Gebruikershandleiding
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 1
Color Burst 8 DMX
Inhoudsopgave
Hoofdfuncties……………………………………………………………………………………. 2
Introductie………………………………………………………………………………………... 3
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit…………………………………….. 4
Algemene veiligheidsvoorschriften……………………………………………………………. 5
Installatie…………………………………………………………………………………………. 6
Systeemmenu…………………………………………………………………………………… 8
Bediening………………………………………………………………………………………… 10
Doorlussen netspanning……………………………………………………………………….. 11
UC3 Controller…………………………………………………………………………………... 12
DMX kanalen en kenmerken…………………….…………………………………………... 12
Onderhoud……………………………………………………………………………………….. 13
Problemen oplossen……………………………………………………………………………. 13
Vervangen zekering…………………………………………………………………………….. 13
Technische gegevens………………………………………………………………………….. 14
ROHS…………………………………………………………………………………………….. 14
WEEE…………………………………………………………………………………………….. 15
Notities…………………………………………………………………………………………….16
Color Burst 8 DMX
•
•
•
•
•
•
•
Hoofdfuncties
3 werkmodi: Sound Active, Show Mode en DMX control
Ingebouwde microfoon
Elektronische dimmer 0-100%
Bestuurbaar via optionele UC3 controller
DMX-512 protocol
3 DMX kanalen
Doorlussen netspanning
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 2
Color Burst 8 DMX
Introductie
Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig
door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke
informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie
bij het apparaat.
Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van de Color Burst 8 DMX van American DJ®. Elke
Color Burst 8 DMX wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt, en gebruiksklaar geleverd.
Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport.
Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de Color Burst 8 DMX op
eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de Color
Burst 8 DMX aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen,
neemt u contact op met uw American DJ® dealer.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.
Introductie: De Color Burst 8 DMX maakt onderdeel uit van American DJ’s streven naar het
creëren van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige intelligente lichteffecten. De Color Burst
8 DMX is een intelligent DMX LED apparaat. Het apparaat kan als stand-alone effect of in
Master/Slave configuratie gebruikt worden. De Color Burst 8 DMX heeft drie verschillende
werkmodi; sound-active mode, show mode of DMX bestuurbaar. Dit apparaat is ontworpen
voor gebruik door mobiele DJ’s, in clubs, winkels, architectuur, voor het creëren van sfeer,
voor gebruik in interieur en exterieur en verder op elke locatie waar een compact lichtgewicht
effectapparaat wenselijk is.
Gebruik voor het beste resultaat rook of speciale effect rook, dit versterkt het effect van de
geprojecteerde stralen.
Waarschuwing! Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Vermijd dit ten allen tijde, dit kan
leiden tot ernstig oogletsel.
Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.
Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Reparaties mogen
niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw
lokale dealer of stuur een mail naar service@americandj.eu.
American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van
deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde
aanpassingen van het apparaat.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 3
Color Burst 8 DMX
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit
Waarschuwing: ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok moet
het apparaat beschermd worden tegen
water en vocht.
Attentie:
1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt
beschadigd, bijvoorbeeld doordat de
kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld
raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot
elektrische schok, brandgevaar of storing
in het apparaat. Houd het stopcontact
vast als u de steker eruit trekt. Niet aan
de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische
schok mag de behuizing nooit worden
geopend als het apparaat op de
netspanning is aangesloten. Bij
problemen kunt u contact opnemen met
uw American DJ dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het
apparaat steken of vloeistoffen in het
apparaat gieten. Dit kan leiden tot een
elektrische schok of storing in het
apparaat.
PAS OP!
niet openen gevaar voor
elektrische schok
Pas op: teneinde het risico van een
elektrische schok te verkleinen mag de
behuizing niet worden geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet
door gebruikers worden uitgevoerd.
Wendt u zich tot een erkende American
DJ dealer.
LET OP! Ter voorkoming van elektrische
schok alleen gebruik maken van het
originele netsnoer. Maak geen gebruik
van een verlengkabel of tussenstuk met
een steker die niet volledig in het
stopcontact past.
LET OP! Andere toepassingen of instellingen
dan in deze handleiding beschreven worden,
kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. De
speler mag alleen door gekwalificeerd
personeel afgeregeld en onderhouden
worden.
