Sedna | SE-DECT-V1 | User guide | Sedna SE-DECT-V1 User guide

HANDL. B3055_scan.qxd
09-05-2003
10:00
Page 1
Butler 3055
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
User Guide
- v1 -
HANDL. B3055_scan.qxd
09-05-2003
10:00
Page 2
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :
http://www.topcom.net/support/declarations/
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:09 pm
Page 3
Butler 3055
!! Viktigt!!
För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag för att kunna
aktivera funktionen. Om nummervisningsfunktionen inte finns för din telefonlinje kommer
inkommande telefonnummer INTE visas på din telefons display.
!! Vigtigt!!
For at kunne anvende "Caller ID" (gengivelse af opkalderens nummer) skal denne tjeneste
først aktiveres på Deres telefonlinie. For at aktivere denne tjeneste har De normalt brug
for et separat abonnemenet fra Deres telefonselskab.
Hvis De ikke råder over en Caller ID-anordning på Deres telefonlinie, vises opkalderens
telefonnummer IKKE på displayet på Deres apparat.
!! Tärkeää !!
Voidaksesi käyttää soittajan numeron näyttötoimintoa (Caller ID), tämä palvelu on
aktivoitava puhelinlinjaasi. Yleensä se on tilattava erikseen puhelinyhtiöltä ennen kuin
toimintoa voidaan käyttää.
Ellei sinulla ole soittajan numeron näyttötoimintoa puhelinlinjassasi, soittajan numero ei
näy puhelimen näytössä.
!!Viktig!!
Før du kan bruke funksjonen "Hvem ringer" må denne service aktiveres på din telefonlinje. Kontakt din teleoperatør for å abonnere på "Hvem ringer".
Dersom du ikke har funksjonen "Hvem ringer" på di n telefonlinje, vil IKKE telefonnummeret til anropet som kommer inn vises på skjermen.
!! Important !!
To use ‘Caller ID’ (display caller), this service has to be activated on your phone line.
Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate
this function.
If you don’t have the Caller ID function on your phone line, the incoming telephone
numbers will NOT be shown on the display of your telephone.
S
Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar.
DK
Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet
i denne brugsanvisning.
N
Funksjoner beskrevet i denne manualen kan endres uten nærmere informasjon.
SF
Tässä ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
GB
The features described in this manual are published with reservation to modifications.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:09 pm
Page 4
Butler 3055
Säkerhetsanvisningar
• Använd endast den nätsladd som medföljer apparaten. Använd inte någon annan laddare,
eftersom det kan skada battericellerna.
• Använd bara uppladdningsbara batterier av samma märke. Använd aldrig vanliga, ej
uppladdningsbara, batterier. Sätt i de uppladdningsbara batterierna så att de ansluter till
rätt poler (indikeras i handenhetens batterifack).
• Rör inte vid laddaren och kontakterna med skarpa föremål eller metallföremål.
• Vissa läkarvårdsapparater kan fungera sämre på grund av denna apparat.
• Handenheten kan orsaka obehagliga surrande ljud i hörapparater.
• Placera inte basenheten i fuktiga utrymmen eller på kortare avstånd än 1,5 m från en
vattenkran.
• Använd inte telefonen i miljöer där det finns explosionsrisker.
• Källsortera batterierna och underhåll telefonen på ett miljövänligt sätt.
• Eftersom inte denna telefon kan användas vid strömavbrott, bör du använda en telefon
som är oberoende av elström för nödsamtal, t ex en mobiltelefon.
Rengöring
Rengör telefonen med en lätt fuktad trasa eller med en antistatisk rengöringsservett. Använd
aldrig rengöringsmedel eller medel med slipande egenskaper.
4
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:09 pm
Page 5
1
2
3
4
INSTALLATION
KNAPPAR/LYSDIODER
DISPLAY (FLYTANDE KRISTALL)
FUNKTION
4.1 Val av språk
4.2 Användning av handenheten
4.2.1 Externa samtal
4.2.2 Blockval
4.2.3 Återuppringning av det senast slagna numret
4.2.5 Ringa ett programmerat nummer från telefonboken
4.2.6 Ett internt samtal: ringa upp en annan handenhet
4.3 Ta emot ett samtal
4.3.1 Ta emot ett externt samtal
4.3.2 Ta emot ett internt samtal
4.3.3 Ta emot ett externt samtal under ett pågående internt samtal
4.4 Aktivera/desaktivera handsfreefunktionen
4.5 Ansluta ett headset
4.6 Vidarekoppla ett samtal till en annan handenhet
4.7 Varning: Utanför basenhetens räckvidd
4.8 Ställa in högtalarvolymen
4.9 Visning av samtalstid
4.10 Stänga av mikrofonen (mute)
4.11 Pausknapp
4.12 Konferenssamtal (två interna DECT-handenheter och ett externt samtal)
4.13 Lokalisera en borttappad handenhet (paging)
4.14 Använda den alfanumeriska knappsatsen
4.15 Telefonboken
4.15.1 Lägga till ett nummer och ett namn i telefonboken
4.15.2 Leta upp ett nummer i telefonboken
4.15.3 Ändra ett namn eller ett nummer i telefonboken
4.15.4 Radera namn och nummer i telefonboken
4.16 Slå på/av handenheten
4.16.1 Slå av handenheten
4.16.2 Slå på handenheten
4.17 Ställa in ringsignalens ljudstyrka på handenheten
4.17.1 Ställa in ringssignalens ljudstyrka för externa samtal (0-9)
4.17.2 Ställa in ringsignalens ljudstyrka för interna samtal (1-9)
4.18 Ställa in ringsignalens melodi på handenheten
4.18.1 Ställa in ringsignalens melodi för externa samtal (1-9)
4.18.2 Ställa in ringsignalens melodi för interna samtal (1-9)
4.19 Inställning av ringsignal på basstation
4.20 Låsa knappsatsen
4.21 Slå på/av knappton
4.22 R-knappen (flash)
4.23 Ändra PIN-kodenn
4.24 Registrera en handenhet i basenheten Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450,
2455, 3055
4.25 Ansluta Butler 3055 handenhet till en annan basenhet (av annat märke/modell)
4.26 Registrering av ett TOPCOM Butler 300 DECT GAP Headset
4.27 Avregistrera en handenhet i en basenhet
4.28 Välja en basenhet
4.28.1 Automatiskt val
4.28.2 Manuellt val
5
7
8
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
SVENSKA
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:09 pm
Page 6
Butler 3055
4.29 Spärr för utgående samtal
4.30 Direktsamtal
4.30.1 Så här programmeras ett direktsamtalsnummer
4.30.2 Aktivera/avaktivera funktionen Direktsamtal
4.31 Parametrarnas standardinställningar (reset)
4.32 Fullständig reinitiering av telefonen
4.33 Inställning av handenhetens uppringningsmetod
5 NUMMERVISNING (CALLER ID/CLIP)
5.1 Ställa in datum och tid
5.2 Samtalslista
5.3 Ringa ett nummer i samtalslistan
5.4 Lagra ett nummer från samtalslistan i telefonboken
5.5 Radera nummer i samtalslistan
5.5.1 Radera ett nummer
5.5.2 Radera alla nummer
6 RÖSTPOST-INDIKATION
7 RINGA MED BASSTATIONEN
7.1 Ringa ett samtal
7.2 Ställa in högtalarvolymen
7.3 Ställa in uppringningsmetod för basstationen
7.4 Överför ett samtal från basstationen till handenheten
7.5 Inställning av basstationens flash-tid
8 TELEFONSVARARE
8.1 Lysdiodsindikering
8.2 Tangentfunktioner
8.3 Meddelandetexter
8.3.1 Inspelning av utgående meddelanden (Meddelandetext 1 eller Meddelandetext 2)
8.3.2 Att kontrollera meddelandetexten
8.3.3 Välj meddelandetext
8.3.4 Att radera det utgående meddelandet
8.4 Att sätta på/stänga av telefonsvararen
8.5 Inställning av ringsignaler
8.6 Kontroll av antalet ringsignaler
8.7 Inställning av dag och tid
8.8 Kontrollera dag/tid
8.9 Programmering av VIP-koden
8.9.1 Att ändra VIP-koden
8.9.2 Kontroll av VIP-koden
8.10 Manövrering
8.11 Inspelning av memo
8.12 Att lyssna av inkommande meddelanden och memon
8.13 Att radera meddelanden
8.13.1 Att radera meddelande efter meddelande när de spelas upp
8.13.2 Radera alla meddelanden
8.14 Minnet är fullt
8.15 Fjärrstyrning
8.16 Att sätta på telefonsvararen på avstånd
9 FELSÖKNING
10 TOPCOM GARANTI
11 TEKNISK INFORMATION
6
25
25
25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
37
38
38
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:09 pm
Page 7
Butler 3055
Innan du använder telefonen för första gången måste du se till att batteriet har laddats
under 20 timmar. Om telefonen inte laddas kommer den inte att fungera optimalt.
För att installera telefonen gör du på följande sätt:
• Anslut en av adaptorns ändar till vägguttaget och den andra änden i adaptoranslutningen
nedtill på telefonen.
• Koppla en av telefonsladdens ändar till telefonjacket och den andra änden till telefonens
nedre del.
adapteranslutning
telefonanslutning
adapteruttag
•
•
•
•
telefonjack
Öppna batterifacket (se nedan).
Placera batteriet i batterifacket och anslut batterikontakten till handenheten.
Stäng batterifacket.
Lämna handenheten på basenheten under 20 timmar. Indikatorn linje/laddning
(på basenheten kommer att tändas.
+
-
7
+
SVENSKA
1 INSTALLATION
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 8
Butler 3055
Batteriindikator:
•
Batteriet är helt laddat.
•
Batteriet är halvtomt (50 %)
•
Batteriet är svagt. När batteriet är svagt avger apparaten varningssignaler och batteri
symbolen
på displayen blinkar.
2
KNAPPAR/LYSDIODER
HANDSET
1
BASE
13 Bas
Display
14 Pagingknapp
2
Linjeknapp
3
Upp-/handsfreeknapp
4
Programmeringsknapp
5
Telefonboksknapp
6
Återuppringning-/pausknapp
7
Mikrofon
8
Volym-/ringsignalsknapp
9
Alfanumeriska knappar
15 Linje-/laddningsindikator
/
(lysdiod)
16 Basstationens sifferknappar
17 Linje/basstationens handsfreeuppringningsknapp
//P
18 Flash-knapp R
19 Återuppringningsknapp
/
20 Ton/pulsomkopplare
10 Raderings-/muteknapp
21 Flash-tidsomkopplare
11 Ned-/flashknapp
22 Inställningsknapp för antal
ringsignaler
/R
12 Headset-anslutning
23 VIP-kodknapp
24 Lur av/basstationens linjeindikator
25 Lysdiodindikator för fullt minne
26 Meddelanden/svarare AV-PÅ (lysdiod)
27 Telefonsvararknapp
28 Mikrofon
29 Högtalare
1
5
11
10
R
1
4
GHI
7PQRS
8
7
3
4
2
OK
X
2ABC
3
DEF
5JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
#
9
6
/P
8
12
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 9
SVENSKA
Butler 3055
1
28
4
R
7PQRS
2ABC
3DEF
5
JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
#
15
OK
X
14
GHI
1
2ABC
3DEF
4GHI
5JKL
6MNO
7
8TUV
9
0
#
PQRS
13
17
R
18
WXYZ
16
/P
25
21
300 ms
22
20
100 ms
P
19
T
9
26 24
27
23
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 10
Butler 3055
3 DISPLAY (FLYTANDE KRISTALL)
4
000000000000 00
88888/ 88888:88
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
Antal inkomna samtal
Datum (dag/månad) för inkomna samtal
Tid (timme:minuter) för inkomna samtal
Samtalsinformation
Symbolvisning ( ):
- symbolen betyder att handenheten är lokaliserad inom basenhetens räckvidd.
- när symbolen börjar blinka betyder det att du är utanför basenhetens räckvidd. Förflytta
dig närmare basenheten så att förbindelsen mellan basenheten och handenheten kan
återupprättas.
Symbolvisning ( ):
- symbolen betyder att telefonen har tagit emot samtal som automatiskt har lagrats i
samtalslistan.
Symbolvisning ( ):
- symbolen betyder att mute-funktion är aktiverad, att mikrofonen stängs av under ett
pågående samtal.
Symbolvisning ( ):
- symbolen framträder på displayen när man ringer eller tar emot ett samtal.
Symbolvisning( ):
- symbolen betyder att ringsignalen är avstängd. Telefonen ringer inte när man får ett
samtal. Telefonen ringer när man får ett internt samtal.
Symbolvisning ( ):
- symbolen är batteriindikator-symbolen.
Symbolvisning ( ):
- symbolen betyder att du är i menyn.
Symbolvisning ( ):
- symbolen framträder när du bläddrar igenom numren i telefonboken.
Symbolvisning ( ):
- symbolen framträder när du har fått ett röstpostmeddelande (se kapitel 6).
Symbolvisning ( ) :
- symbolen betyder att handsfreefunktionen är aktiverad. Nu kan du prata utan att ta
upp handenheten.
10
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 11
Butler 3055
4 FUNKTION
4.1 Val av språk
Telefonen har fem visningsspråk: se tabellen över visningsspråk på förpackningen!
Gör på följande sätt för att välja språk:
• Tryck på programmeringsknappen .
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "EGENSKAPER" (SETTING)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "SPRAK" (LANGUAGE) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• På displayen visas möjliga språk.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
för att välja det språk som du vill
använda.
• Tryck på programmeringsknappen
när det önskade språket framträder på displayen för att
bekräfta eller tryck upprepade gånger på mute-/raderingsknappen
för att lämna menyn.
4.2 Användning av handenheten
!!!Basstationsuppringning kan inte användas medan externa samtal rings med hjälp av handenheten!!!
4.2.1 Externa samtal
• Tryck på linjeknappen
.
• Indikatorn linje/laddning
(lysdiod) på basenheten kommer att blinka. "EXT" och
samtalssymbolen
framträder på displayen.
• Du kommer att få kopplingston. Slå numret du vill ringa.
• Numret framträder på displayen och slås.
• Tryck på linjeknappen
när du har avslutat samtalet för att lägga på, eller sätt tillbaka
handenheten på basenheten.
4.2.2 Blockval
• Slå numret du vill ringa. Du kan korrigera numret genom att trycka på raderings-/
muteknappen
.
• Tryck på linjeknappen
.
• Indikatorn linje/laddning
(lysdiod) på basenheten kommer att blinka. "EXT" och
samtalssymbolen
framträder på displayen.
• Telefonnumret slås automatiskt.
• Tryck på linjeknappen
när du har avslutat samtalet för att lägga på, eller sätt tillbaka
handenheten på basenheten.
11
SVENSKA
- Blinkar när basstationsuppringning är aktiv. Du kan inte ta linjen med handenheten så
länge basstationsuppringning är aktiv!
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 12
Butler 3055
4.2.3 Återuppringning av det senast slagna numret
• Tryck på linjeknappen
.
• Indikatorn linje/laddning
(lysdiod) på basenheten kommer att blinka. "EXT" och
samtalssymbolen
framträder på displayen.
• Du kommer att få kopplingston.
• Tryck på återuppringningsknappen . Det senast slagna numret kommer att slås igen
automatiskt utan att du behöver slå om numret.
4.2.4 Återuppringning av ett av de fem senast slagna numren
• Tryck på återuppringningsknappen
. Det nummer du slog senast framträder på displayen.
Tryck på återuppringningsknappen
tills önskat nummer framträder på displayen om du vill
slå ett av de fem senast slagna numren.
• Tryck på linjeknappen
.
• Det nummer som visas på displayen kommer att slås igen automatiskt utan att du behöver
slå om numret.
• Tryck på linjeknappen
när du har avslutat samtalet för att lägga på, eller sätt tillbaka
handenheten på basenheten.
4.2.5 Ringa ett programmerat nummer från telefonboken
Telefonen har en telefonbok där du kan programmera inkomna samtals telefonnummer efter
namn. Om du vill slå ett nummer i telefonboken gör du på följande sätt:
• Tryck på telefonboksknappen
. Det första numret i telefonboken framträder på displayen.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
för att välja det telefonnummer du
vill ringa.
• Tryck på linjeknappen
.
• Det nummer som visas på displayen kommer att slås igen automatiskt utan att du behöver
slå om numret.
• Tryck på linjeknappen
när du har avslutat samtalet för att lägga på, eller sätt tillbaka
handenheten på basenheten.
4.2.6 Ett internt samtal: ringa upp en annan handenhet
Den här funktionen fungerar bara om flera handenheter är registrerade i basenheten!
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "INTERNSAMT"(INTERCOM)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "INT" framträder på displayen.
• Slå numret till den handenhet som du vill ringa upp.
• Tryck på linjeknappen
, när du har avslutat samtalet för att lägga på, eller sätt tillbaka
handenheten på basenheten.
4.3 Ta emot ett samtal
4.3.1 Ta emot ett externt samtal
• Alla registrerade handenheter kommer att ringa när du får ett samtal.
• Samtalssymbolen
blinkar på displayen.
12
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 13
• Telefonnumret till den som ringer framträder på displayen om du har tjänsten
nummervisning (CLIP).
Rådfråga ditt telefonbolag. Uppringarens namn framträder också på displayen om
- namnet är programmerat i telefonboken
- nätet sänder namnet tillsammans med telefonnumret (endast FSK CID-system).
• Tryck på linjeknappen
för att ta emot det externa samtalet.
• "EXT" och symbolen
framträder på displayen under samtalet.
Samtalsmätaren sätter igång.
• Tryck på linjeknappen
när du har avslutat samtalet för att lägga på, eller sätt tillbaka
handenheten på basenheten.
4.3.2 Ta emot ett internt samtal
Den här funktionen fungerar bara om flera handenheter är registrerade i basenheten!
• Handenheten ringer.
• "INT" och numret till den handenhet som du försöker nå framträder på displayen.
Samtalssymbolen
blinkar på displayen.
• Tryck på linjeknappen
för att ta emot det interna samtalet.
• "INT", numret till uppringarens handenheten och symbolen
visas på displayen under
samtalet. Samtalsmätaren sätter igång.
• Tryck på linjeknappen
när du har avslutat samtalet för att lägga på, eller sätt tillbaka
handenheten på basenheten.
4.3.3 Ta emot ett externt samtal under ett pågående internt samtal
Om du får ett externt samtal under ett pågående internt samtal kommer du att höra tonen
"samtal väntar" (dubbel signal) på båda handenheterna som används i ett internt samtal.
• Tryck på linjeknappen
två gånger för att ta emot det externa samtalet.
• Tryck på linjeknappen
, när du har avslutat samtalet för att lägga på, eller sätt tillbaka
handenheten på basenheten.
4.4 Aktivera/desaktivera handsfreefunktionen
Den här funktionen gör att du kan kommunicera utan att behöva ta upp handenheten. Tryck på
upp-/handsfreeknappen / när du pratar i telefonen för att aktivera handsfreefunktionen. Tryck
på samma knapp för att desaktivera handsfreefunktionen.
Anmärkning: Tryck på volymknappen när du ringer i handsfreeläge och vill ändra ljudstyrkan.
.
Observera När du använder handsfreefunktion länge kommer batterierna laddas ur snabbt!
4.5 Ansluta ett headset
Man kan ansluta ett headset med ett 3-poligt 2,5 mm jack på högra sidan av handenheten. När
ett headset är anslutet, kan man bara höra och tala igenom detta headset. Mikrofonen kan dock
fortfarande stängas av med hjälp av sekretessknappen. Högtalarfunktionen kan också fortfarande
aktiveras genom att man trycker på knappen Högtalarfunktion .
13
SVENSKA
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 14
Butler 3055
4.6 Vidarekoppla ett samtal till en annan handenhet
• Du har ett externt pågående samtal.
• Tryck på programmeringsknappen .
• "INTERNSAMT" (INTERCOM) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Det externa samtalet är nu parkerat.
• "INT" framträder på displayen.
• Slå numret till den handenhet som du vill vidarekoppla samtalet till.
• Om handenheten som du ringt upp svarar kan ni ha ett internt samtal. Tryck på
linjeknappen
för att koppla vidare det externa samtalet.
• Tryck på nedknappen
om den uppringda handenheten inte svarar för att ta tillbaka det
externa samtalet.
4.7 Varning: Utanför basenhetens räckvidd
Om handenheten är utanför basenhetens räckvidd kommer den att avge en ljudsignal.
• "LETAR" (SEARCHING) framträder och symbolen
blinkar på displayen.
• Förflytta dig närmare basenheten.
• Så snart du är tillbaka inom basenhetens räckvidd ljuder en signal och symbolen
slutar att blinka.
4.8 Ställa in högtalarvolymen
Använd volym-/ringsignalsknappen
/ för att ställa in högtalarvolymen (handenhet). Du kan
välja en av fem nivåer. Telefonen är som standard inställd på nivå 3.
Under ett pågående samtal kan du ändra ljudstyrkan på följande sätt:
• Tryck på volym-/ringsignalsknappen
/ .
• På displayen visas den aktuella ljudstyrkan.
• Använd sifferknapparna för att ställa in önskad ljudstyrka (1-5).
• Tryck på volym-/ringsignalsknappen
/ för att bekräfta.
Anmärkning Du har åtta sekunder på dig att ställa in önskad ljudstyrka. Om du inte gör det kommer
telefonen att gå tillbaka till standby-läget och ljudstyrkan förbli oförändrad.
4.9 Visning av samtalstid
Så snart du trycker på linjeknappen
kommer samtalslängden framträda på displayen
(minuter-sekunder). T.ex. "01-20" för 1 minut och 20 sekunder.
Samtalslängden syns på displayen under fem sekunder efter varje samtal.
4.10 Stänga av mikrofonen (mute)
Det är möjligt att stänga av mikrofonen under ett samtal genom att trycka på raderings-/
muteknappen . Nu kan du prata fritt utan att den som ringer kan höra dig.
• Du har ett pågående samtal. Linje-/laddningsindikatorn
(lysdiod)
på basenheten kommer att blinka och samtalssymbolen
framträder på displayen.
• Tryck på raderings-/muteknappen
för att stänga av mikrofonen.
• På displayen ( ) visas symbolen "X".
• Tryck på raderings-/muteknappen
.igen när du vill återuppta samtalet.
14
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 15
Butler 3055
). Personen i andra änden av linjen kan höra dig
4.11 Pausknapp
Om du slår ett telefonnummer och vill lägga till en paus i numret, trycker du på pausknappen
där du vill ha en paus.
När du ringer det här numret kommer pausen (tre sekunder) automatiskt att ingå.
4.12 Konferenssamtal (två interna DECT-handenheter och ett externt samtal)
Du kan samtala med en intern och en extern samtalspartner på samma gång.
• Tryck på programmeringsknappen
under ett pågående externt samtal.
• "INTERNSAMT" (INTERCOM) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Det externa samtalet är nu parkerat.
• "INT" framträder på displayen.
• Slå numret till den handenhet som du vill inbegripa i samtalet.
• Håll "#"-knappen nedtryckt under tre sekunder när den uppringda handenheten svarar.
• "FLERPART" ("CONFERENCE") framträder på displayen.
• Nu är du i förbindelse med en extern och en intern samtalspartner (konferenssamtal).
4.13 Lokalisera en borttappad handenhet (paging)
Tryck kort på basenhetens pagingknapp
om du inte kan hitta handenheten.
Alla handenheter som är anslutna till basenheten kommer att avge en signal så att du kan
lokalisera den borttappade handenheten. Tryck kort på linjeknappen
på handenheten för
att stänga av signalen.
4.14 Använda den alfanumeriska knappsatsen
Använd den alfanumeriska knappsatsen för att skriva text. Tryck på motsvarande knapp för att
välja en bokstav. T.ex. om du trycker på den alfanumeriska knappen 5 kommer det första
tecknet (j) framträda på displayen. Upprepa tryckningen för att välja andra tecken på den här
knappen.
Välj bokstaven "B" genom att trycka två gånger på 2-knappen. Om du vill välja både "A" och
"B" efter varandra ska du först trycka på 2-knappen för att välja "A", vänta två sekunder tills
markören flyttar till nästa läge och sedan trycka på 2-knappen två gånger för att välja "B".
Med raderingsknappen
. kan du radera tecken som du skrivit in av misstag. Tecknet framför
markören kommer att raderas. Du kan förflytta markören genom att trycka på upp- och
nedknapparna
.
15
SVENSKA
• Symbolen "X" försvinner från displayen (
igen.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 16
Butler 3055
Tecken
Tryck på rätt knappar för att få följande tecken:
Knapp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Först
tryckningen
+
A
D
G
J
M
P
T
W
Mellanslag
Andra
tryckningen
B
E
H
K
N
Q
U
X
0
Tredje
tryckningen
/
C
F
I
L
O
R
V
Y
Fjärde
tryckningen
1
2
3
4
5
6
S
8
Z
Femte
tryckningen
7
9
4.15 Telefonboken
4.15.1 Lägga till ett nummer och ett namn i telefonboken
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "TELEFONBOK" (PHONE BOOK)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "LETA" (SEARCH) framträder på displayen.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
nedknappen tills "NY" (ADD NEW)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "NAMN" (NAME) framträder på displayen.
• Skriv in namnet med hjälp av de alfanumeriska knapparna.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Skriv in telefonnumret med hjälp av de alfanumeriska knapparna.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Det hörs en lång signal. Namnet och numret har lagrats i telefonboken.
4.15.2 Leta upp ett nummer i telefonboken
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "TELEFONBOK" (PHONE BOOK)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen .
• "LETA" (SEARCH) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Skriv in de första bokstäverna i önskat namn.
• Tryck på programmeringsknappen .
• Det första namnet som motsvarar bokstäverna framträder på displayen.
• Tryck på upp- eller nedknappen
för att bläddra bland övriga nummer i telefonboken.
• När önskat nummer framträder på displayen kommer numret automatiskt att slås när du
trycker på linjeknappen
.
16
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 17
Butler 3055
4.15.3 Ändra ett namn eller ett nummer i telefonboken
SVENSKA
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
nedknappen tills "TELEFONBOK"
(PHONE BOOK) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "LETA" (SEARCH) framträder på displayen.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "REDIGERA" (EDIT) framträder
på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Det första numret i telefonboken framträder på displayen.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills önskat nummer framträder på
displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
för att ändra det valda numret programmerat i
minnet.
• Tryck på raderingsknappen
för att radera bokstäverna i namnet och skriv in det rätta
namnet med hjälp av den alfanumeriska knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck på raderingsknappen
oför att radera siffrorna i numret och skriv in det rätta numret
med hjälp av den alfanumeriska knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
för att spara ändringarna.
4.15.4 Radera namn och nummer i telefonboken
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "TELEFONBOK" (PHONE BOOK)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "LETA" (SEARCH) framträder på displayen.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
nedknappen tills "RADERA"
(DELETE) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Det första numret i telefonboken framträder på displayen.
• Tryck på upp- eller nedknappen
nedknappen tills det nummer du vill radera framträder
på displayen.
• Tryck på raderingsknappen
.
• "RADERA?" (DELETE?) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta att du vill radera.
4.16 Slå på/av handenheten
4.16.1 Slå av handenheten
Handenheten är påslagen.
• Tryck på programmeringsknappen .
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
nedknappen tills "STANG AV"
(POWER OFF) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
. Telefonen slår av sig själv. Du kan inte slå några fler
nummer eller ta emot samtal.
Anmärkning: Tryck på raderings-/muteknappen om du vill lämna menyn utan att slå av handenheten.
17
.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 18
Butler 3055
4.16.2 Slå på handenheten
Handenheten är avslagen.
• Tryck på programmeringsknappen
. Telefonen slår på sig själv.
4.17 Ställa in ringsignalens ljudstyrka på handenheten
Om du vill kan du ändra ringsignalens ljudstyrka för ett inkommande samtal. Det finns tio
nivåer. Du kan ställa in ringsignalens ljudstyrka för interna och externa samtal separat så att du
hör skillnaden. Om du väljer nivå 0, framträder symbolen
på displayen och du hör inte
längre när telefonen ringer när ett externt samtal tas emot (du hör fortfarande när det ringer
för
interna samtal). Nivå 9 är den högsta nivån. Telefonen är som standard inställd på nivå 5.
4.17.1 Ställa in ringssignalens ljudstyrka för externa samtal (0-9)
• Tryck på programmeringsknappen .
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "RINGSIGNAL" (RING SEL)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "EXTERN" (OUTSIDE) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "VOLYM" (VOLUME) framträder
på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• På displayen visas den aktuella ljudstyrkan.
• Skriv in ett nummer mellan 0 och 9 för att välja önskad ljudstyrka för ringsignalen. Använd
den numeriska knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
4.17.2 Ställa in ringsignalens ljudstyrka för interna samtal (1-9)
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "RINGSIGNAL” (RING SEL)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "EXTERN" (EXTERNAL) framträder på displayen.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "INTERN" (INTERNAL) framträder
på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "VOLYM" (VOLUME) framträder
på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• På displayen visas den aktuella ljudstyrkan.
• Skriv in ett nummer mellan 1 och 9 för att välja önskad ljudstyrka för ringsignalen. Använd
den numeriska knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
18
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 19
Butler 3055
Om du vill kan du ändra ringsignalens melodi för ett inkommande samtal. Det finns
9 ringsignalsmelodier att välja bland (1-9). Ringsignalens melodi är som standard inställd på 5.
4.18.1 Ställa in ringsignalens melodi för externa samtal (1-9)
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "RINGSIGNAL (RING SEL)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "EXTERN" (EXTERNAL) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "MELODI" (MELODIES) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• På displayen visas den aktuella ringsignalsmelodin.
• Skriv in ett nummer mellan 1 och 9 för att välja önskad melodi för ringsignalen. Använd den
numeriska knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
4.18.2 Ställa in ringsignalens melodi för interna samtal (1-9)
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "RINGSIGNAL"(RING SEL) framträ
der på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen .
• "EXTERN" (EXTERNAL) framträder på displayen.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "INTERN" (INTERNAL) framträder
på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "MELODI" (MELODIES) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• På displayen visas den aktuella ringsignalsmelodin.
• Skriv in ett nummer mellan 1 och 9 för att välja önskad melodi för ringsignalen. Använd den
numeriska knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
4.19 Inställning av ringsignal på basstation
Du kan ändra volymen på ringsignal på Butler 3055 basstation.
• När basstationen ringer.
• Tryck volymtangenten
på basstationen för att höja eller sänka styrkan på ringsignalen.
4.20 Låsa knappsatsen
Om du låser knappsatsen blir det omöjligt att slå ett telefonnummer. Endast
programmeringsknappen
programmeringsknappen kan fortfarande användas. "KNAPP
LAST" (KEY LOCKED) visas på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "KNAPPSATS" (KEY SETUP)
framträder på displayen.
19
SVENSKA
4.18 Ställa in ringsignalens melodi på handenheten
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 20
Butler 3055
•
•
•
•
Tryck på programmeringsknappen
.
"KNAPPLAS" (KEY LOCK) framträder på displayen.
Tryck på programmeringsknappen
.
Knappsatsen aktuella status framträder på displayen:
- "LAS" (LOCK): Knappsatsen är låst.
- "LAS UPP" (UNLOCK): Knappsatsen är inte låst.
• Tryck på upp- eller nedknappen
för att välja.
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
4.21 Slå på/av knappton
Du kan ställa in telefonen så att den ger ett ljud ifrån sig varje gång du trycker på en knapp.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "KNAPPSATS" (KEY SETUP)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "KNAPPKLICK" (KEY CLICK)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• På displayen visas aktuell status:
- "KLICK PA" (CLICK ON): slå på knappton
- "KLICK AV" (CLICK OFF): slå av knappton
• Tryck på upp- eller nedknappen
för att välja.
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
4.22 R-knappen (flash)
Tryck på Flash-knappen "R" för att använda vissa tjänster som till exempel "samtal väntar" (om
ditt telefonbolag erbjuder den funktionen); eller för att vidarekoppla samtal om ni har en
telefonväxel (PABX). Flash-knappen "R" motsvarar ett kort avbrott på linjen. Du kan ställa in
Flash-tiden till 100 ms eller 300 ms. Den är standardinställd på 100 ms! Gör på följande sätt
om ert system kräver längre flash-tid:
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
ills "EGENSKAPER" (SETTING)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "R-AVBROTT" (RECALL)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- och nedknappen
för att välja flash-tid:
- KORT R = 100 ms
- LANGT R = 300 ms
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
Varning: Den inställda flash-tiden på handenheten är oberoende av basstationen. Se §7.5. för information
om att ställa in basstationens flash-tid.
20
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 21
Butler 3055
Vissa funktioner är bara tillgängliga om du känner till telefonens PIN-kod. Tack vare den här
hemliga koden visas inställningar som bara du kan ändra. PIN-koden består av fyra siffror. Den
standardinställda PIN-koden är 0000. Gör på följande sätt om du vill ändra den
standardinställda PIN-koden och använda en egen hemlig kod:
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "EGENSKAPER" (SETTING)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "KODER" (PIN CODE) framträder
på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "GAMMAL KOD" (OLD CODE) framträder på displayen.
• Mata in den gamla PIN-koden med hjälp av de numeriska knapparna.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "NY KOD" (NEW CODE) framträder på displayen.
• Mata in den nya PIN-koden med hjälp av sifferknapparna.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "REPETERA" (AGAIN) framträder på displayen.
• Mata in den nya PIN-koden igen med hjälp av de numeriska knapparna.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• En bekräftelsesignal hörs. Den nya PIN-koden har fastställts.
Varning: Glöm inte bort din personliga PIN-kod. Om du gör det måste du reinitiera
standardinställningarna (reinitiering – se avsnitt 4.32).
4.24 Registrera en handenhet i basenheten Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410,
2450, 2455, 30xx
För att kunna ringa och ta emot telefonsamtal måste en ny handenhet registreras i basenheten.
Du kan ansluta fem handenheter till en basenhet. Som standard är varje handenhet registrerad
som handenhet 1 i basenheten vid leverans (basenhet 1).
!!! Du behöver bara registrera handenheten om !!!
• handenheten avregistrerats i basenheten (t.ex. vid reinitiering)
• du vill registrera en annan handenhet i basenheten.
Metoden som beskrivs gäller bara för handenhet och basenhet Butler 1000, 1010, 1210, 2405,
2410, 2450, 2455, 30xx!!
Håll pagingknappen
nedtryckt under tio sekunder tills linje-/laddningsindikatorn
på
basenheten börjar blinka snabbt. Linje-/laddningsindikatorn
kommer att blinka snabbt
under en minut. Under en minut är basenheten i registreringsläge och du ska göra på följande
sätt för att registrera handenheten:
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "ANKNYT BAS" (BASE SUB)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "BASENH" (BASE_) framträder på displayen.
21
SVENSKA
4.23 Ändra PIN-kodenn
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 22
Butler 3055
• Skriv in ett nummer på den basenhet som du vill registrera handenheten i (1-4). Använd den
numeriska knappsatsen.
Anmärkning: Varje handenhet kan registreras i fyra olika DECT-basenheter. Varje basenhet tilldelas ett
nummer från 1 till 4 i handenheten. Du kan anslå ett basenhetsnummer när du registrerar en ny handen
het. Det är bäst att använda 1.
• "LETAR" (SEARCHING) och samtalssymbolen
framträder på displayen.
• RFPI-koden (varje basenhet har en unik RFPI-kod) framträder på displayen och en signal hörs
när handenheten har hittat basenheten.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "ANGE KOD" framträder på displayen.
• Mata in basenhetens fyrsiffriga PIN-kod (PIN-koden är som standard 0000). Använd den
numeriska knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Handenheten är registrerad i basenheten.
4.25 Ansluta Butler 3055 handenhet till en annan basenhet
(av annat märke/modell)
Sätt basenheten i anslutningsläge (se basenhetens manual). Om basenheten är i
anslutningsläget, gör man enligt följande för att ansluta handenheten:
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "ANKNYT BAS" (BASE SUB)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "BASENH" (BASE_) framträder på displayen.
• Skriv in numret för basenheten som du vill registrera handenheten i (1-4). Använd den
numeriska knappsatsen.
• "LETAR" (SEARCHING) och samtalssymbolen framträder på displayen.
• RFPI-koden (varje basenhet har en unik RFPI-kod) framträder på displayen och en signal hörs
när handenheten har hittat basenheten.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "ANGE KOD" framträder på displayen.
• Mata in basenhetens fyrsiffriga PIN-kod. Använd den numeriska knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Handenheten är registrerad i basenheten.
4.26 Registrering av ett TOPCOM Butler 300 DECT GAP Headset
Se till att basstationens PIN-kod är "0000"! Se 4.23 för information om att ändra
basstationens PIN-kod.
Tryck på anropsknappen
på basstationen i 10 sekunder tills Linje/laddningsindikatorn
på basstationen börjar blinka snabbt. Linje/laddningsindikatorn
blinkar snabbt under en
minut. Under den minuten är basstationen i registreringsläget och du måste registrera
headsetet genom att göra följande:
22
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 23
• Sätt på headsetet genom att trycka på PÅ/AV-knappen tills du hör två signaltoner.Samtidigt
tänds de gröna och röda lysdioderna en gång.
• Tryck på registreringsknappen för headsetet. Den röda lysdioden blinkar snabbt.
- Om den gröna lysdioden blinkar långsamt efter några sekunder så har registreringen
lyckats.
- Om den röda lysdioden blinkar långsamt så har registreringen misslyckats. Upprepa
ovanstående procedur och se till att basstationens PIN-kod är "0000"!
• Sätt tillbaka gummiskyddet på headsetet.
4.27 Avregistrera en handenhet i en basenhet
Det är möjligt att annullera en handenhets registrering i en basenhet. Du kan göra det när en
handenhet är skadad och måste bytas ut mot en ny.
Varning: Du kan bara avregistrera en annan handenhet, inte den handenhet du använder för
avregistreringsförfarandet.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "EGENSKAPER" (SETTING)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "SKILJ HS" (REMOVE HS) framträder
på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "ANGE KOD" framträder på displayen.
• Mata in din fyrsiffriga PIN-kod (PIN-koden är som standard 0000). Använd den numeriska
knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "SKILJ HS" (REMOVE HS) framträder på displayen.
• Slå numret till den handenhet som du vill avregistrera (1 –5). Använd den numeriska
knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "SKILJ HS" (REMOVE HS) framträder på displayen och handenheten avregistreras.
• "EJ BASENH" (NOT SUB) framträder på den avregistrerade handenheten.
4.28 Välja en basenhet
Om din handenhet är registrerad i flera basenheter (max fyra) måste du välja en basenhet
eftersom handenheten bara kan kommunicera med en basenhet åt gången. Det finns två
möjligheter:
4.28.1 Automatiskt val
Om du ställer in handenheten på "automatiskt val" kommer handenheten automatiskt att välja
den närmaste basenheten i standby.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "EGENSKAPER" (SETTING)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen .
23
SVENSKA
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 24
Butler 3055
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "VAL BASENH" (BASE SEL)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "AUTOMATISK" framträder på
displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "LETAR" (SEARCHING) och samtalssymbolenl framträder på displayen.
• En signal hörs när handenheten har hittat en basenhet.
4.28.2 Manuellt val
Om du har ställt in handenheten på "manuellt val" kommer basenheten välja den basenhet
som du har fastställt.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "EGENSKAPER" (SETTING)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "VAL BASENH" (BASE SEL)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "MANUELLT" (MANUAL)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "BASENH" (BASE_) framträder på displayen.
• Mata in numret på den handenhet som du vill välja (1 -4). Använd den numeriska
knappsatsen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "LETAR" (SEARCHING) och samtalssymbolen framträder på displayen.
• En signal hörs när den valda basenheten har hittats.
Anmärkningar:
• Innan du kan välja en basenhet måste handenheten först registreras i basenheten.
• Om "EJ BASENH" (NOT SUB) framträder på displayen innebär det att den valda basenheten inte existerar
eller att handenheten inte har registrerats.
4.29 Spärr för utgående samtal
Du kan programmera handenheterna så att vissa telefonnummer spärras, till exempel för
utlandssamtal (00). Upp till fem nummer (med max fem siffror) kan spärras. Gör på följande sätt:
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "EGENSKAPER" (SETTING)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen .
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "SPARRA" (BARRING)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "ANGE KOD" framträder på displayen.
• Mata in din PIN-kod.
24
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 25
•
•
•
•
•
•
Tryck på programmeringsknappen
.
"SPARRA NR" (BAR NUM) framträder på displayen. Du är i minne "1 _____".
Tryck på upp- och nedknappen
för att välja ett av den fem minnena.
Skriv in numret (max fem siffror) som ska spärras, t.ex. 01486.
Tryck på programmeringsknappen
.
"HE _ _ _ _ _" (= handenhetens nummer (1-5)) "01486" (= de spärrade numren) framträder
på displayen.
• Skriv in numren på handenheterna från vilka man inte ska kunna ringa de spärrade numren.
• T.ex. tryck på sifferknapparna 2, 3 och 5. Detta kommer att visas på displayen: HS _2 3_5
01486
De här handenheterna kan inte längre ringa nummer som börjar med 01486.
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
Upprepa samma metod som ovan om du vill spärra andra nummer (max fem)!
4.30 Direktsamtal
Genom att ange ett direktsamtalsnummer, ringer telefonen automatiskt upp detta nummer.
Denna funktion är användbar om man vill använda telefonen som en nödtelefon.
4.30.1 Så här programmeras ett direktsamtalsnummer
•
•
•
•
Tryck på programmeringsknappen
Tryck på upp- eller nerknappen tills ‘DIREKT’ (DIRECT) visas i disiplayen
Tryck på programmeringsknappen
Om det behövs, kan man radera det befintliga numret genom att trycka på
raderingsknappen några gånger
• Ange direktnumret
• Tryck på programmeringsknappen
4.30.2 Aktivera/avaktivera funktionen Direktsamtal
Så här aktiverar man:
• Tryck på programmeringsknappen
• Tryck på upp- eller nerknappen tills ‘DIREKT’ (DIRECT) visas i displayen
• Tryck på sekretessknappen i 2 sekunder
• ‘DIREKT PÅ’ visas i displayen
Så här avaktiverar man:
- Tryck snabbt på programmeringsknappen
två gånger
4.31 Parametrarnas standardinställningar (reset)
Du kan återställa telefonens standardinställningar så att de blir desamma som när du köpte
telefonen. För detta behöver du PIN-koden.
Standardinställningarna är:
Knappsats:
olåst
Knapptoner:
aktiva
Högtalarvolym:
nivå 3
Ringsignalens melodi:
1
25
SVENSKA
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 26
Butler 3055
Ringsignalsvolym:
Val av basenhet:
Flash-tid:
5
automatiskt
100 ms
Gör på följande sätt för att återställa standardinställningarna:
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "EGENSKAPER" (SETTING)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck upprepade gånger på upp- eller nedknappen
tills "ATERSTALL" (RESET)
framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "ANGE KOD" framträder på displayen.
• Mata in din PIN-kod.
• Tryck på programmeringsknappen
.
4.32 Fullständig reinitiering av telefonen
Den här funktionen gör att du kan reinitiera telefonen helt utan att du behöver din PIN-kod.
Reinitieringen kommer att radera alla minnesnoteringar i telefonboken, alla handenheter
kommer att avregistreras, alla standardinställningar kommer att återlagras och standard-PINkoden kommer att återställas till 0000.
Gör på följande sätt:
• Koppla ur telefonens batteri.
• Håll "*"-knappen intryckt och koppla in batteriet igen tills handenheten ringer kontinuerligt
och displayen tänds. Släpp upp "*"-knappen och tryck på programmeringsknappen
.
• Handenheten hittar basenheten och en signal hörs.
• Tryck kort på "*"-knappen
• "RESET?” framträder på displayen
• Tryck på programmeringsknappen
programmeringsknappen för att bekräfta ditt val eller
koppla ur batteriet för att avbryta åtgärden.
• "RESETTING” framträder på displayen och en lång signal hörs.
• "EJ BASENH" (NOT SUB) framträder på displayen. Handenheten är helt reinitierad.
Sedan måste du registrera om alla handenheter enligt beskrivningen i punkt 4.21! Men du
behöver inte ställa in basenheten i registreringsläge – det gör den automatiskt!
4.33 Inställning av handenhetens uppringningsmetod
Det finns två uppringningsmetoder:
- DTMF/tonvalsuppringning (den vanligaste)
- Pulsuppringning (för äldre installationer)
Så här ändrar du nummervalsmetoden:
- Tryck på programmeringsknappen
- Tryck på Upp- eller Nerknappen
flera gånger tills "SETTING" visas på displayen.
- Tryck på programmeringsknappen
26
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 27
-
Tryck på Upp- eller Nerknappen
flera gånger tills "DIAL MODE" visas på displayen.
Tryck på programmeringsknappen
Välj "TONE" eller "PULSE" med hjälp av Upp- och Nerknapparna
Bekräfta genom att trycka på programmeringsknappen
Obs: Handenhetens uppringningsmetod är oberoende av basstationen (se 7.3)!! För att ändra
uppringningsmetod för basstationen måste du använda T/P-omkopplaren på basstationens undersida.
5 NUMMERVISNING (CALLER ID/CLIP)
Den här tjänsten fungerar bara om du abonnerar på nummervising/CLIP. Kontakta ditt
telefonbolag.) När du får ett samtal visas uppringarens telefonnummer, datum och tid på
handenhetens display. Telefonen kan ta emot samtal både i FSK och DTMF. Om namnet är
förprogrammerat i telefonboken kommer namnet i telefonboken att visas!
Telefonen kan lagra 30 samtal i en samtalslista som du kan gå igenom vid ett senare tillfälle.
Telefonen lagrar aldrig samma samtal två gånger. När minnet är fullt ersätts de äldsta samtalen
i minnet automatiskt av nya samtal. Symbolen
på displayen blinkar om du inte har läst meddelandet eller inte svarat på samtalet. Om samtalslistan är tom och du trycker på uppknappen
kommer tre signaler att höras.
För att visa informationen om ett inkommande samtal gör du på följande sätt:
• Tryck på uppknappen . Namnet (om det sänds av nätet eller finns i telefonbokens minne)
på den som ringer, samtalets sekvensnummer i samtalslistan samt datum och tid för samtalet
framträder på displayen.
• Tryck på nedknappen . Telefonnumret till den som ringer framträder på displayen.
5.1 Ställa in datum och tid
När du tar emot ett inkommande samtal och datum och tid inte sänds tillsammans med
telefonnumret, betyder det att datum och tid inte kommer att visas på displayen. Genom att
ställa in datum och tid kommer de att visas på displayen tillsammans med telefonnumret varje
gång du får ett samtal!
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Tryck några gånger på upp- eller nedknappen
tills "EGENSKAPER" (SETTING) framträder
på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• "KLOCKA" (DATE/TIME) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
.
• Skriv in de två sista siffrorna i året när "Ar" (YEAR) framträder på displayen (00=2000,
01=2001, ...) och tryck på programmeringsknappen.
för att bekräfta
• Skriv in månaden när "MAnad" (MONTH) framträder på displayen (01 = januari,
02 = februari etc.) och tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
• Skriv in dagens datum när "Dag" (DAY) framträder på displayen och tryck på
programmeringsknappen
för att bekräfta.
27
SVENSKA
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 28
Butler 3055
• Skriv in timmen när "Timme" (HOUR) framträder på displayen (i 24-timmars format) och
tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta.
• Skriv in minuterna när "Minut" (MINUTE) framträder på displayen och tryck på
programmeringsknappen
för att bekräfta.
Nu har du ställt in datum och tid!
5.2 Samtalslista
Inkomna samtal lagras i samtalslistan (max 30 nummer).
• Tryck kort på uppknappen
för att visa det senast inkomna samtalet.
• Namnet på den som ringt det senast inkomna samtalet framträder på displayen. Om namnet
inte finns tillgängligt framträder "INGET NAMN" (NO NAME) på displayen.
• Om det är ett privat nummer framträder "OKANT NR" (UNAVAL) på displayen.
• Datum och tid för samtalet kopplas till varje samtal.
• Tryck kort på nedknappen
för att visa samtalets telefonnummer.
• Tryck kort på nedknappen
för att bläddra bland övriga nummer på listan.
Anmärkningar
• Om du varken trycker på upp- eller nedknappe
inom 15 sekunder går telefonen
tillbaka till standby-läge.
• När ett samtal tas emot finns numret till den som ringer kvar på displayen under 15 sekunder efter den
sista ringsignalen.
• Nummervisning är inte tillgänglig under ett pågående samtal.
5.3 Ringa ett nummer i samtalslistan
• Tryck på uppknappen
för att komma till samtalslistan.
• Tryck på uppknappen
för att leta upp önskat samtal. Tryck på nedknappen
för att visa telefonnumret.
• Tryck på linjeknappen
när numret är på displayen och numret slås
automatiskt. (Symbolerna
och "EXT" framträder på displayen och samtalsmätaren
börjar gå.)
5.4 Lagra ett nummer från samtalslistan i telefonboken
•
•
•
•
•
Tryck på uppknappen
för att komma till samtalslistan.
Tryck på uppknappen
för att leta fram önskat nummer.
Tryck på telefonboksknappen
två gånger.
"LAGRA" ("STORE") framträder på displayen.
Numret lagras i telefonboken. Om samtalet visades “INGET NAMN (NO NAME) kan du lägga
till ett namn till numret i telefonboken efteråt.
• Telefonen går tillbaka till standby-läge.
5.5 Radera nummer i samtalslistan
5.5.1 Radera ett nummer
•
•
•
•
Tryck på uppknappen för att komma till samtalslistan.
Tryck på uppknappen för att hitta samtalet som du vill radera.
Tryck på raderingsknappen
när samtalet framträder på displayen.
"RADERA?" (DELETE?) framträder på displayen.
28
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:10 pm
Page 29
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta ditt val eller på raderingsknappen
för att annullera.
• Samtalet raderas och nästa samtal framträder på displayen.
5.5.2 Radera alla nummer
• Tryck på uppknappen
för att komma till samtalslistan.
• Håll raderingsknappen
intryckt tills "RADERA ALL" (DELETE ALL) framträder på displayen.
• Tryck på programmeringsknappen
för att bekräfta ditt val eller på raderingsknappen
för att annullera.
• Alla samtal raderas.
6 RÖSTPOST-INDIKATION
Den här funktionen fungerar bara om du har tjänsten röstpost eller telefonpost och om nätet
sänder den här indikationen tillsammans med nummervisningsinformationen (CLIP)!
När du får ett nytt meddelande i ditt röstpostsystem framträder ikonen ‘ ’" på displayen. När
du har lyssnat på dina meddelanden kommer ikonen ‘ ’att försvinna.
7 RINGA MED BASSTATIONEN
Du kan också ringa ett samtal med hjälp av basstationens handsfree-högtalarfunktion.
7.1 Ringa ett samtal
• Tryck på knappen för basstationens handsfree-högtalarfunktion
för att öppna linjen
• Slå telefonnumret genom att trycka på nummerknapparna på basstationen
• Avsluta samtalet genom att trycka på knappen för basstationens handsfree-högtalarfunktion
igen
7.2 Ställa in högtalarvolymen
Du kan justera högtalarvolymen under ett pågående handsfree-samtal genom att tryck på "+"
eller "-"
.Om högtalarvolymen är för hög kan det hända att högtalaren börjar oscillera
(vibrera). Du kan undvika detta genom att sänka högtalarvolymen.
Varning: Handsfree-kommunikationen sker med halv duplex vilket innebär att om personen i andra änden
börjar tala så kopplas din mikrofon ur så att personen inte kan höra dig medan han eller hon talar. Försök att
undvika att tala till varandra på samma gång.
Obs: Högtalarvolymen för handsfree är inte densamma som för telefonsvararen!!
7.3 Ställa in uppringningsmetod för basstationen
Du kan välja uppringningsmetoderna Puls (P) eller Ton/DTMF (T) för basstationen med hjälp av
omkopplaren på basstationens undersida.
Varning: Basstationens uppringningsmetod är oberoende av handenheten. Se §4.34 för information om att
ställa in handenhetens uppringningsmetod.
29
SVENSKA
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 30
Butler 3055
7.4 Överför ett samtal från basstationen till handenheten
Under handsfree-samtal med basstationen kan du överflytta samtalet till vilken registrerad
handenhet som helst genom att tryck på anropsknappen . Linjeindikatorn
börjar
blinka.
• Du kan ta över linjen med vilken registrerad handenhet som helst genom att trycka på
linjeknappen
.
• Eller tryck på anropsknappen .igen om du inte vill överflytta samtalet
Obs: Handenheten ringer inte vid överflyttningen!!
7.5 Inställning av basstationens flash-tid
Du kan ställa in basstationens flash-tid med omkopplaren på basstationens undersida. Du kan
ställa in den till 100 ms eller 300 ms.
Varning: Basstationens flash-tid är inte densamma som handenhetens flash-tid. Se § 4.22 angående
information om att ställa in handenhetens basstationens flash-tid.
8 TELEFONSVARARE
Butler 3055 har en inbyggd digital telefonsvarare med en inspelningskapacitet på 11 min.
Telefonsvararen kan fullständigt fjärrstyras och kan ha två utgående meddelanden
(Meddelandetext 1 och Meddelandetext 2) (på högst 2 minuter).
Det finns två möjligheter:
• När Meddelandetext 1 används kan den som ringer lämna ett meddelande
• När Meddelandetext 2 används hör den som ringer det utgående meddelandet men han/hon
ges inte möjlighet att tala in ett meddelande
Den maximala inspelningstiden per inkommande meddelande är = 2min.
En intern röst kommer att ange ett antal parametrar som exempelvis dag och tid för det
inkommande samtalet samt inställningar som VIP-kod, ringsignaler….. Det språk som den
interna rösten talar anges på förpackningen!
8.1 Lysdiodsindikering
Lysdioden
(till-från), för meddelanden, blinkar om nya meddelanden mottagits; antalet
blinkningar mellan varje lång paus anger hur många nya meddelanden som mottagits.
Om telefonsvararen är avstängd är lysdioden
(till-från) inte tänd.
Lysdioden FULL tänds när det interna minnet är fullt och inga nya meddelanden kan spelas in.
8.2 Tangentfunktioner
Anm.:
- Dessa tangenter finns endast tillgängliga på bildskärmen.
-
och
-knapparna hittar du längst ned på bildskärmen
30
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 31
Knappar
1
2
3
1,2
Stand-by läge
Tryck in kort
Tryck in 2 sekunder
Spela upp välk
Spela in
omstmeddelande
välkomstmeddelande
Spela upp meddelanden
Spela in meddelande
Under uppspelning
av meddelande
Gå till föregående
meddelande
Paus
Hoppa över meddelande
4
Volym
-
Volym
5
Välj
välkomstmeddelande
Spela upp VIP-kod
Nuvarande
antal ringsignaler
Tidsangivelse
-
Röstbrevlåda till/från
Stopp
Sätt VIP-kod
Ställ in antalet ringsignaler
Sätt datum/klockslag
Radera alla
meddelanden
-
6
7
8
9
Radera meddelande
eller
välkomstmeddelande
8.3 Meddelandetexter
2 meddelanden kan spelas in som är högst 2 minuter långa (OGM1 och OGM2).
• Meddelandetext 1 för telefonsvararfunktionen med möjlighet för den som ringer att tala in
ett meddelande.
• Meddelandetext 2 för telefonsvararfunktionen utan möjlighet för den som ringer att tala in
ett meddelande.
8.3.1 Inspelning av utgående meddelanden (Meddelandetext 1 eller
Meddelandetext 2)
•
•
•
•
•
Tryck på
-knappen för att välja välkomstmeddelande
En röst talar om vilket meddelande som spelas in
Tryck på 1,2 -knappen under 2 sekunder
Tala in det utgående meddelandet efter pipet
Tryck på stopptangenten
för att avsluta inspelningen
OBS! Inspelningen kan vara högst 2 minuter lång. Om du inte har spelat in något utgående meddelande
spelas standardmeddelandet upp.
8.3.2 Att kontrollera meddelandetexten
Meddelandetexten kontrolleras på följande sätt:
• Tryck på tangenten 1,2
OBS! Om du vill avsluta uppspelningen trycker du kort på tangenten
31
.
SVENSKA
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 32
Butler 3055
8.3.3 Välj meddelandetext
• Tryck på tangenten
för att byta mellan de 2 meddelandetexterna
• Den interna rösten bekräftar vilken meddelandetext du valt
OBS!
1) Det är endast möjligt att välja meddelandetext när telefonsvararen är påslagen!
2) När minnet är fullt kommer det endast att vara möjligt att välja meddelandetext 2 (endast svar utan
inspelningsmöjlighet)!
8.3.4 Att radera det utgående meddelandet
När det utgående meddelandet raderas, kommer telefonsvararen att spela upp
standardmeddelandet ”Please call later”.
Det utgående meddelandet raderas på följande sätt:
• Välj önskad meddelandetext med tangenten
• Tryck på tangenten 1,2 för att spela upp meddelandetexten
• Håll
-knappen intryckt medan välkomstmeddelandet spelas upp
8.4 Att sätta på/stänga av telefonsvararen
När telefonsvararen är påslagen tänds lysdioden
och kommer apparaten att svara
automatiskt efter ett viss antal (kan ställas in, se ”Inställning av ringsignaler”) ringsignaler.
• Tryck på tangenten:
- Tryck på
under 2 sekunder för att sätta på telefonsvararen. En röst bekräftar
inställningen och säger
vilken meddelandetext som är aktiverad (meddelandetext 1 eller meddelandetext 2)
- Tryck på
under 2 sekunder för att stänga av telefonsvararen. Rösten bekräftar
inställningen.
OBS! Även om telefonsvararen är avstängd kommer apparaten att svara automatiskt efter 10 ringsignaler för
att göra det möjligt att sätta på telefonsvararen på avstånd (se 7.15)
8.5 Inställning av ringsignaler
Antalet ringsignaler efter vilket telefonsvararen skall besvara det inkommande samtalet, kan
ställas in till 2 – 9 och TS (Toll saver). Telefonsvararens standardinställning är 3 ringsignaler. I
läge Toll saver kommer apparaten att svara efter 5 ringsignaler om det inte finns några nya
meddelanden och efter 2 ringsignaler om det finns nya meddelanden. Om det inte finns några
nya meddelanden och du ringer till telefonsvararen för att lyssna av meddelandena (se 7.15),
kan du lägga på redan efter den tredje ringsignalen. Du behöver inte betala för samtalet och
du vet att det inte finns några nya meddelanden.
•
•
•
•
Tryck kort på tangenten 8
. En röst uppger det aktuella antalet ringsignaler.
Tryck på
-knappen under 2 sekunder för att ställa in antalet ringsignaler
Tryck på tangenten
eller
för att ändra det aktuella antalet ringsignaler
Bekräfta inställningen genom att trycka på tangenten
. Det aktuella antalet ringsignaler
bekräftas av den interna rösten.
32
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 33
Butler 3055
OBS!
inställningarna ändras.
- Vid strömavbrott till basmodulen återgår antalet ringsignaler till 3!
8.6 Kontroll av antalet ringsignaler
• Tryck kort på tangenten
• Den interna rösten bekräftar antalet inställda ringsignaler
8.7 Inställning av dag och tid
Inställning av telefonsvararens dag och tid påverkar inte telefonmodulen. Telefonsvararen
registrerar tidpunkt och dag för varje inkommande samtal och återger det när meddelandet
lyssnas av. Formatet för timangivelsen är beroende av det språk den interna rösten talar: för
engelska är exempelvis formatet 12-timmarsvisning, och för tyska är det 24-timmarsvisning.
Programmering av dag och tid.
• Håll
-knappen intryckt under 2 sekunder
• Den interna rösten ber dig ställa in dagen
• Tryck på tangent
eller
några gånger för att ställa in dagen. Den interna rösten säger
den aktuella inställningen.
• Tryck på tangent
för att bekräfta dagen
• Den interna rösten ber dig ställa in aktuell timme
• Tryck på tangent
eller
några gånger för att ställa in aktuell timme
• Tryck på tangent
för att bekräfta inställningen av timme
• Den interna rösten ber dig ställa in aktuell minut
• Tryck på tangent
eller
några gånger för att ställa in aktuell minut
• Tryck på tangent
för att bekräfta minuterna
Den fullständiga inställningen av dag och tid upprepas än en gång för att bekräfta allt detta.
OBS!
- Om du inte trycker på någon tangent under 8 sekunder, sparas föregående inställning av dag/tid och
kommer apparaten automatiskt att lämna inställningen av dag/tid.
- Om du inte ställt in dag/tid när du använder telefonsvararen första gången sker ingen registrering av
dag/tid för de inkommande meddelandena.
- Vid strömavbrott måste inställningen av dag/tid göras om!
8.8 Kontrollera dag/tid
• Tryck på tangent
för att återge inställningen av dag/tid Den interna rösten uppger aktuell
inställning av dag/tid.
8.9 Programmering av VIP-koden
VIP-koden är en tresiffrig kod som används till att styra telefonsvararen på håll (se Fjärrstyrning).
Standardvärde = 321
OBS! Vid strömavbrott ställs VIP-koden in till 321!
33
SVENSKA
- Om du inte trycker ned någon knapp under 3 sekunder återgår apparaten utan att
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 34
Butler 3055
8.9.1 Att ändra VIP-koden
•
•
•
•
•
•
•
•
Håll
-knappen intryckt under 2 sekunder för att ändra VIP-koden
Den interna rösten ber dig ställa in VIP-koden och uppger den första siffran
Tryck på tangent
eller
ett antal gånger för att ställa in den första siffran av VIP-koden
Tryck på tangenten
för att bekräfta den första siffran. Den interna rösten anger den
aktuella andra siffran för VIP-koden.
Tryck på tangent
eller
ett antal gånger för att ställa in den andra siffran av VIP-koden
Tryck på tangenten
för att bekräfta den andra siffran. Den interna rösten anger den
aktuella inställda tredje siffran för VIP-koden.
Tryck på tangent
eller
ett antal gånger för att ställa in den tredje siffran av VIP-koden
Tryck på tangenten
för att bekräfta VIP-koden. Det hörs ett långt pip. Den interna
rösten bekräftar den nya VIP-koden
OBS! - Om du inte trycker på någon tangent under 8 sekunder, sparas den föregående VIP-koden och
kommer apparaten att lämna inställningen av VIP-koden automatiskt.
8.9.2 Kontroll av VIP-koden
• Tryck på tangenten
koden
för att visa VIP-koden. Den interna rösten uppger den aktuella VIP-
8.10 Manövrering
När det kommer ett inkommande samtal och telefonsvararen är påslagen, kommer
telefonsvararen att svara automatiskt efter antalet ringsignaler som ställts in. Om:
• du väljer meddelandetext 1, kommer telefonsvararen att spela upp meddelandet. Efter
meddelandetexten hörs ett pip och kan den som ringer tala in ett meddelande (på högst
3 minuter).
• du väljer meddelandetext 2, kommer telefonsvararen att spela upp meddelandet. Efter pipet
kommer linjen att brytas automatiskt! Det ges inte möjlighet att tala in ett meddelande!
OBS! Om den som ringer inte säger något på 8 sekunder under inspelningen bryts samtalet automatiskt!
8.11 Inspelning av memo
Butler 3055 kan användas till att spela in memon. Ett memo betraktas som ett inkommande
meddelande som användaren kan lyssna av senare. Ett memo kan vara högst = 2 min långt.
• Tryck på -knappen under 2 sekunder. Tala in det efter pipet.
• Tryck på stopptangenten för att avsluta inspelningen
8.12 Att lyssna av inkommande meddelanden och memon
• Tryck kort på tangenten
för att spela upp alla meddelanden och memon.
• En intern röst säger hur många meddelanden det finns (totalt) och hur många nya
meddelanden du har (ännu ej avlyssnade).
• Meddelandena spelas upp i tur och ordning. Om det finns nya meddelanden spelas endast
de nya meddelandena upp (ännu ej avlyssnade).
• Den interna rösten anger när och vilken dag vart och ett av meddelandena talades in
34
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 35
• När de spelas upp kan du:
- Gå till början av det aktuella meddelandet genom att trycka 1 x på tangenten
- Gå till föregående meddelande genom att trycka två gånger på tangenten
- Avbryta uppspelningen genom att trycka på tangenten stopp
- Avbryta uppspelningen genom att trycka på paustangenten
. Om du vill fortsätta att
lyssna av meddelandet trycker du om igen på paustangenten
.
- Gå till nästa meddelande genom att trycka på tangenten
8.13 Att radera meddelanden
8.13.1 Att radera meddelande efter meddelande när de spelas upp
Starta uppspelningen av meddelandena på det sätt som beskrivs ovan
• När det meddelande spelas upp som du vill radera trycker du på X-knappen under
2 sekunder
• När meddelandet raderas talar den interna rösten om att så sker.
• Telefonsvararen börjar spela upp nästa meddelande
8.13.2 Radera alla meddelanden
Det är också möjligt att radera alla nya meddelanden på en gång. När detta sker raderas endast
de meddelanden som du lyssnat av. Nya meddelanden raderas inte!
• Tryck på X-knappen under 2 sekunder
• Den interna rösten bekräftar att meddelandena raderats och talar om hur många nya (ännu
ej avlyssnade) meddelanden det finns.
8.14 Minnet är fullt
Om minnet är fullt blinkar lysdioden FULL. När telefonsvararen är påslagen och det kommer ett
inkommande samtal spelar den automatiskt upp meddelandetext
2 (svarsfunktion utan möjlighet att lämna ett meddelande)!
När du lyssnar av meddelandena kommer den interna rösten säga att minnet är fullt och sedan
spela upp meddelandena.
• Radera alla meddelanden när du lyssnat av dem
• Minnet är tomt igen
8.15 Fjärrstyrning
Telefonsvararen kan endast manövreras från en telefon med tryckknappar
(DTMF tonvalssystem).
• Ring till telefonsvararen
• Telefonsvararen svarar, du hör meddelandetexten och ett pip.
• Knappa in din VIP-kod långsamt efter pipet (standardvärde 321)
• Telefonsvararen bekräftar koden med två korta pip
• Knappa in följande koder för att aktivera önskad funktion:
a) Lyssna av meddelandena
Tryck ”2” Lyssna av meddelandena. Telefonsvararen kommer att spela upp meddelandena
När den spelar upp meddelandena har du följande valmöjligheter:
• Tryck ”2” för att avbryta avlyssningen
• Tryck ”2” för att fortsätta lyssna av meddelandet igen
35
SVENSKA
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 36
Butler 3055
•
•
•
•
•
Tryck
Tryck
Tryck
Tryck
Tryck
”3” för att gå till nästa meddelande
”1 1” för att gå till föregående meddelande
”1” för att upprepa det aktuella meddelandet
”6” för att sluta lyssna av meddelandet
”7” för att radera det aktuella meddelandet
b) Att radera alla meddelanden du lyssnat av
När du lyssnat av alla meddelanden, tryck på ”0” för att raderat de meddelanden du lyssnat
av!
c) Att spela upp meddelandetexten
Tryck ”4” för att spela upp det aktuella meddelandet
d) Inspelning av Meddelandetext
• Tryck på ‘9’ för att välja välkomstmeddelande 1 eller op te nemen of druk op ‘3’ om
välkomstmeddelande 2 opname te starten
• Tryck på ‘5’ för att starta inspelning
• Ett pip anger att inspelningen kan börja
• Tala in meddelandetexten
• Tryck ”6” för att avsluta inspelningen
OBS! Inspelningen avbryts automatiskt efter ca 2 min.
e) Att sätta på/stänga av telefonsvararen
• Tryck på ”9” för att sätta på telefonsvararen
• Tryck på ”8” för att stänga av telefonsvararen
f) Avsluta fjärrstyrning
När du vill avsluta fjärrstyrningen, tryck på ”6”.
8.16 Att sätta på telefonsvararen på avstånd
Om telefonsvararen är avstängd, kan du också sätta på den på avstånd:
• Ring till telefonsvararen
• Telefonsvararen svarar automatiskt efter 10 ringsignaler och spelar upp utgående
meddelande 2
• Knappa in VIP-koden (standard 321) långsamt efter meddelandet
• Tryck på knappen ”9”
• Den interna rösten anger att telefonsvararen är påslagen
• Tryck ”6” för att avsluta fjärrstyrningen
36
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 37
Butler 3055
TYP AV FEL
Ingen display
isatta.
Ingen ton
Ikonen
blinkar
Basenhet eller
handenhet ringer inte
Ton finns men ingen
kommunikation
Det går inte att flytta
över ett samtal på PABX
Telefonen reagerar inte
när man trycker på
knapparna
Möjlig orsak
Batterierna är urladdade
Handenheten AV
Telefonsladden är inte ansluten
ordentligt
Linjen är upptagen av en
annan handenhet
Handenhet är utanför tillåten
räckvidd
Basenheten har ingen
strömtillförsel
Handenheten är inte registered
till basenheten
Ringvolymen är inställd på noll
eller för låg nivå
Uppringningssättet är fel inställt
Intervalltiden är för kort
Manipulationsfel
37
Åtgärd
Kontrollera hur batterierna är
Ladda batterierna
Ändra handenheten till PÅ
Kontrollera telefonsladdens
anslutning
Vänta tills den andra
handenheten lägger på.
Flytta handenheten
närmare basenheten
Kontrollera strömanslutningen
till basenheten
Registrera handenheten
till basenheten
Justera ringvolymen
Justera uppringningssättet
(ton/puls)
Ställ in enheten på Lång
intervalltid
Ta bort batterierna och
sätt tillbaka dem igen
SVENSKA
9 FELSÖKNING
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 38
Butler 3055
10 TOPCOM GARANTI
• På denna utrustning är det 2 års garanti. Garantin gäller vid uppvisande av originalfaktura
eller kvitto, under förutsättning att inköpsdatum och maskintyp står angivet.
• Under garantitiden utför Topcom gratis reparationer på apparater behäftade med fel som
orsakats av material- eller tillverkningsfel. Topcom uppfyller efter eget godtycke
skyldigheterna som dikteras i garantin genom att antingen reparera eller byta ut skadad
utrustning.
• Garantin omfattar inte fel och skador som orsakats av köparen eller av okvalificerad
reparatör.
• Garantin omfattar inte skador som orsakats av okvalificerad behandling, och skador som
orsakats av att andra än originaldelar eller tillbehör används, som inte rekommenderats av
Topcom.
• Garantin omfattar inte skador som orsakats av yttre faktorer, såsom blixtar, vatten och
eldsvåda. Garantin gäller inte heller om enhetsnumret på utrustningen har ändrats, tagits
bort eller blivit oläslig.
OBS! Glöm inte att bifoga ditt inköpskvitto om du returnerar utrustningen.
11 TEKNISK INFORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Standard:
GAP
Frekvens:
Antal kanaler:
Modulering:
Röstkodning:
Emissionsförmåga:
Räckvidd:
Basenhetens strömförsörjning:
Handenhetens batterier:
Handenhets arbetstid:
Taltid:
Laddningstid:
Normaltemperatur:
Uppringningssätt:
DECT ( Digital Enhanced Cordless Telecommunications )
(Generic Access Profile)
1880 MHZ till 1900 MHz
120 duplexkanaler
GFSK
32 kbit/sek
10 mW ( medel per kanal )
300 m utomhus /50 m maximalt inomhus
220 V / 50 Hz för basenheten
2 interna batterierna AAA, NiMh 600mAh
100 timmar i standbyläge
8 timmar
6-8 timmar
+5 °C till +45 °C
Puls/ton
38
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 39
SVENSKA
Butler 3055
39
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 40
Butler 3055
Sikkerhedsanvisninger
• Brug kun den adapter, som følger med. Brug ingen andre opladere, da akkumulatorens
celler ellers kan beskadiges.
• Indsæt kun genopladelige akkumulatorer af samme type.
Ikke-genopladelige batterier må ikke bruges under nogen omstændigheder.
Genopladelige akkumulatorer skal sættes i med korrekt polaritet (henvisningsskilt er
placeret i den mobile dels akkumulatorfag).
• Rør ikke ved lade- eller stikkontakterne med spidse eller metalliske genstande.
• Funktionen af medicinske apparater kan påvirkes.
• Den mobile del kan forårsage en ubehagelig summelyd i høreapparater.
• Basisstationen må ikke opstilles i fugtige lokaler og ikke mindre end 1,5 m fra vandhaner
o.lign. Den mobile del må ikke komme i kontakt med vand.
• Telefonen må ikke anvendes i områder med eksplosionsfare.
• Akkumulatorer og telefonen skal bortskaffes på miljøvenlig måde.
• Da der ikke kan ringes fra dette apparat i tilfælde af strømsvigt, bør De i nødstilfælde
bruge en telefon, som er uafhængig af elnettet, f.eks. en mobiltelefon.
Rengøring
Tør telefonen af med en lidt fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug aldrig
rengøringsmidler eller aggressive opløsningsmidler.
40
HANDL. B3055_scan.qxd
08-05-2003
16:35
Page 41
1
2
3
4
INSTALLATION
TASTER/LED
DISPLAY (LCD)
BETJENING
4.1 Indstilling af sprog
4.2 Håndsætbetjening
4.2.1 Eksterne opkald
4.2.2 Indtastning af nummer
4.2.3 Genopkald til det sidst kaldte nummer
4.2.4 Genopkald til et af de 5 sidst kaldte numre
4.2.5 Opkald til et programmeret nummer fra telefonbogen
4.2.6 Internt opkald: Opkald til et andet håndsæt
4.3 Modtagelse af opkald
4.3.1 Modtagelse af et eksternt opkald
4.3.2 Modtagelse af et internt opkald
4.3.3 Modtagelse af et eksternt opkald under et internt opkald
4.4 Aktivering/deaktivering af den håndfri funktion
4.5 Tilslutning af hovedsæt
4.6
Omstilling af et opkald til et andet håndsæt
4.7 Advarslen "udenfor område"
4.8 Indstilling af højttalerens lydstyrke
4.9 Visning af opkaldets varighed på displayet
4.10 Deaktivering af mikrofonen (mute)
4.11 Pausetasten
4.12 Konferenceopkald (to interne DECT-håndsæt og et eksternt opkald)
4.13 Lokalisering af et forlagt håndsæt (paging)
4.14 Anvendelse af det alfanumeriske tastatur
4.15 Telefonbogen
4.15.1 Tilføjelse af et nummer og et navn til telefonbogen
4.15.2 Opslag af et nummer i telefonbogen
4.15.3 Ændring af et navn eller et nummer i telefonbogen
4.15.4 Sletning af et navn og et nummer fra telefonbogen
4.16 Tænde/slukke for håndsættet
4.16.1 Slukke for håndsættet
4.16.2 Tænde for håndsættet
4.17 Indstilling af ringesignalets lydstyrke for håndsættet
4.17.1 Indstilling af ringesignalet for eksterne opkald (0-9)
4.17.2 Indstilling af ringesignalet for interne opkald (1-9)
4.18 Indstilling af ringemelodien for håndsættet
4.18.1 Indstilling af en ringemelodi for eksterne opkald (1-9)
4.18.2 Indstilling af en ringemelodi for interne opkald (1-9)
4.19 Indstilling af basisens ringestyrke
4.20 Låsning af tastaturet
4.21 Aktivering/deaktivering af tastaturtone
4.22 R-tasten (flash)
4.23 Ændring af PIN-koden
4.24 Tilmelding af et håndsæt til baseenhederne Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410,
2450, 2455, 30xx
4.25 Tilmelding af et Butler 3055 håndsæt til en anden basisenhed (andet mærke/anden model)
4.26 Registrering af TOPCOM Butler 300 DECT GAP hovedsæt
4.27 Ophævelse af tilmeldingen af et håndsæt til en baseenhed
41
43
44
46
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
55
56
56
56
57
58
58
58
DANSK
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 42
Butler 3055
4.28 Valg af baseenhed
4.28.1 Automatisk valg
4.28.2 Manuelt valg
4.29 Spærring af udgående opkald
4.30 Direkte opkald
4.30.1 Programmering af et nummer for direkte opkald
4.30.2 Aktivering/deaktivering af funktionen direkte opkald
4.31 Standardindstillinger (nulstilling af parametre)
4.32 Komplet gen-initialisering af telefonen
4.33 Indstilling af håndsættets opkaldsmode
5 NUMMERVISNING/CLIP
5.1 Indstilling af dato og tid
5.2 Opkaldslisten
5.3 Opkald til et nummer fra opkaldslisten
5.4 Lagring af et nummer fra opkaldslisten i telefonbogen
5.5 Sletning af numre fra opkaldslisten
5.5.1 Sletning af ét nummer
5.5.2 Sletning af alle numre
6 Voice Mail-indikator
7 Centralopkaldsbetjening
7.1 Foretag et opkald
7.2 Justering af højttalervolumen
7.3 Indstilling af centralens opkaldsmode
7.4 Viderestilling af opkald fra central til håndsæt
7.5 Indstilling af centralens flashtid.
8. Automatisk Telefonsvarer
8.1 LED-display
8.2 Tastaturets funktioner
8.3 Udgående beskeder
8.3.1 Indspilning af udgående besked (1 eller 2)
8.3.2 Kontrol af udgående besked
8.3.3 Valg af besked
8.3.4 Sletning af udgående besked
8.4 Sluk/tænd for telefonsvareren
8.5 Indstilling af ringetone
8.6 Kontrol af antal ringetoner
8.7 Indstilling af dato og tid
8.8 Kontrol af dato/tid
8.9 Programmering af VIP-kode
8.9.1 Ændring af Vip-kode
8.9.2 Kontrol af VIP-kode
8.10 Betjening
8.11 Indspilning af memo-tekst
8.12 Aflytning af de indtalte beskeder og memoer
8.13 Sletning af beskeder
8.13.1 Sletning af besked per besked under afspilning
8.13.2 Sletning af alle beskeder
8.14 Fuld hukommelse
8.15 Fjernbetjening
8.16 Tænd for telefonsvareren på afstand
9 FEJLFINDING
10 REKLAMATIONSRET
11 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
42
59
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
63
63
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65
66
66
67
67
67
67
67
67
68
68
68
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
71
72
72
73
73
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 43
Butler 3055
1 INSTALLATION
Telefonen installeres på følgende måde:
• Sæt den ene ende af adapteren ind i stikket i telefonens bund og den anden ende af
adapteren ind i stikkontakten.
• Tilslut den ene ende af telefonledningen til telefonen i bunden og den anden ende i
væg-telefonstikket. Bemærk at når du skifter batterier bør telefonstikket være taget ud af
væg-telefonstikket.
adapterstik
telefontilslutning
adapterstikkontakt
•
•
•
•
vægtelefonstik
Åbn batterirummet (se nedenfor).
Sæt batteriet ind i batterirummet og tilslut batteristikket til håndsættet.
Luk batterirummet.
Lad håndsættet stå på baseenheden i 20 timer. Linie-/opladningsindikatoren
baseenheden tændes.
+
-
43
(LED) på
+
DANSK
Inden De bruger telefonen første gang, skal De kontrollere, at batteriet har været til
opladning i mindst 20 timer. Hvis De ikke gør dette, vil telefonen ikke fungere optimalt og
batterierne bliver hurtigt dårlige.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 44
Butler 3055
Batteriindikator:
•
Batteriet er helt opladet.
•
Batteriet et halvtomt (50%).
•
Batteriet er næsten tomt. Hvis batteriet næsten er tomt, vil De høre advarselssignaler,
og batterisymbolet
på displayet blinker.
2 TASTER/LED
HANDSET
BASE
13 Base
1
Display
2
Linie-tast
3
Op/håndfri-tast
4
Programmeringstast
5
Telefonbogstast
6
Genopkalds-/pausetast
7
Mikrofon
8
Lydstyrke-/ringesignaltast
9
Alfanumeriske taster
14 Paging-tast
15 Linie-/opladningsindikator
/
(LED)
16 Centralopkaldtaster
17 Linie/Håndfri centralopkaldtast
18 Flash-tast R
/P
19 Genopkaldstast
/
20 Tone/puls-kontakt
21 Flashtidkontakt
10 Slette-/mute-tast
22 Indstillingstast til antal ring
11 Ned/R-tast (flash)
/R
23 VIP-kodetast
12 Tilslutning af hovedsæt
24 LED til håndfri centralopkald
25 LED til hukommelse fuld
26 LED til beskeder/telefonsvarer
27 Telefonsvarertast
28 Mikrofon
29 Højttaler
1
5
11
10
R
OK
X
1
2ABC
3DEF
4GHI
5JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
#
7PQRS
8
7
/P
3
4
2
9
6
44
12
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 45
Butler 3055
1
28
4
R
7PQRS
2ABC
3DEF
5
JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
#
15
1
2ABC
3DEF
4GHI
5
6MNO
7
8TUV
9
0
#
PQRS
13
JKL
17
R
18
WXYZ
16
/P
25
21
300 ms
22
20
100 ms
P
19
T
45
26 24
27
23
DANSK
OK
X
14
GHI
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 46
Butler 3055
3 DISPLAY (LCD)
4
000000000000 00
88888/ 88888:88
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
Antal modtagne opkald
Dato (dag/måned) for modtagne opkald
Tid (timer:minutter) for modtagne opkald
Oplysninger om opkald
Symboldisplay ( ):
- dette symbol betyder, at håndsættet befinder sig inden for baseenhedens område.
- når dette symbol begynder at blinke, betyder det, at De er udenfor baseenhedens
område. Gå tættere på baseenheden, således at forbindelsen mellem baseenheden og
håndsættet kan reetableres.
Symboldisplay ( ):
- dette symbol betyder, at telefonen har modtaget opkald, som automatisk gemmes i
opkaldslisten.
Symboldisplay ( ):
- dette symbol betyder, at mute-funktionen er aktiveret; mikrofonen er slået fra under en
samtale.
Symboldisplay ( ):
- dette symbol vises på displayet, når man foretager eller modtager et opkald.
Symboldisplay ( ):
- dette symbol betyder, at ringesignalet er slået fra. Telefonen ringer ikke, hvis man får et
opkald. Telefonen ringer dog, hvis man får et internt opkald.
Symboldisplay ( ):
- dette symbol er batteriindikatoren.
Symboldisplay ( ):
- dette symbol betyder, at De er i menuen.
Symboldisplay ( ):
- dette symbol vises, når De bladrer i numrene i telefonbogen.
Symboldisplay ( ):
- dette symbol vises, hvis De har fået en voice mail-besked (se kapitel 6).
Symboldisplay ( ) :
- dette symbol betyder, at den håndfri funktion er aktiveret. De kan nu tale uden at løfte
håndsættet
46
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 47
Butler 3055
- Blinker, når centralopkald er aktiveret. De kan ikke optage linien med håndsættet, når
centralopkald er aktiveret!
4 BETJENING
4.1 Indstilling af sprog
Sproget indstilles på følgende måde:
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “INDSTIL” (SETTING) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “SPROG” (LANGUAGE) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Sprogindstillingen vises på displayet.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
ofor at vælge det sprog, De gerne vil
bruge.
• Tryk på programmeringstasten
når det ønskede sprog vises på displayet, for at bekræfte
Deres valg, eller tryk gentagne gange på slette-/mute-tasten
for at gå ud af menuen.
4.2 Håndsætbetjening
!!! Centralopkaldbetjening er ikke muligt, ved eksterne opkald med håndsættet!!!
4.2.1 Eksterne opkald
• Tryk på linietasten
.
• Linie-/opladningsindikatoren
(LED) på baseenheden blinker. ’EXT og opkaldssymbolet
vises på displayet..
• De hører klar-tonen. Indtast det telefonnummer, De vil ringe op til.
• Nummeret vises på displayet og ringes op.
• Tryk på linietasten
for at lægge på, når De er færdig med samtalen, eller læg
håndsættet tilbage i baseenheden.
4.2.2 Indtastning af nummer
• Indtast det telefonnummer, De vil ringe op til. De kan rette nummeret ved at trykke på
slette-/mute-tasten
.
• Tryk på linietasten
.
• Linie-/opladningsindikatoren
(LED) på baseenheden blinker. ’EXT og opkaldssymbolet
vises på displayet.
• Nummeret ringes op automatisk.
• Tryk på linietasten
for at lægge på, når De er færdig med samtalen, eller læg håndsættet
tilbage i baseenheden.
47
DANSK
Telefonen er forsynet med 5 displaysprog; se displaysprogene på emballagen.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 48
Butler 3055
4.2.3 Genopkald til det sidst kaldte nummer
• Tryk på linietasten
.
• Linie-/opladningsindikatoren
(LED) på baseenheden blinker. ’EXT og opkaldssymbolet
vises på displayet.
• De hører klartonen.
• Tryk på genopkaldstasten . Det nummer, De har ringet til sidst, kaldes automatisk, uden at
De skal indtaste nummeret igen.
4.2.4 Genopkald til et af de 5 sidst kaldte numre
• Tryk på genopkaldstasten
. Det nummer, De har ringet til sidst, vises på displayet. Hvis De
vil ringe til et af de andre 5 numre, der har ringet til sidst, skal De trykke på genopkaldstasten
nogle gange, indtil det ønskede nummer vises på displayet.
• Tryk på linietasten
.
• Det nummer, der vises på displayet, kaldes automatisk, uden at De skal indtaste nummeret
igen.
• Tryk på linietasten
for at lægge på, når De er færdig med samtalen, eller læg håndsættet
tilbage i baseenheden.
4.2.5 Opkald til et programmeret nummer fra telefonbogen
Telefonen er forsynet med en telefonbog, i hvilken De kan programmere og gemme
telefonnumrene fra modtagne opkald sammen med et navn. Gør følgende, hvis De vil ringe til et
nummer fra telefonbogen:
• Tryk på telefonbogstasten
. Det første nummer i telefonbogen vises på displayet.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
for at vælge det telefonnummer, De gerne
vil ringe til.
• Tryk på linietasten
.
• Det nummer, der vises på displayet, kaldes automatisk, uden at De skal indtaste nummeret
igen.
• Tryk på linietasten
for at lægge på, når De er færdig med samtalen, eller læg håndsættet
tilbage i baseenheden.
4.2.6 Internt opkald: Opkald til et andet håndsæt
Denne funktion fungerer kun, hvis flere håndsæt er tilmeldt baseenhed 1.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “INTERN”(INTERCOM) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• ’INT’ vises på displayet.
• Indtast nummeret på det håndsæt, De vil ringe til.
• Tryk på linietasten
, for at lægge på, når De er færdig med samtalen, eller læg håndsættet
tilbage i baseenheden.
4.3 Modtagelse af opkald
4.3.1 Modtagelse af et eksternt opkald
• Alle tilmeldte håndsæt ringer, når De får et opkald.
• Opkaldssymbolet
blinker på displayet.
48
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 49
Butler 3055
• Den kaldendes telefonnummer vises på displayet, hvis De har abonneret på tjenesten
nummervisning (Vis Nummer / CLIP). Henvend Dem til Deres telefonselskab for yderligere
oplysninger. Navnet på den opkaldende vises også på displayet, hvis:
- navnet er programmeret i telefonbogen eller
- netværket sender navnet sammen med telefonnummeret (pt ikke i Danmark idet det kræver
FSK signalering, hvor der i Danmark anvendes DTMF)
• Tryk på linietasten
for at acceptere det eksterne opkald.
• Under samtalen vises ’EXT’ og symbolet
på displayet. Opkaldstimeren begynder at tælle.
• Tryk på linietasten
for at lægge på, når De er færdig med samtalen, eller læg håndsættet
tilbage i baseenheden.
Denne funktion fungerer kun, hvis flere håndsæt er tilmeldt baseenhed 1.
• Håndsættet ringer.
• ’INT’ og nummeret på det håndsæt, der ringes fra, vises på displayet. Opkaldssymbolet
blinker på displayet.
• Tryk på linietasten
for at acceptere det interne opkald.
• Under samtalen vises ’INT’, nummeret på den opkaldendes håndsæt og symbolet
på displayet. Opkaldstimeren begynder at tælle.
• Tryk på linietasten
for at lægge på, når De er færdig med samtalen, eller læg håndsættet
tilbage i baseenheden.
4.3.3 Modtagelse af et eksternt opkald under et internt opkald
Hvis De får et eksternt opkald under et internt opkald, høres der en banke på-tone (dobbelt bip)
på de to håndsæt, der bruges til det interne opkald.
• Tryk to gange på linietasten
for at acceptere det eksterne opkald.
• Tryk på linietasten
, for at lægge på, når De er færdig med samtalen, eller læg håndsættet
tilbage i baseenheden.
4.4 Aktivering/deaktivering af den håndfri funktion
Denne funktion giver Dem mulighed for at kommunikere uden at løfte håndsættet. Tryk på
tasten Op/håndfri / for at aktivere den håndfri funktion, mens De bruger telefonen.
Tryk på den samme knap igen for at deaktivere den håndfri funktion.
Bemærk: Tryk på lydstyrkeknappen
for at ændre lydstyrken, når De fører en samtale med den
håndfri funktion.
OBS! Hvis De anvender den håndfri funktion i lang tid, aflades batterierne hurtigt!
4.5 Tilslutning af hovedsæt
Du kan tilslutte et hovedsæt med et 3-polet 2,5 mm jackstik i håndsættets højre side. Når
hovedsættet et tilsluttet, hører man musik og tale kun over hovedsættet. Lyden fra hovedsættets
mikrofon kan stadig afbrydes med Mute-tasten. Den håndfri højttaler kan stadig aktiveres ved at
trykke på håndfri-tasten .
49
DANSK
4.3.2 Modtagelse af et internt opkald
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 50
Butler 3055
4.6 Omstilling af et opkald til et andet håndsæt
•
•
•
•
•
•
•
•
De har et eksternt opkald på linien.
Tryk på programmeringstasten
.
“INTERN” (INTERCOM) vises på displayet.
Tryk på programmeringstasten
.
Det eksterne opkald venter nu.
’INT’ vises på displayet.
Indtast nummeret på det håndsæt, De vil omstille opkaldet til.
Hvis det kaldte håndsæt svarer, kan De føre en intern samtale. Tryk på linietasten
for at
omstille det eksterne opkald.
• Hvis det kaldte håndsæt ikke svarer, skal De trykke på tasten Ned
for at tale med den
eksterne opkaldende igen.
4.7 Advarslen "udenfor område"
Hvis håndsættet er udenfor baseenhedens område, lyder der et advarselssignal.
• “SOGER” (SEARCHING) vises på displayet, og symbolet
blinker på displayet.
• Gå tættere på baseenheden.
• Så snart De er tilbage i baseenhedens område, lyder der et signal, og symbolet
holder op at blinke.
4.8 Indstilling af højttalerens lydstyrke
Brug lydstyrke-/ringesignaltasten
/ til at indstille højttalerens (håndsæt) lydstyrke. De kan vælge
mellem 5 niveauer. Telefonen er som standard indstillet til niveau ’3’.
Under et opkald kan De ændre lydstyrken på følgende måde:
• Tryk på lydstyrke-/ringesignaltasten
/ .
• Det lydstyrkeniveau, der er indstillet i øjeblikket, vises på displayet.
• Brug ciffertasterne til at indstille det ønskede niveau (1-5).
• Tryk på lydstyrke-/ringesignaltasten
/ for at bekræfte Deres valg.
Bemærk: De har 8 sekunder til at indstille den ønskede lydstyrke. Ellers går telefonen tilbage til
standbytilstand, og lydstyrken ændres ikke.
4.9 Visning af opkaldets varighed på displayet
Så snart De trykker på linietasten
, vises samtalens varighed på displayet (minutter-sekunder).
F.eks. "01-20" for 1 minut og 20 sekunder.
Samtalens varighed bliver ved med stå på displayet i 5 sekunder efter hvert opkald.
4.10 Deaktivering af mikrofonen (mute)
De kan slå mikrofonen fra under en samtale ved at trykke på slette-/mute-tasten
.
Derefter kan De tale frit, uden at den opkaldende kan høre Dem.
• De taler i telefonen. Linie-/opladningsindikatoren
(LED) på baseenheden blinker, og
opkaldssymbolet
vises på displayet.
• Tryk på slette-/mute-tasten
for at slå mikrofonen fra.
• Symbolet ’X’ vises på displayet( ).
• Tryk på slette-/mute-tasten
igen, hvis De vil genoptage samtalen.
• Symbolet ’X’ forsvinder fra displayet ( ). Personen, De taler med, kan høre Dem igen.
50
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 51
Butler 3055
4.11 Pausetasten
Hvis De indtaster et telefonnummer og gerne vil tilføje en pause til dette nummer, kan De
trykke på pausetasten
på det ønskede sted i nummeret.
Når De ringer til dette nummer, tages pausen (3 sekunder) med automatisk.
De kan føre en telefonsamtale med en intern og en ekstern deltager samtidigt.
• Tryk på programmeringstasten
mens De fører en ekstern samtale.
• “INTERN”(INTERCOM) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Det eksterne opkald venter nu.
• ’INT’ vises på displayet.
• Indtast nummeret på det håndsæt, De gerne vil tage med i samtalen.
• Tryk på tasten ’#’ i tre sekunder, når det kaldte håndsæt svarer.
• “KONFERENCE”(CONFERENCE) vises på displayet.
• De er nu forbundet med en ekstern og en intern deltager (konferenceopkald).
4.13 Lokalisering af et forlagt håndsæt (paging)
Tryk kort på paging-tasten på baseenheden, hvis De ikke kan finde håndsættet.
Alle håndsæt, som er tilmeldt baseenheden, udsender et kort signal, så De kan finde det
forlagte håndsæt. Tryk kort på linietasten
på håndsættet for at stoppe signalet.
4.14 Anvendelse af det alfanumeriske tastatur
Brug det alfanumeriske tastatur til at indtaste tekst. Tryk på den tilsvarende tast for at vælge et
bogstav. Hvis De f.eks. trykker på den alfanumeriske tast ’5’, vises det første tegn (j) på
displayet. Tryk gentagne gange for at vælge andre tegn fra denne tast.
Tryk to gange på tasten ’2’ for at vælge bogstavet ’B’. Hvis De vil vælge ’A’ og ’B’ efter
hinanden, skal De først trykke på tasten ’2’ én gang for at vælge ’A’, vente i 2 sekunder, indtil
markøren bevæger sig til den næste position, og derefter trykke på tasten ’2’ to gange for at
vælge ’B’.
De kan slette tegn, der er indtastet forkert, ved hjælp af slettetasten
. Tegnet foran
markøren slettes. De kan flytte markøren ved at trykke på tasterne Op og Ned
.
51
DANSK
4.12 Konferenceopkald (to interne DECT-håndsæt og et eksternt opkald)
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 52
Butler 3055
Tegn, der er til rådighed
Tryk på de korrekte taster for at få de følgende tegn:
Tast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Første
tryk
+
A
D
G
J
M
P
T
W
Mellemrum
Andet
tryk
B
E
H
K
N
Q
U
X
0
Tredje
tryk
/
C
F
I
L
O
R
V
Y
Fjerde
tryk
1
2
3
4
5
6
S
8
Z
Femte
tryk
7
9
4.15 Telefonbogen
4.15.1 Tilføjelse af et nummer og et navn til telefonbogen
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “TELEFONBOG”(PHONE BOOK) vises
på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “SOGER” (SEARCH) vises på displayet.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “NY” (ADD NEW) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten .
• “NAVN” (NAME) vises på displayet.
• Indtast navnet ved hjælp af de alfanumeriske taster.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Indtast telefonnummeret ved hjælp af de alfanumeriske taster.
• Tryk på programmeringstasten
.
• De hører et langt bip. Navnet og nummeret er gemt i telefonbogen.
4.15.2 Opslag af et nummer i telefonbogen
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “TELEFONBOG” (PHONE BOOK) vises
på displayet.
• Tryk på programmeringstasten .
• “SOGER” (SEARCH) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Indtast det første bogstav i det navn, De vil slå op.
• Tryk på programmeringstasten .
• Det første navn, der svarer til det indtastede bogstav, vises på displayet.
• Tryk på tasten Op eller Ned
for at finde andre numre i telefonbogen.
• Når det ønskede nummer vises på displayet, ringes der automatisk til dette nummer, hvis De
trykker på linietasten
.
52
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:11 pm
Page 53
Butler 3055
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “TELEFONBOG” (PHONE BOOK) vises
på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “SOGER” (SEARCH) vises på displayet.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “RET” (EDIT) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Det første nummer i telefonbogen vises på displayet.
• Tryk på tasten Op eller Ned
indtil det ønskede nummer vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
for at ændre det valgte nummer, som er gemt i
hukommelsen.
• Tryk på slettetasten
for at slette hvert bogstav i navnet, og brug det alfanumeriske
tastatur til at indtaste det korrekte navn.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk på slettetasten
for at slette hvert tal i nummeret, og brug det alfanumeriske tastatur til
at indtaste det korrekte tal.
• Tryk på programmeringstasten
for at gemme ændringerne.
4.15.4 Sletning af et navn og et nummer fra telefonbogen
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “TELEFONBOG” (PHONE BOOK)
vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “SOGER” (SEARCH) vises på displayet.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “SLET” (DELETE) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Det første nummer i telefonbogen vises på displayet.
• Tryk på tasten Op eller Ned
indtil det nummer, De vil slette, vises på displayet.
• Tryk på slettetasten
.
• “SLETTE?” (DELETE ?) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte, at De vil slette nummeret.
4.16 Tænde/slukke for håndsættet
4.16.1 Slukke for håndsættet
Håndsættet er tændt.
• Tryk på programmeringstasten .
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil "SLUK" (POWER OFF) vises på displayet
• Tryk på programmeringstasten
. Telefonen slukkes. De kan hverken ringe op eller
modtage opkald.
Bemærk: Tryk på slette-/mute-tasten
, hvis De vil forlade menuen uden at slukke for håndsættet.
4.16.2 Tænde for håndsættet
Håndsættet er slukket.
• Tryk på programmeringstasten
. Telefonen tændes.
53
DANSK
4.15.3 Ændring af et navn eller et nummer i telefonbogen
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 54
Butler 3055
4.17 Indstilling af ringesignalets lydstyrke for håndsættet
Hvis De vil, kan De ændre ringesignalets lydstyrke for indgående opkald. Der er 10 niveauer. De
kan indstille ringesignalets lydstyrke for interne og eksterne opkald separat, så De kan høre en
forskel. Hvis De vælger niveau ’0’, vises symbolet
på displayet, og De kan ikke længere høre
telefonen ringe, når De får et eksternt opkald (De hører stadig ringesignalet ved interne
opkald). Niveau ’9’ er det højeste niveau. Telefonen er som standard indstillet til niveau ’5’.
4.17.1 Indstilling af ringesignalet for eksterne opkald (0-9)
• Tryk på programmeringstasten .
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “RINGETONE” (RING SEL) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “EKSTERN” (EXTERNAL) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “VOLUMEN” (VOLUME) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten .
• Det aktuelle lydstyrkeniveau vises på displayet.
• Indtast et tal mellem 0 og 9 ved hjælp af taltastaturet for at vælge den ønskede lydstyrke
for ringesignalet.
• Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg.
4.17.2 Indstilling af ringesignalet for interne opkald (1-9)
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “RINGETONE” (RING SEL) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “EKSTERN” (EXTERNAL) vises på displayet.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “INTERN” (INTERNAL) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “VOLUMEN” (VOLUME) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Det aktuelle lydstyrkeniveau vises på displayet.
• Indtast et tal mellem 1 og 9 ved hjælp af taltastaturet for at vælge den ønskede lydstyrke
for ringesignalet.
• Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg.
4.18 Indstilling af ringemelodien for håndsættet
Hvis De vil, kan De ændre ringemelodien for indgående opkald. Der kan vælges mellem 9
ringemelodier (1-9). Telefonen er som standard indstillet til melodi ’5’
4.18.1 Indstilling af en ringemelodi for eksterne opkald (1-9)
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
displayet.
54
indtil “RINGETONE” (RING SEL) vises på
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 55
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
•
•
Tryk på programmeringstasten
.
“EKSTERN” (EXTERNAL) vises på displayet.
Tryk på programmeringstasten .
“MELODI” (MELODIES) vises på displayet.
Tryk på programmeringstasten
.
Den aktuelle ringemelodi vises på displayet.
Indtast et tal mellem 1 og 9 ved hjælp af taltastaturet for at vælge den ønskede ringemelodi.
Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg.
• Tryk på programmeringstasten .
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “RINGETONE” (RING SEL) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “EKSTERN” (EXTERNAL) vises på displayet.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “INTERN” (INTERNAL) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “MELODI” (MELODIES) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten .
• Den aktuelle ringemelodi vises på displayet.
• Indtast et tal mellem 1 og 9 ved hjælp af taltastaturet for at vælge den ønskede ringemelodi.
• Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg.
4.19 Indstilling af basisens ringestyrke
På Butler 2455 kan du ændre lydstyrken på basens ringesignal.
• Basen ringer.
• Tryk på volume tasten
på basen for at indstille den ønskede ringestyrke.
4.20 Låsning af tastaturet
Hvis De låser det alfanumeriske tastatur, er det ikke muligt at indtaste et telefonnummer. Kun
programmeringstasten
kan stadig bruges. “TAST LAST” (KEY LOCKED) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “TASTATUR” (KEY SETUP) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “BLOK TAST” (KEY LOCK) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Den aktuelle status for tastaturet vises på displayet.
- “LAS” (LOCK): tastaturet er låst
- “LAS OP” (UNLOCK): tastaturet er ikke låst
• Tryk på tasten Op eller Ned
for at vælge.
• Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg.
55
DANSK
4.18.2 Indstilling af en ringemelodi for interne opkald (1-9)
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 56
Butler 3055
4.21 Aktivering/deaktivering af tastaturtone
De kan indstille telefonen sådan, at der ikke høres nogen lyd, når De trykker på en tast.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “TASTATUR” (KEY SETUP) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “TAST LYD” (KEY CLICK) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Den aktuelle status for tastaturet vises på displayet.
- “LYD TIL (CLICK ON): slå tastaturtone til
- “LYD FRA” (CLICK OFF): slå tastaturtone fra
• Tryk på tasten Op eller Ned
for at vælge.
• Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg.
4.22 R-tasten (flash)
Tryk på flash-tasten ’R’ for at bruge bestemte tjenester som "banke på" (hvis Deres
telefonselskab tilbyder denne funktion) eller for at omstille opkald, hvis De bruger et
omstillingsanlæg (PABX). Flash-tasten ’R’ afbryder linien i et øjeblik. De kan indstille flash-tiden
til 100 ms eller 300 ms. Den er som standard indstillet til 100 ms! Hvis Deres system imidlertid
har brug for en længere flash-tid, kan De gøre følgende:
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “INDSTIL” (SETTING) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “FLASH” (RECALL) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
for at vælge flash-tiden:
- “KORT” (SHORT) = 100 ms
- “LANG” (LONG) = 300 ms
• Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg.
Pas på: Den indstillede flashtid på håndsættet er uafhængigt af centralen. Der henvises til §7.5 for indstilling
af centralflashtid.
4.23 Ændring af PIN-koden
Bestemte funktioner er kun til rådighed, hvis De kender telefonens PIN-kode. Ved hjælp af
denne hemmelige kode vises der indstillinger, som kun De kan ændre. PIN-koden er fircifret.
Standardindstillingen for PIN-koden er ’0000’. Gør følgende, hvis De vil ændre standard-PINkoden og indstille Deres egen kode:
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “INDSTIL” (SETTING) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “PIN” (PIN CODE) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “PIN” (OLD CODE) vises på displayet.
56
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 57
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Indtast den gamle PIN-kode med taltasterne.
Tryk på programmeringstasten
.
“NY PIN” (NEW CODE) vises på displayet.
Indtast den nye PIN-kode med taltasterne.
Tryk på programmeringstasten
.
“NY PIN” (AGAIN) vises på displayet.
Indtast den nye PIN-kode endnu en gang med taltasterne.
Tryk på programmeringstasten
.
De hører en bekræftelsestone. Den nye PIN-kode er indstillet.
4.24 Tilmelding af et håndsæt til baseenhederne Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410,
2450, 2455, 30xx
Et nyt håndsæt skal tilmeldes baseenheden, inden De kan foretage og modtage opkald. 5
håndsæt kan tilmeldes en baseenhed. Som standard er hvert håndsæt tilmeldt baseenheden som
håndsæt 1 ved levering (baseenhed 1).
OBS: De behøver kun tilmelde håndsættet, hvis:
• håndsættets tilmelding er blevet fjernet fra baseenheden (f.eks. til gen-initialisering)
• De vil tilmelde et andet håndsæt til denne baseenhed.
BEMÆRK: Gen-initialisering betyder at telefonens opsætning nulstilles og de fra fabrikken fastsatte
indstillinger vil blive anvendt. At ændre i telefonens opsætning kræver en PIN kode. Har De glemt PIN
koden, efter den De har ændret dem, skal De gen-initialisere telefonen, idet den derved nulstilles, uden at
De skal bruge PIN-koden. Alle poster slettes fra telefonbogens hukommelse, alle håndsæt fjernes, alle
standardindstillinger genetableres, og standard-PIN-koden sættes tilbage til ’0000’.
Hold paging-tasten
på baseenheden nede i 10 sekunder, indtil linie-/opladningsindikatoren
på baseenheden begynder at blinke hurtigt. Linie-/opladningsindikatoren
blinker
hurtigt i et minut. I dette minut er baseenheden i tilmeldingstilstand, og De skal gøre følgende
for at tilmelde håndsættet:
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “TILMELD” (BASE SUB) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• ’BASE _’ vises på displayet.
• Indtast nummeret på den baseenhed, De vil tilmelde håndsættet til (1-4), med taltastaturet.
Bemærk: Hvert håndsæt kan tilmeldes 4 forskellige DECT-baseenheder. Hver baseenhed får tildelt et
nummer fra 1 til 4 i håndsættet. Hvis De tilmelder et nyt håndsæt, kan De tildele et baseenhedsnummer.
Det er bedst at bruge ’1’.
• “SOGER” (SEARCHING) og symbolet
vises på displayet.
• RFPI-koden (hver baseenhed har en egen RFPI-kode) vises på displayet, og der lyder et signal,
når håndsættet har fundet baseenheden.
• Tryk på programmeringstasten
.
• ’PIN’ vises på displayet.
57
DANSK
VIGTIGT: Glem ikke Deres personlige PIN-kode, ellers skal De retablere standardindstillingerne
(nulstilling – se afsnit 4.32).
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 58
Butler 3055
• Indtast baseenhedens fircifrede PIN-kode (standard-PIN-koden er ’0000’) med taltastaturet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Håndsættet er tilmeldt baseenheden.
4.25 Tilmelding af et Butler 3055 håndsæt til en anden basisenhed
(andet mærke/anden model)
Sæt basisenheden til tilmeldingstilstand (se vejledningen til basisenheden). Når basisenheden er
i tilmeldingstilstand, skal man gøre følgende for at tilmelde håndsættet:
• Tryk på programmeringstasten .
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “TILMELD” (BASE SUB) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• ’BASE _’ vises på displayet.
• Indtast nummeret på den baseenhed, De vil tilmelde håndsættet til (1-4), med taltasterne.
• “SOGER” (SEARCHING) og symbolet
vises på displayet.
• RFPI-koden (hver baseenhed har en egen RFPI-kode) vises på displayet, og der lyder et signal,
når håndsættet har fundet baseenheden.
• Tryk på programmeringstasten
.
• ’PIN’ vises på displayet.
• Indtast baseenhedens fircifrede PIN-kode med taltastaturet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Håndsættet er tilmeldt baseenheden.
4.26 Registrering af TOPCOM Butler 300 DECT GAP hovedsæt
Sørg for, at centralens pinkode er indstillet til ’0000’! Se 4.23 for ændring af centralens
pinkode.
Tryk på søgertasten
på centralen i 10 sekunder, indtil Linje/oplade indikatoren
på
centralen begynder at blinke hurtigt. Linie/opladerindikatoren
vil blinke hurtigt i et minut.
I løbet af dette minut er centralen i registreringsmode, og De skal gøre følgende for at
registrere hovedsættet.
• Tænd hovedsættet ved at trykke på ON/OFF knappen, indtil De hører to bippelyde. Den røde
og grønne LED vil lyse samtidigt.
• Tryk på hovedsættets registreringstast. Den røde LED vil blinke hurtigt.
- Hvis den grønne LED blinker langsomt efter et par sekunder, er registreringen udført med
succes.
- Hvis den røde LED blinker langsomt, mislykkedes registreringen. Gentag ovenstående
procedure, og sørg for at centralens pinkode er indstillet til ’0000’!
4.27 Ophævelse af tilmeldingen af et håndsæt til en baseenhed
Det er muligt at annullere tilmeldingen af et håndsæt til en baseenhed, f.eks. hvis et håndsæt
er beskadiget og skal skiftes ud med et nyt.
Forsigtig: De kan kun annullere tilmeldingen af et andet håndsæt, ikke det håndsæt, De bruger til
annulleringsproceduren.
58
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 59
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “INDSTIL” (SETTING) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “AFMELD” (REMOVE HS) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• ’PIN’ vises på displayet.
• Indtast Deres fircifrede PIN-kode (standard-PIN-koden er ’0000’) med taltastaturet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “AFMELD” (REMOVE HS) vises på displayet.
• Indtast nummeret på det håndsæt, De gerne vil fjerne (1-5) med taltastaturet.
• Tryk på programmeringstasten .
• “AFMELD” (REMOVE HS) vises på displayet, og håndsættet fjernes.
• “INGEN BASE” (NOT SUB) vises på det fjernede håndsæt.
4.28 Valg af baseenhed
Hvis Deres håndsæt er tilmeldt flere baseenhedsstationer (maks. 4), skal De vælge en
baseenhed, fordi håndsættet kun kan kommunikere med én baseenhed ad gangen. Der er to
muligheder.
4.28.1 Automatisk valg
Hvis De sætter håndsættet til ’automatisk valg’, vælger håndsættet automatisk den nærmeste
baseenhed i standbytilstand.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “INDSTIL (SETTING) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “BASEVALG” (BASE SEL) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “AUTOMATISK” (AUTO) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “SOGER” (SEARCHING) og symbolet vises på displayet.
• Der lyder et signal, når håndsættet har fundet en baseenhed.
4.28.2 Manuelt valg
Hvis De sætter håndsættet til ’manuelt valg’, vælger håndsættet kun den baseenhed, De har
indstillet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “INDSTIL” (SETTING) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “BASEVALG” (BASE SEL) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “MANUEL” (MANUAL) vises på
displayet.
59
DANSK
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 60
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
Tryk på programmeringstasten
.
’BASE -’ og symbolet vises på displayet.
Indtast nummeret på den baseenhed, De vil vælge (1-4) med taltastaturet.
Tryk på programmeringstasten
.
“SOGER” (SEARCHING) og symbolet vises på displayet.
Der lyder et signal. når håndsættet har fundet den valgte baseenhed.
Bemærk:
• Inden De kan vælge en baseenhed, skal baseenheden først være tilmeldt håndsættet.
• Hvis “ INGEN BASE” (NOT SUB) vises på displayet, betyder det, at den valgte baseenhed ikke eksisterer
eller at håndsættet ikke er blevet tilmeldt.
4.29 Spærring af udgående opkald
De kan programmere håndsættene for at spærre for opkald til bestemte telefonnumre, f.eks. sådan,
at der ikke kan ringes til internationale numre. Op til fem numre (med maks. 5 cifre) kan spærres.
Dette gøres på følgende måde:
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “INDSTIL” (SETTING) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “BLOKERING” (BARRING) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• ’PIN’ vises på displayet.
• Indtast Deres PIN-kode.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “BLOK NR” (BAR NUM) vises på displayet. De er i hukommelse "1. _ _ _ _ _".
• Tryk på tasten Op eller Ned
for at vælge en af de 5 hukommelser.
• Indtast det nummer (maks. 5 cifre), der skal spærres, f.eks. 01486.
• Tryk på programmeringstasten
.
• ’HS _ _ _ _ _’ (= håndsættets nummer (1-5)) ’01486’ (= det spærrede nummer) vises
på displayet.
• Indtast numrene på de håndsæt, som de spærrede numre ikke kan kaldes fra.
• F.eks.: Tryk på taltasterne 2, 3 og 5. Følgende vises på displayet: HS_2 3_5 01486. Disse
håndsæt kan ikke længere ringe til numre, som begynder med ’01486’.
• Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg.
• Gentag den samme proces, hvis De vil spærre andre numre (maks. 5).
4.30 Direkte opkald
Hvis der indstilles et nummer for direkte opkald, ringer telefonen automatisk op til dette
nummer. Denne funktion er nyttig, hvis telefonen anvendes som nødtelefon.
4.30.1 Programmering af et nummer for direkte opkald
• Tryk på programmeringstasten
• Tryk på op- eller ned-tasten, indtil ‘DIRECT’ vises på displayet
• Tryk på programmeringstasten
60
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 61
Butler 3055
• Om nødvendigt slet det eksisterende nummer ved at trykke på slettetasten nogle gange
• Indtast det direkte nummer
• Tryk på programmeringstasten
4.30.2 Aktivering/deaktivering af funktionen direkte opkald
Aktivering:
• Tryk på programmeringstasten
• Tryk på op- eller ned-tasten, indtil ‘DIRECT’ vises på displayet
• Tryk på mute-tasten i 2 sekunder
• ‘DIRECT ON’ vises på displayet
• Tryk på programmeringstasten
to gange hurtigt efter hinanden
4.31 Standardindstillinger (nulstilling af parametre)
De kan sætte telefonen tilbage til standardindstillingerne, således at de er de samme som på det
tidspunkt, hvor De købte telefonen. De skal bruge PIN-koden for at gøre dette.
Standardindstillingerne er:
Tastatur:
Tastaturklik
Højttalerens lydstyrke
Ringemelodi
Ringesignalets lydstyrke
Valg af baseenhed
Flash-tid
ikke låst
aktivt
niveau 3
1
5
automatisk
100 ms
Gør følgende for at sætte telefonen tilbage til standardindstillingerne:
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
indtil “INDSTIL” (SETTING) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten .
• Tryk gentagne gange på tasten Op eller Ned
, indtil “NULSTIL” (RESET) vises på
displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• ’PIN’ vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Indtast Deres PIN-kode.
• Tryk på programmeringstasten
.
4.32 Komplet gen-initialisering af telefonen
Denne funktion giver Dem mulighed for at gen-initialisere telefonen fuldstændigt, uden at De
skal bruge PIN-koden. Alle poster slettes fra telefonbogens hukommelse, alle håndsæt fjernes,
alle
standardindstillinger genetableres, og standard-PIN-koden sættes tilbage til ’0000’.
61
DANSK
Deaktivering:
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 62
Butler 3055
Gør følgende:
• Fjern telefonens batteri.
• Hold tasten ’*’ nede og tilslut batteriet igen, indtil håndsættet ringer konstant og displayet
tændes. Slip knappen ’*’ og tryk på programmeringstasten
.
• Håndsættet finder baseenheden, og et signal lyder.
• Tryk kort på tasten ’*’.
• “NULSTIL?” (RESET ?) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg eller kobl batteriet fra for at
stoppe proceduren.
• “NULSTILLER” (RESETTING) vises på displayet, og De hører en lang biptone.
• “INGEN BASE” (NOT SUB) vises på displayet. Håndsættet er helt gen-initialiseret.
Derefter skal De tilmelde alle håndsæt igen som beskrevet under punkt 4.21! Det er dog ikke
nødvendigt at sætte baseenheden til tilmeldingstilstand, da dette nu sker automatisk!
4.33 Indstilling af håndsættets opkaldsmode
Der findes to typer opkaldsmoder:
- DTMF/Toneopkald (mest almindelig)
- Pulsopkald (for ældre installationer)
For at ændre tastemoden:
- Tryk på programmeringstasten
- Tryk på Op eller Ned
tastengentagne gange, indtil der står ’SETTING’ på displayet.
- Tryk på programmeringstasten
- Tryk på Op eller Ned
tastengentagne gange, indtil der står ’DIAL MODE’ på displayet.
- Tryk på programmeringstasten
- Vælg ’TONE’ eller ’PULSE’ ved hjælp af Op og Ned
tasten
- Tryk på Programmeringstasten
for at bekræfte
Bemærk: Håndsættets opkaldsmode er uafhængigt af centralen (Se 7.3)!! For at ændre opkaldsmoden på
centralen, skal De bruge T/P-kontakten under centralen.
5 NUMMERVISNING/CLIP
(Denne tjeneste fungerer kun, hvis De har et nummervisning-/CLIP-abonnement. Henvend Dem
til Deres telefonselskab for yderligere oplysninger.)
Når De modtager et opkald, modtager telefonen i Danmark kun DTMF toner, der vises som et
telefonnummer på telefonens display. Samtidig henter telefonen automatisk dato og tidspunkt
fra sin egen indbyggede ur, der vises. Telefonen kan modtage opkald både i FSK og DTMF. Hvis
navnet er programmeret i telefonbogen, vises navnet fra telefonbogen!
Telefonen kan gemme op til 30 opkald i en opkaldsliste, som De kan se på senere. Telefonen
gemmer aldrig det samme opkald to gange. Hvis hukommelsen er fuld, erstatter nye opkald
automatisk de ældste opkald i hukommelsen. Symbolet
på displayet blinker, hvis opkaldet
ikke læses eller besvares. Hvis opkaldslisten er tom og De trykker på tasten Op , lyder der tre
biplyde.
62
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 63
Butler 3055
De kan se oplysningerne om indgående samtaler på følgende måde:
• Tryk på tasten Op . Navnet på den opkaldende (hvis det sendes af netværket eller findes i
telefonbogen), opkaldets sekvensnummer på opkaldslisten samt opkaldets dato og tid vises
på displayet.
• Tryk på tasten Ned . Den opkaldendes telefonnummer vises på displayet.
BEMÆRK:
5.1 Indstilling af dato og tid
Hvis De modtager et opkald og datoen og tiden ikke sendes sammen med telefonnummeret,
betyder det, at datoen og tiden ikke vises på displayet. Hvis De indstiller datoen og tiden, vises
de på displayet sammen med telefonnummeret hver gang De får et opkald!
• Tryk på programmeringstasten
.
• Tryk nogle gange på tasten Op eller Ned
, indtil “INDSTIL” (SETTING) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• “UR” (DATE/TIME) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstasten
.
• Når “AR” (YEAR) vises på displayet, indtast de sidste to tal i årstallet (00=2000, 01=2001
osv.) og tryk på programmeringstasten
for at bekræfte.
• Når “MANED” (MONTH) vises på displayet, indtast måneden (01=januar, 02=februar osv.) og
tryk på programmeringstasten
for at bekræfte.
• Når “DAG” (DAY) vises på displayet, indtast dagen i måneden og tryk på
programmeringstasten
for at bekræfte.
• Når “TIME” (HOUR) vises på displayet, indtast den aktuelle time (i 24-timers format) og tryk
på programmeringstasten
for at bekræfte.
• Når “MINUT” (MIUTE) vises på displayet, indtast minutterne og tryk på
programmeringstasten
for at bekræfte.
• Datoen og tiden er nu indstillet!
5.2 Opkaldslisten
De modtagne opkald gemmes i opkaldslisten (maks. 30 numre).
• Tryk kort på tasten Op
for at se det nyeste opkald.
• Navnet på den nyeste opkaldende vises på displayet. Hvis der ikke er et navn til rådighed,
vises “INTET NAVN” (NO NAME) på displayet.
• Hvis det er et hemmeligt nummer, vises “UKENDT” (UNAVAL) på displayet.
• Datoen og tiden for modtagelsen af opkaldet er knytter sammen med hvert opkald.
• Tryk kort på tasten Ned
for at se telefonnummeret for opkaldet.
• Tryk kort på tasten Ned for at bladre i de andre numre på listen.
Bemærk:
• Hvis der ikke trykkes på tasten Op eller Ned
standbytilstand.
inden for 15 sekunder, går telefonen tilbage til
63
DANSK
i Danmark er det muligt at have hemmeligt telefonnummer. I stedet for et telefonnummer
sendes en kode til telefonen, der enten kan vise teksten som ovenfor "UNAVAL eller NO
NAME eller lignende. Også i visse tilfælde medsendes der ikke telefonnummer af tekniske
årsager. Det er derfor ikke en fejl i Deres telefon, hvis De modtager opkald, hvor der ikke vises
et telefonnummer.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 64
Butler 3055
• Når et opkald er modtaget, bliver den opkaldendes nummer stående på displayet i 15 sekunder efter det
sidste ringesignal.
• Nummervisning er ikke til rådighed, når De taler i telefonen.
5.3 Opkald til et nummer fra opkaldslisten
• Tryk på tasten Op
for at gå til opkaldslisten.
• Tryk på tasten Op
for at slå det ønskede opkald op. Tryk på tasten Ned
for at se
telefonnummeret.
• Tryk på linietasten
når nummeret vises på displayet, og nummeret kaldes automatisk
(symbolerne ’EXT’ og
vises på displayet, og opkaldstimeren begynder at tælle).
5.4 Lagring af et nummer fra opkaldslisten i telefonbogen
•
•
•
•
•
Tryk på tasten Op
for at gå til opkaldslisten.
Tryk på tasten Op
for at slå det ønskede opkald op.
Tryk to gange på telefonbogstasten
.
“GEM” (STORE) vises på displayet.
Nummeret gemmes i telefonbogen. Hvis opkaldet blev vist uden navn “INTET NAVN” (NO
NAME), kan De bagefter tilføje et navn til dette nummer i telefonbogen.
• Telefonen går tilbage til standbytilstand.
5.5 Sletning af numre fra opkaldslisten
5.5.1 Sletning af ét nummer
•
•
•
•
•
Tryk på tasten Op
for at gå til opkaldslisten.
Tryk på tasten Op
for at finde det opkald, De vil slette.
Tryk på slettetasten
når dette opkald vises på displayet.
“SLETTE?” (DELETE?) vises på displayet.
Tryk på programmeringstasten
for at bekræfte Deres valg eller på slettetasten
annullere.
• Dette opkald slettes, og næste opkald vises på displayet.
for at
5.5.2 Sletning af alle numre
• Tryk på tasten Op
for at gå til opkaldslisten.
• Hold slettetasten
nede, indtil “SLET ALLE” (DELETE ALL) vises på displayet.
• Tryk på programmeringstaste
for at bekræfte Deres valg eller på slettetasten
annullere.
• Alle opkald slettes.
for at
6 VOICE MAIL-INDIKATOR
Denne funktion fungerer kun, hvis De har tjenesten voice mail eller SMS og hvis netværket
sender disse indikatorer sammen med oplysningerne for nummervisning (CLIP)!
Når De modtager en ny besked i Deres voice mail-system, vises symbole
på displayet.
Symbolet
forsvinder, når De har lyttet til beskeden.
64
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 65
Butler 3055
7 CENTRALOPKALDSBETJENING
De kan også foretage telefonopkald ved at bruge centralens håndfrie højttaler.
7.1 Foretag et opkald
• Tryk på den håndfrie centralopkaldstast
for at ringe op
• Tryk på de numeriske taster på centralen for at taste et telefonnummer
• Tryk igen på den håndfrie centralopkaldstast for at afslutte telefonsamtalen
Tryk på ’+’ eller ’-’ tasten
under håndfri samtale med centralen, for at justere
højtttalervolumen. Hvis højttalervolumen er for høj, kan højttaleren begynde at hyle (fløjtetone).
For at undgå dette, skal De sænke højttalervolumen.
Pas på: Den håndfrie samtale er halv-duplex, hvilket betyder, at hvis personen i den anden ende af linien
begynder at snakke, vil mikrofonen slås fra, så personen ikke kan høre Dem på dette tidspunkt. Prøv at
undgå at tale sammen samtidigt.
Bemærk: Den håndfrie højttalervolumen er forskellig fra telefonsvarerens volumen!!
7.3 Indstilling af centralens opkaldsmode
De kan indstille centralens opkaldsmode i Puls (P) eller Tone/DTMF (T) ved hjælp af kontakten
under centralen.
Pas på: Centralens opkaldsmode er uafhængigt af håndsættet. Se §4.34 for indstilling af håndsættets
opkaldsmode.
7.4 Viderestilling af opkald fra central til håndsæt
Under håndfri samtale med centralen, kan man viderestille opkaldet til et registreret håndsæt
ved at trykke på søgertasten . Linieindikatorens LED vil begynde at blinke.
• Man kan overtage linien med et registreret håndsæt ved at trykke på linietasten
.
• Eller trykke på søgertasten
igen, hvis man ikke ønsker at viderestille opkaldet
Bemærk: Håndsættet vil ikke ringe under viderestilling!!
7.5 Indstilling af centralens flashtid.
De kan indstille centralens opkaldsmode ved hjælp af kontakten under centralen. De kan
indstille til 100 min. eller 300 min.
Pas på: Centralens flashtid er forskelligt fra håndsættets flashtid. Der henvises til § 4.22 for indstilling af
håndsættets flashtid.
8. AUTOMATISK TELEFONSVARER
Butler 3055 er udstyret med en indbygget digital telefonsvarer med en optagekapacitet på
11 min. Den automatiske telefonsvarer kan betjenes på afstand, og der kan indtales to
forskellige udgående beskeder (1 og 2) (maks. 2 min).
65
DANSK
7.2 Justering af højttalervolumen
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 66
Butler 3055
Der er to muligheder:
• Med udgående besked 1 har den der ringer op mulighed for at lægge en besked
• Med udgående besked 2 afspilles den udgående besked, uden at der er mulighed for at
lægge en besked
Den maksimale tid per indkommende besked er = 2 min.
En intern stemme meddeler et antal parametre som f.eks. opkaldets dato og klokkeslæt, samt
indstillingsparametre som VIP-kode, ringetone….. Den interne stemmes sprog er anført uden
på emballagen!
8.1 LED-display
Lampen Beskeder/Tænd-Sluk
blinker, hvis der er modtaget nye beskeder. Antallet af
blink imellem hver lang pause angiver, hvor mange nye opringninger der har været.
Hvis telefonsvareren er slået fra, lyser lampen Tænd-Sluk
ikke.
Lampen FULD lyser, når den interne hukommelse er fuld, og der ikke mere kan optages nye
beskeder.
8.2 Tastaturets funktioner
Bemærk:
- Disse taster findes kun på grunddisplayet.
- Tasterne
Taster
og
befinder sig forneden på grunddisplayet
2
3
Afspil beskeder
Ingen
Ingen
Optag memo
Under afspilning
af beskeder
Gå til forrige
besked
Pause
Spring besked over
4
Indstil volumen
Ingen
Indstil volumen
5
Vælg svar
Stop
6
7
Afspil VIP-kode
Aktuelt antal
ringninger
Visning af tid
Ingen
Telefonsvarer
Tænd-Sluk
Indstil VIP-kode
Indstil antallet af
ringninger
Indstil dato/klokkeslæt
Slet alle beskeder
1
8
9
1,2
Standbytilstand
Tryk kort på tasten
Tryk på tasten i 2 sekunder
Afspil svar
Optag svar
66
Ingen
Ingen
Ingen
Slet besked
eller svar
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 67
Butler 3055
8.3 Udgående beskeder
Der kan indspilles 2 udgående beskeder på hver maks. 2 minutter (OGM1 og OGM2).
• Udgående besked 1: svarfunktion med indtalemulighed
• Udgående besked 2: svarfunktion uden indtalemulighed, apparatet optager ingen
indkommende beskeder
8.3.1 Indspilning af udgående besked (1 eller 2)
Tryk på tasten
for at vælge automatisk svar
En stemme meddeler hvilken type besked (1 eller 2) der optages
Tryk på tasten 1,2 i to sekunder
Indtal den udgående besked efter biptonen
Tryk på stoptasten
for at afslutte optagelse
Obs.: optagelsen kan vare maks. 2 minutter. Hvis der ikke indtales en udgående besked anvendes
standardbeskeden.
8.3.2 Kontrol af udgående besked
For at kontrollere den udgående besked:
• Tryk på -tasten 1,2
Obs.: Tryk kort på
-tasten, hvis De ønsker at stoppe afspilningen
8.3.3 Valg af besked
• Tryk på
-tasten for at vælge mellem de to udgående beskeder
• Den interne stemme bekræfter den valgte besked
Obs.:
1) Valg af udgående besked er kun muligt når telefonsvareren er tændt!
2) Når hukommelsen er fuld, kan man kun vælge udgående besked 2 (svar uden mulighed for at lægge
besked)!
8.3.4 Sletning af udgående besked
Når den udgående besked er slettet, anvendes standardbeskeden ‘Please call later’.
Den udgående besked slettes således:
• Vælg den ønskede udgående besked v.h.a.
-tasten.
• Tryk på 1,2 -tasten, for at høre beskeden
• Hold tasten
trykket ned, når det automatiske svar afspilles
8.4 Sluk/tænd for telefonsvareren
Når telefonsvareren er tændt, lyser lampen
på displayet, og apparatet modtager
automatisk opringningen efter et par (kan indstilles, se ‘Indstilling af ringetone’) ringetoner.
• Tryk på tasten
i to sekunder, for at tænde for telefonsvareren. En stemme bekræfter
indstillingen, og meddeler hvilken udgående besked der er aktiv (1 eller 2)
• Tryk på tasten
i to sekunder for at slukke for telefonsvareren. Indstillingen bekræftes af en
stemme.
67
DANSK
•
•
•
•
•
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 68
Butler 3055
Obs.: Selv hvis telefonsvareren ikke er tændt, modtager apparatet opringningen når telefonen har ringet 10
gange, for at gøre det muligt at tænde for apparatet på afstand (se telefonsvarermenuen 7.15)
8.5 Indstilling af ringetone
Antallet af gange telefonen skal ringe før telefonsvareren tager opkaldet, kan indstilles mellem
2 – 9 og TS (Toll saver). Telefonsvareren er standardindstillet til at tage opkaldet efter
3 ringetoner. I Toll saver-funktion tager apparatet opkaldet efter 5 ringetoner hvis der ikke
er lagt nye beskeder, og efter 2 ringetoner, hvis der er lagt nye beskeder. Hvis De ringer til
apparatet for på afstand at lytte til Deres beskeder (se yderligere 7.15), og der ikke er lagt nye
beskeder, kan De allerede lægge på efter den tredje ringetone. De behøver således ikke at
betale for forbindelsen, og De ved at der ikke er lagt nye beskeder.
•
•
•
•
Tryk kort på
-tasten. En stemme meddeler det aktuelle antal ringetoner.
Tryk på
-tasten, for at indstille antallet af ringetoner.
Tryk på
eller
-tasten for at ændre det aktuelle antal ringetoner.
bekræft indstillingen ved at trykke på
-tasten. Det nyindstillede antal ringetoner
bekræftes af den interne stemme.
Obs.:
- Hvis De ikke trykker på nogen tast inden der er gået 3 sek., vender apparatet tilbage uden at ændre
indstillingen.
- I tilfælde af strømafbrydelse i basisapparatet skifter antallet af ringetoner tilbage til 3!
8.6 Kontrol af antal ringetoner
• Tryk kort på
-tasten
• Den interne stemme meddeler det indstillede antal ringetoner.
8.7 Indstilling af dato og tid
Telefonsvarerens dato-og tidsindstilling er uafhængig af selve telefonapparatets. Hvert opkalds
dato og tid registreres, og gengives under afspilningen. Klokkeslættets format er afhængigt af
den interne stemmes sprog: f.eks. er engelsk 12-timers format, og tysk 24-timers format.
Programmering af dato og tid
• Hold tasten
trykket ned i 2 sekunder.
• Den interne stemme beder om at indstille datoen.
• Tryk på
eller
-tasten et par gange for at indstille datoen. Den interne stemme
gengiver den aktuelle indstilling.
• Tryk på
-tasten for at bekræfte datoen.
• Den interne stemme beder om at indstille timen.
• Tryk på
eller
-tasten et par gange for at indstille timen.
• Tryk på
-tasten for at bekræfte timen.
• Den interne stemme beder om at indstille minuttet.
• Tryk på
eller
-tasten et par gange for at indstille minuttet.
• Tryk på
-tasten for at bekræfte minutindstillingen.
Den fulde dato- og tidsindstilling gentages endnu en gang som bekræftelse.
68
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 69
Butler 3055
Obs.:
- Hvis De ikke trykker på nogen tast inden der er gået 8 sek., bevares den forrige dato- og tidsindstilling, og
apparatet forlader automatisk dato/tidsindstillingen.
- Når De tager apparatet i brug for første gang, og endnu ikke har indstillet dato/tid registreres datoen og
tiden ikke på de indkommende beskeder.
- I tilfælde af strømafbrydelse i basisapparatet skal dato/tid indstilles på ny!
8.8 Kontrol af dato/tid
8.9 Programmering af VIP-kode
VIP-koden er en 3-cifret kode, som anvendes til afstandsbetjening af apparatet (se
Afstandsbetjening).
Standardkoden er = 321
Obs: I tilfælde af strømafbrydelse i basisapparatet skal VIP-koden igen være ‘321’!
8.9.1 Ændring af Vip-kode
•
•
•
•
•
•
•
•
Hold tasten
trykket ned i to sekunder for at ændre VIP-koden.
Den interne stemme beder om at indstille VIP-koden, og meddeler det første ciffer.
Tryk på
eller
-tasten et par gange for at indstille det første ciffer i VIP-koden.
Tryk på
-tasten for at bekræfte det første ciffer. Den interne stemme meddeler det
aktuelle 2. ciffer i VIP-koden.
Tryk på
eller
-tasten et par gange for at indstille det andet ciffer i VIP-koden.
Tryk på
-tasten for at bekræfte det andet ciffer. Den interne stemme meddeler det
aktuelle 3. ciffer i VIP-koden.
Tryk på
eller
-tasten et par gange for at indstille det tredje ciffer i VIP-koden.
Tryk på
-tasten for at bekræfte VIP-koden. De hører en lang biptone. Den interne
stemme meddeler den nye VIP-kode som bekræftelse.
Obs: Hvis De ikke trykker på nogen tast inden der er gået 8 sek., bevares den forrige VIP-kode, og apparatet
forlader automatisk VIP-kodeindstillingen.
8.9.2 Kontrol af VIP-kode
• Tryk på
VIP-kode.
-tasten for at høre VIP-koden. Den interne stemme meddeler den aktuelle
8.10 Betjening
Når der ringes op til det tændte apparat, tager telefonsvareren automatisk opringningen efter
det indstillede antal ringetoner. Hvis:
• udgående besked 1 er valgt, afspilles denne. Efter beskeden høres en biptone, og den der
har ringet op kan indtale en besked (maks. 3 minutter).
• udgående besked 2 er valgt, afspilles denne. Efter biptonen afbrydes forbindelsen
automatisk! Der er ikke mulighed for at indtale en besked!
69
DANSK
• Tryk på
-tasten for at gengive dato/tid. Den interne stemme meddeler den aktuelle
dato/tidsindstilling.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 70
Butler 3055
Obs.: Hvis der ikke indtales noget inden der er gået 8 sek., afbrydes forbindelsen automatisk!
8.11 Indspilning af memo-tekst
De kan indspille memoer på Deres Butler 3055. Disse memoer registreres som en
indkommende besked, der kan aflyttes af brugeren på et senere tidspunkt. En memo kan
vare maks. 2 min.
• Tryk 2 sek på -tasten. Indtal memoen efter biptonen.
• Tryk på stop -tasten for at afslutte optagelsen
8.12 Aflytning af de indtalte beskeder og memoer
• Tryk kort på
-tasten for at afspille beskederne og memoerne.
• En intern stemme meddeler hvor mange beskeder der er lagt (i alt), og hvor mange nye
beskeder der er lagt (ikke-aflyttede).
• Beskederne afspilles 1 for 1. Hvis der er lagt nye beskeder er det kun disse (de endnu ikke
aflyttede) der afspilles.
• Den interne stemme meddeler for hver besked, hvilken dato og på hvilket tidspunkt de er
lagt
• Under afspilningen kan De:
- Gå tilbage til begyndelsen af en besked ved at trykke 1 gang på
-tasten.
- Gå videre til den næste besked ved at trykke 2 gange på
-tasten.
- Stoppe afspilningen ved at trykke på -tasten.
- Afbryde afspilningen ved at trykke på pause
-tasten. Tryk endnu en gang på pause
-tasten for at fortsætte afspilningen.
- Gå videre til den næste besked ved at trykke på
-tasten.
8.13 Sletning af beskeder
8.13.1 Sletning af besked per besked under afspilning
Start afspilningen af beskeder som ovenfor beskrevet.
• Tryk på slettetasten
i to sekunder, når den besked der ønskes slettet afspilles.
• Under sletningen meddeler den interne stemme at beskeden slettes.
• Apparatet begynder afspilningen af den følgende besked.
8.13.2 Sletning af alle beskeder
Man kan også slette alle nye beskeder på en gang. På den måde sletter De kun de beskeder
som De har aflyttet. de nye beskeder slettes ikke!
• Tryk på slettetasten
i to sekunder.
• Den interne stemme bekræfter sletningen af beskederne, og meddeler hvor mange nye
(ikke-aflyttede) beskeder der er lagt.
8.14 Fuld hukommelse
Hvis hukommelsen er fuld, blinker lampen FULD. Når der kommer et opkald til den
tændte telefonsvarer, afspilles udgående besked 2 (svarfunktion uden mulighed for at lægge
besked) automatisk!
Under afspilningen af beskeder meddeler den interne stemme at hukommelsen er fuld,
hvorefter beskederne afspilles.
70
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 71
Butler 3055
• Slet alle beskeder, når De har lyttet til dem
• Hukommelsen er atter ledig
8.15 Fjernbetjening
a) Aflytning af beskeder
Tryk ‘2’ Aflytning af beskeder. Telefonsvareren afspiller beskederne
Under afspilningen har De følgende muligheder:
• Tryk på ‘2’ for at stoppe afspilningen.
• Tryk på ‘2’ for at genoptage afspilningen.
• Tryk på ‘3’ for at gå videre til den næste besked.
• Tryk på ‘1 1’ for at gå tilbage til den forrige besked.
• Tryk på ‘1’ for at gentage den aktuelle besked.
• Tryk på ‘6’ for at afslutte afspilningen.
• Tryk på ‘7’ for at slette den aktuelle besked.
b) Sletning af alle aflyttede beskeder
Tryk på ‘0’ for at slette alle de aflyttede beskeder!
c) Aflytning af udgående besked
Tryk på ‘4’ for at afspille den aktuelle udgående besked.
d) Indspilning af udgående besked
•
•
•
•
•
Tryk ‘9’ for at vælge svar 1 eller svar 2.
Tryk ‘5’ for at starte optagelse.
En biptone antyder at indspilningen kan begynde.
Indtal den udgående besked.
Tryk på ‘6’ for at afslutte indspilningen.
Obs: Indspilningen afbrydes automatisk efter 2 min.
e) Tænd/Sluk for telefonsvarer
• Tryk på ‘9’ for at tænde for telefonsvareren.
• Tryk på ‘8’ tasten for at slukke for telefonsvareren.
f) Afbrydelse af fjernbetjening
Hvis De ønsker at afslutte fjernbetjeningen, tryk på ‘6’.
71
DANSK
Den automatiske telefonsvarer kan kun betjenes på afstand via en telefon med tryktastatur
(DTMF tonevalgssystem).
• Ring til deres apparat.
• Telefonsvareren tager Deres opkald, De hører en besked og en biptone.
• Tryk langsomt Deres VIP-kode ind efter biptonen (standard 321).
• De hører to korte biptoner til bekræftelse.
• Indtast de følgende koder for at gøre brug af de ønskede funktioner:
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 72
Butler 3055
8.16 Tænd for telefonsvareren på afstand
Når telefonsvareren er slukket, kan De tænde for den igen på afstand:
• Ring til Deres apparat.
• Apparatet tager automatisk opkaldet efter 10 ringetoner, og afspiller udgående besked 2.
• Indtast langsomt VIP-koden (standard 321) efter den udgående besked.
• Tryk på ‘9’ tasten.
• Den interne stemme meddeler at telefonsvareren er tændt.
• Tryk på ‘6’ for at afslutte betjeningen.
9 FEJLFINDING
Symptom
Intet display
Mulig årsag
Batterier er ikke opladede
Ingen tone
Håndsæt slukket - OFF
Telefonledningen er dårligt tilsluttet
Ikonet
Linjen er optaget af et
andet håndsæt
Håndsæt for langt fra basen
blinker
Basen har ingen strømforsyning
Håndsættet er ikke registreret
på basen
Base eller håndsæt
Ringningens lydstyrke
ringer ikke
er på nul eller meget lav
Tonen er god, men der Tastningstilstand er forkert
er ingen
kommunikation
Ikke muligt at omstille Tiden for FLASH er for kort
et opkald på PABC
Telefonen reagerer
Manipuleringsfejl
ikke, når der trykkes
på tasterne
72
Løsning
Kontrollér batteriernes position
Genoplad batterierne
Sæt håndsæt på ON.
Kontrollér telefonlednings
tilslutning
Afvent at det andet
håndsæt lægges på
Bring håndsættet nærmere til
basen
Kontrollér basens tilslutning til
elnettet
Registrér håndsættet på basen
Justér ringningens lydstyrke
Justér tastningstilstand
(impuls/tone )
Indstil enheden på lang flashtid
Tag batterierne ud og sæt
dem tilbage på plads
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 73
Butler 3055
Enheder fra Topcom er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist jvf. gældende lovgivning.
Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed.
Reklamationsretten skal dokumenteres ved at den originale regning eller kvittering vedlægges,
hvorpå købsdato samt enhedens type er anført.
Håndtering af fejlbehæftede enheder
Ved reklamation kontaktes det sted, hvor telefonen er købt.
Den defekte enhed sendes retur til et Topcom servicecenter (i de fleste tilfælde via
forhandleren) vedhæftet gyldig købskvittering eller kopi heraf.
Hvis enheden har en defekt inden for reklamationsfristen, vil Topcom eller dennes officielt
udnævnte servicecentre, uden vederlag reparere enhver defekt, som måtte skyldes fejl i
materialer eller fremstilling.
Topcom vil efter eget skøn indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller
udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse.
Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der
skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af Topcom,
bortfalder reklamationsretten.
Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag,
vand- og brandskader, samt skader, der skyldes transport.
Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller på
nogen måde ikke stemmer overens eller er gjort ulæselige.
Batterier er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er en forbrugsvarer.
Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller
modificeret af køber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnævnt Topcom servicecenter.
Af sikkerhedsmæssige grunde tilrådes det, at apparatet frakobles telenettet ved tordenvejr.
OBS: Husk at vedlægge kopi af købsbeviset, hvis De returnerer produktet!
11 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Standard:
GAP
Frekvensområde:
Antal kanaler:
Modulation:
Talekodning:
Sendeeffekt:
Rækkevidde:
Basens strømtilførsel:
Håndsæts batterier:
Standbytid:
Taletid:
Opladningstid:
Normal anvendelsestemperatur:
Opkaldstype:
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
(Generic Access Profile)
1880 MHZ til 1900 MHz
120 duplexkanaler
GFSK
32 kbit/s
10 mW (gennemsnitlig kraft pr. kanal)
300 m udendørs /max. 50 m indendørs
220 V / 50 Hz til basen
2 genopladelige batterier AAA, NiMh 600mAh
100 timer
8 timer
6-8 timer
+5 °C til +45 °C
Impuls / Tone
73
DANSK
10 REKLAMATIONSRET
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 74
Butler 3055
Sikkerhetsinstruksjoner
• Bruk kun laderen som leveres med apparatet. Ikke bruk andre ladere, da det kan ødelegge
batteriene.
• Bruk kun oppladbare batterier av samme type. Bruk aldri vanlige, ikke-oppladbare
batterier. Sett inn de oppladbare batteriene med riktig polaritet (markert på
batterisporene på håndsettet).
• Ikke berør ladepunktene på basestasjonen eller håndsettet med skarpe gjenstander eller
gjenstander avi-metall.
• Funksjonen til enkelte type medisinsk utstyr kan påvirkes.
• Håndsettet kan forårsake ubehagelig summing i høreapparater.
• Ikke plasser baseenheten i fuktige rom eller nærmere enn 1,5 meter fra vannkilder. Hold
vann unna håndsettet.
• Ikke bruk telefonen der det er eksplosjonsfare.
• Lever alltid brukte batterier ved miljøstasjonene for resirkulering.
• Da denne telefonen ikke kan brukes under strømbrudd, bør du ha en telefon som ikke er
avhengig av nettspenning for nødsamtaler, f.eks. en mobiltelefon.
Rengjøring
Rengjør telefonen med en fuktig klut eller antistatisk klut. Bruk aldri rengjøringsmidler eller
slipemidler.
74
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 75
1
2
3
4
INSTALLASJON
TASTER / LED
VINDU/DISPLAY (LCD)
DRIFT HÅNDSETT
4.1 Stilling av språk
4.2 Ringe
4.2.1 Eksternt anrop
4.2.2 Slä nummer før oppringing
4.2.3 Repetisjon av siste slätte nummer
4.2.4 Ringe til et av de 5 siste slätte nummer ved hjelp av repetisjon listen
4.2.5 Ringe til et nummer fra Telefonboken
4.2.6 Ringe internt: ringe et annet håndsett
4.3 Motta et anrop
4.3.1 Motta et eksternt anrop
4.3.2 Motta et internt anrop
4.3.3 Motta et eksternt anrop i løpet av en intern telefonsamtale
4.4 Slå funksjonen Handsfree på/av
4.5 Tilkobling av hodesett
4.6 Overføre et anrop til et annet håndsett
4.7 Advarsel "Utenfor Rekkevidde"
4.8 Justering av høytattaler volum
4.9 Melding om samtalens varighet i vinduet/displayet
4.10 Slå av mikrofon (mute)
4.11 Pausetast
4.12 Konferansetelefon (to interne DECT håndsett og en ekstern telefon)
4.13 Lete søke etter et håndsett (paging)
4.14 Bruk av nummertastene
4.15 Telefonbok
4.15.1 Lagre et nytt nummer og et nytt navn i Telefonboken
4.15.2 Søke etter et nummer i Telefonboken
4.15.3 Endre et navn eller nummer i Telefonboken
4.15.4 Slette et navn og nummer i Telefonboken
4.16 Slå håndsettet på/av
4.16.1 Slå håndsettet av
4.16.2 Slå på håndsettet
4.17 Justering av ringevolum til håndsett
4.17.1 Justering av ringevolum for eksterne anrop (0-9)
4.17.2 Justering av ringevolum for interne anrop (1-9)
4.18 Justering av ringemelodi på händsett.
4.18.1 Valg av en melodi for eksterne anrop (1-9)
4.18.2 Valg av en melodi for interne anrop (1-9)
4.19 Justere ringevolum på basen
4.20 Låse tastaturet
4.21 Slå Tastetone på/av
4.22 R-tast (flash)
4.23 Endre PINkode
4.24 Påmelding av et håndsett til Butler 100, 1010, 1200, 2405, 2410, 2450, 2455,
3055 basestasjon
4.25 Tilknytte en Butler 3055 håndsett til en annen baseenhet (annet merke/modell)
4.26 Melde opp et TOPCOM Butler 300 DECT GAP hodesett
4.27 Slette et håndsett fra en base
75
77
78
80
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
83
83
83
83
83
83
84
84
84
84
84
85
85
85
85
86
86
86
86
87
87
87
87
87
87
88
88
88
88
89
89
90
90
91
91
NORSK
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 76
Butler 3055
4.28 Valg av base
4.28.1 Automatisk valg
4.28.2 Manuelt valg
4.29 Sperre for visse oppringninger
4.30 Direkteringing/babycall
4.30.1 Programmere direktenummeret
4.30.2 Slå direkteringefunksjonen PÅ/AVFor å slå AV:
4.31 Standard innstillinger (reset) av parametrene
4.32 Tilbakestille/nullstille apparatet
4.33 Stille inn håndsettets ringemodus
5 HVEM RINGER/NUMMERVISNING (CALLER ID/CLIP)
5.1. Stille inn dato og klokke
5.2 Anropslisten
5.3 Ringe et nummer i Anropslisten
5.4 Lagre et nummer fra Anropslisten i Nummerlisten
5.5 Slette nummer i Anropslisten
5.5.1 Slette ett nummer
5.5.2 Slette alle numre
6 VOICE MAIL
7 RINGING FRA BASEN
7.1 Foreta et anrop
7.2 Justere høyttalervolumet
7.3 Stille inn ringemodus for baseenheten
7.4 Overføre et anrop fra baseenheten til håndsettet
7.5 Stille inn flashtiden
8 TELEFONSVARER
8.1 LED-display
8.2 Tastaturfunksjoner
8.3 Svarmeldinger
8.3.1
Innlesning av svarmelding (svarmelding 1 eller 2)
8.3.2 Kontrollere svarmelding
8.3.3 Velge svarmelding
8.3.4 Slette svarmelding
8.4 Slå telefonsvareren på/av
8.5 Ringeinnstillinger
8.6 Kontrollere ringeantall
8.7 Justere dag og klokkeslett
8.8 Kontrollere dato/klokkeslett
8.9 Endre VIP-kode
8.9.1 Endre Vip-kode
8.9.2 Kontrollere VIP-kode
8.10 Håndtering
8.11 Innlegging memo
8.12 Avspilling av meldinger og memo
8.13 Slette meldinger
8.13.1 Slette meldinger én for én ved avspilling
8.13.2 Slette alle meldinger
8.14 Fullt minne
8.15 Fjernhåndtering
8.16 Slå på telefonsvareren (fjernbruk)
9 FEILSØKING
10 TOPCOM GARANTI
11 TEKNISKE SPESIFIKASJONER
76
91
92
92
92
93
93
93
93
94
94
95
95
95
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
99
99
99
99
99
99
100
100
101
101
101
101
101
101
102
102
102
102
102
102
103
104
105
105
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 77
Butler 3055
1 INSTALLASJON
Før apparatet brukes for første gang må batteriene lades min 20 timer. Hvis du unnlater å gjøre
dette vil ikke apparatet virke optimalt.
Ved installasjon gjør du følgende:
• Sett strømadapteret i stikkontakten, den andre enden settes i kontakten for adapter på
undersiden av apparatet.
• Kople den ene enden av telefonledningen med telefonnettets stoppkontakt, den andre
enden koples til undersiden av apparatet.
Stoppkontakt
•
•
•
•
Stikkontakt på vegg
for telefonnett
Åpne batterirom (se nedenfor).
Sett i et batteri i batterirommet og kople batterikontakten til håndsettet.
Lukk batterirommet.
Sett telefonen på basestasjonen i 20 minutter. Nå brenner lyset på kontrollampen
(LED) på base.
+
-
77
+
NORSK
kontaktpunkt adapter
kontaktpunkt telefonlinje
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 78
Butler 3055
Batteristand:
•
Ladet batteri.
•
Halvtomt batteri (50%)
•
Svakt batteri. Hvis batteriet er svakt høres et varselsignal og batterisymbolet
i vinduet vil blinke.
2 TASTER / LED
HÅNDSET
BASE
1
Vindu
13 Basis
2
Tast telefonlinje
3
Retningstast Opp/ handsfree
4
Programmeringstast
5
Nummerlistetast
6
Gjenoppringings-/Pausetast
7
Mikrofon
8
Styrke/Ringetonetast
9
Nummertaster
14 Paging-tast
/
15 Kontrollampe linje/lade
(LED)
16 Baseenhet ringetaster
17 Linje/Handsfree baseenhet ringetast
/P
18 Flashtast R
19 Repetisjontast
20 Tone/pulsomkobling
/
21 Flashtidvalg
22 Tast for å stille inn antall ring
10 Slette/Mutetast
23 VIPkodetast
11 Retningstast
Ned/Flash-tast /R-tast
24 Opptattindikering base
/R
25 LED for fullt minne
12 Tilkobling av hodesett
26 Meldinger/svar PÅ-AV LED
27 Telefonsvarertast
28 Mikrofon
29 Høyttaler
1
5
11
10
R
OK
X
1
2ABC
3DEF
4GHI
5JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
#
7PQRS
8
7
/P
3
4
2
9
6
78
12
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:12 pm
Page 79
Butler 3055
28
R
2ABC
3DEF
4GHI
5JKL
6MNO
7PQRS
8TUV
9WXYZ
0
#
15
OK
X
14
1
1
2ABC
3DEF
4GHI
5JKL
6MNO
7PQRS
8
9WXYZ
0
#
TUV
13
17
R
18
16
25
21
300 ms
22
20
100 ms
P
19
T
79
26 24
27
23
NORSK
/P
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 80
Butler 3055
3 VINDU/DISPLAY (LCD)
4
000000000000 00
88888/ 88888:88
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
Antall mottatte anrop
Viser dato (dag/måned) ved mottatt anrop.
Viser klokke (time:minutter) ved mottak anrop.
Informasjon anrop
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet betyr at apparatet befinner seg innen rekkevidde av base
- når dette symbolet blinker betyr det at du befinner deg utenfor basestasjonens
rekkevidde. Gå nærmere base slik at forbindelsen mellom base og apparat bedres.
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet betyr at apparatet har mottatt anrop som automatisk er lagret i
Anropsloggen.
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet betyr at mute-funksjonen er aktivert, mikrofonen er slått av
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet vises i vinduet når man ringer eller mottar et anrop.
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet betyr at ringetonen er slått av og telefonen ringer ikke når man mottar
et anrop. Telefonen vil derimot ringe i tilfelle internt anrop.
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet viser batteristand.
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet betyr at du befinner deg i menyen.
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet vises når du går gjennom numrene i Nummerlisten.
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet vises når du har mottatt en melding via Voice Mail (se avsnitt 6).
Symbol vindu ( ):
- dette symbolet betyr at funksjonen handsfree er aktivert. Nå kan du snakke uten å
bruke telefonhornet.
- Blinker når baseringing er aktivert. Du kan ikke besvare anropet med håndsettet
så lenge baseenhetringing er aktivert!
80
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 81
Butler 3055
4 DRIFT HÅNDSETT
4.1 Stilling av språk
Apparatet kan vise 5 språk i vinduet: se listen av språk på emballasjen!!
For å innstille riktig språk gjør du følgende:
• Trykk på tasten for Programmering
.
• Trykk et par ganger Retningstastene
til "INNSTILL" (SETTING) vises i vinduet
• Trykk på tasten for Programmering
.
• "SPRAK" (LANGUAGE) vises i vinduet.
• Trykk på tasten for Programmering
.
• I vinduet gjengis språket som er innstilt.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
for å velge språk.
• Når det språket som du ønsker å bruke vises i vinduet, trykker du på tasten for Programmering
for å bekrefte, eller trykk gjentatte ganger på Mute/Slett-tasten
for å lukke menyen.
4.2 Ringe
!!! Når man foretar eksterne anrop fra håndsettet, er ikke baseringing mulig!!!
• Trykk på Linjetasten
.
• Lampen for Linje/lade
(LED) på base blinker "EXT" og symbolet
for Anrop vises
i vinduet.
• Nå hører du ringetonen. Tast inn telefonnummeret du vil ringe til.
• Nummeret vises i vinduet og formes.
• Etter telefonsamtalen trykker du på linjetast
linjetast for å bryte forbindelsen eller legg
apparatet på base.
4.2.2 Slä nummer før oppringing
• Tast inn telefonnummeret du vil ringe til. Du kan redigere nummeret ved å trykke på tasten
for Slette/Mute .
• Trykk på Linjetasten
.
• Lampen for Linje/Lade
(LED) blinker på base. "EXT" og Anropsymbolet
vises i
vinduet.
• Telefonnummeret formes automatisk.
• etter telefonsamtalen trykker du på Linjetast
Linjetast for å bryte forbindelsen eller legg
apparatet på base.
4.2.3 Repetisjon av siste slätte nummer
•
•
•
•
Trykk på Linjetast
.
Lampen for Linje/Lade
(LED) blinker på base. "EXT og Anropsymbolet
vises i vinduet.
Nå hører du ringetonen.
Trykk på Ringe Tilbake-tasten . Det nummeret du ringte sist, formes automatisk uten at du
må taste det inn på ny.
81
NORSK
4.2.1 Eksternt anrop
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 82
Butler 3055
4.2.4 Ringe til et av de 5 siste slätte nummer ved hjelp av repetisjon listen
• trykk på Ringe Tilbake–tasten
. Det nummeret du ringte sist vises i vinduet. Hvis du vil ringe
tilbake til ett av de 5 siste numrene, trykker du et par ganger på Ringe Tilbake-tasten
til
nummeret vises i vinduet.
• Trykk på Linjetasten
.
• Nummeret som vises i vinduet formes automatisk.
• Etter samtalen trykker du på Linjetasten
for å bryte forbindelsen eller legg håndsettet på
base.
4.2.5 Ringe til et nummer fra Telefonboken
Apparatet har en Nummerliste hvor du kan lagre telefonnummeret fra et anrop med navn. Hvis
du vil ringe et nummer fra Nummerlisten, gjør du følgende:
• Trykk på tasten for Nummerlisten
. Det første nummeret i Nummerlisten vises i vinduet.
• Trykk gjentatte ganger på Retningstastene
for å velge telefonnummer.
• Trykk på linjetasten
.
• Nummeret som vises i vinduet formes automatisk.
• Etter samtalen trykker du på Linjetasten
for å bryte forbindelsen eller legg håndsettet på
base.
4.2.6 Ringe internt: ringe et annet håndsett
Denne funksjonen virker kun der hvor flere håndsett er tilsluttet basestasjonen!
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk gjentatte ganger på Retningstastene
til "intercom" vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "INT" vises i vinduet.
• Tast inn nummeret til det håndsettet du vil ringe til.
• Etter samtalen trykker du på Linjetasten
eller legg håndsettet på base.
4.3 Motta et anrop
4.3.1 Motta et eksternt anrop
• Alle håndsett som er påmeldt base vil ringe når du mottar et anrop.
• Anropsymbolet
blinker i vinduet.
• Telefonnummeret til den som ringer vises i vinduet dersom du abonnerer på "Hvem Ringer".
Ta kontakt med din teleoperatør. Navnet på den som ringer vises i vinduet dersom:
- navnet er lagret i Nummerlisten
- dersom teleopratør sender navn sammen med nummer (kun FSK CID-system).
• Trykk på Linjetasten
Linjetasten for å motta det eksterne anropet.
• "EXT og symbolet
vises i vinduet. Nå begynner Samtaletelleren å gå.
• Trykk på Linjetasten
etter at samtalen er ferdig for å bryte forbindelsen eller legg
håndsettet på base.
4.3.2 Motta et internt anrop
Denne funksjonen virker kun dersom flere håndsett er tilsluttet basestasjonen!
• Håndapparatet ringer.
• "INT" og nummeret til det håndsettet som ringer deg vises i vinduet. Anropsymbolet
blinker i vinduet.
• Trykk på Linjetasten
for å bryte forbindelsen eller legg håndsettet på base.
82
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 83
Butler 3055
4.3.3 Motta et eksternt anrop i løpet av en intern telefonsamtale
Hvis man mottar et eksternt anrop i løpet av en intern samtale begynner det å tute (dobbel
tuting) på begge av de to håndsettene som er i intern samtale.
• Trykk to ganger på Linjetasten
for å ta imot eksternt anrop.
• Etter samtalen trykker du på Linjetasten
eller legg håndsettet på base.
4.4 Slå funksjonen Handsfree på/av
Med denne funksjonen kan du ringe uten å heve røret. Trykk på Retnings-/Handsfree-tasten
/ tasten for å slå på Handsfree-funksjonen.
For å slå av denne funksjonen trykker du på samme tast igjen.
Bemerk : Når du bruker denne funksjonen og du vil endre lydstyrken, trykk på Lydstyrketasten
.
Advarsel !! Hvis du bruker Handsfree-funksjonen ofte, vil batteriene ha kortere levetid!
4.5 Tilkobling av hodesett
4.6 Overføre et anrop til et annet håndsett
•
•
•
•
•
•
•
•
Du ringer med en ekstern telefon.
Trykk på Programmeringstasten
.
“INTERN” (INTERCOM) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Nå står det eksterne anropet i kø.
"INT" vises i vinduet.
Tast inn nummeret til det håndsettet du vil forbinde med det eksterne anropet.
Når det andre håndsettet svarer kan du snakke internt med denne personen. Trykk på
Linjetasten
for å forbinde det eksterne anropet.
• Hvis det andre håndsettet ikke svarer, trykk på Retningstasten
Retningstasten for å få
tilbake forbindelsen med det eksterne anropet.
4.7 Advarsel "Utenfor Rekkevidde"
Dersom håndsettet befinner seg utenfor base rekkevidde hører du et varselsignal.
• "SOKER" (SEARCHING) vises i vinduet og symbolet
blinker i vinduet.
• Gå nærmere base.
• Så snart du befinner deg innen base rekkevidde hører du et lydsignal og symbolet
slutter å blinke.
4.8 Justering av høytattalervolum
Bruk tastene for Lydstyrke/Ringetone
/ for å innstille lydstyrken på høyttaleren (håndtelefon).
Du kan velge mellom 5 lydnivå. Apparatet er standard innstilt på nivå "3". I løpet av en
telefonsamtale kan du endre lydstyrken slik:
• Trykk på tastene Lydstyrke/Ringetone
/ .
83
NORSK
Du kan koble et hodesett med 3-polet 2,5 mm jackplugg til høyre side av håndsettet. Når
hodesettet er tilkoblet, kan du lytte og tale samtidig som du beveger deg. Du kobler ut
mikrofonen på hodesettet med mikrofonsperre-tasten. Du kan fortsatt aktivere høyttaleren på
hodesettet ved å trykke på handsfree-tasten .
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 84
Butler 3055
• Lydnivået vises i vinduet.
• Bruk nummertastene til å endre nivået (1-5).
• Trykk på tastene Lydstyrke/Ringetone
/ for å bekrefte.
Bemerk : Du har 8 sekunder til innstille lydstyrken, deretter vender apparatet tilbake til standby-modus og
forblir lydstyrken uendret.
4.9 Melding om samtalens varighet i vinduet/displayet
Så snart du trykker på Linjetasten
vises samtalens varighet i vinduet (minutter-sekunder).
F.eks. "01-20" for 1 minutt og 20 sekunder. Etter hvert anrop vises denne tiden 5 sekunder i
vinduet.
4.10 Slå av mikrofon (mute)
Man kan slå av mikrofonen i løpet av en samtale ved å trykke på Slette/Mute-tasten
. Nå
kan du snakke uten at den som ringer deg hører det.
• Du snakker i telefonen. Lampen Linje/lade
(LED) på base blinker og Anropsymbolet
vises i vinduet.
• Trykk på Slette/Mute-tasten
for å slå av mikrofonen.
• Symbolet "X" vises i vinduet ( ).
• Hvis du vil snakke videre med den som du ringer med trykker du en gang til på Slette/
Mute-tasten .
• Symbolet "X" forsvinner i vinduet ( ). Nå kan den som du ringer med høre deg.
4.11 Pausetast
Hvis du vil legge en pause til det nummeret du taster inn, trykk på Pausetasten der du vil legge
til pausen
.
du ringer dette nummeret formes denne pausen (på 3 sek.) automatisk.
4.12 Konferansetelefon (to interne DECT håndsett og en ekstern telefon)
Du kan snakke med en ekstern og en intern telefon samtidig.
• Hvis du snakker med en ekstern telefon, trykk på Programmeringstasten
.
• “INTERN” (INTERCOM) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Det eksterne anropet står nå i kø.
• "INT" vises i vinduet.
• Tast inn nummeret til det håndsettet du vil kople til telefonsamtalen
• Når håndsettet svarer holder du "#"tasten nede i 3 sekunder.
• “KONFERANSE” (CONFERENTCE) vises i vinduet.
• Nå er du forbundet med en ekstern og en intern telefon (konferansesamtale).
4.13 Lete søke etter et håndsett (paging)
Hvis du vil lete etter et håndsett du har lagt i fra deg, trykk kort på Paging-tasten tasten på
base. Alle håndsett som er påmeldt basestasjonen begynner å pipe slik at du kan finne tilbake
det håndsettet du savnet. For å stoppe lydsignalet trykker du kort på Linjetasten
på
håndsettet.
84
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 85
Butler 3055
4.14 Bruk av nummertastene
Bruk nummertastene til å skrive tekst. For å velge en bokstav trykker du på den tilsvarende
tasten. For eksempel, hvis du trykker på nummertasten "5" vises tegnet (j) i vinduet, trykk flere
ganger hvis du vil velge flere tegn med denne tasten.
Trykk to ganger på tasten "2" for bokstaven "B". Vil du taste inn "A" og "B" etter hverandre,
trykker du først en gang på "2" for å velge "A", vent 2 sekunder til markøren går videre til
neste posisjon og trykk så to ganger på "2" for å velge "B".
Bruk Slettetasten
for å rette feil. Tegnet foran markøren slettes. Du kan flytte markøren ved
hjelp av Retningstastene
.
Disse tegnene er tilgjengelige
Trykk på riktig tast for å få følgende tegn:
Første
trykk
Andre
trykk
Tredje
trykk
Fjerde
trykk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
A
D
G
J
M
P
T
W
MELLOMROM
B
E
H
K
N
Q
U
X
0
/
C
F
I
L
O
R
V
Y
1
2
3
4
5
6
S
8
Z
Femte
trykk
7
9
4.15 Telefonbok
4.15.1 Lagre et nytt nummer og et nytt navn i Telefonboken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "TLF KATAL" (PHONE BOOK) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
"SOKER" (SEARCH) vises i vinduet.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "NY" (ADD NEW) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
"NAVN" (NAME) vises i vinduet.
Skriv inn navnet. Bruk nummertastene.
Trykk på Programmeringstasten
.
Du hører en lav pipetone. Navn og nummer er lagret i Nummerlisten.
4.15.2 Søke etter et nummer i Telefonboken
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
Trykk på Programmeringstasten
.
"SOKER" (SEARCH) vises i vinduet.
til "TLF KATAL" (PHONE BOOK) vises i vinduet.
85
NORSK
Tast
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 86
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten
.
Skriv inn den første bokstaven i navnet du søker etter.
Trykk på Programmeringstasten
.
Det første navnet som stemmer overens med denne bokstaven vises i vinduet.
Trykk på Retningstastene
for å bla gjennom de andre numrene i Nummerlisten.
Når det nummeret du søker etter vises i vinduet vil det formes automatisk etter at du har
trykket på Linjetasten
.
4.15.3 Endre et navn eller nummer i Telefonboken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "TLF KATAL" (PHONE BOOK) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
"SOKER" (SEARCH) vises i vinduet.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "RETTE" (EDIT) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Det første nummeret i Nummerlisten vises i vinduet.
Trykk på Retningstastene
til det nummeret du vil endre vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
for å endre nummeret.
Trykk på Slettetasten
for å slette navnet bokstav for bokstav og skriv inn det
korrekte navnet med bruk av nummertastene.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk på Slettetasten
for å slette nummeret tall for tall og bruk nummertastene til å skrive
inn korrekt nummer.
• Trykk på Programmeringstasten
for å lagre endringene.
4.15.4 Slette et navn og nummer i Telefonboken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "TLF KATAL" (PHONE BOOK) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
"SOKER" (SEARCH) vises i vinduet.
Trykk et par ganger på Retningstasteney
til "SLETT" (DELETE) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Det første nummeret i Nummerlisten vises i vinduet.
Trykk på Retningstastene
til nummer som du vil slette vises i vinduet.
Trykk på Slettetasten
.
"SLETTE?" (DELETE?) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte.
4.16 Slå håndsettet på/av
4.16.1 Slå håndsettet av
Håndtelefonen er slått på.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "SLA AV?" (POWER OFF?) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
. Apparatet slås automatisk av. Nå kan du ikke forme et
num mer eller motta et anrop.
Bemerk : Hvis du vil lukke menyen uten å slå av apparatet, trykk på Slette/Mute-tasten
86
.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 87
Butler 3055
4.16.2 Slå på håndsettet
Håndsettet er slått av.
• Trykk på Programmeringstasten
. Apparatet slås automatisk på.
4.17 Justering av ringevolum til håndsett
Hvis du ønsker det kan du innstille ringestyrken. Du kan velge mellom 10 lydnivåer.
Ringestyrken for interne og eksterne anrop kan innstilles separert slik at du kan gjenkjenne dem
på lyden.
Hvis du velger nivå "0" vises symbole
asymbolet i vinduet og vil du ikke høre at det ringer
når det kommer inn et eksternt anrop (i tilfelle et internt anrop vil du fortsatt høre ringing).
Nivå "9" er høyeste lydnivå. Standard innstilling for apparatet er nivå “5".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten .
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "RINGETONE" (RING SEL) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten .
"EKSTERN" (EXTERNAL) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "VOLUM" (VOLUME) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Lydnivået som er innstilt vises i vinduet.
Skriv inn et nummer mellom 0 og 9 for å velge ringestyrke. Bruk nummertastene.
Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte.
4.17.2 Justering av ringevolum for interne anrop (1-9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "RINGETONE" (RING SEL) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
"EKSTERN" (EXTERNAL) vises i vinduet.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INTERN" (INTERNAL) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "VOLUM" (VOLUME) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Lydnivået som er innstilt vises i vinduet.
Skriv inn et nummer mellom 1 og 9 for å velge ringestyrke. Bruk nummertastene.
Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte.
4.18 Justering av ringemelodi på händsett.
Hvis du ønsker det kan du velge forskjellige melodier for de forskjellige anrop. Du kan velge
mellom 9 melodier (1-9). Standard innstilling er ringemelodi "5".
4.18.1 Valg av en melodi for eksterne anrop (1-9)
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
Trykk på Programmeringstasten
.
"EKSTERN" (EXTERNAL) vises i vinduet.
til "RINGETONE" (BEL SEL) vises i vinduet.
87
NORSK
4.17.1 Justering av ringevolum for eksterne anrop (0-9)
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 88
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten
.
"MELODI" (MELODIES) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Den innstilte melodien vises i vinduet.
Skriv inn et nummer mellom 1 og 9 for å velge melodi. Bruk nummertastene.
Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte.
4.18.2 Valg av en melodi for interne anrop (1-9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "RINGETONE" (RING SEL) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
"EKSTERN" (EXTERNAL) vises i vinduet.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INTERN" (INTERNAL) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten .
"MELODI" (MELODIES) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Den innstilte melodien vises i vinduet.
Skriv inn et nummer mellom 1 og 9 for å velge melodi. Bruk nummertastene.
Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte.
4.19 Justere ringevolum på basen
Du kan justere ringevolum og melodi på Butler 3055 basen
• Når basen ringer
• Trykk på volumtasten
på basen for å justere ringevolum opp eller ned
4.20 Låse tastaturet
Hvis du låser det alfanumeriske tastaturet er det umulig å forme et telefonnummer. Kun
Programmeringstasten
kan fortsatt brukes. "TAST LAST" (KEY LOCKED) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "TASTATUR" (KEY SETUP) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "BLOKK TAST" (KEY LOCK) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• I vinduet kan du avlese følgende:
- "LASS OPP” (LOCK): tastaturet er låst
- "LAS” (UNLOCK): tastaturet er ikke låst
• Trykk på Retningstastene
for å velge.
• Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte.
4.21 Slå Tastetone på/av
Du kan innstille apparatet slik at du hører en tone hver gang du trykker på en tast.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "TASTATUR" (KEY SETUP) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "TAST LYD” (KEY CLICK) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• I vinduet kan du avlese følgende:
88
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 89
Butler 3055
- "LYD AKTIV" (CLICK ON): tastetone er slått på
- "LYD AV" (CLICK OFF): tastetone er slått av
• Trykk på Retningstastene
for å velge.
• Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte.
4.22 R-tast (flash)
Forsiktig: Flashtiden som er satt på håndsettetet uavhengig av baseenheten. Se §7.5 for innstilling av
baseenhet flashtiden.
4.23 Endre PIN kode
Visse tjenester er kun tilgjengelige dersom du kjenner apparatets PINkode. Takket være denne
hemmelige koden beskyttes innstillingene som du ikke vil at andre skal forandre. PINkoden
består av 4 tall. Standard innstilling er PINkode "0000". Hvis du vil endre denne og innstille din
egen, hemmelige kode, gjør du det følgende:
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INNSTILL" (SETTING) vises i vinduet.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until “PIN” (PIN CODE) appears on the display.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene til "PIN” (PIN CODE) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten .
• "PIN" (OLD CODE) vises i vinduet.
• Skriv inn den tidligere PINkoden. Bruk nummertastene.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "NY PIN" (NEW CODE) vises i vinduet.
• Skriv inn den nye PINkoden. Bruk nummertastene.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "NY PIN" "(AGAIN) vises i vinduet.
• Skriv inn den nye PINkoden en gang til. Bruk nummertastene.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Lyden du nå hører bekrefter at den nye PINkoden er innstilt.
89
NORSK
Trykk på Flash-tasten "R" for å aktivisere visse tjenester som "Samtale Venter" (hvis du har
denne tjenesten); eller for å overføre en samtale når du bruker en telefonveksler/sentralbord
(PABX). Flash-tasten "R" er et kort brudd på linjen. Du kan innstille flash tiden på 100 ms eller
300ms. Standard innstilling er 100ms! Dersom ditt system trenger en lengre flash tid gjør du
det følgende:
• Trykk på programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INNSTILL" (SETTING) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "FLASH” (RECALL) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten .
• Trykk et par ganger på Retningstastene
for å velge flashtid:
"KORT" (SHORT): 100ms
"LANG" (LONG): 300ms
• Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:13 pm
Page 90
Butler 3055
Viktig : : Ikke glem din personlige PINkode! Skulle dette allikevel skje må standard innstillinger innstilles
på ny (reset – se avsnitt 4.32)
4.24 Påmelding av et håndsett til Butler 100, 1010, 1200, 2405, 2410, 2450, 2455
basestasjon
For å kunne ringe og motta anrop må et nytt håndsett være påmeldt basestasjonen. Du kan
melde på 5 håndsett på en basestasjon. Hvert håndsett er standard påmeldt som håndsett 1 på
den basestasjonen som følger med apparatet (base 1).
!!! Påmelding av et håndsett er kun nødvendig!!!
• hvis håndsettet er strøket fra basestasjonen (f.eks. ny innstilling)
• når du vil påmelde et nytt håndsett.
Prosedyren nedenfor gjelder kun for Butler 1000,1010, 1210, 24xx, 30xx håndtelefon og
basestasjon!
Hold Paging-tasten
på base nede i 10 sekunder til Linje/Lade-lampen
på base begynner
å blinke. Linje/Lade-lampen
vil blinke hurtig i ett minutt. I mellomtiden er base i
påmeldingsmodus og gjør du følgende:
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "REGISTRER" (BASE SUB) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "BASE- " (BASE-) vises i vinduet.
• Skriv inn et nummer for den base som du vil melde håndsettet på (1-4).
Bruk nummertastene.
Bemerk: Hvert håndsett kan påmeldes 4 forskjellige DECT basestasjoner. Hver base får et nummer
mellom 1 og 4 i håndsettet. Hvis du melder på et nytt håndsett gir du det et basenummer, "1" er
å foretrekke.
• "SOKER" (SEARCHING) og symbolet
vises i vinduet.
• RFPI koden (hver base har en egen RFPI kode) vises i vinduet og det lyder et signal når hånds
ettet har funnet base.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "PIN" (PIN) vises i vinduet.
• Skriv inn den firesifrete PINkoden til base (standard PINkode er "0000").
Bruk nummertastene.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Håndsettet er nå påmeldt base.
4.25 Tilknytte en Butler 3055 håndsett til en annen baseenhet
(annet merke/modell)
Still baseenheten i oppmeldingsmodus (se brukerhåndboken til baseenheten). Hvis baseenheten
er i oppmeledingsmodus, må du gjøre følgende for å tilknytte håndsettet:
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "REGISTRER" (BASE SUB) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "BASE-" (BASE-) vises i vinduet.
• Skriv inn et nummer for den base du vil melde håndsettet på (1-4). Bruk nummertastene.
• "SOKER" (SEARCHING) og symbolet
vises i vinduet.
• RFPI koden (hver base har en unik RFPI kode) vises i vinduet og det lyder et signal når hånds
ettet har funnet base.
90
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 91
Butler 3055
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "PIN" (PIN) vises i vinduet.
• Skriv inn basestasjonens firesifrete PINkode.
Bruk nummertastene.
• Trykk på Programmeringstasten.
.
• Håndsettet er nå påmeldt base.
4.26 Melde opp et TOPCOM Butler 300 DECT GAP hodesett
Forsikre deg om at baseenhet pinkoden er satt til ’0000’! Se 4.23 for å endre baseenhetens
pinkode. Trykk Søktasten
på baseenheten i 10 sekunder til Linje/ladeindikatoren
på
baseenheten begynner å blinke hurtig. Linje/ladeindikatoren
vil blinke hurtig i ett minutt. I
løpet av dette minuttet er baseenheten i oppmeldingsmodus, og du må gjøre følgende for å
melde opp (tilknytte) hodesettet:
4.27 Slette et håndsett fra en base
Det er mulig å stryke et håndsett fra en base. Dette gjøres dersom håndsettet er defekt og må
skiftes ut med et nytt.
Viktig: Du kan ikke stryke det håndsettet du bruker til denne prosedyren..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INNSTILL" (SETTING) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "AVMELD" (REMOVE HS) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten .
"PIN" (PIN) vises i vinduet.
Skriv inn din firesifrete PINkode (standard PINkode er "0000"). Bruk nummertastene.
Trykk på Programmeringstasten
.
"AVMELD" (REMOVE HS) vises i vinduet.
Skriv inn påmeldingsnummeret til det håndsettet du vil stryke (1-5). Bruk nummertastene.
Trykk på Programmeringstasten
.
"AVMELD" (REMOVE HS) vises i vinduet og håndsettet er strøket.
På håndsettet som er strøket vises "INGEN BASE" (NOT SUB).
4.28 Valg av base
Dersom håndsettet ditt er påmeldt flere basestasjoner (max. 4) må du velge en bestemt base da
et håndsett kun kan kommunisere med en base samtidig. Du har to muligheter:
91
NORSK
• Slå på hodesettet ved å trykke på ON/OFF-knappen til du hører to pipetoner. Samtidig vil den
røde og grønne lampen tennes én gang.
• Trykk på registreringstasten på hodesettet. Den røde lampen vil blinke hurtig.
- Hvis den grønne lampen blinker sakte etter noen få sekunder, var registreringen vellykket.
- Hvis den røde lampen blinker sakte, var registreringen mislykket. Gjenta prosedyren over
og forsikre deg om at baseenhetens pinkode er satt til ’0000’!
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 92
Butler 3055
4.28.1 Automatisk valg
Med innstillingen "automatisk valg" vil håndsettet automatisk velge den base i standby som er
nærmest.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INNSTILL" (SETTING) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten.
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "BASEVALG" (BASE SEL) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "AUTO" vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "SOKER" (SEARCHING) og symbolet
vises i vinduet.
• Det lyder et signal når håndsettet har funnet en base.
4.28.2 Manuelt valg
Med innstillingen "manuelt valg" vil håndsettet kun velge den base du har innstilt.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INNSTILL" (SETTING) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten .
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "BASEVALG" (BASE SEL) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "MANUELL" (MANUAL) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "BASE-" (BASE-) vises i vinduet.
• Skriv inn nummeret til den base du velger (1-4). Bruk nummertastene.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "SOKER" (SEARCHING) og symbolet
vises i vinduet.
• Det lyder et signal når håndsettet har funnet den base du valgte.
Bemerk :
• Før du kan velge en base må denne først være påmeldt håndsettet.
• Hvis "INGEN BASE" (NOT SUB) vises i vinduet betyr det at den base du har valgt ikke eksisterer eller at
håndsettet ikke har vært påmeldt.
4.29 Sperre for visse oppringninger
Du kan programmere håndsettet slik at visse telefonnumre ikke kan oppringes, f.eks. "00"
internasjonale forbindelser. Man kan stenge for opptil 5 numre (max 5 tall). Gå frem på følgende
måte:
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INNSTILL" (SETTING) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "BLOKKERING" (BARRING) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "PIN” (PIN) vises i vinduet.
• Skriv inn din PINkode.
• Trykk på Programmeringstasten .
• "BLOKK NR" (BAR NUM) vises i vinduet. Dette er minne "1.-----".
92
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 93
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
Trykk på Retningstastene
for å velge ett av de 5 minnene.
Skriv inn nummeret (max 5 sifre) som du vil stenge for, f.eks. 01486.
trykk på Programmeringstasten
.
"HS-----"`= (nummer håndsett (1-5) og "1486" (= låste sifre) vises i vinduet.
Skriv inn numrene til de håndsett som ikke har lov å ringe de låste sifrene.
f.eks. Trykk på nummertastene 2, 3 og 5. I vinduet vises : HS –2 3-5 01486. Disse
håndsettene kan ikke forme numre som begynner med "01486".
• Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte.
Gjenta samme prosedyre som beskrevet ovenfor hvis du vil blokkere flere numre (max 5)!
4.30 Direkteringing/babycall
Ved å sette et direktenummer, vil telefonen automatisk ta linjen og ringe dette nummeret.
Denne funksjonen er nyttig når du må bruke telefonen som nødtelefon.
4.30.1 Programmere direktenummeret
Trykk på programmeringstasten
Trykk opp- eller nedtasten til ‘DIREKTE’ (DIRECT) kommer fram på displayet
Trykk på programmeringstasten
Hvis nødvendig sletter du det eksisterende nummeret ved å trykke noen få ganger på
slettetasten
• Legg inn direktenummeret
• Trykk på programmeringstasten
4.30.2 Slå direkteringefunksjonen PÅ/AV
For å slå PÅ:
• Trykk på programmeringstasten
• Trykk opp- eller nedtasten til ‘DIREKTE’ (DIRECT) kommer fram på displayet
• Hold sperretasten nede i 2s
• ‘DIRECT ON’ kommer fram i displayet
For å slå AV:
• Trykk raskt to ganger på programmeringstasten
4.31 Standard innstillinger (reset) av parametrene
Du kan vende tilbake til standard innstillinger (default), dvs de innstillinger apparatet hadde ved
kjøp. Til dette trenger du PINkoden.
Standard innstillinger er:
Tastatur:
Tastaturlyd:
Høyttalerstyrke:
Ringemelodi:
Ringestyrke:
Valg base:
Flash tid:
ikke låst
aktivisert
nivå 3
1
5
automatisk
100ms
93
NORSK
•
•
•
•
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 94
Butler 3055
For å vende tilbake til standard innstillinger gjør du det følgende:
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INNSTILL" (SETTING) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• Trykk et par ganger på Retningstastene
til “NULLSTIL” (RESET) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
.
• "PIN" (PIN) vises i vinduet..
• Skriv inn din PINkode.
• Trykk på Programmeringstasten
.
4.32 Tilbakestille/nullstille apparatet
Med denne funksjonen kan du stille apparatet tilbake i Nullstilling uten å bruke PINkoden.
Hermed slettes alle numre som er lagret i Nummerlisten, alle håndsett strykes, alle
standardinnstillinger er installert og standard PINkode er "0000".
Gjør følgende:
• Kople batteriene fra apparatet
• Hold "*" tasten nede og kople batteriene tilbake til håndsettet begynner å ringer uavbrutt
og vinduet lyser. Slipp "*" tasten og trykk på Programmeringstasten.
.
• Håndsettet har funnet base og det lyder et signal.
• Trykk kort på "*" tasten.
• “NULLSTIL” (RESET?) vises i vinduet.
• Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte eller kople løs batteriene for å stoppe
prosedyren.
• "NULLSTIL" (RESETTING") vises i vinduet og det høres en lang piping.
• "INGEN BASE" (NOT SUB) vises i vinduet. Nå er håndsettet i Nullstilling.
Deretter må alle håndsett påmeldes påny som beskrevet i avsnitt 4.21! Men du trenger ikke å
sette basestasjonen i påmeldingsmodus , dette skjer nå automatisk!
4.33 Stille inn håndsettets ringemodus
Det er to typer ringemodus:
- DTMF/Toneringing (den vanligste)
- Pulsringing (for eldre installasjoner)
Slik forandrer du tastemodus:
- Trykk programmeringstasten
- Trykk på Opp- eller Ned
taste flere ganger til ’SETTING’ vises fram i displayet.
- Trykk programmeringstasten
- Trykk på Opp- eller Ned
taste flere ganger til ’DIAL MODE’ vises i displayet.
- Trykk programmeringstasten
- Velg ’TONE’ eller ’PULSE’ med Opp- og Ned
tasten
- Trykk Programmeringstasten
for å bekrefte
Merk: Håndsettets ringemodus er uavhengig av baseenheten (Se 7.3)!! For å endre ringemodusen på
baseenheten må du bruke T/P-bryteren nederst på baseenheten.
94
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 95
Butler 3055
5 HVEM RINGER/NUMMERVISNING (CALLER ID/CLIP)
(Aktiviseres kun hvis du abonnerer på tjenesten CLIP eller "Hvem Ringer". Kontakt ditt
telefonselskap). Når du mottar et anrop vises telefonnummer til den som ringer samt dato og
tid i vinduet på håndsettet. Apparatet kan motta anrop i FSK og DTMF. Hvis navnet er lagret i
Nummerlisten vises også navnet i vinduet!
Apparatet kan lagre 30 anrop i en Anropslogg som kan bli sjekket senere. Apparatet lagrer
aldri det samme anropet to ganger. Når minnet er fullt, vil de eldste anrop automatisk bli byttet
ut med nye. Hvis man ikke har lest eller svart et anrop blinker symbolet
i vinduet. Når
Anropsloggen er tom og du trykker på Retningstasten Opp
høres tre pip.
Du kan sjekke informasjonen til et anrop på følgende måte:
• Trykk på Retningstasten Opp . Navnet til den som ringer (hvis denne informasjonen blir
sendt av din teleoperatør eller er lagret i Nummerlisten), følgenummer i Anropsloggen, dato
og tid vises i vinduet.
• Trykk på Retningstasten Ned . Telefonnummeret til den som ringer vises i vinduet.
Hvis dato og tid ikke sendes sammen med nummeret til anropet, vises ikke dato og tid i
vinduet. Ved å stille inn dato og klokke vil man kunne avlese denne informasjonen sammen
med nummeret for hvert anrop man mottar!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trykk på Programmeringstasten
.
Trykk et par ganger på Retningstastene
til "INSTILL" (SETTING) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
.
"KLOKKE" (DAY/TIME) vises i vinduet.
Trykk en gang til på Programmeringstasten
.
Når "AR" (YEAR) vises i vinduet, skriv inn de to siste tallene (00=2000, 01=2001,…) og trykk
på Programmeringstasten
for å bekrefte.
Når "MANED" (MONTH) vises i vinduet, skriv inn måned (01=januar, 02=februar,…) og trykk
på Programmeringstasten
for å bekrefte.
Når "DAG" (DAY) vises i vinduet, skriv inn dag og trykk på Programmeringstasten
for å
bekrefte.
Når "TIME" (HOUR) vises i vinduet, skriv inn time (24 timer) og trykk på
Programmeringstasten
for å bekrefte.
Når "MINUTT" (MINUTE) vises i vinduet, skriv inn minutter og trykk på
Programmeringstasten for å bekrefte.
5.2 Anropslisten
De mottatte anrop kommer i en Anropslogg (max 30 nummer).
• Trykk kort på Retningstasten Opp
for å sjekke de siste anrop.
• Navnet på de siste anrop vises i vinduet. Hvis navnet ikke er tilgjengelig, vises "INGEN
NAVN" (NO NAME).
• Hvis det er et hemmelig nummer vises "UKJENT (UNAVAL) i vinduet.
• For hvert anrop meddeles dato og tid anropet ble mottatt.
95
NORSK
5.1. Stille inn dato og klokke
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 96
Butler 3055
• Trykk kort på Retningstasten Ned
• Trykk kort på Retningstasten Ned
for å avlese telefonnummeret til anropet.
for å sjekke de andre numrene i loggen.
Bemerk :
• Hvis man ikke trykker på en av Retningstastene
innen 15 sekunder, vender apparatet tilbake til
standby.
• Etter at man har mottatt et anrop vises dette nummeret i vinduet i 15 sekunder etter siste ringetone.
• Det er ikke mulig å gjengi et nummer når man er i samtale.
5.3 Ringe et nummer i Anropslisten
• Trykk på Retningstasten Opp
for å hente frem Anropsloggen.
• Trykk på Retningstasten Opp
for å søke et anrop. Trykk på Retningstasten Ned
for å
avles telefonnummeret.
• Når nummeret vises i vinduet, trykker du på Linjetasten
og nummeret formes automatisk.
(Symbolene
og "EXT" vises i vinduet og tellerskrittet går).
5.4 Lagre et nummer fra Anropslisten i Nummerlisten
•
•
•
•
•
Trykk på Retningstasten Opp
for å hente frem Anropsloggen.
Trykk på retningstasten Opp
for å søke nummeret.
Trykk to ganger på Nummerlistetasten
.
"LAGRE" (STORE) vises i vinduet.
Nummeret er lagret i Nummerlisten. Hvis anropet ikke hadde navn "INGEN NAVN" (NO
NAME) kan du etterpå legge til navnet i Nummerlisten.
• Apparatet vender tilbake til standby-modus.
5.5 Slette nummer i Anropslisten
5.5.1 Slette ett nummer
•
•
•
•
•
Trykk på Retningstasten Opp
for å hente frem Anropsloggen
Trykk på retningstasten Opp
for å søke det anropet du vil slette.
Når anropet vises i vinduet, trykk på Slettetasten
.
"SLETTE?" (DELETE?) vises i vinduet.
Trykk på Programmeringstasten
for å bekrefte eller trykk på Slettetasten
annullere..
• Anropet er slettet og følgende anrop vises i vinduet.
for å
5.5.2 Slette alle numre
• Trykk på Retningstasten Opp
for å hente frem Anropsloggen.
• Hold Slettetasten
nede til "SLETT ALLE" (DELETE ALL) vises i vinduet.y.
• Alle anrop er nå slettet
6 VOICE MAIL
Denne funksjonen aktiviseres kun dersom du har en Voice Mail (PersonSvar) tjeneste og dersom
ditt telenettverk sender den sammen med informasjonen "Hvem Ringer"! Hvis du har fått inn
en beskjed på din Voice Mail (PersonSvar) vises symbolet ‘ ’ i vinduet. Etter at du har åpnet
den forsvinner symbolet ‘ ’.
96
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 97
Butler 3055
7 RINGING FRA BASEN
Du kan også foreta et telefonanrop ved å bruke baseenhetens handsfree høyttalende telefon.
7.1 Foreta et anrop
• Trykk Handsfree baseenhetens ringetast
for å besvare anropet
• Trykk på talltastene på baseenheten for å legge inn et telefonnummer
• Trykk på Handsfree basetasten for å avslutte samtalen.
7.2 Justere høyttalervolumet
Trykk ’+’ eller ’-’ tasten
under handsfreesamtalen fra baseenheten for å justere
høyttalervolumet. Hvis høyttalervolumet er for høyt, kan det hende at høyttaleren begynner å
svinge(pipetone). For å unngå dette senker du høyttalervolumet.
Forsiktig: Frihåndskommunikasjonen er halv dupleks, som betyr at hvis personen i den andre enden av linjen
begynner å snakke, sperres mikrofonen, slik at vedkommende ikke kan høre deg. Forsøk å unngå å snakke til
hverandre samtidig.
Merk: Frihånds høyttalervolulmet er forskjellig fra volumet til telefonsvareren!!
Du kan stille inn ringemodusen til baseenheten i Pulse (P) eller Tone/DTMF (T) med bryteren
nederst på baseenheten.
Forsiktig: Baseenhetens ringemodus er uavhengig av håndsettet. Se §4.33 for å stille inn ringemodus til
håndsettet.
7.4 Overføre et anrop fra baseenheten til håndsettet
Under samtale fra basestasjonens handsfree kan du overføre anropet til et hvilket som helst
registrert håndsett ved å trykke på søketasten . Linjeindikatoren
vil begynne å blinke.
Du kan besvare anropet med et hvilket som helst registrert håndsett ved å trykke
linjetasten
.
Eller trykk søketasten
igjen hvis du ikke ønsker å overføre anropet
Merk: Håndsettene vil ikke ringe under overføring!!
7.5 Stille inn flashtiden
Du kan stille inn flashtiden til baseenheten med bryteren nederst på baseenheten. Du kan sette
den på 100ms eller 300ms.
Forsiktig: Baseenhetens flashtid er forskjellig fra flashtiden til håndsettet. Se § 4.22 for å stille inn flashtiden
til håndsettet.
8 TELEFONSVARER
Butler 3055 har en innebygd digital telefonsvarer med en innspillingskapasitet på 11 min.
Telefonsvareren kan fjernhåndteres og du har muligheten til å legge inn to svarmeldinger
(svarmelding 1 og svarmelding 2) (hhv. maks. 2 min).
Du har 2 valgmuligheter:
97
NORSK
7.3 Stille inn ringemodus for baseenheten
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 98
Butler 3055
• Med svarmelding 1: Den som ringer deg kan legge igjen en beskjed på telefonsvareren.
• Med svarmelding 2: Kun avspilling av svarmelding. Den som ringer har ikke muligheten til å
legge igjen en beskjed.
Maks. varighet per mottatt beskjed = 2 min.
En innebygd stemme sier enkelte parametre (som for eks. dato og klokkeslett), samt innstilling
(for eks. VIP-kode, ringetoner…..). Språket som anvendes er merket på emballasjen!
8.1 LED-display
Meldinger/På-Av LED
blinker hvis nye meldinger er mottatt; antall blink mellom hver
lange pause indikerer hvor mange nye anrop som er mottatt.
Hvis svareren er slått av, vil ikke på-av LED
lyse.
FULL-LED lyser når det interne minnet er fullt og det ikke er plass til å lagre flere nye meldinger.
8.2 Tastaturfunksjoner
Merk: - Disse tastene er kun tilgjengelig på basestasjonen.
-
Taster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,2
&
-tastene befinner seg under i basestasjonen
Klarstilling (stand-by)
Kort trykk på tasten
Trykk tasten i to sekunder
Spiller
Spiller inn
velkommemelding
velkomstmelding
Spiller av meldinger
Ingen
Ingen
Spiller inn memo
Stiller
volum
Velger
velkomstmelding
Vis VIP-kode
Valgt antall
ringetoner
Tidsdisplay
Ingen
Ingen
Telefonsvarer
av/på
Legg inn VIP-kode
Sett antall
ringetoner
Sett dato/klokkeslett
Slett alle meldinger
Under avspilling
av meldingen
Gå til forrige
melding
Pause
Hopper over
melding
Stiller
volum
Stopp
Ingen
Ingen
Ingen
Slett melding eller
velkomstmelding
8.3 Svarmeldinger
Det er mulig å legge inn 2 svarmeldinger på maks 2 minutter (OGM1 og OGM2).
• Svarmelding 1: For svarfunksjon med mulighet til å legge igjen en beskjed.
• Svarmelding 2: For svarfunksjon uten muligheten til å legge igjen en beskjed (apparatet
lagrer ingen beskjeder).
98
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 99
Butler 3055
8.3.1 Innlesning av svarmelding (svarmelding 1 eller 2)
•
•
•
•
•
Trykk
-tasten for å velge velkomstmeldingen
En stemme angir hvilken svarmelding som blir innspilt.
Trykk 1,2 -tasten i to sekunder
Les inn din hilsen når du hører pipetonen.
Tast stopptasten
etter at du er ferdig med å lese inn din hilsen.
Bemerk: Du kan les inn en hilsen på maks. 2 minutter. Hvis du ikke legger inn en personlig svarmelding vil
standard hilsen bli brukt:
8.3.2 Kontrollere svarmelding
For å kontrollere den innlagte svarmeldingen:
• Tast 1,2
Bemerk: For å stoppe, trykker du kort på stopp
-tast
8.3.3 Velge svarmelding
• Tast
for å velge en av svarmeldingene
• Stemmen bekrefter svarmeldingen du har valgt.
1) Du kan bare velge svarmelding når telefonsvareren er slått på!
2) Når minnet er fullt kan du bare velge svarmelding 2 (kun svare uten registrering)!
8.3.4 Slette svarmelding
Hvis man sletter svarmeldingen, gjengis standard melding ‘Vennligst prøv senere”’.
En svarmelding slettes på følgende måte:
• Velg svarmelding ved å
taste.
• Tast 1,2 for å avspille svarmeldingen.
• Hold
-tasten nedtrykket når velkomstmeldingen spilles.
8.4 Slå telefonsvareren på/av
Når telefonsvareren er slått på, lyser
LED kontrollampen på basestasjonen. Nå går
samtalene som kommer inn, automatisk til telefonsvareren etter at telefonen har ringt et par
ganger (dette kan du endre: jfr. ”Ringe innstillinger”).
• Tast:
- Trykk -tast i to sekunder for å slå på telefonsvareren. Stemmen bekrefter innstillingen og
sier hvilken svarmelding som er aktivert (svarmelding 1 eller 2)
- Trykk -tast i to sekunder for å slå av telefonsvareren. Stemmen bekrefter innstillingen.
Bemerk: Selv om telefonsvareren er slått av, vil den innkomne samtalen automatisk overføres til
telefonsvareren etter at telefonen har ringt 10 ganger (jfr. Slå på telefonsvareren (fjernbruk)
8.5 Ringe innstillinger
Du kan bestemme selv hvor mange ganger telefonen skal ringe før innkomne samtaler sendes
videre til telefonsvareren. Du kan velge mellom 2 – 9 ganger og TS (”Telleskritt sparing”).
99
NORSK
Bemerk.:
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 100
Butler 3055
Apparatet er standard innstilt på 3. I ” Telleskritt sparing”-modus svarer apparatet etter at det
har ringt 5 ganger hvis det ikke har kommet inn nye meldinger. Har du mottatt nye meldinger
svarer det etter 2 ganger. Hvis du ringer telefonsvareren for å sjekke beskjedene dine (se
videre 7.15) kan du derfor trygt legge på etter at det har ringt tre ganger. På den måten slipper
du å betale for forbindelsen samtidig som du er sikker på at du ikke har fått nye meldinger.
• Tast kort
. Stemmen sier hvor mange ganger telefonen ringer.
• Trykk
-tasten i 2 sekunder for å stille antall ringetoner.
• Tast
eller
-for å endre innstilling.
• Bekreft innstillingen ved å taste
. Stemmen vil nå bekrefte valget ditt.
Bemerk.:
- Hvis du ikke taster innen 3 sek. vil apparatet vende tilbake til svarmenyen uten å endre innstillingene.
- Ved strømbrudd er apparatet på ny innstilt på 3!
8.6 Kontrollere ringeantall
• Tast kort
.
• Stemmen sier hvor mange ganger telefonen ringer.
8.7 Justere dag og klokkeslett
Telefonsvarerens dag- og tidsinnstilling er uavhengig av selve telefonen. Dato og klokkeslett
for hvert anrop blir registrert, og gjengis når du avspiller meldingene. Klokkeslettet uttrykkes
forskjellig alt etter språk: på engelsk for eks. sier man kl. 12 mens man på tysk sier kl. 24.
Still dato og klokkeslett
• Hold
-tasten inntrykket i 2 sekunder
• Og stemmen ber deg om å stille dato
• Tast
eller
et par ganger for å stille dato. Stemmen gjengir innstillingen.
• Tast
for å bekrefte
• Stemmen ber deg om å stille time
• Tast
eller
et par ganger for å stille time.
• Tast
for å bekrefte
• Stemmen ber deg om å stille minutter
• Tast
eller
et par ganger for å stille minutter.
• Tast
for å bekrefte
Innstillingen av dato og klokkeslett bekreftes på nytt.
Bemerk:
- Hvis du ikke taster noe innen 8 sek., vil den forrige dato/tidsinnstillingen bli lagret og forlater apparatet
automatisk denne menyen.
- Når du bruker apparatet for første gang og dato/klokkeslett ikke er justert, vil du ikke høre tidsmelding
når du lytter til meldingene dine.
- Ved strømbrudd må du stille dato/klokkeslett påny!
100
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 101
Butler 3055
8.8 Kontrollere dato/klokkeslett
• Tast
for spille av dato/klokkeslett. Stemmen gjengir den aktuelle innstilling.
8.9 Endre VIP-kode
VIP-koden er en tresifret kode som du trenger hvis du fjernbruker apparatet (jfr
Fjernhåndtering).
Standardverdi = 321
Bemerk: Ved strømbrudd vender apparatet tilbake til VIP-kode ‘321’!
8.9.1 Endre Vip-kode
Hold
-tasten inntrykket i 2 sekunder for å endre VIP-kode.
Stemmen ber deg om å taste VIP-koden og sier første tallet.
Tast
eller
et par ganger for å innstille det første sifferet i VIP-koden.
Tast
for å bekrefte. Deretter sier stemmen andre tallet som er valgt.
Tast
eller
et par ganger for å innstille det andre sifferet i VIP-koden.
Tast
for å bekrefte andre siffer. Stemmen sier tredje tallet som er valgt.
Tast
eller
et par ganger for å innstille tredje siffer i VIP-koden.
Tast
for å bekrefte VIP-koden. Du vil høre en lang pipetone. Stemmen sier deg til slutt
hva den nye VIP-koden er.
Bemerk: Dersom du ikke har tastet noe innen 8 sek., vil den forrige VIP-koden bli lagret, og apparatet
forlater automatisk menyen.
8.9.2 Kontrollere VIP-kode
• Tast
for å gjengi VIP-koden. Stemmen sier den aktuelle VIP-koden.
8.10 Håndtering
Når det kommer inn en beskjed og telefonsvareren er aktivert vil samtalen automatisk overføres
til telefonsvareren etter at telefonen har ringt et par ganger (du kan selv velge hvor mange
ganger).
Dersom:
• du har valgt svarmelding 1, vil apparatet spille av denne. Deretter vil innringeren høre en
pipetone som betyr at innspillingen er i gang.nå kan vedkommende legge igjen en beskjed
(maks. 3 minutter).
• du har valgt svarmelding 2, vil apparatet spille av denne. Etter pipetonen blir linjen
automatisk brutt! Innringeren kan ikke legge igjen en beskjed!
Bemerk.: Dersom innringeren ikke sier noe innen 8 sek. etter pipetonen vil forbindelsen automatisk bli brutt!
8.11 Innlegging memo
Butler 3055 kan du også bruke til å tale inn og lagre dine egne memo. Apparatet vil lagre disse
som mottatte telefonbeskjeder som du kan spille av senere. Maks. innspilling er 2 min. pr.
memo.
101
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 102
Butler 3055
• Tast
• Tast
knapp 2 sec. Les inn memo etter pipetonen.
for å avslutte innspillingen
8.12 Avspilling av meldinger og memo
• Tast kort
for å lytte til meldinger og memo.
• Stemmen sier hvor mange meldinger du har (totalt) og hvor mange som er nye (ikke
avspilte).
• Meldingene avspilles en for en. Det er bare de nye meldingene som avspilles (som du ikke
har lyttet til tidligere).
• Stemmen gir dato klokkeslett for hver melding.
• Mens du lytter kan du:
- Gå til begynnelsen av en melding ved å taste
en gang.
- Gå tilbake til den forrige meldingen ved å taste
to ganger.
- Stoppe avspillingen ved å taste .
- Avbryte avspillingen ved å taste
. Tast deretter på ny
for å fortsette avspillingen.
- Gå videre til neste melding ved å taste
.
8.13 Slette meldinger
8.13.1 Slette meldinger én for én ved avspilling
Start avspilling av meldinger som beskrevet ovenfor
• Når du hører meldingen du ønsker å slette, tast
2 sec.
• Stemmen sier at meldingen slettes.
• Telefonsvareren begynner avspillingen av neste melding.
8.13.2 Slette alle meldinger
Du kan også slette alle avspilte meldinger på en gang.Nye meldinger som du ennå ikke har
lyttet til vil ikke bli slettet!
• Tast
2 sec.
• Stemmen bekrefter at meldingene er slettet og sier hvor mange nye meldinger du ikke har
lest av.
8.14 Fullt minne
Hvis minnet er fullt blinker FULL-LED. Når telefonsvareren er slått på vil
derimot innringeren automatisk høre svarmelding 2! (denne svarfunksjonen gir ikke muligheten
til å legge igjen beskjed)
Før avspilling av meldingene vil stemmen si at minnet er fullt.
• Slett alle meldinger etter å ha avspilt dem.
• Nå er minnet helt tomt.
8.15 Fjernhåndtering
Telefonsvareren kan kun fjernhåndteres via en telefon med taster (DTMF valgsystem).
• Ring apparatet ditt.
• Telefonsvareren svarer, du hører din svarmelding og en pipetone.
• Etter pipetonen taster du VIP-koden din (standard 321).
• Du hører til slutt to korte pipetoner.
102
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 103
Butler 3055
• Tast følgende koder for den funksjon du ønsker:
a) Spille av meldinger
• Tast ‘2’ = Lytte til meldinger. Telefonsvareren spiller av meldingene.
Under avspillingen har du følgende muligheter:
• Tast ‘2’ for å stoppe avspillingen.
• Tast ‘2’ for å fortsette.
• Tast ‘3’ for å gå videre til neste melding.
• Tast ‘1 1’ for å gå bakover til forrige melding.
• Tast ‘1’ for å gjenta meldingen.
• Tast ‘6’ for å avslutte avspillingen.
• Tast ‘7’ for å slette meldingen.
b) Slette alle meldinger du har avspilt
Etter at du har lyttet til alle meldingene taster du ‘0’ for å slette dem!
c) Avspilling av svarmelding
d) Innlegging av svarmelding
•
•
•
•
•
Trykk ‘9’ for å velge velkomstmelding 1 eller velkomstmelding 2
Trykk ‘5’ for å starte opptak
Etter pipetonen kan innleggingen begynne.
Les inn din svarmelding.
Tast ‘6’ for å avslutte.
Bemerk: innleggingen avbrytes automatisk etter 2 min.
e) Slå telefonsvareren på/av
• Tast ‘9’ for å slå på telefonsvareren.
• Tast ‘8’ for å slå av telefonsvareren.
f) Avslutte fjernhåndtering
Dersom du vil avslutte fjernhåndteringen, tast ‘6’.
8.16 Slå på telefonsvareren (fjernbruk)
Det er også mulig å slå på telefonsvareren fra et annet sted:
• Ring telefonapparatet ditt.
• Telefonsvareren svarer automatisk etter at telefonen har ringt 10 ganger og spiller av
velkomstmelding 2
• Tast VIP-kode (standard 321) langsomt etter svarmeldingen.
• Tast ‘9’.
• Stemmen sier nå at telefonsvareren er slått på.
• Tast ‘6’ for å avslutte.
103
NORSK
Tast ‘4’ for å avspille svarmeldingen din.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 104
Butler 3055
9 FEILSØKING
Symptom
Displayet tomt
riene
Ingen tone
Symbolet
blinker
Baseenhet eller
håndsett ringer ikke
Lyden er god, men det
er ingen kommunikasjon
Ikke mulig å overføre et
anrop på hussentralen
Telefonen reagerer ikke
når du trykker på tastene
Mulig årsak
Batterier ikke ladet
Håndsett slått AV
Telefonledningen er dårlig
tilkoblet
Linjen er opptatt av et annet
håndsett
Håndsettet er utenfor rekkevidde
Baseenheten har ingen
strømforsyning
Håndsettet er ikke registrert
på baseenheten
Ringevolumet er null eller lavt
Feil ringe-modus
BLINK-tiden er for kort
Feiltasting/Håndsett slått AV/
Batterier ikke ladet
104
Løsning
Sjekk plasseringen av batteLad batteriene på nytt
Slå PÅ håndsettet
Sjekk tilkoblingen av
telefonledningen
Vent til det andre håndsettet
blir lagt på
Plasser håndsettet nærmere
baseenheten
Sjekk strømtilkoblingen
til baseenheten
Registrer håndsettet på
baseenheten
Stille ringevolumet
Juster ringe-modusen
(puls/tone)
Still enheten på Lang blink-tid
Ta ut batteriene og sett dem
tilbake på plass/Tast inn på
nytt/Sjekk plasseringen av
batteriene/Lad batteriene
på nytt
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 105
Butler 3055
10 TOPCOM GARANTI
• Dette apparatet leveres med 24 måneders garanti. Garantien forutsetter framvisning av
original kjøpebevis, hvor kjøpedato og type apparat framgår.
• I løpet av garantitiden vil Topcom reparere uten kostnad for kunden alle feil som skyldes
materiell eller arbeid. Topcom vil etter eget valg avgjøre om apparatet skal repareres eller
byttes.
• Alle garantikrav opphører hvis kjøperen eller ukvalifisert tredjeperson har åpnet apparatet.
• Ødeleggelse som skyldes feil håndtering eller behandling, og ødeleggelse som skyldes bruk
av uoriginale deler eller tilbehør som ikke er anbefalt av Topcom, dekkes ikke av garantien.
• Garantien dekker ikke skader som skyldes eksterne faktorer, som lynnedslag, vannskader og
brann. Garantien gjelder heller ikke hvis serienummeret er endret, fjernet eller ikke er lesbart.
Merk: Husk å vedlegge kopi av kjøpebeviset hvis du returnerer apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Standard:
GAP
Frekvensområde:
Antall kanaler:
Modulasjon:
Samtalekoding:
Utstrålt effekt:
Rekkevidde:
Strømforsyning baseenhet:
Batterier i håndsett:
Håndsett kapasitet uten lading:
Taletid:
Ladetid:
Normale driftsbetingelser:
Ringemodus:
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
(Generic Access Profile)
1880 Mhz til 1900 Mhz
120 dupleks kanaler
GFSK
32 kbit/s
10 mW (gjennomsnittlig effekt per kanal)
300 m i åpent rom /50 m maks. innendørs
220 V / 50 Hz for baseenheten
2 oppladbare batterier AAA, NiMh 600mAh
100 timer i standby
8 timer
6-8 timer
+5 °C til +45 °C
Puls/tone
105
NORSK
11 TEKNISKE SPESIFIKASJONER
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 106
Butler 3055
Turvatoimet
• Käytä vain mukaan varustettua latauslaitteen pistoketta. Älä käytä muita latauslaitteita,
sillä ne voivat vioittaa akkukennoja.
• Käytä vain samantyyppisiä uudelleen ladattavia pattereita. Älä koskaan käytä tavallisia
pattereita, joita ei voida ladata uudelleen. Työnnä patterit sisään siten, että oikeat navat
yhdistyvät (kuten luurin paristokoteloon on merkitty).
• Älä koske latauslaitteen ja pistokkeen kosketuspisteitä terävillä tai metalliesineillä.
• Voi vaikuttaa joidenkin lääkintälaitteiden toimintaan.
• Luuri voi aiheuttaa epämiellyttävää särinää kuulolaitteissa.
• Älä aseta tukiasemaa kosteaan huoneeseen tai alle 1,5 m päähän vesilähteestä. Pidä
luuri poissa vedestä.
• Älä käytä puhelinta ympäristöissä, joissa on räjähdysriski.
• Hävitä patterit ja ylläpidä puhelinta ympäristöystävällisellä tavalla.
• Koska tätä puhelinta ei voida käyttää voimavirran katketessa, tulisi sinulla olla
voimavirrasta itsenäinen puhelin hätäpuheluita varten, esim. matkapuhelin.
Puhdistus
Puhdista puhelin hieman kostealla liinalla tai anti-staattisella liinalla. Älä koskaan käytä
puhdistusaineita tai hankausaineita.
106
HANDL. B3055_scan.qxd
08-05-2003
16:36
Page 107
1
2
3
4
ASENNUS
NÄPPÄIMET/MERKKIVALOT (LED)
NÄYTTÖ (LCD)
LUURIN TOIMINTA
4.1 Kielen asetus
4.2 Puhelut
4.2.1 Ulkopuhelu
4.2.2 Numeron näppäily ennen linjanäppäintä
4.2.3 Uudelleensoitto viimeksi soitettuun numeroon
4.2.4 Uudelleensoitto yhteen viidestä viimeksi soitetusta numerosta
4.2.5 Soitto puhelinmuistioon ohjelmoituun numeroon
4.2.6 Sisäpuhelu: toiseen luuriin soittaminen
4.3 Puhelun vastaanotto
4.3.1 Ulkopuhelun vastaanotto
4.3.2 Sisäpuhelun vastaanotto
4.3.3 Ulkopuhelun vastaanotto sisäpuhelun aikana
4.4 Kädet vapaana-toiminnon aktivointi/vapauttaminen
4.5 Kuulokeliitäntä
4.6 Puhelun siirto toiseen luuriin.
4.7 Kantaman ylitys
4.8 Kuulokkeen äänenvoimakkuuden asetus
4.9 Puhelun keston ilmaisin näytöllä
4.10 Mikrofonin mykistys
4.11 Taukonäppäin
4.12 Konferenssipuhelu (kaksi sisäistä DECT-luuria ja yksi ulkoinen soittaja)
4.13 Kadonneen luurin paikallistaminen (haku)
4.14 Aakkosnumeerisen näppäimistön käyttö
4.15 Puhelinmuistio
4.15.1 Numeron ja nimen lisääminen puhelinmuistioon
4.15.2 Numeron haku puhelinmuistiosta
4.15.3 Puhelinmuistion nimen ja numeron muuttaminen
4.15.4 Nimen ja numeron poistaminen puhelinmuistiosta
4.16 Luurin kytkeminen päälle/pois
4.16.1 Luurin kytkeminen pois
4.16.2 Luurin kytkeminen päälle
4.17 Soittoäänen voimakkuuden asetus luuriin
4.17.1 Soittoäänen voimakkuuden asetus ulkopuheluihin (0-9)
4.17.2 Soittoäänen voimakkuuden asetus sisäpuheluihin (1-9)
4.18 Melodian asettaminen luuriin
4.18.1 Melodian asetus ulkopuheluihin (1-9)
4.18.2 Melodian asetus sisäpuheluihin (0-9)
4.19 Tukiaseman äänenvoimakkuuden asentaminen
4.20 Näppäimistön lukitus
4.21 Näppäimen äänen kytkeminen päälle/pois
4.22 R-näppäin (Flash)
4.23 PIN-koodin muuttaminen
4.24 Luurin liitäntä Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450, 2455, 30xx tukiasemaan
4.25 Butler 3055 luurin rekisteröinti toiseen tukiasemaan (muu merkki/malli)
4.26 TOPCOM Butler 300 DECT GAP -luurin asennus
4.27 Luuriosan ja tukiaseman liitännän poistaminen
4.28 Tukiaseman valinta
4.28.1 Automaattivalinta
4.28.2 Manuaalinen valinta
107
109
110
112
113
113
113
113
113
113
114
114
114
114
114
115
115
115
115
115
116
116
116
116
116
116
117
117
117
117
118
118
119
119
119
119
119
119
120
120
120
120
121
121
121
122
122
123
123
124
124
124
125
125
SUOMI
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:41 pm
Page 108
Butler 3055
4.29 Puhelujen esto
4.30 Suorapuhelu
4.30.1 Suorapuhelun numeron ohjelmointi
4.30.2 Suorapuhelutoiminnon kytkeminen PÄÄLLE/POIS
4.31 Parametrien oletusasetukset
4.32 Suorita loppuun puhelimen uudelleen initialisointi
4.33 Valintatavan asetus luuriin
5 SOITTAJATIEDOT (CALLER ID/CLIP)
5.1 Päiväyksen ja ajan asetus
5.2 Soittajalista
5.3 Soittajalistan numeroon soittaminen
5.4 Soittajalistan numeron tallentaminen puhelinmuistioon
5.5 Numeroiden poisto soittajalistalta
5.5.1 Yhden numeron poisto
5.5.2 Kaikkien numeroiden poisto
6 ÄÄNIPOSTIN ILMAISIN
7 TUKIASEMALLA SOITTAMINEN
7.1 Soittaminen
7.2 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö
7.3 Valintatavan asetus tukiasemaan
7.4 Puhelun siirto tukiasemasta luuriin
7.5 Tukiaseman flash-ajan asetus
8 PUHELINVASTAAJA
8.1 LED näyttö
8.2 Näppäimistön toiminnot
8.3 Lähtevät viestit
8.3.1 Lähtevän viestin äänittäminen (LÄHTEVÄ VIESTI 1 tai LÄHTEVÄ VIESTI 2)
8.3.2 Lähtevän viestin tarkastus
8.3.3 Valitse lähtevä viesti
8.3.4 Lähtevän viestin poisto
8.4 Puhelinvastaajan kytkeminen päälle/pois
8.5 Äänimerkkien määrän säätö
8.6 Äänimerkkien määrän tarkastus
8.7 Päivämäärän ja ajan asetus
8.8 Päivämäärän/kellonajan tarkastus
8.9 VIP koodin ohjelmointi
8.9.1 VIP koodin muuttaminen
8.9.2 VIP Koodin tarkistus
8.10 Käyttö
8.11 Muistion tallentaminen
8.12 Sisään tulleiden viestien ja muistioiden toisto
8.13 Viestien poisto
8.13.1 Viestien poisto yksi kerrallaan toiston aikana
8.13.2 Kaikkien viestien poistaminen
8.14 Muisti täynnä
8.15 Etätoiminto
8.16 Puhelinvastaajan kytkeminen päälle etätoiminnolla
9 VIANETSINTÄ
10 TOPCOM TAKUU
11 TEKNISET TIEDOT
108
125
126
126
126
126
127
127
128
128
129
129
129
129
129
129
130
130
130
130
130
130
130
131
131
131
132
132
132
132
132
132
133
133
133
134
134
134
134
134
135
135
135
135
135
135
136
136
137
137
138
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 109
Butler 3055
1 ASENNUS
Ennen kuin käytät puhelinta ensimmäistä kertaa, varmista että akkua on ladattu 20 tunnin ajan.
Ellei sitä ladata täysin, puhelin ei toimi optimaalisesti.
Toimi seuraavasti asennettaessa:
• Liitä sovittimen toinen pää pistorasiaan ja toinen pää puhelimen sovittimen pohjaliittimeen.
• Liitä puhelinjohdon toinen pää puhelimen seinäkoskettimeen ja toinen pää puhelimen
pohjaan.
sovittimen liitin
puhelinliitäntä
sovittimen
pistorasia
Avaa akkukotelo (ks. alla).
Laita akku akkukoteloon ja liitä akkuliitin luuriin.
Sulje akkukotelo.
Jätä luuri tukiaseman päälle 20 tunnin ajaksi. Linjan/latauksen ilmaisimeen
(LED) tukiaseman päällä syttyy valo.
SUOMI
•
•
•
•
puhelimen
seinäkosketin
+
-
109
+
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 110
Butler 3055
Akun
13 Tukiasema
latauksen ilmaisin:
•
Akku on täysin ladattu.
•
Akku on puoliksi ladattu (50%)
•
Akun lataus on alhainen. Kun akun lataus on alhainen, kuulet varoitusäänen ja akun
merkki
vilkkuu näytöllä.
2 NÄPPÄIMET/MERKKIVALOT (LED)
HANDSET
BASE
13 Tukiasema
1
Näyttö
2
Linjanäppäin
3
Ylös/Kädet vapaana-näppäin
4
Ohjelmointinäppäin
5
Puhelinmuistionäppäin
6
Uudelleensoitto/taukonäppäin
7
Mikrofoni
8
Äänenvoimakkuuden/soittoäänen
20 Aänitaajuus/pulssi-kytkin
näppäin
21 Flash-aikakytkin
9
14 Hakunäppäin
15 Linjan/latauksen ilmaisin
/
(LED)
16 Tukiaseman valinta-näppäimet
17 Puhelu-/Handsfree-näppäin
18 Flash-näppäin R
/P
19 Uudelleenvalinta-näppäin
/
Aakkosnumeeriset näppäimet
22 Soittojen lukumäärän asetusnäppäin
10 Poisto/mykistysnäppäin
23 VIP-koodinäppäin
11 Alas/Flash-näppäin
24 Off-hook-merkkivalo
/R
12 Kädet vapaana-toiminnon liitäntä
25 Muisti täynnä -merkkivalo
26 Sanomia/vastaus ON-OFF -merkkivalo
27 Puhelinvastaaja-näppäin
28 Mikrofoni
29 Kaiutin
1
5
11
10
R
OK
X
2
4GHI
5JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
#
7PQRS
8
7
3DEF
1
ABC
/P
3
4
2
9
6
110
12
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 111
Butler 3055
1
28
4
R
7PQRS
2ABC
3DEF
5
JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
#
15
OK
X
14
GHI
1
2ABC
3DEF
4GHI
5
6MNO
7
8TUV
9
0
#
PQRS
13
JKL
17
R
18
WXYZ
16
/P
25
26 24
27
23
SUOMI
21
300 ms
22
20
100 ms
P
19
T
111
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 112
Butler 3055
3 NÄYTTÖ (LCD)
4
000000000000 00
88888/ 88888:88
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
Vastaanotettujen puhelujen määrä
Vastaanotettujen puhelujen päiväys (päivä/kuukausi)
Vastaanotettujen puhelujen aika (tunnit: minuutit)
Soittajatiedot
Symboli ( ):
- tämä symboli tarkoittaa, että luuri sijaitsee tukiaseman kantoalueella.
- kun symboli alkaa vilkkua, se tarkoittaa, että olet tukiaseman kantoalueen ulkopuolella.
Siirry lähemmäksi tukiasemaa, jotta yhteys tukiaseman ja luurin välillä voidaan
palauttaa.
Symboli ( ):
- tämä symboli tarkoittaa, että puhelin on vastaanottanut puheluja, jotka on tallennettu
automaattisesti soittajalistalle.
Symboli ( ):
- tämä symboli tarkoittaa, että mykistystoiminto on aktivoitu, mikrofoni on kytketty pois
keskustelun aikana.
Symboli ( ):
- tämä symboli ilmestyy näytölle, jos henkilö tekee tai vastaanottaa puhelun.
Symboli ( ):
- tämä symboli tarkoittaa, että soittoääni on kytketty pois. Jos henkilö vastaanottaa
puhelun, puhelin ei soi. Puhelin soi, jos siihen tulee sisäpuhelu.
Symboli ( ):
- tämä symboli ilmaisee akun tilan.
Symboli ( ):
- tämä symboli tarkoittaa, että olet valikossa.
Symboli ( ):
- tämä symboli ilmestyy, kun selaat puhelinmuistion numeroiden läpi.
Symboli ( ):
- tämä symboli ilmestyy, kun olet vastaanottanut ääniviestin (ks. luku 6).
Symboli ( ):
- tämä symboli tarkoittaa, että kädet vapaana-toiminto on aktivoitu. Voit puhua nyt
nostamatta luuria.
- Vilkkuu, kun tukiasemavalinta on päällä. Et voi soittaa puhelua luurilla, kun
tukiasemavalinta on päällä!
112
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 113
Butler 3055
4 LUURIN TOIMINTA
4.1 Kielen asetus
Puhelimessa on 5 valintakieltä: katso näytön kielivalintoja pakkauksesta!!
Toimi seuraavasti kieltä asetettaessa:
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “ASETUKSET” (SETTING) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “KIELI” ( LANGUAGE) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Kielivalinnat ilmestyvät näytölle.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti ja valitse kieli, jota haluat käyttää.
• Kun haluamasi kieli ilmestyy näytölle, vahvista valintasi painamalla ohjelmointinäppäintä
paina toistuvasti mykistys/poistonäppäintä
voidaksesi poistua valikosta.
tai
4.2 Puhelut
!!! Tukiasemavalinta ei ole mahdollinen soitettaessa ulkopuhelua luurin kanssa!!!
4.2.1 Ulkopuhelu
4.2.2 Numeron näppäily ennen linjanäppäintä
• Näppäile puhelinnumero, johon haluat soittaa. Voit korjata numeroa painamalla
poisto/mykistysnäppäintä
.
• Paina linjanäppäintä
.
• Linjan/latauksen merkkivalo
(LED) tukiaseman päällä vilkkuu. EXT ja soittosymboli
ilmestyvät näytölle.
• Puhelinnumeroon soitetaan automaattisesti.
• Paina puhelun jälkeen linjanäppäintä
puhelun lopettamiseksi tai pane luuri takaisin
tukiaseman päälle.
4.2.3 Uudelleensoitto viimeksi soitettuun numeroon
• Paina linjanäppäintä
.
• Linjan/latauksen merkkivalo
(LED) tukiaseman päällä vilkkuu. EXT ja soittosymboli
ilmestyvät näytölle.
• Kuulet valintaäänen.
• Paina uudelleensoittonäppäintä . Viimeksi soittamaasi numeroon soitetaan automaattisesti
ilman että numero on näppäiltävä uudelleen.
113
SUOMI
• Paina linjanäppäintä
.
• Linjan/latauksen merkkivalo
(LED) tukiaseman päällä alkaa vilkkua. EXT ja soittosymboli
ilmestyy näytölle.
• Kuulet valintaäänen. Näppäile numero, johon haluat soittaa.
• Numero ilmestyy näytölle ja siihen soitetaan.
• Paina puhelun jälkeen linjanäppäintä
puhelun lopettamiseksi tai pane luuri takaisin
tukiaseman päälle.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 114
Butler 3055
4.2.4 Uudelleensoitto yhteen viidestä viimeksi soitetusta numerosta
• Paina uudelleensoittonäppäintä
. Numero, johon olet viimeksi soittanut, ilmestyy näytölle.
Jos haluat soittaa yhteen viidestä viimeksi soitetusta numerosta, paina
uudelleensoittonäppäintä
muutama kerta, kunnes haluamasi numero ilmestyy näytölle.
• Paina linjanäppäintä
.
• Näytöllä näkyvään numeroon soitetaan automaattisesti ilman että numero on näppäiltävä
uudelleen.
• Paina puhelun jälkeen linjanäppäintä
puhelun lopettamiseksi tai pane luuri takaisin
tukiaseman päälle.
4.2.5 Soitto puhelinmuistioon ohjelmoituun numeroon
Puhelimessa on puhelinmuistio, johon voit ohjelmoida vastaanotettujen soittojen numerot nimen
mukaan. Jos haluat soittaa puhelinmuistion johonkin numeroon, toimi seuraavasti:
• Paina puhelinmuistionäppäintä
. Puhelinmuistion ensimmäinen numero ilmestyy näytölle.
• Valitse numero, johon haluat soittaa Ylös ja Alas-näppäimillä.
.
• Paina linjanäppäintä
.
• Näytöllä näkyvään numeroon soitetaan automaattisesti ilman että numero on näppäiltävä
uudelleen.
• Paina puhelun jälkeen linjanäppäintä
puhelun lopettamiseksi tai pane luuri takaisin
tukiaseman päälle.
4.2.6 Sisäpuhelu: toiseen luuriin soittaminen
Tämä toiminto toimii vain, jos tukiasemaan kuuluu useampia luureja!
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “SISAPUHELU” (INTERCOM) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• INT ilmestyy näytölle.
• Näppäile sen luurin numero, johon haluat soitttaa.
• Paina puhelun jälkeen linjanäppäintä
puhelun lopettamiseksi tai pane luuri takaisin
tukiaseman päälle.
4.3 Puhelun vastaanotto
4.3.1 Ulkopuhelun vastaanotto
• Kaikki liitetyt luurit soivat, kun tulee puhelu.
• Puhelun symboli
vilkkuu näytöllä.
• Soittajan puhelinnumero näkyy näytöllä, jos käytössä on numeronäyttöpalvelu (Caller ID)
(CLIP). Voit kysyä neuvoa puhelinyhtiöltäsi. Soittajan nimi ilmestyy myös näytölle, jos:
- nimi on ohjelmoitu puhelinmuistioon
- palveluverkko lähettää sekä nimen että puhelinnumeron
(vain FSK CID järjestelmä)
• Hyväksy ulkopuhelu painamalla linjanäppäintä
.
• Puhelun aikana näytölle ilmestyy EXT ja symboli
. Ajan laskuri alkaa käydä.
• Paina puhelun jälkeen linjanäppäintä
puhelun lopettamiseksi tai laske luuri takaisin
tukiaseman päälle.
114
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 115
Butler 3055
4.3.2 Sisäpuhelun vastaanotto
Tämä toiminto toimii vain, jos tukiasemaan kuuluu useampia luureja!
• Luuri soi.
• INT ja sen luurin numero, johon yrität soittaa ilmestyy näytölle. Soittosymboli
vilkkuu
näytöllä.
• Hyväksy sisäpuhelu painamalla linjanäppäintä
.
• Puhelun aikana näytölle ilmestyy INT ja soittajan luurin numero ja symboli
. Ajan laskuri
alkaa käydä.
• Paina puhelun jälkeen linjanäppäintä
puhelun lopettamiseksi tai laske luuri takaisin
tukiaseman päälle.
4.3.3 Ulkopuhelun vastaanotto sisäpuhelun aikana
Jos saat ulkopuhelun sisäpuhelun aikana, kuulet puhelun odotusäänen (kaksi piipitystä)
molemmissa luureissa, joita käytetään sisäpuheluun.
• Hyväksy ulkopuhelu painamalla linjanäppäintä
kaksi kertaa.
• Paina puhelun jälkeen linjanäppäintä
puhelun lopettamiseksi tai laske luuri takaisin
tukiaseman päälle.
4.4 Kädet vapaana-toiminnon aktivointi/vapauttaminen
Tämän toiminnon ansiosta voit puhua luuria nostamatta. Kun puhut puhelimessa, aktivoi kädet
vapaana-toiminto painamalla Ylös/Kädet vapaana-näppäintä / .
Poista toiminto painamalla samaa näppäintä uudelleen.
Huom. : Kun soitat kädet vapaana-toiminnolla, paina äänenvoimakkuuspainiketta
äänenvoimakkuutta.
, jos haluat muuttaa
Huomio!! Jos käytät kädet vapaana-toimintoa kauan, akut tyhjentyvät nopeasti!
Voit liittää kuulokkeen 2.5mm:n kolminapaisella pistokkeella luurin oikealle puolelle. Kun
kuuloke on liitetty luuriin voit puhua ja kuulla vain sen kautta. Kuulokkeen mikrofoni voidaan
silti mykistää käyttämällä Mykistysnäppäintä. Kaiutintoiminto voidaan aktivoida silti painamalla
sen näppäintä .
4.6 Puhelun siirto toiseen luuriin.
•
•
•
•
•
•
•
•
Linjalla on ulkopuhelu.
Paina ohjelmointinäppäintä
.
“SISAPUHELU” (INTERCOM) ilmestyy näytölle.
Paina ohjelmointinäppäintä
.
Ulkopuhelu on nyt odotustilassa.
INT ilmestyy näytölle.
Näppäile sen luurin numero, johon haluat siirtää soiton.
Jos siihen luuriin vastataan, voit keskustella. Paina linjanäppäintä
jolloin ulkopuhelu
siirtyy.
• Ellei luuriin vastata, paina Alas-näppäintä
ja keskustele ulkopuhelun soittajan kanssa.
115
SUOMI
4.5 Kuulokeliitäntä
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 116
Butler 3055
4.7 Kantaman ylitys
Jos luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella, kuulet varoitusäänen.
• “ETSII” (SEARCHING) ilmestyy näytölle ja symboli vilkkuu näytöllä.
• Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
• Kun siirryt takaisin tukiaseman kantama-alueelle, kuulet merkkiäänen ja symboli
vilkkumasta.
lakkaa
4.8 Kuulokkeen äänenvoimakkuuden asetus
Aseta kuulokkeen (luurin) äänenvoimakkuus äänenvoimakkuus/soittoääninäppäimellä
valita 5 tasoa. Puhelimen oletusasetus on 3.
Voit muuttaa äänenvoimakkuutta soiton aikana seuraavasti:
• Paina äänenvoimakkuus/soittoääninäppäintä
/ .
• äänenvoimakkuustaso ilmestyy näytölle.
• Aseta haluamasi taso (1-5) numeronäppäimillä.
• Vahvista valintasi painamalla äänenvoimakkuus/soittoääninäppäintä
/ .
/
. Voit
Huom : Sinulla on aikaa 8 sekuntia asettaa haluamasi äänenvoimakkuus: ellet muuta voimakkuutta,
puhelin palautuu valmiustilaan ja äänenvoimakkuus pysyy muuttumattomana.
4.9 Puhelun keston ilmaisin näytöllä
Heti kun painat linjanäppäintä
, puhelun kesto ilmestyy näytölle (minuutit-sekunnit).
Esim. "01-20" tarkoittaa 1 minuutti ja 20 sekuntia.
Puhelun kesto näkyy näytöllä 5 sekunnin ajan jokaisen puhelun jälkeen.
4.10 Mikrofonin mykistys
Voit sulkea mikrofonin kesken puhelun painamalla poisto/mykistysnäppäintä
. Silloin voit
puhua vapaasti ilman että soittaja kuulee mitä sanot.
• Puhut puhelimessa. Linjan/latauksen ilmaisin
(LED) tukiaseman päällä vilkkuu ja soiton
symboli ilmestyy näytölle.
• Sulje mikrofoni painamalla poisto/mykistysnäppäintä
.
• Symboli X ilmestyy näytölle ( ).
• Jos haluat jatkaa keskustelua, paina poisto/mykistysnäppäintä
uudelleen.
• Symboli X poistuu näytöltä
Henkilö linjan toisessa päässä kuulee taas äänesi.
4.11 Taukonäppäin
Jos näppäilet puhelinnumeron ja haluaisit lisätä tähän numeroon tauon, paina taukonäppäintä
haluamassasi kohdassa.
Kun soitat tähän numeroon, väliin tulee automaattisesti tämä tauko (3 sekuntia).
4.12 Konferenssipuhelu (kaksi sisäistä DECT-luuria ja yksi ulkoinen soittaja)
Voit käydä puhelinkeskustelua yhden sisäisen soittajan ja yhden ulkopuolisen soittajan kanssa
samanaikaisesti.
• Kun puhut ulkopuolisen soittajan kanssa, paina ohjelmointinäppäintä
.
• “SISAPUHELU” (INTERCOM) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
116
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 117
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
Ulkopuhelu on nyt odottamassa.
INT ilmestyy näytölle.
Soita sen luurin numeroon, jonka haluat olla mukana.
Kun soitettuun luuriin on vastattu, paina # näppäintä 3 sekuntia.
“KONFERENS” (CONFERENCE) ilmestyy näytölle.
Nyt puhelimesi on liitetty yhteen ulkopuoliseen ja yhteen sisäiseen soittajaan
(konferenssipuhelu).
4.13 Kadonneen luurin paikallistaminen (haku)
Ellet löydä luuria, paina nopeasti tukiaseman hakunäppäintä .
Kaikista tukiasemaan liitetyistä luureista kuuluu äänimerkki, joten voit paikallistaa kadonneen
luurin. Katkaise äänimerkki painamalla luurin linjanäppäintä
nopeasti.
4.14 Aakkosnumeerisen näppäimistön käyttö
Kirjoita teksti aakkosnumeronäppäimistöllä. Valitse kirjain painamalla vastaavaa näppäintä.
Esimerkiksi jos painat ’5’ näppäintä, ensimmäinen kirjain ’j’ ilmestyy näytölle. Valitse muut
kirjaimet painamalla sitä useamman kerran.
Paina ’2’ kaksi kertaa saadaksesi kirjaimen ’B’. Jos haluat valita ’A’ sekä ’B’ toistensa jälkeen,
paina ’2’ kerran saadaksesi ’A’, odota että kohdistin siirtyy seuraavaan kohtaan ja paina sitten
’2’ näppäintä kaksi kertaa voidaksesi valita ’B’.
Voit poistaa väärät merkit poistonäppäimellä
. L. Kohdistimen edessä oleva merkki poistuu.
Voit siirtää kohdistinta painamalla Ylös- ja Alas-näppäimiä
.
Käytettävät merkit
Paina oikeita näppäimiä voidaksesi saada merkit:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1.
painallus
+
A
D
G
J
M
P
T
W
2.
painallus
B
E
H
K
N
Q
U
X
VÄLI
3.
painallus
/
C
F
I
L
O
R
V
Y
0
4.
painallus
1
2
3
4
5
6
S
8
Z
5.
painallus
SUOMI
Näppäimet
7
9
4.15 Puhelinmuistio
4.15.1 Numeron ja nimen lisääminen puhelinmuistioon
• Paina ohjelmointinäppäintä
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
näytölle.
.
toistuvasti, kunnes “PUH LUET” (PHONE BOOK) ilmestyy
117
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 118
Butler 3055
• Paina ohjelmointinäppäint
.
• “ETSII” (SEARCH) ilmestyy näytölle.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “LISAA UUSI” (ADD NEW) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “SYOTANIMI” (NAME) ilmestyy näytölle.
• Kirjoita nimi. Käytä aakkosnumeronäppäimiä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Kirjoita puhelinnumero. Käytä aakkosnumeronäppäimiä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Kuulet pitkän äänimerkin. Nimi ja numero tallentuvat puhelinmuistioon.
4.15.2 Numeron haku puhelinmuistiosta
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “PUH LUET” (PHONE BOOK) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “ETSII” (SEARCH) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Näillä kirjaimilla alkava etunimi ilmestyy näytölle
• Käytä Ylös tai Alas-näppäintä
puhelinmuistion muiden numeroiden selaamiseen.
• Kun haluamasi numero ilmestyy näytölle, numeroon soitetaan automaattisesti linjanäppäintä
painettaessa.
4.15.3 Puhelinmuistion nimen ja numeron muuttaminen
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “PUH LUET” (PHONE BOOK) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “ETSII” (SEARCH) ilmestyy näytölle.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “MUOKKAA” (EDIT) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Puhelinmuistion ensimmäinen numero ilmestyy näytölle.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes haluamasi numero ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
voidaksesi muuttaa muistiin ohjelmoitua numeroa.
• Paina poistonäppäintä
nimen jokaisen kirjaimen poistamiseen ja kirjoita oikea nimi
aakkosnumeronäppäimistöllä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina poistonäppäintä
numeroiden poistamiseen ja kirjoita oikea numero
aakkosnumeronäppäimistöllä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
tehtyjen muutosten tallentamiseksi.
118
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 119
Butler 3055
4.15.4 Nimen ja numeron poistaminen puhelinmuistiosta
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “PUH LUET” (PHONE BOOK) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “ETSII” (SEARCH) ilmestyy näytölle.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “POISTA” (DELETE) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä .
• Puhelinmuistion ensimmäinen numero ilmestyy näytölle.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes numero, jonka haluat poistaa,
ilmestyy näytölle.
• Paina poistonäppäintä
.
• “POISTA?” (DELETE ?) ilmestyy näytölle.
• Vahvista poistettava numero painamalla ohjelmointinäppäintä
.
4.16 Luurin kytkeminen päälle/pois
4.16.1 Luurin kytkeminen pois
Luuri on kytketty päälle
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “SULJETTU” (POWER OFF) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
. Puhelin kytkeytyy pois itsestään. Et voi valita enää numeroita
etkä vastaanottaa soittoja.
Huom: Jos poistut valikosta ilman että kytket pois luurin, paina poisto/mykistysnäppäintä
.
4.16.2 Luurin kytkeminen päälle
. Puhelin kytkeytyy päälle itsestään.
4.17 Soittoäänen voimakkuuden asetus luuriin
Jos haluat voit muuttaa tulevan puhelun soittoäänen voimakkuutta. Käytössä on 10 tasoa. Voit
asettaa sisä- ja ulkopuhelujen soittoäänen voimakkuuden erikseen, jotta voit kuulla eron.
Jos valitset tason 0, symboli
ilmestyy näytölle etkä kuule enää puhelimen soittoa, kun
ulkopuheluja vastaanotetaan (kuulet yhä sisäpuhelut).
Taso 9 on korkein taso. Puhelimen oletusasetus on taso 5.
4.17.1 Soittoäänen voimakkuuden asetus ulkopuheluihin (0-9)
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “SOITTOAANI” (RING SEL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “ULKOP” (EXTERNAL) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “VOIMAKK” (VOLUME) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
119
SUOMI
Luuri on kytketty pois.
• Paina ohjelmointinäppäintä
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 120
Butler 3055
• Nykyinen äänenvoimakkuustaso ilmestyy näytölle.
• Valitse numero väliltä 0 – 9 haluamaasi soittoäänen voimakkuutta varten. Suorita se
numeronäppäimistöllä.
• Vahvista valintasi ohjelmointinäppäimellä
.
4.17.2 Soittoäänen voimakkuuden asetus sisäpuheluihin (1-9)
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “SOITTOAANI” (RING SEL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “ULKOP” (EXTERNAL) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “VAIN SISAP” (INTERNAL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “VOIMAKK” (VOLUME) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Nykyinen äänenvoimakkuustaso ilmestyy näytölle.
• Valitse numero väliltä 1 – 9 haluamaasi soittoäänen voimakkuutta varten. Suorita se
numeronäppäimistöllä.
• Vahvista valintasi ohjelmointinäppäimellä
.
4.18 Melodian asettaminen luuriin
Jos haluat, voit muuttaa vastaanotetun puhelun melodiaa. Valittavana on 9 eri säveltä (1-9).
Melodian oletusasetus on 5.
4.18.1 Melodian asetus ulkopuheluihin (1-9)
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “SOITTOAANI” (RING SEL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “ULKOP” (EXTERNAL) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “SAVELMA” (MELODIES) ilmestyy näytölle‘.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Asetettu melodia ilmestyy näytölle.
• Valitse numero väliltä 1 – 9 haluamaasi melodiaa varten. Suorita se numeronäppäimistöllä.
• Vahvista valintasi ohjelmointinäppäimellä
.
4.18.2 Melodian asetus sisäpuheluihin (0-9)
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “SOITTOAANI” (RING SEL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “ULKOP” (EXTERNAL) ilmestyy näytölle.
120
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 121
Butler 3055
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “VAIN SISAP” (INTERNAL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “SAVELMA” (MELODIES) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Asetettu melodia ilmestyy näytölle.
• Valitse numero väliltä 1 – 9 haluamaasi melodiaa varten. Suorita se numeronäppäimistöllä.
• Vahvista valintasi ohjelmointinäppäimellä
.
4.19 Tukiaseman äänenvoimakkuuden asentaminen
Voit muuttaa sekä äänenvoimakkuuden että sävelmän Butler 3055 tukiasemassa.
Kun tukiasema soi, paina äänensäädintä tukiasemassa säätääksesi äänenvoimakkuuden
haluamallesi tasolle.
4.20 Näppäimistön lukitus
4.21 Näppäimen äänen kytkeminen päälle/pois
Voit asettaa puhelimen niin, että kuulet äänen aina kun painat näppäintä
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “PAINIKKEET” (KEY SETUP) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä .
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “NAPP AANET” (KEY CLICK) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Nykyinen tila ilmestyy näytölle:
- “NAPP AAN ON” (CLICK ON): kytkee näppäimen äänen päälle
- “NAPP AAN EI” (CLICK OFF): kytkee näppäimen äänen pois
• Tee valintasi Ylös tai Alas-näppäimillä
.
• Vahvista valintasi ohjelmointinäppäimellä
.
121
SUOMI
Jos lukitset aakkosnumeronäppäimistön, puhelinnumeroa ei voi valita.
Vain ohjelmointinäppäintä
voidaan yhä käyttää. “NAPP LUKIT” (KEY LOCKED) näkyy
näytöllä
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “PAINIKKEET” (KEY SETUP) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “NAPP LUKIT” (KEY LOCK) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Näppäimistön nykyinen tila ilmestyy näytölle:
- “LUKITTU” (LOCK) : näppäimistö on lukittu
- “AVAA” (UNLOCK) : näppäimistö ei ole lukittu
• Tee valintasi Ylös tai Alas-näppäimillä
.
• Vahvista valintasi ohjelmointinäppäimellä
.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 122
Butler 3055
4.22 R-näppäin (Flash)
Flash-näppäimellä R saat tiettyjä palveluja kuten "puhelun odotus" (jos puhelinyhtiöllä on
kyseinen palvelu) tai puhelujen siirto, jos käytät puhelunsiirtolaitetta (PABX). Flash-näppäin R on
linjan nopea keskeytys. Voit asettaa flash-ajaksi 100 ms tai 300 ms. Tämän laitteen oletusasetus
on 100 ms! Jos järjestelmäsi tarvitsee pitemmän flash-ajan toimi seuraavasti:
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “ASETUKSET” (SETTING) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “TOISTOAIKA” (RECALL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti ja valitse flash-aika.
- “LYHYT” (SHORT) = 100 ms
- “PITKA” (LONG) = 300 ms
• Vahvista valintasi ohjelmointinäppäimellä
.
Varoitus: Luuriin asetettu flash-aika on riippumaton tukiasemasta. Lisätietoja tukiaseman flash-ajan
asettamisesta on kohdassa §7.5.
4.23 PIN-koodin muuttaminen
Tietyt toiminnot ovat saatavissa vain, jos tiedät puhelimen PIN-koodin. Tämän salaisen koodin
ansiosta näkyvät asetukset, joita vain itse voit muuttaa. PIN-koodi on 4-numeroinen. PIN-koodin
oletusasetus on 0000. Jos haluat muuttaa PIN-koodin oletusasetusta ja asettaa oman salaisen
koodisi, toimi seuraavasti:
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “ASETUKSET” (SETTING) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “PIN” (PIN CODE) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “PIN” (OLD CODE) ilmestyy näytölle.
• Kirjoita vanha PIN-koodi. Käytä numeronäppäimiä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “UUSI PIN” (NEW CODE) ilmestyy näytölle.
• Kirjoita uusi PIN-koodi. Käytä numeronäppäimiä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “UUSI PIN” (AGAIN) ilmestyy näytölle.
• Kirjoita uusi PIN-koodi uudelleen. Käytä numeronäppäimiä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Kuulet vahvistusäänen. Uusi PIN-koodi on asetettu.
Varoitus : : Älä unohda omaa PIN-koodiasi. Jos unohdat, sinun tulee palauttaa oletusasetukset
(nollaus – ks. osa 4.32)
122
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 123
Butler 3055
4.24 Luurin liitäntä Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450, 2455, 30xx
tukiasemaan
Puhelujen soittoa ja vastaanottamista varten tukiasemaan on liitettävä uusi luuri. Voit liittää 5
luuria yhteen tukiasemaan. Toimitettaessa jokainen luuri on määritelty luurina 1 (tukiasema 1).
!!! Sinun täytyy liittää luuri vain jos: !!!
• luuriliitäntä on otettu pois tukiasemasta (esim. uudelleeninitialisointi)
• haluat liittää eri luurin tukiasemaan.
Alla oleva toimintatapa koskee vain Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450, 2455, 30xx
luuria ja tukiasemaa!!
Pidä hakunäppäintä
tukiaseman päällä painettuna 10 sekuntia, kunnes linjan/latauksen
merkkivalo
tukiaseman päällä alkaa vilkkua nopeasti. Linjan/latauksen merkkivalo
vilkkuu nopeasti yhden minuutin ajan. Tämän minuutin aikana tukiasema on liitäntävalinnassa
ja sinun tulee toimia seuraavasti:
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “REKISTEROI” (BASE SUB) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “TOKIASEMA” (BASE) ilmestyy näytölle.
• Kirjoita sen tukiaseman numero, johon haluat liittää luurin (1-4).
Käytä numeronäppäimistöä.
Huom : Jokaiseen luuriin voidaan liittää 4 eri DECT tukiasemaa. Jokaisella tukiasemalla on numero väliltä 1-4.
4.25 Butler 3055 luurin rekisteröinti toiseen tukiasemaan (muu merkki/malli)
Aseta tukiasema rekisteröintimuotoon (ks. tukiaseman ohjekirjasta). Kun tukiasema on
rekisteröintimuodossa, tee seuraava rekisteröidäksesi luurin:
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “REKISTEROI” (BASE SUB) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “TOKIASEMA” (BASE) ilmestyy näytölle.
• Kirjoita sen tukiaseman numero, johon haluat liittää luurin (1-4).
Käytä numeronäppäimistöä.
• “ETSII” (SEARCHING) ja symboli
ilmestyy näytölle.
• RFPI-koodi (jokaisella tukiasemalla on oma RFPI-koodinsa) ilmestyy näytölle ja merkkiääni
kuuluu kerran, kun luuri on saanut yhteyden tukiasemaan
123
SUOMI
Kun liität uuden luurin, voit määritellä tukiaseman numeron. On paras käyttää numeroa 1
• “ETSII” (SEARCHING) ja symboli
ilmestyy näytölle.
• RFPI-koodi (jokaisella tukiasemalla on oma RFPI-koodinsa) ilmestyy näytölle ja merkkiääni
kuuluu, kun luuri on saanut yhteyden tukiasemaan
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• PIN ilmestyy näytölle.
• Kirjoita 4-numeroinen tukiaseman PIN-koodi (PIN-koodin oletusarvo 0000).
Käytä numeronäppäimistöä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Luuri on liitetty tukiasemaan.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 124
Butler 3055
•
•
•
•
•
Paina ohjelmointinäppäintä
.
PIN ilmestyy näytölle.
Kirjoita 4-numeroinen tukiaseman PIN-koodi. Käytä numeronäppäimistöä.
Paina ohjelmointinäppäintä
.
Luuri on liitetty tukiasemaan.
4.26 TOPCOM Butler 300 DECT GAP -luurin asennus
Varmista, että tukiaseman tunnusluku on ’0000’! Tukiaseman tunnusluvun voit vaihtaa
kohdassa 4.23 kuvatulla tavalla.
Paina tukiaseman hakunäppäintä
10 sekunnin ajan, kunnes puhelu-/latausosoitin
alkaa vilkkua nopeasti. Puhelu-/latausosoitin
vilkkuu nopeasti minuutin ajan. Tämän
minuutin ajan tukiasema on tilausmoodissa ja sinun täytyy toimia seuraavasti asentaaksesi
luurin:
• Kytke luuri päälle painamalla ON/OFF-näppäintä, kunnes kuulet kaksi piippausta. Samaan
aikaan punainen ja vihreä merkkivalo syttyvät.
• Paina luurin rekisteröintinäppäintä. Punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti.
- Jos muutaman sekunnin kuluttua vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, rekisteröinti on
onnistunut.
- Jos punainen merkkivalo vilkkuu hitaasti, rekisteröinti on epäonnistunut. Toista edellä
kuvatut toimet ja varmista, että tukiaseman tunnusluku on ’0000’!
4.27 Luuriosan ja tukiaseman liitännän poistaminen
Luurin liitäntä tukiasemaan voidaan peruuttaa. Se on tehtävä, jos luuri on vaurioitunut ja se on
vaihdettava uuteen.
Varoitus : Voit peruuttaa vain toisen luurin, ei sitä jota käytät peruutukseen.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “ASETUKSET” (SETTING) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “PERUUTA” (REMOVE HS) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä .
• PIN ilmestyy näytölle.
• Kirjoita 4-numeroinen PIN-koodi (PIN-koodin oletusasetus on 0000). Käytä numeronäppäimiä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “PERUUTA” (REMOVE)HS ilmestyy näytölle.
• Valitse sen luurin numero, jonka haluat poistaa (1-5). Käytä numeronäppäimiä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “PERUUTA” (REMOVE HS) ilmestyy näytölle ja luuri poistetaan.
• “EI T-ASEMA” (NOT SUB) ilmestyy irrotetun luurin kohdalle.
4.28 Tukiaseman valinta
Jos luuri on liitetty useampaan tukiasemaan (kork. 4) sinun tulee valita tukiasema, koska luuri
voi ottaa yhteyden vain yhteen tukiasemaan kerrallaan. On kaksi eri mahdollisuutta:
124
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 125
Butler 3055
4.28.1 Automaattivalinta
Jos asetat luurin automaattivalintaan, luuri valitsee automaattisesti lähimmän tukiaseman
valmiustilassa.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “ASETUKSET” (SETTING) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “VALTUKIAS” (BASE SEL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “AUTO” ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “ETSII” (SEARCHING) ja symboli ilmestyy näytölle.
• Merkkiääni kuuluu kerran ja ilmoittaa, että luuri on saanut yhteyden tukiasemaan.
Jos asetat luurin manuaaliseen valintaan, luuri valitsee vain asetetun tukiaseman.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “ASETUKSET” (SETTING) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “VALTUKIAS” (BASE SEL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “KASINSYOTT” (MANUAL) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “TOKIASEMA” (BASE) ilmestyy näytölle.
• Kirjoita sen tukiaseman numero, jonka haluat valita (1-4). Käytä numeronäppäimistöä.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “ETSII” (SEARCHING) ja symboli
ilmestyy näytölle.
• Merkkiääni kuuluu kerran ja ilmoittaa, että luuri on saanut yhteyden tukiasemaan.
Huom :
• Ennen kuin voit valita tukiaseman, tukiasema on liitettävä ensin luuriin.
• Jos NOT SUB ilmestyy näytölle, se tarkoittaa että valittua tukiasemaa ei ole olemassa tai että luuria ei ole
liitetty.
4.29 Puhelujen esto
Voit ohjelmoida luurit viivakoodien mukaan tietyille puhelinnumeroille niin että esimerkiksi 00
kansainvälistä numeroa ei voida soittaa. Yli 5 numeroa voidaan estää. Toimi seuraavasti:
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “ASETUKSET” (SETTING) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “PUH ESTOT” (BARRING) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
125
SUOMI
4.28.2 Manuaalinen valinta
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 126
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PIN ilmestyy näytölle.
Syötä PIN-koodisi
Paina ohjelmointinäppäintä
.
“ESTA NRO (BAR NUM) ilmestyy näytölle. Se on muistissa "1. ____"
Paina Ylös tai Alas-näppäintä
ja valitse yksi 5 muistista.
Syötä estettävä numero (kork. 5 numeroa), esim. 01486
Paina ohjelmointinäppäintä
.
HS_____ (= luurin numero (1-5) 01486 (=estetyt numerot) ilmestyy näytölle.
Kirjoita ne luurien numerot, joista estettyjä numeroita ei voi soittaa.
esim. paina numeronäppäintä 2, 3 ja 5. Näytölle ilmestyy: HS _2 3_ 5 01486.
Näillä luureilla ei voida soittaa enää numeroita, jotka alkavat 01486.
• Vahvista valintasi ohjelmointinäppäimellä .
Toista sama yllä kuvattu toimenpide, jos haluat estää muita numeroita (kork. 5)!
4.30 Suorapuhelu
Asettamalla Suorapuhelun numeron, puhelin aukaisee linjan ja valitsee tämän numeron
automaattisesti. Tämä toiminto on kätevä käyttää puhelimen hätänumerona.
4.30.1 Suorapuhelun numeron ohjelmointi
•
•
•
•
•
•
Paina Ohjelmointinäppäintä
Paina Ylös- ja Alas-näppäintä kunnes ‘SVORA’ (DIRECT) ilmestyy näyttöön
Paina Ohjelmointinäppäintä
Poista tarvittaessa jo olemassa numero painamalla Poistonäppäintä muutaman kerran
Näppäile suorapuhelun numero
Paina Ohjelmointinäppäintä
4.30.2 Suorapuhelutoiminnon kytkeminen PÄÄLLE/POIS
Kytke päälle:
• Paina Ohjelmointinäppäintä
• Paina Ylös- ja Alas-näppäintä kunnes ‘SVORA’ (DIRECT) ilmestyy näyttöön
• Paina mykistysnäppäintä 2s.
• ‘DIRECT ON’ ilmestyy näyttöön
Kytke pois:
• Paina nopeasti Ohjelmointinäppäintä kahdesti
4.31 Parametrien oletusasetukset
Voit nollata vakio (oletus) asetukset puhelimessa niin että ne ovat samat kuin puhelinta
ostettaessa. Tarvitset PIN-koodin sitä varten.
Oletusasetukset ovat:
Näppäimistö:
Näppäimistön ääni:
Kuulokkeen äänenvoimakkuus:
ei lukittu
aktiivinen
taso 3
126
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 127
Butler 3055
Soittomelodia:
Soittoäänen äänenvoimakkuus:
Tukiaseman valinta:
Flash-aika:
1
5
automaattinen
100ms
Tallenna oletusasetukset seuraavasti:
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “ASETUKSET” (SETTING) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “NOLLAA” (RESET) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• PIN ilmestyy näytölle.
• Syötä PIN-koodisi
• Paina ohjelmointinäppäintä .
4.32 Suorita loppuun puhelimen uudelleen initialisointi
Jälkeenpäin sinun tulee liittää takaisin kaikki luurit kohdassa 4.21 kuvatulla tavalla! Sinun ei
kuitenkaan tarvitse enää asettaa tukiasemaa liitäntävalintaan, koska nyt se tapahtuu
automaattisesti!
4.33 Valintatavan asetus luuriin
Valintatapoja on kaksi:
- DTMF/Aänitaajuusvalinta (yleisin)
- Pulssivalinta (vanhemmat laitteet)
Valintatavan vaihtaminen:
- Paina ohjelmointi-näppäintä
- Paina Ylös- tai Alas-näppäintä
- Paina ohjelmointi-näppäintä
- Paina Ylös- tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes näyttöön ilmestyy ’SETTING’.
toistuvasti, kunnes näyttöön ilmestyy ’DIAL MODE’.
127
SUOMI
Tällä toiminnolla voit asettaa täysin uudelleen puhelimen ilman PIN-koodiasi. Tämä poistaa
kaikki puhelinmuistion syötöt, kaikki luurit poistetaan, kaikki oletusasetukset palautetaan ja
PIN-koodin oletusasetus palautetaan 0000.
Toimi seuraavasti:
• Irrota puhelimen akku..
• Pidä ‘*’ näppäin painettuna ja asenna akku takaisin, ja odota, kunnes luuri soi jatkuvasti ja
näyttöön syttyy valo. Vapauta ‘*’ näppäin ja paina ohjelmointinäppäintä
.
• Luuri hakee tukiaseman ja äänimerkki kuuluu.
• Paina nopeasti ‘*’ näppäintä.
• “NOLLAA?” (RESET?) ilmestyy näytölle.
• Vahvista valintasi irrottaa akku ja lopettaa toiminta painamalla ohjelmointinäppäintä
.
• “NOLLAA” (RESETTING) ilmestyy näytölle ja pitkä äänimerkki kuuluu.
• “EI T-ASEMA” (NOT SUB) ilmestyy näytölle. Luuri on täysin uudelleen initialisoitu.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:42 pm
Page 128
Butler 3055
- Paina ohjelmointi-näppäintä
- Valitse ’TONE’ tai ’PULSE’ Ylös- tai Alas-näppäimen avulla
- Vahvista painamalla ohjelmointinäppäintä
Huomio: Luurin valintatapa on riippumaton tukiasemasta (katso kohta 7.3)!! Vaihda tarvittaessa tukiaseman
valintatapa tukiaseman pohjassa olevalla T/P-kytkimellä.
5 SOITTAJATIEDOT (CALLER ID/CLIP)
(Tämä palvelu toimii vain, jos sinulla on numeronäyttöpalvelu (Caller ID/Clip). Ota yhteys
puhelinyhtiöösi).
Kun vastaanotat puhelun, soittajan puhelinnumero, päivämäärä ja aika ilmestyvät luurin
näytölle. Puhelin voi vastaanottaa kaikki puhelut sekä FSK:llä että DTMF:llä. Jos nimi on
ohjelmoitu
puhelinmuistioon, puhelinmuistion nimi näkyy!
Puhelin voi tallentaa 30 soittoa, joiden tietoja voidaan katsella myöhemmin. Se ei koskaan
tallenna samaa soittoa kahdesti. Kun muisti on täynnä, vanhat soitot muistissa korvataan
automaattisesti uusilla. Symboli
näytöllä vilkkuu, jos puhelua ei ole luettu tai siihen ei ole
vastattu. Jos soittajalista on tyhjä ja painat Ylös-näppäintä , kuulet äänimerkin kolme kertaa.
Voit katsella tulevan puhelun tietoja seuraavasti:
• Paina Ylös-näppäintä . Soittajan nimi (jos kuuluu verkkopalveluun tai on puhelinmuistion
muistissa), puhelun järjestysnumero soittajalistalla, puhelun päivämäärä ja aika ilmestyy
näytölle.
• Paina Alas-näppäintä . Soittajan puhelinnumero ilmestyy näytölle.
5.1 Päiväyksen ja ajan asetus
Kun vastaanotat puhelun, mutta päiväys ja aika ei tule puhelun mukana, se tarkoittaa, että
päiväys ja aika ei näy näytöllä. Jos päiväys ja aika asetetaan, ne näkyvät näytöllä
puhelinnumeron kanssa aina kun puhelu tulee.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• Paina Ylös tai Alas-näppäintä
toistuvasti, kunnes “ASETUKSET” (SETTING) ilmestyy
näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
.
• “KELLO” (DATE/TIME) ilmestyy näytölle.
• Paina ohjelmointinäppäintä
uudelleen.
• Kun “VUOSI” (YEAR) ilmestyy näytölle, syötä vuoden 2 viimeistä numeroa (00=2000,
01=2001,…) ja vahvista painamalla ohjelmointinäppäintä
.
• Kun “KUUKAUSI” (MONTH) ilmestyy näytölle, syötä kuukausi
(01=tammikuu, 02=helmikuu, …) ja vahvista painamalla ohjelmointinäppäintä .
• Kun “PAIVA” (DAY) ilmestyy näytölle, syötä kuukauden päivä ja vahvista painamalla
ohjelmointinäppäintä
.
• Kun “TUNTI” (HOUR) ilmestyy näytölle, syötä tunti (24 tuntisena) ja vahvista painamalla
ohjelmointinäppäintä
.
128
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 129
Butler 3055
• Kun “MINUTTI” (MINUTES) ilmestyy näytölle, syötä minuutit ja vahvista painamalla
ohjelmointinäppäintä
. Päiväys ja aika on nyt asetettu!
5.2 Soittajalista
Vastaanotetut puhelut tallennetaan soittajalistalle (kork. 30 numeroa).
• Paina nopeasti Ylös-näppäintä
voidaksesi katsoa viimeisintä puhelua.
• Viimeisen soittajan nimi ilmestyy näytölle. Ellei nimiä ole, “EI NIMI” (NO NAME) ilmestyy
näytölle.
• Jos se on yksityinen numero. “TUNTEMAT” (UNAVAL) ilmestyy näytölle.
• Puhelun päivämäärä ja aika on kunkin puhelun mukana.
• Paina nopeasti Alas-näppäintä
voidaksesi nähdä soittajan puhelinnumeron.
• Paina nopeasti Alas-näppäintä
voidaksesi selata listan numeroiden läpi..
Huom :
• Jos Ylös tai Alas-näppäintä
painetaan 15 sekuntia, puhelin palautuu valmiustilaan.
• Kun puhelu on vastaanotettu, soittajan numero jää näytölle 15 sekunnin ajaksi viimeisen soiton jälkeen.
• Soittajatiedot eivät ole saatavissa, kun puhut puhelimeen
5.3 Soittajalistan numeroon soittaminen
• Paina Ylös-näppäintä
voidaksesi siirtyä soittajalistalle.
• Paina Ylös-näppäintä
voidaksesi etsiä haluamasi soittajan. Paina Alas-näppäintä
voidaks
esi nähdä puhelinnumeron.
• Kun numero on näytöllä, paina linjanäppäintä
ja numeroon soitetaan automaattisesti,
(Symbolit
ja EXT ilmestyvät näytölle ja puhelinlaskuri alkaa käydä.)
•
•
•
•
•
Paina Ylös-näppäintä
voidaksesi siirtyä soittajalistalle.
Paina Ylös-näppäintä
voidaksesi etsiä haluamasi puhelun.
Paina puhelinmuistion näppäintä
kaksi kertaa.
“TALLENN” (STORE) ilmestyy näytölle.
Numero on tallennettu puhelinmuistioon. Jos soitto näkyy ilman nimeä “EI NIMI”
(NO NAME), voit lisätä nimen tähän numeroon puhelinmuistiossa jälkeenpäin.
• Puhelin palautuu valmiustilaan.
5.5 Numeroiden poisto soittajalistalta
5.5.1 Yhden numeron poisto
•
•
•
•
•
•
Paina Ylös-näppäintä
voidaksesi siirtyä soittajalistalle.
Paina Ylös-näppäintä
voidaksesi etsiä puhelun, jonka haluat poistaa.
Kun puhelu ilmestyy näytölle, paina poistonäppäintä
.
“POISTA?” (DELETE?) ilmestyy näytölle.
Paina ohjelmointinäppäintä
ja vahvista valintasi tai paina poistonäppäintä
Puhelu poistuu ja seuraava puhelu ilmestyy näytölle.
.
5.5.2 Kaikkien numeroiden poisto
• Paina nopeasti Ylös-näppäintä
päästäksesi soittajalistalle.
• Pidä poistonäppäintä
poistonäppäintä painettuna, kunnes “KAIKKIPOIS” (DELETE ALL)
ilmestyy näytölle.
129
SUOMI
5.4 Soittajalistan numeron tallentaminen puhelinmuistioon
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 130
Butler 3055
• Paina ohjelmointinäppäintä
• Kaikki puhelut poistuvat.
ja vahvista valintasi tai paina poistonäppäintä
.
6 ÄÄNIPOSTIN ILMAISIN
Tämä toiminto toimii vain, jos sinulla on ääniposti tai puhelinpostipalvelu ja jos palveluverkko
lähettää tämän merkin soittajatietojen kanssa.
Kun vastaanotat uuden viestin äänipostijärjestelmään, ‘ ’ ikoni ilmestyy näytölle. Kun olet
kuunnellut viestin, ‘ ’ ikoni poistuu.
7 TUKIASEMALLA SOITTAMINEN
Voit soittaa puheluita myös tukiaseman kaiutinpuhelimen avulla.
7.1 Soittaminen
• Varaa linja painamalla Handsfree- näppäintä
• Valitse puhelinnumero tukiaseman numeronäppäimillä
• Lopeta puhelu painamalla uudelleen Handsfree-näppäintä
7.2 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö
Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta kaiutinpuhelun aikana näppäimillä ’+’ ja ’-’
.
Jos kaiuttimen äänenvoimakkuus on liian suuri, kaiutin saattaa alkaa värähdellä (huilumainen
ääni). Voit välttää tämän pienentämällä äänenvoimakkuutta.
Huomio: Kaiutinpuhelussa liikenne on vuorosuuntaista. Tämä tarkoittaa, että kun linjan toisessa päässä oleva
henkilö puhuu, mikrofoni mykistyy, joten hän ei silloin kuule sinun puhettasi. Yrittäkää välttää puhumista
yhtä aikaa.
Huomio: Handsfree-kaiuttimen äänenvoimakkuus on eri kuin puhelinvastaajan äänenvoimakkuus!!
7.3 Valintatavan asetus tukiasemaan
Voit valita tukiaseman valintatavaksi pulssivalinnan(P) tai äänitaajuusvalinnan/DTMF(T)
tukiaseman pohjassa olevalla kytkimellä.
Varoitus: Tukiaseman valintatapa on riippumaton luurista. Voit asettaa luurin valintavan kohdassa §4.34
kuvatulla tavalla.
7.4 Puhelun siirto tukiasemasta luuriin
Kaiutintoiminnon aikana voit siirtää puhelun mihin tahansa rekisteröityyn luuriin painamalla
hakunäppäintä . Linjan merkkivalo
alkaa vilkkua.
• Voit poimia puhelun millä tahansa rekisteröidyllä luurilla painamalla Puhelu-näppäintä
.
• Ellet haluakaan siirtää puhelua, paina hakunäppäintä
uudelleen
Huomautus: Luuri ei soi puhelua siirrettäessä!!
7.5 Tukiaseman flash-ajan asetus
Voit asettaa tukiaseman flash-ajan pohjassa olevalla kytkimellä. Valittavana olevat ajat ovat
100ms ja 300ms.
130
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 131
Butler 3055
Varoitus: Tukiaseman flash-aika on eri kuin luurin flash-aika. Voit asettaa luurin flash-ajan kohdassa § 4.22
kuvatulla tavalla.
8 PUHELINVASTAAJA
Butler 3055 versiossa on sisäänrakennettu puhelinvastaaja, jossa on 11 min. tallennusaikaa.
Puhelinvastaajaa voidaan käyttää etäisesti ja siihen voidaan asettaa kaksi lähtevää viestiä (Viesti
1 ja Viesti 2) (enintään 2 min.).
Mahdollisuuksia on 2:
- Viesti 1 ja soittaja voi jättää viestin
- Viesti 2, vain lähtevä viesti kuuluu, ilman että soittaja voi jättää viestiä
Jokaisen sisään tulevan viestin tallennusaika on enintään 2 min.
Laitteessa oleva puheääni ilmoittaa eri tietoja, kuten soiton saapumisen kellonaika ja
päivämäärä, sekä eri asetuksia, kuten VIP koodi, äänimerkkien sointu... Sisäisen puheäänen kieli
on merkitty pakkaukseen!
8.1 LED näyttö
Viestien/On-Off LED
vilkkuu kun uusia viestejä on saapunut; välähdyksien määrä
jokaisen pitkän tauon välillä osoittaa uusien saapuneiden puhelujen määrän.
Jos puhelinvastaaja on kytketty pois päältä On-Off LED
ei syty palamaan.
FULL-LED syttyy, kun sisäinen muisti on täynnä ja uusia viestejä ei ole tallennettu.
8.2 Näppäimistön toiminnot
Huom.: - Nämä näppäimet on saatavana vain perusnäytössä.
Näppäimet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,2
&
ovat perusnäytön alaosassa
Valmiustilassa
Paina näppäintä
Paina näppäintä
lyhyesti
2 sekuntia
Soita tervetuloviesti
Tallenna tervetuloviesti
Toista viestit
Ei ole
Ei ole
Tallenna muistio
Äänenvoimakkuuden
asentaminen
Valitse tervetuloviesti
Soita VIP koodi
Äänimerkkien
lukumäärä
Ajan näyttö
Ei ole
Ei ole
Ääniviesti Päällä-Pois
Aseta VIP koodi
Aseta äänimerkkien
lukumäärä
Aseta päivämäärä/aika
Poistaa kaikki viestit
131
Viestien toiston
aikana
Edelliset viestit
Tauko
Hyppää viestin yli
Aseta
äänenvoimakkuus
Pysäytys
Ei ole
Ei ole
Ei ole
Poista viesti tai
tervetuloviesti
SUOMI
- Näppäimet
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 132
Butler 3055
8.3 Lähtevät viestit
Laitteeseen voidaan tallentaa kaksi enintään 2 min. mittaista lähtevää viestiä (LÄHTEVÄ VIESTI1
ja LÄHTEVÄ VIESTI2).
• Lähtevä viesti 1 vastaustoimintoon soittajilla on mahdollisus jättää viestejä.
• Lähtevä viesti 2 vastaustoimintoon, ilman että soittajat voivat jättää viestejä laitteeseen.
8.3.1 Lähtevän viestin äänittäminen (LÄHTEVÄ VIESTI 1 tai LÄHTEVÄ VIESTI 2)
•
•
•
•
•
Paina
-näppäintä valitsemaan tervetuloviesti
Ääni kertoo kumpi lähtevä viesti tallennetaan.
Paina 1,2 -näppäintä kaksi sekuntia
Piip äänen jälkeen, äänitä lähtevä viestisi.
Paina Pysäytin-näppäintä
pysäyttääksesi äänityksen.
Huom. Äänitys ei voi ylittää 2 minuutin aikarajaa. Jos yhtään lähtevää viestiä ei äänitetä, kuuluu
standardiviesti.
8.3.2 Lähtevän viestin tarkastus
Tarkasta lähtevä viesti:
• Paina näppäintä 1,2 .
Huom. Pysäytä toisto painamalla lyhyesti Pysäytin-näppäintä
.
8.3.3 Valitse lähtevä viesti
• Paina näppäintä
-kun haluat vuorotella 2 lähtevän viestin välillä.
• Sisäinen ääni vahvistaa lähtevän viestin asetuksen.
Huom.
1) Voit valita lähtevän viestin vain, jos puhelinvastaaja on kytketty päälle.
2) Jos muisti on täynnä, vain lähtevä viesti 2 voidaan valita (vastaus ilman viestinjättö mahdollisuutta)
8.3.4 Lähtevän viestin poisto
Jos poistat lähtevän viestin, laite toistaa seuraavan oletusviestin 'Please call later'.
Poista lähtevä viesti seuraavasti:
• Valitse haluamasi lähtevä viesti painamalla näppäintä
.
• Paina näppäintä 1,2 toistaaksesi lähtevän viestin.
• Pidä –näppäintä painettuna, kun toistat tervetuloviestin.
8.4 Puhelinvastaajan kytkeminen päälle/pois
Jos puhelinvastaaja on päällä,
LED valo syttyy ja laite vastaa puheluun
automaattisesti äänimerkkien jälkeen (ks. niiden asennus 'Äänimerkkien määrän asetus').
• Sitten:
- Paina
* kun haluat kytkeä laitteen päälle. Kuulet äänen, joka vahvistaa asetuksen ja
ilmoittaa kumpi lähtevä viesti on aktivoitu (LÄHTEVÄ VIESTI 1 tai LÄHTEVÄ VIESTI 2).
- Paina
kun haluat kytkeä laitteen pois päältä. Ääni vahvistaa asetuksen.
132
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 133
Butler 3055
Huom. Vaikka puhelinvastaaja on kytketty pois päältä, laite vastaa puheluun 10 äänimerkin jälkeen, jotta
etätoiminto voidaan aktivoida (ks 7.15)
8.5 Äänimerkkien määrän säätö
Äänimerkkien määrä, jonka jälkeen puhelinvastaaja vastaa puheluihin voidaan asettaa 2 - 9 ja
TS (puhelumaksun säästö). Standardiasetus on 3 äänimerkkiä. Puhelumaksun säästössä laite
vastaa 5.:n äänimerkin jälkeen, jos laitteeseen ei ole tullut uusia viestejä, ja 2.:n äänimerkin
jälkeen, jos laitteessa on uusia viestejä. Kun haluat tarkistaa etäisesti (ks. alla 7.15) onko
laitteeseen tullut uusia viestejä. Jos niitä ei ole tullut voit katkaista puhelun 3.:n äänimerkin
jälkeen. Siten et tarvitse maksaa puhelusta ja tiedät ettei laitteeseen ole saapunut uusia viestejä.
•
•
•
•
Paina lyhyesti
näppäintä. Puheääni ilmoittaa nykyisen äänimerkkien määrän.
Paina
-näppäintä 2 sekuntia asettamaan äänimerkkien lukumäärä.
Paina
tai
näppäintä muuttaaksesi äänimerkkien määrän.
Vahvista asetus painamalla näppäintä
. Sisäinen ääni vahvistaa muutettujen
äänimerkkien määrän.
Huom.
- Jos et paina yhtäkään näppäintä 3 sekunnin aikana, laite palautuu takaisin puhelinvastaajan valikkoon,
ilman että asetukset muuttuvat.
- Jos tukiaseman teholähteessä on katkos, palautuu äänimerkkien määrä takaisin kolmeen.
8.6 Äänimerkkien määrän tarkastus
• Paina näppäintä lyhyesti
• Sisäinen ääni kertoo asetettujen äänimerkkien määrän.
Puhelinvastaajan kellonajan ja päivämäärän asetus on puhelinelementistä itsenäinen. Toiston
aikana jokaisen puhelun saapumisen aika ja päivämäärä kirjautuu ja näkyy näytössä. Kellonajan
muoto riippuu sisäisen äänen kielestä, esim. englanniksi se on 12-tuntinen ja saksaksi
24-tuntinen.
Kellonajan ja päivämäärän ohjelmointi:
• Pidä
-näppäintä painettuna 2 sekuntia.
• Sisäinen ääni pyytää sinua asettamaan päivämäärän.
• Paina muutaman kerran
tai
näppäimiä asettaaksesi päivämäärän. Sisäinen ääni
ilmoittaa nykyiset asetukset.
• Paina
näppäintä vahvistaaksesi päivämäärän.
• Sisäinen ääni pyytää sinua asettamaan tunnin.
• Paina muutaman kerran
tai
näppäimiä asettaaksesi tunnin.
• Paina
näppäintä vahvistaaksesi tunnin.
• Sisäinen ääni pyytää sinua asettamaan minuutit.
• Paina muutaman kerran
tai
näppäimiä asettaaksesi minuutit.
• Paina
näppäintä vahvistaaksesi minuutit.
133
SUOMI
8.7 Päivämäärän ja ajan asetus
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 134
Butler 3055
Laite toistaa täydellisen päivämäärän ja kellonajan vahvistaen ne.
Huom.
• Jos et paina yhtäkään näppäintä 8 sekunnin aikana, edellinen päivämäärä/kelloaika tallentuu ja laite
poistuu automaattisesti päivämäärän/kellonajan asetuksen toiminnosta.
• Kun käytät laitetta ensi kertaa, ja et vielä ole asettanut päivämäärää/kellonaikaa, saapuneisiin viesteihin ei
kirjaudu päivämäärää/kellonaikaa.
• Jos tukiaseman teholähteessä on katkos, päivämäärä/kellonaika täytyy asettaa uudelleen.
8.8 Päivämäärän/kellonajan tarkastus
• Paina
näppäintä tarkistaaksesi päivämäärän/kellonajan. Sisäinen ääni ilmoittaa nykyisen
päivämäärän/kellonajan asetuksen.
8.9 VIP koodin ohjelmointi
VIP koodi on 3-numeroinen koodi, jolla laitetta voidaan käyttää etäisesti (ks. Etätoiminto). VIP
koodin oletusasetus on '321'.
Huom. Jos tukiaseman teholähteeseen tulee katkos, VIP koodi palautuu '321'.
8.9.1 VIP koodin muuttaminen
• Pidä
-näppäintä painettuna 2 sekuntia vaihtaaksesi VIP koodin.
• Sisäinen ääni pyytää sinua asettamaan VIP koodi ja ilmoittaa ensimmäisen numeron.
• Paina muutaman kerran
tai
näppäimiä asettaaksesi VIP koodin ensimmäisen
numeron.
• Paina
näppäintä vahvistaaksesi ensimmäisen numeron. Sisäinen ääni ilmoittaa nykyisen
VIP koodin toisen numeron.
• Paina muutaman kerran
tai
näppäimiä asettaaksesi VIP koodin toisen numeron.
• Paina
näppäintä vahvistaaksesi toisen numeron. Sisäinen ääni ilmoittaa nykyisen VIP
koodin kolmannen numeron.
• Paina muutaman kerran
tai
näppäimiä asettaaksesi VIP koodin kolmannen numeron.
• Paina
näppäintä vahvistaaksesi VIP koodin. Kuulet pitkän piip äänen. Sisäinen ääni
ilmoittaa uuden vahvistetun VIP koodin.
Huom. Jos et paina yhtäkään näppäintä 8 sekunnin aikana, edellinen VIP koodi tallentuu, ja laite poistuu
automaattisesti VIP koodin asetustoiminnosta.
8.9.2 VIP Koodin tarkistus
• Paina
näppäintä toistaaksesi VIP koodin. Sisäinen ääni ilmoittaa nykyisen VIP koodin.
8.10 Käyttö
Kun puhelinvastaaja on kytketty päälle ja puhelu saapuu, laite
vastaa puheluun automaattisesti asetettujen äänimerkkien mukaisesti. Jos
• lähtevä viesti 1 on valittu, se toistuu. Lähtevän viestin jälkeen kuuluu piip ja soittaja voi jättää
viestin (enintään 3 minuutin mittaisen).
• lähtevä viesti 2 on valittu, se toistuu. Piip äänen jälkeen laite katkaisee yhteyden
automaattisesti. Soittaja ei voi jättää viestiä.
134
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 135
Butler 3055
Huom. Laitteen vastatessa puheluun ja jos siihen ei puhuta, katkaisee laite yhteyden automaattisesti.
8.11 Muistion tallentaminen
Butler 3055 versiolla voit tallentaa muistioita. Nämä muistiot sisältävät sisään saapuneen
viestin, jonka käyttäjä voi katsoa myöhemmin. Muistion enimmäistallennusaika on 2 minuuttia.
• Paina näppäintä lyhyesti . Piip äänen jälkeen, äänitä muistion sanoma.
• Paina Pysäytin-näppäintä
lopettaaksesi äänityksen.
8.12 Sisään tulleiden viestien ja muistioiden toisto
• Paina
näppäintä toistaaksesi viestit ja muistiot.
• Sisäinen ääni ilmoittaa kuinka monta viestiä (yhteensä) ja kuinka monta uutta
(kuuntelematonta) viestiä on laitteessa.
• Viestit toistuvat yksi kerrallaan. Jos laitteessa on uusia viestejä, vain nämä uudet viestit (joita
ei vielä ole kuunneltu) toistuvat.
• Jokaisen viestin yhteydessä, sisäinen ääni ilmoittaa päivämäärän ja kellonajan, jolloin puhelu
tallentui
• Toiston aikana voit:
- siirtyä viestin alkuun painamalla
näppäintä kerran.
- siirtyä edelliseen viestiin painamalla
näppäintä kahdesti.
- pysäyttää toisto painamalla Pysäytin-näppäintä .
- keskeyttää toisto painamalla Tauko-näppäintä
. Paina Tauko-näppäintä
jatkaaksesi
toistoa.
- siirtyä seuraavaan viestiin painamalla
näppäintä.
8.13 Viestien poisto
8.13.1 Viestien poisto yksi kerrallaan toiston aikana
8.13.2 Kaikkien viestien poistaminen
Voit poistaa myös kaikki viestit yhdellä kertaa. Tämä poistaa vain ne viestit, jotka on jo
kuunneltu. Uudet viestit eivät poistu.
• Paina
–näppäintä 2 sekuntia.
• Sisäinen ääni vahvistaa, että kaikki viestit on poistettu ilmoittamalla kuinka monta uutta
(kuuntelematonta) viestiä on jäljellä.
8.14 Muisti täynnä
Jos muisti on täynnä FULL-LED vilkkuu. Jos puhelinvastaaja on kytketty päälle ja puhelu saapuu,
laite vastaa siihen automaattisesti toistamalla LÄHTEVÄN VIESTIN 2 (vastaustoiminto ilman
viestinjättö mahdollisuutta).
Viestejä kuunneltaessa sisäinen ääni ilmoittaa, että muisti on täysi ja toistaa tallennetut viestit.
• Poista kaikki viestit kuunneltuasi ne.
• Muisti on uudelleen tyhjä.
135
SUOMI
Aloita viestien toisto edellä mainitulla tavalla.
• Kun poistettava viesti alkaa kuulua, paina
–näppäintä 2 sekuntia.
• Poiston aikana sisäinen ääni ilmoittaa, että viesti on poistettu.
• Laite alkaa toistaa seuraavaa viestiä.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 136
Butler 3055
8.15 Etätoiminto
Puhelinvastaajaa voidaan käyttää etätoiminnossa, vain käyttämällä äänitaajuuspuhelinta
(DTMF kaksiäänitaajuus).
• Soita laitteeseesi.
• Puhelinvastaaja vastaa puheluun, kuulet lähtevän viestin ja piip äänen.
• Piip äänen jälkeen, näppäile VIP koodi hitaasti (oletusasetus 321).
• Kuulet kaksi lyhyttä piip ääntä vahvistukseksi.
• Näppäile eri koodit käyttämään haluamiasi eri toimintoja.
a) Viestien kuunteleminen
• Paina '2' (viestien kuuntelu). Puhelinvastaaja toistaa viestit.
Toiston aikana, sinulla on seuraavia vaihtoehtoja:
• Paina '2' kun haluat keskeyttää toiston.
• Paina '2' kun haluat jatkaa toistoa.
• Paina'3' kun haluat siirtyä seuraavaan viestiin.
• Paina'1 1' kun haluat siirtyä edelliseen viestiin.
• Paina '1' kun haluat toistaa nykyisen viestin.
• Paina '6' kun haluat pysäyttää toiston.
• Paina '7' kun haluat poistaa nykyisen viestin.
b) Vanhojen viestien poistaminen
Kuunneltuasi kaikki viestit, paina '0' poistaaksesi vanhat viestit.
c) Lähtevän viestin toisto
• Paina '4' kun haluat toistaa nykyisen lähtevän viestin.
d) Lähtevän viestin äänittäminen
•
•
•
•
•
Paina ‘9’ valitsemaan tervetuloviesti 1 tai tervetuloviesti 2.
Paina ‘5’ aloittamaan äänittäminen.
Piip ilmoittaa milloin voit aloittaa äänittämisen.
Äänitä viestin sisältö.
Paina '6' kun haluat lopettaa äänityksen.
Huom. Äänitys keskeytyy automaattisesti 2 minuutin kuluttua äänityksen aloittamisesta.
e) Puhelinvastaajan kytkeminen päälle/pois
• Paina '9 ' näppäintä kun haluat kytkeä puhelinvastaajan päälle.
• Paina '8' näppäintä kun haluat kytkeä puhelinvastaajan pois päältä.
f) Etätoiminnon lopettaminen
Jos haluat lopettaa etätoiminnon, paina '6'.
8.16 Puhelinvastaajan kytkeminen päälle etätoiminnolla
Jos puhelinvastaaja on kytketty pois päältä, voit kytkeä sen päälle käyttäen etätoimintoa.
• Soita laitteeseesi.
• Puhelinvastaaja vastaa puheluun 10 äänimerkin jälkeen ja kuulet lähtevän viestin 2.
136
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 137
Butler 3055
•
•
•
•
Näppäile VIP koodi hitaasti (oletusasetus 321) viestin jälkeen.
Paina '9' näppäintä.
Sisäinen ääni ilmoittaa, että puhelinvastaaja on kytketty päälle.
Paina '6' kun haluat lopettaa toiminnon.
9 VIANETSINTÄ
Ei valintaääntä
Ikoni vilkkuu
Tukiasema tai luuri
ei soi
Valinta on hyvä, mutta
siihen ei saada yhteyttä
Puhelua ei voida siirtää
PABX-järjestelmällä
Puhelin ei reagoi
näppäimien
painamiseen
Mahdollinen syy
Pattereita ei ole ladattu
Luuri on pois päältä
Puhelinlinjan johto on
huonosti liitetty
Toinen luuri on linjalla
Luuri on kuuluvuusalueen
ulkopuolella
Tukiasemalla ei ole teholähdettä
Luuria ei ole kirjattu tukiasemaan
Äänimerkin voimakkuus on
nollassa tai alhainen
Valintamuoto on väärä
FLASh aika on liian lyhyt
Käsittelyvirhe
Ratkaisu
Tarkista patterien asento
Lataa patterit uudelleen
Kytke luuri päälle
Tarkista puhelinlinjan
johdon liitäntä
Odota kunnes toinen luuri
vapauttaa linjan
Vie luuri lähemmäksi
tukiasemaa
Tarkista onko laite liitetty
verkkovirtaan
Kirjaa luuri tukiasemaan
Säädä äänimerkin
äänenvoimakkuus
Säädä valintamuoto
(impulssi/äänivalinta)
Aseta yksikköön pidempi
Flash aika
Poista patterit ja aseta
ne takaisin paikalleen
SUOMI
Vika
Ei näyttöä
10 TOPCOM TAKUU
• Tällä laitteella on 24 kuukauden takuu. Takuu on voimassa esitettäessä alkuperäinen
ostokuitti, jossa ilmenee ostopäivä ja laitetyyppi.
• Takuun aikana Topcom korjaa kuluitta kaikki materiaali- ja valmistusvirheet. Topcom voi
takuun puitteissa joko korvata tai vaihtaa virheellisen laitteen uuteen, jos se katsoo sen
tarpeelliseksi.
• Takuu kumoutuu, jos ostaja tai pätemätön kolmas osapuoli yrittää korjata laitetta..
• Takuu ei koske asiantuntematonta käsittelyä tai käyttöä, sekä vikaa joka johtuu Topcomin
suosittelemattomien ei-alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä.
• Takuu ei koske ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamia vikoja, kuten salama, vesi- tai
palovahinkoja, eikä se ole enää voimassa, jos laitteen yksikkönumerot on muutettu, poistettu
tai tehty lukemattomiksi.
Huom.: Muista liittää mukaan ostokuitti jos palautat laitteen.
137
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 138
Butler 3055
11 TEKNISET TIEDOT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Standardi:
GAP
Taajuusalue:
Kanavien määrä:
Modulaatio:
Puheen koodaus:
Lähetysteho:
Kuuluvuusalue:
Tukiaseman teholähde:
Luurin patterit:
Luurin kokonaiskäyttöaika:
Puheaika:
Latausaika:
Normaali käyttölämpötila:
Valintamuoto:
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
(Generic Access Profile)
1880 MHZ - 1900 MHz
120 duplex kanavaa
GFSK
32 k bittiä/sek.
10 mW ( keskivertoteho kanavaa kohti)
300 m avoimessa tilassa /50 m rakennuksen sisällä
220 V / 50 Hz tukiasemalle
2 uudelleen ladattavaa patteria AAA, NiMh 600mAh
100 tuntia valmiustilassa
8 tuntia
6-8 tuntia
+5 °C - +45 °C
Impulssi / äänivalinta
138
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 139
SUOMI
Butler 3055
139
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 140
Butler 3055
Safety Instructions
• Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers, as this may damage the
battery cells.
• Only insert rechargeable batteries of the same type. Never use ordinary,
non-rechargeable batteries. Insert rechargeable batteries so they connect to the right
poles (indicated in the battery compartment of the handset).
• Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
• The operation of some medical devices may be affected.
• The handset may cause an unpleasant buzzing sound in hearing aids.
• Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less than 1.5 m away
from a water source. Keep water away from the handset.
• Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.
• Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.
• As this telephone cannot be used in case of a power cut, you should use a
mains-independent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.
Cleaning
Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use
cleaning agents or abrasive solvents.
140
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 141
1
2
3
4
INSTALLATION
KEYS/LED
DISPLAY (LCD)
HANDSET OPERATION
4.1 Setting the language
4.2 Making Calls
4.2.1 External Call
4.2.2 Number preparation
4.2.3 Redialling the last number dialled
4.2.4 Redial one of the last 5 numbers dialled
4.2.5 Calling a programmed number from the Phone Book
4.2.6 An internal call: calling another handset
4.3 Receiving a Call
4.3.1 Receiving an external call
4.3.2 Receiving an internal call
4.3.3 Receiving an external call during an internal call
4.4 Activate/deactivate handsfree function
4.5. Headset connection
4.6 Transferring a call to another handset
4.7 Out of Range Warning
4.8 Setting the speaker volume
4.9 Call Duration Indicator on the Display
4.10 Turning off the microphone (mute)
4.11 Pause key
4.12 Conference call (two internal DECT handsets and one external caller)
4.13 Locating a misplaced handset (paging)
4.14 Using the alphanumeric handset keypad0
4.15 The Phone Book
4.15.1 Adding a number and a name to the Phone Book
4.15.2 Looking up a number in the Phone Book
4.15.3 Changing a name or number in the Phone Book
4.15.4 Deleting name and number from the Phone Book
4.16 Switch the handset on/off
4.16.1 Switch the handset off
4.16.2 Switch the handset on
4.17 Setting the ring volume level on the handset
4.17.1 Setting the ring volume for external calls (0-9)
4.17.2 Setting the ringer volume for internal calls (1-9)
4.18 Setting the ringer melody on the handset
4.18.1 Setting a ringer melody for external calls (1-9)
4.18.2 Setting a ringer melody for internal calls (1-9)
4.19 Setting the ring volume level of the base
4.20 Locking the key pad
4.21 Turning key click on/off
4.22 The R key (flash)
4.23 Changing the PIN code
4.24 Subscribing a handset to a Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450, 2455,
30xx base unit
4.25 Subscribing Butler 3055 handset on another base (other brand/model)
4.26 Subscribing a TOPCOM Butler 300 DECT GAP Headset
4.27 Removing subscription of a handset to a base unit
4.28 Selecting a base unit
141
143
144
146
147
147
147
147
147
147
147
148
148
148
148
148
149
149
149
149
149
149
150
150
150
150
150
151
151
151
152
152
152
153
153
153
153
153
153
154
154
154
154
154
155
155
155
156
157
157
157
158
ENGLISH
Butler 3055
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 142
Butler 3055
4.28.1 Automatic selection
4.28.2 Manual selection
4.29 Barring outgoing calls
4.30 Direct Call
4.30.1 To program the Direct Call number
4.30.2 Turn the Direct Call function ON/OFF
4.31 Default settings (reset) of the parameters
4.32 Complete Reinitialisation of the telephone
4.33 Setting the handset dialling mode
5 CALLER ID/CLIP
5.1. Setting the date and time
5.2 The Call List
5.3 Calling a number from the Call List
5.4 Storing a number from the Call List in the Phone Book
5.5 Deleting numbers from the Call List
5.5.1 Deleting one number
5.5.2 Delete all numbers
6 VOICE MAIL INDICATOR
7 BASE TELEPHONE OPERATION
7.1 Making a call
7.2 Adjusting the speaker volume
7.3 Setting the dial mode for the base
7.4 Transfer a call from base to handset
7.5 Setting the base flash time
8 ANSWERING MACHINE
8.1. LED Display
8.2 Base Key Functions
8.3 Outgoing Messages
8.3.1 Recording outgoing messages (OGM 1 or OGM 2)
8.3.2 Playback the Outgoing Message
8.3.3 Select outgoing message
8.3.4 Erasing the Outgoing Message
8.4 Turning Answering Machine On/Off
8.5 Setting Number of Rings
8.6 Checking Number of Rings
8.7 Setting Day and Time
8.8 Checking Day/Time
8.9 Programming the VIP Code
8.9.1 Changing the VIP Code
8.9.2 Checking the VIP Code
8.10 Operation
8.11 Recording a Memo
8.12 Playback of Incoming Messages and Memos
8.13 Erasing Messages
8.13.1 Erasing Messages One at a Time during Playback
8.13.2 Erase all messages
8.14 Memory Full
8.15 Remote Operation
8.16 Turning Answering Machine On Remotely
9 TROUBLE SHOOTING
10 TOPCOM WARRANTY
11 TECHNICAL CHARACTERISTICS
142
158
158
159
159
159
159
160
160
161
161
162
162
162
163
163
163
163
163
163
163
163
164
164
164
164
164
165
165
165
165
166
166
166
166
166
167
167
167
167
168
168
168
168
168
168
169
169
169
170
171
172
172
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 143
Butler 3055
1 INSTALLATION
Before you use the telephone for the first time, you must first make sure the battery is charged
for 20 hours. If you do not do this, the telephone will not work optimally.
For installation, do the following:
• Plug one end of the adaptor into the outlet and the other end into the adapter jack on the
bottom of the telephone.
• Connect one end of the telephone cord with the wall phone jack and the other end to the
bottom of the telephone.
adapter jack
telephone connection
adapter outlet
Open the battery compartment (see below).
Insert the batteries respecting the (+ and -) polarity.
Close the battery compartment.
Leave the handset on the base unit for 20 hours. The Line/Charge indicator
the base unit will light up.
+
(LED) on
-
+
ENGLISH
•
•
•
•
wall phone jack
143
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 144
Butler 3055
Battery indicator:
•
The battery is fully charged.
•
The battery is half drained (50%)
•
The battery is low. When the battery is low, you will hear warning signals and the
battery symbol
on the display will blink.
2 KEYS/LED
HANDSET
BASE
1 Display
13 Paging key
14 Line/Charge indicator
(LED)
15 Base telephone dialling keys
2 Line key
3 Up/Handsfree key
/
16 Line/Handsfree base telephone key
4 Programming key
17 Flash key R
5 Phonebook key
6 Redial/Pause key
18 Redial key
/P
19 Tone/pulse switch
7 Microphone
8 Volume/Ringer key
20 Flash time switch
/
21 Numbers of rings setting key
9 Alphanumeric keys
22 VIP code key
10 Delete/Mute key
11 Down/Flash key
23 OFF-hook base telephone LED
/R
24 Memory full LED
12 Headset connection
25 Messages/answering ON-OFF LED
26 Answering machine key
27 Microphone
28 Speaker
1
5
11
10
R
OK
X
2
4GHI
5JKL
6MNO
8TUV
9WXYZ
0
#
7PQRS
8
7
3DEF
1
ABC
/P
3
4
2
12
9
6
144
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 145
Butler 3055
28
R
2ABC
3DEF
4GHI
5JKL
6MNO
7PQRS
8TUV
9WXYZ
0
#
15
OK
X
14
1
1
2ABC
3DEF
4GHI
5JKL
6MNO
7PQRS
8TUV
9WXYZ
0
#
13
17
R
18
16
/P
25
26 24
27
23
21
300 ms
22
20
100 ms
P
19
ENGLISH
T
145
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 146
Butler 3055
3 DISPLAY (LCD)
4
000000000000 00
88888/ 88888:88
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
Number of calls received.
Date (day/month) of calls received.
Time (hour:minutes) of calls received.
Call information.
Symbol display ( ):
- this symbol means that the handset is located within the range of the base unit.
- when this symbol starts blinking, this means you are beyond the range of the
base unit. Move closer to the base unit so that the connection between the base unit
and the handset can be restored.
Symbol display ( ):
- this symbol means that the telephone has received calls that are automatically
stored in the Call List.
Symbol display ( ):
- this symbol means that the mute function is activated, the microphone is turned off
during a conversation.
Symbol display ( ):
- this symbol appears on the display when you make or receive a call.
Symbol display ( ):
- this symbol means that the ringer is turned off. When you receive a call, the
telephone does not ring. The telephone will ring when you receive an internal call.
Symbol display ( ):
- this symbol is the battery indicator.
Symbol display ( ):
- this symbol means you are in the menu.
Symbol display ( ):
- this symbol appears when you browse the numbers in the Phone Book.
Symbol display ( ):
- this symbol appears when you have received a voice mail message (see chapter 6).
Symbol display ( ):
- this symbol means that the handsfree function is activated. You can now talk without
having to pick up the handset.
- Blinks when base telephone is active. You can’t take the line with the handset as long
as base telephone is active!
146
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 147
Butler 3055
4 HANDSET OPERATION
4.1 Setting the language
The telephone has 5 display languages: see display languages table on packaging!!
To set the language, do the following:
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘SETTING’ appears on the display
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘LANGUE’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• The language set appears on the display.
• Press the Up or Down key
repeatedly to select the language you would like to use.
• Once the desired language appears on the display, press the Programming key
to confirm
your selection or repeatedly press the Mute/Delete key to leave the menu.
4.2 Making Calls
!!! When making external calls through the handset, base telephone operation is not possible!!!
4.2.1 External Call
• Press the Line key
.
• The Line/Charge indicator
(LED) on the base unit will blink. ‘EXT’ and the Call symbol
appear on the display.
• You will hear the dial tone. Dial the telephone number you wish to call.
• The number appears on the display and is dialled.
• After finishing your call, press the Line key
to hang up.
4.2.2 Number preparation
• Dial the telephone number you wish to call. You can correct the number by pressing the
Delete/Mute key
.
• Press the Line key
.
• The Line/Charge indicator
(LED) on the base unit will blink. ‘EXT’ and the Call symbol
appear on the display.
• The telephone number is dialled automatically.
• After finishing your call, press the Line key
to hang up.
• Press the Line key
.
• The Line/Charge indicator
(LED) on the base unit will blink. ‘EXT’ and the Call symbol
appear on the display.
• You will hear the dial tone.
• Press the Redial key . The number you last called is dialled automatically.
4.2.4 Redial one of the last 5 numbers dialled
• Press the Redial key
. The number you last called appears on the display. If you would like
to dial one of the last 5 numbers dialled, press the Redial key
a few times until the desired
number appears on the display.
147
ENGLISH
4.2.3 Redialling the last number dialled
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 148
Butler 3055
• Press the Line key
.
• The number shown on the display is dialled automatically.
• After finishing your call, press the Line key
to hang up.
4.2.5 Calling a programmed number from the Phone Book
The telephone has a Phone Book in which you can program the telephone number with name.
If you would like to call a number from the Phone Book:
• Press the Phone Book key
. The first number of the Phone Book appears on the display.
• Press the Up or Down key
repeatedly to select the telephone number you wish to call.
• Press the Line key
.
• The number shown on the display, is dialled automatically.
• After finishing your call, press the Line key
to hang up.
4.2.6 An internal call: calling another handset
This function only works if multiple handsets are subscribed to the base unit !
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘INTERCOM’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• ‘INT‘ appears on the display
• Dial the number of the handset you would like to call.
• After finishing your call, press the Line key
to hang up.
4.3 Receiving a Call
4.3.1 Receiving an external call
• All subscribed handsets will ring when you receive a call.
• The Call symbol
blinks on the display.
• The telephone number of the caller appears on the display if you have Caller ID service (CLIP).
Consult your telephone company. The name of the caller also appears on the display if:
- the name is programmed into the Phone Book
- the network sends the name together with the telephone number
(FSK CID system only).
• Press the Line key
to accept the external call.
• During the call ‘EXT’ and the symbol
appear on the display. The call timer starts running.
• After finishing your call, press the Line key
to hang up or put the handset back on the
base unit.
4.3.2 Receiving an internal call
This function only works if multiple handsets are subscribed to the base unit!
• The handset rings.
• ‘INT’ and the number of the handset calling, appear on the display. The Call
symbol
blinks on the display.
• Press the Line key
to accept the internal call.
• During the call, ‘INT’, the handset number of the caller and the symbol
appear on the
display. The call timer starts running.
• After finishing your call, press the Line key
to hang up.
148
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 149
Butler 3055
4.3.3 Receiving an external call during an internal call
If you receive an external call during an internal call, you will hear a call waiting tone (double beep)
on both handsets being used for an internal call.
• Press the Line key
twice to accept the external call.
• After finishing your call, press the Line key
to hang up.
4.4 Activate/deactivate handsfree function
This function allows you to communicate without having to pick up the handset. When you are
talking, press the Up/Handsfree key / to activate the handsfree function.
Press the same button to deactivate the handsfree function.
Note : When you are calling in handsfree mode and you want to change the volume, press the Volume
button
.
Attention !! When you use the handsfree function for a long time, the batteries will be empty quickly !
4.5. Headset connection
You can connect a headset with a 3 pole jack plug of 2,5mm on the right side of the handset.
When the headset is connected, you can only hear and talk through the headset. The headset
microphone can still be muted by the Mute key. The handsfree speaker can still be activated by
pressing the handsfree key .
4.6 Transferring a call to another handset
•
•
•
•
•
•
•
•
You have an external caller on the line.
Press the Programming key
.
‘INTERCOM’ appears on the display.
Press the Programming key
.
The external call is now on hold.
‘INT‘ appears on the display.
Dial the number of the handset to which you would like to transfer the call.
If the handset dialled is answered, you can have an internal conversation. Press the Line key
and the external call is transferred.
• If the handset dialled is not answered, press the Down key
to speak to the external caller
again.
If the handset is out of range of the base unit, a warning signal will sound.
• ‘SEARCHING’ appears on the display and the symbol
blinks on the display.
• Move closer to the base unit.
• As soon as you are back within range of the base unit, a signal sounds and the symbol
stops blinking.
4.8 Setting the speaker volume
Use the Volume/Ringer key
/ to set the volume of the speaker (handset). You can select
from 5 levels. The telephone is set to level ‘3’ by default.
149
ENGLISH
4.7 Out of Range Warning
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 150
Butler 3055
During a call, you can change the volume:
• Press the Volume/Ringer key
/ .
• The volume level currently set appears on the display.
• Use the number keys to set the desired level (1-5).
• Press the Volume/Ringer key
/ to confirm your selection.
Note : You have 8 seconds to set the desired volume; if you do not, the telephone returns to standby
mode and the volume remains unchanged.
4.9 Call Duration Indicator on the Display
As soon as you press the Line key
the call duration appears on the display (minutes-seconds).
E.g. “ 01-20 “ for 1 minute and 20 seconds.
The call duration remains visible on the display for 5 seconds after each call.
4.10 Turning off the microphone (mute)
It is possible to turn off the microphone during a call by pressing the Delete/Mute key
. Now
you can speak freely without the caller being able to hear you.
• You are on the phone. The Line/Charge indicator
(LED) on the base unit will blink and
the Call symbol
appears on the display.
• Press the Delete/Mute key
to turn off the microphone.
• The symbol ‘X’ appears on the display ( ).
• When you want to resume the conversation, press the Delete/Mute key
again.
• The symbol ‘X’ disappears from the display ( ). The person on the other end of the line can
hear you again.
4.11 Pause key
If you dial a telephone number and you would like to add a pause to this number, press the
Pause key
at the desired place in the number.
When you call this number, this pause (3 seconds) is automatically included.
4.12 Conference call (two internal DECT handsets and one external caller)
You can have a telephone conversation with one internal and one external caller at the same
time.
• While on the line with an external caller, press the Programming key
.
• ‘INTERCOM’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• The external call is now on hold.
• ‘INT‘ appears on the display.
• Dial the number of the handset you would like to include in the call.
• Once the handset dialled is answered, keep the ‘#’ key pressed for 3 seconds.
• ‘CONFERENCE’ appears on the display.
• Now you are connected to one external and one internal caller (conference call).
4.13 Locating a misplaced handset (paging)
If you cannot find the handset, briefly press the Paging key on the base unit.
All handsets subscribed with the base unit will sound a signal so you can locate the misplaced
handset. To stop the signal, briefly press the Line key
on any handset.
150
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 151
Butler 3055
4.14 Using the alphanumeric handset keypad
Use the alphanumeric keypad to type text. To select a letter, press the corresponding key. E.g.
if you press the alphanumeric key ’5’, the first character (j) appears on the display. Press it
repeatedly to select other characters from this key.
Press the ‘2’ key twice to select the letter ‘B’. If you would like to select both ‘A’ and ‘B’ after
each other, first press the ‘2’ key once to select ‘A’, wait 2 seconds until the cursor moves to the
next position and then press the ‘2’ key twice to select ‘B’. You can delete characters mistakenly
typed by using the Delete key
. The character in front of the cursor will be deleted. You can
move the cursor by pressing the Up and Down keys
.
Available characters
Press the right keys to get the following characters:
Keys
First
press
Second
press
Third
press
Fourth
press
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+
A
D
G
J
M
P
T
W
SPACE
B
E
H
K
N
Q
U
X
0
/
C
F
I
L
O
R
V
Y
1
2
3
4
5
6
S
8
Z
Fifth
press
7
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘PHONE BOOK’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘SEARCH‘ appears on the display.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘ADD NEW’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘NAME‘ appears on the display.
Enter the name. Use the alphanumeric keys.
Press the Programming key
.
Enter the telephone number. Use the alphanumeric keys.
Press the Programming key
.
You will hear a long beep. The name and the number are stored in the Phone Book.
151
ENGLISH
4.15 The Phone Book
4.15.1 Adding a number and a name to the Phone Book
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 152
Butler 3055
4.15.2 Looking up a number in the Phone Book
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘PHONE BOOK’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘SEARCH‘ appears on the display.
Press the Programming key
.
Enter the first letters of the desired name.
Press the Programming key
.
The first name, corresponding with these letters appears on the display.
Press the Up or Down key
to browse for other numbers in the Phone Book.
Once the desired number appears on the display, the number will be automatically dialled
once the Line key
is pressed.
4.15.3 Changing a name or number in the Phone Book
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘PHONE BOOK’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘SEARCH‘ appears on the display.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘EDIT’ appears on the display.
Press the Programming key
.
The first number in the Phone Book appears on the display.
Press the Up or Down key
until the desired number appears on the display.
Press the Programming key
to change the selected number programmed into the memory.
Press the Delete key
to delete each letter of the name and use the alphanumeric keypad
to enter the correct name.
• Press the Programming key
.
• Press the Delete key
to delete each digit of the number and use the alphanumeric keypad to
enter the correct number.
• Press the Programming key
to save the changes made.
4.15.4 Deleting name and number from the Phone Book
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘PHONE BOOK’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘SEARCH‘ appears on the display.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘DELETE’ appears on the display.
Press the Programming key
.
The first number in the Phone Book appears on the display.
Press the Up or Down key
until the number you want to delete appears on the display.
Press the Delete key
.
‘DELETE ?’ appears on the display.
Press the Programming key
to confirm that you want to delete it.
152
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:43 pm
Page 153
Butler 3055
4.16 Switch the handset on/off
4.16.1 Switch the handset off
The handset is turned on.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘POWER OFF?’ appears on the display.
• Press the Programming key
. The telephone turns itself off. You cannot dial any more
numbers, nor receive any calls.
Note : If you would like to leave the menu without turning off the handset, press the Delete/Mute key
.
4.16.2 Switch the handset on
The handset is turned off.
• Press the Programming key
. The telephone turns itself on.
4.17 Setting the ring volume level on the handset
You can change the ring volume of an incoming call. You have 10 levels. You can set the ring
volume of internal and external calls separately so you can hear a difference.
If you select level ‘0’, the symbol
appears on the display and you no longer hear the phone
ring when an external call is received (you still hear it ring for internal calls).
Level ‘9’ is the highest level. The telephone is set to level ‘5’ by default.
4.17.1 Setting the ring volume for external calls (0-9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘RING SEL’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘EXTERNAL‘ appears on the display.
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘VOLUME’ appears on the display.
Press the Programming key
.
The current volume level used appears on the display.
Enter a number between 0 and 9 to select the desired ringer volume. Use the number keypad
to do this.
• Press the Programming key
to confirm your selection.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘RING SEL’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘EXTERNAL‘ appears on the display.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘INTERNAL’ appears on the display.
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘VOLUME’ appears on the display.
Press the Programming key
.
The current volume level appears on the display.
Enter a number between 1 and 9 to select the desired ringer volume. Use the number keypad
to do this.
• Press the Programming key
to confirm your selection.
153
ENGLISH
4.17.2 Setting the ringer volume for internal calls (1-9)
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 154
Butler 3055
4.18 Setting the ringer melody on the handset
You can change the ringer melody for an incoming call. You have 9 ringer melodies to choose
from (1-9). By default, the ringer melody is set to ‘5’.
4.18.1 Setting a ringer melody for external calls (1-9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘RING SEL’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘EXTERNAL‘ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘MELODIES‘ appears on the display.
Press the Programming key
.
The currently set ringer melody appears on the display.
Enter a number between 1 and 9 to select he desired ringer melody. Use the number keypad
to do this.
• Press the Programming key
to confirm your selection.
4.18.2 Setting a ringer melody for internal calls (1-9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘RING SEL’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘EXTERNAL‘ appears on the display.
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘INTERNAL’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘MELODIES‘ appears on the display.
Press the Programming key
.
The currently set ringer melody appears on the display.
Enter a number between 1 and 9 to select the desired ringer melody. Use the number keypad
for this.
• Press the Programming key
to confirm your selection.
4.19 Setting the ring volume level of the base
You can change the ring volume of the Butler 3055 base.
• When base is ringing
• Press volume
key on base to increase or decrease ring volume
4.20 Locking the key pad
If you lock the alphanumeric keypad, it is impossible to dial a telephone number.
Only the Programming key
can still be used. ‘KEY LOCKED’ will be displayed on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘KEY SETUP’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• KEY LOCK‘ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• The current status of the keypad appears on the display:
- ‘LOCK’: the keypad is locked
- ‘UNLOCK’: the keypad is not locked
154
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 155
Butler 3055
• Press the Up or Down key
• Press the Programming key
to make your selection.
to confirm your selection.
4.21 Turning key click on/off
You can set the telephone to make a sound whenever you press a key.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘KEY SETUP’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘KEY CLICK’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• The current status appears on the display:
- ‘CLICK ON’: turn on key click
- ‘CLICK OFF’: turn off key click
• Press the Up or Down key
to make your selection.
• Press the Programming key
to confirm your selection.
4.22 The R key (flash)
Press the Flash key ‘R’ to use certain services such as “call waiting” (if your telephone company
offers this feature); or to transfer calls if you use a telephone exchange (PABX). The Flash key
‘R’ is a brief interruption of the line. You can set the flash time to 100ms or 300ms. This is set
to 100ms by default! However, if your system requires a longer flash time, do the following:
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘SETTING’ appears on the display
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘RECALL’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly to select the flash time:
- SHORT = 100ms
- LONG = 300ms
• Press the Programming key
to confirm your selection.
Caution: The flash time set on the handset is independent from the base.
To set the base flash time, please refer to §7.5.
Certain functions are only available if you know the PIN code of the telephone.
The PIN code has 4 digits. The default PIN code setting is ‘0000’. If you would like to change
the default PIN code and set your own secret code, do the following:
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘SETTING’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘PIN CODE’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• ‘OLD CODE’ appears on the display.
• Enter the old PIN code. Use the number keys.
• Press the Programming key
.
155
ENGLISH
4.23 Changing the PIN code
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 156
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
•
‘NEW CODE’ appears on the display.
Enter the new PIN code in. Use the number keys.
Press the Programming key
.
‘AGAIN’ appears on the display.
Enter the new PIN code again. Use the number keys.
Press the Programming key
.
You hear a confirmation tone. The new PIN code has been set.
Caution : Do not forget your personal PIN code. If you do, you have to restore the default settings
(reset – see section 4.32).
4.24 Subscribing a handset to a Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450, 2455,
30xx base unit
In order to be able to make and receive telephone calls, a new handset has to be subscribed to
the base unit. You can subscribe 5 handsets to one base unit. By default, each handset is subscribed as handset 1 on the base unit upon delivery (base unit 1).
!!! You only need to subscribe the handset if: !!!
• the handset subscription has been removed from the base unit (e.g. for reinitialisation)
• you want to subscribe a different handset to this base unit.
The underlined procedure is only applicable to a Butler 1000, 1010, 1210, 2405, 2410, 2450,
2455, 30xx handset and base unit!!
Keep the Paging key
on the base unit pressed for 10 seconds until the Line/Charge indicator
on the base unit begins to blink rapidly. The Line/Charge indicator
will blink rapidly
for one minute. During this minute, the base unit is in subscribing mode and you must do the
following to subscribe the handset:
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘BASE SUB’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• ‘BASE _‘ appears on the display.
• Enter a number of the base unit you would like to subscribe the handset to (1-4).
Use the number keypad.
Note: Each handset can be subscribed to 4 different DECT base units. Each base unit is assigned a
number from 1 to 4 in the handset. When you subscribe a new handset, you can assign a base unit
number. It is best to use ‘1’ .
• ‘SEARCHING’ and the symbol
appears on the display.
• The RFPI code (each base unit has a unique RFPI code) appears on the display and a signal
sounds when the handset has found the base unit.
• Press the Programming key
.
• ‘PIN’ appears on the display.
• Enter the 4-digit PIN code of the base unit in (default PIN code is ‘0000’). Use the number
keypad.
• Press the Programming key
.
• The handset is subscribed to the base unit.
156
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 157
Butler 3055
4.25 Subscribing Butler 3055 handset on another base (other brand/model)
Put the base in subscription mode (see manual of the base). If the base is in subscribing mode,
you have to do the following to subscribe the handset:
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘BASE SUB’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• ‘BASE _‘ appears on the display.
• Enter a number for the base unit to which you would like to subscribe the handset (1-4).
Use the number keypad.
• ‘SEARCHING’ and the symbol appear on the display.
• The RFPI code (each base unit has a unique RFPI code) appears on the display and a signal
sounds once the base unit is found by the handset.
• Press the Programming key
.
• ‘PIN’ appears on the display.
• Enter the 4-digit PIN code of the base unit (default PIN code is ‘0000’). Use the number keypad.
• Press the Programming key
.
• The handset is subscribed to the base unit.
4.26 Subscribing a TOPCOM Butler 300 DECT GAP Headset
Make sure that the base pin-code is set to ‘0000’! See 4.23 for changing the base pin-code.
Press the Paging key
on the base unit for 10 seconds until the Line/charge indicator
on
the base unit starts to blink quickly. The line/charge indicator
will blink quickly for one
minute. During this minute, the base unit is in subscribing mode and you must do the following to subscribe the headset:
- Turn ON the headset by pressing the ON/OFF button until you hear two beep tones. At the
same time the red and green LED will lit ones.
- Remove the rubber cover of the power socket so that the hole of the power socket is free.
Pull out the rubber cover from the headset so that the registration key hole is free also.
- Press the headset registration key. The red LED will flash rapidly.
- If after a few seconds the green LED flashes slowly, the registration is successful.
- If the red LED flashes slowly, the registration is failed. Repeat above procedure and make
sure that the base pin-code is set to ‘0000’!
4.27 Removing subscription of a handset to a base unit
It is possible to cancel subscription of a handset to a base unit. You would do this if a
handset is damaged and has to be replaced by a new one.
cancellation procedure.
• Press the Programming key
• Press the Up or Down key
• Press the Programming key
.
repeatedly until ‘SETTING’ appears on the display.
.
157
ENGLISH
Caution: You can only cancel subscription of another handset, not the handset you are using to do the
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 158
Butler 3055
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Up or Down key
repeatedly until ‘REMOVE HS’ appears on the display.
Press the Programming key
.
‘PIN’ appears on the display.
Enter your 4-digit PIN code in (default PIN code is ‘0000’). Use the number keypad.
Press the Programming key
.
‘REMOVE HS’ appears on the display.
Dial the number of the handset you want to remove (1 –5). Use the number keypad.
Press the Programming key
.
‘REMOVE HS’ appears on the display and the handset is removed
NOT SUB’ appears on the handset removed.
4.28 Selecting a base unit
If your handset is subscribed to several base unit stations (max. 4) , you must select a base unit
because the handset can only communicate with one base unit at a time. There are two possibilities:
4.28.1 Automatic selection
If you set the handset to ‘automatic selection’, the handset will automatically choose the closest
base unit in standby.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘SETTING’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘BASE SEL’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘AUTO’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• ‘SEARCHING’ and the symbol appear on the display.
• A signal sounds once the handset has found a base unit.
4.28.2 Manual selection
If you set the handset to ‘manual selection’, the handset will only choose the base unit you
have set.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘SETTING’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘BASE SEL’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘MANUAL’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• ‘BASE -‘ appears on the display.
• Enter the number of the base unit you want to select (1-4). Use the number keypad.
• Press the Programming key
.
• ‘SEARCHING’ and the symbol appear on the display.
• A signal sounds once the selected base unit has been found.
158
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 159
Butler 3055
Notes :
• Before you can select a base unit, the base unit must be subscribed to the handset first.
• If ‘NOT SUB’ appears on the display, this means the selected base unit does not exist or the handset has
not been subscribed.
4.29 Barring outgoing calls
You can program the handsets to bar calls to certain telephone numbers so that for instance ‘00’
international numbers cannot be called. Up to 5 numbers (of max. 5 digits) can be barred.
To do this, do the following:
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘SETTING’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘BARRING’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• ‘PIN’ appears on the display.
• Enter your PIN code
• Press the Programming key
.
• ‘BAR NUM ’ appears on the display. You are in memory “1. _ _ _ _ _”.
• Press the Up or Down key
to select one of the 5 memories.
• Enter the number (max. 5 digits) to be barred, e.g. 01486.
• Press the Programming key
.
• ‘HS _ _ _ _ _’ (= number on the handset (1-5)) ‘01486’ (= the barred numbers) appear on
the display.
• Enter the numbers of the handsets from which the barred numbers cannot be called.
• e.g. Press the number key 2, 3 and 5. On the display, this will appear: HS _2 3_5 01486
These handsets can no longer dial numbers beginning with ‘01486’.
• Press the Programming key
to confirm your selection.
Repeat the same procedure described above if you would like to bar other numbers (max. 5)!
4.30 Direct Call
By setting a Direct Call number, the phone will automatically take the line and dial out this
number. This function is useful to use the phone as a emergency phone.
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
Press the up or down key until ‘DIRECT’ appears on the display
Press the Programming key
If necessary, delete the existing number by pressing the Delete-key a few times
Enter the direct number
Press the Programming key
4.30.2 Turn the Direct Call function ON/OFF
To turn it ON:
• Press the Programming key
• Press the up or down key until ‘DIRECT’ appears on the display
159
ENGLISH
4.30.1 To program the Direct Call number
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 160
Butler 3055
• Press the mute-key for 2s
• ‘DIRECT ON’ appears on the display
To turn if OFF:
- Quick press the Programming key twice
4.31 Default settings (reset) of the parameters
You can reset the standard (default) settings in the telephone. You need the PIN code to do this.
The default settings are:
Keypad:
Key clicks:
Speaker volume:
Ringer melody:
Ringer volume :
Selection base unit:
Flash time:
not locked
active
level 3
1
5
automatic
100ms
To restore the default settings, do the following:
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘SETTING’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• Press the Up or Down key
repeatedly until ‘RESET’ appears on the display.
• Press the Programming key
.
• ‘PIN’ appears on the display.
• Enter your PIN code.
• Press the Programming key
.
4.32 Complete Reinitialisation of the telephone
This function allows you to completely reinitialise the telephone without requiring your PIN
code. This will delete all Phone Book memory entries, all handsets will be removed, all default
settings will be restored and the default PIN code will be restored to ‘0000’.
Do the following:
• Disconnect the battery in the telephone.
• Keep the ‘*’ key pressed and reconnect the battery until the handset rings continually and
the display lights up. Release the ‘*’ button and press the Programming key
.
• The handset finds the base unit and a signal sounds.
• Briefly press the ‘*’ key.
• ‘RESET ?‘ appears on the display.
• Press the Programming key
to confirm your selection of disconnect the battery to
discontinue the procedure.
• ‘RESETTING‘ appears on the display and a long beep tone sounds.
• ‘NOT SUB‘ appears on the display. The handset is completely reinitialised.
160
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 161
Butler 3055
Afterwards, you must resubscribe all handsets as described in point 4.24! However you no
longer need to set the base unit to subscription mode, because this now happens automatically!
4.33 Setting the handset dialling mode
There are two types of dialling modes:
- DTMF/Tone dialling (the most common)
- Pulse dialling (for older installations)
To change the mode of numeration:
- Press the programming key
- Press the Up or Down key
repeatedly until ‘SETTING’ appears on the display.
- Press the Programming key
- Press the Up or Down key
repeatedly until ‘DIAL MODE’ appears on the display.
- Press the Programming key
- Select ‘TONE’ or ‘PULSE’ by means of the UP and Down key
- Press the Programming key
to confirm
Note: The handset dialling mode is independent from the base (See 7.3)!! To change the dialling mode of
the base telephone you have to use the T/P switch at the bottom of the base.
5 CALLER ID/CLIP
(This service only works when you have a Caller ID/Clip subscription. Contact your telephone
company).
When you receive a call, the telephone number of the caller, the date and time appears on the
handset display. The telephone can receive calls in both FSK and DTMF. If the name is programmed in the Phone Book, the name in the Phone Book is displayed!
You can view the information of an incoming call as follows:
• Press the Up key . The name (if sent by the network or present in the Phone Book memory)
of the caller, the sequence number of the call in the Call List, the date and time of the call
appear on the display.
• Press the Down key . The telephone number of the caller appears on the display.
161
ENGLISH
The telephone can store 30 calls in a Call List that can be reviewed later. The telephone never
stores the same call twice. When the memory is full, the new calls automatically replace the
oldest calls in the memory. The symbol
on the display blinks if the call is not read or not
answered. If the Call List is empty and you press the Up key , three beep tones will sound.
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 162
Butler 3055
5.1. Setting the date and time
When you receive an incoming call and the date and time are not sent together with the
telephone number, this means that the date and the time will not be shown on the display. By
setting the date and time, they will be shown on the display, together with the telephone
number, every time a call comes in !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Press the Programming key
.
Press the Up or Down key
a few times until ‘SETTING’ appears on the display.
Press the Programming key
.
’DATE/TIME’ appears on the display.
Press the Programming key
again.
When ‘YEAR’ appears on the display, enter the 2 last numbers of the year (00=2000,
01=2001, ...) and press the Programming key
to confirm.
When ‘MONTH’ appears on the display, enter the month (01=January, 02=February, ...) and
press the Programming key
to confirm.
When ‘DAY’ appears on the display, enter the day of the month and press the Programming
key
to confirm.
When ‘HOUR’ appears on the display, enter the current hour (in 24h format) and press the
Programming key
to confirm.
When ‘MINUTES’ appears on the display, enter the minutes and press the Programming key
to confirm.
The date and time are now set !
5.2 The Call List
The calls received are stored in the Call List (max. 30 numbers).
• Briefly press the Up key
to view the most recent call.
• The name of the most recent caller appears on the display. If no name is available, ‘NO
NAME’ appears on the display.
• If it is a private number, ‘UNAVAL’ appears on the display.
• The date and time the call was received are linked to each call.
• Briefly press the Down key
to view the telephone number of the call.
• Briefly press the Down key
to browse other numbers on the list.
Notes :
• If neither the Up or Down key
is pressed for 15 seconds, the telephone will return to standby mode.
• After a call is received, the number of the caller remains on the display for 15 seconds after the last ring.
• Caller ID is not available while you are on the line.
5.3 Calling a number from the Call List
• Press the Up key
to go to the Call List
• Press the Up key
to look up the desired call. Press the Down key
to view the telephone
number.
• Once the number is on the display, press the Line key
and the number is dialled automatically.
(The symbols
and ‘EXT’ appear on the display and the call timer starts.)
162
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 163
Butler 3055
5.4 Storing a number from the Call List in the Phone Book
•
•
•
•
•
Press the Up key
to go to the Call List.
Press the Up key
to look up the desired number.
Press the Phone Book key
twice.
‘STORE’ appears on the display.
The number is stored in the Phone Book. If the call was displayed without a name (NO
NAME), you can add a name to this number in the Phone Book afterwards
• The telephone returns to standby-modus.
5.5 Deleting numbers from the Call List
5.5.1 Deleting one number
•
•
•
•
•
•
Press the Up key
to go to the Call List.
Press the Up key
to find the call you would like to delete.
Once this call appears on the display, press the Delete key
.
‘DELETE?’ appears on the display.
Press the Programming key
to confirm your selection or the Delete key
The call is deleted and the next call appears on the display.
to cancel.
5.5.2 Delete all numbers
•
•
•
•
Press the Up key
to go to the Call List.
Keep the Delete key
pressed until ‘DELETE ALL’ appears on the display.
Press the Programming key
to confirm your selection or the Delete key
All calls are deleted.
to cancel.
6 VOICE MAIL INDICATOR
This function only works if you have the voice mail or phone mail service and if the network
sends this indication along with the caller ID (CLIP) information!
When you receive a new message in your voice mail system, the ‘ ’ icon will appear on the
display. Once you have listened to your messages, the ‘ ’ icon will disappear.
7 BASE TELEPHONE OPERATION
You can also make a telephone call by using the base station handsfree speakerphone.
• Press the Handsfree base dialling key
to take the line
• Press the numeric keys on the base to form a telephone number
• Press again the Handsfree base dialling key to end the telephone conversation
7.2 Adjusting the speaker volume
Press the ‘+’ or ‘-’ key
during base handsfree conversation to adjust the speaker volume. If
the speaker volume is too loud there is the possibility that the speaker starts to oscillate (flute
tone). To avoid this, please lower the speaker volume.
163
ENGLISH
7.1 Making a call
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 164
Butler 3055
Caution: The handsfree communication is half duplex which means that if the person on the other side of
the line starts to speak, the microphone is muted, so the person can’t hear you at that time. Please try to
avoid speaking to each other at the same time.
Note: The handsfree speaker volume is different from the answering machine volume!!
7.3 Setting the dial mode for the base
You can set the base dialling mode in Pulse(P) or Tone/DTMF(T) by the switch at the bottom of
the base.
Caution: The base dialling mode is independent from the handset.
To set the handset dial mode please look at §4.34.
7.4 Transfer a call from base to handset
During base handsfree conversation you can transfer the call to any registered handset by
pressing the paging key . The line indicator LED
will start to blink.
• You can take over the line by any registered handset when pressing the line-key
.
• Or press the paging key
again if you don’t want to transfer the call
Note: The handsets will not ring during transfer!!
7.5 Setting the base flash time
You can set the base flash time by the switch at the bottom of the base. You can set it in
100ms or 300ms.
Caution: The base flash time is different from the handset flash time. To set the handset flash time, please
refer to § 4.22.
8 ANSWERING MACHINE
The Butler 3055 has a built-in digital answering machine with a recording capacity of 11 min.
The answering machine can be operated remotely and features the possibility of recording two
outgoing messages (OGM 1 and OGM 2) (maximum of 2 min).
There are 2 possibilities:
- With OGM 1, the caller has the possibility to leave a message
- With OGM 2, only the outgoing message is given without the caller having the
opportunity to leave a message
The max. recording time for each incoming message = 2 min.
An internal voice will state various information, such as day and time of the call, as well as
settings such as VIP code, ringer tones .. The language of the internal voice is stated on the
packaging!
8.1. LED Display
The new message LED
will flash if new messages have been received; the number of
flashes between each long pause indicates how many new calls have been recorded.
If the answering machine is switched off, the On-Off LED
does not light.
164
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 165
Butler 3055
MEMORY FULL-LED is turned on when the internal memory is full and no new messages can be
recorded.
8.2 Base Key Functions
Note:
- The
Key
1
2
keys are at the bottom of the base
&
Stand-by mode
Press key briefly
press key for 2 seconds
1,2
During message
play-back
Play OGM
Playback messages
Record OGM
None
Go to previous message
Pause
3
None
Record memo
Skip message
None
Set volume
4
5
Set volume
speech +ringing
Select OGM
Switch On-Off
Stop
6
Play VIP-code
Set VIP-code
None
7
Set numbers of
ring tones
Set date/time
None
8
Current number of
ring tones
Playback Time
9
None
Delete all messages
None
Delete message or
delete OGM
8.3 Outgoing Messages
Two outgoing messages of 2 minutes can be recorded (OGM1 and OGM2).
• Outgoing message 1 for the answering function and possibility for callers to leave a
message.
• Outgoing message 2 for the answering function without allowing callers to leave a
messages on the machine.
8.3.1 Recording outgoing messages (OGM 1 or OGM 2)
Press the
-key to select the OGM.
A voice will playback the recorded OGM
Press the 1,2 -key for two seconds
Record the outgoing message after the beep
Press the Stop -key to stop recording.
Note: The recording cannot exceed 2 minutes. If no outgoing message is recorded, the prerecorded
outgoing message is used.
8.3.2 Playback the Outgoing Message
To check the outgoing message now set:
• Press the 1,2 key.
Note: To stop playing the welcome note briefly press the Stop
165
-key .
ENGLISH
•
•
•
•
•
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 166
Butler 3055
8.3.3 Select outgoing message
• Press the
key to switch between the 2 outgoing messages.
• The internal voice will confirm the set outgoing message.
Notes:
It is only possible to select an outgoing message if the answering machine is turned on.
If the memory is full, only outgoing message 2 can be selected (only answering without recording
messages)
8.3.4 Erasing the Outgoing Message
If you erase the outgoing message, the default message will be played ‘Please call later’ .
Erase the outgoing message as follows:
• Select the desired outgoing message by pressing the
key.
• Press the 1,2 key to play the outgoing message.
• Keep the
key pressed down when the OGM is played back.
8.4 Turning Answering Machine On/Off
If the answering machine is on, the
-LED will light up and the machine will
automatically pick up the line after a number of rings (see 'Setting Number of Rings').
• Press the
key for 2 secs to switch on the answering machine. A voice confirms the setting
and says which outgoing message is active (OGM 1 or OGM 2).
• Press the
key for another 2 secs to switch off the answering machine. A voice confirms
the setting.
Note: Even if the answering machine is off, the machine will automatically pick up after 10 rings in order to
enable remote activation (see 8.15 Remote operation)
8.5 Setting Number of Rings
The number of rings after which the answering machine will answer calls can be set from 2 – 9
and TS (Toll saver). The standard setting is 3 rings. In Toll saver mode, the machine will answer
after 5 rings if there are no new messages, and after 2 rings if there are new messages. If there
are no new messages and you call your machine to check your messages remotely (see 8.15
Remote operation), you can hang up after the 2nd ring. You do not need to pay connection
fees and you know that you do not have any new messages.
•
•
•
•
Briefly press the
key. A voice will state the current number of rings.
Press the
key for 2 secs to set the number of ringing tones.
Press the
or
key to change the current number of rings.
Confirm the setting by pressing the
key. The current ring setting is confirmed by the
internal voice.
Notes:
• If you do not press any keys for 3 seconds, the machine will revert back to the answering machine menu,
without changing the settings.
• If there is a loss of power in the base, the number of rings will revert to 3.
8.6 Checking Number of Rings
• Press the
key briefly.
• The internal voice will state the number of rings set.
166
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 167
Butler 3055
8.7 Setting Day and Time
The day and time setting of the answering machine is independent of the telephone
component. The day and time of each call is registered and announced during play-back. The
format of the hour depends on the language of the internal voice. e.g. English is in 12-hour
format and German is in 24-hour format.
Programming the day and time:
• Keep the
-key pressed down for 2 secs.
• The internal voice will ask you to set the day.
• Press a few times on
or
keys to set the day. The internal voice states the current
settings.
• Press the
key to confirm the day.
• The internal voice will ask you to set the hour.
• Press a few times on
or
keys to set the hour.
• Press the
key to confirm the hour.
• The internal voice will ask you to set the minutes.
• Press a few times on
or
keys to set the minutes.
• Press the
key to confirm the minutes.
The complete day and time setting is then repeated for confirmation.
Notes:
• If you do not press any keys for 8 seconds, the previous day/time setting is saved and the machine
automatically exits the day/time setting mode.
• When you use the machine for the first time and have not yet set the day/time, no day/time registration
of incoming messages is recorded.
• If there is a loss of power to the base, the day/time must be re-entered.
8.8 Checking Day/Time
• Press the
setting.
key to announce the day/time. The internal voice will say the current day/time
8.9 Programming the VIP Code
The VIP code is a 3-digit code used to operate the machine remotely (see Remote Operation).
The VIP code is set to '321' by default.
Note: If there is a loss of power to the base, the VIP code will revert to '321'.
•
•
•
•
Keep the
- key pressed down for 2 secs to change the VIP code.
The internal voice asks you to set the VIP code and says the first number.
Press a few times on
or
keys to set the first number of the VIP code.
Press the de
key to confirm the first number. The internal voice says the current set
2nd digit of the VIP code.
• Press a few times on
or
keys to set the second digit of the VIP code.
• Press the key
to confirm the second number. The internal voice says the current set 3rd
digit of the VIP code.
167
ENGLISH
8.9.1 Changing the VIP Code
HANDL. B3055_scan.qxd
08-05-2003
16:37
Page 168
Butler 3055
• Press a few times on
or
keys to set the third digit of the VIP code.
• Press the de
key to confirm the VIP code. You will hear a long beep. The internal voice
says the new VIP code for confirmation.
Note: If you do not press any keys for 8 seconds, the previous VIP code is saved and the machine
automatically exits the VIP setting mode.
8.9.2 Checking the VIP Code
• Press the
key to play the VIP code. The internal voice says the current VIP code.
8.10 Operation
If a call is received and the answering machine is turned on, the answering machine will automatically pick up the line after the set number of rings. If
• outgoing message 1 has been selected, it will be played. After the outgoing message, a beep
will be heard and the caller can leave a message (of a max. 3 minutes).
• Outgoing message 2 has been selected, it will be played. After the beep, the line will
automatically be disconnected. The caller does not have the possibility to leave a message.
Note: If, during pick-up, nothing is said for 8 seconds, the line will be automatically disconnected.
8.11 Recording a Memo
With the Butler 3055, you can record memos. These memos are considered an incoming
message that can be picked up later by the user. The max. recording time for a memo is
2 minutes.
• Press the key for 2 seconds. After the beep, say your memo.
• Press the Stop -key to stop recording.
8.12 Playback of Incoming Messages and Memos
• Press the
key to play the messages and memos.
• An internal message tells you how many messages there are (total) and how many new
(unheard) messages.
• The messages are played one at a time. If there are new messages, only the new messages
(those that have not been heard) are played.
• For each message, the internal voice says the day and time the message was recorded
• During playback, you can:
- go to the beginning of the current message by pressing the
key once.
- go to the previous message by pressing the
key twice.
- stop playback by pressing the Stop
key .
- interrupt playback by pressing the Pause key
. Press the Pause key
again to restart
playback.
- go to the next message by pressing the
key.
8.13 Erasing Messages
8.13.1 Erasing Messages One at a Time during Playback
Start message playback as explained above.
• When the message to be erased starts playing, press the delete
key for 2 secs
• During erase the internal voice will tell you that the message is being erased.
• The machine will start playing the next message.
168
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 169
Butler 3055
8.13.2 Erase all messages
One can also erase all heard messages at one time. This erases only the messages that have
already been heard. New messages are not erased.
• Press the delete
key for 2 secs.
• The internal voice confirms that the messages have been erased by saying how many new
(unheard) messages there are.
8.14 Memory Full
If the memory is full, MEMORY FULL-LED will flash. If the answering machine is turned on and
a call comes in, the machine will automatically play OGM 2 (answering machine function
without recorded caller message).
When listening to the messages, the internal voice will say that the memory is full and then
play back the messages.
• Erase all the messages after listening to them.
• The memory is free again.
8.15 Remote Operation
The answering machine can only be operated remotely using a tough-tone phone (DTMF tone
selection system).
• Call your machine.
• The answering machine picks up the line, you hear the outgoing message and a beep.
• After the beep, slowly dial the VIP code (default 321).
• You will hear two short beeps for confirmation.
• Enter the next codes to use the desired function:
a) Listening to Messages
• Press ‘2’ (listen to messages). The answer machine will play the messages.
During playback, you have the following options:
• Press ‘2’ to stop playback.
• Press ‘2’ to restart playback.
• Press ‘3’ to go to the next message.
• Press ‘1 1' to go to the previous message.
• Press ‘1’ to repeat the current message.
• Press ‘6’ to stop playback.
• Press ‘7’ to erase the current message.
After listening to all messages, press ‘0’ to erase all messages.
c) Playing Outgoing Message
• Press ‘4’ to play the current outgoing message.
d) Recording Outgoing Message
• Press ‘9’ to select OGM 1 or OGM 2.
• Press ‘5’ to start recording
• A beep will indicate that you can start recording.
169
ENGLISH
b) Erasing All Old Messages
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 170
Butler 3055
• Say your message.
• Press ‘6’ to stop recording.
Note: Recording will be automatically interrupted after 2 minutes.
e) Turning Answering Machine On/Off
• Press the '9 ' key to switch on the answering machine.
• Press the '8' key to turn off the answering machine.
f) Ending Remote Operation
If you want to end remote operation, press ‘6’.
8.16 Turning Answering Machine On Remotely
If
•
•
•
•
•
•
the answering machine is switched off, you can turn it on remotely.
Call your machine.
The machine will pick up automatically after 10 rings and play outgoing message 2.
Dial the VIP code (default 321) slowly during the message plays.
Press the '9' key.
The internal voice will say that the answering machine has been turned on.
Press ‘6’ to stop operation.
170
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 171
Butler 3055
9 TROUBLE SHOOTING
No tone
The icon
flashes
Base or handset
do not ring
Tone is good, but
there is no
communication
Telephone does not
react to pressing
the keys
Flash (R) Key does
not work
Possible cause
Batteries uncharged
Handset turned OFF
Telephone cord badly
connected
The line is occupied
by another handset
Handset out of range
The base has no power
supply
The handset is not
registered to the base
The ringing volume is
zero or low
The dialling mode is
wrong
Solution
Check the position of the
batteries
Recharge the batteries
Turn ON the handset
Check the telephone
cord connection
Wait until the other handset
hangs up
Bring the handset closer to
the base
Check the mains connection
to the base
Register the handset to the
base
Adjust the ringing volume
Adjust the dialling mode
(pulse/tone)
Manipulation error
Remove the batteries and
but them back in place
Keypad lock ON
Wrong Flash time
Turn OFF the Keypad Lock
Change the flash time
ENGLISH
Symptom
No display
171
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 172
Butler 3055
10 TOPCOM WARRANTY
• This equipment comes with a 24-month warranty. The warranty will be honoured on
presentation of the original bill or receipt, provided the date of purchase and the unit type
are indicated.
• During the time of the warranty Topcom will repair free of charge any defects caused by
material or manufacturing faults. Topcom will at its own discretion fulfil its warranty
obligations by either repairing or exchanging the faulty equipment.
• Any warranty claims will be invalidated as a result of intervention by the buyer or unqualified
third parties.
• Damage caused by inexpert treatment or operation, and damage resulting from the use of
non-original parts or accessories not recommended by Topcom is not covered by the
warranty.
• The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and
fire, nor does it apply if the unit numbers on the equipment have been changed, removed or
rendered illegible.
Note: Please do not forget to enclose your receipt if you return the equipment
11 TECHNICAL CHARACTERISTICS
• Standard:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Frequency range:
Number of channels:
Modulation:
Speech coding:
Emission power:
Range:
Base power supply:
Handset Batteries:
Handset autonomy:
Talk time:
Charging time:
Normal conditions of use:
Dialling mode:
DECT ( Digital Enhanced Cordless
Telecommunications )
GAP ( Generic Access Profile )
1880 MHZ to 1900 MHz
120 duplex channels
GFSK
32 kbit/s
10 mW ( average power per channel )
300 m in open space /50 m maximum inhouse
220 V / 50 Hz for the base
2 rechargeable batteries AAA, NiMh 600mAh
100 hours in standby
8 hours
6-8 hours
+5 °C to +45 °C
Pulse / Tone
172
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 173
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 174
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 175
HANDL. B3055_scan.qxd
5/5/03
10:44 pm
Page 176
www.topcom.net
U8006068
Download PDF