ČEŠTINA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
OBSAH
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ............................................................. 2
INSTALACE CHLADNIČKY . ............................................................ 5
UVEDENÍ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY DO PROVOZU ............. 6
OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ ......................................................................... 6
UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE ČI MRAZNIČCE ..... 10
VÝROBA LEDU . ............................................................................. 11
POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE VODY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU) ....... 12
ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE VODY ...................................................... 13
VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITRNÍHO OSVĚTLENI .......................... 14
PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ ................................ 15
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .................................................................... 18
SCHÉMA KOMBINACE CHLADNIČKY A MRAZNIČKY . ............ 19
Zaregistrujte si zakoupený výrobek na www.samsung.com/register
Volně stojící přístroj
DA99-01220J.indb
1
2010.1.19
9:30:13 AM
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.
VÝSTRAHA
•P
oužívejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž byl sestrojen, a způsobem popsaným v
této příručce. Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
Tento návod se vztahuje na více modelů. Vlastnosti vašeho modelu chladničky se
Poznámka mohou proto poněkud lišit od uvedeného popisu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Při obsluze elektrických spotřebičů je nutné dodržovat základní bezpečnostní předpisy:
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY POUŽÍVANÉ V PŘÍRUČCE OSTATNÍ POUŽÍVANÉ SYMBOLY
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
Neprovádějte
Nebezpečí ohrožení
života nebo vážného
úrazu.
Nerozebírejte
Nedotýkejte se
Dodržujte uvedený pokyn
Nebezpečí úrazu
nebo hmotné škody
Odpojte spotřebič ze sítě
Nutnost uzemnění s ohledem na nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
Před uvedením do provozu je chladničku
třeba vhodně umístit a správně instalovat
podle pokynů uvedených v této příručce.
Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo
tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
• Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo k požáru.
Nedovolte dětem lézt, stoupat nebo věšet se
na zásuvky nebo dveře ledničky. Mohly by si
způsobit úraz nebo poškodit přístroj.
Děti by neměly obsluhovat spotřebič bez
dozoru dospělých, ani si s ním hrát.
Pokud plánujete chladničku delší dobu
nepoužívat, vyjměte uskladněné potraviny a
odpojte napájecí kabel ze sítě.
• V případě krátkodobého výpadku proudu na
jednu až dvě hodiny nedojde k podstatné změně
teplot v chladničce. Během výpadku proudu vsak
doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na
minimum. Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin,
vyjměte všechny zmrazené potraviny.
Pro instalaci chladničky vyberte místo s rovným
povrchem a dostatečným prostorem.
Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si
přivodit zranění.
Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci
zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.
2
DA99-01220J.indb
2
Neinstalujte chladničku na místa, kde by byla vystavena
vlivu přímých slunečních paprsků ani poblíž zdrojů
tepla, pokojových radiátorů nebo jiných el. spotřebičů.
Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte
servisní středisko firmy Samsung Electronics.
Jako chladicí medium je použit isobutan
R600a nebo R134a. Použité chladicí médium je
vyznačeno na štítku kompresoru na zadní straně
přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky.
Chladnička obsahuje malé množství
chladicího média isobutan (R600a). Jde o
přírodní plyn bez škodlivého vlivu na životní
prostředí, který je však vznětlivý. Při dopravě
a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k
poškození některé části chladicího okruhu.
Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může
vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíteli
únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce
s otevřeným plamenem nebo předměty a el.
spotřebiči, které by mohly způsobit požár.
Místnost ihned důkladně vyvětrejte.
•C
hladničku je třeba umístit do dostatečně prostorné
místnosti, aby v případě úniku média z chladicího
okruhu nedošlo k tvorbě výbušné směsi vzduchu a
plynu. Velikost místnosti by měla být přiměřená objemu
chladicího média v chladničce, a to v poměru 1 m3 na
každých 8 g chladicího média R600a. Objem chladícího
média obsažený ve vašem modelu chladničky je
uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.
•N
ikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje jakékoli
známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte
problém se svým prodejcem.
2010.1.19
9:30:14 AM
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
LIKVIDACE DOSLOUŽILÉ CHLADNIČKY
Dříve než se zbavíte staré chladničky nebo mrazničky
Cyklopentan je použit jako izolační
médium.
Dříve než chladničku vyhodíte, odstraňte
z ní dveřní těsnění, aby ve skříni nemohly
nedopatřením uvíznout malé děti nebo
zvířata.
Ponechte zásuvky v chladničce, aby do
skříně nemohly děti snadno vlézt.
Obsahuje-li chladnička vznětlivý plyn
(chladicí médium R600a), obraťte se na svůj
obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně
zlikvidovat tento výrobek.
Plyny obsažené v izolačních vrstvách
musí být likvidovány speciálními postupy.
Zlikvidujte prosím izolační materiál tohoto
výrobku způsobem, který šetří životní
prostředí. Obraťte se na svůj obecní úřad,
kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat
tento výrobek. Tento výrobek obsahuje
vznětlivý izolační plyn.
Zlikvidujte prosím obalový materiál
tohoto výrobku způsobem, který šetří
životní prostředí.
• Chladicí médium použité v chladničce a v mrazničce musí být likvidováno
speciálními postupy. Dříve než chladničku vyhodíte, ověřte, zda vnější trubky
na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.
UPOZORNĚNÍ
ZAPOJENÍ DO SÍTĚ
VÝSTRAHA
Chladnička by měla být vždy zapojena
do samostatné zásuvky s napětím, které
odpovídá údajům na technickém štítku.
Správným zapojením zajistíte optimální
výkon chladničky a předejdete případnému
přetížení elektrických okruhů ve vaší
domácnosti, které by mohlo způsobit požár
od přehřátých drátů.
Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě
taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte
pevně vidlici a vytáhněte ji ze zásuvky ve
směru osy kolíků.
Zkontrolujte, zda přívodní napájecí kabel
není v zadní části chladničky skřípnutý
nebo poškozený.
Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a
nestavte na něj těžké předměty.
Poškozený napájecí kabel dejte ihned
opravit nebo vyměnit výrobcem či
autorizovaným technikem. Nepoužívejte
kabel, jehož izolace je popraskaná nebo
jakkoli poškozená. Poškozený kabel
ihned vyměňte u výrobce nebo přivolejte
autorizovaného servisního technika, který
provede jeho výměnu
Při posunování chladničky dbejte, aby
se kabel nedostal pod těleso chladničky
a nedošlo tak k jeho skřípnutí nebo
poškození.
Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky
mokrýma rukama.
Před čištěním nebo opravou vždy odpojte
chladničku ze sítě.
Při čištění vidlice přívodního kabelu
nepoužívejte mokré nebo vlhké textilie. Z
kolíků vidlice odstraňte nečistoty a prach.
Nečistota a prach představují riziko požáru.
Pokud byla chladnička odpojena od sítě,
před jejím opětným zapojením je třeba vyčkat
minimálně 5 minut.
Spotřebič musí být umístěn tak, aby po
instalaci zařízení byla napájecí zásuvka
přístupná.
3
DA99-01220J.indb
3
2010.1.19
9:30:14 AM
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
POKYNY K INSTALACI
Chladničku nepřeplňujte potravinami.
Neskladujte předměty na vrchní ploše
• Při otevření dveří mohou některé
chladničky.
předměty vypadnout a způsobit zranění
• Při otevření dveří mohou předměty spadnout
nebo hmotné škody.
a způsobit zranění osob nebo hmotnou škodu.
Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do
mrazničky.
UZEMNĚNÍ
• Při zmrznuti obsahu může sklo prasknout
a způsobit zranění.
Chladnička musí být uzemněna.
• Láhve je lépe skladovat v chladničce
• Chladničku je třeba uzemnit, aby
těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
nedocházelo k úniku proudu a následně k
V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé
úrazům elektrickým proudem.
spreje.
• Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové
Nepoužívejte přímý proud vody na čištění
potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
• Nesprávné uzemnění může být příčinou
• Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu
úrazu elektrickým proudem.
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky
nebo uskladněných zmrazených produktů
vlhkýma rukama.
• Mohli byste si způsobit popáleniny.
VÝSTRAHA
V chladničce neskladujte těkavé látky
nebo hořlaviny.
• Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče
• Skladování benzenu, ředidel, alkoholu,
éteru, propan-butanu a podobných látek v
nebo jeho krytech udržujte volné.
chladničce může způsobit výbuch.
• K odstranění ledu při odmrazování
Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly nepoužívejte žádné nářadí ani jiné
zcela rozmraženy. V prostorách chladničky
prostředky, které nejsou doporučeny
neskladujte farmaceutické produkty,
výrobcem.
chemikálie nebo materiály citlivé na teplotu.
• Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího
• Chladnička není určena pro skladování
okruhu.
předmětů a látek, vyžadujících prostředí s
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte
přesně regulovanou teplotou.
Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou. elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo
• Při rozlití vzniká nebezpečí požáru nebo
výrobcem doporučeny.
úrazu elektrickým proudem.
Tento výrobek je určen pouze k domácímu
Než začnete spotřebič obsluhovat,
použití pro skladování potravin.
přečtěte si důkladně uživatelskou
příručku a uložte si ji na dostupném
místě pro pozdější potřebu.
RADY PRO ČIŠTĚNÍ
Nedávejte ruce do prostoru pod
chladničkou.
• Ostré hrany mohou způsobit zranění.
• Tento přístroj není určen pro použití osobami
(včetně malých dětí), které mají snížené
fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti
anebo nemají dostatečné zkušenosti a
Nikdy nestrkejte prsty ani předměty do
otvoru zásobníku ledu. Můžete si způsobit znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy
jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba,
zranění nebo poškodit přístroj.
která bude na používání trouby dohlížet a
poskytne těmto osobám pokyny k jejímu
používání.
• Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby
přístroj nepoužívaly jako hračku.
4
DA99-01220J.indb
4
2010.1.19
9:30:15 AM
INSTALACE CHLADNIČKY
Pro instalaci chladničky s mrazničkou zvolte vhodné místo s pevným a
vodorovným povrchem.
• Pokud není chladnička správně vyrovnána, může mít hlučný provoz a chladicí systém
nemusí správně fungovat.
• Po instalaci chladničky na místo vyčkejte alespoň hodinu, než ji zapojíte.
Čištění chladničky a mrazničky
• Z chladničky vymeťte nečistoty a očistěte vnitřní prostor i vnější povrch mokrým hadříkem.
Zapojte chladničku přímo do síťové zásuvky ve stěně. Zásuvka nesmí sloužit pro
zapojení dalších spotřebičů.
• Tento přístroj musí být správně uzemněn.
Uložte potraviny do chladničky a mrazničky.
• Doporučujeme nechat chladničku chladit po dobu 2-3 hodin než do ní začnete ukládat
potraviny.
VYROVNÁNÍ
Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní část, dveře bude možné otevírat a zavírat snadněji.
Přístroj je nahnut doleva.
Přístroj je nahnut doprava.
Plochým šroubovákem otáčejte
Plochým šroubovákem otáčejte
regulačním šroubem pravé nohy ve
regulačním šroubem levé nohy ve směru
směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.
šipky, dokud se přístroj nevyrovná.
minimálně
50 mm
600mm
1050mm
hloubka s
otevřenými dveřmi
Ponechejte dostatek místa pro
úplné otevření dveří.
Zásuvky a police lze vyjmout pouze
pokud lze dveře dostatečně otevřít.
595mm
minimálně
50 mm
minimálně
50 mm
950mm
5
DA99-01220J.indb
5
2010.1.19
9:30:16 AM
UVEDENÍ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY DO PROVOZU
Pro uvedení přístroje do provozu a kontrolu jeho správného fungování postupujte podle následujících bodů.
Instalujte do chladničky všechny zásuvky a police pokud byly vyjmuty během přepravy.
Vyčistěte chladničku a její příslušenství od nečistot a prachu, který se mohl do přístroje dostat při
balení a expedici.
Vnitřní osvětlení přístroje se rozsvítí při otevření dveří.
Regulátor teploty nastavte na nejvyšší hodnotu a nechejte chladničku hodinu běžet. Mraznička by
se měla lehce zamrazit, motor by měl běžet klidně a tiše.
Your fridge/freezer is operated by a compressor which switches “Operation” to maintain the internal
temperature. For the first five minutes after initial start-up, it may be slightly noisy. This is quite
normal and does not represent a fault.
Store food once the temperature in the refrigerator is sufficiently low. It takes a few hours after
starting the refrigerator to reach the proper temperature.
Jestliže přístroj nefunguje, zkontrolujte nejprve zapojení napájecího kabelu. Nebyl-li problém
způsoben špatným zapojením, kontaktujte prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.
OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ
A. Základní model
➀
Operační tlačítko
• Pro vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko cca 3 vteřiny.
Poznámka
Nerozebírejte chladničku za provozu.
- Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
Regulátor teploty
• Stiskněte tlačítko regulátoru ke zvýšení nebo snížení teploty.
• Výrobcem je teplota nastavena na střední hodnotu.
• Můžete nastavit pět teplotních režimů. Nastavený režim indikují světelné kontrolky na čelním panelu (➀).
Teplota je nejnižší, svítí-li všechny kontrolky.
• Tlačítko regulace teploty stiskněte jednou nebo vícekrát, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu.
• Teplota v mrazničce bude nastavena automaticky podle teploty nastavené v chladničce.
• Pokud chcete zmrazit velké množství potravin, nastavte teplotu v oddělení mrazničky na
nejchladnější a pak stiskněte tlačítko Power Freeze.
6
DA99-01220J.indb
6
2010.1.19
9:30:17 AM
OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ
B. Model s displejem
➀
➁
➂
➃
➄
Operační tlačítko
• Pro vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko cca 3 vteřiny.
Nerozebírejte chladničku za provozu.
Poznámka - Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
Regulátor teploty chladničky
• Nastavení teploty v chladničce:
– Stiskněte tlačítko regulátoru teploty.
Zobrazí se nastavená hodnota teploty (➀).
– Tlačítko regulace teploty stiskněte jednou nebo vícekrát, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu. (➀).
– Jakmile je požadovaná teplota nastavena, zobrazená hodnota (➀) pětkrát zabliká a vrátí se na
aktuální teplotu v mrazničce.
• Teplota se mění sekvenčně. Za hodnotou +7°C se displej opět vrátí na hodnotu +1 °C
• Rozpětí nastavitelných teplot chladničky: +1°C až +7°C.
Regulátor teploty mrazničky
• U běžného modelu zobrazená teplota (➁) odpovídá teplotě v mrazničce.
• Nastavení teploty v mrazničce:
– Stiskněte tlačítko regulátoru teploty.
Zobrazí se nastavená hodnota teploty (➁).
– Tlačítko regulace teploty stiskněte jednou nebo vícekrát, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu (➁).
• Teplota se mění sekvenčně. Za hodnotou -25°C se displej opět vrátí na hodnotu -14°C.
• Rozpětí nastavitelných teplot mrazničky: -14°C až -25°C.
