Solution X2-fix
USER GUIDE
CYBEX Industrial Ltd.
1/F. Sunning Plaza | 10 Hysan Avenue | Hong Kong
info@cybex-online.com / www.cybex-online.com
DK / FI / SE / NO / RU / PL / CZ / EN / TR
ECE R44/04, Gr II–III | ca. 3–12Y (15-36kg/33–79lbs) | <150cm
C223_741-2_01B
DK – Kort vejledning / FI – Lyhyt käyttöopas / SE – kortversion / NO – hurtigveiledning / RU – короткое руководство /
PL – Instrukcja skrócona / CZ – krátké instrukce / EN – Short manual / TR – Hızlı kullanım kılavuzu
1
6
11
1
1
2
7
12
3
8
13
4
9
14
DK
ADVARSEL! DENNE KORTE VEJLEDNING GIVER ET HURTIGT OVERBLIK. FOR AT OPNÅ MAKSIMAL BESKYTTELSE OG
KOMFORT FOR BARNET ER DET VIGTIGT AT LÆSE OG FØLGE HELE BRUGERVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT.
FI
VAROITUS! TÄMÄ LYHYT KÄYTTÖOPAS TOIMII AINOASTAAN TIIVISTELMÄNÄ. ISTUIMEN TURVALLISEN JA MUKAVAN
KÄYTÖN TAKAAMISEKSI ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET KOKO KÄYTTÖOPPAAN HUOLELLISESTI LÄPI JA NOUDATAT
OPPAASSA ANNETTUJA OHJEITA.
SE
VARNING! DENNA KORTVERSION ÄR BARA EN SAMMANFATTNING. FÖR ATT SÄKERSTÄLLA MAXIMAL
SÄKERHET OCH KOMFORT FÖR BARNET ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER IGENOM OCH FÖLJER HELA
BRUKSANVISNINGEN NOGA.
NO
ADVARSEL! DENNE HURTIGVEILEDNINGEN ER BARE MENT Å GI EN OVERSIKT. FOR MAKSIMAL BESKYTTELSE OG
BEST MULIG KOMFORT FOR BARNET, ER DET VIKTIG AT DU LESER OG FØLGER ANVISNINGENE I DEN FULLSTENDIGE
BRUKSANVISNINGEN.
RU
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЭТО КОРОТКОЕ РУКОВОДСТВО СЛУЖИТ ТОЛЬКО КАК КРАТКИЙ ОБЗОР. ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОГО УДОБСТВА И ЗАЩИТЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ
УКАЗАНИЯ ВСЕЙ ИНСТРУКЦИИ.
PL
OSTRZEŻENIE! INSTRUKCJA TA JEST TYLKO OBRAZKOWYM STRESZCZENIEM. ABY ZAGWARANTOWAĆ SWOJEMU
DZIECKU MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I WYGODĘ, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ.
CZ
VAROVÁNÍ! TYTO KRÁTKÉ INSTRUKCE SLOUŽÍ POUZE JAKO PŘEHLED. PRO MAXIMÁLNÍ OCHRANU A POHODLÍ
DÍTĚTE JE NEZBYTNÉ SI DŮKLADNĚ PŘEČÍST CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ A ŘÍDIT SE JÍM.
EN
WARNING! THIS SHORT MANUAL SERVES AS AN OVERVIEW ONLY. FOR MAXIMUM PROTECTION AND BEST
COMFORT OF YOUR CHILD, IT IS ESSENTIAL TO READ AND FOLLOW THE ENTIRE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY.
TR
DİKKAT: BU HIZLI KULLANIM KILAVUZU BİR ÖZET NİTELİĞİNDEDİR. MAXIMUM GÜVENLİK VE KONFOR İÇİN
KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİ ŞEKİLDE OKUMAK VE UYGULAMAK ÖNEMLİDİR.
5
10
15
2
2
KÆRE KUNDE!
TAK, FORDI DU HAR KØBT EN CYBEX SOLUTION X2-FIX.
VI HAR UDVIKLET CYBEX SOLUTION X2-FIX MED FOKUS PÅ SIKKERHED, KOMFORT OG BRUGERVENLIGHED. PRODUKTET
ER FREMSTILLET UNDER SÆRLIG KVALITETSKONTROL OG LEVER OP TIL DE STRENGESTE SIKKERHEDSKRAV.
HYVÄ ASIAKAS!
KIITÄMME SINUA CYBEX SOLUTION X2-FIX -TURVAISTUIMEN OSTOSTA.
VAKUUTAMME, ETTÄ CYBEX SOLUTION X2-FIX -TURVAISTUIMEN KEHITTÄMISESSÄ ON KESKITYTTY ISTUIMEN
TURVALLISUUTEEN,
MUKAVUUTEEN
JA
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISYYTEEN.
TUOTE
VALMISTETAAN
TARKAN
LAADUNVALVONNAN ALAISENA, JA SE ON TIUKKOJEN TURVALLISUUSVAATIMUSTEN MUKAINEN.
BÄSTA KUND!
TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA CYBEX SOLUTION X2-FIX.
VI FÖRSÄKRAR ATT SÄKERHET, KOMFORT OCH ENKEL ANVÄNDNING HAR STÅTT I FOKUS VID UTVECKLINGEN
AV CYBEX SOLUTION X2-FIX. PRODUKTEN HAR TILLVERKATS UNDER NOGGRANN KVALITETSKONTROLL OCH
UPPFYLLER DE STRÄNGASTE SÄKERHETSKRAVEN.
3
4
BRUGERVEJLEDNING
CYBEX Solution X2-fix sæde
med ryglæn
ANBEFALES TIL:
Alder: Ca. 3-12 år;
Vægt: 15-36 kg;
Højde: Op til 150 cm
Til bilsæder med trepunktssele
GODKENDELSE:
ECE R-44/04, gruppe II/III, 15-36 kg
KÄYTTÖOPAS
CYBEX Solution X2-fix
-turvaistuin selkänojalla
SUOSITELLAAN:
Ikä: 3–12 vuotta
Paino: 15–36 kg
Pituus: korkeintaan 150 cm
Ajoneuvojen istuimiin, joissa on
automaattinen kolmipisteturvavyö
HYVÄKSYNTÄ:
ECE R-44/04, ryhmä II/III, 15–36 kg
08/2011
5
5
BRUKSANVISNING
CYBEX Solution X2-fix
bilbarnstol med ryggstöd
REKOMMENDERAS FÖR:
Ålder: från cirka 3 till 12 år
Vikt: 15 till 36 kg
Längd: max 150 cm
För bilar med trepunktsbälte
GODKÄNNANDE:
ECE R-44/04, grupp II/III, 15 till 36 kg
DK
INDHOLD
FI
SISÄLLYSLUETTELO
SE
INNEHÅLL
Advarsel! For at yde maksimal beskyttelse for dit barn er det vigtigt, at CYBEX
Solution X2-fix monteres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne
i denne brugervejledning.
Bemærk! Brugervejledningen bør opbevares tilgængeligt til senere brug (fx i
lommen bag på ryglænet).
Bemærk! I henhold til lokale bestemmelser kan produktegenskaberne variere.
Varoitus! Lapsen turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että CYBEX Solution
X2-fix -turvaistuimen asennus ja käyttö tapahtuvat tämän käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti.
Huomio! Säilytä käyttöopasta paikassa, missä se pysyy tallessa.
Huom! Tuotteen piirteissä voi olla eroa eri maiden säännöistä riippuen.
Varning! För att garantera barnets säkerhet är det mycket viktigt att CYBEX
Solution X2-fix används och monteras i enlighet med bruksanvisningen.
Observera! Förvara bruksanvisningen under den elastiska klädseln på
ryggstödets baksida.
Observera! Enligt lokala bestämmelser kan produktutförandet skilja sig åt.
Kort vejledning ...........................................................................................................1
Lyhyt käyttöopas .......................................................................................................1
Kortversion av bruksanvisningen ..............................................................................1
Advarsel / Bemærk ...................................................................................................2
Varoitus / Huomio ......................................................................................................2
Varning / Obs .............................................................................................................2
Godkendelse .............................................................................................................5
Hyväksyntä – kelpoisuus............................................................................................5
Godkännande – villkor .............................................................................................5
Første montering........................................................................................................7
Ensiasennus ................................................................................................................8
Inledande montering ................................................................................................8
Indstilling til barnets højde ........................................................................................7
Istuimen säätäminen koon mukaan........................................................................8
Justering efter kroppsstorlek .....................................................................................8
Indstilling af nakkestøtte ...........................................................................................7
Pääntuen säätäminen..............................................................................................8
Inställning av huvudstödet .......................................................................................8
Autostolens placering i bilen ....................................................................................9
Oikea paikka ajoneuvossa .....................................................................................10
Rätt plats i bilen .......................................................................................................10
Montering af autostolen med ISOFIX ....................................................................11
X-fix-turvaistuimen asennus ....................................................................................12
Montering av X-fix....................................................................................................12
Afmontering af Solution X2-fix ................................................................................13
Solution X2-fix -turvaistuimen irrottaminen ............................................................14
Så tar du ut Solution X2-fix.......................................................................................14
Fastspænding af barnet.........................................................................................13
Lapsen suojaaminen ...............................................................................................14
Att spänna fast barnet ............................................................................................14
Fastspænding af barnets sele................................................................................15
Lapsen turvavyön kiinnittäminen ...........................................................................16
Att sätta på bilbältet ...............................................................................................16
Er dit barn korrekt fastspændt?..............................................................................17
Onko lapsi kiinnitetty istuimeen oikein? .................................................................18
Sitter barnet säkert? ................................................................................................18
Nakkestøtte med vippefunktion ............................................................................17
Säädettävä pääntuki .............................................................................................18
Ställbart huvudstöd .................................................................................................18
Vedligeholdelse .......................................................................................................19
Tuotteen huolto .......................................................................................................20
Skötselråd .................................................................................................................20
Afmontering af betræk ..........................................................................................19
Istuimen päällysteen poistaminen .........................................................................20
Att ta av klädseln.....................................................................................................20
Rengøring.................................................................................................................19
Puhdistus...................................................................................................................20
Rengöring.................................................................................................................20
Efter en ulykke ..........................................................................................................21
Toiminta onnettomuuden jälkeen .........................................................................22
Åtgärder efter en olycka ........................................................................................22
Produktets levetid ....................................................................................................21
Tuotteen kestävyys ..................................................................................................20
Produktens hållbarhet .............................................................................................22
Bortskaffelse .............................................................................................................21
Käytöstä poistaminen .............................................................................................22
Återvinning ...............................................................................................................22
Garanti .....................................................................................................................23
Takuu.........................................................................................................................24
Garanti .....................................................................................................................24
6
6
b
a
c
a
d
d
FØRSTE MONTERING
Autostolen består af en sædehynde (d) og et ryglæn (a) med højdejusterbar
skulder- og nakkestøtte. For at yde maksimal beskyttelse og komfort for barnet
skal begge dele anvendes samtidig.
Advarsel! Ingen af delene til CYBEX SOLUTION X2-fix må anvendes separat
eller sammen med sæde, ryglæn eller nakkestøtte fra andre producenter eller
produktserier. Sker dette, bortfalder godkendelsen øjeblikkeligt.
Ryglænet (a) monteres på sædet (d) ved at hægte sædedelens (d) aksel (c)
fast i rillen (b) nederst på ryglænet.
Bemærk! Brugervejledningen bør opbevares let tilgængeligt til senere brug (fx i
lommen bag på ryglænet).
Sørg for, at autostolens plastdele aldrig bliver klemt (fx i bildøren eller
sædeskinnen).
Indsæt de lineære sidebeskyttelsespuder (L.S.P.-system) på begge sider af
monteringshullerne (z), og skub ned, til de klikker på plads.
ENSIASENNUS
Lasten turvaistuin koostuu istuimesta (d) ja selkänojasta (a), jossa on
säädettävä hartia- ja pääntuki. Vain molemmat osat sisältävä yhdistelmä
suojaa parhaiten ja sitä on kaikkein mukavin käyttää.
Varoitus! CYBEX Solution X2-fix -turvaistuimen osia ei saa käyttää yksin tai
yhdistettynä muiden valmistajien tai tuoteperheiden istuimiin, selkänojiin tai
pääntukiin. Hyväksyntä raukeaa heti, jos tätä ei noudateta.
Selkätuki (a) asennetaan kiinnittämällä istuinosan (d) runko (c) selkötuen
alaosassa olevaan uraan (b).
Huomio! Sen on oltava aina tarvittaessa saatavilla. Säilytä käyttöopasta
joustavan päällysteen alla selkänojan takapuolella.
Varoitus! Kiinnitä aina päivittäisessä käytössä huomiota siihen, etteivät istuimen
irralliset tai muoviset osat juutu kiinni mihinkään, kun esimerkiksi säädät auton
istuinta tai käsittelet auton ovea.
Aseta lineaariset sivutömäysuojien (LSP-järjestelmän) pehmikkeet asennusreikiin (z)
molemmilta puolilta painaen, kunnes ne loksahtavat paikoilleen.
INLEDANDE MONTERING
Bilbarnstolen består av en sittkudde (d) och ett ryggstöd (a) med ett axel- och
huvudstöd som kan justeras i höjdled. Bara en kombination av dessa två delar
ger barnet högsta komfort och skydd.
Varning! Ingen av delarna i CYBEX Solution X2-fix får användas var för sig
eller i kombination med kuddar, ryggstöd eller huvudstöd från någon annan
tillverkare eller från andra produktserier. Om detta sker upphör certifieringen
omedelbart att gälla.
Ryggstödet (a) fästs på axeln (c) på sittkudden (d) med styrklacken (b).
Observera: Förvara bruksanvisningen på en säker plats. Du måste ha den till
hands för framtida bruk. Förvara bruksanvisningen under den elastiska klädseln
på ryggstödets baksida så att du alltid har den till hands.
Varning! Var uppmärksam på att inga av bilbarnstolens lösa delar eller
plastdelar fastnar vid bilens dagliga användning, till exempel vid justering av
bilstolen eller öppnande/stängande av bilens dörrar.
För in Linear Side-impact Protection dynorna (L.S.P. Systemet) på båda sidorna i
monteringshålen (z) och pressa sedan ner tills det klickar till och de kommer i rätt
läge.
INDSTILLING TIL BARNETS HØJDE
Nakkestøtten skal indstilles korrekt for at sikre maksimal beskyttelse og komfort
for barnet samt optimal placering af skråselen (f). CYBEX Solution X2-fix
nakkestøtten (e) kan højdeindstilles i 11 forskellige positioner. Skulderdelen er
fastgjort til nakkestøtten og skal ikke indstilles separat. Nakkestøtten er indstillet
korrekt, hvis der kan føres to fingre ind mellem nakkestøtten og barnets skuldre.
ISTUIMEN SÄÄTÄMINEN KOON MUKAAN
Vain parhaalla mahdollisella tavalla säädetty hartia- ja pääntuen (e) korkeus
takaa sen, että turvaistuinta on turvallista ja mukava käyttää. Se takaa myös
sen, että olkavyö (f) on parhaassa mahdollisessa asennossa. Voit säätää hartiaja pääntuen (e) korkeutta 11 eri asentoon. Hartiatuki on kiinni pääntuessa eikä
sitä voi säätää erikseen. Hartia- ja pääntuki tulee säätää niin, että pääntuen
alareunan ja lapsen hartioiden väliin mahtuu kaksi sormea.
JUSTERING EFTER KROPPSSTORLEK
Axel- och huvudstödet (e) måste ha den optimala höjdinställningen för att ge
barnet bästa skydd och komfort. Det gör också att bältets diagonaldel (f) sitter
rätt. Huvudstödet (e) har elva olika lägen. Axelstödet är fastsatt i huvudstödet
och behöver inte ställas in separat. Huvudstödet måste vara inställt så att du
får plats med två fingrar mellan nedre delen av huvudstödet och barnets axel.
INDSTILLING AF NAKKESTØTTE
– Anbring barnet i autostolen.
– Træk i justeringshåndtaget (h) for at frigøre skulder- og nakkestøtten.
– Placer skulder- og nakkestøtten (e) i den ønskede position.
– Når justeringshåndtaget (h) slippes, låser skulder- og nakkestøtten (e)
automatisk.
PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN
– Laita lapsi istuimeen.
– Vapauta hartia- ja pääntuen lukitus vetämällä säätökahvaa (h) ylöspäin.
– Nyt voit säätää hartia- ja pääntuen (e) haluamallesi korkeudelle.
– Kun päästät irti säätökahvasta (h), hartia- ja pääntuki lukittuu itsestään.
INSTÄLLNING AV HUVUDSTÖDET
– Sätt barnet i bilbarnstolen
– Tryck in handtaget (h), för att lossa axel- och huvudstödet.
– Nu kan du ställa in axel- och huvudstödet (e) i önskad höjd.
– Så snart du släpper handtaget (h) låses axel- och huvudstödet (e) på plats.
z
e
e
f
7
7
h
8
8
AUTOSTOLENS PLACERING I BILEN
CYBEX Solution X2-fix kan monteres på alle bilsæder med trepunktssele uden
brug af ISOFIX beslag. Det anbefales at benytte autostolen på bilens bagsæde.
På forsædet er barnet udsat for større risiko i tilfælde af en ulykke.
Advarsel! Anvend ikke CYBEX Solution X2-fix sammen med topunktssele
eller hoftesele. Hvis barnet fastspændes med topunktssele, kan barnet blive
livsfarligt kvæstet ved en ulykke.
Ved montering af CYBEX Solution X2-fix med ISOFIX kommer autostolen
i den “semiuniverselle” kategori, som betyder, at den kun må anvendes
i visse typer køretøjer. Se typelisten over godkendte biler for at sikre, at
din bil er godkendt til montering af autostolen. Typelisten opdateres
løbende, og den seneste version er tilgængelig online på www.cybex-online.
com eller kan rekvireres hos CYBEX eller forhandleren.
Autostolen må kun undtagelsesvis benyttes på passagersædet, og
nedenstående anvisninger skal da følges:
– I biler med airbag skubbes passagersædet så langt tilbage som muligt. Sørg
for, at det øverste punkt på bilens sele forbliver bag autostolens seleføring.
– Overhold nøje bilproducentens retningslinjer.
Advarsel! Bilens sele (f) skal føres diagonalt bagfra og må aldrig føre frem til
det øverste selepunkt på forsædet i bilen. Hvis justering ikke er mulig, fx ved
at skubbe sædet fremad eller montere autostolen på et andet sæde i bilen, er
autostolen ikke egnet til denne biltype.
Bagage eller andre genstande i bilen kan medføre personskade i tilfælde af
en ulykke og skal altid fastgøres forsvarligt. Løse genstande kan være livsfarlige
i tilfælde af en ulykke.
Advarsel! Autostolen må ikke benyttes i biler med sidevendte sæder. I biler
med bagudvendte sæder, fx varevogn eller minibus, må autostolen kun
anvendes, hvis sædet er godkendt til voksne. Bilens nakkestøtte må ikke
fjernes, når autostolen monteres på et bagudvendt sæde! Autostolen skal
være fastspændt med selen, også når stolen ikke er i brug. Det skyldes, at en
ikke fastspændt autostol kan medføre personskade på fører eller passagerer i
tilfælde af nødopbremsning eller kollision.
Bemærk! Lad aldrig barnet være uden opsyn i bilen.
f
9
9
OIKEA PAIKKA AJONEUVOSSA
CYBEX Solution X2-fix -turvaistuinta voi käyttää kaikissa istuimissa, joissa on
kolmipisteturvavyö. Suosittelemme istuimen käyttämistä ajoneuvon
takapenkillä. Onnettomuustilanteissa lapsen turvallisuus on usein suuremmassa
vaarassa etupenkillä.
Varoitus! Istuinta ei voi käyttää kaksipisteturvavyön tai lantioturvavyön kanssa.
Käytettäessä kaksipisteturvavyötä lapsi saattaa saada kuolettavia vammoja
onnettomuuden sattuessa..
Autoon on voitava asentaa lisäkiinnitysmekanismi X-fix-kiinnikkeillä. Siksi
turvaistuinta saa käyttää vain autoissa, jotka kuuluvat ”puoliyleiseen”
asennuskategoriaan ja ovat oheisessa hyväksyttyjen autojen luettelossa.
Luetteloa päivitetään säännöllisesti. Päivitetyn version saa meiltä tai sitä
voi katsella osoitteessa www.cybex-online.com.
Poikkeustapauksissa istuin voidaan kiinnittää myös etuistuimeen. Huomioi
seuraavat kohdat kyseisissä tapauksissa:
– Jos autossa on turvatyyny, etuistuin tulee vetää mahdollisimman taakse.
Varmista, että ajoneuvon turvavyön ylävyö on ja pysyy istuimen takana
olevassa turvavyön ohjaimessa.
– Ajoneuvon valmistajan antamia ohjeita on noudatettava aina.
Varoitus! Ajoneuvon istuimen turvavyön (f) on kuljettava aina viistosti
takapuolelta eikä se saa koskaan kulkea etuistuimen etuosaan. Jos et pysty
säätämään turvavyötä kyseisellä tavalla esimerkiksi työntämällä istuinta
eteenpäin tai asettamalla turvaistuin toiseen autonistuimeen, lasten turvaistuin
ei sovellu käytettäväksi tässä ajoneuvossa.
Matkatavarat ja muut autossa kuljetettavat esineet, jotka saattavat aiheuttaa
vammoja onnettomuuden sattuessa, on kiinnitettävä aina kunnolla.
Varoitus! Ajoneuvoissa, joissa matkustajan istuimet on sijoitettu sivuttain
auton kulkusuuntaan nähden, tämän turvaistuimen käyttö ei ole sallittua.
Istuimilla, jotka ovat vasten ajoneuvon kulkusuuntaa, esim. pakettiautossa
tai minibussissa, turvaistuimen käyttö on sallittua edellyttäen, että istuin on
hyväksytty aikuiselle matkustajalle. Autonistuimen niskatukea ei saa poistaa,
kun turvaistuin asennetaan autonistuimelle, joka on vasten auton kulkusuuntaa.
Turvaistuimen täytyy olla aina kiinnitettynä turvavyöllä, vaikka se ei ole
käytössä, niin kuljettaja tai matkustajat eivät loukkaannu irtonaisen istuimen
sinkoutuessa hätäjarrutuksessa tai kolarissa.
Huom! Älä jätä koskaan lasta autoon vartioimatta.
RÄTT PLATS I BILEN
CYBEX Solution X2-fix kan placeras var som helst i bilen där ett trepunktsbälte
finns att tillgå. Vi rekommenderar att barnet sitter i baksätet eftersom framsätet i
allmänhet är mer utsatt i händelse av en olycka.
Varning! Det är inte tillätet att använda bilbarnstolen med tvåpunkts- eller
höftbälten. Användning av tvåpunktsbälte kan orsaka livshotande skador på
barnet i händelse av en olycka.
