Notebook - Vanden Borre

nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
e-Manual
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Notebook
nl
ow
D
d
de
oa
DU7620
September 2012
fro
m
Copyright-informatie
Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is
beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC.
(“ASUS”) worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalsysteem
of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door
de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.
DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND
INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN
WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS.
ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF
ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE
PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.
Beperkte aansprakelijkheid
Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere
aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van
dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van
ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden)
en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de
weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de
aangegeven contractprijs van elk product.
ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis
van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.
Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het
maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk
zijn.
IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN
TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF
(3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE
(INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS
OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE
SCHADE.
Service en ondersteuning
Bezoek onze meertalige website op http://support.asus.com
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde
handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt
voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben
een inbreuk te plegen op hun rechten.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ASUS BIEDT DEZE HANDLEIDING “ZOALS ZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF
IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN
VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL
ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN
VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR
WINSTDERVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN
HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID
VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN
HET PRODUCT.
nl
ow
D
d
de
oa
Inhoudsopgave
m
fro
Inhoudsopgave.................................................................................................... 3
Over deze handleiding...................................................................................... 6
or
nb
de
an
.v
w
w
w
In deze handleiding gebruikte conventies.............................................. 7
Pictogrammen.................................................................................................... 7
Typografie............................................................................................................ 7
Veiligheidsmaatregelen.................................................................................... 8
e
.b
Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware
re
Uw Notebook PC gebruiken.......................................................................... 8
Zorg voor uw Notebook PC........................................................................... 9
Goede verwijdering........................................................................................10
Uw Notebook PC leren kennen....................................................................12
Bovenaanzicht..................................................................................................12
Onderkant..........................................................................................................16
Rechterkant.......................................................................................................17
Linkerkant..........................................................................................................18
Externe apparaten aansluiten(uitgebreid toetsenbord).....................20
Extern beeldscherm.......................................................................................20
Subwoofer(uitgebreid toetsenbord)........................................................21
Externe DVD-RW-drive(uitgebreid toetsenbord).................................22
Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken
Aan de slag..........................................................................................................24
Uw Notebook PC opladen............................................................................24
Optillen om het weergavepaneel te openen........................................25
Druk op de startknop.....................................................................................25
Gebaren voor het touchpad ........................................................................26
De aanwijzer verplaatsen.............................................................................26
Bewegingen met één vinger.......................................................................27
Bewegingen met twee vingers...................................................................29
Gebaren met drie vingers.............................................................................30
Het toetsenbord gebruiken...........................................................................31
Functietoetsen..................................................................................................31
Functietoetsen voor ASUS apps.................................................................32
Windows® 8-toetsen.......................................................................................32
Multimedia-bedieningstoetsen ................................................................33
Numerieke toetsen (uitgebreid toetsenbord) .....................................33
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8
m
fro
De eerste keer starten.....................................................................................36
Windows® 8 vergrendelscherm....................................................................36
Windows®-UI........................................................................................................37
w
w
or
nb
de
an
.v
w
Startscherm.......................................................................................................37
Windows® apps................................................................................................37
Hotspots.............................................................................................................38
Werken met Windows®-apps.........................................................................40
Wi-Fi .............................................................................................................50
Bluetooth . .........................................................................................................52
Airplane mode (Vliegtuigmodus)..............................................................54
Verbinding maken met bedrade netwerken...........................................55
Een dynamische IP/PPP0E-netwerverbinding instellen....................55
Een netwerk met een statisch IP-adres instellen..................................59
Uw notebook uitschakelen............................................................................60
Uw notebook in de slaapmodus plaatsen..............................................60
Hoofdstuk 4: ASUS apps
Aangeboden ASUS-apps................................................................................62
LifeFrame............................................................................................................62
Power4Gear Hybrid........................................................................................64
USB Charger+....................................................................................................65
Okamžité zapnutí ...........................................................................................67
Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij
inschakelen)
POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)...........................70
POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te
lossen .............................................................................................................70
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Andere sneltoetsen..........................................................................................48
Verbinding maken met draadloze netwerken ......................................50
re
Apps starten......................................................................................................40
Apps aanpassen...............................................................................................40
Apps sluiten.......................................................................................................41
Het scherm Apps openen.............................................................................42
Charm bar (Emoticonbalk)...........................................................................44
Snap-functie......................................................................................................46
nl
ow
D
d
de
oa
BIOS ...................................................................................................................70
m
fro
Het BIOS openen.............................................................................................70
Instellingen van systeem-BIOS...................................................................71
w
w
Problemen oplossen........................................................................................78
Bijlagen
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Informatie dvd-romstation (op bepaalde modellen).........................84
Blu-ray ROM-stationsinformatie (bij sommige modellen)................86
Naleving interne modem.............................................................................87
Overzicht............................................................................................................87
Verklaring van netwerkcompatibiliteit....................................................87
Verklaring van netwerkcompatibiliteit . .................................................88
Non-voice apparatuur ..................................................................................88
FCC-verklaring (Federal Communications Commission)..................90
Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan
radiofrequenties (RF) . ...................................................................................92
Verklaring van conformiteit(R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)..................92
CE-markering....................................................................................................93
Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada................................93
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen................94
Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk.................................94
UL-veiligheidsrichtlijnen...............................................................................96
Vereiste spanningsveiligheid......................................................................97
Mededelingen tv-tuner.................................................................................97
REACH .............................................................................................................97
Veiligheidsinformatie optisch station......................................................99
Productmededeling Macrovision Corporation.....................................99
CTR 21-goedkeuring(voor notebook met geïntegreerde
modem).......................................................................................................... 100
Product dat voldoet aan ENERGY STAR................................................ 101
Eco-label Europese Unie ........................................................................... 102
Preventie van gehoorverlies..................................................................... 102
Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften . .. 103
ASUS-recycling/Diensten voor terugname......................................... 103
Bericht deklaag............................................................................................. 103
re
or
nb
de
an
.v
w
De pc vernieuwen...........................................................................................78
De pc opnieuw instellen...............................................................................79
Geavanceerde opties.....................................................................................80
nl
ow
D
d
de
oa
Over deze handleiding
fro
m
OPMERKING: De volgende informatie geldt alleen voor bepaalde
modellen notebooks waarop Windows® 8 reeds is geïnstalleerd.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-opties
van uw notebook, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware
Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen
van de notebook.
Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Windows
8 op uw notebook.
Hoofdstuk 4: ASUS apps
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ASUS-apps die met
het besturingssysteem Windows® 8 op de notebook worden
meegeleverd.
Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen)
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u POST gebruikt om de instellingen
van uw notebook te wijzigen.
Bijlagen
Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over
uw notebook.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken
re
In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten
beschreven van uw notebook.
nl
ow
D
d
de
oa
In deze handleiding gebruikte conventies
m
fro
Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden
berichten als volgt voorgesteld:
w
w
or
nb
de
an
.v
w
BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden
opgevolgd om een taak te voltooien.
OPMERKING: dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die
kunnen helpen bij het voltooien van taken.
e
.b
re
WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet
worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren
van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van
uw notebook te voorkomen.
Pictogrammen
De onderstaande pictogrammen geven aan welk apparaat kan worden
gebruikt voor het voltooien van een reeks taken of procedures op uw
notebook.
= Tik op het aanraakscherm.
= de aanraaktoetsen gebruiken.
= het toetsenbord gebruiken.
Typografie
Vet
= dit geeft een menu of een item aan dat moet worden
geselecteerd.
Cursief
= dit geeft de toetsen aan die u moet indrukken op het
toetsenbord.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
m
w
Uw Notebook PC gebruiken
fro
Veiligheidsmaatregelen
Laat uw Notebook PC niet op uw schoot of nabij een
lichaamsdeel staan om ongemakken of verwondingen
door blootstelling aan hitte te voorkomen.
Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en
andere randapparatuur met uw notebook.
Wanneer de Notebook PC AAN staat, moet u ervoor zorgen
dat u het niet draagt of bedekt met enig materiaal dat de
luchtcirculatie kan reduceren.
Plaats uw Notebook PC niet op ongelijke of onstabiele
werkoppervlakken.
U kunt uw Notebook PC door röntgenapparaten op
luchthavens sturen (gebruikt voor items die op de lopende
band worden geplaatst), maar stel ze niet bloot aan
magnetische detectors en wanden.
Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor
meer informatie over gerelateerde services aan boord
die kunnen worden gebruikt en beperkingen die moeten
worden opgevolgd bij het gebruiken van uw Notebook PC
aan boord.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Zie het vermogenslabel op de onderkant van de notebook
en zorg ervoor dat de voedingsadapter overeenkomt met
dit vermogen.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Deze notebook mag alleen worden gebruikt op plaatsen
met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en
35°C (95°F).
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Zorg voor uw Notebook PC
e
.b
Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals verdunners,
benzeen of andere chemicaliën op of nabij uw Notebook
PC.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Haal de wisselstroom los en verwijder de accu (indien van
toepassing) voordat u uw Notebook PC reinigt. Gebruik een
schone cellulosespons of zeemlap die is bevochtigd met
een oplossing van niet-schurend afwasmiddel en een paar
druppels warm water. Verwijder al het extra vocht van uw
Notebook PC met gebruik van een droge doek.
Plaats geen objecten bovenop uw Notebook PC.
Stel uw Notebook PC niet bloot aan sterke magnetische of
elektrische velden.
Gebruik en stel uw Notebook PC niet bloot aan vloeistoffen,
regen of vocht.
Stel uw Notebook PC niet bloot aan stoffige omgevingen.
Gebruik uw Notebook PC niet nabij gaslekken.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Goede verwijdering
10
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Gooi de batterij NIET bij het huisvuil. Het symbool met de
doorgestreepte afvalcontainer betekent dat de batterij niet
bij het huisvuil mag worden gegooid.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gooi de notebook NIET bij het huisvuil. Dit product werd
ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het
recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste
afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische
apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Informeer
naar de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van
elektronica.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hoofdstuk 1:
Instellen van de hardware
Gebruikershandleiding notebook PC-E
11
nl
ow
D
d
de
oa
Uw Notebook PC leren kennen
m
fro
Bovenaanzicht
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
OPMERKING: De lay-out van het toetsenbord kan variëren per regio of
land. Het uiterlijk van het bovenaanzicht kan tevens variëren afhankelijk
van het model Notebook PC.
12
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Microfoon
De ingebouwde microfoon kan worden gebruikt voor
videoconferenties, gesproken verslagen of eenvoudige audioopnames.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Camera
Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of video's op te
nemen met gebruik van uw Notebook PC.
e
.b
re
Camera-indicator
De camera-indicator geeft aan wanneer de ingebouwde camera
in gebruik is.
Beeldschermpaneel
Het weergavepaneel biedt uitstekende weergavefuncties
voor foto’s, video’s en andere multimediabestanden op uw
notebook.
OPMERKING: Sommige modellen zijn voorzien van een
aanraakscherm zodat u de notebook met aanraakgebaren kunt
bedienen.
Aan/uit-knop
Druk op de voedingsknop om uw notebook in of uit te schakelen.
U kunt de voedingsknop ook gebruiken om uw notebook in de
slaap- of stand-bymodus te zetten en om deze te activeren uit
de slaap- of stand-bymodus.
Ventilatieopeningen
De luchtopeningen laten koele lucht binnenkomen en warme
lucht uit uw Notebook PC ontsnappen.
BELANGRIJK! Zorg ervoor dat papier, boeken, kleding, kabels
of andere objecten geen van de luchtopeningen blokkeren om
oververhitting te voorkomen.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
13
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Toetsenbord
Het toetsenbord heeft QWERTY-toetsen op volledige grootte
met een comfortabele bewegingsdiepte voor het typen. Het
stelt u tevens in staat om de functietoetsen te gebruiken,
maakt snelle toegang tot Windows® mogelijk en regelt andere
multimediafuncties.
14
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Touchpad
De touchpad maakt het gebruik mogelijk van meerdere gebaren
om op het scherm te navigeren, waarbij wordt voorzien in een
intuïtieve gebruikerservaring. Het simuleert tevens de functies
van een normale muis.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
OPMERKING: De lay-out van het toetsenbord verschilt volgens
het model of de regio.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Statusindicators
De statusindicaties helpen bij het identificeren van de huidige
hardwarestatus van uw Notebook PC.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Voedingsindicator
De stroomindicatie licht op wanneer de Notebook PC
wordt aangezet en knippert langzaam wanneer de
Notebook PC in de slaapmodus staat.
Indicatie met twee kleuren voor batterijspanning
Het tweekleurige LED biedt een visuele aanduiding van
de laadstatus van de batterij. Raadpleeg de volgende
tabel voor details.
Kleur
Status
Constant groen
Het batterijvermogen ligt tussen
95% en 100%
Constant oranje Het batterijvermogen is lager dan
95%
Lichten UIT
Het batterijvermogen is meer dan
10% en minder dan 100%.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
15
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Indicator schijfactiviteit
Deze indicator licht op wanneer uw notebook gebruik
maakt van de interne opslagstations.
w
w
16
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Caps-Lock-indicator
Deze indicatie licht op wanneer de caps lock-functie
wordt geactiveerd. Door het gebruik van caps lock kunt
u hoofdletters typen (bijv. A, B, C) met het toetsenbord
van de Notebook PC.
re
or
nb
de
an
.v
w
Bluetooth-indicator / Indicator Draadloos (uitgebreid
toetsenbord)
This indicator lights up to indicate that your Notebook
PC’s Bluetooth function or wireless LAN is enabled.
nl
ow
D
d
de
oa
Onderkant
m
fro
OPMERKING: Afhankelijk van het model kan het uiterlijk van de
onderkant verschillen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WAARSCHUWING! De temperatuur van de onderkant van de Notebook
PC kan tijdens gebruik of tijdens het opladen van de accu veranderen
van warm naar heet. Tijdens het werken op uw Notebook PC moet u deze
niet plaatsen op oppervlakken die de ventilatie kunnen blokkeren.
e
.b
re
BELANGRIJK! De batterijtijd varieert met het gebruik en met de
specificaties voor deze Notebook PC. De accu kan niet worden
gedemonteerd en moet worden gekocht als enkele unit.
Audioluidsprekers
Via de ingebouwde audioluidsprekers kunt u audio direct vanaf
de notebook horen. De audiofuncties van deze notebook worden
bestuurd via software.
Ventilatieopeningen
De luchtopeningen laten koele lucht binnenkomen en warme
lucht uit uw Notebook PC ontsnappen.
BELANGRIJK! Zorg ervoor dat papier, boeken, kleding, kabels
of andere objecten geen van de luchtopeningen blokkeren om
oververhitting te voorkomen.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
17
nl
ow
D
d
de
oa
Rechterkant
m
fro
Poort combinatiestekker output koptelefoon/input
microfoon
Met deze poort kunt u het audio-uit-signaal van uw Notebook
PC aansluiten op versterkte luidsprekers of koptelefoons. U kunt
deze poort tevens gebruiken om uw Notebook PC aan te sluiten
op een externe microfoon.
USB 2.0-poort
De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatible met USB 2.0
of USB 1.1-apparaten, zoals toetsenborden, aanwijsapparaten,
flashdiskstations, externe HDD’s, luidsprekers, camera’s en
printers
VGA-poort
Met deze poort kunt u uw notebook aansluiten op een extern
scherm.
18
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Flashgeheugenkaartlezer
Deze Notebook PC heeft één enkele ingebouwde sleuf voor de
lezer van de geheugenkaart, die de kaartformaten MMC, SD en
SDHC ondersteunt.
nl
ow
D
d
de
oa
Linkerkant
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gelijkstroomingang (DC)
Steek de gebundelde stroomadapter in deze poort om de accu
op te laden en geef uw Notebook PC stroom.
WAARSCHUWING! De adapter kan warm tot heet worden
tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de adapter niet bedekt en
houd deze weg van uw lichaam terwijl het is aangesloten op een
stopcontact.
BELANGRIJK! Gebruik alleen de gebundelde stroomadapter om
de accu op te laden en uw Notebook PC van stroom te voorzien.
LAN-poort
steek de netwerkkabel in deze poort om verbinding te maken
met een local area network (LAN).
Gebruikershandleiding notebook PC-E
19
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
HDMI-poort
Deze poort is voor een High-Definition Multimedia Interface
(HDMI)-connector en is HDCP-compliant voor afspelen van HD
DVD, Blu-ray en andere beschermde inhoud.
Kensington® Lock-poort
Met de Kensington®-slotpoort kunt u uw notebook beveiligen met
de Kensington®-compatibele producten voor pc-beveiliging.
20
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
USB 3.0-poort (uitgebreid toetsenbord)
Deze Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0)-poorten ondersteunen
eveneens USB 2.0- en USB 1.1-apparaten. De feitelijke
overdrachtsnelheid kan verschillen, afhankelijk van de gebruikte
USB-poort en het apparaat.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
USB 2.0-poort
De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatible met USB 2.0
of USB 1.1-apparaten, zoals toetsenborden, aanwijsapparaten,
flashdiskstations, externe HDD’s, luidsprekers, camera’s en
printers
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hoofdstuk 2:
Uw Notebook PC gebruiken
Gebruikershandleiding notebook PC-E
21
nl
ow
D
d
de
oa
Aan de slag
m
fro
Uw Notebook PC opladen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
A. Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van
100V~240V.
B. Steek de gelijkstroomadapter in de (gelijk-) stroominput van uw
Notebook PC.
e
.b
re
BELANGRIJK!
• Controleer of uw notebook is aangesloten op de voedingsadapter
voordat u deze voor de eerste keer inschakelt.
• Gebruik de stroomadapter gebundeld met uw Notebook PC.
• Als u de notebook met de netvoeding gebruikt, moet het stopcontact
zich in de buurt van de eenheid bevinden en gemakkelijk bereikbaar
zijn.
• Informatie stroomadapter:
22
Ingangsspanning: 100–240Vac
Ingangsfrequentie: 50–60Hz
Nominale uitvoerstroom: 1.75A(33W)
Nominale uitvoerspanning: 19Vdc
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
Optillen om het weergavepaneel te openen.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Druk op de startknop.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
23
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Gebaren voor het aanraakscherm (voor bepaalde
modellen) en het touchpad
Vegen linkerrand
Vegen rechterrand
Veeg vanaf de linkerrand van Veeg vanaf de rechterrand van
het scherm om uw actieve apps het scherm om de Charm bar
willekeurig te verplaatsen.
(Emoticonbalk) te starten.
Uitzoomen
Inzoomen
Breng uw twee vingers samen op Spreid uw twee vingers uiteen
het aanraakscherm.
op het aanraakscherm.
24
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Het aanraakscherm gebruiken (voor bepaalde
modellen)
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Met gebaren kunt u programma's starten en de instellingen van uw
notebook openen. Zie de volgende illustraties bij het gebruik van
handgebaren op het aanraakscherm (voor bepaalde modellen) en
het touchpad.
nl
ow
D
d
de
oa
Finger slide
•
Veeg uw vinger om omhoog en
omlaag te schuiven en veeg met
uw vinger om het scherm naar
links of rechts te pannen.
m
fro
Vegen bovenrand
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Veeg in het Startscherm
vanaf de bovenrand van het
scherm om de balk All Apps
(Alle apps) te zien.
•������������������������������
Veeg in een actieve app vanaf
de bovenrand van het scherm
om het menu weer te geven.
Tikken-en-houden
Tikken/dubbeltikken
•���������������������������
Om een app te verplaatsen, •��������������������������
Tik op een app om deze te
tikt en houdt u de tegel van
starten.
de app vast en sleept u deze
•����������������
Dubbeltik in de
naar een nieuwe locatie.
bureaubladmodus op een
•����������������������������
Om een app te sluiten, tikt
toepassing om deze te
en houdt u de bovenzijde
starten.
van de actieve app vast en
sleept u deze omlaag naar de
onderkant van het scherm om
af te sluiten.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
25
nl
ow
D
m
fro
De aanwijzer verplaatsen
d
de
oa
Het touchpad gebruiken
Horizontaal schuiven
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
U kunt overal op het touchpad tikken of klikken om de aanwijzer te
activeren. Schuif vervolgens uw vinger over het touchpad om de
aanwijzer op het scherm te verplaatsen.
Verticaal schuiven
Diagonaal schuiven
26
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
Bewegingen met één vinger
m
fro
Tikken/dubbeltikken
Tik in het Metro Start-scherm op een app om deze te starten.
