UBC 69XLT - danita electronics

UBC 69XLT
Programmerbar
radiohandscanner
med 80 kanaler
Bruksanvisning
S 3070
Innehållsförteckning
Vad är radioscanning? ..................................sid 3
UBC 69XLT .................................................sid 4
Montering.....................................................sid 5
Översikt över apparaten ...............................sid 6
Display ......................................................sid 8
Funktionsknapp: .....................................sid 9-12
Prioritet ....................................................sid 9
Sökning ....................................................sid 9
Bandplaner...............................................sid 10
Delay ......................................................sid 11
Bank/sökband frekvensändring ..............sid 11
Tangentbordslåsning ................................sid 11
Sökriktning ..............................................sid 12
Raderaknapp ............................................sid 12
Lock Out ..................................................sid 12
Programmering ........................................sid 12
Scanning ......................................................sid 13
Underhål ......................................................sid 15
Nollställa/Resetta .........................................sid 15
Garanti ......................................................sid 16
Tekniska specifikationer...............................sid 17
Komma igång ............................ Baksidan + sid 18
Detta följer med
Uniden Bearcat 69XLT leveras med:
-gummiantenn
-bruksanvisning på svenska och engelska
-bältesclips
Läs igenom denna bruksanvisningen noggrant innan scannern tas i bruk.
2
Engelsk manual © 2005 Uniden
Svensk bruksanvisning © 2006 Comitel Consumer Electronics A/S
Vad är radioscanning?
En radioscanner är en radiomottagare som kan mottaga radiosignaler
inom ett givet frekvensområde. Storleken på detta frekvensområde
varierar från apparat till apparat.
En radioscanner kan användas till att avlyssna radiostationer (FM
och AM), analoga mobiltelefoner, telegrafstationer osv så som: polis,
brandkår, marinradio, fartygstrafik, flygplatser, flyg och så vidare.
Med UBC 69XLT finns radioscanning i två varianter:
1. Sökning inom ett frekvensområde du själv valt.
2. Scanning över förprogrammerade kanaler.
Först måste man hitta önskade frekvenser genom att söka. Man kan
även hitta frekvenser på internätet eller få dem av en vän. Sedan måste
frekvenserna programmeras in i kanaler. Nu kan man snabbt scanna
igenom de frekvenser som det händer något på.
Viktigt!
Apparaten får inte slängas i de vanliga soporna utan måste bortskaffas
på ett försvarligt sätt. T.ex. deponeras på återvinningsstationer.
Viktigt!
Ingen licens krävs för at äga eller använda en radioscanner. Likväl har användandet vissa
restriktioner.
Enligt justitseministerens kungörelse har varje användare av en radiomottagare tystnadsplikt. Det betyder att meddelandets innehåll inte får användas, sändas videre,
nedskrivas eller registreras, deres innehåll får ej yppas för annan person.
Undantaget från tystnadsplikten är: 1) utsändingar från radio- eller TV-stationer, amatörradioanläggningar och 27MHz walkie-talkie-anläggningar; 2) utsändingar från radio- eller
TV-stationer överförda via satelit; 3) utsändningar för riktade meddelanden som nödsignaler,
navigationssignaler eller liknande.
3
UBC 69XLT
Uniden Bearcat 69XLT är en kvalitetshandscanner i en elegant, kompakt design. Bearcat 69XLT är designad så den kan fästas i bältet eller
ligga i innerfickan, vilket är praktiskt när man behöver ha med sig en
radioscanner. Bearcat 69XLT är tillverkad i starka material.
De fasta kanalerna har grupperats i 1 bank. Därför är Uniden Bearcat
69XLT väldigt lätt att använda när man väl har programmerat in de
interessanta frekvenserna.
Uniden Bearcat 69XLT innehåller ett otal möjligheter för att stoppa
scanningen, hoppa till nästa aktiva kanal osv.
Uniden Beracat 69XLT täcker ett frekvensområde från 25MHz till 512
MHz (dock med vissa undantag).
De inprogrammerade frekvenserna lagras i radioscannerns minne i
upp till 3 dagar efter att batteriet tagit slut eller tagits ur.
Birdies är ett amerikansk slangord för interna frekvenser i scannern som denna kan stanna på. Om man vill undersöka om sådanna
frekvenser finns, kan man avmontera antennen och söka igenom de
frekvensområdena som man önskar att använda. Ifall det hörs brus
med stängd squelch så är det en Birdie, och man bör antingen undvika
att söka över denna, eller insätta en L/O (urkoppling av kanalen).
4
Montering
Den medföljande antennen ansluts till BNC-uttaget på
scannerns ovansida.
Observera att mottagningsräckvidden kan vara upp till
2,5 gånger större utomhus än inomhus. Änvidare kan
mottagningsräckvidden ökas till det dubbla om scannern
ansluts till en utomhusantenn av typen ”discone” monterad på toppen av en byggnad och kopplas till en 50 Ohm
koaxialkabel.
Bältesclipset fästs på scannerns baksida med de två medföljande skruvarna.
Uniden Bearcat 69XLT leveras inte med batterier. Det
behövs 2 st AA Alkaline batterier.
Observera att batteri-indikatorn kommer att börja blinka
när batteriet håller på att ta slut. Efter ungefär 10 minuter
släcks scannern automatiskt.
Sätt i de två Alkaline batterierna i batterifacket enligt
bilden.
Earphone/ Headset
UBS 69XLT är utrustad med ett standard 3,5 mm-jackuttag. Använd endast hörproppar eller hörlurar som har en
impedans på minst 32 Ohm.
Andra hörlurar kan skada både radioscannern og dina
öron.
5
Översikt över apparaten
13
1
12
11
10
9
2
3
4
5
8
6
6
7
1. Antenn. 50 Ohm antennuttag.
2. Hold Stannar scanning och sökning. Används till att stega
mellan kanalerna.
3. Scan Aktiverar scanning av inprogrammerade kanaler. Det måste
finnas minst 2 inprogrammerade kanaler.
4.
Ljus och tangentbordslåsning. Ett kort tryck på knappen
tänder ljuset i ca. 15 sekunder.
5. Func Dubbelfunktionsknapp. ”F” visas i displayen. (se avsnittet
funktionsknapp, sid. 9.)
6. Till/från. Tryck i ca. 3 sekunder.
7. Inbyggd högtalare.
8.
E Tryck för att lagra frekvens i banken.
9. Tangentbord
10. Display (LCD) visar aktuell status.
11. Volym. Högtalarstyrka.
12. Squelch. Vrid medurs för att få bakgrundsbruset att försvinna.
Scannern stannar vid brus.
Justera squelchen tills bruset just försvinner.
13. Högtalaruttag. 3,5 mm jack 32 Ohm.
7
Display
BANK - Visar de aktiva sökbanden med siffrorna 1-5. När src/sökning har
valts används tangentbordets 1-5 för att välja eller frånvälja en bank.
- Tangentbordet är låst.
F - Funktionsknappen är aktiverad. Läs om denna knapp under
Funktionsknapp.
PGM - Programmering av frekvenser är aktiverad.
SRCH - Sökmode är aktiverad.
- I sökmode visas sökriktningen.
- Visar batteriets laddningsnivå. När batterinivån är låg hörs en
varningssignal var 15:e sekund.
P - Prioritetskanal. Visar att kanalen är prioriterad.
SCN - Scanmode är aktiverad.
HOLD - Scan- och sökmode stannas.
L/O - Lock Out. Kanalen är urkopplad.
DLY - Delay vid scan/sökslut har valts. (2 sek.)
PRI - Prioritetsmode har valts.
8
Funktionsknapp:
Uniden UBC 69XLT har dubbelfunktionsstyrningsknapp.
Viktigt!
Aktivera funktionsknappen genom att trycka på Func och ”F” visas i
displayen. Detta är utgångspunkten för nedanstående dubbelfunktion.
Den grå texten vid sidan av en knapp tillhör funktionsknappen.
(Scan och sökning ska ha stannats. Tryck evt. på Hold .)
Prioritet:
Pri . PRI i displayen betyder att de prioriterade kanalerna söks oftare
än de andra kanalerna, dvs var annan sekund. Prioritetskanalerna är
märkta med ”P” i displayen.
För att flytta en P-kanal till en annan plats gör man som följer:
(Det finns bara 1 P-kanal)
Sätt UBC 69XLT på den kanal som du vill ska vara P-kanalen. Tryck
Func och Pgm , tryck därefter på Func och Pri . Nu har P-kanalen
flyttats.
För att ta bort prioritetsscanning: Tryck Func och Pri . ”PRI”
försvinner från displayen.
Sökning:
Src Displayen visar ”SRCH”. 5 frekvensbanker är programmerade av
fabriken. Vid sökning används tangentbordets 1-5 för att sätta in eller ta
ut en bank/sökband. Visas i displayen som BANK 12345.
Antalet KHz som scannern stegar igenom frekvensbanden på bestäms
av vilken bandplan UBC 69XLT startats upp i. Det finns 3 bandplaner,
men endast en är aktiverad. Detta bestämms av om UBC 69 XLT har
startats upp i bandplan 1, 2 eller 3.
Man kan skifta mellan de olika bandplanen när apparaten tänds genom
att hålla in knapp 1,2 eller 3 samtidigt som man trycker på till/från
knappen.
Se frekvensöversikt över bandplaner på de kommande sidorna.
9
Bandplan 1
Bank
Frekvensområde MHz
1
25.0000 - 29.9950
FM
5
1
30.0000 - 79.9875
FM
12.5
VHF-lågbandet
1
80.0000 - 82.9900
FM
10
VHF-lågbandet
2
83.0000 - 87.2625
FM
12.5
VHF-lågbandet
138.0000 - 157.9875
FM
12.5
2M-amatörbandet
158.0000 - 160.5900
FM
10
VHF-högbandet
160.6000 - 162.5875
FM
12.5
VHF-högbandet
162.6000 - 173.9900
FM
10
VHF-högbandet
406.0000 - 439.99375
FM
6.25
4
440.0000 - 465.9950
FM
5
70 cm amatörbandet
5
466.0000 -469.9900
FM
10
UHF-standardbandet
470.0000 - 512.0000
FM
6.25
3
Mode
Step (kHz)
Transmission
CB-bandet
Landmobil
UHF-”T”-bandet
Bandplan 2
Bank
Frekvensområde MHz
Mode
Step (kHz)
1
25.0000 - 84.0100
FM
5
CB-bandet
1
84.0150 - 87.2550
FM
20
VHF-lågbandet
137.0000 - 143.9950
FM
5
Militär landmobil
144.0000 - 145.9875
FM
12.5
2M-amatörbandet
146.0000 - 155.9900
FM
10
3
156.0000 - 162.0250
FM
12.5
4
162.0300 - 173.9900
FM
10
VHF-högbandet
5
406.0000 - 439.99375
FM
6.25
UHF-lågbandet
440.0000 - 449.99375
FM
6.25
70 cm amatörbandet
450.0000 - 469.9900
FM
10
UHF-standardbandet
470.0000 - 512.0000
FM
6.25
2
Transmission
VHF-högbandet
VHF-marinbandet
UHF-”T”-bandet
Bandplan 1,2 och 3 visar vilka steg som scannern gör i sökmode och som har inflytelse på den
lagrade frekvensen. Man kan skifta mellan de olika bandplanen när apparaten tänds. Håll in
knapp 1,2 eller 3 samtidigt som man trycker på till/från knappen. När apparaten tänds visar
displayen kortvarigt den aktuella bandplanen.
10
Bandplan 3
Bank
Frekvens område MHz
Mode
Step (kHz)
Transmission
1
25.0000 - 29.9950
FM
5
CB-bandet
30.0000 - 79.9875
FM
5
VHF-lågbandet
80.0000 - 82.9900
FM
5
VHF-lågbandet
83.0000 - 87.2625
FM
5
VHF-lågbandet
138.0000 - 157.9875
FM
5
2M-amatörbandet
158.0000 - 160.5900
FM
5
VHF-högbandet
2
160.6000 - 162.5950
FM
5
VHF-högbandet
3
162.6000 - 173.9950
FM
5
VHF-högbandet
406.0000 - 439.99375
FM
6.25
Landmobil
4
440.0000 - 465.99375
FM
6.25
70 cm amatörbandet
5
466.0000 -469.99375
FM
6.25
UHF-standardbandet
470.0000 - 512.0000
FM
6.25
UHF-”T”-bandet
Delay:
Dly . Som standard insätts en 2 sekunders delay/fördröjning. Denna
delay är tiden mellan det att den station som man lyssnar på försvinner
tills att sökningen eller scanningen återupptas. Displayen visar ”DLY”
när den är aktiverad.
Bank-Sökband frekvensändring:
PSrc . De 5 søgebånd kan frekvensændres på følgende måde. UBC
69XLT skal være i søgemode ( Func + Src ). Tryk Func og tryk PSrc
For hvert Func og PSrc tryk, ser man “søgebank-nummeret” øverst i
displayet, og kort tid efter vises nederste og øverste frekvens, som
denne “søgebank” indeholder. Indtast ny nedre frekvens, tryk E og
indtast en evt. ny øvre frekvens, tryk E . Nu vises de to nye frekvenser
for denne “søgebank”.
Tangentbordslås:
. Tryck Func +
på samma sätt.
, en nyckelikon visas i displayen. Lås upp
11
Sökriktning:
Piltangenter knapp 2+8. När displayen visar SRCH är det en god idé
att aktivera Func, ”F” i displayen. Nu kan man ändra sökriktningen.
