Asus | ET232 series | ET232 Series

Čeština
Uživatelská příručka
ET232 Series
ET2321I
ET2322I
CZ9051
Čeština
Druhá edice V2
Duben 2014
Informace o autorských právech
Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána,
uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace
uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE
NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ,
ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU
POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST
TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a
používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV
ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ
ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE
POPSANÝCH.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Omezení odpovědnosti
Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu
škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS,
nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku;
nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše
ceníkové smluvní ceny každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo
porušení cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš
prodejce kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI
ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO
JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN
NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.
Servis a podpora
Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com
Obsah
Čeština
O této příručce........................................................................................................................................................ 5
Konvence použité v této příručce........................................................................................................................ 6
Ikony............................................................................................................................................................................... 6
Typografie.................................................................................................................................................................... 6
Bezpečnostní zásady............................................................................................................................................. 7
Instalace systému...................................................................................................................................................... 7
Péče během používání............................................................................................................................................ 7
Varování na tlak zvuku............................................................................................................................................. 8
TV tuner (u vybraných modelů)........................................................................................................................... 8
Adaptér......................................................................................................................................................................... 8
Varování ventilátoru stejnosměrného proudu............................................................................................... 8
Obsah krabice.......................................................................................................................................................... 9
Kapitola 1: Nastavení hardwaru
Seznámení s All-in-One PC................................................................................................................................. 10
Pohled zepředu.......................................................................................................................................................... 10
Pohled zezadu............................................................................................................................................................ 12
Pohled zdola (bez stojánku).................................................................................................................................. 14
Pohled zprava............................................................................................................................................................. 16
Kapitola 2: Použití All-in-One PC
Sestavení podstavce All-in-One PC.................................................................................................................. 17
Umístění počítače All-in-One PC...................................................................................................................... 17
Instalace počítače All-in-One PC...................................................................................................................... 18
Připojení drátové klávesnice a myši.................................................................................................................... 18
Připojení bezdrátové klávesnice a myši............................................................................................................. 18
Zapnutí All-in-One PC.............................................................................................................................................. 19
Použití nabídky na obrazovce (OSD).................................................................................................................. 20
Používání dotykového panelu v operačním systému Windows® 8.1.................................................... 22
Nastavení sekundárního zobrazovacího zařízení prostřednictvím portu výstupu HDMI............ 25
Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1
První spuštění.......................................................................................................................................................... 27
Obrazovka zámku Windows® 8.1...................................................................................................................... 27
All-in-One PC ET232 Series
3
Uživatelské rozhraní Windows®........................................................................................................................ 28
Čeština
Úvodní obrazovka..................................................................................................................................................... 28
Aplikace Windows®................................................................................................................................................... 28
Aktivní body................................................................................................................................................................ 29
Tlačítko Start............................................................................................................................................................... 31
Přizpůsobení obrazovky Start............................................................................................................................... 33
Práce s aplikacemi Windows®............................................................................................................................ 34
Spuštění aplikace....................................................................................................................................................... 34
Přizpůsobení aplikací............................................................................................................................................... 34
Vyvolání Všech aplikací............................................................................................................................................ 35
Pruh tlačítek................................................................................................................................................................. 37
Funkce Snap................................................................................................................................................................ 39
Další klávesové zkratky........................................................................................................................................ 40
Vypnutí All-in-One PC........................................................................................................................................... 41
Uvedení ASUS All-in-One PC do režimu spánku......................................................................................... 41
Chapter 4: Connecting to the Internet
Nastavení připojení Wi-Fi v operačním systému Windows® 8.1............................................................ 42
Nastavení bezdrátového připojení Bluetooth............................................................................................. 45
Kapitola 5: Obnova systému
Vstup do nastavení BIOS...................................................................................................................................... 47
Rychlý vstup do BIOSu............................................................................................................................................. 47
Obnova systému..................................................................................................................................................... 48
Obnovit PC................................................................................................................................................................... 48
Obnova ze souboru obrazu systému.................................................................................................................. 49
Odstranit vše a znovu instalovat Windows...................................................................................................... 50
Přílohy
Poznámky.................................................................................................................................................................. 51
4
All-in-One PC ET232 Series
O této příručce
Čeština
Tato příručka nabízí informace o hardwaru a softwaru All-in-One PC, rozdělené do
následujících kapitol:
Kapitola 1: Nastavení hardwaru
Popisuje hardwarové komponenty All-in-One PC.
Kapitola 2: Použití All-in-One PC
Poskytuje informace o používání All-in-One PC.
Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1
Uvádí přehled, jak používat Windows® 8.1 na All-in-One PC.
Kapitola 4: Připojení k Internetu
Uvádí informace o připojení All-in-One PC k síti Wi-Fi nebo kabelové síti.
Kapitola 5: Obnova systému
Popisuje možnosti obnovy All-in-One PC.
Přílohy
Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k All-in-One PC.
All-in-One PC ET232 Series
5
Čeština
Konvence použité v této příručce
Zprávy v této příručce zdůrazňují klíčové informace tímto způsobem:
DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu
respektovat.
POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění
úkolů.
VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a
předcházení poškození součástek a dat v All-in-One PC.
Ikony
Následující ikony signalizují, které zařízení lze využít k realizaci řady úkolů nebo postupů na
All-in-One PC.
Použijte touchpad.
Použijte klávesnici.
Typografie
Tučné Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.
Ležaté Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.
Veškeré obrázky a kopie obrazovek v této příručce jsou pouze orientační. Specifikace
skutečného produktu a obrazovky softwaru se mohou v různých oblastech lišit.
Nejaktuálnější informace jsou k dispozici na webu společnosti ASUS www.asus.com.
6
All-in-One PC ET232 Series
Bezpečnostní zásady
Čeština
Tento počítač All-in-One PC byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější
bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si
přečetli následující bezpečnostní instrukce.
Instalace systému
•
•
•
•
Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla, například radiátoru.
Tento počítač umístěte na stabilní povrch.
Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. Okolo počítače
zajistěte dostatečný prostor pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné
předměty.
• Tento produkt používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0˚C až 40˚C.
• Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními
připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.
Péče během používání
• Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
• Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
• Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čistěním
počítače vždy odpojte veškeré napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
• Dotyková obrazovka vyžaduje pravidelné čištění, aby byla zajištěna optimální citlivost
dotyku. Chraňte obrazovku před cizími předměty nebo nadměrným nahromaděním
prachu. Pokyny pro čištění obrazovky:
• Vypněte systém a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
• Nastříkejte na dodaný čistící hadřík malé množství domácího čističe skla
a opatrně otřete povrch obrazovky.
• Nestříkejte čistič přímo na obrazovku.
• K čištění obrazovky nepoužívejte abrazivní čistič ani hrubý hadřík.
• Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte
napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
• Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
• Došlo k vniknutí tekutiny do systému.
• Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
• Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
• Změnil se výkon systému.
All-in-One PC ET232 Series
7
Varování na tlak zvuku
Čeština
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo pecek může vést k poškození nebo ztrátě sluchu.
Změna nastavení hlasitosti nebo ekvalizéru mimo středové polohy může způsobit zvýšení
výstupního napětí pro sluchátka a tím i hladiny akustického tlaku.
TV tuner (u vybraných modelů)
Poznámka pro instalačního technika kabelové televize - toto upozornění odkazuje na sekci
820-93 národních elektrotechnických předpisů USA, které stanoví pokyny ke správnému
uzemnění a zejména na to, že stínění koaxiálního kabelu musí být připojeno k uzemnění
budovy co nejblíže k místu vstupu kabelu do přístroje.
Adaptér
1. Informace o adaptéru
Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz
Jmenovitý výstupní proud: 90W (19V, 4.74A)
Jmenovité výstupní napětí: 19 Vss
2. Zásuvka musí být poblíž přístroje a snadno dostupná.
Varování ventilátoru stejnosměrného proudu
Ss ventilátor je pohyblivá součást, která může být nebezpečná. Nepřibližujte se k rotujícím
lopatkám ventilátoru.
8
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Obsah krabice
ET2321I
ET2322I
ET2321I
ET2322I
All-in-One PC ET232 Series, stojánek, a šroubek
Klávesnice
(kabelová nebo bezdrátová, volitelná)
Myš (kabelová nebo bezdrátová, volitelná)
Napájecí kabel
Napájecí adaptér
TV konektor (volitelná)
Záruční list
KBM USB přijímač - klíčenka (volitelná)
ABC
GHI
k Gu
ide
MNO
5
6
TUV
WXYZ
9
8
*
#
0
CLEAR
R
3
JKL
4
7
Quic
DEF
2
1
PQRS
ENTER
G
Y
B
T
Subwoofer (volitelný)
Stručná příručka
Dálkové ovládání (volitelné)
Poznámka:Obrázky klávesnice, myši, zdroje napájení, dálkového ovladače bezdrátového
adaptéru přijímače USB jsou pouze orientační. Skutečně parametry produktu se mohou lišit podle
oblasti, kde byl zakoupen.
All-in-One PC ET232 Series
9
Kapitola 1: Nastavení hardwaru
Čeština
Seznámení s All-in-One PC
Pohled zepředu
ET2321I
ET2322I
10
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Digitální mikrofon (zabudovaný)
Zabudovaný digitální mikrofon lze použít pro videokonference, projevy, zvukové
záznamy a multimediální aplikace.
Webkamera
Integrovaná webkamera s mikrofonem umožňují účastnit se videokonferencí online.
Indikátor LED webkamery
Ukazuje, že je webkamera aktivována.
Digitální mikrofon (u vybraných modelů)
Tento digitální mikrofon lze použít pro videokonference, projevy, zvukové záznamy a
multimediální aplikace.
POZNÁMKY:
•
Tento digitální mikrofon je k dispozici pouze u vybraných modelů.
•
U vybraných modelů je podporována funkce Beam Forming (Vytváření paprsku).
Přijímač dálkového ovládání
Přijímač dálkového ovládání přijímá signály dálkového ovladače.
POZNÁMKA: Pro modely s volitelnou kartou TV tuneru je k dispozici přijímač dálkového
ovládání.
Displej LCD (Dotyková funkce u vybraných modelů)
Tento displej LCD 23” nabízí širokoúhlý formát 16:9 IPS a plné HD rozlišení 1920 x 1080.
Dotykové modely podporují 10bodový optický dotyk.
LED napájení
Signalizuje zapnutí All-in-One PC.
Indikátor LED pevného disku
Ukazuje činnost pevného disku.
All-in-One PC ET232 Series
11
Pohled zezadu
Čeština
Zásuvka pro připojení antény (u vybraných modelů)
Slouží k připojení zástrčkových konektorů standardní pokojové nebo venkovní antény
pro příjem TV signálů vysílaných vzduchem.
POZNÁMKA: Zásuvka pro připojení antény je k dispozici pro modely s kartou TV tuneru.
Vstup napájení
Napájecí adaptér konvertuje střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdířce.
Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače.
VAROVÁNÍ! Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední až vysokou teplotu.
Adaptér nezakrývejte a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla
Port místní sítě LAN
Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení k
místní síti.
12
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Port vstupu HDMI
V režimu vstupu HDMI slouží port vstupu HDMI k příjmu signálů videa/zvuku z jiného
zdroje, například ze set-top-boxu nebo DVD přehrávače.
Port výstupu HDMI
K tomuto portu připojte zařízení vybavená vstupem HDMI, například LCD monitor
nebo projektor.
Port USB 3.0 (s funkcí AI Charger II*)
Tyto porty USB (Universal Serial Bus) nabízejí přenosovou rychlost do 5 Gbit/s a jsou
zpětně slučitelné s USB2.0.
Tento port je rovněž vybaven funkcí AI Charger II, která umožňuje nabíjet kompatibilní
rychlonabíjecí zařízení. Chcete-li aktivovat funkci Ai Charger II ve vašem přístroji Allin-One PC, přejděte na ASUS Manager (Správce ASUS) > Power (Napájení) > Ai
Charger II. Vyberte volbu Enable (Aktivovat) a potom klepněte na tlačítko Apply
(Použít).
POZNÁMKA: Chcete-li přejít na ASUS Manager (Správce ASUS), poklepejte na ikonu
ASUS Manager (Správce ASUS) na hlavním panelu na pracovní ploše.
Porty USB 3.0
Tyto porty USB (Universal Serial Bus) nabízejí přenosovou rychlost do 5 Gbit/s a jsou
zpětně slučitelné s USB2.0.
Port USB 2.0
Tento port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1,
jako jsou klávesnice, ukazovací zařízení, flash disky, vnější HDD, reproduktory, kamery
a tiskárny.
Konektor subwooferu (u vybraných modelů)
Specializovaný konektor subwooferu umožňuje připojení subwooferu k ASUS All-inone PC. Subwoofer nabízí výrazné basy (nízké kmitočty) ve vašich multimediálních
aplikacích.
DŮLEŽITÉ! Ke konektoru pro subwoofer připojujte POUZE subwoofer All-in-one PC nebo
zvukové zařízení firmy ASUS. K tomuto konektoru NEPŘIPOJUJTE jiná zařízení. Hrozí
poškození zařízení.
Port zámku Kensington®
Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpečení počítače pomocí bezpečnostních
výrobků kompatibilních s Kensington®.
All-in-One PC ET232 Series
13
Pohled zdola (bez stojánku)
Čeština
Port USB 2.0
Tento port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1,
jako jsou klávesnice, ukazovací zařízení, flash disky, vnější HDD, reproduktory, kamery
a tiskárny.
Čtečka paměťových karet 6-v-1
Tento All-in-one PC obsahuje zabudovanou jednoslotovou čtečku karet, která
podporuje formáty MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC a SDHC.
Zdířka pro připojení mikrofonu
Zdířka pro připojení mikrofonu je určena pro připojení mikrofonu pro
videokonference, projevy nebo jednoduché zvukové záznamy.
Kombinovaná zásuvka
Tato kombinovaná zásuvka podporuje reproduktory a sluchátka.
Tlačítko REŽIM
Stiskem přepněte zdroj zobrazovaného signálu. Při přepnutí na vstupy HDMI All-inOne PC používat jako standardní stolní LCD monitor.
14
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Tlačítko nabídky dolů
Při upravování nastavení nabídky se stisknutím tohoto tlačítka přesunete dolů na
výběry nabídky. Toto tlačítko lze rovněž použít ke snížení hodnoty položek vybrané
nabídky, například jasu, kontrastu, hlasitosti atd.
Tlačítko MENU
Klepnutím zobrazíte nabídku. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na/vyberete
zvýrazněnou ikonu (funkci), když je aktivována nabídka OSD.
Tlačítko nabídky nahoru
Při upravování nastavení nabídky se stisknutím tohoto tlačítka přesunete nahoru na
výběry nabídky. Toto tlačítko lze rovněž použít ke zvýšení hodnoty položek vybrané
nabídky, například jasu, kontrastu, hlasitosti atd.
Tlačítko vypínače
Stiskem tlačítka zapnete All-in-One PC.
Reproduktorový systém
Zabudovaný zvukový reproduktor umožňuje poslouchat zvuk přímo z All-in-One PC.
Zvukové funkce All-in-One PC jsou ovládané softwarem.
All-in-One PC ET232 Series
15
Pohled zprava
Čeština
Otvor pro ruční vysunutí optické jednotky
Otvor pro ruční vysunutí využijete, když nefunguje tlačítko pro vysunutí.
VAROVÁNÍ! Otvor pro ruční vysunutí použijte pouze, pokud nefunguje tlačítko pro
vysunutí.
Tlačítko pro elektronické vysunutí diskové optické jednotky
Stiskem tlačítka vysunete plato pro disk.
Přihrádku optické jednotky můžete rovněž vysunout prostřednictvím přehrávače
médií nebo klepnutím pravým tlačítkem na ikonu optické jednotky v Průzkumníkovi
souborů systému Windows a klepnutím na příkaz Vysunout.
Optická jednotka
Zabudovaná optická jednotka může podporovat kompaktní disky (CD), digitální
videodisky (DVD) a/nebo disky Blu-ray (BD) a může umožňovat zápis (R) nebo přepis
(RW). Podrobnosti viz prodejní specifikace každého modelu.
16
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Kapitola 2: Použití All-in-One PC
Sestavení podstavce All-in-One PC
1. Položte All-in-One PC na rovnou a pevnou
plochu, například na stůl.
šroubek
2. Zorientujte a připevněte podstavec ke
stojánku.Zkontrolujte, zda je stojánek pevně
připevněn a řádně zorientován k základně.
podstavec
stojánek
POZNÁMKA: Stojánek lze připevnit k podstavci
pouze v jedné poloze.
3. Zajistěte podstavec ke stojánku pomocí
dodaného šroubku a plochého nebo
křížového šroubováku. Rovněž můžete
použít minci nebo žeton.
POZNÁMKA: Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečný podstavec přístroje AiO se
může lišit v závislosti na modelu, ale pokyny pro instalaci jsou stejné.
Umístění počítače All-in-One PC
1. Položte All-in-one PC na rovnou plochu,
například stůl.
25O
-5O
2. Nakloňte displej do úhlu mezi -5˚ a 25˚.
DŮLEŽITÉ! Aby se zabránilo poškození Allin-One PC, nenastavujte úhel displeje mimo
doporučené hodnoty.
All-in-One PC ET232 Series
17
Instalace počítače All-in-One PC
Čeština
Připojení drátové klávesnice a myši
Připojte klávesnici a myš k portu USB na zadním
panelu.
Připojení bezdrátové klávesnice a myši
1. Vložte baterie do bezdrátové klávesnice a
myši.
2. Připojte k portu USB bezdrátový modul pro
klávesnici a myš.
3. Nyní můžete bezdrátovou klávesnici a myš
začít používat.
POZNÁMKA:
• V případě ztráty spojení odpojte a znovu připojte bezdrátovou klávesnici a myš k
bezdrátovému adaptéru. Nepoužívejte žádné z těchto zařízení vedle jiných bezdrátových
zařízení. Umístěte myš a klávesnici alespoň 20 cm od ostatních bezdrátových zařízení, aby
se zabránilo rušení.
• Obrázky uvedené výše jsou pouze orientační. Skutečný vzhled a specifikace (kabelové
nebo bezdrátové) klávesnice a myši se mohou v jednotlivých oblastech lišit.
18
All-in-One PC ET232 Series
Zapnutí All-in-One PC
Čeština
Připojte dodaný adaptér střídavého napájení k zásuvce DC IN na zadním panelu (1, 2, 3) a
potom stisknutím Power button (vypínače) na předním panelu (4) All-in-One PC zapněte
systém.
VAROVÁNÍ! NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel střídavého napětí k elektrické zásuvce před připojením
zástrčky stejnosměrného napětí k systému. V opačné případě může dojít k poškození adaptéru
střídavého-stejnosměrného napětí.
POZNÁMKA: podrobnosti o vypnutí All-in-One PC viz sekce vypnutí All-in-One PC pod Práce s
Windows® 8.1.
All-in-One PC ET232 Series
19
Použití nabídky na obrazovce (OSD)
Čeština
Nabídka OSD se objeví, pokud:
1. Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) na předním panelu.
2. Připojte kabel HDMI k zadní zásuvce vstupu HDMI.
Používání nabídky OSD
Nabídku OSD zobrazíte stiskem tlačítka MENU na předním panelu. Funkce OSD procházíte a
nastavení OSD měníte stiskem tlačítek nahoru (Menu up) a dolů (Menu down). Vybranou
funkci aktivujete stiskem tlačítka MENU.
POZNÁMKA: Informace o umístění tlačítek na předním panelu viz část Seznámení s All-in-One PC.
Vypnutí panelu
Stisknutím tohoto tlačítka vypnete displej.
Barva
• Jas: Rozsah nastavení je 0 až 100.
• Kontrast: Rozsah nastavení je 0 až 100.
• Barevná tepl.: Podpora čtyřech barevných režimů, Chladný, Normální, Teplý a Uživatel.
Obraz
• Ostrost: Rozsah nastavení je 0 až 100.
• Poměr stran: Volba poměru stran „Plný" nebo „OverScan”. Tuto funkci lze konfigurovat
pouze pokud All-in-one PC používáte jako standardní stolní LCD monitor.
• Autom. upr.: Nastavení vodorovné polohy (H-Position) a svislé polohy (V-Position)
obrazu. Tato funkce je k dispozici pouze, pokud All-in-One PC používáte jako
standardní stolní LCD monitor.
Volba vstupu
• PC: Zobrazuje video z All-in-One PC.
• HDMI: Zobrazuje vstupní video ze vstupního portu HDMI.
20
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Nastavení systému
• Nastavení OSD:
1. H-pozice – Slouží k úpravě vodorovné polohy nabídky OSD.
2. V-pozice – Slouží k úpravě svislé polohy nabídky OSD.
3. Časový limit OSD – Umožňuje nastavit dobu zobrazení nabídky OSD od 10 do 120
sekund.
4. Aktivace a deaktivace funkce DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface).
• Informace: Zobrazí rozlišení a obnovovací frekvenci.
• Jazyk: Umožňuje nastavení jazyka OSD.
• Nulovat vše: Umožní reset všech nastavení OSD.
Konec
Ukončí nabídku OSD.
All-in-One PC ET232 Series
21
Používání dotykového panelu v operačním systému Windows® 8.1
Čeština
Gesta umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení ASUS All-in-One PC. Gesty na displeji
ASUS All-in-One PC lze aktivovat funkce.
22
Vytažení z levého okraje
Vytažení z pravého okraje
Vytažení z levého okraje obrazovky přepíná
běžící aplikace.
Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí
Pruh tlačítek.
Vytažení z horního okraje
Posuv prstem
• Na úvodní obrazovce tažením z horního
okraje vyvolejte pruh Customize
(Přizpůsobit)
• Vytažením z horního okraje běžící
aplikace zobrazte její nabídku.
Posunem prstu rolujte nahoru a dolů a
posunem prstu posouvejte obsah obrazovky
vlevo a vpravo.
All-in-One PC ET232 Series
Zvětšit
Dva prsty umístěné kousek od sebe přibližte
k sobě.
Dva prsty umístěné k sobě roztáhněte
kousek od sebe.
Klepnutí/dvojí klepnutí
Klepnutí a podržení
• Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
• V režimu pracovní plochy aplikaci
spustíte poklepáním.
• Aplikaci přesunete tak, že klepnete a
držíte její dlaždici a táhnete ji na nové
místo.
• Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte
horní okraj běžící aplikace a přetažením
na dolní okraj obrazovky aplikaci
ukončíte.
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Zmenšit
23
Čeština
24
Tažení nahoru
Tažení dolů
Potažením prstem nahoru po obrazovce
Start otevřete obrazovku Apps (Aplikace).
Potažením prstem dolů po obrazovce Apps
(Aplikace) se vrátíte na obrazovku Start.
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Nastavení sekundárního zobrazovacího zařízení prostřednictvím
portu výstupu HDMI
Pokud chcete jako výstup zvuku použít TV s vysokým rozlišením, připojte jej k Home Theater
PC a následujícím postupem nakonfigurujte nastavení zvuku.
Postup konfigurace zvukového výstupu přes zařízení HDMI:
1. Na úvodní obrazovce klepnutím na Desktop (Pracovní plocha) přejděte do režimu
pracovní plochy.
POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Úvodní obrazovka pod Použití Windows® 8.1.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Volume Mixer
(Směšovač hlasitosti) na hlavním panelu systému Windows® a
klepněte na Playback Devices (Přehrávací zařízení).
3. Na obrazovce Přehrávání vyberte Digital Audio
(HDMI) (Digitální audio HDMI).
4. Klepnutím na Configure (Konfigurovat) se zobrazí
okno Speaker Setup (Konfigurace reproduktorů).
All-in-One PC ET232 Series
25
Čeština
5.Vyberte Stereo a klepněte na Next (Další).
6. Zaškrtněte políčko Front left and right (Přední pravý
a levý) a potom klepněte na Next (Další).
7. Klepnutím na Finish (Dokončit) dokončete
konfiguraci reproduktorů.
26
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Kapitola 3: Práce s Windows® 8.1
První spuštění
Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením
operačního systému Windows® 8.1.
Postup prvního spuštění:
1. Stiskem tlačítka zapnete ASUS All-in-One PC. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí
obrazovka nastavení.
2. Vyberte jazyk používání ASUS All-in-One PC.
3. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte I accept the license terms for using
Windows (Přijímám licenční podmínky používání Windows) a klepněte na Accept
(Přijímám).
4. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
•
Přizpůsobení
•
Bezdrátová síť
•
Nastavení
•
Přihlásit
5. Po provedení základních nastavení Windows® 8.1 zobrazí video průvodce. Sledujte
průvodce a seznámíte se s funkcemi Windows® 8.1.
Obrazovka zámku Windows® 8.1
Po spuštění operačního systému Windows®8.1 se může objevit obrazovka zámku Windows®8.1.
Pokračujte klepnutím na obrazovku zámku nebo stiskem libovolné klávesy ASUS All-in-One PC.
All-in-One PC ET232 Series
27
Uživatelské rozhraní Windows®
Čeština
Uživatelské rozhraní (UI) Window® je založeno na dlaždicích. Operační systém Windows® 8.1
nabízí následující funkce, které můžete při práci s ASUS All-in-One PC využít.
Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom místě
organizovat všechny programy a aplikace.
Aplikace Windows®
Tyto aplikace jsou připnuty k úvodní obrazovce a zobrazovány přehlednou formou dlaždic.
POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.
28
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Aktivní body
Aktivní body na obrazovce umožňují spouštění programů a vyvolání nastavení ASUS All-inOne PC. Tyto aktivní body lze aktivovat myší.
Aktivní body spuštěné aplikace
Aktivní odkazy na obrazovce Start
POZNÁMKA: funkce Aktivních bodů viz následující stránka.
All-in-One PC ET232 Series
29
Čeština
Aktivní bod
Řešení
levý horní roh
Podržte kurzor myši nad náhledem aplikace a poté se klepnutím na něj
vraťte do této aplikace.
Pokud jste spustili více aplikací, tahem dolů zobrazte všechny.
levý dolní roh
Z obrazovky běžící aplikace:
Umístěním ukazatele myši a klepnutím na
Start.
se vrátíte na obrazovku
POZNÁMKA: na úvodní obrazovku se také lze vrátit stiskem klávesy
Windows
.
Z úvodní obrazovky:
Umístěním ukazatele myši a klepnutím na
aplikaci.
nahoru
se vrátíte na danou
Přidržte kurzor myši na místě, až se změní na ruku. Uchopte aplikaci a
poté ji přetáhněte na nové místo.
POZNÁMKA: tato funkce aktivního bodu funguje u běžící aplikace nebo
pokud chcete použít funkci Snap. Podrobnosti viz Funkce Snap pod Práce s
aplikacemi Windows®.
Pravý horní a
dolní roh
30
Přidržením kurzoru myši na místě spusťte Charms bar (Pruh symbolů).
All-in-One PC ET232 Series
Tlačítko Start
Čeština
Operační systém Windows® 8.1 obsahuje tlačítko Start, které umožňuje přepínat mezi dvěma
posledními spuštěnými aplikacemi. K tlačítku Start lze přistupovat z obrazovky Start v režimu
pracovní plochy a z libovolné aplikace, která je aktuálně otevřena na obrazovce.
Tlačítko Start na obrazovce Start
POZNÁMKA: Skutečná barva tlačítka Start se liší v závislosti na nastavení zobrazení vybraných pro
obrazovku Start.
Umístěním ukazatele myši nad levý roh obrazovky Start nebo otevřené aplikace se zobrazí tlačítko Start.
All-in-One PC ET232 Series
31
Tlačítko Start v režimu pracovní plochy
Čeština
Kontextová nápověda
Kontextová nabídka se zobrazí jako pole s rychlým přístupem k některým programům v
operačním systému Windows® 8.1, když klepnete pravým tlačítkem na tlačítko Start.
Kontextová nápověda rovněž obsahuje následující možnosti vypnutí ASUS All-in-One PC:
odhlásit se, spánek, vypnout, restartovat.
32
All-in-One PC ET232 Series
Přizpůsobení obrazovky Start
Čeština
V operačním systému Windows® 8.1 lze přizpůsobit obrazovku Start, spouštět systém přímo v
režimu pracovní plochy a přizpůsobovat uspořádání zobrazených aplikací.
Pokyny pro přizpůsobení obrazovky Start:
1. Spusťte režim Desktop (Pracovní plocha).
2. Otevřete místní okno klepnutím na libovolné místo na hlavním panelu vyjma tlačítka Start.
3. Klepněte na položku Properties (Vlastnosti), vyberte kartu Navigation (Navigace) a
zaškrtněte požadované volby pro obrazovky Navigace a Start.
4. Klepnutím na tlačítko Apply (Použít) uložte nová nastavení a ukončete operaci.
All-in-One PC ET232 Series
33
Práce s aplikacemi Windows®
Čeština
Pomocí touchpadu nebo klávesnice ASUS All-in-One PC spouštějte a přizpůsobujte své
aplikace.
Spuštění aplikace
Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
1. Dvakrát stiskněte
2.Stiskem
a poté tlačítky šipek procházejte aplikace.
spusťte vybranou aplikaci.
Přizpůsobení aplikací
Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní obrazovky takto:
Přesun aplikací
Po klepnutí a přidržení přetáhněte dlaždici aplikace na nové místo.
Změna velikosti aplikací
Klepněte a podržte dlaždici aplikace jednu (1) sekundu a potom uvolněním
spustíte panel Customize (Přizpůsobit). Klepněte na
a vyberte velikost
dlaždice aplikace.
Odepnutí aplikací
Klepněte a podržte dlaždici aplikace jednu (1) sekundu a potom uvolněním
spustíte panel Customize (Přizpůsobit). Klepněte na
a vyberte velikost
dlaždice aplikace.
Zavření aplikace
Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením
na dolní okraj obrazovky aplikaci ukončíte.
Na obrazovce běžící aplikace stiskněte
34
.
All-in-One PC ET232 Series
Vyvolání Všech aplikací
Čeština
Kromě aplikací, které již máte připnuty na úvodní obrazovce, můžete z obrazovky Aplikace
otvírat i další aplikace, například exkluzivní aplikace ASUS přiložené k PC.
POZNÁMKA: Skutečná aplikace zobrazená na obrazovce se může lišit podle modelu. Následující
kopie obrazovky je pouze orientační.
All-in-One PC ET232 Series
35
Otevření obrazovky aplikací
Čeština
Obrazovku aplikací otevřete pomocí dotykového displeje nebo klávesnice ASUS All-in-One PC.
•
Potažením prstem nahoru po obrazovce Start otevřete obrazovku Apps
(Aplikace).
•
Na obrazovce Start klepněte na tlačítko
Na obrazovce Start stiskněte
.
a potom stiskněte
.
Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku
Pomocí dotykového displeje lze na úvodní obrazovku připnout další aplikace.
1. Otevřete obrazovku Apps (Aplikace).
2. Klepnutím a podržením některé aplikace spusťte panel jejích nastavení a
potom klepnutím na
36
přidejte vybranou aplikaci na obrazovku Start.
All-in-One PC ET232 Series
Pruh tlačítek
Čeština
Pruh tlačítek je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje
několik nástrojů umožňujících sdílení aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení
nastavení ASUS All-in-One PC.
Pruh symbolů
Spuštění pruhu tlačítek
POZNÁMKA: Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek
zachycuje již aktivovaný pruh tlačítek.
Pomocí touchpadu nebo klávesnice ASUS All-in-One PC spusťte pruh tlačítek.
Vytáhněte z pravého okraje obrazovky.
Stiskněte
All-in-One PC ET232 Series
.
37
Obsah pruhu tlačítek
Čeština
Search (Hledat)
Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na ASUS Allin-One PC.
Share (Sdílet)
Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo
e-mailu.
Start
Tento nástroj vás vrátí na úvodní obrazovku. Z obrazovky Start se tímto
nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.
Devices (Zařízení)
Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení
připojených k ASUS All-in-One PC, jako je vnější displej nebo tiskárna.
Settings (Nastavení)
Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho ASUS All-in-One PC.
38
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Funkce Snap
Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo je přepínat.
DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má ASUS All-in-One PC nastaveno rozlišení 1366
x 768 nebo vyšší.
Pruh Snap
Použití funkce Snap
Pomocí dotykového displeje nebo klávesnice ASUS All-in-One PC aktivujte funkci Snap
následujícími kroky.
1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte na levou nebo pravou
stranu zobrazovacího panelu.
3. Spusťte další aplikaci.
1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2.Stisknutím
a tlačítka se šipkou vlevo nebo vpravo přichyťte aplikaci na
levé nebo pravé podokno.
3. Spusťte další aplikaci. Tato aplikace bude automaticky vložena na prázdné
podokno.
All-in-One PC ET232 Series
39
Další klávesové zkratky
Čeština
Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které usnadní spuštění aplikací a
procházení Windows®8.1.
\
Přepnutí mezi úvodní obrazovkou a naposledy spuštěnou aplikací
Spuštění režimu pracovní plochy
Otevře okno This PC (Tento počítač) v režimu pracovní plochy
Otevře volbu File (Soubor) z ovládacího tlačítka Search (Hledat)
Otevření okna Sdílet
Otevření okna Nastavení
Otevření okna Zařízení
Aktivace obrazovky zámku
Minimalizuje aktuálně aktivní okno
Spustí podokno Project (Projekt)
Otevře volbu Everywhere (Kdekoli) z ovládacího tlačítka Search (Hledat)
Otevření okna Spustit
40
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Otevření Centra snadného přístupu
Otevře volbu Settings (Nastavení) v ovládacím tlačítku Search (Hledat)
Otevře místní nabídku tlačítka Start
Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky
Zmenšení zobrazení
Otevření Nastavení vypravěče
Vypnutí All-in-One PC
All-in-One PC můžete vypnout libovolným z níže uvedených postupů:
mezi ovládacími tlačítky a poté na
> Shut down
•
Klikněte na
(Vypnout).
•
Na přihlašovací obrazovce klepněte na
•
Pokud All-in-One PC nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení nejméně
na čtyři (4) sekundy a All-in-One PC se vypne.
> Shut down (Vypnout).
Uvedení ASUS All-in-One PC do režimu spánku
Některým z následujících postupů aktivujte režim spánku v zařízení ASUS All-in-One PC nebo v
ASUS mobilním tabletu AiO:
•
Stiskněte jednou tlačítko napájení.
•
Spusťte režim Desktop (Pracovní plocha) a potom stisknutím kombinace tlačítek
<alt> + <f4> spusťte okno Shut Down (Vypnout). V rozevíracím seznamu vyberte položku
Sleep (Spánek) a potom stiskněte tlačítko OK.
All-in-One PC ET232 Series
41
Chapter 4: Connecting to the Internet
Čeština
Access emails, surf the Internet, and share applications via social networking sites on or from
your PC using wireless/Wi-Fi or wired connection.
Nastavení připojení Wi-Fi v operačním systému Windows® 8.1
1. Spusťte Pruh tlačítek z úvodní obrazovky nebo z libovolného režimu aplikace.
POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Pruh tlačítek pod Práce s aplikacemi Windows® 8.1.
2. Z Pruhu tlačítek vyberte Settings (Nastavení) a klepněte na ikonu sítě
.
3. Vyberte ze seznamu bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit.
4. Klepněte na Connect (Připojit).
POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno zadat heslo zabezpečení.
Konfigurování vaší šířky pásma Wi-Fi
Pokyny pro konfigurování šířky pásma Wi-Fi:
1. Spusťte režim pracovní plochy a potom klepněte pravým tlačítkem na
panelu.
na hlavním
2. Vyberte volbu Open Network and Sharing Center (Otevřít centrum sítí a sdílení).
3. V okně Centrum sítí a sdílení vyberte volbu stavu Wi-Fi vedle položky Connections
(Připojení).
42
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
4.Výběrem Properties (Vlastnosti) > Configure (Konfigurovat) v okně stavu Wi-Fi spusťte
vlastnosti vašeho aktuálního síťového adaptéru.
5. V okně vlastností vašeho aktuálního síťového adaptéru vyberte kartu Advanced
(Upřesnit).
6. Na kartě Upřesnit vyberte volbu Bandwidth Capability (Možnosti šířky pásma) ve
volbě Property (Vlastnost) a potom vyberte upřednostňované nastavení šířky pásma v
rozevíracím okně pod položkou Value (Hodnota).
7. Klepnutím na tlačítko OK uložte a ukončete.
Kabelové připojení
Nastavení kabelového připojení:
1. Síťovým kabelem (RJ-45) propojte ASUS All-in-One PC a DSL/kabelový modem nebo
zásuvku místní sítě (LAN).
2. Zapněte počítač.
3. Proveďte potřebná nastavení připojení k internetu.
POZNÁMKA:
• Více podrobností viz sekce Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE a Konfigurace
statického připojení sítě IP.
• Podrobnosti k nastavení připojení k internetu vám sdělí poskytovatel připojení k internetu
(ISP), který vám s nimi také může pomoci.
All-in-One PC ET232 Series
43
Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE
Čeština
Pokud chcete zkonfigurovat dynamické připojení sítě IP/PPPoE nebo statické
připojení IP:
1. Na úvodní obrazovce Start stiskněte kliknutím na Desktop (Pracovní plocha) otevřete
pracovní plochu.
2. V oznamovací oblasti systému Windows® klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu
sítě
a vyberte Open Network and Sharing Center (Otevřít Centrum síťových
připojení a sdílení).
3. Na obrazovce Centra sítí a sdílení klikněte na Change Adapter settings (Změnit
nastavení adaptéru).
4. Klikněte pravým tlačítkem na svou LAN a vyberte Properties (Vlastnosti).
5. Klikněte na Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetový protocol verze 4 (TCP/
IPv4)) a klikněte na Properties (Vlastnosti).
6. Klikněte na Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky) a
klikněte na OK.
POZNÁMKA: Na další kroky pokračujte, pokud využíváte připojení PPPoE.
7. Vraťte se zpět do Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)
a potom klikněte na Set up a new connection or network (Vytvoření připojení nebo
sítě).
8.Vyberte Connect to the Internet (Připojit k internetu) a klikněte na Next (Další).
9.Vyberte Broadband (PPPoE) (Širokopásmové připojení) a klikněte na Next (Další).
10. Zadejte vaše User name (Uživatelské jméno), Password (Heslo) a Connection name
(Název připojení). Klikněte na Connect (Připojit).
11. Dokončete konfiguraci kliknutím na Close (Zavřít).
12. Klikněte na ikonu sítě na hlavním panelu a klikněte na připojení, které jste právě vytvořili.
13. Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Kliknutím na Connect (Připojit) se připojte k
Internetu.
44
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Konfigurace statického připojení sítě IP
Postup konfigurace statického připojení sítě IP:
1.Opakujte kroky 1 až 4 z předchozí sekce Configuring a dynamic IP/PPPoE network
connection (Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE).
2
Klikněte na Use the following IP address (Použít následující adresu IP).
3. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4. Dle potřeby zadejte adresu preferovaného serveru DNS a alternativního serveru DNS.
5. Po dokončení klikněte na OK.
Nastavení bezdrátového připojení Bluetooth
Pro připojení zařízení vybavených rozhraním Bluetooth k All-in-One PC s technologií Bluetooth
nejsou zapotřebí kabely. Mezi příklady zařízení vybavených technologií Bluetooth patří
notebooky, stolní počítače a mobilní telefony.
POZNÁMKA: Pokud All-in-One PC nebyl dodán s integrovanou technologií Bluetooth a pokud
chcete tuto technologii používat, je třeba připojit modul USB.
Pokyny pro přidání zařízení Bluetooth v operačním systému Windows® 8.1:
1. Opakovaně stiskněte klávesy FN+F2, dokud se nezobrazí a neaktivují ikony bezdrátové
místní sítě LAN a Bluetooth.
Můžete rovněž poklepat na ikonu
Bezdrátová konzole v oznamovací
oblasti operačního systému Windows
a vybrat ikonu Bluetooth.
All-in-One PC ET232 Series
45
Čeština
2. Klepněte na logo Bluetooth na hlavním
panelu a v místní nabídce vyberte volbu
Add a Device (Přidat zařízení).
3. Klepnutím na Add a device (Přidat
zařízení) v okně nastavení počítače
vyhledejte dostupná zařízení Bluetooth.
4. Vyberte zařízení Bluetooth v seznamu a
klepněte.
5. Operačním systém Windows zobrazí bezpečnostní párovací kód Bluetooth. Výběrem volby
Yes (Ano) potvrďte a spárujte All-in-One PC se zařízením Bluetooth.
46
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Kapitola 5: Obnova systému
Vstup do nastavení BIOS
BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru potřebná ke spuštění PC.
Za obvyklých okolností zajistí výchozí nastavení BIOSu optimální výkon. Výchozí nastavení
BIOSu neměňte, kromě níže uvedených případů:
• Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího vstup do Nastavení BIOSu.
• Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo aktualizaci BIOSu.
VAROVÁNÍ! Nesprávná nastavení BIOSu mohou vést k nestabilitě nebo selhání startu systému.
Silně doporučujeme zasahovat do nastavení BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního
technika.
Rychlý vstup do BIOSu
Windows® 8.1 startuje velmi rychle, proto jsme nastavili tři možnosti rychlého vstupu do BIOSu:
• Pokud je All-in-One PC vypnuto, stiskněte tlačítko napájení na nejméně čtyři (4) sekundy a
dostanete se přímo do BIOSu.
• Stiskem a přidržením tlačítka napájení nejméně na čtyři (4) sekundy vypněte All-in-One PC,
poté jej stiskem tlačítka napájení opět zapněte a ve fázi POST stiskněte <F2>.
• Když je All-in-One PC vypnuto, odpojte napájecí kabel od All-in-One PC. Znovu připojte
napájecí kabel a stiskem tlačítka napájení zapněte All-in-One PC. Ve fázi POST stiskněte
<F2>.
POZNÁMKA: POST (Power-On Self Test) je série softwarem řízených diagnostických testů, které
proběhnou při zapnutí All-in-One PC.
All-in-One PC ET232 Series
47
Obnova systému
Čeština
Obnovit PC
Volba Reset your PC (Obnovit PC) obnoví výchozí stav PC při expedici z výroby.
DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazálohujte všechna svá data.
Obnova All-in-One PC:
1. Během spouštění systému stiskněte <F9>.
DŮLEŽITÉ! Fázi POST projdete kterýmkoli ze způsobů popsaných v sekci Rychlý vstup do BIOSu v
kapitole 3.
2. Na obrazovce vyberte Troubleshoot (Řešit potíže).
3.Vyberte Reset your PC (Obnovit PC).
4. Klepněte na Next (Další).
5.Vyberte Only the drive where the Windows is installed (Pouze disk s instalací
Windows).
6.Vyberte Just remove my files (Pouze odebrat mé soubory).
7. Klikněte na Reset (Obnovit).
48
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Obnova ze souboru obrazu systému
Můžete si vytvořit disk USB pro obnovu a využít jej k obnově vašich nastavení ASUS All-in-One
PC.
Vytvoření disku USB pro obnovu
VAROVÁNÍ!Tento proces nevratně vymaže všechna data na USB zařízení. Než budete pokračovat,
zazálohujte si důležitá data.
Vytvoření disku USB pro obnovu:
1. Spusťte Ovládací panel z obrazovky Všechny aplikace.
POZNÁMKA: Podrobnosti viz Otevření obrazovky All Apps pod Práce s aplikacemi Windows®.
2. Na obrazovce Systém a zabezpečení v Ovládacím panelu klikněte na Find and fix
problems (Vyhledat a řešit potíže).
3. Klikněte na Recovery (Obnovit) > Create a recovery drive (Vytvořit disk pro obnovu).
4. Klikněte na Next (Další).
5. Vyberte USB zařízení, kam se mají uložit soubory pro obnovu.
6. Klikněte na Next (Další).
7. Klikněte na Create (Vytvořit). Vyčkejte, až bude proces dokončen.
8. Po dokončení procesu klikněte na Finish (Dokončit).
All-in-One PC ET232 Series
49
Čeština
Odstranit vše a znovu instalovat Windows
Obnovu továrního stavu All-in-One PC lze provést volbou Odstranit vše a znovu instalovat
Windows. Tuto volbu využijete následujícím postupem. Tuto volbu využijete následujícím
postupem.
DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazálohujte všechna svá data.
POZNÁMKA: Tento proces může chvíli trvat.
1. Aktivujte Pruh tlačítek.
2. Klepněte na Settings (Nastavení) > Change PC Settings (Změnit nastavení PC) >
General (Obecně).
3. Rolováním dolů zobrazte volbu Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše a
znovu instalovat Windows). V této volbě vyberte Get Started (Začít).
4. Dokončete reinstalaci a nové nastavení podle pokynů na obrazovce.
50
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Přílohy
Poznámky
REACH
V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) byl
zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na
adrese http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru
ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší snaze maximálně
chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou
recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace
o recyklaci v různých regionech najdete na http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.
Poznámka k izolaci
DŮLEŽITÉ! Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno
s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty. (Anglicky)
Prohlášení pro Federální komunikační komisi
Toto zařízení je v souladu s Částkou 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících
dvou podmínek:
• Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
• Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit
nežádoucí činnost.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení
Třídy B, dle Částky 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají
poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není
instalováno a používáno podle pokynů výrobce, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci.
Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení
způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete
a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika
z následujících metod:
• Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
• Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
All-in-One PC ET232 Series
51
Čeština
• Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
• Poraďte se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.
DŮLEŽITÉ! Venkovní provoz v pásmu 5,15 ~ 5,25 GHz je zakázán. Funkce Ad-hoc tohoto
zařízení není k dispozici pro 5250 ~ 5350 a 5470 ~ 5725 MHz.
POZOR: Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou
vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.
Varování na vystavení RF
Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa
(antény) použitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost
alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat ve spojení
s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem. Koncoví uživatelé a instalátoři musí
obdržet pokyny pro instalaci antény a specifické provozní pokyny v souladu s požadavky na
vystavení RF.
Prohlášení kanadského ministerstva komunikací
Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního
přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.
Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.
Prohlášení o vystavení IC záření pro Kanadu
Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení IC vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí.
Abyste vyhověli požadavkům pro vystavení IC radiovým frekvencím, vyhněte se prosím
přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat
specifické provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.
Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:
• Toto zařízení nesmí způsobovat rušení, a
• Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit
nežádoucí činnost zařízení.
52
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě (Direktiva
R&TTE 1999/5/EC)
Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:
•
•
•
•
•
•
•
Zásadní požadavky jako v [Článku 3]
Požadavky na zdraví a bezpečnost jako v [Článku 3.1a]
Testování na elektrickou bezpečnost podle [EN 60950]
Požadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v [Článku 3.1b]
Testování na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
Efektivní využití radiového spektra jako v [Článku 3.2]
Radiové testy podle [EN 300 328-2]
Varování o značce CE
Toto je výrobek třídy B, a v domácím prostředí může tento výrobek způsobit rušení radiových
vln, a v tom případě bude uživatel možná nucen podniknout adekvátní opatření.
Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth
Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická
kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.
Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth
Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze
dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich
shody.
platí pro zařízení třídy II.
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény
S. Amerika
2,412-2,462 GHz
Kanál 01 až 11
Japonsko
2,412-2,484 GHz
Kanál 01 až 14
Evropa ETSI
2,412-2,472 GHz
Kanál 01 až 13
All-in-One PC ET232 Series
53
Čeština
NEROZEBÍREJTE
Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly ze
strany uživatelů rozmontovány.
Upozornění ohledně lithium-iontové baterie
POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte jen
stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité
baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.
Žádné vystavení tekutinám
NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. Tento
výrobek není odolný vůči vodě ani oleji.
Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická,
elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do
komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.
NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky
ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.
54
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení
Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby produktů a zajišťuje splnění
globálních ekologických předpisů ve všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost
ASUS kromě toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky předpisů.
Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.asus.com/english/
Compliance.htm. ASUS plní tyto požadavky:
Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské předpisy REACH SVHC
Korejské předpisy RoHS
Švýcarské energetické předpisy
All-in-One PC ET232 Series
55
Čeština
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR
ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního
prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá
ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným
výrobkům a postupům.
Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují
standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve
výchozím nastavení. Tento monitor a počítač jsou automaticky nastaveny na přechod do
režimu spánku po 10 a 30 minutách nečinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši
nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.
Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na
stránkách http://www.energy.gov/powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.
gov dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.
POZNÁMKA: Energy Star NEpodporuje FreeDOS a operační systémy založené na Linuxu.
56
All-in-One PC ET232 Series
Čeština
All-in-One PC ET232 Series
57
Čeština
Výrobce
Autorizovaný
zástupce v Evropě
58
ASUSTeK Computer Inc.
Tel.:
+886-2-2894-3447
Adresa: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUSTeK Computer GmbH
Adresa: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
All-in-One PC ET232 Series
Download PDF