Sulzer PC 242 Brugervejledning

Add to my manuals
32 Pages

advertisement

Sulzer PC 242 Brugervejledning | Manualzz
Pumpe Controller Type ABS PC 242
2012.04.04
14 :11 :30
0.60m
PC 242
22.4 A
1
38.3 l/s
0.0 A
2
81300068D (11/2014)
18.7 l/s
DABrugervejledning
www.sulzer.com
Copyright © 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne manual og den software, der er beskrevet i den, medfølger under licens og må
kun bruges og kopieres i overensstemmelse med betingelserne i den pågældende
licens. Indholdet i manualen er kun beregnet til at fungere som information. Oplysningerne kan blive ændret uden yderligere varsel og bør ikke opfattes som forpligtende for
Sulzer. Sulzer påtager sig ikke noget ansvar og stiller ikke nogen garanti i forbindelse
med fejl eller unøjagtigheder, der måtte forekomme i denne bog.
Bortset fra, hvad der er tilladt i en sådan licens, må ingen del af denne publikation reproduceres, gemmes i et system, hvor det kan hentes igen, eller overføres under nogen
form og med nogen som helst midler, hverken elektroniske, mekaniske, optagelsesmæssige eller andet uden forudgående skriftligt tilsagn fra Sulzer.
81300068D
Sulzer forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne i takt med den tekniskeudvikling.
II
iii
INDHOLD
Kapitel 1
Kapitel 2
Om denne vejledning, dens tiltænkte læsere og betingelser
1
Oversigt
3
1.1
PC 242-panelet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Personalarm og hvordan den resettes
Foretag dine indstillinger
2.1
Select Language
2.2
Oversigt over indstillinger
2.3
Systemindstillinger
2.4
Pumpesumpindstillinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5
Indstillinger for pumpe 1 og 2
2.6
Fælles indstillinger for pumpe 1 og 2
81300068%
Kapitel 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7
Analog logning
2.8
Indstillinger til trendkurver
2.9
7
7
8
9
13
. . . . . . . . . . . . . . . . .
15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Indstillinger til analog indgang
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
2.10 Indstillinger til digital indgang
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
2.11 Indstillinger til digital udgang
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.13 Kommunikationsindstillinger
Kapitel 4
5
7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12 Indstillinger til pulskanaler
Kapitel 3
. . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Daglig drift (PC 242)
23
3.1
Manuel kontrol
3.2
Alarmliste
3.3
Vis status
3.4
Trendkurver
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Tekniske specifikationer og EMC-kompatibilitet
25
4.1
Tekniske specifikationer
25
4.2
Elektromagnetisk kompatibilitet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør
26
27
5.1
Pumpecontrollere
5.2
Tilbehør
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
81300068%
iv
1
OM DENNE VEJLEDNING, DENS TILTÆNKTE LÆSERE
OG BETINGELSER
Denne vejledning beskriver serien af pumpekontrolenheder PC 242. Disse
enheder har samme funktionalitet med hensyn til evnen til at kontrollere
pumper og styre alarmer—forskellen er, at PC 242 har et grafisk display, hvor
du kan se og kontrollere alle aspekter af pumperne og forholdene i pumpesumpen, mens PC 241 kun kan konfigureres fra en computer, der kører
AquaProg fra Sulzer. Disse pumpecontrollere kan enten bruges som enkeltstående eller kommunikere alle værdier og vilkår videre til et centralt overvågnings- og operativsystem, f.eks. AquaVision fra Sulzer.
.
Læsere
Denne vejledning er tiltænkt systemadministratorer og operatører af
pumpecontrollere PC 242.
Forudsætninger
Denne vejledning forudsætter, at du allerede er fortrolig med de pumper, du har
til opgave at kontrollere, og alle de sonder, der sluttes til PC 242.
Systemadministratoren skal vide følgende:
Hvis elektricitetsprisen varierer i løbet af dagen, bør du vide, hvornår tariffen er
høj, og hvornår den er lav.
Du skal vide, hvordan overløb måles. Hvis det måles ved hjælp af både en overløbssonde (til at detektere start af overløb) og en niveausonde (til at måle den
faktiske strømning), bør du kende de parametre (eksponenter og konstanter),
der skal indtastes som indstillinger, så overløbet kan blive målt nøjagtigt ved en
beregning i PC 242.
Du skal vide, hvordan enheden skal kommunikere—via et modem eller via en
fast ledning, samt øvrige nødvendige detaljer.
Du bør have en plan, der inkluderer spørgsmål såsom: Hvilken alarmklasse
(A-alarm eller B-alarm) der skal tildeles hver alarm, om pumperne skal skifte,
om de skal inspiceres efter en lang ledig periode, osv.
Installationsvejledning
Læsevejledning
Der findes en separat installationsvejledning. Se referencen [1] herunder.
Start med at læse Kapitel 1 Oversigt på side 3. Her beskrives den generelle
funktionalitet, det grafiske display (PC 242), betydningen og anvendelsen af
knapper, adgangskoder osv.
Systemadministratoren skal sørge for, at alle indstillinger i henhold til Kapitel
2 Foretag dine indstillinger er passende til dit program. For PC 242 åbnes disse
indstillinger direkte via menupunkter i det grafiske display.
Nogle indstillinger i Kapitel 2 gælder for dem, som kun betjener controlleren—
disse indstillinger er: Sprogvalg, dato- og timeindstillinger, enheder, baggrundslys-timeout, adgangskode, start/stopniveauer.
Kapitel 3 Daglig drift (PC 242) på side 23 dækker de emner, der er nødvendige
til den daglige drift af PC 242.
Relevant litteratur
[1]
81300068%
[2]
[3]
[4]
Avanceret pumpecontroller PC 242, Installationsvejledning
(findes både på CD'en og som en trykt vejledning på flere sprog)
COMLI/Modbus PC 242 (ligger på CD'en)
AquaProg 4 (til konfiguration af pumpecontrollere)
AquaVision 6 (et overvågnings- og driftssystem til pumpestationer)
OM DENNE VEJLEDNING, DENS TILTÆNKTE LÆSERE OG BETINGELSER
Ordliste og bestemmelser
For at angive et menupunkt i et hierarki skal man bruge en vinkelparentes til at
adskille niveauerne. Eksempel: Indstillinger > System betyder det menupunkt, du
når ved først at vælge menupunktet Indstillinger, som har en række undermenuer,
hvor du vælger menupunktet System.
Blå tekst (som blå) indikerer et hyperlink. Hvis du læser denne vejledning på en
computer, kan du klikke på linket, og du bliver ført videre til linkdestinationen.
Alarmklasse: Alarmklassen kan være enten A-alarm eller B-alarm. A-alarmer
er de alarmer, der kræver øjeblikkelig handling, så driftspersonellet i marken
skal orienteres, uanset tidspunkt på døgnet. B-alarmer er mindre vigtige, men
de skal behandles inden for normal arbejdstid.
Pumpeinspektion: Lange ledige perioder i forurenede omgivelser er ødelæggende for pumper. Det kan undgås, hvis man "inspicerer" dem med jævne mellemrum for at reducere korrosion og andre skadelige virkninger.
Digital ind betyder et signal, der er slået enten til eller fra (høj eller lav), hvor høj
er alt mellem 5 og 34 Volt DC, og lav er alt under 2 Volt.
Digital udgang betyder et relæ, der kan være normalt lukket eller normalt åbent.
Analog indgang er til sonder, og de registrerer alle motorstrømmen i området 420mA eller 0-20mA.
