uw communicatieinterface met de wereld
Gebruiksaanwijzing
compatibel met
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2, uitgave 1.0, maart 2013
1. Over deze gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft hoe u het DYNAMIC CONTROLS iPortal2-systeem moet
gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor gebruikers van een elektrische
rolstoel waarop het iPortal2-systeem is geïnstalleerd.
De iPortal2 kan verbinding maken met een DYNAMIC CONTROLS Shark-, DX- of DX2bedieningssysteem.
De woorden iOS-toestel in deze handleiding verwijzen naar een iPhone, iPod touch
en iPad.
De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om belangrijke en
nuttige informatie aan te duiden:
WAARSCHUWING
Waarschuwingen geven belangrijke informatie die moet worden nageleefd om het
product veilig en efficiënt te installeren, in te stellen en te gebruiken. Als de instructies
in deze waarschuwing niet worden gevolgd, kan dit leiden tot defecten aan de
uitrusting, schade aan de omgeving, letsel of de dood.
VOORZICHTIG
Aandachtspunten geven ondersteunende informatie om het product te installeren, in
te stellen en te gebruiken. Als de instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot
defecten aan de uitrusting.
LET OP
Opmerkingen geven ondersteunende informatie die belangrijk kan zijn voor de
gebruiker, maar waar geen risico op letsel of schade aan verbonden is.
VERWIJZING
Verwijzingen sturen de lezer door naar een bron die meer of meer gedetailleerde
informatie over een onderwerp geeft.
 Hierna volgt belangrijke informatie zoals een mechanische of een elektrische specificatie.
2
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2Over deze gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWINGEN
1.
De gebruiker mag geen onderhoud uitvoeren aan de iPortal-, Shark-, DX- en
DX2-systemen. Er is speciaal gereedschap nodig om een onderdeel te
herstellen. Elke poging om toegang te krijgen tot de elektronische en andere
onderdelen van de elektrische rolstoel of om deze te misbruiken, doet de
garantie van de fabrikant vervallen waardoor deze niet meer aansprakelijk is.
2.
Het is belangrijk dat u deze apparatuur pas installeert, onderhoudt of bedient
nadat u alle instructies en alle gebruiksaanwijzingen hebt gelezen die
beschikbaar zijn voor dit product en voor alle andere producten die u samen
met dit product gebruikt of installeert. Volg de instructies in de
gebruiksaanwijzingen op. Als u dat niet doet, kan er lichamelijk letsel of
beschadiging optreden.
3.
Probeer niet om onderdelen te openen of te demonteren, aangezien er
geen interne onderdelen zijn waaraan de gebruiker onderhoud kan
uitvoeren.
4.
Raak de pennen van aansluitingen niet aan. Als u dat doet, kunnen de
pennen verontreinigd raken en/of bestaat de kans dat de elektronische
onderdelen beschadigd raken door elektrostatische ontlading.
5.
DYNAMIC CONTROLS heeft tests uitgevoerd met de iPhone om te bevestigen
dat interferentie door radiofrequentie (Radio Frequency Interference, RFI)
veroorzaakt door de iPhone, op geen enkele manier invloed heeft op de
werking van de bedieningssystemen van de rolstoel. In het zeer
onwaarschijnlijke geval dat de iPhone of een ander mobiel
communicatieapparaat toch tot gevolg heeft dat de werking van de rolstoel
wordt beïnvloed, moet u het bedieningssysteem uitschakelen. In dat geval
komt de rolstoel tot stilstand.
OPMERKINGEN
Door voortdurende verbeteringen, behoudt DYNAMIC CONTROLS zich het recht voor
deze handleiding bij te werken. Deze handleiding vervangt alle vorige uitgaven die
niet langer mogen worden gebruikt.
DYNAMIC CONTROLS behoudt zich het recht voor het product zonder kennisgeving te
wijzigen.
LET OP
iPortal2 is de nieuwe, bijgewerkte module in het iPortal-systeem van Dynamic
Controls. In deze gebruiksaanwijzing verwijst iPortal naar het complete systeem, dus:
iPortal2-module, houder, kabels en software, enz., waarbij iPortal2 alleen verwijst
naar de meest recente elektronische module, ofwel de elektronica waarop het
iPortal-systeem wordt aangesloten.
iPhone, iPod touch, iPad, Safari, Mac en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen. Het woord en merk Bluetooth®, evenals het
Bluetooth®-logo, zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik
hiervan door Apple gebeurt onder licentie. Apple is geen deelnemer of sponsor van deze
promotie.
"Made for iPod" betekent dat een elektronisch toestel werd ontwikkeld om specifiek met een
iPod verbonden te worden en werd door de ontwikkelaar gecertificeerd om te voldoen aan
de prestatienormen van Apple.
Over deze gebruiksaanwijzing 1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
3
"Made for iPhone" betekent dat een elektronisch toestel werd ontwikkeld om specifiek met een
iPhone verbonden te worden en werd door de ontwikkelaar gecertificeerd om te voldoen aan
de prestatienormen van Apple.
"Made for iPad" betekent dat een elektronisch toestel werd ontwikkeld om specifiek met een
iPad verbonden te worden en werd door de ontwikkelaar gecertificeerd om te voldoen aan
de prestatienormen van Apple.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit toestel of de naleving van de
veiligheidsnormen en wettelijke bepalingen. iPod touch is een handelsmerk van Apple Inc.,
geregistreerd in de VS en andere landen. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc. iPad is een
handelsmerk van Apple Inc.
DYNAMIC CONTROLs, het Dynamic-logo, de Shark-, DX-, DX2-, iPortal-, iPortal2- en Dashboardlogo’s zijn handelsmerken van DYNAMIC CONTROLS. Alle andere merk- en productnamen,
lettertypes en bedrijfsnamen en logo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van hun respectievelijke bedrijven.
DYNAMIC CONTROLs bezit en behoudt alle handelsrechten van het handelsmerk DYNAMIC CONTROLS
of zijn licentiegevers bezitten en behouden alle auteursrechten, handelsgeheimen en andere
eigendomsrechten in en van de documentatie.
Alle materialen in deze handleiding, op papier of in elektronisch formaat, zijn beschermd door
auteurswetgeving en andere intellectuele eigendomswetten.
© Copyright 2013 DYNAMIC CONTROLS. Alle rechten voorbehouden.
4
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2Over deze gebruiksaanwijzing
2. Inhoud (overzicht)
1 Over deze gebruiksaanwijzing
………………………………........................................
2
2 Inhoud (overzicht)
………………………………........................................
5
3 Inhoud (gedetailleerd)
………………………………........................................
6
4 iPortal
………………………………........................................
8
5 iPortal – Dashboard
………………………………........................................
32
6 iPortal – Accessibility
(Toegankelijkheid)
………………………………........................................
37
………………………………........................................
50
………………………………........................................
52
………………………………........................................
53
7 iPortal – Mouse Mover
(Muisbediening)
8 iPortal Mouse Mover (Muisbediening)
en Accessibility (Toegankelijkheid)
9 Bijlagen
Inhoud (overzicht)
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
5
3. Inhoud (gedetailleerd)
1.
Over deze gebruiksaanwijzing.......................................................................2
2.
Inhoud (overzicht) .........................................................................................5
3.
Inhoud (gedetailleerd) ..................................................................................6
4.
iPortal ..........................................................................................................8
4.1.
De iPortal2 in detail ............................................................................................ 9
4.2.
De onderdelen van het iPortal2-systeem ........................................................... 10
4.3.
De iPortal2 instellen met uw iOS-toestel ........................................................... 10
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.4.
De iPortal2 instellen met uw pc of laptop .......................................................... 21
4.5.
De iPortal2 instellen met uw Apple iMac (OS X) ................................................ 25
4.6.
Statuslampjes van de iPortal2 ........................................................................... 29
4.6.1.
4.6.2.
Een iOS-toestel opladen .................................................................................... 30
4.8.
Een tweede toestel opladen of van stroom voorzien.......................................... 30
4.9.
Ondersteunde afstandsbedieningen en gebruiksmodi ....................................... 31
5.
DX-/DX2-afstandsbedieningen ....................................................................................... 31
Shark-afstandsbedieningen ............................................................................................ 31
iPortal – Dashboard .................................................................................... 32
5.1.
Rijmodus .......................................................................................................... 32
5.2.
Zittingmodus .................................................................................................... 33
5.3.
Het menu Over ................................................................................................. 33
5.4.
Menu instellingen ............................................................................................. 34
5.5.
Systeemberichten ............................................................................................. 35
5.6.
Statuspictogrammen ........................................................................................ 36
6.
iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid) ..................................................... 37
6.1.
iPortal Accessibility gebruiken met Apple VoiceOver ......................................... 38
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
Joystickbediening ............................................................................................................ 38
Navigatiemodus .............................................................................................................. 39
Tekstmodus .................................................................................................................... 40
iPortal Accessibility gebruiken met Apple AssistiveTouch................................... 42
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6
®
Statuslampje voor draadloze Bluetooth -verbinding (blauw lampje) ............................ 29
Statuslampje voor iPortal2-module (groen lampje) ....................................................... 29
4.7.
4.9.1.
4.9.2.
7.
Stap 1 – plaats uw iOS-toestel in de iPortal-houder ....................................................... 12
Stap 2 – koppel de iPortal2 en het iOS-toestel ............................................................... 14
Stap 3 - download de iPortal Dashboard-toepassing ..................................................... 15
Stap 4 – activeer optioneel de functie iPortal Accessibility ............................................ 17
Stap 5 - activeer optioneel de iPortal-functie Mouse Mover (Muisbediening) .............. 19
AssistiveTouch inschakelen ............................................................................................ 43
Bewegen en selecteren met de AssistiveTouch aanwijzer ............................................. 43
Het menu AssistiveTouch ............................................................................................... 47
iPortal – Mouse Mover (Muisbediening) ..................................................... 50
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Inhoud (gedetailleerd)
7.1.
Mouse Mover (Muisbediening) gebruiken ......................................................... 50
7.1.1.
7.1.2.
Muisklikmodus ................................................................................................................ 50
Modus voor verplaatsen van aanwijzer .......................................................................... 51
8.
iPortal Mouse Mover (Muisbediening) en Accessibility (Toegankelijkheid) ... 52
9.
Bijlagen ...................................................................................................... 53
9.1.
Snelstartgids voor iPortal Accessibility .............................................................. 53
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.
DX-ACU3B ....................................................................................................................... 53
DX-REM24SD................................................................................................................... 53
DX-REM34, DX-REM34B, DX-REM41D, DX-REM41E ....................................................... 53
DX-REMG90 .................................................................................................................... 54
DX-REMG91 .................................................................................................................... 54
DX2-REMA-ACS2, DX2-REMB-ACS2, DX2-REM420, DX2-REM421 .................................. 54
DX2-REM550, DX2-REM551 ............................................................................................ 55
9.2.
Alternatieve modusacties ................................................................................. 55
9.3.
Tutorials voor iPortal Accessibility met VoiceOver ............................................. 56
9.3.1.
9.3.2.
9.4.
10.
Het iOS-toestel gebruiken ............................................................................................... 56
Toepassingen gebruiken ................................................................................................. 60
Apple disclaimer ............................................................................................... 68
Index .......................................................................................................... 69
Inhoud (gedetailleerd)
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
7
4. iPortal
iPortal van DYNAMIC CONTROLS vormt de interface tussen uw elektrische rolstoel en uw
communicatietechnologie.
In combinatie met een iOS-toestel en de toepassing
Dashboard, biedt iPortal de gebruiker van de elektrische
rolstoel essentiële informatie zoals accustatus, rijsnelheid,
aanpassingen van de zitting en een noodoproepfunctie.
In combinatie met een iOS-toestel en de functie Accessibility (Toegankelijkheid), kan
de externe joystick van de elektrische rolstoel worden gebruikt om te navigeren en te
communiceren met uw iOS-toestel.
In combinatie met een pc of laptop en de functie Mouse Mover (Muisbediening), kan
de externe joystick van de elektrische rolstoel of een ander speciaal invoerapparaat
worden gebruikt om te navigeren en te communiceren met de muisaanwijzer van uw
pc of laptop.
8
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
Dashboard is een gratis toepassing die via iTunes kan worden gedownload uit de
iPortal™ Store. Als Dashboard is geïnstalleerd op uw iOS-toestel, kunt u de toepassing
ook gebruiken om upgrades te beheren voor de functies Accessibility
(Toegankelijkheid) en Mouse Mover (Muisbediening). Upgrades kunt u op ieder
moment en in elke volgorde kopen. Het is ook mogelijk om de iPortal te kopen
inclusief (Toegankelijkheid) en/of Mouse Mover (Muisbediening). Zie de onderstaande
tabel voor meer informatie.
iPortal2-artikelnummer
DJ-BTINT
DJ-BTINT–ACC
DJ-BTINT–HID
DJ-BTINT–HID–ACC
Omschrijving
iPortal Dashboard
iPortal Accessibility
iPortal Mouse Mover (Muisbediening)
iPortal Mouse Mover (Muisbediening)
+ Accessibility (Toegankelijkheid)
4.1. De iPortal2 in detail
De iPortal2 is de pionier van een nieuwe generatie accessoires voor elektrische
rolstoelen die op een geheel nieuwe manier inspeelt op de wensen en behoeften
van gebruikers van een elektrische rolstoel.
De iPortal2 is compatibel met de Shark-, DX- en DX2-bedieningstoestellen voor
rolstoelen van DYNAMIC CONTROLS en kan verbinding maken met een iOS-toestel om in
realtime informatie over een elektrische rolstoel weer te geven.
De iPortal2 heeft de volgende functies:

verbinding maken met een DYNAMIC CONTROLS Shark-, DX-, of DX2bedieningssysteem voor rolstoelen zonder de rolstoel te herprogrammeren

een instelbare bevestigingsarm en houder die aan de rolstoel worden
bevestigd en het iOS-toestel binnen handbereik houden voor de gebruiker

een Apple USB-oplaadpoort om het iOS-toestel opgeladen te houden

een extra USB-poort (alleen opladen) voor andere toestellen

foutregistratie van de rolstoel

de iPortal Dashboard-toepassing geeft informatie over de rolstoel weer in
realtime. Indien Bluetooth®-technologie wordt gebruikt om verbinding te
maken met het rolstoelsysteem, zijn volgende functies beschikbaar:
o
snelheid en rijbereik
o
kompas (alleen iPhone 3GS of later)
o
indicator voor de instelling van de zitting
o
accustatus
o
indicator voor het rijprofiel
o
noodoproepfunctie (alleen iPhone)

als de functie Accessibility (Toegankelijkheid) is ingeschakeld, kan de externe
joystick van de elektrische rolstoel worden gebruikt om te navigeren en te
communiceren met uw iOS-toestel.

als de functie Mouse Mover (Muisbediening) is ingeschakeld, kan de externe
joystick van de elektrische rolstoel of een ander speciaal invoerapparaat
worden gebruikt om te navigeren en te communiceren met de muisaanwijzer
van uw pc of laptop.
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
9

als de functies Mouse Mover en Accessibility (Muisbediening en
Toegankelijkheid) zijn ingeschakeld, kan de externe joystick van de elektrische
rolstoel of een ander speciaal invoerapparaat worden gebruikt om te
navigeren en te communiceren met de muisaanwijzer van uw pc of laptop,
of met uw iOS-toestel.
4.2. De onderdelen van het iPortal2-systeem
De volgende onderdelen worden meegeleverd met het iPortal-systeem. Let op de
namen van de onderdelen, zoals ze zullen worden weergegeven in de rest van deze
handleiding.
Let op: iPhone en iPod zijn niet inbegrepen in de pakketten. De kabels (DK BUS, DX BUS en Y-kabel (voor
Shark)), montagearm en houder moeten afzonderlijk worden besteld.
4.3. De iPortal2 instellen met uw iOS-toestel
Voordat u het iPortal2-systeem kunt gebruiken, moet u de iPortal2 instellen met uw
iOS-toestel door uw iOS-toestel stevig in de houder te plaatsen en ervoor te zorgen
dat de iPortal2 en uw iOS-toestel goed kunnen communiceren. U moet ook de iPortal
Dashboard-toepassing downloaden.
De volgende sectie beschrijft hoe u de iPortal2 voor de eerste keer met uw iOStoestel kunt laten werken. Het proces gaat als volgt:
10

stap 1 – plaats uw iOS-toestel in de iPortal-houder

stap 2 - koppel de iPortal2 en het iOS-toestel (dit betekent dat u een
Bluetooth-verbinding moet maken)

stap 3 - download de iPortal Dashboard-toepassing
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal

stap 4 – activeer optioneel de functie iPortal Accessibility

stap 5 - activeer optioneel de iPortal-functie Mouse Mover (Muisbediening)
Deze onderwerpen komen uitgebreider aan bod in de volgende delen.
VERWIJZING
Voor meer informatie over functies, capaciteiten en minimum systeemvereisten van
iOS-toestellen raadpleegt u www.apple.com.
De handleidingen voor iPhone, iPad en iPod touch zijn beschikbaar op
www.apple.com/support.
LET OP
Dashboard kan alleen informatie weergeven die het ontvangt van het
bedieningssysteem van uw rolstoel. Dashboard verzendt geen informatie terug naar
uw bedieningssysteem en u kunt de rolstoel hier niet mee bedienen.
WAARSCHUWING
Schakel het bedieningssysteem van de rolstoel ALTIJD uit wanneer u de rolstoel
verlaat.
Controleer ALTIJD of het bedieningssysteem van de rolstoel is uitgeschakeld voordat u
in de rolstoel gaat zitten.
Schakel het bedieningssysteem van de rolstoel ALTIJD uit als deze niet in gebruik is.
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
11
4.3.1. Stap 1 – plaats uw iOS-toestel in de iPortal-houder
Controleer of u de correcte houder hebt voor uw toestel. Controleer de identificator
zoals rechtsonder wordt getoond. Plaats uw iPhone of iPod touch in de houder van
de iPhone of iPod touch op uw rolstoel. Wanneer uw toestel correct is geplaatst, voelt
u een klik.
Plaats uw iPhone of iPod
touch eerst met de
onderkant in de houder.
Zorg dat uw toestel
correct is geplaatst.
De identificator van de
houder bevindt zich
achteraan de houder
net boven de houder
van de oplaadkabel.
Druk de bovenkant van
uw toestel in de houder.
U voelt dat het toestel
op zijn plaats klikt.
iPhone
 Controleer of uw
toestel stevig in de
houder zit voordat u
met uw rolstoel rijdt.
iPod touch
WAARSCHUWING
iOS-toestellen zijn niet bestemd voor gebruik in de regen of
andere vochtige omgevingen. Om het iOS-toestel te
beschermen tegen schade in een vochtige omgeving, MOET
u het toestel uit de houder verwijderen en op een droge
plaats bewaren. Plaats de aansluiting van de oplaadkabel in
de houder voor de oplaadkabel.
U MOET de beschermende stop van de iPortal2 gebruiken wanneer de
oplaadaansluiting niet in gebruik is.
LET OP
De bijgeleverde houders zijn geschikt voor zowel de iPhone 3 en 4 als de iPod touch 3.
Als u een ander Apple iOS-toestel of -model hebt, neemt u contact op met een
vestiging van Dynamic Controls bij u in de buurt of met een speciaalzaak voor
mobiliteitsoplossingen.
12
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
Pas de montagearm aan zodat u uw toestel comfortabel kunt bedienen.
WAARSCHUWING
Plaats de houder niet buiten het frame van de rolstoel. Deze kan voorwerpen of
voorbijgangers raken en letsel veroorzaken. Pas de houder aan zodat deze binnen
het frame van de rolstoel blijft.
Sluit de oplaadkabel aan op uw toestel. Wanneer u de stroom op uw
afstandsbediening aanzet, zal uw iOS-toestel piepen of trillen om te bevestigen dat
het wordt opgeladen door de accu van de rolstoel.
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
13
4.3.2. Stap 2 – koppel de iPortal2 en het iOS-toestel
Uw iOS-toestel communiceert met het Shark-, DX- of DX2-bedieningssysteem via de
iPortal2-module met behulp van een draadloze Bluetooth®-verbinding. Voordat u uw
iOS-toestel gebruikt met het bedieningssysteem voor uw rolstoel, moet u eerst uw iOStoestel koppelen met de iPortal2 (dit betekent een Bluetooth-verbinding maken met
de iPortal2).
U kunt de toestellen als volgt koppelen vanaf het Startscherm van uw iOS-toestel:

Ga naar Settings (Instellingen) ► General (Algemeen) ► Bluetooth.

Zet Bluetooth aan. Uw iOS-toestel zoekt nu naar toestellen in de buurt.

Zet de rolstoel uit en aan.

Als het iOS-toestel de iPortal-module heeft gevonden, tikt u erop om
verbinding te maken.
De iPortal2-module wordt weergegeven als “iPortal2-xxxxxx”, waarbij “xxxxxx” een uniek nummer is dat
uw iPortal2 aangeeft.
Tik hier om
verbinding te
maken met
uw iPortal2
LET OP
Wanneer u op uw iOS-toestel de instructie krijgt om "het apparaat uit en weer aan te
zetten", schakelt u de stroom uit via uw afstandsbediening en schakelt u deze
vervolgens opnieuw in.
14
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
Nadat uw toestel en de iPortal2 zijn gekoppeld, wordt de
verbinding weergegeven in het Bluetooth®-menu.
Het is mogelijk dat soms, tijdens het koppelen van uw iOStoestel met de iPortal2, de koppeltijd voor één van beide
kan verlopen tijdens het wachten op uw invoer. Indien de
procedure de eerste keer niet slaagt, herhaal dan
bovenstaande stappen.
Indien uw rolstoel is ingesteld om in slaapmodus te gaan na
één minuut inactiviteit, is het mogelijk dat de rolstoel in deze
modus gaat tijdens het koppelen, waardoor het koppelen
mislukt. Indien dit het geval is, moet u uw behandelende
arts of dealer vragen om de verlooptijd te verlengen.
4.3.3. Stap 3 - download de iPortal Dashboard-toepassing
Om de iPortal Dashboard-toepassing te downloaden, moet u een iTunes Storeaccount en een actieve internetverbinding hebben. U kunt uw iOS-toestel of uw
computer gebruikten om verbinding te maken met internet en de iTunes Store. U kunt
een iTunes account aanmaken op www.apple.com/itunes.
4.3.3.1. Het iPortal Dashboard downloaden met uw iOS-toestel:
Begin vanaf het Startscherm van uw iOS-toestel.

Ga naar de App Store

Zoek iPortal Dashboard

Selecteer iPortal Dashboard in de zoekresultaten

Tik op INSTALLEREN
Indien u uw iPhone gebruikt om de iPortal Dashboard-toepassing te downloaden,
wordt de toepassing automatisch geïnstalleerd op uw iPhone en kunt u deze
onmiddellijk gebruiken.
VERWIJZING
Voor meer informatie over het downloaden en installeren van een toepassing uit de
iTunes Store, kunt u de gebruiksaanwijzing van uw iPhone, iPod touch of iPad
raadplegen. De gebruiksaanwijzingen voor de iPhone, iPod touch en iPad zijn
beschikbaar op www.apple.com/support.
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
15
4.3.3.2. Het iPortal Dashboard downloaden met uw computer:
Start uw internetverbinding en start iTunes.

Ga naar de iTunes Store, en daarna naar de App Store

Zoek naar iPortal Dashboard en selecteer iPortal Dashboard in de
zoekresultaten

Klik op INSTALLEREN
Indien u uw computer gebruikt om de iPortal Dashboard-toepassing te downloaden,
wordt de toepassing automatisch geïnstalleerd op uw iOS-toestel wanneer u de
volgende keer synchroniseert.
4.3.3.3. Na het downloaden
Wanneer een nieuwe Dashboard-toepassing voor
de eerste keer wordt gestart, wordt de firmware op
de iPortal2-module gecontroleerd. Als de firmware
van de iPortal2-module verouderd is, zal de iPortal
Dashboard-toepassing u vragen om de firmware
van de iPortal2-module bij te werken.
Indien u dit scherm ziet, en indien het tijdstip voor u
geschikt is, drukt u op Nu bijwerken. Het proces kan
enkele minuten duren, waarna de Dashboardtoepassing opnieuw opstart.
ZET DE STROOM NIET UIT EN WEER AAN tijdens dit proces, zelfs niet indien het scherm
„kan geen verbinding maken‟ weergeeft en u vraagt om de stroom uit en aan te
zetten. De verbinding wordt automatisch hervat nadat het bijwerkproces is voltooid.
Indien u op Laterdrukt, zal de Dashboard-toepassing normaal starten. U wordt
gevraagd Dashboard bij te werken de volgende keer dat u het Dashboard na 24u
opstart. Het is raadzaam een upgrade uit te voeren als dit wordt gevraagd.
16
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
4.3.4. Stap 4 – activeer optioneel de functie iPortal
Accessibility
Als de functie Accessibility (Toegankelijkheid) niet is ingeschakeld op uw iPortal2module, kunt u de functie inschakelen via Dashboard. Dit hoeft u maar één keer te
doen.
Om de iPortal-functie Accessibility (Toegankelijkheid) te activeren, moet u een
actieve internetverbinding hebben op uw iOS-toestel en verbonden zijn met de
iPortal2-module (raadpleeg sectie 4.3 voor het koppelen van het iOS-toestel met de
iPortal2).
LET OP
Bij het activeren van de functie iPortal Accessibility, is het belangrijk dat u NIET:

op de Startknop van het iOS-toestel drukt

de rolstoel uitzet

met de rolstoel rijdt
Om de functie iPortal Accessibility te activeren, gaat u als volgt te werk:

Start Dashboard.

Ga naar Settings (Instellingen) -> Purchase Upgrades (Upgrades kopen) .

Koop de functie Accessibility (Toegankelijkheid).
Nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd,

Selecteer Buy from the AppStore (Kopen in de AppStore).

Tik op Buy (Kopen) op het bevestigingsscherm voor uw aankoop.

Tik op Use Existing Apple ID (Bestaande Apple-ID gebruiken) op het
aanmeldscherm (om iets te kopen in de AppStore, moet u een actieve
AppStore-account hebben. Indien u geen AppStore-account hebt, kunt u er
een maken door Nieuwe Apple-ID maken te selecteren in het scherm Sign in
(Aanmelden).


Voer uw Apple-ID en -wachtwoord in en tik op Ok.
Wacht tot het scherm Thank You (Dank U) verschijnt om uw geslaagde
aankoop te bevestigen.
Klik op Ok.

iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
17
4.3.4.1. Aankoop voltooid
Nadat de aankoop is voltooid, zal de iPortal2module opnieuw opstarten.
Nadat de iPortal2 opnieuw verbinding maakt met
het iOS-toestel, toont het scherm van de iPortal
Store op uw iOS-toestel de functie Accessibility
(Toegankelijkheid) als Installed (Geïnstalleerd) en
wordt de functie automatisch geactiveerd op uw
iPortal2-module.
LET OP
Indien de unit niet automatisch opnieuw opstart, kunt u deze even uit en opnieuw
aanzetten om de functie Accessibility opnieuw in te schakelen.
18
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
4.3.5. Stap 5 - activeer optioneel de iPortal-functie Mouse
Mover (Muisbediening)
Als de functie Mouse Mover (Muisbediening) niet is ingeschakeld op uw iPortal2module, kunt u de functie inschakelen via Dashboard. Dit hoeft u maar één keer te
doen.
Om de functie Mouse Mover (Muisbediening) van iPortal te activeren, moet u een
actieve internetverbinding hebben op uw iOS-toestel en verbonden zijn met de
iPortal2-module (raadpleeg sectie 4.3 voor het koppelen van het iOS-toestel met de
iPortal2).
LET OP
Bij het activeren van de iPortal-functie Mouse Mover (Muisbediening), is het belangrijk
dat u NIET:

op de Startknop van het iOS-toestel drukt

de rolstoel uitzet

met de rolstoel rijdt
Om de iPortal-functie Accessibility (Toegankelijkheid) te activeren, gaat u als volgt te
werk:

Start Dashboard.

Ga naar Settings (Instellingen) -> Available Upgrades (Beschikbare
upgrades).

Koop de functie Mouse Mover (Muisbediening).
Nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, gaat u als volgt te werk:

Selecteer Buy from the AppStore (Kopen in de AppStore).

Tik op Buy (Kopen) op het bevestigingsscherm voor uw aankoop.

Tik op Use Existing Apple ID (Bestaande Apple-ID gebruiken) op het
aanmeldscherm. Om iets te kopen in de AppStore, moet u een actieve
AppStore-account hebben. Als u geen AppStore-account hebt, kunt u er
een maken door Create New Apple ID (Nieuwe Apple-ID maken) te
selecteren in het scherm Sign In (Aanmelden).

Voer uw Apple-ID en -wachtwoord in en tik op Ok.
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
19

Wacht tot het scherm Thank You (Dank U) verschijnt om uw geslaagde
aankoop te bevestigen.

Klik op Ok.
4.3.5.1. Aankoop voltooid
Nadat de aankoop is voltooid, zal de iPortal2module opnieuw opstarten.
Nadat de iPortal2 opnieuw verbinding maakt met
het iOS-toestel, toont het scherm van de iPortal
Store op uw iOS-toestel de functie Mouse Mover
(Muisbediening) als Installed (Geïnstalleerd) en
wordt de functie automatisch geactiveerd op uw
iOS-toestel.
LET OP
Als de unit niet automatisch opnieuw opstart, kunt u deze even uit en opnieuw
aanzetten om de functie Mouse Mover (Muisbediening) in te schakelen.
20
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
4.4. De iPortal2 instellen met uw pc of laptop
Hieronder wordt uitgelegd hoe u de iPortal2 kunt koppelen met een pc of laptop
voor gebruik met de iPortal-functie Mouse Mover (Muisbediening). Deze instructies zijn
gebaseerd op het besturingssysteem Windows XP, maar het principe is vergelijkbaar
voor Vista en Windows 7.
Controleer voordat u begint of de iPortal2 juist is aangesloten op de rolstoel en
schakel vervolgens de afstandsbediening in. Het groene statuslampje van de iPortal2
gaat branden en het blauwe Bluetooth-lampje gaat langzaam knipperen.
Stap 1
Op uw pc of laptop:
Open het Control Panel
(Configuratiescherm):
Start -> Control Panel
(Configuratiescherm)
Selecteer Bluetooth
devices (Bluetoothapparaten).
Stap 2
Klik in het dialoogvenster Bluetooth
Devices (Bluetooth-apparaten) op de
knop Add (Toevoegen).
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
21
Stap 3
In het venster Add
Bluetooth Device Wizard
(Wizard Bluetoothapparaat toevoegen):
Schakel het selectievakje
“My device is set up and
ready to be found” (Mijn
apparaat is geïnstalleerd
en gereed voor detectie)
in.
Klik op de knop Next
(Volgende).
Stap 4
Wacht terwijl Windows
zoekt naar apparaten in
de buurt.
22
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
Stap 5
Als de Wizard de iPortal2
heeft gevonden,
selecteert u het apparaat
en klikt u op de knop Next
(Volgende).
Als de iPortal2 niet wordt
gevonden, schakelt u de
afstandsbediening uit en
weer in, waarna u op de
knop Search Again
(Opnieuw zoeken) klikt.
Stap 6
Als de vraag “Do you
need a passkey to add
your device?” (Hebt u een
sleutel nodig om uw
apparaat te kunnen
toevoegen?) verschijnt:
Selecteer het tweede
keuzerondje (“Use the
passkey found in the
documentation” (De
sleutel uit de handleiding
gebruiken) en typ “0000”,
zoals hiernaast.
Klik op de knop Next
(Volgende).
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
23
LET OP
Deze stap wordt mogelijk niet weergegeven in Vista en Windows 7, aangezien het in
nieuwere versies van Bluetooth niet altijd nodig is sleutels uit te wisselen. In dat geval
verschijnt het bevestigingsvenster (zoals in stap 8) zodra er verbinding is gemaakt.
Stap 7
Nadat u de sleutel hebt
ingevoerd, gaat Windows
proberen sleutels uit te
wisselen met de iPortal.
Wacht totdat dit is gelukt.
Stap 8
Als de sleutels zijn
uitgewisseld, ziet u het
venster aan de
rechterkant.
Klik op Finish (Voltooien)
om de procedure af te
sluiten.
U kunt nu de joystick op de afstandsbediening gebruiken om de muisaanwijzer te
verplaatsen.
24
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
Let op:
Als stap 7 niet lukt, ziet u
het bericht aan de
rechterkant:
“Windows was unable to
exchange passkeys with
your device” (Windows
kan geen sleutels
uitwisselen met uw
apparaat).
Gebruik de knop Back
(Terug) om terug te gaan
naar stap 6. Controleer of
u wel de sleutel “0000”
hebt ingevoerd en klik
vervolgens op Next
(Volgende) om het
nogmaals te proberen.
4.5. De iPortal2 instellen met uw
Apple iMac (OS X)
Hieronder wordt uitgelegd hoe u de iPortal2 kunt koppelen met een Apple Mac iMac
of MacBook Air voor gebruik met de iPortal-functie Mouse Mover (Muisbediening).
Deze instructies zijn gebaseerd op het Mac OS X-besturingssysteem 10.6 of hoger.
Controleer voordat u begint of de iPortal2 juist is aangesloten op de rolstoel en
schakel vervolgens de afstandsbediening in. Het groene statuslampje van de iPortal2
gaat branden en het blauwe Bluetooth-lampje gaat langzaam knipperen.
Stap 1
Kies System Preferences
(Systeemvoorkeuren) in het Apple-menu.
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
25
Stap 2
Selecteer Bluetooth in het paneel
Internet & Wireless (Internet en
draadloos).
Stap 3
Klik op de knop met
het plusteken (+ )
om een nieuw
apparaat toe te
voegen.
Stap 4
Wacht totdat de
iPortal2 wordt
weergegeven.
Soms moet u
hiervoor de iPortal2
uit- en weer
inschakelen.
Als de iPortal2 wordt
weergegeven, klikt u
op Continue (Ga
door).
26
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
Stap 5
Wacht op het bericht
voor de Bluetoothverbinding en klik
vervolgens op Quit
(Stop).
Stap 6
De iPortal2 wordt nu
aangegeven als een
Bluetooth-apparaat.
Ga terug naar het
venster System
Preferences
(Systeemvoorkeuren)
door op Show All (Toon
alles) te klikken.
Stap 7
Klik op Mouse
Settings
(Muisinstellingen
) in het paneel
Hardware.
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
27
Stap 8
Klik op Set Up
Bluetooth Mouse…
(Configureer
Bluetooth-muis).
Stap 9
Wacht totdat de
iPortal2 wordt
weergegeven en klik
dan op Continue (Ga
door).
De procedure is nu voltooid en u kunt uw iMac nu bedienen met Mouse Mover
(Muisbediening).
28
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
4.6. Statuslampjes van de iPortal2
4.6.1. Statuslampje voor draadloze Bluetooth®-verbinding
(blauw lampje)
De status van de draadloze
Bluetooth®-verbinding wordt
aangegeven met een blauw
lampje op de iPortal2-module.
Patroon
Status
Aan
Verbinding met ten minste één apparaat
Uit
Bluetooth® uit, geen stroom of alle
verbindingen verbroken
Knippert langzaam
Zoeken naar apparaten voor verbinding
Knippert snel
Bezig met maken van verbinding met
bekende apparaten of upgrade van
firmware wordt uitgevoerd
4.6.2. Statuslampje voor iPortal2-module (groen lampje)
De status van het iPortal2-systeem wordt aangegeven met een groen lampje op de
iPortal2-module.
Patroon
Status
Aan
De iPortal2 werkt zonder problemen
Knippert
Er is een interne fout opgetreden. Neem
contact op met DYNAMIC CONTROLS.
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
29
4.7. Een iOS-toestel opladen
U kunt een iOS-toestel opladen via de Apple USB-poort (zie 4.2) aan de onderzijde
van de iPortal2-module. Deze USB-poort is alleen bedoeld voor opladen en kan dus
niet worden gebruikt voor het uitwisselen van gegevens.
4.8. Een tweede toestel opladen of van stroom
voorzien
Er kan een tweede toestel worden opgeladen of van stroom worden voorzien door
het toestel aan te sluiten op de extra USB-oplaadpoort aan de bovenzijde van de
iPortal2-module. Deze USB-poort levert alleen stroom.
Zorg dat de beschermkap op zijn plaats zit als u de extra USB-aansluiting niet gebruikt.
Het woord "TOP" op de USB-beschermkap verwijst naar de bovenzijde van de USBaansluiting, niet de bovenzijde van de iPortal2.
LET OP
Niet alle toestellen kunnen via deze poort worden opgeladen. Controleer of uw
apparaat wordt opgeladen indien het aangesloten is.
VOORZICHTIG
Er mogen geen Apple-toestellen worden aangesloten op de extra USBoplaadaansluiting bovenaan. Apple-toestellen mogen alleen worden aangesloten
op de USB-aansluiting onderaan. Sluit het apparaat altijd op de juiste USB-poort aan.
Er wordt weliswaar geen schade veroorzaakt aan uw toestel of de iPortal2-module,
maar de accu van uw toestel wordt alleen opgeladen als u de juiste aansluiting
gebruikt.
WAARSCHUWING
De beschermkap die in het bovenstaande schema wordt getoond, moet op zijn
plaats zitten indien u de extra USB-oplaadpoort niet gebruikt. Het doel van de
beschermkap is om te vermijden dat er vocht en vuil in de extra USB-aansluiting
terechtkomt. Indien er water in de USB-aansluiting terechtkomt, zal de module niet
beschadigd zijn maar zal deze niet werken tot de aansluiting volledig droog is.
30
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
iPortal
4.9. Ondersteunde afstandsbedieningen en
gebruiksmodi
In de volgende tabellen staan de ondersteunde afstandsbedieningen en hoe deze
kunnen worden ingesteld om de functie Accessibility (Toegankelijkheid) te gebruiken.
Voor meer informatie over het instellen van uw afstandsbediening om met de functie
Accessibility te werken, raadpleeg het gedeelte Snelstartgids voor iPortal
Accessibility (9.1).
4.9.1. DX-/DX2-afstandsbedieningen
Afstandsbediening
iPortal Accessibility
gebruiken
Afstandsbediening
iPortal Accessibility
gebruiken
DX-ACU3B
Rijprofiel 0
DX-REMG91
ECU1 of rijprofiel 0
DX-REM24SD
ECU1
DX2-REMA-ACS2
Rijprofiel 0
DX-REM34
Rijprofiel 0
DX2-REMB-ACS2
Rijprofiel 0
DX-REM34B
Rijprofiel 0
DX2-REM420
Rijprofiel 0
DX-REM41D
Rijprofiel 0
DX2-REM421
Rijprofiel 0
DX-REM41E
Rijprofiel 0
DX2-REM550*
ECU1 voor
schakelaarbedieni
ng
Rijprofiel 0 voor
proportioneel.
DX-REMG90
ECU1
DX2-REM551
ECU1
* De DX2-REM550 kan niet in de joystickmodus worden gebruikt met iPortal.
WAARSCHUWING
De functie iPortal Accessibility wordt door het DX systeem herkend als een "ECU1" Zorg
daarom dat er in het systeem geen DX-ECU’s zijn geconfigureerd als "ECU1"
4.9.2. Shark-afstandsbedieningen
De volgende Shark-afstandsbedieningen bieden ondersteuning voor de functie
Accessibility (Toegankelijkheid), maar hoeven niet in een bepaald profiel te worden
ingesteld voor gebruik met de functie. Wel is het zo dat op Shark-systemen de rolstoel
moet zijn geblokkeerd door een rijverbod om de functie Accessibility
(Toegankelijkheid) te kunnen gebruiken. Raadpleeg de iPortal-installatiehandleiding
voor meer informatie.
Afstandsbediening
iPortal Accessibility gebruiken
DK-REMD01
Vereist rijverbodschakelaar. Zie de installatiehandleiding
voor meer informatie.
iPortal
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
31
DK-REMD01B
Vereist rijverbodschakelaar. Zie de installatiehandleiding
voor meer informatie.
DK-REMD11
Vereist rijverbodschakelaar. Zie de installatiehandleiding
voor meer informatie.
DK-REMD11B
Vereist rijverbodschakelaar. Zie de installatiehandleiding
voor meer informatie.
DK-REMD21
Vereist rijverbodschakelaar. Zie de installatiehandleiding
voor meer informatie.
DK-REMD21B
Vereist rijverbodschakelaar. Zie de installatiehandleiding
voor meer informatie.
DK-REMD31
Vereist rijverbodschakelaar. Zie de installatiehandleiding
voor meer informatie.
DK-REMD31B
Vereist rijverbodschakelaar. Zie de installatiehandleiding
voor meer informatie.
5. iPortal – Dashboard
Het iPortal Dashboard is eenvoudig en
intuïtief te gebruiken. Schakel tussen de
Rijmodus en Zittingmodus op uw
afstandsbediening. Het Dashboard zal
volgen.
Om naar het menuscherm Over of
Instellingen te gaan, tikt u eenvoudig op
een pictogram onder de navigatiebalk
onderaan uw scherm.
5.1. Rijmodus
Om over te schakelen naar de Rijmodus, stelt u uw
afstandsbediening in op de Rijmodus en Dashboard zal
volgen.
In Rijmodus geeft Dashboard de volgende informatie
weer:
32
A
Accustatus rolstoel
B
Rijprofiel
C
Indicator hoofdafstandsbediening /
afstandsbediening begeleider
D
Instelling snelheidspotentiometer
E
Snelheid
F
Kompas (alleen iPhone 3GS of later)
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
/iPortal – Dashboard
5.2. Zittingmodus
Om over te schakelen naar de Zittingmodus, stelt u uw
afstandsbediening in op de Zittingmodus en Dashboard
zal volgen.
In Zittingmodus geeft Dashboard de volgende informatie
weer:
- Accustatus rolstoel
- Het actieve deel van de zitting wordt gemarkeerd
- De afbeelding knippert terwijl de zitting beweegt
Opmerking Op bepaalde systemen moet u mogelijk op
Zitting tikken op de navigatiebalk onderaan het scherm
van de toepassing.
Let op: de bovenstaande grafische afbeeldingen kunnen niet goed worden weergegeven voor systemen
met de DX-REM24SD- en DX2-stroommodule (met zittingactuators).
5.3. Het menu Over
Om naar het menu Over te gaan, tikt u op het
pictogram Over op de navigatiebalk onderaan uw
scherm.
In het menu Over uw rolstoel zijn de volgende opties
beschikbaar:
1. Een vooraf ingesteld noodcontactnummer
bellen (alleen iPhone).
2. Raadpleeg het foutenlogboek van uw rolstoel.
Tik op een item om een korte beschrijving en
voorgestelde handelingen te zien.
3. Ga naar de startpagina van DYNAMIC CONTROLS‟.
Ga naar product en productinformatie.
4. Schakel de draadloze Bluetooth-verbinding uit in
de iPortal2-module. De Bluetooth-verbinding blijft
inactief tot u uw rolstoel opnieuw inschakelt.
VOORZICHTIG
Op plaatsen waar draadloze verbindingen verboden zijn, moet u Airplane Mode
(Vliegtuigmodus) op AAN zetten op uw iPhone.
VOORZICHTIG
Zet uw rolstoel niet uit en weer aan indien u op een plaats bent waar draadloze
verbindingen niet toegestaan zijn, tenzij het om een noodgeval gaat. Wanneer de
stroom is ingeschakeld op de afstandsbediening, activeert de iPortal2-module de
draadloze Bluetooth-verbinding en wordt er een iOS-toestel gezocht om verbinding
mee te maken. Indien u de rolstoel uit en aan zet, wordt de status Bluetooth®
uitgeschakeld, die u eerder in Dashboard instelde, gereset.
/iPortal – Dashboard
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
33
Een vooraf ingesteld noodcontactnummer bellen (alleen iPhone):

Tik in het menu Over op Noodcontact bellen.

Uw iPhone belt het nummer.
Om het foutenlogboek van uw rolstoel te raadplegen:

Tik in het menu Over op Foutenlogboek bekijken.

Tik op een fout in de lijst voor meer informatie over de fout.
De meest recente fout wordt bovenaan de foutenlijst weergegeven.
5.4. Menu instellingen
Om naar het menu Instellingen te gaan, tikt u op het
pictogram Instellingen op de navigatiebalk onderaan
uw scherm.
In het menu Instellingen zijn de volgende opties
beschikbaar:
1. Stel een noodcontactnummer in om te bellen in
een noodgeval (alleen iPhone).
2. Pas de duur aan voor het weergeven van
Waarschuwingen op het scherm.
3. Kijk of er nog nieuwe updates zijn.
Om een noodcontactnummer in te stellen (alleen iPhone):

34
Tik in het menu Instellingen op Noodcontact instellen.
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
/iPortal – Dashboard

Selecteer een contact als Noodcontact.

Selecteer het nummer dat moet worden gebeld (een contact kan meer dan
één nummer hebben).
5.5. Systeemberichten
Kan geen verbinding maken
U moet uw Bluetooth®-verbinding instellen. Zet uw rolstoel aan en uit
en wacht 30 seconden om een nieuwe verbinding te maken. Indien
het bericht blijft bestaan, controleert u of het iOS-toestel is gekoppeld
met de iPortal2 (raadpleeg Stap 2 – koppel de iPortal2 en het iOStoestel in de sectie De iPortal2 instellen met uw iOS-toestel).
Geen rij-informatie beschikbaar
De accu van uw rolstoel wordt mogelijk opgeladen. Indien dit bericht
snel weer verdwijnt, hoeft u er geen aandacht aan te besteden.
Indien het bericht blijft staan, dient u een erkende dealer te
raadplegen.
Kan niet rijden in deze modus
Uw afstandsbediening is in een modus die rijden niet toestaat.
Selecteer een rijprofiel op uw afstandsbediening. Dit scherm wordt
weergegeven tijdens het opladen van uw rolstoel.
OONAPU gedetecteerd
OONAPU betekent Out Of Neutral At Power Up (Niet In Neutraal
Tijdens Opstarten) Uw afstandsbediening staat niet in de neutrale
positie, en u probeert uw systeem op te starten. Dit is een
beveiligingsfunctie. Plaats uw afstandsbediening in de neutrale
positie en probeer opnieuw.
Vergrendeld
Het bedieningssysteem van uw rolstoel is vergrendeld. Volg de
normale procedure om uw systeem te ontgrendelen.
/iPortal – Dashboard
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
35
5.6. Statuspictogrammen
In de modus Rijden en Zitting, zijn er drie pictogrammen zichtbaar bovenaan het
Dashboard scherm. Indien de pictogrammen inactief zijn, worden ze in het grijs
weergegeven. Indien deze actief zijn, worden ze in het geel weergegeven. Er
verschijnt ook een nummer dat een foutcode aangeeft indien er een fout actief is op
het bedieningssysteem van de rolstoel.
Actieve foutcode
De lichten branden
(indien aanwezig)
Rijverbod is actief
LET OP
Niet elke functie is beschikbaar op elk toestel. De kompasfunctie is bijvoorbeeld
alleen beschikbaar op de iPhone 3GS of een latere versie, en het
noodcontactnummer is alleen beschikbaar op een iPhone en niet op een iPod touch
of iPad. De vergrendelingsstatus voor de rolstoel is niet op alle DXafstandsbedieningen beschikbaar. Voor meer informatie over een specifieke
installatie kunt u contact opnemen met een erkende dealer of met DYNAMIC CONTROLS.
LET OP
Dashboard kan alleen informatie weergeven die het ontvangt van het
besturingssysteem van uw rolstoel. Dashboard verzendt geen informatie terug naar
uw bedieningssysteem.
36
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
/iPortal – Dashboard
6. iPortal – Accessibility
(Toegankelijkheid)
De iPortal-functie Accessibility (Toegankelijkheid)
is een optionele upgrade* voor iPortal2
waardoor u het iOS-toestel kunt bedienen met
een DX-/DX2- of Shark-afstandsbediening.
Rolstoelgebruikers met beperkte
handbewegingen kunnen iOS-toestellen
bedienen met deze functie. iPortal Accessibility
is zeer eenvoudig te configureren en kan in één of twee modi werken:


met Apple VoiceOver, of
met Apple AssistiveTouch
Uw iOS-toestel kan eenvoudig omschakelen tussen de twee gebruiksmodi. U kunt de
modus kiezen afhankelijk van wat u wilt bereiken en wat voor u het aangenaamst is.
LET OP
Er is geen herprogrammering met de Wizard vereist voor de functie Accessibility.
* De iPortal-functie Accessibility (Toegankelijkheid) is een optionele software-upgrade
voor de iPortal2 die u kunt kopen in de AppStore via „In App Purchase‟ (In App
Aankopen) met de Dashboard-toepassing. De iPortal2 is ook beschikbaar met de
functie Accessibility (Toegankelijkheid) die al in de fabriek wordt geïnstalleerd
(Dynamic Controls-onderdeelnr: DJ-BTINT-ACC). Raadpleeg uw
dealer/behandelende arts voor meer informatie.
Voor het gebruik van de functie Accessibility (Toegankelijkheid) is mogelijk een
upgrade van de iPortal2-firmware vereist. Indien dit het geval is, gaat u eerst naar
iTunes en downloadt u daar de laatste versie van Dashboard. Raadpleeg vervolgens
de sectie Na het downloaden op pagina 16 om de iPortal2-firmware bij te werken.
Indien de firmware van de iPortal2-module recent is en de iPortal Dashboardtoepassing u niet om een upgrade van de firmware van de iPortal2-module vraagt,
kunt u
verdergaan naar de sectie iPortal Accessibility (Toegankelijkheid) activeren (4.3.4).
iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid) 1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
37
6.1. iPortal Accessibility gebruiken met Apple
VoiceOver
Met iPortal Accessibility in combinatie met Apple VoiceOver kunt u de meeste
functies van de iOS-toestellen gebruiken dankzij de afstandsbediening of het speciale
invoerapparaat. Met deze functie en VoiceOver van uw iOS-toestel kunt u het iOStoestel bedienen voor de volgende functies: Links, Rechts, Enter, Start en invoeren
van alfanumerieke tekens. iPhone gebruikers kunnen dankzij deze functie zelfs
oproepen maken.
6.1.1. Joystickbediening
Indien u iPortal Accessibility (Toegankelijkheid) gebruikt met VoiceOver, zijn er vier
soorten joystickbediening die u moet leren:
1) Kort: bij deze bediening wordt de joystickpositie gedurende minder dan 1s
aangehouden.
2) Gemiddeld: bij deze bediening wordt de joystickpositie gedurende 1s tot 2s
aangehouden.
3) Lang: bij deze bediening wordt de joystickpositie gedurende 2 tot 4 seconden
aangehouden.
4) Dubbel-lang: bij deze bediening wordt de joystickpositie gedurende meer
dan 4 seconden aangehouden.
Deze bedieningen worden in de onderstaande afbeelding getoond. Het doel van
elke bediening wijzigt naargelang de Modus (Navigatie, Tekstinvoer, Nummerinvoer)
zoals beschreven in de volgende delen.
Let op dat de getoonde bedieningen met de diagonale rode lijnen geen
joystickbedieningen zijn. Dit zijn alternatieve modusacties die worden beschreven in
sectie 9.2 Alternatieve modusacties.
LET OP
Om te vermijden dat het iOS-toestel in slaapstand gaat, moet u de automatische
vergrendeling (Settings (Instellingen) -> General (Algemeen)) instellen op Never
(Nooit).
38
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid)
6.1.2. Navigatiemodus
Met de Navigatiemodus kunt u via de schermen van het iOS-toestel navigeren en
verschillende toepassingen op het iOS-toestel openen. De joystickbedieningen en
iOS-toestelacties voor deze modus zijn als volgt:
Joystickbediening
iOS-toestelactie
Links-kort
Aanwijzer links verplaatsen
Rechts-kort
Aanwijzer rechts verplaatsen
Omhoog-kort
Selecteren
Omlaag-Kort
App-schakelaar
Links-Gemiddeld
Pagina omhoog
Rechts-Gemiddeld
Pagina omlaag
Omhoog-Gemiddeld
Start
Omlaag-Gemiddeld
Start
Links-Lang
Bovenaan pagina
Rechts-Lang
AssistiveTouch
Omhoog-Lang
"Tekstmodus" openen
Omlaag-Lang
Geen handeling
Rechts-Dubbel-lang
Omschakelen naar pc
Het onderstaande schema geeft de joystickbewegingen weer voor de
bovenstaande tabel. Merk op dat de rode handelingen verwijzen naar de
alternatieve opties „Selecteren‟ en „Start‟, afhankelijk van de modus waarin u zich
bevindt (navigatie, tekst, enz.) en de afstandsbediening die u gebruikt. Raadpleeg
voor meer informatie de sectie 9.2 Alternatieve modusacties.
Navigatiemodus
iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid) 1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
39
6.1.3. Tekstmodus
Tekstmodus wordt gebruikt voor tekstinvoer voor bepaalde toepassingen van uw iOStoestel, zoals het schrijven van berichten, opmerkingen, zoeken in iTunes, enz. Dit is
een sneller alternatief voor het gebruik van het toetsenbord op het scherm van het
iOS-toestel. Morsecode wordt gebruikt om tekst naar uw iOS-toestel in te voeren in
tekstmodus. Deze modus wordt geactiveerd door de joystick "Omhoog-Lang" te
houden. De joystickbedieningen en iOS-toestelacties voor deze modus zijn als volgt:
Joystickbediening
iOS-toestelactie
Links-kort
Morsecode punt
Rechts-kort
Morsecode streep
Omhoog-kort
Teken bevestigen: voert het huidige
Morseteken in of een spatie indien er
geen teken is geselecteerd
Omlaag-Kort
Laatst ingevoerde teken wissen
Links-Gemiddeld
Opeenvolgende functies : Shift, Caps
lock aan, Caps lock uit
Rechts-Gemiddeld
Herhaal laatste morseteken
Omhoog-Gemiddeld
Backspace
Omlaag-Gemiddeld
Geen handeling
Links-Lang
Morsecode punt herhalen
Rechts-Lang
Morsecode streep herhalen
Omhoog-Lang
"Tekstmodus" verlaten
Omlaag-Lang
Geen handeling
Midden-Lang
Annuleert huidig morseteken
Indien u de joystick gedurende 1s tot 2s gecentreerd houdt, wordt het laatst
ingevoerde morseteken gewist indien het niet geselecteerd is.
Het onderstaande schema geeft de joystickbewegingen weer voor de
bovenstaande tabel. Merk op dat de rode handelingen verwijzen naar de
alternatieve opties „Selecteren‟ en „Start‟, afhankelijk van de modus waarin u zich
bevindt (navigatie, tekst, enz.) en de afstandsbediening die u gebruikt. Raadpleeg
voor meer informatie de sectie 9.2 Alternatieve modusacties.
Tekstmodus
40
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid)
De morsecode voor het invoeren van teksttekens wordt hieronder gegeven:
Teken
a
Code
-

d
-
--
-
e

f
 
b
c
Teken
n
o
p
q
r
g
--
h

u
i

v
j
----
-------
----
---
-
---
--
-------
k
l
m
enter (CR)
komma
?
&
“
@
;
+
(
1
2
3
4
5


s
Code
-
----
---

-
t
w
x
y
z
punt
$
!
/
„
_
:
=
*
)
6
7
8
9
0
------
----
-----
----
-----
--
---
-
--
---
----
----
iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid) 1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
41
6.2. iPortal Accessibility gebruiken met Apple
AssistiveTouch
Met iPortal Accessibility in combinatie
met Apple AssistiveTouch kunt u alle
functies van de iOS-toestellen
gebruiken dankzij de
afstandsbediening of het speciale
invoerapparaat.
iPortal Accessibility met AssistiveTouch
biedt u een intuïtieve, eenvoudig aan
te leren, aanwijzergestuurde aanpak
voor het navigeren naar, selecteren
van en uitvoeren van toepassingen
op uw iOS-toestel.
AssistiveTouch met de AssistiveTouch
aanwijzer, de blauwe cirkel in de
afbeeldingen rechts, kan worden
gebruikt voor:










Omhoog, omlaag, links en rechts door de schermen navigeren
Een aanraking te simuleren om een item te selecteren
Een schuif- of sleepbeweging uitvoeren met 2, 3, 4 of 5 vingers
Een knijpbeweging uitvoeren
Uw eigen bewegingen maken
Het scherm vergrendelen
Het scherm draaien
Het volume aanpassen
Schudden met het iOS-toestel simuleren
Een druk op de Startknop simuleren
De rest van dit deel toont u hoe u AssistiveTouch op uw iOS-toestel inschakelt en hoe
u enkele functies met de joystick of ander speciaal invoerapparaat gebruikt.
LET OP
AssistiveTouch is alleen beschikbaar voor iOS-toestellen die iOS 5 (of nieuwer) van
Apple als besturingssysteem hebben. Raadpleeg de documenten van Apple voor
meer informatie (www.apple.com/support ).
42
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid)
6.2.1. AssistiveTouch inschakelen
Om AssistiveTouch in te schakelen houdt u de joystick gedurende twee seconden
naar rechts. Om terug te keren naar VoiceOver, houdt u de joystick opnieuw
gedurende twee seconden naar rechts.
6.2.2. Bewegen en selecteren met de AssistiveTouch
aanwijzer
6.2.2.1. Muisklikmodus en modus aanwijzer verplaatsen
De joystick kan in twee modi werken:


Muisklik
Aanwijzer verplaatsen
In de muisklikmodus (de standaardmodus) kunt u de joystick gebruiken om op het
scherm te tikken, het AssistiveTouch-menu te openen of de modus te wijzigen in de
modus Aanwijzer verplaatsen. Wanneer de modus aanwijzer verplaatsen is
geselecteerd, kunt u de joystick gebruiken om de aanwijzer over het scherm te laten
bewegen. De joystick keert automatisch terug naar de muisklikmodus vanuit de
modus voor aanwijzer verplaatsen indien deze gedurende iets minder dan één
seconde in de neutrale positie wordt gehouden.
De onderstaande tabellen geven een samenvatting van de modi en de iOStoestelacties.
Muisklikmodus
Joystickbediening
iOS-toestelactie
Minder dan 1
seconde
aangehouden
Scherm aantikken bij
aanwijzer
Gedurende 2
seconden of langer
aangehouden
Selecteren en
houden
Rechts.
Menu AssistiveTouch
openen
Rechts gedurende 4
seconden of langer
Omschakelen naar
Mouse Mover
(Muisbediening)
(indien ingeschakeld
en aangesloten. Zie
7 iPortal – Mouse
Mover
(Muisbediening)
voor meer
informatie)
Rechts gedurende 2
seconden of langer
Schakelen tussen
VoiceOver en
AssistiveTouch
iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid) 1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
43
Omhoog
Selecteer modus
aanwijzer
verplaatsen
Omlaag
Selecteer modus
aanwijzer
verplaatsen
Modus aanwijzer verplaatsen
Joystickbediening
iOS-toestelactie
Links
Aanwijzer links
verplaatsen
Rechts.
Aanwijzer rechts
verplaatsen
Omhoog
Aanwijzer omhoog
verplaatsen
Omlaag
Aanwijzer omlaag
verplaatsen
Pauze in neutraal
Terugkeren naar
muisklikmodus
6.2.2.2. De aanwijzer verplaatsen
Om de aanwijzer over het scherm te bewegen:
 schakel om van de muisklikmodus naar de modus voor het verplaatsen van
de aanwijzer door eerst omhoog of omlaag te bewegen
 beweeg de joystick in de gewenste richting
Zolang u de joystick blijft bewegen, zal de aanwijzer blijven bewegen. Wanneer u de
joystick terug in de neutrale positie laat gedurende langer dan de uitvaltijd (minder
dan 1 seconde), keert de modus terug naar de muisklikmodus.
LET OP

Hoe langer u de joystick uit neutraal houdt in een bepaalde richting, hoe sneller
de aanwijzer zal bewegen.

De eerste keer dat ‘aanwijzer bewegen’ wordt geactiveerd na het uit- en
inschakelen, gaat de iPortal2 er van uit dat er een ‘Proximity Head Control’ (zie
hieronder) aanwezig is, en totdat aanwijzer omlaag bewegen voor het eerst
wordt gebruikt, zal ‘aanwijzer omhoog bewegen’ de richting bedienen zoals bij
‘Proximity head controls’ hieronder.
6.2.2.3. De aanwijzer bewegen met een Proximity Head Control
De aanwijzer over het scherm bewegen met de Proximity Head Control:
44
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid)



wijzig van muisklikmodus naar de modus aanwijzer bewegen door het
middelste plaatje even te activeren
verplaats de aanwijzer in de gewenste richting door de middelste, linkse of
rechtse plaatjes te activeren
de verticale richting van de aanwijzer wordt ingeschakeld telkens het
middelste plaatje wordt geactiveerd. Indien de aanwijzer bijvoorbeeld
omhoog beweegt, beweeg uw hoofd dan kort even weg van het middelste
plaatje en dan terug om de aanwijzer omlaag te doen bewegen.
Zolang u de linker-, rechter- en middenplaatjes activeert, zal de aanwijzer blijven
bewegen. Wanneer u de plaatjes niet activeert gedurende langer dan de uitvaltijd,
keert de modus terug naar de muisklikmodus.
6.2.2.4. Aanwijzersnelheid
De snelheid waarmee de aanwijzer over het scherm
beweegt, hangt af van de instelling van de
Aanwijzersnelheid. Indien u de aanwijzersnelheid
niet goed vindt, kunt u deze wijzigen door op de
Startpagina te selecteren:
Settings (Instellingen) → General (Algemeen) →
Accessibility (Toegankelijkheid) → AssistiveTouch
Schuif de schuifknop naar de gewenste
aanwijzersnelheid – links is traagst, rechts is snelst.
6.2.2.5. Tik op / Selecteer
Om op een item te tikken of
het te selecteren, simuleert
AssistiveTouch een vingertik op
het scherm indien u in de
muisklikmodus zit (standaard)
en wanneer u de joystick
tijdelijk naar links beweegt (of
het linker plaatje op de
proximity head control).
Om een tik aan te geven,
wijzigt de aanwijzer van een
cirkel naar een cirkel in een
cirkel.
Tik op /
Selecteer
Om op een item te tikken,
plaatst u de aanwijzer op het
item en tikt u na een seconde
op het item door de joystick
even naar links te bewegen.
6.2.2.6. Bladeren
Met AssistiveTouch kunt u items op uw iOS-toestel verplaatsen en bewegen met
iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid) 1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
45
behulp van een langere tikken/selecteren-bediening. Voor verplaatsen en bladeren
moet een item worden geselecteerd en vastgehouden, verplaatst en daarna
losgelaten. Om een item vast te houden in plaats van er gewoon op te tikken, houdt
u de joystick gedurende langer dan 2 seconden naar rechts tot u een „tjirp‟-geluid
hoort.
In het onderstaande voorbeeld slepen we pagina 3 van de Startpagina naar rechts
zodat we pagina 2 kunnen zien:
1) Verplaatsen: wijzig de modus naar aanwijzer verplaatsen en plaats de
aanwijzer aan de linkerzijde van het scherm. Laat de joystick opnieuw los in
de neutrale positie.
2) Vasthouden: beweeg de joystick na ongeveer twee seconden naar links en
houd dit gedurende enkele seconden aan.
3) Slepen: sleep de pagina naar rechts door de joystick naar rechts te bewegen.
4) Loslaten: breng de joystick terug in de neutrale positie en beweeg deze na
enkele seconden even naar links.
Verplaatsen
Vasthouden
Slepen
Loslaten
6.2.2.7. Tekstinvoer
Tekst toevoegen is eenvoudig met
AssistiveTouch. Met het toetsenbord op
het scherm beweegt u de aanwijzer naar
de juiste toets en selecteert u deze door
de joystick kort naar links te bewegen.
Denk er aan de aanwijzer in een verticale
richting te bewegen (om de modus
aanwijzer verplaatsen te selecteren)
nadat u een toets hebt geselecteerd,
zodat u de aanwijzer opnieuw kunt
verplaatsen.
46
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid)
6.2.3. Het menu AssistiveTouch
LET OP
De volgende informatie is gebaseerd op iOS 5 van Apple. De schermen voor andere
versies zien er misschien iets anders uit, maar de werking is nauwelijks anders.
6.2.3.1. Overzicht
Het menu AssistiveTouch kan worden
weergegeven voor de joystick kort naar
rechts te bewegen (of door het
rechterplaatje te activeren op de
Proximity Head Control van Dynamic
Controls). Het menu wordt in de
afbeelding rechts getoond, en geeft de
volgende verdere menu‟s en acties:




Bewegingen
Start
Toestel
Favorieten
Een menu-item selecteren
Gebruik de AssistiveTouch aanwijzer om een menu-item te selecteren. Vergeet niet
de aanwijzer eerst omhoog of omlaag te bewegen om de modus aanwijzer
bewegen te selecteren. Wanneer het gewenste menu-item blauw wordt, kunt u dit
selecteren door de joystick in de neutrale positie te plaatsen gedurende meer dan
twee seconden en daarna de joystick kort naar links te bewegen.
Het menu AssistiveTouch sluiten
Om het menu AssistiveTouch te sluiten, beweegt u de joystick kort naar links of rechts.
6.2.3.2. Bewegingen
Het menu Bewegingen is een
handig instrument om acties
te simuleren waarvoor meer
dan één vinger vereist is,
zoals snel schuiven of slepen.
Wanneer u één van de bewegingen
selecteert zoals rechts getoond, zal de
AssistiveTouch aanwijzer het
overeenkomstig aantal cirkels op het
scherm weergeven, zoals hieronder
getoond.
Om te slepen of snel te schuiven, volgt u
de procedure Bewegen, Vasthouden,
Slepen, Loslaten zoals eerder beschreven
in 6.2.2.6 Bladeren.
iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid) 1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
47
6.2.3.3. Start
Selecteer het pictogram Start in het menu
AssistiveTouch om terug te keren naar de
Startpagina.
6.2.3.4. Toestel
Wanneer u Toestel selecteert in
het menu AssistiveTouch, wordt
een submenu weergegeven
met de volgende items:





48
Scherm draaien* - het scherm naar
links, rechts, liggend of
ondersteboven draaien
Scherm vergrendelen - het scherm
vergrendelen
Volume omhoog – het volume
verhogen
Volume omlaag – het volume
verlagen
Schudden* - het toestel schudden
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid)
* Indien de toepassing de handeling
toestaat.
6.2.3.5. Favorieten
Wanneer u Favorieten
selecteert, wordt een
submenu weergegeven met
de knijpactie. De lege vakken
met het plusteken (+) worden gebruikt als
vakjes om uw eigen bewegingen te
maken en op te slaan.
De knijpactie gebruiken
De knijpactie wordt gebruikt voor in of uit
te zoomen in toepassingen zoals foto‟s,
kaarten of tekstdocumenten.
De actie werkt in twee modi:


Modus aanwijzer verplaatsen
Zoommodus
Modus aanwijzer verplaatsen
Zoommodus
Na het selecteren van de knijpactie in Favorieten, gaat de schermaanwijzer naar de
modus aanwijzer verplaatsen zoals hierboven links getoond. In deze modus kunt u de
aanwijzer op het punt plaatsen waar u wilt in- of uitzoomen. Wanneer de aanwijzer
op de juiste plaats staat, schakelt u over naar zoommodus door de joystick kort naar
links te bewegen. De aanwijzer wijzigt zoals bovenaan rechts getoond.




Beweeg de joystick omhoog om in te zoomen.
Beweeg de joystick omlaag om uit te zoomen.
Om terug te keren naar de modus aanwijzer bewegen, beweegt u de joystick
naar links.
Om de knijpactie te beëindigen, beweegt u de joystick naar rechts.
iPortal – Accessibility (Toegankelijkheid) 1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
49
7. iPortal – Mouse Mover
(Muisbediening)
Met de functie Mouse Mover (Muisbediening)
kan de joystick van de elektrische rolstoel of
een ander speciaal invoerapparaat worden
gebruikt om de muisaanwijzer van uw pc of
laptop te verplaatsen.
De functie werkt via een draadloze Bluetoothverbinding tussen de iPortal2 en uw laptop of
pc. U kunt Mouse Mover (Muisbediening) alleen gebruiken als u de functie eerst
inschakelt op de iPortal2 (als dat nog niet is gebeurd). Dit hoeft u maar één keer te
doen. Vervolgens moet u een Bluetooth-verbinding instellen tussen de iPortal2 en uw
laptop/pc (hoeft ook maar één keer). Als uw laptop/pc geen ondersteuning biedt
voor Bluetooth, kunt u een Bluetooth-dongle kopen die u kunt aansluiten op een vrije
USB-poort op uw laptop/pc. Zie Stap 5 - activeer optioneel de iPortal-functie Mouse
Mover (Muisbediening) voor meer informatie over het inschakelen van de iPortalfunctie Mouse Mover (Muisbediening).
7.1. Mouse Mover (Muisbediening) gebruiken
Met de functie Mouse Mover (Muisbediening) kunt u iPortal2 gebruiken om de
muisaanwijzer op uw pc of laptop te bedienen. De functie heeft twee modi: muisklik
en muisaanwijzer verplaatsen.
7.1.1. Muisklikmodus
De muisklikmodus is de standaardmodus
van Mouse Mover (Muisbediening).
In de muisklikmodus kunt u de volgende
muisbewerkingen uitvoeren:





met de linkermuisknop klikken
met de rechtermuisknop klikken
selecteren en slepen
omschakelen naar iOS-toestel
omschakelen naar modus voor
verplaatsen van aanwijzer
Met de linkermuisknop klikken
meer informatie.
Duw de joystick naar links om met de
linkermuisknop te klikken.
Selecteren en slepen
Met de rechtermuisknop klikken
Duw de joystick naar rechts om met de
rechtermuisknop te klikken.
Omschakelen naar iOS-toestel
Om de bediening terug te geven aan
een iOS-toestel, houdt u de joystick meer
dan vier seconden naar rechts. Zie
iPortal Mouse Mover (Muisbediening) en
Accessibility (Toegankelijkheid) voor
50
Beweeg en houd de joystick ongeveer twee
seconden naar links om te selecteren en te
slepen.
Omschakelen naar modus voor verplaatsen van
aanwijzer
Als u wilt omschakelen naar de modus voor het
verplaatsen van de muisaanwijzer, beweegt u
eerst omhoog of omlaag en vervolgens in de
richting waarin u de muisaanwijzer wilt
verplaatsen.
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2/iPortal – Mouse Mover (Muisbediening)
7.1.2. Modus voor verplaatsen van aanwijzer
In deze modus gebruikt u de joystick om de
positie van de muisaanwijzer op uw pc of
laptop te bepalen.
Modus inschakelen en gebruiken
Als u wilt omschakelen naar de modus voor
het verplaatsen van de muisaanwijzer,
beweegt u eerst omhoog of omlaag en
vervolgens in de richting waarin u de
muisaanwijzer wilt verplaatsen.
Terugkeren naar muisklikmodus
Als u terug wilt naar de muisklikmodus, laat
u de joystick minimaal één seconde in de
neutraalstand staan.
/iPortal – Mouse Mover (Muisbediening) 1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
51
8. iPortal Mouse Mover (Muisbediening) en
Accessibility (Toegankelijkheid)
U kunt de iPortal-functies Mouse Mover (Muisbediening) en Accessibility
(Toegankelijkheid) gelijktijdig inschakelen op de iPortal2, zodat u optimaal toegang
hebt tot uw pc, laptop en iOS-toestellen.
Als de functies Mouse Mover (Muisbediening) en Accessibility (Toegankelijkheid) zijn
ingeschakeld op de iPortal2, kunt u met een simpele joystickbeweging schakelen
tussen het navigeren en bedienen van verschillende apparaten. Als u bijvoorbeeld
Mouse Mover (Muisbediening) gebruikt om uw laptop te bedienen en u iets wilt doen
op uw iPhone, houdt u de joystick 6 seconden naar rechts om de functie Accessibility
(Toegankelijkheid) te activeren op de iPortal2. Omgekeerd werkt het natuurlijk ook.
Als u bijvoorbeeld Accessibility (Toegankelijkheid) gebruikt op uw iPad en u iets wilt
doen op uw pc, houdt u de joystick 6 seconden naar rechts om de functie Mouse
Over te activeren op de iPortal2.
Joystick > 4
seconden
naar rechts
Joystick > 4
seconden
naar rechts
52
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2iPortal Mouse Mover (Muisbediening) en A
9. Bijlagen
9.1. Snelstartgids voor iPortal Accessibility
Het volgende deel is een snelstartgids om aan de slag te gaan met uw
afstandsbediening en de functie iPortal Accessibility. Kies uw type afstandsbediening
en volg de instructies. In de meeste gevallen is het even gemakkelijk als op de
afstandsbediening drukken op Rijden of Accessoire en wachten tot een specifieke
modus wordt weergegeven op uw LED- of LCD-scherm.
Indien uw rolstoel zo werd ingesteld dat u het vereiste scherm niet krijgt, neem dan
contact op met uw rolstoelspecialist en vraag deze om de relevante modus in te
schakelen met de Wizard-opmerkingen die onder elke instelinstructie worden
beschreven.
9.1.1. DX-ACU3B
Instructies:
Druk op de knop Rijden tot „0‟ wordt
weergegeven op de LED.
Rijknop
Wizard-opmerking: stelNiet-rijden
profiel toestaan in op Ja
LED
9.1.2. DX-REM24SD
Instructies:
Druk op de Accessoireknop tot de LEDs
een patroon weergeven zoals getoond
in de afbeelding links.
Accessoireknop
LEDs
Wizard-opmerking: stel ECU1
Muismodus inschakelen in op Ja en
ECU1 Inschakelen in op Ja
9.1.3. DX-REM34, DX-REM34B, DX-REM41D, DX-REM41E
Instructies:
Druk op de knop Rijden tot „0‟ wordt
weergegeven op de LED.
Wizard-opmerking: stelNiet-rijden
profiel toestaan in op Ja
Rijknop
Bijlagen
LED
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
53
9.1.4. DX-REMG90
Instructies:
Druk op de knop ASK tot het pictogram
ECU oplicht.
Knop ASK
ECU-pictogram
Wizard-opmerking: stel ECU1
Muismodus inschakelen in op Ja
9.1.5. DX-REMG91
Instructies:
Druk op de knop ESK tot het pictogram
ECU1 Modusindicator oplicht.
Knop ESK
ECU1 Modus
Wizard-opmerking: geen Wizardinstallatie
Indicator
9.1.6. DX2-REMA-ACS2, DX2-REMB-ACS2, DX2-REM420, DX2REM421
Instructies:
Druk op de min (-)-kant van de knop
Rijprofiel tot de Rijprofiel LEDs het
patroon weergeven zoals getoond in
de afbeelding links.
Knop rijprofiel
Rijprofiel LEDs
Wizard-opmerking: stelNiet-rijden
profiel toestaan in op Ja
54
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Bijlagen
9.1.7. DX2-REM550, DX2-REM551
Instructies:
Druk op de knop Accessoiremodus tot
het LCD de ECU1 modus weergeeft
zoals getoond in de afbeelding links.
Accessoiremodus
LCD-scherm
Let op: Accessibility (Toegankelijkheid)
werkt niet met de DX2-REM550 in de
joystickmodus.
Wizard-opmerking: stel ECU1 CH1-6
Muismodusmenu in op Ja
9.2. Alternatieve modusacties
De onderstaande tabel toont de alternatieve modusacties (de diagonale rode lijn in
de joystickbewegingsschema‟s in de secties 6.1.2 en 6.1.3) beschikbaar voor
specifieke afstandsbedieningen.
Afstandsbedieni
ng
DX2-REM55x
DX-REMG91
DX-REMG90
DX-REM24SD/C
Bijlagen
Alternatieve opties voor
„Selecteren‟
- Functie 1
- ECU1 – kanaal 7 (UCI
geprogrammeerde „Alarm‟ optie)
- Extra invoerschakelaar
- Linker richtingaanwijzer (alleen in
ECU1 modus)
- Linker richtingaanwijzer (alleen in
ECU1 modus)
Alternatieve opties voor „Start‟
- Functie 2
- Rechter richtingaanwijzer (alleen
in ECU1 modus)
- Rechter richtingaanwijzer (alleen
in ECU1 modus)
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
55
9.3. Tutorials voor iPortal Accessibility met VoiceOver
Dit deel toont u hoe u iPortal Accessibility met VoiceOver kunt gebruiken met een
standaard iOS-toestel. Merk op dat de schermafbeeldingen er anders kunnen uitzien
dan uw eigen schermafbeelding aangezien alle iOS-toestellen kunnen worden
aangepast. De basis van de functie Accessibility blijft echter hetzelfde. De tutorials
zijn in twee hoofdgedeeltes opgedeeld:


Het iOS-toestel gebruiken
Toepassingen gebruiken
Het is aanbevolen dat u begint met het deel Het iOS-toestel (9.3.1).
9.3.1. Het iOS-toestel gebruiken
In deze sectie leert u het basisgebruik van het iOS-toestel.
9.3.1.1. Basisgebruik - joystick
Om van het ene pictogram naar het
andere te gaan op het Startscherm,
moet u de schermaanwijzer naar links of
rechts verplaatsen zoals getoond in de
afbeelding rechts. Er kan niet verticaal
door de pictogrammen worden
verplaatst.
Schermaanwijzer
Om de schermaanwijzer naar rechts te
verplaatsen met één pictogram,
beweegt u de joystick éénmaal naar
rechts (Rechts-kort).
Om de schermaanwijzer naar links te
verplaatsen met één pictogram,
beweegt u de joystick éénmaal naar
links (Links-kort).
In de afbeelding rechts (bovenaan), ziet
u bijvoorbeeld dat u om van de
Agenda-toepassing naar de App Storetoepassing te gaan, u de
schermaanwijzer elf (11) keer naar
rechts moet verplaatsen (dus: 11 x
Rechts-kort).
56
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Bijlagen
9.3.1.2. Basisgebruik - functietoetsen
Een aantal afstandsbedieningen
ondersteunen alternatieve sneltoetsen
(Selecteren en Start) door middel van de
functietoetsen of andere
invoermechanismen.
De DX2-REM550 in de afbeelding rechts
gebruikt bijvoorbeeld de toets Functie 1
om een item of toepassing te Selecteren
en de toets Functie 2 wordt gebruikt om
snel naar de Startpagina te gaan.
Voor een lijst met afstandsbedieningen
en hun alternatieve
navigatiemogelijkheden, raadpleeg deel
Alternatieve modusacties (9.2).
Functie 1
Selecteren
Functie 2
Start
9.3.1.3. Een andere pagina selecteren
Om een andere pagina te selecteren op
uw iOS-toestel, verplaatst u de
schermaanwijzer naar de positie die in de
afbeelding rechts wordt getoond.
Selecteer de volgende pagina door de
joystick éénmaal omhoog te bewegen
(Omhoog-Kort), of, indien uw
afstandsbediening alternatieve
navigatiefuncties ondersteunt, drukt u op
de sneltoets Selecteren.
Om terug te keren naar de startpagina,
verplaatst u de joystick Omhooggemiddeld, of, indien uw
afstandsbediening alternatieve
navigatiefuncties ondersteunt, drukt u op
de sneltoets Start.
Bijlagen
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Paginasel
ectie
57
9.3.1.4. Pagina omhoog/omlaag
Om door lijstweergaven te bladeren zoals
de pagina Instellingen > Algemeen of
afspeellijsten in uw iPod-toepassing,
gebruikt u de bedieningen Pagina
omhoog (Links-gemiddeld) en Pagina
omlaag (Rechts-gemiddeld). Elke
bediening zal één pagina tegelijk
omhoog of omlaag gaan.
Bladeren met
Pagina
omhoog/omlaag
9.3.1.5. Een toepassing selecteren
Om een toepassing te
selecteren (te openen), gaat u
met de aanwijzer naar het juiste
toepassingspictogram en
beweegt u de joystick
gedurende één seconde
omhoog (Omhoog-kort) of,
indien beschikbaar, gebruikt u
de sneltoets Selecteren
(raadpleeg deel Alternatieve
modusacties (9.2)).
LET OP
De standaard VoiceOver-bediening "dubbeltik om te openen" verwijst naar
dubbeltikken op het scherm van het iOS-toestel. Indien u iPortal Accessibility gebruikt,
opent of selecteert u met de bediening Omhoog-Kort zoals hierboven getoond.
58
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Bijlagen
9.3.1.6. Een toepassing verlaten
Om een toepassing te verlaten, gebruikt u de
bediening Start door ofwel de joystick
gedurende één/twee seconden omhoog te
bewegen (Omhoog-Gemiddeld), of door de
joystick gedurende één/twee seconden
omlaag te bewegen (Omlaag-Gemiddeld).
Als uw joystick ondersteuning biedt voor
Alternatieve modusacties, kunt u de
toepassing sluiten met de sneltoets Start. Op
de DX-2-REM550 (zie rechts) kunt u
bijvoorbeeld door op functietoets 2 te
drukken, de toepassing sluiten en terugkeren
naar uw Startpagina.
9.3.1.7. De toepassingsschakelaar gebruiken
De
toepassingsschakela
ar biedt een snelle
manier om tussen
open of recent
geopende
toepassingen te
schakelen.
Om de pagina van
de
toepassingsschakela
ar te openen,
selecteert u
„Toepassingsschakela
ar‟ met een Omlaagkort bediening.
Navigeer naar de toepassing die u wilt openen en selecteer deze met een OmhoogKort bediening. Om de toepassingsschakelaar te verlaten, voert u een bediening uit
vanaf de Startpagina (Omhoog-gemiddeld of Omlaag-gemiddeld, of drukt u op een
geschikte functietoets).
Bijlagen
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
59
9.3.1.8. Automatische vergrendelingsmodus ontgrendelen
Indien het iOS-toestel in slaapstand is, kunt u dit weer activeren door de joystick
gedurende twee/drie seconden omhoog te bewegen (Omhoog-Lang). Hierdoor
wordt het iOS-toestel geactiveerd, maar is het nog steeds vergrendeld. Om het iOStoestel te ontgrendelen, verplaatst u de schermaanwijzer naar de ontgrendelschuiver
(verplaats de joystick drie keer naar rechts (3 x Rechts-Kort)), en verplaatst u de
schuiver met een Selecteren bediening (Omhoog-Kort).
9.3.2. Toepassingen gebruiken
In dit deel zien we hoe we enkele eenvoudige taken kunnen uitvoeren met enkele
gekende toepassingen.
9.3.2.1. Opmerkingen – een opmerking toevoegen
In deze tutorial voegen we een
opmerking toe in de toepassing
Opmerkingen als herinnering om "brood
te kopen". Er zijn twee manieren om
alfanumerieke tekens aan uw
opmerkingen toe te voegen:
Knop
„toevoegen‟
1. Met het toetsenbord
2. Morsecode gebruiken
Beide methodes worden in deze tutorial
getoond. Hoewel u de
toetsenbordmethode wellicht beter kent,
bevelen we u aan de Morsecode te
gebruiken aangezien dit de snelheid van
alfanumerieke tekstinvoer kan verhogen.
Om een nieuwe opmerking toe te
voegen aan de toepassing
Opmerkingen, controleert of uw joystick
in Navigatiemodus is en gaat u vanaf uw
Startpagina naar:


„Klaar‟
knop
Zacht
toetsenbord
De toepassing Opmerkingen
Selecteer de toepassing
Opmerkingen (Omhoog-Kort)
Wanneer de toepassing Opmerkingen
wordt geopend:


60
Ga naar de knop „Toevoegen‟
Selecteer de knop „Toevoegen‟
(Omhoog-Kort)
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Bijlagen
1. Met het toetsenbord
 Ga naar het toetsenbord door de joystick minder dan één seconde naar
rechts te bewegen (Rechts-Kort); de schermaanwijzer staat op de „Q‟-toets.
Om tekst toe te voegen met het toetsenbord gaat u (links of rechts) naar elk teken en
selecteert u dit met Omhoog-Kort. Om "Pick up bread" (brood meenemen) te
schrijven, en met de schermaanwijzer op de Q-toets:








Ga naar de „P‟ toets (9 x Rechts-Kort)
Selecteer „P‟ (Omhoog-Kort)
Ga naar de „I‟ toets (2 x Links-Kort)
Selecteer „I‟ (Omhoog-Kort)
Ga naar de „C‟ toets (15 x Rechts-Kort)
Selecteer „C‟ (Omhoog-Kort)
Ga naar de „K‟ toets (5 x Links-Kort)
Selecteer „K‟ (Omhoog-Kort)
.......enzovoort tot de opmerking volledig is (Spatie,u,p,Spatie,b,r,e,a,d).
Nu staat de schermaanwijzer op de letter „d‟ (laatste letter van bread). Om de
opmerking te voltooien, verplaatst u de schermaanwijzer naar de knop „Klaar‟ door
de schermaanwijzer naar het begin van de pagina te verplaatsen met de bediening
Bovenaan pagina (Links-Lang).



Verplaats de joystick naar links gedurende twee/drie seconden (Links-Lang)
(Bovenaan pagina)
Ga naar de knop „Klaar‟ (2 x Rechts-Kort)
Selecteer „Klaar‟ (Omhoog-Kort)
Hierdoor is de opmerking voltooid.
2. Morsecode gebruiken
Om tekst in te voeren met Morsecode, schakelt u van de Navigatiemodus naar de
Tekstmodus.

Houd de joystick gedurende langer dan twee seconden omhoog (OmhoogLang)(Tekstmodus)
Volg de onderstaande tabel om de tekst toe te voegen:
Handeling
Code
Teken/Bediening
Links-kort
●▬▬●
p
Rechts-kort
Rechts-kort
Links-kort
Omhoog-k ort
Links-kort
Selecteer „p‟
●●
I
Links-kort
Omhoog-kort
Rechts-kort
Selecteer „I‟
▬ ●▬ ●
C
Links-kort
Bijlagen
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
61
Rechts-kort
Links-kort
Omhoog-kort
Rechts-kort
Selecteer „c‟
▬ ●▬
K
Links-kort
Rechts-kort
Omhoog-kort
Selecteer „k‟
Omhoog-kort
Spatie
.......enzovoort tot de opmerking volledig is (u,p,Spatie,b,r,e,a,d).
Merk op dat indien u niet invoert met Morsecode, de bediening Omhoog-Kort wordt
gebruikt om een Spatie toe te voegen, zoals getoond in de laatste rij van de
bovenstaande tabel.
Om de opmerking te voltooien, wijzigt u de modus terug naar Navigatie (OmhoogLang) en verplaatst u de schermaanwijzer naar de knop „Klaar‟ door de
schermaanwijzer naar de bovenkant van de pagina te verplaatsen met de
bediening Bovenaan pagina (Links-Lang).
Wijzig de modus naar Navigatie (Omhoog-Lang)
Verplaats de joystick naar links gedurende twee/drie seconden (Links-Lang)
(Bovenaan pagina)
Ga naar de knop „Klaar‟ (2 x Rechts-Kort)
Selecteer „Klaar‟ (Omhoog-Kort)




Hierdoor is de opmerking voltooid.
9.3.2.2. Rekentoestel – Tekstinvoermodus gebruiken
Het rekentoestel kan worden gebruikt met
de Navigatiemodus of de standaard
Tekstinvoermodus. In deze tutorial zoeken
we het product van twee nummers met de
Tekstinvoermodus.
Bij Tekstinvoermodus wordt elk nummer in
Morsecode ingevoerd. De twee cijfers die
we zullen invoeren zijn: 617,28 en 200. Volg
de onderstaande instructies en tabel om de
twee cijfers in te voeren en het resultaat te
bekijken:


62
Ga vanuit uw Startpagina naar het
Rekentoestel (u vindt dit terug in de
map Hulpmiddelen), en selecteer
het met de bediening Omhoog-Kort.
Stel uw iPortal2 eerst in op de modus
nummerinvoer door eerst
Tekstmodus te selecteren (OmhoogLang) en daarna gevolgd door een
bediening Omlaag-kort.
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Bijlagen
De onderstaande tabel toont de cijfer- en functie-invoer:
Handeling
Code
Teken/Bediening
Rechts-kort
▬ ●●●●
6
Links-kort
Links-kort
Links-kort
Links-kort
Omhoog-kort
Links-kort
Selecteer „6‟
●▬ ▬ ▬ ▬
1
Rechts-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Omhoog-kort
Rechts-kort
Selecteer „1‟
▬ ▬ ●●●
7
Rechts-kort
Links-kort
Links-kort
Links-kort
Omhoog-kort
Links-kort
Selecteer „7‟
●▬●▬●▬
. (decimaal punt)
Rechts-kort
Links-kort
Rechts-kort
Links-kort
Rechts-kort
Omhoog-kort
Links-kort
Selecteer „.‟
●●▬▬▬
2
Links-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Omhoog-kort
Bijlagen
Selecteer „2‟
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
63
Rechts-kort
▬▬▬●●
8
Rechts-kort
Rechts-kort
Links-kort
Links-kort
Omhoog-kort
Links-kort
Selecteer „8‟
●▬●●●
* (vermenigvuldigen)
Rechts-kort
Links-kort
Links-kort
Links-kort
Let op:
vermenigvuldigen heet
"ster"
Omhoog-kort
Links-kort
Selecteer „*‟
●●▬▬▬
2
Links-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Omhoog-kort
Rechts-kort
Selecteer „2‟
▬▬▬▬▬
0
Rechts-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Omhoog-kort
Rechts-kort
Selecteer „0‟
▬▬▬▬▬
0
Rechts-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Rechts-kort
Omhoog-kort
Rechts-kort
64
Selecteer „0‟
▬ ●●● ▬
= (is gelijk aan)
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Bijlagen
Links-kort
Links-kort
Links-kort
Rechts-kort
Omhoog-kort
Selecteer „=‟
Hierdoor is de berekening voltooid.
9.3.2.3. Camera – een foto nemen
Om een foto te nemen of een
video op te nemen gaat u naar
de Camera-toepassing met de
bedieningen Links-Kort of RechtsKort en selecteert u deze met
Omhoog-Kort.
Een foto nemen
Om een foto te nemen, gaat u
naar de knop „Foto nemen‟ met
de bedieningen Links-Kort of
Rechts-Kort en neemt u de foto
met Omhoog-Kort.
Cameramodus
Zoomen
Knop foto
nemen
Videomodus
Zoomen
Om in te zoomen op uw
onderwerp gaat u naar de
schuiver Zoomen met de
bedieningen Links-Kort of RechtsKort. Wanneer de schuiver is
geselecteerd, zoomt u in met de
bediening Omhoog-Kort. Elke
bediening Omhoog-Kort
verhoogt het zoomniveau met
1%.
Video
starten/stoppen
Modus
(camera/video)
Video starten
Om een video op te nemen, gaat u naar de schuiver Modus en wijzigt u de modus
van camera naar video met de bediening Omhoog-Kort. Navigeer naar de knop
video Starten/stoppen en selecteer starten met een bediening Omhoog-Kort.
Video stoppen
Stop de opname van een video door de knop video Starten/stoppen te selecteren
met de bediening Omhoog-Kort.
Bijlagen
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
65
9.3.2.4. Foto‟s – uw foto‟s bekijken
Om uw foto‟s te bekijken, gaat u naar de
toepassing Foto‟s en selecteert u deze
met de bediening Omhoog-kort.
Wanneer de pagina Camerarol wordt
geopend, gaat u naar een foto en opent
u deze met de bediening Omhoog-Kort.
Om de volgende afbeelding in de
camerarol te bekijken, gaat u naar de
knop Volgende en selecteert u deze met
de bediening Omhoog-kort.
Om de vorige afbeelding in de
camerarol te bekijken, gaat u naar de
knop Vorige en selecteert u deze met de
bediening Omhoog-kort.
Vorige
Volge
nde
9.3.2.5. iPod – uw muziek afspelen
Ga naar de iPod-toepassing (iPhone) of
Muziektoepassing (iPod) en selecteer
deze met de bediening Omhoog-Kort.
Gebruik de bedieningen Links-Kort en
Rechts-Kort om door de afspeellijsten,
artiesten en nummers te bladeren.
Selecteer een nummer om af te spelen
met de bediening Omhoog-Kort.
Denk eraan de bedieningen Pagina
Omlaag (Rechts-Gemiddeld) en Pagina
Omhoog (Links-Gemiddeld) te gebruiken
om door lange lijsten te bladeren.
Wanneer een nummer wordt afgespeeld,
kunt u n aar het volgende of vorige
nummer gaan door naar de knoppen
Volgende en Vorige te gaan en deze te
selecteren met de bediening OmhoogKort.
66
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Bijlagen
9.3.2.6. Telefoon – een oproep maken (alleen iPhone)
Om een oproep te maken, kunt u de
Navigatiemodus, Tekstinvoermodus of
Nummerinvoermodus gebruiken om het
nummer in te voeren. U moet echter in
Navigatiemodus werken om het nummer
te kunnen bellen.
Om een nummer in te voeren en te
bellen (in de Navigatiemodus):



Ga naar de Telefoontoepassing
vanuit uw Startpagina.
Ga naar elk nummer en voer het
nummer in met de bediening
Omhoog-Kort.
Wanneer het nummer volledig is,
gaat u naar de knop Bellen en
selecteert u deze met de
bediening Omhoog-Kort.
9.3.2.7. Safari – zoeken op internet
In deze tutorial openen we de Safari-toepassing en gebruiken we Google om het
iPortal-systeem te zoeken.




Ga vanuit uw Startpagina naar
de Safari-toepassing en selecteer
deze met de bediening OmhoogKort.
Ga naar de Google zoekbalk (3 x
Rechts-Kort) en selecteer deze
met de bediening Omhoog-Kort.
Voer "iportal" in als trefwoord in
het Google zoekvenster. Gebruik
Tekstinvoermodus (Morsecode) of
de Navigatiemodus om de tekst
in te voeren met het toetsenbord.
Ga tenslotte naar de knop
Zoeken of selecteer de zoekterm
in de lijst met suggesties. Selecteer
deze met de bediening OmhoogKort.
Wanneer Google de resultaten weergeeft, gaat u naar de gewenste koppeling op
de zoekresultatenpagina en selecteert u deze met de bediening Omhoog-Kort.
Bijlagen
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
67
9.4. Apple disclaimer
U stemt er mee toe dat u deze software alleen gebruikt in combinatie met een iPod,
iPhone of iPad ("Apple product") voor uw persoonlijke organisatie of om aanvullende
gegevens weer te geven en niet als bron van medisch advies. U stemt er mee in dat
deze software nooit zal worden gebruikt om het advies van een dokter of uw eigen
gezond verstand en onafhankelijke beoordeling te vervangen, en dat u op geen
enkel moment de gegevens op uw Apple product als basis voor medische
beslissingen of andere beslissingen die kunnen leiden tot letsel of andere negatieve
effecten, zult aanvaarden. U stemt er mee in de volle verantwoordelijkheid te nemen
voor uw beslissingen over uw gezondheid, zoals het contacteren van een arts of een
andere gezondheidsdeskundige voor medische aandoeningen, tests, diagnoses en
behandelingen en u stemt er mee in dat Apple niet verantwoordelijk is voor een
handeling die u of iemand die de software gebruikt, uitvoert, ongeacht de
ontvangen, weergegeven, berekende of verzonden informatie van uw Apple
product. Apple neemt geen verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de software
en geeft geen uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties over de nauwkeurigheid,
volledigheid en de bruikbaarheid van informatie die op uw Apple product wordt
weergegeven tijdens het gebruik van de software.
68
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Bijlagen
10. Index
A
F
Aanwijzersnelheid · 45
Accustatus · 33
Afstandsbedieningen, gebruiksmodi · 31
Afstandsbedieningen, ondersteund · 31
Alternatieve modusacties · 55
App Store · 16
Apple · 15
AssistiveTouch aanwijzer · 42
AssistiveTouch inschakelen · 43
Favorieten · 47, 49
Firmware · 16, 37
Foto’s · 66
Foutenlogboek · 33
G
Geen rij-informatie beschikbaar · 35
B
Beschermende stop · 10
Bevestiging oplaadkabel · 10
Bewegingen · 47
Bladeren · 45
Bluetooth · 33
Bluetooth-verbinding · 10, 14
C
Camera · 65
D
Dashboard · 10
De aanwijzer verplaatsen · 44
DK-aansluiting · 10
DX2-REM420 · 31
DX2-REM421 · 31
DX2-REM550 · 31
DX2-REM551 · 31
DX2-REMA-ACS2 · 31
DX2-REMB-ACS2 · 31
DX-aansluiting · 10
DX-ACU3B · 31
DX-REM24SD · 31
DX-REM34 · 31
DX-REM34B · 31
DX-REM41D · 31
DX-REM41E · 31
DX-REMG90 · 31
DX-REMG91 · 31
E
Een menu-item selecteren · 47
Index
H
Het menu AssistiveTouch sluiten · 47
Het menu Over · 33
Houder · 10, 12
I
Indicator hoofdafstandsbediening /
afstandsbediening begeleider · 32
Instelling snelheidspotentiometer · 32
Instellingen · 34
iPhone · 67
iPod · 66
iPortal Accessibility · 11, 17, 37
iPortal Accessibility met VoiceOver · 38
iPortal AssistiveTouch · 42
iPortal Dashboard · 10, 15, 16
iPortal Mouse Mover (Muisbediening) · 8, 9, 21, 50
iPortal Store · 17, 19
iTunes · 15
iTunes Store · 16
J
Joystickbediening · 38
Joystickbediening, Gemiddeld · 38
Joystickbediening, Kort · 38
Joystickbediening, Lang · 38
K
Kan geen verbinding maken · 35
Kan niet rijden in deze modus · 35
Knijpen · 42, 49
Kompas · 32
Koppelen · 10, 14, 17, 19
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
69
Rechts-kort · 39, 40
Rechts-Lang · 39, 40
Rekentoestel · 61
Rijmodus · 32
Rijprofiel · 32
L
LED, Bluetooth · 10
LED, status · 10
Links-Gemiddeld · 39, 40
Links-kort · 39, 40
Links-Lang · 39, 40
S
M
Menu AssistiveTouch · 47
Midden-Lang · 40
Modus aanwijzer verplaatsen · 43, 49
Montagearm · 10, 13
Morsecode · 40
Mouse Mover (Muisbediening) · 50
Muisklikmodus · 43
N
Navigatie, functietoetsen · 57
Navigatie, joystick · 56
Navigatiemodus · 39, 61
Noodcontact · 33
Nummerinvoermodus openen · 61
O
Omhoog-Gemiddeld · 39, 40
Omhoog-kort · 39, 40
Omhoog-Lang · 39, 40
Omlaag-Gemiddeld · 39, 40
Omlaag-Kort · 39, 40
Omlaag-Lang · 39, 40
Ontgrendelen · 60
Oplaadkabel · 10, 13
Opladen · 30
Safari · 67
Snelheid · 32
Start · 47, 48
Statuspictogrammen · 36
Stroom, aan en uit zetten · 14
T
Tekstinvoer · 46
Tekstmodus · 40
Tik · 45
Toepassingsschakelaar · 59
Toestel · 47, 48
U
USB, Apple · 10
USB, extra · 10, 30
USB-afdekplaat · 10
V
Veiligheidsmoer van de houder · 10
Vergrendeld · 35
Video · 65
Vliegtuigmodus · 33
VoiceOver · 38
W
P
Waarschuwingen · 34
Proximity head control · 44
Z
R
Rechts-Gemiddeld · 39, 40
70
Zittingmodus · 33
Zoommodus · 49
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
Index
Opmerkingen
Index
1559807 Gebruiksaanwijzing iPortal2
71