Instrukcja obsługi
1
Wkładanie baterii
1. W celu otwarcia pokrywy baterii, naciśnij ją w kierunku wskazywanym strzałką.
2. Włóż baterię zachowując jej właściwą biegunowość +, – i zamknij pokrywę baterii. (1
bateria AAA)
Uwaga:
– Nie przykładaj nadmiernej siły do pokrywy – może ulec uszkodzeniu.
Wykorzystanie joysticka
Działa przy naciśnięciu go w kierunkach góra, dół, w lewo, w prawo oraz przy
wciśnięciu go.
Wciśnięcie joysticka: Naciśnij przycisk pośrodku lub naciśnij i przytrzymaj go.
Naciśnięcie u góry: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go u góry.
Naciśnięcie u dołu: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go u dołu.
Naciśnięcie z lewej: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go z lewej strony.
Naciśnięcie z prawej: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go z prawej strony.
Ekran LCD
2
Podłączenie do PC kablem USB
Połącz kablem USB.
1
Podłącz FY500 do PC kablem USB w sposób ukazany na rysunku.
- Jeżeli kabel USB był odłączony od PC podczas instalacji sterownika USB lub w
trakcie wykonywania komendy, może to spowodować złe funkcjonowanie.
2
Sterownik USB będzie instalowany z komunikatem „Wyszukiwanie nowego sprzętu”.
Ekran instalacji może się nie pojawić. W celu potwierdzenia instalacji, sprawdź
menedżera urządzeń.
Potwierdzenie instalacji USB
- Windows 98/ME:
[Panel sterowania] - [System] - [Menedżer urządzeń] - [Stacje dysków] - MPIO
FY500 USB Device
- Windows 2000/XP:
[Panel sterowania] - [System] – [Sprzęt] - [Menedżer urządzeń] - [Stacje dysków] MPIO FY500 USB Device
Uwaga:
- Jeżeli system operacyjny Windows 98/98SE nie wykryje odtwarzacza FY500
automatycznie, zainstaluj sterownik USB ręcznie.
Korzystanie z funkcji dysku wymiennego
Ładowanie / pobieranie pliku
1
Przy wyłączonym zasilaniu połącz FY500 z kablem USB.
- Po podłączeniu, na ekranie LCD pojawi się ikona podłączenia.
2
W komputerze PC uruchom Eksplorator Windows
- W Eksploratorze Windows zostanie utworzona ikona dysku wymiennego.
3
Użytkownik może przechowywać i kasować dane oraz tworzyć foldery w taki sam
sposób, jak na dysku twardym. W taki sam sposób do przechowywania danych
mogą być wykorzystywane komendy „Kopiuj i wklej” oraz „Przeciągnij i upuść”.
Kopiuj i wklej: Wskaż dane do przechowywania, kliknij prawym przyciskiem myszki.
Wybierz „Kopiuj”, a następnie „Wklej” na dysku wymiennym.
Przeciągnij i upuść: Wskaż dane do przechowywania, a następnie w celu
przeciągnięcia danych na napęd dysku wymiennego, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk
myszki, który zwolnisz, gdy kursor znajdzie się nad dyskiem wymiennym.
3
Przestroga:
- Rozłączenie kabla USB w trakcie ładowania lub pobierania pliku może spowodować
złą pracę urządzenia.
- Kolejność wyświetlania plików muzycznych w Eksploratorze Windows, gdy wybierzesz
dysk wymienny, może być inna od kolejności na aktualnej liście odtwarzania.
- Jeżeli w Eksploratorze Windows zmienisz nazwy plików muzycznych na 001***,
002***…, możesz ponownie odtwarzać je w kolejności numerów nazw plików.
Użycie dysku wymiennego
W celu bezpiecznego odłączania urządzenia od PC, zalecane jest, abyś przestrzegał
poniższych wskazówek. Nieprzestrzeganie ich może skutkować uszkodzeniem danych
lub złą pracą urządzenia.
- Użytkownicy Windows 98/98SE
- W Windows 98/98SE nie istnieje komenda bezpiecznego odłączenia sprzętu.
Użytkownik musi poczekać na ukończenie przenoszenia pliku/ danych, a następnie
odłączyć kabel USB.
Odłączanie kabla USB
1
Umieść kursor myszy na ikonie “Zatrzymaj urządzenie” (tray obok zegara) i kliknij
prawym przyciskiem myszy.
2
Wybierz “Zatrzymaj urządzenie pamięci masowej USB”.
3
Z listy sprzętu wybierz pamięć masową USB i kliknij na przycisk [Stop]. Gdy pojawi
się okienko “Zatrzymaj urządzenie”, wskaż urządzenie MPIO FY500 USB Device.