Bilen måste vara godkänd för att bilbarnstolen ska kunna göras fast
med X-fix-fästena. Bilbarnstolen får därför bara användas i bilar som är
klassade som ”semi universal” och står upptagna på den medföljande
listan över godkända bilar. Den här listan uppdateras regelbundet och den
aktuella listan kan beställas hos oss eller hämtas på vår webbplats
www.cybex-online.com.
I undantagsfall kan bilbarnstolen placeras på passagerarplatsen. Observera i
så fall följande:
– Om bilen har krockkudde på passagerarsidan ska framsätet vara maximalt
tillbakaskjutet. Se till att övre delen av bilens säkerhetsbälte alltid befinner sig
bakom bilbarnstolens bältesöppning.
– Du måste följa biltillverkarens anvisningar.
Varning! Bilbältet (f) måste löpa diagonalt bakifrån. Under inga omständigheter
får bältet löpa framifrån genom bilstolens bältesöppning. Om det inte går att
placera bilbarnstolen så att detta undviks, till exempel genom att flytta bilens
säte eller placera bilbarnstolen på annan plats i bilen, är stolen inte lämplig för
den här typen av bil.
Bagage eller andra lösa föremål som befinner sig i bilen och som kan orsaka
skada vid en olycka måste göras fast och placeras på ett säkert sätt.
Varning! I fordon där passagerarsätena sitter sidledes är användningen av
denna bilbarnstol förbjuden. För säten som är riktade mot färdriktningen,
t.ex. en skåpbil eller minibuss, är det tillåtet att använda bilbarnstolen under
förutsättning att bilsätet som bilbarnstolen fästs i är godkänt för en vuxen
passagerare. Se till att huvudstödet inte tas av när bilbarnstolen monteras på
ett bilsäte som sitter mot färdriktningen! Säkerhetsbältet måste vara fäst kring
bilbarnstolen även när den inte används. Detta för att undvika att föraren eller
någon passagerare skadas av en lös bilbarnstol vid en ev. nödbromsning eller
krock.
Obs! Lämna aldrig barnet i bilen utan uppsikt.
10
10
y
y
11
11
x
MONTERING AF AUTOSTOLEN MED ISOFIX
Ved montering med ISOFIX fastgøres autostolen solidt til bilen og øger
dermed sikkerheden for dit barn. Barnet fastspændes stadig ved hjælp
af bilens trepunktssele.
− Fastgør de to medfølgende ISOFIX bøjler (de længste dele peger opad) til
ISOFIX forankringspunkterne (i).
Bemærk! Bilens ISOFIX forankringspunkter (j) består af to metalringe pr. sæde.
Disse ringe er placeret mellem ryglænet og sædet i bilen. Ved tvivl henvises til
bilens betjeningsvejledning.
– Træk i X-fix justeringshåndtaget (v), der er placeret under autostolens sæde.
– Skub beslagene (w) så langt ud som muligt.
– Roter X-fix beslagene 180°, indtil de peger i retning mod ISOFIX
forankringspunkterne.
Bemærk! Sørg for, at den grønne sikkerhedsindikation (x) på holderne ikke er
synlig. Holderne kan eventuelt løsnes ved at skubbe disse og samtidig trække
den røde udløserknap (y) tilbage. Gentag denne procedure med den anden
holder.
– Skub de to X-fix beslag (w) ind i ISOFIX bøjlerne (u), indtil de klikker tydeligt fast
i forankringspunkterne (j).
– Kontrollér, at autostolen er monteret korrekt ved at forsøge at trække
autostolen ud.
– Den grønne sikkerhedsindikation (D) skal være helt synlig på begge røde
udløserknapper (x).
– Autostolens placering kan nu justeres ved hjælp af justeringshåndtaget (v)
på undersiden af autostolen.
Bemærk! For yderligere information henvises til afsnittet “Autostolens placering
i bilen”.
– Nu kan barnet spændes fast. Se afsnittet ”Fastspænding af barnet”.
X-FIX-TURVAISTUIMEN ASENNUS
X-fix-kiinnikkeet parantavat lapsesi turvallisuutta. Kiinnikkeiden avulla
voit kiinnittää turvaistuimen tiukasti ajoneuvoon. Kolmipistevyön käyttöä
jatketaan edelleen lapsen istuessa turvaistuimessa.
− Liitä kaksi X-fix-asennustukea (pitkien osien tulee osoittaa ylöspäin) ISOFIXkiinnityspisteisiin (i).
Huomio! ISOFIX-kiinnityspisteet (i) ovat kaksi metallikoukkua, jotka sijaitsevat
ajoneuvon selkänojan ja istuimen välissä. Katso lisätietoja ajoneuvon
ohjekirjasta.
− Istuinta säädetään istuimen pohjassa olevalla X-fix-painikkeella.
− Vedä kiinnikkeet (w) mahdollisimman kauas.
− Käännä X-fix-kiinnikkeitä 180 astetta niin, että ne osoittavat asennustukien
suuntaan.
Huomio! Varmista, että viherät turvaosoittimet (x) kiinntitystagoissa eivät
ole näkyvissä. Jos tarpeen, vapauta ne painamalla ja samanaikaisesti
vetämällä punaisia vapautusnappeja (y) taaksepäin. Toista tämä molemmissa
kiinnitystangoissa.
− Työnnä molempia X-fix-kiinnikkeitä (w) asennustukiin, kunnes ne napsahtavat
ISOFIX-kiinnityspisteisiin (i).
− Varmista, että istuin on kiinnitetty tiukasti vetämällä sitä auton istuimesta
poispäin.
− Vihreiden turvaosoittimien (x) täytyy olla täysin näkyvissä punaisissa
vapautusnapeissa (y).
− Nyt voit säätää istuimen asentoa turvaistuimen pohjassa olevalla X-fixpainikkeella.
Huomio! Lisätietoja on kohdassa Istuimen asettaminen ajoneuvoon.
− Nyt voit kiinnittää lapsen turvavöihin. Katso lisätietoja kohdasta Lapsen
kiinnittäminen turvavöihin.
MONTERING AV X-FIX
Ditt barn kommer att färdas säkrare tack vare X-fix-fästena som gör
det möjligt för dig att fästa bilbarnstolen ordentligt i bilen. Ditt barn
använder trepunktsbältet precis som vanligt under färden.
− Sätt fast X-fix två bifogade låsarmar (de långa delarna ska peka uppåt) i de
två ISOFIX-fästpunkterna (i).
Observera! ISOFIX-fästpunkterna (i) utgörs av två metallkrokar per säte som
sitter mellan fordonets ryggstöd och säte. Vid tveksamheter bör du titta i bilens
instruktionsbok.
− Behöver du justera använder du X-fix-knappen som sitter på bilbarnstolens
nedre del.
− Dra ut fästena (w) så långt det går.
− Vrid X-fix-fästerna 180° så att de pekar mot låsarmarna.
Observera! Förvissa dig om att den gröna säkerhetsindikatorn (x) i kopplingarna
inte är synlig. Lossa dem om nödvändigt genom att skjuta fram och samtidigt
dra tillbaka den röda utlösningsknappen (y). Upprepa denna manöver med
den andra kopplingen.
− Tryck ned de två X-fix-fästena (w) i låsarmarna tills du hör att de fäster i ISOFIX
fästpunkter (i) med ett ljudligt klick.
− Kontrollera att bilbarnstolen sitter som den ska genom att dra i den.
− Den gröna säkerhetsindikatorn (x) måste vara fullt synlig på båda sidorna av
de röda utlösningsknapparna (y).
− Du kan justera bilbarnstolens läge med hjälp av X-fix-knappen som sitter
längst ner på bilbarnstolen.
Observera! Mer information hittar du i avsnittet ”Montera bilbarnstolen i bilen”.
− Du kan nu spänna fast ditt barn. Läs mer i ”Så spänner du fast ditt barn”.
x
12
12
a
1
13
13
2
AFMONTERING AF SOLUTION X2-FIX
Udfør alle monteringsanvisningerne i omvendt rækkefølge.
− Frigør ISOFIX-holderne (w) ved at skubbe disse og samtidig trække de
røde udløserknapper (y) tilbage.
– Træk autostolen ud af ISOFIX forankringspunkterne (u).
– Roter beslagene 180°.
– Træk i X-fix justeringshåndtaget, der er placeret under autostolens sæde og
skub X-fix beslagene ind i autostolen, til de er helt skjult.
Bemærk! Ved at følge disse anvisninger beskyttes bilsædet, og ISOFIX
beslagene undgår tilsmudsning eller beskadigelse, der kan hindre problemfri
betjening.
SOLUTION X2-FIX -TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN
Suorita kaikki asennusvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
– Vapauta ISOFIX kiinnitystangot (w) molemmin puolin vetämällä
punaiset lukitusnapit (y) taaksepäin.
− Irrota istuin asennustuista (u).
− Käännä X-fix-kiinnikkeitä 180 astetta.
− Siirrä turvaistuimen pohjassa olevaa X-fix-painiketta ja vedä X-fix-kiinnikkeitä
mahdollisimman kauas.
Huomio! Tämä menettely suojaa istuintyynyä ja estää sen vaurioitumisen ja
likaantumisen. Vauriot ja tahrat voivat häiritä istuintyynyn sujuvaa toimintaa.
SÅ TAR DU UT SOLUTION X2-FIX
Följ monteringsanvisningarna i motsatt ordning.
– Lossa ISOFIX kopplingarna (w) genom att samtidigt dra och slunga
tillbaka utlösningsknapparna (y).
− Ta loss bilbarnstolen från låsarmarna (u).
− Vrid X-fix-fästerna 180°.
− Lossa X-fix-knappen som sitter på bilbarnstolens nedre del och för tillbaka
X-fix-fästena.
Observera! Det här tillvägagångssättet skyddar sittdynan och hindrar att
den blir skadad och fläckig. Skador och fläckar kan medverka till att det inte
fungerar som det ska.
FASTSPÆNDING AF BARNET
Placer autostolen på det ønskede sæde i bilen.
– Sørg for, at autostolens ryglæn (a) hviler fladt mod bilsædets ryglæn, således
at autostolen på ingen måde er i tilbagelænet position.
– Ved montering med ISOFIX forankringspunkterne i bilen, skal ryglænet
på Solution X2-fix hvile fladt mod bilsædets ryglæn. Positionen kan
justeres ved hjælp af justeringshåndtaget (v), der er placeret under
autostolens sæde.
– Hvis bilsædets nakkestøtte sidder i vejen, trækkes denne helt op, drejes rundt
eller løftes helt af. Autostolens ryglæn (a) passer perfekt næsten uanset
bilsædets hældning.
Advarsel! Ryglænet på CYBEX Solution X2-fix skal hvile fladt mod bilsædets
ryglæn. Autostolen monteres solidt på sædet ved at skubbe autostolens sæde
bagud. Maksimal beskyttelse af barnet opnås ved at placere autostolen i
normal, oprejst position!
Bemærk! Brug af autostole kan medføre synlig slitage på visse bilsædebetræk
af sart materiale (fx velour, læder, etc.). Dette undgås ved at placere et tæppe
eller håndklæde under autostolen.
LAPSEN SUOJAAMINEN
Kiinnitä lasten turvaistuin sille tarkoitettuun auton istuimeen.
– Varmista, että turvaistuimen selkänoja (a) on auton istuimen selkänojaa
vasten niin, ettei turvaistuin ole makuuasennossa.
– Käytettäessä lasten turvaistuinta auton istuimissa, jotka on verhoiltu
jollakin herkällä materiaalilla (kuten veluurilla tai nahalla), istuimen
verhoilu voi kulua ja repeytyä. Jottei näin käy, laita turvaistuimen alle
jokin peite tai pyyhe.
– Jos turvaistuin hankaa auton istuimen pääntukea, vedä pääntuki
mahdollisimman ylös, irrota se kokonaan tai käännä se toisinpäin.
Selkänoja (a) on helppo säätää vastaamaan ajoneuvon istuimen lähes
jokaista asentoa.
Varoitus! Solution X2-fix-turvaistuimen selkänojan tulee nojata tasaisesti
auton istuimen selkänojaa vasten. Työnnettäessä turvaistuinta taaksepäin
istu inta onpainettava kevyesti auton istuinta vasten. Lapsen turvallisuuden
takaamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla istuimen on oltava pystysuorassa
asennossa!
Huomio! Käytettäessä lasten turvaistuinta auton istuimissa, jotka on verhoiltu
jollakin herkällä materiaalilla (kuten veluurilla tai nahalla), istuimen verhoilu voi
kulua ja repeytyä. Jottei näin käy, laita turvaistuimen alle jokin peite tai pyyhe.
ATT SPÄNNA FAST BARNET
Placera bilbarnstolen i bilsätet.
– Se till att bilbarnstolens ryggstöd (a) lutar mot bilsätets ryggstöd. Bilbarnstolen
får under inga omständigheter monteras i sitt sovläge.
– Vissa bilklädslar är tillverkade av känliga material (till exempel
velourtyg, läder etc.) och användningen av bilbarnstol kan leda till
synligt slitage. För att undvika detta kan du lägga en filt eller handduk
under bilbarnstolen.
– Om baksätets nackstöd är i vägen gör du plats för bilbarnstolen genom att ta
bort eller vrida på det. Ryggstödet (a) anpassas enkelt till baksätets lutning.
Varning! Ryggstödet till Solution X2-fix måste ligga an plant mot bilsätets
upprätta del. Skjut sittkudden bakåt så att stolen ligger an ordentligt mot
bilsätet. Bästa möjliga skydd för barnet uppnås om bilbarnstolens rygg är i
normalt upprätt läge!
Observera! Det finns sätesklädslar som är särskilt känslga (t.ex. velour, läder
etc.) och där en bilbarnstol kan orsaka slitage. Lägg en filt eller handduk under
barnstolen för att undvika detta.
14
14
l
l
m
f
k
n
d
g
n
k
e
FASTSPÆNDING AF BARNETS SELE
Anbring barnet i autostolen. Træk trepunktsselen ud og før den foran barnet
hen til selelåsen (l).
Advarsel! Selen må aldrig være snoet!
Indsæt selespændet (m) i selelåsen (l). Et tydeligt “KLIK” indikerer, at selen er
forsvarligt låst.
Før hofteselen (n) ind i autostolens nederste seleføringer (k). Stram hofteselen
(n) ved at trække i skråselen (f), til den sidder tæt. Jo strammere selen spændes,
desto bedre kan den beskytte mod kvæstelser. Skråselen og hofteselen skal
begge indsættes i den nederste seleføring på siden af selelåsen.
Advarsel! Bilsædets selelås (l) må aldrig nå ind i den nederste seleføring (k).
Hvis selen er for lang, er autostolen ikke egnet til denne biltype.
Hofteselen (n) placeres i de nederste seleføringer (k) på begge sider af sædet
(d).
Bemærk! Lær dit barn fra starten, at selen altid skal sidde tæt, og at barnet selv
skal stramme selen ved behov.
Advarsel! Hofteselen skal på begge sider føres så lavt som muligt hen over
barnets lyske for at yde optimal beskyttelse i ulykkestilfælde.
Før nu skråselen (f) igennem den øverste røde seleføring (g) ved skulderstøtten
(e), indtil den er inde i seleføringen.
Sørg for, at skråselen (f) sidder mellem yderkanten af skulderen og barnets
hals. Juster eventuelt selens placering ved at indstille nakkestøttens højde.
Nakkestøttens højde kan indstilles, mens autostolen er monteret i bilen.
LAPSEN TURVAVYÖN KIINNITTÄMINEN
Laita lapsi turvaistuimeen. Vedä kolmipisteturvavyötä ja kiinnitä se lapsen
etupuolelta turvavyön lukkoon.
Varoitus! Älä koskaan kierrä turvavyötä!
Kiinnitä turvavyön ohjain (m) turvavyön lukkoon (l). Paina ohjainta lukkoon,
kunnes se napsahtaa. Turvavyö on nyt kiinni.
Kiinnitä lantiovyö (n) lasten turvaistuimen turvavyön alaohjaimiin (k). Kiristä
lantiovyötä (n) vetämällä olkavyötä (f) niin, ettei siihen jää löysää. Mitä
kireämpi vyö, sitä paremmin se suojaa vammautumiselta. Sekä olkavyö että
lantiovyö kiinnitetään turvavyön lukon sivulla olevaan alaohjaimeen.
Varoitus! Auton istuimen turvavyön lukko (l) ei saa missään tapauksessa yltää
turvavyön alaohjaimeen (k). Jos turvavyön hihna on liian pitkä, istuin ei sovellu
silloin kyseiseen ajoneuvoon.
Lantiovyö (n) on sijoitettava turvavyön alaohjaimiin (k) istuimen molemmilla
puolilla (d).
Huomio! Opeta lasta heti alusta alkaen kiinnittämään huomiota turvavyön
kireyteen ja neuvo häntä kiristämään vyötä tarvittaessa itse.
Varoitus! Lantiovyön on oltava molemmilla puolilla mahdollisimman
lähellä lapsen nivustaivetta, jotta se suojaa parhaalla mahdollisella tavalla
onnettomuustilanteissa.
Vie sitten olkavyö (f) hartiatuen (e) punaisen turvavyön yläohjaimen (g) läpi
turvavyön ohjaimen sisään.
Tarkista, että olkavyö (f) kulkee lapsen hartioiden ulomman reunan ja kaulan
välistä. Säädä tarvittaessa turvavyötä säätämällä pääntuen korkeutta.
Pääntuen korkeutta voi säätää vielä autossa.
ATT SÄTTA PÅ BILBÄLTET
Sätt barnet i bilbarnstolen. Dra ut trepunktsbältet en bra bit och led det runt ditt
barn mot bälteslåset.
Varning! Bältet får aldrig vara snott!
Sätt fast bältesspännet (m) i bälteslåset (l). Det hörs ett ljudligt ”KLICK” när det
är låst.
För in bältets höftdel (n) under sittkuddens horn (k). Sträck bältets höftdel (n)
genom att dra i diagonaldelen (f) så att det sitter stramt. Ju stramare bältet
sitter, desto mer skyddar det mot skador. Både bältets diagonaldel och höftdel
ska föras in under sittkuddens horn på den sida där bälteslåset sitter.
Varning! Under inga omständigheter får bilens bälteslås (l) nå in under
sittkuddens horn (k). Denna bilbarnstol är inte lämplig att använda i bilar med
denna typ av långa bälten/lås.
Bältets höftdel (n) ska sitta under sittkuddens horn (k) på båda sidor av
sittkudden (d).
Obs! Lär barnet redan från början att kontrollera att bältet sitter stramt och att
själv sträcka det vid behov.
Varning! Bältets höftdel ska sitta så lågt som möjligt på båda sidorna, precis
över ljumskarna, för att garantera maximal säkerhet i händelse av en olycka.
För nu in bältets diagonaldel (f) genom den övre röda bältesöppningen (g) i
axelstödet (e) så att det är helt inne i öppningen.
Kontrollera att bältets diagonaldel (f) löper mellan axelns yttre kant och
barnets nacke. Vid behov kan bältets placering justeras genom att justera
huvudstödet. Huvudstödets höjd kan ställas in medan stolen är på plats i bilen.
f
f
15
15
16
16
t
17
ER DIT BARN KORREKT FASTSPÆNDT?
For at opnå maksimal sikkerhed for dit barn skal det kontrolleres inden køreturen,
at:
– hofteselen (n) sidder i de nederste seleføringer (k) på begge sider af
autostolen.
– skråselen (f) også sidder i autostolens nederste seleføring (k) i selelåsens side.
– skråselen (f) går igennem den øverste seleføring (g) ved skulderstøtten,
markeret med rødt.
– skråselen føres diagonalt bagud (f).
– hele selen sidder tæt og ikke er snoet.
– sædet er låst på plads på begge sider med X-fix beslagene og
ISOFIX forankringspunkterne.
– autostolens ryglæn (a) hviler fladt mod bilsædet ryglæn, og
autostolen altid forbliver i oprejst position.
Bemærk! Den grønne sikkerhedsindikation (D) skal være helt synlig på begge
røde udløserknapper (x).
ONKO LAPSI KIINNITETTY ISTUIMEEN OIKEIN?
Varmista lapsen turvallisuus tarkistamalla ennen matkustamista, että …
– lantiovyö (n) kulkee turvavyön alaohjaimiin (k) istuimen molemmilla
puolilla (d)
– olkavyö (f) kulkee istuimen turvavyön alaohjaimeen (k) turvavyön lukon
puolella
– olkavyö (f) kulkee hartiatuen turvavyön ohjaimen (g) (punainen) läpi ja
istuimen turvavyö (f) kulkee viistosti taakse
– turvavyö on kireällä eikä se ole kiertynyt.
– Observera! Det här tillvägagångssättet skyddar sittdynan och hindrar
att den blir skadad och fläckig. Skador och fläckar kan medverka till
att det inte fungerar som det ska.
– Varmista, että istuintyyny on lukittunut paikalleen molemmilta sivuilta
X-fix-kiinnikkeillä ja ISOFIX-kiinnityspisteillä.
– Varmista, että turvaistuimen selkänoja (a) on kunnolla kiinni
ajoneuvon takaistuimen selkänojassa. Näin varmistat, että turvaistuin
pysyy aina pystyasennossa.
Huomio! Vihreiden turvaosoittimien (x) täytyy olla täysin näkyvissä punaisissa
vapautusnapeissa (y).
SITTER BARNET SÄKERT?
Kontrollera följande innan du startar bilen för att vara säker på att barnet
sitter så säkert som möjligt …
– Bältets höftdel (n) ska löpa under hornen (k) på båda sidor av sittkudden.
– Bältets diagonaldel (f) ska löpa under hornet (k) på bälteslåsets sida.
– Bältets diagonaldel (f) ska löpa genom den röda bältesöppningen (g) vid
axelstödet.
– Bältet (f) löper diagonalt mot ryggen.
– Hela bilbältet ska vara sträckt och får inte ha snott sig.
– Sätter du fast bilbarnstolen med bilens ISOFIX-fästen måste du se till
att hela ryggstödet till Solution X2-fix är i linje med och har full kontakt
med baksätet. Avståndet kan justeras med justeringsspaken (v) som
sitter längst ner på bilbarnstolen.
– att sittdynan är låst i rätt position på båda sidor med X-fix-fästena och
ISOFIX-fästpunkterna.
– att bilbarnstolens ryggstöd (a) har kontakt med baksätet. Detta ser till
att bilbarnstolen alltid befinner sig i upprätt läge.
Obs! Den gröna säkerhetsindikatorn (x) måste vara fullt synlig på båda sidorna
av de röda utlösningsknapparna (y).
NAKKESTØTTE MED VIPPEFUNKTION
CYBEX Solution X2-fix har vippenakkestøtte (r), som hindrer barnets hoved i at
falde forover, når barnet sover. Desuden sikrer den justerbare nakkestøtte bedre
komfort for barnet under kørslen.