81300068%
2
3
1
2012.04.04
14 :11 :30
0.60m
PC 242
22.4 A
1
18.7 l/s
38.3 l/s
0.0 A
2
OVERSIGT
PC 242 er en serie af kontrolenheder til to pumper. Disse enheder har samme
funktionalitet med hensyn til evnen til at kontrollere pumper og styre alarmer—
forskellen er, at PC 242 har et grafisk display, hvor du kan se og kontrollere alle
aspekter af pumperne og forholdene i pumpesumpen, mens PC 241 kun kan
konfigureres fra en computer, der er i drift AquaProg (se reference [3] på side
1) fra Sulzer. Disse pumpecontrollere kan enten bruges som enkeltstående eller
kommunikere alle værdier og vilkår videre til et centralt overvågnings- og operativsystem, f.eks. AquaVision fra Sulzer.
Enhederne omfatter alle de midler, der er nødvendige for at muliggøre kommunikation af alle værdier og vilkår til et centralt overvågnings- og operativsystem.
Kommunikationsmetoderne omfatter blandt andet:
• Analog modem
• GSM-modem
• GPRS-modem
• Fast forbindelse over radio eller kabel
Alarmer kan sendes til det centrale overvågningssystem eller som SMS til en
mobiltelefon. Når PC 242 kommunikerer via et modem, kan der defineres fire
telefonnumre, som systemet forsøger at ringe til i rækkefølge, indtil alarmen
kan leveres, eller indtil der er nået en forsøgsgrænse. Disse forsøg er konfigurerbare til forskellige vilkår, f.eks. alarmklasserne. Et eksempel: Hvis det ikke
lykkes at aflevere en alarm til centralovervågningssystemet, kan systemet
sende en SMS til en mobiltelefon, men kun hvis alarmklassen er A.
Alarmer akkumuleres i en alarm-log, og de kan kvitteres fjernt eller lokalt på
controlleren.
I det følgende beskrives, herunder knapper og lysindikatorer, og PC 242 (Afsnit
1.1), herunder det grafiske display, knapper og lysindikatorer:
1.1 PC 242-panelet
Displayets topniveau-visning på PC 242 viser dynamisk driftsstatus for pumperne og vilkårene i pumpesumpen, idet du får vist lige netop det, du skal vide
om motorstrømssituationen. Figur 1-1 viser symbolerne og forklarer deres
betydning. Enheden vil altid vende tilbage til denne visning efter 10 minutters
inaktivitet i en anden visning (f.eks. visning af menuer).
Alarmsymbol
Lav kapacitet P2
2,50 m
Overløbssonde
Indgående flow
til sumpen
5,3 l/s
25,0 l/s
5,8 A
4,7 A
1
2
Alarmtekst
Vandhøjde i pumpesumpen
Udgående flow fra sumpen
Højniveauvippesonde
Strømforbrug til pumpe 2
Viser drift (animeret trekant)
Pumpe nr. 2
Lavniveauvippesonde
81300068C
Vandhøjde (animeret)
Figur 1-1 Displayet på PC 242 viser dynamisk status for pumperne, idet du får vist lige netop
det, du har brug for at vide. Alarmsymbolet og teksten vises kun, hvis der virkelig er en alarm, og i
det tilfælde vil en rød lampe blinke på højre side af panelet.
Overløbs- og høj/lavniveau-sonderne bliver røde, når de udløses. Trekanten i pumpen bliver grøn
og drejer, når pumpen kører normalt, mens den bliver rød ved fejl og gul ved ledig.
Hvis nogle værdier er negative, indikerer det fejl i sonden eller kommunikation med sonden.
OVERSIGT
Til højre for displayet er der seks knapper, hvormed du kan navigere i menuer
og kontrolindstillinger. Figur 1-2 viser layoutet og forklarer knappernes funktioner.
Op
Venstre/tilbage
Højre/fremad
Alarm
Esc/Annuller
Enter
Ned
Figur 1-2 Du navigerer i menuerne med pileknapperne. Du vælger et menupunkt ved at
trykke på enten Højre/fremad eller Enter. Du bekræfter en operation med knappen Enter. Esc-knappen
vil annullere motorstrømsdriften eller bringe dig direkte til oversigtsbilledet af pumpesumpen.
Den grønne lampe angiver, at der er strøm på enheden. Rx og Tx vil kun lyse under
kommunikation (henholdsvis modtagelse og overførsel). Den røde alarmindikator blinker, når der
er en ukvitteret alarm (og displayet fortæller, hvilken type alarm det er). Når alarmen er kvitteret,
lyser lampen helt rød, og det bliver den ved med, indtil problemet er afhjulpet.
o For at afslutte pumpesumpens oversigtsbillede og gå ind i menuerne skal du
trykke på en af pileknapperne Op eller Ned.
o Du vælger et menupunkt ved at trykke på enten Højre/fremad eller Enter .
o Du bekræfter (eller udfører) en handling med knappen Enter. Når displayets
topniveau-visning angiver, at der er en alarm, vil aktivering af Enter
fremkalde en prompt, hvor du skal kvittere for alarmen, og hvis du trykker på
Enter en gang til, bliver den kvitteret.
o Esc-knappen vil annullere motorstrømsdriften eller afslutte menuerne og
bringe dig tilbage til oversigtsbilledet af pumpesumpen.
Knapfunktioner
Lysindikatorer
Til højre for knapperne er der fire lysindikatorer, der viser:
o
o
o
o
Hovedmenu
En grøn lampe angiver, at der er strøm på enheden.
Tx lyser, mens der overføres data til modemet.
Rx lyser, mens der modtages data fra modemet.
Alarmindikatoren blinker, når der er en ukvitteret alarm, og displayet
fortæller, hvilken type alarm det er. Når alarmen er kvitteret, lyser lampen
helt rød, og det bliver den ved med, indtil problemet er afhjulpet.
Figur 1-3 viser Hovedmnuen, som du kan få vist fra oversigtsbilledet ved at
trykke på enten Op eller Ned:
Hovedmenu
Manuel kontrol
Alarmliste
Vis status
Indstillinger
Trendkurver
Select Language
Menupunkter
Disse symboler viser, hvilke navigationsknapper der er “aktive”
I motorstrømsvisning.
Esc
Figur 1-3
Sådan justeres kontrasten
Menuens navn
Topniveau-menuen til det PC 242 grafiske display.
Kontrasten på displayet kan justeres på følgende måde:
o Lysere: Hold knappen Højre/fremad nede og tryk på Esc.
o Mørkere: Hold knappen Venstre/tilbage nede og tryk på Esc.
Sådan indtastes værdier og tekststrenge
Brug knapperne Op/Ned til at rykke en værdi eller et bogstav op eller ned. Til værdier/tekststrenge, der er længere end ét ciffer eller tegn, bruges knapperne
Venstre/Højre til at flytte indtastningsstedet til det ønskede felt, så du kan ændre
dets værdi med knapperne Op/Ned osv.
81300068%
4
5
Adgangskoder
Der er tre sikkerhedsniveauer:
1. Daglige handlinger, f.eks. kvittering af en alarm eller standsning af en
pumpe, kræver ikke adgangskode eller autorisation.
2. Driftsindstillinger, f.eks. indstilling af start- eller stopniveauerne for
pumpen, kræver en adgangskode på operatørens niveau;
3. Konfigurationsindstillinger, der påvirker den grundlæggende funktionalitet
eller adgang, f.eks. indstilling af datoformatet, kræver en adgangskode på
systemniveau;
Fabriksstandardadgangskoderne er henholdsvis 1 og 2, men koderne kan
ændres under menupunktet Indstillinger > System. Når en adgangskode for
Operatøren er påkrævet, kan du angive adgangskoden for enten operatøren
eller systemet.