Man kan stega uppåt eller nedåt i frekvens med /\ eller V . Under
sökning kommer UBC 69XLT också att stanna på frekvenser som är
ointeressanta. Då skal man endast trycka på piltangenten i sökriktningen
och sökningen fortsätter.
Radera/Clear:
Clr . Raderar en felinknappad frekvens.
Lock out:
L/O . Kopplar ur en kanal ur sökning eller scanning. Om UBC 69XLT
under sökning stannar på en frekvens som man gärna vill hoppa över
vid nästa sökrunda: Tryck Func + L/O och frekvensen utelämnas vid
nästa sökrunda. Man kan sätta in upp till 50 L/O. Om man sätter in fler
L/O tas den äldsta bort.
För att åter koppla in alla urkopplade frekvenser gör du så här: Tryck
Func och håll L/O knappen inne tills det hörs två pip. Nu är alla
frekvenser inkopplade igen.
Programmering:
Pgm . Programmering av frekvenser/kanaler:
Programmering av frekvenser i sökmode, SRCH visas i displayen. UBC
69XLT stannar på en frekvens som ska lagras. Tryck Func + Pgm .
Displayen visar närmaste lagringsplats och frekvensen. Tryck Pgm för
att lagra frekvensen. Om du inte är nöjd med den lagringsplats som
föreslagits så gör du följande: Tryck Func ”F” i displayen. Använd
piltangenterna (knapp 2+8) för att välja den önskade lagringsplatsen
(1-80). Tryck Pgm för programmering.
Programmering av kända frekvenser:
Scannern är i normalt sökmode. ”SCN” visas i diplayen. Displayen visar
inte ”F”. Tryck Hold . Tryck Func och välj den önskade lagringsplatsen
med hjälp av piltangenterna /\ V (knapp 2+8).
Tryck på Pgm (displayen visade ”F”). Knappa in frekvensen t.ex.
168.550, glöm inte decimalen . . Om fel frekvens har knappats in så
tryck på Clr två gånger och knappa in frekvensen igen.
Lagra frekvensen genom att trycka på Pgm (E). Om den inknappade
frekvensen är fel visar displayen ”Error” (Frekvenser utanför bandplan
1,2 eller 3).
Tryck på Scan knappen för att lämna programmeringen.
12
Scanning
SCAN
Kanal
..........
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Udelukket
frekvens
(L/O)
Ikke
indtastet
frekvens
När radioscannern har inprogrammerade kanaler, är det möjligt att
göra programmerade scanningar, dvs scanningar på förprogrammerade
frekvenser. Det är här att UBC 69XLT visar sin styrka med sina 80
kanaler.
För att få radioscannern till att scanna på alla kanaler som inte har
utelämnats manuellt gör då på följande sätt:
1. Tryck på Scan , om inte ”SCN” redan visas i displayen.
2. Tryck på Hold för att stanna scanningen.
3. Tryck på Scan för att fortsätta scanningen.
Om du endast vill avlyssna en enda programmerad kanal gör då på
följande sätt:
1. Tryck på HoldAL
2. Knappa in det önskade kanalnummret, t.ex. 5
3. Tryck på Hold igen.
Med UBC 69XLT är det möjligt att prioritera én kanal.
1.
Välj en kanal - t.ex. som ovan.
13
2. Tryck på Func og Pgm . Tryck sen på Func och Pri . ”P” står
nu vid kanal 5.
3. Repetera evt. proceduren för att flytta prioriteringen till en annan
kanal.
Med UBC 69XLT är det möjligt att övervaka P kanalen medan
radioscannern avlyssnar en radiokälla. UBC 69XLT kan övervaka den
prioriterade kanalen samtidigt med att den avlyssnar vilken som helst
annan kanal. Detta görs på följande sätt:
1. Tryck på Scan för att börja scanning.
2. Tryck på Func och Pri . Nu visas ”PRI” i displayen och UBC
69XLT scannar den prioriterade kanalen även när radioscannern
stannat på en kanal med radiosignal.
3. Tryck på Func och Pri igen för att koppla ur prioriterad
scanning. PRI försvinner från displayen.
Med UBC 69XLT är det möjligt att manuellt utelämna vilken kanal som
helst från scanningen. Detta görs på följande sätt:
1. Välj den kanal som du vill utelämna från sökningen, eller som
scannern stannar på på grund av brus.
2. Tryck på Func och L/O . ”L/O” visas i dispalyen.
Nu är kanalen urkopplad ur den automatiska scanningen.
3. Tryck på Func och L/O för att åter koppla in kanalen i
scanningen.
4. Tryck på Func och L/O i minst två sekunder för att koppla in
alla urkopplade kanaler. Två pip hörs.
14
Underhåll
Scannaren bör rengöras med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel
då dessa kan skada plasten.
Försök inte själv att laga eller modifiera scannern. Kontakta närmaste
återförsäljare.
Icke-auktoriserade reparationer eller modifieringar gör garantin ogiltig.
Nollställa/resetta UBC 69XLT
Man kan nollställa scannern om man efterhand har gjort för många
ändringar. Men kom ihåg att anteckna de frekvenser som ska lagras
igen.
Håll in Hold + 2 + 9 samtidigt när UBC 69XLT tänds med hjälp
av
. ”Clear” visas kortvarigt i displayen.
Varning
Uniden Bercat 69XLT är inte vattentät och har inte konstruerats för undervattensbruk eller
för bruk i extremt fuktiga miljöer.
15
Garanti
Kvitto eller faktura gäller som garantibevis när det är försett med
återförsäljarens namn och datum.
Det ges 6 månaders garanti efterföljt av 18 månaders reklamationsrätt
på radioscannern från inköpsdatum.
UBC 69XLT är inte vattentät. Skador som uppstått på grund av vätska
eller fukt täcks inte av garantin.
Garantien omfattar ej skador som uppstått på grund av felaktig
användning av radioscannern eller på grund av ändringar eller
reparationer av produkten som har utförts av en icke-auktoriserad
reparatör.
Garantien omfattar ej skador som uppstått på grund av otillbörligt
användande av scanneren.
UBC 69XLT bör förvaras utom räckhåll för små barn.
UBC 69XLT är CE-godkänd och uppfyller därför de europeiska
standarder som gäller för elektronisk utrustning.
Vid fel och brister som är omfattade av garantin, skall radioscannern
lämnas in till auktoriserad återförsäljare med angivning av fel eller
brist.
16
Tekniska specifikationer
Uniden Bearcat 69XLT har följande tekniska specifikationer:
Frekvenser:
Antal kanaler:
Antal sökbanker:
25-512 MHz med vissa undantag.
Se bandplan 1, 2 och 3 i avsnittet Funktionsknapp
80
5
Scanningshastighet: 50 kanaler per sekund (max.)
Sökhastighet:
60 steg per sekund (normal)
Scan-/ sökfördröjning: 2 sekunder
Audio till högtalare:
Audioutgång:
400mW i 8 Ohms intern högtalare.
35mW nominellt i 32 Ohms externt headset.
Antenn:
BNC 50 Ohm antenn.
Storlek:
Vikt:
68 x 32 x 115 mm. (B x D x H)
165 g.
Strömförsörjning:
Strömförbruk:
2 x AA batterier. 3V DC
90mA (med stängd squelch)
17
Komma igång
Om man inte känner till frekvensen för den trafik som man
önskar att avlyssna, kan man använda sig av UBC 69XLT’s
utmärkta sökredskap på följande sätt:
1. Tänd apparaten på
2. Vrid Volym (på scannerns ovansida) medurs ungefär
halvvägs.
3. Vrid Squelch först moturs tills brus hörs. Vrid därefter
medurs till bruset just försvinner.
4. Tryck på Func och Scan . ”SCRCH” visas i displayen
och sökning börjar. Tryck Func . ”F” visas i displayen.
Tryck på piltangenterna varje gång UBC 69XLT stannar
på grund av brus.
5. Tryck på Func . ”F” försvinner från displayen.
Tryck på Hold för att stanna sökningen.
6. Tryck på Func och Scan för att återuppta sökningen.
18
19
Komma igång
Om man inte känner till frekvensen för den trafik som man
önskar att avlyssna, kan man använda sig av UBC 69XLT’s
utmärkta sökredskap på följande sätt:
1. Tänd apparaten på
2. Vrid Volym (på scannerns ovansida) medurs ungefär
halvvägs.
3. Vrid Squelch först moturs tills brus hörs. Vrid därefter
medurs till bruset just försvinner.
4. Tryck på Func och Scan . ”SCRCH” visas i displayen
och sökning börjar. Tryck Func . ”F” visas i displayen.
Tryck på piltangenterna varje gång UBC 69XLT stannar
på grund av brus.
5. Tryck på Func . ”F” försvinner från displayen.
Tryck på Hold för att stanna sökningen.
6. Tryck på Func och Scan för att återuppta sökningen.
Rätten till ändringar förbehålls.
©2006 Comitel Consumer Electronics A/S