Pokaż treść! - Biblioteka Cyfrowa

I Wspanial, prezent dla calej rodzin,··
ł
SUPERHETERODYNA z OKTODA
Pelna 'abela wysranych lołer;; państwowe; na str. 10-e;
SPECJALNY DODATEK NIEDZIELNY •• lłfWJA
łiódź, niedziela. Z6 stycznia 1936 r.
tir. Z50 płata
ryczałtem.
Rok VIII
11
pocztowa uiszczona
POLlneZIIY I WIDem
Redakcja: Piotrkowską 101. Tel.144-44, 166-66, 177- 77
i 188-88. Redaktor przyjmuje od g. 6-ej-7-ej wiecz.
ee"
..
zł
żyło
2
LONDYN, 25 stycznia (PAT.)
W ciągu dnia wczorajszego 110
tys. osób przedefilowało przed
trumną króla Jerzego. Dziś Uczba ta się znacznie zwi~kszyła. _.
O~lic~ją, że do 10 wiecz. więceJ niz 150 TYS. PRZEDEFILOWAŁO PRZED TRUMNĄ·
UDERZAJĄCO WIELKA: JEST
LIC~BA pZIECI, ",~sh'JąCYCJl
godzmaIm w ogonku, ciągnącym
się w godzinach popołudniowych.n~ odległość prawie 2 kl~.
NajWIększy napływ spodZiewany jest w dniu jutrzejszym,
gdyż .przybywa dużo os6b z prowincJl, aby oddać ostatni hołd
zmarłemu królowi.
Przed H-tą w nocy odbędzie
się złożenie hołdu przez wszystkich członk6w korpusu dyploma
tycznego z dziekanem korpusu
ambasadorem bra,zylijskim na
czele.
LONDYN, 25 stycznia (PAT,)
Orszak pogrzebowy króla Jerzego wyruszy z Westminster
Hallu we wtorek, o godz. 9.45 r.
według czasu londyńskiego.
Obliczają, że przejście orszaku ulicami Londynu i przez Hyde Park do stacji Paddington potrwa 2 godziny.
Odjazd pociągu żałobnego z
dwor-ca Pąddington do Windsoru nastąpi punktualnie w połu­
dnie.
O godz. 12.35 pociąg przybę­
dzie do Windsoru, skąd orszak
żałobny wyruszy do położonej
w obrębie Zamku Windsorskiego kaplicy św. Jerzego,
gdzie
zwłoki zmarłego monarchy zł-o·
żone będą
w grobach królewskich.
Okolo godz.
1.15 rozpocznie
Jerzeg'o nabocelebrowane
przez arcybiskupa Canterbury,
arcybiskupa Yorku i dziekana
'Vindsoru. Punktem kulminacyj
nym nabożellstwa będzie 2-minu
towa cisza, która zapanuje w calej Brytałlji o godz: 1.30.
Poprzez ulice Londynu do stu
cji Paddington laweł~ działa, na
które,i złożona będzie trumna,
ciągnąć będzie 142 MARYNARZY POD KOMENDĄ () OFICE
RÓW.
się w kaplicy św.
żeństwo żałobne,
Orszakowi towarzyszyć bę­
dzie bataljon czarnej gwardji
szkockiej. Orszak poprzedzać
będzie 16 ,.piperów" gwardji
.szkockiej, którzy na swych naro-
1=1 (~lla lO
=
4'
luz
o
""'Ollli:.zg 1=1 Administracja:
;ea
=
Piotrkowska 70. Teł 222-22, 266-6'
Tel. nOcne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K.O. 66.155
~
150
,...-,.--...,=
Doora
!LONDYN, 25 stycznia. (PAT)
Z Doorn donoszą: Wiadomość
o śmi'eroi króla Jerzego wywoWARSZAWA, 25 stycznia. - lala przy,gnębiaiace w.rażenie na
(PAT.) - Dziś o godz. 12.15 po- byłym cesarzu Witlhelmie. Byłv.
.
Bestialska z
Dezerter z Chorzowa
ZAKOPANE, 25 stycznia. Sprawa zagińionego
(PAT.) w dniu 12 b. m. Stefana Dyljona
z Warszawy została wyjaśninna.
Jak się okazało, Dyljon padł
ofiarą zabójstwa ze stony niejakiego Stefana Grandy. lat :!;ł z
Chorzowa.
Na podstawie zeznań Grandy,
który przyznał się do zabójstwa,
sprawa przedstawiała się nastę­
pująco:
Granda, zbiegłszy z wojska 30
grudnia ukradł karabin z ładow
nicą i nabojami, a jednemu z oficerów lornetkę i przybył około 10 stycznia b. roku do Zakopanego na teren Doliny Olczyskiej, gdzie zakwaterował się w
pustym szałasie.
,W celu zdobycia cywilnego ubrania wyszedł w niedzielę, 12
b. m. z szałasu pod Boozan i tam
czatował l1Ia przechodzących turystów. W pewnej chwili przechodził tamtędy samotny turysta, którym, jak się okazało, był
Dyljon.
Granda wezwał go do zatrzymania się i podając się za żoł­
nierza straży gr·a ni.cznej sprowadził go z Boczania do szałasu w
Dolinie Olczyskiej.
Pod pozorem rewizji kazał mu zdjąć wiatrówkę i pulower oraz plecak,
poezem kazał mu się odwl'ócić
tyłem do siebie i odszedłszy parę
kroków strzelił z karabinu w
~ys.
Ć
dowych instrumentach grać bę' ciągiem pośpiesznym wyjechadą szkockie melodje żałobne.
ła do Londynu delegacja na uro
czystości pogrzebowe króla AnLONDYN, 25 stycznia (PAT.) glji Jerzego V. W skład tej deleW dniu pogrzebu króla Jerzego gacji, na czele której sŁoi gen. dy
wszystkie urzędy pocztowe zo- wizji Sosnkowski - jako ambastaną zamknięte o godz. 16.30. sador nadzwyczajny i przewodniczący delegacji - wchodzą:
LONDYN, 25 stycznia (PAT.) Konstanty Skirmunt, b. ambasa
Wieczorem książę Kento z mał- dor R. P. w Londynie, konfradżonką przybył do opactwa west- mirał Unrug, płk. Trzaska - Dur
mlnsterskiego ł zkńyl hołd ski i kpt. Musielewicz.
śmiertelnym szczątkom kr6la Je
•
rzego V.
laloba W
Delegacja Dolska
haIa
w'lec
,
kaiser przesłał depeszę kondo- lodbyć w 77 roczn:eę jego urol~ncy.iną oraz wS'Paniały wle- l dzin w poniedziałek, dnia 27 b.
ni€.c ze wstęgą o barwach cesar \ m. S.ztandar cesarski na J}ałacu
ski'ch. Pooczątkowo i!Stniał pro· w Doom został na znak żałoby
iekt wysłania do Londynu le'd- opuszczony do połowy masztu.
n~o z synów byłego kaisera.W rae wchodził pr,zedewszystkiem były kronprinz Wilhelm. przejeżdżał
Projekt ten został jednakże zan:echany ze względu na mogące w'niknąć kompHkacje J}roWARSZAWA, 25 styezma. _
tokularne. Wybór padł więc na (PAT.) - Dziś Wieezorem pne_
najmłodszego· syna hyłego hOI)' jeżdżal przez Warszawę do Lon
(prima Z6-letniego ksi~ca Fry- dynu na pogrzeb kr6la Jerzego
deryka, który jest za,przy.laźn'o' V marszałęk armii sowieckiej
ny,z wielu rodzinami angi,e lsl:ie Tuchaezewsklj, towarzyszy mu
mi i czosto przebywa w A'Iln,I.1·.:. attache wojskowy sowiecki w
Były cesarz "rilhe1m w związ- Londynie komendant korpusu
ku z'e zgonem króla Jerzego od Putno.
ł l
. . k'
. ł
.
wo 3 ' nrzYJęcle, tore mla o SIę
_
Marsz. TucbaczewskU
lIrzez War.
sza we
"'''
nia
\V
zabił i obrabował
Zakopanem
kuraCjusza z War.zaWJ
głowę Dyljona, zabijając go na 1 cie 60 złotych oraz biżuterji, a
miejscu.
zwłoki schował w szollie, .przyNastępnie ograbił go doszczęt krywając je gał~ziami i sianem.
nie z ubrania i gotówki w kwo- Przebrał się w ubranie denata,
,
l'Iin.
D~(k W
--
Dfrlinit
mundur wraz z karabinem i resztą naboi schował ha stryszku
w szałasie, poczem, zamknąw­
szy szałas od wewnątrz, wylazł
na zewnątrz oknem, zabrawszy
ze sobą narty denata, zjechał do
Zakopanego.
Tu przenocował w hotelu "Morskie Oko", poczem następnego
BERLIN, 25 stycznia. WAT)./ster złożył w ~odzinach popo- dnia na nartach udał się górami
Miniisfer spraw zagranJicznych łndniowych W1izyt~ min. spraw do Bielska, gdzie zastawił lornet
Józef Beck w drodze powrotneJ zagra Rzeszy von Neul'ałhowi, kę i udał się do Chorzowa.
z Genewy do Warszawy zatrzy- a' wieczorem prem.lcroWli prus\V Chorzowie na podstawie limai sie na kilka ~odzi-n w Ber- kiemu i mindlSłl'<owi Rzeszy gen. stów gOllczych rozesłanych bezUnie,
GoerLn~t)wtL.
pośrednio po jego dezercji aresT.
Korzysta.ląc z tej okazji minitowano go i odstawiono do dyspozycji żandarme.rji wojskowej
w Krakowie, gdzie w toku śledz­
twa przyznał się nietylko do delaureatem nagrody P. A. L.
zercji, kradzieży karabinu z ła­
downicą i nabojami oraz lornetWARSZAWA, 25 styczn:a. L-obodowsldego, Mariana Niż.só ki, ale także i do zabójstwa ś. p.
(PAT). Polska Alkadem.ia Lite- sk,;'e:go i Stanisława Rogowska:. Stefana Dyljona.
ratury 113 posiedzeniu w dniu go.
złożył wizytę min. NeuraŁhowi i Goeringowi
Swiaiop~lk- Harpiński
19<36
I
lo' zel IlIittlin
25 stycznia
roku uchwa.li:
la przyznać na,grooę Polsklej
W
Akademj.i lU,t€:1'atury dla mło otrzymał nagrodę .,Wia<łych w wysokości 2.000 zło- domości Literackich"
ty' /) Śwliatopełkowi-Karpińskie
WARSZAWA, 25 stycznia. _
mU za tOm pOezji p, ł. ,;rrzynns (,PAT), Dziś wieczorem odbyło
cie w:erszy·'
się zebranie sądu konkursoweg0
Poza laureatem
zglos10no na.groov "Wiadomości literac·
kich'! za nailepstą książkę, wy
kandydatury. \Vinc:-ntego Bu:: daną. w r. 1935.
ka, Konstantego Dobryń.'5K ego,
Nagrodę Dczyznano Józefow:
Romana Kołoaieekiello. Jóozeh WWttl<inowi 7.81 ,.sól ziemi",
Koniec wojny
o Grand Chaco
LONDYN, 2.5 stycznia. (Tel.
wł.) - Podpi.sany został już uroczyście akt, na podstawie które-
go zlikwidQ·wHno oslatecznie kOll
nikt międz.\' Pawgwfljem. a Boli·
wją o GnlI1d CI1<lCO.
'Vymian~
jeI1ców wojennych nastąpi w 30
dni po ralyfilowaniu układu po
kojowego.
'. 1 . - "GLOS
ład
Polska krajelD
Prof. Eugenjusz Romer, wy.
bitny geograf polski w niezwykle interesującym odczycie, wygłoszonym w T-wie Hygjenicz.
nem w Warszawie na wstt:pie
stwierdził, że zarówno produkcja rolna jak hodowlana Polski
wykluczaj" teoret)'cznle możU·
wość głodu w
Polsee. I pod
względem ilości plonów rolnych
i pod względem stanu naszegu
żywego inwentarza znajdujemy
się w sytuacji przeważnie lep
szej, niż szereg państweuropej.
skich, jak: Niemcy, Francja,
,\"\'łochy, Czechosłowacja, nawe'
Rosja.
W dziedzinie produkcji rolnej
aderzają deficyty,
zresztą nieznaczne, na obszarze gęsto za·
ludnionego południa, oczywiście
Z wyjątkiem Podola; W dziedd
nie produkcji hodowlanej uderzają nieznaczne wreszcie nadwyżki na obszarze wysokiej kultury dziedzin mehodnieb l pu. .
stek kresów wschodnich.
Gorszą jest sytuacja w ddedzf
nl~ surowca leśne«o. Ta, ohok
znacznych kontrastów regjonal·
nych uderza przedewszystkiem
brak 'drzewa. Saldo polskiej naturalnej produkcji drewna jest
niżsże, nit k.tóregokolwit>k f
krajów nas ota~zająeyeh, nie wy
lączając
Niemiec, dokąd rok
rocznie wysyłamy pnaczne ilo·
ci, nieraz do 40 proc. naszej
absolutnej, przyrodą ogranicza·
nej możliwości produkcyjnej.
W dziedzinie produkcji górni·
czej i przemysłowej Polska Jest
krajem aajJaakrawszych przeciwieóstw. Najsilniej występuj,
one w górnictwie.
Saldo tej produkcji, obliezonej
w cenach en gros tak się przedstawia, że na mieszkańca SIl\5u
przypada 1300 proc., na miesz·
kańca województw kieleckiego i
krakowskiego nieco ponad 150
proc., poznańskiego zaś, lwowskiego i stanisławowskiego po
50 - 75 proc. Saldo innych wo·
jewództw wynosi O w tej dzie·
dzinie.
Jeśli chodzi o uprzemysłowienie poszczególnych ośrodków
Polski (sztandard śląski, przyjęty za 100 proc.) to przedstawia
się ono wybitnie niepomyślnie.
Faktem jest, że w świetle studjów uprzemysłowienia ogromnych obszarów Polski, okrągło
jej połowa, znajduje się poniżej
1 proc. sztandardu śląskiego, a
około 9/10 powierzchni Polski
poniżej 10 proc. tegoż sztandarduo
Studja prof. Romera oparte
zostały na przewozach kolejowych r~zm~itych arty~u~ów 0raz na lIczbie pracowmkow, zatrudnionych w danych gałęziach
przemysłu.
Obr~z P~lski. opar~y
na tem
kryterJum Jest Istotme bardzo
jaskrawy: 5 województw k.resowy~h wr~~ ~ Tarnopolem pozostaje pomzeJ 20 proc. sztandaru~ polskiego~ w'dery inne, ": tem
Białystok me przekraczają 40
proc.; cztery inne: Poznań, Kra
ków, Warszav.a I Łódź przekra·
czają wartośt sztandardu pol·
skiego. Śląsk przekracza go czte
rokrotnie; 25 razy przenosi wił!c
Śląsk stan najmniej uprzemy·
słowionego województwa.
Jako objaw ciekawy prof. Ro
m~r przytacza fa~t, że w pol·
sklm sztandardzle przemysłowym przypada 1 pracownik u·
mysłowy na 8 fizycznych, w
pr~emyśle warszawskim (miej·
sklm) na 5 fizycznych.
Drugim sprawdzianem IItosun
ków panujących w przemyśh
polskim jest rozmieszczenie geo
graficzne ilości i klas wykupionych karł przemysłowych, któ·
PO~;.;..;;...-:----.;I_IM.;;...;..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N_r_
. _2_5
•
slwie Rzeczy s
naiłaskrawszgt:b przł!(iwił!ńsiw
re odnosq się nietyllto do prze· te w okresie niepodległołci na
myslu, ale i do handlu.
1000 km. kw. powierzchui wy.
ZastanawiającY jest o&ObIiwy budowano kolei: w b. zaborze
słosunek
ilośeiowy
zakładów austrjackim 0,8, rosyjskim 3,8,
pneDlysłowyeh i handlowych. pruskim 10,2 km. (w tern PomoWl?rawdzie motna zrommief, rze 18,3. Śląsk 37,8 km.). Wojete na ob surach o wysoko raz wództwa zachodnie w zakresie
winiętym przemyśle proporejo sleel bank6w znacznie g6rnJ..
nalna ilość zakładów handlo nad Warszaw.. i Łodzi", słabsze
wych winna być mniejsza.
pod tym względem od Lwowa i
Analogiczny stosunek kształfu Krakowa.
je się jedynie w Poznaniu, gdzif'
Prof. Romer z naciskiem za·
liczba zakładów handlowych maęza, te z ilości znanej, 75
jest mniejsza od liczby zakła· kw. (zużycia elektryczności na
dów przemysłowych i w Lo4rl, mieszkańca w Polsce) Szwajea.
gdzie mimo wysokiego uprzemy rja 1200, Szwecja 800, Belgja 500
słowienia liczba zakład6w han·1 Niemcy i Francja 36ft, Anglja
dloW)'ch wzrasta do
proe., w 330, Włochy 280, Czechosłowa·
Warszawie do 132 proe., • a na cja 280, Hiszpanja 120, Rumukresach wschodnich wraz ze nja 30, wynika, że obok takiego
Lwowem i Stanisławowem do· potentata elektrycznego, jaklm
sięga lub przekracza 200 proc. w Polsce jest Śląsk (ponad 1200
W Tarnopolu przekracza 300 proc. sltandardu polskiego), tyl
procent.
ko Krak6w, Kielce i Łódź nle·
To IWIkramar~ eolego . znacznie przekraczaj" sztandard
wachod. R~olłtei ale 100 proc., WatRaw: Ja ..,.,.
odpowIada zgoła Jego potrze.. ponltel 8' prot.; Pomotte 50
bom ballClJOWJIII i wyrosło oa proe., Lwów l Poznań 20 - 80
tle blezdtoVłyeb .łMunków kre- proe.; reszta Polski łOdle w et...
dytowych, szczególniej na sła- mności znacznie niższych ~fI'
bych gospodarczo obszarach rol- konsumcji prądu.
niczego wschodu.
. Istną zgrozę budzi obraz roz.
Stopa Ź)'clowa mieszkańców mieszczenia geograficznego wy.
jest Jednq ł td niepo'lednlfl fUn- 4 datkóW na gaz ł wodociągi i ka.
ke.ftt produkejl. Tu dopiero wy . nalizaeję.
Ogromne obszary
stępuje
istna · orgja, przeci· wschodu. łącznie z Tarnopowieńslw.
Niski już zapewne i lem i . Stanisławowem niemal nie
sztandard polskich zarODków (w znają jeszcze potr~eb tych kate·
t>rzemyśle~ wynolli ,na Ś}ąSkli I gorji w lupełn~ci. Z tej jaskra·
168 proe., ale analogiczny ~bot wej nicości wybijają się wyraź.
nik zarabia Iła Polesiu lubPodo·1 nie wysiłki Wilna, kt.ó re p~el.
lu Ilieco lub nawet ponitej 40 gnęło jot pod t)'m wzgl-:dłm
proc., praeowoJk umysloWf Je- dwukrotnie . Lnhlln, p~kaźal.
dynie w ezłereth woJ,w~z. KIelce I dorównało ŁodzI;
lwach (Sląsk, Łódź, "Ielce, War
Przechodząc do ruchu kolejo
.....a) zarabIa około 125 proe., wego prof. Romer stwierdza, ze
a na
ogromnyeh
obszarach na Górnym Sląsku wyrata sU:
""sehodu tell sam ,..l.nteligent" on cyfr" 375 proc. polskiego
zarabia około 40 proe., '" osła- sztandal'du, w Warszawie lewionem
"podolskiem" woj... · dwie 116 proc. Jeszcze gonej
wództwie około 25 proe. polskie kJltałtuje się porównanie dyrek
go szłandardu. To IUI objaWf za cji warszawskiej z toruńską,
słraszająee. Jeszcze gorzej wy. która przedewszystkiem z racji
glądają stosunki mieszkaniowe podmiejskiego ruchu . kolejowew Polsce. Szlandard ieh wyrat.:J go Gdańska dochodzi do obrotu
przeciętny na głowę podałek od pasażer6w równego Śląskowi
nieruchomości.
Poznański ruch
góruje nad
Skala mieszkaniowa przecięto Warslawą, z którą rywalizuje
nego nowogrodzianina schodzi Kraków. W innych dyrekcjach
do 10 prM. polskłego atanda,.. spada na'Ogół ruch pasderów do
du, a jest blisko 2O·krołnle nlł- poniżej 40 proc., we wileńskiej
sz" od stopy życiowej wielkopo· do 24 proc.
lani na w tej dziedzinie. Wanza·
Na tle analizy naSlycb stosunwa wykazuje w dzledzłnle podat ków komunikacyjnych rozwata
ku od nieruchomoKI zaledwl. prof. Romer stosunki Polski Ztt
120 proc. szłandardu polskiego, światem.
jest macmle nii.szłt od Poznanla
Ruch obcych niesłychanIe ni.
a nawet Łodzi, mało 00 siQ wzno kły (86,000 w r. 1934, 70.000 w
si ponad Kraków i Lwów, kt6re r. 1933), okolo '15 ralY słabszy,
blisko
dwukrotnie dominujlł niż ruch obcych w Niemezech.
nad Kielcami. Lublin spada zaś nie daje nam wiele wskazówek
poniżej Tarnopola i Stani.sławo. Najwięcej stosunkowo przybywa. N. b. Śląsk zupełnie Ole opla wa obeych do Warszawy 35 pro
ea podatku od nieru~homości. cent; względnie do ilości mie,sz.
W zakresie konsumcjl pełno o- kańców najsilniejszy ruch ob·
soblł~~ci. W spotyeiu tyt~niu cych k~ncentruje się jednak. na
góruje Pomorze z 240 proe., na Słąsku I na Pomorzu.
.
szarym końcu znajduje się' No·
Dziwnie z tern się kojarzy
,,:ogród~k z 36 proe., w spirytu- fak~, fe wśród obcrc~, przy jeżsle dommuje Sląsk z 217 proe.; dżaJących do Polski, Jest 34 pro
w pr~eciws~awienhl do Tamo· cent niemców, a blisko 12 prot'.
pola I Stamsławowa, które wy. ~
kazują tylko 30 proe. polskiego
sztandardu.
Podatek dochodowy ujmuje
w jednej niejako cyfrze stopę ty
ciową mieszkańców poszczegól.
nych rejonów Polski. C)'fr)" SIIIska lub WarszaWJ 360, wzg1ędnie 280 prot. z Jednej strony,. a
25 proc. polskiego szłandarda w DZM i dni . n8.8t~J)nyeh! .
wojew6dztwle llowogrodzkJem I
ł'lf
polesklem IUI doslateeaJe Wfmowne.
Zaznacza.itłe, te specjalnie 'W
(II
zakresie gęstości sieci dróR. ko. W
n
lei, bank6w i un-:dów poeatoPocs. O ,. 1,2
wych b. zabór rosyjski jest apo· Cen mie'sc na
śledzony w stosunku do da.ney
Iki od
go zaboru austrjackiego ł pru.
poran
skiego, prof. Romer ' podkTeł1a,
Bil." ulgowe ••ł....
tu
i
l ODJIl'
,nIBIaKIBIiD
1111 T"
80 gr
i,
I. ,'.
•
••
I
•
J
•
I.
1,
JOANZIICZDf·O
( SlD DO POCII f'UnKU
uwielbIana pu..
.",stkich. filmie
n.,u.,
nil
rei,serji VAN DYCKE'A
Następny
.
program
"
,.fill4.ND· KINA
,
_ ,_ _
austrjak6w i nad 8 proc. ezecho' no, Nowogr6dekt Polesie, Wosłowaków. Po tych najliczniej-l łyń 1 Tarnopol ponad 120 proc.,
szych gościach idą amerykanie · Łódź, Pomorze, ŚI"sk i Lwów
i francuzi 5 - 6 proc.
poniżej 100 do 80 proc. Ale j
Z analizy stosunków poczto- Warszawa płaci tylko 107 proc.
wych Polski wybija się jedna
Podobne anomalja znamionu·
puetatająca prawda: polacy nie ją td wydatki ubezpieczeniowe.
~ ba, pol.ey nie odpboJą Szczególnie się one zaopiekowana listy. Niema kraju na świc- ły produkcją przemysłową: pocie, któremu by Polska nie by nad 100 proc. w stosunku do kwo
.la .winną odpowiedzi, . w sumie ty podatku państwowego są obna 100 opłaconych listów wysy· ciążone
ubezpieczeniowemi:
la" Polska zagranicę 78. Jest to Warszawa 101 proc., Kielce ujemria cecha charakteru naro- 161 proc. Rekord kielecki tło­
dowego, którą winno się zwal- maczy nam znaczny udział pań·
cz~c.
stwa w jego przemyśle, wolnym
Przewaga pOZ)'cjł bilansu piat w znacznej mierze od danin pań
nfeugo Polski okazuje się z ro- stwowych.
ku na rok bardzo zmienną. W
Ogólna kwota podatku wyae;.
sumie świadczą one o stałem m· si 100 - 120 proc. kwoty poboieniu Po\8'd~ załamywaniu datku dochodowego we Lwowie
się jej kredytu i znaczenia na i w Kielcach, 121 - 150 proc. w
rynku światowym. Przez szereg Lublinie, Wilnie, Pomorzu, Kralat zdawało się, te stać nas na kowie i Tarnopolu, ponad 150
ujemny bilans towarowy, teraz - 188 proc. wynosi w Białym­
od pięciu lat walczymy, zaciska- stoku, Nowogródku, Polesiu,
jąc pa~a, o dodatni bilans han- Wołyniu i Stanisławowie. Im
dlowy. Długoterminowy kredyt biedniejsze prowincje tem wlę­
był dla nas właściwie zawsze cej płacą podatków wogóle. Na·
zamknięty, ale jednak w r. 1925, tomiast Łódź płaci 100 proc. w
1927 i 1931 otrzymaliśmy w tej stosunku do podatku dochodopozycji z zagranicy około lub wego, Poznań 98 proc., Warsznwwyt &00 miljonów zł. w r. 1933 wa 73 proc., a Śląsk 56 proc.
to źródło spadło do poniżej 100
Jak podkreśla prof. Romer w
młljonów. Podobnie jest w kre- ogólnym wyniku jesteśmy bardyeie krótkoterminowym. Do ro dzo biedni: Jakąkolwiek dzie·
ku 1931 z tego tytułu przyplywa- dzinę życia poruszymy, zna.idulo do Polski rok rocznie naogół jemy się w koncernie państw
miljard, kilkakroć ponad półto, europejskich na szarym końcu.
ra miljarda, w ostatnim roku bl· Jedynie w dziedzinie kolejowej i
lansowym lcdwie dwie trzecie pocztowej znajduje się Polska
mUjardR.
na poziomie, wynoszącym około
Dziwnie wiernie pamiętała o 50 proc. szłandardu europejskie
Polsce emigracja. Mimo, że emi go.
gra~ja. po wojnie została wogóOlśnionym niekłamanym blale sllme zredukowana, a od ro- skiem Gdyni trudno jest uwie.
ku 1931 niemal wszystkie tereny rzyć, że w dziedzinie obrotów to
zostały · dla polskiego wychodź· warowych morzem jesteśmy z
twa .zupełnie zablokowane, emi państw morskich Europy krajem
gra<llJa przysyłała w ostatniem najbiedniejszym, z wyjątkiem
dzleslę"cloleciu co rok niezmien· Bułgarji, no i Albanji. Fakt, że
nie ~ezędnoścl ze swych zar?b mimo to jesteśmy państwem
ków, okrągło 250 - 300 mUJo, morsklem, jest bodaj najlepszą
n6w zł. A jednak i ta pozycja W! miarą nasz~j ogólnej' biedy. Tak
sycha. W r. 1932 przysłała em)- samo w dziedzinie obrotów han
graeja. ~65, w r. 1933 już tylko dIu zagranicznego i wysoko~ci
157 mtlJonów zł.
budżetu państwowe~o scbodzą
Suma zadłużenia Polski 150 poniżej polskierfo m~imum tyl.
d.' na głowę mieszkańca, jest 0- ko Albanja i Ro~ja w pierwszym
ezywiście bardzo mała. Przecięt- a jedynie Albanja w 1l1'zypadku
8y mieszkaniec płaci rocznie 55 drugim.
d. pocIatków państwowych, 19
Na zakończenie prof. Romer
si. ..mo~d0WJ"ch, a wwyż 16 zaznacza, że popieranie inicjaŁy
d. ubezpleezenlOwych. Co nam wy prywatnej w nieskartelizo·
daje wzamiall za to państwo, a wnnym przemyśle i rzemiośle,
~ ..monądy.
co ubezpiecze- opieka nad lasami, gruntowna
nie'
reforma systemu skarboweao, a
Jako objaw eharakterystycr.- przedewszystkiem wszechstronny prof. Romer zaznacza, że opla ne starania o zwyżkę cen pro·
ty .mon.dowe IIł wysokie duktów rolniczo· hodowlanych,
tam, gdzie .amofZlłd jest gospo- oto wielkie rozdziały walki o do
darao kulturalnie bezsilny. W bro państwa w myśl zasady
omnku do danin państwowych "salus pODuli
salus Reipu.rad clallia samon.dowych Wił· blieae".
v....
I
I
I
Nr. 25
26.1.- "GLOS PORANNY" - 1935
3
~----------------------------------~~------~~~~~~~~~----~~--------------------------------------
fIlepokojąCY
zdrowia
stan
A
P·K·Q
b. premjera Moraczewski ego
PEWNOŚĆ - l,ZAUFANIE
Warsz. koresp. "Głosu Poran
!lego" telefonu.le:
Stan zdrowia b. premjera Mo
raczewskiego
budzi niepokój
wśród jego przyjaciół politycznvch. Leikarze zalecają b. prem
jero~1iI, k\.:óry
przekroczył 70
rok życia, zachowanie jaknaiwiek.szeg·o spokoju. P, Moraczewsk: nrzebywa stale w Suleiówku i ba,r dzo rzadko przyjeż­
dża do Warszawy.
Ciężka
::, I.:
.1
w
1925
c
a
y m o w
•
!
.~, ,
193·0
r.
r ...
.y f
1935
r.
r. .
. .. . . . . . . . . . . . . . . .4~.~~
««C3~V~.~. . . . . . . . . .~MM
. .!~~~
·~~~s~&Z
8Q. . . . . . . . . . . .~. .. .
Ihoroba
ność
klientów.
Wkłady ...
wiceministra Korsaka
WARSZAWA, 25 stycznia. _
(PAT). Podsekretarz stanu min.
~praw wewnętrznych, p. Włady
sław Korsak poważnie
zaniemógł. Zastępuje go dvrekto,r de
parlamentu samorzą;dowego p.
128.460
64.980.888
18.440.987
431.311.744 zł. 881.686.879 zł.
zł.
GolÓwka. ... ...
Lokaty włQsne 36.755.740
~bj;kowski..
2.088.037
699.424
1/
115.994.966
II
347.018.552 "
181.982.428
II
#I
699.463.339 "
IIktorki-hrabiny
powracają
na
scenę
Warsz. koresp. "Głosu PoraD
telefonuje:
Za kuli'sami teatrów warszaw
skich mówią o zmJi'anach w IIYtuadi dWUJCh znanych arty5tek
warszawskich. - W ostatnich
dniach p'o dobno rozeszła się os·
tateczl1iie z mężem hrabina Mau
rveowa Potocka, artystka Bry.
dzilńska, która O$tatecz.nie po.
wraca na scenę. Również ostateczne jest, jalk m6wią, rozejśde się Ordonówny z hr. Tys~.
kieWlkzem i pOwrót na scenę, a
także wyjazd
wraz z I~ ' Sy' mem do Stanów Zjednoczonych
Dw;ie artys.tJci - hrabinT pO'
wraca,;ą dQ tednI.
łiego"
•
S
ot a sie z os rJ
-I
akiem u
PARYZ, 25 stycznia (PAT.)
Jutr,o odbędzie się pierwsze
Setny gabinet Trzeciej Republi- posiedzenie gabinetowej rady ce
ki, zaś drugi z rzędu, któremu lem ustalenia wytyczny expoprzewodniczy p. A. Sarraut, 00- se rządowego.
jął dziś rano swe urzędowanie.
M1; 'czwartek przed południem
li"•
PIEKREQE;/.
SrłAJ~E
ZderzenIe
II powletrll
6 osób poniosło śmierć
HONOLULU, %5 ~. -(PAT.) iw. poblita lotni~u.
Pearł-Harbou'l' zderzyły się dwa
amerykańskie samoloty W'Ojskowe. Oba samoloty runęły na ziemię, przyezem z pośród załogi
W.AlRSZAWA,
oficer i 5-eiu żołnierzy ponieśli
śmierć.
Dwaj żołnierze zdołali (PAT). Przebieg
nich trzech dn,i
się uratować przy pomocy spa nocnym źródła
dochronów.
le.'i
t#5,c.....
.
~~,..
AN Tl SA
I I
..
•
DO a
odbędzie się posiedzenie rady mi
nistrów w pałacu Elizejskim pod
przewodnictwem prezydenta, po
czem tegoż dnia rząd stanie
przed parlamentem.
Na ciętką i skomplikowaną sy
tuację, jaka oczeku)e nowy g~binet ,w parlamencle, wskaZUją
liczne interpelacje, zgłoszone już
I
iSJóska ·od
I
Blild rasa HaslU pozwolił .łocholD na a.rzomanie do.uc:bc:zasowgc:b pozQC:ji
(Ilord pOlityczny
w Chinach
PEKIN, 25 slycznia. (PAT_)'Delegat rządu naDikińskiego przy
władzach mongolskich, zosłał
zamordowany w czasie przejazdu autobusem, którym powracał do Kalganu po odbyciu konferencji z k~ięciem Teh. Morder
stwo dokonane przez nieznanych
sprawców wywołało wielkie wra
żenie wśród mongołów ze wzglę
du na popularność zabitego. _
Koła ehiń'Skie nie mają żadnych
wątpliwości, iż morderstwo ma
charakter polityczny.
Jędrzliowslla
25 styczn·la.
kat ataku na wł()(:hów.
opera-cji z ostał
Przez cały czas oddZiały abina froncie pół syńsk:e. nie zważa.ląC na morangielskie op'.\- derczy ogi.eń karabinów maszysują w następujący sposób: Do- nowych przeciwnika. araltowaw6dztwo włoskie wiedzą.c, że ły włochów.
armia rasa Kassy, licząca okoł:o
Pomimo wielkich strat, duch
40 tys.ięcy ludzi, wtargnęła w bOłOWY ab:syńczyków ani na
głąb Temb:enu w odległośd 20 chwillę nie osłabł.
.
klm. od ~1akalle, skierO'Wało ko
Dnia 24 stycznia pozycje wIo
lumnę wojsk, aby otoczyć abi- skde 7lOStały zaatakowane PI'zeZ
syńlczV'ków i WYdać ilffi decydu- świeże siły zbroJne ab:sYllskie.
ią.eą b i,t w e. Ra,s KaS,Sa nie uchy- DochodiUo do cz~stych
walk
li1 s:.ę od walld, przeciwnie wy- na balmety.
dał rozkaz natarcia. Przez cały
O godz. 16 woJskom włos­
dz,ień 21 stycznia teczwa się za kim przybyły posiłkti. Włosi
żarta bitwa, w której kosztem przeszu do kontrataku i ,z musiciężkJ;ch strat oddzia.ł:y "Czar- Iy oddziały rasa Kassy do odnvch koszul" .zdoła1'v przeł1i6 I w.rotu.
si~ przez zastępy woJownilków
Jednocześnie na prawem skrzy
abisyńskich. Dnia 22 b. m. ras dle wojska włoskie poczęły soię
Kassa porzucając wszelką o- posuwać w kierunku rzeki Tastrożność, wydał ponowny ro-!- kazze, aby utrzymać ci:u~łą li-
wyeliminowana
sŁyeznia.
BERLIN, 25
('PAT).
W So.botę odbyły sioę w Brem:.e
półfilllały
mięldzyn.arodowyeb
p
6'
•
'-'.
•
I
nję' frontu ,; by ni,e by'ć narażonyrn,i' na nieustającą. partyzant-
ke
abisyńską.
Na fro.ncie południowym według wiadonlOści ze źródeł fran
cuskleh i ang,i elskich, dwa sarn(}loły
zr:ma
włoskie zrzuciły dziś
przeszło 2500 bomb na
D~~abur, gdzie w pobliżu znaj
duje Slię kwatera główna rasa
Nasibu. Ofiarą bomb włosIUch
padłO 30 OSób zabitych.
Źródła włoskie donoszą, że
oddziały gen. Graziani wznu,.-d-
ly marsz w kierunku płasko
wz.gór.za Bengi, pokrytego lasami, ale nie posiadajllcego źró.dcl wudv.
.
Gen. Graziani zapowiedział
oddziałom uczestniczącytrD w
tym pochodzk że żołnierze będą otrzymYWl3.li najwyżej po 1
J..itr,ze wody dziennie na głowę.
l
pod adresem nowego rządu.
Deput. Frandin Uouillon, Któ
ry odmówił objęcia teki ministra
lotnictwa, a następnie teki ministra stanu zapowiedział inłerpe
Iację w sprawie składu politycznego nowego rządu i jego polityki ogólnej.
Deo. prawicowy
Vallat zapowiedział również interpelację w sprawie polityki ogólnej, zaś deput. Małet z ugrupowania centralnego niezależnej
lewicy w sprawie polityki finan
sowej.
Interpelacje powyższe świad­
czą, że rząd od samego począt­
ku spotka się z ostrym atakiem
ugrupowan umiarkowanych, mi
mo obecności poszczególnych
przedstawicieli ugrupowań u·
miarkowanych i centrum 'w gabinecie. Dc,>utowany komunistyczny Hameite zapowiedział
również int erpelację w sprawie
polityki ogólnej rzqdu, a zwłasz
cza w jaki sposób rząd zamierza
-wykonać ustawy w. sprawie lig.
jak również, czy rząd zdecydo·
wany jest przystąpić do jakna j.
szybszej ratyfikacji paktu francusko - sowieckiego.
Kajbar.
dziej prawicowi członkowie obecnego gabinetu t. j. min. zdrowia Nicole, członek grupy republikan socjalnych i minister 1'01nictw~ Thellie ~ą prze.dmiotem
powaznych alakow SWOICh przyjaciół politycznych, zarzuca.ią­
c!eh im, że z~odz.iIi się na obję­
cle t~~ w ga~meele Sarrau!.
MmJs!er NIcole .ot:·zymuJe sze
r 7g ~~t.ow, wyrazaJąc~ch potęplellle .lego postępowama.
- -.. -
li
.. _ _ _ _ _ _ _ _ w _ _ .,, _
Transport materJa
. ł'ow sanitarnych i opatrunkowych
mistrzostww tennisowyeh RzeWARSZAWA'
•
szy.
' 25 styczma. ·W
',.,
(PA'Ii. Zarząd główny Polskie. grze TJOJedY'l1cze.l pa~ Ję-/ go Czerwonego 'Krz,yźa,1 pragdr~e.JO~ przegrała nq'espo- ną.e przyj'ść z pom~ą, ofiaro.m
dZlewan.e łatwo z Horn 1:-6, 3:6, walk w Abisvnii, wysłał pod
adresem et.iopskiego. czerwo.ne., w Dzitbuti oraz komitet mi . ędzy­
go Krzvża transport 4 skrzytÓ narodowy Czerwonego Krzyża poprzeczna oficyna. I piętro .
TeJ. 155-55
i 17 klatek z materjałem sanar. f w Genew,ie.
tarnym i opatrun:ko.wym, który i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii_-_mi_iia_aiii;;_iiim~!ii-n
zawiera 5.000 sztuk opatrunków indvwirlualnych, 10 kg. jadvnv w kryształkach, 100 szt.
noży standaTyzowany-ch ogółem wartości około 10 tysięcy Demonstrację zorganizowali uczniowie od 8-14 lat
d
Oburzenie w
na zarządzenia hitlerowskie
złot~h.
WATYKAN, 2~ s~cznia. {"Pel. W inspirowanym :trtykule "Osser.
w!.). ~ PostanoWIenIe rządu nie- vatore Romano" czytamy oświad.
mlecklego, aby obłożyć podatkiem czenie, że ilodatek taki stanowi cfę'l
ofiary, składane przez katolickich ką obrazę kościoła który 1f ten
wie!łlych księżo~lI na msze, wywo- sposób traktowaU; jest ~arówni
!alo w Watykame wielkie oburzenie ll!r~dsi~biorstwami hand1owewi.
z1
Transport pow:yu;zy został
w)"Słany d? Gdvn'h, skąd. drogą
m?rską skl.erow~nY'. będZIe dalej do portu DZlbuti. <? ' wysy}c~ tego t!.ansportu zaWJadOmle-
~ost~er;~ K~~ki
PlRAGA, 25 st)TICznia. (PAT).
Z Uz~rOldu do~oszą, że . przed
ta.mteJoszvm ~lstratem zebra·
to si~ 150 uczn.i6w, dzieci bez'
robołnvc h w WIeku od 8 14
lat, którzy zorgani.zowali de-
leci
r brania".
Okr.zykami
dzieci
wymogły
orzvjęcie przez burmistrza
kt6
I remu złożyły swe skargi, n;stęp
nie demonstrowały w pachodzie przez miasto, wołająe:
monstrację, woła.iąc· "Jesteśmy .,Chcemy chleba".
docmi.. ~jeie nam ełIJ;eba l __ I'
_ł~
______________________________________~2~6~.~I.___ "GLOSPORANN~Y_··__~1~9~3~6__________________________________~N~r~-~25~
,
BA
-Od
kr6lowe~
Wiktorji' do Edwa
stać,
Jej
wypukłe
mądrem czołem,
czości
nieco oczy pOlt
jej pełna stanow-
twarz.
DZIECI KRóLOWEJ WIKTORJl.
Królowa Wiktorja miała, jak to
już było powiedziane dziewięcioro
dzieci: księżniczkę Wtktorj~ uro·
dzoną w r. 1840 małżonlcę cesarza
Niemiec Fryderyka II, a matkę
,.kaJzera" Wilhelma II, zmarłą 111
roku 1901; dalej urodzonego w r.
1841 Edwarda VII późniejszego
kr6la Anglji, zmarłego w r. 1910;
księżniczkę Alicję ur. 1!:!43, później
małżonkę
księcia
Hessen-Dnrmstadt zmarłą w 1878 r., a ntntl,ę
Aleksandry, ostatniej carowej Rosji; księcia Alfreda ur. 1844 później
8zego księcia Koburg-Gota~ zmarłe
go w r. 1910; księ'iniczkę Helenę
ur. 1846, małżonkę księcia Szlezwi,-Holstein; księżniczkę L-udwikę
ur. w 1848; księcia Artura ur. w
1850 księcia or COllnaughl; k~il!cła
Leopolda ur. w 1854, księcia Alba KróleVo'ski kimdukt pogrzebowy przechodzi wśród ~-miertelllej ciszy ulicami
Salwy iałobne oddawane na brzegu Tamizy Da wieść o śmierci króla.
Londynu
nJi zmarłego w r. t1\!:!4, wrCllzcia
Gdy w roku 1837 przyklękała 1 63 lata rządzna królowa Wiktorja najmlodszą księżne Beatrix urodzQ- jeanocze!lnle bab'Ką cesarza Wilhel· ' le usługIwaIi ulubieni hinduscy słu
przed ołtarzem "pałatu Ken.~illg- wielkłem imperJum brytyjskiem, ;'I ną w 1857 r.
małżonkę ko;ięl'ia ma i carowej Rosji.
żący królowej.
Królowa Wiktorja niezmiernie
EDWARD VII.
ton, by przyjąć na czoło koronę nigdy nie zapominała w żadnycll Battenberg.
Wielkiej Brytanji, Wiktorja miala chwilach swych rządów O UkOCha-I Przez dzieci królowej Wiktorji siarannie chowała t;we dzieci Nic
Najstarszy syn królowej Wikto
niespełna lat osiemnaście. Byla mlo- nym małżonku.
dom angielski c;pokrewnił !lię z dr - odgradzała się od nich ceremollja.! rji książę Walji, Edward, długo
dziutką, niedojrzałą dziewczynką,
Była uosobieniem energii, Itłóf<l! mem panującym Niemiec i domem I lem. Słynne były intymne obiadki czekał na objęcie tronu. Matka rzą;
niezdającą sobie sprawy z ciężaru, tryskała cała jej mała i okrągła po- i panującym Rosji, a Wiktoria była: w palacu kr61ewskim, gdy przy sto- dziła prze?; lat 63. Edward był juz
który przyjdzie jej wraz z koron!l
nietylko dorosły, ale miał dorodźwigać'
,
słych sY!lÓW, .;,tarszego k.sięl'ia Clarence i mlodsLego księcia Jerzego.
W rok potem poślubiono ją księciu Albertowi, ktÓfJ pozostał na za ,
Jeszcze za życia matki starszy z sy ~
wsze oficjalnie tylko k.!dęcic:m re
nów Edwarda zmarł w wieku lat 2t!,
gentem. ale w rzeczywistości był
tem samem czyniąc Jerzego 1I:l!>tę}):
dzielnym opiekunem i niestruclzocą tronu po Edwardzie VII.
Królowa Wiktorja kochała ~...
oym nauczycielem swej
Idej królowej.
wnuki. kochała także swe prawRui
Książę regent umarł w d1ftdzla.
ki, dzieci Jerzego; gdy zwarła w
śeia jeden lat po ślubie, pozosta
roku 1901 i gdy na tron wst.ąpił
wiwszy królowej WiktorJi
6O-1etni iuż Edward VII, poZ06taełoro dzieci. Królowa tyła Jeszcze
wiła az czworo wnuków, dziecl J~
przeszło czterdzłeśeł lat po jeco
rzego: najstarszym z Ilich b~ ł jasno
śmierci, ale jesZcze • scbyłka 7Nda
włosy pełell uroku chłopaczek, tepowiedziała te paodętDe .łowa:
raz od dwuch dni król Edward VIII.
- Powagą l 'agodnością wpaja'
JERZY V.
we mnie Albert pndwiadC2".enie.
Tylko dziewięć lat od 1901 . .
ze król powinie t dbać pnedewszyat
1910 panował Edward VII.
kiem o dobro swego luda f że mu'"
Gdy zmarł w roku 1910, na troI'
temu ludowi służyć za najwyższy
wstąpił Jerzy V.
wzór. Małżonek mój zmarł I przAPanował lat dwadzieścia pięć.
pracowania, śmierć zabrała nli DajTeraz naród oplalwje go, jednolepszego I opiekunów, naJczuI8~.
cześnie patrząc z ufnością w stronę
go z małżonków, a krajowi najm,·
. lego syna, młodego ltróla Edwarda
W hallu opactwa westminsters~dego ustawiono trumnę ze zwłokami króla , Jerzego V.
l VITI.
drzeJszego z regentów.
I
I
I
I
I
I
I
I
.,.olld....
cizie"",
4
Za . trumną króla Jerzego V kroczyli (od prawej): książę Gloucester, król Edward
Yorku. zięć zmarłego earl Harewood i ksi,żę Kent..
o czem m6wi całe miasto
Co ]ęst sensacj, dnia
Czem kaźdv zachwyca 8i~
~um.m
Dzii IlOraz ostatni!
VIn,
Jui~
Kondukt poguebo-wy w Londynie przechodzi obok pomnika zwycięstwa w
do opactwa westminsterskiego.
Turlallski
Harrr Baur, Simone Simon
Reż.
Cen, m!eisc znizone! -
drodzę
z dworca
Pocz. o g. 12-ej
O (; l Y (; l Jl R Nf eodziefiialto C:: p::;:!k~ Od 85I gr.O"
.adDłOlram:
S.lt. Dzieli i Noc Palestru
y
na dalsze
seanse od
z. .
ł
~
~~~~~,~________________________________________~~~6~.I.~~,,~G=Ł~OS PO~R~A~N~N~Y_"__~1~9~36:~__________________________________
5__
r
InlDad nSJWRa r liospo
oźgwicnielD źg
Premjer
i
la
mają
wicepremjer
wygłosić
Warsz. koresp. "Głosu POraD.
Nie .test Jeszcze dotychczas
ne/i(O" telefonuje:
zupełnie pewne, czy obai miniDowiadu.iemy sł~ te na na'- słrowie wYJ{łoszą mowy, ale 1st
rad:nie ~ospodarczej. która mn oIie.ie wIelkie prawdopodobień­
rozpatrzeć moiUwośei QŹywie- stwo, że tak bedzie.
D!ia życia ~spoodarczego, prze-I M3iłer.ia1!Y li 'w1ro".am konIewidywane są dwa przemówienia rendi lJl':PiVJ(otowu,~~ )){Klsekreo llo!dtłyce aospodarcze.i rządu, tarz stanu Lechniekii i dyrektor
mia nowicie prem.iera Kościał- : biura ekonomicD1e~o rady mikowsklLe~o i miinli$trll
skarlbu nlstrów dr. Nowak.
KwiatkowskielfO.
Nllrada w swoim p~ram'ie
NIEBEZPIECZNA PORA
~OKU
Deszcz, śnieg. wiatr, niszczy skórę rqk.
Zapobiega czerwienieniu i -pierzchnięciu,
utrzymuje stale gładkie białe ręce.
Pomr;zrańcza
ftl't:Z€eO
przemówienia
zawiera nlietylko za~adnienia in
westycy.ine, ale także za~adni('nhl możl:wości
krcd~rtowych
dla przemysłów zaintere5vwanych w inwestydach, oraz rót ..
De kwest.ie, wiążące sie z zada~
niem osąanięeia rówDo3wagi bud
żerowe.i i wzmo~nłcl1iem kapitaliz-adi wewnętrznc.i.
im !epsza
J
tem bardzitj soczysta
I
;
Żądaj zatem pomaraó'czy Jałskieh. Ten wspaniały owoc
- duży, słodki i tak bardzo s o e z y I t Y - pfzybywa ze
sło.necznych ptantacyj Ziemi Ś.wlętel. S,9k Jllfslilej . pomarańczy lest niezastąpiony dla organizmu utrzymuje
zdrowie, dodatnio wpływa na c:;e~ę I potęguje tywotno4ć.
Puekonasz się, :re s.ło.ń:će. ziemio • klimat
Poresłyny wy.dai9 naicu~ownlels:%e pbmara!\cze,
jakle kiedtkolwlek koszł.o'w.'ole'ś.
I
i
I
Ulgi kolejowe
dla poszukujących pracy
\Yarsz. koresp. "Głosu Poran
nego" telefonuje:
Zgodnie z przepi arlni nowej I
taryfy osobowej z dn,i'a 1 stycz'
nia r. b. - przy.znane zostały'
specjalne ulgi awlejo~'e robot·
uikom, zaŁrudni.onY\Ill w z3reie· 1
kapuj
l
afskie
I
l
alendarzrk ob a
,-'
słrowanych ·przedsiębiorstwach
~C:z.e.
O\łt~R~ . ,
I
fabry.cznych, górniczych, budo- '
wlanycn. handlowo - przemyslq I
lGREJPrRUTY
Gorąca dyskusja nad budżetem min. oświaty
wy ch II Ł. P.
I
Ulgi te dotyczą również Qsóh ,
MTarsz. kO'resp. "Głosu Poran- wym ministerstwa przemysłu
SQczysto
i handlu (środa, 29 b. m., spra- zare.iestrowallvch przez woje. '
nego" telefonuje: .
.
.wczoraj w obradach komisji wozdawca poseł Sowiński) i nad wódzide biura Funduszu Pracy. I
owoc PALeSTVN SKI
budżetowych
i~b
ustawodaw- budżetem ministerstwa rolnic- ekspozytury tych hiur oraz ko· I
twa
(sobota
1
lutego,
referent
p
,
mitetv
lokalne,
jako
bezrobotL.;;;;:;:;;:::===;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;::=====;;;;;;;====;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;~
czych nastąpiła przerwa.
ni DraCOWIlJ:'cy fizYlCz.ni i bezro
(WzmQżone 'Prace
rozpoczną Kamiński).
~ przyszłym tygodniu zbie- botni pracownky umy słowi. li
h
",
.d
się od poniedziałku.
,Wt dniu tym obradować bę­ rze się komisja administracyjna, OtrzV111ywać oni b~dą ulgi w
a~1
• • . ..
.
dzie komisja budżetowa sejmu wybrana na ostatnlem posiedze- biurach Funduszu Pracy, uda·
nad preliminarzem budżetowym niu sejmu, celem ukonstytuowa- iąc SI:e w podróż celem p a sm. Rokowania anglelsko-eglpsk!Q prowadz lc i:: ędz:e
ministerstwa poczt i telegrafów ni~ .się. W niedłu~im czasie ko- ki~"ania pracy, oh.kcia znaJczio
specjalna ł{omisja
mISJa ta pl'Z)'stąpI do prac nad nel pracy, albo wra{!a ją.c do
(referent poseł Sikorski) .
KAIR, 25 styczn:a. (PAT). -- się na U'tworzenie rządu koali·
BardzO' długą, jak eoroentie, projelk.tami ustaw samorządo· mieJsca . stałego ,zalll1ieśzkania
~ N ahas - pasza ustęllu,jąC wobec cvjnego, do którego weszLi'by
'd~kusję ~~powiada się prry bu· wych (kwest je służbowe i uposa po ukończeniu zajęcia.
' .
nalegań króla Fuada zgodził przedstawiciele wszystk:ch pard źeci~ ministerstwa wyznań re- żernowe).
tii. Pozatem orzywódca wafdys
ligijnych i oświecenia publicTor.e
tów mial ustosunkować sie przy
~c, który rozpatrywany będzie
<lhylnie do projektu natY<lhll1Ji'a w komisji sejmowej we wtQrek
stowego wszczęcia rokowań andnia ~8 b. m.
/;do-egipskich. Do prowadzenia
Referentem tego Dudiefll jest
tYlCh rokowań ma być u.tworzoposeł prof. Pochmarski.
na komisja króleW1$ka pOd waRównie! ciekawej dełiaty spo
rozporządza dużymi wpływami
rządzie
runkiem, że wnększość tej komi
'dziewać się nalełJ pny r.oz.pra·
sii stanowić będą przedstawicie
wie nad p-reUminarzem bltdżetowydawan:a ty~odnika politycz- le wafdystów, a przewodniczą­
Wars!. KO'l'asp. "Głosu Poran
.,
nego" telefonuje!
nego, na którego czele stanie b. cym będzie Nahas-pasza.
W kołach poIityczn)'le~ Z'Wradziałacz urzewiaeki Stebelski.
W k.olach pOIli tycznych zwra
caią uwue na oh'wioną działal!
caia uwagę, że I{l'upa b. zlI'I'zeIII
ność różnych grtJ.1} politycznych
3~-ciu
M ĘCZV
w
Wczoraj iuż dODoosiliśmy O' zare
w iaków rozporząd.za obecnie cO
o
wywołanie
rozruchów
ZnacznĄ,
ulgę
przynOS1",
YV uzdrowiskach było naO'gół ieslJ:owaniu partji radykalnej
raz W1~ekSzv;m wpływem wrzą­
ory~inaln4ł
pochmurno.
b. ambasado,r a Filiporwicza, z
w Łomży
dZ1ie_ Do grupy tej należą wiceGrubość szaty śnieżnej na te- którym razem
przysŁ.."iPl1,ią do
premier Kwiatkowski. minister
PASTILLES
\Yal'Sz. koresp. " Głosu Poran
renach górskich wynosi: 23 cm. organ iza,cji b m'uister Czechokomunikac.ii płk. U1rych, ,,~; ce­
\lego" telefonuje:
w \Viśle, 40 cm. w Zwardoniu, wicz i prezes podoficerów l'ezer
prezes BGK Kożuchowski J in.
Na 2 marca wyznaczo-no w
18 cm. w Makowie,
17 cm. w wv Antoni JakubowskL
Grupa ta utworzyła sie z czę­ f... omż V proces 36 z księdzem
Żywcu, 28 cm. w Habce, 46 cm.
Jednocześnie Jak dow:aaujeści dztiałaczy narodowej demo- Szepletowskim na czele, oskar·
-w Zakopanem, 54 cm. na Hali
KARNAWAŁ
WENECKI
W
KRYNICY
kracH,
kt6rzv jeszcze w czasie żonych o rozruchy w dniu wy·
Gąsienicowej, 84 cm. przy MorWyjątkowo atrakcyjnie zapowiada
wojny uznali za nieodzowne po borów do sejmu w sierpniu roskiem Oku, 215 cm. na Kasproorganizowany przez Ligę popieraparde ruchu legjonowego Kon ku ubiegłeao.
wvm Wierchu, 71 cm. na Hali się
nia turystyki przy współudziale Wa- my się grupa działaczy politY'Cz takty zarzewiaków są silne w
cłlOChołowskiej, 33 cm. w Kry- gons Lits Cook zjazd do Krynicy z ca iIlych, kJtórzy należeU dawniej oboz,l·e legionowym, ale również
nicy na Jaworzynie, 25 cm. w ~~k~o~~~~. w dniach od 1 do 10 lutego do "Zrurzewia" przystąpiła do i w obozie t. zw. narodowym..
Siankach i 100 om. na Zarośla­
Jak wiadomo, uezestnicy zjazdu na - - - - - - - - - .- . - . - - - - - .- - - - - - - - . . . ; . - , - - posłem w Sztokholmie
ku pod Howerlą·
podstawie kart uczestnictwa LPT. od- IDĄC
pamIQta/" Ił Ilowodz!me
I. płynny śl'odek
Warsz. koresp. "Głosu Poran
będą podróż do Krynicy i z powrotem I N A . H l
lIlI' tancu zapewnI CI
U od p o t v. nego"
telefonuJe:
niemal
za
darmo,
bo
zaledwie
zł.
18,30
\
.
.
.
.
.
;
,
Patlziękowanie
bez żadnych dopłat, a zarząd zdrojowy
Dowiadujemy się, ze wob'et!
przygotowuje dla gości szereg ndogod
Zarząd Patronatu nad niele!- nień, atrakcji sportowych i towarzy·
tego,
iż obecny poseł w Sztokniuni nrzv sądzie
dla nielet- skich.
holmie p. Roman zająć ma w
M. in. odbędzie się poraz pierwszy
Szalone mrozy w Stanach Zjednoczonych
nich w Łodzi składa serdeczne
..
p o dzi ękowan i e '\Vw. DP, dyrek- w. Krynicy kulig okrężny na saniach,
masek na ulicach Krynicy, a dla I NOWY JORK, 25 styczma - ry, która wynosi od 25 do 49 st. najbliższym czasie stanowisko
t or om Griaznowowi, Markow- rewja
w Pradze czeskiej, posłem polsport~)\'"ców Międzrnarodowy turn~ej l (PAT.) W północnych sta- Celsj.
sk iemu, Pcpłowskiemu i Spc,k- hok?Jowy, ~al k?stJumowy na. lodZie, \ nach utrzymują się nadal nieMrozy spł'zyjają również sze- skim w Sztokholmie ma być
t or o wi za ofiarowane na cele popisy łyżwJarskl1!, pogoń za hsem na w kI '1
W .
rzeniu
ię
pożarów,
których mianowany obecny naczelnik
P atrOl1Htu
zł. 400,
zamiast nartach i wreszcie bal sportowy w do. Z y. e SI ne ~rozy. l • CIągu 0mu zdrojowym.
sŁatmch 3 dm na terem e 16 sta- zwalczanie jest w tych okolicz- wydziału zachOdniego ministerk w~ at6 w
z okazii zaślubin p.
Bilety na powyższy zjazd wydaje nów zamarzło na śmierć 129 lu- nościach niezwykle trudne. _ .
}L Wvszcwiańskiej z P. L_ Ei- Wagons Lits Cook, Piotrkowska 68, dzi.stwa spraw zagranicznych J 6VV; północnej części stanu nowo.'
I
ti ngonem.
(. i I "' ~ tel. 170-77.
Ze st an ó w M-mnesota, północ- jorskiego spaliły się w piątek. zef hr. Poto.cld.
na Dakota, Illinois i lowa dono· trzy wsie.
szą o dalszym spadku temperatu
książek
.Tak don.oszą z Ottawy, miej-
9
ZauJ..rze
I
6ardziry-
•faSZfJ..
r
rz _U
I
OlVUJiona dtał81ność BVlDe "zarzewiaB'w"
Grupa ta
-
w
l
. Slan JJOgody
uzdrowiskach
Proces
VAL[)A
Hr. l. Potocki
B Jal
.
DIfi D
Zamarzło 1~9
l lE CE6 EL IClE ARMftlORA
do p ieców IIOFMANA,
RUSZTV, liłłIOTD\VłtIKI (Kołotoki)
PRASY PILTRIłCYJłłE (Błotniarki)
wyrabjaja
.........,..............
ZMIANY
osób
3.000
scowość Port Franks nad jeziorem Hurońskiem naskutek wicI
kich opadów śnieżnych, jest cało
oddadzą
Sowiety
\Varsz. koresp. "Głosu Poral'l
kowicie odcięta od świata. Daje nego" telefonuje:
-lsię tam zauważyć dotkliwy braI:
DOlWirudu.iemy się, że rząd sośrodków źyWl1'Ości.
wiecki J:wróci Polsce jeszcze jd
- - - - - - - den transport książek z hibljo '
Dekret z dnia 14 stycnia 193" 1'.
(Dz. U. R. P. Nr. 3, po II. 15 a dnia
FORTWAYNE (Stan India- tek polskhch, wywiezionych w
15 stycanla 1936 J.)
na), 25 stycznia. (PAT). Po- swoim czasie przez carat do Ro
Zmianll roapo1'%lldsenla o wykOrll,\iU I ciąg idąc'V 7 Detroit zder.zył się s,ii. Transport ten wyn iesip. 3 ty
ORDYNACJI PODATKOWEJ
na przejeźdz;e kolejowym z sa· siące tom ów i wysła ny będzie
Wydawnictwo Księgarni Łódzkiej
mochodem o~obowyrn. W samo do Polski. w lutym. Po o{lbiór
chodziE: tym jechało 7 osóh. jego uda się do sowietów wi<:c·
Z Y TAJ I I
"C
ul. Prez. Narutowicza 2
CZłOilków ·,crlnt.i rodziny, któr i' prezes komisji reewakuac) inej
Cena 60 gros.y pOcniosłv śmierć na n:vi'ejsQl.