1.2 Personalarm og hvordan den resettes
Når pumpestationen bemandes, kan en personalarm udsendes, hvis vedligeholdelsesmedarbejderen ikke har vist aktivitet inden for et vist tidsrum. Find
oplysninger om indstillinger med relation til dette i Afsnit 2.3 Systemindstillinger på side 8 (tildeler Alarmtype, Alarmforsinkelse og Max tid til reset), Afsnit 2.10 Indstillinger til digital indgang på side 18 (tildeler Personel på station til Digital ind), og
Afsnit 2.11 Indstillinger til digital udgang på side 19 (tildeler Personalarm ind til
enten Digital ud 4 eller 5).
Efter den specificerede Max tid til reset aktiveres det tildelte Digital ud-relæ, så et
visuelt eller audiosignal kan advare vedligeholdelsespersonalet om, at alarmtimeren skal nulstilles. Hvis alarmtimeren ikke resettesor tidsrummet
Alarmforsinkelse, sendes en personalarm ud.
81300068%
For at resette timeren skal du blot trykke på en knap på pumpecontrolleren.
OVERSIGT
.
81300068%
6
7
2
FORETAG DINE INDSTILLINGER
Proceduren til at foretage disse indstillinger er beskrevet for PC 242, der har et
grafisk interface (se Afsnit 1.1 på side 3).
Hovedmenu
Manuel kontrol
Alarmliste
Vis status
Indstillinger
Trendkurver
Select Language
2.1 Select Language
1. Vælg menupunktet Select Language, og tryk på Enter to gange.
2. Tast Operatørens adgangskode (standard er 1). Tryk på Enter.
3. Rul til det ønskede sprog ved at bruge knapperne Op/Ned.
4. Tryk på Enter og derefter på Venstre/Tilbage.
Esc
2.2 Oversigt over indstillinger
Menupunktet Indstillinger har 12 undermenuer med mange indstillinger, der skal
indtastes af systemadministratoren, selv om de alle har følsomme standardværdier. Nedenfor vises de 12 undermenuer:
1. System (Tabel 2-1 i Afsnit 2.3 på side 8)
2. Pumpesump (Tabel 2-2 i Afsnit 2.4 på side 9)
3. Pumpe 1 (Tabel 2-3 i Afsnit 2.5 på side 13)
4. Pumpe 2 (Tabel 2-3 i Afsnit 2.5 på side 13)
5. Fælles P1-P2 (Tabel 2-4 i Afsnit 2.6 på side 15)
6. Analog logning (Tabel 2-5 i Afsnit 2.7 på side 16)
7. Trendkurver (Tabel 2-6 i Afsnit 2.8 på side 16)
8. Analog indgang (Tabel 2-7 i Afsnit 2.9 på side 17)
9. Digital indgang (Tabel 2-8 i Afsnit 2.10 på side 18)
10. Digital udgang (Tabel 2-9 i Afsnit 2.11 på side 19)
11. Pumpekanaler (Tabel 2-10 i Afsnit 2.12 på side 19)
12. Kommunikation (Tabel 2-11 i Afsnit 2.13 på side 20)
Alle indstillinger kræver en adgangskode til System bortset fra nogle indstillinger under undermenuen System og start/stopniveauerne under undermenuerne Pumpe 1 og Pumpe 2, som kun kræver en adgangskode for Operatøren.
Hver af de 12 undermenuer er beskrevet i separate tabeller. Den nøjagtige procedure for, hvordan tabellerne skal fortolkes, er eksemplificeret herunder for
indstillingerne under menupunktet Indstillinger > System > Systemalarmer > Netfejl i
Tabel 2-1 på side 8:
1. Vælg menupunktet Indstillinger, og tryk på Enter.
Øverste menupunkt System bliver valgt. Tryk på Enter igen.
2. Vælg menupunktet Systemalarmer ved hjælp af knapperne Op/Ned, tryk på Enter.
3. Vælg menupunktet Netfejl, og tryk på Enter.
4. Vælg menupunktet Alarmtype, tryk på Enter og indtast adgangskode for System.
Vælg et af {Inaktiv, B-Alarm, A-Alarm}, og tryk på Enter.
81300068%
5. Vælg menupunktet Alarmforsinkelse, tryk på Enter og indtast adgangskode for
System. Indstil antallet af sekunder og tryk på Enter.
Adgangskoden huskes i nogle sekunder, så i trin 5 ovenfor behøver du måske
ikke at indtaste adgangskoden. Beskrivelse af knappernes funktion findes i
Kapitel 1 Oversigt på side 3.
8
FORETAG DINE INDSTILLINGER
2.3 Systemindstillinger
System
Tabel 2-1 viser den komplette liste over systemindstillinger.
Systemindstillinger, under menupunktet ‘Indstillinger > System’
Undermenu
Undermenu
Indstilling
Værdi
Adgangskode
Select Language
Vælg et sprog
Operatør
Datoformat
Vælg et datoformat
System
Indstil dato
Dato
Indstil tid
Tid
Vælg enheder
{Metriske enheder}
Baggrundslys timeout
Minutter
Niveau for grafisk
interval
Meter
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Lav
forsyningsspænding
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Volt
Systemalarmer
NV Checksumfejl
System
Operatør
Hysterese
Volt
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Max tid til reset
Timer og minutter
Operatør
Helt tal
Operatør
System
Helt tal
System
Hele historik-loggen
{Annuller, Reset}
Alle alarmer
{Annuller, Reset}
System
Personalarm
I den aktuelle version er metriske enheder
eneste valgmulighed.
Hvis du indtaster værdien 0, vil baggrundslyset
altid være tændt.
NV Checksumfejl vises, hvis checksummen for den
permanente hukommelse indikerer fejl.
Alarmen forbliver aktiv, indtil strømmen tændes/slukkes.
Efter dette tidsrum skal vedligeholdelsespersonalet resette timeren (ved at trykke på en
knap), eller der bliver udsendt en personalarm
efter Alarmforsinkelse.
Skift adgangskode
Historik/Alarmreset
Samme som den indstilling, der er beskrevet i
Afsnit 2.1.
Operatør
—
Netfejl
Kommentar
Til operatøradgang. Koden skal bestå af 1-4
cifre. Fabriksstandardkoden er 1.
Til systemadgang (administrator). Koden skal
bestå af 1-4 cifre. Fabriksstandardkoden er 2.
System
81300068%
Tabel 2-1
9
2.4 Pumpesumpindstillinger
Pumpesump
Tabel 2-2 viser den komplette indstillingsliste under undermenuen Pumpesump.
Tabel 2-2
Pumpesumpindstillinger, under "Indstillinger >Pumpesump' (Sheet 1 of 5)
Undermenu
Undermenu
Indstilling
Værdi
Niveausondetype
Vælg type
{Analog sonde,
Start/Stop-vipper}
System
Max antal pumper i drift
Vælg pumper i drift
{2 pumper, max 1
pumpe}
System
Min relæinterval
Skift
Min tid
Sekunder
—
Skift Funktion
{FRA, Normal, Asymmetrisk}
Normal skift
Skift efter
{Hvert pumpestop,
Begge pumper
stoppet}
Asymmetr.
Skift
Primær pumpe
{Pumpe 1, Pumpe 2}
Antal stop til skift
Helt tal
Driftstid skift
{TIL, FRA, }
Efter kont.