Bemærk! Sørg for, at barnets hoved altid hviler op ad nakkestøtten, da
nakkestøtten ellers ikke yder optimal beskyttelse i tilfælde af sidekollision.
Ved at løfte nakkestøtten let, kan nakkestøttens (r) hældning indstilles i tre
forskellige positioner.
Advarsel! Låsemekanismen (t) må aldrig blokeres af andre genstande! I
tilfælde af en ulykke er det vigtigt, at nakkestøtten kan vippe frit, da barnet
ellers kan blive kvæstet.
SÄÄDETTÄVÄ PÄÄNTUKI
CYBEX Solution X2-fix -turvaistuimessa on säädettävä pääntuki (r), joka estää
lapsen pään notkahtamisen eteenpäin lapsen nukahtaessa. Pääntuki lisää
myös lapsen matkustusmukavuutta ajon aikana.
Huomio! Varmista, että lapsen pää on aina kosketuksissa säädettävään
pääntukeen. Muutoin pääntuki ei suojaa lasta parhaalla mahdollisella tavalla
onnettomuustilanteessa.
Pääntuen (r) voi säätää kolmeen eri asentoon nostamalla pääntukea
kevyesti.
Varoitus! Lukituslaitteen (t) toimintaa ei saa koskaan estää! Pääntuen on
päästävä kallistumaan vapaasti onnettomuustilanteessa, sillä lapsi voi muuten
loukkaantua.
STÄLLBART HUVUDSTÖD
CYBEX Solution X2-fix har ett huvudstöd som går att luta (r). Om barnet skulle
somna hindras huvudet från att falla framåt. Dessutom bidrar det ställbara
huvudstödet till att blir det bekvämare för barnet under bilresan.
Obs! Se till att barnets huvud alltid har kontakt med det ställbara huvudstödet. I
annat fall ger huvudstödet inte det optimala skyddet vid sidokollisioner.
Genom att lyfta lätt på huvudstödet kan huvudstödet (r) lutas i tre olika lägen.
Varning! Låsanordningen (t) får inte blockeras av något föremål! Vid en olycka
måste fri rörelse garanteras för att skydda barnet från skador.
18
19
VEDLIGEHOLDELSE
For at yde bedst mulig beskyttelse af barnet skal følgende kontrolleres:
– Alle autostolens væsentlige dele skal regelmæssigt undersøges for skader. De
mekaniske dele skal fungere fejlfrit.
– Det er vigtigt, at autostolen ikke bliver klemt imellem hårde dele, fx bildøren,
sædeskinnen, osv., da autostolen derved kan blive beskadiget.
– Autostolen skal efterses af producenten, fx hvis den tabes, el. lign.
TUOTTEEN HUOLTO
Jotta lasten turvaistuin antaa parhaan mahdollisen suojan, seuraavat asiat
tulee ottaa huomioon:
– Turvaistuimen kaikki tärkeät osat tulee tarkastaa vaurioiden varalta
säännöllisesti. Turvaistuimen mekaanisten osien tulee toimia virheettömästi.
– On tärkeää, ettei lasten turvaistuin juutu kiinni kovien osien, kuten auton oven
tai istuimen kiskon, väliin, sillä se saattaa vaurioittaa istuinta.
– Turvaistuin on annettava valmistajan tarkastettavaksi putoamisen tai jonkin
muun vastaavan tilanteen jälkeen.
SKÖTSELRÅD
För att säkerställa att din bilbarnstol ger bästa möjliga skydd ska du observera
följande:
– Alla viktiga delar på bilbarnstolen ska kontrolleras regelbundet så att inga
skador har uppkommit. Alla mekaniska delar måste fungera felfritt.
– Det är viktigt att bilbarnstolen inte fastnar och kläms i dörren, bilsätet etc.
eftersom detta skadar stolen.
– Bilbarnstolen måste kontrolleras av tillverkaren om den har tappats eller
liknande.
AFMONTERING AF BETRÆK
Betrækket består af fire dele, som er fastgjort til autostolen med velcro, elastik
eller trykknapper. Når alle fastgørelsespunkter er løsnet, kan betrækkets dele
fjernes.
Betrækket monteres på sædet igen ved at følge den omvendte
fremgangsmåde.
Advarsel! Autostolen må aldrig anvendes uden betrækket.
ISTUIMEN PÄÄLLYSTEEN POISTAMINEN
Istuimen päällyste koostuu neljästä osasta, jotka on kiinnitetty istuimeen joko
tarranauhoilla, painonapeilla tai napinrei‘illä. Päällysteen osat voidaan irrottaa,
kun kaikki kiinnitykset on poistettu.
Päällyste laitetaan takaisin kiinnittämällä osat päinvastaisessa järjestyksessä kuin
ne on irrotettu.
Varoitus! Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman päällystettä.
ATT TA AV KLÄDSELN
Klädseln består av fyra delar som är fästa vid bilbarnstolen antingen
med kardborrband, trckknappar eller knapphål. Efter att ha lossat alla
fästanordningar kan klädseln tas av.
För att sätta på klädseln igen följder du anvisningarna i omvänd ordning.
Varning! Bilbarnstolen får aldrig användas utan klädsel.
RENGØRING
Der må kun anvendes originalt CYBEX Solution X2-fix betræk, da betrækket
udgør en væsentlig del af autostolens funktion. Reservedele kan rekvireres hos
forhandleren.
Bemærk! Betrækket kan vaskes ved maks. 30° skånevask. Betrækket kan falme,
hvis der vaskes ved højere temperatur. Vask betrækket separat og undgå
tørretumbling! Lad ikke betrækket tørre i direkte sollys! Plastikdelene rengøres
med mildt vaskemiddel og varmt vand.
Advarsel! Benyt aldrig kemiske rensemidler eller blegemidler!
PUHDISTUS
Lasten turvaistuimessa tulee käyttää vain alkuperäistä CYBEX Solution X2-fixpäällystettä, sillä se on tärkeä osa istuimen toimintaa. Varaosia on saatavana
jälleenmyyjältä.
Huom! Pese päällinen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Istuimen päällinen on
konepestävä max. 30° C hienopesulla. Jos peset korkeammassa lämpötilassa,
päällinen saattaa haalistua. Pese aina päällinen erikseen äläkä koskaan kuivaa
mekaanisesti! Älä kuivaa suorassa auringonvalossa. Muoviosat voit puhdistaa
miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä.
Varoitus! Älä käytä koskaan kemikaalisia pesuaineita tai valkaisuaineita!
RENGÖRING
Det är viktigt att bara använda en originalklädsel till CYBEX Solution X2-fix
eftersom klädseln spelar stor roll för stolens funktion. Ersättningsklädslar finns i
fackhandeln.
Observera! Tvätta klädseln innan du använder den första gången. Klädseln
kan tvättas i maskin i max. 30° C skontvätt. Om du tvättar klädseln i högre
temperaturer kan tyget blekna. Tvätta klädseln separat och torka den aldrig i
torktumlare eller torkskåp! Låt aldrig klädseln torka i direkt solljus! Plastdelar kan
rengöras med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten.
Varning! Använd under inga omständigheter kemiska rengöringsmedel eller
blekmedel!
20
21
EFTER EN ULYKKE
I forbindelse med en ulykke kan der opstå skader på autostolen, som ikke er
synlige. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at autostolen efterses af producenten
og eventuelt udskiftes.
TOIMINTA ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN
Jos joudut onnettomuuteen, turvaistuin voi vaurioitua, vaikkei sitä
välttämättä huomaakaan. Lasten turvaistuin on annettava tällöin valmistajan
tarkastettavaksi ja vaihdettava tarvittaessa uuteen.
ÅTGÄRDER EFTER EN OLYCKA
Efter en olycka kan bilbarnstolen vara skadad utan att det syns för blotta ögat.
I händelse av en olycka måste stolen alltid kontrolleras av tillverkaren och
eventuellt bytas ut.
PRODUKTETS LEVETID
CYBEX Solution X2-fix er udformet således, at den let kan holde den forventede
levetid (helt op til 9 år). Pga. store temperaturudsving og evt. uforudset
eksponering er det dog vigtigt at være opmærksom på følgende:
– Hvis bilen udsættes for direkte sollys over en længere periode, skal autostolen
fjernes fra bilen eller overdækkes med et klæde.
– Kontrollér mindst én gang årligt alle autostolens plast- og metaldele for
eventuelle skader eller ændringer i form eller farve. I tilfælde af ændringer
skal autostolen bortskaffes eller undersøges af producenten og evt. udskiftes.
– Ændringer i stoffet, især falmede farver, er normale efter flere års anvendelse
i bilen og betragtes ikke som fejl.
TUOTTEEN KESTÄVYYS
CYBEX Solution X2-fix on suunniteltu niin, että se kestää koko sen ajan, kun se
on tarkoitettu käytettäväksi. Koska istuin on tarkoitettu 3–12-vuotiaille lapsille,
sen tulee kestää on 9 vuotta. Koska lämpötilanvaihtelut saattavat kuitenkin
vaikuttaa odottamattomasti turvaistuimeen, seuraavat asiat on otettava
huomioon:
– Jos autoa pidetään suorassa auringonpaisteessa pidemmän aikaa, lasten
turvaistuin on irrotettava autosta tai peitettävä kankaalla.
– Tarkasta istuimen kaikki muovi- ja metalliosat vaurioiden tai muutosten
(muoto tai väri) varalta vuosittain. Jos huomaat muutoksia osissa, hävitä
turvaistuin tai anna se valmistajan tarkastettavaksi ja vaihda se tarvittaessa
uuteen.
– Kankaan muutokset, erityisesti värin haalistuminen, ovat tavallisia, kun
turvaistuinta käytetään autossa monta vuotta. Muutokset kankaassa eivät
vaikuta turvaistuimen toimintaan.
PRODUKTENS HÅLLBARHET
CYBEX Solution X2-fix är utformad för att hålla under den rekommenderade
tidsram som den ska användas – för barn i åldern mellan 3 till 12 år – alltså
åtta år. Men eftersom stolen kan utsättas för stora temperaturskillnader och
oväntade händelser är det ändå nödvändigt att observera följande:
– Om bilen står i direkt solljus under längre tid måste bilbarnstolen tas ut eller
täckas över med ett tygstycke.
– Varje år ska bilbarnstolens alla plast- och metalldelar undersökas för att
upptäcka skador eller förändringar av form eller färg. Om du upptäcker
några förändringar ska du kassera bilbarnstolen eller låta tillverkaren
undersöka den och om nödvändigt ersätta den.
– Förändringar på klädseln, speciellt blekta färger, räknas som normalt slitage
efter flera års användning i en bil och inte som skada.
BORTSKAFFELSE
Når autostolens levetid er udløbet, skal autostolen bortskaffes korrekt. Regler for
bortskaffelse kan variere. For at sikre korrekt bortskaffelse af autostolen kontakt
venligst det lokale renovationsselskab eller teknisk forvaltning. Sørg altid for at
overholde gældende regler for bortskaffelse af affald i dit land.
KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Kun lasten turvaistuinta ei enää käytetä, se tulee poistaa käytöstä oikealla
tavalla. Jätteiden hävitysmääräykset voivat vaihdella paikallisesti. Varmista,
että hävität lasten turvaistuimen oikein, ja ota yhteys paikkakuntasi jätehuollosta
vastaavaan tahoon. Noudata aina oman maasi jätteiden hävitysmääräyksiä.
ÅTERVINNING
När du inte längre ska använda din bilbarnstol är det viktigt att den tas
om hand på rätt sätt. Återvinningsreglerna varierar mellan olika länder. För
information om hur du skaffar bort bilbarnstolen på rätt sätt kontaktar du ditt
kommunala renhållningsföretag eller kommunen. Följ i alla händelser gällande
regler för avfallshantering.
22
GARANTI
Følgende garanti gælder kun i det land, hvor dette produkt oprindelig blev
solgt af en forhandler til en kunde. Garantien dækker alle produktions- og
materialefejl, som forefindes eller opstår, på købsdatoen eller inden for to
(2) år fra købsdatoen hos den forhandler som oprindeligt solgte produktet til
forbrugeren (producentens garanti). Hvis en produktions- eller materialefejl
opstår, vil vi – efter egen vurdering – enten reparere produktet uden beregning
eller udskifte det med et nyt. For at opnå denne garanti skal produktet indleveres
hos den forhandler, hvor produktet oprindeligt blev købt, sammen med
originalt købsbevis (kvittering eller faktura), som viser købsdato, forhandlerens
navn og typebetegnelsen for produktet. Garantien dækker ikke, hvis produktet
indleveres til producenten eller nogen anden person end den oprindelige
forhandler, som solgte produktet til en forbruger. Undersøg produktet grundigt
på købstidspunktet for eventuelle mangler og produktions- eller materialefejl, og
ved køb pr. postordre straks efter modtagelsen. I tilfælde af fejl skal anvendelse
af produktet stoppes, og produktet skal omgående indleveres til forhandleren,
der oprindelig solgte produktet. I tilfælde af reklamation skal produktet
afleveres i ren og komplet stand. Før henvendelse til forhandleren bedes
brugervejledningen nøje gennemlæst. Garantien dækker ikke skader påført
ved forkert anvendelse af produktet, udefra kommende påvirkninger (vand,
ild, ulykker, etc.) eller normal slitage. Garantien gælder kun, hvis produktet
har været anvendt i henhold til anvisningerne, hvis eventuelle reparationer
og service er udført af autoriserede personer, og hvis der er anvendt originale
komponenter samt originalt tilbehør. Garantien udelukker, begrænser eller
på anden måde påvirker ikke lovbestemte forbrugerrettigheder, herunder
erstatningskrav og krav vedrørende kontraktbrud, som køber måtte fremsætte
over for sælger eller producenten af produktet.
23
TAKUU
Seuraava takuu on voimassa ainoastaan siinä maassa, missä tuote on alun
perin myyty jälleenmyyjältä kuluttajalle. Takuu kattaa kaikki materiaalija valmistusvirheet, jotka tulevat esiin kahden vuoden kuluessa tuotteen
ostamisesta jälleenmyyjältä, joka on alun perin myynyt tuotteen kuluttajalle
(valmistuttajan takuu). Tapauksessa jossa materiaali- tai valmistusvirhe esiintyy,
tulemme – oman päätöksemme mukaisesti – joko korjaamaan tuotteen
veloituksetta, tai korvaamaan sen uudella tuotteella. Näissä tapauksissa tulee
ottaa yhteys alkuperäiseen tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään ja viedä
tai toimittaa tuote sovitusti jälleenmyyjälle. Alkuperäinen, ostopäiväyksellä
varustettu ostotosite, takuumerkintä, ostokuitti tai ostolasku, josta selviää
tuotteen malli ja ostopaikka, tulee toimittaa myyjälle tuotteen mukana.
Takuu ei ole voimassa, jos takuuvaatimukset esitetään valmistajalle muun
kuin alkuperäisen tuotteen myyneen jälleenmyyjän toimesta. Tarkastakaa
heti ostohetkellä huolellisesti, että tuote on täydellinen ja että materiaalitai valmistusvikoja ei ole havaittavissa. Jos tuote on ostettu etäkaupasta,
tarkastakaa se heti tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Jos siinä ilmenee
virheitä, älkää ottako sitä käyttöön, vaan ilmoittakaa virheestä välittömästi
jälleenmyyjälle, joka tuotteen on teille myynyt. Takuuvaatimuksissa tuotteen on
oltava puhdas ja muilta osin moitteettomassa kunnossa. Ennen yhteydenottoa
jälleenmyyjään lukekaa käyttöohje huolellisesti. Takuu ei kata vahinkoja ja
vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä, ympäristötekijöistä
(kosteus, tuli, liikenneonnettomuus jne.), tai normaalista kulumisesta. Takuu ei
myöskään kata käyttöohjeen vastaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja.
Takuun edellytyksenä on tuotteen käyttö käyttöohjeen mukaisesti ja että
kaikki siihen kohdistuvat toimenpiteet on tehty valmistajan valtuuttaman
henkilön toimesta sekä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita on käytetty.
Tämä takuu ei rajoita, estä tai muuten vähennä kuluttajan maakohtaisia,
kuluttajansuojalakiin perustuvia oikeuksia myyjää tai valmistajaa kohtaan.
GARANTI
Följande garanti gäller endast i det land där produkten ursprungligen såldes av
en återförsäljare till en kund. Garantin täcker alla tillverknings- och materialfel,
befintliga och som uppstår, vid inköpsdatum eller som uppstår inom två (2) år
från det datum då återförsäljaren sålde produkten till kunden (tillverkargaranti).
Om ett tillverknings- eller materialfel skulle uppstå kommer vi efter eget
gottfinnande att antingen reparera produkten utan kostnad eller ersätta den
med en ny produkt. För att erhålla en sådan garanti krävs det att man lämnar
in eller skickar produkten till återförsäljaren som ursprungligen sålde produkten
till kunden och att lämna in inköpsbeviset i original (kvitto eller faktura) som
visar inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens typbeteckning.
Garantin gäller inte om produkten lämnas in eller skickas till tillverkaren eller
någon annan person än återförsäljaren som ursprungligen sålde produkten
till kunden. Kontrollera produkten på inköpsdagen så att den är komplett
och att det inte finns några tillverknings- eller materialfel. Om produkten köpts
genom postorder ska den kontrolleras så snart den anlänt. Om någon defekt
upptäcks ska produkten inte användas utan lämnas in eller skickas tillbaka
till återförsäljaren som ursprungligen sålde produkten. Garantin gäller endast
om den returnerade produkten är ren och i komplett skick. Innan du kontaktar
återförsäljaren ska den här bruksanvisningen läsas igenom noggrant. Garantin
täcker inte några skador orsakade av felanvändning, yttre påverkan (vatten,
brand, trafikolyckor etc.) eller normalt slitage. Den gäller endast då produkten
har använts i enlighet med bruksanvisningarna, om eventuella modifieringar
och underhåll har utförts av auktoriserade personer och om originaldelar och
-tillbehör använts. Den här garantin utesluter inte, begränsar eller påverkar
inte på annat sätt några lagstadgade konsumenträttigheter, inklusive
utomobligatoriska anspråk och anspråk med avseende på kontraktsbrott som
köparen kan ha mot säljaren eller produktens tillverkare.
24
KJÆRE KUNDE!
TAKK FOR AT DU VALGTE Å KJØPE CYBEX SOLUTION X2-FIX.
VI FORSIKRER DEG OM AT VI HAR FOKUSERT PÅ SIKKERHET, KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET UNDER UTVIKLINGEN
AV CYBEX SOLUTION X2-FIX. PRODUKTET ER FREMSTILT UNDER STRENG KVALITETSKONTROLL OG OPPFYLLER DE
STRENGESTE SIKKERHETSKRAV.
ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ РЕШЕНИЕ КУПИТЬ CYBEX SOLUTION X2-FIX.
МЫ УВЕРЯЕМ ВАС, ЧТО В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ CYBEX SOLUTION X2-FIX МЫ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ
НА
БЕЗОПАСНОСТИ,
КОМФОРТЕ
И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ
ДРУЖЕЛЮБИИ.
ПРОДУКТ
ИЗГОТОВЛЕН
ПОД СПЕЦИАЛЬНЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ И ВOПЛОЩАЕТ САМЫЕ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ.
DRODZY KLIENCI!
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP FOTELIKA SAMOCHODOWEGO CYBEX SOLUTION X2-FIX.
MOŻEMY PAŃSTWA ZAPEWNIĆ, ŻE OPRACOWUJĄC FOTELIK CYBEX SOLUTION X2-FIX, NAJWIĘCEJ UWAGI
POŚWIĘCILIŚMY BEZPIECZEŃSTWU, WYGODZIE ORAZ PROSTOCIE UŻYTKOWANIA. PRODUKT TEN WYPRODUKOWANO
W OPARCIU O SYSTEM ŚCISŁEJ KONTROLI JAKOŚCI I SPEŁNIA NAJSUROWSZE WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA.
25
26
BRUKSANVISNING
CYBEX Solution X2-fix
stol med ryggstøtte
ANBEFALT TIL:
Alder: Fra ca. 3 til 12 år
Vekt: 15 til 36 kg
Høyde: opptil 150 cm
For bilseter med selvopprullende
trepunktsbelter
GODKJENNING:
ECE R-44/04, gruppe II/III, 15 til 36 kg
ИНСТРУКЦИЯ
CYBEX Solution X2-fix
сидение со спинкой
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:
Возраст; приблизительно от 3 до 12 лет;
Вес от 15 до 36кг;
рост до 150см.
Для транспортных средств оснащённых
трёхточечными инерционными ремнями
безопасности.
ДОПУСК:
ECE R-44/04, группа II/III, 15 до 36 кг
08/2011
27
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Fotelik samochodowy CYBEX Solution X2-fix
z oparciem
ZALECANY DLA:
Wiek: od ok. 3 do 12 lat,
Waga: od 15 do 36 kg,
Wzrost: maksymalnie 150 cm,
do foteli samochodowych z 3-punktowymi
pasami bezpieczeństwa z automatyczną
blokadą.
DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU:
Zgodny z normą ECE
R44/04,grupa II/III: 15-36 kg
NO
INNHOLD
RU
СОДЕРЖАНИЕ
PL
SPIS TREŚCI
Advarsel! For at barnet skal være korrekt sikret, er det viktig at du bruker
og monterer CYBEX Solution X2-fix i henhold til anvisningene i denne
veiledningen.
Merk: Oppbevar bruksanvisningen under det elastiske trekket på baksiden av
seteryggen, slik at den er tilgjengelig hvis du har behov for å slå opp i den.
Bemerk! Ifølge lokale bestemmelser kan de tekniske spesifikasjonene på varen
være forskjellige.
Предупреждение! Для надлежащей защиты вашего ребенка,
существенно использовать и устанавливать CYBEX Solution X2-fix согласно
инструкциям в этом руководстве.
Важно! Инструкция по эксплуатации всегда должна быть под рукой.
Храните ее под эластичным чехлом с обратной стороны спинки кресла.
Внимание! В зависимости от местных норм и правил характеристика
изделия может различаться.
Ostrzeżenie! Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku, bardzo ważne jest, aby
zmontować fotelik CYBEX Solution X2-fix oraz używać go zgodnie z niniejszą
instrukcją użytkowania.
Uwaga! Zawsze przechowuj instrukcję pod elastyczną osłonką znajdującą się
z tyłu oparcia, aby była pod ręką, w razie gdyby trzeba było coś sprawdzić.
Uwaga! Cechy produktów mogą różnić się między sobą w zależności od modelu.