LET OP. Het apparaat kan storingen in
de ontvangst van radio- en
televisieontvangst veroorzaken.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke informatie over de
veiligheid bij het gebruik en over het
onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de
symbolen en waarschuwingstekens die op
het apparaat en in de gebruikershandleiding
staan. Bewaar deze handleiding bij het
apparaat.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
voor ongeïsoleerde onderdelen in het
apparaat waar spanning op staat. Het
negeren van dit symbool kan ernstig
letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Dit symbool geeft aan dat er in de
handleiding belangrijke informatie staat
voor gebruik en onderhoud. Het negeren
van deze informatie kan leiden tot
persoonlijk letsel of beschadiging van het
product.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 4
Color Burst 8 DMX
Algemene veiligheidsvoorschriften
1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig
lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruikershandleiding dienen
precies opgevolgd te worden. Verwijder geen
waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve
poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv.
naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad
en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar
beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een
daarvoor bedoelde flightcase. Vermijd schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is
noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen.
Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot
storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank,
tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een
boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie
gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte
produceren.
10. Stroomvoorziening - De Color Burst 8 DMX mag alleen worden aangesloten op een
stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat.
Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient
deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor
een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom
dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor
bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de
voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming
van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten
of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op
het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle
waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot
gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of
elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de
gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat
dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de
servicedienst ter reparatie aan te bieden.
Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:
• Kabel of steker zijn beschadigd.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 5
• Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.
18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.
Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer
hier en bewaar deze notities.
Typenummer……………………………………………………………………………………………
Serienummer……………………………………………………………………………………………
Aankoop:
Aankoopdatum…………………………………………………………………………………………
Dealer…………………………………………………………………………………………………..
Adres dealer……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer dealer………………………………………………………………………………
Color Burst 8 DMX
Installatie
Stroomvoorziening: De Color Burst 8 DMX is uitgevoerd met een elektronische ballast die
zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Color Burst 8 DMX op de
netspanning wordt aangesloten. Met deze elektronische ballast kan het apparaat overal
direct worden aangesloten en worden gebruikt, ongeacht de hoogte van de netspanning.
Gebruik alleen de bijgeleverde I.E.C. netkabel.
DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal
protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller
stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van lichteffect
naar lichteffect doorgekoppeld via de DATA “IN” en DATA “OUT” XLR aansluitingen op alle
DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA “OUT” aansluiting).
DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende
fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één
besturingsorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data
transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de
lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX
adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden
aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect
geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het
specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 6
DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):
De Color Burst 8 DMX is een 3 kanaals DMX apparaat. Het DMX
adres wordt elektronisch ingevoerd op het achterpaneel van de Color
Burst 8 DMX. Zowel het apparaat als de DMX controller moeten een
3-polige XLR connector voor data-ingang en data-uitgang hebben
(zie fig. 1). Aanbevolen zijn de Accu-Cable DMX kabels. Indien u uw
eigen kabels maakt dient u erop te letten 2-aderige afgeschermde
110 Ohm kabel te gebruiken (te verkrijgen bij de professionele lichten geluidsvakhandel). De kabels moeten voorzien zijn van een
mannelijke en vrouwelijke XLR connector. Let er ook op dat de DMX
kabel in serie en niet parallel wordt aangesloten.
Fig. 1
OPMERKING: Volg figuur twee en drie, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip
van de XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of
op de behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of
onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.
Fig. 2
XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal
Fig. 3
EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt,
wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde
storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 110-120 Ohm ¼ watt weerstand die is
verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en DATA -). Deze
afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste
apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een
afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 392128) verkleint de kans op storingen. (Zie Fig.
4)
Een afsluitweerstand verkleint de kans op signaalstoringen
en voorkomt interferentie- en signaaloverdrachtproblemen.
Het is altijd raadzaam een DMX afsluitweerstand (110-120
Ohm / ¼W) tussen Pin 2 (DMX-) en Pin 3 (DMX+) van het
laatste apparaat in de DMX keten aan te sluiten.
Fig. 4
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 7
5-POLIGE XLR DMX CONNECTOREN. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR
connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen
worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren
worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze
adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details
voor de juiste kabelconversie.
3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie
Geleider
3-polige XLR Female (Uit) 5-polige XLR Male (In)
Massa / Afscherming
Pin 1
Pin 1
Data (- signaal)
Pin 2
Pin 2
Data (+ signaal)
Pin 3
Pin 3
Niet gebruikt
Pin 4 – Niet gebruiken
Niet gebruikt
Pin 5 – Niet gebruiken
Color Burst 8 DMX
Systeemmenu
Ingebouwd systeemmenu: De Color Burst 8 DMX heeft een eenvoudig bedienbaar
systeemmenu. In het volgende gedeelte worden alle functies van het systeemmenu
gedetailleerd toegelicht. Lees deze toelichting a.u.b. aandachtig door!
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 8
Druk op de MENU toets om in het hoofdmenu te komen. Druk zo vaak op de UP of DOWN
toetsen totdat de functie die u wilt wijzigen in het display verschijnt. Druk op ENTER. Nadat
de gewenste functie is geselecteerd kunnen met de UP en DOWN toetsen de functieinstellingen worden gewijzigd. Druk nadat de instellingen zijn gewijzigd de ENTER toets in en
houd de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt ter bevestiging om de
gewijzigde instellingen in het menugeheugen op te slaan. Indien er gedurende 8 seconden
niets wordt gewijzigd keert het apparaat automatisch terug naar de laatste instelling. Om het
menu te verlaten zonder wijzigingen in de menufuncties te maken dient de MENU toets
ingedrukt te worden.
- DMX adressering.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “ADDR” in het display verschijnt. Druk
vervolgens op de ENTER toets.
2. “X” wordt in het display weergegeven. “X” vertegenwoordigt het weergegeven adres.
Gebruik de UP en DOWN toetsen om het gewenste adres te zoeken.
3. Druk op ENTER ter bevestiging en druk daarna de MENU toets gedurende
tenminste 3 seconden in ter bevestiging.
- Hiermee wordt het apparaat in de Master of de Slave mode van de
Master/Slave configuratie gezet.
1. Druk zo vaak op de MENU knop totdat “SLND” in het display verschijnt. Druk op
ENTER. “MAST”, “SL 1” of “SL 2” verschijnt in het display.
2. Druk zo vaak op de UP of DOWN knop totdat de gewenste instelling in het display
staat en druk op ENTER ter bevestiging.
In een Master/Slave configuratie kan een apparaat als Master worden
aangewezen en het volgende apparaat als “SL2” worden geprogrammeerd. De
bewegingen van beide apparaten zijn nu ten opzichte van elkaar geïnverteerd.
- Showmodi 0-12 (op de fabriek geprogrammeerd, fade
programma). Show modus kan zowel met als zonder sound active modus spelen.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. “Sh X” verschijnt in het display. “X”vertegenwoordigt een nummer tussen 1-12.
Programma 1 - 12 zijn voorgeprogrammeerde shows. “Sh 0” is een random modus.
Gebruik de UP of DOWN toetsen om de gewenste show te selecteren en druk op
ENTER en druk daarna de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden in ter
bevestiging.
- Het apparaat reageert op geluid.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Druk op de UP of DOWN toets om met “ON”
de sound-active modus te activeren of om met “OFF”de sound-active modus uit te
schakelen.
3. Druk op ENTER en druk daarna de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden in
ter bevestiging.
- Black-out en Stand by modus.
1. Druk zo vaak op de MENU knop totdat “BLND” in het display verschijnt en druk op
ENTER. In het display verschijnt YES of NO.
2. Om Black-out te activeren dient de UP of DOWN knop ingedrukt te worden totdat
YES in het display verschijnt. Druk op ENTER ter bevestiging. Druk de MENU toets
gedurende tenminste 3 seconden in. Het apparaat staat nu in de Black-out modus.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 9
Om de Black-out modus te verlaten dient NO geselecteerd te worden en met ENTER
bevestigd te worden.
- Met deze functie kan het LCD display aan of uitgeschakeld worden.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “LED” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Met de UP of DOWN toets kan “ON”
geselecteerd worden om het display continu aan te laten, of “OFF” om het display na
2 minuten uit te schakelen. Door het indrukken van een willekeurige toets gaat het
display weer branden.
3. Druk op de ENTER toets en hou de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden
ingedrukt ter bevestiging.
- Deze functie draait het display 180°.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “dISP” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. In het display wordt “dISP” of “dSIP” weergegeven. Druk zo vaak op de UP of DOWN
toetsen totdat de gewenste instelling in het display verschijnt.
3. Druk op ENTER en hou daarna de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden
ingedrukt ter bevestiging.
- In deze functie doorloopt het apparaat een zelftestprogramma.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “TEST” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Het apparaat doorloopt nu een zelftestprogramma.
- Met deze functie kan de speelduur van het apparaat worden aangegeven.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “FHRS” in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt de speelduur van het apparaat. Druk op MENU om de functie
te verlaten.
- Gebruik deze functie om de Software versie van het apparaat weer te geven.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “VER” in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt de software versie. Druk op MENU om het menu te verlaten.
