Mio | SPIRIT 690 LM Series | Mio serie 200, serie 300

D
nl
ow
d
de
oa
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Spirit
₄₉₀/₆₉₀ LM-serie
Hardwarehandleiding
D
nl
ow
oa
d
de
Belangrijke veiligheidsinformatie
fro
m
w
w
w
LEES DIT AANDACHTIG VOORDAT U HET PRODUCT IN HET VOERTUIG INSTALLEERT
o
nb
de
an
.v
Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor
mogelijke risico's op lichamelijke letsels. Leef alle veiligheidsberichten na die bij dit symbool zijn
vermeld om mogelijke gevaarlijke of dodelijke letsels te voorkomen.
e
.b
rre
WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet voorkomen, kan leiden tot
overlijden of ernstige letsels.
VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet voorkomen, kan leiden tot
lichte of ernstige letsels.
Als VOORZICHTIG wordt gebruikt zonder het symbool voor de veiligheidswaarschuwing, geeft dit een
mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet voorkomen, kan leiden tot materiële schade.
Door het verwijderen van originele apparatuur, het toevoegen van accessoires of het aanpassen van uw voertuig, kan de
veiligheid van uw voertuig worden beïnvloed of kan het in bepaalde rechtsgebieden illegaal worden om te worden gebruikt.
Volg alle productinstructies en alle instructies in de gebruikershandleiding van uw voertuig met betrekking tot accessoires of
aanpassingen.
Raadpleeg de wetten van uw land en/of regio met betrekking tot het gebruik van een voertuig met accessoires of aanpassingen.
Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid de Mio zo te plaatsen, beveiligen en gebruiken, dat het apparaat geen ongevallen,
persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt. Volg altijd de praktijken voor veilig rijden.
Monteer uw Mio niet op een manier die het veilige gebruik van het voertuig, het opblazen van de airbags of andere
veiligheidsuitrusting kan hinderen.
Bedien uw Mio niet tijdens het rijden.
Leer uw apparaat en zijn werking kennen voordat u de Mio voor de eerste keer gebruikt.
Op hoofdwegen kan de afstand tot een afrit die door uw Mio is berekend, groter zijn dan de afstand die op de verkeersborden is
aangegeven. Verkeersborden tonen de afstand tot het begin van de afrit, terwijl uw Mio de afstand tot het volgende kruispunt
toont, d.w.z. het einde van de afrit. Om u voor te bereiden op het verlaten van een weg, moet u altijd de afstandsgegevens op
de verkeersborden volgen.
Het gebruik van informatie met betrekking tot de veiligheid of tot locaties van snelheidscamera's kunnen onderhevig zijn aan de
lokale wetgeving van het land van gebruik. U bent ervoor verantwoordelijk te controleren of u de informatie wettelijk mag
gebruiken in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt.
Gebruik de Mio niet wanneer het toestel warm is. Laat het product afkoelen, beschut tegen direct zonlicht.
Bij vol vermogen kan langdurig luisteren naar uw Mio via de hoofd- of oortelefoon het gehoor van de gebruiker beschadigen.
Stel uw Mio niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht in een onbewaakt voertuig. Oververhitting kan het
apparaat beschadigen.
Om diefstal te vermijden, mag u uw Mio, montagehaak of kabels niet in het zicht achterlaten in een onbewaakt voertuig.
Waarschuwingsmededeling voor chauffeurs in de Verenigde Staten
De staatswet kan chauffeurs in staten zoals Arizona, Californië en Minnesota verbieden objecten te monteren op hun voorruit
tijdens het rijden. Voer het nodige onderzoek uit en volg de recentste staatswetten. Er kan een alternatieve montagemethode in
de doos van uw product zijn geleverd. Kijk anders op onze website voor extra montagealternatieven. Mio aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor boetes, straffen of schadegevallen die mogelijk zijn veroorzaakt door het negeren van deze mededeling.
2
D
nl
ow
oa
d
de
Specifieke veiligheidsinformatie voor de thuislader
fro
m
w
o
nb
de
an
.v
w
w
Om uw Mio op te laden via de netstroom, kunt u de thuislader gebruiken die door Mio als accessoire wordt geleverd (kan
afzonderlijk worden verkocht). Als u andere thuisladers met uw Mio gebruikt, kan dit leiden tot ernstige letsels of materiële
schade.
Gebruik de lader nooit als de stekker of kabel beschadigd is.
.b
rre
Stel de lader niet bloot aan vocht of regen. Gebruik de lader niet in een zeer vochtige omgeving. Blootstelling aan water kan
elektrische vonken of brand veroorzaken.
e
Raak de lader nooit aan wanneer u handen of voeten nat zijn.
Zorg voor voldoende ventilatie rond de lader wanneer u deze gebruikt als voeding voor uw Mio of om de interne batterij op te
laden. Dek de lader niet af met papier of andere objecten die de ventilatie kunnen verminderen. Gebruik de lader niet als deze
zich nog in de draagtas of een andere houder bevindt.
Controleer of de lader op een voedingsbron met de juiste aansluiting en spanningsvereisten is aangesloten. De spanningsvereisten
vindt u op de behuizing en/of verpakking van de thuislader.
Probeer de lader niet zelf te repareren omdat dit lichamelijke letsels kan veroorzaken. Vervang de lader als deze beschadigd is of
aan overmatig vocht werd blootgesteld.
Specifieke veiligheidsinformatie voor de interne batterij
Uw Mio bevat een niet-vervangbare interne lithium-ion batterij. De batterij kan openbarsten of ontploffen, waarbij gevaarlijke
chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te beperken, mag u de batterij niet demonteren, pletten of
doorprikken.
Recycle of verwijder de batterij op een veilige en juiste manier volgens de lokale wetten en voorschriften. Gooi de batterij niet in
vuur of water.
Over de batterij
ƒ Gebruik een gespecificeerde batterij bij de uitrusting.
ƒ WAARSCHUWING: Deze eenheid bevat een niet vervangbare interne lithium-ion-batterij. De batterij kan barsten of
exploderen, waarbij er gevaarlijke chemicaliën vrijkomen. Om het risico op brand of brandwonden te beperken dient u de
batterij niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, of weg te gooien in vuur of water.
ƒ Belangrijke aanwijzingen (alleen voor onderhoudspersoneel)
„
Voorzichtig: Risico op explosie als batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg,
volgens de aanwijzingen.
„
Vervang alleen door dezelfde of equivalente types, aanbevolen door de fabrikant.
„
De batterij moet worden gerecycled of weggegooid op een correcte manier.
„
Gebruik de batterij alleen bij de daartoe gespecificeerde de uitrusting.
Gebruik alleen de juiste thuislader (kan afzonderlijk verkrijgbaar zijn) of de autolader die bij uw Mio is geleverd om de interne
batterij van de Mio op te laden.
Gebruik de interne batterij van uw Mio alleen met uw Mio-eenheid.
De Mio-batterij stopt met opladen wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 0ºC (32ºF) of hoger dan 45ºC (113ºF).
Als u deze waarschuwingen niet naleeft, kan dit leiden tot overlijden, ernstige letsels of materiële schade. Mio wijst elke
aansprakelijkheid af voor de installatie of het gebruik van uw Mio op een manier die leidt tot of mede verantwoordelijk
is voor overlijden, letsel of materiële schade of die in overtreding is met de wetgeving.
3
D
nl
ow
oa
d
de
Naleving
fro
m
WAARSCHUWING Dit product, zijn verpakking en zijn onderdelen bevatten chemische producten die in de staat
Californië worden beschouwd als stoffen die kanker, geboorteafwijkingen of reproductieve schade kunnen
veroorzaken. Deze mededeling wordt geleverd in overeenstemming met Proposition 65 van de staat Californië.
w
o
nb
de
an
.v
w
w
Voor regelgevende identificatiedoeleinden:
ƒ het modelnummer N271 is toegewezen aan de Mio Spirit 490 LM-serie.
ƒ het modelnummer N275 is toegewezen aan de Mio Spirit 690 LM-serie.
EN 301 489-1: Elektronische compatibiliteit en radiospectrummaterie (ERM), Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm
voor radioapparatuur en diensten; Deel 1: Algemene technische vereisten.
EN 301 489-9: (Bluetooth en FM-zender) Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrummaterie (ERM),
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en diensten; Deel 9: Specifieke voorwaarden voor
draadloze microfoons, gelijksoortige RF-audioverbindingsapparatuur (RF), draadloze audio en bewakingsapparaten via
oortelefoons.
EN 301 489-17: Elektronische compatibiliteit en radiospectrummaterie (ERM), Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm
voor radioapparatuur en diensten; Deel 17: Specifieke voorwaarden voor 2,4 GHz breedbandtransmissiesystemen en krachtige 5
GHz RLAN-apparatuur.
EN 300 328: (Bluetooth) Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM), breedband zendsystemen;
Gegevensoverdrachtapparatuur die werkt in de 2,4 GHz ISM-band en breedspectrum modulatietechnieken gebruikt;
Geharmoniseerde EN essentiële vereisten onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn
EN 301 357-2: (Bluetooth en FM-zender) Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); draadloze
audio-apparatuur in het bereik van 25 MHz tot 2000 MHz.
Het gebruik van dit apparaat is niet toegestaan in Frankrijk of als de FM-transmissie slechts een van verschillende functies is:
"De functie FM-transmissie is niet toegestaan in Frankrijk en dient te worden uitgeschakeld."
EN 55022: Eigenschappen van radiostoring
EN 55024: Eigenschappen van immuniteit
EN 61000-3-2: Limieten voor harmonische stroomemissies
EN 61000-3-3: Beperking van spanningsvariatie en flikkering in laagspanningsverdeelnet
IEC 60950-1:2005: Productveiligheid
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen die zijn aangebracht door de gebruiker, en de gevolgen
daarvan die de conformiteit van het product met de CE-markering wijzigen.
Verklaring van conformiteit
Mio Technology verklaart hierbij dat deze N271/N275 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van
de Richtlijn 1999/5/EG.
Bluetooth
Spirit ₆₉₇ LM-serie
Bluetooth QD ID B016536
4
e
Producten met het CE-keurmerk voldoen aan de richtlijn inzake Radio- en telecommunicatieapparatuur (R&TTE) (1999/5/EG),
de richtlijn inzake Elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en de richtlijn Laagspanning (2006/95/EG) - uitgegeven
door de Commissie van de Europese Gemeenschap. De naleving van deze richtlijnen impliceert conformiteit met de volgende
Europese normen:
.b
rre
De etiketten aan de buitenzijde van de Mio geven de voorschriften aan waaraan uw model voldoet. Controleer de
etiketten op uw Mio en lees de bijbehorende tekst in dit hoofdstuk. Sommige mededelingen gelden alleen voor
specifieke modellen.
D
nl
ow
oa
d
de
WEEE
fro
Dit product mag niet worden weggegooid als normaal huishoudelijk afval, in overeenstemming met de EU-richtlijn
voor elektrische en elektronische apparatuur (WEEE – 2002/96/EG). Het moet in plaats daarvan worden verwijderd
door het terug te bezorgen bij het verkooppunt of bij een inzamelpunt voor recycling in uw gemeente.
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
5
D
nl
ow
oa
d
de
Inhoudsopgave
fro
m
w
w
w
Belangrijke veiligheidsinformatie ................................................................................................. 2
Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding............................................. 7
Disclaimer..................................................................................................................................... 7
Uw Mio monteren in een voertuig ............................................................................................... 8
Ontvangst verkeersinformatie (TMC) inschakelen.............................................................. 9
Kennismaken met uw Mio............................................................................................................ 10
Hoe schakel ik mijn Mio in? ......................................................................................................... 13
De voedingsschakelaar gebruiken ......................................................................................... 13
Hoe kan ik de batterij opladen? .................................................................................................. 14
Hoe kan ik de batterij in een voertuig opladen?................................................................. 14
Hoe laad ik de batterij op via mijn computer? ................................................................... 14
Hoe laad ik de batterij thuis of op het werk op? ................................................................ 14
Hoe sluit ik mijn Mio op mijn computer aan?.......................................................................... 15
Overige eigenschappen................................................................................................................. 16
Hoe kan ik handsfree bellen? ................................................................................................. 16
Hie kan ik externe AV-apparatuur via mijn Mio afspelen?............................................... 16
Referentie .........................................................................................................................................17
Wat is GPS?.................................................................................................................................17
Hoe ontvangt mijn Mio GPS-signalen? .................................................................................17
Uw Mio onderhouden ...............................................................................................................17
Problemen oplossen ................................................................................................................. 18
6
e
Welkom.............................................................................................................................................. 7
.b
Inhoudsopgave ................................................................................................................................. 6
rre
o
nb
de
an
.v
Specifieke veiligheidsinformatie voor de thuislader............................................................ 3
Specifieke veiligheidsinformatie voor de interne batterij .................................................. 3
Naleving ........................................................................................................................................ 4
Bluetooth...................................................................................................................................... 4
WEEE.............................................................................................................................................. 5
D
nl
ow
oa
d
de
Welkom
fro
m
w
Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding
Opmaak
De volgende opmaak van de tekst geeft speciale informatie aan:
Conventie
Type informatie
Vet
Componenten of items die worden weergegeven op het scherm, inclusief knoppen,
kopteksten, veldnamen en opties.
Cursief
Geeft de naam van een scherm aan.
Pictogrammen
De volgende pictogrammen worden in heel deze handleiding gebruikt:
Pictogram
Beschrijving
Opmerking
Tip
Waarschuwing
Termen
De volgende termen worden in deze handleiding gebruikt om gebruikersacties te beschrijven.
Term
Beschrijving
Druk op
Een knop snel indrukken en loslaten.
Tikken
Tikken op een item dat op het aanraakscherm wordt weergegeven en loslaten.
Selecteren
Tik op een item in een lijst of tik op een opdracht in een menu.
Disclaimer
Niet alle modellen zijn overal verkrijgbaar.
Afhankelijk van het specifieke gekochte model is het mogelijk dat de kleur en het uiterlijk van uw apparaat en
de accessoires niet exact overeenkomen met de afbeeldingen in dit document.
Mio werkt volgens een beleid van voortdurende ontwikkeling. Mio behoudt zich het recht voor, zonder
voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan alle producten die in dit document
zijn beschreven. Mio garandeert niet dat dit document foutvrij is. De schermopnamen en andere presentaties
die in deze handleiding worden weergegeven, kunnen verschillen van de werkelijke schermen en presentaties die
door het eigenlijke product zijn gegenereerd. Alle dergelijke verschillen zijn zeer klein en het eigenlijke product
zal op alle materiële vlakken de beschreven functionaliteiten bieden zoals voorgesteld in de
gebruikershandleiding.
7
e
Dit is belangrijk om de termen en typografische conventies te begrijpen die in deze handleiding zijn gebruikt.
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Mio. Lees deze handleiding aandachtig voordat u uw Mio voor de
eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en gebruik deze als eerste punt van
referentie.
D
nl
ow
oa
d
de
Uw Mio monteren in een voertuig
fro
m
w
8
e
Spirit ₆₉₀ LM-serie
.b
Spirit ₄₉₀ LM-serie
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
VOORZICHTIG:
ƒ Monteer uw Mio nooit op een locatie waar het gezichtsveld van de chauffeur wordt geblokkeerd.
ƒ Als de voorruit van de auto met een reflecterende coating is gekleurd, kan deze athermisch zijn en de
GPS-ontvangst beïnvloeden. Monteer de Mio in dat geval in een "open gebied" - doorgaans net onder de
achteruitkijkspiegel.
ƒ Om uw Mio te beschermen tegen plotselinge stroompieken, mag u de autolader alleen aansluiten nadat
de motor van de auto is gestart.
D
nl
ow
oa
d
de
Ontvangst verkeersinformatie (TMC) inschakelen
fro
m
Verkeersinformatie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen en in bepaalde landen.
w
.v
w
w
Afhankelijk van het model van uw Mio, kunt u live verkeersinformatie op één of twee manieren ontvangen:
Als uw Mio een ingebouwde TMC-ontvanger heeft, kunt u live verkeersinformatie* ontvangen via de lader
in de auto die wordt gebruikt als antenne.
ƒ
Als uw Mio geen ingebouwde TMC-ontvanger heeft, moet u de TMC-accessoirekit installeren (kan
afzonderlijk worden verkocht - zie www.mio.com voor meer informatie).
e
.b
rre
o
nb
de
an
ƒ
Houd er rekening mee dat u de verkeersinformatie niet kunt ontvangen terwijl u het accessoire van
een externe leverancier gebruikt (zoals uw eigen autolader).
Raadpleeg de Softwarehandleiding voor meer informatie over het gebruik van verkeersinformatie op uw Mio.
* Er kan een abonnement vereist zijn. Zie www.mio.com voor meer informatie.
9
D
nl
ow
d
de
oa
fro
Kennismaken met uw Mio
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Spirit ₄₉₀ LM-serie
Item
Beschrijving
Voedingsschakelaar
Sleuf houder
Luidspreker
Aansluiting voor lader in de auto, USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar), thuislader
(kan afzonderlijk verkrijgbaar zijn) en TMC-accessoireset (kan afzonderlijk
verkrijgbaar zijn)
Aanraakscherm
10
D
nl
ow
oa
d
de
Spirit ₆₉₀ LM-serie
fro
m
Spirit 690 LM
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Item
Beschrijving
Voedingsschakelaar
Sleuf houder
Luidspreker
Aansluiting voor lader in de auto, USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar), thuislader
(kan afzonderlijk verkrijgbaar zijn) en TMC-accessoireset (kan afzonderlijk
verkrijgbaar zijn)
Aanraakscherm
11
D
nl
ow
d
de
oa
Spirit 695/697 LM
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Spirit 695 LM
Spirit 697 LM
Item
Beschrijving
Voedingsschakelaar
Sleuf houder
Luidspreker
Aansluiting voor lader in de auto, USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar), thuislader
(kan afzonderlijk verkrijgbaar zijn) en TMC-accessoireset (kan afzonderlijk
verkrijgbaar zijn)
Aanraakscherm
Vastlegknop
Knop Hoofdmenu
Aansluiting voor AV-kabel
12
D
nl
ow
d
de
oa
fro
Hoe schakel ik mijn Mio in?
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
De voedingsschakelaar gebruiken
Spirit 490 LM-serie
Spirit 690 LM-serie
ƒ
Om uw Mio in te schakelen, schuift u de voedingsschakelaar naar de positie ON (AAN).
ƒ
Om uw Mio uit te schakelen, schuift u de voedingsschakelaar naar de positie OFF (UIT) en tikt u op Slapen.
Uw Mio gaat naar een slaapstand. Wanneer u de Mio de volgende keer inschakelt, keert u terug naar het
laatste scherm dat u hebt gebruikt.
ƒ
Om het scherm te vergrendelen, schuift u de voedingsschakelaar naar de positie OFF (UIT) en tikt u op
Vergrendelen.
Om het scherm te ontgrendelen, schuift u de voedingsschakelaar naar de positie ON (AAN).
ƒ
Om uw Mio opnieuw in te stellen, schuift u de voedingsschakelaar in de positie RESET. Wanneer uw Mio is
uitgeschakeld, schuift u de voedingsschakelaar naar de positie ON (AAN).
13
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe kan ik de batterij opladen?
fro
m
w
De batterij is mogelijk niet volledig opgeladen wanneer u de Mio voor de eerste keer gebruikt.
Hoe kan ik de batterij in een voertuig opladen?
Om uw Mio in een voertuig op te laden, sluit u de lader in de auto aan op de
Mio en sluit het andere uiteinde aan op de stroomaansluiting van het voertuig.
op de onderkant van uw
Hoe laad ik de batterij op via mijn computer?
Voor optimale resultaten van het laden moet u ervoor zorgen dat uw Mio is uitgeschakeld terwijl het
apparaat op de computer is aangesloten.
1.
Schakel uw computer in.
2.
Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel rechtstreeks aan op een USB-poort op uw computer (geen
op de onderkant van de Mio.
USB-hub) en sluit het kleine uiteinde aan op de
Hoe laad ik de batterij thuis of op het werk op?
U kunt een optionele thuislader gebruiken om de batterij op te laden.
Om uw Mio opladen via de netstroom, sluit u de kabel van de thuislader aan op de
uw Mio en stopt u de netstroomlader in het stopcontact.
op de onderkant van
De thuislader is niet inbegrepen bij alle modellen en kan afzonderlijk worden aangeschaft (zie
www.mio.com voor details).
14
e
De batterij niet opladen bij een hoge temperatuur (bijv. in direct zonlicht).
De batterij hoeft niet volledig te worden ontladen vóór het opladen.
Wanneer u de Mio lange perioden niet gebruikt, raden wij u aan de voedingsschakelaar naar de positie
RESET te schuiven om intern batterijvermogen te sparen.
.b
ƒ
ƒ
ƒ
rre
VOORZICHTIG: Houd rekening met het volgende voor optimale prestaties van de batterij:
o
nb
de
an
.v
w
w
Uw Mio heeft een interne batterij die, indien volledig opgeladen, normaal 2 uur stroom zou moeten bieden. Het
kan tot 4 uur duren tot de batterij volledig is opgeladen.
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe sluit ik mijn Mio op mijn
computer aan?
fro
m
w
Schakel uw computer in.
2.
Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel rechtstreeks aan op een USB-poort op uw computer (geen
4.
Als uw Mio is ingeschakeld en met de computer verbonden, kunt u het gewenste verbindingstype
selecteren in het pop-up berichtvenster:
ƒ
Alleen opladen: u kunt uw Mio blijven gebruiken met de accu in de oplaadmodus via de computer.
ƒ
Computer: uw Mio wordt als extern apparaat voor massa-opslag herkend met de naam van het
model. Een scherm USB-verbinding verschijnt om te voorkomen dat u de Mio gebruikt.
Als u de optie Computer selecteert, kunt u Windows File Explorer gebruiken om de bestanden van de
computer naar uw Mio te kopiëren of te verplaatsen.
Voordat u de Mio loskoppelt van de computer, moet u eerst het USB-station veilig van het systeem
verwijderen. Dit voorkomt gegevensverlies op het toestel.
Verwijder GEEN bestanden die op het apparaat zijn voorgeïnstalleerd. Als u deze bestanden wist,
kan het apparaat crashen. Mio is niet verantwoordelijk voor de werking van het apparaat als gevolg van het
verwijderen van bestanden.
15
e
3.
.b
op de onderkant van de Mio.
USB-hub) en sluit het kleine uiteinde aan op de
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
1.
D
nl
ow
d
de
oa
fro
Overige eigenschappen
m
w
Handsfree bellen is niet op alle modellen beschikbaar.
Hie kan ik externe AV-apparatuur via mijn Mio afspelen?
WAARSCHUWING: Gebruik uw Mio NOOIT om tijdens het rijden video weer te geven. Dat kan ongelukken
veroorzaken. Volg deze waarschuwing op. Mio aanvaardt op dit punt GEEN ENKELE aansprakelijkheid.
De aansluiting AV IN is niet op alle modellen beschikbaar.
Uw Mio kan AV-signalen van externe apparatuur ontvangen, zoals een dvd-speler. Dat betekent dat u de Mio als
tweede scherm kunt gebruiken.
Sluit de video- (geel) en audio-stekkers (rood en wit) van de meegeleverde AV-kabel op de AV-uitgangen van
het externe videoapparaat aan. Sluit vervolgens het andere einde van de AV-kabel aan op de aansluiting AV IN
van de Mio.
Zie voor meer informatie over het weergeven van externe AV-apparatuur via uw Mio de Softwarehandleiding.
16
e
Controleer of de draadloze Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon is ingeschakeld voordat u het
koppelen start. Niet alle telefoons met de draadloze Bluetooth-technologie zijn compatibel met uw Mio. Een
lijst van compatibele telefoons vindt u op www.mio.com
.b
Als u een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie hebt, kunt u de Mio gebruiken als een set voor
handvrij bellen in de auto. Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de mobiele telefoon koppelen met uw
Mio.
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Hoe kan ik handsfree bellen?
D
nl
ow
oa
d
de
Referentie
fro
m
w
Uw Mio ontvangt GPS-signalen via de interne GPS-antenne. Om de optimale sterkte van het GPS-signaal te
garanderen, moet u ervoor zorgen dat de Mio buitenshuis of in een voertuig buitenshuis staat en een
onbelemmerd zicht van de hemel heeft. De GPS-ontvangst wordt doorgaans niet beïnvloed door het weer,
maar zeer zware regen of sneeuw kan echter toch een negatief effect hebben op uw ontvangst.
Uw Mio onderhouden
Door uw Mio goed te onderhouden, verzekert u een probleemloze werking en vermindert u het risico op schade
aan uw Mio.
ƒ
Houd uw Mio uit de buurt van overmatig vocht en extreme temperaturen.
ƒ
Stel uw Mio niet gedurende langere perioden bloot aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht.
ƒ
Plaats geen voorwerpen op uw Mio of laat er geen voorwerpen op vallen.
ƒ
Laat uw Mio niet vallen en stel het apparaat niet bloot aan heftige schokken.
ƒ
Stel uw Mio niet bloot aan plotselinge en grote temperatuurschommelingen. Hierdoor kan
vochtcondensatie ontstaan aan de binnenkant van de Mio, waardoor het apparaat schade kan oplopen. Als
er toch condensatie zou worden gevormd, moet u de Mio volledig laten drogen voordat u het apparaat
opnieuw gebruikt.
ƒ
Het schermoppervlak kan gemakkelijk krassen oplopen. Raak het niet aan met scherpe objecten. U kunt
algemene niet-klevende schermbeschermingen gebruiken die specifiek werden ontwikkeld voor gebruik op
draagbare apparaten met LCD-schermen, zodat het scherm tegen kleine krassen wordt beschermd.
17
e
Hoe ontvangt mijn Mio GPS-signalen?
.b
GPS (Global Positioning System = globaal positioneringssysteem) is overal gratis beschikbaar en is nauwkeurig
tot op 5m (15ft). De GPS-navigatie wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van satellieten dat in een baan
rond de aarde draait op ongeveer 20.200 km (12.552 mijl). Elke satelliet zendt een bereik uit van signalen die
door GPS-ontvangers, zoals uw Mio, worden gebruikt om een exacte locatie te bepalen. Hoewel een
GPS-ontvanger signalen van 12 satellieten per keer kan detecteren, zijn slechts vier signalen vereist om een
positie of "GPS fix" (breedtegraad en lengtegraad) te leveren voor navigatiesystemen in voertuigen.
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Wat is GPS?
D
nl
ow
Maak uw Mio nooit schoon terwijl het toestel is ingeschakeld. Gebruik een zachte, vezelvrije doek om het
scherm en de buitenzijde van uw Mio af te vegen.
ƒ
Gebruik geen papieren handdoeken om het scherm te reinigen.
ƒ
Probeer nooit uw Mio te demonteren, te repareren of wijzigingen aan uw Mio aan te brengen. Elke poging
tot demontage, wijziging of reparatie kan schade aan de Mio en lichamelijk letsel veroorzaken en uw
garantie ongeldig maken.
ƒ
Bewaar of draag geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in hetzelfde
compartiment als uw Mio, zijn onderdelen of toebehoren.
d
de
oa
ƒ
fro
m
w
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
e
.b
Problemen oplossen
Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, vraag dan een erkend onderhoudscentrum om hulp.
Problemen
Oplossingen
Uw Mio wordt niet ingeschakeld
wanneer u het apparaat gebruikt op
batterijvermogen.
Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om uw Mio te
gebruiken. Laad de batterij op met de lader in de auto, de thuislader
(kan afzonderlijk verkrijgbaar zijn) of via de USB-kabel en probeer het
daarna opnieuw.
Scherm reageert traag.
Het resterende batterijvermogen is mogelijk te laag om uw Mio te
gebruiken. Als het probleem zich blijft voordoen, dient u een reset van
uw Mio uit te voeren.
Het scherm blokkeert.
Voer een reset uit van uw Mio.
Het scherm is moeilijk te lezen.
Verhoog de schermhelderheid.
Kan geen verbinding maken met een
computer.
Zorg ervoor dat uw Mio en uw computer allebei zijn ingeschakeld
voordat u een verbinding maakt.
Controleer of de kabel stevig op de USB-poort van de computer en op
uw Mio is aangesloten. Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op uw
computer en niet op een USB-hub.
Voer een reset uit van uw Mio voordat u de USB-kabel aansluit.
Koppel uw Mio altijd los voordat u de computer opnieuw opstart.
18
D
nl
ow
d
de
oa
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Spirit
₄₉₀/₆₉₀ LM-serie
Softwarehandleiding
D
nl
ow
oa
d
de
Inhoudsopgave
fro
m
w
w
Inhoudsopgave ................................................................................................................................. 2
4H
.v
w
o
nb
de
an
Welkom.............................................................................................................................................. 5
5H
Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding............................................. 5
Disclaimer..................................................................................................................................... 5
6H
7H
9H
Op het scherm navigeren .......................................................................................................... 7
Hoofdmenu .................................................................................................................................. 8
Hoe navigeer ik door de menuvensters?................................................................................ 9
Hoe kan ik het toetsenbordvenster gebruiken? ................................................................. 10
10H
1H
12H
13H
Hoe ga ik van A naar B? ................................................................................................................. 11
14H
Hoe gebruik ik de wizard ZOEKEN? ....................................................................................... 11
Hoe plan ik mijn eerste rit?..................................................................................................... 12
Hoe kan ik een voorbeeld van de bestemming op de kaart weergeven?...................... 13
Hoe bekijk ik mijn route vooraf?............................................................................................ 13
Caravan-/Vrachtwagenmodus............................................................................................... 14
Voetgangersmodus................................................................................................................... 15
15H
16H
17H
18H
19H
20H
Hoe bekijk ik mijn route?.............................................................................................................. 16
21H
Hoe selecteer ik het routetype? ............................................................................................ 16
De kaart....................................................................................................................................... 16
Hoe wijzig ik de routeconfiguratie? .......................................................................................17
Hoe bekijk ik mijn routestatistieken? ................................................................................... 18
Hoe regel ik het volume? ........................................................................................................ 18
Hoe kan ik in/uitzoomen op de kaart? ................................................................................. 19
Hoe kan ik de verkeersstatus op mijn route weergeven?................................................. 19
Geavanceerde routefuncties .................................................................................................. 20
2H
23H
24H
25H
26H
27H
28H
29H
Hoe creëer ik een reis met meerdere stops?............................................................................ 21
30H
Waar leg ik een sjabloon of voorbeeldbestand vast?............................................................. 23
31H
Hoe leg ik de coördinaten van mijn locatie vast? .............................................................. 23
Hoe leg ik een reis vast? .......................................................................................................... 23
Hoe navigeer ik naar een vastgelegde locatie?................................................................... 24
Hoe navigeer ik naar de opgeslagen locatie van de auto? ............................................... 24
How to view a journey I have captured? ............................................................................. 24
32H
3H
34H
35H
36H
FAVORIETEN................................................................................................................................... 25
37H
Hoe sla ik een locatie op als Mijn Plaats of Thuis? ............................................................ 25
Hoe navigeer ik naar een opgeslagen locatie?.................................................................... 25
Hoe navigeer ik naar Thuis?.................................................................................................... 26
Hoe navigeer ik naar een recente plaats?............................................................................ 26
Hoe bewerk ik een opgeslagen locatie in Mijn plaatsen?................................................. 26
Hoe navigeer ik naar een NavPix™?................................................................................. 27
38H
39H
40H
41H
42H
43H
2
e
Hoe gebruik ik het aanraakscherm?............................................................................................. 7
.b
8H
rre
Hoe begin ik? .................................................................................................................................... 6
D
nl
ow
oa
Hoe zoek ik een Nuttig adres (POI)? ......................................................................................... 30
4H
de
d
Hoe kan ik de dichtstbijzijnde POI’s vinden met IN DE BUURT?.................................... 30
Hoe kan ik de POI’s vinden met VERKENNEN? ................................................................. 32
Hoe kan ik een POI op type zoeken? .................................................................................... 34
Hoe kan ik een POI op trefwoord zoeken? .......................................................................... 36
45H
fro
m
46H
w
47H
w
w
48H
.v
49H
50H
51H
52H
54H
5H
Wat is Travel Book?.......................................................................................................................44
56H
Hoe kan ik de WCities Travel Guides gebruiken?...............................................................44
Hoe gebruik ik de Michelin-gidsen? ...................................................................................... 45
57H
58H
Hoe geef ik video weer op mijn Mio via AV IN? ......................................................................46
59H
Hoe bel ik met de handen vrij? ................................................................................................... 47
60H
Hoe stem ik mijn Mio af op een mobiele telefoon met Bluetooth? .............................. 47
Hoe bel ik iemand? ...................................................................................................................48
Hoe bekijk ik mijn belgeschiedenis?...................................................................................... 51
61H
62H
63H
Wat is MioMore Service?.............................................................................................................. 52
64H
Hoe zoek ik een POI met Google Local Search? ................................................................ 52
Hoe zoek ik met Lokaal zoeken naar een POI? ................................................................... 53
Hoe vind ik weerinformatie? .................................................................................................. 54
Hoe zoek ik hulp langs de weg? ............................................................................................. 55
65H
6H
67H
68H
Hoe bedien ik mijn Mio met Spraak Bediening?...................................................................... 56
69H
Wat kan ik naar eigen smaak aanpassen?................................................................................. 57
70H
Audio............................................................................................................................................ 57
Scherm ........................................................................................................................................ 58
Veiligheid .................................................................................................................................... 58
Routeopties ................................................................................................................................ 59
Kaartweergave........................................................................................................................... 61
Mijn Kaarten............................................................................................................................... 62
Taal............................................................................................................................................... 62
Gesprekken met spraak beantwoorden ............................................................................... 63
Eenheden .................................................................................................................................... 63
Tijdzone .......................................................................................................................................64
Bluetooth....................................................................................................................................64
Tochtmeter................................................................................................................................. 65
Apparaat ..................................................................................................................................... 65
Demo ........................................................................................................................................... 66
Help.............................................................................................................................................. 67
71H
72H
73H
74H
75H
76H
7H
78H
79H
80H
81H
82H
83H
84H
85H
Wat is MioMore Desktop? ...........................................................................................................68
86H
Hoe kan ik MioMore Desktop op mijn computer installeren? ........................................68
Het MioMore Desktop-menu ................................................................................................. 69
87H
8H
3
e
53H
.b
Hoe weet ik wanneer zich een verkeersgebeurtenis voordoet?...................................... 38
Scherm Verkeersoverzicht ...................................................................................................... 39
Hoe bekijk ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route? ....................................... 39
Hoe bekijk ik verkeersdetails? ................................................................................................40
Verkeersberichten..................................................................................................................... 41
Verkeersvoorkeuren ................................................................................................................. 42
rre
o
nb
de
an
Hoe ontvang ik actuele verkeersinformatie via TMC? ........................................................... 38
D
nl
ow
oa
Mijn abonnementen ................................................................................................................. 70
Mijn kaarten ............................................................................................................................... 72
SPRAAK OPDRACHT ................................................................................................................ 74
Aangepaste POI's ...................................................................................................................... 75
Fotoalbum .................................................................................................................................. 77
Zoeken naar afbeeldingen....................................................................................................... 82
Toepassingsgalerie.................................................................................................................... 83
Deblokkeer-functies .................................................................................................................84
Inruilen ........................................................................................................................................84
Mijn plaatsen.............................................................................................................................. 85
Tochtenplanner ......................................................................................................................... 87
MIJN MIO....................................................................................................................................89
AANSLUITEN ............................................................................................................................. 93
89H
d
de
90H
fro
91H
m
92H
w
w
93H
.v
w
94H
97H
10H
Voor meer informatie ................................................................................................................... 94
102H
POI categorieën.........................................................................................................................94
Verkeers- en andere TMC- gebeurtenissen ......................................................................... 96
Online ondersteuning .............................................................................................................. 97
Mio Advantage........................................................................................................................... 97
Snelheidsbeperking................................................................................................................... 97
POI's flitspalen........................................................................................................................... 97
Copyright .................................................................................................................................... 97
103H
104H
105H
106H
107H
108H
109H
4
e
9H
10H
.b
98H
rre
o
nb
de
an
95H
96H
D
nl
ow
oa
d
de
Welkom
fro
m
w
e
.b
Belangrijke informatie voor het gebruik van de handleiding
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Mio. Deze handleiding is opgesteld om u te begeleiden bij de
bediening van uw Mio vanaf de eerste installatie tot het verdere gebruik ervan. Lees deze handleiding zorgvuldig
door voordat u uw Mio voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en gebruik
deze steeds als eerste referentie.
Het is belangrijk dat u de termen en typografische conventies die in deze handleiding worden gebruikt begrijpt.
Opmaak
De volgende soorten opmaak in de tekst wijst op bijzondere informatie:
Conventie
Type informatie
Vet
Op het scherm weergegeven Mio onderdelen of functies, inclusief knoppen, titels,
veldnamen en opties.
Cursief
Geeft de naam van een scherm weer.
Pictogrammen
De volgende pictogrammen worden in deze handleiding gebruikt:
Pictogram
Beschrijving
Opmerking
Tip
Waarschuwing
Disclaimer
Mio werkt volgens een beleid van voortdurende ontwikkeling. Mio behoudt zich het recht voor, zonder
voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan alle producten die in dit document
zijn beschreven. Mio garandeert niet dat dit document foutvrij is. De schermopnamen en andere presentaties
die in deze handleiding worden weergegeven, kunnen verschillen van de werkelijke schermen en presentaties die
door het eigenlijke product zijn gegenereerd. Alle dergelijke verschillen zijn zeer klein en het eigenlijke product
zal op alle materiële vlakken de beschreven functionaliteiten bieden zoals voorgesteld in de
gebruikershandleiding.
5
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe begin ik?
fro
m
w
Hoe zet ik mijn Mio de eerste keer aan?
Als u de eerste keer start, dient u de volgende stappen te doorlopen:
Plaats uw Mio in uw voertuig
Volg de instructies in de Snelstartgids.
e
2.
.b
Lees de Belangrijke veiligheidsinformatie
rre
1.
o
nb
de
an
.v
w
w
Als u de Mio voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren om een GPS-verbinding tot stand te brengen.
VOORZICHTIG Zorg ervoor dat uw Mio het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert of de
werking van airbags en andere veiligheidsapparatuur van het voertuig niet in de weg staat.
3.
Schakel uw Mio in
Uw Mio zal inschakelen en het scherm Taal weergeven.
4.
Selecteer de taal van uw voorkeur
Tik in het scherm Selecteer taal op de taal van uw voorkeur.
ƒ
5.
U kunt de taal van uw voorkeur wijzigen terwijl u de Mio gebruikt.
Lees het waarschuwingsbericht
Het scherm Veiligheidsovereenkomst wordt weergegeven nadat u de taal van uw voorkeur heeft
geselecteerd. Lees het bericht over de Veiligheidsovereenkomst. Om te bevestigen dat u het bericht heeft
gelezen en begrepen, tikt u op Accepteren.
6.
Bekijk de Verkorte handleiding
ƒ
Om vooruit te gaan door de Verkorte handleiding, tikt u op Volgende. Om de vorige schermen te
ƒ
Om de Verkorte handleiding over te slaan, tikt u op Overslaan.
bekijken, tikt u op
.
Om te vermijden dat de Tutorial (Verkorte handleiding) bij het opstarten weer verschijnt, vinkt u het
vakje Toon verkorte handleiding bij opstarten af. Om de zelfstudie opnieuw te activeren, selecteert u de
optie in het Hoofdmenu Æ
Æ Help Æ Zelfstudie bekijken.
7.
Pas het apparaat aan
Volg de instructies op het scherm om de afstandseenheid, datumnotatie en tijdnotatie van uw voorkeur te
selecteren.
8.
De Mio deblokkeren
Afhankelijk van het model, kan het nodig zijn een opstartcode (gedrukt op de zijkant van de verpakking) in
te voeren. Tik daarna op OK voor het deblokkeren. Dit is alleen nodig als u de Mio voor het eerst gebruikt.
We adviseren u een kopie van de opstartcode op een veilige plaats te bewaren.
9.
Thuis instellen
De wizard voor het instellen van de Thuis setup verschijnt alleen wanneer u uw Mio de eerste keer opstart.
ƒ
Tik op OK om uw thuislocatie onmiddellijk in te stellen met de wizard voor de adresinvoer.
ƒ
U kunt op Cancel (Annuleren) tikken om de wizard over te slaan en uw thuislocatie op een later
tijdstip selecteren in FAVORIETEN.
Wanneer u klaar bent met de bovenstaande stappen, verschijnt het scherm Hoofdmenu. Als u een plaats hebt
vastgelegd met uw GPS, kunt u starten met de Mio om uw trip te plannen.
6
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe gebruik ik het aanraakscherm?
fro
m
w
Om de Mio te bedienen, raakt u het scherm met uw vingertop aan. U kunt het volgende doen:
Selecteren
Een item in een lijst of een commando in een menu aantikken.
7
e
ƒ
.b
Aantikken
Op een item op het aanraakscherm drukken en weer loslaten.
rre
ƒ
o
nb
de
an
.v
w
w
Op het scherm navigeren
D
nl
ow
oa
d
de
Hoofdmenu
fro
m
Het scherm Hoofdmenu is uw beginpunt om naar een bestemming te zoeken. Via het hoofdmenu kunt u ook uw
Mio aanpassen, opgeslagen locaties zoals FAVORIETEN/Thuis weergeven en POIs (nuttige plaatsen) in de buurt
zoeken.
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
De vensteropties in het Hoofdmenu en de volgorde van de opties kunnen van de afbeeldingen afwijken,
afhankelijk van het land, de geïnstalleerde kaarten of het model van de Mio.
Tik op de knop
om de volgende pagina van het hoofdmenu weer te geven.
Plaatsen, gebieden en straten zoeken om uw
route te helpen uitstippelen.
Het Kaart scherm weergeven.
Toegang tot uw opgeslagen locaties.
Uw Mio configureren om uw ervaring met
navigeren nog te verbeteren.
Uw Mio gebruiken om handenvrij te bellen.
Het gebied rondom uw huidige positie of
bestemming verkennen.
Live verkeersinformatie over uw route
ontvangen en uw verkeersvoorkeuren
instellen (hiervoor kan een optionele TMC-kit
of abonnement nodig zijn, afzonderlijk
leverbaar).
Een geplande reis met meerdere routepunten
toevoegen of starten.
Geef de berekende route in de
simulatiemodus weer.
Selecteer de navigatiemodus: Auto, Caravan
(voor bepaalde modellen), Vrachtauto (voor
bepaalde modellen) of Voetganger.
Haal hulp met slechts één telefoongesprek
als u met pech langs de weg staat.
Bedien uw Mio met uw stem, zodat u
eenvoudig naar adressen/plaatsen/POI’s kunt
zoeken.
Zoek met Travel Book naar informatie en
POI’s voor de stad die u bezoekt.
Zoek met de Via Michelin-gidsen naar
informatie en POI’s.
Op Google online naar een Nuttig adres
zoeken.
Zoek online naar real-time-informatie, zoals
live POI en actuele weersinformatie.
Wissel naar de AV-modus om het
videosignaal van het externe AV-toestel te
ontvangen.
Uw thuisadres instellen of erheen navigeren.
Nuttige plaatsen in de buurt zoeken.
De GPS-coördinaten van een locatie, een
locatie met een stemopname, of een reis
registreren.
8
D
nl
ow
d
de
oa
Hoe navigeer ik door de menuvensters?
fro
m
Hoe keer ik terug naar het hoofdvenster?
w
Op de knop HOOFDMENU (
) in de titelbalk van het menuvenster te tikken, waardoor u eenvoudig
door de menuvensters kunt navigeren.
Hoe gebruik ik de knop TERUG in de titelbalk?
1.
Tik op het scherm Hoofdmenu op de gewenste menuknop om het menuscherm te openen.
Wanneer u bijvoorbeeld op
2.
tikt, gaat u naar het hoofdscherm ZOEKEN.
) in de titelbalk van het menuscherm. Met deze knoppen kunt u
Het systeem biedt de knop VORIGE (
gemakkelijk navigeren door de menuschermen. U kunt naar het vorige venster terugkeren door op de knop
TERUG te tikken.
Hoe gebruik ik de tabbladen in de titelbalk?
In sommige schermen, zoals het kaartscherm Overzicht, biedt het systeem tabbladknoppen waarmee u een
extra pagina op het menuscherm kunt openen. Tik gewoon op het gewenste tabblad om de weergave te
wijzigen.
Het geselecteerde tabblad wordt gemarkeerd als een donkerder gekleurd tabblad.
9
e
).
Op uw Mio op de knop Hoofdmenu te klikken (
.b
ƒ
)
rre
In sommige menuvensters (zoals het venster Toetsenbord) verschijnt de knop HOOFDMENU (
niet in de titelbalk. In dat geval moet u meerdere malen op de knop TERUG (
) tikken.
o
nb
de
an
ƒ
.v
w
w
Afhankelijk van uw model Mio kunt u op elk gewenst moment naar het venster Hoofdmenu terugkeren door:
D
nl
ow
d
de
oa
Hoe kan ik het toetsenbordvenster gebruiken?
fro
m
Het Keyboard (Toetsenbord) scherm wordt getoond telkens wanneer u tekst moet invoeren, zoals wanneer u
een straatnaam zoekt. Zoekresultaten worden opgesomd in volgorde van overeenkomst, met het meest
gelijkende resultaat bovenaan. Er worden maximaal 99 resultaten weergegeven.
w
o
nb
de
an
.v
w
w
Het Keyboard (Toetsenbord) scherm kan in verschillende lay-outs worden weergegeven, naargelang u informatie
zoals letters, cijfers, speciale tekens of combinaties daarvan moet invoeren.
e
.b
rre
Æ
Hoe voer ik tekens of cijfers in?
ƒ
Om een teken te selecteren, tikt u dat teken aan.
ƒ
Om een teken te verwijderen, tikt u
verwijderen.
ƒ
Tik op
aan. Houd
aangetikt om de volledig tekst te
om cijfers in te voeren.
Hoe stel ik het toetsenbord van mijn voorkeur in?
1.
Tik in het Keyboard (Toetsenbord) scherm
(Toetsenbord) wordt weergegeven.
2.
Selecteer het gewenste type toetsenbord in de lijst.
aan. Het scherm met voorkeuren voor het Keyboard
10
D
nl
ow
d
de
oa
fro
Hoe ga ik van A naar B?
m
w
Hoe gebruik ik de wizard ZOEKEN?
Tik in het beginvenster op
om het venster ZOEKEN te openen.
De vensteropties voor ZOEKEN en de volgorde van de opties kunnen van de afbeeldingen afwijken,
afhankelijk van het land, de geïnstalleerde kaarten of het model van de Mio.
2.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
naar een adres wilt zoeken,
.
tik op
in alle informatie op het apparaat wilt zoeken –
stad, straten, benoemde locaties, opties,
oriëntatiepunten of wegen,
tik op
naar een stad of gebied wilt zoeken,
.
.
tik op
op postcode naar een locatie wilt zoeken,
live informatie over nuttige adressen zoeken,
met een GPS-coördinaat naar een locatie wilt
zoeken,
tik op
.
tik op
.
tik op
naar een kruispunt wilt zoeken,
naar een onlangs bezochte locatie wilt gaan,
.
tik op
.
tik op
.
Zie voor verdere aanwijzingen over het zoeken naar een POI de sectie “Hoe zoek ik naar een POI?”.
11
e
1.
.b
Uw Mio is uitgerust met kaarten die u tot op straatniveau detailinformatie verschaffen om van deur tot deur te navigeren,
inclusief Nuttige adressen (POI's), zoals accommodatie, parkings, benzinestations, treinstations en luchthavens. Met de
wizard ZOEKEN kunt u eenvoudig naar de locatie zoeken.
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
ATTENTIE: Voer voor uw veiligheid de bestemming in voordat u een reis aanvat. Voer geen
bestemming in terwijl u rijdt.
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe plan ik mijn eerste rit?
fro
m
Uw eerste rit plannen met uw Mio is eenvoudig. U kunt uw bestemming op verschillende manieren selecteren.
Ga als volgt te werk om naar een door u gekend adres te navigeren met de adreswizard ZOEKEN.
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Wanneer dit de eerste keer is dat u de wizard ZOEKEN gebruikt, verschijnt het scherm Land selecteren vóór
het hoofdscherm ZOEKEN. Selecteer uw land en daarna kunt u een locatie beginnen zoeken.
Indien nodig kunt u het land voor het zoeken van de locatie wijzigen. Om een ander land te selecteren, tikt u op
de knop met de nationale vlag (bijv.
) in de titelbalk van het toetsenbordscherm voordat u de plaats
zoekt.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de route berekenen, het Kaart scherm
openen en beginnen te navigeren,
.
tik op
ƒ Het Kaart scherm wordt weergegeven.
de locatie opslaan als favoriet,
.
tik op
ƒ De locatie wordt onmiddellijk opgeslagen in FAVORIETEN.
de locatie opslaan als Thuis,
tik op
ƒ
de kaart verkennen,
Æ
.
Het scherm Bewerken wordt weergegeven. Tik op
tik op
.
12
.
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe kan ik een voorbeeld van de bestemming op de kaart weergeven?
fro
m
Nadat u een adres (of POI) hebt gezocht, kunt u een voorbeeld van de bestemming op de kaart weergeven om
het gebied in de buurt van de locatie te verkennen. Tik op het scherm Destination (Bestemming) op de knop
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
om een voorbeeldkaart van de bestemming weer te geven zoals hieronder.
Op de voorbeeldkaart van de bestemming kunt u het volgende doen:
ƒ
Tik op de knop
ƒ
Bekijk de informatie over uw bestemming die bovenaan in het kaartscherm wordt weergegeven.
ƒ
Tik op een straat/gebied/POI om de verwante informatie over de locatie in de buurt van uw bestemming
weer te geven.
ƒ
Tik op de kaart om de andere bestemming te selecteren. De informatie van de geselecteerde
straat/gebied/POI in de buurt van de bestemming verschijnt. Tik op het vinkje om het venster Bestemming
van de geselecteerde locatie te openen.
/
om in/uit te zoomen op de kaart.
Æ
Hoe bekijk ik mijn route vooraf?
Routesimulatie is niet voor alle modellen beschikbaar.
Afhankelijk van het model van uw Mio kunt u een route in de simulatiemodus plannen, waardoor u:
ƒ
Een route vooraf bekijken.
ƒ
Een route plannen en bekijken zonder GPS-fix, bijvoorbeeld wanneer u zich in een gebouw bevindt.
Ga als volgt te werk om een route vooraf te bekijken.
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Selecteer een vertrekpunt in het venster Vertrek vanaf.
.
Als u een GPS-bepaling hebt, kunt u op de knop Hier (
) klikken zodat u geen vertrekpunt hoeft
te kiezen. Gebruik anders de wizard ZOEKEN voor het adres, Verkennen de kaart, het menu Mijn
plaatsen/Recente plaatsen of Thuis om het vertrekpunt in te stellen als u de demonstratie op een andere
plek wilt starten.
13
D
nl
ow
Selecteer een bestemming in het venster Going to (Gaat naar).
4.
Tik op
5.
Het Kaart scherm geeft de berekende route weer in de routedemonstratiemodus. Selecteer een type route
d
de
oa
3.
fro
wanneer u klaar bent.
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
, waarna de demonstratie van de route automatisch start.
w
en tik op
De gesimuleerde route wordt oranje weergegeven.
Caravan-/Vrachtwagenmodus
De Caravan- of Vrachtwagenmodus is niet beschikbaar op alle modellen en is alleen in bepaalde landen
verkrijgbaar.
Deze optie is speciaal voor grote voertuigen ontwikkeld. Met de Caravan- of Vrachtwagenmodus kunt u, door
de gegevens van uw vrachtwagen of aanhanger in te voeren, veiliger en efficiënter routes berekenen om qua
lengte/breedte/hoogte/gewicht beperkte tunnels en bruggen, alsook scherpe bochten en smalle landweggetjes
te vermijden.
ATTENTIE: Vertrouw niet uitsluitend op dit product en de mogelijkheden daarvan. Het gebruik van
dit product doet niets af aan de eis dat een chauffeur de volledige verantwoordelijkheid heeft voor
zijn gedrag. Deze verantwoordelijkheid omvat het volgen van alle verkeersregels om ongelukken,
persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.
Hoe plan ik mijn route met de Caravan-/Vrachtwagenmodus?
1.
Tik in het hoofdvenster op de knop Modus.
2.
Tik op Caravan of Vrachtauto, afhankelijk van het type voertuig.
3.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de details voor de vrachtwagen
wilt instellen,
de volgende gegevens voor de vrachtwagen invoeren:
ƒ
totaal gewicht caravan/vrachtwagen
ƒ
maximaal asgewicht
ƒ
totale lengte caravan/vrachtwagen
ƒ
maximale breedte caravan/vrachtwagen
ƒ
maximale hoogte caravan/vrachtwagen
U moet de details van de vrachtwageninstellingen voltooien
voordat u de Vrachtwagenmodus kunt gebruiken om uw route te
plannen.
14
D
nl
ow
oa
Dan …
instellen hoe u de
waarschuwingen voor
snelheidsbeperkingen wilt
ontvangen,
tik op Weergave snelheidslimiet/Waarschuwingen
snelheidslimiet om dit in of uit te schakelen.
de routeplanning wilt beperken
bij het vervoer van gevaarlijke
stoffen in de vrachtwagen,
op Heeft Hazmat st. tikken om dit in of uit te schakelen.
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
In de Caravan-/Vrachtautomodus wordt de route weergegeven met het pictogram
.
Hoe activeer ik de Vrachtwagenmodus na de gratis proef?
Uw Mio bevat een reeds geactiveerde Vrachtwagenmodus voor een gratis proef van een maand. U wordt na
afloop van de proefperiode gevraagd om de dienst te kopen (online in de Mio e-winkel) en opnieuw te activeren.
Nadat u een abonnement hebt aangeschaft, ontvangt u een productsleutel via e-mail. U kunt deze
productsleutel gebruiken om uw abonnement te activeren.
1.
Sluit uw Mio aan op de computer.
2.
Start MioMore Bureaublad en klik op Deblokkeer-functies in het menu van MioMore Bureaublad.
3.
Voer uw productsleutel in.
4.
Volg de instructies om uw abonnement te activeren.
Voetgangersmodus
Met de Voetgangersmodus kunt u naar uw bestemming navigeren door wegen en paden te gebruiken die
geschikt zijn voor voetgangers, waaronder wegen waar rijden verboden is (zoals in voetgangerszones).
In de Voetgangersmodus wordt u niet naar snelwegen en de bijbehorende op- en afritten geleid. Als uw
bestemming meer dan 10 kilometer (6,3 mijl) ver ligt, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven dat erop
wijst dat uw route een lange wandeling inhoudt.
Hoe stel ik de navigatie in op Voetganger?
1.
Tik in het hoofdvenster op de knop Modus.
2.
Tik op Voetganger.
In de Voetgangersmodus wordt de route weergegeven met het pictogram
15
.
D
nl
ow
d
de
oa
fro
Hoe bekijk ik mijn route?
m
w
o
nb
de
an
.v
w
w
Hoe selecteer ik het routetype?
Afhankelijk van uw model Mio, verschijnt het venster Select Route Type (Selecteer routetype) als u in het venster
tikt. Alle vier de routetypes (Snelste, Goedkoopste, Eenvoudigste en Kortste) worden
e
.b
rre
Bestemming op
berekend.
Selecteer de route die uw voorkeur heeft en tik op
om de navigatie te starten.
Zie voor meer informatie over het instellen van het voorkeurs-routetype de sectie Route-opties in “Wat
kan ik aanpassen?”
De kaart
Als u een routetype selecteert en u tikt op
geleid met gesproken en visuele instructies.
, verschijnt het venster Kaart. U wordt naar uw bestemming
De kaart wordt automatisch weergegeven wanneer:
ƒ
een route wordt berekend.
ƒ
een reset van het apparaat wordt uitgevoerd en de gebruiker zich op een route bevindt.
U kunt ook handmatig toegang krijgen tot het kaartscherm door te tikken op de knop KAART (
Main Menu (Hoofdmenu).
16
) in het
d
de
oa
nl
ow
D
Beschrijving
Richting van en afstand
tot de volgende afslag
De richting van en afstand tot uw volgende afslag.
Huidige route
Uw huidige route is gemarkeerd.
Huidige positie
Uw huidige positie is gemarkeerd met
Adresbalk
Het huidige adres wordt weergegeven in het tekstvak onderaan op het
kaartscherm.
Informatie over afstand
en tijd
Aantikken om te vergroten en de volgende opties te kiezen:
Tik op
om de gesproken instructie te laten herhalen.
ATB (Afstand tot bestemming)
ƒ
km/u of mi/u (snelheid) en windrichting
ƒ
VAT (geschatte aankomsttijd)
ƒ
Tijd
Afhankelijk van uw reisroute kunt u enkele pictogrammen zien die andere informatie op uw kaartscherm
tonen. Deze pictogrammen zullen echter niet altijd worden weergegeven tijdens uw reizen.
Bijvoorbeeld: het pictogram voor de snelheidsbeperking (
). Het pictogram Snelheidsbeperking toont de
maximumsnelheid van de huidige weg. Als dit grijs is weergegeven, rijdt u onder de snelheidslimiet. Wanneer u
te snel rijdt, krijgt u een hoorbare en zichtbare waarschuwing.
Hoe wijzig ik de routeconfiguratie?
Tik ergens op het venster Kaart om het venster Kaartopties te openen, waarin u de configuratie voor de route
kunt aanpassen.
Zie de volgende secties in deze handleiding voor meer informatie over het wijzigen van de routeconfiguratie.
17
e
.b
ƒ
re
TTB (Tijd tot bestemming)
r
bo
ƒ
en
.
d
an
.v
w
w
w
ƒ
m
fro
Item
d
de
oa
nl
ow
D
Hoe bekijk ik mijn routestatistieken?
m
fro
Tik in het venster Kaartopties op
.
2.
Tik op de tabbladen in de titelbalk om de extra informatie in de verschillende schermen te bekijken.
3.
Uw Mio verstrekt informatie over uw:
en
d
an
.v
w
w
w
1.
re
r
bo
e
.b
ƒ
tijd naar bestemming
ƒ
tijd die de rit in beslag nam
ƒ
nog af te leggen afstand
ƒ
tijd in stilstand
ƒ
geschatte aankomsttijd
ƒ
TTB/ATB/VAT voor de reis*
ƒ
gereisde afstand
ƒ
Verkeersoponthoud*
* Afhankelijk van de berekende route kan meer informatie op het scherm verschijnen, zoals de geschatte
tijd/afstand naar de volgende stop als de reis meerdere wegpunten bevat en informatie over
verkeersoponthoud als onderweg een verkeersgebeurtenis plaatsvindt.
Hoe regel ik het volume?
1.
Tik in het venster Kaartopties op
.
2.
De volumeknoppen worden weergegeven op het kaartscherm in doorzichtige modus.
18
D
nl
ow
oa
Ga als volgt te werk:
het volume verhogen/verlagen,
tik op
m
Dan …
fro
Als u het volgende wilt …
d
de
3.
.
: gedempt
: weergegeven
De volumeknoppen verdwijnen automatisch nadat de kaart gedurende 5 seconden inactief is gebleven.
Hoe kan ik in/uitzoomen op de kaart?
1.
Tik in het venster Kaartopties op
.
2.
De zoomknoppen worden op het kaartscherm weergegeven in doorzichtige modus.
3.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
Inzoomen op de kaart,
tik en houd de pen op
Uitzoomen op de kaart,
tik en houd de pen op
The zoom buttons will automatically disappear after the map is idled for 5 seconds.
Hoe kan ik de verkeersstatus op mijn route weergeven?
Verkeersinformatie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen en in bepaalde landen.
Tik in het hoofdvenster op
om het venster Verkeer te openen.
Raadpleeg de sectie " Hoe ontvang ik actuele verkeersinformatie via TMC?” voor meer informatie.
19
e
.b
rre
Het luidsprekerpictogram geeft de status aan:
o
nb
de
an
.v
w
De volumebalk geeft het huidige volumeniveau aan.
tik op
ƒ
w
dempen of opnieuw weergeven,
.
w
ƒ
/
D
nl
ow
oa
d
de
Geavanceerde routefuncties
fro
m
IQ Routes™
w
e
.b
IQ Routes™ is alleen beschikbaar op bepaalde modellen en in bepaalde landen.
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Uw Mio is uitgerust met IQ Routes, een systeem dat drukke wegen op piektijden op intelligente wijze
anticipeert zodat ze kunnen worden vermeden. Uw Mio doet dit door gebruik te maken van historische,
afwijkende gegevens van miljoenen chauffeurs. Omdat IQ Routes u helpt om automatisch druk file te omzeilen,
zult u in tijd en geld kunnen besparen tijdens uw reizen.
LearnMe Pro™
Met de LearnMe Pro-technologie beschikt uw Mio een intelligente capaciteit die uw persoonlijke rijstijl aanleert
en zich aanpast volgens deze stijl. Na verloop van tijd leert uw Mio uw voorkeuren voor wegtypes, rijsnelheden,
afritten en meer. Uw Mio zal de informatie opslaan en een meer persoonlijk aangepaste route en een
nauwkeurigere aankomsttijd bieden wanneer u de volgende keer uw route plant.
Zie voor meer informatie over IQ Routes en de instellingen LearnMe Pro de sectie Route-opties in “Wat
kan ik aanpassen?”.
Automatische herberekening met Back-On-Track™
Uw route wordt aangepast als u een verkeerde afslag neemt. Bovenaan het scherm verschijnt een bericht dat
uw route wordt herberekend.
. Er verschijnt een
Om de herberekening van een route te annuleren, tikt u op het scherm Kaart opties op
waarschuwing, waarin u wordt verzocht de annulering te bevestigen. Na bevestiging worden zowel de
herberekening als uw huidige route geannuleerd.
Parkeerassistent
U wordt aan de parkeerinformatie herinnerd als u op de bestemming aankomt (binnen 1 km). Tik op het
pictogram
in het venster Kaart om de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen weer te geven die op afstand
worden gesorteerd.
Æ
20
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe creëer ik een reis met meerdere
stops?
fro
m
w
o
nb
de
an
.v
w
w
TRIP PLANNER is niet beschikbaar op alle modellen en is alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
e
.b
rre
Afhankelijk van uw model Mio kunt u meerdere stopplaatsen of routepunten voor uw tocht instellen. Uw route
wordt berekend om via elk van deze punten en in de opgegeven volgorde te reizen.
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Tik op Nieuwe reis aanmaken. Het scherm Bewerken wordt weergegeven.
. Het venster Tripplanner verschijnt.
Æ
3.
Tik op Voeg toe. Het venster Add as waypoint (Als routepunt toevoegen) verschijnt. Gebruik de wizard
ZOEKEN voor het adres, Verkennen voor de kaart, het menu Mijn plaatsen/Recente plaatsen of
Hier/Terug naar start om het routepunt in te stellen.
4.
Tik op
verschijnt.
als u klaar bent met zoeken. Het routepunt wordt toegevoegd en het venster Bewerken
Æ
5.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
nog een routepunt toevoegen,
tik op Voeg toe.
ƒ Het venster Als routepunt toevoegen verschijnt.
ƒ Terugkeren naar stap 3.
Routepunten die worden
toegevoegd na aanvang van een reis met
meerdere stops worden niet opgenomen
in de huidige route.
naar uw geselecteerde bestemming
navigeren,
.
tik op
ƒ Het Kaart scherm geeft de berekende route weer.
21
D
nl
ow
oa
Dan …
de trip wilt bewerken,
tik op Bewerken waarna u:
ƒ uw trip kunt optimaliseren met Optimaliseren.
ƒ de naam van de trip kunt wijzigen met Hernoemen.
ƒ de geplande trip kunt wissen met Wissen.
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
e
.b
Hoe bewerk ik de routepunten in de trip?
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Tik de te bewerken reis aan.
3.
Tik op een routepunt in de trip. Het scherm Preview (Vooraf bekijken) wordt weergegeven.
. Het venster Tripplanner verschijnt.
Æ
4.
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
De functie Optimaliseren houdt niet met alle factoren rekening. De volgorde van de routepunten kan
wijzigen om de geschatte reisafstand te verminderen. Bevestig de trip op de kaart en breng de gewenste
aanpassingen aan, met name als de trip terugkeert naar de beginlocatie.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
een routepunt wilt wissen,
tik op Wissen en klik op OK.
de volgorde van het routepunt wilt
wijzigen,
tik op
of
.
Hoe sla ik tijdens een trip met meerdere stopplaatsen een routepunt over?
1.
Tik ergens op het venster Kaart om het venster Kaartopties te openen.
2.
Tik op
, en klik op Ja. Het volgende routepunt wordt overgeslagen en de route naar het volgende
routepunt wordt opnieuw berekend.
Tijdens de trip kunt u ook routepunten toevoegen door op
22
te klikken in het venster Kaartopties.
D
nl
ow
d
de
oa
fro
m
w
Deze vastlegfunctie is niet op alle modellen beschikbaar.
1.
Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het model Mio:
ƒ
klik op uw Mio op de knop Vastleggen (
ƒ
tik in het hoofdvenster op
).
.
Het scherm Vastleggen wordt weergegeven
2.
Tik op Opslaan of wacht 5 seconden. U hoort een cameraklik om aan te geven dat de GPS-coördinaten zijn
opgeslagen. De locatie wordt opgeslagen in Mijn plaatsen.
Tik op Als auto opslaan om de huidige locatie van de auto in Mijn plaatsen op te slaan.
Hoe leg ik een reis vast?
Om reizen vast te leggen, moet u eerst Reis vastleggen kiezen in het Hoofdmenu Æ
Zie voor meer informatie “Wat kan ik aanpassen?”.
Æ Route-opties.
1.
Aan het begin van de reis die u wenst vast te leggen, tikt u Wissen aan. De reisweg die u (i) sinds
middernacht, (ii) de vorige keer dat u Wissen hebt aangetikt of (iii) het laatst een reis hebt vastgelegd, zal
worden verwijderd.
2.
Leg uw reisweg af. Uw Mio houdt een registratie bij van uw reis.
3.
Voer aan het einde van de reis een van de volgende handelingen uit (afhankelijk van het model Mio):
ƒ
klik op uw Mio op de knop Vastleggen (
ƒ
tik in het hoofdvenster op
).
.
23
e
Hoe leg ik de coördinaten van mijn locatie vast?
.b
Uw Mio beschikt over een functie waarmee u de GPS-coördinaten van een locatie kunt vastleggen, een locatie
met een stemopname kunt vastleggen en een reis kunt vastleggen en opslaan zodat u er later opnieuw heen
kunt navigeren.
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Waar leg ik een sjabloon of
voorbeeldbestand vast?
D
nl
ow
. Het scherm Reis verschijnt.
Tik op Opslaan en daarna Ja. De reis wordt opgeslagen in Mijn plaatsen.
d
5.
de
Tik in het scherm Vastleggen op
oa
4.
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Hoe navigeer ik naar een vastgelegde locatie?
1.
Tik in het hoofdvenster op
. Het scherm FAVORIETEN wordt weergegeven.
2.
Tik de vastgelegde bestemming aan waarheen u wilt reizen (
wordt weergegeven.
3.
Tik op
). Het scherm Preview (Vooraf bekijken)
. Uw Mio berekent de route vanaf uw huidige locatie. Het Kaart scherm wordt weergegeven.
Hoe navigeer ik naar de opgeslagen locatie van de auto?
1.
Tik in het hoofdvenster op
. Het scherm FAVORIETEN wordt weergegeven.
2.
Tik op Mijn auto zoeken. Het scherm Mijn auto zoeken verschijnt.
3.
. De Mio berekent de route (in Voetgangersmodus) vanaf de huidige locatie.
Tik op
Het Kaart scherm wordt weergegeven.
How to view a journey I have captured?
1.
Tik in het hoofdvenster op
. Het scherm FAVORIETEN wordt weergegeven.
2.
Tik de vastgelegde reis aan die u wilt bekijken (
).
24
D
nl
ow
oa
d
de
FAVORIETEN
fro
m
w
Zoek een adres tot het scherm Preview (Vooraf bekijken) wordt weergegeven.
2.
Tik op
. Het scherm Opslaan wordt weergegeven. De locatie is toegevoegd aan MY PLACES (MIJN
LOCATIES).
e
.b
1.
rre
o
nb
de
an
Hoe sla ik een locatie op als Mijn Plaats of Thuis?
.v
w
w
FAVORIETEN (MY PLACES) bevat al uw opgeslagen locaties.
3.
Om de locatie op te slaan als Thuis, tik op
Tik op
. Het scherm Bewerken wordt weergegeven.
. De locatie is ingesteld als Thuis.
Hoe navigeer ik naar een opgeslagen locatie?
1.
Tik in het hoofdvenster op
. Het scherm FAVORIETEN wordt weergegeven.
Tik boven de bladerknoppen op de knop Sorteren op om de sorteervolgorde van de onderdelen te
wijzigen:
: Op tijd
: Op naam
: op type
25
D
nl
ow
Tik de favoriete bestemming aan waarheen u wilt reizen. Het scherm Preview (Vooraf bekijken) wordt
weergegeven.
3.
Tik op
d
de
oa
2.
fro
m
. Uw Mio berekent de route vanaf uw huidige locatie. Het Kaart scherm wordt weergegeven.
w
w
o
nb
de
an
.v
w
Hoe navigeer ik naar Thuis?
Als u geen adres als Thuis hebt ingesteld, zal u verzocht worden met de adreswizard een adres te zoeken
wanneer u voor het eerst naar Thuis probeert te navigeren.
2.
Tik op
. Het scherm Preview (Vooraf bekijken) wordt weergegeven.
3.
Tik op
. Uw Mio berekent de route vanaf uw huidige locatie. Het Kaart scherm wordt weergegeven.
. Het scherm FAVORIETEN wordt weergegeven.
Nadat uw huis op de Mio is vastgelegd, tikt u op
geleid.
in het hoofdvenster waarna u snel naar huis wordt
Hoe navigeer ik naar een recente plaats?
Om navigeren naar een adres te vergemakkelijken, zal uw Mio automatisch al uw startlocaties en
bestemmingen opslaan in een lijst met recente plaatsen.
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Tik op
3.
Tik een recente plaats aan. Het scherm Preview (Vooraf bekijken) wordt weergegeven.
4.
Tik op
. Het scherm FAVORIETEN wordt weergegeven.
. Het scherm Recente plaatsen wordt weergegeven.
. Uw Mio berekent de route vanaf uw huidige locatie. Het Kaart scherm wordt weergegeven.
Hoe bewerk ik een opgeslagen locatie in Mijn plaatsen?
1.
Tik in het hoofdvenster op
. Het scherm FAVORIETEN wordt weergegeven.
2.
Selecteer een te bewerken locatie. Het scherm Preview (Vooraf bekijken) wordt weergegeven.
3.
Tik op
. Het scherm Bewerken wordt weergegeven.
26
e
Tik in het hoofdvenster op
.b
rre
1.
D
nl
ow
oa
Ga als volgt te werk:
ƒ
Nadat u de naam hebt bewerkt, tik op OK.
Hoe navigeer ik naar een NavPix™?
NavPix™ is niet op alle modellen beschikbaar en wordt alleen in bepaalde landen geleverd.
NavPix™ is een afbeelding of foto, gewoonlijk van een locatie, die ingebedde GPS-coördinaten bevat
waarheen u kunt navigeren.
Om naar een NavPix™ locatie te navigeren moet er ofwel een GPS-fix beschikbaar zijn geweest toen de
NavPix™ werd genomen, of werden de GPS-coördinaten toegevoegd met behulp van MioMore Desktop.
Hoe navigeer ik naar een NavPix™ in een album?
Zie voor meer informatie over het importeren van de NavPix™ naar uw Mio de sectie over het Fotoalbum
in “Wat is het MioMore Bureaublad?”
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Tik op NavPix.
3.
Selecteer het gewenste album (
weer.
. Het scherm FAVORIETEN wordt weergegeven.
) in de lijst. Het album bevat uw foto’s en geeft deze als miniaturen
Æ
27
e
.
.b
tik op
rre
Het Keyboard (Toetsenbord) scherm wordt
weergegeven.
o
nb
de
an
de locatie wilt verwijderen,
.
ƒ
.v
tik op
w
de locatie wilt hernoemen,
.
w
tik op
w
de locatie als Thuis wilt opslaan,
m
Dan …
fro
Als u het volgende wilt …
d
de
4.
D
nl
ow
oa
Beschrijving
fro
Aantikken om naar het vorige scherm terug te keren.
d
de
Item
m
.v
w
w
De titel van het album.
w
Albumtitel
Geeft alle afbeeldingen in het album weer als een slideshow over het
volledige scherm.
Tik op de miniatuur van de NavPix™. De NavPix™ wordt op het volledige venster weergegeven.
Item
Beschrijving
Aantikken om naar het vorige scherm terug te keren.
/
Tik hierop om de diavoorstelling te starten of stoppen.
Tik hierop om het venster met Navpix Details (Navpix-details) te openen.
Tik hierop om de route te berekenen, het venster Kaart te openen en de
navigatie te starten.
Hoe kan ik de NavPix™ bewerken?
1.
Tik in het venster Album op de miniatuur van de NavPix™. De NavPix™ wordt op het volledige venster
weergegeven.
2.
Tik op
. Het scherm NavPix Details wordt weergegeven.
28
e
4.
ƒ Om een NavPix™ te selecteren, tikt u de miniatuur aan.
.b
Slideshow
Een miniatuurweergave van een NavPix™ in het album.
rre
NavPix™
miniatuur
o
nb
de
an
Wijst erop dat de foto een NavPix™ is met ingebedde GPS-coördinaten.
D
nl
ow
oa
Ga als volgt te werk:
tik op
ƒ
Het Kaart scherm wordt weergegeven.
ƒ
Tik op
om het bestand van de NavPix™ te
hernoemen.
ƒ
Tik op
tik op
29
. om de locatie als Thuis op te slaan.
om de NavPix™ te verwijderen.
.
e
Tik op
.b
ƒ
rre
de kaart verkennen,
.
o
nb
de
an
.v
w
de NavPix™ bewerken,
.
w
tik op
w
de route berekenen, het Kaart scherm
openen en beginnen te navigeren,
m
Dan …
fro
Als u het volgende wilt …
d
de
3.
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe zoek ik een Nuttig adres (POI)?
fro
m
w
De dichtstbijgelegen benzinestations zoeken.
De dichtstbijgelegen parkings zoeken.
De dichtstbijzijnde hotels en motels zoeken.
De dichtstbijgelegen banken en pinautomaten zoeken.
De dichtstbijgelegen hulpdiensten zoeken, inclusief ziekenhuizen en politie.
Pas de categorieën aan voor zoekopdrachten.
1.
Tik in het hoofdvenster op
. Het venster IN DE BUURT verschijnt.
2.
Selecteer de gewenste POI-categorie (bijvoorbeeld Eten). Het zoekresultaat wordt weergegeven op het
scherm Select POI (POI selecteren).
Æ
30
e
De dichtstbijgelegen restaurants, cafés, fastfoodrestaurants en andere eetgelegenheden zoeken.
.b
NEAR ME services allows you to quickly search the local area for common types of important POIs.
rre
Hoe kan ik de dichtstbijzijnde POI’s vinden met IN DE
BUURT?
o
nb
de
an
.v
w
w
Een POI (Point of Interest of Nuttige plaats) is een genoemde locatie, attractie, bezienswaardigheid of openbare
plaats die kan worden weergegeven als een pictogram op de kaart. POI's zijn gegroepeerd op categorie, zoals
benzinestations, parken, stranden en musea.
D
nl
ow
oa
Tik op
of
om omhoog of omlaag te schuiven in de lijst. Selecteer het gewenste item om het
bestemmingsscherm weer te geven.
4.
Ga als volgt te werk:
d
de
3.
fro
m
e
De locatie wordt onmiddellijk opgeslagen in FAVORIETEN.
tik op
.
tik op
.
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
Hoe pas ik de categorieën aan voor zoekopdrachten?
. Het venster IN DE BUURT verschijnt.
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Tik op
3.
Voer een van de volgende handelingen uit in het volgende pop-up berichtvenster:
.
Als u het volgende wilt …
Dan …
de categorieën wilt toevoegen op
POI-type
ƒ
de categorieën wilt toevoegen op
trefwoord
4.
tik op POI-type
Selecteer de gewenste categorie om te zoeken
tik op Trefwoorden
ƒ
.b
plaats een telefoontje naar de POI,
.
rre
ƒ
de locatie op de kaart weergeven,
.
Het Kaart scherm wordt weergegeven.
o
nb
de
an
tik op
.v
de locatie opslaan als favoriet,
ƒ
w
tik op
w
Dan …
de route berekenen, het Kaart
scherm openen en beginnen te
navigeren,
w
Als u het volgende wilt …
Typ het trefwoord of de zoekcategorie
Tik op
om de toegevoegde categorieën te verwijderen. Selecteer de categorie die u wilt verwijderen
en tik op Verwijderen.
Æ
31
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe kan ik de POI’s vinden met VERKENNEN?
fro
m
w
EXPLORE is niet op alle modellen beschikbaar en wordt alleen in bepaalde landen geleverd.
w
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
In het venster VERKENNEN kunt u:
o
nb
de
an
.v
w
Afhankelijk van het model van uw Mio kunt u met Kaart verkennen naar POI’s zoeken. Met de kaart Ontdek kunt
u een bepaald gebied ontdekken, er nuttige adressen (POI's) vinden of naar een adres navigeren. Als u geen
GPS-fix heeft, zal uw laatst gekende locatie op de kaart worden weergegeven.
e
.b
rre
. Het venster VERKENNEN verschijnt.
ƒ De informatie over de geselecteerde POI bekijken die bovenin het venster verschijnt.
ƒ De kaart aantikken en slepen om het door u gewenste lokale gebied te ontdekken.
ƒ De kaart aantikken om een groep POI's in de nabije omtrek weer te geven. Een POI-pictogram aantikken
om meer informatie te tonen en naar de POI te navigeren.
Item
Beschrijving
Aantikken om naar het vorige scherm terug te keren.
Informatiegebied
Toon de informatie van de geselecteerde POI/positie.
POI-groep
Om een POI-groep weer te geven, tikt u op een gebied op de kaart Ontdek.
ƒ Een pictogram of straatnaam in de POI-groep aantikken voor informatie en
opties.
Huidige positie
Uw huidige positie is gemarkeerd met
.
Tik hier op om het venster POI Display (POI-weergave) te openen waarin u
POI-voorkeuren kunt instellen.
/
Om in of uit te zoomen,
of
aangetikt houden. Door in of uit te
zoomen vergroot of verkleint u het gebied op de kaart Ontdekken.
32
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe zoek ik een POI met de POI-groep?
fro
Tik op de geselecteerde POI om het venster te openen met de bestemmingsgegevens voor de POI.
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Æ
Æ
Æ
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de route berekenen, het Kaart scherm
openen en beginnen te navigeren,
.
tik op
ƒ Het Kaart scherm wordt weergegeven.
de locatie opslaan als favoriet,
.
tik op
ƒ De locatie wordt onmiddellijk opgeslagen in FAVORIETEN.
de locatie op de kaart weergeven,
plaats een telefoontje naar de POI,
tik op
.
tik op
.
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
Hoe stel ik mijn POI-voorkeuren in?
POI's (nuttige adressen of "Points of Interest") zijn gegroepeerd in categorieën. U kunt ervoor kiezen om
pictogrammen van alle POI categorieën op de kaartschermen te tonen (of te verbergen) of enkel pictogrammen
van geselecteerde categorieën.
Misschien bent u enkel geïnteresseerd in amusementsgelegenheden en ziet u andere categorieën, zoals scholen,
liever niet.
1.
Tik op
. Het scherm Instellingen locaties wordt weergegeven.
33
D
nl
ow
Ga als volgt te werk:
de
oa
2.
Dan …
alle POI-pictogrammen weergeven
(d.w.z. pictogrammen voor alle
categorieën),
tik op Toon alles.
geen POI-pictogrammen weergeven,
tik op Alles verbergen.
d
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
terugkeren naar de kaart
VERKENNEN,
tik op
ƒ
de gewenste POI categorie aantikken om op het Kaart
scherm te Tonen (
ƒ
) of te Verbergen (
).
Herhalen tot alle gewenste categorieën zijn geselecteerd.
.
Uw voorkeuren worden automatisch opgeslagen.
Hoe kan ik een POI op type zoeken?
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Tik op
3.
Ga als volgt te werk:
.
. Het scherm POI Menu (POI-menu) wordt weergegeven.
Als u het volgende wilt …
Dan …
Zoeken naar POI's in de buurt van
uw huidige locatie,
tik op
Zoeken naar POI's in een opgegeven
plaats of gebied,
.
tik op
.
ƒ
Het Keyboard (Toetsenbord) scherm wordt weergegeven.
ƒ
Tik op OK nadat u een naam van een plaats/gebied hebt
ingevoerd.
Zoeken naar POI's op uw route,
tik op
Zoeken naar POI's in de buurt van
uw bestemming,
tik op
.
.
34
e
ƒ
.b
een pictogram voor een bepaalde POI
categorie selecteren voor weergave
op het Kaart scherm,
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Door POI's te verbergen zult u deze POI's niet kunnen
vinden met de modus ontdekken/groep zoeken.
D
nl
ow
d
de
Het scherm Selectie POI-type wordt weergegeven. Ga als volgt te werk:
oa
4.
Dan …
zoeken naar POI's op trefwoord,
.
tik op
ƒ Het Keyboard (Toetsenbord) scherm wordt weergegeven.
ƒ Tik op OK nadat u een trefwoord hebt ingevoerd.
fro
Als u het volgende wilt …
m
w
tik op
.
e
.b
zoeken naar parkeerplaatsen,
5.
.
rre
zoeken naar benzinestations,
tik op
o
nb
de
an
.v
w
w
zoeken naar restaurants, cafés en
andere eetgelegenheden,
.
tik op
meer POI-types weergeven,
.
tik op
ƒ Het scherm POI List (POI-lijst) wordt weergegeven.
ƒ Selecteer een POI-type.
zoeken naar hotels en motels,
tik op
.
zoeken naar banken en
geldautomaten,
tik op
.
zoeken naar eerstehulpdiensten,
tik op
.
Het scherm POI-lijst wordt weergegeven. Tik op het gewenste item in de lijst.
Æ
6.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de route berekenen, het Kaart
scherm openen en beginnen te
navigeren,
tik op
de locatie opslaan als favoriet,
ƒ
plaats een telefoontje naar de POI,
.
tik op
ƒ
de locatie op de kaart weergeven,
.
Het Kaart scherm wordt weergegeven.
De locatie wordt onmiddellijk opgeslagen in FAVORIETEN.
tik op
.
tik op
.
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
35
D
nl
ow
d
de
oa
Hoe kan ik een POI op trefwoord zoeken?
fro
m
Voltooi het volgende om te navigeren naar een POI dat u op trefwoord zoekt.
w
Tik op
. Typ het sleutelwoord voor de POI of het adres waarnaar u wilt zoeken.
e
.b
rre
Voorbeeld 1: zoeken naar een POI (Inn) op sleutelwoord.
o
nb
de
an
.v
2.
.
w
Tik in het hoofdvenster op
w
1.
Æ
Æ
Æ
Voorbeeld 2: zoeken naar het adres (Elizabeth Way) op sleutelwoord
Æ
Æ
36
Æ
D
nl
ow
oa
Ga als volgt te werk:
o
nb
de
an
.v
w
.
tik op
ƒ
De locatie wordt onmiddellijk opgeslagen in FAVORIETEN.
tik op
.
e
.
.b
tik op
rre
de locatie op de kaart weergeven,
.
Het Kaart scherm wordt weergegeven.
w
de locatie opslaan als favoriet,
ƒ
w
tik op
m
Dan …
de route berekenen, het Kaart
scherm openen en beginnen te
navigeren,
fro
Als u het volgende wilt …
d
de
3.
plaats een telefoontje naar de POI,
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
37
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe ontvang ik actuele
verkeersinformatie via TMC?
fro
m
w
Het verkeerskanaal (TMC (Traffic Message Channel)) zendt verkeersinformatie in real time uit via het
FM-radiogegevenssysteem (RDS). FM-radiostations zenden TMC-gegevens uit over een cyclus van verschillende
minuten waarbij honderden gebeurtenissen aan TMC-ontvangers worden doorgezonden.
Op bepaalde modellen en in bepaalde landen is TMC verkrijgbaar tegen betaling.
Hoe weet ik wanneer zich een verkeersgebeurtenis voordoet?
Wanneer u door een gebied reist waarin u verkeersupdates kunt ontvangen, zal uw Mio deze gebeurtenissen
decoderen en ze op het scherm weergeven. Op de locatie van de gebeurtenis zal op de kaartschermen een
pictogram worden weergegeven, en een geluidsignaal hoorbaar zijn als zich op uw route een gebeurtenis heeft
voorgedaan. Als een gebeurtenis zich over een bepaalde afstand voordoet, wordt de weg gemarkeerd en duiden
pijlen de getroffen rijrichting aan.
Onderaan het scherm wordt een bericht weergegeven met de naam van de weg, het gedeelte van de weg dat is
getroffen en het type gebeurtenis dat zich heeft voorgedaan. Het bericht blijft 8 seconden lang op het scherm
en wordt aan de Gebeurtenissen toegevoegd.
Wanneer het bericht wordt onderdrukt, verschijnt het TMC-pictogram (
) op het scherm Kaart.
U kunt op het pictogram tikken om het scherm Gebeurtenisdetails weer te geven.
38
e
Naargelang het model kunt u actuele verkeersinformatie op uw Mio ontvangen met de ingebouwde
TMC-ontvanger of via de Mio accessoirekit voor verkeersinformatie. De accessoirekit voor verkeersinformatie is
apart verkrijgbaar.
.b
Hoe ontvangt mijn Mio verkeersinformatie?
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Verkeersinformatie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen en in bepaalde landen.
Uw Mio kan actuele verkeersinformatie ontvangen over alle hoofdwegen en autosnelwegen, zodat u potentiële
vertragingen op uw route kunt vermijden Berichten over gebeurtenissen en verkeerspictogrammen worden
weergegeven vanaf het ogenblik dat ze zich voordoen. Als een gebeurtenisbericht uw huidige locatie bedekt,
wordt de kaart aangepast, zodat u zowel het bericht als uw locatie kunt zien.
D
nl
ow
oa
d
de
Scherm Verkeersoverzicht
fro
m
Wanneer u het bericht van de verkeerssituatie ziet op het scherm met uw reisroute, kunt u het scherm Verkeer
om een algemeen overzicht van de verkeerssituatie op uw route weer te geven, inclusief alle gebeurtenissen in
de onmiddellijke omgeving.
w
om het scherm Verkeer te openen.
Beschrijving
Aantikken om naar het vorige scherm terug te keren.
Gebeurtenispictogram
Geeft een pictogram weer dat het type gebeurtenis aanduidt.
Huidige positie
Uw huidige positie wordt gemarkeerd door
Tabs in titelbalk
Tik hier op om de weergave te veranderen in Verkeer, Alle verkeersactiviteiten
en Verkeersopties.
/
Om in of uit te zoomen,
of
.
aangetikt houden.
Hoe bekijk ik een lijst van alle gebeurtenissen op mijn route?
Uw Mio creëert een lijst van gebeurtenissen naarmate die worden ontvangen en die op het scherm
Gebeurtenissen wordt weergegeven.
Tik op het scherm Verkeer op
.
39
e
Item
.b
Naargelang het model van uw Mio, is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar, of vereist deze een
abonnement of een verkeersaccessoirekit (afzonderlijk verkrijgbaar).
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Tik in het hoofdmenu op
D
nl
ow
oa
Beschrijving
fro
Aantikken om naar het vorige scherm terug te keren.
d
de
Item
m
Geeft meer details over de gebeurtenis, inclusief:
Naam van de straat en rijrichting waarin de gebeurtenis plaatsvindt.
ƒ
Locatie waar de gebeurtenis begint en eindigt.
。 < > geeft een gebeurtenis aan tussen locaties.
ƒ
Sorteren op
Type gebeurtenis.
Tik hier op om de sorteervolgorde van de onderdelen te wijzigen:
: op afstand
: op straatnaam
Hoe bekijk ik verkeersdetails?
Tik op het scherm Gebeurtenissen op de gebeurtenis die u wilt weergeven. Het scherm Gebeurtenisdetails wordt
weergegeven.
Item
Beschrijving
Aantikken om naar het vorige scherm terug te keren.
Pictogram en
beschrijving van de
gebeurtenis
Geeft meer details over de gebeurtenis, inclusief:
ƒ
Naam van de straat en rijrichting waarin de gebeurtenis plaatsvindt.
ƒ
Locatie waar de gebeurtenis begint en eindigt.
。 > wijst een gebeurtenis aan van een locatie naar een locatie.
。 < > geeft een gebeurtenis aan tussen locaties.
ƒ
Type gebeurtenis.
Informatie over
omleidingen
Geeft waar toepasselijk nadere details over een aanbevolen omleiding.
VERKENNEN
Tik hier op om de kaart te verkennen.
40
e
。 > wijst een gebeurtenis aan van een locatie naar een locatie.
.b
ƒ
rre
o
nb
de
an
.v
w
Beschrijving van
de gebeurtenis
w
Geeft een pictogram weer dat het type gebeurtenis aanduidt.
w
Gebeurtenispictogram
D
nl
ow
oa
Beschrijving
Ontwijk
Aantikken om een nieuwe route aan te vatten om een gebeurtenis te
ontwijken. Alleen beschikbaar als een omleiding of herberekende route
beschikbaar is.
d
de
Item
fro
m
w
w
w
Als zich een verkeersgebeurtenis of opruiming op uw route voordoet, zal vaak een omweg worden aanbevolen.
Deze omweggebeurtenis zal vaak in de statusbalk op de kaartschermen worden weergegeven.
Omwegen zijn enkel aanbevolen voor verkeersgebeurtenissen of opruimingen op een berekende route.
Hoe ontwijk ik een gebeurtenis op mijn route?
1.
In het scherm Gebeurtenissen, tikt u op de gebeurtenis. Het scherm Gebeurtenisdetails wordt weergegeven.
2.
Als een omweg werd berekend om een gebeurtenis op uw route te ontwijken, is Ontwijken beschikbaar.
Dit aantikken om de nieuwe route te accepteren en de gebeurtenis te ontwijken. Het Kaart scherm wordt
weergegeven.
Verkeersberichten
Het scherm Gebeurtenisdetails geeft informatie weer over de status van de omleiding.
Bericht Omleiding niet beschikbaar
Als een omleiding niet beschikbaar is, wordt een van de volgende berichten weergegeven:
Bericht
Beschrijving
Deze gebeurtenis is niet te lokaliseren
Er kon geen bepaalde locatie voor de gebeurtenis
worden vastgesteld.
Deze opruiming is niet te lokaliseren
Deze gebeurtenis heeft geen invloed op uw route
De gebeurtenis bevindt zich niet op het huidige
traject van uw reis of bevindt zich achter uw
huidige positie.
Deze opruiming heeft geen invloed op uw route
U zult deze gebeurtenis vermijden
De gebeurtenis bevindt zich niet op het huidige
traject van uw reis.
U hebt deze opruiming geaccepteerd
U bent te ver weg voor omleiding
De gebeurtenis bevindt zich momenteel te veraf
om invloed te kunnen hebben op uw reis.
U bent te ver weg om deze opruiming te accepteren
Omleiding niet gevonden
Een omweg / nieuwe route kon niet worden
berekend.
Opruiming niet gevonden
41
e
Hoe weet ik of een omleiding aanbevolen is?
.b
Als de informatie over de omleiding beschikbaar is, worden de details weergegeven als aanbeveling voor
omrijden in het venster Details van gebeurtenis
rre
o
nb
de
an
.v
De knop Gebied niet ontwijken wordt weergegeven als een route werd
herberekend.
D
nl
ow
oa
d
de
Berichten Omleiding aanbevolen
fro
Indien een omleiding wordt aanbevolen, wordt een van de volgende berichten weergegeven:
m
Beschrijving
Bezig een omleiding te zoeken...
Uw Mio is bezig een nieuwe route te berekenen. Tijdens de
berekening wordt de voortgang in % weergegeven.
Als u dit scherm verlaat voordat de nieuwe route is berekend
wordt de berekening geannuleerd.
Afstand omleiding...
Opruiming wijzigen
Een omweg werd berekend.
Het verschil in afstand tussen uw huidige route en de voorgestelde
route wordt weergegeven.
Verkeersvoorkeuren
U kunt uw huidige verkeerssysteemstatus bekijken en opties veranderen door uw verkeersvoorkeuren aan te
passen.
TMC service
1.
Tik in het venster Verkeersopties op Verkeersdienst. Het scherm Verkeer Dienst wordt weergegeven.
Het scherm TMC service geeft de frequentie weer van het station dat momenteel wordt gebruikt om
informatie over verkeersgebeurtenissen te ontvangen. Een balk geeft de sterkte aan van het ontvangen
verkeerssignaal; hoe meer groene balkjes hoe sterker het signaal.
2.
Om het radiostation van uw voorkeur te wijzigen, selecteert u dit in de lijst. U kunt Automatisch
selecteren om het verkeerssignaal automatisch te ontvangen.
Aanbevolen omleidingen automatisch accepteren
Als Aanbevolen omleidingen accepteren is geselecteerd, wordt de route automatisch opnieuw gepland als de
omleiding door de verkeersdienst wordt aanbevolen.
Melding van verkeersgebeurtenissen
1.
Tik in het venster Verkeersopties op Verkeersberichten. Het venster Verkeersberichten verschijnt.
2.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
alle verkeersgebeurtenissen in de buurt
wilt bekijken,
Selecteer Alle gebeurtenissen in de buurt.
de verkeersgebeurtenissen op uw route
wilt bekijken,
selecteer Alleen gebeurtenissen op mijn route.
42
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Bezig de route te herberekenen...
w
Bericht
D
nl
ow
oa
Dan …
de verkeersinformatie met
omleidingsgegevens wilt bekijken,
selecteer Alleen als een omleiding is aanbevolen.
het verkeerssignaal wilt negeren,
selecteer Berichten uitschakelen.
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
43
D
nl
ow
d
de
oa
fro
Wat is Travel Book?
m
w
w
w
TRAVEL BOOK is niet beschikbaar op alle modellen en is alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
Travel Book wordt door een externe leverancier aangeboden. Mio geeft geen garantie, expliciet of impliciet,
voor de nauwkeurigheid van de gegevens binnen deze database.
Hoe kan ik de WCities Travel Guides gebruiken?
1.
Tik in het hoofdvenster op
. Het venster Reisgidsen verschijnt.
2.
Selecteer uw stad in de lijst.
3.
Selecteer een POI-categorie in de lijst.
4.
Typ het sleutelwoord om naar een POI te zoeken. Wanneer u klaar bent, tikt u op OK.
5.
Selecteer een POI in de lijst. Het venster POI-details verschijnt.
6.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de route berekenen, het Kaart
scherm openen en beginnen te
navigeren,
tik op
de locatie opslaan als favoriet,
ƒ
plaats een telefoontje naar de POI,
.
tik op
ƒ
de locatie op de kaart weergeven,
.
Het Kaart scherm wordt weergegeven.
De locatie wordt onmiddellijk opgeslagen in FAVORIETEN.
tik op
.
tik op
.
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
44
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
Travel Book is een reeks stadsgidsen die gedetailleerde kaarten met POI’s bevatten voor de grote steden in de
regio. De stadsgidsen bieden informatie over accommodatie, eetgelegenheden, nachtleven, zakelijke activiteiten,
winkelen, belangrijke toeristische punten en praktische informatie zoals banken, medische centra, busstations
enz.
D
nl
ow
d
de
oa
Hoe gebruik ik de Michelin-gidsen?
fro
. Het venster Michelin verschijnt.
w
Tik in het hoofdvenster op
m
1.
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
2.
Selecteer een categorie in de lijst.
3.
Selecteer een zoekfilter in de lijst.
4.
Typ het sleutelwoord om naar een POI te zoeken. Wanneer u klaar bent, tikt u op OK.
5.
Selecteer een POI in de lijst. Het venster POI-details verschijnt.
6.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de route berekenen, het Kaart
scherm openen en beginnen te
navigeren,
tik op
de locatie opslaan als favoriet,
ƒ
plaats een telefoontje naar de POI,
.
tik op
ƒ
de locatie op de kaart weergeven,
.
Het Kaart scherm wordt weergegeven.
De locatie wordt onmiddellijk opgeslagen in FAVORIETEN.
tik op
.
tik op
.
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
45
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe geef ik video weer op mijn Mio
via AV IN?
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
De functie AV IN is niet op alle modellen beschikbaar.
Uw Mio is voorzien van een AV IN-aansluiting die van uw Mio een extern venster maakt om video van een
externe bron met composiet video weer te geven.
De functie AV IN ondersteunt NTSC en PAL.
1.
Voordat u de functie AV IN gebruikt, moet u de Mio aansluiten op een externe AV-bron volgens de
aanwijzingen in de Hardware gebruikershandleiding.
2.
Tik in het hoofdvenster op
3.
Nu kunt u de video weergeven. Het weergavevenster verschijnt op de Mio.
4.
Tik op
. Het venster AV verschijnt.
om het afspelen te stoppen.
46
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe bel ik met de handen vrij?
fro
m
w
w
w
De functie handenvrij bellen is niet op alle modellen beschikbaar.
Hoe stem ik mijn Mio af op een mobiele telefoon met Bluetooth?
Æ Bluetooth. Het scherm Bluetooth wordt weergegeven.
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Tik op
3.
Selecteer het apparaat in de lijst. Het scherm Verbinden wordt weergegeven.
4.
Ga als volgt te werk:
5.
. Het scherm Nieuwe apparaten zoeken toont een lijst van Bluetooth-apparaten in de omgeving.
Als u het volgende wilt …
Dan …
koppelen met een mobiele
telefoon,
voer 1234 in op de mobiele telefoon wanneer daarom wordt gevraagd.
koppelen met een headset,
Typ de code in het venster Code invoeren en tik op OK.
Wanneer u klaar bent, verschijnt het scherm Bluetooth.
Wanneer u uw mobiele telefoon op uw Mio afstemt, wordt tussen beide apparaten een verbinding tot stand
gebracht. De 12 recentst gekoppelde apparaten worden in het venster Mijn gekoppelde apparaten weergegeven.
Detailscherm gekoppeld apparaat
Tik op het scherm Bluetooth op
. Het scherm Mijn gekoppelde apparaten wordt weergegeven.
Het Bluetooth-pictogram naast het gekoppelde apparaat geeft de verbindingsstatus aan:
Pictogram
Status
Gebruikt voor …
Verbonden
Hoofdtelefoon
Verbinding met handsfree ingeschakeld
Telefoon
Verbinding met inbelnetwerk ingeschakeld
Telefoon
47
e
Voordat u deze functie kunt gebruiken moet u uw mobiele telefoon afstemmen op uw Mio. Zorg ervoor dat de
draadloze functie van Bluetooth op uw mobiele telefoon is ingeschakeld voordat u ze op elkaar begint af te
stemmen. Wanneer u een mobiele telefoon/koptelefoon zoekt of er een verbinding mee tot stand brengt, wordt
de Bluetooth op uw Mio automatisch ingeschakeld. Om energie te besparen, staat Bluetooth standaard UIT.
.b
rre
o
nb
de
an
.v
Als u een mobiele telefoon met de draadloze technologie van Bluetooth hebt, kunt u de Mio gebruiken als set
om in de auto handenvrij te bellen of een internetverbinding tot stand te brengen. Het kan ook dienen om met
een Bluetooth mono/stereo-oortelefoon audio af te spelen. Modellen die met Bluetooth zijn uitgerust kunnen
informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter (30 voet) zonder fysieke verbinding.
D
nl
ow
de
oa
Internetinstellingen configureren?
d
Zodra de internetverbinding is ingeschakeld, krijgt u toegang tot live-informatie via internet.
fro
m
Tik op het gekoppelde apparaat vanaf het scherm Mijn gekoppelde apparaten en tik daarna op
.
w
1.
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Æ
2.
Tik op Internetinstellingen. Het scherm Internetinstellingen wordt weergegeven.
3.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de internetinstellingen
configureren via de instelling van
de mobiele telefoon,
tik op Automatisch (kopiëren van telefoon).
uw land/regio veranderen,
tik op Met Operator. Daarna kunt u het volgende doen:
uw internetinstellingen invoeren,
ƒ
tik op Country/Region (Land/regio) om uw land/regio te
wijzigen. Het scherm Select a country (Land selecteren)
verschijnt. Selecteer uw land in de lijst.
ƒ
tik op Operator om de operator voor uw regio te wijzigen.
Het scherm Select an operator (Een operator selecteren)
verschijnt. Selecteer uw operator in de lijst.
tik op Door gebruiker gedefinieerd en definieer uw
gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer en de naam van
het toegangspunt.
Als er geen internetinstellingen beschikbaar zijn, wordt een waarschuwing weergegeven. Neem voor
nadere informatie contact op met uw dienstverlener voor mobiele telefonie.
Hoe bel ik iemand?
De functie handenvrij bellen kan op uw Mio worden AAN- of UIT geschakeld. Als ze is AAN geschakeld kunnen
de volgende mogelijkheden worden benut:
ƒ
Nummer van de beller weergeven
ƒ
Telefoonboek downloaden
ƒ
Ontvangen oproepen beantwoorden of negeren
ƒ
Kies een nummer via de schermen Kiezen, Favorieten, Contacten en de schermen Recente oproepen
48
D
nl
ow
Tik in het scherm Telefoon op
fro
2.
. Het venster Telefoon verschijnt.
d
Tik in het hoofdvenster op
de
oa
1.
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
3.
. Het scherm Kiezen wordt weergegeven.
Voer het nummer in dat u wilt bellen.
ƒ
Om het laatst ingevoerde teken te verwijderen, tikt u op
ƒ
Om het volledige nummer te wissen, houdt u
.
aangetikt.
Het nummer van het laatste gesprek wordt weergegeven wanneer u de volgende keer het scherm
Kiezen terug opent. Het nummer wordt gewist zodra u een nieuw nummer begint in te voeren.
Bij internationale oproepen moet het telefoonnummer voorafgegaan worden door een landnummer.
Op uw Mio wordt de landcode van de rest van de cijferreeks gescheiden door een +. Als u een internationale
oproep wilt plaatsen, houdt u 0 ingedrukt tot het + teken verschijnt.
4.
Tik op
5.
Ga als volgt te werk:
aan om de oproep te plaatsen.
Als u het volgende wilt …
Dan …
het volume aanpassen,
tik op
geluidssterkte te verlagen of te verhogen .
de oproep beëindigen of annuleren,
tik op Hangup (Inhaken).
om de
Hoe kan ik een oproep ontvangen?
Wanneer u een oproep ontvangt, zal het scherm Incoming Call (Ontvangen oproep) verschijnen.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de oproep beantwoorden,
tik op Antwoord.
ƒ Als u de oproep wilt beantwoorden met uw mobiele telefoon,
selecteert u Spraak naar telefoon.
de oproep weigeren,
tik op Negeren.
49
D
nl
ow
oa
d
de
Opties bij In Gesprek
fro
Wanneer een oproep bezet is, wordt het scherm voor de oproep bezet weergegeven zoals hieronder:
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt ...
Dan ...
het hoofdmenu weergeven,
tik op
.
andere cijfers invoeren, zoals tik op
het nummer van een extensie,
.
de microfoon uitschakelen
zodat uw gesprekspartner u
niet kan horen,
ƒ
tik op
om het geluid uit te schakelen.
ƒ
tik op
om het geluid opnieuw in te schakelen.
via uw mobiele telefoon
bellen en opgebeld worden,
tik op Spraak naar telefoon.
de oproep beëindigen of
annuleren,
tik op Hangup (Inhaken).
het volume aanpassen,
tik op
verlagen of te verhogen.
om de geluidssterkte te
Aanpassing van het volume van de telefoon verandert het volume van
het apparaat niet.
Hoe bel ik een contact?
1.
Tik op het scherm TELEFOON op
2.
Selecteer in de lijst een contact. Het scherm Contactdetails wordt weergegeven.
3.
Tik op
4.
Ga als volgt te werk:
. Het scherm Contacten wordt weergegeven.
. Het scherm Select Number (Nummer selecteren) verschijnt.
Als u het volgende wilt …
Dan …
de contactpersoon bellen op zijn mobiele
telefoon, zijn nummer thuis, zijn nummer
op het werk of op een ander nummer,
tik op
naast het nummer dat u wilt bellen.
het nummer toevoegen aan uw
Favorieten,
tik op
naast het gewenste nummer.
50
D
nl
ow
d
de
oa
Hoe bekijk ik mijn belgeschiedenis?
fro
m
In het scherm Geschiedenis kunt u een lijst bekijken van Ontvangen oproepen, Geplaatste oproepen en Gemiste
oproepen.
w
w
w
Tik in het scherm TELEFOON op
2.
Tik op een item in de lijst. Het scherm Call Record (Oproepregistratie) wordt weergegeven.
3.
Ga als volgt te werk:
. Het scherm Recente oproepen wordt weergegeven.
e
.b
1.
rre
o
nb
de
an
.v
Het scherm Geschiedenis geeft een lijst van de oproepen die u hebt gemaakt terwijl uw Mio met een mobiele
telefoon was verbonden. De nummers staan geordend op tijdstip, met de meest recente bovenaan. Uw Mio kan
maximaal 30 nummers opslaan; beperkt tot 10 elk voor ontvangen, geplaatste en gemiste oproepen.
Als u het volgende wilt …
Dan …
De oproep uit de geschiedenis
verwijderen,
tik op
.
Een nummer kiezen,
tik op
.
Om alle oproepen uit de belgeschiedenis te verwijderen, tikt u op
(Belgeschiedenis).
51
op het scherm Call History
D
nl
ow
d
de
oa
fro
Wat is MioMore Service?
m
w
w
w
MioMore Service is niet op alle modellen en enkel in bepaalde landen beschikbaar.
Hoe zoek ik een POI met Google Local Search?
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Ga als volgt te werk:
. Het scherm Google Local Search wordt weergegeven.
Als u het volgende wilt ...
Dan ...
POI-informatie zoeken op trefwoord
tik op het veld Zoeken om het trefwoord in te voeren.
ƒ
POI-informatie zoeken in de buurt
van uw huidige locatie
3.
Het Keyboard (Toetsenbord) scherm wordt weergegeven.
Gebruik het scherm Keyboard (Toetsenbord) om een POI
te zoeken en tik vervolgens op OK.
tik op het veld Dichtbij voor het volgende:
ƒ
Selecteer My Places (Mijn plaatsen) om POI-informatie
in de buurt van de locatie van My Place (Mijn plaats) te
zoeken.
ƒ
Selecteer Find a Place (Een plaats zoeken) om
POI-informatie op een nieuwe locatie te zoeken.
ƒ
Selecteer Recent Places (Recente plaatsen) om
POI-informatie in de buurt van een recente locatie te
zoeken.
ƒ
Selecteer Pick on Map (Kiezen op kaart) om
POI-informatie rond een specifiek gebied te zoeken.
Tik op Zoeken. Het scherm Select Result (Resultaat selecteren) wordt weergegeven.
Tik in de resultatenlijst op een POI om het scherm Preview (Voorbeeld) weer te geven.
52
e
Dit kan extra kosten opleveren. Alle kosten worden u door uw netwerkaanbieder in rekening gebracht.
Vraag uw netwerkaanbieder naar de details.
.b
Om naar PIO’s te zoeken en recente weervoorspellingen te ontvangen met uw Mio moet u uw Mio met uw
mobiele telefoon koppelen. Als uw Mio niet met uw mobiele telefoon is gekoppeld, verschijnt het venster
Bluetooth. Zie voor meer informatie de sectie “Hoe koppel ik mijn Mio met een Bluetooth-apparaat?”.
rre
o
nb
de
an
.v
Met de MioMore Service kunt u online zoeken naar actuele POI-gegevens en weervoorspellingen voor maximaal
vijf steden ontvangen. Met MioMore kunt u naar POI’s zoeken en navigeren of u kunt naar POI’s navigeren die u
met MioMore Bureaublad hebt gedownload.
D
nl
ow
oa
Ga als volgt te werk:
d
de
4.
Dan …
de route berekenen, het Kaart
scherm openen en beginnen te
navigeren,
.
tik op
ƒ Het Kaart scherm wordt weergegeven.
de locatie opslaan als favoriet,
.
tik op
ƒ De locatie wordt onmiddellijk opgeslagen in FAVORIETEN.
w
tik op
.
e
.
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
Hoe zoek ik met Lokaal zoeken naar een POI?
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Ga als volgt te werk:
Æ Lokaal zoeken. Het venster Lokaal zoeken verschijnt.
Als u het volgende wilt ...
Dan ...
POI-informatie zoeken op
trefwoord
tik op het veld Zoeken om het trefwoord in te voeren.
ƒ
Het Keyboard (Toetsenbord) scherm wordt weergegeven.
Gebruik het scherm Keyboard (Toetsenbord) om een POI te
zoeken en tik vervolgens op OK.
POI-informatie zoeken in de
buurt van uw huidige locatie
tik op het veld Dichtbij voor het volgende:
ƒ
Selecteer My Places (Mijn plaatsen) om POI-informatie in
de buurt van de locatie van My Place (Mijn plaats) te zoeken.
ƒ
Selecteer Find a Place (Een plaats zoeken) om
POI-informatie op een nieuwe locatie te zoeken.
ƒ
Selecteer Recent Places (Recente plaatsen) om
POI-informatie in de buurt van een recente locatie te
zoeken.
ƒ
Selecteer Pick on Map (Kiezen op kaart) om
POI-informatie rond een specifiek gebied te zoeken.
3.
Tik op Zoeken. Het scherm Select Result (Resultaat selecteren) wordt weergegeven.
Tik in de resultatenlijst op een POI om het scherm Preview (Voorbeeld) weer te geven.
4.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de route berekenen, het Kaart
scherm openen en beginnen te
navigeren,
.
tik op
ƒ Het Kaart scherm wordt weergegeven.
de locatie opslaan als favoriet,
.
tik op
ƒ De locatie wordt onmiddellijk opgeslagen in FAVORIETEN.
de locatie op de kaart weergeven,
plaats een telefoontje naar de POI,
.b
tik op
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
plaats een telefoontje naar de POI,
m
de locatie op de kaart weergeven,
fro
Als u het volgende wilt …
tik op
.
tik op
.
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
53
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe vind ik weerinformatie?
fro
Æ Weer.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Tik op Stad toevoegen en volg de aanwijzingen om uw regio, land en stad te selecteren. Daarna wordt de
geselecteerde stad aan de lijst toegevoegd.
m
1.
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Æ
Hoe bekijk ik de weersverwachting voor een toegevoegde stad?
1.
Tik in het scherm Weer op Nu bijwerken. De recentste weersvoorspelling wordt automatisch bijgewerkt.
2.
Tik op de plaats om de huidige weerinformatie te bekijken. Het scherm Weather Information
(weerinformatie) verschijnt voor de geselecteerde plaats.
3.
Afhankelijk van de plaats die u hebt geselecteerd, kan een reeks informatie over de huidige en verwachte
weerinformatie en de temperatuur worden weergegeven. Indien beschikbaar, kunt u op Meer tikken om de
voorspellingen weer te geven.
Hoe wissel ik tussen Celsius en Fahrenheit om de temperatuur weer te geven?
Tik in het venster Weer op de knop Eenheid om de temperatuureenheid te wisselen tussen Celsius en
Fahrenheit. Het pictogram op de knop geeft de huidige instelling weer:
- Celsius
- Fahrenheit
Hoe kan ik een stad verwijderen die ik heb toegevoegd?
Tik in het scherm Weerinformatie op
. De stad wordt uit de lijst verwijderd.
54
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe zoek ik hulp langs de weg?
fro
m
Dit kan extra kosten opleveren. Alle kosten worden u door uw netwerkaanbieder in rekening gebracht.
Vraag uw netwerkaanbieder naar de details.
w
2.
Tik op Ja om de thuisbasis in te stellen voordat u deze service gebruikt.
3.
Selecteer uw thuisbasis in de lijst.
4.
Het scherm Wegenhulp wordt erwegegeven.
5.
Ga als volgt te werk:
e
.b
rre
Tik in het hoofdvenster op
o
nb
de
an
.v
w
w
.
1.
Als u het volgende wilt …
Dan …
een wegenhulpverlener opbellen,
tik op
.
Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
de regio wijzigen om opnieuw te
zoeken,
tik op Instellingen.
ƒ
De regio van uw voorkeur selecteren.
55
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe bedien ik mijn Mio met Spraak
Bediening?
fro
m
w
o
nb
de
an
.v
w
w
Spraak Bediening is niet beschikbaar op allemodellen en is alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
Tik in het hoofdvenster op
. Het venster Spraak Bediening verschijnt.
In de navigatiemodus kunt u spraak opdracht starten door op het pictogram
kaartscherm.
2.
3.
te tikken in het
U kunt de bestemming instellen door na de “piep" de volgende opdrachten uit te spreken:
ƒ
Adres
ƒ
Geld in de buurt
ƒ
Thuis
ƒ
Brandstof in de buurt
ƒ
Kruispunt
ƒ
(Vliegveld, Bibliotheek, Dierentuin….) in de buurt
ƒ
Mijn plaatsen
ƒ
Volume verhogen
ƒ
Parkeren dichtbij
ƒ
Volume verlagen
ƒ
Maaltijd dichtbij
ƒ
Helderheid verhogen
ƒ
Hotels en motels in de buurt
ƒ
Helderheid verlagen
ƒ
SOS in de buurt
Volg de aanwijzingen om de route in te stellen.
Voorbeeld 1: zoek een adres door te zeggen “adres” Æ “plaatsnaam” Æ “straatnaam” Æ “huisnummer” Æ
“onderdeelnummer” in de resultaatlijst Æ “Ja” om de bestemming te bevestigen.
Voorbeeld 2: Ga naar huis door “Thuis” te zeggen.
Spraak Bediening brengen u alleen naar huis als Thuis op de Mio is ingesteld.
4.
Zeg “Ja” als u klaar bent, waarna uw Mio de route bepaalt.
56
e
1.
.b
Voor Spraak Bediening moet het bijbehorende spraakbestand op de Mio zijn geplaatst. Zie voor
aanwijzingen over het installeren van de taal die uw voorkeur heeft de sectie Mijn Mio in “Wat is het MioMore
Bureaublad?”
rre
Spraak Bediening is een hulpmiddel waarmee u een taak kunt afronden zonder het scherm aan te raken.
D
nl
ow
oa
d
de
Wat kan ik naar eigen smaak
aanpassen?
fro
m
w
1.
Tik in het hoofdvenster op
2.
Selecteer de optie die u wilt instellen in het venster INSTELLINGEN.
3.
Nadat u de instellingen hebt veranderd en bent teruggekeerd in het vorige venster, zijn uw voorkeuren
automatisch opgeslagen.
. Het venster INSTELLINGEN verschijnt.
De opties voor het scherm INSTELLINGEN en de volgorde van de opties kunnen van de afbeeldingen
afwijken, afhankelijk van het land, de geïnstalleerde kaarten of het model van de Mio.
Het keuzevakje naast elke optie geeft de status van de instelling aan.
: aan/ingeschakeld
: uit/uitgeschakeld
Audio
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
het volume verhogen/verlagen,
tik op
/
.
U kunt gewoon op de balk Volume tikken zodat het volume
onmiddellijk wordt ingesteld op de positie waarop u hebt getikt. De
volumebalk geeft het huidige volumeniveau aan.
Dempen of weergeven,
tik op
ƒ
.
Het luidsprekerpictogram geeft dat status aan:
: gedempt
horen welke letter u hebt aangetikt
wanneer u het scherm aantikt,
: weergegeven
tik op Aanraakgeluid om dit Aan of Uit te schakelen.
57
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Afhankelijk van uw model Mio zijn sommige opties mogelijk niet beschikbaar.
Er zijn verschillende aanpassingsopties om uw navigatie-ervaring nog te verbeteren.
D
nl
ow
oa
d
de
Scherm
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de weergegeven schermmodus
wijzigen,
tik op de modus Schermmodus en selecteer:
de schermhelderheid in dagmodus/
nachtmodus wijzigen,
ƒ
Automatisch: instellen om automatisch te schakelen tussen
de dag- en nachtmodus.
ƒ
Dag: stel het scherm in om te worden weergegeven in de
dagmodus.
ƒ
Nacht: stel het scherm in om te worden weergegeven in de
nachtmodus.
tik op
ƒ
/
op de helderheidsbalk voor de dag/nacht.
De helderheidsbalk geeft het helderheidsniveau in de
dagmodus aan.
ATTENTIE: Uw Mio kan warm worden als de Helderheid hoog is
ingesteld, gebruik daarom een lagere helderheid waar dit
aanvaardbaar is.
U kunt gewoon op de helderheidsbalk tikken zodat de
schermhelderheid onmiddellijk wordt ingesteld op de positie waar
u hebt getikt.
Veiligheid
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de waarschuwing na het rijden van
een lange afstand wilt in- of
uitschakelen,
tik op Vermoeidheidswaarschuwing chauffeur om dit in of uit te
schakelen.
58
D
nl
ow
oa
Dan …
Waarschuwingen over
maximumsnelheden in/uitschakelen
om op een bepaalde weg te
waarschuwen voor
maximumsnelheden,
ƒ
de optie Weergave maximumsnelheid aantikken om dit Aan
of Uit te schakelen.
ƒ
tik op Waarschuwingen maximumsnelheid en selecteer:
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
w
w
o Auto: stel het systeem in om automatisch een
waarschuwing weer te geven wanneer de snelheid boven
de limiet is.
de waarschuwingen voor
snelheidslimieten handmatig wilt
instellen
tik op Snelheidswaarschuwing handmatig instellen om de
snelheidslimiet te kiezen of deze uit te schakelen
een visuele waarschuwing
in/uitschakelen als het scherm in
een rijdend voertuig wordt bediend,
tik op Waarschuw me om mijn Mio niet rijdend te bedienen om
dit aan of uit te schakelen.
instellen hoe u de waarschuwingen
voor flitspalen en veiligheid wilt
ontvangen,
tik op Flitspaal / Mobiele flitser / Gemiddelde flitser / Rood
licht-camera / Gevaarlijke zones om een keuze te maken:
ƒ
Geen waarschuwingen
ƒ
Visuele waarschuwing
ƒ
Visuele en hoorbare waarschuwingen
Routeopties
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de navigatiemodus wilt wijzigen,
Tik op Modus om Auto, Caravan (voor bepaalde modellen),
Vrachtwagen (voor bepaalde modellen) of Voetganger te
selecteren.
de opties voor het soort route
instellen voor uw route,
tik op Routetype om de voorkeur voor uw route in de lijst te
kiezen:
ƒ
Snelst - De route die het snelst zou moeten zijn om te
59
e
o Snelheidslimiet + 7 ml/u (Snelheidslimiet 10 km/u):
stel het systeem in om een waarschuwing weer te geven
wanneer uw snelheid 7mph (10 km/u) of meer boven de
limiet is.
.b
o Snelheidslimiet + 3 ml/u (Snelheidslimiet 5 km/u): stel
het systeem in om een waarschuwing weer te geven
wanneer uw snelheid 5 km/u (3mph) of meer boven de
limiet is.
rre
o
nb
de
an
.v
o Uit: schakel de waarschuwing voor de snelheidslimiet uit.
D
nl
ow
Dan …
d
fro
navigeren.
de
oa
Als u het volgende wilt …
Gemakkelijkst - De eenvoudigste route met het minste aantal
bochten, met een voorkeur voor autosnelwegen, waar
toepasselijk.
ƒ
Goedkoop - De route met de minste stops, bochten en
stedelijke gebieden, wat brandstof zou moeten besparen.
ƒ
Kortst - Deze route zal fysiek de kortste zijn.
m
ƒ
w
Het scherm Wegensoorten wordt weergegeven.
ƒ
Het soort weg van uw voorkeur uit de lijst selecteren.
Door veerbootroutes te vermijden, kunt u mogelijk niet tussen
bepaalde landen navigeren, zelfs als er een brug of tunnel bestaat.
de routeringsvoorkeur wilt instellen,
het vermijden handmatig wilt
instellen
Tik op Geavanceerde routering om de functies IQ Routes /
LearnMe Pro in of uit te schakelen.
ƒ
Historische snelheidsgegevens gebruiken: schakel de functie
IQ Routes in of uit.
ƒ
Aangeleerd chauffeursgedrag gebruiken: schakel de functie
LearnMe Pro in of uit.
ƒ
Logboeken van rijsnelheid: Geef de informatie over uw
rijsnelheid weer in Motorway / Highway / Major road / Minor
road.
tik op Aangepast vermijden.
ƒ
Tik op Te vermijden weg toevoegen en volg de aanwijzingen
op het scherm om de te vermijden weg op de kaart te
selecteren.
ƒ
Tik op Te vermijden gebied toevoegen en volg de
aanwijzingen op het scherm om het te vermijden gebied op de
kaart te selecteren.
Nadat het vermijden is ingesteld, wordt het niet aan de route
toegevoegd terwijl u de trip plant.
Om de toegewezen vermijding te bewerken, tikt u op het
onderdeel in het scherm Aangepast vermijden en selecteert u
Ingeschakeld/uitgeschakeld, Hernoemen of Verwijderen.
de geïnstalleerde aangepaste POI
wilt weergeven,
tik op Aangepaste POI-waarschuwingen.
oriëntatiepunten langs de route wilt
weergeven,
tik op Begeleiding door oriëntatiepunten om dit in of uit te
schakelen.
60
e
tik op Wegensoorten.
ƒ
.b
de opties voor het soort wegen
instellen voor uw route,
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Als u geen voorkeurstype kiest, wordt Op kaart kiezen als
standaard ingesteld. Alle vier de routetypes worden na het zoeken
berekend. Daarna moet u een routetype op de kaart selecteren om
de navigatie te starten.
D
nl
ow
oa
Dan …
het aantal kilometers voor uw route
registreren om een kostennota aan
te maken,
tik op Kilometerregistratie om dit aan of uit te schakelen.
uw reis registreren,
tik op Reis vastleggen om dit aan of uit te schakelen.
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
o
nb
de
an
.v
w
w
Kaartweergave
e
.b
rre
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
automatisch zoomen tijdens
navigatie in/uitschakelen,
tik op Auto-zoom op kaart tijdens navigatie om dit aan of uit te
schakelen.
ƒ
het Noorden bovenaan het scherm
van de 2D-kaart weergeven,
Indien dit is geselecteerd, worden de kaartschermen
automatisch in- of uitgezoomd naargelang uw snelheid, om uw
route optimaal te kunnen bekijken.
tik op Het noorden weergeven boven in het 2D-navigatiescherm
om dit aan of uit te schakelen.
Als dit is uit geschakeld, wordt uw reisrichting bovenaan het
scherm 2D-kaart weergegeven.
pictogrammen of wegen met
"Verboden toegang" weergeven op
de kaart schermen,
tik op Toon borden voor Geen-Toegang-wegen om dit aan of uit
te schakelen.
uw Kaart schermvoorkeuren
instellen,
tik op Kaart om een 3D- of 2D-weergave van het Kaart scherm te
selecteren.
het kleurschema van de kaart
veranderen,
tik op Kaartschema en vervolgens een kleurschema kiezen in de
lijst.
ƒ
Als dit is ingeschakeld kan de kaartweergave trager verlopen
wegens het grote aantal wegen met verboden toegang in
sommige grote steden.
61
D
nl
ow
oa
d
de
Mijn Kaarten
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de kaartinformatie weergeven,
tik op Kaartversie om een lijst weer te geven van alle kaarten met
de volgende informatie:
een te laden set kaarten selecteren,
ƒ
Naam
ƒ
Datum
ƒ
Versienummer
ƒ
Dekkingsgebied
tik op Kaart instellen en selecteer vervolgens uw voorkeur in de
lijst.
Taal
De beschikbare instellingen voor de optie Taal zijn instelbaar door het spraakbestand toe te voegen of te
verwijderen via Bureaublad als uw Mio met een computer is verbonden. Zie voor meer informatie de sectie over
Mijn Mio in “Wat is het MioMore Bureaublad?”
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de taal op het scherm veranderen,
tik op Taal en selecteer uw voorkeurstaal in de lijst.
de stem veranderen,
tik op Stem en selecteer het spraakschema van uw voorkeur in de
lijst.
62
D
nl
ow
d
de
oa
Gesprekken met spraak beantwoorden
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de functie voor Spraak Bediening
wilt inschakelen bij het ontvangen
van een binnenkomend gesprek,
Tik op Aan.
de functie voor Spraak Bediening
wilt uitschakelen bij het ontvangen
van een binnenkomend gesprek,
tik op Uit.
Eenheden
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de afstandseenheden veranderen
tik op Afstandseenheden en selecteer vervolgens het type
afstandseenheid van uw voorkeur.
het tijdformaat veranderen
tik op Tijdformaat en selecteer vervolgens de tijdnotatie van uw
voorkeur.
het datumformaat veranderen
tik op Datumformaat en selecteer vervolgens de datumnotatie van
uw voorkeur.
63
D
nl
ow
oa
d
de
Tijdzone
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de tijdzone automatisch wilt
instellen,
selecteer Automatische tijdzone.
de tijdzone handmatig wilt
aanpassen,
selecteer Handmatige tijdzone en stel de instelling in met de
knoppen
/
.
Bluetooth
Met de optie Bluetooth kunt u een mobiele telefoon of een koptelefoon selecteren en afstemmen op uw Mio.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
Bluetooth op uw Mio in- of
uitschakelen
tik op Settings (Instellingen).
ƒ
Tik op Bluetooth om Bluetooth in/uit te schakelen.
ƒ
Tik op Auto Connection (Automatisch verbinden) om de
automatische verbindingsfunctie in/uit te schakelen.
Verbinden met een
Bluetooth-apparaat
tik op Search New Devices (Nieuwe apparaten zoeken) en
selecteer vervolgens een apparaat in de lijst.
Details van het gekoppelde apparaat
weergeven
tik op My Paired Devices (Mijn gekoppelde apparaten) en
selecteer vervolgens een apparaat in de lijst.
64
D
nl
ow
oa
d
de
Tochtmeter
fro
m
De optie Tochtenmeter toont informatie over uw tochten.
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
: geef de huidige tocht weer
: geef alle tochten weer
Apparaat
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de in uw Mio opgeslagen informatie
verwijderen,
tik op Opgeslagen informatie verwijderen:
standaard Fabrieksinstellingen
herstellen,
ƒ
Tik op Verwijderen Mijn Plaatsen en tik op Ja wanneer het
waarschuwingsdialoogvenster verschijnt. De gegevens die in
FAVORIETEN zijn opgeslagen, worden verwijderd.
ƒ
Tik op Recente locaties verwijderen en tik op Ja wanneer het
waarschuwingsdialoogvenster verschijnt. De gegevens van
recente locaties worden verwijderd.
ƒ
Tik op Geplande tochten wissen en tik op Ja als een
waarschuwing verschijnt. De op uw Mio opgeslagen geplande
tochten worden verwijderd.
ƒ
Tik op Telefoongegevens wissen en tik op Ja als een
waarschuwing verschijnt.
tik op Fabrieksinstellingen herstellen.
ƒ Wanneer de dialoog Let op wordt weergegeven, tikt u op Ja.
Uw Mio start opnieuw op.
Met de optie Fabrieksinstellingen herstellen kunt u de
standaard fabrieksinstellingen terugzetten, maar worden de
recente locaties of de opgeslagen bestemmingen onder
FAVORIETEN niet verwijderd.
65
D
nl
ow
oa
Dan …
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
Wanneer u de standaard fabrieksinstellingen herstelt, wordt
uw LearnMe Pro-profiel gewist van het apparaat.
w
.v
Wanneer de dialoog Let op wordt weergegeven, tikt u op Ja.
tik op GPS-registratie om dit Aan of Uit te schakelen.
Demo
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
om een winkeldemonstratie van de
Mio Spirit te kunnen afspelen,
ƒ
selecteer een demonstratieland in de lijst en tik op Start.
Tik op OK. Uw Mio start opnieuw op.
Als uw Mio in de winkeldemomodus staat, ziet u een
navigatiedemonstratie over een vooraf bepaalde route zonder dat
een bestemming hoeft te worden ingesteld.
U kunt uw Mio niet op de normale manier gebruiken in de
Winkeldemomodus.
de screensaverfunctie inschakelen
op uw Mio,
tik op Screensaver Video.
ƒ
Als uw Mio 10/30/60 minuten niet wordt gebruikt, zal de
screensaver worden weergegeven.
De screensaver wordt enkel weergegeven als de Mio is
aangesloten op een voedingsbron.
66
e
een GPS-logboek van uw rit
registreren,
.b
Af en toe kan het nodig zijn de GPS-fix te resetten. Dat kan
gebeuren als de ontvanger sinds het laatste gebruik over een lange
afstand werd vervoerd, bijvoorbeeld naar een ander land, en het
toestel blijft proberen om zijn vorige positie te bepalen.
rre
o
nb
de
an
ƒ
w
tik op GPS resetten.
w
de GPS resetten,
D
nl
ow
oa
d
de
Help
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
bekijk de Verkorte handleiding,
tik op Bekijke handleiding.
ƒ
informatie over copyright en
handelsmerken wilt bekijken,
Om de zelfstudie altijd bij het starten te openen, selecteert u
Zelfstudie bij starten weergeven in het startscherm van de
zelfstudie.
tik op Infoformatie.
67
D
nl
ow
d
de
oa
fro
Wat is MioMore Desktop?
m
w
Microsoft .NET 2.0, 3.0 en 3.5 worden op uw computer geïnstalleerd als onderdeel van de installatie van
MioMore Desktop.
Hoe kan ik MioMore Desktop op mijn computer installeren?
Voordat u begint: Controleer of uw computer voldoet aan de minimum systeemvereisten voor MioMore
Desktop. Let vooral op het volgende:
i. Controleer of Internet Explorer 6 of hoger is geïnstalleerd op uw computer voordat u MioMore Desktop
installeert, zelfs als dit niet uw standaardbrowser is.
ii. Windows XP-gebruikers moeten ervoor zorgen dat Windows XP Service Pack 2 of hoger is toegepast voordat u
MioMore Desktop installeert.
Let Op: Wanneer de Mio is ingeschakeld en op een computer is aangesloten, wordt het toestel herkend als
een extern apparaat voor massaopslag. Verwijder GEEN bestanden die vooraf werden geïnstalleerd op uw
Mio. Wanneer u deze bestanden verwijdert, kan de Mio crashen.
1.
Sluit alle programma's op uw computer.
2.
Plaats de MioMore Desktop Application Installer dvd in het dvd-station van uw computer.
Het installatieprogramma van MioMore Desktop wordt gestart.
Als uw computer de dvd niet automatisch start, moet u de installatie handmatig starten:
Start Æ Run (Uitvoeren). Typ D:\Install.exe waarbij “D” de letter is die aan uw dvd-station is toegewezen en
klik vervolgens op OK.
3.
Selecteer de taal van uw voorkeur voor MioMore Desktop.
68
e
Controleer of uw computer over de volgende minimum systeemvereisten beschikt voordat u MioMore Desktop
installeert:
ƒ
IBM-compatibele pc
ƒ
Alleen Microsoft Windows XP SP2/SP3, Windows XP x64, Windows Vista, of Windows 7
ƒ
Internet Explorer 6, 7 & 8
ƒ
Dvd-station
ƒ
USB-poort
ƒ
Internetverbinding voor activering.
.b
Kan ik MioMore Desktop gebruiken met mijn computer?
rre
Met MioMore Desktop kunt u het volgende doen:
ƒ
software-updates verkrijgen
ƒ
kaarten beheren
ƒ
online naar lokale POI’s zoeken
ƒ
aangepaste POI’s beheren
ƒ
tochten plannen
ƒ
Abonnementen op info over flitspalen beheren
ƒ
zoeken naar speciale aanbiedingen op de Mio-website
o
nb
de
an
.v
w
w
MioMore Desktop is een suite met hulpprogramma's die u kunt gebruiken om via uw computer toegang te
krijgen tot meer functies en productinformatie.
D
nl
ow
d
fro
ƒ
Lees en accepteer de licentieovereenkomst voor MioMore Desktop wanneer u dat wordt gevraagd.
ƒ
Selecteer een doelmap voor MioMore Desktop wanneer u dat wordt gevraagd.
ƒ
Klik op Beeindigen wanneer de installatie is voltooid. MioMore Desktop wordt geopend.
m
w
Indien u wordt gevraagd uw Mio aan te sluiten op uw computer, gaat u als volgt te werk:
ƒ
ƒ
Schuif de aan/uit-schakelaar in de stand Aan om de Mio in te schakelen en selecteer de optie
Computer in het pop-up berichtscherm.
Volg de richtlijnen op het scherm als u wordt gevraagd uw Mio-software te updaten.
7.
U kunt MioMore Desktop nu voor uw Mio gebruiken.
Voortaan kunt u MioMore Desktop openen via: Start Æ Alle programma’s Æ Mio Æ MioMore Desktop.
Het MioMore Desktop-menu
Afhankelijk van uw Mio-model, zullen bepaalde opties van het MioMore Desktop-menu mogelijk niet
beschikbaar zijn.
69
e
Sluit, indien mogelijk, de USB-kabel aan op een USB-poort op de back (achterkant) van uw
computer.
.b
Sluit het grote uiteinde van de USB-kabel rechtstreeks aan op een USB-poort op uw computer (geen
USB-hub) en sluit het kleine uiteinde aan op de USB Socket (USB-aansluiting) (
) op de
onderkant van de Mio.
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
6.
de
Klik op Software installeren en vervolgens op MioMore Desktop installeren.
Volg de richtlijnen op het scherm om MioMore Desktop te installeren.
oa
4.
5.
D
nl
ow
oa
Beschrijving
d
de
Component
Toont de Mio-website, Mio Store en andere online functies.
Mijn Abonnementen
Informatie over uw huidige abonnementen, inclusief de abonnementen
op informatie over flitspalen.
Mijn Kaarten
Kaarten installeren en beheren.
SPRAAK OPDRACHT
Installeer of verwijder een bestand met gesproken opdrachten.
Aangepaste POI's
Toepassing waarmee u aangepaste POI's kunt importeren.
fro
Mio Online
m
w
Toepassingengallery
Toepassing die beschikbaar zijn op het scherm Main Menu (Hoofdmenu)
van uw Mio aanpassen en opnieuw schikken.
Deblokkeer-functies
Hiermee kunt u de activeringstoets invoeren voor de service die u hebt
aangeschaft.
Inruilen
Hier kunt u de productsleutel invoeren voor de levenslange
update-service voor kaarten.
MIJN PLAATSEN
Weergeven en wijzigen van alle locaties, inclusief adressen, nuttige
plaatsen, NavPix™ en andere items die zijn toegevoegd met MioMore
Desktop en die op uw Mio zijn opgeslagen.
TOCHTENPLANNER
Voeg op de computer een geplande tocht toe of plan een nieuwe tocht
met verschillende routepunten en sla deze op uw Mio op.
MIJN MIO
Een verzameling toepassingen waarmee u de MioMore Desktop kunt
instellen, updates downloaden en gegevens uitwisselen met de Mio.
AANSLUITEN
Zoeken en toevoegen van live POI’s (Nuttige plaatsen) toevoegen aan
Mijn locaties.
e
Online zoeken en NavPix™ downloaden die aan Mijn locaties of Mio
kunnen worden toegevoegd.
.b
NavPix™-afbeeldingen importeren en bewerken.
Zoeken naar
afbeeldingen
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Fotoalbum
Deze functie wordt geleverd door Flickr™.
Mijn abonnementen
MioMore Desktop Æ Mijn abonnementen
70
D
nl
ow
oa
d
de
De abonnementsinformatie is niet beschikbaar op alle modellen en is alleen verkrijgbaar in bepaalde landen.
fro
Uw Mio bevat vooraf geladen abonnementen, zoals voor informatie over veiligheidscamera’s en
reisboekgegevens. Voor de nieuwste abonnementsupdates kunt u terecht op: www.mio.com
m
0H
w
w
w
Hoe schaf ik een abonnement aan?
Selecteer een type abonnement. Een lijst met regio’s wordt weergegeven.
e
.b
1.
rre
o
nb
de
an
.v
U kunt waarschuwingen voor flitspalen zo instellen, dat een waarschuwingsgeluid of visuele waarschuwing
wordt geactiveerd terwijl u onderweg bent.
2.
Selecteer een regio. Een lijst met beschikbare abonnementen wordt weergegeven.
3.
Selecteer een abonnement of aanbod en klik vervolgens op Een activeringstoets in de Mio-winkel
aanschaffens. De Mio Store-website wordt geopend.
4.
Volg de instructies om uw abonnement aan te schaffen.
Nadat u een abonnement hebt aangeschaft, ontvangt u een productsleutel via e-mail. U kunt deze
productsleutel gebruiken om uw abonnement te activeren.
Hoe kan ik mijn abonnement activeren?
MioMore Desktop Æ Deblokkeer-functies
1.
Voer uw productsleutel in.
2.
Volg de instructies om uw abonnement te activeren.
Hoe kan ik mijn abonnementen updaten op mijn Mio?
In de rubriek Mijn Mio wordt een lijst weergegeven van abonnementen die al op uw Mio zijn geïnstalleerd.
Pictogram
Beschrijving
Rood
Vervallen abonnementen.
ƒ
klik met de rechtermuisknop om een nieuw abonnement aan te schaffen.
Geel
Beschikbare abonnementen.
ƒ
klik met de rechtermuisknop voor het updaten en aanschaffen van een nieuw
abonnement
Groen
Actieve abonnementen.
Er zijn geen updates beschikbaar voor deze abonnementen.
Hoe kan ik mijn abonnementen herstellen?
Als uw abonnementen gewist zijn en u wilt ze terughalen, klikt u in de rechter benedenhoek op Herstel
abonnementen in Mijn Abonnementen om alle abonnementen te herstellen.
71
D
nl
ow
oa
d
de
Mijn kaarten
fro
m
Met Mijn kaarten kunt u nieuwe kaarten installeren, kaarten van uw Mio verwijderen en nieuwe kaarten
aanschaffen.
w
.v
w
w
.b
rre
o
nb
de
an
De gedownloade of gekochte kaart (*.iso) van de website van Mio Store wordt opgeslagen in de map op
uw computer (bijvoorbeeld C:\naam\Documents\Maps) waarin uw kaarten staan en daarna getoond in Mijn
Kaarten. De standaardmap kan verschillen, afhankelijk van uw besturingssysteem. U kunt de in MioMore
Desktop ingestelde map veranderen door te klikken op MIJN MIO Æ Opties Æ Mijn kaarten)Æ Pad veranderen.
e
MioMore Desktop Æ Mijn Kaarten
Component
Beschrijving
Laadbare
kaarten
Een lijst van de kaarten op de dvd of van kaarten die kunnen worden
aangeschaft via de Mio Store-website.
ƒ
Selecteer een kaartbron (b.v. dvd-station) en klik op Openen om de
sectie Kaartbron te openen.
ƒ
Klik in de sectie Kaartbron op Kaarten installeren om de geselecteerde
kaart op uw Mio te installeren. Klik anders op Naar boven om terug te
gaan naar de sectie Laadbare kaarten.
Mijn Mio
Een lijst met kaarten die op uw Mio zijn geïnstalleerd.
Kaarten
verwijderen
Klik om de geselecteerde kaart van uw Mio te verwijderen.
Hoe kan ik een bijgewerkte kaart downloaden?
Soms biedt Mio gratis een nieuwe versie, inclusief softwaretoepassingen, kaarten, gesproken opdrachten en
meer. Als er een gratis kaartupdate beschikbaar is en uw Mio op uw computer is aangesloten, verschijnt een
bericht wanneer u MioMore Desktop voor de eerste keer start.
1.
Klik in het venster op Bekijken om het scherm Device Updates te tonen met de beschikbare nieuwere
versies.
2.
Selecteer de gewenste versie en klik op Downloaden. MioMore Desktop start het downloaden
onmiddellijk.
72
D
nl
ow
oa
d
de
Vóór het downloaden kunt u de downloadmap wijzigen door te klikken op Pad veranderen.
ƒ
Het downloaden beëindigen door te klikken op
ƒ
Het downloaden pauzeren door te klikken op
, en het later hervatten door te klikken op
Tenslotte verschijnt de gedownloade kaart in Mijn kaarten.
o
nb
de
an
.v
.
w
w
De voortgang van het downloaden zien in de voortgangsbalk.
w
ƒ
m
4.
Tijdens het downloaden kunt u:
fro
3.
.
e
.b
rre
Hoe kan ik mijn kaarten installeren op mijn Mio?
Uw Mio wordt geleverd met één of meer vooraf geactiveerde kaarten. Kaartenbestanden nemen ruimte in op
het interne geheugen van uw Mio. Als u een kaartenbestand niet gebruikt, kunt u het verwijderen om ruimte vrij
te maken. Indien nodig, kunt u het later opnieuw installeren op uw Mio.
U kunt kaarten installeren van:
ƒ
De dvd die met uw Mio is geleverd,
ƒ
De gedownloade bijgewerkte kaart,
ƒ
De kaart die apart is aangeschaft naar een geheugenkaart (voor modellen met een microSD-gleuf) of het
interne geheugen van uw Mio.
Het kan nodig zijn een productsleutel voor de kaart te kopen om de met uw Mio geleverde dvd te
activeren.
1.
Open MioMore Desktop en klik op Mijn kaarten.
2.
Selecteer een kaartbron (b.v. een dvd-station als u een dvd met een kaart in het dvd-station van de
computer hebt gelegd) en klik op Openen om de sectie Kaartbron te tonen.
ƒ
De kaarten die al op uw Mio zijn geïnstalleerd, zijn groen.
ƒ
De kaarten die ontgrendeld zijn en gereed zijn om te worden geïnstalleerd op uw Mio, zijn geel.
ƒ
De kaarten die een activering vereisen voordat ze op uw Mio worden geïnstalleerd, zijn rood.
ƒ
De kaarten die van Mio kunnen worden gekocht zijn blauw.
Als uw computer Windows Verkenner opent wanneer de dvd wordt geplaatst, moet u het venster
Windows Verkenner sluiten.
3.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt doen…
Ga dan als volgt te werk ...
geel
ga naar stap 6.
rood
de kaart moet worden geactiveerd via internet voordat
deze kan worden geïnstalleerd; ga verder naar stap 4.
4.
Als u een verbinding maakt met internet via een inbelverbinding, moet u nu een verbinding maken met
internet.
5.
Volg de instructies om de productsleutel van uw kaart te activeren, inclusief:
6.
ƒ
Voer de productsleutel van de kaart in wanneer u dat wordt gevraagd.
ƒ
Uw computer zal een verbinding maken met internet en de productsleutel van uw kaart activeren.
ƒ
Wanneer de activering is voltooid, wordt de kleur van de kaart geel; ga verder met stap 6.
Klik op de kaart als u uw Mio wilt installeren. De kleur van de kaart wordt een helderder geel om aan te
geven dat de kaart is geselecteerd.
73
D
nl
ow
oa
d
de
U zult mogelijk meerdere kaarten moeten installeren om het vereiste geografische gebied te dekken.
fro
7.
Ga als volgt te werk:
m
Ga dan als volgt te werk ...
een gele kaart installeren,
keer terug naar stap 6.
een rode kaart installeren,
de kaart moet worden geactiveerd via internet voordat
deze kan worden geïnstalleerd; keer terug naar stap 4.
de geselecteerde kaarten op uw Mio
installeren,
ga verder met stap 8.
w
Als u het volgende wilt doen…
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
8.
Selecteer de doelmedia intern geheugen Mio voor de geselecteerde kaarten en klik vervolgens op Kaarten
installeren. De geselecteerde kaarten worden geïnstalleerd en veranderen van kleur naar groen.
9.
Koppel de USB-kabel los om uw Mio te gebruiken. U zult mogelijk uw Mio handmatig moeten resetten.
ATTENTIE: Maak de USB-kabel niet los totdat de geïnstalleerde kaarten groen zijn.
Hoe kan ik kaarten verwijderen van mijn Mio?
1.
Open MioMore Desktop en klik op Mijn kaarten.
2.
Schakel in het paneel Mijn Mio het selectievakje in naast de kaart die u wilt verwijderen.
3.
Klik op Kaarten verwijderen om de geselecteerde kaarten te verwijderen.
4.
Bevestig dat u de geselecteerde kaart wilt verwijderen wanneer u dat wordt gevraagd. De kaart wordt
verwijderd van uw Mio. U kunt deze kaarten op elk ogenblik opnieuw installeren via MioMore Desktop.
SPRAAK OPDRACHT
SPRAAK OPDRACHT is niet beschikbaar op alle modellen en is alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
MioMore Desktop Æ SPRAAK OPDRACHT
Afhankelijk van het model van uw Mio kunt u de bestemming snel bepalen door Spraak Bediening te gebruiken.
Spraak Bediening is een toepassing van Bureaublad waarmee u spraakbestanden voor de functie Spraak
Bediening kunt installeren of verwijderen.
74
D
d
de
Ga als volgt te werk:
oa
Open MioMore Desktop en klik op Gesproken opdracht.
2.
nl
ow
1.
fro
Dan …
een bestand met Spraak
Bediening wilt installeren,
selecteer in de sectie Laadbare bestanden een bestandsbron (b.v. dvd)
en klik op Openen om de beschikbare gesproken opdrachten te
tonen.
m
Als u het volgende wilt …
w
ƒ Klik op Verwijder geselecteerde stemmen.
Aangepaste POI's
Afhankelijk van uw Mio-model, zullen sommige aangepast POI-functies niet beschikbaar zijn.
MioMore Desktop Æ Aangepaste POI's
Met de toepassing Aangepaste POI's (Nuttige plaats) kunt u uw persoonlijke POI-bestanden maken of
importeren. Dit worden persoonlijke POI's genoemd. In tegenstelling tot de vooraf geïnstalleerde POI's, kunnen
aangepaste POI's van uw Mio worden verwijderd en kunt u zowel audio- als visuele waarschuwingen eraan
koppelen.
Er zijn verschillende POI-bestanden beschikbaar die gratis kunnen worden gedownload of die kunnen
worden gedownload door een abonnement te nemen bij websites van derden. Controleer of de gedownloade
bestanden de csv-indeling (door komma's gescheiden waarden) hebben. Mio is niet verantwoordelijk voor de
inhoud of nauwkeurigheid van de informatie of de betrouwbaarheid of beschikbaarheid van deze websites. Het
gebruik van informatie met betrekking tot locaties van flitspalen kunnen onderhevig zijn aan de lokale
wetgeving van het land van gebruik. U bent ervoor verantwoordelijk te controleren of u de informatie mag
gebruiken in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt.
75
e
selecteer het bestand met Spraak Bediening dat u wilt verwijderen in
de sectie Beschikbare bestanden met Spraak Bediening.
.b
een bestand met Spraak
Bediening wilt verwijderen,
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
ƒ klik in de sectie Beschikbare gesproken opdrachten op
Geselecteerde bestanden installeren om de opdrachten te
installeren. Of klik op Naar boven om terug te gaan naar de sectie
Laadbare bestanden.
D
nl
ow
oa
d
de
OM uw POI-bestanden aan te maken, opent u Microsoft Excel en voert u in aparte cellen de details voor de
POI-locatie in (inclusief lengtegraad, breedtegraad, naam en omschrijving). Gebruik altijd decimale graden voor
coördinaten en start elke locatie in een nieuwe rij. Als u klaar bent, klikt u op Bestand Æ Opslaan als om het
resultaat als een *.csv-bestand op te slaan. U hebt nu een POI csv-bestand aangemaakt. Dit is een voorbeeld
van een POI-bestand in Excel.
fro
m
w
1.
Klik in de sectie Nieuwe POI’s toevoegen en klik op Bladeren om een bronbestand te selecteren.
Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven.
2.
Selecteer het bestand op uw lokaal of netwerkstation en klik daarna op Openen.
3.
Vanaf de sectie POI categorie:
Als u het volgende wilt …
Dan …
een bestaande categorie aangepaste POI's
gebruiken,
selecteer de optie Bestaande categorie en selecteer
vervolgens een type in de vervolgkeuzelijst.
een bestaande POI vervangen
Selecteer de optie Bestaande categorie en een type in de
keuzelijst en kies Vervang bestaande POI’s.
Als u in plaats daarvan een nieuwe POI wilt maken,
kiest u Toevoegen aan bestaande POI’s.
een nieuwe categorie aangepaste POI's
maken,
4.
selecteer de optie Nieuwe categorie en typ vervolgens
een naam voor de POI-categorie.
Stel de Waarschuwing in volgens uw voorkeur.
Als u het volgende wilt …
Dan …
een visuele waarschuwing inschakelen
wanneer een POI van deze categorie in de
buurt ligt,
schakel het selectievakje Visuele waarschuwing in.
selecteer een pictogram dat moet worden
weergegeven op de kaartschermen voor
POI's van deze categorie,
Klik op Bladeren om het pictogrambestand van uw lokaal
of netwerkstation te selecteren.
ƒ
Wanneer u het pictogrambestand hebt gevonden,
selecteert u het en klikt u op Openen.
ƒ
Het pictogrambestand moet een bitmap-afbeelding
(.bmp) zijn met een minimumgrootte van 6x6 pixels
en een maximumgrootte van 32x32 pixels.
Als u geen aangepast pictogram kiest, wordt een
standaard pictogram weergegeven.
selecteer de afstand tot een POI van deze
categorie waarop de visuele waarschuwing
of de waarschuwingstoon moet worden
weergegeven,
selecteer de afstand in het vak Afstand.
Om de eenheden te wijzigen die worden gebruikt om
de afstand voor deze POI-categorie te meten, klikt u in het
menu Extra op Opties en selecteert u Algemeen. schakel
vervolgens het selectievakje Gebruik metrieke eenheden
in.
76
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Hoe kan ik aangepaste POI's (Nuttige plaatsen) installeren?
D
nl
ow
oa
Dan …
een waarschuwingsgeluid inschakelen
wanneer een POI van deze categorie in de
buurt ligt,
schakel het selectievakje Geluidssignaal in.
selecteer een bestand met een aangepast
geluidssignaal dat moet worden
weergegeven wanneer een POI van deze
categorie in de buurt ligt,
ƒ
Selecteer een geluidsbestand in de lijst of
ƒ
Klik op Voeg toe om een geluidsbestand
(WAV-indeling) van uw lokaal of netwerkstation te
selecteren. Wanneer u het bestand hebt gevonden,
selecteert u het en klikt u op Openen.
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Als u geen aangepast geluidsbestand selecteert,
wordt een standaard geluidssignaal weergegeven.
5.
Klik op Toevoegen aan apparaat om de POI toe te voegen aan uw Mio.
Elk bestand komt overeen met een POI-categorie. Bijvoorbeeld: Hotels.csv zal in uw Mio worden
weergegeven als de categorie Hotels.
Hoe kan ik een Aangepast POI-bestand/categorie van mijn Mio verwijderen?
1.
Klik in de sectie Geïnstalleerde POI's op Verwijder naast de bestandsnaam. Het bestand verdwijnt uit de
lijst, maar wordt nog niet verwijderd.
2.
Accepteer het waarschuwingsbericht. Het geselecteerde bestand of de categorie wordt verwijderd.
Fotoalbum
Afhankelijk van uw Mio-model, zullen sommige Fotoalbum-functies niet beschikbaar zijn.
Fotoalbum is een MioMore Desktop-toepassing waarmee u foto's of albums kunt kopiëren, verwijderen of
verplaatsen tussen de NavPix™-bibliotheek op uw Mio en de NavPix™-bibliotheek op uw computer.
MioMore Desktop Æ Fotoalbum
77
D
nl
ow
oa
Beschrijving
Desktop-albums
Toont een lijst van alle albums die zijn opgeslagen in de
NavPix™-bibliotheek op uw computer.
d
de
Component
fro
m
w
Klik op een album om de inhoud weer te geven in het
Albumweergavegebied.
ƒ
Klik op de knop Bekijk alle NavPix om alle foto's die in de
NavPix™-bibliotheek zijn opgeslagen, weer te geven op uw
computer.
Mijn Mio-albums
Toont een lijst van de albums die zijn opgeslagen op het interne
geheugen van de Mio en op de geheugenkaart als er een is geplaatst.
ƒ
Klik op een album om de inhoud weer te geven in het
Albumweergavegebied.
Geselecteerde foto
Wanneer een miniatuur wordt geselecteerd, wordt een blauwe rand
weergegeven.
Albumweergavegebied
Toont miniaturen van de foto's in het geselecteerde album.
Zoeken
Voer een naam in om een NavPix™ op naam.
Werkbalk
Wanneer een foto is geselecteerd, worden de pictogrammen die
kunnen worden gebruikt, geactiveerd.
Werkbalk
Knop
Beschrijving
Creëer nieuw album
Klik om een nieuw album te maken in de NavPix™-bibliotheek die u
bekijkt.
Toevoegen aan Mijn
Plaatsen
Klik om NavPix™ over te dragen naar Mijn locaties.
Overbrengen naar uw
Mio
ƒ
Als u NavPix™ bekijkt in de NavPix™-bibliotheek op uw
computer, wordt deze weergegeven als Overbrengen naar uw Mio.
Klik om de geselecteerde NavPix™ over te dragen naar uw Mio.
ƒ
Als u NavPix™ in de Mio-bibliotheek bekijkt, wordt dit
weergegeven als Overbrengen naar uw computer.
Klik om de geselecteerde foto(s) over te dragen naar de
NavPixTM-bibliotheek op uw computer.
of
Naar uw computer
overbrengen
Importeer NavPix™
Importeert NavPix™ vanaf uw computer naar de NavPixTM-bibiliotheek
op uw computer.
Exporteren naar schijf
Klik om NavPix™ op te slaan op uw computer of netwerkstation.
78
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
ƒ
D
nl
ow
oa
Beschrijving
Details bekijken
Klik om de geselecteerde NavPix™ weer te geven en
NavPix™-details te bewerken, inclusief:
d
de
Knop
fro
m
w
breedtegraad
ƒ
lengtegraad
ƒ
beschrijving.
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
ƒ
w
NavPix™-naam
w
ƒ
Naar links draaien
Draait de geselecteerde NavPix™ 90° naar links.
Naar rechts draaien
Draait de geselecteerde NavPix™ 90° naar rechts.
NavPix™
verwijderen
Klik om de geselecteerde NavPix™ te verwijderen.
Hoe kan ik foto's van Fotoalbum overdragen naar mijn Mio?
U kunt foto's overdragen van uw computer naar uw Mio. U kunt elk JPEG-bestand (.jpg) in Photo Album
(Fotoalbum) importeren, GPS-informatie toevoegen of bewerken en de foto vervolgens kopiëren naar uw Mio.
1.
Selecteer in de Werkbalk de optie Importeer NavPix. Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven.
2.
Selecteer een NavPix™ in een map van uw computer en klik op Openen. De miniaturen van NavPix™
worden weergegeven in het Albumweergavegebied.
U kunt een NavPix™ ook slepen vanaf een map op uw computer en neerzetten in een album op uw
MioMore Desktop.
3.
Klik en sleep de vereiste NavPix™ naar een album in de rubriek Mio albums of klik op pictogram
Overdragen naar uw Mio in de werkbalk.
Als u een NavPix™ met GPS-coördinaten hebt overgedragen, kunt u vervolgens navigeren naar de
plaats waar de foto werd gemaakt.
Hoe kan ik foto's of albums op mijn computer weergeven en bewerken?
Als u het volgende wilt …
Dan …
een foto naar links draaien,
de foto selecteren in het albumweergavegebied.
ƒ klik op Naar links draaien in de werkbalk.
een foto naar rechts draaien,
de foto selecteren in het albumweergavegebied.
ƒ klik op Naar rechts draaien in de werkbalk.
de fotodetails weergeven,
de foto selecteren in het albumweergavegebied.
ƒ klik met de rechtermuisknop en selecteer Details bekijken, of klik
op Details bekijken in de werkbalk.
79
D
nl
ow
oa
Dan …
GPS-informatie bewerken,
de foto selecteren in het albumweergavegebied.
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
ƒ dubbelklik op de foto of klik in de werkbalk op Details bekijken.
o Naam
ƒ Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
een foto verwijderen,
de foto selecteren in het albumweergavegebied.
ƒ klik met de rechtermuisknop en selecteer Verwijder of klik op
Verwijder in de werkbalk.
Wat kan ik nog doen met foto's en albums op mijn computer?
Vanaf de NavPix™-bibliotheek op uw computer, kunt u het volgende doen:
ƒ
een foto toevoegen aan een ander album
ƒ
foto's verwijderen uit een album
ƒ
een NavPix™ toevoegen aan Mijn locaties
ƒ
details van een geselecteerde foto weergeven en bewerken
ƒ
foto's uploaden naar Flickr™
ƒ
exporteren naar schijf
ƒ
foto's exporteren naar Google Earth™
ƒ
foto's zoeken
ƒ
alle foto's in de bibliotheek weergeven
Als u het volgende wilt …
Dan …
een foto toevoegen aan een ander
album,
selecteer in de sectie Bureaublad-albums het album dat de
NavPix™ bevat die u in een ander album wilt opnemen.
ƒ
selecteer de NavPix™ en sleep deze vervolgens naar het andere
album.
De geselecteerde NavPix™ is opgenomen in het nieuwe album,
maar is niet verplaatst. D.w.z. dat één instantie van de NavPix™ in
de bibliotheek in meerdere albums kan zijn opgenomen.
een foto verwijderen uit een album,
selecteer in de sectie Bureaublad-albums het album dat de
NavPix™ bevat die u wilt verwijderen
ƒ
selecteer de NavPix™, klik met de rechtermuisknop en
selecteer Verwijderen van Album.
Klik op het pictogram Verwijder in de werkbalk als u de
NavPix™ uit alle albums wilt verwijderen.
80
e
ƒ Bewerk de details die u wilt aanpassen.
.b
o Beschrijving
rre
o Breedtegraad en Lengtegraad
o
nb
de
an
.v
w
w
De volgende informatie wordt weergegeven:
D
nl
ow
oa
Dan …
een NavPix™ wilt toevoegen aan
Mijn locaties,
Selecteer in de rubriek Bureaublad-albums het album dat de
NavPix™ bevat dit u wilt toevoegen aan Mijn locaties.
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
selecteer de NavPix™, klik met de rechtermuisknop en
selecteer Uploaden naar Mijn locaties.
fotodetails weergeven en bewerken,
selecteer de foto en klik vervolgens op het pictogram Details bekijken
in de werkbalk.
bewerk de velden zoals vereist.
ƒ
selecteer de NavPix™, klik met de rechtermuisknop en
selecteer Laden naar Flickr.
U moet een Flickr-account hebben om NavPix™ te kunnen
uploaden. Bezoek www.flickr.com om een Flickr-account te maken.
1H
een foto opslaan op uw computer,
exporteren naar Google Earth™
(alleen NavPix™ met
GPS-coördinaten kunnen naar
Google Earth worden geëxporteerd),
de foto selecteren in het albumweergavegebied.
ƒ
klik met de rechtermuisknop en selecteer Exporteren naar schijf
of klik in de werkbalk op Exporteren naar schijf.
ƒ
navigeer naar een map op uw computer waar u de NavPix™
wilt opslaan.
selecteer in de sectie Bureaublad-albums het album dat de foto bevat
die u naar Google Earth wilt exporteren.
TM
ƒ
selecteer de NavPix , klik met de rechtermuisknop en
selecteer Exporteren naar Google Earth.
ƒ
navigeer naar een map op uw computer om het bestand op te
slaan en het vervolgens in Google Earth te openen.
U moet de Google Earth-software installeren op uw computer
om het bestand dat u hebt gemaakt, te kunnen weergeven. U kunt
Google Earth downloaden van earth.google.com
2H
een andere NavPix™ zoeken,
Klik met de rechtermuisknop op de gewenste NavPix™ en selecteer
Zoeken naar NavPix in de buurt.
alle foto's in de bibliotheek
weergeven,
klik op de knop Alle afbeeldingen weergeven onderaan in het
gedeelte Bureaublad-album.
Voorkeuren Fotoalbum
MioMore Desktop Æ MIJN MIO Æ Opties Æ %NAVALBUM%
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de locatie van uw NavPix™ op uw
computer wijzigen,
klik op Wijzigen.
ƒ
selecteer een locatie voor uw NavPix™-bibliotheek.
ƒ
klik op Opslaan of op OK. Het waarschuwingsbericht wordt
weergegeven en u wordt gevraagd uw actie te bevestigen.
Uw NavPix™-bibliotheek wordt verplaatst naar de nieuwe locatie.
81
e
selecteer in de sectie Bureaublad-albums het album dat de
NavPix™ bevat die u wilt uploaden naar de Flickr-website
.b
rre
ƒ
een foto uploaden naar de
Flickr-website,
o
nb
de
an
.v
w
w
ƒ
D
nl
ow
oa
Dan …
een waarschuwingsbericht
ontvangen voordat een foto van uw
apparaat wordt verwijderd,
schakel het selectievakje Waarschuw mij wanneer er permanent een
NavPix van mijn Mio wordt verwijderd in.
een waarschuwingsbericht
ontvangen voordat een foto uit uw
NavPix™-bibliotheek wordt
verwijderd,
schakel het selectievakje Waarschuw mij wanneer er permanent een
NavPix uit mijn bibliotheek wordt verwijderd in.
telkens bij het importeren van
nieuwe foto's, een nieuwe map
maken,
schakel het selectievakje Importeer foto’s naar een nieuw album in.
NavPix™ weergeven onderweg,
schakel het selectievakje Toon NavPixTM op kaart in.
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
w
Zoeken naar afbeeldingen is een MioMore Desktop-toepassing die wordt aangedreven door Flickr™ en waarmee
u foto's kunt downloaden en importeren naar Fotoalbum. U kunt de foto vervolgens uploaden naar de
Flickr-website, foto's overdragen naar uw Mio, foto's exporteren naar Google Earth of andere NavPix™
zoeken in de buurt van de lengtegraad en breedtegraad van uw NavPix™.
Hoe kan ik NavPix™ downloaden van internet?
1.
Voer in het veld Beschrijving een zoekbeschrijving in voor de foto die u zoekt.
2.
Selecteer een van de opties van Sorteren op.
3.
Klik op Zoeken. Miniaturen van de NavPix™ worden weergegeven in het NavPix™-weergavegebied.
U kunt de zoekactie beperken door het selectievakje Geavanceerd zoeken te selecteren en vervolgens een
plaats te selecteren in de vervolgkeuzelijst of door het invoeren van de details voor de breedtegraad en
lengtegraad.
82
e
MioMore Desktop Æ Afbeeldingen zoeken
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Zoeken naar afbeeldingen
D
nl
ow
d
de
oa
Hoe importeer ik NavPix™ naar Mijn locaties?
Selecteer een afbeelding of een groep afbeeldingen die u aan Mijn locaties wilt toevoegen.
Kik op Toevoegen aan Mijn Plaatsen. De geselecteerde afbeelding wordt toegevoegd aan Mijn locaties.
fro
1.
2.
m
w
w
o
nb
de
an
.v
w
Toepassingsgalerie
MioMore Desktop Æ Toepassingsgalerie.
e
.b
rre
Toepassingsgalerie is een MioMore Desktop-toepassing waarmee u toepassingen op het Main Menu
(hoofdscherm) van uw Mio kunt toevoegen, verwijderen en opnieuw schikken.
De onderdelen op het scherm Galerij van toepassingen en de volgorde van de opties kunnen van de
afbeeldingen afwijken, afhankelijk van het land, de geïnstalleerde kaarten of het model van de Mio.
Hoe kan ik de toepassingen van het hoofdmenu opnieuw schikken op mijn Mio?
1.
Selecteer een toepassing in het gedeelte Hoofdmenu apparaat.
2.
Sleep de toepassing naar de gewenste positie op uw Mio.
3.
Klik op Op een apparaat opslaan. De volgorde van het scherm Hoofdmenu wordt op uw Mio opgeslagen.
Klik op Standaardwaarden opnieuw instellen om het scherm Main Menu (Hoofdmenu) opnieuw in de
standaard fabrieksvolgorde te plaatsen.
Hoe kan ik een toepassing verwijderen van mijn Mio?
De volgende toepassingen kunnen niet worden verwijderd van uw Mio:
.
1.
Selecteer een toepassing in het gedeelte Hoofdmenu apparaat.
2.
Sleep de toepassing naar het gedeelte Beschikbare instellingen.
3.
Klik op Op een apparaat opslaan. De toepassing wordt verwijderd uit het scherm Hoofdmenu op uw Mio
en is niet langer toegankelijk.
Hoe kan ik een toepassing toevoegen aan mijn Mio?
1.
Selecteer een toepassing in het gedeelte Beschikbare instellingen.
2.
Sleep de toepassing naar het gedeelte Hoofdmenu apparaat.
83
D
nl
ow
Klik op Op een apparaat opslaan. De toepassing wordt toegevoegd aan het scherm Hoofdmenu op uw
Mio.
d
de
oa
3.
fro
m
Deblokkeer-functies
w
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
MioMore Desktop Æ Deblokkeer-functies
.v
w
Als u een ontsleutelingscode voor een kaart of abonnementen voor uw Mio hebt gekocht, moet u de
activeringssleutel invoeren met de toepassing Opties vrijgeven.
Controleer of u een actieve internetverbinding voor deze functie hebt.
De activeringssleutel wordt u per e-mail opgestuurd, of is afgedrukt op de binnenkant van de doos als u de
dvd met kaartupdates koopt. U kunt op de koppeling op het scherm klikken om een activeringssleutel online te
kopen.
Inruilen
MioMore Desktop Æ Inrullen
84
D
nl
ow
d
de
oa
Om gebruik te maken van de levenslange update-service voor kaarten van Mio moet u de productsleutel
invoeren met de toepassing Inruilen. De productsleutel kan slechts eenmaal worden gebruikt en is niet
overdraagbaar.
fro
m
rre
o
nb
de
an
Mijn plaatsen
.v
w
w
De productsleutel is afgedrukt in de flyer die in de doos is meegeleverd.
w
Controleer of u een actieve internetverbinding voor deze functie hebt.
e
.b
MioMore Desktop Æ Mijn plaatsen
Mijn locaties is een MioMore Desktop-toepassing waarmee u GOOGLE Maps™ kunt gebruiken om alle plaatsen
die u op uw Mio hebt opgeslagen, weer te geven. Mijn locaties bevat opgeslagen adressen, vastgelegde reizen en
geluid, Nuttige plaatsen, NavPix™ en andere locaties. U kunt plaatsen selecteren, wijzigen en verwijderen. U
kunt ook locaties vanaf Verbinden, Fotoalbum en Afbeelding zoeken toevoegen aan Mijn locaties.
Controleer of u een actieve internetverbinding voor deze functie hebt.
U kunt maximaal 99 locaties op uw Mio installeren via Mijn locaties.
Hoe kan ik de locaties van Mijn locaties sorteren?
U kunt de locaties van Mijn plaatsen sorteren op type en naam:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de locaties van Mijn locaties sorteren op type
Klik op het paneel Mijn locaties op Type.
de locaties van Mijn locaties sorteren op naam
Klik op het paneel Mijn locaties op Naam.
Hoe kan ik een locatie importeren of exporteren?
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
een locatie van de computer
naar uw Mio importeren,
klik in het paneel Mijn plaatsen op Importeren.
ƒ Het venster Openen verschijnt. Zoek het bestand dat u wilt
importeren en klik op Openen.
85
D
nl
ow
oa
Dan …
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
Ondersteunde bestandsindelingen zijn onder andere *.KML en
*.KMZ.
w
w
selecteer een locatie in het paneel Mijn plaatsen en klik op Exporteren.
ƒ Het venster Opslaan als verschijnt. Geef een naam op voor het
bestand en klik op Opslaan.
e
.b
Een ondersteunde bestandsindelingen voor het exporteren is onder
andere: *.KMZ.
rre
o
nb
de
an
.v
w
een locatie van uw Mio naar uw
computer exporteren,
U kunt een locatie importeren of exporteren door bovenin het MioMore Desktop Menu te klikken op
Bestand Æ Importeren (of Exporteren) Æ Mijn plaatsen.
Hoe bewerk ik een locatie van het kaartscherm?
1.
Selecteer in het paneel Mijn plaatsen de locaties die u wilt bewerken.
2.
Kik op het locatiepictogram op de GOOGLE-kaart. De samenvatting van de locatie wordt weergegeven.
3.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de locatienaam bewerken,
klik op de locatienaam.
ƒ voer een nieuwe naam in of bewerkt de bestaande naam. De
locatienaam wordt zowel in MioMore Desktop als op uw Mio
gewijzigd.
de locatie-opmerkingen
bewerken,
klik op Opmerkingen bij bewerking.
ƒ voer notities in. De locatienotities worden zowel in MioMore
Desktop als op uw Mio gewijzigd.
de locatie delen,
Klik op
.
ƒ Een e-mail wordt geopend die gereed is om naar uw vrienden
te verzenden. Uw vriend(in) zal de e-mail ontvangen met
koppelingen om de afbeelding op te slaan of om de locatie op
te slaan in Mijn locaties in MioMore Desktop.
Als de locatie een NavPix™ is, ontvangt uw vriend(in) de
foto als bijlage bij de e-mail.
Als de locatie een vastgelegde reis is, ontvangt uw vriend(in)
de reis als een KMZ-bestand in de bijlage bij de e-mail. Uw
vriend(in) kan het KMZ-bestand alleen weergeven als hij/zij Google
Earth op de computer heeft geïnstalleerd.
Als de locatie een vastgelegde spraakopname is, ontvangt uw
vriend(in) de spraakopname als een WAV-bestand in de bijlage bij
de e-mail.
de locatie verwijderen,
Klik op
en vervolgens op Ja om de locatie te verwijderen.
U kunt alle locaties in Mijn locaties Verwijderen door op het
paneel Mijn locaties op
86
te klikken.
D
nl
ow
Klik op
d
de locatie exporteren,
de
Dan …
oa
Als u het volgende wilt …
fro
m
Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt. Geef een
bestandsnaam op en klik op Opslaan.
w
ƒ
.
o
nb
de
an
.v
w
w
Tochtenplanner
rre
e
.b
Bureaublad Æ Tochtenplanner
Naast TOCHTENPLANNER (
uw computer voorbereiden.
) op uw Mio, kunt u met Tochtenplanner in Bureaublad tochten vooraf op
Component
Beschrijving
Routeplanner
Plan een route door de punten Van en Naar op te geven. Een lijst met
geplande routes verschijnt in de sectie Voorgeplande routes.
Weergavegebied
Geef de route op de kaart weer.
U kunt de route ook rechtstreeks op de kaart plannen.
Hoe plan ik vooraf een route door te zoeken?
1.
Stel in de routeplanner het vertrek- en eindpunt in.
U kunt een locatie zoeken op:
: Trefwoord
: Adres
: Postcode
Voer de inhoud in en klik op
om het zoeken te starten. Het kan nodig zijn een selectie te maken uit
een categorielijst om de zoekresultaten te beperken.
87
D
nl
ow
oa
Ga als volgt te werk:
d
de
2.
Dan …
een routepunt wilt toevoegen,
klik op Routepunt toevoegen
een routepunt wilt wijzigen of
verwijderen,
klik op
de routevoorkeuren wilt instellen,
Klik op Route-optie en selecteer:
fro
Als u het volgende wilt …
m
w
ƒ
Vermijden: Vermijd Snelwegen, Tolwegen of
Veerboten in uw route.
ƒ
Vermijden: Vermijd Onverharde wegen, Tolwegen,
Veerdiensten of Speciale zone onderweg.
De instellingen voor de Route-optie worden alleen
toegepast op de route die u bewerkt.
de doelen op de efficiëntste manier
wilt ordenen terwijl de geplande
tocht twee of meer routepunten
bevat,
klik op Optimaliseren routepunten.
3.
Klik op Plan route om uw route te berekenen. De route verschijnt op de kaart.
4.
Klik op Deze route opslaan. De route wordt tegelijkertijd opgeslagen in de sectie Vooraf geplande routes
en op uw Mio.
Hoe plan ik vooraf een route met de kaart?
.
1.
Klik op de kaart op
2.
Naast de aanwijzer verschijnt “Route toevoegen”. Verplaats de aanwijzer en klik op de kaart om het
beginpunt te bepalen.
3.
Naast de aanwijzer verschijnt “Klik om bestemming toe te voegen”. U kunt:
4.
„
de aanwijzer verplaatsen en op de kaart klikken om het routepunt te bepalen.
„
de aanwijzer verplaatsen en op de kaart om het eindpunt te bepalen.
Klik als u klaar bent op Deze route opslaan. De route wordt tegelijkertijd opgeslagen in de sectie Vooraf
geplande routes en op uw Mio.
Hoe bewerk ik een route?
1. Selecteer de route die u wilt bewerken in de sectie Voorgeplande routes.
2.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
de route wilt hernoemen,
klik op de naam van de route in de kolom Naam, typ een nieuwe
naam en druk op ENTER. De wijzigingen worden automatisch
opgeslagen.
een opgeslagen route wilt
verwijderen,
klik op
naast de route die u wilt verwijderen.
88
e
Modus: Selecteer Autorijden, Wandelen of Vrachtauto
(voor sommige modellen) om de route te plannen.
.b
ƒ
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
naast het routepunt.
D
nl
ow
oa
d
de
MIJN MIO
fro
m
MioMore Desktop Æ My Mio
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Hoe verander ik de weergavetaal voor Bureaublad?
U kunt de taal voor MioMore Desktop wijzigen.
1.
Klik op Taal.
2.
Selecteer een taal.
Hoe installeer of verwijder ik een spraakbestand op of van mijn Mio?
Mijn Stemmen is een MioMore Desktop-toepassing waarmee u spraakbestanden kunt installeren of verwijderen.
Spraakbestanden nemen ruimte in op het interne geheugen van uw Mio. Als u een spraakbestand niet
gebruikt, kunt u het verwijderen om ruimte vrij te maken. Indien nodig, kunt u het later opnieuw installeren op
uw Mio.
1.
Klik op Mijn stemmen.
2.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
een spraakbestand wilt
installeren,
selecteer het spraakbestand in de sectie Beschikbare spraakbestanden.
een spraakbestand wilt
verwijderen,
selecteer het spraakbestand dat u wilt verwijderen in de sectie Available
voice files (Beschikbare spraakbestanden).
ƒ Klik op Installeer geselecteerde stemmen.
ƒ Klik op Verwijder geselecteerde stemmen.
Voor het installeren van het spraakbestand hebt u de dvd van uw Mio nodig.
89
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe rapporteer ik het kilometergebruik?
fro
m
Kilometrage rapporteur is niet voor alle modellen beschikbaar.
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
Kilometrage rapporteur is een functie van MioMore Desktop waarmee u onkostenverslagen (csv-indeling) kunt
maken op basis van de gegevens voor het aantal kilometer en het geschatte brandstofverbruik die door uw Mio
zijn geregistreerd.
Component
Beschrijving
Tijdsduur
Bepaalt de duur waarvoor het kilometragerapport wordt gemaakt.
ƒ
Selecteer Toon alles om alle geregistreerde kilometrage op te
nemen.
Rapportpaneel
Toont de logboekgegevens van uw reis.
Benzine
Selecteer deze optie om de hoeveelheid benzine (schatting) op te
nemen die is gebruikt voor het geregistreerde aantal kilometer. Indien
deze optie is geselecteerd, moet u het aantal afgelegde kilometer/mijl
per liter invoeren.
Rapportgegevensknoppen
Rapportgegevens importeren van uw Mio, alle rapportgegevens van uw
Mio wissen of gegevens exporteren naar een rapport (.csv).
Om de functie Mileage Reporter van Bureaublad te gebruiken, moet u de optie Mileage recorder
(Kilometers vastleggen) op uw Mio inschakelen. Zie voor meer informatie de sectie Route-opties in “Wat kan
ik aanpassen?”.
Klik om de voorkeuren voor Mileage Reporter vast te leggen op Bureaublad Æ Mijn Mio Æ Opties Æ
Mileage Reporter.
Hoe maak ik een back-up van mijn Mio en hoe zet ik deze terug?
U kunt back-ups van gegevens van uw Mio opslaan en ze later terugzetten wanneer dat nodig is.
1.
Klik op Back-up en herstellen
2.
Ga als volgt te werk:
90
D
nl
ow
oa
Dan …
een back-up van uw Mio wilt
maken,
Klik op Een nieuwe back-up maken.
d
de
Als u het volgende wilt …
fro
m
ƒ Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken.
w
Selecteer de back-up die u wilt verwijderen in de lijst.
ƒ Klik op Verwijder en klik vervolgens op OK. De back-up wordt
verwijderd.
Hoe herstel ik kaarten en spraakbestanden voor mijn Mio?
Met de toepassing Slim herstel kunt u alle gegevens herstellen om de Mio te repareren als tijdens het gebruik
een probleem optreedt, waaronder software, kaarten, spraakbestanden en abonnementen.
1.
Klik op Slim herstel.
Om de toepassing Slim herstel te gebruiken voor het herstellen van gegevens, hebt u een actieve
internetverbinding nodig en moet de installatie-DVD zich in het DVD-station van de computer bevinden.
2.
De beschikbare gegevens worden weergegeven in de velden Kaarten en Stemmen. Selecteer de gewenste
gegevens en klik op Herstellen om de gegevens op de Mio te herstellen.
Hoe kan ik mijn Mio handmatig bijwerken?
Soms biedt Mio u gratis bijgewerkte gegevens, waaronder softwaretoepassingen, kaarten, gesproken
opdrachten en meer. U kunt handmatig de beschikbare gegevens zien met de functie Bestandupdates.
3.
Klik op Bestandupdates. Het venster Bestandupdates met de beschikbare gegevens verschijnt.
U kunt het scherm Bestandupdates ook tonen door te klikken op de knop Nieuwe updates in de
rechterbovenhoek van de MioMore Desktop.
4.
Ga als volgt te werk:
Als u het volgende wilt …
Dan …
updates downloaden,
selecteer de beschikbare update van de lijst en klik op Downloaden.
ƒ U ziet de voortgang van het downloaden in de voortgangsbalk.
het downloaden stoppen of
pauzeren,
klik tijdens het downloaden:
ƒ op
om het downloaden te stoppen.
ƒ op
om het downloaden te pauzeren. U kunt het downloaden
daarna hervatten door te klikken op
.
de downloadmap veranderen, klik op Pad veranderen.
5.
Is het downloaden voltooid, dan verschijnt het bestand in de daarvoor aangewezen map.
„
„
Betreft het software, dan wordt het *.exe-bestand automatisch gestart om de update te installeren.
Betreft het een update van de kaart of de opdrachten, dan toont het systeem het venster Mijn
kaarten/Gesproken opdrachten om de nieuwe versie automatisch te installeren.
91
e
een back-up wilt verwijderen,
ƒ Klik op Herstellen en vervolgens op OK. De back-up wordt
teruggezet op uw Mio.
.b
Selecteer de back-up die u wilt herstellen in de lijst.
rre
een back-up op uw Mio wilt
terugplaatsen,
o
nb
de
an
.v
w
w
ƒ Klik op OK De back-up wordt opgeslagen op uw computer. De
back-up wordt weergegeven in het venster Back-up maken en
herstellen.
D
nl
ow
oa
d
de
Hoe stel ik Bureaublad in?
fro
Afhankelijk van het model van uw Mio zijn mogelijk niet alle opties beschikbaar.
m
Ga als volgt te werk:
Dan …
MioMore Desktop
up-to-date houden,
klik op Algemeen en selecteer het vakje Automatisch checken op
updates.
e
.b
Als u het volgende wilt …
rre
o
nb
de
an
.v
w
2.
w
Klik op Opties en selecteer de opties die u wilt configureren.
w
1.
ƒ
de maateenheden die
MioMore Desktop gebruikt,
wilt wijzigen,
verander de instelling van
afstand en benzineverbruik,
verander de locatie van de
NavPix™-bibliotheek,
Wanneer u deze optie selecteert, worden de beschikbare
servicepacks en foutoplossingen telkens van de Mio-server
gedownload en toegepast op uw Mio wanneer u MioMore
Desktop start.
klik op Algemeen en:
ƒ
Schakel het selectievakje Gebruik metrieke eenheden in of uit
om te schakelen tussen Engelse en metrische eenheden.
ƒ
Schakel het selectievakje Gebruik decimale graden in of uit om
te schakelen tussen de decimale graden en de coördinaten voor
de breedtegraad/lengtegraad.
klik op Afstandrapport en:
ƒ
selecteer of wis het vakje Waarschuw me als ik alle logboeken
van mijn Mio verwijder.
ƒ
selecteer Afstand per volume of Volume per afstand om de
weergave van het benzineverbruik te tonen.
klik op Fotoalbum en daarna op Wijzigen.
Voor meer informatie over het configureren van uw Fotoalbum,
zie de sectie “Fotoalbum”.
de locatie voor het opslaan
van de gedownloade
kaarten en kaartupdates te
wijzigen,
klik op Mijn kaarten en daarna op Wijzigen.
ƒ
Selecteer een map voor de updates. De gedownloade updates
worden naar de nieuwe locatie verplaatst.
92
D
nl
ow
oa
d
de
AANSLUITEN
fro
m
w
Connect is niet voor alle modellen beschikbaar.
w
e
.b
rre
o
nb
de
an
.v
w
MioMore Desktop Æ AANSLUITEN
Connect is een MioMore Desktop-toepassing waarmee u informatie van lokale POI's kunt zoeken en installeren
van uw computer naar uw Mio. POI-locaties worden weergegeven in Mijn plaatsen.
Controleer voordat u begint of uw Mio correct is aangesloten op de computer. Sluit het grote uiteinde van
de USB-kabel rechtstreeks aan op een USB-poort op uw computer (geen USB-hub); sluit het kleine uiteinde aan
op de onderkant van de Mio.
Controleer of u een actieve internetverbinding voor deze functie hebt.
Hoe kan ik een POI zoeken met de hulp van Connect?
U kunt zoeken met behulp van de laatst bekende locatie op uw Mio of een nieuwe locatie zoeken met de
volgende bewerkingen:
1.
In het veld Locatie selecteren kunt u:
ƒ
Een aangepaste locatie selecteren om te zoeken. Volg de aanwijzingen om uw Land Æ Provincie Æ
Plaatsnaam te selecteren en selecteer vervolgens uw voorkeuren.
ƒ
Gebruik de laatst bekende locatie op uw Mio om te zoeken of uw Mio de navigatiegegevens opslaat.
2.
Klik op Doorgaan. De pagina Beschikbare services wordt weergegeven.
3.
Selecteer de zoekservice van uw voorkeur. De geselecteerde pagina van de services wordt weergegeven.
De beschikbare zoekservices kunnen verschillen afhankelijk van het land waar u navigeert.
4.
Voer uw zoekcriteria in en klik vervolgens op Zoeken. De pagina Select search method (Zoekmethode
selecteren) wordt weergegeven.
Voor sommige landen moet u de gebruiksvoorwaarden accepteren.
5.
Klik op
naast de POI die u op uw Mio wilt installeren. De POI wordt toegevoegd aan Mijn locaties.
93
D
nl
ow
oa
d
de
Voor meer informatie
fro
m
w
Pictogram
Beschrijving
Pictogram
Beschrijving
Pinautomaat
Bank
Café
Strand
Takelservice/Garage
Bowling
Bedrijfsvoorziening
Kantoor
Busstation
Kampeerterrein
Autohandelaar
Casino
Begraafplaats
Kerk
Bioscoop
Gemeentehuis
Stad, gemeente of dorp
Cafetaria
Universiteit
Gemeenschapscentrum
Spoorwegstation
Gerechtsgebouw
Tandarts
Dokter
Ambassade
Tentoonstellingscentrum
Havengebouw Veerboot
Brandweer
Golfbaan
Overheidsgebouw
Kruidenier
Pension
Hoger onderwijs
Ziekenhuis/Polikliniek
Hotel
IJsbaan
Belangrijke Toeristische Attractie
Toeristische informatie
Bibliotheek
Jachthaven
Medisch
Monument
Motordealer
Verkeersorganisatie
Bergpas
Museum
Muziekcentrum
Natuurattractie
Nachtleven
94
e
Kunstcentrum
.b
Pretpark
rre
Luchthaven
o
nb
de
an
.v
w
w
POI categorieën
D
nl
ow
Pictogram
Beschrijving
d
de
Beschrijving
oa
Pictogram
Parkeren
Parkeergarage
Park/Recreatiegebied
Theater
Benzinestation
Apotheek
Godsdienstcentrum
Politiebureau
Postkantoor
Openbaar toilet
Luchthaven openbare sporten
Spoorwegovergang
Autoverhuur
Parkeerplaats langs snelweg
Restaurant
Plaats met een hoog
ongevallencijfer
Landschappelijk of Panoramisch Uitzicht
School
Schoolgebied
Winkel
Winkelen
Skioord/Skiliftstation
Snelheidscontrole
Sportcentrum
Sporthal
Sportcomplex
Stadion
Tennisbaan
Reisbureau
Overzetboot
Dierenarts
Wijnhandel
Dierentuin
fro
P+R
m
w
POI categorieën op abonnement
Pictogram
Beschrijving
Flitspalen
Flitspalen (mobiel)
Flitspalen (gewoon)
Rood-lichtflitspaal
95
e
Nuttige merkadressen zijn op bepaalde kaarten beschikbaar. Het gaat daarbij om welbekende restaurants,
hotels, toeristische attracties, benzinestations enz. Het pictogram geeft meestal het bedrijfslogo weer.
.b
Nuttige merkadressen
rre
o
nb
de
an
.v
w
w
De POI-categorieën en de volgorde kunnen verschillen, afhankelijk van uw land, de geïnstalleerde kaarten
of het model van de Mio.
D
nl
ow
de
Beschrijving
d
fro
Pictogram
oa
My Places categories
m
Thuis
w
w
Vastgelegde reis (voor sommige modellen)
e
.b
Verkeers- en andere TMC- gebeurtenissen
rre
o
nb
de
an
.v
w
Opgeslagen locaties
Elke TMC-gebeurtenis wordt onderverdeeld in één van negen categorieën. Zodra een gebeurtenis wordt
ontvangen, wordt een van de volgende pictogrammen weergegeven:
Gebeurtenis
Ontweken
gebeurtenis
Type bericht
Beschrijving van de gebeurtenis
Gevaar
Er doet zich een gevaarlijke situatie op de route
voor, er zijn bijvoorbeeld mensen op de weg
Verkeer
Iedere gebeurtenis die op een route een vertraging
zal veroorzaken.
Weer
De weersomstandigheden beïnvloeden een route
ongunstig; er ligt bijvoorbeeld ijs op de weg.
Waarschuwingen
Er doet zich een situatie voor waarvan u zich op de
route bewust moet zijn, maar ze is niet ernstig genoeg
om als een gevaarlijke situatie te worden aanzien; er
heeft bijvoorbeeld een kleiner ongeval plaatsgevonden.
Voorspelling
Op de route wordt een gebeurtenis verwacht.
Beperkingen
Er is een beperkte verkeersdoorstroming op een route; er
is bijvoorbeeld een rijvak gesloten op een autosnelweg.
Opruiming
Een verkeersgebeurtenis is net opgeruimd.
Informatie
Alle andere velden.
Wegenwerken
Er worden wegenwerken op een route uitgevoerd.
Ingeval van een Traffic (Verkeersgebeurtenis) of Opruiming waarbij een omleiding wordt aanbevolen, worden de
volgende pictogrammen weergegeven:
Gebeurtenis
Ontweken
gebeurtenis
Type bericht
Beschrijving van de gebeurtenis
Verkeersomleiding
Een verkeersgebeurtenis waarvoor een omweg
wordt aanbevolen.
Nieuwe route
wegens opruiming
Een opruimingsgebeurtenis waarvoor een nieuwe
route wordt aanbevolen.
96
D
nl
ow
oa
d
de
De pictogrammen voor ontweken gebeurtenissen worden op het Kaart scherm enkel op de plaats van de
gebeurtenis weergegeven.
fro
m
w
Online ondersteuning
w
w
o
nb
de
an
.v
Voor 24/7 hulp en ondersteuning voor Mio-producten, kunt u terecht op de website van onze Technische
ondersteuning op: www.mio.com
3H
Als u een defect product hebt of met een lid van ons technisch ondersteuningsteam wilt praten, moet u uw Mio
registreren op Mio Advantage om de telefoonnummers van de technische ondersteuning voor uw regio te
verkrijgen.
Snelheidsbeperking
Mio-producten zijn ontwikkeld om te worden gebruikt als een hulp voor veiliger rijden. Mio keert geen
snelheidsovertredingen of andere overtredingen van uw lokale verkeerswetten goed. Het is uw
verantwoordelijkheid altijd binnen de aangegeven snelheidslimiet te blijven en op een voorzichtige manier te
rijden. Mio accepteert GEEN enkele aansprakelijkheid voor boeten of strafpunten op uw rijbewijs die u hebt
opgelopen door het gebruik van dit apparaat. Mio biedt geen garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, voor de
nauwkeurigheid van de gegevens in deze database. In het geval u een boete of een andere straf krijgt voor
snelheidsovertreding of inbreuken op de verkeerswetgeving, of als u betrokken raakt bij een ongeval, is Mio niet
aansprakelijk voor schade van elk type. In sommige landen kunnen de gegevens met betrekking tot de
snelheidsbeperkingen, in conflict zijn met de lokale wetgeving en/of voorschriften. Het is uw
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik van de gegevens in overeenstemming is met de lokale
wetten en/of voorschriften. Het gebruik is op eigen risico.
POI's flitspalen
Mio-producten zijn ontwikkeld om te worden gebruikt als een hulp voor veiliger rijden. U kunt berichten
ontvangen die u wijzen op flitspaallocaties, waardoor u uw snelheid kunt controleren in deze gebieden. Mio
garandeert niet dat alle soorten en locaties van flitspaalgegevens beschikbaar zijn, want camera’s kunnen
inmiddels verwijderd zijn of er kunnen nieuwe camera's geplaatst zijn. Mio keert geen snelheidsovertredingen of
andere overtredingen van uw lokale verkeerswetten goed. Het is uw verantwoordelijkheid altijd binnen de
aangegeven snelheidslimiet te blijven en op een voorzichtige manier te rijden. Mio accepteert GEEN enkele
aansprakelijkheid voor boeten of strafpunten op uw rijbewijs die u hebt opgelopen door het gebruik van dit
apparaat. Mio biedt geen garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, voor de nauwkeurigheid van de gegevens in
deze database. In het geval u een boete of een andere straf krijgt voor snelheidsovertreding of inbreuken op de
verkeerswetgeving, of als u betrokken raakt bij een ongeval, is Mio niet aansprakelijk voor schade van elk type.
In sommige landen kunnen de gegevens met betrekking tot de veiligheid of flitspalen, in conflict zijn met de
lokale wetgeving en/of voorschriften. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw gebruik van de
gegevens in overeenstemming is met de lokale wetten en/of voorschriften. Het gebruik is op eigen risico.
Copyright
© 2012 MiTAC International Corporation. Mio is een gedeponeerd handelsmerk van MiTAC International
Corporation en wordt gebruikt onder de licentie van Mio Technology NZ Ltd. Alle rechten voorbehouden.
De software bevat eigendomsinformatie van MiTAC International Corporation; de software wordt geleverd
onder een licentieovereenkomst die beperkingen bevat op het gebruik en de onthulling en ook door de wet op
auteursrecht wordt beschermd. Reverse engineering van de software is verboden.
Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalsysteem of
verzonden in enige vorm of door enig middel, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnemen of
anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mio.
97
e
.b
rre
Mio Advantage
D
nl
ow
de
oa
IQ Routes is een geregistreerd handelsmerk van TomTom International BV
d
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 en Internet Explorer zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle rechten
voorbehouden.
fro
m
w
o
nb
de
an
.v
w
w
© 2012 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, MSN en het MSN-logo zijn
handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.
Het Bluetooth woordmerk en de logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en MiTAC International
Corporation gebruikt deze merken onder licentie.
.b
rre
Location Identifiers © 2012 International Air Transport Association.
e
POI Data © 2012 InfoUSA.
De software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Revisie: R00
(03/2012)
98
Download PDF