Hurtigveiledning ........................................................................................................1
Короткое руководство ............................................................................................1
Instrukcja skrócona ...................................................................................................1
Advarsel / Merk ..........................................................................................................2
Предупреждение / Предупреждение ................................................................2
Ostrzeżenie / Uwaga .................................................................................................2
Godkjenning – egnethet ........................................................................................27
Допуск - ограничения ...........................................................................................27
Dopuszczenie do użytku – norma ..........................................................................27
Montering første gang ............................................................................................29
Первая установка ..................................................................................................30
Pierwszy montaż fotelika .........................................................................................30
Tilpasse stolen til kroppsstørrelsen...........................................................................29
Подгонка по росту .................................................................................................30
Dostosowanie fotelika do wymiarów dziecka......................................................30
Tilpasse hodestøtten ...............................................................................................29
Подгонка подголовника .......................................................................................30
Regulacja zagłówka...............................................................................................30
Korrekt plassering i bilen..........................................................................................31
Правильное положение в транспортном средстве ........................................32
Właściwe miejsce w samochodzie .......................................................................32
X-fix-montering ........................................................................................................33
Монтаж кресла при помощи крепления X-fix ...................................................34
Mocowanie fotelika za pomocą zaczepów ........................................................34
Fjerne Solution X2-fix ................................................................................................35
Демонтаж Solution X2-fix .......................................................................................36
Wyjmowanie fotelika Solution X2-fix z samochodu ..............................................36
Sikre barnet ..............................................................................................................35
Защита ребёнка ....................................................................................................36
Zabezpieczenie dziecka ........................................................................................36
Feste sikkerhetsbeltet til barnet ..............................................................................37
Пристегните ребёнка ремнём безопасности .................................................38
Zapnij dziecku pasy .................................................................................................38
Er barnet korrekt sikret? ...........................................................................................39
Надёжно ли защищён ваш ребёнок? ................................................................40
ICzy dziecko jest dobrze zabezpieczone?............................................................40
Justere hodestøttens helning .................................................................................39
Наклонный подголовник .......................................................................................40
Odchylany zagłówek .............................................................................................40
Vedlikehold ..............................................................................................................41
Уход за креслом ....................................................................................................42
Konserwacja ............................................................................................................42
Fjerne setetrekket ....................................................................................................41
Снятие чехла ..........................................................................................................42
Zdejmowanie tapicerki ...........................................................................................42
Rengjøring ................................................................................................................41
Чистка ......................................................................................................................42
Czyszczenie ..............................................................................................................42
Etter en ulykke ..........................................................................................................43
Что сделать после несчастного случая ............................................................44
Postępowanie po wypadku drogowym ...............................................................44
Produktets levetid ....................................................................................................43
Срок службы кресла ............................................................................................44
Trwałość produktu ..................................................................................................44
Avhending................................................................................................................43
Распоряжение .......................................................................................................44
Utylizacja ..................................................................................................................44
Garantie ...................................................................................................................45
Гарантия...................................................................................................................46
Gwarancja ...............................................................................................................46
28
b
a
c
a
d
d
MONTERING FØRSTE GANG
Barnestolen består av et sete (d) og ryggstøtte (a) med høyderegulerbar
skulder- og hodestøtte. Alle deler må brukes sammen for at barnet skal være
best mulig sikret og ha det mest mulig behagelig.
Advarsel! Delene i CYBEX Solution X2-fix må ikke brukes alene eller sammen
med seter, ryggstøtter eller hodestøtter fra andre produsenter eller produktserier.
I slike tilfeller opphører godkjennelsen umiddelbart.
Ryggstøtten (a) hektes fast til seteputens aksel (c) med føringsdelen (b).
Merk: Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted. Sørg for at den er
tilgjengelig i tilfelle du får behov for den.
Oppbevar bruksanvisningen under det elastiske trekket på baksiden av
seteryggen.
Advarsel! Vær oppmerksom så ikke løse deler eller plastdeler på stolen setter
seg fast under daglig bruk av bilen, f.eks. når du justerer bilsetet eller på grunn
av bildøren.
Sett inn sidebeskyttelsesputene på begge sider i montasjehullene (z) og press
dem ned til de går i inngrep
ПЕРВАЯ УСТАНОВКА
Детское автомобильное кресло безопасности состоит из сидения (d)
и спинки (a) с регулируемым охватом плеч и подголовником. Только
комбинация обеих частей обеспечивает лучшую защиту и комфорт
вашему ребенку.
Предупреждение! Частьи CYBEX Solutin X-fix не должны использоваться
отдельно или в комбинации с сидением или спинкой или подголовником
других проиводителей. В таких случаях, сертификат теряет силу
немедленно.
Спинка (а) закреплена на ось(с) сидения (d) c зажимом (b).
Важно! Пожалуйста, храните инструкцию по эксплуатации в доступном
месте. Она всегда должна быть под рукой, когда Вы захотите в нее заглянуть.
Вы можете хранить инструкцию по эксплуатации под эластичным чехлом с
обратной стороны спинки кресла.
Предупреждение! Пожалуйста всегда обратите внимание, что никакие
свободные части или пластмассовые части кресла не зажаты ежедневным
использованием автомобиля например, регулируя автомобильное место
или дверью автомобиля.
Установите подушку Линейной Защиты от Бокового Удара (система LSP) с
обеих сторон в крепежные отверстия (z). После этого нажмите на подушку,
пока не услышите щелчок.
PIERWSZY MONTAŻ FOTELIKA
Fotelik składa się z siedziska (d) i oparcia (a) z zagłówkiem i zabezpieczeniem
barkowym o regulowanej wysokości. Tylko połączenie obu części zapewni
Twojemu dziecku wygodę i najlepszą ochronę.
Ostrzeżenie! Części fotelika CYBEX Solution X2-fix nie wolno używać osobno
lub w połączeniu z siedziskami, oparciami lub zagłówkami innych firm lub z
innej serii produktów, ponieważ powoduje to natychmiastowe unieważnienie
certyfikatu dopuszczenia do użytku.
Oparcie fotelika (a) zahacz o oś (c) siedziska (d) za pomocą mocowania (b).
Uwaga! Należy zawsze przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu.
Powinna być zawsze pod ręką, aby móc do niej w każdej chwili zajrzeć.
Przechowuj instrukcję pod elastyczną osłonką znajdującą się z tyłu oparcia.
Ostrzeżenie! Należy zawsze zwracać uwagę, aby luźne bądź plastikowe
części fotelika nie zaklinowały się gdzieś w wyniku codziennego używania
pojazdu (np. przesuwania siedzenia lub zamykania drzwi samochodu).
Włóż wkładki zabezpieczające przed zderzeniem bocznym (system L.S.P.) w
otwory montażowe (z) znajdujące się z obu stron, następnie wciśnij je, aż się
zatrzasną.
TILPASSE STOLEN TIL KROPPSSTØRRELSEN
Kun når skulder- og hodestøtten (e) er optimalt tilpasset i høyden, er barnet
sikret på en best mulig og mest behagelig måte. Dette garanterer også at
det diagonale beltet (f) får en optimal plassering. Høyden (e) kan justeres i 11
ulike posisjoner. Skulderstøtten er festet til hodestøtten og trenger ikke justeres
separat. Støtten skal tilpasses slik at du får 2 fingre inn mellom hodestøttens
nedre kant og barnets skuldre.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОД РОСТ.
Только плечо и подголовник(e), которые оптимально установлены по высоте,
обеспечивают лучшую защиту и комфорт для вашего ребенка, а также
гарантируют оптимальное положение диагонального ремня (f). Вы можете
регулировать высоту (e) в 11 положениях. Защита плеча установлена
к подголовнику и не должна использоваться отдельно. Регулирование
должно провестись так, чтобы Вы могли провести 2 пальцами между
базовым краем подголовника и плечом ребенка.
DOSTOSOWANIE FOTELIKA DO WYMIARÓW DZIECKA
Tylko dostosowanie wysokości zagłówka i zabezpieczenia barkowego (e) do
najwygodniejszej pozycji zapewni optymalne bezpieczeństwo i wygodę
dziecka. Gwarantuje to również najlepsze położenie barkowego pasa
bezpieczeństwa (f). Zagłówek (e) można ustawić w 11 pozycjach.
Zabezpieczenie barkowe jest połączone z zagłówkiem, więc nie trzeba go
regulować osobno. Wysokość zagłówka należy ustawić tak, aby pomiędzy
ramieniem dziecka a dolną krawędzią zagłówka mieściły się dwa palce.
TILPASSE HODESTØTTEN
– Plasser barnet i barnestolen
– Trekk opp justeringshåndtaket (h) for å låse opp skulder- og hodestøtten.
– Nå kan du plassere skulder- og hodestøtten (e) i ønsket posisjon.
– Skulder- og hodestøtten (e) låses automatisk med en gang du slipper
justeringshåndtaket (h).
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОЛОВНИКА
– Поместите вашего ребенка в детское кресло.
– Надавите на ручку регулирования (h), чтобы отпереть плечо и
подголовник.
– Теперь Вы можете привести плечо и подголовник(e) в удобное для
Вас положение.
– Как только Вы отпускаете ручку регулирования (h), плеча и подголовника
(e), замки фиксируются автоматически.
REGULACJA ZAGŁÓWKA
– Umieść dziecko w foteliku.
– Pociągnij do góry za uchwyt regulacji (h), aby odblokować zabezpieczenie
barkowe i zagłówek.
– Teraz możesz ustawić obie części (e) na wybranej wysokości.
– Kiedy puścisz uchwyt regulacji (h), zabezpieczenie barkowe i zagłówek (e)
zablokują się auto matycznie w wybranej pozycji.
z
e
e
f
29
h
30
KORREKT PLASSERING I BILEN
CYBEX Solution X2-fix kan brukes i alle seter som har et selvopprullende
trepunktsbelte. Som en hovedregel anbefaler vi at barnestolen plasseres i bilens
baksete. Barnet vil som regel være utsatt for høyere risiko ved ulykker dersom det
sitter foran.
Advarsel! Du kan ikke bruke stolen i et sete med topunktsbelte eller hoftebelte.
Hvis du fester barnet med et topunktsbelte, kan det få livstruende skader i en
ulykke.
Bilen må støtte ekstra feste med X-fix-koblingene. Bilstolen skal derfor bare
brukes i biler klassifisert for „semiuniversal“ montering og som er oppført i
den vedlagte listen over godkjente biler. Listen oppdateres kontinuerlig.
Du kan få den nyeste listen ved å kontakte oss, eller ved å gå inn på
www.cybex-online.com.
I unntakstilfeller kan stolen festes i det fremre passasjersetet. I slike tilfeller skal du
legge merke til følgende:
– I biler med kollisjonsputer bør du skyve passasjersetet så langt tilbake som
mulig. Forsikre deg om at det øverste punktet til bilens sikkerhetsbelte holdes
bak stolens belteføring.
– Følg anbefalingene fra bilprodusenten.
Advarsel! Setebeltet (f) må føres diagonalt bakfra og må aldri gå forover til
forsetets øvre beltepunkt. Dersom det ikke er mulig å sikre dette, f.eks. ved å
skyve setet frem eller bruke stolen i et annet sete i bilen, er ikke barnestolen
egnet for denne bilen.
Bagasje eller andre gjenstander i bilen som kan føre til skader ved ulykker, må
alltid festes skikkelig.
Advarsel! Denne bilstol må ikke anvendes i biler med sidevendte seter. Bilstolen
er tillatt for kjøretøyer med bakovervendte seter, f.eks. i varebiler eller minibusser,
forutsatt at setet er godkjent til voksne. Sørg for at nakkestøtten ikke er avmontert
når bilstolen monteres på et passasjersete som vender mot kjøreretningen!
Bilstolen skal ha setebeltet fastspent, selv om den ikke brukes. Dette for å unngå
at fører eller passasjerer kommer til skade pga. en løs bilstol i tilfelle av en
nødbremsing eller et sammenstøt.
Merk! Gå aldri fra barnet i bilen.
f
31
ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ
CYBEX Soluion X может использоваться на всех местах с автоматическим ремнём
перетрактора с трёхточечным креплением. Мы настоятельно рекомендуем
использовать задние сиденья транспортного средства. На переднем сиденье ваш
ребенок обычно подвержен более высокому риску в случае несчастного случая.
Предупреждение! Не использовать кресло с ремнём с двумя точками крепления
или поясом коленей. Закреплённый ремнём с двумя точками крепления ребенок,
может получить серьёзные или даже смертельные повреждения в результате
несчастного случая.
Для крепления при помощи системы X-fix необходимо наличие разрешения
“semi universale”. Поэтому кресло Solution X2-fix может использоваться
только в определенных автомобилях, перечисленных в прилагаемом списке.
Список регулярно пополняется. Последнюю версию Вы можете получить
непосредственно у нас, в специализированной рознице или на www.cybex-online.com.
В исключениях кресло может устанавливаться на переднем пассажирском сиденьe.
Пожалуйста отметьте следующее для таких случаев:
– В автомобилях с подушкой безопасности Вы должны выдвинуть пассажирское
сиденье назад, насколько это возможно. Пожалуйста удостоверьтесь, что верхная
точка крепления ремня безопасности транспортного средства находится за
направляющим ремня на кресле.
– Вы должны следовать рекомендациям изготовителя транспортного средства.
Предупреждение! Ремень безопасности (f) должен пройти по диагонали от
задней части и никогда не должен иметь верхную точку крепления ремня впереди
переднего сиденья в вашем транспортном средстве. Если Вы не смогли изменить
это, например, выдвигая сиденье вперёд или при использовании кресла на
других сиденьях в автомобиле, тогда детское кресло безопасности не является
подходящими для этого транспортного средства.
Багаж или другие объекты в транспортном средстве, которые могут вызвать
повреждения в результате несчастного случая, должны всегда быть закреплены
должным образом.
Внимание! В машинах с пассажирскими местами, расположенными сбоку,
использование детского кресла не разрешается. Если в машине кресла
расположены против движения, пр. в фургоне или микроавтобусе, детским
креслом можно пользоваться при условии, что рядом будет находиться взрослый.
Удостоверьтесь, что подголовник не снят, когда будете устанавливать детское
кресло на пассажирское во время движения против. Детское кресло должно быть
закреплено ремнем безопасности даже тогда, когда оно не используется. Это
необходимо для того, чтобы во время резкого торможения или аварии, пассажир
или водитель не пострадали от удара с детским креслом.
Заметьте! Пожалуйста никогда не оставляйте вашего ребенка одного в автомобиле
без присмотра.
WŁAŚCIWE MIEJSCE W SAMOCHODZIE
Fotelik CYBEX Solution X2-fix może być używany na dowolnym siedzeniu
samochodu, gdzie zamontowane są 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z
automatyczną blokadą. Generalnie zalecamy wybór tylnego siedzenia
samochodu, ponieważ na przednim dziecko jest narażone na większe
niebezpieczeństwo w razie wypadku.
Ostrzeżenie! Fotelika CYBEX Solution X2-fix nie wolno używać na siedzeniu,
gdzie znajdują się 2-punktowe pasy bezpieczeństwa lub pas biodrowy. Używanie
tego typu pasa bezpieczeństwa może spowodować śmiertelne obrażenia
dziecka w razie wypadku.
Samochody powinny mieć możliwość zamocowania fotelika za pomocą
dodatkowych łączników X-fix. Dlatego fotelik ten może być używany
tylko w samochodach, które należą do „półuniwersalnej“ kategorii
instalacyjnej i które znajdują się na załączonej liście dopuszczonych
pojazdów. Lista ta jest regularnie uaktualniana i jej aktualną wersję można
uzyskać od nas lub znaleźć na stronie internetowej www.cybex-online.com.
W wyjątkowych przypadkach fotelik można umieścić na przednim siedzeniu.
Należy przy tym przestrzegać następujących zaleceń:
– Jeżeli pojazd posiada boczną poduszkę powietrzną od strony pasażera, odsuń
siedzenie do tyłu najdalej, jak jest to możliwe. Zwróć uwagę, aby górny zaczep
pasa pojazdu zawsze znajdował się za fotelikiem.
– Przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu.
Ostrzeżenie! Pas barkowy pojazdu (f) powinien zawsze przebiegać skośnie do
tyłu i nie powinien nigdy przebiegać ku przodowi w kierunku górnego zaczepu
pasa przedniego siedzenia samochodu. Jeżeli nie jesteś w stanie w ten sposób
ustawić fotelika CYBEX Solution X2-fix na żadnym siedzeniu (np. przesuwając
siedzenie samochodu do przodu), oznacza to, że fotelik nie nadaje się do tego
typu pojazdu.
Bagaże i inne przedmioty znajdujące się w samochodzie powinny zostać
zabezpieczone, aby uniknąć zranienia w razie wypadku.
Ostrzeżenie! Montowanie niniejszego dziecięcego fotelika samochodowego
na fotelach samochodowych ustawionych bokiem do kierunku jazdy jest
niedozwolone. Na fotelach samochodowych umieszczonych tyłem do
kierunku jazdy, np. w samochodach typu van czy minibus, można montować
niniejszy fotelik, pod warunkiem że fotele samochodowe przeznaczone są do
przewożenia osób dorosłych. Montując fotelik samochodowy na siedzeniu
tyłem do kierunku jazdy, upewnij się, że zagłówek nie jest zdjęty. Dziecięcy fotelik
zawsze musi być zapięty pasami, nawet jeśli jest pusty. Fotelik pozostawiony
luzem może spowodować obrażenia kierowcy i pasażerów w przypadku kolizji
czy gwałtownego hamowania.
Uwaga! Nie należy nigdy zostawiać dziecka w foteliku bez opieki.
32
y
y
33
x
x
X-FIX-MONTERING
Ditt barns sikkerhet øker ved bruk av X-fix-koblinger, som gjør det mulig å
feste barnesetet sikkert i bilen. Barnet ditt fortsetter å bruke trepunktselen
når det er fastspent i setet.
– Fest de to medfølgende X-fix-installasjonshjelpene (med den lange delen
pekende oppover) i de to ISOFIX-festepunktene (i).
Merk! ISOFIX-festepunktene (i) er to metallkroker i hvert sete, som befinner seg
mellom seteryggen og setet i bilen din. Slå opp i bilens brukermanual hvis du er
usikker.
− For å justere setet flytter du på X-fix-knappen, som befinner seg i bunnen av
setet.
− Strekk koblingene (w) så langt som mulig.
− Vri X-fix-koblingene 180°, slik at de peker mot installasjonshjelpene.
Merk! Sørg for, at det grønne sikkerhetsmerket (x) på samlestykkene ikke er
synlig. Om nødvendig, frigjør dem ved på samme tid å skyve og dra den røde
utløserknappen (y) bakover. Gjenta denne fremgangsmåten med det andre
samlestykket.
– Trykk begge X-fix-koblingene (w) inn i installasjonshjelpene til du hører at de
smekker på plass i ISOFIX-festepunktene (i).
− Sørg for at setet er godt festet ved å prøve og trekke det ut.
− Det grønne sikkerhetsmerket (x) skal være helt synlig på begge sider av de
røde utløserknappene (y).
− Nå kan du justere setet med X-fix-knappen som befinner seg i bunnen av
barnesetet.
Merk! Du kan lese mer om dette i avsnittet „Montere setet i bilen“.
– Nå kan du spenne fast barnet. Les mer om dette i „Spenne fast barnet“.
МОНТАЖ КРЕСЛА ПРИ ПОМОЩИ КРЕПЛЕНИЯ X-FIX
При помощи крепления X-fix Вы можете обеспечить жесткое
соединение детского кресла с автомобилем и повысить тем
самым безопасность Вашего ребенка. Кроме того, Ваш ребенок
будет пристегнут трехточечным ремнем безопасности Вашего
автомобиля
– Подвесьте обе прилагаемые крепежные направляющие X-fix (u) длинным
язычком вверх в обеих крепежных точках ISOFIX (i).
Внимание! Крепежные точки ISOFix (i) – это по два металлических язычка на
каждое сидячее место, которые находятся между спинкой и сидением в
Вашем автомобиле. Если Вы сомневаетесь, воспользуйтесь инструкцией
по эксплуатации Вашего автомобиля.
− Нажмите регулировочную клавишу X-fix (v) на нижней части детского
кресла.
– Вытяните скобу X-fix (w) до упора.
– Поверните скобу X-fix на 180 о, с тем чтобы она показывала на крепежные
направляющие.
Внимание! Убедитесь, что зеленый индикатор безопасности (x)
соединителей не видим. При необходимости одновременно нажмите
и потяните назад красную кнопку (y). Повторите то же самое с другим
соединителем.
– Вставьте обе скобы X-fix (w) в крепежные направляющие и двигайте их до
точек крепления ISOFIX (i), пока не услышите четкий щелчкок.
– Убедитесь в том, что кресло хорошо закреплено, попробовав вытащить
его обратно.
– Зеленый индикатор безопасности (x) должен быть видим на обеих
сторонах красных кнопок (y).
– При помощи регулировочной клавиши X-fix (v) на нижней части детского
кресла Вы можете регулировать положение кресла.
Важно! См. для этого раздел «Установка кресла в автомобиле».
– Теперь Вы можете пристегнуть Вашего ребенка ремнем безопасности,
см. раздел «Пристегивание ребенка».
MOCOWANIE FOTELIKA ZA POMOCĄ ZACZEPÓW
Dzięki zaczepom X-fix, które umożliwiają stabilne zamocowanie fotelika
w samochodzie, zwiększa się bezpieczeństwo Twojego dziecka. Dziecko
powinno mieć nadal zapięte 3-punktowe pasy bezpieczeństwa.
– Połącz dwa załączone elementy pomocnicze X-fix (ich dłuższa część
powinna być skierowana do góry) z uchwytami ISOFIX (i).
Uwaga! Uchwyty ISOFIX (i) to dwa metalowe haki znajdujące się w szczelinie
pomiędzy oparciem a siedziskiem siedzenia samochodowego. W razie
wątpliwości należy zajrzeć do instrukcji obsługi samochodu.
− W celu regulacji przesuń przycisk X-fix znajdujący się na spodzie fotelika.
– Wyciągnij zaczepy (w) najdalej jak to możliwe.
– Obróć zaczepy X-fix o 180°, tak aby były zwrócone w kierunku elementów
pomocniczych.
Uwaga! Upewnij się, że oba zielone przyciski zabezpieczające (x) zaczepów
nie są wyciśnięte. W razie potrzeby zwolnij zaczep, wciskając i przesuwając
czerwony przycisk zwalniający (y). Powtórz te same czynności dla drugiego
zaczepu.
– Wsuń oba zaczepy X-fix (w) do elementów pomocniczych, aż usłyszysz, że
zatrzasnęły się w uchwytach ISOFIX (i).
– Pociągnij za fotelik, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowany.
– Zielone przyciski zabezpieczające (x) powinny być widoczne z obu stron i
powinny wystawać z czerwonych przycisków zwalniających (y).
Uwaga! Dodatkowe informacje znajdziesz w punkcie „Umieszczanie fotelika w
samochodzie“.
– Możesz teraz zapiąć dziecku pasy. Zajrzyj do punktu „Zapnij dziecku pasy“.
34
a
1
35
35
2
FJERNE SOLUTION X2-FIX
Følg alle trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge.
– Løsn ISOFIX samledelene (w) ved samtidig å dra i og skyve de røde
utløserknappene (y) bakover.
− Trekk setet ut av installasjonshjelpene (u).
− Vri X-fix-koblingene 180°.
− Flytt på X-fix-knappen som befinner seg i bunnen av barnebilsetet, og trykk
X-fix-koblingene helt inn.
Advarsel! Seteryggen til CYBEX Solution X-fix bør hvile flatt mot ryggen av
bilsetet. Ved å trykke barnestolen bakover vil den presses tett mot bilsetet.
For at barnet skal være best mulig beskyttet skal setet være i vanlig oppreist
stilling!
ДЕМОНТАЖ SOLUTION X2-FIX
Произведите все шаги по монтажу в обратной последовательности.
– Разблокируйте соединители (w) ISOFIX одновременно потянув красные
кнопки (y).
– Вытащите кресло из крепежных направляющих (u).
– Поверните скобы X-fix на 180°.
– Нажмите на клавишу регулировки X-fix (v) на нижней части детского кресла и
вытяните до упора скобы X-fix.
Важно! Тем самым Вы защищаете подставку кресла от повреждений, а скобы
X-fix от загрязнений, которые могут повлиять на их безупречную работу. При
использовании в автомобиле чехлов из таких легко повреждаемых материалов,
как например кожа или велюр, мы рекомендуем подкладывать под детское
кресло одеяло или ткань, чтобы избежать возможных повреждений.
WYJMOWANIE FOTELIKA SOLUTION X2-FIX Z SAMOCHODU
Wykonaj wszystkie czynności instalacyjne w odwrotnej kolejności.
– Zwolnij zaczepy ISOFIX (w), wciskając i przesuwając czerwone przyciski
zwalniające (y).
– Wyjmij fotelik z elementów pomocniczych (u).
– Obróć zaczepy X-fix o 180°.
– Przesuń przycisk X-fix znajdujący się na spodzie fotelika i wciśnij zaczepy X-fix
do końca.
Uwaga! Procedura ta chroni siedzisko fotelika i zapobiega jego uszkodzeniu
lub poplamieniu. Uszkodzenia lub plamy mogłyby mieć wpływ na sprawność
fotelika.
SIKRE BARNET
Plasser barnet i stolen i bilsetet.
– Forsikre deg om at ryggstøtten (a) til barnestolen hviler mot ryggen av bilsetet
slik at barnestolen ikke ligger i hvilestilling.
– Når du bruker ISOFIX-fester i bilen, må du sørge for at seteryggen på Solution
X-fix er perfekt tilpasset og berører baksetet i bilen over hele lengden.
Avstanden kan justeres med justeringsspaken (v), som befinner seg i bunnen
av barnesetet.
– På enkelte bilseter med setetrekk av ømfintlig materiale (f.eks. velur, skinn
osv.), kan barnestolen etterlate slitasjespor på setet. For å unngå dette bør du
legge et teppe eller håndkle under barnestolen.
– Dersom bilens hodestøtte er i veien for stolen, trekker du den ut og snur den,
eller fjerner den fullstendig. Ryggstøtten (a) kan tilpasses optimalt til nesten
alle seteposisjoner.
Advarsel! Seteryggen til CYBEX Solution X2-fix bør hvile flatt mot ryggen av
bilsetet. Ved å trykke barnestolen bakover vil den presses tett mot bilsetet. For
at barnet skal være best mulig beskyttet skal setet være i vanlig oppreist stilling!
Merk! På enkelte bilsetetrekk laget av ømfintlige materialer (f.eks. velur, skinn
osv.) kan bruk av barneseter forårsake spor av slitasje. For å unngå dette bør du
legge et teppe eller håndkle under barnesetet.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА
Поместите детское кресло безопасности в соответствующее сиденье в автомобиле.
– Пожалуйста удостоверьтесь, что спинка(a) детского кресла безопасности
прилегает к спинке автомобильного сиденья так, чтобы детское кресло ни в
коем случае не находилось в спящем положении.
– При использовании в машине крепежных точек ISOFIX следите за тем, чтобы
спинка Solution X2-fix по всей плоскости прилегала к спинке сидения автомобиля.
Вы можете регулировать это расстояние при помощи регулировочной клавиши
(v) на нижней части детского кресла.
– Некоторые автомобили имеют покрытия сидений, которые сделаны из
чувствительного материала (например велюры, кожа и т.д.), использование
детских кресел безопасности может привести к следам износа. Чтобы избегать
этого, Вы должны поместить одеяло или полотенце под детским креслом.
– Если подголовник сиденья транспортного средства мешает установлению
детского кресла безопасности, то просим Вас вытянуть подголовник на весь
размер, повернуть его или-же удалить подголовник поностью. Спинка (a)
оптимально приспосабливается к почти любому сиденью автомобиля.
Предупреждение! Спинка Solution X2-fix должна вплотную прилегать к спинке
седенья автомобиля. Подушка сиденья креслица так-же должна плотно
прилегать к сиденью автомобиля, для этого просим вас надавить на шарнирную
часть креслица в углу между спинкой и седеньем. Для лучшей защиты вашего
ребенка, кресло должно быть в вертикальном положении!
Важно! На некоторых автомобильях покрытия сидений, которые сделаны из
чувствительного материала (например велюр, кожа и т.д.) использование детских
креслиц безопасности может привести к следам износа. Чтобы избегать этого, Вы
должны поместить одеяло или полотенце под детское креслицо.
ZABEZPIECZENIE DZIECKA
Umieść fotelik CYBEX Solution X2-fix na odpowiednim siedzeniu samochodu.
– Należy zwrócić uwagę, żeby oparcie fotelika (a) ściśle przylegało do oparcia
fotela samochodowego. Fotelik CYBEX Solution X2-fix nie może być w
żadnym razie ustawiony w pozycji do spania.
– Korzystając z uchwytów ISOFIX w samochodzie, upewnij się, że oparcie
fotelika Solution X2-fix ściśle przylega do oparcia siedzenia samochodowego.
Można to wyregulować za pomocą dźwigni (v) umieszczonej na spodzie
fotelika.
– W miarę używania fotelika mogą powstawać ślady na tapicerce samochodu
wykonanej z delikatnego materiału (np. weluru lub skóry). Aby tego uniknąć,
połóż koc lub ręcznik na siedzeniu pod fotelikiem.
– Jeżeli zagłówek siedzenia samochodu przeszkadza w zamontowaniu
fotelika, należy go wyjąć i obrócić albo zdjąć całkowicie. Oparcie fotelika
(a) łatwo dopasowuje się do siedzenia samochodowego o każdym
nachyleniu.
Ostrzeżenie! Oparcie fotelika Solution X2-fix powinno dokładnie przylegać do
górnej części fotela samochodowego. Siedzisko fotelika powinno być
dosunięte do tyłu i ściśle przylegać do siedzenia fotela samochodowego.
Dla zapewnienia jak najlepszej ochrony dziecku, fotelik CYBEX Solution X2-fix
powinien być ustawiony w normalnej, pionowej pozycji.
Uwaga! Fotele samochodowe o delikatnej tapicerce (np.z weluru, skórzane itd.)
mogą ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu przez dziecięcy fotelik samochodowy.
Aby tego uniknąć, należy w takiej sytuacji podłożyć pod fotelik koc lub ręcznik.
36
36
l
l
m
f
k
n
d
g
n
k
e
f
f
37
FESTE SIKKERHETSBELTET TIL BARNET
Plasser barnet i barnestolen. Trekk trepunktsbeltet godt ut og før det foran
barnet mot beltelåsen.
Advarsel! Ikke vri beltet!
Stikk låsetungen (m) inn i beltelåsen (l). Du skal høre at beltet går i lås med et
„KLIKK“.
Før hoftebeltet (n) gjennom den nedre belteføringen (k) til barnestolen. Stram
hoftebeltet (n) ved å trekke i det diagonale beltet (f) slik at det ikke er noe slark.
Jo strammere beltet er, jo bedre beskytter det mot skader. Det diagonale beltet
og hoftebeltet skal begge føres gjennom den nedre belteføringen på siden til
beltelåsen.
Advarsel! Beltelåsen til bilsetet (l) må under ingen omstendigheter stikke inn
i den nedre belteføringen (k). Hvis beltet er for langt, er ikke stolen egnet for
denne bilen.
Hoftebeltet (n) bør plasseres i den nedre belteføringen (k) på begge sider av
stolen (d).
Merk! Lær barnet fra starten av at beltet skal være stramt, og at det skal
stramme beltet selv om nødvendig.
Advarsel! Hoftebeltet må føres så lavt som mulig over barnets skritt for at det
skal ha best mulig effekt ved ulykker.
Deretter fører du det diagonale beltet (f) gjennom den øvre røde belteføringen
(g) i skulderstøtten (e) til det er inne i føringen.
Forsikre deg om at det diagonale beltet (f) ligger mellom den ytre delen av
skulderen og barnets hals. Om nødvendig justerer du beltets plassering ved å
regulere høyden på hodestøtten. Høyden på hodestøtten kan justeres også
etter at stolen er montert i bilen.
ЗАКРЕПИТЕ РЕБЕНКА РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ
Поместите вашего ребенка в детское кресло безопасности. Выведите
ремень с тремя точками и ведите к застежке пояса перед ребенком.
Предупреждение! Никогда не крутите пояс!
Поместите язычок замка ремня (m) в замок ремня (l). Это должно закрытся
со слышимым „ЩЕЛЧКОМ“.
Поместите ремень коленей (n) в направляющие ремня основания (k)
детского кресла безопасности. Теперь тяните ремень коленей (n)
натяжённый, тянущим диагональным ремнём (f) таким образом, чтобы не
было слабо. Более натянутый ремень лучше может защитить ребёнка от
повреждений. Диагональный ремень и ремень коленей должны оба быть
вставлены в направляющие ремня в основания со стороны замка ремня.
Предупреждение! Замок ремня автомобиля (l), ни в коем случае не
должен доходить до направляющих ремня основания (k). Если ремень
слишком длинен, то кресло не подходит для данного транспортного
средства.
Ремень коленей (n) должен быть помещен в направляющие ремня
основания (k) с обеих сторон кресла (d).
Заметьте! Учите вашего ребенка, что сначала он должен всегда обращать
внимание на натянутый ремень и что он должен натянуть ремень, если это
необходимо.
Предупреждение! Ремень коленей с обеих сторон должен проходить
низко поперек паха вашего ребенка насколько возможно, чтобы достичь
оптимального эффекта в случае несчастного случая.
Теперь ведите диагональный ремень(f) через верxнюю красную
направляющую ремня (g) в охвате плеча (e), пока он не будет наxодиться
в направляющй ремня.
Пожалуйста проследите, чтобы диагональный ремень (f) проходил между
внешним краем плеча и шеeй вашего ребенка. В случае необходимости,
приспособьте управление ремня, регулируя высоту подголовника. Высота
подголовника может регулироваться в автомобиле.
ZAPNIJ DZIECKU PASY
Posadź dziecko w foteliku. Przeprowadź 3-punktowy pas wokół dziecka w
kierunku klamry zamykającej.
Ostrzeżenie! Nigdy nie skręcaj pasa!
Włóż zapięcie pasa (m) do klamry (l). Musisz usłyszeć, jak pas zatrzaskuje się
w klamrze.
Wsuń pas biodrowy (n) w szczeliny boczne (k) siedziska. Napręż pas biodrowy
(n), pociągając za pas barkowy (f). Im ciaśniej zapięty pas, tym lepiej chroni
przed obrażeniami. Oba pasy: barkowy i biodrowy należy przeprowadzić przez
szczelinę boczną siedziska od strony klamry zamykającej.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku klamra zamykająca (l) nie powinna
dosięgać do szczeliny bocznej fotelika (k). Jeżeli pas klamry jest zbyt długi,
fotelik nie nadaje się do tego typu samochodu.
Pas biodrowy (n) powinien się znajdować w bocznych szczelinach (k) z obu
stron siedziska (d).
Uwaga! Od początku ucz swoje dziecko, aby zwracało uwagę, czy pas jest
ciasno zapięty i samo naprężało go w razie potrzeby.
Ostrzeżenie! Aby zapewnić dziecku maksymalną ochronę w razie wypadku,
pas biodrowy powinien przebiegać jak najniżej nad pachwiną.
Następnie przeprowadź pas barkowy (f) przez boczną czerwoną szczelinę
(g) w zabezpieczeniu barkowym (e), tak aby cały pas znajdował się wewnątrz
klamry.
Upewnij się, że pas barkowy (f) przechodzi pomiędzy szyją dziecka a zewnętrzną
krawędzią ramienia. Jeśli to konieczne dostosuj wysokość zagłówka.Wysokość
zagłówka można także regulować, kiedy fotelik jest już umieszczony w
samochodzie.
38
38
t
39
ER BARNET KORREKT SIKRET?
For å garantere best mulig sikkerhet for barnet bør du kontrollere følgende før
du begynner å kjøre …
– Hoftebeltet (n) går gjennom de nedre belteføringene (k) på begge sider av
setet (d).
– Det diagonale beltet (f) går gjennom den nedre belteføringen (k) på siden
med sikkerhetsbeltelåsen.
– Det diagonale beltet (f) går gjennom belteføringen (g) til skulderstøtten,
markert med rødt, sikkerhetsbeltet går diagonalt bakover.
– Hele beltet er stramt og ikke vridd.
– at seteputen er låst på plass på begge sider med X-fix-koblingene og
ISOFIX-festepunktene.
– at seteryggen(a) på barnesetet berører baksetet i bilen over hele
lengden. Dette sikrer at barnesetet alltid står i oppreist stilling.
Merk! Det grønne sikkerhetsmerket (x) skal være helt synlig på begge sider av
de røde utløserknappene (y).
ВАШ РЕБЕНОК ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ОБЕСПЕЧЕН?
Чтобы гарантировать возможно лучшую безопасность для вашего ребенка,
пожалуйста проверьте до поездки следующее …
– ремень коленей (n) проходит в направляющих ремня основания (k) с
обеих сторон сиденья кресла.
– диагональный ремень (f) также проходит в направляющй ремня
основания (k) сиденья на стороне замка ремня.
– диагональный ремень (f) проходит через направляющую ремня (g)
охвата плеча, отмеченного красным
– ремень безопасности (f) проходит по диагонали к задней части.
– весь ремень должен быть натянутым и не перекрученым.
– что спинка детского кресла (а) всей поверхностью прилегает
к спинке сидения автомобиля, так что детское кресло ни в коем
случае не может находиться в положении «лежа».
Заметьте! Зеленый индикатор безопасности (x) должен быть видим на
обеих сторонах красных кнопок (y).
CZY TWOJE DZIECKO JEST DOBRZE ZABEZPIECZONE?
Aby mieć pewność, że Twoje dziecko jest dobrze zabezpieczone, przed
uruchomieniem samochodu sprawdź, czy …
– pas biodrowy (n) przechodzi przez boczne szczeliny (k) po obu stronach
siedziska.
– pas barkowy (f) również przechodzi przez boczną szczelinę siedziska (k) od
strony klamry zamykającej.
– pas barkowy (f) przechodzi przez czerwoną szczelinę (g) w zabezpieczeniu
barkowym
– pas przebiega ukośnie do tyłu.
– pas na całej swojej długości jest naprężony i nie jest skręcony.
– że siedzisko fotelika jest po obu stronach odpowiednio zamocowane
za pomocą zaczepów X-fix i uchwytów ISOFIX.
– że oparcie (a) fotelika ściśle przylega do oparcia tylnego siedzenia
samochodowego. Gwarantuje to, że fotelik pozostanie cały czas w
pozycji pionowej.
Uwaga! Zielone przyciski zabezpieczające (x) powinny być widoczne z obu
stron i powinny wystawać z czerwonych przycisków zwalniających (y).
JUSTERE HODESTØTTENS HELNING
CYBEX Solution X2-fix har en hodestøtte (r) med regulerbar helning, noe som
forhindrer at barnets hode faller fremover hvis barnet sovner. I tillegg øker den
justerbare hodestøtten barnets komfort under kjøring.
Merk! Forsikre deg om at barnets hode alltid er i kontakt med hodestøtten.
Bare da kan hodestøtten gi best mulig beskyttelse ved sidekollisjon.
Hodestøttens (r) helning kan justeres i 3 ulike posisjoner ved å løfte støtten litt
opp.
Advarsel! Låsemekanismen (t) må aldri blokkeres av andre gjenstander! Ved
kollisjon må helningsreguleringen kunne bevege seg fritt, hvis ikke, kan barnet
skades.
НАКЛОННЫЙ ПОДГОЛОВНИК
CYBEX Solution X2-fix имеет наклонный подголовник, который препятствует
голове вашего ребенка падать вперед, когда он заснул. Кроме того, этот
приспосабливаемый подголовник вносит свой вклад в комфорт для вашего
ребенка в течение автомобильной поездки.
Заметьте! Пожалуйста обеспечьте то, что голова ребенка всегда осталась
в контакте с наклонным подголовником иначе, подголовник не может
выполнить оптимально защитную функцию во время столкновеия.
Немного вытягивая подголовник(r), можно изменить наклон в 3 различных
положениях.
Предупреждение! Устройство захвата (t) никогда не должно
блокироваться никакими объектами! В случае несчастного случая,
свободное движение наклонности нужно гарантировать, иначе ваш
ребенок может быть ранен.
ODCHYLANY ZAGŁÓWEK
Fotelik CYBEX Solution X2-fix posiada odchylany zagłówek (r), który zabezpiecza
główkę Twojego dziecka przed opadaniem do przodu, kiedy dziecko zaśnie.
Ponadto sprawia, że jazda samochodem jest dla dziecka wygodniejsza.
Uwaga! Należy zwracać uwagę, żeby główka dziecka zawsze znajdowała
się wewnątrz zagłówka. W przeciwnym razie zagłówek nie spełnia swojej
funkcji ochronnej w przypadku bocznego zderzenia.
Lekko podnosząc zagłówek (r), można zmienić stopień odchylenia zagłówka i
ustawić go w 3 różnych pozycjach.
Ostrzeżenie! Mechanizmu blokującego zagłówka (t) nie można blokować
żadnymi przedmiotami! Ruch zagłówka nie może być niczym ograniczony,
ponieważ w przeciwnym razie dziecko może ulec obrażeniom w razie
wypadku.
40
40
41
VEDLIKEHOLD
For at barnet skal være best mulig beskyttet i barnestolen, må du ta hensyn til
følgende:
– Alle viktige deler på barnestolen må kontrolleres for skader med jevne
mellomrom. Mekaniske deler må fungere feilfritt.
– Det er av avgjørende betydning at barnestolen ikke kommer i klem mellom
harde deler som bildør, seteskinne osv. som kan føre til skader på stolen.
– Hvis barnestolen faller i bakken eller utsettes for lignende situasjoner, må den
kontrolleres av produsenten.
УXОД ЗА КРЕСЛИЦЕМ
Чтобы гарантировать возможно лучшую защиту Вашим детским
автомобильным креслом безопасности, необходимо следовать
нижеперечисленным положениям:
– Все важные части детского кресла безопасности должны быть регулярно
исследованы на предмет любыx повреждений. Механические части
должны функционировать безупречно.
– существенно, что-бы детское автомобильное кресло безопасности
не было зажатым между твердыми частями, как дверью автомобиля,
направляющими сиденья и т.д., которые могли-бы привести к
повреждениям кресла.
– детское кресло безопасности должно быть исследовано изготовителем
после падения или подобных ситуаций.
KONSERWACJA
Aby zagwarantować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa fotelika, należy
pamiętać:
– Wszystkie ważne części fotelika powinny być regularnie sprawdzane. Części
mechaniczne powinny dzałać bez zarzutu.
– Zwracaj szczególną uwagę, aby fotelik nie został uszkodzony
poprzezzaklinowanie pomiędzy drzwiami i siedzeniem samochodowym lub
innymi twardymi elementami.
– Jeżeli fotelik upadnie lub w innej tego typu sytuacji, powinien zostać oddany
do przeglądu.
FJERNE SETETREKKET
Setetrekket er satt sammen av fire deler som er festet til stolen enten med
borrelås, trykknapper eller vanlige knapper. Etter at du har løsnet alle fester, kan
de ulike delene fjernes.
For å sette setetrekkdelene tilbake på stolen går du frem i motsatt rekkefølge
som da du fjernet dem.
Advarsel! Barnestolen må aldri brukes uten trekk.
СНЯТИЕ ЧЕХЛА КРЕСЛА
Чехол кресла состоит из четырех частей, которые надеты на кресло. С
помощью липучек или кнопками. Как только Вы открепили все фиксации,
части чехла могут быть сняты.
Чтобы надеть чехол на кресло, выполните в обратном порядке все
операции по снятью чехла.
Предупреждение! Детское кресло безопасности никогда не должно
использоваться без чехла.
ZDEJMOWANIE TAPICERKI
Tapicerka składa się z czterech elementów, które przytwierdza się do fotelika
za pomocą rzepów lub zatrzasków. Po odpięciu wszystkich zapięć tapicerkę
można zdjąć.
Aby założyć tapicerkę z powrotem, wykonaj te same czynności w odwrotnej
kolejności.
Ostrzeżenie! Nie wolno używać fotelika bez tapicerki.
RENGJØRING
Det er viktig at du bare bruker et originalt CYBEX Solution X2-fix setetrekk,
da trekket også spiller en viktig rolle i stolens funksjon. Reservetrekk fås via
forhandleren.
Bemerk! Vask trekket før bruk første gang. Stoltrekket kan vaskes ved max 30
grader Finvask.Hvis det vaskes for høyere temperatur kan trekket miste farge.
Vask trekket separat og unngå tørketrommel! Unngå tørking i direkte sollys!
Plastikkdelen kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann.
Advarsel! Det må under ingen omstendigheter brukes kjemiske
rengjøringsmidler eller blekemidler!
ЧИСТКА
Важно использовать только оригинальный CYBEX Solution X2-fix чехол
кресла, так как чехол - тoже существенная функианальная часть кресла.
Внимание! Необходимо вымыть чехол перед первым использованием.
Чехлы от сидения можно вымыть в стиральной машине при 30°C, не более,
используя режим деликатной стирки, иначе ткань может потерять цвет.
Необходимо отдельно вымыть чехол перед первым использованием.
Не отжимать досуха и избегать попадания прямых солнечных лучей.
Пластмассовые части можно чистить с помощью мягкодействующих
моющих средств и теплой воды.
Предупреждение! Пожалуйста не используйте химические моющие
средства или отбеливающие реагенты не при каких обстоятельствах!
CZYSZCZENIE
Należy używać tylko oryginalnej tapicerki CYBEX Solution X2-fix, ponieważ jest
ona również niezbędna dla sprawnego działania fotelika. Zapasowe tapicerki
dostępne są w sklepach oferujących produkty CYBEX.
Uwaga! Przed pierwszym użyciem tapicerkę należy wyprać. Można ją prać
w pralce w temperaturze maks. 30°C, w delikatnym cyklu prania. Wyższa
temperatura prania możne spowodować zblaknięcie koloru. Tapicerkę należy
prać oddzielnie i nigdy nie należy suszyć jej w suszarce! Nie należy także suszyć
tapicerki w pełnym słońcu! Plastikowe części fotelika można przecierać ciepłą
wodą z delikatnym detergentem.
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie stosować chemicznych środków do
czyszczenia ani wybielaczy!
42
42
43
FREMGANGSMÅTE ETTER ULYKKER
Ved ulykker kan setet ha fått skader som ikke er synlige. Etter ulykker er det
derfor helt nødvendig å la produsenten kontrollere setet og skifte det ut om
nødvendig.
ПОВЕДЕНИЕ ПОСЛЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Если Вы попали в аварию, кресло, возможно, получило повреждения,
которые не очевидны. В этом случае, детское кресло безопасности
должно быть исследовано изготовителем и заменено в случае
необходимости.
POSTĘPOWANIE PO WYPADKU DROGOWYM
Po wypadku drogowym uszkodzenia fotelika mogą nie być widoczne. Fotelik
musi zostać wtedy koniecznie sprawdzony przez producenta i w razie potrzeby
wymieniony.
PRODUKTETS LEVETID
CYBEX Solution X2-fix er konstruert for å oppfylle sine funksjoner under hele
bruksperioden, dvs. 9 år, fra barnet er ca. 3 til 12 år. Siden det kan oppstå
store temperatursvingninger, og ettersom setet kan utsettes for uforutsette
belastninger, er det viktig å være oppmerksom på følgende:
– Hvis bilen utsettes for direkte sollys over en lengre periode, må barnestolen tas
ut av bilen og dekkes med en duk.
– Én gang i året bør du kontrollere om plast- og metalldelene i setet er skadet,
og om det finnes form- eller fargeforandringer. Hvis du oppdager
forandringer, skal setet kasseres eller inspiseres av forhandleren, og skiftes ut
om nødvendig.
– Endringer i tekstiler, spesielt falmede farger, er normalt etter flere års bruk, og
er ikke å betrakte som en feil.
СРОК СЛУЖБЫ КРЕСЛИЦА
CYBEX Solution X2-fix разработан так, что-бы выполнить свои особенности
в течение всего периода, в который он может использоваться –
приблизительно с 3 – 12 лет (9 лет). Однако, из-за большого колебания
температур могут произойти, непредвиденные воздействия на кресло,
поэтому важно заметить следующее:
– Если автомобиль стоит длительное время под лучами солнца, то детское
кресло безопасности должно быть вынуто из автомобиля или покрыто
тканью.
– Ежегодно проверяйте все пластиковые и металлические части сидения
на наличие повреждений или изменений цвета и формы. Если Вы
обнаружили изменения, кресло должно быть утилизовано или проверено
изготовителеми и, при необходимости, заменено.
– И зменения на ткани, в особенности исчезновение цвета
– является нормальным после годового использования в автомобиле и не
является дефектом.
TRWAŁOŚĆ PRODUKTU
Fotelik CYBEX Solution X2-fix stworzono tak, aby spełniał swoja funkcję tak
długo, ile wynosi przedział wiekowy, w którym może być używany, czyli 9
lat (zalecany dla dzieci od 3 do 12 lat). Jednakże z uwagi na duże różnice
temperatur oraz inne nieprzewidziane okoliczności, należy wziąć pod uwagę
następujące wskazówki:
– Wyjmuj fotelik z samochodu lub przykrywaj go, jeżeli wiesz, że będzie
wystawiony na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
– Raz do roku obejrzyj wszystkie plastikowe i metalowe elementy i sprawdź,
czy nie są uszkodzone lub nie zmienił się ich kształt lub kolor. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek zmian należy wyrzucić fotelik lub oddać go do
sprawdzenia przez producenta, który w razie potrzeby powinien go wymienić.
– Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian, fotelik powinien zostać wyrzucony lub
sprawdzony przez producenta i w razie potrzeby wymieniony.
– Zmiany wyglądu tapicerki, szczególnie blaknięcie kolorów, nie są wadą
wyrobu, ale normalnym efektem wieloletniej eksploatacji fotelika.
AVHENDING
Når stolens levetid er utløpt, må den avhendes på forskriftsmessig vis.
Avfallsforskriftene kan variere fra sted til sted. For å sikre korrekt avhending
av barnestolen skal du kontakte ditt kommunale renovasjonsselskap eller
renovasjonsavdeling. I alle tilfeller må du følge avhendingsforskriftene i ditt land.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
По истечении срока пользования креслом безопасност Вы должны
утилизировать его должным образом. Чтобы гарантировать надлежащую
утилизацию детского креслa безопасности, пожалуйста свяжитесь с
вашим коммунальным управлением или администрацией вашего города.
Во всех случаях, пожалуйста соблюдайте инструкции утилизации отходов
вашей страны.
UTYLIZACJA
Po zakończeniu użytkowania fotelika należy go wyrzucić, stosując się do
właściwych przepisów. Sposoby usuwania odpadów mogą różnić się w
zależności od kraju. Skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się gospodarką
odpadami, aby we właściwy sposób zutylizować fotelik. Zawsze stosuj się do
przepisów dotyczących postępowania z odpadami w swoim kraju.
44
44
GARANTI
Denne garantien gjelder kun i det landet der produktet ble solgt og under
forutsetning av at det ble solgt til forbrukeren av en forhandler. Garantien
dekker alle produksjons- og materialfeil som enten eksisterte på kjøpstidspunktet
eller er avdekket innen to (2) år fra datoen da forbrukeren kjøpte produktet
fra forhandleren (produsentgaranti). Hvis produksjons- eller materialfeil skulle
avdekkes, vil vi – etter eget skjønn – enten reparere produktet kostnadsfritt eller
erstatte det med et nytt produkt. For å fremme garantikrav må du ta produktet
med til forhandleren som solgte det, og fremvise originalt kjøpsbevis (kvittering
eller faktura). Kjøpsbeviset skal inneholde kjøpsdato, forhandlerens navn samt
produktets typebetegnelse. Garantien gjelder ikke hvis produktet leveres
eller sendes til produsenten eller en annen part enn den forhandleren som
opprinnelig solgte produktet til forbrukeren. Kontroller at produktet er i fullstendig
stand og uten produksjons- eller materialfeil umiddelbart på selve kjøpsdagen,
eller, dersom produktet ikke er kjøpt av en fysisk forhandler, umiddelbart etter
at du har mottatt det. Ved feil på produktet må du umiddelbart slutte å bruke
det og i stedet ta det med eller sende det til forhandleren du kjøpte det av.
Ved fremming av garantikrav skal produktet tilbakeleveres i ren og fullstendig
stand. Les grundig gjennom bruksanvisningen før du kontakter forhandleren.
Denne garantien dekker ikke skader som skyldes feilbruk, ytre påvirkning (vann,
brann, trafikkulykker osv.) eller normal bruk og slitasje. Garantien forutsetter at
produktet er brukt i henhold til bruksanvisningen og at samtlige endringer og
reparasjoner er utført av autorisert personell ved bruk av originale reservedeler
og tilbehør. Denne garantien vil ikke erstatte, begrense eller på annen måte
påvirke lovbestemte forbrukerrettigheter, inkludert sivilrettslige krav og krav
i forbindelse med avtalebrudd, som kjøperen kan gjøre gjeldende overfor
selgeren eller produsenten av dette produktet.
ГАРАНТИЯ
Данная гарантия действует только на территории страны, где продается
товар. Гарантия действует 2 года и предусматривает производственный
брак и дефекты материала. Гарантия начинает действовать со дня покупки
товара (гарантия изготовителя). При возникновении производственного
брака или дефекта материала мы, по собственному усмотрению,
бесплатно отремонтируем товар или же заменим его на новый. Для
устранения дефекта по гарантии необходимо доставить товар на место
продажи продавцу, который продал данный товар и предоставить
доказательство покупки товара в виде оплаченного счета фактуры или
чека с указанием даты покупки, имени продавца и названия товара.
Гарантия не действует, если товар доставлен производителю или любому
другому человеку, кроме как продавцу, который продал товар покупателю.
Необходимо проверять товар на укомплектованность или на наличие
дефектов или брака сразу же в день покупки. Если товар был приобретен
дистанционным способом продажи, то необходимо проверить товар
сразу же после доставки. При обнаружении дефекта необходимо сразу
же доставить товар продавцу, который продал данный товар. Гарантия
действует тогда, когда товар находится в чистом и надлежащем состоянии.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, перед тем как
обращаться к продавцу. Гарантия не действует на повреждения, которые
возникли при неправильной эксплуатации и естественном износе, а так
же при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, автокатастрофа и т.д.).
Гарантия действует только тогда, когда товар использовался согласно
инструкции по применению, если любые изменения были сделаны только
авторизованными представителями и если были использованы только
фирменные принадлежности. Гарантия не исключает, не ограничивает
и не влияет на установленные государством потребительские права,
включая требования, возникающие из деликтов и претензии относительно
нарушения договора, который покупатель может иметь к продавцу или к
изготовителю товара.
GWARANCJA
Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym produkt został po
raz pierwszy sprzedany klientowi przez sklep detaliczny. Gwarancja obejmuje
wszelkie wady materiałowe i produkcyjne istniejące w momencie zakupu, czy
wykryte w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu w sklepie detalicznym przez
pierwszego właściciela (gwarancja producenta). Jeśli wada materiałowa
czy produkcyjna zostanie wykryta, producent, według własnego uznania,
bezpłatnie naprawi produkt lub wymieni go na nowy. Aby skorzystać z
warunków niniejszej gwarancji należy zanieść lub wysłać produkt do sklepu,
w którym został po raz pierwszy zakupiony oraz przedłożyć oryginalny dowód
zakupu (paragon lub fakturę) zawierający datę zakupu, nazwę sklepu oraz
nazwę towaru. Warunki gwarancji nie obowiązują, jeśli produkt zostanie
odesłany do producenta lub innego podmiotu, a nie do sklepu, w którym został
po raz pierwszy zakupiony. Prosimy o sprawdzenie produktu pod kątem jego
kompletności czy jakichkolwiek wad w momencie jego zakupu, a w przypadku
sprzedaży wysyłkowej - natychmiast po jego otrzymaniu. W przypadku
stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania produktu i odesłać go do
sklepu, w którym został po raz pierwszy zakupiony. Reklamowany w ramach
gwarancji produkt powinien zostać dostarczony czysty i kompletny. Jednakże
przed kontaktem ze sklepem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń wynikających z
nieprawidłowego użytkowania, warunków zewnętrznych (woda, ogień,
wypadki drogowe i inne) oraz normalnego zużycia. Gwarancja obowiązuje
wyłącznie wtedy jeśli produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją użytkowania,
jeśli był naprawiany/modyfikowany przez uprawnione osoby i użyto do tego
celu wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów. Niniejsza gwarancja nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
IMPORTER / DYSTRYBUTOR:
BABY LAND Dariusz Staniszewski
al. Stanów Zjednoczonych 67 paw. D7
04-028 Warszawa
tel. 0-22 773-36-76 (78,81)
45
46
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!
VELMI DĚKUJEME ZA VAŠE ROZHODNUTÍ KOUPIT SI AUTOSEDAČKU CYBEX SOLUTION X2-FIX.
UJIŠŤUJEME VÁS, ŽE V PRŮBĚHU VÝVOJE CYBEX SOLUTION X2-FIX JSME SE ZAMĚŘILI NA BEZPEČNOST, POHODLÍ
A PŘÁTELSKÝ POSTOJ UŽIVATELE. VÝROBEK JE VYROBEN ZA SPECIÁLNÍHO DOHLEDU KVALITY A VYHOVUJE
NEJPŘÍSNĚJŠÍM POŽADAVKŮM NA BEZPEČNOST.
DEAR CUSTOMER
THANK YOU FOR PURCHASING THE CYBEX SOLUTION X2-FIX.
WE ASSURE YOU THAT IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE CYBEX SOLUTION X2-FIX WE FOCUSED ON SAFETY,
COMFORT AND USER FRIENDLINESS. THE PRODUCT IS MANUFACTURED UNDER SPECIAL QUALITY SURVEILLANCE
AND COMPLIES WITH THE STRICTEST SAFETY REQUIREMENTS.
DEĞERLI KULLANICI,
CYBEX SOLUTION X2-FIX ÇOCUK KOLTUĞUNU TERCIH ETTIĞINIZ IÇIN SIZI TEBRIK EDERIZ.
CYBEX SOLUTION X2-FIX EN ÜST DÜZEY GÜVENLIK STANDARTLARINI KARŞILAYACAK ŞEKILDE ÜRETILMIŞTIR.
ÜRETIM SAFHASININ HER AŞAMASINDA KALITE, KONFOR VE KULLANIM KOLAYLIĞI KRITERLERI GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMUŞTUR.
47
48
NÁVOD K POUŽITÍ
Autosedačka CYBEXSolution X2-fix
se zadním opěradlem
DOPORUČENA PRO:
Věk: od přibližně 3 roků do 12 let.
Hmotnost: 15 až 36 kg.
Výška těla: do 150 cm.
Pro sedadla vozidla stříbodovým
automatickým bezpečnostním pásem
SCHVÁLENÍ:
ECE R-44/04, skupina II/III, 15 až 36 kg.
INSTRUCTION MANUAL
CYBEX Solution X2-fix
booster with backrest
RECOMMENDED FOR:
Age: from approximately 3 to 12 years
Weight: 15 to 36 kg
Body height: up to 150 cm
For vehicle seats with three-point
automatic retractor belt
HOMOLOGATION:
ECE R-44/04, group II/III, 15 to 36 kg
08/2011
49
KULLANIM TALIMATLARI
CYBEX Solution X2-fix
çocuk koltuğu
KULLANIM:
Yaş: Yaklaşık 3-12 yaş aralığı.
Ağırlık: 15-36 kg.
Boy: 150 cm e kadar.
3 noktadan bağlantılı emniyet
kemerine sahip araç koltuklarına
uyumludur.
HOMOLOGASYON:
ECE R-44/04, grup II/III, 15-36 kg
CZ
OBSAH
EN
CONTENTS
TR
İÇİNDEKİLER
Varování! Pro řádnou ochranu dítěte je nutné používat a instalovat autosedačku
CYBEX Solution X2-fix podle pokynů v této příručce.
Upozornění! Mějte tento návod na obsluhu vždy v dosahu,nejlépe pod
elastickým potahem na zadní části opěrky.
Upozornění! Podle specifikace jednotlivých zemí můžou být pozměněny
vlastnosti a požadavky na jednotlivé výrobky.
Warning! For your child‘s maximum protection, it is essential to use and
install the CYBEX Solution X2-fix according to the instructions in this manual.
Note! Please keep the instruction manual close by for future reference (e.g.
under the elastic cover on the rear side of the backrest).
Note! According to local codes the product characteristic can be different.
Krátký návod..............................................................................................................1
Short manual..............................................................................................................1
Hızlı kullanım kılavuzu .................................................................................................1
Varování / Upozornění ..............................................................................................2
Warning / Note ..........................................................................................................2
Dikkatt.........................................................................................................................2
Schválení – osvědčení ............................................................................................49
Homologation .........................................................................................................49
Homologasyon ........................................................................................................49
První instalace ..........................................................................................................51
First installation .........................................................................................................52
İlk kurulum .................................................................................................................52
Přizpůsobení velikosti těla .......................................................................................51
Adjustment regarding the child‘s height ..............................................................52
Çocuğunuzun boyuna yönelik ayarlamalar ........................................................52
Přizpůsobení opěrky hlavy ......................................................................................51
Adjustment of the headrest ...................................................................................52
Kafalığın ayarlanması..............................................................................................52
Správná poloha ve vozidle .....................................................................................53
The best position in the car .....................................................................................54
Araç içindeki en iyi pozisyon...................................................................................54
Připevněte autosedačku prostřednictvím X-fix držáků........................................55
Installation of the car seat with connectors .........................................................56
Çocuk koltuğunun bağlantılar ile araca takılması ...............................................56
Vyjmutí autosedačky Solution X2-fix ......................................................................57
Uninstalling the Solution X2-fix ................................................................................58
Solution X2-fix in sökülmesi ......................................................................................58
Zajištění dítěte ..........................................................................................................57
Securing the child....................................................................................................58
Çocuğunuzun güvenliğinin sağlanması................................................................58
Upevněte bezpečnostní pás dítěte ......................................................................59
Fastening the seat belt of your child .....................................................................60
Çocuğunuzun emniyet kemerinin takılması .........................................................60
Je dítě řádně zajištěno? .........................................................................................61
Is your child properly secured?...............................................................................62
Çocuğunuzun güvenlik altında mı? ......................................................................62
Polohovací opěrka hlavy........................................................................................61
Reclining headrest ..................................................................................................62
Eğimli kafalık.............................................................................................................62
Péče o výrobek .......................................................................................................63
Product care ............................................................................................................64
Ürün bakımı ..............................................................................................................64
Odstranění potahu sedačky ..................................................................................63
Removing the seat cover .......................................................................................64
Kılıfın çıkarılması........................................................................................................64
Čištění .......................................................................................................................63
Cleaning...................................................................................................................64
Temizlik ......................................................................................................................64
Co dělat po nehodě ...............................................................................................65
What to do after an accident................................................................................66
Kazadan sonra ne yapılmalı? .................................................................................66
Trvanlivost výrobku ...................................................................................................65
Durability of the product ........................................................................................66
Ürünün dayanıklığı ...................................................................................................66
Likvidace ..................................................................................................................65
Disposal ....................................................................................................................66
Ürünün atık hali ........................................................................................................66
Záruka .......................................................................................................................67
Warranty ...................................................................................................................68
Garanti .....................................................................................................................68
DİKKAT: Çocuğunuzun maksimum güvenliği için, CYBEX Solution X2-fix
koltuğunuzu bu kılavuzdaki talimatlara uygun kullanmanız çok önemlidir.
Not: Kılavuzunuzu ileride başvurmak amacı ile saklayınız.
Not: Yerel düzenlemelere göre ürün özellikleri farklılık gösterebilir.
50
b
a
c
a
d
d
z
e
e
f
51
PRVNÍ INSTALACE
Dětská bezpečnostní automobilová sedačka se skládá ze sedadla (d) a
zadního opěradla (a) s výškově nastavitelným ramenem a opěrkou hlavy.
Pouze kombinace obou částí poskytuje nejlepší ochranu a pohodlí dítěte.
Varování! Části autosedačky CYBEX Solution X2-fix nesmí být používány
samostatně nebo v kombinaci se sedadly, zadními opěradly nebo opěrkami
hlavy jiných výrobců nebo jiné série výrobků. V takových případech ztratí
osvědčení okamžitě platnost.
Zadní opěradlo (a) je zahnuto k ose (c) sedačky (d) s uchem vedení (b).
Upozornění! Prosíme, uschovejte návod na obsluhu tak,abyste jej v případě
potřeby mohli kdykoliv prostudovat.
Tento návod můžete uložit pod elastickým potahem na zadní části opěrky.
Varování! Vždy prosím věnujte pozornost tomu, aby denním používáním
automobilu, například seřízením sedadla automobilu nebo dveřmi automobilu
nedošlo k vzpříčení volných nebo plastových částí sedačky.
Nasaďte lineární boční ochranný systém (L.S.P. systém) na obou stranách do
montážních otvorů (z), pak jej zatlačte směrem dolů, až dojde k jeho zajištění.
FIRST INSTALLATION
The child seat consists of a booster seat (d) and a backrest (a) with height
adjustable shoulder and headrest. Only the combination of both parts
provides best protection and comfort to your child.
Warning! The parts of the CYBEX Solution X2-fix must not be used alone or in
combination with seats, backrests or headrests from other manufacturers
or of a different product series. In such a cases, the certification expires
immediately.
Connect the backrest (a) to the booster (d) by hooking the guide lug (b) on the
axis (c) of the booster (d).
Note! Please keep the instruction manual handy for future reference (e.g. by
storing it under the elastic cover at the rear side of the backrest.)
Warning! Please always pay attention that no loose parts or plastic parts of the
seat get jammed by the daily use of the car for example by adjusting the car
seat or by the door of the car.
Insert the Linear Side-impact Protection (L.S.P. System) pads on both sides into
the mounting holes (z), then push down until they click into place.
İLK KURULUM
Çocuk koltuğu yükseltici (d) ve sırt kısmı (a) olmak üzere iki parçadan
oluşmaktadır. Maksimum güvenlik ve konfor için iki parça birlikte kullanılmalıdır.
Dikkat: CYBEX Solution X2-fix ‚in parçaları ayrı ayrı veya başka bir ürünle birlikte
kullanılmamalıdır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda tüm garanti ve
sertifikasyon güvenceleri geçersizdir.
Sırt kısmını (a), kılavuz yuvayı (b) yükseltici kısmınındaki (d) karşılığa (c) oturtarak
birleştirin.
Not: Kılavuzunuzu ileride başvurmak amacı ile saklayınız. (kılavuzu sırt kısmının
dışındaki elastik kapağın altında saklayabilirsiniz)
Dikkat: Çocuk koltuğunuzun plastik kısımlarının herhangi bir yere sıkışmadığına
emin olun.
Her iki yandaki ‚Yan darbe koruma‘ (Linear Side Impact Protection-LSP System)
pedlerini montaj yuvalarına (z) takın ve klik sesi duyana kadar aşağı itin.
PŘIZPŮSOBENÍ VELIKOSTI TĚLA
Pouze rameno a opěra hlavy (e), která je optimálně výškově seřízena, poskytují
nejlepší ochranu a pohodlí dítěte a zaručují také optimální polohu diagonálního
pásu (f). Výšku (e) můžete nastavit v 11 polohách. Opěra ramene je upevněna
k opěrce hlavy a nemusí se nastavovat odděleně. Nastavení je třeba provést
takovým způsobem, abyste mohli vtěsnat 2 prsty mezi dolní hranu opěrky hlavy
a rameno dítěte.
ADJUSTMENT REGARDING THE CHILD‘S HEIGHT
A headrest can only provide the best protection and comfort for your child
if optimally adjusted. Only then it can guarantee the optimal position of the
diagonal belt (f). You can adjust the height of the Solution X2-fix headrest (e) in
11 positions. The shoulder rest is attached to the headrest and does not have to
be adjusted separately. You can check the optimal adjustment of the headrest
by trying to fit exactly two fingers between the headrest and the shoulders of
the child.
ÇOCUĞUNUZUN BOYUNA YÖNELIK AYARLAMALAR
Kafalık, en üst seviye güvenlik ve konforu yalnızca doğru ayarlandığında sunabiliir.
Çapraz kemerin (f) doğru pozisyonlandırılması da bu sayede mümkündür.
Solution X2-fix in kafalığı (e) 11 değişik yüksekliğe sahiptir. Yan korumalar kafalığa
bağlı oldukları için ayrı bir ayar gerektirmezler. Kafalık, çocuğunuzun omuzlar ile
arasında 2 parmak boşluk kalacak şekilde ayarlandığında doğru konumdadır.
PŘIZPŮSOBENÍ OPĚRKY HLAVY
– Dejte dítě do dětské sedačky
– Vytáhněte stavěcí rukojeť (h), aby se odemklo rameno a opěrka hlavy.
– Nyní můžete uvést rameno a opěrku hlavy (e) do požadované polohy.
– Jakmile pustíte stavěcí rukojeť (h), rameno a opěrka hlavy (e) se samy
uzamknou
ADJUSTMENT OF THE HEADREST
– Place your child in the child seat
– Pull the adjustment handle (h) in order to unlock the shoulder and headrest.
– Bring the shoulder and headrest (e) in the desired position.
– As soon as you let go of the adjustment handle (h), the shoulder and headrest
(e) locks automatically.
KAFALIĞIN AYARLANMASI
– Çocuğunuzu koltuğa yerleştirin.
– Kafalık ve yan korumanın kilidini açmak için arka kısımdaki kolu (h) çekin.
– Kafalık ve yan korumaları (e) istediğiniz pozisyona getirin.
– Arka kısımdaki kolu (h) bıraktığınızda kafalık ve yan korumalar son ayarlanan
pozisyonda kilitlenirler.
h
52
f
53
SPRÁVNÁ POLOHA V AUTOMOBILU
Autosedačka CYBEX Solution X2-fix může být použita na všech sedadlech s
tříbodovým automatickým bezpečnostním pásem. Všeobecně doporučujeme
používat sedačku v zadní části vozidla. Vpředu je dítě obvykle vystaveno
většímu riziku v případě nehody.
Varování! Sedačku nemůžete používat s dvoubodovým pásem nebo břišním
bezpečnostním pásem. Při zajištění dítěte dvoubodovým pásem by dítě mohlo
utrpět smrtelné zranění v případě nehody.
Pro připevnění pomocí X-fix držáků využívá autosedačka univerzální
povolení. Na základě tohoto povolení je CYBEX Solution X2-fix možno
připevnit pouze do schválených typů vozidel. Tyto schválené typy
vozidel naleznete v Kfz-typových listech. Tyto listy jsou průběžně aktualizovány.
Nejnovější verzi listů naleznete na přímo u firmy CYBEX, prodejce vozidel nebo
na www.cybex-online.com.handel oder auf www.cybex-online.com.
Ve výjimečných případech se sedačka může připevnit k sedadlu s
polucestujícího. V takových případech berte na vědomí následující:
– V automobilech s bezpečnostním vakem byste měli posunout sedadlo
spolucestujícího co nejvíce dozadu. Ujistěte se prosím, že horní bod
bezpečnostního pásu vozidla zůstane za vedením pásu sedačky.
– Musíte se držet doporučení výrobce vozidla.
Varování! Bezpečnostní pás (f) se musí pohybovat diagonálně zezadu a nesmí
nikdy vést dopředu k hornímu bodu pásu předního sedadla vozidla. Jestliže
nejste schopni ho nastavit například posunutím sedadla dopředu nebo
použitím sedačky na jiném sedadle v automobilu, potom dětská bezpečnostní
sedačka není vhodná pro toto vozidlo.
Zavazadla nebo jiné předměty ve vozidle, které mohou způsobit zranění při
nehodě, musí být vždy řádně upevněny.
Upozornění! Na sedadla vozidel, která jsou uspořádány příčně ke směru
jízdy, je použití autosedačky zakázáno. Na sedadla proti směru jízdy vozidla,
jaká jsou např. v dodávce nebo minibusu, je použití povoleno pouze za
předpokladu, že sedadlo je certifikováno pro přepravu dospělých osob. Je
třeba připomenout, že opěrky hlavy na sedadlech proti směru jízdy nesmí být
odstraněna! Dětská autosedačka musí být vždy připevněna pásem vozidla,
i když není obsazena dítětem. Při nouzovém brzdění nebo při nárazu může
neupevněná autosedačka zranit ostatní cestující.
Upozornění! Nikdy prosím nenechávejte své dítě samotné v automobilu.
THE BEST POSITION IN THE CAR
The CYBEX Solution X2-fix can be used on all car seats equipped with a threepoint automatic retractor belt. We generally recommend using the child seat in
the back of the vehicle. In the front, your child is usually exposed to higher risks
in the case of an accident.
Warning! You must not use the Solution X2-fix with a two-point belt or a lap belt.
When securing your child with a two-point belt, the child may sustain lethal
injuries in an accident.
Cars need to be equipped with the ISOFIX system. Therefore, the
child seat may only be used in cars that fall into the „semi universal“
installation category, and are on the enclosed list of approved cars. This
list is updated regularly, and the latest version can be obtained from CYBEX,
your retailer or accessed online at www.cybex-online.com.
In exceptions, the child seat may be used on the passenger seat. Please note
the following for such cases:
– In cars equipped with airbags you should push the passenger seat as far back
as possible. Please make sure that the upper point of the vehicle seat belt
stays behind the belt guide of the child seat.
– You must follow the recommendations of the vehicle manufacturer.
Warning! The seat belt (f) must run diagonally from the back and must never
lead to the front to the upper belt point of the front seat of in your vehicle.
Should you be unable to adjust this for example by pushing the seat to the
front or by using the seat on a different seat in the car, then the child seat is not
suitable for this vehicle.
Luggage or other objects in the vehicle which may cause injuries in an
accident must always be secured properly. Loose parts may turn into deadly
projectiles during an impact.
Warning! For vehicles with passenger seats that are positioned sideways,
the use of this child seat is not allowed. For seats that are positioned against
the direction of travel, e.g. in a van or a minibus, the use of the child seat is
allowed, assuming the seat is approved to carry an adult. Please ensure that
the headrest is not taken off when mounting the child seat on a passenger seat
which is positioned against the direction of travel! The child seat must have the
seat belt fastened even when not in use. This is necessary to avoid the driver or
passenger getting injured by a loose child seat when making an emergency
stop or in case of a crash.
Note! Please never leave your child unattended in the car.
ARAÇ IÇINDEKI EN IYI POZISYON
CYBEX Solution X2-fix, ISOFIX bağlantılarını kullanmadan da, araçtaki tüm
3 noktalı emniyet kemerine sahip koltuklara takılabilir. Çocuk koltuğunun
sadece arka koltukta kullanılması tavsiye edilir. Çocuk koltuğunun ön koltukta
kullanılması, kaza anında önemli risklerle karşılaşılmasına sebep olacaktır.
Dikkat: Solution X2-fix ‚i 2 noktadan bağlantılı emniyet kemerli ve kucak
kemerli araba koltuklarında kullanmayınız.
Solution X2-fix, ISOFIX bağlantı sistemine sahip araçlara, ISOFIX
bağlantıları ile takılabilir. Aracınızın bu sisteme sahip olup olmadığını
satıcınızdan veya www.cybex-online.com adresinden öğrenebilirsiniz.
Bazı sıradışı durumlarda çocuk koltuğunu yolcu koltuğunda kullanmak
isteyebilirsiniz. Bu takdirde aşağıdakilere dikkat etmeniz gerekir.
– Airbag donanımına sahip arabalarda, yolcu koltuğunun mümkün olduğu
kadar geri çekildiğine emin olun. Arabanın emniyet kemerinin üst kısmının
çocuk koltuğunun emniyet kemeri yuvasının arkasında kaldığına emin olun.
– Ayrıca arabanızın kullanım kılavuzundaki ilgili bölümü okuduğunuza emin
olun.
Uyarı ! Arabanızın emniyet kemeri (f) her zaman çocuk koltuğunun arkasından
çapraz biçimde gelmelidir. Eğer arabanızın kemeri çocuk koltuğuna ön taraftan
gelecek şekilde konumlandırılmışsa (bkz resim) ve bu durumu arabanızın
koltuğunun öne kaydırılması veya aracınızdaki başka bir koltuğu denemek
gibi yöntemler ile çözemiyorsanız, oto koltuğu aracınıza uygun değil demektir.
Araç içindeki bavul, çanta vb. eşyalar, uygun şekilde sabitlenmediği takdirde,
bir kaza anında yerlerinden fırlayarak büyük tehlikeler doğurabilirler, güvenli
şekilde sabitlendiklerine emin olun.
Uyarı ! Yana dönük koltuklara sahip araçlarda, çocuk koltuğu kullanımı
uygun değildir. Aracın dönüş yönüne ters konumlanmış yetikinlere yönelik
koltuklarda, çocuk koltuğu kullanılabilir. Lütfen böyle bir koltuğa çocuk koltuğu
yerleştirirken, arabanın koltuğunun kafalığının takılı olduğuna emin olun.
Çocuk koltuğu kullanım dışında iken bile, bulunduğu koltuğa emniyet kemeri
ile sabitlenmelidir. Aksi durumda koltuk, ani fren veya kaza anında sürücü ve
yolculara tehdit oluşturabilir.
Not! Asla çocuğunuzu arabada yalnız bırakmayınız.
54
y
y
55
x
PŘIPEVNĚTE AUTOSEDAČKU PROSTŘEDNICTVÍM X-FIX DRŽÁKŮ.
Prostřednictvím X-fix držáků můžete upevnit autosedačku pevně ve
vašem vozidle a tím přispět ke zvýšené bezpečnosti Vašeho dítěte. Vaše
dítě bude i nadále připevněno pomocí 3-bodového pásu automobilu.
– Nasaďte přiložené zaváděcí pomocné otvory na Isofix spony automobilu pro
snadnější montáž autosedačky.
Upozornění! Isofix-bezpečnostní úchyty vozidla jsou dvě kovové spony, které
naleznete mezi opěradlem a sedadlem vozidla. Případně si můžete při hledání
pomoci návodem k použití vašeho vozidla.
− Uvolněte X-fix pojistky v) na spodní straně autosedačky.
– Vytáhněte Isofix držáky (w) směrem ven ze sedačky.
– Otočte držáky o 180°, až jsou nastaveny správně pro připevnění.
Upozornění! Ujistěte se, že oba bezpečnostní zelené indikátory (x) na ISOFIX
konektoru (w) nejsou vidět. V případě potřeby odemknete ISOFIX konektor (w)
tak, že stisknete červené tlačítko (y) a zatáhnete směrem vzad. Tento postup
opakujte případně i na druhém konektoru.
– Nasaďte oba držáky autosedačky (x) do pomocných zaváděcích otvorů až
uslyšíte slyšitelné zaklapnutí do držáků Isofix automobilu (i).
– Zkontrolujte, že autosedačka je správně připevněna a zajištěna, tak, že ji
zkusíte zatáhnout směrem dopředu.
– Zelený bezpečnostní indikátor (x) musí být na obou červených tlačítkách (y)
dobře viditelný.
– Pomocí X-fix pojistky (v) na spodní straně autosedačky můžete nyní nastavit
správnou pozici autosedačky ve vozidle.
Důležité! Připevněte nyní nálepku „Autosedačka ve vozidle“.
– Nyní můžete Vaše dítě připevnit do autosedačky viz. „připevnění dítěte“.
INSTALLATION OF THE CAR SEAT WITH CONNECTORS
The saftey of your child will be increased by the X-fix connectors linking
the child seat tightly with the vehicle. Your child continues to use the
3-point-belt when being buckeled up.
− Connect the two enclosed X-fix installation aids (their longer parts pointing
upwards) with the two ISOFIX anchorage points (i).
Note! The ISOFIX anchorage points (i) are two metal hooks per seat, located
between the backrest and the seat cushion of your car seat. If in doubt please
refer to your vehicle owner’s manual.
− For adjustment move the X-fix lever (v), located on the bottom of the seat.
− Pull the connectors (w) as far as they will go.
− Rotate the X-fix connectors by 180° until they point into the direction of the
installation aids.
Note! Make sure that the green safety indication (x) of the connectors is not
visible. If necessary, release them by pushing and simultaneously pulling back
the red release button (y). Repeat this procedure with the other connector.
− Push both of the X-fix connectors (w) into the installation aids until you hear
them clicking into the ISOFIX anchorage points (i).
− Make sure that the child seat is connected tightly by trying to pull it out.
– The green safety indication (x) must be clearly visible on both sides of the red
release buttons (y).
− With the X-fix button located on the bottom of the child seat you can now
adjust the position of the seat.
Note! For additional information please refer to the section “Placing the Seat
in the Car”.
− You can now buckle up the child. Please refer to “Buckling Up the Child”.
ÇOCUK KOLTUĞUNUN BAĞLANTILAR ILE ARACA TAKILMASI
Çocuk koltuğunu arabaya sıkıca sabitleyen ISOFIX bağlantı sistemi ile
çocuğunuzun güvenliği artacaktır. Bu bağlantıya ilaveten, çocuğunuz
yine arabanızın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerini kullanacaktır.
– X FIX bağlantılarını (uzun kısımları yukarı gelecek şekilde) iki adet ISOFIX
bağlantı noktasına (i) sabitleyin.
Not! Arabanızın ISOFIX bağlantı noktaları, her koltuk başına 2 adet metal
halka olup (i), koltuğun sırtlığı ile minderi arasında bulunur. Emin olamadığınız
durumlarda arabanızın kullanım kılavuzuna başvurun.
− Ayar için çocuk koltuğunun altında bulunan X-fix kolunu (v) hareket ettirin.
− Bağlantı kollarını (w) olabildiğince dışarı doğru çekin.
− Bağlantı kollarını 180 derece döndürerek araç bağlantı noktalarına bakacak
şekilde açın.
Not! Kurulumdan sonra konektörlerdeki yeşil güvenlik indikatörlerinin (x)
görünmediğinden emin olun. Gerekiyorsa kırmızı sökme düğmesine (y) basıp
geri çekerek düzeltin. Bu prosedürü diğer konektör için de uygulayın.
– X-fix bağlantı kollarını arabanızın bağlantı noktalarına (i) yerleştirip (w) klik sesi
duyana kadar itin.
– Güvenli biçimde takıldıklarına ve sabitlendiklerine emin olmak için dışa doğru
çekerek deneyin.
– Kurulumdan sonra her iki sökme düğmesinin (y) yanlarında bulunan yeşil
güvenlik indikatörleri (x) görünür konumda olmalıdır.
– Artık çocuk koltuğunuzun pozisyonunu, koltuğun altındaki düğme ile
ayarlayabilirsiniz.
Not! İlave bilgi için lütfen çocuk koltuğunun arabaya yerleştirilmesi ile ilgili
bölüme bakın.
– Çocuğunuzu şimdi emniyet kemeri ile bağlayabilirsiniz. Lütfen ilgili bölüme
bakın.
x
56
a
1
57
2
VYJMUTÍ AUTOSEDAČKY SOLUTION X2-FIX
Postupujte v opačném pořadí podle kroků instalace.
– Uvolněte na obou stranách zajišťovací ISOFIX konektory (w) tak, že
stisknete obě červená tlačítka (y) a současně zatáhnete směrem
vzad.
– Nyní vytáhněte autosedačku z držáku vozidla (u).
– Otočte držáky autosedačky o 180°.
− Stlačte X-fix držáky (v) na spodní straně autosedačky směrem dovnitř.
Důležité! Pro ochranu sedadel automobilu před poškozením a znečištěním od
X-fix držáků doporučujeme umístit pod autosedačku na kožená nebo velurová
sedadla automobilu deku nebo látku. Tím předejdete možnému nepříjemnému
poškození sedadel.
UNINSTALLING THE SOLUTION X2-FIX
Perform all installation steps in reverse order.
– Release the ISOFIX connectors (w) by simultaneously pulling and
slinging back the red release buttons (y).
− Pull the seat out of the installation aids (u).
− Rotate the X-fix connectors by 180°.
− Pull the X-fix lever located at the bottom of the child car seat and push the
X-fix connectors until completely hidden.
Note! Following these steps the seat pad and prevents it from being damaged
and stained. Damages and stains could obstruct a smooth operation.
SOLUTION X2-FIX IN SÖKÜLMESI
Çocuk koltuğunun takılması için izlediğiniz tüm adımları ters sırada
izleyerek koltuğu sökün.
– Kırmızı sökme düğmesine (y) basarak ve çekerek, Isofix konektörlerini (w)
kurtarın.
– Çocuk koltuğunu çekerek araba koltuğundan kurtarın.
– Bağlantı kollarını 180 derece döndürerek katlayın.
– Koltuğun altındaki X-fix kolunu çekerek bağlantı kollarını koltuğa doğru
görünmeyene kadar itin.
Not! Bu adımları doğru şekilde izlediğinizde arabanızın koltuğu ve ISOFIX
bağlantı kolları zarar görmeyecektir. Parçaların zarar görmesi düzgün işleyişe
engel olabilir.
ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE
Dejte dětskou bezpečnostní sedačku na příslušné sedadlo v automobilu.
– Ujistěte se prosím, že zadní opěradlo (a) dětské bezpečnostní sedačky
je umístěno proti zadnímu opěradlu sedadla automobilu, takže dětská
bezpečnostní sedačka není za žádných okolností v poloze pro spaní.
– Při použití ISOFIX upevňovacího systému je důležité, aby opěrka
autosedačky pevně doléhala na opěradlo automobilového sedadla.
Toho docílíte tím, že zmáčknete pojistku (v) a zatlačíte autosedačku
směrem do opěradla automobilu.
– Na některých potazích sedadel automobilu, které jsou vyrobeny z citlivého
materiálu (např. velur, kůže atd.), může používání dětských bezpečnostních
sedaček vést ke stopám opotřebení a roztržení. Pod dětskou sedačku byste
měli dát deku nebo ručník, abyste se tomu vyhnuli.
– Jestliže opěrka hlavy sedadla vozidla překáží, úplně ji prosím vytáhněte
a otočte nebo ji úplně vyjměte. Zadní opěradlo (a) se optimálně seřídí na
téměř jakýkoli sklon sedadla vozidla.
Varování! Opěrka zad autosedačky Solution X2-fix musí přímo doléhat k
opěradlu vozidla. Posunutím regulátoru dozadu by sedačka měla být pevně
natlačena proti sedadlu.
Důležité! Při určité kvalitě potahů sedadel v autě/na př. semiš, kůže/může
vlivem použití dětské sedačky dojít k poškození látky. Z důvodů zamezení tohoto
opotřebení lze sedačku podložit na př. dekou, nebo ručníkem.
SECURING THE CHILD
Place the child seat on the respective seat in the car.
– Please make sure that the backrest (a) of the child safety seat lies against the
backrest of the car seat so that the child seat is under no circumstances in a
sleeping position.
– When using the ISOFIX-anchorages in the car, make sure that the
backrest of the Solution X2-fix is perfectly aligned and in full
contact with the rear vehicle seat. The position can be adjusted
with the adjustment lever (v) located on the bottom of the child
car seat.
– Should the headrest of the vehicle seat interfere, please pull it out completely
and turn it around or take it off entirely. The backrest (a) optimally adjusts to
almost any inclination of the vehicle seat.
Warning! The backrest of the Solution X2-fix should rest flat against the upright
part of the car seat. Pushing the booster rearwards the seat should be tightly
pressed against the seat. For the best possible protection of your child, the seat
must be in a normal upright position!
Note! On some car seat covers made of sensitive material (e.g. velours, leather
etc.) the use of child seats may lead to traces of wear and tear. To avoid this,
you should put a blanket or a towel underneath the child seat.
ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLIĞININ SAĞLANMASI
Çocuk koltuğunu araba koltuğunuzun üzerine yerleştirin.
– Çocuk koltuğunun sırtının (a) araba koltuğunuzun sırtlığına dik bir şekilde
yerleştiğine ve çocuk koltuğunun yatar bir pozisyonda olmadığına emin olun.
– ISOFIX bağlantıları kullanıldığında, çocuk koltuğunun sırtının arka
koltuk sırtlığı ile tam temasta olmasına dikkat edin. Çocuk koltuğunun
pozisyonu, koltuğun altındaki kol ile (v) ayarlanabilir.
– Arabanızın kafalığı bu duruma engel oluyorsa, yukarı çekerek döndürün veya
tamamen çıkartın. Çocuk koltuğunuzun sırtı (a) arabanızın koltuğuna uyacak
şekilde ayarlanabilir.
Uyarı ! Çocuk koltuğunuz arabanıza dik durumda ve araç koltuğu ile arasında
boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
Not! Çocuk oto koltuğu, hassas malzeme (kadife, deri vb) ile kaplı araba
koltuklarında çiziklere, aşınmaya sebep olabilir. Buna engel olmak için, oto
koltuğunun altına bez, havlu vb. malzeme koyabilirsiniz.
58
l
l
m
f
k
n
d
g
n
k
e
UPEVNĚTE BEZPEČNOSTNÍ PÁS DÍTĚTE
Dejte dítě do dětské bezpečnostní sedačky. Vytáhněte daleko tříbodový pás a
táhněte jej před dítě do zámku bezpečnostního pásu.
Varování! Nikdy nepřetáčejte pás!
Dejte vedení pásu (m) do zámku bezpečnostního pásu (l). Je třeba je
uzamknout slyšitelným „ZACVAKNUTÍM“.
Dejte břišní bezpečnostní pás (n) do dolního vedení pásu (k) dětské
bezpečnostní sedačky. Nyní utáhněte břišní bezpečnostní pás (n) natažením
diagonálního pásu (f) bez průvěsu. Čím je pás napnutější, tím lépe může chránit
před zraněním. Jak diagonální pás, tak i břišní bezpečnostní pás by měly být
zasunuty do dolního vedení pásu na straně zámku bezpečnostního pásu.
Varování! Zámek bezpečnostního pásu sedadla automobilu (l) nesmí za
žádných okolností sahat do dolního vedení pásu (k). Jestliže je pásový popruh
příliš dlouhý, potom sedačka není vhodná pro toto vozidlo.
Břišní bezpečnostní pás (n) by měl být umístěn do dolního vedení pásu (k) na
obou stranách sedačky (d).
Upozornění! Od počátku učte své dítě, aby vždy věnovalo pozornost
napnutému pásu a aby samo utáhlo pás, je-li to třeba.
Varování! Břišní bezpečnostní pás se musí na obou stranách pohybovat co
nejníže přes slabiny dítěte, aby optimálně působil v případě nehody.
Nyní táhněte diagonální pás (f) horním červeným vedením pásu (g) do opěry
ramene (e), až bude uvnitř vedení pásu.
Dohlédněte na to, aby se diagonální pás (f) pohyboval mezi vnější hranou
ramene a krkem dítěte. Bude-li to nutné, seřiďte chod pásu nastavením výšky
opěrky hlavy. Výška opěrky hlavy v automobilu se může stále nastavovat.
FASTENING THE SEATBELT OF YOUR CHILD
Put your child in the child seat. Pull out the three-point belt far and lead it in front
of your child to the belt buckle.
Warning! Never twist the belt!
Put the belt guide (m) into the belt buckle (l). If you hear the clicking sound it is
securely locked.
Put the lap belt (n) in the bottom belt guides (k) of the child seat. Now pull the
lap belt (n) tight by pulling the diagonal belt (f) until there is no slack. The tighter
the belt the better it can protect from injuries. The diagonal belt and lap belt
should both be inserted in the bottom belt guide at the side of the belt buckle.
Warning! The belt buckle of the car seat (l) must under no circumstances
reach into the bottom belt guide (k). If the belt strap is too long, then the child
seat is not suitable for this vehicle.
The lap belt (n) should be placed in the bottom belt guides (k) on both sides of
the seat (d).
Note! Teach your child from the beginning to always pay attention to a tight
belt and that it should pull the belt tight by itself if necessary.
Warning! The lap belt must, on both sides, run as low across the groin of your
child as possible in order to take optimal effect in case of an accident.
Now lead the diagonal belt (f) through the upper red belt guide (g) in the
shoulder rest (e) until it is inside the belt guide.
Please make sure that the diagonal belt (f) runs between the outer edge of
the shoulder and your child's neck. If necessary, adjust the running of the belt
by adjusting the height of the headrest. The height of the headrest can still be
adjusted in the car.
ÇOCUĞUNUZUN EMNIYET KEMERININ TAKILMASI
Çocuğunuzun çocuk koltuğuna yerleştirin. Emniyet kemerini çekerek,
çocuğunuzun üzerinden, emniyet kemeri yuvasına yerleştirin.(l)
Uyarı! Kemeri asla kıvırmayınız.
Kemer tokasını (m) kemer yuvasına takın (l). Klik sesi güvenle takıldığı anlamına
gelir.
Kucak kemerini (n) çocuk koltuğunun alt kısımdaki kılavuz yuvalardan (k)
geçirin. Şimdi kucak kemerini ve çapraz omuz kemerini boşluk kalmayacak
şekilde çekin. Kemer ne kadar gergin olursa, kaza anında o kadar güvenli olur.
Uyarı ! Emniyet kemeri yuvasının kayışı asla, çocuk koltuğunun kılavuz yuvasına
(k) ulaşacak kadar uzun olmamalıdır.
Kucak kayışı (n) koltuğun iki kenarındaki kılavuz yuvalarından geçirilmelidir (k).
Not! Çocuğunuza gergin bir emniyet kemerinin önemini anlatın, emniyet
kemerinin gerginliğini kendi kendine kontrol etmesi ve gerektiğinde gerebilmesi
önemlidir.
Uyarı ! Kucak kemeri, en etkili korumayı sağlayabilmesi için, çocuğunuzun
kasıklarından, mümkün olan en alt seviyeden geçerek takılmalıdır.
Şimdi çapraz omuz kemerini (f) koltuğun üst kısmındaki kırmızı kılavuzdan (g)
geçirerek kemer yuvasına doğru çekin.
Çapraz omuz kemerinin (f) çocuğunuzun omuzunun dışı ile boynu arasına
yerleştiğine emin olun. Bunu sağlamak için gerekirse çocuk koltuğunun
kafalığının yüksekliğini ayarlayın. Kafalık yükseklik ayarı, arabanın içinde
yapılabilir.
f
f
59
60
t
61
JE DÍTĚ ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNO?
Pro zaručení nejlepší možné bezpečnosti vašeho dítěte, zkontrolujte prosím
před jízdou, zda:
– se břišní bezpečnostní pás (n) pohybuje v dolním vedení pásu (k) na obou
stranách sedačky.
– se diagonální pás (f) také pohybuje v dolním vedení pásu (k) sedadla na
straně zámku bezpečnostního pásu.
– se diagonální pás (f) pohybuje vedením pásu (g) opěry ramene, označeným
červeně
– se bezpečnostní pás (f) pohybuje diagonálně dozadu.
– celý pás by měl být napnutý a nezkroucený.
– Zádová opěrka (a) autosedačky se musí celoplošně dotýkat opěradla
automobilu tak, aby se nemohla za žádných okolností překlopit do
vodorovné polohy.
Upozornění! Zelený bezpečnostní indikátor (x) musí být na obou červených
tlačítkách (y) dobře viditelný.
IS YOUR CHILD PROPERLY SECURED?
In order to ensure the best possible safety for your child, please check prior to
the ride whether …
– the lap belt (n) runs in the bottom belt guides (k) on both sides of the seat.
– the diagonal belt (f) also runs in the bottom belt guide (k) of the seat on the
side of the belt buckle.
– the diagonal belt (f) runs through the belt guide (g) of the shoulder rest,
marked red
– the seat belt (f) runs diagonally to the back.
– the entire belt is snugly fastened and not twisted.
– the seat pad is locked in place on both sides with the X-fix
connectors and the ISOFIX anchorage points.
– the backrest (a) of the of the child seat rests flat against the vehicle
seat, making sure the child seat always stays in an upright position.
Note! The green safety indication (x) must be clearly visible on both sides of the
red release buttons (y).
ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLIK ALTINDA MI?
Çocuğunuzun maksimum güvenliğini sağlamak için, lütfen yola çıkmadan
şunları kontrol edin:
– Kucak kayışı (n) koltuğun iki kenarındaki kılavuz yuvalarından (k) geçmelidir.
– Çapraz omuz kemeri de (f) çocuk koltuğunun, arabanın emniyet kemeri
yuvasının tarafındaki kılavuz yuvasından (k) geçmelidir.
– Çapraz omuz kemeri (f) koltuğun üst kısmındaki kırmızı kılavuz yuvasından (g)
geçmelidir.
– Çapraz omuz kemeri (f) oto koltuğunun arkasından öne gelmelidir.
– Tüm emniyet kemeri gergin ve düz olmalıdır.
– Çocuk koltuğu ISOFIX bağlantıları ile her iki bağlantı noktasına
güvenli bir şekilde sabitlenmiş olmalıdır.
– Çocuk koltuğunun sırtı, araba koltuğunun sırtına dik olarak temas
etmeli, çocuğunuz koltukta dik bir şekilde seyahat etmelidir.
Not! Kurulumdan sonra her iki sökme düğmesinin (y) yanlarında bulunan yeşil
güvenlik indikatörleri (x) görünür konumda olmalıdır.
POLOHOVACÍ OPĚRKA HLAVY
CYBEX Solution X2-fix má polohovací opěrku hlavy (r), která zabraňuje, aby
hlava dítěte při usnutí spadla dopředu. Tato nastavitelná opěra hlavy dále
přispívá k pohodlí dítěte během jízdy automobilu.
Upozornění! Zajistěte prosím, aby hlava dítěte vždy zůstala ve styku s
polohovací opěrkou hlavy, protože opěrka hlavy nemůže jinak plnit optimální
ochrannou funkci při bočním nárazu.
Sklon opěrky hlavy (r) se nepatrným nadzvednutím opěrky může seřizovat ve
3 různých polohách.
Varování! Uzamykací zařízení (t) nesmí být nikdy blokováno žádnými předměty!
V případě nehody musí být zaručen volný pohyb naklonění, protože jinak by
se dítě mohlo zranit.
RECLINING HEADREST
The CYBEX Solution X2-fix has a reclining headrest (r) preventing your child's
head from falling forward when asleep. Furthermore, this adjustable headrest
contributes to the comfort for your child during the car ride.
Note! Please ensure that the child‘s head always remains in contact with the
reclining headrest since otherwise the headrest cannot fulfill its optimal
side-crash protective function.
By slightly lifting the headrest, the inclination of the headrest (r) can be
adjusted in three different positions.
Warning! The locking device (t) must never be blocked by any objects! In case
of an accident, the free movement of the inclination must be guaranteed since
otherwise your child might be injured.
EĞIMLI KAFALIK
CYBEX Solution X2-fix, çocuğunuzun kafasının uyurken düşmesini önleyen eğimli
bir kafalığa (r) sahiptir. Bu ayarlı kafalık, çocuğunuzun konforlu bir yolculuk
yapmasını sağlar.
Not! Kafalığın çocuğunuzun kafasını yan darbelerden koruma fonksiyonunu
yerine getirebilmesi için, çocuğunuzun kafasının daima kafalık ile temasta
olması gerekir.
Kafalığı kaldırarak, kafalığın (r) açısını 3 değişik pozisyona ayarlayabilirsiniz.
Uyarı ! Kilit kolu (t) herhangi bir eşya ile engellenmemelidir. Kaza durumunda,
eğim ayarı gerekli konuma gelebilmelidir. Aksi takdirde çocuğunuz zarar
görebilir.
62
63
PÉČE O VÝROBEK
Pro zaručení nejlepší možné ochrany dětské bezpečnostní automobilové
sedačky je nutné, abyste si všimli následujícího:
– Všechny důležité části dětské bezpečnostní sedačky by se měly pravidelně
kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Mechanické díly musí bezvadně
fungovat.
– je podstatné, aby se dětská bezpečnostní automobilová sedačka nevzpříčila
mezi tvrdými částmi, jako např. dveře automobilu, vodicí lišta sedadla atd.,
což by mohlo způsobit poškození sedačky.
– Po pádu nebo podobných situacích musí být dětská bezpečnostní sedačka
zkontrolována výrobcem.
PRODUCT CARE
In order to guarantee the best possible protection of your child seat, it is
necessary that you take note of the following:
– All important parts of the child seat should be examined for any damages on
a regular basis. The mechanical parts must function flawlessly.
– It is essential that the child safety car seat does not get jammed between
hard objects e.g. like the door of the car, seat rail etc. causing possible
damage to the seat.
– The child seat must be examined by the manufacturer after a fall or similar
situations.
ÜRÜN BAKIMI
Çocuk koltuğunuzun en iyi şekilde korunabilmesi için, şu noktalara dikkat
edilmesi gerekir.
– Çocuk koltuğunuzun önemli parçaları, herhangi bir hasara karşı, periyodik
olarak kontrol edilmelidir. Mekanik parçaların kusursuz çalışması gerekir.
– Çocuk koltuğunuzun, araba kapısı, koltuk arası gibi yerlerde sıkışmaması ve
zarar görmemesi önemlidir.
– Herhangi bir hasar, çarpma, düşme durumunda, koltuğun üretici tarafından
kontrolden geçmesi gerekir.
ODSTRANĚNÍ POTAHU SEDAČKY
Potah sedačky se skládá ze čtyř částí, které jsou upevněny k sedačce buď
suchým zipem, spínacími knoflíky nebo knoflíkovými dírkami. Jakmile uvolníte
všechna připevnění, části potahu se mohou odstranit.
Pro vrácení potahů na sedačku postupujte v obráceném pořadí, než když jste
je odstraňovali.
Varování! Dětská bezpečnostní sedačka nesmí být nikdy použita bez potahu.
REMOVING THE SEAT COVER
The seat cover consists of four parts which are fixed to the seat either by velcros,
press buttons or button holes. Once you have released all fixations, the cover
parts can be removed.
In order to put the covers back on the seat, proceed in the reversed order as
removing them.
Warning! The child safety seat must never be used without the cover.
KILIFIN ÇIKARILMASI
Çocuk koltuğunun kılıfı, koltuğa velcro, düğmeler ve ilmikler ile bağlı 4 parçadan
oluşur. Tüm bağlantı noktalarını açtığınızda, kolaylıkla çıkar.
Kılıfı takmak için, çıkartmak için izlediğiniz adımları ters sıra ile tekrarlayın.
Uyarı ! Koltuk asla kılıfsız kullanılmamalıdır.
ČIŠTĚNÍ
Je důležité používat pouze originální potah sedačky CYBEX Solution X2-fix,
protože potah je také hlavní funkční součástí. Rezervní potahy můžete dostat u
maloobchodníka.
Poznámka! Před prvním použitím řádně umyjte potah výrobku. Potahy výrobků
je možné prát v pračce max. při 30°C. Pokud jej vyperete při vyšší teplotě, může
ztratit barvu. Potah perte zvlášť a nikdy jej neždímejte. Nevystavujte přímému
slunečnímu záření. Plastové součásti můžete očistit pomocí nedráždivého
mycího prostředku a teplé vody.
Varování! Nepoužívejte prosím za žádných okolností chemické čisticí
prostředky nebo bělicí prostředky!
CLEANING
It is important to use only an original CYBEX Solution X2-fix seat cover since the
cover is also an essential part of the function. You may obtain spare covers at
your retailer.
Note! Please wash the cover before you use it the first time. Seat covers are
machine washable at max. 30°C on delicate cycle. If you wash it at higher
temperature, the cover fabric may lose colour. Please wash the cover separately
and never dry it mechanically! Do not dry the cover in direct sunlight! You can
clean the plastic parts with a mild detergent and warm water.
Warning! Please do not use chemical detergents or bleaching agents under
any circumstances!
TEMIZLIK
CYBEX Solution X2-fix koltuğunuzda yalnızda orijinal kılıf kullanmanız gerekir,
kılıf koltuğun güvenlik fonksiyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. İlave kılıfları, satış
noktasından veya Türkiye distribütöründen temin edebilirsiniz.
Not: Kullanımdan önce kılıfı yıkayınız. Koltuk kılıfları 30 derece hassas yıkamada
makinede yıkanabilir. Daha yüksek ısılarda yıkamayın, kumaş rengine zarar
verebilirsiniz. Kılıfı ayrı yıkayın ve kurutucu kullanmayın. Direkt güneş ışınında
kurutmayın. Plastik kısımları hafif bir deterjan ve ılık su ile temizleyebilirsiniz.
Uyarı ! Asla kimyasal deterjanlar ve beyazlatıcılar kullanmayınız.
64
65
65
CHOVÁNÍ PO NEHODĚ
Jestliže jste měli nehodu, mohlo dojít k poškození sedačky, které není jasně
viditelné. V tomto případě musí být dětská bezpečnostní sedačka zcela
zkontrolována výrobcem a vyměněna, bude-li to nezbytné.
BEHAVIOR AFTER AN ACCIDENT
If you had an accident, the seat might have sustained damages which are not
visible. In this case, the child safety seat must absolutely be examined by the
manufacturer and replaced if necessary.
KAZADAN SONRA NE YAPILMALI?
Kaza geçirmiş bir koltuk gözle görünmeyen hasarlara sahip olabilir. Bu durumda
mutlaka üretici tarafından incelenmeli ve gerekiyorsa yenisi ile değiştirilmelidir.
TRVANLIVOST VÝROBKU
Autosedačka CYBEX Solution X2-fix je navržena tak, aby splňovala znaky po
celou dobu, ve které může být používána – od přibližně 3 roků do 12 let – což
činí 9 let. Jelikož se však může vyskytnout velký výkyv teplot, kterým by sedačka
mohla být nepředvídatelně vystavena, je důležité zmínit se o následujícím:
– Jestliže je automobil delší dobu vystaven přímému slunci, dětskou
bezpečnostní sedačku je třeba vyjmout z automobilu nebo zakrýt látkou.
– Každoročně kontrolujte všechny plastové a kovové části autosedačky před
možným poškozením nebo změnám tvarů či barevného provedení. Pokud
zjistíte jakékoliv změny na autosedačce, předejte ji na likvidaci nebo ji
nechte překontrolovat výrobcem a ponechte vyměňit vše potřebné ke
správné funkci a bezpečnosti autosedačky.
– Změny tkaniny, zejména blednutí barvy, jsou po celoročním používání v
automobilu normální a nejsou vadou.
DURABILITY OF THE PRODUCT
The CYBEX Solution X2-fix was designed to easily fulfill its purpose for the
expected durability (adding up to 9 years). However, since high fluctuations of
temperature might occur and since there might be unforeseeable exposures
to the child seat, it is important to note the following:
– If the car is exposed to direct sunlight for a longer period of time, the child
seat must be taken out of the car or covered with a cloth.
– Examine all plastic and metal parts of the seat for any damages or changes
about their form or colour on a yearly basis. If you notice any changes, you
need to dispose of the child seat or it must be examined by the manufacturer
and replaced if necessary.
– Changes to the fabric, in particular the fading of colour, are normal after
yearlong use in a car and do not constitute a fault.
ÜRÜNÜN DAYANIKLIĞI
CYBEX Solution X2-fix, kullanım beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bununla birlikte yüksek ısı değişikliklerine bağlı olarak şu hususları not etmek
gerekir.
– Eğer aracınız uzun süre direkt güneş ışığı altında kalıyorsa, koltuğu arabadan
çıkartmak veya örtmek gerekir.
– Yıllık olarak, koltuğun tüm metal ve plastik parçalarını, form ve renk değişikliğine
karşın kontrol edin. Eğer herhangi bir değişim görüyorsanız, derhal satıcınıza
başvurun.
– Kumaşta renk değişimleri ve renk solması, uzun kullanımlardan sonra
karşılaşılabilen normal etkilerdir, bir hata olarak değerlendirilmemelidir.
LIKVIDACE
Na konci trvanlivosti dětské bezpečnostní sedačky ji musíte řádně zlikvidovat.
Ustanovení pro likvidaci odpadu se mohou lišit podle oblasti. Pro zaručení
správné likvidace dětské bezpečnostní sedačky kontaktujte prosím správní
úřad komunálního odpadu ve vašem městě. Ve všech případech berte prosím
na vědomí ustanovení pro likvidaci odpadu vaší země.
DISPOSAL
At the end of the durability of the child seat, you must dispose it properly.
Waste disposal regulations may vary regionally. In order to guarantee a proper
disposal of the child safety seat, please contact your communal waste
management or administration of your city. In all cases, please note the waste
disposal regulations of your country.
ÜRÜNÜN ATIK HALI
Ürünün kullanım süresi sonunda, ürünü düzgün biçimde atık haline getirmeniz
önemlidir. Atık yönetimi, ülkeden ülkeye değişim gösterir. Doğru yöntemi izlemek
için lütfen yerel kuralları izleyin.
66
ZARUKA
Následující záruka platí výhradě ve státě, kde byl produkt prodán
maloobchodem zákazníkovi. Záruka kryje všechny výrobní a materiální defekty,
které se objevily v den prodeje nebo během záruční lhůty dva (2) roky od
data prodeje od maloobchodu přímo zákazníkovi (výrobní záruka). V případě
výrobního nebo materiálového poškození výrobek - dle vlastního uvážení – buď
zdarma opravíme, nebo vyměníme za nový. K uplatnění záruky je potřeba
přivézt nebo odeslat výrobek přímo k maloobchodníkovi, který výrobek přímo
prodal zákazníkovi a odevzdat doklad o koupi (např. faktura nebo paragon),
který obsahuje datum prodeje, jméno prodejce a typ označení produktu.
Záruka nebude platná v případě, že byl tento produkt odvezen nebo poslán
výrobci nebo jiné osobě než je prodejce, který tento výrobek přímo prodal
zákazníkovi. Výrobek zkontrolujte hned v den nákupu. Pokud si výrobek
necháte poslat, zkontrolujte jej hned v den obdržení. V případě defektu
přestaňte výrobek používat a odvezte nebo odešlete jej k prodejci, který vám
ho přímo prodal. Pokud chcete uplatnit záruku, odešlete nebo odvezte výrobek
řádně umytý a kompletní. Tato záruka nekryje závady způsobené nesprávným
používáním, vlivem okolního prostředí (oheň, voda, sluneční záření, závady
silnic, atd.), nebo běžným používáním, poškozením či roztržením. Záruka platí
pouze v případě, že byl výrobek používán v souladu s instrukcemi o správném
používání, že byly opravy prováděny autorizovanými osobami a že byly použity
pouze originální díly. Tato záruka nevylučuje, nebo jinak neomezuje základní
práva zákazníka, včetně uplatnění nároků, pokud jde o porušení smlouvy, které
může mít kupující vůči prodávajícímu nebo výrobci výrobku.
IMPORTER / DISTRIBUTOR:
Kenyo, spol. s r.o.,
Skorkovská 2457,
198 00 Praha 9 – Cerný Most,
Tel: +42 (0) 281 910 879
Fax: +42 (0) 281 917 689
67
WARRANTY
The following warranty applies solely in the country where this product was
initially sold by a retailer to a customer. The warranty covers all manufacturing
and material defects, existing and appearing, at the date of purchase or
appearing within a term of two (2) years from the date of purchase from the
retailer who initially sold the product to a consumer (manufacturer’s warranty).
In the event that a manufacturing or material defect should appear, we will
– at our own discretion – either repair the product free of charge or replace
it with a new product. To obtain such warranty it is required to take or ship the
product to the retailer, who initially sold this product to a customer and to
submit an original proof of purchase (sales receipt or invoice) that contains
the date of purchase, the name of the retailer and the type designation of this
product. This warranty shall not apply in the event that this product is taken or
shipped to the manufacturer or any other person other than the retailer who
initially sold this product to a consumer. Please check the product with respect
to completeness and manufacturing or material defects immediately at the
date of purchase or, in the event that the product was purchased in distance
selling, immediately after receipt. In case of a defect stop using the product
and take or ship it immediately to the retailer who initially sold it. In a warranty
case the product has to be returned in a clean and complete condition.
Prior to contacting the retailer, please read this instruction manual carefully.
This warranty does not cover any damages caused by misuse, environmental
influence (water, fire, road accidents etc.) or normal wear and tear. It does
solely apply in the event that the use of the product was always in compliance
with the operating instructions, if any and all modifications and services were
performed by authorized persons and if original components and accessories
were used. This warranty does not exclude, limit or otherwise affect any statutory
consumer rights, including claims in tort and claims with respect to a breach of
contract, which the buyer may have against the seller or the manufacturer of
the product.
GARANTI
Bu garanti ürünün müşteriye satıldığı ülkede geçerlidir. Garanti 2 yıl boyunca
tüm üretim ve malzeme hatalarını kapsar. Malzeme ve üretim hataları, üreticinin
kararı doğrultusunda tamir edilir veya yenisi ile değiştirilir. Garantiden yararlanmak
için ürünü satın aldığınız satış noktasına, tarih, satış noktası ve ürün bilgilerini
gösteren satış belgesi ile başvurmanız gerekir. Lütfen ürünü teslim alır almaz
herhangi bir hataya karşı kontrol ediniz. Bir hata tespiti halinde, ürünü kullanmayı
durdurup, derhal satın aldığınız yere geri götürünüz. Garantinin geçerli olması
için ürünün satış noktasına tam ve temiz halde teslimi gereklidir. Satış noktasına
başvurmadan önce ürün kullanım kılavuzunu iyice okuduğunuza emin olun.
Garanti koşulları, hatalı kullanım, dış etkenler (su, ateş, kaza vs) ve zamana bağlı
normal eskime durumlarında geçerli değildir. Garantinin geçerli olması için,
ürünün kullanım amacı ve talimatlarına uygun kullanılması, orijinal aksesuarlar
ve parçaların kullanılması, yetkili noktalarda servis verilmesi gereklidir. Bu garanti
koşulları, tüketicinin yasalardan doğan haklarından bağımsızdır.
TÜRKIYE DISTRIBÜTÖRÜ:
Opera İstanbul:
Altınay Cad. Gul Sok. 21/2 Seyrantepe İstanbul,
Tel +90 212 321 8132,
www.operaistanbul.com,
info@operaistanbul.com
68