Candy | CBD 120 | Technical data | Candy CBD 120 Technical data

UKR
RU
DA
NO
EN
Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi¿
Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
Brugsanvisning
Bruksanvisning
User instructions
CBD 120
UKR
2
DA
RU
NO
EN
ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ !
ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
TILLYKKE
GRATULERER
OUR COMPLIMENTS
Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó
“Êàíäi”, Âè âèpiøèëè íå éòè íà
êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè
íàéêpàùå.
Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
ïîæåëàëè ëó÷øåå.
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó
ïpàëüíó ìàøèíó - çäîáóòîê
áàãàòîpi÷íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó,
íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè
òiñíîìó êîíòàêòó iç
ñïîæèâà÷åì.
Ôèpìà Êàíäè pàäà
ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
òåñíîì êîíòpàêòå ñ
ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Âè îápàëè ÿêiñòü,
äîâãîâi÷íiñòü i øèpîêi
ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ
ïpàëüíà ìàøèíà.
Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
Candy er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Êpiì öüîãî, ôipìà “Êàíäi” pàäà
çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó
ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ
ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè,
ïîñóäîìèéíi ìàøèíè,
ïpàëüíî-ñóøèëüíi ìàøèíè,
ñóøèëüíi ìàøèíè,
ìiêpîõâèëüîâi ïå÷i,
õîëîäèëüíèêè òà
ìîpîçèëüíèêè.
Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
Âàì øèpîêóю ãàììó
∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
õîëîäèëüíèêè,
ìîpîçèëüíèêè.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Çàïèòàéòå ó Âàøîãî
Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã
âèpîáiâ ôipìè “Êàíäi”.
Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
ôèpìû Êàíäè.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî
îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю
iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äàº
Âàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà
ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè,
óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi
êîpèñíi ïîpàäè ùîäî
êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю.
Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
ìàøèíû.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю
iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ
êîíñóëüòàöié.
Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
èíñòpóêöèé äëÿ
ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè
“Êàíäi” àáî äî îäíîãî ç ¿¿
öåíòpiâ ç òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå
Ìîäåëü òà G-íîìåp (ÿêùî
òàêèé º).
Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
Êàíäè èëè ñ åå
ñïåöèàëèñòàìè ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
òàêîâîé èìååòñÿ).
Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
òàáëè÷êå.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
3
UKR
ÇÌIÑÒ
OÃËABËEHÈE
Âñòóï
Ââåäåíèe
Çàãàëüíi âiäîìîñòi
Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
∋êñïëyàòàöèè
Ãàpàíòi¿
Çàõîäè áåçïåêè
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi¿
Ïàíåëü êåpóâàííÿ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Âèáip ïpîãpàìè
Âèpîáè, ïpèçíà÷åíi äëÿ
ïpàííÿ
Òàáëèöÿ ïpîãpàì
Ïpàííÿ
Чèùåííÿ òà äîãëÿä
Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé
4
RU
PÎÇÄIË
ÏAPAÃPAÔ
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPTER
DA
NO
EN
INHALT
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Introduction
1
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
General points on delivery
2
Garantibestemmelser.
Garanti
Guarantee
3
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Safety Measures
4
Tekniske data.
Tekniske data
Technical Data
5
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Setting up and Installation
6
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Control Description
7
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
8
Valg af program
Valg av program/temperatur
Selection
9
Gode råd vedr. vask
Produktet
The Product
10
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Table of Programmes
11
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Washing
12
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Cleaning and routine
maintenance
13
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Faults Search
Ãàpàíòèÿ
Mepû áåçoïacíocòè
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
Ycòaíoâêa
Oïècaíèe êoìaíä
Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
cpeäcòâ
Bûáop ïpoãpaìì
Tèï áeëüÿ
Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì
Còèpêa
Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé
Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè
5
UKR
DA
RU
EN
PÎÇÄIË 1
ÏÀPÀÃPÀÔ 1
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPTER 1
ÇÀÃÀËÜÍI
ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÎÁÙÈÅ
ÑÂÅÄÅÍÈß
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè ç ìàøèíîю áóëè:
Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÊPÀ¯ÍÑÜÊÎЮ
ÌÎÂÎЮ;
À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUCTION MANUAL
B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß;
Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ)
ÃÀPÀÍÒI¯;
Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
ÃÀPÀÍÒÈÈ;
C) GARANTIBEVIS
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) ÇÀÃËÓØÊÈ;
D) ÇÀÃËÓØÊA;
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
D) CAP
E) ÆÎPÑÒÊÈÉ
ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß
ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍί
ÒPÓÁÈ;
E) ÆÅÑÒÊÎÅ
ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
ÒPÓÁÛ;
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) ÂÀÍÍÎЧÊÀ ÄËß
ÌÈÉÍÈÕ ÇÀÑÎÁIÂ.
F) ÂÀÍÍÎЧÊÀ ÄËß
ÌÎЮÙÈÕ CPEÄCTB.
F) BEHOLDER FOR
FLYDENDE SÆBE.
F) BEHOLDER FOR
FLYTENDE
VASKEMIDDEL
F) LIQUID DETERGENT
COMPARTIMENT
ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ
ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
A
B
C
D
Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü
óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè
òpàíñïîpòóâàííi.
Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü
çâåpòàéòåñÿ â öåíòp
òåõíi÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
“ÊÀÍÄI”.
6
NO
Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
îápàòèòåñü â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.
GEM DISSE TING
F
E
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
UKR
8
DA
RU
PÎÇÄIË 2
ÏÀPÀÃPÀÔ 2
ÃÀPÀÍÒI¯
ÃÀPÀÍÒÈß
Ïpàëüíà ìàøèíà ìàº
ãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé
äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî
(çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê
ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ
ïîñëóãàìè òåõíi÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì
îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi.
Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
äíÿ ïîêóïêè.
NO
EN
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPTER 2
GARANTI
BESTEMMELSER.
GARANTI
GUARANTEE
Denne maskine er omfattet
af et års fabriksgaranti.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance Service.
9
UKR
DA
RU
NO
EN
PÎÇÄIË 3
ÏÀPÀÃPÀÔ 3
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPTER 3
ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ
ÌÅPÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SAFETY MEASURES
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ
ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß
ÏPÀËÜÍί ÌÀØÈÍÈ:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÏPÈ ËЮÁÛÕ
ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
ÌÀØÈÍÛ:
● âiäêëю÷iòü âèëêó âiä ìåpåæi;
● çàêpèéòå êpàí ïîäà÷i âîäè;
● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
øòåïñåëü èç pîçåòêè;
● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
âîäû;
● “Êàíäi” îñíàùóº âñi ñâî¿
ìàøèíè êàáåëåì iç
çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ,
ùî åëåêòpîìåpåæà ìàº
çàçåìëåíèé ïpîâiä. Â pàçi
éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî
çâåpíóòèñÿ äî
êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà.
● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
ìàøèíû êàáåëåì ñ
çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
êâàëèôèöèpîâàííîìó
ïåpñîíàëó.
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Àïàpàòópà ôipìè “Êàíäi”
âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ
89/336/ÅÅÑ òà 73/23/ÅÅÑ íà
åëåêòpîîáëàäíàííÿ.
Àïïàpàòópà ôèpìû
Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì
ÅЭÑ N 89/336, 73/23 íà
çëåêòpîîáîpóäîâàíèå;
● íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè
ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè.
● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé
ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
íîãàìè;
● íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю
● íå pàáîòàéòå ñî
ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
áîñèêîì;
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
● íå çàñòîñîâóéòå
ïpîäîâæóâà÷i â âîëîãèõ òà
ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà,
äóøîâà êiìíàòà).
● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
● Maskinen må ikke
pîççóòèìè.
âî âëàæíûõ è ñûpûõ
ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
äóøåâàÿ êîìíàòà).
ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI
ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ
ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90°Ñ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
● ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó,
ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi
âîäè â áàöi.
● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
â áàpàáàíå.
10
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Trekk ut støpselet.
● Skru av vanntilførselen.
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
● Turn off the water inlet tap.
● All Candy appliances are
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
DA
NO
EN
UKR
RU
● íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè
òà ïåpåõiäíèêàìè;
● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè
● Brug ikke adaptere, eller
multistik.
● Bruk ikke adaptere eller
● Do not use adaptors or
è ïåpåõîäíèêàìè;
● íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà
íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì
êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà
Âàøó âiäñóòíiñòü;
● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì,
● Lad ikke børn betjene
● Maskinen må ikke brukes
● Do not allow the appliance
● Træk aldrig i apparatets
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Do not pull the mains lead
● Efterlad ikke maskinen
● La ikke vaskemaskinen bli
● Do not leave the
● Hvis apparatet skal flyttes,
● Løft aldri vaskemaskinen
● In the case of removal,
● Ved transport, læn da ikke
● Ved transport må ikke
● During transportation
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Hvis maskinen skal flyttes
● Vær alltid to personer ved
● Lift the appliance in pairs
● Hvis maskinen går i stå
● Hvis vaskemaskinen er
● In the case of failure
● Hvis ledningen (til
● Dersom strømledningen (til
● Should the supply cord
● íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè
òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè
âiäêëю÷åííi âèëêè âiä pîçåòêè;
● íå çàëèøàéòå ìàøèíó â
óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä
äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî);
● ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ
ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå ¿¿ çà
pó÷êè êåpóâàííÿ ÷è çà
êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ.
èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ
ìàøèíîé áåç Âàøåãî
íàáëюäåíèÿ;
● íå òÿíèòå çà êàáåëü
ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
îòêëю÷åíèÿ åå îò
∋ëåêòpîñåòè;
● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â
óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
ò.ï.);
● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
íà òåëåæêó;
● ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå
êëàäiòü ¿¿ ëюêîì íà âiçîê.
ÓÂÀÃÀ!
Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ
ìàøèíè íà ïiäëîçi ç
êèëèìîâèì ÷è âîpñèñòèì
ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî
çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá
âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi
çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè,
íå áóëè çàêpèòi âîpñîì.
ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
● â pàçi íåñïpàâíîñòi ÷è
ïîãàíî¿ pîáîòè ìàøèíè
âiäêëю÷iòü ¿¿, çàêpèéòå êpàí
ïîäà÷i âîäè òà íå
êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç
ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ
òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé
Ñåpâiñíèé öåíòp “Êàíäi” òà
âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ
òiëüêè îpèãiíàëüíèõ
çàï÷àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ
íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî
ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè.
● ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ
yøêoäæeíèé, íeoáxiäío
çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì
êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â
cëyæái òexíi÷íoão
çaáeçïe÷eííÿ.
12
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
udsat for regn, eller direkte
sol.
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
Âàæíî!
 ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
íåîáõîäèìî îápàòèòü
âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
pàñïîëîæåííûå ñíèçó
ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
âîpñîì.
● ïîäíèìàéòå ìàøèíó
● ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ,
maskinen, uden behørigt
opsyn.
âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
pèñóíêå;
● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè
ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ
ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
“tjuvkontakter.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
multiple plugs.
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
do not lean the door against
the trolley.
as illustrated in the diagram.
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
13
UKR
PÎÇÄIË 4
DA
RU
KAPITEL 4
ÏÀPÀÃPÀÔ 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
52 cm
85 cm
60 cm
Òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè
Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
Çàâàíòàæåííÿ ñóõî¿
áiëèçíè
Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)
kg
5
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
Íîpìàëüíèé piâåíü
âîäè
Íopìàëüíûé ypoâåíü
âoäû
l
6÷15
VANDSTAND NORMAL
NORMALT VANNIVÅ
NORMAL WATER LEVEL
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
POWER INPUT
Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü
ïîòóæíiñòü
W
2150
Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi¿
(ïpîãpàìà 90°C)
Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
(ïpîãpàììà 90°C)
kWh
1,8
ENERGI FORBRUG
(PROG. 90°)
STRØMFORBRUK
(PROG. 90°)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG. 90°C)
Å çàïîáiæíèê
∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü
A
10
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ
öåíòpèôóãè
Cêopocòü âpaùeíèÿ
öeíòpèôyãè
giri/min.
1200
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SPIN
r.p.m.
Òèñê ó ãiäpàâëi÷íié
ñèñòåìi
Äàâëeíèe â
ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
Íàïpóãà â
ìåpåæi
Íàïpÿæåíèå â
ñåòè
V
230
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
14
15
UKR
PÎÇÄIË 5
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 5
ÏIÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI¯
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Pîçòàøóéòå ìàøèíó
íåïîäàëiê âiä ìiñöÿ ¿¿
åêñïëóàòàöi¿, çíiìiòü ¿¿ ç
ïiääîíó.
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.
Çpiæòå ñòpi÷êè, ÿêi òèì÷àñîâî
êpiïëÿòü òpóáêè.
Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå
øëàíã.
Âèâåpíiòü öåíòpàëüíèé ãâèíò
(À), âèâåpíiòü 4 áîêîâèõ
ãâèíòè (Â) i ïîòiì çíiìiòü
ñêîáó (Ñ).
Íàõèëèòü ìàøèíó âïåpåä i
çâiëüíiòü ¿¿ âiä
ïîëiåòèëåíîâîãî ìiøêà,
âèòÿãíiòü ïîëiñòèpîëîâi
ïpîêëàäêè, pîçòàøîâàíi ç
áîêiâ êîpïóñó.
Ââåpíiòü çàãëóøêó (ÿêà
çíàõîäèòüñÿ â ñïåöiàëüíîìó
ïàêåòèêó pàçîì ç iíñòpóêöiºю)
â îòâip íà çàäíié êpèøöi
ìàøèíè.
ÓÂÀÃÀ ! ÍÅ
ÇÀËÈØÀÉÒÅ
ÅËÅÌÅÍÒÈ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ
 ÌIÑÖI,
ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß
ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ
ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ
ÄÆÅPÅËÎÌ
ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ.
16
Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò
(A), 4 áîêîâûõ áîëòà (B) è
îòñîåäèíèòå òpàâåpñó (C).
Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è
âûòàùèòå äâà ïëàñòèêîâûõ
ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà
çàùèòíûõ ∋ëåìåíòà èç
ïîëèñòèpîëà, ïîòÿíóâ âíèç.
Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé,
êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå ñ
èíñòpóêöèåé.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
∋ËÅÌÅÍÒÛ
ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
ÄËß ÈÃP.
DA
NO
EN
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPTER 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING UP
INSTALLATION
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Cut tube-holding straps.
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Skru ut skruen i midten (A),
de 4 skruene på siden (B) og
fjern tverrstykket (C).
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Vippmaskinen litt forover.
Trekk av plastposene som
inneholder de to
isoporblokkene på siden ved
å trekke dem nedover.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
Lukk åpningen ved hjelp av
pluggen som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
UKR
DA
RU
Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó
ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè,
ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó.
Çaêpeïèòå ∧ècò
ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
pècyíêe.
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó
âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî
êpàíó.
Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
ìàøèíå.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Connect the fill hose
to the tap.
èË·‰Ë ÔÓ‚ËÌ¥ ·ÛÚË Ô¥‰’π‰Ì‡Ì¥ ‰Ó
‚Ó‰ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÌÓ‚Ó„Ó ¯Î‡Ì„Û. ëÚ‡ËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ.
èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
ÓÂÀÃÀ! ÍÅ
ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â
ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ.
Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó
äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé
øëàíã íà êpàю âàííè,
ñëiäêóю÷è, àáè òpóáêè íå
ïåpåãèíàëèñÿ òà íå
ïåpåêpó÷óâàëèñÿ.
Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé
øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî
êàíàëiçàöiéíî¿ òpóáè ç
ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä
piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i
äiàìåòpîì áiëüøèì çà
äiàìåòp çëèâíî¿ òpóáè
ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî,
âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé
ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ
çëèâíî¿ òpóáè.
Âíèìàíèå!
Íå îòêpûâàéòå
âîäîïpîâîäíûé êpàí.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê
ñòåíå, îápàùàÿ âíèìàíèå
íà òî, ÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó
íà áîpòó pàêîâèíû èëè
ëó÷øå ê êàíàëèçàöèîííîé
òpóáå ñ ìèíèìàëüíîé
âûñîòîé íàä ópîâíåì ïîëà
50 ñì è äèàìåòpîì áîëüøå
äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
èñïîëüçóéòå æåñòêîå
óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
ñëèâíîé òpóáû.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
min 4 cm
18
EN
NO
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
DA
NO
EN
UKR
RU
Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю
çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê.
Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ
íîæåê.
Juster maskinen med de
forreste ben.
Reguler føttene foran slik at
maskinen står jevnt.
Use front feet to level the
machine with the floor.
À. ïîâåpíiòü çà ãîäèííèêîâîю
ñòpiëêîю ãàéêó, àáè
pîçáëîêóâàòè ãâèíò íiæêè;
a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
Â. îáåpòàю÷è íiæêó, ïiäíiìiòü
÷è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî¿
¿¿ îïîpè íà ïiäëîãó;
b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
Ñ. çàáëîêóéòå ãâèíò íiæêè,
çàòÿãíóâøè ãàéêó ïpîòè
ãîäèííèêîâî¿ ñòpiëêè äî
óïîpó.
c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí
Ì ̇ÚËÒÌÛÚ‡.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí
Ì ̇ʇڇ.
Kontroller at start knappen
ikke er trykket ind.
Kontroller at start knappen
ikke er trykket inn.
Ensure that the START button
is not pressed.
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ÍÌÓÔ͇
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ̇ ÔÓÁˈ¥ª OFF Ú‡
‰‚Â¥ Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl Á‡˜ËÌÂÌ¥
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Insert the plug.
èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
A
B
Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè.
è¥ÒÎfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, ÔË·‰
ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËÈ Ú‡Í,
˘Ó· ¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Ú‡ ÓÁÂÚ͇
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ·ÛÎË Î„ÍÓ
‰ÓÒÚÛÔÌ¥.
20
C
21
UKR
DA
RU
PÎÇÄIË 6
ÏÀPÀÃPÀÔ 6
N
A DEFG
22
NO
EN
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
CHAPTER 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
CONTROLS
M
H
I BC
L
ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß
Îïèñàíèå êîìàíä
Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ
çàñîáiâ
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ
A
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
Êëàâèøà îòêpûâàíèÿ ëюêà
B
Knap for lågeåbning
Knapp for åpning av dør
Door open button
Êëàâiøà “START”
Êëàâèøà “START”
Start knap
“Start”-knapp
START button
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
Êíoïêa Cyïep Cêopocòü
C
D
Lynvask-knap
Lynvask-knapp
Super Rapid button
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl
Ú͇ÌËÌË
äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä
E
Anti krøl knappen
Antikrøll knappen
Crease guard button
äÌÓÔ͇ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ACTIVA
ä·‚˯‡ ÒÛÔÂÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
"ÄäíàÇÄ"
F
Activa skyllesystem
Activa skyllesystem
ACTIVA RINSE button
äÌÓÔ͇ ßçíÖçëàÇçéÉé èêÄççü
ÍÌÓÔ͇ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
G
Intensiv vask knappen
Intensiv vask knappen
Intensive wash button
äçéèäÄ DELAY START
ê͇ۘ áÄÑÖêÜäà ëíÄêíÄ
H
Knapen til forskudt startid kan
drejes i begge retninger
Knappen til utsatt startid kan
dreies i begge retninger
Delay Start Knob
Pó÷êà påãóëюâàííÿ
øâèäêîñòi âiäæèìó
Peãyëÿòop cêopocòè
I
Knap for variabel
centrifugerings hastighed
Regulering av
sentrifugeringshastighet
Spin speed control
èêéÉêÄåÄó Ç èéáàñß∫ OFF
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
L
Timer knap for valg af
program med OFF position
Tidsur for vaskeprogrammer
med OFF position
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp
“ìàøèíà âêë”
M
Kontrol lampe for drift
Varsellampe for “på”
Off/On indicator light
Iíäèêàòîpè pîáîòè ïpîãpàì
à̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÔÓ„‡ÏÏ
N
Indikatorlamper der viser
programforløbet
Indikatorlamper som viser
programforløpet
Indicator lights showing which
phase the programme is in
23
UKR
DA
NO
EN
ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß
ÊÍÎÏÎÊ
ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
ÊÍÎÏÎÊ
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIPTION OF
CONTROL
Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà
Êíîïêà îòêpûâàíèÿ
çàãpóçî÷íîãî ëюêà
KNAP FOR LÅGEÅBNING
KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
DOOR OPEN BUTTON
Óâàãà!
Ñïåöiàëüíèé
ïpèñòpié áåçïåêè íå
äîçâîëÿº íåãàéíî
âiäêpèòè ëюê ïî
çàêií÷åííi ïpàííÿ.
Ïî çàêií÷åííi ôàçè
âiäæèìó
öåíòpèôóãîю ñëiä
çà÷åêàòè 2 õâèëèíè,
ïåpø íiæ âiäêpèòè
ëюê.
Âíèìàíèå!
Ñïåöèàëüíîå
óñòpîéñòâî
áåçîïàñíîñòè íå
ïîçâîëÿåò
íåìåäëåííî îòêpûòü
ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
êîíöå ôàçû îòæèìà
öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
ëюê.
äçéèäÄ ëíÄêíì
äçéèäÄ ëíÄêí
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ëíÄêí, ˘Ó· Ó·‡ÚË ˆËÍÎ
(Á„¥‰ÌÓ Á Ó·‡ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ Ó‰ËÌ Á
¥Ì‰Ë͇ÚÓ¥‚ Á‡„ÓËÚ¸Òfl)
ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„ÓËÚÒfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.
çéíÄíäÄ: èßëãü íéÉé üä
äçéèäÄ ëíÄêí
çÄíàëçìíÄ, èêàëíêéû
çÖéÅïßÑçé ÑÖäßãúäÄ
ëÖäìçÑ Ñé èéóÄíäì
êéÅéíà.
áϥ̇ ÔÓ„‡ÏË Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ
ÔÓ„‡Ï‡ ‚Ê Á‡ÔÛ˘Â̇ (è‡ÛÁ‡)
äÓÎË ÔÓ„‡Ï‡ ÓÁÔÓ˜‡Ú‡, ÁÏ¥ÌË
ÏÓÊÎË‚Ó ‚ÌÓÒËÚË, ̇ÚËÒ͇˛˜Ë
ÔÓÚ¥·Ì¥ ÍÌÓÔÍË.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
äÓÎË ¥Ì‰Ë͇ÚÓ, Á‡„ÓËÚ¸Òfl, ÁÓ·¥Ú¸
ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ Ç‡Ï ÁÏ¥ÌË Ë ÁÌÓ‚Û
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
24
RU
èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
çÄÜÄíàü äçéèäà
ëíÄêí Ñé çÄóÄãÄ
êÄÅéíõ åéÜÖí èêéâíà
çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.
ËÁÏÂÌÂÌË ԇ‡ÏÂÚÓ‚
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÒΠ̇˜‡Î‡ ˆËÍ·
(Ô‡ÛÁ‡)
èÓÒΠ̇˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÁÏÂÌÂËfl ‚ ÂÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ ‚ÌÓÒËÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
éÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
à̉Ë͇ÚÓ ̇˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸. ÇÌÂÒËÚÂ
LJ¯Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë Ì‡ÊÏËÚ ¢Â
‡Á ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
B
2 min.
C
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
START KNAP
START KNAP
START BUTTON
Tryk startknappen ind
(kontrollampen vil lyse ud for
det valgte program)
Trykk startknappen inn
(kontrollampen vil lyse ved
det valgte program)
Press to start the selected
cycle (according to the
selected cycle one
indicator lights will go on) .
MASKINEN GÅR I GANG
FÅ SEKUNDER EFTER, DER
ER TRYKKET PÅ START.
MASKINEN STARTER FÅ
SEKUNDER ETTER AT
MAN TRYKKER PÅ
START.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS
WORKING.
ÆNDRING I DET VALGTE
PROGRAM EFTER START,
PAUSE I PROGRAMMET
Tryk startknappen ud igen.
Stop kontrollampen vil lyse,
man kan nu trykke på de
ønskede funktions knapper
og derefter trykke på start
knappen igen.
ENDRING I DET VALGTE
PROGRAM ETTER START,
PAUSE I PROGRAMMET
Trykk startknappen ut igen.
Stop kontrollampen vil lyse,
man kan nå trykke på de
ønskede funktions knapper
for så å trykke på start
knappen igen.
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMMES
HAS STARTED (PAUSE)
Once the programme has
started the settings can only
altered by pressing the
relevant buttons.
Release the START button.
One indicator lights will flash,
make your changes and
press the START button once
more.
25
UKR
DA
NO
EN
üÍ˘Ó ÇË ·‡Ê‡πÚ ‰Ó‰‡ÚË ‡·Ó
‚ËÈÌflÚË ·¥ÎËÁÌÛ, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí Ú‡ ÔÓ˜Â͇ÈÚ 2 ı‚ËÎËÌË,
ÔÓÍË ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ·ÂÁÔÂÍË ‚¥‰˜ËÌËÚ¸
‰‚Â¥.
äÓÎË ÇË ÁÓ·ËÎË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÁÏ¥ÌË,
Á‡˜ËÌ¥Ú¸ ‰‚Â¥, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí Ú‡ ÔËÒÚ¥È ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸
Ó·ÓÚÛ Ì‡ ÔÓÚÓ˜ÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí Ë
ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
ÔÂ‚‡Ì.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, skal
man trykke start knappen
ud og vente 2 minutter indtil
sikkerheds dørlåsen er
udløst. Åben lugen og tag
det aktuelle tøj ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte
i sit forløb.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer
tøy, skal man trykke start
knappen ut og vente 2
minutter inntil sikkerhets
dørlåsen er utløst. Åpn opp
luken og ta det aktuelle tøy
ut eller legg inn tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
If you wish to add or remove
items during washing,
release the START button
and wait 2 minutes until the
safety device unlocks the
door.
When you have carried out
the manoeuvre, close the
door, press START button and
the appliance will continue
working where it left off.
ÄÌÛ₇ÌÌfl Ó·‡ÌÌÓª ÔÓ„‡ÏË
èÓ„‡Ï‡ ÏÓÊ ·ÛÚË ‡ÌÛθӂ‡Ì‡ ‚
·Û‰¸-flÍËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ÒÚÛÔÌËÏ
˜ËÌÓÏ:
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚Ë·ÓÛ Ì‡
ÔÓÁˈ¥˛ OFF
èÓ˜Â͇ÈÚ 5 ÒÂÍÛ̉
凯Ë̇ ·Û‰Â „ÓÚÓ‚‡ ‰Îfl ¥Ì¯Óª
ÔÓ„‡ÏË ‡·Ó ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÏÍÌÂÌÓ˛
éÚÏÂ̇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
èÓ„‡ÏÏχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÓÚÏÂÌÂ̇ ‚ β·ÓÈ Û‰Ó·Ì˚È Ç‡Ï
ÏÓÏÂÌÚ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó:
éÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
èÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ ˜ÂÂÁ ÓÚÏÂÚÍÛ Çõäã Ë
ÔÓ‰ÓʉËÚ 5 ÒÂÍÛ̉.
èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó Ï‡¯Ë̇ ·Û‰ÂÚ „ÓÚÓ‚‡
Í ‚˚·ÓÛ ‰Û„ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË
ÓÚÍβ˜ÂÌ˲.
ANNULLERING AF ET
PROGRAM
Programmet kan når som
helst stoppes eller
annulleres.
Tryk start knappen ud og
drej programvælger
knappen hen på OFF,
derefter drejes knappen
væk fra OFF Og vent i 5
sekunder, nu kan der vælges
et andet program eller
annullering ved at dreje
tilbage på OFF.
ANNULLERING AV ET
PROGRAM
Programmet kan når som
helst stoppes eller
annulleres.
Trykk start knappen ut og
drei programvelger
knappen til OFF, derefter
dreies knappen bort fra OFF
Og vent i 5 sekunder, nå kan
det velges et andet
program eller annullering
ved at dreie tilbake på OFF.
CANCELLING A SELECTED
PROGRAMME
The programme can be
cancelled at any time in the
following way:
Release the START button
Turn the selector knob first to
the OFF position and then
away from it
Wait around 5 seconds
The machine will be ready
for another programme or to
be switched off.
ìÇÄÉÄ:
ÑÇÖêß çÖ åéÜçÄ
ÇßÑóàçüíà, èéäà
ìÇßåäçÖçÄ äçéèäÄ
ëíÄêí
26
RU
ÇçàåÄçàÖ:
áÄÉêìáéóçõâ ãûä çÖ
éíäêéÖíëü, Ñé íÖï èéê
èéäÄ çÄÜÄíÄ äçéèäÄ
ëíÄêí.
Êíoïêa cyïep øâèäêocòi
Êíoïêa Cyïep Cêopocòü
Ïpè íàòèñêàííi íà öю êíoïêy
÷ac ïpoãpaìè ïpaííÿ
cêopo÷yºòücÿ íà 50 xâèëèí
ìaêcèìyì, â çaëeæíocòi âiä
ïpoãpaìè òa âèápaío¿
òeìïepaòypè. Êíoïêa cyïep
øâèäêocòi ìoæe áyòè
âèêopècòaía ïpè ïpaííi âiä 1
äo 5 êã áiëèçíè.
Haæaòèeì ∋òoé êíoïêè âpeìÿ
ïpoãpaììû còèpêè
coêpaùaeòcÿ ía 10-50 ìèíyò
â çaâècèìocòè oò âûápaííoé
ïpoãpaììû è òeìïepaòypû.
Ôyíêöèÿ Cyïep Cêopocòè
ìoæeò áûòü ècïoëüçoâaía
ïpè çaãpyçêe ìaøèíû oò 1 äo
5 êã.
ñfl ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊ ·ÛÚË
‚ËÍÓËÒÚÓ‚‡Ì‡ ÚiθÍË Á
ÔÓ„‡Ï‡ÏË ‰Îfl ·‡‚Ó‚ÌflÌËı Ú‡
ÒËÌÚÂÚ˘ÌËı Ú͇ÌËÌ
ùÚ‡ ÍÌÓÔ͇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚ ÔÓ„‡Ïχı
‰Îfl ıÎÓÔÍÓ‚˚ı Ë ÒËÌÂÚÂÚ˘ÂÒÍËı
Ú͇ÌÂÈ.
PS. LÅGEN KAN IKKE
ÅBNES FØR START
KNAPPEN ER TRYKKET
UD OG VENTET I 2
MINUTTER.
D
PS. LOKKET KAN IKKE
ÅPNES FØR START
KNAPPEN ER TRYKKET
UT OG VENTET I 2
MINUTTER.
ATTENTION:
THE DOOR CANNOT BE
OPENED UNTIL THE
START BUTTON HAS BEEN
RELEASED
LYNVASK-KNAP
LYNVASK-KNAPP
SUPER RAPID BUTTON
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, reduceres
vaskeprogrammets varighed
med maksimalt 50 minutter,
alt afhængig af hvilket
program og hvilken
temperatur, du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
bruges til vasketøjsmængder
fra 1 til 5 kg.
(Denne mulighed kan kun
bruges på bomulds
programmer og syntetiske
programmer).
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, blir
vaskeprogrammets varighet
redusert med maksimum 50
minutter avhengig av hvilket
program og hvilken
temperatur du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
brukes til vasketøymengder
fra 1 til 5 kg.
(Denne muligheten kan kun
brukes på bomullsprogram
og syntetiske program).
By pushing this button the
time of the wash
programme is reduced to a
maximum of 50 minutes
depending on the
programme and the
temperature selected. The
super rapid button can be
used for washing loads of 1
to 5 kg.
(This button can be utilised
only on cottons and
synthetic programmes).
27
UKR
äÌÓÔ͇ Á‡ÔÓ·¥„‡ÌÌfl Ï’flÚÚfl
Ú͇ÌËÌË
äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä
ÄÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl ‰‡ÌÓª ÙÛÌ͈¥ª ‰‡π
ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÁÏÂ̯ËÚË ‰Ó ϥ̥ÏÛÏÛ
ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ÔÓÏ’flÚËı ˜ÂÈ, ÔË
ˆ¸ÓÏÛ o·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÓ„‡Ï‡
Ô‚ÌÓ„Ó ˆËÍÎÛ Ô‡ÌÌfl Ú‡ ÚËÔÛ
Ú͇ÌËÌ, ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÔ‡ÚË.
ì ‡Á¥ ÍÓÏ·¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ÁÏ¥¯‡ÌËı
ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì Á‡‰‡‚‡ÌÌfl
ÍÓχ̉ Ù‡ÁË „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚ¥
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ·‡‡·‡ÌÛ Ô¥‰ ˜‡Ò
ÁÎË‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸ÌÂ
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ‰‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‰ÓÒfl„ÚË
χÍÒËχθÌÓ„Ó ÔÓÏ’flͯÂÌÌfl
Ú͇ÌËÌ.
ÑÎfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ
¯ÂÒÚflÌËı, ÔÓÚ¥·ÌÓ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‚ˢ ‚͇Á‡Ì¥
ÍÓÏ‡Ì‰Ë ‰Îfl ÁÏ¥¯‡ÌËı ÚËÔ¥‚ Ú͇ÌËÌ,
Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ „‡‰¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ó‰Ë, ÔÓÚ Á
‰Ó‰‡‚‡ÌÌflÏ Ù‡ÁË ÒÚ‡Ú˘ÌÓª ‚Ó‰Ë Û
·‡‡·‡Ì¥ Á ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËÏ ÒÚÓÔÓÏ
Ô¥ÒÎfl ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
ì ÔÓ„‡Ï¥ ‰Îfl ¯ÂÒÚ¥ ˆfl ÍÌÓÔ͇
χπ π‰ËÌÛ ÙÛÌ͈¥˛ Á‡Î˯‡ÚË
Ú͇ÌËÌË Û ‚Ó‰¥ ‚ ͥ̈¥ ÓÒÚ‡Ì̸ӄÓ
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Á ÏÂÚÓ˛ χÍÒËχθÌÓ„Ó
ÓÁÚfl„Û‚‡ÌÌfl Ú͇ÌËÌË.
ôÓ· Á‡Í¥Ì˜ËÚË ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÚÓÌÍËı
Ú͇ÌËÌ Ú‡ ¯ÂÒÚflÌËı, ÔÓÚ¥·ÌÓ
‚ËÍÓ̇ÚË Ì‡ÒÚÛÔÌÂ:
- ‚¥‰ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ áÄèéÅßÉÄççü
å’üííü íäÄçàçà, ˘Ó·
Á‡Í¥Ì˜ËÚË ˆËÍÎ Ù‡ÁË ÁÎË‚Û Ú‡
Ó·ÂÚ‡ÌÌfl.
üÍ˘Ó ÇË Ì ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰ÊËχÚË
·¥ÎËÁÌÛ Ú‡ ·‡Ê‡πÚ Î˯ ÁÎËÚË
‚Ó‰Û, ÚÓ:
- ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ START
- èÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÔÓ„‡Ï‡˜ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ OFF
- é·Â¥Ú¸ ÔÓ„‡ÏÛ ÁÎË‚Û ‚Ó‰Ë
- èÓ˜Â͇ÈÚ 5 ÒÂÍÛ̉
- Ç¥ÏÍÌ¥Ú¸ ÔË·‰, ̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë
ÍÌÓÔÍÛ START
ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
"¯ÂÒÚ¸" ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚ ‚Ӊ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ˜ÚÓ·˚
‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ ‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
"‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸" ÏÓÊÌÓ
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
- éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
ÖÒÎË Ç˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ‚¢Ë,
Ë ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ÚÓ:
- ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí
- ÔÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Çõäã.
- ‚˚·ÂËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ëãàÇ
- ÔÓ‰ÓʉËÚ 5 ÒÂÍÛ̉
- ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÍÌÓÔÍÓÈ ëíÄêí
28
DA
RU
E
NO
EN
ANTI KRØL KNAPPEN
ANTIKRØLL KNAPPEN
CREASE GUARD BUTTON
I normal vaskeprogrammers
slutning vil det varme
vaskevand blive tilsat koldt
vand, og ved
udpumpningen vil tromlen
stå stille, herefter vil
maskinen centrifugere let.
Hermed mindskes krølningen
væsentlig, idet tøjet krøller
nemt i varmt vand men ikke
i koldt, og den lette
centrifugering sikre at
sæberesterne kommer ud af
tøjet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vand i maskinen og den
lette centrifugering
udelukkes.
I uldprogrammet vil anti krøl
knappen kun medfører at
programmet stopper med
vand i maskinen.
I slutten av normale
vaskeprogrammer vil det
varme vaskevannet bli tilsatt
kaldt vann. Ved
utpumpingen vil trommelen
stå stille, og maskinen vil
sentrifugere lett.
Hermed minskes krøllningen
vesentlig, da tøyet krøller lett
i varmt vann men ikke i
kaldt, og den lette
sentrifugeringen sikrer at
såperestene kommer ut av
tøyet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vann i maskinen og den
lette sentrifugeringen
utelukkes.
I ullprogrammet vil antikrøll
knappen kun medføre at
programmet stopper med
vann i maskinen.
Efter skåne- og uld
programmet kan
udtømningen foretages ved
at frakoble anti krøl
knappen og programmet vil
afslutte normalt, eller ved at
vælge program
som
alene pumper vandet ud.
Hvis vasketøjet ikke skal
centrifugeres :
- Tryk start knappen ud
- Drej programvælger
knappen hen på OFF
- Drej programvæger
knappen hen på program
”tømning”
- Vent 5 sekunder
- Tryk start knappen ind igen.
Etter skåne-og ull
programmet kan
uttømmingen foretas ved å
frakoble antikrøll knappen
og programmet vil avslutte
normalt, eller ved å velge
program
som alene
pumper vannet ut.
Hvis vasketøyet ikke skal
sentrifugeres :
- Trykk start knappen ut
- Drei programvelger
knappen til OFF
- Drei programvelger
knappen til program
”tømming”
- Vent 5 sekunder
- Trykk start knappen inn
igjen.
The Crease Guard function
minimizes creases as much
as possible with a uniquely
designed anti-crease system
that is tailored to specific
fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled throughout
the final two rinses with no
spinning and then a delicate
spin assures the maximum
relaxation of the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
WOOLLENS - after the final
rinse, the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
If you do not want to spin the
clothes and activate drain
only:
- release the START button
- turn the selector knob to
the OFF position
- select programme drain
- wait around 5 seconds
- switch on the appliance
again by pressing
the START button
29
UKR
NO
EN
ä·‚˯‡ ÒÛÔÂÔÓÎÓÒ͇ÌËfl
"ÄäíàÇÄ"
Å·„Ó‰‡fl ÌÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ "ÄäíàÇÄ" ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
‰‡ÌÌÓÈ Í·‚Ë¯Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÌÓ‚˚È ÒÔˆˇθÌ˚È
ˆËÍÎ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl. ÅÓθ¯ÂÂ
ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ̇ ÒÚ‡‰ËË
ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë ÌÓ‚‡fl ÍÓÏ·Ë̇ˆËfl
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ Ò
Á‡ÎË‚ÓÏ Ë ÒÎË‚ÓÏ ‚Ó‰˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌ˚Â
ÂÁÛθڇÚ˚ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
чÌ̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‡Á‡·Óڇ̇ ‰Îfl
β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ
ÍÓÊÂÈ, ‰Îfl ÍÓÚÓ˚ı ‰‡ÊÂ
χÎÂȯË ÓÒÚ‡ÚÍË ÏÓ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚ ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸
‡Á‰‡ÊÂÌËÂ Ë ‡ÎÎÂ„˘ÂÒÍÛ˛
Â‡ÍˆË˛.
Ç˚·Ó ‰‡ÌÌÓÈ Í·‚Ë¯Ë Ú‡ÍÊÂ
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl ÒÚËÍË
‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ë ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌÓ„Ó
·Âθfl, ÔË ÍÓÚÓÓÈ ‡ÒıÓ‰Û˛ÚÒfl
·Óθ¯Ë ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Â„Ó
Ò‰ÒÚ‚‡, ËÎË ÔË ÒÚËÍÂ
ÔÓÎÓÚÂ̈, ‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ËϲÚ
‚˚ÒÓÍÛ˛ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸
‚ Ò· ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡.
чÌ̇fl Í·‚˯‡ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ
ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË ¯ÂÒÚflÌ˚ı
Ú͇ÌÂÈ.
F
ACTIVA SKYLLESYSTEM
ACTIVA SKYLLESYSTEM
ACTIVA RINSE button
Takket være det nye
elektroniske ACTIVA system,
er det muligt at gøre
skylningerne endnu mere
effektive. Systemet tilsætter
væsentlig mere vand til
skylningerne under tøjets
rotation i tromlen og under
udpumpning.
Systemet er udviklet specielt
for folk med allergi over for
sæberester i tøjet.
Ligeledes er det særligt
egnet, hvis man har været
nød til at tilsætte meget
sæbe, fordi tøjet er utroligt
beskidt (børnetøj, sportstøj).
Kan også bruges med fordel,
når man vasker mange
håndklæder, idet disse har
en kedelig evne til at holde
på sæberester.
Tilvalgsknappen kan ikke
bruges sammen med
uldprogrammerne.
Takket være det nye,
elektroniske ACTIVA
skyllesystemet er det mulig å
gjøre skyllingene enda mer
effektive. Systemet tilsetter
betydelig mer vann til
skyllingene mens tøyet
roterer i trommelen og
under tømming. Systemet er
utviklet spesielt for personer
med allergi mot såperester i
tøyet. På samme måte er
det særlig godt egnet hvis
du har vært nødt til å tilsette
ekstra mye såpe når tøyet
er ekstra skittent (barnetøy,
treningstøy).
Kan også med fordel brukes
når man vasker mange
håndklær, siden disse har en
lei evne til å holde på
såperester.
Denne knappen er ikke
tilgjengelig sammen med
ullprogrammene.
Thanks to the new
electronic system ACTIVA,
acting on the button is
possible to effect a new
special rinse cycle. The
addition of a lot of more
water and the new action
combined of cycles of
rotation of the drum with
load and unloading of
water, allow to get laundry
perfectly rinsed.
This function has been
studied for the people with
delicate and sensitive skin,
for which also a least
residue of detergent can
cause irritations or allergies.
It advises to also use this
function for the children
items and in case of
washings of very dirty items,
for which it is due to use a
lot of detergent, or in the
washing of towelling items
whose fibers mostly have
the tendency to hold the
detergent.
This button is not available
in the Wool programmes.
äÌÓÔ͇ ßçíÖçëàÇçéÉé èêÄççü
ÍÌÓÔ͇ àçíÖçëàÇçéâ ëíàêäà
G
INTENSIV VASK KNAPPEN
INTENSIV VASK KNAPPEN
INTENSIVE WASH BUTTON
ç‡ÚËÒÌÛ‚¯Ë ‰‡ÌÛ ÍÌÓÔÍÛ, ˘Ó
‡ÍÚË‚ÛπÚ¸Òfl ڥθÍË Ô¥‰ ˜‡Ò ˆËÍÎ¥‚
‰Îfl ÒÚ¥ÈÍËı ÓÒÓ·ÎË‚Ó ·Û‰ÌËı
Ú͇ÌËÌ, ÏÓÊ̇ ‰ÓÒfl„ÚË ÒÚ¥ÈÍÓª
‚Ë·‡ÌÓª ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Îfl ÛÒ¥ı Ù‡Á
ˆËÍÎ¥‚ Ô‡ÌÌfl.
ñfl ËÒ‡, ÔÓπ‰Ì‡Ì‡ Á
‰Ó‚„ÓÚË‚‡ÎÓ˛ Ï¥ı‡Ì¥˜ÌÓª ‰¥π˛,
‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÓÚËχÚË ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥
ÂÁÛθڇÚË ÔË Ô‡ÌÌ¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó
·Û‰ÌËı Ú͇ÌËÌ.
èË ‚˚·Ó ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË,
‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ ÚÓθÍÓ ÔË ÒÚËÍÂ
·Âθfl ËÁ ÔÓ˜Ì˚ı Ú͇ÌÂÈ,
ÔÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓ Á‡‰‡Ì̇fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ̇ ‡Á΢Ì˚ı
˝Ú‡Ô‡ı ÒÚËÍË ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÈ.
ùÚ‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸, ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò
‡ÍÚË‚Ì˚Ï ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍËÏ
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ, ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÓÚÒÚË˚‚‡Ú¸ ‰‡Ê ÒËθÌÓ
Á‡„flÁÌÂÌÌÓ ·Âθ ËÁ ÔÓ˜Ì˚ı
Ú͇ÌÂÈ.
Når denne knap aktiveres vil
vaske vandet opretholde
den valgte temperatur i hele
vaskeforløbet og dermed
give vaskepulveret bedre tid
til at virke på særligt snavset
vasketøj.
Når denne knappen
aktiveres vil vaske vannet
opprettholde den valgte
temperaturen i hele
vaskeforløpet og dermed gi
vaskepulveret bedre tid til å
virke på særlig skittent
vasketøy.
This function which is
available on all cotton
programmes is very useful for
heavy soiling. The
temperature is kept
constant throughout all the
wash phases and the
programme is extended to
ensure an extra deep
cleaning performance.
äÌÓÔ͇ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl ACTIVA
ᇂ‰flÍË ÌÓ‚¥È ÂÎÂÍÚÓÌÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥
ACTIVA, Ó‰ÌËÏ Ì‡ÚËÒÍÓÏ ÍÌÓÔÍË
ÏÓÊÎË‚Ó Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË
ÒÔˆ¥‡Î¸Ì¥È ˆËÍÎ ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl.
ÑÓ‰‡ÚÍÓ‚ËÈ Ó·’πÏ ‚Ó‰Ë Ú‡ ÌÓ‚ËÈ
ÏÂı‡Ì¥ÁÏ, Á’π‰Ì‡Ì¥ Û ˆËÍÎ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl
·‡‡·‡ÌÛ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ Ú‡
‚¥‰ÎË‚ÓÏ ‚Ó‰Ë, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ
ÁÓ·ËÚË ·¥ÎËÁÌÛ ¥‰Â‡Î¸ÌÓ
‚ËÔÓÎÓÒ͇ÌÓ˛.
ñfl ÙÛÌ͈¥fl ·Û· ÓÁÓ·ÎÂ̇ ‰Îfl
β‰ÂÈ Á ‰ÂΥ͇ÚÌÓ˛ Ú‡ ˜ÛÚÚπ‚Ó˛
¯Í¥Ó˛, ‰Îfl flÍËı Á‡Î˯ÍË
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚ ̇ ‚ËÓ·‡ı
ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÎË͇ÚË ÔÓ‰‡ÁÌÂÌÌfl
‡·Ó ‡ÎÂ„¥˛.
êÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‰‡ÌÛ ÙÛÌ͈¥˛ ‰Îfl
‰ËÚfl˜Ëı ˜ÂÈ, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥
‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ˜ÂÈ, ‰Îfl flÍËı
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ·‡„‡ÚÓ
Ô‡Î¸ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚, ‡·Ó ÔË Ô‡ÌÌ¥
Ú͇ÌËÌ, ˜Ëª ‚ÓÎÓÍ̇ ‚·Ë‡˛Ú¸ Ú‡
Á‡ÚËÏÛ˛Ú¸ ÔÓÓ¯ÓÍ.
ч̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ì Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl
‰Îfl Ô‡ÌÌfl ‚Ó‚ÌË.
30
DA
RU
31
UKR
äçéèäÄ DELAY START
èÓ‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‚ Ó·Óı ̇ÔflÏ͇ı
äÌÓÔ͇ DELAY START
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ‰Îfl
‚¥‰ÒÚÓ˜Û‚‡ÌÌfl ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÔÓ„‡Ï
ÒÓÍÓÏ ‰Ó 12 „Ó‰ËÌ.
ñfl ÓÔÂ‡ˆ¥fl ÔÓ‚ËÌ̇ ·ÛÚË ‚ËÍÓ̇̇
ÔÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌÌflÏ ÍÌÓÔÍË ëíÄêí.
ùÚ‡ ÓÔÂ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂ̇
Á‡·Î‡„Ó‚ÂÏÂÌÌÓ, ‰Ó ̇ʇÚËfl ÍÌÓÔÍË
START
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÔÓ‰‡˜Ë
̇ÔflÊÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl ÙÛÌ͈Ëfl Á‡‰ÂÊÍË
ÒÚ‡Ú‡ ÔËÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ë
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ ÔÓÒÎÂ
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔÓ‰‡˜Ë ÔËÚ‡ÌËfl.
Öèêë âiäæèìó ãàpàíòóº
âèäàëåííÿ íàéáiëüøî¿
êiëüêîñòi âîäè ç áiëèçíè áåç
ïîøêîäæåííÿ òêàíèíè. Âè
ìîæåòå âñòàíîâèòè òó
øâèäêiñòü îáåpòàííÿ, ÿêà Âàì
íåîáõiäíà. Øëÿõîì
påãóëюâàííÿ ìîæíà çìåíøèòè
ìàêñèìàëüíó øâèäêiñòü àáî,
çà áàæàííÿì, âiäìiíèòè öèêë
âiäæèìó (ïîëîæåííÿ “
”).
Ìàøèíà îñíàùåíà
ñïåöiàëüíèì
åëåêòpîííèì
ïpèñòpîºì, ÿêå
îõîpîíÿº öåíòpèôóãó
âiä pîçáàëàíñóâàííÿ.
Öå çíèæóº øóì i
âiápàöiю ìàøèíè i
òàêèì ÷èíîì
ïpîäîâæóº òåpìií ¿¿
åêñïëóàòàöi¿.
ÇÄÜçé
Ç ÔÂËÓ‰ “ᇉÂÊÍË ÒÚ‡Ú‡”
Ë̉Ë͇ÚÓ˚ ˆËÍ· ÒÚËÍË ÏË„‡˛Ú
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ Á‡‰ÂÊÍÛ ÒÚ‡Ú‡,
ÌÛÊÌÓ ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ Û˜ÍÛ Á‡‰ÂÊÍË
ÒÚ‡Ú‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “
”, ‡ Á‡ÚÂÏ
̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ START.
Peãyëÿòop cêopocòè
Moæío âpaùaòü êaê ïo
÷acoâoé, òaê è ïpoòèâ
÷acoâoé còpeëêè.
Öèêë oòæèìa ÿâëÿeòcÿ o÷eíü
âaæíûì äëÿ ïoäãoòâêè ê
xopoøeé cyøêe ‚˚ÒÚË‡ÌÌÓ„Ó
áeëüÿ, ïo∋òoìy ìaøèía
èìeeã ìaêcèìaëüíyю
ãèáêocòü â yäoâëeòâcpeíèè
∋òèx ïoòpeáíocòeé.
Bpaùaÿ py÷êy, ìoæío
cíèçèòü cêopocòü oòæèìa
öeíòpèôyãè c ìaêcèìyìa äo
ee ïoëíoão oòêëю÷eíèÿ
(ïoëoæeíèe py÷êè “
”).
Ïpèìe÷aíèe. Maøèía
èìeeò çëeêòpcííoe
ycòpoécòâo, êoòopoe
ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю
öeíòpèôyãè (oòæèìa),
ecëè áeëüe â áapaáaíe
paçìecòèëocü
íepaâíoìepío.
Эòc ïoçâoëÿeò cíèçèòü
âèápaöèю ìaøèíû,
cíèçèòü øyì è coxpaíèòü
ïpo÷íocòü áeëüÿ.
KNAPEN TIL FORSKUDT STARTID KAN
DREJES I BEGGE RETNINGER
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
ê͇ۘ Á‡‰ÂÊÍË ÒÚ‡Ú‡ ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl
˜ÚÓ·˚ ÓÚÎÓÊËÚ¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ Ô‰Â·ı ‰Ó 12 ˜‡ÒÓ‚.
üÍ˘Ó Ì‡ÔÛ„‡ ÔÓÔ‡‰‡π, ÙÛÌ͈¥fl
‚¥‰ÒÚÓ˜Û‚‡ÌÌfl ÔÓÌӂβπÚ¸Òfl Á
˜‡ÒÛ, flÍËÈ ·Û‚ ‰Ó ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌfl
̇ÔÛ„Ë.
Îáåpòàºòüñÿ â îáîõ
íàïpÿìêàõ.
H
ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
çÄèêÄÇãÖçàüï
èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÍÓÓÚÍËı ËÌÚÂ‚‡ÎÓ‚
Á‡‰ÂÊÍË (1 ËÎË 2 ˜‡Ò‡) ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
Ò̇˜‡Î‡ ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ Û˜ÍÛ Á‡‰ÂÊÍË
ÒÚ‡Ú‡ ‚ Í‡ÈÌ ÔÓÎÓÊÂÌË (12 ˜‡ÒÓ‚),
‡ ÔÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ ̇Á‡‰,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ËÌÚÂ‚‡Î
‚ÂÏÂÌË Á‡‰ÂÊÍË ÒÚ‡Ú‡.
Pó÷êà påãóëюâàííÿ øâèäêîñòi
âiäæèìó
32
êìóäÄ áÄÑÖêÜäà ëíÄêíÄ
äÓÎË ÔÓ„‡ÏÛπÚ¸Òfl ‰ÓÒËÚ¸
ÍÓÓÚÍËÈ ˜‡Ò ‚¥‰ÒÚÓ˜Û‚‡ÌÌfl
ÔÓ˜‡ÚÍÛ (1 ‡·Ó ‰‚¥ „Ó‰ËÌË),
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ÔÓ‚ÂÚ‡ÚË ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó
ÓÒÚ‡Ì̸Ӫ ÔÓÁˈ¥ª (12 „Ó‰ËÌ) ¥ ÔÓÚ¥Ï
ÔÓ‚ÂÚ‡ÚË ªª ‰Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ.
N.B. – çÓÚ‡ÚÍË
襉 ˜‡Ò DELAY START ÔÂ¥Ó‰Û,
¥Ì‰Ë͇ˆ¥ª Ù‡ÁË Ô‡ÌÌfl „ÓËÚ¸.
üÍ˘Ó ‚Ë ·‡Ê‡πÚ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË ÙÛÌ͈¥˛
‚¥‰ÒÚÓ˜Û‚‡ÌÌfl, ÔÓ‚ÂÚ‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
DELAY START ‰Ó ÔÓÁˈ¥ª “
” Ú‡
‚Íβ˜‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
DA
RU
I
NO
KNAPPEN TIL UTSATT STARTID KAN
DREIES I BEGGE RETNINGER
ROTERER I BEGGE
RETNINGER
Forskudt start bruges til at udskyde
starten af et program i op til 12
timer.
Denne funktion skal aktiveret FØR
programmet startes på START
knappen.
Når der er tale om meget kort
forsinket start ( 1 el. 2 timer)
anbefales det at, knappen til
forskudt tid drejes helt op på sidste
position (12 timer) og derefter
sættes til den ønskede tid.
Under en “forskudt start
programmering” vil indikatoren for
vaskeprogrammet blinke.
I tilfælde af strømafbrydelse, vil
forskudt start funktionen genstarte
med samme tid som resterede før
strømafbrydelsen når strømmen
vender tilbage.
Hvis du ønsker, at annulere forskudt
start funktionen. Drejes forskudt
start knappen til “
” Position og
der trykkes på START.
Utsatt start brukes til å forsinke
starten av et program i opp til 12
timer.
Denne funksjon skal aktiveres FØR
programmet startes på START
knappen.
Når der er tale om meget kort
forsinket start (1 el.2 timer )
anbefales det at, knappen til
utsatt tid dreies helt opp på sidste
position (12 timer ) og derefter
settes til den ønskede start tid.
Når det er snakk om en kort
forsinket start vil indikatoren for
vaskeprogrammet blinke.
I tilfelde av strømbrudd vil utsatt
start funksjonen, starte på nytt,
med samme tid som resterende
før strømavbrytelsen, når
strømmen vender tilbake.
Hvis du ønsker å annulere start
funksjonen. Dreies utsatt start
knappen til “
“ Position og det
trykkes på START.
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGS HASTIGHED
REGULERING AV
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
Centrifugerings fasen er
beregnet til at fjerne så meget
vand så muligt fra vasketøjet,
uden at beskadige tøjets fibre.
Centrifugerings hastigheden
kan justeres, og dermed
tilpasses de forskellige behov.
Det er muligt at reducere
centrifugerings hastigheden,
og hvis det ønskes kan
centrifugering helt undlades
ved at stille kontrol knappen
på
.
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER
UDSTYRET MED
ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGS
KONTROL. DET BETYDER AT
HVIS TØJET I MASKINEN
ER I UBALLANCE
NEDSÆTTES
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHEDEN
AUTOMATISK, OG PÅ DEN
MÅDE HINDRE AT
VIBRATIONER SKAL SKADE
MASKINEN.
ROTERER I BEGGE
RETNINGER
Sentrifugeringen er svært
viktig for å fjerne så mye vann
fra vasketøyet som mulig uten
å skade tekstilene. Du kan
justere maskinens
sentrifugeringshastighet etter
behov ved hjelp av denne
kontrollknappen. Du kan
redusere den maksimale
sentrifugeringshastigheten,
eller du kan hoppe helt over
sentrifugeringen hvis du ønsker
det ved å sette den på
.
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT
MED EN ELEKTRONISK
FØLER SOM STOPPER
SENTRIFUGERINGEN
HVIS VASKETØYET ER
SKJEVT FORDELT. DETTE
REDUSERER STØY OG
VIBRASJONER OG
FORLENGER MASKINENS
LEVETID.
EN
DELAY START KNOB
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
Delay start knob is used to
postpone the start of
programmes by up to 12 hours.
This operation must be done
before pressing the START button
When setting very short delay
times (1 or 2 hours) it is advisable
to turn the knob to the last
position (12 h) and then move it
back to the required times.
N.B.
During the "Delay start" period, the
indicators of the wash phase flash
In case of power failure, the delay
start function re-starts with the
delay time at the same value just
before the power failure.
In the case where we wish to
cancel the delay start, rotate the
Delay Start knob to the "
"
position then press START.
SPIN SPEED CONTROL
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
The spin cycle is very
important to remove as much
water as possible from the
laundry without damaging the
fabrics. You can adjust the spin
speed of the machine to suit
your needs. By adjusting the
control, it is possible to reduce
the maximum speed, and if
you wish, the spin cycle can
be cancelled altogetherposition .
NOTE:
THE MACHINE IS FITTED WITH
A SPECIAL ELECTRONIC
DEVICE, WHICH PREVENTS
THE SPIN CYCLE SHOULD
THE LOAD BE UNBALANCED.
THIS REDUCES THE NOISE
AND VIBRATION IN THE
MACHINE AND SO
PROLONGS THE LIFE OF
YOUR MACHINE.
33
UKR
èêéÉêÄåÄó Ç èéáàñß∫ OFF
éÅÖêíà Ç éÅéï çÄèêüåäÄï
ìÇßåäçÖççü ßçÑàäÄíéêßÇ
ON/OFF
퇷Îˈ¥ ÁÓ·‡ÊÛ˛Ú¸ ÔÓ„‡ÏË
Ô‡ÌÌfl ̇ ·‡Á¥ Ó·‡ÌËı ˆËÙ ‡·Ó
ÒËÏ‚ÓÎ¥‚.
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ÁÌÓ‚Û,
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÒÂÎÂÍÚÓ ̇ ÔÓÁˈ¥˛
OFF Ú‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚¥‰ÍËÚÚfl
‰‚ÂÂÈ.
N.B. Ñãü ÇßÑäãûóÖççü
ßçÑàäÄíéêÄ èéÇÖêçßíú
êìóäì èêéÉêÄåÄóÄ çÄ
èéáàñßû OFF.
Ñâiòíèé iíäèêàòîp “âêë/âèêë”
IÍÄÈÊÀÒÎPÈ PÎÁÎÒÈ
ÏPÎÃPÀÌ
= ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
34
DA
RU
èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
éíåÖíäéâ Çõäã.
L
ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅÖ
ëíéêéçõ, áÄÉéêÄÖíëü
àçÑàäÄíéê Çäã/Çõäã
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER OG
ON/OFF
KONTROLLAMPEN VIL
LYSE NÅR DER DREJES
VÆK FRA OFF.
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÈÚË ÓÔËÒ‡ÌËÂ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ Â ÒËÏ‚ÓÎÛ ËÎË
ÌÓÏÂÛ, Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ú‡·ÎˈÂ
ÔÓ„‡ÏÏ.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, ÓÚʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ
ëíÄêí è ÔÓ‚ÂÌÛ‚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Çõäã.
èêàåÖóÄçàÖ: Ñãü
ÇõäãûóÖçàü
ëÇÖíéÇéÉé
àçÑàäÄíéêÄ
èéÇÖêçàíÖ
èÖêÖäãûóÄíÖãú
èêéÉêÄåå Ç
èéãéÜÖçàÖ Çõäã.
Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp
“ìàøèíà âêë”
à̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÔÓ„‡ÏÏ
= Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍÓÈ
= íopìaëüíîãî
ïpàííÿ
= ÒÚË͇
= èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
= èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
= ‚¥‰ÊËÏ
= ÓÚÊËχ
PROGRAMVÆLGER KNAP
MED OFF POSITION.
M
N
NO
PROGRAMVELGER KNAP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN DREIES I
BEGGE RETNINGER OG
ON/OFF
KONTROLLAMPEN VIL
LYSE NÅR DET DREIES
BORT FRA OFF.
Oversigts tabellen viser de
forskellige vaskeprogrammer
med numre og symboler.
Oversikts tabellen viser de
forskellige
vaskeprogrammer med
nummer og symboler.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
Sluk maskinen ved at trykke
startknappen ud og drej
programvælger knappen
hen på OFF.
Skru av maskinen ved å
trykke startknappen ut og
drei programvelger
knappen til OFF.
KONTROL LAMPE FOR DRIFT
VARSELLAMPE “PÅ”
INDIKATORLAMPER DER
VISER PROGRAMFORLØBET
INDIKATORLAMPER SOM
VISER PROGRAMFORLØPET
EN
PROGRAMME SELECTOR
WITH OFF POSITION
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
THE ON/OFF INDICATOR
LIGHT WILL GO ON
The tables describe the
washing programme on
the basis of the number or
symbol chosen.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Switch off the washing
machine by pressing the
START button and turning
the selector to OFF.
N.B. TO SWITCH OFF THE
INDICATOR LIGHT MOVE
THE PROGRAMME
SELECTOR TO THE OFF
POSITION
ON/OFF INDICATOR LIGHT
INDICATOR LIGHTS SHOWING
WHICH PHASE THE
PROGRAMME IS IN
= forvask
= forvask
= prewash
= hovedvasken
= vasking
= main wash
= skylninger
= skylninger
= rinse
= centrifugering
= sentrifugering
= spin
35
UKR
DA
RU
PÎÇÄIË 7
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÈÃOYÈÕ
ÇÀÑÎÁIÂ
Êîíòåéíåp äëÿ ìèãîyèx
çacoáiâ ïoäiëeíèé ía ÷oòèpè
âiääiëeííÿ.
- I âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ
ïîpîøêó ïîïåpåäíüîãî
ïpàííÿ.
- II âiääiëåííÿ cëyæèòü äëÿ
ïîpîøêó ÷è piäèíè äëÿ
íopìaëüíîãî ïpàííÿ.
Ïpè âèêopècòaííi piäèíè
íeoáxiäío âcòaâèòè â II
âiääiëåííÿ âaíío÷êy, ÿêa
äoäaºòüñÿ äo ìaøèíè.
Óâàãà!
Ïaì’ÿòaéòe, ùo äåÿêi
ïopoøêè âàæêî
âèäaëÿ˛òüñÿ.
 òaêoìy âèïaäêy
påêîìåíäóºìî
çàñòîñîâóâàòè
ñïåöiàëüíèé êîíòåéíåp,
ÿêèé çàïoâí˛ºòüñÿ
ïîpîøêoì i
pîçòàøîâóºòüñÿ
áeçïîcepeäíüo â
áapaáaíi (ïpoäaºòüñÿ ç
ìèéíèì çàñoáoì).
- III âiääiëåííÿ
ñëóæèòü
äëÿ âèáië˛âà÷a.
Óâàãà!
B III òa IV âiääiëåííÿ
çàëèâa˛òü òiëüêè piäêi
ìèéíi çacoáè.
✿
36
EN
ÏÀPÀÃPÀÔ 7
KAPITEL 7
KAPITTEL 7
CHAPTER 7
ÊÎÍÒÅÉÍÅP
ÄËß ÌÎюÙÈÕ
ÑPÅÄÑÒÂ
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
DETERGENT
DRAWER
Sæbeskuffen er opdelt i fire
rum.
Beholderen for vaskemiddel
har fire skuffer:
The detergent drawer is
divided into 4
compartments:
Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
ñpåäñòâ ïîäåëåí íà ÷åòûpå
îòäåëåíèÿ.
cl
- I îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ
ïîpîøêà
ïpåäâàpèòåëüíîé ñòèpêè.
- II îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ
ïîpîøêà èëè æèäêîñòè
äëÿ íîpìàëüíîé ñòèpêè.
Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âî II îòäåëåíèå
ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
âàííî÷êó.
Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî
íåêîòîpûå ïîpîøêè
óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
 ∋òîì ñëó÷àå
påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé
ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).
- III îòäåëåíèå
ñëóæèò
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ.
Âíèìàíèå!
 III è IV îòäåëåíèÿ
çàëèâàюò òîëüêî
æèäêèå ñpåäñòâà.
✿
- IV âiääiëåííÿ
ñëóæèòü äëÿ ñïåöiàëüíèõ
äîáàâîê: çì’ÿêøóâà÷iâ,
àpîìàòèçàòîpiâ,
êpîõìàë˛, ñèíüêè òîùî.
NO
- IV îòäåëåíèå
ñëóæèò
äëÿ ñïåöèàëüíûõ
äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
êpàõìàë è ò.ï.
- Den første mærket ”I” er
til forvask
- Andet vaskerum,
mærket ”II”, er til
hovedvasken.
- Den første som er
merket ” I ” er til forvask
- Andre vaskerum, merket
” II ”, er til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
- Det tredje rum
blegemiddel.
er til
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM TRE OG
FIRE. DET ANBEFALES AT
FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER
- Det fjerde rum
skyllemiddel.
✿
er til
- Den tredje skuffen
for blekemiddel.
- The first I for the
prewash detergent
- The second II for the
main wash detergent
A special container is
supplied for use with liquid
detergent. This can be
placed inside the draw as
shown in fig.
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME
DETERGENT ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
IN THIS CASE WE ADVISE
THE USE OF THE SPECIAL
CONTAINER TO BE USED
INSIDE THE DRUM.
- The third
bleach
compartment
VIKTIG:
I DEN TREDJE OG FJERDE
SKUFFEN MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
✿
- Den fjerde skuffen
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE
LIQUID PRODUCTS IN
THE THIRD AND FOURTH
COMPARTMENTS.
✿
- The fourth
is for
special additives,
softeners, perfumes,
starches, whiteners, etc.
37
UKR
NO
EN
PÎÇÄIË 8
ÏÀPÀÃPÀÔ 8
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
CHAPTER 8
ÂÈÁIP ÏPÎÃPÀÌ
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
VALG AF
PROGRAM
VALG
SELECTION
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 4 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1 normal vask - kogevask normale tekstiler
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1 Solide stoffer
1 Resistants Fabrics
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2 finvask - syntetisk vask
2 Blandede og syntetiske
stoffer
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
2 Mixed and Synthetic
Fabrics
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 Særlig ømfintlige stoffer
3 Special Delicate Fibres
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer som ren ull.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics such
as Pure Machine Washable
Wool. The wash cycle and
rinses are carried out with
high water levels to ensure
best results.
Äëÿ ïpàííÿ piçíèõ òèïiâ
òêàíèí piçíîãî ñòóïåíÿ
çàápóäíåííÿ ìàøèíà ìຠ4
ãpóïè ïpîãpàì, ÿêi piçíÿòüñÿ
çà öèêëàìè ïpàííÿ,
òåìïåpàòópîю, òpèâàëiñòю
öèêëó (äèâ. “Òàáëèöÿ
ïpîãpàì”).
1. Miöhi òêàíèíè
Ïpîãpàìè ïpèçíà÷åíi äëÿ
ìàêñèìàëüíîãî ñòóïåíÿ
ïpàííÿ. Âîíè ïåpåäáà÷àюòü
ïîëîñêàííÿ ç ïpîìiæíèìè
öèêëàìè âiäæèìó,
çàáåçïå÷óю÷è âèñîêó ÿêiñòü
ïîëîñêàííÿ. Îñòàííié âiäæèì
çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå
âèäàëåííÿ çàëèøêiâ âîëîãè.
2. Ñóìiøíi òà ñèíòåòè÷íi
òêàíèíè
Îñíîâíå ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ äàюòü íàéêpàùi
påçóëüòàòè çàâäÿêè piçíèì
pèòìàì îáåpòàííÿ áàpàáàíà
òà piâíÿì âîäè.
Äåëiêàòíèé âiäæèì
çàáåçïå÷óº íàéìåíøèé
ñòóïiíü çáiãàííÿ òêàíèí.
3. Ocoáïèâo äåëiêàòíi
òêàíèíè
Öåé íîâèé påæèì ïpàííÿ,
ÿêèé ÷åpãóº ïpàííÿ òà
çàìî÷óâàííÿ, îñîáëèâî
påêîìåíäóºòüñÿ äëÿ ïpàííÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí – òàêèõ,
ÿê ÷èñòà âîâíà. Ïpàííÿ òà
ïîëîñêàííÿ ó âåëèêîìó
îáñÿçi âîäè çàáåçïå÷óюòü
íàéêpàùèé påçóëüòàò.
38
DA
RU
Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé
è còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â
cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
òeìïepaòypy è
ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
(cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
còèpêè).
1. Ïpo÷íûe òêaíè
∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì
paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
èíòeícèâoé còèpêè è
ïo∧ocêaíèÿ c
ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
ïpoãpaììû còèpêè.
2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe
òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è
ïo∧ocêaíèe äaюò oò∧è÷íûe
peçy∧üòaòû á∧aãoäapÿ
òùaòe∧üío ïoäoápaííoé
cêopocòè âpaùeíèÿ áapaáaía
è ÛÓ‚Ìfl âoäû. Äe∧èêaòíûé
oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo
áe∧üe áyäeò ìeíüøe
cìèíaòücÿ.
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
3. Ocoáo äe∧èêaòíûe òêaíè
∋òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì,
êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
çaìa÷èâaíèe. ∋òè ïpoãpaììû
peêoììeíäyюòcÿ ä∧ÿ o÷eíü
äe∧èêaòíûx òêaíeé, òèïa
÷ècòoé øepcòè ä∧ÿ
ìaøèííoé còèpêè. Còèpêa è
ïo∧ocêaíèe âûïo∧íÿюòcÿ
ïpè âûcoêoì ypoâíe âoäû
ä∧ÿ oáecïe÷eíèÿ íaè∧y÷øèx
peçy∧üòaòoâ.
3 Ekstra fin vask uldprogram
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler. Feks.
MASKINVASKBAR ULD.
39
UKR
DA
NO
EN
4. éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
4. Speciel programmer
4. Spesial programmer
4. Specials
êìóçÖ èêÄççü 30°
èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
30°
HÅNDVASK 30°
HÅNDVASK 30°
HAND WASH 30°
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøjets
vaskeanvisning viser ”kun
Håndvask”. Programmet
indeholder svag vask ved 30
grader efterfulgt af 2
skånsomme skylninger med
en svag centrifugering.
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøyets
vaskeanvisning viser
”kun Håndvask”.
Programmet indeholder
skånsom vask ved 30 grader
etterfulgt av 2 skånsomme
skyllinger med en svag
sentrifugering.
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Hand Wash only” on the
fabric care label. The
programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 2 rinses and
a slow spin.
ñfl Ô‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ Ú‡ÍÓÊ Ï‡π
‰ÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ Ô‡ÌÌfl. ñÂÈ
ÂÊËÏ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË Ô‡ÌÌfl
Ó‰fl„Û, flÍËÈ Ï‡π ÔÓÁ̇˜ÍÛ ‰Îfl
“í¥Î¸ÍË êÛ˜ÌÓ„Ó è‡ÌÌfl”. èÓ„‡Ï‡
Ô‡ˆ˛π ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 30
„‡‰ÛÒ¥‚, ‚Íβ˜‡π 2 ÂÊËÏË
ÔÓÎÓÒ͇ÌÌfl Ú‡ ÔÓ‚¥Î¸Ì¥ Ó·ÓÓÚË.
40
RU
LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇
ÓÒ̇˘Â̇ Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl ÒÚË͇". ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È
ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓϘÂÌÌ˚ı
Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
ËÏÂÂÚ 2 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
ωÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.
Ñïåöiàëüíà ïpîãpàìà
“ïîëîñêàííÿ”.
Ïpîãpàìà “ïîëîñêàííÿ”
çäiéñíюº òpè ïîëîñêàííÿ
áiëèçíè ç “äåëiêàòíèì”
öåíòpèôóãèpóâàííÿì ïpè 800
îáåpòàõ. Çàñòîñîâóºòüñÿ ïpè
ïîëîñêàííi áóäü-ÿêèõ òèïiâ
òêàíèí, íàïpèêëàä, ïiñëÿ
pó÷íîãî ïpàííÿ.
Ñïåöèàëüíàÿ ïpîãpàììà
“ïîëîñêàíèå”.
Ïpîãpàììà “ïîëîñêàíèå”
îñóùåñòâëÿåò òpè
ïîëîñêàíèÿ áåëüÿ ñ
“äåëèêàòíîé” öåíòpèôóãîé íà
800 îáîpîòîâ.
Ïpèìåíÿåòñÿ ïpè ïîëîñêàíèè
ëюáûõ òèïîâ òêàíåé,
íàïpèìåp, ïîñëå pó÷íîé
ñòèpêè.
TILLÆGSPROGRAM “SKYL”
TILLEGGSPROGRAM
”SKYLLING”
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME
Dette program udfører tre
skyl afsluttet med en
skånecentrifugering på 800
omdr./min.
Programmet kan anvendes
til alle typer tekstiler. Praktisk
til skyl af tøj vasket i hånden.
Dette programmet utfører
tre skyllinger avsluttet med
en skånesentrifugering på
800 omdr./min.
Programmet kan brukes til
alle tekstiltyper. Praktisk til
skylling av plagg som er
vasket for hånd.
The programme carries out
three rinses with a spin at
800 rpm. It can be used for
rinsing any type of fabric,
eg. use after hand-washing.
Ñïåöiàëüíà ïpîãpàìà
“iíòåíñèâíèé âiäæèì”.
Ïpîãpàìà “iíòåíñèâíèé
âiäæèì” çàïóñêຠöåíòpèôóãó
íà øâèäêîñòi 1200 îáåpòiâ íà
õâèëèíó.
Ñïåöèàëüíàÿ ïpîãpàììà
“èíòåíñèâíûé îòæèì”
Ïpîãpàììà “èíòåíñèâíûé
îòæèì” çàïóñêàåò
öåíòpèôóãó íà ñêîpîñòè 1200
îáîpîòîâ â ìèíóòó.
TILLÆGSPROGRAM
“CENTRIFUGERING”
TILLEGGSPROGRAM
”SENTRIFUGERING”
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME
Udfører en kraftig
centrifugering ved 1200
omdr./min.
Utfører en kraftig
sentrifugering på 1200
omdr./min.
Programme “fast spin”
carries out a spin at 1200
rpm.
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
ˆÂ ÔÓ„‡Ï‡ ÒÚÓÍÛ ‚Ó‰Ë.
íÓθÍÓ ÒÎË‚
èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
UDPUMPNING ALENE
KUN TØMMING
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
DRAIN ONLY
This programme drains out
the water.
41
UKR
42
DA
RU
“MIX & WASH SYSTEM”
ïpîãpàìà 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
èêéÉêÄååÄ 40°
Ñèñòåìà åêîëîãi÷íîãî
ïpàííÿ, ÿêà äîçâîëÿº ïpàòè
pàçîì âèpîáè ç piçíèõ òèïiâ
òêàíèí.
Ñèñòåìà эêîëîãè÷íîé ñòèpêè,
êîòîpàÿ ïîçâîëÿåò ñòèpàòü
âìåñòå èçäåëèÿ èç
pàçëè÷íûõ òèïîâ òêàíåé.
çÄÑòÇàÑäÄ èêéÉêÄåÄ
èêÄççü 32 ïÇàãàçà 50°
èËÒÍÓÂ̇ ÔÓ„‡Ï‡ Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Á‰¥ÒÌËÚË ÔÓ‚ÌËÈ
ˆËÍÎ Ô‡ÌÌfl ÔË·ÎËÁÌÓ Á‡ 30
ı‚ËÎËÌ Á Á‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ
ÔË·ÎËÁÌÓ 2 ÍËÎÓ„‡ÏÏ¥‚ ·¥ÎËÁÌË
Ú‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ¥ 50 „‡‰ÛÒ¥‚ ÔÓ
ñÂθҥ˛.
ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32
åàçìíõ 50°
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32
ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË
χÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ ‚ 2 Í„ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 50°ë.
é·Ë‡˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ “Ô‡ÌÌfl 32
ı‚ËÎËÌË”, ÔËÈÏ¥Ú¸ ‰Ó Û‚‡„Ë, ˘Ó ÏË
ÂÍÓÏẨÛπÏÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
Î˯ 20% ‚¥‰ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓª
‚͇Á‡ÌÓª ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆ¥ ͥθÍÓÒÚ¥
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÒÓ·Û.
èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ “32
åàçìíõ” ,ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
‚ÌËχÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ 20%
ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ÓÚ
ÚÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
M&W
NO
EN
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME 40°
Et økologisk vaskesystem der
gør det muligt at vaske
forskellige tekstiltyper på
samme tid.
Et økologisk vaskesystem
som gjør det mulig å vaske
ulike tekstiltyper samtidig.
An ecological wash system
which permits different types
of fabric to be washed
together.
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME 50°
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM 50°
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM 50°
32 minutter programmet
indeholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 50 grader .
32 minutter programmet
inneholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 50 grader.
Når De vælger “32 minutter
hurtig program anbefaler vi,
at De kun bruger 20 % af det
af vaskepulver fabrikanten
anviste.
Når De velger “32
minutter hurtig program,
anbefaler vi at De kun
bruker 20% av den
mengde vaskepulver
fabrikanten foreslår.
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature
of 50°C.
When selecting the “32
minute rapid” programme,
please note that we
recommend you use only
20% of the recommended
quantities shown on the
detergent pack.
43
UKR
PÎÇÄIË 9
DA
RU
NO
èÄêÄÉêÄî 9
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
ÂÈPÎÁÈ,
ÏPÈÇÍÀЧÅÍI
ÄËß ÏPÀÍÍß
PRODUKTET
íàè ÅÖãúü
GODE RÅD VEDR.
VASK.
Óâàãà!
ßêùî íåîáõiäíî ïpàòè
êèëèìè, ïîêpèâàëà ÷è iíøi
âàæêi âèpîáè, òî êpàùå íå
âiäæèìàòè ¿õ. Íå ñëiä
âiäæèìàòè âèpîáè, ÿêi ìiñòÿòü
ãóìó, ïip’¿íó, ñòåáàíi âèpîáè
÷è äåëiêàòíi òêàíèíè òèïó
âîâíè, øîâêó.
Âèpîáè ç âîâíè ìîæíà ïpàòè
â ìàøèíi çà íàÿâíîñòi
ñèìâîëiâ òà íàïèñiâ íà
åòèêåòêàõ “íå óòâîpююòü
ôåòpîâî¿ ïîâåpõíi”,
“ìîæëèâå ìàøèííå ïpàííÿ”.
ÇçàåÄçàÖ.
ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.
Óâàãà!
Ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèpîáiâ ïåpåêîíàéòåñÿ,
àáè:
- ó âèpîáàõ, ïpèçíà÷åíèõ
äëÿ ïpàííÿ, áóëè âiäñóòíi
ìåòàëåâi ïpåäìåòè
(íàïpèêëàä: ñêpiïêè,
øïèëüêè, ìîíåòè òîùî);
- áóëè çàñòåáíóòi
ïiäîäiÿëüíèêè, çàñòåáíóòi
áëèñêàâêè, ãàïëèêè,
âiäñóòíi påìåíi, òà
çàâ’ÿçàíi äîâãi ñòpi÷êè
îäÿãó;
- ñïîpîòi ç çàâiñîê pîëèêè;
- âèêîíóâàëèñü
påêîìåíäàöi¿, âêàçàíi íà
åòèêåòêàõ;
- ÿêùî ïiä ÷àñ ñîpòóâàííÿ
âèÿâëåíi çàñòàpiëi
çàápóäíåííÿ ó âèãëÿäi
ïëÿì, âèäàëiòü ¿õ
ñïåöiàëüíèìè
ïëÿìîâèäàëюâà÷àìè
âiäïîâiäíî äî
påêîìåíäàöié íà
åòèêåòöi.
44
òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
“ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
χ¯ËÌ”.
ÇçàåÄçàÖ:
èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‰Îfl ÒÚËÍË:
- ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
(ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
- Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
- ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
- ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
- ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
EN
CHAPTER 9
THE PRODUCT
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
45
UKR
PÎÇÄIË 10
Òèï òêàíèíè
ÒÀÁËÈÖß ÏPÎÃPÀÌ
Ïpîãpàìà ïpàííÿ
Ìàêñ.
çàâàíòàæåííÿ, êã
Ïpîãpàìà
Òåìïåpàòópa, °Ñ
Çàâàíòàæåííÿ ìèéíèõ çàñîáiâ
❙
Áàâîâíà, ëüîí
Å¥ÎËÁ̇
●
●
●
●
60°
●
●
●
40°
●
●
●
30°
●
●
-
●
●
●
●
90°
5
60
P
60°
5
60
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
40
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
5
30
Áàâîâíà, ñóìiøíi
òêàíèíè
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
(*
Áàâîâíà
5
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
60
P
60°
2
60
60°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
50
50°
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
2
40
40°
●
●
2
30
30°
●
●
-
●
●
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
Áàâîâíà,
ñóìiøíi, ñèíòåòèêà
Å¥ÎËÁ̇ Á¥ ÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
(*
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ
46
●
Å¥ÎËÁ̇ Á ÌÂÒÚ¥ÈÍËÏ ÍÓθÓÓÏ, Ô‡ÌÌfl Û ıÓÎÓ‰Ì¥È ‚Ó‰¥
2
ÑÂΥ͇ÚÌËÈ ÂÊËÏ
1,5
40
40°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
1
30
30°
●
●
Çӂ̇ Ôˉ‡Ú̇ ‰Îfl χ¯ËÌÌÓ„Ó Ô‡ÌÌfl
1
-
●
●
ê̠ۘÔ‡ÌÌfl
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌÌfl
-
-
çÓχθÌËÈ ‚¥‰ÊËÏ
-
-
ÇÓ‰ÓÒÚ¥Í Ú¥Î¸ÍË
-
-
“MIX & WASH SYSTEM” ïpîãpàìà
5
燉¯‚ˉÍ Ô‡ÌÌfl 32 ı‚ËÎËÌË
2
(*
Äåëiêàòíà ñèíòåòèêà
éÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥
●
2
Ñóìiøíi ìiöíi
òêàíèíè
Ñóìiøíi, ñèíòåòè÷íi,
äåëiêàòíi
●
90
Å¥ÎËÁ̇ Á ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ô‡ÌÌflÏ
Ñèíòåòèêà (íåéëîí,
ïåpëîí), ñóìiøíi áàâîâíÿíi
●
5
Áàâîâíà,
ìiöíi ñóìiøíi
❀
❙❙
M&W
Ïpèìiòü äî óâàãè!
Ó âèïàäêó ïpàííÿ äóæå çàápóäíåíî¿ áiëèçíè
påêîìåíäóºòüñÿ çíèçèòè çàâàíòàæåííÿ äî ç êã ñóõî¿
áiëèçíè.
ßê çàçíà÷åíî ó òàáëèöi, â ïpîãpàìàõ ìîæíà àâòîìàòè÷íî
âiäáiюâaòè áiëèçíó, íàëèâøè âiäáiюâa÷ ó âiääiëåííÿ
.
*) Ïpîãpàìè âiäïîâiäàюòü íîpìàì EN 60456.
ò‚ˉͥÒÚ¸ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇ Ú‡ÍÓÊ ÁÌËÊÛ‚‡ÚË, flÍ˘Ó ÚÓ„Ó ‚Ëχ„‡˛Ú¸
ÔÓÁ̇˜ÂÌÌfl ̇ flÎË͇ı Ó‰fl„Û, ‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl ÏÓÊ̇
‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰Ï¥ÌËÚË.
●
40°
●
50°
●
●
47
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 10
Òêàíü,
TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ
Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ
Maêc.
çaãpyçêa,
êã
Ïpoãpaì
-ìa
Teìïepa
òypa
°C
Çaãpyçêa ìoюùèx cpeäcòâ
❙
ïpo÷íûe òêàíè
●
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40°
●
●
●
30°
●
●
-
●
●
●
●
60°
●
●
50
50°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2
40
40°
●
●
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
2
30
30°
●
●
-
●
●
Õëîïîê, ëåí
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË
5
90
Õëîïîê, ñìåcoâûe
ïpo÷íûe òêàíè
ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
5
60
P
60°
Õëîïîê,
ñìåcoâûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
5
60
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
5
40
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
5
30
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
5
2
60
P
60°
ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè
ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË Ò Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍÓÈ
Õëîïîê,
ñìåcoâûe cèíòeòèêa
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
(*
2
60
ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
2
Õëîïîê
ñìåcoâûe è
cèíòeòè÷ecêèe òêàíè
Cèíòeòè÷. òêàíè
(íeéëoí, ïepëoí)
Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
äåëèêàòíûå
o÷eíü äeëèêaòíûe
òêaíè
ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚
48
❀
❙❙
ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË
(*
2
90°
●
●
1,5
40
40°
●
●
1
30
30°
●
●
1
-
●
●
èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"
1
30°
●
●
èÓÎÓÒ͇ÌËÂ
-
-
çÓχθÌ˚È ÓÚÊËÏ
-
-
íÓθÍÓ ÒÎË‚
-
-
“MIX & WASH SYSTEM” èÓ„‡Ïχ
5
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
ÔÓ„‡Ïχ 32 ÏËÌÛÚ˚
2
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
"ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"
(*
M&W
Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!
B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ
peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã cyxoão áeëüÿ.
Ha ïpoãpaììax, oòìe÷eííûx â òaáëèöe, ìoæío
aâòoìaòè÷ecêè oòáeëèâaòü áeëüe, íaëèâ oòáeëèâaòeëü â
oòäeëeíèe
.
ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó
‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.
*) Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.
●
40°
●
50°
●
●
49
DA
KAPITEL 10
TEKSTIL ART
PROGRAM OVERSIGT
FYLDNING
MAX
kg
Vaskeprogrammer:
PROGRAM
NR
TEMPERATUR
❙
Kogevask
Normal Vask
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40°
●
●
●
30°
●
●
-
●
●
●
●
60°
●
●
50
50°
●
●
40
40°
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
40°
●
●
30°
●
●
●
●
●
●
5
90
90°
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Hvid vask med forvask
5
60
P
60°
Bomuld, Blandet
Kulørt vask farveægte
5
60
Kulørt vask farveægte
5
40
Kulørt vask ikke farveægte
5
30
Bomuld
Kulørt vask ikke farveægte med forvask
5
Skånevask
Syntetiske Stoffer
Kulørt vask farveægte med forvask
2
60°
Nylon, Perlon, Blandet, Bomuld
Bomuld
Blandet, Syntetisk
60
P
Kulørt vask farveægte
2
60
Nylon, Dralon, Trevira
Kulørt vask farveægte
2
Kulørt vask ikke farveægte
2
Kulørt vask ikke farveægte
2
Sart, Blandet, Syntetisk
(*
(*
2
Kulørt vask ikke farveægte med forvask
Ekstra Finvask
ULD vask
Skånevask
(*
1,5
❀
❙❙
●
Hvid vask
Bomuld Linned
Vigtige noter:
FYLDNING I SÆBESKUFFE
40
Uldvask
1
Uldvask
1
Håndvask
1
30°
Skylninger
-
-
Normal centrifugering
-
-
Udpumpning
-
-
“Mix & Wash System” program
5
32 minutter quick vask
2
30
-
●
●
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun
at fylde maskinen med 3 kg.
På programmerne som er vist i program oversigten, kan
automatisk blegning opnås ved at komme flydende
blegemiddel i sæbeskuffens rum
.
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan
også udelades helt, især til de sarte vaske programmer.
*) Programmer efter CENELEC EN 60456.
Speciel
50
M&W
●
40°
●
50°
●
●
51
NO
KAPITTEL 10
STOFF
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
MAKS.
VEKT
kg
Vaskeprogrammer:
VELG
PROG.
VELG
TEMP.
°C
❙
Motstandskyktige
stoffer
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
60°
●
●
50
50°
●
●
2
40
40°
●
●
Kulørt vask ikke fargeekte
2
30
30°
●
●
Kulørt vask ikke fargeekte med forvask
2
-
●
●
5
90
90°
Hvit vask med forvask
5
60
P
60°
5
60
Kulørt vask fargeekte
5
Kulørt vask ikke fargeekte
5
Bomull
Kulørt vask ikke fargeekte med forvask
5
Blandete og
syntetiske stoffer
(nylon, perlon),
blandet bomull
Kulørt vask fargeekte med forvask
2
60
P
60°
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
Kulørt vask fargeekte
2
60
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Kulørt vask fargeekte
2
Kulørt vask ikke fargeekte
Bomull, blandet
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
Svært ømtålige
stoffer
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Spesial
52
❀
❙❙
●
Hvit vask
Bomull, lin
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
Merk
BRUK AV VASKEMIDDEL
Kulørt vask fargeekte
(*
(*
(*
●
●
1,5
40
40°
●
●
Ullvask
1
30
30°
●
●
Ullvask
1
-
●
●
Håndvask
1
30°
●
●
Skylninger
-
-
Normal sentrifugering
-
-
Utpumping
-
-
“Mix & Wash System” program
5
32 minutter hurtigvask
2
Skånevask
M&W
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks.
3 kg.
I programmene 1-2-3-4 kan man få automatisk bleking ved å
tømme flytende blekemiddel i vaskemiddelbeholderen
.
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt,
og kan også helt utelukkes, især til de sarte vaske
programmene.
*) Program ifølge EN 60456
●
40°
●
50°
●
●
53
EN
CHAPTER 10
FABRIC
TABLE OF PROGRAMMES
WEIGHT
MAX
Kg
PROGRAM FOR
PROG.
TEMP.
°C
Please read these notes
CHARGE DETERGENT
❙
❀
❙❙
Resistant fabrics
Cotton, linen
Whites
5
90
90°
Whites with Prewash
5
60
P
60°
5
60
5
5
●
●
●
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is
reduced to 3 kg maximum.
In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw .
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
Cotton, mixed
resistant
(*
Cotton, mixed
Fast coloureds
Fast coloureds
Non fast coloureds
Cotton
Mixed fabrics and
synthetics
Non fast coloureds
cold wash
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
5
Fast coloureds with Prewash
2
60
P
60°
Mixed, resistant
(*
●
●
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Fast coloureds
2
60
60°
●
●
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Fast coloureds
2
50
50°
●
●
Non fast coloureds
2
40
40°
●
●
Non fast coloureds
2
30
30°
●
●
-
●
●
40°
●
●
30°
●
●
●
●
●
●
Mixed, delicate
synthetics
Non fast coloureds
cold wash
Delicates
Very delicate fabrics
2
(*
1,5
40
“MACHINE WASHABLE” woollens
1
“MACHINE WASHABLE” woollens
1
Hand wash
1
30°
Rinse
-
-
Normal spin
-
-
-
-
30
-
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines
suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the
spin completely this option is available with a spin speed selector.
Get the best results from your new Candy machine
To ensure you get the best results from your new Candy machine it
is important to use the right detergent in your everyday wash. There
are many detergents available in the market and making a choice
from the wide range available can often be confusing.
At Candy we regularly test many different types of detergent to
assess which give the best wash results in our machines. We found
only one brand always lives up to our exacting standards and
provides outstanding cleaning across a broad range of dirt and
stains, as well as providing high levels of fabric care. That’s why
Candy gave Ariel their official seal of approval.
Specials
Drain only
54
“Mix & Wash systems” programme
5
Rapid 32 minute
2
M&W
●
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
40°
●
50°
●
●
55
UKR
PÎÇÄIË 11
ÑÓ Ç‡¯Óª Û‚‡„Ë:
ä¥Î¸Í‡ ÔÓ‡‰ flÍ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
LJ¯Û χ¯ËÌÛ Á ϥ̥χθÌÓ˛
¯ÍÓ‰Ó˛ ‰Îfl ÓÚÓ˜Û˛˜Ó„Ó
ÒÂ‰ӂˢ‡ Ú‡ πÍÓÌÓÏ¥π˛ ‰Îfl LJÒ.
å‡ÍÒËÏ¥ÁÛÈÚ Á‡„ÛÁÍÛ
ç‡ÈÍ‡˘Â ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, ‚Ó‰Ë, ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÓ¯ÍÛ Ú‡ LJ¯Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á‡ ÛÏÓ‚Ë
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ„Ó
χÍÒËχθÌÓ„Ó Ó·Òfl„Û Á‡„ÛÁÍË
LJ¯Óª χ¯ËÌË.
ÇË Á·ÂÂÊÂÚ ‰Ó 50%
ÂÎÂÍÚÓÓÂÌÂ„¥ª ÔË Ô‡ÌÌ¥ ̇
ÔÓ‚ÌÛ Á‡„ÛÁÍÛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ‰‚Óχ
ÔÓÎÓ‚ËÌÌËÏË Á‡„ÛÁ͇ÏË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÂ Ç‡Ï ÔÓÔÂ‰Ìπ
Ô‡ÌÌfl?
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔÓÔÂ‰Ìπ Ô‡ÌÌfl
ڥθÍË ‰Îfl ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª
·¥ÎËÁÌË!
áÅÖêÖÜàíú Ô‡Î¸ÌÛ ˜ӂËÌÛ,
˜‡Ò, ‚Ó‰Û Ú‡ ‚¥‰ 5 ‰Ó 15%
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª, çÖ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë
ÔÓ„‡ÏÛ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô‡ÌÌfl ‰Îfl
Ì ‰ÛÊ Á‡·Û‰ÌÂÌÓª ·¥ÎËÁÌË.
óË ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË
‰Îfl Ô‡ÌÌfl „‡fl˜Û ‚Ó‰Û?
é·Ó·¥Ú¸ ÔÎflÏË ¥‰ËÌÓ˛ ‰Îfl
ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÎflÏ ‡·Ó Á‡ÏÓ˜¥Ú¸
ÔÎflÏË Û ‚Ó‰¥ ÔÂ‰ Ô‡ÌÌflÏ ‰Îfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÁÏÂ̸¯ËÚË ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔÓ„‡ÏË Á
¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËÏ Ô¥‰¥„¥‚ÓÏ ‚Ó‰Ë.
á·ÂÂÊ¥Ú¸ ‰Ó 50% πÎÂÍÚÓÂÌÂ„¥ª,
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÔÓ„‡ÏÛ Ô‡ÌÌfl
60 „‡‰ÛÒ¥‚.
ÏPÀÍÍß
Çìiííi ìîæëèâîñòi
Âàøà ïpàëüíà ìàøèíà
àâòîìàòè÷íî àäàïòóº piâåíü
âîäè â çàëåæíîñòi âiä òèïó
òêàíèíè òà êiëüêîñòi áiëèçíè.
Òàêèì ÷èíîì, çäiéñíюºòüñÿ
“iíäèâiäóàëüíå” ïpàííÿ.
Öå ïpèâîäèòü äî åêîíîìi¿
åëåêòpîåíåpãi¿ òà ñêîpî÷åííю
÷àñó ïpàííÿ.
56
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 11
ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
χ¯ËÌÛ.
àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
áÄÉêìáäì ÅÖãúü
ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
Á‡„ÛÁ͇ÏË.
çìÜçÄ ãà ÇÄå
èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
·Âθfl!
ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.
çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
ÇéÑõ?
ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
‚Ó‰Â.
èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
ÑÒÈPÊÀ
Âàpüèpyeìûe
âoçìoæíocòè
Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
oò òèïa òêaíè è
êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
Taêèì oápaçoì
ocyùecòâëÿeòcÿ
“èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
∋ëeêòpo∋íepãèè è
coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.
NO
DA
EN
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
Udnyttelse af kapaciteten
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
Achieve the best use of
energy, water, detergent and
time by using the
recommended maximum
load size.
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
Er forvask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Er kogevask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
CHAPTER 11
CUSTOMER
AWARENESS
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
WASHING
VASKING
VARIABLE CAPACITY
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VARIABEL KAPACITET.
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
VARIABEL KAPASlTET
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
57
UKR
RU
DA
NO
EN
Äîïóñòèìå çàâàíòàæåííÿ äëÿ
âàæêèõ òêàíèí - 5 êã. Äëÿ
äåëiêàòíèõ òêàíèí
påêîìåíäóºòüñÿ
çàâàíòàæåííÿ íå áiëüøå 2 êã
(1 êã ÷èñòî âîâíÿíî¿ áiëèçíè ç
åòèêåòêîю “ìîæëèâå
ìàøèííå ïpàííÿ”), ùîá
óíèêíóòè çiáãàííÿ, âàæêîãî
äëÿ âèïpàñîâóâàííÿ.
Îñîáëèâî äåëiêàòíi òêàíèíè
påêîìåíäóºòüñÿ ïpàòè â
ñiòêîâîìó ìiøêó.
Äîïóñòèìàÿ çàãpóçêà äëÿ
ïpî÷íûõ òêàíåé - 5 êã. Äëÿ
äåëèêàòíûõ òêàíåé
påêîìåíäóåòñÿ çàãpóçêà íå
áîëüøå 2 êã (1 êã èç ÷èñòîé
øåpñòè, “ñòèpàåìîé â
ìàøèíå”), âî èçáåæàíèå
îápàçîâàíèÿ çàìÿòîñòåé,
òpóäíûõ äëÿ pàçãëàæèâàíèÿ.
Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
ìåøîê.
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 5 Kg. På
finvask anbefales det ikke at
komme mere end 2 Kg. i
maskinen.
Maskinvaskbar Uld
anbefales det kun at
komme 1 Kg. i maskinen.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 5 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer
bør man ikke overstige 2 kg
(1 kg ved maskinvaskbar ull)
for å unngå at det danner
seg skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved
spesielt ømtålige stoffer er
det en fordel å bruke et
vaskenett.
The maximum load for
heavy fabrics is 5 kg, while, in
the case of delicate fabrics,
it is advisable not to exceed
2 kg (1 kg in the case of
machine washable articles
in “Machine Washable
Woolens”) so as to avoid the
formation of creases which
may be difficult to iron. A net
bag should be used for
particularly delicate fabrics.
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough
stains should be removed
with suitable stain removal).
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
EKSEMPEL:
EKSEMPEL
EXAMPLE:
● Îòêpîéòå ëюê, íàæàâ íà
êëàâèøó Â.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Åpn døren ved å trykke
på knappen (B).
● Open the door by
pressing button (B).
● Fyld maskinen med max
5 Kg. tørt tøj.
● Legg maks. 5 kg tørt tøy i
maskinen.
● Load the drum with a
maximum of 5 kg of dry
washing.
● Luk lågen.
● Lukk døren.
● Close the door
● Åben sæbeskuffen (A).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Open the detergent
drawer (A).
● Kom ca. 120 g
sæbemiddel i rum II til
klarvask.
● Hell 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen II.
● Put 120 g in the second II
wash compartment .
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
for
skuffen
tilsetningsstoffer.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
Ïpèïóñòèìî, ùî íåîáõiäíî
ïpàòè äóæå ápóäíó áiëèçíó
(ÿêùî âîíà ìຠïëÿìè, ÿêi
âàæêî âèäàëÿюòüñÿ, âèäàëiòü
¿õ ñïåöiàëüíîю ïàñòîю).
Påêîìåíäóºòüñÿ íå
çàâàíòàæóâàòè ìàøèíó ëèøå
ìîõíàòèìè âèpîáàìè, ÿêi,
óáèpàю÷è áàãàòî âîäè,
ñòàюòü çàíàäòî âàæêèìè.
Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
íåé èìåюòñÿ
òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
ïàñòîé).
Âíèìàíèå!
Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
òÿæåëûìè.
90° C
5 kg MAX
ÏPÈÊËÀÄ
● âiäêpèéòå ëюê, íàòèñíóâøè
êëàâiøó (Â);
● çàâàíòàæòå ìàêñèìóì 5 êã
ñóõî¿ áiëèçíè;
● Çàãpóçèòå áàpàáàí
ìàêñèìàëüíî 5 êã ñóõîãî
áåëüÿ.
● Çàêpîéòå ëюê.
● çàêpèéòå ëюê.
● Âèñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A).
● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ A.
● Çàñèïòå ó II âiääiëåííÿ 120
ã ïîpîøêó.
● Íàñûïüòå â îòäåëåíèå II
ïîpîøîê (120 ã)
● Íàëèéòå 50 ã áàæàíî¿
.
äîáàâêè ó âiääiëåííÿ
● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
.
äîáàâêè â îòäåëåíèå
✿
58
✿
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
i rum
.
✿
✿
✿
59
UKR
RU
DA
NO
EN
● Luk sæbeskuffen.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Close the detergent
drawer (A).
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
ïpàâèëüíî.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
èêéÉêÄåÄó
ÇõÅéê èêéÉêÄåå
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· Ó·‡ÚË Ì‡È·¥Î¸¯
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÔÓ„‡ÏÛ, ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl
‰Ó‚¥‰ÌËÍÓÏ ‰Îfl Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡Ï.
èÓ‚ÂÚ‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚Ë·ÓÛ ‰Îfl
‡ÍÚË‚‡ˆ¥ª ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÔÓ„‡ÏË.
äÓÎË ÍÌÓÔ͇ ëíÄêí ̇ÚËÒÌÂ̇,
ÔË·‰ ÔÓ˜Ë̇π Ó·ÓÚÛ ‚ ÔÓfl‰ÍÛ
Ó·‡ÌÌfl ÔÓ„‡Ï.
éÚÍÓÈÚ ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ ‰Îfl
‚˚·Ó‡ ̇˷ÓΠÓÔÚËχθÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
èÓ‚ÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí Ë Ï‡¯Ë̇
̇˜ÌÂÚ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
Vælg et program fra
oversigten som passer til det
aktuelle vasketøj og indstil
programvælgeren på
programmet. Tryk derefter
på start knappen og
maskinen går i gang.
Velg et program fra
oversigten som passer til den
aktuelle tøyvasken.
● Çàñóíüòå êîíòåéíåp äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ (A);
● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp A.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
âîäîïpîâiäíèé êpàí
âiäêpèòèé;
● Óáåäèòåñü, ÷òî
âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.
● Ïåpåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî
çëèâíèé øëàíã çàêpiïëåíèé
âipíî;
● And that the discharge
tube is in place.
PROGRAMME SELECTION
èÓ„‡Ï‡ÚÓ ÚËχπ ÔÂÂÏË͇˜ ̇
Ó·‡Ì¥È ÔÓ„‡Ï¥ ‰Ó ͥ̈fl ˆËÍÎÛ.
á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl: üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
Ó·ÓÚË Ï‡¯ËÌË ‚ËÌË͇˛Ú¸ Á·Óª Û
ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌ¥, ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÈ
ÔËÒÚ¥È Á·Â¥„‡π Û Ô‡Ï’flÚ¥ Ó·‡ÌÌÛ
ÔÓ„‡ÏÛ ¥, ÍÓÎË ÂÌÂ„ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl
ÔÓÌÓ‚ËÚ¸Òfl, χ¯Ë̇ ÔÓ‰Ó‚ÊËÚ¸ Á
ÚÓ„Ó Ï¥Òˆfl, ‰Â ‚Ó̇ ·Û·
ÔËÁÛÔËÌÂ̇.
● èÓ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌ˛ ÔÓ„‡ÏË
Û‚¥Ï͇πÚ¸Òfl ¥Ì‰Ë͇ÚÓ “ͥ̈¸
ˆËÍÎÛ”.
● ç‡ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ÁÌÓ‚Û,
ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ÒÂÎÂÍÚÓ ̇ ÔÓÁˈ¥˛ OFF
Ú‡ ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚¥‰ÍËÚÚfl
‰‚ÂÂÈ.
● Âiäêpèéòå ëюê i âèâàíòàæòå
áiëèçíó.
èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele
vaskprocessen.
ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
PS. Hvis der kommer en
strøm afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈
ˆËÍ·" ("end cycle")
● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ, ÓÚʇ‚
ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí è ÔÓ‚ÂÌÛ‚
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Çõäã.
● Îòêpîéòå ëюê è èçâëåêèòå
áåëüå.
Óâàãà!
Äëÿ ïpàííÿ áóäü-ÿêî¿
áiëèçíè ïîñòiéíî
çâåpòàéòåñÿ äî
òàáëèöi ïpîãpàì i
äîòpèìóéòåñü
påêîìåíäîâàíî¿
ïîñëiäîâíîñòi
îïåpàöié.
60
Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
òàáëèöåé ïpîãpàìì è
ñîáëюäàéòå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îïåpàöèé,
påêîìåíäîâàííóю
∋òîé òàáëèöåé.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
● Når programmet er slut vil
Slut kontrollampen lyse.
● Når programmet er ferdig
vil ferdig kontrollampen lyse.
● Sluk maskinen ved at
trykke startknappen ud og
drej programvælger
knappen hen på OFF.
● Skru av maskinen ved å
trykke startknappen ut og
drei programvelger
knappen til OFF.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
● Ta ut døren og ta ut de
vaskede plaggene.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
the required programme is
activate.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
The programme carries out
with the programme
selector stationary on the
selected programme till
cycle ends.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme
and,when the power is
restored, it continues where
it left off.
● At the end of the
programme the indicator
light “end cycle” will go on.
● Switch off the washing
machine by pressing the
START button and turning
the selector to OFF.
● Open the door and
remove the washed articles.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
61
UKR
PÎÇÄIË 12
ÏÀPÀÃPÀÔ 12
ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ
ÄÎÃËßÄ
ЧÈÑÒÊÀ
È ÓÕÎÄ ÇÀ
ÌÀØÈÍÎÉ
Äëÿ ÷èùåííÿ çîâíiøíüî¿
ïîâåpõíi ìàøèíè íå
êîpèñòóéòåñÿ àápàçèâíèìè
çàñîáàìè, ñïèpòîì ÷è
pîç÷èííèêàìè. Äîñèòü
ïpîòåpòè ìàøèíó âîëîãîю
ñåpâåòêîю.
Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.
Ìàøèíà ïîòpåáóº íåâåëèêîãî
äîãëÿäó:
Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
óõîäà:
● ÷èùåííÿ âàííî÷îê
(âiääiëåíü) êîíòåéíåpà äëÿ
ìèéíèõ çàñîáiâ;
● î÷èñòêè âàííî÷åê
(îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
ìîюùèõ ñpåäñòâ
● ÷èùåííÿ ôiëüòpà;
● î÷èñòêè ôèëüòpà
● ïpè ïåpåñóâàííi ÷è
òpèâàëié çóïèíöi ìàøèíè.
Чèùåííÿ âiääiëåíü
êîíòåéíåpà äëÿ ìèéíèõ
çàñîáiâ
Påêîìåíäóºòüñÿ ÷àñ âiä ÷àñó
÷èñòèòè âiääiëåííÿ äëÿ
ïîpîøêiâ, âèáiëюâà÷à òà
çì’ÿêøóâà÷à. Äëÿ öüîãî:
áåç îñîáëèâèõ çóñèëü
âèòÿãíiòü âàííî÷êè ç
êîíòåéíåpà;
ïpîìèéòå êîíòåéíåp i
âàííî÷êè ñòpóìåíåì âîäè;
óñòàâòå âñå íà ìiñöå.
62
RU
● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
ìàøèíû.
DA
NO
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPTER 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
ñpåäñòâ
Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
ñìÿã÷èòåëÿ.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Filter cleaning
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
ìåñòî.
EN
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Remove the compartments
by pulling gently.
Clean with water.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Put the compartments back
into place
62
UKR
RU
óèùeííÿ ôiëüòpa
B ìaøèíi âcòaíoâëeíèé
ôiëüòp, ùo çaòpèìyπ âeëèêi
÷acòêè, cìiòòÿ, ïpeäìeòè, ÿêi
ìoæyòü çaáèâaòè çëèâ âoäè
(ìoíeòè, ryäçèêè òoùo).
¯x ëerêo âèòÿãòè ç ôiëüòpa.
Î÷èñòêà ôèëüòpà
Ïocëiäoâíicòü äié ÷èùeííÿ
ôiëüòpa òaêa:
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:
● Ç¥‡kpuÈte ¥ Ḁ́ϥڸ ˆÓÍÓθÌÛ
Ô‡ÌÂθ, flÍ ÁÓ·‡ÊÂÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
● âèêîpèñòîâóéòå öîêîëüíó
ïàíåëü äëÿ çáîpó çàëèøêiâ
âîäè ó ôiëüòpi;
 ìàøèíå óñòàíîâëåí
ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
ôèëüòpà.
DA
NO
EN
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Ease off the base as shown
in fig.
● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì
äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â
ãíåçäå ôèëüòpà;
● Frigør fodsparket ved at
presse det lidt ned, og træk
det ud foroven og bøj det
ned, som vist på tegningen.
Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Frigjør sparkeplaten ved å
presse litt ned, og trekk ut
forover or bøy det ned, som
viat på tegningen. Vri
filterhåndtaket mot uret, trekk
deretter filteret ut og rens
det.
● ïoâepíiòü ôiëüòp ïpoòè
roäèííèêoâo¿ còpiëêè äo éoão
çyïèíêè y âepòèêaëüíoìy
ïoëoæeííi;
● ïîâåpíèòå ôèëüòp ïî
÷àñîâîé ñòpåëêå äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
ïîëîæåíèè;
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● âèòÿãíiòü ôiëüòp i o÷ècòiòü
éoão;
● èçâëåêèòå ôèëüòp è
î÷èñòèòå åãî;
● ïicëÿ ÷èùeííÿ ôiëüòpa
oãëÿíüòe éoão i ïocòaâòe ía
ìicöe, âèêoíy˛÷è çaçía÷eíi
âèùe oïepaöi¿ â çâopoòíoìy
ïopÿäêy.
● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
âûøå.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
Ïåpåcyâaííÿ ìaøèíè ÷è ¿¿
òpèâaëa çyïèíêa
Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
ïåpèîä
Ïpè ìîæëèâèx ïepecyâaííÿx
÷è òpèâaëoìy ïpocòo˛
ìaøèíè â íeoïaë˛âaíèx
ïpèìiùeííÿx íeoáxiäío
ïoâíicò˛ çëèòè ç òpyáoê òa
ìaøèíè çaëèøêè âoäè.
Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
äëèòåëüíûé ïåpèîä â
íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
ñëèâà.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Äëÿ öüoro âèéìiòü âèëêy ç
poçeòêè, âèâiëüíiòü øëaíã
çëèây ç ôiêcaòopa, oïycòiòü
éoão äoëy, ïoìicòèâøè êiíeöü
øëaíãa â πìíicòü äëÿ çáopy
âoäè, òa çëèéòe âoäy.
Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
ñëèòü âîäó.
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Çâiëüíèâøè ìaøèíy âiä âoäè,
çaêpiïiòü çëèâíèé øëaíã y
ôiêcaòopi.
Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
ôèêñàòîpå.
 çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
îïåpàöè˛ â îápàòíîì
ïîpÿäêå.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
Ó çaâepøeííÿ âèêoíaéòe
çaçía÷eíi âèùe oïepaöi¿ y
çâopoòíoìy ïopÿäêy.
64
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Remove and clean.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
65
UKR
RU
ÏÀPÀÃPÀÔ 13
PÎÇÄIË 13
MOÆÈBI HECÏPABHOCTI, ¯X ÏPÈЧÈHÈ TA ÓCÓHEHHß
ÍÅÑÏPÀÂÍÎÑÒI
1. Ìàøèíà íå ïpaöює
ía æoäíié ïpoãpaìi
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÓÑÓÍÅÍÍß
ÏPÈЧÈÍÈ
ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
1. Ìàøèíà íå
pàáîòàåò íè íà
îäíîé ïpîãpàììå
ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
ÏPÈЧÈÍÛ
Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.
Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.
Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.
Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.
Ïepeâipòe
Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.
Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.
Ïepeãopiëè çaïoáiæíèêè
Ïepeâipòe
Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.
Ïpîâåpèòü
Biäêpèòèé çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Çaêpèéòe çaâaíòaæyâaëüíèé ëюê
Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.
Çàêpûòü ëюê.
Äèâ. ïpè÷èíè ï. 1
Ïepeâipòe
Ñì. 1 ïpè÷èíó.
Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.
Çaêpèòèé êpaí ïoäa÷i âoäè
Biäêpèéòe êpaí
Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.
Îòêpûòü êpàí.
Heâipío âcòaíoâëeía py÷êa L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Ïepeâipòe ïoëoæeííÿ py÷êè L âèáopy
ïpoãpaì ïpaííÿ
Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.
Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
ïpîãpàìì ñòèpêè.
Çaáèòèé ôiëüòp
O÷ècòiòü ôiëüòp
Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.
Bèïpÿìòe øëaíã çëèây
3. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå ñëèâàåò
âîäó
Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.
Ïepeãíyòèé øëaíã çëèây
Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.
Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.
4. Íàÿâíicòü âoäè ía
ïiäëoçi íaâêoëo
ìaøèíè
Boäa ïpoíèêaє êpiçü ïpoêëaäêy ìiæ
êpaíoì i òpyáêoю ïoäa÷i âoäè
Çaìiíiòü ïpoêëaäêy òa çaòÿãíiòü
ç’єäíaííÿ
4. Íàëè÷èå âîäû íà
ïîëó âîêpóã
ìàøèíû
Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.
Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
ñîåäèíåíèå.
5. Ïpaëüía ìaøèía íe
âiäæèìaє áiëèçíy
Maøèía ùe íe çëèëa âoäy
Ça÷eêaéòe, äoêè ìaøèía çiëëє âoäy
Peæèì âiäæèìy âèêëю÷eíèé
Bêëю÷iòü peæèì âiäæèìy
Åùå íå ñëèòà âîäà.
Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
ìàøèíà ñîëüåò âîäó.
Maøèía íepiâío âcòaíoâëeía ía ïiäëoçi
Bèpiâíÿéòe ìaøèíy, oáepòaю÷è íiæêè
5. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
îòæèìàåò áåëüå
Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.
Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.
He çíÿòi òpaícïopòíi äyæêè
Çíiìiòü òpaícïopòíi äyæêè
Piâíoìipío poçïoäiëiòü áiëèçíy
6. Ñèëüíûå âèápàöèè
âî âpåìÿ îòæèìà
Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.
Áiëèçía íepiâíoìipío poçïoäiëèëacÿ â
áapaáaíi
Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
íîæåê.
Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.
Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
áàpàáàíå.
Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.
2. Ïpaëüía ìaøèía íe
íaïoâíюєòücÿ
âoäoю
3. Ïpaëüía ìaøèía íe
çëèâaє âoäy
6. Ñèëüíi âiápàöi¿ ïiä
÷ac âiäæèìy
Maøèía íe ïiäêëю÷eía äo eëeêòpoìepeæi
Ïiäêëю÷iòü ìaøèíy
Maøèía íe yâiìêíeía
Haòècíiòü êíoïêy “âêë/âèêë”
Biäcyòíÿ eëeêòpoeíepãiÿ
Óâara!
ßêùo Baøa ìaøèía íe ïpaöює, ïepø íiæ çâepíyòècÿ äo öeíòpy òexíi÷íoão oácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, cïpoáyéòe
ycyíyòè íecïpaâíicòü caìoòyæêè, âèêopècòoâyю÷è âèùeíaâeäeíy òaáëèöю.
ßêùo caìoòyæêè ycyíyòè íecïpaâíicòü íe âäaєòücÿ, çâepíiòücÿ â öeíòp òexoácëyãoâyâaííÿ “KAHÄI”, ïoâiäoìèâøè
òèï ìoäeëi, ÿêèé âêaçaíèé ía òaáëè÷öi ç âíyòpiøíüoro áoêy äâepöÿò aáo â ãapaíòiéíoìy cepòèôiêaòi (òaëoíi).
Ïoâiäoìèâøè öю iíôopìaöiю, Bè øâèäêo òa eôeêòèâío oòpèìaєòe âiäïoâiäíy ïocëyry.
2. Ñòèpàëüíàÿ
ìàøèíà íå
çàïîëíÿåòñÿ âîäîé
Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
Âíèìàíèå!
Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.
66
67
DA
NO
KAPITEL 13
KAPITTEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
1. Virker ikke på noe
program
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Sentrifugerer ikke
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Se punkt 3
Kontroller
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
68
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candys servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
69
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
Turn on mains switch
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
5. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting (some models only)
Turn the programme dial onto spin
setting
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transport bracket not removed
Remove transport bracket
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
6. Strong vibrations
during spin
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
Ôipìà-âèpîáíèê íå íåñå íiÿêî¿ âiäïîâiäàëüíîñòi çà ïîìèëêè äpóêó, ùî ìiñòÿòüñÿ â
öèõ iíñòpóêöiÿõ, i çàëèøຠçà ñîáîю ïpàâî ïîëiïøåííÿ ÿêîñòi âëàñíèõ âèpîáiâ,
çáåpiãàю÷è íåçìiííèìè îñíîâíi òåõíi÷íi õàpàêòåpèñòèêè.
Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
70
Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ cepòèôèöèpoâaía ía
cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé
PÔ” ìocêoâcêèì opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe,
ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.
04.01 - 41010748 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
UKR
RU
DA
NO
EN
Download PDF