Driftstid
Timer og minutter
Startfunktion
{FRA, TIL}
Startniveauændring
Meter
Driftstid skift
Start på hurtigt skift
Mål
Parametre
Stationsflow
Sumpareal
81300068%
Beregn. Pumpekapacitet
Per
Minutter
Stopfunktion
{FRA, TIL}
Stopniveauændring
Meter
Per
Minutter
Beregn indløbsflow
{FRA, TIL}
Sumpens form
{Rektangulær, Konisk}
Tømmer/Fylder
{Tømmer sump, Fylder
sump}
Indløbsflow
beregningsinterval
Sekunder
Flowkompens.
2 Pumper
Procent
Niveau 0
Fast ved 0 meter
Areal 0
Kvadratmeter
…
…
…
…
Niveau 9
Meter
Areal 9
Kvadratmeter
Funktion
{FRA, TIL}
Min niveau P.Cap
beregn.
Meter
Startforsinkelse
Sekunder
Beregningstid
Sekunder
Stopforsinkelse
Sekunder
Adgangskode
System
System
Kommentar
For at minimere strømstød eller spændingsspidser forårsaget af pumper, der starter eller
stopper samtidig, skal der altid være en
minimum tid mellem to relæer, der skifter tilstand.
Vil kun skifte efter et vist antal stop af den primære pumpe.
Ud over normal eller asymmetrisk skift kan du
indstille controlleren til at skifte pumpe, når
denne har kørt kontinuerligt i et stykke tid.
System
Hvis niveauet stiger mindst Startniveauændring i
løbet af tidsrummet Per, vil én pumpe starte.
Hvis niveauet fortsætter med at stige lige så
meget, vil næste pumpe starte.
Hvis niveauet falder mere end Stopniveauændring
i løbet af tidsrummet Per, vil én pumpe stoppe.
Hvis niveauet fortsætter med at falde lige så
meget, vil næste pumpe stoppe.
Er pumpen i gang med at fylde eller tømme
sumpen?
System
Tidsinterval mellem målinger.
100% betyder, at 2 pumper leverer dobbelt så
meget som en enkelt pumpe. 50% betyder, at
2 pumper ikke leverer mere end en enkelt
pumpel.
System
Du kan specificere sumpens form ved at
specificere arealet ved hjælp af 10 forskellige
niveauer fra bunden af sumpen, niveau 0, til
toppen, niveau 9.
System
For submersede pumper indstilles Min niveau
P.Cap beregn. til at være toppen af pumpen —
det øger nøjagtigheden. Beregning starter
efter Startforsinkelse, når pumpeflowene er stabiliseret, og fortsætter i Beregningstid.
Stopforsinkelse påvirker ikke pumpekapacitetsberegningen, men beregningen af indløbsflow hindres under Stopforsinkelse, efter at
pumpen stopper, når flowet stabiliseres.
FORETAG DINE INDSTILLINGER
Tabel 2-2
Pumpesumpindstillinger, under "Indstillinger >Pumpesump' (Sheet 2 of 5)
Undermenu
Undermenu
Indstilling
Værdi
Overløbsdetektering
{FRA, Overløbssonde,
Niveaugrænse}
Overløbsberegning
{Lås på indløbsflow,
eksponent og
konstant}
Eksponent 1
Nummer
Konstant 1
Nummer
Eksponent 2
Nummer
Konstant 2
Nummer
Niveaugrænse
Meter
Pumpe 1 Nødstart
{FRA, TIL}
Pumpe 2 nødstart
{FRA, TIL}
Driftstid
Sekunder
—
Overløb
Eksponent og
konstant}
Overløbsniveau
Nøddrift
Adgangskode
Kommentar
For detektering af overløb er en overløbssonde
meget mere nøjagtig end en tærskel fra en
niveausonde. Ved at indstille parametrene
(eksponenter og konstanter) kan du også måle
overløbet nøjagtigt ved en beregning. ‘Lås på
indløbsflow’ benytter ganske enkelt indløbsflowets historiske værdi.
System
e1
e2
Overflow = h c 1 + h c 2
[ m3 ⁄ s ]
h = height of water
Det niveau, som overløbet forventes ved.
Bemærk: ikke så nøjagtigt som at bruge en
overløbskontakt.
System
Hvis den normale kontrol via start- og stopniveauer mislykkes, kan denne virke som en nødbackup:
Hvis højniveauvipperen udløses, kan pumpe 1
og/eller 2 sættes til startkørsel i perioden
Drifts tid.
81300068%
10
11
Tabel 2-2
Pumpesumpindstillinger, under "Indstillinger >Pumpesump' (Sheet 3 of 5)
Undermenu
Undermenu
Højt niveau
Lavt niveau
Højniveauvipper
Lavniveauvipper
Højt
indløbsflow
Lavt
indløbsflow
Sumpalarmer
Nødstart
Fjernblokkering
Højt tryk
Lavt tryk
Overløbsalarm
81300068%
Trykblokkering
Lænsepumpe
kører
Indstilling
Værdi
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Meter
Hysterese
Meter
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Meter
Hysterese
Meter
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Liter/sekund
Hysterese
Liter/sekund
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Liter/sekund
Hysterese
Liter/sekund
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Skalamål
Hysterese
Skalamål
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Skalamål
Hysterese
Skalamål
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Adgangskode
Kommentar
System
Tryktærskel for alarmen indstilles i menuen
nedenfor vedrørende pumpeblokkering.
FORETAG DINE INDSTILLINGER
Tabel 2-2
Pumpesumpindstillinger, under "Indstillinger >Pumpesump' (Sheet 4 of 5)
Undermenu
Undermenu
Sondefejl
Sumpalarmer
Motorværn
DO 6
Begge
pumper
blokkeret
Fjernblokkering
Lavniveauvipper
Pumpeblokkering
Trykblokkering
Blokkering
ved lækage
Denne menu
følger indstillingen af
DO 6 i
Tabel 2-9, som
kan indstilles
til en af menuerne til højre:
Omrørerkontrol
Rensningskontrol
Lænsepumpe
kontrol
Indstilling
Værdi
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Fjernblokkering
{FRA, TIL}
Blokkering timeout
Sekunder
Lavniveauvipper
{FRA, TIL}
Trykblokkering
{FRA, TIL}
Blokkeringsforsinkelse
Sekunder
Blokkeringstryk
Skalamål
Blokkering timeout
Sekunder
Blokkering ved lækage
{FRA, TIL}
Blokkeringsforsinkelse
Sekunder
Stop pumpe under
omrøring
{NEJ, JA}
Omrørertid
sekunder
Starttællerinterval
Helt tal
Timerinterval
Timer og minutter
Max niveau
Meter
Min niveau
Meter
Spul ved
{Pumpestart,
Pumpestop}
Spuletid
Sekunder
Antal starter til spuling
Helt tal
Startforsinkelse
Sekunder
Stopforsinkelse
Sekunder
Ved højniveauvipper
{FRA, TIL}
Niveau ved høj vipper
Meter
Max afvigelse +/-
Meter
Ved lavniveau-vipper
{FRA, TIL}
Niveau ved lav vipper
Meter
Max afvigelse +/-
Meter
Niveausondecheck
Adgangskode
System
En nulværdi for Blokkering timeout betyder, at
blokkering aldrig vil blive afbrudt.
System
{FRA, TIL}
Niveauændringstid
Sekunder
Min niveauændring +/
-
Meter
Bemærk: Trykblokkering kan benyttes, når en
tryksonde er installeret på udløbsflowsiden.
Når den indikerer for højt tryk for pumpen, kan
denne blokkeres. En nulværdi for Blokkering
timeout betyder, at blokkering aldrig vil blive
afbrudt.
Omrøreren er startet, efter at Starttællerpumpen
starter, eller efter Timerinterval. Ved indtastning af
nul deaktiveres den tilsvarende udløser.
System
Hvis max > min niveau, er dette det vindue,
hvor omrøreren kan køre. Hvis max < min
niveau, kan omrøreren måske kun køre uden
for dette vindue.
Slavekontakt til Digital ind-typen
Lænsepumpevipper.
Kontrollerer, at niveausonden fungerer korrekt.
Kontroller kan udføres ved høj vipper, ved lav
vipper og for at sikre, at outputtet varierer.
System
Niveauændringscheck
Kommentar
Ved høj/lav vipper kan en sondealarm
udsendes, hvis niveausonden giver en værdi,
der ikke ligger inden for Max afvigelse fra det specificerede niveau for høj/lav vipper.
For at sikre, at værdierne varierer, skal du se
nedenfor:
En sondealarm kan udsendes, hvis niveausonden ikke ændrer sin udgangsværdi med
mindst Min niveau ændring i tidsperioden
Niveau ændrings tid.
81300068%
12
13
Tabel 2-2
Pumpesumpindstillinger, under "Indstillinger >Pumpesump' (Sheet 5 of 5)
Undermenu
Undermenu
—
Tarifkontrol
Spids mandag
til
Spids søndag
Niveau over havet
Værdi
Tarifkontrol
{FRA, TIL}
Leveringstid
Minutter
Nedre pumpeniveau
Meter
Spidstid 1 Tænd
Timer og minutter
Spidstid 1 Sluk
Timer og minutter
Spidstid 2 Tænd
Timer og minutter
Spidstid 2 Sluk
Timer og minutter
Niveau
Meter
Adgangskode
System
Kommentar
Hvis der benyttes tarifkontrol, kan du indstille
pumpen til at starte med at tømme sumpen
Leveringstid før den høje tarif starter. I det tilfælde
vil den tømme sumpen ned til Nedre
pumpeniveau (eller til et stopniveau, hvilket af
dem der udløses først).
For hver dag i ugen kan du specificere to tidsperioder på høj tarif (ved at specificere periodernes tænde- og slukketider).
System
Hvis visning af aktuelle niveauer skal være
absolut niveau over havet, skal du taste
niveauet for pumpesumpen over havniveau.
2.5 Indstillinger for pumpe 1 og 2
Pumpe 1
Pumpe 2
Tabel 2-3 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuerne Pumpe 1 og Pumpe 2.
Tabel 2-3
Indstillinger for pumpe 1 og 2, under "Indstillinger > Pumpe 1' og 'Indstillinger > Pumpe 2' ' (Sheet 1 of 3)
Undermenu
Undermenu
Relækontrol
Start/Stopniveauer
Driftsindikation
Tidsindstillinger
Pumpekapacitet
81300068%
Indstilling
Indstilling
Værdi
Adgangskode
Pumpe tilsluttet?
{NEJ, JA}
System
Startniveau
Meter
Stopniveau
Meter
Tilfældigt startområde
±
Meter
Startniveau høj tarif
Meter
Stopniveau høj tarif
Meter
Vælg type
{FRA, Digital indgang,
Motorstrøm}
Kommentar
Hvis der ikke er tilsluttet en pumpe, kører
relæet stadig i overensstemmelse med start/
stopniveauerne.
Bemærk: Disse niveauer bruges kun under lavtarifperioder, hvis der benyttes tarifkontrol.
Operatør
Startniveauet er randomiseret ± dette område
omkring Startniveau.
I perioder med høj tarif bruges disse niveauer
som start- og stopniveauer.
System
Midler/sonde, hvorved en pumpe betragtes
som i drift.
Strømtærskel
Ampere
Pumpen betragtes som i drift over tærsklen.
Tærskel-tændingsforsinkelse
Sekunder
Tærskel-slukningsforsinkelse
Sekunder
For at undertrykke spidser og støj kan udløste
tærskler fra sonder være nødvendige for at
fastholde en bestemt tid, før en statusændring
kvitteres.
Max kont. driftstid
Timer og minutter
Lav kapacitetsgrænse
Liter pr. sekund
System
Pumperne stopper, når Max kont. driftstid opnås.
Timeren resettes hver gang et startniveau er
nået.
System
En alarm sendes, hvis den målte kapacitet er
under denne tærskel.
FORETAG DINE INDSTILLINGER
Tabel 2-3
Indstillinger for pumpe 1 og 2, under "Indstillinger > Pumpe 1' og 'Indstillinger > Pumpe 2' ' (Sheet 2 of 3)
Undermenu
Undermenu
Indstilling
Værdi
Ingen driftsindikation
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Ampere
Hysterese
Ampere
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Ampere
Hysterese
Ampere
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmgrænse
Grader Celcius
Hysterese
Grader Celcius
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Faldende
motorværn
Motorværnsresetfejl
Høj motorstrøm
Lav motorstrøm
Lækage
Pumpealarmer
Høj
temperatur
Lav pumpekapacitet
Pumpe ikke i
auto
Pumpefejl
Max kont.
driftstid
Pumpealarm
blokkeret
Alarmgrænse
Liter pr. sekund
Hysterese
Liter pr. sekund
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Alarmtype
{Inaktiv,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse
Sekunder
Adgangskode
Kommentar
Kræver en Lækagesonde i pumpen.
System
81300068%
14
15
Tabel 2-3
Indstillinger for pumpe 1 og 2, under "Indstillinger > Pumpe 1' og 'Indstillinger > Pumpe 2' ' (Sheet 3 of 3)
Undermenu
Undermenu
Blokkering pumpe ved alarm
Tør drift detekteret
Indstilling
Værdi
Høj motorstrøm
{NEJ, JA}
Lav motorstrøm
{NEJ, JA}
Faldende motorværn
{NEJ, JA}
Høj temperatur
{NEJ, JA}
Lav pumpekapacitet
{NEJ, JA}
Lækage
{NEJ, JA}
Ingen driftsindikation
{NEJ, JA}
Pumpefejl
{NEJ, JA}
Lavstrømsblokkering
{FRA, TIL}
Blokkeringsforsinkelse
Sekunder
Blokkeringsstrøm
Ampere
Blokkering timeout
Sekunder
Adgangskode
System
Kommentar
Hvis indstillingen er NEJ, vil pumpen kun være
blokkeret så længe årsagen til alarmen stadig
forekommer.
Hvis indstillingen er JA, vil pumpen blive blokkeret, indtil alarmen kvitteres.
System
For at detektere, om pumpen kører tør
benyttes en tærskel på den lave strøm.
2.6 Fælles indstillinger for pumpe 1 og 2
Fælles P1-P2
Tabel 2-4 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuerne Fælles P1-P2
Tabel 2-4
Fælles indstillinger for pumpe 1 og 2 under 'Indstillinger > Fælles P1-P2'
Undermenu
Undermenu
Motorværn automatisk reset
Pumpeinspektion
81300068%
Log pumpehændelser
Indstilling
Værdi
Reset motorværn P1
{NEJ, JA}
Reset motorværn P2
{NEJ, JA}
Pulstid
Sekunder
Forsinkelsestid
Sekunder
Max antal forsøg
Helt tal
Inspicér P1
{NEJ, JA}
Inspicér P2
{NEJ, JA}
Max stilstandstid
Timer og minutter
Driftstid
Sekunder
Start hvis niveau >
Meter
Start hvis niveau <
Meter
Log pumpehændelser
{NEJ, JA}
Adgangskode
Kommentar
Pulstid er varigheden af resetpulsen.
System
Forsinkelsestid bruges med to formål:
(1) køletiden før en ny reset forsøges;
(2) tælleren for Max antal forsøg resettes, når
pumpen har kørt i Forsinkelsestid.
Denne bruges til at "inspicere" pumperne, hvis
de har stået stille i Max stilstandstid.
System
System
Hvis ‘Start hvis niveau >‘ er lavere end ‘Start hvis
niveau <‘, er dette det vindue, hvor pumpen
eller pumperne kan køre.
I modsat fald må pumpen eller pumperne kun
køre uden for dette vindue. Når betingelsen er
opfyldt, vil pumpen eller pumperne køre i
Drifts tid.
16
FORETAG DINE INDSTILLINGER
2.7 Analog logning
Analog logning
Tabel 2-5 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Analog logning.
Tabel 2-5
Analog logning, under ‘Indstillinger > Analog logning’
Undermenu
Undermenu
Indstilling
Værdi
Log signal
{Lukket,
Niveau i pumpesump,
Indløbsflow,
Udløbsflow,
Motorstrøm P1,
Motorstrøm P2,
Tryk/Valgfri,
Temperatur P1,
Temperatur P2,
Overløbsniveau,
Overløbsflow,
Pumpekapacitet P1,
Pumpekapacitet P2,
Pulskanal 1
Pulskanal 2
Forsyningsspænding}
Log kanal 1
til
Log kanal 8
Log interval
Minutter
Log funktion
{Lukket,
Faktisk værdi,
Gennemsnitlig værdi,
Min værdi,
Max værdi}
Adgangskode
Kommentar
I alt 8 analoge kanaler, hvis udgang du kan
vælge på listen.
System
Tryk/Valgfri er beregnet til enten en tryksensor
eller en valgfri brugerdefineret sonde.
Impulskanal 1 og Pulskanal 2 bruges til regn- og
energiværdier.
2.8 Indstillinger til trendkurver
Trendkurver
Tabel 2-6 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Trend kurver.
Indstillinger til trendkurver, under ‘Indstillinger > Trendkurver’
Undermenu
Undermenu
—
Trendkurve 1
til
Trendkurve 4
Indstilling
Værdi
Adgangskode
Prøvetid
Sekunder
System
Trendsignal
{Lukket,
Niveau i pumpesump,
Indløbsflow,
Udløbsflow,
Motorstrøm P1,
Motorstrøm P2,
Tryk/Valgfri
Temperatur P1
Temperatur P2
Overløbsniveau,
Overløbsflow,
Pumpekapacitet P1,
Pumpekapacitet P2}
Max værdi
Ethvert tal
Min værdi
Ethvert tal
Kommentar
I alt 4 trendkurver, som du kan vælge på listen.
System
Max og min værdierne bruges til at indstille
diagrammernes skalaer.
81300068%
Tabel 2-6
17
2.9 Indstillinger til analog indgang
Analog indgang
Tabel 2-7 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Analog indgang.
Tabel 2-7
Indstillinger til analog input, under ‘Indstillinger > Analog indgang’
Undermenu
Undermenu
AI 1 niveausonde
AI 2 strøm P1
AI 3 strøm P2
—
AI 4 tryk/
Tilvalg
Indstillinger
AI 5 temperatur P1
81300068%
AI 6 temperatur P2
Indstilling
Værdi
Signalområde
{4-20 mA,
0-20 mA}
Skalere 0% =
Meter
Skalere 100% =
Meter
Nul offset
Meter
Filterkonstant
Sekunder
Signalområde
{4-20 mA,
0-20 mA}
Skalere 0% =
Ampere
Skalere 100% =
Ampere
Dødbånd
Ampere
Filterkonstant
Sekunder
Signalområde
{4-20 mA,
0-20 mA}
Skalere 0% =
Meter
Skalere 100% =
Meter
Dødbånd
Ampere
Filterkonstant
Sekunder
Funktion
{Modtryk,
Valgfri}
Betegnelse
String
Antal decimaler
Integer
Enhed
String
Signalområde
{4-20 mA,
0-20 mA}
Skalere 0% =
Værdi
Skalere 100% =
Værdi
Filterkonstant
Sekunder
Højalarm AI4
Alarmtype: {Afbrudt,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse: Sek.
Alarmgrænse: Værdi
Hysterese: Værdi
Lavalarm AI4
Alarmtype: {Afbrudt,
B-Alarm, A-Alarm}
Alarmforsinkelse: Sek.
Alarmgrænse: Værdi
Hysterese: Værdi
Sondetype
{PTC, Pt100}
Filterkonstant
Sekunder
Pt100 kabeloffset
Grader Celcius
Sondetype
{PTC, Pt100}
Filterkonstant
Sekunder
Pt100 kabeloffset
Grader Celcius
Adgangskode
Kommentar
Tryk/Valgfri er beregnet til enten en tryksensor
eller en valgfri brugerdefineret sonde.
System
Kun til Valgfri, dvs. når en valgfri brugerdefineret
sonde er bruget.
Kun til Valgfri, dvs. når en valgfri brugerdefineret
sonde er bruget.
18
FORETAG DINE INDSTILLINGER
2.10 Indstillinger til digital indgang
Digital indgang
Tabel 2-8 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Digital indgang. Standardkonfigurationen for digital indgang er vist i
Installationsvejledningen
Tabel 2-8
Indstillinger til digital indgang, under ‘Indstillinger > Digital indgang’
Undermenu
Undermenu
Digital ind 1
til
Digital ind 12
Digital ind 13
og
Digital ind 14
Værdi i
Funktion
{FRA,
Driftsindikator P1,
Driftsindikator P2,
Manuel start P1,
Manuel start P2,
P1 ikke i auto,
P2 ikke i auto,
Start vipper P1,
Start vipper P2,
Stop vipper P1-P2,
P1 pumpefejl;
P2 pumpefejl,
Lavniveau-vipper,
Netfejl,
Lænsepumpe-vipper,
Personel på station,
Alarmreset,
Højniveau-vipper,
Overløbssonde,
Motorværn P1,
Motorværn P2,
Motorværn DO 6}
Norm. Åben/Lukket
{NO, NC}
Funktion
{FRA,
Driftsindikator P1,
Driftsindikator P2,
Manuel start P1,
Manuel start P2,
P1 ikke i auto,
P2 ikke i auto,
Start vipper P1,
Start vipper P2,
Stop vipper P1-P2,
P1 pumpefejl;
P2 pumpefejl,
Lavniveau-vipper,
Netfejl,
Lænsepumpe-vipper
Personel på station,
Alarmreset,
Højniveau-vipper,
Overløbssonde,
Motorværn P1,
Motorværn P2,
Motorværn DO 6,
Pulskanal 1,
Pulskanal 2}
Norm. Åben/Lukket
{NO, NC}
Adgangskode
Kommentar
Der eri alt 14 digitale (til/fra) ingangskanaler.
De første 12 kan vælges på en liste over 20
funktioner. Men vi anbefaler at beholde standardkonfigurationen, der er vist i Installationsvejledningen.
Personel på station bruges til personalarm. En kontakt er normalt sluttet til lyskontakten for at
indikere, at der i øjeblikket er en person, der
arbejder i nærheden af sumpen.
Ikke i auto er normalt et signal fra en manuel
kontakt, der afbryder pumpen helt fra at blive
kontrolleret fra denne enhed.
Manuel start kan tilsluttes til en manuel
kontakt—dens funktion vil være identisk med
den, der starter pumpen ved hjælp af menuen
(se Afsnit 3.1 Manuel kontrol på side 23).
NO betyder Normalt åben.
NC betyder Normalt lukket.
System
De sidste digitale ingangskanaler, dvs. nr. 13 og
14, kan vælges på en liste over 22 funktioner.
Men vi anbefaler, at man beholder standardkonfigurationen, hvor de bruges til henholdsvis Impulskanal 1 og Pulskanal 2.
Den samme værdi må ikke tildeles to forskellige Digital ind.
81300068%
i.
Indstilling
19
2.11 Indstillinger til digital udgang
Digital udgang
Tabel 2-9 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Digital udgang. Standardkonfigurationen for DO 4-6 er vist i Installationsvejledningen.
Tabel 2-9
Indstillinger til digital udgang, under ‘Indstillinger > Digital udgang’
Undermenu
Undermenu
DO 1 Alarm udgang
Indstilling
Værdi
Relæfunktion
{Ukvitteret Alarm,
Aktiv alarm}
Norm. Åben/Lukket
{NO, NC}
DO 2 kontrol P1
Norm. Åben/Lukket
{NO, NC}
DO 3 kontrol P2
Norm. Åben/Lukket
{NO, NC}
Relæfunktion
{Reset M.værn P1+P2,
Reset M.værn. P1,
Pumpefejl P1,
Modemforsyning,.
Fjernbetjening,
Personalarm ind}
Norm. Åben/Lukket
{NO, NC}
Relæfunktion
{Reset M.værn P2,
Pumpefejl P2,
Modemforsyning,.
Fjernbetjening,
Personalarm ind}
DO 4 P1-funktioner
DO 5 P2-funktioner
DO 6 sumpfunktioner
Norm. Åben/Lukket
{NO, NC}
Relæfunktion
{Omrørerkontrol,
Rensningskontrol,
Lænsepumpekontrol}
Norm. Åben/Lukket
{NO, NC}
Adgangskode
Kommentar
NO betyder Normalt åben.
NC betyder Normalt lukket.
System
Oplysninger om indstillinger af disse, se
Tabel 2-2, side 12.
2.12 Indstillinger til pulskanaler
Pulskanaler
Tabel 2-10 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Puls kanaler.
Tabel 2-10
Indstillinger til pulskanaler, under 'Indstillinger >Pulskanaler'
Undermenu
Undermenu
Indstilling
Værdi
Funktionskanal 1
{Nedbør,
Energi}
Funktionskanal 2
{Nedbør,
Energi}
1 Puls =
mm eller kWt
Alarm høj nedbør/
Alarm høj styrke
{Inaktiv,
B-Alarm,
A-Alarm}
—
81300068%
Indstillinger kanal 1
og
Indstillinger kanal 2
Alarmforsinkelse
Alarmgrænse
Sekunder
l ⁄ (s . ha) eller kW
Hysterese
l ⁄ (s . ha) eller kW
Adgangskode
System
Kommentar
Menuerne tilpasses efter det valg, du foretager
til funktionen for kanal 1 og kanal 2.
l ⁄ (s . ha) er: liter pr. sekund og hektar, hvilket
svarer til 0,36 mm pr. time.
20
FORETAG DINE INDSTILLINGER
2.13 Kommunikationsindstillinger
Kommunikation
Tabel 2-11 viser den komplette liste over indstillinger, du kan lave under undermenuen Kommunikation.
Kommunikationsindstillinger, under ‘Indstillinger > Kommunikation’ (Sheet 1 of 2)
Undermenu
Undermenu
Protokol
Serviceport
Indstilling
Værdi
Adgangskode
Protokol
{Modbus, Comli}
System
Baudrate
{FRA,
300,
600,
1200,
2400,
4800,
9600,
19200,
38400,
57600,
115200}
System
Station-ID
Helt tal
Stationens navn
Tekststreng
Baudrate
{FRA,
300,
600,
1200,
2400,
4800,
9600,
19200,
38400,
57600,
115200}
Kommunikationsport
Modem
Paritet
{Ingen, Odd, Even}
Handshake
{FRA, TIL}
Comli/Modbus-ID
Helt tal
Comli/Modbus
timeout
Sekunder
Modem tilsluttet
{NEJ, Analog, GSM,
GPRS modem WM22}
Modem-init
{Annuller, Init}
Hayes før opkald
Tekststreng
Hayes efter afslutning
Tekststreng
Sign. Før svar
Helt tal
Modem PIN-kode
Tekststreng
Modem PUK-kode
Tekststreng
SMSC ServCenter-nr.
Tekststreng
GPRS APN
Tekststreng
GPRS APN fortsat
Tekststreng
GPRS hjerteslag
Minutter
GPRS fjern IP-adr.
Tekststreng
GPRS TCP-IP Port
Helt tal
Kommentar
System
Modem er ikke nødvendigt ved
fastnetforbindelser.
System
Udfyldes ikke; bruges af standard-SIM-kortet.
Ellers skal internationalt format benyttes (men
det foranstillede tegn ‘+’ kan springes over).
81300068%
Tabel 2-11
21
Tabel 2-11
Kommunikationsindstillinger, under ‘Indstillinger > Kommunikation’ (Sheet 2 of 2)
Undermenu
Undermenu
Alarmopkald
81300068%
Opkaldsforsøg 1
til
Opkaldsforsøg 4
Indstilling
Værdi
Max antal opkald/
alarmer
Helt tal
Interval opkaldsforsøg
Sekunder
Opkaldskvittering
{Ingen kvittering,
Ringesignal,
Skriv til reg. 333,
Al datakomm.}
Alarmkvittering
Reg 333
{NEJ, JA}
Tilslut ID-streng
Tekststreng
Telefonnummer
Tekststreng
Alarmreceiver
{FRA, Centralt system,
SMS GSM (PDU)}
Vilkår for alarmopkald
{A-Alarm Til,
A-Alarm Til/Fra,
A+B-Alarm Til,
A+B-Alarm Til/Fra}
Timeout alarmkvittering
Sekunder
Send ID-streng
{NEJ, JA}
ID-strengforsinkelse
Sekunder
Adgangskode
Kommentar
Max antal forsøg til opkald. Den cykler gennem
opkaldsforsøg 1-4 (se indstillingerne nedenfor)
indtil Max antal opkald/alarmer er nået.
Tiden mellem opkaldsforsøg.
System
Dette er til den lokale indikation. Hvis JA,
accepteres den, når centralsystemet har taget
sig af alarmen.
Opkaldsforsøg 1-4 antager, at der er tilsluttet et
modem. Ikke nødvendigt for fastnetforbindelser.
Til SMS skal GSM-nummeret være i internationalt format (men det foranstillede tegn ‘+’ kan
springes over).
Alarmreceivertype. Hvis FRA, springer den til
næste opkaldsforsøg på listen.
System
Et opkald forsøges kun, hvis betingelsen er
opfyldt. Til/Fra indikerer, at alarmen tænder
eller slukker. Eksempel: A+B-Alarm Til/Fra
betyder, at enten A- eller B-alarmen tænder
eller slukker.
Tiden indtil den springer over dette forsøg og
prøver det næste.
Tiden mellem start af forbindelsen, indtil IDstrengen bliver sendt (hvis indstillet til JA).
FORETAG DINE INDSTILLINGER
81300068%
22
23
3
Manuel kontrol,
Alarmliste,
Vis status,
Trendkurver
DAGLIG DRIFT (PC 242)
For den daglige drift er der, når indstillingerne ikke behøver at blive ændret, kun
fire menuer, du behøver at kende ud over den topniveau-visning, der grafisk
viser motorstrømsvilkårene. De fire menuer er: Manuel kontrol, Alarmliste, Vis status og
Trendkurver, og de er hver for sig beskrevet i de følgende afsnit.
Når displayets topniveau-visning angiver, at der er en alarm (se Kapitel 1 Oversigt på side 3), vil aktivering af Enter fremkalde en prompt, hvor du skal kvittere
for alarmen, og hvis du trykker på Enter en gang til, bliver den accepteret.
3.1 Manuel kontrol
Menupunktet Manuel kontrol bruges til at starte og stoppe pumper, reset motorværnet, starte renseren og fjerne eventuelle fjerne blokkeringer af pumperne.
Tabel 3-1 viser den komplette liste over de manuelle handlinger, du kan foretage.
Tabel 3-1
Manuel kontrol
Hovedmenu
Manuel kontrol
Alarmliste
Vis status
Indstillinger
Trendkurver
Select Language
Menu
Indstilling
Start/Stop P1
Start/Stop P1
Reset motorværn P1
Esc
Reset motorværn P2
Manuel
kontrol
Kommentar
Start/Stop med knappen Enter. (Anvendelig, når
niveauet ligger inden for de konfigurerede start/
stopniveauer.)
Reset med knappen Enter.
DO 6 Omrører/renser/
lænsepumpe
Afhængigt af indstillingen af DO 6, start/stop omrøreren/renseren/lænsepumpen med Enter-knappen.
Fjern blokkering
Hvis pumpen er blevet blokkeret fra et fjernt center,
kan du hindre (fjerne) denne fjerne blokkering ved at
trykke på knappen Enter.
3.2 Alarmliste
Tabel 3-2 viser indholdet under menupunktet Alarmliste.
Tabel 3-2
Hovedmenu
Manuel kontrol
Alarmliste
Vis status
Indstillinger
Trendkurver
Select Language
81300068%
Esc
Alarmliste
Undermenu
Værdi
Ukvitteret
Alarmer
Viser en liste over ukvitterede
alarmer.
Aktiv alarm
En liste over aktive alarmer vises i
omvendt kronologisk rækkefølge.
Alle
hændelser
En liste over alle hændelser vises i
omvendt kronologisk rækkefølge.
Kommentar
Tryk på Enter for at kvittere for den valgte
alarm.
Hændelser er: start/stop af pumpe, når
en alarm gå i gang, når den kvitteres, og
når alarmen standser.
24
DAGLIG DRIFT (PC 242)
3.3 Vis status
Tabel 3-3 viser den komplette informationsliste under menupunktet Vis status.
Tabel 3-3
Hovedmenu
Manuel kontrol
Alarmliste
Vis status
Indstillinger
Trendkurver
Select Language
Vis status
Undermenu
Undermenu
Værdi
System
PC 242 Version
Tilvalg
Forsyningsspænding
GPRS-modem
Status, IP-adresse
—
Niveau
Indløbsflow
Udløbsflow
Pumpet
volumen
Total
I dag
Dag 1 - Dag 7
—
Motorstrøm
Temperatur
Driftstid
Total
I dag
Dag 1 - Dag 7
Antal starter
Total
I dag
Dag 1 - Dag 7
Pumpekapacitet
Sidste prøve
Nominel
Gennemsn. I dag
Gennemsn. Dag 1 Gennemsn. 7 Dag 7
—
Overløbsniveau
Overløbsflow
Overløbstid
Total
I dag
Dag 1 - Dag 7
Overløbsvolumen
Total
I dag
Dag 1 - Dag 7
Antal overløb
Total
I dag
Dag 1 - Dag 7
—
Modtryk/Valgfri
—
Motorstrømsværdi
Akkumuleret
værdi
Total
I dag
Dag 1 - Dag 7
Esc
Pumpesump
Pumpe 1/
Pumpe 2
Overløb
Modtryk/
Valgfri
Nedbørskanal 1/
Energikanal 2
Kommentar
Hvis der er tilsluttet sonder.
Afhængigt af indstillingen af AI 4 i
Tabel 2-7 på side 17.
Der er en menu for henholdsvis
kanal 1 og kanal 2, og de kan være
til enten nedbør eller energi
afhængigt af dit valg i Tabel 2-10 på
side 19.
3.4 Trendkurver
Esc
Når du åbner dette menupunkt, vises kurver over de sidste 100 prøver i overensstemmelse med dine indstillinger i Tabel 2-6 på side 16. Når du trykker på
knappen Ned, vises en forklaring på kurverne, dvs. fortolkning af farverne
foruden de seneste værdier. Når du trykker på knappen Op, fjernes forklaringsboksen.
81300068%
Hovedmenu
Manuel kontrol
Alarmliste
Vis status
Indstillinger
Trendkurver
Select Language
25
4
TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG EMCKOMPATIBILITET
81300068%
4.1 Tekniske specifikationer
Omgivende driftstemperatur
–20 til +70 °C
Omgivende lagertemperatur
–30 til +80 °C
Beskyttelsesgrad
IP 20
Kabinetmateriale
PPO og PC
Montering
DIN skinne 35mm
Fugtighed
0–95% RH ikke-kondenserende
Dimensioner
HxBxD 86x160x60
Strømforsyning
9–34V DC
Strømforbrug
< 150mA i gennemsnit ved 24V DC
Digital ud-relæer ved max belastning
250VAC 4A max 100VA ohmsk belastning
Digital indgangsspænding
5–34V DC
Digital indgangsmodstand
10 kohm
Max pulshastighed på Digital ind 13 og 14
500 Hz
Analog indgang
0–20 eller 4–20mA
Temperatursonde
PTC eller Pt100
Analog indgangsopløsning
16 bit for niveausonde; 10 bit for anden AI
Log-kapacitet
8 kanaler i 15 dage (plus den aktuelle dag).
Telemetrisk interface
RS-232
TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG EMC-KOMPATIBILITET
4.2 Elektromagnetisk kompatibilitet
Beskrivelse
i.
Standard
Klass
e
Niveau
Bemærkninger
Kriterie i
4
15 kV
Luftudledning
A
4
8 kV
Kontaktudledning
A
4
4 kV
A
4
4 kV CMV
A
4
2 kV NMV
A
Elektromagnetisk
afladningsimmunitet
(ESD)
EN 61000-4-2
Hurtig transient/
sprængningsimmunitet (sprængning)
EN 61000-4-4
Strømstødsimmunitet
1.2/50 μs (strømstød)
EN 61000-4-5
Immunitet over for RFfeltpåførte forstyrrelser i konduktorer
EN 61000-4-6
3
10 V
150 kHz - 80 MHz
A
Immunitet over for
bestrålede RF-felter
EN 61000-4-3
3
10 V/m
80 MHz -1 GHz
A
Immunitet over for
spændingsdyk og variationer
EN 61000-4-11
B
Ydelseskriteriet A er normalt ydelse inden for de specificerede grænser.
Ydelseskriteriet B er midlertidig forringelse eller tab af funktion eller ydeevne, hvilket
afhjælper sig selv.
81300068%
26
27
5
TILBEHØR
5.1 Pumpecontrollere
Varenr.
12700001
Beskrivelse
PC 242, controller til 2 pumper med farveindikatorpanel
5.2 Tilbehør
Varenr.
81300068%
47000000
Beskrivelse
Blyakkumulator 12 V 4 Ah
39000041
Blyakkumulatorholder til 2 stk 47000000
17000664
MD 124 DIN skinnemonteret tryksensor 4-20 mA / 0-3,5 meter vandsøjle
28000011
CA 521 GSM - GPRS-modem
43320588
9-polet RS232 han-modemkabel
28000011
9-polet RS232 PC-kabel M-F
Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland
Tel. +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com
2014 Copyright © Sulzer

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement