คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
EB-X24
EB-W18
EB-X18
EB-S18
EB-W03
EB-X03
EB-S03
EB-W120
EB-X120
EB-S120
EB-X200
EB-S200
Wi-Fi
iProjection
HDMI
Horizontal
Keytone
Adjuster
Power
Saving
www.epson.co.th
คู่มือการใช้งาน
EB-X24
EB-W18
EB-X18
EB-S18
สารบัญ
EB-W03
EB-X03
EB-S03
EB-W120
EB-X120
EB-S120
EB-X200
EB-S200
3
สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 ชื่ออุปกรณ์ และรูปแบบการทำ�งาน
4
บทที่ 2 การติดตั้ง
14
บทที่ 3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์
18
บทที่ 4 การปรับความคมชัดของภาพ
24
บทที่ 5 การทำ�งานของภาพ (Projection functions)
38
บทที่ 6 การทำ�งานของระบบรักษาความปลอดภัย
46
4
บทที่ 1
ชื่ออุปกรณ์ และรูปแบบการทํำ�งาน
ส่วนหน้าเครื่อง
ชื่ออุปกรณ์
1 ช่องระบายอากาศ
EB-X24 / EB-W18 / EB-X18 /
EB-S18
รูปแบบการทำ�งาน
ช่องระบายอากาศมีไว้เพื่อให้ภายในโปรเจคเตอร์เย็นขึ้น
คำ�เตือน* ขณะที่โปรเจคเตอร์กำ�ลังทำ�งาน อย่าวาง
หน้าหรือมือ รวมทั้งสิ่งของใดๆ ใกล้ช่องระบายอากาศ
เพราะความร้อนที่อยู่บริเวณดังกล่าว อาจจะทำ�ให้เกิดอันตราย
และความเสียหายได้ ลมร้อนที่เกิดจาการระบายอากาศ อาจจะ
ทำ�ให้เกิดการเผาไหม้ วัสดุเสียหาย หรืออาจทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุได้
2 A/V ปุ่มสำ�หรับหยุดการทำ�งาน
ชั่วคราวระหว่างการฉาย
เลื่อนปุ่มเพื่อทำ�การเปิด หรือปิดการทำ�งานชั่วคราว
3 ฐานรองเครื่องสำ�หรับปรับระดับ
กดตรงฐานรองปรับระดับเพื่อขยายหรือลดให้เหมาะสมกับฐานปรับระดับ
ส่วนหน้า
5
EB-W03 / EB-X03 / EB-S03 / EB-W120 / EB-X120 /
EB-S120 / EB-X200 / EB-S200
ชื่ออุปกรณ์
รูปแบบการทำ�งาน
4 ฐานปรับระดับส่วนหน้า
เมื่อวางอุปกรณ์ลงบนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว ให้ปรับขยายฐานรองเพื่อให้ตรงกับ
ตำ�แหน่งของการฉายภาพ
5. A/V mute slide บานเลื่อนหยุด
การทำ�งาน
ปิดเมื่อหยุดการใช้งานโปรเจคเตอร์ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของเลนส์
ทั้งนี้หากทำ�การปิดระหว่างทำ�งานอยู่จะเป็นการปิดเสียงและภาพลง
ชั่วคราวด้วย
6. ตำ�แหน่งรับสัญญาณ romote
control
เพื่อเป็นจุดรองรับการทำ�งานที่สั่งตรงมาจากremote control
7. วงแหวนสำ�หรับปรับความคมชัด
ของภาพ
เพื่อปรับความคมชัดของภาพ
8. วงแหวนสำ�หรับปรับขนาด
(EB-X24/EB-W18/EBX18/
EB-W03/EB-X03/EB-W120/
EB-X120/EBX200 only)
เพื่อปรับระดับขนาดของภาพ
6
บทที่ 1
ชื่ออุปกรณ์ และรูปแบบการทํำ�งาน
ชื่ออุปกรณ์
9. ส่วนกรองอากาศ
รูปแบบการทำ�งาน
เพื่อให้อากาศเข้าไปช่วยระบายการทำ�งานของโปรเจคเตอร์
10. แผ่นกรองอากาศ
เพื่อช่วยกรองอากาศ
11. security slot
ช่องป้องกันความปลอดภัยนี้ ใช้ได้กับ Microsaver Security System
ที่ผลิตโดย Kensington
12. control panel
เพื่อควบคุมการทำ�งานของโปรเจคเตอร์
13. ปุ่มปรับสัญญาณภาพที่มีลักษณะ
สี่เหลี่ยมคางหมู สำ�หรับ รุ่น
(EH-TW550)
adjuster (EH-TW550/EH-TW 510 เท่านั้น) //… สำ�หรับการปรับ
สมดุลยภาพของเครื่องโปรเจคเตอร์ในการฉาย
14. ฝาปิดหลอดภาพ
ใช้เปิดกรณีต้องการเปลี่ยนหลอดภาพ
15. รูฝาครอบโคมไฟ
รูสำ�หรับยึดติดฝาครอบโคมไฟ
ส่วนฐาน
7
ชื่ออุปกรณ์
รูปแบบการทำ�งาน
1 จุดเชื่อมติดเพดาน (3 จุด)
ยึดติดอุปกรณ์ติดเพดาน เมื่อต้องการแขวนโปรเจคเตอร์ติดกับเพดาน
2 จุดติดตั้งสายเคเบิ้ลสำ�หรับความ
ปลอดภัย
ให้วางสายเคเบิ้ลผ่านตรงจุดนี้และล็อคเข้าประจำ�ที่
3 ส่วนพื้นหลัง
เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ลงบนพื้นผิว เช่น โต๊ะ ให้ปรับให้ยึดติดตามแนวพื้นราบ
4 ฐานสำ�หรับปรับพื้นหน้า
เมื่อติดตั้งโปรเจคเตอร์บนพื้นผิว เช่นโต๊ะ ให้ปรับฐานเพื่อให้อยู่ในตำ�แหน่ง
ที่สมดุลย์กับภาพ
ส่วนหลัง
ส่วนหลัง
ชื่ออุปกรณ์
รูปแบบการทำ�งาน
1, ช่องเสียบไฟ
เชื่อมต่อไฟฟ้ากับโปรเจคเตอร์
2. USB (Type A) port
- เชื่อมต่อ อุปกรณ์ บันทึกข้อมูล USB หรือ กล้องดิจิตัล และฉาย
ภาพยนตร์หรือภาพนิ่ง ผ่าน PC Free
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ของ wireless LAN
- เชื่อมต่อ อุปกรณ์ของ Quick Wireless Connection USB Key
3. รูยึด Wireless LAN
รูสำ�หรับยึดติดอุปกรณ์Wireless LAN
4. USB (Type B) port
สำ�หรับเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB และ ฉายภาพ
บนคอมพิวเตอร์
8
บทที่ 1
ชื่ออุปกรณ์ และรูปแบบการทํำ�งาน
ชื่ออุปกรณ์
รูปแบบการทำ�งาน
5. Remote Receiver
ช่องสำ�หรับเชื่อมต่อการทำ�งานของเครื่องกับ Remote
6. ชุดเชื่อมต่อ audio L/R
เชื่อมต่อช่องเสียงจากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์, S-Video port และ
Video port
7. Remote Receiver
ช่องสำ�หรับเชื่อมต่อการทำ�งานของเครื่องกับ Remote
8. ลำ�โพง
สำ�หรับส่งสัญญาณเสียงออก
9. HDMI port
เชื่อมต่อสัญญาณเสียงจาก อุปกรณ์ HDMI compatible video และ
คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์นี้สามารถใช้ได้กับ HDCP
10. Computer 1 หรือ Computer
port
เชื่อมต่อสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ และสัญญาณเสียงจากแหล่งข้อมูล
เสียง
11. S-Video port
ต่อเชื่อมสัญญาณ S-Video จากแหล่งข้อมูลเสียง
Control Panel
9
Focus
Help
Menu
Esc
สัญลักษณ์ปุ่ม
een
t
rce
rch
enu
รูปแบบการทำ�งาน
?
Source
Search
ปุ่มEnter
ค้นหา
3
Enter
ปุ่ม enter
- เมื่อเมนู configuration หรือ Help Screen แสดงขึ้นมา ให้กดปุ่ม
enter และทำ�ตามลำ�ดับขั้นตอน
- ถ้ากดปุ่มนี้ขณะที่เครื่องกำ�ลังส่งสัญญาณ
ปุ่มสี่เหลี่ยมคางหมู
- แสดง keystone screen เพื่อให้ท่านสามารถปรับ keystones ให้อยู่
ในตำ�แหน่งที่ถูกต้อง
- ถ้ากดปุ่มนี้ระหว่างที่ เมนู configuration และ Help screen กำ�ลัง
ทำ�งานอยู่ ปุ่มนี้จะช่วยในการเลือกเมนูและติดตั้งค่า
ปุ่มของความช่วยเหลือ
(Help)
ช่วยในการปิด help screen และช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ปุ่ม ออก (esc)
- หยุดการทำ�งานของ function ต่างๆ
- ถ้ากดปุ่มนี้ระหว่างที่ เมนู configuration กำ�ลังทำ�งานอยู่ เครื่องจะ
เปลี่ยนไปสู่เมนูก่อนหน้านี้
ปุ่มสัญญาณเสียง
- สำ�หรับรุ่น EB-X24/ EB- W18/ EB- X18/ EB- W03/ EB- X03/
EB- W120/ EB- X120/ EB- X200
เพิ่มเสียง
ลดเสียง
- สำ�หรับรุ่น EB-S18/EB-S03/EB- S120/EB-S200
ปุ่ม wide สำ�หรับขยายภาพที่แสดง
ปุ่ม Tele สำ�หรับลดขนาดภาพที่แสดง
- ไว้แก้ไข keystone ให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ถูกต้อง ในระหว่างที่ keystone
screen กำ�ลังทำ�งานอยู่
- ถ้ากดปุ่มนี้ในระหว่างที่เมนู configuration หรือ help screen
กำ�ลังทำ�งานอยู่ ปุ่มนี้จะช่วยในการเลือกเมนูและตั้งตั้งค่า
4
Enter
ชื่ออุปกรณ์
2
Menu
n
e
h
Screen
Fit
ไว้สำ�หรับปรับหาภาพ
Help
Esc
Enter
5.
6.
Enter
?
Help
Esc
?
Enter
7.
Focus
Help
Help
Enter
Screen
FitFocus
Help
8.
9.
10.
Menu
Source
Search
Screen
Fit
ปุ่มMenu
เมนู
แสดงและปิด เมนู configuration
Esc
Esc
Enter �งาน เพื?่อเปิด ปิดการทำ�งานของโปรเจคเตอร์
ปุ่ม เปิด ปิด การทำ
Help
Source
Enter
Search
เครื่องชี้วัด
?
Help
จะแสดงสถานะการทำ�งานของโปรเจคเตอร์
10
บทที่ 1
Remote
control
ชื่ออุปกรณ์ และรูปแบบการทํำ�งาน
Computer
User
User
Computer
Computer
Video
Video
11
Video
Video
Screen Fit
Screen
1 Fit
2
2D/3D
ชื่ออุปกรณ์
2
3
2D/3D
ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง
1 Fit
2
3
Screen
2D/3D
Screen
Fit
2D/3D
Computer
4
5
11 Aspect
22Colorวเตอร์
336
Computer
ปุ
ม
่
คอมพิ
Auto
Mode
4
5
6
Computer
Auto 7 Aspect 8
Color Mode 9
44
Computer
3
55
User
66
Color Mode
Fage
HDMI
A/VMute
A/VMute
Fage
สำ�หรับใส่2D/3D
รหัส password
Fage
Fage
A/VMute
3
A/VMute
2D/3D
0
แผงตั00วเลข
3
4. Screen Fit
Auto
Screen
171 Fit
Auto
Screen
1 Fit
171 2 ปุ่ม 3auto
Auto
5. Auto
774 Fit5 6
Aspect
Screen
2D/3D
7
8
9
Screen
Fit
2D/3D
Aspect
3
81 Fit0 2
Screen
2D/3D
1
2
3
8
1
2บทิศทาง 3
Aspect
ปุ
ม
่
ปรั
6. Aspect
4
5
6
8874 Aspect5Color Mode6
Auto
4 Aspect5Color Mode6 ?
Num
Auto
8Color Mode9
87
Auto
7. Num7 Aspect
ปุ่มเลขหมาย
8
9
7
8
9
Num
Num
0
Menu
8. Num
ปุ่มเมนู
0
Menu
0
Screen Fit
1
4
2
2D/3D
3
5
6
Aspect
Auto
Color Mode
Screen
Fit 9
7
8
E-Zoom
0
Auto
A/VMute
Screen Fit
7
LAN
USB
Fage
Source Search
?
Aspect
8
E-Zoom
Freeze
Auto
Volume
Menu
A/VMute
Pointer
Source Search
Freeze
Freeze
Freeze
กดค้างปุ่มนี้ และกดเลขหมายสำ
Volume �หรับการใส่รหัส password
Volume
แสดงและปิดเมนู configuration
A/VMute
ปุ่มเลือกเมนู
7
7
10.
11.
Aspect
Aspect
8
Aspect
8
8
Num
Num
User
Num
User
Menu
Menu
Menu
Fage
Fage
ปุ่มเม้าส์
Pointer
USB
USB
USB
Volume
Volume
Volume
A/VMute
A/VMute
Menu
Menu
Menu
Auto
Auto
7
Auto
9
Source Search
Source2D/3D
Search
2D/3D
3
Source
Search
Source2D/3D
Search
3
3
Help
ถ้ากดปุ่มนี้ขณะที่ กำ�ลังส่Help
งสั?ญญาณ analog RGB จากคอมพิวเตอร์
LANงที่
?
เครื่องจะทำ�การปรับตำ�แหน่
Help
LAN
Helpงของภาพให้อัตโนมัติให้อยู่ในตำ�แหน่
LAN
ชัดเจนและเหมาะสมทีE-Zoom
่สFreeze
ุด??
E-Zoom
E-Zoom
Freeze
ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ ทิศทางภาพจะเปลี
่ยนไป
Help
Aspect
9.
9
USB
Aspect Color Mode
Num
Auto
Color Mode
LAN
2D/3D
Help
รูปแบบการทำ�งาน
E-Zoom
สำ�หรับเปิด ปิด การทำE-Zoom
�งาน
USB
USB
Color
Mode
Esc
Color Mode
9Mode
USB
Color
USB
ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ ภาพจะถูกส่งผ่านมาในรูปแบบของ S-Video
และ
9
9
Video
33
LAN
Esc
LAN
Esc
Esc
LAN
LAN
User
User
7 Aspect
8Color
Video
Auto
Aspect
Auto
Color Mode
Mode9
ปุ่ม video
Computer
Video
0
77
88
99 User
Video
1
3
2D/3D
2D/3D
E-Zoom
E-Zoom
เปลี่ยนจาก computer
port ไปเป็นภาพ
User
Esc
Video
Screen Fit
9
9
2D/3D
3
2D/3D
Fage
Fage
1
1
9Mode
Color
Color Mode
Fage
Fage
1 Fit
Screen
Screen Fit
1
ปุ่มสัScreen
ญลักษณ์Fit
1 Fit
Screen
User
User
Color Mode
Color 9Mode
Source Search
Source Search
Source Search
ถ้ากดปุ่มนี้ระหว่างที่ เมนู configuration และ Help screen กำ�ลัง
Help อกเมนูและติดตั้งค่า
ทำ�งานอยู่ ปุ่มนี้จะช่วยในการเลื
Pointer
Help
? กำ�ลังทำ�งานอยู่ ตัว mouse จะชี้ไปยัง
- ระหว่างที่ wireless Pointer
mouse
Help
?
ทิศทางที่กดอยู่ Pointer
?
Pointer
Freeze
Esc
- เมื่อเมนู configuration
และ help screen แสดงขึ้นมา กดปุ่มเพื่อ
Freeze
Escเข้าสู่กระบวนการต่อFreeze
ไป
- ปุ่มนี้จะทำ�งานเหมือนกดด้านซ้ายของ mouse เมื่อต้องการใช้
wireless mouse function
Volume
User function
Volume
Color Mode
เลือกหมวดที่มีการใช้งVolume
านบ่อยๆ จาก 6 หมวดที่มีอยู่บนเมนู
Color9 Mode
9configuration และบันทึกไว้ที่ปุ่มนี้ โดยเริ่มจากกดปุ่มนี้ และกำ�หนด
เมนูที่ต้องการเลือกและปรับหน้าจอที่ต้องการ เท่านี้ก็จะทำ�ให้ท่าน
2D/3D
สามารถกดเพียงครั้งเดียวเพื่อทำ�การตั้งค่าหรือปรับหน้าจอได้
3
2D/3D
Pointer
3
Pointer
Pointer
LAN
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Esc
Color Mode
User
User
บททีUser
่1
User
ชื่ออุปกรณ์
Color9Mode และรูปแบบการทํำ�งาน
Color
Color 9Mode
Mode
9
Color
Mode
Color
9Mode
Color
Mode
2D/3D
User
User
User
Fage
Fage
ปุ่มสัFage
ญลักษณ์
12.
Fage
Fage
Fage
Fage
ชื่ออุปกรณ์
Page button
E-Zoom
13.
E-Zoom
E-Zoom
E-Zoom
E-Zoom
E-Zoom
E-Zoom
E-zoom button
A/VMute
14.
15.
A/VMute
A/VMute
A/VMute
A/VMute
A/VMute
A/VMute
Help
?
Help
Help
Help
?
??
Help
Help
Help
Freeze
???
Freeze
12
999
3
2D/3D
รูปแบบการทำ�งาน
2D/3D
3
2D/3D
33เปลี่ยนหน้าจากไฟล์ข้อมูล PowerPoint ได้ตามขั้นตอนเหล่านี้
2D/3D
2D/3D
2D/3D
LAN
333- เมื่อใช้ wireless mouse function
- เมื่อใช้ USB display
LAN
LAN
ทั้งนี้ระหว่างที่เครื่องแสดงภาพจาก PC Free ให้กดปุุ่มนี้เพื่อเลือกภาพ
LAN
LAN
LAN
ก่อนหน้า หรือหลัง
LAN
USB
เพิ่มหรือลดขนาดของภาพโดยไม่ต้องไปปรับที่หัวข้อโปรเจคชั่น
USB
USB
USB
USB
USB
USB
Source Search
Source Search
A/V mute button
- เปิดหรือปิดภาพและเสียง
Source
Source Search
Search
- ท่านสามารถกลับภาพที่ฉายได้ โดยการกดปุ่มนี้ประมาณ 5 วินาที
Source
Search
Source
Source Search
Search
ส่วนหน้า-ส่วนหน้า/เพดาน (Front <=> Front/Ceiling)
ส่วนหลัง-ส่วนหลัง/เพดาน (Rear <=> Rear/Ceiling)
Help button
แสดงและปิด help screen เครื่องจะโชว์ให้เห็นว่าจะช่วยเหลือท่านได้
อย่างไรจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
16.
Freeze
Freeze
Freeze
Freeze
Freeze
Volume
Freeze button
กดปุ่มนี้ภาพจะถูกค้างไว้ และกดอีกครั้งเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิม
17.
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume button
เพิ่มและลดระดับของเสียง
18.
Pointer
Pointer button
แสดงภาพลูกศรบนจอโปรเจคเตอร์
19.
Pointer
Pointer
Pointer
Esc
Pointer
Pointer
Pointer
Esc button
- เพื่อหยุดการทำ�งาน
- ถ้ากดปุ่มนี้ขณะที่เมนู configuration แสดงอยู่ เครื่องจะเปลี่ยนไปสู่
สถานะก่อนหน้านี้
- ปุ่มนี้จะทำ�งานเหมือนกดด้านขวาของ mouse เมื่อต้องการใช้
wireless mouse function
Color Mode
9
2D/3D
3
Esc
Esc
Color Mode
Color9Mode
Color
Mode
Esc
99
2D/3D
ser
age
Zoom
VMute
elp
?
20.
21.
22.
32D/3D
ปุ่มสั2D/3D
ญลัก3ษณ์
3
Color Mode
9LAN
LAN
LAN
2D/3D
3
USB
USB
USB
23.
Source Search
LAN
Source Search
nter
ชื่ออุปกรณ์
รูปแบบการทำ�งาน
Color mode button
ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ จะเป็นการเปลี่ยน color mode
LAN button
ปุ่มนี้ไม่สามารถใช้บน projector
USB button
ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ จะเป็นการแสดงภาพจาก USB และภาพจากอุปกรณ์
เชื่อมต่อ ที่ต่อเข้ามาจากUSB (Type A) port
Source search button เปลี่ยนสถานะของแหล่งที่มาของภาพ
24.Source Search Remote control light สำ�หรับรับสัญญาณจาก remote control
emitting area
USB
eze
ume
13
Esc
Remote control operating range
Source Search
14
บทที่ 2
การติดตั้ง
แขวนโปรเจคเตอร์ไว้บนเพดาน และฉาย
ภาพมาจากด้านบน (โดยการติดตั้งเครื่อง
ไว้บนเพดานด้านหน้า)
แขวนเครื่องโปรเจคเตอร์ไว้บนเพดาน และ
ฉายภาพมาจากด้านบนข้างหลังจอ
(โดยการติดตั้งเครื่องไว้บนเพดานด้านหลัง)
วิธีการติดตั้ง
สามารถติดตั้ง
โปรเจคเตอร์ได้ 4 รูปแบบ
ตามสภาพของพื้นที่
ที่แตกต่างกัน
ฉายภาพจากด้านหลัง (โดยการติดตั้ง
เครื่องจากด้านหลัง)
ฉายภาพจาก
ด้านหน้า
(โดยการติดตั้ง
เครื่องจาก
ด้านหน้า)
15
คํำ�เตือน
ต้องให้ความระมัดในการติดตั้งบนเพดานเป็นพิเศษ เพราะการติดตั้งที่
ไม่ถูกต้องอาจะทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้
การติดตั้งบนเพดานโดยใช้เทปหรือกาวยึดติดแทนการขันน๊อต และหากท่านใช้
สารหล่อลื่นหรือนํ้ำ�มันบนเครืื่องโปรเจคเตอร์ อาจจะทำ�ให้เครื่องโปรเจคเตอร์
หล่นจากเพดาน เกิดอุบัติเหตุทำ�ให้ท่านได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังจะทำ�ให้
เครื่องโปรเจคเตอร์ได้รับความเสียหายด้วย
กรุณาอย่าวางอะไรทับบนช่องระบายอากาศหรือช่องอากาศเข้าเครื่อง เพราะ
อุณหภูมิความร้อนที่สูงขึ้นอาจจะก่อให้เกิดไฟ้ไหม้ได้
ข้อควรระวัง
กรุณาอย่าใช้โปรเจคเตอร์กลับด้าน เพราะอาจจะทำ�ให้เครื่องเสีย
NOTE :
ข้อควรแนะนำ�สำ�หรับ การติดตั้งบนเพดาน
เซ็ทโปรเจคชั่นให้อยู่ที่ ด้านหน้า และท่านสามารถปรับเปลี่ยนจาก
ด้านหน้าไปด้านหลังได้จากเมนู configuration
ท่านสามารถเปลี่ยน projection mode โดยการกดปุ่ม ลง ที่ A/V
Mute button ของ remote control ประมาณ 5 วินาที ด้าน
หน้า-ด้านหลัง/เพดาน (Front <=> Front/Coiling)
ด้านหลัง-ด้านหน้า/เพดาน (Rear <=> Rear/Coiling)
16
บทที่ 2
การติดตั้ง
วิธีการติดตั้ง
ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ ดังนี้
- ติดตั้งโปรเจคเตอร์ให้เป็นไปในทางเดียวกับจอ ถ้าโปรเจคเตอร์ทำ�มุมของจอ จะทำ�ให้ภาพที่เกิดขึ้นบิดเบี้ยวได้
- ติดตั้งโปรเจคเตอร์ในพื้นผิวระดับเดียวกัน ถ้าโปรเจคเตอร์ถูกวางเอียง ภาพก็จะเอียงตาม
กรุณาทำ�ตามนี้ถ้าคุณติดตั้งโปรเจคเตอร์ในทางเดียวกับจอ
กรุณาทำ�ตามนี้ถ้าคุณติดตั้งให้อยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นผิว
17
ขนาดของจอ และระยะห่างของการวางเครื่อง
ขนาดของภาพจะขึ้นอยู่กับระยะห่างของการวางโปรเจคเตอร์กับจอ มองภาพที่แสดงทางขวาเพื่อเลือก
ตำ�แหน่งที่ดีที่สุดที่เข้ากับขนาดของจอ ระยะทางที่ใกล้ที่สุดจะได้ภาพจาก maximum zoom กรุณาดูภาพ
ข้างล่าง เกี่ยวกับรายละเอียดของระยะห่าง
NOTE :
เมื่อท่านต้องแก้ไขสิ่งที่บิดเบือนไป ภาพที่แสดงออกมาอาจจะถูกลดขนาดลงมา
ขนาดจอ 16:10
For EB-W18/EB-W03/EB-W120
ขนาดจอ 4:3
For EB-X18/EB-X03/EB-X120/EB-X200
ขนาดจอ 4:3
For EB-X24
ขนาดจอ 4:3
For EB-S18/EB-S03/EB-S120/EB-S200
18
บทที่ 3
การเชื่อมต่ออุปกรณ์
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
การฉายภาพมาจากคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติตามดังนี้
ท่านสามารถใช้ สาย USB
เชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับ
คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงภาพ
จากคอมพิวเตอร์ รูปแบบ
การทำ�งานนี้เรียกว่า USB
Display
1
เชื่อมต่อโดยใช้เคเบิลของคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อตรงจุดจากช่องสัญญาณออกของคอมพิวเตอร์ ไปยังจุดต่อเข้าคอมพิวเตอร์ในโปรเจคเตอร์ ท่านสามารถ
ต่อสัญญาณเสียงออกไปยังลำ�โพง โดยการเชื่อมต่อจากจุดสัญญาณเสียงออก (audio output port) ที่อยู่บน
คอมพิวเตอร์ ไปยัง audio-L/ R port ในโปรเจคเตอร์ โดยการใช้สายเคเบิลเชื่อม
2
เชื่อมต่อโดยใช้สาย USB
เชื่อมต่อ USB port ของคอมพิวเตอร์เข้ากับ USB (Type B) port ของโปรเจคเตอร์
ท่านสามารถส่งทั้งภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์ออกมาได้
3
เชื่อมต่อโดยใช้สาย HDMI
เชื่อมต่อจาก HDMI port ของคอมพิวเตอร์ไปยัง HDMI port ของโปรเจคเตอร์
19
การเชื่อมต่อแหล่งที่มาของภาพ
การแสดงภาพจาก DVD players หรือ VHS video หรือ
อื่นๆ สามารถเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ ตามวิธีดังนี้
ข้อควรระวัง
ปิดการทำ�งานของอุปกรณ์ชนิดที่ท่าน
ต้องการเชื่อมต่อ ก่อนที่นำ�มาเชื่อมต่อ
เพราะหากเปิดระบบไว้อาจจะทำ�ให้
การทำ�งานเสียหายได้
ถ้ารูปทรงลักษณะของปลั๊กเสียบมีความ
แตกต่างกัน อย่าพยายามฝืนเสียบเข้าไป
เพราะอาจจะทำ�ให้การทำ�งานเสียหายได้
1
เชื่อมต่อโดยใช้ Video, S-video cable
เชื่อมต่อ จุดต่อสัญญาณภาพออก video out
put port ของภาพต้นฉบับไปยัง จุดต่อเข้า video port ของโปรเจคเตอร์ หรือ เชื่อมต่อจากจุดต่อภาพ
ออก S-video output port ไปยัง จุดต่อเข้า S-Video port ของโปรเจคเตอร์
ท่านสามารถเชื่อมต่อเสียงจากลำ�โพงของ
โปรเจคเตอร์ โดยเชื่อม audio output port จากเสียงต้นฉบับไปยัง audio L/R port ของโปรเจคเตอร์
ด้วยการใช้สาย audio cable
20
บทที่ 3
การเชื่อมต่ออุปกรณ์
2
เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้ อุปกรณ์ทางเลือก สาย video cable
เชื่อมต่อภาพจาก output port ไปยัง computer input port ของโปรเจคเตอร์
ท่านสามารถ เชื่อมต่อเสียงจากลำ�โพงของโปรเจคเตอร์ โดยเชื่อม audio output port จากเสียง
ต้นฉบับไปยัง audio L/R port ของโปรเจคเตอร์ ด้วยการใช้สาย audio cable
3
เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้ HDMI cable
เชื่อมต่อภาพจาก HDMI port ของต้นฉบับไปยัง HDMI port
ของโปรเจคเตอร์
ท่านสามารถส่งเสียงไปพร้อมกับภาพได้
ถ้าสภาพของจุดเชื่อมต่อ port ของ
อุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่อยู่ใน
สภาพปกติ ให้ใช้สายเคเบิลที่จัดมาให้
ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ หรือสายสำ�รอง
เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์
ขณะกำ�ลังใช้ 2 RCA(L/R) stereo mini
pin audio cable ขอให้ตรวจสอบว่า
สายดังกล่าวมีป้ายระบุว่า สามารถ
ใช้งานได้
21
การเชื่อมต่อโดยอุปกรณ์ USB
ท่านสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์หลากหลายตั้งแต่ optional document camera, USB memory, USB
compatible hard disks รวมถึงกล้องดิจิตัล โดยทำ�การเชื่อมต่อด้วยสาย USB cable กับUSB device
เพื่อต่อเข้ากับ USB (Type A) port บนโปรเจคเตอร์
ข้อควรระวัง
ถ้าท่านใช้ USB hub การเชื่อมต่ออาจจะไม่
ถูกต้อง อุปกรณ์จากกล้องดิจิตัลหรือ USB
devices ควรจะเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์
โดยตรง
เม่ื่อเชื่อมต่อโดยใช้ USB compatible
harddisk ให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ท่านได้
ต่อ AC adapter กับ hard disk
การเชื่อมต่อจากกล้องดิจิตัลหรือ harddisk
ไปยังโปรเจคเตอร์ ให้ใช้สาย USB cable ที่
จัดมาให้ หรือสายที่ใช้ได้สำ�หรับอุปกรณ์นี้
การใช้สาย USB cable ความยาวไม่ควร
เกินกว่า 3 เมตร เพราะ PC free function
อาจจะไม่ทำ�งาน
การถอด USB devices
เมื่อ USB device ทำ�การเชื่อมต่อแล้ว ท่าน
สามารถนำ�เสนอไฟล์จาก USB memory หรือ
กล้องดิจิตัล โดยใช้ PC free
หลังจากที่ทำ�งานเสร็จแล้ว ให้ถอด USB devices ออกจากโปรเจคเตอร์ โดยต้องปิดอุปกรณ์ กล้องดิจิตัลหรือ
hard disks เสียก่อน แล้วจึงถอดออกจากโปรเจคเตอร์
22
บทที่ 3
การเชื่อมต่ออุปกรณ์
การติดตั้งWireless LAN Unit
การติดตั้งWireless LAN Unit จะทำ�ให้ท่านสามารถแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อ Wireless LAN Unit ไปที่ USB-A port ของโปรเจคเตอร์
1
ใช้ไขควงเพื่อทำ�การเปิดฝาครอบรูเชื่อมต่อ
wireless LAN
3
เชื่อมต่อฝาครอบ wireless LAN และ
ขันให้แน่นลงล็อคตามรูดังกล่าว
2
เชื่อมต่อ wireless LAN unit ไปที่ USB-A port
ทุกครั้งที่ทำ�การเชื่อมต่อผ่าน
wireless LAN ให้ตั้งค่าเครือ
ข่ายที่เมนู Configuration
ถ้าต้องการถอดการเชื่อมต่อ
wireless LAN ให้ปิดฝาครอบ
สำ�หรับจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์
นั้นด้วย
เมื่อต้องการเคลื่อนย้าย
โปรเจคเตอร์ ให้ตรวจสอบด้วย
ว่า ถอดสาย wireless LAN
และฝาครอบเรียบร้อยแล้ว
23
การติดตั้ง Quick Wireless Connection USB Key
เมื่อติดตั้ง Quick Wireless Connection USB Key จำ�เป็นต้องถอด wireless LAN ก่อน แล้วจึง
สามารถเชื่อมต่อ Quick Wireless Connection USB Key ไปที่ USB-A port
1
เปิดการทำ�งานโปรเจคเตอร์ แล้วกดปุ่ม LAN ที่รีโมทคอนโทรล
หน้าจอจะแสดงว่า LAN standby
2
ตรวจสอบว่า SSID และ ข้อมูล IP Address ที่แสดงที่หน้าจอ หลังจากนั้นให้ถอด
wireless LAN
3
เชื่อมต่อ Quick Wireless Connection USB Key ไปที่ USB-A port
4
เมื่อมีข้อความว่า “ข้อมูลเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์ ให้เคลื่อนย้ายตัวแปลงสัญญาณ Quick Wireless
Connection USB Key” แสดงขึ้นมา ให้เคลื่อนย้าย Quick Wireless Connection USB Key
5
เชื่อมต่อ wireless LAN กับโปรเจคเตอร์อีกครั้ง
6
เชื่อมต่อ Quick Wireless Connection USB Key กับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน
24
บทที่ 4
การปรับความคมชัดของภาพ
การแก้ไขภาพที่บิดเบี้ยว
ท่านสามารถแก้ไขภาพที่บิดเบี้ยวได้ดังต่อไปนี้
การแก้ไขโดยอัตโนมัติ (Auto V-Keystone)
ปรับให้ภาพที่บิดเบี้ยวโดยอัตโนมัติ
การแก้ไขด้วยตนเอง (Manual)
(H-keystone adjuster)
ทำ�ได้โดยปรับให้ภาพที่บิดเบี้ยวนั้นอยู่
บนแนวเดียวกับตัวปรับความคมชัดของภาพ
การแก้ไขด้วยตนเอง (Manual) (H/V-keystone)
ทำ�ได้โดยการปรับภาพทั้งแนวตรงแนวดิ่งให้มาสู่สมดุลย์ตรงกัน
25
การแก้ไขด้วยตนเอง (Manual) (Quick corner)
ทำ�ให้โดยการปรับมุมต่างทั้งสี่มุมให้มีสมดุลย์ตรงกัน
เมื่อท่านแก้ไขการบิดเบี้ยวของภาพได้แล้ว ภาพที่ฉายออกมาอาจจะมีขนาดเล็กลง
การแก้ไขโดยอัตโนมัติ
Auto V - keystone
เมื่อโปรเจคเตอร์มีการขยับเขยื้อนไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ระบบที่เรียกว่า Auto H/V-keystone
จะทำ�งานอัตโนมัติให้ภาพเพื่อสมดุลย์
เมื่อโปรเจคเตอร์ถูกเคลื่อน ระบบนี้ทำ�งานให้ภาพกลับมาสมดุลย์อีกครั้ง
ท่านสามารถใช้ Auto H/V-keystone เพื่อแก้ไขภาพ
มุมที่ต้องแก้ไขจะอยู่ที่ประมาณ 20 องศา ทัั้งซ้ายและขวา และประมาณ 30 องศา ทั้งขึ้นและลง
Auto V-keystone จะทำ�งานต่อเมื่อ projection ถูกเซ็ทไว้ที่ front บน เมนู configuration
ถ้าท่านไม่ต้องการใช้ Auto V-keystone function ให้เซ็ท V-keystone ไปที่ off
26
บทที่ 4
การปรับความคมชัดของภาพ
การแก้ไขด้วยตนเอง
ท่านสามารถแก้ไขภาพที่บิดเบี้ยวได้ด้วยตนเอง
ท่านสามารถใช้ Auto H/V-keystone เพื่อแก้ไขภาพ
- มุมที่ต้องแก้ไขจะอยู่ที่ประมาณ 20 องศา ทัั้งซ้ายและขวา และประมาณ 30 องศา ทั้งขึ้นและลง
H-keystone adjuster
เคลื่อนย้าย horizontal keystone adjuster ทั้งมุมซ้าย ขวา ให้อยู่ในทิศทางสมดุลย์กัน
เมื่อต้องการใช้ horizontal keystone adjuster ให้ตั้งค่าไว้ที่ H-keystone
adjuster
ท่านยังสามารถใช้ H/V keystone เพื่อทำ�การปรับทิศทางให้สมดุลย์กันได้ด้วย
27
H/V keystone
ทำ�ได้โดยการปรับภาพทั้งแนวตรงแนวดิ่งให้มาสู่สมดุลย์ตรงกัน
กดปุ่ม [ ] หรือปุ่ม [ ] บน control panel ในระหว่างที่บนจอภาพโชว์ ดังนี้
Enter
Enter
1.
2. กดปุ่่มตามขั้นตอนเพื่อช่วยให้ภาพสมดุลย์
กด [ ] หรือ [ ] เพื่อให้
ภาพแนวดิ่งสมดุลย์
EnterEnter
กด [ ] หรือ [ ] เพื่อให้
ภาพแนวนอนสมดุลย์
ท่านยังสามารถใช้ H/V-keystone บนเมนู configuration ได้ด้วย
Enter
Enter
28
บทที่ 4
การปรับความคมชัดของภาพ
Quick corner
สามารถช่วยให้ท่านแก้ไขมุมทั้งสี่มุมได้ด้วยตนเอง
1
กดปุ่มเมนู ระหว่างการฉายภาพ
การใช้ remote control
2
เลือก keystone ตรง settings
การใช้ control panel
4
ใช้งานปุ่ม [ ], [ ], [ ]
และ [ ] บน remote control.
หรือ ปุ่ม [ ], [ ], [ ] และ
[ ] control panel แล้วเลือก
มุมที่ต้องการแก้ไขกดปุ่ม [ ]
3
เลือก quick corner แล้วกดปุ่ม [ ]
29
5
6
ใช้งานปุ่ม [ ], [ ], [ ] และ [ ]
บนremote control. หรือ ปุ่ม [ ],
[ ], [ ] และ [ ] บน control
panel แล้วเลือกตำ�แหน่งที่ ต้องการแก้ไข
กดปุ่ม [ ]
- เมื่อท่านกดปุ่ม [ ] หน้าจอจะโชว์ข้อ
ที่ 4 เพื่อให้ท่านสามารถเลือกบริเวณที่
ต้องการแก้ไข
ถ้ามีข้อความ “cannot adjust any
further” แสดงขึ้นมา ท่านจะไม่สามารถ
ปรับแต่งรูปทรงหรือทิศทางใดๆ ได้อีก
7
ทำ�ซํ้าในข้อที่ 4 และ 5 เมื่อจำ�เป็นต้องปรับมุม
ต่างๆ อีก
เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด ปุ่ม Esc เมื่อ
ออกจากเมนูนี้
เพราะว่า keystone ถูกเปลี่ยนไปอยู่ที่ quick
corner การเลือกมุมของจอภาพที่โชว์อยู่ในข้อ
ที่ 4 จะถูกโชว์ขึ้นมาถ้าคุณกดปุ่ม [ ] หรือ
[ ] บน control panel ให้เปลี่ยน keystone ไปที่ H/V-keystone และให้กดปุ่ม
[ ] หรือ [ ] บน control panel เมื่อ
ท่านต้องการให้ภาพสมดุลย์ทั้งแนวตั้งแนวนอน
ถ้ากดปุ่ม Esc ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอจะ
โชว์ภาพของข้อ 4 ดังนี้
reset quick corner : reset เพื่อให้มีการแก้ไขให้
ถูกต้อง
เปลี่ยนไปที่ H/V- keystone เพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง
30
บทที่ 4
การปรับความคมชัดของภาพ
การปรับขนาดของภาพ
สำ�หรับรุ่น EB-X24 / EB-W18 / EB- X18 / EB- W03 / EB- X03 / EB- W120 / EB- X120/EB- X200
ปรับวงแหวนสำ�หรับซูมเพื่อปรับขนาดของภาพที่แสดง
สำ�หรับรุ่น EB-S18 / EB-S03 / EB- S120 /EB-S200
ปรับได้โดยการใช้ปุ่ม Wide / Tele ที่ Control Panel
Wide: ขยายขนาดของภาพที่แสดง
Tele: ลดขนาดของภาพที่แสดง
การปรับขนาดของภาพ
หมุนวงแหวน (zoom ring) เพื่อปรับขนาดของภาพ
การปรับตํำ�แหน่งของภาพ
ดันฐานปรับระดับออกมาเพื่อปรับระดับ ทั้งนี้ท่านสามารถปรับมุมเงยได้ถึง 12 องศา
ยิ่งมุมเงยสูงมาก จะยิ่ง
ยากมากขึ้นในการปรับ
ความคมชัด ดังนั้นการ
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ไม่ควร
ให้มีมุมเงยสูงมากเกินไป
31
การปรับในแนวราบ
ยืดหรือขยายส่วนพื้นหลัง เพื่อให้โปรเจคเตอร์อยู่ในแนวที่เหมาะสม
2
1
2
ยืดขาตั้งส่วนฐาน
ลดขาตั้งส่วนฐาน
การปรับโฟกัส
ท่านสามารถปรับโดยใช้ focus ring
32
บทที่ 4
การปรับความคมชัดของภาพ
การปรับเสียง
ท่านสามารถปรับเสียงตามขั้นตอนดังนี้
- กดปุ่ม volume บน control panel หรือบน remote control เพื่อปรับเสียง
Enter
r
การใช้ remote control
การใช้ control panel
ลดขนาดเสียง
เพิ่มขนาดเสียง
- ปรับเสียงจากเมนู configuration
คํำ�เตือน
อย่าเริ่มต้นโดยการเปิดเสียงอยู่ที่ระดับดังสุด
เพราะอาจจะทำ�ให้เกิดผลกระทบการสูญเสียการได้ยิน ควรปรับระดับเสียงให้เบาลงก่อนปิดเครื่องเสมอ
เมื่อเปิดเครื่องทำ�งานแล้วจึงค่อยปรับระดับเสียงชึ้นมาอีกครั้งในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของภาพที่ฉาย
ท่านสามารถเปลี่ยน สัดส่วนของภาพ Aspect ratio ให้เข้ากับขนาดความสูงความกว้าง และ resolution ของฝาก
Aspect mode จะขึ้นอยู่กับสัญญาณภาพขณะที่กำ�ลังฉาย
วิธีการเปลี่ยน
ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม aspect บนremote control คำ�ว่า aspect mode จะแสดง
ขึ้นมาบนจอ และทำ�การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนให้
Remote control
ท่านสามารถตั้งค่า
Aspect ratio ได้จาก
เมนู Configuration
สำ�หรับ 3D mode
Aspect mode จะถูก
ตั้งไว้ที่ Normal
33
การเลือกคุณภาพของภาพ (selecting color mode)
เลือก color mode ที่ประกอบไปด้วย การปรับความสว่างของภาพ จนถึงการปรับสี
Mode
Application
Dynamic
สำ�หรับห้องที่สว่าง การใช้ brightness mode จะช่วยลดแสงเงาได้ดี
Presentation
เหมาะสำ�หรับนำ�เสนอในหลากหลายสี ในห้องที่มีความสว่าง
Theate
เหมาะสำ�หรับดูภาพยนตร์ในห้องมืด จะช่วยปรับภาพให้ใกล้เคียงธรรมชาติ
มากขึ้น
Photo *1
เหมาะสำ�หรับภาพนิ่ง ในห้องที่มีความสว่าง ภาพจะถูกปรับให้สดใส มีแสงเงา
ที่เหมาะสม
Sport *2
เหมาะสำ�หรับดูรายการทีวี ในห่้องที่มีความสว่าง ภาพจะถูกปรับให้สดใส ตาม
ความจริงในรูปแบบ sRGB>> color standard
sRGB
เหมาะสำ�หรับภาพที่อยู่ในรูปแบบ สี sRGB
Blackboard
ไม่ว่าท่านจะทำ�การฉายภาพบนจอสีดำ�หรือสีเขียว การตั้งค่านี้จะทำ�ให้ภาพที่
ออกเหมือนกับธรรมชาติ
Whiteboard
สำ�หรับการฉายภาพที่สมบูรณ์บนจอสีขาว
*1 การเลือกการตั้งค่านี้จะรองรับเมื่อ เป็นการรับสัญญาณ
RGB หรือ เป็นภาพที่มาจาก USB display หรือ USB
*2 การเลือกการตั้งค่านี้จะรองรับเมื่อ เป็นการรับสัญญาณ
จาก องค์ประกอบของ Video ในรูปแบบ Video หรือ
S-Video
ท่านสามารถตั้งค่า
color mode ได้ที่
เมนู configuration
ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม color หน้าจอจะแสดงคำ�ว่า color mode
Remote control
34
บทที่ 4
การปรับความคมชัดของภาพ
การติดตั้ง Auto Iris
การตั้งค่าแบบอัตโนมัติ สำ�หรับความสว่างของภาพ จะทำ�ให้ท่านได้ภาพที่มีความคมชัด
1
กดปุ่ม เมนู
2
เลือก Auto Iris จากภาพ
3
เลือก Normal หรือ High Speed
ตั้งค่าไว้ที่ color mode
4
กดปุ่มเมนู เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น
การใช้ remote control
การใช้ control panel
Auto Iris จะใช้งานได้ เมื่อ ตั้งค่า color
mode ไว้ที่ Dynamic หรือ Theatre
35
การเปลี่ยน aspect mode
สำ�หรับการฉายภาพจากอุปกรณ์ video หรือจาก HDMI port (สำ�หรับรุ่น EB-W18/EBW03/EB-W120)
ทุกครั้งที่กดปุ่ม Aspect . Aspect mode จะทำ�งานในรูปแบบ Normal หรือ Auto 16:9, Full Zoom และ Native
ตัวอย่าง : สัญญาณเข้าแบบ 1080p (resolution 1920x1080, aspect ratio : 16:9)
1. Normal หรือ Auto
2. 16:9
3. Full
4. Zoom
5. Native
การแสดงภาพจากอุปกรณ์วิดีโอ สำ�หรับรุ่น (EB-X24 / EB-W18 / EB-X18 / EB-W03 / EB-X03 / EB-W120 /
EB-X120 / EB-X200 / EB-S200)
ทุกครั้งที่กดปุ่ม (Aspect) อัตราส่วนการแสดงภาพจะเปลี่ยนเป็น 4:3 หรือ16:9
เมื่อสัญญาณเข้าในรูปแบบ 720p/1080i อัตราส่วนแสดงภาพจะเป็น 4:3 ถ้าทำ�การซูม
ส่วนซ้ายและขวาของภาพจะถูกตัดออก
ตัวอย่างเช่น สัญญาณเข้าแบบ 720p (resolution : 1280x720 อัตราส่วนภาพ 16:9)
1
2
4:3
16:9
36
บทที่ 4
การปรับความคมชัดของภาพ
การแสดงภาพจาก HDMI port (สำ�หรับรุ่น EB-X24/EB- W18/EB- X18/EB- W03/EB- X03/EB- W120/EB- X120/
EB- X200/ EB-S200)
ทุกครั้งที่กดปุ่ม aspect อัตราส่วนภาพจะถูกตั้งค่าไว้ที่ auto 4:3 และ16:9
ตัวอย่างเช่น สัญญาณภาพเข้าแบบ 1080p. (resolution 1920x1080 อัตราส่วนภาพ 16:9)
1
2
3
การฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
ภาพข้างล่างนี้ เป็นตัวอย่างภาพในแต่ละ aspect mode
สำ�หรับรุ่น
EB-X24/ EB-X18/ EB-S18/ EB-X03/ EB-S03/ EB- X120/ EB-X200 /EB- S200
Aspect mode
Input Signal
XGA 1024x768 ( 4:3)
Normal
4:3
16:9
WXGA 1080x 800 (16:10)
Auto
4:3
16:9
37
สำ�หรับรุ่น
EB-W18/EB- W03/EB- W120
Aspect mode
Input Signal
XGA 1024x768 ( 4:3)
WXGA 1080x 800 (16:10)
Normal
16:9
Full
Zoom
Native
การปรับภาพ
ถ้าบางส่วนของภาพหายไป ให้ไปตั้งค่า resolution ที่ Wide หรือ Normal จากเมนู
configuration ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของจอบนคอมพิวเตอร์ computer panel
38
บทที่ 5 การทํำ�งานของภาพ
(Projection functions)
การฉายภาพ โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (PC Free)
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB storage เช่น USB flash drives หรือ USB hard disk กับโปรเจคเตอร์ ท่านสามารถกระทำ�
โดยใช้ภาพที่บันทึกไว้ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกว่า PC Free
ท่านอาจจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ USB storage. หากอยู่ในสถานะไม่ปลอดภัย
ท่านไม่สามารถแก้ไขภาพที่ผิดขนาด หรือมีปัญหาได้ ขณะที่ฉายภาพด้วย PC Free
แม้ว่าท่Enter
านจะกดปุ่ม [ ] และ [ ] บน control panel
Enter
คุณลักษณะของไฟล์ที่สามารถทำ�งานบน PC Free
Type
Image
Movie
File Type
Notes
.jpg
สิ่งที่ทำ�ไม่ได้มีดังนี้
- CMYK color mode format
- Progressive format
- ภาพที่มี resolution มากกว่า 8192x 8192
เนื่องจากคุณสมบัติของไฟล์ .jpg จะไม่สามารถฉายภาพได้ถ้า
สัดส่วนของภาพสูงเกินไป
.bmp
ไม่สามารถฉายได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่กว่า 1280x800
.gif
ไม่สามารถฉายได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่กว่า 1280x800.
ไม่สามารถฉายภาพจาก GIFs
.png
ไม่สามารถฉายได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่กว่า 1280x800
.avi
ไม่สามารถฉายได้ถ้าภาพมีขนาดใหญ่กว่า 1280x800, Auto
format
ไม่สามารถทำ�งานได้กับ PCM และADPCM
เมื่อทำ�การเชื่อมต่อโดยใช้ USB compatible hard disk. ให้ตรวจสอบว่าท่านได้ใช้ A/C
Adapter ที่ให้มาเสียบเข้ากับ hard disk
โปรเจคเตอร์จะไม่รองรับการทำ�งานข้อมูลไฟล์บางประเภท ดังนั้นให้ format ให้อยู่ใน
Windows
Format ในรูปแบบ FAT 16/32
39
s)
ตัวอย่าง PC Free
ไฟล์ที่ถูกบันทึกบน USB storage
วิธีการใช้งาน PC Free
ท่านสามารถทำ�ตามคำ�แนะนำ�ข้างล่างทั้งบน remote control และcontrol panel
การเริ่มต้น PC Free
1. เปลี่ยนไปเป็น USB
การเปลี่ยนภาพที่ต้องการโดยใช้ remote control
2. เชื่อมต่อโดย อุปกรณ์ USB storage กับโปรเจคเตอร์
PC Free เริ่มทำ�งานและรายชื่อไฟล์จะถูกโชว์ขึ้นมาบนจอภาพ
40
บทที่ 5 การทํำ�งานของภาพ
(Projection functions)
ภาพของไฟล์ที่ถูกจัดเรียงแบบ Thumbnails คือภาพจะถูกเรียงเป็นภาพเล็กๆ
: ไฟล์ JPEG
: ไฟล์ AVI (ภาพ 15 วินาที จุดเริ่มต้น)
ไฟล์อื่นๆ หรือ folder ที่แสดงในรูปแบบหัวข้อต่างๆ ตามรูปข้างล่าง
Icon
File
Icon
File
JPEG files*
BMP file
AVI (Motion JPEG)
files*
GIF file
PNG file
* ถ้าไม่สามารถแสดงภาพในรูปแบบ Thumbnail จะแสดงในรูปแบบของ Icon แทน
ควรจะใส่ memory card เข้าไปใน USB card reader และเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ อย่างไร
ก็ตาม USB card reader บางรุ่น ไม่สามารถทำ�งานร่วมกับโปรเจคเตอร์ได้
ถ้าภาพหน้าจอ (เลือก drive screen) แสดงขึ้นมา ให้กดปุ่ม [ ], [ ], [ ] หรือ [ ]เพื่อ
Enter
เลือก drive. ที่ต้องการ หลังจากนั้นกดปุ่ม [ ]
เพื่อที่ให้จอแสดงการเลือก drive screen ให้เลื่อนลูกศรไปที่ select drive บนส่วนบนสุดของ
Enter
ไฟล์บนหน้าจอ หลังจากนั้นกดปุ่ม [ ]
41
s)
การฉายภาพ
1
กดปุ่ม [
], [
], [ ] หรือปุ่ม [ ] เพื่อเลือกไฟล์หรือ folder ที่ต้องการ
ถ้าไฟล์หรือ folder ถูกฉายไม่หมด ให้กดปุ่ม [ ] บน remote control หรือ
วางลูกศรไปที่ next page ที่ส่วนล่างของหน้าจอ และกดปุ่ม [ ]
การย้อนกลับหน้าก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม [ ] บน remote control หรือเลื่อน
ลูกศรไปที่ previous page ที่ส่วนบนของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม [ ]
2
กดปุ่ม [ ]
เลือกภาพที่ต้องการฉาย
เมื่อเลือก folder ที่ต้องการได้แล้ว ไฟล์ใน folder นั้น จะถูกฉายออกมา หากต่องการย้อนกลับไป
หน้าก่อนหน้านี้ ให้เลื่อนลูกศรไปที่ back to top แล้วกดปุ่ม [ ]
42
บทที่ 5 การทํำ�งานของภาพ
(Projection functions)
การกลับภาพ
ท่านสามารถหมุนภาพได้ถึง 90 องศา และยังสามารถหมุนภาพได้ในระหว่างการฉายภาพสไลด์
1. โชว์ภาพ หรือ slideshow
2. ระหว่างทำ�การฉายภาพ กดปุ่ม [
] หรือ [
]
การหยุด PC Free
การปิด PC Free เริ่มจากนำ� USB Driver ออกจาก USB port
บนโปรเจคเตอร์ สำ�หรับอุปกรณ์อื่น เช่น กล้องดิจิตัลหรือ hard disk
ให้ปิดอุปกรณ์เหล่านี้ แล้วดึงออกจากโปรเจคเตอร์
43
s)
การเลือกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวมาทํำ�การฉาย
ข้อแนะนํำ�
อย่าดึง USB storage device ขณะที่เชื่อมต่อการ
ทำ�งานอยู่ เพราะ PC Free อาจจะทำ�งานได้ไม่ราบรื่น
1
การเริ่มทำ�งาน PC Free
ภาพหน้าจอจะถูกโชว์ขึ้นมา
3
กดปุ่ม [ ] ภาพนิ่ง หรือภาพ
เคลื่อนไหวจะถูกฉายขึ้นมา
กดปุ่ม [ ] [ ] เพื่อเลื่อน
ภาพก่อนหน้าหรือภาพถัดไป
2
กดปุ่ม [ ], [
ที่ต้องการ
4
เมื่อทำ�การฉายภาพเสร็จสิ้น ให้ปฏิบัติดังนี้
- สำ�หรับการฉายภาพนิ่ง ให้กดปุ่ม Esc
- สำ�หรับการฉายภาพเคลื่อนไหว ให้กดปุ่ม Esc บนจอภาพ
จะแสดงข้อความ ให้เลือก exit แล้วกดปุ่ม [ ]
เมื่อการฉายภาพเสร็จสิ้น หน้าจอจะกลับไปที่รายชื่อไฟล์
], [ ] หรือปุ่ม [ ] เพื่อเลือกไฟล์ภาพ
44
บทที่ 5 การทํำ�งานของภาพ
(Projection functions)
การฉายภาพนิ่งที่อยู่มน Folder ในรูปแบบ slideshow
ท่านสามารถ ฉายภาพนิ่งที่อยู่ใน folder ในรูปแบบ slideshow. โดยปฏิบัติตามดังนี้
NOTE :
การเปลี่ยนไฟล์อัตโนมัติ ระหว่าง slideshow ให้ตั้งค่า screen
switching time จาก option และกดปุ่มใดๆ ที่ไม่ใช่ no การตั้ง
ค่าจะดำ�เนินการภายใน 3วินาที
1
เริ่มที่ PC Free
รายชื่อไฟล์จะถูกแสดงขึ้นมา
2
กดปุ่ม [ ], [
นั้นกดปุ่ม [ ]
3
เลือก slideshow ที่ปุ่มขวาของหน้าจอรายชื่อ แล้วกดปุ่ม [ ]
เมื่อ slideshow เริ่มทำ�งาน รูปในไฟล์จะถูกฉายขึ้นมาเรียงทีละรูปโดยอัตโนมัติ
เมื่อไฟล์สุดท้ายถูกฉายไปแล้ว รายชื่อไฟล์จะแสดงที่หน้าจอโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านตั้ง Continuos
Play ไว้ที่ on การฉายภาพจะเริ่มอีกครั้ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
ท่านสามารถเลือกหน้าจอก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ หรือหยุดการทำ�งาน ระหว่างที่ทำ�การฉายภาพ
slideshow
], [ ] หรือปุ่ม [ ] เพื่อเลือก folder ที่ต้องการบน slideshow หลังจาก
ถ้า Screen Swithing Time ถูกตั้งค่าไว้ที่ no ภาพจะไม่ฉายในรูปแบบ Slideshow
โดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม [ ] [ ]หรือปุ่ม [ ] เพื่อดูไฟล์ต่อไป
ท่านสามารถปฏิบัติดังต่อไปนี้ ระหว่างที่ทำ�การฉายภาพโดยใช้ PC Free
- Freeze (หยุดภาพ)
- A/V Mute
- E zoom
- Pointer
45
s)
การตั้งค่าภาพนิ่งและ slideshow
ท่านสามารถทำ�คำ�สั่งให้ฉายภาพและ slideshow บนหน้าจอ
1
2
เลือก option ที่ส่วนท้ายของไฟล์หน้าจอ แล้วกดปุ่ม [ ]
เมื่อ option screen ถูกแสดงขึ้นมา ให้ตั้งค่าทีีละขั้นตอน
เลือก สิ่งที่ต้องการแล้วกดปุ่ม [ ]
ภาพแสดงตารางรายละเอียดหน้าจอ
Display order
ท่านสามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการแสดง จาก Name Order หรือ Date Order
Sort Order
ท่านสามารถเลือกไฟล์จาก In Ascending หรือ In Descending order
Continuous Play
ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะฉายซํ้าภาพที่ต้องหรือไม่
Screen Switching Time ท่านสามารถตั้งเวลาที่ต้องการฉายภาพในแต่ละไฟล์ โดยการเลือกเวลาตั้งแต่
0-60 วินาที หากไม่ต้องการให้เลือก no
Effect
3
ท่านสามารถเลือก screen effect ที่ต้องการเมื่อเปลี่ยนภาพ
เมื่อทำ�กระบวนต่างๆเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม [ ], [ ], [ ] หรือปุ่ม [ ] แล้วไปเลือกที่ ok และ
กดปุ่ม [ ]
การติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านต้องการยกเลิกให้กดไปที่ cancel และกดปุ่ม [ ]
46
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
ส่วนนี้เป็นการอธิบายเรื่องการใช้งานเมนู Configuration
ตามขั้นตอนล่างนี้ ท่านสามารถใช้งานได้บน remote control หรือบน Control panel ให้ดูรายละเอียดการใช่ปุ่มต่างดังนี้
1
แสดงเมนู Configuration บนหน้าจอ
2
เลือกเมนูด้านบน
5
3
เลือกเมนูย่อย
4
เปลี่ยนการตั้งค่า
กดปุ่มเมนู เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
47
เมนูภาพ
การตั้งค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับสัญญาณภาพหรือที่มาของภาพ การตั้งค่าแต่ละครั้งจะใช้สำ�หรับสัญญาณภาพในครั้งนั้นๆ
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Color Mode
สี ท่านสามารถเลือกคุณภาพของภาพที่เหมาะกับปัจจัยภายนอก
Brightness
ความสว่าง สามารถปรับแสงได้ตามต้องการ
Contrast
สามารถปรับแต่งภาพให้มืดหรือสว่างได้
Color Saturation
สามารถปรับความเข้มของภาพได้ตามต่้องการ
Tint
การย้อมสี (เป็นการปรับเมื่อกำ�ลังส่งสัญญาณวีดีโอเข้ามา ทัั้งนี้ต้องเป็น
สัญญาณ NTSC) สามารถเปลี่ยน ย้อมสีได้ตามต้องการ
Sharpness
ความคมชัด สามารถปรับความคมชัดของภาพได้ตามต่้องการ
Color temp.
อุณหภูมิของสี (ถ้า color mode ถูกตั้งไว้ที่ sRGB>>> จะไม่สามารถ
ทำ�หัวข้อนี้ได้) ท่านสามารถย้อมรับสีได้ 3 ระดับ คือ high สีน้ำ�เงิน,
medium จนถึง low ที่เป็นสีแดง
Color Adjustment
การปรับสี (ถ้า color mode ถูกตั้งไว้ที่ sRGB>>> จะไม่สามารถทำ�
หัวข้อนี้ได้) ท่านสามารถปรับความเข้มของสี ทั้งสีแดง เขียว นํ้าเงินได้
48
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Auto Iris
(หัวข้อนี้จะทำ�งานได้ถ้า Color Mode ถูกตั้งค่าไว้ที่ Dynamic หรือ
Theatre)
ตั้งค่าที่ Normal หรือ High Speed เพื่อปรับช่องรับแสงให้เพียงพอ
กับภาพที่จะแสดง การเลือก High Speed นั้นก็เพื่อให้รูรับแสงรับ
แสงได้เหมาะสมกับความเร็วของภาพที่แสดง
การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกไว้ที่ Color Mode
Reset
การตั้งค่าใหม่ ท่านสามารถตั้งค่าใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสม
เมนูสัญญาณ
การตั้งค่าหัวข้อนี้ จะขึ้นอยู่กับสัญญาณภาพที่กำ�ลังทำ�งานอยู่ การตั้งค่าแต่ละครั้งจะใช้สำ�หรับสัญญาณภาพในครั้งนั้นๆ
ท่านสามารถทำ�การตั้งค่าบน เมนู signal ได้ เมื่อต่อกับ USB หรือ USB display
49
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Auto Setup
การติดตั้งอัตโนมัติ (ใช่้ได้สำ�หรับสัญญาณเข้าเป็นแบบอนาล็อค RGB จาก
คอมพิวเตอร์เท่านั้น)
ให้ตั้ง on และไปที่การปรับ Tracking Sync อัตโนมัติ และวาง
ตำ�แหน่งไว้ที่สูงสุด เมื่อสัญญาณถูกเปลี่ยนเข้ามา
Resolution
(ใช่้ได้สำ�หรับสัญญาณเข้าเป็นแบบอนาล็อค RGB จากคอมพิวเตอร์
เท่านั้น)
ให้ตั้งไว้ที่ Auto และไปที่ การปรับ resolution ของสัญญาณเข้าโดย
อัตโนมัติ ถ้าภาพยังไม่มีภาพออกมา หรือภาพหาย ให้ปรับไปที่ Wide
สำ�หรับจอกว่้าง หรือตั้งค่าที่ normal สำ�หรับขนาดของจอที่ 4:3 หรือ
5:4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
Tracking
(ใช่้ได้สำ�หรับสัญญาณเข้าเป็นแบบอนาล็อค RGB จากคอมพิวเตอร์
เท่านั้น)
ท่านสามารถปรับภาพจากคอมพิวเตอร์ เมื่อพบว่าภาพแสดงออกมา
เป็นเส้นสาย
Sync
(ใช่้ได้สำ�หรับสัญญาณเข้าเป็นแบบอนาล็อค RGB จากคอมพิวเตอร์
เท่านั้น)
ท่านสามารถปรับภาพจากคอมพิวเตอร์ เมื่อพบว่าภาพเบลอ
เลือนราง หรือถูกรบกวน
Position
ตำ�แหน่ง (หัวข้อนี้ไม่สามารถทำ�งานได้ หากเป็นภาพ HDMI )
ท่านสามารถปรับตำ�แหน่งขึ้น ลง ซ้าย ขวา เมื่อบางส่วนของภาพ
หายไปจากหน้าจอ
Progressive
(เมื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์วีดีโอ หรือ RGB video หัวข้อนี้จะทำ�ได้แค่ปรับ
สัญญาณที่ทับกันให้ชัดขึ้น ( 480I/ 576i1800i )
Interlace>> (i) สัญญาณจะถูกแปลงเป็น progressive >> (p)
(IP conversion)
Off สำ�หรับภาพนิ่ง จำ�นวนมาก
Video สำ�หรับภาพวีดีโอทั่วไป
Film / Auto : สำ�หรับภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค และอนิเมชั่น
50
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Noise Reduction
การตัดเสียงรบกวน (ถ้าสัญญาณเข้าอยู่ในรูปแบบ ดิจิตัล RGB signal
หรือเมื่อโปรเจคเตอร์กำ�ลังฉายภาพที่มีการทับซ้อนกัน ในระหว่าง
Progressive ถูกตั้งค่าไว้ที่ Off หัวข้อนี้จะทำ�งานไม่ได้)
เมื่อให้ภาพฉายออกมาอย่างราบรื่น มี 2modes ที่ท่านต้องเลือกใน
ตั้งค่าของท่าน อย่างไรก็ตามแนะนำ�ว่า ควรจะเลือกตั้งค่าไว้ที่ off เมื่อ
ภาพต้นฉบับมีเสียงเบามาก
HDMI Video Range
ให้ตั้งค่านี้ เมื่อเชื่อมต่อ HDMI port ของโปรเจคเตอร์เข้ากับ DVD
Player
Input Signal
ท่านสามารถเลือก input signal จากcomputer port
ถ้าตั้งไว้ที่ auto สัญญาณจะถูกเชื่อมเข้าโดยอัตโนมัติ
ขณะที่ตั้งไว้ที่ Auto หากว่าสีในภาพไม่ชัดเจน ให้เลือกสัญญาณที่
เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Video Signal
ท่านสามารถเลือก input signal จากcomputer port. ถ้าตั้งไว้ที่ auto
สัญญาณจะถูกเชื่อมเข้าโดยอัตโนมัติ
ขณะที่ตั้งไว้ที่ auto. ถ้าสัญญาณภาพไม่มาหรือไม่ขัดเจน ให้เลือก
สัญญาณที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
Aspect
ท่านสามารถตั้งค่า aspect ratio>> สำ�หรับการฉายภาพ
Overscan
(การตั้งนี้จะทำ�งานได้ เมื่อสัญญาณเข้าเป็นรูปแบบวีดีโอหรือ RGB video
signal)
เปลี่ยนสัดส่วนของสัญญาณภาพออก ท่านสามารถเลือก cropping
ภาพไปที่ off 4% หรือ 8%
เมื่อภาพอยู่ในรูปแบบ HDMI จะสามารถเลือก auto ได้ และเมื่อ
เลือก Auto ค่าจะเปลี่ยนไปที่ off หรือ 8% โดยอัตโนมัติแล้วแต่
สัญญาณเข้า
Image Processing
เปลี่ยนการตั้งค่าสำ�หรับการทำ�งานประมวลผลภาพ
Fast : ภาพจะถูกแสดงอย่างรวดเร็ว ระบบต่างๆ ที่ทำ�งานร่วมกันก็จะ
ปรับตัวการทำ�งานให้เร็วตามไปด้วย
Fine : ภาพที่แสดงจะมีคุณภาพสูง
Reset
ท่านสามารถตั้งค่าใหม่ทั้งหมดบนเมนู signal ยกเว้น input signal
51
เมนูการตั้งค่า
เมนูย่อย
Keystone
รูปแบบการทำ�งาน
ท่านสามารถแก้ไข การทำ�งานของ keystone
เมื่อเลือกที่ H/V-Keystone ปรับ V-Keystone และ H-Keystone
ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งแนวนอนและแนวราบ ท่านสามารถตั้งค่าให้
ที่ auto H-Keystone และ V-Keystone Adjuster ไปที่ on หรือ off
เมื่อเลือก Quick Conner ให้แก้ไขทั้งสี่มุมของภาพที่กำ�ลังฉายอยู่
Zoom
(EB-S18/EB-S03/EB-S120/
EBS200 only)
ปรับขนาดของภาพที่แสดง
Control panel lock
ท่านสามารถใช้เพื่อจำ�กัดการทำ�งานของ control panel
pointer Shape
ท่านสามารถเลือกใช้งาน Shape pointer
Pointer 1
Pointer 2
Pointer 3
Volume
ท่านสามารถปรับเสียง ตามความเหมาะสม
52
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Remote Reciever
ท่านสามารถสั่งการต่างๆ ได้จาก remote control
เมื่อตั้งค่าไว้ที่ off จะไม่สามารถสั่งการใดๆ ได้จาก remote control แต่ถ้า
ต้องการใช้งาน remote control ให้กดปุ่มเมนูที่ remote control ค้างไว้
ประมาณ 15 วินาที remote control จะกลับมาทำ�งานอีกครั้ง
User Button
ท่านสามารถเลือกหรือกำ�หนดหัวข้อจากเมนู configuration ด้วย remote
control การกดปุ่ม user โดยตรงจะแสดง รายละเอียดของหัวข้อต่างๆ การ
ตั้งค่าหน้าจอ ทำ�ให้สามารถทำ�งานต่างๆ ได้ด้วยปุ่มนี้ปุ่มเดียว
Power Consumption, Info, Progressive, Test Pattern,
Resolution
Test Pattern
ท่านสามารถทดลองทำ�การตั้งค่าโปรเจคเตอร์ได้ แม้ว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อการ
ทำ�งานระหว่างอุปกรณ์กับโปรเจคเตอร์ การทดลองนี้ครอบคลุมตั้งแต่ zoom,
การปรับหน้าจอ, และการแก้ไข keystone ถ้าต้องการยกเลิกการทดลองให้กด
ปุ่ม Esc จาก remote control หรือบน control panel
ข้อควรระวัง
ถ้าการทดลองนี้ใช้เวลานาน ภาพอาจจะมาแสดงบนหน้าจอโปรเจคเตอร์ได้
Reset
53
Extended Menu
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Display
ท่านสามารถตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานของโปรเจคเตอร์
Messages : เมื่อตั้งไว้ที่ off จะไม่มีการแสดงภาพออกมา เมืื่อ
source, color mode หรือ aspect ratio ถูกเปลี่ยน จะมีข้อความ
เตือนขึ้นมาว่า High Temp Warning ถ้าไม่ได้มีการเชื่อมต่อสัญญาณ
Display Background : ท่านสามารถคั้งค่าสีพื้นหลังของหน้าจอให้
เป็นสีดำ� นํ้ำ�เงิน หรือเป็น logo เมื่อไม่มีภาพแสดงอยู่
Start up screen : ให้ตั้งค่าไปที่ on เพื่อแสดง user’s logo เมื่อ
โปรเจคเตอร์เริ่มต้นการทำ�งาน
A/V Mute : ท่านสามารถตั้งค่าบนหน้าจอโดยกดปุ่ม A/V Mute ที่
remote control เพื่อจะเปลี่ยนเป็นสีดำ� น้ำ�เงิน หรือlogo
User’s Logo *1
ท่านสามารถเปลี่ยนUser’s Logo ให้เป็นภาพพื้นหน้าจอ ระหว่างที่ A/V
Mute ทำ�งานอยู่ได้
Projection
ให้เลือกรูปแบบการทำ�งานต่างๆ ตามขั้นตอนการติดตั้งโปรเจคเตอร์
Front, Front/ Ceiling, Rear, Rear/ Ceiling
ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบการตั้งค่าโดยกดปุ่ม A/V Mute ที่ remote
control ประมาณ 5 วินาที
Front <-->Front/ Ceiling
Rear<-->Rear/Ceiling
54
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Operation
Direct power on : ตั้งค่าไว้ที่ on เพื่อเปิดการทำ�งานของเคร่ื่อง
โปรเจคเตอร์ เมื่อสายไฟเสียบเข้าที่เครื่องแล้ว โปรเจคเตอร์จะเก็บ
พลังงานและจะเปิดอัตโนมัติ แม้ว่าไฟดับ
High Altitude Mode : ตั้งค่าไว้ที่ on เมื่อมีการใช้งานโปรเจคเตอร์
ที่ระดับความสูงของสถานที่นั้นที่ 1500 เมตร
Startup Source Search : ตั้งค่าไว้ที่ on เมื่อ
USB Type B
USB Display : Enables USB Display.
Link 21L : Enables ESC/VP21 commands.
Language
ท่านสามารถเลือกภาษาสำ�หรับข้อมูลและเมนูต่างๆ
Reset
ท่านสามารถตั้งค่า display*1, operation *2 ใหม่ จากเมนู Extended
ดูรายละเอียดจากการตั้งค่าสำ�หรับทุกเมนู
* 1 เมื่อ User’s Logo Protect ถูกตั้งค่าใน password protect ไว้ที่ on จะไม่สามารถเปลี่ยน User’s Logo ได้
แต่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนไปตั้งค่าที่ off
* 2 ยกเว้นสำ�หรับ High Altitude Mode
Network Menu
การตั้งค่า Password Protect
55
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Net. Info.- Wireless LAN
แสดงข้อมูลการตั้งค่าเครือข่าย
• Connection Mode
• Antenna Level
• Projector Name
• SSID
• DHCP
• IP Address
• Subnet Mask
• Gateway Address
• MAC Address
• Region Code*
Network Configuration
สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ตามหัวข้อข้างล่าง
Basic, Wireless LAN , Security, Mail, Reset, และ Setup
complete.
* เลขรหัสภูมิภาค จะแสดงพื้นที่ที่ Wireless LAN เชื่อมต่อการทำ�งาน
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามได้จากสำ�นักงานตัวแทน ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน โดยตรวจสอบได้
จาก Epson Projector Contact list
• การใช้งานผ่าน web browserในคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายกับ
โปรเจคเตอร์ ท่านสามารถตั้งค่าการทำ�งานเพื่อควบคุมการทำ�งานของโปรเจคเตอร์
รูปแบบการทำ�งานนี้เรียกว่า Web Control โดยทำ�การพิมพ์ที่คีย์บอร์ดเพื่อตั้งค่า
Web Control เช่นเดียวกับการตั้วค่าความปลอดภัย
• สำ�หรับรายละเอียดของเครือข่ายที่จะทำ�การเชื่อมต่อให้ติดต่อกับตัวแทนเครือข่ายที่
ท่านต้องการใช้งาน
56
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
การทํำ�งานของเมนูเครือข่าย
เลือกตั้งค่าจากเมนูแรกหรือเมนูย่อย และเปลี่ยนหัวข้อที่เลือกให้เหมือนกันกับการทำ�งานจากเมนู Configuration เมื่อเรียบร้อยแล้ว ไปที่เมนู Completแล้วเลือก yes หรือno หรือ cancel ถ้าเลือก yes หรือ no จะ
เป็นการย้อนกลับไปที่เมนู Configuration
Yes : บันทึกการตั้งค่าและออกจากเมนูเครือข่าย
No : ไม่บันทึกการตั้งต่าและออกจากเมนูเครือข่าย
Cancel : แสดงการทำ�งานต่อเนื่องในเมนูเครือข่าย
การทํำ�งานของ Soft Keyboard
Enter
เมนูเครือข่ายจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะต้องใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรลงไปในกรณีที่ต้องการให้การ
ทำ�งาน Soft Keyboard แสดงขึ้นมา ให้ใช้
ปุ่ม [
] และปุ่ม [
] ที่รีโมทคอนโทรล หรือปุ่ม [ ] และปุ่ม [ ] หรือ [
], [ ], [ ],
[ ] ( หรือ Wide/Tele ) ที่ Control Panel เพื่อเลือกลูกศรไปตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม [ ] เพื่อใส่
ตัวเลข ใส่จำ�นวนตัวเลขโดยกดจากรีโมทคอนโทรลและกดปุ่ม [ Num ] ค้างไว้ แล้วกดปุ่มตัวเลข เสร็จแล้วกด
Finish ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยืนยันการตั้งค่า หรือกด Cancel ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อยกเลิก
Enter
Enter
57
- ทุกครั้งที่กดแป้น CAPS Key และกดปุ่ม [ ] จะเป็นการเลือกตัวอักษรที่ต้องการ
- ทุกครั้งที่กดแป้น SYM1/2 key และกดปุ่ม [ ] จะเป็นการเลือกสัญลักษณ์ที่อยู่ในกรอบดังกล่าว
Basic Menu
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Projector Name
จะแสดงชื่อของโปรเจคเตอร์ เพื่อแสดงตัวตนเวลาที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ท่านสามารถใส่ตัวอักษรและตัวเลขได้ถึง 16 ตัว
Web Control Password
ตั้งค่า Password เมื่อทำ�การตั้งค่าการทำ�งานกับ Web Control ให้ใส่ไม่
เกิน 8 ตัวเลขหรือตัวอักษร ทั้งนี้ Web Control คือรูปแบบการทำ�งาน
ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ท่านตั้งค่าและควบคุมการทำ�งานของ
โปรเจคเตอร์ผ่าน Web Browser ที่ทำ�งานโดยการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
Projector Keyword
เมื่อตั้งค่าไว้ที่ on ท่าจะสามารถใส่ keyword เมื่อต้องการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย และยังเป็นการป้องกันไม่ให่โปรเจคเตอร์มี
การบกวนจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นระหว่างการแสดงภาพด้วย
ดังนั้นควรตั้งค่าไว้ที่ on
58
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
Wireless LAN Menu
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Wireless LAN Power
เปิดการทำ�งานเมื่อเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์กับคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันผ่าน
Wireless LAN
ถ้าไม่ต้องการเชื่อมต่อ Wireless LAN ให้ไปที่ off เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้
อื่นทำ�การเชื่อมต่อได้
ค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องคือ on
Connection Mode
ตั้งค่ารูปแบบการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อการทำ�งานของโปรเจคเตอร์กับ
คอมพิวเตอร์ผ่าน wireless LAN
ถ้าเลือกที่ Quick เครื่องจะทำ�การตั้งเครือข่ายระหว่างโปรเจคเตอร์
กับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยเป็นการทำ�งานผ่าน EasyMP
Network Projection. ถ้า SSID Auto Setting ถูกตั้งค่าไว้ที่ on
โปรเจคเตอร์จะง่ายต่อการหาเครือข่ายที่เชื่อมต่อ แต่ถ้าอยู่ที่ off จะมี
การตั้งเครือข่ายขึ้นมาใน Ad hoc mode>>
ถ้าเลือกที่ Advanced การเชื่อมต่อจะอยู่ในรูปแบบ Infrastructure
mode>>
Channel
(จะต้องตั้งค่า connection mode ไว้ที่ quick)
เลือกช่องคลื่นความถี่ที่ wireless LAN ใช้งานอยู่ ตั้งแต่ 1 ch, 6 ch
หรือ 11 ch.
ค่าที่ตั้งไว้ในเครื่องคือ 11ch
Wireless LAN Sys
ตั้งค่า Wireless LAN ไว้ที่ 802.11b/g หรือ 802.11b/g/n.
การตั้งค่าในเครื่องครั้งแรกจะอยู่ที่ 802.11b/g/n.
59
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
SSID Auto Setting
( สำ�หรับการตั้งค่า Connection Mode ไว้ที่ Quick )
เมื่อตั้งค่าไปที่ On ท่านจะสามารถค้นหาเครื่องโปรเจคเตอร์ได้รวดเร็ว
ขึ้น จากโปรเจคเตอร์หลายเครื่องที่ใช้งานในขณะนั้น ทั้งนี้ SSID จะ
ต้องตั้งไว้ที่อัตโนมัติ
เมื่อเป็นการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์หลายเครื่องกับคอมพิวเตอร์หนึ่ง
เครืื่ิองจาก Quick Mode ให้ตั้งค่าไปที่ off และตั้งค่า SSID ใน
โปรเจคเตอร์ทุกเครื่องที่จะทำ�การเชื่อมต่อให้เหมือนกันหมด
SSID
(สำ�หรับการตั้งค่าSSID Auto Settingไว้ที่ off)
ใส่SSID >> เมื่ิอได้SSID สำ�หรับ ระบบwireless LAN ที่จะทำ�งาน
กับโปรเจคเตอร์แล้ว ให้กดเข้า SSID>>
ท่านสามารถใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรสำ�หรับ SSID ได้ถึง 32ตัว
IP Settings
(สำ�หรับการตั้งค่า Connection Mode ไว้ที่ Advanced )
ท่านสามารถสร้างการตั้งค่าเครือข่าย
DHCP: ตั้งค่าไว้ที่ On เพื่อตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้ DHCP>> เมื่อตั้งค่า
ไว้ที่ On แล้ว ท่านจะไม่สามารถตั้ง Address อื่นๆได้อีก
IP Address: ท่านสามารถใส่ IP Address>> ไว้ที่โปรเจคเตอร์ โดย
สามารถใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่ 0- 255 ตัวใน Address อย่างไรก็ตามท่าน
ไม่สามารถตั้งค่าตัวเลขเหล่านี้ได้ 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง
255.255.255.255 ( x คือตัวเลขตั้งแต่0-255)
Subnet Mask: ท่านสามารถใส่ Subnet Mask>> ไว้ใน
โปรเจคเตอร์ โดยที่สามารถใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0-255 สำ�หรับ Address
อย่างไรก็ตามตัวเลขเหล่านี้ใช้ไม่ได้ 0.0.0.0, 255.255.255.255
Gateway Address: ท่านสามารถใส่IP Address ในgateway ของ
โปรเจคเตอร์ โดยใช้ตัวเลขตั้งแต่0-255 อย่างไรก็ตามไม่สามารถ
ตั้งค่าด้วยตัวเลขเหล่านี้ได้ 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง
255.255.255.255 ( x คือตัวเลขตั้งแต่0-255)
SSID Display
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสดง SSID บนจอ ให้ตั้งค่าไว้ที่ Off
IP Address Display
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสดง IP Address บนจอ ให้ตั้งค่าไว้ที่ Off
60
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
Security menu
จะทำ�งานต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ wireless LAN
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Security
เลือกประเภทของความปลอดภัยจากหัวข้อที่แสดง
เมื่อตั้งค่าความปลอดภัย ให้ทำ�ตามขั้นตอนที่ระบบเครือข่ายสั่งการตาม
ขั้นตอนเพื่อทำ�การเชื่อมต่อ
WEP Encryption
ท่านสามารถตั้งค่า encryption สำ�หรับ WEP Encryption
128Bit: ใช้ 128(104)bit encoding
64Bit: ใช้ 64(40)bit encoding
Format
ท่านสามารถตั้งค่ารูปแบบสำ�หรับ WEP Encryption key
ASCII: Input Text
HEX: Input in HEX ( hexadecimal - เลขฐานสิบหก)
Key ID
เลือก WEP encryption ID key
Encryption Key1/ Encrypท่านสามารถใส่keyสำ�หรับ WEP encryption ให้ใส่ ตัวอักษร single
tion Key 2/Encryption Key3 / byte. ตามคำ�แนะนำ�ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ ประเภท
Encryption Key 4
ของตัวเลขหรือตัวอักษรนั้นจะแตกต่างไปตามการตั้งค่าที่ WEP encryption และ การตั้งค่า Format
128Bit - ASCII: ตัวเลข Byte ตัวเดียว 13ตัวอักษร
64Bit- ASCII: ตัวเลข Byte ตัวเดียว 5 ตัวอักษร
128Bit- HEX: 0-9และ A-F , 26ตัวอักษร
64Bit- HEX : 0-9และ A-F , 10 ตัวอักษร
61
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Authentication Type
ตั้งค่าประเภท WEP authentication
Open: ใช้สำ�หรับการเปิดระบบการรับรอง
Shared: ใช้สำ�หรับการแชร์ระบบการรับรอง
Passphrase
ใส่วลีรหัสผ่าน ท่านสามารถใส่ตั้งแต่ 8-63 single byte ทั้งตัวเลขตัว
อักษร
เมื่อใช้งานร่วมกับ EasyMP Network Projection ไม่จำ�เป็นต้องใส่
Passphrase อีกครั้ง ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการตั้งค่าไว้แล้ว
แนะนำ�ว่าท่านควรจะเปลี่ยน Passphrase เป็นระยะเพื่อความ
ปลอดภัย ถ้ามีการตั้งค่าเครือข่ายไว้แล้ว ระบบก็จะกลับไปสู่การ
ตั้งค่าครั้งแรก
ท่านสามารถใส่ได้ถึง 32 ตัวอักษรในเมนู Configuration
เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ ด้วยตัวเลขที่มากว่า 32 ตัว ให้ใช้ Web
browsing แทน
ใน Quick mode จะมีการตั้งค่าเบื้องต้นสำ�หรับ Passphrase ไว้
ประเภทของความปลอดภัย
เมื่อติดตั้ง อุปกรณ์ wireless LAN แนะนำ�ว่าท่านควรจะตั้งค่าป้องกัน
ความปลอดภัยไว้ ให้เลือกการตั้งค่าตามวิธีดังนี้
WEP :
ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของรหัส WEP key วิธีการนี้จะเป็นการป้องกัน
การติดต่อจากเครื่องที่ไม่มีรหัสที่เข้ากันได้
WPA :
เป็นรูปแบบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันความปลอดภัยใน
กรณีที่WEP มีจุดอ่อน มีหลากหล่ยรูปแบบสำ�หรับWPA แต่โปรเจคเตอร์
เครื่องนี้ใช้ระบบ TKIP และ AES
WPA ประกอบไปด้วยรูปแบบการรับรองต่่างๆ มีอยู่สองวิธีในการรับรอง
คือ การใช้การรับรองจากเซิฟเวอร์ หรือ การรับรองระหว่างคอมพิวเตอร์
และจุดเชื่อมต่อที่ไม่ได้ทำ�งานบนเซิฟเวอร์ ทั้งนี้เครื่องโปรเจคเตอร์นี้จะ
ทำ�งานแบบไม่มีเซิฟเวอร์
สำ�หรับรายละเอียดการตั้งค่า
ให้ทำ�ตามขั้นตอนที่แนะนำ�โดย
เครือข่ายที่ท่านใช้งาน
62
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
Mail menu
เมื่อตั้งค่าเมนูนี้ ท่านจะได้รับอีเมล์เตือนถ้าเกิดปัญหาที่โปรเจคเตอร์
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Mail Notification
ตั้งค่าไว้ที่ On เพื่อให้ส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่ที่ตั้งค่าไว้ ในกรณีที่เกิดปัญหา
หรือการเตือนจากโปรเจคเตอร์
SMTP Server
ท่านสามารถใส่ IP Address สำ�หรับ SMTP server ที่โปรเจคเตอร์
ท่านสามารถใส่ตัวเลขตั้งแต่0-255 ในแต่ละ Address อย่างไรก็ตาม
ไม่สามารถใส่ตัวเลขข้างล่างนี้ได้
127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง 255.255.255.255. ( โดยที่ X คือตัวเลข
จาก 0-255)
Port Number
ท่านสามารถใส่ port number ที่ SMTP server ทั้งนี้ค่าที่ตั้งไว้ครั้งแรก
คือ 25. ท่านสามารถใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่ 1-65535
Address 1 Setting/
Address 2
Setting/Address
3 Setting
ท่านสามารถระบุอีเมล์ที่ต้องการให้ส่งเมื่อมีการเตือน โดยจะต้องลง
ทะเบียนไว้สามจุดนี้
ท่านสามารถใส่ได้ถึง 32 single byte ตัวเลขและตัวอักษร สำ�หรับ
Email address
ท่านสามารถเลือกประเภทของปัญหาที่ต้องการให้ส่งผ่านอีเมล์ได้
และเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะมีอีเมล์ส่งถึงท่าน
63
Other menu
เมื่อตั้งค่าเมนูนี้ ท่านจะได้รับอีเมล์เตือนถ้าเกิดปัญหาที่โปรเจคเตอร์
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
SNMP
ตั้งค่าเพื่อตรวจสอบการทำ�งานของโปรเจคเตอร์ไปที่ On ในการใช้งาน
SNMP
เพื่อตรวจสอบการทำ�งานของโปรเจคเตอร์ ท่านจำ�เป็นต้องติดตั้ง
SNMP manager program ที่คอมพิวเตอร์ SNMP จะถูกบริหาร
จัดการโดยเครือข่าย
การตั้งค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ Off
Trap IP Address
1/Trap IP Address
2
ท่านสามารถลงทะเบียน IP Address ได้ถึงสองอัน สำ�หรับการทำ�งาน
ของ การเตือนระบบSNMP trap โดยใช้ตัวเลขตั้งแต่0-255 สำ�หรับ
แต่ละ IP Address อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใส่ตัวเลขข้างล่างนี้ได้
127.x.x.x, 224.0.0.0 ถึง 255.255.255.255. ( โดยที่ X คือตัวเลขจาก
0-255)
Bonjour
ตั้งค่าไว้ที่ On เมื่อทำ�การเชื่อมต่อเครืือข่ายผ่าน Bonjour
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Apple website ที่เกี่ยวกับ Bonjour
Message Broadcasting
ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการทำ�งานของ Epson Message Broadcasting ให้เปิดหรือปิดได้
64
บทที่ 6 การทํำ�งานของเมนู Configuration
Reset menu
การตั้งค่าเครือข่ายใหม่
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Reset network
settings.
ให้เลือกไปที่ Yes เมื่อต้องการตั้งค่าเครือข่ายใหม่
ECO menu
เมื่อต้องการตั้งค่าเมนูประหยัดพลังงาน โปรเจคเตอร์จะเริ่มกระบวนการประหยัดพลังงาน โดยจะแสดงรูปใบไม้ที่
หัวข้อย่อย
65
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Power Consumption
ท่านสามารถตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟ ให้เลือก ECO ถ้าภาพที่แสดง
สว่างเกินไป เช่น ภาพที่แสดงในห้องมืดหรือในจอทีี่มีขนาดเล็ก การเลือก
ไปที่ ECO การใช้พลังงานจะลดลง และเสียงพัดลมระบายอากาศก็จะ
เบาลง
ถ้าใช้งานโปรเจคเตอร์ในพื้นที่ที่มีสูงกว่าระดับน้ำ�ทะเลหรือในที่ที่มี
ความร้อนสูง อาจจะไม่สามารถตั้งค่านี้ได้
Light Optimizer
(ใช้เมื่อ Power Consumption ถูกตั้งค่าไว้ที่ Normal)
เมื่อตั้งค้าไว้ที่ On ความสว่างของหลอดไฟจะถูกปรับเพื่อประหยัด
พลังงาน
การตั้งค่านี้จะถูกบันทึกไว้ใน color mode
Sleep Mode
เมื่อตั้งค่าไว้ที่ On โปรเจคเตอร์จะหยุดการทำ�งานอัตโนมัติหากว่าไม่มี
ภาพแสดงอยู่ หรือไม่มีการทำ�งานต่อเนื่องในช่วงจังหวะเวลาหนึ่ง ใน
กรณีที่ไม่มีภาพแสดงเป็นเวลาประมาณ 5 นาที แสงไฟจะค่อยๆ มืดลง
จนกระทั่งปิดลง แต่เมื่อมีภาพมาแสดงอีกครั้ง เครื่องจะกลับไปสู่การ
ทำ�งานปกติ
Sleep Mode Timer
เมื่อตั้งค่า Sleep Mode ไว้ที่On ท่านสามารถตั้งเวลาเพื่อให้
โปรเจคเตอร์ปิดการทำ�งานโดยอัตโนมัติภายในเวลาตั้งแต่ 1-30นาที
Lens Cover Timer
เมื่อตั้งค่าไว้ที่ on ระบบไฟฟ้าจะปิดตัวลงภายใน30นาทีหลังจากที่ปิด
ฝาครอบเลนส์ เมื่อฝาครอบเลนส์ปิดภายใน5นาที. แสงจากหลอดไฟจะ
ค่อยๆดับลงจนกระทั่งปิดพลังงาน แต่ถ้าเปิดฝาครอบเลนส์ โปรเจคเตอร์
จะกลับมาเข้าสู่การทำ�งานปกติ
A/V Mute Timer
เมื่อตั้งค่าไว้ที่ On ระบบไฟฟ้าจะปิดตัวลงภายใน30 นาที และเช่น
กัน เมื่อเปิดการตั้งค่า A/V Mute ไว้ แสงจากหลอดไฟจะค่อยๆดับลง
จนกระทั่งพลังงานไฟฟ้าปิดตัวลง และเมื่อปิดการตั้งค่า A/V Mute
โปรเจคเตอร์จะกลับมาเข้าสู่การทำ�งานปกติ
Standby Mode
เมื่อตั้งค่า Communication ไปที่ On ท่านจะสามารถตรวจสอบ
และควบคุมการทำ�งานของโปรเจคเตอร์ได้จากคอมพิวเตอร์ แม้ว่า
โปรเจคเตอร์จะอยู่ใน standby mode ก็ตาม
66
บทที่ 8 การทํำ�งานของเมนู Configuration
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
ECO Display
เมื่อตั้งค่าไว้ที่ On ความสว่างของหลอดไฟจะลดลงจากระดับปกติ
ไปที่ระดับต่ำ�กว่า จะมีรูปใบไม้แสดงขึ้นมาบนล่างซ้ายของหน้าจอ
โปรเจคเตอร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่ากำ�ลังเข้าสู่สถานะการประหยัดพลังงาน
Reset
ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเมนูประหยัดพลังงานไปยังการตั้งค่าเดิมได้ ให้
ดูรายละเอียดการกลับสู่การตั้งค่าเบื้องต้น
เมนูข้อมูล (Infro)
กรุณาเช็คสถานะของสัญญาณภาพที่ส่ง และโปรเจคเตอร์ การแสดงให้เห็นหัวข้อต่างๆ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ทั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Lamps Hours
สามารถตั้งให้แสดงเวลาที่หลอดไฟใช้งานไปแล้ว หากใกล้หมดอายุ ตัว
อักษรจะเป็นสีเหลือง
Source
สามารถตั้งค่าให้แสดงชื่อของอุปกรณ์ที่ทำ�การเชื่อมต่อ
Input Signal
สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลของสัญญาณเข้า
Resolution
สามารถแสดงค่า resolution
67
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Video Signal
สามารถตั้งค่า Video signal ในเมนู signal
Refresh Rate
สามารถตั้งค่าให้แสดง refresh rate >>
Sync Info
สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลของสัญญาณเข้า ทั้งนี้ข้อมูลนี้อาจจะขึ้นอยู่
กับให้บริการ
Status
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนโปรเจคเตอร์
Serial Number
แสดงตัวเลข serial number ของโปรเจคเตอร์
Event ID
แสดงการเข้าใช้ผิดพลาด
* เวลาการใช้งานจะแสดงในรูปแบบ 0h สำ�หรับ 10 ชั่วโมงแรก และ 10h 11h สำ�หรับชั่วโมงต่อมา
Reset Menu
เมนูย่อย
รูปแบบการทำ�งาน
Reset all
ท่านสามารถตั้งค่าใหม่ของหัวข้อทั้งหมดที่เมนู configuration
แต่หัวข้อเหล่านี้จะไม่สามารถตั้งค่าใหม่ได้ : input signal, User’s
Logo, Lamp Hours, Language, Password, User buttom
Reset Lamp Hours
จะตั้งค่าใหม่ได้เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟใหม่
Thank You!
0-2685-9899
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 -17:30 น.
(เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)
support eth.epson.co.th
@
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชั้น 42 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพ 10120
โทร: 662-6859888 แฟกซ์: 662-6700688
EPSON THAILAND / November 2013
Download PDF
Similar pages
คูมือการใชงาน - MCOT Digital Broadcasting การแพร่สัญญาณระบบ
Samsung โทรทัศน์ UA40EH6030R LED TV Series 6 40" คู่มือการใช้งาน
Samsung LA32D451G3 คู่มือการใช้งาน
Quick Reference Guide Hızlı Referans Kılavuzu คูมืออาง
Samsung Galaxy E5 คู่มือการใช้งาน
Samsung Galaxy Ace 4 lite คู่มือการใช้งาน
Samsung Galaxy A7 คู่มือการใช้งาน
Samsung Galaxy A5 คู่มือการใช้งาน
EDR810H/810M/ 410H/410M
คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC
คู่มือสินค้า
AVerMedia® AVerDiGi EB1304 NET
Samsung SAMSUNG WB1100F คู่มือการใช้งาน
Operation Manual
ดาวน์โหลด ASUS DSL-N12HP User Manual ภาษาไทย
Samsung YP-P2CB คู่มือการใช้งาน
Samsung NX3000 (16-50 mm Power Zoom, Flash) คู่มือการใช้งาน
เครื่องมือชีวะ
Samsung NX mini (9 mm) คู่มือการใช้งาน
Samsung SMART CAMERA NX2000 คู่มือการใช้งาน
โน้ตบุ๊ค PC
Samsung HMX-U20BP User Manual