Color Burst 8 DMX
Bediening
DMX CONTROL MODE: Met deze functie kan een universele DMX-512 controller worden
gebruikt om alle afzonderlijke functies te bedienen. Met de DMX controller kunnen unieke, op
ieders persoonlijke wensen toegesneden programma’s worden gecreëerd.
1. De Color Burst 8 DMX heeft 3 DMX kanalen. Zie pagina 12 voor een gedetailleerde
beschrijving van de DMX kenmerken.
2. Volg de installatieprocedure van pagina 7 en 8 voor gebruik van het apparaat in de
DMX modus. Volg tevens de installatieprocedure volgens de specificaties van de
DMX controller.
3. Gebruik de faders op de controller om de DMX waarden in te stellen.
4. Volg de instructies van pagina 9 voor het instellen van een DMX adres.
5. Gebruik een eindweerstand op het laatste apparaat in de keten bij het gebruik van
langere stukken kabel.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 10
6. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw DMX controller voor hulp of vragen als
apparaat in DMX modus werkt.
7. De optionele UC3 controller (niet meegeleverd) kan gebruikt worden voor de
bediening van de verschillende functies, inclusief de black-out functie.
MASTER/SLAVE BEDIENING (SOUND ACTIVE): Met deze functie kunnen tot 16 apparaten
met elkaar verbonden worden en zonder controller functioneren. De apparaten reageren op
geluid. In de Master/Slave functie stuurt een apparaat het programma aan en de andere
apparaten reageren hierop. Elk willekeurig apparaat kan zowel Master als Slave zijn.
1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR
connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de
input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten
(Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten
gebruikt alleen de mannelijke connector. Indien langere stukken kabel worden
gebruikt is het raadzaam een afsluitweerstand te gebruiken bij het laatste apparaat.
2. Druk bij het Master apparaat zo vaak op de MENU toets totdat “SLND” in het display
verschijnt en druk op ENTER. Zoek het gewenste programma op het Master apparaat
en selecteer door op de ENTER knop te drukken.
3. Druk bij de Slave apparaten zo vaak op de MENU toets totdat “SLND” in het display
verschijnt. Selecteer de gewenste Slave modus en druk op ENTER.
4. De Slave apparaten volgen nu het Master apparaat.
5. De optionele UC3 controller (niet meegeleverd) kan gebruikt worden voor de
bediening van de verschillende functies, inclusief de black-out functie.
SOUND ACTIVE MODE: Met deze functie kan een enkel apparaat, of meerdere aan elkaar
gekoppelde apparaten, functioneren op de beat van de muziek.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt en
druk op ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets totdat “ON” in het display verschijnt en druk op
ENTER. Gebruik de MENU toets om de instelling te bevestigen en op te
slaan.
3. De optionele UC3 controller ( niet meegeleverd ) kan worden gebruikt voor het
bedienen van de verschillende functies, inclusief black-out.
SHOW MODE: Met deze functie kan een enkel apparaat, of meerdere aan elkaar
gekoppelde apparaten een van de 12 voorgeprogrammeerde shows doorlopen.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets totdat het gewenste showprogramma in het display
verschijnt en druk op ENTER. (kijk voor meer details bij systeemmenu SH0-SH12)
Gebruik de MENU toets om de instelling te bevestigen en op te slaan.
3. De optionele UC3 controller (niet meegeleverd) kan worden gebruikt voor het
bedienen van de verschillende functies, inclusief black-out.
Color Burst 8 DMX
Doorlussen Netspanning
Met deze optie kunt u de apparaten met elkaar doorlussen, gebruik makend van de IEC
netstekers. Het maximum aantal apparaten dat op elkaar aangesloten kan worden bedraagt
24. Bij een groter aantal moet er op een nieuwe spanningsgroep worden aangesloten. Kies
voor het doorlussen ALLEEN apparaten van hetzelfde type.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 11
Color Burst 8 DMX
Stand-by
Functie
Modus
UC3 Controller
Black-out
1. Synchroon stroboscoop
2. Wisselende stroboscoop
3. Sound stroboscoop
Sound/Strobe (LED brandt
niet)
Color Burst 8 DMX
Kanaal
1
Kies show
Show 1-12 of
Fade
Show (LED
brandt)
Alle LED’s aan
Maximaal aan
(LED knippert)
DMX Kanalen en kenmerken
Waarde
0–9
10 – 89
90 – 169
170 – 249
250 – 255
2
0–9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 99
100 – 109
110 – 119
120 – 129
130 – 139
140 – 149
150 – 159
160 – 169
170 – 179
180 – 189
190 – 199
200 – 209
210 – 219
220 – 229
230 – 239
240 – 249
250 – 255
3
0–9
10 – 255
Functie
MODUS
UIT
STROBE
CHASE
FADE
SOUND ACTIVE
CHASES
UIT
CHASE 1
CHASE 2
CHASE 3
CHASE 4
CHASE 5
CHASE 6
CHASE 7
CHASE 8
CHASE 9
CHASE 10
CHASE 11
CHASE 12
CHASE 13
CHASE 14
CHASE 15
CHASE 16
CHASE 17
CHASE 18
CHASE 19
CHASE 20
CHASE 21
CHASE 22
CHASE 23
CHASE 24
CHASE 25
STROBE/CHASE SNELHEID/FADE SNELHEID
GEEN FUNCTIE
SNELHEID LANGZAAM – SNEL
(zie volgende pagina voor bediening kanaal 3)
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 12
Wanneer het niveau van kanaalfader 1 tussen de waarde 10-89 staat, kan met kanaal 3 de
snelheid van de strobe worden ingesteld.
Wanneer het niveau van kanaalfader 1 tussen de waarde 90-169 staat, kan met kanaal 3 de
chase snelheid worden ingesteld.
Wanneer het niveau van kanaalfader 1 tussen de waarde 170-249 staat, kan met kanaal 3
de fade snelheid worden ingesteld.
Color Burst 8 DMX
Onderhoud
Schoonmaken apparaat: voor een optimaal lichteffect dient zowel de interne als de externe
optische lenzen regelmatig gereinigd te worden en te worden ontdaan van aanslag ontstaan
door nevel, rook en stof. De schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de omgeving waarin
het apparaat wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in een club adviseren we het apparaat
maandelijks te reinigen. Regelmatig onderhoud garandeert een lange levensduur en een
scherpe heldere output.
1. Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
2. Maak met een zachte borstel de ventilatieopeningen schoon.
3. Reinig de externe optiek iedere 20 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
4. Reinig de interne optiek iedere 30-60 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
5. Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat
weer op de netspanning aan te sluiten.
Color Burst 8 DMX
Problemen oplossen
Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende oplossingen.
Apparaat doet niets:
1. Controleer of het apparaat correct op de netspanning is aangesloten.
2. Controleer vervolgens de externe zekering. De zekering is op het achterpaneel van
het apparaat gemonteerd.
3. Controleer of de zekeringhouder compleet en juist is gemonteerd.
Apparaat reageert niet op geluid:
Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het
apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.
Apparaat reageert niet op DMX:
1. Controleer of de DMX kabels goed zijn aangesloten (pin 3 is “heet”(+), mogelijk is op
andere DMX apparatuur pin 2 “heet”). De richting van de in- en uitgangen is hierbij niet
belangrijk.
Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.
Color Burst 8 DMX
Vervangen Zekering
Verwijder de netkabel uit het apparaat. De zekeringhouder bevindt zich in de
spanningsconnector. Wip de zekeringhouder voorzichtig met een platte schroevendraaier uit
de spanningsconnector en verwijder de defecte zekering. De zekeringhouder biedt plaats
aan een reservezekering. Vervang de zekering door een gelijkwaardige nieuwe zekering.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 13
Color Burst 8 DMX
Technische gegevens
COLOR BURST 8 DMX
MODEL:
Netspanning:
LED’s:
Doorlussen netspanning:
Verbruik:
Afmetingen (L x B x H)
zonder ophangbeugel:
Gewicht:
Zekering:
DMX kanalen:
Bedrijfslocatie:
100V~240V / 50Hz~60Hz
280 LED’s (70 x rood, 70 x groen, 70 x blauw, 70 x
amber)
max.24 apparaten
25W
716mm x 72mm x 127mm
2,2kg
7A
3
Iedere gewenste veilige positie
Automatische netspanning instelling: De Color Burst 8 DMX is uitgevoerd met een
elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Color
Burst 8 DMX op de netspanning wordt aangesloten.
ATTENTIE:
voorbehoud.
Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder
ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een
veel besproken thema in de elektronica branche.
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:
Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende
vlamvertragers (PBB en PBDE).
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en
ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar
voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve,
milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de
ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement
geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de
toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk
mogelijk worden geproduceerd.
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 14
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
Jaarlijks
worden
er
wereldwijd
duizenden
tonnen
milieuverontreinigende
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten.
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 15
Color Burst 8 DMX
Notities
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu – Color Burst 8 DMX – Gebruikershandleiding pagina 16