Bańko\\\9ki
, DDl\ TKUPRIEMYSlOWf60
OPla AT slemplowycb
•
!e.I.- ..GLOS PORANNY" -
Nr. ~5
1938
Jubileusz
tlei KbaDa
W6dz DlaboBle_an
I
l
urOł:zgl'ie wałonu
W niechiele romoezdY się w swych zwolenni'k 6w ARa Khan
Bombaiu wielkie uroezy.stośo: ofiarował ie instvtucj{J{(U dobro
z okazii W-lecia rzadów
Aii cZVlilnvm dla dzieci.
Khana. orlVwódcv mahometalI
Szczytowy punkt uroczvstoplem:enia Khoja Ismaili.
~a ści stanowt
uroczysta kąpiel
KIum. czczonv. jako be!oośrt..- pn:ywódcy sekty.
Al!a Khan
dni ootomek Proroka. jest oso- liczy obecnie 59 laŁ życia,
a
bistościlł dobrze manił również wiec lUż jatko 9-letni chłopiec
w EuroPie, oonieważ tu sJJedza stał się przywódca ,mahometan
więks1:oŚĆ swego eza.su i tu u- lsmai·l i;
dokoolUie on swego
łrolvmuie znakomita sta.inie wy svmbolkznego
OCzyszczenia,
śei4ltowa. iako na.m.iętnv zwolen J(dv wste.p uie z uroczysta Itodnuk te«O soortu.
nościa dl) tei kąpieli; woda lest
•
. r>erfumow:ma przy Domocw oUroczvst~l. rOlJ)ocz~ Sl~ leiku róźaneJ(o; oleiek ten ZQ.
~ mal0wn.Jczel ceremon.11 wa- stał znaleziony w kan:eli kr610
zenia uleeJa przy oomQCv zł?" wei mogul6w Mum Taj, owei
!vch mOlf1et.. kt~e od~vło su~ . cudownie pieknei kobiety. na
.! ak następu.Je: KSlIlie. ~ladł n~ kt6re.i cześć zbudowany zo.stał
Jednef z szal olbrzVl11lel . warv, słV'Dnv na cały świa.t Tai Mapoezem na druga szałę zacz~to hal.
Jak mówią. wode l ką.
rz~cać monety złote: I~ Wlę- pieli tei wV'P i la ia
zwolennicy
cel .dała
noma~zlło Sle . . "3 Agi Khana, kt6.rzv wierzą. że
szab. . tem e~tuzlastvczn:c.1sze trunek ten OC7.VsICZa ich dcokrzykI wmos~ł olbrolvmi tłum, leśnie i duchowo.
WIeczorem odbyła sic eiagllą
kt6rY zebrał s.le na te uroezv·
słość. WreszcIe oJ(łosz?ł'0'. te en się na milę proces.ia. w kt6
wart~~ złota.
oooowlada.l acego wadze księ.eia. WVlnosi 3.15
tvs. rupji
(około 20000 zł.)
Obdarowauy
tern
zlotem nrzu
wyjdnłeń.
I
Nal. palenia _64 tebiet, prze A tymczasem p!»wyZej 15 papł. -"śród obJaw6w, przypominających
rosów d~ennie. stężenie trucizn zatrucie aikotyn~
tytoniowych w pokarmie paląeej
Konkluzja tych wywodów jest
',cych stale wuastL Nie tak Je- matki staje słę W)'I'aźnie szkodliwe tak~ Ze papieros w ustach kobiety
szcze dawno, palłły . panie tylko w dla dziecka.
' godzi nietylko w estetykę, nietyldomu. OzU biM rekordy w kaWlar·
Przy spasohnołei antor podnosi, . ko ,w Jej własne zdrowie, ale godzi
diaeb, które s4 40 ałemożJlwo§cł n- źe ale aateq bagatelizować nit. w zdrowie przyszłych pokol en.
kopcone. P.~DI)' 'przed olJładem, w dll"'eJo działania dymu .,. . orpRada na to Jest Jedna: Nie palić,
ezuie oblada I po obiedzie. Co włę-I alzm dzJeeka, ~dychaaego .... a JrieH która l!l nu zbyt daleko
eeJ. włdzbą mera kobletJ. .....ce \'aącyeh ndziclrw. Dzieel, narda- \n1tmęla w tym nałogu, niechże
w traaawaJacIL
Ile na l)'kanie d1llła ml\)ą 1lieru włęc 'wiadomie walczy z nim.
Tego te Jai .. wiele... .to .. 'OlSzy apetyt, pneJ się rozwiJaD. B.
lmyIt, Id., "7dobywa .... at ~ a nawet apadaR na won
katdeJ rou,dnłe ..,..I,eeJ koItłecłe - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - Równouprawnienie ale JOlep w
Q
odładowaniu mężczyzn w lU naHl
~
lopch. Wiemy o tent dobnte: a Jed. Radło· Philipl - KCI.mol NA SPłATY lat od 13 .ł. mie.lęcznie tylko
nak się aapomlnamy. Plaga ~Ioniu ..
w'ród kobiet aynl AS" uZlIRce
I
l • RóW KI IIJDDwlaellleJolll P n 111 p 4
lUeZIIK" wl. Wisla I. I.. ul. MONIUSZ"I 2.
*
I
,,·'rcSd
*
"y
1"Oz.
raił .
l"'"
pa,lerel6w. dzłeałe.
i co,ocJnie, nie
kombatantów
ważnie w większych 'rodowiskach
ataJe się astraszaJ,c,.. Liczba pa·
Zaczęło się ta .. doił,. ed wiei·
ltIeJ
"OJDJ. Obecnie powojtnne ato·
Pani Stawłska, po uzyskanła "'7roku uniewinniającego, oświadczy­ (luDki tet nie .. lepue. J.td~y
zdenerwow.... cl,glą walq e cbleb
ła dziennikarzom:
baradnOll~ wobec niecodzienDJ,
- Nigdy nie zapomttę zmarł~
tragicznie męża mego. Ale dla uczę pe"nego Jutra · sen Ilalll K powiek
ścia moich
dzieci postanOWiłam spędza I chętale szukamy jakiejś
ulgi, zapomnIenla i odurzenia. I 'dla·
wyjśe ponownie zamąż, za czlom.
tego
tak: łatwo wpadamy" Ilałóg
ka, który kocha mnie szczerze i kt6
ry zarówno mnie jak i moIm dzie- paleniL Wiele też cbłała zły przy·
ciom da odrobinę ~'zczęścia rodzin- kład_
nego.
Jest jedna" druga słtona tego
Pani Stawiska odmówłła odpowie z",adnieuiL Oto, " jakim stoplllu
d1.i na tlytanie, Ido jest tym przy- papieros w astaeh kobiety jest
szłym jej męiem, ~owiedziała jedy- szkodO", clIa alej i dla "otom!>t"..
11e, iż jest to człowiek niebogaty. Wiemy o tern, ie aikotylla Jest
-- Cóż znaczy Jednak bogactwO! szkodliwa dla męslUeb pałaczy. ale
- mó1'iła dalej. - Ja, która by- mole nie "'~)"foitkłe adaJena, ..bie
łam dawnie.' taka bogata, dziś pra~ sprawę, że dla kobiet Slkocl1iwoU
nę tylko jednego: cichego kąta pr7.y tego uałogu Jest znacznie więka&.
boku zacnego męz~zyzny. A on Jest
W jeduym z. dzienników .tołeez·
tak dobrym i ta!dm zwykłym, 'łZa' nych pisz", dr•. J. T., te Je~elł sIusz·
J ym człowiekiem,
Jakiego wła~nłe nie zwracamy się wszyscy prseetwvrognę dla Jliebie i moich dzłrcł.
ko nałopwi palenia
dorutaJąceJ 'mlodzleiy, to r6wnlel winnHNa ulicy przed pa1.-:em sp~awłe- my potępic tekkom~lne urażanie
dliwo§ci w Paryżu miały mi~jsce na szwank denkatn~o ustroJu ka.
po ogłoszeniu wyroku " procesie błecego. Tytoń Jest sUn, trudz",
Stawisl<iego żywe debaty wśród pn- układu nerwowego I talt ~mG dł.
bliczności.
Zwłaszcza gorąclJ była katnleJsze z aatul'J serce kobleee
rozmo\,a w jednej z grup; nagle łatwiej moZe by~ uszkodzone przeli
ktoś zapytaJ: HA co zrobią eł, któ· nikotynę. A c6t się dzieJe,
brzy odl'te:pieli już dwa lata ..i~le- bleta ZGStaJe maa",
nia tJćt!~zego, a teraz skazani zosta
Co się tycsy dlled, te Jeł.ell ..
li tylko na rok więzienia"?
wet dziecko z atatld pala" w " .
Przypadkllwo pne<-hodąc1 adwet widłowym ensłe • .,., łwlatło
kat d!lł sz.. tką odpowledf: ,.WIIIM dzIenne,
lItU ...we alelteapleim .teraz popełnić inne przest.ęp czea\stwa włałtile Ile
.atleJ.
stwo.
Mają
na.swym
raebunka
je Palacz sal• .,. nadke ałę ......'
I.len
.... ....CR 18
nieubłagalna
l
OsfrzellaDlg 'plet pl~kD. prz€d szkodliwum
batolitem polenla
O, to bardzo łatwa neaWUhelmowi facbowl~_.
Kosi sie trawnIk eodzlennle ł polewa przez 700 lat, a tra.....taJe sl~
gęsta, Jak najbardziej puszysty dr
wan ..•
Był to jednoczdnie lekki ~
t)'k do rodu Hohenzollernów, nit
mog:tlych 6ię pochQlić dorobk:em rozmiaryo
tylu wieków,
-
oświadczył
jest
robiąc r6łnicy dla płci , wieku i
reJ kroczyły
wspaniale Przv- stRnu,
pociąga bard:lo wiele ofiar.
brane sł'Onie w złotych czapraprzy zwalcsaniu chorób płucnych ,
kach.
wspaniale nrzvstrojone
bronchitu, grypy, uporczywego mę­
CJącego
kaszlu i t. p. stosują
oddziały konne i niezliczone orp. p. Lekarze "Balsam Trlko!ankiestrv.
Al!a Khan wziął uAge", który ułatwiając wydzieladział osobiście w proces;i, sienie :.ię plwociny, usuwa kaszel.
dZlłC w złote i karocy. c ' a~nio­
nei przez najsłynn:eisze konie
iego stajni.
UchWitły połski~h
W dalszym przebiegu uroczystości . odbYwa się iamborec har
cerzv iDdvisk;ch. turnieie !!IPorPrzed kilku dniami obradował
to we wszelkiego rodzaiu , n w Warszawie pełny zarząd główny
wreszcie olbrzymi bankiet dla
tvs:ęcv zgromadzonych ismai- f(,deracji polskich zw. obr. ojczyzlów. Aga Khan rozdzieli swym ny. W obradach uczestniczylo oko·
nalW!el'1Rlelszym zwolennikom lo stu delegatów 17-tu zarządów
W,OOO medali pamiątkowych, wojewódzkich P. Z. O. O., oraz 34
wvbih'-ch przez studentów iego. związków 3federowanych.
•
szkół. Ws.zystkie naleźace 'dOll
Na zjeździe, któremu przewodnt~machv w' Bomba lU, a iest ich \ czył prezes, min. Górecki, przema'nrzeszło 40. będa pięknie ilu- wiał min. Kwiatkowski, dając zarrtinowalTle przez cały czas uro : rys dokonanych prac finansowo ezvsłości. a wreszcie ostatn;ego gospodarczych rządu, oraz stanowidnia zapalony zostanie olbrzy·· sko jego wobec bieżących zagadmi fa ierwerk, który oświeci ea- nień. Zkolei podobne sprawozdawł{" niebo nad Bombajem.
cze przemówienie wygłosił min.
Górecki. Na tle tych przemówień
rozwinęła się długa dyskusja, w któ
rej wyniku zjazd powzi'łł jednomyśJ
nie następującą uchwałę:
Kobieta z papierosem \V ustach
to w roku 191().ym. Wił·
helm II, który przybył do Londy.
nu na pogrzeb króla Edwarda VU,
przy oglądaniu parka pałacowep
w Windsorze, SZC7.f'g6łnie zachwycał się wspaniałytni trawnikaml
- Jak się to robi, żeby otrzymaE
taki piękny żywy dywan? ..... ap)'tał
.Jerzego V.
Nowy król, aby słułyć kuzynowi
fachową rad, wezwał ocrodnlka
pałal'owego l polecił mu
tubie~
Plo.:
lIi\paDQ
s
Było
5rullica
Zn6w Doraika Roosevelta
Izba, mimo vet. prezydenta,
bonusu
uchwaliła
wypłatę
stre......
Zebrani po omówieniu całoksztal
tu polożenia gospodarczego i politycznego państwa stwierdzają jed'
nomyślnie:
1) Sytuacja całego spoJeczet'i·
stwa i gospodarstwa narodowego
a przedewszystkiem świata pracy,
wyczerpanego długotrwał}m kryzy·
sem jest ciężka;
2) Rząd obecny rozpoczął energiczną akcję, mającą na celu przełamanie dQtychczasowych trudnoś'
ci, dążąc do zapewnienia równowagi budżetu, ożywienia produkcji j
handlu, zmniejszenia rozpiętoścl
cen rołniczych ! przemyslowych,
uporządkowania kredytów i fIaatasów, obniżenia kosztów utr~mania.
rozszerzenia akcji budowlanej i w
rezultacie do wzmożenia zatrudnienia i podniesienia dochodu &połecz
nego;
3) te w tych warunkach cierpłl.
wa, uparta i ofiarna praca "'S7yStkich czynników, wierzących w siły
własnego narodu i państwa, pro
wadzi do pozytywnego rezultatu i
do zwycięstwa;
4) te sianie zamętu, sabotowani/',
dyrektyw rządu, a przedewszysł- '
kiem ujawniające się tendencje
przerzucania ciężarów odbudowy
cospodarstwa polskiego na kOlt !lumentów i pracowników wszelkich
kategorji jest akcją szkodliwą, kle
rowaną nieraz egoizmem, prywatą
• chorobliwą ambicją jednostek J
jako taka musi się spotkać z po·
W ASZ'YNGTON, 25
·.dIa byłych t'ołnierzy nie uległo
'(PAT.) Prezydent Roosevelt od tego czasu żadnej zmianie.założył powtórnie veto przedw- Izba reprezentantów uchwaliła
ko projektowi ustawy et zasil- jednakie pomimo to wypłatę za·
kaeh dla byłych żołnierzy. Czy- 'sitkÓ'tr 32. głosami przeciwko
nillC aluzję do swego veta, posta 61. uzyskując w ten sposób wy· tępieniem społeczeństwa.
W myśl
powyższych
zasad
wionego w tej sprawie już w ro· m~anłł pr.zez konstytucję wię­
przedstawiciele związków sFcderp.
ku 1935, Roosevelt stwierdza, te' kszcn~ ~ głosów.
wanych oraz zarządów wojewódJ:'
przekonania ieeo co do zasiłków
.
kich rederacji P. z. O. O. ;leklarujCl
rzetelną i nacechowaną poczuciem
patrJotycznem współpracę z ~­
dem dla dobra pomyślniejszej przy.
Znany pilot niemiecki zabity
szłości NaJJaśniejszej Rzplitej PolSkieJ
oraz postanawiają szerzyć •
BERLIN, 25 8ł1emł.. (PA1')./ Neuenbofen i inżynier, znajdu·
Wczoraj w czasie lotu próbnego fileT s'e w samoloce, ponieśli społeczeństwie wiarę w słu!!lzność
SI adl tu samolot oi1ołc,w.t:ft' śmier~. Kpk. Nenenhofen usła­ programu i rządu, który realizuje
JJrlez Zftane~o z woiny kapitana Ul w oku 1929 rekord lotu na ideową i społeczno - gospodarczą
Neuenhofena Oba.i lotnicv · kol. wysokość.
spuściznę Marszałka Piłsudskiego»_
'GL
W dalszym ciągu obrad zgodnie
ze statutem wybrano prezesem honorowym Federacji gen. inr:pektora
!lił zbrojnych, gen. dyw. Edwarda
Rydza Smiglego oraz powolar-Ił
honorowe prezydjum federacji P. Z.
SJdłka RkcyJna
O. O. w następującym składzie: p.
AL '.d.IIZI Kołciuszki 15
marszałkowa' Aleksandra Piłsud­
ma j.zeze do · wynaiocia
ska, premJ. Kościałkowski, gen.
Sosnkowski, min. gen. Kaspr zyckł ,
b. premjer Sławek i min. Raczkiewlcz.
lla-c1~llyeh warullkac~ poaynllMe od 4 zł. miesięcznie
Prezesem federacji, wybranym na
okres tnyletnl przez odbyt)· w li·
W,Jeid:laJllc, nie SOIławiai w domu papierów wartołeiowycb,
dota,
uebra,
ł. p.,
...
ollieli
j. _
do_ _ _
stopadzie r. ub. walny zjazd deleJ:a.
. ._
____
__
_ _i_
__
__
__
łów jest gen. Górecki.
l
Katastrofa sImalotowa
BAnK HAnnl~WY wt~lll
SIlfES
Sale'u-=
26.!-
Nr. 25
"GŁOS
•
•
o
I z p 51"' II I S
rozpoczął
Ul
swe obrady wczoraj w gmachu województwa
-
W dniu wcz,orajszym w gma- kowskiego, wiceministra spraw pracowniczych, zreferował szcze
chu
urzędu
'7
1956
PORANNY" -
wojewódzkiego w wojskowych, który
przeszedł
'
gółowo ważniejsze
do
pos·t ulaty, do
uregulowania warun- '
gjonalnej posłów i senatorów wo zaproszeni przedstawiciele samo ków płacy i pracy proletarjatu
jcwództwa łódzkiego.
rządu gospodarczego, a miano- fabrycznego, akcentując z naci ,
W zjeździe tym oprócz wszyst I WICIe: prezes izby przemysłowo- skiem potrzebę wydania ustawy
,kich posłów i senatorów (brakło handlowej w Łodzi, gen. F. Ma- o umowach zbiorowych, któratylko posła gen. Sławoj -Skład- ciszewski, wiceprezes izby p. M.' by raz na zawsze położyła kres
Herc, prezes izby rolniczej, inż. I wielu niepotrzebnym zatargom
Z . .Wilski, prezes izby rzemieśl-I w przemyśle.
niozej, .W . Kopczyński,olqęgoNa temat obydwu referatów
Wrażliwość
wy inspektor pracy, Wyrzykow- .! wywiązała się bardzo obszerna
&ki, prezes izby skarbowej w Ło- dyskusja, która trwała kilka godzi, Z. Kucharski, dyrektor wo- dzin.
jewódz.kiego Funduszu Pracy,
\V dyskusji tej wzięli m. in. u K. Jagiełło , wice-prezydent m. Ło dział: sen. Algajer, pos. \Vadow- I
dzi, Mikołaj Godlewski, nact-el·ski, poseł Mincberg, pos. Bunik wydziału samorządowego w dzyński, pos. Dratwa (Piotrków) ,
urzędzie wojewódzkim w Łodzi, poseł Karśnicki (Kalisz) i in.
p. Jellinek, naczelnik wydziału
Dalszy ciąg zjazdu, odroczony
społeczno - politycznego, p. Kę- do następnego poniedziałku, t. 1dzierski i in. naczelnicy wydzia- do dnia 3 lutego r. b. będzie polów urzędu wojewódzkiego.
święcony omówieniu zagadnień
Celem zjazdu było omówienie rolniczych i rzemieślniczych i
najaktualniejszych zagadnień re przewiduje referaty preźeSG iz"Z KLlJENTEM TRZEBA UMIEć
gjonalnych z dziedziny pracy, by rolnicz~j, \Vilskiego, oraz pre
ROZMAWIAĆ"
przemysłu, rolnictwa, rzemios~ zesa izby rzemieślniczej, p. KopNiejeden sprzedawca jest zdania, że
.
(G)
chcąc umieć dobrze sprzedawać, koi walid z bezrobociem. .
.
cZy,n,skleao.
e,l
.
.
b
b ć
d"
a
y
"wyga anym
. . . . . . .~ . ~................ meCZDle ' trzedm'
lk
.. .
Zjazd zagaił o godz. lO-ej raCzy owa na
Ierna e o' wenCja me
Łodzi, odbył się zjazd grupy re - sejmu w Kaliszu), wzięli udział tyczące
I
Dz,· ;el·sze audUcie
- Proszę cię, skarbie, aby mnie
nie nazywała "mój słodki", bo to mi
przypomina moją CUKrową chorobę.
-
II
"KARNAWAł.. WCZORAJ I DZIŚ"
O godz. 15,40 rozgłośnia łódzka nadaje oryginalny feljeton red. Czesława
Gumkowskiego, ilustrowany muzyką.
~
Felj'eton ten daj'e wspomnienia z daw
nych dobrych czasów, kiedy w Polsce
'~i1 jest czasem' wadą? Na czem wobec te- hucznie i wesoło felowano zapusty,
no p. wojewoda łódzki Hauke ii
go polega sztuka powodzenia skutecz kiedy kuligom nie bylo końca, kiedy
Nowak, wygłaszając ikrótkie prze
nej rozmowy z. klijentem? Odpowi.e~ź wszechwładnie panował menuet, późmówienie na temat bieżących
tę usłyszą radjos!uchacze o godzmI~ niej mazur. Aulor dalej pokaże nam te
problemów polskiego życia go12,03 w. pogadance: k~órą wygłOSI I' czasy nowsze, kiedy tańczono walca,
p.rz,
mIkrofonem ludzkIm i
p. Jan Go , aż wreszcie zall'zvma
się na dzisiej.
spodarcze~,
II.
województwa
I e~
k
J
"'ms l.
l szym nastroju karnawało,,'ym,
w któ·
łódzkiego w lIzczeg6lności. Pan
r)rm Juólu,ie zmyslo,,'o _ kusicielskie
wojewoda podkreślił momenty
SYM1!'0NJA. PATETYCZNA
. \ tango. Feljeton ilustrowany h<:dzie mu
aktualnośei zjazdu, zwłaszcza
W 9 dm ..po plerwszem wy~wnan1U \ zyką w opracowaniu oraz wykonaniu
pc' cz"nVI SymfonJI H:II?-0ll, zwan~J "pat~-l prof. Lewandowskie" o.
wobec ostatnl'ch po"'unl'
"
"
J
tyczną", zmarł Jej twórca, PIOtr CzaJn
'kó
d
h
d
.
k
Przez
podawanie
dzie:
, '
.
nI wrzą owyc
na o Cln n
kowski. Jakby
przeczucie
smlerCl
r
gospodarczym. Dalej p. wojewo- , ciom Norweskiego
brzmi bolesna rezygnacja ostatniej' SAMOWAR ZNOWU SIĘ ODZY\\A
da zaa.kcent(}wał, że zjazd da po
Tranu Leczniczego,
części ~ymfonji. Walka z .wrogiem;; Znany dzieciom prelegent Benedykt
'
'
który jest naibogał.
II!OOIlIIll
poprze~za nll,stróJ .t~n w Hertz wygłosi o godz. 16.00 przez rabfi
słom i senatorOll1 o ty matetszem źródłem nałupIerwszych CZęŚCl~C~. BeznadZIejność djo _ opowiadanie
dla dzieci p. t.
1 smutek przemawIają
do słuchacza Samowar znowu się odzywa"". BęJ'ał do pmcy W parlamenCie, o r a zra, nych witamin, d Q.
"
będzie n rta7VTTł etapem ściślejsze
już na ~s!ępje dz!e~a. Na~tępne Alle- dzie to jedna z niezliczonych przygód
- ,. J prowadza się do ustrod
t
ś
ł
go kontaktu
i współpracy z pn:ed
gro ruglej J rzeClej ezę CI przywo n- autora
opowiadania
przezwanego
sławicielami samorządu 'g..... po;11 nIezbędną ilość łych
i.e FU jellZcze pogodniejsze o.ł1 razy, przez kolegów "samo~arem". Wszys~..,
iyclod.a;hych czynni.
Ja~ sny lepszego losu, by jednal~ cy wiemy, że życie w murach szkoldaTczego, a tem samenf szczeg6ków. Produkcte Norwkoneu zał'am~ć się w. przepastnej nych obfituje w setki przygód wesołowego zapoznania lIię t: zasadwesklego Tranu Lecz- ~
skatdz~. UCZUCI!," te w}:razo~e w sp 0- łych i smutnych, które utrw.łają ,iQ
nieniami gospodarczemi regjonu
niczego konłrolowa_
sób mistrzowskI s~r~wlł~,. ze utw~r w pamięci na całe życie. Nie każdy
"ód-'-"
ten n:u~ty do , naJPlękllleJazych~ nat jednak potrafi je opowiadać z takim
1
"Alego.
na jest prze2 władze
~rd.zleJ, pr1.:e.i~~I\~;yclJ, ,,~pOW~edZI humorem, jak to czyni Benedykt
Gen. . Maelaewskl przedstawił
państw. w Norwegji.
blutY~ych: SYn1fonJę Pilt~tycznll usły Hertz. To też zapowiedź wznowienia
zebmnym' posłom. i seo.atorom
nil .radJosłuc~acze w radjowym kon- tych miłych audycji z pewnością ucercIe symfolllcznym o godz. 12,15 w cieszy dziatwę szkolną.
ciężką sytuację przemysłu ł6dzwykonaniu
poznańskiej
orkiestry
kiego, borykającego, się z trudaymfonlcmej. Koncert rozpocznie poe2
nościami wobee braku Keromat symf<lniczny Piotra Rytla "Swięty "IDZIE OLNIERZ BORE~I LASEM",
gaf'.
Fantastyczny poemat Ramuz'a "Hikich rynków zbytu zagran i cą· stoire d'un Soldat" przełożył Tuwim
.wskaz,a l on na momenty natu"tYCIE SNEM" - CALDERONA
po mistrzowsku na język polski, dary fiSlkalnej, nawiązał do dekreO godz. 13,00 w teatrze wyobraźni jąc mu dużo sentymentu polsldego w
t6w gospodarczych i podatkoprzemówi do radjosłuchaczy jeden z stylu "idzie żołnierz borem lasem ... "
wych, wydanych w ostatnim cza
. najpotęźniejszych dramaturgów śWia-1 Ten koloryt lokalny ożywi! strofy, nie
ta, Pedro Calderon de la Barca. Bę- ujmuj ą c im pier\Yotn e~ o wdz;i~ku. Rasie przez rząd, przedkładając . . . . . . . ••••••••••••••••• dzie to fragment z jego słynnego mi- muz, szwajcar francuski, poeta regjoszczegółowo całą ma~ę postulasterjum p. Ł "Zycie snem". Obok "Księ nalny, opiewa życie wiejskie, pi<:kno
tów świata przemysłowo· han·
cia Niezłomnego" przyswojonego lite-I Rodanu w poematach wierszowanych
dlowego.
'
~"
raturze polskiej przez Słowackiego, i prozie. Igor Strawiński na tle " H:sto·
misterjum to należy do najcenniej- rji o żołnierzu" stworzył jeden ze
Insp. Wyrzykowski zazna.joW
szych utworów hiszpańskiego poety- swych najbardziej zadziwjających po'1 b
h b
t
t
mistyka. Fragment opracował dla ra- ematów muzycznych. Premjera tego
mI ze ranyc z oga ym ma er·
Jak wiadomo dotychczasowy dja dr. Władysław Arcimowicz, który słuchowiska nadana b<;dzie przez ra.
jałem, przedstawionym mu na inspekto,r 14 obwodu in:!. Rut- w słowie wstępnem naszkicuje sylwet djo o godz. 18,00 w reżyserji Edmunostatniej konferencji W formie k(ewicz otrzym.ał nominację na kę Calderona i omówi tło zradjofoni- da Wiercińskicgo. (r)
m,emorJ'ałów p1'Zez reprezenta n.. - Ok r~gowe.go i.ns,pe k tOll'a pracy w zowanego fragmentu.
tów organizacji robotniczych i Lublinie. Obecnie obsadzone 70' -_t::::ll\I_ml:S1lil!l___!m!_ _~mG3!lml!!i::l~~_mfl!ll'll:ma_ZII
Norweski Tran leczniczy
NOCNE DYzURY APTEK.
w nocy dyżurują następujące
apteki: H. Duszkiewiczowej (Zgierl-;ka 87); J. Hartu',ana. (Brzezińt>ka
24); J. Hiszpańskiego (Pla.e Wolnoś
ci 2); A. Perelma.na. i S-ki (Cegielniana 32); J. Uymera (Wólouńska
37); W. Danieleckiego (Piotrkoww
127); F. Wójcickiego (Napil.rkowbkiego 27).
Dziś
DODATKOtW A KOMISJA pll.
V'
BOROWA. - Do. 28.1. O ~od~ 8
ran. 0. w l_okalu przy . ul. Pi.otrkowk
165
d
b d
d dał
S leJ
, .~z~ owac ę Zle
kowa kom.lsJa p'oborowa dla PKU
Łódź - MIasto tl, ]Ul którą winni
. ta·ć
i
ź'
191"4
Stę S Wl mę czy Ul roczno
,
i starsi nie mający dotąd ureg'ulo
wanego stosunku do słuźby wojsko
wej, zamieszkali IlA terenie 1, 4, tJ,
7,. lO, 12. 1.3 i 14 komisa.rjatów n(.
° .
•
l'
:icii.
tWIEC KOBIET. - Drisiaj odbę­
llzie się w lokalu pny ul. Kościuez­
ki 57, wieikie zgromadzenie kobiet
w spra.wie ostatnich redukcji męta.­
tuk w instytucjach i urzędach.
POMOC DLA NAJBIEDNIBJSZYCH. - Dowiadujemy się, źe
rzeźniey X dzielnicy zaofiarowali na
rzecz bezpłatnych kuehen przy komitecie pomocy najbłednlejl!zyrn
100 kg. tłn8T.ezu. Piekarze przy tej
dzielnicy zaofia.rowali bezpłatnie
244 kg. ehleba.
·
dni
....,
De(~Y1.)ą
przewo eząeegl) !!t;1\.eji rozdzielczej, p. starOl\ty dr. Wronv, przydzielono dzielfticom I, n ł
400 sstąk 'odrleły celem ro-z;da,-'
•
.'-! d . . '
nI
ma IlA.J'lJe m6]Szy1Jl.
Norweski Tran leczniczy
nOWY -Ins"ekfor prl"Y
14-tym obwodzie
BAL ABSOLWENTóW S. W.
Dnia 15 lutego b. roku cała ł..ódź
bawić się będzie na dorocznym. balu,
urządzanym przez stowarzyszenie nbsolwent6w państwowej szkcJły włókienniczej VI( Lodzi W' salach klubu pra
cowników
Zjednoczonych Zakład6w
Włók. K. Scheiblera i L. Grohmana,
przy ul. Przędzalnianej 68.
Zaproszenia imienne wydaje .ekretar jat !łowar.rylZenia (Zeromakiego nr.
115) we wtorki I piątki od godz. 19-ej
do 2l-ej.
Hf6ULOJA
Dziś!
Początek
Inspektor Radło'Wski ODeJmie
swoje nOiWe stanowisko w pierw
szych dniach marca.
Osie
Boki
73 ROCZNICA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Robotnicza Lódź w roku bieżllcym
uczci rocznicę powstania styczniowe-
uroczystą akademją, organuowaną
przez robotniczy instytut oświaty i kul
go
-Już
•
jutro!
Ib ,...feN fJłm., kt6r,:lest uJplęłnieJ..,m
rapscn'em mlło.nym
"ftIESmIERJELnE mELODJ~U
i,cłe I IIlIIeło h61. walca Jana Słraa... na ekranie
• roi. ". ...... wied.nka LIZZY HOLZSCHUH
. . fet perfJa-.,: Atłncl Jen,,,, ł Lee SteRk.
•
kinie ·"lllA,LTO
IIII
•
"CHOLEKINRZA" iiiemojewskiego
stalo ol>różniooe stanowisko in TRAWIEniE
zioła
H.
spekrtora 14 obwodu. Insl'ekJto- Nr, f-pu)' rozwo lnlenlu, Nr. 2-pny zaparciu, Nr. 3-przy uporczywem
rem tego obwodu zostanie p. Azaparcia.
leksander Radłowsk.i, dotychczasowy lilIlspeMor nra.c.v W Czę
sto chowie.
tury im. St. 2eromskiego, która odbę­
dzie się w dniu dzisiejszym o godz.
5 pop. w sali straży ogn. przy ul 11
Listopada { .
Nadprogram:
lp. . . . . . .
zin
Wspaniały
aktualności
e a
dodatek w kolorach,
oraz kronika P. A. T.
EUROPA
Akademję zagai pos. :Wadawski,
przemówienie okolicznościowe wygło­
s! prof. Jaworski z Warszawy, IlUtęp­
nie odbędzie aię część arty5tyezna z
udziałem chóru im. Moniu_ki. orkieP ..
stry ltak.ł. SebC!'l'blma i reeytacJe •
AkAdemię zanczyei S'WIł "'--~
jedpy łY.ł..c:y jea:ae . . . . . ...
dd ........ po'" ta .ltJcakM....
ił fłlo
12.30
OslBtni dzień!
~'LUU1. lU UlALCE ZCARATEm
DIiś
3
PO
o I- 12, 2 i 4
ANK
Ba
•
,...łllł8 lIAD8It
::;jso
zł. 1.01
8
..eG.!.
Zuc walewlamanieprZJul.P·otr
lEMALT
Wczor ai wydzia1! śledczy w
bez "maku tranu, o mlł,m z.pachu .
Łodzi lZosta~ powiad oon,ion y
Dr. A. Wender, Sp6łlla Akcyjne
zuch wałem włamaniu, dokona Kraków.
nem w samem centru m miasta ,
6 • • • • • • • • o.~
miaollowicie w domu przy ulicy
Piotrk owskie i 3.
Zamia d ler;eł~
Na miejsc e udał się n rus z
Próżna
wsp6łnracownik. który ustalił
Oto
legenda o
nasteo uiace
Włamanie dokona ne zostało
W prowincji Tszu miasta Nan do mip.szc zacego się w tym
do.
pewna kobieta dostała się do wtę- mu ~kłailu win, wódek i
towa.
zienia Nazywała cdę Li i była me- rów kolon.i alnych Józefa
Wolo
zwykle pięknL
skieg>a.
Ale Li
przekon ana, ze nie· I SpraWICV na iorawd opodob niej
słusznie osadzono Ją za kratą i po. wedle zg6rv
waneg o pla·.
skarżyła się przed władcami wit nu, w godzlnopraco
ach nocnyc h dosta
zienia. Jednak ci kazali jej odpo- li
kom6rk i.,
do
wiedzieć, że ku swemu niezmierne- lokatodo
ra tegoż domu niejaki ego
mu ubolewaniu nie mogą jeszcze Bakina , oZ zawod u krawca
..
jej zwolnić.
W kom6r ce tej włamywacze
Wobec tego Li postanowiła wy_' uczYni li
przez który do
nlUsić swe zwolnienie. Rozpoczęła stali się wyłom,
zkolp.i do komór ki p
głodówkę.
'Y0lskie~o. T~ ostatni a łączy
Kiedy dozorca chciał zabrać mł. Sle be~DOŚredD1o ze składe
m D
po jedzeniu
jest
do kt6r.eg ? sprawc y
ona nietknięta. Zameldował o tern dosŁah .sle 0.0 WYC,Iec:U.
otworu
władcom więzienia, ale ci wzrus:r.y- ":t dr ZWlac
h
IId Ortwor zemu
k
t następ
li ramionami ł powieclzie1i:
n e zam"łocZ'''
a o ,ncv
wewną
d t rz.,
l' • •.
_ Zobaczymy,
" Jak to będ:r:ie.
doGdv
kle...
T'
ł o.~Ił a 1. S1 ę I JUl
Nagtępnego• dnia LI znowu nie Ole
• sdO rozpru
PU przys
ą.Dl kasy
men°
~e2
wan:a
oglllo.
tknęła
jedzeOla.
trwale)
'
przy
pOm()'1O
ł
k
L'
ęł b d ć.
.
...y • zw, ra a
t zacz a c li ,\tą.
• spodri ewaiac się tam znaleź~
Trwało to sześc 'lnt. Władcy Wlę~rubs7.ą goł6wke.
~ienia I łamali
sobie
•
Spn.tk a l Ie
i' głowę nad tem,
. h Je
. d na k' d uzv
• za·
co,
ezy HUCZY~ dł'
wód, bowiem w kasie ognio.
,ek arz .o ..oswla ICZYd ? ze. akres~- trwałeJ pr6cz r6żnych dokum
I.ant k :1 .mus~ [J:z~zg ę ~Ie la nal- tów, któryc h nie tkneli. mJ
żad
!lzybc!ej cos zJesć, bOWIem inaczej Ilych pienied zv nie znaleźl
i
nie może ręczyć za da!sze jej zyeie.
WJlam aIJ wlęe zkolei ~n..
'Yówcz as od~ł.tnę Wang, uJ. de ~łurka p., Wolski eRo,
gdzit>
wyzszy kierow mk Więzienia:
znaJdowało SI~ 60 zł. w bilonie ,
- Mam pewną myśl! Posłuchaj- ~umę te labl"ali .
<,ie, pnyJac lele.
Następnie rudiwa li włamy
Wtajemniczył obeeny eb." aw6J wacze spakow ali w WOl ki kil
plan, ,a ci zaśmiali się i wyrazU l ka~zip.'liat butelek szamp
ana,
swą zgodę.
.. _ pr.p.,.t't r.".owO ..... odo.y w pro •• klł
°
..••••••••••
Li
prÓ'lnoścL
się
stwierdził, że
na
wina i koniak u. ~ólne.i war Łoś
ci 'około 3.000 zł.
Z łupem tym zbiegli przez ni·
ko~o n:esoostrzeżeni przez bra·
należacei
WOlS~lf~~O,
lO Dl fD l
Wczor aj o godzin ie 12 w poprZE."7 domem przy ulicy
Lutom ierski'e i 40 miało mie_
ni,ezwv kle z'liście.
Na orzet;hodzącą ulicą 2t-let
nią Marjannę Paszkowską (Ogrodow a 30) napadła .iakaś kob:'c ta, która
z ood
płaszcz
a
łom
żelazn
y
i
poczęła
nllm okładać Paszkowską;, Na-
wyciągn~ła
Wobee tep Wan« trzl,...pelDla
i udał ...
_
Jedz, mój
dzlal Wan«.
Mbb~ ..... powie-
•
rgwallł'- ~łwierdzOlIlo, iż przebvwa~ ~i
'ł wewnątrz około
5 godzin .
znalez iono kilka ni~
btJJtelek z nnkam i,
ukryty ch w komór ce krawca
Baklina. co nasunęło policji pew
oe podejr zenia. tembar dzie;, te
w Bakini e przyby li przedst awi-ciele wład7. T07l '02mali osob....
ka karan~o Dl. IID. za D .....
stwo,
Na podsta wie
fi,...
chodze nia Bakin zostal
wan"
•
Należv
zaznac7.Yć, i2 p. Wollik;, kt6rv ponj o' sł stl aty w - sokości około 3.000 zł. nie jest
- .1
. zonv nn kradzi e.iv
U h e7.Tl'oo
-
Pozałem
tkn.iC:łych
ręce
policji. Okazało się wówczas, iż jest to Kazim iera Chojnacka (Ogrod owa 30).
W m.iędzvclasi~ do Pauko wsk:e,i wezwa no ou~otowie, kt6rego lekarz sfwierdlJił u ofiary
napaści lic2ne ~ł~bokie rany
głowy.
wstępn~
aresz,.
a samobOJsiwa w magr'. slraci.e
Komun-Ikat Ech
T ragic zne dziel e
•
Wre łka I
kNOY:'oft' apIn"
deocz kS!'~eZI·1
ąDI! ~.
Id,ż jedynie SZYSZki
ts'ayoDin daia AWarancle s"iutecznośc;, wzmacn'aja organfzm i odł
- .
-m adlala
Ciało. ZadaJc}e
I,'ko SIJSle~ NOVOP.D
do kaaieli.
Marder'" ś D dJr. B-legans
• k-lela
staną 1 luteg o przed
••
Stroak ana RodzIna.
Chojna cka została zatrzym ana do dyspoz ycji władz
Zajpadnięta, zalewając -się krwią, ŚCI.e
• powstało podob no dlatego ,
runt>ła
na ch.'odnl·k.
,<
że Ch'
o Jn~ k a po d eJrzew
.
a ła, ~.ż
Napast niczka usiłowata zbiec, Paszko wska utrzvm uje bliższe
·,-.3'nak
zr-v stała nrzez
przech'od- dosunk :r z ·,el· mę"'em
\:'U
,J
.
L
n:ów orntrz ymana i oddana w
l
ną jedzenietQ
~celi LL miseczkę
włamaml·a.~"
Niezwykłe zajic ie przy ul. Lutom iersk iej 40
łudn:e
n,iezwłocznie
z kierow
wydziału śled
niki(>ID I brygad y
,czego w Łodz'i komisa rzem
Kowal czvkie m na czele, oraz fo
tograf wvdz.iału śledczego i Wywiadow cv.
W kom6r kach, w kt6ryc h ~
sowali sprawc y
leziono opróżnioue bule kol WIna i resztk i zaklłSek. eo śwład,'
CZy, iż złJClvńcv DOISilali sie W
czasie ..Dracv" , czuj~ się na).
widocz niej zupełnie be!piee zni.,
11
bl-Ia
przyby li
pr,~edstawidele władz
Róz
a NifŚ"iska
przdyw szy lat 29
o uem :zawiadamia w nieutulo n.m żalu
Uprasza się o nieskładanie kondolencji.
ny
mania
dobę
a ORBA CH 6W
inz, chem,
V'
c:
mę
dom\' , która .iest przez całą
otwart a. 7. radi mieszczą·
ce~o sie tam hotelu.
Na miei"c e zuchwałego wla·
.
Po długich i ciełklch cierpieniach amarla w styczniu r. b. . i
w Kijowie nasa" ukochana
B. P.
szcze~óły:
była
skę
2~
sk
·
i3
Sił ep wi n i wó de k J. Wo lsk ieg o ok rad zio
Najwięk~~ radośc
spraw i sZ d~iilckU, daJąC mu
' z a m i ,a ,..i f'r a n u.' .,'
chińska
Nr.
19:'~
"GLOS PORAN NY"' -
•
sądem
_ Nie będ, Jadła _ powłe4da1a
G!oJnem echem odb ,ła się w doebocbt'llha costaU ujęci
Lt
5wl'im czuje w Lodzi ohydn a stawie ni w stan oskari enia~ v0_ A więc słuchaj, __ powiedział zbrodn ia, dokon ana w celach
Jak się obecni e dowiaduje~
Wang. _ To Jest niezwykła mtr.ecz rabunk owyeh na osobie
dvrek- lu:ąda oni na ławie 05kan o
ka. Gdy 9łę z niej wszystk o zje, to łOla D311stwowego gimna
zjum nvch w nadchodząteą sobote ,
2'duń~kiej Woli I - ś p. B~p- dnia 1 lute"o r.
co pr~ypuszezasz znajduj e się na \V •
b.
.
dnie? Lusterk o!
'"
gan sk,l ego .'
Sprawę
r07pał
rywać będzie
. W
Donosiliśmv, że SPł'awcv po· sąd okrD«7owv w
ŁodZI' na sesJ'}'
T a k po wfedzlal
ang i szyblWn t
.....
worn~o mordu po żmudnem wviazd owei
w Sierad zu
krokiem opu~cn celę.
~CC:XXDJQCQCXlcX:CC:XXJQ:)OCacCnciCXXi)Q:x
,ciccigXXDJQOOC'l
Kiedy władcy więzienia po upły
wie pół godziny
zajrzeli
przez
otwór do celi, uJneli LI siedząeą
na ziemI, z opr6żnloną do dna mi-,
~ec2:ką W ręku; z zadowoleniem
przeglądała się w lusterk u, pocierała policzki, aby wywołać kołory, ,
poprawiała loki I otwierała usta.
to szcz yt selek cji, pięknego
aby się przyjrzeć niepokałaneJ bietonu i estet yczn ego wyglądu
li s~yeb zębów_
Oto historia LI. kobiety z miasta
Nan w prowincji Tszd. która wbrew
swej woli wskute k swej próżności
?:ostała uratow ana od śmierci.
ś.
związku
i
p. Jadw igi Kopc zews kieJ'
l w!eści. Przepadł
bez śladu.'
p~pt;łnioollem przez urz~niczk~
JedY'Ila córka Kopcze wskiej ,
m.e.lSką w lokalu wydZIału ewJ 20-letn ia Danut a w roku ze·
W
z samob ójstwe m,
dencji .1,!dności pr.zy ~1iey Za· szłvm zginęła śmierc:ą,
tr'agiel wadzk. leJ 11, dOWIa dujemy się ną, podcza s kąpieli w morzu
.
następu;jących szczegółów:
,
Nj'eszczęśliwa KopczeWsK3
Jadwlg n Kopcz ewska praco- Z'naJdowała sie wskute k tragicz
wał. w zarządzie m:ejsk im nie- n~h przeżv
ć rodz:rn nvch w cięż
maI od oierws zej cbwW Dowsta kLej depres ji maraln ei. Uni,k
ała
nia samorządu. /Liczyła Jał 54. ludzi, rzadko odwiedzała rodzi·
Zycie tej kobiet y było jednem nę· Całv iej dzień zapełni
ała
~ D,:epow,odzeń j der- praea, lecz 1)0 praey ..".dał
a
p~ń..
.
'
.
,
w
dz:rw.n
ą
melanc
holję.
Przeni
~
Prze(J kilku laty za~lI'Dął JDtłł 9ietrie do inneJto wydziału
do·
ieJ, .r?wll~et urzęd!lik i do tej oełnilo czaru gor~zychwili D.ema o rum tadnye b
Co
uSlrsz,mr
dziś
9,15 Muzyka z płyt.
10,30 Tran_misja nabożeństwa.
12,03 Pogadanka p. t. ,;z. klijentem
trzeba
umieć rozmawiać".
12,15 Poranek symfoniczny,
13.00 Fragment słuchowiskowy %
dramalu Piotr. Calderona de la Barca
Drzel ra -07
AUDYC JE ZAGRA NICZNE
LondJo (261) I Droltwlcb (11500)
18,20 Kwartet Mozarta D·dur Da
smyczki i flet, Kwartet smyczkowy
D·dur ~rancka, Trio elegijne Ban,
Wstęp J Allegro
Ravela na harfę,
smyczki, flet i klarnet.
20,00 Sonata fortepianowa As·dar
Beethoyena i Polonez Fis·moll Szope
na. Pieśni.
Praga (470)
20,05 Symfonja D·dur Haydna SyDI
fonja A-moll Mahlera.
'
Berno (356)
19,00 I{wartety smyczkowe: Haydna
C·dur i Beethovena A-dur.
Koenlgswusterbauseo (11571)
18,30 Koncert 7 orkiestr.
Laogeoberg (456)
18,00 Opera Wagnera "Tristan i boI
da",
MonacbJum (405)
20,00 Opera Gouuoda "Faust' .
Sztuttgart (523)
00.00 Kwartet smyczkowy D·dur
Sonata fortepianowa C-dur i Arja Mo
zart., Trzy pieśni i Kwintet "Forellen" Szu berta.
Moskwa (478)
18,25 Poemat symfoniezny Hindeo
mitha, Koncert fortepianowy A·moD
Schumanna, Symfonja D·dur j Sere.
nada na instrumenly dęte Mozarta.
IUedjolso (368)
20.35 Opera Mascagniego ,,Neron".
p. t. "tycie snem",
H,OO Fragment z powieści Kuncewi
czowej p. t. "Cudzoziemka",
14,20 Koncert życzeń.
IS,20 Muzyka pogodna (pły~).
15,40 Feljeton p. t. "Karnawał wezo
raj i dziś".
16,00 Samowar mowu się odzywa"
- opowiadanie dla dzieci.
16,15 Tańce i melodje hiszpańskie
w wyk. Jonasówny (fortepjan).
16,45 Pieśni towarzyskie dawnych
lat w wykonaniu chóru.
17,05 Muzyka taneczna.
'
17,40 "Migawki rcgjonalne" z Tornnia.
18,00 Premjera słuchowiska "Histo·
rja o żołnierzu" C. F. Ramuz'a.
s. u. P.
y
Nkieśmierteln duch w:elk~e19,30 Kącik humoru i muzyka we·
Barwn a i DOrywająca akcja,
Dnia 4 lutego związek orpnin to. go ompoz vtora Johana Straw
soła (płyty).
malow
nicze
i pełne wyrazu zdię
19.45 Nowości literaekie.
rów pracy narodowej rozpoczyna sz6- sa żyje do dziś w ieg.o przepię
k cia plenero we, mistrz owsko wy
20.00 Arje i duety operowe.
sŁy rok pracy na Społecznym Uniwer· Dych m.elod.
,jach, które WCllłl re;:vse rowane sceny zb:oro we,
~O,ł5 Wyjątki z pism Józefa Piłsud
sytecie
hnym.
JednąPowszec
z placówe
k, skupiających lu. roz l ega.lą Sll~. ec h em w naszyc h przepy szna,
skJego.
stylow o wystaw a i
dzi żądnych nauki, jest Społeczny Uni sercach . ZycIe króla walca
21.00 "Na ~es?łej lwowskiej fali".
21:~0
wersytet Powszechny. W ciągu pięciu tle prasta~vch m~6w Wiednina komoo zvcja wnętrz a nadew szv
.. Ka,Jaklem
~.
stwo
cudow
na
mu~yka Mraus Syrjl - felJeton. przez pustynię
lal praey, dzięki odpowiedniemu pro· Orzegl.adalące. SH~ W m
drv. m tSoW:Ska - to wielki sukces ki22,00 Mu%)'ka taneczna.
gramowi i nadzwyczaj ofiarnemu sto- D
sunkow
i do pracy SUP. zdołał skupić :unalu, t ę t ?lące . rytmem W;If! l
nemato
grafiki
wiedeńs
kiej,
kt6
większą liczbę słuchaczów, zdobył ich' k,: c h J?oryw ow m~ł.osnych,
WLOŚ- rv cały śwJat powittał z niekła­
całkowite zaufanie, i nawet w oaj- Dlane,l roman tvkll
hartu m~skie roanym zachwy tem.
trudniejszych warunkach zdołał prowa go ooteżneRo tw6rcv ~ostało
u-I
dzić poważną pracę.
chwyo one przez obj.ekt yw filmo
Fabuła "Nieśmiertelnych me
.. Ludzkość zwaśniona" - oto treść wy w interpre tacjI:' znakom
i. i lodji" ukazu,jąca dzieje roman dziej6~, sięgających zamierzchłej prze
. •
~zł~śel. ~ zarazem treŚĆ dzisiejszego tych artystó w w,ledeńskich.
I sow w wielkim stylu,
ych
:':yCla zbIorowego.
Zakład
Film o Janl.e Straus sie p t. zdecyd owany wpływ ma.iąc
na twór·
"Ludzkość zwaśniona" - to zara· "Nieśmiertelne melodj e" ujrzy.
c~ość Str.a. u.5sa. - to kwmte senzem myśl przewodnia tegorocznego cy
..
klu wykładó
w Społecznego Uniwersy. mv JUŻ
JUtro ua prem,i erze rp- c la Doez,U !l plę k na.
- osobo kler. wap6łwłaśclela. tetu Powszechnego.
pr~zen!~cyjnego
kinOlte atru
Nie wątpimy, że L6dź naleź"
Zapisy na tegoroczny kurs są przyj "R1alt o..
Po
!!,unłow~ym remoncie gmachu ' ; reorganizacji działu
.
ku·
i cie oceni wysok i walor artysty '
chennego (plerwsl:orzędnll francuska kuchnia, spec:alny d~lał
mowane codziennie w godzinach od
.Będ.zle t.o znów. Jedna z cyklu . czny
.,Nieśmiertelnych
melo·
18. do ~O w gm~chu g!mnazjum miej·
djetetyc
zny)
poleca
się
łaskawym względom
.
sklego Im. J. PIłsudskIego (Sienkiewi- ~v,:e lk IC h .preml er tego
przodu · d,ji", kt6re podbiJą nas.ze dusze,
cza 46). Wykłady będą się odbywały lace~o bna. kt6re ty~
PRZ
YSTE
fL
we wtorki i piątki po trzy godziny prz:\ g ()łt o wało dla ŁodZI ~azem jak sie to działo w najwięk­
Telefon PodmIejska 01. "ŚRÓDBOROWIANKA'
Dlezwy ł szych metrop oliach na obu p6ł
dziennie i trwać będą do 15 maja.
kła ucztę artystyczną.
~
'/:'"
kulach ,
-: ' .. :, . F ; , .
810
,10. ,... .,'~
'.
.',
RAD JOO DBI ORN IK
I
lłllJłfON
. '
Już jut ro w •• lłlALTO"
nowa uczta art,st,czna dla lodzia
i
"Sródborowianka"
W,gocz,nkow,
" ŚRÓDBOROWIE
I
CENY
NE
~N~r~.~25~______________________~_______________!_6_l
___,~,G__
LOS
kied
z.
t O·d·"
W Warszaw1łe odbył sie kilkutysieczny wiec protest:ł'cyjny
nrzecłwko
an-tysemltyzmowł.
We Lwow1łe zf>stał utworzony
komitet
mi~zyor~anizaeyjny
młodzieży demokratyczne!, któ
ry D{'slawił
sobie za zadanie
walke z wszelkimi przeJawami
amfysemityzmu.. W cbwni gdy
we wszystkłcb niemal stronach
Polski
§wiszczą palkli chulinm'iskieh bO.łówek, I!dy powta~'7...aia sie stale wybryki endeck?e
w najrozm31itszych
ferm.ach, ~dy uniwersytety znajdn
ia sie 1)Od znakiem se~el!&cjl,
r:t:o)aeii I t. d. - radykalna.
]wsłeoowa cz4."Ść spr-leczeństwa
bez różnicy narodowo§c! i przy
nnleżnr-ści
Dartyjnei czy orJ!1ł­
do sIebie
I'ece,
by wspólnym frontem
~}l'zeciwstawlć sle te.f rozszalalei hecy, todząceJ we wszystn~zacy.ineJ, wyCiat!ają
9
PORANNY*- 1938
zlodzi~je
OiO(Z~Di
skOC2.yli Z pierwszego
piętra
Ubie~łe.i nocy do mieszkania drogę ucieczki. Nie pozostawakupca łódzkiego l. Baumgarte- ło nic innego, jak skakać z
na przy ulicy Lipowe.i 46 usi- p:erwszego pi~tra na ulicę. zeskoczyło
łowali dokonać włamania trzej Dwuch pierwszych
szczęśliwie,
trzeei natomia!lt
złoczyńcy.
padł na bruk i mimo wysiłków
W mieszkaniu była podów- ni,e mógł się podnieść.
czas tylko żona Baumgartena,
Tymczasfm za uciekającymi
która w pewnej chwili zbudzona została podejrzanymi szme- złodzieiami zorganizowano porami przy drzwiach wejśoil()­ ścig, do którego orzyłącz"ła się
wych. Po kUku minutach ocze policja. W kilkanaście minut
kiwania gdy Balfm~artenowa u- potem trzech włamywaczy od"łyszała
kro,k.i złoczyńców w prowadzono do kom1sar.iatu,
onedpokoju,
podbiegła
do
Jak u .. takno byli to: Edward
drzwi orowadzących z syp:alni Kozłowski (Llmanow5k.iego 431.
na korytarz i zamknęła ie na Franciszek Kub 'ak (Zgierskt·
klucz, wzvwaiąc jednocześn:e 78) i Stefan Balcerek (Lelewela
pomocy są.si.adów.
::'C) znani polh:ji i Hotowani już
Alarm Baumgartenowe.i obu- za kradzież~ IJrzestępcl.
dził sąs:adów, którzy wybiegli
na klatkę ochodową. W ten spo
~:=7.= ::!~E=i~= ';n;;~:;i~i;;;;;;~;ą ~
::':~ ::Ik:a:a~~tyse;:~: obowiązuie
ODNAJDYWA NIE
NOWYCH KlIENTÓW~
ZWIĘKSZANIE OBROTÓW,
na bruk
-W
łNKASOWANIB
NALEtNOŚCI
WSZYST'KO
ZA POMOCĄ LISTÓW
KAZIM1ERZ IA8EOWSKI '
NOWOCZESNY
liST SPRZEOA2:0WY
222 ..... ._ _ _ __
....
W,dawarelwo •• by P ...... , •• ow •• Ha .. dl ••• ,
w Wara.awl•• oL WI.'.ka 10. Wpłata cło P. K. o~
1
na konto 1.1.1' Nr. 18750 I••' r6w"oc •• łnl• •01116-
I... .0...... .
"I........, "'6r. ..tydl...
Kilka firm
różnłeaeh rel~giinycb
K,·osk ze znaczkaml-
.wko.CIA.
wielka afera
od dnia dziI~dzklcb poniosło
J)1'Zed tvmi wszystktml.'
sie'szego
kfórzy ebcą włd7Jl~ ObrRealRt"e
Do wladz Drokur3ltorskicb właścicielem sklepu przy ulicy'
sie nanrzód koło hi8ł(lrJI~ któDonosiliśmy iuż o zamierza- wpłynęła zb:iorowa skarga kil- Nowomiejskiej i cieszył 9ię za•
ne.l· zniżce cen mięsa wieprza- ku łódzkich firm handlowych, ufaniem sfer kupieckich.
ł'ZY własnemi
ramftonamI DO'
..::I~
wego i J'ego przetworów. - W która odkrvwa kulisy nowej aOstatnio WarszllwsIDi dokodeDrzeć chcą uiwwffll.ie DostępU
"
'i ku1łuJ'y.
dn·iu
wczora.łszym starostwo fery.
nał poważnych zakupów w kilBohaterem iej jest kupiec ku większych rirmach, ~okryIn"oozkie opracowało dokładny
W momencie taklieJto rozpe- t'ennik, który obejm.ie mięso łódzki Efroim Warszawski (Al. waiąc należność wekslam.i z
•l a
-m·a walki anfv. żYdowskie, nil' wieprzowe i jego przetwory. _ \ K.0ŚClUSZ
.
ki'
ł
. .
-."1 22) • Warszawsk'l b y ł wasnego
wystaWlema.
od rz.eczv. be(bJie
z8'Stnnowi~
.
. ......, .... .., " . . . . __<i>. . . . . . . . .. .
.,
'1.niżka waha'ć się będz:e od 10
""....
Gdy nadszedł termin platnośsi-e nad ich przesłankam4, nnd
do 15 proc. Ceny innych gatunc', wierzyciele Warszawskiego
tem tłem, któl'e umożliwia ])0ków mięsa nie zostały zmienio·
z przerażeni6Ill skonstatowali.
wstantle anfysemłckl('h nasłPo\
.łówCzy przyczyna istotna ne.
że wszystkie weksle zOstały za-
stojące
l
zna,zne
protestowane, a co gorS7e, wystawcy nie można było odnale~ć
Okazało się, że Wars/awskil
sprzedał łowar za aotówkę po
i .
n skl(~h cenaeh, przyczem z za'nkasowanemi pieniędzmi zbiegł,
z Łodzi, prawdopodQbnie za·
,
gramcę·
Bliższe dochodzenie pOZWQlU
ustalić wysokość strat ponies:o
ny
. ch przez firmy łódzkie
tkwi
w
l
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiaiiiiiiiiiiiii
lub narodowo§ei!owych? Mam,
Iełli lIC!aI4f\ oli" na
przeeie;t i Sl)flry Dl'Ot!enł nłem- W sądzie okr~gowym
łOlaCIeDle UftataltJDe
c6w - nl'ołesfantów, JJ1'8wosła.
I)... w.""..,... OYom.J
BEZKRóLEWIE W BANKU LU- gl.lnie w środowisku okoliczny dl
nych nkralńców, rosfan.. " fe·
Bardzo pożyteczn~ inowac~;
_. a.n. t/llll"''''
noWYM.
wieśniak.ów.
d~J.ak rwoc •v nurt antagonizmu wprowadzono w sądzie okr«:JrOo-,
.....-----.
Iftoytyna lUb.. .•
L
...........- c!
Walne zebranie członków Banku
W dn. 16 b. m. do Kieli przywieD1'Ze głównie w kff'1'1Jnko semł wvm wodzi. Doł!łd TD8czk; /'
,,-- .. _----.... r
tów. CzemU. włee to tło- sadowe nabywać tT7Jeha było w
Ludowego nie dało · pozytywnyeh ziono ze wsi Buków niejakiego 81a
rezultatów: nie doszło do wvboru
nillława Ziemięckiego, który zosŁał
k asac h , co powo d ow~ l o s t ratę
maczy?
",J
r..b
.
.
t 1
I
wład. teJ'
instytucJ'i,
a
zeb:llui
I na zabawie wieJ'skieJ' dotkliwie ,nn.
PołO'łenłe bdosfwa w eałym czasu.
v eet\le Ja.lD.:. to owano
ł"~
świeete., ł1'1Iclnoś~
w dosleP'e w. hallu sądowym estetyczny \
uebwaIni votum nieufności staremu bity. Kieła leczył go przez pewieII
do wnvstkłch zawodów w ta- kIosk, W k\lrVtn q>t.cialnT uzarądowi. ZeLranie odbyło się w ezas, gdy jednak stan zdrowiA pa.kLm zakresłe. Jakli vos'Dda lu. nedn1k: sPr7:edaJe znae71ti.
allllosferse ogólnego zucnerwowa· ojenta pogarszał się z linia na dzień
dno§~ rodzfma, okrdla..łlt ł~o
Potą,danem byłoby, aby łiOma. Trwało bez pnerwy Ild godz. go do szpitala miejskiego. Mimo
soeialne nołożenie.
Sred,n4o- doł:nv .J..ł~k posiadał
.~~-6 po pol. d~ 2 po ilółnooy. Wreszoie, natychmiastowej pomocy lekarskiej
wtiet'me I!hpH" skazywało bda ,Ja'n!bki.
poniewd dYdkusja pi>ezęła wkrcl- rodzina zdecydowała się przewieżli
na role han.n~ tarezmana.
czać aa tory osobiste, a podnieee- tle leczony wieśniak zmarł.
fakrora', 21t~blonC1tO I uclsJume.
P. T. J[.
nie spowodowało obnitenie p07.ioPrzed kilku znów dniami ~.
