Anslut 411-122 User Instructions

Add to My manuals
14 Pages

advertisement

Anslut 411-122 User Instructions | Manualzz

Bruksanvisning för konvektorelement

Bruksanvisning for varmeovn

Instrukcja obsługi grzejnika konwektorowego

User Instructions for Convector Heater

411-122

15.09.2014

SV

Bruksanvisning i original

NO

Bruksanvisning i original

PL

Instrukcja obsługi w oryginale

EN

Installation instructions in original

© Jula AB

SVENSKA

SVENSK A

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Apparaten kan användas av barn äldre än 8 år personer(inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap eller erfarenhet om det har fått handledning eller information om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår det risker som kan förekomma.

Barn mellan 3 till 8 år får stänga av och på värmaren om den installerats på rätt sätt och barnet fått instruktion om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstå risken med felaktigt användande. Barn mellan 3 till 8 år skall inte själva sätta i kontakten, rengöra eller utföra underhåll av apparaten.

Barn under 3 år måste hållas under ständigt uppsikt så det inte rör apparaten.

VARNING: Vissa delar av apparaten kan bli väldigt varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ges när barn och när personer med begränsad fysik, sensorisk eller mental kapacitet är närvarande. Använd inte apparaten om inte fötterna är korrekt monterade (vid bärbar/golvplacerad användning).

Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten och att nätuttaget är jordat.

Skydda sladden från varma ytor.

Apparaten får inte användas i badrum, tvättstuga eller liknande. Placera inte produkten i närheten av badkar, dusch, diskho eller liknande, som innehåller vatten eller annan vätska.

Använd inte apparaten utomhus.

Apparatens öppningar får inte blockeras.

Placera inte apparaten på mattor med lång lugg.

Apparaten måste placeras på plant och stabilt underlag. Placera inte apparaten i närheten av gardiner eller möbler

– brandrisk.

Apparaten får inte placeras nära framför eller omedelbart nedanför nätuttag.

För aldrig in några föremål i apparatens öppningar.

Använd inte apparaten i närheten av brännbara vätskor eller gaser.

Övervaka apparaten noga när den används av eller i närheten av barn eller personer med funktionsnedsättning.

Dra alltid ut sladden när du flyttar apparaten.

Använd inte apparaten om sladden är skadad. Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara. //text borttagen, hänvisar till saker som inte finns//.

Apparaten har överhettningsskydd. Om överhettningsskyddet löser ut, stäng av apparaten, dra ut sladden och vänta tills apparaten har svalnat. Sätt sedan i sladden och starta apparaten igen.

Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

VARNING! Täck inte över apparaten, det kan medföra överhettning.

2

SVENSKA

BESKRIVNING

1

1. Termostatreglage

2. Funktionsindikator

3. Effektväljare

4. Fläkt PÅ/AV

2

3

4

Nätspänning

Effekt

TEKNISKA DATA

230 V / 50 Hz

2000 W

3

SVENSKA

MONTERING

Montering (bärbar/golvplacerad)

Innan du börjar använda apparaten måste du montera dess fötter (levereras omonterade i kartongen).

Fötterna ska monteras på apparatens undersida med hjälp av de 2 självgängande skruvarna. Se till att de placeras korrekt i vardera änden.

HANDHAVANDE

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

OBS! Första gången apparaten slås på, eller om den inte har använts på länge, kan den avge viss lukt och

ångor. Detta är normalt.

Ställa in önskad temperatur

1. Placera apparaten på lämplig plats, med beaktade av säkerhetsanvisningarna ovan.

2. Sätt i sladden i ett lämpligt nätuttag.

3. Vrid termostatvredet medurs till max.

4. Slå på fläkten. När apparaten är påslagen lyser lampa 2. För maximal värmeeffekt, sätt väljaren till läge 3 (högsta läget).

5. När önskad rumstemperatur har uppnåtts, vrider du sakta termostatvredet moturs tills du hör ett klick och lampan slocknar. Därefter slås apparaten på och av automatiskt, så att rumstemperaturen hålls konstant.

6. Om du inte önskar lika snabb uppvärmning av rummet sätter du effektväljaren i läge I eller II. Starta fläkten för ökad cirkulation av värmen. Fläkten går endast om effektväljaren är i läge I-III.

Elementet är försett med en termosäkring som löser ut om det skulle överhettas. Om säkringen löser ut ska elementet kopplas från vägguttaget och svalna 5 minuter. Undersök orsaken till överhettningen innan du ansluter elementet till vägguttaget igen.

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon

0200-88 55 88.

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA www.jula.se

4

NORSK

NORSK

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Apparatet kan brukes av barn eldre enn 8 år (inkludert barn) med nedsatt fysiske eller mentale evner eller som har manglende kunnskap eller erfaring med mindre de har fått veiledning eller informasjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte, at de forstår de farer som kan oppstå.

Barn mellom 3 og 8 år kan skru av og på varmen hvis den er installert riktig og barnet har fått instruksjon om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og at de forstår risikoen ved feil bruk.

Barn mellom 3 og 8 år får ikke sette inn kontakten selv, rengjøre eller utføre vedlikehold av apparatet.

Barn under 3 år skal holdes under konstant oppsyn, slik at de ikke rører apparatet.

ADVARSEL: Noen deler av apparatet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom når barn og personer med begrensede fysiske evner, nedsatt sensorisk eller mental kapasitet er i nærheten. Apparatet må ikke brukes hvis ikke alle føttene er riktig montert (ved bærbar/gulvplassert bruk).

Kontroller at nettspenningen stemmer overens med den nominelle spenningen på typeskiltet, og at strømuttaket er jordet.

Beskytt ledningen mot varme flater.

Apparatet må ikke brukes i baderom, vaskerom eller lignende. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av badekar, dusj, oppvaskbenk eller lignende som inneholder vann eller annen væske.

Apparatet må ikke brukes utendørs.

Apparatets åpninger må ikke blokkeres.

Apparatet må ikke plasseres på tepper med lang luv.

Apparatet må plasseres på et jevnt og stabilt underlag. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av gardiner eller møbler

– brannfare.

Apparatet må ikke plasseres rett foran eller under et strømuttak.

Stikk aldri gjenstander inn i apparatets åpninger.

Apparatet må ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser.

Overvåk apparatet nøye når det brukes av eller i nærheten av barn eller personer med nedsatt funksjonsevne.

Trekk alltid ut støpselet før du flytter apparatet.

Ikke bruk apparatet hvis ledningen er skadet. Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av godkjent servicerepresentant eller annen godkjent person for å unngå fare. //text borttagen, hänvisar till saker som inte finns//.

Apparatet har overopphetingsvern. Hvis overopphetingsvernet utløses, slå av apparatet, trekk ut støpselet og vent til apparatet har kjølnet. Sett deretter i støpselet og slå på apparatet igjen.

Apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) med funksjonshemminger, eller av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å bruke det, med mindre de har fått anvisninger om bruk av apparatet av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

ADVARSEL! Apparatet må ikke dekkes til, det kan medføre overoppheting.

5

NORSK

BESKRIVELSE

1

2

1. Termostatregulering

2. Funksjonsindikator

3. Effektvelger

4. Vifte PÅ/AV

3

4

Nettspenning

Effekt

TEKNISKE DATA

230 V / 50 Hz

2000 W

6

NORSK

MONTERING

Montering (bærbar/gulvplassert)

Før apparatet tas i bruk, må føttene monteres (leveres umontert i esken). Føttene skal monteres på undersiden av apparatet med de 2 selvgjengende skruene. Sørg for at de plasseres korrekt i hver ende.

BRUK

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

OBS! Første gang apparatet slås på, eller hvis det ikke har vært brukt på lenge, kan det avgi noe lukt eller damp. Dette er normalt.

Stille inn ønsket temperatur

1. Plasser apparatet på egnet sted, og ta hensyn til sikkerhetsanvisningene ovenfor.

2. Koble støpselet til en egnet stikkontakt.

3. Vri termostatbryteren med klokken til maks.

4. Slå på viften. Når apparatet er slått på, lyser lampe 2. For maksimal varmeeffekt, sett velgeren i posisjon III (høyeste innstilling).

5. Når ønsket romtemperatur er oppnådd, vrir du termostatbryteren sakte mot klokken til du hører et klikk og lampen slukkes. Deretter slås apparatet på og av automatisk, slik at romtemperaturen holdes konstant.

6. Hvis du ikke ønsker en like rask oppvarming av rommet, setter du effektvelgeren i posisjon I eller II.

Start viften for økt sirkulasjon av varmen. Viften går bare hvis effektvelgeren er i posisjon I

–III.

Apparatet er utstyrt med en termosikring som utløses hvis det blir overopphetet. Hvis sikringen utløses, må apparatet kobles fra strømuttaket og avkjøles i 5 minutter. Undersøk årsaken til overopphetingen før du kobler apparatet til strømuttaket igjen.

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon

67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6

–8, 1471 LØRENSKOG www.jula.no

7

POLSKI

POL SKI

PRZEPISY

BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia, osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej bądź psychicznej, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy bądź doświadczenia, o ile uzyskały wskazówki lub informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia oraz rozumieją ryzyko, które może wystąpić.

Dzieci pomiędzy 3 a 8 rokiem życia mogą włączać i wyłączać grzejnik, o ile został on zainstalowany poprawnie, a dziecko uzyskało instrukcje dotyczące jego bezpiecznej obsługi i rozumie ryzyko występujące w przypadku błędnego użycia. Dzieci pomiędzy 3 a 8 rokiem życia nie powinny samodzielnie podłączać wtyczki, czyścić ani przeprowadzać czynności konserwacyjnych urządzenia.

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny przebywać pod ciągłym nadzorem, aby nie mogły dotknąć urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Niektóre części urządzenia mogą bardzo się nagrzać i spowodować poparzenia.

Szczególną uwagę należy zwracać wówczas, gdy w pobliżu pojawią się dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, ruchowej czy psychicznej.

N ie używaj urządzenia, jeśli nóżki nie są poprawnie zamontowane (w przypadku użytkowania przenośnego / na podłodze).

Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia oraz że gniazdo zasilające jest uziemione.

Chroń kabel przed ciepłymi powierzchniami.

Urządzenia nie wolno używać w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach. Nie umieszczaj produktu w pobliżu wanny, prysznica, zlewozmywaka lub innych miejsc, w których znajduje się woda lub inna ciecz.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.

Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

Nie ustawiaj urządzenia na dywanach z długim włosem.

Urządzenie należy umieścić na płaskim, stabilnym podłożu. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu zasłon lub mebli – ryzyko pożaru.

Urządzenia nie należy umieszczać tuż przed gniazdkiem elektrycznym ani bezpośrednio poniżej niego.

Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.

Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.

Zachowuj szczególną ostrożność, jeśli w momencie korzystania w pobliżu przebywają dzieci lub osoby niepełnosprawne.

Przed przenoszeniem urządzenia wyciągaj zawsze wtyczkę z gniazdka.

Nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony. Jeśli kabel jest uszkodzony, należy zlecić wymianę w autoryzowanym serwisie lub uprawnionej osobie. Pozwala to uniknąć zagrożenia. //tekst usunięto, odnosi się do nieistniejących rzeczy//.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. W razie uaktywnienia się zabezpieczenia wyłącz urządzenie, wyciągnij kabel z gniazdka i odczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Następnie włóż kabel do gniazdka i ponownie włącz urządzenie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, chyba że uzyskają wskazówki odnośnie do obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

OSTRZEŻENIE! Nie przykrywaj urządzenia, może to spowodować przegrzanie.

8

POLSKI

OPIS

1

1. Regulator termostatu

2.

Wskaźnik trybu

3. Regulator mocy

4.

Wentylator WŁ/WYŁ

2

3

4

Zasilanie

Moc

DANE TECHNICZNE

230 V / 50 Hz

2000 W

9

POLSKI

MONTAŻ

Montaż (użytkowanie przenośne / na podłodze)

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zamontować do niego nóżki (dostarczane niezmontowane w opakowaniu). Nóżki należy zamontować u podstawy urządzenia za pomocą 2 śrub samogwintujących. Upewnij się, czy nóżki są poprawnie umieszczone na obu końcach.

OBSŁUGA

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi w celu przyszłego użycia.

UWAGA!

Urządzenie włączone po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie może emitować dziwne zapachy lub opary. Jest to normalne zjawisko.

Ustawianie żądanej temperatury

1.

Umieść urządzenie w odpowiednim miejscu, zwracając uwagę na powyższe zasady bezpieczeństwa.

2.

Włóż kabel do właściwego gniazdka.

3.

Obróć pokrętło termostatu maksymalnie w prawo.

4.

Włącz wentylator. Gdy urządzenie jest włączone, świecą się kontrolki 2. Aby uzyskać maksymalną moc grzewczą, przekręć regulator do pozycji 3 (najwyższej).

5. Gdy żądana temperatura w pomieszczeniu zostanie osiągnięta, przekręć powoli pokrętło termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie i lampka zgaśnie. Od tej pory urządzenie będzie się automatycznie włączać i wyłączać, aby utrzymać stały poziom temperatury w pomieszczeniu.

6.

Jeśli nie chcesz tak szybko ogrzać pomieszczenia, ustaw przełącznik mocy w pozycji I lub II. Włącz wentylator, aby uzyskać lepszą cyrkulację ciepła. Wentylator pracuje tylko wtedy, kiedy przełącznik mocy z najduje się w pozycji I–III.

Grzejnik jest wyposażony w bezpiecznik termiczny, który jest uruchamiany w przypadku przegrzania. Jeżeli przepali się bezpiecznik, należy odłączyć grzejnik od zasilania i odczekać 5 minut, aż się schłodzi. Sprawdź przyczynę przegrzania, zanim ponownie podłączysz grzejnik do gniazdka elektrycznego.

10

POLSKI

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem 801 600 500.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska www.jula.pl

11

ENGLISH

ENGLI SH

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the Operating Instructions carefully before use.

This appliance can be used by children aged 8 years and older, people (including children) with reduced physical or mental capabilities or those who have a lack of knowledge and experience if they have received training or instructions on how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children aged between 3 and 8 are allowed to switch the heater on and off if it has been installed correctly and the children have been instructed in how to use the appliance correctly and understand the risks linked to incorrect usage. Children aged between 3 and 8 are not allowed to plug in, clean or maintain the appliance.

Children under the age of 3 must be supervised at all times to ensure they do not touch the appliance.

WARNING: Certain parts of the appliance can become extremely hot and cause burns. Special attention must be given when children and people with reduced physical, sensory or mental capabilities are present.

Do not use the appliance if the feet are not correctly fitted (portable use on floor).

Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate and that the mains outlet is earthed.

Protect the power cord from hot surfaces.

The appliance must not be used in bathrooms, or wash rooms etc. Do not place the product near a bathtub, shower, or sink etc. that contains water or any other liquid.

Do not use the appliance outdoors.

Do not block the openings on the appliance.

Do not place the appliance on carpets with a thick pile.

Place the appliance on a level and stable surface. Do not place the appliance near curtains or furniture

– fire risk

Do not place the appliance near, in front of, or directly below a power outlet.

Never insert any objects into the openings on the appliance.

Do not use the appliance in the vicinity of flammable liquids or gases.

Keep the appliance under careful supervision when it is used by, or near children, or persons with functional disorders.

Always unplug the power cord when moving the appliance.

Do not use the appliance if the power cord is damaged. A damaged power cord must be replaced by an authorised service centre, or qualified person, to ensure safe use.

The appliance has overheating protection. If the overheating protection trips, switch off the appliance, unplug the power cord and wait until the appliance has cooled. Plug in the power cord and start the appliance again.

The appliance is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functional disorders, or by persons who do not have sufficient experience or knowledge on how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the appliance from someone who is responsible for their safety. Keep children under supervision to make sure they do not play with the appliance.

WARNING Do not cover the appliance as this could lead to overheating.

12

ENGLISH

DESCRIPTION

1

2

1. Thermostat control

2. Function indicator

3. Output selector

4. Fan ON/OFF

3

4

Mains voltage

Output

TECHNICAL DATA

230 V / 50 Hz

2000 W

13

ENGLISH

INSTALLATION

Assembly (portable for use of floor)

Fit the feet before using the appliance (supplied unfitted in box). The feet must be fitted on the underside of the appliance with the 2 self-tapping screws. Make sure they are correctly positioned at each end.

OPERATION

Read the User Instructions carefully before use.

Save these instructions for future reference.

NOTE: The appliance may emit a slight smell or fumes the first time it is switch on, or if it has not been used for some time. This is normal.

Set the required temperature

1. Put the appliance in a suitable place, with due consideration to the above safety instructions.

2. Plug the power cord into a suitable mains outlet.

3. Turn the thermostat control to max.

4. Switch on the fan. Lamp 2 goes on when the appliance is switched on. For maximum heating, turn the selector to position 3.

5. When the desired room temperature has been reached, slowly turn the thermostat knob until you hear a click and the light goes out. The appliance will then switch on and off automatically to maintain a constant room temperature.

6. If you do not want to heat up the room as quickly, turn the output selector to I or II. Start the fan to increase the circulation of heat. The fan only works if the output selector is in position I-III.

The heater has a thermal cut-out that trips if the appliance overheats. If the cut-out trips, disconnect the heater from the wall socket and allow to cool for 5 minutes. Investigate the cause of the overheating before connecting the heater to the wall socket again.

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. www.jula.com

14

advertisement

Related manuals

advertisement