Topro Troja Olympos User manual

Topro Troja Olympos User manual
OLYMPOS
Bruksanvisning 2 - 4 NO
User manual 5 - 7 EN
Bedienungsanleitung 8-10 DE
Manuel d'utilisation 11-13 FR
Gebruiksaanwijzing 14-16 NL
Manual de instrucciones 17-19 ES
www.topro.no
OLYMPOS
A
814726
B
814009
C
814046
D
814026
E
814006
F
814024
G
814042
H
814023
I
814735
J
814043
K
814040
L
814029 MEDIUM
814035 LARGE
www.topro.no
OLYMPOS
TOPRO OLYMPOS M 814300 3
TOPRO OLYMPOS S 814305
6
D
E
A
B
C
A
A
B
D
B
F
C
CLICK
4
B
7
1
D
G
I
E
C
B
A
B
C
C
A
H
F
A
K
J
5
D
F
L
M
2
B
A
B
B
9
A
C
D
A
8
D
C
E
A
www.topro.no
A
A
Velkommen som bruker av et TOPRO HJELPEMIDDEL
Alle TOPRO Hjelpemidler er utviklet, designet og fremstilt i Norge. Avansert produksjonsutstyr, kvalitets- og
miljøsikring gir stor nøyaktighet og maksimal kvalitet i alle ledd av produksjonen.
Produktet er samsvarsvurdert iht. 93/42/EØF-direktiv om medisinsk utstyr.
Meld fra umiddelbart til din hjelpemiddelsentral eller forhandler hvis produktet er skadet ved mottak.
Garanti
TOPRO OLYMPOS er garantert fri for feil og mangler i 5 år. Unntatt er skader forårsaket av feil bruk og deler
som utsettes for naturlig slitasje (f.eks. bremsekloss, bremsevaier, hjul, sete og håndtak).
Reparasjoner i garantitiden skal henvises til din hjelpemiddelsentral eller forhandler.
De røde nummererte feltene nedenfor refererer til nummererte illustrasjoner på innsiden av innbretten.
Bli kjent med ditt TOPRO HJELPEMIDDEL
A
B
C
D
M
Kjørehåndtak
E Setestag
I Kurv med overtrekk
Bremsehendel
F Låsebøyle
J Sideramme
Håndtaksrør
G Sete med stropp for sammenfolding
K Bremsekloss / Kantavviser
Bremsevaier
H Låseratt for håndtak
L Vippefunksjon
Merket på innsiden av røret viser rullatorens modellbenevnelse og
Maks brukervekt
Maks bredde på rullatoren
Maks høyde på rullatoren
Mål og vekt
Anbefalt brukerhøyde
Høyde støttepunktene
Største lengde
Største bredde
Mellom støttepunktene
Setehøyde
Snudiameter
Diameter forhjul
Diameter bakhjul
Bredde hjul
Gripedistanse kjørebrems
Høyde sammenlagt
Bredde sammenlagt
Lengde sammenlagt
Vekt rullator
Maks brukervekt
TOPRO OLYMPOS M
CM
150 - 195
76-95
76
70,5
50
60
94
27,5
22,5
4,2
6,5
86
27
76
KG
8,6
150
TOPRO OLYMPOS S
CM
135 - 170
70-89
72
66
46
53
86,5
22,5
20
4,2
6,5
78
27
72
KG
8
150
Tiltenkt formål
TOPRO Olympos er utviklet og godkjent for bruk utendørs, men kan også brukes innendørs. Vær forsiktig ved
bruk innendørs, da rullatorens største bredde er 70,5 cm (M) og 66 cm (S). Rullatoren gir støtte til personer med
svekket balanse og/eller nedsatt mobilitet. Det integrerte setet gir brukeren mulighet til å sette seg for å hvile.
Kurven kan brukes til å ta med seg ting. Den tåler last på maks 10 kg.
Viktig å vite om sikkerhet før bruk
•
•
•
•
•
•
•
Vær oppmerksom på klemfaren ved utfolding og sammenfolding.
Kontroller at bremsene fungerer før hver gangs bruk, og at rullatoren går i lås i utfoldet posisjon.
Må ikke brukes av personer på over 150 kg.
Må ikke brukes til transport av tung last eller personer.
Rullatoren er ikke et leketøy.
Kontroller at låseratt for høydejustering ved håndtaksrørene er godt tilskrudd.
OBS! Hvis rullatoren blir utsatt for ekstrem temperatur kan noen deler kjennes varme eller kalde.
Viktig å vite om sikkerhet i bruk
• Ved stopp eller parkering bruk alltid parkeringsbrems, begge sider A
• Forsikre deg om at parkeringsbremsene er på før bruk av sete A
• Ikke bøy deg bakover eller til sidene når du sitter på setet.
2
• Kjørebremsene kan klemmes litt inn B for å bremse farten, men må ikke være i låst posisjon
når rullatoren kjøres.
• For riktig støtte og trygg gange må rullatoren holdes nær kroppen C
• Gå oppreist, se fremover og hold baken inn D da er det lettest å holde balansen.
• Ikke skyv rullatoren langt foran kroppen. Det kan medføre feilbelastning og fall.
• Pass på at ikke vide skjørt eller bukser setter seg fast mellom bremseklossen og hjulet eller vippestussen. Det
kan føre til fall. Vi fraråder derfor bruk av lange vide klær.
Montering / innstilling
TOPRO OLYMPOS leveres ferdig montert. Før bruk må den foldes ut. Høyden på håndtaksrøret må tilpasses
brukeren.
Utfolding / sammenfolding
Utfolding: Løsne låsebøylen på setestaget A. Press setestagene ned og utover B. Siderammene glir fra
hverandre og setestagene presses ned til det høres en klikkelyd. Rullatoren er nå låst i utfoldet posisjon.
Sammenfolding: Trekk i stroppen på setet C og press siderammene sammen. Press låsebøylen D over
setestaget.
Senking og høydeinnstilling av håndtaksrør
Senking: Løsne låseratt A (ca 4-5 omdreininger). Skyv håndtaksrørene ned til de stopper B. Skru låseratt A til
igjen.
Høydeinnstilling: Løsne låseratt A (ca 4-5 omdreininger). Juster håndtaksrøret til passende høyde og dra litt opp
og ned C til det låses med en klikkelyd. Skru låseratt A godt til igjen. Juster begge håndtaksrørene til samme
høyde.
Det er anbefalt at kjørehåndtakene er på høyde med brukerens håndledd når armene henger rett ned.
Høydeinnstilling med minne
Når rullatoren har vært transportert eller lagret er det ved bruk av minnefunksjonen enkelt å finne igjen riktig
høyde på håndtaksrøret. Bestem høyden på kjørehåndtakene. Tell antall hull som er synlige bak på
håndtaksrøret. Skru låseratt A helt ut. Dra håndtaksrøret B helt ut av siderammen. Festestykket C vil følge røret
ut. Skyv festestykket C på røret B slik at det over festestykket er igjen riktig antall hull. Fest hukommelsesstykket
D i første ledige hull under festestykket C. Skyv håndtaksrøret B ned i siderammen slik at festestykket C faller på
plass i plaststykket E på toppen av rammerøret. Sett låseratt A på plass og skru det ca. halvt inn. Dra
kjørehåndtaket F opp til det stopper og skru låserattet A godt til. Nå vil en automatisk finne igjen den
forhåndsinnstilte høyden ved å dra kjørehåndtakene fra nedsenket posisjon og oppover til de stopper.
Innstilling / kontroll og vedlikehold av bremser
Innstilling/kontroll: Løsne låsemutter A ved bremsen. Stram bremsevaieren B med justeringsskruen C. Juster
begge bremseklosser slik at avstanden til hjulbanen blir ca. 2 mm D. Bremsene må ikke være så stramme at de
presses inn i dekkenes gummi når parkeringsbremsen er på. Vedlikehold: Rengjør jevnlig bremsekloss E og
bremsefjær F. Hjulene kan skiftes ved feil eller slitasje.
Bruk av bremser
Kontroller at bremsene fungerer før hver tur. Hver av bremsehendlene A virker på hvert sitt bakhjul.
Feil bruk kan medføre utrygge situasjoner og skader på rullatoren: Rullatoren skal ikke kjøres eller skyves
med makt når kjørebrems er klemt inn eller når hjulene er helt eller delvis låst av parkeringsbrems. Dette
betegnes som uriktig bruk og kan medføre slitasje som gjør dekkenes og bremsenes egenskaper dårligere.
Parkeringsbrems: Skyv begge bremsehendlene A nedover til de låses. Begge bakhjul er nå låst. Klem begge
bremsehendlene oppover for å oppheve parkeringsbremsen. Kjørebrems: Klem begge bremsehendlene B
oppover for å bremse farten. Må ikke brukes kontinuerlig mens rullatoren kjøres.
Sete og kurv
Før bruk av setet A må parkeringsbrems aktiveres. Skyv begge bremsehendlene B nedover til de låses.
Begge bakhjul er nå låst. Sitt med ryggen til kurven C. Maksimum brukervekt er 150 kg. Kurven D tåler frakt av
varer på opp til 10 kg. Kurven kan tas av og vaskes separat og skånsomt (håndvask 40ºC).
Kantavviser og vippefunksjon
Kantavviser: Bremseklossen A som er foran bakhjulene
hindrer at bakhjulet blir hengende fast på utstikkende hjørner, dørkarmer og lignende.
3
Vippefunksjon: Trå på vippefunksjonen B som sitter på festet for bakhjul. Vipp rullatoren over terskler, kanter og
lignende.
Bæring av rullatoren
Rullatoren skal ikke bæres i stroppen på setet eller i bremsewirene. Slå sammen rullatoren som vist på
illustrasjonen. Rullatoren skal bæres i de samlede setestagene A.
Materiale / resirkulering
Rullatoren er laget av plastbelagte aluminiumsrør, plastkoblinger og stoff av plast og polyester. De fleste deler
kan resirkuleres.
Renhold
Rullatoren kan steames, spyles og vaskes med vanlige rengjøringsmidler.
Desinfeksjon skal kun utføres av fagpersonell
Overflaten pusses med et desinfeksjonsmiddel som inneholder 70-80% etanol. Vi fraråder bruk av klorog fenolholdige midler. Skader og sår som evt. oppstår ved desinfeksjon utført av uautorisert personell eller etter
bruk av skadelige midler kan ikke belastes produsenten.
Oppbevaring
Rullatoren bør oppbevares stående. Kan oppbevares utendørs, gjerne under tak.
Ettersyn / vedlikehold / gjenbruk
Det anbefales at generelt ettersyn og vedlikehold utføres og at punktene under sjekkes jevnlig: Rør, ramme,
håndtak, håndtaksrør, bremser, hjul, sete og tilbehør. Dette gjelder også hvis rullatoren skal klargjøres for
gjenbruk. Se detaljert informasjon i denne brukerveiledningen for kontroll av bremser samt renhold av rullatoren.
Hvis rullatoren ikke virker som den skal
Kontroller at rullatoren er riktig utfoldet. Sjekk at begge bremsehendler står i forventet posisjon.
Tilbehør
For bilder, se innbrett. Ettermontert tilbehør kan påvirke stabiliteten og må brukes med forsiktighet.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ryggstøtte regulerbar, med polstring
Kurv for oksygenflaske(kun komprimert, ikke flytende)
Veske bak med glidelås
Enhåndsbrems
Lykt
Navneskilt
Transportbag
Lås
Paraply (marine)
Flaskeholder
Krykkeholder
Isbrodder for sko str. M
Isbrodder for sko str. L
TOPRO ART.NR.
814726
814009
814046
814026
814006
814024
814042
814023
814735
814043
814040
814029
814035
HMS ART. NR.
157208
157202
157197
157204
157206
157205
157207
157198
149307
Bestilles separat og gir mulighet for å komponere en TOPRO OLYMPOS som passer for den enkelte brukers
behov. Vi har her gjort et utvalg, kontakt TOPRO for oppdatert oversikt over tilbehør eller besøk våre
hjemmesider www.topro.no
Ved andre feil eller spørsmål, kontakt din hjelpemiddelsentral eller forhandler.
4
Welcome as a user of a TOPRO PRODUCT
Every TOPRO product is developed, designed and made in Norway. Advanced manufacturing equipment,
quality and environmental security gives great accuracy and maximum quality in all the levels of production.
The product is declared to be in conformity with Medical Device Directive 93/42/EEC.
It is tested and approved according to ISO 11199-2:2005. On receipt of the goods please check your
product. If you have any quires please contact your mobility shop or dealer immediately.
Guarantee
TOPRO OLYMPOS is guaranteed free for faults and defects for 5 years.
An exception is if the damage is caused by incorrect use or parts that are exposed to natural wear and tear
(such as e.g. brake block, brake wire, wheel, seat and grip).
For repairs during the guarantee period, please contact your local mobility shop or dealer.
The red numbered squares below refer to the numbered illustrations on the inside of the cover.
Get to know your TOPRO PRODUCT
A
B
C
D
M
Handlebar
E Seat bars
I Basket with cover
Brake handle
F Lock clamp
J Side frame
Handlebar tube
G Seat with strap for folding
K Brake block / Edge guard
Brake wire
H Lock wheel for the handle
L Tilt function
The label on the rear side of the tube under the seat shows the product name/model and
Maximum weight of user
Maximum width of rollator
Maximum height of rollator
Measurements
Recommended user height
Height of support points
Maximum length
Maximum width
Between support points
Seat height
Turning diameter
Diameter front wheels
Diameter rear wheels
Width wheels
Grip distance driving brake
Height when folded
Width when folded
Length when folded
Weight rollator
Maximum weight of user
TOPRO OLYMPOS M
CM
Inches
150 - 195
4ft 11” – 6ft 43/8”
76-95
30” – 37 3/8”
76
30”
70,5
27 ¾”
50
19 ¾”
60
23 5/8”
94
37”
27,5
10 7/8”
22,5
8 7/8”
4,2
1 5/8”
6,5
2 5/8”
86
33 7/8”
27
10 5/8”
76
30
KG
LBS
8,6
19lbs
150
330 (23 ½ stone)
TOPRO OLYMPOS S
CM
Inches
135 - 170
4ft 5 1/8” – 5ft 7”
70 - 89
27 ½” – 35”
72
28 3/8”
66
26
46
18 1/8”
53
20 7/8”
86,5
34”
22,5
8 7/8”
20
7 7/8”
4,2
1 5/8”
6,5
2 5/8”
78
30 3/4”
27
10 5/8”
72
28 3/8”
KG
LBS
8
17lbs 6oz
150
330 (23 ½ stone)
Intended use
The TOPRO Olympos is designed and approved for outdoor use, but can also be used indoors. We advise
caution when using the Olympos indoors as the maximum width of the rollator is 70.5cm (M) and 66cm (S).
The rollator safely supports users with poor balance and/or poor mobility. The integrated seat provides an
opportunity for the user to rest, and the fabric basket is capable of carrying items up to a total of 10kg.
Important to know about safety before use
•
•
•
•
•
•
When folding and unfolding, be aware so you don't hurt your fingers.
Check the brakes before use every time, and that the rollator locks in unfolded position.
Not to be used by persons over maximum user weight (see table).
Do not use to transport heavy loads or persons.
The rollator is not a toy.
Make sure that the lock wheel for height adjustment for the handles is locked tight.
• Be aware! Some parts of the rollator might feel hot or cold when exposed to extreme temperatures.
5
Important to know about safety in use
•
•
•
•
•
•
•
•
When stationary or parked, always use the parking brakes on both sides A
Before sitting on the seat, make sure the parking brakes on both sides are in locked position A
Do not lean or bend sideways or over the back of the rollator whilst in the seated position.
The driving brakes can be held in a little B to reduce speed, but must not be in locked position when the
rollator is in motion.
To give the right support and a safety, make sure the rollator is kept as close to your body
as possible C
Walk straight, look forward and hold your backside in D. That is the easiest way to keep your balance.
Do not push the rollator too far from your body as this can cause unnecessary strain and you could fall.
Be careful of flared skirts and trousers as they could get caught between the brake block and wheel,
which could lead to falling. We therefore recommend not wearing flared/wide clothing.
Assembling / adjusting
TOPRO OLYMPOS is delivered assembled. Before use, you must unfold the rollator. The height of the
handlebar tubes will then need adjusting to suit the user’s needs.
Unfolding / folding
Unfolding: Loosen the lock clamp that is over the seat bars A. Press the seat bars down and out B. The
side frames will slide apart. Press down the seat bars. You will hear a clicking sound. The rollator is now
locked in its open position.
Folding: Pull the strap on the seat C and press the side frames together. Lock the clamp D over the seat
bars.
Lowering and height adjusting the handles
Lowering: Unscrew the lock wheel for the brake handles A (approx. 4-5 turns). Push the handlebar tubes
down until they stop B. Tighten the lock A again.
Height adjusting: Unscrew the lock for the brake handles A (approx. 4-5 turns). Adjust the handlebar tubes
to a suitable height then pull them slightly up and down C until you hear a clicking sound. Tighten the lock A
again. Adjust both handlebars to the same height.
It is recommended that the handlebars should be at the same height as your wrists when your arms
are hanging alongside your body.
Height adjustment using the memory function
You have the opportunity to set the height of the handles at a standard setting, fitting to your height, so that
you easily can find the height again. This can be necessary when the rollator is being transported or stored
as compact as possible. Decide the height of the handlebars. Count visible holes at the back of the
handlebar tubes. Unscrew the lock wheel A. Pull the tube B out of the frame. The attached part C will now
follow the handlebar tube. Move the attached part C on the tube B so the there are equal holes as counted
earlier. Fit the memory chip D on the handlebar tube in the first available hole under the attached part C.
Push the handlebar tube B down and into the side frame E until the attached part is locked. Screw the lock
wheel A half in. Pull the handlebars F up until they stop, then tighten the lock wheel A properly. From now
on, when the handlebars are in the lowest position, they will stop in the preset position automatically when
pulled up.
Adjusting / checking and maintaining the brakes
Adjusting / checking: Loosen the nut A beside the brake. Tighten the brake wire B with the adjustment
screw C Adjust both brake blocks so the distance to the wheel surface is approximately 2 mm D. Make sure
the brakes are not adjusted too tight and pressing into the rubber when the parking brake is on.
Maintaining: Clean the brake blocks E and the brake spring F frequently. The wheels can be changed if
they are worn out or damaged.
Using the brakes
Make sure the brakes work before each trip. Each brake handle A works on each of the rear wheels.
Wrong use can cause unsafe situations and damage to the rollator: The rollator must not be driven or
pushed with force when the parking brakes are on or when the wheels are partly locked using the
brakes. This indicates incorrect use and can cause wear and tear which makes the tires and brake quality
weaker. Parking brakes: Push both brake handles A down until they lock. Both rear wheels are now
6
locked. Squeeze both brakes handles upwards to release the parking brakes. Driving brakes: Pull both
brake handles B upwards to reduce speed. Do not use continuously while the rollator is in motion.
Seat and basket
The parking brakes must be on before using the seat A. Push both brake handles B downwards until they
lock. Both rear wheels are now locked. Sit with your back towards the basket C. The maximum user weight
is 150 kg. The basket D can carry goods up to 10 kg. It can be removed and washed separately by hand
(40°C).
Edge guard and tilt function
Edge guard: The brake blocks A which are in front of the rear wheels prevent the rear wheels from catching
on corners, door frames etc.
Tilt function: To use the tilt function use the front of the foot and press down on the tilt pedal B which is
beside the rear wheel. This helps to tilt the rollator over thresholds, edges etc.
Material / recycling
The rollator is made of plastic coated aluminium pipes, plastic couplings and material of plastic and
polyester. Most parts can be recycled.
Cleaning
The rollator can be steamed, hosed and washed with normal household detergents.
Disinfection must only be carried out by trained personnel
The surface must be cleaned with a disinfection that contains 70-80% ethanol. We advise against
disinfection that contains chlorine and phenol.
The manufacturer cannot be held responsible for any damage or wounds that might occur through the use
of harmful disinfection or disinfection carried out by unauthorized personnel.
Storage
The rollator should be stored in an upright position. If stored outside then under cover.
Carrying the rollator
The rollator must not be carried by the seat strap or the brake wires. Fold the rollator together as shown on
the illustration. Carry the rollator by the folded seat bars A.
Inspection / Maintenance / Re-use
It is recommended that general inspection and maintenance is carried out and that the items below are checked
on a regular basis: Tubes and frame, handlebars and handlebar tubes, brakes, wheels, seat and accessories.
This also applies when the rollator is to be prepared for re-use. Please see detailed instructions in this user
manual about maintenance of the brakes and cleaning and disinfection of the rollator.
If the rollator does not work properly
Make sure the rollator is unfolded correctly and that both brake handles are in expected position.
Accessories
For pictures and TOPRO article numbers see the inside of the cover. Accessories mounted on the rollator
may influence stability, we therefore advise you to use them carefully.
A Back support adjustable, with padding
G Transport bag
B Basket for oxygen bottle (only compressed, not liquid) H Lock
C Rear bag with zipper
I Umbrella (dark blue)
D One-handed brake
J Bottle holder
E Lamp
K Crutch holder
F Nameplate
L Ice spurs for shoes
The accessories are to be ordered separately to give the possibility to compose a TOPRO OLYMPOS that
suits the individual users need. Contact your mobility shop, dealer or TOPRO for an updated overview of
the accessories, or visit our homepage www.topro.no
In case of faults or questions please contact your mobility shop or dealer.
7
Wir begrüßen Sie als Nutzer eines TOPRO HILFSMITTELS
Alle TOPRO Hilfsmittel sind in Norwegen entwickelt, designet und hergestellt. Mit neuester Produktionsausrüstung,
Qualitäts- und Umweltsicherung erreichen wir ein hohes Maß an Genauigkeit und optimale Qualität in allen Bereichen
der Produktion. Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Sollten Sie einen
Schaden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren zuständigen Fachhändler / Sanitätshaus. Bitte
registrieren Sie Ihr Produkt unter www.topro.de
Garantie
TOPRO OLYMPOS hat 5 Jahre Garantie. Ausgenommen von der Garantie sind Montageaufwand, natürlicher
Verschleiß und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Als Verschleißteile sind z.B. Bremsklotz, Bremsseil, Rad, Sitznetz und Handgriff zu verstehen. Für Reparaturen in der
Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Sanitätshaus.
Beachten Sie bitte die Darstellungen auf der Innenseite der Bedienungsanleitung. Die Zahlen in den roten
Kästchen sind identisch mit den Nummern in der Illustration.
Lernen Sie Ihr TOPRO HILFSMITTEL kennen
A
B
C
D
M
Handgriff
E Seitenstangen
I Korb mit Abdeckung
Bremshebel
F Verriegelung
J Seitenrahmen
Handgriffrohr
G Sitzfläche mit Greifschnur für Klappmechanismus
K Bremsklotz / Kantenabweiser
Bremsseil
H Sternschraube zur Einstellung der Griffhöhe
L Ankipphilfe
Der Aufkleber auf der Rückseite des Rahmens zeigt den Produktnamen/ das Model sowie
Maximales Nutzergewicht
Maximale Breite des Rollators
Maximale Höhe des Rollators
Abmessungen
Empfohlene Körpergröße
Höhe der Stützpunkte
Größte Länge
Größte Breite
Zwischen den Stützpunkten
Sitzhöhe
Drehdurchmesser
Durchmesser Vorderrad
Durchmesser Hinterrad
Breite Vorder-/Hinterrad
Abstand Fahrbremse
Höhe zusammengeklappt
Breite zusammengeklappt
Länge zusammengeklappt
Gewicht Rollator
Max. Benutzergewicht
TOPRO OLYMPOS M
CM
150 - 195
76-95
76
70,5
50
60
94
27,5
22,5
4,2
6,5
86
27
76
KG
8,6
150
TOPRO OLYMPOS S
CM
135 - 170
70-89
72
66
46
53
86,5
22,5
20
4,2
6,5
78
27
72
KG
8
150
Zweckbestimmung
TOPRO OLYMPOS ist für den Außengebrauch designet und geprüft. Er kann jedoch auch für den Innenbereich
genutzt werden, aber mit Vorsicht, als die Breite 70,5 cm (M) und 66 cm (S) beträgt. Er soll u.a. Menschen mit
Gleichgewichtsproblemen und Einschränkungen beim Gehen unterstützen. Er bietet die Möglichkeit sich auf dem
Sitznetz auszuruhen und in seinem Korb Dinge bis maximal 10 kg zu transportieren.
Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch
•
•
•
•
•
•
•
Achtung: Beim Auseinander- und Zusammenfalten besteht Klemm- und Quetschgefahr.
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen und das sichere Einrasten der
Faltfunktion.
Muss nicht von Personen über max. Körpergewicht lt. Tabelle benutzt werden.
Nicht für den Transport schwerer Lasten oder Personen geeignet.
Der Rollator ist kein Spielzeug.
Prüfen Sie, dass die Sternschrauben zur Höheneinstellung der Handgriffe gut festgeschraubt sind.
Achtung: Einige Teile des Rollators können sich bei extremen Außentemperaturen warm oder kalt anfühlen.
Sicherheitshinweise beim Gebrauch
•
8
Beim Anhalten oder Parken immer die Standbremse auf beiden Seiten benutzen A
•
•
•
•
•
•
•
Die Standbremse auf beiden Seiten muss bei Nutzung des Sitzes gedrückt werden A
Es ist nicht erlaubt, sich auf dem Rollator sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen oder aber nach hinten unten
zu beugen.
Die Fahrbremse kann etwas nach oben gezogen werden B um die Geschwindigkeit zu verringern. Achtung:
Während des Gehens sollte nicht die Standbremse genutzt oder die Fahrbremsen permanent gezogen werden.
Für eine gute Stütze und einen sicheren Gang muss der Rollator dicht am Körper gehalten werden C
Ein aufrechter Gang und den Blick vorwärts gerichtet, hilft die Balance zu halten D
Den Rollator nicht weit vor sich her schieben, da dann die Gefahr für eine falsche Belastung
besteht und die Sturzgefahr erhöht ist - stets im Rollator laufen.
Achten Sie stets darauf, dass sich ihre Hose/ ihr Rock nicht zwischen Bremsklotz und Rad beim Bremsen oder an
der Ankipphilfe einklemmt. Es besteht sonst Sturzgefahr. Wir empfehlen deshalb auf das Tragen von weiter und
langer Kleidung zu verzichten.
Montage / Einstellung
TOPRO OLYMPOS wird standardmäßig komplett montiert geliefert. Er muss lediglich vor dem Gebrauch auseinander
gefaltet und auf die Handgriffhöhe des Nutzers angepasst werden.
Auseinanderfalten / Zusammenfalten
Auseinanderfalten: Die Verriegelung an den Seitenstangen lösen A. Die Seitenstangen nach unten und außen
schieben B. Die Seitenrahmen gleiten nun auseinander. Die Seitenstangen nach unten drücken bis ein hörbarer
>Klick< erfolgt. Der Rollator ist nun in der entfalteten Position eingerastet.