~o bez1ituśnfe onP.Z pana feo·
W sobotę, 1 lutego o gooz. 20 wale
lnU polemiki. z~bran1e rozwiązano, wit'Dono z pobliskiej Woli
Wia'dalne-fO _ z clruetleJ strony dzibie t-wa (Al. Kościuszk.i 17) in!. J. •••••••••••••••••••••••• "'Pnaczając następne na dzień 2 hl' dernej ohore dziecko. Kiela skon·
Adamowiez6wna wygłosi odczyt ..Z
.
zn:ienawldzonf'fto Drzez ludnrś~ dziejów ogrodnichva w Polsce". Po
SEKCJA NARCIARSKA !. T. K.
teg\l l. b.
statował katar kiszek i zaczął ctzlec
wie.iska i mldska. któ1'a ""Idzla odczycie odbędzie się herbatka towa- Dzisiaj odbędzie się wycieczka nar
ko lt'czyć. Tym razem lnów pr&k.
la w n'm tłównetto e-bploata- rzyska. Wejście dla gości (wprowa- ciarska w okolice Lodzi, połączona
UPARTY ZNACHOR,
tyki znachora okazały lię fatnlue i
m _ I'Z----ł.
stnz.
...) dzonych)
50 gr.
z suchą zaprawą w terenie. Zbiórka o
Na t qreme
. T omaSlowa upraWIa
• l dZI'ecko urru·es?czono
,., staru'!,\ CI'ę"
t~ra, kłZ.....,..
n,.,...
",,,Z:YWI
.Ih..
2 lutego wycieczka P. T. K. zwiedzi godz. 9 w lokalu t-wa.
był feodał 1 t"ały svstem Dań- kościół św. Anny na Zarzewie. Zbl6rka
W czwartek odbędzie się glmnasty- dziAblność zMrbora J~2ef Kiela kim w szpihlu. Lelmrze skC'n.~tatu·
szezytD-lany. Rozwój kapiłn'ł. na miejscu o godz. 12,45. Dojazd ka narciarska pod kier. mgr. Radwail- (Sm:tgowa 57), który, operując pry- wali dyfteryt.
styczny rozMłao tltetfo,
td"j tramwajem Nr. 3 do ul. Wandy (przy ski ego.
mitywnymi środkami, potrafił zdoKie1a był już karany za uprawia• b...A..
dl
i
stanek na żądanie). Opłata dla człon- W przyszłą sobołę o godz. 22 wieez.
mez ~,"ym
a n e~o wamn k6w 20 gr., dla gości 40 gr.
towarzyski wiecz6r u narciarzy.
by~ sol,ia Ue~"l\ kJijentelę, I!zcze- nie znachorstwa.
Idem Jest możliwość wykony
słania wszelkitc-h sił łako wol
nych je-dnpstek, zwłaszcza ko
n'eunem fest stworzenie I1c~ ei tłówni k(msumeucf~ S1)otykll'Na tyOO to nasłroJach żem.fe cenłruJe sle
na z8J(adnłeuln świata naukowI!o zdecydowanie
nei aJ'mft no§1'pdn~ctwa., szel'o j~ sie tam z tym żydem, dla pomyka StronnlIetwa Nal'rdo- walid o byt - heto" antybdow pMenfa wypadM Da uniwersł'.­
kjei siet"ł h:rrunowe.f.
które~o
źródłem utrzymanlia WCJ(O. Dro~ą wykorzystywania ska, ekscesy · " sWyeh .,ałroz­ fełach.
Ale mimo f("rmalneto zn;le- .iest trosz zarobiony n'a Dudeł­ tych
- Reakcy.fna, wsteczna rotkwiących
w Ds:vchiee maitszyeh formach, zaladnle·
sienła średniowiecznych metod ku zapałek,
czy funcie soli, mas anta/lonizmów chce -ona n- nie cddzielnych
spotyka słe
ławek I t. d. bota antysemicka
twalhl ~ wYzYsku żYd n,i e os1ą· któreto tyaodnłowe obroty nD. blfć swóJ
kapłtał polityczny, odwraca Ją od tych najisłotnle.i :re stanowczym odlwrem posłę­
~a nełni ..raw, nie otrzymu.f(' we wsiach kresowych WYllOSZIJ zdoby~ swoją ba ze. Dlacze~o szych,
na.fżywornae.ilszyoo Dowei cze§cl ludności.
kfóra
Dełnetf1l ~~OSJ1 w cbórze Sl'OIec:t nllew i eee1, niż 10 zł.
Na.łstra- wldo·ie fo hasło
jest hasł~m spraw,
ZW1'aca.łąc jlt prz~lw nJle chce na swe rany Dlastrów,
nvm. Z konłef'ZTloścl
wiec;ł sz1iwsza nedza. brod, choroby tej czarn('lsecinne.f reake.fi? Je- koledze • żYdowł
miast
by kłóre wszcze .hardziej te rany
także już naskufek
pcwnycb panuJą tu w .leszcze wieJcs7.Ym den z mówców
niedzielneto wSJ)ÓJnie z Blm dażY~ do po- za~nlaią..
('eeh narodo~o~l'Ji,,\Vvc".
wy stoDniu, niż w kurnej ehacie wffecu w Wal'szawie dal odpo- prawy warunk6w bytu.
Lódź to §rodowfsko łn'tell
łworzonveh,
dzłelt.ł dłogrlet. mall"l'olneto chłopa, czY w ba- wiedź: "ła h~a antyżydowska
Czy ~det"kłe hasło - DI'8't"Y !!encii, szerokieh rzClSz urzf'dnł
n~m warunko'1J f DrZVzwYCzaje rakach bezrohotnych. Ale kcm- .1('!Sł tylko ~rodklem odW1'Ót"lm'" wyłącznie dla polak6w da· ezvch. pracowniez"eh ł robot·
"łom fyd
D071l'tSła.ie
tym sumenl chłop, robf>tn~k, łn­ uw3l!ł mas pracująeych, Drzety je jak,te§ I'ft%wlazan4e? Wystal' niczych, DOwlnna również wyrlrobnym pośredlllildem. drob feJi/{el1'ł, zaoczynają wJid7.Seć w wa.fąc"cb bezrobocie m kr~zvs, ezy zestaw M to:vfry bezrobocIa pf'Wliedzle~ swe słowo w fe.f ak
n:vm IlllPcem. kramikarzem. bm właśnie żydzie swe«o ~.­ NI oa.flstofnie.iszych suraw ... z JlC'zba l!ałrudnlJonyeh bdów, cii. Inic.iatywa teto włelkietlO
hb rZ1If'a s· (' do wolnych zawo J:Yskilwncza. tello, który J)Ozba- e,ialnycb I po1Hy~znych'\.
wystarczy 8DoJrze6
na Dny- miasta D1'7.pmysloweto. frUDU(l.)w. !'dzie ' mlwo otr:mfezeń. wja ich m-nszowych zarobków.
W Jednej' z fabryk
w WIlI- kład bitlerowsklch
N;emfee, fącel!o na'.fJepsze warstwy 8DO~
.ll'na.idqje
słos"n'wwo łałwIJe.i- kł,61'Y odsłrl."Cza bl'udem i 8wcm nie, ~dzłe byli zatrudnieni pol adzie mimo wyrzucania z pra- łeczenstwa, b~dzie miał" ol. f'f.V d~st"l) j mf\Ż),iwo§ć nl'aey- zaf'łtowaniem sic.
sc" li ŻYdowscy robotnicy mIał ~y I emftraetl żYdów, bezrobo- brzymie znaczenie dla rMwofn
.J~nem fest. te »ewnpi ("ZP~ ...J
To łest tło, nil' jak/iem sPonta mie.i-see następuJący fakt: zt'8ta cfe stale wzrasta
rUt"hu, sklerowanello przeciwkO
Hda;e sie rozszerzyć swó.l stan niun·je dr.frzewa.fą antypat.fe lo zredukowanych ktlku pul-\~eJa D1'Zecłwko
antysemU- antysem~b;zmowti~ Nie DO,...osłaJ
pflslad~nia i przenłkna~
do ludności, klóre wytwarzaJą w sk~ch rnbotnłk6w. Narrdowcy tyzmowi zataeza coraz 87A'rSZe my w tyle, ~dy cały śwłat ey~órnlct_ warstw Clnołecznyeh- umysł~ch DO.leCI1l:
żyd to rozwinęM
kampanję przeciw kreaJ.
Da.ie tel!o dowód osr. włllzowany
wypowiada Jłwe
h'st f'o ll'dna\. tylko dl'rhl1Y n- spt"'mlanr. OSZlłl.llt, ~dzler...a.
pracu.łlJcym robołnfkf>m żYdow tn'i wlec w Wnftlzawtte.
addf~ veto.
lumek w zestawit>.,łu z miliono
Opowiadała lIIlł newna nan- skim, twierdząc. fe to oot aa znalazło wYra stanowisko mło
Cała
pracująt'a Łódź
~
redukc.łl polaków, dJ:feb
akademfck~e.f, robrtnł­ wztledu na narodowośii ~ prze·
";tIni lłl:Mamli nrat"njlJ('e~~ ż,,· ezveieJka ludowa. że tdy odwł," przyczyn"
drshva . - I 'aka oto funkrjg dziła ia raz kolpżanka. żydów­ że tdyby onf zosrali usunlęcł, czef, sportowe.i. Przedsławiełel krnanIa nolib('zue mMI zaprnsnołe(,7Jlt8 żvda nozoslaie
do ka, dzieci z na.iwdekszem zdu· znalazłoby sie m~ejsce dla 1'0- chłopskiei orrzanJ1zac.łi "Wici'" tesfowa~ przeMw
nru!onee I
dnia dzłsł.. łClze-!!o w kraJach nD mieniłem i wstret, m Dl'zypat..... bobtików Dolskfch I t.p. Podob wVDf1Iwłada słe Drzeclw hecy wybr"kom antysem~ekłm. lako
anfvżYdow!llldei. Podobne stano nłeZ!!odnym
wef Drzf'du'aeYt"h.
wały sle l(Oh serdecznemu DrZY- nfe ł na ~nnych terenach.
z Drdsławowemł
Po wlII'ach. m"asłat"h,
mia- wiranłu: .,Patn. nasza DanB r.a
DzU, teb lwia ezd~ mlodrAe- 1risko znaJdu.femy w rezrlu- 7!asadamł humanita~zmn ł kuJ
stec7.kach drobne sklepiki - łoje tlrie z ivdówka". Nasi 1'0 ,., tv akademłekiei ""e Dosiada ża f"facb konlt1'fm1 StronnIctwa Lu tury!
~o t!łówn~ R"rOW;"'ator 'to"nf>- w te.łwsi określała wprost jako dnych nłemal §rrdk6w nłrzy- doweto, kt,tiry nłedll'WDo mial
H. S.
~Sdł. ChłQP, roboł.n/Q[, 'n.tełł&enł, p8Jchoze.
mania. Idy Jej cała nwaP kOD młe._. Serce )JI'Zedstawi('1{'H
I
TO.I..
iii asz..A..
.......
-.
I
sad'
U'
IT
_ .
la
~ 16-tym dniu ~iąi!nienia loterji pa- 549 681 746 805 929 123019 112 4 35 252 475 465 747 959 60 54112 41 228 800 55157 229 73 90 976 82 185503 45 48 711 60 896 924 186079
dły Jeszcze następujące nagrody pocie- 689 767 839 92 945 87 124104 438 95 505 770 80 458 578 618 52 724 71 881 977 56062 101 78 201 229 359 74 83 431 628 760 82 96 825 966 187261
809 936 125039 132 363 453 567 68 70 610 28
168 85 126049 315 ~o 419 34 584 96 607 39 14
·····.~ ••••••••••••• e •••••••••• 86 787 842 918 127124 44 71 258 307 506 :t
646 904 33 128092 101 60 259 30J 17 528 708
129136 98 245 55 83 94 317 429 559 671 856.
130011 217 312 481 96 564 719 909 131023 265
345 556 61 71 751 77 812 21 76 923 132118 90
243 83 352 492 710 13 22 888 966 74 6 133065
ł<azdy kU}lUje los w kolekturze 288 342 95 547 643 159 849 92 932 40 134041 81
279 951 135142 69 448 92 506 07 77 601 95 812
56 918 81 99 136016 122 41 660 725 43 137002
szenia w wysokości 50 zł.:
16 35 376 566 723 89 90 945 73 8 90 51054 81
6 212 345 72 84 530 774 880 919 79 58156 83
341 490 761 93 59128 226 74 305 06 472 649 730
83 98 999.
60119 307 87 462 706 45 60 61106 309 463
527 50 749 958 62062 133 222 79 317 621 721 805
58 936 65 63074 239 77 414 550 636 90 768 861
924 64010 470 572 621 91 65005 50 91 6 246 312
93 523 605 820 90 929 82 66016 130 76 206 07
67 317 558 709 44 51 836 90 939 87 89 67301 'l2
71 521 51 59 61 849 72 97 943 68096 134 77 250
t~8f~f ~:18~0~74~i53~7~1~8 ~~~ ~1~1~65~38115~ 66321 5041360504 688 721 49 918 44 75 69059
139 355 408 60 61 718 911.
8 66 139296 308 419 32 64 517 674 710 928.
70369 78 497 551 69 650 5 99 987 71097 100
140064 169 77 212 51 8 410 28 679 763 869 19 257 307 53 99 746 823 936 72098 106 63 288
951 141141 286 312 411 40 86 714 812 25 89 962 407 78 83 605 08 30 74 735 73255 57 308 503 80
142264 47 92 612 72 735 58 60 94 851 143080 735 831 37 995 7 74077 280 436 549 78 75209 26
97 101 95 409 51 680 2 855 903 144026 130 311 41 60 432 500 732 78 851 3 4 8 911 76086 148
30 93 439 572 671 785 856 61 81 903 145172 223 268 379 411 21 58 538 933 77096 242 322 413
354 423 63 544 81 685 146071 82 221 87 353 6 583 771 811 976 78113 38 216 41 61 304 434 99
492 537 65 98 726 9 66 87 953 147035 110 52 77 578 607 766 846 79069 151 54 411 515 602 794
200 923 66 148059 463 511 61 4 609 876 149019 808 36.
YoT
460 516 29 614 70732 875 97.
80364 503 42 61 637 763 807 22 932 81001 13
150099 190 359 493 505 656 85 845 946 151415 30 246 89 337 490 517 742 811 963 82248 485
510 603 890 929 152070 140 71 250 380 532 677 501 17 65 6 758 94 83146 200 27 33 314 25 88
153502 13 98 665 804 948 154036 61 4 166 75 888 84276 302 21 28 429 582 636 46 77 80 743
738 61 872 155059 170 252 93 434 553 683 6 702 9927 8518920375 ,2 40282 556 65 74 817 l'olliOOO
23 39 47 964 156030 146 63 374 566 8 77 711 860 103 78 97 234 42 659 86 87430 705 871 9ZO 88150
969 87 157003 52 94 189 222 313 416 511 54 634 202 75 355 528 40634 714 909 11 89461 861 949
191 861 971 158147 77 242 6 416 7 62 9 159234 980.
43 90 577 629 41 750.
90142 62 75 33! 52 83 406 73 651 739 91084
160008 405 52 537 615 951 162083 124 36 96/682 829 53 937 92204 491 619 706 72 835 53
291 3,,3 550 740 833 163138 421 62 164039 109 9302" 124 76 211 316 671 702 938 93 94122 49
258 354 410 23 525 9 668 846 958 165016 85 7 52 244 318 ,,~ 597 623 97 95488 527 39 715 32
131 65 351 432 614 50 754 98 937 166063 355 42 96232 4 70 4: " 850 62 906 97032 95 163 331
544 99 657 71 781 978 167151 481 531 823 168026 6 46 480 813 28 58 9.8065 90 189 230 53 69 398
635 8 123 31 286 354 413 569 601 30 89 757 92 459 97 515 639 728 996 99016 23 34 55 214 82 94
4 830 51 70 981 169099 347 404 563 605 19 56 308 51 436 524 688 820 975.
79 761 79 844.
100196 530 48 614 58 766 851 69 93 101027
433 587 680 90 805 57 94 901 188044 185 228
665 759 88 855 85 189000 11 20 105 252 325 1
701 66.
190026 73 432 536 776 842 967 191013 136
243 479 528 632 805 944 78 192323 412 19 605
86 901 193002 106 252 80 333 78 484 587 194331
8 527 44 626 701 21 842.
• • 1
..
~ 17-tym dniu ciąi!ntenta oter)l pad'łu n/listępujące nagr04y pocieszenia
w wysokości 50 zł.:
22196353494 51893 61296723802 JO 7 53
936 .1018 118 41 56 202 710 90 812 29 73 935 52
2000 01 46 181 98 144 ao3 17 451 63 775 897 93
4 96 3043 102 11 54 55 212 17 49 79 86 483 91
535 57 650 63 82 733 40 7 13 825 4015 45 284 310
72 472 9 501 30 617 28 31 42 713 92 808 974 99
5011 29 63 76 279 421 25 63 709 6144 81 201 27
334 55 407 22 643 875 92 7059 89 112 478 97 658
Piotrkowska 22 - Piotrkowska 66
69 701 868 906 66 8042 100 86 98 148 327 39 42
Nowomiejska 1.
51 457 80 542 615 700 43 915 9108 381 419 505
Ciągnienie l-ej klasy się zbliża I
64 669 710 909 57.
10078 157 303 5 9 405 63 525 56 768 833 930
11050 118 26 65 7 8 250 81 408 10 73 559 682 70
CIA GNIE NIE DRUGIE.
B 82 12006 lOS 24 34 254 67 92 335 76 9 827 932
191 ~58 306 81 480 593 6 676 782 1058 106
130a5 150 87 204 8 30 .f14 42 82 99 517 68 623 49
86 323 62 778 2217 308 452 574 3034 164 !34
64 90 887 9591760 14056 245 JOli 20 720 40 6 852
235 84 350 601 763 854 971 4040 48 87 132 78
98 900 1503715 139 280 324 59 441 3 9 702 ao 66
229 59 374 76 615 815 32 47 919 5057 145 !'j3
92 892 906 26 58 1611i 3.22 25 632 85ł 934 9 84
211 704 42 64 8 1.3 87 930 6003 54 112 722 93
17165 74 238 88 331 44 58 609 81 745 73 829 99
866 95 917 54 85 7060 114 246 366 41.3 25 49 99
18055 84 115 :z54 68 97 474 558 9i 6Z1 58 778
549 898 9708010 358 4-11 59 566 696 714 50 944
887 89 982 90 19i17 221 56 61 iłł" 28 18 416 41
'97 99 9127 68 425 85 516 73 734 831.
279 636 71578 9fi 863.
10034 162 266 319 704 11135 220 9.1 447 540
20016 21 1266a 2łA 48 51 ,. 4ZI 6f 563 757
815 12343462 95 571 76 645 95 719 861 94 13311
813 900 a 35 21018 136 43 230 60 77 466 88 531
432 76 569 934 79 142.33 362 544 652 92 805 62
9 44 776 90 _ 22142 82 iao 65 p2 Z1 W 740
908 43 54 15056 196 282 544 781 35 867 77 9
88 910 14 -ł5 2a011 84 120 4S 79 Z56 343 5 560
937 16134 258 76 43.1 663 no 50 77 924 17050
637 72650 850 93'3 24199 206 m ~28 622 31 75',
415 36 40 99 501 957 63 72 18242 442 73 637
807 901 25119 291 305 15 512 721 99l 26002 270
775 855 19011 226 33 318 81 440 551 643 69 877
81 361 88 m 503 923 698 7-41 8ł 8Z1 WO Z7193
893.
324 431 747 83 938 ~9 24l %O/; .f25 50 64 566
20274 358 84 435 610 62 750 94 214.38 753
W ostatnim dniu ciągnieniA IV klasy pa.dło 76 wygranych dodatkowych 79705 1880266 97 913 ~ 53 29005 14116 319
878 81 9fi9 2201'.1 133 202 635 844 23123 .303 434 na sumę zł. 72.000.- w szczęśliwej kolektlirze
50934173055990 508 61259 766 18.
575 740 6 85 908 62 24066 475 714 58 869 250M)
".
30027 67 120M 76 98 201 lI1165 64 409 55 64
298 617 879 959 82 26076 J76 335 9 447 830 70
409 566 97 64 62 71026 820 31016 46 3ZT 421 8!l
995 9 27065 216 621 64 710 12 45 50 854 98(,
592775859 923 9 a3 40 93 320Z3 as 106 70 4 245
28036 81 1·18 289 433 546 792 29084 247 53 443
wJP~
70 85 336 52 456 511 620 703 50 8 Il 93 900 97
69 858 74 950.
33018 1072 a-2l 30 64 21838 89 322 445 4.7 58 81
30777 31185 225 469 500 59 946 32109 17 .181)
Losy do l-ej klasy 35 loterji iuż nadeszły i są w sprzedaży.
91 509 614 769 70 831 95567 34021 5l) 162230 5a
474 572 808 40 918 33015 17 165 236 309 .'562 I
354 693 776 77 867 958 79 84 94 35069 141 70 39
950 6 99 34001 04 19 556 80 660 35060 96 187
344 77 439 41 52 66 95 516 82 (j()4 23 734 809
170199 240 375 448 650 873 171113. 98 248 319 31 148 244 62 85 510 613 763 68 806 84 102087 40 9 79 36040 50 120 34 48 16 Zl6 SS 3 61 422
220 89 376 87 91 598 647 54 865 36028 124 8
212 463 95 890 939 37072 246 318 471 580 90 68 87 406 14 31 169 74 911 90 172112 246 472 392 464 519 852 62 915 103404 575 821 955 104032 547 641 93 706.Ja 76 808 99 .,032 85 202 55 86
881 93 38026 85 264 78 311 555 901 50 39022 596 7 716 69 173093 115 39 213 590 607 85 761 3745 3728457664358971783593957 105024 473540 51 6 e7138 44 50 3ł 811 20 39 54 69 TZ
65 156 204 83 468 619 69.
836 90 174191 322 53 64 483 683 820 175215 340 58 158 344 446 530 64 602 55 730 54 Roo 74 &~ 987 38050 9 198 64 263 78 9t 314 84 416 668 9~
40004 66 150 321 425 83 538 9 641 732 91 99 408 34 78 910 176166 413 43 81 502 40 649 106568 732 63 860 945 107053 114 248 89 367 860 94ó 51 7839002 82 8 89 127 267 ." 362 55ti
934 43 85 41111 37 44 287 9 443 507 95 601 57 71 839 901 49 73 177026 280 420 37 763 899 486 543 725 69 92 884 99 940 68 70 108028 33
~7~~sf'7:S~ ;f'3S3 m5&) 73 93 621
42051 79 357 498 506 642 79 943 43168 230 371 975 178253 392 469 84 584 826 75 974 179100 32 130 46 201 356 656 758 82 920 3 58 73 109039 4fI SIC) 799 829 41067 177 1m 78 .{to 65 514 60
587 697 711 74 6 926 44277 603 13 28 92 716 31 424 539 840 979.
94 101 215 20 7 397 633 797 848 902 82.
90
99 812 ~ 927 39 45337 494 631 87 92 94 765
180180 202 31 70 311 83 47 451 94 731 97
110296 505 23 75 612 24 757 79 83 805 75 748 831 53 42111 27 85 255 92 343 405 513 6
843 955 46172 277 399 438 538 698 878 918 ~2 906 181210 388 408 29 43 678 720 857 68 182021 964 111007 80 122 8 424 5 552 635 759 821 954 720 31 43079 86 255 82 314 ~ 65 639 95 S2~ 9
47263 313 403 60 81 572 634 45 55 72 777 902 173 487 573 801 85 183027 335 65 747 806 184000 112015 114 76 8 90 262 388 670 895 113013 e5 89 936 44010 35 3,38 .u 9S 268 Ą.09 26 77 427 ,,53
48186 9 560 649 55 741 70 80 974 4909' 102 56 96 156 201 52 327 72 90 777 807 18 953 70 88 139 52 341 52 79 401 45 65 869 99 924 99 114101 59 638 865 938 45038 174 202 341 4J2 664 730 71
..
185114 51
903 46052 120 VI 295 9 397 46l 7m 910 98 41031>
96 311 440 516 32 615 41 972.
539 661 833 80 928 64 186004 94 181 12 211 312 18 403 54.3 55 795 831 915 53 60 143 821 92 582 911 75 91 <18016 109 rt 244 309
50089 302 30 596 699 713 833 51127 243 606 283 389 496 544 602 762 72 827 906 187000 344 115384 514 37 71 763 92 910 18 22 76 116066 445 85 579 61 a łl2 802 28 971 78 49074 22C 401
714 913 30 520-13 185 251 2 6 89 91 319 83 523 694 771 829 55 906 188227 42 318 452 5 567 659 133 231 420 85 530 94 606 88 70s 52 117025 224 80 507 22 720 66 ?fi 858 95 983 7
725 811 905 67 53080 104 269 421 4 505 24 H6 133 54 189108 43 58 73 223 359 613 73 719 93 399 422 40 48 52 642 66 73 732 63 80 875
60025 85 no 63 361 77 426 46'693 7N 829 56
662 706 10 50 809 43 54082 182 208 42 61 466 842 920. .
910 118078 187 762 827 119044 187 240 341 431 911 36 51 51047 141 46 20Z 50 2 a3ł " 47 419 527
502 48 687 842 62 908 55083 116 38 431 62 508
190081 92 414 19 29 823 48 191034 36 182 562 626 129 62 73 79 956 64.
692 744 950 sa.
33 62 70 56141 217 3815 628 94 719 88 881 96 903 2~7 314 49 585 95 867 75 975 192123 318 500 744
120041 217 75 281 452 9 99 608 9'13 121103
52079 84 118 374 441 lł2IJ 120 2!5 85S 59 95
52 57004 76 180 464 82 526 613 71 748 58002 20 8,~5 85 979 193015 83 172 337 43 80 547 868 97 254 56 83 7 445 503 759 802 981 122174 83 359 928 32 38 47 87 53012 82 94 159 215 387 409 71
]02 75 304 05 12 24 404 05 42 4 527 9 80 687 912 26 51 194087 398 479 504 640 783 857 64 92. 99 450 543 51 76 659 729 822 91 123020 47 102 88 574 654 784 90 911 15 92 54059 60 73 104 88
8 709 952 59 104 2853-15 459 551 632 54 747 9.34
342 68 77 98 430 65 561 678 750 99 848 9 909 247 51 60 85 475 81 651 67 715 20 33 45 55 996
60011 56 120 253 87 51'1 661 716 47 945 61O:n
CIAGNIENIE TRZECIE.
85 124176 93 546 843 929 73 125109 28 253 548 55007 45 78 139 89 217 40 351 4Z2 29 51 536 59
307 417 4·1 91 5.,1 6:?9 710 22 321m 40 96 974
90 190 222 56 363 441 95 681 93 736 915 42 805 33 65 126026 98 149 261 93 370 96 454 849 80 715 840 91 978 56006 20 10229 48 83 204 27
62362 '100 68 599 699 741 851 65 63015 64 168 1059 190 23,5 48 358 85 412 80 526 53 94 690 89 953 127424 738 84 834 913 94 128013 45 281 37 61 3394245571 82631 81 77174837 65 986
85 232 389 548 631 8 771 848 60 64045 227 35 786 98 824 50 2430 44 7 75 626 99 764 910 3076 361 722 39 82 808 65 129225, 309 557 734 780 57035 122 227 394 491 518 80 643 733 36 57 862
79 339 43 412 22 45 5686 .'506 5.3 653 890 915 172 273 77 366 439 54 66 71 511 685 705 907 96 900.
74 945 58009 26 193 518 34 59 68 625 748 56 69
65194 698 7515 823 37 83 980 66010 56 242 331 4092 156 242 055 440 550 5.3 641 742 59 858 5033
130085 193 404 38 71 790 864 78 ]31042 65 820 943 75 59022 144 58 210 51 73 90 417 521
40475 92 555 68 619 95 756 823 37 8.3 980 67021,51 1056 82 282 .391 488 520 691 818 21 58 926 86 200 331 400 910 73 88 132024 163 262 386 682 695 725 65 75 83693362 177 21,1 94 383 92 420 48 51 532 3:; 85 631 6063 96 131 207 16 86 50.3 05 600 765 812 938 759 97 827 50 73 133144 316 437 45 558 72 656
60075 418 663 722 95 913 40 61029 39 457 526
797 68111 85 259 71 419 505 30 52 774 8 801 49 62 7037 150 59 98 205 57 82 327 45 424 526 7]628 80 836 66 958 70 134041 2 12333 56265 4347 60 78 626 85 89 764 865 62018 121 74 203
69057 2J2 307 88 672 798 859 67 84 9:32 42 86.
70.3 16 44 859 88 929 8096 8 113 214 46 11 401 88 309 409 79 691 8 766 866 80 3 135036 296 354 448 66 561 619 48 88 63012 146 236 59 88 346 50
70016 38 88 154 498 505 57 82 668 789 803 538 635 718 49 810 56 906 55 85 9020 137 218' 625 61 98 719 92 851 968 136181 201 15 40 363 475 92 597 622 756 847 56 82 932 64098 141 95
71127 85 ?JO 33 497 646 729 51 804 27 918 75, 35 94 350 73 88 413 502 613 34 46 817 921 59 400 44 92 565 636 706 07 54 806 59 82 951 137006 210 39 303 4ó 410 45 502 762 809 69 928 47
72221 403 45 67 506 631 76 754 7 852 86 903 968.
61 77 196 326 409 508 683 750 926 138304 46 442 65056 143 65 248 75 430 48 Sto 620 794 819 29
51 73041 100 201 14 705 52 95 915 84 74004 091
10042 91 118 51 80 94 238 45 350 500 26:;9 519 623 33 730 139004 143 262 74 83 88 355 938 66013 32 64 74 86 183 203 44 324 35 56 81
85 110 206 18366446 575949 842 44938 75082j 84 85 660 788 801 909 71 87 11012 76 99208 26 844655758799777800 1819525592965.
8294436 80 536 605 53 705 39 815 67173 76 290
170 246 70 409 734 76014 15 157 300 513 5 421338 72 575 88 12124 86 229 88 308 89 438 87
140042 77 387 510 354094820 26 32 46 141132 329 68 94 429 39 504 27 77 90 889 927 32 68016
622 43 889 94 908 60 77260 7 333 77 422 84 664 501 36 68 615 38 948 13063 171 6 9 321 481 9 230 353 417 75 507 701 27 71 831 142063 145 208 32 41 109 47 212 90 351 416 523 73 636 735 91
78310 35 99 400 25 699 848 972 79232 326 91 437 636 67 709 56 801 88 924 14027 61 162 252 3.11 50 62 82 390 473 89 518 622 812 143088 100 68 865 69063 85 111 18 44 296 304 78 405 5Z7 69 611
609 48 76 756 93 804.
35 430 61 79 99 572 616 764 15015 156 212 21 77 218 63 419 44 144036 94 9 111 26 66 206 09 707 24 51 94 9Z7.
80055 194 218 377 591 3 981 90 81217 318 31 1 62 93 518 786 844 905 39 43 81 16092 216 307 329 47 503 669 760 957 145100 11 80 263 629
70007 24 78 198 220 83 84 306 402 624 35 700
54 440 60 595 606 82024 109 21 298 412 554 632.55 82 406 11 25 37 6972 624 54 708 17 63 78 67 777 806 926 146196 367 425 48 769 854' 6 61 71034 179250 910 72010 274 460 61 62 562 614 18
836 929 82 83073 113 488 565 93 671 912 38 781 17054 335 57 456 531 59 70 603 58 80 742 961 983 93 147045 80 82 182 325 48 62 837 60 97 20 71 73 878 814 43 975 88 73020 43 175 96 202
84073 12067203464 582655708838 948 85080: 18048 1576371 20533 98336 71 4155255787 148040 66 90 104 165980200 87 528 697 149070 65516613 791 917 82 74081 11229 333841 71
201 09 14 64 501 32 50 612 96 719 29 84 922 45! 668 764 826 9 58 19088 255 85 91 373 404 06 183 345 435 502 18 78 613 36 66 791 859.
22~ 75 91 323 36 38 95 422 29 38 643 729 32 38
67 86062 296 318 33 426 81 549 88 620 64 770 · 548 50 806.
150150 76 381 528 51 624 830 954 151178 423 804 55 79 940 74 76 97.
87008 21 84 168 361 546 650 61 73 6 800 956 751
20003 195 311 418 19 586 701 77 95 885 913 6Z5 814 36 910 31 152090 184 93 259 64 313 77
75025 102 07 10 61 97 389 559 78 666 728 64
84 88041 91 433 59 60 99 Q 14 919 54 77 99 89171,57 21011 14 99 131 2 83 226 61 5 478 592 766 462 514 832 53 912 153208 529 188 903 73 154012 821 26 27 38 6576038 149 280 341 53 481 701 822
200 21 88 442 72 94590 617 777 918.
944 99 22102 23 76 87 460 519 52 90 693 943 72 133 44 6 83 239 529 39 822 932 48 83 155070 6 5 976 96 77030 52 189 209 92 347 60 400 5]6 45
90025 98 159 90 403 568 75 635 G2 719 25 91 23106 89 276 314 408 10 94 562 79 630 46 65 84 95 191 202 6 305 71 6 8 569 604 800 9 85 6 633 851 86 913 51 78052 76 108 28 228 51 324 60
809 75 950 67 99 91240 366 87 592 684 92 92035193 774 873 24061 103 21 62 91 241 325 552 628 950 156005 240 318 60 475 515 873 946 157047 85 571 65 9 975 79068 81 132 227 93 95 405 22
87 195 240 322 402 97 547 59 697 949 93027 871861 984 25125 276 487 611 718 832 961 76 98 77 104 87 232 300 44 517 42 616 57 62 99 777 871 69 616 82 702 47 49 810 934 48.
74 160 510 871 99 923 53 94037 41 263 370 4U4 26174 84 325 468 522 78 614 66 84 765 848 62 87 158029 35 215 75 319 442 542 43 761 976 88
80052 54 101 08 69 211 315 48 85 470 500 21
25 580 717 35 27 857 75 950 95074 159 83 387 27041 134 80 225 361 452 69 578 700 52 28056 159010 235 56 326 68 70 480 570 798 845 71 91 40 74 629 46 81 709 19 21 68 83 917 81120 23 48
427 61 946 79 99 96193 433 614 45 903 97260197 281 3 92 437 542 708 81 863 932 61 92 29002 3 907 50 92.
\ 203 377 479 507 09 854 906 71 82033 34 75 130
4'09 37 566 619 38 41 66 741 822 98028 122 31 82 187 331 563 916 7 655 705 12 56 70 97 851
160203 71 ~8 437 506 617 66 763 978 161187 245 83 492 521 646 89 745 934 83 5 83026 62
330 412 19 608 943 81 99007 196 217 334 70 4981
30050 111 56 305 54 434 45 771 81 31120 313 266 331 423 500 14 48 62 75 90 146 90 927 361119 205 42 74 6 426 57 76 620 33 729 861 903
512 727 64 6 812.
70 3 423 94 501 44 603 749 891 965 32167 90 162052 205 12 94 394 876 81 916 163024 74 148 70 84038 60 80 163 219 36 89 99 306 50 84 448 530
100003 112 260 98 337 8 512 733 841 98 320 97 528 688 782 83 33043 53 87 114 15 16 59 2 5 321 97 526 771 906 88 164092 184 244 315 3U 185 600 74 897 85083 122 456 71 90 589 610 958
101071 333 633 44 102154 240 304 486 609 717 205 25 94 464 852 34148 209 21 44 321 490 609 415 648 67 711 69 878 165031 106 77 442 546 68186236 313 27 402 42 56 560 96 646 53 89 858 63
22 879 103043 147 213 305 22 71 96 503 37 631 20 35 711 13 48 55 962 65 86 35042 4 83 106 19 76 767 818 82 986 92 166255 89 334 588 849 911 87015 33 123 217 483 614 54 68 88 92 703 893
67 760 988 104299 376 481 637 709 77 879 80 211 45 51 375 535 624 46 87 723 909 62 3 36183 16 161414 64 114 396 422 25 54 543 637 58 7331911 90880046978 167 98 236 362 407 560 66 639
928 42 17 105036 134 225 334 9 60 518 43 50 6 220 9 81 353 426 58 678 37030 94 141 74 214 71 37 168239 42 69 98 300 440 95 681 954 90 169007 710 32 46 47 834 924 89080 256 313 80 465 93
]061 96 769 88 1 107045 306 75 408 90 583 97 708 325 55 61 6 99 423 6 50 510 95 612 36 50 813 176 90 237 343 87 661 72845 816 91.3.
532 76 671 9 197 831 56 979 81 97.
892 108000 24 292 301 89 637 766 815 109066! 16 92 971 38127 206 36 339 67 82 450 526 51 70
170054 67 160 432 41 76 86 553 715 171014
90103 7 28 80 95 221 39 65 321 420 584 625
219 39 565 771 81 821 983.
S8 628 47 51 3 9 744 96 8.31 68 928 39117 65 89 21 74 120 43 285 470 80 615 65 767 838 62 978 98 711 75 907 16 91004 82 158 62 250 63 314 44
110061 11650376 87 :;3 609 20 22 871 111107 90 214 354 452 517 27 620 840 60 80.
172050231445536586485870333992 113123 462 536 70819394 661 79 784 950 78 92099
66 223 31ó 39 486 678 82 93 811 112091 264 368
40259 350 58 68 554 986 41164 221 55 301 61 439 506 617 29 68 776 837 51 922 174026 71 115 61 202 18 31 65 385 473 508 62 698 874 76
448 69 97 529 80 624 113024 45 51 169 233 368 408 74 690 851 908 42095 451 542 882 89 992 6 207 42 19 326 403 29 562 672 838 942 9 175155 93061 109 33 83 200 50 303 90 455 512 85 647
87 412 653 74 976 114126 354 519 654 727 71 43068 261 495 524 88 875 968 44012 lS 201 36 88 217 27 786 116149 92 236 336 594 778 909 89 714 33 850 63 94083 167 211 75 88 680 710 58
887 115198 9 337 439 750 83 867 9 903 87 116005 312 19 31 51 93 437 505 96 678 45228 72 376 91 177010 43 54 152 371 98 479 554 631 5 878 933 837 45 935 80 95128 87 279 87 439 542 83 606
41 218 42 541 SS 691 5 727 822 58 99.3 117017 414 78 85 979 90 46478 625 72 871 901 6547146 178045 213 698 727 883 904 69 179180 249 6641731 4957 853944 96010 5590 148 66250 309 26
82 9.3 270 3-H) .'i·!5 6,,( 610 17 95 796 901 12 31 55 309 502 19 52 61 71086 801 24 901 48090 334 832 905.
i 415 514 53 843 48 97018 37 264 77 83 315 442 75
118·102 574 763 915 119089 118 44 205 519 41 444 49195 3liG 600 716 38 R29.
180015 24 161 210 902461 6:1.1 704 817 1812.'5 9 540 61 71 60S ';'.7 85 811 49 87 98034 R4 14;; 32S
615 46 82 864 979.
,,0297 335 59 412 506 11 637 803 901 '510091311 93 421 24 32 96 610 12 756 900 06 19 5~ 44fl 66 73 5.18 85 659 776 8';'.7 n 919 90090 5 192
120415 57 70 527 624 748 866 74 12W;5 219 .121 142 69 304 ::l3 79 492 544 653 67 914 52302 05 64 182028 119 218 348 67 463 631 707 69 183095 255 353 63 87 90 400 90 9 667 871 949.
424 48 81 864 70 902 03 20 51 122205 63 452 55 48 99 405 96 520 56 63 601 31 836 988 53116 502 13.647 184101 65 318 91 583 618 58 771 849
6 D ..
....lli'.. 5'"•
Plo'rko....
90
26.1.
"GŁOS
PORANNY"
11
193'"
podrćir "Orbis··
Biuro
przeciwko swym trzem
pracown:kom
S4d handlowy
upadł04ei
omawiał
byłym
Goldstadt
sprawę
80,000 zł.
Upadły stracił
niemal wszystko i
tych warunkach, wobec braku
:tktyw.lw, doszło do układu za pośredlli~ twem rodziny upadłego, która regulowała wierzytelności w wy\V
sokości 2400 zł. gotówką i 600 zł.
w 6-ciu ratach wekslowych. płat­
nych co miesiąc od 1.11 r. b.
S ędzia
komisarz
wnosił
o umorze
uie postępowania i wyasygnowanie
Tow. z:tkładów żyrardowskich wpIa
sądu
r.onej do
sumy 300
8tępowanie.
Sąd przychylił się
·:.ędziego
do
zł.
ajentem "Orbisu",
sprzedażą
bHetl w kolejowych w imieniu wlas
nem, jako ajent powódki na jej rachunek. Jako zabezl'ieczenie zaink:l8owanych kwot figurował w umuwie zapis na folwarku Marysin,
hędącym własnością Kmiecika~ w
sumie 50.000 zł. Knapp złożył pa.piery wa.rtościowe również J:tl::o
poręczenie za B. Goldstadta.
Z tych względów powodowa firma prosiła o uznanie umowy aj'>lJcyjuej za rozwiązaną z winy p. Gold
stadta" zasądzenie na rzecz "Orbisu" (lc! wszystkich pozwanych solidarnie ::.1. 34.100 zł. z 10 proc. 0,1
Ulica 1933 r. do uiszczenia oraz kos!.
ty p<ocesu, według norm przepi~­
nych, Ogt'lłniCUjąo o<lpowied1in!110~Ć Knappa do papierów wart,,ści(lwych, złożonych w banku.
ca l fabrykanta branży pończoszni­
c7.ej (Nowomiejska 3).
Jedynym wierzycielem masy było
Towarzystwo zakładów tyrardow~kich rui.
był
zajmował się komisową
A. Z. Szterenszusa, kup-
na po-
wniosku
komisarza.
*
Sąd
Szk261Iniciwo
D Iskie
(zgnng'b plat:ówek
handlowy zabezpieczył poW styczniu ub. r. wpłynął (lo s~- wództwo w wysokości 34,O'il,1() z1.
(iti handlowego pozew biura podróna papierach wartościowych KL'apży "Orbis" w Warszawie prz~ciwko pa i majątku Kmieeika.
Bernardowi
Goldstadtowi, BoI.
Na terenie Brazvlii. dównie
Sprllwa przeszła szereg instancji
Kmiecikowi oraz Wilh. Knappowi
o zwrot zainkasowanych sum w i p'lwrócił& z sądu apel do ponowo w s'tanie Parana. m 'eszka okolo 300.000 Dolaków. Zycie orga
nego ro~pa.trzenia.
wysokości 34,071,11 zł.
n~zacyjne naszych rodaków w
Sąd handlowy w Lodzi posMnotvm kraju jest bard7.00 rozwiTURNIEJ DWUCH NAJLEPSZYCH wił przywrócić "Orbisowi" terr.lin nięte.
I<OMIKÓW: SZiiKE SZAKALL CON- do zażądania sPorządzenia nA lIi§.
Równiet
szkolnictwo polTRA OTTO WALLBURG.
mie uZ3.l:iadnienia wyroku, z kt(~rc- skie w Brazyli' rozwiia sie po
Bez dobrych aktorów nie moł:na
s tworzyć dobrego filmu!!!
Tą zasadą kierował się reżyser wie
deński E. W. Emo, reżyser o najkrótszem nazwisku, lecz największych wy
maganiach i aspiracjach, przystępu. go w)llika, że w uwzględnieniu po- m'\'ślnie. dzi~ki prz~hylnej ając do realizacji najnowszej wiedeń- wództwa. głGwnego i wzajemneg(\ lmos{erze, jaka otacza w tym
ski~j ,~omedji p. t. "Bohater mimo- - umowę ajencyjną. uznać za ro,,- kra,ju Dolak6w,
W roku 1935
W~li;tego tez do 2 głównych ról filmu wiązaną i w tej części wyrok 1&( 1)30. istnieie na terenie Brazylii S
zaangazował 2 wielkich aktorów. ge- tr"yć rygorem natychmiastowej wy kol~jów.
h1:dae~h
szkołami
~jalnych komików - .Szok~ Szakal!a konalnQści. W pooz:ostałej części ro- wvisze«o tV'J)U. 3 kuny .iezvka
1 Ottona Wallburga. NIC dZiwnego. ze
.
ód tł'
•
I'
film osiąga rekord pod względem hu- RZeZ?Wa z pow z. wa g OWD~gc) l po 'S~ego. 248 szkół Doczątkomoru. dowcipu i komizmu. Jest to wuJeomego oddali6.
'
wvch świeck.ich i zallU>'no~b (z
prawdziwy turn,i.ej śm!echu znakomi.. cze«o 212 jednoklasowyCh, a
tych "wesołków: Szoke Szakalla
Ponadto sąd sasąddł od "Orhił1l 36 d
. . eJ. kI
h)'
Ottona Wallburga.
nA rzecz Gold5tadta
zł.,
WU J wu.e:c
asowvc . . I
,,'Bohater mimowoIi ...:' u~aie si( jui cika j Knappa pG 250 al łftlllom 11 Dr~edS'ZkoIi. !łazem Js!'DleJe
,,- następnym programie kIna .. Euro- k .. .I.
obeClJle na tereDle BrarvJJi 267
pa".
08lwoW ,rocen.
eZY'IQ~h
placówek oŚWłiało-
oświatowglb
wych. (w roku 1932 bylo reb
razem 242).
Oprócz tej Ifczhy
!istnieją
Jeszcze 33 szkoły chwilowo nie
czynne z powodu braku sił na
ucn"Cielskich. bądź Dł'lebudowy szkoły. braku runduszów. e
wlnłualnie wyemigrowaJOia lu-
--II
r~znik6w szkoln~h
oraz rMne lokalne Drzeszkody, jak zby
bnia rozle~łość osad. utrudniają<:a dzieciom
chodzenie do
szkół i t. d. W miare swych t;.ił
jednak oolacv w BrazyUi stara ja sie te przeszkJOdv Dokonać.
.......................
~
~ dorastającej młodzieży
stosuje
su~ rano szklaneczkę naturalnej
wody gorzkiej Franciszka-Józefa
d.ności w ;inne okohiice.
Poz.atem istnlieie Dfoiek,t 0- Przy użyciu takowej jej czysztwarcia nowych szkół w 18 dl"j- czące działanie na krew i napraszych Dunkłach tak. te w sprzy wa funkcji żołądka i kiszek u
ja,jac~h okol!icznościaeh może dziewcząt i chłopców daje zbaZal. przez lek.
hyć
czynnych w niedaJekiej wienny skutek.
przvwzłości 330 sZ!kól polskich.
~óLna liczba dzieCi oolsk.ich
GDZIE SPĘDZIMY POPOU1DNIE
I WIECZÓR'
• Brazvlii. pobieraiacvch oauObeen, program w ..Tabarinie" d0ko iezvka oicz"łe«o. Wl'Jloai o biega
koóca, to też kto nie zdąiył jesz.
becnie ok.oło 11.500.
' eae obejrzeć doskonałych wyltępÓW ar
KieroWllktwo akcia ohriato- t,atyczoyeh. powinien się po'pieay~
Doskonała okazja nadarza lit dal... włr6d
Baszych rodak6w
~j•. w niedzielę. ~o ~płudnia. o pS1)oczVWa
w
rekach
~iału
Rozmaitości D~i'. w niedaiell;. o 1(. 8.30 wlec.. - o,61no t"danlo sleroklch rao.. publldzJftle 5.15 odbędZie SIę fajf z pełnym
"ności "Wyplawa Benl.mlna III" w 9 odsłonach .Mendełe MoJcher Sforil1l& oświatowego cenłra1neao zwUłz programem artystycznym, a wieczo.
ul. Cegielniana 27, tel. 112-25 Ret". Ide.... dekor. l koatj.. W. BPlSaner, J. Fr,dl!lan. plast,ka i układ łańo ku zrzeszeń w Porto AlelO'e.
rem dancing.
Z. Krusa6wna. uzyke: prof. L Zak., inscen. E.u. Bilet, " eonie ocl 04 gr. - 2 zL
•
Pewne trudnoki w dal'zej . Publ!czno~. ~słylZY piękne plosearozbudowie szkolnictwa. które kI Yani LaskieJ. doskonałej śpiewacz
Id, ~achwyci się doskonałemi wyst~ ­
utrzvmvwane jest Drzewdnie paml duetu mulatów Kent i Mu"a i
Drzez samo wychodźtwo Dol- z zadow?leniem będzie się przyglądać
fJr t41 204 14 m 28 575 04 645 7112 826 931 ~
IOOUv9 l .:.5 oj ':'1Y .'i,; 5-1 354 58 71 452 5.i9 19
skie,
stanowia oięfkie warunk~ produkCjom tanecznym dwuch tance73 147130 46 Z64 71 350 461 86 518 23 749 65
694 797 811 953 73 101032 135 60 83 222 26 68
Miry Mill i Suzy D'Ewy.
Dl&ter ialne. w jakich tv ja wsku rekW- przerwach
859 79 91 148034 37 69 117 95 98 232 431 760
372 403 58 5\0 79 89 615 720 800 16 43 80 3 96
goście spędzą czas na
868 904 84 93 149003 16 49 75 166 360 414 559
tek kryZYsu gospodarczego pol- tańcu. do którego prygrywa dobor:Jwa
9 909 65 102041 155 241 368 73 455 528 92 614
77 674 702 851
703 9 87 90 874 971 103064 91 206 14 44 351 419
seT osadnicy.
Równie! dużą orkiestra, grając najnowsze przeboje
150122 24 29 59 217 92 m 43 432 76 594 1512
79 592 776 813 21 4Q 86 960 64 9 104019 153 89
Drzeszkoda iest brak dostatecz- muzyczne.
751 819 n 37 89 151000 432 57 67 79 542 716 25
255 316 35 43 592 600 742 816 26 59 984 105009
Kuchnia wydaje smaczne dania a
nei ilości odDowiedlnich sil nau ~ufet
52 80 805 49 54 152082 101 53 57 257 71 84 407
52 63 74 207 352 500 10 765 813 32 956 106020'
jest ob~icie zaopatrzony w ~aj­
151
571
628
791
807
33
43
906
153145
55
79
330
c%VOielskich. Z i.nn~h trudno-- lepsze gatunki trunków. Obsługa szyb33 81 85 123 89 92 335 98 450 641 797 931 34
414
21
58
87
570
93
780
801
13
19
933
8!5
98
52 107139 95 208 98 498 505 18 52 664 718 971
ścinależv wymienić brak Dad ka. sale opalane.
154090 129 304 593 646 739 910 21 'ZZ 28 35
fi
400
........................
Kr.Je-j
T eatr
, ABELA WYGRANYCH
108027 84 96 249 55 300 418 97 501 45 54 67 626
33 47 90 3 837 42 96 8 924 66 109266 300 4 425
35 678 792 850 51
110056 257 89 304 38 437 38 49 524 44 ros
10 71 98 734 56 836 911 14 111092 103 12 65 80
231 323 37 64 86 644 6275 771 1120407677 90
125 32 201 54 326 83 98 576 779 806 86 963
113006 87 119 271 400 742 45 890 902 64 114282
308 32 61 540 54 92 702 15 927 115027 66 ]74
253 330 54 86 493 523 35 617 47 60 789 812 36
116039 44 171 201 70 314 520, 70.~ 17 "3 801 74
89 91 935 57 79 117024 78 111 m 327 54 579
98 518 611 28 34 82771 83 928 33 63 91 118014
31 178 79 454 59 517 617 63 700 40 53 952 72
119015 33 159 373 86 469 594 728 816 22 9
923 40.
120148 56 97 334 418 62 875 121153 m 82
306 13 86 462 70 509 822 901 56 82 97 122135
73 201 24 39 321 404 513 27 65 85 89 603 20 813
47 69 95 123058 83 198 207 49 323 24 40 56 619
22 57 83 711 835 68 924 37 69 124003 h2 103 25
31 64 273 78 303 37 407 14 44 54 76 82 631 732
880 125140 390 94 434 48 76 513 2ó 61 .19 803
49 97 991 126008 78 88 140 75 362 483 558 65
66 75 640 712 13 23 916 23 127034 66 335 72 451
73 650 86 822 32 83 91 128085 108 13 205 78 514
19 58 582 686 713 25 819 955 129068 127 45 343
96 420 36 50 87 506 42 44 90 612 721 87 63 80
89 814 21 69 912
130180 221 63 347 66 71 406 16 54 674 81
741 99 937 68 131038 70 109 35 272 88 355 415
542 811 23 905 132012 65 178 85 235 86 98 327
73 455 510 63 670 770 807 915 25 59 62 133029
126 311 36 85 400 19 42 73 82 98 530 606 32 36
99 745 134029 lU8 56 81 200 37 328 73 470 649
803 10 19 54 96 901 64 135013 18 121 55 293 446
516 649 67 725 29 89 866 910 136232 425 96 ~C9
66 69 79 606 68 711 56 96 879 932 94 137162 92
200 41 322 73 96 438 53 5Z6 54 60 76 657 742
69 90 934 138095 114 243 300 538 72 603 4G 59
746 !!J3 96 94\ 56 139033 60 87 128 76 84 ~5
202 75 324 36 415 85 586 661 751 967.
140142 276 327 423 63 86 571 646 90 955 89
141227 41 455 531 60 64 877 912 84 94 14Z083
104 53 245 312 509 36 6S 618 62 78 738 74 85
840 56 60 904 93 143032 140 243 47 326 az 44 46
468 502 64 607 60 61 87 830 990 93 144029 18
110 89 323 38 440 541 fiS 91 619 81 707 !Ił 817
19 3a 7L 16_ 145013 lai 294 6aIJ. gg 14604Z
(DokończenIe)
155010 7 32 111 81 256 494 563 81 655 776 9915
]56062 229 305 33 52 740 801 49 15707l 100 210
34 66 72 46389 611 719 27 43 53 923 158136 239
95 470 562 68 (HI 19 99 766 KI 830 159009 28 75
127 28t 341 509 36 657 843 970
t 60000 7 108 239 336 !'i33 fiilll 62 763 894 910 88
161049 127 52 73 204 3153 435 538 64 92 611 709
8Z7 902 5 93 162078 103 7 330 410 36 509 60 98
605 11 717 28 58 M 61 152 87 832 70 88 163010
33 63 97 100 363 66 40S 544 8! 641 756 8!5 96
840 59 911 30 164196 202 59 407 503 BOI 'ZZ 715
90 909 165052 102 728 232 301 48 72 40S 25 65
98 548 52 67 610 19 765 934 36 166030 'ZZ5 546
!lO 89 410 62 520 2 an 90 600 18 821 93 901 8 69
167m 3tO 9n 447 !lOS 52 609 803
33 73 168100
14 2~ 99 299 301 49 83 451 54 75 94 516 608 73
729 32 981 lMO!'i5 63 IW 337 446 76 89 519 7l
2158 łIOl 64 905 34 69 75
170013 21 63 68 91 117 84 203 61 391 421 610
76 781 95 R16 57 72 918 54 171024 62 69 73 129
ł4 213 71 BO 3M 70 76 552 58 614 71 7~ 818 W
9R~ 17'ZZ10 fi.1 316 94 !583 1502 782 861 67 959 73
173035 4R t79 275 !ł2 ~ tt 38 82 450 584 654
812 t8 ~5 961 96 174017 415 93 lR5 9n 2!'i9 ~no 7
75 478 74/; 66 80 97 847 MI 17!!OlR 129 67 95 208
3115 4'0 38 94 ~ 117 1\02 5 98 762 ~21 150 84
939 !i7 17/1034 149 AA 99 230 81 ~ R9 541 78
607 'IRR 920 31 Ijt; 177117 llł 50 399 4111 5111 659
tri 9~ I)!ł 706 47 922 !!.'i '7RO?6 '6R 9R 212 19 24
32 462 11fi7 '109 fI4 95R 171)121 45 259 84 88 4S8
93 tlm 4~ C)(l 7'!t1 fili "24 !W 74 I)~ 616,
tAnlO,'i 3/; en 205 12
~11 44 70 410 39 92
" 581 9!1 65.1 70.1 14 9K1 '81046 88 137 51 84
209 19 ,181 544 fiOO 752 9R4 lR200~ 56 116 211
26 36 6o'i 3m 4~2 44 519 703 '7 ~ 507 !!.15 42
183122 276 312 9n 446 5112 99 696 99 711 24
:848 917 91 llW184 176 211 400 44 78 S8ft 92 044
4T 85 fJ7 185095 131\ 216 53 61 9R 303 7ft 400 37
Wf 714 821 ~ 917 1860U 30 32 80 89 6011 32 62
747 70 838 45 111709!1 '68 224 96 ~36 419 28 40
42 45 15.~'! 39 972 lR1!274 34~ rrr 5~5 622 68 70
736 51 836 918 21 59 70 1~ 174 17 na 36
430 42 591 610 115 187M 899 96.1.
19mfil '56 M ?!li2 11'- ~!W 401 2R 82 """ ~ 78
74' 828 80 9~ 71 191251 4ł9 !lOT 700 039 155
192118 240 4~ 31 671 746 955 !li6 93 193074 !73
3M tSS ~ 616 53 sna 5 16 194029 43 117 151 406
98~ 61J 115~ 10 31 41 58 19 143 sa 817
zn
m
,n
:l
W[l~raj J~~ ~rlemieniem tro!k .~lł~ IU~lie n~elaleini
Główna wygraM czwartej klasy
a4·ej Loterji Paflstwowej padła Jak wiadomo - 21 b. m. Da Dr.
44,794 w k"lektune Józef:t M~hl"
ra w Tarnowie przy .Plaeu K.M:imj~na l (plac &en bfr-lZ16 teraz pewtlle
Dosil przydomek "szczęśliwegu'·).1
W6ZY8('~ wybra6cy fortuny srealilowa1ł Jut wygran~ otnymująe r
Geoerlllnej Dyrekcji Loterji Pań.
.twowej po 200.000 zL na ćwiartkf2
Poniirj podajemy 8zczegGt" doty
ez~f' właAcieieH dW1lCh piecwaa1ch
losu do spółki z Jlrzyjaci,-~t'!lł,~.
Wróbel, 6m&rytowany chorąży 78go pułku piechoty oświadczył, że
ciel'zy się głównie z teooo iż córka
jego, którą matka opuŚclla, będzie
miała majątek. Zarówno 011, j<tk i p.
Grabik, właściciel kiosku tytoni o
wego, zamierzają wybudować 60
bie domy w rodzinnym Tarnowie
•
ćwiartek.
P. Frieb'lrg, nauczycielka giDlDazjalna nie umie narazi e okrcślić
,wych prOJektów na przydzlośc,
pozatem, te kupuje sobie niezwłoc2;
nie aparat radjowy, gdyt z jego
pp. Stanisław Wróbel j Franci- uraku nie mogła wysłuchać tra'JSszek Gabik grajll od dłuższego CIa- misji ciągnienia i dowiedziała sifl
1111 do spółki, a pozatem bidy 'l o !lwem szczęściu dopiero w kolek.
nich JWBiada whsne ćwiartki roz- tune.
maitych losów. Pan Wróbelotrzy.
W ygrane pieniądze wszyscy uomał nagle jakąś inspiracjt,!e wy, żyli narazie w Banku Gospod.arstwa
gra, jeśli los wyciągnie mu Dluzyk, ~rajowego. CharakterystyczJlf', źe
7.wr<.cil się tedy do znajomego ocie- pIerwszą czynnością każdt'go b>lo
mniałego organisty, p. Edwarda kupienie losu do I-ej klasy 35-cj
O!trowakiego i dzięki niemu stał elę Loterji, ktGrej ciągnięnie ro~pueZDie
wlUcicie1em 6wiercl a.csę6Hwego rif2 2Q lu&egQ r. la.
26.1.......... GLOS PORANNY'" -- 193łJ
aO. lecie
•
'Z
zasłużonego
obywatela
Dziś,
po al
o
o zarobkowt:ów
dnia 26 b. m. obchodzi 80-tą
urodzin wielce
0bywatcl naszcgo miasta p. Ludwik
~
Bauasz.
I
Wedlug nowego dekretu przeDekret z 14 stycznia !twierdza, towy niewspółmiernie obciąża przeNiezwykle prawy i sumienny, pO-I
.
siada.
jący zagranicą nabytc gruntow- mysi zarobkow~
opłacać ma poda- że "stawka podatku od obrotu wy- mysi zarobkowy w stosunku do iJa.
liC wykształcenie
i ~rodzony talent tek obrotowy me w dotychczasowej nosi 1,9 proc. od obrotów OSiągni ę- nych przemysłów; podatek obro1oorganizatorski wcześOJ.e wst~puje na wysokości 1,9 proc. a w w)'sol<Ości tych przez prowadzące prawidłowe wy obciąża farbiarnie niewspółmicJ'
drogę pracy społecznej.
Jest założycielem licznych instytucji 3 proc.
księgi handlowe przedsiębiorstwa nie do innych działów włókienna..:·
o charakterze zawodowym, m. in. StoUstawa I) podatku )Ir7.emysłowym przemysłowe kat. I, II, III, IV i V twa zarobkowego. Wysoka stawka
warzyszenia Handlowców, ~wiązku stwierdza, że "za obrót podlegający świadectw przem. oraz samoistne tego podatku może się przyczynić
Fabrykantów i Kupców, piastując go d- I opodatkowaniu uważa się w przed- przedsiębiorstwa wykonywania ro- do znacznego osłabienia farbiar
ność prezesa i wiceprezesa. W uzna-I . .
niu zasług został mianowany człon- slęblorstwach przemysłowych wy- bót"; paragraf ten nie odnosi się do stwa.
kiem honorowym K.rajowego Związ- twarzających w~roby Z cUtlz~'ch przemysłu zarobkowego.
Również i inne gałęzie przemysłu
ku Przemysiu ~16klenI11c~ego, który I materjałów zarobek brutto t. l', całSzczególnie silnie zareagowali na zarobkowego 'Zdecydowanie występowstał z dawnieJszego ZWiązku f a b r y .
'
kantów I kupców.
ltOWltą sumę wynagrodzenia pobra- podwyżs'Zenie podatku obrotowego pują przeciwko wysokiej stawce po
Niemałe też zasługi ma p. Ludwik nego za przerób~.
farbiarze zarobkowi. Podatek obro datku obrotowego dla "łókieuicBIlllasz na niwie społecznej.
--------~-.-..--------twa zarobkowego, stwierdzając, 1.8
J est długoletnim wiceprezesem Lódz
-...
kiego Żyd. Towarz, Ocbr. Kobiet, przy
~
stawka tego podalku musi wywo,
czyuiając się wielce do rozwoju tej in
•
~
lac podrożenie kosztów produkcji,
stytucji. Jest współzałożycielem i orI • I
wobec zaś '.lieml)·tflc,ści odpowiednie
ganizatorem Biura komilełn ratunko- Serca otyłych obłożone warstwll tłuszczu, pracują z wysiłkiem, '''yczerd"
ś i
...
ngo
l'ak
r6wnież
Stowarzyszenia
zwo
p'
s"
.
