M O N TA G E - E N B E D I E N I N G S H A N D L E I D I N G M O N

C A R R I E R
B I C Y C L E
/
T R A N S P O R T - F A H R R Ä D E R
B I C I C L E T A
C A R G A D O R
1080 REEKS / REIHE / SERIE
M O N TA G E - E N B E D I E N I N G S H A N D L E I D I N G
M O N TA G E - U N D B E D I E N U N G S A N L E I T U N G
M A N U A L D E M O N TA J E Y O P E R A C I Ó N
w w w. m y z i g o . c o m
BELANGRIJK
Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veiligheid,
de prestaties en de service van uw Zigo® Leader™ fiets (zowel voor
wat betreft de Cycle Mode als de Carrier Bicycle Mode).
De Zigo® Leader™ wordt geleverd met twee handleidingen:
deze Fietshandleiding van de eigenaar en een Montage en
bedieningshandleiding. Beide bevatten belangrijke informatie over
de veiligheid, de prestaties en de service. Lees beide handleidingen
voordat u de eerste keer met de fiets rijdt en bewaar ze voor latere
raadplegingen.
Bijkomende informatie over veiligheid, prestaties en service voor specifieke
accessoires zoals helmen of lichten die u koopt, zijn mogelijk ook beschikbaar.
Controleer dat uw erkende Zigo® dealer u alle informatie van de fabrikant, die bij
de Zigo® Leader™ of bij accessoires wordt geleverd, heeft meegegeven. Indien
er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de instructies in deze handleiding en de
informatie die wordt meegegeven door een fabrikant van een onderdeel, dan
volgt u altijd de instructies van de fabrikant van het onderdeel.
Indien u vragen hebt of iets niet begrijpt, denk dan aan uw veiligheid en
raadpleeg uw dealer of neem met ons contact op, op het nummer (973)3788788 of 877-GET-ZIGO of stuur een e-mail naar support@myzigo.com.
OPMERKING
Deze handleiding werd niet bedoeld als een volledige handleiding
voor gebruik, service, reparaties of regelmatig onderhoud. Spreek
uw erkende Zigo® dealer aan of neem contact op met Zigo®, voor
alle service, reparaties of onderhoud. Uw erkende Zigo® dealer kan
u mogelijk ook raad geven over lessen, cursussen of boeken over
fietsgebruik, service, reparaties of onderhoud.
Zigo, Inc
71 South Orange Ave., Suite 396
South Orange, NJ 07079, USA
Zigo, Inc, is eigenaar van alle rechten van de Montage en bedieningshandleiding
en de Fietshandleiding van de eigenaar. Teksten, details, illustraties of foto’s uit
beide handleidingen mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, gebruikt
voor commerciële doeleinden of aan derden beschikbaar worden gemaakt
zonder de schriftelijk toestemming van Zigo, Inc.
© 2009 SOMA Cycle, Inc. Alle rechten voorbehouden.
WICHTIG
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Sicherheit,
Leistungsfähigkeit und Wartung Ihres Zigo® Leader™ Fahrrads (im
Fahrrad- und Transporterbetrieb).
Der Zigo® Leader™ wird mit zwei Anleitungen geliefert: diesem
Zigo® Leader™ Montageanleitung und der Handbuch. Beide
enthalten wichtige Informationen zu Sicherheit, Leistungsfähigkeit
und Wartung. Lesen Sie bitte beide Handbücher bevor der ersten
Fahrt und bewahren Sie sie für spätere Verwendungen auf.
Zusätzliche Informationen zu Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Wartung von
bestimmtem Zubehör, wie z. B. Helme oder Lichter, sollten ebenfalls beachtet
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie von Ihrem autorisierten Zigo® Händler alle
Handbücher und Anleitungen erhalten haben, die mit dem Zigo® Leader™ bzw.
dem Zubehör ausgeliefert werden. Falls zwischen den Anleitungen in diesem
Handbuch und den Informationen eines Zubehörherstellers Abweichungen
bestehen, sollten Sie immer den Anweisungen des Zubehörherstellers folgen.
Denken Sie daran: Sicherheit geht vor. Und falls Sie Fragen haben oder etwas
nicht verstehen, dürfen Sie sich gerne an Ihren Händler wenden oder mit uns
Kontakt aufnehmen unter +1-973-378-8788, +1-877-GET-ZIGO oder E-Mail:
support@myzigo.com
HINWEIS
Dieses Handbuch wurde nicht als umfassende Service-, Reparaturoder Wartungsanleitung verfasst. Bitte wenden Sie sich an Ihren
autorisierten Zigo® Händler oder direkt an Zigo® für Service,
Reparatur oder Wartung. Ihr autorisierter Händler kann Ihnen auch
Bücher und Trainingsstunden zu Benutzung, Service, Reparatur
oder Wartung Ihres Fahrrads empfehlen.
Zigo, Inc
71 South Orange Ave., Suite 396
South Orange, NJ 07079, USA
Zigo Inc. ist Eigentümerin aller Urheberrechte der Montage- und
Bedienungsanleitung und des Handbuchs. Inhalte, Details, Illustrationen oder
Fotografien in beiden Handbüchern dürfen ohne vorgängige schriftliche
Bewilligung durch Zigo Inc. weder ganz noch teilweise reproduziert oder
anderweitig kommerziell verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden.
© 2009 SOMA Cycle, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
IMPORTANTE
Este manual contiene información importante sobre la seguridad,
el funcionamiento y el mantenimiento de su bicicleta Zigo®
Leader™ (utilizada en los modos Cycle y Carrier Bicycle).
La bicicleta Zigo® Leader™ incluye dos manuales: este Manual de
montaje y operación y un Manual del propietario de la bicicleta.
Ambos contienen información importante sobre seguridad,
funcionamiento y mantenimiento. Antes de utilizarla, lea ambos
manuales y guárdelos para consultas futuras.
También puede disponer de información adicional sobre seguridad,
funcionamiento y mantenimiento de accesorios específicos como los cascos
o las luces que compre. Cerciórese de que su distribuidor autorizado de Zigo®
le haya entregado toda la documentación del fabricante que se incluye con
su Zigo® Leader™ o sus accesorios. En caso de que se haya conflicto entre las
instrucciones de este manual y la información suministrada por el fabricante de
un componente, siga siempre las instrucciones del fabricante del componente.
Si tiene preguntas o no entiende alguna información, asuma la responsabilidad
de su seguridad y consulte a su distribuidor o póngase en contacto con nosotros
llamando al (973)378-8788 ó 877-GET-ZIGO, o mándenos un correo electrónico a
support@myzigo.com.
NOTA
Este manual no pretende ser un tratado exhaustivo sobre
utilización, mantenimiento o reparación. Consulte a su distribuidor
autorizado de Zigo®, o póngase en contacto con Zigo®, para
cualquier tipo de servicio, reparación o mantenimiento. Su
distribuidor autorizado de Zigo® también podrá remitirlo a clases,
seminarios especiales o libros sobre el uso, servicio, reparación o
mantenimiento de bicicletas.
Zigo, Inc
71 South Orange Ave., Suite 396
South Orange, NJ 07079, USA
Zigo, Inc., retiene todos los derechos del Manual de montaje y operación y
del Manual del propietario de la bicicleta. Ningún texto, detalles, ilustración
o fotografías de ninguno de los manuales podrá ser reproducido, distribuido,
utilizado para fines comerciales, o puesto a disposición de otros sin el
consentimiento por escrito de Zigo, Inc.
© 2009 SOMA Cycle, Inc. Todos los derechos reservados.
1.0 Inleiding - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
2.0 Veiligheid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
3.0 Openen van de Leader™ Dozen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
4.0 Bediening van de ChildPod®- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
5.0 Omvormen naar Carrier Bicycle Mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33
6.0 Omvormen tot Cycle en Stroller Mode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41
7.0 Omvormen naar Storage Mode (berging) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45
8.0 Kindbescherming- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46
9.0 Zorg en Onderhoud - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53
10.0 Specificaties - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
11.0 Accessoires - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63
BEPERKTE GARANTIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 217
NEDERLANDS
Inhoud
Inhaltsverzeichnis
DEUTSCH
1.0 Einführung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77
2.0 Sicherheit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 79
3.0 Auspacken des Leaders™
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 86
4.0 Bedienung des ChildPods® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 94
5.0 Transporterbetrieb Vorbereiten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103
6.0 Für Fahrrad- oder Kinderwagenbetrieb umwandeln - - - - - - - - - - - - - - - - 111
7.0 Vorbereiten für die Aufbewahrung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 115
8.0 Kindersicherung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116
9.0 Pflege und Wartung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 123
10.0 Spezifikationen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 130
11.0 Zubehör - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 133
BESCHRÄNKTE GARANTIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 218
Índice
1.0 Introducción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 147
2.0 Seguridad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149
3.0 Cómo Abrir las Cajas de la Leader™ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 156
4.0 Operaciones ChildPod® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164
6.0 Conversión a los Modos Bicicleta y Coche de Bebé - - - - - - - - - - - - - - - - - 181
7.0 Conversión al Modo de Almacenamiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 185
8.0 Cuidado del Niño - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 186
9.0 Cuidado y Mantenimiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 193
10.0 Especificaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200
11.0 Accesorios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 203
GARANTÍA LIMITADA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 219
ESPAÑOL
5.0 Conversión al modo Bicicleta Cargador - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 173
NEDERLANDS
1.0 Inleiding
Proficiat met uw aankoop van de nieuwe Zigo® Leader™!
De Leader™ is het eerste mams- of papsaangedreven familievoertuig! Het
gloednieuwe ontwerp combineert een ongeëvenaarde functionaliteit met
gebruiksgemak, veiligheid en comfort.
De Leader™ laat ouders en thuisverzorgers toe om één of twee kinderen te
vervoeren in de Carrier Bicycle Mode of om het voertuig los te koppelen in
afzonderlijke delen: de ChildPod® en de Fiets. Wanneer de Zwenkwielen van de
ChildPod® naar beneden geklapt zijn, is het een gewone kinderwagen. Dankzij
de optionele Zigo® Jogger of Trailer Kit, kan deze ook worden omgevormd tot
een joggingkinderwagen of een fietstrailer.
De Leader™ kan in de volgende modi worden gebruikt:
• Carrier Bicycle (fiets met ChildPod voorop)
• Stroller (alleen kinderwagen)
• Cycle (alleen de Fiets)
• Jogger (u hebt hier de Jogger Kit voor nodig)
• Trailer (u hebt hier de Trailer Kit voor nodig)
De Leader™ wordt in twee dozen geleverd en kan op 10 minuten of minder
worden gemonteerd met de meegeleverde gereedschappen. Maak het
Fietsstuur vast, klap de Fietspedalen uit, koppel de Fiets aan de ChildPod®,
en u bent klaar voor de eerste rit! De Zigo® Leader™ wordt geleverd met
twee Handleidingen: deze Montage- en Bedieningshandleiding en een
Fietshandleiding van de Eigenaar.
Lees beide Handleidingen voor gebruik
Wij hebben alle mogelijke inspanningen geleverd om uw Zigo® ervaring leuk
en veilig te maken. Lees deze Montage- en Bedieningshandleiding en ook de
Fietshandleiding van de Eigenaar grondig en volledig om het gebruik en de
veiligheid van het voertuig volledig te begrijpen. In Carrier Bicycle Mode, is
de Zigo® Leader™ een driewieler, geen fiets, en daarom hebt u er bij het rijden
specifieke kennis voor nodig.
Lees beide handleidingen van uw Leader™ volledig voor u ermee voor het eerst
fiets; voer dan met de Leader™ een testrit uit om te ondervinden hoe de fiets
aanvoelt, voordat u er met uw kinderen mee gaat rijden. Kies een gunstige
omgeving, ver van auto’s, andere fietsers, hindernissen of andere gevaren.
7
NEDERLANDS
LEES DE HANDLEIDINGEN. Bewaar beide handleidingen voor latere
raadplegingen.
OPMERKING: Deze Handleidingen zijn niet bedoeld als volledige
handleidingen voor gebruik, service, reparaties of regelmatig onderhoud.
Spreek uw Erkende Zigo® Dealer aan of neem contact op met Zigo®,
voor alle service, reparaties of onderhoud. Uw Erkende Zigo® Dealer of
fietsendealer kan u mogelijk ook raad geven over lessen, cursussen of
boeken over fietsgebruik, service, reparaties of onderhoud.
Doelmatig gebruik
Doelmatig gebruik
De Zigo® Leader™ is bestemd voor gebruik bij daglicht op stoepen, de openbare
weg met weinig verkeer en gladde fietspaden. Indien u de Leader™ ‘s avonds, ‘s
nachts of onder andere omstandigheden van beperkte zichtbaarheid wenst te
gebruiken, dan raden wij u aan een hulplicht te gebruiken.
Afgeraden gebruik
Wij raden de volgende handelingen met betrekking tot de fiets af (lijst is niet
volledig): het vervoeren van kinderen met dieren, het vervoeren van dieren
alleen, het fietsen op ruwe grond, het gebruik van uw fiets voor commerciële
activiteiten, het bevrachten boven de aanbevolen grenzen, het halen van
buitensporige snelheden, het gebruik na ondegelijke reparaties van defecten, het
gebruik van niet-toegestane accessoires en alle wijzigingen met betrekking tot
de prestaties van de fiets.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ondoelmatig
gebruik.
Prestatie-eigenschappen in Carrier Bicycle Mode
• Meegevoerde lading: 36 kg, maximum 2 kinderen
• Maximum lengte van de kinderen: 137 cm
• Topsnelheid: 16 km/h
• Topsnelheid in bochten of op ruwe wegen: 8 km/h
• Maximum gewicht van de volwassen bestuurder: 100 kg
• Maximale bandenspanning van de Fiets en de ChildPod®: 4,5 bar (65 psi)
Prestatiekenmerken in Trailer Mode
• Toegelaten belasting van de trekarm: 54kg
• Toegelaten achterwieldiameter: 71 cm (28 inch)
• Topsnelheid: 16 km/h
• Topsnelheid in bochten of op ruwe wegen: 8 km/h
8
NEDERLANDS
2.0 Veiligheid
Deze sectie maakt u vertrouwd met de veiligheidssymbolen van de Leader™
en bevat informatie over de veiligheidsmaatregelen die u moet naleven bij het
gebruik van de Leader™, zodat u de risico’s voor uzelf en uw kind minimaliseert.
Lees deze sectie dus zorgvuldig en grondig.
Het is de belangrijkste sectie van deze Handleiding. Door de veiligheidsrichtlijnen
in deze sectie niet op te volgen, zouden de onderdelen van de fiets kunnen
beschadigd raken en zouden u en uw passagier verwondingen kunnen oplopen
of de dood vinden.
2.1 Verklaring van Symbolen en Instructies
! WAARSCHUWING!
De combinatie van het veiligheidswaarschuwingssymbool en
het woord WAARSCHUWING duidt een te vermijden gevaarlijke
situatie aan die zou kunnen leiden tot ernstige verwondingen of
een dodelijk ongeval.
! OPGELET!
De combinatie van het veiligheidswaarschuwingssymbool en het
woord OPGELET duidt een te vermijden gevaarlijke situatie aan die
zou kunnen leiden tot lichte of aanzienlijke verwondingen of is een
waarschuwing voor onveilig gebruik.
OPMERKING
Here you will find instructions on matters which may require special
attention or will make using the product easier for you.
9
NEDERLANDS
2.2 Aanbevolen Activiteiten met Kinderen
Carrier Bicycle Mode en Trailer Mode
Voordat u de Leader™ in Carrier Bicycle Mode of met de ChildPod® in Trailer
Mode gebruikt, is het best dat uw kind ouder is dan 12 maanden en in staat is
om rechtop te zitten mét het hoofd rechtop en ook in staat is een peuterhelm te
dragen.
Jogger Mode
In combinatie met een erkend kinderzitje kunt u gaan joggen op effen
oppervlakken wanneer uw kind 6 maanden oud is. Wanneer uw kind in staat
is om rechtop te zitten en zijn/haar hoofdje recht kan houden, dan kunt de
ChildPod® in Jogger Mode gebruiken zonder goedgekeurd kinderzitje.
Stroller Mode
In combinatie met een door Zigo® goedgekeurd kinderzitje, kunt u meteen
beginnen wandelen! Wees echter voorzichtig zolang uw kind nog pasgeboren is.
2.3 Algemene Veiligheid
• De Zigo® Leader™ is in Carrier Bicycle Mode een driewieler die zich anders
gedraagt dan een fiets.
• Lees er de sectie over Zorg en Onderhoud op na om het LeaderLink®-systeem
goed te begrijpen. Dit omvat de verbindingspunten en de remmen.
• Oefen zonder uw kind te vervoeren om de bediening te begrijpen: het draaien,
stoppen en starten.
• Overlaad het voertuig niet. De ChildPod® mag in Carrier Bicycle Mode of Trailer
Mode nooit meer dan 36 kg vervoeren.
• Respecteer altijd alle verkeerregels in verband met de verlichting van uw fiets.
Gebruik de lichten wanneer er weinig licht is.
• Respecteer altijd alle verkeerregels in verband met de reflectoren van uw fiets.
Rij altijd met reflectoren.
• Laat het voertuig nooit gebruiken als speelgoed.
• Onderbreek het gebruik van de fiets wanneer een onderdeel beschadigd of
stuk raakt en neem contact op met uw dichtst bij zijnde Erkende Zigo® Dealer
of neem rechtstreeks contact met ons op.
• Gebruik de fiets niet op wegen waar er heel veel auto’s rijden. De Leader™
is bedoeld voor gebruik in recreatiegebieden (zoals parken), op stoepen,
fietspaden en plaatsen met weinig verkeer.
• Plaats om gevaarlijke situaties te vermijden altijd zakken of handtassen in de
10
• Hang geen niet-goedgekeurde zakken of vracht aan de Leader™, omdat dit tot
instabiliteit kan leiden.
• Om het risico dat u zich zou verbranden te vermijden, plaatst u best geen hete
dranken in de kopjeshouders die bij de Leader™ worden gebruikt.
• Gebruik geen kinderzitje of ander apparaat dat niet door Zigo® werd erkend.
• Wijzig de Zigo® Leader™ niet.
• Raak de trommelremmen niet aan na gebruik. Ze kunnen heet zijn.
2.4 Veiligheidsrichtlijnen in Verband met Kinderen
• Verdeel het gewicht. Wanneer u één enkel kind vervoert, plaatst u het kind in
het midden; probeer het gewicht goed verdeeld te houden.
• Maak altijd de Veiligheidsgordel vast volgens de instructies en pas deze aan tot
hij nauw past; gebruik het voertuig niet zonder veiligheidsgordel.
• Laat uw kind nooit alleen achter in of met het voertuig; houd uw kind altijd in
de gaten terwijl het in het voertuig zit.
• Laat geen kinderen in of uit het voertuig kruipen zonder begeleiding; laat altijd
de zwenkwielen op de grond neer voor u kinderen in of uit de ChildPod®, helpt,
of telkens wanneer er geen volwassene op de fiets zit − zonder de zwenkwielen
zou de Leader™ Carrier Bicycle naar voren kunnen wankelen. Hierdoor zouden
u of uw kind zich kunnen bezeren.
• Vermijd het gevaar op wurging. Plaats geen voorwerpen met een draad of
een riem rond de nek van uw kind, of hang geen zaken met een touw aan dit
product.
• Draag altijd een goedgekeurde veiligheidshelm wanneer u het voertuig
gebruikt in Carrier Bicycle of Cycle Mode. Laat uw kinderen altijd een
veiligheidshelm gebruiken in Carrier Bicycle, Trailer en Jogging Mode.
• Gebruik het voertuig niet als een mountain bike.
• Let op dat uw kind of uw kinds kledij, schoenveters, speelgoed of om het even
welk ander voorwerp niet in contact komen met bewegende onderdelen.
Veiligheid met de Veiligheidsgordel
• Pas de Veiligheidsgordel en de Kruisriem altijd zo aan dat ze op de lagere borst
van uw kind in elkaar passen.
• Het plaatsen van veiligheidsgordels en gespen dichtbij de nek van uw kind kan
tot ernstige of dodelijke verwondingen leiden.
11
NEDERLANDS
voorziene fietstassen of in toegelaten accessoires en laat ze nooit hangen aan of
rusten op de ChildPod®.
NEDERLANDS
• Door het kind niet in het midden van te plaatsen wanneer het alleen is, kan de
ChildPod® omkantelen wat ernstige of zelfs dodelijke verwondingen tot gevolg
kan hebben.
• Passengiers in de ChildPod® moeten altijd een Veiligheidsgordel en Heupgordel
dragen.
2.5 Veiligheidsrichtlijnen in Carrier Bicycle en Trailer
Mode
Voer een testrit uit met de Zigo® Leader™
• Maak uzelf vertrouwd met het voertuig. Voer een testrit uit met het voertuig
zonder uw kind, om vertrouwd te raken met de bediening ervan.
• Lees ook zeker de Fietshandleiding van de Eigenaar die bij de Zigo® Leader™
geleverd werd om de Fiets zelf te begrijpen.
• Controleer voor elke rit dat er geen onderdelen van de ChildPod® het normale
remmen, trappen of sturen van het voertuig verhinderen.
• Gebruik een goed onderhouden fiets bij de ChildPod® in Trailer Mode.
• Kies een gunstige omgeving, ver van auto’s, andere fietsers, hindernissen of
andere gevaren. Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bediening, de
functies en prestaties van uw nieuwe Leader™.
• Maak uzelf vertrouwd met het remmen. Test de remmen bij een lage snelheid,
waarbij u uw gewicht op de achterkant van de fiets laat rusten en gebruik
dan de remmen, de achterrem eerst. Door plots en krachtig de voorrem te
gebruiken zou u over het stuur kunnen worden geworpen. Door de remmen
te sterk in te drukken, zou een wiel geblokkeerd kunnen raken, waardoor u
mogelijk de controle verliest en ten val komt. Wanneer een wiel geblokkeerd
raakt, kan het wiel gaan slippen.
• Oefen het veranderen van versnelling (zie de Fietshandleiding van de Eigenaar).
Let op dat u nooit van versnelling verandert terwijl u achteruit trapt of dat
u achteruit trapt onmiddellijk nadat u naar een andere versnelling hebt
geschakeld. Dit zou de ketting kunnen blokkeren en de fiets ernstig kunnen
beschadigen.
• Gebruik de Parkeerrem. Om te vermijden dat de Leader™ per ongeluk zou gaan
rollen, schakelt u de Parkeerrem in wanneer u niet met de Fiets rijdt. Het niet
inschakelen van de parkeerrem zou tot ernstige of dodelijke ongevallen voor u
en uw passagiers kunnen leiden.
• Bij vragen of wanneer u voelt dat er iets mis is met de Leader™, stop dan het
gebruik van de Zigo® Leader™ en raadpleeg uw dichtst bij zijnde Erkende Zigo®
Dealer of Zigo® rechtstreeks.
12
• Controleer dat de Zwenkgrendel niet vastzit in Carrier Bicycle Mode. Indien de
Zwenkgrendel in Carrer Bicycle Mode ingeschakeld is, dan kan de Leader™ niet
normaal manoeuvreren, wat kan leiden tot een ernstig of dodelijk ongeval voor
u of voor uw passagiers. Omgekeerd moet u in Trailer Mode controleren dat de
Zwenkgrendel ingeschakeld is.
• De Leader™ heeft een draaicirkel van 3,7 m waardoor u gemakkelijk door een
typische woonwijk in een voorstad kunt manoeuvreren.
• Plan uw bochten. De Leader™ in Carrier Bicycle Mode heeft een brede
draaicirkel en rijdt heel anders dan een fiets. De Leader™ in Trailer Mode
verandert de stabiliteit, het remgedrag en de rijkenmerken van een fiets.
• In Carrier Bicycle Mode mag u niet overhellen in bochten. De Leader™
gedraagt zich in Carrier Bicycle Mode zoals een driewieler, niet zoals een fiets.
Houd u dus steeds rechtop.
• Neem geen scherpe bochten op hoge snelheid. Het nemen van scherpe
bochten aan een snelheid van meer dan 8 km/h kan het voertuig doen
kantelen, wat kan leiden tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen voor uzelf of
uw passagiers.
Starten, Stoppen en Rijden
• Wees voorzichtig bij het oversteken van straten en paden. De Leader™ is
langer dan een standaard fiets in Carrier Bicycle Mode, de neus van de Leader™
zou zonder dat u het merkt kunnen uitsteken in het aankomend verkeer. In
Trailer Mode, zou de ChildPod® zonder dat u het merkt nog in het verkeer
kunnen staan, hoewel de fiets al voorbij een kruispunt is.
• Door het extra gewicht van kinderen in de ChildPod® en het gewicht van de
ChildPod® zelf, hebt u een grotere afstand nodig om te starten en te stoppen.
• Rem niet plots. Het voertuig zou kunnen kantelen, waardoor u mogelijk
ernstige of dodelijke verwondingen oploopt.
• Test de remmen. Test altijd uw remmen voor u het voertuig gebruikt.
• Vermijd instabiliteit en mogelijke gevaren. Wees voorzichtig wanneer u het
voertuig gebruikt in Carrier Bicycle Mode zonder dat er kinderen zijn in de
ChildPod®. Het voertuig is minder stabiel zonder het gewicht vooraan.
• Wees voorzichtig op verhoogde stoepranden en oneffen oppervlakken.
• Gebruik het voertuig nooit in Carrier Bicycle Mode indien u niet zeker bent of
de Fiets en de ChildPod® correct zijn vastgemaakt via de LeaderLink®. Gebruik
het voertuig nooit in Trailer Mode indien u niet zeker bent of de Trekarm de
ChildPod® veilig met de Fiets verbindt.
13
NEDERLANDS
Draaicirkel
NEDERLANDS
• Gebruik het voertuig niet op hellingen in Carrier Bicycle Mode en in Trailer
Mode, omdat het moeilijk is om de snelheid onder controle te houden bij
afdalingen.
• Gebruik altijd de oranje veiligheidsvlag voor een verhoogde zichtbaarheid
• Controleer dat de Zwenkwielen opgeklapt zijn in Carrier Bicycle Mode.
2.6 Veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van de
ChildPod®
• Open de gondel correct. Zorg ervoor dat de ChildPod® volledig rechtop staat
en vastzit voordat u er kinderen laat aankomen.
• Let op dat geen vingers komen vast te zitten. Wees voorzichtig bij het openen dichtvouwen van de ChildPod®. Wees extra voorzichtig bij het openen en
sluiten van de zwenkwielen.
• Controleer dat de Zwenkgrendel is ingeschakeld in Stroller, Jogger, en Trailer
Mode. Dit houdt de achterwielen van de ChildPod® recht. Merk op dat de
Zwenkgrendel uitgeschakeld moet blijven in Carrier Bicycle Mode (zie hoger).
• Gebruik altijd de Gondelband. Gebruik in de Stroller en de Jogger Mode, altijd
de Gondelband om ervoor te zorgen dat de ChildPod® u niet ontglipt.
• Stabiliseer het voertuig. Gebruik altijd de Parkeerrem wanneer de ChildPod®
stilstaat.
• Gebruik de ChildPod® nooit op trappen of roltrappen. U zou de controle
kunnen verliezen en uw kind zou eruit kunnen vallen of nog andere
verwondingen oplopen.
• Loop of skeeler niet in Stroller Mode met de ChildPod®.
• In Stroller Mode moeten de Zwenkwielen altijd op de grond steunen.
• Hou in de Stroller en de Jogger Mode altijd uw handen op de Handvaten. Duw
het voertuig niet voor u uit.
• Gebruik de Joggingrem om de ChildPod® wanneer nodig af te remmen.
• Hang geen zakken of een ander gewicht aan de handvaten. De ChildPod® zou
achterover kunnen kantelen. Gebruik alleen goedgekeurde Zigo® Accessories.
2.7 Veiligheidsrichtlijnen voor Gebruik in Cycle Mode
• Lees de Fietshandleiding van de Eigenaar van de Zigo® Leader™ voor volledige
instructies over het gebruik van de Leader™ in Cycle Mode.
• Maak tijdens de installatie altijd goed het Voorwiel van de Fiets vast. Zie
14
NEDERLANDS
de Fietshandleiding van de Eigenaar van de Zigo® Leader™ voor volledige
instructies.
• Maak altijd de Cantileverrem van het Voorwiel goed vast na het installeren van
het Voorwiel. Zie sectie 3, Openen van de Leader™ Dozen.
2.8 Veiligheidsrichtlijnen voor Het Aan- en
Loskoppelen van de Leader™
• Wees voorzichtig bij het aankoppelen van de ChildPod® op de Fiets dat de
dropouts (gegleufde uiteinden van de Vork) goed zijn uitgelijnd met de
LeaderLink® Stuurinterface, onderaan de LeaderLink® Arm.
• Maak de knop van de LeaderLink® Remkoppeling en de Gondelklemknop goed
vast. Maak ze niet te vast.
• Controleer de LeaderLink® Rem. Controleer altijd dat na het vastmaken
van de LeaderLink® Remkoppeling en de Gondelklemknop dat de linker
voorremhendel van de Leader™ de trommelremmen van de ChildPod®
aanstuurt.
• Let op dat uw vingers niet komen vast te zitten. Wees voorzichtig bij het aanen loskoppelen van de ChildPod® op de Fiets dat uw vingers niet komen vast te
zitten.
• Maak de verbinding vast. Controleer altijd dat de Fiets correct aan de ChildPod®
is gekoppeld in Carrier Bicycle mode.
• De Zwenkwielen moeten neergeklapt zijn voor u de ChildPod® aan de Fiets
koppelt of loskoppelt. Wanneer u de ChildPod® van de Fiets loskoppelt, zal
deze naar voren omvallen indien de Zwenkwielen niet neergeklapt zijn.
15
NEDERLANDS
3.0 Openen van de Leader™
Dozen
Wanneer u de Leader™ dozen opent, zult u merken dat de Leader™ bijna volledig
gemonteerd is. De ChildPod® wordt geleverd in Storage Mode, terwijl op de
Zigo® Fiets alleen nog een stuur moet worden gemonteerd en de pedalen
moeten worden uitgevouwen. Een inbussleutel is meegeleverd in de Fietsdoos.
In de ChildPod® Doos vindt u de Achterwielen met Drukknopverwijdering van de
ChildPod®, de Pennen, de Veiligheidsvlag, de Veiligheidsband, uw Handleiding en
de Registratiekaart.
3.1 Registreer uw Zigo® Leader™!
Zowel voor de ChildPod® als de Fiets worden stickers met daarop het
serienummer geleverd. Ze zitten bij uw Handleidingen.
Stuur de Registratiekaart op
1. Neem uw Registratiekaart, de Serienummerstickers van uw ChildPod® en van
uw Fiets.
2. Kleef dan de Serienummersticker van de ChildPod® op de Registratiekaart.
3. Doe hetzelfde voor de Serienummersticker van de Fiets.
4. Vervolledig de registratiekaart en stuur die per post naar ons op (reeds
gefrankeerd voor verzending binnen de Verenigde Staten. Voor postkosten
buiten de Verenigde Staten moet u extra betalen).
Online Registratie
1. Surf naar www.myzigo.com en vul het online formulier in.
Bewaar de Serienummers
1. Neem uw Garantiekaart achteraan in de Fietshandleiding van de Eigenaar.
2. Kleef de Serienummerstickers van de Fiets en de ChildPod® hierop en bewaar
deze.
16
NEDERLANDS
3.2 Gereedmaken van de Fiets
OPMERKING
Zet de Fietsstandaard op de grond om de Fiets recht te houden
tijdens het monteren.
1. Installeren van het Voorwiel van de Fiets (zie Fietshandleiding).
2. Installeren van de stuurhandvatten.
3. Verbind de Remverbindingskabels.
4. Vouw de Pedalen uit.
5. Maak de nodige aanpassingen (zie
Fietshandleiding).
3.2.1 Installeren van het Voorwiel van de Fiets (voor gebruik in de Cycle
Mode)
OPMERKING
Raadpleeg de Zigo® Fietshandleiding voor specifieke instructies
over het Installeren van het Voorwiel van de Fiets.
OPMERKING
Het Voorwiel kan op de Voorwieldrager worden geplaatst, op de
Bagagedrager achteraan(optioneel accessoire).
17
NEDERLANDS
3.2.2 Installeren van het Fietsstuur
1. Verwijder het inpakmateriaal rond het Fietsstuur.
2. Gebruik de inbussleutel om de Klembouten van de Stuur te verwijderen en
het Klemplaatje van de Stuurpen los te maken.
3. Plaats het midden van het Stuur in de gleuf op de Stuurpen. Hou het stuur op
zijn plaats tegen de Stuurpen en breng het Klemplaatje en de Klembouten
losjes terug op hun plaats.
4. Draai het Stuur in een
comfortabele positie
en hoek.
Stuurpen
5. Maak de Klembouten
goed vast, eerst door
elke bout hetzelfde
aantal keer met de
klok mee met behulp
van de inbussleutel
aan te draaien tot u
kracht moet zetten;
dan draait u elke
bout afwisselend
vast tot u niet meer
in staat bent om het
Stuur van plaats te
veranderen.
Klemplaatje
Klembouten van het Stuur
Stuur
OPMERKING
De Remhendel van het Voorwiel moet zich links bevinden en de
remhendel van het achterwiel rechts.
! WAARSCHUWING!
Vorm de fiets om naar Carrier Bicycle Mode en controleer dat de
Remhendels niet tegen de ChildPod komen. Dit kan het sturen
hinderen.
18
Voorremkabel
Kabelhanger
Kabeljuk
Uiteinde
Verbindingskabel
Cantileverrem
NEDERLANDS
3.2.3 Verbind de Voorste Remverbindingskabel
1. Neem de Kabel van
de Voorremhendel
die leidt naar de
Cantileverrem van
het Voorwiel van
de Fiets. Voer de
Voorremkabelbehuizing door de gleuf
in de Kabelhanger
en laat de behuizing
aansluiten in het gat
op het uiteinde van
de Kabelhanger.
2. Met één hand drukt
u de Cantileverrem
samen en haakt u
de losse Verbindingskabel in het Kabeljuk
aan het uiteinde van
de kabel van de Remhendel; dan haakt u
het uiteinde van de
Verbindingskabel in
de gleuf bovenin de
Cantileverremarm.
3. Centreer het Kabeljuk op de Verbindingskabel en controleer dan de rem.
3.2.4 Vouw de Fietspedalen open
1. Grijp het onderste
deel van de Pedaal en
duw dit in de richting
van de Crankarm.
2. Terwijl deze is
ingedrukt, draait u de
sectie in rijpositie en
laat hem dan los.
3. Doe hetzelfde met de
tweede Pedaal.
19
NEDERLANDS
3.2.5 Maak de Gondelklem vast
Zorg ervoor dat de Gondelklem vast zit.
1. Hou de Gondelklem
op zijn plaats. Draai
de Knop met de klok
mee.
! OPGELET!
Hou de Gondelklem vast terwijl
u in Cycle Mode bent. Een losse
Gondelklem kan het trappen
belemmeren. Wanneer de
Gondelklemknop los zit, zou u
hem kunnen verliezen.
3.2.6 Pas de Fiets aan uw lichaam aan
OPMERKING
Raadpleeg de Zigo® Fietshandleiding voor specifieke instructies over
de Zadelstand, de Positie van de Bedieningshendels en het Rembereik.
3.3 Gereedmaken van de ChildPod®
De ChildPod® gereed maken is gemakkelijk! Klap de Zwenkwielen neer, installeer
de Wielen met Drukknopverwijdering en zet de ChildPod® rechtop. Breng dan de
Handvaten op hun plaats. Zie sectie 4, Bediening van de ChildPod®.
3.3.1 Installeren van de Pen met de Drukknopverwijdering
Neem de Wielen met Drukknopverwijdering en de Drukknoppennen.
1. Steek de
Drukknoppennen
door het midden
van de Wielen met
Drukknopverwijdering.
20
NEDERLANDS
3.3.2 Verbinden van beide helften van de Veiligheidsvlag
3.3.3 Gereedmaken van de ChildPod®
OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Bediening van de
ChildPod®.
1. Klap de Zwenkwielen
neer.
2. Installeer de
Achterwielen met
Drukknopverwijdering.
3. Verwijder de
Hoes van de
LeaderLink® Arm.
4. Zet de ChildPod®
rechtop.
5. Verstel de
Handvaten.
6. Schakel de Zwenkgrendel in (for use in
Stroller, Jogger, or Trailer Mode).
7. Maat de Veiligheidsband vast aan de
Disselboom.
Klap de Zwenkwielen neer
! OPGELET!
Hou uw vingers uit de buurt van bewegende onderdelen. Uw
vingers zouden gekneld kunnen raken.
21
NEDERLANDS
Installeren van de Achterwielen met Drukknopverwijdering
! WAARSCHUWING!
Controleer dat het Achterframe van de ChildPod® rechtop vastzit
voor u passagiers laat instappen. Wanneer dit niet vastzit, kunnen
de passagiers ernstige of dodelijke verwondingen oplopen.
Zet de ChildPod® rechtop
! WAARSCHUWING!
Controleer dat het Achterframe van de ChildPod® rechtop vastzit
voor u passagiers laat instappen. Wanneer dit niet vastzit, kunnen
de passagiers ernstige of dodelijke verwondingen oplopen.
Zet de Handvaten terug op hun plaats
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Handvaten in Carrier Bicycle Mode niet naar voren zijn
geplaatst, dan kan dit het sturen belemmeren.
NOTE
Naar voren geplaatste handvaten in Carrier Bicycle Mode en in
Trailer Mode vormen een rolbar die bescherming biedt in geval van
ongelukken. Dit bevordert de veiligheid van de passagiers in de
ChildPod®.
Zwenkgrendel
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel in Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet is
ingeschakeld, dan is ChildPod® moeilijk te manoeuvreren en dit kan
leiden tot ongevallen.
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel is ingeschakeld in Carrier Bicycle Mode,
dan is de Leader™ niet manoeuvreerbaar.
22
NEDERLANDS
Veiligheidsband
! WAARSCHUWING!
In Stroller of Jogger Mode moet u de veiligheidsband gebruiken
om de controle over de ChildPod® niet te verliezen, mocht u de
handvaten loslaten. Gebruik altijd de Veiligheidsband in Stroller en
Jogger Mode.
! WAARSCHUWING!
Gebruik de Veiligheidsband niet in Carrier Bicycle en Trailer Mode.
Berg de Veiligheidsband in de Zakken van de ChildPod® op
wanneer u hem niet gebruikt. De Veiligheidsband zou immers in de
Achterwielen van de ChildPod® verstrikt kunnen raken of de werking
van de Gondelklem belemmeren in Carrier Bicycle Mode.
23
NEDERLANDS
4.0 Bediening van de
ChildPod®
In deze sectie, leert u hoe u de ChildPod® moet bedienen. Dit omvat de
werking van de Drukknoppen om de Achterwielen te verwijderen, het
op- en neerklappen van de Zwenkwielen, het opvouwen en rechtzetten
van de ChildPod®, het verplaatsen van de Handvaten en het gebruik van
de Zwenkgrendel, de Joggingrem of Parkeerrem, de Veiligheidsvlag en de
Veiligheidsband.
4.1 Wielen met Drukknopverwijdering
4.1.1 Installeren van de Wielen
1. Druk op de Drukknop
in het midden van
het Achterwiel.
! WAARSCHUWING!
Het niet correct installeren
van de Wielen (met
Drukknopverwijdering) zou
kunnen leiden tot ernstige of
zelfs dodelijke ongevallen voor
de bestuurder en de passagier(s).
2. Voer de Pen in het
midden van de Naaf in.
3. Verifieer dat het
Achterwiel goed
vastzit.
4. Doe hetzelfde aan de
andere kant.
24
1. Druk op de Drukknop
in het midden
van één van de
Achterwielen.
2. Verwijder de Pen
uit de Naaf. Doe
hetzelfde met het
tweede wiel.
4.2 Zwenkwielen
4.2.1 Neerklappen van de Zwenkwielen
Gebruik dit in Stroller Mode (als kinderwagen).
1. Maak de Riem rond
het Zwenkwiel los.
25
NEDERLANDS
4.1.2 Verwijderen van de Wielen met Drukknopverwijdering
Gebruik dit in Storage Mode (voor berging).
NEDERLANDS
2. Druk de
Aanpassingsknop van
het Zwenkwiel naar
binnen.
3. Klap het Zwenkwiel
neer.
4. Druk nu het naar
boven tot het geheel
vastklikt. Doe
hetzelfde met het
tweede wiel.
! OPGELET!
Hou uw vinger uit de buurt van
bewegende onderdelen. Uw
vingers zouden gekneld kunnen
raken.
4.2.2 Opklappen van de Zwenkwielen
Gebruik dit in Carrier Bicycle, Jogger, en Trailer Mode.
1. Schuif de
Zwenkwielsluiting
naar voren en druk de
Aanpassingsknop van
het Zwenkwiel naar
binnen.
OPMERKING
Door de Zwenkwielen niet op
te klappen zou u het product in
Carrier Bicycle, Jogger en Trailer
Mode kunnen beschadigen.
26
NEDERLANDS
2. Klap het Zwenkwiel
op tot het op zijn
plaats vastzit.
! WAARSCHUWING!
Neergeklapte Zwenkwielen in
Jogger, Trailer, of Carrier Bicycle
Mode kunnen per ongeluk tegen
voorwerpen aanbotsen tijdens
gebruik, waardoor u de controle
zou kunnen verliezen.
3. Maak het Wiel vast
met de Riem.
4.3 Rechtzetten en vouwen van de ChildPod®
4.3.1 Rechtzetten van de ChildPod®
1. Neem de zijkanten
van het bovenste
frame van de
ChildPod® beet en
trek ze recht tot het
frame vastzit. De
achterkant zal in die
stand vastklikken.
! WAARSCHUWING!
Controleer dat het Achterframe
van de ChildPod® rechtop vastzit
voor u passagiers laat instappen.
Wanneer dit niet vastzit, kunnen
de passagiers ernstige of dodelijke verwondingen oplopen.
27
NEDERLANDS
4.3.2 Vouwen van de ChildPod®
Gebruik dit in Storage Mode (voor berging).
1. Ga achter de
ChildPod® staan
en druk beide
Vouwhendels
samen. Ze bevinden
zich onder de
Aanpassingsknoppen
van de Handvaten.
2. Druk de Achterkant
van het Frame van de
ChildPod® helemaal
omlaag.
4.4 Handvaten Verstellen
De Handvaten kunnen in verschillende standen worden geplaatst, afhankelijk
van het specifieke gebruik van de Leader™.
1. Druk beide
Aanpassingsknoppen
van de Handvaten
tegelijk in.
28
4.4.1 Praktische Handvatstanden
Gebruik dit in Carrier Bicycle en Trailer Mode.
1. Draai de Handvaten
naar voren.
OPMERKING
Naar voren geplaatste Handvaten
in Carrier Bicycle Mode en in
Trailer Mode vormen een rolbar
die bescherming biedt in geval
van ongelukken. Dit bevordert
de veiligheid van de passagiers in
de ChildPod®.
Gebruik dit in Storage Mode (voor berging).
! WAARSCHUWING!
Wanneer de handvaten in Carrier
Bicycle Mode niet naar voren zijn
geplaatst, dan kan dit het sturen
belemmeren.
1. Draai de Handvaten
volledig naar
beneden.
29
NEDERLANDS
2. Draai de Handvaten
in de gewenste
stand terwijl u de
Aanpassingsknoppen
ingedrukt houdt.
NEDERLANDS
4.5 Zwenkgrendel
4.5.1 Inschakelen van de Zwenkgrendel
Gebruik dit in Stroller, Jogger en Trailer Mode.
1. Richt de achterwielen
van de ChildPod®
naar recht voren.
2. Trek de Hendel van
de Zwenkgrendel uit
en draai deze met
de klok mee. Laat de
Hendel in horizontale
stand los.
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel in
Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet
is ingeschakeld, dan is ChildPod®
moeilijk te manoeuvreren en dit
kan leiden tot ongevallen.
4.5.2 Uitschakelen van de Zwenkgrendel
Gebruik dit in Carrier Bicycle Mode.
1. Trek de hendel van
de Zwenkgrendel uit
en draai deze tegen
de klok in. Laat de
Hendel in verticale
stand los.
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel is
ingeschakeld in Carrier Bicycle
Mode, dan is de Leader™ niet
manoeuvreerbaar.
30
NEDERLANDS
4.6 Joggingrem/Parkeerrem
4.6.1 Joggingrem
Deze rem vertraagt de ChildPod® wanneer u hem in Stroller en Jogger Mode
gebruikt. De rem bevindt zich tussen de Handvaten in.
1. Trek de
Joggingremhendel
naar de Handvaten
toe om de ChildPod®
af te remmen.
4.6.2 Parkeerrem
De Joggingrem doet ook dienst als Parkeerrem. Dit houdt de ChildPod® op zijn
plaats op de grond. Gebruik dit ook in Carrier Bicycle Mode.
Inschakelen van de Parkeerrem
1. Trek de Joggingrem/
Parkeerremhendel
naar de Handvaten
toe. Druk de
Parkeergrendel in
en laat de Hendel
los. De Hendel zou
ingetrokken moeten
blijven.
Uitschakelen van de Parkeerrem
1. Trek de Joggingrem/Parkeerremhendel naar de Handvaten toe. De
Parkeergrendel zal loskomen.
2. Geef de Joggingrem/Parkeerremhendel vrij.
! WAARSCHUWING!
Controleer dat de Parkeerrem is vrijgegeven voordat u de
LeaderLink® Remkoppeling vastmaakt. De LeaderLink® Rem zal
niet werken indien de Parkeerrem is ingeschakeld wanneer de
Remkoppeling vastzit.
31
NEDERLANDS
4.7 Veiligheidsvlag
Gebruik dit in Carrier Bicycle, Jogger, en Trailer Mode.
1. Steek de Vlaggenstok
door de Stokhouder
en in de Stokzak.
4.8 Veiligheidsband
Gebruik dit in Stroller (als kinderwagen) en Jogger Mode. De Veiligheidsband zit
vast op de Disselboom van de ChildPod®.
4.8.1 Installeren van de Veiligheidsband
1. Wikkel de Veiligheidsband rond de Disselboom.
2. Haal de Veiligheidsband door één van zijn lussen (aan de uiteinden). Beide
uiteinden van de Veiligheidsband zijn van een lus voorzien. Trek goed aan.
4.8.2 Gebruik van de Veiligheidsband
1. Steek uw pols door de open lus van de Veiligheidsband.
2. Stop de Veiligheidsband in één van de Zakken van de ChildPod® wanneer u
hem niet gebruikt.
! WAARSCHUWING!
In Stroller of Jogger Mode moet u de Veiligheidsband gebruiken
om de controle over de ChildPod® niet te verliezen, mocht u de
Handvaten loslaten. Gebruik altijd de Veiligheidsband in Stroller en
Jogger Mode.
! WAARSCHUWING!
Gebruik de Veiligheidsband niet in Carrier Bicycle en Trailer Mode.
Berg de Veiligheidsband in de Zakken van de ChildPod® op
wanneer u hem niet gebruikt. De Veiligheidsband zou immers in de
Achterwielen van de ChildPod® verstrikt kunnen raken of de werking
van de Gondelklem belemmeren in Carrier Bicycle Mode.
32
NEDERLANDS
5.0 Omvormen naar Carrier
Bicycle Mode
Nu dat u uw Leader™ dozen hebt geopend en de ChildPod® en de Fiets hebt
gereedgemaakt, kunnen ze aan elkaar worden gekoppeld voor de Carrier Bicycle
Mode.
5.1 Gereedmaken van de ChildPod® en de Fiets
1. Verstel de Handvaten naar
voren.
2. Maak de Verbindingskabel
van de Cantileverrem van de
Fiets los.
3. Verwijder dan het Voorwiel
via de Snelsluiting.
4. Maak de Gondelklem los.
OPMERKING
Zie sectie 4, Bediening van de ChildPod®, voor specifieke instructies
over het verstellen van de Handvaten.
33
NEDERLANDS
5.1.1 Verstellen van de Handvaten
! WARNING!
Wanneer de Handvaten in Carrier Bicycle Mode niet naar voren zijn
geplaatst, dan kan dit het sturen belemmeren.
OPMERKING
Naar voren geplaatste Handvaten in Carrier Bicycle Mode en in
Trailer Mode vormen een rolbar die bescherming biedt in geval van
ongelukken. Dit bevordert de veiligheid van de passagiers in de
ChildPod®.
5.1.2 Maak de Verbindingskabel van de Cantileverrem los
1. Druk de Remblokken
van de Cantileverrem
samen en haal de
Verbindingskabel uit
de haak.
5.1.3 Verwijderen van het Voorwiel
34
1. Draai de Hendel van
de Snelsluiting naar
de open stand.
5.1.4 Maak de Gondelklem los
1. Draai de
Gondelklemknop
tegen de klok in.
35
NEDERLANDS
2. Hou de Penmoer
(aan de andere kant
van de Pen) vast en
draai de Pen tegen
de klok in om het
Voorwiel helemaal te
verwijderen.
NEDERLANDS
5.2 Koppel de Fiets en de ChildPod® aan elkaar
1. Schuif de Fiets over de LeaderLink® Arm.
2. Haak LeaderLink® Stuurinterface in elkaar.
3. Maak de Gondelklem rond de Disselboom vast.
4. Maak de LeaderLink Remkoppeling vast.
5.2.1 Schuif de Fiets over de LeaderLink® Arm.
1. Plaats de Fietsvork
achter de ChildPod®
en laat de Fiets neer
op de LeaderLink®
Arm, tussen de
Gondelzakken en de
Disselboom.
36
1. Hou de voorvork
recht, lijn de
vorkdropouts
(gleuven aan
uiteinden van de
vork) uit met de
Stuurinterface aan
de onderkant van de
LeaderLink® Arm.
! WAARSCHUWING!
Lijn de vorkdropouts correct uit
met de LeaderLink® Stuurinterface. Een slechte uitlijning kan
het sturen hinderen in Carrier
Bicycle Mode.
5.2.3 Maak de Fiets vast op de ChildPod®
1. Hef de Gondelklem
op zodat deze
nauw komt te
passen rond de
Gondeldisselboom.
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Gondelklem niet
goed vastzit, kan de Leader™
instabiel zijn, wat kan leiden
tot ernstige of zelfs dodelijke
ongevallen.
2. Hou de Gondelklem
op zijn plaats en
draai de Knop van de
Gondelklem met de
klok mee.
37
NEDERLANDS
5.2.2 Haak LeaderLink® Stuurinterface in elkaar
NEDERLANDS
5.2.4 Inschakelen van de LeaderLink® Remkoppeling
1. Draai de LeaderLink®
Remkoppelingknop
met de klok mee om
de Voorremhendel
met de trommelrem
van de ChildPod® te
verbinden.
! WAARSCHUWING!
Controleer dat de Parkeerrem is vrijgegeven voordat u de
LeaderLink® Remkoppeling vastmaakt. De LeaderLink® Rem zal
niet werken indien de Parkeerrem is ingeschakeld wanneer de
Remkoppeling vastzit.
! WAARSCHUWING!
Verifieer dat de Rem- en Stuurfuncties van de LeaderLink® correct
functioneren.
38
NEDERLANDS
5.3 Omvormen van de ChildPod®
1. Klap de Zwenkwielen op.
2. Installeer de Veiligheidsvlag.
3. Schakel de Zwenkgrendel uit.
4. Berg de Veiligheidsband op in de Zak van de ChildPod®.
5. Berg het Voorwiel van de Fiets op.
OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Bediening van de
ChildPod®.
5.3.1 Klap de Zwenkwielen op
! WAARSCHUWING!
Neergeklapte Zwenkwielen in Jogger, Trailer, of Carrier Bicycle Mode
kunnen per ongeluk tegen voorwerpen aanbotsen tijdens gebruik,
waardoor u de controle zou kunnen verliezen.
OPMERKING
Door de Zwenkwielen niet op te klappen zou u het product in Carrier
Bicycle, Jogger en Trailer Mode kunnen beschadigen.
39
NEDERLANDS
5.3.2 Schakel de Zwenkgrendel uit
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel is ingeschakeld in Carrier Bicycle Mode,
dan is de Leader™ niet manoeuvreerbaar.
5.3.3 Berg het Voorwiel van de Fiets op
OPMERKING
Het Voorwiel van de Fiets past op de Voorwielklem op de
Bagagedrager Achteraan. Dit is apart verkrijgbaar.
5.3.4 Berg de Veiligheidsband op
! WAARSCHUWING!
Gebruik de Veiligheidsband niet in Carrier Bicycle en Trailer Mode.
Berg de Veiligheidsband in de Zakken van de ChildPod® op
wanneer u hem niet gebruikt. De Veiligheidsband zou immers in de
Achterwielen van de ChildPod® verstrikt kunnen raken of de werking
van de Gondelklem belemmeren in Carrier Bicycle Mode.
40
NEDERLANDS
6.0 Omvormen tot Cycle en
Stroller Mode
6.1 Koppel de Leader™ los
1. Klap de Zwenkwielen neer.
2. Verwijder de Veiligheidsvlag.
3. Maak de LeaderLink
Remkoppeling los.
4. Maak de Gondelklem los.
5. Haal de Fiets van de
ChildPod®.
OPMERKING
Zie Sectie 4, Bediening van de ChildPod®, voor specifieke instructies
over het neerklappen van de Zwenkwielen.
6.1.1 Klap de Zwenkwielen neer
! OPGELET!
Houd uw vinger uit de buurt van bewegende onderdelen. Uw
vingers zouden gekneld kunnen raken.
41
NEDERLANDS
6.1.2 Maak de LeaderLink® Remkoppeling los
1. Draai tegen de klok in.
OPMERKING
Trek de knop van de Remkoppeling
van de LeaderLink® omhoog om te
controleren dat de Remkoppeling
van de LeaderLink® werd
losgekoppeld. De Fiets kan niet
van de ChildPod® worden gehaald
indien deze verbinding niet is
losgemaakt.
6.1.3 Maak de Gondelklem los
1. Draai tegen de klok in.
6.1.4 Koppel de Leader™ los
1. Hef de Fiets op en
haal hem van de
ChildPod®.
OPMERKING
Als de Fiets niet gemakkelijk van
de ChildPod® kan worden getild,
controleer dan nog een keer of
de knop van de Remkoppeling
van de LeaderLink® en de
Gondelklemknop volledig los zijn
gekoppeld.
42
NEDERLANDS
6.2 Gereedmaken van de Fiets
1. Installeer het Voorwiel van de Fiets.
2. Verbind de Verbindingskabel van de
Cantileverrem.
3. Maak de Gondelklem vast.
OPMERKING
Zie de Fietshandleiding van de Eigenaar voor specifieke instructies
om het voorwiel te monteren.
OPMERKING
Zie Sectie 3, Openen van de Leader™ Dozen, voor specifieke instructies
om de Verbindingskabel en de Gondelklemknop vast te maken.
43
NEDERLANDS
6.3 Gereedmaken van de ChildPod®
1. Schakel de zwenkgrendel in.
2. Verstel de Handvaten naar achteren.
OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Basisbediening van
de ChildPod®.
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel in Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet
is ingeschakeld, dan is ChildPod® moeilijk te manoeuvreren en dit
kan leiden tot ongevallen.
! WAARSCHUWING!
In Stroller of Jogger Mode moet u de Veiligheidsband gebruiken
om de controle over de ChildPod® niet te verliezen, mocht u de
handvaten loslaten. Gebruik altijd de Veiligheidsband in Stroller en
Jogger Mode.
44
NEDERLANDS
7.0 Omvormen naar Storage
Mode (berging)
De ChildPod kan compact worden opgevouwen om de berging ervan te
vergemakkelijken.
1. Verstel de Handvaten naar beneden.
2. Vouw het Frame van de Gondel naar
beneden.
3. Verwijder de Achterwielen via
de Drukknoppen.
4. Klap de Zwenkwielen omhoog
en zet ze vast.
OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Basisbediening van
de ChildPod®.
45
NEDERLANDS
8.0 Kindbescherming
8.1 Veiligheidssysteem
Het Veiligheidssysteem van de Zigo® bestaat uit een Veiligheidsgordel en een
Heupgordel. Het wordt gereed geleverd voor één kind, maar kan worden
uitgebreid om twee kinderen vast te maken wanneer u nog een tweede
Veiligheidsgordel koopt.
Bovenste
Kruisgordel
Middelste
Kruisgordel
Onderste
Kruisgordel
Aanpassingsriem
van de Gordel
Schuifgesp
Gleuf van de Heupgordel
Vingerveilige Gesp
Kruisriem
Heupgordel – Mannelijke Gesp
Heupgordel – Vrouwelijke Gesp
46
Veiligheidsgordels kunnen op drie verschillende hoogtes worden ingesteld,
afhankelijk van de lengte van uw kind, door de Veiligheidsgordel onder één, twee
of geen enkele Kruisgordel te steken.
• 12 maanden en jonger: gebruik zowel de Onderste als de Middelste
Kruisgordel.
• 12 tot 36 maanden: gebruik alleen de Middelste Kruisgordel.
• 36 maanden en ouder: gebruik geen Kruisgordels.
1. Haal de Aanpassingsriem van de Veiligheidsgordel uit de Schuifgesp.
2. Trek beide Aanpassingsriemen uit de Kruisgordel.
3. Haal de Aanpassingsriemen door het gepaste aantal Kruisgordels en door de
Schuifgesp.
4. Doe hetzelfde aan de andere kant.
8.1.2 Uw kind vastmaken in de ChildPod®
Hef de Veiligheidsgordel op en uit de weg terwijl de passagiers plaats nemen.
Help elk kind in de ChildPod® plaats te nemen en breng de Kruisriem aan tussen
hun benen. Plaats een Veiligheidsgordel over het hoofd van elk kind. Pas de
Kruisriemen en de Veiligheidsgordels aan zodat de Aanpassingsgespen rusten op
de lagere borst van elk kind.
1. Klik de Kruisriem in
de Veiligheidsgordel
door middel van de
Vingerveilige Gesp.
2. Trek beide
Riemen van de
Veiligheidsgordel
aan zodat de
bovenkant van de
Veiligheidsgordel
nauw omzit.
3. Maak de Heupgordel
vast en laat hem
goed aansluiten.
! WAARSCHUWING!
Pas de Veiligheidsgordel en de Kruisriem altijd zo aan dat ze op
de lagere borst van uw kind in elkaar passen. Het plaatsen van
veiligheidsgordels en gespen dichtbij de nek van uw kind kan tot
ernstige of dodelijke verwondingen leiden.
47
NEDERLANDS
8.1.1 Instellen van de Gordelhoogte
NEDERLANDS
! WAARSCHUWING!
Gebruik een Veiligheidsgordel zodra uw kind zonder hulp kan
blijven zitten.
! WAARSCHUWING!
Vermijd ernstige verwondingen door niet uit te glijden of te vallen.
Gebruik altijd de Veiligheidsgordel en de Heupgordel.
! WAARSCHUWING!
Door het kind niet in het midden van te plaatsen wanneer het alleen
is, kan de ChildPod® omkantelen wat ernstige of zelfs dodelijke
verwondingen tot gevolg kan hebben.
8.1.3 Breid uw Zigo® Veiligheidssysteem uit om twee kinderen te
vervoeren:
Plaats de Veiligheidsgordels naast elkaar om twee (2) kinderen te vervoeren.
(Optionele Tweede Veiligheidsgordel vereist)
1. Haal de Veiligheidsgordel uit de twee Middelste Schuifgespen en van onder
de Kruisgordels.
2. Installeer links een Veiligheidsgordel. Kies de juiste hoogte voor de
Veiligheidsgordel en breng hem dan onder het passende aantal Kruisgordels
door en door de Schuifgesp.
3. Herhaal stap 2 voor de tweede Veiligheidsgordel, maar dan rechts.
Verstel de Heupgordels
Het midden van de Heupgordels moet naar de buitenste Heupgordelgleuven
worden verplaatst.
1. Verwijder het
Zetelkussen en
verwijder de
Heupgordels uit
de binnenste
Heupgordelgleuven.
48
Verticale Kruisgordel
3. Zet het Zetelkussen
terug en haal de
Heupgordels nu
door de buitenste
Heupgordelgleuven.
49
NEDERLANDS
2. De Heupgordels
zitten door de
verticale Kruisgordels.
Neem ze eruit.
NEDERLANDS
8.2 Klimaatregeling
De Leader™ wordt geleverd met een Zonnekap om de jonge passagiers
in de ChildPod® te beschermen. Hierin zit een Kijkvenster om de
bestuurders toe te laten hun passagiers in de gaten te houden. Voor
beschermingen tegen insecten, motregen, wind en zware regenval, zijn het
Klimaatregelingsysteem (Environmental Control System) en de bijkomende
Regenbeschermer (Rain Guard) beschikbaar als accessoires.
8.2.1 Zonnekap en Kijkvenster
Wanneer de Zonnekap in gebruik is, wordt het via de Velcro
Bevestigingspunten aan de stof van de ChildPod® vastgemaakt. Het kan ook
één keer worden gevouwen om kinderen een volledige zichtbaarheid te
geven, of volledig worden afgenomen. De Zonnekap is ook uitgerust met
een Kijkvenster waardoor u gemakkelijk uw kinderen kunt zien.
Gebruik van de Zonnekap
1. Maak de Zonnekap
vast aan de Velcro
Bevestigingspunten
op de stof van de
ChildPod®. De
Bevestigingspunten
zitten op de
achterkant van de
ChildPod® en twee
bevestigingspunten
zitten boven de
opening.
Opbergen van de Zonnekap
1. Vouw de Zonnekap
dubbel en maak het
vast aan de Velcro
Bevestigingspunten,
naast het Kijkvenster.
50
1. Het Kijkvenster kan
aan de Zonnekap
worden vastgemaakt
(en afgenomen)
via twee Velcro
Bevestigingspunten.
Opbergen van het Kijkvenster
1. Maak het Kijkvenster
los van de Zonnekap.
2. Vouw het één keer
achteruit en maak
het vast aan de Velcro
Bevestigingspunten
op de achterkant van
de ChildPod®.
Verwijderen van de Zonnekap
1. Trek de achterkant
van de Zonnekap van
de ChildPod®.
51
NEDERLANDS
Gebruik van het Kijkvenster
NEDERLANDS
8.3 Berging op het voertuig
De Leader™ heeft verschillende oplossingen om spullen (van uzelf en uw
kind) op te bergen: achterzakken en binnenzakken.
8.3.1 Berging van het Voorwiel
Het voorwiel van de Fiets kan op de Bagagedrager worden geplaatst.
Afzonderlijk beschikbaar als een accessoire. Zie Sectie 11 Accessoires.
8.3.2 Zakken
Er zijn een aantal zakken op de achterkant van de ChildPod®. Op het
eerste gezicht zijn er twee grote zakken van gaas op de achterkant van de
ChildPod®. In de bovenste zak vindt u twee kleinere zakken, eveneens van
gaas en een zak met een ritssluiting voor meer waardevolle spullen. In de
ChildPod vindt u ook twee zakken aan elke kant.
52
NEDERLANDS
9.0 Zorg en Onderhoud
Uw Zigo® Leader™ is ontworpen om lang mee te gaan, maar hoe lang hij
meegaat, hangt ook van uw zorgzaamheid af! De levensduur van uw Leader™
hangt ook af van hoe vaak u hem gebruikt en hoe u hem
9.1 Slijtage
Als u uw Leader™ tijdens zwaar gebruik aan allerlei weersomstandigheden
blootstelt, is het mogelijk dat onderdelen hun slijtagegrens bereiken voordat de
garantie ten einde loopt. Dit betekent niet dat uw Leader™ niet meer functioneel
is; ga naar uw dichtst bij zijnde Erkende Zigo® Dealer voor service of neem
rechtstreeks met Zigo® contact op.
De volgende onderdelen zijn onderhevig aan gebruiksgerelateerde slijtage:
- Banden
- Velgen, naven, assen en spaken
- LeaderLink® stuuronderdelen
- LeaderLink® verbindingspunten
- LeaderLink® remleidingen
- Jogging/Parkeerremleidingen
- Trommelremmen
- Cantileverremblokken
- Veiligheidsgordelonderdelen
- De stof
- ChildPod® zetelkussens
Oorzaken:
- Het inladen van passagiers en andere spullen
- Gebruiksintensiteit
- Rijgewoontes
- Weersomstandigheden
- UV blootstelling
- Vochtigheid
- Vuil
- Temperatuur
- Water
- Zoutwater
- Zout op de wegen
- Bergingsomstandigheden
53
NEDERLANDS
Hou uw Leader™ schoon.
De Leader™ is een buitenvoertuig met bewegende onderdelen. Hou het schoon.
Veeg het voertuig met een schone katoenen doek helemaal af na elk gebruik.
Gebruik hierbij echter geen solventen. Gebruik alleen een zachte zeep en water.
Een goede zorg en onderhoud zullen de levensduur van uw product verlengen.
Extra instructies en video’s zijn mogelijk te vinden op www.myzigo.com.
9.2 Stof
Controleer regelmatig de stof van de ChildPod® en de Veiligheidsgordels op
scheuren en andere beschadigingen. Scheuren in de stof kunnen uw kinderen
blootstellen aan bewegende onderdelen, waardoor ze een risico lopen op
verwondingen. Scheuren in de Veiligheidsgordel kunnen een gevaar betekenen
indien u een ongeval hebt.
Maak de stof met de hand schoon met huishoudelijke zeep of een mild
schoonmaakmiddel en warm water. Gebruik nooit verdunners of solventen.
Controleer altijd eerst op een weinig zichtbare plaats of de stof verkleurt voor u
verder schoonmaakt. Gebruik geen wasmachine.
9.3 ChildPod® Mechanismen
Gebruik een droge, niet-pluizende doek om al de volgende onderdelen
regelmatig schoon te maken. Hierdoor bent u zeker dat vuil en brokstukjes niet
aankoeken en de bewegende onderdelen belemmeren.
1. Zwenkwielen
2. Handvaten
3. Disselboomklem van de Gondel, aan binnen- en buitenkant.
4. LeaderLink Arm
9.4 Banden, velgen, naven, assen en spaken
Gebruik een droge, niet-pluizende doek om de wielen, naven en assen van uw
Leader™ regelmatig schoon te maken. Maak uw banden regelmatig schoon.
9.5 Langetermijnopslag
Berg uw Zigo® Leader™ op in een goed geventileerde, droge plaats om
54
9.6 Tijdelijk Onderhoud
De ChildPod® en Fietsframes moeten regelmatig worden schoongemaakt en
beschermd. Laat de Fiets afstellen en aanpassen zoals dit in uw Fietshandleiding
wordt uitgelegd.
• Span de moeren van de LeaderLink® Stuurverbindingsstaaf en Trekstang aan.
• Controleer de remschoenen in de naaf van de ChildPod® op slijtage.
• Controleer de LeaderLink® Verbinding om zeker te zijn dat de rem verbonden is.
• Raadpleeg de Fietshandleiding voor onderhoud aan de Fiets.
9.7 LeaderLink®
Controleer dat zowel de LeaderLink® Remkoppeling en de
Gondelklemverbinding zonder haperen correct in elkaar passen. Deze knoppen
hoeven niet te worden geforceerd. Verifieer dat de Fietsvorkdropouts correct in
de Stuurinterface passen. Schade aan de Dropouts of aan de Stuurinterface zou
kunnen leiden tot het niet meer functioneren van het LeaderLink® Stuur.
Als de Remkoppeling, de Gondelklem, de Vorkdropouts of de Stuurinterface
beschadigd raken of niet meer perfect in elkaar passen, hou dan onmiddellijk
op met de Zigo® Leader™ te gebruiken en neem contact op met uw dichtst bij
zijnde Erkende Zigo® Dealer voor service, of neem rechtstreeks met Zigo® contact
op.
! WAARSCHUWING!
Indien u merkt dat de Balansresponsrem van de LeaderLink® moet
worden aangepast, dan doet u dit in de onderstaande volgorde.
Dit is belangrijk want anders kan de Balansresponsrem van de
LeaderLink® falen.
9.7.1 LeaderLink® Remmen
Zoals bij alle remsystemen met kabels, moet ook de LeaderLink® Rem af
en toe worden bijgesteld. Lees deze sectie aandachtig. De LeaderLink®
Balansresponsrem is ook verbonden met de Joggingrem van de ChildPod® en in
mindere mate met de Rem van het Voorwiel.
55
NEDERLANDS
schimmelvorming en meeldauw te voorkomen. Stel uw Leader niet bloot aan
direct zonlicht gedurende langetermijnopslag. Berg uw Leader™ niet gedurende
meer dan twee maanden in Carrier Bicycle Mode of gekoppeld aan een fiets in
Trailer Mode op.
NEDERLANDS
Afstellen van de Remhendeltrommel:
1. Vorm uw Leader™ om naar de Carrier Bicycle Mode en verbind de
Remkoppeling van de LeaderLink®.
Stelschroef
Kabelaansluiting van de Rem
2. Draai de Stelschroef
op de rechter
Fietsremhendel
tegen de klok in, over
ongeveer 3-4 mm.
! WAARSCHUWING!
Span de Stelschroef niet meer dan 3-4 mm aan. De Remkoppeling
zou kunnen falen bij een volgende aankoppeling.
3. Maak de Remkoppeling los en dan weer vast. Test de remverbinding.
4. Indien de Remkoppeling niet werkt, draai de Stelschroef dan met de klok mee
om de kabel wat losser te maken en test opnieuw.
5. Pas de Stelschroef niet aan op de Remkabelaansluiting.
Afstellen van de Stelschroef van de Remnaaf:
Er zijn twee Stelschroeven op de naaf van de ChildPod®. De bovenste Stelschroef
is verbonden met de Remkoppeling van de LeaderLink®, terwijl de onderste
Stelschroef verbonden is met de Joggingrem van de ChildPod®.
OPMERKING
Breng de remschoen zo dicht
mogelijk bij de naaf zonder
wrijving te creëren.
LeaderLink® Stelschroef
Joggingrem Stelschroef
56
NEDERLANDS
1. Draai de bovenste stelschroef tegen de klok in.
2. Controleer dat er geen contact is tussen de naaf en de remschoen. Hef het
Achterwiel van de ChildPod® van de grond en laat het draaien. Het zou vrij
moeten ronddraaien.
3. Indien er contact is tussen de naaf en de remschoen, dan zal het Achterwiel
snel ophouden met draaien. In dat geval draait u de Stelschroef met de klok
mee om de wrijving te verminderen.
4. Doe hetzelfde aan de andere kant.
Afstellen van de Joggingrem/Parkeerrem:
Draai de Stelschroef niet aan voor de naven van de ChildPod® om de Jogging/
Parkeerrem af te stellen.
1. Op de hendel van de Jogging/Parkeerrem die zich op het Stuur van de
ChildPod® bevindt, draait u de Stelschroef tegen de klok in. Dit zal de
remkabel wat aantrekken.
2. Kijk naar de armen van de remnaven van de ChildPod®. Ga bij het aantrekken
van de kabel niet zover dat de armen van de remnaven bewegen.
Afstellen van de Voorrem van de Fiets:
De Voorrem van de Fiets kan alleen worden afgesteld via de remblokken.
1. Vorm de Leader™ om tot een Fiets (Cycle Mode).
2. Pas de Stelschroef van de Remhendel niet aan.
3. Zie de Fietshandleiding.
9.7.2 LeaderLink® stuuronderdelen
De Stuurpen houdt de richting aan tussen het Stuur en de Stuurvork van de
Fiets. De LeaderLink® Stuurinterface brengt de bewegingen van de Vork over
naar de Achterwielen van de ChildPod® via de Stuurverbindingsstaaf en het
Trekstangsysteem van de LeaderLink®.
De Verbindingsstaaf verbindt de LeaderLink® Stuurinterface met de Trekstang.
Als u hier iets aanpast, zullen BEIDE Achterwielen van de ChildPod® tegelijk
naar rechts of naar links draaien. De Trekstang houdt de Achterwielen van de
ChildPod® evenwijdig ten opzichte van elkaar. Aanpassingen aan de Trekstang
zullen de wielafstand versmallen of verbreden.
De stuuruitlijning van uw Leader™ werden in de fabriek ingesteld. Wij raden u
ten sterkste af de Verbindingsstaaf en de trekstang van het Stuursysteem van de
Leader™ aan te passen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Regelmatig onderhoud
57
NEDERLANDS
van het Stuursysteem (met name de borgmoeren) zou moeten volstaan om
uitlijningsproblemen te voorkomen tijdens de levensduur van het product. Als
u het echter nodig vindt om de uitlijning af te stellen, dan raden wij aan dat u
alleen de uitlijning van de stuurpen met de Stuurvork aanpast. Neem voor een
uitlijning uw Zigo® Leader™ naar de dichtst bij zijnde Erkende Zigo® Dealer of
neem rechtstreeks contact op met Zigo®.
Uitlijnen van de Stuurpen en de Stuurvork
1. Draai beide bouten
op de Klemplaat van
de Stuurpen één of
twee toeren los.
Stuurpenklembouten
Stuurpen
2. Geef met uw
handpalm zachte
klopjes op de
Stuurpen tot deze
recht vooruit wijst.
3. Maak de twee bouten
opnieuw hetzelfde
aantal toeren vast
als u ze eerder
losmaakte.
! WAARSCHUWING!
Het niet correct vastmaken van de stuurbouten zou het sturen
kunnen verstoren, waardoor u mogelijk de controle verliest en
ten val komt. Plaats het voorwiel van de fiets tussen uw benen en
probeer het stuur/de stuurpen te verdraaien. Indien u in staat bent
om de stuurpen ten opzichte van het voorwiel te verdraaien of
het stuur ten opzichte van de stuurpen, dan moet u de bouten in
kwestie vastdraaien.
58
NEDERLANDS
VOORBEHOUDEN voor professionelen
Pas de Verbindingsstaaf en dan de Trekstang aan
1. Maak de borgmoeren los
2. Draai de Verbindingsstaaf/Trekstang tot ze uitgelijnd zijn.
3. Draai de borgmoeren aan
4. Neem contact met Zigo® op voor meer gedetailleerde instructies.
Trekstang
Borgmoer
Verbindingsstaaf
59
NEDERLANDS
10.0 Specificaties
Onderdeel
Specificatie
Opmerking
Leader™ Carrier Bicycle
Driewieler met 2 voorwielen
Twee voorwielen
Zigo® Cycle (fiets)
Fiets
Stadsfiets
Jogger (accessoire)
3 wielen
Een enkel volgwiel voor het
joggen
Stroller (alleen
kinderwagen)
4 wielen
Twee Zwenkwielen vooraan
Trailer (accessoire)
Trailerarm
Kan aan een
Trekhaak worden gehangen
geschikt voor
om het even
welke fiets
Gebruiksmodus:
Sturen
Leader™ Carrier Bicycle
Verbindingsstaaf en trekstang
Fiets
Standaard fiets
Stroller (alleen
kinderwagen)
Voorste Zwenkwielen
Wielen
Stroller vooraan
(8 inch) zwenkwielen
Stroller achteraan/
driewieler vooraan
(20 inch) interne trommelremnaven
Drukknop-verwijdering
Fiets achteraan
(20 inch) interne naafrem en
versnellingen
Fiets vooraan
(20 inch) vrij wiel
Jogging
(16 inch) vrij wiel
Kinddraagvermogen
60
1 of 2 met extra
Veiligheidsgordel
(accessoire)
Dubbele voortrommel,
achtertrommel, joggen/
parkeren
Driewieler vooraan
Interne trommelrem (2)
Fiets vooraan
Cantilever V-rem
Fiets achteraan
Interne trommelrem
Joggen/parkeren
Via de ChildPod® trommelremmen
Versnellingen
3 interne naafversnellingen
Aanpasbare duwhandvaten
Verschillende standen
Kinderveiligheid
5-puntsveiligheids-gordel
met aanpasbare hoogte
NEDERLANDS
Remmen
Opgevulde
Veiligheidsgordel en
Heupgordel
Afmetingen (inch)
Breedte
31,5 in (80 cm)
Lengtes:
volledig
88 in (224 cm)
stroller
42 in (107 cm)
jogger
58 in (147 cm)
fiets
63 in (160 cm)
grond tot Handvaten
35 in (89 cm) in horizontale
stand
schouderbreedte
23,5 in (60 cm)
zetelbreedte
19 in (48 cm)
kniebreedte
19 in (48 cm)
hoofdbreedte
25 in (64 cm)
heup tot knie
10 in (25 cm)
knie tot voet
14 in (36 cm)
laadvermogen
36,4 kg
Gewicht kinderwagen
(Stroller)
18,6 kg
Gewicht fiets
15,5 kg
Meerdere
standen gaande
van 79 cm tot
107 cm
61
NEDERLANDS
Zonnekap
Gedeeltelijke afdekking
Scherm van gaas (accessoire, Klimaatregeling)
Volledige afdekking, bescherming tegen insecten/
stof
Licht Regenscherm (accessoire, Klimaatregeling)
Dekt de ChildPod® opening
af; beschermt tegen lichte
regen en wind
Regenscherm (accessoire)
Doorschijnende RoHS PVC,
volledige afdekking
Berging voorwiel fiets
Op Bagagedrager achteraan,
met Wielhouder
Functies:
Dynamisch remmen
De trommelremmen van de
ChildPod® worden automatisch gebalanceerd, dus
moeten de remmen niet
worden bijgestuurd.
Kindcompartiment vooraan
Betere zichtbaarheid en
meer controle over de
kinderen.
Achterwielen van de
ChildPod® met Drukknopverwijdering
Eenvoudige omwisseling
tussen de gebruiksmodi
Veilig frameontwerp van de
ChildPod® (voor passagiers)
Voorbumper met kreukelzone
Zigo® strook voor verhoogde Reflecterend materiaal
zichtbaarheid
62
NEDERLANDS
11.0 Accessoires
11.1 ChildPod® Jogger Kit
Vormt de ChildPod® om van Stroller Mode naar Jogger Mode.
11.1.1 Installeren van de Jogger Kit
Accessoirehouder van
de gondel
Borgpen
Joggerklem
1. Steek de Jogger Kit in
de Accessoirehouder
van de Gondel, aan
de voorkant van
het frame van de
ChildPod®.
63
NEDERLANDS
2. Steek de borgpen in
de Joggerklem.
! WAARSCHUWING!
Controleer dat de Borgpen
volledig in de klem past.
11.1.2 Omvormen van de ChildPod®
1. Klap de Zwenkwielen op.
2. Schakel de Zwenkgrendel in.
3. Verstel de Handvaten.
4. IInstalleer de
Veiligheidsvlag.
5. Gebruik de
Veiligheidsband.
OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Basisbediening van
de ChildPod®.
Klap de Zwenkwielen op
! WAARSCHUWING!
Neergeklapte Zwenkwielen in Jogger, Trailer, of Carrier Bicycle
Mode kunnen per ongeluk tegen voorwerpen aanbotsen tijdens
gebruik, waardoor u de controle zou kunnen verliezen.
64
NEDERLANDS
OPMERKING
Door de Zwenkwielen niet op te klappen zou u het product in Carrier
Bicycle, Jogger en Trailer Mode kunnen beschadigen.
Schakel de Zwenkgrendel in
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel in Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet
is ingeschakeld, dan is de ChildPod® moeilijk te manoeuvreren en
dit kan leiden tot ongevallen.
Gebruik de Veiligheidsband
! WAARSCHUWING!
In Stroller of Jogger Mode moet u de Veiligheidsband gebruiken
om de controle over de ChildPod® niet te verliezen, mocht u de
handvaten loslaten. Gebruik altijd de Veiligheidsband in Stroller en
Jogger Mode.
11.1.3 Aanpassen van uitlijning van de Jogger Kit
Na verloop van tijd merkt u misschien dat de Jogger Kit niet meer recht naar
voren gericht is. Dit kan worden aangepast door de Accessoirehouder van de
Gondel naar links of naar rechts te verschuiven.
1. Gebruik een inbussleutel om de bouten aan de bovenkant van de
Accessoirehouder los te maken. Gebruik een moersleutel om de Moeren
aan de onderkant van de Accessoirehouder van de Gondel op hun plaats te
houden.
Bouten
2. Voer de aanpassing
naar links of naar
rechts uit (afhankelijk
van de nodige
correctie) en draai de
bouten aan.
Moe
3. Test het rijspoor van
het joggerwiel door
een eindje te joggen.
Pas opnieuw aan
indien nodig.
65
NEDERLANDS
11.2 ChildPod® Trailer Kit
Vormt de ChildPod® om van Stroller Mode naar Trailer Mode. In Trailer Mode kan
de gondel worden gebruikt met om het even welke fiets met een wielgrootte tot
28 inch (71 cm).
OPMERKING
Zet de Fietsstandaard op de grond om de Fiets recht te houden
tijdens het monteren.
11.2.1 Installeren van de Verbindingsbeugel van de Trailer
1. Verwijder de
buitenste Moer van
het wiel.
2. Plaats de
Verbindingsbeugel op
de as.
Verbindingsbeugel
Moe
3. Zet de Moer er terug
op en draai de Moer
vast.
11.2.2 Installeren van de Trailer Kit op de ChildPod®
1. Steek de trailerarm in
de Accessoirehouder
van de ChildPod®.
2. Steek de Borgpen
van de Trailer in het
Klemgat.
3. Haal de Secundaire
Veiligheidsriem rond
de Voorbumper en
maak de riem aan
zichzelf vast.
66
1. Plaats de
Trailerdisselboom in de
Verbindingsbeugel.
2. Steek de Borgpen door
de Verbindingsbeugel.
3. Haal de Secundaire
Veiligheidsriem rond
de Achterbrug en
maak de Riem aan
zichzelf vast.
11.2.4 Omvormen van de ChildPod®
1. Klap de Zwenkwielen op.
2. Verstel de Handvaten naar voren.
3. Installeer de Veiligheidsvlag.
4. Schakel de Zwenkgrendel in.
5. Berg de Veiligheidsband op.
67
NEDERLANDS
11.2.3 Vastmaken van de Trailer Kit aan de Verbindingsbeugel
NEDERLANDS
OPMERKING
Zie Section 4 voor specifieke instructies over de Basisbediening van
de ChildPod®.
Klap de Zwenkwielen op
! WAARSCHUWING!
Neergeklapte Zwenkwielen in Jogger, Trailer, of Carrier Bicycle
Mode kunnen per ongeluk tegen voorwerpen aanbotsen tijdens
gebruik, waardoor u de controle zou kunnen verliezen.
OPMERKING
Door de Zwenkwielen niet op te klappen zou u het product in Carrier
Bicycle, Jogger en Trailer Mode kunnen beschadigen.
Verstel de Handvaten naar voren
OPMERKING
Naar voren geplaatste handvaten in Carrier Bicycle Mode en in
Trailer Mode vormen een rolbar die bescherming biedt in geval van
ongelukken. Dit bevordert de veiligheid van de passagiers in de
ChildPod®.
Schakel de Zwenkgrendel in
! WAARSCHUWING!
Wanneer de Zwenkgrendel in Stroller, Jogger, en Trailer Mode niet
is ingeschakeld, dan is de ChildPod® moeilijk te manoeuvreren en
dit kan leiden tot ongevallen.
Berg de Veiligheidsband op
! WAARSCHUWING!
Gebruik de Veiligheidsband niet in Carrier Bicycle en Trailer Mode.
Berg de Veiligheidsband in de Zakken van de ChildPod® op
wanneer u hem niet gebruikt. De Veiligheidsband zou immers in de
achterwielen van de ChildPod® verstrikt kunnen raken of de werking
van de Gondelklem belemmeren in Carrier Bicycle Mode.
68
Het Klimaatregelingssysteem van de Zigo® is opgeborgen in een zak die vooraan
op de ChildPod® kan worden vastgemaakt. Het Klimaatregelingssysteem van de
Zigo® bestaat uit een Scherm van Gaas en een Motregenscherm dat kinderen
beschermt tegen insecten en motregen. Ze zitten opgeborgen in de Klimaatregelingssysteemzak dat aan de voorkant van de ChildPod® kan worden vastgemaakt.
11.3.1 Vastmaken van de Klimaatregelingssysteemzak aan de ChildPod®
1. De Klimaatregelings
systeemzak kan aan
de zijkanten van de
ChildPod® worden
vastgemaakt
11.3.2 Installeren van de Schermen van de ChildPod®
Elk scherm kan op de Zonnekap worden geritst om de passagiers te beschermen.
1. Rits het scherm aan
de Zonnekap. De
Zonnekap heeft
twee ritsen. Het
Motregenscherm
ritst op de rits die
het dichtst bij de
voorkant van de
Zonnekap is gelegen.
2. Er zijn Elastische
Snoeren aan de
onderkant van het
scherm. Trek de
Snoeren over de
knopen aan de
onderkant van de
ChildPod®.
69
NEDERLANDS
11.3 Zigo® Klimaatregelingssysteem
NEDERLANDS
3. Druk de Velcro
Bevestigingspunten
lichtjes aan
11.3.3 Beide schermen gebruiken tegelijk
Indien u het Scherm van Gaas gebruikt en ook het Motregenscherm wenst
te gebruiken, dan kan dit laatste bovenop het Scherm van Gaas worden
geïnstalleerd.
1. Rits het
Motregenscherm op
de tweede rits op de
Zonnekap.
2. Trek de elastische
snoeren rond
de knopen van
de ChildPod® en
druk de Velcro
Bevestigingspunten
aan.
11.3.4 Oprollen van de schermen terwijl ze op de ChildPod® zijn
geïnstalleerd
De schermen kunnen in de ChildPod® worden opgeborgen indien u dat wenst.
1. Maak de Elastische
Snoeren los.
2. Rol de schermen op
naar de Zonnekap
toe.
3. Hou ze op hun plaats
met de Elastische
Lussen aan de
onderkant van de
Zonnekap.
70
Het Regenscherm van de Zigo® beschermt de passagiers tegen zwaardere regen.
Het kan direct bovenop het Klimaatregelingssysteem worden geïnstalleerd.
11.4.1 Installeren van het Regenscherm
1. Het Regenscherm
kan via de Velcro
Bevestigingspunten
worden vastgemaakt
2. De Elastische Snoeren
passen rond knopen
aan de onderkant van
de ChildPod®
Velcro Bevestigingspunten
Velcro Bevestigingspunten
71
NEDERLANDS
11.4 Zigo® Regenscherm
NEDERLANDS
11.5 Bagagedrager
11.5.1 Installeren van de Bagagedrager
1. Richt de Bagagedrager volgens de 4 bevestigingspunten op het fietsframe.
De Voorwielhouder moet naar de achterkant van de Fiets wijzen.
2. Gebruik de meegeleverde schroeven om de Bagagedrager op het fietsframe
te bevestigen.
Bevestigingspunten
11.5.2 Opbergen van het Voorwiel op de Bagagedrager
1. Draai de Hendel van de Snelsluiting naar de open stand. Schroef de
Snelsluitingmoer los genoeg zodat deze kan glijden over de dikte van de
Voorwielouder.
2. Steek de Pin van de Snelsluiting aan de kant van de Moer door de Houder en
schuif deze naar beneden. Deze zou vrij moeten schuiven.
3. Span de moer aan en draai de Hendel van de Snelsluiting in de gesloten stand.
Forceer de hendel niet. Indien de hendel niet gemakkelijk dicht gaat, maak de
moer dan een kwart toer los en probeer opnieuw.
72
NEDERLANDS
Voorwielhouder
Hendel van de Snelsluiting
Snelsluitingsmoer
OPMERKING
Verifieer dat het wiel veilig op zijn plaats zit. De moer zou nauw en
plat tegen het oppervlak van de Houder moeten zitten.
OPMERKING
Om te vermijden dat de as van het wiel beschadigd raakt, mag u er
geen druk of extra gewicht op zetten, terwijl het wiel zo is opgeborgen.
73
NEDERLANDS
11.6 Breid uw Zigo® Veiligheidssysteem uit om twee
kinderen te vervoeren:
Plaats de Veiligheidsgordels naast elkaar om twee (2) kinderen te vervoeren.
(Optionele Tweede Veiligheidsgordel vereist)
Aanpassingsriem
van de Gordel
Schuifgesp
Bovenste
Kruisgordel
Middelste
Kruisgordel
Onderste
Kruisgordel
Gleuf van de
Heupgordel
1. Verwijder de Veiligheidsgordel uit de twee Middelste Schuifgespen en van
onder de Kruisgordels.
2. Installeer links een Veiligheidsgordel. Kies de juiste hoogte voor de
Veiligheidsgordel en breng hem dan onder het passende aantal Kruisgordels
door en door de Schuifgesp.
3. Herhaal stap 2 voor de tweede Veiligheidsgordel, maar dan rechts.
OPMERKING
Raadpleeg Sectie 8 voor specifieke instructies over
Kindbescherming.
74
1. Verwijder het
Zetelkussen en
verwijder de
Heupgordels uit
de binnenste
Heupgordelgleuven.
Verticale Kruisgordel
2. De Heupgordels
zitten door de
verticale Kruisgordels.
Neem ze eruit.
3. Zet het Zetelkussen
terug en haal de
Heupgordels nu
door de buitenste
Heupgordelgleuven.
75
NEDERLANDS
Verstel de Heupgordels
De middelste Heupgordels moeten naar de buitenste Heupgordelgleuven worden
verplaatst.
76
NEDERLANDS
1.0 Einführung
DEUTSCH
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Zigo® Leaders™!
Der Leader™ ist das erste “Mutter- oder Vater-angetriebene” Familiengefährt!
Das moderne Design ermöglicht beispiellose Funktionalität und einfache
Handhabung sowie Sicherheit und Komfort.
Der Leader™ ermöglicht im Transporterbetrieb den Eltern oder Betreuern das
Mitnehmen von ein oder zwei Kindern auf die Radfahrt. Oder Sie können den
ChildPod® abkuppeln und erhalten zwei separate Elemente. Der ChildPod®
mit den Caster-Rädern heruntergelassen kann als gewöhnlicher Kinderwagen
benutzt werden. Oder Sie können ihn mit dem Sonderzubehör Zigo® Jogger
oder Trailer-Kit in einen Jogger oder Fahrradanhänger umwandeln.
Der Leader™ kann in folgenden Betriebsmodi benutzt werden:
• Transporter
• Kinderwagen
• Fahrrad
• Jogger (Jogger-Kit erforderlich)
• Anhänger (Trailer-Kit erforderlich)
Der Leader™ wird in zwei Schachteln geliefert und kann in zehn Minuten oder
weniger mit den beigelegten Werkzeugen zusammengesetzt werden. Einfach
den Lenker aufsetzen, die Pedalen ausklappen, den ChildPod® am Fahrrad
ankuppeln und schon kann es losgehen! Der Zigo® Leader™ wird mit zwei
Anleitungen geliefert: dieser Montage- und Bedienungsanleitung und dem
Fahrrad-Handbuch.
Lesen Sie bitte beide Handbücher vor der Benutzung genau durch.
Wir haben alles daran gesetzt, dass Ihr Zigo® ein freudiges und sicheres Erlebnis
wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Montage- und Bedienungsanleitung
und das beiliegende Handbuch sorgfältig durchlesen und Bedienung sowie
Sicherheitsvorkehrungen verstehen. Im Transporterbetrieb ist der Zigo® Leader™
ein Dreirad, kein Fahrrad, und setzt deshalb spezifische Kenntnisse zur Bedienung
voraus.
Lesen Sie bitte beide Handbücher ganz durch, bevor Sie Ihren Leader™ zum
ersten Mal benutzen. Probieren Sie danach den Leader™ auf einer Testfahrt aus,
damit Sie sich mit der Bedienung vertraut machen können, bevor Sie Kinder
mitnehmen. Gehen Sie dazu an einen Ort ohne Verkehr, Radfahrer, Hindernisse
oder andere Gefahren.
77
DEUTSCH
LESEN SIE BITTE DIE HANDBÜCHER. Bewahren Sie sie dann für spätere
Verwendungen auf.
HINWEIS: Diese Handbücher wurden nicht als umfassende Service-,
Reparatur- oder Wartungsanleitung verfasst. Bitte wenden Sie sich an Ihren
autorisierten Zigo® Händler oder direkt an Zigo® für Service, Reparatur
oder Wartung. Ihr autorisierter Händler kann Ihnen auch Bücher und
Trainingsstunden zu Benutzung, Service, Reparatur oder Wartung Ihres
Fahrrads empfehlen.
Verwendungszweck
Der Zigo® Leader™ ist für die Verwendung tagsüber auf Gehwegen, öffentlichen
Straßen mit wenig Verkehr und Radwegen vorgesehen. Wenn Sie Ihren Leader™
im Dunkeln, während der Nacht oder anderen schlechten Sichtverhältnissen
benutzen, empfehlen wir dringend, dass Sie das Fahrrad mit Lichtern ausrüsten.
Nicht empfehlenswerte Verwendungszwecke
Unter anderem empfehlen wir keine der folgenden Verwendungszwecke:
Mitführen von Kindern mit Haustieren, Mitführen von Haustieren, Befahren
von Straßen in schlechtem Zustand, kommerzielle Nutzung, Mitführen von
Lasten, die die Höchstlast überschreiten, zu schnelles Fahren, Fahren nach
falsch durchgeführten Reparaturen, Fahren mit unzulässigem Zubehör und
Änderungen zur Leistungssteigerung.
Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die aus unvorgesehenen
Verwendungszwecken entstehen.
Leistungsfähigkeit im Transporterbetrieb:
• Nutzlast: 36 kg, max. 2 Kinder
• Max. Größe der Kinder: 137 cm
• Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h
• Höchstgeschwindigkeit in Kurven auf schlechten Straßenbelägen: 8 km/h
• Max. Gewicht des erwachsenen Radfahrers: 100 kg
• Max. Reifendruck Fahrrad und ChildPod®: 65 psi
Leistungsfähigkeit im Anhängerbetrieb
• Zugelassene Anhängerlast: 54 kg
• Zugelassene Hinterradgröße: 71,12 cm (28 Zoll)
• Höchstgeschwindigkeit: 16 km/h
• Höchstgeschwindigkeit in Kurven auf schlechten Straßenbelägen: 8 km/h
78
2.0 Sicherheit
Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig ganz durch.
Es handelt sich um die wichtigsten Informationen in diesem Handbuch.
Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen in diesem Abschnitt kann zu
Beschädigungen des Fahrrads oder Verletzungen führen.
2.1 Erläuterung der Symbole und Instruktionen
! WARNUNG!
Das Symbol für einen Sicherheitshinweis mit dem Wort
WARNHINWEIS bezeichnet eine möglicherweise gefährliche
Situation, die zu einem ernsthaften oder tödlichen Unfall führen
könnte, wenn sie nicht verhindert wird.
! VORSICHT!
Das Symbol für einen Sicherheitshinweis mit dem Wort VORSICHT
bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen könnte, wenn sie nicht
verhindert wird oder weist auf unsichere Verhaltensweisen hin.
HINWEIS
Hier finden Sie Instruktionen, die spezielle Beachtung erfordern
oder die Anwendung des Produktes für Sie einfacher machen.
79
DEUTSCH
Dieser Abschnitt informiert Sie über die Sicherheitssymbole und
Vorsichtsmaßnahmen während der Verwendung Ihres Leaders™ sowie die
sichere Handhabung, um das Verletzungsrisiko für Sie und Ihr Kind zu reduzieren.
2.2 Empfohlene Aktivitäten mit Kindern
DEUTSCH
Transporter- und Anhängerbetrieb
Bevor Sie den Leader™ im Transporterbetrieb oder den ChildPod® im
Anhängerbetrieb benutzen, empfehlen wir dringend, dass das Kind über 12
Monate alt ist, aufrecht sitzen und sich festhalten kann und einen passenden
Helm trägt.
Jogger-Betrieb
Wenn Sie einen zulässigen Babysitz verwenden, können Sie mit dem Jogging
beginnen, nachdem Ihr Baby sechs Monate alt ist. Sobald Ihr Kind aufrecht sitzen
und sich festhalten kann, können Sie den ChildPod® im Jogger-Betrieb ohne
zulässigen Babysitz benutzen.
Kinderwagenbetrieb
Wenn Sie einen durch Zigo® anerkannten Babysitz benutzen, können Sie den
Leader sofort als Kinderwagen benutzen. Unternehmen Sie aber keine zu
strengen Aktivitäten, wenn es sich um ein Neugeborenes handelt.
2.3 Generelle Sicherheit
• Im Transporterbetrieb ist der Zigo® Leader™ ein Dreirad und verhält sich anders
als ein Fahrrad.
• Beachten Sie bitte den Abschnitt zur Pflege und Wartung für Anweisungen zum
LeaderLink® System. Diese umfassen die Ankupplung und das Bremssystem.
• Üben Sie zuerst ohne Kind, um sich an Handhabung, Lenkung, Bremsen und
Anfahren zu gewöhnen.
• Das Fahrrad sollte nicht überlastet werden. Der ChildPod® kann im Transporteroder Anhängerbetrieb nicht mehr als ein Gesamtgewicht von 36 kg
aufnehmen.
• Bitte beachten Sie alle Verkehrsvorschriften, auch bezüglich Fahrradlichtern. Bei
schlechten Sichtverhältnissen sollten Sie immer ein Licht verwenden.
• Bitte beachten Sie auch alle Verkehrsvorschriften bezüglich Reflektoren. Das
Fahrrad sollte immer mit Reflektoren ausgestattet sein.
• Das Fahrrad ist kein Spielzeug.
• Benutzen Sie das Fahrrad nicht mehr, wenn ein Bestandteil beschädigt ist, und
bringen Sie es zum nächsten autorisierten Zigo® Händler oder nehmen Sie
direkt mit uns Kontakt auf.
• Sie sollten stark befahrene Straßen meiden. Der Leader™ ist für Freizeitzwecke
80
vorgesehen, z. B. in Parks, auf Radwegen und Gebieten mit wenig Verkehr.
• Um gefährliche Situationen zu vermeiden, sollten Sie nie Taschen oder andere
Gegenstände auf dem ChildPod® mitführen. Benutzen Sie dafür immer die
angebrachten Fahrradtaschen oder zulässiges Zubehör.
• Befestigen Sie bitte keine unzulässigen Taschen an Ihrem Leader, da die
Stabilität beeinträchtigt werden könnte.
DEUTSCH
• Um sich nicht zu verbrennen, sollten Sie keine heißen Getränke in den
Getränkehaltern mitführen.
• Benutzen Sie bitte keine Autokindersitze oder ähnliches, die nicht von Zigo®
anerkannt ist.
• Nehmen Sie bitte keine Modifikationen an Ihrem Zigo® Leader™ vor.
• Berühren Sie die Bremsen nicht nach Verwendung. Sie könnten noch heiß sein.
2.4 Sicherheitshinweise bezüglich Kindern
• Verteilen Sie Lasten gleichmäßig. Ein einzelnes Kind sollten Sie in der Mitte
platzieren, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu erzielen.
• Sichern Sie die Sitzgurten gemäß Anweisung und stellen Sie sie so ein, dass sie
gut passen.
• Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Fahrrad. Kinder sollten immer in
Sichtweite sein.
• Lassen Sie Kinder nicht ohne Hilfe ein- oder aussteigen. Lassen Sie immer erst
die Caster-Räder herunter, bevor Sie die Kinder in den ChildPod® setzen, bzw.
immer dann, wenn der Sattel nicht belastet ist. Nichtbeachtung kann dazu
führen, dass der Leader vorne überkippt. Sie oder Ihr Kind könnten sich dabei
verletzen.
• Vermeiden Sie Strangulationsrisiken. Ihr Kind sollte nichts mit Ketten oder
Schnüren um den Hals tragen, noch sollten sich solche im ChildPod® befinden.
• Tragen Sie immer einen passenden Helm, wenn Sie das Fahrrad benutzen. Ihre
Kinder, die Sie mitführen, müssen ebenfalls Helme tragen.
• Benutzen Sie das Fahrrad nicht als Mountainbike.
• Stellen Sie sicher, dass sich nichts von der Kleidung, wie z. B. Schnürsenkel,
Halstücher etc., und keine Spielzeuge usw. in den beweglichen Teilen des
Fahrrads verfangen können.
81
Sicherheitsgurten
• Passen Sie die Sicherheitsgurten immer Ihrem Kind an, so dass sie im unteren
Brustbereich zusammen kommen.
DEUTSCH
• Falls die Gurten zu nahe am Hals des Kindes sitzen, kann dies zu schweren
Verletzungen oder Tod führen.
• Wenn Sie ein einzelnes Kind nicht in der Mitte platzieren, könnte der ChildPod®
umkippen und schwere Verletzungen oder Tod verursachen.
• Im ChildPod® müssen die Kinder immer mit allen Gurten angegurtet werden.
2.5 Sicherheitshinweise für den Transporter- und
Anhängerbetrieb
Sie sollten Ihren Zigo® Leader™ zuerst Probe fahren
• Machen Sie sich mit dem Fahrrad vertraut. Unternehmen Sie Probefahrten ohne
Kinder, um sich an die Lenkung zu gewöhnen.
• Lesen Sie das Zigo® Leader™ Handbuch für Anweisungen bezüglich des
Fahrradbetriebs.
• Bevor jeder Fahrt müssen Sie sich vergewissern, dass weder der ChildPod®
noch irgendwelche Bestandteile die Bremsen, Pedalen oder Lenkung
beeinträchtigen.
• Benutzen Sie ein problemlos funktionierendes Fahrrad mit dem ChildPod® im
Anhängerbetrieb.
• Gehen Sie an einen Ort ohne Verkehr, Radfahrer, Hindernisse oder andere
Gefahren.
• Nehmen Sie sich Zeit, um sich an die Steuerung, Funktionen und
Leistungsfähigkeit Ihres neuen Leaders™ zu gewöhnen.
• Machen Sie sich mit den Bremsen vertraut.
• Testen Sie die Bremsen bei langsamer Geschwindigkeit und mit Ihrem Gewicht
nach hinten verlagert. Ziehen Sie vorsichtig an den Bremsen, Hinterrad zuerst.
Wenn Sie das Vorderrad zu schnell und abrupt bremsen, könnten Sie vorne
über fallen. Zu starkes Bremsen kann dazu führen, dass ein Rad blockiert
wird, wodurch Sie die Kontrolle verlieren und stürzen könnten. Beispielsweise
könnten Sie ins Schleudern geraten, wenn ein Rad blockiert wird.
• Üben Sie das Wechseln der Gänge (siehe Fahrrad-Handbuch). Denken Sie daran,
dass Sie nie den Schalthebel betätigen dürfen, wenn Sie rückwärts pedalen.
Sie sollten auch nicht gleich nach dem Schalten rückwärts pedalen. Die Kette
könnte dadurch blockieren und das Fahrrad beschädigen.
82
• Benutzen Sie die Feststellbremsen. Damit der Leader™ nicht versehentlich
wegrollen kann, muss im Transporterbetrieb die Feststellbremse benutzt
werden, wenn das Fahrrad geparkt wird. Nichtbeachtung kann zu schweren
Verletzungen oder Tod des Radfahrers oder Passagiers führen.
DEUTSCH
• Falls Sie Fragen haben oder der Leader™ nicht wie vorgesehen funktioniert,
benutzen Sie den Zigo® Leader™ bitte nicht mehr und wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Zigo® Händler oder direkt an Zigo®.
Wendekreis
• Stellen Sie sicher, dass die Lenksperre für den Transporterbetrieb gelöst ist. Falls
die Lenksperre im Transporterbetrieb nicht gelöst wurde, kann der Leader™
nicht problemlos gelenkt werden, was zu schweren Verletzungen oder Tod
führen kann. Umgekehrt müssen Sie sicherstellen, dass im Anhängerbetrieb die
Lenksperre eingerastet ist.
• Der Wendekreis des Leaders beträgt 3,7 m. Dadurch sind komfortable Fahrten
in der Vorstadt problemlos möglich.
• Planen Sie Kurvenfahrten im Voraus. Im Transporterbetrieb hat der Leader einen
weiten Wendekreis und verhält sich anders als ein Fahrrad. Im Anhängerbetrieb
ändern sich Stabilität, Brems- und Fahrverhalten des Leaders.
• Im Transporterbetrieb sollten Sie nicht in Kurven lehnen. Der Leader™ wird sich
wie ein Dreirad verhalten, nicht wie ein Fahrrad. Bleiben Sie aufrecht!
• Fahren Sie langsam in die Kurven. Bei Kurvenfahrten mit mehr als 8 km/h
könnte das Fahrrad schleudern oder umkippen, was zu Verletzungen oder Tod
führen kann.
Anfahren, Fahren und Bremsen
• Seien Sie beim Überqueren von Straßen und Gehwegen vorsichtig. Im
Transporterbetrieb ist der Leader™ kein gewöhnliches Fahrrad und die
Vorderseite könnte unbeabsichtigt in den Verkehr hinaus ragen. Im
Anhängerbetrieb könnte der ChildPod® unbeabsichtigt im Verkehr bleiben,
auch wenn sich das Fahrrad nicht mehr auf der Kreuzung befindet.
• Das zusätzliche Gewicht des ChildPods® und der Kinder erfordert längere
Anfahrt- und Bremszeiten.
• Vermeiden Sie Vollbremsungen. Das Fahrrad könnte umkippen und schwere
Verletzungen verursachen.
• Testen Sie die Bremsen. Bevor jeder Fahrt müssen Sie die Bremsen testen.
• Beachten Sie die Stabilität und vermeiden Sie mögliche Gefahren. Fahren
Sie vorsichtig, wenn sich im Transporterbetrieb keine Kinder im ChildPod®
83
befinden. Die Stabilität des Fahrrads wird beeinträchtigt, wenn sich vorne kein
Gewicht befindet.
DEUTSCH
• Seien Sie vorsichtig bei Randsteinen und auf unebenen Straßenbelägen.
• Benutzen Sie das Fahrrad nicht im Transporterbetrieb, wenn Sie nicht sicher
sind, ob das Fahrrad und der ChildPod® mit dem LeaderLink® gesichert sind.
Benutzen Sie das Fahrrad nie im Anhängerbetrieb, wenn Sie nicht sicher sind,
ob der Kupplungsarm sicher mit dem ChildPod verbunden ist.
• Im Transporter- und Anhängerbetrieb sollten Sie steile Hügel vermeiden.
Während der Abfahrt könnten Sie die Kontrolle verlieren.
• Benutzen Sie immer das orange Sicherheitsfähnlein für bessere Sichtbarkeit.
• Stellen Sie sicher, dass die Caster-Räder für den Transporterbetrieb
hochgeklappt sind.
2.6 Sicherheitshinweise zur Verwendung des
ChildPods®
• Vorsichtig aufklappen. Stellen Sie sicher, dass der ChildPod® ganz aufgeklappt
und eingerastet ist, bevor Sie ihn verwenden.
• Achten Sie darauf, dass Sie keine Finger einklemmen. Seien Sie beim Auf- und
Zuklappen des ChildPods vorsichtig. Beim Ein- und Ausklappen der CasterRäder müssen Sie speziell vorsichtig sein.
• Im Kinderwagen-, Jogger- und Anhängerbetrieb müssen Sie sicherstellen,
dass die Lenksperre eingerastet ist. Diese sorgt dafür, dass die Hinterräder des
ChildPods® immer geradeaus gerichtet sind. Beachten Sie, dass während des
Transporterbetriebs (siehe oben) die Lenksperre gelöst sein muss.
• Benutzen Sie immer die Sicherheitsleine. Sowohl im Kinderwagen- als auch
Joggerbetrieb sollten Sie immer die Sicherheitsleine benutzen, damit ihnen der
ChildPod® nicht davon rollen kann.
• Blockieren Sie den ChildPod®. Benutzen Sie immer die Feststellbremsen, wenn
Sie den ChildPod® parkieren.
• Der ChildPod® darf nicht auf Treppen oder Rolltreppen benutzt werden.
Sie könnten die Kontrolle verlieren, ein Kind könnte hinausfallen oder sich
anderweitig verletzen.
• Im Kinderwagenbetrieb sollten Sie mit dem ChildPod® nicht rennen oder
skaten.
• Im Kinderwagenbetrieb müssen die Caster-Räder immer in der Position “unten”
gesichert werden.
• Im Kinderwagen- und Joggerbetrieb sollten Sie Ihre Hände nicht von der
84
Schubstange nehmen. Schubsen Sie den ChildPod nicht voraus.
• Nach Bedarf können Sie die Jogging-Bremsen benutzen, wenn der ChildPod zu
schnell wird.
• Hängen Sie keine Taschen oder andere schwere Gegenstände an die
Schubstange. Der ChildPod® könnte nach hinten umkippen und Verletzungen
verursachen. Benutzen Sie ausschließlich autorisiertes Zigo®-Zubehör.
DEUTSCH
2.7 Sicherheitshinweise für den Fahrradbetrieb
• Lesen Sie das Zigo® Leader™ Handbuch für Bedienungsanweisungen Ihres
Leaders™ im Fahrradbetrieb.
• Stellen Sie immer sicher, dass die Räder gesichert sind. Entsprechende
Informationen finden Sie im Zigo® Leader™ Handbuch.
• Nachdem Sie das Vorderrad installiert haben, müssen auch die vorderen
Bremsen wieder installiert werden. Beachten Sie dazu Abschnitt 3, Auspacken
des Leaders™.
2.8 Sicherheitshinweise für das An- und Abkuppeln
des Leaders™
• Beim Verkuppeln des Fahrrads und ChildPods® müssen Sie vorsichtig sein, dass
die Ausfallenden des Fahrrads mit der LeaderLink® Lenkverbindung am unteren
Ende des LeaderLinks® übereinstimmen.
• Ziehen Sie die Kupplungsschrauben des LeaderLinks® und des ChildPods® fest
an. Nicht überdrehen.
• Prüfen Sie die LeaderLink® Bremse. Nachdem Sie die Kupplungsschrauben des
LeaderLinks® und des ChildPods® angezogen haben, müssen Sie sicherstellen,
dass die linke Vorderbremse des Leaders™ die Trommelbremsen des ChildPods®
aktiviert.
• Achten Sie darauf, dass Sie keine Finger einklemmen. Beim An- und Abkoppeln
des ChildPods® vom Fahrrad müssen Sie speziell vorsichtig sein, dass Sie keine
Finger einklemmen.
• Prüfen Sie, ob alles fest angezogen ist. Für den Transporterbetrieb müssen Sie
immer sicherstellen, dass das Fahrrad sicher mit dem ChildPod® verbunden ist.
• Die Caster-Räder müssen sich in der Position “unten” befinden, bevor Sie
den ChildPod® an- oder abkuppeln können. Wenn Sie den ChildPod® vom
Fahrrad abkoppeln, wird er nach vorne kippen, wenn die Caster-Räder nicht
heruntergeklappt sind.
85
DEUTSCH
3.0 Auspacken des Leaders™
Beim Auspacken des Leaders™ werden Sie feststellen, dass bereits fast alles
montiert ist. Der ChildPod® ist zusammengeklappt und beim Zigo® Fahrrad
müssen Sie nur noch die Lenkstange aufsetzen und die Pedalen ausklappen. Ein
Inbusschlüssel wird in der Schachtel mitgeliefert.
Die Schachtel mit dem ChildPod® enthält den ChildPod®, die Hinterräder mit der
Druckknopfentriegelung, Sicherheitsfähnlein, Sicherheitsleine, das Handbuch
und die Registrierungskarte.
3.1 Registrierung Ihres Zigo® Leaders™
Der ChildPod® und das Fahrrad werden mit Klebern mit den Seriennummern
geliefert. Sie finden diese in Ihrem Handbuch.
Senden Sie uns Ihre Registrierungskarte
1. Sie brauchen die Registrierungskarte sowie die Kleber mit den
Seriennummern für den ChildPod® und das Fahrrad.
2. Kleben Sie die Seriennummer des ChildPods® auf die Registrierungskarte.
3. Kleben Sie dann die Seriennummer des Fahrrads auf die Registrierungskarte.
4. Füllen Sie die Registrierungskarte aus und schicken Sie sie mit der Post.
Vorfrankiert für USA, außerhalb der USA erfordert zusätzliche Frankierung.
Online-Registrierung
1. Füllen Sie bitte das Formular unter www.myzigo.com aus.
Bewahren Sie die Seriennummern bitte auf.
1. Die Garantiekarte befindet sich hinten in Ihrem Handbuch.
2. Kleben Sie die Seriennummern auf und bewahren Sie die Karte auf.
86
3.2 Montage des Fahrrads
HINWEIS
Stellen Sie das Fahrrad auf dem Ständer auf während der Montage.
DEUTSCH
1. Installieren Sie das Vorderrad (siehe Fahrrad-Handbuch).
2. Installieren Sie den Lenker.
3. Befestigen Sie den Bowdenzug für die
Bremse.
4. Klappen Sie die Pedalen aus.
5. Nehmen Sie alle nötigen Anpassungen vor
(siehe Fahrrad-Handbuch).
3.2.1 Installieren des Vorderrads (für Fahrradbetrieb)
HINWEIS
Lesen Sie bitte das Zigo® Fahrrad-Handbuch für genaue
Anweisungen zur Installation des Vorderrads.
HINWEIS
Das Vorderrad kann auch an der speziellen Vorderradbefestigung
am Gepäckträger (optionales Zubehör) mitgeführt werden.
87
3.2.2 Installation des Fahrradlenkers
1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
DEUTSCH
2. Entfernen Sie die Lenkstangenschrauben mit dem Inbusschlüssel, um die
Schraubplatte von der Stange zu lösen.
3. Passen Sie die Lenkstange auf die halbrunde Ausbuchtung. Halten Sie die
Lenkstange in Position und setzen Sie die Schrauben wieder ein. Noch nicht
fest anziehen.
4. Bewegen Sie die
Lenkstange in eine
für Sie komfortable
Position.
Stange
Schraubplatte
5. Ziehen Sie nun alle
Schrauben fest an.
Zuerst alle Schrauben
im Uhrzeigersinn mit
dem Inbusschlüssel,
bis Sie Kraft
aufwenden müssen.
Ziehen Sie dann alle
Schrauben gleich
fest an, so dass Sie
die Lenkstange nicht
mehr aus der Position
bringen können.
Lenkstangenschrauben
Lenkstange
HINWEIS
Der Hebel für die Vorderradbremse sollte auf der linken Seite sein
und der Hebel für die Hinterradbremse auf der rechten.
! WARNUNG!
Bereiten Sie das Fahrrad für den Transporterbetrieb vor und
stellen Sie sicher, dass die Bremshebel nicht mit der Rückseite des
ChildPods® in Berührung kommen. Dadurch kann die Steuerung
beeinträchtigt werden.
88
3.2.3 Bowdenzug für die Vorderradbremse
Kabelhänger
Kabelklemme
Bowdenzugende
Vorderradbremse
3. Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt, und probieren
Sie danach die Bremsen aus.
DEUTSCH
Bremskabel
Vorderrad
1. Der Bowdenzug ist
das Kabel, das den
Bremshebel mit der
Vorderradbremse
verbindet. Hängen
Sie nun das
Kabelgehäuse in
das Langloch des
Kabelhängers. Das
Kabelgehäuse sollte
fest im Langloch
am Ende des
Kabelhängers sitzen.
2. Drücken Sie mit
einer Hand die
Bremsen zusammen
und führen Sie
das eine Ende des
Bowdenzugs in die
Kabelklemme des
Bremshebels und das
andere Ende in die
Kabelklemme der
Bremse, am oberen
Ende des einen
Bremsarms.
3.2.4 Ausklappen der Pedalen
1. Drücken Sie die
Pedale am unteren
Ende gegen den
Kurbelarm.
2. Während Sie drücken,
rotieren Sie die Pedale
in Fahrposition und
lassen dann los.
3. Vorgang für die
zweite Pedale
wiederholen.
89
3.2.5 Pod-Klemme sichern
Stellen Sie sicher, dass die Pod-Klemme gesichert ist.
DEUTSCH
1. Ziehen Sie an der
Pod-Klemme nach
oben und halten
Sie sie fest. Drehen
Sie die Schraube im
Uhrzeigersinn.
! VORSICHT!
Die Pod-Klemme muss für den
Fahrradbetrieb gesichert sein.
Ungesicherte Pod-Klemmen
könnten Sie beim Pedalen
beeinträchtigen. Ferner könnten
Sie die Pod-Klemmen unterwegs
verlieren, wenn Sie nicht
gesichert sind.
3.2.6 Fahrrad Anpassen
HINWEIS
Lesen Sie bitte das Zigo® Fahrrad-Handbuch für spezifische
Anweisungen betreffend Sattelhöhe und Anpassungen des
Schalthebels und der Bremshebel.
3.3 ChildPod® Vorbereiten
Das Vorbereiten des ChildPods® ist ein Kinderspiel! Lassen Sie die Caster-Räder
herunter, installieren Sie die Räder mit der Druckknopfentriegelung, stellen Sie
den ChildPod® auf und passen Sie die Schubstange an. Siehe auch Abschnitt 4,
Bedienung des ChildPods®.
3.3.1 Installation der Schnellspannbolzen
Die Schnellspannbolzen gehören zu den Rädern mit der Druckknopfentriegelung.
1. Setzen Sie die
Schnellspannbolzen
in der Mitte der
Räder mit der
Druckknopfentriegelung
ein.
90
3.3.2 Sicherheitsfähnlein aufstellen
DEUTSCH
3.3.3 ChildPod® Aufstellen
HINWEIS
Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung
des ChildPods®
1. Caster-Räder herunterlassen
2. Hinterräder (mit
Druckknopfentriegelung) installieren
3. LeaderLink®Abdeckung
entfernen
4. ChildPod®
aufstellen
5. Schubstange
anpassen
6. Lenksperre einrasten
7. Sicherheitsleine an der Kupplungsstange
befestigen
Caster-Räder herunterlassen
! VORSICHT!
Halten Sie Ihre Finger nicht in bewegliche Teile. Sie könnten die
Finger einklemmen.
91
Hinterräder (mit Druckknopfentriegelung) installieren
! WARNUNG!
DEUTSCH
Nichtbeachtung der korrekten Installation der Hinterräder (mit
Druckknopfentriegelung) kann zu schweren Verletzungen oder Tod
führen.
ChildPod® Aufstellen
! WARNUNG!
Stellen Sie sicher, dass alle Stangen des ChildPods® korrekt
eingerastet sind, bevor Sie ihn benutzen. Nichtbeachtung kann zu
schweren Verletzungen oder Tod führen.
Schubstange Anpassen
! WARNUNG!
Falls sich die Schubstange beim Transporterbetrieb nicht in der
Vorwärtsposition befindet, kann die Lenkung beeinträchtigt werden.
HINWEIS
Wenn sich beim Anhänger- oder Transporterbetrieb die
Schubstange in der Vorwärtsposition befindet, dient sie als
Überrollbügel im Falle eines Unfalls. Die Kinder im ChildPod® sind
dadurch zusätzlich gesichert.
Lenksperre
! WARNUNG!
Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder Anhängerbetrieb die
Lenksperre nicht eingerastet ist, wird die Lenkung des ChildPods®
erschwert, was zu Verletzungen führen kann.
! WARNUNG!
Falls die Lenksperre beim Transporterbetrieb nicht entriegelt ist,
kann der Leader™ nicht gelenkt werden.
92
Sicherheitsleine
! WARNUNG!
DEUTSCH
Falls beim Kinderwagen- oder Joggerbetrieb die Sicherheitsleine
nicht benutzt wird, könnten Sie die Kontrolle über den ChildPod®
verlieren oder er könnte davonrollen. Benutzen Sie während des
Kinderwagen- und Joggerbetriebs immer die Sicherheitsleine.
! WARNUNG!
Während des Transporter- oder Anhängerbetriebs darf die
Sicherheitsleine nicht benutzt werden. Wenn Sie die Sicherheitsleine
nicht benötigen, können Sie sie in der Tasche des ChildPods®
mitführen. Die Sicherheitsleine könnte sich sonst in den Rädern des
ChildPods® verfangen oder die Kupplungsklemmen beeinträchtigen.
93
DEUTSCH
4.0 Bedienung des ChildPods®
Dieser Abschnitt handelt von der Bedienung des ChildPods®. Darin
eingeschlossen die Räder mit der Druckknopfentriegelung, Umpositionierung der
Caster-Räder, Auf- und Zusammenklappen des ChildPods®, Umpositionierung des
Schubstange und Verwendung der Lenksperre, Jogging- und Feststellbremsen,
Sicherheitsfähnlein und –leine.
4.1 Räder mit Druckknopfentriegelung
4.1.1 Installieren der Räder
1. Drücken Sie auf den
Druckknopf in der
Mitte des Hinterrads.
! WARNUNG!
Nichtbeachtung der korrekten
Installation der Hinterräder (mit
Druckknopfentriegelung) kann
zu schweren Verletzungen oder
Tod führen.
2. Setzen Sie den
Schnellspannbolzen
in die Radnabe ein.
3. Stellen Sie sicher,
dass das Hinterrad
gesichert ist.
4. Wiederholen Sie
den Vorgang auf der
anderen Seite.
94
4.1.2 Abnehmen der Räder mit Druckknopfentriegelung
Falls Sie den ChildPod länger nicht benutzen.
1. Drücken Sie auf den
Druckknopf in der
Mitte des Hinterrads.
DEUTSCH
2. Entfernen Sie die
Schnellspannbolzen.
Vorgang für
das zweite Rad
wiederholen.
4.2 Caster-Räder
4.2.1 Herunterklappen der Caster-Räder
Falls Sie den ChildPod als Kinderwagen benutzen.
1. Öffnen Sie den
Klettverschluss.
95
2. Drücken Sie den
Druckknopf des
Caster-Rades nach
innen.
DEUTSCH
3. Klappen Sie das
Caster-Rad nach
unten.
4. Drücken Sie dann
nach oben, bis
die Verriegelung
einrastet. Vorgang
für das zweite Rad
wiederholen.
! VORSICHT!
Halten Sie Ihre Finger nicht in
bewegliche Teile. Sie könnten die
Finger einklemmen.
4.2.2 Caster-Räder hochklappen
Für den Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb.
1. Schieben Sie den
Verriegelungshebel
nach vorne und
drücken Sie den
Knopf des CasterRades nach innen.
HINWEIS
Im Transporter-, Jogger- und
Anhängerbetrieb kann es zu
Beschädigungen führen, wenn die
Caster-Räder nicht benutzt werden.
96
2. Klappen Sie das
Caster-Rad nach
oben, bis es einrastet.
! WARNUNG!
DEUTSCH
Falls beim Jogger-, Anhänger- oder
Transporterbetrieb die CasterRäder heruntergeklappt sind,
könnten sie an Objekte stoßen
oder hängenbleiben, worauf Sie
die Kontrolle verlieren könnten.
3. Sichern Sie die
Caster-Räder mit dem
Klettverschluss.
4.3 ChildPod® auf- und Zusammenklappen
4.3.1 ChildPod® Aufklappen
1. Fassen Sie die Seiten
des oberen Rahmens
des ChildPods® und
ziehen Sie ihn in eine
aufrechte Position,
bis alles eingerastet
ist. Die Rückseite wird
mit einem hörbaren
Klicken einrasten.
! WARNUNG!
Stellen Sie sicher, dass alle Stangen des
ChildPods® korrekt eingerastet sind, bevor
Sie ihn benutzen. Nichtbeachtung kann zu
schweren Verletzungen oder Tod führen.
97
4.3.2 ChildPod® Zusammenklappen
Falls Sie den ChildPod länger nicht benutzen.
DEUTSCH
1. Stellen Sie sich
hinter den ChildPod®
und drücken Sie
auf die Klapphebel.
Diese befinden sich
unterhalb der Knöpfe
für die Schubstange.
2. Klappen Sie den
ChildPod® ganz
zusammen.
4.4 Schubstange Anpassen
Die Positionierung der Schubstange kann je nach Verwendungszweck angepasst
werden.
1. Drücken Sie
beide Knöpfe
der Schubstange
gleichzeitig nach
innen.
98
2. Während Sie die
Knöpfe nach innen
halten, können
Sie den Winkel
der Schubstange
anpassen.
DEUTSCH
4.4.1 Nützliche Positionen der Schubstange
Für den Transporter- und Anhängerbetrieb.
1. Bringen Sie die
Schubstange in eine
Vorwärtsposition.
HINWEIS
Wenn sich beim Anhängeroder Transporterbetrieb
die Schubstange in der
Vorwärtsposition befindet, dient
sie als Überrollbügel im Falle eines
Unfalls. Die Kinder im ChildPod®
sind dadurch zusätzlich gesichert.
Falls Sie den ChildPod Länger Nicht Benutzen.
1. Rotate the Pushbar all
the way down.
! WARNUNG!
Falls sich die Schubstange beim
Transporterbetrieb nicht in der
Vorwärtsposition befindet, kann
die Lenkung beeinträchtigt
werden.
99
4.5 Lenksperre
4.5.1 Lenksperre Verriegeln
Für den Kinderwagen-, Jogger- und Anhängerbetrieb.
DEUTSCH
1. Richten Sie die
ChildPod®-Räder nach
vorne.
! WARNUNG!
Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder
Anhängerbetrieb die Lenksperre nicht
eingerastet ist, wird die Lenkung des
ChildPods® erschwert, was zu Verletzungen
führen kann.
2. Ziehen Sie am Griff
der Verriegelung und
drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn. Lassen
Sie den Griff los,
wenn er horizontal
ausgerichtet ist.
4.5.2 Lenksperre Entriegeln
Für den Transporterbetrieb.
1. Ziehen Sie am Griff
der Verriegelung und
drehen Sie ihn gegen
den Uhrzeigersinn.
Lassen Sie den Griff
los, wenn er vertikal
ausgerichtet ist.
! WARNUNG!
Falls die Lenksperre beim
Transporterbetrieb nicht
entriegelt ist, kann der Leader™
nicht gelenkt werden.
4.6 Jogging- und Feststellbremsen
4.6.1 Jogging-Bremse
Bremsen des ChildPods® im Kinderwagen- und Joggerbetrieb. Die Bremse
befindet sich in der Mitte der Schubstange.
100
1. Ziehen Sie am
Bremshebel, um
die Bremsen des
ChildPods® zu
bedienen.
DEUTSCH
4.6.2 Feststellbremse
Die Jogging-Bremse funktioniert auch als Feststellbremse, um die ChildPod®Räder zu blockieren. Dies funktioniert auch während des Transporterbetriebs.
Feststellbremsen Bedienen
1. Ziehen Sie am
Bremshebel/der
Feststellbremse an
der Schubstange.
Ziehen Sie, bis die
Sperre einrastet,
und lassen Sie dann
den Hebel los. Der
Hebel ist nun in
der Bremsposition
arretiert.
Feststellbremse Lösen
1. Ziehen Sie am Bremshebel/der Feststellbremse an der Schubstange. Die
Verriegelung wird dadurch gelöst.
2. Lassen Sie den Bremshebel/die Feststellbremse los.
! WARNUNG!
Prüfen Sie, dass die Feststellbremse gelöst ist, bevor Sie die
LeaderLink® Bremsenkupplung sichern. Die LeaderLink®-Bremsen
werden nicht funktionieren, wenn die Feststellbremse verriegelt ist,
während die Bremsenkupplung gesichert wird.
4.7 Sicherheitsfähnlein
Für den Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb.
101
DEUTSCH
1. Führen Sie die
Fahnenstange in die
dafür vorgesehene
Außentasche.
4.8 Sicherheitsleine
Für den Kinderwagen- und Joggerbetrieb. Die Sicherheitsleine kann an der
Kupplung des ChildPods® angebracht werden.
4.8.1 Sicherheitsleine Anbringen
1. Befestigen Sie die Sicherheitsleine an der Kupplung.
2. Sie können die Sicherheitsleine mit Hilfe der Schlaufe festziehen. Die
Sicherheitsleine hat an beiden Enden eine Schlaufe. Ziehen Sie die Leine fest an.
4.8.2 Verwendung der Sicherheitsleine
1. Legen Sie die Schlaufe der Sicherheitsleine um Ihr Handgelenk.
2. Wenn Sie die Leine nicht benötigen, können Sie sie in einer der Taschen des
ChildPods® mitführen.
! WARNUNG!
Falls beim Kinderwagen- oder Joggerbetrieb die Sicherheitsleine
nicht benutzt wird, könnten Sie die Kontrolle über den ChildPod®
verlieren oder er könnte davonrollen. Benutzen Sie während des
Kinderwagen- und Joggerbetriebs immer die Sicherheitsleine.
! WARNUNG!
Während des Transporter- oder Anhängerbetriebs darf die
Sicherheitsleine nicht benutzt werden. Wenn Sie die Sicherheitsleine
nicht benötigen, können Sie sie in der Tasche des ChildPods®
mitführen. Die Sicherheitsleine könnte sich sonst in den Rädern des
ChildPods® verfangen oder die Kupplungsklemmen beeinträchtigen.
102
5.0 Transporterbetrieb
Vorbereiten
DEUTSCH
Nachdem Sie nun Ihren Leader™ ausgepackt und ChildPod® und
Fahrrad vorbereitet haben, können Sie beide für den Transporterbetrieb
zusammenkuppeln.
5.1 ChildPod® und Fahrrad Vorbereiten
1. Bringen Sie die Schubstange
in eine Vorwärtsposition.
2. Lösen Sie den Bowdenzug
von der Vorderradbremse des
Fahrrads.
3. Entfernen Sie das Vorderrad
mit dem Schnellspanner.
4. Öffnen Sie die Pod-Klemmen.
HINWEIS
Lesen Sie bitte Abschnitt 4, Bedienung des ChildPods®, für
spezifische Anweisungen zur Umpositionierung der Schubstange.
103
5.1.1 Schubstange Umpositionieren
! WARNUNG!
DEUTSCH
Falls sich die Schubstange beim Transporterbetrieb nicht in der
Vorwärtsposition befindet, kann die Lenkung beeinträchtigt werden.
HINWEIS
Wenn sich beim Anhänger- oder Transporterbetrieb die Schubstange in
der Vorwärtsposition befindet, dient sie als Überrollbügel im Falle eines
Unfalls. Die Kinder im ChildPod® sind dadurch zusätzlich gesichert.
5.1.2 Lösen des Bowdenzugs der Vorderradbremse
1. Pressen Sie die
Bremsbügel
zusammen und
haken Sie den
Bowdenzug aus.
5.1.3 Vorderrad Entfernen
104
1. Drehen Sie am
Schnellspanner und
öffnen Sie ihn.
5.1.4 Öffnen der Pod-Klemmen
1. Drehen Sie die
Knöpfe der PodKlemmen im
Gegenuhrzeigersinn.
105
DEUTSCH
2. Halten Sie die
Mutter (auf der
gegenüberliegenden
Seite) fest und
drehen Sie gegen
den Uhrzeigersinn,
um das Vorderrad
entfernen zu können.
5.2 Fahrrad und ChildPod® verkuppeln
1. Führen Sie das Fahrrad in die Stange des
LeaderLinks®.
2. Öffnen Sie die LeaderLink® Lenkverbindung.
DEUTSCH
3. Sichern Sie die Pod-Klemme mit der
Kupplung.
4. Sichern Sie die LeaderLink®
Bremsenkupplung.
5.2.1 Fahrrad in die Stange des LeaderLinks® führen
1. Bringen Sie die
Fahrradgabel hinter
den ChildPod® und
führen Sie das Fahrrad
auf die LeaderLink®Stange hinunter.
Diese befindet sich
zwischen den PodTaschen und der
Kupplung.
106
5.2.2 Öffnen der LeaderLink® Lenkverbindung
! WARNUNG!
Die Ausfallenden der Gabel und
die LeaderLink®-Lenkverbindung
müssen genau übereinstimmen.
Falls dies nicht der Fall ist, könnte
die Lenkung im Transporterbetrieb beeinträchtigt werden.
5.2.3 Fahrrad und ChildPod® sichern
1. Positionieren Sie die
Pod-Klemme, so dass
sie genau um die
Kupplung passt.
! WARNUNG!
Failure to secure the Pod Clamp
securely can cause the Leader™ to
lose structural stability and may
result in serious injury or death.
2. Halten Sie die PodKlemme fest und
drehen Sie den Knopf
der Klemme im
Uhrzeigersinn.
107
DEUTSCH
1. Halten Sie die Gabel
gerade und passen
Sie die Ausfallenden
der Lenkverbindung
an, die sich unten
auf der LeaderLink®Stange befindet.
5.2.4 LeaderLink® Bremsenkupplung Aktivieren
DEUTSCH
1. Drehen Sie den Knopf
der LeaderLink®
Bremsenkupplung
im Uhrzeigersinn, um
den Bremshebel mit
den Trommelbremsen
des ChildPods® zu
verbinden.
! WARNUNG!
Prüfen Sie, dass die Feststellbremse gelöst ist, bevor Sie die
LeaderLink® Bremsenkupplung sichern. Die LeaderLink®-Bremsen
werden nicht funktionieren, wenn die Feststellbremse verriegelt ist,
während die Bremsenkupplung gesichert wird.
! WARNUNG!
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die LeaderLink® Bremsen
und Lenkung korrekt funktionieren.
108
5.3 ChildPod® Umwandeln
1. Caster-Räder hochklappen.
2. Sicherheitsfähnlein anbringen.
DEUTSCH
3. Lenksperre entriegeln.
4. Sicherheitsleine in der Außentasche des
ChildPods® verstauen.
5. Vorderrad des Fahrrads aufbewahren.
HINWEIS
Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung
des ChildPods®.
5.3.1 Caster-Räder Hochklappen
! WARNUNG!
Falls beim Jogger-, Anhänger- oder Transporterbetrieb die CasterRäder heruntergeklappt sind, könnten sie an Objekte stoßen oder
hängenbleiben, worauf Sie die Kontrolle verlieren könnten.
HINWEIS
Im Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb kann es zu
Beschädigungen führen, wenn die Caster-Räder nicht benutzt werden.
109
5.3.2 Lenksperre Entriegeln
! WARNUNG!
DEUTSCH
Falls die Lenksperre beim Transporterbetrieb nicht entriegelt ist, kann
der Leader™ nicht gelenkt werden.
5.3.3 Vorderrad des Fahrrads aufbewahren
HINWEIS
Das Vorderrad kann auch mit Hilfe der Vorderradhalterung des Gepäckträgers mitgeführt werden. Dieses Zubehör ist separat erhältlich.
5.3.4 Sicherheitsleine Aufbewahren
! WARNUNG!
Während des Transporter- oder Anhängerbetriebs darf die
Sicherheitsleine nicht benutzt werden. Wenn Sie die Sicherheitsleine
nicht benötigen, können Sie sie in der Tasche des ChildPods®
mitführen. Die Sicherheitsleine könnte sich sonst in den Rädern des
ChildPods® verfangen oder die Kupplungsklemmen beeinträchtigen.
110
6.0 Für Fahrrad- oder Kinderwagenbetrieb umwandeln
DEUTSCH
6.1 Leader™ Abkoppeln
1. Caster-Räder herunterlassen
2. Sicherheitsfähnlein
entfernen
3. LeaderLink® Bremsenkupplung
entriegeln
4. Pod-Klemmen öffnen
5. Fahrrad vom ChildPod®
abkuppeln
HINWEIS
Lesen Sie bitte Abschnitt 4, Bedienung des ChildPods®, für
spezifische Anweisungen zum Herunterklappen der Caster-Räder.
6.1.1 Caster-Räder Herunterlassen
! VORSICHT!
Halten Sie Ihre Finger nicht in bewegliche Teile. Sie könnten die
Finger einklemmen.
111
6.1.2 LeaderLink® Bremsenkupplung Entriegeln
1. Im Gegenuhrzeigersinn
drehen.
HINWEIS
DEUTSCH
Ziehen Sie am LeaderLink®
Bremsenkupplungsgriff, um zu
prüfen, dass die Bremsenkupplung
entriegelt ist. Das Fahrrad kann
nicht vom ChildPod® abgekuppelt
werden, wenn die Verbindung
nicht entriegelt ist.
6.1.3 Öffnen der Pod-Klemmen
1. Im Gegenuhrzeigersinn
drehen.
6.1.4 Leader™ Abkoppeln
1. Heben Sie das
Fahrrad an, um es
vom ChildPod®
abzukuppeln.
HINWEIS
Falls das Fahrrad nicht einfach
abgekuppelt werden kann, sollten
Sie prüfen, ob die LeaderLink®
Bremsenkupplung und die PodKlemmen entriegelt sind.
112
6.2 Fahrrad Vorbereiten
1. Vorderrad des Fahrrads installieren.
2. Bowdenzug für die Vorderradbremse installieren.
DEUTSCH
3. Pod-Klemmen sichern.
HINWEIS
Lesen Sie bitte das Fahrrad-Handbuch für genaue Anweisungen zur
Installation des Vorderrads.
HINWEIS
Bitte lesen Sie Abschnitt 3, Auspacken des Leaders™, für spezifische
Anweisungen zum Bowdenzug und den Pod-Klemmen.
113
DEUTSCH
6.3 ChildPod® Vorbereiten
1. Lenksperre einrasten
2. Schubstange umpositionieren
HINWEIS
Lesen Sie bitte Abschnitt 4, Bedienung des ChildPods®, für spezifische
Anweisungen zur Lenksperre und Umpositionierung der Schubstange.
! WARNUNG!
Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder Anhängerbetrieb die
Lenksperre nicht eingerastet ist, wird die Lenkung des ChildPods®
erschwert, was zu Verletzungen führen kann.
! WARNUNG!
Falls beim Kinderwagen- oder Joggerbetrieb die Sicherheitsleine
nicht benutzt wird, könnten Sie die Kontrolle über den ChildPod®
verlieren oder er könnte davonrollen. Benutzen Sie während des
Kinderwagen- und Joggerbetriebs immer die Sicherheitsleine.
114
7.0 Vorbereiten für die
Aufbewahrung
DEUTSCH
Der ChildPod® kann zusammengefaltet einfach aufbewahrt werden.
1. Schubstange nach unten umlegen.
2. Pod zusammenklappen.
3. Hinterräder (mit
Druckknopfentriegelung) entfernen.
4. Caster-Räder hochklappen und sichern.
HINWEIS
Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung
des ChildPods®.
115
8.0 Kindersicherung
DEUTSCH
8.1 Gurten
Das Zigo®-Gurtensystem besteht aus Sitzgurt und Hosenträgergurt. Es ist
für ein Kind vorgesehen, kann aber durch den Erwerb eines zusätzlichen
Hosenträgergurts für zwei Kinder benutzt werden.
Oberer
Querriemen
Mittlerer
Querriemen
Unterer
Querriemen
Verstellbarer Gurt
Aufhängung
Gurtschlossschlitz
Sitzgurtschloss
Sitzgurt
Sitzgurt - Schloss
116
Sitzgurt - Endstück
8.1.1 Gurtgröße Einstellen
Der Hosenträgergurt kann für drei verschiedene Größen eingestellt werden, je
nach Größe des Kindes, indem die Gurte durch eine, zwei oder keine Querriemen
durchgeführt wird.
• 12 Monate alt oder jünger: Benutzen Sie den unteren und mittleren
Querriemen.
DEUTSCH
• 12 bis 36 Monate alt: Benutzen Sie nur den mittleren Querriemen.
• Älter als 36 Monate: Benutzen Sie keinen der Querriemen.
1. Nehmen Sie die Gurten von der Aufhängung ab.
2. Ziehen Sie beide Gurten aus den Querriemen.
3. Führen Sie die Gurten durch die entsprechende Anzahl Querriemen und
verbinden Sie sie mit der Aufhängung.
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
8.1.2 Kind im ChildPod® Sichern
Legen Sie den Hosenträgergurt nach oben zur Seite, bevor Sie das Kind
hineinsetzen. Setzen Sie das Kind in den ChildPod® und platzieren Sie die
Sitzgurte zwischen den Beinen. Legen Sie dem Kind die Hosenträgergurte an.
Passen Sie Sitz- und Hosenträgergurten so an, dass sich die Schnallen in der Mitte
des unteren Brustbereichs des Kindes befinden.
1. Führen Sie das
Sitzgurtende in das
Gurtschloss der
Hosenträgergurte.
2. Ziehen Sie an den
Gurten, so dass der
Hosenträgergurt fest
sitzt.
3. Ziehen Sie an der
Sitzgurte, so dass sie
fest sitzt.
! WARNUNG!
Passen Sie die Sicherheitsgurten immer Ihrem Kind an, so dass
sie im unteren Brustbereich zusammen kommen. Falls die Gurten
zu nahe am Hals des Kindes sitzen, kann dies zu schweren
Verletzungen oder Tod führen.
117
! WARNUNG!
Sobald Ihr Kind ohne Hilfe aufrecht sitzen kann, müssen Sie die
Gurten verwenden.
DEUTSCH
! WARNUNG!
Herausfallen kann zu schweren Verletzungen führen. Benutzen Sie
immer alle Gurten.
! WARNUNG!
Wenn Sie ein einzelnes Kind nicht in der Mitte platzieren, könnte der
ChildPod® umkippen und schwere Verletzungen oder Tod verursachen.
8.1.3 Zigo®-Gurtensystem für zwei Kinder erweitern:
Bringen Sie Hosenträgergurten nebeneinander für zwei (2) Kinder an. (Optionaler
zusätzlicher Hosenträgergurt wird benötigt.)
1. Entfernen Sie den Hosenträgergurt von den Querriemen und der Aufhängung.
2. Installieren Sie die Hosenträgergurten für die linke Seite. Wählen Sie die
passende Gurthöhe und führen Sie die Gurten durch die entsprechende
Anzahl Querriemen und verbinden Sie sie mit der Aufhängung.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die Hosenträgergurte auf der rechten Seite.
Sitzgurten Umpositionieren
Der Sitzgurt in der Mitte muss von der mittleren Gurtbefestigung umpositioniert
werden.
1. Entfernen Sie das
Sitzkissen und
entfernen Sie den
Sitzgurt von den
Befestigungen.
118
Vertikale Querriemen
2. Die Sitzgurten sind
durch vertikale
Querriemen geführt.
Nehmen Sie sie aus
diesen Querriemen
hinaus.
DEUTSCH
3. Setzen Sie das
Sitzkissen wieder
an seinen Platz
und befestigen
Sie die Sitzgurten
an den äußeren
Befestigungen.
119
8.2 Klimaregelung
DEUTSCH
Der Leader™ wird mit einer Sonnenblende geliefert, die die Kinder im
ChildPod® schützt. Sie ist mit einer ViewPort (Sichtfenster) ausgestattet,
damit Sie Ihre Passagiere sehen können. Zum Schutz vor Insekten,
Partikeln, Wind und Regen ist zusätzliches Zubehör erhältlich, wie z. B. das
Umgebungsschutzsystem oder zusätzlicher Regenschutz.
8.2.1 Sonnenblende und ViewPort
Wenn Sie die Sonnenblende benutzen möchten, können Sie sie einfach mit
den Klettverschlüssen außen am ChildPod® befestigen. Sie können Sie auch
einmal falten, für bessere Sicht, oder ganz entfernen. Die Sonnenblende ist
mit einem Sichtfenster ausgestattet, damit Sie Ihre Kinder sehen können.
Installieren der Sonnenblende
1. Sie können die
Sonnenblende mit
den Klettverschlüssen
außen am ChildPod®
befestigen. Die
Klettverschlüsse
befinden sich hinten
am ChildPod® plus
zwei oberhalb der
Öffnung.
Aufbewahren der Sonnenblende
1. Falten Sie die
Sonnenblende
ein Mal um und
benutzen Sie die
Klettverschlüsse
neben dem
Sichtfenster.
120
Verwenden des ViewPorts
1. Der ViewPort
kann mit zwei
Klettverschlüssen
angebracht werden.
DEUTSCH
Aufbewahren des ViewPorts
1. Entfernen Sie den
ViewPort von der
Sonnenblende.
2. Einmal zurück
falten und mit den
Klettverschlüssen
auf der Rückseite
des ChildPods®
befestigen.
Entfernen der Sonnenblende
1. Einfach von den
Klettverschlüssen
vom ChildPod®
entfernen.
121
8.3 Persönliche Sachen Mitführen
DEUTSCH
Der Leader™ bietet mehrere Möglichkeiten, wo Sie Ihre Sachen und die Ihrer
Kinder verstauen können, einschließlich äußere und innere Taschen.
8.3.1 Aufbewahren des Vorderrads
Das Vorderrad des Fahrrads kann am Gepäckträger befestigt werden. Dieser
ist als separates Zubehör erhältlich. Siehe Abschnitt 11, Zubehör.
8.3.2 Taschen
Taschen befinden sich auf der Rückseite des ChildPods®. Dort befinden
sich zwei große Einkaufsnetze. Im oberen Netz finden Sie zwei kleinere
Netztaschen und eine Tasche mit Reißverschluss, für wertvollere
Gegenstände. Innerhalb des ChildPods® befinden sich Taschen auf beiden
Seiten.
122
9.0 Pflege und Wartung
9.1 Abnutzung und Verschleiß
Falls Ihr Leader™ häufig schlechtem Wetter ausgesetzt ist, kann es sein, dass
gewisse Bestandteile vor Ablauf der Garantiezeit abgenutzt werden. Das heißt
nicht, dass Ihr Leader™ nun an Funktionalität einbüßt. Bringen Sie ihn zum
nächsten Zigo® Händler für einen Service oder wenden Sie sich direkt an Zigo®.
Die folgenden Bestandteile unterliegen Abnutzung und Verschleiß:
- Reifen
- Felgen, Radnaben und -achsen sowie Speichen
- Bestandteile der LeaderLink® Lenkung
- LeaderLink® Verbindungspunkte
- LeaderLink® Bremskabel
- Jogging-/Feststellbremsen
- Trommelbremsen
- Bremsgummis
- Bestandteile des Gurtsystems
- Bestandteile aus Stoff
- Sitzkissen des ChildPods®
Aufgrund von:
- Passagier- und Nutzlasten
- Nutzungsgrad
- Fahrverhalten
- Wettereinflüssen
- UV-Strahlen
- Luftfeuchtigkeit
- Schmutz
- Temperatur
- Nässe
- Salzwasser
- Straßensalz
- Lagerbedingungen
123
DEUTSCH
Ihr Zigo® Leader™ ist von höchster Qualität und mit der richtigen Pflege werden
Sie ihn viele Jahre genießen können! Dabei kommt es darauf an, wie häufig Sie
Ihren Leader™ benutzen sowie auf Pflege und Wartung.
DEUTSCH
Halten Sie Ihren Leader™ sauber.
Der Leader™ ist ein Fahrzeug für draußen mit beweglichen Bestandteilen. Halten
Sie Ihren Leader sauber. Nach jeder Fahrt sollten Sie das Fahrzeug mit einem
Baumwolllappen säubern. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel. Nur eine milde
Seifenlösung und Wasser. Durch sorgfältige Pflege und Wartung verlängern Sie
die Lebenszeit des Produkts. Weitere Anleitungen und entsprechende Videos gibt
es unter www.myzigo.com.
9.2 Stoffe
Prüfen Sie die Stoffbestandteile des ChildPods®, des Gurtsystems und der Kissen
regelmäßig auf Risse oder andere Beschädigungen. Durch Risse in den Stoffen
könnten sich Ihre Kinder an beweglichen Teilen verletzen. Risse im Gurtsystem
können Ihre Kinder im Falle eines Unfalls einem Risiko aussetzen.
Reinigen Sie die Stoffe mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und
warmem Wasser von Hand. Benutzen Sie nie Verdünner oder Lösungsmittel.
Prüfen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer kleinen unauffälligen Stelle des
Stoffs. Die Stoffe sind nicht für Waschmaschinen geeignet.
9.3 Mechanismus des ChildPods®
Benutzen Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, um alle Bereiche der folgenden
Bestandteile zu reinigen. Dadurch stellen Sie sicher, dass sich Schmutz nicht
ablagern und die beweglichen Teile beeinträchtigen kann.
1. Caster-Räder
2. Schubstange
3. Pod-Klemmen, innen und außen
4. LeaderLink®-Stange
9.4 Reifen, Felgen, Naben, Achsen und Speichen
Benutzen Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, um die Räder, Naben und Achsen
Ihres Leaders™ zu reinigen. Reinigen Sie auch die Reifen regelmäßig.
9.5 Langzeitlagerung
Lagern Sie Ihren Zigo® Leader™ an einem gut durchlüfteten, trockenen Ort, damit
sich Moder und Schimmel nicht bilden können. Während der Langzeitlagerung
124
sollte Ihr Leader™ keinem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Lagern Sie Ihren
Leader™ nicht im Transporterbetrieb oder gekuppelt mit dem Fahrrad im
Anhängerbetrieb für mehr als zwei Monate.
9.6 Saisonale Wartung
• Prüfen Sie Schrauben und Muttern der LeaderLink® Lenkung und Verbindungen
und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
• Prüfen Sie die Bremsen des ChildPod® auf übermäßige
Abnutzungserscheinungen.
• Prüfen Sie die LeaderLink® Verbindung, um sicherzustellen, dass die Bremsen
verbunden sind.
• Beachten Sie bitte das Fahrrad-Handbuch bezüglich Wartung des Fahrrads.
9.7 LeaderLink®
Stellen Sie sicher, dass die LeaderLink® Bremsenkupplung und Pod-Klemmen
korrekt verbunden sind. Diese Verbindungen müssen mit Kraft angezogen
werden. Prüfen Sie, dass die Ausfallenden der Gabel korrekt mit der
Lenkverbindung gekuppelt sind. Beschädigungen der Ausfallenden oder
Lenkverbindung können zu Fehlfunktionen der LeaderLink® Lenkung führen.
Falls die Bremsenkupplung, Pod-Klemmen, Ausfallenden oder Lenkverbindung
beschädigt oder falsch verbunden sind, sollten Sie Ihren Zigo® Leader™ nicht
weiter benutzen und sofort zum nächsten autorisierten Zigo® Händler bringen
oder mit Zigo® direkt Kontakt aufnehmen.
9.7.1 LeaderLink® Bremsen
Wie bei allen Bremssystemen muss auch das LeaderLink® Bremssystem von Zeit
zu Zeit neu eingestellt werden. Bitte lesen Sie dazu diesen Abschnitt sorgfältig
durch. Die LeaderLink® Balance-Bremsen sind ferner mit der Jogging-Bremse des
ChildPods® und teilweise mit der Vorderbremse des Fahrrads verbunden.
! WARNUNG!
Falls Sie feststellen, dass die LeaderLink® Balance-Bremsen neu
eingestellt werden sollten, müssen Sie wie folgt vorgehen.
Nichtbeachtung könnte zu Fehlfunktionen des LeaderLink® BalanceBremssystems führen.
125
DEUTSCH
Die Rahmen des ChildPods® und Fahrrads sollten regelmäßig gereinigt werden.
Lassen Sie das Fahrrad gemäß Handbuch warten.
Anpassen des Spanners des Bremshebels:
1. Richten Sie Ihren Leader™ für den Transportbetrieb ein und verbinden Sie die
LeaderLink® Bremsenkupplung.
Bremsspanner
DEUTSCH
Bremskabelverbindung
2. Drehen Sie am
linken Bremshebel
des Fahrrads
den Spanner im
Gegenuhrzeigersinn
ca. 3 – 4 mm.
! WARNUNG!
Drehen Sie den Spanner nicht mehr als 3—4 mm. Die Bremsenkupplung
könnte sonst bei zukünftigen Verbindungen versagen.
3. Koppeln Sie die Bremsenkupplung ab und verbinden Sie sie dann wieder.
Prüfen Sie die Bremsverbindung.
4. Falls die Bremsenkupplung nicht verbindet, drehen Sie den Spanner im
Uhrzeigersinn, um die Spannung etwas zu lösen, und versuchen Sie es danach
erneut.
5. Drehen Sie nicht am Spanner der Bremskabelverbindung.
Anpassen des Spanners der Radbremse:
An der Radnabe des ChildPods® befinden sich zwei Spanner. Der obere
Bremsspanner ist mit der LeaderLink® Bremsenkupplung verbunden und der
untere mit der Jogging-Bremse des ChildPods®.
HINWEIS
Der Bremsgummi sollte so nah
wie möglich an der Felge sein,
ohne diese zu berühren.
LeaderLink® Bremsspanner
Jogging-Bremse Bremsspanner
126
1. Drehen Sie den oberen Bremsspanner im Gegenuhrzeigersinn.
2. Prüfen Sie, dass der Bremsgummi die Felge nicht berührt. Heben Sie das
Hinterrad des ChildPods® vom Boden und drehen Sie es. Es sollte sich frei
drehen.
3. Falls der Bremsgummi die Felge berührt, wird sich das Hinterrad nicht frei
drehen. In diesem Fall drehen Sie den Spanner im Uhrzeigersinn etwas zurück.
DEUTSCH
4. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
Anpassen der Jogging- und Feststellbremsen:
Drehen Sie nicht am Bremsspanner der Radnaben des ChildPods®, um die
Jogging- und Feststellbremsen anzupassen.
1. Drehen Sie den Spanner des Bremshebels auf der Schubstange des ChildPods®
im Gegenuhrzeigersinn. Dadurch wird die Spannung der Bremskabel
vergrößert.
2. Schauen Sie auf die Bremsarme des ChildPods®. Erzeugen Sie nicht so viel
Spannung, dass sich die Bremsarme anfangen zu bewegen.
Anpassen der Vorderradbremse des Fahrrads:
Die Vorderradbremse des Fahrrads kann nur durch Anpassen der Bremsgummis
eingestellt werden.
1. Richten Sie Ihren Leader™ für den Fahrradbetrieb ein.
2. Drehen Sie nicht am Spanner des Bremshebels.
3. Gehen Sie gemäß Fahrrad-Handbuch vor.
9.7.2 Bestandteile der LeaderLink® Lenkung
Der Vorbau gleicht die Lenkstange der Fahrradgabel an. Die LeaderLink®
Lenkverbindung überträgt die Bewegungen der Gabel auf die Hinterräder des
ChildPods® durch die LeaderLink® Holme und das Lenksystem.
Die Holme verbinden die LeaderLink® Lenkung mit den Lenkzwischenstangen.
Bewegungen werden auf BEIDE Hinterräder des ChildPods® gleichzeitig
übertragen. Die Lenkzwischenstange hält die Hinterräder des ChildPods® parallel
zueinander. Bewegungen der Lenkzwischenstange lenken die Räder nach innen
oder außen.
Die Einstellungen der Lenkung Ihres Leaders™ werden bei der Herstellung
vorgenommen. Wir empfehlen dringend, dass Sie an der Lenkzwischenstange
und den Holmen des Lenksystems KEINE Anpassungen vornehmen, außer es
ist absolut unumgänglich. Saisonale Wartung der Schrauben und Muttern des
Lenksystems sollte etwaigen Anpassungen während der gesamten Lebensdauer
des Produkts vorbeugen. Falls es jedoch unumgänglich ist, das Lenksystem
127
neu einzustellen, empfehlen wir, dass Sie nur zwischen Stange und Gabel
Anpassungen vornehmen. Bringen Sie Ihren Zigo® Leader™ zum nächsten
autorisierten Zigo® Händler für Anpassungen oder nehmen Sie direkt mit Zigo®
Kontakt auf.
Anpassungen zwischen Stange und Gabel
DEUTSCH
1. Lösen Sie beide
Klemmbolzen
mit ein oder zwei
Umdrehungen.
2. Klopfen Sie mit der
Handfläche auf
die Stange, bis Sie
geradeaus gerichtet
ist.
Klemmbolzen
der Stange
3. Ziehen Sie die zwei
Klemmbolzen wieder
fest an mit gleich
viel Umdrehungen,
wie Sie zum Lösen
benötigten.
Stange
! WARNUNG!
Falls die Klemmbolzen der Lenkstange nicht korrekt angezogen
sind, könnte die Lenkung beeinträchtigt werden und Sie könnten
die Kontrolle verlieren und stürzen. Halten Sie das Vorderrad des
Fahrrads zwischen Ihren Beinen und versuchen Sie die Lenkstange
zu drehen. Falls sich die Lenkstange dreht (und nicht das Vorderrad),
bringen Sie die Lenkstange in die korrekte Position und ziehen Sie
die Klemmen an.
NUR für Profis
Anpassen der Holme und Lenkzwischenstange.
1. Lösen Sie Schrauben und Muttern.
2. Bewegen Sie Holm/Lenkzwischenstange in die korrekte Position.
3. Ziehen Sie die Muttern und Schrauben an.
4. Fragen Sie Zigo® nach weiteren Instruktionen.
128
Lenkzwischenstange
DEUTSCH
Holm
Spannmutter
129
10.0 Spezifikationen
Bestandteil
Spezifikationen
Hinweise
Leader™
Transporterbetrieb
Umgekehrtes Dreirad
Zwei Vorderräder
Zwei Vorderräder
Fahrrad
Vorstadt-Fahrrad
Jogger (Zubehör)
3 Räder
Kinderwagen
mit einzelnem
Vorderrad
Kinderwagen
4 Räder
Zwei CasterRäder vorne
Anhängerbetrieb
(Zubehör)
Kupplungsarm
Kinderwagen
Kann an jedem
Fahrrad mit
Anhängerkupplung angebracht werden.
DEUTSCH
Betriebsart:
Lenkung
Leader™
Transporterbetrieb
Holm und Lenkzwischenstange
Fahrrad
Standard-Fahrrad
Kinderwagen
Caster-Räder vorne
Räder
Kinderwagen vorne
8-Zoll Caster-Räder
Kinderwagen hinten/
Dreirad vorne
20-Zoll Nabenbremsen
Druckknopfentriegelung
Fahrrad hinten
20-Zoll Nabenbremsen und
-schaltung
Fahrrad vorne
20-Zoll Laufrad
Jogger
16-Zoll Laufrad
Anzahl Kinder
1 oder 2 mit zusätzlichem
Hosenträgergurt (Zubehör)
Bremsen
Trommelbremsen vorne
und hinten, Jogging- und
Feststellbremse
Dreirad vorne
130
Integrierte Trommelbremsen
(2)
Fahrrad vorne
Cantilever-Bremse
Fahrrad hinten
Integrierte Trommelbremse
Jogger/Parken
Durch ChildPod®-Trommelbremsen
3 Gänge, integrierte Nabenschaltung
Einstellbare Schubstange
Verschiedene Positionen
Sicherheit der Kinder
5-Punkt-Hosenträgergurte,
verstellbar
DEUTSCH
Schaltung
Gepolsterte
Gurten und
Sitzgurte
Abmessungen (cm):
Breite
80 cm
Längen:
Gesamtlänge
224 cm
Kinderwagen
107 cm
Jogger
147 cm
Fahrrad
160 cm
Boden bis Schubstange
89 cm bei horizontaler Positionierung
Breite
60 cm
Sitzbreite
48 cm
Kniebreite
48 cm
Kopfhöhe
64 cm
Hüfte bis Knie
25 cm
Knie bis Fuß
36 cm
Nutzlast
36,4 kg
Kinderwagengewicht
18,6 kg
Fahrradgewicht
15,5 kg
Sonnenblende
Teilweise Abdeckung
Schutznetz (Zubehör, ECS)
Rundumschutz vor Insekten
und Schmutz
Mehrere
Positionen von
79 cm bis 107 cm
Windschutz (Zubehör, ECS) Schützt den Childpod® vor
leichtem Regen und Wind.
Regenabdeckung
(Zubehör)
Klare PVC-Abdeckung
gemäß RohS-Richtlinien
131
Aufbewahrung des vorderen Laufrads
Mit der Radbefestigung des
Gepäckträgers
DEUTSCH
Merkmale:
Dynamische Bremsen
Die Trommelbremsen des
ChildPods® werden automatisch eingestellt.
Kindersitz vorne
Bessere Sicht und
Überwachung der Kinder
Hinterräder des ChildPods®
mit Druckknopfentriegelung
Einfaches Ändern der
Betriebsart
Sicherheitsgehäuse zum
Schutz der Kinder im
ChildPod®
Knautschzone vorne
Zigo® Leuchtstreifen für
hohe Sichtbarkeit
Reflektierende Materialien
132
11.0 Zubehör
11.1 Jogger-Kit für den ChildPod®
DEUTSCH
Wandelt den ChildPod® vom Kinderwagen in einen Jogger um.
11.1.1 Jogger-Kit installieren
Zubehörhalterung
Sicherheitsstift
Jogger-Halterung
1. Befestigen Sie den
Jogger-Kit an der
Zubehörhalterung
des Pods, vorne am
ChildPod®-Rahmen.
133
2. Führen Sie den
Sicherheitsstift durch
die Halterung.
! WARNUNG!
DEUTSCH
Stellen Sie sicher, dass der
Sicherheitsstift korrekt eingeführt
wurde.
11.1.2 ChildPod® Umwandeln
1. Caster-Räder hochklappen
2. Lenksperre einrasten
3. Schubstange anpassen
4. Sicherheitsfähnlein anbringen
5. Sicherheitsleine befestigen
HINWEIS
Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung
des ChildPods®.
134
Caster-Räder Hochklappen
! WARNUNG!
Falls beim Jogger-, Anhänger- oder Transporterbetrieb die CasterRäder heruntergeklappt sind, könnten sie an Objekte stoßen oder
hängenbleiben, worauf Sie die Kontrolle verlieren könnten.
DEUTSCH
HINWEIS
Im Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb kann es zu
Beschädigungen führen, wenn die Caster-Räder nicht benutzt werden.
Lenksperre Einrasten
! WARNUNG!
Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder Anhängerbetrieb die
Lenksperre nicht eingerastet ist, wird die Lenkung des ChildPods®
erschwert, was zu Verletzungen führen kann.
Sicherheitsleine Befestigen
! WARNUNG!
Falls beim Kinderwagen- oder Joggerbetrieb die Sicherheitsleine
nicht benutzt wird, könnten Sie die Kontrolle über den ChildPod®
verlieren oder er könnte davonrollen. Benutzen Sie während des
Kinderwagen- und Joggerbetriebs immer die Sicherheitsleine.
11.1.3 Spurführung des Jogger-Kits neu einstellen
Mit der Zeit kann es sein, dass die Spurführung des Joggers sich ändert. Sie können dies beheben, indem Sie die Zubehörhalterung des Pods nach links oder
rechts verschieben.
1. Lösen Sie die Schrauben der
Bolzen
Zubehörhalterung des Pods mit
einem Inbusschlüssel. Halten Sie
dabei die Muttern auf der Unterseite
der Zubehörhalterung fest.
2. Verschieben Sie die Halterung nach
Bedarf nach links oder rechts.
Mutter
3. Prüfen Sie die Spurführung, indem
Sie mit dem Jogger ein paar Meter
rennen. Nehmen Sie nach Bedarf
erneut eine Anpassung vor.
135
11.2 Anhänger-Kit für den ChildPod®
Wandelt der ChildPod® vom Kinderwagen in einen Anhänger um. Im Anhängerbetrieb kann der ChildPod® mit jedem beliebigen Fahrrad mit 28-Zoll-Rädern
benutzt werden.
DEUTSCH
HINWEIS
Stellen Sie das Fahrrad auf dem Ständer auf während der Montage.
11.2.1 Installieren der Anhängerkupplung
1. Entfernen Sie
die Radmutter
gegenüber der
Fahrerseite.
Klemme
Mutter
2. Befestigen Sie die
Anhängerkupplung.
3. Ziehen Sie die Mutter
an.
11.2.2 Installieren der Anhängerkupplung am ChildPod®
1. Führen Sie den
Kupplungsarm in die
Zubehörbefestigung
des ChildPods® ein.
2. Sichern Sie die
Kupplung mit dem
Sicherheitsstift.
3. Legen Sie den
Sicherheitsriemen
um den Rahmen und
befestigen Sie ihn.
136
11.2.3 Trailer-Kit mit Kupplung Verbinden
1. Führen Sie den
Kupplungsarm in die
Kupplung.
DEUTSCH
2. Sichern Sie die
Kupplung mit dem
Sicherheitsstift.
3. Legen Sie den
Sicherheitsriemen um
die Kettenstrebe und
befestigen Sie ihn.
11.2.4 ChildPod® Umwandeln
1. Caster-Räder hochklappen.
2. Schubstange in Vorwärtsposition
bringen.
3. Sicherheitsfähnlein
anbringen.
4. Lenksperre einrasten.
5. Sicherheitsleine
verstauen.
137
HINWEIS
Siehe auch Abschnitt 4 für spezifische Anweisungen zur Bedienung
des ChildPods®.
Caster-Räder Hochklappen
DEUTSCH
! WARNUNG!
Falls beim Jogger-, Anhänger- oder Transporterbetrieb die CasterRäder heruntergeklappt sind, könnten sie an Objekte stoßen oder
hängenbleiben, worauf Sie die Kontrolle verlieren könnten.
HINWEIS
Im Transporter-, Jogger- und Anhängerbetrieb kann es zu
Beschädigungen führen, wenn die Caster-Räder nicht benutzt werden.
Schubstange in Vorwärtsposition bringen
HINWEIS
Wenn sich beim Anhänger- oder Transporterbetrieb die
Schubstange in der Vorwärtsposition befindet, dient sie als
Überrollbügel im Falle eines Unfalls. Die Kinder im ChildPod® sind
dadurch zusätzlich gesichert.
Lenksperre Einrasten
! WARNUNG!
Falls beim Kinderwagen-, Jogger- oder Anhängerbetrieb die
Lenksperre nicht eingerastet ist, wird die Lenkung des ChildPods®
erschwert, was zu Verletzungen führen kann.
Sicherheitsleine Verstauen
! WARNUNG!
Während des Transporter- oder Anhängerbetriebs darf die
Sicherheitsleine nicht benutzt werden. Wenn Sie die Sicherheitsleine
nicht benötigen, können Sie sie in der Tasche des ChildPods®
mitführen. Die Sicherheitsleine könnte sich sonst in den Rädern des
ChildPods® verfangen oder die Kupplungsklemmen beeinträchtigen.
138
11.3 Zigo® Wetterschutzsysteme
Das Zigo® Wetterschutzsystem befindet sich in einer Tasche, die vorne am
ChildPod® angebracht werden kann. Es besteht aus einem Schutznetz und einem
leichten Regenschutz, der die Kinder vor Insekten und Nieselregen schützt. Es
kann in der ECS-Tasche, die vorne am ChildPod® angebracht werden kann, verstaut werden.
1. Die ECS-Tasche
kann auf den Seiten
des ChildPods®
angebracht werden.
11.3.2 Wetterschutz am ChildPod® installieren
Beide Schutznetze können an der Sonnenblende zum Schutz der Kinder
befestigt werden.
1. Wetterschutz an
der Sonnenblende
befestigen. Die
Sonnenblende ist mit
zwei Reißverschlüssen
ausgestattet. Der
Regenschutz
kann mit dem
Reißverschluss nahe
der Vorderkante
der Sonnenblende
befestigt werden.
2. Unten am
Wetterschutz sind
Elastikbänder
angebracht. Ziehen
Sie die Bänder runter
und um die Knöpfe
unten am ChildPod®.
139
DEUTSCH
11.3.1 ECS-Tasche am ChildPod® befestigen
DEUTSCH
3. Sichern Sie
sie mit den
Klettverschlüssen.
11.3.3 Beide Wetterschütze gleichzeitig verwenden
Falls Sie das Schutznetz installiert haben und dazu den Regenschutz benötigen,
kann dieser über dem Schutznetz angebracht werden.
1. Befestigen Sie
den Regenschutz
mit dem zweiten
Reißverschluss der
Sonnenblende.
2. Ziehen Sie die
Bänder runter und
um die Knöpfe
unten am ChildPod®
und sichern
Sie sie mit den
Klettverschlüssen.
11.3.4 Aufbewahren des Wetterschutzes am ChildPod®
Der Wetterschutz kann auf dem ChildPod® aufbewahrt werden.
1. Elastikbänder lösen.
2. Schutz zur
Sonnenblende hin
aufrollen.
3. Mit den
Elastikbändern auf
der Unterseite der
Sonnenblende
befestigen.
140
11.4 Zigo® Regenabdeckung
Die Zigo® Regenabdeckung schützt die Kinder bei starkem Regen. Sie kann direkt
über dem Wetterschutz installiert werden.
11.4.1 Regenabdeckung Installieren
2. Die Elastikbänder
werden an den
Knöpfen unten am
ChildPod® gesichert.
Klettverschlüssen
Klettverschlüssen
141
DEUTSCH
1. Die Regenabdeckung
wird mit den
Klettverschlüssen
befestigt.
11.5 Gepäckträger
DEUTSCH
11.5.1 Gepäckträger installieren
1. Passen Sie den Gepäckträger auf die 4 Befestigungen auf dem Fahrradrahmen
an. Die Befestigungsplatte des Vorderrads sollte gegen die Rückseite des
Fahrrads gerichtet sein.
2. Mit den mitgelieferten Schrauben kann der Gepäckträger am Rahmen
festgeschraubt werden.
Anschlussstelle
11.5.2 Aufbewahren des Vorderrads am Gepäckträger
1. Drehen Sie am Schnellspanner und öffnen Sie ihn. Lösen Sie die Mutter des
Schnellspanners so weit, dass Sie über die Befestigungsplatte passt.
2. Führen Sie den Schnellspanner in die Befestigungsplatte und drücken Sie ihn
hinunter. Er sollte sich immer noch frei drehen.
3. Ziehen Sie die Mutter an und schließen Sie den Schnellspanner. Ziehen Sie
nicht zu fest an. Falls Sie den Schnellspanner nicht problemlos schließen
können, lösen die Mutter um eine Vierteldrehung und versuchen Sie es erneut.
142
Schnellspannhebel
Schnellspannmutter
Anschlussplatte für das
Vorderrad
DEUTSCH
HINWEIS
Prüfen Sie, ob das Vorderrad korrekt gesichert ist. Die Mutter sollte
fest und flach auf der Oberfläche der Befestigungsplatte anliegen.
HINWEIS
Um die Radachse nicht zu beschädigen, sollten Sie das Rad nicht
mit zusätzlich Kraft oder Druck auf dem Rad befestigen.
143
11.6 Zigo®-Gurtensystem für zwei Kinder erweitern:
Bringen Sie Hosenträgergurten nebeneinander für zwei (2) Kinder an. (Optionaler
zusätzlicher Hosenträgergurt wird benötigt.)
DEUTSCH
Verstellbarer Gurt
Aufhängung
Oberer
Querriemen
Mittlerer
Querriemen
Unterer
Querriemen
Gurtschlossschlitz
1. Entfernen Sie den Hosenträgergurt von den Querriemen und der Aufhängung.
2. Installieren Sie die Hosenträgergurten für die linke Seite. Wählen Sie die
passende Gurthöhe und führen Sie die Gurten durch die entsprechende
Anzahl Querriemen und verbinden Sie sie mit der Aufhängung.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die Hosenträgergurte auf der rechten Seite.
HINWEIS
Bitte beachten Sie Abschnitt 8 für spezifische Anweisungen
bezüglich Kinder.
144
Sitzgurten Umpositionieren
Der Sitzgurt in der Mitte muss von der mittleren Gurtbefestigung umpositioniert
werden.
DEUTSCH
1. Entfernen Sie das
Sitzkissen und
entfernen Sie den
Sitzgurt von den
Befestigungen.
Vertikale Querriemen
2. Die Sitzgurten sind
durch vertikale
Querriemen geführt.
Nehmen Sie sie aus
diesen Querriemen
hinaus.
3. Setzen Sie das
Sitzkissen wieder
an seinen Platz
und befestigen
Sie die Sitzgurten
an den äußeren
Befestigungen.
145
146
DEUTSCH
1.0 Introducción
¡Felicidades por su compra de la nueva Zigo® Leader™!
La Leader™ es el primer vehículo de transporte familiar impulsado por la madre
o el padre. Su avanzado diseño combina la incomparable funcionalidad con su
facilidad de uso, la seguridad y la comodidad.
La Leader™ funciona en los modos siguientes:
• Bicicleta Cargador (Carrier Bicycle)
• Coche para bebé (Stroller)
• Bicicleta
• Coche para trotar o Jogger (es necesario el juego de accesorios Jogger)
• Remolque o Trailer (es necesario el juego de accesorios Trailer)
Embalada en dos cajas, la Leader™ puede ser ensamblada fácilmente en 10
minutos o menos utilizando sólo las herramientas suministradas. ¡Fije el manillar,
despliegue los pedales, acople la bicicleta al ChildPod®, y estará listo para salir
a conducir! La bicicleta Zigo® Leader™ incluye dos manuales: este Manual de
Montaje y Operación y un Manual del Propietario de la Bicicleta.
Lea ambos Manuales antes de utilizar la bicicleta.
Hemos hecho todos lo posible para que su experiencia con Zigo® sea
entretenida y segura. Asegúrese de revisar completamente este Manual de
montaje y operaciones y el Manual del propietario de la bicicleta adjunto para
conocer el funcionamiento y la seguridad del vehículo. En el modo Bicicleta
Cargador (Carrier Bicycle), la Zigo® Leader™ es un triciclo y, como tal, requiere un
conocimiento sobre su manipulación.
Lea ambos manuales completos antes de utilizar su Leader™ por primera
vez; entonces haga un recorrido de prueba con la Leader™ para entender sus
capacidades de funcionamiento antes de usarla con sus niños. Elija un ambiente
controlado, apartado de automóviles, otros ciclistas, obstáculos u otros peligros.
LEA LOS MANUALES. Guarde ambos manuales para referencias futuras.
147
ESPAÑOL
La Leader™ permite que padres y cuidadores lleven a uno o dos niños a pasear
en el modo Bicicleta Cargador (Carrier Bicycle) o separar el vehículo en sus
distintos elementos, la cabina ChildPod® y la bicicleta. La ChildPod® con sus
ruedas pivotantes hacia abajo funciona como un coche de bebé típico. También
se puede convertir en un coche para trotar o en un remolque para bicicleta con
el equipo de accesorios opcional Trotador (Jogger) o Remolque (Trailer) de Zigo®.
ESPAÑOL
NOTA: Estos manuales no pretenden ser manuales exhaustivos sobre
uso, servicio, mantenimiento o reparación. Consulte a su distribuidor
autorizado de Zigo®, o póngase en contacto con Zigo® para cualquier tipo
de servicio, reparaciones o mantenimiento. Su distribuidor autorizado
de Zigo® o distribuidor de bicicletas también podrá remitirlo a clases,
seminarios especiales o libros sobre el uso, servicio, reparación o
mantenimiento de bicicletas.
Uso previsto
La Zigo® Leader™ está diseñada para usarse durante las horas del día en aceras,
vías públicas con poco tráfico y ciclovías suaves. Si decide utilizar su Leader™
después de atardecer, en la noche, u otros escenarios de mala visibilidad, se le
aconseja comprar y utilizar un accesorio de iluminación.
No se recomienda
No se recomienda ninguno de los usos que se enumeran a continuación,
incluyendo, entre otros, cargar niños con animales, cargar animales solos, el uso
en terrenos irregulares, el uso para fines comerciales, cargas que excedan los
límites recomendados, velocidad excesiva, el uso tras una reparación de defectos
inadecuada, su uso con accesorios no autorizados, y cualquier modificación
relacionada con el funcionamiento.
El fabricante no es responsable de los daños derivados de los usos no
recomendados.
Características de funcionamiento en el modo Bicicleta Cargador
• Carga total: 80 lbs/36 kgs; máximo 2 niños
• Altura máxima de los niños: 54 pulg. (137 cm)
• Velocidad máxima: 10 mph (16 Km./h)
• Velocidad máxima al doblar esquinas o caminos escarpados: 5 mph (8 Km./h)
• Peso máximo del ciclista adulto: 220 lbs (100 kg)
• Presión máxima del neumático de la bicicleta y de la cabina ChildPod®: 65 PSI
Características de funcionamiento en el modo Trailer o Remolque.
• Carga permitida del brazo de enganche: 120 lbs (54kg)
• Tamaño permisible de la rueda trasera de la bicicleta: 28 pulg.
• Velocidad máxima: 10 mph (16 Km./h)
• Velocidad máxima al doblar esquinas y en caminos escarpados: 5 mph (8
Km./h)
148
2.0 Seguridad
Esta sección tiene por objeto introducir a los símbolos de seguridad, informar
sobre las precauciones a tomar durante la operación de la Leader™ y educar con
relación a la operación segura de la Leader™ para reducir al mínimo el riesgo de
lesiones que puedan sufrir usted o su hijo.
2.1 Explicación de los Símbolos e Instrucciones
! ADVERTENCIA!
La combinación del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra
ADVERTENCIA indica una condición potencialmente peligrosa
que, si no se evita, podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
! PRECAUCIÓN!
La combinación del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra
PRECAUCIÓN indica una condición potencialmente peligrosa que,
si no se evita, podría ocasionar lesiones menores o moderadas, o
representa una advertencia contra prácticas inseguras.
NOTA
Aquí encontrará instrucciones sobre asuntos que pueden necesitar
atención especial o que le facilitarán el uso del producto.
149
ESPAÑOL
Lea esta sección atenta y completamente.
Es la sección más importante de este Manual. El incumplimiento de cualquiera
de las directrices de seguridad de esta sección podría provocarle daños a los
componentes o lesiones o la muerte a usted o a su pasajero.
2.2 Actividades recomendadas relacionadas con los
niños
Modo Bicicleta Cargador y Remolque
Antes de conducir la Leader™ en el modo Bicicleta Cargador o utilizar la cabina
ChildPod® en el modo Remolque, se recomienda que su niño tenga más de doce
meses de edad, que pueda sentarse en posición erguida y que mantenga la
cabeza firme, y esté debidamente equipado con un casco para niño pequeño.
ESPAÑOL
Modo Coche para trotar
Cuando se usa junto con un cargador infantil aprobado, puede comenzar a
trotar sobre superficies lisas cuando el niño ya tenga seis meses de edad. Si su
hijo es capaz de sentarse en posición erguida y mantener la cabeza firme por sí
solo, puede utilizar su ChildPod® en modo Coche para trotar sin necesidad de un
cargador aprobado.
Modo Coche de bebé (Stroller)
Cuando se utiliza junto con un cargador aprobado de Zigo®, usted puede
comenzar a pasear inmediatamente. Sin embargo, absténgase de hacer
actividades más rigurosas si su hijo es un recién nacido.
2.3 Seguridad General
• La Zigo® Leader™, en el modo Bicicleta Cargador es un triciclo y se comporta de
manera diferente a una bicicleta.
• Revise la sección Cuidado y Mantenimiento para tener un mejor entendimiento
del sistema LeaderLink®. Esto incluye los puntos de conexión y los sistemas de
frenado.
• Practique sin un niño montado, para que perciba las capacidades de
manipulación, incluidas girar, parar y arrancar.
• No sobrecargue el vehículo. No debe haber más de 80 lbs/36 kg de peso
combinado en la cabina ChildPod® en el modo Bicicleta Cargador o en el modo
Remolque
• Siempre obedezca todas las leyes y normas de tráfico locales relacionadas con
los requisitos de iluminación de la bicicleta. Use las luces en las condiciones de
poca iluminación.
• Siempre obedezca todas las leyes y normas de tráfico locales relacionadas con
la necesidad de reflectores de la bicicleta. Ande siempre con reflectores.
• No permita que el vehículo sea utilizado como un juguete
• I nterrumpa el uso si alguna pieza se daña o se rompe y póngase en contacto
con el distribuidor autorizado de Zigo® más cercano o póngase en contacto
150
directamente con nosotros.
• No conduzca en vías con un alto tráfico de automóviles. La Leader™ está
destinada para usarse en lugares de esparcimiento como entablados de
parques, ciclovías y zonas de poco tráfico.
• Para evitar una situación peligrosa, nunca balancee bolsos o bolsas en la parte
superior de la ChildPod®; utilice siempre los bolsillos de almacenamiento o
accesorios aprobados.
• No conecte bolsas o cargadores no aprobados a la Leader™, ya que esto puede
causar inestabilidad.
• No use un asiento de seguridad u otro dispositivo que no haya sido aprobado
por Zigo®.
• No le haga modificaciones a la Zigo® Leader™.
• No toque los tambores de freno después de su uso. Pueden estar calientes.
2.4 Directrices de seguridad con relación a los niños
• Balance de carga. Cuando transporte a un solo niño, colóquelo en el centro;
trate de mantener la carga equilibrada.
• Siempre fije el arnés de seguridad según a las instrucciones y ajústelo para que
quede cómodo; no opere el vehículo sin antes sujetar el arnés de seguridad.
• Nunca deje al niño desatendido dentro o con el vehículo, siempre manténgalo
a la vista mientras está en el vehículo.
• No permita que los niños trepen o salgan del vehículo sin ayuda; siempre baje
las ruedas pivotantes antes de cargar a los niños en la ChildPod® o sacarlos
de ella, o en cualquier momento en que el peso de un conductor adulto no
descanse sobre el asiento de la bicicleta. No hacerlo puede causar que la
Bicicleta Cargador Leader™ se incline hacia delante. Esto puede provocarle
lesiones a usted o a sus hijos.
• Evite el riesgo de estrangulación. No coloque objetos con cuerdas alrededor
del cuello de su hijo, no suspenda cosas con cuerdas ni le amarre cuerdas a este
producto.
• Siempre use un casco de seguridad aprobado cuando utilice el vehículo en los
modos Bicicleta cargador o Bicicleta. Siempre colóquelo a sus hijos cascos de
seguridad aprobados en los modos Bicicleta cargador, Remolque y Jogging o
trote.
• No utilice el vehículo como bicicleta de montaña.
• No permita que ninguna parte del cuerpo del niño, ropa, cordones de zapatos,
151
ESPAÑOL
• Para evitar riesgos de quemaduras, no coloque bebidas calientes en ningún
portavasos que se utilice con la Leader™.
juguetes, etc. tengan contacto con cualquier parte móvil.
Seguridad del arnés de retención del asiento
• Siempre ajuste el arnés de retención y el cinturón de entrepiernas de manera
que se encuentren en la parte inferior del pecho del niño.
• Colocar los arneses y las hebillas cerca del cuello del niño podría dar lugar a
lesiones graves o la muerte.
ESPAÑOL
• No sentar un único niño en la posición central puede causar que la cabina
ChildPod® se vuelque, lo cual puede causar lesiones graves o la muerte.
• Los pasajeros de la ChildPod® siempre deben llevar puesto el arnés de
seguridad y el cinturón de cadera.
2.5 Directrices de seguridad para el uso en los modos
de Bicicleta Cargador y de Remolque
Haga un recorrido de prueba en la Zigo® Leader™
• Familiarícese con el vehículo. Haga un recorrido de prueba con la bicicleta sin el
niño para familiarizarse con su manejo.
• Asegúrese de leer el Manual del propietario de la bicicleta Zigo® Leader™ para
obtener todas instrucciones sobre los componentes de su Leader™.
• Antes de cada recorrido, asegúrese de que ni la cabina ChildPod® ni ninguna de
sus partes interfiere con los frenos, los pedales o la dirección del vehículo.
• Tenga su bicicleta en buen estado de mantenimiento con la cabina ChildPod®
en el modo Remolque.
• Elija un ambiente controlado, apartado de automóviles, otros ciclistas,
obstáculos u otros peligros. Conduzca para familiarizarse con los controles, las
características y el funcionamiento de su nueva Leader™.
• Familiarícese con la acción de frenado. Pruebe los frenos a velocidades bajas,
balanceando su peso hacia atrás y accione los frenos suavemente, frenando
primero con el freno trasero. El accionamiento repentino o excesivo del freno
delantero podría arrojarlo por encima del manillar. El accionamiento de los
frenos con demasiada fuerza puede bloquear una rueda, lo que puede hacer
que se pierda el control y provocar una caída. Un patinazo es un ejemplo de lo
que puede suceder si una rueda se bloquea.
• Practique cambiando de velocidades (consulte el Manual del propietario de
la bicicleta). Recuerde nunca mover la palanca de cambios mientras pedalea
hacia atrás, ni pedalear hacia atrás inmediatamente después de haber movido
la palanca de cambios. Esto puede hacer que la cadena se atasque y causarle
152
daños graves a la bicicleta.
• Use el freno de estacionamiento. Para evitar que la Leader™ ruede
accidentalmente, engrane el freno de estacionamiento cuando la bicicleta
cargador no se esté usando. El hecho de no aplicar el freno de estacionamiento
puede provocarle lesiones graves o la muerte a usted o a sus pasajeros
• Si tiene alguna pregunta, o siente que algo con la Leader™ no funciona como
debería, suspenda el uso de la Zigo® Leader™ y consulte a su distribuidor
autorizado de Zigo® más cercano o a Zigo® directamente.
Radio de Giro
ESPAÑOL
• Compruebe que el bloqueo de la dirección esté desactivado en el modo
Bicicleta Cargador. En caso de que el bloqueo de la dirección esté en modo
Bicicleta Cargador, la Leader™ no podrá maniobrar adecuadamente, lo cual
puede causarle lesiones graves o la muerte a usted o a sus pasajeros. Por
el contrario, en el modo de Remolque, compruebe que el bloqueo de la
dirección esté activado.
• La Leader™ tiene un radio de giro de 12 pies (3.7m), lo que le permite
maniobrar con facilidad a través de un barrio de suburbio típico.
• Programe sus giros. En el modo Bicicleta Cargador, la Leader™ tiene un radio
de giro amplio y su funcionamiento difiere considerablemente del de una
bicicleta. En el modo Remolque, la Leader™ cambia la estabilidad, los requisitos
de frenado y las características de desplazamiento de una bicicleta.
• En el modo de Remolque, no se incline en los giros. En el modo Bicicleta
Cargador, la Leader™ se comporta como un triciclo y no como una bicicleta; se
mantiene de pie.
• No realice giros cerrados o giros a alta velocidad. Los giros cerrados o giros a
más de 5 mph (8 km/h) pueden provocar el vuelco del vehículo y lesiones o la
muerte a usted o a sus pasajeros.
Arranque, Parada y Conducción
• Tenga cuidado al cruzar las calles y caminos. La Leader™ tiene más longitud
que una bicicleta estándar y en el modo Bicicleta Cargador la punta puede
sobresalir accidentalmente hacia el tráfico que se aproxima. En el modo
Remolque, la cabina ChildPod® puede ser dejada accidentalmente en el tráfico
aunque la bicicleta haya pasado la intersección.
• El peso adicional de los niños montados en la ChildPod® y el peso de la
ChildPod® misma necesitan más tiempo y distancia para arrancar y detener el
vehículo.
• No frene repentinamente. El vehículo puede volcar y ocasionar lesiones graves
o la muerte.
153
• Pruebe los frenos. Siempre pruebe los frenos antes de utilizar el vehículo.
• Evite la inestabilidad y el peligro potencial. Tenga cuidado si utiliza el vehículo
en el modo Bicicleta Cargador sin niños en la cabina ChildPod®. El vehículo es
menos estable sin peso en la parte delantera.
• Tenga cuidado en bordillos de la acera y las superficies irregulares.
ESPAÑOL
• Nunca opere el vehículo en el modo Bicicleta Cargador si no está seguro
de que la bicicleta y la ChildPod® están asegurados correctamente con el
LeaderLink®. Nunca opere el vehículo en el modo Remolque si no está seguro
de que la barra del remolque ha acoplado el ChildPod® firmemente a la
bicicleta.
• En el modo bicicleta Cargador y el modo Remolque, no opere en colinas;
puede ser difícil controlar su velocidad en el descenso.
• Siempre utilice la bandera naranja de seguridad para aumentar la visibilidad.
• Al montar en el modo Cargador, asegúrese de que la ruedas pivotantes estén
posicionadas arriba.
2.6 Directrices de Seguridad Para el Uso de la
ChildPod®
• Ábrala correctamente. Asegúrese de que la ChildPod® esté totalmente
levantada y bloqueada antes de permitir que los niños se acerquen.
• Evite que un dedo quede atrapado. Tenga cuidado al plegar y desplegar la
ChildPod®. Tenga especial cuidado al abrir y cerrar la ruedas pivotantes.
• Compruebe que el bloqueo de la dirección esté activado en los modos Coche
de bebé, Coche para trotar y Remolque. Esto mantiene rectas las ruedas
traseras de la ChildPod®. Tenga en cuenta que en el modo de Cargador (véase
más arriba), el bloqueo de la dirección debe estar desactivado.
• Utilice la correa de la cabina en todo momento. Tanto en los modos Coche de
bebé como Coche para trotar, use siempre la correa de la cabina para garantizar
que la ChildPod® no se separe de usted.
• Estabilice el vehículo. Siempre aplique el freno de Estacionamiento cuando la
ChildPod® esté inmóvil.
• Nunca use la ChildPod® en escaleras o en escaleras eléctricas. Usted puede
perder el control y causar que el niño caiga o dar lugar a otra lesión.
• En el modo Coche de bebé, no corra ni patine con la ChildPod®.
• En el modo Coche de bebé, las ruedas pivotantes siempre deben estar
bloqueadas en la posición “down” (abajo).
• En el modo Coche de bebé y Coche para trotar, mantenga las manos siempre
154
en la barra de empuje. No empuje el vehículo delante de usted.
• Utilice el freno de Trote para reducir la velocidad de la ChildPod® cuando sea
necesario.
• No cuelgue bolsas u objetos pesados de la barra de empuje. La ChildPod®
puede inclinarse hacia atrás y provocar una lesión. Utilice sólo accesorios Zigo®
aprobados.
2.7 Directrices de Seguridad Para el Uso en el Modo
Bicicleta
ESPAÑOL
• Lea el Manual del Propietario de la Bicicleta Zigo® Leader™ para obtener
instrucciones completas sobre el uso de su Leader™ en el modo Bicicleta.
• Siempre apriete la rueda delantera de la bicicleta al instalarla. Consulte el
Manual del Propietario de Bicicleta Zigo® Leader™ para obtener instrucciones
completas.
• Siempre vuelva a conectar el freno cantilever de la rueda delantera después
de instalar la rueda delantera. Véase la Sección 3, Cómo abrir las cajas de la
Leader™.
2.8 Directrices de Seguridad Sobre el Acoplamiento y
el Desacoplamiento de la Leader™
• Cuando se esté acoplando la bicicleta y la ChildPod®, asegúrese de alinear las
punteras de la horquilla con el acoplamiento de dirección LeaderLink®, ubicado
en la parte inferior del poste del LeaderLink®.
• Apriete ajustadamente tanto la perilla de acoplamiento del freno del
LeaderLink® como la Perilla de la abrazadera de la cabina. No apriete demasiado.
• Verifique el freno del LeaderLink®. Después de apretar el conector del freno del
LeaderLink® y las perillas de la abrazadera de la cabina, verifique siempre que la
palanca del freno delantero izquierdo de la Leader™ active los frenos de tambor
de la ChildPod®.
• Tenga cuidado de no atraparse un dedo. Tenga cuidado al acoplar y desacoplar
la ChildPod® de la bicicleta para evitar que su dedo quede atrapado.
• Fije la conexión. En el modo Bicicleta Cargador, asegúrese siempre de que la
bicicleta esté acoplada correctamente a la ChildPod®.
• Antes de acoplar y desacoplar la ChildPod® a la bicicleta, las ruedas pivotantes
deben estar en posición abajo. Al desacoplar la ChildPod® de la bicicleta, ésta se
inclinará hacia adelante si las ruedas pivotantes no están en la posición “down”
(abajo).
155
3.0 Cómo Abrir las Cajas de la
Leader™
ESPAÑOL
Al abrir las cajas de la Leader™, usted encontrará que la Leader™ está ensamblada
casi totalmente. La ChildPod® se embala en modo de almacenamiento, mientras
que la bicicleta Zigo® requiere sólo que se acople el manillar y se extiendan los
pedales. En la caja de la bicicleta se incluye una llave Allen.
En la caja de la ChildPod® se incluyen la ChildPod®, sus ruedas traseras de
desmontaje con botón de presión, la bandera de seguridad, el cordón de
seguridad, su Manual de propietario y la tarjeta de registro.
3.1 Registre su Zigo® Leader™
Tanto la ChildPod® como la bicicleta vienen con etiquetas adhesivas con un
número de serie. Las mismas se incluyen junto con los manuales del propietario.
Envíe por Correo la Tarjeta de Registro
1. Busque su tarjeta de registro, las etiquetas adhesiva del número de serie la
ChildPod® y las etiquetas adhesivas del número de serie de la bicicleta.
2. Despegue la etiqueta adhesiva de la hoja con el número de serie de la
ChildPod® y péguela a la tarjeta de registro.
3. Repita el procedimiento con la etiqueta adhesiva con el número de serie de la
bicicleta.
4. Llene la tarjeta de registro y envíela por correo postal (Prepagada en los
Estados Unidos. Es necesario franqueo adicional fuera de los Estados Unidos).
Registro en Línea
1. Visite www.myzigo.com y rellene el formulario en línea.
Guarde los Números de Series para sus Archivos.
1. Busque su tarjeta de garantía en la parte posterior del manual del propietario.
2. Pegue las etiquetas adhesivas del número de serie de la bicicleta y de la
ChildPod® y guárdelas para sus registros.
156
3.2 Instalación de la Bicicleta
NOTA
Baje el pie de soporte para sostener la bicicleta durante la instalación.
1. Instale la rueda delantera de la bicicleta
(consulte el manual de la bicicleta).
2. Monte el manillar.
ESPAÑOL
3. Conecte el cable de horquilla del freno.
4. Despliegue los pedales.
5. Ajuste para que quede encajado (véase
el Manual de la bicicleta).
3.2.1 Instale la Rueda Delantera de la Bicicleta (para utilizarse en el modo
Bicicleta)
NOTA
Consulte el Manual de la Bicicleta de Zigo® para instrucciones
específicas sobre la Instalación de la Rueda Trasera.
NOTA
La Rueda Delantera se puede almacenar en el Soporte de la Rueda
Delantera, que se encuentra la Parrilla Trasera (accesorio opcional).
157
3.2.2 Instale el Manillar de la Bicicleta
1. Saque el manillar del material de embalaje.
2. Utilizando una llave Allen, quite los pernos de fijación del manillar para separar
la placa de fijación que une la potencia.
3. Coloque el centro del manillar en la ranura de la potencia o barra curva.
Sostenga el manillar en posición contra la potencia y sustituya la placa de
fijación de la potencia y los pernos de fijación del manillar.
4. Gire el manillar a una
posición y un ángulo
cómodos.
ESPAÑOL
Potencia
5. Apriete firmemente
los pernos de fijación
del manillar, primero
cada perno el mismo
número de vueltas en
sentido horario con la
llave Allen hasta que
sea necesario aplicar
fuerza; entonces,
apriete cada perno
alternativamente
hasta que cada uno
esté fijo y no pueda
girar el manillar de su
posición.
Placa de Fijación de
la Potencia
Pernos de Fijación del Manillar
Manillar
NOTA
La palanca del freno delantero debe quedar en el lado izquierdo y
la del freno trasero debe estar en el lado derecho.
! ADVERTENCIA!
Convierta al modo Carrier Bicycle (Cargador) y compruebe que las
palancas de los frenos no interfieren con la parte posterior de la
cabina ChildPod. Esto podría limitar su control del volante.
158
3.2.3 Enganche el Cable de los Frenos Delanteros
Cable del Freno
Delantero
Yugo del Cable
Terminal del Cable
del Freno
Freno Cantilever
2. Con una mano,
apriete juntos los
frenos cantilever y
enganche el cable de
los frenos suelto en
el yugo del terminal
del cable desde la
palanca del freno
y, a continuación,
enganche el terminal
del cable de los frenos en la ranura de la parte superior del brazo del freno
cantilever
3. Centralice el yugo del cable sobre el cable de los frenos y luego pruebe la
acción del freno.
3.2.4 Despliegue los Pedales de la Bicicleta
1. Sujete la parte inferior del
pedal y empuje hacia el
brazo de manivela.
2. Mientras la comprime, gire la
sección hasta la posición de
conducción y luego suéltela.
3. Repita el procedimiento con
el segundo pedal.
159
ESPAÑOL
Gancho de Soporte
del Cable
1. Localice el cable a
partir de la palanca
del freno delantero
que conduce al
freno cantilever
delantero. Inserte la
funda del cable del
freno delantero en la
ranura del gancho de
soporte del cable y
asiéntela en el orificio
empotrado del
extremo del colgante
del cable.
3.2.5 Fije la Abrazadera de la Cabina
Asegúrese de que la abrazadera de sujeción de la cabina está anclada.
1. Mantenga arriba y en
su lugar la abrazadera
de sujeción de la
cabina. Gire la perilla
hacia la derecha.
! PRECAUCIÓN!
ESPAÑOL
Mantenga anclada la abrazadera de sujeción
de la cabina cuando esté en el modo
Bicicleta. Si la abrazadera de la cabina no
está bien fijada, puede interferir con el
pedaleado. De igual manera, si la abrazadera
de sujeción de la cabina no está apretada, se
puede perder la perilla de la abrazadera.
3.2.6 Ajuste la Bicicleta para que Encaje
NOTA
Consulte el Manual de la Bicicleta Zigo® para instrucciones
específicas sobre el ajuste de la altura del sillín, ajustes de la posición
del control de ajustes y el alcance del freno.
3.3 Instalación de la ChildPod®
Preparar la ChildPod® es fácil Baje la ruedas pivotantes, instale las ruedas de
desmontaje con botón de presión, levante la cabina ChildPod® y vuelva a
posicionar la barra de empuje. Consulte la Sección 4, Operación básica de la
ChildPod®.
3.3.1 Instale el Eje de Desmontaje con Botón de Presión
Localice las ruedas de desmontaje con botón de presión y los ejes de botón de
presión.
1. Inserte el eje de cierre
a presión a través del
centro de la ruedas
de desenganche por
botón de presión.
160
3.3.2 Conecte las dos mitades de la Bandera de Seguridad
3.3.3 repare la ChildPod®
ESPAÑOL
NOTA
Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la
Operación Básica de la ChildPod®.
1. Baje las ruedas
pivotantes.
2. Instale las ruedas
traseras de
desmontaje con
botón de presión.
3. Quite la cubierta
del poste del
LeaderLink®.
4. Levante la
ChildPod®.
5. Reposicione la
barra de empuje.
6. Engrane el bloqueo de la dirección.
7. Fije el cordón de seguridad al balancín de
enganche.
Baje las Ruedas Pivotantes
! PRECAUCIÓN!
Mantenga los dedos apartados de las piezas móviles. Puede
pellizcarse los dedos.
161
Instale las Ruedas Traseras de Desmontaje con Botón de Presión
! ADVERTENCIA!
No instalar correctamente las ruedas traseras de desmontaje con
botón de presión puede provocarles lesiones graves o la muerte al
conductor y al pasajero.
Levante la ChildPod®
! ADVERTENCIA!
ESPAÑOL
Asegúrese de que la parte trasera del cuadro de la ChildPod® esté
acoplado en su posición vertical antes de montar pasajeros. No hacerlo
puede ocasionarles lesiones graves o la muerte a los pasajeros.
Reposicione la Barra de Empuje
! ADVERTENCIA!
Si no se posiciona la barra de empuje hacia adelante en el modo
Bicicleta Cargador puede interferir con las funciones de la dirección.
NOTA
Colocar la barra de empuje hacia adelante en los modos Bicicleta
Cargador y Remolque crea una barra de protección en caso de
accidente. Esto ayudará a mantener seguros a los niños que ocupan
la ChildPod®.
Bloqueo de la Dirección
! ADVERTENCIA!
No engranar el bloqueo de la dirección en los modos Coche de
bebé, Coche para trotar y Remolque puede dificultar el manejo de
la ChildPod® y provocar lesiones.
! ADVERTENCIA!
No desactivar el bloqueo de la dirección hará que la Leader™ se
vuelva inmanejable en el modo Bicicleta Cargador.
162
Cordón de Seguridad
! ADVERTENCIA!
No utilizar el cordón de seguridad en el modo Coche de bebé o
Coche para trotar puede provocar la pérdida del control si se pierde
el control de la ChildPod®. Siempre use el cordón de seguridad en
los modos Coche de bebé y Coche para trotar.
! ADVERTENCIA!
ESPAÑOL
No use el cordón de seguridad en los modos Bicicleta Cargador
y Remolque. Guarde el cordón de seguridad en los bolsillos de
almacenamiento de la ChildPod® cuando no esté en uso; el cordón
de seguridad puede quedar atrapado en las ruedas traseras de la
ChildPod® o interferir con la función de la correa de sujeción de la
cabina en el modo Bicicleta Cargador.
163
ESPAÑOL
4.0 Operaciones Básicas de la
ChildPod®
En esta sección, usted aprenderá las operaciones básicas de la ChildPod®. Esto
incluye las ruedas de desmontaje con botón de presión, el reposicionamiento
de las ruedas pivotantes, el plegado y desplegado de la cabina ChildPod®, el
reposicionamiento de la barra de empuje y el uso del bloqueo de la dirección, el
freno de trote y el de estacionamiento, la bandera de seguridad y el cordón de
seguridad.
4.1 Ruedas de Desmontaje con Botón de Presión
4.1.1 Instale las Ruedas
1. Pulse el botón de
presión que está en
el centro de la rueda
trasera.
! ADVERTENCIA!
No instalar correctamente las
ruedas traseras de desmontaje
con botón de presión puede
provocarles lesiones graves o la
muerte al conductor y al pasajero.
2. Inserte el eje en el
centro del buje.
3. Compruebe que la
rueda trasera está
acoplada.
4. Repita el
procedimiento en el
otro lado.
164
4.1.2 Desmontaje de las Ruedas con el Botón de Presión
Para utilizarse en el modo de almacenamiento.
1. Pulse el botón de
presión que está en el
centro de cualquiera
de las ruedas traseras.
4.2 Ruedas Pivotantes
4.2.1 Cómo Bajar las Ruedas Pivotantes
Para utilizarse en el modo Stroller (Coche de bebé).
1. Desate la correa de
sujeción de la rueda
pivotante.
165
ESPAÑOL
2. Extraiga el eje del
buje. Repita el
procedimiento con la
segunda rueda.
2. Presione hacia
adentro el botón de
ajuste de la rueda.
3. Gire la rueda
pivotante hacia abajo.
ESPAÑOL
4. Empuje hacia
arriba hasta que el
ensamblaje se acople
en su sitio. Repita el
procedimiento con la
segunda rueda.
! PRECAUCIÓN!
Mantenga los dedos apartados
de las piezas móviles. Puede
pellizcarse los dedos.
4.2.2 Cómo subir las Ruedas Pivotantes
Para utilizarse en los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.
1. Deslice el
desenganche de la
rueda hacia delante
y presione hacia
adentro el botón de
ajuste de la rueda
pivotante.
NOTA
No subir las ruedas pivotantes
puede ocasionarle daño al equipo
en los modos Bicicleta Cargador,
Coche para trotar y Remolque.
166
2. Gire la rueda
pivotante hacia arriba
hasta que encaje en
su lugar.
! ADVERTENCIA!
ESPAÑOL
Si las ruedas pivotantes no se
suben en los modos Trotador,
Remolque o Bicicleta Cargador,
durante su uso pueden golpear
objetos del terreno sin darse
cuenta, causando que se pierda
el control.
3. Fije en su lugar con la
correa de sujeción de
la rueda pivotante.
4.3 Plegado y Desplegado de la ChildPod®
4.3.1 Cómo Levantar la ChildPod®
1. Sujete los lados del
marco superior de
la cabina ChildPod®
y muévalo a su
posición vertical y
de bloqueo. La parte
posterior emitirá un
“clic” cuando encaje
en su posición.
! ADVERTENCIA!
Asegúrese de que la parte trasera del
cuadro de la ChildPod® esté bloqueada
en su posición vertical antes de montar
pasajeros. No hacerlo puede ocasionarles
lesiones graves o la muerte a los pasajeros.
167
4.3.2 Plegado de la ChildPod®
Para utilizarse en el modo de almacenamiento.
ESPAÑOL
1. Párese detrás de la
ChildPod® y presione
al mismo tiempo
las palancas para
plegar la cabina.
Las palancas están
situadas debajo de los
botones de ajuste de
la barra de empuje.
2. Empuje
completamente hacia
abajo la parte trasera
del cuadro de la
ChildPod®.
4.4 Reposicionamiento de la Barra de Empuje
La barra de empuje se puede graduar a una variedad de posiciones en función
del uso específico que se le dé a la Leader™.
1. Presione
simultáneamente
hacia adentro ambos
botones de ajuste de
la barra de empuje.
168
2. Mientras sostiene
los botones de
ajuste, gire la barra
de empuje hacia la
posición deseada.
Para utilizarse en los modos Bicicleta Cargador y Remolque.
1. Gire la barra de
empuje hacia adelante.
NOTA
Posicionar la barra de empuje
hacia adelante en los modos
Bicicleta Cargador y Remolque
crea una barra de protección, en
caso de accidente. Esto ayudará
a mantener seguros a los niños
que ocupan la ChildPod®.
Para utilizarse en el modo de
almacenamiento.
! ADVERTENCIA!
Si no se posiciona la barra de
empuje hacia adelante en el modo
Bicicleta Cargador puede interferir
con las funciones de la dirección.
1. Gire la barra
de empuje
completamente hacia
abajo.
169
ESPAÑOL
4.4.1 Posiciones Útiles de la Barra de Empuje
4.5 Bloqueo de la Dirección
4.5.1 Accionamiento del Bloqueo de la Dirección
Para utilizarse en los modos Coche de bebé, Coche para trotar y Remolque.
1. Alinee las ruedas
traseras de la
ChildPod® de modo
que apunte en
dirección recta.
ESPAÑOL
! ADVERTENCIA!
No engranar el bloqueo de la
dirección en los modos Coche
de bebé, Coche para trotar
y Remolque puede dificultar
el manejo de la ChildPod® y
provocar lesiones.
2. Jale hacia fuera el
mango del bloqueo
de la dirección gírelo
en sentido horario.
Suelte el mango
cuando alcance la
posición horizontal.
4.5.2 Desactivación del Bloqueo de la Dirección
Para utilizarse en el modo Bicicleta Cargador.
1. Jale el mango del
bloqueo de la
dirección hacia fuera
y gírelo hacia la
izquierda. Suelte el
mango cuando llegue
a la posición vertical.
! ADVERTENCIA!
No desactivar el bloqueo de la
dirección hará que la Leader™ se
vuelva inmanejable en el modo
Bicicleta Cargador.
4.6 Frenos para Trote/Estacionamiento
4.6.1 Frenos de Trote
Disminuya la velocidad de la ChildPod® cuando la use en el modo de Coche de
bebé y Coche para trotar. Está situado en el centro de la barra de empuje.
170
1. Jale la maneta del
freno de trote hacia la
barra de empuje para
activar el frenado de la
ChildPod®.
ESPAÑOL
4.6.2 Freno de Estacionamiento
El freno de trote también actúa como un freno de estacionamiento,
manteniendo la ChildPod® firme en varias superficies. También disponible para
utilizarse en el modo Bicicleta Cargador.
Accione el Freno de Estacionamiento
Desactive el Freno de Estacionamiento
1. Jale la maneta del
freno de trote/de
estacionamiento
hacia la barra de
empuje. Presione
el bloqueo de
estacionamiento
hacia adentro y suelte
la palanca. La palanca
debe permanecer en
esa posición.
1. Jale la maneta del freno de trote/de estacionamiento hacia la barra de empuje.
El bloqueo de estacionamiento saltará.
2. Libere la palanca del freno de trote/de estacionamiento.
! ADVERTENCIA!
Compruebe que el freno de estacionamiento esté desenganchado
antes de fijar el acoplador del freno LeaderLink®. El frenado con
LeaderLink® no se accionará si el freno de estacionamiento está
siendo utilizado al fijar el acoplador del freno.
4.7 Bandera de Seguridad
Para utilizarse en los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.
171
ESPAÑOL
1. Introduzca el asta de
la bandera a través
de la funda del asta
y dentro hacia el
bolsillo del asta.
4.8 Correa de Sujeción
Para utilizarse en los modos Coche de bebé y Trotador. La correa de sujeción se
fija al balancín de enganche de la ChildPod®.
4.8.1 Instale el Cordón de Seguridad
1. Envuelva el cordón de seguridad alrededor del balancín de enganche.
2. Inserte el cordón de seguridad a través de uno de sus extremos enrollados.
Ambos extremos del cordón de seguridad están enrollados. Jale firmemente.
4.8.2 Uso del Cordón de Seguridad
1. Inserte la muñeca en el lazo abierto del cordón de seguridad.
2. Cuando lo se esté utilizando, guarde el cordón de seguridad en uno de los
bolsillos de almacenamiento de la ChildPod®.
! ADVERTENCIA!
No utilizar el cordón de seguridad en el modo Coche de bebé o
Coche para trotar puede provocar la pérdida del control si se pierde
el control de la ChildPod®. Siempre use el cordón de seguridad en
los modos Coche de bebé y Coche para trotar.
! ADVERTENCIA!
No use el cordón de seguridad en los modos Bicicleta Cargador
y Remolque. Guarde el cordón de seguridad en los bolsillos de
almacenamiento de la ChildPod® cuando no esté en uso; el cordón
de seguridad puede quedar atrapado en las ruedas traseras de la
ChildPod® o interferir con la función de la correa de sujeción de la
cabina en el modo Bicicleta Cargador.
172
5.0 Conversión al modo
Bicicleta Cargador
Una vez abiertas las cajas de su Leader™ y preparadas la ChildPod® y la bicicleta,
aprendamos a cómo acoplarlas juntas para crear la bicicleta Cargador.
5.1 Prepare la ChildPod® y la Bicicleta
ESPAÑOL
1. Reposicione la barra de
empuje hacia delante.
2. Libere el cable del freno
cantilever de la bicicleta.
3. Desmonte la
rueda delantera de
desenganche rápido.
4. Suelte la abrazadera de
sujeción de la cabina.
NOTA
Consulte en la Sección 4, Operaciones Básicas de la ChildPod®, las
instrucciones específicas sobre el reposicionamiento de la barra de
empuje.
173
5.1.1 Reposicione la Barra de Empuje
! ADVERTENCIA!
No posicionar la barra de empuje hacia adelante en el modo
Bicicleta Cargador, puede interferir con las funciones de la dirección.
ESPAÑOL
NOTA
Posicionar la barra de empuje hacia adelante en los modos Bicicleta
Cargador y Remolque crea una barra de protección, en caso de
accidente. Esto ayudará a mantener seguros a los niños que ocupan
la ChildPod®.
5.1.2 Libere el Cable del Freno Cantilever
1. Apriete ambas
zapatas del freno
cantilever y
desenganche el cable
del freno.
5.1.3 Desmonte la Rueda Delantera
1. Gire la palanca del
eje de desenganche
rápido a la posición
abierta.
174
2. Sujete la tuerca
del eje (en el lado
opuesto del eje)
y gire el eje en
sentido contrario de
las agujas del reloj
para desmontar la
rueda delantera por
completo.
1. Gire a la izquierda
la perilla de la
abrazadera de cabina.
175
ESPAÑOL
5.1.4 Desenganche la Abrazadera de Sujeción de la Cabina
5.2 Acople la Bicicleta y la ChildPod®
1. Deslice la bicicleta sobre el poste del
LeaderLink®
2. Enganche el acoplamiento de la
dirección del LeaderLink®.
3. Fije la abrazadera de la cabina alrededor
del balancín de enganche.
ESPAÑOL
4. Fije el acoplador del freno del
LeaderLink®.
5.2.1 Deslice la Bicicleta Sobre el Poste del LeaderLink®
1. Posicione la horquilla
detrás de la ChildPod®
y baje la bicicleta
sobre el poste
del LeaderLink®,
localizado entre los
bolsillos de la cabina
y el balancín de
enganche.
176
5.2.2 Enganche la Interfaz de la Dirección del LeaderLink®
1. Con la horquilla
delantera recta,
alinee las puntas
de horquilla de
la bicicleta con el
acoplamiento de la
dirección, localizada
en la parte inferior del
poste del LeaderLink®.
Alinee correctamente las puntas de horquilla con el acoplamiento de la dirección
LeaderLink®. Un mal alineamiento puede
evitar que se tenga un alcance completo de
la dirección en el modo Bicicleta Cargador.
5.2.3 Fije la Bicicleta a la ChildPod®
1. Suba la abrazadera
de sujeción de la
cabina para que se
ajuste alrededor
del balancín de
enganche de la
cabina.
! ADVERTENCIA!
No fijar la abrazadera de sujeción de la
cabina de forma segura puede causar que
la Leader™ pierda la estabilidad estructural y
provocar lesiones serias o la muerte.
2. Sostenga la
abrazadera en su
lugar y gire a la
izquierda la perilla
de la abrazadera de
sujeción de la cabina.
177
ESPAÑOL
! ADVERTENCIA!
5.2.4 Enganche el Acoplador de Freno del LeaderLink®
ESPAÑOL
1. Gire a la derecha la
perilla del acoplador
de freno del
LeaderLink® para
conectar la maneta
del freno delantero a
los frenos de tambor
de la ChildPod®.
! ADVERTENCIA!
Antes de fijar el acoplador del freno del LeaderLink®, compruebe
que el freno de estacionamiento está desenganchado. El frenado
con el LeaderLink® no se accionará si el freno de estacionamiento
está siendo utilizado al fijar el acoplador del freno.
! ADVERTENCIA!
Antes de utilizar, compruebe que el frenado con el LeaderLink® y la
dirección funcionan.
178
5.3 Convierta la ChildPod®
1. Eleve las ruedas pivotantes.
2. Instale la bandera de
seguridad.
ESPAÑOL
3. Desactive el bloqueo de la dirección.
4. Guarde el cordón de seguridad en el bolsillo
de almacenamiento de la ChildPod®.
5. Guarde la rueda delantera de la bicicleta.
NOTA
Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la
operación básica de la ChildPod®.
5.3.1 Suba las Ruedas Pivotantes
! ADVERTENCIA!
Si las ruedas pivotantes no se suben en los modos Trotador, Remolque
o Bicicleta Cargador, durante su uso pueden golpear objetos del
terreno sin darse cuenta, causando que se pierda el control.
NOTA
No subir las ruedas pivotantes puede ocasionarle daño al equipo en
los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.
179
5.3.2 Desactive el Bloqueo de la Dirección
! ADVERTENCIA!
No desactivar el bloqueo de la dirección hará que la Leader™ se
vuelva inmanejable en el modo Bicicleta Cargador.
5.3.3 5.3.3 Guarde la Rueda Delantera de la Bicicleta
NOTA
ESPAÑOL
La rueda delantera de la bicicleta se guarda en el sujetador de la
rueda delantera de la parrilla trasera. Disponible por separado.
5.3.4 Guarde el Cordón de Seguridad
! ADVERTENCIA!
No use el cordón de seguridad en los modos Bicicleta Cargador
y Remolque. Guarde el cordón de seguridad en los bolsillos de
almacenamiento de la ChildPod® cuando no esté en uso; el cordón
de seguridad puede quedar atrapado en las ruedas traseras de la
ChildPod® o interferir con la función de la correa de sujeción de la
cabina en el modo Bicicleta Cargador.
180
6.0 Conversión a los Modos
Bicicleta y Coche de Bebé
6.1 Desacople la Leader™
3. Suelte el acoplador del freno
del LeaderLink®.
1. Baje las ruedas
pivotantes.
ESPAÑOL
2. Saque la bandera de
seguridad.
4. Suelte la abrazadera de
sujeción de la cabina.
5. Levante la bicicleta para
sacarla de la ChildPod®.
NOTA
Consulte en la Sección 4, Operaciones básicas de la ChildPod®, las
instrucciones específicas sobre cómo bajar las ruedas pivotantes.
6.1.1 Baje las Ruedas Pivotantes
! PRECAUCIÓN!
Mantenga los dedos apartados de las piezas móviles. Puede pellizcarse los dedos.
181
6.1.2 Suelte el Acoplador del Freno del LeaderLink®.
1. Gire en sentido
contrario a las agujas
del reloj.
ESPAÑOL
NOTA
Jale la perilla del acoplador
del freno LeaderLink® para
comprobar que éste se ha
desenganchado. La bicicleta
no podrá ser desacoplada de la
ChildPod® si no se desengancha
la conexión.
6.1.3 Desenganche la Abrazadera de Sujeción de la Cabina
1. Gire en sentido
contrario a las agujas
del reloj.
6.1.4 Desacople la Leader™
1. Jale la bicicleta hacia
arriba y fuera de la
ChildPod®.
NOTA
Si la bicicleta no sale con facilidad
al levantarla de la ChildPod®,
verifique bien que la perilla
del acoplador de freno del
LeaderLink® y la perilla de la
abrazadera de sujeción están
completamente desenganchadas.
182
6.2 Instalación de la Bicicleta
1. Instale la rueda delantera de la bicicleta.
2. Conecte el cable del freno cantilever.
3. Fije la abrazadera de sujeción de la cabina.
ESPAÑOL
NOTA
Consulte el Manual del Propietario de la Bicicleta para las
instrucciones específicas sobre la instalación de la rueda delantera.
NOTA
Consulte en la Sección 3, Cómo abrir las cajas Leader™, las
instrucciones específicas sobre cómo conectar el cable del freno y
fijar la abrazadera de sujeción de la cabina.
183
ESPAÑOL
6.3 Instalación de la ChildPod®
1. Active el bloqueo de la dirección.
2. Vuelva a posicionar la barra de empuje
hacia atrás.
NOTA
Consulte en la Sección 4, Operaciones básicas de la ChildPod®,
las instrucciones específicas sobre cómo activar el bloqueo de la
dirección y reposicionar la barra de empuje.
! ADVERTENCIA!
No engranar el bloqueo de la dirección en los modos Coche de
bebé, Coche para trotar y Remolque puede dificultar el manejo de
la ChildPod® y provocar lesiones.
! ADVERTENCIA!
No utilizar el cordón de seguridad en el modo Coche de bebé o
Coche para trotar puede provocar la pérdida del control si se pierde
el control de la ChildPod®. Siempre use el cordón de seguridad en
los modos Coche de bebé y Coche para trotar.
184
7.0 Conversión al Modo de
Almacenamiento
La ChildPod se pliega para convertirse en un paquete compacto que permite
guardarse fácilmente.
ESPAÑOL
1. Vuelva a poner la barra de empuje en la
posición abajo.
2. Doble el marco de la cabina hacia abajo.
3. Desmonte las ruedas traseras
de desmontaje con botón de
presión.
4. Suba y fije las ruedas pivotantes.
NOTA
Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la
operación básica de la ChildPod®.
185
8.0 Cuidado del Niño
8.1 Sistema de Seguridad
El sistema de seguridad de Zigo® se compone de un arnés de seguridad
para el asiento y un cinturón de cadera. Viene preparado para un niño, pero
se puede ampliar para acomodar a dos niños si se compra un arnés de
seguridad adicional.
ESPAÑOL
Cincha Cruzada
Superior
Cincha Cruzada
Central
Cincha Cruzada
Inferior
Correa de Ajuste del Arnés
de Seguridad del Asiento
Pasador de Doble Barra
Ranura del Cinturón
de Cadera
Hebilla Protegida
Contra Pellizcos
Correa de
Entrepiernas
Cinturón de Cadera
– Hebilla Hembra
186
Cinturón de Cadera
– Hebilla Macho
8.1.1 Configuración de la Altura del Arnés
Los arneses de seguridad pueden ser colocados en tres diferentes niveles de
altura, dependiendo del tamaño del cuerpo de su niño, insertando la correa del
arnés de seguridad por debajo de una o dos cinchas cruzadas, o ninguna.
• 12 meses y más joven: Use tanto las correas de las cinchas cruzadas inferior
y central.
• 12 a 36 meses: Utilice sólo la cincha cruzada central.
• 36 meses y mayores: No use ninguna cincha cruzada.
1. Desenganche las correas de ajuste del arnés de seguridad del pasador de
doble barra.
2. Jale ambas correas de ajuste del arnés hacia fuera de la cincha cruzadas.
4. Repita el procedimiento en el otro lado.
8.1.2 Cómo Sujetar el Niño en la ChildPod®
Levante el arnés de sujeción hacia arriba y apartado mientras sienta a los niños.
Siente cada niño en la ChildPod® y colóqueles la correa para entrepierna entre
sus piernas. Coloque un arnés de seguridad sobre la cabeza de cada niño. Ajuste
la correa para entrepiernas y las correas de ajuste del arnés de seguridad de
modo que las hebillas queden centralizadas en la parte inferior del pecho de
cada niño.
1. Introduzca la correa
para entrepierna en
la hebilla protegida
contra pellizcos del
arnés de seguridad.
2. Jale las dos correas
de ajuste para apretar
la parte superior del
arnés de seguridad.
3. Sujete el cinturón
de cadera y ciérrelo
firmemente.
! ADVERTENCIA!
Siempre ajuste el arnés de seguridad y el cinturón de entrepiernas
de manera que se encuentren en la parte inferior del pecho del
niño. Colocar los arneses y las hebillas cerca del cuello del niño
podría ocasionar lesiones graves o la muerte.
187
ESPAÑOL
3. Inserte las correas de ajuste del arnés a través del número correspondiente de
cinchas cruzadas y en el pasador de doble barra.
! ADVERTENCIA!
Utilice un arnés de seguridad tan pronto como su niño pueda
sentarse solo.
! ADVERTENCIA!
Evite lesiones graves que pudieran ser causadas por una caída o un
deslizamiento. Siempre use arnés de seguridad y cinturón de cadera.
ESPAÑOL
! ADVERTENCIA!
No sentar un único niño en la posición central puede causar que la
cabina ChildPod® se vuelque, resultando en lesiones graves o la muerte.
8.1.3 Expanda su Sistema de Retención Zigo® para Acomodar a dos niños:
Coloque el arnés de seguridad lado con lado para acomodar a dos (2) niños. (Es
necesario un segundo arnés de seguridad opcional)
1. Retire el arnés de seguridad de las barras centrales y de la cincha cruzada.
2. Instale un arnés en la posición izquierda. Seleccione la altura apropiada
del arnés e inserte las correas de ajuste del arnés a través del número
correspondiente de cinchas cruzadas y en el pasador de doble barra.
3. Repita el paso 2 con el segundo arnés de la derecha.
Vuelva a Posicionar los Cinturones de Cadera
Los cinturones de cadera del centro deben ser colocados de nuevo en las ranuras
exteriores para el cinturón.
1. Retire la protección
acolchada del
espaldar del asiento y
saque los cinturones
de cadera de las
ranuras.
188
Cincha Cruzada Vertical
2. Los cinturones de
cadera pasan a
través de las cinchas
cruzadas verticales.
Saque estos
cinturones.
189
ESPAÑOL
3. Vuelva a colocar la
protección acolchada
del espaldar del
asiento e inserte los
cinturones de cadera
a través de las ranuras
exteriores para el
cinturón.
8.2 Control del Clima
ESPAÑOL
La Leader™ incluye un toldo que protege a los ciclistas jóvenes que viajan en
la ChildPod®. Éste tiene una ventanilla que permite que los cuidadores miren
a sus pasajeros. Para una protección total contra insectos, llovizna, el viento y
la lluvia, están disponibles como accesorios el Sistema de control ambiental
y de protección adicional contra la lluvia.
8.2.1 El Toldo y la Ventanilla
Para utilizar el toldo, se debe pegar a los puntos de fijación de velcro del
revestimiento exterior de la ChildPod®. También se puede doblar para
permitir que los niños tengan una vista total o sacarlos de la cabina. El
parasol también está equipado con una ventanilla que le permite tener
fácilmente contacto visual con sus niños.
Uso del Toldo
1. Pegue el toldo a los
puntos de fijación
de velcro situados
en el revestimiento
exterior de la
ChildPod®. Los puntos
de fijación están
situados a lo largo
de la parte posterior
de la ChildPod® y
dos puntos en la
parte superior de la
abertura.
Almacenamiento del Toldo
1. Doble el toldo
una vez y péguelo
a los puntos de
fijación de velcro
situados próximo a la
ventanilla.
190
Uso de la Ventanilla
1. La ventanilla se
adhiere y se despega
del toldo mediante
dos puntos de
fijación de velcro.
ESPAÑOL
Almacenamiento de la Ventanilla
1. Despegue la
ventanilla del toldo.
2. Pliéguelo hacia atrás
una vez y péguelo a
los puntos de fijación
de velcro situado en
la parte trasera de la
ChildPod®.
Cómo Quitar el Toldo
1. Jale la parte trasera
del toldo para sacarlo
de la ChildPod®.
191
8.3 Soluciones de Almacenamiento a Bordo
La Leader™ ofrece muchas soluciones diferentes para almacenar sus pertenencias
y las de sus niños, incluidos bolsillos traseros y bolsillos interiores.
ESPAÑOL
8.3.1 Almacenamiento de la Rueda Delantera de la Bicicleta
La rueda delantera de la bicicleta se guarda en la parrilla trasera. Disponible por
separado con un accesorio. Consulte la Sección 11 “Accesorios”.
8.3.2 Bolsillos
La parte trasera de la ChildPod® está equipada de varios bolsillos. A primera vista,
hay dos bolsillos grandes de malla en la parte trasera de la ChildPod®. Dentro del
bolsillo de malla superior, encontrará dos bolsillos de malla más pequeños y un
bolsillo con cierre de cremallera para guardar más artículos de valor. Dentro de la
ChildPod encontrará dos juegos de bolsillos a cada lado.
192
9.0 Cuidado y Mantenimiento
!Su Zigo® Leader™ está diseñada y construida para durar, pero el tiempo que
dure depende del cuidado que se le dispense! La frecuencia y el tipo de uso y el
mantenimiento que se le dé son todos factores que influyen en la esperanza de
vida de su Leader™.
9.1 Desgaste por Uso
Los siguientes componentes están sujetos a desgaste relacionado con el
funcionamiento:
- Neumáticos
- Llantas, bujes, ejes y radios
- Componentes de la dirección LeaderLink®
- Puntos de conexión del LeaderLink®
- Cables del freno LeaderLink®
- Cables de freno de Trote/Estacionamiento
- Frenos de tambor
- Zapatas de frenos cantilever
- Componentes del sistema de seguridad
- Tela del revestimiento exterior
- Material acolchado de la ChildPod®
Debido a:
- Cargar pasajeros y objetos
- La intensidad de uso
- Los hábitos de conducción
- Condiciones climatológicas
- Exposición a rayos ultravioletas
- La humedad
- La suciedad
- La temperatura
- El ambiente húmedo
- El agua salada
- Sal en la ruta de conducción
- Las condiciones de almacenamiento
193
ESPAÑOL
Si se expone la Leader™ a diferentes tipos de condiciones climatológicas
durante un uso intenso, los componentes y piezas pueden alcanzar su límite de
utilización antes de expirar su garantía. No obstante, no asuma que su Leader™
ya no es funcional; visite a su distribuidor autorizado de Zigo® más cercano para
servicios o póngase en contacto directamente con Zigo®.
Mantenga su Leader™ Limpia.
La Leader™ es un vehículo para exteriores, con piezas y componentes amovibles.
Manténgala limpia. Después de cada uso, limpie el vehículo por completo con
un trapo de algodón limpio. Sin embargo, no utilice solventes de limpieza.
Limpie sólo con un jabón suave y agua. El cuidado adecuado y el mantenimiento
aumentarán la duración de su vehículo. Usted puede encontrar instrucciones
adicionales y videos en www.myzigo.com.
ESPAÑOL
9.2 Tela
Revise regularmente el revestimiento exterior de la ChildPod®, los arneses
de seguridad y los cojines buscando rasgones u otros signos de daño. Los
desgarrones del revestimiento exterior de la tela pueden exponer a sus hijos al
peligro de posibles lesiones ocasionadas por las partes móviles. Los rasgones
en los cinturones del arnés pueden exponer a su hijo al peligro de sufrir un
accidente.
Limpie a mano la tela con jabón doméstico o limpiador suave y agua caliente.
Nunca utilice diluyentes o solventes. Antes de proceder a limpiar, siempre haga
una prueba de descoloramiento en un área pequeña y escondida de la tela. No
lave a máquina.
9.3 Mecanismos de la Cabina ChildPod®
Use un trapo seco y sin hilas para limpiar regularmente todas las áreas de los
componentes siguientes. Esto le garantizará que la suciedad y los desechos no
se acumulen e interfieran con las partes móviles.
1. Ruedas pivotantes
2. Barra de empuje
3. Abrazadera de enganche de la cabina, adentro y afuera.
4. Poste LeaderLink
9.4 Neumáticos, llantas, bujes, ejes y radios
Use un trapo seco y sin hilas para limpiar regularmente las ruedas, los bujes y los
ejes de su Leader™. Limpie los neumáticos regularmente.
9.5 Almacenamiento Durante un Período Largo
Almacene su Zigo® Leader™ en un lugar bien ventilado y seco para evitar el
194
crecimiento de moho. No exponga la Leader a la luz directa del sol durante el
almacenamiento por largo tiempo. No almacene la Leader™ en el modo Bicicleta
Cargador o acoplada a una bicicleta en el modo Remolque por un tiempo mayor
de 2 meses.
9.6 Mantenimiento de Temporada
El cuadro de la ChildPod® y de la bicicleta deben ser limpiados y protegidos
regularmente. Lleve su bicicleta a afinar y ajustar como se describe en su Manual
de la bicicleta.
ESPAÑOL
• Apriete las tuercas de seguridad de la barra de acoplamiento de la dirección y
de la barra de tracción del LeaderLink®.
• Revise si las zapatas de freno del buje de la ChildPod® tienen desgaste.
• Revise la conexión del LeaderLink® para asegurarse si el freno está conectado
• Consulte las instrucciones de mantenimiento en el Manual de la bicicleta.
9.7 LeaderLink®
Asegúrese de que tanto el acoplador del freno LeaderLink® como los puntos de
conexión de la abrazadera de sujeción de la cabina estén insertados correcta
y suavemente. Estas parillas no deben forzarse. Compruebe que las puntas
de horquilla de la bicicleta encajen correctamente en el acoplamiento de la
dirección. Unas puntas de horquilla o el acoplamiento de la dirección dañados
puede dar lugar a fallos en la dirección LeaderLink®.
Si el acoplador del freno, la abrazadera de sujeción de la cabina o el
acoplamiento de la dirección se dañan o no encajan correctamente, suspenda
inmediatamente el uso de su Zigo® Leader™ y póngase en contacto con su
distribuidor autorizado de Zigo® para servicios, o comuníquese directamente con
Zigo®.
9.7.1 Frenos LeaderLink®
Como ocurre con cualquier sistema de freno por cable, el sistema de frenado
LeaderLink® puede requerir ajuste de vez en cuando. Consulte esta sección
cuidadosamente. El frenado de balance del LeaderLink® también está conectado
al freno de jogging de la ChildPod® y, en un menor grado, al freno de la rueda
delantera de la bicicleta.
! ADVERTENCIA!
Si nota que el frenado de balance del LeaderLink® necesita ajustarse,
hágalo en el siguiente orden. Omitir esto puede ocasionar que el
frenado de respuesta de balance del LeaderLink® falle.
195
Calibre el Regulador de Ajuste de la Maneta del Freno:
1. Convierta su Leader™ en el modo Bicicleta Cargador y conecte el acoplador
del freno LeaderLink®.
Regulador de Ajuste
Empalme del Cable de Freno
ESPAÑOL
2. En la maneta delantera
izquierda del freno
de la bicicleta, gire el
regulador de ajuste
en sentido contrario
a las agujas del reloj,
ajustándolo hasta 3 a 4
mm.
! ADVERTENCIA!
No ajuste el regulador más de 3 a 4 mm. El acoplador de freno
puede fallar en intentos de conexión posteriores.
3. Desconecte y reconecte el Acoplador de frenos. Pruebe la conexión del freno.
4. Si no se puede conectar el acoplador del freno, gire el regulador de ajuste en el
sentido de las agujas del reloj para aflojar la tensión y pruebe de nuevo.
5. No calibre el regulador de ajuste del empalme del cable de freno.
Calibre el Regulador de Ajuste del Buje de Freno:
En el buje de la ChildPod® hay dos reguladores de ajuste. El regulador superior
está conectado al acoplador de freno del LeaderLink®, mientras que el inferior
está conectado al freno de trote de la ChildPod®.
NOTA
Lleve la zapata de freno lo más
cerca posible del buje sin causar
fricción.
Regulador de Ajuste del LeaderLink®
Regulador de Ajuste del Freno de Trote
196
1. Gire el regulador de ajuste superior contrario a las agujas del reloj.
2. Compruebe que no haya contacto entre la zapata de freno al buje. Levante la
rueda trasera de la ChildPod® por encima del suelo y hágala girar. Deberá girar
sin restricciones.
3. Si hay contacto entre la zapata y el buje, la rueda trasera dejará de girar
rápidamente. Si esto sucede, gire el regulador de ajuste en sentido del reloj
para reducir la fricción.
4. Repita el procedimiento en el otro lado.
1. En la maneta del freno de Trote/Estacionamiento situada en la barra de
empuje de la ChildPod®, gire el regulador de ajuste contrario al sentido de las
agujas del reloj. De esta forma se mantendrá la holgura en el cable de freno.
2. Mire los brazos del mecanismo de freno de la ChildPod®. Al reducir la holgura,
no apriete hasta el punto en que los brazos del buje del freno no puedan
moverse.
Ajuste el Freno Delantero de la Bicicleta:
El freno delantero de la bicicleta sólo puede calibrarse si se ajustan las zapatas de
freno.
1. Convierta la Leader™ en el modo Bicicleta.
2. No ajuste el regulador de la maneta del freno.
3. Consulte el Manual de la bicicleta.
9.7.2 Componentes de la Dirección del LeaderLink®
La potencia mantiene el reglaje del manillar a la horquilla de la dirección de la
bicicleta. El acoplamiento de la dirección del LeaderLink® transfiere a las ruedas
traseras de la ChildPod® los movimientos de la horquilla mediante el sistema de
dirección de la barra de acoplamiento y la barra de tracción del LeaderLink®.
La barra de unión conecta el acoplamiento de la dirección LeaderLink® a la
barra de tracción. Los ajuste aquí se hacen girando al mismo tiempo AMBAS
ruedas traseras de la ChildPod® a la izquierda o a la derecha. La barra de tracción
mantiene paralelas las ruedas traseras de la ChildPod®. Los ajustes de la barra de
tracción extenderán las ruedas hacia afuera o hacia adentro.
197
ESPAÑOL
Ajuste el Freno de Trote/Estacionamiento:
No gire el regulador de ajuste de los bujes de la ChildPod® para ajustar el freno de
Trote/Estacionamiento.
El reglaje de la dirección de su Leader™ es de fábrica. Recomendamos
encarecidamente NO ajustar el sistema de dirección de la barra de acoplamiento
y la barra de tracción de su Leader™ menos que sea absolutamente necesario.
El mantenimiento de temporada de las tuercas de seguridad del sistema de la
dirección deberá evitar cualquier problema de reglaje durante el tiempo de vida
de su producto Sin embargo, si considera que es necesario ajustar el reglaje, le
recomendamos ajustar únicamente el reglaje de la potencia a la horquilla de
la dirección. Lleve su Zigo® Leader™ a su distribuidor autorizado de Zigo® para
realinearla, o póngase en contacto directamente con Zigo®.
Ajuste de la Potencia de la Bicicleta al Reglaje de la Horquilla
ESPAÑOL
1. Afloje dos vueltas
ambos pernos
de la abrazadera
de sujeción de la
dirección de la
potencia.
Pernos de
Sujeción de la
Dirección de la
Potencia
2. Golpee la potencia
suavemente con la
palma de su mano
hasta que ésta apunte
directamente hacia el
frente.
Potencia
3. Vuelva a apretar los
dos pernos dándoles
la misma cantidad
de vueltas que le dio
para aflojarlos.
! ADVERTENCIA!
Si no se aprieten correctamente los pernos de sujeción del manillar,
se pueden comprometer la acción de la dirección, lo que podría
hacerle perder el control y provocarle una caída. Coloque la
rueda delantera de la bicicleta entre sus piernas e intente girar el
ensamblaje del manillar y la potencia. Si puede girar la potencia con
respecto a la rueda delantera o girar el manillar con respecto a la
potencia, apriete los pernos correspondientes.
198
SÓLO para Profesionales
Ajuste la barra de acoplamiento y luego la barra de tracción.
1. Afloje las tuercas de seguridad
2. Gire la barra de acoplamiento o la barra de tracción según sea necesario para
ajustar el reglaje.
3. Apriete las tuercas de seguridad
4. Para obtener más instrucciones detalladas, contacte a Zigo®.
Barra de Tracción
ESPAÑOL
Barra de Acoplamiento
Tuerca de Seguridad
199
10.0 Especificaciones
Elemento
Especificación
Notas
Bicicleta Cargador
Leader™
Triciclo estilo renacuajo
Dos ruedas en el
frente
Bicicleta Zigo®
Bicicleta
Bicicleta de
estilo urbano
Coche para trotar
(accesorio)
3 ruedas
Rueda única
para trotar
Coche de niño
4 ruedas
Dos ruedas
pivotantes en el
frente
Remolque (accesorio)
Barra de remolque
Se fija al soporte
de enganche
instalable
en cualquier
bicicleta
ESPAÑOL
Modos de empleo:
Dirección
Bicicleta Cargador
Leader™
Barra de acoplamiento y
barra de tracción
Bicicleta
Bicicleta estándar
Coche de niño
Ruedas pivotantes delanteras
Ruedas
Frente del cochecito
Ruedas pivotantes de 8”
(20.32 cm.)
Parte trasera del coche/
frente del triciclo
Bujes de freno de tambor
interno de 20” (50.8 cm.)
Desenganche con botón de
presión
Parte trasera de la bicicleta Engranaje y buje de freno
internos de 20” (50.8 cm.)
Parte delantera de la
bicicleta
Rueda libre de 20” (50.8 cm.)
Trote o Jogging
Rueda libre de 16” (40.64 cm.)
Capacidad de niños
200
1 ó 2 con arneses de
seguridad adicionales
(accesorio)
Frenado
Tambor delantero doble,
tambor trasero, Trote/
Estacionamiento
Parte delantera del triciclo
Freno de tambor interno (2)
Parte delantera de la
bicicleta
De cantilever en “V”
Parte trasera de la bicicleta Frenos de tambor internos
Trote/Estacionamiento
Con frenos de tambor del
ChildPod®
Buje interno de 3
velocidades
Manubrio ajustable de la
barra de empuje
Múltiples posiciones
Arnés de seguridad para
niños
Arnés de seguridad de 5
puntos con altura graduable
ESPAÑOL
Mecanismo de cambios
Arnés de
seguridad
y cinturón
de cadera
acolchados
Dimensiones (pulgadas)
Anchura
31.5” (80 cm)
Longitudes:
total
88” (224 cm)
coche
42” (107 cm)
trotador
58” (147 cm)
bicicleta
63” (160 cm)
del suelo a la barra de
empuje
35” (89 cm) en posición
horizontal
anchura del hombro
23.5” (60 cm)
anchura del asiento
19” (48 cm)
anchura de la rodilla
19” (48 cm)
altura de la cabeza
25” (64 cm)
de la cadera a la rodilla
10” (25 cm)
de la rodilla a los pies
14” (36 cm)
capacidad de peso
80 lib. (36.4 kg)
Múltiples
posiciones,
desde 31 a 42
pulg. (79 a 107
cm.)
201
ESPAÑOL
Peso del cochecito
41 lib. (18.6 kg)
Peso de la bicicleta
34 lib. (15.5 kg)
Toldo contra el sol
Cobertura parcial
Criba de malla (accesorio,
ECS)
Cobertura total contra
insectos y el viento
Protección contra lluvia
(accesorio, ECS)
Cubre la entrada de la
ChildPod® para proteger
contra la lluvia y el viento
Cubierta contra lluvia
(accesorio)
Cubierta completa en PVC
RoHS transparente
Almacenamiento de la
rueda delantera de la
bicicleta
Parrilla trasera con soporte
para la rueda delantera
Funciones:
Frenado dinámico
Los frenos de tambor de
la ChildPod® se balancean
automáticamente para que
no haya movimiento de los
frenos.
Compartimiento delantero
para niños
Mayor visibilidad y control de
los niños.
Ruedas traseras de
desmontaje con botón de
presión de la ChildPod®
Fácil conversión entre modos
Armazón de seguridad
diseñado para proteger a los
pasajeros de la ChildPod®
Zona de compresión del
parachoques delantero
Banda Zigo® de alta
visibilidad
Material reflectivo
202
11.0 Accesorios
11.1 Juego de Accesorios Trotador para la ChildPod®
Convierte la ChildPod® del modo Coche de bebé al modo Trotador o Jogger.
11.1.1 Instale el Juego para Jogging
ESPAÑOL
Montaje del Accesorio
para la Cabina
Pasador de la Abrazadera
Abrazadera del Jogger
1. Inserte el juego para
Trotador en el soporte
para accesorios de
la cabina, situado en
la parte delantera
del marco de la
ChildPod®.
203
2. Inserte el pasador
en la abrazadera del
Trotador.
! ADVERTENCIA!
ESPAÑOL
Compruebe que el pasador esté
insertado completamente.
11.1.2 Convierta la ChildPod®
1. Eleve las Ruedas Pivotantes.
2. Reposicione la Barra de
Empuje.
3. Engrane el Bloqueo de la Dirección.
4. Instale la Bandera de Seguridad.
5. Use el Cordón de Seguridad.
NOTA
Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la
Operación Básica de la ChildPod®.
204
Eleve las Ruedas Pivotantes
! ADVERTENCIA!
Si las ruedas pivotantes no se suben en los modos Trotador, Remolque
o Bicicleta Cargador, durante su uso pueden golpear objetos del
terreno sin darse cuenta, causando que se pierda el control.
NOTA
No subir las ruedas pivotantes puede ocasionarle daño al equipo en
los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.
ESPAÑOL
Engrane el Bloqueo de la Dirección
! ADVERTENCIA!
No engranar el bloqueo de la dirección en los modos Coche de
bebé, Coche para trotar y Remolque puede dificultar el manejo de
la ChildPod® y provocar lesiones.
Use el Cordón de Seguridad
! ADVERTENCIA!
No utilizar el cordón de seguridad en el modo Coche de bebé o
Coche para trotar puede provocar la pérdida del control si se pierde
el control de la ChildPod®. Siempre use el cordón de seguridad en
los modos Coche de bebé y Coche para trotar.
11.1.3 Ajuste la Trayectoria del Accesorio de Trotador
Con el tiempo podrá notar que el accesorio de Trotador ya no sigue una trayectoria
en línea recta. Esto puede ajustarse deslizando el soporte para accesorios de la
cabina a la izquierda o a la derecha.
1. Use una llave Allen para aflojar los pernos
situados en la parte superior del soporte
para accesorios de la cabina. Utilice una
llave inglesa para sujetar en su sitio las
tuercas de la parte inferior del soporte para
accesorios de la cabina.
Pernos
2. Ajuste a la izquierda o a la derecha, según
sea necesario, y apriete los pernos.
Tuerca
3. Pruebe la trayectoria corriendo una
distancia corta con el Trotador. Vuelva a
ajustar, según sea necesario.
205
11.2 Juego de Accesorios para el Modo Remolque de
la ChildPod®
Convierta la ChildPod® del modo Coche de bebé al modo Remolque. En el modo
Remolque, se puede utilizar con cualquier bicicleta que tenga una rueda 28”
(71.12 cm.).
NOTA
ESPAÑOL
Baje el pie de soporte para sostener la bicicleta durante la instalación.
11.2.1 Instale la Orejeta del Remolque
1. Extraiga la tuerca
de la rueda del lado
opuesto al lado
motriz.
Orejeta
2. Inserte la orejeta.
Tuerca
3. Vuelva a colocar y a
apretar la tuerca.
11.2.2 Instale el Juego de Accesorios para Remolque en la ChildPod®
1. Inserte la barra
del remolque
en el soporte de
accesorios para la
ChildPod®.
2. Inserte el pasador
de sujeción del
remolque.
3. Envuelva la correa
de seguridad
secundaria alrededor
del parachoques
delantero y sujétela a
sí misma.
206
11.2.3 Fije el Juego de Remolque a la Orejeta
1. Deslice el enganche
del remolque en la
orejeta.
2. Inserte el pasador de
la orejeta.
11.2.4 Convierta la ChildPod®
1. Eleve las Ruedas Pivotantes.
2. Vuelva a Posicionar la Barra de Empuje
Hacia Adelante.
3. Instale la Bandera de
Seguridad.
4. Engrane el Bloqueo de la
Dirección.
5. Guarde el Cordón de
Seguridad
207
ESPAÑOL
3. Envuelva la correa de
seguridad secundaria
alrededor del soporte
de la cadena de la
bicicleta y abróchela
a sí misma.
NOTA
Consulte en la Sección 4 las instrucciones específicas sobre la
Operación Básica de la ChildPod®.
Eleve las Ruedas Pivotantes
! ADVERTENCIA!
ESPAÑOL
Si las ruedas pivotantes no se suben en los modos Trotador, Remolque
o Bicicleta Cargador, durante su uso pueden golpear objetos del
terreno sin darse cuenta, causando que se pierda el control.
NOTA
No subir las ruedas pivotantes puede ocasionarle daño al equipo en
los modos Bicicleta Cargador, Coche para trotar y Remolque.
Vuelva a Posicionar la Barra de Empuje Hacia Adelante
NOTA
Posicionar la barra de empuje hacia adelante en los modos
Bicicleta Cargador y Remolque crea una barra de protección, en
caso de accidente. Esto ayudará a mantener seguros a los niños
que ocupan la ChildPod®.
Engrane el Bloqueo de la Dirección
! ADVERTENCIA!
No engranar el bloqueo de la dirección en los modos Coche de
bebé, Coche para trotar y Remolque puede dificultar el manejo de
la ChildPod® y provocar lesiones.
Guarde el Cordón de Seguridad
! ADVERTENCIA!
No use el cordón de seguridad en los modos Bicicleta Cargador
y Remolque. Guarde el cordón de seguridad en los bolsillos de
almacenamiento de la ChildPod® cuando no esté en uso; el cordón
de seguridad puede quedar atrapado en las ruedas traseras de la
ChildPod® o interferir con la función de la correa de sujeción de la
cabina en el modo Bicicleta Cargador.
208
11.3 Sistema de Control Ambiental Zigo®
El sistema de control ambiental de la Zigo® se guarda en una bolsa que se fija al
frente de la ChildPod®. El sistema de control ambiental de Zigo® comprende un
pantalla de malla y un protector contra llovizna que protege a los niños de los
insectos y la llovizna. Se guardan en la bolsa ECS, que se fija a la parte delantera
de la ChildPod®.
11.3.1 Acople la Bolsa ECS a la ChildPod®
1. La bolsa ECS se
fija en los lados de la
ChildPod®.
ESPAÑOL
11.3.2 Instale la Cubierta a la ChildPod®
Cualquier cubierta se puede abrochar al toldo para proteger a los pasajeros..
1. Abroche la cubierta
al toldo. El toldo
tiene dos cierres
de cremallera. El
protector contra
llovizna se abrocha en
el cierre de cremallera
lo más próximo al
borde delantero del
toldo.
2. En la parte inferior
de la cubierta hay
cordones elásticos.
Estire los cordones
hacia abajo y
alrededor de los
botones situados en
la parte inferior de la
ChildPod®.
209
ESPAÑOL
3. Golpee ligeramente
los puntos de
adhesión de velcro
11.3.3 Utilización de ambas cubiertas a la vez
Si está utilizando la malla y considera necesario utilizar el protector contra
llovizna, éste puede instalarse en la parte superior de la pantalla de malla.
1. Abroche el protector
contra llovizna en el
segundo cierre del
toldo.
2. Estire los cordones
elásticos hacia abajo
alrededor de los
botones situados en
la parte inferior de la
ChildPod® y golpee
ligeramente los
puntos de fijación de
velcro.
11.3.4 Almacenamiento de las cubiertas mientras están instaladas en la
ChildPod®
Las cubiertas pueden almacenarse en la ChildPod® si usted elige hacerlo.
1. Libere los cordones
elásticos.
2. Enrolle la(s)
cubierta(s) hacia el
toldo.
3. Sujete en su sitio con
los lazos elásticos
situados en la parte
inferior del toldo.
210
11.4 Cubierta para Lluvia Zigo®
La cubierta Zigo® para lluvia protege a los pasajeros de la lluvia más fuerte.
Se puede instalar directamente en la parte superior del sistema de control
ambiental.
11.4.1 Instale la Cubierta para Lluvia
1. La cubierta para lluvia
se fija a los puntos de
sujeción de velcro
Punto de Adhesión de Velcro
Punto de Adhesión de Velcro
211
ESPAÑOL
2. Los cordones
elásticos se envuelven
alrededor de los
botones situados en
la parte inferior de la
ChildPod®
11.5 Parrilla Trasera
11.5.1 Instalación de la Parrilla Trasera
1. Alinee la parrilla trasera a los 4 puntos de fijación del marco de la bicicleta. La
placa de soporte de la rueda delantera debe apuntar hacia la parte posterior
de la bicicleta.
2. Con los tornillos suministrados, fije la parrilla trasera al cuadro de la bicicleta.
ESPAÑOL
Punto de
Adhesión
11.5.2 Almacenamiento de la Rueda Delantera sobre la Parrilla Trasera
1. Mantenga la palanca de desenganche rápido en la posición abierta.
Desenrosque la tuerca de desenganche rápido lo suficiente para permitir que
se deslice sobre el espesor de la placa de soporte de la rueda delantera.
2. Inserte la tuerca del lado del eje de desenganche rápido a través de la placa de
montaje y deslice hacia abajo. Deberá girar sin restricción.
3. Apriete la tuerca y mueva la palanca de desenganche rápido a la posición de
bloqueo. No fuerce la palanca. Si la palanca no se cierra con facilidad, afloje la
tuerca 1/4 de vuelta e intente de nuevo.
212
Palanca de Desenganche Rápido
Tuerca de Desenganche Rápido
Placa de Soporte de la
Rueda Delantera
ESPAÑOL
NOTA
Compruebe que la rueda esté bien ajustada en su sitio. La tuerca
debe quedar firme y plana contra la superficie de la placa de soporte.
NOTA
Para no dañar el eje de la rueda, no aplique presión o peso extra a
la rueda mientras está sobre el soporte.
213
11.6 Expanda su Sistema de Retención Zigo® para
acomodar a dos niños:
Coloque el arnés de seguridad lado con lado para acomodar a dos (2) niños. (Es
necesario un segundo arnés de seguridad opcional)
Correa de Ajuste del Arnés
de Seguridad del Asiento
Pasador de Doble Barra
Cincha Cruzada
Superior
ESPAÑOL
Cincha Cruzada
Central
Cincha Cruzada
Inferior
Ranura del Cinturón
de Cadera
1. Retire el arnés de seguridad de las barras centrales y de la cincha cruzada.
2. Instale un arnés en la posición izquierda. Seleccione la altura apropiada
del arnés e inserte las correas de ajuste del arnés a través del número
correspondiente de cinchas cruzadas y en el pasador de doble barra.
3. Repita el paso 2 con el segundo arnés de la derecha.
NOTA
Consulte en la Sección 8 las instrucciones específicas sobre el
Cuidado del Niño.
214
Vuelva a posicionar los Cinturones de Cadera
Los cinturones de cadera del centro deben ser colocados de nuevo en las ranuras
exteriores para el cinturón.
1. Retire la protección
acolchada del
espaldar del asiento y
saque los cinturones
de cadera de las
ranuras interiores para
el cinturón.
ESPAÑOL
Cincha Cruzada Vertical
2. Los cinturones de
cadera pasan a
través de las cinchas
cruzadas verticales.
Saque estos
cinturones.
3. Vuelva a colocar la
protección acolchada
del espaldar del
asiento e inserte los
cinturones de cadera
a través de las ranuras
exteriores para el
cinturón.
215
216
ESPAÑOL
Zigo, Inc. (“Zigo”) garandeert dat het fietsframe van de Zigo® LeaderTM en het frame van de Zigo®
ChildPod® vrij zullen zijn van materiële defecten of defecten die het gevolg zijn van slecht handwerk
voor een periode van vijf (5) jaar. Zigo® garandeert ook dat de andere onderdelen op die producten
vrij zullen zijn van materiële defecten of defecten die het gevolg zijn van slecht handwerk gedurende
één (1) jaar na de aankoopdatum. Zigo® garandeert ook dat de goedgekeurde accessoires van Zigo®
opgesomd onder Lijst A vrij zullen zijn van materiële defecten of defecten die het gevolg zijn van
slecht handwerk gedurende één (1) jaar na de aankoopdatum. Deze garantie is alleen geldig voor de
oorspronkelijke particulier-koper.
Deze garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van nalatigheid, aanpassing, ongevallen of
slijtage onder invloed van normaal gebruik. Defecten die het gevolg zijn van incorrecte montage of
installatie van niet-goedgekeurde accessoires die niet compatibel zijn met de Zigo® LeaderTM fiets
of de bijhorende goedgekeurde accessoires, worden niet gedekt. Commercieel gebruik van elk Zigo®
LeaderTM product maakt de garantie nietig.
ALLE IMPLICIETE GARANTIES DIE DE KOPER ZOU HEBBEN BETREFFENDE HET FIETSFRAME VAN DE
ZIGO® LEADERTM OF HET FRAME VAN DE ZIGO® CHILDPOD® ZIJN BEPERKT IN DE TIJD TOT VIJF (5)
JAAR NA AANKOOPDATUM. ALLE IMPLICIETE GARANTIES DIE DE KOPER ZOU HEBBEN BETREFFENDE
ZIGO® ACCESSOIRES ZIJN IN DE TIJD BEPERKT TOT EEN (1) JAAR NA AANKOOPDATUM. Sommige
staten laten geen beperkingen toe voor wat betreft de geldigheidsduur van impliciete garanties en in
dat geval is de bovenstaande beperking niet op u van toepassing.
Zigo® zal, naar eigen oordeel, elk fietsframe van de Zigo® LeaderTM of frame van de Zigo® ChildPod®
of elk onderdeel van deze producten, of goedgekeurde accessoires die een defect vertonen of niet
voldoen aan deze garantie onder normale gebruiks- en serviceomstandigheden herstellen of vervangen, of nog vergoeden aan de aankoopprijs. Om service te verkrijgen onder deze garantie, neemt
u contact op met de erkende Zigo® dealer van wie u het product kocht of rechtstreeks met Zigo®
indien u het product rechtstreeks van Zigo® kocht. Hiervoor moet u het aankoopbewijs voorleggen.
Reparatie of vervanging van een defect fietsframe van de Zigo® LeaderTM of frame van de Zigo®
ChildPod® of elk ander onderdeel van deze producten, of een goedgekeurd onderdeel is het enige
mogelijke verhaal van de koper onder deze garantie en in geen enkel geval zal Zigo® aansprakelijk
zijn voor incidentele schade of gevolgschade, verliezen of kosten. Sommige staten laten de uitsluiting of beperking betreffende incidentele schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande
beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u hebt mogelijk nog andere rechten die kunnen verschillen van staat tot staat.
LIJST A – GOEDGEKEURDE ZIGO ACCESSOIRES
Zigo® Jogger Kit
Zigo® Trailer Kit
Zigo® Restraint Harness (Veiligheidsriem)
Zigo® Environmental Control System (Klimaatregelingssysteem)
Zigo® Rain Cover (Regenscherm)
Zigo® Rear Rack with Front Wheel Mount (Bagagedrager met Voorwielhouder)
Zigo® LeaderTM Carrier Bicycle Cover (Hoes van de Fiets)
Zigo® Infant Carrier (Kinderzitje)
Surf naar www.myzigo.com voor een actuele lijst met Goedgekeurde Zigo® Accessoires.
NEDERLANDS
BEPERKTE GARANTIE
BESCHRÄNKTE GARANTIE
DEUTSCH
Zigo Inc. (“Zigo”) garantiert, dass der Fahrradrahmen des Zigo® Leaders™ und der Rahmen des Zigo®
ChildPods® während fünf (5) Jahren frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Zigo® garantiert ferner, dass die anderen Bestandteile dieser Produkte während eines (1) Jahres ab Kaufdatum
frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Zigo® garantiert ferner, dass das autorisierte Zigo®
Zubehör in Anhang A während eines (1) Jahres ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Diese Garantie ist nicht übertragbar.
Die Garantie umfasst keine Defekte oder Fehlfunktionen aufgrund von Missbrauch, Vernachlässigung,
Modifikationen, Unfällen oder normaler Abnutzung und Verschleiß. Defekte aufgrund unsachgemäßer Montage oder Installation von nicht autorisiertem Zubehör, das mit dem Zigo® Leader™
Fahrrad oder entsprechendem autorisierten Zubehör nicht kompatibel ist, sind durch die Garantie
nicht gedeckt. Durch die kommerzielle Verwendung von Zigo® Leader™ Produkten wird diese Garantie ungültig.
JEGLICHE IMPLIZIERTE GARANTIEN, DIE DER KÄUFER FÜR DEN ZIGO® Leader™ FAHRRADRAHMEN UND
DEN ZIGO® CHILDPOD® ERHALTEN HAT, SIND AUF EINE DAUER VON FÜNF (5) JAHREN AB KAUFDATUM BESCHRÄNKT. JEGLICHE IMPLIZIERTE GARANTIEN, DIE DER KÄUFER FÜR ANDERE BESTANDTEILE
DIESER PRODUKTE ODER FÜR AUTORISIERTES ZIGO® ZUBEHÖR ERHALTEN HAT, SIND AUF EINE DAUER
VON EINEM (1) JAHR AB KAUFDATUM BESCHRÄNKT. In einigen Ländern sind Einschränkungen auf
implizierte Garantien unzulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen dann möglicherweise
nicht auf Sie zu.
In eigenem Ermessen wird Zigo® den Zigo® Leader™ Fahrradrahmen, den Zigo® ChildPod® Rahmen, andere Bestandteile dieser Produkte oder autorisiertes Zubehör reparieren, ersetzen oder den
Kaufpreis rückerstatten, falls es sich um einen Defekt oder Fehlfunktion gemäß dieser Garantie unter
normalen Gebrauchs- und Wartungsbedingungen handelt. Um gemäß dieser Garantie eine Serviceleistung zu erhalten, wenden Sie sich an den autorisierten Zigo® Händler, von dem Sie das Produkt
erworben haben, oder direkt an Zigo®, falls das Produkt direkt von Zigo® erworben worden ist. Sie
benötigen dazu Ihren Kaufbeleg.
Reparatur oder Ersatz eines defekten Zigo® Leader™ Fahrradrahmens, des Zigo® ChildPod® Rahmens,
anderer Bestandteile dieser Produkte oder autorisierten Zubehörs bzw. Rückerstattung des Kaufpreises sind gemäß dieser Garantie alleinige Optionen für den Käufer und Zigo® kann unter keinen
Umständen für Unkosten, Folgeschäden, Verluste oder Auslagen verantwortlich gemacht werden. In
einigen Ländern sind Einschränkungen oder Ausschlüsse von Unkosten oder Folgeschäden unzulässig. Die oben aufgeführten Einschränkungen und Ausschlüsse sind dann hinfällig.
Durch diese Garantie erhalten Sie spezifische Rechte. Je nach Land können diese Rechte abweichen.
ANHANG A – AUTORISIERTES ZIGO-ZUBEHÖR
Zigo® Jogger-Kit
Zigo® Trailer-Kit
Zigo® Hosenträgergurt
Zigo® Wetterschutzsysteme
Zigo® Regenabdeckung
Zigo® Gepäckträger mit Vorderradbefestigung
Zigo® Leader™ Fahrradabdeckung
Zigo® Kleinkindtransporter
Besuchen Sie www.myzigo.com für eine Liste mit dem neuesten autorisierten Zigo®-Zubehör.
GARANTÍA LIMITADA
Zigo, Inc. (“Zigo”) garantiza que el cuadro de la bicicleta Zigo® Leader™ y el cuadro de la Zigo®
ChildPod® se mantendrán libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de cinco
(5) años. Zigo® también garantiza que las otras partes de tales productos estarán libres de defectos
en materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Zigo® También garantiza
que los accesorios aprobados por Zigo® enumerados en el Anexo A se mantendrán libres de defectos
en materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se extiende
sólo al comprador consumidor original.
Esta garantía no cubre defectos o fallos debido a abuso, negligencia, alteración, accidente o desgaste
atribuible al uso normal. No están cubiertos los defectos derivados del ensamblaje incorrecto o la
instalación de accesorios no aprobados incompatibles con la base de la Bicicleta Cargador Zigo®
Leader™. El uso comercial de cualquier producto Zigo® Leader™ anula esta garantía.
En su opción, Zigo® reparará, o reemplazará, o reembolsará el precio de compra del cuadro de
cualquier bicicleta Zigo® Leader™ o de la Zigo® ChildPod®, u otras partes de dichos productos o accesorios aprobados que resulten defectuosos o no se cumplan con esta garantía bajo condiciones
normales de uso y servicio. Para obtener servicio bajo esta garantía, póngase en contacto con el
distribuidor autorizado de Zigo® al que le compró el producto o con Zigo® si le compró el producto
directamente de Zigo®. Deberá presentar prueba de compra.
La reparación o sustitución del cuadro defectuoso de una bicicleta Zigo® Leader™ o de una Zigo®
ChildPod®, u otras partes de dichos productos o accesorios aprobados, o el reembolso del precio
de compra, será el único recurso del comprador en virtud de esta garantía, y en ningún caso Zigo®
será responsable de ningún tipo de daños incidentales o consecuentes, pérdidas o gastos. Algunos
estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la
anterior limitación o exclusión podría no aplicarse a usted.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que
varían de estado a estado.
ANEXO A – ACCESORIOS APROBADOS DE ZIGO
Accesorios para Trotador Zigo®
Accesorios para Remolque Zigo®
Arnés de seguridad Zigo®
Sistema de control ambiental Zigo®
Cubierta para lluvia Zigo®
Parrilla trasera con soporte para rueda delantera Zigo®
Cubierta para Bicicleta Cargador Zigo® Leader™
Cargador infantil Zigo®
Visite www.myzigo.com para ver una lista actualizada de accesorios aprobados Zigo®.
ESPAÑOL
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE EL COMPRADOR PUEDA TENER DEL CUADRO DE LA BICICLETA
ZIGO® Leader™ Y EL CUADRO DE LA ZIGO® CHILDPOD® TENDRÁ UNA DURACIÓN LIMITADA DE CINCO
(5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE EL COMPRADOR
PUEDA TENER DE LAS OTRAS PARTES DE DICHOS PRODUCTOS O DE LOS ACCESORIOS APROBADOS
DE ZIGO® TENDRÁ UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que la
limitación anterior puede no aplicarse a usted.