UNI-T | UT81B | UT81B Multimetr cyfrowy Oscyloskop INSTRUKCJA OBSŁUGI UNI-T®

UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
UNI-T®
UT81B
Multimetr cyfrowy
Oscyloskop
Numer katalogowy - # 5090
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub
zniszczenie przyrządu oraz sprowadzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika.
www.roter.com.pl
-1-
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
Rozdział
1
Zawartość
Strona
Informacje ogólne
Wstęp
Wyposażenie
Bezpieczeństwo użytkowania
Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa i elektryczne
2
Dane techniczno-eksploatacyjne
Dane znamionowe
Zasilanie: wskaźnik stanu, oszczędzanie energii [Sleep Mode].
Wymiana baterii i bezpiecznika.
3
4
www.roter.com.pl
Opis funkcjonalny
Opis wskaźników
Opis panela czołowego
Przyciski funkcyjne
Wprowadzenie
A.
Oscyloskop
Ustawianie:
czasu uśpienia (Sleep Mode)
A1.
Podświetlenia ekranu
kontrastu (Contrast)
Sygnału dźwiękowego (Beep)
A2.
Zakresy pomiarowe V, AQ
A3.
Funkcja wyzwalania
A4.
Zapis / odczyt oscylogramów
Pomiary multimetrem
B.
B1.
Pomiar napięcia V DC/AC
B2.
Pomiar prądu A DC/AC
B3.
Pomiar rezystancji
B4.
Test diody
B5.
Test ciągłości obwodu
B6.
Pomiar częstotliwości / cyklu (wypełnienia)
B7.
Pomiar pojemności
Zakresy pomiarowe i dokładności
Oscyloskop
A)
Pomiar napięcia V DC
B)
Pomiar napięcia V AC
C)
Pomiar prądu A DC
D)
Pomiar prądu A AC
E)
Pomiar rezystancji
F)
Test diody (złącza półprzewodnika)
G)
Test ciągłości obwodu
H)
Pomiar częstotliwości
I)
Pomiar pojemności
-2-
3
3
3
3
4
5
5
5
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
1. INFORMACJE OGÓLNE
Wstęp
Dziękujemy za zakup miernika UNI-T UT81B. Załączona instrukcja obsługi miernika zawiera ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa pracy i właściwego użytkowanie miernika. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją, w
szczególności z uwagami oznaczonymi symbolem Ważna informacja !
Technika regulacji cyfrowej umożliwia stosowanie multimetra UT81B jako cyfrowego miernika lub oscyloskopu.
Tryb pracy oscyloskopu stanowi kompletny tor pomiarowy zawierający blok wejściowy sygnału, próbkowanie,
przetwarzanie cyfrowe, analizę, przechowywanie w pamięci i odczyt sygnału z pamięci.
Pasmo pracy UT81B wynosi 8MHz, faktyczny zakres próbkowania 40MS/s, z sygnałem próbkowania mogącym
odczytać impulsy sygnałów przemysłowych. Możliwe są pomiary przetworników AC/DC, innych przetworników,
układów, regulatorów, UPS i wyposażenia przemysłowego. Multimetr jest bardzo dobrym narzędziem serwisowym
urządzeń przemysłowych.
Wyposażenie
●
●
●
●
●
Instrukcja obsługi
Bateria 1,5V
Przewody pomiarowe
Przyłącze interfejsu USB
Płyta CD (oprogramowanie)
1
4
1
1
1
●
●
●
●
Krokodylek
Zasilacz
Sonda [opcja]
Sonda BNC [opcja]
1
1
1
1
W wypadku stwierdzenia niekompletnego wyposażenia proszę skontaktować się ze sprzedawcą
Bezpieczeństwo użytkowania
Miernik spełnia standardy IEC-61010 bezpieczeństwa pomiarów: dla zakresu ochrony środowiska stopień 2, dla
zakresu przeciążeń napięciowych [ CAT III 1000V, CAT.IV 600V ] oraz posiada podwójną izolację.
CAT.III: poziom dystrybucji, instalacje mieszane, mniejsze nieustalone przepięcie niż w CAT.IV.
CAT.IV: Poziom podstawowy zaopatrzenia, systemy kablowe, linie napowietrzne.
Miernik należy używać tylko do pomiarów wyspecyfikowanych (zgodnych) w instrukcji, w przeciwnym wypadku
zabezpieczenia miernika mogą być niewystarczające.
Zagrożenie: sygnalizuje warunki i czynności, które moga powodować zagrożenie utraty zdrowia lub
życia użytkownika.
Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem
elektrycznym.
UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które moga powodować uszkodzenie miernika, prowadzące
do niedokładnych pomiarów (wskazań).
ZAGROŻENIE !
Używanie miernika niezgodnie z instrukcją może spowodować, że zabezpieczenia miernika nie
wystarczą do bezpiecznej pracy. Przed rozpoczęciem pracy lub naprawy miernika, należy
uważnie zapoznać się z następującymi informacjami.
► Nie doprowadzać do miernika napięć powyżej 1000VDC/AC.
► Nie używać miernika w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
► Nie używać miernika w warukach kondensacji wilgoci.
► Podczas pomiarów nie dotykać części metalowych sond pomiarowych. Palce należy trzymać
powyżej izolacyjnych osłon tych sond.
► Nie używać miernika, gdy zdjęta jest jego pokrywa lub są wymontowane jakieś części.
► Podczas pomiaru izolacji nie dotykać mierzonego obwodu.
www.roter.com.pl
-3-
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
UWAGA !
► Przed rozpoczęciem pomiarów dokonać inspekcji miernika (przewodów pomiarowych), czy nie jest
uszkodzony. Nie używać miernika w wypadku uszkodzenia mechanicznego, gdy wystają z niego
metalowe części, gdy uszkodzona jest plastikowa obudowa.
► Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest gwarantowana tylko, gdy używane są
dostarczone w komplecie przewody pomiarowe. W wypadku uszkodzenia, przewody powinny być
wymienione na ten sam model lub przewody o takich samych parametrach elektrycznych.
► Nie używać uszkodzonych przewodów pomiarowych.
► Nie dotykać końcówek i gniazd pomiarowych podczas pomiaru.
► Nie wykonywać pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej wilgotności. Niestosowanie się
do zaleceń grozi porażeniem prądem.
► Zachować szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub 30 VACrms
► Nie wolno przekraczać wartości granicznych wielkości elektrycznych podanych dla każdego
zakresu pomiarowego. Gdy nie jest znana skala mierzonej wielkości elektrycznej należy do pomiaru
wybrać najwyższy zakres.
► Przed zmianą zakresu pomiarowego przełącznikiem obrotowym należy odłączyć przewody
pomiarowe od mierzonego obwodu.
► Przed pomiarem rezystancji, pojemności lub ciągłości obwodu należy rozładować pojemności oraz
odłączyć wszystkie źródła zasilania obwodu.
► Przed pomiarem tranzystora upewnić się, że odłączono sondy pomiarowe od innego mierzonego
obwodu.
► Nie używać i nie przechowywać miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności, w
otoczeniu wybuchowym, łatwozapalnym, w silnym polu magnetycznym.
► W warunkach wysokiego pola elektrostatycznego (rozładowanie) (+/-4kV) miernik może nie
pracować poprawnie. Może zajść potrzeba zresetowania miernika.
► Usunąć przewody pomiarowe i przyłącze RS232C z miernika przed zdjęciem obudowy.
Do naprawy miernika używać wyłącznie oryginalnych części lub części o identycznych parametrach
elektrycznych.
► Miernik przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia.
► Nie używać miernika, gdy wskaźnik baterii sygnalizuje stan wyczerpania (
). Wskazania
miernika mogą być nieprawdziwe, co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
► Wyjąć baterię z miernika, gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas.
► Przed wymianą baterii upewnić się, że miernik jest wyłączony
► Okresowo czyścić obudowę miernika wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używać do
czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników.
Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa i elektryczne.
Ważna informacja !
Przebieg elektryczny AC
Niebezpieczne napięcie !
Przebieg elektryczny DC
Uziemienie (gniazdo)
Przebieg elektryczny AC lub DC
Podwójna izolacja
Bezpiecznik
Bateria, akumulator (wyczerpana)
Zgodność standardu EU
www.roter.com.pl
-4-
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
2. DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE
Dane znamionowe / Podstawowe parametry techniczne
Certyfikaty, Normy
CE, IEC 61010 CAT.II1000V, CATIII600V przeciążenia, podwójna izolacja. Ochrona środowis
Napięcie maksymalne
Pomiędzy gniazdem a uziemieniem : podane dla zakresów.
Terminal mA:
0,5A / 250V [szybki; Φ5x20mm].
Terminal 10A:
10A / 250V [szybki; Φ5x20mm].
Bateria 1,5V AA [R6] – 4 szt.; zasilacz 6V / 450mA; 2,7VA; [Auto OFF].
Bezpieczniki
Zasilanie
Wskaźnik rozładowania baterii .
Zarządzanie energią
Ekran LCD
Automatyczne wyłączanie zasilania [Auto OFF – Sleep Mode], ustawiany czas.
Cyfry 3999
Odświeżanie 2-3/sek
160 x 160 monochromatyczny
Czytelność ekranu
Ustawiane, OFF; ustawiany kontrast.
Zakres
Automatycznie [AUTO] lub ręcznie dla V, A, R. AUTO (amplituda, czas).
Ciągłość obwodu
Sygnalizacja dźwiękowa (beep) poniżej progu.
Pomiar cyklu
Pomiar wypełnienia cyklu [DUTY] [ % ].
Pomiar napięcia DC
0 do 1000V
Pomiar napięcia AC
0 do 1000V, pasmo 40Hz ~ 400Hz
VDC: 0,8%
Podstawowa dokładność
VAC: 1%
Pomiar prądu AC / DC
0 do 10A (5~10A czas pomiaru ≤ 10sek; przerwa ≥ 15min).
Pomiar rezystancji
0 do 40MΩ
Pomiar pojemności
0 do 100μF
Pomiar częstotliwości
0 do 10MHz
Dokładność wskazań w
Dla ≤1V/m [poniżej] dokładność specyfikowana + 5% zakresu.
polu magnetycznym:
Dla ≥1V/m [powyżej] dokładność nieznana.
Polaryzacja:
▬
wskaźnik ujemnej polaryzacji
Przekroczenie zakresu:
0L wskaźnik przekroczenia zakresu.