.
.
d
.
.
J
•
t
O
ł
'ć
d
n,
Ują
lę I wczcsmeJ O mawHIJą pos U szens wa.
ty os powo owana jest złą go pO wyzszema cen rentowno c
lenników gry szachowej, gdzie zorga- przemianą materji, albo zaburzeniem gruczołów dokrewnych. Zioła Magi- przedsiębiotstw zarobkowych zosianlzował dział bibljoteczny. Ponadto stra Wolskiego ze znak. ociu. "DEGROSA" zawierają jod organiczny, znaj- je radykalnie podcięta.
jest czynny, jako honorowy człon ck dujący się w morskiej roślinie Yohanga, który pobudza organizm do spalaW sprawie tej ma być podjęta
Iwmisji rewizyjnej przy gminie wyzn. nia nadmiernego tłuszczu. Stosuje się je przeciwko otyłości i nie wymagaw Domu Sierot (Północna 38) i Tow.
ją one specjalnej djety.
wspóllla akcja o obniżeniE" llodatku
"Toz".
W dniu dzisiejszym z wielu WYTWÓRNIA
WARSZAWA obrotowego dla tych gałęzi przemy
stron płyną życzenia składane p. BaZ r. O T A 14. sIu.
naszowi przez delegacje różnych ins łytueji, dalszej owocnej pracy na u~
a""~D""'''.'''''''''SEa
miłowanej przez niego niwie społecz­
nej.
rocznicę
szkodliwie wp gnie na SU.UilC'-"
I
zasłużony
1
OI "l O\7 (
nabożeństwo żal '
Jalk na5 IJnfOll"lIluie konsulat
angielski, we wtOTek dn. 28 b.
m., t. .1. w dniu pogrzebu króla
angielskiego Jerz~ V, odbę­
dzie się w jednej
a s r ce
O II ft b i
e
z powodu zgonu
Jerzego V
:.e
śwUttYń
ł6dzk:.ch
uroczy.ste Daboteń­
stwo żałobne za S'ptOkbj Je«e
duszy. W nabożeń-s-twie WezaD4
udział
prz edstawiciele władz
pa'ńlStwowych.
samorządo~łi,
oraz kOOl.sulowie Dańs.tw obc.Y!eh'
MAGISTER WOLSKI
..........*..........e....
Pożar
I~ ............TEATR,
MUZYKA i SZTU 1\
I
a...aa.....•c~..u........................... . ............i
kom6rek
z węglem
przy ul. Cegielnianej
DA WID OJSTRACH
W sezonie ubiegłym odbył się w
Warszawie światowy konkurs imienia
Wieniawskiego, na którym jcdną z
pierwszych nagród otrzymał doskonaty skrzypek sowiecki, Dawid Ojstrach.
Artysta wystąpi ohecnie przed mikrofonem polskim, jako 'solista koncertu
snnfoniczncgo o godz. 21.00. Odegra
' . C 'k . k'
O'n konc el·t sI'.rzypco"
y zaj O" s lego, który da możność słuchaczom poznania artysty ze strony najlepszej,
zarówno technicznej, jak i interpretacyjnej. W cZQści symfonicznej koncertu orkiestra wykona uwerturę do opery \Vebera "Abu-Hassan" oraz interesujący utwór czołoweg~ kompozytora współczesnych \Yęgier, Zoltana
Kodaly'ego "Letni wieczór".
(r)
TEATR MIEJSKI.
w czoraj
o godzinie 6.30 wieD dś o godz. 4· ej po pot oraz w
czarem centrala straży została ponit:działek i we wtorek o godz.
powiadomiona o wybuchu po- 7,30 wiecz. ostatnie powt6rzenia. ko
żaru w domu przy ul. Cegielnia I medji Vernenill'a "Szkoła podatmnej 20, należącym do Adolfa ków". Ceuy zniżone.
Kona. . .
.
Dziś o godz. 8,30 wiecz. komcL1j:l
N.a mieJsce. wyrU!s~ył nI,ezwło Bus Feketego "Trafika pani geuecznle II oddZIał strazy.
ralowej"
Jak się okazało, wskutek nie.
ostrożnego obchodzenia sie z o. TEAT~ R~Zl\fAI:rOŚCI.
gniem, po.częły pło.nąć komórki
DZIŚ, w pomedz18łek, cIeszące su: rez w~lem i różnemi rupieciami kordowem powodzeniem popularne
w oficynie t~o domu. Ogień na widow~sko palestyńskiE\, '.'" ,łęzyku ży- .
dowsklm ,P' n. "Tel AWIw. Pocz. o
trafiwszy na łatwopaJny mater- godz. 9 wlecz.
iał począł się
szybko rozsze~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
rzać. Straż ognJQwa po przeszło WIECZÓR POETYCKI IRMY KANFER FE
We wtorek o godz. 20 odbędzie się
godz.innej akcji zdołała go dokalizows,ć. Komórki zostały z.ni w sali przy 1ll. Piotrkowskiej 83 wie·
Redakclł
czór poetycki Irmy Kanfer (Kraków),
szczone, spłonęło kilkanaście autorki
Szanowny Panie Redaktorze!
zbioru poezji p. t. "Dwa akot
blsty do
Korcy węgla.
dy".
Pierwsze Prywatne Pogotowie Lekarskie, istniejące od roku 19S1, na
skutek licznych zapytań komunikuje,
że nie zmieniło ani adresu, ani też numeru telefonu i mieści się jak da",'n icj przy ul. Legjonów (Zielona) Nr. 6
telefon 12-333.
WYSTAWA MALARSTWA I RZEtBy
P. Z. Z. Lo A. PLASTYKÓW.
Wobec coraz większego zainteresowania i wzmożonej frekwencji wystawa P. Z. Z. L. A. P. w salonach, przy
ul. Piotrkowskiej 150 zoslała prz edłu żona do dnia 2-go lutego włącznie.
---KOMUNIKAT
( lCOOOCXXXXXXXXXlI'~XXXXXXXXXl
JlSY I
----- I
HumORU
DO
.......a •
SZÓKE SZAKALL
OTTO W ALBURG
I
w najnowszej komedji wiodeńskiej
Af~IY Y
WYSTAWA W IPS.
I
N~eodwo!alnie przedo~tatnia niedzie
la ciekaweJ. wystawy ZWIązku zawo~o­
wego P?ls~lch a:ty.sló~v - plastyko~v
w ŁodZI. N.Jewąt'p~n~'le CI wsz,YSf:.y, ~to:
~'z~ do. dnJa dZlSle~szego m~ zdązY~1
J e~. ohejrzeć, uczyn.lą to w cląg.u n~J:
hIJzsz~go, a ostatmego tygodnIa Je.)
trwanIa. I.nsty.tut. propa gandy szl~kJ
w parku SIenkieWIcza otwarty codzlen
.
d
d 11 20 .
me o go z. -ej.
DZISIE~SZY. ~~NCERT GINZBURGA
?nll.,t dZlSleJ~ym o go.dz ..8.30 w.
w sali FilharmonJI odb~dzl~ Się ~o~cert fenomenalnego SOWieckiego plamsty Grzegorza Ginzburga, czołowego
laureata I-g~ międzyn~rodoweg? konkursu ~orteplanow~go Im. Ch op ma.
BędZie to ostatm koncert w Polsce
tego pianisty, który już w najbliższych
duiach wyjeżdża zagranicę. Pozostałe
nieliczne bilety sprzedaje kasa Filharmonji.
Przeiazdy indywidualne
Na jbliższe
odjazdy
5, 19 i 26 lutego
4, 11, 18 i 25 marca
Wagony sypialne kI. ID
,y
Utrzymanie w W&i:om.
i nB okr~ci••
Zapisy
WAGONS-UTSI COOK
PIOTRKOWSKA 68
ANGLJA DZISIEJSZA
POKAZ "LEGUMINY GOIlĄCE",
W niedzielę, dnia 26 stycznia 1936 r. odbędzie się w Społeeznej Szkole PnIe
o godz. 12 w południe profesor Piotr mysłowo - Gospodarczej, przy 111. W"
.zukowski z Poznania wygłosi w loka- nej 40, we wtorek, dnia 28 h... "
hl Ligi państwowców (W ólczańska 17) godzinie 17-ej. Wstęp 50 er.
odczyt o Anglji dzisiejszej.
Odczyt będzie ilustrowany przezroczami.
ODCZYT CZERWONEGO KRZY:tA
Staraniem sekcji odczytowej odd z.
łódzkiego Polskiego Czerwonego Krzy
ża dziś o godz. 12 min. 30 w sali Stow.
Polsko Kupców i Pezem. Chrześc. (piotr
kowska 113) p. m ecenas Thon wy głos i
odczyt n. t. "Stanowisko prawne
:lUI11II!!~""
dziecka w Polsce". Wstęp bezpłatny. fABQ. CHEM. FARM .. AP. KOWALSKI' WARSZAW"'
W związku z notatką z dnia 25 styez
nla b, r. p. t. ,,'" ilady Poznera l St.
rowieza" proszę n. podstawie obowbl
zujących przepisów
prasowych o u·
mieszczenie niniejszego sprostowania:
1) Nieprawdą jest, że byłem "wspólnikiem" niejakicgoś Czurapskiego czy
Starowleza, prawdą natomiast jC8t, że
żadnych wogóle spraw sądowych z jakimiś "wspólnikami" nie miałem; zos łał raz jedyny w życiu skazany "dyreldor szkoły" (hrzmienie sentencji
wyroku) Zenon Pozner (bez "wspólników").
2) Nieprawdą jest, że popełniłem
"aferę szkolną", prawdą natomiast Jest
że dopuściłem się
przywłaszczenia l
zastałem skazany z oskarienla prywatnego, a nie władz szkolnych, przyczcm nie z o s t a ł e m p o z b a w i on y p r a w, co chyba dostatecznie
świadczy, że nie stwierdzono
w mej
sprawie złośliwości.
----
I
--------------
'
,,~IHAlfR MIM~W~[I. .."
Wkrótce w kinie
uEUROPA"
Z
poważaniem
8
,l PO!!~i~!Od
~ I NO
4
3) Nieprawdą jest, że nie posiadam
kwalifikacJI, prawdą natomiast Jest, że
jestem dyplomowanym nauczycielem
gimnazjum, zatrudnianym od 14 lat w
szkoinictwie średniem, a od 1935 r.
zostałem
przez władze szkolne zatwierdzony jako dyrektor gimnazjum,
co też zostało sądownie stwierdzone.
Dziś
Zenon Pozner.
o g. 12, 2 i 4
I
I "P JlIJl(fU,
gr.
1
I •• MILOp~j~P6l,~~.~IEGA"111
'
~
IWAN PF.g'.ROWICZ ..
f:ił5INO
ił
S
I
N
o
JARMILLA NOVOTNA
•
R. KLEIN·ROGGE
JAKO
WIłT
l
Najwi~kszy
Opracowanie muzyczne z n a k o m i t e g o
sukces sezonu!
P1" Rl" BASZ KIRCB W'
Na poranki
o g. 12 i 2
Ceny miejee od
Pawła
LII Danas - Hans lara, - Szlke SzaIIall
81 Itr.
(IDIlE'
(Z pamiętnika kochanki)
Poe., 12.
~,
4. 6. 8. 10
r
Abrahama
I
I------~------------------~
Łódi,
26 stycznia 1936 r.
likwidat:ja
GLOS
HANDLOWY
~iaigzmu
Przedsiębiorstwa państwowe wpłacają
musi bgt jawna!
zaledwie
około
30 miljonów rocznie
Łódź,
26 stycznia 1936 r.
=
Rynek
pieniężny
GIELDA WARSZAWSKA.
Na dzisiejszem zebraniu giełdy wa
lutowo - dewizowej w Warszawie tendencja dla dewiz ' była niejednolita,
przy obrotach zmniejszonych. N(ltowano: Amsterdam 360.40, Bruksela 89.65, Berlin 213.45, Kopenhaga 117.35,
Londyn 26.29, Nowy Jork 5.24,88, Nowy Jork - kabel 5.25, Os;" ;':;2.15, Paryż 35.00,50, Praga 21.97, Sztokholm
135.60, Zurych 172:65•.W obrotach pry
watnych: marka niemiecka 131.75, szy
ling austrjacki 98.75 korona czeska
20.10, frank francu~ki 34,98, frank
szwajca,rski 172.6.5, gulden ~dański --:99:25, hry wło~kle 3~.25, • leJe rumunsklc 2.77, pengo węgIerskie 94.50, laty .
łotewskie 125, lewy bułgarskie 5.25, li~
ty litewskie 79, funty angielskie 26.29,
palestyńskie 26.26, dolary 5.24" rubel
zło.Jy 4.81, dol~r zloty 9.05,75, rube!
srebrny 1.40, bIlon 0.62. Bank Polski
płacił za banknoty dolarowe 5.24
.
AKCJE
Dla akcji tendencja była ntrzymlUla;
przy obrotach ograniczonych. Notowa
no: Bank Polski 96.50, Cukier 33, O-
B. min. skarbu prof. Michal· żą odwag~ cywilną i taktowW izbie przem. - handlowej rzy w tym celu komisję ze znaw
w Warszawie odbył się stara· c6w prywatnego życia gospo- ski, nawiązując do wywodów nych, którzyby odegrali rolę inniem stow. dziennikarzy i publi darczego, która to komisja ina prelegenta, które akceptuje bez formatorów w stosunku do rzą
cystów gospodarczych wieczór opracować likwidację niektórych zastrzeżeń, podkreśla, że świat du, a nie organów śledczych.
Materjał, któryby ta komisja
dyskusyjny, na którym znany przedsiębiorstw publicznyeb i przemysłowy i handlowy w piec
ekonomista dr. Roger Battaglia ich działów, niemniej jak ogól- wszym rzędzie, jako wielki płat- przygotowała, musiałby przejść
wzgl. projekty nik podatków (jak wiadomo bo przez filtr ankiety i dopiero wte
wygłosił bardzo ciekawy referat ne wskazówki,
.
.
o etatyźmie.
przepisów oprowadzeniu tych wiem 72 proc. wpływów podat dy nalezałoby zarówno z rezulPrelegent wskazał, że nieza przedsiębiorstw, które muszą ku dochodowego przypada na talami prac komisji jak z wynileżnie od nieustaJonej w nauce pozostać w ręku państwa, a z przemysł, handel i rzemiosło), kami ankiety zapoznać opinję
przez wydanie drutcrminologji, przyjmuje się ostat drugiej slrony ma zbadać szereg zaintereS07zny jest w racjonaJ publiczną
.
przedsiębiorstw
państwowych
nem
rozwi
zaniu
zagadnienia
u·
k~e~
tych
I?rac.
Tylko uprzys.tęP'
nio w praktyce nazywanie etat yzmem działalności przedsię­ pod kątem widzenia zarówno sunięcia przerostów etatyzmu . meme wynIków tych prac 0PIDJI
b iorczej c:lał publlcznycb, a w ich racjonalizacji, jak i ograni- Istotną sprawą jest odpowiedź publicznej daje gwarancję, że
pil\rWszym rzędzie państwa, o- czenia konkurencji, wyrządzo- na pytanie, w jaki sposób bada- prace w kierunku usunięcia prze
raz nazywanie interwencjoniz· nej przez nie przedsiębiorstwom nia Łych przerostów etatyzmu rostów etatyzmu mogą by Ć sku
mają być prowadzone i jaki z teczne. O ileby bowiem wyniki
mem ingerencji administracyj- prywatnym.
Powodzenie tej akcji zależy wyników ich ma być zrobiony prac komisji i ew. ankiety miały
nej państwa w tycie gospodarw najwyższym stopniu jednak użytek, aby cel faktycznie zo- by być utrzymane w tajemnicy,
cze.
to min. Michalski jest zdania, że
Według wszelkich doświad­ od tego, czy rząd, okazujący stał osiągnięty.
Zdaniem min. Michalskiego na nie należałoby tych spraw wcale słrowieckie 16.25 - 16.
czeń oraz poglądów nauki. eta- wiele dobrej woli u punktu wyj
PAPIERY PROCENTOWE.
tyzm jest &aSAdnlezo szkodli- ścia akcji, rozwinie następnie leżałoby przedewszystkiem uło- zaczynać. Trzeba bowiem zdać
potrzebną stanowczość l konse- żyć dokładny wykaz przedsię- sobie sprawę z tego, że wszelkie Dla papierów procentowych tendencJa
wym.
Etatyzm w Polsce, zwłaszcza kwencJę wobee olbrzymich · opo biorstw państwowych różnego usiłowania w kierunku zmian była słabsza, przy większych obrotaeh
etatyzm państwowy, obok eta- rów, na jakie przeprowadzenie typu, a to niewątpliwie należy stanu dotychczasowego napotka 7 proc. stabilizacyjną i 4 i pół proc.
h Na- J·ą na silny opór załnteresowa- listami
ziemskiemi.
Notowano: 4 proc.
tyzmu niemieckiego, przybrał t ej. a k CJI.. mUSI. napo tk a ć w k o- d o czynll1·kó wrzą d owyc.
dolarowa
53, 5 proc. konwersyjna -'
rozmi8l')', należące do najszer- łach biurokratycznych, zaintere- stęp nie należałoby zbadanie go- nych sfer, który niepodobna bę- 59.25, 6 proc. dolarowa 75.50, 7 proc.
szyc:h w świecie - oczywiście, sowanych w istnieniu i rozwoju spodarcze tych przedsiębiorstw dzie przełamać, o ile opinja pu- stabilizacyjna 62.75 - 62.50 - 62.63,
paruczyć komisji niezbyt licz. bliczna nie zosłanie wciągnięta odcinki po 500 dolarów 63 - 62.75, od
o ile idzie o państwa o ustroju etatyzmu.
·
B
\
.
. I tu OCZywIŚCIe
. . listy
cinki po 100 dolarów 66.50, 4 i pół pr.
P o ref eracre
dr. Rogera aUa· nej, ale składającej się z osób de do tej walkI.
ziemskie 47.25 _ 47, 4 i pół proc.
niekolektywistycznym.
Prelegent oświetla SZC2!eg6ło­ glii rozwinęła się ożywiona dy- tej pracy fachowo przygoŁowa- wielką rolę może odegrać publi- Warszawy 57, 5 proc. Warszawy nowe
nych, niezależnych, mających du cystyka gospodarcza.
po 1.000 złotych 55.50 (-25), 6 proc.
wo wszystkie przyczyny szerze- skusja.
obligacj
VIII tranzakcje
i IX eminia się etatyzmu w Polsce w i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iN
sja 57.50e m.
- Warszawy
56.75. Drobne
pierwszem dziesięcioleciu niepo
dokonane anienotowane: 8 proc. dilJonowska 92.50 - 92, za 7 proc. śląską
dległości. W miarę wzrostu etachciano płacić 70, za 7 proc. wartyzmu występują specyficzne
szawską dolarową żądano 69.
subjektywne przyczyny dalszego
Przemysł pończoszniczy i trykotażowy stosuje sankcje kredytowe
W óbrotach pozagiełdowych: 3 pr.
jego szerzenia się, jak dążenie
budowlana 27.50, 4 proc. inwestycyjWato...-.rzyszenia fabrykantó. wprost niedopuszczalnych wykro- nego pnemysłowea wszysc~- C7lon· na 55.50 - 56.
różnych władz i instytucji publicznych do samowystarczalno- po6uoeb odbyło liię zebr.anie prze- czeń. Np. przy zakupie towaru usta kowie zrzeszenia będą 9 tem poGIELDA ŁÓDZKA
ści, przejmowanie przez państwo mY'iłowe6w produkuJącycb tryko- la się pokrycie, które rua nastąpić wiadomieni i w slo ... nuku do nieuczNa wczorajszem zebraniu giełdow. .
ciwego
odbIorcy
będą
zastosowan~
za
60
90
dni.
Jednakie
po
tym
tde,
po
4czodl
1
oraz
rękawiczki.
lub banki państwowe chwiejqw Lodzi notowano:
sprzedaż kupno
cych się przedsiębiorstw prywat Na .braniu omawiano sprawę szy- czasie odbiorcy nie przysyłają wo- sankcje. Sankcje te !,olegać będą na
5,295 6,26
Dopiero tem, że nie będzie się tym nieuczcł Dolary
nych. wkońcu uchłannośe pew kan oru nłeuczcjwe,o postępfłwa· gółe żadnego tJOkrycia.
Dolarówka
53,50
53,00
nych eąn.nlk6w blurokrat.Ta- Dla ze stroDI odbJorców w ItOlIlll- po 3 - 4 miesi/łcacb przysyłają wym odbiorcom udziełać żadnego Konwersyjna
60,00 69,10
weksle z terminem dochodząC)'m kredytu. Do tym~asowego komite· Stabilizacy jna
nyc.., a także samych przecbię­
63,25
&2,75
ka do producentów. Przedews~st~
97,00
10,50
biorstw etatystycznych .na coraz
do 4 - 5 miesięcy. Fabr,kancl sa tu dllf opracowania łta.tutu powyż­ Bank Polski
Tendencja utrzymana.
to nowe działy produkcji. na Idem z"'rac:aao uwagt; Da plagłł tutaj zupełnie be~silni, gdyż ew. za- szego zrzeszenia wybrani zostali z
c wrot6w,
Cdde
rozszerzanie swojego zakresu po..ezonow)'c:Ia
NOTOWANIA BAWEIJU .
lek~wałeale _ s~
odbioRÓW Bkarżeole do sądu nleuczciwe,o od branzy trykotaioweJ p. Pinkus, z
działania na władzę. Przerosty
blore)' Jest zbyt kosztowne. prze- branży ręk.wlczneJ -- p. Radzie·
NOWY JORK
etatyzmu, których było jut wie Je-t naJwlt;kllZe. Zdanaj. się uwel wlekle i =~to bezskuteczne.
Jewskl, wreszcie z branży poticzo . łoeo 11,85, luty 11,52, marzec: U ,11,
le w okresie pierwszego dziesię­ takie wypadki, te zwraca aił ap.
sznlczej pp. Zajdenwur.n i Zylber- kwiecień 11,22, maj 11,01-09" czerwiec
Wobec powyz'lzego fabrykanci
1(),92, lipiec 10,77, sierpień 10,61, wne
ciolecia niepodległości, W' następ pollClOCb, nie tylko ale tlprzedane
szpic.
sień 10,45, patdziernit 10,28, listoIlad
nym okresie po dzień dzisiejuy w eezon1e, lecz po6czoeb, _wet tych branż postanowili por~ulDlcć
.
ogromnie się szerzą ł potętnleJą. Jał DonaDa. a to pod pretek"'em, się w celu przeciwstawienia się nie·
Do zrzeszenia, jak nas polnłor­ 10,25, grudzień 10,22.
NOWY
ORLEAN
Prelegent przytoczył szereg te posladllJ, w wykonania defekt)' dopuszczalnemu klostępowboiu od- mowano, mają również przystąpił loco - styczeń 11,53-60, . .uec
poważniejsze firmy warszawskie i 11,32-33, maj 11,02-03, lipiec: 10,71,
wypadków konkurowania przed oru są złego ptunku. Takle wy- biorców.
t~iko w
siębiorstw publicznycb z prywat padki mają ndeJsee nie
Na zebraniu postanowiono utwo z Innych miast Polski. Wskutek te- październik 10,28, grudzień 10,23.
nemi, przyczem przedsIębior­ brani)' podczosmlneJ leca równiej rzyć zrzeszenie, do którego akces go, że kupiec· nie moie istnieć bez
LIVERPOOL
stwa publiczne w stosunku do w Innych braaż&eb.
kredytu, producenci I'rzypuszezają,
loco 6,17, styczeń 5,97, luły 5,94, mil.
zgłosiły już najpowainiej~ze firmy
rzec 5,92, kwiecień 5,89, maj 5,85, czer
prywatnych są uprzywilejowane
Następn:, ze Itrony odblorc6w wyżej wymienionych branż.
Jed- ze sankcje zastoso\\'ane przez zrze· wiec 5,81, lipiec 5,77, sierpień 5,70,
prawnie l fakl)'em1e w różo)'
szenie
odniosą potądany
skutek. wrzesień 5,63, październik 5,56, listo
Jak wskaz)'wano aa zebraniu - nocześnie ~'YJjrano k9mitet, którezo
sposób.
pad 5,53, grudzień 5,52, styczeń 5,52,
jest
nłedotrzymywanłe
warunkOw
zadaniem
będzie walka z nieuczcI- Producenci wyłeJ
wymienionych
Przedsiębiorstwa
publiczne
luty 5,51, marzec 5,49, kwiecień 5,47,
DOkrycia i dokonywanie nieuzasa:j- wymi odbiorcami. Walka ta JłoJe­ branł żywią nad7.lcję, że ~stosowa­ maj 5,42.
odciągają dużą część kapitału z
bonifikat
samodzielnie gać będzie na tern, że w razie stwier nie sankcji kredytowych przyczyni
Egipska: styczeń . 9,40, marzec 9,03,
rynku od przedsiębiorczości pry nionycb
przez
odbiorc6w.
Co
się
tyczy p.,. dzenia nadużycia ze strony jakieJro się do uzdrowienia stosunków han- maj 8,74, lipiec 8,49, październik 8,39
walnej przy pomocy kredytów,
listopad 8,08, styczeń 7,93.
czem osłabiają konkurencyjność krycia, to odbiorcy dopuszczają sIę kQlwiek odbiorcy na szkodę zrze~zo dlowych z odbioreamL
Upper: loco 7,34, styczeń 7,16, ma·
nec 7,18, maj 7,19, lipiec 7,16, patprzedsiębiorczości prywatnej.
dziernik 6,87, listopad 6,62, styczeń
Następnie
prelegent wskazał
6,59.
wiele przykładów niedostateQBREMA
nie ekonomicznego prowadzeloco 13,84, marzec 12,57, maj 12, 5~,
Podstawą kategorji ma być ilość robotnika-dni
lipiec 12,46, październik 12,06, gronia przedsiębiorstw publlezn)'ch
W clnła onegdajs'EYJII odbyło się wa ta i§ć winna w kierunku nie wa~ różnice opodatkowania według dzień 12,08.
w Polsce.
posiedzenie
komisji podatkowej hamującym procesu zwiększania różnych klas miejscowości. W tej
ALEKSANDRJA
Docbodol"l'O§e
nlefJskalnycb
załogi w fabrykach.
sprawie zaznacza się pewna rozbici
SakelIaridis: marzec 15,37, maj 14,91
Izby przemysłowo - handlowej.
przedsięblortsw pa6stwowych w
Kwes tj ą zasad·
J t
1
ść d"
14,61, listopad 14,25.
Na posledz"nłu tem omawiano
UlCZą es przy em no
z a •., zaróWDO Id ących w kie- lipiec
Ashmouni:
luty 12,83, kwiecień 12,911
Polsce w ciągu ostatnich 9 lat,
m.
In.
sprawę :,ozporządzeń wyko- oparcie patentów nietylko na ilości J runku ułatwienia rozwoju
urbaniczerwiec
12,70, sierpień 12,45, pat.
mimo szeregu przywilejów praw
nych i faktycznych, z których nawczych do ostatnich kredytow robotników,. ale i na .zasadzie ro· racji i dźwigania się mnieJszycb dziernik 11,74, grudzień 11,55.
ośrodków, Jak i wypowladaJącycb
te przedsiębiorstwa korzystają. podatkowych, uznająe za konie~­ botnikodnL
Wreszcie wyłania się tu zagadnie się prZeciwko dyskryminacji na
przedstawia przeciętnie rocznic ne m. in. szybkie opracowanie
li
"
••
zaledwie 0,75 proe. W osłatnicL przC'& Izbę uwag do rozpou:ądzenta nie kapitalne: czy dla przedsię rzeez większych ośrodków.
może ulec zamroźeniu
3-ch laŁach wpłaty przedsic:- wykonawczego o podatku od Ideru- biorstw poniżej VI kategorji zachobiorstw do skarbu pa6stwa wy chonloścL
Warsz. koTesp. "Głosu Poran
KODllsJa uznała następnie za ponosiły przeciętnie rocznIe zaleRynek
DIYWatn,
llego"
telefo.nu.ie:
dwie 29 miljon. zł. czyli niecalE trzebne - celem zachowania ukła­
Wczoraj w otirotaeh prywatnych 162,75 - 63,25, 4 proc. pożye:tka doW
cią.gu
dwucb miesięcy
półtora proc.
ogólnych docbo- du stosunków konkurencyJnycb notowano: Dolary gotówkowe 5.22 larowa 52,75 - 53,75, 5 proc. lódz
dó~ państwa. Już same te cyfry rozszerzenie obowiązku prowadzew płacenIu, 5.25 w żądaniu, dolary . kie listy zastawne serji X K. 48 -- stWIerdzono w stosunkach ha'n wskazują, że
przedsiębiorstwa nia ksiąg handlowych na
przed· złote 9.0l - 9,07, liry 33,50 - 36, 148,50, 5 proc. łódzkie listy zastaw- dlowveh polsko - IlI'.emieck:-ch
państwowe w Polsce dla ogólne- sięblorstwa VI kat. przemysloweJ_
szylingi 98,25 - 99,25, funty 26,20 l ne serji IX 58,50 - 59,50, 4 i pór przewage eksDOl·tu Dolskiego
go rezultatu gospodarki budżeto
Z wnioskami w tej sprawie izba - 26,30, ruble złote 4,75 - 4,~,! proc. łód~kie listy zastawne serji
nad importem do Polski z Niewej posiadają bardzo małe zna· zwrócić alę ma do rządu.
franki szwajcarskie 171,50 - 172,50 VIII 53,50 - 54,50.
m'
ec, wvnoszą.ca 12 milIonów
czenie. Równocześnie cyfry te
Pozałem komisja podatkowa om6 marki 12f) 133, czerwo~ce 2,60 I Na rynku prywatnym obroty zaczynią wielce prawdopodobnem wiła sprawy reformy· patentów i sko
złotych. Polska obaw·a sic. ~e
21. pcnga równo papierami wartościowymi
przypuszczenie, że przedsięblor masowanie wniosków w tej sprawif korony czeskie 20 94 - 96, franki francuskie 3~,90! jak I walutami naogół minimalne te 12 milionów ulegnie całkowi
stwa państwowe są prowadzonc dotyczących przemysłu.
- 35.10, franki I1clgij~kle 17,7'5 - I przy tendencji w dalszym ciągu ternu zamrożeniu, wobec czego
w sposób bardzo nieekonomiezJakkolwiek,
według jednoglo§no 18,25, guldeny 98 100, rubl9 słabszej Jedynie dla dobrów go- postanow · ono zmniejs zyć kOll
ny - co znajduje poparcie w
szeregu pozytywnych stwier go przeświadczenia Instytucja pa srebrne 1,30 - 1,50, bilon srebrny tówkowych, które uległy znowu tvngentv eksportowe.
zniżce o 1 punkt. Pozostałe waluty
dzeń dokonanych przez najwyż­ tentów winna być całkowicie usu- 40 - 50.
nięta, to jednak w obecnych wa·
Papiery warto~ciowe: Bank . Pol· oraz papiery wartościowe kursów !
szą izbę kontroli państwa.
Piłsudskiego
I
Obecny rząd zapowiedział wal runkach możliwa Jest tytko przebIt· ski 96 w płaceniu, 97 w żądaniu, swoich nie zmienił)'.
dowa
cełego
systemu.
Przebudo
7 proe. pożyczka stabilizacyjna
4 Konto · P. K. O. 1313
kę z przerostami etatyzmu i two
Z
Walka z nieuczc·wymi odbiorcami
Reforma Dalentów we
włókiennictwie
I Jasz"ze 1Z milI
I
i
Kopie[ Józefa
zl
H ,
26. I -
J
narciarskiej reprezentacji Polski
dzie wrl.ce,prezes urzą.du
nego PZN dr. Boniecki.
I
głów­
Pos,-edzen,-e IIt.DZ'".
.wczoraj w godzinach wleezor
nych rozpoe~ło się w sali rady
miejskiej posiedzenie Ł. O. Z.
P. N.
Ponieważ obrady trwały do
późnej nocy, sprawozdanie z ich
pł'~biegu zamieścimy w dniu jutrzejszym.
-
;
1936
Pierwsze
Prgwa.D~ PoIlO_ow· e l~"arskie
telefon:
PAZETARG
usialoDO sklad
Wczorra.i wieczorem kapitan
sportowy
polsld:ego zwhp:.k u
narciarskiego ustalił definityw·
ny skład narc:arskiej reprezen.tacii Polski na olimp.iadę z,imo
'Ną W Garmisch Parten Kirchen.
W skład drużyny ,polskiej
wejdzie 8 za wodniikó·w: Bronisław Czech, Stanisław li Andrze.i
Marusarze, Orlewicz, JabłOński,
Karpiel, Weinscbe~ j Zajonc.
Wy.iazd drużyny naStą.pi 28
b. m. K[i~crownikiem druży:ny b<;
"GLOS PORANNY" -
g
Jasnowidz Prof. H A N D U
Wojewódzkie Biuro FunduHu Pracy Oddział w Łodzi zamieua zakupić
w drodze nieograniczonego przetargu:
67.000 kg. mąki pszennej 0000 65%
20.000 kg. grochu Victoria I gat.
10.000 kg. grochu fasoli białej I gl't.
17.500 kg. kaS'Zy jęczmiennej I gat. Legionów 6
(Zielona)
8.000 kg. kaszy pszennej manny
8.000 kg. głoniny
5.000 kg. mydła
czynne bez przerwy całą dob~.
700 kg. torebek rółnych' maszyno·
Szybka pomoc lekarska we wBzYBtkioh Bpecialnościacb
wych i ręcznych.
Oferty na piśmie wraz z dołącze­
niem próbek na dostawę wszystkich
wymienionych artykułów lub pojedyń
czych należy składać w biurze Oddzia
lu łódzkiego, ul. Podleśna 6 do dnia
30-go (czwartek) 1936 roku godz. lO-ej.
•
Chlrurg·Urolog
Na transporty dostarczone koleją
Chor. nerek, pf,lober.a j dr6g
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy, , Choroby ak6me I wenel'JC1Ine
moczowyoh
Oddział w Łodzi, udzieli 50 proc. mipr.,Jmuje od 9-1 l od 5-9
tek kolejowych.
w niedsiele l 'wicte od 10 r. do 1 pp.
NARUTOWICZA
16
Ceny należy traktować po uwzględ­
(PIłsudskiego 76). Tele'.127-7&
nieniu zniżki kolejowej, 50 proc. loco
tel. U8-62
Pr.yJmuJe od 4-6 po pol.
magazyn w Lodzi, posiadający bocz-
•
Dr. H~IUma[~er 1\. Kleśiiżel ki
Piotrkowska 5&,
swojem cudowno - jasnowidzącem Medjum Li· nicę kolejową.
zaprasuj" wszystkich interesujących się przy
informacji można zasięg­
""'">0,,,,,. by w celu dokładnego opracowania ich ho nąćBliższych
w biurze Oddziału, przy ul. Podleś
roskopów życiowych w wszystkich kierunkach, jak: nej nr. 6, w godzinach 8-15, telefon
LOTERJI, miłości, kradzież,., spadk6w, odnalezie- 215 -71.
nia skarb6w, oraz rozwiązania najbałdziej
zawiWOJEWÓDZKIE BIURO
łych spraw żyeiOWYCJI,
FUNDUSZU PRACY
zechcieli podać swój dokładny adres, datę urodzeODDZIAł.. W ŁODZI.
nia i nadesłali kilka swoich włosów w celu ściągnię·
cia fluld6w od poszczególnej osoby, by każdego sza· -----~--~
rego człowieka wprowadzić w Nowy Świat, na wb
ściwy szczęśliwy TOR ZYCIA. Sciągnię de fluidów medjalno - astralnych pociąga za sobą dość znaczne koszta, w skazanem więc jest, by każdy nadesłał
jednocześnie 1 zł. 50 gr. znaczkami na koszty korespondencji. Za horoskopy
larob~owej
pobieram opłaty.
Adresować: Jasnowidz Prof. BANDt1, KRAKÓW, UL. DŁUGA 27/9
poszukuje
----------
Agenla -AhwizVIOra
dla prlc,
DOKTOR
Kb liBR
Dr. med.
JI\KOBSOn
Chirurg
spec. chor. seksualnych,
wenerycznych i
skórnych
Spec. ChlrurgJa
(włos6w)
K08łna
Andrzeia 2, tlI. Ul-D D-ra S.erlinea ~2
f nylmu1e od 9-11 I'ano I od 6~ w
W niedziel'" I ś_l ..ta od tO-12
..
...
(Nowo-Targowa) Telef. 1740-42
_.- - - ' - - - - -...1....'
D
r. med.
Uo akt. NI. Km. 28
I 36 I IX
KomornIk Sądu GrodllJtif'go w ~odzi
rew. 9 nmiesekaly w ł-o.d.i prey ul.
Al. I-go Mlljll 11
na zasadzie arl.. 602 K. P. C.
ogłaslla, że w dn. 30 stycenia 1936 r.
d
d 12
Ł d l
r
o go z.
\IV
o •• przy u lCy
Drewnowskiej 41-45
odbędzie się publiczna licytacja ru-
•
prnprowadziła się
Traugu"a 10. tel. 212-77
Choroby dzIecI I wewnętrzne
(spec. przem. mat.)
Przyjm.je od 10 do 11 i Ui-18.
- ---_"1
c~
Dr. med.
Łodzi,
wykonywa długoletnia Jej asystentn
w gabinecie kosme-tyki lekankiejl
Dr. med. M. LEWINSONOWEJ
PIOT RKOWSKA 8B, tel. 143-63.
'Prof. CELI NA SANDLER
o sobiście
preyj muje 1 i 1S kałdego
miesillca
PORADY BEZPłATNI!.
----Dr. med.
teł. 127-84
przyjmnJe od B·ej do lO-eJ rllno
i od 4-7 wieca.
DR. MED.
'.
Al
przeprowadzlłll sfę nil
31
Kościuszki
•
SpecJalista chor6b wenerva.ftJch
słl6rn,eh I sekeaalnJch
Andrieja 5,
tel. 148·!4
pTZyjmnie od 10-1 i od 4-7.
-
-
----......
Gabinet Kosmet,czn,
,irientySia li
C. BUrZuOSBa
Piotrkowska 1U, tel. 136~S5 front) p.
mIeszka obecnIe
PIOTRKOWSKA 87
Ceny przysłąpne.
Porady bezpłatne.
Dł'.
Pa, "raach kroju I ..,ciasnanej mistn,nl P. SlEeJnflnkleł,
prs, ul. Al. J...go Maja 20, 10-
Przejazd 40. tel. 131·44
WUI'BeZD'-"Y
U
słała ołworllOnll
pracownia ubiorów
damskich i dziecinnych
(Piołrkow.kIl4S)
od 5.30-6.30
w,lron)'wuillclI naJnowsae modele w szybkim nosie I po
cRDach bardzo przJsfepnYllb.
Leczenie odmą sztuc:zną.
----
tel. 143-06
puyjmule od 10-1 I od 3-6 wiec!.
s.
med.
AL. TIKTI
Rkusz8rla I BhOroby koblue
p""
Piotrkowska 43
tel. 165-20
przyjm. 10-1 i 3-7
w niedziel~ i święta od g. 10-1
---------.., . - --_.-
ŚrÓ!~i1l~j~~~~! 2~~1.08~10 SJlnatuwlc7ti4
dc;ei~1. 146-10
1JQd..
Dr. med.
p,.yj. od 21-1
•
-
ehOl'. weWD.
ELEKTROKARDJOGRAFJA
Z. SZWALBE
Unlwerspłeclri
08".
I
przyjm. od 1_2 i 5-7 pp.
N•
.O
Do
..."
o
N•
v
o
Do
'DOKTÓR-
skórnyoh i seksualnych
JU'Jl'fłmufe od
~~~t262~9f
i od ~ •
w nłedz. i świt;ta od 9-11.30 pp
•
Dr. med.
I.Rundslalnowa Ar
Choroby dzieci
'ł
talmOD 127-84
Dr. med.
r a
chirurg -uro log
4-6 pp.
Wólczańsf(8
23, tel. 139-88
Dziś
~:D. LEUllnSDłłD\VEJ
(lrlerownik dr. med.
Ł6dj,
M.HELLER)
Piotrkowska 88
Kurs nauki teol'etycznej I p,ułycznej
4-0 miesięcsay.
Informacje i .apis}' nil mieJen
~- -,
....
IeQIInlClle, l toaletowej
detekt6w
Usuwanie
bellpoWl'otnle I baR
apeoqayoh włosCIW.
P'.,JmgJe '()-2 , 4 -8 wleca
O
3 - 4 pP
Specjalista chorób wenerycznych
GodL 6-7.
184-91
j
HEłłRYIOWSl1
M. Dawldowla
..
-------DOKTÓR
Gabinet kos me.,ki
ślad6w
"...
a
me~
Lekarz - dentysta
Ueuwanle w_elki ch
Z1DM'15
Dr.
Chor. sk6me i wenervclIJne
_ _ _ _ _• _ _ _ _ _ _ _1
H. FILL1\ TSZHOŁ A KOSmETYCZnA
wład p,ń,'_ Pomorska
Moniuaki 1, iel. 127-99.
spec. chor.
uszu, nosa, gardła I krtanI
ielef. 15940
IJ'lIvJmaJe od 8-11 rano i od .5-9 w
w nted.lele i ŚwIęta od g-t 2
pr"d6w "fDn~clowvob seree)
a-oroby wewllęt,.ne
Spec. chor. płuc
p,..yjmuJe od 6.30-8
-
S. BEBOPU\H HIE . AzS I
D. Adelfang hrzualOil UKAZJAI i (.dJoef.
al. "ratowia. 42 'raDlUna 9,
Tel.
8-"
clvplom
Józef IzuMson
teł.
DR l\łED
PrzyJmuJe od g. 1-4 pp.
AKUSZER-GINEKOLOG
g,
'pr_-
Za.. ;..d""
n~~lIfln
Pomorska 7,
e.
Pomorska 18
_ _ _ _ __
Kosmetyka ToaletowI
w
pod kier.
Proł. CELUłY .'UtOIaIR
Południowa
dzłeci
przyJmułe Godslennle od 4 -
chorob,
na
ouacowanych na łącenIl sum~ d.
600.kt6re motna o,14dać
'" dniu IlCftacji w mfej~Ctf
dały, w _asfe wytej osna.:.onym.
Mdś, dn. 17.1.36 r.
K-omornik (-) L nonas
SprłI_ P_y Węgloblola
p-ko F-mie J. Szttlłdt,
--'-F---~----
Lekarz - Dentysta',
ObwiesZCEenie
.,
a
I
s
k
a
ch~mbi~~~ka o~~:nk:~cl:~nłotrwałe,
lipska GO
---------'
----------.
Dr. med.
M.
powdna fabryka wyrobów
jedwabnych.
Oferty pod: S 11.
..
nosa I krtani
LEGJON6W 17 (ZIelona) Tel. 216-40
pn,jm. 1-2 i S-8 w.
RElł:HER Dr. LudwiB Falh J;ibra';ICr"';CZ
Specia1isła
chorób skórn,ch
wenMycmyeh i sekaualnyoh
PaludoloUl8 Z8, taL ZOl...
pr.,Jm. od 8-11 raDO i 5-8 ••
w nled.lele i śwlęfa od 9-1 pl).
Doral ostatni!
Najweselsza komedja.
d.oby obecnej
[horUbJ skóme i WlllryCZD2
Nawro... tel. 128. 01
pnvlmaJe 10-t2 i od 5 -
'1
fi p i flAP
lU 1111ole Ind"iscJI
Ostatnie dłłIl
Najweselsza i najpi~k!liejsz&
komedja wielileńska prod.
austrjackiej p. t.
gł.: Szłike
absolwentka Szkoły- Pielęgniar­
Stwa w Warszawie, wykonywa
wszelkie zabiegi oraz przyjmuje
dytmy.
Pl. Dąbrowskiego 3. Tel. 169-91
..."o•
IN
Piechurzy•
Nadprogr.: Aktualności Pata i ParamounŁu.
W roI.
specjalista chorób
USZU, gardła,
nast. progI.: Korbaj tylko mnie
...o
•
Tou amez
Szakali, f ..nes.
Nadprogram: Tygodnik Pata i Paramountu.
Następny
łerebel,
Z
IIIIor w. Halmag
prosr. "JAj NIE PAN SZOFER" w roli
g,ł. Eug. Bodo
!6. I -
,;GLOS PORANNY"' -
1935
SPECJALNY DZIAł.
WVKWINTNEGO
..................................................-=.................. ..... ..
I
~
~
TELEF. 202-86•
..~~ma=-aa..D8m.. . . .~. . . .~~~~~~~
mn~
PIĘKNY BrUST
Kt6:ł Inn, potrafi odgadnąć TWII p.zvszłośc?
kdmy
I wlpulale
t,llro nalsłynniejszy Jasnowidz-Grafolog WOMOUTH Mistu Mięuformowany mołe od.ynarodowt'1I0 Instytutu Wiedly Tajemnej uznany jako wszechsiągnąć każda kobieta
światowy fellomen, dysponuill1lY mocll sugestii I magnetyzmu oraz
dzięki stosowaniu kre
jasnowidzenia nil odlelfło§ć. Przy pomocy słynnego i Jedynego
na kuli :iemakiej Medjum "TAMAHRV· kt6re posiada nad przymu DIVA - SPEClAL,
rod,ony dar promieniowania I wysyłania flu!du IIstralnego w tranpolecanego przeli lekauy I tYliI,ckrotnie wy I
sie lasnowidzl be. r6żnicy odda enia, zapomocq kontaktu pismll
l kilku włos6w danej osoby_ Odkrywa ws.elkie talemnice iyciowe
próbowanego ze znakałdego, odgllduje prleslło§ć, terlltnieJ8zo~ć i przynłość. oprakomitym Ikutkiem. Jui
.~, po jednotygodniowem
..
cowuje horoskopy i analizy jlrafologi 'zne. Daje moźno'ć zdoby.
uirwaniu mego kremu cia ,,~lłoścl połlldanei osoby, rady i wskazówki. OdZwyolllja od wszelkich nałog6w. Odnajduj~
daje się zauważyć u- :llIglnlone osob,. Medjum ..TAMAHRA a jest nieomylne. Zestawia w tran.le szczę5liwe i pe\\ne
okrąglenie i w.zmocnie więk~lei w,grane; N-ra 10,6w, wskaże a;!dz;e takowe moina nabyć. JIIap!sl natychmiast -to mnie
nie biustu; 'w~adczll o tem dZlękuyn- pod~J pltanla, stila, datę urod,enia, załllCZ kIlka włosów I 1.- sł. snaclkl poczt. na Iroszta pr3ene li.ty. Stww:rdzonem z05~ałO, ie sy,Un. a otrsYmllsz w przecillgtJ 4-,h dni ocIemnie doktadne pn:epowied.nle-horoskop, kt6ry w~ra­
krem tell ożywia 1 podnoll nawet WI Cif: w Pndziw i zaehwyt. Medium .TAMAHRA" wybierze dla CiebIe w tranSIe szczę§hwy
zwiotczały biust ..Itar~zych kobiet. Nr•. losu, który pod IIwarancl" b~dzle wya;!rany. Otrzymasz odemnie prawd~iwy klucz nowe~o
Muskut,. wzmacniaJ' Ilę puy atoao- ~ycla, kt6ry pr.,ca,nl ail) do poprawy Twea;!o bytu materjalnego I zadowolenIa duchowego. WIele
wania kremu DIVA.. Ciało uch0W1!je wiel.lch wygran,ch. to 011'00 me; pracy. dlatego tet katd, .wracIIJ!!', I!ę do mnie dziękuje.
sw~ lIIlukłoić I biust wypełnia I'ę.
Piu Jeaac:se d." do mnie na adres: JasnowIdz W o MOUTH. Kraków. Lublcz 22 m. 2.
pięknie lię carysowując. W razie z.wo
Bezplatnych horoskop6w nie wysyłam.
da I'II'racam pieniądze. Wysyłka d,,skrełU. Cena ZŁ 1.bO la jeden pakieł.
•
Zł. &,- u trzy pakiety. Proszę podać
w um6wieniu. czy potąd_ne jest rolKROJU, SZYCIA i MODELOWANIA na latnie!llcycb od 1m r.
wioięcie UJ tylko wzmocnienie bilai zatwierdzonych praez N. W. R. I O. P.
sto. Wyjątkowa okazja: kto w eiJ,gu
3-cb dni prześle wycinek niniejszego
ogłoszenia WTU z umówieniem, otrzy
KłłOJIJ
ma 20 proc. rabatu u mały I 30 proc.
za duły pakieL Specjalny Kosmetyczny Instytut Orłowo Nowy S,ez, aJu-z1D
ka pocztowa 119/M
~~~
I
I{lIpulł)ie
I
6"1'"
IJlPEWNI51 SOBIE
HIJRSJl(U
MIRłG
ŁOdl, ZAW DZ
SIY(14 I
•
i
V
Z l-UD źródła
W6ZKóW 6ziecięeych
ŁóŻEK metalowyeh
MATERACV wyścielanych
MATERACV sprEOżyn.
"PatentŁÓŻEK polowych
w fabrvc3ny!'l
- - składile ••
Wielki wyb6r:
ŁÓŻEK komodowych
WYjVMACZEK
marki "Ru 1ber"
LODÓWEK
LE7'.AKóW, HAMAKóW
ROwERÓW I dlelyn
Ł6dt, PI?trlrowskll 73
w podwou". _ _
I
DOBROPOL"
LA
36" m. 3, teJ. 231·03
Ifl
Do .kt. Nr. Km. X 111111 34
Nlluka odb,wa się wedlul! systemu słynnej szkoły paryskiej .Ecole MoObwieszczenie
derne de coupe de Paris·. Za gruntowne nauc!anie gwarancJa.
począwszy od 2 korcy w najlepszym g~
Komornik Slldu Grodakiego w toKończ~cym świadectwa wg. ustalonego wloru.
cisi, rew. 1O-go, Leonard N.boro ••• i
tonku dostarcza do mieszkań
CAŁY KURS aż do gruntownego nauczenia TYLKO 75 ZŁ.
10m lesz kały w Łodzi, pPl, uJ.
Zachodnlel 41
Zł.
Kancelarja czynna caf y dlień
ni sasadsle art. 602 K. P. C. ograna
Dzwonić
Nr. 131-52.
te w dniu 31 .tycsnla 193G r. o Itodz.
f! w Łodzi, prz, ul. Srebrzyńsklei 36
STORY. ~Ą?Y. SERWETY
---------~.- ....
odbędzie się. publiczna licytacla ruręcznej roboty pole~a
• H
H ŚrtidmtBlska
TEl EF. 186-77
chomości •• mianowiciel
PO
UWAGA: SIatki w różnych kolorach.
3 t,sięcy kgr. papieru do p.kowanla
NA SEZON I
l a tyslęc, kgr. tektury asarei
.aaaowanrch
ł"ean"
al 1200.~ *'- Nt. Km. 1965 I 35 I IX
1It6,. Illot"a ogl"da6 w dnł.
DO
ObwleszcllEenie
n.,t.cli w miejscu .prse4d" ..
oraz Snladania i
KomomlIr Slldu Grodslri,.,o w todJli
czasl. WJłel o.n.czo"" ...
..... I ..mles.lrał, w tod.l pur uJ.
Ud4 dnia 0.1. 193eJ ,.
AJ. 1-'0 Mola tT
Komom'" (-) L Jfahro1Ntrl
_
~8 ut. 602 K. P. a
I
ń DO
oglo... te .. dn. 30 strclnla 1935 r.
ul. KOPERNIK~ 22 TeL 172-01.
od tods. fi .. l.odsl, pr., ulic,
poleca
De
Rr. Km. X I ... lIS
ODDZIAŁY: wewn~trzn, i chlrurglczn,
Hlpoteanol U
OBWIESZCZENIE
~e .Ię ,ubUc.n. lJ.,tacJa ni·
SZCiEPIEKIA ps6.. praeciw ao....
ltomomik 8 Idu OIodakleco .. ~ chOIDOkl, • mIanowicie:
ci~nie
Przejazd 1. dd, ,... 10, Leonard Naboro...",
Tel 209-87 i 133-72
ceały palone'
STRZVtENIE ps6w i .onl, Juwlele
sam. w I..odai prsy .L Zachocl.'o' 41 ol ..cowan,. na l"cenlł sam~ zł.
dla "sdw
n. _dade art. CI02 K. P. C. o,łau ..
3600.KUCIE KONI, nitowanIe kopyt.
1It6,. moina 01ł,,,da6
ie w dno 31 .t,o•• I. 1011 .. od ..
Przyjęcia w przychodni od 8- 1 i S-7
11 .. l.odai, pra, .L
w dniu hcytacji w miejscu sprzeSrabrz,ńslrfe' 38
dał" w esasle wytej osnauonym.
od~le .I~ pt.b.icsna UCJłac:J. ruchol.6cU. do.. 15.1.36 r_
mości, • mianowicie
Komornik (-) L. Hollas
Łódź, Andl'2ela 1.
masZ)n, meClhan'c ••e' clo boI_la Spr.... J6zefa Hellera D-Iro AlfredoPt."mule w.. elkle fObot" ..oft.,8.
l'Iłbli
papiena I papieru .. rolac.łt
wi i BrunoaowI HallslerolR
te . . .alrr.. es,••o.enlll s.,b,
oanco ••n"ch n. łllCSI\Ił aumo
fOwanla, cyklinowanIa i drutowlIllI.
.1. 550,pOllad.ek. 5prs~tllnle bIur i mles.lrafi
kt6re moina ogllldać w dnła ncyłacfl
ora, pakowanie okIen • dn.1 ...
w mlejscll spnedał" w a ..fe WJłej
zimę
011leClon7m.
Cen, nie""
L6d~, da. 10.1. 1938 r.
dawno W Thlede. RLlk załotenla 1882.
, ... 10"-47 pr,•• "rmy RBST"
Komornik. (-) L Naboro....i
Ł6dJ, Gdaiiska, 112, tel 142-65 i 114-80.
CqDny do aoa 7-eJ,
Organizuje s dniem l-go lup
Upraszam Ss. Kliientelę o łaskawe zwiedzenie moich
tego b. ~.
sdonów wystawowych bogato zaopatrzonych w
PO cenjB
flRAłtKI
"a
LWAlOmA"
4.89 za 100 kg.
------
22
[enach konkurentYloytb
.um,
ILecznica dla Zwierząt I
IBU. Wer. H. WIIRRIKOFFII
a'"
WtBOROWf PlltZKI
15 gr.
BOltl(Jf JllRSHIE
5·ciu da
Cukiernia
1 II.
"ZR6010·
"HYDIEnl\"
fabrgka
o er Sc allz
1fol. "I Ol IUR·l ł ~ Att
lnmuUkl le[ZJIlnel
"D E I, l Jl"
Piotrkowska 89, tel. 138.48
6a~lnet
I 'oaletoweJ
Kurs, ie!,"a angiel·
skiego i ras,lskiego
oraz pokoje mteszkalne po cenacb
zniion,cb przy ul.
Pio'rkows"ifł
MEDAL
~
~~
-=..mm............. ----_ _._------...
A
IIIllło'
W
Sz~ke
i
najnowsza komedJa wiedeńska
Coctail humoru, werwy i pikanterji
Rewelacyjna obsada:
6 niezrównanych "Królów humoru&
Obsada:
Stakal1, Otto Walborg, Tibor v. Halmsy, Felix Bressart, Ernest Verebes i Puff y (grubasek)
Ceny miejsc l 1.09, - II m. 90 gr. - HI m. 50 gr.
Kupony ulgowe w niedzlele i świ~ta niewałn"
m!.~mskl...;eg=-0~741_7G.-,.łe..I•.;t.;.29.-.88••____________...
N...a""",st~E!y P:09.~~~ EPIZOD" z Paulą WesseUy w roli głównej
==e-. .
s=;
90 tel. 263-25.
Najweselsza najmelodyjniejsza
~
przyjmuie zarobkowo do tkania,
snucia i kanetkowaniL
Staranne i solidne wykonani..
Oferty Bub. M. E. Mo
RZVM 1926 r.
"
~ c::::a
~
ZŁOTV
znacznie
;...~....~............ma..
w-:
;Si:
~
Duża fabr,ka
Jadalnie-Gabinetr-Sypialnie wyrobów
iedwabnych
pod kierownictwem rutynowanych sił podagogicznych.
"rawa oficyna, I pIętro
Usuwanie wszelkich de't kłów cery,
Opłata b. przystEłpna.
Kuracje odmładu!ące I plelęgnu.
Zapis, p,z,imule sekretarjat ZachoJące urodę. UplElkszan1a na bale.
dnia 68, codz. od g. 11-2 I od 5-10 w.
Porady bezpłatne.
(Jod•. przyj~ć od 10-2 I 4-a ...
..••••••••••••••••••••••
"'te
..
Kino-Teatr
::o!r~k~~ ~
Poozątek w
!::
dni powszp,dnie o
godz. 4-e], w soboty, niedziele
i święta o godB. 12-ei.
Dziś
i dni nastepnJ'h!
.-a:
~
Sienkiewicza
40,
Cud świata!
Aktorka z Bożej Laski f
SHIRLBY TBPlPLB :~mi~ "ROZEś lAnE OCZY"
MOTTO:
u
' 0
Bożyszcze tłumów!
My, ludzie dorośli, rzadko rozumiemy duszę dziecka, lecz jakże
dziecko rozumie nasze czyny i ich nawet głębokie motywy.
Ct
ET
tel.
141-22
Początek w dni LOWSZ. o 4.
W sob., niedziele i śWI~ta o 12
Dziś
i dni
nastęDnJch!
Światowej sławy tenor
Jól f
Nai"iekn;eisczJI
--
w filmie
dzień
(Heułe ist der schonste Tag in meinem Leben)
~ast~pny program: Dziewczę z Budapesztu.
cZ~8to
-
mego
życia
'..
i:":,
"".
I
•
i ś~iewany po ~IEMIE~KU: .
Na plerWłlzy seans l porankl mlGjSea po 54 gr.
Mówiony
16
26. I -
I........
OGLOS
1-930
r:rr. 25
~~--~~--------------------------------~~~
"GLOS PORANNY" -
IE
lA DRO
p. t
" JEDYNA nowozmechanizowaoiekarnia, koncesia, oob ok
D.~auka i ~~ BnSJO!!rdY~ł~~~:~CZka nafabryki,
zatrudniajacej
7.000
~'-""'J...I...:!;'. ,:a)fy.er;l),"lh
.,h't,~
... __ :J: J
,'~" .
.
STOŁOWY, sypialnię w dobrym SŁONECZNY pokój o dwu ch
stanie sprzedam. Sienkiewicza oknach. frOlnt, I pi~ro, z !llie53 I 6 w godzinaeh 10 -11, krę-pu i ą'C ero wejściem, z mebla21-3 mi lub bez do wynajęcia od
robotników, w mieście z 40.000 14-15.
zaraz. 6-go Sierpnia 37, m. S.
--'~--ludności, w nowym obszernym o
144-2
budynku, okolica chrześci iań- ' ŻYRANDOLE, lampy, elektr. grzejska, do sprzedania. Oferty do ' niki i aparaty lecznicze po cenaCll
adm ionistracH
.,Głosu"
suh. ' likwidacyjnych. "ATE", Piotrkow- DUZY umeblowamy oo!t.ój % utr.zvm:miem
do wynajęcia w
"IL. B.".
sk!l 158.
elelZanckim
domu.
DzwO!tlić
-~----------172-71.
KUPUJĘ
włosy, warkocze i
wyczeszki. Piłsudskiego 50, pra ' LAMPA z bronzu z kryształa­
POKÓJ umeblowany fr<mt, I p.
mi okazyjnie do sprzedania.
wa ofic. I wejście, m. 18.
centrum do oddania.
Telef.
Obejrzeć można Narutowicza 40
134-7.2.
m. 5, 3-5 pp. tel. 128-64.
DO SPRZEDANIA magiel ręcz­
-----~--132-2
na. Wiadomość: Młvnarska 67.
POSZUKUJĘ poko.tu umeblowa
ne~w w centrum z wygodami
ni'e wvżei II-go niętra. Oferty
Dalszy ciąg
suh. "Pan~".
ZAKOPANE, ul. Kosprusie; tel. 12·27
DYPLOMY LEGALNE. S.tud]a Poleca: eleganoko uu~dllone pokoje.
z~rankzne droga koresponden Kuchnia .rytualna. Ceny bardzo niskie.
cviną. Różne dziedziny. Egza· Zgłosl:enla p. Futerman. Piotr kow'
.
.
'F
k' l
ska 54, tel. 106-54.
mmy
pallstwowe.
ren le,
Warszawa, Śliska 10.
BUCHALTERJI włoskiej i amerykańskiej oraz pisania na maszynie gruntownie wyucza "a
25 zł. Skróeopy kurs w ciągu
1 miesiąea zł. 15. Pisania na
maszynie 5 zł. Udzielam również korespondencji i arytmetvki handlowej i stenografji. Kilińskiego 50. Poprz.
oficyna
l piętr!>. Dla zapisujących się
w b. m. 20 proc.
._- ---------SUmENNIE i tanio przygotowujQ
dt1 girnn. lub szkoły zaw. oraz udzie
lnm korep. w zakresie gimn. Wiad.)ml· ~ć: Piotrkowska 218, m. 3, lub
Przejazd 14, m. 19.
~-_ ._-----
ZA 1 ZLOTY: :mgieleki, hebrajski.
jvdai5~yka, przedmioty ogólne udziela abiturjent hebr. gimna zjum.
T "l 187-59. Piłsudr,kirg:o 51, m. 34,
od 9 - 10, 2 - 3_
Kopnu i
----_..
sprzedaż.
Z LICYTACJI! moble -
uywany
nowe i używane za gotówkę i na
olog(l,jnych warunkach w Sali pc
hetluir.zo - licytacyjnej i kO/;lisowej
:\lichala Filipkowskiego. Andrzep
ur. 1. tel. 221-67.
Żurnale
---------------
-
mód, kroie i manekIny
do naby<:ia u
l • REJDER
A U!ź, Piotrkows~
ił
201-88.
Telefon
Nowoczesna pracownia gorsetów
i biustonoszy
"HAICOTTE" Piotrkowska 62
poleca najnowsze modele paryskie i
po cenach
w i edeńsltie
-
P08ZUKIWANY pokt-j lImebl.wa.uy, oRobne wejście, wprost od JICho.,
,lów na kilka godzin popołudniu.
jemnej Pomocy"
Ofel'~y z podaniem ceny i adresu
odbędzie się dziś, w niedzielę, dn. 26 stycznia, sub "Wygoc:la".
o g. 5 pp. we własnym lokalu stowarzys&enia, . ______ u.
•
Piotrkowska 34.
DO WYNAJĘCIA napneclw parłt1l
Przewodniczący H. SENDOWSKI Sl.aszica 3 pokoje, kuchnia - WJlzcl
Sekretarz W. GAJZLER
kie wygody. Wiadomość: tel. 1~-40
"Stow.
Funduszu Wza-
rzednieisze
i , i;;d;- iii
angiel&kieR;O,
...
"'~ ..~t
trancllski'.:lgo, powróciwszy z zagraKLUB
TOWARZYSKI poszu- I
r:icy przyjmie lekcje ewent. za pokój TeL 132-61, od 3- 5 i 8 - 9. kuje kierownika-czki do pro-I
wadzenia
gier
towarzyskieh.
Szczegółowe oferty sub. ~Klub"
do administraoji.
4~-2
R6żne
OgÓlnego Zebrania
Członków
-----------
pr.ystępnych ,
RADJOODBlORNIK 3-lamp owy sie I
ciowy z głośni.kiem elcldrodyna.
. WZA~IAN polskiego udzielam nie- micznym okazyjnie tanio sprzedanJ.
tniec1dego. Konwersacja.
Oferty Przeja.zd 40, m. 9, od 6 - 8_
bub "Cudzoziemka".
t'~AUCZYCrELKA
30
_ _r _ _ _ _ _ _
gatunki tO'vvarów
Naifaniei
kupisz jedynie w najwięk ~ zym domu
konfekcyjno-towarowym w "Konsumie"
I
POKÓJ umeblowany dla. jedneg'1
ewent. g-ch panów do wynajęcia od
zaraz. Ma'1iuszki l, m_ 13. Obejrzeó
m')żoa 2 - 4 i od 8-ej wiees..
.
----------
POKÓJ ładnie umeblow3JłY, śwM-Żl' wy~emont o wany, w frontowem
mie;,:t.kaniu oddam. Andrzeja 46,
IJ). 5.
POKÓJ frontowy, umeblowany, P'W
ter z wszalkiemi wygodami (łAZi~
bo) do wynajęcia.. W ólezańska ~
n~. -33.
' p'
_
•
t:u:::aa
i
T .\N'CÓW nowoczesnych
wiro · POSZUKUJĘ panny do dzieoka
wych ;,tdziela prywatnie w grupac't! z dobrami kwalifikacjami. Zgło­
i pojedyńczo znany nauczyciel Hen- szenia: Zgierska 11 do doktora.
59-2
ry kowslri, Gdańska. 9, tel. 166-93.
2 POKOJE fI. I piętro, ~
jące się 'la gabinet lekarski hli.
dentystyczny. Zgierska _
236 3~, god!;. 2 - 4.
nTIJRALISTKA obeznana z księgo ­
DYWANY: Perskie, krajowe, ręcz­
wością poszukuje posady. Pierwsz:;
ne i maszynowe: naprawia arty- mie3illc bezpłatnie.
Oferty
8ub
styczny zakład naprawy uszkodzo- .,Zddna".
nych dywanów H. Milgroma, Kmń­
:;kjego 18.
320-5
WYKWALIFIKOWANA
faChow-1
e.zyni
do
prowadzenia
działu konDYPr.OMOW ANA gorseciarka wyur·Z:!. gorseciarstwa przez k"rć,tkj fekcyjnego przy wytwórni swe·
okres ułatwionym systemem pary· trów poszukiwana. Oferty :lub , H
2".
:
&kim. Tel. 110-50.
LOKAL ha.ndlowy po maś1ami ;p..
morzanka" oraz 5-pokojowe mi~
kanie z wBzelkiemi wygodaMi . .
wynajęcia. J)rzy 1d. PiotJ'kowak1ef
nr. 189,
lUr.l
ELEKTRYCZNY węgiel (szc1.otki)
do elp,ktromotorów i dynamo - ma·
:.zyn wykonuje dypl. elektrotechn.
T. Miller, Śródmiejska 26.
DO .JEDYNEGO przedstawicielstwa
zng'ranicznego na Polskę na sprzedaż artykułów radiumaktywnycn
(świecących w ciemności) poszukujr: wspólnik!],. Oferty pod "od 4000"
do admin. nin. pisma.
WYTNIJ dla pamięci! Zamelduję,
w Ubezpieczalni, zwrot
kosztów tramwajowych. Pomorska
nr. 6, m. 21. Telefon 166-78.
---_____
:-;AGRODA ZŁ. 100.-. Dnia 24
b. m. zagubiono na peronie dworca
Łódź - Fabr. złotą bransoletkę. UC7.ciwemu znalazcy przeznacZD.m zł.
100 - nagrody. Szternwejc. teJ.
173-9;..
' 'I '
wymelduję
-----_.--0-------------------
Pensi
onal ,.J
4NINA ,s
pod
RADOSZYCKICH
iRKOPAHE, nI. Hruvówki 74
poleca - po gruntownym remonciezarz~dem
umeblowane polIole.
płą
bletącą
cie-
I z:lmną wodą II wuelkieml
wygodami.
Wykwintna i rytualna kuchnia.
1 -
MOTORY (le~tr.1
•
NAJNOWSZE MODELE
KtlDNJłW JllOWf
POLECA
PRAOOWNIA PASKÓW i BIUSTONOSZY
D. Szenbergowej
2 POKOJE z Kuchnią
ła1J~
oraz p1kć,j z kuchnią i wygódk~ do.
wynajęcia przy ul. Kilińskiego li5..
Uczcie
się
zawodu III
Kancelarja T-wa "Ort" w Ło·
dzi, Wólezańska 27, przyjmuje
Olrallyjne, używane i nowe po cezapisy na następujące kursy i
m.
nach n/ljnlższych. Prz:ełącznlkl,
warsztaty zawodowe:
gwladza-trejkąt i
rozruszniki
POńC30SlInictwo mechanIczne
"lasn ego wyrobu. Warsztatp reper.,
Mechniclny w},6b trykotaży,
przewijanie maszyn, instalacje
KILK ,\.SET złotych jam za wyro- POKÓJ odnajmę z niekrępuj ą cem
Tkactwo mechaniczne,
elektr.
Wyr6b swetró" i rękawiczek,
bienie posady sprzedawcy, wojaże· wejściem z umeblowaniem _'.mb bez,
Krawieotwo damskie i kr6J,
ra branży włókienniczej, galanteryj ',; używalnością kuchni lub na biuro,
Bielitnlarsłwo i kr6j,
nej. (Specjalnie Poznań, Pomorze). bardziej poż~d:mi panowie.
RadGorseciautwo i kr6j,
Z8, fBI. ZI -ODO HeIerencje
Modniarstwo i IIdobnicfwo,
pierwszorztjdne. Oferty wańska 7, front. m. 9. Informacl~
Ondulacja i manio.re.
(ld 10 - 4.
LEKARZ - dentysta z lO-letnią sub "Zdolny".
Kancelarja czynna codziennie ~
praktyką z dyplomem P. L D. po- Y =~
IIl=EIIi"!I'aI
_ _ _ _ _IIWI:_IIII"'::=
godz. 9-ej rano do 9-ej wieczór.
CZESNE OBNI1:0NE.
DO WYNAJĘCIA lokal 84 kw.
szukuje posady stałej lub wsp6łpracy. Oferty do administracji s'llb _
mtr. przy nI. Piotrkowskiej 116
Do akt. NI'. Km. X I 271() I 35
"Samodzielna".
"o v '. ' PQ'WAŻNB Stowarzyszenie poszu, Zgłoszenia do właścieiela. 42-2
OBWIESZCZENIE
- - k 1Jje 'ft' charakterze sublokatora
Komornik Sądu Grod.kiego w z.o.
POTRZEBNY akwizytor, mający Sto~":trzyszenia. Do oddania pokój B-POKOJOWY lokal frontowy dzi,
rew. 10, Leonlll'd Naborowski
stosunki w przemyśle i handlu, do i w5pólna 4-okienna sala. Dzwonić na parterze, centralne ogrzewa- zam. w Lodai puy ul. Zachodniej 41
sprzed;:tźy węgla i cementu. Oferty 258 92, ewent. oferty sub lIStowa nie, natyebmiast do wynaięeia. na .asadlrie art. 602 K. P. C. oglas3a,
Piramowiaza 15.
129-3 że w dn. 31 stycznia 1936 r. od (lo
z odpi:'!aIni świadectw sub u Wef;iel l'zyszenie" do adInin. "Głosu".
12 w Z,odlli, puy ul.
Ot
i cement" do admin.
Srebu,ńskiej 36
...._ _ _ _ __
DO WYNAJĘCIA w czystym no- LOKAL Z 5 izb na skład lub odbędzie się publiczna licytacja rucho,.. wym domu przy ul. Magistrackiej fabrykę z oświetleniem elek· mości, a mianowicie.
6 bel po po 150 kgr. katda te'ktul7
nr. 15 ll'1 I piętrze frontowe miesz· tryeznem i gazowem zaraz do papieru uarego do pakowania, maLIPCOWY
gwarantowany, ezy- kanie 2-pokojowe z kuchnią. j wynajęcia. Traugutta 8 u do- szyn, do cięc i a papieru na arkusze,
ręcznej
40--2
fOto p13.I:Czelny deserowo - kuracyjny wszelkiemi nowoezesnemi wygo· zorey.
oszacowanych na łącllną sumę
-----=--~-._----.
gęsty 3 kg. 7,50 zł., 5 kg. 10.70 zł., dArni. Wiadomość u dozorcy.
zł. 650,10 kg. 20,50 zł., wraz z nac1.yniem - - - - - - - DO WYNAJĘCIA przy ul. Rad kt6re mo~na oglc~dać w dniu licytacf1
i opłatą pocztową wysyła z:\ pobra LADNY pokój do odstąpienia przy wllńskiej 4, 8 pokoje z kuchnią w miejscu sprlledały, w czasie WJ~ej
ollnaclIonym.
Wiado · w8%ełlde wygody z eentralne:n o·
niem Firma "Pasieka" w Trembo- ut Piotrkowskiej Dl. Mo
Ł6dt, dn. 13.1. 1936 ,.
mośó w dozorcy.
gnewl.loiem.
wn Nr. 14-27, Małopolska.
Komornik. (-) L. NaborowsJd
Inż.
PRZEJAZD 6,
2.
Tel. 105-86.:..1
J. REICHER i g-ka,
IPołudniowa
I
___
LOkale
zcv.,.
I
___
------------------------
l'Iiód
."
miesięczna G.OI!IU Poranne",,~ ae ~i dO-J Ogłoszanla sa wieru miUme*'owy 1-s.paltowy (strona 5 szpalt): i-sza strona 2 zt", Re1tlamv iełatem
datkami wy~olli w bod.t zl. 4.60, ZII odnosl:enie "pedaltcyjny~ d. 1.56; w telsście: z zastrzeieniem miejsca 60 gr: be:ll !lastrJieAeni~ mieJeo a
40 ,posey. I pl'lIesylką "oo.tow~ w kraju _ :d. 6.- "~ą - %l. 9.50 gr., nekPologf 40 IJP· ZwyczaJne (et,. 10 npalt) t2 gr- Drobne 15 gil. za WVra&, na,mmelslle o g~o!lll9nte .t. t,łłO
- - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _'_..;;....________
Ponukiwaale prac, to 1Jf. M .,.a., naJmnie;a.e zł. 1.20. Ogło!NJenia SIl.ęcllpnowe i eadłublnowe U! IŁ OgloRękopisów l'edakcja nie zwraea.
s.emll .amleJscowe obłlc.ene 111\ o 5CfJ/o drOłal, l!Jon zagr. toOO/o. Za oglo8zen ia itlbelllrvc.ne lub fllnłtl.. do6atk
SI1'Ip: Ogło!Jllerua dWDlrolo~ o 50110 d,ołei.
HeGI".' Odp.l Steniał. . Roini8Gki Za Wf'lawllio\wo "Prasa", wy.clawmoH ep•• o~. odp. B)u~eaiusz Krcmman. W dru.lami własne] H1otr.lrowslla.10l
Prenumerata
•
Dzisiejszy numer
16 stron
NR. 4.
"Ił f W J I"
Specjalny dodatek "Głosu Porannego" z dnia 26-go stycznia 1936 r.
I
o
Wsz,stko moie
b,ć
Biuro studjów Polskiego Raaja, utrzymujące żywy kontakt
z nieprzejrzanemi rzeszami sIn
chaczów, rozpisało ostatnio ankietę p. t. "Co lubimy w programach radjowych?" Blankiet ankietowy, który bezpłatnie otrzy
mać można we wszystkich więk
szych firmach radjowych, zawie
ra kolejno wszystkie rodzaje atl
dycji, nadawanych przez Polskie Radjo, a przy każdej z nich
cztery rubryki~ "Powiększyć",
,.Zmniejszyć",
"Utrzymać, jak
dotychczas" i "Skasować".
Wskazane jest oczywiście, aby
jaknajwięcej słucbaczów odpowiedziało na - ankietę możliwie
wyczerpująco, dając dyrekcji 1'a
dja materjał, który niewątpliwie
w pewnym stopniu może być
spożytkowany
przy układaniu
nowego programu ramowego.
Nie trzeba jednak przeceniać
wartości takiej ankiety. Przede. wszystkiem stosunek ilości odpo
wiedzi do ilości ogólnej abonent6w wskaże, że lwia część wogóle nie odpowie. Pozatem rozbieżność odpowiedzi będzie mu
siala być olbrzymia, bowiem za
leży od stanU społecznego, wieku, stopnia umysłowego i kultu
ralnego, wykształcenia, płci, wa
runków życia, ośrodka zamie.,z
kania etc. odpowiadających. Po
zatem - a to jest ważniejsze będzie jedynie miernikiem upo
dobań słuchaczów,
idących po
linji najmniejszego oporu i niskiego poziomu, a nie wykaże
przecież, jakie audycje powinni
dobre,
jeśli
można, to przemycać te rzeczy
które uważa samo kierownictwo
za wskazane, by podnieść poziom swych odbiorców. Są to
sprawy bardzo trudne i żadna
ankieta nic może dać ani wskazówek, ani wytknąć konkretnej
linji programowej. A jednak tyl
ko krocząc tą drogą radjo speł­
nia swe zadanie.
Z drugiej strony jeszcze jedna zasadnicza kwest ja: chodzi
nietyle o rodzaj audycji, ile o
fOl'mę i poziom. Wiadomą jest
rzeczą, że dla prawdziwego dziE:
ła sztuki decydujący jest nie temat, a sposób jego rozwinięcia
i konstrukcji. formy. Cóż wart(·
są najviękniejsze dzieła muzycz
ne w szmatławem wykonaniu?
Czy znajdzie się człowiek, który
potrafi wysłuchać najwartościo­
wszego nawet dramatu, jeśli go
czytać będzie jeden artysta, wymieniając przy tern przy każdej
kwestji imię i nazwisko osoby,
która Kwestję wygłasza?
Nie ulega wątpliwości, że każ
dy przeciętny radjosłuchacz posiada ro-zmaite zastrzeżenia, eza
sami nawet nie umiejąc uchwycić ich istoty. W, odpowiedziach
na ankietę uzna np., że dany ro
dzaj audycji należy "skasować"
albo wydatnie "zmniejszyć", a
b~dzie mu chodziło tylko o to,
aby "zmienić", czemu jednak
nie będzie mógł dać wyrazu w
swej odpowiedzi.
Po tych zastrzeżeniach można
przystąpić do obszetnej odpowie
dzi na wymienioną ankietę, usłuchacze oh·zymywać.
względniając nie tylko podane ru
Radjo ma pod pewnymi wzglę bryki "Co?", ale również watną
darni ten sam charakter, co te- rubrykę "Jak ?".
atr, kino, czy dziennik. Powinno
MUZYKA POW A1;NA
liczyć'się z upodobaniami swych
Proporcja między poszczegól
odbiorców, ale całkowicie traci nemi kategor jami audycji jest
swoją wartość, jeśli te upodoba naogól dobra. Przydałoby się je
nia są jedynem kryterjum l'ra- dynie trochę więcej systematycz
cy. Cały wysiłek powinien iść w MŚci, trochę więcej cyklów tatym kierunku, aby na podstawie kich, jak "Kwartety Haydna".
tego, czego sobie życzy "kli- Natomiast czas najwyższy ograjent", dawać wprost, a jeśli nie niczyć zdecydowanie audycje
_
r
zostaie
Dodane w odpowiedniej formie
szopenowskie. Dlaczego doprodo tego, aby najcudniejsze rzeczywiście perły genjalnego kompozytora stały się ogranymi szlagierami, od których
człowiek ucieka.
Taki straszny
los spoŁkał już nieśmiertelną
Symfonję C-moll Beethovena 1
kapitalną
Patetyczną H-moll
Czajkowskiego. Nawet· wielki
konkurs pianistów im. Szopena
winien być tak skonstruowany.
ahy biorący w nim udział musie
li zagrać jeden z nieśmiertel·
nych utworów tego mistrza for·
tepianu, a pozatem kilka utworów innych wielkich kompozyto
rów. Je:ili chodzi o opery, to Iłaj
wyższy czas pomyśleć
o cz~­
stych montażach, dla których
wzorem mogą być stacje rosyJskie. ~Vybrane najpiękniejsze
fragmenty opery, połączone opo
wiadaniem treści, oczywiście w
wykonaniu znakomitego deklamatora, wz.bogacą wrażenia słu
cllacza, nawet nieprzygotowanego, a jednocześnie hędą dostęp­
ne i jaknajchętniej słuchane.
Natomia!lt
transmisja oałych
oper jest przy stopniu Ulnuzykal
nienia naszege społec2'>eństwa. wy
siłkiem chybionym. Transmitowanie chóralnych uŁwo-rów jest
w programie pozyoją ujemną.
Cbór niestety przez radjo, jak
to się mówi, "nie wychodzi".
Audycja "Cała Polska śpiewa",
jako podobno kształcąca, musi
pozostać,
acz w dostatecznym
stopniu potwierdza to, cośmy
wadzać
właśnie podkreślili.
. rzeczy'
za wiera m. in. następuJltC{;
Vlglł: Co lubimy w pl'ogl':Hna~h ra
djowych?
***
Król Jerzy V i Król
Edward VIII
Roderich Menze!: Ziemska siedzi·
ba Buddy.
Alfred Polgar: Najnowsza arltkinada Shawa
Lulgi Pirandello: PowicI wiosny
Rudyard Kipling: Nathu opowiada (Nowela).
Leon Lourle: Rudyard Kipling
H. Swieł: Palestyllscy żydzi przeciwko radzie legislatywnej.
Prof. A. Huehl: Narodziny kina w
syterynie.
Arnold Hollrlegel: Gosposia z
oberży "Pod starym płngiem".
* * * Fakir i lady (Nowe!a)_
Chciałbym
znaleźć znakomitego piani.
który przekonywująco, acz
jakby od niechcenia, wiąże p(szczególne utwory w jedną całość. O operetkach daje się ;>0wiedzieć to samo, co było wyżej powiedziane o operach. Jeszcze tylko słów kilka o solistach
wokalnych. Doświadczenie uczy
naogół, że wysokie głosy damskie (soprany) są radjofonicznc
tylko w lekkich piosenkach i w
koloraturze, natomiast w arjach
dramatycznych, jeśli głos nic
jest wyjątkowo piękny, wycho·
dzi nieznośne wycie.
Muzyka z płyt, zarówno poważna, jak i lekka,
musi być
pnedewszystkiem urozmaicana.
Nawet koncerty życzeń, wbrew
woli słuchaczów, nie mogą sta·
le przynosić tych samych płyt.
Gdy w głośniku wciąż się powtarza taki nieznośny "Czubczyk" albo "Czerwony kapturek", to radjo staje się utrapie·
niem. Koncerty z płyt nie mogq
być zależne od tego, jakie płyty
akurat dostarczająca firma ma
na składzie, albo jakich nie ma
2;espół angielskich reveIlcrsów,
czy Comedłan Harmonists, nale·
żą do muzealnych rzadkości, pod
czas gdy chór Dana i Eryana,
wciąż w tym samym repertuarze, zaczyna już nużyć. Dlacze
go nie słyszymy nigdy np. "Negro spirituals"? Nie chodzi o da
wanie przykładów, które można
by mnożyć ad libitum, ale o uroz
maicenie programów radjowych
i danie słuchaczom możności pll
l'ównywania, nie mówiąc już o
tem, że taka metoda nietylko
rozwija słuchacza, ale zmusza
jednocześnie
rodzime siły dQ
pracy nad sobą i podnoszenia
swego poziomu.
WESOŁE REW.JE MUZYCZNO-
dzie
stę,
słuchaczów
Oczywiście
rodzajów audycji.
trzeba postawić jeden kardynalny warunek: możU
wie jaknajwi~cej swobody, llrze
dewszysłkiem w (lziedzinie satyry. Kontrola powinna właśnie
polegać tylko na tern, czy to, co
idzie na antenę, jest naprawdl~
dowcipne i czy przy tern jest kul
turalne. Natomiast obawa uraie
nia tego, czy ińnego dygnitar"a
- oczywiście w formie europeJ
skiej - musi zniknąć, albo też
audycje te będą nudne i jałowe.
Należy przy tern pamiQLać co
dotyczy równie;i, słuchowisk -że mikrofon nic znnsi źle llo,imo
wanyeh scen zbiorowyc~), polegających na zgiełku i hałasie, że
nieartykułowane
dźwiQki
dopuszczalne są tylko w wykona'nin przedmiotów martwych, czy
li drogą akustyczno - techniczną.
Stanowcze zlikwidować należy
- przynajmniej w dotychczasoweJ formie - fozmaite reJdunalne l'eporlaże, jak obrz~dy w
poszczególnych zal,q tItach kraju, ponieważ nie sft to ani rewje,
ani wesołe, ani muzyczne, ani
słowne, nie dają żadnego wyobra
żellia o rzeczywistości.
denerwują. słuchacza, albo uspasabiaję go wrogo do folklorn, co chyba nie jest ich celem.
AUDYCJE LITEHA.CKIE
Zastrzeżenia
zasadnicze, do ..
tyczące słuchowisk,
wyżej. Pozatem
w
podaliśmy
słuchowi­
skach musi być dynamit.a. :Mikrofon działa tylko na słuch,
jeszcze zaznaczyć, że w tym wy
pozostawiając resztę wyobraźni,
padku nie chodzi o jakość wyko
której nie można stawiać zbyt
nania. Nawet najlepsze chóry
wielkich \"ymagal1. D jalogi ll~U
są naogół nieradjofoniczne.
szą być zwięzłe, lU'owadzoue sty
MUZYKA LEKKA
lem lapidarnym, gęsto przetykane zmianą scenerji i odbywać
koncertach orkiestrowy('.h
przedewszysŁkiem małych zesro
się na dyskretnem, ale niemal
SŁOWNE
łów, wartoby wzorować się na
permanentnem
tle akustvczPrawdopodobnie dyrekcja ra- nem. Dlatego np. w takiem "słn­
codziennej audycji stacji Koenigswusterhausen "Allerlei von dja wie już z dotychczasowego chowisku, jak "Noce Teresy"
zweis bis drei", do czego oczy- doświadczenia, że jest to jeden z
najbardziej pożądanych przez (Dokończenie na stronie lO-ej)'
wiście trzeba w pierwszym rzę-
"T
----~----_._-~---
KRZYŻOWE
y;:-
\
_______
...r"\A
~~~(~,o~
--../
Dawniej-
2
• cza
••••
...
A
Kilka mOmentów z źl/cża zmarłego króla
,
'
,', ' " , ' " . .
"
I
KROL
"
Król Jerzy V
wstą'Pił
na
tron 6 mała 1910 roku, Dwadzie~cia u'.ęć lat iest dość flł,,­
giPl ok..resem !lłużby nawet dla
króla, szczególn'e gdY iego panowanie plzypada na okres wo
ien : św' atowych i rewolucji,
wstrząsów i , rady.kalny'c h prze·
mian, Możl'we, że Dr7YSzli historycy. przet:rowadzając b',
lans jego działalności, ze szcze
gólnem zaiJnteresowan~em hędą
się ,zas-tanawiać nad tern, w .i ak!:
sposób ' umiał au Dogod7ić w:er
ność tradyciom i uparty n ' emaI
komserwatvzm z takiem
życ ' owem przVlStosowaniem się
,'do in o wae.i:"
Ideał dżentelmena
J
,
'
U góry na lewo: Na jednej:'. oficjalnych 'uroczystos,c i' Jerzy ,V ,korzystaz chwili, by pogawędzić ze swoją małżonką. U 'góry na_ prawo: : Król , na,:inspe~cji " pułku -' gwardji Gołd.
stream w roku 1927 po wręczeniu pułkowi.- temu ,now,ego ,sztandaru. U dołu na lewo:
władca
w szkockim uniformie przechodzi przed frontem ,t. ,'zw. "Czarnego
Szkocji. U dołu na prawo: Jerzy V na polowa~u 'w -Inąjach .w- roku 1912.
pułku~'
w
ROdzina zmarłe.o ' ,k,,6la
Bodaj najlepiej cliarakteryzl1
je stosunek a nglików do domu
królewskiego drobny nap ozór
fakcik, który miał miejsce podczas uroczystości jubileusz 0wych 'W ubiegłym roku. Oto
podczas tyeh ' ur~zyśti>ści ,~ n~J
uboższej ~ dzielnicy.. 'Vond1llu
szedł w.ielki ,pochód bJedaJt.ó~,
niosąc na : czele olbr,zy,mi ' ll'aJlsparent z napisem: "Jes,teŚmy . Zl\
wszeni. ale lojamil" Nie trz~ba
Trwdno te cechy oddzielić i
to' jest naibard'z iei charakterysh(,1:ne zmam'e ang'elskie, WelUwr
zwycza iów i UJOodobań.
po!dą,dó>w i reguł życia, . .fer.zv
V bvł ' typowym
an.g:elslunl
dżentelmenem.
N: ełatwo fest
obiaśn'ć, na' czem
to polest'l,
Boda j na ibard.ziei cha'r akterystvcznemi cechami dżentelme• na ' jest -reZ'erwa i 7równoważo, na uprze iiność, dotrzvmvwa- '
nie słowa ~, obvczai~w, n'ezależność i skromność.
A,l e i to
nie wszystko: .lest ieszcze cr:ś
I'!łebsz.e~o:
.iest Jeszcze ' szla
chdność charakteru. ktoca naj
wvru:bniej wvstępuie, gdy s : ę o
n'ei ' nie mówi. A iednocleŚlIlie
rozUlD1 i log!ezne zdolnośc;: ustepu ja na drugi ' plrun,
Czło­
wiek ' może p'ooSiadać bardzo
przec'ęłny umysł, a jednak być
'Prav.:dziwvm dżentelmenem. A-
~k:~;;~ek;o:a~r:~!ro~:,n~:
d()~awać, i'e - n;k't , nle ' pr(Sbował nawet
je~li ' jest
obdarzomv
nigdl'
któr~go , lapIdarna de.klal:acJa n:e bedzie dientelmenem.
zrobiła "!I. wyższych sferach.: a , D1ateRO w AllI~\li tak l)~ar.
, s~czegól~~e n~_6wczesD:rm ..kslę- ' !l1iWY był stosunek do e~rza
CłU ' :WaIJI, WIelkie 'wrazeme.
eiemieck'ego. poniewa! w jego
,n~wet r:ozpę~ZJać tęgo poch~d!1' 'wsban,'alVm umysłem.
Dotychczasowe żqcie Edwarda VIII
sie,
zaczepności
cechy
niskiego charakteru, a
pod tym względem an~ielska opinja publiczna iest bezl t0811n.
Charakter ceniony iest w Anglii w człow!ek.u najwyżej, Tern
poaeści wytłomaczyć
można
wielką
popularność zmarłego
króla,
W
morsk~ej
czterna ś cie
Przez
szkole
lat
służyl
ksiaże Jerzy we floc'c i gdyby
nie śmierć nastepcv tronu, n'ewątpliwie
dokonałby
:':ywuta.
iako utytułowany ofcer n1ann arki.
Babka ie~o. królowa
W:,ktol'ia, panowała dziellIlie i
długo. Za iei czasów wszystko
miało zwom' OlIlą,
niezmi elll1ą.
formę, Okretv, na którv'c h dwu
krotnie Dosyłano młodych kSię­
c,:Ó-W w podróż naokoło świata .
były ieszcze r,:('11ym: krąfowni­
karni. OczY\\ i::.cie ': stmiały
na
n'(h kotły i maszyny, ale dówna ich ozdobę stanow'łv ża.głe.
Gdy sDoirzeć na ilustrację, · wyob,I ażaia'ca krażowni.k z malo·
wniczo .rozpuszczonymi żagla­
In" oraz na mape, na kt6rei
"zerWOIlem" liniami narysowano drogi ocen;czne Atlantyku,
Pacvf-ku, I'l1dv.isilte~o oceanu,
gdzie ' od 1879 do 1882 roku po
dróż, o,,".1l' , wnukowje królowe i
Wiktorii,
to wydaje s:ę, , że
iest to historla, od której dziela nas stuleda,
A- tymczasem
te ' czerwone linie sa mocnemi
nićmi. Król Jerzy '- V od młlldo­
ści poznawał swe impeT ium i
1W' azał s'ę
z ' niem,
zroQ:urniawszy i poczuwszy.
że fest
to tvwv ro~wi iaiacy się oraanizrn.
ł rzeszło pół wiek-u
m':onęło
od " tych młodz' eiiczvcli roz iazd6w no nrzvszły<lh
ieJ;to .. ziemiach. Od tych czasów wvmalazc70ść ludzka wiele zmien'-
,. .
·N:i e.ch 'zYJe
TW~1'%-· dotye1iezaso'Wego księ-
ze
obecnie jako obecność księcia Walji n'a pokła­
Edward VIII wstąpił na tron, dzłe zbytnio zainteresuje wroga
apowatniała w ciągu ' ostatnich ' danym okrętem. Wobec tego ' roT.
lat. Mało pozostało z tych weso począł służbę w piechocie.
'łych, pogodnych rysów. kt6re
Po zawarciu pokoju spędżił
pozwalały - traktować syna' kró, lwią część czasu
,
lewskiego. ,jako dyktatora mo- w podróżach po wszystkich zady. bożyszezekobiet. podr6żni kątkach imperju~ brytyjskiego,
ka ' światowego, sportowca i mi przyczem jego ujmującej postałośnika nocnych lokali, za jakie ci przypisać należy, ' że poszcze. go go dawniej powszechnie uwa gólne części Wielkiej Brytanji,
Zano, co nawet zrodziło niechęć które po wielkiej wojnie wyka, przeciwko niemu w szerokich zywały poważne tendencje sepakołaeh purytanów angielskich
ratysłyczne, znowu się zbliżyły
Ostatnie pię6 lat uezjnno zeń
i scementowały.
' h.ardzo poważnego człowieka,
Jego częste upadki z koni lOktóry publiezne przemawianie, dziły częste uśmiechy. Wreszcie
oficjalne podróże coraz częściej doszło do tego, że izba gmln za.. pozostawiał swoim również bar· żądała od króla, aby wyperswadzo reprezentacyjnym braciom. dował następcy tronu to
Młodość nowego króla miała przesadne zamiłowanie do konbardzo pogodny i radosny przenej jazdy.
bieg. Ksiąię Albert' Edward uro Ale książę Walji nie czekał na
dził się 23 czerwca 1894 roku,
decyzję króla. Rozsprzedał całą
uczęszczał do kolegjum hnmani- swoją bogatą stajnię i ze zdwo ,
stycznego w Oxfordzie, wstąpił joną energją
do korpusu kadetów ' marynarki
poświęcił się... lotnictwq.
w Osborne i studjował następ- , Uzyskał też szybko dyplom piło­
' nie we Francji w szkole nauk ta i jest dzisiaj uważany za jed- politycznych. Jego
nego z najlepszych kierowców
" niewymuszone stosunki z towa- na szlakach podniebnych.
I'zyszami studj6w
To, że pozostał w stanie ka ,
stworzyły mu już w owych cza- walerskim,
dawało powód do
sa,ch popularność, a sympatje bardzo licznych, czasami nawet
dla Francji - ' część spadku po drastycznych komentarzy, Tym
dz~dku. którego imię nosi na czasem sprawa podobno ' \ua si~
trolłie przysporzyło mu opi- tak, że książę Walji
.
nję' o pewnej frywolności uspo- w młodości zakochał się szcz.esobienia. ' W wojnie brał czynny
ue,
udział. Początkowo . miał odhy- ale musiał zrezygnować ' z mał­
wać służbę na jednym z okrętów żeństwa, ponieważ musiałoby
wojennych, ale żaden z komen- ono pociągnąć za sobą formalny
. dant6w nie chciał go zabrać, skandal dworski. Otóż w związ­
ałusz:nie zresztą obawiając się, ku z tem zawiedziony w pierw-
d. Walji, który
U góry na lewo: Uśmięehnięty książę Walji. U g'6ry na praw.o: Uroczystość odz~cza~ia
oficerów, przyczem wys'ok.a niedźwiedzia czapa . zmienia ksi~ia- nie do poznania (trzeci
z lewej strony). U dołu na ltlwo: Książę Walji na -zgromadzp.niu, brytyjskich żołnierz~
frontowych mówi o koniecJności porozumienia ~ mię<łzy > narodami. U doln na , prawo:
Z wizytll u premjera francuskiegQ -Lav~ w. _ pier,w..szem--s~djum konfllktu..a.bisY:ńWego,
wvchwalruu:u
i zaC" etrzewieniu widziano
fe'&!t~a.
5*
Jerzy
i##i#ti.WĘ*Wł###iJt'ffU!I
v
•
REWIA •
n e
ży
tlwudz':les-tu milIonÓW.
króla od takich Dodr6źv. Ob1Zgodnie z tern obc:ażenie 00 w:ali sie (' bezpiecz·el1s1wo glodatkowe podniosło się z trzecb wy pańs{wa, IZdy wybierał s:-ę
do uietmasłu fumtów
roeZlll.',e do IL ancashire'u,
gdzie byty
Ale k.ról ·
na :,{łowę ludności. A iednak fa rozruchy streikowe.
koś da ia sob:e radę. Nietvlko
mImo wszystko uo.iechal
Rożyja, ale uod wielu wZlzlędmIIu botnicy
spotkaE, go
bardzo
ży.ia nawet przyjemn'e,i
i łu­ przviaź,n: e i nastroje strejkowe
twiej, niż w XIX stulec:u.
załamały się.
vV oilIla wszystko gwałtownie
Slwńczvła si'e wojna. . P~ ' ~yRozpoczęłv
przełamała i zmyła liczne urzę, . szło zwvcięsrbyu.
i vtk': klasowe.
które
cze·slo s·: ·ę trudności. zwiaza,ne z przeczv,n]y uowietrze w An~l ii tak budowa wewnętrzna.
Trwają ·
dusznem.
Kto wie, czy THlj- One do dn' a dzisiejszego. Ale w '
ważlIlieisza przemiarna, jaka n:1
przeciwie-ó.stwie do :lFlIlych k.rastap:Ja w kra iu podczas palno- iów, Ailld ia
zrecznie
oltlija
króla
Jerzego
V,
nie
bvzbv,t
~wałtowne przem any :,
warnia
Ale ok,ręt państwoIwy.
na
ła właśll'e głęboka demokratysIw k.i. Posiaua orna iaka~ spekt{rvm los ucz'VIn'] gO
stern'kiem, mkm.ie Po dr{Jgach, c~,t6- zacia. życ: a. Gdv wo,ilIla DOstaw' cyficzna zdolność asymilowaludność męs,l;a
nia fl1owy1c h ziaw:sk. Za panotYCh istnienia n:e podejrzewa- la niemal cała
twarz
w
twarz
ze
ś,ITI': ·erci~ j' na
wan:a
Jerzego V zfawił się noła ll.etylko
babcia vVikitorja.
pełn 'Ja m~stwem i lękiem &t'rwy
cZ\'Illni!k.
z którym nie po·
ale , nawet o w:ele bardz' ei poea niemal wszvstkkh kobiet, trzebO'waL, się liczyć' .iel!o paste.'POWY oidec tego, król Ed·
wtedy iakś wicher zdmuchu'lt prz' dnicv na tron:e -- ,n arodoward VII.
z ludzi Dył w:elu zwietrzałych wa part.ia robotnicza,
Techinkzne wymalazki skr6- frady<!ji.
W walce z wrog:cm
W czasach
króla Edwln'da
. cify odległoś-ci,
przysp' eszyły mocni e i sKomsoFdował sIę cały
VII
istniała
garstka
socjalitem,po życ:a. a · i· eamocześnic SIta
naród·
stów.
Z:l
czasów
ic/.!o
I\v'
n a nonełv nad ludzkościa, iako k{Jsz
wstała · Jartia. Partia ta szybko
mar, iak o wciaż rosnaca groŹ­
wyrosła ': tak spotę żn:ała,
't e
ba nowV'Ch strasz:nych mcton
zupełnie 0.d erH~bnęh stara Pt'lrwzajemne:go n "szczcnia sie. VI[
Ale jed.nocześlll:e wojna sprotię lil:,eralną i za ięłn. iei md,dżyciu P3l11Stw, tak samo, jak w
wadziła ze soba
rewolucv.iną .
SC
żvc:ll poiedyl'iczy.ch' ludzi, zu- nwc!Joz~. W' &nglii okazała siG
W
1924 rOik u któlo'w i Jerzemu
chwiała sie wiara w kulturę :' ona słabsza, niż w ':nTIy1
c h zaświadomość
bezpieczell:s twa. kalkach świata. ale iednak s'Q V, temu SJ)oko iin emu : by,rw j,
vVajll1a zerwała wszystkie tamy pojawiła.
Robo,tnicy byli 1)0' mu··e i nie przebiegłemu c7.ło
i ludz:e 1)J':,e ulffiieia ich odbudo czatkowo przec:W1nikam: oh u- wiekowi, przvpacHo w udziale
wać. Niepewność, merwowość,
wiazko,wei służby woiskow0,i. Po raz n' erwSzy w historii An
płynność
podrywa l:).rzedsię­ W fabrykach,
przedewszyst- gli .l wezwać do władzy sodali·
biorczość ~OIspodarczl\, rU.inu- k:em w Dl zemvśle wo iennvm, st6.w. '\Tielu ludziom, s.zczegól.iac wszystkich ~, wszystko. cho- wvhuchły Drólby strejków.
0\ nie patrzą;cym zdaleka, wydawało sie, że to j"uż iest począ:·
c : aż zmieniło sie równeż samo 'król spokojnie i SysteIllatvcztek rewolucj:o W rzeczywjsto'
poiec.ie o nędzy ~, bogactwie.
n:e obieżdżał
głÓoW1Ilc ośrodki
Śle . pierwszy gaMnet Mac Do·
Cóż powiedziałaby ~ospoda, r'Przemysłowe. Przem6w' efi tlranalda
przetrwał niespełna rok
, na, wyrachowana królowa Wik w·je n:gdv nie wygłaszał, a jedl\{'
łoda, .~dybV
mo~ła ",'cdziet, file en passant
p.rzeprowade;~ł, i TI11.tsiał s'e podać do dymisji,
że iei wnuk 9Wo':.m nodpisem krótkie roq;mowy. ale łuł "'~lmo potknąwszy s :e o słvniTIY falsy·
airoepł()wać będzie budiet j w
ieJ:Zo ukazMl:e' s:'e ·o rzvp-omina- fikat listu Zillowiewa.
R~wolttcY.i.ne lllastroji i~o:naK
którym dług narodowy osiąga ło o wvsaku tale'~oinarodu·; ' asume siedmiu m:l1ardó:w fulIl.- pelowało do prietrzvmania, 'do :S<tiIliały 1 próbowały u.iawn'ć
tów! Za. ie; czasów ogólny dług zwvcięs.Łwa. Czasami mllrr:·sltro- się w strejku Dowszechnvm w
'T,ia·ństwOfWv
!D.ie nrzek:raez8ł w<:e
nróhowali oo'Wstr-zvmać 1~26 roku. Ale k"raj wY'Powi~
ta.
Nietylko nastencv tronu,
łl.1e :., zwykli śmierteln:cv mo~a
w Ciagu trzech tygodni
oblee:eć dookoła kulę z"'emska. Ża­
gle nieomal przestały być ś,rod
ki.ero ko.mun:kacii.
Stały się
ta,czei zabawka
ludz':' zamoznych. Król nadal pozostał miłoś'nikiem żagli : na pamia1kę
swych mlodz'. eI1czych radości
p.o.Siadał do kóńca ' źyc'a yacht
zaglowy "Brita:nia" - tak nn;,;vwał się jego riierw,s zy statek
szko}ny.
Na now,ch drogach
•
Kr61 interweniuje
,
RO
miłości miał
świadczyć, że się
szej
ks. Edwarq o-
nie o że'l1i , a w
razie
słyszeć nie chce o "małżeństwie
_..
dynastycznem".
Z drugiej strony opowiadają, że
zągadnięty niedawno o powód,
dla ktocego się nie żerni, ks. Edward miał pono odpowiedzieć:
7" Czuję· się jeszcze zbyt mlo
dy ·do m_ałżeńsłwa i monogamji.
A Jęstem_ zbył uczciwy, aby zdra
każdym
d~ap żonę!
M?; każdym
razie Edward VIII
jest pierwszym królem Anglji,
który wstąpił na tron bez królowej od czasów sweg,o prapradziadka Jerzego III który w 1760
l"oku jako kawaler zaczął p,ano
wać, ale niebawem r>o objęciu
rządów wstąpił w związki maI
żeńskie.
Zainteresowania i poważne
nowego króla nie 0S'ię
bynajmniej do
dziedziny reprezentacji. Po woj
nie
utwol'zył on "Legjon brytyjski",
którego celem jest ułatwian~e
życia starym kombatantom król nazywa ich "swoimi towarzyszami" - i zdobywanie dla
nich posadl i !stanowisk. A od kil
kunastu lat obecny król bardzo
••
~. '
..
• o
powazl1le
zajmUje
SIę sprawami
socjalncmi.
Już
przedtem wprowadził on
rząd w
p ow.al,ne zakłopotanie
pewnego 'razu podczas strejku
górników, gdy swej sympatji dla
strejkujących nie ukrywał do tego stopnia, - że gabinet uznał
,wreszcie
z-a konieczne popTosi6.
,
.
zdolności
graniczają
mował się polityką wewnętrzną,
tak
niewątpliwie główne
zainte·
resowarue Edwair da VIII 'doty·
czyć będzie polityki socjalnej.
Charakterystyczne jest zresz,
tą, że w przeciwielistwie do więk
szości s\vych obywateli król Ed
ward
biegle włada cal~'m szeregiem
języków obcych.
Gdy w 1931 r. odwiedził połud
niową Ainerykę,
aby pozyska6
tamtejszy rynek zbytu dla an
gielskich produktów - jego suk
ces w tej dziedzinie uznali angli
cy, nadając mu
przydomek "Pl'ince of Sales"
(książę sprzedaży) mógł za oceanem wszędzie rozmawiać po
hiszpańsku , a po powrocie b.:c:dzo gorąco namawiał swój wrogi względem obcydl języków na
Rod ina
Królowa - wdowa Mary, lkzą
ca 69 rak życia, jest córką księ­
cia niemiecki,ego von Teck i angielskiej księżniczki Mary_ Urodziła się w Anglji i od najmłod­
szych lat czuła' się angielką·
Swojemu mężowi urodziła czterech synów i córkę, nowego króla, nowego księcia Walji, (dotychczas Alberta księcia Walji) ,
księżniczkę
Mary (poślubioną
earlowi Harwood, dawniej'S'zemu
hrabiemu
bascelles), księcia
Henryka Gloucester i księcia Je
l'zego Kentu. Jej surowe poglą­
dy w dziedzinie mody ujawnia,·
ly się już niejedlłoluo·inie.
Bliższa rodzina zmarłęgo .kró
la jest dość liczna. Obok pięcior
ga dzieci pozostawia pięcioro
wnucząt (dwie córeczki nowego
urągał_Ii!
księcia
Walji, dwoje dz,l eci earla
Harwood i synek księcia Kentu). Jeśli chodzi o własne pokolenie zgasłego króla, to reprezen
tuje je jego siostl"3, 66-letnia
królowa norweska Maud. Żyje
również rodzeństwo
Edwarda
VII, ojca Jerzego V, a mianowicie księżniczka Luiza (87 lat),
książę Connaught (85 lat) i ' księż
niczl"a Beatrycze (78 lat), która
była żoną księcia Henryka Eattenberg. ! Zmarły król ·był · z lwią
częścią
książęcych
domów w
Europie ~ .spDkrewniony, . albo
spowinowacony. Ostalni cal' Ro
sji, Mikołaj II, . był np_ jego kuzynem. Podobiellstwo między
obu władcami było, jak wiado·
mo, wpr,ost · zdumiewające.
Dziedzictwo tronu
jel
,Według
dział s',ę
Drzeoiwko nim' nal •. ' .~llłC
"
" •'
';" 'o'.
król w okres-.~
sŁreioku? Nk, a raczei nic ~.a­
k: ego ,co byłoby widoczne. \V
Hl29 roku większość przy wyboracn znowu zdobyl' soc ialiki. Po ' dwuch lalt ach ' 01<3za1o ,
SIę iednak, żę ieszcz·e nie nades7.ła por'a tak daleko pO'sU/n: e- .
ty.ch reform społecznych i politycznych, ia.k,.: e zawi'eral pro
gram labourzvs.t ów.
Tym ra~em Jerzy V wykazał zu.pelnie
wyjątkową energję
i rni~ iaty.
staplł spp '-q!.
C6ż r{Jbił
wę·
'Przekreśliwszy
us,t anow'o'nY
iesz,cze w czasach bahk'. vVikoto
~ii rozikład letn', Ll'zyiechał (lo
Londvnu
ze swoj·e i szkockki
rezvdencii. wezwał
do palacu
Buckingham
Pl'zedstawic'el'
wszystkich trzech .p artii i kate
goryczn'e zm:us'l ich do ul\vór1.euia
rźa,du lwa lic''t'jtnego, t·
z·w. narodowego.
Dzienniki ' ledwo Ws.pom,n· aIv
II 1'01' króla
pr~y orga:nizowa- ·
niu władzy narodowej, 'V wvda wn 'dwa c hiubileuszm,yvcl1,
które ulnJZałv ' się '?l .ubiedvm
ro.ku, również . n'e mówi. sie n
tem r,u<pełn ··e, ~Llho też . móv"j .
sie tylko
miedzy 'wierszam:,
iak to w 1931 roku w ulp alnv
sir:>l'pniowy dz' eń król .T erzy V
zamkln al swo ' ch ministrów w
iednei z sal zamkowveh i roZkazał:
._-, No, a teraz umaw :aicie
si e! Póidę wypalić cygaro. A
gdy wr6ce, żeby mi WsZYSn\.o
było zała.tw:one!
. Możliwe, Że sam król nie
abv o tei historyjce opo
wiadaillo w prasie. Zrob ł i koniec. Niema o ez·e m mów : ć. Umiar' w słowach " nieiCheć do
mówien:a o so,b ie stanowi a również zasad.h'cze paragrafy nie
pisanego kodeksu, określające­
(lo zachowanie s'e dże.ntelmena.
chc'ał,
,•
~.11-
ard V I
Ed
go, aby był łaskaw za'lllilknać.
Określenie "czerwony kSiąi ę",
które się wtedy zrodziło, jest oczywiście
niesłychanie przesadzone, ale faktem jest, że Ed,
ward
popierał kluby bezl'obotnych,
zjeżdż,ał do k'opalni,
studjował
londyńskie
domy czynszowe,
t. zw. " slums" i oświadczył pew·
nego dnia w prelekcji radjowej'
.- Jestem wprost przerażony,
że w cywilizowanym kraju, Jak
nasz, mogą panować takie slo·
sunki.
Jak polityka zagraniczna była
specjalnością jego dziadka, jak
jego ojciec prz·edewszystkiem zaj
-
ród, aby się intensywniej zajął
studjowaniem obcych języków.
l't
g a 'cryne'J W)'stą
u
'v po l yce za r n I "
.
pił' w ostatnich czasach jedynie
z inicjatywą wizyty członków
"Legjonn brytyjskiego" w Niem
czech.
Ta inicjatywa przysporzyła mu
. le k ry ty l'
bozI'e l eWIc
. Y
WIe
{l w o
angielskiej.
Często powtarzano pogłoskę,
że nosi się on z zamiarem zrezygnowania z tronu. Nie jest wykluczone, że buntowała się w
nim dusZ'3 przeciwko ciężkiemu .
stanowisku króla angielskiego,
które pociąga za sobą
o wiele więcej obowiązków, niż
angielskiej ust~w~ Q
dziedzictwie tronu synOWIe ldą
przed córkami, ale córki z ko}ei
przed braćmi. ,W skutek tego
drugi syn zmarłego króla Jerze
go, dotychczasowy książę. y o~'­
ku, zos.taje następcą tronu l kSlt:
ciem 'Valji. Coprawda zmiana ta
nie następuje definitywnie, bo wiem gdyby król Edward VIII
ożenił się i jego małżeństwo zostało
pobłogosławione
potom ·
Idem, to narodzone dziecko, nie
zależnie od tego, czy chłopiec,
C'f,y dziewczyna, ma pierwszdlstwo przed księciem Yorku. Ten
ostatni jest tylko (według angie l
skiej terminologji) "heir prcsumptive", a nie "heir appa·
rent". Jego dziedzicem z kolei
byłaby, gdyby 1i.lU s-ię nie urodził
w przyszłości syn, najstarsza
córeczka, księżniczka Elżbiett'l,
a nie Jeden z jego braci. Nowy
książę Walji jest tylko o jede!1
rok młodszy od swego królew skiego brata i wobec tegO' w
pewtlych możliwych ,,'anmkach
Elżbieta mogłaby
odziedziczyć
tron i zostać królową bezpośred
nio po Edwardzie VIII. Byłaby
ona wtedy szóstą z kolei p:.mującą królową Anglji. Tytuły
dwuch
pozostałych księciów ,
Gloucesler i Kent, nie ulegają
zmianie w związku z podniesie ..
nif'u1. .rang ich starszych braci.
Nowy ks i ążę Walji liczy 41
rok. życia. Ożenił się on z córką
czternastego earla Strathmore,
lady Elżbi etą Bowes-Lyon, która d zisiaj li czy sobie 3G rok ży­
cia. Cieszy się ona w Anglji wyjątkową popularno ś cią.
Gdyby
kiedyś w przyszłości miała wstą
pić na tron u boku swego mal
żonka, to w historji domów hanowerskiego i koburggotajsl<ie·
go byłaby pierwszą królową czy
sto angielskiej krwi. Wszystkie
jej poprzedniczki były · cudzoziemkami. '\iVspomniana para
posiada dwie córeczki; starsza,
Elżbieta, kończy w kwietniu 10
lat.
Korona przechodzi na następ­
cę tronu bezpośrednio, przyczem
koronacja właściwie zupełnie
nie jest potrzebna; jednak .akt
oficjalny odbywa się zazwyc.zaj
później w Londynie w opactwie
westminsterskicm, dokonuje go
arcybiskup Canterbury, a król
sldada przysięgę kO'ronacyjną·
Od czasów rewolucji w 1688 rolm, podczas k t órej wypędzono
Stuartów i dynastja orańska zasiadła na tranie angielskim, regenci Anglji przysięgają w swem
ślubowaniu kor'Onacyjnem, ż~
rządzi.ć będą narodem w zgodzie
z przepisami, ustawami i zwy·
czajami p_arlamentarnymi, bronitlc wiary protestanckiej.
Parlament musi się zebrać '"
24 godzimy po śmierci króla, a'b.v
wysłuchać orędzia nowego suwe
rena i przyjąć uchwały co do for
my kondolenc.ji i gratulacji.
\Vszyscy członkowie parlarnentu muszą złożyć nowemu królo
\'\;i przysięgę na wiernpść.
praw.
\
k· h
Będzie teraz musiał Mniechać
;Vedług poglądów angiels IC
beztroskich p o rloró;i:y, 'jak cho- specjalistów prawa. paIlstwowe
ciażby zeszłoToczna do Wied- g(l' "król nie umiera nigdy", to
nia , Budapes-z,tu i do krajów al- znaczy, że tron . nie 'pozostaje
pejsklch.
ańi sekimdy ogołocony, bowiem
dziedzictwo jest natychmiastoDla jego osoby charakterystyczny jest pewi.e n drO'bny epi wc. Dlatego też ceremonja koro
zod. Gdy odwiedzał Indje,
nacyjna jest tylko uroczystem
podszedł do niego również przed uznaI~iem i pohvi-erdzeuiem dzie
dzictwu i nie jest konieczna do
stawiciel parjasów,
a])y mu przedłożyć pragnienia posiadani,a korony. Ale jednak
swych towarzyszy niedoli. I oto jest ważna, bowiem oznacza u·
syn królewski
l'oczyste
potwierdz~l1ie tych
pl'aW, którvch ż:>da od m Ol'lurpodal rękę temu człowiekowi~
J
'.
który przez przedstawicieli in- chy naród wzamian za obowiilnych kast w Jndjach traktowa. zującq ten naród wierność i prz)
ny jest; niby trędowaty: Był to wiązanie.
w oczaćh hi1n dusów niesłychany
Saina ccremonja koroll::tcy jnh
gest. Czy stało się to dzięki przy jest w Anglji o wiele ws panialsz~\
kra
rodzonej uprzejmości,. czy t{:>ż z niż w j·akimkpl wic.k il1l1Yll
.
ju.
l'\anul
szczenie
istni
('.
I
·
e
.l'UŻ od
r'ozmysłem, nie.wiadomo. \V każ
dym razie
prz e sz ł o ty s ią{:a lat. Do o7.nak
50 miljonów paI',iasów spo(lzic- królew skif'j władzy. któremi
wa się od tej chwili, że kl'ól Ell- władca zostaje ozdobiony pod
ward VIII wyzwoli ich i równo- c.zas kOlronacji, najeży pierścień,
~rawpi...
naramiennik, sza. t Y pU.l'\purowe
i
d~adem.
4
c:a:wa,!
,.RE'WjA
s a
,
Zi
Wierzący
japc)}1:czyk, wyznatrzy religje: hurldvzm, szintoi'zm ':, chrystjanilt,an,
uważa miasto Nara za z,eml>kn
siedz ' bę Buddy.
Ra.iskie zakątki N'ponu, jak
NIlkko, Hako,ne :, Atam: i ' nne
ś.\vięte m ejls,co,wo,ści uważa za
n:l '\
jego letnie rezydencje,
ktfuem: unosi s ę duch BOL1.a.
Czyikolw 'ek byłby to duch, 1ro
wmialem iest tylk'O, Że wol ,
nomyślni, n ' ewieTZa~y, a nawpł
heretycy i bluźn ercy pragneli ,
by stać s'ę tu w'erzącymi, aby
móc odezuć
wzni.osłą potęgę,
naturv ,', twórczości ludzkiej.
p,ekno, harmonie i l..nacumie
w' ecznośc' , bo sam rozum na
to nie wystaTcza,
'W św ątyni Dai'b utsu w Nara wIz nosi się
~~.f;(autyczny
pC1sąg
Buddy z
bronzu, będący uzmysłom"leIuem wzn'osłości, mecy i
boskiego spoko,iu. '
, JedyU"e w celu o~ladan;a te ,
,to cudu. nielgrzvmu ią corocz '
n'e do Nara setk', tysięcy ianoii
c,zyków i cudzoziemców, vVysy
puia s ' ~ z noc;aJ{ ÓW, n by rzekll'zyżowców, któ,r vch Zf~sPO
lila iedna my ś l, iedna wiara '
być mOlŻe jeden tylko
fcm pojący często
'
'.
SI dziba
w'e i , św ' aLyn : KofukuL , kt6r'e.i
kopuły wznoszą , s ; ę ' z wiara ,ku
nl~bu,
niby
wvciagnięłc
ram:o·
na'!
Foto/;trafu,ią - wszystko: : S81'l)y~
.feziora, p{'sąl.!i, ,jr'~I/;trzymów,
dozorców ' pl\rk9wych, psy, roI
u "ków na polach, drzewa ł dro
~cwskazy" h'andlaJ'kli owoc(jw,
a w chwilę późuic.i Budde w
DaUlUtsu, n'le bacząc na zakn.e.
Dz ś w 'dzi s'ę, 'ch w Nara. iu
t,r o sa iuż w -Ni kko i drepcą 1.~ ,
swym Baedekerem w ręku pn
zicmskkh s' edz': bach Buddy w
Japonii. Ale mUSi im być zaka
zaTl wym'e'l1ianie w Baedekerze św'ęlych imion Nara " N k,~n. JapOII1czyk :nie jest. tak dumnv, jak włoch; ktckemu nrzyp'sUia słowa: "Spójrz na Neapol i umnzyi po,t em", ale 'j nn
mów, o N kkol: "Nic' będzit''Iz
w'edział, co jest n'elmo, <iO'oó- '
ki 'n ie u irzysz ,Ni kko",
I ma, słUls7.ność.
Nam , iest p!,plrue, św" ele ,:;
wzo" os're, a1e Nikko, ba.icc7.~Je
'. r.zaruia(!e, jest rajem Japonii.
Swiqłvnie, pusątfJ
li , w'de w
NaT~ H~zą, wjl'rawdzJe
wn'eccj,
,
niż ty~i ąc lat,
a skarby , Ni~ko
zostały ,tum
przenies one ~ ',nnych
mi,eisc
rlopit'ro Drzed 250 czy 300 laty, '
Lecz w:ek 'nie' stano,wi
pię­
kności ~ cen,nośc ' . Nikko mOle
uchotdzić za pstre, iaskrawe ~
wspan'ałe,
lecz barwy iElgo są, '
sztuka, jaskrawość - blaskiem
dońca.
a wlS,pan'ałość - kr6lewskooŚcią.
Św ęlość Nara p erwołnei stolicy Japonii ' z
nrzed 1300 lat - przyćmiewa
w oc/zach turystów; piel!!.rzvmów wsoaniałość ' nrzyrodv 0 'kol' czne gó,l'Y wygląda.ią wiosna, iak morze kwi,atów, zdnI!'ka mo.zna mniemać, ' źe pukrvł '
ie Śll eg, lub ' zasypano ' kwieciem. JeSl:en 'a podobne są. do
morza ołomien ": pUfPurowe 'lisde klo,n ów goreją 'O~niell'l ' w '
blasku zacho.dzace~o ' slnń<:a:
to,n a w cZe.Fw:en: . w: eżc ,świą­
ty6, dachy , !
,,św~'Cty m~t", po ktÓI'ym' ma ,
pI'awo kroczyć ,~edYD!'~" cesarz~
M'esz 1{anicc Nikko m6wi:
- Nie,chai Da"butsu - ·Budda ,
o
-
\V śW'$tvn', : Todai-ii waży
500
tonn. ni'e chai ma 15 metrów
wysoki ści i pOlcho(].zi " ósmego
stulecia, lecz on właśnie stW'Orzył pi'ekność Nikkó; »' ekność
n:ezn ' szczalną ' i sta.rsza
od
w,szelkićh Dosag6w.
Nie da się zalOł'zeczvć pewna
ryWalizacJa ,nomiedzy Nar&
aJ Nikko.
CZy mOiŻ.na " bow:em wo.g61e po·
równać sar-ny Nara, jego "Wod'osDao słowków" i ' pagodv z
mauzoleum' Nikko, ie~o złoco­
nem: rzeźbam:, schodami; zdają.cemi się s'ę~ać nieba, kaplcami i św'ętemi stud.niam:,?
- Skh~p J;' zabawkami tw''Crdzi Jaor,ńczyk 'z Nara, "dy
mówi o N·kko.
"
Te' postacie bogów w!i\,t ru •
g,rzmotów w mauzoleum : kapia
ce ' od 'barw, poczvnaiąc Od nai
lal>lira,w sze! czerw,en do ' naJgłebsze~o bł~k:.tu , te świątynie
0.0 dorobkiew:czowsku
uncła­
dowane , zło,tem i barwami,
,v",zystko to pochodz' z czasów
llo.adku iapońske.i 's ztuki. Nnwet świ e ty most czy/n:' wr~7.(?
sze
sąg·
Oto wlecze sie o J&jfju żebracza
postać,
odziana w zbrukane pł6tno , w
wysokim w kształcie D:ramidy
kapeluszu. l1.·zvw azany do b ' 0dra dzwonek oznaJmIa Swym
dźwl~:em, że idZ':e pielgrzym,
T'O stara wieśn ' aczka o pomarszczOIDei twa,rZY . ' stwardniałych od pracy rekooh. Nzyby~
wa jąe~ Budda wie skąd, aby
poonodlć się w św: ąty;niach Ja
ponj:,. Ta
s:Wemd7J~esi~ioil em\'la słarusz­
lUt
POd.ieła średniowieczną
p'elgrzymkę
n:e świeżo pOlJllĄIO'Wan~o.
- Tak mówi zazdrość - utrzymuJe mieszkaniec N{kko.~atura,
szruka i religJa łączą
s' ę u nOS w symfoo,ię "ękua.
N:'kko jest cząstką raju, I.nc·
nles'oną na ziemię.
Niema istoto 'e na ziem: lakątka, kt61l'yby bardz':e,i zasłu
j:/iwal na tę nazwę, niż N'kko
- ue eleśniOille D ' ękno bajki
przedtem dla japończvk6w, ' a
obecnie
dla całej ludzkośe:.
Każdv . w'dok. 'nasuwajllcv .i~
oku
wydaie się kunsztow'n ie
tkanvm kob' ercem,
obrazem,
pełnym fantalZii ': mocy. Nam
może
zaledw:e być naZwana
ohrazkiem scenicznym. N!kko
to potę,żna opera,
s.tworzona
przez naturę i człowieka.
Kaidy sklep 'k
ze starzyz:na
w Nara, N:kko, Ha'kone, A~
: K'oto za,wiera
dzieło sztuki, które budz"loll:f
D()dzt:W w europe.isk-:ch muzeach,
ozy byłyby t'O wspaniale rzez·
bione figurk: z kości słon, owe1,
CZY sta,r e sztychy, J)u7.dra, tale·
rze lub miecze,
Znajduje s' ę
ta,m co,p rawda
obok cennych okaz6w tandeta,
pl'zez.uacz(}na dla mnie.l wybrednych turystów,.,
amator6w tan:ch n3Jmią.tek. Po
m :mo, Że w Japon,ii n'etna zwy
cza iu targowania się, można Je
dnak nabyć wystaw 'one
na
sprzedaż rzeczy
za cen~ o 25
proc. DlIlSZą, niż ~łos,: na,p 's.
W.s,cilOdnie przys1''Ow:e m6wi:
- Gdy arab ż:Jda '"dzie8!ęe",
daJ mu ...Jeden"; ~dy "dzies"ęe"
DOwie chińczyk daj mu trzJ.
Gdy iednak 'J}(\ow:e .,dż· esl~"
japończyk, to dai mu s'N1em
z polową.
Nie należy przytcm zap'Om'nać,
że obcego
częstuje s:ę
wszę-.dz : e i w k3Jź.dej okolicz:·
ności
herhatą, smakuJącą
i Illit' upwn' e 'Pod hrzemieniem
tmd6w Dodr6riy.
nopó.k: nit'
zw' edz~
wszystkich świlltym.
Tkw' w niei moc żółwia , moc
iednego lZ liczacych trzysta lal,
drzew w'śnLowV'ch . stojacych
przed §wiatV'n am: w N~ra i
nie chcących czy n'e mogących
umrzeć,
, Obok wieśuiaczk : stuka san·
dałami człow' ek , ooz'anv w ro
ozai w()l]'ka. Robi wrażen'e han
diarza staTZYZ'Da. \\7' Neczvw!·
stP~tC: i~st to
bogacz, wielokrotny ml"I.i{'oer.
ILecz obycza ie miejs,c owe
nie
pożwala ia stawać pnpd Buddą
w kosztownych szatach, Za b o
l.Iaczem kro'czy l' CIZna r0dZ"tll,a,
rówuie ubogo ooz 'ana, kroczy
(jrababka, pami eta iaca ipszcze
czasy. ~dy Ja'lon,ią broołł!l dostęDU eudzoziemcf'm,
l.ezwala ;ac iedynie nu nrowarl~en:e handlu garske Qolendęl'skich kupców.
kt6rych 00Z:ł tem traktowano
iako trędo­
w'n tvch, z3l<.!Taża ją,cych iapoń­
~ l~iemu duchOJW, !, cbV'O'la 10m.
'ł~rtl'sz,ka ~POlglada ze zdum'e
niem na obcych , P!l'zvhvs76w.
Nie zrozumie n'gdy. dlaczego
rzad pozwala im przestępować
sw 'c ta fl",e l11 ie Japon~'. Psocą
tylko DO świełych m'e,j.scach ,
n~11 iela ia się karmić
łagodne
sanw. W-07,' eraia si,ę do parKów • ,;"ła,szą
7.w · erzęta z :tih
nirwany, chwytają ,j elenie 73
rogi; ci:vmą za soba. Są t~k
7.uchwal'. że
o ~t'~n'le'e braknie, aby od,vażyli
s'ę ,J'la V'Vwl'Pl'l\nt te ko"łów
Drzed §wh,łvntl:lml!
r.zv n' e zmus: "ch wkońcu do
milczenia majestat pięciOl)iętro
ud
1. Nowe wagony pospieszne zaprowadzono na kolejach angielskich, szczególnie w okolicach uprzemysłowio­
nych. - 2. Olbrzymie bloki stalowe niezbędne we współ,czesnej , technice, są wykuwane . i spajane zapomocą
gigantycznych pras hydraulicznych. - ,3. ' Premjer Japoński Okada uczy ,swe.go wnuka trudnej nauki pisania.
4. - Podczas robót ziemnych na Obluzu pod . Gdyńią , natrafiono na cmentarzysko grobów t. zw. skrzynkowych,
pochodzących z V - VI wieku przed Chrystusem. : W groh:aeb łyeb znaleziono szereg um łwietnie zachowanych. Interesującem tem wykopaliskiem zajęły liC władze" przekazując je opiece fachowych sił naukowych.
- 5. John Plerpont Morgan wielki magnal. nowojorski, jest zdeey:dowanym ,przeciwnikiem objektywów fotogra' łicm1 dL '
,
czesto jak
odwar szplnl\ku,
lecz podawana w kosz.town~h'
f liiankach, Kto św 'adom jest
obycza,j.ów j wstanie przy ooda·
n II mu filiżank , skłoni s'ę gl~·
boko. pogłaska iJliC!co naC7.vme
i Donn'esie do św:atła. Do o'
znak dohrego tonu należy pochw~1ić piękne (),r na,menty us',
CZV'1l a, a późn ej
r
p',ć mabmi łykami zielonkawy
płyn i wei"ą!!ać ~o /;tłośno, '
r.o sprawia zadowolen'e gospodanowi. Herbatc. noda ia nawet
w łaźn' ach, a tellIlperatura pły­
nu wyci aRa z ciała resztki potu, nozostałego DO wrzącei ka.
p': e1:,
,
.JallOJlczyk, przybywa,jaey mv.,·
kle d() kąp'eHI z całą rodziną,
o :te nie woli zabrać
ze sobl!
dWllch geisz, za.czyna crzut s:e
dobrze do,piero wtedy. gdy tem
peratu,ra
wody dosię.gnie 45
stolPn'. ' Kap'eli tych ~1;P. Wyrzek~'e s'ę nodczas wycieczek'
,
w naiwyższe góry i
otrzyma wszf.'d~ie gOl'łłe.ą woiI~,
~ejsze i berbate.
:
Wtedy do,p iero u.mie odczuć na
leżycie o,'.pkno
na jwyż.szpi górv. zwanej nospoI'cie o'r zez cu
dzm;'emcó,w Fudz',iam-a.
ebor,już istótna
jei nnwa brzmi:
Fudz" -San. Piękność "\Vezllwiusza. 01impu. a nawet wsnuu'ałość Matterhornu :' H :malajów
gaśnie wobec
majestatu Fuji - Sarn, bedąceao
wyspą WŚl'ód chmur.
wiecznym
mirażem,
pomnik'em. iaki nil"Zvroda wystaw:ła
oo.tedze Buddy. '
Rooeilek Mendl.
,
REWIA
f' el}eto'll
· agrada Nobla
Nagrody pokoju nie przyznano
w tynt roku nikomu. Czy znalazłby
się ktoś, kto byłby jej godzien? O
ile wystarczałoby wychwatanłe słC)­
tlyczy pokoJu, zapewni~nie, . ie s~:
go pragnie lub potrzebuJe, gotoV'lo'!c
do oświadczenia, żę się go zachowa, jeżeli inni oddadzą dobrowolnie
to, co się im chce wydl'zeć, o ileby
to wszy,tko wystarczalo, wielu za. sługiwałoby na nagrodę pokoju.
Przpcież wszyscy miłują pokój, miłośniI{ami jego mienią się nawet
kierownicy państw, którzy pokojowe dążenia uważają za karygodne
I
przestępstwo.
Oni również stawiają
pokój ponad wszystko i dokumentują swoją pokojowość w ten może
sposób, że nowemu szczególnie Jadowitemu gazowi, lub wynalezionej
przez siebie bombie o niezwykłej
~iIe na(lają nazwę "Pax". Nie otrzy
muje się jednak Jeszcze nagrody
Nobla za samo zapewnienie, że się
miłuje pokój.
Udzielają jej za wielkie czyny w
.lego s(lrawie. A kto spełnił czyn
taki 'V ubiegłym roku? Jeżeli nie
ulękniemy się rzucić okiem wstecz,
to powiemy sosie: Mussolini. Mąż
len uczynił wiele dla pokoju, lmaoczlliając ponownie światu okropności wojny, uczynił, że fetor le}
dosięgnął nosów kierujących losami narodów i zmusił ich do kicha-
LJ
Nainowsza' arlekinada sceniczna Bernarda Shawa
II
~ ,,:iedeńskim teatrze alkademIclum
wvstaw'ono nOW~l
komed ie Shawa p. t. "M'] ionPJ
ka". Przedewszystkiem należy
skonstatować odniesiony suk
ces. Dz'enniki bardzo POdlWftliły sztuke, a publ'<czność bawi
s1ę w teatrze doskonale.
Ponieważ
z czasem
rozpa··
sie nogla,iI.
7./0 Bernard Shaw
iest satyr",k'l)m,
który tryska, wil;c nawet wszy
stko. Co płaskie, w iego ustach
uchodz: za błyskawice du~h'l.
Gdy ktoś naprzykład zaczyna
na scmie: "Jesteście iak nań··
stwa eurOtPeisk'e, które ... ",
to
iuż ten wstęp
podnosi śmiech
słuchaczy do tego stopnia,
że
śm'ech ten trwa i toczy sie pa
wet wtedy,
gdy druga cześć
zda,n' a iest zupełnie głupia.
wszec1mił
W "Mil ionerce': bohaterem
pieniadze. Shaw lub: scep'tycznie patrzeć na bohater6w
(iedna z iN~O popr,zednich e7a~
ru iących komed i' była całkotakiemu
wic:e
pOSWH~eona
punktowi widzen' a) i w Qwe.i
slutce nie zdTadza Oln te~o ulub:oneg·o nodeiścia
do bohate
rów. Tylko, że tutaj jego sceptycyzm ulega przemożnej svm
patii
dla tego,
w co n'hy
". watpił. UkazuJe bogactwo w
krzywem zwi-erciadle śmieSlnCl
śc! ,
ale przytem
leży przed
nOem plackiem.
To wytwarzll
nieco wypaczony stosunek poety do tematu. Posiadrunie otrzv
mnie kilka gorzk~ch kropel. asą
Je iakże obfk'e oslo'dzODych po
chłebstwami
sowizdrzalstwem!
M'lionerka iest
nieodpartą
furią, którei w'elki maiątek po
zwala lachowywaĆ się wyzywa.
sytuacii żvcio
iaco w każdei
wei, Dosługiwać s:ę rubasznym
wprost
slylem -j gledz'ć lu·
na język
dziom, co iei śli·na
przynies:e.
Należy jednak zaznaczyć, że to nrawo !:!lrdzeniH
równ'e7
da fe Shaw szczour.ze
nędzniei wyposażonym
Ilosta ciom kom.ed i'.
Spacerowicz,
który ze swoim pie5lk'em wl A •
CZy się DO pła,szczyźn' e. zaob
ser~'Uie,
że oodczas
std.,.- on
przddzie kilometr, p'esek ie:zo
c-onajmniej z,r obi dz'esięć k'lometrów.
Bowiem
wszystkie
rzeczy na prawo I' na lewo bll
dza w nim n:eod.partą chęć zainteresowalIlia się Ulem', Ił każ··
dy kam' ell rodzi potrzebę z~­
spokoi'~'
nr,zv nim potrzehy_
Taki stosunek, iak mi'ędzv spacerowiczem. .: iego ruchli wvrn
p'eskiem, panuie w komediach
Shawa między bieg' em akcii ;.
espr't, które ta akcję przy odzie
wa w słowa i zdan·a. To r6w
nież warunku ie sPec ial,na technikę taidego utworu teatralnerw. Mowa iest właśc'wl:} akcią,
a to Co s;ę dzieje, fest
tylko
środkiem do słownego celu. Figury i gadaiace Kukły
stoia,
czy siedzą, w pozbawionej pow~etrza of,zestrzeni i tra {koca
swói tekst w cierpl'wy eter. Za
iI przedw, niz;ny i WI'erzchoł:ld,
Q
w
ta,k j
'11' e. słodycz
i !wrvcz anulują s' ę na wza iem iaknajuprze.1
pogamJel
w dialektycznei
wędce. Zart ' powaga wchouzą
w związek, który w chemiidu
cha zna!l1Y
iest. iako kwawa
sieczka, wszystkie dro.g: prol\\'a
dza do wszystkich drzw': i nikt
n e
wie, którernj
wyiść chce autor.
Treść w kilku zdrm'ach: Miiest zameżna za bolionerka
kserem, który iei, gdy sta ie sic:
zbV1Ł wstretna, wyro: erza poteźlIlY C:08 w żołądek. V\7 z ięła ona tego draba dO'D"ero wtedy,
gdy spełnił postawiony warunek i w ciagu sześe:u miesiecy
ze 150 funtów szterlingów po'
trafił zrobić 50 tys. W iaki spo
sób doko!l1ał tego, aC,"lkolwiek
wiele s"e o tem mów)',
nigdy
nie zrozumiem. a mam nadzielę, że n' e zna idę
człoW" e ka,
kt6ryhy mi to wytłomaczył. Po
boks~rze, a raczei ieszcze pod('zas niego, wdaje sie milionerl.a z nudnym
przec':ętnym
śm' ertelnikiem,
któ!I'ego zrzugdy
ca POIprolStu ze s·chodów,
zaDzy\na sie ohurzać na iei pie
n'a.dze i na oica, od ktÓorego te
pieni ądze otrzymała. Leży
on
przez dłu'ższy czas w szpitalu.
Wreszcie dostaJe sie ona do cu
down:e łagodnego lekarza mahometaI1sk,'ego,
który z kolei .
rz~zv, zanim decyduie si~ ua
ożenek z ki mHio!l1am:, staw.i a
właśo'ciel.ce . warun~k, a miapo. wJ·o:e aby przez szere~ miesię-
AKI,m"
Debiut J)oet"clti
18 wierszy, składającycn się
na debiut poetycki Irmy Kanfer,
ś\"iadczy o szczerym, świeżym i
młodzieńczym
(w dodatniem
tego słowa znaczeniu) talencie
ap.
autorki. Są tu oczywista niedo.1iiiI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lciągnięcia,
formalne i treściowe,
1
czasem ustępy banalne. Ale braki te (zresztą towarzyszące niemal nieodłącznie debiutującym
poetom) okupuje z nadmiarem
plastyka obrazów i porównań,
szczerość i bezpośredniość tonu,
sympatyczne oblicze ideowe poetki.
Tematycznie wyróżnić na1eży
w zbiorze trzy cykle: erotyki,
wiersze o charakterze rodzinnym i poezje społeczne. Zresztą
granice się nieraz zacierają, motywy i wątki łączą się (np. w
wierszach "Miasto mego ojca";
"Matka i syn"). Z erotyków zasługuje przedewszystkierri na uwagę piękny wiersz: "Moc elektronowa". Odwieczne, stare, jak
świat uczucie miłości znajduje
tu wyraz w oryginalnej, nowoczesnej formie, przy pomo.cy
obmzów i porównań, zaczerpnię
tych ze świata fizyki i techniki:
- Chciałabym bardzo ładne i bar
Spojrzenie - iskra
"zo pOl(obne zdjęcie.
a jaStos
galwaniczny
- Owszem, pros-zę szanownej paCzy
to
możliwe,
żeby tak nagle
ni, da się zrobić. Na kiedy poI tak bez słowa?
trzebne pani są te dwie fotograf je?
Miłość?
Uf
'--grala
Zarząca stal, magnes!
Moy elektronowa.
Ładne
są bezpretensjonalne,
"Spojrzenie" i "Samotność i
Dniestr". Pełne werwy młodzień
czej, radości, ukochania życia
"Kocham" przypomina nieco
Wierzyńskieg<> z czasów "Wiosny i wina".
Ukochanie życia,
poczucie
nadmiaru
sił
młodzieńczych,
przelewająca się przez brzegi ra
dość bytowania nie zasłania jed
nak przed poetką negatvwnych
slron rzeczywistości. Bacznie
obserwuje ona otoczenie, widzi
wyzysk i biedę, widzi ,:życie,
przełamane
w pryzmaCIe nę­
dzy", kwitnące "szarawą bladoś
cią twarzy roboczych dzieci",
"świecące" bJ.'lzęczącem
złotem
pieniędzy, których brak, żółtoś­
cią żółtaczki i sinością sińca pod
mrozu i
bielą
wychudłych
matczynych
zielenią wilgotnej izby".
rąk,
okiem, fjoletem
Lecz ponury obraz rzeczywInie wywołuje w niej uczu
cia rezygnacji, nie łamie nie·
zachwianej, młodzieńczej wiary
w przyszłość. Zmęczonemu, znu
dzonemu, przygnębionemu towa
rzyszowi walki, "który nie wierzy już w zwycięski trud" powia
da poetka: "Poczekaj chwilę, na
wschodzie warczą traktory i
świat ~ śmie:je i ~- się
stości
śmieje".
,V
W teatrze alk adem' ck'm w
'Viedniu ten noWy Shaw l:Hany
.iest w stylu błazenady. Trudno
pow.iedzieć, czy tnVe podeiśc'c
iest słuszne, czy też n'e.
"\V
każdym razie, iak iuż zaznaczy
łem, słuchacze są zadowo]cll:.
Tak'e zwroty, iak "Ci, którzy
ma in oienindze, nie um' ciu ko
rzystać z życia, a o', którzy um:eia korzystać z życia.
nie
ma ia Die:n;ędzy"
trafia ią do
widowni, a liczne trafne uwag'
; prawdy tello rodzaiu ukaau.ią
autora, iako mistrza sztuki wy
dawan:a się
niebanalllym w
sposób banalny.
:Alfred Pol~ar.
Kan er
Poetka wierzy, że "Już
dzień się zbliża,
gdy wszystko
się szybko odmieni,
gdy nędza
wstanie i dumnie napręży swój
kark, już niedaleko już wnet
Nie będzie innej barwy prócz
krwi i serc ciepłej czerwieni".
Sprężyły się suteryny, oderwały w cemencie uwięzione nogi
Hrrrmmm!
Trrach!!!
~aplakało radjo, gwiazdom
w twarz się roześmiało
poddasze
Bunt! strach!!!
I zawalił się elom.
Siny świt cicho usiadł na gruzach kamieni,
Potem dzień.
Przyszli znawcy, coś oglądali
Pokiwali głowami i rzekli:
zła konstrukcja.
I odeszli, jak przyszli.
Hoześmiały się suteryny:
"Wiadomo. Przyjdą inni,
sąd o cało­
wierszy społecznych.
Irmy Kanfer. Trudno poprostu
dlatego, że większa ich część za
stała skonfiskowana. Pozostał\'
jedynie strzępy, urywki. Z wierszy, oszczędzonych przez cenzo
ra, zasługuje przedewszystkiem
na uwagę piękna ballada o suterynach, oryginalna w swej koncepcji poetyckiej. Poetka przeno
młodzi
si tu moment walki klasowej do
I dom zbudują
świ~ta rzeczy martwych. KatJaInaczej!
strofę budowlaną tłomaczy nie
Pełen szczerego sentymenh.t,
przyczynami natury technicznej, mocny w wyrazie jest wiersz,
konstrukcyjnej, lecz poprostu po.święcony doli aktorów żydow
buntem "społecznym i klaso · SklCh, tych parjasów braci aktor
wym" suteryn przeciw pierwskiej ś.wiata, wiecznych tułaczy,
szym piętrom, zamieszkiwanym wędrUjących po świecie bez da
przez bogaczy. Suteryny skan··
chu nad głową, bez opieki i podują:
parcia, zmuszonych do schlebiani~ niewybrednym gustom puMy - w półmroku gnijący
blIczności, pozbawionych możli
Chcemy ujrzeć słońce
wości
spokojnej i naprawdę
My oglądacze nóg ludzkich
twórczej pracy.
Chcemy widzieć twarze
Jak długo
Naogół udany
sympatyc.zny
Będziem dźwigać k-<>sztowne debjut poetyck.L
i próżniacze piętra 'I
Trudno
wydać
cy ut!zVtnywała się z m'nimal
nei Sumy oien · ędzy. To zbliża
ia - Co fest dla wid,za bardzo
przYlkre - do bo' ednych ludzi,
przvczem iednak iei handlowa
główka rozwiazuie
pomyśln'c
otrzymane zadanie.
tym Wy·
padku sposób wykonania wa·
runku oozostaie również b'ałą
plama na barW!llei map 'e korne
diL
Na zakończenie komedii
wszystk,:e gł6wne osoby siedzą
wvgodn:.e pokodowo usposobio
ne razem i omaw,iaia. to.
o
czem przez cały czas mówiły.
Nad n:m1 świeci trzydzieśc; m'
lionów głó\",m.ei bohaterki, która iiIltonu ie psalm na czcść pic
n:ędzy, jako centralnego ~lo>!l­
ca wzaiemnych stosumków ludl
kich. V\T tem m'eiscu kurtyna
odbiera komedii słowo. A więc
bądź co bądź happy end .
kształcie
CiI:iJDoln
•
5
REWjA
:
JEKTY IE AP RATU FOTOGRAFICZNEGO
t. Llneoln -EJlsworlh uratowany amerykański badacz stref polarnych.
2. Mahatma Gandhi, przywódca ludu hinduskiego ciężko zaniemógł, ąle po
k.ilku cbiiach żelazny organizm odniósł zwycięstwo nad chorobą. - 3. Plan
d.ona lo"nlczego, który ma być zbudowany w Le Bourget pod Paryżem
w przyszłym roku.-- 4. Nowy samolot bojowy, wypuszczony ostatnio przez
za,kłady ' angielskte, . posiada tak zbudowane skrzydła, że nawet szereg pod?!
urawień kul!lmi ' nie zmniejsza jeg" zdolności bojowej. - 5. Król grecki
JerU" winsz:uje kpt. Or1ińskiemu, któly na polskim typie samolotu, popular.
nym R. -W. D. dokonał ciekawych d'Jmonstracji w Atenach. - 6. Yetsuko
U-letnia , japońska konkurentka Soni Henie. - 7. Półmetrl' wa po.
krywa śnidna czy'n i z Dąlomitów WSI aniałe tereny narciarskie. - 8. Wdo.
wa po znanym lotniku francuskim, s&ma również lotniczka, pani Finał
wraz ze swym mechanikh~m Raynaud wystartowała do śmiałego lotu z pa
ryskiego lotniska na Madagaskar. -9. Największy turbogenerator świat:!
montowany w elektrowni przy tami@ Bouldera, l,tóry ma zaopatrywać
w · prlld . sze!ć stanów amerykańskich. a m. in. również tak olbrzymie miosta
jak Los ' Angeles. - 10. W gmachu warszawskiej YMCA otwarty zostal now.
wspaniały basen długości 25 metrów - 11. Znakomita szwedzka '_;,i:\~iar
ka, Vivienne HuIten. w St. Moritz w pięknym skoku na lodzie. - 12. Zimno ..
Zimno•.• - mówią małe małpki z paryskiego ogrodu zoologicw!'go i ota.
czają ciepły piecyk. - 13. Rysunek Lokadji
Bielskiej,
przcdslawiaią~'
.~UJjcę Szeroką" w Krzemieńcu.
...•••••........ ..•...•.•.....................
................................................
~
~
REWIA
Luig- Pirandello
Bla"k oczu, proiJl1yk jasnyr,h
loków, różowych ram:oll, tupot
bosych nóżek, wybuch śm:e­
chu. krótkie urywane krzyk'"
to mała, dzika T:tt: wpadła na
baIrkon, .hy otworzyć drzwi. LI'dwie Qotknr:ła klamk:, przys1anela, zatrzymał ją u progu pomIUJk, ztowrog,
ochrypły jak
l dgł(l~ 7,WierZ3 schwytanego w
zasadzkI;' .. Przerażona zaczęła
r()1gladać s'e dokoła .
.
Mrok... Ok:enn:'ce z.o.led"Y)~
odchylone... w c:emno'ci rucz,.:i wyczula lI'Ż dostrzegła obecność dzia.dka. Tkw:l jak zawsze w fotelu, oitulonv w P~)­
duszk'. szorstkie, włochate koce, /kratkowane szale, rozlaczaiąc dokoła s:ebie
zatęchly 0,1dech zwiędłej starości. obezwładn Olle i paraliżem.
Ale nic sama O]WCll0ŚĆ dziad
ka przykuła ia do mipisca. Bar
dz:ei ie!'zcze prze-raz'ł ja fakt,
że mogła .zap0iJl111:e~ na chwile
o hm1 mroczny'Itl pokoju, o
zamkn'ctvch okien.nkach,
w
któnm przt>hywa dz:adek, .~I'
mogła
Zap 0J11.n· eć o surowym
nakazie rcrdz·ców. przez w!>zy~t
kich hezwzględnie pr-zestrzeaa
nvm. by nie pl'zcJn-acz.'lć prOr\1
pokoiu dziadka bez uprzedn .e·
go zapukain' a : pytania: "Czv
wollno _. dziadziu?", a dopiero
pOIŁem wolno było wejść
',lo
C:-ChutKO. na paluszkach.
S,mic-ch. .zasty~ły na U!i[ecrkach T:tt', Drzeszeclł w cieżldc
'westdmien:e, od kt6rego - już
tvlko
l<rol{ do szlochu, cała
drżaca na nalca-ch zhl'żvb sie
w kierunku, lidzłe s'cdz:ał (lz'l\
dek, ltł.6rv, " oswoiOll1v z mrokiem panu..iacvm w Dokoj,11, ill~
.ia
dojrzał.
Nagle usłyszała 'tw 9 rclv , rozk·azu.iacv dos dzjUJdka:
- Chodź tuf
Wstrzymujac oddech-. r h w'l'j
nym
krok' em,
nastraszone
d1' eCKo wo,Lno zb['.żało się do
dziadka. Mimo panuJące demnośc·. moglo iuż ro·zpoznawać
Drzedm'oty.
Na'raz wzrok ici
natrafił na przen:k"we
vełn!'
złości spojrzenie ()ICzu
o nn·bT7miałych DOW' eka'ch,
przejmują.ce groza spojrzen'a. Skup:ła s'~ w nich czuwa.iaca w
bezsilnei nienaw'ści '. wie<:znej
czu ine.i trwodz~ dUSza starca
obezwła.dn:·olIle,go cholrobą. Pod
wpływem tego spo.j.rzen'a dziec
ko oDuśc'lo swó<l wzrok ku zie
zdławionei
iego ostrym krzyldem.
- Co z tobą? - zapytał.
Nie podnosząc oczu wyszepta
la;
- Nic ...
Ale podejrzliwe ucho starca
w głosie, nawet w oddechu zau
ważyło coś niezwykłego i z więk
szą złością powtórzył:
-
Co z·
tobą?
Odpowiedzią
był atak spaz ·
mu. Dziecko rzuciło się na ziemię,
targane konwulsjami, krzy
i płacząc naprzemian, co
jeszcze bardziej ' podnieciło stal'
ca, gdyż i ten atak wydał mu się
cząc
niezwykły.
synowa z
• Do pokoJ'u wbiegła
~
krzykiem:
- Titti - na Boga - co się
stało? No co? ... No nic ... nic ...
Uspokój się, aniołku ... mamusia
przy tobie ... uspokój się ... Jal~e3
tu.weszła?
... Co mówisz?
,
, . ... .Zły? ..
DziadZiO zły? ... ktory CIebIe tak
kocha? ... To ty zła! ... Ale co się
stało? skierowała to ostatnie
pytanie do dziadka.
Spojrzenie pełne złości rzuca
w stronę synowej. vVszystko 11
niej go draźniło. Piękna, różo,,,-a
twarz, jasne pukle złotych wIo·
sów, które dziecko jedną ręką
rozrzucało po czole, drugą rąCl
ką starając się wydostać z objęć
matki, by wymknąć się z pokoju...
- TittL.. moje włosy wyrwiesz wszystkie ... q patrz, wszy
stIde wlosy mamusi w twoich
palcach... .
I z otwarty~h palców dziecka
wycil'\,gała jedną za drugą złotą •
nitkę, powtarzając:
- ~idzis.z, widzisz ... l
Dziecina uspokoiła się pod
wpływem słów matki, oczyma
jeszcze pełnemi łez spoglądała
na swą rączkę, a gdy usłyszała.
głośny śmiech matki, zapomnia
la o calem zdarzeniu i zaczęła
ciągnąć
matkę.w
kierunlnl,
drzwi.
Przez ten czas stary ohserwo
wał matkę i córkę, sapiąc głoś,
no i dysząc. Złość w nim wzbie.
rała, nienawiść rosła...
- Co to znaczy? Co się z l1imi
dzieje?
\V oczach, w głosie, w sniiechu synowej, nawet w tym ruchu, którym '''wyciągała z palusZ'
ków dziecka swe włosy, dopa:
trzy! się czegoś nowego, niezwy
kłego.
I synowa i dziecko dzisiaJ
m"..
zachowywały ' się całkiem inaTY1IDCzasem stanec pró1)owal
czej, .i!lk zwykle! Co było powo
uczynić ruch lewą ręką. Dłuż­
dem?
S1.V· czas wDatrywał si~ w reke.
Złość jego spÓtęgowala.· się,
iaKby sama dą wzroku chciał
ia przywró>c'ć do życia. Nad- gdy na okrywającym go kocu
ludz'k'm wys 'ł,kiem woli udawa zauważył jeden z wlosów syno;
lo mu się podno!s'ć i,ą na ch'wi- wej, który za'>ewne uniesiony
powiewem jej śmiechu, lekko
Joe. poczem opadała hezwładn:e ułożył
się na jego obumarłych
na kolalu a. Z zadętym uporem
nogach. \Vyschniętą rękę wyp01l1awiał
sw6 i w'Vs:lek, gdyf
ciągnął w kierunku nogi, by bU
ten
jedyny rUIch,
trwa.iący
żej przyciągnąć ten znienawimgn'enie oka stanow'! d[a niedzony włos. Ten wysiłek wygO całe żye:e.
Dokoła niego
czerpał go zupełnie... nierucho
WSZYSCy
norusza!:· <;ie swoIbo- my tkwił w fotelu. Tak zastał g.o
runie, hraI' pełny udział w ży­ syn, który stale odwiedzał go
c:u, podCzas gdy jego udział 0- przed wyjściem do miasta.
gran:czał się do tegO
ruchu,
- Dzień dobry, ojcze!
wymuszo.ne~o na swem c:ele na
Stary podniósł głow~, zamg 10
chwilkę, i-edną chw'.lkę...
nie
nI' spojrzenie naraz rozszerry~o
wk'ceil
się jakiemś jakby trw,ożnem zdzi
- Dlaczego,? ... Balkon'?
wieniem ...
D1a~n~otał starzec.
- I syn także?
Wtrmczka m"lczała. Drżała,
Ten sądząc, że w oczach ojea
ale wtem drżooiu sta'rzec zaUczyta wyrzut z powodu zachowa
ważył co~ dla s' ebie nowego.
nia się Titti, rLd,~ spies·z nie:
Wy.czut że nic było to drżen'e,
._- Ten mały dJabełck doku·
wywołane
ohawą,
tłumioną.
czył
ojcu? Słyszysz, jak płacze ...
przez dziecko.
gdy na rozkaz
N
akrzyczałem
na nią... już hę :
rodz'ców doch<ldz'ło do d,ziuQka. raczej obiaw <lbawy ·nnej. dzie grzeczna. Do widzenia, oj;
,tajemniczej, e{)Ś uklI'ywa:iĄlceJ.... czel Mam pilny: intere! w mie-
7
-
Nerina zaraz przyjdzie! ...
wrócił do Ameryki. Żony już
Starzec odprowadził więcej nie zobaczył, gdyż niebago do drzwi wzrokiem pełnym wcm umarła, a syn wychowany
trwogi i zdziwienia ... A więc syn przez krewnych, wyrósł nie zna
także ... Nigdy dotąd nie powie~
jąc ojca.
Przed czterema laty
dział mi takim głosem: "Dziell powrócił do ojczyzny, schorowa
aobry, ojcze". Co się dzisiaj sta- ny, wyczerpany, bliski śmierci.
Mimo chore nerki, osłabione ser
ło? Wszyscy dzisiaj coś knują
wszyscy się sprzysięgli przeciw ce i opuchłe nogi, jego twarda
niemu ... 1 Taprzód dziecko wbie· natura nie chciała się poddać.
gło w
pod kokach... potem a- Chociaż godziny jego były poli
tak. .. dalej matka rozeŚmiana ... czone, nic zaprzestał pracy. Nate jej włosy wyrwane ... a teraz był pod Rzymem rozległe tercsyn z
wesołem
powitaniem ny, rozpoczął szereg budów. Na
wózku codzień przywożono go
"DzielI dobry, ojcze ... !"
na miejsce budowy tam czuł się
Coś zaszło,
coś się stało, coś
wszyscy przed nim ukrywają .. dobrze w wirze pracy, wśród ro
botników. Co pewien czas wyale co ... ?
pompowywano mu wodę z nóg,
Zaczął rozmyślać, Syn, córka,
wracał do pracy,
aż
pewnego
synowa, wnuczka zagarnęli dla dnia został tknięty paraliżem,
siebie życie, które on stworzył, który go przykul bezapelacyjni(\
spożywali
owoce, któremi kh do fotelu, z którego mogła go wy
obdarował. Nawet czas przywła zwolić
tylko
dobroczynna
szczyli sobic, jakby on już nie śmierć. Od dwuch lat - niewol
]'stnIL~
'al- ... nIe
.
. ł ...."1.Al e on zy
. ł
zy
nik swego schorowanego ciała
jeszcze, oddychał, słyszał, wio - żywił w sobie jedyne uczudział, może więcej od nich, bo cie ... uczucie nienawiści. Nienanad wszystkiem myślał i rozmy. widział syna, który zlikwidował
ł
I prze d oczyma Jego
.
s'1 a...
prze jego cały doby lek a sam oddasuwały się jakby w kalejdosko. wał się nadal swej skromn(' j
pie ohrazy i wspomnienia z prze pracy zawodowej, jakby chc",
t
b agna,
SZ ł"
OSC I... L a Pl a t a. sepy,
odmówić ojcu ""szelkiego zaaoś'~
d
l
l
trzo y ryczące, po a, asy... T am uczynienia i pomścić matkę i sic
w ciągu -10 lat z niczego własną bie za długą rozłąkę. Nie miał
pracą i zasługą stworzył wielką żadnego zrozumienia dla życia,
fortunę, nie gardząc żadnym myśli i uczuć swego syna. Niena
środkiem, korzystając z każd~j widzU go ... tak nienawidził. Niesposobności, chwili i możności, nawidził tak samo synowę, dziec
walcząc z prz('ciwnościami losu ko, służbę, wszystkich dokoło.
i zawiści ludzkiej. Był paste- Nienawidził ich za to, że postarzem, rolnikiem, strażnikiem ko wili go poza nawias życia ... nalejowym, wreszcie budowni- wet nie chcieli inu powiedzieć,
czym. Po powrocie do kraju oże co ~.ię w dniu dzisiejszym stalo ...
nil się, a gdy mu urodził się Syl1 co ich tak odmieniło ...
zostawił rodzinę w kraju i pościel
·\Vyszedł.
Ciężkie łzy
Dynastia Straussów
W pierwszej połowie XIX w. naro·
dzi! się w ojczyźnie muzyki klasycznej .i romantycznej, w Wiedniu, walc,
który dzięki Lannerowi i Janowi
Straussowi stał się z prostej formy
muzycznej kompozycją taneczną wyi
szego rzc;du. Właściwą formę, f oz
mach i sławę światową nadał wszakże' temu rodzajowi muzyki tanecznej
syn Straussa, Jan Strauss (1825-1899) .
.Tego walcc polifoniczne przetrwały
do dzisiaj jako typ klasyczny tej formy muzycznej. Twórczość Straussa II
nie ograniczyła się do walców, zosta.
ły po ni~ operetki, klasyczne również
pod wzgl~dcm treści i formy.
Prezenhljflcy się oqecnie publiczno
Ści polskiej Jan Strauss III, syn Ed·
warda Straussa, a więc wnuk wielkiego jana, zyskał sobie sławę jako dyry
genl nad\\'ornej kapeli ces. Franciszka
Józefa, oraz jako kompozytor wielu
utworów muzycznych. Jan Strauss III
spopularyzował
twórczość
dynastji
straussowskiej, dyrygując koncertami we wszystkich bodaj stolicach
świata.
Jak
świat
długo
Istnieje?
poczęły
spływać
po twarzy starca i 'jakby zapomi
nając o :swern twardem życiu i
sercu rozszlochał się jak dziei>
ko.
W jakiś czas potem weszła do
pokoju dziadka Nerina, która
stale go obsługiwała. Płacz starca nie zrobił na niej wrażenia ...
miał dosyć wody i mógł jej trochę wylać oczyma. Tak myśląc,
bez czułości wytarła mu oczy i
zamaczawszy bułkę w mleku, za
częła starca karmić.
- Jeść, jeść ...
Jadł, lecz
patrzył z podełba
na Nerinę. ,V pewnej chwili usły
szał jej westchnienie,
które go
zdziwiło, gdyż nie była przemę­
czoJ1a ani zatroskana. Podniósł
oczy i popatrzył jej prosto w
twarz. Dziewczyna potrząsnęła
głową, niby rozgniewana, 'Jotem
nagle poczerwieniała. Dlaczego?
I ona? Co się dzisiaj stało? Także odmieniona.
- Nie chcę już jeść! Odpo·
wiedz, co jest dzisiaj z tobą?
- Ze mną?
- Tak '>: tobą! ... Tv... Wv
wszyscy dzisia i.. . co s: e dr.' '.l• ?
le. '"
- Ależ n·c ... n'e wiem ... r;7.V
talk wvgląldam? ...
Czemu wzdychasz?
Ja wzdycham? Nie! N'c
n:e wiem... nie mam powodu
do smutku!
Na posiedzeniu Król. Tow. Astro
nomicznego w Londynie rozwinięto
dwie teor.je omawiające ~wentualny
wiek ziemi. N..L podstawie procesó~
,radjoaktywnych możuaby określić
UŚdn.ie1chneła S"ę.
wiek ziemi na 2 miljardy lat. NatoDlaczego s: ę śmiejesz?
miast według teorji, opierającej &lę
t - Ja sioe śmieję?
Przecief
na powstawaniu gwiazd, ."Iemia powinna liczyć 10 biljonów lat istnie· pan dO'P:eTO mów'ł, że wrdynia. Coprawda dla nas, żyjących na cham ...
ziemi, zarówno jedna jak i druga
WvbuełlJIleła
głośnym 4miecyfra są "astronomiczne", tak, iż ehem.
różnicy między' niemi nie jesteśmy
- Wynoś s~e
krzyk71~ł
'v stanie odczuć. W każdym razie starY.
"ozplętoś~ tej rÓŻnicy dowodzi, ż.
astronomowie nie Sił zgodni w po ,
P6źn:ei oawłedzłł ~o lekarz
glądach na wiek złeni
;z oodńenna w'zvta, w,roo:! do
pokoiu syn, synowa i
~'l'cI'o
i zachowanie wszystk ch. ull\ '!)r
dz'lo starca w ])cdciruniu. któ
re w n'm kiełl"1wał od rana.
że stalo s' e coś 11~dz,Y\:rzn i.'H'·
I-{O. Tak, teraz by~ pewny! \Yszy
"cv postel)owal je-dmikowo i
zgodnie. \\' ic!!:t> oh('cllOś('i m6
,,' li o r7fc~94.'.h ol;oic:lnvclt, hv
odwróc'ć iettG uwa,!Z<.',
a'l e .:ch
każde sp'ł'f'rZC'llie zdradzało, że
m'('dzy )'l. 'ui is~n:eie iak'c~ JIO
rozum··el ie. iakaś ła.icmn· ra,
'ch rur . głOSY. u~micchy nic
zgadi~h' sic z tem Co m6wI'.
Z taki·m temperamen1('m navn "ład toCZY}: dyskusje na tc
mat peruki, która obecnie s1awala s'c modną.
- Jak? Z'elone, rolet!!w!;?
- krzyczała synowa, cała w
pasach. udaiac gniew, któremu
zada wał kłam uśmiech hłnkają
cy s'e DO jei twarzy. Usta same układuły się do uśmiechu.
Hece same podn""'ł,, s'c Im
włosom.
iakby dODOl11'najl)c
"j e o pieszczofp,.
.
~
H07U111'em,
rozJ1l11iem
nmdł lob\l'7.
Idfre:!o Iwarz
~li:rA."łn, i.'1k ks'cżyc nroo111 ('\1':1
ła
7ado\Yulrni("11. - Gdv .,il'
fllfi. ln:1· ic ,dosy, iak
\H1.11' ...
Starzec z trudem powslrzvnwwał w sobie gn·ew. 'flum'ł
w sob'e chęć wypędzenia irh
z pokoiu ryk:ern zwierzecym.
:\Je gdy leka·r z wyszedł z lJoko
iu, a synowa równ'eż opuśc'ła
pokói, hy fIO wyj)row:~dzić, wv
Jadował swoją złość
na synu,
!\łóry pozostał w pokoiu.
Zl\czał nd nytulIlia, które .i uf dzi
s'ni skicro~'ał do
Dezle:
<;lużącei:
- Co s'e d.zisird z wami ar. 1'1
je? Tacyście WSZyscy :nni? Co
ukrvwac:e Drzedemną?
- Ależ co olc'ee m6wi, ~t'
mielibyśmy
ukrywać?
my hcv iak zawsze ...........
wn'ał zdziw:ony.
Jesłe r .
(aD("
- N'cprawda! Coś się stało~
Czuj!' to! \\'am s ę zda if'. 'il! ia
nit.! nie w'dzę, nie słvsz<,'!
,-- Przys·e.qam ci. oicze. że
n'c s'ę nic stało.
)1ożcsz m:.
wierzyć. TJspokói srę!
Sz z"r~ lIula w glos;c SYWl
llspoko'ła sbrca, iednak
p ' p.
!)1·zekonała. NRdal byl prze).:"·
nany, że coś nowego ul~.,l()"
ale co'?
Gdy
trzymał
z oslał
sam w nok o lu o-
odprndedź.
l:·r.hnl~!Jko.
N~rI[szła
css1uelu'c z hnlko
nn. Drzw' h)lkeonowe, z·;"11Imk
Le Zl'nna reka dz ·.ccka, teraz
]1'1d w'f'czór Dod w]1ł",vrm c'
('ll~~o wialnI lrkl{o s'e .. <lclwl'łY .. Starzec nie zauwnżd !licze"o ... ale cznt, iak pokój za
]1rł'11ił s'c ro~I(C:<;znym, l1nnlaia ·
cym zapachem, nłvnncvm z ogrodów. \y DewlJ1ym l1lomcnc e
na nf'dł od ze prom eH
u irzał
ksicżvcn, ia'd)y świcllanv ślad
zap. chów w gestci rir111nośc'
pokoiu ...
- Ach ... to ... to!
Tak n'kt i.nny. tylko on mód
to odczuć w soh e... ·.n.ni zhyt
tkwi!' w życiu. On ieden, którv był ponick~d Hoza nawa ·
sem żvch. rloirzał w 11 ch ... WV'
czuł. .
I dlatego rUIlO drżała
wInuczka... dlatego Śm·ab. si~
s',llowa . cicszvh s'c swoiemi
włosa m', (lla tego służaca wzdy
chała...
dlatego WSZYSCy sic
ś,miel'.. dlatego Wf;ZYSCY miel'
dzis:ai 'I1ny, niecodz'enny WYdąd. ni-e w'edzac o tem.
W iO\SlIla na de!)~ła.
8
-
-3
·u
zwią*u
ze śmiere' ą pisarza, że
nam one w n'e.iednym momencie możność objektvwnego spojr.zenia na cało·
k.sztalit K'plmgowsk' ego dorobku
Wszędzie i za'WlSZe podkreśW
K'pt'lJlg z uczuciem wzmi-osłe,ł
dumv prynłat anglosask 'ej rasy
w lej walkach. Dla niego - w
walikach o{) postęp , cypw:Ii:zadę
dla nas - w walkach o nowe
rynki zbytu, nowe źródła surow
ców. Gloryfiku.iąc owych an,...Iiprzesłaniają
ków kolon.ialnych - przem'e'n a w mit o bohlliterstwie' nawet
te wszystkie ,'ch cz;vny, kt6re
jatkie trudno okTeśl' ć dziś przy
chviLnle , z punktu w'dzenia etyki. Ale a·n~d k kolOlfiialny n'e
iest , dla: Kirplo'nga człowiekiem
- jest cZlemś znaCz,n' e wznioś­
Lei.szc-m : półbog:em, I tak, lak
st:łJl'OŻvtni, choć
przvol,gywaD
swym bogom ludzkie cechy,
cZUJli ich m'mo to - tak samo
IC'pl'~ tdoryLikuje bogów Anglii z ePoki wiktoriań.sk:ei. ak-
•
ccptu ią,c, gloryf kując wszelkie
'ch CZVillV ' postępowan'e,
Kpliong był nietylko autorem
0"" vch wspaniałych powieści­
hvł także PQletą, W sweJ poezf,
której szczvtowem: do dz:Ś
dnia tatk populall'nem i często
deklamowanem,
os'~ięciem
były "Butv", w ooez.ii swe.i n'e
pr" esta,ie być tym samvm p'ew'
ca ang' elskieRo iJm!pe'I'jalizmu
Ziawisk:em, dla twórczośc',
pisarza n'eraz tak w skutkach
Łra,gkz'nem,.ie.st wkroczenie n-a
JE:GOZYCIE
W tern koiegjum .,Westward
W mistrzowsk,'e.i noweli "Gro
bowiec jegO przodka" 'opisu.ie Ho!" spotyka pj~rwszeg-o czlo'
Kiopl':ng powrDt małego porucz
w: eka. kt6rv poz[)a je się na .ie
nika Johna Ch'na do wielkieJ go zdolnośc' ach, zachęc'a go, oindvi'sk:.ei okzvznv, Pisarz ma twiera mu
d<ostęp do swojegu
tu iernnak na myśli własnv n(\ wielkiego ksiegozbioru, ' Czlo
wrĆot DO długim no,bvc'"e w Au
w: ek: em tym iest kierownik ko
gIii. gdzie się
wvchowal i lcgi1tm, r.ormcll Price, wybitn y
kształc:,J, J,a k wszv~cv h(lw,' em
pedagog i przyjaciel młodzieży,
synowie hrvtvisldch l{Oll)n', Dz: ~,! ieąo opiece Kip}lnf.! nie
mu:s;'ał i I{.'pl;ng
nnzeżvć 'V. : ustepu ie lwle.gom
w ćwlclZc­
w('zesnem dziec ,t1stwic smutlII' na<:h fizycznych i nic ' zazna ie
rozstanie ' z ' rodz 'lliut
7.iemią, zab' ia iucego ducha wpływu tre
dług1 pobyt pod hladem- n'esury, Cprmell Pr'c'c w Ii-st~ch
bemm~Fsłei Anglii i powrÓot do .-oj{:a Kiplinga skłania go do
w f '('J,: wiernego svn.a do k"n in. wyrzeczenia s:e ulubionei 'myktólFe/to nicllIli kołysały go do śFI uczynienia sYna swoim naJ)ierws7,~o snu,
,
stęPca w "Ajah G~"_
w'k!łorjańsk'e.
IW 1871 roku przvJJvwa. sz<?-SiedemnasfoJefn.' , Runvard
KtM :z nas, m1odvcn, czy ,sta- ścoletni Rudvard do An~lji. wraca' do Indii, iako redaktor
rvch. nie pamięta. wzr,1hSZ~'a, O.j.c.'ec 'i~o wzią.ł Po raz p erw- z dobre; woli. jedynego dz' enn'szy urlop, abv ' ,z.aheznleezve wy ka w Lahore,
poświęconego
przeżYwanego
Drzv lek,t urze chowan e
syna,
Ten ojciec, sprawom zarówno ' społecznym,
"Księg·: dżungli"?
KtÓIŹ z IUlS wi-elk-' uczony John ILoc"-wooo
lak ' woiskowYm,
Pr.zewdlJla
nie obserwował ·z ihap'~c'em }{i.p]ing tnie wid7.: al An"1j' nd I'·7.ęŚć dz'enn'ka ,n isze. sam, spc
p-rzefvć małego Mowgiego, zablą chwil: gdy oni!"ł w, Tnr1i~ch 1~­ dza całe noce duszne i goracc
kanego wśród wilków, -małp, ty n()dowe stan ow\c;l< o , Przez cały w rC'dakcii przy aparaci-e tf'le'!rv:s6w i sępów, Na tych ' właś· ten C7 t). c; przebywał w swoiean grafieżnvm i kałamarzu, ' Ma.. A;'ab G,er'~ L i"lolJ1u . rll'rlhw,
nie cudown' e piękny,ch ka,r tach iak go. nażvwali tubv1.c:y, ' Bylo szvna (lo p:lSania ieszcze nic'esinieie, Gdv młody, r,ełen tempek'pI'ngoiWSlkiej ep'oIPe: kształd­ to
mu."''''ITl1 ' etnro,O"tranc7T1e w rnmentu redaktor wraca ' rano
to si,ę nasZle pojęcie egzoty;zmu, Lahore, Tam otaczały chłonca do domu: 'ie C1o białe ' u 1'ranie
on cl-)wi-li,
,crdv 7.ac..~ał ~",,~le~, noluvte 'Jest plamami atramenwW,vwałv s:ę młodzi·en,cle po'iloubv.'n.dvj'
s kiei cvW'Jizadi.
tu do te.~o stopnia, ie wvv,ląda,
iąd.an~.a p.rz'w~ód r: bohaterstwa.
Bawił sie 1){)0 n:,.,lrnym: ~ła­
"ill k dalmacM do~".
nnS7.J10
A później "Km" - o-p-ow' eść
rvm I n"'.<!".~aT11i Buddv.
które mu .' ' ci~sno W , ŚC i :1'113('h redako białym chitorpcu z , dal ,kich i sQog.lf\dah- na 1','e~O ,łlJc:.stem"i cji. Nęci gO slzeroki św'at:
n·:emal m/'stycżn:\-"Ch dla naS O""'''''''a, ~tras7J:.,,;e 0'11:c7.a llŚ­
"\{ł'odv Kinling ' zllczvna nowówczas Indji.
Jl"lie;~cv:ch S' e deł"l1<O"'!;'v ,,":p,.!łv
7n'lwa('; Indie, Spotyka g.'e gil
A przygody chłopców z ' "Stał iP,oo n'7~f''''.:nne Sny, "T:rl7;~ł ar w północnych karaWa11 - serl1kv : Spó-łka", ' w których za- cyrtz;eh )ts, l'I'~,~c..Y.ch złol' nik6w, iach, w którv~h pow'etl'zt' tak
~,:vh;on~ nerląrni l1nr7fl~ ~w,ię­ Jest
przesycone wyz; ewami
warł
Kpli!ng wspomnrenia z
tVo('h słru i" lektyk. królowych , i wielbładów i ludzi.
dvme:m
właiSnvch p,rz,c'żvć szkoLnych w
zbroie ' król6w,
.
opium " won'a potraw, źe pry
Westward, Tvle wzruszeń, wyOh raz
u!>0ch-f\I'1e.90 o ir!l i zie w oc~v, tak salm.iak ' Wpwołanych prawd.zi.wem, rzctetw~zv"t1rie te ska,d n- "Ahh Ger"
rl.ruie no dt'C'Rach
o-ołtldni::t,
nem ć twóTczem p:eknem je.c;ro o,l ........ ;.-l,demv w "Kim','c",
~dzie '!t11ieździ
S"ę
TO-zpustu,
W'clk- uczony n;e okazał się ~mł:eiaca się 1 wah:aca !Ze WSZY
dz'eł,
wspominamy dziś w
lP<dlTlak 7T'laWCll Jl1,hl. no",r,'erza- stk!ch dl'7,wi. Czuć n:żmo, szn
iac wvchrowan;e iedvnf'~<O SViJ1a m'a je.dwa,hie, pobrzc1,:uia bran111e~~el'7('.·;I~hł"i "'~'f',ąm;e 7. .,Jl\
zoletv n.a nogaclJ,
S-ieoza nod
s;,~ .' l\fałnosi", Wizerunek ,ki nrzewam,' w'VUlazani glina faki
T<owe. przew,raca Hl
oczyma,
Imię Kiplinga Już niejednokrotnie n.rl,,'alf\.wl\'TlV ba-rwam', ":"," !\wlści, wi-d,":mv
w pn-wieści Ki,- Maszeruja m:nrowV'JT\ kroltlem
denerwowało entuzjastów zmarłe­
anp;ie.l-scy' żołnierze, śpiewa ia o
go obecnie wielkiego pisarza ' an- pl n~a "Swiatło 1.gasło", ,
d,z·'kich walkach, luh nrł,nacl;r,y,
1( 'krpc; fortnt', Je
N
as+pl
ied"l'I.
gielskiego. Jest ono jedynem w
oszołomien':' opowiada ią sobie
swoim rodzaju i na terytorjum ca- 0enac;t!llełiTl", Rud,r~rd ~osta ie , "i~
na warcie
pooc7.as , ziejących
do
kolep';l1TT1,
Naleźv
.
tytko
łego imperjum brytyjskiego lilkt
gO!l'acem ' norY ho'storie Pt>z koń
nrzerz1tc'
ć ,,$tal1(v a,no Co". fe
tei{O" imienia nie nosi. Przez bardzo
sC'1ha. ca n b'twach i kob' elfach, Kordługi czas sądzono, że jest to wy- hy ~o tam 11 irzeć nrzed
nakowi'e, si,edząc ' obok szarych
m.ałe'!o
o
ciemlJlelCel'Ze
Ul'uhamysł, albo teź
zanglikanizowane
jak bazalt słO'l1.', opo-whlda il1.
pt:zeZWll'Tle!to
w
szkole
sa,
.
przez autora imię hinduskie.
o swV'ch ulu,
:,Chrzą-szczem",
' Ma
hardzo tvs'"ące historii
Rzeczywistość jest o wiele prostktórzy 'zel"ka ia na
k:rótki ' wz'r ok i lJ1oS" , 0'1m1arv, hieTicach,
l>za i romantycznh~jsza. Rudyard
7.a,n ad.rza ie~o blUlziki oraz' wszy ~ich mftleńkiem: chvtremi f,c1
jest maJem osiedlem w prowincji c;flde ' k.'eszen;-e
w~halH! sa kami. zulą.c trzc nę cUkrowa,
angielskiej Stradfordshire, gdzie ks-:ażkain-f Jest miernvm uczKi;pli1l11t w.:dzi Indje, prOs.~ą­
ongiś rodzice autora' ,.Księgi dżun­
niem w matematyce,
lecz u- ce się o OD'S i O'DlSU ie je, .ten
gli" poznali się na pikniku. Gdy wi~lb-:a l;tel'aturę,
historie i małv ' kom,'cmv sahib Rudvard
następnie mJodzi połąezy1i się wę­
"eom-a.fie. .Tut 'W'6'WezM hvł ' re K~DlinR. W dwudziestym o'erw
,złem dozgonnym, postanowilI, fe daktorem -: wvOa-~a sżll-nlne,i
qzvm roku ,hcia ''Pisze slt.romJle
'Iwego
pierworolne1!o ochrzczą ~azetv.". kł6ra druk&wał właSll'ło nnowradan'a z 1l6r
i staie lIie
imieniem telo miaa~czka, które r«mi~ nil , zn~zezo!lef
Nf'eł zn~ftvm ' Lwzae Ia.ł 24, wvda,ie
ich zbliżyło.
balla~ barokow=t "Trzech ioł
sikomei tłotJmi,
'
Twórczość
KipI nga - to jeden z llla.jbaTdz' ~.i ja,s,k rawych
dowodów prruwdziwości tezY ' ,)
silnych zw'ązkach, zachod'zą­
cV'ch między p'sarzem a s,p olecz
no - pol tyczno - go,sPooaJI"czem
obliczem jego epok:.
P1sarska działalnośćzmail'~­
go p;iSa,r za przypadła 'v swych
szczytowych 05iąl~' ęciach na
epokę rozkv.-'tu ang:elski-eg-o im
perializmu, na OWle odległc iuż
dz.;IŚ, nietvle mOlŻe w czas' c, ile
w atmOSlferre i kształcie czasy
RudJ1srd
1. Kierownik naszej polityki zagranicz
nej mln. Beck w czasie odczytywania
swej mowy w komisji sejmowej.2, Mul. Raczklewlez na posiedzeniu ko
millji budżetowej wygłosił przemówic
nie. uzasadniając budżet min. spr~",
wewnętrznych, 3, Lord Beatty, wlej
ki admirał angielski, ukończył właś,
nie 65 lat i przeszedł w stan spoczyn
ku. Był on głównodowodzącym flotą
brytyjską w latach 191~ --:- .~919 oraz
.pierwszym lordem admiralicjI od 1919
do 1927 roku. - 4, Eden, angielski mi
nister spraw zagranicznych, zaaŁako
wal 'W Genewie politykę ,Gdańska,
nierzv" i zdohvwa sławę, Jak
we wschodniej ba.ice
wędro­
wiec znaiduie weiśc ' e do zukle·
tego zamku.' ze wszech slrOIIl
zaczyna i:l ~ypać się
z brzę­
Idem do jego stóp micn~ac~ s'c:
tysiącami harw
góry rubinów.
szn1 arag·dó\v : turkusów, tak
płvnu z pod pióra
Kiolinga ,
przed
którym
rozwarł ' się
ś\""at m\'~Ii :ndviskiei. powieści, nowele i niezliczone
poezie, . Każdc z i~.go opow'adaJl po
nrzedza wi(~sz pokrewny mu
tre~c' a, będący małem arcYd1.ie
Jem, .WoJJ.ec wielkich trudnośc: pr7ekładu ta noezia Kiplin{:(a jast n: esłusz-nie mniej ceniona, ni,ż ie~o nroza.
". noweli "Na.W'ękiniełsza , bi
staria na świeo:e". niezr6wn,,nei nod W1ZlZledem
pilSarskie;
techlJl:'ki, Ki-pl'n.g wviaśnia dla
cze~o nil" zdoła
niedv napisać
"Naipięk,n'ejszei
historf na
świeci-e". budzac iedn ocz ('Śnif'
w ezvłeln' ku t>Tzekooanie. że ie
dnak iuż ia nap"sał. W noweli
tej galernik
rvie ka idana:mi
na ste,r ze. do któreg<o jest przy
kuly, skargę,
.,Często hvłe111
znużony, mo·cuiac s:'e z toba"
Słowa te
odkryli pewne/ito
dn'a prlzviaciele t):sarza. w"rvte na jeg.o biurku, z kt6reJłl' mo
cował ~ię
ten galernik swo.ieJ
wyobraźni.
Dwadz'eścia s'edem lat liczył
Kipling,
~dy wrócił do swej
dnw' e i ojczvz.nv, wielk" ei An/lIii. Na iej cześć nows'taja w
chgu lflt niezapomn'a'1le dzieła, iak "BadaHa Herodsfoot",
Puck of Poo,k sb'Il" i .. Rewards
and fa,"ries", Przez dług!e lała
wędru ie K;rplitl/t po świec' e. ja.
ko dz: enni.karz, pl.'lzeźvwa woine hoerska w Tl'ansvaalu, zwie
dza J apon ie. Ch' nv, ocean Po<ud-nioiWv, Amervke i AusŁraIie.
Nic go iednak nie porzvkuwa,
n:c
nie poc'ąga
tego Syna
dwuch matek.
I wkolÓ.cu
pisze
.. Ksi,ę~~
Dżungli" Otwiera przed nam:'
wznowiony. skrzący s·'ę Jeszcze
rosa rai. Snadł<o z nas nJ'lZcklell
"two pierworodnego
grZPl·.1lu,
rozumicmv mowę stworzen'a,
Można śmi!lł<o tw' erdz:ć,
re
Kiplin<! n'lSał llaipieknieiS7c w
!.'tera turze świata opowiadsll~i~
o 7.w',erzrłch. iak opow;adanie
o kucyku, który wvgr~ł mecz
w polo,
CZy o1)owiafianie
o
~mi'ero: ślepego weia. ·
W ostabnich lalach żył w ukrveiu w swoiei
arudelsk-' ej
no~;adłoścL Czasam' jednak bu
eliził się w n 'm stary lew l 1>0i~W"ałv SLe arcydzieła iławll~O
mistrza.
k
l.~.
REWIA
nowych
deałów. Tak było i z K'pHn~iem.
Nie um'al m'ędzy tern
wczQlrai, którel{O wyrazicielem
, gloryfikatorem był zawsze. a
d7: Ś, nowem, Z31Przeezającem w
'iwej rzeczYW:sośc:. w swych
dążeniach i ideałach jego czasom~lli.e umiał PTzerzuc' Ć moslu, n'e um'al znaleźć dr~: do
zrozumiania zmian. które u'Szłv,
Urodzony w r, '1865, oS'ąga.ią
cv wytVll1ę swej
doskO'llałości
pisarsk:ei w la,łach 1894-1902.
a w roku 1907, nag'il'odzonv iuż
naiwvższem WÓWCZll8 odznacze
n'em - nagrod'ą Nobla, wkro-c.zvł w la,ta powo,ienne iuż iako
p.:,sarz o znacznvm dorobku. o
choć wc'aż jesz.cze rozchwytywane przez alIl.gi.elską pubI'czDOŚĆ. n' e miały już tei wielkiej
siiły, ,~o szerokt'ego oddechu.
który soraw:ał, że .,Ks' ~i dżum.
gli". "Kim", "StaI:ky j Spółka"
były n:'etvlko wielkiemi dz eła­
m:, sztuki, ale i prZeŻyc1Qll1:.
Można
to uważać za fa,kt niemal svmboliczillv. że Ki'pt:lIlg umarł właśn' e teraz. gdy imperializm europeiski ukazał swe
orwwdz.'we ob~icze. iut nie oWI'rune atmosfera mitu bohaterskiego Teraz, gdy słOowa o n'esieniu cyw:Iizaci: ziem:om datek: ei Abkc>'V'I1 j:i wYWołują.iuż
tvlłko ilron'cz;ny uśmiech. Gdy
sa wyrazem tego samego może,
co
daw:-.iei cynizmu. ale 1>0zbaw:onel{o nawet cien'a maski.
Ostatn:em dzi.ełem Rudyarda
RUDYARD KIPLING
Kiplinga była ks'atka D. ł.
"Collected dog stOories", Mo~na
: ,ten fakt określić iako svroboY..cznv~ ·
,
Pie~a, hohatersk:cll -ć;m:per­
ialist6wkończy sw6j tvwol
twórcZY opowieściami ,o D" e.
iedVlI1Vm 'w:emvm ' Drzyiao:elu
W obl:eziU -czvmów dokonywanych ~rzez jmperjailizm; który
zeszedł na ...
'OSv, '
"
y_":
~n
L"~.
" .' KIM"
Y''Stvez,na wiara R. K'Dl'n2lł
'·m·p eriuro bnty.iskieRo znalazła artvstyczny swój wyraz w nowie
śc' .. Km"...Kim" jest hołdem.
~łożOlIlvm
Drzez ma kom tego
p'sana instvtucji, znanej J)od
nazwą Intelligence Sp-l"vic.e. Tntell'gence- Serv'ce, tama służhlł
wvwadowcza. oiPlata.iąca swemi madkami cały św'nt. ielilt je
dna z głównych sił. czvlIlnvch
nrzv budowie l oeMon' e olhrzv
m'ego ,'mperium światowP,/ito.
którego metro.polia iesŁ Londyn.
Biograf ja Kima. chłopca, urodzonCłlo w lndia,ch, b'alego,
kt6rv n:e zdaie sobie snrawv
ze sw~o pochodz6l1ia (, p,rzyna
leŹlllo§e: rasowej, jest nrzeprowadzona
VI naidrohniei"7.vch
s.zcleg6łach histoc ją pracy w' el
kf~o aparatu wvw:adu ang.'elS'ki~il na n'ezmierzon,~h ob·
szarach Inni'. Kim, dz:ec'e ulic,.. mal'v wł6cz~a, łobuz o
złotem seren. wll'6sł w Moczenie. n:e rMni s:e n':.czetn od
kraiwc6w, zna ich ,fezyk, ohvcza je, K'm ma wszedzie orzviae'c\ł. wśr6d rów'eśnik6w l, dn
r05łvch. w§r6d przekupniów i
kaDłamów.
ww.rowców. fakirów: żołln:erzv. we w~zvstkich
warstwach społecznych. K:m
'i'laie s:e DTzviacielem starego
la·m v tybetańskiego. TowanvSZy mu w ,jego wedr6wkach,
sm ie site opiekunem star<.a.
Przypadek chce. :,z w iedneJ
z tveh wMłr6wek 81lotyka I;'~
K'm z pułkiem aIIlR"eLskim. któ
rego kaDelaID pozna je w nim ·
SV'na sier.żanta arm.j; jego kr6l.
m<lśc:. Syn a~Jika nie może
iuż bytować dalei
wśród kra,io~6w. Wychowanie jego now'erza;ą' szk<lle w ILucknow i
oD:ekunowi. pułkown:'kowi. kt6
rv iest w:v.zszvm olf' cerem w
służbie IlIlłeHigence SE'nv·r,c.
, Odtad zycie Kima tOCZY się
po :1Il·n vm to,rze, Staje s'e on po
ieł!nvm nad wwaz uczn 'em i
uczestniczy w rÓŻnych impre~ach wvw adu brvtviskiego. Ale K'm. w głow'e , którego laczma iuż kiełkować 'dea wielkiego :mperium , jego zadań.
n' e zapom' na iednak o swvn'
przvjacielu. o lam' e tvbp.tań­
skirn. 'Wyrvwa S"e doa'i, ucieka
na krótko 7. ,pod skI'1.vrleł ~pie­
kUllÓW. :dz'e tam, gdz e cia
!Znie go ", serce. ' K:'m przywiązał
si", do lamy, ale i lama przv!!!Illą,ł do ~K:ma, w którrvm W'dl; Dodnor-ę starości, wiernego
ucznia. prawie syna.
Czerwona nic'ą przew',ia s' e
prze·z cała , powieść m'łość I{ima do lamy na tle nieUJSta iacei
:-Iw. na ~ltw'le wvteżonej , CZt1 i
nei pracy mrówczei wielkich H~ó\V
: małych płotek Intell L
gence Serviee, stTZe~llcei wła·
dzv 'pot~, 70.000 aMl'ków
rzadzacveh kra ~m, adzie żvj(J
300 milionów ludzi.
w wyższe Dosłanrnictwo
OPOWIJlD1ł
N41HIJ
Posłuchaj mn'e, -sahib:et 2ebrzac o k'lka ~rOos.zy. sŁałem
dz'siai Drzed toba. a tv. mój
dobroczyńco.
dałeś mi dwie
rup ie, Dlaiłego teź chce o: opowIed'Z'cć h'storję Khody.
Ja również
m'alem ()'ll.giś
dom i ~ród, ŻOiI1ę ć dz'ecko. ':
2vłem w SlJ)okoiu,
wVl>e.tniaiac DrzvkazaJDi,e nroroka. Pewnego dnia spotkałem w kac'c m~o ~rodu
nrzyiadela
lat młodz'e:ńczvch, Khode. TrZY
maI on rmstv kosz na dow'e.
~ł brudna
tacaIt'oe
owinietą
mial dOokoła bioder. To był cal" ie~o ma jatek. C'ało wygladalo jak c 'alo ~ł<ldujace~o fak' ra w łrzvdziestvrn drnill DO.. tu, PrO&'t mnie okiłka IrrOSZV,
n. la 1)Odałem mu.
pon'ewari
tn k każe Morok. dw:e nt'Ole.
n , Khoda był dumny.
Nie
chciał p'eniedzv, a tylko kiJka
stóD m'ersca na mOtel z'e:m 1,
bv sobie urzadzi~ m6d ' małe
sloisko ze słodyczamJ • Spełni­
łem ieeo prośbe. a on odszedł,
ulżvwszv moieł Dorlm<lnetce o
k 'lka runi'. Przyrzekł, że .za te
o'emiadze kuni sobie na:rz,ędz'a"
pracY i tO'War'v.
Na najn'!szY1ll lioi'ieu megO
oi.?rodu w:dn'ało zwrrócone ku
szosie urwisko. ukoroillowane
::!cstvrm zaga inik,'em. Nru;tępne­
,gO (lnia u ",załem, że Khoda us'adł w pyle szosy
'w żarze
słońca. bi na brzegu mego zagain ka. Mill.ł obok sieh'e k()~l
'l nędznymi smakohkami. które sprzedawał w poc'e czoła,
- Khoda - odezwałem !\'e
doń, wvtru' i sOobie troch Q
:;:rzaków i cwn '.i się
w ~)Cl1,
\Vvidz'e to na korzyść tob'e i
twoim towa,rorrt.
Już naza iutrz sklel)'k niec·o
sil;' rozszer t ,ol, Khoda sprzedawał iuż słodycze z trzech koszów ' m ' al chłopca, iako DO"
moonika. Wyc'ął on w zagajniku spo'r e półkole i przec;' adv
\vał iak pasza w cie:u moiego
ogrodu,
Po uDłvwie dwuch m'es'ęcy
rzad zac"?:ał
budować gmacb
!'lldu w pobI'żu moiego domu.
Dwustu kulisów obrzymało pra
CG w ('har~kLerze kopaczy zie·
n1: i 111nrarzV,
Khoda zjawił
·c wtedy u mn'e z prośba:
- O, mól przyiac'elu i ła­
~kawco, spóirz, oto iest dwutu kulisów. którzy chcą
do
mnie nosić swoie D'en'adze. Ale Dr1.estrzeń w wvc'etvm kawałec7.ku zacta inika
iest zhvt
mała,
aby zm' eścić tłoczacvch
s' e kl ient6w, Pozwól. abvm
gMci swe~o . interesu przvjmo·
wał w two'm ~rodzie, a błogo
sław:eństwi> Allaha bęUzie za-
s
G,- 193
IPlI
widown'ę n~wej epok~,
ue
wsze z toba!
W przvst-ęD'e ka'r vgoooej lek
komvślnośc'
zgQdziłem sie na
to.
Juź naza.iufrz
mói
og.rM
przVDOomiuał bazar
w m~le:m
m'aste'c zku. Powstały budy. w
których sprzedawano słodycze.
napoie ': a,rtvkułv żywiIlościo­
we. W k:liku inny.ch namiotach upraw'ano grę. Khoda kie
rował armia z dwunastu Dra,coW>n,'k6w i rob'ł wrdenie zamm'nego DTzeds'ę-biorc,.. Jego
brzuszek miał nn bardzo pokaźne rozm'arv. a grub,.· alumi
n iowy łańcuch
od
z~arka
błyszczał : kołysał si.e soI"dnie
na j~o p'ersl. Nazaiutrz z duma pokazał mi ~ą. cze.rwolu\ ks'ąr!kę handlowa, U,i.rza·
łem w niet, ze W'!IZVSCV kuł:~i
'są, jego dłufn·kami. Ale iak'eź
było moie zdumien'.e. gdv ztnlllazłem blm równie! swoie nazw:'sko, l!liko winnego mu 1000
rupf,
Oczvwiśc'e natychm'asł zał'ą;
aałem wviaśni,eń,
Bez cienIa
zakłOlPotrun'a odDo>w:edz'ał:
~ Chce c!
to wszystko wvJaprzviacie'lu i dobr,1a napewno za wstyz.rozum'esz. że twoje zarzuty u.czyn'łv ini nie1.asłużo,na krzywdę. Na,d brudnvmi kul'sam', którzy m' ,są. winni Dien 'adze i na kt6rych zarobk' mogę w każdej chw'l: po
łożyć areszt. 1liStanowiono
potf)7.nvch nadZ01rców, którzy równip.7. 11 mn'e chętnie grywa.ią
od czasu do czasu. Gdv ci mo:in: n'e maią, przy sob:e pien!~
rlzv, un 'ka ia mo>je!!o i.ri:teresu,
bowiem są zbyt dumni, aby po
ivczać u małego handlarza, A1(' ieśli w moiei ks'ażce w'dat,
że rtV. mói do,h roczviico,
nie
zawahałeś s' e nr,zvjmow.ać pie
ni!ldze od twoiego pOlkOornego
sJng'. to ()111' r6wniez korzvstają. z mojelt{) kredytu . Nie zaTZU
cai m:' wi,cc kła Tl15twa , o uan'r, bowi'em stało si.e to tylki)
ze wu~lrdu na dohro 'nleresu
, nie moźe być Dołacz(\/11e z zaull('mi strata'm ' cUa ciebie!
To mn'e Dr7.ekonało ' . w ten
~1)ost.b Dozo-stałem
dłużnik em
Khn.dv w iego grubei ksiQ.Żce,~
Temz częsio się zdarzało. że
Khoda do<pom'nał się zapła,Ły
w obeono'§c'
iIlaiwvłworn'ei­
szych ie~o ItOŚC', Bvło mi to
bardzo nieprzviemme, aczl{olwiek przvi,a ciel przy tych mon'łach szelmowsko s'e UŚIn'e­
Ślnić, mói
C7.vńico.
dzisz s '-ę !
chał.
Pe"W!Ilego dnia Khoda znm,.l-
dował s:~ u mni-e. Miał troska
poorane
czoło i Dow'edz:ał
zrozPQczOlDvm
~ł05em:
-- W::edz teraz, w rak tru(I'tlei znalazłem silę
sytuacji,
dzięk' twojej dobroc', Za twojem pozwolen'em ustawiłem w
tw'o,'rn ~rodzie
kiłka stoł6w
do gry, przy których zabaw'aja sie KUrS: i ich zwienchn,:cy.
AJe oto sah'bo,w 'e inżvuierowe
przysłali mi zaw:adolll'enie, ~.'.~
oni l'ÓW1Il' ei: cheŁn e Dog:ralihv
Nie
w chłodz:e w: e.czornvm ,
m~ę urzecież w żaden sposób
posadzić sah:bów 'iIlż:vnierów Z
kulisam:.
To chyba zr07.Um:esz. A i cieb'e dotkrr'e hańha
moje i nędzy, bowiem kaidy
w,:e, że Khoda iest tvLko twoim sługa,
wobec czego WS7.Vsev pow,:edzą,
ze oto bogatv
człow'ek pozwala swoiemu pupilowi marn:ećt DlateJ:o P1'on~
Cbę, abyś m: DOzwolił uhwa6
.ieden lub dwa Dokoje . w twor'lll
ws-pan'ałvm domu. a . bło~~ła­
wieństwo Allaha w ooz.qie e:' bę
dz'e towarzyszyć'
W przystępie karv.godńe:i leli
komyślnośc:
z~odz'łem
.sie
na to,
DołU mój
stał się
iaskin!ą,
hazardu 'domem
ro~pl1sty.
Biali sah:bow,',e rozporządzał'
się moia służbą,
Moi synow,/!
chc'el: 'm dorównać i brali udz'ał w ich orgiach. ,wyrzucaiąc Drzez okno mo.ie dobre pie
ni.a r!:>: e ,
Ale gdy ku swemu przeraJ.eże
Kh<lda
niu stw' erdz.'łem,
streczył moie p'~kne córki sah'bom, zWTóciłem się do sadów z błagan:' em o pomoc.
Ale sarlv n'c mi nie pomogły.
Uw'f\..rzyły
Khodz:e i sah'booll.
Osw:'adczvłv, że jestem winie'l
temu Q'Szustow' tvs'Q.c runii,
b0wiem często
mn'e monitował w obecności
honorowych
dżentelmenów.
a ja alIt! razu
nie ośw'adczvłem, że n'c mu
niE' ies.fem w'lIlien, Oświadczv­
łv. że mój dom r mó.i o.~r6d są
bez snrz<..'"Cz n 'e właSlIlOŚc'ą Khndv. bowiem żaden człowiek nj.~
może uw'el'zv~ mo.jemn
0'00 '
wiadan'u. ze oddałem mu wszy
c:łkn do d VSPOz.vc i' tvllco orzez
dobroć N'e Domogły klatwv i
biadania. Moia żona umarła ze
7martw'en'a. moi syn,oWl'e st:\
li s'e niewC'llnikam: kaprysów
l>iałvch saJr·Mw, n moJe córko
zostały 'ch dziew1kami. Ja 7"1Ś
iestem żebt'a k' em. Ale może i
mn"c zaśw'ta iutrzenka lepsze'i
doli.
Bow:em
mam
do
c'ebie p!l',ośbe, sah'h'c! N'e dawai mi p'en:ędzy, a tvlko kil1ta stÓD P1'Zestrz.en: na twoje.i
z.!em' abvm mógł załoł.v~ ~o­
hie małe sto'sko ze słodyczami.
Te dwie ruPle obróee 'na zakUl) llarZ«łzł Pl"acv ~ łowar6wl
1. FURd Saade, tw6rca i przywódca
"Popularnej Partji Syryjskiej". tajnego anty!rancuskiego stowarzyszenia,
kt6re mIalo za cel oswobodzenie Syrji
i Libanu z pod rządów francuskich, 2. P. K. Visolauo nawomianowany po ,
seł Rumunji w Warszawie, - 3. WUhelm Fułrwlleng1er wybitny dyrYllent
memiecki, który niedawno przeprosił
się z hitleryzmem i dzięki temu dosl a
pił największych zaszczytów w Trze :
dej RZ'eszy, ukończył właśnie 50 lal.
- 4. Mona Lys, młoda al'lysUm filmowa, zmarła nagle w Paryżu w tajemni
czy ch okolicznościach. - 5, Córka mi
nisłra japońskiego usiłuje wprowadzić
modę olimpijską w swej ojczyźnie.
Co lubimy w IIrogra~
mach radjp.\VJch
OIW
(Dokończe~ie,>
wszystko było papiel'owe, ~.
jąwszy fragment ratowJJnia J!l3mobó,jczyni. Pożądane byłoby'
radjofonizowanie
jaknajwiększej ilości nowelek, zarówno z
literatury rodzimej, jak obcej.
Hecytacje poezji i prozy zależą
wyłącznie od dobrania odpowied
l~i~h ,:tcc:ytatorQ)";" Nie.lll.cy _nie
zd:iW'd6tychcżas' 'vi tej dzledifnic
tigzaminu, natomiast zdali go 1'0
sjanie, którzy potrafią we dwój
1<ę recytować przez pół godziny
np. Gogola ,czyl1lą
a
. to
".... o'"el'''
'T"
fak plastycznie, że słuchacz siedzi przy głośniku, jak w teatrze,
nie odczuwając zupełnie braku
wrażeń wzrokowych,
§
)~,
z °Dowodu...
niesnasek
małżeńskich
!ezwJI"'e powod"
I
er i
.;. ;Dlaczegó dochodzi do rozwo- dy "królowej". Po kilku tygod- Jako niehygjeniezne, zaniechane kcylów. To, że panu L. zostało
dów? Któż rozstrzygnie to za- niach odbył się ślub młodej pa· Przed jedzeniem talerze, noże, wzbronione palenie i pieLe, rozu
gadnienie? Różnice wieku, cha· ry.
widelce i łyżki musiały być de- mie się samo przez się· WkOI1cU
rakteru, pozycji społecznej, maGdy po dłuższej podróży po- zynfekowanc w s\.>ecjalnym pły- przebywał nieszczęśliwy mąż
jątku - to chyba najczęściej ślubnej małżonkowie powrócili nie. To też pan L. zaczął cora/. częściej w klubie, niż w domu.
spotykane motywy podań o roz· do Londynu i zamieszkali w pięk częściej jadać poza domem.
Często zdarzało się, że malżon­
wód.- Jeśli jednak zajrzeć do nym pałacu przemysłowca, mło
Obrazy, dywany i firanki po- kowie nie widywali się tygodnia
akt sądowych z procesów te dej małżonce wpadła do rąk, wędrowały, jako "siedliska ba- mi.
go rodzaju, znaleźć można wy: przy przeglądaniu bibljoteki, kcyli" do rupieciarni. Pokojów
Ale miara jego cierpieil nic by
padki, w których powodem nie- pewna książka z dziedziny po- ki były ubrane jak pielęgniarki la jeszcze wypełniona. Do 01,'1snasek nie była ani J'edna z wy. pularneJ' medycyny. Irena prze- i wszelkie pr,ace musiały wyko- wy przed bakcylami dołączy l :\
żej wymienionych różnic.
czytała to dzieło bardzo uwal- nywać w gumowych rękawicz- się chorobliwa wrażliwość na za
Oto jeden z takich wypad- nie. Szczególnie zainteresował ją kach. Monety, banknoty i listy pachy oraz strach przed lotni
ków.
rozdzIał, traktujący o bakcy- musiały być dezynfekowane, jed czym atakiem. Pan L. musiał
Młody i bogaty przemysłowiec lach. Od tego czasu zmieniła się ne w liwlu, inne w parz~ zanim kupić samotną willę -na wsi. ,\'
Henryk L. znalazł w pewnem znacznie. Przedtem ta~ wesoła i pani Irena brała je do ręki. Tak
.
·b d
AUDYCJE SPECJALNE I OD- .
pIwnicy
zostały ' z u owanc
CZY TY
llustrowanem czasopiśmie foto- żądna życia kobieta popadła nie gościnny dawniej dom opusło· schrony betonowe, w których
grafję zachwycającej Ireny M"
omal w melancholję.
szał. Pani Irena nie przyjmowa- pani Irena stale przebywała.
Łączę te grupy, ponieważ trze która w modnej miejscowości
Pierwszą ofiarą tej zmiany la nikogo, nie umęszczala do teha im postawić wspólny zarzut. kąpielowej Anglji wybrana zosta padła broda męża. Musiał ją zgo atrów, ani do ki,n, czy sal konNiesz,częśliwy małżonek zaczął
nieodpowiedni prelegenci. Przed la królową piękności. Henryk' lić, bowiem żona twierdziła, że certowych. Jazda w samocho- obawiać się o nerwy żony i za·
mikrofonem musi się pojawiać L. wystarał się o jej adres, poje- we włosach często ukrywają sit: dzie czy pociągu była wykluczo prosił do niej znanego specjalijaknajmniej fachowców~ którzy chal i zaczął ~tarać się o wzglę- bakcyle. Całowanie się zostało, na z powodu wszędobylskich ba- stę chorób nerwowych. Lekarz
n~m~ąp~ęciaora~ofun~.~• • • •~• • •_ _.~~• •_~• • • • • •_~• • • • •~• • • • •~.~• • •~·n~uwd~j~na~bypa~Ireności. \V rezultacie mówią rze.
na była chora. Stwierdził u nicj
p.ożyteczne
czy
i ciekawe,
ale
mówią je w tak ponurej,
naszpi
kowanej fachowością formie, żo
~yysłuchanie staje się męką. Staty Doktór mówił w jednej ze
S'\voich gadaninek o konieczno.
~('i dozowania siły. Równie Wa'l;7
Ile jest dozowanie fachowoś('i
!wzy mikrofonie, jeśli się chc('
słuchaczowi wbić coś do głowy ,
ale go przy tej okazji nie zabić.
Zdolny literat, czy dziennikarz ,
potrafi w 15-minutowym odczycie na dowolny temat powiedzieć o wiele więcej rzeczy cie]wwych i pożytecznych, a przytern powiedzieć je w takiej formie, która dotrze do umysłu sIn
ch~czów, niż tkwiący po uszy
. d zlllIe
. . specja
. l'lS t a.
w swej. d zle
•. 'V. p.g?l~ym , bHansię można
S'J(~ nawet zgodzić na dotychcz!l
sbwy stosunek słowa mówionego do muzyki, ale trzeba się za
~!rz(m, że ~łowo I1l6wIDne mu8'ł
być wydatnie ożywione.
Dzisiejsza forma rozmaitych
komunikatów, wIelkiej ilości odczytów i słuchowisk, poradni.
ków, kwadransów reklamowych
• do przYJ'ęcia i nie do
etc •.•lest Ole
utrzymania, jeśli się myśli o po
stawieniu programów na wfu, .
sClwym
poziomie.
Brak mieJ'sca zmusza nas do
odłożenia do nast"'pnego nume" pro~ramoru omówienie linJ'i
wej stacji regjonalnych, a" przedewszystkiem najbardziej nas
interesującej Łodzi.
TII-em'n
' I·CI czerWOnegO pltnu
.
Kto komu
może oddać swoją zdrową
krew?
n'!eudalJ1ych, ie 'doświadczenia 1",..etO
n.·r aanl'zmu czą"tek
k'rw!
"'"
V'"
."
te były w niejednym kraiu za matczY'Ilei.
nem we krwi. Cyrolgrafy, zapo- ')roniolJ1e, Dz"ś wiemy iuż dlaTa wza ictnna "wrogość" rÓŻ
mocą
który,ch zaprzedawano czego tak musiało być. Pom:.ia nych grup krw: iest nowo(1em
dusze
iliabłu,
p-'salJ1e były illc Drymitywność tecłlJnicznych źc u·ansfuz.ie krwi n:egdvś tal,
krW:9. Krwia
pieczętuje sic: hygienic.znycn ślodków. p.o- czesto zawodziły. Jeśli wprowa
prZyidŹIl. i m·łość. 'Wśród chiń
wad·ero tak w!elu nieudanydl dzić do żył choreRo ob~a krew
czVków
po dziś dzie'ń
trwa transfuzii były r6Ż1I1ice w skła- bez wyboru odpow,'edn"e.i grn
przesad, iakoby wyp:cie krw.: dzie krwi' ofiarodawcy; nlłbyw py, to moż-e u niego nasta'P;(~
wToga nowodowało u poko:na- cy. Oqkrycie istn:enia .różnych rozkład cząsteczek krwi. ,Jedna
nego nabycie
siły i odwa~: IlortLn krWi: pozwodiło l(lietyJko z czterech
~rup, mianow:c;",
zwyciezcy. Vczne plem:ona A- oprzeć transfuzie
lJ1a lekar- grupa "O", może być zmiesza.
tryki stara ją sie z tego sameR,O ~k!ch, naukowych pods.tllwach, na z każdą
inną Rrupą
bt'?
powodu o krew lwa.
aLe wY.iaśniło
szere<1
dot
..,,(,h· 8Z kod y dl a c1lOrello. IlatoID ltlS
. I
"
,
Zawsze wydawał się ten czer czas nieiaSIlYch
okoliczllOści
ieśr chory należy do tei ~rupy
WOlIlY ntV1ll
czemś wVlatkowo PrzVlIlaleŻlI\ość do iednei z elh~ to może on skotl'Zystać iedV'.n;.('
a...... w "Z"~ krYle ";",
Ła'·e",-':cz ""u.
l' .... h .... up kr-.r. l"est w"'dłu" Dra
C'
• ' k'l'WIO
. d awcy, na.l (>"
~"....
>VI
..."
1: o larnOSCl
istota ż'''''ia
Z t...
af:.·ykl·
wa u,.zon .....
o M--·..:Ila
..:1_, _..lI ZI'",...~, , ·z~e~() "o
..li
tel' same l" Ilrupy, l n'"
'" f m ....
el
. . "
_ .
t:lUIU
U4 (Xl
krw! w' eJe, iJ1ŹI uJeRlo ~pomnie na. Dzieki temu można w De- na ~6w 2l'uva .,AB" może ko·
niu. Bardziej bowiem cudowne, wnyeh wVlDadka<:h ustalić nie- r.zystać z każde i innej, n'e mo
niż wszelka mistyka, fest " słolt- lll1ane oicowstwo. Jeśli no· mat że l'cdnak
of:"rować
swe.]
...
ne z:naczenie krwi dla or~aniz- ka; dziecko baleta do ~'PV krwI" iadn"',',
l"ak
tylko
swo.l'e.I'
~
mq, hall'dz' ei cl.l!dowtne sa rak- "O" - to oieem moie być tył .grUPI·e.
Ml'edzy te.rm· dWl'em','
.~,
ty. wyiaw!ane przez wsp6łeze- ko meżczyzna.
któr""o
dUla
'"
""" krew IU'lLuam:"
Zl1)a.1
SIe grupy A
sne badania fiz,iologicz,n e.
należy do tei samei grupy.
l' B,
kt'Óre mO"a
z
... ko,rz"stać
.1
Przed kilku stulec'am' usiO wiełe wa:h1J:e.l"sze .I'ednaJi 1
_'
Krw::
swel"~,
W,as:nel g.rupy, ora:1
frtwa'llo w Euronle ratować Iq- od tych sposobów odnajdywa- tei. która jest dobra dla wSZy
dzi, którzy
utracił' wskutek ula ..za.gi.niony-ch" ojców
SD
.... stkl'ch, a które mn<
v....C1a II..:lZl'elac'
u
wypadku dużo krw', luh któ- zw'azk,
zachodzace międ'1:Y sie r6w,n:eż swol·e.,' ....
""'uPI'e
oraz.
.
rzy naskutek długotrwałej cho- przYlIlależno!Ścią
do
pewneJ
gru
te
1', które l' można dodac' kaz' dl'
.
L'
roby byli siln,'e osłabieni. ra- py hwi, a chorobą. Jeśli nO. '
·''Dną krew
.
tować reh za.pomoeą wprowamatka i dz ecko
należa
do
ZWY'kłym ludzkim obo'W:ą.zĆ
dzenia
do
ich
żył
cudze
i
krw
•
grup
różnych;
w
'
d
odatku
niekI'em J'est udzl'ell'c' w konI'ecznoT
u (, olwdz:e udawało się to o· 7noszacych się,
to zachodzić ści swej krwi choremu, zwła,;zczyw'śei·e, ale na ieden szcze.śti może zatruee
krwi 11 t~o cza, że jej ubytek nie może za~a._____a __V.i~g.il_• •w.y.w.~~o~~.e.k• .~'Pjr~Z~W~a~djajłio~ty~l~e.~ilij'~~~ki~~DjrjZjejz.jdjoj~~U~'ie~Sj~~dio~nk~~z~o~mu.ffiehi~
jednak nadaje się na takiego "o·
fial' odawc.ę " , Człowiek, użyczaNiezw,kłe
jący drugiemu swej krwi, musi
posiadać zdolno.~ć prędkiej rege·
~forze zaludnione jest przez ws,t a ie
bynajmniej nQ'wy u- p6w. Jest to za,tem kolonia Po.- neracji. To też każdy s.zpital pqniezli~l()ml
ilość pr7c'rć:inYC I !
kw:ał. Rozwi ia s' ę z ll1':ei larwa.
EpÓw. Sa one do te~o litopnia siada spis takich krwiodawców,
ż y iat~k. J( dną 7. najcześ.:iej spn
która posuWa się PO dnie moJ'- połą.czone ze soba, że nawet z których usług , oczywiście za
hkanvdl ~IUO stanowia t. zw. skiem zapomoca regularnie po- ich żoładki pozosta ia w new- pewną opłatą, może zawsze koillnv·alv. - Stworzenia te wy- rusza iących s':e włosków, Po nym zwiazku ze soba·
rzySiŁać. ,Więcej jednak niż 600
ksziałc ł v w sobie specyficzną
cm.
sześc. nie wolno miesięcznie
kr6tk' e i wedrówce osaIdza się
Ta zmiana form organ:cznych
metodcrdohywania pożywienia owa larwa ·1 .powsta ie mały 00wypompować.
u ukwiałów 'ladziw,:a badaczy.
Swe ofiary lap:ą one w ten sPO- lip, wvka.zuiacy identyczna bu- Zwierzeta te, jak wj,d zimv są
Podczas transfuzji łączy się
sób. że zaDomocą długich, oh- dowe. ja k nasze nolipy słodko­ f.)·,etylko piękne dla oka w swej krwiodawcę z chorym sztuczną
darz onych zmy s łem specialnym wodne. Ramiona chwyta ia łup, różnoro,dnośc':, w swem 'Podo~ aparaturą krwioobiegową. Pom- nitek, które są. ll"czem i,unem który zosta ie przetraw': ony we biell.stw.ie. CZy to do ni,ekillych pa ssie krew i przelewa ją do
iak tylko wypełnionemi trucizną wneilrzu polipa. Po pewnym kwiatów o niezIiczonyeh płat­ żyły chorego.
rurkami, oszałamia ia. łup. Duże czas:e oddziela ia sie od ciała po kach. czy też do gW:8Jzdek. lub
Najczęściej stosuje się ten za
ulnviały 1110g::t nawet u człow:e­
lipa w mie.isc.u. w którem znai- komet z dłul,!':mi ogonami. Sa
ka wywołać zatrurle. , Pewne q- dowały s'e jego rąmio.na. new· one także niezwykle ciekawe bieg podczas silnego ubytku
krwi, lub zatrucia gazem, albo
kw: ały. bardzo duze, a ' ztlajdu- ne nłaty w kształcie gwiazdy.dla naukowców-przyrodników. morfiną· Niewyjaśnione są jeszSa
to
"'laśnie
..
młode
ukw'ały,
i~-ce sic
morzach Wśchodu :
Trudno domyśleć sie przyczy cze naukowo losy krwi, wpuszmogą ' ohezwładnić całkowicie powstałe droga pąq;,kowania.­
kup :ucego sie osobnika. Ukw'a- Taka larwa ukwiału pływa, po- ny tych c:ądyoh zmian formy. czonej do obcego organizmu. _.
Iy nie posia d a ia jed,nak or,zez rusza ia,c rytmiczO':e owymi Qła Mozna icdVlllie nrzypuszczać, Niewątpliwie wywiera ona zna·
ale' iest to tylko h:ooteza, że na czuy wpływ, choć z czasem zocałe sWe życie , tei slJ.mei posta- tami. Sa iednak. zw:en;eta tego
ci.
Ukwiał jest stworzeniem samego
gatunku, 1t kt6rych stepu ioe to nask-utek chęci 'iak- staje całkowicie wchłonięta, zadWlTpłd o wem . .
iego wnętr~u główna rolt:' od2rvwa polip, a najdalszego roz'Przestrzenienia symilowana i padporządkowan~
zna id tdn. ~ . e 1<onió-rki ':rozrod- nie Dierwiastki właśówe ukwia aąłunku. Niewątpliw:e nrzyczy- prawom swej nowej "ojczyzny".
Jeśli chodzi o kwiodawców, to
cze, za r{)wno' . mes lde~(o. tak ' i łowi. Sa to t. zw, hvdro'Pot:~y. na tci!o i.est także i ten moment
w odróżnieniu od opisanych po że dz:eki temu rozprzestrzenia: w dzisiejszych kryzysowych cza
żeils kiego I'odrn in.. l{omól'k' te
wvdohvwa ia sic .z . uk",i{lłu do .. wyżei seyphopoI:pów. Takie hy niu s'e moga kolonie takie od- sach jest ich coraz więcej, szczewody, w ktĆlrei odbywa ' sie wła4 drovolipy sa to niezwykle niek- naleźć sohie bardzie; doaodne gólnie wśród niezamożnej inteciwe zapjodnien :e. Ale 'l tak'ei oe drzewka, na gałęziach któ- dla dabzei wegotadi miejsce. ligencji, studentów etc.
E. L.
zaDlóćlnionej komórki nie po- rych z.na idu ja się gł6wk: 'Poli- w kł6rem bY s.e n$iedłlv.
Narody
pierwotne
U'U'
Uul
IALV
w
,v
spisu,'"'0
ważne umowy piórem. macza-
"
..
•
. zwierzell. kr,j"e
sie w glebinach .
histerję
znacznym stopniu
polecił wkilkumiesięczny
pobyti
w sanatorjum w Alpach. Następ
nego dnia pani Irena zniknęła.
Pojechała. jak się okażało, do
swoich rodziców. ~ląż w odpo·
. d Zl. na t en l
] wmos
., l llod'~,
WIe
u'o,nie o rozwód. :\<Ioty,yowal swoją
prośbę tem, Że choć kocha j.'1"
jak dawniej, to .iednak dal'i;re
współżycie matźcl'lskie zaprowa
dzi go do domu warjat6w.
Pan L. uzyskał rozwód i wy·
płaca jej rentę· Pani Irena zamieszkała na dalekiej Islandji,
gdzie powietrze jest prawic zupełnie pozbawione chol'oboŁwór
czych zarazków.
A teraz ' drugi przykład orygi
nalnego procesu rozwodowego .
, Gdy maJ aJ' z Ądalbert,. który
był mężem. blondynki Marji,
poznał piękną brunetkę Lucy,
rozwiódł się z dotychczasową ż:>
ną i ożenił się z Lucy. Ośmiolet
nie dziecko Adalberta zostało
przez są d odd ane na wycllOwa ·
. MarJ],
.....lUa
... l arz zmuszony b y,
ł
me
' l zob aczy ć'
l'1 e k ro ć cl
lCla
SIę ze
swem d'
Zlecl'
nem, jechać d o ex·
ł'
l
'
L
"
dł'
ma zon {l. ucy OSWla
czy a, ze
• •
•
Jej
to bynajmniej
nie gniewa
'V1'(~CZ przeciwnie, hędzie swego
.
't
It l •
}Jarmęza cem u oc ąa J szcze
d"
.
.
k'
.
Zlej za Jego
OJcows
"le uczucia.
,V rzeczY'''IS
. t OSCI
' . bł'
d
k
y o Je na zu
peł"
.
me maczeJ.. •Tuz. przy plerw···
szej. Lego 1'0d
zuJu·
WlZyCIC
me um'al
'
.
d
I a L ucy ul
~ryc swej zaz rości. Zrobiła Adalbertowi scenę
i odtąd zdarzało się to zawsze,
il~roćsre~~z~a~yćswe
dziecko. LHCy stawała się coraz
bardziej nerwowa, a i dla nicgJ
było Lo wkońcu nieznośne. :Wzamian za to jakie miła była atmo
sfera w domu ~1arji. 'Vorawdzie rozwód b~'ł dla niej boles"
nym ciosem, ale nie dała tego Pl)
sobie poznać. Była zbyt dumna.
by żebrać o jego miłość. Po jego
ślubie z Lu-cy przyjmowała go u
siebie, jak dobrego kolegę i przy
jaci ela. Traktowała go mile i 0kazywała, jak zwykle, znaczne
zainteresowanie ' dla jego spraw
zawodowych. To też wkrótce
stały się godziny pobytu u Marji
koniecznością i odpoczynkiem.
po scenach, ur·ządzanych prze l
Lucy. 'Yyuikiem tych wizyt był
nowy proces rozwodowy. Adal.
bert zarzucał Lucy, że przez swe
zachowanie hamtlje jego twórcze możliwo:~ci, Lucy ulrzymy.
wała, że częste wizyty u dziecka
są dla niego tylko pretekstem
dla utrzymywania stosunków 'l
byłą żoną. Przy każdej okazji
wynosi on pod niehiosa dobroć
i wyrozumiałość :\Iarji, by poni.
żyć Lucy. Za zgodą obu stron
został przeprowadzony rozwód
i dziś żyje Adalbert , szczęśliwie
u boku swej pierwszej żOl1y.
Max Fl'ankcnsteiu.
Palestyńscy Ż~clzi"
przec!wko
radzie leg'lslaty neJ
Przedłużenie pełnomocnictw 'namiestnika Palestyny 'g en: W anchope'a. na dalszyc,h pięć lat. ,- Surowe represje
przeciwko nielegalnym imigrantom. _ . Czterech namiestnIków. - B!edny Mac Donald.
Proklamowa:n'e rady leg'slatvwnej, nrzed10żenie na dalszych p'eć lat pełnomOO11ictw
wvsokieg.o kom' sarza Pnłesły­
nv,
sir ArtUil'a Wanchope'a
- sa to
wypadki n~eezeste w kolonjalnei oolityee An,ljl,
Dla ivdów nalestvńsk'cli IłO­
wv r<lk rl>zpocz!lł s'ę pod makiem surowv~h represii prz,.ciwk.o n'elagałnym im'grantom' maiaeego s'e odbyć
sądu nad arabs~mSI- terorysfami. którzy zamordQwall iydow4.'~'e/lO S:erianta Roseufelda
i J)rzv~o.towvwali _,leszcze k::lka
ternrvstvezn~h aktów,
PokaJanie rady 1~:slatV'W'­
nei przvg,mowvwamo iut oddawna, W kołach s.iooistvcznvch w'Mz'ann, 7P po m'zeDro
wadzen:u w całvm kra iu nowvch
wyborów municypalnych, ~ielska adm'lIlistracia
Pa1estvnv noda do wiadom~',
publ'cmej 'D'Owohn::e radY 1....n'
slatvWlllei, b~aee,i
zaezatkiem 1)8rlamenłu
z ogra,niel'oovm zakresem fUllli
~.;: , Generał Wanehope, obecnv namie!tn'k Palestyny, ~t
goraevm
zwolesmikiem ~ w
s-toeie Rł6w.nvm ,:n'ełatorem.
t~o 1>lll'1lu,
W loodvńs1iim nrzęCłz:'e 1(0lonJa1nym spoglądają nie bH
o.bawy i see'Ptv~vzm'D na
m:erzen'a namiesł.n'ka, ktlirl'mu DO dJu.g.!em i energicznem
I
zabie!mn'u
udało sle J)rzezwyc~E
S'pJ'Zecfw rzadu
Wymóc na n'm zatw'eri:łzenłe
planu, (}Powiad8;llo sob' e, te
W dlllchooe nodczas zeszłorocz­
n,e go Po.bvtu w Londvn'e za~
'ilroził dvflllisia, o 'le powQłan'e
z.-
,~adv będzie
Rząd UJstlł!D'ł
nadał
odkładane,
wkolńlCll,
pOIl1i,'-
waż
Wanchone uchodzi w an{!lelsferach kolo1tlalnYc.'h za
zddnelto Sldm~lsłratora.
które::to współoraca iest ' WYSo.ko cen'Ottla,
Z dz ',e nn ' ków wiadomo iuż ,
ź e orzedstaw!>eiele
żvdo.wskiej
ludn,ośc : w PalesŁvn'e katp~o­
rvcznie odm6wT udz:alu w ta
rh ' c, Na orzv.iedu delegacii ży
rlów
W("zman w jm'~enju żydow­
sk~c'J
~kid a f1 ('ncł'
UtU
dłl zupełnej
.iednomyśbtokl
żydów
w sło,sunku do oroiekto.wanei
da s:ę bezwzgl~dnie
za
wzie:-
nv z oddan'em w iego. ręce za
ł" :em udz:.ału ' w o'r oJektowanej . rządu Wanr'em, co 'daJe mu
namiaStCe parlamentu,
środki do obs~eme,i J){'lifyezuej
NalSS3sz'bi soodziewa sie, że
dz·ałalnoścr i utrzymywanr.a
rady le~(sl:itYW1Dei, sorzecznej
z duchem~ - treścia palestyńskie z oomoca rady leR''slatvwneJ
•
Ud"; mu ' S',".. ' usunąJl.~ mllf·t l'edo
go mand a,t u ocaz z .1C1Jta
zasa-..
'"
dn'czV1JI1 celem utworzenia w od urządu Wallf'em. czyli 01Palestynie "Zydowsk:ej Naro- brzvmfm majątk'"~em muzuJmań
'dowei S.:edzi:b v," .
, sk,~,o kośc'oła,
wlaJSneJ prasy.
W sierpniu 1925 ro.ku
Samuela zastapił sędziwy reJdmMszałek ' PLUMER, który naj
śr,'ślej ze ws'Zy~k'ch nam'esłn:
Jc6w stos ()Wał swo:e rządy do
Podczas cz~stych pertra'kta- ' k'tóre~o no,kaź.nvm: do.chooam: zasad mandatu,
Plumer nie
eji, iak'e w ciaau osta.tn'ch lał ro.zpor.ządżał
dotychc1.11S hez - wProwadził iadnyeh zmian. aan f1 :elska "dm' inistra,c,l'a prowa k
ł' K
'
,
• alni
'"
a,
'onłro J,
rlłJlCOWl nllCJQn ,
ni l'efonn: lecz '
dz.'ła z żvd~,wską ~encją,
~iow~niśc: odłamu "h.takłal"
utrwalił w balu "SDok6ł i
auchy r usiłowali przekona~ ł:y ' '- ; n:,euil(~żn05ć -a~'tują za
porządek,
dów • fe nie J)Owfnn~ obaw:"a~ . niehran',e m tl~ziału w radz'e,
K-'e dy Dodczas t>rzv:jec!a asie jalfcbk(i.lwiek ztn~'- w 0- ' żadaiac ' nowołan'a parlamentu, rabsk'ej deleg~i:, jeden z nahecnym słafucfe pr.awnym ,Pa- wvposa,t onego ' we wszv~tk'e , cJonalnveh llrzvwódców, 1'07
lesłyny, .zdyż' wraz z an«tkamł pfZv'WiJefe ciała praw~dawczc' ~njp.wanv odrzuceniem żądań
becJą zawsze słanowłtit ' włęRO,
deleRacji, rzekł na od.chodt'\em.
kszoś~ w radz'~ le~latywneJ, Sam mufti i jeao słl'onn~('y nJe Żp- nie Oof1DOw'ada ZR spo,k ói w
Na to odpow:adamo ze słro"Ił zhył znf'''wve~n'! planem
krłl
Plumer rze~ł twardo:
ny tvdów. że stałe maio:rvzowa
rządu;
_ Za 'spokój i Dorządek cdn:e ar8;bów ,i zwa1czanieicll ale n.' e o.dmówią uczE'stn 'ctwa powiadam ia..,
nrooo.z~i: przez blok żvdow- w l:~d~ie, ,1:adna z muzulmatńRepł'ka , odn' os!a naleivty
s'ko - an~,:elsk: nie przvc7Y'lli , lOK'ch ,partj' nie chce ni.e rw,l ;zaskutek,
sietio DonraWV , stosUlIlk6w ty.. wvstap' ć ze zgoda na · udział w
Za CZMÓW Plumera: ~oK6j
C!owsko - arabskich , lecz, 'Prze- radz'e, czekajac, 'aż uczvnia to
'e:wn:e, wzmoeni!
wro.2i sfo- fei przeciwnicy, W zw'azku z l, J)OI"zadek nie zostalv ani raSU:npk'
tak 'm u1,<.ładem stoslmk6w, pra- zu zakł6cone. Plum er zostawfł
,
J)O sob'e
iskna leosza .,.mie6
Odipow:ed! dana R'.elneraIMI'I'; sa oo.1esfvńska, za,r ówno fv- w Palestyn'e, N'e motna absoWlłnr.h()J)e'owi orzez ivdowską dowska, iak atrabska, przyiela
,
,
lutni~ powiedz ' e~ ł~o o ie~
del~aej~, była fasna i kate,rl)- z duża r ezer\Va wiadomość o nastmcv. sir JOHNIE mA~
m,
rvCMIł .
2ydfJi nalestyftsey me wySlą
--'1-'
ft d o
' d s t aw'
"wveh nrze
cleUl
rad y
1-1
ty
_..'I
•
ł
l e«m a . wne) i uu:r.:a n w wybOl'ach .re wezma.
Arabowie, PO ' wvsłnel1amJu n"
sw'ad~en'a nam".estn',k a, zdądali 'PTzesulTliecia termintł o.<1,po
w:edz: ,
N'ema "Dowodów do.
przYl>UJszczen'a , że , arabowie
ltIie 'Wp.zma udziału w rad.zie,
N"e może ' iednakbyć moWY o
jednomyślności" w t~i ' ~wesł~
w§ród arabów.
Al'absk 'e dz'enn 'ki , pośw:eca.ią
w OiSfa1tnich ' tVRo.dniach bnrdzo
wi,elfl m'e,i sca
sprawie rn<ły,
JedYn'e partia Rac~,ebJ\ Nassau:b', usunioefeRo przed ro.kiem
hllrmistrza JerDzoJ'mv, opowia
przedłu:żen ' u
pełnomocnictw
wvsok~ ~o ko.m'sarza,
Płeł'~
" lIlami!.u,
....I!II-fem
.. <>6'.,, m
~(1Jj
~
NEELLOV.
p....
a-
lest-, _ DO zal-Tu kra,lu przez
.~ u ,,
V"
aneUków był od ł'Dc.'a 1920 1'0ku łyd HERBERT SAMUEL,
' który n~e spełnił nadz~~. pokładanych w nIm przez DaJe,tyńsk" e żydostwo.
Za ie::to rząd6w - 3Jl'ąbo.wie otrzy
mali z'emie, które ma.ndat prze
znaczył wvła c 4nie na żvclow- '
ska kolon'z.acj.ę, Na j,ego czaIlV
przypaocla ia dwa pO~'l"omy Ży_ ·
dó'W, R9w'eż dz ' ęki 'poparciuSamuela ' DuaI'sz ' al Hussnjil, '
falTlalvcz'ny ' wróg ' datell sionistów do uŁwOTzen:a w Palestv-_
n'e ,,1:ydowskie.i narouowej sie
dz'bv", ~ostał muft'm Palestv-
niezdolDvm : bez
w{)l: , zarzadcy.
Na okres ie«O
urz~'.~ t>ft~d1y ,.
krwawe I'OZI'1Ieh,.
W rsłopadzie
1m ro&
1931 rotu u-
stąpił Chaneeltov,
na m,i ejsee
zam 'aD<>wany ~ostał
Wa'n chope, p01>rzedzOIIlY sławą
zdolneRo
i św'atłego adm'nistratDra koloni'. W daRU cz.te·
rOlletn:ch "zadów
Wanchope zys'kał soWe dmą
DODularnc-ść i uzname.
N'c P'l'zeto dziwn~o, że cen:a
Ro. w Londyn 'e, W ciągu tych
czteru lat wzrosła żydowska
im:gracia. w Pal-esh'nie za panował stosunkowy spoikó,i i ład
wraz z oewnvm ekonomicznym
które~o
Maharadża Baro1.1J
wyłoivl wv~<)kie-
koml'is arzowi powody
odm~wy.
oprócz członków
iO'llistvcznei e!.{zekutvwv, of: ,
('i ,~lnvch przedstaw 'ciel' ruchu
c, i '.m:,stvczn~o i przeds1aw'c'eli
~ r o ia.cYch
Poza
si.on'zmem
~ I'r o nników ŹydDWSk'e.i koloniza cj ' PalestYnY, ZJllaido.wal się
p,.ezes
W oo.d - Murni
oraz
orzvwooca przee 'w:nej SiMizmow
or"anizaeii ortodoks6w
" Agu<1a s Izrael", Ten
skład dcleRae]i bJ'ł demoDStl'll\y dele.gac.i'
~
obchodzQ ~ ~c:h dniach ar~ 60. r~ wsutpleoła Da bOD kiedy to licz)'ł lat 12, przyczetll
' '
.. wsąaddearoeąatMd jetcbII zło" ~
rDzwDjem,
Tyleż, CD dla ~y­
dów, ieź~~' nie w eCe.i, UCJ;ynił
Wanchope dla pod.n'esien 'a sto
PV , życia arabskiej ludąośe~,
W skomplikowane.i sytuacf, w
iakiei znaJdu.ie s'c Palestyna,
/.!d.z'e
krzyżu.i" s! e różnorodne, ez~
sto wDrost sob"e , Drzeciwne tnteresy Dolityczne. strate~' cznł!
111 rer' .zijne. '
trU(1) D iest zarządcy o spra'
w'cdliwe traktowanie wszvst,
k'ch SlPraw, Nie 'udało s'ę to
również Wanchope'ow', pomimo zdolności i dośw'adczmia ,
Gazeta "Hao.xee" p'sze z powodu ptzedłużenia pe~llomóC'
n'ełw, że
~dvby
sle to zdarzyłfl przed 'rO
Idem. to bd7/' palestyńscy ,1 1th
r011?"v na cllłym 'św'ee!e nnwitaliby ,z rałłośc'ą ten faM,
Ohecnie p:rzedłużell!e pełno1l1oe
n'cŁw zakrawa na 'ronie,
Odoszenie wypadło · w ellwJi
zmnl'eJszen,ła
ilości ' eerłyf'lca­
t6.. • 9.500 w ubfe!llem p6łro-
em na 4 ,600
w }):ez'a cem ora~ WDro.wa({ee.
niu wi~j n !i surowveh repor-e
si' 1)ueciw.ko. n:ele,zalnym i.m ',
I
grantom,
Za Udzreten~e
~1tW :ele
schro.n:enia tak!emu miRrant'o"
wi m-orloi kara w wVSlOkości. 20C'ftmlów, Til'Udno tąda~, Wy ....
takich okoiia'no.śc ' aeh proton.
/tata J)~omoeniełw S1'Oftaln
s!e z zadO'wolen'em w§r.ód tm'
les.tvr.ski('..go żvdDstwa.
Prasa arabska w zw!az'ICu, 'l
nowoła.n ' em radY zamies,zcza
coraz r:mtastyc~,nje.i,sze wiad()mośc'. Donos! nl), D ,iaikicj§ otr7vma'nej przez We 'zmana
ła,iemniczei depeszy o taJnych
naradach żydów z m'a"aOlł , w
celu wsp~Jnelto br:,ikotu rady
leE('sIatywue.f.
Nawiązu iąc
do prolongały
pełno.mocln'ofw ,
iedna ' część
prasv utrzvmuie. że sfałosię
to naskutek
staraJI żydów ,w
lLondViIlie, d.ruga za§ z równą
st.ano'wez,ości.ą tw' erdz', że pr,(I1000!qata ma na celu
dn~ do zrozumrenia ży(łom. ił"
Dt'iIt~y ,już dla n'~lCb niekue
dni Aran.fueztll.
Pew'en arabs.ki dZ'ł'nnik wna,lł
na myśl,
że prol<;l'n!{ata je~t
dziełem Mac Donalda, kom 'sana do spraw n 'em.ieckich ' ń ,
ch Oldźc ów, który w tak n'ezaSZClytnV S'Posób zakońCzYł nf~'
dawno swą m:się ,
Mac Donald mtał wymóc na
anR'eIsldm l'ządrzi'e pozosfawlc.
U'~e Wanehope'a. aby uDlr~1i,
wić im i .zrae1e wSzystkitm łv­
dom z Niem' cc.
B'edny Mac Do.nald! W cią'
lOt dwueh lat swego. urzedowR
nia w lidze narodów był we'e.
len'em donkiszoteri'.
a teru
J)1'Ua arabska ezvnł z n'fJ«o POł:·ł1ane«o
......
olbrzyma. ,
ODZIrozwoiu
y kinematografii
f elJe/on
"
wZDardziłem
Grotą Garbu
Jah
Henryk Bratsberg był moim prZl'
!acielem.
.
Gdy przybyłem do Wanersborg
t!lmuliśmy obaj cały spisek.
Chodziło o Karill Ernhorning, ktć
re,i prześliczną buzię zobaczyłem po
raz pierwszy na tennisie 10 czerwca,
.... Henryku powiedziałem,
oczarowany przepięknem zjawisliiem i niezdolny do racjonalnego
myślenia - powiedz mi ile zarabia
stary Ernhorning?
Odpowiedź wprawiła moją krew
w stan wrzenia. Marzyłem dalej
-- NIezwykła dziewczyna. W~'ma
ga niezwykłej taktyki... Czy ją
znasz?
Skinął głową potwierdzająco.
.!ej brat Haakon chodził ze
do szkoły. Czy mam was po7.nar.?
Niezwykł.,e plany rodziły się w
mej głowip.
- .Jakich macie wspólnych zna!omych, gdzie bywacie?
U konsulostwa Bergenów, u
!{apitanostwa Solendrów, u Tornb2rgów... ale czekaj. To będzie naj.
lepiej... u KU!lgstroemów.
- Wspaniale - rzekłem. - NaJlepiej będzie jeśli przez kilka dni
!'lie pokażę się l1igilzie, a ty tymcza
~em rozpowiesz, że masz przyjaciela. który nazywa się tak i tak, był
zaręczony z Gretą Garbo i przyjei"
Ma w tych dniach !lo Wanersborg...
Henryk zaśmiał si~, aż fale mocniej uderzyły o brzeg:
-- A dlaczego z waszych zarę­
czyn zrobiły się nici?
..- Dlatego ... dlatego .... dlatego ...
że Greta nie chciała zailrzestać IiIl!!owania. ol to był mój warunel{.
Ale ona mimo to kocha mnie wcląz
~eszcze, a Ja także ją... ale moja
\Vola je,,!! twarda jak stal...
U Kungstrllema poznałem ją.
Wszystkie dziewczęta patrzyły
lIa mnie z ogromną ciekawością.
A ja cynJczny, dowcłpny, z pę"V
Ilym odcieniem melancholji, prze·
rywałem nagle często rozmowę w
środku zdania i patrzyłem '\IV dal.
- Teraz marzy o swojej Grecle
- myślały panny i patrl/:yły na
mnie z szacunldem.
Wśród nich była
oczywł~cle i
Karin.
Na nią skierowałem cały zapali
mego esprit.
Czyniłem postępy.
18· czerwca
spotkałem ją poraz trzeci i mogłem
,iej szepnąć:
- Pani jest inna, Karin. Zupeł­
nie inna. Jest pani niby cichy fjord.
W obecności pani znikają wszelIde
"ierpienia! Wszystkie!
Karin myślała: "Nie może zapo·
J1lllieć o swojej Grecie Garbo!" ·.·.ozwalała ściskać sobie r~czkę.
W ldlka tygodni potem powieJziałem do Henryka:
- Teraz, mój drogi, taktyka moja wymaga ostatecznego uderzenia,
Wyjąłem kartkę z kieszeni.
- Henryku, ty masz w domu
,nasz~'nę do pisania, przepisz mi to
pięknie na białym papierze listo·
wym i przynieś jutro.
Henryk uczynił jak sobie ~yczytern.
List był piękny i brzmiał nastę·
-
mną
__ o
pująco:
"Dro.gi Aage! Ostatni mój list do
Ciebie pozostał bez odpowiedzi.
Jestem zrozpaczona!
Napisałam
wkońcu do Henryka, by się dowiedzieć co się z Tobą dzieje , Odpi·
~ał mi, że zadurzyłeś się w p...kiejś
dziewc:-.ynie w Warnersborg. T ego
nie zniosę! Pomyśl o wszystkie m
co było między nami. Jeśli lconiecz
nie chcenz, rzucę ten głupi film i
będę na zawsze Twoją ..." .
Wyszukałem rocznik "Tygodnika
t"Urnowego" i sfałszowałem zręcz
nie podpis Grety Gacbo. Potem starannie zmiąłem lijcik
40 lat
On:a 28 grudnia 1895 ,roiku
zostal otwarty w Paryżu pi,erwszy prawdz'wy teatr świetlny,
Dzień tell z PTZed 40 laŁy llważa.nv lesŁ za
dzień narodzin k!lna.
Mieśc'lo się ono we frontowei suten'iIlie domu nr, 14 przy
Boulevard des Capucines, Kif10
rOW1Il'k nazv'Wał sie
Clement
Maurr:ce, a kino nosiło nazwc
"Cinemato~raphe Lumi,ere",
Widownia moda pomieścić
około stu OISób, wejśc' !e kasztowało' frank8lo
Seanse trwały kwadrans, roz
poczV1nałv się
o god7. 'nie 2-d.
kOl'iczvłv o pó~nocv.
, Na Doczalku
b" diwiekowiet
Dochód wyn'ósł 'pierwszego
dnia 33 franki. a czynsz wv.nos'ł 30, Nie mieli w'ęc przedsi~­
biorcy powodu do radowania
s'e. Ale nowe widowisko zy,>ki
wało roz~łos. Już
.
na początku ' sbcznia 1896 roku dochńd dzienny wyncsił
2300 franków.
N'cktórzv widzowie wracali pa
ldlka razY,
chodaż
program
n' e ulegał zmianie,
Uph:llęł()
od tei chwil' 40 lat
i prezes
francllskiego u,rze,du kinowego
ohlicza.
obecny dochód dzlenny kin na
całym świec"c na 125 miJjonów
franków.
W'ele i~ pisa.no o tern, kto
m'al być właściwY'Il'l: twórca ki
mI. Bracia
!Ludwik i August
LUMIERE synoJWie fotografa 1.
Besancon, który PO ich przyjśc:u na gwiat orzen'ósł się
dl)
L\'onu, npantentowali swói wv
nalazek 13 lutego 1895 rOIku, a
22 marca
tego samego roku
przedstawili swói patent towarzystwu popieran'a rodzimego
przemysłu, J ec1nak
na wszeeMwiatowej 'WYstawie
w Chlea~o w 1893 roku demon
stra-wano tuż film dźwiękOWY!
J erzv CASTMAN użył już na
k lka lat Przedtem nit.rocelulozY do fotOlgraficznych
zdięć,
Mater,iał
ten nazwał filmem,
Edison użył go do zd.i<;,ć obrar.ów uszel'egowa.nYoCh ~ koialzvł
nokaz z dźwiękami walca w fa
nograf' e,
Aparat ielZo, zwany
kineŁofonem,
!t~e rZUCIli Jednak' obrazów na
Wieczorem, u Ernhorningów, powe właściwym momen·
cie do Karin:
- Wybaczy pani, ale zejdę na
chwilę do ogrodu. Czuję się
tak,
że nie mogę poprostu patrzeć dzi~
na ludzi.
'Pięknie zmięty list zgubiłem zrę­
cznie.
Gdy wróciłem Karin miała łzy
w oC7.ach i rzekła:
- Aage, pan zgubił list. ..
Udało mi się zblednąć i zaczerwiedziałem
ekran i nokaz dostepny był Je- rzyli k:ino w Londynie, dn.ia 5
kwietnia w Wiedniu.
dynie dla uojedyńczych osób.
~ BelOkazui,e się więc, Że dźw'ęko­ . w czerwcu w Madrvcie
!'li'adzie, w lipcu w Petersburwiec wyprzedził n'emy film.
gu, w sierpniu w Bukareszc e
Kino Plalona
Sztokholmie oraz w Chicago,
Już grecy znal' przed 2000
Z pierwszych teatrów św: en
lat rodza i dźwiękowego filmu nych w 'V.edniu
z niknącym' obrazami, Platon na.iorYf!illaln~'e.łszem było- kino
m OWi. o przezroczyste i tkani Homes Fey,
nie. która naZYWa narafragrna i F:łvnne na cały świat. Przy wei
ogniach, zapomocą których
k;u stał portier w czerwonym
rzucano SyJwet'kl na ułólno.
haftowanym
złotem
unifor
Przyrzady w rodza iu trabeK m'e
i zapraszał
do środka,
zwane echaia. wywoływały złu gdzie zna idowały s:ę różne adzen'e rozmowy Domiędzv rZU trakcie: gabinet figur woskocanem' na płótno svlw.etkami.
wych,
wyobraża iacvch różne
Pierwszym jednak narodem z,nakomitości, sztulł:' , mag' czne
na świecie, który uczęszczał do i Sl.anSe spirytystv<:zne, a Emil
kina, by!' chińczycy. Stw'erdzo Homes : jego żona Fev pokazy
PI), żp już na
wal' obrazy na ekranie,
5000 lał )nzed Chrystusem wy\Vróżol1o tu rów,nież. Słynni
cinali z bawole.i skól'Y fl'~urk i, mężowie stanu
i koronowan°
ktv,l'e poruszały si e' na pcrl!a- włndcy odwiedzał' często kino
minoweJ zasłonie.
Homes Fev.
Te ruchome obrazki, c7V!i
lal,
bioskol'), egzystuia dotad w Ch' PrOgram Drzed
,V ciagu p'erwszych dziewię
nach, Z~lane sa rów.nież w Sia·
m'e, na Jawie i na Ceylolnie, Gin lat k;na mieściły sie w wę
drownvc11 budach. Dop'ero oko
POPflednik6w
lo rol,u 1905
zaczeł" DowstaTeatr św' etlny, otwarty w wać stałc teatry świetlne, Pro
Paryzu w końcu 1895 roku. shl grainv wędrownych kin, czyli,
nowi 7aczatek oherne,Qo kina. jak ip nazywano, clektrohiosko
'Vśród niezliczOl1yrch wynala1pów hvłv
ców i konstruktorów,
którzy
zarówno tU'ozmalcone, .iak
pracował' ,nad urzecz,,"w'stniekrótkie.
'llem i udoskonulen:em teatru Jako p,'{;rwszy numer
sean,>u
~w'etbnego, austr,iak
pokazywano np, zatrzymuiącv
SłlJ'Jn-9fen
wynalazł w
roku się noc'a!t.
co trwało 30 se1832 .,dT~r.dJ<a" nmo, tak zwa ' kund,
Drugi numer stanowił
ne koło życia,
obraz, przedstawia iaCY zmianę
Cudo to znane iest jaKo za- wal ty, trzec" wviazd straży obaw,ku dzieciooa
pod nazwa gn'oweJ i t. d, '
,.czarodzie.isk: bęben".
Pasek
Cały sea10s wraz z mpzvezną
papieru
z ialkimś rvsUJnk'~em, uwerfnrą ł finałem trwał płt!­
np, roznedzOlnego konia, umie- maśCie minut.
szcza.no w bębn:e,
kt6rv naDo ulubionYCh nrzez puhlicz
steDnie wDraw' ano
w ruch o- noś num.erów należaly kOnLczbrotowv zapomoca korby, Pa- ne epizoov,
trzącemu przez boczny otwór
Po t'zęści Komiczne'i następo­
w bębnie zdawało się, że koni wały nbrazv
aktualne, nastę­
p~dzi istotn:e.
pnie balet i wkońcu sztuk' ma
Słvnrty austriack: generał ar g'.czne.
Program taki i'lfniał
tylerii UCHATnJS skonstruo- iuż w roku 1898, Porwvższe ro ,
wał
c]za ie stanow'lv
]ll'zyrUłd
do rzucania ruc1i(}~
zaczątek dz!,sieiszych do'tłat­
mych obra~ltów w bebnie na
ków nadpro~ramowych.
ekrll'Jt.
Do aktuaIii
należało
110"
,,~ ten 'sposób PDwstał w ,,~' eprzybycie pociagu,
z którego
dniu w roku 1845 rodzaj k'na, zamiast zwykłych pod.różnvch
w którem narysowane, ohrazki, wysiadał ks'ażę "Tali': wyświt>
lecz nie foto ,~raf' czne zd iecia, tlenie oogrzehu
współczesl1ci
modv być oglądan.e na ekranie zlnakomitośd lub iak'eiś wysła­
iednocześn' e przez wiele "sóh.
wv, Aktualia te - to zaczate1(
,,, roku 1&87 wipdel'i~ki foto- dzisieiszego
przeglndlI tygOtechnik Teodor HEICH
7bn dn'owego, zorgan'zowanego nd
dował
roku 1910. iako r.!gularne w;~
przyrząd do fołot!I'afowanła
domości bieża,ce,
30
los,
szere~u ołJrazów.
\V czasie, gdy niem'ecK: fizvk RUHMER zamienił Po raz
pierwszv fale głosowe na doziawsl{a św'eUne,
s-lr7egaJne
l1~iłowal
mechanik
Henrvk
!JESCHKA stworzyć film dźwię
kowy,
W roku 1905 udało mu sle sfot'ot!rafować faje ałosowe. tako
z1mvl:ska śwłetJflte.
P.eschka w ciagu ośm'u lat sta-
Zemsta mot,li
Bah:L należał do osohliwoś'c:,
Oto rp, treść iedTlP!!o z n' cł>,
Na ~cenie zbwiaia sie
haletnice w trykotach 'I wr-l'lkiemi skrzyrlłam 1 , naślmlu.iace
motyle.
,V drugim obrazie kOHli czn'e
wy.glada icv profesor . 7. siatkll
wienić.
czyni ruchy. iakby uga niał s e
la motylem i łow' wkOllCU ie- Ach... To nie ma znaczenia ....
rał s" ę napróżna zainteresować
dnNW, 'V nastepnei scenie l iaDrobiazg. Dlaczego pani płacze?
przemysł fillmowv
w'aia sie znów baletnice. roz- A więc to jednak prawda ... ówezesny
swvm zasłllswi~vm na uwagę grrewane widocznie .. zbrodnia"
łkała cicho.
profesora Nowv ohra7 nokazu
W przeczuciu zbliżającego sIę wy,nalazkiem,
Niew'elu
równi,eż
wie
o
tem,
ie profesora, wbi ia iaccgo moty
rozstrzygnięcia, wyjąkałem z uczuże
w rO'ku 1917
w'edeńczyk ]a n::1 szp lkę. osadzona na korciem:
DENES VON l\IIHALY opaten- ku, Biednv owad drga konwul
- Co Karln?
syi,nie, ViTtem
- Że pan byłby arcymiły czło- tował w Budapeszde
przyrzad do wyśwIetlania
wpadaJą baletnice. nIosąc pilewiek, naprawdę najmilszy... gtlyby
dźwlekowel!{) filmu,
nlek j dłul!lł Jance, na Idór:t
pan nie miał bzika na punkcie, że
czyniacv
zupełnie
zadość nawbi.iaią urofesol'a
Greta Garbo była z panem zarę­
i
(}!Sadza
ia ia w przen' esior:vm
wet
dzis'eiszVilll
wV'Il1aga'lliom.
czona ...
{)eńku, Profesor wvmachuie ~
Na&tępnego
dnia wyjechałem
Prz,szłaśł ellranu
kami i nogami. iak poprze'dn'o
z Warnersborga.
• • .(
Po p'erwszych sukcesach w ie!?o ofiara :;krzvdełkam', a w'
Niedługo potem Henryk OZellU się
Paryżu bracia ILumiere rozpod7.0wie śmieia "ię do rozpuku,
z Karin.
wszechnili sw6i wVtnalazek w
Naibard7. ei ulub'onvmi bvłv
Jego taktyka.
całet Europ'e.
obrazy, zawiera iące sztuki m!!.ł-age StJoerdat.
Dnła "1 lutej(() 1~96 roku otwo- gi.e,!.n.e,
ktocemi 'nteresowano ,
s' ę wielce
stulec'a.
w końcu ubie~lego
Ma~icy
byli!' mile wldzianł.•
Na filmie dokaz'iwal: poprostu cudów,
Myszy zamien'aly
s' e w kaczki, karty wvrast'lły
z kieszeni gracza, Pfzvb 'el'aia c
potworne rozmary.
Osoby n,a kal'tach
oddzielaly
się od nich i spacerowały
po scenie,
ial{ żywe. znika iac
[la znak.
dany orzez magika, Sztuki tak'e mogły udawać sie iedynie
na film'e. składaiaeym s;c ., 9f1
dzielnych zdię,ć, zlawia iacvch
s'ę w wskazane i przez reżv,>c­
ra chwil'.
Gdy np, baletnica
miala spłonnć, zaprzestano na
chwilę nakręcan° e, aby znikła,
, oświeHano mieJs-ce
rengal·
skim ogn' em, ooczem nakręca·
no l1a:e i,
PCduhaly s~,e harllzo odcilski.
'l'iI'snące w oczach widzów.
Zagladanie do kq ie·
lowego pOkoju
Dramat filmowy należy 00
późn'eiszych wyczynÓow k '. na, W
roku 1906 rozm'arv jego bvłv
iuż dosć pokaźne, lecz n' p prze
haczałv iedne~o aktu,
Treść
byłn współczesna, luh hi storvc1.
na, 'Yyświetlano obok .. Króla
ILeara" filmy detektywistyczne,
Ważono s:e na ,.'V·ek niebezpieczllv" Kadn Michaelis.
Kw i t1a "pikanter.ta", bardzo
skromna w porównaniu z
dzisieJszą.
Zaglądano
do kap'elowego pokoiu przez dz'urkę od klucza,
ale 6wczesnv str61 daiffiv starczvłhv dziś
na przyodzianie
f1ół tuz: na g:rrlsowych zespołów.
Menu z Drzegladem
tygodniowym
w roku 1911 św:at filmow~
'Viednia przeżył n' elada sensacię. 'Vobt.c grona fachowców i
przedstawic' eI' prasy
wyświetlano
pierwszy lIII(uaktowy dramat, w kt6rvm WYstepowała prawdzrwa aktorka.
Drama t nosił tytuł "Czarna duma",
Rolę
tytułowa
grała
.:\STA NIELSEN. Wkrótce potem ziawił się na w'edeI'l.sk:m
ekG:"lie pierwszy w'elk' film,
długości 800 metrów wytwórni
Pathe.
Byli to "N{'dznicy''" Wiktora
Hugo.
Dnia 3 marca 1923 roko poJawiło s': c plcl'W\Sze kino kole.iowe.
'V ekspresie. kursuiacvm pom'ędzy Ch'cugo
a St. !Louis,
wyświetlono
w o'd powiednio
przerobionym wagon'e Dui1ma~
nowsk'm wielki film "Płom.' eń
ŹYC; a" z PJ'is'c illa Dean, kornedir z Bahy Peggv i mirdzyna..
rodowy przedad ł'ygodn' owy.
lUno kolciowe znalazło dotvch·
czas w Europ' e
zastosowanie
jedvn;e w Anglii. pom'mo że
współczesna łec'buika z o~nio.
trwałą taśma pozwala w zllPeł­
ilOŚci na wyświctlan1e ('h'L zów
w wa~OIll~e rcshml'aCV1n,'nl'.
"V r~ku 1903 Messt~;' ;)okazywał
w swo'm Biofonie w
\V'edniu ,.mów'aeC'. ~p;(,\Y:1iu ce
igra iace fotografie", B y~ " to
połaczenie filmu z płyta gr a mo
fonowa
,V roku 1908 jstn' ah ,... 'Viedn'u wytwórnia dźwi (' kowców
Ludwika Haussera.
'Każdy film Dusi dał (l mfo~c
60
metr' w.
ollpo"-'r~,, il1('ą
trwaniu całkowitd ~!!'y .h !{Int'j
płyty t!ramOff"n3we,i.
w'ek!"zych p r m; e zen'niuch
wzmacniano dź w' Pl" 7a P01110ca kompresorów 1)' w'c1 rznych,
zastąpionych ol>c clI e przez e·
lektrvcZl!1ość.
Prof. A. Huebl
,:V
p~t' I
PORA PO'SILK6W
Od czasu, jak kobiety pracuzawodowo, regularna pora
C)hiadu przestała być "przykazan'ero", Panie n:e przychodza
ja
punklualn'e 'na posiłk: we wła
snym domu i spóźnia ,ią s:ę na
proszone obiady ,lub kolacje.
K'edyś spóźn'enie na proszony
Jak ubifrat dzifc:i'
Ponieważ
dziatwa szybko rOIlUlc, le i granatowe prążki i granatowe spo
mateczki mają wciąż kłopot z jej gar denki. Dzięki prążkom bluzeczkę moź
derobą. Gdy lurek lub Marysia wyro·
na poszerzać ' eałkl"em niewidocmle.
VV ' spodenkach' trzeba zrobić szerokie
śli z sukienki ezy ubranka, zaczynają
Pt:kać szwy, wydzierają
się
rękawy
zakładki i obręb,.
lub robią się dziury na łokciach. Nale·
Sukienka dla malej dzie"ezynld oży więc sprawiać dzieciom ubrania f
zdobiona zmarszczeniem I ,haftowany
suknie, które można poszerzać, łatać mi punktand. Gdy trzeba sukienkę nad
j reperować, tak, aby
nie zmlęnfal.Y szłukowa~ robi sl~ jeden Jub .dwa nę
wyglądu.
dr- pullktów.
Bronzowe ubranie z materjalu w su
Pod , slębnówkl! paltoelka uJ'T'Ifa
pełki da się reperować i przerablae, się również szeroki obręb, d&lękl kt6·
nIe traąc lasonu.
remu m!)żoa w przyszlości poIIUflle
Dla młodszego chłopca bardzo prak i podłużyć. zręezne_ paletko.
tyczna będzie bluzka z flaneU w bla-
NainowlzeluknieDopclu
n]OWe
ob'ad uważane było za przestepstwo. a ob~n ' e gość, który
;r.iawia sic punktualnie, siedz:
sam w salon'e ~ czeka, ~dy:ł
gosp.odvn' iest ieszcze w m/.e·
ście.
Można być
iednak całkiem
pewnvm, fe prawie w kaidvm
wypadku, spóźnien e ma swe
ważne powody.
W'adomo POwszechn"e, że panna X. jest
k'erowni~zką, dużej ' fi.nnv, że
pani Y n'e ma panny do dzicc:,
że nan: W. w dzień praCUJe w
biurze, a w'eezoram: zaimuJe
,.le ochronka dla dz' eci i t. d,
Czeka s: ę w'ęe, aż ' wszvstk'e
panie się zbiorą. ! tymczsscm
apetyt przechodzi.
ł to wlaśn'e iest naiważn'e)­
sze znaczen 'e tei nowoczesnej
n'epunktualnośc: - ' dz'ala źle
na zdrowie! Dla funkcii żołąd­
kowvch kon'eczne jest określo
na
stała oora
pos'łków,
Wszelka stała nieregularność
,na tem · polu' wvwołuie zabur:re
nia w traw'eniu, Do praw żo­
ładka trzeba się k\Sl'eczn:e sto
sowa~. '
Kto iaC:Ja stale o te'i sameJ
~,odz'nie, ma odpowiedni aoelvt, czuie sie dobrze' ( n;e cierpi, na żadne dolellJi.wOki foładka : wałrobv, ktÓ!"e zjawiaja ,s'e ,zawsze. I!dv każemy tvm
oTl!anom pracowa~ 'w - n:eodoo"
wiedtnief DOrze.
Kobieta. która ma zaroWY
żołądek -i inne' orltanT ' traw'en'a, wv~13da mloo.z.:ej i świe­
iej, nii ta, ' która rozma ·tvmi
proszkami leczv- swe łoładko­
we DfZVPadłokt '
.. Kto ma dobra wole,. z.nalcizie dr~e" - mów:a anl!I:cv.
których maina dać za .wźór ' re
gulali"n'ości i · puriktuałno§e:. Mo
że być nawet trzes'enie z'em:,
- a;n'gIik siada o określonejJJo
rze 'do lunchu,
lub nodw' eczorku.
CZy nie D10mta tes!o wze.""o
wadt'ć, .: J)Od inna szeroko§eia
~e~aficzna ?
Je 2111'
j(
28085
Dla najnowszych suk ' en poJ>Oludniow,v ch typowy jest nOwv oryginalnvkrój reka w6w.
Wąski, normalnie, uszyty rekaw --: fest bardzo rzadk:em
ziaw:sk'em. 'J)Tzeważn'e rekawy sa sz.erolde,
niekiedy są
l)1"zedłuien: ero k rezku lub też
Pfzvszvwa , s:ę ie , do stan'ka w.
iaki§ riezwvkłv spos6b.
nn.jmooniejCo się , tvezy
szych k,olor6w
matowych jedwabi i ,. aksam't6w -- na p'erwSZY plan ' wvsuwaia s:e: rdzaWY. turkusowy, f.iołkowy ł ~a
j( 28001
natowo - a tr ema nlowy ,
28114. - Suknia oop nłudn i n
wa z c 'crnnego iedwab 'u, lekkp wc 'eta w oasie, bez paska.
Ozdoba iei są oI::sowane f.l·
banki z crepe - Ileorlletv.
28085. - Suknia z kasakielll
z c'emno - z'elonego ak , amit.u,
Karczek skroiony razem z rekawami ' ć mały stoiacy kołnie ,
rzvk.
"
2Jił001. Suknia z czatnet:!0
crepe - satin. ozdoLiona h:a hm haftem z sutaszu l-róJ'\'
!mituje bolerko"
..
Ja8Re elU ciemne RDalium, narg)araMie
Kwli..."
, Od e~.8u Sdy pant 11tala się tiarazleJ
ko~leea, suknle stały · się mIękIlu w.
llnJl, • Da «łowach pojawu,. alę Joa.
ki - zaczęły lIię zjawJa~ ró1fDld ros
m.Ue lekkie ozdoby sukien. Kwla"
lIdobyły pierwsze mleJsee. Moda
pagoje kwla" we WIIzeUdeh "mla,
uch. Kwiaty , o fanłuJJDJch - ędele­
nlach podnoszą piękno DoweJ łoalełJ
wicezoroweJ l , odświeżaJII - ze~zloroez­
UIł sukienkę. Wielkie r6te, tulIpan,. I
kwlałJ stylizowane WJ'sllłdajll ' Allemle
na kddej snknl.
.
Mlode panienki - noszlł aa.et we
wlosach wianuszki z nIezapomllUljek
Job luDych drobnyeh kwlatków. _
Pny lIoknlach stylowyeh najl~dnłeJ
W)'gl~dajlł wielkie kwjaty po śroA"
lob z boku dekoltu.
KwIatki' zdobiące ' klapę koatjlllUft
zlmoweso lIłnJmane SIł w odcleniach.
Ijo,eto1f)'Ch. FJolet~we ' bukleelld kwle
ela zdobią .również sokule ' PoPoludnlo
we I pnyłwierdzone ' 1Ił Da ramieniu
lab 'w pasie. '
, Co Iłę "Clą łwleąeh kwil"", u;
elepnłllq Ozdób", nknI ....torUJkl.
Kolor biały jest coprawda ' tej
Lee. 61łmde WJłllldajll nhrnId ane- zimy bardzo modny, lecz ' nie
,moD7 lab alpejskie IłJoItL, Śwlde każda z ' pań chce się zdecydo.
hlalJ III _ ..6Ie eI.aałae, . . .tetr wat na biały kostjum narciarnie zacbowaJII ODe 'wid" , . . . '. - ski; Leez 'moina do białych spod
naea III JaI-nIoQe·l , ni zasto$.ować eiemną 'bluzę: zie
loa4 19b. 8I'anatową, ze ~kórza·
pro.:
c OŚ , S Ł Y S Z A Ł A M ,O
"F R E' S C O"
REWELACJA PRODUKCJI SP. AKC. I. K. POZNAfłsKI
nowy surowiec - JlOW, mllterjllł - nowlI cena.
Trzeba łJlko rai jeden choćb, w.zi"ć w dłoń .Fresco·, now,
tkaninę na damskie komplefy. owoo długich prób i rezultllt wielu
wynftluków - by zdać sobie .prllwę, te wral • pojawieniem
się FRESCO nil rynku nastcapi prlewróf _ wł6klennlcłwie.
00 nabycia w Łodzll Juljusz LewszteJn, PlotrkoWek."4,
Skład komisowJ Sp. Ak J. K. POllnllński ,.,..l.ocłllL ,
,
..
~------~---.------------------------------~--
14·" .'"
h,......
.'
,
i
nym paskiem.
ła
Ładnie wygląda również bia .
bluzka do ciemnych spodni ,
Do pierwszego kostjumu nOS I
się białe skarpetki, rękawice i
beret, a do drugiego czarny be
ret, szal, pasek i mankielf..
Walter Tritsch
UrOdzinu Karola U
,y
ostatnich dniach ukazało si'l
I{zielo 'Yalthera Fritscha "Karol
V". 'Yyduny w zeszłym roku
...~fettcrnich" lego samego autora
doznał niezw,l1kłego
powodzenia.
Nowe dzieło świadczy również.
o mistrzoslwie pisarza w dziedzillle histórydnej charakterystyki.
Zami('s~·czo'b.y 'ponTiej urywek na
do wielu interesujących w tej
leży
l{siążce.
(Redakeju)
Nawet podczas uroczystej uczty,
wydanej przez i'landryjskie stally
---"było to
24 lutego 1500 roku _.
J~anna nie chciała oddalić się ani
na chwilę od męża Filipa Habsbur·
ga. N'lpró:ino błagali ją lekarze, aby
. t . b
pamiętała o d alek o posumę ej rze-
m i ent10ści i unikała nadmiernego
wysiłku.' Napróżno Filip spoglądał
na nią oczyma, o których nikt nigdy nie mógł powiedzieć, czy plo·
ną miłością czy Jlienawiścią, cz~;
.
tryśnie z nich naraz lodowy chł ÓU,
rzy palące promienne oczy, któlym
nilit nie mógł się !'pfze{·iwić.
Joanna odczula to moie, jako
,.,
Ftltp
me zwracał'
na mą
• Zd wało się że J'est całko ,
uwagI,
a
,
"
wicie zajęt'· ministrami i gośćmi,
L1lg~, że
J
llfawiąc im miłe słówka i da.ląc
,vyraz swemu zadowoleniu z wspa·,
niałej lIroczy~tości.
Jacy dziwni byli ci holendrzy!
Jacy przystępni! Jak cieszyli ~ię 7.
życia! Jak mało myśleli o niebie,
ł jeżeli wogóle pomyśleli o u1.em
czasami, tembardziej spiesz;yli się,
by' wykórzystać krótkie ~cje. Jak
żądni byli'uciech! Jak namiętnie
ulegali zmysłom! Jak dzieci rado.
wałą ~ łch każda niespodzianka
,
.
t.
Hiszpańska ojcz,J'znabyra dalekli.
Nie widział więc Filip, czy teł
adawał, ze nie widzi, okrutny.
Joanna podniosła się nagle nieRpo,
kojna, dała znak dąmom dworu,
i\by nie szły za nią i przez. gwa.r
~worskiej zabawy skierowała się do
lacisznej komnatki, której U11ikano
w takich chwilach już dlatego cho-
GOSPOSia z oberżu "POd slarum
DłUgiem"
Córka Ramsay Mac Donalda w nowej roli
Dzis"eJsza wiejska An~l.ia ~
o IbtiVnii zieldnY ogród dokoła
g'~antYClzneeo Londynu i jego
miełsk" ~h latorośli kryje tu
i owdzie zachwyca iace stare
.,i,nn", czyl' oberże, które jeszcze zupełnie dokladn'e wyglądaią tak samo, iak w czasach,
gdy mr. Pickwlck zatrzymywał
się pned n'emi w karcc'e pocz
[owei, Nie zmien' 0'110
3Jni ledne.i belki
w sw tach i okapach IZ czasów Tudorów, czy
. s ' C lesz·
,
•
St uar t ow;
przeSl'.a d uJe
cze wdąż w tv.ch samych wvpolerowanych pokoiach gościn'
nych, co dziadow:e. popiia.ia~
to samo gorzk"e "ale" z tych
samych CY'Ilowych kufli i zajadajac ten sam "pasztet z nerek
.l b e~r szty k ów " , leśli
.
n' e akura t
iesz<cze staromodniejSlza potrawe: sKowronkr i ostrygi, gato·
wane razem' nadziane w cia'
.
st o
mezapommanv
mr .
Shakespea're
bardzo to lubił.
'VnrawdZ"e przed domem, przy
stacH pocztawej,
zatrzymuje
S!ę terruz raczej autabus, n'ż ka
. k l araca pocz t owa (3.CZ k-ol WIe
-e'leSZCze kIr
"e
·
tcm C o d ZlennI.
t SUl
taka kareta pocz,towa z 1L0ndynu d o Oxford u z ...<tral'acvm na
·
k "1 rOmI pocz et yl lonem na OL e '
sentvmentalnem1 :nnervl<ankam'
na wyjątkowo niewygadnvch siedzeniach). Vlprawdzie
pozatem
klka rz naipieknieiszych ,: na jstarszych
oberży
k
zlckka zmodernizowano,
ta
że 10ndYIlscy twryśC" samochorI
.
d 'ć
k d
OWI mogn
SPc ZI wee ('n
dość 'wytwornie w malutkch
poko'liach na poddaszu.
Ale
aMmk umie ~enić wdzięk tradyeH i brOlIlić ~o przed znisZCtZeniem, a' gdzie musi mader
nizować, tam czyn' to z umiarem r do>brvm smakiem.
J eona ~ na lpięknie,tszycll o·
herżv An.glii nazYWa s'~ "Thc
O1d Plow', "Pod starvm pługiem". i położona jest we WS"
S.P~en.,
niedaleko Lotndynu.
Znam dobrze ten dom. Pewneao razu mieszkałem tam, gdy
ówczesny kanclerz ro'ęmieckr ,
BruClIlin~ w pobHskitn Ilam'k u
Chequers konferował z prem,ie
rem brytyjskim
Ramsay'em
Mac Donaldem
r gdy ia, iako
dzienn'karz, byłem bardzo ci e-
W soboŁę tydzień temu nOW :\
oberży "P.od stu
rym pługiem" ziawiła sie Vfl;cti
mag:stratem w Alylesbury i q '
debrała l'cencie na prowadzcnie zajazdu. Następnie poiecha
la samochodem do swojei nowei posiadłości. raduiac sie r
w :eisk,: ej ciszy.
'
Szybko włożyła farluch, 'llstawiła szklanki i cynowe ku·
fle na tacy i weszła do rcslau
racyjnei izby.
Tam s edJz': eh
l·UZ·.- ,,
,naTP' owaz·,nl·e.
lS· l' obywat"}.
~ ~
wsi
na swych zadawnionych
m 'e iscach, na owych soEdnych
h
k'
deskac h de bo wvc,
tQre ca l t.'
pokolenia kmiOltk6w wypolero.
wały od czasów króla Karola
- Dzień dobry - powiedzia
ł
. . l. zoo'
a ~ospo d VIll··. - C'd
o ZISla
stanie skonsumowane, to oczy..
wi§cie idzie na rachunek oberŻyt
_.. l'l k-rolO
. tl co
- H urra l - l.aWlnlł
w e ze Speen. - Niecp żyje
m'
J hbel'
lSS s
.
KIJ,1iotkow.·e ze SpeelI1 w'dzieli
już nadchadzące lepsze czasy.
Nagle rozle~ła się syrena samo
chodu. Przyhyło auto, przywo, k
żą<:e ambasadara amervkans 1' .
gO i iego rodzinę. ChGieli on
m'anow cie spodzić weekend w
ł
wieiskiej samot,noś·ci II prze a·
godnej gOSposi.
Jeszcze jedna trąbka sama.
h
T
c adu. I1zydz eśc syren samo'
chodowych. Gdv przyszło pOPO
ludnie,
na pieknei
polanie
przed samatną. wieiska oberżą.
pol dant musiał
utrzymywać
wlaścidelka
k·awy, l' zamknl'ęt<>..
tWl'erdzę
Chequers najp'erw oblegałem,
a patem
sławn'e
r.doh"lem
sztu·r mem.
Oberża "Pod stary
. m plugiem"
jest zabytk 81m
okolicy Chequers, gdz' e premierowie spędzają zawsze koniec tvgodn' a. Dopók prem.ier
M
D
Id b ł
mJ
ac ona
V panem za
m
Chequers, panI.,.. zam1ku była .1~
.go
nal"starsza
córka. Ishbel
~
Mac Donald.
Podczas każdej
wydeczki patrzała na starcl 0berże 1- n :ew"tpl'wie pakocha ·
...
la ią, bOWIem oberża napl'fiWd
l
ę na to zas ugUle.
Ponieważ ojciec jei musiał oJlUś.c·ć dom
pod
nr. 10 na
Down'ng Street, mieiską siedli
hę
pre:mierów,
wi('c
miss
Ishbel powz'eła
romantyczne
t
..
k" d
pos anOWleme:
UPIC om w
Specn l' oh.l·<>Ć
.. w nim stalIlowisko nac;zelne aillg'elskie.i ober7.vstkj w dobrvm starym' stviu.
Rozpoczęla oertraktacie co do
kUDna 6!Jerżv i... dziennik r ląO
były nowy temat
dop'sania.
Podawano
fotog,rafie starego
'domku i SIiS': ednie roma.ntyezne ruiny, w których ukrywał
• la
• k o UCIeKl·iD.1er,
' ,-' .
sle,
król z rod'7J. nv StuaTt6w, Karol II. (Kto
wie
coś o Karolu II, ten ni~
wa1ni. ŻP ~o'spodVln w ohP-rżv
.,Pod starYm pługiem" musiała być wtedy puystoinal. la'
I h l
S!adn ~ eta mI'S8 s he o iei zamia,r y.
Pow' edziała, te lubi
w'ejskl'( SPOkÓ.l i chce stworzyc.
starym lokajom oica 1. DowiÓ::ng
Street nowa eglzvstcncię
porządek.
Jubileusz Casanóuv
Pr.zed dwustu laty, w karnawale 1736 roku w sercu Casanovy zaplonoał poraz pieTwszy
ogień m 'łoś ci , zakochał się w
tn:ynastol : tn: ej siostrzc swego
wychowawcy doktora Gozzi. o
które i później pisał:
"Spodohała ID): się sam nie
w:em dlaczego. 'Vznicciła ,,,
moiem sercu p'erwsze iskry na
miętnaści, ktra agam<:.łn l11ln:e
później całe~a".
To pierwsze przcżyc' c hyło
zarodkiem późn'ejszych l1amil~-
tności bez granic, ( .stów i picśn:. Casanova, który wówczas;
zaczął dopiero uczyć sic pisan'a, opar0wał już laciilski prll tarnetr!
Zacz<;ły sic schadzki, przysięgi, noce m1ośei, c1.Hv:Je upoienia i śmiertelnego
~mu't.ku,
gdy spotkał swa wybrankę z
l\nle~m szkolnym. N'c zabrakłO'
wtedy łez i planów
zemsty.
Dl
'
ł k ...
ugo leszcze m:łował i p a a1
C'
d
ć
asanoya, me mo,gnc o erwa
,
d
. l'
d . 'k'
SH~ o
PH;' (nel
czaro z' e1 l.
P rzyzna .
• ,. el. otwarCIe:
.
,e .
Sle•pozn
_ Pomimo
smutnego do'śwadczenia l'uż w tak młod'. 'll1
,
wieku,
pozwalałcm
ł
przez ca e
żvc:e wodzić się za noS kobietom. Ohccni<!, gdy l'C7ę 72 lata, trzyl11a,m się zdaJa od sza[ell,stw, lecz cierpie na tem.
Po PI'cc'oletn:el' nauce szesn:l
'
Casanova ot
'
stoI
etm
rzymU.le
k
b'
do torat po o ranIe rozprawy
. d Zl. mOgą I)U
na terna t : " C zy ZY
Gdy wi,c'c zorem przvl:ivJj ni:- dować sv.naR'ogi". Od tej chw'l
zawodn: ~o~cie wiejscy. zastał" objeżdŻa Europe przez 44 lata.
swoie zadawnione mie.isea ta- Jest graczem, ksirdzem, ndwoięte pr:zez lordów i· dvploroą.- katem, oficerem, fabrvkaptem
Łów, zwykłych turystó<Y;, rePor
- d b'
l b l' t ·
t ID
. h , 1e wa lU, ~a a 1S a. ': oszus e .,
l'er6w l' fot, u1 raf6 w ""rasow""'
"""
.TV
•••
•
t
t
którzy praj;(nęli zdobyć zdjęcie sW'etme rozpraWIa
na ema
m·.· ""
.. ~ Ishbel, ..•i ak poda.l·e '"o·t are- filozof T' i historii, ie t kaz3t1mu kmiotkowi CY'llowy kufel cem, awanturnik:em. poetą !
piwa.
muzykiem, hulaką i ep'kurejWPusz~zono tylko iednego czykiem, agentem policyinvm
. stl;łrego kmiotka na jego stałe fałszywym szlachc'cem, lecz Po
m 'ejsce i zrobiono zdiec:e przy
ma!!nez1·1·.
Kml'otek u~.;os mI-ech,.,J mimo to rycerzem Złotei Ostro
~
g,'e bardzo up.rzeimie, ale tru- ;!' i ~o~kicm Frvderyka \Viel·
dno Dawiedz 'ee, co sobie przy kiego oraz Voltera.
tei ccremonii " m,-ślał.
Dlaczego zm'eniał wciuż zaArnold HoełlrieJ{eI.
wody,
nie utrzymawszy ..iI!
OJ
c~ili~hM~t ~~~ w~~y.···········H································.pnyż~n~,
~oc'riżduiete
,
.
udawali się do niej hez orszal;,u iw
s,!-mej rzeczy pieszo.
. Gdy
nieobecność Joanny prze..
~iągała się ponad miarę przyzwo)stości, zaniepokojone damy udały
tię za nią, pukały do zamkniętycb
'irzwi, wyłamaly je wkońcu.
.
"Fili_" nawet wówczas nie zapytał
O ,żonę, lub udawał obojętność, gdy
nagle wszczął się wśród zebranych
wielki ruch. Okrzyki i wystrzały
.
oznajmiły gościom
ł'
i udowi, ze
Joanna bez pomocy ludzkiej, łecz
Je.dynie za łask~ Boga wydala na
~wiat w owej zacisznej komnatce
. dziecko, pierworodnego ~yna Filipa,
arcyksięcia Austrji, księcia i hrabie-
go Flandrji~ Brabantu, Holandji!
Fry~jh .•aę!I.ll~~n, Arto\s, ..~JJl(semburgu I Burgundjl,
pierwszego
".'nuka cesarza Maksymiljana Habsburga, pierwszego prawnuka Ka.
rola Śmiałego Valois, następcę tronu Niderlandów, BurgundJi, AustrJI
i może His~panji, domńieJ;Uanego .
~ziedziea rzymskiej ~orony~ świętej
korony cesarskl~J Niemiec _ . prz~szłego. pana chrześcllat\srdego śwła-
~
CUDA BIALE' - . MAG -I
. . . . . .
Niewinna sztuczka,
W yczyny Ch risa Char Itona, nazywającego siebie z dumą ma!!ikiem
~
króla Anglji, są obecnie sensacją
Londynu. Charlton pokazuje codziennie swą słynną szklaną sztucz
kę,
polegającą
na przeciągamu
przez lustro jedwabnej wstążl{i bez
jej uszkodzenia.
Już oddawna zdarto tajemniczą
zasłonę, okrywającą w ciągu· stuleci cuda magji. Lecz nie zbywa jeszcze na łatwowiernych, widzącyci\
w wy\~zynach magików więce,l, nH
oszukaństwo i zręczność.
Każdy
więc magik musi posiadać w swym
programie kilku numerów, poświęconych tym chętnie wierzącym widzom.
Chris CharIton, który zabawiał
swemi szłuczk::tmi wszystkich prawie władców europejskich, zdradza
chętnie główne zasady ruagji. Jest
ich pięć, Magik musi umieć stwarzać iluzję znikania i pojawiania się
przedmiotów, musi umieć zamienllić Je, łamać rzekomo prawa na·
tury, luti tworzyć złudzenie istnieula szóstego zmysłu. Nie wolno
mu wykraczać 'poza te ramy, bG w
ich Jedynłe obrębie :zawarła Jest
~-JeIo ~6w.
......,
.
"
którą przypłacono życiem
. 'Na dally przez mag,'ka :znak' młoda dama "nika w skrzyni bez otwo'
.,
rów, którą widzowie przedtem dokłallllie ob.ejrzeli, znika w len sp osób, ie ze skrzyni wystają glo-wa i
. • . zna k ZIll'k a
nogI.. Na d any rowmez
w cudowny sposób z estrady małe
auto. Nieprzywykli do zwracania
ha wszystko bacznej uwagi nie do·
strzegli, że wystająca ze skrzyni
~łowa lalki nie była tak uszminkowana, jak twarz młodej damy, a
zasłona wgłębi scelly nie zasunęła
się dokładnie po "zniknięciu" auta.
Wielu już 7,ywi przekonanie, że
mosiężne pr~ty, którymi magik prze
bija wysmukłą blondynkę nie są w
istocie niebezpieczne, chociaż zdarzało się, ie niektórzy widzowie
mdleli na widok tej sztuki, nie wio
l est
• d nak", ze sz t uki, uwazane
.
Je
pr:rez publiczność za absolutnie
niewinne, są w istocie najniebez'
pieczniejilze. Zamknięty \V kurrze
magik może się łatwe udusić, o ile
. znajdzie pociemku dość szybko
Ule
maszynerji, otwierającej chwilowe
więzienie. Następująca
sztuczka
kosztowała wielu magików życie.
. Ktoś z widzów nabija na prośbą
magika rewolwer wojskowy o'
strym ładunkiem.
Kula posiada
znak, nieznany sztukmistrzowi. Z
rewolweru tego strzelają do magika
wobec widzów. Kula trafiła do celu, lecz magik cały i zdrów pokazuje ją publiczności. Nikt nie wątpi,
że jest to kula, którą nabito broń.
W jaki sposób wykonuje się tę
eztuczkę? Bardzo zwyczajnie. Madząc, że pręty, dzięki zręcznej kon-~ ~ik ma ją w ręku, zanim przeszyła
$trukcji, nie dotykają wcałe ciała. jego serce. Kula jest prawdziwa.
Na tej samej . zasadzie polega Siedmiu ludzi stało się już ofiarą
$ztuka "przepiłowanej kQbiety", któ tej sztuczki, zabronionej od kilku
tą Oracy. Goldin pokazywał Da ta- {at. Ostatnio pewien francuz 'popełłym świeełe. Wielu widzów wi~ Ilił w ten sposób samobójstwo. "Zadziało juz, że "przepiłowaną kobie- pomniał" zamienić prawdziwy natą" były dwie, różnymi bokami bój na ślepy, który ściskał w dłoni,
zwr6eOne do widzów, lab też, Ze' konając. Inni popełnili to "nledopa.
pDa nie dotY1iała weale osohy, pod- menie" mimowoJł. ~e zamienili
daneJ ~fttowł.
Rle, z~ p'ewol twej lfęcznoścL .
auaw.
gO w swoich pamil:tnikach? Je
go n'espoko.iny duch pożąoał
zmian, iego świetne zdolnośc" .
nad3Jwalv się do każdej
roli.
J edYnem stałem za jęciem była
budzen'e podz'wu kobi·et. Całt'
pokolenia wdzięcznych czytelni"
ków iego dziel twierdza, że w
tym .l"ed,,..,.,ym
za'''odz'
e praco'
I 'H
n
wał stale .: bez zarzutu I Porzuci! go iednak w roku 1785, aDy
zostać hrabiawskim biblioteKaLos wyznaczy}
r'l.em w Duse.
mu ieszcze iedno zadanie: nap'san'e nieśmiel'telnych pan1lę­
lników_ Umarł przed ich UkOll
~zeniem w samo,łnaści,
w iakiei
w grunc'e spedz'ł
całe żyJCie. Gdyby drułZi pożar Aleksa ndrii roiszczy! wszystk e
dz:cla o żywem i umicraiaq·m
rokoko, modibysmy na podsła
w'e ty'c h iedvnie pamic;tnik6w
Casan·ovv zrekonstruować wiek
os'etn:nasty: krynoliny i karon
kowe żabotv, g['a iaee zegary ~.
saską porcelanę, salOnowe uwo
dzenie ! elegancka
filozofię.
Bez Casa.novy zamilkłby ten okres, zanim połoźvła mu kres
froocuska TewollreJa .
Orkiestra zamilkła.
FA
IR. I· L
,
t
który praktykował w szpit~lu jej ojca. owa monotonna pieśń hinduskiego fletu. remnie. Nie powiał żaden chłodny wiaU
Ashib ~e swoją , smagłą brunatną twarzą, Akcja. powieści Melbourne'a, która to- . północy, a tylko jeszcze gorętsze, cięż·
spódniczka ze złotych blaszek, czarn<> wielkiemi płonącemi oczyma· wyglądał czyła ' się. w· ~ondynie, przeniosła się na- sze, tropikalne powielrze. Brzozy i buki
jedwabne pończochy, nieodmienny, stę
nie jak te prawdziwe Indje, do IdMych "gle do Indji. Postacie pozmieniały rysy
wyglądają tak strasznie dziwnie, jak ),>al·
żały uśmiech na ustach - mała "girla· się rozczarowała, ale jak ich ideał. Jak Otr~yinały' b.iały turban, wąską bromo- my i drzewa magnolji. A dach domu na
s1,<.a" trzymająca w wysoko podniesio- ich prastara mądrość i melodja. · Ni~- wą twarz fakira i duże ciemne oczy...
przeciwko wygiął się w jej oczach, lwonych rękach tablicę z napisem: Nr. 4.
śmiały wdzięk i szalony żar hinduskiej
Jej polici"ki , płonęły. Napadła ją jaka~ rząc prawdziwą pagodę·
Przeszła powoli, podnosząc z wdziępoezji. Kochała Ashiba.
dziwna, obca gorączka. Ciężkie i wilgotMężowi nie powiedziała ani słowa.
kiem te swoje wysokie, smukłe nogi i po
A jednak ... Kiedy skOllczyła się misja ne stało się, powietrze w pokoju_ Jej Płonącą głowę wtuliła w poduszkę i milczała. Jakgdyby jakaś wyższa siła naka.
dziecinnym ukłonie zniknęła bezszele- doktora Grenviile'a' w Kalkucie, wróciła c.hł;odne, angieIskie mieszkanie, zamie
stnie, jak wewnętrznym mechanizmem bez wahania z ojcem do L Cl'ndyn'u, jak- niło się vi ~ieplarnię stęchle-gorącą, zała jej milczenie.
poruszana lalka - automat.
gdyby to było samo przez się zrozpmia- duszną, uniemożliwiającą oddech.
Trzeciego dnia wiedziała już co t&
Lady Shelten zajrzała do programu. le. A obraz Ashiba blaknął coraz barA do tego była ona teraz ciągle sama.
wszystko znaczy. "Indje wzywają mnie"
~umer czwarty był clou całego wieczo·
dziej.
Zresztą był on odrazu czemś nieMąż był . prawie zawsze szalenie zajęty.
.
- z,awołała cicho. "On mnie woła,
ru. "Apako - fakir hinduski". Szmery rzeczywistem; ten młody hindus o wiel- I lady Shelten zaczęła bać się swojego wzywa mnie z powrotem!"
na sali ucichły. Jeszcze kilka kaszlnięć, kic~, ciemnym ' ogniem płonących óczach mieszkania. M.artwe przedmioty ożyły
chrząknięć ... i pełna oczekiwania cisza.
- to było najwyżej coś w rodzaju smu- naraz. ,Jak~eś dziwaczne, drżące, nic,>poI mimo, że była ona lliegdy~ ' przez dwa
Lady Shelten niebardzo była ciekawa kIego posągu z bromu, widzianego kie- kojne nawpół życie. Tu i ówdzie, Nie, to semestry słuchaczką matematyki i wy· k a ł a k'led'
skóra kładów o teorji poznania, to jednak ugi~
tego kug larza. M
_ lesz
ys w I n- dyś gdzieś w J'akiemś muzeum i który w . nie było 'złudzenie! i t"!trysia
J
wsponlnl'en' opatr zony Jes
. t no- prze d Jej
.. ł'oz'k'lem naJezy
.. ł a SI'ę , J'alohy
la się przed ta. mistyką, J'ak przed J'adjach i wiedziała, że prawdziwy, auten- katalo"u
1).
.:
' wys t ępo- tatką: "Mło.dy leka,rz. z IndJ'i". Z 'gwiazd- przebieał
po nieJ' J'akiś wiatr
gonlcy. kimś realnym, rzeczywistym i normal·
. b
tyczny ad ept YOgl· za mc
y me
v
'
ką
I
nl'c
po
at
I
t
.
ł
ł
dn'
.
ł
.
f
t
.
nym faktem.
wał w europejskim kabarecie.
.
z em. o o - posąg ozy
w osy po ros y SIę, U ro gorące l.ozy·
A jednocześnie z chłodem spoglądała Stanął na miejscu 'owego kuglarz.a ~ Va- wione powoli wznosiłJ :;:ę i jakoby sa·
Wieczorem ubrała się z zamiarem odta piękna dama na siedzącego obok niej riete. "Apakp, fakir hinduski" był tylko m~ bestja 'oiy~a, gotowało się do sko- wiedzenia żony Melbourna.
"Baker
męża, deputowanego sir Sheltena.
firanką, przezroczystą zasłoną, za którą ku!?
Street 22" chciała powiedzieć szoferowi,
Dywany, kfóre przywiozła ze sobą l ale jakiś inny głos, poprzez jej usta TZU·
I on zdawał się niebardzo zaintereso- ukrywał się prawdziwy Ashib. '
wany programem. Jeszcze przed godziCzem silniej się 'przed tern monna. Kalkuty, prze'stały być martwymi przed cif: "Prędko! Variete "Victoria".
ną prowadził gorącą dyskusję w klubie tem częściej myśli jej krążyły wokół miotami; poruszyły się ornamentami
Znów, jak wtedy usiadła w loży. Tym
tych
dwuch
postaci.
Siadła
na
tar'asl'e,
.
.
'l'
I"
l
k
ł
partji, a prócz tego miał za sobą cztery
zwwrzqt l ros m. \. wlaly otosu, o rąg e razem sarna. 'Smukł a, el eganck
a, 'Jedlia 'l.
męczqce przemówienia wyborcze w roz by poczytać nujnowszą powieść l\1elbour piszczałki, palmowe liście, trąby słoni, najpiękniejszych kobiet Londynu, lady
maitych lokalach. Chusteczką ocierał ne'a (Melborune, będący częstym goś- mącąc zmysły rosły, plątały się, właziły Shelten, żona sławnego posła ...
spływający po czole pot. Było tu strasz- ciem w jej domu, podarował ją jej wla- jedne na drugie i unosiły (vrzeraźliwie
Ukazał się fakir w identycznej scenie,
nie gorąco.
snoręcżnie).
pięknie!) .ze swojej płytkości postaci -- jak poraz pierwszy. Ciemny, wierzbowy
Ale litery poplątały się, wiersze czarne ciała, które krążyły po pokoju. "Jestem koszyk, płazy, żmije, monotonna meloCzy to "Variete" dawało rzeczywiście
pożądane odprężenie?
i grube, jak żmije wystąpiły z kartek... chora, lub szalona" - szeptała. "Ja się dja na flecie. I nagle błysnęła jej myśl:
a przedtem gdzieś w oddali zabrzmiała dusz", otwórzcie okna" - wołała. Nada
Apako
l'ndyJ'skl' fakl'r t
.
Fakir, wysmukły, złocisto _ brunatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"...............
, o w rzeezywlJ;}(~żczyzl1a o wielkich, ciemnych, klująstości Ashib, Ashib - lekarz, jej przyja.
cych oczach grał na flecie. Przedziwna,
ciel. :Poznała go po oczach. Teraz, tym
monotonna, wschodnia melodja. Pokry.
razem. Możliwe jednak, że poprzednie)
nie był to jeszcze on, ale dOł)i.o ; teraz.
wa ciemnego koszyka uniosła się w gór~. I pięć, sześć olbrzymich wężów o szydopiero teraz wyłonił się, wynurzył z
juch wydętych trucizną ukazało się naciała Apako. "On roz.kazuje mi przyjść
raz nad koszykiem. Posłusznie usadowił
do siebie, na scenę" - odczula wszystty si~ dookoła i rozpoczęły bardzo po.
kierui nerwami. l stanęła natychn\iast
wolny taniec, prawdziwy taniec w takt
na estradzie, jako pomocnica fakira,' ousypiającej muzyki magika...
kryta błękitnym woalem, ze zlołemi ąbrę
czarni w uszach, pobrzękując zcicha
branzoletami na nagich ramionach .•Jed
Sir Shelten błądził myślami zupełnie
~dzieindziej. Zawikłane problemy, polinocześnie jedn'ak wiedziała: "Jestem nie
tyczne, przekonywujące argumenty, moc
tylko tu na scenie, -ale siedzę także tam.
na górze, w przyciemnionej loży. Tak!.Z
ne wyrażenia, które możnaby zużyć w
przemówieniach - wszystko to krzycałą pewnością":..
żowało mu się w głowie.
Nagle krzyknęła przeraźliwie .. Ręl~:,!
VI międzyczasie fakir zręcznYmi, machwyciła się za serce. Ukłucie, 'zada~c
gnetycznymi ruchami swoich małych
przez niego; ból piekący jak gdyby od
bronzowych rąk hypnotyzował żmije i
dotknięcia płomienia, ognistego języka.
krokodyle, usypiał je, pogrążał w podobZachwiała się, upadła. Dwuch wożnych
11ym do śmierci letargu.
teatralnych wyniosło konającą z loży.
Układał się plecami na "świętem 10Lekarz ze zdziwieniem pokręcił głoWą~
żu" ze sterczącemi zeń gwoździami i
Nie do wiary! Ale był on przez 5 lat .le.
przebijał sobie gardło noźami i szablakarzem wojskowym w Indjach i znai
symptomy okąszenia żmii. Laq.y zosłała
mi, pozostając bez śladów jakiegokolwiek okaleczenia.
ukąszona przez węża. W Londynie, w
- Stare tricki - zwróciła się piękna
londyńskim kabarecie, w loży. Nie do
pomyślenia.
dama do męża. - W Kalkucie można te
sztuki zobaczyć na każdym rogu. ChodźKomisarz policji przesłuchał odźwiet
my, Will! Jesteś zmęczony! Pójdziemy
ną lóż. Twierdziła' stanowczo, że lady
do domu.
Shelten ani razu nie opuściła loży. Trzej
Minęło wiele dni. Ale o dziwo! Piękna
panowie, którzy siedzieli naprzeciwko,
oświadczyli jednogłośnie, że ciemną po·
lady nie mogła zapomnieć obrazu faki~
stać lady widzieli w loży podczas całego
ra. Miała go ciągle przed oczami. Nie
opuszczał jej. Złocisto - bronzowy fakir.
przedstawienia. Jej niezwykle spokoj.
Wierzbowy kosz. Tańczące węże. Zbuna, jakgdyby stężała pozycja zastanowidziły się naraz wspomnienia Indji, Kal.
ła ich.
klita, gdzie ja~o młoda dziewczyna przez
Woźni pobiegli do garderoby fakira.
2 lata mieszkała z ojcem - doktorem
A~ako. Chciano sprawdzić zawartość jeGrenville, który założył tam szpital.
go kosza, liczbę .płazów. W ,garderobi~
"Czarne miasto" - dzielnica tubylców
nie z.naleziono go jednak. Zginął także
wzbudzała w niej przedewszystkiem
koszyk wraz z ·~ężami, krokodyle, lóżstrach: te brudne domki, cześć dla święko usiane gwoździami, cały ten tajemni.
tych zwierząt, chore, zdychające konie 1. Mekka, jako miejsce pi~grzymek s"lek tysięcy mahometan rocznie, ma ulec czy kram. Policja przeszukała jego po.
zagradzające ulice...
zmodernizowaniu i otrzymać wOdoci,gi z wodą do picia oraz elektryczne oświe- kój w hotelu, lo·kale artystów. Naprół
Ale tam, w tej siedzibie nędzy pozna- tlenie ulic. Na ilustracji widzimy ożvwioną ulicę w Mekce. - 2. Kolumna ratow- no! Fakir Apako zniknął bez śladu.
ła Asbiba, młodego lekarza hinduskiego,
nicza przekopuje śnieg w miejscu. w .kt6rem lawina , zasypała tyrustów.
Tłum. Nt-Bo.
świetle rampy
ukazała
W
czerwonem
się króciutka
u
UMYSł.OWE
ROZRYWKI
Szarada konikowa
z
soe
wierz
pły
nu
brse
pol
po
ci
hym
do
chni
nie
w
w
jak
na
rze
mie
na
mek
ka
nie
za
ło§
Huchem konika sza~howego
<las tępn ' e należy roz wiązać.
ue
odczytać
tierpienia kib· CI
Dawniej, gdy panna chciał-a
m ,jano dobrze wychowanej. mus':ała koniecz,nie um:eć grać na pianinie. . Ta umiejętność,
wyma.gana przp.z
bon ton. rfoorowadzała do rozpaczy tll':etylko sąs:adów muzy,
kalnej dziewicy,
wysłuchują­
cych przez śc:ane jej nieustannv'Ch eglzercytad:,
ale rówl1': eż i same panny,
zmuszone
wvsltUlkiwać drewluianym.i czę­
sto nalcam' różne "kawałk:" .
A WSozyls tko to miało na celu,
by w raz'" e z.ia wienia się goSCI,
"pan' enka domowa" na
zlecenie matki i prośby (zres~·
tą niezbyt gorace)
przybvlvch
mogła zas'aść do fortep'nnu
i
zag'rać lep',ei,
lubgorzei odwieczna
..ILa
rriere d'une
vit.'r ge" Będarzewskiei. lub ,: nny utwór
o równie p':ęknym
tytule.
Czasy się zmi,en' ają.. Radjo
i patefon wyparły popisy domoro'sły-ch talentów.
Równ' eż
Doi ie
dobrze
wychowanej
panny uległo znacznej modyfkacii. Ale kapryśny świat n9dal wymaga od biednych 5twOrzeI1. rozmaitych
mn' ei
lub
wię.cei oOożyŁecznych um' ektności... Nie wymaga dziś od :"l"ch,
by grały na pian'nie. CZy "11nym instru,mencie .. , nie , wvma
ga od n'"ch mUlzykalności w 'nnym kierunku,
uZY'skać
tekst szarady, która
laeadka rglunkowa
Dzis;eisza pnnna musi um'el':
urać w bn'dża, ..
Jakie błędy lub nieprawd()lJ)o·
dobiellstwa można zauważyć
na DOWvZSZvm obrazkn'!
kowska 101), z adnotacią .. Roz
rvwkl umysłowe"
do
Lln ' n
*
Za trafne rozw ązani.a redak
cia nrzeznacza droga losowan:a nagrodę w nostac: '} biJetów do kina.
Ro'zw:nzal1':a nowyższych roz
rywek nalefv nadsyłać do redakcji "Głosu POIl"annego (Piotr
lute~o.
2
Rozwiazanie rozrywek z nr. 1 .. Rew nil
ROZWIĄZANIE
KRZYtÓWKI
Poziomo: Atlas, brak, kler (wspak),
flota, Elba, karta, suma, Maks, tE!lUll,
brat, Osaka, York, uliki, odra, saga,
okład.
Pionowo: Arak, team, teka (wspak),
blask, atom, karat, F. B., alma, rota,
usta, Amor, obrus, etyka, skóra, rola,
skok, dama (wspak).
ROZWIĄZANIE KONIKÓWKI
,Trochę
humoru
PROTEKCJA.
Do jednego z dyrektorów teatral·
nych w stolicy przychodzi ktoś, pro
tegując pewną młodą aktorkę.
- A wie pan - mówi dyrektor
- że tu było już u mnie dWllch re·
daktorów, d'lwonił pan minister,
dzwoniło trzech posłów i czterech
senatorów... Co do talentu nie
to
wiem, ale w każdym ra:l'ie bardzo pracowita osoba,
"Co się odwlecze, to nie uciecze".
NAGRODY
Nadesłano 264 rozwll\zanla, z czego
232 były dobre. Nagrodę otrzymał Wla
dyslaw Ambroziak, ul. Fabryczna 7,
m.15.
Po odbiór nagrody zgłosić się należy do administracji "Głosu Poranne·
go" (Piotrkowska 70) w poniedziałel.,
między godz. 5 7 pop.
.*
JEJ CHOROBA.
mi pan WCZ01\1j, że
żona pana jest chora,
a dzisiaj
spotkałem ją w salonie mód.
- Tak ... to jest jej MfJteka!
Mówił
-
KRóTKO I WĘZŁOWATO.
Kocham cię, warjatko, szaleń
<.IZO, zapamiętaleI
- nżeń się ze mną, iJlJto, Je;.
dzien mnie mógl kllchać rc)z~ądnieJ
•
nu zmnięknicsz'.. SUf) irzys ' la·
godniejszem okiem na nlEśm 'n.
łe stworzen,e (jest no PfO\:Pllt
neWillości, że to będzie pannl'l \,
które dz: ś wieczór
zapyta de
pokornie:
~ Czy mo~ę panu k:bicować? Bo ia tak bardzo chciała
bym nauczyć się grać w brydża .. , A mówią. że pr7Y k'bicowaniu na iw: ęcei można slwrzy
stać ...
Nic wiem, czy to zawonowi
ukuli ten aforyzm,
dla mn'e ipclnak st:Jl1owi . on
na.ibardziei
oczywisty
nonsens ... Nikt ieszcze, patrzac na
szewca, nie nauczył s' e SZyć hu
tów ... Zreszta być może, Że kib' cowani.e
jesŁ dobra szkoła.
ale dla t"ch, którzy iuż coś umieią, Co to iuż wyszli z freblówk' hrydżowei .. , Ale wziać
hrvdżowc,';{o
analfahetę, posadzić go przy wytrawnym graczu i k[l7~Ć mu k'hicować­
nigdy!
"'ytrack' e biedaka z
równowagi c1uehr\\ 'ei, zmac ' cie
iego światopogląd, zaszczet,o'cie
mu na wieki n : enawiść do brvdża ...
brydżyśc'
Pamictam. 'd ohrze Dam' ,'tam
mói debiu _ w roli klhica brydźowego .. Było to zreszta niedawno, na kolacH proszone i u
paJ1stwa \y, ' Gdv tylko o"tatn'
k<.'s zostal przelkni~tv, ugarn'rował" siC' cztery stoliki, wvdf')
byto k~ll't-· i wspom'na inc osta
tn'e part,ie
szykowano sie do
gry. Pani domu.
widzac, że
nip wstalam od stołu wrHZ 2 'nnY1J1i, rzuciła m: zakłonolane
spoi'fZenie.
Z
-
Ja iestem dz'adkiem -- O/'
Dan', Lala, zapalaiac papierosa,
świadczyła
Teraz stół gra lapo·
Dan Zdzisław,
Połóż s'ę nareszc'e
P(}
wiedział 7 irvtacia
dr, Z. do
swe i młodei małża.nki.
-
wiedział
pod
czemuś
Lalu,
wyszła
1
chłopca?
Kilka m'"nut grał' w l'.. :lrzeniu, Nade pan Zdzisław sko·
czvł na równe no~i.
I - Znowu
krzyknął ze
fLJsz eru iesz
do swej
p'eknci nartnerk'. Trzeba było
złościa
impasować!
-
Impas iest rzeczn. tl'udnn
sentencjonuln ip
Dowiedział
dr, Z,
-- Dobrze! To po'co glnpie
habv b'ora. s'e do hry<l:in? I pa
ili też niech
nie rohi taldch
c'ekcych oczu zwróc'ł siC;
do mnie rycersko.
Urażona
w si'lła111'
1 orle-
szłam
do saloniku. Byłam zadowolona, że nadarz yła mi sip,
sposobność opuszczen ' a
bry·
dżvstów,
czułam s'e b0"wiem
dziwnie .. , ni eswojo. Zresztą. liczyłam. że !Lala. ohi'ażona na
Zdz'~ła,ya, póidzie za mn::!
Ale siG omyliłam.
Grali <lo trzrciel w nocy, Naza iutrz rano. zaii.ierpelowann
przeze mnie, Lala W'vbuclmęła
śm'echem,
Biada iei, ieśL tego nie 00traf,: ! Nie uzyska sukcesu w ŻIl­
Ohnzic s e J1'l. Zdzit:ha\
dnem towarzystwie. składa ją­
Zwariowałaś,
\ViadoTl o, że
cem sie z podzielnej nrze? 4
przy hrvdżu wszyscy siG kł6cl:\.
Fczbv osób,
nigdzie n'e b~­
A Zdzieh zachowllie s':ę ieszc7.C
~ Ach, Dani n'e gra, zapo- wvialkowo .!tl"lzecznic ...
dzi,e mile widz'ana: pokorna i
unicest\\": ona h~dzie s' ę musia- m,ninłlllJ1 () tem zupełn:e ... i Popoludn:u udałam sre (fo
dodała z uśmechem nic w
ła zadowolić rola piątcRo koła
S. Zastałam tylko icb'
r'H\llstwa
że zapomniau woza. ,. pardon, chciałam 0.0- tern dzi.wnego,
lO-letniego synka. Włodz'a. m,
w'edzieć
p .' atei przy zielonym łam, .. Jakżeż można }:' e um' flĆ
~o wielkiego przvlaciela.
stoliku - czyli
zostanie zde- grać w brydża ...
gradowana do roli kbicn brv- !\fam coś dla c'ebie -- (1notwir'rdził
- Tak. tak dżoweQ;o.
zgodny chór c7.terech stolików znajm 't mi na wstępie ... - taki ślicznY kalendarzyk. I na
Wiem, że sam d:fwięk' słowa - .iak można?1
k011CU
sa przepisy brydb .•
.. kibic" n'emile
brzm.' w u
Zarumieniłam s' ę w POCZl1sZ!ol,ch graczy; w swych anegdo- c'u swei wi,n y i odparłam nie ,
Chwyc 'łn111 kalen(lnrzyk &kwl:\
tach opisuią zaws'ze go.
jako ~m'ało,
pliwie,
Tak, to było cnś tlI::!
że w istocie ozuię si~
LsŁote oodsteDną .' złośliwa, sta!l1/n'e.
unikatem. że zresztą. nie bede
le psuiacą szyk: i nnVlll1 ,
Nikt n 'komu przeszkadzała, popr(1'
czemu lest Jch 13, tvcn
jednak nie wczuł się w położe­ Qtu prze ide
do saloniku i po- reguł?
zapytałam ciekawie.
n'e tei smutne i postaci. która słucham radia,
Na to .iednak
Włodz'o spoirzał na mnie po
wie o sohie, że iest n' epoŁrzeh gościnna pan': W. nie mogła
gardliw:e.
na, ktMa musi mUczeć. ~dy in- pozwolić ...
n,' mów:ą. patrzeć,
gdy inni
- .Ta kto? Nie wiesz"? Prze~
- Ależ n' e, pani bę'dzie nam
działa ia, Zaś żałosna ta svtuarież brydż iest
pod znakiem
cia kihica pogarsza się sŁokrot kih:cowala. Nic tak nie UCZy, 13-k'. A. prawa[1, ty vrzec'eż
nie, edy ki'tl:'2llie on przy grze. iak kibicowan'e, zobaczy pani! nil' umiesz
grać w hrydźa ...
którei arkanów n'e zgłębił ieSlz Usiądz'" e pani przy panu Zdzi- Przvidż <,17:ś do 111S wieczorem.
cze dostatecznie.
która
,h-st sław:e, To nasz as!
heda grali, PoJz'h'cuies7. hJ sit'
dlaI1. ieszcze ta iemnczem, n' eTTsiadłam
posłusznie
przy nauczysz ...
p()jętem misterium, A tak Z"Vvpanu Zdzisławie, ma iac na 'p rze
Co? 7nowu kihirowat?
kle rzecz się ma z kiłJ'U"m bry c'w złotowłosa uania !Lalę,
a
O, to się iuż po mnie n'e poOżOf\vym,
Po lew'cv i prawicy młodych
każe! krzyknełam dz'ko
i
Ja iestem takim k 'bicem, o d-ro.stwa Z. Nastawiłam 1lszu.
ku ,zdumieniu \Vloclz' a
ucieczytelniku, ,: dla tego SPl'l1hu.1ę otworzyłam szeroko
or.zy .. , i
khm, iakby mnie kto gonił.
naokoło
mnie
7.ac,zęłv
s': ę
opisać ci moie cien/enia, ~.10'
do domu.
dziać dziwne rzeczy, ..
że Po przec,zytan'u tc~o fel:\.tv
Zdyszana. wpadłam 00 sw~
go pokoiu. położyłam s:'ę na
sofie l' .nastawiłam radio, chcąc
nareszcie zanoll1'nieć o brydżu.
~Tasny głos speakerki oz.nafml:
KIJ NARCIARSKI -
PARASOL
- Za chwile nadamy nań­
stwu krótk' felieton dla brydżystów p. t,
"Cztery asy l
dama".
Jęknełam
osunęłam
głucho
i omolala
sie z sofy.
A teraz wołam:
- S. O. S,l Vtości nad bie·
dnvm k'bicem! Nauczcie Ill!ni~
grać w brydża!
M~da
Fink'.
KORZYść.
""" Anto skraca znacznie podrlt
WJdaie ~ 1>J6 iednl'm
I
naiPotrlebniejsvoh wY1laluk6w
ma
'aporiG.
:.- Tak, szezegćlnie w zaawia~.