Manual_RHT_1
RHT-1
CZ
EN
Palackého 493
769 01 Holešov, Všetuly,CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: [email protected]
Web: www.elkoep.com
RO
PL
HU
RU
Varování!
Varovanie!
Warning!
Avertizare!
Přístroj je konstruován pro připojení do
1-fázové sítě střídavého napětí a musí
být instalován v souladu s předpisy a
normami platnými v dané zemi. Připojení musí být provedeno na základě
údajů uvedených v tomto návodu. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může
provádět pouze osoba s odpovídající
elektrotechnickou kvalifikací, která se
dokonale seznámila s tímto návodem a
funkcí přístroje. Pro správnou ochranu
přístroje musí být předřazen odpovídající jistící prvek. Před zahájením instalace
se bezpečně ujistěte, že zařízení není
pod napětím a hlavní vypínač je v poloze “VYPNUTO”. Neinstalujte přístroj ke
zdrojům nadměrného elektromagnetického rušení. Správnou instalací přístroje
zajistěte dokonalou cirkulaci vzduchu
tak, aby při trvalém provozu a vyšší okolní teplotě nebyla překročena maximální
dovolená pracovní teplota přístroje. Pro
instalaci a nastavení použijte šroubovák
šíře cca 2 mm. Mějte na paměti, že se
jedná o plně elektronický přístroj a podle
toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá
na předchozím způsobu transportu,
skladování a zacházení. Pokud objevíte
jakékoliv známky poškození, deformace,
nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u
prodejce. Výrobek je možné po ukončení
životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skládku.
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie
do 1-fázovej siete striedavého napätia
a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej
krajine. Pripojenie musí byť urobené
na základe údajov uvedených v tomto
návode. Inštaláciu, pripojenie, nastavenie a obsluhu môže robiť iba osoba s
odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá sa dokonale zoznámila
s týmto návodom a funkciou prístroja.
Pre správnu ochranu prístroja musí byť
predradený odpovedajúci istiaci prvok.
Pred zahájením inštalácie sa uistite, že
zariadenie nie je pod napätím a hlavný
vypínač je v polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj k zdrojom nadmerného
elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistíte dokonalú
cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalej
prevádzke a vyššej okolitej teplote nebola prekročená maximálna dovolená
pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite skrutkovač
o šírke cca 2 mm. Majte na pamäti, že
sa jedná o plne elektronický prístroj a
podľa toho tiež k montáži pristupujte.
Bezproblémová funkcia prístroja je tiež
závislá na predchádzajúcom spôsobe
transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky
poškodenia, deformácie, nefunkčnosti
alebo chýbajúci diel, neinštalujte tento
prístroj a reklamujte ho u predajcu. Výrobok je možné po ukončení životnosti
demontovať, recyklovať, prípadne uložiť
na zabezpečenú skládku.
Device is constructed for connection for
1-phase main alternating -current voltage and must be installed according to
norms valid in existing state. Connection
according to the details in this direction.
IInstallation, connection, setting and
servicing should be installed by qualified electrician staff only, who learn
this instruction and functions of device.
For right device protection should be
fronted-end certain element. Before
installation the main switch must be in
position “OFF” and the device should be
de-energized. Don´t install the device
to sources of excessive electro-magnetic interference. By correct installation
ensure ideal air circulation so in case
of permanent operation and higher
ambient temperature the maximal operating temperature of the device is not
exceeded. For installation and setting
use screw-driver cca 2 mm. The device
is fully-electronic - installation should
be carried out according to this fact.
Non-problematic function depends also
on the way of transportation, storing
and handling. In case of any signs of destruction, deformation, non-function or
missing part, don´t install and claim at
your seller After its lifetime it is possibe
to dismount it , recycle, or store at protected waste dump
Dispozitivul este constituit pentru a fi legat la reţea de curent alternativ trifazat şi
trebuie instalat conform instrucţiunilor şi a
normelor valabile în ţara respectivă. Instalarea, racordarea, exploatarea o poate face
doar persoana cu calificare electrotehnică,
care a luat la cunoştinţă modul de utilizare
şi cunoaşte funcţiile dispozitivului.Dispozitivul este prevăzut cu protecţie împotriva
vârfurilor de supratensiune şi a întreruperilor din reţeaua de alimentare. Pentru
asigurarea acestor funcţii de protecţie trebuie să fie prezente în instalaţie mijloace de
protecţie compatibile de nivel înalt (A,B,C)
şi conform normelor asigurată protecţia
contra perturbaţiilor ce pot fi datorate de
dispozitivele conectate (contactoare,motoare, sarcini inductive). Înainte de montarea dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia
nu este sub tensiune şi întrerupă- torul
principal este în poziţia „DECONECTAT” Nu
instalaţi dispozitivul la instalaţii cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea
corectă a dispozitivului asiguraţi o circulaţie
ideală a aerului astfel încât, la o funcţionare
îndelungată şi o temperatură a mediului
ambiant mai ridicată să nu se depăşească
temperatura maximă de lucru a dispoztivului. Pentru instalare folosiţi şurubelniţa de
2 mm. Aveţi în vedere că este vorba de un
dispozitiv electronic şi la montarea acestuia
procedaţi ca atare.Funcţionarea fără probleme a dispozitivului depinde şi de modul
în care afost transportat, depozitat. Dacă
descoperiţi existenţa unei deteriorări, deformări, nefuncţionarea sau lipsa unor părţi
componente, nu instalaţi acest dispozitiv şi
reclamaţi-l la vânzător.Dispotitivul poate
fi demontat după expirarea perioadei de
exploatare, reciclat şi după caz depozitat
în siguranţă.
Technické parametry
Technické parametre
Technical parameters
Funkce:
Napájecí svorka:
Příkon:
Napájecí napětí:
Tolerance napájecího napětí:
Měřicí obvod:
Rozsah teploty:
Rozsah vlhkosti:
Hystereze teploty:
Hystereze vlhkosti:
Senzor:
Indikace poruchy:
Přesnost:
Přesnost nastavení (mech.):
Dlouhodobá stabilita vlhkosti: typicky < 0.8% / rok
Výstup:
Počet kontaktů:
Jmenovitý proud:
Spínaný výkon:
Spínané napětí:
Indikace výstupu:
Mechanická životnost:
Elektrická životnost:
Další údaje:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
svisle se správnou orientací
Upevnění:
Krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Průřez připojovacích vodičů
(mm2):
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:
Funkcia:
Napájacie svorky:
Príkon:
Napájacie napätie:
Tolerancia nap. napätia:
Merací obvod:
Rozsah teploty:
Rozsah vlhkosti:
Hysterézia teploty:
Hysterézia vlhkosti:
Senzor:
Indikácia poruchy:
Presnosť:
Presnosť nastavenia (mech.):
Dlhodobá stabilita vlhkosti:
typicky < 0.8% / rok
Výstup:
Počet kontaktov:
Menovitý prúd:
Spínaný výkon:
Spínané napätie:
Indikácia výstupu:
Mechanická životnosť:
Elektrická životnosť:
Ďalšie údaje:
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Elektrická pevnosť:
Pracovná poloha: zvisle so
správnou orientáciou
Upevnenie:
Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez pripojovacích vodičov
(mm2):
Rozmer:
Hmotnosť:
Související normy:
Function:
Supply terminals:
Input:
Supply voltage:
Tolerance of supply voltage:
Measuring circuit:
Temperature range:
Humidity range:
Temperature hysterisis:
Humidity hysterisis:
Sensor:
Indication of sensor´s fault:
Accuracy:
Setting accuracy (mech.):
Long-term stability of humidity: typical < 0.8% / year
Output:
Number of contacts:
Rated current:
Switched output:
Switched voltage:
Output indication:
Mechanical life:
Electrical life:
Other data:
Operational temperature:
Storing temperature:
Electrical strengh:
Operational position:vertical,
with correct orientation
Mounting:
Protection degree:
Overvoltage category:
Pollution degree:
Profile of connecting wires
(mm2):
Dimensions:
Weight:
Applicable standards:
Parametrii tehnici
Dane techniczne
Hygro-termostat
Hygro-termostat
Hygro-thermostat
Higro-termostat
Hygro-termostat
Hygro-termosztát
Гигро-термостат
Ważne!
Figyelmeztetés!
Aparat kontruowany jest dla podłączenia do sieci 1-fazowej z napięciem zmiennym i musi być instalowany zgodnie
z dyrektywami i normami aktualnymi
dla danego kraju. Podłączenie musi
być wykonane na podstawie danych
zaznaczonych w tej instrukcji. Instalację,
podłaczenie, ustawienie i obsługę może
wykonywać tylko osoba z odpowiednią
kwalifikacją elektrotechniczną, która
zapoznała się dokładnie z instrukcją i
funkcją aparatu. Dla prawidłowej ochrony aparatu musi byc przed aparatem
zainstalowany odpowiedni element
zabezpieczający. Przed rozpoczęciem
instalacji upejnij się, że urządzenie nie
jest pod napięciem i główny wyłącznik
jest w pozycji “WYŁĄCZONY”. Nieinstaluj aparat obok silnych żródeł zakłóceń
elektromagnetycznych.
Prawidłową
instalacją zapewnicie dla aparatu naturalną cyrkulację powietrza potrzebną
zwłaszcza przy większych temperaturach otoczenia, długotrwałej pracy,
itd. Dla instalacji i ustawienia stosujcie
śrubokręt o szerokości cca 2 mm. Pamiętajcie, że ten aparat jest elektroniczny i
wg tego postępujcie podczas montażu.
Bezproblemowa funkcja aparatu zależna jest od wcześniejszego sposobu
transportu, składowania i obsługi. Jeżeli
odkryjecie odnajdziecie jakiekolwiek
poszkodzenie, deformację, niefunkcyjność lub brakującą część, nieinstalujcie
ten aparat i natychmiast reklamujcie w
punkcie spzedaży. Produkt można po
ukończeniu demontować i recyklować
lub składować na z odpowiednim zabezpieczeniem.
Műszaki
paraméterek
3661-02VJ-056 Rev.: 3 A4
SK
Az eszköz egyfázisú egyenfeszültségû
(24V), vagy váltakozó feszültségû
(24-230V) hálózatokban történõ
felhasználásra készült, felhasználásakor
figyelembe kell venni az adott ország ide
vonatkozó szabványait. A jelen útmutatóban található mûveleteket (felszerelés, bekötés, beállítás, üzembe helyezés)
csak megfelelõen képzett szakember
végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék mûködésével. Az eszköz megfelelõ védelme
érdekében bizonyos részek elõlappal
védendõk. A szerelés megkezdése elõtt
a fõkapcsolónak “KI” állásban kell lennie,
az eszköznek pedig feszültség mentesnek.Ne telepítsük az eszközt elektromágnesesen túlterhelt környezetbe. A
helyes mûködés érdekében megfelelõ
légáramlást kell biztosítani. Az üzemi
hõmérséklet ne lépje túl a megadott
mûködési hõmérséklet határértékét,
még megnövekedett külsõ hõmérséklet,
vagy folytonos üzem esetén sem. A
szereléshez és beállításhoz kb 2 mm-es csavarhúzót használjunk. Az eszköz
teljesen elektronikus - a szerelésnél ezt
figyelembe kell venni. A hibátlan mûködésnek úgyszintén feltétele a megfelelõ
szállítás raktározás és kezelés. Bármely
sérülésre, hibás mûködésre utaló nyom
vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne
helyezze üzembe a készüléket, hanem
jellezze ezt az eladónál. Az élettartam
leteltével a termék újrahasznosítható,
vagy védett hulladékgyûjtõben elhelyezendõ.
Технические
параметры
Внимание!
Устройство
предназначено
для
подключения к 1-фазной сети
переменного напряжения, должно
быть установлено в соответствии с
указаниями и нормами, действующими
в стране использования. Монтаж,
подключение,
настройку
и
обслуживание может проводить
специалист
с
соответственной
электротехнической квалификацией,
который
внимательно
изучил
эту инструкцию применения и
функции изделия. Для правильного
функционирования устройства при
монтаже необходима дополнительная,
нормативно обеспеченная защита.
Перед монтажом необходимо проверить
не находится ли устанавливаемое
оборудование под напряжением,
а основной выключатель должен
находится в положении “Выкл.” Не
устанавливайте реле возле устройств
с
электромагнитным излучением.
Для правильной работы изделие
необходимо обеспечить нормальной
циркуляцией воздуха таким образом,
чтобы при его длительной эксплуатации
и повышении внешней температуры не
была превышена допускаемая рабочая
температура. При установке и настройке
изделия
используйте
отвертку
шириной до 2 мм. Монтаж должен
производиться, учитывая, что речь идет
о полностью электронном устройстве.
Нормальное
функционирование
изделия также зависит от способа
транспортировки, складирования и
обращения с изделием. Если обнаружите
признаки повреждения, деформации,
неисправности или отсутствие детали
- не устанавливайте это изделие, а
предявите к рекламации продавцу.
По окончании срока использования
изделия, необходимо с ним поступать
как с электронным отходом.
RHT-1
hygro - termostat / hygro-thermostat
Funcţii:
Funkcje:
Funkció:
Функции:
A1 - A2
Terminale de alimentare:
Zaciski zasilania:
Tápfeszültség csatlakozók: Клеммы питания:
1 VA
Intrări:
Pobór mocy:
Teljesítményfelvétel:
Приводимая мощность:
24 - 240V AC / DC (AC 50-60Hz)
Tensiunea de alimentare:
Napięcie zasilania:
Tápfeszültség:
Напряжение питания:
-15%; +10%
Допуск напряжения :
Tol. la tensiunea de alimentare: Tolerancja napięcia zasilania: Tápfeszültség tűrése:
Obwód pomiaru:
Mérés
Округ замера
Măsurări
0..+60°C
Hőmérséklet tartomány:
Температурный диапазон:
Domeniul de temperatură: Zakres temperatury:
50..90%
Zakres wiłgotności:
Páratartalom tartomány:
Диапазон влажности:
Domeniul de umiditate:
2.5°C
Histereza temperatury:
Hőmérséklet hiszterézis:
Гистерезис температуры:
Temperatura hysterisis:
4%
Histereza wiłgotności:
Páratartalom hiszterézis:
Гистерезис влажности:
Umiditatea hysterisis:
interní / internal / внутренний
Czujnik:
Szenzor:
Датчик:
Senzor:
blikáním červené LED / red LED flashing
Sygnalizacja awarii:
Szenzorhiba jelzése:
Индикация ошибки датчика:
Indicator avarie senzor:
Dokładności:
Pontosság
Точность
Precizie:
5%
Reglarea preciziei (mecanic): Dokładność ustawienia (mech.): Beállítási pontosság (mech.): Точность настроек(механич.):
typicky < 0.8% / rok /
Sens. pe termen lung al
Długotrwała stabilność wił- Azonos párat. érések közötti Длительная устойчивость
typical < 0.8% / year
umidităţii: tipic < 0.8% /an gotności:normal < 0.8%/rok eltérés: eltérés<0.8%/évente влажн.: обычно < 0.8% /год
Kimenet
Выход
Ieşire:
Wyjście:
Kontaktusok száma:
Кол-во контактов:
Nr. de contacte:
1x spínací /NO/ включающий (AgSnO2)
Ilość styków:
Névleges áram:
Номинальный ток:
Amperaj:
Prąd znamionowy:
16A / AC1, 10A / 24V DC
Megszakítási képesség:
Коммутируемая мощность:
Contact la ieşire:
Moc łączeniowa:
4000 VA / AC1, 300W / DC
Kapcsolási feszültség:
Коммутируемое напряжение:
Tensiunea de contactare:
Napięcie łączeniowe:
250V AC1 / 24V DC
Kimenet visszajelzése:
Индикация выхода:
Indicator de ieşire:
Sygnalizacja wyjścia:
svítí červená LED / red LED shines
Mechanikai élettartam:
Механическая жизненность:
Viaţa mecanică:
Trwałość mechaniczna:
3 x 107
Elektromos élettartam (AC1): Элетрическая жизненность:
Viaţa electrică:
Trwałość łączeniowa:
0.7 x 105
Egyéb információk
Другие данные
Alte date:
Inne dane:
Működési hőmérséklet:
Рабочая температура:
Temperatura de operare:
Temperatura pracy:
-20..+60°C
Температура складирования:
Temperatura de stocare:
Temperatura składowania: Tárolási hőmérséklet:
-30..+70°C
Elektromos szilárdság:
Электическая прочность:
Electrical strengh:
Napięcie izolacji:
2.5 kV (napájení - výstup / supply-output)
Beépítési helyzet: függőle- Рабочее положение:вертикал.
Poziţia de operare:
Pozycja pracy: pionowo z
svisle se správnou orientací /
ges, levegőáramlás miatt
с правильной ориентацией
vertical, cu orientarea corectă prawidłową kierunkiem
vertical, with correct orientation
Szerelés:
Крепление:
Montare:
Mocowanie:
DIN lišta / DIN rail / ДИН рейка EN60715
Védettség:
Защита:
Gradul de protecţie:
IP obudowy:
IP40 z čel.panelu,IP10svorky/IP40 from front panel, IP10 terminals
Túlfeszültségi kategória:
Категория перенапряжения:
Categoria de supratensiune: Kategoria przepięć:
III.
Szennyezettségi fok:
Степень загрязнения:
Categoria de poluare:
Stopień zanieczyszczenia:
2
2
2
Grosimea conductorului
Przekrój podłączanych przew. Max. vezeték méret (mm ): Диаметр проводов (mm ):
max. 2 x 2.5, max. 1 x 4
(mm2):
(mm2):
s dutinkou / with sleeve max. 1 x 2.5, max. 2 x 1.5
90 x 17.6 x 64 mm
Méretek:
Размеры:
Dimensiuni:
Wymiary:
70g
Tömeg:
Вес:
Greutate:
Waga:
EN 60730-2-9, EN 61010-1
Szabványok:
Нормы соответствия:
Standarde aplicate:
Normy:
.
-1-
Charakteristika / Charakteristika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика
CZ
- hygro/termostat pro hlídání a regulaci relativní vlhkosti - rozsah 50..90% a teploty - rozsah 0..+60°C
- možnost nastavení osmi podmínek sepnutí kontaktu a funkce trvale zapnuto/trvale vypnuto
- senzor je součástí přístroje - určeno pro měření v rozvaděčích
- funkce kontroly senzoru (poškození, zarušení)
- pevně nastavená hystereze teploty na 2.5°C a vlhkosti na 4%
- napájecí napětí AC / DC 24-240 V
- výstupní kontakt 1 x spínací 16A / 250V AC1
- v provedení 1 - modul, upevnění na DIN lištu
SK
- hydro/termostat pre kontrolu a reguláciu relatívnej vlhkosti - rozsah 50..90% a teploty - rozsah 0..+60°C
- možnosť nastavenia ôsmich podmienok zopnutia kontaktu a funkcie trvalo zapnuté/trvalo vypnuté
- senzor je súčasťou prístroja - určené pre meranie v rozvádzačoch
- funkcia kontroly senzoru (poškodenie, rušenie)
- pevne nastavená hysterézia teploty na 2.5°C a vlhkosti na 4%
- napájacie napätie AC / DC 24-240 V
- výstupný kontakt 1 x spínací 16A / 250V AC1
- v prevedení 1 - modul, upevnenie na DIN lištu
EN
- Hygro-thermostat for temperature monitoring and regulation in range 0... +60°C and relative humidity monitoring and regulation
in range 50...90%
- possibility of setting of up to 8 conditions for contact switching and function permanently ON/OFF
- sensor is a part of the device - designated for measuring in switchboards
- Function of sensor control (damage, disturbances...)
- fixed setting of temperature hysteresis at 2.5°C and humidity at 4%
- output state is indicated by red LED
- supply voltage AC/DC 24-240V
- utput contact 1x changeover 16A/250 V AC1
- in 1 module type, mounting onto a DIN rail
RO
- Higro-thermostat pentru monitorizarea temperaturii şi reglarea acestuia între 0... +60°C şi monitorizarea umidităţii relative,
reglarea acesteia între 50...90%
- Posibilatate de setare până la 8 condiţii pentru comutarea contactului şi funcţionarea permanentă ON/OFF
- Senzorul este inclus în dispozitiv - desemnat pentru masurarea în cutia electrică
- Funcţie de control al senzorului (avarie, perturbaţii...)
- Reglarea fi xă de temperatură la 2.5 °C şi umiditate la 4%
- Starea ieşiri este indicat de LED roşu
- Tensiunea de alimentare AC/DC 24-240V
- Contact ieşire 1x contac comutator 16A/250 V AC1
- Mărime de un modul, montabil pe şină DIN
PL
- hydro/termostat dla nadzorowania i regulacji relatywna wilgotność - zakres 50..90% i temperatury - zakres 0..+60°C
- możliwość ustawienia 8 warunków przełączenia styku i funkcje trwałego włączenia/wyłączenia
- czujnik jest częścią aparatu - przeznaczone do pomiaru w szafach rozdzielczych
- funkcja kontroli czujnika (uszkodzenie, zakłócenie)
- histereza temperatury 2.5°C i histereza wilgotności 4%
- napięcie zasilania AC / DC 24-240 V
- styk wyjściowy 1 x zwierny 16A / 250V AC1
- w wykonaniu 1 - moduł, mocowanie na szynę DIN
HU
- A hygro-termosztát 0... +60°C hőmérséklet tartományon belül mér relatív páratartalmat 50...90% határok között.
- 8 különböző kimeneti funkció állítható be az eszközön, valamint folyamatos ON / OFF
- az eszköz tartalmazza az érzékelőt
- rendelkezik érzékelőellenőrzési funkcióval (sérült érzékelő...)
- fixen beállított hőmérséklet hiszterézis 2.5°C és páratartalom hiszterézis 4%
- a kimenet állapotát piros LED jelzi vissza
- tápfeszültsége AC/DC 24-240V
- kimeneti váltókontaktus terhelhetősége 16A/250V AC1
- 1 modul széles, DIN sínre szerelhető
RU
- гигро-термостат преднозначен для контроля и регуляции температуры - диапазона 0.. +60 °C и относительной
влажности - диапазона 50.. 90%
- возможность настройки 8 условий замыкания контактов и функции постоянно включено / постоянно выключено
- датчик входит в состав устройства - предназначен для замера в распределительных щитах
- функция контроля датчика от повреждения, помеяи, итд.
- преднастроенный гестерзис температуры на 2.5 °C и влажности на 4%
- индикация состояния выхода - мультифункциональный красный LED
- напряжение питания AC/DC 24-240 V
- выходной контакт 1x коммутац. 16A / 250 V AC1
- в исполнении 1 - МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leirás / Описание
1
2
9
3
4
1 Výstupní kontakty
Výstupné kontakty
Output contacts
Contacte de ieşire
Styki wyjściowe
Kimeneti csatlakozó
Выходные контакты
2 Ventilační otvory horní
Ventilačné otvory horné
Ventilative upper oppenings
Deschidere de aerisire
Górne otwory wentylacyjne
Szellőzők nyitása
Верхние вентиляционные отверстия
3 Indikace výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicarea de ieşire
Sygnalizacja wyjścia
Kimenet jelzése
Индикация выхода
4 Nastavení funkce
Nastavenie funkcie
Function setting
Setarea funcţiei
Ustawienie funkcji
Funkció beállítás
Настройка функций
5 Nastavení teploty
Nastavenie teploty
Temperature setting
Setarea temeraturi
Ustawienie temperatury
Hőmérséklet állítás
Настройка температуры
5
6
7
6 Nastavení vlhkosti
Nastavenie vlhkosti
Humidity setting
Setarea umudităţii
Ustawienie wilgotności
Páratartalom beállítása
Настройки влажности
7 Ventilační otvory dolní
Ventilačné otvory dolné
Ventilative lower opennings
Deschidere de aerisire
Dolne otwory wentylacyjne
Szellőzők zárása
Нижние вентиляционные отверстия
8 Svorky napájecího napětí
Svorky napájacieho napätia
Supply voltage terminals
Terminal de alimentare la
Zaciski napięcia zasilania
Tápfesz. csatlakozók
Клеммы питания
9 Indikace napájecího napětí
Indikácia napájacieho napätia
Indication of supply voltage
Indicator de alimintare
Sygnalizacja napięcia zasilania
Tápfeszültség kijelzése
Индикация питания
8
Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема
Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiuni / Podłączenie / Bekötés / Подключение
-2-
Funkce / Funkcie / Function / Funcţionare / Funkcje / Funkció / Описание функции
CZ
Jedná se o přístroj určený pro hlídání parametrů prostředí (tj. teploty a relativní vlhkosti) v rozvaděčích. Přístroj umožňuje nastavení
osmi podmínek sepnutí kontaktu, čímž je použitelný pro různé
typy zátěží (např. ventilátor, topení, klimatizace, vysoušecí jednotky,..). Při praktické aplikaci je nutné počítat s tím, že hystereze se
zvětšuje o setrvačnost měřených veličin mezi senzorem a okolním
prostředím.
Přístroj je vybaven kontrolou senzoru. Při poškození senzoru, překročení povolených mezí (pro teplotu -30°C a +80°C; pro vlhkost
5% a 95%) nebo chybovosti vnitřní komunikace větší než 50%
(způsobené např. vysokým okolním rušením) dojde k rozepnutí
kontaktu a indikaci poruchy senzoru červenou LED. Porucha senzoru se nevyhodnocuje a nemá vliv ve funkci trvale zapnuto (ON)
a trvale vypnuto (OFF).
Pro správnou instalaci nainstalujte výrobek vždy tak, aby šipky
na krabičce vždy směřovaly nahoru. Ventilační otvory nesmí být
zakryté!
Zvolená
funkce
Relé sepne pokud platí
podmínky
A
T > Tset nebo RH > RHset
B
T < Tset nebo RH > RHset
C
T > Tset nebo RH < RHset
D
T < Tset nebo RH < RHset
E
T < Tset a RH < RHset
F
T > Tset a RH < RHset
G
T < Tset a RH > RHset
H
T > Tset a RH > RHset
ON
OFF
relé trvale sepnuto
relé trvale rozepnuto
relé sepne pokud je teplota nebo vlhkost větší než nastavená mez, relé rozepne pokud je teplota a vlhkost pod nastavenou mezí; např. sepnutí
ventilátoru, hlášení chyby
relé sepne pokud je teplota menší nebo vlhkost větší než nastavená mez, relé rozepne pokud je teplota větší a vlhkost menší než nastavená
mez; např. spínání topného tělesa
relé sepne pokud je teplota větší nebo vlhkost menší než nastavená mez, relé rozepne pokud je teplota menší a vlhkost větší než nastavená mez;
např. spínání chladící jednotky s přivlhčováním
relé sepne pokud je teplota nebo vlhkost menší než nastavená mez, relé rozepne pokud je teplota a vlhkost větší než nastavená mez; např.
hlášení chyby, spínání topné jednotky s přivlhčováním
relé rozepne pokud je teplota nebo vlhkost větší než nastavená mez, relé sepne pokud je teplota a vlhkost pod nastavenou mez, inverzní funkce
k funkci A (rozpínací kontakt)
relé rozepne pokud je teplota menší nebo vlhkost větší než nastavená mez, relé sepne pokud je teplota větší a vlhkost menší než nastavená mez,
inverzní funkce k funkci B (rozpínací kontakty)
relé rozepne pokud je teplota větší nebo vlhkost menší než nastavená mez, relé sepne pokud je teplota menší a vlhkost větší než nastavená mez,
inverzní funkce k funkci C (rozpínací kontakt)
relé rozepne pokud je teplota nebo vlhkost menší než nastavená mez, relé sepne pokud je teplota a vlhkost větší než nastavená mez, inverzní
k funkci D (rozpínací kontakt)
manuální ovládání relé - relé je vždy trvale zapnuté (test zapojení)
manuální ovládání relé - relé je vždy trvale vypnuté (dočasné vyřazení z provozu)
Pozn. Pokud nejsou podmínky sepnutí splněny je relé rozepnuto.
SK
Jedná sa o prístroj určený pre kontrolu parametrov prostredia (tj.
teploty a relatívnej vlhkosti) v rozvádzačoch. Prístroj umožňuje nastavenie ôsmich podmienok zopnutia kontaktu, čím je použiteľný
pre rôzne typy záťaží (napr. ventilátor, vykurovanie, klimatizácia,
sušiace jednotky,..). Pri praktickej aplikácii je nutné počítať s tým,
že hysterézia sa zväčšuje o zotrvačnosť meraných veličín medzi
senzorom a okolitým prostredím.
Prístroj je vybavený kontrolou senzora. Pri poškodení senzora,
prekročení povolených medzí (pre teplotu -30°C a +80°C; pre
vlhkosť 5% a 95%) alebo chybovosti vnútornej komunikácie väčšej ako 50% (spôsobené napr. vysokým okolitým rušením) dôjde
k rozopnutiu kontaktu a indikácii poruchy senzora červenou LED.
Porucha senzora sa nevyhodnocuje a nemá vplyv vo funkcii trvalo
zapnuté (ON) a trvalo vypnuté (OFF).
Pre správnu inštaláciu nainštalujte výrobok vždy tak, aby šípky na
krabičke vždy smerovali hore. Ventilačné otvory nesmú byť zakryté!
Zvolená
funkcia
Relé zopne pokiaľ platia
podmienky
A
T > Tset alebo RH > RHset
B
T < Tset alebo RH > RHset
C
T > Tset alebo RH < RHset
D
T < Tset alebo RH < RHset
E
T < Tset a RH < RHset
F
T > Tset a RH < RHset
G
T < Tset a RH > RHset
H
T > Tset a RH > RHset
ON
OFF
relé trvalo zopnuté
relé trvale rozopnuté
relé zopne pokiaľ je teplota alebo vlhkosť väčšia ako nastavené rozmedzie, relé rozopne pokiaľ je teplota a vlhkosť pod nastaveným rozmedzím;
napr. zopnutie ventilátora, hlásenie chyby
relé zopne pokiaľ je teplota menšia alebo vlhkosť väčšia ako nastavené rozmedzie, relé rozopne pokiaľ je teplota väčšia a vlhkosť menšia než
nastavené rozmedzie; napr. spínanie vykurovacieho telesa
relé zopne pokiaľ je teplota väčšia alebo vlhkosť menšia ako nastavené rozmedzie, relé rozopne pokiaľ je teplota menšia a vlhkosť väčšia ako
nastavené rozmedzie; napr. spínanie chladiacej jednotky s privlhčovaním
relé zopne pokiaľ je teplota alebo vlhkosť menšia ako nastavené rozmedzie, relé rozopne pokiaľ je teplota a vlhkosť väčšia ako nastavené
rozmedzie; napr. hlásenie chyby, spínanie vykurovacej jednotky s privlhčovaním
relé rozopne pokiaľ je teplota alebo vlhkosť väčšia ako nastavené rozmedzie, relé zopne pokiaľ je teplota a vlhkosť pod nastaveným rozmedzím,
inverzná funkcia k funkcii A (rozpínací kontakt)
relé rozopne pokiaľ je teplota menšia alebo vlhkosť väčšia ako nastavené rozmedzie, relé zopne pokiaľ je teplota väčšia a vlhkosť menšia ako
nastavené rozmedzie, inverzná funkcia k funkcii B (rozpínacie kontakty)
relé rozopne pokiaľ je teplota väčšia alebo vlhkosť menšia ako nastavené rozmedzie, relé zopne pokiaľ je teplota menšia a vlhkosť väčšia ako
nastavené rozmedzie, inverzná funkcia k funkcii C (rozpínací kontakt)
relé rozopne pokiaľ je teplota alebo vlhkosť menšia ako nastavené rozmedzie, relé zopne pokiaľ je teplota a vlhkosť väčšia ako nastavené
rozmedzie, inverzná funkcia k funkcii D (rozpínací kontakt)
manuálne ovládanie relé - relé je vždy trvalo zapnuté (test zapojenia)
manuálne ovládanie relé - relé je vždy trvalo vypnuté (dočasné vyradenie z prevádzky)
Pozn. Pokiaľ nie sú podmienky zopnutia splnené, je relé rozopnuté.
EN
This device is designated for monitoring of parameters of environment ( meaning temperature and relative humidity) in switchboards.. It enables setting of eight conditions of constact closing
and therefore it is usable for various types of load (e-g- fans,
heating, air-conditioning, dehydrating units...). While installing
it is neccessary to take into account the fact that hysterisis rises
by persistence of measured values between sensor and ambient
environment.
The device is equipped by sensor fault detection. In case of sensor
falut, exceeding allowed limits ( for temperature -30°C and +80°C;
for humidity 5% and 95%) or in case of faulty internal communcation higher than 50% ( due to e.g. high ambient disturbances)
contact opens and sensor fault i indicated. Sensor fault doesn´t
have influence on function permanently ON or pemanently OFF.
To ensure correct installation, arrows on the product’s housing
need to be aiming upwards. Ventilation openings must not be
covered.
Choice of
function
Relay swit. under the
following conditions
A
T > Tset or RH > RHset
B
T < Tset or RH > RHset
C
T > Tset or RH < RHset
D
T < Tset or RH < RHset
E
T < Tset a RH < RHset
F
T > Tset a RH < RHset
G
T < Tset a RH > RHset
H
T > Tset a RH > RHset
ON
OFF
relay permanently ON
relay permanently OFF
relay switches if temperature or humidity exceeds set limits, relay opens if temperature and humidity is under set limit; e.g. fan switching,
fault indication
relay switches if temperature is lower or humidity higher than selected limit, relay opens if temperature is higher or humidity lower than
selected limit; e.g. switching heating unit
relay switches if temperature is higher or humidity lower than selected limit, relay opens if temperature is lower and humidity higher than
selected limit; e.g. switching of cooling unit with moistening
relay switches if temperature or humidity are smaller than selected limit, relay opens if temperature and humidity is higher than selected limit,
e.g. fault indication, switching of heating unit with moistening
relay opens if temperature or humidity are higher than selected limit, relay switches if temperature and humidity drops under selected limit,
inverse function to function A (NC contact)
relay opens if temperature is lower or humidity higher than selected limit, relay switches if temperature is higher and humidity lower than
selected limit, inverse function to function C ( NC contacts)
relay opens if temperature is higher or humidity lower than selected limit, relay switches if temperature is lower and humidity higher than
selected limit, inverse function to function C (NC contact)
relay opens if temperature or humidity are lower than selected limit, relay opens if temperature or humidity are higher than selected limit,
inverse function to function D (NC contact)
manual relay control – relay is always permanently switched (connection test)
manual relay control – relay is always permanently open (temporarily out of order)
Note: In case the conditions for switching are not applied, relay is open
RO
Acest dispozitiv este creat pentru monitorizarea mediului ( însemnând temperatua şi umiditatea relativă) în cutia de distribuţie.
Validează setari a opt condiţii de închidere a contactelor şi se poate
utiliza pentru diferite tipuri desarcini ( ventilaţie, încălzire, aere
condiţionat, unutăţi de dehitratare...). La instalare este necesară
luarea în considerare faptul că hysterisisul creşte cu persistenţă al
valori măsurate între senzor şi mediul înconjurător.
Dispozitivul este echipat cu detector de avarie a senzorului. În cazul în care senzorul este picat, se extind limitele contactului (pt.
temperatură -30 °C şi +80 °C; pt. umiditate 5% şi 95%) sau în cazul
de greşelile de comunicare interne mai mari de 50% ( pertubaţiile
mari ale mediului) contactul ramâne deschis. Senzorul de avarie nu
infl uenţeaza funcţionarea permanentă ON sau permanentă OFF.
Notă: În caz că condiţile pentru comutare nu sunt apicate, releul
rămâne deschis.
Alegerea
funcţiei
Releu comută în următoarele
condiţii
A
T > Tset Sau RH > RHset
B
T < Tset Sau RH > RHset
C
T > Tset Sau RH < RHset
D
T < Tset Sau RH < RHset
E
T < Tset Şi RH < RHset
F
T > Tset Şi RH < RHset
G
T < Tset Şi RH > RHset
H
T > Tset Şi RH > RHset
releul cuplează atunci când temperatura sau umiditatea este mai mare decât limita setată, şi decuplează la temperatura şi umiditatea sub
limită, ex. Cuplarea ventilatorului, anunţare defect
releul cuplează la temperatura mai mică sau umiditatea mai mare decât limita setată, releul decuplează la temperatură mai mare şi umiditate
mai mică decât limita setată, ex, cuplarea radiatorului
releul cuplează atât timp cât temperatura este mai mare sau umiditatea este mai mică decât limita setată, releul decuplează atunci când
temperatura este mai mică şi umiditatea mai mare decât limita setată, ex. cuplarea unităţii de răcire cu umidificător
releul cuplează când temperatura sau umiditatea sunt mai mici decât limita setată, releul deschide la umiditatea mai mare decât limita setată,
ex. temperatură şi umiditate mai mare decât limita setată, ex. anunţarea erorii, cuplarea unităţii de încălzire cu umidificător
releul deschide atât timp cât temperatura sau umiditatea sunt mai mari decât limita setată, releul închide la temperatură şi umiditate sub pragul
setat, funcţie inversă la func A (contact întrerupător)
releul decuplează dacă temperatura este mai mică sau umiditatea mai mare decât limita setată, releul cuplează dacă temperatura este mai mare
şi umiditatea mai mică decât limita setată, funcţie inversă B (contact Întrerupator)
releul deschide la temperatura mai mare sau umiditate mai mică decât limita, şi cuplează la temp.mai mică şi umiditate mai mare decât limita,
funcţie inversă C (contact întrerupător)
releul deschide la temperatura sau umiditate mai mică decăt valoare de prag, închide la temperatură şi umiditate mai mare decât limita setată,
invers faţă de funcţia D (contact întrerupător)
comanda manuală a releului – releu este totdeauna permanant închis (test de cuplare)
comanda manuală a releului – releu întotdeauna permanent deschis (scoatere periodică din lucru)
ON
releu cuplat permanent
OFF
releu decuplat permanent
Obs. Dacă nu sunt condiţii pentru cuplare îndeplinite, releul este decuplat.
-3-
PL
Aparat przeznaczony jest do nadzorowania parametrów otoczenia
(tj. temperatury i relatywnej wilgotności) w szafach rozdzielczych.
Aparat pozwala ustawić 8 warunków przełączenia styku, czym go
można wykorzystać dla różnych typóch obciążeń (np. wentylacja,
ogrzewanie, klimatyzacja, urządzenia do suszenia,..). Przy praktycznych aplikacjach potrzebne jest mieć na uwadze że histereza
powiększa się o siłę bezwładności mierzonych parametrów pomiędzy czujnikiem i otoczeniem.
Aparat wyposazony jest w kontrolę czujnika. Przy uszkodzeniu
czujnika, przekroczy dozwolone progi (dla temperatury -30°C
i +80°C; dla wilgotności 5% i 95%) lub czułości wewnętrznej
komunikacji większej jak 50% (spowodowanej np. dużym zewn.
zakłóceniem) dojdzie do rozłaczenia styku i sygnalizacji awarii
czujnika poprzez czerwoną diodę LED. Awaria czujnika nieanalizuje
się i niema wpływu na funkcję trwałego ząłaczenia (ON) i trwałego
wyłączenia (OFF).
Dla prawidłowej instalacji zainstalujcie produkt tak, żeby strzałki
na obudowie zawsze mieli kierunek do góry. Otwory wentylacyjne
niemogą być zakryte.
HU
Ez az eszköz alkalmas a hőmérséklet és a relatív páratartalom
mérésére. Nyolc különböző funkció állítható be a kimeneti kontaktusra, ez sokféle felhasználási módra biztosít lehetőséget. (pl.
ventillátorok, legkondícionálók, páramentesítők kapcsolása).
Az eszköz rendelkezik érzékelőhiba felismerési funkcióval, ha a
hőmérséklet 30°C és 80°C hőmérséklettartományon és a páratartalom 5% és 95% tartományon kívül esik, vagy külső zavarok
miatt az eszköz belső kommunikációjában a hibaarány 50% fölé
emelkedik, akkor a kimeneti kontaktus nyit és az eszköz hibát jelez.
Az érzékelőhiba felismerési funkció nincs kihatással a folyamatos
ON/OFF állapotokra.
A felszerelés során gondoskodni kell az eszköz nyílásainak szabadon hagyásáról, a megfelelő levegőáramlás biztosítása érdekében.
A nyílások letakarása akadályozza az érzékelést.
Wybrana
funkcja:
Przekaź. załączy jeżeli są
spełniowe warunki:
A
T > Tset lub RH > RHset
B
T < Tset lub RH > RHset
C
T > Tset lub RH < RHset
D
T < Tset lub RH < RHset
E
T < Tset i RH < RHset
F
T > Tset i RH < RHset
G
T < Tset i RH > RHset
H
T > Tset i RH > RHset
przekaźnik załączy jeżeli temperatura lub wilgotność jest większa jak jest ustawiony próg, przekaźnik rozłączy jeżeli temperatura i wilgotność są
pod ustawionym progiem; np załączenie wentylatora, sygnalizowanie błędu
przekaźnik załączy jeżeli temperatura jest niższa lub wilgotność większa jak ustawiony próg, przekaźnik rozłączy jeżeli temperatura jest większa
i wilgotność mniejsza jak ustawiony próg; np. włączenie ogrzewania
Przekaźnik załączy jeżeli temperatura jest większa lub wilgotność jest mniejsza jak ustawiony próg, przekaźnik rozłączy jeżeli jeszt temperatura
mniejsza i wilgotność większa jak ustawiony próg; np. załączenie chłodzenia z nawilżaniem
przekaźnik załączy jeżeli temperatura lub wilgotność jest mniejsza jak ustawiony próg, przekaźnik rozłączy jeżeli temperatura i wilgotność jest
większa jak ustawiony próg; np. sygnalizowanie błędu, załączanie ogrzewania z nawilżaniem
przekaźnik rozłączy jeżeli temperatura lub wilgotność jest wieksza jak jest ustawiony próg, przekaźnik załączy jeżeli jest temperatura i
wilgotność pod ustawionym poziomem, inwersyjna do funkcji A (styk rozwierny)
przekaźnik rozłączy jeżeli temperatura jest mniejsza lub wilgotność większa jak ustawiony próg, przekaźnik załączy jeżeli temperatura jest
wieksza i wilgotność mniejsza jak ustawiony próg, funkcja inwersyjna do funkcji B (styki rozwierne)
przekaźnik rozłączy jeżeli temperatura jest większa lub wilgotność jest mniejsza jak ustawiony poziom, przekaźnik załączy jeżeli temperatura
jest mniejsza i wilgotność jest większa jak ustawiony próg, funkcja inwersyjna do funkcji C (styk rozwierny)
przekaźnik rozłączy jeżeli temperatura lub wilgotność jest mniejsza jak ustawiony poziom, przekaźnik rozłączy jeżeli temperatura i wilgotność
jest większa jak ustawiony próg, funkcja inwersyjna do funkcji D (styk rozwierny)
ręczne sterowanie przekaźnika - przekaźnik jest trwałe załączony (test podłączenia)
sterowanie ręczne sprzekaźnika - przekaźnik jest trwałe odłączony (tymczasowe odłączenie)
przekaźnik trwałe załączony
ON
przekaźnik trwałe rozłączony
OFF
Ważne: Jeżeli są spełnione warunki przekaźnik jest rozłączony.
Funkcióválasztás:
A kimeneti relé a következő
feltételek szerint kapcsol:
A
T > Tset vagy RH > RHset
B
T < Tset vagy RH > RHset
C
T > Tset vagy RH < RHset
D
T < Tset vagy RH < RHset
E
T < Tset és RH < RHset
F
T > Tset és RH < RHset
G
T < Tset és RH > RHset
H
T > Tset és RH > RHset
ON
OFF
kimenet folyamatosan ON
kimenet folyamatosan OFF
a kimeneti relé akkor zár, ha a hőmérséklet és a páratartalom meghaladja a beállított értéket és nyit, amikor a hőmérséklet és páratartalom a
beállított érték alá esik, pl. ventillátor kapcsolása.
a kimeneti relé zár, ha a hőmérséklet alacsonyabb, vagy a páratartalom magasabb a beállított értéknél és nyit, ha a hőmérséklet magasabb,
vagy a páratartalom alacsonyabb a beállított értéknél, pl. fűtési alkalmazásokban történő felhasználás
a kimeneti relé zár, ha a hőmérséklet magasabb, vagy a páratartalom alacsonyabb a beállított értéknél és nyit, ha a hőmérséklet alacsonyabb,
vagy a páratartalom magasabb a beállított értéknél, pl. hűtési alkalmazásokban történő felhasználás
a kimeneti relé zár, ha a hőmérséklet, vagy a páratartalom alacsonyabb a beállított értéknél és nyit, ha a hőmérséklet és a páratartalom
magasabb a beállított értéknél, pl. fűtési alkalmazásokban, nyirkos helyen
a kimeneti relé nyit, ha a hőmérséklet, vagy a páratartalom magasabb a beállított értéknél és zár, ha a hőmérséklet és a páratartalom a
beállított érték alá esik, az “A” funkció fordítottja (NC kontaktus)
a kimeneti relé nyit, ha a hőmérséklet alacsonyabb, vagy a páratartalom magasabb a beállított értéknél és zár, ha a hőmérséklet magasabb és
a páratartalom alacsonyabb a beállított értéknél, a “B” funkció fordítottja (NC kontaktus)
a kimeneti relé nyit, ha a hőmérséklet magasabb, vagy a páratartalom alacsonyabb a beállított értéknél és zár, ha a hőmérséklet alacsonyabb és
a páratartalom magasabb a beállított értéknél, a “C” funkció fordítottja (NC kontaktus)
a kimeneti relé nyit, ha a hőmérséklet, vagy a páratartalom alacsonyabb a beállított értéknél és zár, ha a hőmérséklet, vagy a páratartalom
magasabb a beállított értéknél, a “D” funkció fordítottja (NC kontaktus)
manuális vezérlési lehetőség – a kimeneti relé folyamatosan zárt állapotban van (teszt)
manuális vezérlési lehetőség – a kimeneti relé folyamatosan nyitott állapotban van ( a működés ideiglenes felfüggesztése)
Megjegyzés: Ha a kapcsolási feltételek nem teljesülnek, a kimeneti relé nyitott állapotban van.
RU
Устройство предназначено для контроля параметров
среды (т.е. температуры и относительной влажности)
в распределительных
щитах. Устройство позволяет
настроить восемь условий замыкания контактов, что дает
возможность эго использования для разных типов нагрузки
(напр. вентилятор, отопление, климатизация,осушающие
элементы,..). При практическом использовании необходимо
учитывать, что гестерзис увеличивается на иннерцию
замеряемых значений между датчиком и окружающей
средой.
Устройство имеет контроль датчика. При повреждении
последнего, превышении разрешённых границ ( для
температуры -30 °C и +80 °C; для влажности 5% и 95%) или
ошибке внутренней коммуникации более 50% (вызванной
напр. высоким уровнем помех) произойдёт размыкание
контактов и индикация повреждения датчика. Повреждение
датчика не контролируется и не влияет на устройство если оно
в режиме постоянно включено (ON) и выключено (OFF).
При правильной
установке устройства стрелки на
коробке должны быть направлены вверх. Следите, чтобы
вентиляционные отверстия были всегда открыты.
Выбранные
ф-ции
Реле замк., если будут
соблюдены условия
A
T > Tset ИЛИ RH > RHset
B
T < Tset ИЛИ RH > RHset
C
T > Tset ИЛИ RH < RHset
D
T < Tset ИЛИ RH < RHset
E
T < Tset И RH < RHset
F
T > Tset И RH < RHset
G
T < Tset И RH > RHset
H
T > Tset И RH > RHset
ON
OFF
Реле постоянно замкнуто
Реле постоянно разомкнуто
Реле замкнет, если температура или влажность превышают заданую границу параметра. Реле разомкнет, если температура и
влажность будут ниже заданой границы параметра. Напр. замкнет вентилятор, сигнализирует ошибку.
Реле замкнет, если тепература ниже или влажность выше настроенной границы параметра. Реле разомкнет, если температура выше
и влажность ниже настроеной границы параметра. Напр. коммутация радиатора
Реле замкнет, если тепература выше или влажность ниже заданой границы параметра. Реле разомкнет, если температура ниже и
влажность выше заданой границы параметра. Напр. коммутация охлаждения с увлажнением
Реле замкнет, если температура или влажность ниже заданой границы параметра, реле разомкнет, если температура и влажность
выше заданой границы параметра. Напр. сообщение ошибки, коммутация отопительного элемента с увлажнением.
Реле разомкнет, если температура или влажность выше настроенного параметра, реле замкнет, если температура или влажность
нижеграницы заданного параметра. Инверсионная функция функции А (размыкающий контакт)
Реле разомкнет, если температура ниже или влажность выше заданой границы параметра. Реле замкнет, если температура выше и
влажность ниже заданой границы параметра. Инверсионная функция функции В (размыкающий контакт)
Реле разомкнет, если температура выше или влажность ниже заданой границы параметра. Реле замкнет, если температура ниже и
влажность выше заданой границы параметра. Инверсионная функция функции С (размыкающий контакт)
Реле разомкнет, если температура или влажность ниже заданой границы параметра. Реле замкнет, если температура и влажность
выше заданой границы параметра. Инверсионная функция функции D (размыкающий контакт)
Ручное управление реле - реле всегда постоянно включено (тест подключения)
Ручное управление реле - реле всегда постоянно выключено (временное выведение из эксплуатации)
Примечание! Если не выполнены условия замыкания, реле разомкнуто.
Druh zátěže
Type of load
cos φ ≥ 0.95
AC1
mat.kontaktu/mat. contacts
AgSnO2, kontakt/contact 16A
250V / 16A
M
AC2
250V / 5A
Druh zátěže
Type of load
mat.kontaktu/mat. contacts
AgSnO2, kontakt/contact 16A
M
AC3
250V / 3A
HAL.230V
AC5a nekompenzované/
uncompensated
AC5a kompenzované/
compensated
AC5b
AC6a
AC7b
AC12
230V / 3A (690VA)
230V / 3A (690VA) do max.
vstupní/ input C=14uF
1000W
x
250V / 3A
x
M
M
DC3
DC5
DC12
DC13
DC14
24V / 3A
24V / 2A
24V / 6A
24V / 2A
x
K
AC13
AC14
AC15
DC1
x
250V / 6A
250V / 6A
24V / 10A
-4-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement