DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING
BRUKSANVISNING
MODELLER
FTXS35K2V1B
FTXS42K2V1B
FTXS50K2V1B
Funktioner
Ger komfort och sparar energi
INTELLIGENT EYE
INTELLIGENT EYE-sensorn känner av om människor finns
i rummet. Om ingen finns i rummet på mer än 20 minuter
övergår driften automatiskt till energispardrift.
Sida 15
VECKOTIMER
Upp till 4 timerinställningar kan sparas för varje veckodag med
hänsyn till familjens livsstil. Med VECKOTIMER kan du ställa in
av- och på-tid samt önskad temperatur.
Sida 23
Andra funktioner
1
KOMFORTLUFTFLÖDE
TYST UTOMHUSENHET-DRIFT
Luftflödesriktningen är uppåt
i KYLNING-läge och nedåt
i UPPVÄRMNING-läge. Den här
funktionen förhindrar att kall eller varm
luft blåser rakt på din kropp. Sida 15
TYST UTOMHUSENHET-drift innebär
att utomhusenheten avger mindre ljud.
Den här funktionen är användbar om du
vill visa hänsyn mot grannarna. Sida 19
Innehåll
■ Läs före användning
Försiktighetsåtgärder ..................................... 3
5
Förberedelser före användning ..................... 9
Delarnas namn .............................................
■ Drift
AUTO · AVFUKTNING · KYLA
· UPPVÄRMNING · FLÄKT ............... 11
Ändra luftflödets riktning
och styrka .......................................... 13
KOMFORTLUFTFLÖDES-drift /
INTELLIGENT EYE-drift .................... 15
POWERFUL-drift ............................... 18
ECONO-drift /
TYST UTOMHUSENHET-drift ........... 19
Timer-avstängningsdrift ..................... 21
Timer-startdrift.................................... 22
Veckotimerdrift ................................... 23
■ Flera anslutningar
Om system med flera enheter ..................... 29
■ Skötsel
Skötsel och rengöring ................................
31
■ Felsökning
Felsökning ................................................... 36
ECONO
Den engelska texten är originalinstruktionerna.
Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.
Den här funktionen ger effektiv drift genom att
begränsa den maximala strömförbrukningen.
Det här är användbart när du använder
luftkonditioneringsanläggningen och andra
elektriska apparater samtidigt. Sida 19
2
Försiktighetsåtgärder
• Förvara den här handboken så att operatören enkelt kan hitta den.
• Läs försiktighetsåtgärderna i handboken noga innan du använder enheten.
• De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig
information om säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter, utan undantag.
VARNING
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda
till kroppsskador eller dödsfall.
Gör aldrig detta.
FÖRSIKTIGT
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda
till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara allvarliga
beroende på omständigheterna.
Se till att varken luftkonditioneringsanläggningen eller
fjärrkontrollen blir blöta.
Följ instruktionerna.
Jorda enheten ordentligt.
Rör aldrig vid luftkonditioneringsanläggningen eller
fjärrkontrollen med blöta händer.
• Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda den som referens vid behov. Om utrustningen
överlämnas till en ny användare ska även handboken medfölja.
VARNING
• För att undvika eldsvåda, explosion eller skador ska enheten inte användas när skadliga, brandfarliga eller frätande
gaser finns i närheten av enheten.
• Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är
för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.
• Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Felaktig funktion, personskador eller
skador på produkten kan uppstå om du rör vid höghastighetsfläktens blad.
• Försök inte reparera, plocka isär, ominstallera eller ändra på luftkonditioneringsanläggningen själv, eftersom detta
kan leda till vattenläckor, elstötar eller brandrisk.
• Använd aldrig brandfarlig sprej nära luftkonditioneringsanläggningen, annars kan eldsvåda uppstå.
• Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande kylmedium. Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte
genererar kall eller varm luft, kan läckande kylmedium vara orsaken. Kontakta din återförsäljare för assistans.
Köldmedlet i luftkonditioneringsanläggningen är säkert och läcker inte i normala fall.
Om köldmedlet ändå skulle läcka ut kan kontakt med öppen eldslåga resultera i en skadlig gas. Använd inte
luftkonditioneringsanläggningen förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat att läckan är åtgärdad.
• Försök inte installera eller reparera luftkonditioneringsanläggningen på egen hand. Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta leverantören eller kvalificerad personal för installation och underhåll.
• När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t.ex. om det börjar lukta bränt) ska du stänga av
strömmen och kontakta leverantören. Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftstopp, elektriska stötar
eller eldsvåda.
• Installera en jordfelsbrytare. Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
• Jorda alltid enheten. Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare eller en jordledning för telefon. Dålig jordning
kan leda till elektriska stötar.
FÖRSIKTIGT
• Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften än de avsedda. Använd inte
luftkonditioneringsanläggningen för kylning av precisionsinstrument, mat, växter, djur eller konstverk, eftersom
prestationen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana föremål kan påverkas negativt.
• Utsätt inte växter eller djur för direkt luftflöde från enheten, eftersom detta kan ha negativa effekter.
• Placera inte föremål med en öppen låga på platser som utsätts för luftflöde från enheten eftersom detta kan påverka
brännarens förbränning.
• Blockera inga luftintag eller luftutsläpp. Försämrat luftflöde kan ge upphov till otillräckliga prestanda eller andra problem.
• Sitt inte på utomhusenheten, placera inga föremål på enheten och dra inte i enheten. Det kan leda till olyckor,
till exempel fall eller att enheten välter, och därmed orsaka personskador, felfunktion eller skador på produkten.
3
FÖRSIKTIGT
• Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under inomhusenheten eller utomhusenheten. Under vissa
förhållanden kan kondens på huvudenheten eller kylmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen
droppa ned och orsaka nedsmutsning eller skador.
• Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit.
Om skador inte åtgärdas kan enheten falla eller välta och orsaka kroppsskador.
• För att undvika skador ska du inte vidröra luftintag eller aluminiumflänsar på utomhus- eller inomhusenheterna.
• Utrusningen är inte avsedd att användas av minderåriga eller omyndiga utan målsmans övervakning. Kroppsskador
kan uppstå.
• Små barn bör övervakas så att de inte leker med enheten eller fjärrkontrollen. Om ett barn av misstag kör igång
enheten kan det orsaka kroppsskador.
• Skydda inomhus- och utomhusenheten från slag och stötar, annars kan produkten skadas.
• Placera inte brandfarliga föremål, som t.ex. sprayburkar, inom 1m från luftutloppet.
Varmluften från inomhus- eller utomhusenheterna kan få sprayburkarna att explodera.
• Se till att inga husdjur kissar på luftkonditioneringsanläggningen. Det kan leda till elstötar eller eldsvåda.
• För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om utrustning, t.ex. en brännare, används tillsammans
med luftkonditioneringsanläggningen.
• Före rengöring ska enheten stängas av med strömbrytaren och sladden dras ut. Annars kan en elektrisk stöt eller
kroppsskada orsakas.
• Anslut endast luftkonditioneringsanläggningen till angiven strömkrets. Andra strömkretsar än den angivna kan orsaka
elstötar, överhettning och brand.
• Placera dräneringsslangen så att dräneringen fungerar ordentligt. Ofullständig dränering kan orsaka fuktskador på
byggnader, möbler osv.
• Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten.
Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in i enheten. När de väl kommit in i enheten kan sådana smådjur
orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda när de kommer i kontakt med strömförande komponenter.
• Placera inga föremål intill inomhusenheten.
Det kan påverka luftkonditioneringsanläggningens prestanda, produktkvalitet och livslängd.
• Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller
brist på driftkunskaper, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av
någon person som ansvarar för deras säkerhet.
Se till att anläggningen är utom räckhåll för barn, så att de inte kan leka med den.
• Undvik elektriska stötar genom att inte använda enheten med fuktiga händer.
• Tvätta inte luftkonditioneringsanläggningen med vatten, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
• Placera aldrig något som innehåller vatten (blomvaser o.s.v.) ovanför enheten, eftersom det kan orsaka elstötar eller brand.
Plats för installation.
■ Vid installation av luftkonditioneringsanläggningen i följande omgivningar bör du kontakta leverantören.
•
•
•
•
•
•
Platser med oljig miljö där ånga eller sot kan spridas.
Salta miljöer, som till exempel kustområden.
Platser där sulfidgas finns, som till exempel vid varma källor.
Platser där snö kan blockera utomhusenheten.
Se till att inomhusenheten står minst 1 meter från TV-apparater eller radioapparater (eftersom den kan orsaka ljud- och bildstörningar).
Dräneringen från utomhusenheten måste göras till ett väl dränerat område.
Ta hänsyn till grannarna när det gäller buller.
■ För installation bör en plats väljas enligt nedan.
• Platsen ska vara tillräckligt stabil för att klara av enhetens vikt och inte bidra till ökat buller eller ökad vibration vid drift.
• Platsen bör väljas så att driftbuller och luft som släpps ut från utomhusenheten inte stör dina grannar.
Elektrisk installation.
• Använd en separat strömkrets för luftkonditioneringsanläggningens strömförsörjning.
Flyttning av systemet.
• Flyttning av luftkonditioneringsanläggningen kräver särskilda kunskaper. Kontakta leverantören om du behöver flytta på
luftkonditioneringsanläggningen vid flytt eller ommöblering.
4
Delarnas namn
Inomhusenhet
Luftintag
INTELLIGENT EYEsensor
• Känner av rörelser och växlar
automatiskt mellan normal
drift och energisparläge.
Sida 15
Frontpanel
Luftutlopp
Jalusi (lodräta blad)
• Jalusiet sitter inuti luftutloppet.
Klaffar (vågräta blad)
Sida 13
Rumstemperatursensor
Modellnamnplåt
• Känner av lufttemperaturen
omkring enheten.
Sida 13
Visning
Driftlampa (grön)
Signalmottagare
TIMER-lampa (gul)
• Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
• När enheten tar emot en signal hörs
en ljudsignal.
Situation
Ljudtyp
Driftstart
pip-pip
Inställning ändrad
pip
Driften avslutas
långt pip
Sida 21,22
INTELLIGENT EYElampa (grön) Sida 16
PÅ/AV-knapp för inomhusenheten
• Tryck en gång på den här knappen för att starta enheten.
Tryck en gång till för att stänga av den.
• Driftläget anges i följande tabell.
Läge
Temperaturinställning
Luftflödeshastighet
AUTO
25°C
AUTO
• Denna knapp kan användas om fjärrkontrollen saknas.
5
■ Öppna frontpanelen
Luftfilter
Fotokatalytiskt
luftreningsfilter
av titanapatit
Utomhusenhet
• Utomhusenheten kan se annorlunda ut på vissa modeller.
Luftintag
(baksida och sida)
Utomhustemperatursensor
sensor (baksida)
Dräneringsslang
Jordningskontakt
• Sitter bakom denna kåpa.
Luftutlopp
Modellnamnplåt
Kylmediumrör och kablage
mellan enheterna
6
Delarnas namn
Fjärrkontroll
Signalsändare
Mottagare
Display (LCD)
• Visar aktuella inställningar.
(På bilden visas symbolerna i alla
sektioner i förklaringssyfte.)
• Du använder fjärrkontrollen genom
att rikta sändaren mot inomhusenheten. Om något blockerar
signalerna mellan enheten och
fjärrkontrollen, till exempel en gardin,
fungerar inte kommunikationen.
• Tappa inte fjärrkontrollen. Blöt inte
ned den.
• Maximalt avstånd för kommunikationen är ungefär 7 meter.
TEMPERATURinställningsknappar
• Ändrar temperaturinställningen.
Sida 12
Fläktinställningsknapp
• Väljer luftflödesinställningen.
PÅ/AV-knapp
Sida 14
• Tryck en gång på den här knappen
för att starta enheten.
Tryck en gång till för att stänga
av den. Sida 11
HÖG EFFEKT-knapp
• HÖG EFFEKT-drift.
Sida 18
Frontlucka
• Öppna frontluckan.
Modell
7
ARC466A9
Sida 8
■ Öppna frontluckan
Lägesväljarknapp
• Anger driftläge.
(AUTO/AVFUKTNING/
KYLNING/UPPVÄRMNING/
FLÄKT) Sida 11
Knapp för ECONOdrift/tyst drift
Inställningsknapp
för ljusstyrka Sida 9
KOMFORT/SENSORknapp
• ECONO-drift/TYST
UTOMHUSENHET-drift.
Sida 19
Svängningsknapp
• Ändra luftflödesriktningen.
Sida 13
• KOMFORTLUFTFLÖDESdrift och INTELLIGENT
EYE-drift. Sida 15
: Veckoinställningsknapp (WEEKLY)
TIMER AV-knapp
Sida 21
Timeråterställningsknapp
• Återställer timerinställningen.
Sida 21,22
• Kan inte användas med
veckotimerdrift.
: Programmeringsknapp
: Kopieringsknapp
(COPY)
: Tillbakaknapp
(BACK)
: Nästaknapp
(NEXT)
• Veckotimerdrift.
Sida 23
Valknapp
• Ändrar inställningar för
på/av-timer och veckoinställningstimer.
TIMER PÅ-knapp
Sida 22
Sida 21, 22, 23
Klockinställningsknapp Sida 10
8
Förberedelser före användning
■ Sätta i batterier
2
Positionera
och korrekt!
3
1. Avlägsna frontluckan genom att skjuta den
åt sidan.
1
2. Sätt i två batterier AAA.LR03 (alkaliska).
3. Sätt tillbaka locket.
Fjärrkontroll
■ Så här monterar du fjärrkontrollens hållare på väggen
1. Välj en plats varifrån signalerna kan nå
enheten.
2. Montera hållaren på en vägg, pelare eller
liknande plats med de lokalt införskaffade
skruvarna.
Skruvar
Hållare för fjärrkontroll
3. Placera fjärrkontrollen i dess hållare.
■ Så här anger du displayens ljusstyrka
• Ljusstyrkan för inomhusenhetens display kan ställas in.
Tryck på
Hög
.
Lågt
Av
ANM.
■ Batterier
• När du byter batterier ska du använda batterier av samma typ och ersätta båda batterierna samtidigt.
• Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid bör batterierna tas ut.
• Batterierna håller i ungefär 1 år. Om fjärrkontrollens display börjar blekna och mottagningen försämras inom ett år ska du dock byta båda
batterierna mot nya alkaliska AAA.LR03-batterier.
• De medföljande batterierna är avsedda för inledande användning av systemet.
Hur länge batterierna håller beror på när luftkonditioneringsanläggningen är tillverkad.
■ Fjärrkontrollen
• Utsätt aldrig fjärrkontrollen för direkt solljus.
• Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
• Signalkommunikationen kan eventuellt inte fungera om ett elektroniskt startat lysrör finns i rummet. Kontakta din leverantör om du har detta
problem.
• Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
9
■ Slå till strömbrytaren
• När strömmen är påslagen öppnas och stängs klaffarna på inomhusenheten en gång
för att ange referenspositionen.
■ Så här ställer du in klockan
1. Tryck på
.
• "
• "
" visas på displayen.
" och "
" blinkar.
2. Tryck på
för att ställa in aktuell veckodag.
3. Tryck på
.
• "
4. Tryck på
" blinkar.
för att ställa in klockan på rätt tid.
• Om du håller ned knappen
5. Tryck på
eller
snabbt ökas eller minskas tiden.
.
• Peka fjärrkontrollen mot inomhusenheten när du trycker på knapparna.
• " " blinkar.
ANM.
■ Om inställning av klockan
• Om inomhusenhetens interna klocka inte är inställd på rätt tid kommer TIMER PÅ, TIMER AV och VECKOTIMER inte att fungera korrekt.
10
AUTO · AVFUKTNING · KYLA
· UPPVÄRMNING · FLÄKT
Luftkonditioneringsanläggningen kan ställas in för drift i valfritt läge.
Nästa gång du sätter på luftkonditioneringsanläggningen används samma driftläge.
■ Så här startar du driften
1. Tryck på
och välj ett driftläge.
• Varje gång du trycker på knappen byts driftläget i följande ordning.
AUTO
AVFUKTNING
2. Tryck på
KYLNING
UPPVÄRMNING
FLÄKT
.
•"
" visas på displayen.
• Driftlampan lyser grönt.
Visning
■ Stänga av enheten
Tryck på
igen.
•"
" försvinner från displayen.
• Driftlampan släcks.
ANM.
LÄGE
UPPVÄRMNING
KYLA
AVFUKTNING
11
Information om driftlägena
• Eftersom denna luftkonditioneringsanläggning värmer upp rummet genom att ta värme från utomhusluften minskar
uppvärmningskapaciteten när utomhustemperaturen sjunker. Om uppvärmningseffekten är otillräcklig
rekommenderar vi att du använder en annan värmekälla i kombination med luftkonditioneringsanläggningen.
• Värmepumpsystemet värmer upp rummet genom att cirkulera varmluft i hela rummet. Efter att uppvärmningen
påbörjats tar det en stund innan rummet blir varmare.
• Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer
går systemet över till avfrostning för att ta bort frosten.
• Under avfrostningen kommer ingen varmluft ur inomhusenheten.
• Den här luftkonditioneringsanläggningen kyler rummet genom att släppa ut värmen i rummets luft utomhus.
Därför kan kylningsprestandan för luftkonditioneringsaggregatet försämras om utomhustemperaturen är hög
• Processorn styr driften så att rummets luftfuktighet minskas samtidigt som rummets temperatur bibehålls i största
möjliga mån. Den styr automatiskt temperaturen och luftflödeshastigheten, vilket gör att ingen manuell justering
av dessa funktioner är tillgänglig.
AUTO
• Vid Auto-drift väljer systemet ett lämpligt driftläge (kyla eller värme) baserat på rumstemperaturen och
utomhustemperaturen och startar driften.
• Systemet väljer automatiskt en ny inställning med jämna mellanrum för att rummets temperatur ska nå en
användarinställd nivå.
FLÄKT
• Detta läge gäller endast för fläkt.
■ Så här ändrar du temperaturinställningen
Tryck på
.
• Vad som visas på LCD-skärmen ändras när du trycker på knapparna.
Kylningsdrift
Uppvärmningsdrift
Auto-drift
18-32°C
10-30°C
18-30°C
om du vill höja temperaturen eller
Tryck på
sänka temperaturen.
om du vill
Avfuktnings- eller fläktdrift
Temperaturinställningen kan
inte ändras.
■ Driftförhållanden
■ Rekommenderad temperaturinställning
• För kylning: 26-28°C
• För uppvärmning: 20-24°C
■ Tips för energibesparing
• Kyl (värm) inte rummet för mycket.
Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
• Täck för fönster med en persienn eller en gardin.
Genom att blockera solljuset och luft utifrån ökas kylningseffekten (uppvärmningseffekten).
• Igensatta luftfilter ger försämrad funktion och slösar energi. Rengör dem ungefär varannan vecka.
■ Driftförhållanden
• Luftkonditioneraren drar alltid lite ström även när den inte används.
• Om du inte ska använda luftkonditioneringsanläggningen under en längre tidsperiod, till exempel på våren eller hösten, slår du ifrån
strömbrytaren.
• Använd luftkonditioneringsanläggningen under följande förhållanden.
LÄGE
KYLA
UPPVÄRMNING
AVFUKTNING
Driftförhållanden
Om driften fortsätter utanför detta driftområde
Utomhustemperatur: <2MXS> 10–46°C
<3/4/5MXS> –10–46°C
<RXS> –10–46°C
Inomhustemperatur: 18-32°C
Luftfuktighet inomhus: max 80 %
• En säkerhetsspärr kan avbryta driften.
(I system med flera inomhusenheter kan denna
eventuellt bara stänga utomhusenheten.)
• Kondens kan uppstå på inomhusenheten.
Utomhustemperatur: <2/3/4/5MXS> –15–24°C
<RXS> –15–24°C
Inomhustemperatur: 10-30°C
• En säkerhetsspärr kan avbryta driften.
Utomhustemperatur: <2MXS> 10–46°C
<3/4/5MXS> –10–46°C
<RXS> –10–46°C
Inomhustemperatur: 18-32°C
Luftfuktighet inomhus: max 80 %
• En säkerhetsspärr kan avbryta driften.
• Kondens kan uppstå på inomhusenheten.
• Användning utanför dessa driftområden kan göra att en säkerhetsspärr stänger av systemet.
12
Ändra luftflödets riktning
och styrka
Du kan justera luftflödesriktningen för att minska drag från inomhusenheten.
■ Så här startar du automatisk svängning
Övre och undre luftflödets riktning
Tryck på
.
• " " visas på displayen.
• Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.
Höger och vänster luftflödesriktning
Tryck på
.
•"
" visas på displayen.
• Jalusierna (lodräta blad) börjar svänga.
3D-luftflödesriktningen
Tryck på
och
.
•"
" och "
" visas på displayen.
• Klaffarna och jalusierna rör sig omväxlande.
• Du kan avbryta 3D-luftflödet genom att trycka
på
eller
igen.
Klaffarna eller jalusierna slutar röra sig.
■ Så här ställer du in klaffarna eller jalusierna i önskat läge
• Den här funktionen fungerar när klaffarna eller jalusierna är i automatiskt
svängningsläge.
Tryck på
och
när klaffarna eller
jalusierna har nått önskat läge.
• I 3D-luftflödesläge rör sig klaffarna och jalusierna omväxlande.
•"
" eller "
" försvinner från displayen.
13
■ Så här ändrar du luftflödeshastigheten
Tryck på
.
• Varje gång du trycker på
Auto
byts luftflödesinställningen i följande ordning.
Tyst drift av
inomhusenheten
Hög
Låg
Medelhög
Medellåg
Medel
• När luftflödet anges till "
" startas tyst drift för inomhusenheten så att ljudet från
enheten minskar.
• Under tyst drift för inomhusenheten är luftflödeshastigheten låg.
• Om temperaturen inte når önskad punkt ändrar du luftflödesinställningen.
• I AVFUKTNING-läget är luftflödeshastigheten inte variabel.
ANM.
■ Om klaffarnas vinklar
• Klaffens rörelseområde beror på driftläget. (Se bilden.)
Kylnings- och avfuktningsdrift
Stoppa driften
Uppvärmningsdrift
Fläktdrift
Stoppa driften
Stoppa driften
35°
60°
KOMFORTLUFTFLÖDE
Övre gräns
Övre gräns 40°
40°
90°
Undre gräns
Övre gräns
100°
95°
90°
KOMFORTLUFTFLÖDE
Undre gräns
Undre gräns
• Vid svängningsdrift under kylning rör sig inte den övre klaffen. Detta innebär inget funktionsfel.
När svängningsdrift stoppas ändras den övre klaffvinkeln enligt den nedre klaffvinkeln.
■ Om klaffarnas vinkel
• Med tredimensionellt luftflöde cirkuleras kall luft, som annars brukar samlas på rummets lägsta nivå, och varm luft, som annars brukar
samlas på rummets högsta nivå, i hela rummet, vilket förhindrar att kalla och varma områden bildas.
■ Om inställning av luftflödeshastighet
• Vid låga luftflöden är även kyleffekten (uppvärmningseffekten) lägre.
FÖRSIKTIGT
• Använd alltid fjärrkontrollen för att justera jalusi- och klaffvinklar. Om du försöker flytta klaffarna och jalusierna för hand när de svänger kan
mekanismen förstöras.
• Använd alltid fjärrkontrollen för att justera jalusivinklar. I luftutloppet roterar en fläkt med hög hastighet.
14
KOMFORTLUFTFLÖDES-drift /
INTELLIGENT EYE-drift
■ Komfortluftflödesdrift
Luftflödet går uppåt vid kylningsdrift och nedåt vid uppvärmning, vilket ger ett behagligt luftflöde som inte
kommer i kontakt med människor.
Kylningsdrift
Uppvärmningsdrift
■ INTELLIGENT EYE-drift
"INTELLIGENT EYE" är den infraröda sensor som känner av om människor finns i rummet.
Om ingen finns i rummet på mer än 20 minuter övergår driften automatiskt till energispardrift.
INTELLIGENT EYE-sensorn i följande situationer.
■ En människa identifieras i område 1.
Område 1
Område 2
■ Människor identifieras i båda
områdena.
Område 1
■ En människa identifieras i område 2.
Område 1
Område 2
■ Inga människor identifieras i något
av områdena.
Område 2
Använd INTELLIGENT EYE-drift i kombination
med komfortluftflödesdrift.
Aggregatet försätts i energisparläge efter
20 minuter.
*Luftflödesriktningen kan skilja sig från
illustrationen beroende på vad människorna
i områdena gör.
INTELLIGENT EYE-drift är bra för energibesparing
■ Energisparläge
• Om ingen rörelse upptäcks i rummet på 20 minuter startas energisparläget.
• Temperaturen ändras i steg om -2 °C i uppvärmning / +2 °C i kylning / +2°C i torkning från den inställda temperaturen.
När rumstemperaturen ändras i steg om 30°C ändras temperaturen +1°C i kylningsdrift / +1°C i luftavfuktningsdrift från den inställda
temperaturen.
• I den här driften minskar luftflödet något vid ren fläktdrift.
■ Kombinerad KOMFORTLUFTFLÖDES-drift och INTELLIGENT EYE-drift
Aggregatet kan startas med komfortluftflödesdrift i kombination med Intelligent Eye-drift.
15
■ Så här startar du driften
Tryck på
och välj önskat läge.
• Varje gång
trycks ned visas en ny inställning på LCD-displayen.
• INTELLIGENT EYE-lampan lyser grönt.
Visning
• Genom att välja "
" bland följande ikoner kommer aggregatet att köras
i komfortluftflödesdrift kombinerat med Intelligent Eye-drift.
tom
KOMFORTLUFTFLÖDE
INTELLIGENT EYE
Kombination
Ingen inställning
• När klaffarna (vågräta blad) rör sig kommer driften enligt ovan att stoppa dem.
• Lampan är tänd så länge rörelser av människor identifieras.
■ Så här avbryter du driften
Tryck på
och välj "tom" på displayen.
• INTELLIGENT EYE-lampan släcks.
Visning
Driftläge
KOMFORTLUFTFLÖDE
INTELLIGENT EYE
•
Tom
KOMFORTLUFTFLÖDE och
INTELLIGENT EYE
Ingen funktion
Förklaring
Klaffarna justerar luftflödesriktningen uppåt vid
kylning och justerar luftflödesriktningen nedåt
vid uppvärmning. Sida 15
Sensorerna identifierar människors rörelse
i sensorområdena och jalusierna justerar luftflödesriktningen till ett område utan människor.
När inga människor identifieras övergår
aggregatet i energisparläge. Sida 15
Aggregatet är i komfortluftflödesdrift kombinerat
med Intelligent Eye-drift. Sida 15
−
16
KOMFORTLUFTFLÖDES-drift /
INTELLIGENT EYE-drift
ANM.
■ Om komfortluftflödesdrift
• Klaffpositionen ändras så att luft inte blåser direkt på de som finns i rummet.
• POWERFUL-drift och komfortluftflödesdrift kan inte användas samtidigt.
Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
• Luftflödeshastigheten är inställd på AUTO. Om uppåt- eller nedåtriktat luftflöde väljs kommer komfortluftflödesdriften att avbrytas.
■ Om INTELLIGENT EYE-drift
• Användningsområdet är som följer.
Lodrät vinkel 90°
(Sett från sidan)
Vågrät vinkel 110°
(Sett uppifrån)
90°
7m
55° 55°
7m
• Med aggregatet i INTELLIGENT EYE-läge kommer jalusiet att justera luftflödesriktningen om det finns människor i sensorområdet för
INTELLIGENT EYE så att luftflödet till vänster eller höger inte riktas mot människor.
Om inga människor identifieras i varken område 1 eller område 2 under 20 minuter övergår aggregatet i energisparläge med den inställda
temperaturen anpassad med 2°C.
Aggregatet kan övergå i energisparläge även om det finns människor i områdena.
Detta kan bero på de kläder människorna har på sig eller om de inte rör sig i områdena.
• Luftflödesriktningen från jalusiet kommer att vara åt vänster om det finns människor i både område 1 och 2 eller om det finns någon precis
framför sensorerna eftersom sensorerna på båda sidorna identifierar denne.
• På grund av sensorns position kan människor utsättas för luftflödet från inomhusenheten om de är nära dess framsida.
Om det finns människor nära inomhusenhetens framsida eller i båda områdena rekommenderar vi att du använder komfortluftflöde i
kombination med INTELLIGENT EYE. När de används tillsammans riktas luftflödet inte direkt mot människor.
• Sensorn känner eventuellt inte av objekt längre än 7 meter bort. (Se användningsområde.)
• Sensorns avkänningskänslighet ändras beroende på inomhusenhetens placering, hur fort personer passerar, temperaturintervallet osv.
• Sensorn kan också av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner och ljus som reflekteras från speglar.
• INTELLIGENT EYE-drift fungerar inte vid POWERFUL-drift.
• Nattläge
Sida 21 fungerar inte om du använder INTELLIGENT EYE-drift.
■ Om kombinering av komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift
• Luftflödeshastigheten är inställd på AUTO. Om uppåt- eller nedåtriktat luftflöde väljs kommer komfortluftflödesdriften att avbrytas.
Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
• Klaffarna justerar luftflödesriktningen uppåt (i kylningsdrift) och nedåt (vid uppvärmning), medan INTELLIGENT EYE-sensorerna identifierar
människors rörelse. När sensorerna identifierar människor justerar jalusierna luftflödesriktningen så att luften inte blåser direkt på dem.
Om inga människor identifieras övergår aggregatet i energisparläge efter 20 minuter.
FÖRSIKTIGT
• Placera inga stora föremål i närheten av sensorn.
Placera inte heller några värmekällor eller luftfuktare inom sensorns avkänningsområde. Den här sensorn kan identifiera oönskade föremål.
• Behandla INTELLIGENT EYE-sensorn med varsamhet. Annars kan den skadas och sluta fungera.
17
POWERFUL-drift (snabbstart)
Snabbstart ger snabbt maximal kyleffekt (uppvärmningseffekt) i alla driftlägen.
Du kan få maximal kapacitet.
■ Så här startar du POWERFUL-drift
Tryck på
under drift.
• POWERFUL-driften avslutas efter 20 minuter. Systemet övergår automatiskt till de
inställningar som användes innan POWERFUL-drift startades.
•"
" visas på displayen.
■ Så här avbryter du POWERFUL-drift
Tryck på
•"
igen.
" försvinner från displayen.
[Exempel:]
■ Normal drift
■ HÖG EFFEKT-drift
• Om du snabbt vill uppnå
kylningseffekt startar du
HÖG EFFEKT-drift.
• HÖG EFFEKT-driften körs
i 20 minuter.
■ Tillbaka till normal
drift
ANM.
■ Om POWERFUL-drift
• När du använder POWERFUL-drift är vissa funktioner inte tillgängliga.
• Kraftfull drift kan inte användas tillsammans med ECONO-drift, komfortluftflödesdrift eller tyst drift.
Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
• POWERFUL-drift kan endast anges när enheten körs. När
trycks in avbryts inställningarna och "
" försvinner från displayen.
• POWERFUL-drift ökar inte luftkonditioneringsanläggningens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.
• I kylnings- och uppvärmningsdrift
För maximering av kylningseffekten (uppvärmningseffekten) ökas kapaciteten för utomhusenheten och luftflödet är inställt på maxnivån.
Temperatur- och luftflödesinställningar kan inte ändras.
• I avfuktningsdrift
Temperaturinställningen sänks med 2,5°C och luftflödet ökas något.
• I fläktdrift
Luftflödesinställningen är inställd på den högsta inställningen och kan inte ändras.
• I AUTO-drift
Kylningseffekten (uppvärmningseffekten) kan maximeras om kapaciteten för utomhusenheten ökas och luftflödet ställs in på den högsta
nivån.
• Om du använder prioritetsrumsinställning
Se informationen om multisystem. Sida 29
18
ECONO-drift/TYST
UTOMHUSENHET-drift
■ ECONO-drift
ECONO-drift är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen.
Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten
körs parallellt med andra apparater.
[Exempel:]
Normal drift
ECONO-drift
• Om luftkonditioneringsanläggningen och andra apparater
som kräver hög strömförbrukning används samtidigt,
kan en strömbrytare utlösas när luftkonditioneringsanläggningen används med maximal kapacitet.
• Luftkonditioneringsanläggningens maximala strömförbrukning begränsas när du använder ECONO-drift.
Överspänningsskyddet utlöses nästan aldrig, även
om luftkonditioneringsanläggningen används samtidigt
som andra apparater.
Arbetsström och strömförbrukning
Max vid normal drift
Normal drift
Max vid ECONO-drift
ECONO-drift
Tid
• Detta diagram är en representation endast avsett som
illustration.
Den maximala arbetsströmmen och strömförbrukningen
för aggregatet i ECONO-drift varierar beroende på vilken
utomhusenhet som är ansluten.
Från start till inställd temperatur uppnåtts
■ TYST UTOMHUSENHET-drift
TYST UTOMHUSENHET-drift sänker utomhusenhetens ljudnivå genom att ändra dess frekvens och fläkthastighet.
Denna funktion är bra för drift nattetid.
[Exempel:] Använda TYST UTOMHUSENHET-drift på natten.
• Utomhusenheten bullrar
mindre.
Den här funktionen är
användbar om du vill visa
hänsyn mot grannarna.
19
■ Så här startar du driften
Tryck på
• Varje gång
och välj önskat läge.
trycks ned visas en ny inställning på LCD-displayen.
tom
ECONO
TYST UTOMHUSENHETDRIFT
Kombination
Ingen inställning
■ Så här avbryter du driften
Tryck på
och välj "tom" på displayen.
ANM.
■ Om ECONO-drift
• ECONO-drift kan endast anges när enheten körs. När
trycks in avbryts inställningarna och "
" försvinner från displayen.
• ECONO-drift är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen för utomhusenheten (driftfrekvens).
• ECONO-drift fungerar med AUTO, KYLNING, AVFUKTNING och UPPVÄRMNING.
• Kraftfull drift och ECONO-drift kan inte användas samtidigt.
Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
• Om strömförbrukningen redan är låg sänker inte ECONO-driften den ytterligare.
■ Om tyst drift av utomhusenheten
• Om du använder ett multisystem kommer den här funktionen bara att fungera om alla använda inomhusenheter ställs in för tyst drift av
utomhusenheten. Se informationen om multisystem om du använder prioritetsrumsinställning. Sida 29
• Denna funktion är tillgänglig för kylning, uppvärmning och AUTO-drift.
Ej tillgängligt i fläkt- och avfuktningsläge.
• POWERFUL-drift och tyst drift av utomhusenheten kan inte användas samtidigt.
Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
• Om luftkonditioneringsanläggningen stängs av med fjärrkontrollen eller inomhusenhetens PÅ/AV-knapp under tyst drift av utomhusenheten,
kommer fjärrkontrollens display fortfarande att visa "
".
• TYST UTOMHUSENHET-drift minskar varken frekvensen eller fläkthastigheten om dessa redan har sänkts tillräckligt.
20
OFF TIMER-drift
Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också
använda OFF TIMER och ON TIMER tillsammans.
■ Så här använder du OFF TIMER
• Kontrollera att klockan är rätt inställd.
Ställ annars in klockan på rätt tid. Sida 10
1. Tryck på
.
• "
• "
•"
" visas på displayen.
" blinkar.
" och veckodagen försvinner från displayen.
2. Tryck på
tills tidsinställningen nått önskad
punkt.
• Varje gång du trycker in knappen ökar eller minskar tidsinställningen med 10 minuter.
Om du håller ned knappen ändras tiden snabbare.
3. Tryck på
igen.
•"
" och inställningstiden visas på displayen.
• TIMER-lampan lyser gult. Sida 5
Visning
■ Avbryta OFF TIMER-drift
Tryck på
.
•"
" och inställningstiden försvinner från displayen.
• " " och veckodagen visas på displayen.
• TIMER-lampan släcks.
ANM.
■ Om timerdrift
• När timern är inställd visas inte aktuellt klockslag.
• När du angivit en tid för timern sparas tidsinställningen i minnet. Minnet nollställs när du byter fjärrkontrollens batterier.
• När du styr enheten via timern kan den egentliga driftlängden skilja sig från den tid som angivits av användaren. (Maximalt ca. 10 minuter)
■ Nattläge
• När OFF TIMER angivits justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5 °C upp vid kylning, 2,0 °C ned
vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare nattsömn.
21
ON TIMER-drift
■ Så här använder du timer-startdrift
• Kontrollera att klockan är rätt inställd.
Ställ annars in klockan på rätt tid. Sida 10
1. Tryck på
.
• "
• "
•"
" visas på displayen.
" blinkar.
" och veckodagen försvinner från displayen.
2. Tryck på
tills tidsinställningen nått önskad
punkt.
• Varje gång du trycker in knappen ökar eller minskar tidsinställningen med 10 minuter.
Om du håller ned knappen ändras tiden snabbare.
3. Tryck på
igen.
•"
" och inställningstiden visas på displayen.
• TIMER-lampan lyser gult. Sida 5
Visning
■ Så här återgår du till normal drift
Tryck på
.
•"
" och inställningstiden försvinner från displayen.
• " " och veckodagen visas på displayen.
• TIMER-lampan släcks.
■ Så här kombinerar du ON TIMER och OFF TIMER
• Ett exempel på en inställning med en kombination av de 2 timerfunktionerna visas
nedan.
Exempel
Aktuellt klockslag: 23:00 (Enheten är påslagen)
OFF TIMER vid 00:00
Kombination
TIMER PÅ vid 14:00
ANM.
■ I följande fall måste du ställa in timern igen.
• När en säkring har gått.
• Efter ett strömavbrott.
• När du har bytt batterier i fjärrkontrollen.
22
Veckotimerdrift
Upp till 4 timerinställningar kan sparas för varje veckodag. Det är bekvämt om veckotimer anges efter en
familjs livsstil.
■ Användningsexempel för veckotimer
Exempel: Samma timerinställningar används för veckan från måndag till fredag, medan andra timerinställningar används
för helgen.
[Måndag]
Gör timerinställningar upp till program 1–4.
Program 1
PÅ
Sida 24
Program 2
AV
Program 3
PÅ
Program 4
AV
25°C
6:00
27°C
8:30
ON
[Tisdag]
till
[Fredag]
17:30
OFF
22:00
ON
OFF
Använd kopieringsläget för att göra inställningar för tisdag till fredag, eftersom detta är samma
inställningar som för måndag. Sida 26
Program 1
PÅ
Program 2
AV
Program 3
PÅ
Program 4
AV
25°C
6:00
27°C
8:30
17:30
[Lördag]
Inga timerinställningar
[Söndag]
Gör timerinställningar upp till program 1–4.
Program 1
PÅ
Sida 24
Program 2
AV
25°C
8:00
ON
Program 3
AV
Program 4
PÅ
19:00
21:00
27°C
10:00
OFF
22:00
OFF
27°C
ON
• Upp till 4 inställningar per dag och upp till 28 inställningar per vecka kan göras med VECKOTIMER. Effektiv användning
av kopieringsläget gör det enkelt att göra inställningar.
• Användning av inställningarna PÅ-PÅ-PÅ-PÅ gör det t.ex. möjligt att schemalägga driftläge och ange
temperaturinställningar. Dessutom kan bara avstängningstiden anges för varje dag med inställningarna AV-AV-AV-AV.
Det här kommer att stänga av luftkonditioneringsanläggningen automatiskt om användaren glömmer att stänga av den.
23
■ Så här använder du VECKOTIMER-drift
Inställningsläge
• Kontrollera att klockan och veckodagen är inställda. Ställ annars in rätt klockslag och datum.
Sida 10
Program 1
PÅ
[Måndag]
Program 2
AV
Program 3
PÅ
25°C
Program 4
AV
27°C
6:00
8:30
17:30
22:00
Inställningar
Dag och siffra
PÅ/AV
1. Tryck på
Tid
Temperatur
.
• Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.
• 1 till 4 inställningar kan göras per dag.
2. Tryck på
för att ställa in önskad veckodag
och inställningsnummer.
• Tryck på
för att ändra inställningsnumret och veckodagen.
3. Tryck på
.
• Veckodag och inställningsnummer ställs in.
•"
" och "
" blinkar.
4. Tryck på
• Om du trycker på
Om du trycker på
TIMER PÅ
för att välja önskat läge.
ändras inställningen för "
" eller "
" i ordning.
växlas visning av följande på displayen i ordning.
TIMER AV
tom
• Om du redan gjort inställningen raderas den om du väljer "tom".
• Gå till steg 9 om "tom" valts.
• Återgå till inställning av veckodag och inställningsnummer genom att trycka på
5. Tryck på
.
.
• ON/OFF TIMER-läge ställs in.
•"
" och tiden blinkar.
24
Veckotimerdrift
6. Tryck på
för att ställa in önskad tid.
• Tiden kan ställas in mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.
för att återgå till inställningen för stopp start med timern.
• Tryck på
• Gå till steg 9 när du ställer in TIMER AV.
7. Tryck på
.
• Tiden ställs in.
•"
" och temperaturen blinkar.
8. Tryck på
för att ställa in önskad
temperatur.
• Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C.
KYLNING eller AUTO: Enheten används vid 18°C, även om den ställs in på 10 till
17°C.
UPPVÄRMNING eller AUTO: Enheten används vid 30 °C, även om den ställs in på
31 till 32 °C.
• Tryck på
för att återgå till tidsinställningen.
• Den inställda temperaturen visas endast när lägesinställningen är aktiv.
9. Tryck på
.
• Se till att du riktar fjärrkontrollen mot huvudenheten och att du hör en
mottagningssignal och kan se driftlampan blinka.
• Temperaturen ställs in i TIMER PÅ-drift, och tiden ställs in i TIMER AV-drift.
• Nästa inställningsskärm visas.
• Om du vill gå vidare till andra inställningar upprepar du proceduren från steg 4.
• TIMER-lampan lyser gult. Sida 5
Visning
10. Tryck på
för att slutföra inställningen.
•"
" visas på displayen och VECKOTIMER-drift aktiveras.
• En gjord inställning kan enkelt kopieras och samma inställningar användas för en
annan veckodag. Läs mer i informationen om kopieringsläget. Sida 26
ANM.
■ Om veckotimer
• Glöm inte att först ställa in klockan på fjärrkontrollen.
Sida 10
• Veckodag, ON/OFF TIMER-läge, tid och inställningstemperatur (endast för ON TIMER-läge) kan ställas in för veckotimern.
Övriga inställningar för ON TIMER utgår från de inställningar som gjorts strax innan driften.
• Veckotimer och ON/OFF TIMER kan inte användas samtidigt. TIMER PÅ/AV har prioritet om den är inställd medan VECKOTIMER
fortfarande är aktiv. VECKOTIMER försätts i standby-läge och "
" försvinner från displayen. När TIMER PÅ/AV är på aktiveras
VECKOTIMER automatiskt.
• Avstängning med strömbrytaren, strömavbrott och liknande gör att drift av inomhusenhetens interna klocka inte är korrekt. Återställ klockan.
Sida 10
25
Kopieringsläge
• En gjord inställning kan kopieras till en annan veckodag. Hela inställningen för den valda
veckodagen kopieras.
Program 1
PÅ
[Måndag]
COPY
[Tisdag]
till
[Fredag]
Program 2
AV
Program 3
PÅ
25°C
Program 4
AV
27°C
6:00
8:30
Program 1
PÅ
Program 2
AV
17:30
22:00
Program 3
PÅ
Program 4
AV
25°C
27°C
6:00
8:30
17:30
22:00
Inställningar
Bekräfta
Kopiera
1. Tryck på
Klistra in
Normal
.
2. Tryck på
för att bekräfta vilken veckodag
som ska kopieras.
3. Tryck på
.
• Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.
4. Tryck på
för att ställa in den veckodag
som ska kopieras till.
5. Tryck på
.
• Se till att du riktar fjärrkontrollen mot huvudenheten och att du hör en
mottagningssignal och kan se driftlampan blinka.
• Inställningen kopieras till den valda veckodagen. Hela inställningen för den valda
veckodagen kopieras.
• Du kan fortsätta kopiera inställningar till andra veckodagar genom att upprepa steg 4
och 5.
• TIMER-lampan lyser gult.
6. Tryck på
ANM.
•"
för att slutföra inställningen.
" visas på displayen och VECKOTIMER-drift aktiveras.
■ Om kopieringsläge
• Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras i kopieringsläge.
Om du vill ändra en inställning för en veckodag enskilt efter att ha kopierat inställningar för en vecka trycker du på
inställningarna enligt stegen i inställningsläget. Sida 24
och ändrar
26
Veckotimerdrift
■ Bekräfta en inställning
• Inställningen kan bekräftas.
Inställningar
Normal
Bekräfta
1. Tryck på
.
• Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.
2. Tryck på
för att ställa in önskad veckodag
och inställningsnummer som ska bekräftas.
• Om du trycker på
visas inställningsinformationen.
• Om du vill ändra de bekräftade inställningarna väljer du inställningsnummer och
trycker på
.
Läget ändras till inställningsläge. Gå till steg 2 a inställningsläget. Sida 24
3. Tryck på
för att avsluta bekräftelseläget.
■ Så här avbryter du veckotimerdrift
Tryck på
displayen.
medan "
" visas på
•"
" försvinner från displayen.
• TIMER-lampan släcks.
• Tryck på
igen för att återaktivera VECKOTIMER-drift.
• Om en inställning som inaktiverats med
gjorda inställningen.
aktiveras igen används den senast
FÖRSIKTIGT
• Om inte alla inställningar visas inaktiverar du VECKOTIMER-driften en gång. Tryck sedan på
driften.
27
igen för att återaktivera VECKOTIMER-
■ Radera inställningar
Den enskilda inställningen
1. Tryck på
.
• Veckodag och inställningsnumret visas.
2. Tryck på
för att ställa in önskad veckodag
och inställningsnummer som ska raderas.
3. Tryck på
•"
.
" och "
" eller "
4. Tryck på
" blinkar.
och välj " tom ".
• Om du trycker på
ändras TIMER PÅ/AV-läget.
Om du trycker på
växlas visning av följande på displayen i ordning.
• Det görs ingen inställning om du väljer "tom".
TIMER PÅ
TIMER AV
5. Tryck på
tom
.
• Den valda inställningen raderas.
6. Tryck på
.
• Om det finns andra inställningar aktiveras VECKOTIMER-drift.
Inställningarna för varje veckodag
• Denna funktion kan användas för att ta bort inställningar för alla veckodagar.
• Den kan användas vid bekräftelse eller inställning av reservationer.
1. Tryck på
för att välja vilken veckodag som
ska raderas.
2. Håll ned
i cirka 5 sekunder.
• Hela inställningen för den valda veckodagen raderas.
Alla inställningar
Håll ned
i cirka 5 sekunder under normal visning.
• Se till att du riktar fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal.
• Denna operation är inte effektiv när VECKOTIMER används.
• Alla inställningar raderas.
28
Om multisystem
Detta system har en utomhusenhet ansluten till flera inomhusenheter.
■ Välja driftläge
Med prioritetsrumsinställning som
är inaktiv eller inte installerad.
Med flera inomhusenheter igång har den enhet som först
startades prioritet.
I det här fallet bör du använda samma driftläge för enheter
som startas senare.
De går annars över i standby-läge och driftlampan blinkar.
Detta är ingen felsignal.
Rum A
Rum B
Rum C
Rum D
ANM.
Utomhusenhet
■ Om driftläge för multisystem
• Kylnings-, avfuktnings- och fläktdrift kan användas samtidigt.
• I AUTO-drift väljs automatiskt kylning eller uppvärmning, beroende på rumstemperaturen.
Därför är AUTO-drift tillgängligt när du väljer samma driftläge som det som används för den enhet som startas först.
FÖRSIKTIGT
• Vanligtvis ges prioritet till driftläget i det rum där den första enheten finns, men följande situationer är undantag så de bör betänkas.
Om driftläget i det första rummet är fläktdrift och du väljer uppvärmningsdrift i något efterföljande rum ges prioritet till uppvärmningsdriften. I
denna situation kommer enheten som körs i fläktdrift att övergå till standby-läge och driftlampan att blinka.
Med prioritetsrumsinställning.
Se prioritetsrumsinställning på nästa sida.
■ Tyst nattläge (endast för KYLNING)
Tyst nattläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta leverantören för mer information.
Tyst nattläge minskar utomhusenhetens driftljud under nattetid för att undvika att störa grannar.
• Tyst nattläge aktiveras när temperaturen faller 5 °C eller mer under den högsta temperatur som uppmätts under dagen.
När temperaturskillnaden är mindre än 5 °C aktiveras denna funktion därför inte.
• Tyst nattläge ger en något försämrad funktion.
■ TYST UTOMHUSENHET-drift
Se TYST UTOMHUSENHET-drift.
Sida 19
Med prioritetsrumsinställning som är inaktiv eller inte installerad.
Vid tyst drift av utomhusenheten med ett multisystem bör alla inomhusenheter ställas in för tyst drift av utomhusenheten med
fjärrkontrollen.
Du stänger av tyst drift av utomhusenheten med fjärrkontrollen för någon av inomhusenheterna.
Displayen för de övriga enheterna kommer dock fortfarande att indikera tyst drift av utomhusenheten.
Vi rekommenderar att du stänger av funktionen för alla enheterna med fjärrkontrollen.
Med prioritetsrumsinställning.
Se prioritetsrumsinställning på nästa sida.
29
■ Lägeslås kyla/uppvärmning
Kylnings-/uppvärmningsläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare
för hjälp. Låsning av kylnings-/uppvärmningsläge gör att enheten endast kan användas för kylning eller uppvärmning.
Denna funktion är användbar om du vill ställa in alla inomhusenheter som är anslutna till ett multisystem för samma driftläge.
ANM.
• Låsning av kylnings-/uppvärmningsläget går inte att aktivera med prioritetsrumsinställning.
■ Prioritetsrumsinställning
Prioritetsrumsinställning kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp.
Enheten i det rum som utses som prioritetsrum gäller före de andra i följande situationer.
Driftlägesprioritet
• Eftersom driftläget för enheten i prioritetsrummet åsidosätter andra inställningar kan användaren välja ett annat driftläge i
andra rum.
[Exempel:]
• Rum A är prioritetsrum i exemplen.
När kylningsdrift väljs i rum A medan följande driftlägen gäller i rum B, C och D:
Driftläge i rum B, C och D
KYLA, AVFUKTNING eller FLÄKT
UPPVÄRMNING
AUTO
Status för rum B, C och D när enheten i rum A är inställd för kylning
Aktuellt driftläge fortsätter
Enheten övergår i standby-läge. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.
Om enheten ställts in för kylning fortsätter driften. Om enheten ställts in för UPPVÄRMNING startas
standby-läget. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.
Prioritet vid HÖG EFFEKT-drift
[Exempel:]
• Rum A är prioritetsrum i exemplen.
Inomhusenheterna i rum A, B, C och D är alla påslagna. Om enheten i rum A övergår till HÖG EFFEKT-drift kommer
driftkapaciteten att koncentreras till rum A. När detta sker kan funktionen för kylning (uppvärmning) hos enheterna i rum
B, C och D försämras något.
Prioritet vid TYST UTOMHUSENHET-drift
[Exempel:]
• Rum A är prioritetsrum i exemplen.
Det räcker att välja tyst drift för enheten i rum A för att tyst drift av utomhusenheten ska aktiveras.
Du behöver inte ställa in alla inomhusenheter för tyst drift.
30
Skötsel och rengöring
■ Snabbreferens
Så här öppnar/stänger du frontpanelen
• Håll i båda ändarna av frontpanelen och dra den sedan öppen.
• Tryck på båda sidorna av frontpanelen när du stänger den.
Rengöra delar
Frontpanel
Frontpanel
• Torka av med en fuktad
mjuk trasa.
Om det finns
störande smuts
Sida 32
Luftfilter
• Dammsug eller tvätta filtret.
En gång varannan
vecka
Sida 33
Fotokatalytiskt luftreningsfilter av titanapatit
• Dammsug eller byt ut filtret.
[Rengöring]
[Utbyte]
En gång i halvåret
En gång vart tredje år
Sida 34
Sida 34
Om rengöring
■ Vid rengöring får följande material inte användas.
• Vatten varmare än 40 °C.
• Bensin, thinner eller andra flyktiga oljor.
• Polermedel.
• Grova borstar, andra hårda föremål.
FÖRSIKTIGT
• Innan du rengör anläggningen ska du avbryta driften och slå av strömbrytaren.
• Vidrör inte inomhusenhetens aluminiumflänsar. Om du gör det kan detta leda till skador.
31
Inomhusenhet
och fjärrkontroll
• Torka med en torr och mjuk
trasa.
Om det finns
störande smuts
■ Borttagning av frontpanelen
1. Ta bort frontpanelen.
• Öppna frontpanelen antingen åt vänster eller
åt höger och dra den mot dig.
Detta kopplar från rotationsaxeln på ena sidan.
• Koppla sedan bort frontpanelaxeln på andra
sidan på samma sätt.
2) Dra
1) Skjut
2. Rengör frontpanelen.
• Torka av med en fuktad mjuk trasa.
• Endast neutrala rengöringsmedel får användas.
• Om du gör rent panelen med vatten bör du torka
av den med en trasa och låta den torka helt
i skuggan efter rengöringen.
3. Sätt tillbaka frontpanelen.
• Justera frontpanelens axlar till vänster och höger
med spåren och skjut sedan in dem helt.
Frontpanelaxel
Springa
• Stäng frontpanelen försiktigt.
• Tryck på både sidorna och mitten
av frontpanelen.
FÖRSIKTIGT
• När du tar bort eller monterar frontpanelen bör du stå på ett stadigt underlag och vara försiktig.
• När du tar bort eller monterar frontpanelen ska du stödja den ordentligt med ena handen så att du inte tappar den.
• Kontrollera att frontpanelen sitter ordentligt på plats när du rengjort den.
32
Skötsel och rengöring
■ Luftfilter
1. Dra ut luftfiltren.
Om dammet inte lossnar
• Öppna frontpanelen.
• Tryck försiktigt upp filterfliken i mitten av varje
luftfilter och dra sedan ned filtret.
• Tvätta luftfiltren med neutralt rengöringsmedel utspätt
i ljummet vatten och låt dem torka i skuggan.
1) Tryck
3. Sätt tillbaka luftfiltren
på plats och stäng
frontpanelen.
• Tryck på både sidorna och mitten
av frontpanelen.
2) Dra ned
2. Rengör luftfiltren med
vatten eller dammsug
dem.
• Se till att ta bort det fotokatalytiska titanapatitluftreningsfiltret. Se informationen om fotokatalytiska titanapatitluftreningsfiltret.
• Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren
varannan vecka.
FÖRSIKTIGT
• Rör inte vid aluminiumflänsarna med bara händerna när du sätter dit eller tar bort filtret.
33
■ Fotokatalytiskt luftreningsfilter av titanapatit
1. Lossa det fotokatalytiska
titanapatitluftreningsfiltret.
• Öppna frontpanelen och dra ut luftfiltren.
• Håll i ramens infällda delar och lossa de
4 fästena.
[Utbyte]
Ta bort flikarna på filterramen
och byt till ett nytt filter.
• Kasta inte bort filterramen. Använd filterramen
igen när du bytt ut det fotokatalytiska
titaniumapatitluftreningsfiltret.
• Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart
avfall.
Fäste
2. Rengör eller byt ut det
3. Sätt tillbaka luftfiltren
på plats och stäng
frontpanelen.
fotokatalytiska titanapatitluftreningsfiltret.
• Tryck på både sidorna och mitten av
frontpanelen.
[Underhåll]
2-1 Dammsug och blötlägg i ljummet
vatten i 10–15 minuter vid svår
nedsmutsning.
• Ta inte ut filtret ur ramen vid rengöring.
ANM.
2-2 Efter rengöring skakar du av vattnet
och låter det torka på en skuggig
plats.
• Eftersom materialet är gjort av polyester ska du
inte vrida ur filtret när det tvättats.
• Drift med smutsiga filter:
– ingen luktreducering,
– ingen luftrengöring,
– sämre uppvärmnings- eller kyleffekt och
– möjliga luktproblem.
• Sopsortera gamla filter som icke-brännbart avfall.
• Du kan beställa fotokatalytiska titanapatitluftreningsfilter
hos leverantören av luftkonditioneringsanläggningen.
Art.
Artikelnummer
Fotokatalytiskt
titanapatitluftreningsfilter (utan ram)
1 uppsättning
KAF970A46
34
Skötsel och rengöring
■ Kontrollera enheterna
■ Kontrollera att fundament, ställning och andra komponenter av utomhusenheten inte skadats.
■ Kontrollera att ingenting blockerar luftintagen och luftutloppen på varken inomhus- eller utomhusenheten.
■ Kontrollera att dräneringen fungerar som den ska under kylnings- och uppvärmningsdrift.
• Om det inte kommer något dräneringsvatten kan det finnas en läcka i inomhusenheten. Stäng av luftkonditioneraren och
kontakta servicepersonal.
■ Förberedelser för långa driftstopp
1. Kör enheten i fläktläge i flera timmar vid vackert väder för att
torka ut insidan.
• Tryck på
• Tryck på
och välj "
"-drift.
och starta driften.
2. När driften avbrutits slår du av strömbrytaren för
luftkonditioneringsanläggningen.
3. Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
4. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.
• Om flera inomhusenheter är anslutna ska du kontrollera att UPPVÄRMNING-läget inte används i något annat rum
innan du påbörjar FLÄKT-driften. Sida 29
■ Regelbundet underhåll av systemet rekommenderas
• Under vissa driftförhållanden kan insidan på luftkonditioneringsanläggningen bli hårt nedsmutsad efter långvarig
användning, vilket kan leda till försämrad funktion. Vi rekommenderar att du regelbundet låter en specialist utföra underhåll,
detta i tillägg till det underhåll användaren ska göra.
• Kontakta leverantören för specialistunderhåll.
• Kostnaden för underhållet betalas av användaren.
■ Viktig information om det kylmedium som används
• Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.
Kylmediumtyp: R410A
GWP(1)-värde: 1975
(1) GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)
• Regelbundna inspektioner för kylmediumläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell lagstiftning.
Kontakta din lokala leverantör för mer information.
35
Felsökning
■ Följande situationer innebär inte att något är fel.
• Följande situationer innebär inte att något är fel på luftkonditioneringsanläggningen, utan har naturliga orsaker. Du kan
fortsätta använda enheten.
Inomhusenhet
Klaffarna börjar inte svänga
omedelbart.
• Aggregatet justerar klaffarnas position. Klaffarna
börjar snart röra sig.
Luftkonditioneringsanläggningen slutar
generera ett luftflöde under driften.
• När den inställda temperaturen uppnåtts minskar
luftflödet och driften stoppas stoppas så att inte ett
kallt luftflöde ska uppstå (under uppvärmning) eller
så att luftfuktigheten inte ska stiga (under kylning).
Driften återupptas automatiskt när inomhustemperaturen stiger eller faller.
Driften startar inte omedelbart.
■ När "PÅ/AV"-knappen tryckts in igen efter
att driften avbrutits.
■ När driftläget ändrats.
• Detta är ett skydd för luftkonditioneringsenheten.
Du bör vänta i cirka 3 minuter.
Uppvärmningen avbröts plötsligt
och ett strömmande ljud hörs.
• Utomhusenheten avfrostas.
Uppvärmningsdriften startar när utomhusenheten
är avfrostad. Vänta i ca 4 till 12 minuter.
Ett ljud hörs.
■ Ett ljud som rinnande vatten hörs
• Ljudet uppstår eftersom kylmediet i
luftkonditioneringsanläggningen strömmar.
• Detta är ett pumpande ljud av vatten i luftkonditioneringsanläggningen som hörs när vattnet pumpas ut
ur anläggningen under kylning eller torkning.
• Kylmediet strömmar genom luftkonditioneringsanläggningen även om den inte är i drift om
inomhusenheterna i andra rum används.
■ Blåsljud
• Ljudet uppstår när kylmediets flöde i
luftkonditioneringsanläggningen växlas.
■ Tickande ljud
• Det här ljudet uppstår när luftkonditioneringsanläggningen
expanderar eller krymper något på grund av temperaturförändringar.
■ Visslande läte
• Detta ljud genereras när kylmediet flödar vid
avfrostningsdrift.
■ Klickande ljud vid drift eller stillestånd
• Ljudet genereras när kylmediets kontrollventiler eller
elkomponenter körs.
■ Klapprande ljud
• Det här ljudet hörs inifrån luftkonditioneringsaggregatet
när utloppsfläkten är aktiverad med rummets dörrar
stängda. Öppna ett fönster eller stäng av fläkten.
Utomhusenhet
Utomhusenheten avger vatten eller ånga.
■ Under uppvärmningsdrift
• Frosten på utomhusenheten smälter till vatten eller ånga när luftkonditioneraren
avfrostas.
■ I kylnings- eller avfuktningsdrift
• Fukten i luften kondenseras till vatten på de kalla ytorna på utomhusenhetens rör
och dropplist.
36
Felsökning
• Felsökningsåtgärderna klassificeras i följande två typer vad gäller hur de ska åtgärdas.
Vidta lämpliga åtgärder enligt symptomen.
Inget fel
• Följande situationer innebär inte
att något är fel.
Kontrollera
• Kontrollera följande en gång till
innan en reparatör tillkallas.
Luftkonditioneringsanläggningen
fungerar inte. (Driftlampan lyser inte.)
•
•
•
•
Har en skyddsbrytare löst ut eller en säkring gått?
Är det strömavbrott?
Har fjärrkontrollen batterier?
Är timerinställningen korrekt?
Driften avbröts plötsligt.
(Driftlampan blinkar.)
• Är luftfiltren rengjorda?
Rengör luftfiltren.
• Är det något som blockerar luftintagen eller
luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten?
• Stäng av strömmen och ta bort alla hinder. Slå sedan
på den igen och försök styra
luftkonditioneringsanläggningen med fjärrkontrollen.
Kontakta leverantören om lampan fortfarande blinkar.
• Är driftläget detsamma för alla inomhusenheter som
är anslutna till utomhusenheten i multisystemet?
Ställ annars in alla inomhusenheter för samma
driftläge och kontrollera att lamporna blinkar.
Dessutom, om driftläget är AUTO, ska du byta driftläget för alla inomhusenheter till KYLA eller VÄRME
under en kort tidsperiod och kontrollera lamporna en
gång till. Om lamporna slutar blinka efter dessa
åtgärder är det inget fel på utrustningen. Sida 29
Kyleffekten (uppvärmningseffekten)
är dålig.
• Är luftfiltren rengjorda?
• Är det något som blockerar luftintagen eller
luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten?
• Är temperaturinställningen korrekt?
• Är fönster och dörrar stängda?
• Är luftflödet och riktningen korrekt inställda?
En onormal funktion uppträder
under drift.
• Luftkonditioneringsanläggningen kan störas av åska
eller radiovågor. Stäng av strömbrytaren och slå sedan
på den igen och försök styra
luftkonditioneringsanläggningen med fjärrkontrollen.
37
Driften avbröts plötsligt.
(Driftlampan lyser)
• För att skydda systemet kan
luftkonditioneringsanläggningen stängas av vid stora
spänningsfluktuationer. Driften återupptas automatiskt
om cirka 3 minuter.
Inomhusenheten avger en fin dimma.
• Detta händer när luften i rummet kyls till en dimma av
den kalla luften från luftkonditioneraren under
kylningsdrift.
• Detta händer när luften i rummet kyls av
värmeväxlaren och blir en dimma under avfrostningen.
Varmluft kommer inte direkt efter
start av uppvärmningsdrift.
• Luftkonditioneringsanläggningen värms upp. Vänta
i cirka 1 till 4 minuter. (Systemet är byggt så att det inte
börjar blåsa ut luft förrän det har nått en viss
temperatur.)
Utomhusenhetens fläkt roterar trots
att luftkonditioneraren inte används.
■ Efter stopp av driften
• Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i cirka
60 sekunder för att skydda systemet.
■ När luftkonditioneringsenheten inte används
• Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten
som ett skydd för systemet.
TIMER PÅ/AV fungerar inte enligt
inställningarna.
• Kontrollera om TIMER PÅ/AV och VECKOTIMER
är inställda på samma tid.
Byt eller inaktivera veckotimerinställningarna. Sida 23
Inomhusenheten luktar illa.
• Detta händer när lukt från rummet, möbler eller
cigarettrök sugs in i enheten och följer med luftflödet.
(Om detta problem uppstår rekommenderar vi att du
låter inomhusenheten rengöras av en tekniker.
Kontakta leverantören.)
Fjärrkontrollen fungerar inte som
den ska.
■ Inga fjärrkontrollsignaler visas.
■ Fjärrkontrollens känslighet är låg.
■ Displayen har dålig kontrast eller är svartnad.
■ Displayen visar konstiga saker.
• Batterierna tar slut och fjärrkontrollen fungerar inte
som den ska. Byt alla batterier mot nya alkaliska AAA.
LR03-batterier. Mer information finns i avsnittet om
batterier i den här handboken. Sida 9
Uppvärmningsdrift kan inte
väljas, trots att enheten är en
värmepumpmodell.
• Kontrollera att bygelkopplingen (J8) inte är avklippt.
Kontakta en serviceleverantör om den är avklippt.
Bygel (J8)
38
Felsökning
■ Ring omedelbart en reparatör
VARNING
■ När något onormalt (som till exempel att det luktar bränt) uppstår bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren.
• Fortsatt drift under onormala förhållanden kan orsaka problem, elektriska stötar eller eldsvåda.
• Kontakta leverantören.
■ Försök inte reparera eller ändra luftkonditioneringsanläggningen på egen hand.
• Felaktigt utförda arbeten kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
• Kontakta leverantören.
Om något av följande symptom uppstår ska du omedelbart ringa en reparatör.
• Nätsladden blir onormalt varm eller är skadad.
• Ett onormalt ljud hörs under drift.
• Säkerhetsbrytaren, en säkring eller jordfelsbrytaren
avbryter driften ofta.
Slå av strömbrytaren och ring en reparatör.
• En brytare eller knapp fungerar ofta dåligt.
• Det luktar bränt.
• Inomhusenheten läcker vatten.
■ Efter ett strömavbrott
• Driften återupptas automatiskt efter cirka 3 minuter. Vänta bara en stund.
■ Åsknedslag
• Om det finns risk för blixtnedslag i området bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren för att skydda systemet.
■ Avfallshantering
Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen
betyder att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.
För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet
innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:
■ Pb: bly (>0,004 %)
Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av produkten, hantering av kylmedium, olja och andra delar måste göras
av en behörig installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.
Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.
39
■ Feldiagnos med fjärrkontrollen
• Fjärrkontrollen kan ta emot en felkod från inomhusenheten.
1. När
hålls ned i 5 sekunder blinkar
indikeringen "
" på temperaturvisningsdelen.
2. Tryck på
flera gånger tills en fast
ljudsignal hörs.
• Kodindikeringen ändras enligt nedan och bekräftas med en lång ljudsignal.
SYSTEM
INOMHUSENHET
UTOMHUSENHET
KOD
00
UA
U0
U2
U4
A1
A5
A6
C4
C9
EA
E1
E5
E6
E7
F3
F6
H0
H6
H8
H9
J3
J6
L3
L4
L5
P4
BETYDELSE
NORMAL
INOMHUS-/UTOMHUSENHETKOMBINATIONSFEL
BRIST PÅ KÖLDMEDIUM
SPÄNNINGSFALL ELLER ÖVERSLAG I HUVUDKRETSEN
ÖVERFÖRINGSFEL (MELLAN INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN)
DEFEKT KONTROLLPANEL
HÖGTRYCKSKONTROLLSKYDD ELLER FRYSSKYDD
FLÄKTMOTORFEL
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR VÄRMEVÄXLAREN
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR TILLUFTEN
VÄXLINGSFEL KYLA/VÄRME
KRETSKORTSFEL
ÖVERBELASTNING VID START
FELAKTIG KOMPRESSORSTART
FLÄKTMOTORFEL (LIKSTRÖM)
TEMPERATURSKYDD FÖR DRÄNERINGSRÖR
HÖGTRYCKSKONTROLL (VID KYLNING)
SENSORFEL
DRIFTSSTOPP PÅ GRUND AV FELAKTIGT PLACERAD SENSOR
LIKSTRÖMSENSORFEL
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR TILLUFTEN
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR DRÄNERINGSRÖR
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR VÄRMEVÄXLAREN
ELKOMPONENTVÄRMEFEL
HÖG TEMPERATUR VID INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR
OUTPUT-ÖVERSLAG
DEFEKT TEMPERATURSENSOR FÖR INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR
ANM.
• En kort ljudsignal och två på varandra följande ljudsignaler indikerar felaktiga koder.
• Du kan avbryta kodvisningen genom att hålla ned
i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts även av sig själv om knappen inte trycks ned under 1 minut.
40
Felsökning
■ LAMPOR PÅ UTOMHUSENHETENS KRETSKORT
3MXS-, 4MXS-, 5MXS-serien
GRÖN
RÖD
DATORENHETEN
FELIDENTIFIERING
ÄR NORMAL
LAMPA 1LAMPA 2LAMPA 3LAMPA 4LAMPA 5
LAMPA A
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
−
−
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
−
−
−
−
−
−
●
●
●
●
DIAGNOS
NORMAL KONTROLLERA INOMHUSENHETEN
ÖVERTRYCKSSKYDD ELLER FRYSSKYDD UTLÖST
I DRIFTSENHET ELLER STANDBY-ENHET
* ÖVERBELASTNINGSSKYDD UTLÖST ELLER HÖG
DRÄNERINGSTEMPERATUR
FELAKTIG KOMPRESSORSTART
INPUT-ÖVERSLAG
* TERMISTOR- ELLER CT-FEL
HÖG TEMPERATUR I KOPPLINGSBOX
HÖG TEMPERATUR VID INVERTERARKRETSENS DISSIPATOR
* EFFEKTÖVERSLAG
* BRIST PÅ KÖLDMEDIUM
LÅG SPÄNNING TILL HUVUDKRETSEN ELLER TILLFÄLLIG
SPÄNNINGSFÖRLUST
VÄXLINGSFEL I MAGNETVENTILEN FÖR REVERSERING
FLÄKTMOTORFEL
[OBS 1]
FEL PÅ SPÄNNINGSKÄLLAN ELLER [OBS 2]
ANM.: LAMPA 5 är endast tillgänglig för 5M-serien.
GRÖN NORMALLÄGE BLINKAR
RÖD NORMALLÄGE SLÄCKT
TÄNDT
BLINKAR
SLÄCKT
●
IRRELEVANT
−
■ LAMPOR PÅ UTOMHUSENHETENS KRETSKORT
2MXS-serien
GRÖN
DATORENHETEN ÄR NORMAL
LAMPA A
●
DIAGNOS
NORMAL KONTROLLERA INOMHUSENHETEN
[OBS 1]
FEL PÅ SPÄNNINGSKÄLLAN ELLER [OBS 2]
GRÖN NORMALLÄGE BLINKAR
TÄNDT
BLINKAR
SLÄCKT
●
ANM.
• Stäng av strömmen och slå på den igen. Om lamporna lyser likadant är utomhusenhetens kontrollpanel defekt.
• Diagnoser markerade med * gäller inte i vissa fall. Utförlig information finns servicehandboken.
41
■ ANTECKNINGAR
42
Snabbreferens
Den tvådimensionella streckkoden
är en tillverkningskod.
3P320970-1A M12B268A (1212) HT