos SIMA Industri ApS har vi altid bestræbt os på, at kvalitet og service skal
være i top, og vi forsøger løbende at udvikle nye og forbedrede bygningsbeslag
til det europæiske marked. SIMA Industri
ApS er i dag en af de mest innovative
producenter af bygningsbeslag, og vi tilbyder mere end bare beslag. Som kunde
og samarbejdspartner hos SIMA Industri
ApS sikrer I Jer en lang række fordele:
Bygningsbeslag
SIMA Industri’s hovedproduktion er bygningsbeslag, som udgør størstedelen af
den samlede omsætning i virksomheden.
SIMA Industri ApS tilbyder et optimalt
program indenfor bygningsbeslag med
over 450 produkter i vores brede sortiment. Virksomheden har i de sidste 40
år opbygget et unikt knowhow og en
meget stor kompetence på det europæiske marked indenfor beslag. SIMA har løbende fulgt den teknologiske udvikling
samt markedstendenserne. SIMA leverer
i dag bygningsbeslag som private labels
samt som SIMA bygningsbeslag. Produkterne bliver pakket i hvide displaykasser,
som kan bruges direkte i butikkerne (se
nedenstående billeder).
Hyldeknægte
SIMA Industri ApS har sideløbende med
bygningsbeslagene udviklet et hyldeknægteprogram, som i dag sælges til det
meste af Europa. Dette skyldes især den
meget høje kvalitet, som fås indenfor de
galvaniserede og hvide pulverlakerede
produkter. Produkterne bliver stregkodet
efter kundens ønske og pakket løse eller
i bundter.
Industriprodukter
SIMA Industri ApS leverer som underleverandør stanseemner til en række førende
danske og udenlandske industri-virksomheder. Vi lægger stor vægt på et tæt
samarbejde med kunderne. Totalløsninger i færdige udstansede komponenter
er et speciale for os. Vi deltager gerne i
udvikling af stanseprodukter og valg af
materialer, overflader etc.
SIMA Industri ApS producerer værktøjer
i egen værktøjsafdeling, hvilket sikrer
vore kunder fuld fortrolighed omkring
nye opfindelser, produkter m.v. Endvidere vedligeholdes og renoveres alle
værktøjerne efter faste slibeintervaller.
Det betyder, at SIMA Industri ApS kan tilbyde et udvidet samarbejde, der sikrer en
ensartet og høj produktkvalitet, fokus
på produktspecifikationerne samt kort
responstid på forespørgsler kombineret
med et fleksibelt produktionsapparat.
Godkendelser
SIMA’s produkter er godkendt efter de
normer og krav det europæiske marked
stiller til bygningsbeslag samt hyldeknægte. I kataloget vil flere af SIMA’s
godkendelser være anført og ved henvendelse til SIMA kan disse dokumenter
rekvireres og tilsendes med posten.
Miljø
SIMA Industri ApS blev allerede i 1994
miljøgodkendt og kontrolleres løbende
af de lokale myndigheder. SIMA ønsker
at belaste vore omgivelser så lidt som
muligt og efterlever derfor de krav, der
stilles af Det Internationale Handelskammer ICC’s miljøcharter.
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Teknisk vejledning
SIMA Industri ApS har egen teknisk support og kan tilbyde vore kunder råd og
vejledning omkring tekniske informationer på vore bygningsbeslag, anvendelse,
overfladebehandlinger, normkrav, tegninger etc.
Connector Cad Master 2
SIMA Industri ApS har udviklet et unikt
beregningsprogram CCM2 til beregning
af beslag i bygningskonstruktioner. Programmet henvender sig specielt til arkitekter, rådgivende ingeniører, tømrere
m.fl. CCM2 kan både anvendes som et
online-katalog og et beregningsprogram,
som beregner og overfører beslagtegningerne direkte til et AutoCAD-program.
CCM2 vil altid beregne de bedste og billigste beslag, der skal bruges og ligeledes
angive den korrekte udsømning til den
valgte konstruktion. Connector Cad Master 2 har utallige fordele. Programmet
er gratis, giver et hurtigt og lettere valg,
garanti og sikkerhed for korrekt valg af
bygningsbeslag, elektronisk katalog samt
automatisk bestillingsliste over de beregnede beslag og fastgørelser (søm, skruer
etc.). Med CCM2 kan der spares mange
timer på beregninger og tegninger af
bygninger. CCM2 er et hurtigt og sikkert
koncept. CCM 2,0 fås i dag på dansk, tysk,
finsk, norsk og svensk.
SIMA INDUSTRI ApS
UK
SIMA – a strong connection
The SIMA Industri ApS staff has always
been striving to provide top quality and
service. While currently aiming to develop new, improved building connectors
for the European market. SIMA Industri
ApS is now one of the most innovative
producers of building connectors, however, we offer more than just connectors.
As a SIMA Industri ApS client and cooperation partner, there will be multiple
benefits for you:
Building Connectors
SIMA Industri’s main production is building connectors, covering the major part
of our total turnover. SIMA Industri ApS
offers an optimal range of building connectors, our wide range covering more
than 450 products. Over the last forty years, our company has been accumulating
unique know-how and great competence
on the European market in connectors.
SIMA has currently followed the technological development as well as the market trends. SIMA now supplies building
connectors as private labels and as SIMA
building connectors as well. Our products
are packed in white display boxes which
may actually be used in the shops as
they come (as illustrated by the pictures
below).
Brackets
Concurrently with the development of
the building connectors, SIMA Industri
ApS has developed a range of brackets,
now sold over most of Europe. This is
particularly due to the extremely high
quality available in the galvanized and
white power lacquered products. These
products are bar coded as required by
the particular client and packed loose or
in bundles.
Industrial products
SIMA Industri ApS supplies, as a subsupplier, stamping work for a number of
leading Danish and foreign industrial
companies. We do our utmost to have a
close cooperation with out clients. Turnkey solutions in finished stamped components are a specialty for us. We are pleased to participate in the development of
stamped products and choice of materials, surfaces, etc.
SIMA Industri ApS produces tools in
its own tools department, providing
full discretion for our clients on new
inventions, products, etc. Further,
all the tools are maintained and renovated to fixed polishing intervals.
Leaving SIMA Industri ApS in a position
to offer an extended type of cooperation, providing uniform and high product
quality, focusing on product specifications, as well as a short response time on
inquiries, combined with flexible production facilities.
Certifications
SIMA products are certified to the standards and requirements set by the European market for building connectors as
well as brackets. The catalogue lists several SIMA certifications. By contacting
SIMA, these documents may be ordered
and mailed.
Environment
SIMA Industri ApS was environmentally
approved already in 1994, and is currently
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
controlled by the local authorities. SIMA
aims to leave a minimum of environmental impact on our surroundings and consequently meets the requirements made
by International Chamber of Commerce
(ICC) environmental charter.
Technical guidance
SIMA Industri ApS runs own technical
support, offering our clients advice and
guidance on technical information on
our building connectors, applications,
surface treatments, standard requirements, drawings etc.
Connector Cad Master 2
SIMA Industri ApS has developed a
unique calculating program, CCM2, for
calculation of connectors in building
structures. This program particularly targets architects, consulting engineers, carpenters, and others. CCM2 may be used
as an on-line catalogue as well as a calculation program, calculating and transferring the connector drawings direct to
an AutoCAD program. CCM2 will always
calculate the best and cheapest connectors to be used, and also state the correct
nailing for the design chosen. Connector
Cad Master 2 offers multiple benefits.
This program is free, offers a quick, easier choice, guarantee and safeguard for
correct choice of building connectors, an
electronic catalogue as well as an automatic ordering list of the connectors and
fastenings (nails, screws, etc.) calculated.
Using CCM2 will save many hours on
calculations and drawings of buildings.
CCM2 is a quick and safe concept. CCM
2,0 is now available in Danish, German,
Finnish, Norwegian, and Swedish.
SIMA INDUSTRI ApS
D
SIMA – eine starke Verbindung
Bei der SIMA Industri ApS haben wir uns
immer bestrebt, dass Qualität und Service
an erster Stelle steht und wir versuchen
laufend, neue und verbesserte Bau- und
Holzverbinder für den europäischen
Markt zu entwickeln. Die SIMA Industri
ApS ist heue einer der innovativsten Hersteller von Bau- und Holzverbindern und
wir bieten mehr als nur Verbinder an. Als
Kunde und Kooperationspartner von der
SIMA Industri ApS gewährleisten wir Ihnen eine lange Reihe von Vorteilen:
Holzverbinder
Die Hauptproduktion von SIMA Industri
besteht aus Holzverbindern, die den grössten Teil des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachen. Die SIMA Industri
ApS bietet ein optimales Programm auf
dem Bereich von Holzverbindern mit
über 450 Produkten unseres breiten Sortiments an. Im Laufe der letzten 40 Jahre hat das Unternehmen mit Bezug auf
Holzverbinder ein einzigartiges Knowhow und eine sehr grosse Kompetenz
auf dem europäischen Markt aufgebaut.
SIMA hat die technologische Entwicklung
sowie die Markttrends laufend verfolgt.
SIMA liefert heute Holzverbinder als private Labels, sowie als SIMA Holzverbinder. Die Produkte werden in weisse Displaykartons verpackt, die direkt im Geschäft eingesetzt werden können (siehe
Photos unten).
Konsolen
Parallel zu den Holzverbindern hat die
SIMA Industri ApS ein Konsolenprogramm entwickelt, das heute im grössten Teil Europas verkauft wird. Das liegt
hauptsächlich an der sehr hohen Qualität,
die innerhalb der verzinkten und weissen
pulverlackierten Produkte erhältlich ist.
Die Produkte bekommen einen Strichcode nach Wunsch des Kunden und werden
lose oder in Bündeln verpackt.
Industrieprodukte
Als Zulieferer liefert die SIMA Industri
ApS gestanzte Werkstücke an eine Reihe führende dänische und ausländische
Industrieunternehmen. Wir legen sehr
grossen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit den Kunden. Gesamtlösungen in
fertig ausgestanzten Komponenten sind
unsere Spezialität. Wir nehmen gern an
der Entwicklung von Stanzprodukten
und der Wahl der Materialien, Oberflächen usw. teil.
Die SIMA Industri ApS produziert Werkzeug in eigener Werkzeugsabteilung.
Das sichert unseren Kunden volle Vertraulichkeit bei neuen Erfindungen,
Produkten u.a.m. Ausserdem werden
alle Werkzeuge nach festen Schleifintervallen gewartet und renoviert. Das bedeutet, dass die SIMA Industri ApS eine
erweiterte Kooperation anbieten kann,
die eine gleichartige und hohe Produktqualität, ein gerichtetes Merkmal auf
die Produktspezifikationen sowie eine
kurze Reaktionszeit bei Anfragen, die
mit einem flexiblen Produktionsapparat kombiniert werden, anbieten kann.
Zulassungen
SIMAs Produkte sind nach Normen und
Anforderungen, die der europäische
Markt an Holzverbinder und Konsolen
stellt, zugelassen. Im Katalog sind mehrere der SIMA Zulassungen angeführt und
durch Kontaktaufnahme mit SIMA können diese Dokumente angefordert und
mit der Post zugestellt werden.
Umwelt
Die SIMA Industri ApS besitzt bereits seit
1994 eine Umweltzulassung und wird
laufend von den zuständigen Behörden
kontrolliert. SIMA möchte unsere Umwelt so wenig wie möglich belasten und
richtet sich deshalb nach den von der Umweltcharter der Internationalen Handelskammer ICC gestellten Anforderungen.
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Technische Beratung
Die SIMA Industri ApS verfügt über ihren
eigen technischen Support und kann
ihren Kunden Beratung und Anleitungen mit Bezug auf technische Informationen bei unseren Holzverbindern, der
Anwendung, Oberflächenbehandlungen,
Normauflagen und Zeichnungen usw. geben.
Connector Cad Master 2
Die SIMA Industri ApS hat das einzigartige Kalkulationsprogramm CCM2 zur
Berechnung von Verbindern in Baukonstruktionen entwickelt. Das Programm
wendet sich besonders an Architekten,
beratende Ingenieure, Zimmerleute u.a.
Das CCM2 kann sowohl als online-Katalog als auch als Kalkulationsprogramm
eingesetzt werden, das die Verbinderzeichnungen direkt berechnet und in ein
AutoCAD-Programm einsetzt. Das CCM2
berechnet immer die besten und günstigsten einzusetzenden Verbinder, und gibt
ebenfalls die korrekte Ausnagelung bei
der gewählten Konstruktion an. Das Connector Cad Master 2 verfügt über unzählige Vorteile. Das Programm ist kostenlos,
gibt eine schnellere und bessere Wahlmöglichkeit, Garantie und Sicherheit für
die korrekte Wahl des Holzverbinders,
einen elektronischen Katalog sowie eine
automatische Bestellliste über die berechneten Verbinder und Befestigungen
(wie Nägel und Schrauben usw.). Mit dem
CCM2 kann man viel Stunden für Berechnung und Zeichnungen von Gebäuden
einsparen. Das CCM2 ist ein schnelles und
sicheres Konzept. Das CCM 2,0 ist heute
auf dänisch, deutsch, finnisch, norwegisch und schwedisch erhältlich.
7JOLFMCFTMBH
"OHFMDPOOFDUPST
8JOLFMWFSCJOEFS
7
7
7
7
7
7
7
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
-7
.
.
.
.
.
.
,
,
,
1
1
1
1
1
1
1
1
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
1FSGPSBUFE
BOHMFQMBUFT
$PODSFU
BOLFST
CSBDLFU
7JOLFMCFTMBH7
"OHFMDPOOFDUPST7
8JOLFMWFSCJOEFS7
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBH7BOWFOEFT
UJMTBNMJOHBGLSZETFOEFCKMLFSUJMGPS BOLSJOHPHTPNLPOTPMTBNUGPSCJOEFMTF
NFMMFNUSPHCFUPO
"QQMJDBUJPO"OHFMDPOOFDUPST7BSF
VTFEGPSKPJOJOHPGDSPTTCFBNTGPSBO DIPSJOHBOEBTCSBDLFUBTXFMMBTDPOOFD
UJPOCFUXFFOXPPEBOEDPODSFUF
"OXFOEVOH 8JOLFMWFSCJOEFS7TJOE
[VN7FSCJOEFOWPOLSFV[FOEFO#BMLFO
[VS7FSBOLFSVOHVOEBMT,POTPMFOTPXJF
CFJ7FSCJOEVOHFOWPO)PM[VOE#FUPO
FJO[VTFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS [JOLFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENN
IVMMFSGPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFM MFSNN4*."CFTMBHTLSVFS:EFSMJHFSF
FSEFSNNIVMMFSGPSNNCPMUF
GSBOTLFTLSVFS
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWB OJ[FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBN
NNIPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPS
NN4*."DPOOFDUPSTDSFXT'VSUIFS
UIFSFBSFEJBNNNIPMFTGPSNN
CPMUTDPBDITDSFXT
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU"VTTFS EFNTJOENN-ÚDIFSGàSNN#PM
.POUFSJOH*LSZETTBNMJOHmH
BO
'JUUJOH*ODSPTTKPJOUmH
VTFOBJMTJO [FO,PQGTDISBVCFOWPSIBOEFO
WFOEFTT“NJMPESFUnJHPHT“N
WFSUJDBMnBOHFBOEOBJMTJOIPSJ[POUBM
.POUBHF*OEFO,SFV[WFSCJOEVOHFO'J
JWBOESFUnJH.JOJNVNT“NBOUBMQS
nBOHF.JOJNVNOVNCFSPGOBJMTQFS
nJHBOCSBHUJZEFSQPTJUJPOFSIK“SOFSOF
nBOHFQMBDFEJOPVUFSQPTJUJPOTDPSOFST
HVS
TJOE/ÊHFMJOEFOTFOLSFDIUFO
"OWFOEBMUJECFTMBHFUTÌMFEFTBUEF
"MXBZTVTFUIFDPOOFDUPSTPUIBUUIFGPVS 4DIFOLFMVOE/ÊHFMJOEFOXBBHF SFDIUFO4DIFOLFMFJO[VTFU[FO.JOEFTU IVMMFSOSCFTMBHFUTCVLLFMJOJFQMBDFSFT
IPMFTOFBSUIFDPOOFDUPSCFOEJOHMJOF
JEFOOFEFSTUFCKMLFTFmH
*CFUPO
BSFQMBDFEJOUIFMPXFSCFBNTFFmH
OBHFM[BIMQSP4DIFOLFMJO"VTTFOQP TJUJPOBOHFCSBDIUEFO&DLFO
4FU[FO4JF
FMMFSIWPSNBOJ“WSJHU“OTLFSBUBOWFOEF *ODPODSFUFPSXIFSFWFSCPMUIPMFTBSF
CPMUIVMMFSJCFTMBHFUTLBMCFTMBHFUWFO SFRVJSFEUPCFVTFEJOUIFDPOOFDUPSUIF EJF8JOLFMWFSCJOEFSJNNFSTPFJOEBTT
EJF-ÚDIFSJOEFS/ÊIFEFS#JFHFMJOJF
DPOOFDUPSTIPVMEGBDFTPUIBUUIFCPMU
EFTTÌMFEFTBUEFCPMUIVMMFSOSNFTU
CFTMBHFUTCVLLFMJOJFGBTUH“SFTQÌOF
IPMFTOFYUUPUIFDPOOFDUPSCFOEJOHMJOF EFT8JOLFMWFSCJOEFSTBNVOUFSTUFO#BM EFSTUFCKMLF"OWFOEBMUJECFTMBHQS
BSFGBTUFOFEPOUIFMPXFSCFBN"MXBZT LFOBOHFCSBDIUXFSEFOTJFIF'JHVS
*O
#FUPOPEFSXPNBOTPOTU#PM[FOMÚDIFS
TBNMJOH
VTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
JN8JOLFMWFSCJOEFSBOXFOEFONÚDIUF
JTUEFS8JOLFMWFSCJOEFSTP[VESFIFO
EBTTEJFCFJEFO#PM[FOMÚDIFSEJFEJDIU
BOEFS#JFHFMJOJFEFT8JOLFMWFSCJOEFST
MJFHFOBNVOUFSFO#BMLFOCFGFTUJHUXFS
EFO*NNFS8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FS CJOEVOHBOXFOEFO
4*."BSUOP5ZQF%JNFOTJPO
NN
NNNNHSBN
)-U#
7
#PY1BMMFU
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
8FJHIU1DT
7JOLFMCFTMBH7
"OHMFDPOOFDUPST7
8JOLFMWFSCJOEFS7
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBH7BOWFOEFT
UJMTBNMJOHBGLSZETFOEFCKMLFSUJMGPS BOLSJOHPHTPNLPOTPMPHJTBNMJOHFS
NFMMFNTQSPHSFNTBNUJCKMLFT“K MFTBNMJOHFS
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST7BSF
VTFEGPSKPJOJOHPGDSPTTCFBNTGPSBO DIPSJOHBOEBTCSBDLFUTBOEJOKPJOUT
CFUXFFOSBGUFSBOETUSBQBTXFMMBTJO
CFBNDPMVNOKPJOUT
"OXFOEVOH8JOLFMWFSCJOEFS7TJOE
CFJ7FSCJOEVOHFOWPOLSFV[FOEFO#BM LFOCFJ7FSBOLFSVOHFOVOEBMT,POTPMF
VOECFJ7FSCJOEVOHFO[XJTDIFO4QBSSFO
VOE4QBSSFOQGFUUFVOE#BMLFO4ÊVMFO WFSCJOEVOHFOFJO[VTFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO
LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS:EFSMJHFSFFSEFS
NNIVMMFSGPSNNCPMUF#FTMBHFUFS
GPSTZOFUNFEFOLSBGUJHSJCCFGPSBU“HF
CFTMBHFUTTUZSLFFHFOTLBCFS
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWB OJ[FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBN
NNIPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMT
PSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT'VSUIFS
UIFSFBSFEJBNNNIPMFTGPSNN
CPMUT5IFDPOOFDUPSJTQSPWJEFEXJUIB
IFBWZSJCGPSJODSFBTJOHUIFDPOOFDUPS
TUSFOHUIQSPQFSUJFT
.POUFSJOH*LSZETTBNMJOHmH
BO
WFOEFTT“NJMPESFUnJHPHT“N
JWBOESFUnJH.JOJNVNT“NBOUBMQS
nJHBOCSBHUJZEFSQPTJUJPOFSIK“SOFSOF
"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
4*."BSUOP5ZQF
7
'JUUJOH*ODSPTTKPJOUmH
VTFOBJMT
JOWFSUJDBMnBOHFBOEOBJMTJOIPSJ [POUBMnBOHF.JOJNVNOVNCFSPGOBJMT
QFSnBOHFQMBDFEJOPVUFSQPTJUJPOT
DPSOFST
"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFS
KPJOU
%JNFOTJPO
)-U#
.POUBHF*O,SFV[WFSCJOEVOHFO'JHVS
TJOE/ÊHFMJNTFOLSFDIUFO4DIFO LFMVOE/ÊHFMJNXBBHFSFDIUFO
4DIFOLFMFJO[VTFU[FO.JOEFTUOBHFM[BIM
QSP4DIFOLFMJO"VTTFOQPTJUJPOFOEFO
&DLFO
BOHFCSBDIU*NNFS8JOLFMWFS CJOEFSQSP7FSCJOEVOHFJOTFU[FO
NN
8FJHIU1DT
NNNNHSBN#PY1BMMFU
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
"VTGàISVOH %JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU"VT
TFSEFNTJOENN-ÚDIFSGàSNN
#PM[FOWPSIBOEFO%JF8JOLFMWFSCJOEFS
TJOENJUFJOFSLSÊGUJHFO3JQQFWFSTFIFO
VNEJF'FTUJHLFJUTFJHFOTDIBGUFOEFT8JO
LFMWFSCJOEFST[VFSIÚIFO
7JOLFMCFTMBH7
"OHMFDPOOFDUPST7
8JOLFMWFSCJOEFS7
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBH7BOWFOEFTUJM
GPSBOLSJOHBGLSZETFOEFCKMLFSPHTPN
GPSCJOEFMTFWFEVEWFLTMJOHFSPHCKMLF
T“KMFTBNMJOHFS
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST7BSF
VTFEGPSBODIPSJOHPGDSPTTCFBNTBOEBT
DPOOFDUJPOGPSUSJNNJOHTBOECFBNDP MVNOKPJOUT
"OXFOEVOH8JOLFMWFSCJOEFS7TJOE
[VS7FSBOLFSVOHWPOLSFV[FOEFO#BMLFO
VOEBMT7FSCJOEVOHFOCFJ"VTXFDITMVO HFOVOE#BMLFO4ÊVMFOWFSCJOEVOHFO
FJO[VTFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFPHGPSTZOFUNFENN
IVMMFSGPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFM MFSNN4*."CFTMBHTLSVFS:EFSMJHFSF
FSEFSNNIVMMFSGPSNNCPMUF
GSBOTLFTLSVFS
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFBOEQSPWJEFEXJUIEJBN
NNIPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMT
PSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT'VSUIFS
UIFSFBSFEJBNNNIPMFTGPSNN
CPMUTDPBDITDSFXT
.POUFSJOH"OWFOET“NTLSVFSJ
MPESFUnJHPHT“NTLSVFSJWBOESFU
nJH7FENPOUFSJOHTPNWJTUQÌmH
TLBMT“NIVMMFSOFOSNFTUCFTMBHFUTCVL
LFMJOJFQMBDFSFTJOFEFSTUFCKMLF7FE
BOWFOEFMTFJUSCFUPOTBNMJOHFSTLBM
USLQÌWJSLFEFCPMUFQMBDFSFTJNN
IVMMFSOSNFTUCFTMBHFUTCVLLFMJOJF"O
WFOECFTMBHQSTBNMJOH
'JUUJOH6TFOBJMTTDSFXTJOUIFWFS UJDBMnBOHFBOEOBJMTTDSFXTJOUIF
IPSJ[POUBMnBOHF'PSmUUJOHBTTIPXO
JOmHUIFOBJMIPMFTOFYUUPUIFDPO OFDUPSCFOEJOHMJOFTIBMMCFQMBDFEJOUIF
MPXFSCFBN'PSVTFJOXPPEDPODSFUF
KPJOUTUFOTJMFTUSFTTFECPMUTTIBMMCFQMB DFEJOUIFEJBNNNIPMFTOFYUUPUIF
DPOOFDUPSCFOEJOHMJOF6TFDPOOFDUPST
QFSKPJOU
4*."BSUOP5ZQF
7
.POUBHF/ÊHFM4DISBVCFOTJOEJN
TFOLSFDIUFOVOE/ÊHFM4DISBVCFO
JNXBBHFSFDIUFO4DIFOLFMFJO[VTFU[FO
#FJ.POUBHFXJFBO'JHVSEBSHFTUFMMU
TJOEEJF/BHFMMÚDIFSEJDIUBOEFS#JFHF MJOJFEFT8JOLFMWFSCJOEFSTJNVOUFSTUFO
#BMLFOBO[VCSJOHFO#FJN&JOTBU[BVG
)PM[#FUPOWFSCJOEVOHFOTJOE[VHCF BOTQSVDIUF#PM[FOJONN-ÚDIFSO
EJDIUBOEFS#JFHFMJOJFEFT8JOLFMWFSCJO
EFSTBO[VCSJOHFO*NNFS8JOLFMWFS CJOEFSQSP7FSCJOEVOHFJOTFU[FO
%JNFOTJPO
NN
)-U#NNNNHSBN#PY1BMMFU
8FJHIU1DT
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOEJO
NNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUFHFGFS UJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàSNN
4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."#F TDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU"VTTFSEFN
TJOENN-ÚDIFSGàSNN#PM[FO
,PQGTDISBVCFOWPSIBOEFO
7JOLFMCFTMBH7
"OHMFDPOOFDUPST7
8JOLFMWFSCJOEFS7
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBH7BOWFOEFT
UJMTBNMJOHBGLSZETFOEFCKMLFSPHUJM
TBNMJOHNFMMFNUBHÌTFPHCKMLFSTBNU
CKMLFT“KMFTBNMJOHFS
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST7BSF
VTFEGPSKPJOJOHPGDSPTTCFBNTBOEGPS
KPJOJOHCFUXFFOQVSMJOTBOECFBNTBT
XFMMBTCFBNDPMVNOKPJOUT
"OXFOEVOH 8JOLFMWFSCJOEFS7TJOE
CFJ7FSCJOEVOHFOWPOLSFV[FOEFO#BM LFOVOEGàS7FSCJOEVOHFO[XJTDIFO%B DIQGFUUFOVOE#BMLFOVOE#BMLFO4ÊV MFOWFSCJOEVOHFOFJO[VTFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFPHGPSTZOFUNFENN
IVMMFSGPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFM MFSNN4*."CFTMBHTLSVFS:EFSMJHFSF
FSEFSNNIVMMFSGPSNNCPMUF
#FTMBHFUFSGPSTZOFUNFEFOLSBGUJHSJCCF
EFS“HFSCFTMBHFUTTUZSLFFHFOTLBCFS
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFBOEQSPWJEFEXJUIEJBN
NNIPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMT
PSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT'VSUIFS
UIFSFBSFEJBNNNIPMFTGPSNN
CPMUT5IFDPOOFDUPSJTQSPWJEFEXJUI
BIFBWZSJCJODSFBTJOHUIFDPOOFDUPS
TUSFOHUIQSPQFSUJFT
.POUFSJOH"OWFOET“NTLSVFSJMPE
SFUnJHPHT“NTLSVFSJWBOESFUnJH
.JOJNVNT“NBOUBMTULJTÌWFMWBOESFU
TPNMPESFUnJHBOCSBHUJZEFSQPTJUJPOFS
"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH7FE
BOWFOEFMTFJUSCFUPOTBNMJOHFSTLBM
USLQÌWJSLFEFCPMUFQMBDFSFTJIVM MFSOFOSNFTUCFTMBHFUTCVLLFMJOJF
4*."BSUOP5ZQF
7
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUFHF
GFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàSNN
4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."#F TDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU"VTTFSEFN
TJOENN-ÚDIFSGàSNN#PM[FO
WPSIBOEFO%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU
FJOFSLSÊGUJHFO3JQQFWFSTFIFOEJFEJF
'JUUJOH 6TFOBJMTTDSFXTJOWFSUJDBM
'FTUJHLFJUTFJHFOTDIBGUFOEFT8JOLFMWFS nBOHFBOEOBJMTTDSFXTJOIPSJ[POUBM CJOEFSTFSIÚIU
nBOHF.JOJNVNOVNCFSPGOBJMTJO
UIFIPSJ[POUBMBTXFMMBTUIFWFSUJDBMnBO .POUBHF /ÊHFM4DISBVCFOJOEFO
HFQMBDFEJOPVUFSQPTJUJPOT"MXBZTVTF
TFOLSFDIUFOVOE/ÊHFM4DISBVCFO
DPOOFDUPSTQFSKPJOU'PSVTFJOXPPE
JOEFOXBBHFSFDIUFO4DIFOLFMFJOTFU[FO
DPODSFUFKPJOUTUFOTJMFTUSFTTFECPMUTTIBMM .JOEFTUOBHFM[BIM4UJOTPXPIMXBBHF
CFQMBDFEJOUIFEJBNIPMFTOFBSFTU
SFDIUFNBMTBVDITFOLSFDIUFN4DIFOLFM
UIFDPOOFDUPSCFOEJOHMJOF
BOHFCSBDIUJO"VTTFOQPTJUJPOFO*NNFS
8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FSCJOEVOHFJO TFU[FO#FJN&JOTBU[GàS)PM[#FUPOWFS CJOEVOHFOTJOEEJF[VHCFBOTQSVDIUFO
#PM[FOJONN-ÚDIFSEJDIUBOEFS
#JFHFMJOJFEFT8JOLFMWFSCJOEFSTBO[V CSJOHFO
%JNFOTJPO
)-U#
NN
8FJHIU1DT
NNNNHSBN#PY1BMMFU
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7JOLFMCFTMBH7
"OHMFDPOOFDUPST7
8JOLFMWFSCJOEFS7
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBH7BOWFOEFT
UJMTBNMJOHBGNJOESFLSZETFOEFCKMLFS
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST7BSF
VTFEGPSKPJOJOHPGTNBMMDSPTTCFBNT
"OXFOEVOH8JOLFMWFSCJOEFS7TJOE
GàS7FSCJOEVOHFOWPOLMFJOFSFOLSFV [FOEFO#BMLFOFJO[VTFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS [JOLFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENN
IVMMFSGPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFM MFSNN4*."CFTMBHTLSVFS:EFSMJHFSF
FSEFSNNIVMMFSGPSNNCPMUF
GSBOTLFTLSVFS
$POOFDUPST .BEFJONNIPUHBMWB OJ[FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBN
NNIPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMT
PSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT'VSUIFS
UIFSFBSFEJBNNNIPMFTGPSNN
CPMUTDPBDITDSFXT
.POUFSJOH"OWFOET“NTLSVFSJMPE SFUnJHPHT“NTLSVFSJWBOESFUnJH
7FENPOUFSJOHTPNWJTUQÌmHTLBM
T“NIVMMFSOFOSNFTUCFTMBHFUTCVLLF MJOJFQMBDFSFTJOFEFSTUFCKMLF"OWFOE
BMUJECFTMBHQSTBNMJOH
4*."BSUOP5ZQF
7
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU"VTTFS EFNTJOENN-ÚDIFSGàSNN#PM 'JUUJOH6TFOBJMTTDSFXTJOUIFWFSUJDBM [FO,PQGTDISBVCFOWPSIBOEFO
nBOHFBOEOBJMTTDSFXTJOUIFIPSJ[P
.POUBHF/ÊHFM4DISBVCFOJOEFO
OUBMnBOHF'PSmUUJOHBTTIPXOJOmH
TFOLSFDIUFOVOE/ÊHFM4DISBVCFOJO
UIFOBJMIPMFTOFBSFTUUIFDPOOFDUPS
CFOEJOHMJOFTIBMMCFQMBDFEJOUIFMPXFS EFOXBBHFSFDIUFO4DIFOLFMFJOTFU[FO
#FJEFS.POUBHFXJFBO'JHVSEBSHF CFBN"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
TUFMMUTJOEEJF/BHFMOÚDIFSEJFTJDIEJDIU
BOEFS#JFHFMJOJFEFT8JOLFMWFSCJOEFST
CFmOEFOBNVOUFSTUFO#BMLFOBO[VCSJO
HFO*NNFS[XFJ8JOLFMWFSCJOEFSQSP
7FSCJOEVOHFJOTFU[FO
%JNFOTJPO
)-U#NNNNHSBN
8FJHIU1DT
#PY1BMMFU
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
NN
7JOLFMCFTMBH7
"OHMFDPOOFDUPST7
8JOLFMWFSCJOEFS7
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBH7BOWFOEFT
UJMTBNMJOHBGNJOESFLSZETFOEFCKMLFS
"QQMJDBUJPO "OHMFDPOOFDUPST7BSF
VTFEGPSKPJOJOHPGTNBMMDSPTTKPJOUT
"OXFOEVOH8JOLFMWFSCJOEFS7TJOE
GàS7FSCJOEVOHFOWPOLMFJOFSFOLSFV [FOEFO#BMLFOFJO[VTFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO
LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS:EFSMJHFSFFSEFS
NNIVMMFSGPSNNCPMUFGSBOTLFTLSV FS#FTMBHFUFSGPSTZOFUNFESJCCFGPSBU
“HFTUZSLFFHFOTLBCFSOF
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ
[FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBNNN
IPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPS
NN4*."DPOOFDUPSTDSFXT'VSUIFSUIF SFBSFEJBNNNIPMFTGPSNNCPMUT
DPBDITDSFXT5IFDPOOFDUPSJTQSPWJEFE
XJUIBSJCGPSJODSFBTJOHUIFTUSFOHUIQSP
QFSUJFT
.POUFSJOH"OWFOET“NTLSVFSJMPE SFUnJHPHT“NTLSVFSJWBOESFUnJH
"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
4*."BSUOP5ZQF
7
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU"VT
TFSEFNTJOENN-ÚDIFSGàSNN
#PM[FO,PQGTDISBVCFOWPSIBOEFO%FS
8JOLFMWFSCJOEFSJTUNJUFJOFS3JQQFWFS 'JUUJOH6TFOBJMTTDSFXTJOUIFWFSUJDBM TFIFOVNEJF'FTUJHLFJUTFJHFOTDIBGUFO
nBOHFBOEOBJMTTDSFXTJOUIFIPSJ[P [VFSIÚIFO
OUBMnBOHF"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFS
.POUBHF/ÊHFM4DISBVCFOJOEFO
KPJOU
TFOLSFDIUFOVOE/ÊHFM4DIBVCFO
JOEFOXBBHFSFDIUFO4DIFOLFMFJOTFU [FO*NNFS8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FS CJOEVOHFJOTFU[FO
%JNFOTJPO
)-U#NNNNHSBN
8FJHIU1DT
#PY1BMMFU
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
NN
7JOLFMCFTMBH74
"OHMFDPOOFDUPST74
8JOLFMWFSCJOEFS74
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBH74BOWFO EFTUJMTBNMJOHBGNJOESFUSEJNFOTJP OFS4LBOPHTÌCSVHFTUJMGBTUH“SFMTFBG
NJOESFUSEJNFOTJPOFSJCFUPOMFUCFUPO
PHNVSWSL
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST74BSF
VTFEGPSKPJOJOHPGTNBMMXPPEEJNFOTJ POT4NBZBMTPCFVTFEGPSGBTUFOJOH
PGTNBMMXPPEEJNFOTJPOTJODPODSFUF
MJHIUDPODSFUFBOECSJDLXPSL
"OXFOEVOH8JOLFSWFSCJOEFS74
TJOEGàS7FSCJOEVOHFOWPOLMFJOFSFO
)PM[EJNFOTJPOFOFJO[VTFU[FO4LBOO
BVDIGàS#FGFTUJHVOHLMFJOFSFS)PM[EJ NFOTJPOFOJO#FUPO-FJDIUCFUPOPEFS
.BVFSXFSLFJOHFTFU[UXFSEFO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJIFOIPMETWJTNN
PHNNWBSNGPS[JOLFUTUÌMQMBEFGPSTZ OFUNFENNIVMMFSGPSNN4*."
CFTMBHLBNT“NFMMFSNN4*."CFTMBH TLSVFS:EFSMJHFSFFS4GPSTZOFUNFE
TULNNIVMGPSNNCPMUF
$POOFDUPST .BEFJONNBOENN
IPUHBMWBOJ[FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUI
EJBNNNIPMFTGPSNN4*."BODIPS
OBJMTPSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT
'VSUIFS4JTQSPWJEFEXJUIPOFEJBN
NNIPMFGPSNNCPMUT
.POUFSJOH#FTMBHFOFGBTUH“SFTNFE
NJOT“NTLSVFSQSnJH
5JMUSCFUPOBOWFOEFTFONNFLT QBOTJPOTCPMUJCFUPOMFUCFUPOFMMFSNVS WSL
'JUUJOH5IFDPOOFDUPSTBSFGBTUFOFEXJUI
OBJMTTDSFXTQFSnBOHF
'PSXPPEDPODSFUFVTFBEJBNNNFY
QBOTJPOCPMUJODPODSFUFMJHIUDPODSFUF
PSCSJDLXPSL
"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNC[XNNGFVFSWFS[JOLUFS
4UBIMQMBUUFHFGFSUJHUVOENJUNN
-ÚDIFSOGàSNN4*.""OLFSOÊHFMPEFS
NN4*."#FTDIMBHTDIBVCFOBVTHFSà TUFU"VTTFSEFNJTUEFS4NJU4U
NN-PDIGàSNN#PM[FOBVTHFSàTUFU
.POUBHF%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
NJUNJOEFTUFOT/ÊHFM4DISBVCFOQSP
4DIFOLFM[VCFGFTUJHFO
'àS)PM[#FUPOJTUFJONN&YQBOTJPOT
CPM[FOJO#FUPO-FJDIUCFUPOPEFS.BV FSXFSLBO[VXFOEFO
*NNFS8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FSCJOEVOH
FJOTFU[FO
4*."BSUOP5ZQF
%JNFOTJPO
)-U#
NN
8FJHIU1DT
NNNNHSBN#PY1BMMFU
7
4
'JH
'JH
7
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
4
7JOLFMCFTMBH77
"OHMFDPOOFDUPST77
8JOLFMWFSCJOEFS77
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBHFOF77
BOWFOEFTUJMTBNMJOHBGUSJNJOESFEJ NFOTJPOFSUJMTÌWFMLPOTPMTPNGPSBOL SJOHTPQHBWFSTBNUGPSCJOEFMTFNFMMFN
USCFUPOMFUCFUPOPHNVSWSL
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS:EFSMJHFSFFSEFS
NNIVMMFSGPSNNCPMUF
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST77
BSFVTFEGPSKPJOJOHPGXPPEJOTNBMM
EJNFOTJPOTGPSCSBDLFUBTXFMMBTBO
DIPSJOHXPSLBTXFMMBTDPOOFDUJPOCFU XFFOXPPEDPODSFUFMJHIUDPODSFUFBOE
CSJDLXPSL
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBNNN
IPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPSNN
4*."DPOOFDUPSTDSFXT'VSUIFSUIFSFBSF
EJBNNNIPMFTGPSNNCPMUT
"OXFOEVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFS7
7TJOEGàS7FSCJOEVOHFOWPO)PM[JO
LMFJOFSFO%JNFOTJPOFOGàSTPXPIM,PO TPMFOBMTBVDI7FSBOLFSVOHTBVGHBCFO
TPXJFGàS7FSCJOEVOHFO[XJTDIFO)PM[
#FUPO-FJDIUCFUPOVOE.BVFSXFSLFJO [VTFU[FO
"VTGàISVOH %JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUFHF
GFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàSNN
4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."#F TDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU"VTTFSEFN
TJOENN-ÚDIFSGàSNN#PM[FO
WPSIBOEFO
.POUFSJOH#FTMBHFOFNPOUFSFTNFE
NN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS"OWFOETULQSnJH
7FECFGTUFMTFJCFUPOMFUCFUPOPHNVS
WSLBOWFOEFTNNCPMUF"OWFOEBM UJECFTMBHQSTBNMJOH
4*."BSUOP5ZQF
'JUUJOH 5IFDPOOFDUPSTBSFmUUFEXJUI
NN4*."BODIPSOBJMTPSNN4*."
DPOOFDUPSTDSFXT6TFQFSnBOHF'PS
GBTUFOJOHJODPODSFUFMJHIUDPODSFUFBOE
CSJDLXPSLNNCPMUTBSFVTFE"MXBZT
VTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
%JNFOTJPO
)-U#
.POUBHF%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU
NN4*.""OLFSOÊHFMOPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFO[VNPOUJFSFO4FU[FO
4JF4UQSP4DIFOLFMFJO#FJ#FGFTUJH VOHJO#FUPO-FJDIUCFUPOVOE.BVFS XFSLTJOENN#PM[FOBO[VXFOEFO
4FU[FO4JFJNNFS8JOLFMWFSCJOEFSQSP
7FSCJOEVOHFJO
NN
8FJHIU1DT
NNNNHSBN#PY1BMMFU
7
7
'JH
'JH
7
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7
7JOLFMCFTMBH7
"OHMFDPOOFUPST7
8JOLFMWFSCJOEFS7
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBHFU7BO
WFOEFTUJMTBNMJOHBGLSZETFOEFCKMLFS
GPSBOLSJOH
PHTPNLPOTPMJNJOESFLPO
TUSVLUJPOFS
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS#FTMBHFUFSGPSTZOFU
NFEUPLSBGUJHFSJCCFGPSBU“HFCFTMB HFUTTUZSLFFHFOTLBCFS
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST7BSF
VTFEGPSKPJOJOHPGDSPTTCFBNTBODIP SJOH
BOEBTCSBDLFUJOTNBMMTUSVDUVSFT
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBNNN
IPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPSNN
4*."DPOOFDUPSTDSFXT5IFDPOOFDUPSJT
QSPWJEFEXJUIUXPIFBWZSJCTGPSJODSFB TJOHUIFDPOOFDUPSTUSFOHUIQSPQFSUJFT
"OXFOEVOH8JOLFMWFSCJOEFS7TJOE
GàS7FSCJOEVOHFOWPOLSFV[FOEFO#BM LFO7FSBOLFSVOH
VOEBMT,POTPMFJO
LMFJOFSFO,POTUSVLUJPOFOFJO[VTFU[FO
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUFHF
GFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàSNN
4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."#FTDI
MBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU%FS8JOLFM WFSCJOEFSJTUNJU[XFJLSÊGUJHFO3JQQFO
'JUUJOH'PSUZQF7VTFEBTTIPXOJOmH WFSTFIFOVNEJF'FTUJHLFJUTFJHFOTDIBG UFOEFT8OLFMWFSCJOEFST[VFSIÚIFO
.POUFSJOH5ZQF7BOWFOEUTPNWJTUQÌ GBTUFODPOOFDUPSBTGPMMPXTOBJMT
mHGBTUH“SFTCFTMBHFUTÌMFEFTT“N TDSFXTJOWFSUJDBMBOEIPSJ[POUBMnBOHFT
.POUBHF%FS5ZQ7JTUXFOOFSXJF
TLSVFSJMPESFUPHWBOESFUnJH"OWFOEBM "MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
BO'JHVSEBSHFTUFMMUFJOHFTFU[UXJSE
UJECFTMBHQSTBNMJOH
GPMHFOEFSNBTTFO[VCFGFTUJHFO/Ê HFM4DISBVCFOJOEFOTFOLSFDIUFOVOE
XBBHFSFDIUFO4DIFOLFMFJOTFU[FO*N NFS8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FSCJOEVOH
FJOTFU[FO
4*."BSUOP5ZQF
7
%JNFOTJPO
)-U#
NN
NN
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7JOLFMCFTMBH777
"OHMFDPOOFDUPST777
8JOLFMWFSCJOEFS777
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBHFOF77
7BOWFOEFTUJMTBNMJOHBGLSZETFOEF
CKMLFS#FTMBHFOFLBOZEFSMJHFSFBOWFO
EFTUJMNPOUFSJOHQÌMFUCFUPOCFUPOPH
NVSWSL
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVM MFSGPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFS
NN4*."CFTMBHTLSVFS:EFSMJHFSFFS
CFTMBHFOFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSCPMUTBNMJOHFS#FTMBHFOFFSGPSTZOFU
NFELSBGUJHFSJCCFGPSBU“HFCFTMBHFUT
TUZSLFFHFOTLBCFS
"QQMJDBUJPO "OHMFDPOOFDUPST77
7BSFVTFEGPSKPJOJOHPGDSPTTCFBNT
5IFTFDPOOFDUPSTNBZBMTPCFVTFEGPS
mUUJOHPOMJHIUDPODSFUFDPODSFUFBOE
CSJDLXPSL
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBNNN
IPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPS
NN4*."DPOOFDUPSTDSFXT'VSUIFSUIF TFDPOOFDUPSTBSFQSPWJEFEXJUINN
IPMFTGPSCPMUKPJOUT5IFDPOOFDUPSTBSF
QSPWJEFEXJUIBIFBWZSJCGPSJODSFBTJOH
UIFDPOOFDUPSTUSFOHUIQSPQFSUJFT
.POUFSJOH"OWFOEUTPNWJTUQÌmH
GBTUH“SFTCFTMBHFUTÌMFEFT
'JUUJOH6TFEBTTIPXOJOmHUIJTDPO OFDUPSJTGBTUFOFEBTGPMMPXT
"OXFOEVOH 8JOLFMWFSCJOEFS77
7TJOEGàS7FSCJOEVOHFOWPOLSFV[FO EFO#BMLFOFJO[VTFU[FO%JF8JOLFMWFS CJOEFSLÚOOFOBVTTFSEFNGàSEJF.PO UBHFBO-FJDIUCFUPO#FUPOVOE.BVFS XFSLFJOHFTFU[UXFSEFO
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU"VTTFS EFNTJOEEJF8JOLFMWFSCJOEFSNJU
NN-ÚDIFSOGàS#PM[FOWFSCJOEVOHFO
WFSTFIFO%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU
FJOFSLSÊGUJHFO3JQQFWFSTFIFOVNEJF
'FTUJHLFJUTFJHFOTDIBGUFOEFS8JOLFMWFS CJOEFS[VFSIÚIFO
5ZQF7-PESFUnJHT“NTLSVFS
7BOESFUnJHCPMU
5ZQF7-PESFUnJHT“NTLSVFS
7BOESFUnJHCPMUF
5ZQF7-PESFUnJHT“NTLSVFS
7BOESFUnJHCPMUF
5ZQF77FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
)PSJ[POUBMnBOHFCPMU
5ZQF77FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
)PSJ[POUBMnBOHFCPMUT
5ZQF77FSUJDBMnBOHFOBJMT
TDSFXT)PSJ[POUBMnBOHFCPMUT
"OWFOE4*."CFTMBHLBNT“NFMMFS
4*."CFTMBHTLSVFSYNN
6TF4*."BODIPSOBJMTPS4*."DPO
OFDUPSTDSFXTYNN
7FETBNMJOHFSUSUSBOWFOEFT4*."
LBNT“NJWBOESFUnJHPHVET“N NFTGVMEUNPECVLLFLBOU"OWFOEBMUJE
CFTMBHQSTBNMJOH
'PSKPJOUTXPPEXPPE4*."BODIPSOBJMT
BSFVTFEJOUIFIPSJ[POUBMnBOHF
BOEOBJMFEGVMMZBHBJOTUCFOEJOHFEHF
"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
.POUBHF8FOOEJF8JOLFMWFSCJOEFSXJF
BO'JHVSEBSHFTUFMMUFJOHFTFU[UXFSEFO
TJOETJFGPMHFOEFSNBTTFO[VCFGFTUJHFO
5ZQ74FOLSFDIUFS4DIFOLFM/Ê HFM4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
#PM[FO
5ZQ74FOLSFDIUFS4DIFOLFM/Ê HFM4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
#PM[FO
5ZQ74FOLSFDIUFS4DIFOLFM/Ê HFM4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
#PM[FO
&JO[VTFU[FOTJOE4*.""OLFSOÊHFM
PEFS4*."#FTDIMBHTDISBVCFOY
NN
#FJ7FSCJOEVOHFO)PM[)PM[TJOE4*."
"OLFSOÊHFMJOEFOXBBHFSFDIUFO
4DIFOLFMFJO[VTFU[FOVOEWPMMCJT[VS
#JFHFLBOUFBVT[VOBHFMO*NNFS8JO LFMWFSCJOEFSQSP7FSCJOEVOHFJOTFU[FO
4*."BSUOP5ZQF
%JNFOTJPO
)-U#
NN
8FJHIU1DT
NNNNHSBN#PY1BMMFU
7
7
7
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7JOLFMCFTMBH777
"OHMFDPOOFDUPST777
8JOLFMWFSCJOEFS777
'JH
'JH
7
7
7
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7JOLFMCFTMBH7
"OHMFDPOOFDUPST7
8JOLFMWFSCJOEFS7
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBH7BOWFOEFT
UJMLSZETTBNMJOHFS
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST7BSF
VTFEGPSDSPTTKPJOUT
"OXFOEVOH 8JOLFMWFSCJOEFS7TJOE
GàS,SFV[WFSCJOEVOHFOFJO[VTFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS
$POOFDUPST .BEFJONNIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUINNIP MFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPSNN
4*."DPOOFDUPSTDSFXT
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU
.POUFSJOH%FOLPSUFnJHBOCSJOHFT
WBOESFUPHVET“NNFTGVMEU*MPESFUnJH
T“NNFTT“N
"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
'JUUJOH 5IFTIPSUnBOHFJTQMBDFEIPSJ [POUBMMZBOEGVMMZOBJMFE*OUIFWFSUJDBM
nBOHFOBJMTBSFOBJMFE
"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
4*."BSUOP5ZQF
%JNFOTJPO
)-U#
NN
NN
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
7
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
.POUBHF%FSLVS[F4DIFOLFMJTUXBBHF SFDIUBO[VCSJOHFOVOEWÚMMJHBVT[VOB HFMO*OEFOTFOLSFDIUFO4DIFOLFMTJOE
/ÊHFMFJO[VTDIMBHFO
*NNFS8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FSCJOEVOH
FJOTFU[FO
7JOLFMCFTMBH77
"OHMFDPOOFDUPST77
8JOLFMWFSCJOEFS77
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBHFOF77
BOWFOEFTWFETBNMJOHFSIWPSEFSFSUBMF
PNTU“SSFUSEJNFOTJPOFS
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS
"QQMJDBUJPO "OHMFDPOOFDUPST77
BSFVTFEGPSKPJOUTXIFOJUJTBNBUUFSPG
MBSHFXPPEEJNFOTJPOT
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUINNIP MFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPSNN
4*."DPOOFDUPSTDSFXT
"OXFOEVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFS7
7TJOEGàS7FSCJOEVOHFOFJO[VTFU[FO
CFJEFOFOFTTJDIVNHSÚTTFSF)PM[EJ
NFOTJPOFOIBOEFMU
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU
.POUFSJOH#FTMBHFOFNPOUFSFTNFEEFO 'JUUJOH 5IFDPOOFDUPSTBSFmUUFEXJUI
LPSUFnJHWBOESFU
UIFTIPSUnBOHFIPSJ[POUBMMZ
'BTUH“SFMTF
5ZQF7-PESFUnJHT“NTLSVFS
7BOESFUnJHT“NTLSVFS
5ZQF7-PESFUnJHT“NTLSVFS7BOE
SFUnJHT“NTLSVFS
'BTUFOJOH
5ZQF77FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
)PSJ[POUBMnBOHFOBJMTTDSFXT
5ZQF77FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
)PSJ[POUBMnBOHFOBJMTTDSFXT
-PESFUBOWFOEFTY4*."CFTMBH LBNT“NFMMFS4*."YNNCFTMBH TLSVF7BOESFUY4*."CFTMBHLBN T“N"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
7FSUJDBMMZY4*."BODIPSOBJMTPS
4*."YNNDPOOFDUPSTDSFXBSF
VTFE)PSJ[POUBMMZY4*."BODIPS
OBJMT"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
.POUBHF%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU
EFNLVS[FO4DIFOLFMJOXBBHFSFDIUFS
-BHF[VNPOUJFSFO
#FGFTUJHVOH
5ZQ74FOLSFDIUFS4DIFOLFM/Ê HFM4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
/ÊHFM4DISBVCFO
5ZQ74FOLSFDIUFS4DIFOLFM/ÊHFM
4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
/ÊHFM4DISBVCFO
4FOLSFDIUTJOEY4*.""OLFSOÊHFM
PEFS4*."YNN#FTDIMBHTDISBV CFOFJO[VTFU[FO8BBHFSFDIUY
4*.""OLFSOÊHFM*NNFS8JOLFMWFS CJOEFSQSP7FSCJOEVOHFJOTFU[FO
4*."BSUOP5ZQF
%JNFOTJPO
)-U#
NN
NN
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
7
7
'JH
7
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7
7JOLFMCFTMBH77
"OHMFDPOOFDUPST77
8JOLFMWFSCJOEFS77
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBHFOF77
BOWFOEFTUJMGBTUH“SFMTFBGUSCKMLFSQÌ
CFUPOMFUCFUPOFMMFSNVSWSL
#FTMBHFOF&SVEG“SUJIFOIPMETWJT
PHNNWBSNGPS[JOLFUTUÌMQMBEFGPSTZ OFUNFENNIVMMFSGPSNN4*."
CFTMBHLBNT“NFMMFSNN4*."CFTMBH TLSVFS:EFSMJHFSFFS7VEG“SUNFE
NNIVMMFSPH7NFENNIVMMFSGPS
CPMUTBNMJOHFS
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST77
BSFVTFEGPSGBTUFOJOHPGXPPECFBNTPO
DPODSFUFMJHIUDPODSFUFPSCSJDLXPSL
$POOFDUPST.BEFJOBOENNIPU
HBMWBOJ[FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUI
EJBNNNIPMFTGPSNN4*."BODIPS
OBJMTPSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT
'VSUIFS7JTNBEFXJUIEJBNNNIP
MFTBOE7XJUIEJBNNNIPMFTGPS
CPMUKPJOUT
"OXFOEVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFS7
7TJOE[VS#FGFTUJHVOHWPO)PM[CBMLFO
BO#FUPO-FJDIUCFUPOPEFS.BVFSXFSL
FJO[VTFU[FO
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTC[XNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIM
QMBUUFHFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSO
GàSNN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN
4*."#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU
"VTTFSEFNJTUEFS7NJUNN-ÚDIFSO
VOEEFS7NJUNN-ÚDIFSOGàS#PM
[FOWFSCJOEVOHFOWFSTFIFO
.POUFSJOH#FTMBHFOFNPOUFSFTNFEEFO 'JUUJOH5IFDPOOFDUPSTBSFmUUFEXJUI
UIFTIPSUnBOHFIPSJ[POUBMMZ
LPSUFnJHWBOESFU
'BTUH“SFMTF
5ZQF7-PESFUnJHT“NTLSVFS
7BOESFUnJH.CPMUF
5ZQF7-PESFUnJHT“NTLSVFS
7BOESFUnJH.CPMUF
'BTUFOJOH
5ZQF77FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
)PSJ[POUBMnBOHF.CPMUT
5ZQF77FSUJDBMnBOHFOBJMT
TDSFXT)PSJ[POUBMnBOHF.CPMUT
"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
.POUBHF%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU
EFNLVS[FO4DIFOLFMJOXBBHFSDIUFS
-BHF[VNPOUJFSFO
#FGFTUJHVOH
5ZQ74FOLSFDIUFS4DIFOLFM/Ê HFM4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
.#PM[FO
5ZQ74FOLSFDIUFS4DIFOLFM/Ê HFM4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
.#PM[FO
*NNFS8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FSCJOEVOH
FJOTFU[FO
4*."BSUOP5ZQF%JNFOTJPO
NN
)-U#NNNNNNHSBN#PY1BMMFU
8FJHIU1DT
7
7
'JH
7
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7
7JOLFMCFTMBH77
"OHMFDPOOFDUPST77
8JOLFMWFSCJOEFS77
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBHFOF77
BOWFOEFTUJMGBTUH“SFMTFBGUSLPOTUSVL UJPOFSQÌCFUPOMFUCFUPOFMMFSNVSWSL
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS [JOLFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENN
IVMMFSGPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFM MFSNN4*."CFTMBHTLSVFS:EFSMJHFSF
FSCFTMBHFOFVEG“SUNFEPHNN
IVMMFSTBNUBnBOHFIVMMFSGPSKVTUFSJOHT NVMJHIFEFS#FTMBHFUFSGPSTZOFUNFEUP
NJOESFSJCCFGPSBU“HFCFTMBHFUTTUZSLF FHFOTLBCFS
"QQMJDBUJPO "OHMFDPOOFDUPST77
BSFVTFEGPSGBTUFOJOHPGXPPETUSVDUVSFT
PODPODSFUFMJHIUDPODSFUFPSCSJDLXPSL
$POOFDUPST .BEFJONNIPUHBMWB OJ[FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBN
NNIPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMT
PSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT'VSUIFS
UIFTFDPOOFDUPSTBSFNBEFXJUIEJBN
BOEEJBNNNIPMFTBTXFMMBTPWBM
IPMFTGPSBEKVTUNFOUQPUFOUJBM5IFDPO OFDUPSJTQSPWJEFEXJUIUXPTNBMMSJCTUP
JODSFBTFUIFDPOOFDUPSTUSFOHUIQSPQFS UJFT
"OXFOEVOH %JF8JOLFMWFSCJOEFS7
7TJOEGàS#FGFTUJHVOHFOWPO)PM[LPO
TUSVLUJPOFOBO#FUPO-FJDIUCFUPOPEFS
.BVFSXFSLFJO[VTFU[FO
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU"VTTFS EFNTJOEEJF8JOLFMWFSCJOEFSNJU
VOENN-ÚDIFSOTPXJF-BOHMÚDIFS
GàS7FSTUFMMNÚHMJDILFJUFOBVTHFGàISU
%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU[XFJLMFJ OFSFO3JQQFOWFSTFIFOVNEJF'FTUJH LFJUTFJHFOTDIBGUFOEFS8JOLFMWFSCJOEFS
[VFSIÚIFO
.POUFSJOH#FTMBHFOFGBTUH“SFTJUSFU
NFECFTMBHLBNT“NTLSVFSPHJCF UPOFOMFUCFUPOFOFMMFSNVSWSLFUNFE
NNFLTQBOTJPOTCPMUFMMFSMJHOFOEF
"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
'JUUJOH 5IFDPOOFDUPSTBSFGBTUFOFEJO
UIFXPPEVTJOH4*."BODIPSOBJMT
TDSFXTBOEJOUIFDPODSFUFMJHIUDPODSFUF
PSUIFCSJDLXPSLVTJOHEJBNNNFY .POUBHF%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOEJO
QBOTJPOCPMUPSTJNJMBS
)PM[NJU"OLFSOÊHFMO4DISBVCFOVOE
JO#FUPO-FJDIUCFUPOPEFS.BVFSXFSL
"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
NJUNN&YQBOTJPOTCPM[FOPÊ[V
CFGFTUJHFO
*NNFS8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FSCJOEVOH
FJO[TFU[FO
4*."BSUOP5ZQF%JNFOTJPONN
)-U#NNNNNN0WBMNNHSBN#PY1BMMFU
8FJHIU1DT
7Y
7Y
'JH
7
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7
7JOLFMCFTMBH-7
"OHMFDPOOFDUPST-7
8JOLFMWFSCJOEFS-7
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBHMHUFWJOLFM
BOWFOEFTUJMGFLTTBNMJOHBGMHUFTLF MFUWHHFPHTUPMQFLPOTUSVLUJPOFS7FE
T“KMFNPESFNTBNMJOHFSTBNUM“TIPMU
NPET“KMFTBNMJOHFSIWPSEFS“OTLFTTU“S
SFTUZSLF-HUFCFTMBHFULBOPHTÌBOWFO
EFTWFELSZETFOEFCKMLFS
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPSTCBUUFO
BOHMFTBSFVTFEGPSJOTUBODFGPSKPJOJOH
PGGSBNFXPSLXBMMTBOETUBODIJPOTUSVD UVSFT"UDPMVNOBHBJOTUTUSBQKPJOUTBT
XFMMBTJOUFSUJFBHBJOTUDPMVNOKPJOUT
XIFSFWFSIFBWJFSTUSFOHUIJTSFRVJSFE
5IFCBUUFODPOOFDUPSTNBZBMTPCFVTFE
GPSDSPTTJOHCFBNT
"OXFOEVOH8JOLFMWFSCJOEFS-BUUFO WFSCJOEFSTJOE[#GàSEJF7FSCJOEVOH
WPO-BUUFOHFSàTUXÊOEFOVOE1GPTUFO LPOTUSVLUJPOFOFJO[VTFU[FO#FJ7FS
CJOEVOHFO4ÊVMFHFHFO4QBSSFOQGFUUFO WFSCJOEVOHFOTPXJF2VFSSJFHFMHFHFO
4ÊVMFOWFSCJOEVOHFOCFJEFOFOFJOF
HSÚTTFSF4UÊSLFWFSMBOHUXJSE%JF8JO LFMWFSCJOEFSTJOEBVDICFJ,SFV[CBMLFO WFSCJOEVOHFOFJOTFU[CBS
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS7JOLFMCFTMBHFOFMH
UFWJOLMFSOFFSGPSTZOFUNFEFOLSBGUJHSJC
GPSBU“HFCFTMBHFUTTUZSLFFHFOTLBCFS
.POUFSJOH#FTMBHFUBOWFOEFTTPNWJTU
QÌmHPHEFOMBOHFMPESFUUFnJHNPO UFSFTQÌT“KMFOTÌCFGTUFMTFOGÌSQBT TFOEFBGTUBOEGSBFOEFUSFUIFSWFE
VOEHÌTnLOJOH%FOLPSUFWBOESFUUF
nJHNPOUFSFTQÌSFNNFO%FOT“NNFT
FMMFSTLSVFTBMUJEJIVMMFSOFOSNFTUCVL
LFMJOJFOPHTUZSFTWFEZEFSMJHFSFVET“N OJOHJIK“SOFSOF"OWFOEBMUJECFTMBH
QSTBNMJOH
4*."BSUOP5ZQF
-7
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWB
OJ[FETUFFMTIFFUQSPWJEFEXJUIEJBN
NNIPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPS
NN4*."DPOOFDUPSTDSFXT5IFBOHMF
DPOOFDUPSTCBUUFOBOHMFTBSFQSPWJEFE
XJUIBIFBWZSJCGPSJODSFBTJOHUIFDPO OFDUPSTUSFOHUIQSPQFSUJFT
'JUUJOH5IFDPOOFDUPSJTVTFEBTTIPXO
JOmHBOEUIFMPOHWFSUJDBMnBOHFJT
mUUFEPOUIFDPMVNOGPSUIFGBTUFOJOH
UPHFUBOBQQSPQSJBUFEJTUBODFGSPNUIF
FOEXPPEUPQSFWFOUTQMJUUJOH5IFTIPSU
IPSJ[POUBMnBOHFJTmUUFEPOUIFTUSBQ*U
JTBMXBZTOBJMFEPSTDSFXFEJOUPUIFIPMFT
OFBSFTUUIFCFOEJOHMJOFBOEJTDPOUSPM MFECZGVSUIFSOBJMJOHBUUIFDPSOFST"M XBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
.POUBHF%FS8JOLFMWFSCJOEFSJTUXJFBO
'JHVSEBSHFTUFMMUFJO[VTFU[FOVOEEFS
MBOHFTFOLSFDIUF4DIFOLFMJTUBOEFS4ÊV
MF[VNPOUJFSFOEBNJUEJF#FGFTUJHVOH
FJOFOQBTTFOEFO"CTUBOE[VN)JSOIPM[
CFLPNNUVOEFJOF4QBMUVOHWFSNJFEFO
XJSE%FSLVS[FXBBHFSFDIUF4DIFOLFM
JTUBOEFS4QBSSFOQGFUUF[VNPOUJFSFO
&SJTUJNNFSJOEFO-ÚDIFSOEJFEJDIUBO
EFSEFS#JFHFMJOJFMJFHFOFJO[VTDISBVCFO
VOEXJSEEVSDIFJOXFJUFSFT"VTOBHFMO
BOEFO&DLFOWFSTUÊSLU4FU[FO4JFJNNFS
8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FSCJOEVOHFJO
%JNFOTJPO
)-U#
NN
NN
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU%JF8JO
LFMWFSCJOEFS-BUUFOWFSCJOEFSTJOENJU
FJOFSTUBSLFO3JQQFWFSTFIFOVNEJF'F TUJHLFJUTFJHFOTDIBGUFOEFT7FSCJOEFST[V
FSIÚIFO
7JOLFMCFTMBH..
"OHMFDPOOFDUPST..
8JOLFMWFSCJOEFS..
%,
6,
%
"OWFOEFMTF...BOWFOEFTUJM
TBNMJOHBGTNÌUSEJNFOTJPOFS
"QQMJDBUJPO "OHFMDPOOFDUPST..
.BSFVTFEGPSKPJOJOHPGTNBMMXPPE
EJNFOTJPOT
"OXFOEVOH...TJOE[VN7FS CJOEFOLMFJOFS)PM[EJNFOTJPOFOFJO[V TFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS $POOFDUPST .BEFJONNIPUHBMWBOJ GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN [FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBNNN
4*."CFTMBHTLSVFS
IPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPS
NN4*."DPOOFDUPSTDSFXT
.POUFSJOH#FTMBHFOFNPOUFSFTNFE
NNCFTMBHTLBNT“NFMMFSNNCFTMBH 'JUUJOH5IFDPOOFDUPSTBSFmUUFEXJUI
TLSVFS#FTMBHFOFVET“NNFTTLSVFTGVMEU NN4*."BODIPSOBJMTPSNN4*."
EPHTLBMLSBWUJMLBOUPHFOEFUSBGTUBO DPOOFDUPSTDSFXT5IFDPOOFDUPSTBSFGVMMZ
EFPWFSIPMEFTTFBGTOJUUFLOJTLJOGPSNB OBJMFETDSFXFEIPXFWFSSFRVJSFNFOUT
POFEHFBOEFOEXPPEEJTUBODFTTIBMMCF
UJPO
"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
NFUTFFTFDUJPO5FDIOJDBM*OGPSNBUJPO
"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
4*."BSUOP5ZQF
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU
.POUBHF%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
NJUNN"OLFSOÊHFMOPEFSNN
#FTDIMBHTDISBVCFO[VNPOUJFSFO%JF
8JOLFMWFSCJOEFSXFSEFOWPMMBVTHFOB HFMUWFSTDISBVCU"VnBHFOBO3BOEVOE
)JSOIPM[BCTUÊOEFTJOEKFEPDIFJO[VIBM UFOTJFIF"CTDIOJUU5FDIOJTDIF*OGPSNB UJPO
#FOVU[FO4JFJNNFS8JOLFMWFS CJOEFSQSP7FSCJOEVOH
%JNFOTJPO
)-U#
NN
NN
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
.
.
.
'JH
.
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
.
.
7JOLFMCFTMBH..
"OHMFDPOOFDUPST..
8JOLFMWFSCJOEFS..
%,
6,
%
"OWFOEFMTF...BOWFOEFTUJM
TBNMJOHBGTNÌUSEJNFOTJPOFSTBNU
MHUFS
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST..
.BSFVTFEGPSKPJOJOHPGTNBMMXPPE
EJNFOTJPOTBTXFMMBTCBUUFOT
"OXFOEVOH...TJOE[VN7FS CJOEFOLMFJOFS)PM[EJNFOTJPOFOFJO[V TFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBNNN
IPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPS
NN4*."DPOOFDUPSTDSFXT
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU
.POUFSJOH#FTMBHFOFNPOUFSFTNFE
NNCFTMBHTLBNT“NFMMFSNNCFTMBH TLSVFS"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
'JUUJOH5IFDPOOFDUPSTBSFmUUFEXJUI
NN4*."BODIPSOBJMTPSNN4*."
DPOOFDUPSTDSFXT"MXBZTVTFDPOOFD UPSTQFSKPJOU
4*."BSUOP5ZQF
.POUBHF %JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU
NN"OLFSOÊHFMOPEFSNN#F TDIMBHTDISBVCFO[VNPOUJFSFO#FOVU[FO
4JFJNNFS8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FS
CJOEVOH
%JNFOTJPO
)-U#
NN
NN
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
.
.
.
'JH
.
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
.
.
7JOLFMCFTMBH,,
"OHMFDPOOFDUPST,,
8JOLFMWFSCJOEFS,,
%,
6,
%
"OWFOEFMTF,WJOLFMCFTMBHBOWFOEFTUJM
NJOESFLSZETFOEFTBNMJOHFS7JOLFMCF TMBHFOF,,BOWFOEFTWFELSZETFOEF
TBNMJOHFSIWPSEFSFSUBMFPNTU“SSFUS
EJNFOTJPOFS
#FTMBHFOF&SVEG“SUJNNWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFGPSTZOFUNFENNIVMMFS
GPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS
"QQMJDBUJPO ,BOHMFDPOOFDUPSTBSF
VTFEGPSTNBMMDSPTTKPJOUT"OHMFDPO
OFDUPST,,BSFVTFEGPSDSPTTKPJOUTGPS
MBSHFXPPEEJNFOTJPOT
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFQSPWJEFEXJUIEJBNNN
IPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMTPS
NN4*."DPOOFDUPSTDSFXT
"OXFOEVOH,8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
GàSLMFJOFSF,SFV[WFSCJOEVOHFOFJO[V TFU[FO%JF8JOLFMWFSCJOEVOHFO,,
XFSEFOGàSLSFV[FOEF7FSCJOEVOHFO
FJOHFTFU[UXPFTTJDIVNHSÚTTFSF)PM[ EJNFOTJPOFOIBOEFMU
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJU-ÚDIFSOGàSNN
4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."#FTDI
MBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU
'JUUJOH 5IFDPOOFDUPSTBSFmUUFEXJUI
.POUFSJOH#FTMBHFOFNPOUFSFTNFEEFO UIFTIPSUnBOHFIPSJ[POUBMMZ
LPSUFnJHWBOESFU
'BTUFOJOH
'BTUH“SFMTF
5ZQF,7FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
5ZQF,-PESFUnJHT“NTLSVFS7BOE )PSJ[POUBMnBOHFOBJMTTDSFXT
SFUnJHT“NTLSVFS
5ZQF,7FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
5ZQF,-PESFUnJHT“NTLSVFS
)PSJ[POUBMnBOHFOBJMTTDSFXT
7BOESFUnJHT“NTLSVFS
5ZQF,7FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
5ZQF,-PESFUnJHT“NTLSVFS7BOE )PSJ[POUBMnBOHFOBJMTTDSFXT
SFUnJHT“NTLSVFS
7FSUJDBMMZY4*."BODIPSOBJMTPS
-PESFUBOWFOEFTY4*."CFTMBH Y4*."DPOOFDUPSTDSFXTBSFVTFE
LBNT“NFMMFSY4*."CFTMBHTLSVFS )PSJ[POUBMMZY4*."BODIPSOBJMT
7BOESFUBOWFOEFTY4*."CFTMBH BSFVTFE"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFS
LBNT“N"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBN KPJOU
MJOH
.POUBHF %JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU
EFNLVS[FO4DIFOLFMXBBHFSFDIU[V
NPOUJFSFO
#FGFTUJHVOH
5ZQ,4FOLSFDIUFS4DIFOLFM/ÊHFM
4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
/ÊHFM4DISBVCFO
5ZQ,4FOLSFDIUFS4DIFOLFM/Ê HFM4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
/ÊHFM4DISBVCFO
5ZQ,4FOLSFDIUFS4DIFOLFM/ÊHFM
4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM
/ÊHFM4DISBVCFO
4FOLSFDIUXFSEFOY4*.""OLFS OÊHFMPEFSY4*."#FTDIMBHTDISBV
CFOFJOHFTFU[U8BBHFSFDIUXFSEFOY
4*.""OLFSOÊHFMFJOHFTFU[U*NNFS
8JOLFMWFSCJOEFSQSP7FSCJOEVOHBOXFO
EFO
4*."BSUOP5ZQF
%JNFOTJPO
)-U#
NN
NN
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
,
,
,
'JH
,
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
,
,
7JOLFMCFTMBH5ZQF11
"OHMFDPOOFDUPSTUZQFT11
8JOLFMWFSCJOEFS5ZQ11
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBHFOFUZQF1PH
1BOWFOEFTUJMTBNMJOHBGUSLPOTUSVL UJPOFSTBNUTBNMJOHFSNPECFUPOMFUCF UPOFMMFSNVSWSL
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPSTUZQFT
1BOE1BSFVTFEGPSKPJOJOHPGXPPE
TUSVDUVSFTBTXFMMBTKPJOUTBHBJOTUDPO DSFUFMJHIUDPODSFUFPSCSJDLXPSL
"OXFOEVOH 8JOLFMWFSCJOEFS111
TJOEGàS7FSCJOEVOHFOWPO)PM[LPOTUSVL
UJPOFOTPXJF7FSCJOEVOHFOBVG#FUPO
-FJDIUCFUPOPEFS.BVFSXFSLFJO[VTFU [FO
#FTMBHFOF &SVEG“SUJNNWBSNGPS [JOLFUTUÌMQMBEFPHGPSTZOFUNFENN
IVMMFSGPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFM MFSNN4*."CFTMBHTLSVFS1WJOLMFSOF
IBSZEFSMJHFSFCPMUIVMUJMFLTQBOTJPOTCPMU
JWBOESFUnJHTBNUNNPWBMUIVMUJM
4*."IVMCÌOE1WJOLMFSOFIBSJWBOESFU
nJHFUPWBMUIVMUJMFLTQBOTJPOTCPMUTPN
HJWFSKVTUFSJOHTNVMJHIFEFSWFENPOUB HFO&OEWJEFSFIBS1WJOLMFSOFPHT̍
NNIVMUJMIVMCÌOE"MMF1PH1WJOL MFSOFFSGPSTZOFUNFETNÌGPSTUSLOJOHT
SJCCFGPSBU“HFTUZSLFFHFOTLBCFSOF
$POOFDUPST.BEFJONNIPUHBMWBOJ
[FETUFFMQMBUFBOEQSPWJEFEXJUIEJBN
NNIPMFTGPSNN4*."BODIPSOBJMT
PSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT5IF1
BOHMFTGVSUIFSIBWFBCPMUIPMFGPSFY QBOTJPOCPMUJOUIFIPSJ[POUBMnBOHFBT
XFMMBTBEJBNNNPWBMIPMFGPS4*."
QFSGPSBUFETUSJQ5IF1BOHMFTIBWFJO
UIFIPSJ[POUBMnBOHFBOPWBMIPMFGPS
FYQBOTJPOCPMUQSPWJEJOHBOBEKVTUNFOU
QPUFOUJBMBUUIFmUUJOH'VSUIFSUIF1
BOHMFTBMTPIBWFBEJBNNNIPMFGPS
QFSGPSBUFETUSJQ"MM1BOE1BOHMFTBSF
FRVJQQFEXJUITNBMMSFJOGPSDJOHSJCTGPS
JODSFBTJOHUIFTUSFOHUIQSPQFSUJFT
.POUFSJOH7FENPOUFSJOHJUSUJMUS
BOWFOET“NTLSVFSJMPESFUnJHPH
T“NTLSVFSJWBOESFUnJH.JOJNVNT“ NBOUBMTULJTÌWFMWBOESFUTPNMPESFU
nJHBOCSBHUJZEFSQPTJUJPOFS7FENPO UBHFJUSUJMCFUPOBOWFOEFTCPMUFUJM
NNJTUFEFUJWBOESFUUFnJH
'JUUJOH8IFOmUUJOHJOXPPEUPXPPE
VTFOBJMTTDSFXTJOUIFWFSUJDBMnBOHF
BOEOBJMTTDSFXTJOUIFIPSJ[POUBMnBO
HF.JOJNVNOVNCFSPGOBJMTJOIPSJ [POUBMBTXFMMBTWFSUJDBMnBOHFQMBDFEJO
PVUFSQPTJUJPOT8IFOmUUJOHJOXPSEUP
DPODSFUFVTFCPMUTEJBNUPEJBN
NNJOTUFBEJOIPSJ[POUBMnBOHF
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUF
HFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSOGàS
NN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN4*."
#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU%JF1
8JOLFMWFSCJOEFSWFSGàHFOBVTTFSEFN
àCFSFJO#PM[FOMPDIGàS&YQBOTJPOTCPM [FOJOEFNXBBHFSFDIUFO4DIFOLFMTP XJFàCFSFJONN-BOHMPDIGàS4*."
-PDICBOE%JF18JOLFMWFSCJOEFSWFS GàHFOBNXBBHFSFDIUFO4DIFOLFMàCFS
FJO-BOHMPDIGàS&YQBOTJPOTCPM[FOEBT
7FSTUFMMNÚHMJDILFJUFOCFJEFS.POUBHF
FSMBVCU"VTTFSEFNIBCFOEJF18JO LFMWFSCJOEFSBVDIFJO-PDIGàS-PDICBOE
"MMF1VOE18JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU
LMFJOFO7FSTUÊSLVOHTSJQQFOWFSTFIFOVN
EJF'FTUJHLFJUTFJHFOTDIBGUFO[VFSIÚIFO
.POUBHF#FJEFS.POUBHFWPO)PM[BO
)PM[TJOEo/ÊHFM4DISBVCFOJOEFO
TFOLSFDIUFO4DIFOLFMVOEo/ÊHFM
TDISBVCFOJOEFOXBBHFSFDIUFO4DIFO LFMFJO[VTFU[FO.JOEFTUOBHFM[BIM4U
JOTPXPIMXBBHFSFDIUFNBMTBVDITFO LSFDIUFN4DIFOLFMJO"VTTFOQPTJUJPO
BOHFCSBDIU#FJEFS.POUBHFWPO)PM[
BO#FUPOTJOETUBUUEFTTFO#PM[FOCJT
NNJOEFOXBBHFSFDIUFO4DIFOLFM
FJO[VTFU[FO
4*."BSUOP5ZQF%JNFOTJPONN
)-U#YYHSBN#PY1BMMFU
8FJHIU1DT
1
1
1
1
1
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7JOLFMCFTMBH5ZQF11
"OHMFDPOOFDUPSTUZQFT11
8JOLFMWFSCJOEFS5ZQ11
'JH
'JH
1
1
1
1
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
1
7JOLFMCFTMBH5ZQF111
"OHMFDPOOFDUPSTUZQFT111
8JOLFMWFSCJOEFS5ZQ111
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOLFMCFTMBH111BO WFOEFTUJMTBNMJOHBGUSUSLPOTUSVL UJPOFSTBNUTBNMJOHFSQÌCFUPOMFUCFUPO
FMMFSNVSWSL
"QQMJDBUJPO"OHMFDPOOFDUPST111
BSFVTFEGPSKPJOJOHPGXPPEXPPETUSVD
UVSFTBTXFMMBTKPJOUTPODPODSFUFMJHIU
DPODSFUFPSCSJDLXPSL
"OXFOEVOH 8JOLFMWFSCJOEFS111
TJOEGàS7FSCJOEVOHFOWPO)PM[)PM[ LPOTUSVLUJPOFOTPXJF7FSCJOEVOHFOBVG
#FUPO-FJDIUCFUPOPEFS.BVFSXFSLFJO
[VTFU[FO
#FTMBHFOF&SVEG“SUJIFOIPMETWJTPH
NNWBSNGPS[JOLFUTUÌMQMBEFPHGPSTZ OFUNFENNIVMMFSGPSNN4*."
CFTMBHLBNT“NFMMFSNN4*."CFTMBH TLSVFS1IBSZEFSMJHFSFTULNN
IVMMFSGPSNNCPMUF1IBSZEFSMJHFSF
TULNNIVMMFSGPSNNFLTQBO
TJPOTCPMUF1IBSZEFSMJHFSFTULPWBMU
NNIVMUJMNNCPMUFGPSKVTUFSJOHT
NVMJHIFEFSWFENPOUBHFO
$POOFDUPST.BEFJOBOENNIPU
HBMWBOJ[FETUFFMTIFFUBOEQSPWJEFEXJUI
EJBNNNIPMFTGPSNN4*."BODIPS
OBJMTPSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT1
GVSUIFSIBTUXPEJBNNNIPMFTGPS
EJBNNNCPMUT1GVSUIFSIBTUXP
EJBNNNIPMFTGPSEJBNNNFY QBOTJPOCPMUT1GVSUIFSIBTPOFPWBM
EJBNNNIPMFGPSNNCPMUTGPSBE KVTUNFOUQPUFOUJBMBUUIFmUUJOH
.POUFSJOH#FTMBHFOFNPOUFSFTNFEEFO
LPSUFnJHWBOESFUNPEUSFUCFUPOFO1
LBOWFOEFTJIFOIPMEUJMKVTUFSJOHFOTCF IPW
'JUUJOH5IFDPOOFDUPSTBSFmUUFEXJUI
UIFTIPSUnBOHFIPSJ[POUBMMZBHBJOTUUIF
XPPEDPODSFUF1NBZCFUVSOFEGPSBE
KVTUNFOUBTSFRVJSFE
5ZQF1-PESFUnJHT“NTLSVFS7BOE
SFUnJHTULNNCPMU
5ZQF1-PESFUnJHT“NTLSVFS7BOE
SFUnJHTULNNCPMU
5ZQF1-PESFUnJHT“NTLSVFS7BOE
SFUnJHTULNNCPMU
5ZQF17FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
)PSJ[POUBMnBOHF0OFEJBNNNCPMU
5ZQF17FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
)PSJ[POUBMnBOHF0OFEJBNNN
CPMU
5ZQF17FSUJDBMnBOHFOBJMTTDSFXT
)PSJ[POUBMnBOHF0OFEJBNNNCPMU
"OWFOEBMUJECFTMBHQSTBNMJOH
"MXBZTVTFDPOOFDUPSTQFSKPJOU
"VTGàISVOH%JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOE
BVTC[XNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIM
QMBUUFHFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSO
GàSNN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN
4*."#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU1
WFSGàHUBVTTFSEFNàCFS4UNN
-ÚDIFSGàSNN#PM[FO1IBUBVTTFS EFN4UNN-ÚDIFSGàSNN
&YQBOTJPOTCPM[FO1IBUBVTTFSEFN4U
NN-BOHMPDIGàSNN#PM[FOGàS
7FSTUFMMNÚHMJDILFJUFOCFJEFS.POUBHF
.POUBHF %JF8JOLFMWFSCJOEFSTJOENJU
EFNLVS[FO4DIFOLFMXBBHFSFDIUHFHFO
)PM[#FUPO[VNPOUJFSFO1LBOOOBDI
7FSTUFMMCFEBSGFJOHFTFU[UXFSEFO
5ZQ14FOLSFDIUFS4DIFOLFM/ÊHFM
4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM4U
NN#PM[FO
5ZQ14FOLSFDIUFS4DIFOLFM/ÊHFM
4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM4U
NN#PM[FO
5ZQ14FOLSFDIUFS4DIFOLFM/ÊHFM
4DISBVCFO8BBHFSFDIUFS4DIFOLFM4U
NN#PM[FO
#FOVU[FO4JFJNNFS8JOLFMWFSCJOEFS
QSP7FSCJOEVOH
4*."BSUOP5ZQF%JNFOTJPONN
)-U#NNNNNN0WBMNNHSBN#PY1BMMFU
8FJHIU1DT
1
1
1
Y
'JH
'JH
1
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
1
1
)VMQMBEFWJOLMFS
1FSGPSBUFEBOHMFQMBUFT
-PDIQMBUUFOXJOLFM
%,
6,
%
"OWFOEFMTF)VMQMBEFWJOLMFSBOWFOEFT
UJMUSTBNMJOHFSVEWFLTMJOHFSNW
"QQMJDBUJPO1FSGPSBUFEBOHMFQMBUFTBSF
VTFEGPSXPPEXPPETUSVDUVSFTUSJN
NJOHTFUD
"OXFOEVOH-PDIQMBUUFOXJOLFMTJOE
GàS)PM[WFSCJOEVOHFO"VTXFDITMVOHFO
VBNFJO[VTFU[FO
#FTMBHFOF)VMQMBEFWJOLMFSOFFSVEG“SUJ
IFOIPMETWJTPHNNWBSNGPS[JOLFU
TUÌMQMBEFPHGPSTZOFUNFENNIVM MFSGPSNN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFS
NN4*."CFTMBHTLSVFS#FNSLBUCF TMBHFOFVEG“SFTMJHFPHVMJHFTJEFUUZQF
"#
$POOFDUPST.BEFJOBOENNIPU
HBMWBOJ[FETUFFMQMBUFBOEQSPWJEFEXJUI
EJBNNNIPMFTGPSNN4*."BODIPS
OBJMTPSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT5IF
DPOOFDUPSTBSFNBEFJOFRVJMBUFSBMBOE
VOFRVBMTJEFEUZQF"BOE#
.POUFSJOH7SPQNSLTPNQÌBUUS OPSNFOTLSBWPNLBOUPHFOEFBGTUBOEF
TLBMPWFSIPMEFTTFBGTOJUUFLOJTLJOGPS NBUJPO
#FNSL'PSBUPQOÌPQUJNBM
CSFFWOFTLBMEFSBMUJET“NNFTFMMFS
TLSVFTTÌUUWFECFTMBHFUTCVLLFMJOJF
TPNNVMJHUJQSJNSCKMLFOLBOUBGTUBO
EFOTLBMPWFSIPMEFTQÌM“TIPMUTJEFO
'JUUJOH#FBXBSFUIBUUIFXPPEOPSN
SFRVJSFNFOUTPOFEHFBOEFOEEJTUBODFT
NVTUCFNFUTFFTFDUJPO5FDIOJDBM*OGPS
NBUJPO
/PUF5PHBJOBOPQUJNBMMPBE
DBQBDJUZBMXBZTOBJMPSTDSFXJOUPUIFIP
MFTOFBSFTUUIFCFOEJOHMJOFBTQPTTJCMF
JOUIFQSJNBSZCFBN5IFFEHFEJTUBODFT
NVTUCFNFUPOUIFJOUFSUJFTJEF
"VTGàISVOH%JF-PDIQMBUUFOXJOLFMTJOE
BVTC[XNNGFVFSWFS[JOLUFS4UBIM
QMBUUFHFGFSUJHUVOENJUNN-ÚDIFSO
GàSNN4*.""OLFSOÊHFMPEFSNN
4*."#FTDIMBHTDISBVCFOBVTHFSàTUFU
#JUUFCFBDIUFO4JFEBTTEJF-PDIQMBUUFO XJOLFMHMFJDITFJUJHVOEVOHMFJDITFJUJHHF
GFSUJHUXFSEFO5ZQ"#
-JHFTJEFU5ZQF"6MJHFTJEFU5ZQF#
&RVJMBUFSBM5ZQF"BOEVOFRVBMTJEFE
UZQF#
.POUBHF#JUUFEJF&JOIBMUVOHEFS)PM[ OPSNBVnBHFOBO3BOEVOE)JSOIPM[BC TUÊOEFCFBDIUFOTJFIF"CTDIOJUU5FDIOJ
TDIF*OGPSNBUJPO
#JUUFCFBDIUFO;VS
(FXÊISMFJTUVOHFJOFSPQUJNBMFO5SBH GÊIJHLFJUJTUJNNFSJN1SJNÊSCBMLFOTP
EJDIUBOEFS#JFHFMJOJFEFT-PDIQMBUUFO XJOLFMTXJFNÚHMJDIFJO[VOBHFMOPEFS
FJO[VTDISBVCFO%FS3BOEBCTUBOEBOEFS
2VFSSJFHFMTFJUFJTUFJO[VIBMUFO
(MFJDITFJUJH5ZQ"6OHMFJDITFJUJH
5ZQ#
5ZQF"
4*."BSUOP
%JNFOTJPO
)-U#
NN
NN
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
)VMQMBEFWJOLMFS
1FSGPSBUFEBOHMFQMBUFT
-PDIQMBUUFOXJOLFM
5ZQF#
%,
4*."BSUOP
%JNFOTJPO6,
)-U#
NN
NN
%
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
'JH
5ZQF"
5ZQF#
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
#FUPOWJOLMFS
$PODSFUFBOLFSTCSBDLFU
#FUPOXJOLFM
%,
6,
%
"QQMJDBUJPO$PODSFUFBOHMFTBSFVTFEGPS "OXFOEVOH#FUPOXJOLFMTJOEGàSEJF
.POUBHFWPO)PM[LPOTUSVLUJPOFOBO#F
mUUJOHPGXPPETUSVDUVSFTGPSDPODSFUF
UPO-FJDIUCFUPOPEFS.BVFSXFSLFJO[V MJHIUDPODSFUFBOECSJDLXPSL
TFU[FO
#FTMBHFOF#FUPOWJOLMFSOFFSVEG“SUJ
$POOFDUPST5IFDPODSFUFBOHMFTBSFNB
IFOIPMETWJTNNPHNNTUÌMEFSFS
EFJONNBOENNTUFFMSFTQFDUJWFMZ "VTGàISVOH%JF#FUPOXJOLFMTJOEBVT
WBSNHBMWBOJTFSFUNFEDB˜NFGUFSCF IPUHBMWBOJ[FEXJUIBQQSPY˜NBGUFS NNC[XNN4UBIMQMBUUFHFGFSUJHUEJF
BSCFKEOJOH#FUPOWJOLFMUZQFFSNFE
QSPDFTTJOH$PODSFUFBOHMFUZQFIBTBO OBDIEFS#FBSCFJUVOHNJUDB˜N"V nBHFGFVFSWFS[JOLUXVSEFO#FUPOXJO BnBOHUPWBMUIVMPHUZQFFSGPSTZOFU
PWBMIPMFBOEUZQFIBTBTMJUCPUIGPS
LFM5ZQNJUPWBMFN-BOHMPDI5ZQJTU
NFETMJETCFHHFGPSKVTUFSJOHTNVMJHIFEFS mUUJOHBEKVTUNFOUQPUFOUJBM
NJUFJOFN4DIMJU[WFSTFIFOCFJEFWFSGà WFENPOUBHFO
HFOCFJEFS.POUBHFàCFS7FSTUFMMNÚH 'JUUJOH6TFGPSUIFmUUJOHEJBNNN
MJDILFJUFO
.POUFSJOH"OWFOEWFENPOUFSJOHFO
CPMUTJOWFSUJDBMnBOHFBOECPMUTDPBDI
TDSFXTJOIPSJ[POUBMnBOHF5IFDPODSFUF
NNCPMUFJWBOESFUnJHPHCPMUF
.POUBHF#FJEFS.POUBHFTJOE
GSBOTLFTLSVFSJMPESFUnJH#FUPOWJOL BOHMFTNBZCFBEKVTUFEBUUIFmUUJOHBU
NN#PM[FOJOXBBHFSFDIUFOVOE#PM[FO
MFSOFLBOKVTUFSFTWFENPOUFSJOHFOWFE
UIFPWBMIPMFJOUIFIPSJ[POUBMnBOHF
,PQGTDISBVCFOJOTFOLSFDIUFO4DIFOLFMO
EFUBnBOHFPWBMFIVMJWBOESFUnJH
FJO[VTFU[FO%JF#FUPOXJOLFMLÚOOFO
CFJEFS.POUBHFBOIBOEEFT-BOHMPDIT
EFTXBBHFSFDIUFO4DIFOLFMTWFSTUFMMU
XFSEFO
"OWFOEFMTF#FUPOWJOLMFSBOWFOEFTUJM
NPOUFSJOHBGUSLPOTUSVLUJPOFSUJMCF UPOMFUCFUPOPHNVSWSL
4*."BSUOP5ZQF%JNFOTJPONN
)-U#"$NNYNNYNNHSBN#PY1BMMFU
8FJHIU1DT
'JH
5ZQF
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
5ZQF
Normplader og sømplader
Norm plates and nail plates
Normplatten und Nagelplatten
Normplader
Sømplader
Norm plates
Nail plates
Normplatten
Nagelplatten
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Normplader
Norm plates
Normplatten
DK
UK
D
Anvendelse: Normplader anvendes som
laskeplader i trækonstruktioner af enhver art. Normpladerne anvendes især til
gitterspær og hanebåndsspær.
Application: Norm plates are used as connecting plates in wood structures of any
kind. Norm plates are used particularly
for roof truss and tie beam rafters.
Anwendung: Normplatten sind als Laschenplatten in Holzkonstruktionen jeder Art einzusetzen. Besonders werden
Normplatten bei Gittersparren und Gebindesparren eingesetzt.
Beslagene: Er udført i varmforzinket 1,5
eller 2 mm stålplade forsynet med Ø5
mm huller, norminddelt dvs., at den indbyrdes afstand mellem hullerne overholder trænormen. Normplader fastgøres
med 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5
mm SIMA beslagskruer.
Connectors: Made in hot galvanized 1.5
or 2 mm steel plate provided with diam.
5 mm holes, norm divided, i.e. that the
reciprocal distance between holes meets
the wood norm. Norm plates are fastened with 4 mm SIMA anchor nails or 5
mm SIMA connector screws.
Montering: Normplader kan udsømmes
fuldt. Vælges det at udelade søm skal
disse udelades i det midterste felt i sømgruppen. For at undgå flækning bør sømmene nærmest træets kant slås i først.
SIMA’s normplade er konstrueret således,
at trænormens krav m.h.t. indbyrdes minimumsafstande mellem søm i forbindelsen stål mod træ altid vil kunne overholdes – også med søm i alle huller. Indbyrdes hulafstande er valgt såledels, at normens krav om indbyrdes sømafstande i
træets fiberretning netop overholdes (se
afsnittet: Teknisk information). Normens
krav er: 10 x sømdiameter reduceret med
30%. Ved anvendelse af 4 mm SIMA beslagkamsøm bliver afstanden 10x4x0,7 =
28 mm. Se anvendelseksempler fig. 1.
Fitting: Norm plates may be fully nailed.
If leaving out nails, these nails should be
left out in the middle field in the nail
group. To prevent splitting, the nails nearest the wood edge should be nailed at
first. The SIMA norm plate has been designed so that the wood norm requirements with regard to reciprocal minimum distances between nails in the steel
against wood connection may always be
met – also with nails in all holes. Reciprocal hole distances have been chosen
so that norm requirement on reciprocal
nail distances in the wood grain direction
will just be met (see section: Technical Information). The norm requirement is: 10
x nail diameter reduced by 30%. Using 4
mm SIMA anchor nails will make the distance 10x4x0.7 = 28 mm. See application
examples fig. 1.
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Ausführung: Die Normplatten sind aus
feuerverzinkter 1,5 oder 2 mm Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern ausgerüstet. Sie sind normgerecht verteilt
d.h. dass der gegenseitige Lochabstand
die Holznorm einhält. Normplatten sind
mit 4 mm SIMA Ankernägeln oder 5 mm
SIMA Beschlagschrauben zu befestigen.
Montage: Normplatten können vollständig ausgenagelt werden. Wenn man Nägel auslässt, sind diese in der Mitte des
Feldes der Nagelgruppe auszulassen. Um
ein Spalten zu vermeiden, sollten die Nägel, die dicht an der Holzkante sind, zuerst eingeschlagen werden. SIMAs Normplatten sind so konstruiert, dass die Holznormauflagen mit Bezug auf den Mindestabstand zwischen den Nägeln zueinander bei Verbindungen mit Stahl gegen
Holz, immer eingehalten werden können
– auch mit Nägeln in allen Löchern. Gegenseitige Lochabstände wurden so
gewählt, dass die Normauflage mit Bezug auf den gegenseitigen Lochabstand
in Holzfaserrichtung genau eingehalten
wird (siehe Abschnitt: Technische Information). Die Normauflage lautet: 10 x
Nageldurchmesser um 30% reduziert.
Beim Einsatz von 4 mm SIMA Ankernägeln wird der Abstand 10x4x0,7 = 28 mm.
Siehe Anwendungsbeispiel Figur 1.
Normplader
Norm plates
Normplatten
1,5 mm
SIMA art. no.
Dimension
B
L
t
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211098
40
160
1,5
8
69
50 / 6200
210762
60
140
1,5
10
91
100 / 8400
211100
60
160
1,5
12
104
50 / 4200
210763
60
180
1,5
13
117
50 / 4200
211101
60
200
1,5
15
130
50 / 4200
211102
60
220
1,5
16
141
50 / 4200
211103
60
240
1,5
18
156
50 / 4200
211105
60
300
1,5
22
194
25 / 3100
211111
80
100
1,5
10
88
25 / 3100
210837
80
140
1,5
14
121
50 / 6200
211112
80
180
1,5
18
155
25 / 3100
210870
80
200
1,5
20
173
25 / 3100
210764
80
220
1,5
22
211
25 / 3100
210765
80
240
1,5
24
230
25 / 3100
211115
80
300
1,5
30
260
25 / 3100
211116
80
340
1,5
34
294
25 / 2000
211118
80
420
1,5
42
390
25 / 2000
211124
100
200
1,5
25
217
25 / 2500
210766
100
220
1,5
27
264
25 / 2500
210767
100
240
1,5
30
288
25 / 2500
210807
100
300
1,5
37
360
25 / 2500
211126
100
380
1,5
47
410
25 / 2000
210768
120
220
1,5
33
316
25 / 2100
211133
120
260
1,5
39
337
25 / 2100
211139
140
240
1,5
42
369
25 / 2000
211140
140
260
1,5
45
393
25 / 2000
211141
140
300
1,5
52
455
25 / 1800
211144
160
180
1,5
36
311
25 / 1800
211146
160
220
1,5
44
380
25 / 1800
211147
160
240
1,5
48
415
25 / 1800
211150
160
340
1,5
68
587
25 / 1800
210839
180
180
1,5
40
349
25 / 1800
211152
180
220
1,5
49
461
25 / 1800
211156
200
240
1,5
60
518
25 / 1600
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Normplader
Norm plates
Normplatten
2 mm
SIMA art. no.
Dimension
B
L
t
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
210769
40
120
2
6
68
100 / 8400
210872
40
160
2
8
90
100 / 8400
211160
50
200
2
12
144
50 / 5000
211161
60
140
2
10
119
100 / 8400
211580
60
160
2
12
138
50 / 4200
211456
60
180
2
13
156
50 / 4200
211163
60
200
2
15
170
50 / 4200
211164
60
240
2
18
203
50 / 4200
211581
80
160
2
16
185
50 / 3150
210873
80
200
2
20
226
50 / 3150
211167
80
240
2
24
271
25 / 3100
211169
80
300
2
30
346
25 / 3100
211170
100
140
2
17
202
25 / 2500
211171
100
200
2
25
288
25 / 2500
211173
100
240
2
30
346
25 / 2500
211175
100
300
2
37
480
25 / 2500
211176
100
400
2
50
576
25 / 1275
211177
120
200
2
30
346
25 / 2100
211178
120
240
2
36
407
25 / 2100
211179
120
260
2
39
441
25 / 2100
211180
120
300
2
45
509
25 / 1575
211181
140
400
2
70
806
20 / 750
211182
160
400
2
80
904
20 / 560
211183
200
300
2
75
848
20 / 500
211587
200
400
2
100
1152
10 / 500
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Sømplader
Nail plates
Nagelplatten
DK
UK
D
Anvendelse: Sømplader anvendes til træsammenføjninger af varierende karakter.
Application: Nail plates are used for
wood joints of a varying nature.
Anwendung: Nagelplatten sind für variierende Holzverbindungen einzusetzen.
Beslagene: Er udført i 3 mm varmforzinket stålplade forsynet med Ø5 mm huller
for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm
SIMA beslagskruer.
Connectors: Made in 3 mm hot galvanized steel plate provided with diam. 5 mm
holes for 4 mm SIMA anchor nails or 5
mm SIMA connector screws.
Ausführung: Die Nagelplatten sind aus 3
mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt
und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm SIMA
Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montering: Sømpladerne monteres med
4 mm beslagkamsøm eller 5 mm beslagskruer. Vær opmærksom på at trænormens krav om kant- og endeafstande
skal overholdes (se afsnit: teknisk information). Anvend altid 2 sømplader pr.
samling
Fitting: The nail plates are fitted with
4 mm anchor nails or 5 mm connector
screws. Be aware that the wood norm
requirements on edge and end distances
must be met (see section: Technical Information). Always use 2 nail plates per
joint.
Montage: Die Nagelplatten sind mit 4 mm
Ankernägeln oder 5 mm Beschlagschrauben zu montieren. Bitte beachten Sie,
dass die Holznormauflagen mit Bezug
auf Rand- und Hirnholzabstände einzuhalten sind (siehe Abschnitt: Technische
Information). Immer zwei Nagelplatten
pro Verbindung einsetzen.
SIMA art. no.
Dimension
L
B
t
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211094
100
35
3
12
75
100 / 7000
211095
135
55
3
10
175
100 / 7000
211096
180
40
3
12
172
100 / 7000
Fig. 1
211094
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
211095
211096
Bjælkesko
Beam shoes
Balkenschuhe
Type U
Type I
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Type L
Bjælkesko Type U
Beam shoes Type U
Balkenschuhe Typ U
DK
UK
D
Anvendelse: Bjælkesko anvendes til samling af bjælker og bjælkelag i samme
plan, såvel træ mod træ, som træ mod
beton eller murværk.
Application: Beam shoes are used for
joining of beams and joisting at the same
level, wood agaisnt wood, as well as
wood agaisnt concrete or brickwork.
Anwendung: Balkenschuhe sind zum
Verbinden von Balken und Balkenlagen
derselben Ebene, sowohl Holz gegen
Holz als auch Holz gegen Beton oder
Mauerwerk einzusetzen.
Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer og Ø9 mm
eller Ø 11 mm huller for bolte. Bjælkesko benævnes ved bredde x højde, eks.
40x110. Bjælkesko leveres med enten udadvendte eller indadvendte flige. Grundmål = B+(2xH).
Connectors: Made in 2 mm hot galvanized steel plate and provided with diam. 5
mm holes for 4 mm SIMA anchor nails or
5 mm SIMA connector screws and diam. 9
mm or diam. 11 mm holes for bolts. Beam
shoes are designated by width x height,
for instance 40x110. Beam shoes are available with either outward or inward flanges. Standard dims. = W+(2xH).
Montering: Bjælkesko monteres med 4
mm beslagkamsøm eller 5 mm beslagskruer. Fuld eller delvis udsømning er
afhængig af belastningen, men det er
vigtigt, at man i fligene sømmer ind mod
beslagets bukkelinie. Ønsker man at anvende bjælkesko ved træ/betonsamlinger, anvendes beslagkamsøm i beslagets
krop og bolte i fligene. Afstande for
bolte skal overholdes i henhold til leverandørens anvisninger.
Fitting: Beam shoes are fitted with 4 mm
anchor nails or 5 mm connector screws.
Full or part nailing will depend on the
load but it is important that at the flanges nailing is performed towards the connector bending line. If beam shoes are
required to be used for timber/concrete
joints, anchor nails shall be used in the
connector body and bolts at the flanges.
Distances for bolts shall be met to supplier’s directions.
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Ausführung: Die Balkenschuhe sind aus
2 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4
mm SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA
Beschlagschrauben und Ø9 mm oder Ø
11 mm Löcher für Bolzen versehen. Balkenschuhe werden anhand ihrer Breite x
Höhe, z. B. 40x110 bezeichnet. Balkenschuhe werden entweder mit Aussenoder Innenschenkeln geliefert. Grunddimension = B+(2xH).
Montage: Balkenschuhe sind mit 4 mm
Ankernägeln oder 5 mm Beschlagschrauben zu montieren. Die vollständige oder
teilweise Ausnagelung hängt von der
Belastung ab; es ist jedoch wichtig, dass
man in den Schenkeln nach innen in
Richtung der Biegelinie des Balkenschuhs
einschlägt. Wenn man Balkenschuhe
bei Holz/Betonverbindungen einsetzen
möchte, sind Ankernägel im Balkenschuhkörper und Bolzen in den Schenkeln einzusetzen. Bolzenabstände sind
lt. Anwesiungen des Lieferanten einzuhalten.
Bjælkesko Type U
Beam shoes Type U
Balkenschuhe Typ U
SIMA art. no.
Type
Dimension
B
H
t
B+(2XH)
Ø mm
Ø5 mm Ø7 mm Ø9 mm Ø11 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
350
50 / 900
211190
U
36
142
2
320/90
28
1
211191
U
40
100
2
240/65
18
1
2
259
50 / 1500
210791
U
45
97
2
240/65
18
1
2
259
50 / 1500
211194
U
45
105
2
250/65
22
1
2
275
50 / 1500
211195
U
45
137
2
320/90
28
1
4
350
50 / 900
211196
U
45
167
2
380/90
36
1
4
410
50 / 900
210828
U
48
96
2
240/65
18
1
259
50 / 1500
210829
U
48
136
2
320/90
28
1
4
350
50 / 900
210830
U
48
166
2
380/90
36
1
4
410
50 / 900
210874
U
50
100
2
250/65
22
1
2
275
50 / 1500
210792
U
51
94
2
240/65
18
1
2
259
50 / 1500
211197
U
51
105
2
260/65
22
1
2
285
50 / 1500
211198
U
51
135
2
320/90
28
1
4
350
50 / 900
211199
U
51
165
2
380/90
36
1
4
410
50 / 900
211200
U
51
195
2
440/130
40
1
6
479
50 / 900
211201
U
60
100
2
260/65
22
1
2
285
50 / 1500
210793
U
63
100
2
260/65
22
1
2
285
50 / 1500
211205
U
64
98
2
260/65
22
1
2
285
50 / 1500
211206
U
64
128
2
320/90
28
1
4
350
50 / 900
210831
U
73
124
2
320/90
28
1
4
350
50 / 900
210880
U
73
153
2
380/90
36
1
4
410
50 / 900
210794
U
76
122
2
320/90
28
1
4
350
50 / 900
211209
U
76
152
2
380/90
36
1
4
410
50 / 900
211184
U
80
120
2
320/90
28
1
4
350
50 / 900
211214
U
90
145
2
380/90
36
1
4
410
50 / 900
210832
U
98
141
2
380/90
36
1
4
410
50 / 900
211217
U
100
140
2
380/120
34
1
4
410
50 / 900
211218
U
100
170
2
440/130
40
1
6
479
25 / 450
211219
U
100
200
2
500/155
46
1
6
544
25 / 450
211222
U
120
160
2
440/130
40
1
6
479
50 / 900
211225
U
140
180
2
500/155
46
1
6
544
25 / 450
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
4
2
Bjælkesko Type U
Beam shoes Type U
Balkenschuhe Typ U
240-65
250-65
260-65
320-90
380-120
380-90
500-155
440-130
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Bjælkesko Type I
Beam shoes Type I
Balkenschuhe Typ I
DK
UK
D
Anvendelse: Bjælkesko anvendes til samling af bjælker og bjælkelag i samme
plan, såvel træ mod træ, som træ mod
beton eller murværk.
Application: Beam shoes are used for
joining of beams and joisting at the same
level, wood against wood, as well as
wood against concrete or brickwork.
Anwendung: Balkenschuhe sind zum
Verbinden von Balken und Balkenlagen
derselben Ebene, sowohl Holz gegen
Holz als auch Holz gegen Beton oder
Mauerwerk einzusetzen.
Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer og Ø9 mm
eller Ø 11 mm huller for bolte. Bjælkesko benævnes ved bredde x højde, eks.
40x110. Bjælkesko leveres med enten udadvendte eller indadvendte flige. Grundmål = B+(2xH).
Connectors: Made in 2 mm hot galvanized steel plate and provided with diam.
5 mm holes for 4 mm SIMA anchor nails or
5 mm SIMA connector screws and diam. 9
mm or diam. 11 mm holes for bolts. Beam
shoes are designated by width x height,
for instance 40x110. Beam shoes are supplied with either outward or inward flanges. Standard dims. = W+(2xH).
Montering: Bjælkesko monteres med 4
mm beslagkamsøm eller 5 mm beslagskruer. Udsømningen er afhængig af belastningen, men det er vigtigt, at man i
fligene sømmer ind mod beslagets bukkelinie. Ønsker man at anvende bjælkesko ved træ/betonsamlinger, anvendes
beslagkamsøm i beslagets krop og bolte
i fligene. Afstande for bolte skal overholdes i henhold til leverandørens anvisninger.
Fitting: Beam shoes are fitted with 4 mm
SIMA anchor nails or 5 mm SIMA connector screws. The nailing will depend on
the load but it is important that in the
flanges nailing is performed towards the
connector bending line. If beam shoes
are required to be used for timber/concrete joints, anchor nails shall be used in
the connector body and bolts in the flanges. Distances for bolts shall be met to
supplier directions.
SIMA art. no.
Type
Ausführung: Balkenschuhe sind aus 2
mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt
und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm SIMA
Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben und Ø9 mm oder Ø 11 mm
Löcher für Bolzen ausgerüstet. Balkenschuhe sind anhand der Breite x Höhe,
z.B. 40x110 zu bezeichnen. Balkenschuhe
sind entweder mit Innen- oder Aussenschenkel lieferbar. Grunddimension =
B+(2xH).
Montage: Balkenschuhe sind mit 4 mm
Ankernägeln oder 5 mm Beschlagschrauben zu montieren. Die Ausnagelung
hängt von der Belastung ab; es ist jedoch
wichtig, dass man in den Schenkeln nach
innen in Richtung gegen die Biegelinie
des Balkenschuhs einschlägt. Wenn man
Balkenschuhe bei Holz/Betonverbindungen einsetzen möchte, sind Ankernägel
im Balkenschuhkörper und Bolzen in den
Schenkeln zu benutzen. Die Bolzenabstände sind lt. Anweisungen des Lieferanten einzuhalten.
Dimension
B
H
t
B+(2XH)
Ø mm
Ø5 mm
Ø7 mm Ø11 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211231
I
45
97
2
240/65
12
1
235
50 / 2000
211475
I
45
137
2
320/90
28
1
325
50 / 1200
210833
I
48
96
2
240/65
12
1
235
50 / 1200
210834
I
48
136
2
320/90
28
1
325
50 / 1200
210869
I
48
166
2
380/90
36
1
390
50 / 1200
211478
I
50
100
2
250/65
16
1
250
50 / 2000
210795
I
51
94
2
240/65
12
1
235
50 / 2000
211430
I
51
105
2
260/65
16
1
260
50 / 2000
211372
I
60
100
2
260/65
16
1
260
50 / 1200
211487
I
64
98
2
260/65
16
1
260
50 / 1200
211492
I
76
122
2
320/90
28
1
325
50 / 1200
211408
I
90
145
2
380/90
36
1
4
390
50 / 1200
211499
I
100
170
2
440/130
40
1
4
430
25 / 900
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Bjælkesko Type I
Beam shoes Type I
Balkenschuhe Typ I
Fig. 1
240-65
250-65
320-90
380-120
380-90
440-130
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
260-65
Bjælkesko Type L
Beam shoes Type L
Balkenschuhe Typ L
DK
UK
D
Anvendelse: Bjælkesko type L anvendes
til samling af bjælker og bjælkelag i samme plan, type L bruges især til limtræsbjælker.
Application: Beam shoes type L are used
for joining of beams and joisting at the
same level; type L is used particularly for
laminated wood beams.
Anwendung: Balkenschuhe Typ L sind
beim Verbinden von Balken und Balkenlagen derselben Ebene einzusetzen, Typ
L wird besonders bei Leimholzbalken
eingesetzt.
Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller
5 mm SIMA beslagskruer. Bjælkesko benævnes ved bredde x højde, eks. 40x110.
Bjælkesko Type L leveres kun med udadvendte flige. Grundmål = B+(2xH).
Connectors: Made in 2 mm hot galvanized steel plate and provided with 5 mm
holes for 4 mm SIMA anchor nails or 5
mm SIMA connector screws. Beam shoes
are designated by width x height, for instance 40x110. Beam shoe Type L is only
available with outward flanges. Standard
dims. = W+(2xH).
Montering: Bjælkesko monteres med 4
mm beslagkamsøm eller 5 mm beslagskruer. Ved udsømningen af bjælkeskoen
skal ingeniørens anvisninger overholdes.
SIMA art. no.
Type
Fitting: Beam shoes are fitted with 4 mm
SIMA anchor nails or 5 mm SIMA connector screws. For nailing of the beam shoe,
engineer’s directions shall be met.
Dimension
B
H
t
B+(2XH)
Ausführung: Die Balkenschuhe sind aus
2 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm
SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet. Balkenschuhe
werden anhand ihrer Breite x Höhe, z.B.
40x110 bezeichnet. Der Balkenschuh Typ
L wird nur mit Aussenschenkeln geliefert.
Grunddimension = B+(2xH).
Montage: Balkenschuhe sind mit 4 mm
Ankernägeln oder 5 mm Beschlagschrauben zu montieren. Bei der Ausnagelung
von Balkenschuhen sind die Anweisungen des Ingenieurs einzuhalten.
Ø mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
210880
L
73
153
2
379
Ø5
410
50 / 900
210881
L
39
260
2
559
Ø5
790
25 / 450
210883
L
45
200
2
445
Ø5
600
25 / 450
210885
L
45
300
2
645
Ø5
900
25 / 450
210888
L
51
300
2
651
Ø5
900
25 / 450
210889
L
51
360
2
771
Ø5
1050
25 / 450
210890
L
75
260
2
595
Ø5
800
25 / 450
210891
L
75
300
2
675
Ø5
900
25 / 450
210892
L
75
360
2
795
Ø5
1050
25 / 450
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
4*."5"(4:45&.PHCÌOE
4*."300'4:45&.BOEQFSGPSBUFETUSJQT
4*."%"$)4:45&.VOE#ÊOEFS
7JOEHJUUFSCÌOE
)VMCÌOE
8JOECSBDFTUSJQT
1FSGPSBUFETUSJQT
8JOESJTQFOCÊOEFS
-PDICÊOEFS
1BUFOUCÌOE
6OJWFSTBMCÌOETQOEFS
#ÌOETUSBNNFS
1BUFOUTUSJQT
6OJWFSTBMTUSJQUJHIUFOFST
4USJQUJHIUFOFST
1BUFOUCÊOEFS
6OJWFSTBM3JTQFOCBOE/BDITQBOOFS
3JTQFOCBOETQBOOFS
4*."5"(4:45&.
4*."'03"/,3*/(44:45&.
4*."300'4:45&.
4*.""/$)03*/(4:45&.
4*."%"$)4:45&.
4*."7&3"/,&36/(44:45&.
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
7JOEHJUUFSCÌOE
8JOECSBDFTUSJQT
8JOESJTQFOCÊOEFS
%,
6,
%
"OWFOEFMTF7JOEHJUUFSCÌOEBOWFOEFTUJM
GPSBOLSJOHFSPHBGTUJWOJOHFSBGUSLPO TUSVLUJPOFS#ÌOEFOFMFWFSFTJMOHEFS
GSBNFUFS
"QQMJDBUJPO8JOECSBDFTUSJQTBSFVTFE
GPSBODIPSJOHBOECSBDJOHPGXPPETUSVD
UVSFT5IFTFTUSJQTBSFBWBJMBCMFJOMFOHUIT
SBOHJOHGSPNUPNFUSFT
"OXFOEVOH8JOESJTQFOCBOEJTUGàS
7FSBOLFSVOHFOVOE7FSTUFJGVOHFOWPO
)PM[LPOTUSVLUJPOFOFJO[VTFU[FO%JF
#ÊOEFSTJOEJO-ÊOHFOWPONMJF GFSCBS
7JOEHJUUFSCÌOE&SVEG“SUJWBSNGPS[JO LFUTUÌMQMBEFJTU“SSFMTFSOFYY
FMMFSY7JOEHJUUFSCÌOEFSGPSTZOFU
NFENNIVMMFSGPSGBTUH“SFMTFNFE
NN4*."CFTMBHLBNT“NFMMFSNN
4*."CFTMBHTLSVFS
8JOECSBDFTUSJQT .BEFJOIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFJOTJ[FTYYPS
Y8JOECSBDFTUSJQTBSFQSPWJEFEXJUI
EJBNNNIPMFTGPSGBTUFOJOHVTJOH
NN4*."BODIPSOBJMTPSNN4*."DPO
OFDUPSTDSFXT
.POUFSJOH7JOEHJUUFSCÌOEYY
FMMFSYNPOUFSFTJUSLPOTUSVLUJPOFS
PHGBTUH“SFTNFENNCFTMBHLBNT“N
FMMFSNNCFTMBHTLSVFS"MMFLBOUFSPH
IK“SOFSIWPSWJOEHJUUFSCÌOEFUQMBDFSFT
TLBMWSFBGSVOEFEFPHHMBUUF#VLOJOH
BGWJOEHJUUFSCÌOEVNJEEFMCBSUWFEGBTU H“SFMTFTQVOLUFUTLBMVOEHÌT5JMPQTUSBN
OJOHBGCÌOEFOFBOWFOEFT4*."CÌOE TUSBNNFSFMMFS4*."CÌOETQOEFS4F
PHTÌ4*."5"(4:45&.JEFUUFBGTOJU
'JUUJOH8JOECSBDFTUSJQTYYPS
YBSFmUUFEJOXPPETUSVDUVSFTBOE
GBTUFOFEVTJOHNN4*."BODIPSOBJMT
PSNN4*."DPOOFDUPSTDSFXT"MMFE HFTBOEDPSOFSTGPSQMBDJOHPGUIFXJOE
CSBDFTUSJQTIBMMCFSPVOEFEBOETNPPUI
#FOEJOHPGXJOECSBDFTUSJQTOFBSUIF
GBTUFOJOHQPJOUNVTUCFBWPJEFE'PS
UJHIUFOJOHPGUIFTUSJQTVTF4*."TUSJQ
UJHIUFOFS1MFBTFBMTPSFGFSUP4*."300'
4:45&.JOUIJTTFDUJPO
4*."BSUOP5ZQF
"VTGàISVOH%BT8JOESJTQFOCBOEJTUBVT
GFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUFJOEFO(SÚT TFOYYPEFSYHFGFSUJHU%BT
8JOESJTQFOCBOEJTUNJUNN-ÚDIFSO
GàSEJF#FGFTUJHVOHNJUNN4*.""O LFSOÊHFMOPEFSNN4*."#FTDIMBHT DISBVCFOBVTHFSàTUFU
.POUBHF%BT8JOESJTQFOCBOEY
YPEFSYJTUBO)PM[LPOTUSVLUJPOFO
[VNPOUJFSFOVOENJUNN"OLFSOÊ HFMOPEFSNN#FTDIMBHTDISBVCFO[V
CFGFTUJHFO"MMF3ÊOEFSVOE&DLFOBO
EFOFOEBT8JOESJTQFOCBOEQMB[JFSUXJSE
NàTTFOBCHFSVOEFUVOEHMBUUTFJO#JF HFOWPO8JOESJTQFOCBOEVONJUUFMCBS
BN#FGFTUJHVOHTQVOLUJTU[VWFSNFJEFO
;VN4QBOOFOEFT8JOESJTQFOCBOETJTU
EFS4*."8JOESJTQFO/BDITQBOOFSPEFS
EFS4*."8JOESJTQFOTQBOOFSFJO[VTFU [FO4JFIFBVDI4*."%"$)4:45&.JO
EJFTFN"CTDIOJUU
NN
NN
8FJHIU
,H
.USSPMM
1DT
1BMMFU
Y
Y
Y
Y
5ZQF
5ZQF
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
)VMCÌOE
1FSGPSBUFETUSJQT
-PDICÊOEFS
%,
6,
%
"OWFOEFMTF)VMCÌOEBOWFOEFTUJMGPS BOLSJOHFSBGTUJWOJOHFSPHTBNMJOHBGEJ WFSTFLPOTUSVLUJPOFS)VMCÌOEYPH
YFSCFSFHOFUGPSTNÌLPOTUSVLUJP OFSBGNFSFIPCCZQSHFUBSU)VMCÌOE
YBOWFOEFTJUSLPOTUSVLUJPOFS
"QQMJDBUJPO1FSGPSBUFETUSJQTBSFVTFE
GPSBODIPSJOHTTVQQPSUTBOEKPJOJOHPG
WBSJPVTTUSVDUVSFT1FSGPSBUFETUSJQTY
BOEYBSFJOUFOEFEGPSTNBMMTUSVD UVSFTPGBSBUIFSNPSFIPCCZMJLFOBUVSF
1FSGPSBUFETUSJQTYBSFVTFEJOXPPE
TUSVDUVSFT
"OXFOEVOH-PDICBOEJTUGàS7FSBOLF SVOHFO7FSTUFJGVOHFOVOE7FSCJOEVOHFO
WPOEJWFSTFO,POTUSVLUJPOFOFJO[VTFU[FO
-PDICBOEYVOEYJTUGàSLMFJOFSF
,POTUSVLUJPOFOWPOFIFSIPCCZNÊTTJHFS
"SUWPSHFTFIFO-PDICBOEYXJSEGàS
)PM[LPOTUSVLUJPOFOFJOHFTFU[U
1FSGPSBUFETUSJQT .BEFJOIPUHBMWBOJ [FETUFFMQMBUFBOEQSPWJEFEXJUIEJBN
BOEEJBNNIPMFTGPSGBTUFOJOH
XJUI4*."BODIPSOBJMT4*."DPOOFDUPS
TDSFXT
"VTGàISVOH %JF-ÚDICÊOEFSTJOEBVT
GFVFSWFS[JOLUFS4UBIMQMBUUFHFGFSUJHUVOE
NJUVOEN-ÚDIFSOBVTHFSàTUFU
NN-ÚDIFSGàSEJF#FGFTUJHVOHNJU
4*.""OLFSOÊHFMO4*."#FTDIMBHTDISBV
CFO
)VMCÌOEFOF&SVEG“SUJWBSNGPS[JOLFU
TUÌMQMBEFPHGPSTZOFUNFEPHN
IVMMFSNNIVMMFSGPSGBTUH“SFMTFNFE
4*."CFTMBHLBNT“N4*."CFTMBHTLSVFS
.POUFSJOH)VMCÌOEYPHYGBTU
H“SFTNFECFTMBHLBNT“NYNN
#ÌOEFOFTLBMWSFTUSBNNFJOEFOGBTU H“SFMTFGPSBUPQOÌNBLTJNBMTUBCJMJUFU
"OWFOE4*."CÌOETUSBNNFSCÌOETQO EFS)VMCÌOEYGBTUH“SFTNFENN
CFTMBHLBNT“NFMMFSNNCFTMBHTLSVFS
&NOFSIWPSPNIVMCÌOECVLLFTTLBM
WSFBGSVOEFUPHHMBUUFGPSBUIJOESF
PWFSLMJQOJOHFMMFSTMJEQÌCÌOEFU*OE
TU“COJOHBGIVMCÌOELBOBOWFOEFTPH
IFSTLBM
JOETU“COJOHTMOHEFOWSFNJOJNVN
NN#VLOJOHBGIVMCÌOEVNJEEFM CBSUWFECFUPOPWFSnBEFSTLBMVOEHÌT4F
FOEWJEFSF4*."GVOEBNFOUTBOLSF3PH
3JEFUUFBGTOJU
4*."BSUOP5ZQF
'JUUJOH1FSGPSBUFETUSJQTYBOEY
BSFGBTUFOFEXJUIBODIPSOBJMTEJBN
YNN5IFTUSJQTNVTUCFUJHIU
QSJPSUPGBTUFOJOHGPSNBYTUBCJMJUZ6TF
4*."TUSJQUJHIUFOFS1FSGPSBUFETUSJQT
YBSFGBTUFOFEVTJOHNNBODIPS
OBJMTPSNNDPOOFDUPSTDSFXT#FBNT
UIFSFQFSGPSBUFETUSJQTBSFCFOUNVTU
CFSPVOEFEBOETNPPUIUPQSFWFOUDVU UJOHPSXFBSPGUIFTUSJQ&NCFENFOUPG
QFSGPSBUFETUSJQTNBZCFVTFEBOEGPS
UIJTQVSQPTFUIFFNCFEEJOHMFOHUITIBMM
CFNJONN#FOEJOHPGQFSGPSBUFE
TUSJQTJNNFEJBUFMZBUDPODSFUFTVSGBDFTUP
CFBWPJEFE"MTPSFGFSUP4*."GPVOEB UJPOBODIPST3BOE3JOUIJTTFDUJPO
.POUBHF -PDICÊOEFSYVOEY
TJOENJU"OLFSOÊHFMOYNN[V
CFGFTUJHFO7PSEFS#FGFTUJHVOHNàTTFO
EJF#ÊOEFSHFTQBOOUTFJOVNFJOFNBYJ NBMF4UBCJMJUÊU[VFSSFJDIFO)JFS[VJTUEFS
4*."3JTQFOCBOETQBOOFS3JTQFOCBOE
/BDITQBOOFSFJO[VTFU[FO-PDICBOEY
JTUNJUNN"OLFSOÊHFMOPEFSNN
#FTDIMBHTDISBVCFO[VNPOUJFSFO%JF
3PIUFJMFVNEJFEBT-PDICBOEHFCPHFO
XJSENàTTFOBCHFSVOEFUVOEHMBUUTFJO
VNFJO%VSDITDIOFJEFOPEFS7FSTDIMFJTT
BN#BOE[VWFSNFJEFO#FUPOJFSFOWPO
-PDICÊOEFSOLBOOFJOHFTFU[UXFSEFO
VOEIJFSIBUEJF#FUPOJFSVOHTMÊOHFNJO EFTUFOTNN[VCFUSBHFO7FSNJFEFO
XFSEFONVTTFJO#JFHFOEFT-PDICBOET
VONJUUFMCBSBO#FUPOPCFSnÊDIFO4JFIF
BVDI4*."'VOEBNFOUBOLFS3VOE3
JOEJFTFN"CTDIOJUU
NNNN
8FJHIU
,H
.USSPMM
1DT
1BMMFU
Y
Y
Y
Y
Y
Y
5ZQF
5ZQF
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
1BUFOUCÌOE
1BUFOUTUSJQT
1BUFOUCÊOEFS
%,
6,
%
"QQMJDBUJPO1BUFOUTUSJQTBSFVTFEGPS
TNBMMTUSVDUVSFTPGBNPSF%*:VTFBTXFMM
BTGPSQVSQPTFTMJLFTVTQFOTJPOPGQJQFT
DBCMFUSBZTFUD
"OXFOEVOH 1BUFOUCBOEJTUGàS,MFJO LPOTUSVLUJPOFOWPOFIFSIPCCZNÊTTJ
HFS"SUTPXJF[VN"VGIÊOHFOWPO[#
3PISFO,BCFMCBDLFOVTXFJO[VTFU[FO
)VMCÌOEFOF&SVEG“SUJIFOIPMETWJT
PHNNWBSNGPS[JOLFUTUÌMQMBEFFMMFS
QMBTUJLDPBUFEFJIWJEFMMFSTPSU1BUFOU CÌOE17FSGPSTZOFUNFENNIVMMFS
TBNU181#NFENNIVMMFSUJMGBTU H“SFMTF
1FSGPSBUFETUSJQT .BEFJOBOE
NNIPUHBMWBOJ[FETUFFMQMBUFPSQMBTUJD
DPBUFEJOXIJUFPSCMBDL1BUFOUTUSJQ17
JTQSPWJEFEXJUIEJBNNNIPMFTBTXFMM
BT181#XJUIEJBNNNIPMFTGPSGB TUFOJOH
"VTGàISVOH%JF1BUFOUCÊOEFSTJOEBVT
C[XNNGFVFSWFS[JOLUFSPEFS
QMBTUCFLMFJEFUFSXFJTTFSPEFSTDIXBS[FS
4UBIMQMBUUFHFGFSUJHU%BT1BUFOUCBOE17
JTUNJUNN-ÚDIFSOTPXJF181#NJU
NN-ÚDIFSO[VS#FGFTUJHVOHBVTHFSà
TUFU
.POUFSJOH1BUFOUCÌOEFOFGBTUH“SFTJ
IFOIPMEUJMBQQMJLBUJPOFOPHNBUFSJBMFU
'JUUJOH5IFQBUFOUTUSJQTBSFGBTUFOFEBD
DPSEJOHPUIFBQQMJDBUJPOBOEUIFNBUF SJBM
"OWFOEFMTF1BUFOUCÌOEBOWFOEFTUJM
TNÌLPOTUSVLUJPOFSBGNFSFIPCCZQS
HFUBSUTBNUGFLTPQIOHBGS“SLB
CFMCBLLFSFUD
4*."BSUOP5ZQF
%JNFOTJPO
4VSGBDF
.POUBHF%JF1BUFOUCÊOEFSTJOEMBVU
"OXFOEVOHVOE.BUFSJBM[VCFGFTUJHFO
8FJHIU.USSPMM1DT
NN,H
1BMMFU
17YNNN(BMWBOJ[FE
17YNNN(BMWBOJ[FE
18YNNN8IJUF1MBTUJDDPBUFE
1#YNNN#MBDL1MBTUJDDPBUFE
17YNNN(BMWBOJ[FE
17YNNN(BMWBOJ[FE
18YNNN8IJUF1MBTUJDDPBUFE
1#YNNN#MBDL1MBTUJDDPBUFE
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
6OJWFSTBMCÌOETQOEFS
6OJWFSTBMTUSJQUJHIUFOFST
6OJWFSTBM3JTQFOCBOE/BDITQBOOFS
%,
6,
%
"OWFOEFMTF#ÌOETQOEFSFOBOWFOEFT
UJMNPOUFSJOHJFMMFSNNWJOE USLTCÌOEPHIVMCÌOENFEEFUGPSNÌMBU
PQTQOEFPHTFOFSFFGUFSTQOEFCÌO EFU#ÌOETQOEFSFOFSEJNFOTJPOFSFU
UJMBUPQUBHFEFLSGUFSEFSNBLTJNBMU
PQUSEFSJWJOEHJUUFSCÌOEFU,/NFE
FOTJLLFSIFETNBSHFOQÌDB
"QQMJDBUJPO5IFTUSJQUJHIUFOFSJTVTFE
GPSPSNNXJOEUJFTBOEQFSGP SBUFETUSJQTGPSUIFQVSQPTFPGmYJOHBOE
TVCTFRVFOUMZUJHIUFOJOHUIFTUSJQ5IF
TUSJQUJHIUFOFSIBTCFFOEJNFOTJPOFEGPS
BCTPSCJOHUIFGPSDFTXIJDIXJMMBTBNB YJNVNPDDVSJOUIFXJOECSBDJOHTUSJQ
,/BUBTBGFUZNBSHJOPGBQQSPY
#ÌOETQOEFSFO&SWBSNGPS[JOLFUFGUFS
CFBSCFKEOJOHPHGPSTZOFUNFENN
IVMMFSUJMGBTUH“SFMTFBGIVMCÌOEFUFM
MFSWJOEHJUUFSCÌOEFUUJMCÌOETQOEFSOF
NFEEFNFEMFWFSFEFTUL.CPMUF
4USJQUJHIUFOFST)BWFCFFOIPUHBMWBOJ [FEBGUFSQSPDFTTJOHBOEQSPWJEFEXJUI
EJBNNNIPMFTGPSGBTUFOJOHPGUIF
QFSGPSBUFETUSJQPSUIFXJOECSBDJOHTUSJQ
UPUIFTUSJQUJHIUFOFSTVTJOHUIFUFO.
CPMUTJODMVEFEJOUIFTVQQMZ
"OXFOEVOH%FS6OJWFSTBM3JTQFOCBOE
/BDIQBOOFSJTUGàSEJF.POUBHFJO
PEFSNN8JOESJTQFOCBOEVOE-PDI CBOENJUEFN;JFMEBT3JTQFOCBOE[V
TQBOOFOVOETQÊUFSOBDI[VTQBOOFO[V
NPOUJFSFO%FS3JTQFOCBOE/BDITQBO OFSXVSEFEB[VEJNFOTJPOJFSUEJF,SÊGUF
BVG[VOFINFOEJFNBYJNBMJN8JOESJT QFOCBOE,/NJUFJOFS4JDIFSIFJUT
NBSHFWPODBBVGUSFUFO
.POUFSJOH#ÌOETQOEFSFOJOETUUFTJ
WJOEHJUUFSCÌOEFUNFEEFUNFEMFWFSFEF
BOUBMCPMUFPHN“USJLLFSTUL.Y
#ÌOEFUTUSBNNFTPQNFECÌOETUSBNNFS
%FUTUSBNUGBTUHKPSUFCÌOELBOOVPH
TFOFSFFGUFSTQOEFTNFECÌOETQOEF SFO
4*."BSUOP
5ZQF
NN
'JUUJOH5IFTUSJQUJHIUFOFSJTJOTFSUFEJO
UIFXJOECSBDJOHTUSJQVTJOHUIFOVNCFS
PGCPMUTBOEOVUTJODMVEFEJOUIFTVQQMZ
QDT.Y
5IFTUSJQJTUJHIUFOFECZ
UIFTUSJQUJHIUFOFS5IFUJHIUMZmYFETUSJQ
NBZOPXBOEMBUFSCZUJHIUFOFEVTJOH
UIFTUSJQUJHIUFOFS
.POUBHF%FS3JTQFOCBOE/BDITQBOOFS
JTUBOIBOEEFSNJUHFMJFGFSUFO"O[BIM#PM
[FOVOE.VUUFSO4U.Y
JOEBT
8JOESJTQFOCBOEFJO[VMFHFO%BT3JTQFO
CBOEXJSEWPN3JTQFOCBOE/BDITQBOOFS
HFTUSBGGU%JFTUSBGGCFGFTUJHUFO3JTQFO CÊOEFSMBTTFOTJDIKFU[UVOE[VFJOFN
TQÊUFSFO;FJUQVOLUNJUEFN3JTQFOCBOE
/BDITQBOFSOBDITQBOOFO
NN
8FJHIU
HSBN
1DT
#PY1BMMFU
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
"VTGàISVOH%FS3JTQFOCBOE/BDITQBO OFSJTUGFVFSWFS[JOLUVOEOBDIEFS#FBS CFJUVOHNJUNN-ÚDIFSO[VS#FGFT UJHVOHEFT-PDICBOETPEFS8JOESJTQFO CBOETBN3JTQFOCBOE/BDITQBOOFSO
NJUEFONJUHFMJFGFSUFO4U.#PM[FO
BVTHFSàTUFU
#ÌOETUSBNNFS
4USJQUJHIUFOFST
3JTQFOCBOETQBOOFS
%,
6,
%
"OWFOEFMTF#ÌOETUSBNNFSFOBOWFOEFT
UJMPQTUSBNOJOHBGFMMFSNNWJOEHJU
UFSCÌOEJGPSCJOEFMTFNFEGBTUH“SFMTF
#ÌOETUSBNNFSFO&SVEG“SUNFEHVNNJ
IÌOEUBHJFMHBMWBOJTFSFUTUÌMPHGPSTZOFU
NFENPEIPMETIÌOEUBHUJMGBTUIPMEFMTF
BGCÌOEFUNFOTEFUT“NNFT5JMGBTUIPM EFMTFBGTFMWFCÌOETUSBNNFSFOJTUSBN OJOHTNPNFOUFUFSEFSNPOUFSFUCFT MBHLBNT“N
"QQMJDBUJPO 5IFTUSJQUJHIUFOFSJTVTFE
GPSUJHIUFOJOHPGPSNNXJOECSB DJOHTUSJQTJODPOOFDUJPOXJUIGBTUFOJOH
4USJQUJHIUFOFS.BEFXJUISVCCFSIBOE MFTJOFMHBMWBOJ[FETUFFMBOEQSPWJEFE
XJUICBDLTUPQIBOEMFTGPSmYJOHPGUIF
TUSJQXIJMFJUJTCFJOHOBJMFE'PSmYJOHPG
UIFTUSJQUJHIUFOFSJUTFMGBUUIFUJHIUFN JOHNPNFOU4*."BODIPSOBJMTIBWF
CFFOmUUFE
.POUFSJOH7JOEHJUUFSCÌOEFUTGSJFFOEF
G“SFTJOEJCÌOEG“SJOHFOPHTJLSFTNFEFU
4*."CFTMBHLBNT“NGFLTYNN
.FECÌOETUSBNNFSFOGBTUBOCSBHUNPE
FUNPEIPMEGFLTQÌTJEFOBGFUTQS
TUSBNNFTCÌOEFUPQPHGBTUH“SFTUU
WFENPEIPMEFU#ÌOETUSBNNFSFOLS WFSJOHFOTU“UUFOÌSEFO“OTLFEFPQ
TQOEJOHBGCÌOEFUFSPQOÌFUIWPSGPS
VET“NOJOHFOGSJULBOGPSFUBHFTNFEFOT
CÌOETUSBNNFSFOTFMWIPMEFSCÌOEFU
TUSBNUJQPTJUJPO
'JUUJOH5IFGSFFFOEPGUIFXJOECSBDJOH
TUSJQJTJOTFSUFEJOUPUIFTUSJQHVJEFBOE
TFDVSFEVTJOHB4*."BODIPSOBJMGPS
JOTUBODFYNN
6TJOHUIFTUSJQ
UJHIUFOFSmYFEBHBJOTUBCBDLTUPQGPS
JOTUBODFBUUIFTJEFPGBSBGUFS
UIFTUSJQ
JTUJHIUFOFEBOEmYFEDMPTFUPUIFCBDL
TUPQ5IFTUSJQUJHIUFOFSXJMMSFRVJSFOP
TVQQPSUXIFOUIFTUSJQUJHIUFOJOHSF
RVJSFEIBTCFFOBDIJFWFETPUIFOBJMJOH
NBZCFNBEFGSFFMZXIJMFUIFTUSJQUJHI UFOFSJUTFMGXJMMLFFQUIFTUSJQUJHIUJO
QPTJUJPO
"OXFOEVOH%FS3JTQFOCBOETQBOOFS
JTU[VN4QBOOFOWPOPEFSNN
8JOESJTQFOCBOEJN;VTBNNFOIBOHNJU
FJOFS#FGFTUJHVOHFJO[VTFU[FO
"VTGàISVOH%FS3JTQFOCBOETQBOOFSJTU
NJUFJOFN(VNNJHSJGGBVTFMFLUSPMZUJTDI
WFS[JOLUFN4UBIMHFGFSUJHUVOENJUFJOFN
(FHFOIBMUFSHSJGG[VN'FTUIBMUFOEFT3J TQFOCBOEFTXÊISFOEEFT&JOTDIMBHFOT
BVTHFSàTUFU;VN'FTUIBMUFOEFT3JTQFO CBOETQBOOFSTTFMCTUXÊISFOEEFT4QBOO
WFSGBISFOTTJOE"OLFSOÊHFMNPOUJFSU
.POUBHF%BTGSFJF&OEFEFT8JOESJTQFO
CBOEFTJTUJOEJF#BOEGàISVOH[VGàISFO
VOENJUFJOFN4*.""OLFSOBHFM[#
YNN
BC[VTJDIFSO.JUEFN3JTQFO CBOETQBOOFSGFTUHFHFOFJOFO(FHFOIBM
UFS[#BOEFS4FJUFFJOFT4QBSSFO
BO HFCSBDIUXJSEEBT3JTQFOCBOEHFTQBOOU
VOEEJDIUBN(FHFOIBMUFSCFGFTUJHU
%FS#BOESJTQFOTQBOOFSCFOÚUJHULFJOF
6OUFSTUàU[VOHXFOOEBTHFXàOTDIUF
"VGTQBOOFOEFT3JTQFOCBOEFTFSSFJDIU
XPSEFOJTU%JF"VTOBHFMVOHLBOOKFU[U
EFTIBMCGSFJFSGPMHFOXÊISFOEEFS3JT QFOCBOETQBOOFSTFMCTUEBT3JTQFOCBOE
TUSBNNJOEFS1PTJUJPOGFTUIÊMU
4*."BSUOP
5ZQF
8FJHIU
LH
1DT
-PPTF1BMMFU
'JH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
4*."5"(4:45&.
4*."300'4:45&.
4*."%"$)4:45&.
%,
6,
%
"OWFOEFMTF4*."TVOJLLF5"(4:45&.
BOWFOEFTUJMTJLSJOHBGCZHOJOHTLPOTUSV UJPOFS7FECFOZUUFMTFBG4*."T5"(4: 45&.WJMNBOPQOÌNBOHFGPSEFMFVOEFS
IFMFQSPDFTTFOTPNGFLT&OLFMUWBMH&U
TZTUFNUJMNNCÌOE&OLFMPHMFU
NPOUFSJOH"MMFEFMFUJMSÌEJHIFEQBLLFU
JTU
"QQMJDBUJPO5IFVOJRVF4*."300'
4:45&.JTVTFEGPSTFDVSJOHPGCVJMEJOH
TUSVDUVSFT6TJOHPGUIF4*."300'4:
45&.XJMMQSPWJEFNBOZCFOFmUTEVSJOH
UIFQSPDFTTMJLF"TJNQMFDIPJDF0OF
TZTUFNGPSNNTUSJQTo4JNQMFBOE
FBTZmUUJOH"MMQBSUTBWBJMBCMFQBDLFEJO
TFUT
"OXFOEVOH4*."TFJO[JHBSUJHFT%"$) 4:45&.JTU[VS4JDIFSVOHWPO#BVLPO TUSVLUJPOFOFJO[VTFU[FO#FJN&JOTBU[
EFT4*."%"$)4:45&.4FSSFJDIUNBO
WJFMF7PSUFJMFXÊISFOEEFT7FSGBISFOT
XJF[#&JOGBDIF8BIM&JO4ZTUFNGàS
NN#BOEo&JOGBDIVOEMFJDIU[V
NPOUJFSFO"MMF5FJMFTUFIFOJN4BU[WFS
QBDLU[VS7FSGàHVOH
4*."5"(4:5&.4*."5"(4:45&.TU 4*."300'4:45&.4*."300'4:45&.
CFTUÌSBGG“MFOEFQSPEVLUFSTFUBCFM
TFUTDPOTJTUPGUIFGPMMPXJOHQSPEVDUTTFF
UBCMF
.POUFSJOH7FENPOUFSJOHTLBMEFSCF OZUUFT4*."WJOEHJUUFSCÌOENN
'JUUJOH'PSmUUJOH4*."NNXJOE
CSBDFTUSJQTTIBMMCFVTFE
4*."BSUOP
.POUBHF#FJEFS.POUBHFJTU4*."
8JOESJTQFOCBOENNFJO[VTFU[FO
1DTCPY
5PUBMXFJHIU
1DT
1BMMFU
&OEDPOOFDUPS
LH
$POOFDUPS
$POOFDUPS
#FOEUJHIUFOFS
.BOESFM
4QMJUQJO
4DSFXTNN
5ZQF
4*."%"$)4:45&.%FS4*."%"$)4:
45&.o4BU[CFTUFIUBVTGPMHFOEFO1SP EVLUFOTJFIF5BCFMMF
&OEFCFTMBH
4BNMFMFE
4BNMFMFE
#ÌOETQOEFS
%PSO
&OEDPOOFDUPS
$POOFDUPS
$POOFDUPS
#FOEUJHIUFOFS
.BOESFM
#FGFTUJHVOHTCFTDIMBH
7FSCJOEVOHTCFTDIMBH
7FSCJOEVOHTCFTDIMBH
3JTQFOCBOE/BDITQBOOFS
%PSO
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
4*."5"(4:45&.
4*."300'4:45&.
4*."%"$)4:45&.
%,
6,
%
%JBHPOBMBGTUJWOJOHBGTQS
%JBHPOBMCSBDJOHPGSBGUFST
%JBHPOBMFT7FSTUFJGFOEFS4QBSSFO
&LTFNQFMQÌFUBHFTCZHOJOHFSNFE
HJUUFSTQSJBMMFUFSSOLBUFHPSJFSNFE
TQOEWJEEFSPQUJMNPHUBHIMEOJO HFSPQUJMP
)FSWJTFTTQSFOFTFUGSBTJEFOPQMBHUQÌ
SFNNFPHTJLSFUNFEYTUYNN
EJBHPOBMBGTUJWOJOHFS
%JBHPOBMBGTUJWOJOHFSOFFSIFSWJTUBO
CSBHUQÌTQSFOFTPWFSTJEF
#FNSLLJQMHUFSOF
WFELJQQFOPH
QMBOLFTLPUUFOF
EFSFSBOCSBHUNFM MFNTQSFOFIWPSCÌOEFUFSGBTUHKPSU
PHEFUOTUFTQSJOEFOGPSBGTUJWOJO HFOCÌEFWFESFNNFO
GPSOFEFOPH
LJQMHUFSOF
GPSPWFO
&YBNQMFPGPOFTUPSFZFECVJMEJOHTXJUI
SPPGUSVTTJOBMMHSPVOEDBUFHPSJFTXJUI
TQBOTPGVQUPNBOESPPGQJUDIFTPG
VQUPP
)FSFUIFSBGUFSTBSFWJFXFEGSPNUIF
TJEFMBJEPOTUSBQTBOETFDVSFEVTJOHY
TFUTPGYNNEJBHPOBMCSBDFT
5IFEJBHPOBMCSBDFTBSFIFSFTIPXOQMB DFEPOUIFUPQTJEFPGUIFSBGUFST
/PUFUIFSJEHFCBUUFOT
BUUIFSJEHF
BOEUIFQMBOLWBMMFZT
QMBDFECFUXFFO
UIFSBGUFSTXIFSFUIFTUSJQJTGBTUFOFE
BOEUIFOFYUSBGUFSJOUIFCSBDJOHCPUI
BUUIFTUSBQ
CFMPXBOEUIFSJEHFCBU UFOT
BUUIFUPQ
#FJTQJFMFJOFTFJOTUÚDLJHFO(FCÊVEFTNJU
(JUUFSTQBSSFOJOBMMFO(FMÊOEFLBUFHP SJFONJU4QBOOXFJUFOCJT[VNVOE
%BDIOFJHVOHFOCJT[VP
)JFSXFSEFOEJF4QBSSFOWPOEFS4FJUF
HFTFIFOVOEBVG#ÊOEFSBVGHFMFHUVOE
NJUY4ÊU[FOYNN%JBHPOBMWFS TUFJGVOHFOBCHFTJDIFSUEBSHFTUFMMU
%JF%JBHPOBMBCTUFJGVOHFO[FJHFOIJFS
EJF1MBU[JFSVOHBOEFS4QBSSFOPCFSTFJUF
#FNFSLFO4JFEJF'JSTUMBUUFO
BN'JSTU
VOEEJF1GPTUFOTDIPUUT
EJF[XJTDIFO
EFO4QBSSFOQMBU[JFSUXPSEFOTJOEXP
EBT#BOECFGFTUJHUXPSEFOJTUVOEXP
EFSOÊDITUF4QBSSFOJOOFSIBMCEFS7FSTUF
JGVOHJTUTPXPIMBOEFS4QBSSFOQGFUUF
VOUFOVOEBOEFO'JSTUMBUUFO
PCFO
4PNEFUTFTQÌEFUBMKFSOFOFEFOGPSBO WFOEFTEFSFOCÌOETQOEFSQSEJBHPOBM
BGTUJWOJOH
"TTIPXOJOUIFEFUBJMTCFMPXBTUSJQ
UJHIUFOFSQFSEJBHPOBMCSBDJOHJTVTFE
8JFBVTEFOVOUFOTUFIFOEFO&JO[FM
IFJUFO[VFSTFIFOJTUXJSEFJO3JTQFO CBOETQBOOFSQSPEJBHPOBMF7FSTUFJGVOH
FJOHFTFU[U
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
4*."5"(4:45&.
4*."300'4:45&.
4*."%"$)4:45&.
%,
6,
%
%JBHPOBMBGTUJWOJOHBGCKMLFMBH
%JBHPOBMCSBDJOHPGCFBNKPJTUJOH
%JBHPOBMWFSTUFJGVOHWPO#BMLFOMBHFO
&LTFNQFMQÌFUBHFTCZHOJOHFSJBMMFUFS
SOLBUFHPSJFSNFECSFEEFSPQUJMN
PHUBHIMEOJOHFSPQUJMP
)FSWJTFTFUCKMLFMBHVEMBHUQÌSFNNF
TJLSFUNFETUYNNEJBHPOBMBGTUJW
OJOHFS
%JBHPOBMBGTUJWOJOHFOFSBOCSBHUQÌCKM
LFSOFTPWFSTJEF
&YBNQMFPGPOFTUPSFZFECVJMEJOHTJOBMM
HSPVOEDBUFHPSJFTXJUIXJEUITPGVQUP
NBOESPPGQJUDIFTPGVQUPP
4IPXJOHIFSFBKPJTUJOHMBJEPOTUSBQTTF
DVSFECZVTJOHTFUPGYNNEJBHPOBM
CSBDFT
5IFEJBHPOBMCSBDJOHJTQMBDFEPOUIF
CFBNUPQTJEF
#FJTQJFMFJOFTFJOTUÚDLJHFO(FCÊVEFTJO
BMMFO(FMÊOEFLBUFHPSJFONJU#SFJUFOCJT
[VNVOE%BDIOFJHVOHFOCJT[VP
)JFSXJSEFJOF#BMLFOMBHFEBSHFTUFMMU
EJFBVG4QBSSFOQGFUUFOHFMFHUXVSEFVOE
NJU4BU[YNN%JBHPOBMWFSTUFJGVO HFOBCHFTJDIFSUXJSE
%JF%JBHPOBMWFSTUFJGVOHJTUBOEFS0CFS TFJUFEFS#BMLFOBOHFCSBDIU
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
4*."5"(4:45&.
4*."300'4:45&.
4*."%"$)4:45&.
&OEFCFTMBH
#ÌOETQOEFS
&OEDPOOFDUPS
#FOEUJHIUFOFS
#FGFTUJHVOHTCFTDIMBH
3JTQFOCBOE/BDITQBOOFS
4BNMFMFE
4BNMFMFE
$POOFDUPS
$POOFDUPS
7FSCJOEVOHTCFTDIMBH
7FSCJOEVOHTCFTDIMBH
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
4*."'03"/,3*/(44:45&.
4*.""/$)03*/(4:45&.
4*."7&3"/,&36/(44:45&.
%,
6,
%
"OWFOEFMTF4*."TOZFVOJLLFGPSBOL SJOHTTZTUFNBOWFOEFTUJMGBTUH“SFMTFBG
CZHOJOHTLPOTUSVLUJPOFSUJMGVOEBNFOU
7FECFOZUUFMTFBG4*."TOZF5"(TZTUFN
PQOÌTNBOHFGPSEFMFVOEFSIFMFQSPDFT TFOTPNGFLT&OLFMUWBMHBGVOJWFSTBM
QSPEVLUFS-FUPHFOLFMNPOUFSJOHBG
TUBOEBSEQSPEVLUFS
"QQMJDBUJPO5IFOFXVOJRVF4*."BO DIPSJOHTZTUFNJTVTFEGPSGBTUFOJOHCVJM
EJOHTUSVDUVSFTUPUIFGPVOEBUJPO6TJOH
UIFOFX4*."5"(TZTUFNXJMMHFOFSBUF
NVMUJQMFCFOFmUTEVSJOHUIFFOUJSFQSP DFTTMJLF4JNQMFDIPJDFPGVOJWFSTBMQSP EVDUTo&BTZBOETJNQMFmUUJOHPGTUBO EBSEQSPEVDUT
"OXFOEVOH4*."TOFVFTVOEFJO[JHBS UJHFT7FSBOLFSVOHTTZTUFNJTUGàSEJF
7FSBOLFSVOHWPO#BVLPOTUSVLUJPOFO
NJUEFN'VOEBNFOUFJO[VTFU[FO#FJN
&JOTBU[WPO4*."TOFVFN%"$)4ZTUFN
XFSEFOXÊISFOEEFTHFTBNUFO7FSMBVGT
WJFMF7PSUFJMFFSSFJDIUXJF[#&JOGBDIF
8BIMWPO6OJWFSTBMQSPEVLUFO&JOFFJO
GBDIFVOEMFJDIUF.POUBHFEFS4UBOEBSE
QSPEVLUF
4*."T5"(GPSBOLSJOHTTZTUFNCFTUÌSBG
G“MHFOEFQSPEVLUFS
5IF4*."300'BODIPSJOHTZTUFNDPO
TJTUTPGUIFGPMMPXJOHQSPEVDUT
4*."T%"$)7FSBOLFSVOHTTZTUFNCF
TUFIUBVTGPMHFOEFO1SPEVLUFO
4*."BSUOP
5ZQF
1DTCPY
8FJHIU
LH
1DT
1BMMFU
'PVOEBUJPOBODIPS3
LH
'PVOEBUJPOBODIPS3
LH
'VOEBNFOUTBOLSF5ZQF3
'VOEBNFOUTBOLSF5ZQF3
'PVOEBUJPOBODIPS3
'PVOEBUJPOBODIPS3
'VOEBNFOUTBOLFS3
'VOEBNFOUTBOLFS3
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
4*."'03"/,3*/(44:45&.
4*.""/$)03*/(4:45&.
4*."7&3"/,&36/(44:45&.
%,
6,
%
.POUFSJOH
'JUUJOH
.POUBHF
4QSGPSBOLSFTUJMGVOEBNFOUFU
3BGUFSTBSFBODIPSFEUPUIFGPVOEBUJPO
4QBSSFOXFSEFONJUEFN'VOEBNFOUWF SBOLFSU
4QSPHSFNNFTJLSFTNPEWBOESFUHMJE OJOHNFEFOUFOT“NFMMFSCFTMBH
3BGUFSTBOETUSBQTBSFTFDVSFEBHBJOTUIP
SJ[POUBMTMJEJOHVTJOHFJUIFSOBJMTPSDPO OFDUPST
'VOEBNFOUTBOLFSFULBOGBTUTU“CFTJGVO
EBNFOUFUTBNUJEJHNFETU“CFBSCFKEFU
FMMFSNBOLBOWFOUFUJMGVOEBNFOUTCMPL LFOFFSQÌNVSFUTPLMFOPHCBHNVSPH
NVSQBQFSNPOUFSFU%FSCPSFTHFOOFN
QBQPHCMPLLFOFEJCFUPOFOPHGVOEB NFOUTBOLFSFUNPOUFSFTNFELFNJTLBO LFS
#ÌOETQOEFSFOTLSVFTVEJZEFSTUFQPTJ UJPOTÌMFEFTBUHFWJOEFUMJHFOFUPQLBO
TLJNUFTHFOOFNIVMMFSOFJTQOEFTFLT LBOUFO
7JOEUSLCÌOEJQBTTFOEFMOHEFNPO UFSFTJCÌOETQOEFSFO#ÌOEFUSFUUFTVE
PHIGUFTUJMTQSSFUMPESFUPWFSBOLF SFU
5IFGPVOEBUJPOBODIPSNBZCFFNCFE EFEJOUIFGPVOEBUJPODPODVSSFOUMZXJUI
UIFDBTUJOHXPSLPSUIJTNBZXBJUVOUJM
UIFGPVOEBUJPOCMPDLTIBWFCFFOMBJE
POUIFCBTFBOEUIFCBDLXBMMBOEXBMM
CPBSEIBWFCFFOmUUFE:PVESJMMUISPVHI
CPBSEBOECMPDLTEPXOJOUPUIFDPODSFUF
BOEUIFGPVOEBUJPOBODIPSJTmUUFEXJUI
BDIFNJDBMBODIPS
5IFTUSJQUJHIUFOFSJTTDSFXFEJOUPJUTFY USFNFQPTJUJPOTPUIBUUIFUISFBENVTU
KVTUCFTFFOGBJOUMZUISPVHIUIFIPMFTJO
UIFUJHIUFOJOHIFYBHPO
8JOEUJFTPGBTVJUBCMFMFOHUIBSFmUUFE
JOUIFTUSJQUJHIUFOFS5IFSVXJTTUSBJHI UFOFEBOEBUUBDIFEUPUIFSBGUFSWFSUJ #ÌOEFUC“KFTQÌQMBETPNTQSSFUTPNFS DBMMZPWFSUIFBODIPS
BGSVOEFUNFENNGBTFSPNLBOUFSOF
PHCÌOEFUGBTUH“SFTUJMTQSSFUTBOEFO
5IFUJFJTCFOUJOQMBDFSPVOEUIFSBGUFS
TJEFNFENJOTUL4*."#FTMBHLBNT“N XIJDIJTSPVOEFEVTJOHNNCFWFMT
YNN
SPVOEUIFFEHFTBOEUIFUJFJTGBTUFOFE
UPUIFPUIFSTJEFPGUIFSBGUFSVTJOHNJO
/VTUSBNNFTCÌOEFUNFECÌOETQOEF mWF4*."BODIPSOBJMTYNN
SFOPHLPOUSBN“USJLLFOTQOEFTUJM
5IFUJFJTOPXUJHIUFOFECZUIFTUSJQUJHI
UFOFSBOEUIFDIFDLOVUJTUJHIUFOFEVQ
4QBSSFOVOE4QBSSFOQGFUUFOTJOEHFHFO
FJOXBBHFSFDIUFT"CHMFJUFOEVSDIFO UXFEFS/ÊHFMPEFS7FSCJOEFSBC[VTJ
DIFSO
%BT'VOEBNFOUBOLFSLBOOHMFJDI[FJUJH
NJUEFS#FUPOJFSVOHJN'VOEBNFOUNJU
FJOCFUPOJFSUXFSEFOPEFSNBOLBOO
XBSUFOCJTEJF'VOEBNFOUCMÚDLFBVG
EFN4PDLFMGFTUHFNBVFSUVOE)JOUFS
NBVFSVOE.BVFSQBQQFNPOUJFSUXPS EFOTJOE%VSDIEJF1BQQFVOEEFO#MPDL
IJOEVSDIXFSEFOEJF'VOEBNFOUBOLFS
EBOOJOEFO#FUPOHFCPISUVOENJUDIF NJTDIFO"OLFSONPOUJFSU
%FS3JTQFOCBOETQBOOFSJTUJOEJFÊVT
TFSTUF1PTJUJPO[VTDISBVCFOTPEBTTEBT
(FXJOEFOVSHFSBEFEVSDIEJF-ÚDIFSJN
4QBOOTFDITFDLTJDIUCBSXJSE
8JOESJTQFOCBOEJOQBTTFOEFS-ÊOHFJTU
JN3JTQFOCBOETQBOOFS[VNPOUJFSFO%BT
#BOEJTUBVT[VSJDIUFOVOETFOLSFDIUàCFS
EFN"OLFSBOEFO4QBSSFO[VIÊGUFO
%BT3JTQFOCBOEJTUVNEFO4QBSSFO
IFSVNEFSVNNNBCHFTDISÊHUF3ÊO
EFSIBUBOTFJOFO&JOTBU[PSU[VCJFHFO
VOEBOEFSBOEFSFO4FJUFEFT4QBSSFOT
NJU4U4*.""OLFSOÊHFMOYNN
[VCFGFTUJHFO
%BT3JTQFOCBOEJTUKFU[UNJUEFN3JTQFO CBOETQBOOFS[VTUSBGGFOVOEEJF(FHFO NVUUFSGFTU[VHFTQBOOFO
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
4*."'03"/,3*/(44:45&.
4*.""/$)03*/(4:45&.
4*."7&3"/,&36/(44:45&.
5WSTOJUGBDBEFWFETQS4QSSFUPHEFSNFEUBHLPOTUSVLUJPOFOFSIFSWJTUGPSBOLSFUMPESFUNFEYNN4*."IVMCÌOEUJM
GVOEBNFOU7HHFOFFSGBTUHKPSUWBOESFUUJMUBHLPOTUSVLUJPOFOWFET“NOJOH
$SPTT4FDUJPO'SPOUBUSBGUFS5IFSBGUFSBOEUIVTUIFSPPGTUSVDUVSFIFSFTIPXOBODIPSFEWFSUJDBMMZVTJOHYNN4*."QFSG P
SBUFETUSJQTUPGPVOEBUJPO5IFXBMMTIBWFCFFOGBTUFOFEIPSJ[POUBMMZUPUIFSPPGTUSVDUVSFCZOBJMJOH
2VFSTDIOJUU'BTTBEFCFJ4QBSSFO%FS4QBSSFOVOETPNJUEJF%BDILPOTUSVLUJPOJTUIJFSBMTTFOLSFDIUWFSBOLFSUNJUYNN4*
."
-PDICBOENJUEFN'VOEBNFOUBOHF[FJHU%JF8ÊOEFTJOEXBBHFSFDIU[VS%BDILPOTUSVLUJPOEVSDI7FSOBHFMVOHCFGFTUJHU
"GSVOEJOHBGLBOU
TUL4*."YCFTMBHLBN T“N
3PVOEJOHPGFEHF
4*."YBODIPSOBJMT
"CLBOUVOH
4U4*."Y"OLFSOÊHFM
7JOEHJUUFSCÌOEFSGBTUHKPSUUJM
GVOEBNFOUBOLSFUNFETUL
.TLSVFSJODM*TUUFU
4LSÌT“NOJOHNFETULY
NN4*."mSL4“NFMMFS
TUL4*."VOJWFSTBMCFTMBHTQS
TULYNN4*."mSL
4“NNFUFS
#BHNVSBGUSFFMMFSMFUCFUPO
-PESFUBOLFSYNN4*."
IVMCÌOE
8JOECSBDFTUSJQTGBTUFOFEUP
UIFGPVOEBUJPOBODIPSVTJOH
.TDSFXTJODMJOUIFTFU
8JOESJTQFOCBOEJTUBN'VOEB
NFOUBOLFSNJU4U.4DISBV
CFOJN4BU[JOLM
CFGFTUJHU
4LFXOBJMJOHVTJOHY
NN4*."TROBJMTPS4*."
VOJWFSTBMDPOOFDUPSTSBGUFST
YNN4*."TROBJMT
NFUSF
8PPEPSMJHIUDPODSFUFCBDL
XBMM
7FSUJDBMBODIPSYNN4*."
QFSGPSBUFETUSJQT
0WFSLBOUGVOEBNFOU
'PVOEBUJPOVQQFSFEHF
0CFSLBOUF'VOEBNFOU
4DISÊHWFSOBHFMVOH4UY
NN4*."7JFSLBOUOÊHFM
PEFS4U4*."6OJWFSTBMWFS CJOEFS4QBSSFO
4UYNN4*."7JFS LBOUOÊHFMN
)JOUFSNBVFSBVT)PM[PEFS
-FJDIUCFUPO
4FOLSFDIUBOLFSYNN4*."
-PDICBOE
0WFSLBOUUFSSO
(SPVOEVQQFSFEHF
0CFSLBOUF(FMÊOEF
4*."WJOEHJUUFSCÌOEFSTBNMFUUJM4*."GVOEBNFOUTBOLFSNFECÌOETQOEFS'VOEBNFOUTBOLFSFUFSNPOUFSFUHFOOFNQBQBG
ELOJOHFOPHTPLLFMCMPLLFOFPHBOLFSFUJGVOEBNFOUFUGBTUHKPSUWFEIKMQBGLFNJTLBOLFSNBTTF
4*."XJOECSBDFTUSJQTBSFTDSFXFEUPUIF4*."GPVOEBUJPOBODIPSCZTUSJQUJHIUFOFS5IFGPVOEBUJPOBODIPSJTmUUFEUISPVHIUIF
DBSECPBSEDPWFSJOHBOEUIFCBTFCMPDLTBOEIFBODIPSJOUIFGPVOEBUJPOGBTUFOFEVTJOHDIFNJDBMBODIPSNBTT
4*."8JOESJTQFOCBOEJTUNJUFJOFN8JOESJTQFOCBOETQBOOFSBN4*."'VOEBNFOUTBOLFS[VTBNNFOHFTDISBVCU%BT'VOEB
NFOUTBOLFSJTUNJUFJOFSDIFNJTDIFO"OLFSNBTTFEVSDIEJF1BQQFBCEFDLVOHVOE4PDLFMCMÚDLFIJOEVSDINPOUJFSU
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
4*."'03"/,3*/(44:45&.
4*.""/$)03*/(4:45&.
4*."7&3"/,&36/(44:45&.
%,
6,
%
)WJTWJOEVFTÌCOJOHFSFSJWFKFOGPSGBTU H“SFMTFOJFUTQSVEWFLTMFTNFMMFNUP
TQSTPNWJTUIFS
*GXJOEPXPQFOJOHTBSFJOUIFXBZPGm YJOHJOBSBGUFSZPVFYDIBOHFCFUXFFO
UXPSBGUFSTBTTIPXOIFSF
8FOO'FOTUFSÚGGOVOHFOGàSEJF7FSBO LFSVOHBOFJOFN4QBSSFOJN8FHFTJOE
XJSEBVGGPMHFOEF8FJTF[XJTDIFO[XFJ
4QBSSFOBVTHFXFDITFMU
'SFNHBOHTNÌEFOFSEFOTBNNFTPNUJE
MJHFSFCFTLSFWFU
5IFQSPDFEVSFJTUIFTBNFBTEFTDSJCFE
BCPWF
%JF7PSHFIFOTXFJTFJTUEJFTFMCFXJFPCFO
CFTDISJFCFO
4*."CKMLFTLPUZQF6Y
TUL4*."YCFTMBHLBNT“NJ
TQSGBH
TUL4*."YCFTMBHLBNT“NJ
WFLTFMCKMLF
7FLTFMCKMLFYNN
TULYNN4*."CFTMBHLBNT“N
5SJNNJOH+PJTUYNN
YNN4*."BODIPSOBJMT
4*."CFBNTIPFUZQF6Y
4*."YBODIPSOBJMTJOUSVTT
4*."YBODIPSOBJMTJOUSJNNJOH
KPJTU
8FDITFMCBMLFOYNN
4UYNN4*.""OLFSOÊHFM
4*."#BMLFOTDIVIF5ZQ6Y
4U4*."Y"OLFSOÊHFMJO4QBS SFOGBDI
4U4*."Y"OLFSOÊHFMJO8FDI
TFMCBMLFO
"OLFSGPSTLVEUGPSWJOEVF
'PSBOLSJOHBGTQSGBHPWFSWJOEVTFÌCOJOH'PSBU
PWFSIPMEFEFHJWOFGPSBOLSJOHTBGTUBOEFLBOEFU
CMJWFO“EWFOEJHUBUQMBDFSFFUMPESFUBOLFSNFMMFN
TQS%FULBOH“SFTWFEIKMQBGFOWFLTFMCKMLF
TPNWJTUIFS
7FLTFMCKMLFOGBTUH“SFTUJMTQSFOFWFEIKMQBG
4*."CKMLFTLPEFST“NNFTJOEJTQSGBHFOFTPN
WJTUQÌUFHOJOHFO
"ODIPSPGGTFUGPSXJOEPX
"OLFS[VN'FOTUFSIJOWFSMBHFSU
7JOEHJUUFSCÌOEFSGBTUHKPSUUJMGVOEB NFOUBOLSFUNFETUL.TLSVFSJODM
*TUUFU
"ODIPSJOHPGUSVTTPWFSXJOEPXPQFOJOH5PNFFU
UIFQBSUJDVMBSBODIPSJOHEJTUBODFTBWFSUJDBMBODIPS
NBZIBWFUPCFQMBDFECFUXFFOUXPSBGUFST5IJT
NBZCFEPOFCZVTJOHBUSJNNJOHKPJTUBTTIPXO
IFSF
5IFUSJNNJOHKPJTUJTGBTUFOFEUPUIFSBGUFSTVTJOH
4*."CFBNTIPFTXIJDIBSFOBJMFEJOUPUIFUSVTTFT
BTTIPXOJOUIFESBXJOH
8JOECSBDFTUSJQTGBTUFOFEUPUIFGPV OEBUJPOBODIPSVTJOH.TDSFXTJODM
JOUIFTFU
8JOESJTQFOCBOEJTUBN'VOEBNFOUBO LFSNJU4U.4DISBVCFOJN4BU[
JOLM
CFGFTUJHU
7FSBOLFSVOHWPO4QBSSFOGBDIàCFS'FOTUFSÚGGOVOH
;VS&JOIBMUVOHEFSHFHFCFOFO7FSBOLFSVOHTBC TUÊOEFLBOOFTFSGPSEFSMJDIXFSEFOFJOTFOLSFDI UFT"OLFS[XJTDIFO4QBSSFO[VQMBU[JFSFO%JFTFT
LBOOBOIBOEFJOFT8FDITFMCBMLFOTFSGPMHFOXJF
IJFSEBSHFTUFMMU
%FS8FDITFMCBMLFOXJSEBN4QBSSFONJU4*."#BM LFOTDIVIFOEJFXJFFTBOEFS;FJDIOVOHEBSHFTUFMMU
XJSEJOEJF4QBSSFOGÊDIFSFJOHFTDIMBHFOXFSEFO
CFGFTUJHU
0WFSLBOUGVOEBNFOU
'PVOEBUJPOVQQFSFEHF
0CFSLBOUF'VOEBNFOU
0WFSLBOUUFSSO
(SPVOEVQQFSFEHF
0CFSLBOUF(FMÊOEF
BTUSPOHDPOOFDUJPO
$01:3*()54*."*/%6453*"14
Gerberbeslag
Gerber connectors
Gerberverbinder
Type 1
Type 2
Type 3
Type 1
Type 2
Type 3
AISI 316
AISI 316
AISI 316
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Gerberbeslag Type 1
Gerber connectors Type 1
Gerberverbinder Typ 1
DK
UK
D
Anvendelse: Gerberbeslag anvendes til
samling af tagåse i momentnulpunkterne
1/7.
Type 1: Anvendes hvor tømmeret ikke er
skåret i højdemål. (vedr. normalkræfter
se type 3).
Application: Gerber connectors are used
for joining of purlins in the moment zeros 1/7.
Type 1: Used wherever the timber has not
been cut into height measurement (on
normal forces see type 3).
Anwendung: Gerberverbinder sind zum
Verbinden von Dachpfetten in den Momenten-Nullpunkten 1/7 einzusetzen.
Typ 1: Ist da einzusetzen, wo das Bauholz
nicht im Höhenmaß versägt ist (bez. der
Normalkräfte siehe Typ 3).
Beslagene: Gerberbeslag leveres og anvendes sætvis. Type 1 leveres og anvendes
sætvis i højre og venstre udgave. Gerberbeslagene er udført i 2 mm varmforzinket
stålplade og forsynet med Ø5 mm huller
for udsømning med SIMA beslagkamsøm
eller SIMA beslagskruer.
Connectors: Gerber connectors are supplied and used in sets. Type 1 is supplied
and used set-wise in right hand and left
hand versions. The gerber connectors are
made in 2 mm hot galvanized steel plate
and provided with diam. 5 mm holes for
nailing with SIMA anchor nails or SIMA
connector screws.
Ausführung: Die Gerberverbinder werden paarweise geliefert und eingesetzt.
Typ 1 wird paarweise geliefert und eingesetzt und besteht aus einem rechten und
einem linken Verbinder. Gerberverbinder
sind aus 2 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern zur
Ausnagelung mit SIMA Ankernägeln oder
SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montering: Samling af åsene foretages i
momentnulpunkter og samlingen foretages 1/7 af spændvidden fra nærmeste understøtning (se fig. 1). Der forudsættes at
der anvendes 4 mm beslagkamsøm eller 5
mm beslagskruer til fastgørelse af beslagene. God samlingstæthed forudsættes.
Fitting: Joining of the purlins is made in
moment zeros and the joining is made 1/7
of the span from the nearest support (see
fig. 1). It is assumed that 4 mm SIMA anchor nails or 5 mm connector screws will
be used for fastening of the connectors.
Good joining tightness is assumed.
Montage: Die Verbindung der Pfetten
erfolgt an Momenten-Nullpunkten und
die Verbindung erfolgt 1/7 von der Spannweite der nächsten Unterstützung entfernt (siehe Figur 1). Vorausgesetzt wird
der Einsatz von 4 mm Ankernägeln oder
5 mm Beschlagschrauben zur Befestigung
der Verbinder. Eine gute Verbindungsdichte wird vorausgesetzt.
SIMA art. no.
Type
Dimension
H
B(min) A
A1
C
C1
D
E
Set
Ø5 mm
Combination
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
210587
1-100
91
62
22
9
24,5
11,5
30
22
20
1
510
25 / 1500
211999
1-150
142
72
47
35
49,5
37,5
35
27
32
1-2-3
515
25 / 1500
210591
1-180
166
66
60
46
62,5
48,5
32
24
36
1-2-3-4
700
25 / 1500
Fig. 1
Fig. 2
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Gerberbeslag Type 2
Gerber connectors Type 2
Gerberverbinder Typ 2
DK
UK
D
Anvendelse: Gerberbeslag anvendes til
samling af tagåse i momentnulpunkterne
1/7.
Type 2: Anvendes hvor tømmeret er skåret i højdemål. (vedr. normalkræfter se
type 3).
Application: Gerber connectors are used
for joining of purlins in the moment zeros 1/7.
Type 2: Used wherever the timber has not
been cut into height measurement (on
normal forces see type 3).
Anwendung: Gerberverbinder sind zum
Verbinden von Dachpfetten in den Momenten-Nullpunkten 1/7 einzusetzen.
Typ 2: Ist da einzusetzen, wo das Bauholz
im Höhenmaß versägt ist (bez. der Normalkräfte siehe Typ 3).
Beslagene: Gerberbeslag leveres og anvendes sætvis. Type 2 leveres og anvendes
sætvis i højre og venstre udgave. Gerberbeslagene er udført i 2 mm varmforzinket
stålplade og forsynet med Ø5 mm huller
for udsømning med SIMA beslagkamsøm
eller SIMA beslagskruer.
Connectors: Gerber connectors are supplied and used in sets. Type 2 is supplied
and used in sets in right hand and left
hand versions. The gerber connectors are
made in 2 mm hot galvanized steel plate
and provided with 5 mm holes for nailing
with SIMA anchor nails or SIMA connector screws.
Ausführung: Die Gerberverbinder werden paarweise geliefert und eingesetzt.
Typ 2 wird paarweise geliefert und eingesetzt und besteht aus einem rechten und
einem linken Verbinder. Gerberverbinder
sind aus 2 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern zur
Ausnagelung mit SIMA Ankernägeln oder
SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montering: Samling af åsene foretages i
momentnulpunkter og samlingen foretages 1/7 af spændvidden fra nærmeste
understøtning (se fig. 1). Der forudsættes
anvendt 4 mm beslagkamsøm eller 5 mm
beslagskruer til fastgørelse af beslagene.
God samlingstæthed forudsættes.
Fitting: Joining of the purlins in made in
moment zeros and the joining is 1/7 of
the span from the nearest support (see
fig. 1). 4 mm SIMA anchor nails or 5 mm
SIMA connector screws are assumed to
be used for fastening of the connectors.
Good joining tightness is assumed.
Montage: Die Verbindung der Pfetten
erfolgt an Momenten-Nullpunkten und
die Verbindung erfolgt 1/7 von der Spannweite der nächsten Unterstützung entfernt (siehe Figur 1). Vorausgesetzt wird
der Einsatz von 4 mm Ankernägeln oder
5 mm Beschlagschrauben zur Befestigung
der Verbinder. Eine gute Verbindungsdichte wird vorausgesetzt.
SIMA art. no.
Type
Dimension
H
B(min) A
C
D
E
Set
Ø5 mm
Combination
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
210163
2-125
128,5 62
34,5
37
30
22
28
1-2
524
25 / 800
210164
2-150
154
72
47
49,5
35
27
36
1-2-3
620
25 / 800
210165
2-180
180
66
60
62,5
32
24
40
1-2-3-4
700
25 / 600
210166
2-200
205
61
75,5
75
29,5
21,5
44
1-2-3-4-5
740
25 / 600
Fig. 1
Fig. 2
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Gerberbeslag Type 3
Gerber connectors Type 3
Gerberverbinder Typ 3
DK
UK
D
Anvendelse: Gerberbeslag anvendes til
samling af tagåse i momentnulpunkterne
1/7.
Type 3: Anvendes hvor der kræves større
bæreevne end type 1 og type 2 kan opfylde, d.v.s ved store spændvidder og
taghældninger. Type 3 kan overføre normalkræfter.
Application: Gerber connectors are used
for joining of purlins in the moment zeros 1/7.
Type 3: Used wherever a higher load capacity than met by type 1 and type 2 is
required, i.e. at wide spans and steep
roof pitches. Type 3 will transfer normal
forces.
Anwendung: Gerberverbinder sind zum
Verbinden von Pfetten an den Momenten-Nullpunkten 1/7 einzusetzen.
Typ 3: Ist dort einzusetzen, wo eine grössere Tragfähigkeit verlangt wird als Typ
1 und Typ 2 aufnehmen können, d.h. bei
grossen Spannweiten und Dachneigungen. Typ 3 kann Normallasten übertragen.
Beslagene: Gerberbeslag leveres og anvendes sætvis. Type 3 gerberbeslag er
udført i 2 mm varmforzinket stålplade og
forsynet med Ø5 mm huller for udsømning med SIMA beslagkamsøm eller SIMA
beslagskruer.
Connectors: Gerber connectors are supplied and used in sets. Type 3 gerber connector is made in 2 mm hot galvanized
steel plate and provided with diam. 5 mm
holes for nailing with SIMA anchor nails
or SIMA connector screws.
Ausführung: Die Gerberverbinder werden paarweise geliefert und eingesetzt.
Typ 3 Gerberverbinder sind aus 2 mm
feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und
mit Ø5 mm Löchern zur Ausnagelung mit
SIMA Ankernägeln oder SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montering: Samling af åsene foretages i
momentnulpunkter og samlingen foretages 1/7 af spændvidden fra nærmeste
understøtning (se fig. 1 ved beslagspecifikationerne). Sømantallet afhænger
af den nødvendige bæreevne (se specifikationer ved beslag). Der forudsættes
anvendt 4 mm beslagkamsøm eller 5 mm
beslagskruer til fastgørelse af beslagene.
God samlingstæthed forudsættes. Beslaget fastgøres med 4 mm kamsøm i længderne 35-40-50 mm. Hvor der optræder
normalkræfter i åsene er mindste sømafstand fra midte af beslag 15x d = 60 mm.
( se fig. 2)
Beslaghøjde H vælges ca. 30 mm mindre
end tømmerets højde ( se nedenstående
skema)
NB. Samlingens midte skal passe ud for
hullet i beslagets midte.
Fitting: Joining of the purlins is made in
moment zeros and the joining is made
1/7 of the span from the nearest support
(see fig. 1 at the connector specifications). The number of nails will depend on
the necessary load capacity (see specifications at connectors). 4 mm SIMA anchor
nails or 5 mm SIMA connector screws are
assumed to be used for fastening of the
connectors. Good joining tightness is assumed. The connector is fastened with 4
mm SIMA anchor nails in lengths of 3540-50 mm. Wherever normal forces occur
in the purlins, the min. nail distance from
the middle of the connector is 15x d = 60
mm. ( see fig. 2)
Connector height H is chosen at about 30
mm less than the timber height (see form
below).
Note: The joint centre shall fit off the
hole in the connector centre.
Montage: Die Verbindung der Pfetten
erfolgt an Momenten-Nullpunkten und
die Verbindung erfolgt 1/7 von der Spannweite der nächsten Unterstützung entfernt (siehe Figur 1 unter den VerbinderSpezifikationen). Die Anzahl der Nägel
hängt von der erforderlichen Tragfähigkeit ab (siehe Verbinder-Spezifikationen). Der Einsatz von 4 mm Ankernägeln
oder 5 mm Beschlagschrauben zur Befestigung der Verbinder ist eine Voraussetzung. Eine gute Verbindungsdichte wird
vorausgesetzt. Die Verbinder sind mit
4 mm Ankernägeln von 35-40-50 mm.
Länge zu befestigen. Wo an den Pfetten
Normallasten auftreten, beträgt der Mindestnagelabstand von der Mitte des Verbinders 15x d = 60 mm ( siehe Figur 2).
Die Verbinderhöhe H ist ca. 30 mm geringer zu wählen als die Höhe des Bauholzes
( siehe unten stehendes Schema)
NB. Die Verbindungsmitte muss mit dem
Loch in der Mitte des Verbinders zusammenpassen.
SIMA art. no.
Type
Dimension
H
B(min.)
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
210169
3-120
120
75
52
765
10 / 700
211994
3-140
140
75
66
890
10 / 700
210171
3-160
160
100
80
975
10 / 700
210172
3-180
180
100
94
1070
10 / 700
Minimum height and width of timber
Type
Height mm
Width mm
3-120
150
75
3-140
175
75
3-160
200
100
3-180
210
100
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Gerberbeslag Type 3
Gerber connectors Type 3
Gerberverbinder Typ 3
Fig. 1
Fig. 2
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Rustfri gerberbeslag
Stainless steel gerber connectors
Rostfreie Gerberverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Gerberbeslag udført i rustfrit stål anvendes sammen med rustfrie
beslagkamsøm i ”fugtklasse U”, eller
hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed. Disse miljøer er især
landbrugsstalde, slagterier og fødevareindustrien.
Application: Stainless steel gerber connectors are used with SIMA stainless
steel anchor nails in ”Humidity Class U”,
or wherever special corrosion resistance
requirements are made. These environments are particularly farm stables, abattoirs and the food industry.
Anwendung: Gerberverbinder aus rostfreiem Stahl sind zusammen mit rostfreien Ankernägeln der ”Feuchtigkeitsklasse U” einzusetzen, oder wo besondere Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit gestellt werden, wie z.B. in
landwirtschaftlichen Ställen, Schlachtereien und in der Lebensmittelindustrie.
Beslagene: Mål og specifikationer på
rustfrie beslag svarer til de tilsvarende
forzinkede stålbeslag. Se foregående sider. Beslagene er udført i 1,5 mm rustfri
plade forsynet med Ø5 mm huller for 4
mm SIMA beslagkamsøm i rustfrit AISI
316. De rustfrie gerberbeslag er forsynet
med forstærkningsribber for at øge styrkeegenskaberne.
Connectors: Stainless steel connector
dims. and specifications are the same as
for the corresponding galvanized steel
connectors. Reference is made to the
preceding pages. These connectors are
made in 1.5 mm stainless steel plate provided with diam. 5 mm holes for 4 mm
SIMA anchor nails in stainless AISI 316.
The stainless steel gerber connectors are
provided with reinforcing ribs to increase
the strength properties.
De rustfrie gerberbeslag er udført i materialekvaliteten:
AISI 316 (syrefast)
Montering: Beslagene skal monteres ligesom gerberbeslagene i varmgalvaniseret
plade, se foregående sider. Ved anvendelse af rustfrie beslag forudsættes altid
anvendt SIMA rustfrie beslagkamsøm.
NB. Se andre rustfrie beslag i A4 under
afsnittet: Diverse beslag
The stainless steel gerber connectors are
made in material quality:
AISI 316 (A4, acid proof)
Fitting: The connectors are to be fitted
like the gerber connectors in hot galvanized plate, see the preceding pages.
When using stainless steel connectors,
SIMA stainless steel anchor nails are always assumed to be used.
Note: See other stainless steel connectors
in AISI 316 A4 under section: Various connectors.
Ausführung: Dimensionen und Spezifikationen für rostfreie Gerberverbinder
entsprechen denen der entsprechenden
für verzinkte Stahlverbinder. Siehe vorige Seiten. Die rostfreien Gerberverbinder
sind aus 1,5 mm rostfreier Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm
SIMA Ankernägel aus rostfreiem Stahl
AISI 316 ausgerüstet. Die rostfreien Gerberverbinder sind mit Verstärkunsrippen
versehen, um die Festigkeitseigenschaften zu erhöhen.
Die rostfreien Gerberverbinder sind aus
folgender Materialqualität gefertigt:
AISI 316 Edelstahl (säurebeständig)
Montage: Die Verbinder sind wie die Gerberverbinder aus feuerverzinkter Platte
zu montieren, siehe vorige Seiten. Bei
der Anwendung von rostfreien Gerberverbindern ist der Einsatz von rostfreien
SIMA Ankernägeln eine Voraussetzung.
NB. Siehe andere rostfreie Verbinder in
A4 unter dem Abschnitt: Diverse Verbinder
SIMA art. no.
Type
Dimension
H
B(min) A
A1
C
C1
D
E
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
212579
1-150
142
72
47
35
49,5
37,5
35
27
32
640
25 / 1500
212581
1-180
166
66
60
46
62,5
48,5
32
24
36
700
25 / 1500
212580
2-150
154
72
47
49,5
35
27
36
640
25 / 800
212582
2-180
180
66
60
62,5
32
24
40
700
25 / 600
212585
3-140
140
75
66
890
10 / 700
212586
3-160
160
100
80
975
10 / 700
212587
3-180
180
100
94
1070
10 / 700
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Rustfri gerberbeslag
Stainless steel gerber connectors
Rostfreie Gerberverbinder
Type 1
Type 2
Type 1
Type 2
Type 3
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Type 3
Stolpebærere
Stanchion holders
Pfostenträger
Stolpebærere Type U og UL
Stolpebærere Type L
Justerbare stolpebærere B2
Stanchion holders Types U and UL
Stanchion holders Type L
Adjustable stanchion holders B2
Pfostenträger Typ U und UL
Pfostenträger Typ L
Verstellbare Pfostenträger B2
Løsholtjern
Betonanker L2/L4
Stolpespyd
Stolpefod
Intertie fittings
Concrete anchor straps L2/L4
Steel clamps
Steel clamps on plate
Pfostenanker
Betonanker L2/L4
Einschlagbodenhülsen
Pfostenfussverbinder
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Stolpebærere Type U og UL
Stanchion holders Types U and UL
Pfostenträger Typ U und UL
DK
UK
D
Anvendelse: Stolpebærere Type U og
UL anvendes til understøtninger af stolper og remme, hvor man ønsker at understøtte træ således, at dette samtidig
friholdes fra fundament og fugtindtrægning i stolpen hindres.
Application: Stanchion holders Types U
and UL are used for supports of stanchions and straps wherever wood is required
to be supported to keep clear from the
foundation, and to prevent moisture penetration into the stanchion.
Stolpebærere: Er udført i 4 mm stål, der
er varmgalvaniseret med ca. 55 µm zink
efter bearbejdning, som er forsynet med
Ø13,5 mm/ Ø11mm/Ø7 mm eller Ø5 mm
huller. Type U og UL findes i tre forskellige bredder 40/70 eller 90 mm. Type U er
med 200 mm kamstål og type UL er med
400 mm kamstål.
Stanchion holders: Made in 4 mm steel
which is hot galvanized with approx. 55
µm zinc after processing which is provided with diam. 13.5 mm/ diam. 11mm/Ø7
mm or dim. 5 mm holes. Types U and UL
are available in three different widths,
40/70 or 90 mm. Type U is with 200 mm
ribbed bar, and type UL is with 400 mm
ribbed bar.
Anwendung: Pfostenträger Typ U und
UL sind für Unterstützungen von Pfosten
und Sparrenpfetten einzusetzen, wo
man das Holz so unterstützen möchte,
so dass es gleichzeitig vom Fundament
freigehalten wird und ein Eindringen der
Feuchtigkeit in den Pfosten verhindert
wird.
Montering: Stolpebærere Type U og Type
UL skal monteres med kamstålet i betonfundamentet, dog max 50 mm over
fundament til skaftet/bæreren. Det anbefales at lave en udsparing i betonfundament og derefter faststøbe stolpebærerens skaft i den rigtige position. Stolpebærerne fastgøres med enten SIMA beslagkamsøm 4,0x40 i 40 mm bredde eller
med Ø8 mm fransk skrue. Stolpebærerne
med bredde 70 og 90 mm kan monteres
med Ø12 mm franske skruer, beslagkamsøm 4,0x40 eller 10 mm franske skruer.
Fitting: Stanchion holders Type U and
Type UL are to be fitted with the ribbed
bar in the concrete foundation, however, max. 50 mm over foundation to the
shaft/holder. It is recommended to make
a hollow in concrete foundation and
then embed the stanchion holder shaft in
the right position. The stanchion holders
to be fastened using either SIMA anchor
nails 4.0x40 in a width of 40 mm or using
a diam. 8 mm coach screw. The stanchion
holders having a width of 70 and 90 mm
may be fitted using diam. 12 mm coach
screws, SIMA anchor nails 4.0x40 or 10
mm coach screws.
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Ausführung: Die Pfostenträger sind aus
4 mm Stahl gefertigt, die nach der Bearbeitung mit 55 µm Zinkauflage feuerverzinkt worden sind. Typ U und UL sind mit
Ø13,5 mm/ Ø11mm/Ø7 mm oder Ø5 mm
Löchern ausgerüstet. Die Typen U und
UL gibt es in drei verschiedenen Breiten
40/70 oder 90 mm. Der Typ U ist mit 200
mm Betonrippenstahl und UL mit 400
mm Betonrippenstahl gefertigt.
Montage: Die Pfostenträger U und UL
sind mit dem Betonrippenstahl im Betonfundament zu montieren, jedoch max.
50 mm über dem Fundament zum Stiel/
Träger. Es wird empfohlen, im Betonfundament eine Aussparung zu machen und
dann den Stiel des Pfostenträgers in der
richtigen Position einzubetonieren. Die
Pfostenträger sind entweder mit SIMA
Ankernägeln 4,0x40 oder 8 mm Kopfschrauben bei 40 mm Breite zu montieren. Die Pfostenträger mit den Breiten 70
und 90 mm sind entweder mit Ø12 mm
Kopfschrauben, SIMA Ankernägel 4,0x40
mm oder 10 mm Kopfschrauben zu montieren.
Stolpebærere Type U og UL
Stanchion holders Types U and UL
Pfostenträger Typ U und UL
SIMA art. no. Type
Dimension
A
B
H
H1
t
Ø mm
Ø5mm Ø7mm Ø11mm Ø13,5mm
ØK
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
210842
U
45
40
102,5
200
4
8
2
K 16
630
20 / 800
210843
U
50
40
100
200
4
8
2
K 16
630
20 / 800
211626
U
70
70
127,5
200
4
8
4
2
K 16
1020
10 / 480
210844
U
75
70
125
200
4
8
4
2
K 16
1020
10 / 480
212011
U
90
70
117,5
200
4
8
4
2
K 16
1020
10 / 480
212005
U
96
70
114,5
200
4
8
4
2
K 16
1020
10 / 480
210845
U
100
70
112,5
200
4
8
4
2
K 16
1020
10 / 480
211297
U
90
90
142,5
200
4
8
4
4
2
K 20
1590
10 / 480
211291
U
100
90
137,5
200
4
8
4
4
2
K 20
1590
10 / 480
210897
U
115
90
180
200
4
8
4
4
2
K 20
1880
10 / 250
211292
U
125
90
125
200
4
8
4
4
2
K 20
1590
10 / 180
210899
U
140
90
200
200
4
8
4
4
2
K 20
2065
– / 250
211554
UL
50
40
100
400
4
8
2
K 16
950
– / 200
211294
UL
75
70
125
400
4
8
4
2
K 16
1340
– / 150
211555
UL
100
70
112,5
400
4
8
4
2
K 16
1340
– / 130
210377
UL
100
90
137,5
400
4
8
4
4
2
K 20
2035
– / 100
211296
UL
125
90
125
400
4
8
4
4
2
K 20
2035
– / 100
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Stolpebærere Type L
Stanchion holders Type L
Pfostenträger Typ L
DK
UK
D
Anvendelse: Stolpebærere Type L anvendes til understøtninger af stolper og
remme, hvor man ønsker at understøtte
træ således, at dette samtidig friholdes
fra fundament og fugtindtrægning i stolpen hindres. Type L anvendes især, hvor
stolpebæreren kun kan fastgøres på en
side af remmen eller stolpen.
Application: Stanchion holders Type L
are used for supports of stanchions and
straps wherever wood is required to be
supported to keep clear from the foundation, and to prevent moisture penetration into the stanchion.
Type L will be used particularly when the
stanchion holder can only be fastened on
one side of the strap or the stanchion.
Anwendung: Pfostenträger Typ L sind
für Unterstützungen von Pfosten und
Sparrenpfetten einzusetzen, wo man das
Holz so unterstützen möchte, so dass es
gleichzeitig vom Fundament freigehalten
wird und ein Eindringen der Feuchtigkeit in den Pfosten verhindert wird. Typ
L wird besonders da eingesetzt, wo die
Pfostenträger nur an der einen Seite der
Sparrenpfette oder am Pfosten befestigt
werden kann.
Stolpebærere: Er udført i 4 mm stål, der
er varmgalvaniseret med 55 µm zink efter
bearbejdningen. Type L er forsynet med
Ø13,5 mm/ Ø11mm eller Ø5 mm huller.
Type L forefindes i bredden 70 mm. Type
L er med 200 mm kamstål og L1 er med
400 mm kamstål.
Montering: Stolpebæreren L skal monteres med kamstålet ned i betonfundamentet, dog max 50 mm over fundament til
skaftet/bæreren. Det anbefales at lave
en udsparing i betonfundament og derefter faststøbe stolpebærerens skaft i
den rigtige position. Stolpebærere skal
monteres med Ø12 mm franske skruer,
SIMA beslagkamsøm 4,0x40 eller 10 mm
franske skruer.
SIMA art. no.
Type
Stanchion holders: Made in 4 mm steel,
hot galvanized with 55 µm zinc after the
processing. Type L is equipped with diam.
13.5 mm/ diam. 11mm or diam. 5 mm holes. Type L is available in a width of 70
mm. Type L is with 200 mm ribbed bar,
and L1 is with 400 mm ribbed bar.
Ausführung: Die Pfostenträger sind aus
4 mm Stahl gefertigt, die nach der Bearbeitung mit 55 µm Zinkauflage feuerverzinkt worden sind. Typ L ist mit Ø13,5
mm/ Ø11mm oder Ø5 mm Löchern ausgerüstet. Der Typ L liegt in der Breite 70
mm vor. Der Typ L ist mit 200 mm Betonrippenstahl und L1 mit 400 mm Betonrippenstahl gefertigt.
Fitting: Stanchion holder Type L is to be
fitted with the ribbed bar down in the
concrete foundation, however, max. 50
mm over foundation to the shaft/holder.
It is recommended to make a hollow in
the concrete foundation and then embed the stanchion holder shaft in the
right position. Stanchion holders are to
be fitted with diam. 12 mm coach screws,
SIMA anchor nails 4.0x40 or 10 mm coach
screws.
Montage: Pfostenträger L sind mit dem
Betonrippenstahl im Betonfundament
zu montieren, jedoch max. 50 mm über
dem Fundament zum Stiel/Träger. Es wird
empfohlen, im Betonfundament eine
Aussparung zu machen und dann den
Stiel des Pfostenträgers in der richtigen
Position einzubetonieren. Pfostenträger
sind mit Ø12 mm Kopfschrauben, SIMA
Ankernägeln 4,0x40 oder 10 mm Kopfschrauben zu montieren.
Dimension
A
B
H
H1
t
Ø mm
K Ømm Weight
Ø5 mm Ø11 mm Ø13,5 mm
gram
Pcs.
Box / Pallet
211305
L
75
70
110
200
4
4
2
1
K 16
650
10 / 640
211306
L1
75
70
110
400
4
4
2
1
K 16
975
- / 150
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Justerbare stolpebærere B2
Adjustable stanchion holders B2
Verstellbare Pfostenträger B2
DK
UK
D
Anvendelse: Justerbare stolpebærere
B2 anvendes til understøtninger af stolper på beton, hvor der er kun er tale om
optagelse af trykkræfter. Stolpebæreren
kan justeres op og ned.
Application: Adjustable stanchion holders
B2 are used whenever it is only a matter
of absorption of compressive forces. The
stanchion holder may be adjusted upward and downward.
Anwendung: Verstellbare Pfostenträger
B2 sind zur Unterstützung von Pfosten
auf Beton einzusetzen, wo es sich nur um
die Aufnahme von Drucklasten handelt.
Der Pfostenträger kann auf- und abwärts
verstellt werden.
Stolpebærere: Er udført i 4 mm stål, der
er varmgalvaniseret med 55 µm zink efter bearbejdningen. B2 er forsynet med
Ø10 mm huller for 8 mm ekspansionsbolte i beton og til Ø8 mm franske bolte
i stolpen.
Stanchion holders: Made in 4 mm steel,
hot galvanized with 55µm zinc after the
processing. B2 is provided with diam. 10
mm holes for 8 mm expansion bolts in
concrete and for diam. 8 mm coach bolts
in the stanchion.
Montering: Stolpebæreren monteres på
beton med minimum 2 stk. ekspansionsbolte (Venligst tjek med leverandørens
anvisning) I bunden af stolpen bores Ø20
mm hul for gevindstangen og for at give
mulighed for justering. Stålpladen monteres i bunden af stolpen.
Fitting: The stanchion holder is fitted on
concrete using minimum two expansion
bolts (please check with supplier’s instructions). At the bottom of the stanchion a diam. 20 mm hole is drilled for the
thread bar and to allow for adjustment.
The steel plate is fitted at the bottom of
the stanchion.
SIMA art. no.
212597
Type
B2
Montage: Die Pfostenträger sind auf Beton mit mindestens 2 St. Expansionsbolzen zu montieren (Bitte mit den Angaben
des Lieferanten kontrollieren). Am unteren Pfostenende wird ein Ø20 mm Loch
für die Gewindestange gebohrt, und um
eine Verstellmöglichkeit zu gewährleisten. Eine Stahlplatte ist am Pfostenboden zu montieren.
Dimension
A
B
H
t
Ø mm
Ø8,5 mm Ø11 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
90
100
4
4
970
10 / 630
90
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Ausführung: Die Pfostenträger sind aus
4 mm Stahl gefertigt, die nach der Bearbeitung mit 55 µm Zinkauflage feuerverzinkt worden sind. B2 ist mit Ø10 mm
Löchern für 8 mm Expansionsschrauben
in Beton und für Ø8 mm Kopfbolzen in
Pfosten ausgerüstet.
4
Løsholtjern
Intertie fittings
Pfostenanker
DK
UK
D
Anvendelse: Løsholtjern anvendes til
fastgørelse og forankring af stolper og
træskeletter til fundamenter eller betonkonstruktioner, hvor der kan forekommer større forskydningskræfter, f.eks.
vindbelastninger.
Application: Intertie fittings are used for
fastening and anchoring of stanchions
and wood framework for foundations
or concrete structures where heavy shear
forces may occur, such as wind loads.
Anwendung: Pfostenanker sind zur Befestigung und Verankerung von Pfosten
und Holzgerüsten mit Fundamenten
oder Betonkonstruktionen einzusetzen,
bei denen grössere Schubkräfte, wie z.B.
Windlasten, auftreten können.
Beslagene: Løsholtjernet er udført i 5/6
eller 8 mm varmforzinket stålplade (varmforzinket efter bearbejdning). Løsholtjernene er henholdsvis forsynet med 2 stk.
Ø10, Ø11 eller Ø13 mm huller for franske
skruer eller gennemgående bolte.
Montering: Splitdelen indstøbes i betonen, hvorefter trædelen fastgøres til beslaget med franske skruer eller gennemgående bolte.
SIMA art. no.
Connectors: The intertie fitting is made
in 5/6 or 8 mm hot galvanized steel plate
(hot galvanized after processing). The
intertie fittings are provided with two
diam. 10, diam. 11 or diam. 13 mm holes
for coach screws or through bolts.
Fitting: The split part is embedded in the
concrete after which the wood part is fastened to the fitting using coach screws
or through bolts.
Dimension
L
B
L1
L2
t
211315
300
40
25
50
5
211623
400
30
20
100
6
211316
500
40
25
50
5
211624
500
40
20
100
8
Ausführung: Der Pfostenanker ist aus
5/6 oder 8 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt (feuerverzinkt nach der
Verarbeitung). Die Pfostenanker sind mit
2 St. Ø10 bzw. Ø11 oder Ø13 mm Löchern
für Kopfschrauben oder durchgehende
Bolzen versehen.
Montage: Der Splintteil wird einbetoniert,
woraufhin das Holzteil am Pfostenanker
mit Kopfschrauben oder durchgehende
Bolzen befestigt wird.
Ø mm
Ø10 mm Ø11 mm Ø12 mm
2
2
2
2
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
471
20 / 1280
500
10 / 1000
750
10 / 1000
1150
5 / 650
Fig. 1
211315 - 211316
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
211623 - 211624
Betonanker L2/L4
Concrete anchor straps L2/L4
Betonanker L2/L4
DK
UK
D
Anvendelse: Betonankre anvendes til
forankring af stolper/trækonstruktioner
i betonfundament, som f.eks. kan være
udsat for opadrettede kræfter.
Application: Concrete anchor straps are
used for anchoring of stanchions/wood
structures in the concrete foundation
which may, for instance, be exposed to
upward forces.
Anwendung: Betonanker sind zur Verankerung von Pfosten/Holzkonstruktionen
im Betonfundament, die beispielsweise
aufwärtsgehenden Kräften ausgesetzt
werden, einzusetzen.
Connectors: Made in 2 (L2) & 4 (L4) mm
hot galvanized steel plate provided with
diam. 5 mm holes for 4 mm SIMA anchor
nails or 5 mm SIMA connector screws.
Ausführung: Betonanker sind aus 2 (L2)
& 4 (L4) mm heissverzinktem Stahlblech
gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4
mm SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA
Beschlagschrauben ausgerüstet.
Beslagene: Er udført i 2 (L2) & 4 (L4) mm
varmforzinket stålplade forsynet med Ø5
mm huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm
eller 5 mm SIMA beslagskruer.
Montering: Betonankeret monteres så
den bukkede ende nedstøbes i beton,
forstærkes eventuelt med et stykke rundjern (se fig. 1) for at øge udtræksstyrken.
Beslaget monteres med 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer.
SIMA art. no.
Type
Fitting: The concrete anchor to be
mounted so that the bent end is embedded in concrete; may possibly be reinforced by a piece of round iron (see fig. 1)
to increase the extraction strength. The
connector to be fitted with 4 mm SIMA
anchor nails or 5 mm SIMA connector
screws.
Montage: Die Betonanker sind so zu
montieren, dass das gebogene Ende einbetoniert und eventuell mit einem Stück
Rundeisen (siehe Figur 1) verstärkt wird,
um die Ausziehstärke zu erhöhen. Der
Betonanker ist mit 4 mm SIMA Ankernägeln oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben
zu montieren.
Dimension
H
B
H1
t
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211331
L2-300
280
40
20
2
180
50 / 6400
210796
L2-400
380
40
20
2
240
50 / 3300
211333
L2-500
480
40
20
2
280
50 / 2500
211339
L4-600
580
40
20
4
686
25 / 1000
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Stolpespyd
Steel clamps
Einschlagbodenhülsen
DK
UK
D
Anvendelse: Stolpespyd SL til træstolper
kan f.eks. anvendes til mindre legehuse,
stakitter og pergolaer. Hurtig og nem
montage uden at skulle grave og betonere. Spyddet holder stolpen fri af jorden og beskytter den således mod fugt
og råd
Application: Steel clamp SL for wood poles may, for instance, be used for small
playhouses, fences, and pergolas. Quick
and easy fitting without having to dig
and concrete. The clamp will keep the
pole free of the ground and will thus protect it against moisture and rot.
Anwendung: Einschlagbodenhülsen SL
für Holzpfosten sind z.B. für kleinere
Spielhäuser, Zäune und Pergolen einzusetzen. Eine schnelle und einfache Montage, ohne ausgraben oder betonieren
zu müssen. Die Einschlagbodenhülse hält
den Pfosten frei von Erde und schützt deshalb gegen Feuchtigkeit und Fäulnis.
Stolpespydene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade forsynet med Ø11
mm huller for M10 franske skruer.
Steel clamps: Made in 2 mm hot galvanized steel plate provided with diam 11
mm holes for M10 coach screws.
Montering: Stolpespyddet slås i ved at
placere et træstykke i (passende dimension) i stolpespyddets hoved, hvorefter
man med en hammer kan slå spyddet i
jorden (se fig. 1.). Stolperne kan fastgøres med franske skruer M10.
Fitting: The steel clamp is driven in by
placing a piece of wood in (appropriate
dimension) the steel clamp head after
which the clamp may be driven into the
ground using a hammer (see fig. 1.) The
clamps may be fastened using coach
screws M10.
SIMA art. no.
Type
Ausführung: Die Einschlagbodenhülsen
sind aus 2 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø11 mm Löchern für
M10 Kopfschrauben ausgerüstet.
Montage: Der Einschlagbodenhülse wird
dadurch in die Erde geschlagen, indem
man ein Holzstück in passender Grösse
auf dem Einschlagbodenhülsenkopf plaziert und sie dann mit einem Hammer
in die Erde schlägt. (siehe Figur 1.) Die
Pfosten können mit Kopfschrauben M10
befestigt werden.
Dimension
A
B
L
t
Ø mm
Ø11 mm
Weight
gram
Pcs.
Pallet
211594
SL
51
51
600
2
4
1000
400
211595
SL
51
101
750
2
4
1600
200
211288
SL
71
71
750
2
4
1400
364
211601
SL
76
76
750
2
4
1680
338
211289
SL
91
91
750
2
4
1870
150
211602
SL
101
101
900
2
4
2580
180
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Stolpefod
Steel clamps on plate
Pfostenfussverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Stolpefod anvendes til terrasser, småhuse, pergolaer etc. på fundamenter og betonblokke.
Application: Steel clamps on plate are
used for terraces, small houses, pergolas,
etc. on foundations and concrete blocks.
Anwendung: Pfostenfussverbinder sind
für Verbindungen von Terrassen, kleinen
Hütten, Pergolen usw. auf Fundamenten
und Betonblöcken einzusetzen.
Stolpefødderne: Er udført i 2 mm plade,
der er varmforzinket efter bearbejdning.
Stolpefoden er forsynet med Ø11 mm
huller for M10 bolte.
Steel clamps: Made in 2 mm plate which
is hot galvanized after processing. The
steel clamp is provided with 11 mm holes
for M10 bolts.
Montering: Stolpefoden kan fastgøres
med M10 bolte i træstolpen og monteres
med 4 stk. M10 ekspansionsbolte i fundamentet / betonblokke.
Fitting: The steel clamp may be fastened
using M10 bolts in the wood stanchion
and fitted with 4 pcs. M10 expansion
bolts in the foundation/concrete blocks.
SIMA art. no.
Type
Ausführung: Die Pfostenfussverbinder
sind aus 2 mm Platte gefertigt und nach
der Bearbeitung feuerverzinkt. Pfostenfussverbinder sind mit Ø11 mm Löchern
für M10 Bolzen ausgerüstet.
Montage: Der Pfostenfussverbinder kann
mit M10 Bolzen am Holzpfosten befestigt und mit 4 St. M10 Expansionsbolzen
im Fundament /Betonblöcken montiert
werden.
Dimension
A
A1
H
B
C
D
Ø mm
Ø10,5 mm
Weight
gram
Pcs.
Pallet
211598
SF
71
71
150
150
15
75
8
1000
500
211600
SF
91
91
150
150
15
95
8
1100
395
211599
SF
96
96
150
180
20
100
8
1400
350
211608
SF
99
99
150
180
20
103
8
1450
350
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Ankerbeslag
Anchor connectors
Ankerbeschläge
Tagåseankre
Universaltagåseankre
Purlin anchors
Universal purlin connectors
Sparrenpfettenanker
Universalsparrenpfettenanker
Spærankre
Gaffelankre
Rafter anchors
Fork anchors
Sparrenanker
Gabelverbinder
Bjælkeankre
Beam anchors
Balkenanker
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Tagåseankre
Purlin anchors
Sparrenpfettenanker
DK
UK
D
Anvendelse: Tagåseankrerne anvendes i
krydsamlinger af enhver art. Eksempelvis:
spær på remme eller tagåse på bjælker.
Application: Purlin anchors are used in
cross joints of any kind. For example:
Rafters on straps or purlins on beams.
Beslagene: Er udført i varmforzinket stålplade forsynet med Ø5 mm huller for 4
mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm
SIMA beslagskruer. Beslagene udføres i
højre og venstre udgave.
Connectors: Made in hot galvanized steel
plate provided with diam. 5 mm holes for
4 mm SIMA anchor nails or 5 mm SIMA
connector screws. The connectors are
made in a right hand and left hand versions.
Anwendung: Die Sparrenpfettenanker
sind für Kreuzverbindungen jeder Art
einzusetzen. Beispielsweise: Sparren auf
Sparrenpfetten oder Dachpfetten auf
Balken.
Montering: Beslagene fastgøres med
4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm
SIMA beslagskruer. Beslagene leveres
i sæt af 2 stk. bestående af et højre og
venstre beslag. Anbring symmetrisk og
overfor hinanden som vist på fig. 1.
SIMA art. no.
Type
Fittin: The connectors are fastened using
4 mm SIMA anchor nails or 5 mm SIMA
connector screws. The connectors are
available in sets of two consisting of a
right hand and a left hand connector.
Place symmetrically and opposite each
other as shown in fig. 1.
Ausführung: Die Sparrenpfettenanker
sind aus feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm
SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet. Die Sparrenpfettenanker werden in einer Rechts- und
einer Linksausgabe gefertigt.
Montage: Die Sparrenpfettenanker sind
mit 4 mm SIMA Ankernägeln oder 5 mm
SIMA Beschlagschrauben zu befestigen.
Die Sparrenpfettenanker werden paarweise geliefert, bestehend aus einem
linken und einem rechten Sparrenpfettenanker. Sind symmetrisch zueinander
zu plazieren, wie an Figur 1 dargestellt.
Dimension (H)
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211244
170 H + V
170
9+9
90
100 / 7000
211245
210 H + V
210
13 + 13
135
100 / 4500
211246
250 H + V
250
17 + 17
175
100 / 4500
211247
290 H + V
290
21 + 21
215
100 / 4500
211248
330 H + V
330
25 + 25
240
50 / 3700
211249
370 H + V
370
29 + 29
285
50 / 3100
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Universaltagåseankre
Universal purlin connectors
Universalsparrenpfettenanker
DK
UK
D
Anvendelse: SIMA’s universal tagåseankre anvendes til samling af krydsende
bjælker af enhver art f.eks. tagåse på
spær. SIMA’s universal tagåseankre udgør
både højre og venstre beslag i et. Universal tagåseankre er designet, så kræfterne
optages gennem den centrerede bukkelinie midt for befæstelserne, og iøvrigt er
de udformet uden svage steder, skarpe
hjørner og ”brudanvisere”.
Application: The SIMA universal purlin
connectors are used for joining of cross
beams of any kind, e.g. purlins on rafters.
The SIMA universal purlin connectors
make the right hand and left hand connectors in one. The Universal purlin connectors have been designed so that the
forces are absorbed through the centred
bending line at the centre of the fastenings, and further they have been designed without any weak spots, sharp corners, and ”break indicators”.
Anwendung: SIMAs Universalsparrenpfettenanker sind für Verbindungen
von kreuzenden Balken jeder Art, wie
beispielsweis Dachpfetten an Sparren,
einzusetzen. SIMAs Universalsparrenpfettenanker machen sowohl ein rechtes und
ein linkes Sparrenpfettenanker in einem
aus. Universalsparrenpfettenanker sind
so gestaltet, dass die Kräfte durch die
zentrierte Biegelinie in der Mitte vor den
Befestigungen aufgenommen werden.
Im Übrigen sind sie ohne Schwachpunkte, spitze Ecken und ”Bruchanzeiger”
gestaltet.
Beslagene: SIMA’s universal tagåseankre
er udført i 2 mm varmforzinket stålplade
forsynet med Ø5 mm huller for 4,0 mm
SIMA beslagkamsøm eller 5,0 mm SIMA
beslagskruer.
Montering: Der skal anvendes mindst 2
stk. beslag pr. samling, diagonalt/symmetrisk anbragt som vist på fig. 1. Alle beslagenes huller anvendes til fastgørelsen
enten med Ø4 mm (mindst 40 mm lange)
SIMA beslagkamsøm eller med Ø5 mm
(mindst 40 mm lange) SIMA beslagskruer.
Bjælkerne skal sikres mod kæntring. Vær
opmærksom på at trænormens krav om
kant- og endeafstande skal overholdes
(se afsnittet: teknisk information).
Connectors: The SIMA universal purlin
connectors are made in 2 mm hot galvanized steel plate provided with 5 mm holes for 4.0 mm SIMA anchor nails or diam.
5.0 mm SIMA connector screws.
Fitting: At least 2 connectors per joint
shall be used, diagonally/symmetrically
placed as shown in fig. 1. All connector
holes are used for the fastening either
using diam. 4 mm (at least 40 mm long)
SIMA anchor nails or using diam. 5 mm
SIMA connector screws. The beams are to
be secured against capsizing. Be aware
that the norm requirements on edge and
end distances shall be met (see section:
Technical Information).
Ausführung: SIMAs Universalsparrenpfettenanker sind aus 2 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm
Löchern für 4,0 mm SIMA Ankernägel
oder Ø5,0 mm SIMA Beschlagschrauben
ausgerüstet.
Montage: Es sind mindestens 2 St. Universalsparrenpfettenanker pro Verbindung
einzusetzen, die diagonal /symmetrisch
wie an Figur 1 dargestellt, angebracht
werden. Alle Löcher der Universalsparrenpfettenanker sind bei der Befestigung mit entweder Ø4 mm (mindestens
40 mm lange) SIMA Ankernägeln oder
mit Ø5 mm (mindestens 40 mm lange)
SIMA Beschlagschrauben, anzuwenden.
Die Balken sind gegen ein Käntern zu
sichern. Bitte beachten Sie, dass die Holznormauflagen mit Bezug auf Rand- und
Hirnholzabstände einzuhalten sind (siehe
Abschnitt: Technische Information).
SIMA art. no.
Type
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211418
170
8
80
100 / 4000
211419
210
12
98
100 / 4000
Fig. 1
170
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
210
Spærankre
Rafter anchors
Sparrenanker
DK
UK
D
Anvendelse: Spærankre anvendes til fastgørelse af spær og bjælker til underliggende trækonstruktioner, såsom rem.
Type 1 anvendes til mindre underliggende trækonstruktioner f.eks. en smal
rem. Type 2 anvendes især til fastgørelse
af spær til stolpekonstruktioner.
Application: Rafter anchors are used for
fastening of rafters and beams for underlying wood structures, such as strap. Type
1 is used for small underlying wood structures, such as a narrow strap. Type 2 is
used particularly for fastening of rafters
to stanchion structures.
Beslagene: Spærankrerne er udført i 1,5
mm varmgalvaniseret stålplade og er forsynet med Ø5 mm huller for 4,0x40 mm
SIMA beslagkamsøm eller 5,0x40 mm
SIMA beslagskruer.
Connectors: The rafter anchors are made
in 1.5 mm hot galvanized steel plate and
are provided with diam. 5 mm holes for
4.0x40 mm SIMA anchor nails or 5.0x40
mm SIMA connector screws.
Anwendung: Sparrenanker sind zur Befestigung von Sparren und Balken an
der unterliegenden Holzkonstruktion
wie z.B. den Sparrenpfetten einzusetzen. Typ 1 ist für kleinere unterliegende
Holzkonstruktionen z.B. für eine schmales Sparrenpfette einzusetzen. Typ 2 ist
hauptsächlich zur Befestigung an Pfostenkonstruktionen einzusetzen.
Montering: Beslagene fastgøres med
4,0x40 mm SIMA beslagkamsøm eller
5,0x40 mm SIMA beslagskruer. Ved type
2 anvendes de to midterste rækker huller
ved enkelt stolpe, og de to yderste rækker ved dobbelt stolpekonstruktion. Vær
opmærksom på at trænormens krav om
kant- og endeafstande skal overholdes
(se afsnittet: Teknisk information).
Fitting: The connectors are fastened with
4.0x40 mm SIMA anchor nails or 5.0x40
mm SIMA connector screws. For type 2,
the two middle lines of holes are used
for single stanchion, and the 2 outer lines
for double stanchion structure. Be aware
that wood norm requirements on edge
and end distances must be met (see section: Technical Information).
Ausführung: Die Sparrenanker sind aus
1,5 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4,0x40
mm SIMA Ankernägel oder 5,0x40 mm
SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montage: Die Sparrenanker sind mit
4,0x40 mm SIMA Ankernägeln oder
5,0x40 mm SIMA Beschlagschrauben zu
befestigen. Bei Typ 2 sind die beiden
mittleren Lochreihen bei einem einzelnen Pfosten und die beiden äussersten
Lochreihen bei einer doppelten Pfostenkonstruktion einzusetzen. Bitte beachten Sie, dass die Holznormauflagen mit
Bezug auf Rand- und Hirnholzabstände
einzuhalten sind (siehe Abschnitt: Technische Information).
SIMA art. no.
Type
Dimension
B
L
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
212588
1-48
48
170
14+15
156
25 / 1600
212593
2-36
36
390
14+43
227
25 / 1600
212589
2-48
48
390
14+43
300
25 / 1600
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Gaffelankre
Fork anchors
Gabelverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Gaffelankre anvendes til
forankring af træspær til trævægge eller
stolper. Spærbredde 45 eller 50 mm.
Application: Fork anchors are used for
wood rafters for wood walls or stanchions. Rafter width 45 or 50 mm.
Anwendung: Gabelverbinder sind zur Verankerung von Holzsparren mit Holzwänden oder Pfosten einzusetzen. Sparrenbreite 45 oder 50 mm.
Beslagene: Er udført i 1,5 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4mm SIMA beslagkamsøm eller
5 mm SIMA beslagskruer.
Connectors: Made in 1.5 mm hot galvanized steel plate and provided with diam. 5
mm holes for 4mm SIMA anchor nails or
5 mm SIMA connector screws.
Montering: Til fastgørelse anvendes 4
mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm
SIMA beslagskruer, anvend samme antal
SIMA beslagkamsøm/beslagskruer i spærret som skal forankres samt i træ væggen/stolpen. Vær opmærksom på at trænormens krav om kant- og endesafstande
skal overholdes (se afsnittet: Teknisk information).
Fitting: For fastening, 4 mm SIMA anchor
nails or 5 mm SIMA connector screws are
used. Use the same number of SIMA anchor nails/connector screws in the rafter
to be anchored as well as in the wood
wall/stanchion. Be aware that the wood
norm requirements for edge and end distances must be met (see section: Technical Information).
SIMA art. no.
210840
Type
1
Montage: Zur Befestigung sind 4 mm
SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben einzusetzen. Benutzen
Sie dieselbe Anzahl SIMA Ankernägel/
Beschlagschrauben in dem Sparren, der
zu verbinden ist sowie in den Holzwänden/Pfosten. Achten Sie darauf, dass die
Auflagen der Holznorm mit Bezug auf
Rand- und Hirnholzabstände einzuhalten
sind. (Siehe Abschnitt: Technische Information).
Dimension
B
L
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
50
18 + 16
200
25 / 1600
320
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Ausführung: Die Gabelverbinder sind aus
1,5 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4mm
SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Bjælkeankre
Beam anchors
Balkenanker
DK
UK
D
Anvendelse: Bjælkeankre anvendes til
fastgørelse af træbjælker/spær m.v. til
ståldragere (se fig. 1). Beslagene kan
modsat også anvendes til ophængning af
træbjælker til ståldragere.
Application: Beam anchors are used for
fastening of timber beams/rafters, etc.
to steel joists (see fig. 1). The connectors may on the other hand also be used
for suspension of timber beams to steel
joists.
Anwendung: Balkenanker sind zur Befestigung von Holzbalken/Sparren u.a. an
Stahlträger (siehe Figur 1) einzusetzen.
Die Balkenanker können entgegengesetzt auch zum Aufhängen von Balken
an Stahlträgern benutzt werden.
Connectors: Made in 4 mm hot galvanized steel sheet provided with diam. 5
mm holes for 4 mm SIMA anchor nails
or 5 mm SIMA connector screws. Further,
the connectors are provided with diam.
11 and diam. 14 mm holes for 10/12 mm
bolts, or 10/12 mm coach screws.
Ausführung: Die Balkenanker sind aus 4
mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt
und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm SIMA
Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet. Die Balkenanker
sind ausserdem mit Ø11 und Ø14 mm
Löchern für 10/12 mm Bolzen bzw. 10/12
mm Kopfschrauben ausgerüstet.
Beslagene: Er udført i 4 mm varmforzinket stålplade forsynet med Ø5 mm huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller
5 mm SIMA beslagskruer. Yderligere er
beslagene forsynet med Ø11 og Ø14 mm
huller for henholdsvis 10/12 mm bolte eller 10/12 mm franske skruer.
Montering: Beslagene monteres diagonalt parvis (2 stk. pr. samling), så der
opnås balance i samlingerne. Beslagene
fastgøres med 4 mm SIMA beslagkamsøm
eller 5 mm SIMA beslagskruer og eventuelt M10 bolte eller franske skruer.
Bemærk! Beslagene skal have fuldt indgreb i ståldrageren. Der skal udsømmes
med minimum 4 stk. 4 mm SIMA beslagkamsøm eller SIMA beslagskruer.
Fitting: The connectors are fitted diagonally in pairs (2 per joint), for balance in
joints. The connectors are fastened using
4 mm SIMA anchor nails or 5 mm SIMA
connector screws, and possibly M10 bolts
or coach screws.
Note! The connectors should be engaged fully with the steel joist. Nailing with
a minimum of 4 pcs. 4 mm SIMA anchor
nails or SIMA connector screws.
Montage: Zur Erreichung eines Gleichgewichts in den Verbindungen sind die
Balkenanker diagonal paarweise (2 St..
pro Verbindung) zu montieren. Die Balkenanker sind mit 4 mm SIMA Ankernägeln oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben
und eventuell M10 Bolzen oder Kopfschrauben zu befestigen.
Bitte beachten! Die Balkenanker müssen
einen völligen Eingriff am Stahlträger haben. Es sind mindestens 4 St. 4 mm SIMA
Ankernägel oder SIMA Beschlagschrauben einzuschlagen.
SIMA art. no.
Type
Dimension
H
B
t
Ø mm
Ø5 mm Ø11 mm Ø14 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211260
145
145
55
4
6
200
100 / 4500
211262
180
180
50
4
10
250
100 / 4500
2
2
Fig. 1
145
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
180
Taglægtesamlinger
Roof batten connectors
Dachlattensammelbeschläge
Topplankebeslag
Toplægtebeslag
Ridge connectors
Ridge connectors
Topbohlenverbinder
Firstlattenhalter
T1 Lægteholder
SIMA Lægtestringer
T1 Batten holders
SIMA batten stringers
T1 Lattenhalter
SIMA Lattenverbinder
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Topplankebeslag
Ridge connectors
Topbohlenverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Topplankebeslag anvendes
til fastgørelse af lægter, der fastholder
rygningssten.
Application: Ridge connectors are used
for fastening of battens retaining ridge
stones.
Anwendung: Topbohlenverbinder sind
für die Befestigung von Latten, die den
Firststein festhalten, einzusetzen.
Beslagene: Er udført i 1,5 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4mm SIMA beslagkamsøm eller
5 mm SIMA beslagskruer. Beslagene leveres til 50 mm lægtebredde.
Connectors: Made in 1.5 mm hot galvanizes steel plate and provided with diam.
5 mm holes for 4mm SIMA anchor nails
or 5 mm SIMA connector screws. The connectors are available for 50 mm batten
width.
Ausführung: Die Topbohlenverbinder
sind aus 1,5 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern
für 4 mm SIMA Ankernägel oder 5 mm
SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Die Topbohlenverbinder werden für 50
mm Lattenbreiten geliefert.
Montering: Beslaget monteres på spærsamlingen med 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer. Undgå sømplacering i midterste hulrække
ved ovennævnte anvendelse.
SIMA art. no.
211243
Type
1
Fitting: The connector is fitted on the rafter joint using 4 mm SIMA anchor nails
or 5 mm SIMA connector screws. Do not
place nails in the middle hole line for the
application mentioned above.
Dimension
B
L
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
51
12
200
25 / 1600
307
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Montage: Der Topbohlenverbinder ist
an der Sparrenverbindung mit 4 mm
SIMA Ankernägeln oder 5 mm SIMA
Beschlagschrauben zu befestigen. Vermeiden Sie die Nagelplazierung in der
mittleren Lochreihe bei oben erwähnter
Anwendung.
Toplægtebeslag
Ridge connectors
Firstlattenhalter
DK
UK
D
Anvendelse: Beslagene anvendes til at
bære rygningslægten på kippen og graterne på tage med tagsten og tegltage.
Application: The connectors are used to
carry the ridge batten on the ridge and
the hips on roofs with roof tiles and tiled
roofs.
Anwendung: Die Firstlattenhalter sind
zum Tragen der Firstlatten am Dachfirst
und den Dachgraten an Dächern mit
Dachsteinen und Ziegeldächern einzusetzen
Beslagene: Er udført i 1,5 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer.
Montering: Beslaget monteres på spær
og grater, hvorefter lægten ilægges i
toplægtebeslaget, så rygningsstenen kan
fastgøres. Toplægtebeslaget tilpasses til
den ønskede vinkel og højde og fastgøres med 4 mm SIMA beslagkamsøm eller
5 mm SIMA beslagskruer. Grater forefindes især på afvalmede hustage.
SIMA art. no.
Type
Connectors: Made in 1.5 mm hot galvanized steel plate and provided with diam. 5
mm holes for 4 mm SIMA anchor nails or
5 mm SIMA connector screws.
Fitting: The connector is fitted on rafters
and hips after which the batten is laid
in the ridge connector so that the ridge
stone may be fastened. The ridge connector is adapted to the angle and height
required and fastened using 4 mm SIMA
anchor nails or 5 mm SIMA connector
screws. Hips are available particularly on
hipped roofs.
Ausführung: Die Firstlattenhalter sind
aus 1,5 mm feuerverzinkter Stahlplatte
gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4
mm SIMA Ankernägel oder eller 5 mm
SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montage: Die Firstlattenhalter sind an
Sparren und Dachgraten zu montieren,
woraufhin die Latte in den Firstlattenhalter gelegt wird, damit der Firststein befestigt werden kann. Der Firstlattenhalter
wird dem gewünschten Winkel und Höhe
angepasst und mit 4 mm SIMA Ankernägeln oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben
befestigt. Dachgrate gibt es hauptsächlich an Walmdächern.
Dimension
B
B1
H
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211413
40
40
59
253,5
18
132
50 / 2000
211415
50
50
55
248,5
18
132
50 / 2000
Fig. 1
Fig. 2
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
T1 Lægteholder
T1 Batten holders
T1 Lattenhalter
DK
UK
D
Anvendelse: T1lægteholder anvendes
til samling af T1 taglægter til spær på
saddel og pulttag. I ”TRÆ BB01” beskrives de nye krav til lægtning af tage,
hvor der også stilles krav til udførelse af
lægtestød(samling).
Ved håndsømning af taglægter kræves
der ved lægtestød enten forboring eller
brug af T1 lægteholder. T1 Lægteholderen gør således lægtning så let og sikker,
så denne løsning altid bør vælges.
Application: T1 batten holders are used
for joining of roof battens for rafters on
saddle and shed roof. In ”TRÆ BB01”
– ”WOOD BB01” – the new requirements
for the battening of roofs are described,
including making requirements for the
making of batten joints.
For hand nailing of roof battens, for batten joints either pre-drilling or the use of
T1 batten holder will be required. The T1
batten holder thus makes battening so
easy and safe that this solution should
always be chosen.
Anwendung: T1Lattenhalter sind für Verbindungen von T1 Dachlatten an Sparren
bei Sattel- und Pultdächern einzusetzen.
In ”TRÆ BB01” werden die neuen Anforderungen an die Dachlattung beschrieben, wo auch die Anforderungen an die
Ausführung von Lattenschubanschlüssen
gestellt werden.
Bei Handvernagelung von Dachlatten
wird bei Lattenschubanschlüssen entweder ein Vorbohren oder der Einsatz von
T1 Lattenhaltern verlangt. Der T1 Lattenhalter macht die Verlattung deshalb
so einfach und sicher, dass diese Lösung
immer gewählt werden sollte.
Beslagene: Er udført i 1,5 mm varmgalvaniseret stålplade forsynet med Ø5 mm
huller til 4,5x90/100/110/130 mm lægtesøm.
Montering: T1 lægteholder skal monteres efter følgende forskrift:
1) Lægterne skal saves i størrelse for at
få en tæt samling over spærret. Kun 2
ud af 3 lægter må blive samlet på det
samme spær.
2) T1 Lægteholderen er placeret i centrum af samlingen med takkerne ned
mod lægten, og man kan midlertidig
holde beslaget på plads ved at slå stille på beslaget med en hammer. De 2
store ydertakker skal placeres mellem
lægterne for styring,( se fig)
3) Fastgørelse af T1 lægteholderen
med 2 stk. varmforzinkede lægtesøm 4,5x110mm eller beslakamsøm
4,0x100 mm.
Bemærk at der til lægtning nu vil blive
krævet anvendelse af varmforzinkede eller rustfri søm eller skruer.
Connectors: Made in 1.5 mm hot galvanized steel plate provided with 5 mm holes
for 4.5x90/100/110/130 mm batten nails.
Fitting: T1 batten holder shall be fitted to
the specification made below:
1) Battens to be sawn in size for tight
joining over the rafter. Only 2 of 3
battens may be joined on the same
rafter.
2) The T1 batten holder is placed at the
centre of the joint with the teeth facing down towards the batten, and
the connector may be kept temporarily in place by beating the connector quietly using a hammer. The
2 large outer teeth shall be placed
between the battens for control( see
fig)
3) Fastening of the T1 batten holder
using 2 hot galvanized batten nails
4.5x110mm or anchor nails 4.0x100
mm.
Note that battening will now require the
use of hot galvanized or stainless steel
nails or screws.
SIMA lægteholder er beskyttet.
Ausführung: Die Lattenhalter sind aus
1,5 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für
4,5x90/100/110/130 mm Lattennägel ausgerüstet.
Montage: Die T1 Lattenhalter sind nach
folgender Vorschrift zu montieren:
1) Die Latten sind in Grösse zu versägen,
um eine enge Verbindung über dem
Sparren zu bekommen. Nur 2 von 3
Latten dürfen an demselben Sparren
verbunden werden.
2) Der T1 Lattenhalter ist im Zentrum
der Verbindung mit den Zacken in
Richtung der Latte anzubringen, und
man kann den Lattenhalter vorläufig
an seinem Platz halten, indem man
ihn vorsichtig anhämmert. Die beiden grossen Aussenzacken sind zwischen den Latten zur Steuerung zu
plazieren, ( siehe Figur).
3) Die Befestigung der T1 Lattenhalter
erfolgt mit 2 St.feuerverzinkten Lattennägel 4,5x110mm, oder mit Ankernägel 4,0x100 mm.
SIMA batten holders is protected.
Bitte beachten, dass für die Verlattung
jetzt der Einsatz von feuerverzinkten
oder rostfreien Nägeln oder Schrauben
verlangt wird.
SIMA Lattenhalter sind geschützt.
SIMA art. no.
211629
Fig. 1
Type
T1
Dimension
B
L
t
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box/Pallet
20
1,5
2
12
100 / 10500
52
Fig. 2
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
SIMA Lægtestringer
SIMA batten stringers
SIMA Lattenverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: SIMA lægtestringer anvendes til samling af kiplægter og skråafstivningslægter. Der henvises i øvrigt til
Træbranchens Oplysningsråds håndbog:
”Træspær 2” – August 2005(Træ 52).
Application: SIMA batten stringers are
used for joining of ridge battens and
screw bracing battens. Reference is also
made to Træbranchens Oplysningsråds
manual: ”Træspær 2” – August, 2005(Træ
52).
Anwendung:
SIMA
Lattenverbinder
sind zum Verbinden von Firstlatten und
Schrägversteifungslatten
einzusetzen.
Wir weisen im Übrigen auf das Informationshandbuch vom Træbranchens Oplysningsråd ”Holzsparren 2” – August 2005
(Holz 52) hin.
Beslagene: Er udført i 1,5 mm varmgalvaniseret stålplade forsynet med Ø4 mm
huller til 3,1x40 mm SIMA beslagkamsøm
eller 4,0 x 30 mm SIMA beslagskruer.
Montering: SIMA lægtestringer fastgøres
med beslagkamsøm 3,1x40 mm eller beslagskruer 4,0x30 mm. SIMA lægtestringer monteres altid parvis. Vær opmærksom på at trænormens krav om kant- og
endeafstande skal overholdes (se afsnit:
Teknisk information). Endvidere kan
flere monteringseksempler ses i Træbranchens Oplysningsråds bog: ”Træspær 2”
- August 2005.
Connectors: Made in 1.5 mm hot galvanized steel plate provided with 4 mm holes
for 3.1x40 mm SIMA anchor nails or 4.0 x
30 mm SIMA connector screws
Fitting: SIMA batten stringers are fastened with 3.1x40 mm anchor nails or
4.0x30 mm connector screws. SIMA batten stringers are always fitted in pairs.
Be aware that the wood norm requirements on edge and end distances must
be met (see section: Technical Information). Further, several fitting examples are
shown in the Træbranchens Oplysningsråds book: ”Træspær 2” – August, 2005.
SIMA lægtestringer er beskyttet.
SIMA batten stringer is protected.
Ausführung: Die Lattenverbinder sind
aus 1,5 mm feuerverzinkter Stahlplatte
gefertigt und mit Ø4 mm Löchern für
3,1x40 mm SIMA Ankernägel oder 4,0 x
30 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montage: SIMA Lattenverbinder sind mit
Ankernägeln 3,1x40 mm oder Beschlagschrauben 4,0x30 mm zu befestigen. SIMA
Lattenverbinder sind immer paarweise
zu montieren. Bitte beachten Sie, dass
die Holznormauflagen mit Bezug auf
Rand- und Hirnholzabstände einzuhalten
sind (siehe Abschnitt: Technische Information). Weitere Montagebeispiele sind
im Buch des Træbranchens Oplysningsråd
”Holzsparren 2” - August 2005 zu sehen.
SIMA Lattenverbinder sind geschützt.
SIMA art. no.
Dimension
L
H
B
t
Ø mm
Ø4 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211633
248
21,5
1,5
23
159
100 / 4800
37,5
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Diverse beslag
Assorted connectors
Diverse Holzverbinder
Universalbeslag
Bjælkestrop
Forankringsbeslag Vrid
Universal connectors
Beam straps
Anchor connectors
Universalverbinder
Balkenverbinder
Verankerungsverbinder
Sternbeslag
Brætbeslag
Vekseljern
Fascia board connectors
Board connectors
Purlin anchors
Stirnverbinder
Brettverbinder
Wechselverbinder
Flexibeslag
Spærfodsbeslag
Stolpehatte
Flexi-connectors
Rafter foot connectors
Pole caps
Flexiverbinder
Sparrenfussverbinder
Pfostenkappen
Beslagskruer
Beslagkamsøm
Connector screws
Anchor nails
Beschlagschrauben
Ankernägel
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Universalbeslag
Universal connectors
Universalverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Universalbeslag anvendes i
krydsamlinger af enhvert art.
Application: Universal connectors are
used in cross joints of any kind.
Anwendung: Universalverbinder sind bei
Kreuzverbindungen jeder Art einzusetzen.
Beslagene: Er udført i henholdsvis 2 mm
og 3 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm huller for 4 mm SIMA
beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer. Beslagene leveres og anvendes
sætvis (højre/venstre udgave). Type 190
har yderligere Ø7 mm huller til Ø6 mm
bolte.
Connectors: Made in 2 mm and 3 mm hot
galvanized steel plate and provided with
diam. 5 mm holes for 4 mm SIMA anchor
nails or 5 mm SIMA connector screws.
The connectors are supplied and used in
sets (right hand/left hand version). Type
190 further has 7 mm holes for diam. 6
mm bolts.
Montering: Skal monteres med 2 stk.
beslag pr. samling anbragt diagonalt af
hinanden. Beslagene skal fastgøres med
6-13 stk. 4,0 x 40 mm beslagkamsøm eller
5,0 x 40 mm beslagskruer. I vandret flig
skal beslagkamsømmene eller skruerne
placeres nærmest bukkelinien. I lodret
flig placeres beslagkamsømmene eller
skruerne længst væk fra slidsen mellem
trædelene.
Fitting: To be fitted with 2 connectors per
joint placed diagonally of each other. The
connectors are to be fastened using 6-13
pcs. 4.0 x 40 mm SIMA anchor nails or 5.0
x 40 mm SIMA connector screws. At the
horizontal flange, the anchor nails or the
connector screws shall be placed next to
the bending line. In the vertical flange,
the anchor nails or the screws shall be
placed farthest away from the slit between the wood parts.
SIMA art. no.
Type
Ausführung: Die Universalverbinder
sind aus 2 mm bzw. 3 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm
Löchern für 4 mm SIMA Ankernägel oder
5 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet. Die Universalverbinder werden paarweise (Links-/Rechtsausgabe) geliefert
und eingesetzt. Typ 190 hat ausserdem
Ø7 mm Löcher für Ø6 mm Bolzen.
Montage: Sind mit 2 St. Universalverbinder pro Verbindung in diagonaler Lage
zueinander einzusetzen. Die Universalverbinder sind mit 6-13 St. 4,0 x 40 mm
Ankernägeln oder 5,0 x 40 mm Beschlagschrauben zu befestigen. In den waagerechten Schenkel sind die Ankernägel
oder Schrauben dicht an der Biegelinie
anzubringen. Im senkrechten Schenkel
sind die Ankernägel oder Schrauben am
weit vom Schlítz entfernt zwischen den
Holzteilen zu plazieren.
Ø mm
Ø5 mm Ø7 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
210770
100 H + V
17
300
50 / 1200
210771
140 H + V
16
680
50 / 1200
210772
190 H + V
17
420
50 / 1200
4
Fig. 1
100
140
190
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Bjælkestrop
Beam straps
Balkenverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Bjælkestropper anvendes til
samling af træbjælker vinkelret på anden drager (se fig. 1), hvor man vil spare
højde på samlingen.
Application: Beam straps are used for
joining of wooden beams at right angles to other joist (see fig. 1) when saving
height on the joining is required.
Anwendung: Balkenverbinder sind zum
winkelrechten Verbinden von Holzbalken mit anderen Trägern (siehe Figur 1),
wo man die Höhe der Verbindung einsparen möchte, einzusetzen.
Beslagene: Er udført i 1,5 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer.
Connectors: Made in 1.5 mm hot galvanized steel plate and provided with 5 mm
holes for 4 mm SIMA anchor nails or 5
mm SIMA connector screws.
Montering: Bjælkestropper anbringes
over gennemgående drager og fastgøres i træbjælker med 4 mm beslagkamsøm eller 5 mm beslagskruer. Endetræ og
kantafstand skal overholdes (se afsnit:
teknisk information) Der anvendes 2 beslag pr. samling.
Fitting: Beam straps are placed over continuous joist and fastened in wooden
beams using 4 mm SIMA anchor nails or
5 mm SIMA connector screws. End grain
and edge distance to be met (refer to section: Technical Information) 2 connectors
per joint shall be used.
SIMA art. no.
211266
Type
1
Montage: Balkenverbinder sind über
durchgehende Träger anzubringen und
an Holzbalken mit 4 mm Ankernägeln
oder 5 mm Beschlagschrauben zu befestigen. Hirnholz- und Randabstand sind
einzuhalten (siehe Abschnitt: Technische
Information). Es sind 2 Beschläge pro Verbindung einzusetzen.
Dimension
H
L
t
B
Ø mm
Ø 5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / pallet
134
1,5
40
39
345
25 / 500
756
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Ausführung: Die Balkenverbinder sind
aus 1,5 mm feuerverzinkter Stahlplatte
gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4
mm SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA
Beschlagschrauben ausgerüstet.
Forankringsbeslag Vrid
Anchor connectors
Verankerungsverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Forankringsbeslag Vrid anvendes til krydssamlinger af enhver art.
Application: Anchor connectors are used
for cross joints of any kind.
Anwendung:
Verankerungsverbinder
sind für Kreuzverbindungen jeder Art
einzusetzen.
Beslagene: Er udført i 1,25 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer.
Connectors: Made in 1.25 mm hot galvanized steel plate and provided with dim.
5 mm holes for 4 mm SIMA anchor nails
or 5 mm SIMA connector screws.
Montering: Forankringsbeslag Vrid fastgøres med 4 mm beslagkamsøm eller 5
mm beskagskruer. Anvend 2 beslag pr.
samling og placer disse diagonalt.
Fitting: Anchor connectors are fastened
using 4 mm SIMA anchor nails or 5 mm
SIMA connector screws. Use 2 connectors
per joint and place these diagonally.
Ausführung: Die Verankerungsverbinder
sind aus 1,25 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern
für 4 mm SIMA Ankernägel oder 5 mm
SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montage: Verankerungsverbinder sind
mit 4 mm Ankernägeln oder 5 mm Beschlagschrauben zu montieren. Pro Verbindung sind 2 Verankerungsverbinder
einzusetzen und diagonal zu plazieren.
SIMA art. no.
Dimension
L
B
t
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211593
280
1,25
18
100
100 / 6000
38
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Sternbeslag
Fascia board connectors
Stirnverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Sternbeslag anvendes til
fastgørelse af sternbrædder til spær i
tagkonstruktioner, hvor der ønskes at
skjule tagrenden.
Application: Fascia board connectors are
used for fastening of fascia boards to
rafters in roof structures where the gutter is required to be concealed.
Anwendung: Stirnverbinder sind für die
Verbindung der Stirnbretter am Sparren
bei Dachkonstruktionen einzusetzen, wo
man die Dachrinne verstecken möchte.
Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer. Programmet omfatter 2 typer 200 mm – 260 mm.
Beslagene udføres i højre- og venstreudgave.
Connectors: Made in 2 mm hot galvanized steel plate and provided with diam. 5
mm holes for 4 mm SIMA anchor nails or
5 mm SIMA connector screws. The range
includes 2 types, 200 mm – 260 mm . The
connectors are made in right hand and
left hand versions.
Ausführung: Die Stirnverbinder sind aus
2 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm
SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet. Das Programm
beinhaltet zwei Typen 200 mm – 260 mm.
Die Stirnverbinder werden in Links- und
Rechtsausgabe hergestellt.
Montering: Der anvendes et højre eller et
venstre beslag pr. samling, afhængig af
afslutningen mod sternbrædderne.
Fitting: A right hand or left hand connector is used per joint, depending on the
stop against the fascia boards.
SIMA art. no.
Montage: Ein Rechts- und ein Linksverbinder ist pro Verbindung, vom Abschluss
gegen die Stirnbretter abhängig, einzusetzen.
Type
Ø mm
Ø4 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
210789
200 H + V
14 + 12
195
50 / 3200
211454
260 H + V
18 + 12
255
50 / 3200
Fig. 1
200
260
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Brætbeslag
Board connectors
Brettverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Brætbeslag anvendes til
fastgørelse af brædder til stolper/søjler.
Typiske anvendelsesområder er stakitter,
kompostbeholdere m.v.
Application: Board connectors are used
for fastening of boards for stanchions/
columns. Typical areas of application are
fences, compost containers, etc.
Anwendung: Brettverbinder sind zur Befestigung von Brettern an Pfosten/Säulen
einzusetzen. Typische Einsatzbereiche
sind Lattenzäune, Kompostbehälter usw.
Beslagene: Er udført i 1,5 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer.
Connectors: Made in 1.5 mm hot galvanized steel plate and provided with diam.
5 mm holes for 4 mm SIMA anchor nails
or 5 mm SIMA connector screws.
Ausführung: Die Brettverbinder sind aus
1,5 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm
SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montering: Brætbeslaget monteres i stolpen/søjlen med 2 stk. 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer.
Brættet monteres derefter med skruer i
siderne af beslaget.
Fitting: The board connector is mounted
in the stanchion/column using 2 pcs. 4 mm
SIMA anchor nails or 5 mm SIMA connector screws. The board is then fitted with
screws at the sides of the connector.
SIMA art. no.
210797
Type
1
Dimension
B
L
t
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box/Pallet
23
1,5
4
82
40 / 2400
94
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Montage: Der Brettverbinder ist am Pfosten/der Säule mit 2 St. 4 mm SIMA Ankernägeln oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben zu montieren. Daraufhin ist
das Brett mit Schrauben an den Seiten
des Brettverbinders zu montieren.
Vekseljern
Purlin anchors
Wechselverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Vekseljernene anvendes i
mindre krydsamlinger af enhver art. Eksempelvis vekseljern på bjælker. Vekseljernenes skrå sider medvirker især til at
træet kan arbejde frit, uden at komme
for meget i spænd samt mindsker risikoen for sprækning.
Application: The purlin anchors are used
in small cross joints of any kind. For instance as purlin anchors on beams. The
skew sides of the purlin anchors contribute particularly to the free working of
the wood without being too firmly fixed
while they reduce the risk of cracking.
Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet med Ø5 mm
huller for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller
5 mm SIMA beslagskruer. Beslagene udføres i såvel højre som venstre udgave.
Connectors: Made in 2 mm hot galvanized steel plate and provided with 5 mm
holes for 4 mm SIMA anchor nails or 5
mm SIMA connector screws. The connectors are made in right hand as well as left
hand versions.
Anwendung: Die Wechselverbinder sind
bei kleineren Kreuzverbindungen jeder
Art einzusetzen. Beispielsweise Wechselverbinder an Balken. Die schrägen
Seiten der Wechselverbinder tragen besonders dazu bei, dass das Holz frei arbeiten kann, ohne zu sehr in Spannung
zu geraten. Das vermindert das Spaltrisiko.
Montering: Beslagene fastgøres med 4
mm beslagkamsøm eller 5 mm beslagskruer. Anvend 2 beslag pr. samling og
placer disse symmetriske som vist på fig.
1. Beslagene leveres og anvendes sætvis
(højre/venstre udgave).
SIMA art. no.
Type
Fitting: The connectors are fastened
using 4 mm SIMA anchor nails or 5 mm
SIMA connector screws. Use 2 connectors
per joint and place these symmetrically
as shown in fig. 1. The connectors are
supplied and used in sets (right hand/left
hand versions).
Ausführung: Die Wechselverbinder sind
aus 2 mm feuerverzinkter Stahlplatte
gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4
mm SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA
Beschlagschrauben
ausgerüstet.
Die
Wechselverbinder werden sowohl in einer Rechts- als auch einer Linksausgabe
hergestellt.
Montage: Die Wechselverbinder sind mit
4 mm Ankernägeln oder 5 mm Beschlagschrauben zu befestigen. Immer 2 Wechselverbinder pro Verbindung einsetzen
und sie symmetrisch wie an Figur 1 dargestellt, plazieren. Die Wechselverbinder
werden paarweise geliefert und eingesetzt (Rechts- und Linksausgabe).
Dimension (H)
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211435
170 H + V
170
9+9
180
50 / 1600
211447
210 H + V
210
13 + 13
290
50 / 1600
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Flexibeslag
Flexi-connectors
Flexiverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Flexibeslag anvendes til
samlinger i trækonstruktioner, hvor der
er behov for fleksibelt moment vedr. tagkonstruktionen/spær. Dette er især ved
store belastningsmomenter som f.eks.
snelast. Type 1 og 2 skal bruges sammen
ved opsætningen.
Application: Flexi-connectors are used for
joints in wood structures requiring a flexible moment at the roof structure/rafters.
This applies particularly in the case of heavy load moments, like snow load. Types
1 and 2 are to be used together at the
setup.
Anwendung: Flexiverbinder sind für Verbindungen in Holzkonstruktionen einzusetzen, wo mit Bezug auf die Dachkonstruktion/Sparren ein Bedarf für ein flexibles Moment besteht. Dieses gilt besonders bei hohen Belastungsmomenten wie
z.B. bei Schneelast. Typ 1 und 2 sind bei
der Montage gemeinsam einzusetzen.
Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade forsynet med Ø5 mm huller
for 4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm
SIMA beslagskruer.
Connectors: Made in 2 mm hot galvanized steel plate provided with 5 mm holes for 4 mm SIMA anchor nails or 5 mm
SIMA connector screws.
Montering: Alle beslagenes huller anvendes til fastgørelsen enten med Ø4 mm
(mindst 40 mm lange) beslagkamsøm
eller med Ø5 mm (mindst 40 mm lange)
beslagskruer. Vær opmærksom på at trænormens krav om kant- og endeafstande
skal overholdes (se afsnit: teknisk information). Beslag skal monteres i henhold
til anvendelsetegningen. Type 1 og 2 skal
sættes sammen inden fastgørelse af befæstigelsen.
Fitting: All connector holes are used
for the fixing either using diam. 4 mm
(min. 40 mm long) anchor nails or using
diam. 5 mm (min. 40 mm long) connector
screws. Be aware that the wood standard
requirements for edge and end distances are to be met (see section: Technical
Information). Connectors to be fitted according to the application drawing. Types 1 and 2 are to be put together prior
to the fixing of the fastener.
SIMA art. no.
Type
Dimension
L
B
t
212501
1
160
40
2
212524
2
85
40
2
H
70
L2
30
Ausführung: Die Flexiverbinder sind aus
2 mm feuerverzinkter Stahlplatte gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4 mm
SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA Beschlagschrauben ausgerüstet.
Montage: Alle Löcher der Flexiverbinder
sind bei der Befestigung einzusetzen, entweder mit Ø4 mm (mindestens 40 mm
langen) Ankernägeln oder mit Ø5 mm
(mindestens 40 mm langen) Beschlagschrauben. Bitte darauf achten, dass die
Holznormauflagen an Rand- und Hirnholzabstände einzuhalten sind (siehe
Abschnitt: Technische Information). Die
Flexiverbinder sind lt. Einsatzzeichnungen zu montieren. Vor dem Festmachen
an der Befestigung sind Typ 1 und 2 zusammenzusetzen.
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
6
96
100 / 1500
5
115
100 / 3600
Fig. 1
212501
212524
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Spærfodsbeslag
Rafter foot connectors
Sparrenfussverbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Spærfodsbeslag anvendes
til samling af spær på skråtliggende rem
ved hanebåndsspær.
Application: Rafter foot connectors are
used for joining of rafters on skew strap
at top beam rafters.
Anwendung: Sparrenfussverbinder sind
als Verbindung von schrägliegenden
Sparrenpfetten bei Hahnenbalkensparren einzusetzen.
Beslagene: Spærfodsbeslagene leveres og
anvendes sætvis. Spærfodsbeslagene er
udført i 2,5 mm varmforzinket stålplade
og forsynet med Ø5 mm huller for 4mm
SIMA beslagkamsøm eller 5 mm SIMA beslagskruer. Beslagene leveres og anvendes sætvis (højre og venstre udgave).
Connectors: The rafter foot connectors
are supplied and used in sets. The rafter
foot connectors are made in 2.5 mm hot
galvanized steel plate and provided with
diam. 5 mm holes for 4 mm SIMA anchor nails or 5 mm SIMA connectors. The
connectors are supplied and used in sets
(right hand and left hand versions).
Montering: Beslagene monteres med
4 mm SIMA beslagkamsøm eller 5 mm
SIMA beslagskruer, der anvendes altid 2
stk. beslag pr. samling. Ved hurtig montering fastsømmes et beslag på spærret
og et beslag på fodremmen, hvorefter
montering færdiggøres, når samlingen
er i position.
Fitting: The connectors are fitted with 4
mm SIMA anchor nails or 5 mm SIMA connector screws; 2 connectors per joint are
always used. For quick fitting, a connector is nailed on the rafter and a connector
on the foot strap after which the fitting is
finished when the joint is in position.
Ausführung: Die Sparrenfussverbinder
werden paarweise geliefert und eingesetzt. Die Sparrenfussverbinder sind
aus 2,5 mm feuerverzinkter Stahlplatte
gefertigt und mit Ø5 mm Löchern für 4
mm SIMA Ankernägel oder 5 mm SIMA
Beschlagschrauben ausgerüstet.
Die
Sparrenfussverbinder werden paarweise
geliefert (eine linke und eine rechte Ausgabe) und eingesetzt.
Montage: Die Sparrenfussverbinder sind
mit 4 mm SIMA Ankernägeln oder 5 mm
SIMA Beschlagschrauben zu montieren.
Es werden immer 2 St. Sparrenfussverbinder pro Verbindung eingesetzt. Bei
schneller Montage wird einVerbinder am
Sparren und ein Verbinder am Fussbalken festgenagelt, wonach die Montage
fertiggestellt wird, wenn die Verbindung
in Position gekommen ist.
SIMA art. no.
Type
Dimension
H
B
t
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
211251
180
180
2,5
31
670
25 / 1600
47,5
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Stolpehatte
Pole caps
Pfostenkappen
DK
UK
D
Anvendelse: Stolpehatte anvendes til
beskyttelse af firkantede stolpeender af
enhver art.
Application: Pole caps are used for protection of square pole ends of any kind.
Anwendung: Pfostenkappen sind zum
Schutz von viereckigen Pfostenenden jeder Art einzusetzen.
Beslagene: Stolpehattene er udført i 1
mm plade. Stolpehattene fås i kobber,
rustfrit stål og varmforzinket overflader.
Stolpehattene er forsynet med 2 stk. Ø5
mm huller for 4 mm træskruer. Der findes
2 typer: pyramide og kugle (ball).
Connectors: The pole caps are made in 1
mm plate. The pole caps are available in
copper, stainless steel, and hot galvanized surfaces. The pole caps are provided
with 2 diam. 5 mm holes for 4 mm wood
screws. 2 types are available: Pyramid and
ball.
Montering: Stolpehattene fastgøres med
4 mm træskruer i siden af hatten.
Fitting: The pole caps are fastened with 4
mm wood screws at the side of the cap.
SIMA art. no.
Type
Surface
212023
Pyramide
212024
Ausführung: Die Pfostenkappen sind
aus 1 mm Platte gefertigt und mit Kupfer, rostfreier Stahl- und feuerverzinkter
Oberfläche erhältlich. Die Pfostenkappen
sind mit 2 St. Ø5 mm Löchern für 4 mm
Holzschrauben ausgerüstet. Es gibt zwei
Typen: Pyramide und Kugel (Ball).
Montage: Die Pfostenkappen sind mit 4
mm Holzschrauben an der Kappenseite
zu befestigen.
Mål i mm
L
t
H
Ø mm
Ø5 mm
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
Galvanized
71
1
34
2
70
25/1000
Pyramide
Galvanized
76
1
34
2
75
25/1000
212025
Pyramide
Galvanized
91
1
34
2
90
25/1000
212026
Pyramide
Galvanized
96
1
34
2
110
25/1000
212027
Pyramide
Galvanized
101
1
34
2
115
25/1000
212033*
Pyramide
Copper
71
1
34
2
65
25/1000
212036*
Pyramide
Copper
96
1
34
2
106
25/1000
212038*
Pyramide
Stainless steel
71
1
34
2
70
25/1000
212041*
Pyramide
Stainless steel
96
1
34
2
106
25/1000
212043
Ball
Galvanized
71
1
103
2
175
25/500
212046*
Ball
Galvanized
96
1
103
2
275
25/500
212048*
Ball
Copper
71
1
103
2
170
25/500
212051*
Ball
Copper
96
1
103
2
270
25/500
212053*
Ball
Stainless steel
71
1
103
2
175
25/500
212054*
Ball
Stainless steel
96
1
103
2
275
25/500
* = Bestillingsvarer - Only on order - Bestellungswaren
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Rustfrie beslag
Stainless steel connectors
Rostfreie Verbinder
DK
UK
D
Anvendelse: Beslag udført i rustfrit stål
anvendes sammen med rustfrie SIMA beslagkamsøm i ”fugtklasse U”, eller hvor
der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed.
Application: Stainless steel connectors
are used with stainless steel SIMA anchor
nails in ”Humidity Class U”, or wherever
special corrosion resistance requirements
are made.
Anwendung: Aus rostfreiem Stahl hergestellte Verbinder sind zusammen mit rostfreien SIMA Ankernägeln der “Feuchtigkeitsklasse U”, oder wo besondere Anforderungen an Korrosionsbetändigkeit
erfordert wird, einzusetzen.
Vedrørende de enkelte rustfrie beslags
anvendelse henvises til katalogets omtale af tilsvarende forzinkede stålbeslag.
Sideangivelse er anført i nedenstående
oversigtsskema.
Regarding the application of the particular stainless steel connectors, please refer
to what is stated in the catalogue on similar galvanized steel connectors. The
page number is given in the table below.
Beslagene: Mål og specifikationer på
rustfrie beslag svarer til de tilsvarende
forzinkede stålbeslag. Se nedenstående
oversigtsskema. NB: Alle rustfrie beslag
er udført i 0,5 mm mindre materialetykkelse end i varmforzinket stålplade.
Connectors: Dims. and specifications for
stainless steel connectors are the same as
those applying for the similar galvanized
steel connectors. See table below. Note:
All stainless steel connectors are made in
0.5 mm lesser material thickness than in
hot galvanized steel plate.
Alle rustfrie beslag er udført i materialekvaliteten:
AISI 316 (syrefast)
Montering: Ved fastgørelse af rustfrie
beslag forudsættes altid anvendt SIMA
rustfrie beslagkamsøm.
Andre typer/størrelser af rustfrie beslag
kan leveres efter ønske, dog med forbehold for antal og produkter.
Mit Bezug auf die Anwendung der einzelnen rostfreien Verbinder, weisen wir auf
die entsprechenden verzinkten Stahlverbinder im Katalog hin. Die Seitenangabe
ist in unten stehendem Übersichtsschema
angegeben.
All stainless steel connectors are made in
the material quality of:
AISI 316 (acid proof)
Ausführung: Dimensionen und Spezifikationen für rostfreie Verbinder entsprechen denen der entsprechenden verzinkten Stahlverbinder. Siehe unten stehendes Übersichtsschema. NB: Alle rostfreien
Verbinder sind aus einer Materialstärke,
die um 0,5 mm geringer ist, als es bei
feuerverzinkten Stahlplatten der Fall ist,
gefertigt.
Fitting: When fastening stainless steel
connectors, SIMA stainless steel anchor
nails are always assumed to be used.
Alle rostfreien Verbinder sind in folgender Materialqualität gefertigt:
AISI 316 (säurebeständig)
Other types/sizes of stainless steel connectors may be provided as required,
however, subject to the volume and products required.
Montage: Bei der Befestigung von rostfreien Verbindern ist die Anwendung
von SIMA rostfreien Ankernägeln eine
Voraussetzung.
Andere Typen/ Grössen rostfreier Verbinder sind nach Wunsch lieferbar. Wir nehmen jedoch Vorbehalt für Anzahl und
Produkte.
SIMA art. no.
Type
A+B+C+D
Section
catalogue
Weight
gram
Pcs.
Box / Pallet
210809
V2
90x90x2,0x65 mm
2
167
25/2400
210810
V4
105x105x2,5x90 mm
2
325
25/1200
213052
S35
50x50x2,0x35 mm
2
50
20/6000
210811
40x160x1,5 mm
3
67
25/2800
210812
80x200x1,5 mm
3
169
25/2800
51x105 mm
4
214
50/1500
210813
U
210812
210811
V2
V4
S35
210813
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Beslagskruer
Connector screws
Beschlagschrauben
DK
UK
D
Anvendelse: Beslagskruer med TwinCut
® point anvendes som alternativ til beslagkamsøm til fastgørelse af bygningsog sømbeslag i trækonstruktioner.
Application: Connector screws with TwinCut ® point are used as an alternative to
anchor nails for the fastening of building
and nail connectors in wooden structures.
Anwendung: Beschlagschrauben mit
TwinCut ® point sind als Alternative zu
Ankernägeln bei der Befestigung von
Bau- und Holzverbindern bei Holzkonstruktionen einzusetzen.
Screws: Anchor nails with TwinCut ®
point have a specially adapted cylindrical
head shape accurately fitting building
and nail connectors diam. 5 mm holes.
Thus providing a highly stable and stiff
fixing connection between connectors
and connector screws, thereby increasing the shear strength. Tests have shown
that connectors fastened with connector
screws provide a higher degree of stiffness and at least the same bearing capacity as well connectors fixed with anchor
nails of similar length. The ”self-pre-boring” TwinCut ® point tip improves the
function, application and extraction value of the screw. TwinCut ® point is easier to make bite the wood and easier to
screw in while reducing the splitting risk.
Ausführung: Beschlagschrauben mit
TwinCut ® point verfügen über eine besonders angepasste Zylinderkopfform,
die genau zu den *Ø5 mm Löchern der
Bau- und Holzverbinder passen. Das verleiht eine sehr stabile und steife Einspannungsverbindung zwischen Verbinder
und Beschlagschraube und erhöht die
Schubfestigkeit. Versuche haben gezeigt,
dass Verbinder, die mit Beschlagschrauben
befestigt wurden, eine grössere Steifheit
und mindestens dieselbe Tragfähigkeit
wie es bei Verbindern mit Ankernägeln
einer entsprechenden Länge der Fall ist,
verleihen. Die „selbstbohrende“ TwinCut
® point Spitze verbessert die Schraubenfunktion, den Anwendungs- und Ausziehwert. Mit der TwinCut ® point kann sich
die Schraube leichter im Holz festbeissen,
sie ist leicht einzuschrauben und vermindert gleichzeitig das Spaltrisiko.
Skruerne: Beslagskruer med TwinCut ®
point har en special tilpasset cylindrisk
hovedform, der nøjagtig passer til bygnings- og sømbeslags Ø5 mm huller. Det
giver en meget stabil og stiv indspændingsforbindelse mellem beslag og beslagskrue, hvilket øger forskydningsstyrken. Forsøg har vist, at beslag fastgjort
med beslagskruer giver større stivhed
og mindst samme bæreevne som beslag
fastgjort med tilsvarende længde beslagkamsøm. Den ”selvforborende” TwinCut
® point spids forbedrer skruens funktion,
anvendelse- og udtrækningsværdi. TwinCut ® point er lettere at få til at bide i
træet og lettere at skrue i og samtidig
mindsker den flækningsrisikoen.
Materialespecifikation: C 1018
Overfladebeskyttelse:
ZIPLEX ® - S til fugtklasse IU. (ZIPLEX =
Zinkjern overflade, crom 6 fri)
Material Specification: C 1018
Surface Protection:
ZIPLEX ® - S for humidity class IU. (ZIPLEX
= Zink iron surface, chrome 6 free)
Materialspezifikation: C 1018
Oberflächenschutz:
ZIPLEX ® - S für Feuchtigkeitsklasse IU.
(ZIPLEX = Zinkeisen Oberfläche, Chrom
6 frei)
SIMA art. no.
Dimension
B
L
t
Torx
Weight box
gram
Pcs.
Box / Box on pallet
145040
8,5
5
20
975
250 / 384
40
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Beslagkamsøm
Anchor nails
Ankernägel
DK
UK
D
Anvendelse: Beslagkamsøm anvendes til
fastgørelse af bygnings- og sømbeslag i
forbindelse med trækonstruktioner.
Application: Anchor nails are used for fastening of building and nail connectors in
relation to wooden structures.
Anwendung: Ankernägel sind zur Befestigung von Bau- und Holzverbindern im
Zusammenhang mit Holzkonstruktionen
einzusetzen.
Sømmene: Beslagkasmsøm er specialsøm,
der ved sin form, produktionsmetode og
materiale sikrer stor tværbæreevne og
udtrækningsværdi. Sømmets koniske
hovedform giver ved montage en ideel
forbindelse mellem søm og sømbeslag,
der igen medfører god stabilitet og
styrke i samlingen. SIMA’s beslagkamsøm
har byggestyrelsens godkendelse M.K.
5,50/0358 og opfylder kravene til DiF’s
normer for trækonstruktioner DS 413.
SIMA’s beslagkamsøm er under løbende
kontrol fra Teknologisk Institut.
Nails: Anchor nails are special nails providing, by way of their shape production
method, and material a high cross bearing capacity and extraction value. The
cone-shaped nail head provides at fitting
an ideal connection between nail and
nail connector generating in turn good
stability and strength in the joint. SIMA
anchor nails carry building board approval M.K. 5,50/0358 and meet the requirements for DiF standards for wooden
structures DS 413. SIMA anchor nails are
subjected to current control by Dansk
Teknologisk Institut – Danish Technological Institute.
Materialespecifikation: C 1015
NB. SIMA art. 134040 er udført i rustfri
A4, AISI 316
Overfladebeskyttelse:
GALV PLUS® til fugtklasse IU. (GALV PLUS
= Zinkjern overflade)
Material Specification: C 1015
NB. SIMA art. 134040 is made in stainless
A4, AISI 316.
Surface Protection:
GALV PLUS® for humidity class IU. (GALV
PLUS = Zinc iron surface)
Ausführung: Ankernägel sind Spezialnägel, die durch ihre Form, Produktionsweise und Material eine hohe Querbelastungsfähigkeit und einen hohen
Ausziehwert gewährleisten. Die konische
Kopfform gibt bei der Montage eine Idealverbindung zwischen Nagel und Nagelverbinder, welches wiederum eine gute
Verbindungsstabilität und Verbindungsstärke gibt. SIMAs Ankernägel verfügen
über die Zulassung M.K. 5,5/0358 des
Bauamts und erfüllen die Auflagen an
die DiF-Normen für Holzkonstruktionen
DS 413. SIMAs Ankernägel unterliegen
einer laufenden Kontrolle des Technologischen Instituts.
Materialspezifikation: C 1015
NB. SIMA Art. 134040 ist aus Edelstahl A4,
AISI 316 gefertigt
Oberflächenschutz:
GALV PLUS® für Feuchtigkeitsklasse IU.
(GALV PLUS = Zinkeisen Oberfläche)
SIMA art. no.
Dimension
B
L
t
Weight box
gram
Pcs.
Box / Box on pallet
124040
8,5
40
4,0
1100
250 / 768
124050
8,5
50
4,0
1300
250 / 672
124060
8,5
60
4,0
1600
250 / 480
134040*
8,5
40
4
1100
250 / 384
* = Rustfri A4 - Stainless steel A4 - Rostfrie A4
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Specialprodukter
Special products
Spezialprodukte
DK
UK
D
SIMA udfører udover det brede program
indenfor bygningsbeslag og hyldeknægte, specialbeslag til køkkenindustrien,
møbelindustrien, fødevareindustrien osv.
Produkterne udføres i mange forskellige
materialer såsom aluminium, tagpap,
stål, aluzink, rustfri A2-A4 (AISI 304-AISI
316), samt overfladebehandlinger som
varmgalvanisering, el-galvanisering, fortinning, maling og meget andet.
In addition to our wide range in building
connectors and brackets, SIMA makes
special connectors for the kitchen industry, furniture industry, food industry,
etc.
These products are made in a great variety of materials, such as aluminium,
roofing cardboard, steel, aluminium zinc,
stainless steel A2-A4 (AISI 304-AISI 316),
as well as surface treatments such as hot
galvanizing, el-galvanizing, tin coating,
painting, etc. etc.
Ausser dem breiten Programm von Holzverbindern und Konsolen, stellt SIMA
Spezialbeschläge für die Küchenindustrie, Möbelindustrie, Lebensmittelindustrie usw. her.
Die Produkte werden in vielen veschiedenen Materialien wie Aluminium, Dachpappe, Stahl, Aluzink, rostfrei A2-A4 (AISI
304-AISI 316), sowie Oberflächenbehandlungen wie Feuerverzinkung, elektrolytische Verzinkung, Verzinnung, Lackierung
und vieles andere mehr hergestellt.
SIMA industrial products as well as special products are characterized by an extremely high quality, competitive prices,
as well as quick and accurate delivery.
SIMAs Industrieprodukte sowie die Spezialprodukte zeichnen sich durch eine sehr
hohe Qualität, wettbewerbsfähige Preise
sowie eine schnelle und präzise Lieferung
aus.
SIMA’s industriprodukter samt specialprodukter er kendetegnet ved en meget høj
kvalitet, konkurrencedygtige priser samt
hurtig og præcis levering.
Vi tilbyder gerne at medvirke aktivt i produktudviklingen til løsning af dit behov.
Ved forespørgsel på specialprodukter bliver hver forespørgsel vurderet i henhold
til volumen, værktøjsomkostninger, pris,
kvalitet, materialer osv.
We should be pleased to contribute actively to the product development to meet
your needs.
As to inquiries for special products, each
inquiry will be evaluated in relation to
volume, tool costs, price, quality, materials, etc.
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Wir bieten Ihnen gern an, aktiv an der
Poduktentwicklung zur Lösung Ihres
Bedarfs teilzunehmen.
Bei Anfragen nach Spezialprodukten
wird jede Anfrage mit Bezug auf Volumen, Werkzeugkosten, Preis, Qualität,
Materialien usw. bewertet.
Hyldeknægte
Brackets
Konsolen
Oppressede hyldeknægte
U-bæringer
Pressed brackets
U-brackets
Gepresste Konsolen
U-Konsolen
T-jernshyldeknægte
Dobbelt T-jernsbæringer
T-iron brackets
Double T-iron brackets
T-Eisenkonsolen
Doppelte T-Eisenkonsolen
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Oppressede hyldeknægte
Pressed brackets
Gepresste Konsolen
DK
UK
D
Anvendelse: Hyldeknægte anvendes til
opsætning af hylder, borde, dobbeltborde, vindueskarme og et utal af andre formål i boliger, institutioner og industrier.
Application: Brackets are used for setting up of shelves, tables, double tables,
window sills, and for a great variety of
purposes in housing, institutions, and industries.
Anwendung: Konsolen sind zum Befestigen von Regalen, Tischen, Doppeltischen,
Fensterbänken und eine Unzahl anderer
Zwecke in Wohnungen, Institutionen und
in der Industrie einzusetzen.
Pressed brackets: Pressed brackets are
made in 0.8-1 mm steel plate pressed in
profile for added strength. Available in
white.
Gepresste Konsolen: Gepresste Konsolen
sind aus 0,8-1 mm Stahlplatte im Profil
zur Erhöhung der Stärke gefertigt. In
weiss lieferbar.
Oppressede hyldeknægte: Oppressede
hyldeknægte er udført i 0,8-1 mm stålplade presset i profil for at øge styrken.
Leveres i hvid.
SIMA art. no.
Dimension
L
H
A
B
C1
C2
C3
D1
D2
D3
Surface
Ø mm
Ø3,5 mm Ø4,5 mm
Pcs.
Box / Pallet
210855
100
75
9
32
14
19
93
13
20
68
White
6
20 / 6000
210856
125
100
10
34
16
26
120
16
26
95
White
6
20 / 6000
210857
150
125
10
35
22
32
144
22
32
119
White
6
20 / 3800
210858
200
150
11
41
27
37
193
27
37
143
White
6
20 / 2520
210859
225
175
11
41
33
44
170
35
43
218
White
6
20 / 2000
210860
250
200
11
42
37
47
243
37
47
193
White
6
20 / 1780
210861
300
250
12
45
43
53
292
43
53
242
White
6
20 / 1120
210862
350
300
12
48
45
55
342
45
55
292
White
6
20 / 840
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
U-bæringer
U-brackets
U-Konsolen
DK
UK
D
Anvendelse: Hyldeknægte anvendes til
opsætning af hylder, borde, dobbeltborde, vindueskarme og et utal af andre formål i boliger, institutioner og industrier.
Application: Brackets are used for setting up of shelves, tables, double tables,
window sills, and for a great variety of
purposes in housing, institutions, and industries.
Anwendung: Konsolen sind zum Befestigen von Regalen, Tischen, Doppeltischen,
Fensterbänken und eine Unzahl anderer
Zwecke in Wohnungen, Institutionen und
in der Industrie einzusetzen.
U-brackets: U-brackets are made in 2.5
mm steel plate bent in U-shape for absorption of heavy loads.
Note: No right hand/left hand versions
as with L-brackets. U-brackets are available in galvanized or powder coated in
white.
U-Konsolen: U-Konsolen sind aus 2,5 mm
in U-Form gebogener Stahlplatte zur Aufnahme grosser Belastungen gefertigt.
Bitte beachten Sie: Keine rechts/links
Ausgabe wie bei L-Profilen. U-Träger sind
verzinkt oder pulverlackiert in weiss lieferbar.
U-bæringer: U-bæringer er udført i 2,5
mm stålplade bukket i U-form for optagelse af store belastninger.
Bemærk ingen højre/venstre udgave som
ved L-profiler. U-bæringerne leveres i
galvaniseret eller pulverlakeret i hvid.
SIMA art. no.
Dimension
Surface
Ø mm
Ø7 mm Ø9 mm
Pcs.
Bundle/ Pallet
211367
300 x 300 x 2,5 mm
Galvanized
2
2
5 / 400
211368
300 x 400 x 2,5 mm
Galvanized
3
2
5 / 300
211270
300 x 550 x 2,5 mm
Galvanized
4
2
5 / 270
211274
300 x 300 x 2,5 mm
White
2
2
5 / 400
211275
300 x 400 x 2,5 mm
White
3
2
5 / 300
211277
300 x 550 x 2,5 mm
White
4
2
5 / 270
211603
500 x 500 x 2,5 mm
White
6
0
5 / 270
Fig. 1
211368/211275
211603
211277/211277
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
211367/211274
T-jernshyldeknægte
T-iron brackets
T-Eisenkonsolen
DK
UK
D
Anvendelse: Hyldeknægte anvendes til
opsætning af hylder, borde, dobbeltborde, vindueskarme og et utal af andre formål i boliger, institutioner og industrier.
Application: Brackets are used for setting up of shelves, tables, double tables,
window sills, and for a great variety of
purposes in housing, institutions, and industries.
Anwendung: Konsolen sind zum Befestigen von Regalen, Tischen, Doppeltischen,
Fensterbänken und eine Unzahl anderer
Zwecke in Wohnungen, Institutionen und
in der Industrie einzusetzen.
T-iron brackets: T-iron brackets are made
in 30x30 mm and 40x40 mm steel profiles, with a material thickness of 4.5 mm.
T-iron brackets are available in hot galvanized or powder coated in white. Made
for heavy loads.
T-Eisenkonsolen: T-Eisenkonsolen sind
aus Stahlprofilen 30x30mm bzw. 40x40
mm mit einer Materialstärke von von 4,5
mm gefertigt. Die T-Eisenkonsolen sind
feuerverzinkt oder pulverlackiert in weiss
lieferbar. Für schwere Belastungen gefertigt.
T-jernshyldeknægte: T-jernshyldeknægte
er udført i henholdsvis stålprofiler 30x30
mm og 40x40 mm med godstykkelse 4,5
mm. T-jernsbæringerne leveres varmgalvaniseret eller pulverlakeret i hvid. Udført for store belastninger.
SIMA art. no. Type Dimension
H
L
A
B
Surface
Mat.thickness
Ø mm
Pcs.
Ø7mm Ø9mm Ø6,5x11mm Ø7x11mm Bundle/ Pallet
211361
1
200
250
94
144
Galvanized 30 x 30 x 4 mm 4
4
10 / 800
211362
1
250
300
144
194
Galvanized 30 x 30 x 4 mm 4
4
10 / 600
211284
2
300
300
85
Galvanized 40 x 40 x 4 mm
2
4
10 / 360
211285
2
300
400
185
Galvanized 40 x 40 x 4 mm
2
6
10 / 360
211286
2
300
550
135
Galvanized 40 x 40 x 4 mm
2
6
10 / 360
211365
1
200
250
94
144
White
30 x 30 x 4 mm 4
4
10 / 800
211366
1
250
300
144
194
White
30 x 30 x 4 mm 4
4
10 / 600
211548
2
300
300
85
White
40 x 40 x 4 mm
2
4
10 / 360
211549
2
300
400
185
White
40 x 40 x 4 mm
2
6
10 / 360
211550
2
300
550
135
White
40 x 40 x 4 mm
2
6
10 / 360
Fig. 1
Type 1
Type 2
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Dobbelt T-jernshyldeknægte
Double T-iron brackets
Doppelte T-Eisenkonsolen
DK
UK
D
Anvendelse: Hyldeknægte anvendes til
opsætning af hylder, borde, dobbeltborde, vindueskarme og et utal af andre formål i boliger, institutioner og industrier.
Application: Brackets are used for setting up of shelves, tables, double tables,
window sills, and for a great variety of
purposes in housing, institutions, and industries.
Anwendung: Konsolen sind zum Befestigen von Regalen, Tischen, Doppeltischen,
Fensterbänken und eine Unzahl anderer
Zwecke in Wohnungen, Institutionen und
in der Industrie einzusetzen.
Double T-iron brackets: The T-iron brackets are made in 40x40 mm T-iron steel
profiles with a material thickness of 4.5
mm.
The T-iron brackets are available in hot
galvanized or powder coated in white.
Doppelte T-Eisenkonsolen: T-Eisen-Doppelkonsolen sind aus 40x40 mm T-EisenStahlprofilen mit einer Materialstärke
von 4,5 mm gefertigt.
Die T-Eisenkonsolen sind feuerverzinkt
oder pulverlackiert in weiss lieferbar.
Dobbelt T-jernsbæringer: T-jernsdobbeltbæringerne er udført i 40x40 mm T-jernsstålprofiler med godstykkelse 4,5 mm.
T-jernsbæringerne leveres varmgalvaniseret eller pulverlakeret i hvid.
SIMA art. no.
Dimension
Surface
Mat.thickness
Ø mm
Ø9 mm Ø7 x 11 mm
Pcs.
Bundle / Pallet
211551
500 x 550/450
Galvanized
40 x 40 x 4
4
12
5 / 60
211553
500 x 550/450
White
40 x 40 x 4
4
12
5 / 60
Fig. 1
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 1-06
Contents
a strong connection
Technical information ..................................................................................................3
Angle connector V1- LV1 .............................................................................................6
Conditions for angle connector V1 - LV1 ..................................................................21
Angle connector P1 - P2 ...........................................................................................22
Conditions for angle connector P1 - P2 ....................................................................24
Norm plates ..............................................................................................................26
Norm plates used as connection plates ....................................................................28
Conditions for norm plates used as connection plates.............................................30
Norm plates Type G1, Light weight roof....................................................................31
Norm plates Type G1, Medium weight roof...............................................................34
Norm plates Type G1, Heavy weight roof..................................................................37
Norm plates Type G2, Light weight roof....................................................................40
Norm plates Type G2, Medium weight roof...............................................................44
Norm plates Type G2, Heavy weight roof..................................................................48
Norm plates Type H1, Light weight roof ....................................................................52
Norm plates Type H1, Medium weight roof ...............................................................55
Norm plates Type H1, Heavy weight roof ..................................................................58
Norm plates Type H2, Light weight roof ....................................................................61
Norm plates Type H2, Medium weight roof ...............................................................64
Norm plates Type H2, Heavy weight roof ..................................................................67
Norm plates Type W, Light weight roof .....................................................................70
Norm plates Type W, Medium weight roof ................................................................76
Norm plates Type W, Heavy weight roof ...................................................................82
Beam shoes Type U and I .........................................................................................88
Conditions for beam shoes Type U and I ................................................................100
Gerber connector Type 1.........................................................................................101
Gerber connector Type 2.........................................................................................102
Conditions for gerber connector Type 1 + 2 ...........................................................104
Gerber connector Type 3.........................................................................................106
Conditions for gerber connector Type 3..................................................................108
Gerber connector Type 3 Stainless A4 ....................................................................110
Conditions for gerber connector Type 3 Stainless A4 .............................................112
Stanchion holders Type U and UL...........................................................................113
Conditions for stanchion holders Type U and UL ...................................................115
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 1
Contents
a strong connection
F ork anchors ...........................................................................................................116
Conditions for fork anchors .....................................................................................120
Purlin anchors .........................................................................................................122
Conditions for purlin anchors ..................................................................................127
Universal purlin anchors ..........................................................................................128
Conditions for universal purlin anchors ...................................................................130
Trim F ix ....................................................................................................................132
Conditions for Trim F ix ............................................................................................134
R after foot connectors ............................................................................................136
Conditions for rafter foot connectors ......................................................................138
Universal connectors...............................................................................................140
Conditions for universal connectors........................................................................143
Approvals ................................................................................................................144
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 2
Tec h nic a l infor m a tion - DK
a strong connection
MATERIALE OG OVERFLADER
GENERELLE FORUDSÆ TNINGER
GENERELLE INFORMATIONER
Ma ter ia lek v a litet:
Pladetyk k elser mindre eller lige med 4 mm:
S 250GD + Z 275 MA E N 10326 : 2004:
med en nedre k arak teristisk fl ydespæ nding
på 250 N/mm2.
S
= Stå l
250
= F lydespæ nding (materialet
giver sig) ved 250 N/mm2
belastning
Z 275
= 275 g z ink /m2 fordelt på begge pladesider, svarer til ca. 20
µ m z ink på hver side
E N 10326 = E N normen (materiale norm)
MA
= Betegnelse for z ink overfl aden
Monter ing sp r inc ip p er :
Sø m :
D er forudsæ ttes anvendt MK -godk endte,
SIMA Beslagk amsø m. MK -Godk endelse:
E TA D anmark /Boligministeriets Byggestyrelse udsteder MK -Godk endelser
(materiale- og k onstruk tionsgodk endelser).
Produk tets specifi k ationer læ gges til grund
for en produk tionsk ontrol som udfø res
(k ontrolleres) halvå rligt af BVQ I.
Pladetyk k elser over 4 mm: S 235 J R E N
10025-2
S
= Stå l
235
= F lydespæ nding (materialet
giver sig) ved 235 N/mm2
belastning
E 10025 = E N normen (materiale norm)
2
= Betegnelse for materialek lassen, der angiver k rav til
mæ ngden af legeringsstoffer
Ru stfr i AISI 316
E gensk aber: R ustfri stå l indeholder over
13% k rom, hvilk e bevirk er at der dannes
en tæ t og tynd passiv hinde af k romox ider
på stå lets overfl ade, med stor k emisk modstandsk raft. Sk ades denne O x idhinde dannes der strak s en ny. Ved AISI 316 er der
tilfø rt molybdæ n , som forø ger k orrosionsbestandigheden. AISI 316 anvendes isæ r til
landbruget, slagterier, k emisk industri osv.
Ka nt og end etr æ s a fsta nd e:
I henhold til D S 413:2003 norm for træ k onstruk tioner udg. 6,1, sk al man overholde
minimumsafstande mellem sø m indbyrdes
samt afstande til k ant og endetræ . Venlig
se nedenstå ende tabel, samt D S 413:2003.
1. Sø mafstande
10 x d (4,0) x 0,7 = 28 mm i beslagsamlinger stå l mod træ
2. K antafstande
5 x d (4,0) = 20 mm ubelastet k ant eller
10 x d (4,0) = 40 mm ved belastet k ant
3. Afstande til endetræ
10 x d (4,0) = 40 mm ved k raftpå virk ning i
retning mod endetræ
eller
15 x d (4,0) = 60 mm ved k raftpå virk ning i
retning bort fra endetræ et
E k sempler på disse afstande er vist på
fø lgende illustrationer.
Bemæ rk betydningen af træ fi berretningerne og k raftretningerne nå r fastgø relses
områ derne fastlæ gges.
Om sæ tning sv æ rd ier :
1 K N = 1000 N (Newton) = 100 k g.(k p)
10 N = 1 k g. (1 k p)
EAN- k od er :
E AN-k ode for produk tet: 5709 45 +
SIMA art. no. + k ontrol nummer (se
prislisten) f.ek s. vink el V1 E AN k ode =
5709 45+210779 +8
E ventuelle spø rgsmå l til ovenstå ende eller andre generelle ting, k an k ontak t rettes
direk te SIMA Industri ApS:
SIMA IND USTR I ApS
Industrivej Nord 40
749 0 Aulum
Tlf.: +45 9 7 47 26 11
F ax .: +45 9 7 47 37 11
E -mail: mail@ simaindustri.dk
Web: www.simaindustri.dk
Ov er fl a d er :
P reg a lv a niseret stå lp la d e:
Anvendes til SIMA’s standard bygningsbeslags program for pladetyk k elser mindre
eller lige med 4 mm. Stå lpladen er pregalvaniseret fra væ rk med 275 g z ink /m2
fordelt på begge pladesider, svarer til ca.
20 µ m z ink på hver side.
Va r m g a lv a niseret efter b ea r b ejd ning :
Alle svejste produk ter og produk ter fremstillet i godstyk k elser over 4 mm er efterfø lgende varmgalvaniseret med z ink lagtyk k else på ca. 55 µ m.
Ma led e ov er fl a d er :
Alle malede produk ter er pulverlak eret i
polyester pulver
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 3
Tec h nic a l infor m a tion - UK
a strong connection
MATERIAL AND SURFACES
GENERAL CONDITIONS
GENERAL INFORMATION
Ma ter ia l q u a lity :
Sheet thick ness less or eq ual to 4 mm: S
250GD + Z 275 MA E N 10326: 2004: With a
lower characteristic yield load of 250
N/mm2.
S
= Steel
250
= Y ield load (material yielding) at
a 250 N/mm2 load
Z 275
= 275 g z inc/m2 divided on both
plate sides, eq uivalent to approx . 20 µ m z inc on each side
E N 10326 = E N norm (material norm)
MA
= Z inc surface designation
Fitting p r inc ip les:
Na ils:
MK -approved SIMA anchor nails are assumed to be used. MK approval: E TA D anmark /Boligministeriets Byggestyrelse issues MK -approvals (material and construction/design approval). The specifi cations of
the product form the basis of a production
control which is performed (controlled) on a
semi-annual basis by BVQ I.
Plate thick nesses ex ceeding 4 mm: S 235
J R E N 10025-2
S
= Steel
235
= Y ield load (material yielding) at
a 235 N/mm2 load
E 10025 = E N norm (material norm)
2
= Material class designation
stating req uirements for the
volume of alloy substances.
Sta inless AISI 316
Properties: Stainless steel contains more
than 13% chrome, causing a dense and
thin passive fi lm of chrome ox ides to form
on the steel surface, of high chemical resistance. If this ox ide fi lm is damaged, a new
one will form immediately. F or AISI 316,
molybdenum has been added to E N.4301
which increases the corrosion resistance.
AISI 316 is used particularly for agricultural
purposes, abattoirs, chemical industries,
etc.
Ed g e a nd end g r a in d ista nc es:
According to D S 413:2003 norm for wood
structures vers. 6,1, minimum distances
shall be k ept between nails reciprocally as
well as distances to edge and end grain.
Please refer to the table below, as well as
D S 413:2003.
E x amples of these distances are shown in
the following illustrations.
Note the signifi cance of the wood fi bre
directions and the force directions when
the fastening areas are identifi ed.
1. Nail distances
10 x d (4,0) x 0,7 = 28 mm in connector
joints steel against
wood
2. E dge distances
5 x d (4,0) = 20 mm unloaded edge or
10 x d (4,0) = 40 mm for loaded edge
3. E dge distances
10 x d (4,0) = 40 mm at force impact in
direction against end grain or
15 x d (4,0) = 60 mm at force impact in
direction away from end grain
Conv er sion v a lu es:
1 K N = 1000 N (Newton) = 100 k g. (k p)
10 N = 1 k g. (1 k p)
EAN c od es:
E AN code for the product: 5709 45 +
SIMA art. no. + control number (see price
list). F or instance angle V1 E AN code =
5709 45+210779 +8
F or any q uestions on the above or other
general aspects, contact SIMA Industri ApS
directly:
SIMA IND USTR I ApS
Industrivej Nord 40
D K -749 0 Aulum
Telephone: +45 9 7 47 26 11
Telefax : +45 9 7 47 37 11
E -mail: mail@ simaindustri.dk
Web: www.simaindustri.dk
Su r fa c es:
P re- g a lv a niz ed steel p la te:
Used for SIMA standard building connector
range for plate thick nesses lesser or eq ual
to 4 mm. The steel plate is pre-galvaniz ed
from the steel mill with 275 g z inc/m2 divided on both plate sides, eq uivalent to
approx . 20 µ m z inc on each side.
H ot g a lv a niz ed a fter p roc essing :
All welded products and products made in
material thick nesses ex ceeding 4 mm have
subseq uently been hot galvaniz ed using a
z inc coat thick ness of approx . 55 µ m.
P a inted Su r fa c es:
All painted products are powder coated in
polyester powder.
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 4
Tec h nic a l infor m a tion - D
a strong connection
MATERIAL UND OBERFLÄ CH EN
ALLGEMEINE VORAUSSETZ UNGEN
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Ma ter ia lq u a litä t:
Plattenstä rk en geringer oder gleich 4 mm:
S 250GD + Z 275 MA E N 10326 : 2004: mit
einer unteren charak teristischen Streck spannung von 250 N/mm2.
S
= Stahl
250
= Streck spannung bei 250 N/
mm2 Belastung
Z 275
= 275 g Z ink /m2 verteilt auf beide
Plattenseiten, entspricht ca. 20
µ m Z ink auf jeder Seite
E N 10326 = E N Norm (Materialnorm)
MA
= Bez eichnung fü r die Z ink oberfl ä che
Monta g ep r inz ip ien:
Nä g el:
Vorausgesetz t wird der E insatz von MK z ugelassenen SIMA Ank ernä geln. MK Z ulassung: E TA D ä nemark /Bauamt des
Wohnungsministerium stellt MK -Z ulassungen (Material- und K onstruk tionsz ulassungen) aus. D ie Spez ifi k ationen des Produk ts
werden fü r eine halbjä hrlich von der BVQ I
ausz ufü hrenden (k ontrollierenden) Produk tionsk ontrolle z ugrunde gelegt.
Plattenstä rk en ü ber 4 mm: S 235 J R E N
10025-2
S
= Stahl
235
= Streck spannung bei 235
N/mm2 Belastung
E 10025 = E N Norm (Materialnorm)
2
= Bez eichnung fü r die Materialk lasse, die die F orderungen
an die Menge der Legierungsstoffe angibt.
Rostfreier Sta h l AISI 316
E igenschaften: R ostfreier Stahl enthä lt ü ber
13% Chrom, welches bewirk t, dass sich
eine dichte und dü nne passive Haut aus
Chromox iden an der Stahloberfl ä che mit einer grossen chemischen Widerstandsk raft
bildet. Wenn diese O x idhaut beschä digt
wird, bildet sich sofort eine neue. Bei AISI
316 wurde Molybdä n beigemischt, das die
K orrosionsbestä ndigk eit erhö ht. AISI 316
wird besonderst in der Landwirtschaft, den
Schlachtereien, den chemsischen Industrien usw. eingesetz t.
Ra nd - u nd H ir nh olz a b stä nd e:
Laut D S 413:2003 Norm fü r Holz k onstruk tionen Ausg. 6,1, sind Mindestabstä nde
z wischen den Nä geln z ueinander sowie
Abstä nde z u R ä ndern und Hirnholz einz uhalten. Siehe bitte unten stehende Tabelle,
sowie die D S 413:2003.
1. Nagelabstand
10 x d (4,0) x 0,7 = 28 mm in Beschlagverbindungen Stahl gegen
Holz
2. R andabstä nde
5 x d (4,0) = 20 mm unbelasteter R and oder
10 x d (4,0) = 40 mm bei belastetem R and
3. Abstä nde z u Hirnholz
10 x d (4,0) = 40 mm bei K rä ften in
R ichtung gegen das Hirnholz
oder
15 x d (4,0) = 60 mm bei K rafteinwirk ung in
R ichtung weg vom Hirnholz
Beispiele dieser Abstä nde werden an folgenden Illustrationen dargestellt.
Beachten Sie die Bedeutung der Holz faserrichtungen und der K raftrichtungen,
wenn die Befestigungsbereiche festgelegt
werden.
Um setz w er te:
1 K N = 1000 N (Newton) = 100 k g.(k p)
10 N = 1 k g. (1 k p)
EAN- Cod es:
E AN-Code fü r das Produk t: 5709 45 +
SIMA Art. Nr. + K ontrollnummer (siehe
Preisliste) z .B.. Wink el V1 E AN Code =
5709 45+210779 +8
Bei eventuellen F ragen z u O bigem oder
anderen allgemeinen D ingen, k ö nnen Sie
direk ten K ontak t aufnehmen z ur SIMA
Industri ApS:
SIMA IND USTR I ApS
Industrivej Nord 40
749 0 Aulum
Tel.: +45 9 7 47 26 11
F ax .: +45 9 7 47 37 11
E -mail: mail@ simaindustri.dk
Web: www.simaindustri.dk
Ob er fl ä c h en:
Vor- v er z ink te Sta h lp la tte:
Wird fü r SIMAs Standardholz verbinderprogramm fü r Plattenstä rk en, die geringer
oder gleich 4 mm sind, eingesetz t. D ie
Stahlplatte ist ab Werk mit 275 g Z ink /
m2, verteilt auf beide Plattenseiten, vorverz ink t, welches ca. 20 µ m Z ink auf jeder
Seite entsspricht.
Feu er v er z ink t na c h d er Bea r b eitu ng :
Alle geschweissten Produk te und Produk te,
hergestellt aus Materialstä rk en ü ber 4 mm,
werden nachfolgend mit einer Z ink aufl age
von ca. 55 µ m feuerverz ink t.
La c k ier te Ob er fl ä c h en:
Alle lack ierten Produk te sind mit Polyesterpulver lack iert.
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 5
Ang le c onnec tor V1
a strong connection
Art. no.
Type
210779
V1
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø 11
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
90 x 90 x 2,5 x 65
16
2
219
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
32,5
16,5
12,5
10
10 15
48
5 15
3
15
9
8
4
10
40
9
12
5
6
20
35
20
1,2,3,4 / 8,11,15,16
Anchor nail 4,0 x 40
1,2,3,4 / 8,9,10,11,15,16
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
11
Number of Load-duration
nails
class
16 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
20 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Ø5
Ø11
15
18
20
Anchor nail 4,0 x 40
2,5
13
14
20
10
26
7
12,5
10
30
25
2
15
15
15
90
1
30
15
5
22
10
32,5
16,5
12,5
10
16
18
90
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
1,63
1,90
2,17
2,44
2,98
3,52
4,10
4,69
5,28
6,45
0,48 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,56 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,64 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,72 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,88 * ((0,78*(29,6+b))/e)
4,29
5,00
5,72
6,43
7,86
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
3,25
3,80
4,34
4,88
5,97
3,52
4,10
4,69
5,28
6,45
0,48 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,56 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,64 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,72 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,88 * ((0,78*(29,6+b))/e)
6,43
7,50
8,58
9,65
11,79
Technical calculations 6
Ang le c onnec tor V1
a strong connection
Anchor nail 4,0 x 40
1, 2 ,3,4,5,6 / 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Anchor nail 4,0 x 6 0
1,2,3,4 / 8,11,15,16
Anchor nail 4,0 x 6 0
1,2,3,4 / 8,9,10,11,15,16
Anchor nail 4,0 x 6 0
1,2,3,4,5,6 / 8,9,10,11,12,13,14,15,16
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Number of Load-duration
nails
class
30 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
16 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
20 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
30 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
3,25
3,80
4,34
4,88
5,97
5,04
5,89
6,73
7,57
9,25
0,48 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,56 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,64 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,72 * ((0,78*(29,6+b))/e)
0,88 * ((0,78*(29,6+b))/e)
9,64
11,25
12,86
14,46
17,68
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
3,02
3,53
4,03
4,54
5,54
3,52
4,10
4,69
5,28
6,45
0,48 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,56 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,64 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,72 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,88 * ((1,45*(15,9+b))/e)
4,29
5,00
5,72
6,43
7,86
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
4,01
4,68
5,34
6,01
7,35
3,52
4,10
4,69
5,28
6,45
0,48 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,56 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,64 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,72 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,88 * ((1,45*(15,9+b))/e)
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
5,42
6,33
7,23
8,14
9,94
5,04
5,89
6,73
7,57
9,25
0,48 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,56 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,64 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,72 * ((1,45*(15,9+b))/e)
0,88 * ((1,45*(15,9+b))/e)
6,43
7,50
8,58
9,65
11,79
Maximum [kN]
9,64
11,25
12,86
14,46
17,68
Technical calculations 7
Ang le c onnec tor V2
a strong connection
Art. no.
Type
210780
V2
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø 11
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
90 x 90 x 2,5 x 65
20
2
209
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
65
15
10
15
↓↓21
16
9
15
2
15
10
17,5
21
17,5
Anchor nail 4,0 x 6 0
2,5,6,9 / 11,15,16,20
Anchor nail 4,0 x 6 0
2,3,4,5,6,7,8,9 /
11,12,14,15,16,17,19,20
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
17
18
13
19
14
15
22
32,5
Ø11
21
Number of Load-duration
nails
class
16 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
32
R
10
Ø5
20
10
20
1
12
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
21
8
20
↓↓1
5
3
15
7
90
15
11
Ø11
4
65
6
20
10 15
2,5
5
5
15
15
10
15
10
22
32,5
F1d [kN]
3,25
3,80
4,34
4,88
5,97
90
F2d = F3d [kN]
3,47
4,04
4,62
5,20
6,35
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((1,56*(65+b))/e)
0,56 * ((1,56*(65+b))/e)
0,64 * ((1,56*(65+b))/e)
0,72 * ((1,56*(65+b))/e)
0,88 * ((1,56*(65+b))/e)
4,29
5,00
5,72
6,43
7,86
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
5,87
6,84
7,82
8,80
10,75
6,38
7,45
8,51
9,58
11,70
0,48 * ((2,81*(47,5+b))/e)
0,56 * ((2,81*(47,5+b))/e)
0,64 * ((2,81*(47,5+b))/e)
0,72 * ((2,81*(47,5+b))/e)
0,88 * ((2,81*(47,5+b))/e)
8,57
10,00
11,43
12,86
15,72
Technical calculations 8
Ang le c onnec tor V2
a strong connection
Anchor nail 4,0 x 6 0
2,3,4,5,6,7,8,9 /
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Number of Load-duration
nails
class
36
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
7,31
8,52
9,74
10,96
13,39
6,38
7,45
8,51
9,58
11,70
0,48 * ((3,5*(41,1+b))/e)
0,56 * ((3,5*(41,1+b))/e)
0,64 * ((3,5*(41,1+b))/e)
0,72 * ((3,5*(41,1+b))/e)
0,88 * ((3,5*(41,1+b))/e)
10,72
12,50
14,29
16,08
19,65
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
P-load
2,80
4,59
0,48 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,48 * ((10,69*(2+b))/e)
5,13
L-load
3,27
5,35
0,56 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,56 * ((10,69*(2+b))/e)
5,99
M-load
3,74
6,12
0,64 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,64 * ((10,69*(2+b))/e)
6,84
S-load
4,20
6,88
0,72 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,72 * ((10,69*(2+b))/e)
7,70
I-load
5,14
8,41
0,88 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,88 * ((10,69*(2+b))/e)
9,41
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Sta inless
Anchor nail 4,0 x 40
2,5,6,9 / 11,15,16,20
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Number of Load-duration
nails
class
16
Technical calculations 9
Ang le c onnec tor V3
a strong connection
Art. no.
Type
210781
V3
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø 11
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
105 x 105 x 3,0 x 90
24
6
390
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
15
12
13
15
14
20
17
15 7,5
15
9
18
19
20
22
22
15 15
21
40
3
16
Ø5
48
7
8
15
25
4
11
15
20
10
105
6
35
5
10
2
7,5 15
15
65
10 15
1
3
15
20
15 10
90
17
28
28
17
1012,5 19,5 6 19,5 12,510
23
24
Ø11
10 15 10 20 10 15 10
Anchor nail 4,0 x 40
1,2,8,9 / 11,16,23,24
Anchor nail 4,0 x 40
1,2,5,6,8,9 / 11,12,15,16,23,24
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Number of Load-duration
nails
class
16
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
24
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
F1d [kN]
1,66
1,94
2.21
2,49
3,04
105
F2d = F3d [kN]
3,97
4,64
5,30
5,96
7,29
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((0,8*(57,8+b))/e)
0,56 * ((0,8*(57,8+b))/e)
0,64 * ((0,8*(57,8+b))/e)
0,72 * ((0,8*(57,8+b))/e)
0,88 * ((0,8*(57,8+b))/e)
4,29
5,00
5,72
6,43
7,86
Maximum [kN]
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
3,32
3,87
4,42
4,98
6,08
5,63
6,56
7,50
8,44
10,31
0,48 * ((1,59*(28,9+b))/e)
0,56 * ((1,59*(28,9+b))/e)
0,64 * ((1,59*(28,9+b))/e)
0,72 * ((1,59*(28,9+b))/e)
0,88 * ((1,59*(28,9+b))/e)
6,43
7,50
8,58
9,65
11,79
Technical calculations 10
Ang le c onnec tor V3
a strong connection
Anchor nail 4,0 x 40
1,2,3,4,5,6 / 11,12,13,14,15,16,23,24
Anchor nail 4,0 x 40
1,2,3,4,5,6,7,8,9 / 11,12,13,
14,15,16,21,22,23,24
Anchor nail 4,0 x 6 0
1,2,8,9 / 11,16,23,24
Anchor nail 4,0 x 6 0
1,2,5,6,8,9 / 11,12,15,16,23,24
Anchor nail 4,0 x 6 0
1,2,3,4,8,9 / 11,12,13,14,15,16,23,24
Anchor nail 4,0 x 6 0
1,2,3,4,5,6,7,8,9 /
11,12,13,14,15,16,21,22,23,24
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Number of Load-duration
nails
class
28
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
38
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
16
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
24
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
28
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
38
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
F1d [kN]
4,97
5,80
6,63
7,46
9,12
F2d = F3d [kN]
4,42
5,16
5,89
6,63
8,10
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((2,39*(19,3+b))/e)
0,56 * ((2,39*(19,3+b))/e)
0,64 * ((2,39*(19,3+b))/e)
0,72 * ((2,39*(19,3+b))/e)
0,88 * ((2,39*(19,3+b))/e)
8,57
10,00
11,43
12,86
15,72
Maximum [kN]
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
4,97
5,80
6,63
7,46
9,12
8,30
9,69
11,07
12,46
15,22
0,48 * ((2,39*(19,3+b))/e)
0,56 * ((2,39*(19,3+b))/e)
0,64 * ((2,39*(19,3+b))/e)
0,72 * ((2,39*(19,3+b))/e)
0,88 * ((2,39*(19,3+b))/e)
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((1,48*(31,2+b))/e)
0,56 * ((1,48*(31,2+b))/e)
0,64 * ((1,48*(31,2+b))/e)
0,72 * ((1,48*(31,2+b))/e)
0,88 * ((1,48*(31,2+b))/e)
4,29
5,00
5,72
6,43
7,86
Maximum [kN]
3,08
3,59
4,10
4,62
5,64
3,97
4,64
5,30
5,96
7,29
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
6,16
7,18
8,21
9,24
11,29
5,63
6,56
7,50
8,44
10,31
0,48 * ((2,95*(15,6+b))/e)
0,56 * ((2,95*(15,6+b))/e)
0,64 * ((2,95*(15,6+b))/e)
0,72 * ((2,95*(15,6+b))/e)
0,88 * ((2,95*(15,6+b))/e)
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
8,02
9,35
10,69
12,02
14,70
4,42
5,16
5,89
6,63
8,10
0,48 * ((3,84*(12,0+b))/e)
0,56 * ((3,84*(12,0+b))/e)
0,64 * ((3,84*(12,0+b))/e)
0,72 * ((3,84*(12,0+b))/e)
0,88 * ((3,84*(12,0+b))/e)
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
9,24
10,79
12,33
13,87
16,95
8,30
9,69
11,07
12,46
15,22
0,48 * ((4,43*(19,3+b))/e)
0,56 * ((4,43*(19,3+b))/e)
0,64 * ((4,43*(19,3+b))/e)
0,72 * ((4,43*(19,3+b))/e)
0,88 * ((4,43*(19,3+b))/e)
10,72
12,50
14,29
16,08
19,65
6,43
7,50
8,58
9,65
11,79
Maximum [kN]
8,57
10,00
11,43
12,86
15,72
Maximum [kN]
10,72
12,50
14,29
16,08
19,65
Technical calculations 11
Ang le c onnec tor V4
a strong connection
Art. no.
Type
210782
V4
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø 11
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
105 x 105 x 3,0 x 90
22
4
390
25
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
24
↓↓↓30
Anchor nail 4,0 x 40
1,3,4,5,6,8 / 9,10,15,16,17,22
Anchor nail 4,0 x 40
1,2,3,4,5,6,7,8 / 9,10,11,15,16,17,18,22
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Ø5
15
Number of Load-duration
nails
class
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Number of Load-duration
nails
class
32
21
14
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
Ø11
24
,5
12
20
13
33
24
19
12
22
20
10 20
40
20
↓↓↓30
18
11
15
8
17
R
65
20
1
22
105
7
15
2
16
10
73
6
9
85
15
15
3
15
5
15
4
3
10
20
20 10
90
18
27
27
18
10 15
40
15 10
22
8
↓↓1
33
105
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
6,51
7,60
8,68
9,77
11,94
5,99
6,98
7,98
8,98
10,97
0,48 * ((3,12*(73,5+b))/e)
0,56 * ((3,12*(73,5+b))/e)
0,64 * ((3,12*(73,5+b))/e)
0,72 * ((3,12*(73,5+b))/e)
0,88 * ((3,12*(73,5+b))/e)
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
9,23
10,76
12,30
13,84
16,91
7,79
9,08
10,38
11,68
14,27
0,48 * ((4,42*(56,3+b))/e)
0,56 * ((4,42*(56,3+b))/e)
0,64 * ((4,42*(56,3+b))/e)
0,72 * ((4,42*(56,3+b))/e)
0,88 * ((4,42*(56,3+b))/e)
Maximum [kN]
6,43
7,50
8,58
9,65
11,79
Maximum [kN]
8,57
10,00
11,43
12,86
15,72
Technical calculations 12
Ang le c onnec tor V4
a strong connection
Anchor nail 4,0 x 40
1,2,3,4,5,6,7,8 /
9,10,11,12,15,16,17,18,19,22
Number of Load-duration
nails
class
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F4d = F5d [kN]
0,48 * ((5,46*(48,4+b))/e)
0,56 * ((5,46*(48,4+b))/e)
0,64 * ((5,46*(48,4+b))/e)
0,72 * ((5,46*(48,4+b))/e)
0,88 * ((5,46*(48,4+b))/e)
Maximum [kN]
36
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
11,40
13,29
15,19
17,09
20,89
10,72
12,50
14,29
16,08
19,65
Number of
nails
Load-duration
class
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
36
P-load
2,80
4,52
0,48 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,48 * ((10,69*(2+b))/e)
6,84
L-load
3,27
5,28
0,56 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,56 * ((10,69*(2+b))/e)
7,98
M-load
3,74
6,03
0,64 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,64 * ((10,69*(2+b))/e)
9,12
S-load
4,20
6,78
0,72 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,72 * ((10,69*(2+b))/e)
10,26
I-load
5,14
8,29
0,88 * ((2,92*(22+b))/e) or
0,88 * ((10,69*(2+b))/e)
12,54
Sta inless
Anchor nail 4,0 x 40
F u ll nailing
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Maximum [kN]
Technical calculations 13
Ang le c onnec tor V6
a strong connection
Art. no.
Type
210910
V6
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø9
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
70 x 70 x 2,0 x 55
11
3
120
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
55
12,5
15
15
12,5
3
5
20
57,5
12,5
35
15
8
9
27,5
4
7
Ø5
Ø9
10
11
7,5
42,5
1
6
70
2
2
15
7,5
10
27,5
12,5
10
70
Anchor nail 4,0 x 40
Number of Load-duration
F1d [kN] F2d = F3d [kN]
nails
class
1,4 / 5,6,7,10,11
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
14
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
1,64
1,92
2,19
2,46
3,01
2,32
2,70
3,09
3,48
4,25
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((2,39*(20,5+b))/e) or 0,48 * ((3,56*(2+b))/e)
0,56 * ((2,39*(20,5+b))/e) or 0,56 * ((3,56*(2+b))/e)
0,64 * ((2,39*(20,5+b))/e) or 0,64 * ((3,56*(2+b))/e)
0,72 * ((2,39*(20,5+b))/e) or 0,72 * ((3,56*(2+b))/e)
0,88 * ((2,39*(20,5+b))/e) or 0,88 * ((3,56*(2+b))/e)
4,28
4,99
5,70
6,42
7,84
Technical calculations 14
Ang le c onnec tor V7
a strong connection
Art. no.
Type
210911
V7
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø9
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
70 x 70 x 2,0 x 55
12
2
120
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
55
27,5
27,5
10
2
20
4
57,5
5
7
11
8
Ø5
12,5
10
7,5
6
15
1
27,5
20
57,5
2
12
20
3
5
7,5
7,5
27,5
12,5
7,5
70
10
Ø9
9
50
70,0
Anchor nail 4,0 x 40
Number of Load-duration
nails
class
2,3,4,5 / 7,9,10,12
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
16
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
F1d [kN]
F2d = F3d [kN]
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
1,40
1,64
1,87
2,10
2,57
2,32
2,70
3,09
3,48
4,25
0,48 * ((1,46*(17+b))/e) or 0,48 * ((3,56*(2+b))/e)
0,56 * ((1,46*(17+b))/e) or 0,56 * ((3,56*(2+b))/e)
0,64 * ((1,46*(17+b))/e) or 0,64 * ((3,56*(2+b))/e)
0,72 * ((1,46*(17+b))/e) or 0,72 * ((3,56*(2+b))/e)
0,88 * ((1,46*(17+b))/e) or 0,88 * ((3,56*(2+b))/e)
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
Technical calculations 15
Ang le c onnec tor V12
a strong connection
Art. no.
210783
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø 14
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
94 x 50 x 3,0 x 50
12
3
146
50
Type
V 12
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
50
7 10 10 7
10
5
27
4
20
Ø5
3
6
7
23
2
50
8
11
3
10
12
Number of Load-duration
nails
class
2,3,4,5,6,7 / 9,10,11,12
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
20
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
F1d [kN] F2d = F3d [kN]
1,40
1,64
1,87
2,10
2,57
2,69
3,14
3,58
4,03
4,93
10
Ø5
8
Anchor nail 4,0 x 40
9
Ø14
27
24
27
1
18
40
3
20
Ø14
20
94
8
22
8
7 10 10 7
8
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((1,46*(21+b))/e) or 0,48 * ((10,69*(3+b))/e)
0,56 * ((1,46*(21+b))/e) or 0,56 * ((10,69*(3+b))/e)
0,64 * ((1,46*(21+b))/e) or 0,64 * ((10,69*(3+b))/e)
0,72 * ((1,46*(21+b))/e) or 0,72 * ((10,69*(3+b))/e)
0,88 * ((1,46*(21+b))/e) or 0,88 * ((10,69*(3+b))/e)
1,71
1,99
2,28
2,56
3,13
Technical calculations 16
Ang le c onnec tor V13
a strong connection
Art. no.
211060
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø 14
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
91 x 52 x 3,0 x 76
16
5
223
100
Type
V 13
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
76
13
8,5 8 8,5
6
4
9
15
30
10
8,5 8 8,5 13
3
3
17
7
11
Anchor nail 4,0 x 40
F u ll nailing
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
32
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
23
14
8,5 8
43
25
26
F1d [kN] F2d = F3d [kN]
1,40
1,64
1,87
2,10
2,57
16
10
3
Number of Load-duration
nails
class
15
Ø14
25
8
21
31
5
5
13
Ø5
52
12
1
19
Ø14
27
3
30
2
20
91
10
Ø5
3,75
4,37
5,00
5,62
6,87
8 8,5
25
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((1,46*(22+b))/e) or 0,48 * ((14,25*(3+b))/e)
0,56 * ((1,46*(22+b))/e) or 0,56 * ((14,25*(3+b))/e)
0,64 * ((1,46*(22+b))/e) or 0,64 * ((14,25*(3+b))/e)
0,72 * ((1,46*(22+b))/e) or 0,72 * ((14,25*(3+b))/e)
0,88 * ((1,46*(22+b))/e) or 0,88 * ((14,25*(3+b))/e)
1,71
1,99
2,28
2,56
3,13
Technical calculations 17
Ang le c onnec tor V14
a strong connection
Art. no.
211061
Type
V 14
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø 14
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
91 x 52 x 3,0 x 116
27
6
340
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
116
25
24,5
8,5
4
33
8
17
5
17
25
24,5
8
9
15
8,5
16
20
25
10
33
10
2
18
17
13
7
27
35
17
14
11
15
91
10
6
3
3
20
22
8
19
Ø14
25
12
21
8,5
35,5
25
Anchor nail 4,0 x 40
Number of Load-duration
F1d [kN] F2d = F3d [kN]
nails
class
2,4,5,7,13,15,16,18 /
20,21,22,23,24,25,26,27
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
32
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
2,80
3,27
3,74
4,20
5,14
23
25
27
10
3
16
31
1
26
25
Ø14
24
Ø5
52
20
Ø5
6,42
7,49
8,56
9,63
11,77
35,5
28
33
33
8,5
25
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((2,92*(20+b))/e) or 0,48 * ((16,03*(3,0+b))/e)
0,56 * ((2,92*(20+b))/e) or 0,56 * ((16,03*(3,0+b))/e)
0,64 * ((2,92*(20+b))/e) or 0,64 * ((16,03*(3,0+b))/e)
0,72 * ((2,92*(20+b))/e) or 0,72 * ((16,03*(3,0+b))/e)
0,88 * ((2,92*(20+b))/e) or 0,88 * ((16,03*(3,0+b))/e)
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
Technical calculations 18
Ang le c onnec tor V15
a strong connection
Art. no.
211062
Type
V 15
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
120 x 90 x 3,0 x 40
16
180
100
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
40
23
8,5
5
6
4
7
3
8
2
9
1
10
32
3
Number of Load-duration
F1d [kN] F2d = F3d [kN]
nails
class
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
16
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
23
15
13
16
12
28
8,5
2,5,6,9 / 11,13,14,16
12
23
20
90
Ø5
Ø5
Anchor nail 4,0 x 40
14
11
20
120
20
3
20
12
8,5
1,28
1,49
1,70
1,92
2,34
1,94
2,27
2,59
2,92
3,56
23
8,5
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((1,76*(42,9+b))/e) or 0,48 * ((14,25*(3+b))/e)
0,56 * ((1,76*(42,9+b))/e) or 0,56 * ((14,25*(3+b))/e)
0,64 * ((1,76*(42,9+b))/e) or 0,64 * ((14,25*(3+b))/e)
0,72 * ((1,76*(42,9+b))/e) or 0,72 * ((14,25*(3+b))/e)
0,88 * ((1,76*(42,9+b))/e) or 0,88 * ((14,25*(3+b))/e)
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
Technical calculations 19
Ang le c onnec tor LV1
a strong connection
Art. no.
Type
211054
LV 1
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
82 x 62 x 2,0 x 40
10
85
100
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
b and e should b e inserted in m m
40
20
2
12
10
20
82
20
Ø5
Ø5
10
32
10 10 10 10 10
10
7,5 12,5 12,5 7,5
Anchor nail 4,0 x 40
Number of Load-duration
F1d [kN] F2d = F3d [kN]
nails
class
F u ll nailing
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
20
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
1,51
1,76
2,02
2,27
2,77
0,98
1,14
1,31
1,47
1,80
62
F4d = F5d [kN]
Maximum [kN]
0,48 * ((1,75*(20,7+b))/e) or 0,48 * ((3,56*(2+b))/e)
0,56 * ((1,75*(20,7+b))/e) or 0,56 * ((3,56*(2+b))/e)
0,64 * ((1,75*(20,7+b))/e) or 0,64 * ((3,56*(2+b))/e)
0,72 * ((1,75*(20,7+b))/e) or 0,72 * ((3,56*(2+b))/e)
0,88 * ((1,75*(20,7+b))/e) or 0,88 * ((3,56*(2+b))/e)
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
Technical calculations 2 0
Cond itions for a ng le c onnec tor V1 - LV1
a strong connection
-
All calculations are based on two connectors per joint
-
The break ing criterias for combined loads :
(
-
F1 (F2)
F1d (F2d)
2
2
) + ( ) <_ 1
F3
F3 d
The carrying capacity values infl uences the cross joint between the B1 and B2 beams:
-
F 1: attack s the middle of the joining
-
F 3 / F 3: attack s the central point of the nail groups in the vertical fl anges. It implies that the beams
are fasten against turning
-
F 4 / F 5: attack s in the distance e from the horiz ontal fl ange
-
It has to be shown that beam B1 is not splitting
-
Notice: R eq uirements for edge, end wood and splitting has to be k ept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of k mod are given in E C5, Table 3.1 ”values of k mod”
-
Partical factor ↓M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to E C5, Table 2
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 2 1
Ang le c onnec tor P 1
a strong connection
Art. no.
Type
P1-8
P1-10
P1-12
211564
211383
211384
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø8
[p cs]
90 x 60 x 2,5 x 60
90 x 60 x 2,5 x 60
90 x 60 x 2,5 x 60
9
9
9
1
H ole
Ø 10
[p cs]
H ole
Ø 12
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
160
160
160
50
50
50
1
1
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
4
10
20
20
4
2
3
10
20
20
3
1
65
90
20
90
5
Ø5
5
20
65
65
1
1
5
Ø5
5
17,5
25
20
F u ll nailing
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
20
10
10
2,5
2,5
Ø12
9
20
20
9
10
7
Ø5
10
10
Anchor nail 4,0 x 40
28
37
7
8
37
60
28
28
6
Ø10
9
ø5
10
17,5
23
22
8
60
6
Ø8
7
25
2,5
23
22
23
22
8
60
17,5
17,5
2,5
17,5
25
2,5
2,5
25
40
40
5
40
25
6
37
5
Ø5
25
17,5
10
4
2
3
20
90
60
P 1- 12
10
20
20
2
60
P 1- 10
10
20
20
10
20
10
10
10
60
P 1- 8
Ø5
10
10
20
20
10
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
F2d [kN]
9
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
1,71
1,99
2,28
2,56
3,13
0,56
0,66
0,75
0,84
1,03
Technical calculations 2 2
Ang le c onnec tor P 2
a strong connection
Art. no.
211385
211386
Type
P2-10
P2-12
D imension
H xLxtxB
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
H ole
Ø 10 x 20
[p cs]
90 x 60 x 2,5 x 60
90 x 60 x 2,5 x 60
9
9
1
H ole
Ø 12 x 18
[p cs]
1
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
160
160
50
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 2
Calculative carrying capacity in k N per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
60
10
10
20
20
4
10
20
20
4
2
3
65
5
5
1
28
20
20
10
2,5
7
19
10
Ø5
8
18
60
6
9
18
10
7
17,5
23
22
8
20
28
60
6
10
25
12
22
22
10
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
17,5
17,5
2,5
25
2,5
17,5
1,5 / 6,7,8,9
25
2,5
25
40
40
5
Ø5
5
1
20
90
20
90
65
3
Ø5
Anchor nail 4,0 x 40
10
20
20
2
60
P 2- 12
10
10
P 2- 10
9
Ø5
10
20
20
10
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
F2d [kN]
6
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
1,71
1,99
2,28
2,56
3,13
0,56
0,66
0,75
0,84
1,03
Technical calculations 2 3
Cond itions for a ng le c onnec tor P 1 - P 2
a strong connection
-
All calculations are based on one connector per joint
-
The carrying capacity values infl uences the cross joint between the B1 and B2 beams:
-
F 1: acts as compression in / on the column, on the opposite side of the connector
-
F 3: acts as compression in / on the column, on the side of the brack et
-
It has to be shown that the column is not deforming or rotating under loading
-
Notice: R eq uirements for edge, end wood and splitting has to be k ept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of k mod are given in E C5, Table 3.1 ”values of k mod”
-
Partical factor ↓M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to E C5, Table 2
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 2 4
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 2 5
Nor m p la tes 1,5 m m
a strong connection
Art. no.
211098
210762
211100
210763
211101
211102
211105
211111
210837
211112
210870
210764
210765
211115
211116
211118
211124
210766
210767
210807
211126
210768
211133
211139
211140
211141
211144
211146
211147
211150
210839
211152
211156
D imension
B xLxt
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
40 x 160 x 1,5
60 x 140 x 1,5
60 x 160 x 1,5
60 x 180 x 1,5
60 x 200 x 1,5
60 x 220 x 1,5
60 x 300 x 1,5
80 x 100 x 1,5
80 x 140 x 1,5
80 x 180 x 1,5
80 x 200 x 1,5
80 x 220 x 1,5
80 x 240 x 1,5
80 x 300 x 1,5
80 x 340 x 1,5
80 x 420 x 1,5
100 x 200 x 1,5
100 x 220 x 1,5
100 x 240 x 1,5
100 x 300 x 1,5
100 x 380 x 1,5
120 x 220 x 1,5
120 x 260 x 1,5
140 x 240 x 1,5
140 x 260 x 1,5
140 x 300 x 1,5
160 x 180 x 1,5
160 x 220 x 1,5
160 x 240 x 1,5
160 x 340 x 1,5
180 x 180 x 1,5
180 x 220 x 1,5
200 x 240 x 1,5
8
10
12
13
15
16
22
10
14
18
20
22
24
30
34
42
25
27
30
37
47
33
39
42
45
52
36
44
48
68
40
49
60
69
91
104
117
130
141
194
88
121
155
173
211
230
260
294
390
271
264
288
360
410
316
337
369
393
455
311
380
415
587
349
461
518
50
100
50
50
50
50
25
25
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 2 6
Nor m p la tes 2,0 m m
a strong connection
Art. no.
210769
210872
211160
211161
211580
211456
211163
211164
211581
210873
211167
211169
211170
211171
211173
211175
211176
211177
211178
211179
211180
211181
211182
211183
211587
D imension
B xLxt
[mm]
H ole
Ø5
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
40 x 120 x 2
40 x 160 x 2
50 x 200 x 2
60 x 140 x 2
60 x 160 x 2
60 x 180 x 2
60 x 200 x 2
60 x 240 x 2
80 x 160 x 2
80 x 200 x 2
80 x 240 x 2
80 x 300 x 2
100 x 140 x 2
100 x 200 x 2
100 x 240 x 2
100 x 300 x 2
100 x 400 x 2
120 x 200 x 2
120 x 240 x 2
120 x 260 x 2
120 x 300 x 2
140 x 400 x 2
160 x 400 x 2
200 x 300 x 2
200 x 400 x 2
6
8
12
10
12
13
15
18
16
20
24
30
17
25
30
37
50
30
36
39
45
70
80
75
100
68
90
144
119
138
156
170
203
185
226
271
346
202
288
346
480
576
346
407
441
509
806
904
848
1152
100
100
50
100
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
10
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 2 7
Nor m p la tes u sed a s c onnec tion p la tes
a strong connection
D imension
S heet thickness
Number of fastening s
B xL
[mm]
1,5 mm
20 x 300
*
40x 120
*
p er p iece of w ood
p er joint
[kN]
[kN]
3+3
12
5,6
5,0
T h is c an not be u sed as a c onnec tor ac c ording to th e norm (lac k ing fastening distanc e for end g rain)
*
*
1+1
4
2,1
1,7
*
*
1+1
4
2,1
1,7
60 x 160
*
2+2
8
4,3
3,3
60 x 180
*
*
3+3
12
6,4
5,0
60 x 200
*
*
3+3
12
6,4
5,0
60 x 220
*
5+5
20
10,7
8,3
60 x 240
*
5+5
20
10,7
8,3
60 x 300
*
8+8
32
17,1
13,3
80 x 100
*
80 x 140
*
2+2
8
4,3
3,3
80 x 180
*
4+4
16
8,6
6,6
80 x 200
*
4+4
16
8,6
6,6
80 x 220
*
6+6
24
12,8
10,0
80 x 240
*
*
6+6
24
12,8
10,0
80 x 280
*
8+8
32
17,1
13,3
80 x 300
*
*
10 + 10
40
21,4
16,6
80 x 340
*
12 + 12
48
25,7
19,9
*
2+2
8
4,3
3,3
*
5+5
20
10,7
8,3
8+8
32
17,1
13,3
*
8+8
32
17,1
13,3
*
10 + 10
40
21,4
16,6
*
13 + 13
52
27,8
21,6
100 x 200
*
100 x 220
*
100 x 240
*
*
T h is c an not be u sed as a c onnec tor ac c ording to th e norm (lac k ing fastening distanc e for end g rain)
*
100 x 300
*
100 x 340
*
15 + 15
60
31,8
24,9
100 x 380
*
18 + 18
72
31,8
29,9
120 x 220
*
9+9
36
19,3
14,9
*
9+9
36
19,3
14,9
*
12 + 12
48
25,7
19,9
*
120 x 240
120 x 260
*
120 x 300
(*
P + L loads
40 x 160
100 x 260
(*
S -loads
60 x 140
100 x 140
(*
2,0 mm
C alculated load cap acity
15 + 15
60
32,1
24,9
140 x 240
*
10 + 10
40
21,4
18,3
240 x 140
*
6+6
24
12,8
10,0
140 x 300
*
18 + 18
72
38,5
29,9
300 x 140
*
8+8
32
17,1
13,3
140 x 320
*
18 + 18
72
38,5
29,9
320 x 140
*
8+8
32
17,1
13,3
160 x 220
*
12 + 12
48
25,7
19,9
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 2 8
Nor m p la tes u sed a s c onnec tion p la tes
a strong connection
D imension
S heet thickness
Number of fastening s
B xL
(*
(*
(*
[mm]
1,5 mm
220 x 160
2,0 mm
C alculated load cap acity
S -loads
P + L loads
p er p iece of w ood
p er joint
[kN]
[kN]
*
5+6
22
11,8
9,1
180 x 180
*
9+9
36
19,3
14,9
180 x 220
*
14 + 14
56
30,0
23,2
220 x 180
*
11 + 11
44
23,5
18,3
180 x 240
*
14 + 14
56
30,0
23,2
240 x 180
*
12 + 12
48
25,7
19,9
(* W h en a norm p late reac h es a c ertain siz e, it is p ossible to tu rn it 90 deg rees ac ross th e beam joint and it w ill still m eet th e relev ant
req u irem ents for edg e and distanc es. T h e m ark ed lines sh ow ex am p les of th is.
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 2 9
Beam shoes Type U and I
a strong connection
Art. no.
211231
211475
210833
210834
210869
211478
210795
211430
211372
211487
211492
211408
211499
Type
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Dimension
BxHxt
[mm]
B + (2xH)
45 x 97 x 2
45 x 137 x 2
48 x 96 x 2
48 x 136 x 2
48 x 166 x 2
50 x 100 x 2
51 x 94 x 2
51 x 105 x 2
60 x 100 x 2
64 x 98 x 2
76 x 122 x 2
90 x 148 x 2
100 x 170 x 2
240/65
320/90
240/65
320/90
380/90
250/65
240/65
260/65
260/65
260/65
320/90
380/90
440/130
Hole
Ø5
[pcs]
Hole
Ø7
[pcs]
12
28
12
28
36
16
12
16
16
16
20
36
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hole
Ø11
[pcs]
4
4
Weight
Box
[g]
[pcs]
235
325
235
325
390
250
235
260
260
260
325
390
430
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
Technical calculations 88
Beam shoes Type U and I
a strong connection
Art. no.
Type
211190
211191
210791
211194
211195
211196
210828
210829
210830
210874
210792
211197
211198
211199
211200
211201
210793
211205
211206
210831
210880
210794
211209
211184
211214
210832
211217
211218
211219
211222
211225
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Dimension
BxHxt
[mm]
B + (2xH)
36 x 142 x 2
40 x 100 x 2
45 x 97 x 2
45 x 105 x 2
45 x 137 x 2
45 x 167 x 2
48 x 96 x 2
48 x 136 x 2
48 x 166 x 2
50 x 100 x 2
51 x 94 x 2
51 x 105 x 2
51 x 135 x 2
51 x 165 x 2
51 x 195 x 2
60 x 100 x 2
63 x 100 x 2
64 x 98 x 2
64 x 128 x 2
73 x 124 x 2
73 x 153 x 2
76 x 122 x 2
76 x 152 x 2
80 x 120 x 2
90 x 145 x 2
98 x 141 x 2
100 x 140 x 2
100 x 170 x 2
100 x 200 x 2
120 x 160 x 2
140 x 180 x 2
320/90
240/65
240/65
250/65
320/90
380/90
240/65
320/90
380/90
250/65
240/65
260/65
320/90
380/90
440/130
260/65
260/65
260/65
320/90
320/90
380/90
320/90
380/90
320/90
380/90
380/90
380/120
440/130
500/155
440/130
500/155
Hole
Ø5
[pcs]
Hole
Ø7
[pcs]
28
18
18
22
28
36
18
28
36
22
18
22
28
36
40
22
22
22
28
28
36
28
36
28
36
36
34
40
46
40
46
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hole
Ø9
[pcs]
Hole
11
[pcs]
Weight
Box
[g]
[pcs]
4
350
259
259
275
350
410
259
350
410
275
259
285
350
410
479
285
285
285
350
350
410
350
410
350
410
410
410
479
544
479
544
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
50
25
2
2
2
4
4
2
4
4
2
2
2
4
4
6
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
Technical calculations 89
Beam shoes Type U and I
a strong connection
Information referring to the product, its applications
and fitting: See section 4
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
87,5
240
65
87,5
Ø9
Ø9
75
Ø5
Ø7
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 9 0
Beam shoes Type U and I - 2 4 0 - 6 5
a strong connection
Type U
Type I
B
2
1
1
2
2
1
↓H
2
1
1
2
8,5
2
42
32
8
8
1
1
1
1
1
1
2
H
Ø9
2
2
8,5
27,5
17
42
32
20
37
10,5 18,5 8
2
20
↓B
17 3 13 7 10 17,5
37
1
1
1
1
Ø5
Ø5
1
Ø5
75
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
75
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
18 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
5,13
5,99
6,84
7,70
9,41
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
10 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
5,13
5,99
6,84
7,70
9,41
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
4 n a ils
2 b o lts
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
7,38
8,62
9,85
11,08
13,54
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
6 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
9,03
10,53
12,04
13,54
13,69
2 b o lts
Technical calculations 9 1
Beam shoes Type U and I - 2 5 0 - 6 5
a strong connection
Type U
2
1
1
2
2
1
1
↓↓H
2
Ø9
1
2
B
8
1
2
42
32
8,5
8,5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
H
1
42
32
1
1
2
2
1
Ø5
Ø5
Ø5
75
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
8
20
1
2
2
20 12,5
37
10,5 18,5 8
20
↓↓B
17
22,5
17 3 13 7 10 10 12,5
37
Type I
75
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
22 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,84
7,98
9,12
10,26
12,54
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
12 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,84
7,98
9,12
10,26
12,54
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
4 n a ils
2 b o lts
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
7,38
8,62
9,85
11,08
13,54
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
8 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
10,67
12,45
14,23
16,01
17,60
2 b o lts
Technical calculations 9 2
Beam shoes Type U and I - 2 6 0 - 6 5
a strong connection
Type U
2
1
1
Ø9
2
2
1
1
↓↓H
2
1
2
B
17,5
8
2
42
32
8,5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
Ø5
Ø5
Ø5
75
75
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
8
8,5
20
1
42
32
20
1
2
2
H
37
10,5 18,5 8
20
↓↓B
17
27,5
17 3 13 7 10 10 17,5
37
Type I
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
22 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,84
7,98
9,12
10,26
12,54
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
12 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,84
7,98
9,12
10,26
12,54
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
4 n a ils
2 b o lts
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
7,68
8,96
10,24
11,52
14,08
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
8 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
11,10
12,95
14,80
16,65
20,35
2 b o lts
Technical calculations 9 3
Beam shoes Type U and I - 3 2 0 - 9 0
a strong connection
Type U
2
Ø11
2
2
1
1
2
2
H
2
1
1
1
2
1
1
2
8,5
2
42
32
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
Ø9
1
Ø5
Ø5
Ø5
75
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
8
1
H
1
20 12,5
1
8,5
8
20
1
2
32
20
1
2
20
37
10,5 18,5 8
17
40
22,5
17 3 13 7 10 10 10 10 12,5
B
37
Type I
B
75
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
28 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
8,55
9,97
11,40
12,82
15,67
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
8,55
9,97
11,40
12,82
15,67
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
6 n a ils
4 b o lts
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
9,39
10,95
12,52
14,08
17,21
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
10 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
12,81
14,95
17,08
19,22
23,49
4 b o lts
Technical calculations 9 4
Beam shoes Type U and I - 3 8 0 - 9 0
a strong connection
Type U
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
H
2
1
1
2
Ø11
1
1
1
1
2
2
B
8
8,5 18,5 8
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Ø11
1
2
1
1
2
1
1
1
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
F u ll b o ltin g
W h e n b o ltin g d o n o t n a il fla n g e s
2
Ø5
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
75
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
36 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
10,26
11,97
13,68
15,39
18,81
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
18 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
10,26
11,97
13,68
15,39
18,81
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
8 n a ils
4 b o lts
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
11,10
12,95
14,80
16,65
20,35
N u mb er of na ils/b olts
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
12 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
14,52
16,94
19,36
21,78
26,62
4 b o lts
2
1
1
75
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2
8
1
Ø5
Ø5
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
42
32
1
1
1
1
2
8 18,5 8,5
H
2
2
2
42
32
16 17
20
20
20 10
20
20
20
20
20
17
2
Type I
37
10,5 18,5 8
20
↓↓↓B
40
32,5
17 3 13 7 10 10 10 10 10 10 10 12,5
37
Technical calculations 9 5
Beam shoes Type U and I - 380-120
a strong connection
Type U
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
↓↓↓H
2
1
Ø11
1
1
2
2
B
8
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
Ø5
Full nailing:
The holes for nailing are marked
with 1+2
Anchor nail 4,0 x 40
H alf nailing:
The holes for nailing are marked with 1
Anchor nail 4,0 x 40
H alf nailing:
The holes for nailing are marked with 1
Full bolting
When bolting do not nail flanges
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing:
The holes for nailing are marked with 1+2
Full bolting
When bolting do not nail flanges
1
Ø11
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
Ø5
Ø5
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
75
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
36 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
10 ,26
11,97
13,68
15,39
18,81
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
18 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
10 ,26
11,97
13,68
15,39
18,81
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
8 nails
4 bolts
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
11,10
12,95
14,80
16,65
20 ,35
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
12 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
14,52
16,94
19,36
21,78
26,62
4 bolts
8
1
75
Anchor nail 4,0 x 40
42
32
2
1
1
2
18,5 8,5
8,5 18,5
H
1
2
42
32
16 17 20
20
20
20
20
20
20 10
17
2
Type I
37
10,5 18,5 8
20
↓↓↓B
40
20
17 3 13 7 10 10 10 10 10 10 10
37
Technical calculations 96
Beam shoes Type U and I - 4 4 0-130
a strong connection
Type U
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
↓↓↓B
2
2
1
2
1
1
Ø11
1
1
2
2
2
42
32
B
8
15
1
2
1
2
1
2
1
Ø5
20
2
2
2
2
1
2
2
2
2
Ø11
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
Ø5
Ø5
75
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing:
The holes for nailing are marked
with 1+2
Anchor nail 4,0 x 40
H alf nailing:
The holes for nailing are marked with 1
Anchor nail 4,0 x 40
H alf nailing:
The holes for nailing are marked with 1
Full bolting
When bolting do not nail flanges
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing:
The holes for nailing are marked with 1+2
Full bolting
When bolting do not nail flanges
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
75
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
40 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
11,97
13,97
15,96
17,96
21,95
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
22 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
10 ,67
12,45
14,23
16,0 1
19,56
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
8 nails
6 bolts
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
11,10
12,95
14,80
16,65
20 ,35
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
14 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
16,23
18,93
21,64
24,34
29,75
6 bolts
8
2
1
1
42
32
1
1
1
1
2
18,5 8,5
H
17
2
Type I
37
10,5 18,5 8
40
40
25
17 3 13 7 10 10 10 10 10 10 10 10 15
↓↓↓B
40
40
25
17 3 13 7 10 10 10 10 10 10 10 10 15
37
Technical calculations 97
Beam shoes Type U and I - 5 00-15 5
a strong connection
Type U
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
↓↓↓H
2
2
2
1
1
1
1
2
1
Ø11
1
2
2
2
42
32
B
8
17
1
2
1
2
1
2
1
2
Ø5
18
8 18,5 8,5
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
Ø11
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
Ø5
Ø5
75
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing:
The holes for nailing are marked
with 1+2
Anchor nail 4,0 x 40
H alf nailing:
The holes for nailing are marked with 1
Anchor nail 4,0 x 40
H alf nailing:
The holes for nailing are marked with 1
Full bolting
When bolting do not nail flanges
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing:
The holes for nailing are marked with 1+2
Full bolting
When bolting do not nail flanges
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
75
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
46 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
13,68
15,96
18,24
20 ,52
25,0 8
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
24 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
12,32
14,37
16,42
18,48
22,58
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
10 nails
6 bolts
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
12,81
14,95
17,0 8
19,22
23,49
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
16 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
17,94
20 ,93
23,92
26,91
32,89
6 bolts
8
1
2
1
1
42
32
2
1
2
2
1
H
17
2
Type I
37
10,5 18,5 8
40
40
22,5
17 3 13 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12,5
↓↓↓B
40
40
22,5
17 3 13 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1012,5
37
Technical calculations 98
Beam shoes Type U and I - 5 5 0-15 5
a strong connection
Type U
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
H
2
Ø11
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
Type I
2
1
42
32
B
8
2 8,5 18,5
1
2
1
2
1
2
1
2
Ø5
18,5 8,5 2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
8
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
42
32
2
2
1
2
2
H
20
37
2 8,5 18,5
17 3 13 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17,5
40
40
27,5
B
40
40
27,5
17 3 13 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17,5
37
2
1
2
1
1
2
2
1
1
Ø5
Ø5
75
75
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing:
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
46 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
14,80
17,26
19,73
22,20
27,13
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
28 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
12,32
14,37
16,42
18,48
22,58
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
10 nails
6 bolts
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
12,81
14,95
17,0 8
19,22
23,49
Number of nails/bolts
Load-duration class
F1d [kN]
18 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
19,65
22,93
26,20
29,48
36,0 3
The holes for nailing are marked with 1+2
Anchor nail 4,0 x 40
H alf nailing:
The holes for nailing are marked with 1
Anchor nail 4,0 x 40
H alf nailing:
The holes for nailing are marked with 1
Full bolting
When bolting do not nail flanges
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing:
The holes for nailing are marked with 1+2
Full bolting
When bolting do not nail flanges
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
6 bolts
Technical calculations 99
C onditions for b eam shoes Type U and I
a strong connection
-
The values applies for type U as well as type I
-
Please note: In the case of narrow beam shoes type I, it is only possible to nail every second hole
-
The values applies for vertical downward force F1
-
Vertical upward forces (suck) have to be ensured in another way as the grain norm requirements for the nail
distance by the end grain is not kept.
-
It implies that the primary beam is fasten against turning
-
Combined loads may not alone be absorbed by the Beam shoes
-
It implies using full edge grain and that the joint carvings are accurate and kept tight
-
When fitting Beam shoess near the underside of the primary beam this has to be inspected for splitting
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service classes 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 1 0 0
G er b er c onnec tor Type 1
a strong connection
Art. no.
Type
H
211999
210 591
1-150
1-180
142
166
B (min)
72
66
A
47
60
Dimension
A1
C
[mm]
35
46
C1
D
49,5 37,5
62,5 48,5
35
32
E
27
24
S et
Ø5
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
32
36
515
70 0
25
25
Information referring to the product, its applications
and fitting: See section 6
Calculative carrying capacity in kN per connection:
N ormal safety class – service class 1 and 2
190
95
22
20
11
B↓mi
n.↓
13
2
D
E
8
62,5
A
12 12
13 11
H
55
11
C1
13 12 12 9
A1
42
16
33
46
1-15 0
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
F2 d [kN]
F3 d = F4d [kN]
32 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
2,66
3,10
3,55
3,99
4,88
1,68
1,97
2,25
2,53
3,0 9
2,39
2,79
3,19
3,59
4,38
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
F2 d [kN]
F3 d = F4d [kN]
36 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
2,66
3,10
3,55
3,99
4,88
1,68
1,97
2,25
2,53
3,0 9
2,39
2,79
3,19
3,59
4,38
1-180
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 1 0 1
G er b er c onnec tor Type 2
a strong connection
Art. no.
Type
H
210163
210164
210165
210166
2-125
2-150
2-180
2-200
B (min)
128,5
154
180
205
62
72
66
61
Dimension
A
C
[mm]
D
E
34,5 37 30 22
47 49,5 35 27
60 62,5 32 24
75,5 75 29,5 21,5
Set
Ø5
[pcs]
Weight
Box
[g]
[pcs]
28
36
40
44
524
620
700
740
25
25
25
25
Information referring to the product, its applications
and fitting: See section 6
Calculative carrying capacity in kN per connection:
N ormal safety class – service class 1 and 2
190
95
22
↓↓B↓mi
n.
↓↓↓C
↓↓↓H
↓↓↓C
55
↓↓↓
A
13 12 12 13 11 13
33
46
8
↓↓↓D 2
↓↓E
16
20 3 8
13 11 13 12 12 13
↓↓↓↓
A
42
2-125
Anchor nail 4,0 x 40
Full nailing
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
F2 d [kN]
F3 d = F4d [kN]
28 nails
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
6,41
7,48
8,54
9,61
11,75
1,71
1,99
2,28
2,56
3,13
1,55
1,80
2,0 6
2,32
2,83
Technical calculations 1 0 2
G e r b e r c o n n e c to r T y p e 2
a strong connection
2-15 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
36 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
8,18
9,54
10,91
12,27
15,00
1,68
1,97
2,25
2,53
3,09
2,39
2,79
3,19
3,59
4,38
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
40 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
7,70
8,98
10,27
11,55
14,12
1,68
1,97
2,25
2,53
3,09
2,39
2,79
3,19
3,59
4,38
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
44 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
7,80
9,09
10,39
11,69
14,29
2,66
3,10
3,55
3,99
4,88
2,50
2,91
3,33
3,74
4,58
2-180
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g
2-200
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 103
C o n d itio n s fo r g e r b e r c o n n e c to r
T yp e 1+ 2
a strong connection
-
All calculations are based on two connectors per joint
-
It implies using full edge grain under the connectors
-
If a water edge under the side nails occurs it will reduce the carrying capacity proportioned to the number of
these
-
The breaking criterias for combined loads:
(
-
F1 (F2)
F1d (F2d)
2
2
) + ( ) <_ 1
F3
F3 d
The joint can transfer displacement forces:
-
F1d: Carrying capacity for vertical downward load
-
F2d: Carrying capacity for vertical upward load
-
F3d/ F4d: Load capacity for cross joint is perpendicular to the sides of the angle connector
-
The joint cannot absorb pull
-
Notice: Requirements for edge, end wood and splitting has to be kept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 104
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 105
G e r b e r c o n n e c to r T y p e 3
a strong connection
Art. no.
210169
211994
210171
210172
Type
3-120
3-140
3-160
3-180
Dimension
HxB
[mm]
Set
Ø5
[pcs]
Weight
Box
[g]
[pcs]
120 x 175
140 x 75
160 x 100
180 x 100
52
66
80
94
765
890
975
1070
10
10
10
10
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 6
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
180
20
20
40
40
20
20
1
1
1
1
1
10
B↓mi
n.
Type↓180
1
1
Type↓160
1
1
Type↓140
1
1
1
1
Type↓120
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
20
1
1
2
2
20
40
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10
3 -120
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g m a rk e d w ith 1
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d = F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
32 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
4,46
5,20
5,95
6,69
8,18
3,36
3,92
4,48
5,04
6,16
Technical calculations 106
G e r b e r c o n n e c to r T y p e 3
a strong connection
3 -140
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g m a rk e d w ith 1
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d = F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
40 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,06
7,07
8,08
9,09
11,11
4,20
4,91
5,61
6,31
7,71
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d = F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
48 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
7,89
9,21
10,52
11,84
14,47
5,04
5,89
6,73
7,57
9,25
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d = F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
56 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
9,96
11,62
13,28
14,94
18,26
5,88
6,87
7,85
8,83
10,79
3 -16 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g m a rk e d w ith 1
3 -180
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g m a rk e d w ith 1
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 107
C o n d itio n s fo r g e r b e r c o n n e c to r T y p e 3
a strong connection
-
All calculations are based on two connectors per joint
-
G erber connectors type 3 are used wherever a higher load capacity than met by type 1 and type 2 is required,
i.e. at wide spans and steep roof pitches. Type 3 will transfer normal forces.
-
W herever normal forces occur in the purlins, the min. nail distance from the middle of the connector is
15 x d = 6 0 mm.
-
It implies using full edge grain under the connectors
-
Note: The joint centre shall fi t off the hole in the connector centre
-
Connector height H is chosen at about 30 mm less than the timber height
-
Minimal timber width: To avoid splitting due to the nailing it requires a min. width:
·
4,0 /40 ~ 50 [mm]
·
4,0 /50 ~ 6 3 [mm]
-
The breaking criterias for combined loads:
(
-
F1 (F2)
F1d (F2d)
2
2
) + ( ) <_ 1
F3
F3 d
The joint can transfer displacement forces:
-
F1d: Carrying capacity for vertical downward load
-
F2d: Carrying capacity for vertical upward load
-
F3d/ F4d: Load capacity for cross joint is perpendicular to the sides of the angle connector
-
Notice: Requirements for edge, end wood and splitting has to be kept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 108
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 109
G e r b e r c o n n e c to r T y p e 3
Sta in le s s A4
Art. no.
212585
212586
212587
Type
3-140 6”
3-160 7”
3-180 8”
a strong connection
Dimension
HxB
[mm]
Set
Ø5
[pcs]
Weight
Box
[g]
[pcs]
140 x 180 H + V
160 x 180 H + V
180 x 180 H + V
66
80
94
890
975
1070
10
10
10
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 6
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
180
100
60
40
60
1 20
20
40
40
60
40
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
↓↓B↓mi
n.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
140
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10
1
20
3 -140
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g m a rk e d w ith 1
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d = F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
40 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,06
7,07
8,08
9,09
11,11
4,20
4,91
5,61
6,31
7,71
Technical calculations 110
G e r b e r c o n n e c to r T y p e 3
Sta in le s s A4
a strong connection
3 -16 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g m a rk e d w ith 1
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d = F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
48 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
7,89
9,21
10,52
11,84
14,47
5,04
5,89
6,73
7,57
9,25
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d = F 2 d [k N ]
F 3 d = F 4 d [k N ]
56 n a ils
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
9,96
11,62
13,28
14,94
18,26
5,88
6,87
7,85
8,83
10,79
3 -180
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g m a rk e d w ith 1
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 111
C o n d itio n s fo r g e r b e r c o n n e c to r T y p e 3
Sta in le s s A4
a strong connection
-
All calculations are based on two connectors per joint
-
G erber connectors type 3 are used wherever a higher load capacity than met by type 1 and type 2 is required,
i.e. at wide spans and steep roof pitches. Type 3 will transfer normal forces
-
W herever normal forces occur in the purlins, the min. nail distance from the middle of the connector is
15 x d = 6 0 mm.
-
It implies using full edge grain under the connectors
-
Note: The joint centre shall fi t off the hole in the connector centre
-
Connector height H is chosen at about 30 mm less than the timber height
-
Minimal timber width: To avoid splitting due to the nailing it requires a min. width:
·
4,0 /40 ~ 50 [mm]
·
4,0 /50 ~ 6 3 [mm]
-
The breaking criterias for combined loads:
(
-
F1 (F2)
F1d (F2d)
2
2
) + ( ) <_ 1
F3
F3 d
The joint can transfer displacement forces:
-
F1d: Carrying capacity for vertical downward load
-
F2d: Carrying capacity for vertical upward load
-
F3d/ F4d: Load capacity for cross joint is perpendicular to the sides of the angle connector
-
Notice: Requirements for edge, end wood and splitting has to be kept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 112
Sta n c h io n h o ld e r s T y p e U a n d UL
a strong connection
Art. no.
Type
A
210842
210843
211626
210844
212011
212005
210845
211297
211291
210897
211292
210899
211554
211294
211555
210377
211296
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
UL
UL
UL
UL
UL
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
45
50
70
75
90
96
100
90
100
115
125
140
50
75
100
100
125
Dimension
B
H
H1
[mm]
t
40
40
70
70
70
70
70
90
90
90
90
90
40
70
70
90
90
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
102,5
100
127,5
125
117,5
114,5
112,5
142,5
137,5
180
125
200
100
125
112,5
137,5
125
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
400
400
400
400
Ø5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Hole
Ø7 Ø11 Ø13 ,5
[pcs]
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
K
K 16
K 16
K 16
K 16
K 16
K 16
K 16
K 20
K 20
K 20
K 20
K 20
K 16
K 16
K 16
K 20
K 20
Weight
Box
[g]
[pcs]
630
630
1020
1020
1020
1020
1020
1590
1590
1880
1590
2065
950
1340
1340
2035
2035
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-
Technical calculations 113
Sta n c h io n h o ld e r s T y p e U a n d UL
a strong connection
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 7
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
A
B
↓↓t
H1
D
H
D m ax . 5 0 m m
↓K
Dimension
A+ B
[mm]
50 x 40
75 x 70
100 x 70
100 x 90
125 x 90
140 x 90
Type U
F 1↓
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
Type U L
F 1↓
36,2
36,2
36,2
36,2
36,2
36,2
8 psc
4 0 /4 0 N KT
a nchor na ils
F2↑
F3→
6,5
0,9
6,5
0,7
6,5
0,8
6,5
1,2
6,5
1,3
6,5
1,4
4 psc
6 0 /6 0 N KT
a nchor na ils
F2↑ F3→
2 psc
10 /8 0
coa ch screw s
F2↑
F3→
4 psc
10 /8 0
coa ch screw s
F2↑
F3→
6,0
6,0
6,0
5,6
5,6
5,6
11,2
11,2
11,2
11,2
1,2
1,3
1,4
1,2
1,3
1,4
0,8
1,2
1,3
1,4
Bolt
M 12
F2↑
5,3
6,4
7,6
7,6
7,6
7,6
F3→
0,9
0,7
0,8
1,2
1,3
1,4
C om b inations of fastening s can red uce the carry ing cap acity
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 114
C o n d itio n s fo r s ta n c h io n h o ld e r s
T y p e U a n d UL
a strong connection
The ribbed bar of the stanchion holders has to be embedded in concrete with a minimum pressure strength
of 15 MPa. The wood dimension always has to be square and correspond to the A measure on the
stanchion holder.
F1/F2: Attacks central
F3:
Attacks horiz ontal
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 115
Fo r k a n c h o r s
a strong connection
Art. no.
210840
Type
Dimension
HxL
[mm]
Hole
Ø5
[pcs]
Weight
Box
[g]
[pcs]
50 x 320
18+ 16
200
25
1
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 8
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
320
10,5 14
1
2
1
2
2
1
4
3
3
2
4
53
50
4
3
4
Ø5
1,5
11 14 10,5
60
1
3
1,5
8 11 11 11 11 11 11 11
3
4
2
3
1
2
1
Ø5
49,0
320
130
45
7,5 11 7,5
4
11 11 11 11 11 11 11 11 8
0° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
8
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
2,22
2,59
2,96
3,33
4,07
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
4,44
5,17
5,91
6,65
8,13
Technical calculations 116
Fo r k a n c h o r s
a strong connection
15 ° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
4,44
5,17
5,91
6,65
8,13
3 0° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
4,44
5,17
5,91
6,65
8,13
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,69
4,31
4,92
5,54
6,77
45 ° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
0° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2+ 3
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
F 1d [k N ]
6,65
7,76
8,87
9,98
12,20
15 ° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2+ 3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
F 1d [k N ]
5,77
6,73
7,69
8,65
10,58
Technical calculations 117
Fo r k a n c h o r s
a strong connection
3 0° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2+ 3
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
4,85
5,65
6,46
7,27
8,88
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,69
4,31
4,92
5,54
6,77
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
32
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
8,87
10,35
11,83
13,31
16,26
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
32
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
5,77
6,73
7,69
8,65
10,58
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
32
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
4,85
5,65
6,46
7,27
8,88
45 ° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2+ 3
0° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2+ 3-4
15 ° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2+ 3-4
3 0° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2+ 3-4
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 118
Fo r k a n c h o r s
a strong connection
45 ° r a fte r
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2+ 3-4
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
32
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,69
4,31
4,92
5,54
6,77
Technical calculations 119
C o n d itio n s fo r fo r k a n c h o r s
a strong connection
-
All calculations are based on one connector per joint and for single pillar
-
Notice: Requirements for edge, end wood and splitting has to be kept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 12 0
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 12 1
P u r lin a n c h o r s
a strong connection
Art. no.
211244
211245
211246
211247
211248
211249
Type
170 R +
210 R +
250 R +
290 R +
330 R +
370 R +
Dimension
HxL
[mm]
L
L
L
L
L
L
Hole
Ø5
[pcs]
170
210
250
290
330
370
9+
13+
17+
21+
25+
29+
9
13
17
21
25
29
Weight
Box
[g]
[pcs]
90
135
175
215
240
285
100
100
100
100
50
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 8
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
55
15
330
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4
3
2
1
1
3
2
1
1
5
4
3
2
1
1
2
4
32
14 10
34
5
8
5
34
5
4
3
2
1
1
Ø5
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Ø5
17 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
Technical calculations 12 2
P u r lin a n c h o r s
a strong connection
210
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
5,13
5,99
6,84
7,70
9,41
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
5,13
5,99
6,84
7,70
9,41
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
32
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,84
7,98
9,12
10,26
12,54
210
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
25 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
25 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
25 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2+ 3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 12 3
P u r lin a n c h o r s
a strong connection
29 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
5,13
5,99
6,84
7,70
9,41
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
32
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,84
7,98
9,12
10,26
12,54
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
40
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
8,55
9,97
11,40
12,82
15,67
29 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
29 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2+ 3
29 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2+ 3-4
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 12 4
P u r lin a n c h o r s
a strong connection
330
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
5,13
5,99
6,84
7,70
9,41
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
32
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,84
7,98
9,12
10,26
12,54
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
40
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
8,55
9,97
11,40
12,82
15,67
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
48
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
10,26
11,97
13,68
15,39
18,81
330
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
330
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2+ 3
330
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2+ 3-4
330
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2+ 3-4+ 5
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 12 5
P u r lin a n c h o r s
a strong connection
370
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
5,13
5,99
6,84
7,70
9,41
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
32
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
6,84
7,98
9,12
10,26
12,54
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
40
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
8,55
9,97
11,40
12,82
15,67
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
48
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
10,26
11,97
13,68
15,39
18,81
370
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
370
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2+ 3
370
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2+ 3-4
370
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
N a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d
w ith 1+ 2+ 3-4+ 5
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 12 6
C o n d itio n s fo r p u r lin a n c h o r s
a strong connection
-
All calculations are based on two anchors per joint
-
Place anchors diagonally
-
It implies using full edge grain under the anchors
-
Notice: Requirements for edge, end wood and splitting has to be kept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 12 7
Un iv e r s a l p u r lin a n c h o r s
a strong connection
Art. no.
211418
211419
Type
170
210
Hole
Ø5
[pcs]
Weight
Box
[g]
[pcs]
8
12
80
98
100
100
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 8
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
65,5
17 0
17,5
7,5 17 7,5
Ø5
10 10 10 10
10 10 10 10
32
7,5 17 7,5
2
Ø5
34,5
17,5
170
85,5
210
1
2
2
7,5 17 7,5
1
17,5
1
1
2
Ø5
10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10
1
2
1
1
Ø5
17,5
1
32
7,5 17 7,5
2
54,5
210
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 12 8
Un iv e r s a l p u r lin a n c h o r s
a strong connection
17 0
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
210
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
H a lf n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1
Anchor na il 4 ,0 x 4 0
F u ll n a ilin g :
T h e h o le s fo r n a ilin g a re m a rk e d w ith 1+ 2
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
16
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
N u mb er of na ils
L oa d- du ra tion cla ss
F 1d [k N ]
24
P -lo a d
L -lo a d
M -lo a d
S -lo a d
I-lo a d
5,13
5,99
6,84
7,70
9,41
Technical calculations 12 9
C o n d itio n s fo r u n iv e r s a l p u r lin a n c h o r s
a strong connection
-
All calculations are based on two anchors per joint
-
U niversal Purlin anchors are primarily suitable for upward forces, e.g. wind load sucks. This means that horiz ontal forces should therefore be maintained by e.g. angle anchors
-
It implies using full edge grain under the anchors
-
Notice: Requirements for edge, end wood and splitting has to be kept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 130
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 131
T r im Fix
a strong connection
Art. no.
Type
211435
211447
170
210
Dimension
Height
[mm]
Set
Ø5
[pcs]
Weight
Box
[g]
[pcs]
170
210
9+ 9
13 + 13
180
290
50
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 10
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
170
210
32
10
14,5
7,5
32
0
4,5 1
7,5 1
1
1
10
1
1
1
0
10 1
0 10
10 1
0 10
10 1
0 10 140
10 1
0 10
10 1
1
1
1
1
10
1
1
10
10
10
10
100
2
2
2
10
144
2
1
1
2
2
Ø5
10
10
20°
2
2
189
10
1
1
1
Ø5
15°
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Ø5
Ø5
Type 170
Anchor nail 4,0 x 40
Half nailing:
The holes for nailing are marked with 1
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
16
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
Technical calculations 132
Tr im Fix
a strong connection
Type 210
Anchor nail 4,0 x 40
Half nailing:
The holes for nailing are marked with 1
Anchor nail 4,0 x 40
F u ll nailing:
The holes for nailing are marked with 1+ 2
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
16
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
3,42
3,99
4,56
5,13
6,27
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
24
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
5,13
5,99
6,8 4
7,70
9,41
Technical calculations 133
C o n d itio n s fo r Tr im Fix
a strong connection
-
All calculations are based on two Trim Fix per joint
-
Place connectors symmetrical
-
The connectors are supplied and used in sets (right hand/left hand versions)
-
It implies using full edge grain under the Trim Fix
-
Notice: Requirements for edge, end wood and splitting has to be kept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 134
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 135
Ra fter fo o t c o n n ec to r s
a strong connection
Art. no.
211251
Type
18 0
D imension
H eig ht
[mm]
S et
Ø5
[p cs]
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
18 0 x 47,5 x 2,5
31
670
25
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 10
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
50
20
20
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Ø5
20
2,5
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
Ø5
15
40
2
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
1
1
140
1
2
50
20
10
2,5 12,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
10
94,5
2
1
1
2
2
18
Anchor nail 4,0 x 40
Half nailing:
The holes for nailing are marked with 1
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
20
47,5
15
Ø5
10 10
2
9,5
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
30
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
12,61
14,71
16,8 1
18 ,91
23,12
Technical calculations 136
Ra fter fo o t c o n n ec to r s
a strong connection
Anchor nail 4,0 x 40
F u ll nailing:
The holes for nailing are marked with 1+ 2
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
62
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
12,61
14,71
16,8 1
18 ,91
23,12
Technical calculations 137
C o n d itio n s fo r r a fter fo o t c o n n ec to r s
a strong connection
-
All calculations are based on two connectors per joint
-
Notice: Requirements for edge, end wood and splitting has to be kept with reference to the wood norms
-
It implies that the foot strap is full edged
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 138
a strong connection
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 139
Un iv er s a l c o n n ec to r s
a strong connection
Art. no.
210 770
210 771
210 772
Type
10 0 R + L
140 R + L
190 R + L
D imension
[mm]
S et
Ø5
[p cs]
10 0
140
190
17
16
17
S et
Ø7
[p cs]
4
W eig ht
B ox
[g ]
[p cs]
30 0
68 0
420
50
50
50
Information referring to the product, its applications
and fi tting: See section 10
Calculative carrying capacity in kN per connection:
Normal safety class – service class 1 and 2
42
3 16 15 8
11,5 15 12,5
Ø5
10
18
18
100
Ø5
10 15
15
10
100
42
13 15 14
8,5 15 18,5
8 10 10 10 17
55
Ø5
10 15 15
53
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
10
Technical calculations 14 0
Un iv er s a l c o n n ec to r s
a strong connection
14 0
68
18
19
18
10
Ø5
12,5 20
8
20
70
20
20
140
32,5
87,5
14 9,5 14
23
9,5
3
Ø5
25
10 10
20
9,5 18,5
68
27,5
12,5
10 10
Ø5
31
5 10 9 5 9
72
51
24,5
24,5
2 10 4 22 4 9
1
1
1
1
1
1
1
20
45
20
20
20
10
19 0
Ø5
20
190
32
Ø7
44
20
1
1
20
1
1
1
Ø7
1
1
Ø5
25
1
27,5
14,5 20
1
20
1
93
1
1
8 4
28,5 8,5
24,5
24,5
1
26
1
10 15
12 11
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
28
1
1
Ø5
Technical calculations 14 1
Un iv er s a l c o n n ec to r s
a strong connection
Type 100
Anchor nail 4,0 x 40
F u ll nailing
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
34
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
2,92
3,40
3,8 9
4,38
5,35
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
32
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
5,8 3
6,8 0
7,78
8 ,75
10 ,69
Number of nails
Load-duration class
F1d [kN]
30
P-load
L-load
M-load
S-load
I-load
7,54
8 ,8 0
10 ,0 5
11,31
13,8 2
Type 14 0
Anchor nail 4,0 x 40
F u ll nailing
Type 19 0
Anchor nail 4,0 x 40
N ailing:
The holes for nailing are marked with 1
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 14 2
C o n d itio n s fo r u n iv er s a l c o n n ec to r s
a strong connection
-
All calculations are based on two connetors per joint
-
Place connectors diagonally of each other
-
Notice: Requirements for edge, end wood and splitting has to be kept with reference to the wood norms
-
The calculated values of the load-carrying capacity are found corresponding to service class 1 and 2 for
”Solid timber”
-
The values of kmod are given in EC5, Table 3.1 ”values of kmod”
-
Partical factor M corresponds to ”Punched metal plate fasteners” according to EC5, Table 2.3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 14 3
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 14 4
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 14 5
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 14 6
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 14 7
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 14 8
ETA-DanmarkA/S
Kol
l
egi
evej6
DK-2920 Charl
ottenl
und
Tel
.+45 45 76 20 20
Fax+45 45 76 33 20
Internetwww.etadanmark.dk
Authori
sed and noti
fi
ed accordi
ng to
Arti
cl
e 10 of the Counci
l Di
recti
ve
89/106/EEC of21 December1988 on
the approxi
mati
on ofl
aws,regul
ati
ons
and admi
ni
strati
ve provi
si
ons of
MemberStatesrel
ati
ngtoconstructi
on
products
MEMBER OF EOTA
European Technical Approval ETA-07/0212
Trade name:
Si
ma Angl
e Bracketstype V1,V2,V2 Stai
nl
ess,V3,
V4,V4 Stai
nl
ess,V6,V7,V12,V13,V14,V15,LV1,
P1-8,P1-10,P1-12,P2-10,P2-12.
Hol
derofapproval
:
Si
ma IndustriApS
Industri
vejNord 40
DK-7490 Aul
um
Tel
.+45 97 47 26 11
Fax+45 97 47 37 11
Internetwww.si
mai
ndustri
.dk
Generi
ctype and use ofconstructi
on product:
Three-di
mensi
onalnai
l
i
ng pl
ate (ti
mber-toti
mber/ti
mber-to-concrete angl
e bracket)
Val
i
d from:
to:
2007-09-13
2012-09-13
Manufacturi
ng pl
ant:
Si
ma IndustriApS
Industri
vejNord 40
DK-7490 Aul
um
Thi
sEuropean Techni
cal
Approvalcontai
ns:
38 pagesi
ncl
udi
ng 2 annexeswhi
ch form an i
ntegral
partofthe document
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 14 9
ETA-DanmarkA/S
Kol
l
egi
evej6
DK-2920 Charl
ottenl
und
Tel
.+45 72 24 59 00
Fax+45 72 24 59 04
Internetwww.etadanmark.dk
Authori
sed and noti
fi
ed accordi
ng to
Arti
cl
e 10 of the Counci
l Di
recti
ve
89/106/EEC of21 December1988 on
the approxi
mati
on ofl
aws,regul
ati
ons
and admi
ni
strati
ve provi
si
ons of
MemberStatesrel
ati
ngtoconstructi
on
products
MEMBER OF EOTA
European Technical Approval ETA-08/0006
Trade name:
SIMA GerberConnectorstype 1-150,1-180,2-125,
2-150,2-180,2-200,3-120,3-140,3-140 Stai
nl
ess,
3-160,3-160 Stai
nl
ess,3-180,3-180 Stai
nl
ess
Hol
derofapproval
:
Si
ma IndustriApS
Industri
vejNord 40
DK-7490 Aul
um
Tel
.+45 97 47 26 11
Fax+45 97 47 37 11
Internetwww.si
mai
ndustri
.dk
Generi
ctype and use ofconstructi
on product:
Three-di
mensi
onalnai
l
i
ng pl
ate (ti
mberto ti
mber
canti
l
everbracket)
Val
i
d from:
to:
2008-01-23
2013-01-23
Manufacturi
ng pl
ant:
Si
ma IndustriApS
Industri
vejNord 40
DK-7490 Aul
um
Thi
sEuropean Techni
cal
Approvalcontai
ns:
28 pagesi
ncl
udi
ng 2 annexeswhi
ch form an i
ntegral
partofthe document
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 15 0
ETA-DanmarkA/S
Kol
l
egi
evej6
DK-2920 Charl
ottenl
und
Tel
.+45 72 24 59 00
Fax+45 72 24 59 04
Internetwww.etadanmark.dk
Authori
sed and noti
fi
ed accordi
ng to
Arti
cl
e 10 of the Counci
l Di
recti
ve
89/106/EEC of21 December1988 on
the approxi
mati
on ofl
aws,regul
ati
ons
and admi
ni
strati
ve provi
si
ons of
MemberStatesrel
ati
ngtoconstructi
on
products
MEMBER OF EOTA
European Technical Approval ETA-08/0007
Trade name:
SIMA Beam Shoe type 240-65 U-I,250-65 U-I,26065 U-I,320-90 U-I,380-90 U-I,380-120 U-I,440-130
U-I,500-155 U-Iand 550-155 U-I
Hol
derofapproval
:
Si
ma IndustriApS
Industri
vejNord 40
DK-7490 Aul
um
Tel
.+45 97 47 26 11
Fax+45 97 47 37 11
Internetwww.si
mai
ndustri
.dk
Generi
ctype and use ofconstructi
on product:
Three-di
mensi
onalnai
l
i
ng pl
ate (Joi
sthangerfor
wood to wood connecti
onsand wood to concrete or
steelconnecti
ons)
Val
i
d from:
to:
2008-01-23
2012-01-23
Manufacturi
ng pl
ant:
Si
ma IndustriApS
Industri
vejNord 40
DK-7490 Aul
um
Thi
sEuropean Techni
cal
Approvalcontai
ns:
40 pagesi
ncl
udi
ng 2 annexeswhi
ch form an i
ntegral
partofthe document
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 151
ETA-DanmarkA/S
Kol
l
egi
evej6
DK-2920 Charl
ottenl
und
Tel
.+45 45 76 20 20
Fax+45 45 76 33 20
Internetwww.etadanmark.dk
Authori
sed and noti
fi
ed accordi
ng to
Arti
cl
e 10 of the Counci
l Di
recti
ve
89/106/EEC of21 December1988 on
the approxi
mati
on ofl
aws,regul
ati
ons
and admi
ni
strati
ve provi
si
ons of
MemberStatesrel
ati
ngtoconstructi
on
products
MEMBER OF EOTA
European Technical Approval ETA-08/0028
Trade name:
SIMA connectorstype Forkanchortype 1;Purl
i
n
Anchortype 170,170-1,210,210-1,250,290,330,
370;RafterConnectortype 180;Uni
versalConnector
type 100,140,190;Uni
versalPurl
i
n Anchorstype
170,210
Hol
derofapproval
:
Si
ma IndustriApS
Industri
vejNord 40
DK-7490 Aul
um
Tel
.+45 97 47 26 11
Fax+45 97 47 37 11
Internetwww.si
mai
ndustri
.dk
Generi
ctype and use ofconstructi
on product:
Three-di
mensi
onalnai
l
i
ng pl
ate (connectorsforwood
to wood connecti
ons)
Val
i
d from:
to:
2008-01-29
2013-01-29
Manufacturi
ng pl
ant:
Si
ma IndustriApS
Industri
vejNord 40
DK-7490 Aul
um
Thi
sEuropean Techni
cal
Approvalcontai
ns:
39 pagesi
ncl
udi
ng 2 annexeswhi
ch form an i
ntegral
partofthe document
COPYRIGHT SIMA INDUSTRI APS 7-08
Technical calculations 152
Download PDF
Similar pages
CAT 202 CAT 202
Peavey PV6 User's Manual
Thomson SB300B soundbar speaker
Peavey 60 TUBE Musical Instrument Amplifier User Manual
Extreme Networks WM2000 User guide
Summit WM20 Controller Installation Guide.fm