7
DA99-01220J.indb
7
2010.1.19
9:30:18 AM
USING THE CONTROL FEATURES
Tlačítko "Dovolená"
• Hodláte-li odjet na delší dovolenou či služební cestu a během své nepřítomnosti chladničku
nepoužívat, stiskněte tlačítko "Dovolená".
• Chladnička se vypne, zatímco mraznička zůstane v provozu.
• Kontrolka "Dovolená" (➂) svítí po celou dobu, po kterou je tato funkce aktivní.
- Před použitím funkce "Dovolená" nezapomeňte chladničku vyprázdnit (➂).
Upozornění - Při nepřítomnosti kratší než tři týdny není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky
ze sítě. Hodláte-li však odjet na delší dobu, vyjměte všechny potraviny z chladničky,
odpojte ji ze sítě a vnitřní prostor chladničky vyčistěte a osušte.
Tlačítko rychlého zmrazení
• Vypíná nebo zapíná funkci rychlého mrazení.
• Použijte tuto funkci pro rychlé zamrazení potravin.
• Kontrolka rychlého zmrazení (➃) svítí po celou dobu, po kterou je tato funkce aktivní.
• Aktivujete-li tuto funkci, chlazení bude běžet nepřetržitě dokud teplota v mrazničce nedosáhne
velmi nízkých hodnot.
•F
unkce rychlého zmrazení se vypne automaticky. Jakmile je proces rychlého zamrazení dokončen,
kontrolka rychlého zmrazení (➃) zhasne a mraznička se vrátí na předchozí nastavení teploty.
• Chcete-li používat funkci rychlého mrazení déle, po automatickém doběhu cyklu, stiskněte
tlačítko znovu.
Poznámka
Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v
mrazničce na nejnižší hodnotu a potom aktivujte funkci Rychlého zmrazení.
Tlačítko dveřního alarmu
• Stisknete-li toto tlačítko (➄), aktivuje se funkce dveřního alarmu a jeho stav se zobrazí na
displeji. Zůstanou-li dveře delší dobu otevřené, alarm se po určité chvíli automaticky vypne.
• Chcete-li nastavenou funkci alarmu vypnout, stiskněte tlačítko znovu.
Alarm funguje pouze pro chladničku. Dveře mrazničky nejsou signalizací delšího
Poznámka otevření dveří vybaveny.
Je-li nastaven režim rychlého mrazení nebo režim dovolené, stisknutím jiného tlačítka
nastavený režim zrušíte a aktivujete režim odpovídající stisknutému tlačítku.
Poznámka
8
DA99-01220J.indb
8
2010.1.19
9:30:19 AM
OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ
C. Model s displejem LCD
Operační tlačítko
• Vypíná a zapíná přístroj.
Tlačítko menu
• Slouží k procházení funkcí hlavní nabídky (Freezer/Fridge/Coolselect Zone/Option tj. Mraznička/
Chladnička/Zóna samostatné regulace teploty/Volba).
Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v
Poznámka mrazničce na nejnižší hodnotu a potom aktivujte funkci Rychlého zmrazení.
Výběrové tlačítko
• Zvolte požadovanou funkci pomocí tlačítka menu.
Mraznička
• Rozpětí nastavitelných teplot mrazničky ➝ -14°C ~ -25°C
Chladnička
• Rozpětí nastavitelných teplot chladničky ➝ 7°C ~ 1°C
Zóna samostatné regulace teploty: Rozpětí nastavitelných teplot
Lehké zmrazení (Soft Freeze) -5°C
0 zone (Zóna 0) 0°C
Cool (Chlazení) 3°C
Quickcool (Rychlé chlazení) 60 minut, permanentní
1. Funkce chlazení, teplota 0°C a lehké zmrazení
• Zvolíte-li funkci chlazení (Cool), teplota bude nastavena na 3°C. Teplota konzervace při teplotě
0°C (0 Zone) je 0 a teplota jemného zmrazení (Soft Freeze) je - 5°C.
• Pomocí tlačítka menu zvolte CoolSelect Zone a pak vyberte požadovanou funkci tlačítkem Select.
2. Funkce rychlého chlazení
• Pomocí tlačítka menu zvolte CoolSelect Zone (Zóna s oddělenou regulací teploty) a pak vyberte
funkci Quick Cool (Rychlé chlazení) tlačítkem Select.
• Po skončení cyklu rychlého chlazení se zóna s oddělenou regulací teploty opět vrátí do normálního režimu.
Volba
• Vacation - funkce "Dovolená": chladnička vypnuta (v provozu pouze mraznička)
• Super Freezer - funkce "rychlé mrazení" (nepřerušený chod mrazničky po dobu 2 hod. a 30 min)
• Alarm On - Alarm VYP./ZAP. (OFF/ON) signalizace pří delším otevření dveří
Nerozebírejte chladničku za provozu.
Poznámka - Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
9
DA99-01220J.indb
9
2010.1.19
9:30:20 AM
UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE ČI MRAZNIČCE
Dodržujte níže uvedené pokyny pro
skladování potravin.
• Horká jídla nebo nápoje nechejte nejdříve
vychladnout, než je uložíte do chladničky.
• Před uložením potraviny dobře zabalte
nebo je uložte do vzduchotěsných nádob.
Zabráníte tak jejich vysychání, ztrátě jejich
barvy nebo chuti a udržíte je tak déle čerstvé.
Ukládejte potraviny v odděleném balení, aby
vzájemně nenasávaly své pachy.
• Dbejte, aby umělohmotné těsnicí kroužky
a dveřní těsnění nepřišlo do styku s oleji
nebo mastnotou. Materiál, ze kterého jsou
vyrobeny se stane snadno porézní.
• Nikdy v přístroji neskladujte výbušné
látky. Vysoce koncentrovaný líh by měl
být skladován pouze v pevně uzavřených
nádobách uložených nastojato.
A. Chladnička
Průhledná polička z nerozbitného skla (v závislosti na modelu)
• Vložte potraviny do plastových kontejnerů a rozmístěte je vhodným způsobem na poličku.
• Polička je vyrobena z průhledného nerozbitného materiálu. Můžete ji tedy používat bez
obav, že ji poškodíte.
Zásuvka na čerstvou zeleninu (v závislosti na modelu)
• Tato zásuvka je určena pro ukládání čerstvé zeleniny a ovoce.
• Potřebujete-li více místa pro uložení ovoce a zeleniny, můžete zásuvky vyjmout.
• Uvedený objem pro uložení čerstvého ovoce a zeleniny je měřen při vyjmuté zásuvce na zeleninu.
V závislosti na modelu
Zóna oddělené teploty
• Pomáhá udržovat chuť uložených potravin a prodlužuje dobu, po kterou budou čerstvé.
Použijte k uskladnění sýrů, masa, drůbeže, ryb a podobných potravin.
Chlazená zásuvka
• Vhodná pro skladování ryb, masa nebo omáček.
• Teplota v této zásuvce je nižší než v chladničce.
Teplota může klesnout pod 0°C.
• Uvedený objem pro uložení čerstvých potravin je měřen při vyjmuté zásuvce.
Chlazená zásuvka není vhodná pro skladování hlávkového salátu nebo potravin
Poznámka citlivých na nízkou teplotu.
Přihrádka na mléčné výrobky
• Použijte k uskladnění výrobků jako máslo a sýr.
• Použijte k uložení drobných balených potravin, mléka, jogurtů a nápojů.
Přihrádka na láhve
• Skladujte menší láhve, krabice (do 1 litru) s mlékem, pivem či ovocnými šťávami v
horní přihrádce a velké láhve a krabice (1,5 litru) ve spodní přihrádce.
10
DA99-01220J.indb
10
2010.1.19
9:30:20 AM
UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE ČI MRAZNIČCE
B. Mraznička
Horní zásuvka mrazničky
• Skladujte balené mražené potraviny jako zmrzlinu, uzeniny nebo pizzu.
• Do této zásuvky ukládejte též nádobky na výrobu ledu.
Prostřední a spodní zásuvka
• Skladujte čerstvé maso a ryby nebo sušené potraviny rozdělené na požadované porce.
• Nevkládejte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány
nebo melouny.
• Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle již zmražených potravin.
• Nevkládejte do mrazničky perlivé nápoje.
• Mraznička je vybavena systémem automatického odmrazování. Není tedy třeba ji
odmrazovat manuálně.
Poznámka
• Zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám
ISO. Chceteli však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při
odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
• Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které
je koncipována, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost
rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazničce).
• Pro uvolnění prostoru lze vyjmout zásuvky jako na
obrázku níže. Teplotní a mechanické charakteristiky
tím nejsou ovlivněny. Uváděný objem oddělení
mrazničky platí při vyjmutí poliček.
VÝROBA LEDU
Naplňte nádobku na výrobu ledu vodou.
• Naplňte nádobku cca z 80%.
Umístěte nádobku na led do horní
zásuvky mrazničky.
Vyjmutí kostek ledu:
• Nádobku na led lehce zkruťte.
Nebezpečí exploze
Výstraha • Nejméně studená místa chladničky jsou u zadního panelu a na spodní polici. Tato
místa se nejlépe hodí ke skladování lahůdek.
• Skleněné láhve obsahující tekutiny nikdy neskladujte v mrazničce. Zmrzne-li obsah
láhve, sklo může explodovat.
Rychlá výroba ledu
Poznámka Chcete-li připravit urychleně větší množství ledu, aktivujte funkci rychlého mrazení
stisknutím tlačítka "Super Freeze".
11
DA99-01220J.indb
11
2010.1.19
9:30:21 AM
POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE VODY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
Z dávkovače vody můžete pohodlně čepovat chlazenou vodu, aniž byste museli otevírat dveře chladničky,
což umožňuje více jak 30-ti procentní úsporu el. energie, vzhledem k omezené frekvenci otevírání dveří.
Tlačná páčka
Uzávěr nádrže na vodu
Nádrž na vodu
Zařízení pro přívod vody
KDYŽ DÁVKOVAČ VODY NEPOUŽÍVÁTE, DOPORUČUJEME POSTUPOVAT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM
Připevněte zařízení pro přívod vody pevně do připevňovacího
otvoru.
• Dveře se neuzavřou automaticky, je-li zařízení pro přívod vody
z důvodu úniku chladu dlouhou dobu vytaženo.
Vložte do místa exkluzivní nádrže na vodu
samostatnou náhradní láhev s nápojem.
• Můžete použít dvě 1,5 litrové lahve.
PLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU
Otevřete kruhový uzávěr a naplňte nádrž na vodu
pitnou vodou.
• Naplňte nádrž až po maximální hladinu (něco málo přes
4,2 litrů).
Uzavřete kruhový uzávěr zatlačením na tento uzávěr
tak, aby zaklapl do správné polohy.
Vložte na misku dávkovače hrnek a stiskněte páčku
"PUSH".
Push
12
DA99-01220J.indb
12
2010.1.19
9:30:22 AM
POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE VODY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
INSTALACE OBYČEJNÉ LAHVE
Stiskněte připevňovací páčku, zvedněte
exkluzivní nádrž na vodu nahoru a pak ji
odstraňte.
Odstraňte z exkluzivní nádrže na vodu zařízení
pro přívod vody a pak položte vnitřní drážku
zařízení pro přívod vody do obyčejné lahve na
minerální vodu a otočením ji připevněte.
Obraťte zařízení pro přívod vody naruby a pak jej
připevněte do správné polohy v připevňovacím
otvoru.
M
Poznámka
• Při čepování vody z láhve, může být slyšet bublání způsobené vzduchem, který se
dostává do láhve.
• Rozměry některých láhví minerálních vod nebo jiných nápojů neodpovídají rozměrům
dávkovače vody.
• Jestliže voda nevytéká správně při stisknutí páky dávkovače, stlačte páku ještě jednou.
• Nevkládejte přírodní perlivé nebo sycené nápoje (soda, coca-cola a pod). Nápoj by při
čepování mohl snadno vystříknout, vzhledem k tlaku sytícího plynu nahromaděného v
horní části láhve.
• Z hygienických důvodů nedoporučujeme používat nápoje s vysokým obsahem cukru
(ovocné šťávy a nealkoholické nápoje).
• Můžete používat lahvovou minerální vodu či vodu s kohoutku, pokud neobsahuje žádné
pevné částečky.
ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE VODY
Sběrná vanička
Vyjměte sběrnou vaničku pomocí držáku.
Odstraňte vodu z vaničky a omyjte ji v teplé vodě se saponátem.
Vodní cesta
Čistým vlhkým hadříkem očistěte místa průtoku vody a jejich okolí.
13
DA99-01220J.indb
13
2010.1.19
9:30:23 AM
ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE VODY
Nádrž na vodu / Zařízení pro přívod vody
Vytáhněte nahoru a demontujte háčky na obou
stranách velkorozměrového uzávěru.
Uvolněte zařízení pro přívod vody otočením ve
směru šipky a vyjměte jej.
Očistěte velkorozměrový uzávěr a exkluzivní
nádrž na vodu horkou vodou a čistícím
prostředkem.
• Uchopte uzávěr a tahem nahoru jej odstraňte.
Očistěte uzávěr a filtrační láhev připevněnou k
uzávěru pomocí jemného kartáče.
Po vyčištění zařízení pro přívod vody pomocí
jemného kartáče stiskněte ovládací páčku zařízení
pro přívod vody a pak toto zařízení umyjte pod
tekoucí vodou.
• Pokud je nádrž na vodu používána pro dávkování čaje nebo podobných
Upozornění nápojů, čistěte ji častěji. Používejte pouze filtrovaný čaj. Z hygienických důvodů
nedoporučujeme nápoje s vysokým obsahem cukru (džus, limonády).
• Usazeniny můžete vyčistit utřením nádrže hadříkem namočeným v octu nebo slané vodě.
• Zkontrolujte, jestli je správně nasazené, nebo jestli není poškozené (prořezané)
gumové těsnění na dávkovači vody. Jinak může docházet k úniku vody.
VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
Poznámka
Pro výměnu se obrať te na servisního technika.
14
DA99-01220J.indb
14
2010.1.19
9:30:23 AM
PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- Přečtěte si pozorně následující pokyny
Výstraha
•P
řed tím než provedete demontáž a montáž dveřních závěsů, odpojte přístroj, vyjměte
všechny potraviny a přihrádky. Dbejte, aby při montáži a demontáži nedošlo k pádu dveří.
1. Manipulujte s dveřmi opatrně, aby nedošlo k poškození povrchového laku.
2. Odložte šrouby poblíž součástek, ke kterým patří, aby nedošlo k jejich záměně a montáži
na nesprávné místo.
3. Připravte si pracovní prostor, na kterém nedojde k poškrábání dveří. (např. stůl přikrytý dekou).
4. Při montáži a demontáži nesmí dojít k potřísnění přístroje olejem.
5. Doporučujeme používat níže popsané nástroje. (Je možné použít stejný rozměr
nástrčného klíče & francouzského klíče)
Nedodáno
Phillips
šroubovák (+)
Plochý
šroubovák (-)
Dodávaná část
11mm francouzský Šestihranný klíč
10mm nástrčný
klíč (pro přítlačnou
(3/16 palce)
klíč (pro šrouby)
patku)
(pro střední závěs)
Závěs krytu na
dráty (na vrchní
části krytu)
- DEMONTÁŽ DVEŘÍ LEDNIČKY.
1. Demontujte CAP CABI po
vyndání 2 šroubů.
2. Odpojte elektrické dráty
uvnitř CAP CABI.
3. Odšroubujte 3 závity z vrchní
části chladničky pomocí 10mm
nástrčného klíče. Ujistěte se,
že jsou dveře pevně zavřené.
CAP CABI
4. Odmontujte dveře ledničky
jejich zdvižením nahoru.
Bu´Dte opatrní, abyte
neupustili a nepošrábali
povrch dveří ledničky.
5. Odmontujte KRYT DRÁTŮ 6. Oddělte ZÁVĚS KRYTU
DVEŘÍ na vrchní části dveří
DRÁTŮ R od pantu ASSY
ledničky pomocí plochého
HINGE UPP jak je uvedeno.
šroubováku, který umístíte
Vyjměte elektrické dráty ze
do požadované pozice (∆).
ZÁVĚSU KRYTU DRÁTŮ R.
ZÁVĚS VÍKA NA DRÁTY R (pravý)
KRYT DRÁTŮ DVEŘÍ
pant ASSY HINGE UPP
15
DA99-01220J.indb
15
2010.1.19
9:30:25 AM
PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
7. Změňte směr elektrických
8. Pomocí 11mm
drátů jak je uvedeno níže.
francouzského klíče oddělte
Vyjměte ZÁVĚS VÍKA NA
PŘÍTLAČNOU PATKU a poté
DRÁTY L ze spodu CAP CABI
vyjměte ZÁVĚS DVEŘÍ a
a znovu spojte s vodicím
opět připojte PŘÍTLAČNOU
drátem.
PATKU.
9-1. Po opětovném spojení
ZÁVĚSU VÍKA NA DRÁTY
L s pantem ASSY HINGE
UPP, přemístěte TĚSNÍCÍ
KROUŽEK PANTU a KRYT
PROSTORU DVEŘÍ.
PATKA
PRŮCHODKOVÝ ZÁVĚS
9-2. Při demontáži KRYTU
10. Změňte pozici
PROSTORU netlačte na
ZARÁŽKY DVEŘÍ a
háčky z obou stran, ale na
PRŮCHODKOVÉHO
spodní hák jak je uvedeno
ZÁVĚSU jak je uvedeno.
níže.
- DEMONTÁŽ DVEŘÍ
MRAZNIČKY
11. Odšroubujte 2 závity a šrouby
pro demontáž pantu ASSY
HINGE MID (středmího).
ZARÁŽKA
PRŮCHODKA
12. O
dmontujte dveře ledničky jejich 13. Vyjměte PŘEDNÍ KRYT
zdvižením nahoru. Buďte opatrní,
NOŽEK vyšroubováním 2
abyte neupustili a nepošrábali
šroubů.
povrch dveří ledničky.
14. Vyjměte pant ASSY HINGE
LOW (spodní) jak je
uvedeno a vložte obráceně
AUTOMATICKÉ NAVÁDĚNÍ,
změňte pozici PATKY.
AUTOMATICKÉ
NAVÁDĚNÍ
PŘEDNÍ KRYT
NOŽEK
PANT ASSY HINGE
LOW (spodní)
Při spojení utáhněte
Poznámka tak, aby nedošlo k
nepředvídatelnému
zvuku.
16
DA99-01220J.indb
16
2010.1.19
9:30:28 AM
PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- OTOČENÍ DRŽADEL[CHLADNIČKA/MRAZNIČKA]
15. Oddělte ŠROUB VÍKA DRŽADEL 16. Změňte pozici OTVORU
17. Opět spojte DRŽADLA
pomocí šroubováku a odmontujte
VÍKA dveří jejím vytažením a
na druhé straně dveří v
DRŽADLA.
zatlačením.
obráceném pořadí.
- MONTÁŽ DVEŘÍ MRAZNIČKY
18. Vyměňte pozici závitu a pantu assay 19. Po přepnutí pozice
HINGE LOW (spodního) po utvoření
SPODNÍHO OTVORU VÍKA
otvoru pomocí Phillips šroubováku.
ZÁVĚSU opět smontujte
Levá spodní strana jednotky.
PŘEDNÍ KRYT NOŽEK.
20. Změňte pozici STŘEDNÍHO
OTVORU VÍKA ZÁVĚSU a
přišroubujte.
21. Změňte pozici ZARÁŽKY
DVEŘÍ a PRŮCHODKOVÉHO
ZÁVĚSU jak je uvedeno.
23. Opatrně vraťte dveře mrazničky
a nasaďte STŘEDNÍ ZÁVĚS
pomocí 2 šroubů a závitů.
22. Změňte pozici
PRŮCHODKOVÉHO ZÁVĚSU
a OTVORU VÍKA ZÁVĚSU.
ZARÁŽKA
PRŮCHODKA
- MONTÁŽ DVEŘÍ LEDNIČKY
24. Opatrně zpět nasaďte dveře ledničky.
25. Zajistěte panty ASSY HINGE UPP (horní) třemi šrouby jak je
uvedeno. Ujistěte se, že jsou dveře ledničky pevně zavřené.
17
DA99-01220J.indb
17
2010.1.19
9:30:30 AM
PŘEVRÁCENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
26. Změňte pozici HORNÍHO
OTVORU VÍKA ZÁVĚSU.
27. Z
novu spojte vodicí dráty a
přemístěte dráty dovnitř CAP
CABI jak je uvedeno níže.
28. Znovu nasaďte CAP CABI
po zajištění pozice drátů.
OTVOR VÍKA ZÁVĚSU
29. O
ddělte těsnění chladničky a mrazničky a spojte je
otočením o 180˚. (Ujistěte se, že těsnění dveří je řádně
zajištěno. Pokud není, může vydávat zvuky nebo se
může utvořit orosení, které ovlivní výkon zařízení.
30. Ujistěte se, že dveře správně pracují.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Přístroj nefunguje nebo teplota je příliš vysoká
• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť.
• Je na čelním ovládacím panelu nastavena správná hodnota teploty?
• Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo není umístěn v blízkosti tepelného zdroje?
• Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé
• Je na ovládacím panelu nastavena nejnižší hodnota teploty?
• Není okolní teplota příliš nízká?
• Neuložili jste do mrazničky potraviny s vysokým obsahem vody?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky
• Zkontrolujte, zda podlaha, na které stojí je rovná a stabilní.
• Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
• Nezapadly za chladničku nebo pod ni nějaké předměty?
• Pochází hluk z kompresoru přístroje?
• Z vnitřního prostoru ledničky může být slyšet „tikání". To je však normální jev při chodu chladničky.
Hluk je způsoben roztahováním a smršťováním materiálu součástek přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace
• V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě
kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V
žádném případě se nejedná o závadu.
• Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách chladničky,
způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
18
DA99-01220J.indb
18
2010.1.19
9:30:31 AM
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Je slyšet tekoucí vodu.
• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V chladničce je nepříjemný zápach.
• Zabalte hermeticky potraviny.
• Přikryjte uložené potraviny a očistěte přívod chladu.
Na stěnách přístroje se tvoří jinovatka.
• Je zapojen odvod vzduchu z přístroje?
• Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
• Dovírají správně dveře?
Na vnitřních stěnách chladničky a v okolí zásuvky pro čerstvou zeleninu se tvoří vodní opar
• K tvorbě kondenzace může dojít, jsou-li v chladničce uskladněny nezabalené potraviny s
vysokým obsahem vody nebo zůstanou-li po delší dobu otevřené dveře chladničky.
• Skladujte potraviny v nádobách s pokličkou nebo ve speciálních kontejnerech.
Rady
Úspora energie
• Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti.
Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje
tepla (např. radiátoru).
• Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
• Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
• Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce.
Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
• Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené.
Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
SCHÉMA KOMBINACE CHLADNIČKY A MRAZNIČKY
CHLADNIČKA
ŽÁROVKA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ (LED nebo
standardní žárovka, v závislosti na modelu)
POLICE
(z tvrzeného skla, v závislosti
na modelu)
ODDĚLENI PRO MLÉČNÉ VÝROBKY
(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
ZÁSUVKA NA ČERSTVOU ZELENINU
(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
ZÁSUVKA NA ČERSTVOU ZELENINU /
CHLAZENÁ ZÁSUVKA / ZÓNA S
ODDĚLENOU REGULACÍ TEPLOTY
(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
MRAZNIČKA
ZÁSUVKA PRO VÝROBU LEDU
VÍCEÚČELOVÉ ODDĚLENÍ
(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
DÁVKOVAČ VODY
(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
OSTATNÍ ZÁSUVKY
19
DA99-01220J.indb
19
2010.1.19
9:30:32 AM
Maxima pokojové teploty v různých pásmech
Tento přístroj je koncipován pro provoz v pokojové teplotě odpovídající teplotní
třídě vyznačené na technickém štítku.
Teplota
Symbol
Třída
Chladné pásmo
Mírné pásmo
Subtropické pásmo
Tropické pásmo
SN
N
ST
T
Pokojová teplota
Maximum Minimum
32°C
32°C
38°C
43°C
10°C
16°C
18°C
18°C
POZNÁMKA: T
eploty v chladničce a mrazničce mohou ovlivňovat různé faktory jako
je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání
dveří. Nastavte požadovanou teplotu s ohledem na tyto faktory.
Czech
Republic
Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl
být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období.
Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky
nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je
zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní
vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem
k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě.
Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
844 000 844
www.samsung.com/cz
Na podporu recyklace odpadů je tento návod pro uživatele vytištěn na recyklovaném papíře.
DA99-01220J.indb
20
2010.1.19
9:30:32 AM