Zusammenfalten: Die Greifschnur in der Mitte des Sitzes C nach oben ziehen und die Seitenstangen zusammen
drücken. Die Verriegelung D wieder schließen.
Einschieben und Höheneinstellung der Handgriffe
Einschieben: Die Sternschrauben A lösen (etwa 3-4 Umdrehungen) und die Handgriffe bis zum Anschlag in die
Rahmenrohre schieben B. Die Sternschrauben A wieder festschrauben.
Höheneinstellung: Die Sternschrauben A lösen (etwa 3-4 Umdrehungen). Die Handgriffe in der gewünschten Höhe
justieren und ein wenig hoch und runter bewegen C bis ein Einrasten mit einem >Klick< erfolgt. Die Sternschraube A
wieder gut festschrauben. Beide Handgriffe auf gleicher Höhe justieren. Es wird empfohlen, die Handgriffe auf
Handgelenkshöhe bei hängendem Arm und aufrechtem Stand einzustellen.
Höheneinstellung mit Memoryfunktion
Wenn der Rollator transportiert oder gelagert wurde, ist ein automatisches Wiederfinden der einmal vorgenommenen
Höheneinstellung durch die Memoryfunktion möglich. Zunächst die optimale Höhe der Handgriffe bestimmen. Dann die
sichtbaren Rasterlöcher am Handgriffrohr zählen. Die Sternschraube A ganz herausschrauben. Das Handgriffrohr B
ganz aus dem Rahmenrohr herausziehen. Das Befestigungsstück C folgt mit dem Rahmenrohr. Das Befestigungsstück
C in eine Position schieben, dass darüber genau so viele Rasterlöcher frei sind, wie vorher ausgezählt. Den
Memorystick D im ersten Rasterloch unter dem Befestigungsstück C anbringen. Schieben Sie das Handgriffrohr B in
das Rahmenrohr, so dass das Befestigungsstück C sich in dem Kunststoffteil E am oberen Rahmenrohr verschließt.
Die Sternschraube A wieder anbringen und auf ca. halber Einschubtiefe festschrauben. Die Handgriffe F bis zum
Anschlag hochziehen und die Sternschraube A fest anschrauben. Wenn Sie jetzt die Handgriffe ganz nach unten
schieben und wieder hochziehen, wird automatisch die vorher eingestellte Höhe erreicht.
Einstellung / Kontrolle und Wartung der Bremsen
Einstellung / Kontrolle: Die Kontermutter A an der Bremse lösen. Danach das Bremsseil B mit der Justierschraube C
einjustieren. Justieren Sie beide Bremsklötze so, dass der Abstand zu der Radoberfläche ca. 2 mm beträgt D Die
Bremsen sollen nicht so stramm eingestellt sein, dass sie sich in das Gummi der Radoberfläche pressen, wenn die
Standbremse eingestellt ist. Wartung: Reinigen Sie regelmäßig die Bremsklötze E und Bremsfedern F Die Räder
können bei Mängel oder Verschleiß ausgewechselt werden.
Gebrauch der Bremsen
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen. Jede der Bremshebel A bremst das
entsprechende Hinterrad. Unsachgemäßer Gebrauch kann unsichere Situationen herbeiführen und Schäden am
Rollator verursachen: Der Rollator soll nicht mit Gewalt gefahren oder geschoben werden, wenn die
Fahrbremsen fest angezogen sind oder die Räder durch die Standbremse blockiert sind. Dieses bezeichnet
unsachgemäßen Gebrauch und verursacht den Verschleiß der Radbahn und der Bremseffekt wird schlechter.
Standbremse: Drücken Sie beide Bremshebel A nach unten bis diese einrasten. Beide Hinterräder sind jetzt blockiert.
Ziehen Sie beide Bremshebel nach oben, um die Standbremse aufzuheben. Fahrbremse: Ziehen Sie beide
Bremshebel B nach oben, um den Rollator zu bremsen. Diese Bremsen sind NICHT geeignet für ein permanentes
„Anbremsen“ während der Nutzung.
9
Sitzfläche und Korb
Vor dem Gebrauch des Sitzes A beide Bremsgriffe B nach unten drücken bis diese einrasten. Beide Hinterräder sind
jetzt blockiert. Die Sitzposition mit dem Rücken zum Korb einnehmen C. Max. Benutzergewicht ist 150 kg. Der Korb D
darf mit maximal 10 kg belastet werden. Er kann abgenommen und separat und schonend gewaschen werden
(Handwäsche 40°C).
Kantenabweiser und Ankipphilfe
Kantenabweiser: Die Kantenabweiser A, die sich vor den Hinterrädern befinden, verhindern ein Hängenbleiben an
vorstehenden Kanten, Türrahmen oder ähnlichem.
Ankipphilfe: Treten Sie auf die Ankipphilfe B, welche sich an der Befestigung des Hinterrades befindet. Sie können nun
Schwellen, Kanten oder ähnliches überwinden.
Material / Wiederverwertung
Der Rollator besteht aus kunststoffbelegten Aluminiumsrohren, Kunststoffverbindungen sowie aus
Kunststoff und Polyester. Die meisten Teile können recycelt werden.
Reinigung
Der Rollator kann abgespült, abgespritzt und mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
Desinfektion unterliegt autorisiertem Fachpersonal
Die Oberfläche des Rollators kann mit einem Desinfektionsmittel abgewischt werden, das 70-80% Ethanol enthält. Von
dem Gebrauch eines chlor- und phenolhaltigen Desinfektionsmittels wird abgeraten. Schäden und Verletzungen, die
durch unsachgemäße Handhabung durch unautorisierte Personen entstehen oder durch den Gebrauch von
schädlichen Mitteln, unterliegen nicht der Haftung des Herstellers.
Aufbewahrung
Der Rollator sollte stehend aufbewahrt werden. Er kann auch draußen abgestellt werden, dann am besten geschützt
unter einem Dach.
Tragen des Rollators
Falten Sie den Rollator wie auf der Abbildung dargestellt zusammen und tragen Sie ihn an den beiden Seitenstangen A
Der Rollator soll NICHT an der Greifschnur am Sitz oder den Bremsseilen getragen werden.
Inspektion/Wartung / Wiedereinsatz
Es wird empfohlen in regelmäßigen Abständen eine Inspektion und Wartung des Rollators und der folgenden Teile am
Rollator vorzunehmen: Rohre und Rahmen, Schrauben, Handgriffe und Handgriffrohre, Bremsen und Bremsgriffe
inklusive Bremsblöcke und Bremsfedern, Räder, Sitz, Zubehör.
Beim Wiedereinsatz sind die hier genannten Teile am Rollator ebenfalls zu kontrollieren und gegebenenfalls
auszutauschen bzw. einzustellen. Beachten Sie hierzu bitte auch die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zum
Thema Wartung der Bremsen sowie Reinigung und Desinfektion.
Wenn der Rollator nicht funktioniert wie er soll
Kontrollieren Sie, ob der Rollator richtig entfaltet ist. Untersuchen Sie, ob beide Bremshebel in der gewünschten
Position sind.
Zubehör
Auf der Innenseite der Abdeckung finden Sie Darstellungen und die TOPRO Artikelnummern. Am Rollator montiertes
Zubehör kann die Stabilität des Rollators beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher, dieses sorgfältig einzusetzen.
A Rückengurt einstellbar, mit Polster
G Reisetasche
B Netz für Sauerstoffflasche (nur komprimiert, nicht flüssig)
H Schloss
C Gepäcktasche mit Reißverschluss
I Der Schirm wird in Deutschland nicht verkauft.
D Einhandbremse
J Flaschenhalter
E Lampe
K Stockhalter
F Namensschild
L Spikes für Schuhe
Die Zubehöre müssen separat bestellt werden und ermöglicht, den TOPRO OLYMPOS individuell zu gestalten und den
Bedürfnissen der Nutzer anzupassen. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler/Ihr Sanitätshaus oder TOPRO für die
neueste Übersicht, oder sehen Sie www.topro.de
Bei Mängeln oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Ihr Sanitätshaus.
10
Bienvenue comme utilisateur d’un produit TOPRO
Les produits Topro sont développés, conçus et fabriqués en Norvège. Des équipements de production de
qualité, la qualité et la sécurité de l’environnement apportent une grande précision et une qualité maximale à
tous les niveaux de production. Troja est déclaré conforme à la Directive des Dispositifs Médicaux 93/42/EEC.
Il a été testé selon la norme ISO 11199-2:2005.
Si produit arrive endommagé, prévenez immédiatement votre revendeur.
Garantie
TOPRO OLYMPOS est garantie 5 ans contre tout défaut de fabrication. Tout dommage causé par une utilisation
abusive, ou toute pièce exposée à une usure naturelle (par exemple le bloc de frein, la roue, le siège ou la
poignée) sont exclus de la garantie. Pour toute réparation durant la période de garantie, prière de contacter
votre revendeur.
Les pavés numérotés ci dessous se réfèrent aux illustrations numérotées à l’intérieur de la couverture.
Apprendre à connaître votre PRODUIT TOPRO
A
B
C
D
M
Poignées
E Barres de maintien du siège
Frein à main
F Pince de verrouillage
Tube de poignée
G Sangle de pliage du siège
Câble de frein
H Molette de blocage de la poignée
L’étiquette à l’arrière du tube indique le nom du modèle ainsi que
Poids maximum de l’usager
Pargeur maximum du déambulateur
Dimensions
Stature de l’usager
Hauteur des points d’appui
Longueur maximum
Largeur maximum
Entre les 2 poignées
Hauteur d’assise
Diamètre de rotation
Diamètre des roues avant
Diametre des roues arrière
Largeur des roues
Course de la poignée de frein
Hauteur plié
Largeur plié
Longueur plié
Poids du déambulateur
Poids maximum de l’usager
I
J
K
L
Panier avec couvercle
Coté du châssis
Bloc de frein /protection des roues
Pédale monte trottoir
Hauteur maximum du déambulateur
TOPRO OLYMPOS M
TOPRO OLYMPOS S
CM
Inches
CM
Inches
150 - 195
76-95
76
70,5
50
60
94
27,5
22,5
4,2
6,5
86
27
76
KG
8,6
150
4ft 11” – 6ft 43/8”
30” – 37 3/8”
30”
27 ¾”
19 ¾”
23 5/8”
37”
10 7/8”
8 7/8”
1 5/8”
2 5/8”
33 7/8”
10 5/8”
30
LBS
19lbs
330
135 - 170
4ft 5 1/8” – 5ft 7”
27 ½” – 35”
28 3/8”
26
18 1/8”
20 7/8”
34”
8 7/8”
7 7/8”
1 5/8”
2 5/8”
30 3/4”
10 5/8”
28 3/8”
LBS
17lbs 6oz
330
70 - 89
72
66
46
53
86,5
22,5
20
4,2
6,5
78
27
72
KG
8
150
Indication d’utilisation:
L’Olympos de TOPRO est conçu et agréé pour une utilisation en extérieur, mais peut aussi être utilisé en
intérieur. Il est conseillé de faire attention, car l’utilisation en intérieur requiert un certain espace du fait de la
largeur du déambulateur : 70,5 cm (M) et 66 cm (S). Le déambulateur soutient en toute sécurité des utilisateurs
ayant un faible équilibre et une faible mobilité. Le siège intégré apporte la possibilité pour l’usager de se reposer.
Le panier en tissu peut contenir une charge maximale de 10 kg.
Important à savoir sur la sécurité avant utilisation
• Lors du pliage ou dépliage prenez garde à vos doigts.
• Avant chaque utilisation, vérifiez systématiquement les freins ainsi que le blocage en position dépliée du
déambulateur.
• Ne doit pas être utilisé par une personne de poids dépassant la charge maximale (voir le tableau).
• Ne pas utiliser pour transporter des charges ou des personnes lourdes.
• Le déambulateur n’est pas un jouet.
• S’assurer que la molette de verrouillage du réglage en hauteur des poignées est fermement serrée.
• À savoir: certaines parties du déambulateur peuvent donner une sensation de froid ou de chaud si ce
dernier est exposé à des températures extrêmes.
Utilisation des freins Important à savoir sur la sécurité durant l’utilisation
•
Lorsque vous vous arrêtez ou stationnez, toujours actionner les freins de stationnement des 2 cotés A
11
•
•
•
•
•
•
•
Avant de s’asseoir, s’assurer que les freins de stationnement sont bien enclenchés des 2 cotés A
Pour des raisons de sécurité, ne pas se pencher ou s’appuyer sur le dossier du déambulateur roulant en
position assise.
Le frein de conduite peut être légèrement maintenu B pour réduire la vitesse, mais ne doit pas être en
position verrouillée lorsque le déambulateur est en mouvement.
Pour un appui convenable et une déambulation en toute sécurité, s’assurer que le déambulateur est
maintenu le plus près possible de votre corps C.
Marchez tout droit, regardez vers l’avant et tenez votre dos comme en D qui est le moyen le plus simple pour
garder votre équilibre.
Ne pas pousser le déambulateur trop loin de votre corps, afin d’éviter tout effort inutile ainsi que le risque de
chute.
Attention au risque de prendre les jupes longues et pantalons larges entre la roue et le bloc frein, ceci
pouvant entrainer la chute. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas porter de vêtements amples et
évasés.
Assemblage / réglage
TOPRO OLYMPOS est livré assemblé. Avant utilisation, le déambulateur doit être déplié. La hauteur des
poignées de poussée doit être réglée en fonction de l’utilisateur.
Dépliage / pliage
Dépliage : desserrer le crochet qui est au dessus des barres du siège A. Appuyer vers le bas et vers l’extérieur
sur les barres du siège B. Les cotés du châssis glissent de chaque coté. Appuyer sur les barres de siège vers le
bas. Vous entendez un clic sonore. Le déambulateur est maintenant verrouillé en position dépliée.
Pliage: tirez la sangle placée sur le siège C et rassembler les 2 cotés du châssis. Verrouiller avec le crochet D
par dessus les barres du siège.
Abaissement et réglage en hauteur des poignées
Abaissement: De chaque coté, dévisser la molette de blocage de la poignée A (+/- 4-5 tours).
Appuyer sur la poignée vers le bas jusqu’à son blocage B. resserrer la molette A.
Réglage en hauteur: De chaque coté, dévisser la molette de blocage de la poignée A (+/- 4-5 tours). Régler les
tubes des poignées jusqu’à la hauteur souhaitée puis les tirer légèrement vers le haut et vers le bas C jusqu’à
entendre un clic sonore. Resserrer la molette A. régler les 2 poignées à la même hauteur.
Il est recommandé de régler la hauteur des poignées à la hauteur des poignets de l’usager ayant les
bras ballants des 2 cotés du corps.
Réglage de la hauteur et utilisation de la fonction mémoire
Vous avez la possibilité de régler la hauteur des poignées comme une norme de sorte que vous pourrez
facilement trouver la hauteur une fois que vous l’avez fixée. Cela peut être nécessaire lorsque le déambulateur
est transporté ou rangé de manière à être aussi compact que possible. Décidez la hauteur du guidon. Comptez
les trous visibles à l’arrière des tubes des poignées, dévisser la molette A. Tirez le tube B hors du châssis. La
partie C suit le tube de la poignée. Déplacez la partie C sur le tube B pour qu’il y ait le nombre de trous
souhaités. Placer la goupille de mémoire D dans le tube de la poignée dans le premier trou se trouvant sous la
partie C. Remettre le tube de la poignée B en poussant vers le bas dans le tube latérale du châssis E jusqu’à ce
que l’ensemble soit verrouillé. Visser à moitié la molette A. Tirer les poignées F vers le haut jusqu’à ce qu’elles
s’arrêtent puis resserrer correctement la molette A.
A partir de maintenant, lorsque les poignées seront dans la position la plus basse, elles s’arrêteront dans la
position, préréglée automatiquement lorsqu’elles seront tirées vers le haut.
Réglage / Vérification des freins
Réglage / Vérification : desserrer la molette A près du frein. Serrer le câble de frein B avec la vis de réglage de
frein C. Régler les 2 blocs de frein de sorte que la distance à la surface des roues soit d’environ de 2 mm D.
Assurez vous que les freins ne sont pas trop serrés et n’appuient pas trop sur le caoutchouc de la roue lorsque le
frein de stationnement est enclenché. Entretien : Nettoyer fréquemment le bloc de frein E et le ressort de frein F.
Les roues peuvent être remplacées si elles sont usées ou endommagées.
Utilisation des freins
Assurez vous que les freins fonctionnent avant chaque utilisation. Chaque frein au niveau des poignées A
fonctionne sur chacune des roues arrière. L’utilisation incorrecte peut provoquer des situations dangereuses
et/ou endommager le déambulateur : Le déambulateur ne doit pas être poussé avec force lorsque les
freins de stationnement sont enclenchés ou lorsque les roues sont partiellement bloquées par
l’utilisation des freins. Cela implique un usage incorrect qui peut causer une usure prématurée ainsi qu’une
baisse de performance des pneus et des freins. Freins de stationnement : Appuyer vers le bas sur les 2
poignées de frein A jusqu’à ce qu’elles se verrouillent. Les 2 roues arrière sont maintenant bloquées. Serrer les 2
12
poignées de freins vers le haut pour libérer le frein de stationnement. Freins de conduite: Serrer les 2 poignées
de frein B vers le haut pour réduire la vitesse. Ne pas utiliser les freins de façon continue lorsque le
déambulateur est en mouvement.
Siège et panier
Le frein de stationnement doit être enclenché avant l’utilisation du siège A. Poussez les 2 poignées de frein vers
le bas jusqu’à leur verrouillage. Les 2 roues arrière sont maintenant bloquées. La charge maximale sur le
déambulateur est 150 kg.S’asseoir avec le dos vers le panier C. Le panier D peut supporter jusqu’à 10 kg. Le
panier peut être retiré et lavé séparément à basse température (lavage main à 40°C)
Protection des roues et monte trottoir
Protection des roues: la forme du bloc de frein A placé devant les roues arrière empêche les roues arrière de se
prendre dans les coins, dans les chambranles de portes etc. Pédale monte – trottoir: appuyer avec le pied sur la
pédale B se trouvant à coté de la roue arrière. Incliner le déambulateur pour passer des seuils, des marches, etc.
Materiau / recyclage
Le déambulateur est compose de tubes en aluminium revêtus de plastique, de pièces de jointure en ABS, de
plastique et de polyester. La plupart des pièces peuvent être recyclées.
Nettoyage
Le déambulateur peut être nettoyé à la vapeur, arrosé, et lavé avec des détergents ménagers ordinaires.
La désinfection ne doit être faite que par un personnel qualifié
La surface doit être nettoyé avec un désinfectant contenant 70-80% d’éthanol. Les produits contenant du chlore
ou du phénol sont déconseillés.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou blessure qui pourrait survenir suite à
l’utilisation de détergent nocif ou à une désinfection effectuée par du personnel non autorisé.
Rangement
Le déambulateur doit être rangé en position verticale. Il peut être rangé à l’extérieur.
Transport du déambulateur
Le déambulateur ne doit pas être transporté par la sangle du siège ni par le câble du frein. Plier le déambulateur
comme indiqué sur l’illustration. Transportez le déambulateur par les barres de maintien du siège. A.
Inspection / Maintenance / Reutilisation
Il est recommandé de d’inspecter de façon générale et d’entretenir le déambulateur, et plus particulièrement de
vérifier les points suivants de manière régulière : Tubes et châssis, poignées et tubes de poignées, freins, roues,
siège est accessoires. Ceci s’applique également lorsque le déambulateur est ré-attribué. Merci de regarder les
instructions détaillées dans cette notice d’utilisation en ce qui concerne l’entretien des freins ainsi que le
nettoyage et la désinfection du déambulateur.
Si le déambulateur ne fonctionne pas correctement
Assurez vous qu’il est correctement déplié. Assurez vous que les 2 poignées de frein sont dans la position
souhaitée.
Accessoires
Voir les photos et les références des accessoires, à l’intérieur de la couverture. Les accessoires montés sur le
déambulateur peuvent avoir une influence sur la stabilité de ce dernier. C’est pourquoi nous vous
recommandons de les utiliser avec précautions.
A
B
C
D
E
F
Dossier adjustable par rembourrage
Panier pour bouteille d’oxygène (uniquement comprimé, pas liquide)
Pochette arrière avec fermeture à glissière
Frein d’une seule main
Lampe
Plaque d’identité
G
H
I
J
K
L
Sac de transport
Cadenas
Parapluie (bleu foncé)
Porte bouteille
Porte canne
2 pics anti-glace pour chaussures
Les accessoires doivent être commandés séparément pour donner la possibilité de composer un TOPRO
OLYMPOS convenant aux besoins individuel de chaque utilisateur. Contactez votre revendeur pour avoir un
aperçu de la mise à jour des accessoires ou visitez la page du site www.topro.no
Pour tout défaut ou question, prière de contactez votre revendeur.
13
Wij heten u welkom als gebruiker van de TOPRO Rollator
Elk product van TOPRO is ontwikkeld, ontworpen en gemaakt in Noorwegen. Het geavanceerde
productiemateriaal, de kwaliteit en milieuvriendelijkheid, geeft een grote nauwkeurigheid en maximum kwaliteit
aan het totale productieproces. Dit product is in overeenstemming met de richtlijn Medische Hulpmiddelen
93/42/EEC. Het is getest en akkoord bevonden in overeenstemming met ISO 11199-2:2005.
Controleert u bij ontvangst van uw product deze direct. Bij enige gebreken verzoeken wij u direct contact op te
nemen met uw leverende dealer.
Garantie
TOPRO OLYMPOS heeft een garantieperiode van 5 jaar. Voor reparaties in de garantieperiode neemt u contact
op met uw leverancier. Er wordt geen garantie gegeven als de schade wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of
aan gebruik onderhevige slijtage. (zoals o.a. aan remblok, remkabel, wielen, zitje en handvatten).
De onderstaande nummers in het rode vierkant corresponderen met de nummers zoals te zien op de
binnenkant van de omslag.
Leer uw TOPRO ROLLATOR kennen
A
B
C
D
M
Duwhandvat
E Transporthandvat
I Boodschappennetje met dekje
Remhendel
F Fixatieklem
J Zijframe
Duwstang
G Opklapkoord
K Remmechaniek / stootrand
Remkabel
H Duwstang fixatieknop
L Drempelhulp
Het etiket aan de achterkant van het frame geeft de produktnaam/model weer alsmede
Maximum gebruikersgewicht
Maximum breedte van de rollator
Maximum hoogte van de rollator
Technische gegevens
TOPRO OLYMPOS M
CM
Aanbevolen lengte van de gebruiker
Hoogte handgrepen
Maximum lengte
Maximum breedte
Tussen de handgrepen
Zithoogte
Draai diameter
Diameter voorwielen
Diameter achterwielen
Breedte wielen
Grijpafstand remhendel
Hoogte opgevouwen
Breedte opgevouwen
Lengte opgevouwen
150 - 195
76-95
76
70,5
50
60
94
27,5
22,5
4,2
6,5
86
27
76
KG
8,6
150
Gewicht rollator
Maximum gebruikersgewicht
TOPRO OLYMPOS S
CM
135 - 170
70-89
72
66
46
53
86,5
22,5
20
4,2
6,5
78
27
72
KG
8
150
Het beoogde gebruik
De Topro Olympos is ontworpen en goedgekeurd voor gebruik buitenshuis, maar kan tevens binnenshuis worden
gebruikt. Gelet op de maximale breedte van de rollator, cq 70,5cm (M) en 66cm (S), adviseren wij voorzichtig te
zijn bij het gebruik van de Olympos binnen.
De rollator is veilig in gebruik voor gebruikers met evenwichtsproblemen en/of slechte mobiliteit. Het geintegreerde
zitje biedt de gebruiker de mogelijkheid om uit te rusten en het mandje kan een gewicht van totaal 10kg dragen.
Veiligheid voor u begint
•
•
•
•
•
•
•
Let er op bij het in- en uitklappen dat uw vingers niet bekneld raken.
Controleer altijd de remmen voor het gebruik.
De rollator is niet geschikt voor gebruikers boven het maximum gebruikersgewicht
(zie bovenstaande tabel).
Gebruik de rollator niet voor zware goederen of vervoer van andere personen.
De rollator is geen speelgoed.
Zorg ervoor dat de duwstang fixatieknop goed vast zit.
Waarschuwing! Sommige onderdelen van de rollator kunnen warm of koud aanvoelen wanneer deze worden
blootgesteld aan extreeme temperaturen.
14
Belangrijk om te weten bij gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
Wanneer u de rollator niet gebruikt, gebruik dan altijd de parkeerremmen aan beide zijde A
Zorg ervoor dat beide parkeerremmen geblokkeerd staan bij het gaan zitten of weer opstaan A
Om veiligheidsredenen niet achteroverleunen of buigen over de rug van de rollator in zittende positie.
De remmen kunnen licht ingeknepen worden B om snelheid te verminderen maar mogen niet voortdurend in
de rempositie staan tijden het lopen.
Zorg dat u zo dicht mogelijk bij de rollator loopt voor de juiste steun en veiligheid C.
Loop recht, kijk vooruit en houdt uw rug recht D Dat is de makkelijkste manier om uw balans te behouden.
Duw de rollator net te ver van u af omdat dit teveel onnodige spanning kan veroorzaken en u kunt vallen.
Past u bij het dragen van wijde broeken of rokken op dat deze niet klem raakt tussen het remblok en het
wiel. U kunt hierdoor ten val komen. Wij adviseren u daarom bij het gebruik van de rollator geen wijde
kleding te dragen.
Assembleren / aanpassen
De TOPRO OLYMPOS wordt gebruiksklaar afgeleverd. U hoeft hem alleen uit te pakken, uiteen te klappen en de
duwhandvatten op uw hoogte in te stellen.
Uitklappen/inklappen
Uitklappen: Open de fixatieklem A en duw beide zitstangen tegelijkertijd naar beneden en naar buiten B De
zijframes vouwen uit elkaar. De zitstangen moeten naar beneden geduwd worden tot deze vast zitten. U hoort
een klik. De rollator is nu vergrendeld in een uitgeklapte positie.
Inklappen: Trek aan koord C en klap de zijframes naar elkaar toe. Fixeer de rollator doormiddel van fixatieklem
D.
Verlagen en hoogte-verstelling van de duwhandvatten
Verlagen: Schroef de duwstang fixatieknop A los (4-5 slagen) en duw de duwstang naar beneden C het frame in.
Draai de duwstang fixatieknop A vast.
Hoogte verstelling: Schroef de duwstang fixatieknop A los (4-5 slagen). Plaats de duwstangen in de gewenste
hoogte en beweeg deze daarna een stukje omhoog en omlaag tot u een klik hoort. Draai de duwstang
fixatieknop A vast. Stel beide handvatten op gelijke hoogte af.
Het wordt aangeraden de handvatten op polshoogte af te stellen in een staande houding met afhangende
armen.
Hoogte verstelling met geheugenfunctie
U heeft de mogelijkheid de handvathoogte in te stellen als standaard afstelling, zodat u altijd automatisch uw
ingestelde hoogte krijgt. Dit kan nodig zijn wanneer u de rollator vervoert of deze zo klein mogelijk opgeklapt
dient te worden.
Bepaal de hoogte van de duwhandvatten. Tel de zichtbare gaten aan de achterzijde van het duwhandvat. Draai
de duwstang fixatieknop A er volledig uit en trek de duwstang B uit het frame. Het vaste gedeelte C komt nu met
het handvat uit het frame. Verplaats het vaste gedeelte zodat het aantal gewenste gaten bereikt is. Plaats het
memoryblokje D in het gatenprofiel in het eerste gat onder het vast gedeelte C. Duw het duwhandvat naar
beneden E tot het vaste gedeelte vast zit. Draai de handvat fixatieknop A half aan, trek de duwhandvatten F
omhoog tot ze stoppen en draai de handvat fixatieknop volledig aan A.
Vanaf nu zullen de duwstangen altijd in de gewenste hoogte stoppen wanneer u deze uit het frame omhoog trekt.
Aanpassen / controleren van de remmen
Aanpassen/controleren: Draai de moer naast de rem los A. Breng de remkabel op spanning B door de
stelschroef te verstellen C Pas beide remblokken aan zodat de afstand tot het wieloppervlak ongeveer 2mm is D
Zorg ervoor dat de remmen niet te strak worden afgesteld waardoor ze mogelijk strak in het rubber drukken als
de parkeerrem wordt gebruikt.
Onderhoud van de remmen:Maak regelmatig het remblok E en de remveer F schoon. De wielen kunnen worden
vervangen als ze versleten of beschadigd zijn.
Het gebruik van de remmen
Controleer altijd de remmen voor gebruik. De remhendel E aan de linker en rechterzijde, remmen aan de
overeenkomstige zijde op het achterwiel. Verkeerd gebruik kan onveilige situaties en schade aan de
rollator veroorzaken. De rollator mag niet met kracht worden geduwd als de remmen in parkeerrempositie
staan of de remmen gedeeltelijk in werking zijn. Dit wijst op onjuist gebruik en kan slijtage en scheuringen
veroorzaken aan de rem en wielen wat de kwaliteit verminderd.Parkeerremmen: Duw beide remhendels A naar
beneden tot ze vast staan. Beide achterwielen staan nu geblokkeerd. Trek beide remhendels omhoog om de
parkeerremmen weer vrij te geven. Remmen: Om te remmen terwijl u rijdt, dient u de remhendels B op te
15
trekken. Gebruik de remmen niet voortdurend terwijl u zich met de rollator voortbeweegt. Dit veroorzaakt
ongewenste slijtage aan de wielen.
Zitting en netje
De parkeerremmen moeten in rempositie staan voordat u gebruik maakt van de zitting A Duw beide remhendels
B naar beneden tot ze vast staan. Beide achterwielen zijn nu geblokkeerd. De zitting geeft u de mogelijkheid te
gaan zitten met uw rug naar het boodschappennetje C. Het maximale gebruikersgewicht is 150kg. Het
boodschappennetje D kan belast worden tot 10kg. Het netje kan verwijderd en schoongemaakt worden.
(handwas 40gr)
Anti stootrand en drempelhulp functie
De stootrand A is geplaatst voor de achterwielen en voorkomt dat u blijft hangen achter de deurpost, meubels
etc. Om een stoep of drempel te overbruggen, zet u uw voet op de steun B aan het achterwiel en duwt u uw voet
naar beneden. Hierdoor zullen de voorwielen omhoog gaan en kunt u eenvoudig uw weg vervolgen.
Materiaal/Afvoeren van de rollator
De rollator is gemaakt van aluminium, plastic en polyester. De meeste delen kunnen gerecycled worden.
Reinigen
De rollator kan gestoomd, afgespoten en gewassen worden met normale schoonmaakmiddelen.
Reinigen met een desinfectiemiddel dient u aan de daartoe bevoegde personen
over te laten.
Voor het desinfecteren van de rollator dient u desinfectiemiddel te gebruiken dat 70 – 80 % Ethanol bevat. Wij
raden u af om desinfectiemiddelen te gebruiken die chloor of fenol bevatten
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er schade ontstaat door verkeerd reinigen,
desinfecteren of reiniging uit gevoerd door onbevoegde personen.
Opslag
De rollator moet in staande positie worden opgeslagen. Hij kan ook buiten onder een afdak opgeslagen worden.
Het vervoeren van de rollator
De rollator dient niet te worden opgetild bij het opklapkoord of de remkabel. Vouw de rollator samen zoals
getoond in de illustratie. Til de rollator op bij de opgevouwen transporthandvatten A.
Inspectie / Onderhoud / Hergebruik
Het wordt aangeraden om regelmatig een algemene inspectie en onderhoud uit te voeren op onderstaande
punten: Duwstangen en frame, duwhandvatten met hendels, remmen, wielen, zitting en accessoires.
Dit geldt ook bij hergebruik van de rollator. In deze gebruikershandleiding vind U meer informatie over het
onderhoud van de remmen en het reinigen en desinfecteren van de rollator.
Als de rollator niet goed functioneert
Zorg ervoor dat de rollator correct wordt geopend. Zorg ervoor dat de remhendels in de juiste positie staan.
Accessoires
Voor afbeeldingen en artikelnummer van TOPRO zie de binnenkant van deze folder. De accessoires die zijn
gemonteerd op de rollator kunnen invloed hebben op de stabiliteit, wij adviseren u dan ook om deze zorgvuldig te
gebruiken.
A
B
C
D
E
F
Verstelbare rugsteun, inclusief polstring
Zuurstoffleshouder
Kleine opbergtas met rits
Eenzijdige beremming
Lamp
Naamplaatje
G
H
I
J
K
L
Transporttas
Slot
Paraplu (donker blauw)
Fleshouder
Stokhouder
Ice spurs voor schoenen
Desgewenst kunt u de TOPRO OLYMPOS uitbreiden naar uw persoonlijke wens. Hiervoor is een breed
assortiment accessoires beschikbaar. Voor een actueel overzicht en verkoopprijzen kunt u contact opnemen met
de leverancier of importeur. www.topro.no
In geval van gebreken of mankementen verzoeken wij u contact op te nemen met de leverende dealer.
16
Bienvenido como utilitario cliente de un producto TOPRO
Todos los productos TOPRO están desarrollados, diseñados y fabricados en Noruega. Debido a la fabricación
avanzada usando el major equipo somos capaces de ofrecer una gran precisión y máxima calidad en todos los
niveles de producción. El producto está declarado en ser de conformidad con Dirección Normativa Médica
93/42/EEC. Es probado y aprobado deacuerdo a la normativa ISO 11199-2:2005.
Notifica a tu tienda o proveedor inmediatamente si el producto esta dañado cuando lo reciba.
Garantia
TOPRO OLYMPOS está en plena garantía en faltas y defectos durante cinco años.
A excepción si el daño es causado por el uso indebido o partes que están expuestas al desgaste natural o
roturas (como por ejemplo: rotura freno, cable freno, rueda, asiento y empuñaduras).
Para reparaciones durante el perÍodo de garantía, por favor contacte con su tienda o su proveedor.
Los números que llevan un recuadro rojo se refieren a ilustraciones numeradas en el interior de la
cubierta.
Conociendo su PRODUCTO TOPRO
A
B
C
D
M
Manillar
E Barra de asientos
I Cesta con cubierta
Freno de mano
F Seguro de abrazaderas
J Montura lateral
Tubo del manillar
G Asiento con correa para plegar
K Zapata de freno
Cable de freno
H Tornillo de cierre
L Función de inclinación
La etiqueta en la parte interior del manillar, debajo del asiento, muestra el nombre del producto/modelo y
Peso máximo del usuario
Ancho máximo del andador
Altura máxima del andador
Medidas
TOPRO OLYMPOS M
CM
TOPRO OLYMPOS S
CM
Altura recomendada usuario
Puntos de soporte de altura
Longitud máxima
Máxima anchura
Puntos de soporte intermedio
Altura de asiento
Diámetro de giro
Diámetro de las ruedas de adelante
Diámetro de las ruedas de atrás
Anchura de las ruedas
Distancia adherencia freno
Altura al plegar
Anchura al plegar
Longitud al plegar
150 - 195
76-95
76
70,5
50
60
94
27,5
22,5
4,2
6,5
86
27
76
KG
8,6
150
135 - 170
70-89
72
66
46
53
86,5
22,5
20
4,2
6,5
78
27
72
KG
8
150
Pesos del andador
Peso máximo usuario
Uso al que está destinado
El TOPRO Olympus está diseñado y aprobado para su uso en el exterior, pero también puede ser usado
en el interior. Aconsejamos tener precaución cuando se use en el interior, dado que su anchura máxima es
70,5 cm (M) y 66 cm (S).
El andador sostiene con seguridad a usuarios con escaso equilibrio y/o pobre movilidad. El asiento
integrado proporciona al usuario una oportunidad para descansar, y la cesta de tela es capaz de llevar
artículos hasta un total de 10kg.
Importantes consejos de seguridad antes del uso:
•
•
•
•
•
•
•
Cuando se pliegue y despliegue, tenga cuidado de no pillarse los dedos.
Compruebe los frenos antes de cada utilización, y que las abrazaderas del andador están en posición de
desplegado.
No lo deben usar, persones que pasan el máximo peso establecido (ver instrucciones).
No utilizar para transportar cargas pesadas o personas.
El andador no es un juguete.
Antes del uso cerrar bien los mandos que bloquean la altura del manillar.
Tenga cuidado! Algunas partes del andador podrían estar calientes o frías cuando se le expone a
temperaturas extremas.
17
Importante saber sobre seguridad en uso
•
•
•
•
•
•
•
•
Cuando pare o estacione, siempre utilice el freno de estacionamiento en ambos lados A
Antes de sentarse en el asiento, asegúrense que los frenos de estacionamiento en ambos lados están
puestos A
Por razones de seguridad, cuando esté sentado en el andador, no se tumbe hacia atrás.
Los frenos de conducción pueden ser presionados B. un poco para reducir la velocidad, pero no deben estar
en la posición bloqueados cuando el andador está en movimiento.
Para dar el soporte correcto y caminar con seguridad, asegúrese que el andador se mantiene tan pegado a
su cuerpo como sea posible C
Camine recto, mire hacia delante y mantenga el cuerpo dentro D. Esta es la manera más
fácil de mantener su equilibrio.
No empuje el andador muy lejos de su cuerpo ya que puede causar tensión innecesaria y podría caerse.
Tenga cuidado de vestir faldas o pantalones amplios, ya que podrían engancharse entre la zapata de freno y
la rueda, lo que podría conducir a una caída. Por lo tanto recomendamos no usar ropa amplia o
acampanada.
Montaje /Ajuste
TOPRO OLYMPOS es entregado montado. Antes de usar, debe desplegar el andador. La altura del manillar
debe ser ajustada al gusto del usuario.
Desplegando/Plegando
Desplegado: Aflojar seguro de la abrazadera que está sobre las barras del asiento A.
Presione la barra del asiento hacia abajo y afuera B. La montura lateral se deslizará aparte. Presione hacia
abajo las barras del asiento. Escuchará un sonido clic. El andador está ahora bloqueado y en posición
desplegado.
Plegando: tire de la correa del asiento C y presione la montura lateral al mismo tiempo. Ponga el seguroabrazadera D sobre las barras del asiento.
Regulando y ajustando la altura de las manillas
Regulando: Desenrosque el tornillo de cierre A (Aprox. 4-5 vueltas). Apriete las manillas hacia abajo hasta que
se paren B. Apriete el seguro de nuevo A.
Ajuste de la altura: Desenrosque el tornillo de freno A (Aprox. 4-5 vueltas) Ajuste las barras de las manillas a
una altura recomendable y luego tire de ellas suavemente hacia arriba y abajo C hasta que escuche un clic.
Apriete el seguro de nuevo A. Ajuste ambas manillas a la misma altura.
Es recomendable que las manillas estén a la misma altura de sus muñecas cuando sus brazos estén
suspendidos con su cuerpo.
Ajuste de la altura usando la función memoria
Tiene la oportunidad de establecer la altura de las manillas como estándar para que fácilmente puedas
encontrar tu altura una vez establecida. Esto puede ser necesario cuando el andador esté siendo transportado o
almacenado lo más compacto posible. Decida la altura de las manillas. Cuente los agujeros visibles en la parte
trasera de los tubos de las manillas. Desenrosque el tornillo de cierre A Tire del tubo B hacia fuera de la
montura. La parte conectada C seguirá ahora al tubo del manillar. Mueva la parte conectada C y en el tubo
habrá los mismos agujeros como contó anteriormente. Mantenga el chip de memoria D en el tubo del manillar
en el primer agujero disponible debajo de la parte conectada C.
Empuje hacia abajo el tubo del manillar B y hacia dentro de la montura lateral E hasta que la parte conectada se
bloquee. Enrosque el tornillo de cierre A a la mitad, tire de las manillas F hacia arriba hasta que se paren, luego
apriete el tornillo de cierre A debidamente. Desde ahora en adelante, cuando las manillas estén en la posición
baja, se pararán en la posición preprogramado automáticamente cuando se levante.
Ajustando / comprobando y manteniendo los frenos
Ajustando/comprobando: Aflojar la tuerca A al lado del freno. Apriete el cable del freno B con el tornillo de ajuste
C. Ajuste ambas zapatas de freno de modo que la distancia (desde las zapatas) a la superficie de las ruedas es
aproximadamente 2 mm D. Asegúrese que los frenos no estan ajustado demasiado apretados y presione la
goma cuando el freno de estacionamiento esté activado.
Mantenimiento: Limpie la zapata de freno E y el muelle del freno F a menudo. Las ruedas pueden ser cambiadas
si están desgastadas o dañadas.
Usando los frenos
Asegúrese que los frenos funcionan antes de cada viaje. Cada manilla de freno A funciona con cada parte
trasera de las ruedas. El uso indebido puede causar situaciones de peligro y dañar el andador. El andador no
debe de ser conducido o empujado con fuerza cuando los frenos de estacionamiento están activados o
18
cuando las ruedas están parcialmente bloqueadas usando los frenos. Esto indica uso incorrecto y puede
causar desgaste y rotura la cual hace que las ruedas y la calidad del frenado disminuyan. Freno de
estacionamiento: Presione ambas manillas del freno A hacia abajo hasta que se bloqueen. Ambas ruedas
traseras están ahora bloqueadas. Apriete ambas manillas del freno hacia arriba para desbloquear el freno de
estacionamiento. Freno de conducción: Pulse ambas manillas del freno B hacia arriba para reducir la
velocidad. No lo utilice continuamente mientras el andador está en movimiento.
Asiento y Cesta
El freno de estacionamiento debe estar puesto antes de utilizar el asiento A. Pulse ambas manillas de freno B
hacia abajo hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras están ahora bloqueadas. Siéntese con su espalda
hacia la cesta C. El peso máximo del usuario debe ser 150 kg. La cesta puede D cargar objetos hasta 10 kg.
Puede ser quitada y lavada por separado y con cuidado (lavado a mano 40º C).
Bordes y función de inclinación
Vigile los Bordes: Las zapatas de freno A están en frente de las ruedas para prevenir que estas rocen en las
esquinas, marcos de puertas etc.
Función de inclinación: Pise el pedal de inclinación B el cual está detrás de la rueda trasera, incline el andador
sobre el umbral, orilla etc.
Material / reciclable
El andador está hecho de tubos de aluminio cubiertos de plástico y poliéster. La mayoría de las partes se
pueden reciclar.
Limpieza
El andador puede ser vaporizado, con manguera y lavado con un detergente de uso doméstico.
Desinfección debe llevarse acabo por personal cualificado
La superficie debe ser limpiada con desinfectante que contenga 70/80% de Etanol. Advertimos que estamos en
contra de las desinfecciones que contengan Cloro y Fenol. El fabricante no se hace responsable de ningún daño
o herida que pueda ocurrir por el uso perjudicial o desinfección llevada a cabo por personal no autorizado.
Almacenaje
El andador debe de ser almacenado en posición hacia arriba. Puede ser almacenado afuera, pero siempre
cubierto.
Cargando el Andador
El andador no debe de se cargado por la correa del asiento o el cable de freno. Pliegue el andador de la
manera que se muestra en la ilustración. Cargue el andador por las barras del asiento plegadas A.
Inspección/Mantenimiento / Reutilización
Se recomienda que se lleve a cabo una inspección y un mantenimiento general y que las partes del andador
que se mencionan aquí abajo sean revisadas habitualmente: estructura, manillares y tubos de manillares,
frenos, ruedas, asiento y accesorios. Esto también se aplica cuando se prepara el andador para su reutilización.
Por favor, consulte las instrucciones detalladas en este manual sobre el mantenimiento de los frenos y la
limpieza y desinfección del andador.
Si el andador no funciona correctamente
Asegúrese que el andador es desplegado correctamente. Asegúrese que ambas manillas del freno están en la
posición deseada.
Accesorios
Para fotos y números de artículos TOPRO, mire en el interior del forro. Los accesories del andador pueden influir
en la estabilidad del mismo, por lo tanto aconsejamos que usted los use con cuidado.
A Respaldo trasero con acolchado
G Bolsa de transporte
B Cesta para botella de oxígeno (solo comprimido, no líquidos)
H Candado
C Bolsa Pequeña con cremallera
I Paraguas (azul Oscuro)
D Manilla de freno
J Soporte de Botella
E Lámpara
K Soporte de Bastón
F Placa de nombre
L Espuelas para los pies
Los accesorios tienen que ser pedidos separadamente para dar la posibilidad de formar un TOPRO OLYMPOS
que vaya bien para la necesidad individual de cada usuario. Contacte con su tienda, agente o TOPRO para
pegar un vistazo a los accesorios actualizados o visite nuestra página web: www.topro.no
En caso de faltas o preguntas por favor contacte con su tienda o agente.
19
Art. nr. denne bruksanvisningen: 100970 Vers. 04
OLYMPOS
TOPRO as PB 428 2803 Gjøvik Norway Tel +47 61134600 Fax +47 61179205 post@topro.no
www.topro.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising