Kommunikation med Profibus/Modbus brygga (PLC med Profibus slav)

Gateway Modbus-Profibus
Premium/Micro PLC
Komigång med kommunikation
från PLC till Profibus slav.
2004-04-20
1 (10)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
INLEDNING ..................................................................................................................................3
2
ANVÄNDA PRODUKTER...........................................................................................................3
3
ELEKTRISK ANSLUTNING ......................................................................................................3
3.1 PROFIBUS .....................................................................................................................................3
3.2 MODBUS ......................................................................................................................................3
3.3 LUFP7 .........................................................................................................................................4
4
UPPBYGGNAD AV KOMMUNIKATION ................................................................................4
5
KONFIGURATION ......................................................................................................................4
5.1 KONFIGURA PROFIBUS .................................................................................................................4
5.2 KONFIGURERA MODBUS ..............................................................................................................6
5.3 KONFIGURERA LUFP7.................................................................................................................7
5.3.1 Lägg till nod i Modbus nätverket........................................................................................8
5.3.2 Läs Register ........................................................................................................................9
5.3.3 Skriv Register......................................................................................................................9
5.3.4 Ladda konfiguration till LUFP7.......................................................................................10
6
PROVA DIN KOMMUNIKATION...........................................................................................10
7
ALTERNATIV.............................................................................................................................10
Huvudkontor
Schneider Electric AB
Box 1009, Norrköpingsvägen 13
611 29 NYKÖPING
Tel: 0155 - 26 54 00
Fax: 0155 - 21 42 86
Centrallager
Schneider Electric AB
Brogetorp
642 83 FLEN
Tel: 0157 - 652 00
Fax: 0157 - 652 50
Säljkontor
Göteborg: 031- 748 35 00
Malmö: 040 - 22 75 40
Sollentuna: 08 – 623 84 00
Sundsvall: 060 - 57 27 00
Västerås: 021 - 10 56 00
Hemsida
http://www.schneider-electric.se
Kommunikation: Kom igång med komunikation från PLC till Profibus-slav
1
INLEDNING
Detta dokument har skapats för att kunna ansluta en Schneider Electric PLC till ett Profibus
DP nätverk som en slav. För att göra detta kan man använda en gateway Profibus DP /
Modbus. Telemecanique har en sådan gateway i sitt program för Tesys U startapparater
och ATV frekvensomformare.
Detta dokument tar upp Modbus till TSX Micro eller Premium. Exemplet kan även
användas till Momentum och Quantum med Modbus port. Avvikelserna blir bara på PLCsidan.
Om man ej vill göra exakt som detta exempel kan man behöva manualer för LUFP7. Dessa
finns på CD:n för Power Suite mjuvaran ( >= ver. 1.5 ). Manualerna är LUF7_EN.PDF och
eventuellt ABC_user_manual.PDF. Dessa finns på CD:n i Konfigurations PAK.
2
ANVÄNDA PRODUKTER
TSX SCP 114
TSX SCP CU 4030
PCMCIA kommunikationskort RS485
Kabel för SCP114 Uni-Telway
Schneider Electric AB
Schneider Electric AB
LUFP7
Gateway Modbus/Profibus slav
CD för PowerSuite mjukvara
Kabel mellan PC och gateway
För laddning konfiguration
RJ-45 kontakt hane
RJ-45 patch kabel som klipps
Schneider Electric AB
Schneider Electric AB
Schneider Electric AB
VW3 A8 106
eller
RJ-45 kontakt kopplas ihop med TSX SCP CU 4030.
3
3.1
ELEKTRISK ANSLUTNING
PROFIBUS
Anslut 24VDC till LUFP7. Ställ roterande switchar bakom etiketten till aktuell Profibusadress. Övre omkopplaren (närmst LED) är ental och nedre omkopplare (närmast Profibuskontakten i fronten) för 10-tal. Koppla in LUFP7 till Profibus-nätverket.
3.2
MODBUS
Löd in kabel TSX SCP CU 4030 till kontakten för gateway.
LUFP7
RJ45
Tx+
Blå
--------------Stift 4 D (B)
TxVit (blå)
--------------Stift 5 D (A)
Röd
--------Stift 8 0V
Vit (röd)
ansluts ej
AB7000
9-pol d-sub hona
Stift 8 Tx+
Stift 9 TxStift 5 GND
Montera kabeln till PCMCIA-kortet. Montera in PCMCIA kortet i din TSX Micro eller
Premium PLC i spänningslöst tillstånd.
Schneider Electric AB
Mer information på vår hemsida www.schneider-electric.se
3 (10)
Kommunikation: Kom igång med komunikation från PLC till Profibus-slav
3.3
LUFP7
Koppla in konfigurationskabeln mellan LUFP7 och COM-port på din PC. Denna ska bara
användas under konfigurationen.
4
UPPBYGGNAD AV KOMMUNIKATION
I detta exempel ska vi läsa 30 ord (%MW) från vår slavnod Modbus till Profibus master. Vi
ska också skriva 20 ord från Profibus master till vår slavnod Modbus. Utöver detta
tillkommer 1 input ord med diagnostik från vår gateway och 1 output ord med control till
gateway (man kan välja att inte använda dessa (disable)). Gateway agerar Modbus master
och läser och skriver till PLC. Adresserna på Profibus sidan varierar med typen av Profibus
master.
Profibus
Ord (16bitar)
%IW6.0.0
Status Gateway
%IW6.0.2
Läsord 1
%IW6.0.3
Läsord 2
%IW6.0.4
Läsord 3
o.s.v. till
%IW6.0.30
Läsord 29
%IW6.0.31
Läsord 30
31ord (62bytes)
%QW6.0.0
Control Gateway
%QW6.0.1
Skriv 1
%QW6.0.2
Skriv 2
%QW6.0.3
Skriv 3
o.s.v. till
%QW6.0.19 Skriv 19
%QW6.0.20 Skriv 20
21ord (42bytes)
5
5.1
Å
Å
Å
Å
Gateway
byte
0
4
Läs
6
Läs
8
Läs
PLC Modbus
Ord (16bitar)
%MW800
%MW801
%MW802
Å
Å
60
62
Läs
Läs
%MW828
%MW829
Æ
Æ
Æ
Æ
200
202
204
206
Skriv
Skriv
Skriv
%MW830
%MW831
%MW832
Æ
Æ
238
240
Skriv
Skriv
%MW848
%MW849
KONFIGURATION
KONFIGURA PROFIBUS
Lägg till GSD-filen Tele071F.GSD och tillhörande 3st *.dib filer till ditt Profibus verktyg.
Dessa filer finns på PowerSuite CD:n eller för nedladdning från FAQ på Schneider Electric
AB:s hemsida http://www.schneider-electric.se/faq/. Konfigurerar in modulen till nätverket.
Schneider Electric AB
Mer information på vår hemsida www.schneider-electric.se
4 (10)
Kommunikation: Kom igång med komunikation från PLC till Profibus-slav
Schneider Electric AB
Mer information på vår hemsida www.schneider-electric.se
5 (10)
Kommunikation: Kom igång med komunikation från PLC till Profibus-slav
I detta fallet blir det 31 (62byte) input word och 21 (42byte) output word för att stämma med
ovan valda kommunikationsarea. Spara denna Profibus konfiguration och implementera i
ditt projekt med Profibus master.
5.2
KONFIGURERA MODBUS
Konfigurera CHANNEL 1
TSX SCP 114 Modbus / JBUS Link
Type
Slave
Slave number 1
Transmisson speed 9600 bits/s
o.s.v. som är default inställning.
För att passa vårt exempel ska även antalet %MW utökas till förslagsvis 1024. Ladda ner
konfigurationen till din PLC.
Schneider Electric AB
Mer information på vår hemsida www.schneider-electric.se
6 (10)
Kommunikation: Kom igång med komunikation från PLC till Profibus-slav
5.3
KONFIGURERA LUFP7
Installera mjukvaran LUFP7 på din dator. Starta konfigurationsverktyget. Anslut inte till
ABC. Välj i Fieldbus att det ska vara Profibus.
Ställ in ABC Protocol till Master Mode. Control/Statistics till Enable. Dessa placeras på
adress 0 och 200 i LUFP7 (ABC).
Schneider Electric AB
Mer information på vår hemsida www.schneider-electric.se
7 (10)
Kommunikation: Kom igång med komunikation från PLC till Profibus-slav
Ställ in Sub-network till dina Modbus kommunikationsdata.
Ställ in din Modbus slav adress och ge den eventuellt ett namn (här PLC Modbus slav)
5.3.1
Lägg till nod i Modbus nätverket
Vänsterklicka en gång på default nod namnet och ändra namn till något lämpligt. Du kan
även högerklicka och lägga till en ny. Tag då bort default node namn.
Schneider Electric AB
Mer information på vår hemsida www.schneider-electric.se
8 (10)
Kommunikation: Kom igång med komunikation från PLC till Profibus-slav
5.3.2
Läs Register
Högerklicka på PLC Modbus slav och “lägg till kommando” (“Add Command”). Välj 0x03
Read Hold Registers.
Klicka på Query. Här kan eventuellt “Update time” behöva justeras. Default är 10*100ms,
lämpligt värde kan vara 100 –2000ms (10-200).
Skriv in Query Starting Adress till 800 (0x0320) (Startadress i PLC %MW800). Om man
raderar helt i fältet kan värdet skrivas in som 800 men ändra sig efter Enter till 0x0320.
Number of Registers till 30 (0x001E).
Skriv i Response, Byte count till 60 (0x3C) som är dubbla antalet ord. Data, Data length till
60 (0x003C) och data location till 0x0002. I vår PLC för Profibus Master behövs ingen
omkastning (Byte Swap) av byte till ord. Om din Profibus master behöver detta så kan det
ändras här.
5.3.3
Skriv Register
Högerklicka på PLC Modbus slav och “lägg till kommando” (“Add Command”). Välj 0x10
Preset Multiple Registers.
Klicka på Query. Här kan eventuellt “Update time” behöva justeras. Default är 100*10ms,
lämpligt värde kan vara 100 – 2000ms (10-200).
Skriv i Query Starting Adress till 830 (0x033E), No. of Registers 20 (0x0014), Byte Count
40 (0x28), Data, Data Length 40 (0x0028), Data Location 0x0202. Skriv i Response,
Startingadress till 830 (0x033E), No. of Registers 20 (0x0014),
Schneider Electric AB
Mer information på vår hemsida www.schneider-electric.se
9 (10)
Kommunikation: Kom igång med komunikation från PLC till Profibus-slav
5.3.4
Ladda konfiguration till LUFP7
Välj via “Port” vilken COM-port som du är ansluten till på din PC. Ladda ner konfigurationen
till LUFP7. Efter nedladdning ligger du on-line med LUFP7. För att gå off-line klicka i “Port”
och välj den ej använda COM-porten. Anslut inte till ABC.
6
PROVA DIN KOMMUNIKATION
Nu ska LED 1 lysa grön och röd, LED 2 ska inte lysa. Detta talar om att du är ansluten till
Profibus. LED 4 ska inte lysa. Din konfiguration av antalet input-bytes på Profibus ska
matcha antalet lästa bytes på Modbus plus antalet bytes för diagnostic från LUFP7. Antalet
output-bytes på Profibus ska matcha antalet skrivna bytes på Modbus plus antalet bytes för
control till LUFP7. LED 5 ska lysa grönt. Om du har skrivit fel i Modbus kommunikationen
lyser LED 5 rött. LED 6 ska blinka grönt.
7
ALTERNATIV
Om man vill använda denna typ av gateway till andra fältbusar än Profibus, FIPIO och
DeviceNet så kan HMS i Halmstad erbjuda detta. Exempel på fältbuss kan vara Modbus+
eller LonWorks.
Inkoppling på Modbus-sidan
TSX SCP CU 4030
Tx+
Tx-
Blå
Vit (blå)
Röd
Vit (röd)
---------------------------------------------------------
AB7000
9-pol d-sub hona
Stift 8 Tx+
Stift 9 TxStift 5 GND
Stift 5 GND
Schneider Electric AB
Mer information på vår hemsida www.schneider-electric.se
10 (10)