•
In de Desktop mode (bureaubladmodus) dubbeltikt u op een
item om het te starten.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
Klikken met de linkermuisknop Klikken met de
rechtermuisknop
•
Klik in het startscherm op
•
een app om deze te starten.
•
Dubbeltik in de
bureaubladmodus op een
applicatie om deze te starten.
•
Klik in het startscherm
op een app om deze
te selecteren en om de
instellingenbalk te starten.
U kunt ook op deze knop
drukken om de balk All
Apps (Alle apps) te openen.
Klik in de Bureaubladmodus
op deze knop om het
snelmenu te openen.
NB: De gebieden binnen de stippellijn geven de locaties op het
touchpad aan van de linkermuisknop en de rechtermuisknop.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
27
nl
ow
D
d
de
oa
Slepen en neerzetten
m
fro
28
•
Veeg op het Metro Start-scherm vanaf de bovenste rand om de
balk All apps (Alle apps) te starten.
•
Veeg in een actieve app vanaf de bovenrand om het menu weer
te geven.
Vegen linkerrand
Vegen rechterrand
Veeg vanaf de linkerrand om uw
actieve apps te schakelen.
Veeg vanaf de rechterrand om
de Charm bar te starten.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Vegen bovenrand
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Dubbeltik op een item en schuif vervolgens met dezelfde vinger
zonder deze van de touchpad te tillen. Om het item op zijn nieuwe
locatie neer te zetten, tilt u uw vinger op van de touchpad.
nl
ow
D
d
de
oa
Bewegingen met twee vingers
Draaien
Tik met twee vingers op het
touchpad om rechtsklikken te
simuleren.
Om in de fotoviewer van
Windows® 8 een afbeelding te
draaien, plaatst u twee vingers
op de touchpad en draait u
vervolgens met één vinger
rechtsom of linksom terwijl u de
andere vinger stil houdt.
Scrollen met twee vingers
(omhoog/omlaag)
Scrollen met twee vingers
(links/rechts)
Schuif twee vingers om omhoog
of omlaag te scrollen.
Schuif twee vingers om naar links
of rechts te scrollen.
Uitzoomen
Inzoomen
m
fro
Tap
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Breng uw twee vingers samen op Spreid uw twee vingers open op
de touchpad.
de touchpad.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
29
nl
ow
D
d
de
oa
Slepen en neerzetten
m
fro
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
30
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Selecteer een item en houd vervolgens de linkerknop ingedrukt.
Schuif met uw vinger omlaag op het touchpad om het item naar een
nieuwe locatie te slepen en neer te zetten.
nl
ow
D
d
de
oa
Het toetsenbord gebruiken
fro
m
Functietoetsen
w
or
nb
de
an
.v
w
w
De functietoetsen op het toetsenbord van uw notebook kunnen de
volgende opdrachten activeren:
Zet de notebook in de Sleep mode (Slaapmodus)
e
.b
re
Schakelt Airplane mode (Vliegtuigmodus) in of
uit
OPMERKING: indien ingeschakeld, schakelt de
Airplane mode (Vliegtuigmodus) alle draadloze
verbindingen uit..
Vermindert de helderheid van het scherm
Verhoogt de helderheid van het scherm
Schakelt het beeldscherm uit
Activeert de instellingen voor het tweede scherm
OPMERKING: zorg dat het tweede scherm is
aangesloten op uw notebook.
Schakelt de touchpad in of uit.
Schakelt de luidspreker in of uit.
Zet het luidsprekervolume lager.
Zet het luidsprekervolume hoger.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
31
nl
ow
D
d
de
oa
fro
Functietoetsen voor ASUS apps
m
Uw notebook wordt ook geleverd met een speciale set
functietoetsen die kunnen worden gebruikt om ASUS apps te
starten.
Start de app ASUS Power4Gear Hybrid
Windows® 8-toetsen (voor bepaalde modellen)
Het toetsenbord van uw notebook bevat twee speciale Windows®
toetsen die gebruikt worden als hieronder beschreven:
Druk op deze toets om terug te keren naar het Startscherm. Als u al in het Start-scherm bent, drukt u op deze
toets om terug te keren naar de laatste app die u hebt
geopend.
Druk op deze toets om de rechtklikfuncties te simuleren.
32
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Start de app ASUS Life Frame
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Schakelt de app ASUS Splendid Video Enhancement
Technology in en uit om te schakelen tussen deze
kleurverbeteringsmodi van het scherm:�������
Gamma
Correction (Gama korekce), Vivid Mode (Živý režim),
Theater Mode (Režim kino), Soft Mode (Měkký režim),
My Profile (Můj profil) a Normal (Normální).�
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hoofdstuk 3:
Werken met Windows® 8
Gebruikershandleiding notebook PC-E
33
nl
ow
D
d
de
oa
De eerste keer starten
m
fro
Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen
die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van Windows® 8.
w
or
nb
de
an
.v
w
w
Uw notebook de eerste keer starten:
1. Druk op de voedingsknop op uw notebook. Wacht een paar
minuten totdat het opstartscherm verschijnt.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van
de volgende basisonderdelen:
•
Houd uw computer veilig
•
Personaliseren
•
Draadloos
•
Instellingen
•
Meld u aan bij uw
5. Na het instellen van de basiselementen verschijnt de zelfstudie
van Windows 8. Bekijk deze om meer te leren over de
mogelijkheden van Windows®8.
Windows® 8 vergrendelscherm
Het vergrendelscherm van Windows 8 kan verschijnen als
uw notebook Windows 8 start. Tik om door te gaan op het
vergrendelscherm of druk op een toets op het toetsenbord van uw
notebook.
34
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
3. Lees de licentievoorwaarden. Selecteer I accept the license
terms for using Windows (Ik aanvaard de voorwaarden voor het
gebruik van Windows) en klik op Accept (Accepteren).
re
2. Kies in het instelscherm een taal om op uw notebook te
gebruiken.
nl
ow
D
d
de
oa
Windows®-UI
fro
m
Windows® 8 is uitgerust met een gebruikersinterface (UI) met tegels,
waarmee u Windows®-toepassingen gemakkelijk kunt ordenen en
openen vanaf het startscherm. Het omvat ook de volgende functies
die u kunt gebruiken terwijl u werkt op uw notebook.
e
.b
Het startscherm verschijnt na het aanmelden bij uw
gebruikersaccount. Dit helpt u bij het organiseren van alle
programma's en toepassingen die u nodig hebt op één plaats.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Startscherm
Gebruikersaccount
Knop In-/uitzoomen
Windows® apps
Dit zijn apps die zijn vastgezet op het startscherm en die in de vorm
van tegels worden weergegeven voor een snelle toegang.
OPMERKING: voor sommige apps moet is zich aanmelden bij uw
Microsoft-account voordat ze volledig worden gestart.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
35
nl
ow
D
d
de
oa
Hotspots
m
fro
Via hotspots op het scherm kunt u programma's starten en de
instellingen van uw notebook openen. De functies in deze hotspots
kunnen worden geactiveerd via de aanraaktoetsen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hotspots op een gestarte app
Hotspots op het startscherm
36
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
fro
Actie
d
de
oa
Hotspot
linkerbovenhoek
m
Beweeg uw muisaanwijzer over de
linkerbovenhoek en klik vervolgens op de
miniatuur van de recente app om terug te
keren naar die app.
Als u meer dan één app hebt gestart, schuift
u omlaag om alle gestarte apps weer te
geven.
linkerbenedenhoek Vanuit het scherm van een actieve app:
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Beweeg uw muisaanwijzer over de
linkerbenedenhoek en klik vervolgens op de
miniatuur van het startscherm om terug te
keren naar het startscherm.
NB: U kunt ook op de Windows-toets
op het toetsenbord drukken om
terug te keren naar het startscherm.
In het Startscherm:
Beweeg uw muisaanwijzer over de
linkerbenedenhoek en klik vervolgens op de
miniatuur van de actieve app om terug te
keren naar die app.
bovenzijde
Beweeg uw muisaanwijzer over de
bovenrand tot deze verandert in een
handpictogram. Sleep de app naar een
nieuwe locatie.
NB: Deze hotspotfunctie werkt alleen bij
een actieve app of als u de Snap-functie
wilt gebruiken. Zie voor meer details Snapfunctie onder Met Windows® apps werken.
rechterhoek boven
en onder
Beweeg de muisaanwijzer over de rechter
boven- of benedenhoek om de Charm bar
(emoticonbalk) te starten.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
37
nl
ow
D
d
de
oa
Werken met Windows®-apps
fro
m
Gebruik de aanraaktoetsen, het touchpad of het toetsenbord van uw
notebook om uw apps te starten en aan te passen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Apps starten
(voor bepaalde modellen) tik op een app om deze te
starten.
en gebruik vervolgens de
pijltoetsen om door de apps te bladeren. Druk op
om een app te starten.
Apps aanpassen
U kunt apps verplaatsen, hun grootte aanpassen of loskoppelen via
het startscherm met de volgende stappen.
Apps verplaatsen
(voor bepaalde modellen) Tik op de titel van de app en houd
hem vast om hem naar een andere locatie te slepen.
Tik tweemaal op de app en sleep deze vervolgens naar een
nieuwe locatie.
38
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Druk tweemaal op
re
Position your mouse pointer over the app then left-click or
tap once to launch it.
nl
ow
D
d
de
oa
Afmetingen van apps wijzigen
m
fro
(voor bepaalde modellen)
2. Tik op
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Veeg omlaag over de app-tegel om de
instellingenbalk te selecteren en te starten.
om de app-tegel te verkleinen of op
te activeren en tik op
of
e
.b
Klik met de rechtermuisknop op de app om de instellingen
re
om deze te vergroten.
.
Apps loskoppelen
(voor bepaalde modellen)
1. Veeg omlaag over de app-tegel om de
instellingenbalk te selecteren en te starten.
2. Tik op
om een app los te koppelen.
Rechtsklik op de app om de instellingenbalk te activeren
en tik vervolgens op
Gebruikershandleiding notebook PC-E
.
39
nl
ow
D
d
de
oa
Apps sluiten
m
fro
(voor bepaalde modellen) Tik op de bovenkant van de
actieve app en sleep hem omlaag naar de onderrand van
het scherm om hem te sluiten.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1. Beweeg uw muisaanwijzer bovenaan in de
gestarte app en wacht vervolgens tot de aanwijzer
verandert in een handpictogram.
40
.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Druk op het scherm met gestarte apps op
re
2. Sleep de app naar de onderkant van het scherm
om de toepassing te sluiten.
nl
ow
D
d
de
oa
Het scherm Apps openen
m
fro
Behalve de apps die reeds op uw Startscherm zijn vastgezet, kunt u
ook andere applicaties openen via het scherm Apps.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Horizontale schuifbalk
Het scherm Apps starten
Start het scherm Apps via het aanraakscherm, de touchpad of het
toetsenbord van uw notebook.
(voor bepaalde modellen)
1. Veeg vanaf de boven- of onderrand van het scherm
om de balk All apps (Alle apps) te starten.
2. Tik op
om alle geïnstalleerde apps op uw
noteboook weer te geven.
Veeg vanaf de bovenrand omlaag om de balk All Apps
(Alle apps) te openen.
Druk in het startscherm op
All Apps (Alle apps) te selecteren
om het pictogram
en druk op
.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
41
nl
ow
D
d
de
oa
Apps toevoegen aan het startscherm
fro
m
U kunt meer apps vastmaken aan het beginscherm met uw
aanraakscherm of de touchpad.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
(voor bepaalde modellen)
1. Veeg in het scherm Apps omlaag op de app om de
instellingsbalk te selecteren en te starten.
1. Plaats de muisaanwijzer boven de app dit u wilt
toevoegen aan het startscherm.
2. Klik met de rechtermuisknop op de app om de
instellingen te activeren.
3. Tik op het pictogram
42
.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
re
2. Tik op
om de geselecteerde app vast te
maken aan het Startscherm.
nl
ow
D
d
de
oa
Charm bar (Emoticonbalk)
m
fro
De Charm bar (Emoticonbalk) is een werkbalk die aan de rechterzijde
van uw scherm kan worden geactiveerd. Deze balk bestaat uit
verschillende hulpmiddelen waarmee u toepassingen kunt delen
en snelle toegang kunt krijgen om de instellingen van uw notebook
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De Charm bar (Emoticonbalk) starten
Charm Bar (Emoticonbalk)
OPMERKING: wanneer de Charm bar (Emoticonbalk) wordt opgeroepen,
verschijnt deze aanvankelijk als een set witte pictogrammen. De
bovenstaande afbeelding toont u hoe de emoticonbalk eruitziet nadat
deze is geactiveerd.
Gebruik de aanraaktoetsen, het touchpad of het toetsenbord van uw
notebook om de emoticonbalk te starten.
(voor bepaalde modellen) Veeg vanaf de rechterrand van
het scherm om de Charm bar (Emoticonbalk) te starten.
Beweeg uw muisaanwijzer over de hoek rechts- of
linksboven van het scherm.
Druk op
Gebruikershandleiding notebook PC-E
43
nl
ow
D
d
de
oa
In de Charm bar (Emoticonbalk)
fro
m
Search (Zoeken)
Met dit hulpmiddel kunt u bestanden, toepassingen of
programma's zoeken in uw notebook.
Start
Met dit hulpmiddel keert het scherm terug naar
het startscherm. U kunt dit ook gebruiken vanaf
het startscherm om terug te keren naar een recent
geopende app.
Devices (Apparaten)
Met dit hulpmiddel kunt u bestanden openen en delen
met de apparaten die op uw notebook zijn aangesloten,
zoals een extern scherm of een printer.
Settings (Instellingen)
Met dit hulpmiddel krijgt u toegang tot de pcinstellingen van uw notebook.
44
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Met dit hulpmiddel kunt u toepassingen delen via sociale
netwerksites of e-mail.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Share (Delen)
nl
ow
D
d
de
oa
Snap-functie
m
fro
De functie Snap (Uitlijnen) toont twee apps naast elkaar, zodat u
kunt werken met of schakelen tussen apps.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BELANGRIJK! Zorg er voor dat de schermresolutie van uw notebook
is ingesteld op 1366 x 768 pixels of hoger voordat u de Snap-functie
gebruikt.
e
.b
re
Snap (Uitlijnen) gebruiken
Snap bar (Balk Uitlijning)
Gebruik de aanraaktoetsen, het touchpad of het toetsenbord van uw
notebook om Snap te activeren.
(voor bepaalde modellen)
1. Start de app die u wilt uitlijnen.
2. Tik en houd het bovenste deel van de app vast en sleep
het naar de linker- of rechterzijde van het scherm tot
de uitlijnbalk verschijnt.
3. Start de andere app.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
45
nl
ow
D
d
de
oa
fro
1. Start de app die u wilt uitlijnen.
m
2. Beweeg de muisaanwijzer bovenaan op het scherm.
w
4. Start de andere app.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
3. Zodra de aanwijzer verandert in een handpictogram,
sleept u de app naar links of rechts van het
weergavevenster.
2. Druk op
e
.b
1. Start de app die u wilt uitlijnen.
.
3. Start een andere app.
4. Om te schakelen tussen apps,drukt u op
46
.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
Andere sneltoetsen
fro
m
Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken
bij het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 8.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
\
Wisselt tussen het startscherm en de laatste
actieve app.
Start het bureaublad
e
.b
re
Start het computervenster in de
bureaubladmodus
Opent het venster Bestand zoeken
Opent het venster Delen
Opent het venster Instellingen
Opent het venster Apparaten
Activeert het vergrendelscherm
Minimaliseert het venster van Internet Explorer
Gebruikershandleiding notebook PC-E
47
nl
ow
D
d
de
oa
Opent het venster Uitvoeren
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Opent het venster App zoeken
m
fro
Opent het venster Tweede scherm
Opent het Toegankelijkheidscentrum
Zoomt uit op het scherm
Opent de Verteller-instellingen
Activeert de functie schermafbeelding
48
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Opent een menuvak met Windowshulpmiddelen
Start het vergrootglas en zoomt in op het
scherm
re
Opent het zoekvenster Instellingen
nl
ow
D
d
de
oa
Verbinding maken met draadloze netwerken
fro
m
Wi-Fi
w
BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus)
is uitgeschakeld om de Wi-Fi functie van uw notebook te activeren. Zie
voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op
internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites.
Wifi inschakelen
Volg de onderstaande stappen om wifi te activeren op uw
notebook:
1. Activeer de Charm bar (Emoticonbalk).
2. Tik op
en tik op
.
3. Selecteer een toegangspunt in de lijst van beschikbare
Wifi-verbindingen.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
49
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
4. Klik op Connect (Verbinden) om de netwerkverbinding
te starten.
50
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
5. Tik op Yes (Ja) als u delen wilt inschakelen tussen uw
notebook en andere draadloze systemen, turn on
sharing and connect to devices (schakel delen in en
maak verbinding met apparaten). Tik op No, don't
turn on sharing or connect to devices (Nee, delen of
verbinding maken met apparaten niet inschakelen)als
u de functie delen niet wilt inschakelen.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
OPMERKING: u kunt worden gevraagd een
beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te
activeren.
nl
ow
D
d
de
oa
Bluetooth
fro
m
Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere
Bluetooth-apparaten mogelijk te maken.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is
uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw notebook te activeren.
Zie voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding.
e
.b
U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om
gegevensoverdracht mogelijk te maken. Gebruik uw aanraakscherm
of touchpad hiervoor als volgt:
re
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1. Activeer de Charm bar (Emoticonbalk).
2. Tik op
en vervolgens op Change PC Settings
(PC-instellingen wijzigen).
3. Selecteer onder PC Settings (PC-instellingen)de optie
Devices (Apparaten) en tik op Add a Device (Een
apparaat toevoegen)om naar apparaten te zoeken
die Bluetooth ondersteunen.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
51
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
4. Selecteer een apparaat uit de lijst. Vergelijk de code op uw
notebook met de code die naar het gekozen apparaat is
gezonden. Tik op Yes (Ja) als ze gelijk zijn om uw notebook
met het apparaat te koppelen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NB: Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u gevraagd worden
om de code voor uw notebook in te voeren.
e
.b
re
52
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
Airplane mode (Vliegtuigmodus)
m
fro
De Airplane mode (vliegtuigmodus) schakelt draadloze
communicatie uit zodat u uw notebook veilig in een vliegtuig kunt
gebruiken.
1. Activeer de Charm bar (Emoticonbalk).
2. Tik op
en tik op
.
e
.b
re
of
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vliegtuigmodus inschakelen
3. Verplaats de schuif naar rechts om de vliegtuigmodus
in te schakelen.
Druk op
.
Vliegtuigmodus uitschakelen
1. Activeer de Charm bar (Emoticonbalk).
of
2. Tik op
3.
en tik op
.
Verplaats de schuif naar links om de vliegtuigmodus
uit te schakelen.
Druk op
.
NB: Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer
informatie over gerelateerde services aan boord die kunnen worden
gebruikt en beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het
gebruiken van uw Notebook PC aan boord.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
53
nl
ow
D
d
de
oa
Verbinding maken met bedrade netwerken
fro
m
U kunt ook verbinding maken met bedrade netwerken zoals LANs
en breedband internet-aansluitingen via de LAN-poort van uw
notebook.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NB: Neem contact op met uw Internet Service Provider (ISP) voor details
of met uw netwerkbeheerder voor ondersteuning bij het opzetten van
uw internetverbinding.
BELANGRIJK! Zorg er voor dat een netwerkkabel is aangesloten tussen
de LAN-poort van uw notebook en een lokaal netwerk voordat u de
volgende handelingen uitvoert.
Een dynamische IP/PPP0E-netwerverbinding
instellen
1. Start het Desktop (Bureaublad).
2. Rechtsklik in de taakbalk van Windows® op het
of
netwerkpictogram
en tik op Open Network
and Sharing Center (Netwerkcentrum openen).
3. Tik in het Netwerkcentrum op Change adapter settings
(Adapterinstellingen wijzigen).
4. Klik met de rechtermuisknop op het LAN en kies
Properties (Eigenschappen).
54
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
re
Zie de volgende procedures voor het configureren van de
instellingen.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
5. Tik op Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
(Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4)) en vervolgens
op Properties (Eigenschappen).
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
6. Tik op Obtain an IP address automatically (Automatisch
een IP-adres verkrijgen) en tik op OK.
NB: Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoE-verbinding
gebruikt.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
55
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
7. Keer terug naar het Network and Sharing Center
(Netwerkcentrum) en tik vervolgens op Set up a new
connection or network (Een nieuwe verbinding of
netwerk instellen).
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
8. Selecteer Connect to the Internet (Verbinding maken
met het internet) en tik op Next (Volgende).
56
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
9. Tik op Broadband (PPPOE) ((Breedband (PPPOE)).
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
10. Typ uw gebruikersnaam, wachtwoord en verbindingsnaam
en tik op Connect (Verbinden).
11. Tik op Close (Sluiten) om de configuratie te voltooien.
12. Tik op
op de taakbalk en tik op de verbinding die u
zojuist hebt gemaakt.
13. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord en tik op
Connect (Verbinden) om verbinding met internet te
maken.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
57
nl
ow
D
d
de
oa
Een netwerk met een statisch IP-adres instellen
m
fro
1. Herhaal de stappen 1 tot en met 5 van Verbinding maken
met een dynamisch IP/PPPoE-netwerk.
Tik op Use the following IP address (Het volgende
IP-adres gebruiken).
or
nb
de
an
.v
w
w
2
w
of
3. Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van
uw serviceprovider in.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
58
re
4. Indien gewenst kunt u ook het adres voor de voorkeursDNS-server en de alternatieve DNS-server invoeren en
op OK tikken.
nl
ow
D
d
de
oa
Uw notebook uitschakelen
fro
m
U kunt uw notebook uitschakelen met een van de volgende
werkwijzen:
of
Tik op
or
nb
de
an
.v
w
w
w
•
in de Charm bar (Emoticonbalk) en tik
vervolgens op
> Shut down (Uitschakelen)
re
•
Tik in het aanmeldingsscherm op
e
.b
om normaal uit te schakelen.
> Shut
down (Uitschakelen).
•
U kunt uw notebook ook uitschakelen via de
bureaubladmodus. Start hiervoor het bureaublad
en druk vervolgens op alt + f4 om het venster
Uitschakelen te openen. Selecteer Shut Down
(Uitschakelen) in de vervolgkeuzelijst en selecteer
vervolgens OK.
•
Als uw notebook niet reageert, houdt u de
voedingsknop gedurende minstens acht (4) seconden
ingedrukt tot uw notebook wordt uitgeschakeld.
Uw notebook in de slaapmodus plaatsen
Om uw notebook in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op
de voedingsknop.
U kunt uw notebook ook in de slaapstand zetten met
behulp van de bureaubladmodus. Start hiervoor het
bureaublad en druk vervolgens op alt + f4 om het venster
Uitschakelen te openen. Selecteer Sleep (Slaapstand) in
de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens OK.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
59
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
60
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hoofdstuk 4:
ASUS apps
Gebruikershandleiding notebook PC-E
61
nl
ow
D
m
fro
LifeFrame
d
de
oa
Aangeboden ASUS-apps
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Verbeter uw webcamfuncties via de app Life Frame. Met deze
app kunt u momentopnamen maken, foto's bewerken, video's
opnemen, audiobestanden opnemen, uw webcam gebruiken voor
beveiligingsbewaking en games te spelen.
e
.b
re
Life Frame starten
.
druk dan op
De archiefwerkbalk toont de
opgeslagen bestanden van een
functie in een miniatuurweergave.
Knop Action
(Actie) Modi
Knop Gezicht
volgen
Opname
Webcaminstellingen
62
In-/uitzoomen
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
Life Frame-functies
fro
m
Camera
Gebruik deze functie om foto's te maken met uw
webcam.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Camcorder
Gebruik deze functie om video's te maken met uw
webcam.
Monitor
Met deze functie kunt u uw webcam gebruiken als een
monitor voor de beveiligingsvideomonitor. De webcam
detecteert automatisch bewegingen en maakt hiervan
vervolgens een foto.
Voice Recorder (Spraakrecorder)
Gebruik deze functie om audiobestanden op te nemen
op uw notebook.
Game
Met deze functie kunt u games spelen met de webcam.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
63
nl
ow
D
d
de
oa
Power4Gear Hybrid
m
fro
Optimaliseer de prestaties van uw notebook met de
energiebesparingsmodi in Power4Gear.
w
w
or
nb
de
an
.v
w
OPMERKING: wanneer u de notebook loskoppelt van de
voedingsadapter, gaat Power4Gear Hybrid automatisch naar de
batterijbesparingsmodus.
e
.b
re
Power4Gear Hybrid starten
.
druk dan op
Selecteren uit deze stroomplanmodi.
Hiermee kunt u de pictogrammen
op het bureaublad verbergen en de
presentatiemodus in- of uitschakelen.
Gebruik deze opties om de
energiebeheermodus aan te
passen.
Modus Performance (Prestaties)
Gebruik deze modus wanneer u krachtige activiteiten uitvoert, zoals
het spelen van games of het uitvoeren van bedrijfspresentaties met
uw notebook.
Modus Battery Saving (Batterijbesparing)
Deze modus verlengt de levensduur van de notebookbatterij terwijl
deze is aangesloten op de voedingsadapter of wanneer alleen op
batterij wordt gewerkt.
64
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
Okamžité zapnutí
m
fro
Bespaar batterijvermogen terwijl uw notebook in de diepe slaapmodus
is (Deep S3) met behulp van Instant On (Onmiddellijk aan).
w
w
e
.b
BELANGRIJK! Doba pohotovosti závisí na zbývající kapacitě baterie
notebooku, modelu a konfiguraci počítače a provozních podmínkách.
re
or
nb
de
an
.v
w
OPMERKING: Deep S3 je technologie, která umožní vyšší úsporu energie
z baterií, když je notebook ASUS v režimu spánku.
Režim výkonu
Režim výkonu je je ve výchozím
nastavení notebooku zapnut.
Umožňuje obnovení stavu při
vypnutí počítače do dvou sekund
i poté, co byl notebook v režimu
hlubokého spánku.
Režim úspory
Met deze modus zijn er langere
stand-bytijden mogelijk zodat de
batterij tot dertig (30) dagen of meer
kan worden gebruikt. Wanneer dit
is ingeschakeld, keert de notebook
terug naar de laatste bedrijfsstatus
in maar liefst zeven seconden, vier
uur nadat het toestel naar de diepe
slaapmodus is gegaan.
of
Gebruikershandleiding notebook PC-E
Klik hierop om de
batterijbesparingsmodus
te activeren.
65
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
66
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Hoofdstuk 5:
POST (Power-On Self Test =
zelftest bij inschakelen)
Gebruikershandleiding notebook PC-E
67
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
POST (Power-On Self Test = zelftest bij
inschakelen)
Tijdens POST kunt u de BIOS-instellingen bereiken of opties voor
probleemoplossing uitvoeren met de functietoetsen van de
notebook. Zie de volgende informatie voor details.
BIOS
Het BIOS (Basic Input and Output System) bevat instellingen voor de
systeemhardware die nodig zijn om uw notebook te starten.
De standaardinstellingen van het BIOS gelden voor de meeste
omstandigheden van uw notebook. Verander de standaardinstellingen
van het BIOS niet behalve onder de volgende omstandigheden:
•
Tijdens het opstarten van het systeem verschijnt een foutbericht
op het scherm waarin wordt gevraagd om de BIOS-setup uit te
voeren.
•
U hebt een nieuw onderdeel aan het systeem toegevoegd
waarvoor nieuwe BIOS-instellingen of wijzigingen nodig zijn.
WAARSCHUWING: Onjuiste BIOS-instellingen kunnen instabiliteit of
problemen bij het opstarten veroorzaken. We raden sterk aan om de
BIOS-instellingen alleen met behulp van getraind onderhoudspersoneel
te wijzigen.
Het BIOS openen
Herstart uw notebook en druk op
68
tijdens POST.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om
problemen op te lossen
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De POST is een reeks door software bestuurde diagnostische tests
die worden uitgevoerd als u de notebook inschakelt of herstart.
De software die de POST bestuurt, is als vast onderdeel van de
architectuur van de notebook geïnstalleerd.
nl
ow
D
d
de
oa
Instellingen van systeem-BIOS
fro
m
WAARSCHUWING: De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte
zijn slechts informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen
afhankelijk van het model en de regio.
1. Selecteer Boot Option #1 (Opstartoptie 1) op het scherm Boot
(Opstarten).
Main
e
.b
In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de
volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Boot (Opstarten)
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Launch PXE OpROM
[Enabled]
Sets the system boot
order
Driver Option Priorities
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Boot Option #2
[Windows Boot Manager]
[Atheros Boot Agent]
Network Device BBS Priorities
Add New Boot Option
Delete Boot Option
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.14.1219.
2.15.1226. Copyright
Copyright (C)
(C) 2011
2012 American
American Megatrends,
Megatrends, Inc.
Inc.
Version
en selecteer een apparaat als Boot Option #1
2. Druk op
(Opstartoptie 1).
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Boot Configuration
Fast Boot
UEFI Boot
PXE ROM
Launch CSM
Boot Option Priorities
Boot Option #1
Add New Boot Option
Delete Boot Option
[Disabled]
[Enabled]
[Disabled]
[Disabled]
Boot Option #1
[Windows
Atheros Boot
AgentBoot Manager]
Windows Boot Manager
Disabled
Sets the system boot
order
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.14.1219.
2.15.1226. Copyright
Copyright (C)
(C) 2011
2012 American
American Megatrends,
Megatrends, Inc.
Inc.
Version
Gebruikershandleiding notebook PC-E
69
nl
ow
D
d
de
oa
Security (Beveiliging)
m
fro
Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord
voor uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot
de harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en
de USB-interface.
• Als u een Administrator Password (beheerderswachtwoord)
instelt, wordt u daarnaar gevraagd voordat u het BIOS opent.
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD User Pwd Status :
Set Master Password
Set User Password
Set Administrator
Password. The password
length must be in the
following range:
Minimum length 3
Maximum length 20
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
I/O Interface Security
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Het wachtwoord instellen:
1. Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)
of User Password (Gebruikerswachtwoord).
2. Geef een wachtwoord op en druk op
3. Typ het wachtwoord opnieuw en druk op
70
.
.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
• Als u een User Password (gebruikerswachtwoord) instelt, wordt
u hiernaar gevraagd voordat u naar het besturingssysteem van uw
notebook gaat.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NB:
nl
ow
D
d
de
oa
Het wachtwoord wissen:
m
fro
1. Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)
of User Password (Gebruikerswachtwoord).
or
nb
de
an
.v
w
w
w
2. Voer het huidige wachtwoord in en druk op
.
3. Laat het veld Create New Password (Nieuw wachtwoord
maken) leeg en druk op
4. Klik op Yes (Ja) in het bevestigingsvak en druk op
e
.b
re
.
.
I/O Interface Security (beveiliging)
In het menu Security (Beveiliging) kunt u de I/O Interface
Security openen om interfacefuncties van uw notebook te veror ontgrendelen.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
If Locked, LAN controller
will be disabled.
I/O Interface Security
LAN Network Interface
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface
SATA 2nd HDD Interface
USB Interface Security
LAN
Lock
UnLock
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
Network Interface
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
De I/O-interface vergrendelen:
1. Kies op het scherm Security (������������
Beveiliging) de optie I/O
Interface Security (�������������������������
I/O-interfacebeveiliging).
2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op
.
3. Selecteer Lock (Vergrendelen).
Gebruikershandleiding notebook PC-E
71
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
USB-interfacebeveiliging
Via de I/O Interface-beveiliging kunt u ook de USB Interfacebeveiliging openen om poorten en apparaten te vergrendelen
of ontgrendelen.
w
w
USB Interface Security
USB Interface
[UnLock]
Lock
UnLock
all
will
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
De USB-interface vergrendelen:
1. Kies op het scherm Security (������������
Beveiliging) de optie I/O
Interface Security (��������������������������
I/O-interfacebeveiliging) >
�� USB
����
Interface Security (�������������������������
USB-interfacebeveiliging).
2. Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op
Lock (�������������
Vergrendelen).
NB: Het instellen van de USB Interface op Lock (Vergrendelen)
vergrendelt en verbertt ook de External Ports (Externe poorten)
en andere apparaten die zijn opgenomen onder USB Interface
Security.
72
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
[UnLock]
[UnLock]
[UnLock]
USB Interface
If
LOCKED,
USB devices
be disabled
re
External Ports
CMOS Camera
Card Reader
or
nb
de
an
.v
w
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Security
nl
ow
D
d
de
oa
Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen)
m
fro
In het menu Security (Beveiliging) kunt u Set Master Password
(Hoofdwachtwoord instellen) gebruiken om de toegang tot de
harde schijf met een wachtwoord te beveiligen.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
e
.b
Administrator Password Status
User Password Status
Administrator Password
User Password
HDD Password Status :
Set Master Password
Set User Password
I/O Interface Security
Set HDD Master Password.
***Advisable to Power
Cycle System after Setting
Hard Disk Passwords***
re
Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,then this only
limits access to Setup and is only asked for when entering
Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is
a power on password and must be entered to boot or enter
Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Het HDD-wachtwoord instellen:
1. Klik op het scherm Security (������������
Beveiliging) om Set Master
Password (���������������������������
Masterwachtwoord instellen)
2. Voer een wachtwoord in en druk op
.
3. Voer het wachtwoord opnieuw in als bevestiging en druk
op
.
4. Klik op Set User Password (���������������������
Gebruikerswachtwoord
instellen) en herhaal de vorige stappen om het
gebruikerswachtwoord in te stellen.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
73
nl
ow
D
d
de
oa
Save & Exit (Opslaan en eindigen)
fro
m
Selecteer voor het bewaren van de configuratie-instellingen Save
Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) voordat u
het BIOS verlaat.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Main
Advance
Boot
Security
Save & Exit
Save Changes and Exit
Exit system setup after
saving the changes.
Discard Changes and Exit
e
.b
re
Save Options
Save Changes
Discard Changes
Restore Defaults
Boot Override
Atheros Boot Agent
Windows Boot Manager
Launch EFI Shell from filesystem device
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
74
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
Main
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Advance
Boot
Security
Save & Exit
[Static]
e
.b
→←
: Select Screen
↑↓
: Select Item
E n t e r :
S e l e c t
+/—
: Change Opt.
F1
: General Help
F9
: Optimized Defaults
F10
: Save & Exit
E S C
:
E x i t
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
SATA Configuration
Graphics Configuration
DPTF Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack
m
[No]
[4]
[Enabled]
[Enabled]
[Disabled]
Press Enter to run the
utility to select and
update BIOS.
fro
POST Logo Type
Start Easy Flash
Play POST Sound
Speaker Volume
Internal Pointing Device
Wake on Lid Open
ASUS USB Charger+ in battery mode
Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.
6. Zoek het gedownloade BIOS-bestand op de USB-stick op en
druk op
.
ASUSTek Easy Flash Utility
FLASH TYPE: Winbond 25X/Q Series
Current BIOS
Platform: X202E
Version: 100
Build Date: Jul 26 2012
Build Time: 11:09:58
FSO
FS1
FS2
FS3
New BIOS
Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown
0 EFI
<DIR>
[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute
7. Klik na de BIOS update op Exit > Restore Defaults (Afsluiten >
Standaardwaarden herstellen) om de standaardinstellingen
van het systeem te herstellen.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
75
nl
ow
D
fro
te drukken, kunt u de opties voor
m
Door tijdens POST op
d
de
oa
Problemen oplossen
De pc vernieuwen
•
De pc opnieuw instellen
•
Geavanceerde opties
e
.b
re
•
or
nb
de
an
.v
w
w
w
probleemoplossing van Windows 8 openen, waaronder de volgende:
De pc vernieuwen
Gebruik Refresh your PC (De pc vernieuwen) als u het systeem wilt
vernieuwen zonder de huidige bestanden en toepassingen kwijt te
raken.
Zo opent u dit tijdens POST:
1. Herstart uw notebook en druk op
tijdens POST.
2. Wacht tot Windows® het scherm Choose an option
(Kies een optie) heeft geladen en tik op Troubleshoot
(Problemen oplossen).
of
3. Tik op Refresh your PC (De pc vernieuwen).
4. Lees de onderwerpen in het scherm Refresh your PC (De
pc vernieuwen) als u meer wilt weten over deze optie
en tik op Next (Volgende).
5. Tik op de account die u wilt vernieuwen.
6. Typ het wachtwoord voor uw account en tik op
Continue (Doorgaan).
7. Tik op Refresh (Vernieuwen).
BELANGRIJK! Zorg er voor dat uw notebook op een
stopcontact is aangesloten voordat u het systeem
vernieuwt.
76
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
De pc opnieuw instellen
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BELANGRIJK! Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze
optie inschakelt.
Gebruik Reset your PC (De pc opnieuw instellen) om de
standaardinstellingen van uw notebook terug te zetten.
Zo opent u dit tijdens POST:
tijdens POST.
e
.b
re
1. Herstart uw notebook en druk op
2. Wacht tot Windows® het scherm Choose an option
(Kies een optie) heeft geladen en tik op Troubleshoot
(Problemen oplossen).
of
3. Tik op Reset your PC (De pc opnieuw instellen).
4. Lees de onderwerpen in het scherm Reset your PC (De
pc opnieuw instellen) als u meer wilt weten over deze
optie en tik op Next (Volgende).
5. Tik op de reset-optie van uw voorkeur: Just remove my
files (Alleen mijn bestanden verwijderen) of Fully
clean the drive (De schijf volledig wissen).
6. Tik Reset (Resetten).
BELANGRIJK! Zorg er voor dat uw notebook op een
stopcontact is aangesloten voordat u het systeem
vernieuwt.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
77
nl
ow
D
d
de
oa
Geavanceerde opties
m
fro
Gebruik Advanced options (Geavanceerde opties) om extra opties
voor probleemoplossing op uw notebook uit te voeren.
w
1. Herstart uw notebook en druk op
or
nb
de
an
.v
w
w
Zo opent u dit tijdens POST:
tijdens POST.
3. Tik op Advanced options (Geavanceerde opties).
4. Selecteer in het scherm Advanced options (Geavanceerde
opties) welke optie voor probleemoplossing u wilt
uitvoeren.
5. Volg de aanwijzingen om het proces te voltooien.
Herstellen met systeeminstallatiekopie gebruiken
Onder Advanced options (Geavanceerde opties) kunt u System
Image Recovery (Herstellen met systeeminstallatiekopie) gebruiken
om het systeem met een specifieke installatiekopie te herstellen.
Zo opent u dit tijdens POST:
1. Herstart uw notebook en druk op
tijdens POST.
2. Wacht tot Windows® het scherm Choose an option
(Kies een optie) heeft geladen en tik op Troubleshoot
(Problemen oplossen).
of
78
3. Tik op Advanced options (Geavanceerde opties).
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
of
re
2. Wacht tot Windows® het scherm Choose an option
(Kies een optie) heeft geladen en tik op Troubleshoot
(Problemen oplossen).
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
4. Selecteer in het scherm Advanced options
(Geavanceerde opties) System Image Recovery
(Herstellen met systeeminstallatiekopie).
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5. Kies een account die u wilt herstellen met een
systeeminstallatiekopie.
6. Typ het wachtwoord voor uw account en tik op
Continue (Doorgaan).
e
.b
re
7. Selecteer Use the latest available system image
(recommended) (De nieuwste beschikbare
systeemkopie gebruiken (aanbevolen)) en tik
op Next (Volgende). U kunt ook Select a system
image (Een andere systeemkopie herstellen) als
uw systeemkopie zich op een extern apparaat of dvd
bevindt.
8. Volg de aanwijzingen om de procedure voor het
systeemherstel te voltooien.
NB: We raden aan om regelmatig een back-up van uw
systeem te maken om gegevensverlies te voorkomen voor
het geval uw notebook stopt met werken.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
79
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
80
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bijlagen
Gebruikershandleiding notebook PC-E
81
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Informatie dvd-romstation
(op bepaalde modellen)
Regionale weergave-informatie
BELANGRIJK! De instelling van de regio kan maximaal vijf maal
worden gewijzigd via de weergavesoftware. Daarna kan de speler
alleen dvd-films van de laatste regio-instelling afspelen. Als u de
regiocode daarna opnieuw aanpast, zal het toestel opnieuw moeten
worden ingesteld naar de fabrieksinstelling. Deze bewerking valt
niet onder de garantie. Als een reset nodig is, zullen de verzend- en
resetkosten voor rekening van de gebruiker zijn.
82
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
De weergave van dvd-filmtitels omvat het decoderen van MPEG2video, digitale AC3-audio en door CSS beveiligde inhoud. CSS (soms
kopieerbeveiliging genoemd) is de naam die werd gegeven aan het
schema voor de inhoudsbescherming dat door de filmindustrie wordt
toegepast om te voldoen aan de behoefte aan een bescherming tegen
het illegaal kopiëren van inhoud.
Hoewel er talrijke regels zijn die aan CSS-licentiehouders worden
opgelegd, is er één regel die het meeste betrekking heeft op
de weergavebeperkingen op de in regio’s ingedeelde inhoud.
Om de geografische opgesplitste releasedatums van films te
vergemakkelijken, worden dvd-videotitels uitgegeven voor
specifiek geografische regio’s zoals hieronder omschreven onder
“Regiodefinities”. De wetten op het auteursrecht vereisen dat alle
dvd-films worden beperkt tot een specifieke regio (doorgaans
gecodeerd volgens de regio waar de dvd wordt verkocht). Terwijl
de inhoud van een dvd-film kan worden uitgegeven voor meerdere
regio’s, vereisen de CSS-regels dat elk systeem dat in staat is CSSgecodeerde inhoud af te spelen, alleen in staat mag zijn om één
regio af te spelen.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Met het dvd-romstation kunt u uw eigen cd's en dvd's weergeven en
maken. U kunt een optionele dvd-viewersoftware aanschaffen voor
het weergeven van dvd-bestanden.
nl
ow
D
e
.b
Tsjechië, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, de Golfstaten,
Hongarije, IJsland, Iran, Irak, Ierland, Italië, Japan, Nederland,
Noorwegen, Polen, Portugal, Saoedi-Arabië, Schotland, ZuidAfrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Syrië, Turkije, UK, Griekenland,
Voormalige Joegoslavische Republiek, Slowakije
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Regio 2
m
Canada, VS, Amerikaanse territoria
fro
Regio 1
d
de
oa
Regiodefinities
Regio 3
Birma, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Filippijnen, Singapore,
Taiwan, Thailand, Vietnam
Regio 4
Australië, Caraïben (behalve Amerikaanse Territoria), CentraalAmerika, Nieuw-Zeeland, Pacifische eilanden, Zuid-Amerika
Regio 5
GOS, India, Pakistan, Rest van Afrika, Rusland, Noord-Korea
Regio 6
China
Gebruikershandleiding notebook PC-E
83
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Blu-ray ROM-stationsinformatie
(bij sommige modellen)
Regiodefinities
Regio A
Europese en Afrikaanse landen, landen uit Zuidwest-Azië en hun
territoria; Australië en Nieuw-Zeeland.
Regio C
Landen uit Centraal- en Zuid-Azie en Oost-Europea en hun territoria;
China en Mongolië.
NB: Raadpleeg de Blu-ray Disc-website op www.blu-raydisc.com/en/
Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html voor meer informatie.
84
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen en hun territoria; Taiwan,
Hongkong, Macao, Japan, Korea (Zuid en Noord), landen in ZuidoostAzië en hun territoria.
Regio B
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Met het Blu-ray-station kunt u HD-video's (high definition) en andere
schijfbestandformaten, zoals dvd's en cd's weergeven.
nl
ow
D
d
de
oa
Naleving interne modem
fro
m
De notebook met interne modem voldoet aan JATE (Japan), FCC
(VS, Canada, Korea, Taiwan) en CTR21. De interne modem werd
goedgekeurd in overeenstemming met de Richtlijn van de Raad
98/482/EC voor pan-Europese enkelvoudige aansluitingen op een
openbaar telefoonnet (PSTN= public switched telephone network)
Door verschillen tussen de afzonderlijke PSTN’s die in verschillende
landen worden aangeboden, biedt de goedkeuring niet zelfstandig een
onvoorwaardelijke garantie van succesvol gebruik op elk eindpunt van
een PSTN-net. Als er problemen optreden, dient u in de eerste plaats
contact op te nemen met de leverancier van uw apparatuur.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Overzicht
Op 4 augustus 1998 werd het besluit van de Europese raad met
betrekking tot de CTR 21 gepubliceerd in het officiële tijdschrift van de
EG. De CTR 21 is van toepassing op alle eindapparatuur zonder spraak
met DTMF-kiesmogelijkheden, die bedoeld is om op de analoge PSTN
(Public Switched Telephone Network) te worden aangesloten.
CTR 21 (Common Technical Regulation) voor de vereisten van
de randapparaten voor verbinding met analoge openbare
telefoonnetwerken (PSTN) (behalve eindapparatuur die spraaktelefonie
ondersteunt) waarin netwerkadressering, indien voorzien, gebeurt via
een signaal van twee tonen op meerdere frequenties.
Verklaring van netwerkcompatibiliteit
Verklaring die door de fabrikant moet worden gegeven aan de
aangemelde instantie (Notified Body) en de verkoper: “Deze verklaring
zal de netwerken aangeven waarvoor deze apparatuur werd ontwikkeld
en alle gemelde netwerken waarmee de apparatuur bij de onderlinge
werking problemen kan ondervinden."
Gebruikershandleiding notebook PC-E
85
nl
ow
D
d
de
oa
Verklaring van netwerkcompatibiliteit
fro
m
Verklaring die door de fabrikant aan de gebruiker moet worden
gegeven: “Deze verklaring zal de netwerken aangeven waarvoor deze
apparatuur werd ontwikkeld en alle gemelde netwerken waarmee de
apparatuur bij de onderlinge werking problemen kan ondervinden. De
fabrikant zal ook een verklaring koppelen om duidelijk te maken op
welk vlak de netwerkcompatibiliteit afhankelijk is van de instellingen
van fysieke en softwareschakelopties. Deze verklaring zal de gebruiker
ook de raad geven contact op te nemen met de verkoper als deze de
apparatuur op een ander netwerk wil gebruiken."
Naast antwoordapparaten en luidsprekertelefoons, kunnen ook
modems, faxapparaten, automatische kiesapparaten en alarmsystemen
in aanmerking komen. Apparatuur waarvoor de end-to-end kwaliteit
van de spraak door voorschriften worden beheerd (bijv. telefoons
met handsets en in sommige landen ook draadloze telefoons), is
uitgesloten.
86
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Non-voice apparatuur
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Tot op heden heeft de Notified Body van CETECOM verschillende
pan-Europese goedkeuringen verleend voor het gebruik van CTR21.
De resultaten zijn de eerste modems in Europa die geen regelgevende
goedkeuring vereisen in elk afzonderlijk Europees land.
nl
ow
D
d
de
oa
Toegepast
Meer tests
w
1
m
Land
fro
Deze tabel toont de landen die momenteel onder de
CTR21-standaard vallen.
Ja Nee
België Ja Nee
Nee Niet van toepassing
Denemarken Ja Ja
Finland Ja Nee
Frankrijk Ja Nee
Duitsland Ja Nee
Griekenland Ja Nee Hongarije Nee Niet van toepassing
IJsland Ja Nee
Ierland Ja Nee
Italië In behandeling
In behandeling
Israël Nee Nee
Liechtenstein a Nee Luxemburg Ja Nee
Nederland Ja Ja
Noorwegen Ja Nee
Polen Nee Niet van toepassing
Portugal Nee Niet van toepassing
Spanje Nee Niet van toepassing
Zweden Ja
Nee
Zwitserland Ja
Nee
Verenigd Koninkrijk Ja
Nee
1
e
.b
Gebruikershandleiding notebook PC-E
re
1
or
nb
de
an
.v
w
Tsjechië w
Oostenrijk
87
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Deze informatie werd gekopieerd van CETECOM wordt geleverd
zonder enige verantwoordelijkheid. Updates van deze tabel kunt u
vinden op http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.
w
FCC-verklaring (Federal Communications
Commission)
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik
is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
•
Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
•
Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met
inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse
B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften.
Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden
tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat
genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien
onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke
storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie
dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien
dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of
televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en
uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren
door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:
88
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
In Nederland zijn extra tests vereist voor aansluiting in serie en
faciliteiten voor de beller-ID.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
1 De nationale vereisten zullen alleen van toepassing zijn als het
apparaat pulskiezen mag gebruiken (fabrikanten kunnen in de
gebruiksaanwijzing vermelden dat het apparaat allee bedoeld is om
DTMF-signalen te ondersteunen, zodat alle extra tests overbodig
worden).
nl
ow
D
d
de
oa
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de
antenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit
dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor
hulp.
m
fro
•
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WAARSCHUWING! Het gebruik van een voedingskabel van het
beschermde type is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen
en om storingen in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen.
Het is van essentieel belang dat alleen de meegeleverde voedingskabel
wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermde kabels om I/O-apparaten
aan te sluiten op deze uitrusting. Alle wijzigingen of aanpassingen die
niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk
is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het
apparaat te bedienen nietig verklaren.
(Afgedrukt van de Code van Federale Voorschriften nr. 47, deel 15.193,
1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives en
Records Administration, U.S. Government Printing Office.)
Gebruikershandleiding notebook PC-E
89
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan
radiofrequenties (RF)
w
Verklaring van conformiteit
(R&TTE-richtlijn 1999/5/EG)
De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en
toereikend beschouwd:
90
•
Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]
•
Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in
[Artikel 3.1a]
•
Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]
•
Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit
in [Artikel 3.1b]
•
Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] &
[EN 301 489-17]
•
Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]
•
Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling
aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde
omgeving. Om te blijven voldoen aan de FCC-vereisten met betrekking
tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne
vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke
gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RFblootstelling na te leven.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
WAARSCHUWING! Aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving
kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken,
vernietigen. “De fabrikant verklaart dat het apparaat is beperkt tot de
kanalen 1 tot en met 11 in het frequentiebereik van 2,4 GHz door de
firmware die onder beheer staat van de Verenigde Staten.”
nl
ow
D
d
de
oa
CE-markering
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/
Bluetooth
De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van
de EEG-richtlijnen 2004/108/EG “Elektromagnetische compatibiliteit”
en 2006/95/EG “Laagspanningsrichtlijn”.
e
.b
re
CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/
Bluetooth
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van
het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999
betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse
erkenning van conformiteit.
Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada
Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende blootstelling
aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde
omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking
tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne
vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke
gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RFblootstelling na te leven.
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
• Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
• Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip
van storing die ongewenste werking van het apparaat kan
veroorzaken.
Om radiostoring in een service met een vergunning (bijv. mobiele
satellietsystemen op gedeelde kanalen) te voorkomen, is dit apparaat
bedoeld voor gebruik binnenshuis en uit de buurt van venster om een
maximale bescherming te bieden. Voor apparatuur (of de zendantenne)
die buitenshuis wordt geïnstalleerd, is een vergunning vereist.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
91
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Draadloos gebruikskanaal voor verschillende
domeinen
Kanalen 01 tot 11
Japan2,412-2.484 GHz
Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI)2,412-2,472 GHz
Kanalen 01 tot 13
or
nb
de
an
.v
w
w
w
N. Amerika2,412-2.462 GHz
Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk
10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
•
100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz
NB: Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot
2483,5 MHz.
Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op
privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het
gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringsprocedure
door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegelaten
vermogen van 100mW in de 2446,5–2483,5 MHz-band. Het gebruik
buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten.
In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:
92
•
Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW
•
Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mW
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
•
re
Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In
het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis:
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Departementen waar het gebruik van de 2400–2483,5 MHz-band is
toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en
minder dan 10mW buitenshuis:
w
02 Aisne
03 Allier
05 Hautes Alpes
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
12 Aveyron
16 Charente
24 Dordogne25 Doubs26 Drôme
36 Indre
37 Indre et Loire
41 Loir et Cher
45 Loiret
50 Manche
55 Meuse
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
63 Puy du Dôme
e
.b
32 Gers
re
or
nb
de
an
.v
w
w
01 Ain 64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
75 Paris
82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Deze vereiste zal mogelijk na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat
u uw draadloze LAN-kaart in meer gebieden in Frankrijk zult kunnen
gebruiken. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie (www.
arcep.fr).
NB: Uw WLAN-kaart zendt minder dan 100mW maar meer dan 10mW
uit.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
93
nl
ow
D
d
de
oa
UL-veiligheidsrichtlijnen
m
fro
Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur
(telefoon) die bedoeld is voor elektrische aansluiting op een
telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding
heeft die de 200V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet
overschrijdt, en in overeenstemming met de Nationale Elektrische
Code (NFPA 70) wordt geïnstalleerd of gebruikt.
Gebruik de notebook niet in de nabijheid van water, zoals bij
een badkuip, een wastafel, een gootsteen of een wasmachine,
in een vochtige kelder of bij een zwembad.
•
Gebruik de notebook niet tijdens een onweer. Er kan een klein
risico bestaan op elektrische schok door bliksem.
• Gebruik de notebook niet in de buurt van een gaslek.
Vereist voor UL 1642-dekkende primaire (niet oplaadbare)
en secundaire (oplaadbare) lithiumbatterijen voor gebruik
als voedingsbron in de producten. Deze batterijen bevatten
metaallithium, een lithiumlegering of een lithium-ion en kunnen
samengesteld zijn uit één elektrochemische cel of uit twee of meer
cellen die serieel, parallel of op beide manieren aangesloten zijn, en
die de chemische energie converteren naar elektrische energie door
een onomkeerbare of omkeerbare chemische reactie.
94
•
Gooi de batterij van de notebook niet in het vuur, aangezien
de batterij kan ontploffen. Raadpleeg de lokale richtlijnen
voor mogelijke speciale voorschriften op het vlak van
afvalverwijdering om het risico op lichamelijke letsels door
brand of explosie te voorkomen.
•
Gebruik geen voedingsadapters of batterijen van andere
apparaten om het risico op lichamelijke letsels door brand
of explosie te vermijden. Gebruik alleen UL-gecertificeerde
voedingsadapters of batterijen die door de fabrikant of een
erkende verdeler zijn geleverd.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
•
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wanneer u de modem van de notebook gebruikt, dient u altijd
de standaard veiligheidsmaatregelen op te volgen om het risico
op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel, inclusief de
volgende voorschriften, te voorkomen:
nl
ow
D
d
de
oa
Vereiste spanningsveiligheid
fro
m
Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van
meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die
groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 of H05VV-F, 2G,
0.75mm2.
e
.b
Opmerking voor de installateur van het kabeltv-systeem - Het
kabeldistributiesysteem moet geaard zijn in overeenstemming met
ANSI/NFPA 70, de NEC (National Electrical Code = nationale elektrische
code), in het bijzonder met Sectie 820.93, Aarding van buitenste
geleidende schild van een coaxiale kabel. De installatie moet een
aansluiting bevatten van de afscherming van de coaxiale kabel met
de aarding bij de ingang van het gebouw.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Mededelingen tv-tuner
REACH
In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie,
Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de
chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de
ASUS REACH-website op http://csr.asus.com/english/REACH.htm.
Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor
lithium-ionbatterijen)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo
errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente
consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente.
(Italian)
Gebruikershandleiding notebook PC-E
95
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach
Angaben des Herstellers. (German)
w
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä
käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type
ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre
au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du
fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного
типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкциями производителя. (Russian)
96
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
re
or
nb
de
an
.v
w
w
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér
det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
nl
ow
D
fro
Informatie laserveiligheid
d
de
oa
Veiligheidsinformatie optisch station
m
Interne of externe optische stations die met deze notebook worden
verkocht bevatten een LASERPRODUCT VAN KLASSE 1.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
WAARSCHUWING! Wanneer u andere aanpassingen of procedures
uitvoert dan deze die in de gebruiksaanwijzing zijn opgegeven, kunt
u worden blootgesteld aan gevaarlijke laserstraling. Probeer het
optisch station niet te demonteren. Voor uw veiligheid raden wij u
aan het optische station alleen door een erkende serviceverlener te
laten onderhouden of repareren.
Onderhoudswaarschuwingslabel
WAARSCHUWING! ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER
GEOPEND. KIJK NIET IN DE STRAAL OF KIJK NIET RECHTSTREEKS MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN.
CDRH Regulations
The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S.
Food and Drug Administration implemented regulations for laser
products on August 2, 1976. These regulations apply to laser products
manufactured from August 1, 1976. Compliance is mandatory for
products marketed in the United States.
WAARSCHUWING! Het gebruik van bedieningselementen of
aanpassing van de prestaties van procedures die niet in dit document
of in de installatiegids van het laserproduct zijn vermeld, kunnen een
gevaarlijke blootstelling aan straling veroorzaken.
Productmededeling Macrovision Corporation
In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat
wordt beschermd door methodeclaims van sommige Amerikaanse
patenten en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom
zijn van Macrovision Corporation en andere eigenaars van rechten.
Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet door
Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethodes, tenzij
anders toegelaten door Macrovision Corporation. Reverse engineering
of demontage is verboden.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
97
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
CTR 21-goedkeuring
(voor notebook met geïntegreerde modem)
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Dutch
w
Danish
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
98
Gebruikershandleiding notebook PC-E
nl
ow
D
d
de
oa
Spanish
m
fro
e
.b
Product dat voldoet aan ENERGY STAR
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Swedish
ENERGY STAR is een gezamenlijk programma van
het the U.S. Environmental Protection Agency en het
U.S. Department of Energy dat ons allen helpt bij het
besparen van geld en het beschermen van het milieu
door energie-efficiënte producten en praktijken.
Alle producten van ASUS met het ENERGY STAR-logo
voldoen aan de ENERGY STAR-standaard en de optie
voor energiebeheer is standaard ingeschakeld. De
monitor en de computer gaan automatisch naar de slaapstand als er
15 en 30 minuten geen gebruikersactiviteit is. Voor het wekken van
uw computer, klikt u met de muis of drukt u op enige toets op het
toetsenbord.
Bezoek http://www.energy.gov/powermanagement voor
gedetailleerde informatie over energiebeheer en de voordelen
daarvan voor het milieu. Bezoek eveneens http://www.energystar.
gov voor gedetailleerde informatie over het gezamenlijke ENERGY
STAR-programma.
NB: Energy Star wordt NIET ondersteund op producten op basis van
Freedos of Linux.
Gebruikershandleiding notebook PC-E
99
nl
ow
D
d
de
oa
Eco-label Europese Unie
fro
m
Deze notebook werd bekroond met het Bloemenlabel van de EU, wat
betekent dat dit product de volgende kenmerken heeft:
w
w
2. Beperkt gebruik van giftige zware metalen.
3. Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu
en de gezondheid.
5. Ontworpen voor gemakkelijke upgrades en een langere levensduur
door middel van het voorzien in compatibele reserveonderdelen
zoals batterijen, voedingsbronnen, het toetsenbord, het geheugen
en, indien beschikbaar, de CD-drive of DVD-drive.
6. Minder vast afval door terugnamebeleid.
Bezoek de startpagina van het Eco-label van de Europese
Unie voor meer informatie over het bloemenlabel van de EU:
http://www.ecolabel.eu.
Preventie van gehoorverlies
Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende
langere perioden luisteren met een hoog volume.
100
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
4. Beperkt gebruik van natuurlijke bronnen door het aanmoedigen
van recycling.
re
or
nb
de
an
.v
w
1. Lager energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-bymodus.
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Naleving en verklaring van wereldwijde
milieuvoorschriften
e
.b
Raadpleeg http://csr.asus.com/english/Compliance.htm voor de
bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de
voorschriften waaraan ASUS voldoet:
Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te
ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van
de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde
milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie
op basis van de vereisten voor de voorschriften.
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Zwitserse energiewetten
ASUS-recycling/Diensten voor terugname
De recyling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid
uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming.
Wij geloven erin u oplossingen te bieden om uw producten,
batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal
verantwoordelijk te recyclen. Ga naar http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm voor gedetailleerde informatie over recycling in
verschillende regio's.
Bericht deklaag
BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid
te behouden, is een coating aangebracht om de notebookbehuizing
te isoleren, behalve op de zijkanten waar zich de I/O-poorten
Gebruikershandleiding notebook PC-E
101
nl
ow
D
d
de
oa
EC Declaration of Conformity
m
fro
We, the undersigned,
ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:
4F,No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,TAIWAN R.O.C.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Notebook PC
Model name :
X202E, F202E, R200E, X201E, F201E, R201E, Q200
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010
EN 61000-3-2:2006 + A2: 2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 50371:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A11:2009
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
EN 62301:2005
EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009
EN 62301:2005
Ver. 120601
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Declaration Date: Sep. 30, 2012
Year to begin affixing CE marking:2012
102
Jerry Shen
Signature : __________
Gebruikershandleiding notebook PC-E
e
.b
Product name :
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Manufacturer: