DSC | POWER 608 | Power 408-608 PC5508Z och LCD5501Z DLS

Handhavarinstruktion
Power408-608
®
TM
S
Ä
K
E
R
H
E
T
S
S
Y
S
T
E
M
PC5508Z och LCD5501Z
DLS-3 v1.3 och högre
1
Innehållsförteckning
Sektionsförteckning ..................................................................................................................................... 2
Översikt av knappsatserna PC5508 ............................................................................................................ 3
Översikt av knappsatsen LCD5501 ............................................................................................................. 4
Allmänt om ditt säkerhetssystem ................................................................................................................. 5
Systemets uppbyggnad .............................................................................................................................. 5
Telefonuppringare ....................................................................................................................................... 5
Tillkoppling .................................................................................................................................................. 6
Hemmatillkoppling ....................................................................................................................................... 6
Frånkoppling ............................................................................................................................................... 6
Om ett larm löser ut ..................................................................................................................................... 7
Avläsa larmminne ........................................................................................................................................ 7
Förbikoppling av sektioner .......................................................................................................................... 7
Avläsa fel i systemet .................................................................................................................................... 8
Programmering av behörighetskoder ........................................................................................................ 10
Systemtest ................................................................................................................................................. 12
Sirentest .................................................................................................................................................... 12
Klocka (tid och datum) .............................................................................................................................. 12
Funktionsknappar ...................................................................................................................................... 13
Nödknappar på knappsatsen ................................................................................................................... 13
Tillvalsfunktioner ........................................................................................................................................ 14
Kontrolljournal ............................................................................................................................................ 15
Utdrag ur Larmlagen ................................................................................................................................. 17
1
Detektortyp
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Fördröjd
Placering
Antal
Sektion
Sektionsförteckning
Översikt av knappsatserna PC5508
Sektionsdioder: Varje sektionsdiod motsvarar en eller flera larmgivare
(IR-detektorer, magnetkontakter, rökdetektorer etc).
När en sektionsdiod lyser är sektionen i larmläge (någon larmgivare är
påverkad eller dörrar kan vara öppna).
Driftklar lyser när systemet kan tillkopplas.
Till lyser när systemet är tillkopplat eller kommer att tillkopplas.
Fel lyser när ett fel finns i systemet.
Följ instruktionerna på sid 8 för att avläsa typ av fel.
Minne lyser när systemet har ett larm i minne
från den föregående tillkopplingsperioden.
Förbikpl lyser när sektioner i systemet har
manuellt förbikopplats.
Brand lyser när brandlarm har utlösts.
Program lyser när systemet programmeras.
Funktionsknappar (se sid 13)
Nödknappar (se sid 13)
Brandknapp
Nödknapp
Överfallsknapp
Tryck in båda tangenterna under 2 sekunder
för att utlösa larm.
Förklaring på de olika funktionsknapparna
(se sid 13).
Knappsatsen används för att sköta allt handhavande.
Slå in kod för tillkoppling (se sid 6)
Slå in kod för frånkoppling (se sid 6)
[*] tangenten används för att välja funktioner.
[#] tangenten används för att avbryta och återgå.
Slå in [*][1] för att förbikoppla sektioner (se sid 7)
Slå in [*][2] för att avläsa fel (se sid 8)
Slå in [*][3] för att avläsa larmminne (se sid 7)
Slå in [*][5] för att programmera behörighetskoder (se sid 10)
3
Översikt av knappsatsen LCD5501
Sektion frånkopplad/
förbikopplad
Felindikeringar
Larm i
minne
Sektion
öppen
Utlöst brandlarm
Programmeringsläge
Utlöst larm
Klocka/Sektionsindikering
(se sektionsdioder på sid 4)
Ding-Dong HemmaFullt
inkopplat tillkopplat tillkopplat
Diod för Driftklar lyser när systemet
kan tillkopplas.
Diod för Till lyser när systemet är
tillkopplat eller kommer att tillkopplas.
Diod för Fel lyser när ett fel finns i systemet.
Följ instruktionerna på sid 8.
Funktionsknappar (se sid 13)
Nödknappar (se sid 13)
Brandknapp
Nödknapp
Överfallsknapp
Tryck in båda tangenterna under 2 sekunder
för att utlösa larm.
Knappsatsen används för att sköta allt handhavande.
Slå in kod för tillkoppling (se sid 6)
Slå in kod för frånkoppling (se sid 6)
[*] tangenten används för att välja funktioner.
[#] tangenten används för att avbryta och återgå.
Slå in [*][1] för att förbikoppla sektioner (se sid 7)
Slå in [*][2] för att avläsa fel (se sid 8)
Slå in [*][3] för att avläsa larmminne (se sid 7)
Slå in [*][5] för att programmera behörighetskoder (se sid 10)
4
Läs noggrant igenom beskrivningen innan Du börjar använda systemet.
Vid eventuella frågor kontaktar Du Din installatör som vet hur just Din anläggning är uppbyggd.
Allmänt om ditt säkerhetssystem
Ditt larmsystem har designats för att ge dig största möjliga flexibilitet och bekvämlighet. Allt handhavande av
POWER 408/608 sker direkt från knappsatsen.
Full information av centralapparatens status avläses med hjälp av olika kommandon. Knappsatsen använder
”sektionsdioderna” samt brandindikeringen för att visa larm och status på samtliga sektioner.
De 7 funktionsindikeringarna (Driftklar, Till, Minne etc) samt olika summertoner är till för att underlättar
programmering och handhavande.
Läs denna manual noggrant och se till att Din installatör instruerar dig vilka funktioner som programmerats till just
ditt system.
Systemets uppbyggnad
Ditt larmsystem innehåller en centralapparat, en eller flera knappsatser samt ett antal IR-detektorer,
magnetkontakter etc. Centralapparaten monteras på en undanskymd plats t.ex i en källare, garderob etc.
Metallskåpet innehåller systemets elektronik, säkringar och reservkraftsbatteri. Det finns normalt ingen anledning
för någon utom installatören att ha tillträde till centralapparaten.
Knappsatsen används för att sända olika kommandon till systemet och för att indikera systemets status.
Knappsatsen monteras på lämplig plats inom larmskyddat område i närheten av entrédörren.
Larmsystemet är uppbyggt på flera sektioner. Varje sektion har en eller flera detektorer ansluten till sig
(IR-detektorer, glaskrossdetektorer, magnetkontakter eller vibrationskontakter). När en detektor aktiverar ett larm
kommer denna sektion att indikeras i knappsatsens display.
Telefonuppringare
Larmsystemet kan via den inbyggda telefonuppringaren sända information via telefonnätet till en larmcentral,
Minicall eller till en privattelefon.
Till larmcentral kan separata koder för larm, fel och nödsituationer sändas. Om ett ofrivilligt larm utlösts skall
larmcentralen omgående kontaktas för att en utryckning ej skall ske.
OBS! Uppringarfunktionen måste programmeras av installatören innan den fungerar.
5
Tillkoppling
Innan systemet skall tillkopplas skall alla larmade fönster och dörrar stängas och lokalen tömmas.
Om “Driftklar“-indikeringen inte lyser är en eller flera sektioner öppna. Anläggningen kan endast tillkopplas om
“Driftklar“ lyser.
Tillkoppla larmet genom att slå in en behörighetskod. Summern i knappsatsen piper en gång för varje siffra
som trycks in. När den korrekta koden har slagits in tänds “TILL-dioden“ och summern ljuder sex korta pip.
Du har nu
sekunder på dig att gå ut genom entrédörren. När utpasseringstiden har gått ut
kommer alla lysdioder på knappsatsen att slockna utom TILL-dioden.
Om fel kod slås in ljuder summern en lång signal och Till-dioden tänds ej, slå in [#] och slå korrekt kod.
Hemmatillkoppling
Om larmet tillkopplas enligt beskrivningen ovan och ingen utpassering sker genom in- och utpasseringsdörren,
kommer systemet, efter utpasseringstidens slut att tillkopplas i hemmaläge. De sektioner som programmerats att
vara borta/hemma-sektioner kommer automatiskt att förbikopplas. På så sätt kan man vara hemma och ändå ha
larmets skalskydd tillkopplat.
Om [*][9] slås in innan behörighetskoden, kommer ingen inpasseringstid att starta om någon passerar in genom
entrédörren, utan ett larm kommer att utlösas omgående.
Borta/hemma-sektion:
Funktionen inkopplad
JA
Nej
Se sektionsförteckningen på sid 2 och 3 för att avgöra vilka sektioner som programmerats som borta/hemmasektioner av Din installatör.
Frånkoppling
Passera in genom den fördröjda entrésektionen (magnetkontakt på ytterdörr). Summern i knappsatsen ljuder för
att indikera att larmet måste frånkopplas.
Du har nu
sekunder på dig att slå in Din behörighetskod. Till-dioden kommer att släckas och
summern tystna. Behörighetskod måste slås innan inpasseringstiden tar slut, annars utlöser larmet.
Om fel kod slås in fortsätter summern att ljuda, slå in [#] och slå korrekt kod.
Om ett larm har aktiverats under tiden anläggningen varit tillkopplad kommer ”Minne” att tändas på knappsatsen
för att upplysa handhavaren om händelsen (läs mer om larmminne på nästa sida)
6
Om ett larm löser ut
Om ett inbrottslarm utlöser och sirenen ljuder med fast ton kan denna tystas genom att en behörighetskod slås in
på knappsatsen. Uppringning till larmcentral, minicall eller privattelefon kommer inte att avbrytas pga av detta.
Om larmet utlöses av misstag, s.k obefogat larm, skall larmcentralen kontaktas omgående.
Genom att på knappsatsen avläsa larmminnet kan Du fastställa vilken sektion som orsakat larmet och
förhoppningsvis förstå varför. Så snart orsaken till larmet har tagits bort kan systemet återställas till normalt
tillkopplat läge.
Avläsa larmminne
Larm som har aktiverats under senaste tillkopplingen lagras i larmminnet. Om larm har aktiverats under senaste
tillkopplingen kommer Minnesdioden att tändas och sektionsdiderna för de sektioner som utlösts att blinka under
två minuter eller tills [#] trycks in.
”Minne” kommer att fortsätta att lysa tills anläggningen åter tillkopplas och påverkar inte larmets funktion.
OBS! Minnesindikeringen släcks automatiskt vid nästa tillkoppling.
För att avläsa larmminne:
Steg 1:
Slå in: [*][3]
Steg 2:
Slå in [#] för att avsluta.
Resultat:
Minne börjar blinka och de sektioner som har larmat tänds.
Förbikoppling av sektioner
Förbikopplade sektioner orsakar inte larm. Sektioner som tillfälligt är felaktiga pga felkoppling eller glapp etc. kan
förbikopplas för att det övriga systemet skall kunna tillkopplas innan reparation utförts. Då någon behöver ha
tillträde till delar av det larmade området under tiden systemet skall vara tillkopplat kan förbikoppling av sektioner
användas.
Vid förbikoppling av en sektion skall centralapparaten vara i frånkopplat läge.
För att förbikoppla:
Steg 1:
Slå in: [*][1][Behörighetskod]
Resultat:
Förbikopplings-indikeringen börjar blinka.
Steg 2:
Slå in 2 siffror (01-08) för varje
sektion som skall förbikopplas.
Resultat:
De förbikopplade sektionerna tänds.
Steg 3:
Slå in [#] för att avsluta.
Resultat:
Förbikopplings-indikeringen lyser fast.
Förbikopplingen försvinner automatiskt varje gång systemet frånkopplas och måste åter programmeras innan
nästa tillkoppling.
7
Avläsa fel i systemet
Centralapparaten kontrollerar kontinuerligt ett antal möjliga fel som kan uppstå. Om något av dessa fel uppstår
kommer knappsatsens summer att ljuda två gånger var 10:e sekund.
Om centralapparaten är tillkopplad när felet uppstår kommer summern att ljuda men inga indikeringar kommer
att ändras. Efter frånkoppling kommer feldioden att tändas:
Om centralapparaten är frånkopplad när felet uppstår kommer feldioden att tändas och summern kommer att
ljuda två gånger var 10:e sekund. Summern tystnar när valfri knapp trycks in.
För att avläsa typ av fel:
Steg 1:
Slå in: [*][2]
Steg 2:
Avläs typ av fel (Fel [1] - [8]). Varje sektionsdiod som tänds motsvarar ett fel enligt tabellen nedan.
Steg 3:
Slå in [#] för att återgå till driftklar.
Resultat:
Någon/några av sektionsdioderna 1-8 tänds upp.
Felindikeringen kommer att vara tända tills dess felen är åtgärdade och kvitterade.
Detta betyder att alla fel måste kvitteras genom att felet avläses enlig ovan efter att felet är åtgärdat.
OBS! Ett fel i systemet sänker säkerhetsnivån. Kontakta Din installatör för åtgärd.
Centralapparaten kontrollerar kontinuerligt om följande fel uppstår i systemet:
Fel
Fel
Fel
Fel
Fel
Fel
Fel
1 - Service
(en gemensam indikering på en rad av olika fel)
2 - Nätfel
3 - Telefonlinjefel
4 - Kommunikation
5 - Sektionsfel
6 - Sabotage sektion
7 - Låg batterispänning på trådlös enhet
Fel 8 - Klockan går fel
Se nästa sida för detaljerade uppgifter om de olika felen.
8
Tabell över alla fel som Power 408/608 kan indikera.
De flesta fel som kan uppkomma i systemet kräver att Du kontaktar Din larminstallatör omgående. Ett fel i systemet
sänker säkerhetsnivån. Följande tabell förklarar lite mer ingående vad de olika felen betyder.
Fel [1] - Service
Det finns ett fel i anläggningen som kräver service. Ring omgående till Din larminstallatör.
När sektionsdiod 1 är tänd, slå in [1] för att avläsa vilket/vilka av servicefelen som finns i systemet.
Avläs servicefelen enligt nedan.
• Sektionsdiod [1] - Batterifel
Batterispänning är låg eller batterisäkringen är trasig.
• Sektionsdiod [2] - Sirenkretsfel
Ledningen till sirenen är av. Siren fungerar troligen inte längre. Gör en sirentest (sid 12) och ring installatören.
• Sektionsdiod [3] - Systemfel
- Skrivaren som är ansluten till skrivarkortet PC5400 är off-line.
• Sektionsdiod [4] - Systemsabotage
Detta fel indikeras om någon av systemets kapslingar har öppnas. Händelseminnet kan avgöra var
systemsabotaget har hänt.
• Sektionsdiod [5] - DATAKOM-fel
Det finns ett fel i systemets datakommunikation.
• Sektionsdiod [6] - Används ej
• Sektionsdiod [7] - Används ej
• Sektionsdiod [8] - Används ej
Fel 2 - Nätfel
Om nätavbrott (230 volt) uppstår till centralapparaten tänds felindikeringen genast.
Fel [3] - Telefonlinjefel
Systemet har ingen telefonlinje.
Fel [4] - Kommunikation
Om uppringaren inte får en korrekt kvittens från larmcentral eller privattelefon efter ett visst antal försök tänds
felindikeringen för att indikera kommunikationsfel.
Fel [5] - Sektionsfel
Detta fel indikeras om någon av de dubbelbalanserade sektionerna har ett fel (kortslutning).
Om någon brandlarmsslinga är bruten kommer denna felindikering också att tändas.
När fel [5] indikeras, slå in [5] för att avläsa vilken sektion som är felaktig.
Fel [6] - Sabotage på sektion
Detta fel indikeras om någon av de dubbelbalanserade sektionerna har ett sabotage (avbrott).
När fel [6] indikeras, slå in [6] för att avläsa vilken sektion som är i sabotage.
Fel [7] - Låg batterispänning på trådlös enhet
Detta fel indikeras när en trådlös detektor eller fjärrkontroll har låg batterispänning. När detta fel indikeras skall
felaktigt batteri bytas omgående (inom några dagar). När en enhet visar låg batterispänning rekommenderas att
batterierna byts i alla trådlösa enheter samtidigt.
När fel [7] indikeras, gör enligt följande för att avläsa vilken enhet som har låg batterispänning:
Knappsatsen visar :
Slå in [7]
Någon sektionsindikering 1 till 64 tänds om felet är på en detektor ansluten till sektion.
Fortsätt och slå nu in [77] Någon av sektionsindikeringarna 1 till 16 tänds om felet är på en av fjärrkontrollerna.
Fel [8] - Klockan går fel
Om centralapparaten har varit helt spänningslös måste rätt tid och datum ställas om i den inbyggda klockan. Felet
kan kvitteras först efter att rätt tid och datum programmerast (se sid 12).
9
Programmering av behörighetskoder
POWER 408/608 har totalt 37 st behörighetskoder som kan användas för till- och frånkoppling.
Dessa 37 behörighetskoder är uppdelade som olika kodtyper enligt följande:
Kod
[01] till [32]............. Handhavarkod 1 till 32
Kod
Kod
[33]......................... Hotkod 1
[34]......................... Hotkod 2
Kod
[40]......................... System-Masterkod
Kod
Kod
[41]......................... Masterkod
[42]......................... Masterkod
“Huvudkod”, får ej raderas.
System-Masterkod - används av anläggningsansvarig
System-Masterkoden är systemets ”huvudkod” och kan användas för till- och frånkoppling av hela systemet. Med
hjälp av Masterkoden kan alla övriga koder programmeras samt övriga funktioner på knappsatsen skötas.
System-Masterkoden får ej raderas. Görs detta måste systemet omprogrammeras av installatören.
Handhavarkod - används av normal handhavare
Handhavarkoderna 1 till 32 kan användas för till- och frånkoppling samt för att förbikoppla sektioner.
Masterkod - kan användas vid delad centralapparat
Masterkoderna kan användas för till- och frånkoppling av dess respektive område, samt för att programmera
hotkoden och de Handhavarkoder (01 till 32) som är tillägnade dess respektive område (se förteckningen på
nästa sida).
Hotkod - kontrollera med Din installatör hur denna kod skall användas
Hotkod används för till- och frånkoppling och övrigt handhavande under hot eller tvång. När denna kod används
kommer ett tyst ”överfallslarm” sändas till larmcentralen (om detta programmerats av Din installatör).
Gör enligt följande för att radera, lägga till eller ändra en behörighetskod:
Steg 1:
Slå in: [*][5][Masterkod]
Resultat:
” Program”-indikeringen tänds.
Sektionsdioderna visar vilken status de olika behörighetskoderna har enligt följande:
Sektionsdioder 1 - 32:
Släckt
Lyser fast
Blinkar
Status:
Ingen kod programmerad
Denna kod är programmerad
Denna kod programmeras nu
Steg 2:
Slå in 2 siffror för den kod Du vill programmera in eller programmera om. Exempel: Om Du
slår in 02 kommer sektionsdiod 2 att börja blinka för att visa att Du programmerar kod 2.
Steg 3:
Slå in den nya koden. Efter det att siffrorna slagits in ljuder summern tre gånger och sektionsdioden
lyser fast.
För att radera en kod:
Steg 4:
Slå in [*]
OBS! Kod 40 - System-Masterkoden får ej raderas.
Fortsätt med nästa kod genom att slå in 2 st siffror som motsvarar nästa kod som skall
programmeras. När alla koder är programmerade avslutar Du programmeringen med [#].
OBS! När Hotkoderna och Masterkoderna programmeras tänds inga sektionsdioder.
Programmera aldrig två lika koder i systemet (gäller även vid flera områden).
10
Handhavarkoder:
Nr. Kod
Namn på handhavare
Område
Datum
Område
Datum
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Speciella behörighetskoder:
Nr.
Kodtyp
Kod
Kommentar
33
Hotkod
1
34
Hotkod
2
40
SystemMasterkod
1 & 2
41
Masterkod
1
42
Masterkod
2
11
Systemtest
En test av systemet bör göras regelbundet. Gör enligt följande för att få en fullständig systemtest:
1. Informera larmcentralen om att en test skall utföras.
2. Frånkoppla systemet. I frånkopplat läge skall Driftklar-indikeringen lysa.
3. Utför en siren/batteritest genom att slå in [*]+[6] +[Masterkod] +[4]. Sirenen och knappsatsens
summer ljuder i 2 sekunder. Slå in [#] för att avsluta.
4. Påverka varje sektion var för sig dvs öppna fönster/dörrar, gå framför IR-detektorer etc. Varje gång en sektion
påverkas kommer motsvarande sektionsdiod tändas.
Återställ detektorer till normalläge, stäng dörrar och fönster och indikeringarna återgår till normalt frånkopplat
driftläge (Driftklar).
5. Tryck in brandknappen för att framkalla ett larm om denna är inkopplad av installatören. Sirenen
ljuder pulserande. Till- och frånkoppla centralapparaten i snabb följd för att tysta sirenen och
återställa den i normalt frånkopplat läge.
6. Om brandlarmssektioner är inkopplade ljuder sirenen pulserande då dessa sektioner aktiveras.
7. Om larmsystemet slutar fungera som det ska, kontakta Din installatör!
8. Ring åter larmcentralen efter att testen av systemet är utförd.
OBS! Alla funktioner som beskrivs i denna manual fungerar inte om inte installatören först inkopplar dem.
Försäkra dig om att Din installatör har informerat Dig om vilka funktioner som gäller för ditt system.
Sirentest
Sirentesten utför en 2 sekunders test av systemets siren och knappsatsens summer. Utför kommandot i
frånkopplat läge.
Steg 1:
Slå in: [*]+[6] +[Masterkod] +[4].
Steg 2:
Slå in: [#] för att avsluta.
Klocka (tid och datum)
Centralapparatens inbyggda klocka kan ställas med hjälp av följande kommando.
Klockan behövas ställas när knappsatsen indikerar att ”Klockan går fel” (se sid 8-9). Detta sker endast om
centralapparaten har varit helt spänningslös.
Att klockan går rätt är viktigt för att följande funktioner skall fungera; händelseregistrering, skrivare, automatiska
tillkoppling och testkodsändning.
Steg 1:
Slå in: [*]+[6] +[Masterkod] +[1].
Steg 3:
Slå in: 10 siffror i följande ordning: HH:MM:MM:DD:ÅÅ (d.v.s. timmar : minuter : månad : dag : år)
Resultat:
Knappsatsens summer ljuder 3 korta pip.
Steg 3:
Slå in: [#] för att avsluta.
12
Funktionsknappar
Varje knappsats har 5 funktionsknappar. Om dessa knappar har blivit funktionssatta av Din installatör kan de
användas för att utföra olika funktioner. Knapparna skall tryckas in under 2 sekunder för att utföra funktionerna.
De olika funktionsknapparna är programmerade att utföra följande funktioner:
A
__________________________________________________
B
__________________________________________________
C
__________________________________________________
D
__________________________________________________
E
__________________________________________________
Nödknappar på knappsatsen
Det finns 3 st olika nödknappar på knappsatsen. Dessa knappar fungerar endast om de blivit programmerade av
larminstallatören.
Brand
Genom att trycka in båda knapparna samtidigt under 2 sekunder aktiveras ett brandlarm. Knappsatsens summer
ljuder 3 korta pip för att bekräfta kommandot. Sirenen ljuder pulserande och en brandlarmskod sänds till
larmcentralen om Din installatör har programmerat detta.
Brandknappen inkopplad
JA
Nej
Brandknappen sänder larm till larmcentral
JA
Nej
Nöd
Tryck in de båda knapparna under 2 sekunder. Inga sirener aktiveras och ingen indikering tänds på knappsatsen.
Summern ljuder 3 korta pip när centralapparaten har mottagit kommandot och ytterligare ett antal pip när
larmcentralen har mottagit larmet.
Nödknappen sänder larm till larmcentral
JA
Nej
Överfall
Genom att trycka in båda knapparna samtidigt under 2 sekunder sänds en överfallskod till larmcentralen om detta
är programmerat av Din installatör.
Överfallsknappen ger ljudand larm
JA
Nej
Överfallsknappen sänder larm till larmcentral
JA
Nej
13
Tillvalsfunktioner
Beskrivning av brandsektioner
Power 408/608 kan kompletteras med rökdetektorer samt brandtryckknappar. Dessa brandlarmssektioner larmar
dygnet runt oavsätt om centralapparaten är i till- eller frånkopplat läge.
Vid brandlarm
Samtliga sirener pulserar.
Telefonuppringaren är fördröjd i 30 sekunder. Om larmet inte är återkallat inom 30 sekunder kommer larmet att
sändas till larmcentralen.
Återkallning av brandlarm
Tryck in [#] för att tysta sirenerna.
Om brandlarmet tystats inom 30 sekunder kommer ingen uppringning till larmcentral ske. Skulle larm kvarstå efter
90 sekunder startar sirenerna åter.
Du har nu åter 30 sekunder på Dig att trycka på [#] för att stoppa uppringning till larmcentralen och tysta
sirenerna.
Efter de 30 första sekunderna måste behörighetskod användas för att tysta sirenerna. Sirenerna kommer annars
att ljuda under den programmerade sirentiden.
OBS! Om risk finns att sändning till larmcentral har skett trots att ingen brand har uppstått, skall
larmcentralen kontaktas omgående för att undvika utryckning.
Brandlarm är programmerat att sändas till larmcentralen:
JA
Nej
Ding-Dong
Ding-dong funktionen får knappsatsens summer att avge en serie pip varje gång en larmad dörr eller fönster
öppnas eller stängs. De sektioner som skall aktivera ding-dongen skall programmeras för detta av installatören.
Ding-dongen ljuder endast när systemet är i frånkopplat läge.
Genom att slå in [*][4] in- eller urkopplas denna funktion. Summern ljuder 3 korta pip vid inkoppling av funktionen
och ett långt pip vid urkoppling.
Snabbtillslag
När funktionen för snabbtillslag är inkopplad kan systemet tillkopplas genom att endast slå in [*][0] istället för att
slå in en behörighetskod. [*][0] kommandot kan inte användas vid frånkoppling.
Funktionen för snabbtillslag inkopplat
JA
14
Nej
Kontrolljournal
D atum
H istorik - noteringar
15
Signatur
Kontrolljournal
D atum
H istorik - noteringar
16
Signatur
Utdrag ur Larmlagen
Larminnehavarens åligganden
6 § En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att
anläggningen genom obefogade larm förorsakar onödigt arbete för polisen. I detta hänseende åligger det honom
särskilt att ombesörja den skötsel och tillsyn av larmanläggningen som behövs samt att se till att personer som
kan komma i kontakt med den inte av misstag utlöser larmet.
Obefogade larm
7§ Vid bedömningen av om utryckning skall göras eller annan åtgärd skall vidtas med anledning av ett larm bör
polismyndigheten, om åtgärden skulle leda till att andra uppgifter eftersätts, beakta om anläggningen tidigare i
stor omfattning har föranlett onödiga insatser från polisens sida.
8§ Har en polisutryckning med anledning av ett larm och kan det antas att larmet har utlösts av misstag eller att
det har orsakats av andra brister i fråga om anläggningens skötsel eller utrustning, får polismyndigheten
förelägga larminnehavaren att vidta åtgärder för att förebygga ett upprepande.
Föranleder larm från anläggningen polisutryckning efter det att ett föreläggande enligt första stycket har utfärdats
och har inte larminnehavaren dessförinnan visat att han har fullgjort vad som har förelagts honom, skall han betala
kostnaden för utryckningen, om det inte är uppenbart oskäligt. Fråga om sådan ersättningsskyldighet prövas av
polismyndigheten.
Är i sådana fall som avses i första eller andra stycket larmanläggningen ansluten till larmmottagare hos polisen,
kan polismyndigheten, enligt närmare föreskrifter som regeringen meddelar, besluta att anläggningen inte längre
skall få vara ansluten.
17
©2002 Digital Security Controls Ltd.
Toronto, Canada • www.dsc.com
Printed in Canada
Download PDF