Następnie kliknij na przycisk [OK] i rozłącz kabel USB.
Uwaga:
- W Windows 2000, odłącz kabel USB przez kliknięcie na przycisk [OK] po ukazaniu się
komunikatu “Bezpiecznie odłącz sprzęt”. W Windows XP, odłącz kabel USB po
ukazaniu się komunikatu “Bezpiecznie odłącz sprzęt”.
Słuchanie muzyki
W celu odtwarzania muzyki (włączanie zasilania)
Po naciśnięciu na dłuższą chwilę
, po włączeniu urządzenia i pojawieniu się logo,
ukazuje się ekran nawigacji. Wskaż plik, który chcesz odtwarzać.
Aby odtwarzać muzykę, naciśnij przycisk
.
W celu zatrzymania (wyłączanie zasilania)
Naciśnięcie przycisku
wstrzymuje odtwarzanie (pauza), a następnie urządzenie
jest wyłączane automatycznie, jeżeli przez dalsze 3 minuty nie są podejmowane żadne
operacje. (W przypadku ustawień domyślnych)
4
Urządzenie jest również wyłączane, jeżeli podczas odtwarzania zostanie na dłużej
naciśnięty przycisk
.
Uwaga:
- Czas automatycznego wyłączania może być zmieniany w ustawieniach. Możesz wejść
do nich przez Menu.
Regulowanie głośności / Użycie przełącznika HOLD
W celu regulacji głośności
W celu regulacji głośności, podczas odtwarzania lub pauzy, naciskaj joystick w kierunku
.
Uwaga:
- Głośność może być regulowana w zakresie od 00 do 40.
- W celu stopniowej regulacji głośności, naciskaj joystick pojedynczo, a w celu szybkiej
zmiany głośności, naciśnij i przytrzymaj joystick.
Funkcja HOLD
Użycie funkcji HOLD blokuje podczas odtwarzania działanie innych przycisków.
Aby użyć funkcję HOLD, przesuń przełącznik
w kierunku wskazanym strzałką.
Uwaga:
- Jeżeli aktywna jest funkcja HOLD, inne przyciski nie będą działać, a na ekranie LCD
pojawi się ikona ukazana po prawej stronie.
- W celu wyłączenia funkcji HOLD, przesuń przełącznik w kierunku przeciwnym do
wskazywanego strzałką.
Zmiana trybu pracy
1
W trakcie odtwarzania lub czasie pauzy, naciśnij i przytrzymaj przycisk FUNC.
2
Naciśnięcie przycisku FUNC może zmienić tryb pracy z odtwarzania muzyki na
słuchanie radia i na odwrót.
Nagrywanie głosu (dyktafon)
1
W celu przełączenia do trybu VOICE (dyktafon), w czasie pauzy naciśnij przycisk
REC.
- Nagrywanie głosu nie działa podczas odtwarzania muzyki.
2
W celu wstrzymania nagrywania, naciśnij przycisk
ponownie, w celu wznowienia nagrywania.
3
W celu zatrzymania nagrywania po zapisaniu zarejestrowanego pliku, naciśnij
przycisk REC.
5
. Naciśnij przycisk
Uwaga:
- Pliki zostaną zapisane w kolejności VOICE001, VOICE002, etc i będą przechowywane
w folderze RECORD jako pliki WAV.
- Podczas zachowywania plików z zapisem głosu, nagrywania zatrzyma się
automatycznie, gdy urządzenie nie będzie dysponowało wystarczającą ilością wolnej
pamięci.
- Naciśnięcie przycisku REC w trybie FM uruchomi nagrywanie z radia. Pamiętaj, aby
korzystać z zapisu głosu w formacie MP3.
- Pamięć nagrywania głosu (dyktafonu) jest ograniczona do 64MB dla każdego
nagrania. W przypadku, gdy rozmiar nagrania dźwiękowego przekroczy 64 MB, plik
zostanie automatycznie zapisany, a nagrywanie jest kontynuowane przez utworzenie
nowego pliku.
Przeprowadzenie tej operacji wymaga ok. 2 sekund i w tym czasie nagrywanie głosu
jest wstrzymane.
Korzystanie z trybu nawigacji
Korzystanie z funkcji nawigacji pozwala na łatwiejsze wyszukiwanie folderów i plików.
1
W celu wejścia do trybu nawigacji, w trakcie odtwarzania lub podczas pauzy naciśnij
joystick.
- Na ekranie LCD pojawia się lista plików.
2
Wskaż plik lub folder do odtwarzania.
- Wejście do folderu: Po wskazaniu folderu, wciśnij joystick lub skieruj go w
kierunku
.
- Wyjście z folderu: Popchnij joystick w kierunku
.
3
W celu wybrania Play Now (odtwarzaj teraz), naciśnij przycisk FUNC i przesuń
joystick w kierunku
i odtwarzaj plik przez przesunięcie joysticka w kierunku
lub wciśnięcie go do dołu. Aby odtwarzać, możesz również nacisnąć przycisk
.
- Naciskając przycisk
lub wciskając joystick bez wybrania wyskakującego
menu, albo też popchnięcie joysticka w kierunku
, spowoduje odtwarzanie
wybranego pliku.
Uwaga:
– W celu wyjścia z trybu nawigacji, popchnij joystick w kierunku
.
Ustawienie listy My List
1
Naciśnij przycisk FUNC po przejściu w trybie nawigacji do żądanego folderu lub
pliku.
– Pojawia się wyskakujące menu.
6
2
Naciśnij joystick w kierunku
, w celu wskazania opcji Add to List (dodaj do
listy) i wciśnij joystick, aby dodać wybrane pozycje do listy My List.
- Ikona wybranego pliku zmienia się na (
).
- Plik wybrany do listy My List sprawdzaj wykorzystując tryb nawigacji (Navigation
Mode).
3
W trybie nawigacji wprowadź listę My List i odtwarzaj wybrane pliki.
4
W celu usunięcia pliku z listy My List, do jego wskazania wykorzystaj tryb nawigacji.
Następnie, naciśnij przycisk FUNC i wybierz opcję Off the List (usuń z listy).
Usuwanie pliku
1
Po przejściu w trybie nawigacji do pliku, który chcesz usunąć, naciśnij przycisk
FUNC.
 Pojawia się wyskakujące menu.
2
Popychaj joystick w kierunkach
, w celu wybrania opcji Delete (kasuj), a
następnie popchnij joystick w kierunku
lub wciśnij go pionowo do dołu.
3
Popychaj joystick w kierunkach
, w celu wybrania odpowiedzi potwierdzającej
YES w okienku DELETE THE FILE ARE YOU SURE? (czy jesteś pewien, że
chcesz usunąć plik), a następnie popchnij joystick w kierunku
, lub wciśnij go
pionowo do dołu, aby wykonać usunięcie pliku.
- Wskaż NO, aby anulować kasowanie.
4
Wybrany plik zostanie skasowany.
Uwaga:
- W celu anulowania kasowania, opuść tryb nawigacji.
- Jeżeli muzyczny plik znajduje się na liście MY LIST, jest on kasowany również w
przypadku kasowania pliku muzycznego w trybie nawigacji.
- Jeżeli plik muzyczny jest usuwany z listy MY LIST, nie zostanie on usunięty w trybie
nawigacji.
Słuchanie radia FM
Aby przełączyć urządzenie do trybu FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk FUNC.
Ręczne przeszukiwanie częstotliwości radiowych (tryb skanowania)
– W celu zmiany odbieranej częstotliwości, popchnij joystick w kierunku
7
.
Automatyczne przeszukiwanie częstotliwości radiowych (tryb skanowania)
- W celu automatycznego przeszukiwania odbieranych częstotliwości popchnij i
przytrzymaj joystick w kierunku
.
Uwaga:
- Zmiana kroku, z którym przeszukiwane są częstotliwości może być ustawiona w menu
ustawień [FM Radio]/[Seek Step].
Zachowanie ustawionego kanału
Funkcja zachowania wybranej częstotliwości
1
Jeżeli podczas słuchania radia FM zostanie wciśnięty joystick, pojawi się ekran
Save channel (zapisz kanał).
2
Naciśnij joystick w kierunku
, w celu wskazania numeru kanału. Przechyl
joystick w kierunku
lub go wciśnij, w celu zapisania częstotliwości.
Uwaga:
- Tryb FM radio nie może być wprowadzony przy niskim poziomie naładowania baterii.
- Można zapisać do 20 kanałów.
- Zachowane kanały mogą być sprawdzane w menu [FM Radio] - [Save channel].
- Zachowanie kanału jest dostępne również w menu radia FM. (patrz strona 38)
- Kanał FM nie może być usuwany, ale nowa częstotliwość może być zapisana w
kanale, który poprzednio był wykorzystany do zapisania innej częstotliwości.
Zmiana zapisanej częstotliwości radiowej
1
Po ukazaniu się ekranu zapisywania kanału, naciśnij joystick, w celu wybrania
numeru zapisanego kanału, a następnie popchnij joystick w kierunku
.
2
W okienku OVERWRITE (nadpisać), popchnij joystick w kierunku
, aby wybrać
‘YES’, a następnie popchnij go w kierunku
lub wciśnij pionowo do dołu, aby
przeprowadzić funkcję napisania.
Słuchanie zapisanych kanałów (tryb kanałów - Channel Mode)
Naciśnij przycisk FUNC, aby zmienić tryb odbierania (SCAN - CHANNEL).
1
W celu wybrania trybu kanałów CHANNEL MODE, naciśnij przycisk FUNC.
2
W celu poruszania się pomiędzy zapisanymi częstotliwościami (kanałami), naciskaj
joystick w kierunkach
.
3
Zapisany kanał jest wybierany.
Uwaga:
– Jeżeli nie ma zapisanej żadnej częstotliwości (kanałów), na ekranie pojawi się
komunikat NO CHANNEL!!, a urządzenie pozostanie w trybie skanowania
(SCAN).
8
Nagrywanie z radia FM
Nagrywanie wybranych programów z radia FM
1
W trakcie słuchania radia, naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie z radia
FM.
2
W celu wstrzymania nagrywania (pauza), naciśnij przycisk
wznowienia nagrywania, naciśnij ponownie przycisk
.
3
Aby zatrzymać nagrywanie po zapisaniu zarejestrowanego pliku, naciśnij przycisk
REC.
. W celu
Uwaga:
- Nagrywane pliki będą zapisywane kolejno jako FM001, FM002, etc i zostaną
zachowane jako pliki WAV w folderze RECORD.
- Podczas zapisywania nagrywanych plików, nagrywanie zostanie automatycznie
zatrzymane, gdy urządzenie nie będzie dysponowało wystarczająca ilością wolnej
pamięci.
- Pamięć nagrywania głosu (dyktafonu) jest ograniczona do 64MB dla każdego
nagrania. W przypadku, gdy rozmiar nagrania dźwiękowego przekroczy 64 MB, plik
zostanie automatycznie zapisany, a nagrywanie jest kontynuowane przez utworzenie
nowego pliku. Przeprowadzenie tej operacji wymaga ok. 2 sekund i w tym czasie
nagrywanie głosu jest wstrzymane.
Menu ustawień
Aby wejść do menu, naciśnij i przytrzymaj joystick.
Wybieranie menu: Naciskaj joystick w kierunkach
, co spowoduje przesuwanie
podświetlenia.
Wchodzenie do menu: Aby wejść do menu, popchnij joystick w kierunku
lub go
wciśnij.
Zmiana ustawień: Aby zmienić ustawienie, popychaj joystick w kierunkach
.
Zapisanie zmienionych ustawień: Aby zapisać zmienione ustawienia, popchnij joystick
w kierunku
lub go wciśnij.
Przejście wstecz w drzewie menu: Przechyl joystick w kierunku
.
Anulowanie zmian ustawień: Przesuń joystick w kierunku
, aby wyjść z menu bez
zachowania ustawień.
Audio: Ustawienie efektów dźwiękowe
FM Radio: Ustawienie opcji dla trybu radia FM
Recording: Ustawienie opcji dla trybu nagrywania głosu (dyktafon)
Display: Ustawianie opcji ekranu
System: Zmiana ustawień systemu
9
Ustawianie nagrywania
Ustawianie jakości nagrywanego dźwięku
Ustaw jakość nagrywanego głosu.
1
Wybierz w menu Recording (nagrywanie).
2
Popchnij joystick w kierunku
, w celu wybrania opcji Voice-Quality (głos jakość), a następnie popchnij joystick w kierunku
lub wciśnij go, w celu wejścia.
3
Popchnij joystick w kierunku
, w celu wybrania jakości głosu, a następnie
popchnij joystick w kierunku
lub wciśnij go, w celu zapisania ustawienia. Po
zapisaniu, urządzenie powróci do swojego poprzedniego menu.
Formatowanie
FY500 możesz sformatować z komputera PC pracującego pod Windows, korzystając z
narzędzia MPIO Utility.
1
Włącz zasilanie FY500 i podłącz go do komputera PC, wykorzystując kabel USB.
2
Kliknij podwójnie na ikonę MPIO Utility na pulpicie.
3
Kliknij na przycisk [Format & Config] (formatuj i konfiguruj).
4
Kliknij na przycisk [ OK ].
5
Kliknij na przycisk [ Start ].
6
Kliknij na przycisk [ OK ].
7
Po ukończeniu formatowania, kliknij na przycisk [ OK ].
8
Kliknij na przycisk [ Close ] (zamknij).
9
Po pojawieniu się ukazanego komunikatu “Bezpiecznie odłącz sprzęt”, kliknij na
przycisk [OK ].
10 Po kliknięciu na przycisk [ OK ], formatowanie i konfigurowanie (przywrócenie
ustawień domyślnych) zostało ukończone. Możesz odłączyć urządzenie od PC.
Uwaga:
- Narzędzie MPIO Utility nie może być uruchamiane pod systemem MAC OS.
10