Zatrzymanie pomiaru
- wskaźnik DATA HOLD
HLD
Temperatura pracy
0°C ~ 40°C
(32°F ~ 104°F)
przechowywania
-10°C ~ 50°C
(14°F ~ 122°F)
Wilgotność względna
≤75%@ 0°C ~ 40°C; ≤50%@ -10°C ~ 50°C;
Wymiary / waga
H:48 x W:100 x L:200 [mm] / 498g (wraz z baterią).
Zasilanie miernika
Miernik jest włączany przełącznikiem obrotowym – przełączenie z pozycji OFF na jakąkolwiek inną.
Zasilany jest jedną baterią bateriami 1,5V AA (R6) x 4 szt. lub z zasilacza 6V [na wyposażeniu]. W celu
oszczędzania baterii (energii), zastosowana jest funkcja [AutoPower OFF] automatycznego wyłączania zasilania .
Gdy przez zadany okres czasu nie jest przełączony przełącznik obrotowy lub naciśnięty jakiś przycisk, wyłącza się
ekran LCD i miernik wchodzi w tryb uśpienia [SLEEP MODE]. W trybie uśpienia [ SLEEP MODE ] załączenie
miernika następuje poprzez przełączenie przełącznika obrotowego (poprzednie ustawienia aktywowane
przyciskami są tracone).
Czas automatycznego wyłączenia można programowo [patrz rozdział .....] ustawić czas 1 do 30 minut lub OFF. W
przypadku ustawienia OFF miernik będzie załączony, dopóki nie wyłączymy go przełącznikiem obrotowym (OFF)
lub nie wyczerpie się bateria.
Wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu (ciągle) wskaźnik rozładowania baterii
sygnalizuje konieczność
wymiany baterii.
UWAGA: wyczerpana bateria może powodować błędny pomiar. Stwarza to zagrożenie porażenia
prądem elektrycznym.
Podświetlenie ekranu LCD
Ustawianie podświetlenia ekranu odbywa się poprzez sekwencję programowania opisaną w rozdziale 3.A1 (strona
8).
www.roter.com.pl
-5-
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
UWAGA: aby uniknąć zagrożenia wynikającego z błędnego odczytu pomiaru z powodu złego
oświetlenia, zaleca się używanie podświetlenia wyświetlacza LCD.
WYMIANA BATERII
Wskazanie
na ekranie LCD sygnalizuje wyczerpanie baterii.
UWAGA: wyczerpana bateria może powodować błędny pomiar. Stwarza to zagrożenie porażenia
prądem elektrycznym. Należy wymienić wyczerpaną baterię na nową (jak w specyfikacji).
Przed zdjęciem tylnej pokrywy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu.
● Wyłączyć miernik przełącznikiem obrotowym ( OFF ) i
odłączyć przewody z gniazd pomiarowych.
● Odkręcić śrubę i wyjąć zużyte baterie.
● Założyć nowe baterie (4 x 1,5V AA [R6P]).
● Założyć pokrywkę i przykręcić śrubką
Bateria
WYMIANA BEZPIECZNIKA
Terminal mA:
Terminal A:
Bezpiecznik
Bezpiecznik
0,5A / 250V [szybki; Φ5x20mm]
10A / 250V [szybki; Φ5x20mm]
UWAGA: Dla uniknięcia zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia miernika
należy stosować bezpieczniki tylko jak w specyfikacji.
Przepalenie bezpiecznika jest zwykle spowodowane błędem użytkownika.
0,5A/250V 10A/250V
Usunąć pokrywę baterii
●
●
●
●
●
Usunąć pokrywę. Instalować bezpieczniki zgodnie ze specyfikacją.
Wyłączyć miernik przełącznikiem obrotowym ( OFF ) i odłączyć przewody z gniazd pomiarowych.
Odkręcić śruby ze spodu obudowy, usunąć pokrywę pokrywy miernika. (Jak na rysunku).
Usunąć uszkodzone bezpieczniki
Zainstalować nowe bezpieczniki o parametrach zgodnych ze specyfikacją.
Założyć pokrywy, zakręcić śruby.
www.roter.com.pl
-6-
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
3. OPIS FUNKCJONALNY
Opis wskaźników:
Wskazanie
Contrast
Auto Off
BK Light
BEEP
ENTER
▲
▼
MOVE ▲
MOVE ▼
RANG ▲
RANG ▼
Znaczenie
Stopień kontrastu
Uśpienie
Podświetlenie ekranu
Podświetlenie ekranu
Potwierdzenie
Zwiększanie
Zmniejszanie
Zwiększanie obrazu przebiegu
Zmniejszanie obrazu przebiegu
Zwiększanie zakresu
Zmniejszanie zakresu
Wskazanie
BASE ▲
BASE ▼
BASE >
BASE <
TRIG ▲
TRIG ▼
SLOP
AUTO
NORM
SHOT
Znaczenie
Zwiększanie podstawy czasu
Zmniejszanie podstawy czasu
Przebieg przesunąć w prawo
Przebieg przesunąć w lewo
Zwiększyć próg wyzwalania
Zmniejszyć próg wyzwalania
Regulacja zbocza wyzwalania
Tryb automatycznego wyzwalania
Tryb normalnego wyzwalania
Tryb pojedynczego wyzwolenia
Opis panela czołowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Terminal USB
Ekran LCD
Przyciski funkcyjne
Przełącznik obrotowy
Gniazdo zasilania [z zasilacza]
10A – gniazdo pomiarowe prądu
mAμA – gniazdo pomiarowe prądu
COM – gniazdo pomiarowe ogólne
VΩHz% – gniazdo pomiarowe
Przyciski funkcyjne
Przyciski funkcyjne rozszerzające stosowanie funkcji pomiarowej wybranej przełącznikiem obrotowym.
Przycisk
Opis działania
F1, F2, F3, F4 Przyciski programowania – opis dalej
RANGE
W trybie oscyloskopu, przełączanie pomiędzy pomiarem DC / AC
W trybie oscyloskopu, ustawianie osi odciętych [ X ]
TIME
W trybie oscyloskopu, zmiana trybu wyzwalania
TRIG
W trybie multimetru: ustawianie trybu zmiany zakresu pomiarowego AUTO/MANUAL dla
pomiaru rezystancji, napięcia i prądu. Przycisk nie działa podczas pomiaru pojemności, diody,
AUTO
ciągłości obwodu
W trybie oscyloskopu: ustawianie amplitudy i podstawy czasu w tryb AUTO.
Przełączanie pomiędzy trybami multimetru i oscyloskopu. Przycisk aktywny w trybach pomiaru
MODE
napięcia, częstotliwości i prądu.
W trybie oscyloskopu, ustawianie osi odciętych [ X ]
SET
W trybie oscyloskopu, zapisanie / czytanie danych.
SAVE/CALL
WEjście/WYjście przyrządu z trybu Data HOLD.
HOLD
www.roter.com.pl
-7-
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Miernik wyłączamy przełącznikiem obrotowym [pozycja OFF] lub wyłączy się on sam w trybie AutoOFF, w wypadku
bezczynności, po ustawionymk czasie [1 – 30 minut]. Jeżeli po przełączeniu pozycji przełącznika obrotowego brak
wskazań na ekranie LCD, należy się upewnić, że miernik nie jest w trybie Sleep Mode [AutoOFF].
A. Oscyloskop
● Wskaźniki w prawym górnym rogu ekranu LCD: RUN, HLD, REV
● Wskaźnik w prawym górnym rogu ekranu LCD: wskaźnik spadku poziomu zasilania (baterii) poniżej 5V.
● Obydwa wskaźniki oraz przebieg sygnału są wyświetlane w trybie pracy OSCYLOSKOP.
A1. Ustawianie czasu uśpienia (Sleep Mode), kontrastu (Contrast), sygnału dźwiękowego (Beep)
Po naciśnięciu przycisku SET wyświeli się:
Auto OFF
Bk Ligh
Contrast
F1
F2
F3
Beep
F4
[E]
F1: ustawianie czasu automatycznego wyłączenia miernika (Auto power Off).
▲
▼
Auto OFF
15
ENTER
F1
F2
F3
F4
Czas automatycznego wyłączenia miernika można ustawić w zakresie 1 – 30 minut lub OFF (tryb Auto OFF
jest wyłączony). Naciśnięcie F4 zatwierdza nastawę, zachowuje ją. Powrót do E.
Naciśnięcie przycisku RANGE powoduje wyjście z trybu bez zmiany nastawy.
F2: ustawianie podświetlenia ekranu.
▲
▼
Bk Light
15
ENTER
F2
F2
F3
F4
Poziom jasności ustawiany od 0 do 31. Naciśnięcie F4 zatwierdza nastawę, zachowuje ją. Powrót do E.
Naciśnięcie przycisku RANGE powoduje wyjście z trybu bez zmiany nastawy.
(Nastawa może być utracona po wyłączeniu zasilania).
F3: ustawianie kontrastu LCD.
▲
▼
Contrast
15
ENTER
F3
F2
F3
F4
Poziom kontrastu ustawiany od 0 do 31. Naciśnięcie F4 zatwierdza nastawę, zachowuje ją. Powrót do E.
Naciśnięcie przycisku RANGE powoduje wyjście z trybu bez zmiany nastawy.
(Nastawa może być utracona po wyłączeniu zasilania).
F4: ustawianie sygnału dźwiękowego [On / Off ].
Przełącznik obrotowy na pozycji pomiaru rezystancji, diody, ciągłości obwodu.
Beep
ON
OFF
ENTER
F4
F2
F3
F4
Naciśnięcie przycisku RANGE powoduje wyjście z trybu bez zmiany nastawy.
(Nastawa może być utracona po wyłączeniu zasilania).
A2. Zakresy pomiarowe: V AC, V DC, Hz, A AC, A DC.
Dla pozycji przełącznika obrotowego V AC, V DC, Hz, A AC, A DC, miernik wyświetla cyfrowe wskazania
(tryb multimetru). Naciśnięcie przycisku MODE przełącza miernik w tryb oscyloskopu.
Po wejściu w tryb oscyloskopu miernik automatycznie dobiera podstawę czasu, amplituda jest ustawiana
ręcznie (może wymagać nowego ustawienia). Można nastawić poziom wymagany wyzwalania.
www.roter.com.pl
-8-
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
Tryb pracy: oscyloskop
● RANGE – przełączanie AC / DC
● Jeżeli nie znamy częstotliwości i amplitudy przebiegu,
należy nacisnąć AUTO:
► Jeżeli amplituda ustawiana jest automatycznie, zostanie
pokazany wskaźnik na ciemnym tle, jeżeli jest ustawiana
ręcznie wskaźnik jest na jasnym tle.
► Jeżeli stała czasowa jest ustawiona na Auto, wskaźnik
pokazany jest na ciemnym tle. Jeżeli ustawiana jest
ręcznie, wskażnik jest ciemny na jasnym tle.
► Dla stałej czasowej pomiędzy 20ms – 100ms, jeżeli to
możliwe, stosować automatyczną nastawę.
Dla stałej czasowej pomiędzy 50ms – 5s, tryb automatyczny jest normą.
● Oś Y – dostrajanie: nacisnąć RANGE w trybie oscyloskopu, skojarzone przyciski i funkcje:
▲
▼
▲
Move
Move
Rang
Rang
F1
F2
F3
F4
F1: przesunięcie obrazu przebiegu w górę
F2: przesunięcie obrazu przebiegu w dół
F3: zwiększenie zakresu
F4: zmniejszenie zakresu
Autoustawienie jest wyłączane, podczas zmiany trybu pomiarowego.
▼
● Oś Y – dostrajanie: nacisnąć RANGE w trybie oscyloskopu, skojarzone przyciski i funkcje:
▲
▼
Base
Base
Base <
Base >
F1
F2
F3
F4
F1: zwiększenie numeru cyklu
F2: zmniejszenie numeru cyklu
F3: punkt wyzwalania w lewo
F4: punkt wyzwalania w prawo
Autoustawienie jest wyłączane, podczas zmiany trybu pomiarowego.
A3. Funkcja wyzwalania
Naciśnięcie przycisku TRIG w trybie oscyloskopu, udostępni skojarzone przyciski:
▲
▼
Trig
Trig
Auto/Norm/Shot
F1
F2
F3
F1: zwiększenie poziomu wyzwalnai
F2: zmniejszenie poziomu wyzwalania
F3: wybór trybu wyzwalania: auto, normal lub pojedyncze.
F4: dostrojenie zbocza:
Slop Rrise/Fall
F4
A4. Zapis / odczyt oscylogramów
Przycisk Save/Call, w trybie oscyloskopu udostępnia na przyciskach funkcyjnych opcje:
▲
▼
Save/Call
1
ENTER
F2
F3
F1
F4
F1: zapis lub odczyt
F2 i F3:
wybór lokacji ( lokacje 0-9, wszystkich 10)
F4: potwierdzenie
● Podczas zapisywania danych, zostaną one nadpisane na istniejące w danej lokacji dane.
● Przy próbie odczytania nieistniejącego zapisu miernik wskaże błąd [error], należy naciśnąć HOLD dla
kontynuacji pomiaru.
www.roter.com.pl
-9-
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
● Jeżeli odczytujemy zapis z lokacji, miernik zachowa bieżący odczyt i wyświetli czytany zapis, wskaźnik REV w
lewym, górnym rogu ekranu. Przyciskiem HOLD wracamy do trybu pomiaru. W trybie Recall możemy
kontynuować odczyt lub zapisać daną.
● Tryb Recall może być używany w trybie oscyloskopu. Np.: możliwe jest odczytać zapis lub zapisać daną
napięcia lub częstotliwości, gdy miernik jest w trybie pomiaru prądu
● Tryb Recall może pracować w każdym przebiegu. Np.: miernik jest w trybie pomiaru prądu ale wywołujemy
odczyt napięcia lub częstotliwości z poprzednich pomiarów. Miernik musi powrócić do trybu roboczego aby
kontynuowac pomiar.
Dla uzyskania lepszego odwzorowania przebiegu nalezy stosować sondę ze złaczem BNC. Nie stosować tej
sondy do pomiarów prądu przez terminal 10A.
www.roter.com.pl
- 10 -
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
B . Pomiary mutimetrem
B1. Pomiar napięcia V DC lub V AC
UWAGA: aby uniknąć szkód lub niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego, nie należy próbować
mierzyć napięć powyżej 1000V DC / 750V AC, mimo iż może być wskazanie.
Przy pomiarze napięcia powyżej 60V DC / 30V AC należy zachować szczegółną ostrożność.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩHz.
Ustawić przełącznikiem obrotowym funkcję pomiaru napięcia:
V
- pomiar napięcia stałego i przemiennego.
Wpiąć przewody pomiarowe równolegle w mierzony obwód.
Odczytać wartość na wyświetlaczu.
Przyciskiem MODE przełączanie między trybem multimetru i oscyloskopu.
Przyciskiem F1 przełączanie między trybem pomiaru napięcia AC / DC.multimetru i oscyloskopu.
Przyciski funkcyjne przy pomiarze napięcia:
▲
▼
AC / DC
REL
Rang
Rang
F2
F1
F3
F4
F1: przełączanie AC / DC.
F2: tryb względny (wskaźnbik REL prawy dół ekranu).
F3: przełączenie na wyższy zakres
F4: przełączenie na niższy zakres
● Po zmianie trybu pomiaru automatycznie włącza się Autozakres (wskaźnik AUTO – lewy dół ekranu).
● Impedancja wejściowa dla pomiaru V = 10MΩ; pasmo 40Hz ~ 400Hz.
● Po zakończeniu pomiaru odłączyć przewody od mierzonego obwodu.
B2. Pomiar prądu A DC lub A AC
UWAGA: przepalenie bezpiecznika wskazuje możliwość uszkodzenia miernika lub popełnienia
błędu pomiarowego przez użytkownika.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyłączyć zasilanie obwodu. Rozładować wszystkie kondensatory wysokonapięciowe.
Czerwony przewód pomiarowy załączyć do gniazda μAmA lub 10A, a czarny przewód do gniazda COM.
Przełącznikiem obrotowym wybrać właściwy zakres pomiarowy:
A
- jeżeli używamy gniazda A
μA - jeżeli używamy gniazda mAμA i mierzony prąd nie przekracza 400μA
mA - jeżeli używamy gniazda mAμA i mierzony prąd przekracza 400μA (do 200mA)
Przewody wpiąć szeregowo w mierzony obwód. Załączyć zasilanie mierzonego obwodu.
Przyciskiem MODE przełączanie między trybem multimetru i oscyloskopu.
Przyciskiem F1 przełączanie między trybem pomiaru napięcia AC / DC.multimetru i oscyloskopu.
Przyciski funkcyjne przy pomiarze prądu:
●
●
●
●
●
●
▲
▼
AC / DC
REL
Rang
Rang
F2
F1
F3
F4
F1: przełączanie AC / DC.
F2: tryb względny (wskaźnbik REL prawy dół ekranu).
F3: przełączenie na wyższy zakres
F4: przełączenie na niższy zakres
Po zmianie trybu pomiaru automatycznie włącza się Autozakres (wskaźnik AUTO – lewy dół ekranu).
Dla prądu ≤ 5A dopuszczalny jest pomiar ciągły.
Dla prądu 5A ≤ I ≤ 10A pomiar ciągły przez okres ≤ 10 sekund i przerwa ≥ 15 minut.
Dla pomiaru AC kalibracja sinusoida, rms.
Wyłączyć zasilanie obwodu. Rozładować wszystkie kondensatory wysokonapięciowe.
Jeżeli nie znamy rzędu wielkości mierzonego prądu, należy wybrać najwyższy zakres i redukować go, do
uzyskania wymaganej dokładności pomiaru.
www.roter.com.pl
- 11 -
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
B3. Pomiar rezystancji
UWAGA: dla zachowania bezpieczeństwa nie podawać na wejście napięcia wyższego niż 60V DC
lub 30V ACrms
UWAGA: aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia układu, należy przed rozpoczęciem pomiaru
wyłączyć zasilanie układu, i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe).
1.
2.
3.
Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩHz.
Ω
Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję:
Przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonej rezystancji. Odczytać wskazanie z wyświetlacza. Rozwarcie
obwodu lub wartość mierzonej rezystancji przekracza zakres pomiarowy – wskaźnik “ OL “.
Przyciski funkcyjne przy pomiarze rezystancji:
▲
▼
RES
REL
Rang
Rang
F2
F1
F3
F4
F1: przełączanie trybów pomiaru rezystancji / diody / ciągłości obwodu.
F2: tryb względny (wskaźnbik REL prawy dół ekranu).
F3: przełączenie na wyższy zakres
F4: przełączenie na niższy zakres
● Rezystancja przewodów pomiarowych wynosi około 0,1Ω ~ 0,2Ω, należy to uwzględnić przy pomiarze
rezystancji o małej wartości.
● Pomiar rezystancji o wielkości > 1MΩ wymaga kilku sekund na ustabilizowanie wskazania. Zaleca się używanie
jak najkrótszych przewodów pomiarowych.
● Wskaźnik OL na ekranie LCD sygnalizuje rozwarcie obwodu lub wartość mierzonej rezystancji przekracza
zakres pomiarowy.
B4. Test diody (złącza półprzewodnika)
1.
2.
3.
UWAGA: dla zachowania bezpieczeństwa nie podawać na wejście napięcia wyższego niż 60V DC
lub 30V ACrms
UWAGA: aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia układu, należy przed rozpoczęciem pomiaru
wyłączyć zasilanie układu, i rozładować kondensatory (wysokonapięciowe).
Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩHz.
Ω
Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję:
Przyłączyć czerwony przewód pomiarowy do anody, a czarny przewód do katody mierzonej diody
(wymontowanej z obwodu). Miernik wskaże przybliżone napięcie przewodzenia diody. Przy odwróconych
przewodach lub uszkodzonej diodzie (złączu) wyświetlone zostanie “OL “.
Przyciski funkcyjne przy pomiarze diody:
DIODE
REL
F2
F1
F1: przełączanie trybów pomiaru rezystancji / diody / ciągłości obwodu.
F2: tryb względny (wskaźnbik REL prawy dół ekranu).
● Wskazanie OL sygnalizuje otwarty obwód lub złą polaryzację
● Jednoską pomiaru jest volt [V], napięcie przewodzenia diody.
B5. Test ciągłości obwodu
UWAGA: dla zachowania bezpieczeństwa nie podawać na wejście napięcia wyższego niż 60V DC
lub 30V ACrms. Przed rozpoczęciem pomiaru wyłączyć zasilanie układu i rozładować
kondensatory (wysokonapięciowe).
1.
2.
3.
Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩHz.
Ω
Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję:
Przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obwodu.
Jeżeli rezystancja mierzonego obwodu ≤ 10Ω miernik generuje ciągły sygnał dźwiękowy (beep).
www.roter.com.pl
- 12 -
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
Jeżeli rezystancja mierzonego obwodu > 100Ω – brak sygnału dżwiękowego.
Przyciski funkcyjne przy pomiarze ciągłości obwodu:
CONTINUITY
REL
F2
F1
F1: przełączanie trybów pomiaru rezystancji / diody / ciągłości obwodu.
F2: tryb względny (wskaźnbik REL prawy dół ekranu).
B6. Pomiar częstotliwości / cyklu (wypełnienia)
UWAGA: dla zachowania bezpieczeństwa nie podawać na wejście napięcia wyższego niż 60V DC
lub 30V ACrms.
1.
2.
3.
4.
5.
Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩHz.
Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję Hz.
Przyłączyć przewody pomiarowe do mierzonego obwodu.
Wartość mierzona wskazana jest na głównym polu ekranu.
Przyciskiem MODE przełączamy pomiędzy trybem multimetru i oscyloskopu.
Przyciskiem F1 przełączamy pomiędzy pomiarem częstotliwości i cyklu.
Przyciski funkcyjne przy pomiarze częstotliwości:
Freq/Duty
F1
F1: przełączanie trybów pomiaru częstotliwości i cyklu. ciągłości obwodu.
● Amplituda [ a ] mierzonego sygnału:
Dla f ≤ 1MHz: 300mV ≤ a ≤ 30Vrms
Dla f > 1MHz: 600mV ≤ a ≤ 5Vrms
● Po włączeniu tej funcji należy kilka sekund poczekać na gotowość miernika (normalne).
B7. Pomiar pojemności
UWAGA: aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia miernika lub testowanego układu, należy przed
rozpoczęciem pomiaru wyłączyć zasilanie układu, i rozładować wszystkie kondensatory
wysokonapięciowe.
1.
2.
3.
Przyłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩHz.
Ustawić przełącznikiem obrotowym pozycję:
.
Miernik może wskazywać przypadkowe wielkości wynikające z wewnętrznych pojemności miernika.
Dla pomiaru pojemności mniejszych niż 40nF należy od wskaznia odjąć wartość wewnętrznej pojemności
miernika (dla zachowania podanej dokładności pomiaru).
Naciśnięcie przycisku F2REL przy rozwartych przewodach pomiarowych zapisze wielkość pojemności
zastępczej miernika i przewodów.
Zaleca się stosowanie krótkich przyłączy pomiarowych (na wyposażeniu miernika) w celu eliminowania
pojemności przewodów.
Przyciski funkcyjne przy pomiarze pojemności:
Capacity
REL
F2
F1
F2: tryb względny
● pomiar pojemności powyżej 10μF wymaga dłuższego czasu.
● Wskazanie OL dla zwartego kondensatora lub dla pojemności
● Polaryzacja czerwonego przewodu [ + ], czarnego przewodu [ ▬ ].
C . Oprogramowanie
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi i instalacji, znajdującą się na załączonej płycie CD.
www.roter.com.pl
- 13 -
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
4. Zakresy pomiarowe i dokładności
Dokładności pomiarów są podane dla okresu jednego roku po kalibracji oraz dla temperatury pracy 18°C do
28°C (64°F do 82°F) dla wilgotności RH≤75%.
Oscyloskop
Horyzontalnie
Częstość próbkowania
40M / sek
Próbkowanie / skala
20 pikseli
Odświerzanie
>5
swobodne / normalne /
Typ wyzwalania
pojedyncze
100ns/div ~
Zakres podstawy czasu
5sec/div(1-2-5)
Dokładność podstawy czasu
±(0,1% + 1pix)
Vertykalnie
Pasmo
Kanały
Sprzężenie
Rozdzielczość napięcia
Impedancja wejściowa
Dokładność
Napięcie wejściowe MAX
Czułość
8MHz
Pojedynczy
DC
8 bit
10MΩ
±(5% + 1pix)
1000Vp
200mV/div ~
500V/div(1-2-5)
A. Pomiar napięcia V DC
Zakres
Rozdzielczość
400mV
4V
40V
400V
1000V
0,1mV
0,001V
0,01V
0,1 V
1V
Dokładność
±(0,8% +8)
Zabezpieczenie
przeciążeniowe
Impedancja
wejściowa
1000V
około 10 MΩ
Zabezpieczenie
przeciążeniowe
Impedancja
wejściowa
1000V
około 10 MΩ
±(0,1% +8)
B. Pomiar napięcia V AC
B1: multimetr
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
4V
0,001V
40V
0,01V
±(1% +15)
400V
0,1 V
±(0,1% +8)
1000V
1V
● Pasmo 40Hz ~ 400Hz
● kalibracja sinus, wartość skuteczna.
B2: oscyloskop
● W prawym górnym rogu ekranu pokazana jest dokładność częstotliwości, ca ±2%. Jeżeli obraz cykli 1-10
przebiegu jest poprawny, w innym przypadku ekran wyświetli „▬▬”.
C. Pomiar prądu A DC
Zakres
Rozdzielczość
400μA
0,1μA
4000μA
1μA
40mA
0,01mA
400mA
0,1mA
4A
1mA
10A
0,01A
Dokładność
Zabezpieczenie przeciążeniowe
±(1% +8)
0,5A, 250V, szybki, Φ5x20mm
±(1,2% +8)
±(1,5% +8)
10A, 250V, szybki, Φ5x20mm
Dla zakresu 10A:
● Dla prądu I ≤ 5A dopuszczalny jest pomiar ciągły.
● Dla prądu 5A ≤ I ≤ 10A pomiar ciągły przez okres ≤ 10 sekund i przerwa ≥ 15 minut.
www.roter.com.pl
- 14 -
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
D. Pomiar prądu A AC
D1: multimetr
Zakres
Rozdzielczość
400μA
0,1μA
4000μA
1μA
40mA
0,01mA
400mA
0,1mA
4A
1mA
10A
0,01A
Dokładność
Zabezpieczenie przeciążeniowe
±(1,5% +8)
0,5A, 250V, szybki, Φ5x20mm
±(2% +8)
±(2,5% +8)
10A, 250V, szybki, Φ5x20mm
● Pasmo 40Hz ~ 400Hz
● kalibracja sinus, wartość skuteczna.
● Dla zkresu 10A:
a) Dla prądu I ≤ 5A dopuszczalny jest pomiar ciągły.
b) Dla prądu 5A ≤ I ≤ 10A pomiar ciągły przez okres ≤ 10 sekund i przerwa ≥ 15 minut.
D2: oscyloskop
● W prawym górnym rogu ekranu pokazana jest dokładność częstotliwości, ca ±2%. Jeżeli obraz cykli 1-10
przebiegu jest poprawny, w innym przypadku ekran wyświetli „▬▬”.
E. Pomiar rezystancji
Zakres
Rozdzielczość
0,1Ω
400Ω
0,001kΩ
4kΩ
0,01kΩ
40kΩ
400kΩ
0,1kΩ
4MΩ
0,001MΩ
40MΩ
0,01MΩ
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Dokładność
±(1,2% + 5)
±(1% + 5)
250V DC / V ACrms
±(1,2% + 5)
±(1,5% + 5)
F. Test diody (złącza półprzewodnika)
Zakres
Rozdzielczość
1mV
Zabezpieczenie przeciążeniowe
250V DC / V ACrms
● Napięcie dobrego złącza półprzewodnikowego zawiera się pomiędzy 0,5V ~ 0,8V.
G. Test ciągłości obwodu
Zakres
Rozdzielczość
Zabezpieczenie przeciążeniowe
0,1Ω
H. Pomiar częstotliwości / cyklu
H1: multimetr
Zakres
Rozdzielczość
10Hz ~ 10MHz
0,001Hz
0,1% ~ 99,9%
0,1%
250V DC / V ACrms
Dokładność
±(0,1% +3)
tylko szacunkowe
Wskazania
● ≤ 10Ω ciągły sygnał dźwiękowy (beep).
● > 100Ω – brak sygnału dżwiękowego.
Zabezpieczenie przeciążeniowe
250V DC / V ACrms
● Amplituda [ a ] mierzonego sygnału:
Dla f ≤ 1MHz: 300mV ≤ a ≤ 30Vrms
Dla f > 1MHz: 600mV ≤ a ≤ 5Vrms
H2: oscyloskop
● Przełączanie pomiaru częstotliwość / cykl przełącznikiem RANGE.
● W prawym górnym rogu ekranu pokazana jest wartość RMS (szacunkowo).Jeżeli obraz cykli 1-10 przebiegu
jest poprawny lub różnica pik-pik jest większa niż 1/3div, wskazanie jest poprawne, w innym przypadku ekran
wyświetli „▬▬▬”.
www.roter.com.pl
- 15 -
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
I. Pomiar pojemności
Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
Zabezpieczenie przeciążeniowe
40nF
0,01nF
±(3% +10) [tryb REL]
400nF
0,1nF
4μF
0,001μF
±(3% +8)
250V DC / V ACrms
40μF
0,01μF
100μF
0,1μF
±(4% + 8)
● Pomiar pojemności rzędu μF wymaga kilku sekund ustabilizowania pomiaru (normalne).
www.roter.com.pl
- 16 -
 DŻ
UNI -T : miernik UT81
Instrukcja obsługi
Nasza oferta :

Akcesoria telefoniczne
Gniazda, złącza, przyłącza, akumulatory, przewody

Chemia dla elektroniki
Pasty, aerozole, smary, preparaty serwisowe

Akcesoria Audio-Video
Złącza, przyłącza, mikrofony, głośniki, anteny

Akcesoria komputerowe
Złącza, przyłącza, wzmacniacze, głośniki, anteny

Kable, przewody
Koncentryczne, telefoniczne, komputerowe, głośnikowe

Narzędzia, mierniki
Telefoniczne, antenowe, komputerowe, samochodowe oraz pozostałe
41-707 Ruda Śląska
ul. Ks.Tunkla 94

(032) 2439-113
(032) 2439-114
( cell )
602-771-859
602-671-109
604-073-886
e-mail: roter@roter.com.pl
www.roter.com.pl
www.roter.com.pl
- 17 -
 DŻ
Download PDF